Sunteți pe pagina 1din 27
CCONSULTANTA, ORGANIZARE SI CIBERNETICA IN CONSTRUCT GHID PENTRU INTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIEL Edigie reviewits | i 1d Telefon © Toate deprurle wesc efit sunt rezerate AO S.C. COCC-S@ i CConsuhanis, Organizae si Cibemeie ia Const ‘10737 10 ‘Bucures, Calea Grivijer #10, sector T 021-212, 98:419212 98.37; Fax; +40-021-312.56.41 CUPRINS |. Introducere |i, Continutul Carti Tehnice @ Conetructilor Figa de date sintetice Cap. A - Documentatia privind protectarea Cap. B - Documentaia privind executia Gap. C- Documentata privind receptia Cap. D -Documentatia privind expioatarea Juenalul evenimentelor IN. Modul de intocmire a Cari Tehnice V. Aspecte particulare a intocmirea Cart Teh peniru construc existente V. Obligat si raspundeni ale partior implicate in realizarea cami tehnice a construciei VI. Formulare (Ordin de Incepere luc Proces-verbal de —_predare-primire a amplasamentulul i a bomelor de repare Proces-verbal de trasare a lucranior Proces.verbal pentru luerai ce devin ascunse Proces-verbal de recepte a structuri de rezsten Proces-verbal de control al calitatii lucrarior in fazele determinante Procee-verbai de receppe calitatvs Proces-verbal al aspectulul betonului decofrare Condica de betoane Proces-verbal energie electricd Proces-verbal install termice Proces verbal instalali gaze Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor ‘anexa 1 HG 27971994) Proces-verbal de receptie final (Ia cladiri mai mic! de P+) (inex 2HG 27371996) dupa Proces-verbal de recep laierminares rior 50 Proces-verbal de receptie finala at un sane vi Uegilate ce retrets Lucarea pfesind docueraile necesare iter carpi tehnice a constuctiei g1 confine formularele necesare pentru afi completate in actvtatea de execute, la receptia lucrarior gin timpul exploatari Lucrarea contribuie la implementarea si apicares sistemuluicaltafi in construct respectiv Ja aclvtatea de | intocmire a ear tehnice @ constructiei care se alcatuieste pe masura realizar el Lucrarea este necesar’ pentru tof factont mplicab in activitatea de prolectare, execulie si urmante In exploatare 2 constructiel $1 datalaza obligatile § raporturi dintre proiectant, executant i benoficiar Tn bibliografie sunt prezentate reglementarle tehnice ¢) actele narmative de reierinja ‘Cartea tehnica a constructel se compune din ansamblul de documente referitoare la proveclarea, execitia, receptia ‘exploatarea, Intretinerea, teparares 51 urmanes in imp 2 construchio! Ea cuprinde documentatia de baza structurata in patru ccapitele gi daud anexe care, prin completarea lar, formeaza, in final Cartea Tehniea a Constructiei in conformitate cu HG nr 27311994, gi anume Figa de date sintetice Capitalul A: Documentatia privind protectarea 5 Capitolul 8. Documentaia privind executia Capitolul C: Documentatia prvind recepia Capitolul D: Documentajia prvind exploatarea intel nerea, repararea §| umarirea comport in timp, “Jumalul evenimenteior N. CONTINUTUL GARTH TEHNICE A CONSTRUCTIILOR FISA DE DATE SINTETICE 1. Obiectul de constructie Denumire Adress 2: Investitorut Denumire Agresa 3. Delegati investitorului cu ¢arcini de verficare a cali cBnstructie’ Numele, prenumale Functia, Atributia 4 Provectantul uerarit 4) Unitate proiectant general Denumire Adeesa Unitata protectants de specialitate Speciatatea Denumires Adresa: b) Sef proiect Numele, prenuimele ©) Proiectant de specialtate Specalitatea Numele, prenumele Unitatea de care apartine Denumire Acresa 5. Verificaton de proiecte atestat, pe speciaita Nola. Punctele 1.7 se completeas® Inaintea PVR la termnarea lcrérior Numele, prenumele Nr. certficat de atestare 6. Executantul construciel 9) Antreprener ‘Antreprenor general Denumre Adcesa Subantreprenor de specialiate Specialitate Denumite Adresa ) Sef santier Numele, prenumele ©) Sef punct de lucru ‘Numele, prenumele 7, Modifican intervenite in datele de la punctele 1-6 ‘Seva serie modficarea gi data la care se electueaza, 8. Expert tehnici atestati-care au veriicat caitatea 5 comportarea construct ‘Numele, prenumele Ne, cerificat de atestare: 9. Comisia de recepte la terminarea lucrarior Numele, prenumele Calitatea Unitatea de-care apartin 10. Comisia de receptie la expirarea peroadei de garantie Numele: prenumele Unitatea de care apart 11, Data incepes execute: 12 Data aprobati receptie ta texminarea lucranlor 13. Data aprobiri receptici la expirarea perioadet de garantie 14, Gradul de seismictate luat in calcul la provectarea constructio Ks: Te 15 Ake date CAPITOLUL A. DOCUMENTATIA PRIVIND PROIECTAREA Documentatia privind proiectarea va cupninde. 