Sunteți pe pagina 1din 19

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR

1/19

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE


SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A
ALIMENTAR
Programul CEEX 2006 Modul 1 Proiecte de cercetare dezvoltare complexe
Contract 63/2006

Sinteza proiect

Scop:
Realizarea n ar

a compozitelor microfiltrante performante, destinate proceselor

curate specifice industriei, n vederea cre rii premizelor de fundamentare i de extindere


a liberei circula ii a produselor romne ti pe pia a UE i interna ional .

Obiective:
Dezvoltarea i implementarea la nivel pilot industrial a unei tehnologii inovative de
ob inere a compozitelor microfiltrante performante n procesul de separare prin
microfiltrare a componentelor coloidale destabilizatoare i/sau contaminante din
lichidele alimentare.
Realizarea unei baze de date cu privire la tipurile, caracteristicile i tratamentele
aplicate materiilor prime (fibre celulozice, materiale de umplere, aditivi) pentru
ob inerea compozitelor microfiltrante, n scopul dezvolt rii unor tehnologii flexibile
care s

se adapteze u or schimb rilor

i cerin elor referitoare la siguran a

alimentar .
mbun t irea condi iilor de siguran

a lichidelor alimentare prin dezvoltarea unor

metode integrate de evaluare a compozitelor microfiltrante cu privire la


caracteristicile structurale, eficien a de decontaminare

i compatibilitatea lor cu

lichidele alimentare.
mbun t irea practicilor manageriale privind purificarea lichidelor alimentare n
scopul optimiz rii performan elor compozitelor microfiltrante din punct de vedere
tehnic, economic i al protec iei mediului.
Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


2/19

Diseminarea rezultatelor semnificative ale proiectului la nivelul agen ilor economici


i al comunit ii

tiin ifice na ionale

i interna ionale, precum

i la nivelul

reprezentan ilor autorit ilor ce r spund de siguran a alimentar .


Proiectul s-a realizat ntr-un consor iu condus de SC CEPROHART SA Br ila, n
cadrul c ruia i-au adus contribu ia urm torii parteneri:
-

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Ia i

Universitatea Dun rea de Jos Gala i

ICDVV Valea C lug reasc

SC CCAI SA Bucure ti

SC ROVIT SA Valea C lug reasc


n cadrul primei etape a proiectului au fost realizate patru studii documentare

privind teoria microfiltr rii prin compozite fibroase n care au fost abordate urm toarele
aspecte:
1. Identificarea

i caracterizarea materialelor fibroase

i nefibroase pentru

ob inerea compozitelor microfiltrante cu caracteristici prestabilite

- n

cadrul c reia au fost identificate materialele fibroase din structura compozitelor


microfiltrante constituite din fibre celulozice selectate dup urm toarele criterii:
puritate ridicat

(exprimat

prin con inutul de alfa celuloz , de min. 96-97%);

compatibilitatea chimic cu lichidele supuse filtr rii (rezisten a la tratamente slab


acide, la rece i la cald); ob inerea unor structuri fibroase cu grad ridicat de
permeabilitate i compresibilitate; compatibilitatea toxicologic : inerte din punct
de vedere biologic i fiziologic. n urma analizei literaturii de specialitate s-a
stabilit c

sunt recomandate fibrele celulozice special tratate, cu structuri

controlate

i cu nivel ridicat al porozit ii n scopul conferirii compozitului

microfiltrant integritate structural

i o bun rezisten

att n stare umed , ct i

n stare uscat . Au fost astfel recomandate fibrele din celuloz de r


foioase (pin sudic, eucalipt) mercerizate

inoase i

i tratate suplimentar prin reac ii de

reticulare. Al turi de fibrele celulozice, compozitele microfiltrante au n


compozi ie adjuvan i de filtrare (materiale de umplere) i aditivi chimici. Ace tia,
n func ie de natura chimic

i doza de utilizare, atribuie o configura ie special

structurii fibroase formate, conferind mbun t irea distribu iei porilor n structura
tridimensional , care n final conduce la o reten ie a particulelor de dimensiuni
mici din lichidele supuse filtr rii;

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


3/19

2. Studiul structurilor fibroase din matricea compozitului filtrant i corelarea


caracteristicilor lor cu procesul de microfiltrare a lichidelor alimentare - n
care s-au folosit n diverse faze de testare, materii prime cu structuri uniforme,
cu capacitate maxim

de reten ie a particulelor contaminante din lichidele

alimentare i cu caracteristici de rezisten

la curgerea lichidelor filtrate. Prin

analiza, selectarea i experimentele derulate au fost n final conturate cerin ele


de calitate ce se impun n general unui mediu microfiltrant: s

asigure

func ionalitate n procesul de filtrare (capacitate de reten ie, rezisten

n stare

umed

i uscat , suprafa

specific , nc rcare electric

superficial )

i s

confere puritate lichidului filtrat: re inerea ionilor polivalen i de Fe, Cu, Mn sau a
ionilor toxici. De asemenea, au fost evaluate i stabilite i cerin ele de calitate ce
se impun materiilor prime din structura compozitelor microfiltrante, n
conformitate cu cerin ele normativelor privind siguran a alimentar ;
3. Studiul interac iunilor poten iale dintre lichidele alimentare i compozitul
fibros pentru microfiltrare . Au fost analizate n acest sens fenomenele ce au
loc n compozitele microfiltrante n procesul de filtrare

a vinului, acesta

constituindu-se ntr-o pondere foarte mare n sfera lichidelor alimentare pentru


consum. Au fost studiate att reten ia germenilor pe cale mecanic , ct i prin
mecanismul de reten ie coloidal , avndu-se n vedere con inutul divers al
dispersiilor moleculare, ionice i mecanice (particule mari) con inute n vin. Au
fost investigate mecanismele de reten ie a particulelor i rolul poten ialului zeta
n aceste mecanisme, efectundu-se o compara ie ntre filtrarea prin filtre de
profunzime

