Sunteți pe pagina 1din 61

Exercilii pentru diclie

Exercitii de respirafie nonverbalS ti verbali


Sufl5

in balon ! UmfldJ 5i leaqdl cu o ald ! fine-t de atd ti inceorcd sd-l


mentiiin oer, deosupro capului tdu prin suflot puternic.

Tine hertiuta ! Pune pe vdrful limbii o bucdticd micd de hArtie (confeti)


Si liperte-o de cerul gurii. Tine strins hArtiutd cu vdrfut timbii.
Sufld aerul cu putere pe gurd- (exercifiu special pentru R)
Miroase floarea I lnspird scuft pe nds $i expird pe gurd (un timp - un
timp, 2 timpi inspir - 4 timpi expir, 3timpi inspir-Stimpi expi,
concomitent cu ridicareo in 3 timpi ,i coborArea in S timpi a
brogelor).

Miroase parfumul! lnspird doar pe o nard, iar pe cealoltd line opdsot


degetul $i expird pe gurd, apoi invers, pe cedlaltd nard ri expird
aerul pe gurd.

miriim!

lnspird oer pe gurd Haaaa! gi expird pe nos. Simli aer cald


pe mAnd (exerciliu speciol pentru N/M).
Aburim oglinda! /nspird normal, pe nds $i expird pe gurd continuu din
ce in ce moi mult (pdnd la 3O sec.) ov6nd in fald buzelor o
oglindd.
Ne

Pronunli lungl Aaaal Eeeee! liiiii! Ooooooo! Uuuuuuuu!


Pronunti lungl Zzz zzzzzzzzl Zzzzzzzzzzzl Zzzzzzzzzzzl in timpul
pronunliei ridici limbo la dinlii de sus ti ili dai impulsuri scutte sub

bdrbie (exerciliu speciol pentru n).


Pronunti repede! La! tal ta! ta! tal La! [al t.a! ln timFtul pronuntiei
sari cdnd pe un piciot, cind pe celdldlt (exercifiu speciol pentru R)
Pronunti puternic Tl. Tine o bucdlicd de hAftie (confeti) intre dinti.
Dotoritd explozieiverbole, in momentul ptonuntiei oceasta vo
zbura. Repetd cu olta hirtiuld ( exercitiu special pentru f).
Spune propozitia ! Ce frumos miroaselloaleal pronunld toatd
propozilia pe un singur expit:

P;streazi ritmult Un, doi, un, doi/ Facetitoti la fel ca noi! insotegte

lf;

rit.ut nroruntiei

de

poti $i botdi din patme.

Exercifii de gimnastici a aparatului fonoarticulator


Mimeazi expresii emotionale!( bucuria, supirarea

9i

surpriza)

@@@
-.-

--

@@@
zembeste largl Buzele sunt retrose ti intredeschise, se dezvelesc
din surd se sprijind pe

';:,il;

;n:r::t:i{:;,T:::"itrhr":'{ia

De pupic! Rotunjette buzele. Fd cerc more-mic (exercitiul special

penttu $fl).
Sparge balonul! Umfld obraiii $i opoi lovette-i utor cu degetul ,i
Zxpird brusc pe gurd (exercifiu specialpentu B)
fl5 vantul lin ti apoi din ce ln ce mai inlensl Prinde buzo inlerioqrd
cu dinlii superiori gi sufld F-f-fffi! Apoi, fuftuna V-v-vwww!
(exerciliu special pentru FN)
SforSitul calului Vibreazd buzele usorintredeschise Si retroge utoc
dor cAt mai in spate buzo inferioord ostfelincAt sd tronsmiti
vibrotiile spre vArIul limbii situat sus, in spotele dinlilot din fotd
-poli pronunlo Vwvw! ,i cu cAt retrogi mdi mult buzo de jos,
pdstrdnd oceeogi mitcore de vibrotie se va trdnsforma in RRRRR!
(exercitiu speciol pentru R)

'

(c

o
e

9tergem buzele! Scoate vdrlul limbiiin exterior ti prin mircare


circulord otingem buzele de sus ,i de jos.
ttergem dinfii exterior $i interiort

lmitii galopul caluluil Lipe$te limbo de cerul gurii

Si

desprinde-o cu

un plescdit (exerciliu special pentru L).

