Sunteți pe pagina 1din 1

AGENDA ROMANA DEASIGURARE A

i IN TNVAT&MANTUL
PREUNIVERSITAR

| MINISTER!!!,
EDUCATIEI
I NAJIONALE
AhENJIA KGMAM DP, ASl VRA RE

COMUNICAT
privind derularea activitatilor de evaluare extenjia
Tn perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 201

f-Wtl

/ IKS/KE

Avand m vedere necesitatea derularii procedurilor ie evaluare externa Tn


conformitate cu prevederile legale m vigoare, facem urmatoarele pre ;izari pentru anul scolar
2013-2014:
1. Cererile privind evaluarea externa, adresate ARACIP, se supu l urmatorului calendar:
- autorizarea de functionare provizorie1: termen maxim (tampila po :ei) 15 iulie 2014, pentru
Tnceperea activitatii din anul scolar urmator;
- acreditarea: termen maxim (stampila postei) 15 martie 2014, pentr j efectuarea vizitei pana
la vacanta de vara si acordarea acreditarii din anul scolar urmator;
- evaluarea periodica a calitatii: termen maxim (stampila postei) 15 martie 2014, pentru
efectuarea vizitei pana la vacanta de vara si acordarea atestatului din anul scolar urmator.
Cererile transmise dupa termenele mentionate se vor solutiona m anul scolar 2014-2015,
pentru anul scolar urmator.
2. Vizitele de evaluare externa Tn teren se deruleaza cu ;ondi{ia existentei unei
documentatii complete2 si a achitarii tarifului prevazut de lege (tariful se achita ulterior
mcheierii contractului cu ARACIP si emiterii facturii).
3. Unitatjle de Tnvatamant preuniversitar vor purta denumiri Tn co iformitate cu prevederile
legale Tn vigoare (O.MECTS nr. 6.564/2011 privind aprobareaprocedurii de atribuire a
denumirilor unitatilor de Tnvatamant din sistemul national de Tr vatamant preuniversitar,
cu modificarile si completarile ulterioare).

Preedinte A-RACIP,
Constan

n IOS1FESCU

Cererile de autorizare de functionare provizorie vor purta avizul confor: n al inspectoratului ?colar.
Scolarizarea de elevi/copii fara autorizatie de functionare provizorie se s: :ueaz5 Tn afara legii si se
sanctioneaza potrivit acesteia.
Documentafia se depune scanata pe CD $i include Autorizafia sanitara $i Av zul PSI/Autorizafia
de securitate la incendiu.
2

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1,010176,


Bucuresti
Tel: +< (0)213104213
Fax: +< (0)213192096
e-mail: arad 3@rnedu.edu.ro
htt jj/araclp.edu.cp