i filtrarea absolut

prin membrane filtrante. Corelndu-se

cuno tin ele teoretice cu cele practice privind formarea structurilor fibroase i
legile curgerii fluidelor prin straturi poroase s-au f cut urm toarele constat ri:
propriet ile superficiale

i chimico-coloidale ale fibrelor celulozice pot fi

modificate prin tratamente mecanice (m cinare), ct i prin utilizarea diferi ilor


aditivi; m sura n care se modific fiecare tip de fibr celulozic se constituie
ntr-o modalitate de control al permeabilit ii stratului filtrant; porozitatea

structura mediului microfiltrant sunt influen ate de con inutul de particule fine
(material fibros i de umplere) i de mecanismul de agregare a acestora n
prezen a aditivilor chimici;
4. Stabilirea metodelor de caracterizare a stabilit ii chimice

i biologice a

lichidelor alimentare supuse procesului de microfiltrare. n cadrul acestei


activit i au fost elaborate i prezentate metode standardizate i personalizate
Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


4/19

utilizate la analiza dispersiilor moleculare i coloidale din vinuri. Analizele s-au


efectuat pe vin, ulei, o et, distilate alcoolice. Au fost analiza i parametrii
compozi iei de baz

a vinurilor: caracteristici cromatice, coloizii din vin,

polifenolii, taninurile, nc rc tura microbian , concentra ia alcoolic , con inutul


de zah r.
n etapa 2 a proiectului s-a derulat un program experimental de laborator privind
ob inerea unor compozite microfiltrante destinate segmentului de filtrare sterilizant a
lichidelor alimentare

i elaborarea n final a tehnologiei de laborator pentru ob inerea

acestor produse. Activit ile partenerilor coroborate cu cele ale coordonatorului de proiect
derulate n aceast etap , s-au finalizat prin urm toarele rezultate:
selectarea

i introducerea n programul experimental a materiilor prime

fibroase dup o analiz

i caracterizare riguroas a acestora - s-au analizat i

introdus n structura compozitului microfiltrant, urm toarele tipuri de celuloze:


celuloze papetare n lbite (ECF) din lemn de r

inoase Zellstoff

Stendal i ELK PRIME care au rolul de schelet de sus inere a ntregii


structuri fibroase

i a materialului de umplere din masa compozitului

microfiltrant i n special de mbun t ire a propriet ilor de rezisten


mecanic a compozitelor microfiltrante;
celuloze chimice

i mercerizate de nalt

puritate Buckeye HPZ

Becocel 2000 fabricate special pentru filtrarea lichidelor alimentare; sunt


recomandate pentru realizarea structurii microporoase
dimensiunii porilor, care confer

i reglarea

capacitatea de absorb ie ridicat

particulelor coloidale;
Celulozele au fost m cinate la un grad de m cinare de 30SR i au avut o pondere
de participare n masa compozitului filtrant de 30 - 40%.
selectarea materiilor prime minerale performante

i a sistemului de aditivi

chimici - amestecul de componen i minerali a fost format din diatomit i perlit


pentru filtrare. S-au utilizat diatomite foarte pure din clasele CELITE i CELATOM,
respectiv Celite S, Filter Cel, FN 1, FN 6 i MN 4 i perlite Perfil P100 i Harbolite
H 350. Materialele minerale (materialele de umplere) au fost introduse ca atare n
suspensia fibroas ntr-o propor ie de 60 70% n masa compozitului microfiltrant.
Sistemul de aditivi testat a fost constituit din: silice coloidal

cationic

cu rol n

procesul de coagulare floculare la suprafa a fibrelor; silice coloidal anionic

cu

rol de dispersant care contribuie la o omogenizare foarte bun a materialului de


Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


5/19

umplere n suspensia fibroas

i are un caracter puternic absorbant; r

in

poliamidepiclorhidrinic cationic (Kymene 611), cu mas molecular medie care


asigur mbun t irea rezisten ei n stare umed a compozitelor microfiltrante i
contribuie la echilibrarea balan ei ionice globale. Nivelul de adaos al aditivilor
chimici n re etele de laborator s-a stabilit la 9% fa

de total material fibros +

material de umplere;
stabilirea fazelor

i parametrilor tehnologici de lucru prin realizarea unui

control riguros al proceselor chimico coloidale la prepararea i formarea


structurii fibroase microfiltrante: procesul tehnologic al programului pilot de
laborator cuprinde urm toarele faze:
prepararea materialului fibros

i a materialelor minerale, dozarea

omogenizarea componen ilor


formarea compozitului microfiltrant
uscarea compozitului microfiltrant
Prepararea materialului, amestec fibros material de umplere, s-a realizat
respectndu-se urm torii parametri:
consisten a materialului preparat n omogenizator:

2%

timp de omogenizare pentru fiecare component:

5 min.

consisten a la formare:

1,5%

masa (gramajul) compozitului fibros:

1000 g/m2

Formarea compozitelor fibroase s-a realizat pe o instala ie de formare-deshidratare,


compus dintr-o plnie filtrant (4000 ml) i pomp de vid, iar uscarea s-a realizat prin
intermediul unui sistem de site tensionate n etuv

cu circula ie cu aer cald, la

temperatura de 110 120C.


elaborarea re etelor de lucru i ob inerea mediilor microfiltrante sterilizante,
caracterizarea fizico mecanic

i testarea lor pentru evaluarea filtrabilit ii

i a efectului sterilizant; programul pilot de laborator de formare a compozitelor


microfiltrante a cuprins 21 re ete de lucru iar la derularea lui au participat cu
instala iile din dotare, coordonatorul
Tehnic

i partenerul 1 din proiect (Universitatea

Gheorghe Asachi Ia i). Capacitatea de filtrabilitate

compatibilit ii microbiologice, chimice

i toxicologice

i evaluarea

au fost realizate de

partenerii proiectului Universitatea Dun rea de Jos Gala i, ICDVV Valea


C lug reasc

i SC CCAI SA Bucure ti.