Fi limba pragtief fine limbain gura lorg deschisd, cu vdrlulindoit


pe cerul gurii inspre qAt 6uge vArful limbii) , - timp 1 - 5i
acum proiecteaz-o cu putere spre exte orulgurii,
concomitent cu pronunlid La! La! Lo! - timp 2 - (exerciliu
special pentru L).
Tine limba ghemuitel Ghemuie$te limbd muft in spatele covitdtii
bucdle (interiorului gutii) ti pronuntd che4he-che! Chi4hi'
chi! 6he-ghe-ghe! Ghi-ghi-ghi! ( exerciliu speciol Pentru C/G)

Ridici picoboari limba exteriorti intetiotl Scoote limbo afard din gurd
,i inceorcd sd-i ridicivArfd cAt mdi sus, spre nas, opoi coboord-i
vArful cAt moi jos, spre bdrbie. Acum, retroge limbo in gurd ti ridic-o
dstfelincAt morginile ei sd se lipeascd de molarii superiori. Coboord
limbo ,i sprijin-o de dinlii de jos - poli spune AAM 5i se va oSezo la
loculei.
Tine limba lopate exterior gi interior! lplatdl Deschide gura larg ti scoote

-'#:f

,:1tr''!;iil1,2!El,i;!F{i,ifi!fl,"ff,i,L"}l,E??!!,b|inoi';io'1

Tine limba.sigeati exterior ti interior! (apex, v6rf asculitl. Cu guro larg


deschisd scoate in exteriot limbo plotd 5i apoi contiaiteazd muSchiul
din vdrful limbii, odotd cu rotunjirea bizel6r astfelincit sd se
formeze.vdrful-oscugit ol limbii (opexut). Acim, i'n aceiori pozilie
retrage limbo in gurd.
fine limba linguriti exterior ti interior! (cupe, cescute) prin sura
deschisd 9i buzele rotunjite scoote limbo sdgAafi ioscutil in
exterior. Uitd-te in oglindd 5i procedeazd in felul urmdtor - la o
distonld de 2 cm de vdrf aposd cu un bdt de chibrit (linut verticol)
intr-un punct de pe linia de mijloc a limbii, astfelincdt vdrful sd se
inalte, iar marginile limbii sd se tidice uroL Repetd exercilid pAnd
poti sd-ti formezi aceastd pozitie, de ceScuSd linguald, fdrd djutorul
bdtului de chibrit. Acum, rctrage limbo, mentinAnd aceeoSi formd in
gurd (exerciliu special pentru & 5AI
Tine limba jgheab exterior ti interiorl lranll Scoote limbd ldtitd. Aplicd
opdsdnd un bdt de chibrit (finut orizontol) de b vArful limbii spre
partea dorsald, ostfel incAt sd se formeze Sonlul linguol.lncedrcd
prin exercitiu sd formezi pozilia dceosta fdrd ajutorul betitotului.
Retrdqe limbo in oceedti Jormd in interiorul gurii (exerciliu speciol
pentru S/Z)
Pettele Deschrde t iinchide lent gura. Pornerte de lo pronunlarea
sunetului S Si pe mdsurd ce deschizi progrcsiv guro spune AAAA, deci
Stuqtqq prelunqit. lnvers, din pozilia gura lorg deschisd pronunld
AAAA Ti treptot apropii maxilorele pdnd lo gura aproape inchisd gi-l
spui pe S, ostfelvom spune prelungit AMAS. Apoi pronunld ZZZZA!
,i AMAZ! (exercitiu special pentru S/Z)

o
1

lmitdm mestecotul unei gume!Mircd maxilorul inferior dintr-o porte in


cealaltd.

lmit5 clscatul, tusea, inghititul ti strllnutul!


lnchide 9i deschide vilul palatin! Ridicd ,i coboard polotul modle situat
in spotele cerului gurii,inspre gAt boti sd inghili utor-vdl polatol
inchis

ti

opoi reloxeozd

vdl

pdlatol deschis).
5

,..tr^
idl qi/
E'

fl'
/5 @*
/.':-

CUM FAC ANIMALELESI INSECIELE

@@

,/iNr"\N

t*/-\)
\ __/ \s

s,b

ils@
opr

CUM ST AUD ZCOMOTELE D'N NATUNi ?

S-s-s

"9
;@

<a

,fi\

el

{w
f;
l

'oar( riinqrDrscFBA.Dr\T,tsiM
5T SPRI]INAiN SPATEE D NT
NFqK
'R

oulNDrplR An vrFru,

rMBl

uM

EsrE iNrREDEscHEa

cu

BUZELE

lNnNsr. DrNTr suNr purrN

DEPARTATI VARFUI UMSII VIsRE^Z4iN SPAE! DINIIIOR DE SUS.

st
3U7FII )LNTU5OC ROUNI TF. VAR
CERUT6URII OINTIsUNT|NTREOESC

9-s-s

BUZftESIINTI]9OR RoTUN]
CERULGi]R

VAR

D NTISUNIiNTREDESCN6I.SE

9MTV BRAI]

PE 6AT.

6uMesrElNrRED6csisacu olvt[oEpaRrATt.uMsA lovEsrEcu


SPAlr Drirt[OR

VARFUT r

OE

sUS.

