Sunteți pe pagina 1din 45

Pacevouă

PAROHIAVÂRFU-CÂMPULUI

PACEVOUĂ

Revistălunarădeinformareșispiritualitateortodoxa

Pacevouă PAROHIAVÂRFU-CÂMPULUI PACEVOUĂ Revistălunarădeinformareșispiritualitateortodoxa Numărul1 Septembrie2016 1

Numărul1

Septembrie2016

Pacevouă

Sinaxar

CUVÂNTLANAŞTEREAMAICIIDOMNULUI

Pacevouă Sinaxar CUVÂNTLANAŞTEREAMAICIIDOMNULUI Domnul,Celcelocuieşteîncer, vrîndsăSearatepepămîntşisă

Domnul,Celcelocuieşteîncer, vrîndsăSearatepepămîntşisă vieţuiascăcuoamenii,maiîntîia pregătitlocdesălăşluireaslaveiSale, pePreacurataMaicaSa.Pentrucă esteobiceilaîmpăraţicamai înaintesă-şipregătească,încetatea încarevorsămeargă,palatulde petrecere.Şi,precum palatele împăraţilorpămînteştisezidescde prea înţelepţii lucrători din materialemaiscumpe,lalocmaiînalt,maifrumoaseşimaidesfătate decîtaltelocuinţeomeneşti,atrebuitasezidiaşaşipalatulcerescului împăratalslavei.ÎnLegeaveche,cîndavrutDumnezeusăpetreacăîn Ierusa-lim,SolomonI-aziditLuicasă,cupreaînţeleptullucrătorHiraam, careerameşterrenumitşiplindeînţelepciuneşideştiinţă,casă săvîrşeascătotlucrul.Deci,azidit-odinmateriiprimepreascumpe,din pietrealese,dinlemnebinemirositoaredecedruşichiparos,carese aduceaudinLiban,şidinaurcurat,launlocpreaînalt,pemuntele Morea.Erapreafrumoasă,căciasăpatheruvimipepereţi,şi nenumăratefeluridepomişideflori.Deci,aveaşilărgimecasaaceea, casănuîncapăcuînghesuialăîneamulţimeapoporuluiluiIsrael.Şia venitîntrueaslavaDomnuluiînfocşiînnor.Darnueradeajunscasa aceeaspreacuprindeîntrusinepeDumnezeulcelneîncăput.Solomoni

Pacevouă

-aziditLuialtăcasă,darCelPreaÎnaltnulocuieşteînbisericifăcutede

mîiniomeneşti."Cecasăîmiveţizidimie,ziceDomnul,saucareeste

loculodihneimele?"Deci,abinevoit,laînceputuldaruluiceluinou,aI

sezidicasă,nefăcutădemînă,pePreacurata,PreaBinecuvîntata

FecioaraMaria.Şidecarelucrătoris-aziditcasaaceea?Cuadevăratde

ceipreaînţelepţi,adicădeînsăşiînţelepciunealuiDumnezeu,după

cumziceScriptura:"Înţelepciuneaşi-aziditeiînsăşicasă".Pentru

aceastatoatecelecesefaccuînţelepciunealuiDumnezeusîntfă-cute

buneşidesăvîrşite.Iardevremecepalatulcelînsufleţitl-azidit

înţelepciunealuiDumnezeuCuvîntul,spunemdecicăIs-aziditlui

Dumnezeudesăvîrşităcasă;PreaLuminatuluiÎmpăratIs-aziditprea

luminatpalat;PreaCuratuluiMireIs-apregătitceapreacuratăşi

neîntinatăcămară;neprihănituluiMieluşelIs-aziditceafărădeprihană

sălăşluire,lacarelucruÎnsuşiestemartorcredinciosîncer,zicîndcătre

dînsa:"Toatăeştibună,ceadeaproapeaMea,şiprihanănuesteîn

tine".IarSfîntulDamaschinzice:"ToatăeşticămaraDuhului,toată

cetatealuiDumnezeuşinoiandedaruri,toatăfrumoasă,toatăaproape

deDumnezeu".Dardincefeldematerials-aziditpalatulacesta?Din

celecuadevăratpreascumpe;căcicadintr-opiatrăscumpăs-anăscut

dinneamulcelîmpărătesc,dinDavid,careabiruitpeGoliatprinpiatra

aceeacemaiînainteînchipuiapeHristos,piatraceanepusăînpraştie.

Şicadinniştelemnebinemirositoaredecedruşidechiparos,s-anăscut

FecioaraNăscătoaredeDumnezeudinneamularhieresc,celceaducea

luiDumnezeujertfebinemirositoare.Tatălei,sfîntulşidreptulIoachim,

erafiulluiVarpafircelce-şitrăgeaobîrşiasadinNatan,fiulluiDavid,iar

mamaei,sfîntaşidreaptaAna,erafiicaluiNatanpreotuldinneamullui

Aaron.ŞieraPreacurataFecioaradupătatădinneamîmpărătesc,iar

dupămamădinneamarhieresc.O,Doamne,dincîtepreascumpe

Pacevouă

materiişidincepreacinstiteneamuris-apregătitpalatulcelînsufleţit

alÎmpăratuluislavei!ŞiprecumîncasaluiSolomonzidurilecelede

piatrăşidelemnaveaumaimultăcinstedecîtaurulcelcuratcucare

erauaurite;totaşaînnaştereaPreasfinteiNăscătoaredeDumnezeu

neamurilebune,celîmpărătescşiarhieresc,s-aucinstitmaimultcu

curăţiadeplinăasfinţiloreipărinţi,careestemaiscumpădecîttotaurul

şiargintulşimaicinstitădecîtpietreleceledemultpreţ.Totlucrul

pămîntescnuestevrednicdecinsteaei,pentrucăPreasfîntaFecioarăs

-anăscutdincurăţiapărinţilor,careestemaipresusdecîttotneamul

bun.AcestlucruîlmărturiseşteSfîntulIoanDamaschin,vorbindaşa

cătresfinţiişidrepţiidumnezeieştipărinţi:"O,fericităînsoţire,

IoachimeşiAno!dinrodulpînteceluivostrucuadevăratfărădeprihană

v-aţicunoscut!"DupăcuvîntulDomnului:(r)Dinrodurilelorîiveţi

cunoaştepedînşiiŻ.Aţirînduitviaţavoastrăprecumafostplăcutlui

Dumnezeu.Pentrucăvieţuindîncurăţieşicuvioşieaţirăsăritvistieria

fecioriei,peFecioaraaceeaceafostmaiînaintedenaşterefecioară,cu

mintea,cusufletulşidupănaşterefecioarăşitotdeaunafecioară,cu

mintea,cusufletulşitrupulde-apurureafeciorind.Deci,secădeaca

fecioriaceanăscutăpesinedincurăţiesăseaducătrupeştepesine

însăşiluminiiceleiuneianăscute.O,doimeacinstitelorturturele

cuvîntătoare,IoachimeşiAno!Voi,păzindfireascalegecucurăţie,v-aţi

învrednicitcelormaipresusdefiredaruridumnezeieşti,pentrucăpe

Fecioara,dumnezeiascaMaică,voivieţuindcudreaptăcredinţăşicu

cuvioşie,înomeneascăfireaţinăscut,aţiodrăslitpeceamaiînaltă

decîtîngerii,pefiicaaceeaceşipeîngeriacumstăpîneşte.O,prea

frumoasăşipreadulcefiică!O,crinule,celceaicrescutînmijlocul

spinilor,fiinddinrădăcinăîmpărăteascăceadebunneam!Printine

împărăţiacupreoţias-auîmbogăţit!"Cuacestecuvinte,SfîntulIoan

Pacevouă

Damaschinaratădincefeldepărinţis-anăscutdumnezeiascaMaică,

dincîtdescumpemateriis-apregătitpalatulÎmpăratuluiceresc.Înce

feldelocs-adospitacestaluatînsufleţit?Cuadevăratîncelpreaînalt,

pentrucăBisericadăomărturiecaaceastadespredînsa:"Cuadevărat

eştiFecioarăcuratămaipresusdecîttoate".Însănucuînălţimealocu-

lui,cicuabunătăţilorşicuadarurilordumnezeieşti,pentrucălo-cul

undes-anăscutpreaBinecuvîntataFecioarăeraocetatemicăîn

pămîntulGalileei,caresenumeşteNazaret(DesprecasaluiIoachimşi

Anei,dupămultăcercetare,n-ampututsăaflăm,lămurit,undeafost.

AmgăsitscrisînunelelocuricăafostînIerusalim,iarînacestecărţi

scriecăînNazaret,şinedumerireaarămastotnedumerire),sub

Capernaum,cetateaceamare,aflîndu-seneslăvităşinecinstităşi

locuitoriieidefăimaţi.MaiapoişipentruHristoss-azis:"DinNazaret

oarepoatesăiasăcevabun?"IarDomnul,"Celcepetreceîntrucele

înalteşispreceismeriţipriveşte",abinevoitsăsenascăPreacurata

MaicaSa,nuînCapernaumulcelceprinmîndriepînălacerseînălţase,

ciînsmeritulNazaret,arătîndcătotceesteîntreoameniînalteste

urîciuneînaintealuiDumnezeu,iarceeaceestetrecutdedînşiicu

vedereaşidefăimat,aceealaDînsulesteînaltşicinstit.Laaceastase

maipoateadăugacădinsingurnumeledeNazaretsăsearateînălţimea

bunătăţilorPreacurateiFecioare.PrecumprinnaştereaSaînBetleem,

caresetîlcuieşte"casapîinei",aînchipuitcutainăcăElestepîineacea

coborîtădincerspreînsufleţireaşiîntărirealumii,aşaşiînnaşterea

PreacurateiMaiciiSaleînNaza-ret,aratăceleînaltepentrucăNazaretul

setîlcuieşte"înflorit,sfin-ţitşideosebitdecelepămînteşti,încununatşi

păzit".ToateacesteasearatăluminosîntruPreacurataFecioară,pentru

căeaestefloareacearăsăritdinpomulceluscat,dinpîntecelecel

neroditorşisterpşiaînnoitfireanoastrăceauscată;floareacea

Pacevouă

neveştejită,careînfloreştepurureaprinfeciorie,floareaceacubun

miroscareanăscutmirosulcelfrumos,pesingurÎmpăratul;floarea

careaadusrodpeHristosDomnul,ceeacesingurăarăsăritmărulcel

cubunmiros;estesfinţităcudarulSfîntuluiDuh,celceavenitspre

dînsaşiaumbrit-o.Şiestemaisfîntădecîttoţisfinţii,pentrucăanăscut

peCuvîntul,celmaisfîntdecîttoţisfinţii.Eaestedeosebitădepăcătoşii

pămînteşti,căciniciunpăcatîntoatăviaţasan-acunoscut.Toțicu

Davidgrăiesc:"Fărădelegeameaeuocunoscşipă-catulmeuînaintea

meaestepururea".Numaisingurăaceeagră-ieşte:"Fărădenelegiuire

amalergatşiv-amîndreptat",pentrucăeaesteîndreptareaoamenilor,

nunumainefăcîndpăcatul,cişipepăcătoşiabătîndu-idelalucrurile

celerele,aşacumziceBisericaspredînsa:"Bucură-te,ceeacecurăţeşti

lucrurilecelespurcate".Eaesteîncununatăcuslavăşicucinste.

Încununatăcuslavă,cădinîmpărăteascarădăcinăarăsărit,încununată

cucinste,cădinarhiereascaseminţieacrescut.Încununatăcuslavă,că

dinceicuraţişidrepţinăscătoriaodrăslit;încununatăcucinste,cacea

cinstităprinbunavestireşislujireaarhanghelului;încununatăcuslavă

caomaicăaluiDumnezeu.Căceesteoaremaislăvitdecîtanaştepe

Dumnezeu?Încununatăcucinste,caceapurureafecioară;căciceeste

maicinstitădecîtaceasta,caşidupănaştereafifecioară?Încununată

cuslavăceamaislăvitădecîtserafimii,carecaunserafimaiubitpe

Dumnezeu;încununatăcucinste,ceamaicinstitădecîtheruvimii,ca

ceeacepeheruvimicuînţelepciuneaşicucunoştinţaceadumnezeiască

i-acovîrşit."Iarslavă,cinsteşipacesecuvinetotomuluicareface

binele",ziceapostolul.Şicinedinpă-mîntenis-aaflatlucrătorde

bunătăţimaibundecîtPreacurataFe-cioară?ToateporuncileDomnului

le-apăzit,toatăvoiaLuiafăcut-o,toatecuvinteleLuile-aluatînminte,

toategraiurileLuile-aascunsîninimasa,toatelucrurilecelede

Pacevouă

milostivirele-aarătatcelordeaproape.Deci,cuvrednicies-aîncoronat

caolucrătoareatuturorfaptelorbune.Esteîncăşipăzită,căvistieria

curăţieisalefecioreştiopăzeacustrăşnicie,încîtniciîngeruluinuvoia

săoîncredinţeze,pentrucă,văzîndpeînger,s-atulburatdecuvîntullui

şigîndeaîncechipvafiaceaînchinare?ToateacesteaNazaretul,prin

numireasa,le-aarătatafiînPreacurataFecioarăşicinenuvazicecă

palatulacestaînaltalluiHristos,cubunătăţileşidumnezeieştiledaruri

nuestefoarteînăl-ţat?Înaltăeste,cădincers-adăruit,deşipepămînt

dinpămîntenis-anăscut.Dincer,căprecumzicuniidingînditoriide

Dumnezeu,arhanghelulGavriil,celceabinevestitluiZaharianaşterea

luiIoan,acelaşiabinevestitluiIoachimşiAneizămislireaPreasfintei

NăscătoaredeDumnezeu,acelaaadusdincerşinumeleeicelprea

binecuvîntatzicîndcătremaicaceaneroditoare:"Ano,Ano,veinaşte

pefiicaceapreabinecuvîntatăşisevachemanumeleeiMaria".Drept

aceeafărăîndoialăpoatesăsenumeascăcetatesfîntă,Ierusalimnou,

pogorîtdincerdelaDumnezeuşilocaşalluiDumnezeuîntreoameni.