1. Tema de proiectare, elaborata de. Investitor (beneficiay), nciusiv studtul de prefezabiltats gi ds fezabiltate 2. Avize $1 acordurt Avizale $i acordurile emise de organele In drept, potrit legislate’ in vigoare, priving = avizul ofdonalorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizar investiel cerficatul de urbanism, = abordul unie™ pentru avizele objirute prin gria emitentului autorzatie ‘vz6le solictate In certficatul de urbanism (avize de specialtate si avize privind asigurarea utitatior- energie termica, elect’ica, gaz metan, apa, canal, telzcomunicati etc ) = acordul Inspectoratulul de Stat-in Constructi, pentru cazurle cAnd sunt necasare interventi la conetnuctile existente etc. ‘acordul proprietarior vecini pentru cazurie in care roua constructiaintervine cu luerar la imoblele acestora 3. Documentate tehnica 31. Patt scrise 3.11. Lista g1 semnaturile proiactantilor 43.1.2, Memoriu general in care se vor face. referit asupra umatoarelor alemente * amplasamentul, topogratia, = clima zone, + geologia, seismologia: 3.1.3, Date si indici care caracterizear’ obiectut (si care ‘sunt cupring in anexa la cererea pentru aulorizarea execu lucranion > suprafetele — constnita destigiraté. conétrita la sol siti > Inaltimea cladir > procentul de ccupare al terenuiui~POT > coeficientul de uiizare al terenului~ CUT > categoria de importants a constructiei 2.14 Sludulgeotehnic, 315 Relersiele de veriicare ale proiectului inteemte de venificatori atestat! si, dupa caz.referatele de experiza tenia, 3.16. Memorile tehrice pe _specialtali” (erhitectura structur’ stalati, doting insialall tehnoiogice dups caz, amenajari extenoare §\sistematizare vertical, etc.) > Programul fazelor determnante executart luerarilor .6e construct a47 8 sarcini Prog) zelor determinant CCaiete de sarcini pentru executia lucrarior, = Caiete de sarcini pentru recepti, teste. probe, verified ‘$1 punen in functiune, urmarrea comportari in tmp a Constructor, Calete de sarcini pentry furnizorul de materiale, ublaja, echipamente gi confect diverse etc via ft jaltat(actuni poteze de calcu, rezuitatele calculelor de dimensionare gi verficare 3.2. Parjite desenate in acest dosar se vor include #i > plangele pe baza carora sa objinut sulorizatia de construire i care au pe ele stampa “Spre neschmbare" ® plangele cu modifcarile ‘care au intervent pe parcursul executiei lucrarlor, Slaborate de proisctart in baza dispozitilor de modificare > cauzele care au us la aceste modifica Parle desenate se compur din’ 3.2.1, Planule generale = planurile de amplasare a reperélor dé hivelment lanimetrice ® -planutle topogratice: rPolanurile dé amplasare a forajclor ¢_profilelor geotennice: planurie privind constructile subterane; ~pienutile de amplasare a repenior ficsi gi mobili de rasare, 32.2. Plangele obectulul Pangele se. organwzeaza in volume pe specialtt) conform borderouniarintocmite de proiectant si completate cu plangele ce au adus modificar. ‘a, Arhitectura ‘Aceasld sectiune va cuprinde: = planul de amplasare, "planufle de. arhitecturd. ale nwvelurior.subterane $i supraterane, ale teraselor, acopengunior ele. ‘sectiuni,fatade, detail etc, tablouri de témplar gi tablouri de fnisaje interioare si exteriosre, b, Structura ‘Aceasta sechune va cuprinde plangela prving alcatuirea 3 executia structuri de rezistenta gi anune ~ planuinle infrastructui g\ secjiunile caractenstice = planuie suprastructut gi detalile caracteristice, ~"Gescrierea solutilor construcive $a tehnologiior de execute recomandate ‘¢ Instalajule ‘Aceasta sectiune va cuprinde plange privind montaju instalatilor, conform borderoulu intocmt de proiectant = plahurie de amplasare a utlajelor gi echipamenteior “ Schemele de amplagare a utlajelor $1 echipamentelor, schemele ale instalatilor, “ Sectuni, vederi, deta 4. Dota i insialati tehnologice Aceasta sectiune va cupnnde planurile. principale de tehnolagie $1 monta, si anume: ‘desene de ansambl sschemele tehnologice ale fluxulu tehnolagic; schemele cinematice ° = schemele instalatlr = diagramele, monogramele, calculele ingineresti tehnologice §1 de montaj planuria de montaj, “geometsi, dimensiuni de ‘emplasare, schemele tehnologice de montaj. = lstele ctl utlale gi echipamentele din component planurlr tehnologice. ©. Dotéri de mobile, nventar gospodarese, paz contra incendilor, protectia muncit ‘Aceasta sectiune va cuprinde: planurile de amplasare si montaj =listele cu dotan CAPITOLUL B DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA Docurhentatia tehnicd prvind executia cuprinde: 1 Autorizatia de construire a obiectulu de investiie 2. Proces-verbal de predare-primire a amplasamentulul 1 bornelor de repere, 3. Inrogistri care atest cortficarea de conformitate 3 caltti_ materialelor gi echipamentelor folosite si calitatea lcrlor efectuate ‘Documentele sunt de tet fetur 2, Documente referitoare la calitatea materialelor folosto la realizarea constructie! = certiicate de calitate ale materiaelor, certificate de conformitate a caliti materialelor, = rezultatele Incercanlor ‘efectuate pe materialele, instalajile $1 chipamentele care au fost puse in lucrare b, Documente care se completesza de catre constructor, beneficiar $i proiectant ia flecare etaps de lucru + Ordin de incepere a luerarior -Proces-verbal de incepere a lucranior, - Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului $1 ‘a bomelor de reper Proces-verbal de trasare a luc = Proces-verbal de recepte a terenului de fundare Proces-verbal de recepte a lucranilor ce devin ascunse - Proces verbal de receptie a siructuni de rezistents + Proces-vertal de receptie caitatva a lucranior pe ceategoni de tucrani Proces-verbal de admitere a fazslor doterminante ~ Proces-verbal de aspect beton dupa decofrare ~ Condica de betoane Proces-verbal privind montarea instalatlor de masurare prevazute in proiectulde urmanre a comportar exploatare ~_Jumalul_principalelor. evenimente, aparute. in. pul execulari luerdnlor (inundati, culremure, lemperatun fexcesive) ‘c. Documente care nu folosese formulae tip dar sunt obligatori si trebuie s& existe in Cartea Tehmneca = Registrul proceselor-verbale de lucrar ascunse * Registrul unic de comunicait gi dispoziti de santier ~ Nota de constatare a organelor de control = Expertizele tehnice ca urmare @ unor greseli de execute sau ca urmare @ unor accidente tehnice’ Proces verbal de neconformitate « Proces-verbal de stingere remecier! + Calatale de atagament ‘CAPITOLUL c DOCUMENTATIA PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR Receptia lucranlor de construct de orice categorie si instalaji aferente acestora se efectueazA atat la lucrani noi cat 81 a interventsle in. imp (reparati capitale, consoidan, modifcan, modernizin, extinderi etc.) asuora constructilor exsienle $1 se realizeaza in daud etapa (conform HG nr 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarior de construct $1 instalati aferente acestora) ~ receptia la terminarea luerérior, + recep\ia finala la expirarea perioade: de garantie, Completarea datelor de la acest capitol se face numal ‘dupa ce s-au completat datele de la capitolul B “Executarea lucranor”§1"Figa de data sintetica” punctele de la 1 la 7 4. Receptia a termnarea iueranior Partcipanti sunt comisia de recepte; provectantul lucra, - executantul lusrai 2 Receptia finals Particpanti sunt ~ comisia de revepte provectantullucrai @xecutantul lucrai Comisia de receptie se numeste de catre investitor este fomata din cel pujin 5 membri dintre care: tunul este reprezentant al investitorulu, tunul