Sunteți pe pagina 1din 79

nlr fosr'lrlrson

A I tlll 'l'AINICE
r..t

dl$'

l/
r|V

,i,,'

1tr
sfl

I'RIi'I':

8 rEr

Va recomandam din colectia

"EL si EA":
)

713. CASA,DULCE CASA

- EveWilrcn

714. DMGOSTE PE FIRULAPEI

716, O LUPTA PIEFDUTA

- Yalede Zayne

717. UN BARBAT FORMIDABIT

718. O INSULA DE VIS

719. FLOAREA ATBA A DRAGOSTEI

-,lnnloseplron

720. PIERDUTI IN FURTUNA

721, MA TEM SA TE IUBESC

- Nicialhompon

722. FANTANA LEGAMINTELOR

- Renee Shann

723. IUBIRE NEIMPARTASITA

727. CINE MA ASTEAPTA ACASA

- MaqdeContlno
- Eliz.abeth Renier
- HelenCuta
- MaryAnn Gibbs
- Rachelilann

728. BINECWANTAREA ZEITOR

724. FLOAREA NEMURIRII


725. TACRIMI DE AUR

726. CELMAI ROMANTIC

ORAS

Capitoloil 1

lantce Mrynard

JeanneWorley
MarcyStewut
Faye Morgan

RosanarySimon

- Leona e x|rt de mindrl! Uit['te la eat.,. ' il tateaza pe


tlietul Henry ca gi cum ar fi doar un vierme. Cum poate fi

as,a

tle crudi?

Leona nu e interesati de birba.ti, deocamdati. O

si';i

glseascl in curind perechea qi atunci se va schimba'

- Nu,futeleg de ce a creat'o natum atit de frumoasi, daci

nu se uiti la niciun birbat. Degeaba roiesc cu totii in jurul ei'


[)e ce nu arlt eu caea?., , Mi-aq fi glsit un milionar. Ai observat

siptimina trecuti, laYacht Club? L-a


ignorat de cum i-a adresat primul cuvint, $i cAnd te gAndeqti
cll doar cu citeva zile inainte o cefuse de nevasti... Probabil

cum s-a purtat cu Oliver,

cil, httr-adevir, nu vrea si se cisltoreascl, aqa cum a spus de


ncnumarate ori.

ANN.IOSEPHSON

- Ah, ce-a; mai rlde sa-si gaseasca ur-r birbat care s-o faca sa
stea in genunchi

-ffi,

in fap lui.

I)IANURI TAINICE

rle salvamar, a inceput sI

-Am

ci

clragostea

te face si-ti

:rcci$ta

piezi mindria.

Eu cred ca a fost deceptionatl la un lnoment dat, si de

dupi

ce n-o

si mai fiu, dragamea,

l)c care o ai in suflet. Pentru mine, ai clouazeci de ani, iubito.

data, la aparitia Leonei in public.

pIr de culoarea mierii ;i ochii de un


albastru foarte intens, Leona era o fatd, de o frumusete atit de

BitrAna surise afiuzata de aceasti exagerare a nepoatei

Destul de inalta, cu un

si-si aranja cu

incit toati lumea care o vedea o c<-rnsidera perfecti.

fraslturile felei erau extrem de armonioase, iar pometii inalti

Nu-1i face sperante ca voi vrea vreodati

si mi clsitoresc,

lrrrnico, rispunse Leona pe un ton complet schimbat. Dar am

o data, unul dintre tinerii din

rnli .'orbit despre asta de multe ori pinii acum. Nu mi voi


t:isitori nicioclata, pentru ca niciun birbat nu se ridica la

obicei doar ca pe niste creaturi inferioare.

cercurile familiei o invitase la o plimbare cu iahtul, iar dupli


aceea incepuse sii-i

A; vrea, Leona dragtr, si incepi sa ai o alti atitudine fala

de

Birbalii erau cu tofli la picioarele ei, clar Leona ii privea


cauza faptului ca,

griji parul cirunt.

rlc birbafii care te curteaza.

si aristocratici aveau culoarea piersicii.

din

Nu stiu ce va fi cu tine

- Dar am optzeci si opt de ani.


- UitI cle anul in care te-ai niscut, bunico, qi traiqte vArsta

;i arogantl.

Acestea erau genurile de remarce cafe se faceau de fiecare

Asta

ii spuse cu ingrijorare:

-Ah, o s'i mai fim inca multi vreme impreuni.

Nu-i decAt mAnclra

mare,

fost tot timpul sigura cahabar n-ai si ino1i.

l)cntru ca eqti ingrozitor de indlritnici si doar eu te in{eleg.

asta e asa.

de mine.

Altir dati, in timp ce-;i lua ceaiul in sufragerie, cu bunica ei,

o vezi pe Leona in genunchiinfalacuiva? N-o cunoqti,

atunci. Nu-i adevirat ce se spune

rldl

faci niste aransuri foarte ru;inoase, dupa

cum considerase ea.

ruiltimea idealurilor mele. Daca

fi facut parte din genera(ia

l;i saLl a mamei mele, a; fi putut gisi pe cineva care sa mi


lr':ltczr cu respect. Cineva capabil sa vada in mine mai mult

lt't'it o bucilici proaspiti buni doar si-i

Bineinteles ciJ impinsese peste bord.

- M-a trintit in apa, afurisita, ii spuse el mai tiziu, unui

p:rl.

lrrieten. Si pe urmi, dupi ce am venit din nou pe iaht, aiutat

as

satisfaca

- l.cona dragi., a$ vrea sa fii mai delicati.

dorinlele in

Trebuie si-ti spun

ANNJOSEPHSON

l')l,INURI TAII{ICE

ca ceri prea mult de la un birbat. Nu-1i imagina ca pe vremea

- Leona, draga, casa asta nu e a mea.


- Nu e ata? Dar. ,

mea birbatii erau altfel. Sentimentele lor erau ca gi a celor


de-acum.

- Dar sunt sigura ca ;tiau si ;i le stapineasca mai bine,


raspunse Leona, amintindu-si incidentul de pe iaht.
astea, barbalii nu mai sunt capabili

si

in zilele

E foarte frumos

se staptneascl.

si ai pe ciner,a al tiu. in plus, draga

trebuie sI ai copii. Nu e bine sI


Mama ta mi-a datatit de

Da, dar ai

mea,

rimii singuri la batrinete.

multi fericire in viatl

;i suferit ingrozitor din cauza ei, asa ci

e rnai

bine si n-ai copii, bunico.

Am suferit, era normal sI sufar cincl ea

;i tatil tlu au

murit in acel accident teribil, spuse batrina cu

vocea

tremurAnd, dupi care niciuna dintre ele nu mai spuse nimic,

mult timp.

$i-apoi, Leona, spuse bitrdna dupa un timp, uite

clt

de

fericitl sunt acum ci te am pe tine. Daci nu m-as fi casatorit,


cum te aveam?...

- Te rog, bunico, inlelege cI nu vreau si ma cisiuoresc gi


si nu mai vorbim despre

,rc'uieste acum undera

in sudur Angriei.

Ne-a fost permis si


toati clurata r,iefli, dar dupi ce eu
voi muri,
ltlrltrietadi vor avea dreptul si faci ce doresc
cu ea.
, rcui,r aici, pe

BitrAna oftd:

- Nu' E a unei famiri pentru cafe a rucrat bunicur tdu gi care

asta.

Leona se albi la faEi. Aceasta


casi pe care o iubea atdt cle
rrrrrlt si in care se glncrise
s?i rimAni toatadytata-

nu era a ror.
Duninezeule, bunico, clar nu.mi
imaginez cum m-a$
;rrrrca obisnui sI triiesc inartd,pafte. chiar
va trebui sd prec de
.rrti? se interes;i ea, dar i;i
didu seanta imediat cAt de
r11)steascri
era inffebalea pe care o prrsese.
I
Ilra foarte clar cii acreviratii proprietari
ai casei nu vor
,t'r,ite u.ei persoarle pe care nici n-o cun,$teau si
continue
.,r locuiasci in tot acel
lu. De altfel, nici ea n-ar mai fi putut. . .
\l:irr,-iria ei nu i-ar ingiclui
asta nicioclati.
Inima insi se strlnse cu putere
cind incercd si-si
rrrr;lgi,eze'iitorur ei. sc vizu,
astfer, intr-un apaftament
mic si
:,r r';ic;icios, ficindu-si
singuri menajul.

Va trebui

szi_mi

gisesc

o slujbl, atunci,

spuse

ea,

- Nu e o atitudine rczonabila, scumpo.


- Draga nlea, nu vreau si ,ri rasi singuri toati ziua. N.am
- Bunico, hai si vorbim despre ceva mult mai interesant. ,t' ,i,re,i altcineva,
;tii foarte bine acest rucru. Nu
spus
Urma o alta ticere, dupi care batrinavorbi din nou, cu

{i-am

ANN.IOSEPHSON

10

I'I,ANURI TNNICE

Iira pentru prima oari

tot ceea ce ti-am spus ca sl-ti gise$ti o slujb?i,

Dar va trebui

si invil sl-mi cigtig exisrenta intr-o

zi,

Te vei putea

cisitori, ii raspunse batrina, impacientati.

- A,p putea si fac un curs practic, bunico?


- Cel mai bun curs practic pe care po{i siJ faci e sa sa incepi
sa te

uiti in jurul tiu pentru un birbat potrivit. Astfel, tei

avea

o viati imbe$ugati. Nu poli si devii o subalterni in vreun


birou oarecare. De altfel, nu prea te vid ascultind de orclinele
unui qef, ftti mult prea mAndri ca sa poti indura

asta.

Da, isi spuse Leona. Uitase de acest aspect al situatiei.


Sii fie sub comanda

unui barbat!. . . De neconceputl. . . L-ar

s;r-i clea cea mai buna educatie

Dar va trebui si-mi cAstig existenta, intr-un fel,

Doar cisitoria poate rezolva lucrurile in cazul tiiu, draga

Leona igi strAnsl buzele cu nemulqumire, dar se gindi totusi

la

ttnirul

Geoffrey Se,vmour, cu care luse cina de cAteva ori.

Ce-ar

care mi-a

fi si mergem intr-un weekend la

rimas delatata, in

casa de vAnzitoare

Scofla?

tata, care se ingrijise

si care o trimisese la

Paris

Nu cred ca-ti vei putea gasi acolo un sot, Leona. . . Pe cine

ficuti sa traiesti intr-o casa


rrrrrl;la, draga mea. Te-ai nascut $i ai trait intr-o locuinla
,u l)utea cunoa$te acolo? Nu esti

n-ai fost nicioclati in altfel de locuri, MAndria ta se


'pk'ndida si
rl:rtoreazi gi rnodului de trai pe care l-ai ar,ut. .. Nu te vei putea

lrpsi de acest lux. Batlina ticu o clipi, apoi ad'iugi cu un


z,urrbet mic, clar

plin de caldura:

Si pentru ca veni vorba, iubito, as \Tea sa-1i spun

rrr;indria ta nia ingrijoreaz:i, totusi. E mult prea

ca

mare gi asta

tro spune o femeie care la rAndul ei a fost toata viata efirem

,k' rnlindra. Totusi, cAnd


rrrt

mea.

;i

|)('ntru a-gi dcfinitiia studiile.

Da, e adevarat, bunico, asa ca e exclus sa-mi iau o slujbi.

l,Arsta

lrrrnicii ei. PAna atunci, nu se g/indise decit la dragostea pe care

trimite lanaiba, de la primul ordin.

cind Leona rcalizacu adevarat

r-o l)urta femeii care-i fusese qi mama

bunico.

11

mAnclria se transformlr-n aroganti,

cpi sl fii inconjurata de dusmani, nu de prieteni.


l.cona isi privi lung bunica...

t,iti dreptate ayeal, . . Fusese crescuti intr-o atmosfcra


,rristrx'ratici si-i va fi foarte greu sa-si schimbe modul de via1i.

lrr t cca ce priveste aroganta de care diduse dovadl p/inl

Bitrina doamni isi ridici mina la pirul alb si-l aranji din
nou cu mare griji, in timp ce fata plinl de riduri i se intuneca

.rrurrci, aceasta se manifestase cloar

de tristete.

, ,U'('

in relaliile cu birbalii.

l'rrst'sc modul ei de a se apara impotrila modului agresiv in


o curtau tinerii din lurul ei.

t3

l)l,r\NURI TAINICE

Apoi, Lcona isi intreba bunica despre familia care ar,ea in


proprietate casa in care locuiau ele.

orrvefsatie.

- De fapt, e un singur om care a mai ramas in l,iati si care


a mostcnif tot ceea ce fusese in posesia vechii familii despre
care ti'am vorbit. E un verisor mai inclepartat al lor, un tlniir pe

jumitate grec.

-Jumitate

-'lrebuie si
rrtr voi mai

grec? intreba Leona, uimita.

Din c1te stiu eu, lnama lui locuieste in Grecilr. Dupi


Si

fiul ei uncle locuieste?

- O parte din an locuieste si el in Grecia, dar are o cas:i ir.r


Da, se gAndi Leona.

inaintc de cc? o intrerupse speriatl Leona. Spune-mi,

lrrrrrico. ..

Fetito, raspunse femeia, extrerrl de selioasii. De ce crezi

,r rurl cleschis aceasta disculie astizi, desi n-am

facut-o

rrit'iodati cu ateta insistenta.

..

Era foarte departe de Derbl,shire.

- Nu.,. te simti bine?

Dar de unde stii toate acestea, bunico?

- Siptimina trecuti, clind ai f<lst sa faci acea plimbare pe


l;r(, ru'll chemat cloctorul.

urma fermei imi revin in parte mie, pentru tot ceea ce a\rm
nevoie, dar restul sunt trimisi proprietarului. asa e de cincizeci

cle ani.

- Dar nu mi-ai spus nimic despre asta, clind m-arn intors.

t' . . Ce nu e bine? Vreau sa spun. ,.

Am economosit totuqi ceva pentru tine, spuse bitrina,


parci citindu-i gindurile.

De ce ai trimis dupit

lot tot"/

inteleg, spuse Leona gAnclitoare, realizind, cI, clupa

moaftea bunicii, ea nu va avea nimic.

fi, burico, nu-mi vorbi a;a, te rog. .. Nu-mi pot

Lcona se albi la fa1a, dintr-o datl.

- Tinem legatura prin avocatii nostr-i. tsanii obtinuti cle pe

l3a da, r,ei

cLl tine.

- Am spns asta, clar era inainte de. .

suclul Angliei.

fi multa vreme

ctrrn ai spus chiar tu, cle atAtea oli.

moartea sotului ei, a ales sa se-ntoarci in tara ei de bastini.

discutam despre toate astea, fetito, pentru ca

rrrurgina,',iata fara tine. Esti tot ce am. Vei trai o suta cle ani, asa

- Da, mama lui e grecoaici.


- Si triieste cu fiul ei aici, in Anglia?

Hai si r,orbim despre altcoa, bunico, nu-mi place aceasti

Am arut un atac de cord.

;r first foalte grav,

lrrrrt'. 'l'rebuie

insi

;i

sa

Nu.,, Nu ma intrerupe,

acum fac un tratament, aga ca ma simt

fii corytienti

,r'r( (', (le acum inainte.

Leona.

cle situatie si sa te a$tepti la

-t6

ANNJOSEPHSON

trisituri fine, aristocratice qi pielea ciocolatie,


atit de a:r:actlil, Dqi nu-l vdzuse decAt o singuri dati,
imaginea lui ii apiru infalica;i cum l-ar fi cunoscut de ani de
zle.
Era,laciteva mile de llrm acum, gi tinlra se gindi, punind
brusc capit reflec$ilor sale anterioare, si aprindl lampa, dupl
imaginea lui, cu

Cdnd se intoarse insl pe punte, constati cu uimire cI

sI bati un vint destul de puternic, iar pe cer se


strinseseri deja o mulflme de nori. igi incheie mai bine
jacheta, dupi care se uiti in larg, la muea intunecata gi
incepuse

era fricl?... Nu... Dar nu putu domina, totuqi,

sentimentul de solitudine dezolanti, care pusese stipinire pe

venise

fi fost mai bine si riminl la vl1i

se

intrebi ea. Ce-i

si iasl in larg, la acea ofi?

$i atunci, ca venind din neant, atui o voce strigind ceva


spre ea.,, O recunoscu imediat. Avea un timbru
inconfundabil.

novice.

- A, da? Bine, atunci.. . Noapte buni, spuse birbatul gi


l,cona se uita lung spre Odysseus, vasul care-i atrlsese atenlia

rlc multe ori, datoriti eleganqei lui deosebite.

Apoi, deodati, o cuprinse spaima...

miri

care se

llrcgitea si se rascoleasci din adAncuri...


$i numai cuvintele ei arogante il indeplrtaserd. $tia asta
lcum, fclarte bine.

Dar... totugi, cum putuse s-o lase prada unei astfel de

- A, egti fata de pe Nausica.., la te uit[,., Cine s-ar fi


gindit?
Nu-tr face giji din pricina mea. O si stau aici

alti dovadl cI birbatii erau doar niste fiinge inferioare, i;i

nl)use ea, cu

niduf.

Odysseus deveni

intre timp doar un punct abia vizibil,la

orizont, dupi care fu inghilit, cu totul, de intuneric,

in acel moment, leona simfi cum inima incepe sI i se zbatl


piept cu o violenql salbatic'i, a;a ciqi duse miinile la piept.
Voi inghela

pini dimineafi,

igi spuse ea,

inspiimintatd.

Apoi, cerul fubr-.zrJat de o luminl puternici gi Leona

Ce naiba cauli pe mare pe o astfel de rryeme?

Apoi, uitindu-se mai bine, adiugl:

Mi voi descurca, nu sunt o

ritualii?.,.

ameningitoare.

ea. N-ar

tlimineaql, cflnd voi porni din nou.

Plecase... O lisase singuri in mijlocul unei

care si-qi facl un ceai.

ii

t7

PIANURI TAINICE

pinl miine

i;i

rklici privirile, ascultind incordati sunetele noptii,


l'rin suiertatul subflre al vtntului care se.ntetea tot mai
rrrrrlt, fata auzi cu gtoui bubuitul indepirtat al unui tunet...
Se apropia furtuna..:

t,I \NI]RI TAINICI


.'( ,rirzi

cLr

rrrlrrri;tte

T9

claritatc in bezna deasa,

1te cleasultra

lalurilor rcci

$i

lli,

Domnisoara Inclcltenclenta acceptii aculu ajutorul

lcu/

l.t'ona sinrti c;i ise ridicli singclc la cap, la auzultonului lui


,.rtir

roritor. Auzi!. . . Donrnisoara Inclependcnta!

..

. Mai binc

nur'('tr, clcclit sir acccpte ajtrtolul unuia ca cll...


I)leacri naibii cle aici, stri.r;li ca, ncnmitinincl

Capitolul 2

rr('l)uit s:i tc intrtrci sisli nui plictiscsticu intrebarile talc?


'l'c plictisesc?
strigl cl infuriat. 'l'r'ebuic cli esti ncbun:i!.

Leona se trase c/itiva pasiinapoi, intbrzitisindu-si umerii.

l'lcaci. am spusl

I)klaia incepu sI cadli clintr-o clatli cu ateta putere, inciit

r\nr vcnit sli tc iau pc iahtul lncu,

riimase cu filta spre cer, teribil de uinriti.

n ,r( ('rstli atitLriline, n-am chcf

ca

fost in stare sa opreusci urgia.

pin:i la pielc ;i dintii-i cl;intaneau cle ma

focului cincl, coborindu-si ochii pcste lrafea intunecatli,

in dcpartare o lurninita.
Dcgi era

atit

clc mica si

N-rri
,

lrr

ASA

ci

te rog sli incctezi

sl-rnipierd tinrpulclcgeaba, 1tc

t('il)C Ca aStA.

si curn, astfel, uitiintlu-sc t'ttglitoare spre cerul nemilos, ar fi


Era cleja uda

clc

,rtu;rtir in cirre se afla, ci cloar de ceca ce-i dicta rnirtrlria. Dc ce


.r

Ar li plrtut sa mcargii in cabinl't, clat't'imtisese pc pllntc,

cont

rtr,

intclcs cc ti-anl spus? Pleacl de aici! suieri ea plintrc

lrottiritti

s,{

nu acceptc nici in ruptLrl caltului si fie salr,atli

{t( un llridiran. Nu-ti mai lticrde tinrpull continn:i ca. Nu voi


\ ( ill ('u [ille l
insi cra deja pe punte, lingi ca si, mai inaintc ca
l
'.n,r si altuce s;i se opuni, o luii in brate si o travers:i pe
It,rrlr:rtul

atit de <leparte inclit ar fi putut fi t

sinrph-r lampas, Leona stiu imediat ca era Odysseus.

rlrtrrl lui.

t,rrrn inclriznesti si te comporti asa cu mine? tipa ea cu


t,

',tl.l l)ulr't'cil.

ANN.IOSEPHSON

Tacl-ti gura! riposti birbatul.

- Nu tac! strigi

ea

lisi

prlvirile-n jos qi adlugl incet:

se simfea

dati in viala ei, de cind i;i aducea aminte,

ingrozitor de mici;i de neajutorati.

fi putut, oricum, sI mi descurc qi singuri,

plni miine

tiu nu va mai exista miine dimineagi.

-Ah, cum si nu? se revolti

Leona, care nici micar nu putea

Ialrtul acela eru un cadou de la bunica ei gi, in plus,

o rnullime de intreceri cu el, il

iubea,

pierde.

Leona era

insi mult mai liniqtiti,

acum. Acest domn

for$ deosebiti,

i;i spuse ea observlndu-i spatele lat qi

ltunci nu

avea un fizic

Tr-am spus

birbalii pe care-i cunoscuse pini

atit de bine clidit.

ci sunt n$te haine

uscate in cabini, de ce nu

mcrgi si te schimbi? spuse domnul V/yndham, intorcindu-se

Vei gisi in cabini cu ce

Leona nu se migcl

insi qi-atunci, privind-o ca qi cum ar fi

fttst intr-un mare pericol, domnul l(ryndham exclaml, nervat:

- Iieci imediat in cabini. $i si nu te mgti de acolo pini

concepe o astfel de situagie.

cistigase

inci la fel de puternicl, iar iahrul se

dcodati spre ea.

dimineatL
Iahtul

era

lcgiina in toate direcgiile.

coltii:

ori, furtuna

ntusculos. Niciunul dintre

Totugi, cAnd vorbi, aroganta ei obiqnuiti igi scoase din nou

-&

21.

Wyndham ii inspira incredere. Indiscutabil, era un birbat de o

Mulpmesc.

Era pentru prima

ci

Peste o

din nou, dar dupi ce privi cu grozl furia

valurilor inspumate, iqi

PIANURI TAINICE

si te qtergi, spuse birbatul,

nu mai avea niciun chef s-o contrazicl. $i, dac-a; fi in locul


mi-a; fi schimba gi hainele.

C0nd

nu te voi chema eu. De fapt, pind,cdnd nu vom ajunge ln

port.

- Atunci. . . e$ti sigur ci vom aiunge cu bine in port?


- Da, o incredtri el. Acum, du-te in cabind,pentru cadaci
fl.al str te duci, o si te car eu si nu cred

cI o sl-gi placa.

Icona igi pleci ochii, supusi, astfel incAt nu putu sa nu

-Ah, nu pot si le dau jos.

iB.ntrcbe ce fel de putere avea acest om ci o Hcea sI se simti

Birbatul o privi lung, dupi care se ocupl de ancori.

ln[crloari.

Cobori aqadar scirile gi cind ajunse

in

salon, caldura

blnclilcitoare dinluntru o ficu si recunoasci imediat ci fusese


0 prtxuti si nu vinl aici din primul moment in care-i spusese

ANNJOSEPHSON

22

I'I \NIIRI TAINICE

,lr ltrric

el.

i\poi, plivincl curioasi in jur, fu uimita cle luxul


donrnea in incapere, doradri sigura a bogiliilor dc

rr lrcLun? I-iai, scoate-le pi pe urmi poti si le;ini cit vrei, cap

,,u

1r,rlr':rt CC

clispunea proprietarul.

Pe marginea peretilor erau asczate douir canapclc


ci nu putea face asta cu hainele ude, astfcl incit isi frccn
degetcle ingtretate pentru a le restabili circulatia. Pe urma,
seama

?ncercl sl-qi descheic nasturii jachetei, ciar obsen,a

;i

estil Sau poate ai chef si-1i trag citera la fundul tau

r rrrilt'zcsc,

l,t'ona

imbietoare si Leona se siniti tcntata sa se aseze, clar isi cl:idu

intrase

carc utma:

Ilsti o nebuna, asta e! . . . De ce nu ti-ai schiniblt hainele

care
care

23

cunl as fi facu cu sora nrea, intr-o situatie ca asta.

il privi cu ochi mari si speriati, dupi

care se pr:ibusi

l,r pr xlc:t.

ci barbatul

el in cabini, clupa ea.

Astfel, Leona se opri instirtctit, rlin clemersul irtccpttt, tlar el

o urgenti, cu un gest gribit, clin mlini.

(,;rntl se trezi, priyi o clipa in jur', dupi care str/inse dintii

in accl moment, desi ploaia se mai linistisc si t'alttrile nu


mai erau atlit de puternice, iahtul se tnclini foarte tarc

;i Leona

ftl trintiti in bratele bzirbatului care incepu si rldli arnllzat.

,lrrr r;ruztr dureriicle cap puternicc, apoi isi cobori pleoapele la


l,

cabina amplasata de partea cealalti a salonului.

rrrrir,rilol' din capul ei.

It.orlr ,ircerca s:i se miste, clar simti brusc o clulere

Dupi cc te vei

schimba, r'ei putea sI te-ntinzi plltin.

r,

- Ce s-a intimplat? intrebl b;irbatul, prir,ind'o ctt atentie.


- Ma sirnt. . ,f. . .foarte rau, ingiirna ea, abitt euzit.
Nu se asteptase ca el s-o cornpitimeascl, clar nicila acccsul

'-

ulx

il

de

rltttt in tot capul.

I'lt'o;rllclc ii fluturari din nou

Deodata, Leona simti ca nu se mai poate tine pe picioare si

ii deveni ingrozitor de palkla.

oltr lsitli.

l rrrlc cla? Nu se a\zea niciun sllnet. Doar zgomotul

Baia e clupa u$a aceca) spuse el, aratlnclu-i zimbind

directia in care trebuia sa mearg:i. \tei gisi si haine uscate in

fata

,,

;i tinira

se

uiti

atent peste

r ,tl)('t'(';l itt care se afla.


\lr, rllr, isi aminti ea,
l,rlrtrrl....

Itrrrrrrrt'zcule, ce noapte ingrozitoare, se gAncli apoi,

ANNJOSEPHSON

24

PI"ANURI TAINICE

ascultand din nou sunetele din jur.

Atunci,

a.uc:i

pe cineva, miqcflndu-se u$or, dupi care pagi

apropiindu-se.

Da.. . Blrbatul acela. .. Domnul Ifyndham.


Pe

urmi,

Leona igi

pipli uqor trupul, acoperit cu o piturl

groasi.

Ah, nu, incepu ea si plAngI, incet, in timp ce obrajii i se

aprinserl brusc.
a$a ceva... N-o dezbricase!

igi spuse Leona

enervati,

constatind cI birbatul o imbrlcase doar cu o bluzi de pijama,


foarte largi gi mare, care mai era gi deschisl la togi nasturii,

incit ii llsa trupul descoperit aproape complet.


Profitase desigur de situalie, pentru a se uita la mlne,

astfel

continui

ea

si

se gindeasci,

plinl

de furie.

- Deci, te-il trezit in sfdr;it, spuse domnul Wyndham, cu


nonqalan,ti. Cum te simli?

t'l,

N-am considerat necesar.

Eqti cea mai nemanierati femeie pe car-am intilnit-o

vrcodati, replici el, rar gi apisat. Cineva rebuie si vinl de hac,


tn slhrgit, mindriei tale nemisurate, adiugi el cu riceali. Ce
pilclt ci ai fost in stare de incongtieng ctnd te-am dezbricat.

1i-ar mai

fi tiiat din orgoliu.

N-ai arut niciun drept

si mi atingi, riposti

fata,

lnro$indu-se, A fost o ofensl de neiertat.

- Dumnezeule,

picat cI n-am avut ocuiasi fac asta in


llmp ce erai corytienti, spuse el, surtzAnd cu ironie.
ce

- Nu ti,ap fi permis si mI atingi.


- Nu? $i cum ai fi reuqit si mi opre$ti?
'l'f,nira se incrunti, enervati, dar nu rdspunse gi adiugi cu

mhllfirflIciri:
-'[i-am cerut sI pleci, pentru cI vreau si ml.mbrac. Bunica

- Mi. . . simt bine, mingi ea. A$ vrea sI merg acasi,


- Cum ar fi fost dacilaifi rimas singuri, in mijlocul apelor
pe o noapte ca.astt?

tltca se va ingrijora foarte tare dacd,nu voi fi la micul dejun.

- Micul dejun? o intrebi el ridicindu.gi o sprAnceanl.


nU.lldai seama ce orl

-M-ag fi descurcat, rispunse ea, ridicindu-gi bdrbia. Vrei,


rog, sI mi laqi singuri citeva minute? Vreau si mi-mbrac
spuse ea cu asprime gi dldu

- Nu mi-ai spus ce.ai ciutat pe mare ui-noapte, continui

Altr

Nu era tdevilrat, continui ea si reflecteze. Nu era posibil

25

si

se

ridice, dar durerea pe care

resimli imediat in tot corpul, o fort! si se-ntindi din nou.

Nu,.,

Dar

e?

aproape ora prinzului.

- Ora prflnzului?!

exclami ea, ridicindu.se in capul oaselor.

htnlca mea cred ci e speriati de moarte, acum... Te rog si

26

I'I \NI]RI TNNICE

ANNJOSEPHSON

ieqi din cameri, ca

I)a, claci ai anuntat politia, nu inteleg cunr cle n-a aflat

si m:i pot imbraca. Uncle-,ri sunt haincle?

l,rr.it'1r

intreba ea, uitAnclu-se prin camera, fdri si se mai gincleasca la

faptul ca i se clesflcuse cle-a binelea ciimasa la picpt.