ÎnaltestelăcaşulluiDumnezeu,cămaipresusdeserafimis-aînălţat,

născîndpeÎmpăratulHristos."O,înălţime,cuanevoiedesuitde

gîndurileomeneşti!"DarcefeldefrumuseţeareFecioaraMaria,palatul

celdumnezeiescalluiHristos,săascultămpeacelaşiIoanDamaschin,

careziceaşa:"S-aadusluiDumnezeu,Împăratultuturor,îmbrăcatăcu

bunăpodoabăafaptelorbune,caşicuohainădeaurşiînfru-museţată

cudarulDuhuluiSfînt,acăreislavăesteînăuntru.Căprecumlatoată

femeia,bărbatulesteslavaeiceadinafară,aşasla-vaNăscătoareide

Dumnezeuesteînăuntru,adicărodulpînteceluiei".Şiiarziceacelaşi:

"FecioarădeDumnezeudăruită,bisericăsfîntăaluiDumnezeu,pecare

acelîncepătordelume,Solomon,azidit-o,şiîndînsaapietruit,nucu

aurîmpodobită,nicicupietreneînsufleţite,ci,înlocdeaur,strălucind

Pacevouă

cuDuhul,iarînlocdepietrescumpe,avîndu-lpeHristosmărgăritarul

celdemultpreţ".Opodoabăcaaceastaesteînfrumuseţareapalatului

acestuia,multmaifrumoasădecîtceeaceafostînbisericaluiSolomon,

încaresevedeauînchipuiteasemănărideheruvimi,depomişideflori.

Darşiînaceastăînsufleţităbiserică,înPreacurataFecioară,sevăd

arătatechipurideheruvimi,căciviţasaceadeheruvimnunumais-a

asemănatheruvimilor,dari-aşiîntrecut.DacăBisericaaobişnuita-i

numiheruvimipealţisfinţi,cîntînd:"Cevăvomnumipevoi,sfinţilor?

Heruvimi,căîntruvois-aodihnitHristos",cuatîtcucîtmaiales

FecioaraNăscătoareadeDumnezeuesteheruvim,încares-aodihnit

trupeşteHristosşipemîinileeicelepreacurateaşezutDumnezeucape

unscaun:"scaundeheruvimi,fecioara".Aînchipuitînsineşi

asemănărilepomilorcelorbineroditori,făcîndu-se,duhovniceşte,

măslinroditorîncasaluiDumnezeuşifinicînfloritor.Pentruaceasta

acumsenumeştemlădiţadeviaţăpurtătoare,Bisericacîntîndaşa:"Din

ceaneroditoarerădăcină,mlădiţădeviaţăpurtătoarene-aodrăslit

nouăpeMaicaSa,Dumnezeulminunilor".Deci,acesteatoatesegrăiesc

pentrufrumuseţeleeiceleduhovniceşti.Dar,pelîngăacestea,şide

celetrupeştinueralipsită,dupăcumadeverescmulţidascălibisericeşti,

căîntoatăparteaceadesubsoaren-afostşinuvafifecioarăaşade

frumoasă,precumafostFecioaraNăscătoaredeDumnezeu,pecare,

SfîntulDionisieAreopagitul,văzînd-o,voiasăonumeascăDumnezeu,

denuarfiştiutpeDumnezeucelnăscutdintr-însa.Pentrucă

dumnezeiesculdardecareeraplinăstrăluceadinprealuminatăfaţaei.

Unpalatcaacestaînainteşi-agătitLuipepămînt,Împăratulcelceresc

frumoscusufletulşicutrupul,caomireasăîmpodobităbărbatuluisău.

Darîncăşidesfătat:"Pînteceleeimaidesfătatdecîtcerurilel-aulucrat".

ŞiauîncăputîntrudînsaCelneîncăput,HristosDumnezeu.Cea

Pacevouă

desfătatăsălăşluireaCuvîntului,PreacurataFecioară,nunumailui

DumnezeuCuvîntul,caunuiîmpăratestedesfătată,cişinouă,robilor

celorcealergămcătreDumnezeu,CelceS-asălăşluitîntr-însa.Pe

DumnezeuL-aîncăputînpîntece,iarpenoineînca-peînasa

milostivire.Vasulcelales,SfîntulApostolPavel,pornindu-sespre

milostivire,ziceacătreiubiţiisăi:"Inimanoastrăs-alărgit,aveţiloc

destulîntrunoi".Dar,lacaredinsfinţipoatesăsegăseascămilostivirea

aşadedesfătatăspreîncăperetuturor,pre-cum,dupăDumnezeu,a

Mariei?Căîncapeaiceaatîtcelcurat,dupăcumşipăcătosuluiiarăşinu-

iestestrîmtaici.Acolocelpocăitareloculsăuşidisperatulasemenea

cucelnepocăit.Caşiînco-rabialuiNoeneoprită,nunumaicelorcurate,

cişivietăţilorcelornecurateseaflăscăpare.Întruaeimilostiviretoţicei

scîrbiţi,năpăstuiţi,flămînzi,învi-foraţişibolnaviaflălocdeajuns,

pentrucănuştiesăfienemi-lostivăceaalcăreipîntecene-anăscut

nouăpepreaBunulDumnezeu.Mulţistrăjeriînarmaţipăzescpalatele

împăraţilorpă-mînteştişinudauvoietuturorcevoiescsăintreîntr-

însele,ciîioprescşiîiîntreabădeundeşilacevin.IarpalatulluiHristos

celînsufleţit,deşiesteînconjuratdeheruvimişideserafimişide

nenumăratecetealeîngerilorşialetuturorsfinţilor,lauşamilostivirii

îndurăriloreinimeneanuopreştepecelacevasăintre.Nu-io-presc

străjerii,nu-igonescostaşii,nicilacevinnu-iîntreabă,cifărăde

apărareintrăcurugăciunea,şiprimeştedarsprecerereaceade

folos.Dreptaceeasăalergămlamilostivireaceleices-anăscutdin

pînteceneroditor,dîndu-ieioînchinăciunecaaceasta:"Bucură-te,

palatulcelcutotulfărădeprihanăalÎmpăratuluituturor!Bucură-te,

sălăşluirealuiDumnezeu,Cuvîntului,căreia,şiţie,fiiceipărintelui,

MaiciiFiului,mireseiSfîntuluiDuh,împreunăcuTatălşicuSfîntulDuh

delanoiceidinţărînă,săfiecinsteşislavăînveci".Amin

Pacevouă

Sinaxar

CUVÂNTLAÎNĂLȚAREASFINTEICRUCI

Pacevouă Sinaxar CUVÂNTLAÎNĂLȚAREASFINTEICRUCI ÎmpărăţindînRoma Maxenţiu, persecutorul(307-312),

ÎmpărăţindînRoma

Maxenţiu,

persecutorul(307-312),

făceamultăchinuire popoarelor,gonindu-i şi chinuindu-i nu numaipecreştini,dar şipe păgîniisăi

ucigîndu-işijefuindu-

leaverilelor.Petrecea cunecurăţie,siluind caselecelordebun neam,şieratuturor romanilorfoartegreu şiurît,pentruaceatiranică,cumplităaluiviaţăşipreaspurcată.Deci,

autrimisromanii,întaină,laîmpăratulConstantin(306-337)care

petreceaatunciînBritaniacumamasa,Elena,rugîndu-lpeelsăvinăşi

să-iscapedetiranulacela.IarConstantini-ascrismaiîntîiluiMaxenţiu,

sfătuindu-lpeelprieteneştesăîncetezeotiraniecaaceea.Iarelnu

numaicănul-aascultatpedînsulşinus-aîndreptat,darşimaiamars-a

făcut.S-asculatchiarasupraluiConstantin,pecaretoatăoastearoma-

nilorlaîmpărăţie-lalesese,nevrîndcasă-laibădeopotrivăcusinela

împărăţie.PentrucăMaxenţiu,cudelasineputeres-asuitînRomape

scaunulîmpărătesc,nucuvoinţapoporului;cinumaicusprijinulcîtorva

Pacevouă

maimari,cărorale-afăgăduitmultedarurişicin-ste.IarConstantina

fostalesîmpăratdecătretoţicuunglas.Dreptaceea,auzind

ConstantincăMaxenţiutotneîndreptatpetrecea,baîncăşilaaltefapte

maireleseîntinde,s-asculatşiamersasupraluicurăzboi.Văzîndînsă

căputereaoştilorsalenuestedeajunsşigîndindapoilafarmecelecele

relealeluiMa-xenţiu,aînceputaseîndoi,pentrucăştiacăMaxenţiua

vărsatmultsîngeomenesclafacereavrăjilor:mulţibăieţi,feteşifemei

îngreunateaînjunghiatlajertfelediavolilor,căutîndmilostivirea

deşerţiloridoli,sprecarenădăjduia.Deci,văzîndConstantincăla

Maxenţiueramareputerediavolească,aînceputaserugaunui

Dumnezeucarestăpîneştecerulşipămîntul,pecareşineamul

creştinescîlcinsteşte,casă-idăruiascăluichipdebiruinţăasupra

prigonitorului.Dreptaceea,rugîndu-seelcuosîrdie,is-aarătatîn

amiază-zichipulCruciiDomnuluiînchipuitcustele,strălucindmaimult

decîtsoareleşideasuprascrispedînsul:"Înacestsemnveiînvinge".Au

văzutaceeaşiostaşiitoţi,întrecareeraşidulceleArtemiecelcaredupă

aceeaafostchinuitpentruHristosdeIulian,şisemirau.Iarceimai

mulţidintredînşiiauînceputasetemecăpăgînilorchipulcruciileera

semndemarenenorocireşidemoar-te,fiindcăpecrucesepedepseau

cumoartetîlhariişifăcătoriiderele.Deci,ostaşiisetemeaucanu

cumvarăzboiullorsăfiefărănorocşidinpricinaaceastaîmpăratul

Constantineraînmareîndo-ială.Iarîntr-onoapte,pecînddormeael,i

s-aarătatînsuşiHristosDomnulşiiarăşii-aarătatsemnulcinstiteicruci

pecareîlvăzuseşii-azislui:"Săfaciasemănarechipuluiacestuiaşisă

porunceşticasă-lpoarteînainteaoştilorşinunumaipeMaxenţiu,ba

încăşipetoţivrăjmaşiităiîiveibirui".Deci,sculîndu-seîmpăratul,a

spusmaimarilorsăivedeniaşichemîndargintariiscusiţile-aporuncit

lorsăfacăcinstitacrucedeaur,demărgăritarşidepietrescumpedupă

Pacevouă

chipulsemnuluiceluiarătatşi,cevamaimult,aporuncitlatoatăoastea

săînchipuiascăpetoatearmele,pecoifurişipezalesemnulcrucii.Iar

rău-credinciosulMaxenţiu,fiindînştiinţatdevenirealuiConstantinîn

ItaliaasupraRomei,cumultăîndrăznealăşi-ascosoastearomanăşia mersîmpotrivamareluiConstantin.IarConstantinaporuncitcasă poartecinstitacruceînainteataberilorarmateisale.Şicînds-aînceput luptacuMaxenţiu,atunci,cuputereacin-stiteicruci,Maxenţiuafost

biruitşimulţimeaostaşilorluiafosttăiată(28octombrie312),şiînsuşi

Maxenţiuafugit.Şil-aurmăritîmpăratulConstantinşi,fugindelpe

poduldepesterîulTibru,pecaresingurl-azidit,s-aruptpodul,cu

puterealuiDumnezeu,şis-aafundatticălosulînrîucuoasteasa,caşi

faraonulceldedemult,încîts-aîmpotmolitrîuldecălăreţi,decaişide

arme.IarmareleConstantinamersînRomabiruitorşil-aîntîmpinatpe

eltotpo-porulcubucuriemareşicucinste.Iarelînălţamaremulţumire

luiDumnezeu,Celuicei-adatluibiruinţăasupravrăjmaşului,cupu-

tereacinstiteişideviaţăfăcătoareiCruci.Iarsprepomenireabiru-inţei

celeipreaslăvite,apusocruceînmijloculRomei,peunstîlpdepiatră

şiascrispedînsa:"Cuacestmîntuitorsemn,cetateaaceastaafost

scăpatădesubjugultiranului".Avândelaldoilearăzboiîmpotrivacelor

delaBizanţacărornumiredeobîrşiesetrageîncădepevremea

împăratuluiIudeei,Manasi,cîndunoarecaregrecBizasapustemelia

cetăţii,numind-oBizantion,deundemaitîrziuBizanţ,şifiindbiruit

Constantindecătreaceştiadedouăori,eraîntrumîhniremare.Şifiind

într-oseară,şi-aridicatochiisprecerşiavăzutoscrisoarealcătuităde

stele,careînchipuiaaceste:"Sămăchemiînziuanecazuluitău".Apoi,

înfricoşîndu-se,şi-aridicatiarochiisprecerşiavăzutocrucedestele,

caşimaiînainteînchipuităpecerşiscriinddea-supra,împrejurulei,aşa:

"Înacestsemnveiînvinge".Şiaşapur-tîndu-secruceaînainteîntabere,

Pacevouă

abiruitpevrăjmaşiisăişialuatcetateaBizantion.Șiavîndelaltreilea războicugoţii,larîulDunării,iaris-aarătatpecermîntuitoareaarmăşi i-afăcutcaşimaiînaintebiru-inţă.ŞideaiciConstantincunoscînd puterealuiHristosceluirăs-tignitpecruce,şicrezîndu-lpeacestacă esteadevăratDumnezeu,s-abotezatîntrudînsul,cumaicasaElenacea vrednicădelaudă,pecare,capeofoarteiubitoaredeDumnezeu,a trimis-olaIeru-salimcumultăaveresprecăutareacinstiteicruci.Iarea, ducîndu-selaIerusalim,acercetatsfintelelocurişile-acurăţitde spurcăciunileidoleştişiascoslaluminăcinstitemoaştealediferiţilor

sfinţi.EraatunciînIerusalimpatriarhMacarie(314-333),carea

întîmpinatpeîmpărăteasacucuviincioasăcinste.Deci,fericita împărăteasăElena,vrîndsăgăseascăcruceaceadeviaţăfăcătoarea Domnului,ceaascunsădeevrei,achematpetoţievreiişii-aîntrebat pedînşii,casă-iarateeiloculundeeraascunsăcinstitacrucea Domnului.Darlepădîndu-seei,cănuştiu,împărăteasaElenai-aîngrozit cumuncişicumoarte,şiaceiai-auarătateiunbărbatbătrîn,anume Iuda,zicînd:"Acestapoatesă-ţiarateţieceeacesecaută,devremece estefiulunuicinstitpro-oroc".Şifăcîndu-semultăcercetare,şiIuda refuzîndaspune,îm-părăteasaaporuncitsă-laruncepeelîntr-o groapăadîncăîncare,petrecîndelcîtăvavreme,afăgăduitsăspună. Apoi,scoţîndu-lpeel,merserălaunlocundeeraunmuntemare

împresuratcupămîntşicupietre,pecareAdrian(117-138),împăratul

Romei,zi-diseocapiştezeiţeiVeneraşipuseseîntr-însaunidol.Acolo,

IudaaarătatcăesteascunsăcruceaDomnului.IarîmpărăteasaElenaa

poruncitcasăserisipeascăcapişteaceaidoleascăşisăserăs-colească

ţarinaşisăsesape.IarMacariepatriarhul,rugîndu-selaloculacela,iată

aieşitunmirosdebunămireasmăşiîndatăs-aarătatmormîntulşilocul

căpăţîniiînparteadinsprerăsăritşiaproapededînseleauaflat

Pacevouă

îngropatetreicrucişidupăaceeaauaflatcinstitelepiroane.Dar neştiindcarearfifostcrucealuiHristos,s-aîntîmplatînaceavremecă seduceaunmortlaîngropareşiatunciMacarie,patriarhul,aporuncit celorce-lduceausăstea;şiseaşezarăcrucilepemortulacelacîteuna perînd,iarcîndaupuscrucealuiHristos,îndatămortulaînviatşis-a sculatviucuputereaDumnezeieştiiCruciaDomnului.Deci,împărăteasa primindcubucuriecinstitacruce,is-aînchinatşiasărutat-o;asemenea şitoatăsuitaîmpărătească,ceeracudînsa.Iaralţiinuputeausăvadăşi săsărutesfîntacruceînaceavreme,dinpricinamulţimiiceleimaride lume,şiaudoritcamă-cardedepartes-opoatăvedea.AtunciMacarie, patriarhulIeru-salimului,stîndlaunlocmaiînalt,afăcutînălţarea, arătîndcinstitacrucemulţimii,iareiaustrigat:"Doamnemiluieşte".Şi deatuncis-aînceputpraznicul"înălţăriicinstiteiCruciaDomnului".Deci, împărăteasaElenaapăstratlasineopartedinacestcinstitlemn, precumşisfintelepiroane,iarcealaltăparte,punînd-oîntr-oraclăde argint,adat-oluiMacarie,patriarhul,spreocrotireaneamuluiînviitor. AtunciIudacumulţimedejidoviacrezutşis-abotezatşis-anumitdin sfîntulbotezChiriac.Maiînurmă,elafostpatriarhalIerusalimuluişiîn

vremealuiIulianApostatul(361-363)s-asfîrşit,fiindprigonitpentru

Hristos.IarsfîntaîmpărăteasăElenaaporuncitsăsezideascăbisericiîn

Ierusalimpelasfintelelocuri;maiîntîiaporuncitsăsezideascăbiserica

ÎnvieriiDomnuluinostruIisusHristos,undeestesfîntulmormîntallui

Hristosşiundes-aaflatcinstitacruce.Apoi,aporuncitsăsezideascăîn

Ghetsimani,undeestemormîntulSfinteiadormiriaPreaSfintei

NăscătoareideDumnezeu.Apoiaziditcelelalteoptsprezecebisericişi

le-aînfrumuseţatcutotfeluldepodoabe,dăruindu-leceledetrebuinţă

cuîndestulare.AvenitînBizanţ(AstăziConstantinopol),aducîndcusine

partealemnuluicruciiceleideviaţăfăcătoareşisfintelepiroane,cu

Pacevouă

careafostpironittrupulluiHristos.Aici,sfîntulîmpăratConstantina

puslemnulceldeviaţăfăcătorînraclădeaur,iardinsfintelepiroane,

unuls-aaruncatînMareaAdrianului,decătresfîntaElena,cîndse

întorceadelaIerusalimlaConstantinopol,pentrualinareamării,pentru căseridicasefurtunămareşiînvăluirecuprimejdiemare;pealtul, împăratull-aferecatîncoifulsău,pealtreileal-aferecatlazăbală,în frîulcaluluisău,casăseîmplineascăcelezisedeZahariaproorocul:"În ziuaaceeavafi(scris)pefrîulcailor:SfîntluiDumnezeuAtotţiitorul"

(Zaharia14,21),iaralpatruleapironl-adatîmpărăteasaElena

Trevirilorînpază.DupăsosireaSfinteiElenadelaIerusalimînBizanţ,

iubitoruldeHristosîmpăratulConstantinafăcuttreicrucimari,după

numărulcelorceisearătaserăluilarăzboaie:ceadintîiînRoma,cîndl-

aînnecatpeMaxenţiu,adouaînBizanţ,cîndl-acucerit,atreiacînda bătutpegoţilarîulDunării.Dupăchipulcelortreiarătăriafăcuttrei cinstitecrucidinmateriiscumpeşiascrispedînselecuslovedeaur cuvinteleacestea:IsHrNiKa,adică"biruieşte",arătîndlatoţirîvna drepteicredinţe.Iarcasăaratelumiicăcuputereacruciiabiruitpe vrăjmaşi,aînălţatocrucesprerăsărit,întîrguldesus,apoialta deasuprastîlpuluicelroşulaloculiubiriidefraţi,iarpeceade-atreiaa înălţat-opeloculceldemarmoră,celfoartefrumos,întîrguldepîine,la carelocsefăceaumulteputerişisemneprinsfîntacruce.Încăse mărturiseademulţicăîngerulDomnuluisepogoradincerînlumină marenoaptea,înloculacela,şitămîiaîmprejurcinstitacruce,cîntînd cîntareaceaîntreitsfîntăcuglasdulce,şiapoiiarsesuialacer.Şi aceastasefăceadetreioripean:adicăînlunaaceasta,laînălţarea

cinstiteicruci,apoiînlunaluimai,în6zile,laarătareaCruciiDomnului

pecerşiînsfîntulmarelepostceldepatruzecidezile,înDuminica

închinăriicrucii.Şimulţidinoameniiceicucernici,carecucinsteşicu

Pacevouă

sfinţenievieţuiau,vedeauaceastăpogorîreaîngeruluişiauzeau cîntarealui.Încăsecuvineapomenişicăcinstitulşideviaţăfăcătorul

lemnulCruciiDomnuluiafostluatoarecînddePerşi(602-610)şiiars-a

întorsînIerusalim,spremîngîiereacredincioşilor;pevremea

împăratuluigrecFoca,ChosroeII(590-628),împăratulperşilor,biruind

Egiptul,AfricaşiPalestina,aluatIerusalimulşipemulţicreştinii-aucis şiluîndcude-asilavistieriilecelebisericeştişipodoabele,întrealtelea luatşivistieriaceademultpreţ,lemnulcruciiDomnuluiceleideviaţă făcătoare,şil-adusînPersia.Pestepuţin,murindFocaîmpăratul,afost

alesEraclie(610-641);înlocullui,elîncearcăsăbiruiascăpeChosroeII,

dardemulteorinebiruindacerutpace,însănuacîştigat-odela

vrăjmaşulcelmîndru.Atuncifiindînmîhniremare,aînceputacăuta

ajutorlaDumnezeu,şiaporuncittuturorcredincioşilorsăfacă

rugăciuni,priveghierişipostiricasă-iscapeDomnuldeacelacese

lăuda,înmîndriasa,căvapierdepetoţicreştinii;deacelacehulea

numeleluiIisusHristos,casănuzicăvrăjmaşiicămînaloresteînaltăşi

idoliilorputernici,cisăcunoascăneamurilecăunulesteDumnezeulcel

adevărat,Căruiacinepoatesă-Isteaîmpotrivaputeriişităriei?Şichiar

împăratulserugasingurculacrimişicupostînde-lungat.Apoi,

adunîndu-şitoţiostaşiişiînnădejdeaajutoruluiluiDumnezeu

înarmîndu-secuputereacrucii,amersasupraperşilorşilovindu-secu

ChosroeII,l-abiruitşil-apuspefugă.Şiafostcuoştileînpămîntul

Persieişapteani,luîndcetăţile,robindsateleşibiruindmulteprigoniri

aleluiChosroe.IarmaipeurmăChosroe,neputîndsăseîmpotrivească

puteriigreceşti,afugitdinpămîntulsăuşi,trecîndpesterîulTigru,cu

celmaitînărfiualsău,Medars,aîmpărţitelîmpărăţiasa.Deacest

lucrus-amîniatSiroes,fiulluicelmaiînvîrstă,şiagînditcaşipetatăşi

pefrateîmpreunăsă-iucidă;lucrupecarel-aşifăcutdegrab.Iardupă

Pacevouă

ucidereaacelora,SiroesafostmoştenitorîmpărăţieiPersieişiatrimis curugăminteşicumultedarurilaHeraclie,împăratulgrec,smerindu-se luişipoftindu-lsăîncetezeaprădapămîntullui.AtunciHeraclie,făcînd pacecuîmpăratulPersiei,aluatdelaperşifăcătoruldeviaţălemnul CruciiDomnului,celluatdeChosroedinIerusalim,carefusese patrusprezeceanilaperşi,şil-aadusîmpreunăcumultedarurilalocul său,bucurîndu-seşislăvindpeDumnezeupentruajutorulLuicel mare.IarcîndaajunslaIerusalim,aluatîmpăratulcinstitullemnpe umerilesale,casă-lducălaloculluicelmaidinainte.Însăeraîmbrăcat înporfiraceaîmpărătească,cuaurşicupietrescumpeîmpodobit, avîndîncapcoroanaceaîmpărătească.Atuncisefăcuominune înspăimîntătoare,pentrucădeodatăastatînuşileacelea,princarese intralaloculcăpăţînei,şinuputeasăpăşeascămaidepartecucinstitul lemnulCrucii,opritfiinddeputereaceaDum-nezeiască;şitoţise

minunaudeunlucrucaacesta.IarZaharia,patriarhulIerusalimului(609

-631),careamerscutoatămulţimeaIerusalimuluiînîntîmpinarea

împăratului,avîndramuridefinicînmîinişiieşindpînălamuntele

Eleonului,mergeacuîmpăratulalăturişi,căutîndcuochii,avăzutpe

îngerulluiDumnezeucaunfulgerînpoartăstînd,oprindu-leintrarea,şi

zicînd:"NucuastfeldechipFăcătorulnostruapurtataiciacestlemnal

Crucii,cucarevoiîlduceţipeel".Aceastavăzînd-oşiauzind-o

patriarhul,s-aînspăimîntatşi,întorcîndu-sespreîmpăratul,i-azis:"Să

ştii,împărate,căcuneputinţăîţiesteţiecaînhainebogateîmbrăcatşi

cupodoabeleîmpărăteştiînfrumuseţatsăducilemnulacestasfînt,pe

care,săraculHristos,Celceasărăcitpentrumîntuireanoastră,l-adus.

