Sunteți pe pagina 1din 17

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

ParlamentulRomâniei

nr.

200/2002

pentru aprobarea Ordonanței deurgențăa Guvernului nr. 97/2000 privind

organizațiile

cooperatiste

d

egea

r dit

Învigoaredela08.05.2002până

la 01.01.2007, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa de urgenţă nr.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5

care permite accesul la

orice

formă

actualizată.

Cumpara orma t

li t̆

15

formă actualizată. Cumpara orma t li t̆ 15 LeicuTVA ParlamentulRomânieiadoptăprezentalege.

ParlamentulRomânieiadoptăprezentalege.

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

SeaprobăOrdonanţadeurgenţăaGuvernului nr.97

SeaprobăOrdonanţadeurgenţăaGuvernuluinr.97din29iunie2000

privindorganizaţiilecooperatistedecredit,publicatăînMonitorulOficial

alRomâniei,ParteaI,nr.330din14iulie2000,cuurmătoarelemodificărişi

completări:

1.Laarticolul5,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

Art.I.

" Organizaţiile cooperatiste de credit au un număr variabil de membri cooperatorisau,dupăcaz,decooperativedecreditafiliate,carenupoatefi mai mic decât numărul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperativedecreditafiliate,stabilitprinprezentaordonanţădeurgenţă."

2.Laarticolul15,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

" În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legaliaudreptuldoarlarestituireapărţilorsocialesubscriseşiadividendelor cuvenitepentruperioadaîncareaudeţinutcalitateademembrucooperator."

3.Articolul17vaaveaurmătorulcuprins:

" Părţile sociale pot fi vândute, cesionate sau gajate numai între

membriicooperatori.Elenupotfireprezentateprintitlurinegociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de cooperativa de credit sau faţă de terţi şi nu suntpurtătoarededobânzi. Membriicooperatorinupotsolicitarestituireaparţialăacontravaloriipărţilor socialesubscrise. Părţilesocialesuntindivizibile." 4.Dupăarticolul17seintroducearticolul17 cuurmătorulcuprins:

" În scopulîntrajutorăriifiecare membru cooperator care solicită un

Art.17. 1

împrumut trebuie să depună un fond social ce va reprezenta cel puţinazeceapartedinvaloareaîmprumutuluisolicitat. Pentru fondul social depus membrii cooperatori beneficiază de o dobândă anualăcareseaprobădeadunareageneralăodatăcubilanţul,înfuncţiede rezultateleeconomico­financiarealeunităţii. Fondulsocialnupoatefiretrasmaidevremedeunandeladataachitării ultimei rate de împrumut şi a dobânzii aferente, cu excepţia unor cazuri prevăzuteînactulconstitutiv."

5.Laarticolul18,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

" Cooperativele de credit repartizează anual 25% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării condiţiilor necesareînvedereareduceriicosturiloroperaţiunilorbancaredesfăşuratecu membriicooperatori."

Art.17.

1

6.Laarticolul21,literelea),c),d)şij)voraveaurmătorulcuprins:

" a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum şi de la persoane fizice, microîntreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale,persoanefizicecuprofesiiliberalereglementate,cooperative,care domiciliază/ausediulsocialşiîşidesfăşoarăactivitateaînrazateritorialăde operareacooperativeidecredit;

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

c)
c)
c)

c)acordareadecreditemicroîntreprinderilor,organizaţiilorobşteştişidecult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperativelor, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorialădeoperareacooperativeidecredit; d) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie pentru membrii cooperatori, precum şi pentru microîntreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitateaînrazateritorialădeoperareacooperativeidecredit;

j)
j)
j)

j)consultanţăprivindactivităţiledesfăşuratedeorganizaţiilecooperatistede credit, acordată membrilor cooperatori, precum şi persoanelor fizice, microîntreprinderilor,organizaţiilor obşteştişide cult,asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliază/ausediulsocialşiîşidesfăşoarăactivitateaînrazateritorialăde operareacooperativeidecredit;"

7.Laarticolul23,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Razateritorialădeoperareauneicooperativedecreditvacuprindeoarie determinată din cadrul unui judeţ, care poate include localităţi urbane şi ruraleînvecinatesauneînvecinate."

8.Laarticolul24,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

" Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv­cadru."

9.Articolul28vaaveaurmătorulcuprins:

" Cooperativa de credit dobândeşte personalitate juridică de la data

Art.28.

înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv şi a aprobăriideconstituireemisedecasacentralălacarecooperativadecredit urmeazăsăseafiliezesau,dupăcaz,aaprobăriicolectivedeconstituirea reţelei acordate de Banca Naţională a României. Încheierea judecătorului delegatsepublicăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaaIV­a. Cooperativa de credit va obţine cod unic de înregistrare potrivit reglementărilorlegaleînvigoare."

10.Laarticolul32alineatul1,literaj)seabrogă.

11.Laarticolul35,alineatele1şi2voraveaurmătorulcuprins:

" În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi carevorfidesemnaţinumaidinrândulmembrilorcooperatoricarenudeţin calitateademembrualconsiliuluideadministraţie,înbazauneidelegaţiiîn formăautenticăsaucertificatedesecretarulunităţiiadministrativ­teritorialeîn care îşi au domiciliul cooperatorii respectivi. Delegaţiile vor fi depuse în originallaloculşilatermenulstabiliteprinînştiinţareadeconvocareşivorfi menţionateînprocesul­verbal.

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 20 de membricooperatori."

12.Laarticolul38,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Convocarea se face prin afişare la sediul cooperativei de credit şi prin scrisoare recomandată expediată pe adresa membrului cooperator cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale sau prin mijloace de comunicare în masă, dacă prin actul constitutiv se prevede această posibilitate."

13.Laarticolul39,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

" Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului financiar sau,dupăcaz,acenzorilororiacaseicentralelacarecooperativadecredit esteafiliată,respectivlacerereaBănciiNaţionaleaRomâniei."

14.Articolul40vaaveaurmătorulcuprins:

" Copii de pe bilanţul contabil şi de pe raportul auditorului financiar

Art.40.

sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispoziţie membrilor cooperatori, la sediulcooperativeide credit, cu celpuţin 10 zile înainte de datafixatăpentruţinereaadunăriigenerale."

15.Articolul49vaaveaurmătorulcuprins:

" Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensaţi, în baza

Art.49.

hotărâriiadunăriigenerale,pentruactivitateadesfăşurată,cujetoane

alcărorcuantumlunarnupoatedepăşi20%dinsalariulbrutalpreşedintelui

cooperativeidecredit."

16.Laarticolul52,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

" Consiliulde administraţie se întruneşte oride câte orieste nevoie, dar cel puţinodatăpelună,lacerereapreşedintelui,acelpuţindoiadministratori,a auditoruluifinanciarsau,dupăcaz,acenzorilororiacaseicentralelacare cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Naţionale a României."

17.Laarticolul53,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

" La şedinţele consiliului de administraţie pot participa şi cenzorii sau, după caz,auditorulfinanciar."

18.Laarticolul59,literah)aalineatului2vaaveaurmătorulcuprins:

" h)analizeazărapoarteleauditoruluifinanciarsau,dupăcaz,alecenzorilorşi iamăsurilederemediereaabaterilorsesizateprinacestea;"

19.Laarticolul61,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Răspundereapentruactelesăvârşitesaupentruomisiuninuseîntindeşila administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliuluideadministraţieîmpotrivirealorşiauîncunoştinţatdespreaceasta, înscris,auditorulfinanciarsau,dupăcaz,cenzorii." 20. La articolul 66, alineatul 1 liniuţa a 3­a şi alineatele 2 şi 4 vor avea următorulcuprins:

" ­săfipromovatexamenuldebacalaureatînsituaţiaîncaresuntnelicenţiaţi, darcuobligaţiacaaceştiasăîşicompletezestudiilesuperioareîntermende

4ani;

4ani;

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

În cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puţin 5.000 de membricooperatorişiau raza teritorială de operare în spaţiulgeografical unuioraş,pelângăcondiţiileprevăzutelaalineatulprecedent,conducătorii acestora trebuie să fie licenţiaţi în ştiinţe economice sau să fi promovat examenuldebacalaureat,însituaţiaîncaresuntnelicenţiaţi,cuobligaţiaca

aceştiasăîşicompletezestudiilesuperioareeconomiceîntermende4ani,

iarcondiţiiledeexperienţăsăserefereexclusivladomeniulfinanciar­bancar.

Casacentralăvastabiliregulişinormeeticeşiprofesionalepentrucalitatea,

experienţaşiactivitateaconducătorilorcooperativelordecreditafiliate."

" " " " 21.