- Locuie;ti cu bunica ta?


- Da, te rog dzi-mi hainele.
- Si ea unde e acum? o intreb;i el, ignorincl cererea ei.
- ln vila noastra, de liingi port.

Atunci, e ciuclat

ci

n-a intrebat nimeni

pini

acum d

imi cunosti numele?

De

I)lr.

Iisti

in siguranti ;i si-i informez asullra locului i


care vei putea fi gisita, in cazul in care rei fi czrutatir cle

- Ce le-ai spus exact, despre mine?


- Le-am explicat ca tc-am giisit pe mare ;i cI te-am luat
ci

lesinat, dupa care ai adonnit, asa ca nu poti fi transportata


aici, o vreme.

(.e s-a-nt1mplat? o intrebti el, cu o \,oce


atet cle cakl:i,

inclt

c:i yorbeste cl alti pcrsoani. Te cloaLe cer,a'l

l)lr, admise ea, invingindu-si cu greu manclria. E foar-te


,lrrrcros cI bunica mea e atit dc bolnar,.i. Crecl
rrrr,rrrrltl;rt c$,a, altfel ar

s-a

fi fost aici, pina acum.

\stu in cazul in care a fost contactati de catre politic.

,\lr, in nrod sigur au c:iutat-o. Vila noastra e la citil,a pasi

rlr

lr rn nrod sigur e o problema cu ea, trebuie sir ajung clt

rrr,rr rr'1rc(lc cu

rucli.

erai in pericol. Le-am mai spus

aibi griji si nu sc oboseasci.

enigmli pcntnt nrinc, s1-ruse el, privinclu-i cn


rrr'.rsrt'r)tli fata ingrijolati si total schimbati, in acelmoment. iti

esti

ci

cle ani. Dctctorul a a!.ertizat-o c,i e

I'r.rrtc l)oln2r,i $i ca trebuie sli

urechilor. Oricum, trebuie sa te anunt c:i am fost la politie,

iahtul meu, pentru

fue optzeci ;i opt

ci i

E adevarat, rlspunsc el si Leona se inrosi pinir-n vli

ci

n-a fiicut un atac cle

Iin atac de cord?

lr ,;lf i ii piru

ur-r surAs amuzat.

ea privindu-l lung.

Ie spun

ci.,.

l)rrpt o clip;i, insi, auzincl<t ofttnd, se-nto:use:

Cred c:a ai auzit lucruri foarte distractivc despre mine

replici

acum uncle sunt. sper

otrI.

clnd frecventez clubul de aici, l-am auzit de rnulte ori

replici el, cu

pinl

\, )r ,t( lucc hainele.

clomnisoara Leona Brlrce

)1

putinti la-i,ili, spllse Leona

si lacrirnile

incepuri

r r s(' scurgi siroaie pe obraji. Adu-rni, te rog, hainele,


,,rr'uli ea;i dldu si se r-iclicc, clar simti imediat o multime

,1, rrt('l)lituri

in tot corpul.

\lr, cc e cu mine? adiiugi Leona plAngind si mai


\'lrr rrri, te rog, hainele, insisti ea.

tare.

30

ANN

ci bunica ta a aflat imediat dupi asta ci


s-a sfrrtrnat, iar tu n-ai fost glsiti niciieri.
astfel

ambarcaliu

fi acceptat ajutorul lui de prima data, se gindi


nu s-ar fi imbolnivit pi asrfel ar fi ajuns acasi cu mult inainte
bunica ei si se ffezeascd,,se gindi Leona.
Numai mlndria ei nemisurati a dus la toate acestea,.,
Daci, ar

Trebuie si mI duc si-mi

vid bunica,

spuse ea, uitAnd

spre doctor,

Nu vei putea pir{si acest pat o siptimini,

rI

Capitolul 3

acesta.

Dar bunica $tie, acum, cI. n-am pitit nimic?


Da, rispunse doctorul, in tirnp ce incepu si scrie

Vi voi trimite o sorl foarte curind, dupi

ce voi pleca de-aici.

- Mult-urnesc, spuse domnul V/yndham.


- Vi mulqumesc ;i eu, spuse incet gi Leona, cind
se

DupI trei zrle,Leonaincepu si se simtl ceva mai bine.


Sora care yeni s-o ingrijeascl, se

instali pe canapeaua de pe

pregiti de plecare.

mlfllalt perete, astfel incit Leona presupuse ci domnul


Vynrlham isi improvizase un pat undeva pe vas, dar n-ar fi

Apoi, imediat ce rimase singurl cu pr-oprietarul iahtului,

pttfut spune cu exactitate in ce loc.

indrepti ochii plini de recunogtinfi spre el:

Mulgumesc, qi-mi pare

riu pentru

toate problemele

A patra zi, doctorul o examina din nou si-i permise si se


dtllcc rlin pat timp de o ori.

care le-am creat.

Birbatul o privi citeva clipe lung, dar nu spuse nimic.


urmi, ieqi din salon, gtnditor.

Irona

se

plimbi pu{in prin cabina eleganti, dar

se intoarse

ln pat inainte ca orl in care-i fusese ingiduit si se miste

se

tlmtlniue.
ln ultimul timp, domnul Wyndham igi schimbase total

$ltttrllnca fali de ea, comportindu-se mult mai cald decit

hilntc,

iar Leona observi

ci

acest lucru se-ntimplase

dupi

ce

32

OLTNTiruTAINICE

fusese la spital, pentru a o vedea pe bunica ei.

0
,tt'

czltare.

Degi nu-i vorbise foarte mult despre aceastd,intfllnire,

dedusese cu uEurinil

ci

se inleleseseri foar.te bine am6ndoi.

Bunica ta se simte din ce in ce mai bine, ii,spuse el in

33
,

- Bunica ta nu e aroganti. E mflndri, desigur, dar intr-o

ffianieri eleganti gi atractivi. Este deosebit de gralioasl, ceea


t}mi amintegte de faptul cI a existat o perioadl in care

de-a qasea zi a gederii sale acolo. Va iegi din spital imediat ce

tramnele erau cu adevifat..'. doamne. M[ tnleleg foarte bine

vei intoarce gi tu acasi.

lU'btrni.a ta, domniqoari Bryce, dar mindri a ta e de-adreptul

Dar poate

si iasi

Leona. Avem menajeri, la

deia, dacit se simte bine,

fleluferiti.

vili.

ll' -

u preferfl s[ stea in spital, pinl


intoarce gi tu acasd, decit si stea singurfl cu llceasti me

Da, gtiu, dar buniea

te

"

Bunica mea nure prea prietpno4q{cu,servitorii,

'

aqa?

mocleleze caracted, astfel incflt sd te

faci si

'

replffi domnul

rl,,'r

Bunica face pafie dinu-o familie foare veche

rl .

: r'

-Da?
Leona i$i aminti apoi, brusc,

cI fudalo,Hall,,nu era

casa

lor

Continui totupi sl.i vorbeasci despre aceasni,proprietate,


I

- Spune.mi,

- Nu mi cunoqti, domnule \Xryndham.


r' '
- Nu vrei sl-mi rispunzi la-ntrellare?
(
'l - Bunfi nu e responsabill de caracterul meu.

' - Ereditatea joacd, unrrol important, domniqoari , dair dacd,

respectabili.

. Crezic[ faptul c[ trliXi intr.o sasi


de deosebiti,Itidi'dreprul si te comporgi cu atira aroganli
!

Ba da, . . $i nu egti onesti deloc. Nu inleleg cum n,a reugit

devli mai atractiyil,din acest punct de vedere.

Da, e qi ea mflndrI, nu.i

NIJJ.)ZA|.

hnlca ta sl-qi

Leona.

intrr.r.ud, pdrerea... dumitale, continui ea. Insist insi

l'flspune cI nu sunt aroganti.

de care mi-ai vorbit.

flt

Domnute,.. \Xryndham, rispunse Leona cu r[ceall Nu

te rog,

'L ' f ;.

,i ,r,'
r;r ;

Cetlalli?,
* Itlu sunt arogantl, domnule

r ,1,1

Wyndh,am, rispunse ea,

r.,r

hnlca fl-ar fi dat din cind in cAnd niqte patne, icum ai fi fost
fttrlt mai pldcutl.
Ieona simqi cum ii fierbe singele-n vene, dar, pentru ci se

'

purtase atdt de

gijuliu

cu ea

clt

fusese bolnavi gi pentru

cI o

hhase, incercl si'se stipineasci. 1l privi insi cu o curiozitate


liecllsimulatl.

.:

Probabil avea vreo treizeci de ani, igi spuse teona,

I'I \\IIIII 'I'AINICI

,\NN

3'l

;tdutitintlrt-i fat:t fntnroas:i, cu sr-u'e dc o scuzLllrlitatc e.\treul

_11

I):r, rrrr loc foarte fiunros, mspunsc cl. kisindu-i imprcsia

llcccntuatri. Oricum, contillu.i elr sri rcflcctezc. crrr ccl llr

, r Iust'se lcokl. Nu'l intrcbl nimic, totusi, rlcsplc

atractiv barbat lle carcJ intilnisc vreoclrrt:i.

I'r, l, rrr)(l sli-si c<tntinue relatarca clesprc ctrstr pc care o itrbclr

La ce tc gindcstiT o intreb:i

cl surizind. cllu cum l.coir

,r rr

luu stiLl cc sli nispturcli, barl;atnl continua iunuzAt: te-ntrcl

tlacli sttttt irtsttrat'/.,. Nu. nu sunt. N-aru rtici col)ii, puntr.r


arn clccis

s','r

nu fiu niciorlatri

Leona sc inrosi pinii-n

ll.rrlr:rtrrl itrccpLr sli rirlti

,,,.rrr,lrr, r't'trurrcii el. Spunc


I

Sptrnc-rli ceva nrai nrulte lucnrri clcsprc casa in

locr:iesti, continLrli cl. schinibincl brusc subiectul. Si cu

ca

clc o ctrrtc rrncnsir, inccptr ca

au locuit acolo au fost extrent rlc

nrti rlepltrtc.

,n,r t olttinuli clescricrclt cltsci, ignorind cclc spusc dc cl,

lI)r,rlr

It.rr
I

nrindria Ocultantil0r ci.

l.ocuiesti in Dcrbyshirc, r.m-i

lr^tcise cololari usilr:

rlt'(c tc ilttct'escazli asta?'

lu( ( r( s;i nri tc inragincz in panrl tliu.

\l
Ir,,

,rr r,rzrrt rlcja

in pat, rlispunsc ca, rlesi stia clr exactitllte

Uilln)( 5('t'cicrisc el.

rrr t sli irr pat. Esti pe o ltanchetli, acunt, ceca ce nu

:rsa?

- Da, in l)ove Valley, r:ispunse Leona,


din ce ltrcalitate era ea. ,\poi, insi,

ii ccru cl.

ri,nr)ul \\'t,r,lhtun czitri o clipti, dupzi care spuse surizinrl:

terasa inrprtr.litoare, nergr:i, clin lemn, ce

rnconlrlra toxtlr casa.

ltolii:

\ orlrt slc-nri plrtin cicsl)l'c canlera ta,

corttirinatie cxtraorclinari clc negrtr si alb. ccca cc c tipic, r


a[tlel, pentru prinn perioailtr a stiiuiui 'l'uckrr, arlaugli c

lit

binc cu cclclaltc.

rrr',rtlr,rqt'l'ic.

asculti cLi Lu.r intcres lirartc viu. (,ll-ulirca e

glinclindLr-sc

ltr-r

\rt rrr cito'a taltiserii originalc fo:rrte valorortsc, in hol

rrrrr

cu o strilucirc nou:i in ochi, obscntnrl, in acelasi tinrlr

rr lr r,,rlu|lr cu

casi in stil 'l'urlor.

brirbatul

cLr

\r'rt'rlc cli toti cei clrre

gindurilc?'

c cli toti cci cttrc

rl'.uul in(r'-o vrcnle sau altlr aceastli cllidirc, i-au adliLrstt citc

rirl'ul ureclllor, Iruscsc chiar atit rl

- Cast noitstrii c ir-rconjurttri

Cee;r cc c foartc intefesxnt,

, ,rrl),r, rlrrr ctrrc sc annonizcttzifotrrc

tatl-r.

trenspercntri? (,um Dunrnczcu ghicisc unrlc-i zbumserr

,lt'rrrtrlt.

acest fupt,

putin uimitli cli s

isi spusc

cliscutase desprc toate accstca cu bunica ei

,, , I

ci prol

r,r lur nr, r\i lcelgen dc 1t:rt foarte larg, cn tibliisculptatcT

I(

',n,r nu t':lsl)unse. Nu sc a$teptase la o astfcl de intrebare

, r,,

rrr,rr rrrt:ii. cli drlrctr

intr-arler,ir sa stie in ce felclc casli

36

)/

IIIAI\TJRI TAINICE

locuia, dar intrebarea aceasta era de cu totul alti naruri

gindi

rffi

ea.

Te-ai ru;inat? o

intrebi el; vizindu-i perplexitatea.

intimplareafacesi am un pat destul

cle obignuit.

-Bada...

E genul de casl

Nu

in care mi-ar pllcea si locui

-- llunico,

Dumneata locuiesti intr-o casl modeml?

N-a$ putea
a

casa

in care smi ru.

- Ai putea si.-ti cumperi o casi ca a noastrl


- Ah, nu prea cred ci se mai gisesc in bunl stare, astfel

Oricum, e deja ora ceaiului. Dar ce e cu tine, iubito? La ce

-Dacilvei ciuta in aceasti zond,,veiglsi cu siguranlil


- Nu qtiu dacl mi intereseazl cu adevirat, pentru ci
locuiesc in Anglia tot timpul.

De ce? intrebi Leona,

dqi

gtia foarte bine

l0rpttnstrl, pentru ci, in climineltaaceea, doctorul o vizitase

tlln ttou pe bunica ei, dupi care-i spusese, foafte preocupat:


Astiizi nu e deloc bine, domni;oari Bryce. E foarte ciudat,

Fnlnr cii in ultimele ztle slnltatea ei se restabilise foarte


fttmos, 'l'rebuie sI te pregitqti pentru ce-i mai rau,
dlttttttlpoarii. *.,
- Nu! exclami ea.,. Nu

- ln1eleg.. . 9i... atunci... uncle e casa ta?


- Cind sunt ill Anglia, locuiesc aici, in Essex.
il privi lung, dar ezita sa-l intrebe mai mult,

liunt ingrijorati, rispunse bitrffna.

- ingrijorata?
-

CASC.

binuiali firavi i se strecura incet in suflet.

asculli?. . .Dacanu te mai intereseazi, nu mai

le giintleq;ti?

sI spun cI e rnoderna, clar n-are pati

yremurilor pe care o are

mi

'l'iinira se uiti apoilt ceasul de pe perete:

in gol, peste umerii nepoatei sale.

cltt'sc,

eu lnsuml.

extfaordinari

irr sufragerie, citindu-i bunicii ei, care se oprise din croqetat

;rl privca

si gtii mai multe desprc casi, domnule \flyndham?

Leona

DupI cAteva zile,Leonase intoarse laArdale Hall, iar acum

e posibil, doctore... Face

lffllurtrcnt, asa ci va fi mai bine. Oamenii traiesc ani buni, cu


desi

ilfillclnrcnte.
* Ntr persoane care au deia optzeci gi opt de ani,
lkilnnl$rrrii.

' - ll, , , din cauza qocului pe care l-a avut, cind a ctezut cd
ill mtrrlt? intrebi Leona, deqi qtia foarte bine rispunsul.
{llnrrir llrrnicii ei se deteriorase de atunci si acest fapt Leona

I'lANllll,l lAINICE

nu $i-l putea ierta. Acurn, ins?i, a$a cum spusese


trebuia si se pregiteasci pentru atacul de cord care ta pu
capit viegii femeii pe care o iubea atAt de rnult.

l,t'ona simfl cI se pribqegte. Aceasti triste[e le va ucide pe


'il

ILlr l( l( )Uii.

- Cind... credeti ci... va fi...? intrebi ea, sffirsiti.


-

Nu qtiu. . . S-ar putea si mai triiasci, totugi, cinci sau

(,rctl

- S-ar putea?...
- Crecl cavatr:ai pAni atunci... Dar... nu mai mult.
plingind cu dispemre,
doctorul s-ar putea si

Leona se retrisese in camera ei,

pe urmi igi spusese

ci

Da, iubito, sunt ingrijorati, continui

bltrina, imi

fac gri

pentru noi.,.

se gtndegte ca ne putem muta intr-un

Acest... barbat... care ne-a cerut asta, e chiar


lrrulrlit'urnrl? Ai spus ca traie;te in Grecia. De ce are, brusc,
llror(' tlc casa asta?
lr irr r\nglia, acum, pentru o perioacli. Locuiqte in aceasti

rl

s-a

indragostit de fudale Hall, vrea

Zit'i cri c-n Anglia, acum? intrebi Leona, gindindu-se cI

rr put(';r irrtihi, pentru a-i explica


rrl'1l.ttrir r lnrine pr$n mutarea.
I

Trebuie si plecim de-aici... Proprietarul casei vrea si

t"

mute cit mai curind posibil in aceasti clldire.

- Nu. . . in{eleg. . . Ai spus cd ai dreptul si locuiesti

aici t

,,;,, l,-anr vzizut in

ziua

--,{qa am crezLr\ dar ayocatul mi-a spus acum ci. bunicul

in contract o limiti de timp,

triirn..,

at2rt

cit a crezut el

A semnat pentru... cincizeci de ani

aceasta datd,a expirat. Trebuie sI ne

glsim altacasd., draga

starea bunicii ei gi a-i cere

in care am fost sI vorbesc cu

rnrn,tlrrl ulcr.r, cLl ceva timp in urmi. Mi-a spus ci nu mai poate

drllpl,r. Mi-rt spns ca eu voi

Yta[a.

e posibil s,{

sa

nrrrt(' irnccliat. Se pare ci-gi doregte asta de mult, dar a tot

Pentru... noi, bunico?...Pentru mine... si pen

a specificat

ne

rllllill lltl.

tine?...

ci

rr'[1ilil(', rrlri nou, ;i cum

tine companie bunicii.

si

rtlr,tr'lill[cllt cu chirie. va trebui si te interesezi de asta, iubito.

Alungindu-si astfel tristelea, se intorsese in salon penrru

) luni? repetl Leona, indignati. Dar cum a putut

t"tt',t :t;:t ccva?

luni.

rnult o luni.

trr r t'l

tt

trli cu siguranli o suta de ani,

l'h(' r;rt ri tt;t cloamni, amuzatd.


Ilorur iqii d;iclu seama ci fusese un compliment

Irtttrtr

tl

li,

adresat

lx'r'ltil,l forta efiraordinari pe care o aritase

trUrl,lIrt,ttlt trccutii, cind flcuse acel infarct.

pini

I \NtIIII IAINICE

40

- il voi intAlni oricum, bunico, spuse Leona, cu

r'

,rr

,rt

Sunt siguri ci-l pot face sa se rizgAndeasci. UndeJ pot

\r lu asta. Oh, clraga mea, sunt atatea de fircut, intr-un timp

,lr st'r.lrt.,.

\ ,,t t'rr

$tii cum il chearni?

O tlcere profundl se liisii in cameri, prel de citeva minu

dupi

care ti-a salvat viata si care, clupa cum

- Domnul Wyndham? Imposibil! Oh, iubito, spune-mi


posibil ca

tiniu, in incapere

r,n,r rns:i, cra alba la

fati ca un cearsaf..

lhrrrrr';r nu trcbuia

,r

e posibil, draga mea.

rr lr

lui, ii rearninti bitrAna, linistiti.

E casa

Pari sa nu te sinchisesti prea mult cii trebuie sa plecam

l.rr

;tsll ci, Ce s-o mai fi amuzat

rI

pentru cI cea mai mica enervare irni poate fi fataLi, acum.

imbujorezi obrajii.

,,,1

s(' lx):lrte cutiinci<-ls cu cl.

nu-i r,'ci cerc

szi

ne

pennitl

sd mai

locuim aici, aclauga

lrr,rrlc rlornic sa se mute aici.


It,r, rrri-:l ltus si mie o serie intreagi de intrebiri legate de

- Ah, bunico, te rog, nu vorbi asa, stii cit ma doarc.

rr,r l'rt,lr,rlril cli i-am vorbit atit cle frumos clespre tot ceea ce

imi pare rziu. Nu vreau sI te rlnesc, clraga mca,


ceva, dar crerl cii

,r.r

',rr

Nu e adevirat, micuto, rlar incerc sl-mi plstrez cal

in sinea lui, igi spuse fata,

\1,.r, (lolunna Mortimer o informa cli clomnul Konon


trrrrllr,rn lc va face o vizita mline dirnineal?i si o sfitui pe
r

aici, bunicuto.

si ne gaseasca

cas.i, hotari ea.

urr'\t('/ irrtreba Leona, desi nu putea sa nu se gtncleasca la

rrrrlrrrrl ( unl i sc

L-am rugat si pe avocat

rl,rrrl t ,r-i rorbise acestiri barbat clespre Ardale Hall ca si cum

am cfescut.

trebuie si privim lucrurile in fati. Nu mai putem ranrine

si plece clin acesta

se restabili calniul.

Voi urrbi cu clomnul Vynclliam, bunico, Stii unde

Nr, bunico, rdspunse Leona aproape plingAncl, nu


putea suporta gindul ci birbatul acela va locui in casa in

iniml..

nrinute nlai

o creaturi atit

se frAnse brusc.

)lr, Lcona, continui ea, duclndu-si mina la

rrrr

nesuferiti si fie stlpinul acestei case atet de frumoase.

Mi tem ci

li.,.

i\lt'rlicluncntele, Leoru, dacii nu vrei s;i lllol',..

miai mlrturisit,

clisplace foarte mult.

llitriinei

lhrnico. ., Dlaga mea.,

Proprietarul acestei case, Leona, estc clomnul\Xtyndl

fi

Toate lucrurilc noastre...

l, rhr ;ur)cntele mele.. . Repecle,.,Repede!

care b.{trina rlspunse foarte rar.

ntr e adevarat. Nu poate

41

rl,
a

ilr(,rr il lrotliriit cii nu.si mai poate amlina mutafea.

\lrt'

rrri-lr ltlticut foarte

mult acest om gi ne.am inleles

l'l \l!l rltl 'l'T|lNICII

+)

rr lrilrtt' lililtuscule ;i Iipsitc de insemnatate,


I )ul),r irstlr, tinara intri in baia parfumata. prcgatitli cu grij;i
r.rtr(' ut)1r rlintte seruitoare, iar 1tc utrui sc irnbracii intr.o
1,,r,, lrt rlc lxrntalonialbieio jachctii sclll'til, tivit:i cr-r algintiu,
I ),r ( ()ntinLl;i ca slt Lellecteze, r,or fi folrrte multi cci cafe se
,

,r

I rr

rr

rll

trl'llincl c,i extlaordilmra propt'ietatc, fuclale lJall, nu

, r ,r r l{. l,tl)t ctrslr ncpoatci cloamnei Nlortinicr.


r

Capitolul 4

,.rrrrlul

iizlturi

inrccliat la Clea l3rookes, al carei logodnic ii

rr,.r r rrrtr', ilu clincl ea

I r,

l,

rrr

il nrgase

s,i l1u.i nlai acor(le niciun

lcl

rrlrt'sisli sc ocupc de logodnica lui, b;irbatul, ncstatomic

,lrrr lrrr', st't:istitorise cLt alta fatli. Apoi, colac peste pup,izti,
tr rr,

A dotra zi climineati, Leona se trezi clr o senzatie ciuclat,i

inconfrrrt si clitcva sccuncle mai tArziu, nrintea ei rcfticu

intregi*re imagi.ca alistocratica

a cr.rn,ului Krr

Wynclhanr.

Ah, . . Sonlrul. . . Ce cxtraotlinarii protcctie


minuna&i, trasii pcste r.ealitatea
Pcste cloar

rlo,ii

ore

'a

ulitli

..

.. Ce corti

ii

lr

,r,r

lt'ilsi Clca Brookes se iudf,igosti (le ca, (lup;i

Lul

,,rl, ,l.rr rl rt'lirzase si pc acesta, care piir,isisc ilpoi localitatca,

*rrt.ln( lr st' irr ;rlti llarte.


Irrrr , zi vei, sufcripelltrLt toate inimilc pc cltrc le.ai frlint,

,, .l,r',r rr'(,lt'll ittfr-oZi,"

llrr l)urrt trrl ci cle veclcre, insi, Leona era con\,ins,i cti

si cluteroasa.

trebui si se c<lnfnrntc cu persoa

pc care o ura cel rnai firrrlt pe lurnea asta rii cafe se folosea
putefea lui lrentrlt a o da afara clin casa pe care o iu

1,r,,, (l,r.,r't tlt'('ct, pclltl'rt cI Nlauricc Cort n-arfi luat.cl ol'iclutl


lr rrr \,r,r,t 1rt' (,lctr, iar flLatele ei se caslitorisc clupa doar o lun,i
rirrlrru,r , rro lrlot,cll superb:i, cu cafe sc intclege extfcm de

imprcuni cu llunica ei bolnavi.


Ce intorsitur';i rlc situagie, sc

gi,cli

1,, ,r ( lt',r \('lstcptasc, prolrabil, ca ca sa.si pt'ezinte scuze

Lcona si ce rrclr nrai

cu toui de ea, clup;i cc fusesc intotclcauna crc o nrflnrlric

atit

nrarc, inclit ii trarasc pe to{i ceilalti ca si cunr ar.fi filst doar


nis

t,'

rrnr ,,'lc rttirrrltllttc, Leona, ucsintUt)du.se yinovata,

,,,1r,

t,r

rll,l

lrltt'llitt

CLI

ntlin(lrie si CleClltraSC cii n.ai,Ca cle

iq;i

Ce Sii

46

\\I

EPIIS

rlsl;unrli pcr)tnr prostia celor ckti birbati.

Au f.st i,ck'lig'stiti cle ti,e, [.cc,r:I,

III 'I'AINICE

).:rn)lt1i Mortinrer, sl)Llse cl plin dc gratic, itrtrtrcinrlLr-sc

ii

s1^rscse Clea,

r ,r t olltul sltrc lrnrl

rr

t[istcte.

\1,,rr, rlul)a

Nu t-anr iltctrr;rjat cleloc, r-:is1;trnsesc Le.nir. r\tunci, te


nrr rnl-r acllztr pcntrLr lipsa lor rle clisccrnlinrint.
Dlr, isi repetii Leona, arur-rcinrl

cc aceinta

cafc em asezati btitrina.

ii

intinsc luina, hlirltattrl u:irisc

cit dc stinghcr lir

intintltl;rsc sliJ lacli, llinli atullci.


I r, ' rnn:t \{urtintcr insi, zintlti cu clelicatetc si ing;irhtinti.
r .rt rlc nrult nri lxrcrrr sli vi rcr,:icl, spuse rlonlrul
rrrl lrri, scntr-r cli l-tu se 1;rea

allu.

ir-r

rlrrrr l.r lrrrzc, cl;rr i.eona oltscl",,ti intcclilrt

ultin,i privire in oglin


bucur,lsli crc situatia in carc

clea va fi cu sigurantl f<rarte

+l

'

, llr.r

,,,

ll

S1;cr cti r,li sinrtiti ltine.

I).r inlr-lder';ir, nli simt mul[ rn;li ltirrc, ckrmnulc


r.rr r'li rtusi. spusc ca ctr trn oft;rt, nui intristctrz:i ideca cli
r

,,, I rrL, ',,r rrr:j ntLlt ile aici. \/li intclcg desigur llotivclc, rlar astt

, ,
ii spusc bunica ci, o ori si jrrnlitatc nrai tirziu, i
timp cc stlitcau anrlndou:i pe canapcaua rlin sufrager

A r-enit,

privind rei:xate pc lcrcastri lantrilc cAre se intinclcau in


krr, inaintc rlc a incelte plidLrrca.
La

a,zul

, rrrur.t ('li r:sic nlti putin (lrlreros pentfLr rninc. Dac;i as


r,, r ,r l,,r rrl rlunrnea\()astrli, ln-as fi.r4ribit llr lel clc rnrrlt sli
' r ,, l,()\( 5i:r uncicase atit rlc cleclseltite.'liltttsi, eu llnt avllt

,,

ll

cttlinteklr ci, Lco,a, extte,-I clc cm,tio,lt

Drtninul Wyndhanr, clornnisoari

Blrbatul se indreprti incet spre sufiagcrie,


sclitoarea inchisc cu atentic usa in urma lui.

|r

\,1;r

intreb insli

rrrl:irrrlllti cLi ncpoata ntelr. Lcona... Pentru ltiat:r

Irl,trrl ci

cr

neyoita sli f-ilccc clc-aici c un acleyrirat soc.

,,'

l,,,n,r (lrrrrrnelrvoilstr:i clrlrgi. spuse cl si se intoarse spre


, , r, rrrr inrlnizni sli-si ridice prir,irilc, de rusine. Deci,

,,
in tinrp

tottli l,iata lrici.

r, ,,rrr rsr lrlt't'i plii.irile. ii displticea foarte niult situatia in


, , rll.r rl:rl rru;n,ea de ales.

inccpu s;i trcrnurc usor.

Dupii citer.,a rnomerlte, se a,zi s,,eria cle la int'tre, i


trna r[intlc sen,itrxrre strigincl

l, ,,rrrl .,,r-rrri l)ctrcc al)foal)e

rrrr

rlrrit <lin ltou, domnisoari Bq,ce, aclliugi

, ,,,lrr ., lrrrrri l;r f]rtlt lrumoasa

L,

a letei, cafc sc-nl'osi toati.