Dreptaceea,devoieşticasăduciCruceaLui,săurmezisărăcieiLui".

Atunci,împăratuladezbrăcatdepesineporfiraşicoroanaşis-a

îmbrăcatînhainesărăcăcioaseşiproasteşiaduscinstitullemnal

Pacevouă

SfinteiCrucifărădenicioîmpiedicare,mergîndcupicioareledesculţe.

Şil-adusînbiserică,laloculdelacareîlluaseChosroealPerşilor.Acolo,

binecredinciosulîmpăratHeraclieapusiarlemnulSfinteiCrucişiafost

marebucurieşiveseliecredincioşilorpentruîntoarcereaCrucii Domnului,şidănţuiauprecumoarecîndisrailiteniipentruîntoarcerea chivotuluilegiidelafilisteni,lăudîndpeCelrăstignitpeCruce,Hristos Împăratulslavei,şiînchinîndu-seaşternutuluipicioarelorLui,Crucii celeisfinte.Căreiaşidelanoisăfiecinste,slavăşiînchinăciune,acumşi purureaşiînveciivecilor.Amin.Pentruminuneaprincares-acunoscut adevăratacrucealuiHristos,mulţinusepotrivescînspuselelor.Unii ziccăpeofecioarămoartăoduceaulaîngropareşicuputereaSfintei Cruciaînviat;alţiiziccăovăduvămoartăeraceacareaînviatprin făcătoruldeviaţălemn,iaralţiipovestesccăovăduvăzăceaîncasă bolnavăşieraaproapedemoarte.Mergîndlaeapatriarhulcu împărăteasaşiaducîndcrucile,le-apuspeceabolnavăşi,punîndu-se cruceaDomnului,îndatăs-asculatsănătoasă.Alţiispuncăunommort pecare-lduceaulagroapăaînviatprinatingereaSfinteiCrucia

Domnului.IarNichiforalluiCallist,celnumitXantopol,încartea8,la

cap.29,zicecăamîndouăacesteminuniprinCruceaDomnuluiatuncis-

aufăcutaşa:văduvazăcîndîncasăbolnavăşimurind,delaporţile

morţiiafostadusălaviaţăşilasănătate,şimortulcelduslagroapăa

înviat.

Pacevouă

Predici

PREDICĂLANAŞTEREAMAICIIDOMNULUI

Naştereata,deDumnezeuNăscătoareFecioară,bucurieavestitla toatălumea;cădintinearăsăritSoareledreptăţii,HristosDumnezeul nostru (Troparulpraznicului)

Iubiţicredincioşi,

Gîndindu-mălacinsteaşislavaceamarecucarePreabunulşi PreaînduratulDumnezeuaîmpodobitîncerpeMaicaDomnului, gîndindu-mălaslavosloviaceaveşnicăcucareolaudăpedînsaputerile cereşti,apoi,cugetîndşilaslujbeleşirugăciunilecareiseaduceide cătretoţifiiiBisericiiluiHristosaicipepămînt,precumşilacuvintelede laudăpecarele-aualcătuitîncinsteaeisfinţiişialeşiiluiDumnezeu, silinţagînduluimăîndeamnă,caastăzi,laluminatulpraznicalNaşterii MaiciiDomnului,săadaugşieunepriceputul,omicăpicăturălîngă noianulcelmareallaudelorei.Şiiatăceamazice:Iubițiimeifraţiîn Hristos,v-aţigînditvreodatăpentrucarepricinăSfinţiişidumnezeieştii Părinţi,careaualcătuitsinaxarul,aurînduitcaprazniceleîmpărăteşti, careîmpodobesccrugulanului,săînceapăcuNaştereaMaiciiDomnului şisăsesfîrşeascăcuAdormireaei?Dupăcumseştie,înprimalunăa anuluinoubisericesc,înaoptazialuniiseptembrie,prăznuimNaşterea

MaiciiDomnului,iarînlunaultimăaanuluibisericesc,la15august,

prăznuimAdormireaei.Pricinaceatainică,pentrucareanulbisericesc

începeşisesfîrşeştecuprazniceleMaiciiDomnului,esteaceastacăprin

mijlocireaMaiciiDomnului,PreamilostivulDumnezeuabinevoita

începeşiaterminaplanulmîntuiriineamuluiomenescdinrobia

diavoluluişidinmuncaiadului.Săştiţi,fraţiimei,căacestplanallui

DumnezeudeamîntuilumeaprinmijlocireaMaiciiDomnului,l-aarătat

Pacevouă

Dumnezeuînchiptainicşiumbroschiardelaînceputullumii,cîndazis

Eveicăsămînţaeivazdrobicapulşarpelui(Facere3,15).Căcidespre

Hristossezice:sămînţafemeii,caUnulcenuS-anăscutdinsămînţăde bărbat.Încădelaînceputullumii,PreabunulDumnezeuaarătatînchip tainicprinEvaceaveche,peceanouă,duhovnicească,adicăpeMaica Domnuluiceaveasănască,laplinireavremii,penoulAdam,Hristos, Care,prinîntrupareaLui,azdrobitcapulşarpeluişialmorţiişial păcatului,căciprecumînAdamtoţimor,aşaşiînHristostoţivorînvia(I

Corinteni15,22).Darsăştiţi,fraţilor,căînplanulmîntuiriineamului

omenesc,MaicaDomnuluiamaifostînchipuitădeporumbiţaluiNoe. CăciprecumaceeaaadusluiNoevesteaceabunăaîncetăriipotopului, aşaşiMaicaDomnului-porumbiţaceaaleasădeDumnezeuşideDuhul Sfînt-,prinnaşterealuiHristos,aadusînlumevesteaceamarea răscumpărăriidinrobiapăcatului.Iarăşi,peMaicaDomnuluiaînchipuit -oscaraluiIacov,pecaresesuiauşisecoborauîngeriiluiDumnezeu

(Facere28,12),căciMaicaDomnuluiafostscarapecareS-apogorît

Dumnezeupînălanoişiprincarefireanoastrăs-asuitpînăladreapta luiDumnezeu(CanonulAcatistuluiMaiciiDomnului).PeMaica Domnuluiamaiînchipuit-orugulcelaprins,careardeaşinusemistuia

deflacărafoculuidumnezeirii(Ieşire3,2),căcieaafostrugulcel

duhovnicesccareaprimitînsinefoculdumnezeiriişinus-aarsdeel

(SfîntulIoanDamaschin,Bogorodişnagl.1,MînăstireaNeamţ,1816).

MaicaDomnuluiafostînchipuităşiprintoiagulluiAaroncareaodrăslit

(Numerii17,8),căcişieaarăsăritdinpărinţisterpişineroditorişiîntru

fecioriepetrecînd,delaDuhulSfîntazămislitşianăscutpeHristos

(Luca1,35).PeMaicaDomnuluiaînchipuit-osfeşniculcelcuşapte

lumini(Ieşire37,17-24)fiindcăeaastrălucitînlumecutoateceleşapte

darurialeDuhuluiSfînt.MaicaDomnuluiamaifostînchipuităprin

Pacevouă

cădelniţaceacutotuldeaur(Ieşire37,16;40,26-27),fiindcăeaa

purtatînsinefoculdumnezeirii.MaicaDomnuluiafostînchipuităprin

cortulsicriuluişiprintableleLegiiVechi(Ieşire40,20-22),căcieaeste

cortulcelsfîntşisicriuînsufleţitşitablăaLegiiDarului(Canonde

panihidă,pesnaa8-a).MaicaDomnuluiafostînchipuităşiprinuşacea

încuiată,pecareavăzut-oProoroculIezechiel,căciprineaatrecut singurDumnezeuşiîncuiatăalăsat-o,nestricîndcheilefeciorieiei

(Iezechiel44,2).MaicaDomnuluiesteîmpărăteasaceapreasfîntă,

preafrumoasăşipreaîmpodobită,pecarefericituleistrămoş,David

prooroculşiîmpăratulavăzut-oprinDuhulSfînt,stîndde-adreapta

scaunuluidumnezeirii,fiindcăCelcestăpîneştefulgereleceruluiîneas-

aopritşialocuit(Psalm44,11).MaicaDomnuluiamaifostînchipuită

prinnorulceluşor,princareS-apogorîtlanoiDumnezeu.Maica Domnuluiestemuntelecelsfînt,întrucareabinevoitDumnezeu(Isaia

2,2).MaicaDomnuluiestenorulcelînchipulporfirii,curazedeaur,

întrucares-aascunssoarelecelînţelegător,HristosDumnezeulnostru. MaicaDomnuluiafostînchipuităşiprinchivotulLegiiVechiînaintea

căruiaasăltatdebucurieDavidprooroculşiîmpăratul(IIRegi6,2-5).

Iubiţicredincioşi,

DincelepreamultemărturiişisimboluricareînchipuiescpeMaica

Domnului,v-amadusaicicîtevaspreavădaseamacătainaşitemelia

prazniculuideastăziîşiareobîrşiefoartevecheşiestevestităde

patriarhiişiproorociiluiDumnezeu.Acumestevremeasăarătăm,

măcarpescurt,cums-aîmplinitînLegeaHaruluiaceastădumnezeiască

faptăanaşteriiMaiciiDomnului.ÎnPalestina,înoraşulNazaret,eraun

omcesechemaIoachimşisoţialui,Ana.Aceştisoţieraudrepţişiplini

detoatăfaptaceabună,fiinddeneamcinstitşiîmpărătesc.Daraveau

maremîhnireînaceastăviaţă,căcinuaveaucopii.Şi,înaceavreme,cei

Pacevouă

cenuaveaucopiierausocotiţicaoameniurgisiţideDumnezeuşi

blestemaţi,dupămărturiaSfinteiScripturi,carezice:"Blestemateste

celcenuaresămînţăînSionşinuareurmaşiînIerusalim".Dela

asemeneaoameni,nimeninuaveavoiesăprimeascăhrană,iarîn

bisericănuerauluaţiînseamăşinuliseprimeaujertfelepecarele

aduceauluiDumnezeu.Într-unadinzile,fiindunmarepraznicaliudeilor,

s-audusşiIoachimcusoţiasaAnalabisericăşi,pentrumultalorosîrdie,

auvrutsădeaşieicevajertfăluiDumnezeudinaverilelor.Darpreotul

nuavoitsăleprimeascăşicucuvintegreleîimustră,zicîndu-le:

"PentruceîndrăzniţisăaduceţijertfăluiDumnezeu,fiindvoisterpişi neroditori?"AtunciIoachimşiAna,umplîndu-sederuşineşidemîhnire, auieşitafarădinbiserică.Şimergîndsprecasăfoarteîntristaţi,azis IoachimcătresoţiasaAna:"Peminenumăîndeamnăinimasămai intruîncasamea,căcinoisîntemurgisiţideDumnezeu.Iatăeumăduc lamunteşiacolovoipostişimăvoirugaluiDumnezeu,doarseva milostivişinevadanouăuncopil".Deci,sedespărţirăunuldealtul,iar Anaseduseacasă,laNazaret.Şi,dupăcefăcumultămilostenie,aintrat îngrădinăşiacoloaînceputsăseroageluiDumnezeucudurereşicu multelacrimi,zicînd:"Doamne,Atotţiitorule,Celacenumaicucuvîntul aifăcutcerulşipămîntulşitoatecîtesevăd;Celaceaizisfăpturilor Talesătrăiascăşisăseînmulţească;CelaceaibinecuvîntatpeSarra, femeialuiAvraamşianăscutpeIsaaclabătrîneţeşiaidăruitAneifiu, deanăscutpeSamuelproorocul,dă-mişimieroadăpînteceluimeuşi nulăsasăfiudeocarăîntreoameni,cădevoinaştefiu,saufiică,îlvoi închinaŢiecutoatăinimaşi-lvoidasăslujeascăînbisericaslaveiTale"