n urma rezultatelor ob inute au fost selectate ca fiind reprezentative compozitele


microfiltrante simbolizate: P1, P2, P3, P4, A, F i L care au fost caracterizate fizico
Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


6/19

mecanic

i evaluate din punct de vedere al filtrabilit ii

i efectului sterilizant. Efectul

sterilizant m surat prin rata de re inere a drojdiilor i bacteriilor acetice i lactice n timpul
filtr rii la compozitele microfiltrante P1, P2, P3, P4 este comparabil cu cel ob inut la
compozitul microfiltrant de referin . (tabelul 1).
Tabelul 1 Compozite microfiltrante ob inute n laborator rata de re inere a
contaminan ilor din lichidele supuse filtr rii
Re eta
P1
P2
P3
P4
Compozit de referin
Re eta
P1

Drojdii, UFC/ml
nc rc tura
nc rc tura dup
ini ial
filtrare
3,4x103
0
3
3,4x10
0
3,4x103
0
3,4x103
0
6,44 x 103
0
BACTERII LACTICE, UFC/ml
nc rc tura
nc rc tura dup
ini ial
filtrare
4,0 x 103
0,03 x 103
4,0 x 10

P3

4,0 x 10

P4

4,0 x 103

P2

Compozit de referin
Re eta

P1

7,64 x 10

99,5

0,02 x 10

99,5

0,04 x 102

99,9

100

76,4

P3

3,6x103

0,85 x 103

P4

Compozit de referin

5,35x103

0,02 x 10

97,5
97,5

3,6x10

0,09 x 10

Randament de
re inere, %

P2

3,6x10

99,25

0,02 x 10

nc rc tura dup
filtrare
0,09 x 103

100
100
100
100
100
Randament de
re inere, %

BACTERII ACETICE, UFC/ml


nc rc tura
ini ial
3,6x103

Randament de
re inere, %

0,07 X 103

99,95
98,7

evaluarea compatibilit ii chimice i toxicologice privind migrarea global de


componen i i cedarea de metale toxice: re etele P1, P2, P3, P4, A, F i L au
fost testate pentru verificarea migr rii globale a componen ilor. S-au folosit solu ii
acide (acid acetic 3%) i solu ii simulante de vin (solu ie de acid acetic 1,5% +
alcool etilic 20%). Nu s-au constatat migr ri de fibr
umplere sau r

celulozic , material de

ini. Pentru evaluarea efectului de cedare a metalelor grele (Pb,

Cd, Fe) s-au preparat solu ii de extract apos la cald (2 ore la 80C). Analizele
spectrale (Spectroscopie AAS) nu au pus n eviden

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

prezen a metalelor grele.

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


7/19

Programul de laborator derulat a eviden iat re etele, respectiv compozitele


microfiltrante P1, P2, P3

i P4 ca fiind cele mai performante, pentru domeniul filtr rii

sterilizante. Aceste re ete s-au constituit ca baz

de date pentru faza urm toare a

proiectului unde s-a definitivat i transpus la scar industrial tehnologia de fabricare a


compozitelor microfiltrante destinate filtr rii lichidelor alimentare.
Pe baza rezultatelor ob inute n laborator, n etapa a 3 a proiectului, s-a derulat un
program experimental care a avut ca obiectiv principal verificarea la nivel pilot industrial
a tehnologiei de fabricare i realizarea unui lot de compozite microfiltrante destinate
segmentului de filtrare sterilizant

a lichidelor alimentare. Activit ile desf

urate n

aceast etap , s-au concretizat n:


verificarea reproductibilit ii tehnologiei de laborator elaborate n etapa II a
proiectului: verificarea re etei de fabrica ie a compozitelor microfiltrante identificat
ca optim (P4) n urma testelor la nivel de laborator i a parametrilor tehnologici ai
procesului de fabrica ie testele s-au efectuat n paralel cu partenerul de proiect
UTI01, iar rezultatele i concluziile ob inute au stat la baza stabilirii variantelor
experimentale pentru testul industrial;
testarea unor noi tipuri de materiale fibroase (celuloze) i a unor noi re ete de
ob inere a compozitelor microfiltrante aceste teste au fost efectuate n paralel n
cadrul celor dou

laboratoare coordonator

i partener UTI01, n scopul

complet rii experimentelor de laborator deja realizate n etapa anterioar

proiectului i pentru ca programul experimental comun s acopere toate tipurile de


materiale fibroase disponibile, n vederea stabilirii i evalu rii ct mai corecte a
re etelor pentru experimentul industrial;
stabilirea re etelor de fabrica ie, a fazelor i parametrilor tehnologici, precum i a
metodelor de control pe instala ia de fabricare a compozitelor microfiltrante;
realizarea unui lot experimental de compozite microfiltrante destinate filtr rii
sterilizante a lichidelor alimentare (cca.1200 kg);
evaluarea caracteristicilor de calitate a compozitelor microfiltrante avnd n vedere
func ionalitatea lor n procesul de filtrare a lichidelor alimentare i compatibilitatea
chimic

i microbiologic cu lichidele supuse filtr rii.

Analiza critic

realizat

a condus la concluzia c

tehnicile de laborator pentru

ob inerea compozitelor microfiltrante, dezvoltate n etapa 2 a proiectului, au permis


ob inerea unor rezultate reproductibile. Diferen ele dintre cele dou
coordonatorului de proiect
Sinteza.doc

laboratoare (al

i al partenerului UTI01), nu au fost discordante, ci s-au


SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


8/19

completat reciproc

i au permis stabilirea cu mai mult

acurate e a re etelor de lucru

pentru experimentarea la nivel industrial.


