Sunteți pe pagina 1din 3
000231 65 RR coNstllul MuNtcrPAL CH!$|NAU DECIZIE I Nr. 4112 din l+ ^o,#., Po'lB Cu
000231 65
RR
coNstllul MuNtcrPAL CH!$|NAU
DECIZIE
I
Nr.
4112
din
l+ ^o,#., Po'lB
Cu privire la introducerea votului elecn-lnic la
gedinlele Consiliului municipal Chigindu gi
t#nsmiterea on-line a gedinlelor comisiilor
de specialitate ale Consiliului municipal Chiqindu
in scopul cregterii eficienlei
;i
transparenlei in procesul de luare a deciziilor
in Consiliul municipal Chigihdu, inbaza art. L7 (1), (2) Ei (4) din Legea nr. 436-
lit. g) din
XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd locald, dfi.3 (2),
Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenla in procesul decizional, pct.
2 lit. e) din Anexa nr. 1 la Hotdrirea de Guvern nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la
acliunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenla in procesul decizional, in conformitate cu Hotdrirea de Guvern nr. 710
din
20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare
tehnologicd a guvernirii (e-Transformare), Consiliul municipal Chiginiu
DECIDE:
f . incepdnd cu data de 01 .07.2016, gedinlele comisiilor de specialitate ale
Consiliului municipal Chigindu gi Eedinlele Consiliului municipal Chigindu vor fi
transmise in regim on-line pe pagina web a Primdriei municipiului Chiqindu -
www.chisinad.md.
2.
Incepdnd cu data de 01 .07.20L6, votarea in cadrul gedinlelor Consiliului
municipal Chiqiniu se va efectua cu utilizarea mijloacelor electronice de
inregistrare a prezenlei consilierilor la qedinle qi de numdrare a voturilor.
3.
Pentru inilierea, coordonarea gi implementarea sistemelor electronice
care vor permite transmiterea in regim on-line a
Ei a sistemului care va
;edinlelor
asigura votarea in regim electronic in cadrul Eedinlelor Consiliului municipal
Chiqiniu, se constituie Comisia de supraveghere a procesului de introducere a
votului electronic ;i transmiterii on-line a qedinlelor (in continuare - Comisie).
4. Se aprobd componenla nominald a Comisiei (se anexe azEt).
5. Direcfia administrativd,, cu suportul Secliei tehnologii gi sisteme informalionale, al Direcliei management financiar
5. Direcfia administrativd,, cu suportul Secliei tehnologii gi sisteme
informalionale, al Direcliei
management financiar Ei
al
Direcliei asistenld
juridicd, va asigura, in termen de 45 zlle:
5.1. Elaborarea Caietului de sarcini pentru sistemul de vot electronic;
5.2. Anunlarea concursului pentru selectarea companiei/iilor care vor
elabora qi implementa sistemul de transmitere on-line a gedinlelor qi a
votdrii electronice;
5.3. Selectarea companiei/iilor care vor elabora Ei implementa sistemele de
transmitere on-line a gedinlelor Ei a votirii electronice;
5.4. intreprinderea altor mdsuri necesare pentru procurarea sistemului de
transmitere on-line a gedinfelor gi a votdrii electronice, cu excepfia
aprobdrii companiei/iilor cd;tigdtoare ale concursului;
5.5.Prezentarea rezultatelor privind selectarea companiei/iilor spre aprobare
Comisiei.
6. Comisia se imputernicegte
cu dreptul
de a monitoriza
gi
verifica
procesul
de selectare a companiei/iilor
qi de a aproba semnarea contractului cu
compani a/iile cdEtigdtoare.
7. Direclia generali finanfe (dna Veronica Herfa) va
opera modificdri in
proiectul de decizie cu privire la aprobarea bugetului municipal
Chigindu pe anul
2016, votat in prima lecturd, pe care le va prezenta, spre examinare gi
aprobare in
lectura a doua, Consiliului municipal ChiEindu, pentru a prevedea
mijloacele
financiare necesare, destinate acoperirii cheltuielilor de achizilie a sistemului de
transmitere on-line a Eedinlelor qi a votdrii electronice.
8. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Victor
Lutenco, consilier al Consiliului municipal Chiqindu, pregedintele Comisiei.
PRE$EDINTE D
Maxim Lebedinschi
SECRETAR TNT
NSILIULUI
Alexandra Mofpan
la decizia Consiliului mun nr. t/'l& ltn COMPONENTA NOMINALA a Comisiei de supraveghere a procesului
la decizia Consiliului mun
nr. t/'l&
ltn
COMPONENTA NOMINALA
a Comisiei de supraveghere a procesului de
introducere a votului electronic gi transmiterii
on-line a sedintelor CMC
Preqedintele Comisiei
LUTENCO Victor
- consilier al Consiliului municipal Chi;indu.
.Vicepregedintele Comisiei
VARTANEAN Gaik
- consilier al Consiliului municipal Chiqindu.
Secretar al Comisiei
CULAI Adrian
- consilier al Consiliului municipal Chiqindu.
Membrii Comisiei
$TEFANIIA Ion
- consilier al Consiliului municipal Chigindu;
CA$U Ilian
- consilier al Consiliului municipal Chigindu;
OBOROC Liviu
- consilier al Consiliului municipal ChiEindu;
CIOLACU Andrei
- $ef al Seclei tehnologii qi sisteme informalionale;
HERTA Veronica
- qef al Direcliei generale finanfe;
JARDAN Sergiu
- $ef al Direcfiei administrative.
SECRETAR
R AL CONSILIULUI
Alexandra Mofpan