,rr1 nr.u lrrrrt'/ cotrtit-tttl el, sltrizincl.

cl,
Si

__,-

,i

_ AryryJ$ltry{)

tt

\, ( \t \('n)incu lr fost construit

Da, sunt contltlct rcstulrilitti, ntrltLrnrcsc,

- \'li nlg sli luati krc, inten'cni cloantna

trkrrtinrcr

iutliclrrdu-i ur) sctrur). l-conlr, stnli, tc rog, s;i nc flc


clrf

+9

a<lur

Irata

inctn'iintli si se inrlLclttir sprc cltlpotclul rlc urrr rle

Nclrorttrt nrca vir

la lrittr

i:aslr

olicinrl tlorrti.

dolnritrlru[

lrr

partcr, cunr crctl

Drt. irni ltrnirttcsc, sllusc

g:rta chirrr ltcuu),

dontrtistxtri

c';l r'-anr
e

sltrr

t;rli:r

',
[);ii,

vczi si rtltc

lttcrri

Park.

l,,,rlr, itlitir-t<ltt-i
)l)r\nru('s( s;i

accentttl.

liu atcnt la crclt ce nli

I ,lrr.r ;rici, slttrsc

slxrs ticjrr

I, stir'[rirul rliri

rr lltrlc

sa

I]

inconjtxtrt,

,,rr , , r.r llni-'t'. []ntlc e ltrltlititec:r rle cltrc-nti i'rtrbclti'l

1r':l0j

ea, strtrlr-rinrlrt-se si-izintbcrtscri. rltrpri

,1, ,, lrr.,r'USlr si.l invit.li inliUntnr.

\,

srr

r r,,rsr ,r(('st

qut dc lalturi doar

ll I'alatul \\'estntinstcr.

l,,r,tr

Ur1'cc.

Irr ',rrr ,r\tir, rcplici cl, strrprinzirxl-o din nott.

,\trrnci, rnrl urnnti? \lrlrrr irrccllc ctr ili[;liott'ur

rt"'|r l,,rrIr.rtrrl se

ltlimbli rle-rt lungul raltttrilor, oprinclu-sc


l. lrrrl r ,ul)r,r tilltrrilor clrrtilor lergrtc in pie lc.

itct,ltsta.

- (,urn rlorcsti, rcplicli cl.

I( (,rr;r il ;rl'itli in salonLrl principal, ai clirLti l)crcti


,,i lilll' rrr,,rtr ( rr o scric intrcagli rle trtb[ortri, rlcosrlrit de

trcmurinrl tlc ihric

l)c cc nrr rni-ati

Dlci

ti-as

spLrs cri

fi s1;us cli c

r rlr

srrntcli proprictarrrl ;rccstcI c;rsci


crrslr

llrell. n-lrs li .rrirt l)lttc (lc

lcscricre lrtlit tlc intcrt'slirrttr.

r'|, r rr rlrr.r, Lt'ontr rtrt nxri spLtsc lrinric, ltscttltintl


r', r n,1,

Dttlli;tstrt, blirbattrIsc uitt-i lung in jur, cciccttirrrlctr lrtcnt


holrrl, Ochii i se oprir;r pc sernir.rrrrl inrprrnlitor'. rlin rn:rniru

l,rlrrtt

Duprt cc inchiscn'i usa sirfi':tgcrici, l.corlr se intrxrrsr slrrt:

lr \\ t'sl lrxrcolt. prcciz:i cl si l'ci putca

cllirlirii, sl)use cl si l.cona iI priri uinritli.

( l),u(' (';i aycti o rttttltinrc dc cunostintc iti clontcnitt,

Ii vt'rrit si eu

rlltr surrt. ltfcrt nrtrllc scliri rlc Llrrirt. llu rui-lrrn

rr,

s,lr, r

rlrxrl'ul"vt Mortinrcr, cltrllli cu sc atltrsc calclur;r. r\s

rr unn):rrclr

rruistrl:i. 1lc crrlc-l sctrturli urur'.

lr

,1, lrrr

cana

clulli clcstuI tlc nrult tinrlr

lrr

lt'qrrtc

drxtr

rlr ltictttlile ccIc rnlli rcl)rczcrttltivc

,r r t,,,1|
|

',

1,

rlr, {.tl( \:l rnirtr.ttc, donrntrl \\iyndllun sc intlrcptri

rrlbli, pc rt crirtti sttl;rirlirtri clltLr sculpl,rIc o scric irrtic;igi

Ir,llt.l

crq)ctc dc rtrtiumle.

' i r, ., rrun rcrl(' I)ilrtca asta inrll:itluriti?

ANN

,\Nl rl{l I'AINICE

- Bowers Moor Wood.


- $i lacul, unde e?
- E in partea de vest. Se poate veclea din alte camere.
- $i riul Der.nent? E in est, nu-i a;a?
Dar. . . pari si cunosti foarte bine regiunea.

;tii

ll t,rl rrr:ri convingatoare...


Nrr vrr mai trebui

rlrrll;'i curn m-a informat azi cloctorul, bunica mea se va


1l rrr

nrtxl sigur in maximurn

asta.

- Da... Dar... ati fi putut avea mai multi griji de

Srrr'prirrsa

ci

n-am

szi

i se uite

insi de acest gest, fata se trase inapoi, speriata,

gi

!lr Llnl;l lirrioasa:

astea.

Ar fi trebuit si locuiesc aici, pentru a mi putea ocu

pcrsonal de tot ceea ce am. imi sugerezi, cumva, si

ficindu-i cu ochiul.
Leona ezita mri intii, dar apoi i;i lul inima-n dingi

Domnule V/yndharn... Dupi cum $titi, bunica


foarte bolnavi, Doctorul mi-a spus ca nu va trai mai mult
;ase luni. . , PAni acum, a crezut

ci aceasti casi, in care trli

de mai bine de cincizeci de ani, i-a fost dati in folosinli

insi, a descoperit ci lucru


stat chiar asa. Ati putea si ne ingiduili si riminem

intreaga viag:i... De scurt timp,

data previzuti in contract?.

Leona

1i-am atins

birbia.

sase

ca incet. Putem ocupa doar sufrageria din spatele

iil'l
rllul nu spuse nimic gi Leona se sirnti ingrozitor de
lircrin<l aceasti cerere, a;a ci in urmitoarele minute
ruhltrl hrrrtc putin. De fapt, vorbi cloar el. Cu rlceall qi
tult,thrltl;rlt', c:r un adevirat stapAn, etalindu4i cu emfazi
Itltlr,h' ( unof tir)te de arhitectura, pictura, istorie sau

*huluptc

deplqit acest termen, ii aminti el.

i;i frimtnti miinile, gindindu-se

atingeqi?

li ritlicold., abiaclaci

lrl/ il)us('

a1i

Ntr

irxlrizni[i si mI

lnrrur i5i cobori pleoapele.


(,rt'rlt'(i cri ne-a[i putea ingiidui sa mai rlmAnem aici

cu hotiirire:

Deja

(,rrrrr

mi mut

casa asta? intrebii el,

luni. A; vrra s-o am alituri

llitrlrirtrrl o prinse de birbie abia simtit, incercAnd


ur lrl

n-au

gase

I'tl\lil $lilrsli.

Leona incuviinti..

si agteptali mult, clomnule Vyndham.

rrril rrrrrlli ani, continui ea cu tristele, dar se pare

Pii, cea mai mare parte a acestor locuri. . . e proprieta

mea. Probabil

5r

la o modalitate

ht ,r,,'tt,' trltinrc minute, Leona simli cu certitudiue,ci tot

r(' \lrus('s(' rklmnul \flyndham

fusese

gindit in

aqa fel

EP}{

incit si

53

lovcasc:i in minclria ci.

r,zuti toate clclruiitoarele cle Ia etaj si galeril d


tabkturi, cei doi coboriri rlin nou in hol. unde clontn
\\'rndham cercet;i indcluns annelc pc carc era inc
Dupa ce

blazonulfamilici lui.

rl,rlrr,rrt , st ltirtrbincl subiectul. Am lisat-o ltre:r mult singLrrii


l ,r

\r ,lr r t'rriI rlitr nou arogal]tli, clornnisoara

\I

creacli cli nu er:r la fcl rle binc inlilrmat rlcsprc acclc lucruri

r rr

stiun aici si s;i discutim in

lr,r. ;rlosAntti, inrltulsit,'i.

. Ce alte. . .,,calitati" la fel

rog.

tllr rlup;i prirnelc frazc,

ricli cu polti dc rnodLrl

,r ,rr

rlczunigit-o foartc mtrlt

1te bunica ttr.

r r .rr lr'\ ill'ilt.

\r r,l, r rlc t'c-1ul yrr:t sli-ti vlid exprcsitr fctei cincl nti-ai

rr
l n

cultosc propriul hlantnt

'l'e-a

:ri pc bunica ta clr tinc inc:i nrrrlti ani clc-acturl

,
a

clonrnisoara, iar blazonul e expus si pe botul nrasinii mele.

intrebu ca

vreti si slturtcti.

r,lrurl l;tttr...ca sli-ti vtid privirea... r\i nistc

r,

lr

rrchi

lr slllil

\rr,lrr.ri:rt, rlonrnrtle

- Dar lni-;rti ccnrt sri r"i sptrn cce;r ce sliu. . . Natural, nt


Anr folosit armelc faniilici vremc dc citiva

rr rrr(t'leg ce

r rr rt rotrrl <lcsl)re tinc. la Yaclrt (llul;.

:lstcplan] insri sli-nri cxplici ca unui irliot, ckrninisorr;r []rtcc.

gindit ci nu cunoasteti acestc lucr.uri.

\,

trrrrrr,,.,t I)lu'llstil ti s-a sltt-ts tle nrulte ori.

intreltat rloar dlrci stii ce inselrntna accstc sentnc. Nu

in sufragcriel

t,

- r\ti sltus ci. .


- Am crczut cli, intr-adci'irL, nu inte legcti toate ace ste . .

Vreti sli nc intoarccm

suntem cli rtu ne ntai

(lornnulc \\'t'ntllranr.

,, , , \ rr |,-il

sirnplist in care r

dcsprc senrnele inscrisc pe blrrzon.

-'l'i-ai inclriltuit c:i nu-nri

rr

,r. i

r r, ,l

Fata isi iltccpu exltlictrtiilc,

,l \(' \'a irttrclta tttttlc

llrrrrrr

dcspre ccle clinlintc.

si

, , I nurrrrt' rr):ri lti, tlornnisoari Bn,ttn?'

- Vrcti si r,;r spun ccea cc stiui intrclli c;1. nevcninclu-i

rrit'irrn rost

Br1,cc?

,,rr r,Irr I,rirr, rlor.nltulc \Y1,nclhltnt, fiispttnsc tiinlila.

rle su1;clioritate.

inccpu sti

('

, .r

Ce stii clesltrc toate accsteiri o irrtl.ebi cl, 1te un ton

-'l'e

ill('ll.

rrrtr .t

| . ,,

Wr.nclham. Vrlrltearl desytre

lrrl.r nlt'i in rnclrlcntul in

care \Laln spus

cit ltiai are

,, r,r l,|iltr .l ll)(.:1.

Ir, .rrr r,r rriti rtrnt:r de atoganta sau nlendfiein ochii


,! , rrr r rrl s:i-i vicl ntai ltinc, astfel. Erau plini d<tar

IIII I'AINICE

54

de dragostea mare pe care o ai pentru bunica ta. Erau


extraordinar de atractivi, asa. Intrim? o intrebi el
prinzind-o de brag, dupi care deschise uga sufrageriei.
Leona simg un fior scurt pe ;ira spinirii ;i-l privi cu

ochiului.

Era un bdrbat foarte puternic,

in ciuda faptului ci

Puterea. . . Era oare acesta motivul care o ficea

si

se-

de plicere la atingerea lui?

Ia

Nu te simgi bine? cl intrebi el, vizindu-i expresia

loc...

Da...Mi voi afeza pudn.


- Ei bine? spuse bdtrdna doamni, dupi ce se
amindoi infatraei. Cum vi place viitoarea dumneavoastri
domnule Wyndham?
E

incintiroare.

rostiseri.

a fi doi prieteni foarte vechi, comenti

continuind sl-i priveasci.

- Am devenit prieteni foarte buni in perioada in care


-

,ttliinrpllt cu rnine si cu bunica dumitale.


$i ('u toate acestea, domnule Wyndham, pofi sl-i ceri
llfitlt ll rrrt:lc si plece din aceasti casi, deqi e bolnavi?

llt'voit' rlc aceasti casi.


Anr rriitcptat cleja foarte mult, rispunse acesta.

ll'r lrrir sc intrcba insl de ce acest om atat de bogat, care mai


la fel de frumoase, chiar daci

illlll (h nr:rri, trebuia si stea neaplrat la Ardale Hall.


l,{ (;r('irtnroor Hall, de pildi, mobila era extrem de
rttrrii $i

rlc confortabiltr, iar unele documente susfin,

Uliltr rrtr irrtcleg de ce nu mai poate

,,,

I'rxrtc am gre;it cind i-am spus

l0rtgri rninc

fost in spital, replicl

in care se-ntilnesc si asta

se

tlc t'irrt'izcci cle servitori.

muti privirile de al unul Ia altul, sirntind c.{-,


ceva in conversaqia lor, dincolo de cuvintele pe care
Piregi

tril'lt' hinc din primul moment

care se inleleg

t'tl, r';i cxistase o perioadi in care acolo locuiseri nu mai

Leona isi

* l)1, rklmnisoari Bryan. Existl persoane

il lltt' t':rsc in proprietate,

l(otrort Wyndham o privi drept in ochi:

- l,r'orut, tlraga mea, trebuie si nu uiti ci domnul !flyndham

extrem de zvelt.

55

bdtina.

ln doar patruzile?

fi'trl

giirrrl

il

a$tepta,

ci

iqi spuse

sper s-o am pe

incl vreo cetiva ani.

speriase, poate. isi dorea prea mult aceasti

llt nlru :t rrvri vrea sa a;tepte atAt de mult timp.


,lln0n, st' inlrcnrpse brusc din aceste reflectii, pentru cI
;r'lvlrilc cclur doi atintite dintr-o dati spre
f$il, lritrirut rltxtmnii spuse incet si ezitanti

ea.

59

,\NN JOSIPHS

5ti

l)ropLlnere cle rtlacerc si nintic tttai

,,lr

tlult.

llrl

Lcona isi anrinti lrrr.tsc rtgitlttia bunicii ei, itr ntotlctttttl

cuc-i xlrbisc despre ncccsitatcrt clc

I r,,,

rt pirr:rsi :tccrt clts:i.

altli tlatli?
nrLrlt nr:ti crtlmli acLlnt. l)cntru cl-t soltttitt 1tro1;trsti

rltirnnul \\ilnrlhrul rezolvrt rttit prolrlertut ci, citt si pc

cca

rriciLrn ltlt soc. Asatlar, soiu'tlt fcrneii cltt'c o crcsctlsc crit ilc

in nriinile ei.
Cc anr-tnrc te-;t fticut

si

rti

o astlcl tlc itlcc, Lctlrttt tlra

l.corra nu risprtnse, cl:tr contir-u.ui si-si tlLttc ltririri[c


runul la ccliilalt, irrccrclncl sli lrflc turti ntr-tlt

, rr

,rr

intrelli el, ingrijor:rt.

ct-t

,,r

tt

r',1,r

rrtirrz.i ltcr_tnt, putill?)


rr

rtt' rlolln.ura trltlrtinrcr cu hotlirirc. N{i sinrt nrai

\, ,,,,

Iui, isi spuse Lconlt, cluixi carc, ritlicitrdrt-si crtpttl ctt tttirtcl

tu'ea

,, ,1, ililil('

lttittc, Lct

cri clrtgostclt pcutru ltunic;t ci o vlt lltcc

sc

\UI)USC.

,, \,,r (l.r toltul, iLrbito. atita yrenlc cit vei rnai

, ,,,,

mai grinrlcascli Ia nrrnic ltltcct'a si sri rtccelttc ptol)tll

,
r

Stii cli te iultcsc, nu i'clrlti pc tontrl

lista.

trr r.,r r)(('l)r.r sti plingli, inrlrremtti.


, ,l ,

,r r \ ,u

r(

I privirile atclltc lrlc donrntrltri \Vvndhaltr, isi

lr, r,rrrrlr si-si l'irlicl ciin nou capul,

in

atitudinea ci

,,r,ll

rerplicli raspicat:

- Nu... Nu stitt

cLull \'-ati putut gintli lu

posibilitate, ar.'inrl in r,eclcre cri. .

Ilatrina isi

ltrizdtrtli de rirluri.

l,rlrrlrlc si cr-t r-rn ltahrrr cu apri.

urL(

r,

clc

intrcbi blirbatul, cu ochii sclipirrtl.


nr.r sc

fcmeia a cirei sufcrinti

l)uni(o, sl)use ca, inminindu-i bitrlinei rlorui


,r ,1r nrrrrrrsr ulc. l\,laimultli api, ittbitil, pcntrll a-si fltcc nrai
,l,,l,rtrtl..

tlccit ct'att ci tlisp

Irsti clc acortl slt tc clislitoresti

(,it tle sigur crt

lingi

rrr

sli-i ciczviluie. in accl nx)1r('nt.

-,\trtnci...

I \\ r r rrllxrnr fu inretliat

r 1,,,r ,rjrrl:r ctr co'a'/

irttrclxi tlollttttt:t Ilorlitttcr'.

,, ,rrrrltlnrrcsc. Lconlt inti vlt arlrtcc nreclicamentclc.


I ,, r,r ,r rrrlit'a imediat, ilrr rlr-r1li doar cito,a monlelltc

brrnicii sale. Docton:l ii spuscsc crt irittrirul ntl trcl)uirt srl sttfi

rrrrr

,r,t, u r ( u l)ut('l'e pc lata

Spuneti-nri, vt rog, rtti rot'bit tlcsprc lcrastli ltosiltilitate

Ilrr

l/

rtr

dLrsc

:rstlel

brusc nrina la picpt, devenirttl ft

|,r rrrr plt'cl trcutlt, spuse barbatul, ttitlilrclu-se cr.t


, ,,,, ,r, lr).unn1t Mortitttcr. Spcr cli t,li veti sintti nrai
,1

Irrrrrrl

r\liN

60

6t

SEPII

Dcja nra simt nrti binc, surlsc aceilstir. Leonrr. condu-I,

rog pc clonrnul \\1'nrlhlim. inri p:rre atrit de mu. rlonrnule,

,1, ( r,r ;tlitltilr olasului, clar plcea ric aici era acllincli

Iucrurilc nu s-lrll aranjat in scnsul glndit cle noi, clar nu pu


ignrira dorinta Leonci. Vi pxlmit solcmn cli, in ccl lnult o lu
\'()111

crrsrlT

-i\m nooic clc o iocuint.i, cktmnisoali.


l)crltrLr a ir)tra in poscsia crrsci nre

clc norrual e s:i vrcau

si locrticsc in

le .

NLr

t'e

alitatc.

lril c ct-ntr-o c;islitrlric nomrirlli, slttrsc el,


| ,,,|,.rrr,.,r lrurq:i (,lislitoria noastri, insi, P0atc flrnrinc

l', , r \r( r5;l [c clislitorcsticrtnrirte,

Crccl cii intclegi

1l'o1rri;t r]rea clrsi.

,,

clomnisoari, aslr cti vorn fircc clll]t atrl lrouiriit tlcilr. Sltcl cI
cal am

ns'oic

sri nui

rnut in cflsrr mea.

i-eona isiintoarsc privirile sprc' clc;ilurile invcrzite. Di

cl<tntnrtlc WyndlrtrntT

\.r r rrr r.r rrrritivc, rcplicli cl clt franclrctc, in ltrirnLtl r:ind,


,, I r r\ \r'(';r ur llrnica ta se ltlcce rle lrici. in al tloilea

I |,, ,,rrrr (,r \liu cit clc grcu ti-:rr fl sa te acoln(xlczi in lltli
rl rr, rlr',r, l)('ntl'rr Cti hLrilica ta c litartc ilttririjortrtli in
r rr i lrot rrl llirr ri :rs t,t'etl s-o l)utctlt liltisti, ilt ltccltst.i

se vtt implini.

inri I'ace rxtrtc ratr sli ltstcpt clt cinevrt s:i n.r

rt l;r(i:r

, I'r,,1 'lr rn.l rlt. ttlttccri.

t'rcA sii tr:iiascli incli ani bruri, clar nu cretl cli ckrrinta

intclegc, asacllrr,

t't:t, itr

poate

,,rrrrt lt'r"ititc, accstc clistitoriii

Irr

irot astcptlr i

- Doctrlrul a spus ca llLrnica nu va t[rii nrai nlult de sase


as

c,i sc

I ,r r lrir r,un,rst irnplrsiltilli.

Donrnule \\!rrclham, chirtr ntt mai ilLrteti astel]tlr clit


Iunii' Nu vli rlati scal'nlr ciit dc ntlllt o cost:i l)c bunica nlea

Ilu

1 .1,.,s

Nr"t stiarn

r I rrrr lrrcni intcleltt.


r rr,u( \(. . . clt irrtrul citsitoric rtonnllli'i

l'atrr rrsii rle l;r intrarc, f'ata intoarsc c

lni

t'i.

Ir

slrrc el, ruglitrxtrc:

alti

ofcrta ntca, spLlsc llirixtul, altlccinclu-se

rrrr,llnl)lii ltr[cscori in tallt manrci mclc.

',r

icri, irrsotit tle Lconrr.

pririse:tscri eccrtsti

ll

| ( .r\,ttorie rlc conyrrrientti?

,rr 1 ,l

cloamnit Nklrtimcr. La rcr'cclcre, adauga

Cind ajunsrri in

,,rrr,ltrtt'-lr
{

bzin:inei. spusc calur:

- Nlulttrincsc,

:lsl cl.lltl lirscse rlcsigur clintotrlcatrnt.

r, 'r,rr,rlll

pltfasl accastlt casa.

Ilirbatul cziti o clilra, apoi, ollsen'anrl cs,rr in irri

r,r, ,il

si

,,,11

,, , l,llr(,1 tt-tr rrlr'llit tlcsl;fc ttccitstli tcntcLc lt ci.


rr r
\ ult rllt lrttrtc s-o l:tc:t. Cc se r,a intarnpllr cll tinc,
I

, , r i,,rf r,t rf f,ti lii

- O sa-mi iau o slujbi. Oricum, voi face asta ciit cle c

I r r rn,r ,.r

adlugi incet:

neinsurat, nu pot sI locuicsc in aceeasi casa cu o femeie,

fi clislitoriti. Acesta a fost url alt motiv pentfll care tc-an

in clsitorie, pentru ca nu tin cu tot dinaclinsul sli te scot


.

lrillr \,r lr sl)un cli te inseli amarnic. Sunt uu orn de onoafe


r,rlt rricirxlatli cuvAntul, atliugi el si se inclepart:i cu
ur p,r., ,rt,rt rlt'sl)rinten, incit Leona se uit:t dupa elpinl cind
rl r

gAndesc la binele unei femei, nu la raul

ei..

i,rtr-un fel,

\g,,,1 rrr|lrisc glinclitoare usa si se intoarse

ll

rlrrtr

cla.

Leona se gindi atunci cri auzise de foarte multe ori

r il

gi, pe urml, daca voi locui intr-o casa atit de

r['

rrrrr

,r urtril,

insi,

u, r,rt,r rrr lrlrrl l)ropus cle tine

plus, e nornral sa rna gtndesc la tine pentru asta, de vreme

\rr rl

stai aici cle.,.

\l,t',rrrrl r irtot,;ttit.

- Anr douizeci si doi de ani, acum. Credeam ci-mi cu


virsta. Dar.. , nu cred ci vei fi fericit cu o astfel de relatie.

Nu yoi fi fericit, suta la sutl, dar voi fi multumit.

Vei fi, intr-adel'ir?

Nu. Nu mai avem ce

sa

intri.

rt rlrr,rtr'-n ltiCllt./

,,r,r',r,',trtrltl-s('.

sa spui ca accepti

ea bunica, imediat ce

Irrrr p,rrt' r';itt, tlraga ntea, c,i t)'am

fiu

sufragerie.

opri o clip:i locului si respirn adlnc.

tt'sirnti acum? i;i intrebil

mai bine si am si o femeic care sa-i intregeasca irnaginea.

-Vrei

se

in

lrrr \rlrt ltinc.

cles

cele cloua fete ale naturii grecilor.

rnll,ilIl in masini.

1.11

- Esti sentimental?
-

r r orlri cxact la nivelul fetei ei:

rh

Existi iru;i nigtc reguli sociale cAre se cer respecta

imi placc si ma

cobori o treapta, dar se intoarse apoi spre

lr,rr,r rr-:ri incrcdere in mine cli vcli respecta intelegcrca,

Gindeqte-tc la propunerea mea. Eu sunt un bi

cle-aici,

1orr \\'y,nrlltam

Inr

Birbatul nu mai spuse nimic citcva rnonrcnte, rlupl

63

\Ntrlil l"\lNlcE

62

nr;ri

{inrlila

putut rezoltn problema

qi de domnul

lfyndham, sptlse

asta. Vom giisi tt alta solutie.

'irr trclrrrit', tlraga mea. La urma uflnei, nu trebuie


,,h rtltr t ,h rlr.tqttl nteu. Nu-rnidatorezi nimic, iubito.

sa te

lr r,rr,r rsr lrrivi hunictr lung si cu foarte multa atentie. in


rrkll,l r Irr,;1117i1ic llsese o tonalitate care o ficu sa creada ci

lrropunerea nrea?

lrltr,trr,r rll,unn,r t'onsiclcra, cle fapt, ca-i era datoare in n$te

discutam unul cu celalalt de

l,rtr

incolo, domnule Wyndham. La revedere.

rI

Irtr I r,r

r,l I

rrtttrr rr

,rr

k'r':tmt, tlcsigur, dar nu s'ar fi asteptat ca bunica

/('

;l( ('S[ lttCfU.

64

IIII INNICE

ANN

ttrtui r:opac, Leona ii povesti doamnei Mortimer cit de

Da,.. ii datora foarte mult. Dar cisdtoria era altceva. N


putea cisitori cu un birbat ca domnul Sfiyndham, , . il d
-Yezi, bunico, mi tem ci domnul Wyndham nu-gi

ctrrroiitinfe avea Konon Vyndham in domeniul picturii

${iltrcturii,

va

Dltdlna o

cuvAntul.

Nu cred ci va accepta carelatianoastra sI

rimini

Crezi

,r

cu cele

Nu vrcau

si te influenfez ln niciun fel,

draga mea, dar

tl tr lsigur ci. domnul Vyndham iqi va line orice cuvAnt


$n'll l-:r tlat.
r l)n, rtccla$ilucru mi l-a spus;i el. Mi-a spus ci e un om de

cI vrea si.i fii sotie. , ,cu adevirat?

Leona incuviinli,
I

frrI nicio legituri

tlc ncpoata ei:

una cle afaceri.

lisi si povesteasci, dar, dupi un timp, ctnd

un nroment prielnic, ii spuse

- Ce vrei si spui?

65

Nu cred ci e omul ficut si trliascl,,. celibatar,

totdeauna.
I
l

Si nu crezi

'

ctr. . .

Bitrina doarnni

se intinse

dqti

paharul cu

alli

pe

'r ltlri inrkriali cI este,

rk

pnrc cii te-a fermecat cu totul, bunico.

0n, c adevfuat. Yezi, dupi ce-am

adusese Leona mai devreme.

-'l'e

simli bine, bunico?...

$tltr cii 1ie iti displace persoana lui, dar nu v<ri inlelege

problemi.

rlc t'c. in ciuda acestui fapt, insi, sper

- Si nu cred ce? continui Leona.


- Si lisim astea, draga mea, e timpul sii ne luim
Sunt pregititi,

si admi{i ci

gilrivitli persoanl pentru aceasti casi.


rttritse u{ior... Cum ar fi fost bunica ei, daca n-ar fi

It'r'nrlil casii'/ La u(ma urmei, sotul ei fusese un simplu

Leona o privi suspicioasi, penttu

ci.i cunogteafoarte

ln rltrflrr pr<lprietarilor acestei vaste mo;ii.

obiceiurile, Niciodati, pind atunci, nu acceptase si ia

L tt tr g/indqti,

inainte de ora unu.

ill

Mai tAuiu, in timp ce erau in

aceasti casi

rle ani, nu-mi poate fi indiferent cine va locui aici, mai

Doamna Mortimer flcu un semn scurt din cap, in


n-avea nicio

trlit in

gridini, stAnd pe o

dragamea?

tkvenlt o doamni de cea mai desivirgiti


,,

, ( }rnr ai fost inainte?

calitate,

66

I r1ltrtil I \lNlCIi

- Ca fata? Ah, am fost o pacoste pentru parintii mei.


- O pacoste?
- Am fost singura fat:i intr-o farnilie

r r r,r ilt;rr hine sI faci? Desigur, nu se mai putea gAndi


!i rrr l.r ( .r rrs:isi... Va trebui sa-si urmeze glasul constiintei.
I

cu sapte copii. 'l

si spun mai niult?

67

l rr l.rlrr, n-:rvcl de ce sa se teama

, r ,l,rrrrrrrl \\r'ntlltatn,

Nu nii te pot imagina astfel, bunico.

,,,, ,

Eli, a fost demult. Plrinlii mei ur-au gisit intr'-o zi

llrll

r,

se

glndi

ea.

si

se marite cu Lln biirbat

in plus, oricit de rnult

\(' lx)lllc imagina triind in alti parte

r, nu

clecAt

ar

laArdale

bratele bunicului t;iu si tatil nleu a declarat iniecliat ca t


sli ne cisiitorim,
ani eram deja

firi

nicio alti discutie. A;a ca, la

sais

mlritati.

-Ah, clar sunt sigura


sa te casatofesti asa,

ca n-ai facut nimic r;iu, ca sii

fii

in pripi.

- E;ti foarle loiali, iubito, raspunse batrlina dupi o ti


clestul de lungi. M-ai

ficut foarte fericiti in toti

acesti xni,

clncl suntem impreuna. Nu trebuie sa te superi ca aduc


vorba de

viitod tiu,

sa suport gAnclul ca

care

nu vei avea o casi a ta, dupi ce voi

pini

intr-o luni, bunico.