este reprezentant al autortti publice locale + celal vor fl specialist in domeniu, Pent corstructile de importanté exceptional comisile vor f formate din minimum 7 memnbri g1 numarui de specialist va fide minimum 5, pentru locuinte cu max. P+1 comisile vor fi alcatulte din 2 membri + investitorul + delegatul administratiel publice locale, ~penifu constructile cu inaltimea mai mare de 28m sau s8li cu capacitate mai mare de 150 persoane, in comisie va exisla 91 0 persoand desemnata de Comandamentul Trupelor Ge Pompien. Formularele care trebuie completate cu ocazia recente! sunt urmatearete a, Proces-verbal de recepte la terminarea lucrarior '. Proces.veroal de recepte finale Pentru construct de locunte P, P+1E, ou tndhiinea ta comigd de maximum 8 metri~ cont art 40 din HG 273/1904, se folosesc formulare specifice, prezentate in capitolul VI = Formulae ©. Alle acte supimentare Incheiate ca umare a cereri comisilor de receplie prin care se previd verficéri sau Ccercetari suplimentare cu indicarea rezultatelor obtinute §) a modului de rezolvare, 8. Jumalu! evenimentelor intocmit conform modslului de formular. CAPITOLUL D DOCUMENTATIE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE SI INTERVENTI IN. TIMP Cuprinde urmatoarele documer 27311984) 1 Preveden ale proiectantulul 41.1, Preveden privind urmarirea comportani constructiot 41.2. Instructunile de exploatare gt intretinare 1.3. Lista prescriptilor de baza care trebuie respectate in timpul expioatari constructel 1.4, Documentatia de interpretare a urmarir comport Construct! In impul execute! stexploatini 2, Provectele de baza cdrora s-au efectuat. dup receptia finala a iuerailor, modifcan ale construct tata de proiectul inal efectiv ealzat Documentatia care este necesara In acest punct este aceeagi ca la captolul A "Documentatile privind proiectarea’ 3. Projectul de urmarire specialé @ constructiei - daca este cazu 44, Acte de constatare a unor deficiente apzrute dupa receplia execut8ti lucrdilor g1 masurile de nterventie luate ‘Aceste acta sunt. Nota de constatare Proces-verbal de remediere a defectalor 5. Proces-verbal de predare-priowe a instalatilor de masurare prevazute prin proiectul de umarire speciala a onstructie!incheiat inire executart gi beneficiar - dac’ este cazul 6 Referatul cu concluzile anuale si finale asupra Fezultatelor urmarii speciale - daca este cazul 7, Procesele-verbale de predare-primire a constructiei nd se schimba proprietarul (conform HG nr JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea oblectului de constructie Instructiuni de completare 1” Evenimentele care se inscriu In jumnal se codiica cu urmatoarele ltere in coloana "categoria evenimentulur UC. - Rezullatele veriictrilor perodice din cadrul urmaritcurente, 1US - Rezutatele verficarlor gi mSsuratonlor din cadrul urmésiti speciale. in cazul in care implied luarea unor masuri M.- Masui de interventie In cazul constatari unor deficiente (reparati, consolidar, demplan et.) E - Evenmente exceptionale (curemure, inundati incendi,ploi torenfiale, c&deri masive de zapada), poluari sau alunecar de teren etc ) D. Process verbale intocmite de organele de verficare pe fazele de executie a ucrair. ‘© = Rezultatele controlului privind medul de Intocmire gi péstrare a "Cart Tehnice a Consirucier” 2 Evenimentele consermnate in jural si care au ‘corespondent in actele cuprinse In documentaiia de baza. se prevad cu timiteri la dosarul respectiv, mentionand natura actolor ‘3. Schimbarea proprietarului se va consemna $i in jurnalul evenimentelor Ill, MODUL DE INTOCMIRE A CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIE! Cartea tehnica @ constructie! se inlocmeste de catre investilor pentru fiecare obiect de construc defini, supus. fegimulsi de auorizare a constructlor (conform HG nv 27311984). ariea tehnica se definiiveazd inainte de recoptia final Cartea tehnicd, dupa constiluire, se completeaca §i se pastreaza de catre invesitor sau de catre propretar Actele ce formeaza documentatia de bazd a cart Iehnice a constructei vor