(IRegi1,11).Deci,acesteagrăindAna,culacrimiserugaluiDumnezeu;

lafelşiIoachim,bărbatulei,multrugîndu-seînmunteşiplîngîndcu

dureredininimă,aauzitDumnezeurugăciuneaşisuspinurilelor.Apoi

Pacevouă

trimiţîndpearhanghelulGavriillaIoachimînmunte,i-azis:"Bucură-te,

Ioachime,şiteveseleştecăamvenitsă-ţivestesccăveiaveaofiicăce

vanaşteînfecioriepeÎmpăratullumii,Dumnezeu!Deci,lasăîntristarea

şiamărăciuneasufletuluităuşitedulacasata,căaauzitDumnezeu

rugăciuneata.Numaisăainădejdetareîncuvîntulmeuşisă-i

mulţumeştiluiDumnezeu".AșazicîndîngerulluiDumnezeu,s-adusîn

grabăşilaAnaşiîiziseacestecuvinte:"Ano,Ano,s-aauzitrugăciunea

taşi,iată,veinaşteofiicăşi-iveipunenumeleMaria,decaretoate

popoarelepămîntuluisevorbucura".Deci,Ioachim,auzindcuvîntul

arhangheluluiGavriil,sedusevesellacasasaşiaflăpeAnafoarte

bucuroasăpentruvesteaprimitădelaînger.ApoiAna,rămînînd

însărcinată,dupănouălunianăscutofiică,pecare,dupăobiceiulLegii

Vechi,laoptzileoduserălapreotulbisericiisprea-ipunenumele.Deci,

cuchiptainic,is-adatprunciiacestnumedeMaria,căciMaria

înseamnăîmpărăteasă,caceeaceaveasăfieÎmpărăteasaîngerilorşi

Doamnaîntregiilumi.ÎncăşialtătainăascundeînsinenumeledeMaria.

Numeleacestasecompunedincincilitereceînchipuiesctainicnumele

celorcincimarişirenumitefemeidinVechiulTestament.Astfel,litera

"M"aratăpe"Mariam",soraluiMoiseşialuiAaron.Litera"A"este

Avigheia,femeialuiNova.Litera"R"esteRahila,soţialuiIacob.Litera

"I"esteIudit,văduvaceasfîntă;litera"A"esteAna,femeialui

Elcana.Prinaceastaseînţelegecătoatedarurileşifaptelebunecucare

aufostîncununateacestefemei,petoatelaunlocleîntruneşte

dumnezeiascapruncăMaria,întrecîndu-lecuneasemănare.Fiindcă

Mariam,soraluiMoisestrăluceacudouădaruri:cufecioriaşicu

proorocia;iarînceaplinădedar,Maria,fecioriaşiproorociarămînde-a

pururea.Avigheias-amăritatîntrusmerenie,iarfecioaraMaria,mai

alespentrusmerenieestelăudată,căacăutatDumnezeuspre

Pacevouă

smereniaroabeiSale(Luca1,48).Rahilaafostvestităprinfrumuseţea

ei,iarFecioaraMariaesteînsăşipodoabaşifrumuseţeacerului.Iuditaa fostvestităpentrucăprinînţelepciuneaeiaomorîtpeOlofern(Cartea

Iuditei13,9)iarFecioaraMarias-afăcutpesinesălaşalînţelepciuniişi

alCuvîntuluiluiDumnezeu(SfîntulIoanDamaschin,Bogorodişna,gl.3),

careprinputereaLuiaomorîtpeOloferncelfărădetrup,adicăpe diavolul.Anafiindstearpăs-aslăvit,pentrucăadevenitmaicamarelui

Samuel(IRegi1,20)darşiPreasfîntaFecioarăMariaestemultmai

vestită,căcinustearpă,cifecioarăfiind,adevenitMaicamarelui

Emanuel(Isaia7,14).Dar,fraţiimei,ceasemănares-arputeafaceîntre

darurilesfinţilorşialedrepţilorşiîntreaceeacareafostşieste

comoaratuturordarurilorSfîntuluiDuh?Căci,dupămărturiaFericitului

Ieronim,toţisfinţiiauluatdelaDumnezeunumaicîteopartedindaruri,

iarPreasfîntaFecioarăMariaafostplinireatuturordarurilor.

Iubiţicredincioşi,

Ziuadeastăziasositlanoiculuminăduhovnicească,cubucuriesfîntă,

fiindcăastăzisenaşteMaicaluminiişiabucuriei.Astăzisevesteştemila

şiizbăvireaneamuluiomenesc,căcis-anăscutMaicamileişia

milostivirii.Nuprăznuimastăzinaştereavreunuisfînt,cinaşterea

aceleiaceestemaisfîntădecîttoţisfinţii.Nusobordeîngerise

cinsteşteastăzi,cinaştereaÎmpărăteseiîngerilor.Numaicădeîmpărat

pămîntescsenaşte,ciînsăşiMaicaDomnuluişiDumnezeuluislavei.

Astăzi,ÎmpărăteasafăpturiişiDoamnalumii,dinpîntecesterpşi

neroditorarăsărit.Şicinevaputea,dupăvrednicie,săcinstească

naştereaei?ÎnsăşiBisericaluiHristosaratăcăestecuneputinţăacest

lucru,zicînd:"Nusepricepetoatălimbaatelăudadupăvrednicie,căci

seîntunecăşiminteaceamaipresusdelumeacîntaţie,deDumnezeu

Născătoare"(AxionuldinziuaBotezuluiDomnului).Deci,fraţiimei,dacă

Pacevouă

David,împăratulşiproorocul,asăltatbucurîndu-seşis-aveselitfoarte, înainteachivotuluiLegiiVechi,caretainicînchipuiapeMaicaDomnului

(IIRegi6,5),apoicîtăbucurieşiveseliesecadenouăsăavemazi,cînd,

nutainicşicuînchipuire,ciîntr-adevărprăznuimNaştereaMaicii

Domnului,chivotulcelviuşiînsufleţit,întrucareDumnezeualocuit?

Dacăceleîntunecateşitainice,atîtaveselieauaduspreafericitului

strămoşalMaiciiDomnului,apoicîtăbucurieareelacumîncer,şicîtă

bucurieşimîngîieresecuvinesăavemşinoiastăzi,ceidepepămînt,

cîndarăsăritînlumepruncaluiDumnezeu,FecioaraMaria,princareS-

aarătatSoarelemîntuiriineamuluiomenesc?Cuadevăratastăzi, PreabunulşiPreînduratulDumnezeu,acercetatcumilăzidireaSaşia bucuratcumarebucurie,nunumaipeDavidîmpăratulşiproorocul,ci şipedumnezeieştiieipărinţiIoachimşiAna,carecuatîtealacrimişi suspineserugauluiDumnezeusăledealorrod.Darşitoatăfăptura omeneascăs-abucurat,devremecetotneamulomenescaşteptasăse nascăînlumeSfîntaFecioară,carelavremeaveasănascăpeEmanuel,

cesetîlcuieşte"CunoiesteDumnezeu"(Isaia7,14).Astăziprăznuim

naştereaÎmpărăteseiceruluişiapămîntului,carodalrugăciunii,al

milostenieişialfaceriidebine,cîştigatădelaDumnezeudeSfinţii

PărinţiIoachimşiAna.Decicumtrebuiesăprăznuimnoiastăzişicucîtă

cinsteşievlavie,cucîtăsfinţenieşicurăţie?Astăziceisterpişi

neroditorisăsemîngîiecunădejdeacă,prinmilosteniişifaceridebine,

prinpostşirugăciune,vordobîndişieicopiidelaDumnezeu.Astăzicei

tinerisăseînfrînezeşicucurăţieşicinstesăprăznuiascănaşterea

MaiciiDomnului.Astăzifecioareleşicopiiisăsaltedebucuriecălevine

înlumeMaicafecioriei.Astăzibătrîniişibolnaviisăsebucurecă

sprijinitoareabătrînilorşimîngîiereabolnaviloravenitînlume.Astăzi

ceicăzuţiînpăcategreleşiceideznădăjduiţidemîntuirealor,cu

Pacevouă

nădejdesăsemîngîie,căridicareacelorcăzuţişinădejdeacelor deznădăjduiţipepămînts-anăscut.Fiecaredinceicesînteţidefaţăsă văgîndiţicîtăostenealăşimilostenieaufăcutşicîtelacrimiauvărsat dumnezeieştiipărinţiIoachimşiAna,casăledeaDumnezeucopii.Apoi, princîtăosîrdieşirugăciunedinadînculinimiiaudobînditofiică,pe PreasfîntaFecioarăMaria,deacăreinaşteres-aubucuratcerulşi pămîntul.Șiacumsăvăfacoîntrebare.Oarecîtămuncăşiurgie,cîtă pedeapsăvorluadelaDumnezeuaceipărinţicare,nunumaicănuse roagăluiDumnezeusăledeacopii,ciîiomoarăprinavorturisauprin altemijloaceîmpiedicănaştereafiilorlor?Dacăpentruucidereaunui

singuromcuvoia,dumnezeieştilecanoanepedepsesccu20deanide

canonisireşiopriredelaSfîntaÎmpărtăşanie,apoiîncefeltrebuie canonisiţiaceicreştinicareucidcuvoia,nuunul,cidoi,treişichiarmai mulţicopii?Poateveţizicecăcopilulavortatnueradenouălunişideci păcatulnuarfideplin.Sănugîndiţiaşaceva,cămareneadevăr gîndiţi.DumnezeieștiiPărinţispuncăprecumatuncicîndfulgerăsau tună,deodatăsevedeşilumina,aşaşilaîmpreunareasoţilor,înacea clipăcînds-auîmpreunat,cuputerealuiDumnezeusezămisleşteîn pîntecelemameişisufletulşitrupulşiîncepealuafiinţăcopilul.Iarcine dupăîmpreunare,chiarşidupăunceas,vaîncercaînvreunfelsă împiedicenaşterea,ucigaşdeomesteşimareosîndăvaprimi.Lafel păcătuiescşiceiceseferescazămislicopii.Aceştiasă-şiaducăaminte căpeOnan,feciorulpatriarhuluiIuda,numaipentruacestpăcatl-a

omorîtDumnezeu(Facere38,10).Luațiaminte,fraţilor,căcelceface

avortsauînaltchipîmpiedicănaştereacopiilor,nuodată,cidedouăori

esteucigaş.Celceucidevreunomcareafostbotezat,poatesă-i

omoarenumaitrupulsău,dardacăacelomafostîndreaptăcredinţăşi

înfaptebune,sufletulsăurămîneviuînveci,fiindcăseducedinmoarte

Pacevouă

laviaţă.DarceiceomoarăcopiiimaiînaintededumnezeiesculBotez, dedouăorisîntucigaşi,căciatîttrupurilelorcîtşisufletelelelipsescde fericireaceaveşnică,dupămărturiaMîntuitoruluicarezice:Celce credeşisevabotezasevamîntui,iarcelcenucredesevaosîndi

(Marcu16,16).