Te rog, draga mea, oprefte-te, nu mai vorbi astfel,

Mai

tiziu, in camera

ei, in tirnp ce se schimba pentru

Leona isi prinse capul in mAini si incepu

si plingi.

l,rr

nistc cumparituri, clup;i care intra in cafeneaua

t,t tt /.t lilarte frumoasi, mesele crau toate ocupate,

,r ' '',lr,rt;u'il1t o invita la una dintre mesele cle linga 4a,


,,r,,lr I .lt r t,t (lo;tt'tt tiffifi:
,, .

r m,

',t,, r

mio prt

casa nu-mi va fi fatala.

rrl

: ilrl,tr

Sper. $i mai sper ca tristetea pe care

gindul mutarii din aceasti

Voi ar,ea un apartament, sau o casa mai micl, in care

vom muta

,rni;rzll urmatoare, Leona se duse la Bakelvell

,1111),r

i, , r , ,| rr',ru liil sli-si bea cafeaua ori de cAte ori ie;ea in oras.

mI ingrijoreazafoarte mult. Nu

eu.

ll
i,' rlr

r,r l:rt'ri plzicere

si stati impreuna, spuse ospatarita

r,l
,

,,,r

r, r,

1,r

olrlcnui, replici tindra de pe scaun.

Ne

,,t,, r,rr nr nu l .ls;t, l.cona? Vom avea ce sa vorbim.


r r nr,u l:rti, Clea? intreba Leona, a$ezandu-se cu
li

llrl rtr

\r.r(r li llrrtc bine.

ilrrllrrnrr

rt

Nrr ltot sa spun insa acelasi lucru despre tine,

rl!l!

ll lf

.{-ffLr

(rtl

OSEPI]

| \ ,r r(t I \l\l(,li

\ r r,lrrt rrrrcrlirtt si brittsele, cltlmtlistlari liryxt. Vor

Leona. Irs,ti palid;i si pari spcriati. It ccva-n ncrcgulli la Ard

,1.l,

I Iall?

- Ce anunrc ar plrtea fi in neregulli?

l(

r l, ,,il

, lr rlt

ci trcbuie si plccati dc;lcokl,

69

fi

l)ut)C.

rrrrt r( , r'llsputlse Leotra.

lr,

rrrrrlr l)t)t rtvea acestc irtlilrmatiii cLl cafactcl' privat?'


cli pcrioa<la in carc i-a fost pennis bunicii tale sli krcuiascl ,, ,,, l, r ( lr .r l)r' lrt sen'itori. desigttr. Notta ta sen'itoarc e
r, , r r r u (,t'il(L'. sen'itoarea troastr;i. scn'itoarca ta alc
acca casli a erlrirat. spusc tinlirl, cLl satisf,rctic.

-,\h...

Sc zvonestc

lter

Ochii Lconci licririr;i ca doui smrtmkle: cinc


orasul cu astfel rle vrrbc?
Kortnrt \\ 1rrtllxurt r)-it\ r':t rticittrr irrtcrt's
clc r-rcmc ce

1r

s:i lrtcri accst lrtc

,,
r
,

lalq.
foartc bine, Lcor.ur. I)unrr-rczcule

astea

icri. in tintp cc'ttti

prictcni, cxact asta sc va intitlltla. Vl trcbui


l)errtr"Lr a-ti castige cxistenta

si

I r l,, rrrr r,rt rrti, ltstizi. De olticci, lltl lllai l)utelt nil)lclli
I r , r ,lrn lrnt rna lirrbii talc asclltite.

munc

triit fiiri nicio grijli.

De undc ai accste infrlrnratii? intrelta Leona, rlar nu

continr"l,j, l)cntru ca tocnraiattrnci sc lrprr4tic clc cle os1'xiti

r ,,

lr, ,t ltt'it it'ctl Sl)l'c ea.

1,,r , r tt rrruirttri n)ai mttlt sli ltttlntllclgltezi.


r , r rr rr ,lr rrr:inrlt'i intotdcauua si tLl crai tintttli in casa
l, rrrrlr \rrrlo:tt't'u nt,i \oi ltttcura s:i tc t'lrd lllecatli tlc

si nultrai Dunrnezcu stie curn

l)utea sr4x)rta asta. cind toatll viata ai

., r ,r, { l)u :lt nrinince si ntt ntai sl)use llinlic. isi plcci

c.tt

ti-ani sptts clnrlva cli Vci arc;r rlc sufcrit l)cntrLl ccca ce
intimplat cu nrine si cu frlrtclc lucu-/ IJi, binc, dr'.rga

cu o tAvi cu sanclyisuri.

ru,r \orbit tlesllrc tolltc

ta?

,t , l, r'rrr,lrtr,;tt't'. clttltli cerc sorbicLl atcntic cliu ccasca clc

nrindni csti, chiar in accastli situlrtic. Nu vci rnai avca insi


ce sri fii ,ltat (lc nrindti pestc o lrrna, nu-i ;rslr? iti amir,.,r'sti

la usi.

,,,1,1,,,,r1

Nu crerl ca inteleg l;t cc te rcfcli, spuse l.conlr

- r\h, ba da. intclcgi

1te

rrr ( l,,r :ri obicciul sli stai la taifas cu sclittlarea


,, l,rIrrrl.t (rt il'0nig.

ccnrt-o rle ncr'asri. i\ltcino:r rt sptrs totul,

bun:-r searui.

, , ,rrl . r .r.,r rrllt,

r,, rl r lrrrrrr',t tt'-;r

Lr

l, t rt I

ttrit l)entfll

afoganta ta.

llnn('il nl-a Utit, (,lea?

,,,r ,1, rrrlr'pr'r.\olnc, ot'ictlrtt. Cit se \'or nlai bucttra


. r,, r. ,l,r r rl,r,, ,lc t'titrc aclcvimtul proprietar. in ltrcul

-r{*hEc

qi

Si...

Nu pot sa mI mut de aici Leona. , . incerc

cle ce ti-a

ficut atit

riu

cle

aceasti listi?
sa

liu pu

sI inteleg situatia, dar pur si simplu nu suport gAndul

mutari. .. La virsta mea, s-o iau de la caplt cu toate?...

Nu va trebui sa te muti niciunde dc aici, bunico,

Leona aruncind ziarul in foc. M-arn hotirAt sI

nii

cdsato

domnulWyndham.

Capitolul 6

l, rlorr;i siptamini dupi


,,t,l,,,,,trrl

i,,

l,,rrrrr

cisatoria ei, Leona nu-si

, , r, 1,, rrtrrr r ii llr cloar citeva ore de la ceretlonie, el a


;r i, r l, r,r l)('t)ll'u a-si rezolva ni;te prclbleme cle afaceri
,

l,rr l,
r,,

: ,

i.

11;11roll;iltlC.

ru r( rlt'r'lnjeze

,,r , il,

atlt de curlncl.

rlrs,r, r'liltiSe apOi, CU Unlof.

,, rr r, rrrl

,,

ca trebuie sa plec

lr

)r r)ul)tial era previzut ca vor fi intcltdeauna

, ,, '1, ,ri,rlrt;rlt'sr cli nu vor AVea niciun fel de obligaqii

.,llrtl,l,,,l,rl.rlt
' rr,,l t, rr I illlr);u1'c?r vfu
! r,,l,,rr.r,,.tlrt,tilIttti.
!

!,,,rrr,

ea Sa gtie, tOtU;i,

r I cont'i, KononVryndham se intoarse

exactin

t)
ziuaincare-i spusese, iar in acea sear[ luari pentru prima

pini-nzoi.
de petrecere se gflndi si meargi, o lunl

foarte elegant gi dansase

cina in trei.

Doamna Motimer

nu mai an$ese nici cea mai

problemi cu inima, de cind Leona o anuntase ci

dln seri, dupl ce mflncaseri de cini si doamna

Nu e niciun dubiu, spuse ea acum, preZen,ta unui

in casi e extrem de importanti. Nu

e,sti

Da,

intflmpli

adevilrat, bunico.

di un sentiment

Sper

in

de securitate exffaordinar.

ciruia incepu si-i spuni simplu, Kon, a;a

la care asorti un colier de perle absolut superb

hgl inluntru , a;acilla$teptl destul de mult timp,


veni in sfiqit, Leona se grlbi sI plece.
tnst o

ridi, Lmrnat

lul

uqor de bral qi o a;ezl intr-un,fotoliu,

nu e de acord si iasi singuri, acum ci e sotia

ci voi fl pe-aproape atunci, daci va fr

necesar sl-1i acord genul de protecgie

imbrici intr-o rochie

aceste wemuri in

multe lucruri, ptezenqunui birbat in

spusese mamalui, incepu sil

duse la culcare, Leona se

blroul lui Kon pentru a-l informa cd merge la o

atAt de

Sogul ei,

de acord cu

Leona dragii

pcntru care avu cu sotul ei primulconflict de dupi

se va

cu domnul Vyndham.

mai

Eu sper

lacarete-u

cI vei putea si te aperi singurl, intr-un caz

lvcm o clsitorie adevdrati", riposti ea. E doar o

N poti merge unde wei


O rrei face.

irata ei, iar dupi masi, cind biltrirm doamni

ci

stea de,

in loc sI se duci in pat atirtde deyreme.


Desigur, fusese de desrule

dlti

speciall, care are loc o dati la doui luni la

se

exista o

atitde plicuti tn viala ei gi ci are cu cine si mai

..

plech... N-am lipsit niciodata de la aceasti

Cina fi.rsese, oricum, una dintre cele mai

culcare, Leona fu extrem de mulqumitl

eu...

dar eu nu yoi merge niciunde singur,

lacarc te-ai gflndit, interveni doamna Mortimer, rinind

deamraati.

gi

qi la petreceri la

Brrrton.
unde se line aceast[ petrecere. Vreau

cI fie vlzutl ca o pemoani respectabill.

iirispunse cI nu depindea de nimeni

gi

ci

76

77

ANNJOSEPI

l,

1,, ,rrrrt rrsi () ltrllllcil l)C Canapea.


, ,, I 1,11r;r I;r rricio l)ctfccerc cler una singuri. Nici azi si

cra proplia ei st:iplinli.

- Nu nr-tun ciislitorit cLl tinc cu intclrtilr rle a nli corril


ca o mare rnosiercasi, spusc ea, clultii carc-si anrnci ncrr

,lr r ,l rr r ltr rrrr:rrtirlczi cc vor spunc

cltpa pc umcfl.

olntcltiii cicspre rninc,

, i I r,

r,

r)(lr('l)tli spre us:i, riar cinrl sli iasli, ltiirbatr-rl ii

\Ut( )tit;rtclr nrclt irt rcgir,tne l'a scticlca

Vtzir]d cu

Kon sc rtsezi imcclirtt in usli, inchizinrlrr-i calca.

,,.

- Pot sn trec, te r0g?


Birbatul continui

s-r.r

prii'cascli

liiri

,,r, lr, r, trrr ,r rrritittii cl-l)tt'-o nte nglilnli.

sa nispunrlli.

-r\m spurs. . Pot sii trcc. tc rog...?


-r\m rtuzit ce-ai spus. Nrr strnt suld. iri ruluc amintc, i
ci rticiunul dintre noi nu trcbuie si faca ninric cc i-ar

I r, rrr,,lr,rl rrr:ru)iic rle 1tc rtrint, Sl)usc ca, ltrintrr rliilti.


t I ,rr, rril1 \l-:trrt ltttrtltt t'tt tirtt' run) :lrlt ptttttt rttlti
,lrr ,lrr,r rrrtt'pi eu clc-astca, rna Yoi pufia si eLr altfcl.

cauzlt vrcLln niri celtrilalt"

E o sinrpl;i

, uu rrrrl\rrl. tlur

ptrblenri de rfirce rc, Kon. . . I;iccare rlitrtre

,, , rr r
,u

L, r,

poate s:i facii ceea cc clorestc. Aslr anr surbilit... Dc ce

cornporte intr-ur) mtxl carc nu f'ace clecit sli conrplice

.rrlrrr rt'r rtllttt'i(tt'. .

cl nu

,r

,r

'.tt

^rr

c:rstti

fcllllrcli

rlulli

a ci.

care-i sltr,tsc ctt

!lir!rl,llrlll

' |
,

celuilalt, neastcptat de nrult.


l.eona isi cllidLr scanllr irncrliat t:ti

tul . NLr esti in (ilccia ltici, ct-t rttlt tlintre

rr( r(,u'('lrrt irttlftizncsc stt se rcvolte in nicittn fel,

,,,

SA

avca grij:i Sli-ti rilnt:se ruinclria.

sli schimbiur lucrurilc. acunr'/

- E neccslrr, dc vrcrnc ce uua din pirti intentionclu:i

roi

clorea rlecit

.:
cxcrcitc pLrtcrcir. In rnorl natural, itstlr ii tncoli rnind

,1;( ril (,uilr'r'l

11

si-ti |ei rllt ios accastlt rocltic. Vci

rrr r{ lr\,1 ln (cvit tulti 1'ltttin elaborat.

r,rr r ,r

,, rlrlxirlrsc

lacrirtrile

, dar sr stllidui sli le

Lcona fu gatir sa dca cu cl tottc blitiiliilc.

i\dont sli lie :rchrriratli si nrr vl l"cnuntll lu asta, cloar pe

,l

Mzi

vci obliga sa tc rlau la o 1:rtrtc, spllsc ea, cu rieea

Kon striuse clin tfinti, rlar nu splrsc ninric. in schimb, ii

,.r (

.i

lr )iu

rtl0f

ltttt-ti bltfbat?

,lrtr

crl fiicr"rse un corrtract clc eiislitune.

', I r r I r r.I l,tttC:t lllCC;t, llLl-i ,tsa|


r , r, ,, r ', lrurrln. coboali irr sufrrgcrie,'fc astcitt

TNNICE
I

acolo. Am cumpirat nigte discuri noi, a;a

muzici, seara

ci

vom

il

cunoscuse cu citeva minute inainte,

asta.

urci scirile pentru

la bar, iar

o conducea mulgumit spre ringul de dans, sub

t,

Leona

79

a se duce

in camera ei,

ci soqul ei o privea cu arentie.


Va rlmine propria ei stipflni, i;i spuse ea, asuind

Ittvldioase ale multor blrbagi, aflagi

in

acea seard" la

de faptul

fata mesei de

toaletl Niciun birbat nu e destul de pu

pentru a-i comanda ei.

cra nefericitr. Ca de

pildi in czul

frumoasei

0lcveland, care locuia nu departe de fudale Hall.

Cu aceste ginduri, iqi puse


sclrile qi ieqi afad, tecdnd in

o rurprizi pentru nimeni in tirnpurile de faql cind

capa,

pe umeri, cobori

virful picioarelor pe lingi

intredeschisi a sufrageriei. Cele doul servitoare, aflate

in care muzica se opri, Leona refuzi, invitatia


dc it.l insoli din nou labu, preferind sI stea pe un

llngil peretele silii, de unde Rosemary ii frcea semne

camerl aliUrati,, erau prea concentrate asupra


pentru a-i fi observat plecarea, igi spuse ea.

Isi scoase apoi magina, din guaj qi, peste citeva


conducea cu un aer triumfitor pe stmda principali.
Discuri?

Ha... SI le asculte singur!...

del, Leona, vreau sI vorbim. Cum de-ai venit

ic

frri

in momentul in care Leona se


cd a fost plecat vreo doui siptlmAni,

intcresd. tdnira,

ef,, Am auzit

lnton, A plecat din nou?


lncepu sI

ridl

filt gpr se duce vorba intr-o localitate atitde mici.


lnumc ai avitdespre mine, in ultimul timp?
, lG tipune cI fudale Hall nu mai era a voastra qi de
Clea o privi exrem de amuzatl,

in momentul in care

in sala de bal, insoliti de unul dintre cei mai noi


districtului, un tinir cu pirul rogu gi cu cei mai albagtri
carei vizuse weodati.

f$t

ridici ochii spre ea cu o privire prin

care-gi

penilu cuvintele pe care le spusese...


niciodati extrem de apropiate, dar intotdeauna
ntl sc

intilneasci, astfel inctt Leona se hotiri sd-i

BO

r\r\t(

ANN

spuna folltli poycstclt.

r r r'r'r't:t cirtrl tc i'ci ilttoarccl

- ,\h. Dunrnezetrle, crclanli Rclscnlrn,, srrnti ca un


fantastic...
-

1,,

rlictator inll'rnrrl, isi inclril;uie cri-nri poatc comancla niie.


intcrzis sli yin in searr asra :rici. clar m"lm strccrrat afhrzi

ntsinrtitc. . . iti inraginczi

c'ii nr;i poatc

cino':r opri, r.reoclati,

lac ceur cc tlolcscT


Itoscnrarf, incepu s;i rirla.

-sase

riclicol". . . (.c.rrxlclc a-tidcscric s'tuldr:pli

s:llttlinlini cle la ct-rsljtoric.


Suntenr

cisitoriti

clc sasc

sliptinrini si trei zile, rispu

[.con:r.

- Sltui astlr clt si cunr ti s-trr pirea dcja prca mtrlt. Ce s-al
lrucum (.lea si trtrrll ltsta... Nu pier.rlc nicitrn
1;rilej sd
l.lrrr1l'lscli.

- Dai, Sr cc-a mai sltus intcrcslurt"i


-- r\ sltus

ui sottrl tlirr r

tr-li {.risit pcrcchea. Grccii sunt lhimosi in toaui lunrca


r ro'cstclc str[r p.r1rtrc.

c;i-si

,\h. ur li trcltuit s:i li lirst Lln grec nrult ltrtri (lestept, pe

lt-rrri llrrtt',r torrr:tn(l:l rrric.

- \'rci sli sltui eli ai 1;lcclrt fiir,;i s:r-i spuii


- Drr.

lLri

cinrl nli voi into;rrcc.


Irtr srrnt fixtrte

lr

. .r,r tprrs rrirttit' rlt:spt'c tinC.


l'r, ,rr l)r('il ;un cc si spttn. [)rrr';i as fl arrrt...
, r, | ,( ,,1,1 1l1; r111 . i;u l.eorllt ii ttrrnliri ltrilirilt, cttLittltsli:
, , , ll r urtorli
1tr lrccl tinlrr/ irrticl;;-r clt. l)cnlt'Ll L;i crll
I , rrrrl l)( (,u('1.(:()t]tl il pliflisi
|

, 'r l r

l r tl l

ct't'lt

ttlti (lc\,fcntt:. l)clttfU

,l

I lrri,,l r,rllrrorcl D;t. I.-lltn cttrtoscut la o pctl'cccrc cll


, il,r rr ru rrr rrrrrti, c;intl tti iost tu Ia Esscx. ,\nt icsit
, rl r,',rl)( ,lttrti Alttli. cttrlottli slil.;tlirnini in trnnli, a
rr,,J', tlr't '\st;l ..;t filst...
I',, ,r r l I ,t:l,l n.;, lUltf-tt itt scltttti.
| ',rr rr r I ,r/t ( \il fll ltici.

1tc jurulitate grec si cli. . . in

r, rr,l i irr i unrcra

l, rrrtr,lrr,, (,r l)()ti fi rt;rt rlc siguri pc tine.

Da. Si lrcun'r, llcrst l),il-l);lt riclico], cal.e :lre un spirit

-.,lltirl,rt

ul

r.1r

(l;rr ll

;rccst gcrt rlc ll;ir.l;;rt, :rtLtrtr:i nr;ri ltine

.,,r,,lr,rtr,l

|,, t,,,rtr I),rr r iolrtc inttrc:artt ein<l irrer'pi si-l


,, \'rr 1,,.,r 1)ulnt iltdrligostitli rlc el.
'l , rurcl,rrnif'1 Nu-ti iolriseste l;t nlllllc sa
, , r, rr l'( nrirl(' rr"o s;i nui ltrinzi niciotl;ttlt tn Srtuatra
t,r, r rrrzirr .. Irsti clrj;r n.Iliritatli cU acest grcc,.,

.!

u2

8J

llsli cits;itoritli. . . <le convcnicntli.


- Ah. Iloscrnln'.. . (,e ti-lnr s1;Lrs trzi. rrcaLr sli ninlinti

,,,,1,

li rrlr,rtri rru nrrritli nici rruicar atit. Srrnt tloar nistc

, rr,

Stii cli nu rluc nicitxlatli

inrlisnrttli.

I)lr

xlrllr.

r'lisltunsc l{oscrr

ltrrncrt rlcja vorltcstc ca tc-ai c:islitot'it rlolrr ca

IJr.urica 1r \ rLtt

intr-ll(lcuinrr

lrce

,,r

lrstli clislitrtric, tllrr

la

, | ,r
nli rrrjste clc cti

cu polestca ctr logorlnicttl r:i.

rl

:ttnt rtccl gcrr tlt' Ii'rrrt'ie

\.uu l)c David (iilmorc prinzintl-o dc itrat.


rr.\i pirr:i-rr vlirlLrl urechilor si-i sltuse incet

I rr, ,,t t( \

- lti place chiar atit rle nrult sri tc coml)ot'ti cu il


nrinrlrie?
Da. Asta e aclo'llrat.

ccvit

,,,,1 rl

,i, ,

Yorbesti asa rlcsltrc rnl


.

,r( I .l\r' ('11 Ctf 1Xl[tI.


I , r,lt r c jttnt:itltte cnglez, totttsi, intcrt'e ni

,
sli-i atrlrg.

Nrt-nririne sli crctlcli tc-lt lltsltt singuri.

, r r.r ,lt'schise gLltlt pcl]tl'u :t-i sl)tutc

sa atnrgi brirbatii.

nlr intereselzl

lltl

rrl,r lt' {r'cc 1;rcclonrinli in t'cnelc ILri, sltuse Clelt,


., l,r,,rrt,

[)a, cra un l)rost. probabil, ilur tu tc priccpi lrtit (le bi

ntspt-tnsc Leonrt. lirriolrsli. Ntr

t'ttastrli'/,\ttl ttllsctlat cli steti

| ,

rtrirre.

tc rog sri nrr

cLt la disctttilt

,, ,rr,r ,rstlr/

rtrl

- I)a, stiu.
- Nit cra dccit rtrt prost iniatulrt, r)-1r {bst intlrigostit

Roseman',

ri

rrr,r r,r rl('ohicei. Aslr csti si cu sotul tlitr? Dc cc

tari

(-rcd cri totul a plccat clc llr (,lca. c;tre

r11,1

rr I r rt rt0t'liL',

inteleg clc cc sc anrcstc('li altii in tolrtc trccstr ltrtiltlcntc...

-,\srt c cinrl triicsti

l1lrr

1,

l rt, \.r rrrrrtutt,[tuttc.


I , 1 ,rr( .r ( (.r rrliri intrrcsltntli rt clisctttiei lt rtYttt tlcj:i l()c.

totrrl.

lcltle corrtrol.

,11

poti rinrinc Lr ,\rrlrrlc I{all. Sc sl)Lu'rr cir lttuticlr ta il lrlr

irrstinctcle. N-att nicittti

r,, r' , Lr,,nr('t)1. (,lclt sc ttltropic clc clc, sltttrtirtclcLl o \'occ

n()1.

,r rrrrrrr':rZi

'

|,,

;t( Lllll.

,,1 rl, .r st sri stcil cu (.lca. ochii ltti crau

tttir)tititot

't'l"rtt,l

imi place sri-i lrun

- Cred ci uuisti [rirblrtii, nu-i asa'/

1tc

birbati la pur

,r

,,

,,,, rurli invitlitxrsci Clea, Lcon;r iizinibi cit

u7

r\NN

Srrnt lbartc surltrinsa cle comportalnerltul tliu, Kon.


t('-lun crezllt, cind nii-ai spus c;i r,oni avea o cis;itorie
L'nicnt;i.

si este, clar m.ai umilit, iar ltozitia mea aici


'cl. Nr-r xti accepta sI picrcl respcctul oamenilor
r\sa

r r,l.rrt'lzi-tc, pentfu numele lui Dumnezeu...


'. , il, r l.rr I l';rrr la sanatate... Uiti-te la stelele astca
r,,,r,lrrr,rt li o noapte speciala. Nu suut tnulte ltopti c,t
ll,

,,

,rr \rr,,lr,r ,\t uttl, in Grgcia..

rr r )',.r rt irl(lfiigostesti de tAra

tti zon:i clin cauza ta.

(,unr te-aln umilit? Fata aceea care te prir,ea rizind

,r

trrnri, Lcona isi didu seama ci ceea ce se intin4ll


;t':rri va stami rAsetele intregului sat. Ochii i se umpl

'rirrr i.

rrrrr

\rrnlri colnportatnentul tiu a fost de vini pentru t<tt c


-;r intimplat, intotdeauna. Minch.ia ta i-a rinit pc m
fi putut fi foarte linistiti, claci nu incercai si

stiut intotdeauna ci o sa-si giseascti nasul,' ii

hi, cuvintcle pline cle ironie ale Cleei.

ur se uitli clin nou spre birbatul dc lingli


('r':r

l)cntnl prinra dati cind o f;icea si sirnui ci-i

r:i.

rrtr.ltlo,;ir posibil s:i-sifi gisit perechea, cum ii

t'

srisca niciun birbat pe lumea asta, care

Si t'rr

trtit rnai putin un str:iin..

sli

rr ,.rrrr lirlrrsi, culn nu sunt cut'ioasli s;i [e ctlnosc,


ltr accasti iclee.

iilil , ,rr rrt'l'r'ols',-r, clar vom cliscuta altli datli clespfe


, ,, ,' ,rr.r \:trrltri-mi cleci sfatul ;i bucur;i-te clc acest
\r

, rr

rr t .lr.t pt'itt l)(xlpte.

I rllll

r rrr.r

I rllllil'l

r.,,

ea.

z s;i xtrbesc cu bttnica ta si sli-i propun

, r ,, r r, nunl:t

r..'r,

nr'zi lrutoritatea.
rr

cind o Vei i,edea.

\ r'.urt.t rrr (irccitt. Vreau sli le cunosti pe ttlarua si pe

'

,,,

asta,

r u ,r n r( trgt, niCiOClatii aCOlO.

lrrtr utrrrnt

;rslir ar

I r rr rrrr .,urrl. . . illtefesatti dc Grecia. ..

,1,,

lruu.u'cind stiu ca vorn ayea probleme cAnd


I

ri,rrrrlt'sti cli vom avea probleme. Ai cle gincl

,,, ,r . r lrot,u',u)r

, , r r*,
r,lr, r

sa-i

lr,l

cc fel de rclatie vom avea, l)clltfu


r r r ,l( ('('ilsi cltsli flir:i s;i tttai avcm pfobleme.

\rr

rt,l

si

trr stt nrcrgi pe clrttmul tlu, iar eu pe al

89

Atunci, presupun

ci pot sI ies in oras cu una

r ir,,r r rl,r r

,,r' lt,rr s:r lrur-rci un tlnalr in apa, e o clorada

r,'cchile mele iubite, Iirra ca asta sa te afecteze.

Una clintre ele? Nu mi-ai spus ca trebuie sa pls

lparentele? spuse Leona, gindin<lu-se


rlac;i l-ar r,edea pe birbatul ei cu o

Si

alti

cit ar mai ride

femeie,

tu ctezi ca nu l,oi mai pistra aparcntele dacir voi i

Ilunica mea ar fi foarte dezamagitir dac;i ar auzi ci ai

\lr ,rr .rrrzrt rlcsltrc nrine sialte povestiinteresante la club


l, r ',r .r\r,r irrsc;uun;i ca n-ai fost atenta la modul de a te
i*1,"r

Kon incepu sI rAdi foarte tare si-siintoarse fata spre

* Mi irrtreb

daca rcalizezi

cit

de edificator a fost

ris

il

it'llrtc. in ltrimul rind, it filst de vin;i arogan[a


r .r,lrn rrrrrnclc tliu pc l;rtzcle tutul'of si n-as putea sa

i :,,r , I

rr

r s()t

rrr ,rr ilt t trvinte

\ rr r ',,r ,,;rrri

tau.

ri

- Nu inteleg ce vrei sa spui.


-

si rneargi

cli

camera ei, dar Kon o opri.

Stai, Leona, trebuie

linara nu

avea

insl nici cea nrai

miczi intentie

Vreau si ma odihnesc, Kon.

Birbatul insa o trase usol'dupi el si intrara in sufi'

Haide, spune ce ai de spus, continui el, fortinct-o

aseze pe

s-a

vrlrbit fiira rcspect?

r ',rrrr rlt' cc nu rnerit lcspectul t,iu, pentrLl cli l-anr

1" iln il('(ioltlit, aruncinclu-lin apli,..


lr, .1,r rr l,rlrtrrl c;i ai linutsi-i ol'eri olec(ie pcntflt modul

,r,

r lrur r.rr, ( ltrr" r-rtt fespcct

rr ',,r

si vorbim, ai uitat?

polemizeze cu el atunci, asa cii spuse, hotlirlta:

ui rlcsple Leona Bruan

l, 1, rr

Vei intclege, intr-o zi.

CAnd ajunseri acasi, Leona intentionli

dc Iaudii la adrcsa ta. Clit tirnp ai fost

il,r .l\lrl irrtltortanta poatc, clar acum esti sotia nlca.


r r i , lr ,l rr r I ,t'orrir ilryan s-a vorbit urit, desllre Leona
,, ll,rrrr rrr lrrlt'sll se t,orbeltscli numai cu l'esl)cct.

,irri,il

1rsta.

cle

l,,,rr. rl,rlrl.tlt'/

\ rr

orls cll rrna dintre prietenele mele aristocrate'i

u lnilre . Nu suut ircsponsabili.

un scaull, dupi care voi spune si eu.

- in primul rAnd, nu mai vreau sI aclopti aceasti atit

tl

onrlictLti aslt.

matiicra in carc-ai f;icut-o. Nu

l),e

Ltrmi, contiuu:i el, c o ntarc

,1,r, rnrrr' ;rccl indriigristit puipirtlit $i sotrrl tiiu, care


I i ll "ilr (' Pt'rs0eni cu cll'e Vine-tt contact, , . r\sta
.,il,rI

r ,r , r

l( rl)r('tli

irfrplicit;i

1tc sofla

lui.

, q,,l ,,r rrrr ;rjLrngcru nicaieli cu aceasti disculie, spusc

L,

r rrrrr.-( ( orrlirrtlrbilin fotoliulsriu,


i,. l,l' r, ilt ,,il( ('t';ll.t st:ntintentcle lr-tillentftt

ca,

lllirti

acunr

lAlNtili

ANN

90

le flnuse total sub control, pentru

ci

Leona n-ar fi purut

intrebi ea, cu tofi mugchii in tensiune,


rlc rrtmclsfera incircatl la maximum, pentru ci

0e.61 r;lrrs?

nimic despre toate acestea.