"

"

"

"

21.Laarticolul67,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

Persoanele desemnate în calitate de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării funcţiei,cuexcepţiaprimilorconducătoriaiuneicooperativedecreditcarese constituieşiseautorizeazăsimultancucasacentrală."

22.LatitlulIIcapitolul5,secţiuneaa4­avaaveaurmătorultitlu:

Auditoriifinanciarişicenzoriicooperativelordecredit"

23.Articolul68vaaveaurmătorulcuprins:

Cooperativadecreditvanumiunauditorfinanciar.Cooperativelede

Art.68.

creditcareauunnumărdepânăla5.000demembricooperatorivor

putea numi în locul auditorului financiar 1­3 cenzori, în conformitate cu prevederileactuluiconstitutiv­cadru."

24.Laarticolul69,alineatele3,7şi8voraveaurmătorulcuprins:

Persoaneledesemnateîncalitatedecenzortrebuiesăfieaprobatedecasa centrală la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercităriimandatuluilor,cuexcepţiaprimilorcenzoriaiuneicooperativede creditcareseconstituieşiseautorizeazăsimultancucasacentrală.

Auditorul financiar al unei cooperative de credit trebuie

Auditorul financiar al unei cooperative de credit trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor financiar al unei cooperative de credit decâtosocietatedeauditfinanciar,autorizatăîncondiţiilelegii. Auditorul financiar va fi supus aprobării prealabile a casei centrale, cu excepţia primului auditor financiar al unei coopertive de credit care se constituieşiseautorizeazăsimultancucasacentrală."

25.Laarticolul70,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

"

"

Nupoatefinumităauditorfinanciaraluneicooperativedecreditopersoană juridică aflată sub controlulefectiv alunuiadministrator, conducător sau al uneiadintrepersoanelemenţionatelaalineatulprecedent."

26.Articolul73vaaveaurmătorulcuprins:

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii sunt obligaţi să

Art.73.

supravegheze gestiunea cooperativei de credit, să verifice dacă bilanţulşicontuldeprofitşipierderisuntlegalîntocmiteşiînconcordanţăcu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniuluis­afăcutconformregulilorstabilitepentruîntocmireabilanţului contabil.

Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor consideranecesare,referitoarelabilanţulcontabilşilarepartizareaprofitului, auditorulfinanciarsau,dupăcaz,cenzoriivorprezentaadunăriigeneralea membrilorcooperatoriunraportamănunţit. Adunarea generală a membrilor cooperatorinu va aproba bilanţulcontabil, dacăacestanuesteînsoţitderaportulauditoruluifinanciarsau,dupăcaz,al cenzorilor."

27.Laarticolul74,parteaintroductivăaalineatului1şialineatul2voravea

următorulcuprins:

" Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii au, de asemenea,

Art.74.

următoareleatribuţii:

cenzorii au, de asemenea, Art.74. următoareleatribuţii:

Adunareageneralăvaputeastabilişialtesarcinicevortrebuiîndeplinitepe bazecontractualedeauditorulfinanciardesemnat."

28.Laarticolul75,alineatele1şi2voraveaurmătorulcuprins:

" Constatările făcute de auditorul financiar sau, după caz, de cenzori în exerciţiulmandatuluilorseconsemneazăîntr­unregistruspecial. Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunoştinţă administratorilorneregulileînadministraţieşiîncălcăriledispoziţiilorlegaleşi aleprevederiloractuluiconstitutivpecareleconstată." 29.La articolul 77, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

" Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrală vor fi autorizate în condiţiile prevăzute la titlul III cap. 5 «Autorizarea caselor centrale»."

30.Laarticolul78alineatul1,literelee)şig)voraveaurmătorulcuprins:

" e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre persoanele desemnate de un chestionar de evaluare a onorabilităţii, calificării şi experienţei profesionale, certificatul de cazierjudiciar,curriculumvitae,copialegalizatădepeactuldestudiişidepe celelaltedocumentecareatestăcalificareaprofesionalăsolicitatădeprezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandăriînceeacepriveştecalităţilemoraleşiprofesionaledinparteaa celpuţindouăpersoane;

celpuţindouăpersoane; g) identitatea auditorului financiar sau, după caz, a

g) identitatea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, precum şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

curriculumvitaeşicertificatuldecazierjudiciar,iarpentruauditorulfinanciar sevaprezentaşidocumentulceatestăasigurareaprofesională;" 31.La articolul 78, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

" Casa centrală va ţine la dispoziţia publicului, la sediul său central şi al sucursalelor acesteia, reglementările proprii referitoare la aprobarea constituiriicooperativelordecredit."