flindosariate pe capitolele respective in erdinea de mal jos cu fle numerotate §1parafate pe masura incheieri for Gapitolele care formeaza Cartea Tehnic’ sunt Figa de date sintetice - Capitol A ~ Documentate prvind proiectarea = Gapitolul B - Documental privind executia Gapitolul C - Decumentage prvind receptia = Capitolul = Documentatie prvind expoatarea, intretinerea, repararea gi urmarirea comportani in timp ‘Jumalul Evenimentelor In cazul th care va fi necesar ca fiecare capitol s8 fie format din mai multe dosare, fiecare dosar dintre acestea va ‘cuprinde borderoul dosarului si va purta un indicatv format din, lMera corespunzatoare capitolulu(Figa sintetica, A, B, C. D, Jurnalul Everimentelor) $i numarul de ordine al dosaruli, in care arabe. Centralzatorul cart tehnice va cuornde berderoul general al dosarelor documentatiei de bazi \ copile orderounlor cu cuprinsulfiecdrui dosar Cartea tehnicd @ construchiel se intocmeste exemplar. Cartea tehnica se Intocmeste - pentru constructile noi - 4 catre investitor impreund cu proiectantul astfel = proiectantul obiectului de constructe intocmeste §) preda investitorului pe masura elaboranit si cel mai tarziu pana [a data receptie finale a lurévilor documentatel prevazuta in ‘capital A - documentata privind prolectarea gi in capitolul D ‘documentatia prvind exploatarea, Intrepnerea, repararea i turmaritea comportari in timp, = comisile de feceptia la terminarea lucranlor si de receptiefinald predau investitorului documentalia prezentata Ia Capitol B - dacumentaia privind execulia licrailor, mediat dupa iniocrirea oi = investitorul obiectulu) de constructe primeste toate actele ce cad in sarcina proiectantului 31 a comssilor de Feceptie ie compleleaza cu actele ce cad In sarcna se (documentaja privind executia lucr&rlor prevazuta la capitol B), le Indosariazé pe capitole gi Intocmeste ceniralizatorul Cari Tennice: = dupa receptia finala, investitorul retine un exemplar complet, propriatarul sau utiizatorel completeaz3 Carles ‘Tehnica @ Constructel cu documentatia prevazuta in Jumalu Evenimenteior. Proprietacul sau utlizatorul va asiguia activates de urmana a comportari construetiei in timpul exploatacn si a interventilor agupra ei Modul de intocmire si completare a carl tehnice 3 Constructiei se controleaza in mad obligaloru astfel = de cétre comisile de receptic final8 a obiestelor de constructie, cu ocazia receptci ‘de care organele de control impulemicite In acest demenity Rezultatele controslelor se vor consemna in mod ‘bigatoriu in Jumalul evenimentelor Cartea Tehnicd a Constructor se pastreaza pe toata urata de existenta a obiectului pana la demolarea sa, dupa emolare, investitoru| pred’ exemplarul complet ia arnwva unitatlor acministrativtertoriale pentru péstrare. Inante de 2 prédare. ea Va fi dompletatd! CU frodul de destagurare a. ctiunil de postutiizare pe baza instructuniior elaborate de provectant IV. ASPECTE PARTICULARE LA INTOCMIREA CARTIL "TEHNICE PENTRU CONSTRUCT EXISTENTE Jn cazul in care este necesard elaborarea Carl Tehnice pentru o canstructie existenta gi care nu ere Cartea Tehnica, 5¢ vor Intocmi urmatoarele documente: Se va olabora un porderou care _va__prezenta documentele obtinute anterior infocnmy Gans Tennice. Acesta ‘a avea urmatorul cap de tobel: a Se va. olabora un borderou care va _prezenta evenimontole cunoscule care au avul loc _inaintea intocmin| ioe in acest borderou se vor face referin Ja uimatoarele evenimente: 24, Cutremure de pamant si prezentares efectelor pe care le-au avul asupra constructiet. 