Deodati, o senzafle ciudati puse stipinire pe ea

gi

incepu sI se-ntrebe: il admira, oare, pe acest birbat?

E foarte important

situim, continui

ea.

si

clarificlm poziliile pe

Insi, repet, nu voi renunta niciodati

Ti-ar fi mult mai uqor drcd ai accepta hptul ci


oricirui om se schimbi odati ce se cisitore;te ;i ci
reguli

se face

simqiti chiar intr-o cisitorie ca a noastrl.

si-gi intre bine

in cap, o dati pentru totdeauna:

acord si mergi la niciun fel de acfluni publice,


observat, cred,

lul crir lilarte mare, iar mindria ei, de asemenea.

lt tltlicii la rindul lui, dar nu ficu niciun pas spre ea.


fllrrtirse

nu

firi

cI dacl qti vizutd singuri tot timpul,

q;i

ea locului, aqteptind

imobili ca o statuie

lut,

tpttr

fiu propria stipini.

9r

sri

vii aici!.

Ttt'rul eli n-am auzit bine. Nu mi cuno;ti, Kon, pentru

fllt ll.li rnli pierde timpul incerctnd si mi domini.


liltntrtrttrl urmltor, birbatul ajunse dintr-un salt llngi
l-o tlc incheietura

miinii

care incerca

si deschidi

hqrlrnc sl)rc centrul inciperii.


krtr sc apropie din nou de ea gi-i scutura cu putere

rele nu inceteud sI cleveteasci.


De$i se

didu totugi

vizu nevoitd si recunoascl


seama

acest lucru,

ci nu va putea accepta nici in ruptul

Ur[m! scrisni ea prinue dinti, atinsa

ordinele lui.

Eu sunt

llt lilrrtc aproape de legin. Pur qi simplu nu-i


(f, I sc l)uteau intimpla ei toate acestea.

hotiritilsi rlmfln la pirerile

cu aroganti. Po1i, dacl vrei, sI

mele,

adiugl

mi contrazici, dar te

vei obosi mult mai repede decit mine si

Spunflnd acestea, Leona se ridici

rimti

la ati

plinl de grag

ptrrrt't

rl rnindriei

venea

ln cel mai

ei.

llttnul in asemenea hal, de citre un birbat!. . .


ttl trri ;i nrai mult daci nu-fi vei schimba atitudinea,

Ittfu tlc rninie. Si-g inre bine in capul tiu plin

de

indrepti spre uql. in momentul in care puse mAna pe


Kon spuse rispicat:

-Vino

aici!

tl iu'eh, inciperea incepu sI se-nvirti cu ea

,rrhii.

gi

Nimeni, pina atunci, n-o ficuse sli se simti atit de

Incercind sa-;i revini, totusi, Leona deschise ochii gi.l


clrept in fati. Chipul lui era de o cruzime absolut diar
clar ochii

ii erau adumbriti intr-un fel extrern

cle misterios.

Mai bine te-ai cluce la culcare acum, spuse el cu o

joasd;i rigqitii.

Nu ;tiu ce anume incerci sa faci cu mine, clar e sigur

un plan, rispunse ea, tremurAnd de furie.

Intentionez sa te fac

si

renunti Ia aceasta ati

Capitolul

mAndri si arogantd, rispunse el clupl care o privi lung in

prel cle cAteva minute bune. Nu doar si rerlunti. , . S-o in


pentru totcleauna,

l,l .r rruirr,ll)(' nrindria... Putea spcra el mult;i bine astal


I$ rl,rri, I r r,n,r, ;rtinuinclu-si instinctiv bratul. Durerea era incei

rhrlrl ,h

rl*tltl

l,rrtrrrrit'ir, astfel incit,


nr \ul,l s,rsi rttingl mlina.

lrlrr.r

tHurr

in mod incon;tient,

tf,nara

rlr,rri,r, tc rklare bratul? E adoua oara astazi

ci

ti-l

.,;'rtrt' rnqrijorata doamna Mortimer, privincl-o ctl

#ttltr
I r l.,l,,rr,r lt rrrt'i sc allau acum in salonul cu vedere spre
;t*lrrr,

:-\u l,urrrto, lispttnse Leona, privincl gtnclitoarc pc


h*t'ttr.l t r lr l r ,l ,rnl inceput sa am un tic,

rr

lf ril,r

rr

r.,l

ut nr( l(xlltt;i tictri, clraga mea.

rtlil,ils(' trchii Spfe ea. ..

l!

!l !!!!

9+

95

Cr:nr rcusisc ecest sot lrl ci.

xtit dc

oclios,

rrr

si cistige

r ( ,r rt'i ln't'tt nct-oie tle fiilrte tlrttlti scri'itu|t.

rtnci ltmci nlilrLlnlttc cullr c[a bLrnica eii

\u vr intclegc niciorlatli, isi spusc ur, itrivintlu-i [r

.\h, Kon. spusc llitrina rltxtntnli, spcr cli ltintii

sli

Dacli

vI

splc Lcona.
llunicrt nrcrt c intotrlcaunn brrcrtrtxtsi (lc prczenta tt

,\rtinrkrtui nc [rttcttr:iur sri-l r cdcrn, iLrbito.

rltxrnr na trlortinrcr'.

(,liilrr tc bucuri'/ intrclli Kon, inlurcinrlu-sc sl)rc sotia

IJincintclcs, nispr-rnsc c:r. cLt ironie.

,\m first la (irclrtrloor II;rll,

,r,

nt;tt'i.

l, ,, lrr,lr' :lt't'l Irx- 1-lttttttt lttrltlit.


l,rrlt rrr :tnuttjlt colltltttrtttori. \Iei tllt ttrt ltrtutit itt

r I
t I rl r r r {ilsi crt siqurlttllli citivlt tloritori,
r

'

continLr;i

t r,

,,,, r

lrcrlkt.

Sper cli nu vrci s;i nc rllrtrinr

tlc trici, intcncni

re

[.conrt, spcrintl totusic,i el sc va ntuta sli krcuiascl'i lrco[o,

si triiascli linistite la ,\rclale IIall.

- Nu, nr-t se va comptrnr niciorlatti cu :rcclisti cllsi.


- Sunt rlc acurcl. rcplicti blitrina.
- NIi g/indesc s-o rcstlurrcz, rlul'xi care s-o rlcschicl
public.

,,

r I Ir

linrtc nrultc posibilitliti

si [rrrnica ci

ulti

( I,,on sc conrltortl-t clt si cttttl tttt st intitllrlllltse


,,, ,r rIrl ( u () SCtlfli ittltitfl.c.
r' ,
,r \,,rrr q;isi ltrt'sotltl l)clltrtl trcllttrilc cltsttice. t-ttt
r

l,,t llllt(

sunrlitor.

rr

, ,1

Sunt

r rr:r

,,r r'. Ir, slrllllii utult

Ir

iacc pliccrc. r'oi n-uuinc, splrse cl. uitir

. l(t)ll. Oarttcrtii titt se tltlti ltngaitltzlt

l)clltftl
(,ci
,,,,1, ,l,,rrrr',tri('
nrti rtrttlti tlirttrc tilleri prell'rli sli sc

csriul cu noi.

r r ,r nu c tlillcil si glistsc lterstttllt[. ltici.

1,r

, ,r

ntonrcntul irt carc-l zttt'i1tc Kon irrlrirrrcl in clrurrni.

(lc irlec cxcelcntril sc cntrrziasnri rltxunnl Mortinrcr.

,r\,r, r':ts[)unsc cl, drrltli carc sclritrtbli


\,t( ,rrrl;t

\l

spltsc

rrrrrt r'

sullitetttl.

i|t (ifcCia.

sc 1ltlit:i tlc-li tIrcptul ctrtttziltstlrati tlc

I I , ,l rrn, ,lr;rt cli ll[)ia ,tstcllptli sli se r.lttlli ltctllo.


|
, Ir,r,,r(lttt:tr. sltttsc elt. N-alll lilst niciotl:ttli irl
l, rrrr r .rl,rtolit tlestttl clc nlttlt. iu titlcretelt llltll' 1\lll
r,1,,,,,1 I ( ()r);t cl'lt Iascilallr ltcoltt^ ltlll lilst inrttstrilt,
! r rrr t,rct i:l (.iintl vonr ltleclti' Si cit vottt st;ti'
, , rrrrrlr,tt ttislc haitrc tttli. l,etltla, trcllLtic si trri

,
, r
,

,1,,,,,1 ,rrr l,r \l:tni'ltestcr. slt iac niste cttttllllirlttttri.

, , rr 'i

horr llir:ura r-tn clort vizibil sa lltl

iNNJ0SIiPII

97

, | ,)

izbucnclscli in rlis.
-- Ilunico, rlar crctl cri c ruult ntri binc
[:icut trccst plarr

[ir:i si

sri

stirtt ;t*isi

\u

crll c;rzrrl

nur intrclle ltinric. I: ttn clrtrm lung,

ccl' trc pircrea, l{ol;irir:ilc astclr le

,,,1 ,,, ," lrili hine ca batrAnii sri tfiiasca rt Viatn


1,, ,, ,,,, irisrlnl
bunica ta aici?'Nu-ti dai sclullA {-c
lr l,i illtrl(',1,'

,
*- CLulT lltr te lnrr:uLi? Dlrl rle ct,. irrltito't,\r

ii

rninrurat

r,rzi tallr asttr Itr cc pirnc lr Gnrcici locuicstt l':rnrililr

tll,int

rlorLmnt Morlimcr. tritinrlrr-sc s1;rc Kon, Nrr nr.;r intc

ftiartr nrr:lt uslrr, plnri in nlorlcr)trrl in clrlr

nLr

nri-lr spLrs.,

Dolrnna i\{ortimer sc riltri ltnrsc, i;rr Lconl olrscn,a


{iicrrsc :rsta la urt scrnn ai lLri Korr.

- i)r'cc-;ri irrtrcrLrltt-o7 (-c lrrtrrrrc i-ui sliLrs i.lI r-lri

ti.r:

Itselr)cllctr intcrcts pcl)lrul ( ircci;r?

* r\lr, nrr stiu (c luLlntc

ilatlinl,
--'l'Lr iti irntintcsti, I(ori7 intrclll Lconir cu innic
-.NIlr tcni cii nu Lrrnr tr sllrrs si Iruniur t,r. url un itrcr'u
nti"lr slttrs, irrgllrnli

iri rltr lr"tlrr rlli.

Lconlr iusii isi ltlrinllli

t;i r

cilitor:ic.

1rc

srt-tr

cll.

tlr

r r :r sii flu:a aceasH

,,,|,rr , rr rltictrlrulsi mi-a spus ca nn c niciun ltcticol.

ti-iir liu:c binc.


--

r ,r

r, rll

, L1:i

n,

1;r,rst_.irrsri

rlar sc rlccisc s;t-i urrn;irclscli urlri irtrrlt (lc atrtur intr.rlo.

Nu lnli rrilcresclrz;i cc-iri ltLts l;r t_lrlc crr ltrntic;t rr


sllusc I.(:(il);t ilti Kr;rr, st:;rr'lt, (lltllit ur rlciilrnrr;t I,kN'limeL
rctfas(: ln ,u)itrttrrirctttlll (.t. ]btLrli, ill'rtrnirl c [irartc lrurg, ai;fl

cilitorie

ce it.sta. 'l'i-lttn slltts cli

.l'(

trll Lal tr irtt'lttaf o

i,.rctic importantli,

,, r ,; rlii irr.i s;i tc schirllri, dr-,litt:/


iri,r,.,r,rlrrl!
rr un rrr;ri sltus c;i n-turt nrai intrilnit nicio I'enreier
'1
: , I ri ,lc rilltincntal'r. (lrrm le lloticonlporta atit ric
, , rrrr,r, I \l
l)r.tliill lninc si petltl'u bltnir:;i ta.
, ,,l rr rr lrrroir':r nte;t clesprc atitrtdinel rnfx fati (lc
,i

111

,iL, tnlr

l11it1'

il\, , \iiUs ci e fitarte iirgriior'afii rlin caltzlt


' , , nu-r.)r irnf angaj;tnri'nttrlsli-tinraitiustcz
t,, (,r'r,riti lcnteile tu (i :ttil.l,l(lirtr: lnirlt lllri

r,lll

,,],

,rrrll
nicio intr:

u1l 1,1'n1)tri

I lir'i'L:

lrririlrle ilc lrt rirrLrl lu rrllltrk, sim

r,orlxi (lc () (olrsl,inrtrc. Nrr nuu

t,

rlr

Ir,
l,tlt

,
r,

irnlrlicit, lnlrlt rnai iltriu'tivc.


)irr(' :l('(.rstc ltterttri?

l,r rlrlrtl
!,,1,1,,, r," s;i l(' compllr

r:r-r

fcrrieile pe care le-am

Em arlevirat? Chiar

nLr

100

101

rtNN JOSEPI

, r,,l.,tt

conccntrri toata atentia asupra animaltrlui.

DupI asta, Lcona se intoarsc in casi


cloctoruI bLrnicii sale. cru'e-si anuntase

r,!,r,

pc{lrrur a-l primi


r.,izita pentrLr

r rt rlt'ti cli tttt Yit a\rea nicio problema, clacal'a

.,,,.lrrrrrr
,,

climineatli.

1"

'r

,r rr

,lt'ltntg'i.

\|ur)

\ .r

ilsta, inainte cle a o exatnina. Totttsi' as

dcxunni \Vi,nrlharn il invit:j in bibliotet:ri, pentrul ;r vorbi c

; , , r,:,irr r.r \lurl tlcplirerccatrebLrieslilepermitemsi


',,, 1,,, ,r \,ust:r sli trai:tscti o tr:ttli cat se poate de

in particular, inairite de a o exarnin;r pc vechra lrri yncic

.,,,1.

(llnd

acesta sosi. ca de sriricci iirarrrr prrur:turl, prt

Vreau sli

bunica me,r ar

vi

inu'r:b tlaci <Jurrineauiasfri considcrati

lli lti lti-u rn;ii


spun clornnului \Wndham c;i o astfel de
-- Din Arnttl tttnnil"l5', 6lcrlrre

XIi astcpt sii-mi spuncti, cu fermitlltcl

cLrilr

, ,, ,

,!

doui sipt;imfuri inaintea

cotti:lttzia mea (lllpal cc o

rtli examilla

Acum, dacli'mi

rrl,,rilr,r,r1ioi r:isotul ei vreasa'i\oflleascidupacc

,,r.rl,lrrrr. ;ulltugi ca. daf voi

trinlitc dupli el.

rr, | il|ilrrlt, Ltona isi inforfra stltul

de venirea

t,,
n-rt

|,. i,,r 1,,ilr:,t

!i.,,,

ca

nrcle.
Eract. (,is:itoria dunlncaroastri a rcnx)ntat-o.
asaT

sr

!ii,,, ,1,,rrr,' r \\ t rtrlhanl.

\1/v

f:icut nicitin atac, in ultinurl tinrp.


Da. . . tJltimul a fost cu

li

,,i,!,, r 1,,, lil,llnt[t ]1Oftitffef.

i ,

risl-tttnsr acfsf;r si arliuga rhrpi o par,rzri: Ati ohsrn';rf ci

r',r r r,r

r r, ( ( ,l ('lto|ic si f'acli acest (lrunl.


,,r ilr, r|r' s;t-tni vid pacieota.
r

rr fi nrai

IJincintclcs. Voi fuce irit(x'rnai, cLxrnrrri

simte destnl dc binc, nu-i

'

',.,,1

pentru llrnica nrea.

cril;itori

l.eone sc innrsi llin:i-n virtul rrreclrikir irr lrta


rnerlicului, dal isi rirlic;i bririril si spusr dcgtijrrr:

'l'otusi, nlli tcn] ca accastli cliliutlrie

l rrrr, rr [,,on.
, rrrt, r \ t.tl,t rlUltofe.

degraba

contraindicrta in caztil bunieii durnrrraxrastri.

rrI

llirtel slil]orta u c;r[liloric irr (ir er:ia.

Doctonrl ziirnlli iuuuz:if

!,

Pilulelc si-au fircut efectul,

r(

uil), irf SUflagefiatniC;i.

rri, sit trlrbesc cu el imediat. Du calul in


,,r,,,,'r , l ,r,lrt r;lrrrltt-se h.ri l'lromason, unul dintre
, r ,r,

r I 1, , ,r r,u( Lriutltse pinzi atul-lci. Nu-l voi caliri


| , r r,lrrrr,.r,lr.rzlilttl.

t02

A.NN

Leona

il

in acea zi,

I I il lll I \l\l(

IOSI

prir.,i cu coacla ochiului. Era

intr-o formir exc

kr fata lui frumoasa strilucea

cle bunir dispozi

,lrrr I'rrrc Nu nri-ltttt rupt niciun

,lrrtr.r',.r'
trrrrr rrrlr lt

si astepta aceasta avcnturi cu suflctul plin cle emotie.

Da, voi

rni sirnt si vid

,t

s-o mai tcmpe

fi mai linistitli, Kon draui, iti plomit. Cit

de

ca are cineva grijli de casli si de toate

aranjamente privind clrlitoriile, clupa ce atAt de multi ani

ocupat singuri de toate acestell. Desigtrr, Leona

nu-i

n-am facut nirnic spccial, bunico..,

t,,,,,r,

rr,r ()

:::,'l': ,,,,,,,,,',.,,,l,rlrrlrnrlriaei
,r t , ', nu (' n('('csar. Pot s:i merg fiir:i nicio ltroblemli.
,, \ r, r,,,t r .rl,rrt,sti tlin ntttt'/

asa?'

in timp ce cilireau inr

Leona

cuula un mourcnt dat de pe cal si nu mica-i fu

cAncl

il

vizu pe Kon imediat linga ea, spunlind

ulllfl,ofafc:

- Leonal. . . Esti binc?


ln primul moment ar fi vrut

s;i-i spurur ca

nu

cle

Cl

va felUa, LeOna fefuZa

Sli

r,,r,'

I,, r.rl i,rl Kon ii prinse de cliplistru pe cei cloicai.


lr.lrrll trr, lrr r, u l.trtrlt't'tc.

=,,,

r, rrr r r rl, ,lrrp:r t'rt,;ipifliturile

din Manchester, pe cafc

t, r,, , l,rrrrr, ,r t i lc l'ticusefti cu mttri cmotii, tloamna


!1 ,rr,r,, , 1,r.,, l( l( ilit, in timp cc-si luau cina:
il,r rrIr,rrr,t \ rt()llrc, lle \/fcmea asta, \'olr fi in (irecia. Nu

,i,

,,r, ri ,,'lrr nr{ r,,rl.rl;r t':r roi clillit<)ri cu aYionlrl, lavirsta mea.

li,.r,r r.r l,rru


. iti

cloar s-o ajute.

intr-un tiruit, totusi, spuse cu un zAmbct destul

rrr,lrrr,lrr ,r r.r rrrt'rsrtl pe joS

avea

problema, dar pe urma, sirntindu-i bratul ltuternic ridici


se sirnti atat de bine, incAt nu mai spuse nirnic, ingid

(lipli, gindindu-se cit dc niult i-ar fi plicut

arfia\utprcltrnttltclcsufcrit,

Oricum. iubito, atr] a\ut o viali frumoaszi in accastl

intr-u,ra rlintre dimineti,

ins:i... cum aiclizut... Crecleam

* n r,u t .rl:irit irtainte, clar se parc ca am mai uitat.


\ r, r rr urr l tlin ntttt pe cal, sau prcfcri sir mergipe jos,
r, rn ,rr ,,1 rrlri ltirte, sa tc iau in bratc.
l

sllecial in perioaclele in care am fost bolnavl.

Nrr irtteleg,

i,tl.trrsll

tl

intotdeauna o copilti extraordinar:i;i nt-a ajutat foartc m

-rUr. din pacate

os.

,ll r l),,rnrrrrlui! Nl-tti bligat in toti spcrietii, fctitttl

Bitrina cloamna prirni acordul cloctoruhi de avizita

Vizindo atlt de agitata, Kon incercli

103

lrrrrq sotul, clupa care

ctlmenti cu un suris

tr, l,.rrr,r n.r nr;ri clillitttrit nicioclatli cu un astfel de

I l,t l\!

mi.iloc de transport"

\ir

105

1,,, r l, r,', rit tlltr

i;lt';i lui emu nrtrlt nrai atnigatoalc

Doamna N{ofi inrr:r obsen,;i irnerdiat ingri jorar"ca

l, r r

ei, asa cri interveni gril-.'iti;

Bineintclcs

car

nu, rcirlici si Kurr" Nri

ri

, ,

Leonei nu-i sc;ip;i r-.rpresia stranic rlc pe fata lui,

in

r:are rosti ;tg'ste' cuyirttr:, &h.i iizrrse

itniirli in or hii lui si arurnte in cli


care'i vrlrbise desprc irrobk:nri:lc hunir:ii ri, in clirniner
singura dati accrtsti

lrrr r rlrri ir{irr sl)rii prolilLrlatat dc lttl'acti\,ltlsotttlLti

,,

clipc puse un ilisc, ca r.le obicei

1l r,

,rllr

oAri, un licrrr cle tanclrete. Odati r:rr r:l insi, in.tufletul

Lt

lr ,l ii:itr:,.

Iira dcsigur nrinunat, sli irthcsti D;tt'oarr'l

Kcri

.o

,,

ia
,

cLr

cl.

"

Nu-i aratase niciodati niciun fel ile rr:cunostinta pen

l,

r i ,

i ,

le pcmrisese si nu piriiseasc;i acea casi.


vrl pntca nita

niciolati clit rJc mr.rlt o ri

li,r ii.,r

, ,,,

r;Ilii

,lr.l.

lr

,li.iiir1 ,;riitr

t I
"i.l

o sali,asc clin ghearele furtunii si nici pentil.r solutia gasitli,

in plus, nu

ur;titc ditf StnfittCt-t.

r lr; rrr:r iitgiijlli'cz. l(olt. l)acli sc vit intampla


I i , r.l rii(ti(I(ilii;l ftrptrrl cti ;rtn fost de acord sli

ii umari miscirile si-n oelrii ri apiru, pentru

iubi vreodata? Fusese atlit dc aroguntri

it

rr.r ., ,r ,til:lliltizr Cu slirlnt:cntlc riclicate,


L r rir, .r.l)r:ilr l;t trlt sl)ttst,dc cl ctt Citcvtt ntinr-ttc

Blirbatul arunca a1;oi urt lemn gro-. pe titc, i:u"llcste

CLI

,r

ramaseli singuri in srtfragcric.

instala si o clurere nort:i.

clltcli 0 r'll

, rr r lrrlrl(ii[!,I l.':l;l('euit, irtsli, rlu tfeltuia sli Se tDai


, 1 r, r, ,. , ir ltu.i'rtri^ isi sllrrsc ca apoi, atintinchr-si

Nu te ingrijora, I-eona. o sfhtui e[ imcdiat dupa cina,

l.eona

si rel]ectcZc:

\r r, ,i, i i i,t ( r,t ril:ri lt)rl)oftlttttli latttfli


., 1,,, ll|r ,r ,,, ( tIl], ll'i (ir.tcl tr u pritc;t, crtt rtt:iltclria.

dupii noaptea in carc o salvasr-:.

Lct.rnil

,,r,11l|l

sc i,a

nintic rau. de yrcnre ce reli fi e ti uoi

nronrentul

r ,rlt,li, rittrtitrt[i

, l rr r , ,r ,rrli r',tiilt, r'a tt"eitUi S-0 accellte asa CUll) r1'A,

Nu r,oi ave;t nicio problcmi, clraga nrea.

,r

ci

ito;r1c suporta cllitur:ia.

;ltit (lc ingrijrtltrti ltcntrut cli

,r iilti

,,;,r

i, lriii'.i t.li. ltLttintltr,l iri ochi.

Ce frcea? Flirta cu e[, sau ce?.

Leona intoarse apoi capul, privind

in alti parte.

Nu-$i

ingidui o astfel de atitudine. Nu.i era specifici.

- Da, replici el, qi tonul lui avea ceva din duritatea


metal.
Vocea

lui o rini, desigur, in

acea situatie, dar iqi

ridicl

nou capul, zdmbind usor, dupd care lui de pe masl


pampanie gi sorbi indelung.

Abia mai tirziu, in camera ei, in timp ce era asezatd,in

Capitolul

oglinzii de la masa de toaleti, durerea aceasta i se ivi in

puterea ei pe fap tinari, gi atrlgitoare.

Ochii i se adumbriri. si i se ingustari vizibil, in i

oglindl.
Kon nu pirea si fie atras de ea. in plus, birbatul si

siguran.ti puterea pe care

avea. asupra

ei,

de

ingiduia s-o umileasctra;a.cum ficuse si in acea seari,


ridicase,

pur

'llilfir,l,r rt' in jos, pe hubloul avionului,

Eu

mi

ff

ll,

lui Prospero aici... Ducele de


r-;r ruiscut intr-un palat din aceasti zond, iat
lilis:rlrcta a Austriei numea aceffitd, insuli...cel

duc in pat, Leona. Noapte buni.

simti pierduti, cum nu mai fusese niciodati in viata ei.

r'rr o claritate de cristal.

pr',u'(' :t plasat chilia

;i simplu dintr-o dati s,i-i spusese flri

O lisase acolo, singuri in fap gemineului, ficind-o

si-;i

dnrlll('r'itcva lucruri pe care le citise de-a lungul anilor


M,tlr';r klnici, a cirei intindere se infitisa acum

intereseze ce dorea ea:

Leona incerci

n hx'rlt' pe plmdnt.

I ilfi

,1,' lnrrrros aici, spuse doamna

Mortimer, in timp ce

u, lltl{;rl(,;r <le ateizare. Cdtd bogilie de culori!... E


tls rt rlrr'grtrrl rnirific...Uitagi-vi doar la verdele pidurii

tdt' \r' vt'tlc in depirtare, continui ea, plini

de

I'I \NIII(I 'TNNICE

109

intilnit.

Kon incuviingl zAmbind qi-9i indrepti privirile spre sotia

\rr i s-au

t )lr...asta era'i

Da. Culoarea ochilor Leonei. O nuanti incredibil

l,rlrtrrl Leonei se nurneste Nausica, interveni doamna

frumoasl, de verde-albastru.
Leona i9i pleci pleoapele, iar obrajii

se inrc

binelea la acest compliment atat de nea$teptat.

\lrirtrrrrt r'. Dar probabil


r rlr,rr

- Mi gAncleam cu cAteva minute inainte la nfte I


care le-am citit despre aceste locuri, spuse
indreptdndu-9i din nou ochii spre hublou.

l,rtl, lrrl

- Nu, bineinleles ci nu, dar asta mi-a ramas in mi


ci

cei mai mulli oameni uiti mereu acest


considerlnduJ pe ducele de Edinburgh.,. englez
intrebi

nou, cu o voce calda, ca qi cum i-ar fi r'orbit unui copil.


gi Kon

adiugi dupi o pauza:

- Ce-ai citit despre Nausica qi Odysseus?


Leona

il privi frri

- Ce vrei si spui?

sa

inleleagl

cstci excursii, spllse cloarnna Mortirner cu un glas

1rr st-r-mi

spuneti asta

dupi

ce

yom cobod din avionul

In r ,u, lrt lrrrie sal luzirn imecliat ce aterizeaza acesta.


^rrr r,
lrrt)[)lcm:i. NIi simt minunat. Nu [1-am simtit mai

ht,,

rrrr

lflt,lrr,lrr

rorlllt:-t

',,

rrr

in

viata nea, surise bitrina doamni,

ocltiilui.

uur unt, trcbuie si fili mai atenta, sa nu va mai extaziali,

Da. .. Ntceva? Ce ti-a mai venit in minte?

ii spuse

lron dtagi, vreau sii-1i mulqumesc ca mi.ai oferit

,rt

\',tt

replici tAnira, gAnditoare.

Leona

fost iubili, daca-mi amintesc bine.

1,hrr,1, t,rrrrlrctc si de recunoftin$.

Kon inccpu si rAdi si o intrebi daci asta era tot ce citise


interesant despre aceasti insuli.

tr

batlina doamna. Nausica

I \,r( l, rispunse Kon.

\lr

nascut la Corfu, rlspunse Leona, pe un ton ;colaresc.

rlu'/ Ce interesant, rzispunse

trrl1...,r'us

Dal intrebl Kon, cu o curiozitate nedisimulati.

pentru

ur tinrp ce se afla in mijlocul marii cu acest iaht.

\lr
11

in prirnul rind, la fapnrl ci ducele de Edin

ce-ai

l,rlrtrrl lLri Kon se numeste Oclysseus.

anume? se interesa el, surAzAnd,

i1i arnintesti asta, de vreme

l+*

I rlr |'rrlrrr rrr;ri calma, o sfatui el.

\lrrrr,r lrrr lr,or) trimisese o magina la aeroporl, pentru ei si,


thr;,'1 , r .,,,1t'rrrl ir

saluti;i.i ajuti

sa

puna valaele in portbagaj,

llrtt lrlr rt | 't ('/('t)t''filc.


l;,,,1 ,,, ur( ,ll';t cu totii in magina gi porniri.

I ,tl,l ,rlrrn\('r'll l)e $oseaua principali, Leona

i;i

privi

cu

-/-

110

IIRI'I'AINICE

ingrijorare, bunica, dar aceasta nu pirea deloc

st' rriciodati

Dimpotrivi, era exrem de animati, ceea ce o frcu pe

cit ;i doctorul avuseseri


era mult mai bine si li se permiti ;i oamenilor

si-gi spuni cd atit Kon


dreptate:

vArsti sL triiasci o viali normali.


Pe

utmi, ma;ina coti pe o stradl mai ingustl

un minut sau doui, vom ajunge la

lh

fiica ei, Eugenia, alergari. imediat

ficu prezentarile.

Arlt'r':irul eracd nu a\usese niciodati prilejul sa arate

tttrrlt sc mindrea cu ea, pentru

ci nu iegiseri impreuna

ntr rl;rtri o scuzi pentru a nu le da curs.

Iunt('nr lirarte fericite sI va cunoa$tem pe amAndoui,

Dupi citeva momente, Kon ii ceru qoferului si


Apoi coborirl cu totii, pentru aadmkapanorama.

rlrr,lrrrnl Wyndham, dind mina cu bitrina doamna


;r slrutind-o apoi pe Leona pe ambii obraji.