32.Articolul88seabrogă.

33.Laarticolul92,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

" Razateritorialădeoperareacaseicentraleestestabilităprinactulconstitutiv şireprezintăspaţiulgeograficîncareaceastaîşidesfăşoarăactivitatea.Raza teritorialădeoperareacaseicentraleincludecelpuţinrazeleteritorialede operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta şi nu poate excede teritoriuluiRomâniei."

34.Laarticolul93,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" DeschidereadesediisecundarevafinotificatăBănciiNaţionaleaRomâniei potrivitreglementăriloremisedeaceasta."

35.Laarticolul94,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

" Caselecentraleseconstituiepebazaactuluiconstitutiv,cuunnumărdecel

puţin50decooperativedecreditfondatoareşicuunnivelminimalcapitalului

agregatalreţelei,stabilitprinreglementărialeBănciiNaţionaleaRomâniei."

36.Laarticolul98,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Casa centrală va obţine cod unic de înregistrare potrivit reglementărilor legaleînvigoare."

37.Laarticolul100,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

" Părţilesocialepotfivândute,cesionatesaugajatenumaiîntrecooperativele de credit asociate. Ele nu pot fireprezentate prin titlurinegociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor faţă de terţi şi nu sunt purtătoarededobânzi."

38.Laarticolul104,literelec),j)şik)voraveaurmătorulcuprins:

" c)operaţiunidefactoringşiscontareaefectelordecomerţ,inclusivforfetare;

j) primireadeîmprumuturi; k) tranzacţii în cont

j)primireadeîmprumuturi; k) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor, în conformitate cu reglementărileînvigoare,cu:

­valută; ­instrumentemonetarenegociabile(cecuri,cambii,certificatededepozit); ­titluridestat; ­titluridevaloareemisedeautorităţialeadministraţieipublicelocale;"

39.Laarticolul104,literal)seabrogă.

40.Laarticolul105,litereleb)şid)voraveaurmătorulcuprins:

" b) centralizează şi analizează bilanţurile contabile, precum şi situaţiile financiar­contabileperiodicealecooperativelordecreditafiliateşielaborează situaţiafinanciarăconsolidatăareţelei;

situaţiafinanciarăconsolidatăareţelei;

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

d) aprobă constituirea cooperativelor de credit şi supraveghează pe baze individualecooperativeledecreditafiliateînceeacepriveşterespectareade către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv­cadru,areglementărilor­cadru,precumşiaceloremisedeBanca NaţionalăaRomânieişiaplicăsancţiuniînlimitacompetenţelorstabiliteprin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a celor delegate de Banca Naţională a României;"

41.Laarticolul108alineatul1,literelea)şil)voraveaurmătorulcuprins:

"

" a)

a)sădiscute,săaprobesausămodificebilanţulcontabilalcaseicentrale,

precumşisituaţiafinanciarăconsolidatăareţelei,dupăceaascultatraportul

administratorilorşialauditoruluifinanciar;

administratorilorşialauditoruluifinanciar; l)

l)săhotărascăretragereamandatuluimembrilorconsiliuluideadministraţie pentruabaterigravedelaprevederileprezenteiordonanţedeurgenţăsaude laactulconstitutiv,pentruinactivitateorilacerereaacestorasau,dupăcaz, reziliereacontractuluicuauditorulfinanciar."

42.Laarticolul115,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

" Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului financiar sauaBănciiNaţionaleaRomâniei."

43.Articolul116vaaveaurmătorulcuprins:

" Casa centrală este administrată de un consiliu de administraţie

Art.116.

format din 5 până la 17 membri aleşi de adunarea generală din rândulreprezentanţilorcooperativelordecreditafiliateşialsalariaţilorcasei centrale. Administratoriitrebuiesăfiecetăţeniromâni,suntrevocabilişisuntnumiţipe

operioadădecelmult4ani,cuposibilitateadeafirealeşi.

Administratorii trebuie să aibă experienţă de cel puţin 1 an în domeniul financiar­bancar. Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte sau de persoana delegată de consiliul de administraţie să îl înlocuiască. În caz de vacanţă, până la data următoarei adunări generale consiliul de administraţie va fi condusdevicepreşedinteleales."