Iubiţicredincioşi,

Astăzi,însă,secadesăneveselim,căcis-anăscutpepămîntMaica

Vieţii,FecioaraMaria,ceamaisfîntăfiinţăomeneascăpecareaales-o

Dumnezeumaiînaintedeîntemeierealumii,casănascăpeIisusHristos

delaDuhulSfîntînBetleemulIudeii.Săsebucureastăziprunciişi

fecioarele,copiiişitinerii,mameleşivăduvele,preoţiişicălugăriicănis

-anăscutnouămamăduhovniceascăşiceadintîirugătoare,

mîngîietoareşimijlocitoareînainteaPreasfinteiTreimi.Sămergemdeci

înNazaretulGalileii,să-iaducemlaudeîngereşti,prunciişiFecioarei

Maria,PreacurateideDumnezeuNăscătoarei,cares-anăscutdinSfinţii

PărinţiIoachimşiAna,labătrîneţilelor.Însă,pentrualăudapeprunca

şiFecioaraMaria,trebuiesăaveminimăfărărăutate,capruncii,şiviaţă

curatăşineîntinatădepăcatetrupeşti.Pentrualăudapeaceeacare

aveasăfieMaicaFiuluiluiDumnezeu,trebuiesăaveminimădemamă,

blîndeţeşirăbdaredemamă,iubireşimilădemamăcătretoţi.Altfel,

rugăciunilenoastre,darurilenoastre,dacăiesdininimiplinedepăcate,

deurăşiderăutate,nuvorfiprimitedePreasfîntaFecioarăMaria.Cu

acestegînduridebucurieşinădejdeşicuinimiplinedemilăşismerenie,

săintrămînsfintelebisericişi,sărutîndicoanaMaiciiDomnului,să-i

adresămcucredinţăaceastăscurtărugăciune:Uşamilostiviriideschide-

ne-onouă,binecuvîntatăNăscătoaredeDumnezeuFecioară,casănu

pierimceicenădăjduimîntrutine,cisănemîntuimprintinedenevoi,

cătueştimîntuireaneamuluicreştinesc.Amin.(pr.IlieCleopa)

Pacevouă

Predici

PREDICĂLAÎNĂLȚAREASFINTEICRUCI

şis-arăstignitpentrunoi,înzileleluiPonţiuPilat…(Simbolulcredinţei

–Crezul)

Frațicreştini,

AstăzisearatăşiseînalţăsemnulcinstiteişisfinteiCruci,tainacea

ascunsădetoateseminţiilepământului,darcares-aarătatspre

mântuireanoastră,căcinoicreştinii,prinsemnulsfinteiCrucine

aducemmereuamintedebinelecene-afăcutDumnezeuşidemilape

careaavut-oElpentrunoipăcătoşii.Deaceea,prăznuimcubucurie

înălţareasfinteiCrucişineînchinămcufricăşicuveseliesufletească,

sărutând-o.Astăziestebucurieîncerşipepământ;astăziseveselesc

îngeriişiprăznuiescoameniicredincioşiluminataşisfântaCrucealui

Hristos.PrinaceastăsfântăCruces-arisipitîmpărăţiadiavolului,

blestemuls-acălcat,moarteas-aomorât,iaduls-agolit,morţiiauînviat

şiceruls-adeschis.AstăzisfântaBisericăortodoxăînchipuieraiul,

fiindcăaşacumafostînraipomulceldeviaţăfăcătorcareaomorâtpe

Adampentrugreşelilelui,aşaestesfântaBiserică–raiulcelvremelnic

alcreştinilor–carearecinstitaCruce,lemnulvieţiicareaînviatpe

AdamprinmoarteaDomnuluiHristos.Pentruaceastaseînalţăsfânta

Crucecasănefacăsăcunoaştemcăeaesteîncepăturaînvieriiatoată

fireaomeneascădinpăcatulluiAdamşicătoţiceicecredînDomnul

Hristoscares-arăstignitpeeavorfimântuiţidepăcatelelor.Iatădece

astăzineveselimşinebucurăm,dattotodatătrebuiesăsuspinămdin

inimăşisăvărsămlacrimifierbinţiaducându-neamintedechinurileşi

moarteaceaamarăaDomnuluiIisus,aducându-neaminteşivăzândcu

ochiinoştrisufleteştişitrupeştiCruceapecareapurtat-opeumeriiSăi

Pacevouă

mergândlarăstignirecaunmielsprejunghiere.Niciuncopilnuse

bucurăcândvedeînainteaochilorluipetatălsăumort,maialescând

ştiecăelestevinovatdemoarteatatăluisău.Desigur,cătocmaiatunci

isecadesăplângăcuamar,căcipentrugreşealaluiatrebuitsămoară

părintelesăudrag.Aşaşinoi,săplângemculacrimiamare,fiindcă

pentrupăcatelenoastreamuritFăcătorulnostrudebineIisusHristos,

FiulluiDumnezeu.AceastăsfântăCruceafostînchipuitădelaînceputul

lumiişiproorocitădetoţiprofeţii.Săascultămacumpescurt

însemnătateaprazniculuisfinteiCrucişicums-astabilitdesfinţiipărinţi

aceastăsărbătoareimportantă.Necredincioșiişizavistniciievreinuştiau

cumsăascundăînviereaDomnului.Eis-ausfătuitmaiîntâisă

pecetluiascămormântulcanucumvasăînviezeDomnulHristos.S-au

dusrepedelaPilatşii-auspus:“Ne-amadusamintecăînşelătorulacela

aziscădupătreizilevaînvia.Porunceştesăfiepăzitmormântul”.Pilata

trimisostaşipentrupază,careaupecetluitmormântulcumauştiutmai

bine.Duminicădimineaţa,pecândostaşiistrăjuiau,ArhanghelulMihail

s-acoborâtcasă-LprimeascăpeDomnulSlaveicusmerenie.Ostaşiiau

adormitşiauamorţit,neputândpriviluminaorbitoaredelaMarele

Luminătorallumii,Iisus,darausimţitputereaşiînviereaLuişiauspus

cugurădefoccăIisusaînviatcuadevărat.Vesteaînvieriiamersca

fulgerul,pedeopartedelaostaşi,iarpedealtăpartedelafemeile

mironosiţe,înfruntecuMariaMagdalena,careauvestitucenicilorcă

Iisusaînviat.LuminaînvieriiluiIisusstrăbăteapretutindenicafulgerul

iarcăpeteniileevreieştiturbaudesupărare.Neavândcesămaifacă,s-

ausfătuitsăchemepeostaşişi,dându-lebani,i-aurugatsăspunăla

lumecăL-aufuratuceniciiLuipecânddormeauei.Uniidinostaşiau

făcutîntocmaicumlis-acerutşi,deaceea,întreevreimergevorbaşi

astăzicăIisusnuaînviat,ciL-aufuratucenicii.Alţiostaşiînsă,înfrunte

Pacevouă

cuLonghinsutaşul,careafostdefaţă,n-auprimitbani,ciauspus

adevărulchiarcupreţulvieţiilor.AcestLonghinaspusrăspicat:“Cu

adevărat,Hristosaînviat!”Asusţinutcutărieacestlucrupânăamurit

martirchinuitdepăgâni.TrecândtimpdelaînviereaDomnuluiiar

ucenicii,avândcontactdirectcuIisuscelînviat,făceauşieimulte

minuniînnumeleLui.Astfelvindecauorbişiologi,tămăduiauorice

boalăşiînviauchiarşimorţii.Evreiinecredincioşiscrâşneaucudinţiide

mânieşi-iînchideaupeuceniciîntemniţelelor,bătându-işi

ameninţându-icumoartea.Eis-ausfătuitapoisăascundăloculundea

fostrăstignitşiîngropatDomnulIisuscaoameniisănumaiştienimicşi

săuite.Evreiisocoteaucă,dacăoameniivorvedeamereuCrucea,

groapaşiGolgota,nu-LvoruitapeIisus,ci-şivoramintimereude

învăţăturileLui,deminunileLuişivorcredeşimaimultDumnezeierea

Lui.Iatărăutatea,iatăvrăjmăşiedrăcească,fiindcătotiadulserăsculase

împotrivaluiIisus,FiulluiDumnezeu.Ațiauzitcumauzis:“înşelătorul

acela”.O,Doamne,cumdenus-adespicatpământulcasă-iînghită

atuncicândL-aufăcutpeDumnezeuînşelător.DarDumnezeulerabdă

şiaşteaptăşilasătoatecasăselămureascălumea.Aşaafost,aşaeste

şiaşavafipânălasfârşit.Ceicucapulaiuritvorcrede

minciuni.Dumnezeui-alăsatînsăsă-şiîndeplineascăsfatullorcelrău,

fiindcătrebuiasăseîmplineascăcelespusedeDomnulHristosdespre

oraşulIerusalim,căvafiarscufocşivafipustiit,iarlocuitoriităiaţişi

omorâţişiduşirobipestetotpământul.Pentruîndrăznealapecareau

avut-oaspraDomnuluiHristosauplătitşiplătescşiastăzi,căcide

atunciaupierdutpatriaşiîmpărăţiacereascăşiaufostîmprăştiaţipe

toatăfaţapământului.EvreiiauîngropatCruceaDomnului,auîngropat

piroaneleLui,auastupattoatelocuriledepeGolgota,precumşi

mormântulundeafostîngropatDomnul.Acesteatoateaurămas

Pacevouă

ascunsepânăînanul327înzilelemareluiîmpăratConstantin,celdintâi

împăratcreştin.Acestîmpărataprimitcredinţaşireligiaceaadevărată înIisusHristosprintr-ominunedumnezeiască.Eltrebuiasăintreîn războicuMaxentie,împăratulRomei,careaveaomulţimedeostaşi bineînarmaţi,iarConstantinaveamultmaipuţinişi,deaceea,era întristat.Dar,într-oziisearatăpecerchipulsfinteiCrucistrălucindmai multdecâtsoarelepecareerauscriseacestecuvinte:“Cuacestsemn veibirui!”Văzăndacestsemn,împăratulConstantinaprimitcurajşi poruncitsăsefacăcrucişisăfiepusepesteaguri.Aplecatastfella războipecarel-acâştigatcupuţinaluioasteşi,dupăcealuatîmpărăţia Romei,s-abotezatînnumeleSfinteiTreimişiatrimisapoipemaicasa, Elena,laIerusalim casăcauteSfântaCruce.Eraînanul

327.ÎmpărăteasaElenaafostîntâmpinatădepatriarhulMacarieşi,cu

toţii,auînălţatrugăciunicătreDumnezeucasălisedescopereloculde

peGolgota,undeafostrăstignitDomnulHristos.Înurmarugăciunilor

înălţateauaflattreicruci,precumşipiroanelecucareDomnulfusese

ţintuit.MarebucurieaavutfericitaElenaaflândcinstitaCruce.Tot

atuncis-afăcutşiomareminune,căcimurisedecurândofatădeneam

mareiarpatriarhulMacarieaatinsdetrupulneînsufleţit,perând,cele

treicrucişiatuncicândafostatinsădecruceapecarefuseserăstignit

Iisus,fataaînviatşi,mulţumindluiDumnezeu,aînceputsă

propovăduiascăcuglasmareputereasfinteiCruci.Răspândindu-se

vesteacăs-aaflatSfântaCruce,s-astrânsîndatămulţimemarede

poporcaredoreasăvadăcinstitaCruce.Dar,pentrucănuajungeaucu

toţiis-opoatăvedea,patriarhulMacaries-asuitpeunamvonşi,

ridicândcinstitaCruce,toatămulţimea,văzând-o,astrigatcuglasmare:

“Doamne,miluieşte-ne!”Deatuncişipânăînzilelenoastrese

prăznuieşteaceastăsărbătoare–ÎnălţareaSfinteiCruci–căciînaceastă

Pacevouă

zisfântaCruceafostînălţatăînvăzultuturorsprebucuriaatoată

lumeacreştinăşisprelaudaşicinsteaDomnuluinostruIisusHristos.

Acesteasunt,pescurt,celelegatedeprazniculdeastăzişibucuriemare

acuprinsdeatuncitotneamulcreştinesccares-aînchinatşiasărutat

cinstitaCruce.Dar,pentrucăSf.Evangheliedeastăzine-aamintit

despresuferinţeleluiIisus,desprejudecatanedreaptăaluiPilat,despre

CruceaşirăstignireaLui,carene-aurăscolitsufletul,săpornimşinoipe

urmelepaşilorLui,pedrumulcalvarului.Veniţisăvedeţiîncestare

jalnicăauaduspeDumnezeumâinilenelegiuiteşispurcatealeomului.

CândmăuitlacelrăstignitpeCruce,măgândescşilacelceL-au

răstignit.ÎnmoartealuiDumnezeusăvârşităcunedreptate,descopăr

peucigaşuldeom.Cauzapatimilorşimorţiiluiesteînsuşiomul,

creaturamâinilorLui,acelacareafostînzestratcufrumuseţe,

împodobitcunemuriresufleteascăşiîndulcitcuatâteabunătăţide

sus.Motivullacrimilornoastreacestatrebuiesăfie,iubiţicreştini,

pentrucănoiL-amrăstignitşiomorâtpeDumnezeunostru,săplângem,

maiales,căaltcinevan-apătimitpelumemaimultdecâtapătimitEl.