- ffi, e incredibil de frumos, spuse doamna Mortimer


Leona qi sot-ul ei schimbari imediat priviri surizitoare,

De data asta, cu o expresie de gratitudine,

cu Kon, agteptase
ei, imbralfindu-gi fratele, dupi care

l'1, t';rrc semina foarte mult

*Jd rrr sprrtcle

Leona iqi imbriqigi bunica, dupa care se uiti iar spre

t'rt rtr,irr:t cu bunica Leonei. Uitindu-se apoi cu

cildurl

ptu,rspctci sale cumnate, Eugenia o sarutl scurt, pe

ci blrbatul putu ziri pe fata

t*uitr
h'll, t' tirnpul sI intrim in casi acum, spuse Kon,

un astfel de sentiment.

f*ifoarte ciudati,

Leona, spuse el, stri

urr;r rlc umeri,

intr-adevir, foarte ciudati.

Leona se gflndi arunci

pi Kon

;i

, lr,lnir irtunci. Fuseseri invitali, desigur, dar Kon gasise

unui deal inalt, erau foarte ingrijite.

braq.

,rt h rr

'

Satul pirea destul de frumos, iar casele, a;ezate la

Egti o

nk'l strijuite de o mulqime de flori multicolore.

casa

Leona se uiti cu aten[ie in jur.

lhrrt rrutnrci lui Kon, o vili albl cu arcade, se afla la capid

lfirrrn i;i rlli<lu seama imediat cit de mAndru era Kon in


trl in care o prezentl mamei sale gi inima ii tresiri de

mele.

Era pentru prima oaril

via1a, dar o ficuse acum,

Iu ,r('(';rstli excursie oferitl bunicii ei.

gi Kon,

anun.tindu-le:
Peste

dupl ce-i salvase

lhutrrrrur Wyndham

stitea lingi sofer, se intoarse spre cele doul

111

cI-i

in timp ce aceasta il privi

cu

llrrrrtlo, t'c-ar fi sI mergi direct in camera care !i-a fost


spusese asta pentru

cI

ll rJ lt' otlihnesti,

putin?

111

- Nu, clar e aclevirat.


- Si casele slrnt asa dc intercsantc.
cle

1t5

ANN JOSEPII

tot ccca

cc: Am

- \brn nrerge

Putem

irrtrctritatr-t,

Crcrl cli e un slrf

ca, cr.r rcspitrtia

lt'

so lasam pe

Ah, ai clreptatc, arn uitat o clip;i rlc

\l(

!.

rr

r,lr ,,r sl)l'r Lrnul clintrc rlulalturilc aflatc foarte

astrr

Vom m

,,

Barbatul nu mai spLlsc nimic si intra in camerr

- Ah, hainclc mcle , sl.rusc Lcorra fiiri si"l prirtasllir, imc


ce intri si ca in incipere. Ii mai bine sa lc las aici, nu-i

,,, i',url,r r:rrc-i refuzasc ajutorul cincl o gisise pe

, ,I

!.

,,

,
t,

ar putea brinui c;i...

- Da, e rlai bine sa le lasi aici. rri rlreptate, r"rispurnsc c

toll rlestul

cle rcce. uitinclu-se pe de:tsupra ei, ganclitt

- 8... c o situatie stranic, ntr? surise ea, putin incurc


- Da, clestul de stranie, risltunse cl l:rconic.
rlcspachcta, aclrl.r1, clacl n-ainimic inrpotrira, sc

ca brusc subiectul.

Urmi o tlcere lung:i. dupa care Kon spusc fotrte

rr.r(,U

((^1t

care accel)tase

sI se rnarite cu cl,

cle

.,,,llll

\/re au sli spur-r. ^ . Dacir lc l'oi lisa in canrcra ccalalti, scn,it<

tirnp cc se asez;i pe unul dintre fotolii.

i il l.oi folosi pe accsttr, spLlsc ca,

,i,, ,l( il r{r.il, ;t in inciipere


,.t.unlrl,r r:Lr ea? sc intrebi Leona. Nu sc mai
.r {, , rrr, rotlllllr in viata ci astfcl. Nu mai cra rlcloc

rlcprrrtare.

-\kri

.rtUrrt

masina, atunci, replicli Leona continLrilld sa pfr\tasca

Lln

de-a

l1rrr,

in tinrp ce e[ o plinse rlc niljlcic.

Da, clac:i rrci, dar astrt inseamnl

r.,lu s(' urrrcl la el cind sitre dulapurilc intinse


,,1r..,,r, lrrr rlrnsllt'c ttsli.

miine si-[ r,'ederu, spusc cl, surazintl.

si rnergcrl pe jos? intrcbli

rr

:,,r

cunoscut plini acum.

acasli, arl;iug:i Kon, analizinrl-o cu atcntic.

rr( r( ' prr il rlcttti. Daczi asta e clorinttt ta. .


!,rlrrrrrrr .,t (,rrrc e dulapr,rl pe carc-l potfblosi cu? intrebti
,

.i.

lr r,rr

rt' irrtlrigostit:i, acurn.

0 ferneic cArc a\rca

,,rrrl r r s,r i inrltirtiiseasci sentimentclc. Cum

r,rr

ruI

st

rrtrt cl-I 0

clinsl
iubestc, ntt-i putea ar;ita

l, , r l)r rrrrrillrtca n-o lisa si faca ea printul pas. Nri


. . :, ,,rrt.r rrt( lotltrta Ia niirfdfie, in asenrctrea ntistfi.
r l, ' r r .r, I t ( l;rcc bunica, sl)Llse ea iniecliat ce tenninli
,,,

.,

l,rr, l, rrrtlttlltll.
t,,,rr,,,1.rt,r, rsi tllidu seamaclitdc slabaerainfatalui

i , , r r, , ,lrr t..r t'\itct ceea ce dorea.


. , , ri ,, ,l rt r t'\ :r/ o intfcba el, pfivind<r cu atctrtic.
\,,, t,,r., ,lo:rr ci tna duc sii vid cc face ltttnica.
1

116

ANN

EPH

Poate vrea sd-i despach etez vahzele.

-Julia

e cu ea,

aqacilin mod sigur a ajutat-o.

Leona, dar rimase locului, privinduJ cu atentie.

dupi

in

a$

care se in

acestcaa?

nu spuse nimic, dar gindul la o

Doamna Mortimer era la fereastri

cind intri

Leona

incdpere, admirind entuziasmati priveliqtea. Hainel


fuseseri intr-adevi.r despachetate qi agezate cu griji in d

sigurl ci nu esti obositi, bunico? Nu vrei si stai o

in pat? intrebi Leona, grijulie ca de obicei.

- Nu, mi simt atit de fericiti, rispunse bdtrdna

Srspectivi ii didu un fior in tot corpul.


Nu.., Nu ;tiu, raspunse Leona intr-un ttniu, evitAnd
prlvirile bunicii ei, care o scruta cu ochii ei cercetltori.

* Pe de altd,parte,

cred

ci

sogul

tiu

ar fi mai mulqumit daci

Stt rrri-aimai acorda atitaatengie gi ai sta mai

* Ah, ce vorbe

mult cu el.

ciudate, bunico... Ai vreun motiv special

*,nri spui asta? intrebd"Leona, suspicioasl.

N-am niciun motiv special, draga mea, rlspunse

N-ar fi picat si-mi petrec timpul in pat, cind sunt atdtde

lucruri noi pe care sunt curioasl si le vid?

tliu ;i mi se pare normal s[ gindeasci a;a.

Leona surise cu afectiune.


fost intotdeauna un copil atitt de bun. Ce zici de

Nu-i asa

cI

asemenea

si inchise usa incet in urma ei.

-Ai

putea sa md.

- $i crezi ci o astfel de cisitorie poate dura ani gi ani?


l.cona

Leona rlmase in continuare locului,

Eqti

cisltorie de conveniengi, bunico, cum

hrlrcbi doamna Mortimer, cu un oftat adinc.

- Bine.

Eo

rrrrnport altfel,

Mi duc oricum pi'nil la ea. Ne vedem la ceri,

tt7

I'I.ANT]RI TAINICE

e qi el nemaipomenit? E

mai generosi oameni pe care i-am

sI priveasci pe fereastri, dar e

llunico, dar nu e sopl meu cu adevdrat... Nu inleleg de

Irr,ri;ti

unul dintre cei mai

intilnit in viala mea.

ezitare, continuind

bitrina

atit pe aceasd problemi, cAnd cunogti

llc in care ne aflim.


(,onvenien1i, neconvenienfi.

adevdrata

. e sotul tiu, rispunse

nunti foute frumoasi, de;i

O umbri uqoari acoperi brusc expresia Leonei.

rlrrirnina Mortimer. Ai avut o

tr citclru restrtns... Cu excep[ia propriei mele nun,ti, a

De ce-ai pus aceasti intrebare, bunico? in

fl.|

susprqoasa.

Pentru ci in fiecare zivild

noi, iar tu

rlmii tot timpul

cit

de multe lucruri face

extrem de rece.

rruri frumos moment din viata mea.

Al tlorit din tot sufletul

si mI

cisltoresc cu Kon,

t, lrtrnico? intrebi Leona, analiaindfala bunicii sale cu

ttg

118

PI,ANURI TAINICE

o expresie plini de interes,

lnll)ortant in strilucirile acelea albastre.

-Eatiltde riu cilandorit

- Sper din tot sufletul cd nu fl-l vei face dusman pe sotul

asta?

- $tiu ca te-ti temut pentru viitorul nostru, replicl

lrlrr,

tlrmi o

incet, frecindu-gi miinile.

- Nu pentru viitod
al

tiu. Am vrut si te vld fericitl... Vreau... si te vid

grele incepurl si i se scurgl pe obraji. Nu vreau sI

Leona...

continui ea, nu trebuie si fii nu qtiu cit de intuitiv

fi.li dai seama de partea diavoleascl adormiti in

mi

tillrrrlqte-te la originile

lui... Mlndriata"va

el.,,

trezi in timp tot

tt'.I rruri riu in Kon.

Oh, biatz mea copill, rispunse baaina,

faga... Cu mine, mindria ta dispare cu totul... Ce

l,cona

dacilaifi aga;i cu ceilal.ti, Numai...

i;i simli dintr-o dati,buzele

uscate, aqa cd,le umezi

htllrrctiv.

-Dr?
Doamna Mortimer se

baffinacontinui:

cuprinse capul in palme.


- Dar,

ce

niciodatl.

care

l)oamna Mortimer se agezi incet pe scaunul de litngd, ea


;l.qri

Nu mI pirisi, bunico, qopti Leona, in timp

dupi

- Am observat ci e un om bun... E... minunat,

meu m-am temut, dtaga.mea, ci

inainte de a muri.

altd.pauzd",

uitl adincin ochii nepoatei

sale,

l{ur posibil ca bunica ei

si gtie ci

ea, Leona, simfise

deiape

rlrriir-i piele, aceasti. . .,,parte diavoleascl" L catactefltlui

lui

erau acum mai mult albagtri decit vezi qi care, in plus,

-tlfl,r, . . Kon e gi el foar"te mindru, spuse Leona, intr-un

plini de bunltate in acel moment.

- igi aminteqti cI fi-am spus de-atdtea ori ci e i


cind mindria

se

f(i

tatez:d, cu raceald, si. , . uneori. . . $i-a pierdut firea,

ffll1ia cu mine.,.

transformi in uogant!?

ll

Da, imi amintesc.

* Ji-am mai spus cdaqa igi faci foarte mulli dugmani.

t'irrtlat, intr-adevlr, iqi spuse ea, cum mindria ei nu se

' rriciodati simlitl in relalia cu bunica

illit,

-Da.
UrmI o ticere lungi, in care doamna Mortimer iqi
privirile in ochii Leonei, ca gi cum ar

t,

fi ciutat ceva

continud, ea

rrlrrsc

sa.

sI reflecteze, pentru ci nici ea nu

se

niciodrta iltfel decit deosebit de cald.

Dacd, ea ar

mindiaeiar

fl ribufnit.

r('('(' cum era Kon, in mod sigur

120

ANN

- Cum? intrebi bdtrilna, uimitl

gi-a iegit din fire cu rine?

Leona regrett imediat ci-i spusese acele lucruri, dar dacd,

ficuse, acum trebuia

si

dea unele explicatii.

$i ai continuat si te compo4i cu elca mai inainte? adi

doamna Mortimer. imi vine sa


spun

rid,

Leona,

Dar... trebuie

ci aayutdreptate, pentru ci niciun birbat n-ar fi su

ca sotia

lui si iasl in fiecare seari si pe el siJ lase acasl, cum

facut tu.

Dar n-am iesit in fiecare seari, bunico, rispunse


indignati. Stii foarte bine ci n-am fost niciodati ca alte fete

ci

Capitolul 9

n-am iesit in fiecare seari nici inainte de a fi clsatorita.

Bine, rispunse doamna Monimer incercind

sili pist

calmul. Nu vorbim acum, totusi, de ceea ce ai flcut sau

frcut inainte de cisitorie. O cisitorie schimbi intot


multe lucruri, asa ci nu te astepta sa fiu de partea ta si
condamn pe Kon cA s-a purtat

urit cu tine. Ai a\,.ut ceea

meritat.

( t';riul

fu senit pe una dintre terase, legati de sufrageria


I'rrrrr rlxtlii. Leona observa imediat serviciul chinezesc de o
r rlrt,rt('cxceptionali, ca si

Vorbe;te-mi despre povestea voastri, Leona, spuse


,l,,murir Vflyndham. Kon e atit de putin comunicativ, incAt
rr ,rrrr

Kon ti-a spus ce s-a intAmplat intre noi, dupi ce n

in mod

sigur n-a vrut

problemele voastre, Totusi,

si mi amestece

fi ficut-o, nu ti-as fi ti
partea) nu uita asta, Leona. Leona o privi uimiti. Nici
dacd,

ar

pAni atunci bunica ei nu-i vorbise pe un astfel de ton. Ca si

bitrinadoamni

era cu totul cucerita de Kon.

lrutut sa aflu multe lucruri de la el, adaugaea zimbind cu

,ll,lrrr.:r

ceftat?

Nu. Nu,

tacimurile vechi, de argint.

rr rrrcIpea

nicio indoiala ca mama lui Kon se bucura foarte

rlt'cisitoria fiului ei.


| ,rrrr intAlnit pentru prima oarl pe Kon pe mare, intr-o
ili,.rl,r(' r rr o fuftuni puternica. Am fost in pericol atunci. . . qi
,l rrr .r s;rlvat, spuse ea privinduJ pe Kon, care efa aogajat

rlrrlr

trrrr

llst Lttie cu sora lui.

-4/

III^NURI TNNICE

ANN

Desi auzise

in mod sigur explicaga

ei, birbatul nu

nimic. Leona ii observi insi privirea fugari pe care i-o


asa

cd.

se

hotiri

Ma tem

si.

ci nu m-am purtat prea cuviincios cu el

ci m-a numit ,, Domnigoara Independenqi", ceea ce


rlnit foarte mult in mAndria mea.
- Te-a rlnit? intrebl doamna Wyndham si toati lu
incepu sI ridi.
Kon abordi o expresie ca gi cum ar fi vrut sa spuna ci
mai amintea de acest fapt.

Dar nu era ceva care si te supere, dtaga mea, conti

doamna Ifyndham.

,r

De ce nu? rlspunse tdndra, fin?nd. Sunt siguri

inteles exact ce am vrut

ci

Leona

si spun.

- Bineinleles, Eugenia dragd,, rispunse Leona cu cilduri,

spunl tot adevirul.

a;a

123

A spus-o doar aqa... Uneori, Kon

comporti cu multi superioritate, dar n-are un suflet rlu,


plcat si nu inlelegi asta. Totqi, totul e bine cAnd se te

lr('ntru ca atAt ea cdt gi mama lui Kon ii inUaseri deja in suflet.


l)oamna Wyndham mai ales, care ayea in intregime singe
llrl'('(lsc,

ii ficu o impresie cu totul

aparte. Feminini,

rr rr lt'nt deosebit de cultivati , era, chiar si la acea

in mod

vtrsti, extrem

rk' :tlractivi.

l\'lutindu-;i privirile spre sopl ei, Leona observi ci acesta

u' rrita la ea cu foarte mult interes. Instinctiv, qtiu ci-i citise


girrtltrrile si inlelese imediat motivul pentru care finuse s-o
nrlrrli trcolo.
l)orise s-o cunoascd, neapirat pe mama

lui si si descopere

cu bine. Spune mai departe, surise cu cilduri,

rllrlln' ce gen de frumusele ii vorbise el. O frumusete care


llrrr',r nuri mult de spirit decit de aspectul fizic gi din care nu

!(Iyndham.

llrrt',r o anume formi de umilinqi extrem de feminini, care

Acest lucru era

insi extrem de dificil pentru

ea, dat

faptul ci nu stia cit anume din toate cele cite se intim

ii fuseserl relatute inainte.


Cum Leona intinie sa raspunda, Eugenia
discutie, privind cind spre Kon, cind spre tenira

-Ah,

eu cred

ci

ai avut mare noroc si-l intAlnesti pe

meu.

htllrg,;,:ca

It',t

niciun fel de indoiall farmecul femeilor din

zrrni.

()

rrtlrrsese aici pentru a.i da o lecfle. pentru a se imbiba de

htttrrrst'tca caracterului mamei sale gi de energia pozitiva pe

t*t'

r ('r rum

a aceasta permanent.

lr,lrrrhrrile acestea, insi, o infuriari peste misurl. Dorise,

)*lar,
Oh, Eugenia, replici el, imediat. Nu se ficea si spui

firi

s;r lie

o copie a mamei lui, sau ce? Cum indriznise sI-i

'rt' ttxrte aceste lucruri, pentru

face,

pe

ea, soqia

lui,

t24

EPH

At''{N

hotirire pentru

sI se simti umilitl si neinsemnati?

;rceasti

inci una din tacticile lui, pentru a o


mindria de care diduse dovadi pini atunci?
Minia ii inro;i obrajii, iar dinfli i se strinseri insti
Oclrii ei deveniri dintr-o datl extrem de verzi, a$a cum

rirrguri.

intimpla ori de cite ori

p;rr<lcsiul.

Fusese

Kon

se infuria.

i;i ingusti la rf,ndul lui ochii, ca gi cum i-ar fi


i;i cobori

ci

Se pare

ca cei doi soli sI-si petreacd acea zi

perspectiva de a face aceasti

lonrpania mea

pleoapele.

in mod sigur,

ceea ce-i trec

prin minte sofului ei atunci, era departe de a fi foarte lini

cllitorie doar in

nu te incinta prea mult, spuse Kon in

rrromentul in care Leona se duse in camera lui pentru a-qi lua

I)c fapt, sentimentele ei erau extrem de confuze. Pe de o


lr,u'lc era foarte bucuroasi sa

toate aceste gAnduri.


Leona

r25

I'I,ANURI TAINICE

alti

1rl rlc

parte eru

rlrr;rl pentru a-i da

poatl petrece o zi doar cu el, dar

inci extrem de supirati

ca o adusese aici

o leclie, aritAndu-i comportamentul total

rltk'r'it almamei lui.


Nu inleleg de ce-ai spus asta, comenta ea, privindu-l lung,

Nu esti sinceri, Leona, raspunse el, deschizind unul


rllrrtn'scrtarele dulapului;i lutnd de acolo o batistl, pe care o
trhr rrr l;uzunarul jachetei.

si aibi o zi numai a lor,


nu-i insoteasci in turul pe

Pentru ca Leona qi Kon

Mortimer se hotlri

si

plinuiserl initial.
La

Wyndham, dar in dimineata zilei cu pricina, mama lui Kon


febrd, rar Eugenia decise

ci

va

rimine cu

ultimul moment, bunica Leonei declari ci


qi

ci

va

rimine

Leona isi

se

ea.

gindise mai

acasil, pentru a nu se obosi prea mult.

didu insi

[:1,rci egti gata,

putem pleca, spuse el, aritAndu-qi togi

tltnltr

inceput vorbiseri sI mearga cu totii in ma;ina

puflni

Nu sunt sinceri?

seama imediat

cabdtrinadoamni

I'r'slt' cAteva minute, se aflafi. astfel in drum spre sat, unde

tlulr,r lx'ntru cnteva minute la unul dintre maguine, iar


lslrr,r r:LunpIri de acolo o po$etl brodatd, in genul celei

liltttr

l;r sora

lui Kon. Era un cadou pentru Rosemary,

Alxrr plecari

hlttt,

rrr,rlt',

la Corfu, unde, intr-una din

blurd cu pofti tsintsibira.

cafenelele

l'l,rNURI TAINICE

Bunico!...strigi Leona insplirnAntati,

in tirnp ce

lacrimile incepuri si-i curgi ;iroaie pe obraji.


Problemele cu locuinta, viitorul ei sumbru, nimic nu mai
a'ea importanqi in fala durerii pe care o simti la gi,dul ci va
pierde fiinta care o crescuse.

- $tiu ce simti, draga mea, spuse batra^na cu vocea ei


modulati atat de frumos gi de cald. E mai bine insl si stii
adevirul. Astfel, ceea ce va ufma nu-ti va pfovoca un soc atit
de mare.

Leona, insd, continui


fusese atat de activi si de

si

pli,i

plinga, indureratd. Bunica ei


de viati, intotdeau,a. Nu putea

:rncorat

fi

\r rlergem pini
k

ii piruse

in perioada

firi

vArsti, dar acum.

din cAnd in cAnd, pe perioada verii.

acolo. Nu m-am inscris in nicio cursi care are

asta.

Vom merge totusi, hotiri venerabila doamna. N-avem

rriciun mcltiv sa stam acasa. Vremea e superbi, asa


lrrofitam

cit mai mult de acest

rrrrcdiat ce se facuri comode, Bertha incepu

r,rlrturi. ancorate la mal.

Nu participi la nicio cursI, pe vremea asta atat d,e

frumoasd?

Batrdnadoamni ii diruise nepoatei sale un mic iaht, cu doi


ani in urmi, cAnd aceasta implinise douizeci cle ani. Era

si prepare cina.

Dupi ce mlncarl, batrina se duse la culcare, iar Leona se

implinit deja opaeci si opt de ani, ii spuse o alti voce,


Trei siptimini mai tirziu, batrina doamni o anunti,

asta?

masina,

cind ajunsera in mica vila, astfel ci,

rlt'r'ise sa iasi totusi putin

cu

orrrlusl de tinira domnisoari, ca de obicei.

Totu;i, se gindi ea, oamenii pot si triiasci inci multi ani,


cu ajutorul medicamentelor. Da, dar nu pefsoane care au

Vom pleca la casa noastri devaru, in weekencl. Ce zici cle

vreau si

fapt.

n)sotea pretutindeni, plecari spre Harwich


r

cd.

bltrAna doamni si Bertha, servitoarea care le

Arsaclar, Leona,

zirnbind cu cilduri:

bunica ei cumparase o vili;oara,

Ah, dar daci nu te simti bine, bunico, nu-i deloc inlelept

Sc ficuse deja seari

adevarut, isi spuse ea, plingAncl si rnai tare.

Pdna asfrzi, bunica

lingl Harwich, unde

n) care obignuiau sa stea

crede ca o va pierde in curAnd.


Nu, nu putea

15

rrr;rrgini rubateau

l.eona era
t

pini

in larg. Apa era linistiti, iar de pe


la ea rAsetele tinerilor afla1i pe alte

navigatoare inraita,

cu o serie intreagi

de

oncursuri la activ, pe care le cfutigase cu brio, spre invidia

rnrrltor birbati, cu exceptia acelui misterios domn Wyndham,


(

,u'c o felicitase ca

un adevarat sportiv.

isi aminti vocea lui frumoasi ;i

accentul strain, desi

l,;rrlxrtul vorbea o englezi perfecti. Ce ciudat, isi spuse ea,

cit

,lt'binc i se impregnase in memorie timbrul acelei voci qi

\\IIITI

ANN JOSEPT{SON

28

ll,l,llll;ll):t.

- NLr poli sri Ie irnbraci, incii, Sunt udc. Dc ce nu te-luri atlus

si

ca?

s-a

intlelti tinlira, uitlnrlu-se sltrc proprietlurrl

rlrrrlrri. irr rnoil sigtrr stiiclc ce n-l venit sli rni t,aclli.

grija in lcgiitura cu buuic;t ei se clirninLra viziltil,


Apoi, clintr-o clat',t, simti cunt cadc tlin ttittt in uitare

slilltirnriini, sopti Leona... IlLrnica tnet... Cc

r,rnl)llt crr

,,

aici inrecliat cc te-am vizut pc n'lrlrc, nu-lttclcg. Acunt n-ai fi lbst

in starca asta, aclliugi clpuninrlu-i o ntlirvi pe ftunte


'l-flnira sc simti atlit dc binc in acel ntotucttt, incit plinti

)n

1'AINICE

cr rloi

ul sltLtsc iucct:

l, ,r toI

lrarblti schinr[r;uii o ltrivirc scntnifictrtir':i. clupa carc

llrriiclt drrntitalc... rlornnisolri


1,rt,rl rrr rlrrrrirrcata astlr. Din

Ilr-t,cc

llicatc, intrilttc

a fost

rlLrsli la

ltolitia s:-r ajung,;i


r r ',llurr;r t;l estiirr si1],urantli, cineva i-ll sltus clt nn ialtt nuntit
ui',r(,r,r ;r lirst rlistrus rlc Iurtunll, :rzi-ntxrl"rtc. (ilinclul c-al

(,ind

Lconrt rlcscltisc

,,rrr |,l

ocliii din nou, lfuigl ta se afl;t rtn

I )r,rrrr)ul

Domnul \\/r'urlhrtnt ert si cl in inciperc. irtsl co,a tttai

l'ir

chcnrat doctorul, iispr:sc cl, z,lmbindu-i cu bllnde1c.

rrrit';l lnt.il", .

sc rostogulclrsc;i pc itbraji

Ilrnr( :r nrur, repctli ea, cll clurcrc. $i.

Ar trebui sI fii intcrnatri, splrsc ckrctolul, clar, pe clc alta

mti lrine sri rtu tc nristi tlin

1te

rr

,,rr.r ..,r rrqtrinte il'rtf-ult

1tat.

l,

i}ir:llatLrl sc irltolu'sc rtpoi sltre tlotunttl \\tn<lltant, tlar


Lcona nu reusi sir clesluscasca ceJ intr:clt;r

in

l,ru

l).r

uispnr-rsu[:

lt'

,,

,r ,r

rl \\

int' i-;r (llit

r r rr

Illrrn

, i,,

l,

c in 1:crricol? reusi

e in afara ol'icanri pcricol,

cloctorul.
trcea veste'i

intrcbli clt, uitllnclu-se

sl)l'e

Ai fost la politie fbartc cle tlimineati.

Irilr l);l(;rtt'. r'tisllrrnsc


,

tirziu.

ltolnar.,li, clar

, r r, l,rl.r, r';lsltuttse

schimlt, auzi

- Sigur cii poatc. Va tr:cbui insli sri trinritcti o inlirniierit.


- Da, binciutcles. Vrt trebrti, ittsit, s,i stca aici mli bine cle

cu

,,1,r,'t(illll('...

r\i fost din nou inconsticntli.

parte. ar [i

\\rvntlhltm isi il)toarsc privirile sprc fitta intinsl

runiit' inceltrrri sli

l ,r,

clcpartc:

l)to\()Cilt ltLrnicii rlurnitltlc ul] iltilc tle crlrtl.

l, rr , ,tr(. sc trllli, rlirrtr-o dat;i:

llilbat in r'lrstli, cu plir:ul cirunt.

-Am

ca

trccsta, p0litia nLl s-tr rlliscat prca

( r r('\;r r;rrr ti-tt recLtnoscllt iahtul

a dus vcstea

in glrt,

OSEPHSO

extraordinar de bine. Dar..

. suntenl,

t'I \Nt I{I'I'AINICE


t,u,, ( ,r :ri rcfltrzat, prinia clata, ajutorul lui.

totusi stt',iini. Iar

t rt'tl cli omul

afaceri nu exista sentimente. Ne-a permis cu toate acestea

locuim aici multi ani peste preveclerilc contractului, ceea ce

Ne-ar mai fi lisat

incl mult

5i bine, raspunse LeonA,

<

rlu tlt-ar fi-ntAlnit si daca nu i-as fi i,orbit clespre casa asta i


termenii in care i-am vorbit. Cc proasta am mai putut si fiul

-Dar

ce te-a Licut sii-i r,orbesti asa? Abia l-ai cunoscut.

- Pentru ci am fost intotcleauna


care locuiesc... Am vrut sn-i arat
Dumnezeule!.

etet cle mAndra

cle

ci nu sunt o oarecafe.

. Dac-as fi stiut cu cine r,orbesc..

Dar. , . mr ti-ai cllt searna ca poarta un nume grecesc'/

Nu, nu facuse legatura. N-ar Ii fiicut niciodata nici cea

sirnpll legiiturl intre Alclale Hall li domnulW1,n,15nn .


Totusi. Leona, bitbatul acesta ti-a salvat viata, cum

putut sal la;i si inteleaga cri nu-l simpatizezei? Mi-a spus chi

el ca a obsenat ci-1i e extrem cle antipatic. Nu crezi

ci

ar

trebuit sa te porticu mai multa consideratie?

M-a plictisit din momentul

in care [-am intAlnit pri

oari.

urit tot

Independenti".

ci esti prea mindri, iubito?


timpul. Mi-a spus... ,,Domniq

Te-a tacut szi sirnli cumv:t

L-am

Nu crecl cI aveai de ce sal conclamni pentru

',

r r{ ,,r(

acesta ti-a

asta.

intlat pe sub piele, bunico, in

l;r in care te-a vizitat la spital.

Nrr, rlraga mea, clar

fost o ctovacla de rnare generozitate din partea lui.

43

nu pot uita ca ti-a salvat r.'iata.

56

- Domnul Vyndham are o solulie, care ar fi exrem


convenabili atit pentru mine cit gi pentru tine, Leona:

si,.. si te casatoresti

cu

el.,.