44.Articolul118vaaveaurmătorulcuprins:

" Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensaţi, pe baza

Art.118.

hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedinteluicaseicentrale."

45.Laarticolul121alineatul2punctul1,literai)vaaveaurmătorulcuprins:

" i) analizează rapoartele auditorului financiar şi ia măsurile de remediere a abaterilorsesizateprinacestea;"

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

46.Laarticolul121alineatul2punctul2,literelea)şic)voraveaurmătorul

cuprins:

" a)analizeazăactivitateaeconomico­financiară,situaţiafinanciarăconsolidată a reţelei, precum şiîncadrarea cooperativelor de credit afiliate şia întregii reţeleînindicatoriideperformanţăfinanciarăşideprudenţăbancarăstabiliţi deBancaNaţionalăaRomânieisauprinreglementăriproprii;

deBancaNaţionalăaRomânieisauprinreglementăriproprii; c) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale

c) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale situaţia financiară consolidatăareţelei;"

47.Laarticolul126alineatul1,liniuţaa4­avaaveaurmătorulcuprins:

" ­săfielicenţiaţiînştiinţeeconomice;"

48.Articolul127vaaveaurmătorulcuprins:

" Casacentralăvanumiunauditorfinanciar."

Art.127.

49.Articolul128vaaveaurmătorulcuprins:

" Auditorul financiar al unei case centrale trebuie să fie persoană

Art.128.

juridicăromână.Nupoatefiauditorfinanciaraluneicasecentrale decât o societate de audit financiar, autorizată în condiţiile legii. Auditorul financiar va fi validat de adunarea generală şi supus aprobării Băncii NaţionaleaRomânieiconformreglementăriloremisedeaceasta."

50.Articolul129vaaveaurmătorulcuprins:

" Nu poate fi numită auditor financiar al unei case centrale o

Art.129.

persoanăjuridicăaflatăsubcontrolulefectivaladministratorilor,al soţului/soţieiacestorasaualuneirudeoriafinalacestorapânălagradulal doileainclusiv."

51.Articolul130vaaveaurmătorulcuprins:

" Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea casei

Art.130.

centrale, să verifice dacă situaţia financiară şi contul de profit şi pierderealecaseicentrale,precumşisituaţiafinanciarăconsolidatăareţelei suntlegalîntocmiteşiînconcordanţăcuregistrele,dacăacesteadinurmă suntţinuteregulatşidacăevaluareapatrimoniuluis­afăcutconformregulilor stabilitepentruîntocmireasituaţieifinanciare.Despretoateacestea,precum şicuprivirelapropunerilepecarelevorconsideranecesare,referitoarela bilanţul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul financiar va prezenta adunăriigeneraleunraportamănunţit. Adunarea generală nu va aproba situaţia financiară a casei centrale, respectiv situaţia financiară consolidată a reţelei, dacă aceasta nu este însoţităderaportulauditoruluifinanciar." 52. La articolul 131 alineatul 1, partea introductivă şi litera g) vor avea următorulcuprins:

" Auditorulfinanciaresteobligat,deasemenea:

Art.131.

" Auditorulfinanciaresteobligat,deasemenea: Art.131. g) să certifice situaţiile financiare consolidate ale

g) să certifice situaţiile financiare consolidate ale reţelei, potrivit legii, şisă elaborezeunraportamănunţitînlegăturăcuacestea,pecaresăîlprezinte

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

adunăriigenerale;"

53.Laarticolul131,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Adunareageneralăvaputeastabilişialtesarcinicevortrebuiîndeplinitepe bazecontractualedeauditorulfinanciardesemnat."

54.Laarticolul132,alineatele1şi2voraveaurmătorulcuprins:

" Constatările făcute de auditorul financiar se consemnează într­un registru special. Auditorul financiar va aduce la cunoştinţă administratorilor neregulile în

administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutivpecareleconstată."

55.Laarticolul136literad),liniuţaa5­avaaveaurmătorulcuprins:

" ­ estimări ale situaţiei financiare consolidate a reţelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmită potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României;"

56.Laarticolul139alineatul1punctul2,literaf)vaaveaurmătorulcuprins:

" f) identitatea auditorului financiar şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzutedeprezentaordonanţădeurgenţă,inclusivasigurarea profesionalăaacestuia;"

57.Articolul142vaaveaurmătorulcuprins:

" Întermendecelmult4lunidelacomunicareaaprobăriicolective

Art.142.