TrebuiesăplângemşipentrupatimaLuişipentrufireanoastrăveşnic

nemulţumită.Veniţi,dar,sănesuimpemunteleDomnului,pevârful

Golgoteişisăobservămprivelişteaceaînfricoşată,săprivimîntunericul

ceacoperăfaţapământului.Lemnulcelcinstitsănearatecalea.Vinoîn

faţanoastră,fericitelemnalDomnului,tucareaifoststropitcusângele

celdătătordeviaţăalluiHristos.SfântăCruce,tueştimasapecares-a

plătitrăscumpărareaomenească!SfântăCruce,tueştiscaunulprea

cinstitpecareaşezutnoulÎmpăratalluiIsrael!SfântăCruce,tueşti

scaraceruluicarenesuilarai!SfântăCruce,tueştistâlpuldelumină

carepovăţuieştipoporulcreştinescladumnezeiascafăgăduinţă,la

patriacerească!SfântăCruce,aBiserciinoastre,întărireaşilauda

Pacevouă

noastră,tueştipricinamântuiriinoastre!Frațicreştini,judecătoriilui

Hristossuntdoiarhierei:AnnaşiCaiafa.CândDomnulHristosrăspunde

laîntrebări,Annaporunceştesăfielovitcasătacă,iardacănuvorbeşte,

Caiafasemânieşi-Ljurăsăvorbească.Cetrebuiesăfacă?Dacă

vorbeşte,estecondamnat,dacătace,esocotitnebun.O,arhiereulefără

dar,decetejuri,dececauţimărturiimincinoase,pentrucetetulburi

casăaflicineesteIisus?ÎncurteesteunucenicalLui,întreabă-lşiacela

vaspuneadevărul.Undeeşti,Petre?Vinodemărturiseştetu.“Nu

cunoscpeomulacesta!”Cum,Petre,tunumaicunoştipeDumnezeul

tău,peînvăţătorulalcăruiuceniceştidepstetreiani,numaicunoştipe

Acelacarete-afăcutdinpescarcăpeteniaapostolilor?Nucunoştipe

Acelacareţi-aspălatpicioarele?NuesteEl,Petre,desprecaretuaizis

căesteFiulluiDumnezeu?NuesteAcestadesprecareaispus,cu

câtevazilemaiînainte,cămaibinepreferisămoridecâtsătedesparţi

deEl?O,Petre,Petre,tejuriînfaţauneislujnicecănu-Lcunoştipe

omulacesta.NuvezicumtemustrăînsuşiPilat,celcare-Laratăînfaţa

poporuluişicarespune:“NugăsescînElniciovină!”Ah,Iisusealmeu,

decespunePetrucănutemaicunoaşte?Poatesăaibădreptate,

fiindcăeştidenerecunoscut,pentrucăŢi-aipierdutchipulşi

frumuseţeafeţei,aşademultaudesfigurat-opalmele,scuipărileşi

rănilesângerânde.Cumsătemaicunoascădinatâtearănigroazniceşi

atâteasemnepetrupulşifaţaTa?Iatăunlucrunemaipomenit:Pilat

spunecuguralui,poporului,cănusegăseşteînTineniciovină.Dar

cununadespinipentruceŢi-aupus-o,dacănu-Ţigăsescniciovină?Vai!

Patimă,cuadevărat,batjocurăpestefireaomenească!Deaceea,ziceai

îngrădinaGhetsimani:“ÎntristatestesufletulMeupânălamoarte”.

Undeeşti,Petre?DarPetrus-apocăit,îiparerăuşiochiiluisuntacum

douăizvoaredelacrimiamare.SfântăMarie,mamăamărâtă,mai

Pacevouă

cunoştipedulceletăuFiu?Deundesămaivadădeatâtaîmbulzeală!?

Să-LveziTu,Părinteceresc,vezipeFiulTău,pecareL-ainăscutmai

înaintedeluceafăr.Dar,învremeaaceasta,şiTatălşi-aacoperitfericiţii

SăiochicuaripileserafimilorsănumaivadăpatimaFiuluiSău.La

vremeaaceasta,apostoliişiuceniciiL-aulăsatşiaufugit.AcumIisus

esteomulcarenumaiarepenimenicasăisefacămilădeEl.O,soare,

înfricoşează-te!Iarvoi,ceruri,suspinaţi!Dintoatăaceastămulţimede

popornusegăseştenimenicăruiasă-ifiemilădeEl.Toţidorescsângele

Luişitoţistrigă:“Răstigneşte-L!Răstigneşte-L!”Cumsănuzici,Iisuse:

“ÎntristatestesufletulMeupânălamoarte”?!MielulluiDumnezeu,

linişteşte-Tepuţin,pentrucăPilatmaiîncearcăodatăsătescapedela

moarte.LaevreierauunobiceicadePaştisăfieslobozituncondamnat

lamoartepecareîlcereapoporul.Eraatunciuntâlharvestit–Baraba–

pecarepoporul,îndemnatdecăpeteniilepreoţilor,acerutsăfie

eliberat,iarIisussăfierăstignit.Pilatstăpegândurişinuştiecesă

facă.O,Pilate,tueliberezipeBaraba,daracestaesteuntâlhar,unhoţ,

careabăgatspaimaîntoatăIudeea.VeihotărîrăstignirealuiHristos?

PilatîntreabăiarăşipeIisus:“Ceaifăcut,pentrucă,iată,neamulTăuTe

-auadusaicilamine?”O,Pilate,deceîntrebice-afăcut?Deşitueşti

străinînIerusalim,nueştiînsăstrăindemulteminunipecarele-a

făcut.Întreabăpetoţiceices-aufolositdemilaşiajutorulluiIisus

Dumnezeu.Întreabăpopoarelecares-ausăturatdepâine;întreabăpe

samarineancaceadesfrânatăîntreabăpeMariaMagdalenadincarea

scosşaptedraci;întreabăpeZaheucellacom,peLazărcelmortde

patruzileşiapoiînviat;întreabă,Pilate,pefiicaluiIairşichiarpe

femeiata,Claudia,careafostdefaţăcândIisusaînviat-oşiadat-o

părinţilorei.ÎntreabăprunciiIerusalimului,Pilate!Ceafăcut?Darcen-a

făcut,o,Pilate?!Dacăaiaveamintesăînţelegiteologiaceaînaltă,euţi-

Pacevouă

aşspunecăacestaesteCuvântulcelmaiînaintedevecicareafăcut cerulşipământul,mareaşiizvoarele,soareleşiluna,steleleşilumina, păsările,animaleleşitoatecâtesevădşinusevăd.Unsingurlucru, însă,n-afăcut.FiulluiDumnezeun-afăcutpăcatulşi,săştii,Pilate,că deunsingurlucrunuştie.Nuştiedefrică.ElesteDumnezeuadevărat şi,într-oclipă,poatesăvăpiardăşisăvănimiceascăpetoţi.Pilatnumai răspunde.Îiîntoarcespatele,pentrucăuncuvântalarhiereilori-a astupatguraşiurechile.Iată,acestcuvântstrigatdetotpoporul:“De veieliberapeIisus,nueştiprietenalcezarului”.Astfel,judecătorulPilat, casănu-şipiardăscaunulşipostullui,avantajelelui,numaivede adevărul,poatesăpiardătoatălumea.ElîlosândeştelamoartepeIisus şidăsentinţacerutădeiudei,zicând:Eu,PonţiuPilat,procuratoruldin Imperiulroman,însalaînalţilorprinţi,condamncupedeapsădemoarte peCruce,penumituldepopor–IisusNazarineanul–unrăzvrătitorşi unrăsculătorcontralegilorTiberiu,careesteregeşiîmpăratal romanilor.OrdonşihotărăescsoartaluiprinrăstignirepeCruce, dimpreunăcualţidoi,dupăobiceiulcelorcondamnaţi.Însărcinezpe primulmeucăpitan,ComutoCorneliu,casă-Lţinălegatînpublic,prin raionulIerusalimului,apoi,bătându-Lşiîmbrăvându-Lcuomantieroşie, să-Lîncoronezecuocoroanădespinipecap.Săfieobligata-şiduce Cruceapeumerispreaservideexemplupentrutoţitâlhariişiîmpreună cuElsăfierăstigniţişialţidoitâlhariînloculnumitalCăpăţânii– Golgota.Acelacarevafirăstignit,săfielăsatpeCrucepentrusfidarea publicului,iardeasupraCruciisăfiescrisînevreieşte,greceşteşi latineşte:“IisusNazarineanul,regeleiudeilor.Ordoncatoţisubalternii meisăîndeplineascăîngrabăaceastădatoriealorşisăexecute întocmaicumamhotărâteu,infailibilul,dupălegileromanilor.

Ierusalim,23martie,5508,delacreaţie”Astfels-asăvârşitasasinarea

Pacevouă

FiuluiluiDumnezeu,IisusHristos.Cinepoatespunecude-amănuntul,

cucâtăseteausfârşittrupulcelsfântşicuratalceluimaidreptfiual

poporuluiiudeudupătrup?Bătăilecubiciulnoduroscuplumblavârf,

apoicoroanadespinipecareI-auîndesat-opecapculoviripătrunde

adâncsărupăcarnea,iarsângelesăcurgăpesteochişipestefaţă.Tot

trupulDomnuluieraocarnevieşiomasăroşiedesânge.CălăiiL-au

acoperitcuomantie,cares-alipitdesângelececurgeaşiroaie.Aşa

bătut,istovit,vânătlafaţă,cuochiiînlacrimi,cucununadepsinicăută

pesteochi,,cupărulîncurcatdepalmeleşiloviturileprimite,hulitşi

insultat,amaitrebuitcapeumărulrănitsă-şipunăCruceapecaresăşi-

oducăsingurînplinăarşiţăasoarelui,delaPretoriupânăsuspe

Golgota,caledeunceas.AcolosuspeGolgotaasuferitpiroanerecişi

ruginiteşialtemultesuferinţegrelepentrunoişipentrumântuirea

noastră.Dar,dindurerilepecareLe-asuferit,ceamaigreaeraaceeacă

DomnulHristos,caDumnezeuadevărat,vedeadepeCruce,deacolode

sus,căpentrumuţisuferăînzadar,fiindcămulţisevorţine,mai

departe,totdepăcate;nusevortrezilaoviaţăbună,nouănusevor

facemaibuni,maiblânzi,maiiertători,mairăbdători.Pemulţiîivor

apucamoarteanepregătiţi,nespovediţişineîmpărtăşiţi,împietriţişi

înrăiţi,cupăcatemaridemoarte.Pentruaceştiaînzadars-arăstignit

Hristos,căciiadulîimănâncăpetoţi.Vainouă,dacănunetrezimîn

clipeleacestea,dacănupunemînceputbunvieţiinoastre.Mulțimea

războaielorcareaubântuitpământulaufăcutcalemnulCruciisăfie

împărţitşirăspânditînmaimultelocuri.Aşasegăseşteopartela

Ierusalim,oparteprinGrecia,într-ocapelădinParis,capelăcareare

vârfulcupoleiascuţitcaunspinşiundeseaflăşicoroanadespinipe

careapurtat-oDomnulHristosînacelezilegrele.LaRomasepăstrează

unuldinpiroanelerăstigniriişitotacoloseaflăscaradinpalatulluiPilat

Pacevouă

pecareacăzutMântuitorulşişi-azdrobitpicioareleşimâinile,atunci cândplindesângeafostîmbrâncitafară.TotlaRomaseaflăotăbliţăde lemndecedrupecareaufostscriseîntreilimbicuvintele:“Iisus Nazarineanulregeleiudeilor”.LaRomasemaiaflăozăbalăfăcută pentrucalulîmpăratuluiConstantin,demamasaElenadintr-unpiron găsitpeGolgota,cafiulsăusăfieapăratînrăzboaie.LaTorinoexistă giulgiulsfânt,pânzaîncares-aimprimatîntreagaLuifigură.De asemenea,laobiserică,lângăParis,seaflămantiaplinădesângeşi hainaluiIisus.Acestlucruînfricoşătorîldescoperăchiarşiştiinţa înaintatăaveaculuialXX-leaînurmacercetărilorfăcute.Dupăaproape

2000deanidelarăstignireaDomnuluis-aufotografiatşiîmprăştiatîn

lumeaîntreagăchipulDomnuluidepegiulgiu,casăafletoţişisă

cunoascăpeCelces-ajertfitpentrumântuireanoastră.Aşaaufost

descoperitecucâţivaaniînurmăînarhivelecezarilor,niştescrisoridin

vremeaMântuitorului.Iatăatâteaşiatâteadovezi.Sănecercetăm,deci,

fiecareadânculsufletuluinostruşisăvedemcâtsuntemnoide

recunoscătorifaţădeMântuitorulnostru,careapătimitatâtdemult

pentrumântuireanoastrăcasănescapedinrobiapăcatelor,a

diavoluluişiaiadului.DacăpânăacumnuamcunoscutceafăcutEl

pentrunoi,săîncepemdeastăziînainteoviaţămaiplăcutăLui,să

cunoaştemşisă-ImulţumimpentrujertfadragosteiLui,faţădenoi

păcătoşii,căcipentrunoiamurit.Istoriaparcăserepetăcufiecare

generaţie.AcelaşiIisusşiastăziesteprins,lovitşibătut.Înfaţanoastră

stălegatşiscuipat.SărecunoaştemjertfaLui,ostenealaLui,căcifără

platănemântuieşte,fărăsă-Idămceva,pentrucănuavemcesă-Idăm.