Capitolul 5

S,l
m.i clsitoresc... cu el? ingiimi Leona,
,rrlttrlrt-i sli creadi, dupi care ramase cu privirea alintiti

rt lr;lrhltului puternic qi atAt de stipAn pe el, intins


lfiilrrrtrtlrtl irr lotoliul de lflngi

ea,

n! lnrt plrt foafie riu, domni;oarI Bryan, spuse el, rupind

fft,rt riu('s('ir$ternuse inue ei, Mi tem ci n-a fost cea mai


tlk rl rtrcrc in ciszitorie, dat fiind faptul ci bunica
r'

ll.l

rrrrbit pentru prima dati de aceasti intenlie

-. Ah, r't'Hrt't, rispunse bltrdna doamni, m-a luat gura pe

..

Nrt llr
r

t' rrinric... Cum spuneam,

domnigoard Bryan,

elt're n-lrre nimic romantic, pentru

ci e doar o

'r r \r til l \lNl(.11


tau

la

li

sta desigur acolo, sotia lui.

Sotia lui? E insurat?

,,rr rlr,,r lil'(ll si cU, iSi

Crecl

lrr

ci da. Se spune ca e foarte bine frcut. Daca totusi

e casatorit gi se

la insura cu mine? Cum

ar fi sa

,i

n,

.,lrr ir

cte

lor rlt'Zcce ani, cleschiSe incet

'ln.r\.ri rrrtrcbl Leona inrosinclu-se cle spaiml, in timp


rrr lrrq:t

ln.rrlr.nir't'ic.

griibiti din

llrrrrrr r ,, r

Se duse

apoi direct in parcare ;i

lr,,rrrrrr,r

intri in masina eleganti,

care fusese de asemenea fclarte mindra, intotdeau

U$a:

pc ospataril.i gi, dupi ce-i puse in pahni citiva banuti,


cafenea.

;i Bertha, care

r,'ilIil\o;r|lt Leona... Bunica dumnearroastra... e...

, ,,1,,,1 r

la masi, o

nr()nr('nt, sc auzi o bitaie scurtain u;ii

r',.r

It,

si-mi furi logodnicul.

in momentul urmitor, Leona se ridica

r, r I

mI vezi sti

in casa pe care o aclori? Ai muri de invidie, nu-i a;a? $i cle


asta nu ti-ar mai flne

SpUSe ea.

,l ,,lrtl o nt'ltjtttOrata..

intlebi Leona, neputandu-si

curiozitatea.

71

sclrile.

Ur-rde e?

rl;urri Lcona, intrincl in inczipcre:t ltxclasa.

\lollintef zlicea 1te cAr]apea, cu capul lasat pe

r-l

'l'remura. Pentru prima dati in viata ei, mlindria de care diid

l,

dovadi lnereu) fuscse aproape spulberata.

ll, rrlr,r rrrr';r rltrt medicamentele, tlar clurerea continua.

Aproape.

inci nu cu totul,

isi spuse ea, ridicAndu-li

Cind ajunse acasa, inca mai tremura.


ipi parci masina in garaj si urci in camera ei, unde clesc
larg fereastra, pentru a privi gridina si nuferii de pe lac,

inci o luna...
Nu... Mai putin de o luna.
Ce slujbi isi va putea gisi ;i unde va pleca de acolo?
va supofta bunica ei aceasti drastica schimbare?

Au rnai fost si alte fete in aceasta situatie si s-au d

intrcbli ea, ingrozitor de speriati.

,,,r,, l,r rr.r lrro.rstli ncbuna, aclaugi ea. cite$te. .. ziarul...

bi

Era inca Leona Bryan, de Ia Ardale Hall.

rrrrtr r,rrr/

r\.t irrrnalul cizut lingi pat, dar nu reugi sa


i1111 1 1111,r11 pt'
llrginile lui, din cauziL lacrimilor care-i
t,,,rrr

,rlr.,r

,,',,,,1tt t,,, llll

\r, r rr rrl r,r roi nrtri...adiugi batrina, $optit.


il l, tilri, rrtllitO, tltl...
''1,,,r lrr,,,l zr.rrrrl in mliini, r'azu ci era cleschis la o pagini

t ill[| lt,til ( ,rst' si :l1laftnmente,..


r rrl lt.r,t,ltts Zl:tfttlT
\,,r rtrrl .rr rrnr o jtttuitate de ori.

Ir

84

Ollservrinrl-o, (.lc;r ii sltuse inrcrli;rt hri I)lurrl:

\'rci si rlansinri

s;rl:r

tlc lltl:

.. sol)ti clr, nevcnirr<ltr-i str-si cri:;rrllj oc'hilor.


Irurios din calc-aftui. lxirbtrtul sc apnrltie rle
Kolr.

|'

, r ,1rr

intinrplat cci lr crr burriclr rncli intrclli Ltona irnr


(,urn li ilt<lr;lzrrit s;r-lli calt'i t:rrvtirrlrrl/ suicrir cl.'l'i

r ,r

(.lcl

rrl,

ctr i,rxtc scliztrtti

, ,,
rr

Ilraliztlnrl cu tlacti nu sc slll)r.lrrea. Kon;rr fl unrilit-o

nrrrlt. [.cona isr rirliili hirltia si st, intL't,ptli sltrc iesirc.


Irncclilrt cc se vt'iztrri atlu'i. Kon o ltrinsc

tlr rnina

si ti

nr;lsirrlt Itti lrtro;trrl.

\iasiru t'l pollte sti rlntinli ;lici. \'oi tl.rnritt: rlupi cti ml

sr lrstz;rr;i l)e s('llult(,. nit.iturrrl rlintrc ci nrr s

rrintic. rlrrltli ylcnrc.


r\1'roi.

rrcrlarltrrtind si sc :rlttinti. Leonlr izhrrcni

I rtr.tlUnql,site

tcttti.

lr

l)LtfC, ilslt Cli l)Ot grisi ttn loc ttntlc rttt ltc

r ,rirrr rr \rr ititlt. Lttrtl:t .

['ri intrrliat t'c ti-aln sltLrsl

ct.:

lri lrr:;t1t;itAt, rr'tsltttttsc el crt rlicealli.

1, ,trrl

- I.t:orurl stl'igli Korr, riz;inrl ctr tinlirr nLr sc ur.ncstc dir.r

[)trpi

,r

l, r,r,,l .,,i rrr;r blrtii',\i rtirrtt c;lllttniclt lttcll loctliestc cLl

I)crsrilnele allatc irr jtrnrl krr ii ltrivit':i cu uirnir.r si l.co


irrltxrrse ctrlttrl sltrc (,lelr, clrrr: ritlcl, c\tt(.llt rlc:rrr.nrzltlj.

r,

rll tirrt. eslt cli 1'loti sli rentlllti llt lccst ttttr.
r rr rrrr rll rrrint:l/inclr Irtt, tlltr tl:tci tci ctttttitttttt sli te

intclzis sli plccirle lrcasa IIlri, ntisc;i-ti lirrtrlul rlc-liii

rplt'

s:itc conil-lrlrti ctt ntiltc irt ltsttlttcttca htll?

'i , ,lr, l,t' irtt;itttpltitor, sLll-)t sotllIt1il.l.


r r ,,rrrl rnt u rlo;rr tle folnr;t. 'li-rtnt slttts tlirtairttc ctl ttti
,,, l,r ,l,r,r n)('.t stilliltli. \Itltll torhi ltcltsil, l)elltfll cat
,, ,, Irrlr(,lnt rtistt lLtcrttri.

S-e

-- [)cci, ln]t lrvLlt rllt,1'rfltc, conrerrtli

rr ur,lr,rzrrit

,, ,r,r , lrr,,r

spttrr rcgin< l.

,,r

,,1r,1,1

Dlvid insll sc aproltit-,ck'l.corra si o inritti ltr rl;rns. r\c


rLjrlu s;i sc rirlir:c, rllrr ltriiirilc i st, oprir:i inlellrritc
intrtrca in

ni

rl{l l\l\l(.1

Stiu lixrrtc binr cunt

il(

\.1\l;1.

r.rrrt'sli I rr'\'rtstlti/ r'cl)ctli e lt. irrfirr

rr

i;rtll. Ntt ttllti

I I r,, rrrlc rtr lr:glitttrlt ctt rnine


i,, r,Irrrr ,l,rr rrr.t rnai sltttse nitnic. ttstlcl irtcit rtsttrl
!

| ,, I l, r, rr',( t,t ltt l:it:Cft'"

rrl,

1, ,,r)lt

il

1rr"it'i

cu coe(llt ochirtlLti.

, ,, l, rrl, rl rr o rt rl,lscsc ltina tttttnci la tltcere.


l,

l,r r,

rr

rl, .

Ir,lt \(' ;ltt()ilfsc rl cliltli

, r r,,
,|
,r rI l,,,ll lil(;l tu rtill) \t-('i

sl)fe

c1t:

'l'c r0g sli tttt ttiti cli ntt srtllt


,rr l,rr'rrl. l,r ona.
,

I r ! ,l lrl l\lNl(

ANhi

98

lrr, r

suporta si-l auclir rorbind rlesprc alte fenrei?'


i,',cercase

so fac:i s:i sc simtli mica si ncinsernnatli pc ia

lr ,
,

,r

\ rr r

clcsclscbit cle bine"

Nu trebuie s:i ne schinrblnr ncapirat pcntnl

comenti ckxunna Moftimer. Suntern intrc noi. Dar eu

si

lllcLl am prins acest obicei in mumentul in care arn i,enit


(,onsicler, totusi,

1,

ci

e interesant si nc inrbr;icant

.,

fali de fcmeile rlin Grecia?

Ah, mai ai mult

pini

sa

esti ptttin gelttas:i pe llrictcni:r lllca ctl

lo.rsii, rlar nu inteleg cunt ai

pllttlt

s-o cucefesti

le ajungi.

,,rrr,l ,r vorltit cle Grecia, aiintrerultt-o brusc.

ci

cloctclrul consicleri cii

,l\l.t t;tllttttfiC.

rilil ( llt)u

, ,,{,

Ytli llleCa.

tr, rr r {.r \()nl ltlcca faritine?


' ,, r , r rrrr rruri vurbitn dcspre

asta, (leocamdati.

,1, rr.u t,llrir.l, Kon era trfari, cu ntlul siu cal, pe


L,,,,1, rr.t,,( (lr'l;t tttt Scotiitn.

I,,

Mai tirziu, cAnd rimaseni singuri, Leona il intreb;i:

lr

rr

I r, , r, r

optzeci si opt cle ani.

Cum i1i par

SlrLr

i11 rrrrl,.r ,lo;rr rlcspre faptul

seara...Nu-i asa, Koni' Iremeilc tin s'i aratc l)ine chiar

r1r rrrit'

, lr, l,rr, (:t e... CCt'a.. intt'ef'Oi.


I ,, r 1 rrrr( noi/ (.c nclruniiiti lnai tfec acum prin cltp?

cini, l.cona isi privisotul cu aclniratie.

Se iml;nicasc intr-un costur)r alb, inraculat, care-i

nlrtt at sti cttrn yorbesti cu tninc, ar fi

,1',, I r'.r..,, I :ll)luzll.t.

(ilccia. din acclcasi nrotivc.


Seara. la

lrrrrrrr.r

lrlrlr

inc.rcase s-o faca sli sc simtli mica si neinsenrnat;i in


b;rl. . . Acum, o cornl)arlrsc cu femcilc pc carc lc cturosc

99

l,

\1, rr r ,1, lrrrrrrosl


,,1 rrrrl

cxclama Lcona vazinclu-l.

lrr lo.ult' pllicttt surprins cle cntlziasrnul sotici

Leona simti ca explcldeaz:i dc ftlrie. Niciun birbat


spuscse, niciodata.

r,T

eo fiaza ji.qnitoare cu prit,ire [a pu

(lc atractic.

Dlrc;i

lc sunt inferioarir, dc ce nu tc-ai clislit

rl

,r

1,

ul )t ;tlt'ge fCa tffea.

, ,l,ll'tr'-lrr li interesat,

claci n-a; fi aprobat?

LL,ttl,t

'
r l,

r,,,, 1'l

r\h, mandria, din nou.... Cum o sa scot eu

tine?. . ..

r,

r,r,r ,rtr

grecoaica?

,,,u

r,

'r,

,,r r,ru

sinuurdeciziiatitdeimpoftante,darsunt

rl,r.lrr l)rrtcttt sa calirim impreuna, cle acuni

r, ( l ,( t lt' rttiitrc climincala, spuse el, dupl carc isi

-f
ANN

Fl,trtrr rril 'IAINICE

- Air, in niciun caz, rispunse doamna Mortimer, c


sprinten alituri de mama lui Kon,

rdrr,rllr r se aprinserd., ca si cum ar

stil total diferit de cel de la Ardale Hall. Leona isi didu t

sopl ei era un om bogat inci inainte de a i


proprietllilor din Anglia.

seama ca

vi relaxali cu to{ii pufin


spuse doamna Wyndham bitind u;or din palme, pentru
chema pe una dintre seryitoare. Am ficut cum mi-ai
Kon, qi am pregatit pentru tine;i Leona camera cea mai
Ah, cred

cI

e mai bine sI

din partea de sud.

- Multumesc, mamI, spuse el gi se intoarse amuzat


Leona. Bagajele noastre au fost duse deja acolo?

Da,le-a dus Davos, Camera doamnei Mortimer e

lirngdavoastri. Are doui paturi, a;acaleona poate sI d

in

aceeaqi cameri

cu bunica ei daci dore;te,

aqa c

precnat in scrisoare.

( ,rrrrt'r;r rezervati pentru ea qi Kon era deosebit de


tf *f lr r.rs;r, t'u o

Va

dupi

tlft ur':r us('ria.


pril'lnt si lrici.

observe servitoarele ca ai dormit acolo.

Da, aga voi face, rispunse Leona

flri

incintati, uitAndu-se apoi spre usa inalti ;i


fuu,t,t r.rn' tl:idea spre terasa spatioasi, plinl de flori.
hH rrrrrrl ,hrr colturi, Leona observi imediat ovaziinalti, plini
f$ ttwrtl,rliri llbi.
Alr.

}lmn,,

t'trmeri driguqi, exclami Leona

;i

ce terasl

r,rrc l)ot si ies putin si atlmir priveligtea?

lilnlrrrlr'lt's, spuse el, deschizAndu-i usa.

tmi pt' tcrasi, iar Kon o urma atit de aproape, incAt

rtrrrlt lr:rrlti:r in

pir.

I r, hrr rrrirrttnat, Spuse ea,.. Sunt mislini, pe dealurile


Itttt

ll r,t t;irxira

SOtie, atasd.

de ineditul zonei in care

! lht r,r rrr lolli (irecia, rise el.


E

si-l

Desi nu era in acela.;i stil, bunul-gust domnea

Irhr,lr',r z;rrnbi

fi dificil si dorm in fiecare seari cu bunica,

Poli aranjapatul in fiecare diminea$ in a;a fel incAt

de

Ilrrrr,r privi cu interes in jur, comparAnd totul cu casa in

mama ta si-;i dea seama de asta.

iar draperiile de la ferestrele largi erau

ldu'tr r',t l ili;rcului.

l+,rrrr,r

care urcarl incet scara interioari.

rnobili eleganti, tapisatd in alb. Carpeta era de

rtsr,ulrrr';r ulb:i,

Doamna Mortimer o urmi pe seruitoare, iar Kon se


de Leona,

fi cuprins-o febra dintr-o

rht,t

Interiorul casei era de o eleganqi desivflrgiti, degi in

posesia

1L3

il trrr r,irrrt niciodata o mare cu o culoare mai frumoasi


ll ,r rrr,rr sllus cineva asta?

126
-

ANN

E doar bere de ghirnbir, spuse Leona

surprinsl,

lmpuls de afectivitate, il prinse de mnni.

se a$teptase la cu totul altceva, dupl numele inscris


eticheti.

Da, enfluii au adus-o aici impreunl

dupl o scurti ezitue, i;i retrase mina,llsAnd-o


pe a ei sa-icadilpe lingi corp.
Kon insi,

Obrajii Leonei se inrogiri brusc.

cu

rispunse el zimbind.

Apoi, iqi spuse

Ochii ti rlmaseri insl la fel de reci qi Leona se gAndi i

ci ar fi timpul si-i spunl ci


Curnnd, insl,

gtie de ce a adus-o in Grecia.

uiti de acest gind, pentru ci

cd.

era

primul lui semn de rcfiu, ceea ce nu

mca ntmlc.

- Sfinta Theodora a fost sofia impdratului Theophilis, ii


preotul, la pugin timp dupl intrarea lor

atmosfera

mult prea frumoasi.

in

catedrald.

i si vedeli moaqtele, intr-adevir?

De acolo se indreptarl spre marginea oragului, unde

inllp un castel de o eleganli

l.cona incuviinqi uqor din cap.

una dintre strizile cele mai inguste pe care le vizuse


viaga ei, se

t27

PTANURI TAINICE

deosebiti.

Eqti siguri? Nu e prea

pllcut

sd.veziaceste lucruri, ii spuse

apropiindu-qi gura de urechea ei.

-Acesta este unul dintre cele mai irnpresionante castel


tip venefian. Doamnele puteau privi de la balcon duel

,l*ona scuturI din nou din cap;i preotul ii conduse spre o


mare de sticll, pe care o deschise cu griji.
!cona,&p didu

prinlilor, pe ctmpul din apropiere.


Leona privi cu interes dldirea veche, dar gtndul

ii

un pas inapoi, la

vederea trupului

dar preotul se apleci qi siruti mflna innegritl, ca de

apoi imediat, la modul in care ar putea si-i spuni lui


credea, in

ule mare, iqi spuse Leona, inmlrmuritl,

legiturl cu venirea ei aici.

Pierdu insi gi acest prilej, pentru cI dupi asta


duse

si vadi"unadintre catedralele din apropiere

gestul preotului. N-aq putea face asta niciodati.


qi

'l'rcbuie

interesd daca puteau intra iniuntru.

-Vrei si ne rugim la moagtele


Agadar, mintea

sfintei Theodora? in

birbalilor nu era permanent la sex, igi

ea privindu-l cu coada ochiului,

dupl care, impinsi'

si sirutali mina sfintei, spuse preotul,

spre cei doi vizitatori.


se

didu din nou inapoi.

$el moment, o femeie din apropiere, pe care Leona o


ntid deweme ingenuncheatl pentru rugiciune ceva mai

t28

ANNJOSEPHSON

cleparte, se apropie si siruta

mina mumificati, cu o

I'I.,\NURI TNNICE

evlavie

greu de descris in cuvinte.

- Cred ci poporul grec e foarte nair,, spuse Leona, dar isi


.rr

Preotul intinse mina si femeia isi deschise po$eta, cle unde

o1)eri repede gura cu

,rr,t

scoase o monedi, pe care i-o inmina surlzind. Preotul insi

continui si tini mina intinsa. Femeia mai scoase o monedl,


care scoase un clinchct usor, atingencltt-se cle cealalti. I'otu;i,
preotul continua

Cit trebuie

szi

ii

orrsidefrt intotdeauna mai mult englez, decit grec. 'ltrtusi,

rrrr r

lung spre

I,rr

spune mamei acest lucru, rise el cu poftzi.

r' ltlicc[e.

hon continui s-o tinli de mAnli si Lcona isi drtri ca acelc

moneda

in palmi. dupa care se

, lr1r1 si1

indeparti.

Pentru biserica, explicii preotul, uitindu-se cind

1,

De ce fac astaiE oribil, spuse Leona.

Ce metodl sd faci banil.

. Lrploatincl

persoane moafte cu sute cle ani in

\t urn e trn cazinou, acolo si un restaurant foarte frumos.

moas

Ir

,nir

rtun\,
I

E un obicei destul de barbar, tecunosc.

r';r

SC asteptase clesigur

uflni.

Problema e ca nimeni nu stie daci accste mumii

rrr

1'1,11 111

la cei,a special, dar

:rcok), fu uimita cle alnesteculde stiluri al

cincl

clidirii.

De

tctoriall la cel bizantin, \'enetian si renascentist.

r,,nrlrrr,rliit nu
ramirsitele u

ei cle atltea ori ii

h.rr ii propuse apoi si meargi imprcuna sa ia prinzul la


rl.rlr ' rilizabeth.

Dar de data asta, cincl unuldintre preoti se apropie de ei

sfAntului, Kon igi lua sotia de mAna si o trase afari.

spusese bunica

rlintr-o data, obsesii,, in minte: ,,E atit rle bine si ai pe


r rrlr \.1 lllefeU apf0ape."

patronul insulei.

[e spuse ca erau invitati sa sarute picioarele

ile

rrrr;r

',

Urmitoarea bisericl pe care o vizitara fu SfAntul Spiriclon,

autenticc, replica birbatul.

nrt se nrai sfirsertsca niciodatd.

(rrvintele pe care

Kon, clind spre Leona, clupa care vAd moneclele in buzunar,

nu-i

Nu, nici nu m:i gindesc sit-i spun cel? ce stiu ca nu i-ar

sa-i clea? intreba Leona uitinclu-se

sa spun asta,

astepte,

mai puse

mina. N-ar fi trebuit

- Pentru mine nu e nicio problemn, rise Kon. Eu nt-am

Kon. E clezgustitor, acliuga ea.

Femeia

129

ise p:iru deklc fericitli Leonei, care se uitli

srrrl;rinsi in jurul ei.

It.r tt' inteleg, spuse Kon rAzlind, obsen'linclu-i expresia.


l-tr ',, rrrt;ir)t1tli cind constnlctorii au rnulti bani, clar fbarte

.-7
I'I.ANURI TAINICE

Mi surprinde tot mai mult

aceastd

insuli, replici

- Tonul tiu mi face sa cred ci tu ai dirlma fericiti,

lllrbatul o privi cu o mirare sinceri.

Nu inleleg cum a putut fi aprobati aceasti

replicl

ea,

Abia

A fost o zi extraordinara, Kon, spuse Leona surizind.

l\lrrltumesc.

acestea.

13r

l,cona simfi cum i se inrosesc obrajii.

I)in nou isi aduse aminte

continuind si cerceteze din priviri clidirea.

intrarl iniuntru, ci Leona i;i expriml din nou s

,,rrrrrltumesc", pentru faptul

ci nu spusese

niciodati un

ci o salvase.

si nemultumirea:

Cerule!. . . $i toti ace$ti heruvimi odio;i, care im

pefefii!. . ,.

A-steaptl strvezi fresca lui Ahile.

Dupi

asta, urcara pe terasa restaurantului, unde,

Leona se declari

in

mulpmiti, uitindu-se la panorama

carc

intindea inaintea lor.

Ce

gridini frumoase! exclama

ea. Pacat

ci sunt im

\',rt';r.ti se sfrr;i mult mai repede decit ar fi vrut Leona.


l
irrs:i Kon o anunti ci mama si sora rui vor veni in
Anglia
'Irrl
()riciun,
ntlu
toatl lumea surAse fericitd.
l[

cu toate acele statui oribile.

Da, se pare caimpiriteasa El:zabetha fost o femeie

ciudati.

facut-o resedinfa lui de varl.

- Ah, nu-mi imaginez ci o persoani normali ar


locuiasca intr-un loc ca acesta.

lui.

intuneric, cind Kon opri in faga casei

si vid

casa

lui Kon, spuse doamna Wyndham.

ll.r
Ihl

- Cred ctera nebuna, replica Leona. Ce s-a intimplat


- A fost asasinata. Pe urml, kaizerul a preluat clidi

Se frcuse deja

Alriir agrept

Arrglia... Am stat foarte mulli ani acolo, dar am locuit in


u, t r':ii mi-e rugine s-o spun, trebuie sI recunosc faprul ci

|trrr

rst

niciodati in nord.

l);rr in nord e mai frumos, replici Leona, care nu


)6'1, r,'r,' rriciodati de ce striinii care veneau in Anglia nu-si
|rr',,,, s,r v.di nordul, in special in Derbyshire e extraordinar

ll,',,,,rs, r'ru-i aqa, Kon?

l! r'.t,r zilubi

amtJzat de entuziasmul ei, dar rispunse doar

Itttr ,r,lt'r,ir, era o tatd.foar-te frumoasi.

132
Erau doar de

ci

ANN

doui zile din nou acasi, cflnd Kon o anu

PTANURI TAINICE

Leona

qi-i spuse la revedere.

Kon deschise gura si spuni ceva, dar o inchise imediat la

va pleca la Essex.

- Intenlionez si'mi vind iahtul qi mi voi intilni cu


cumplritor miercuri.

krc,

dupi care porni.

Leona rimase locului, uitindu.se cum se indeplrta gi

-Vrei si vinzi iahtul? intrebl ea uimiti.


- Da... Acum n-am timp si mai navighez qi, in plus,
iarna. Anul viitor voi cumpira unul mult mai mare.

- Ah, da, ar fi foarte frumos, spuse ea, cu ochii scli


Avem vila aceea a bunicii la Essex, aqa

ci nu e nevoie

lntrebAndu-se daci

Nu-i

ficu niciun semn,.,

$i nici ea...
Ar fi trebuit sd plec cu el, isi spuse Leona cu tristele.
Acum,

aibi allturi.

Alria

- Nu, rispunse Kon, uitindu-i-se-n ochi... Bunica

sopl ei o privea prin oglindi.

iiva face cu mdna?

dormim pe iaht, adauga ea, Bunica va fi foarte fericiti si

insi, era preatdniu. Ma;ina dispiru din vizorul

ei.

intrati in casi, Leona vilzu pe fereastra sufrageriei o

*tncic care se apropiade casa lor.


tlltindu-se cu mai multl atenfie, observi ca eraRosemary.

mai fi cu noi anul viitor.

inziuaurmitoare, dupi prinz, Kon pleci.


il conduse p?rndla masini;i, deqi ;i-ar fi dorit
mult si meargd, cu el, nu indrizni sl-i spuni. Ar fi vrut
Leona

si-i fi spus ca dorqte sl-i flni companie, dar n-o facu.


Totu;i, se gindi ea, in mod sigur n-ar fi putut
pariseasci bunica, acum

iizimbi

r33

cI i-a rimas atAt de pugin

h voi putea da acum cadoul, se gAndi Leona.

- Ah, Rcnemary, spuse doamna Mortimer,


l,t'ona

ii dldu

in momentul in

vestea. N,ai vizut-o de foarte mult timp,

ll,f ;l?

,. Nrr, r,{spunse aceasta,frtd,sil-i spuni nimic despre

seara

o vazuse ultima dati si in care Kon o umilise

at?n de

nt;ri ie;ise niciunde dupd. acea seari, pentru

cI nu

trIit.
Ai SnjI de tine, Kon, spuse ea cind acesta se
porneascl. Te vei intoarce miine searl?

Kon incuviinli., dar nu porni imediat, privind-o ca Ei

fi asteptat ceva.

L-

slr se mai intAlneasci nici

in ruptul capului cu

Irlt't':rre asistaserl laaceascenl. Acum, nu mai vroia si


to(ttl ei.

134

PtANUru TAIMCE

Kon le anuntase de curtnd cilva.dao petrecer foarte


gi

Irona

se entuziasmd,de

rceastiperspectivl. Ia fel

;i

ei.

135

mama ta.

kona puse un scaun lingi foc qi-Ei inviti prietena si

se

a$eze.

- Eu mi duc in camera mea, siml odihnesc pu$n,


Sper

ci nu te deranjeazi.

kona aruncl din nou o privire pe fereastri.


tocmai intra pe poarti.

Rosemary? E

in legiturl cu David?

incuviinlihta.

Da,

Leona suni apoi din clopolelul de pe

misuli

gi,

cind una

dlntre seryitoare deschise uga, kona comandi ceaiul.

- Nu te simli bine, bunico?


- Mi simt bine, dar puSn obositi. O orl in pat mI va
pe picioare

kona

- Ce s-a intimplat,

ipi privi bunica, exffem de ingrijorati. Pas,ii bltr

doamne nu mai eraurtfutde sprinteni caaltidati^.


E doar pufin obositi, se

imbirbnd kona, refuzind

Am fost o nebuni

si

ml-ndrlgostesc de el, dar ne

atilt de bine, pdni in momentul in care a

intilnito

Clea. M-am

gindit...

Dar

te-a incurafat

Nu chiar, dar ne simfeam foarte bine impreuni. Avem

eI...

in weun fel?

atit

multe lucruri in comun, spuse fata, dupitcare, dintr-o dati,

gindeascl laaltcsra.
Rosemary urca deja

ufa.

ii atinse ugor umerii, cu compasiune.

scirile gi Leona se duse si-i

Cit de fericitl sunt si te vid! exclami

Nu mai pot si ies niciieri, adiugiiRosemary, Hrd,vlagd..


merg, dau de David gi de Clea.

ea, dar

privirea prietenei ei se opri brusc. S-a intimplat ceva r{u?

-Am
ideea

ieqit si

mi plimb pugin prin

sat,

dupl

care mi

si trec pe [a tine.

Leona o

inviti in sufrageria micl, unde, apropii

de gemineu, Rosemary spuse Lptoape goptit:

Sunt aga de nefericiti, Leona... Am simtrit

vorbesc cu cineva. Sunt lucruri pe care nu le pofl di

ticu, amintindu;gi cum Drvid o ignorase complet pe

in

seara

in care fusese ea la bal, indreptindu-gi toati

asupra ei.

Dar, Rosemtr!, de ce te gindegti


clar

ci e tipul ciruia-i

place

atit de mult la el, cind

si schimbe mereu faa cu

tntilnegte?
asta

pentru ci$-aficut gi 1ie curte, insearuuil

136

ANN.IOSEPHSON

I'I.NURI TAINICE

- Da, dar eu nu voi merge.

Leona incuviinta.

gisqti

O si-ti

se

pe cineva potrivit pentru tine, Rosemary.

Probabil Rosemary auzise de povestea ei cu Kon, din seara

in care

vizusera ultima dati, i5i spuse Leona, uitAndu-se cu

lui

si tu esti atractivd, raspunse Leona.

mult mai impomant

aprecieze qi alte

l,,

rt'rlc

cit de rnult igi clorise ea

lrl c plecat de aclusi pAna miine. E la Essex, cu ueburi.

calititi ale ei, nu doar

Si.., nu vaafla?

pe

Nu

I t,rr

dupi ceJ cunosti mai bine.