României, în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, pentru fiecare dintreorganizaţiilecooperatistedecreditdinreţea,următoareledocumente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul

registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s­a făcut dovada efectuăriivărsămintelorlacapitalulsocial;

b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social,

corespunzătorcasuprafaţăşicondiţiidesecuritateactivităţilorpropusesăfie

desfăşurate;

c)copielegalizatădepeactulconstitutiv;

deconstituireareţeleicasacentralăvaprezentaBănciiNaţionalea

d) comunicare privind existenţa reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor­cadru,încazulcaseicentrale;

e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre

organizaţiilecooperatistedecreditexistente;

f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei

ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare alecooperativelordecreditafiliate."

58.Articolul146vaaveaurmătorulcuprins:

" Respingerea cererii de autorizare a funcţionării casei centrale

Art.146.

atrageînmodautomatrevocareaavizuluiprealabildeconstituireşi aaprobăriicolectivedeconstituireareţelei,cuexcepţiaprezentăriiuneinoi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situaţia respingerii acesteiadinurmă. OnouăcereredeautorizarepoatefiadresatăBănciiNaţionaleaRomânieio singură dată, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituitmotivelederespingereacereriiiniţiale.

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

Însituaţiaîncare,dinevaluareadocumentaţieiprezentateînoricaredintre etapele procesuluide autorizare, se constată că una sau maimulte dintre cooperativele de credit din reţea nu îndeplinesc condiţiile stabilite, Banca Naţională a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectivăaconstituiriireţeleiorivaputeaeliberaautorizaţiiledefuncţionare, numaiîncondiţiileîncaresuntrespectateprevederileprezenteiordonanţede urgenţăşialenormeloremiseînaplicareaacesteia,pentrureţeauaformată din organizaţiile cooperatiste de credit care îndeplinesc condiţiile de autorizare."

de credit care îndeplinesc condiţiile de autorizare." 59. Articolul148seabrogă. 60.

59.Articolul148seabrogă.

60.Laarticolul151,literab)vaaveaurmătorulcuprins:

" b) răscumpărarea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor de restituire a contravaloriipărţilorsocialeprevăzutedeprezentaordonanţădeurgenţă;" 61.Laarticolul158,dupăalineatul1seintroducealineatul1 cuurmătorul cuprins:

" Informaţii de natura secretului profesional pot fi divulgate şi în alte cazuri expresprevăzutedelege,încondiţiilestabiliteprinaceasta."

1

62.Laarticolul170,alineatul1vaaveaurmătorulcuprins:

" Creditele acordate de o cooperativă de credit microîntreprinderilor,

organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară

activitateaînrazateritorialădeoperareaacesteia,nupotdepăşi25%din

activeleacesteia."

63.Articolul171vaaveaurmătorulcuprins:

" La nivelul unei reţele cooperatiste de credit trebuie respectate

Art.171.

următoarele cerinţe prudenţiale, în conformitate cu reglementările emisedeBancaNaţionalăaRomâniei:

a)nivelulminimalcapitaluluiagregat; b)nivelulminimdesolvabilitate; c)expunereamaximăfaţădeunsingurdebitor; d)expunereamaximăagregată; e)nivelulminimdelichiditate; f) clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestoraşiconstituireaprovizioanelorspecificederisc; g)poziţiavalutară; h)administrarearesurselorşiaplasamentelor; i) extinderea reţeleide puncte de lucru ­ sediisecundare ale organizaţiilor cooperatistedecredit. Fiecare organizaţie cooperatistă de credit trebuie să respecte cerinţele prudenţiale prevăzute la alin. 1 lit. b)­i), în conformitate cu reglementările emisedeBancaNaţionalăaRomânieişi,dupăcaz,cuceleemisedecasele centralelacaresuntafiliate. Fiecare casă centrală trebuie să menţină în permanenţă un nivelminim al capitalului, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţională a

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

României."

64.Laarticolul180,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

" Pe lângă situaţiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrală va întocmi situaţiifinanciarecaresăreflecteoperaţiunileşisituaţiafinanciarăaletuturor cooperativelordecreditafiliateşivaîntocmisituaţiafinanciarăconsolidatăa reţelei,potrivitprevederilorlegale."