0.08 96 | Tos 1960 22. Alle evenimente (explozi, incendi, inundapi alunecari de teren etc) si efectele chservate asupra construct 23. Lucrari de ceparatii transfownari,_modernizan (pozijonare, descriere) gi efecte observate asupra construct 9 Nola de constataresau expetir8 pentru Intocmirea (Cantu Telnet 0 consiructie existenta, care se va refer a 3.1, Date generale despre constructie Denumie Adres Destinatie Categoria de importanta (conform 1G. 765/887) Clasa de importanta (conform P10 - 96) Burata normals de functionare (Conform HC. ‘964101.01.1898) Durata de utizare ramasa 3.2. Dato constructive Pianun ale constructiai, sectiun! Vecinatat Tipul inchiderior mlerioare, exterioare gi a invelter Instalati> sanitare, electrce. incdlzive, ventiati, gaze, automatizan 3.3, Structura de rezisenta Toren de fundare (studiu geo) Tipul structuni de rezistents Infrastructura: (undati 1 alte element ab cota 0.00 Suprastructura: elemente vertical, elemente orzontale slate elemente constructive 24. Aprecieri asupra stani tehnice a consiructci Teren de fundare, structura de rezistenta, compar. nent, instalafi isa. si alte elemente. 35 Concluzi $i recomandah V. OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE PARTILOR IMPLICATE IN REALIZAREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI Obligate gi aspundenie sunt prezentate conform Legit 1 10/1995. 1. OBLIGATII $I RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR, Invesiioni sunt persoane fice, sau jundice care finanleaza gi realizeaz3 investiti sau interventi la-consirucile fexistente in sensu lagi §\ au urrmatoarele onigath principale ‘efertoare la caltatea construchilor ~ stabiirea nivelulut calitaliv- ce trebuie realzat prin proiectare gi executle pe baza reglementéiior tehnice, precum 51a studilor @ cercatanior efectuate: ~obtinerea acordunlor $1 a avzelor prevazute de lege, precum $i a autorizabiei de construire, = ‘asigurarea verificdri proiectelor prin’ specialist! venticaton de provecte atestal asigurarea verificarit execulie! corecte a lueranlor de constructi prin inspector de specialitate sau agent economic de consultant ‘specialza)pe tot parcursul lucrarilor ‘actionarea in vederea solujionan neconformtaplor, 2 efectelor aparute pe parcureul executie!Iucranlor, precum § 2 deficiantelar proiectelor: ~ asigurarea recepieljucranior de -constructi' la ‘erminarea lucranior sla expirarea perioadet de garantie + Intocmirea cart tehnice a. construct $1 predarea _acesteia catre proprietar = expertizarea constructilor de cArtre expert tehnici ‘atestati. in situatile In care la aceste construct se execu lucrari_ de reconstruie. consolidare, trans‘omare, extindere atc 25 2. OBLIGATI SI PROIECTANTILOR Projectanti de constructi raspund de, indeplinvea urmatoarelor obligali principale referitoare la caltatea, constructiior = preczarea prin prolect a calegoriei de importants al consiructie ~asigurarea prin proiecte gi detali de execute a nivel de caltate corespunzator —cerinfeior, respectarea reglementanior tehnice 51a clauzelor contractuale prezentarea proiectelor-elaborate in fata speciaisior veriieator de proiecte atestati, stabilti ce -catre investor, ‘precum §! solutionarea neconformtatilor gi noconeordantelor semnalate, = elaborarea caictelor de sarcini, a instructunitortehnice privind executia’ Wucrarlor, exploatares, »intretierea $i Teparaiile, precum 31, dupa caz, 2 proiectelor de umarice owing comportarea in’ timp 2 constuctilor Documentatia Privind postutlizarea constructor se -efectueazd numa. ia Solictarea proprietarul stablirea, prin. proiect, a fazelor de execute determinate pentru lueranie aferente carinialor $1 paticiparca be gantier la verficdnie de caltate legate de acostea stablirea modului de (vatare a: defecielor aparute in execute, din vina executantulu, la constructile ia care trebuie 88 asigure nivelul de caltate corespunzator cerinteior, precum $1 unarirea aplicani pe santer a solutifor adoptate, dupa insugirea.acestora de catre specialist venficator de proiecte testati la cererea investitorul ~ particparea la Intocmirea c&rli tehnice 3 construct § la receptia lucratior executale RASPUNDER| ALE 3 OBLIGATII $I RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR Executantui.Wucrarioe de ‘construct! are-urmatoarele obliga principale Sesizarea investitonlor asupra neconformitatlor Reconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionari 25 cvinceperea executie! lucrarlor numai_in constructi ‘autorzate in condiile leg ¢: numai pe baza §) in conformtate cu protecte venficate