TotpământulşicerulsuntaleLui.Elunsingurlucrunecere–sufletul–

careestenemuritor.Pentruacestsufletafăcutaceajertfă,avenitsăne

înveţe,sănearatecaleaşipentruacestsufletşiastăzinevorbeşte,căci

Pacevouă

celecevăspunnusuntcuvintelemele,cialeLui.ElesteMântuitorul,El

esteIzbăvitorul.Să-lcunoaştem,să-Lcredem,să-Lascultămşisăfacem

ceeacenespune.Altmântuitornuvaveni.TotElvavenipenorii

ceruluisăjudeceviiişimorţiişisărăsplăteascăfiecăruiadupăfaptele

lui.Sălăsămrăutatea,sălăsămpăcatele,sănestăpânimgurile,să

vorbimmaipuţinculumeaşisăvorbimaimultcuDumnezeuîn

rugăciunecasăfimscutiţidereleşisănunepierdemsufletul.Sălăsăm

iscodirile,carefacmarerăusufletului.Ceicaresuntiscoditorise

aseamănăcuiscoadelecareveneaulaMântuitorulsă-Lispitească,să-L

prindăcuceva,casăaibădecesă-Ljudece.Cuaceiasevorchinuitoţi

iscoditoriişiiscoadelecareseamănăzâzanieşidiscordie.

Rugăciune

O,RăstignituleIisuse,o,dragostefărămargini,carepentrumântuirea

noastrăaisuferitatâtdemult!Coboară-TedepeCruceşi,curanele

Tale,tămăduieşterănilepecarenile-aulăsatpăcatelenoastreşi

împărăţeşteTucuCruceaTaceasfântăînsufletelenoastre,casăfimai

Tăisfinţiţi,curaţişiluminaţi.Iartu,Piate,sădaijostăbliţapecareai

scris:“IisusNazarineanul,regeleiudeilor”şisăscriiaşa:”IisusHristos,

Împăratulcreştinilor”.Amin.(VisarionIugulescu)

Pacevouă

DinminunileMaiciiDomnului

PENTRUIUDEIICEICAREAUORBITȘIPENTRUCELCEIS-AUTĂIAT MÂINILEȘIDUPĂ ACREZUTÎNHRISTOSDENĂSCĂTOAREADE DUMNEZEUS-AVINDECAT

InvremeaincareavoitDomnulnostruIisusHristossamutedin

lumeaaceastapeMaicaSaceacutotulPreacuratalaviataceacereasca

sipreafericita,casaimparateascacuDansulvesnic,dupacumise

cduvenea,aporuncitcasaseaduneApostoliidintoatalumea,undese

aflaurisipiticasapropovaduiascacuvantulcelspremantuire,insatul

Ghetimani,undeeraPreasfanta,cas-oinmormanteze.Atunci,cu

dumnezeiascavoiesichemare,i-aurapitnoriisis-auaflattotiintr-un

minutinainteapurureaFecioare,care,vazandu-ipedansii,s-abucurat

foarte.Fecioarale-aspuscas-aapropiatvremeacasaseducasase

veseleascaimpreunacuFiulsiStapanulei.Sidupaceagraitcateaavut

degrait,sarutandu-isiinvatandu-i,i-amangaiat,i-abinecuvantat

si,asezandu-secutrupuleicelcutotulpreaslavitsicutotulpreacinstit

pepatuldemoarte,si-adatpreasfantuleisufletinmainilecele

preacuratealevesniculuiDumnezeu.Deci.dupaporuncaei,Apostoliiau

luatpreasfantuleitrupsi,mergandcubunaranduialasievlavie,cantau

intr-unglascantareaceadeiesire.Deasemenea,sisfintiiingerio

petreceaupeDoamnalorsiImparateasa,scantaunevazutsiolaudau

minunatcuglasuridulci,careseauzeauinvazduh.Iariudeiiceizavistnici

sinecredinciosi,aratand,caintotdeauna,uraciuneapecareauavut-o

catreDomnulsirautatealor,s-aupornitasuprapatuluipecaresepurta

trupulcelincepatordeviataalNascatoareideDumnezeu,gandindin

mintealorsa-laruncelapamantsisanecinsteascalacasulcelcutotul

cinstitsidumnezeiesc.Darindatai-aajunsdumnezeiascaosandape

indraznetiiaceia,caci,atuncicands-auapropiat,auorbittoti.Iarunul

Pacevouă

dintredansii,maiobraznic,aindraznitcunerusinare,nepriceputulsia

apucatsfintitulpat,vrandsa-laruncejosdepeumeriiApostolilor.Insa

sfintiiingerin-ausuferitsasefacaoocaracaaceastacortulyuicelui

imparatesc,ciaupedepsitcudreptatenerusinareasiobraznicia

lui,taindu-inevazutmainile,careauramanatarnatedepat,spreprivirea

infricosatasijalnicaatuturorcelordefata.Iarcelceapatimitaceasta

plaangea,tanguindu-secuamar.AtunciPetru,caunurmatoral

Invatatoruluisau,s-amilostivitsis-aintristatpentrulacrimile

aceluia,si,apropiindu-se,i-azis:,,Crededintoatainimacaaceastaestecu

adevaratMaicaFiuluiluiDumnezeu,Cares-anascutfaradesamanta

dintr-insa,siatunciveicunoasteputereaei,casa-tiieiiarasimainile

tale".Iarel,culacrimiastrigat,zicand:,,Cred,Doamnamea,simarturisesc

cacicuadevaratsifaradestricaciuneainascutpeStapanulsi

Hristos,Fiul adevaratului

Dumnezeu".Apoi,sfintitulPetru l-aapropiatde mainile cele taiate,si,punandu-lelalocullor-o,infricosataminune-,s-aulipitmai presusdefire,dupacum,simaiinainte,cuminuneaufosttaiate;sitoti auslavitpeDumnezeusipePreacurataStapana.Iarceilalti,careau orbit,auzinddeaceastaminunemare,desierauasprisivartosila inima,casa-siiavederile,aumarturisitculacrimipacatullorsiaucrezut inDomnul.IarPetrule-azis:,,Apropiati-vasivoicuochiivostridehaina ei,si,caoMaicaamilei,sevamilostivicasavavindece".Deci,dupaceau facutastfel,sieiauvazut.Sicinevaputeapovestislavapecareaudat-o luiDumnezeusimultumireacatreFecioara.Totiolaudau,iarajungand inGhetimanisiingropandtrupulcelpreacurat,auramasacolotrei zile,auzindlaudeleingerilor,panaces-aluattrupuleisis-ainaltatla cerurisiasezutde-adreaptaFiuluieisiMantuitoruluinostru.Sisanui separacuivademirarecatrupulacelaprimitordeDumnezeuamuritsi

Mantuitorul

meu

Iisus

Pacevouă

afostpusinmormant.CacidacaFiuleiaprimitaSeingropa,Preasfanta

LuiMaicatrebuiasapatimeascaceleasemenea.Cacidupacuviintaera

saintresieainmormant,sideacolosaseducainrai,pentrucaasa

credemsinoicadinpamantnevomsculacandvavoiDomnul.Noi

intraminmormantspredezlegareatrupuluisisprestricaciune,pentru

casasedezradacinezepacatuldinel,insatrupulcelpreacuratsisfantal

Fecioarei,caunulceafostdelazamisliresfintitdeDuhulSfant,nimicn-

apatimitinmormant,ciindataafostridicatdeFiuleilacerurisi

imparatesteimpreunacuDansulvesnic,inslavaceanegraitasiin

netalcuita veselie,de care,o,de ne-am noi,nevrednicii,pentrusfinteleeirugaciuni.Amin.

invrednici si

Pacevouă

Paginilecopiilor

SfântaTreime

Unomsimplucalatoreapeundrumdetara,intovarasiaunui

preot.Vorbindeideunadealta,omulsi-aaratatonedumerire:

-Cuvioaseparinte,nupotintelegecumdeinSfantaTreimesunttri

PersoanecareformeazaUnaSingura.CumdeTatal,FiulsiSfantulDuh

suttripersoaneunite,nedespartite,darfaraaseamestecaunacu

cealalta:

_Fiulmeu,iiraspunsecurabdarecurabdarepreotul,suntsilucruri

maipresusdegandireanoastrapacatoasa,insaceeacespuinueatatde

greudepriceput.Saprivim,deexempusoarele.Sazicemcasferade

foc,cedainuesteacolodeveacuri,esteTatal.Apoi,saspunemcalumina

carenevinedelasoareesteFiul,IisusHristos,Ceavenitsanelumineze

viatasisanescapedepacate.Apoi,caldura,carevinetotdela

soare,pentruaneincalzi,sazicemcaarfiSfantulDuh,Care,cudragostea

Sa,neincalzestemereusufleteleinghetatederautate.Vezitu,fiul

meu,soareleculuminasicucalduraluinusuntunulsiacelasilucrusi,cu

toateacestea,celetreiramandiferitecandvorbimdesprefiecare.Lafel

siinSfantaTreime,Tatal,FiulsiDuhulSfantsuntUnulsiacelasi

Dumnezeu,Caruianoi,credinciosii,neinchinam.

Omul,casitoatecelelaltevietatisilucruri,estecreatdeDumnezeudi

iubireasainfinita.Daromulestedoarocreaturasiintelepciuneasau

puterilesalenicinupotficomparatexcucelealeDomnului,insa

oameniimandripacatuiescindraznindsacreadacanimicnuestemai

presusdeeisicatoate,maidevremesaumaitarziu,lesunt

Pacevouă

accesibile.Omulcredinciosstieinsa,canuminteasiniciputerea,cidoar

iubirealepoatecuprindepetoate.

NEIUBEȘTEDUMNEZEU

Razvanplangesisopteste

-Nimeninumamaiiubeste

-Nuplangecopilulmeu

TeiubesteDumnezeu:

I-oiubirecumnu-ialta

Decuratasiinalta

Elti-eTata,susincer

TeinchinilaElsi-iceri

Totcecrezicaitilipseste

SiIisustemaiiubeste

Elapatimit,stiibine

Pentrutine,pentrumine

Candnecazuriledor,

Tusa-lchemiinajutor.

Pacevouă

Puiumamei,saieiseama:

Totincermaiaisi-omama,

MaicaDomnului,curata,

Inluminaimbracata

Eomaicaatatdebuna!

-HaiRazvaneimpreuna

Ingenunchisa-neaplecam

Sainvatamsanerugam!

DESPREEDUCAȚIE

"Blestemate,nenorocitesidenimictoateguvernelecenusustinsinu

protejeazafamilia,mamasicopilul!Neaparanddrepturileumanesi

crestinealeacestora,sedovedescaficeimaimarisipericulosidusmani

aineamului."

"Considercaoricetanaracarenuaspirasinusestraduiesteintru

atingereaacestortreiteluricrestine:moralitate(inclusivdecenta),

iubire(ocasatorietemeinica)simaternitate(obunaeducatiecopiilor)

nupoatefiimplinitainviata."

"Cumsefaceoarecaamtottrambitatsine-amimpaunatintr-o

vremecuceimaifrumosisiinteligenticopiidinlume,candauzimacum

cadetinemapocalipticerecordurilacapitolulavorturi,infestaricuHIV,

prostitutie,pornografie,pedofilie,noneducatie,invatamantineficient,

Pacevouă

delincventajuvenila,consumdedroguri,ratafoartemareinsinucideri,

afacerioneroaseinadoptii,abandonuri,analfabetism,violenta

domesticasiscolaraetc.?"

"Dedoritsiminunatarficaoricecopilsacunoascanumaiacestetrei

caisauscoli:1)acaminului,pentruadeprindevirtuteaascultarii;2)a

scolii,spreluminareamintiiprininvataturacartiisi3)aBisericii,intru

dobandireaevlaviei,intarireacredinteisisporireainharspremantuire

sidesavarsire.

"Maindoiesccamenireademamaadevaratapoatefiintrecutade

vreoprofesie,carierasaumeseriedinlumeaaceastainnoblete,

importantasivaloare."

"Maintrebsieu,vazandastazipuzderiadepustigolanisiderbedeipe

toatestrazile,trancanindintr-unainfast-food-uri,butonandmobiluri,

intotalanerusinaredelimbaj,vestimentarasicomportamentala,fara

niciopreocupareserioasaprivindformareaspirituala,culturalasi

profesionala,cefeldeparintisieducatoriauacestia,generatiade

maineatarii?"

"Stiucaaltaruldejertfasislujirealfemeiicrestineestecaminul.De

aceeanucredsaexistevreomamaacareizilnicasiprelungitaiesire-

devoiesaudenevoie-dincasasisanuaiba,irecuperabil,desuferit

indeosebieducatiacopiilor."

"Totraulprogramatdeforteleostileimpotrivasistemuluinostru

educativsideinvatamantaproapes-asavarsit.Cinepoateevaluasi

asumaintreguldezastrufacutcopiilornostri?Pentrunumelelui

Dumnezeusipentruviitorulnostru,incetatidistrugereafiilorsifiicelor

neamuluiromanesc!"(IgnatieMonahul).