65.Articolul182vaaveaurmătorulcuprins:

Bilanţul contabil al organizaţiilor cooperatiste de credit nu va fi

Art.182.

acceptat ca având valabilitate legală de către autorităţile în drept fără să fi fost verificat şi semnat de auditorul financiar sau, după caz, de cenzoriiorganizaţieicooperatistedecredit. Situaţia financiară consolidată a reţelei nu va fi acceptată ca având

valabilitate legală de către autorităţile în drept fără să fi fost verificată şi semnatădeauditorulfinanciaralcaseicentrale."

66.Articolul183vaaveaurmătorulcuprins:

Fiecare organizaţie cooperatistă de credit publică bilanţulcontabil

Art.183.

după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opiniaasupraacestuiaaauditoruluifinanciarsau,dupăcaz,acenzorilor,în formaşilatermenelestabilitedeBancaNaţionalăaRomânieişideMinisterul FinanţelorPublice.

Fiecare casă centrală publică situaţia financiară consolidată a reţelei,după aprobarea ei de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului financiar asupra acesteia, în forma şi la termenele stabilite de Banca NaţionalăaRomânieişideMinisterulFinanţelorPublice."

67.Articolul184vaaveaurmătorulcuprins:

"

"

"

Raportulauditoruluifinanciarsau,dupăcaz,alcenzorilortrebuiesă

"

Art.184.

conţină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a condiţiei organizaţiei

cooperatiste de credit, referiri în ceea ce priveşte practicile şi procedurile controlului intern, precum şi recomandările făcute organizaţiei cooperatiste

practici şi proceduri

necorespunzătoare."

68.Articolul187vaaveaurmătorulcuprins:

Inspecţiile la sediul organizaţiilor cooperatiste de credit se

Art.187.

efectuează de către personalul Băncii Naţionale a României sau, dupăcaz,alcaseicentrale,împuternicitînacestsens,oridecătreauditori financiarinumiţideBancaNaţionalăaRomâniei."

69.Articolul188vaaveaurmătorulcuprins:

de credit pentru remedierea eventualelor

"

Organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită

Art.188.

personalului împuternicit potrivit prevederilor art. 187, precum şi auditorilorfinanciarinumiţideBancaNaţionalăaRomâniei,careefectuează inspecţia,săleexaminezeevidenţele,conturileşioperaţiunileşisăfurnizeze toatedocumenteleşiinformaţiilelegatedeadministrarea,controlulinternşi operaţiunileorganizaţiilorcooperatistedecredit,astfelcumvorfisolicitatede cătreaceştia." 70. La articolul 189 alineatul 1, partea introductivă şi litera a) vor avea următorulcuprins:

"

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

În situaţia în care Banca Naţională a României constată că o organizaţie cooperatistă de credit şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteiasefacvinovaţide:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanţe de urgenţă ori a reglementărilor emise de Banca Naţională a României sau, după caz, de casacentralăînaplicareaprezenteiordonanţedeurgenţă;"

71.Laarticolul189alineatul2,literelec)şid)voraveaurmătorulcuprins:

" c) amendă aplicabilă organizaţiei cooperatiste de credit sau, după caz,

auditoruluifinanciar,între0,1%şi1%dincapitalulsocial,oriadministratorilor,

conducătorilor,membrilorbirouluiexecutivoricenzorilor,între1­6salariiale

acestoradinlunaprecedentă,ladataconstatăriifaptei;amenzileîncasatese facvenitlabugetuldestat; d)retragereaaprobăriidateconducătorilor,cenzorilorşiauditoruluifinanciar aiorganizaţieicooperatistedecredit;"

72.Laarticolul190,alineatele1şi3voraveaurmătorulcuprins:

" În cazul în care casa centrală constată că o cooperativă de credit afiliată şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzoriisau,dupăcaz,auditorulfinanciaralacesteiasefacvinovaţipotrivit

prevederilorart.189alin.1lit.a)­f),aceastavaaplicasancţiunileprevăzutela

art. 189 alin. 2 lit. a)­d) sau poate propune Băncii Naţionale a României retragereaautorizaţieidefuncţionare.

a României retragereaautorizaţieidefuncţionare. Casa centrală va notifica Băncii Naţionale a României

Casa centrală va notifica Băncii Naţionale a României orice sancţiune

aplicată,întermende5ziledeladataaplicăriiacesteia."