Testarea unor noi tipuri de materiale fibroase

i a unor noi re ete de ob inere a

compozitelor microfiltrante (la nivel de laborator)


urm toarelor schimb ri fa

de re eta optim

au fost impuse pentru evaluarea

stabilit

n laborator: reducerea adaosului

total de aditivi att din punct de vedere economic, ct

i din considerente tehnice;

substituirea celulozei HPZ III din re eta stabilit ca optim (P4) cu un alt tip de celuloz
chimic (Georgia) din motive legate de disponibilitatea pe pia a romneasc

i a pre ului

de cost. Din studiile f cute s-a ajuns la urm toarele concluzii:


reducerea dozei de silice coloidal , cationic

i anionic , are ca rezultat cre terea

vitezei de deshidratare a materialului pe sita de formare a compozitelor


microfiltrante cu efecte bune n condi iile de experimentare industrial ; de
asemenea, contribuie la ob inerea unor randamente bune de reten ie a
microorganismelor i bacteriilor din lichidele supuse filtr rii, n condi iile asigur rii
unui raport mic ntre aportul de sarcini anionice i cationice prin folosirea unor
adaosuri mai mari (1,5 2%) de polimeri cationici cu densitate mare de nc rcare
(Kymene 611);
folosirea celulozei chimice Georgia n structura compozitelor microfiltrante este
recomandat n urm toarele condi ii: prelucrarea mecanic prin m cinare trebuie
astfel condus , nct s

se asigure fibrilarea extern

i cre terea suprafe ei

specifice hidrodinamice a fibrelor; n aceste condi ii poate fi utilizat n amestec cu


celuloza Becocel 2000 i cu celuloza din r

inoase; celuloza chimic

Georgia

este un material fibros absorbant, cu puritate apropiat de cea a celulozei HPZ i


cu propriet i de rezisten
celuloza papetar

de r

mecanic superioare acesteia;


inoase cu fibr

permit dezvoltarea indicilor de rezisten

lung

se va m cina n condi ii care s

mecanic , respectiv n direc ia cre terii

capacit ii de reten ie a apei;


con inutul de material de umplere trebuie realizat la un nivel de aprox. 50%, pentru
a se realiza un echilibru ntre volumul porilor din structura compozitului
caracteristicile de rezisten

a acestuia;

compozi ia materialului de umplere trebuie s


materiale de umplere, din care unul s

includ

2-4 tipuri diferite de

fie un sortiment de perlit, iar m rimea

medie a particulelor s fie n domeniul 13 15 m.

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


9/19

Pe baza analizei critice realizate la experimentele de laborator s-au propus pentru


testarea la nivel industrial dou

variante de re ete pentru ob inerea compozitelor

microfiltrante (tabelul 2):


- varianta 1 - re eta de material fibros a cuprins numai celuloze modificate chimic,
respectiv celuloz

de Georgia

i celuloz

Becocel 2000; compozi ia materialului de

umplere a fost calculat pentru a rezulta un diametru mediu al particulelor n jur de 15,5
m; adaosul total de aditivi a fost de 5%, cu doze care au condus la un raport sarcini
anionice/sarcini cationice de 2,5;
- varianta 2 - re eta de material fibros a cuprins un amestec de celuloz chimic
Georgia

i celuloz

din r

inoase; compozi ia materialului de umplere a fost calculat

pentru a rezulta un diametru mediu al particulelor n jur de 13 m; adaosul total de aditivi a


fost de 8%, cu doze care au condus la un raport sarcini anionice/sarcini cationice de 1,43.
Tabelul 2 Re etele de preparare a pastei pentru experiment ri pilot industrial
Re eta de preparare a pastei

Varianta 1

Varianta 2

Celuloz Georgia (28 - 300SR), %


Celuloza rasinoase Crofton (34-360SR), n lbit ECF, %
Celuloz Becocel (25- 28 0SR) , %
Perlit H350, %
Diatomit FN1, %
Diatomit Celite S, %
M rimea medie a particulelor de MU, m
Total material fibros i de umplere
R in cationic (Kymene 611), %
Silice cationic (Levasil 200S), %
Silice anionic (Levasil 200), %
Total adaos aditivi

30

20
30
10
20
20
13
100
2
4
2
8,0

20
14
19
17
15,5
100
1
2,5
1,5
5,0

Cu aceste re ete s-a ob inut un lot experimental de compozite microfiltrante n


cantitate total

de 1200 kg. Experimentul s-a realizat pe instala ia de fabrica ie a

coordonatorului de proiect cu l imea de lucru de 1600 mm i o vitez de 1 1,2 m/min,


iar procesul tehnologic de fabrica ie a cuprins urm toarele faze: prepararea materialului
fibros

i a

materialului de umplere, formarea

i deshidratarea benzii de compozit

microfiltrant, uscarea i t ierea la formate de 400 x 400 mm.


n urma derul rii experimentului industrial de fabricare a compozitelor microfiltrante
se poate afirma c : dintre parametrii tehnologici impu i pe instala ia de fabrica ie cei mai
importan i r mn consisten a la lansare i viteza ma inii; consisten a la lansare cu valori
de 1,2 1,4% asigur att orientarea corespunz toare a fibrei i un grad de mpslire
adecvat pentru materialul fibros n prezen a materialului de umplere, ct i uniformitatea
tuturor componen ilor din matricea compozitului microfiltrant; viteza ma inii asigur
Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


10/19

permanent adaptare a fabrica iei la valorile consisten ei la lansare, la asigurarea grosimii


compozitului i o uscare adecvat

a acestuia.

