Sunteți pe pagina 1din 3

000231 65

RR

coNstllul MuNtcrPAL CH!$|NAU


DECIZIE

Nr.

4112

din

l+ ^o,#., Po'lB

Cu privire la introducerea votului elecn-lnic la


gedinlele Consiliului municipal Chigindu gi
t#nsmiterea on-line a gedinlelor comisiilor
de specialitate ale Consiliului municipal Chiqindu

in scopul cregterii eficienlei ;i transparenlei in procesul de luare a deciziilor


in Consiliul municipal Chigihdu, inbaza art. L7 (1), (2) Ei (4) din Legea nr. 436XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd locald, dfi.3 (2), lit. g) din
Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional, pct.
2 lit. e) din Anexa nr. 1 la Hotdrirea de Guvern nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la

acliunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind


transparenla in procesul decizional, in conformitate cu Hotdrirea de Guvern nr. 710
din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare
tehnologicd a guvernirii (e-Transformare), Consiliul municipal Chiginiu
DECIDE:

incepdnd cu data de 01 .07.2016, gedinlele comisiilor de specialitate ale


Consiliului municipal Chigindu gi Eedinlele Consiliului municipal Chigindu vor fi
transmise in regim on-line pe pagina web a Primdriei municipiului Chiqindu www.chisinad.md.
f

2.

Incepdnd cu data de 01 .07.20L6, votarea in cadrul gedinlelor Consiliului

municipal Chiqiniu se

va

efectua

cu utilizarea mijloacelor

electronice de

inregistrare a prezenlei consilierilor la qedinle qi de numdrare a voturilor.

3.

Pentru inilierea, coordonarea gi implementarea sistemelor electronice


care vor permite transmiterea in regim on-line a ;edinlelor Ei a sistemului care va
asigura votarea in regim electronic in cadrul Eedinlelor Consiliului municipal
Chiqiniu, se constituie Comisia de supraveghere a procesului de introducere a
votului electronic ;i transmiterii on-line a qedinlelor (in continuare - Comisie).

4.

Se aprobd componenla nominald a Comisiei (se anexe azEt).

5. Direcfia

administrativd,, cu suportul Secliei tehnologii gi sisteme


informalionale, al Direcliei management financiar Ei al Direcliei asistenld
juridicd, va asigura, in termen de 45 zlle:
5.1. Elaborarea Caietului de sarcini pentru sistemul de vot electronic;
5.2. Anunlarea concursului pentru selectarea companiei/iilor care vor
elabora qi implementa sistemul de transmitere on-line a gedinlelor qi a
votdrii electronice;
5.3. Selectarea companiei/iilor care vor elabora Ei implementa sistemele de
transmitere on-line a gedinlelor Ei a votirii electronice;
5.4. intreprinderea altor mdsuri necesare pentru procurarea sistemului de
transmitere on-line a gedinfelor gi a votdrii electronice, cu excepfia
aprobdrii companiei/iilor cd;tigdtoare ale concursului;
5.5.Prezentarea rezultatelor privind selectarea companiei/iilor spre aprobare
Comisiei.
6. Comisia se imputernicegte cu dreptul de a monitoriza gi verifica procesul
de selectare a companiei/iilor qi de a aproba semnarea contractului cu
compani a/iile cdEtigdtoare.
7. Direclia generali finanfe (dna Veronica Herfa) va opera modificdri in
proiectul de decizie cu privire la aprobarea bugetului municipal Chigindu pe anul
2016, votat in prima lecturd, pe care le va prezenta, spre examinare gi aprobare in
lectura a doua, Consiliului municipal ChiEindu, pentru a prevedea mijloacele
financiare necesare, destinate acoperirii cheltuielilor de achizilie a sistemului de
transmitere on-line a Eedinlelor qi a votdrii electronice.
8. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Victor
Lutenco, consilier al Consiliului municipal Chiqindu, pregedintele Comisiei.

PRE$EDINTE D

SECRETAR TNT

Maxim Lebedinschi

NSILIULUI

Alexandra Mofpan

la decizia Consiliului mun

nr.

t/'l&

ltn

COMPONENTA NOMINALA
a Comisiei de supraveghere a procesului de
introducere a votului electronic gi transmiterii
on-line a sedintelor CMC

Preqedintele Comisiei

LUTENCO Victor

consilier al Consiliului municipal Chi;indu.

.Vicepregedintele Comisiei

VARTANEAN Gaik

consilier al Consiliului municipal Chiqindu.

Secretar al Comisiei

CULAI Adrian

consilier al Consiliului municipal Chiqindu.

Membrii Comisiei
$TEFANIIA Ion
CA$U Ilian
OBOROC Liviu

CIOLACU Andrei
HERTA Veronica
JARDAN Sergiu

consilier al Consiliului municipal Chigindu;


consilier al Consiliului municipal Chigindu;
consilier al Consiliului municipal ChiEindu;
$ef al Seclei tehnologii qi sisteme informalionale;
qef al Direcliei generale finanfe;
$ef al Direcfiei administrative.

SECRETAR

AL CONSILIULUI
Alexandra Mofpan