'N

,pr
6)

\z

g Q

dx. rrE

cuv,NrE @m

tNc.

cu suNEru! r

r\Ss
s
dNE'NECUVNTE@E@M'INSUNFU!'?

@ wOro

\r

\v
Es 0\ fr

f O"*1'*."*,*,rraRrrs(cu5,NRLr

lffi* {I

DEPAfiAT.

vAtru!LM

tt i{ rtr{t

orNTrLoR

o! ros

?F

c^,mtcuvru,qntnce*surruL*

FQI:*n

@I#e"E
oF@

a*,ef

Gft

cNE mE cuvrrrE

4iE@NT|N su0Erurs?

s&
..9 s{rr'h
4ry.ldJ,

ofqqT

m-il-Bl

arrsrrr cwrm: cm: x sF^irrs.cu suNnursr

ffi

R s 4-;
$ARstsccusuNEruL5.

""

&

\-(

8UZ'ESINTNRAN5!PIE UMSARfrRASAAPdIIASUNNUIqRE
D

NIISUNTUSOROIPTRTAIO8R!I 5TUMFL{U5OR.AD BUZIESE


SUNETU URMIrcR,

{r

tf O
fllir

l7//

sruu

cuvr,,ru cenr ir{cEp

'uNrrul

cu pr

^orftTW
Pdar

spur{.cuvrxrr

caRE

PhNr!

corrtN slrNFiur pt

rG
.sqn.
P

I
\

f t!

c'rr

rrlrc",-,

i*--;

*"E $

sFnnsE'ccusuNrrur

p?

fi-fr
ft
\

.FS

CUVINTE C.IRE iNCfPCU SUNETUI R?

ONE

6.fio
sua
'TIE

&.11*

--#- s

.]\

$0

fr#sE

.p ;!

crll :nr cuvrm

cenE coNT,N suNErul R?

?.tf,@
s-fl L E
rtTIl
@+ tat

$ O

cNr snr

c,:v"r

cmr

sE

sraRrEec cu surErur Rr

Ir't;fIt\
tr.omW-+*
Mrf

orN P

croRb(uv'MELr4R!sE*li5E3c.usuNflllR.

c fr @Et

*&

BU4 E 5U T INTREDSCHISE I M8A RFM5A ET! 5TRNN5A iN


OINTI SUNT U'OR DEPNRTATI

]dut

OE

s*ltl[

g 1!

spuNc CUMME cARE

ilclp s,,,{nu!

cu c

[t\/@

tr

e+o
.LOPOTIL

sPUNE CUVINIFGRE

a(0

*d

CRfrA

ChONOMfrRU

C)N'IN SIJXEIUTCI

fml
|!i
i4.

"f

$ 1} *,rrr*"^* -"t sEsFan$sccu sumrutc?

t@*&l
O OUR

t'
q
*L

,4N-

{
*

suzaEsuNr u5oR INTFEof H

vAP

OINTtOiDEsUS DINIl SUNTDEPANTAT]

$5 MIEUSqA

PEGA;

tf S

sru,r cuvrm anr

t rcEp

ll ri:l

suNErur cu D

tri

@ffi ffi
SPUNFCUVINIE CARE CONTII{ SUNIIULOI

*Fs-=-ffi

$-8ffi

';'...-

fo

fr

ONI

'IIE

CUMNTE CARE 5E SFARS's'


CU

&m

SUNFUD

ilEmnnQ"

itn rr'
lrrl

11

8uetr s!Nr uSoilrraED6CHEE, rAi


tr rcAT IMC! OEGFULVARFUIIMBISESPRU]NA*
AERIL6TEDNECI]ONATSPREDINTI CEMRA! DESUS

ONTN

DE]6.

* Q

5PUNF covrNrE GARE tNcEp

surEru! cu

"%, HN

surl

spul{rcuvtNrE caR coMtrtlsu srur

l6

T6il

e*8

f Q orr rrrr cuvrm crnr $

4le
OrcZfl

fr

CU

UiMATOARRE

,t

sF^nesc cu

CUMMi

sudrulr r

* O **, *r*r **

su*..r.rt cu I

l&ffi a

,-

Frt

"r
aa

s^UR

spur{.

it"cEP

5nA

'IAFTA

cuvr{lr cAft coirlrir su Frur9r

a$_t
S;P

f A

cnr s''r c,:vr*. canr

sE

sF^Rrrs cu sunErur

a&ffi

!t-lU.

t
J}

t*
*6

e ?