- Da, mi-ai mai spus asta.


- Da, ;tiu, dar e adevarat.

Oricum, sunt sigura ca daci

didu seama imediat unde batea prietena ei ql

irrtrebi cu un zimbetfugar:

E bal, discara, ca de

si fiu foarle fericiti si vid cllm o paraseste

rrl pe Clea, imecliat ce te va vedca pe tine.

obicei la data

asta?

i,l

1r r l,ri

tu seama ce fel cle om e acest Davicl si ca nu meriti

I
I

Surt convinsa de asta, dar pc mine mI intcreseazii cloar

veni tu labal, David o va lisa pe Clea imecliat.


Leona igi

vid de la cine.

,Ur, bine. O

David e o persoana extrem de interesanti. iti dai

de asta abia

David,

[)lrr... sotul tziu?

fizice.

prilejul sI por,rsteasci mai departe

ptv;i.

Acel gen de birbaqi nu merita sii le acozi nicio aten

rispunse Leona, gindindu-se

aceea odioasa,

I)a, daca afa te voi putea convinge ca nu trebuie sa.ti mai

- Asa crezi ru, dar birbatii se uita doar la fiumusetea

si

dupI.. , dupi ror ce U s-a intAmplatl

Atunci,.. mergi la bal diseari? intreb;i Rosemary dupa o

In plus, tu ai si u

frumusetea fizici. Cel pufin, aqa vad eu lucrurile.

cineva care

Vrei si mergi labal,

r',| 1g s-2 intAniplat,

caracter foarte frumos, ceea ce e

el?

r,u'r' c Clea, nu va piercle

- Ah, Clea e asa de atractiva.

ca nu trebuie sa

- Ah, deci ai auzit.. . Am fost sigurl cd fiinp

niciodatl,

continua Leona.

-Dar

muti brusc spre mine, te vei convinge

It' rwd gAndegti la

David nu e prea sigur de sentimentele

Daci vom merge irnpreuni si vei constatacatoati,atentia

lrri se

atentie la expresia fetei prietenei sale.

r37

sa

tl
I

r, rr,r ll'tintenfi pentru el.


\trrr ci nu mi ctezi, clar Davkl e o persoanl minunatd,

rl,l\(
l)(

li( )selnary cu

convingere,

\r nu era de aceea$i pilere, Leona nu mai facu niciun

- "-..*-.ery{

138

ANNJOSEPHSON

I'IANURI TAINICE

comentariu.

Totusi,
petrecerea

Cum Leona ii promise imediat, David ii spuse ci fusese ceva

in

acea seari,

la

bad

hotelului unde avea loc

;i unde intrase impreuni

(,lcei. Astfel, fusese nevoit

cu Rosemary, stAnd de

agreabila, imediat ce se obisnuia cu cineva.


a

vorbi

- i1i place Rosemary?


Da, foarte mult, raspunse birbatul, uitAndu-se in di

Din cite gtiu, ati fost o vreme impreuni.

V-a1i certat?

Nu, deloc.

si

Oricum,

cleanu mai juca niciun rol

rrr viata mea.

pi-l intrebi:

fetei, care tocmai se intAlnise cu una dintre verisoarele ei.

s-o influent eze peClea

lingi tatil ei.


A trebuit si fac asta, pentru a-mi ajuta tatil.

rrrrcdiat ce problema era rczolvati,,

in momentul in care prietena ei se ridicl pentru

Dar mai esti

Nu.

Rosemary crede

trnt'. Mi'n spus

inci totusi cu Clea.

ci da, de

asta n-a mai luat legitura cu

ci nu rezisti sa te vadi cu clea tot timpul,

r,rsl)unse Leona, convinsi

fiind ci Rosemary n-af ayeanimic de


r rlrit'ctrt. Nu in acest
caz,incare David dorea ca lucrurile clintre

Da, rlspunse el scurt,

'

\;i se clarifice.

Ah, atunci de asta n-am mai intilnit-o. Am vrut si-i

- Nu te supira, te rog, ca te-am intrebat toate acestea,


Rosemary mi-e tare dragi si, normal, as vrea sa

;tiu cum

lucrurile intre voi, acum. Daca te deranieaza, poti

si

rispunzi.

tr

l.lirrrez, dar se pare canu are telefon. fu vrea atit d,emult

rr lrr;rnr

rclatia noastri. Sper

ci mi

i\r trebui si fii convins de

si

poate iertr.

asta.

ci esti o fatd.grozavi, Leona, inci din prima clipi


ilr (,il'(' te-am intilnit. Am sperat ci te voi putea cunoaste mai
Arn stiut

David incepu apoi si-i spuna ca arusese


Rosemary, dar

in

viaqa

ginduri

serioase

lui intervenise apoi ceva nea$teptat

lucrurile luaseri astfel o alttr cale.


David

si incerce

rrrtcrvini pe

fu de acord cu prietena sa, ci David era o persoana extrem de

nfte cunoscuti, Leona profiti de acest prilej

de piminturile lor, o afacere in care era implicat si tatil

It'.r;at

vorbi cu el, Leona isi schimbi radical parerea despre el. Astfel,

r39

ii ceru apoi ca ceea ce ii

confidentinal.

lrlrr. si

uamgatasi nu mai vorbesc deloc cu clea. Nu stiu

daca

,rl r rlrst.lV2t.

spusese

si rimAni

l);r, am observat, rispunse Leona zimbind, pentru

ci nu
prtr',r s:i nu aprecieze fapful ca, desi David fusese atras de

i
i

140

ANN IOSEPHSON

fizicul ei ca mai toli birbaqii pe care-i intdlnise pdni atunci,

fusese la dans

ci sotul ei va putea afla

in lipsa lui. Cu toate acestea, aflase.

NI-ai

in mod surprinzitor dorinla de a o insoti la cumpardturi


Trebuie sa cumpar gi eu ceva de la farmacie, spuse el.

\/om discuta acasi, spuse el furios.

Si, intr-adevir, de cum

Astfel, plecaserl impreuni, iar doamna Mortimer

rl;urs

Dar nici micar nu m.ai lisat si.1i spun de ce am fost la

in lipsa ta, spuse ea, pdnile sughigrile de phns.

- Nu e nevoie. $tiu. Mindria ta odioasi a fost de vind., ca

acasa,

Ce plicut e

si conduci

cdteva minute de la urcarea

altcinera, spuse Leona

rrrtotdeauna. Nu.i

in masini.

intilni cu Clea la acea ori,

acolo,

Leona! se auzi ea strigati, imediat ce

ospltirila ii

bine la dans, martea trecuta? Din picate, eu n-am reugit


merg, dar am auzitcd.tu ai fost, spuse ea, uitdndu-se lung

la bal singurl.

tlu nu-i place si danseze, daci ru

Am intrebat... nu.i

l.cona se

didu un

asa?

pas inapoi, dar el o trase

din nou lingi

r'l

l,eona simli

ci

se

sufoci de furie. Ceea ce nu-i putea ierta,

lr,r lirptul ca o oprise in momentul in care dorise si-i explice


rh't't'sc dusese la bal.

la una din mesele de lAngl fereastra. Ce surprizi! Te-ai si

Kon, Cred ci soqului

aga?

l.cona nu rispunse.

- Totu;i, bunica ta s-a bucurat, desigur, ca ;tii si cond


- Ah, da, bineinteles.
- Ce zici si ne oprim gi si bem o cafea?
- Minunat, rlspunse Leona, firi si-i treacd, prin cap ci
-

intrari in casi, Kon igi varsi asupra

rrrlxirat atit de mult.

plus, vreau si-mi caut ni;te cimigi.

putea

tridat imediat ce m.am intors cu spatele, Foarte bine,

ci toati furia retinuta ptni atunci, de la aflarca vegtii care l-a

Bakewell.

indici

- Deci, a$a, spuse Kon, agezindu-se pe scaunul din fala ei.

La doar o zi de la intoarcerea lui din Essex, Kon isi expri

Leona nu-i rispunse si se asezala masa pe care le-o

tinira chelnerili,

dorise totusi si-i cunoasci si sufletul.


Leona nu se gAndise niciodati

t4t

PLANURI TAINICE

Voi scoate eu mAndria asta din tine,


r r r lt

ricni el, scuturind-o

xltil puterea,

l.t'r rna

nu mai simtise o asemenea frici niciod

\r' li vrut s.o strige pe bunica sa, dar stia


rhr'grllrtc lui Kon,

attin viala

ei,

ci i-ar fi dat

742
kona

se

prea mAndrl pentru aface primul pas, nu-i

indrepti spre camera ei ;i, in mod surprinz[tc

birbarul nu-i mai spuse

nimic.

Dar n-a fost mindrie! Na fost mindrie! qopti ea obsesi

Leona simli

mi iubeqte... Atunci, de ce i-ag xda dragostea


rlspunse Leona, dupi care, simlind, dintr-o dati

Kon nu

mea?

N fiviz:stce-a fost.
Kon nu mI va iubi niciodatl, iqi spuse ea apoi.Dacd,
iubit-o cit de cdt, n-ar fi putut s-o bruscheze, cum a ficut-o.

prezen[Asogului ei in

afectuos...

E atit de plicut si ai atenlia unui blrbat, ii


aceasta intr-o searl. Ai obsenat cum mi-a pus una di
pernele de pe c"napea.la spate, ieri-searfl? Sau... cind m
adus un pahar cu

limonadl?

.l

Leona incuviin{ase, absenti. $i ea ficuse toate aceste

inainte, darbiltimdoamnl pirea sI nu-gi mai aminteascii

- Cum vi mai merge impreuni?

intrebd doamna Morti

zimbind.

- Ce vrei si, spui, bunico?


- PIi, gtii ci vreau sI te vid fericiti, inainte de a. .
- Sunt fericiti, bunico:
- Nu, nu egti atitt de fericitl cum ai putea fl.

Urmi o pavdscurtl, dupi care birtrfrrnaadilugd:

-Nu sunt oarbil,

Nu inteleg ce.

-Badt. iryelegi

Leona.
.

foarte bine. Egti indrigostitl de el,

,(

aga?

ci i se inrogesc obrajii,

imediat ce se vizu in camera ei. Daci m-ar fi lisat sI vorbes

Cu bunica ei era intotdeauna

143

PTANTIRI TNNICE

ANN

6a

sufrageriei, se intoarse brusc spre el.

De cAt timp era acolo? se intrebi ea, pllind. Apoi, se ridicl


gi ieqi

din sufragerie.

PTANURI TNNICE

145

intrebi ea, furioasi.

- Pentru cI m-am gindit la voi... [a tine gi la bunica ta.


(lisitoria pfueasafie cel mai mare ajutor pentru voi, in situa{ia
irr care era1i. li-am spus oricum ci nu voi fi fericit cu o
ciisitorie de convenienli., ix acum imi parc de-a dreptul
lntolerabili, in ceea ce ne privegte.
Leona igi intoarse privirile spre fereastri, uitindu-se lung

tprc dealurile impldurite.

Capitolul 10

Atunci, mi-ai spus ci vei fi totu$i mulpmit.

Kon

ticu o vreme, dupi

care spuse cu

hotirire:

- M-am inselat. Nu sunt mulqumit. E cea mai nefireascl


Trecuse o

slptlmAni de la ceartalor, cind Kon o chemfl

Leona in sufragerie,

dupi ce acesta

se intoarse de la

Trebuie si vorbim, Leona, spuse el cu riceald,

Instinctiv, tinfuagtiu cI va trebui sI asculte ceva


tnainte ca sotul ei si inceapi si vorbeasci, Leona il

trrr li dejadivo4ali,

in ochi qi addugtr:

asa

ci vom fi liberi si urmim alt drum.

- Nu, rispunse ea aproape neauzit, pentru cI gura i se


iii pieptul ii fu

pirlseqti?

Da, E o decizie pe care am luat'o

A1rri,

dupl ce m'am

poate fi fericiti.

Dar... de ce nu te'ai gindit la toate

cuprinsl de un atac de mAndrie, Leona ii rispunse ca

t,;t lllcca.

astea mai di

stribltut de o durere frrdmaryini.

firrriine acolo doar atatatimp citvamaitrli bunica ei, dupa

foarte bine, Acest tip de cisitorie caceape care o avem

ci

- Ne vom glsi fiecare dintre noi pe altcineva. Ptni atunci,

ochi mari qi speriatri:

tu seama

pune aceasticasipe numele tau, plus ferma qi tot ce e aici.

neplicut,

- M.,.mi

i1i vei da gi

tttr rlreptate.
Kon o privi apoi lung

ei calare.

lrgilturl care poate exista si, cu timpul,

Vonr vorbi despre asta atunci,

ln rhi r'.1itul

siptimdnii.

replici

el. Eu voi pleca de

ANN

146

- La sf.. sfirqitul siptiminii?

PTANURI TAINICE

repeta ea.

Urma o tlcere lungi, timp in care umerii lui se adunaru

Nu, nu putea fi adevarat... Era un co$mar doar..'Se

incet.
A;adar, ii plsa ce va simli bunica ei, dacd,le va pirisi..

trezi din el gi totul va fi altfel.


Totugi. . , Birbatul din fap ei era foame real. Nu putea

din aceasti situagie decAt intr-un singur mod'.. MAndria ei


fi insi foarte afectattr, dacd'vaface ceea ce'i trecuse acum
gind.

Cuvintele

lui o surprinseri, insi, ca gi zimbetul

suferea

Va fi bine. Nu-1i face probleme pentru ea. Am vorbit deja

Leona

iqi vor gisi pe altcineva? El, sigur' Ea, insl, nu mai

-A

Abia in hol igi dadu seama ca nu se gAndise deloc la

ir a

de o durere cumpliti.

Nu-i pasi cI vei pleca?

Bunica tine foarte mult la tine, Kon. . . Nu-mi vine si cred

r ;r ;r

primit aceasti veste cu calmul cu care mi la;i tu si ingeleg.

Hall.

ridici din umeri, cu

intreab-o, dacl nu

mi

nepi.sare:
crezi.

r\poi, se intoarse din nou spre fereastri..

Kon alusese dreptate. Bunica ei eru perfect de acord cu

Kon era la fereastri, uitindu'se peste gridini.


se intoarse incet spre ea

lumina pe fala lui, ca

aceasta e unica

noastri, mai devreme sau mai timiu trebuie si ia sfAr;it.

Kon

intoarse in sufragerie.

ci

inleles cu exactitate tonrl. $i ea e convinsi ca o legiturd

ei, Ea va fi distrusl, daci intr'adevir Kon va pleca de la

Gindindu-se la toate acestea, dupi o clipd de ezitate

i;i simli inima stripunsi

- Cum?...

nevoie de nimeni.

capul sus.

ugor

solu1ie.

pricina deciziei lui.

Astfel, dupi ceJ privi o clipi cu disprel, pirasi inciperea

lUllUZat.

t'u ea qi a fost de acord. Mi-a spus cI inlelege

Nu,.. Kon nu va sti niciodati cit de mult

Cind o auzi,

147

si...

Ce fusese

;i cum s'ar fi a$teptat ca

rlt't'izia lui:

gindit ce se va intAmpla cu ea?

gi

l)ar a acceptttaceasti condiqie in momentul in care mi-a

se-ntoarci?...

- Bunica, spuse Leona incet, privinduJ cu insistenli.

blrbat tinir

puternic. Nu ;tiu cum te-ai a;teptat si


Ir rlrreze la nesfir;it o cisitorie ca cea" pe care o are cu tine.
lr un

rllrrt

sri-i

fiu

ltturrrisiunile.

sogie,

replici Leona, enervatl. Nu-gi onorezi

t49

PIIINTIRI TAINICE

- Nu cred cd"n-aficut,

pfinl acum,

ceea ce 1i.a promis.

I;i

convinsi insi ci a sperat ca"aceasti,cisitorie si intre in timp

despre acest fapt:

normalitate.

Nu mi-a dat niciodati vreun semn ci ar dori asta.

pauzd.

fi

putut

A avut intotdeauna succes hbirbaqi, dar un so[... e cu

totul altceva...

Nu gtiu, bunico. . . Pentru ci el. . . nu mI iubeste.

-Are

- N-ai cum si gtii asa. Vrei si spui... ci intentionezi

Peste

-Am spus... ci nu qtiu. Vrei si spui cd,daci'.. voi avea


astz"

e ceea ce gAndesc,

Apoi, realizi cu surprizit cil intr-adevir de mAndria ei

kona, spuse

alesese

Mortimer, dupi care i;i intoarse brusc fafa, ca qi cum n-ar m

fi suporat privirile nepoatei

alte citeva momente, insi, iqi spuse ci nu trebuia si

fie interesatl de ceea ce spune lumea.

soful meu owagilnormali... nu ya mai pleca?...


Da, oract

ceea ce a meritat..

in mod sigur, Clea se va bucura din toati inima.

respecfl datoriile de sogie?

Era de aqteptat, cu mAndria ei. Ce bi,fuat ar

suporta?

- $i dac-ar fi ficut-o? intrebi doamna Mortimer dupi


-

imagini apoi ce vor spune prietenii qi cunoscu{ii ei

sale.

se

praful, exactLqL cum ii spusese Kon cI yaavea el gnji

si se-ntAmple.

ln

noaptea dinaintea plecirii lui, Leona alu impresia

toate simlurile

ii

erau atrofiate. Nu putea

si

se

ci

ginderccila

sI pl.#tngisau si sufere.
Asta ptnd in momentul in care LlJzi nigte zgomote in

nimic, nici

camera ildtrxatil.

'

isi impacheta cumva Kon, lucrurile? Inima incepu silibatit

Peste citeva zile, Kon

o anunli cil va pleca sAm

dimineaga de la Ardale Hall gi

ci

se va stabili la casa

lui

sudul Angliei.

Leona

trili un

cu o violen$ ingrozitoare gi o durere de nespus i se install tn

tot corpul.
lqi impachetaintr-adevilr, lucrurile? se intrebl ea din nou,

adevilrat calvar

dupl

acest anu

intrebindu-se cum vafivialtei dupi ce Kon nu va mai fi

cu disperare.

Miine, pe vremea asta, camera lui va fi goalit?

150
Zgomonrl urmltor

o ficu si

r51

PLANTIRX TNNICE

ANN

se ridice din pat qi sI

normall? intrebi Leona, dupi care incepu si plingi. Voi hce

apropie de uga comunicantl, pentru aauzimai bine. tgi

tot ce vrei. . . Tot ce-mi vei cere, numai nu mI pirlsi. . . T. . .te

cu dosul palmei transpiraqia care i se sffanse pe frunte


asculti cu mai multi atentie.

implor... sI nu mI pirlsegti... Nu pot si triiesc


Kon...

Bitu

agadar incet la

mai

Ca qi ea, -era

ar

incl imbrlcat in flnua cu care

fusese la

A$a

kona,

kona simli ci
- Kon...

ce doreqti?

intrebl el privind-o cu rIcealI,

Bunica...

Blrbanrl ii ridicl bdrbir, for,tind-o sI i se uite in ochi.

n-o mai amesteclm pe bunica in asdel

probleme?

..

Leona

cu mine, Kon, dacL . . vom avea o

i;i ridicl spre el ochii plini

fri

sI spuni

ceva, dar emolia

puremici fl impiedici.

pini cind, in sfArpit, Kon

rlspunse:

-Ti-afosqatit de greu sI treci peste mindritapinilacum,


thagostea mea. Da, iubirea mea, m-am indrigostit de tine din
primul moment in care te-amvizut.

- Din... primul moment?


'- M-am clsltorit cu tine pentru ci te iubesc mai mult decit
orice pe lume, spuse el, zimbindu-i simplu.

frimnnti r$tatimiinile.

rlmine

s,i

Arunci se stranseri doar cu putere,

cd...drci... dacil...amayeao cisltorie normall... tu nu


mai plrisi..,

Leona iqi

qor

de lacrimi:

ron

Eu...Noi... Vreau sI spun...

si

dragoste! Ce greu 1i-a fost sl-mi spui toate acestea!.

- Ai. . . spus. . .cI sunt. . . marea a dragoste?

este la fel de tensionat cum era ea.

-Dt,kona?

Yrei

fi vrut so pistreze acolo pentru totdeauna. Oh, marea mea


Vocea lui tremura

degi era deja miezul noptii.

-Vei.

si-gi

- kona, spuse el qi o strinse cu putere la piept, ca pi cum

Kon deschise uqa, surprins.

vorbele

$tiu cI nu mI poli iubi, dar rryeau si fiu sogia ta...


cum e normal si fie o sofie...

mai tare.

Da,

porti controla

upl

Nu se auzi insi niciun rlspuns gi-atunci bltu inci o

firi

Leona iqi acoperi obrazul cu palmele gi continul,

Mindria ei displruse astfel cu totul, dar nu mai


importanli. Doar un singur lucru mai conta in aceaclipd...

firi tine,

cI

MA. . . iubegti? Din

primul moment? Ah, nu cred ci a fost

152

PTANURI TAINICE

ANN JOSEPHSON

o au marea majoritate a fcmcilor din Grecia, in sensul


acesta m-am referit la lectia de umilinli pe care trebuie s-o
care

posibil, pentru ca m-am compulat de-a dreptul oribil,

- Nu pot si te contruic, in acest sens, spuse el, rizind.


Oricum, m-am indrigostit de tine cea reali, nu de cea care

primesti. Tu ai crezut intotdeauna

se

si inteleg, pina acum.

iti amintesti?

- Da. .. Eram foarte speriata atunci, perltru ca nu ;tiant de


pini in acel moment.
Da...Ceea ce am vizut atunci in ochii

ce nu ma cautase

tii

atit

de

Kon ii prinse atunciobrajiiin palme si incepu s-o sarute cu

o pasiunc noui, pe care Leona n-o mai cunoscuse niciodati


inainte.

- Kon, murmuri ea, cind elii lisi buzele, pentru o clipi.


- Iubito?
- Bunica stia ci tu mi iubesti, cind m-ai cerllt de ne\asti,

frumosi...
Kon se opri din vorbit, pentru a-i saruta ochii, rAncl pc rAnd,
apoi continui:

- Mi-au aritat ca am gasit-o pe fata mea.


- Atunci. . . mamA ta a stiut ca tu te-ai indrigostit

ntr-iasa?

- M-am gindit ca doar i-ai spus mamei tale asa... Si mI


intrebam cum mai poti s-o privesti in ochi, dupa ce-ai mintit-o

r;r rruffu

spital... De

asemenca, i.am explicat

ci tu

dati fiind prima noastri intilnire. CAnd i-am spus

si mi cisitoresc cu tine, am precizat ci ra fi

,,rs;itorie de convenienta la inceput, din cauza sentimentelor

r.rlt'fhti de mine.

astfel,..

Kon nu rispunse

;i

,il

(' m-am comportat cu tine, clupi tot ceea ce-ai facut pentru

rurrt'. Mi-e ru;ine, Kon, ca m-am comportat astfel.

pentru a-i da o lectie, vizincl modul de a fi al marnei lui.


sa

- Oh, Kon, a fost de neiertat modul lipsit de gratirudine in

Leona se gindi atunci ca cra un

moment foarte potrivit sal intrebe daca o luase in Grecia doaf

t<rt

iu'e am vizitat-o la

rrr:i detesti,

- Bineinteles.

Nu m-am ginclit

- Bineinteles, draga mea. I-am spus intr-una clin zilele in

de mine

de cum m-ai r,izut...

urnilinta e ceva foarte

- Da, mi-ai vorbit despre asta si inainte, dar mi.a fost greu

care mi-ai vodrit despre bunica

ta, pentru prima oara. Eram pe iahtul meu,

ci

rusinos si n-ai realizat ca e de fapt o mare virtute, la o femeie,

vedea la suprafa$. Cred ca mi-am dat seama cu adevirat ce

inimi mare ai in momentul in

153

Ah, uncle a disparut toata acea mindrie a ta, dragostea

fie o lecqie, iubito. . . Am dorit insi tlin

sufletul strvezi frumuselea ei interioara. Il cl frumusete

rrrr',r1

o inuebl el

rizind.

ANN.IOSEPHSON

1,54

S-a

sfirimat in mii de bucilele, pe care le-am ingropat.

Kon incepu si
CAt de

ridi

foafie tare.

mult il iubea, se gindi Leona qi cit de mindrl va fi

de el, intotdcauna..

PTANURI TAINICE

de tine pentru totdeauna.

Ochii lui negri o priviri cu tandrefe ;i, mai inainte ca Leona


sd-;i dea seama ce se intlmpli, Kon puse stipanire pe buzele
ei si o

155

siruti din nou,

cu arcloare.

Alr, cAti bitaie de cap v-am dat,rise Leona, retragindu-se

si continui, adauga el, dupi ce i-anr spus bunicii


tale ca te iubesc gi vreau si te iau de nevastd, ea mi-a sugerat
si-ti spunem ci aceasta casi i-a fost dati in folosinli cloar

usor.

pentru o perioadl de cincizeci de ani.

spune-mi iubito, tu in ce moment airealizatca nu poti

Si, ca

Vrei sa spui. . . ctri-a fost dati pentru toatayiata?


Ah, cit de smecheri a fost.. . De fapt, amAndoi ati iucat

-Da,

si

rAda

;i

se vazu nevoita

si admiti cd era

indrigostit de tine de cind te-am vizut la club, i1i aminte;ti?

- $i... atunci...bunica nu e chiar atAt de bolnavl?...

- Nu, nu e atat de grav, de asta am propus s-o luam in


Grecia. E adevdrat ca s-a simtit puqin

- Sper ci n-am fost prea antipaticd,,


-

extrem de bucuroasi, acum.

slibiti intr-o vreme si asta

i-adatideea si-1i spunem ci a alut un atac de cord, ca sI te facii

din

- Ah, nu m-am gAndit niciodata ci bunica

Nu, mi-am dat seama

cd.

atunci.

aroganta ta e doar un scut. A fost

o masci foarte urdti, Leona si am fdcut mult efort pentru a o


putea inliiura.

- E adevirat, recunoscu

ea.

Apoi, Leona incepu sl-i spuni de ce se dusese la bal si cum

reu;ise sa-i faca pe Rosemary si pe David

si te gindesti mai serios la cisitoria cu mine.


mi-ar putea facc

Te iubeste foarte mult, Leona. N-a vrut decit

si te vad;i

cisi.toritl cu un barbat care sI te iubeasca si care si aibi grijl

si fie din

nou

irnpreunL

-Dar

asa ceva.

Mi-am dat seama de asta de ceya vreme, dar cred ci m-am

('tou.

dar a fost foarte bine asa.

Leona incepu

traifrri

- Ah, cit timp am pierdut, iubito, spuse el si o siruti

foarte bine. ,.

mine?

-Da...

- Erai impotriva cisitoriei, in general, iti amintesti? Dar. .

de ce nu mi-ai vorbit despre toate astea de la inceput,

rrrbito?

Dar cum si-ti spun, daci nu m-ai lisat nici micar si

r56

ANNJOSEPHSON

PTANURI TAINICE

deschid gura?

Oh, iubito, imi pare atat de riu, spuse el gi o saruti pe

Ce

driguli

L57

esti. . .Rusinoasi;i naira. Pii. . , nu cred ca am

intAlnit niciodata pir;rdla tine o femeie pe care s-o doresc atnt

obraji, apoi pe buze si pe curbura gAtului. Mi poli ierta?

de mult.

in loc de raspuns, Leona il siruti cu tandrele pe arntndoi

- Dar ai spus ca ai ar,ut multe femei in Grecia.

obrajii, dupi care incuviinli usor din cap.

-.Aqa am spus'/ rAse el. A fost o minciuni.

- Stii, continua ea, in ziua aceea in care bunica a vrut si

Adevirat?

spuni ceva in legituri cu localitatea in care triieste mama ta fi


a afirmat ca n-a fost interesatl de asta p?nala un moment dat,

Nu.., Nici in Grecia si nici aici n-am cunoscut

cind tu nu $tiu ce i-ai cerut,., Am stiut atunci


e un secret pe cafe eu nu trebuia

ca intre voi doi

si-l aflu, pentru ci tu i-ai facut

semn si nu mai continue fraza.

- Nu. N-ai qtiut, iubito. Doar ai presupus. ..


- Da... Totusi.. . dac-as fi ;tiut ca mi iube;ti. ..
- Nu puteam si-1i spun, pentru ci era necesat, mai intii si
te vindec de aroganla ta infiolatoare.

interiorul meu, nu doar fizicul meu... Pe tine nu

te

ca. . .

Dar citeva, tot ai ar.ut. ..


Una, sau doua, da. E;ti geloasi?
Pentru cele din trecut, nu.

.. Dar daca,..

Buzele lui ii acoperirii gura gi se sirutara, iaraqi si iarisi, cu

patimi.

$tii, ti-am bltut

in u;a, pentru ca am crezut cI-$

- Nu. Am plimbat doar pufln vallzele pe duqumea...


- Cum?... N-ai avut de gind si te muti?
Nu. A fost din nou ideea bunicii tale sl-1i spunem ci plec,

pentru ci a descopcrit ca mi iubesti.

Am vrut sa spun. . . ca ai arut ribdare si ma schimb,

aqa

magindeam ca nu te intereseaza sI faci sex, continui

ea,

desi se inro;i pinl-n virful urechilor, spunind toate

- Ce? intrebi el uimit.


-

multe fete.

impachetezi hainele. . . Asta faceai?

- De fapt, intotdeauna am cautat pe cineva care sa vadl


intereseaza sexul gi asta..

foarte

Da, recunoscu ea. Oh, dar bunica mea e a;a de gmechera,

rAse ea, Am

triit

cle asta niciodata,

astea,

Sau... ca nu te interesezl si faci sex cu orice pret.. , Nu

alzituri de ea atilia ani si nu mi-am dat seama

pina acum. N-ai alut

cle

an fost in agonie, la glindul c:i o vei face.

$tiu...

.A

Da, am suferit anrinrloi, iubita mea.

gind

sa pleci, iar eu

158

ANN IOSEPHSON

-Acum, toate acestea au trecut, rlspunse ea cu fervoare gi,


uitindu-se in ochii soglui ei, fu cuprinsi de o emolie
extraordinarl,vizind citdtandrege era in ei.

Sfrhr;it

S-ar putea să vă placă și