Tabelul 3 Caracteristicile de calitate ale compozitelor filtrante ob inute n lotul experimental


Valori medii
Caracteristica

Varianta 1

Varianta 2

1542

1566

3,84

3,57

0,40

0,44

51,86

46,38

Sarcina de rupere n stare uscat , L/T, N

217/200

373/324

Sarcina de rupere n stare umed , L/T, N

46,7/41,75

88,74/74,8

Rezisten a la plesnire n stare umed , kPa

69,35

164,47

Hidrorezisten a, %

21,4

31,9

Deforma ia maxim , %

69,5

66,5

275

420

14225

7579

Raport anionic/cationic

3,03

1,95

Randament de re inere a drojdiilor, %

100

99,85

Randament de re inere a bacteriilor lactice, %

98,85

99,7

Randament de re inere a bacteriilor acetice, %

64,78

99,9

Gramaj, g/m2
Grosime, mm
3

Densitate, g/cm

Con inut de cenu

,%

Rezisten a la trecerea aerului, mm H2O


Debitul de filtrare, l/h x m

n urma analizei valorilor caracteristicilor de calitate a compozitelor microfiltrante


ob inute n lotul experimental care sunt prezentate n tabelul 3, se pot face urm toarele
afirma ii:
compozitele microfiltrante ob inute n varianta 1 se caracterizeaz prin densitate
aparent

mai redus

i rezisten

mecanic

umed . Nivelul mic al indicilor de rezisten

mic

n stare uscat

i n stare

poate afecta stabilitatea i integritatea

structural a compozitelor n timpul exploat rii. Pe de alt parte, densitatea mic


realizat

prin re eta de material fibros

i de umplere poate fi avantajoas

sub

aspectul eficien ei de separare a microorganismelor prin adsorb ie deoarece


confer

structurii suprafa

specific

mare; aceste aspecte sunt confirmate de

faptul c , dimensiunea porilor, suprafa a specific

i volumul porilor se situeaz la

valori ridicate, benefice re inerii drojdiilor i bacteriilor lactice (randamente cuprinse


ntre 98,85 100%); aceste structuri nu sunt favorabile ns

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

re inerii bacteriilor

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


11/19

acetice, pentru care compozitele ob inute n aceast variant au un randament de


re inere de 60 69,56%;
compozitele microfiltrante ob inute n varianta 2 se caracterizeaz prin indici de
rezisten

foarte buni, att n stare uscat , ct i n stare umed , dar prin nivel

destul de ridicat al densit ii aparente. Evident c

aceste compozite sunt

superioare din punctul de vedere al stabilit ii i al p str rii integrit ii fizice n


timpul exploat rii. Densitatea mai mare i indicii de rezisten

n stare uscat mai

buni sunt rezultatul utiliz rii unui procent ridicat de celuloz papetar , i probabil n
parte compozi iei materialului de umplere. Aceast
printr-o suprafa

structur

se caracterizeaz

interioar mai mic pe unitatea de volum, pori cu dimensiuni

mai mici i cu volum mai redus. Era de a teptat ca o astfel de structur s fie
nefavorabil re inerii microorganismelor din lichidele alimentare. Dar, rezultatele
ob inute au ar tat c

eficien a re inerii microorganismelor

lichidele supuse filtr rii este cu att mai bun

i germenilor din

cu ct structura poroas

este

caracterizat de pori cu dimensiuni mai mici. Totodat , s-a constatat c n parte


eficien a de separare a microorganismelor poate fi mbun t it

i de con inutul

mai mare de sarcini cationice, respectiv de raportul sarcini anionice/sarcini


cationice care s-a situat la valori mai mici n cazul acestor compozite (1,95 fa

de

3,03 pentru varianta 1) (randamentul de re inere a drojdiilor, bacteriilor lactice i


acetice a fost cuprins ntre 99,56 99,91%);
compozitele microfiltrante ob inute n cadrul celor dou variante experimentale au
fost testate pentru verificarea migr rii globale a componen ilor, utiliznd extrac ii la
temperatura camerei timp de 24 n simulant de bere i vin. Determin rile s-au
f cut i direct pe lichidele filtrate (vin i o et alimentar); s-a constatat c nu exist
tendin a de cedare a metalelor grele n lichidele supuse filtr rii, valorile nregistrate
situndu-se n limitele impuse de reglement rile n vigoare.
Tot n cadrul acestei etape a fost elaborat

o metodologie general

de

caracterizare a compozitelor microfiltrante care cuprinde urm toarele tipuri de


propriet i:
propriet i structural dimensionale - gramaj, grosime, densitate aparent ,
volumul i dimensiunea porilor; aceste propriet i ofer informa ii privind grosimea,
compactizarea i structura poroas a mediului filtrant;
propriet i de rezisten
uscat ,

hidrorezisten a

i deforma ie rezisten a la plesnire n stare umed


(rezisten a

compresibilitatea structurii; aceast


Sinteza.doc

grup

SC CEPROHART SA BR ILA

contact

prelungit

de caracteristici ofer

cu

lichidele),

informa ii cu
D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


12/19

privire la rezisten a structurii

i func ionalitatea n procesul de filtrare

comportarea la contactul cu mediul apos;


propriet i specifice de mediu filtrant permeabilitate la ap , permeabilitate la
aer, nc rcare ionic

superficial , randament de re inere a contaminan ilor din

lichidele supuse filtr rii (drojdii, bacterii lactice, bacterii acetice); care ofer
informa ii privind capacitatea de filtrare i mecanismele de filtrare.
n etapa 4 a proiectului au fost realizate urm toarele activit i:
testarea compozitului filtrant din lotul experimental din punct de vedere al
parametrilor filtr rii i al influen ei asupra calit ii lichidelor alimentare;
evaluarea performan elor economice i de impact asupra mediului ale
compozitelor filtrante (studiu de fezabilitate i studiu de impact asupra
mediului);
diseminarea rezultatelor cercet rii
Ca urmare a rezultatelor superioare ob inute cu privire la: rezisten ele mecanice care
asigur

integritatea

i stabilitatea compozitelor n procesul de filtrare, propriet ile de

reten ie a drojdiilor

i microorganismelor (n special n domeniul re inerii bacteriilor

acetice), n procesul industrial de filtrare a vinurilor care s-a realizat la partenerul


SC ROVIT SA Valea C lug reasc , s-au testat compozitele microfiltrante ob inute n lotul
experimental varianta 2.
Testarea compozitelor filtrante s-a realizat prin filtrarea a dou sortimente de vin:
vin alb: Feteasc regal 2007 - provenien

ICDVV Valea C lug reasc ;

vin ro u: Cupaj Merlot + Cabernet Sauvignon, 2007 - provenien

ROVIT SA

Valea C lug reasc


Instala ia de filtrare a fost constituit

dintr-un filtru SCHENK din inox cu rame de

dimensiunea 400 x 400 mm. (figura 1)


Pentru ambele sortimente de vin, filtrarea s-a realizat cu utilizarea compozitelor
filtrante ob inute n lotul experimental comparativ cu compozitele filtrante de referin
(import S40).