de specialist atestati ~asigurarea nivelului de caltate corespunzitor cerintelor print-un sistem propriu de caltate conceput §| realzal prin personal propriu eu responeabili tehnici cu executia atest = convocarea factonlor care trebule $& participe la verificarea lucrailor ajunse tn faze delerminante ale execute, ‘3 asigurarea concitilor necesare electuari acestora in scopul ‘obtnerit acordului de continuare a luorarler solutionarea neconformitatior,, a» delectelor gia neconcordantelor aparute. in tazele de execute. numat pe bbaza solutilor stable de proieciant cu aeordulinvestitoruli utlizarea in executia lucranior numal a produselor gi a Procedeslor prevazute in proiect. cerificate sau pentru care ‘existd agremente tehnice, care conduc la realzareta cerinjelr, precum 31 gestionarea probelor-martor, iniocuirea. produselor ‘ia procadesior pravazute in proiect cu atele care indeplinesc Conaitile precizate gi numai pe baza solutilor stabiite de protectant cu acordul investtorului > respeciatea proiectelor, @ detalilor de execute si 3 ispozitilor de gantier pentru realizares nivelulu de caldate ‘corespunzaior cerintlor sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Construct in.cazul produceni unor accicente tehnice in timpul execute iuerérior, supunerea a receptia numai a conetructilor care corespund. cerintelor de -callate. gi pentru care a. predat investtorului documentele necesare intocmini c&rt tehnice 3 constructiey aducerea la indeplinre,” la termenele stabiite!” a ‘masurilor dispuse orin aciele de control sau prin decumertele de recep a lucranior de construct, Temedierea. pe propria cheltuial, a defectelorcaltatve aparute din vina sa, at&t in perioada de executle, cat 31 in enoada de garantie stabilla pont leg ‘teaducerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inttala, la terminarea executie lucrarilor, - stablicea raspunderilor tuturor partcipantlor la procesul de’ producti - factori de raspundere. —colaboratori, subcontractanti - In conformitate cu sistemul propiu de, asigurare a caitat! adoptat gi cu prevederilelegale in vigoare. 4). OBLIGATI $I RASPUNDERI ALE: PROPRIETARILOR CONSTRUCTILOR: Proprietari constuciilor au urmatoarele obliga principale ‘efectuarea In timp a Wuerarior de iniretnere 9) de ‘eparati care le revin, prevazute conform normelor legale in ccarlea tehnicd @ constructiei $1 rezultate din activtatea: de rma a comport in timp a construction > pistrarea gi completarea az a carjit tehnice a cconstructet §1 predarea acesteai, la insirainarea constructie oulu! proprietar ‘sigurarea urmanni comportari In timp & constructor conform prevaderior din cartea tehnicd si reglementarilor tehce, efectuarea, dup caz, de luerari de reconstruire consolidare, transformare, extindere desfintare_partiala, ‘recum de lucrari de reparats ale constructiei nual pe baz’ de proiecte intocmnite de citre persoane fizice sau persoane juridice-autorizate gi verificate potrivit legit + asigurares realizar lucranlor de investi asupra constructior,mpuse prin reglementailelegale: asigurarea cfectudri luerddlior din etapa postutiteare a constructilor. cu respectarea prevederorlegale in vigoare. 5. OBLIGATI SI RASPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR © SI ALE UTILIZATORILOR ‘CONSTRUCTILOR ‘Administrator $i utlizatori constructor au urmatoarele obiigat: principale: = folosiea constructor confor instructiunlor de cexploatare prevazute in cartea tehnicd a constructel ‘efectuarea la timp a lucrétlor de Intretinere si de reparati care le revin conform contractuli 7 - efectuarea ja constructs exisertd de cra de investye de teconsture, consolar,wransforare, extndere ce Nimal cu acordcl proreterali 9) cu respectares srovederior lege ‘ecuores uminri comport in mp a constructor conform eat fnnice a const contacts nent ropa “3 ‘sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de stat in eonswveti, in caz unor scsdente tehnce 12 construc n exploatare 2 MATPROI CATALOG PRETUIRI LA MATERIALE DE CONSTRUCTIT aetualizate trimest 2 AVANTAIE CUNOASTERE: SUMBTERLLE BOSTENTE $1 NOU APARUTE FURNTZORL-PRODUCATOR PENTRU FIECARE MATERIAL = MATERIALE OFERTE IN JUDET <_pRETUR! DE SORTIMENTE + muse, EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTHLOR 2 wrocemmes vevizutut be consraucric CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACRIZIHWONAREA MATERIALELOR © AGREMENTE TEHNICE IN CONSTRUCTIL-MONTAJ > AVANTAJE + Cumoasrene 'MATERIALE $1 PRODUSE DIM IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNA, AVAND AGREMENT TEHNIC = FIRME AVAND AGREMENTE TEANICE PENTRU, PRODUSELE PUSE IN VANZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI = UNITATL CAME AU AGREMENTAT MATERIALELE 51 PRODUSELE + umiizaRe: UU ASIGURAREA ACHIZITIONARI MATERIALELOR 3! PRODUSELOR DE CALITATE. —_RESPECTAREA CERINTELOR PREVAZLTE DE W.G. 76871997 $1 LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCT SINFORMATILE DIN CATALOG atetaie ot consraiey FENTRU AGREMENTE TEANICE, INFORMATIE SUNT PRLUATE DE LA CoMiSta BE AGREMENF TEHNIC IN CONSTRUCT BIN 1 CATALOGUE SE EDMTUAZA PERI CHIMESTRAL) to VI. FORMULARE, a CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR _ Optecrut ane eerecTuL 2oSec5. 5 ADRESA PROCES. VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULL ORDIN INCEPERE LUCRAR! {SIA BORNELOR DE REPERE, Ne dete 2 ei + Daitarea teens conf pln ana 2 investor cecedanate x0) 4 Proictee dn Intoemt de are % = ertarct... én... anja Pn Oa STE TS hoiic Socata Con fant do ca denatare wero a Tasarealucarior (oil, conse ec) 6. Data incopen enacfot ren nese 7 Tren do nec indicat borer de forint Tae = 5. ineperen execute! $e va comunica S.C. Mula de ize, eunzat Cota abate 9. Responsabi toric eu execu atest TL sos gat boa 1 toma 2 toma coorsonsta ¥ = eee rocked 2 Consrctbinsalt existent pe empl sin subs umole Prenuele Funcéa Sematura = 4 a Constactc ae Donete aoe CONSTRUCTORUL se obi BENEFICIARUL se oie aysavansporte conten deme 4) sa lteascacorstruaorat fearsponurorcomandate 30 eos vu de unt ts plmtenscaconmneroriut stent pe amolasement peri _vaoarea eroriercomendete situmaporte me 2 pReoar Nurlo Prenumele Funcie —Sermatura erieFICIAR = a PROECIANT ects 3 Peer Numele Prenumele Funda Sernatua constructor: 2 s CONSTRUCTOR _ Opleerut constRUcTOR__ ADRESA —— opreeruL de rasaro 3 ucranor de PROCES-VERGAL PENTRU VERIFICAREA CALITATIE TLUCRARILOR GE DeVIN ASCUNSE am ee Faza én ror supa vere: "tasarea a fost xecata prbaza pans nr ‘o = rowel acne mentee de erate eda, potne Bt ce) lemme de reper 8 verficarea exe: orn, const poner a Tas eee pent ‘Teicaria - faaut p ara pevederio ac t eae = panes Sou 8 daponis de S950 svond cocrdonsale y Cone z recital vasarea. Veta. urete cbee ners Sernatra a GonsTRUCTOR: BENEFICIAR ice ee ‘estan eteetee (tomedieea) Krarot conf prevedelt prowchd CONSTRUCTOR. ——_-BENEFICIAR. Prenumele eee pea easel ‘a 8 INvESTITOR PROCES VERBAL OF RECEPTIE 8 Wncatior) S Stuctr se rexstenty Subeernati a ‘Sn ponte benefician Lege pentru moditicarea si completarea Legi nr. 50/1901 privind autorizarea exeoutarh lucranlor de consiructi- Legea 453/18.07 2001 (MO 431/01.08.200") 7 Lege privind calitatea in construct ne. 10/1985 5 Grain al MLPTL pt Aprobarea Normelor metodologice de aplcare 2 Legii 50/1991. privind autorizarea executéni lucrérlor de constructi, republcald, cu modiicdrie si ‘completarle ulterioare 1943/19, 12.200" (MO 231/08 04 2002), + TOrdin al MF gi MLPTL. privind aprobarea._structuri conlinutului $i modului de utlizare a Documentatie! standard pentru elaberares gi prazantarea ofertei. pentru. achizitia. publica de servicl 1013/873 dn 06 2001 "> Regulament de, receplie 2 lucranlor de construct 5) inctalait alerente acestora - HG 273/1864 (MO 199/28 .07.1994) > Reguiament’ de verificare si excertizare tehnicd de caltate a proiectelor, a executiel lucrarlor gi a constructor - HG 925/1995 ‘>. Regulamentul prvind conducerea si asigurarea cali in construct (HG 766/1997) e Regulamentul priviné stabilrea categoriel de importania ‘a constructor (HG 7681997) > Ghidul responsablului cu umanrea’ in exploatare constructilor GE 035/1809