RA5AESrE,RA

SA

SErEI

:iTili:ll',.lil?:.lH--**AER|tstPUr8N|c,c!EXP@ZE'

f O

.",n, c,,,",,

*",

r"cEp,rjNErur cu

.F{
,Q'

o
z w tr
'l
sPTJNECUVII{IE

(ARI CO TINSU ETUICI

q A#!q

*Xm#?

f Q or. srrr .uvrur c,rn:

sE

sF^Rrrsc cu

su

Erur c

@
AIdru

6TEPROPOZTI CUUFMATOAFELE'UVhrE:

cosPoDrNA DA caiNtroR GRAUNI!.

fo

fi$ |nE cuvlrrE cAiE it{cEr cu sunErul

L?

reffibm

*Ng
ffi u&
E

!l

f ?

.,NE

r',.wNrr

.aRE

co'l*suNnur

at

r?

Uc e#a
.L/

t".dbf

f tl

cNr srrr cuvrm

cenE !E

!F^Rrt'c cu suNErur

yry
*ARsrsccusuNnuLr

u/
E

8UZEEslNT:TMNSUET UMU ROiA5A APOZNA5INTULUI&if


URMTAZ\

NTNslNT U5OROEPAFTATIO8RA

$IMiLIU5OR

tENnusuNF!'

APO

"iMf.r

irt,1

re\'.

,.5

"9
,t@

<a

=2ryG.t,a

{rf ll*r
BR@6cl

txn
SDUNE

CUVINII CAiF COlvII{

^&
T6

BRosuRI

BI

'UI{ETUL

r&

ft Q

cNE

rnr cuvnrE .riE s. sFaRStst

cu suNErut B?

*t-sfr*.r
o rt!

a 6#

.po

5PUXE

UU

TE CART I{CEP SUNETUI CU

I!

,4'A &w S

fr

r *_,.6$
Itro 4mr
trl tIL
SPTJNE

cuvrmE cArE cor{lrN st r{Fyur r!

fl!E(A

,EC'IE

FRAN]UR

I Q om yr: cuvrm crru

sE sraRsEs

cu suNErur,

r#,9*
ATC4T!tr5'E PROPOZFI

CU !RMATOARLE

CIVINTF

rM] PUCE PRA] URA C!

t&

trS'I

CURA

IY!

INTREOECHISA CU sUZELE INT NSE. DINTIISU

oEpainTr v,lRfur uMan srl lN sarrE DrNt[oR

tz
t,

bE

TIUTIN

ros

*gMr

$O

'"un.

*"',*

&10
Qo.

"o",

ss

i'cEp suN,.,ur cu z

lF

SPUfi E CUVINTE CARE COIVTIN SUNETUT2I

6#@t#r
-r

qt O

clNFtnFcuMNr!caRrsEsF^nrEsccu suMrurz?

r4FBm
AICATU

E'EPROPOZ'I

CU

URMATOARIIT'UV'Ni[i

3UZEtrSINIUSORIXTREOBCHIST,IARBU4D]OSATNGEOINTI DESUS

3r *sPM

Nl+ D^t'

or

io

AER[6TEDIREC'IONATSPAED]NIICTNTRAUOE5I]5 5T!MTV8RAT]

ID

iL

PE

O .*.

-"*,**iNCEpsuNErur

0a

+#k

xFr*

**

c,',

spljxE cuvtNfr caJrE cENTtN SllrElJr v!

8@
-

f Q onr sm cuvrm clnr

sE srARsEsc

cu suNErur v ?

,y*
REzr ,F
A!CATUf5E PRorcZfl cU URMIToARdT .UVINE

PRIMIVARA lt{VERzEnT ARM I

Tt
VAAfILASCUT 4LIMSI\EsPEJ

NA P

Sc!

cuvrmr.AiEiNcP suNnulcu Tl

,t^

:.ra

M; i*
sPUNE(uvrNr c^RE cor{TtN

suNmIt!

4ij 6qoa ffi ao


s{vErar ascu

ffi

rN!

raft

$ O

orrl wr cuvrm

canE sE

saniEsc cu sunErul r

/rwS

$
9eq,

*:f;
$

"'&

t
N

t5elnl

It!:D

MBAcaNF ! (uRM t ApDoo I r


D {T1\L\r oL4Fr!]. InLorf o rs! d-D5'.usutrm{jrdr
BU. r:JftrlNrprDs

H,sr I

tr

?o

cE ct
GE GI
BUZ E SUNT U'Oi ROTUNNTE.I MBA SE T PE5' O CERUI6UR I5I S
OE5PRINOIsA!f. DINTISUNiINCHIsI,OUPICARTSED6Cs DPEMRU
PIOZIV

PqONUNTARA

5L]NFfIIOR<E5lGISESMTVLBMT1 UNIVELU!CATUIUI.

-1;\
\-,

i q

.gE

so

-b4^hr

tr
@

&

{A

"...'tt

qo

ffieP
ffir&

M$'
{Gl

Ir}

[\

il
6s

<tl

\Zl