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


13/19

Figura 1 Echipamentul utilizat la filtrarea industrial a vinului

Parametrii procesului de filtrare sunt prezenta i n tabelul 4, de unde se poate


observa c debitul de filtrare a compozitului testat este aproximativ la acela i nivel cu al
compozitului de referin .
Tabelul 4 Parametrii filtr rii
Parametrii filtr rii
Nr. compozite filtrante cu care s-a echipat
filtrul
Suprafa a filtrant , m2

Compozit filtrant
varianta 2
Vin alb
30

Compozit filtrant de
referin S40
24

4,8

3,84

4,5

5,5

Volumul de vin filtrat, litri

8640

11480

Debitul de filtrare
- l/h
- l/m2x h

1920
400

2087
543

30

26

4,8
6,17
12168

4,16
4,62
7909

1972
411

1712
411

Durata filtr rii, ore

Vin ro u
Nr. compozite filtrante cu care s-a echipat
filtrul
Suprafa a filtrant , m2
Durata filtr rii, ore
Volumul de vin filtrat, litri
Debitul de filtrare
- l/h
- l/m2x h

Cu privire la calitatea lichidului filtrat, din rezultatele prezentate n tabelul 5 a i b , se


poate observa c

rata de re inere a contaminan ilor din lichidele supuse filtr rii a

compozitelor din lotul experimental este apropiat de cea a compozitului de referin . Se


remarc valori mai mari n cazul re inerii bacteriilor lactice din vinul alb pentru compozitul
din lotul experimental fa
Sinteza.doc

de cel de referin .
SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


14/19

Tabelul 5 Caracteristici microbiologice ale lichidelor supuse filtr rii


a. Vin alb
Parametrul
Drojdii, UFC/ml
Bacterii lactice, UFC/ml
Bacterii acetice, UFC/ml
Drojdii, UFC/ml
Bacterii lactice, UFC/ml
Bacterii acetice, UFC/ml
b. Vin ro u
Parametrul

Vin nefiltrat

Vin filtrat

Randament de re inere,
%

Compozit filtrant varianta 2 lot experimental


5,33
0,0025
3,17
0,25
4,72
0,71
Compozit filtrant de referin S40
4,56
0
0,06
0,02
6,65
0,29
Vin nefiltrat

Vin filtrat

pentru segmentul de filtrare sterilizant

100
66,67
95,64
Randament de re inere,
%

Compozit filtrant varianta 2 lot experimental


Drojdii, UFC/ml
1,36
0,44
Bacterii lactice, UFC/ml
4,71
1,22
Bacterii acetice, UFC/ml
7,40
3,44
Compozit filtrant de referin S40
Drojdii, UFC/ml
9,45
0
Bacterii lactice, UFC/ml
3,45
0,22
Bacterii acetice, UFC/ml
6,30
2,00

Se apreciaz , c

99,95
92,12
84,95

67,65
74,09
53,51
100
93,62
68,25

a vinului alb (care ridic

problemele cele mai mari n procesul de filtrare i stabilizare), compozitele ob inute n lotul
experimental satisfac cerin ele stabilite nregistrnd performan e la acela i nivel sau chiar
mai bune fa

de produsele similare importate la ora actual .

n cazul caracteristicilor fizico-chimice, compozitul filtrant testat nu aduce modific ri n


caracteristicile calitative ale lichidelor supuse filtr rii. Nivelul con inutului de metale toxice
n lichidul filtrat se afl sub limitele max. admise (cf. Ord 975/1998). Mai mult, compozitele
filtrante testate manifest un efect de re inere a metalelor grele din lichidele supuse filtr rii.
Ca o concluzie a testelor efectuate se poate afirma c , produsele realizate n cadrul
proiectului (compozitele filtrante) satisfac cerin ele stabilite fiind comparabile calitativ cu
produse similare importate la ora actual (compozitul filtrant de referin ). (tabelul 6a, b i
tabelul 7a, b)

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


15/19

Tabelul 6 Caracteristicile fizico-chimice ale vinului alb filtrat prin compozite filtrante
a. Compozit filtrant din lotul experimental
Parametrul

Vin nefiltrat

Vin filtrat

Valori limit max.


admise cf. Ord.
975/1998
-

Fe (mg/l)

1,21

0,96

Pb (g/l)

2,34

1,15

0,3 ppm

Cd (g/l)

0,12

0,18

0,05 ppm

Hg (g/l)

0,17

0,14

0,05 ppm

Parametrul

Vin nefiltrat

Vin filtrat

Fe (mg/l)

1,87

1,79

Pb (g/l)

5,85

3,47

0,3 ppm

Cd (g/l)

0,72

0,26

0,05 ppm

Hg (g/l)

0,13

0,12

0,05 ppm

b. Compozit filtrant de referin


Valori limit max.
admise cf. Ord.
975/1998
-

Tabelul 7 Caracteristicile fizico-chimice ale vinului ro u filtrat prin compozite filtrante


a. Compozit filtrant din lotul experimental
Parametrul

Vin nefiltrat

Vin filtrat

Valori limit max.


admise cf. Ord.
975/1998
-

Fe (mg/l)

5.54

5.76

Pb (g/l)

0.66

2.53

0,3 ppm

Cd (g/l)

0.08

0.32

0,05 ppm

Hg (g/l)

0.4

0.15

0,05 ppm

b. Compozit filtrant de referin


Parametrul

Vin nefiltrat

Vin filtrat

Valori limit max.


admise cf. Ord.
975/1998
-

Fe (mg/l)

5.43

5.48

Pb (g/l)

3.06

1.98

0,3 ppm

Cd (g/l)

1.01

0.43

0,05 ppm

Hg (g/l)

0.15

0.3

0,05 ppm

n ceea ce prive te analiza tehnico-economic


fezabilitate din aceast etap s-a constatat c

realizat

n cadrul studiului de

noul produs (compozit microfiltrant) se

poate ob ine cu cheltuieli materiale i energetice mai mici dect cele estimate pentru
produsul importat, ob inndu-se o economie de cca. 3770 lei/tona de produs,
Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


16/19

asigurndu-se nivelul calitativ comparabil i utiliznd dotarea tehnic existent la nivelul


coordonatorului i a partenerilor implica i n proiect.
La ora actual

nu exist

o solu ie sau un program de valorificare

i reciclare a

compozitelor fibroase filtrante uzate. Dup utilizare, aceste produse sunt asimilate cu
produsele papetare uzate (hrtii i cartoane recuperate), fiind astfel predate centrelor de
colectare a maculaturii, sau depozitate n haldele de de euri.
n aceast

etap

a proiectului, s-au abordat trei direc ii de valorificare a

materialelor rezultate din aceste de euri:


Reciclarea materialului recuperat la ob inerea de pl ci fibroase pentru filtrarea
lichidelor alimentare

care presupune o serie de opera ii prin care materialele

re inute n procesul de filtrare (contaminan i din vin nainte de filtrarea steril ) s


fie eliminate; efectele con inutului de material reciclat se intensific

cu m rirea

adaosului, modific rile cele mai mari fiind nregistrate asupra vitezei de filtrare a
apei. Avnd n vedere c aceast caracteristic este direct dependent de volumul
total

i mai ales de distribu ia dimensional

a porilor n structura materialului

compozit, se poate aprecia c materialul recuperat nu poate fi reciclat la ob inerea


compozitelor pentru filtrare steril , dar poate constitui o materie prim secundar
pentru alte tipuri de compozite filtrante (filtrare grosier , clarifiant ).
Reutilizarea compozitelor uzate n structuri compozite pentru suporturi nutritive
biodegradabile nu necesit

opera ii complexe de preg tire a materialului pentru

reciclare. Din punct de vedere al influen ei suportului asupra germin rii semin elor
de tomate, se poate aprecia c

adaosuri de 20-30 % material reciclat din

compozite filtrante uzate pot fi acceptate ca nlocuitor al fibrelor de maculatur n


compozi ia suporturilor pentru r saduri. Din punct de vedere al caracteristicilor de
rezisten

se poate concluziona c adaosuri de 10 20% material reciclat sunt

optime pentru reciclarea compozitelor filtrante uzate la ob inerea de materiale


compozite pentru suporturi de r saduri.
Reutilizarea compozitelor uzate pentru ob inerea unor cartoane tehnice pentru
elemente de construc ii tip rigips - avnd n vedere rezultatele ob inute se poate
aprecia, c

materialul fibros provenit din compozitele filtrante uzate poate fi

valorificat n anumite propor ii la ob inerea unor sortimente papetare cu destina ii


tehnice; n cazul concret al cartonului utilizat la ob inerea pl cilor rigips, propor ia
de material fibros din compozitele uzate poate fi crescut (peste valoarea de 25%)
n condi iile p str rii aceluia i nivel al caracteristicilor de rezisten , fie prin
Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


17/19

utilizarea unui agent de cre tere a rezisten ei n stare uscat , fie prin utilizarea
unei anumite propor ii de fibre celulozice virgine (celuloza sulfat natural
r

din

inoase, past termomecanic , etc.).

Diseminarea rezultatelor ob inute n cadrul cercet rilor efectuate pe parcursul


proiectului au constituit subiectul a unui num r de 5 articole publicate n reviste de
specialitate i a 10 comunic ri la simpozioane interne i interna ionale, precum i a
unui capitol de carte. Rezultatele au fost diseminate n mediile academice i universitare
din ar .

C r i editate i publicate:
1. Florea Traian: Contaminan i n alimente, cap.2 n: Alimente ecologice
Gh.Costin editor, ap rut la Editura Academica Gala i, 2008, p. 85 - 175
Articole publicate n reviste de specialitate:
1. Importan a calit ii materialului fibros n procesul de filtrare a lichidelor
alimentare, Petronela Nechita, Vasile Epure SC CEPROHART SA Br ila,
revista Celuloz i Hrtie 56 (4): 22 (2007);
2. Influen a balan ei ionice asupra propriet ilor pl cilor fibroase pentru
microfiltrare, Elena Bobu, Mihaela Tanase, Florin Ciolacu (Universitatea Tehnic
Gheorghe .Asachi Ia i), revista Celuloza si Hrtie 56, (3), 39-48, (2007)
3. Process water of papermaking: Model building and characterization, Dan
Belosinschi, Elena Bobu (Universitatea Tehnic Gheorghe .Asachi Ia i), n
revista de circula ie interna ional Environmental Engineering and Management
Journal, 6 (4): 261-68 (2007)
4. Influen a compozi iei pastei fibroase asupra propriet ilor structurale i
microbiologice ale compozitelor filtrante, Petronela Nechita (Ceprohart), Elena
Bobu (Universitatea Tehnic Gh.Asachi Ia i), Vasile Epure (Ceprohart), Florin
Ciolacu (Universitatea Tehnic Gh.Asachi Ia i), Armand Kontek (ICDVV Valea
C lug reasc ), revista de Celuloz i Hrtie 57(2): 23 (2008)
5. Studiul unor compozite fibroase microfiltrante de produc ie romneasc ,
Mihaela Begea, Gheorghe Bldea, Mariana Vl descu, Liliana Balint, Stela Mu u,
Elena Baron, Paul Begea, Institutul de Cercet ri Alimentare Bucure ti, revista
GLOBUS revista industriei alimentare Bucure ti, n curs de apari ie.

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


18/19

Comunic ri la simpozioane interne i interna ionale


1.

Rolul fenomenelor electrocinetice n procesul de filtrare a vinului, Elena


Bobu, Florin Ciolacu, Mihaela Tanase (Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi
Ia i), lucrare prezentat la Sesiunea de Comunic ri
tiin ifice Zilele
Facult ii de Inginerie Chimic ZFC - 3, 18-19 ianuarie 2007

2.

Studii privind interac iunea chitosanului cu fibre din celuloz chimic , Dan
Belosinschi, Mihaela Tanase, Elena Bobu (Universitatea Tehnic Gheorghe
.Asachi Ia i), lucrare prezentat n cadrul Sesiunii de Comunic ri tiin ifice
ale Studen ilor, Facultatea de Inginerie Chimic , Iasi, 22-23 Mai, 2007

3.

Compozite filtrante de profunzime aspecte privind influen a materialelor


componente asupra caracteristicilor structurale, Petronela Nechita, Vasile
Epure - CEPROHART Br ila, prezentat la Al VII - lea SEMINAR ROMNOITALIAN de CELULOZ
I HRTIE, 6 8 Septembrie 2007 Ia i, Romnia

4.

Heavy metals effect of whey crossflow filtration, Traian Florea, Geta Crc, S.
Huszti, (Universitatea Dun rea de Jos Gala i), prezentat la Jubilee Conference
with international participation: Agricultural and Food Science, Processes
and Technologies, 26 27 Aprilie 2007, Sibiu, Romnia

5.

Cercet ri privind microfiltrarea zerului prin membrane celulozice modificate


cu polietilenimine, Traian Florea, Geta Crc (Universitatea Dun rea de Jos
Gala i), prezentat la, Conferin a
Interna ional de Chimie Aplicat ,
Universitatea din Bac u, 22-24 mai 2008, Sl nic Moldova, Romnia

6.

Demineralizarea zerului prin membrane din compozite celulozice tratate la


suprafa , Traian Florea, Geta Crc, (Universitatea Dun rea de Jos Gala i), S.
Huszti, Al IX-lea Simpozion Na ional de Chimia Coloizilor i Suprafe elor, 26
28 mai 2008, Gala i Romnia

7.

Testarea unor compozite microfiltrante romne ti pe fluxul tehnologic de


filtrare steril a vinului, Aurelia Tudorache, Romulus Cmpeanu, Elena
Brndu e, Armand Kontek, Roxana Porumb, Laura Fotescu (ICDVV Valea
C lug reasc ), prezentat
la Simpozionul tiin ific anuala cu participare
interna ional Horticultura tiin , Calitate, Diversitate i Armonie, 29-31
mai 2008, Ia i, Romnia

8.

Studii asupra rela iilor dintre propriet ile structural-dimensionale ale


compozitelor filtrante celulozice i capacitatea de re inere a contaminan ilor
din lichidele alimentare, Petronela Nechita, Vasile Epure (Ceprohart Br ila),
Elena Bobu, Florin Ciolacu (Universitatea Tehnic Gh.Asachi Ia i), Aurelia
Tudorache, Armand Kontek, Elena Brndu e (ICDVV Valea C lug reasc )
prezentat la Al V lea Simpozion Interna ional Tehnologii avansate pentru
industria de celuloz
i hrtie i mediu, 3 5 septembrie 2008, Br ila,
Romnia

9.

Cercet ri asupra comport rii hidrodinamice a compozitelor celulozice


destinate microfiltr rii sterilizante, Traian Florea, Geta Crc, (Universitatea
Dun rea de Jos Gala i), Vasile Epure, Petronela Nechita (Ceprohart SA Br ila),
prezentat la Al V lea Simpozion Interna ional Tehnologii avansate pentru

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0

COMPOZITE MICROFILTRANTE PERFORMANTE SOLU IE EFICIENT PENTRU SIGURAN A ALIMENTAR


19/19

industria de celuloz
Romnia

i hrtie

i mediu, 3 5 septembrie 2008, Br ila,

10. Caracterizarea chimic


i microbiologic a unor lichide alimentare filtrate
prin compozite fibroase celulozice, Mihaela Begea, Gheorghe Bldea, Mariana
Vl descu, Liliana Balint, Stela Mu u, Elena Baron Institutul de Cercet ri
Alimentare Bucure ti, prezentat la Al V lea Simpozion Interna ional Tehnologii
avansate pentru industria de celuloz i hrtie i mediu , 3 5 septembrie
2008, Br ila, Romnia

Al turi de materialele prezentate, o parte din rezultatele tiin ifice ob inute n urma
finaliz rii proiectului vor constitui subiectul i al altor lucr ri tehnico tiin ifice i comunic ri
publicate n reviste de specialitate

i prezentate

la manifest ri

tiin ifice interne sau

interna ionale.
Concret, rezultatele ob inute ca urmare a derul rii proiectului Compozite
microfiltrante performante solu ie eficient pentru siguran a alimentar sunt:

1 tehnologie de fabricare a compozitelor filtrante destinate segmentului de filtrare


sterilizant a lichidelor alimentare;

1 lot experimental (1200 kg) compozite filtrante;

8640 litri vin alb i 12168 litri vin ro u filtrate steril prin aceste compozite;

1 tehnic de caracterizare a compozitelor filtrante;

4 studii documentare privind studiul proceselor de microfiltrare a lichidelor


alimentare prin compozite fibroase;

1 studiu de fezabilitate;

1 studiu privind implica iile asupra mediului a compozitelor filtrante care cuprinde 3
direc ii de reciclare i reutilizare a acestor produse uzate;

1 capitol de carte;

5 articole publicate n reviste de specialitate;

10 comunic ri la simpozioane interne i interna ionale;

1 pagin web de prezentare a proiectului i a rezultatelor ob inute;

Director de proiect,
Dr.ing. Petronela Nechita

Sinteza.doc

SC CEPROHART SA BR ILA

D1980/4 Rev.0