73.Laarticolul200,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Pe perioada aplicăriiadministrăriispeciale se suspendă activitatea adunării generaleaorganizaţieicooperatistedecredit,aconsiliuluideadministraţie,a conducătorilorsau,dupăcaz,abirouluiexecutiv,aauditoruluifinanciarsaua cenzorilor ­ care va fi preluată de comitetul de administrare specială, respectivdeadministratorulspecial­,dreptulladividende,precumşidreptul laremuneraţiealeadministratorilor,conducătorilorşiauditoruluifinanciarsau, dupăcaz,alecenzorilor."

74.Articolul203vaaveaurmătorulcuprins:

" Fondulde garantare a depozitelor în sistemulbancar, denumit în

Art.203.

continuareFondul,garanteazărestituireasubformădecompensaţii a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de creditşilacaselecentralealecooperativelordecreditcareacceptăastfelde

75.Articolul204vaaveaurmătorulcuprins:

" Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectuează în cazul

Art.204.

76.Articolul205deabrogă.

77.Laarticolul214,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

falimentuluicaselorcentrale."

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

"

"

Dacăprinfuziunesaudivizareseînfiinţeazăonouăorganizaţiecooperatistă decredit,aceastaseconstituieîncondiţiileprevăzutedeprezentaordonanţă deurgenţăşinuvaputeafuncţionaînaintedeobţinereaautorizaţieiBăncii Naţionale a României. Procedura de autorizare şi documentaţia necesară pentruacordareaautorizaţieisevorstabiliprinreglementăriemisedeBanca NaţionalăaRomâniei."

78.Laarticolul219,literac)vaaveaurmătorulcuprins:

78. Laarticolul219,literac)vaaveaurmătorulcuprins: " " " c)

"

"

"

c)raportulauditoruluifinanciarsau,dupăcaz,alcenzorilor."

79.Laarticolul231,alineatul3vaaveaurmătorulcuprins:

Lichidatorulvafiasistatînîndeplinireamandatuluisăudeauditorulfinanciar sau,dupăcaz,decenzoriiorganizaţieicooperatistedecreditînlichidare."

80.Laarticolul238,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

Bilanţulcontabilsemnatdelichidatorşiînsoţitderaportulauditoruluifinanciar sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi menţionat, la oficiul registruluicomerţuluişivafipublicatînMonitorulOficialalRomâniei,Partea aIV­a."

81.Laarticolul246,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

Organizaţiilecooperaţieidecreditcarenusolicităîntermende6lunidela

dataintrăriiînvigoareaprezenteiordonanţedeurgenţăautorizareadecătre

BancaNaţionalăaRomânieiîncondiţiileprevederilorsecţiunii1saua2­adin

cap. 1 alprezentuluititlu se dizolvă prin efectullegiişivor intra imediat în

lichidare,curespectareaprevederilorLegiinr.109/1996privindorganizarea

şifuncţionareacooperaţieideconsumşiacooperaţieidecredit." 82.Dupăarticolul246seintroducarticolele246­246 cuurmătorulcuprins:

1

3

"

Până la data depunerii la Banca Naţională a României a

Art.246. 1

credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor întreprinde măsurile necesare în vederea reorganizării lor conform dispoziţiilor prezentei ordonanţedeurgenţă,inclusivprinacceptareadenoimembri,prinoperaţiuni de divizare sau fuziune şi înregistrarea la oficiul registrului comerţului a menţiunilorcorespunzătoaresau,dupăcaz,aentităţilorrezultate.

Organizaţiilecooperaţieidecreditcareauoptatpotrivitart.246alin.1lit.b)

sepotdivizasaupotfuzionaanteriorschimbăriiformeijuridiceînsocietate comercială pe acţiuni, în vederea autorizării ca bancă în condiţiile Legii

bancarenr.58/1998.

Operaţiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau

juridice, care în urma reorganizării organizaţiilor cooperaţiei de creditnumaipotdeţinecalitateademembrucooperatorsaudecooperativă decreditasociată,şialteactivităţisau,dupăcaz,investiţiioricontracte,care, potrivitprezenteiordonanţedeurgenţă,nupotfidesfăşuratesau,dupăcaz, deţinuteoriderulatedeorganizaţiilecooperatistedecredit,vorfilichidateprin vânzare,cesiune,transferoriprinaltămodalitatepermisădelege,pânăla

documentaţiei prevăzute la art. 252 organizaţiile cooperaţiei de

Art.246. 2

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

dataprezentăriilaBancaNaţionalăaRomânieiadocumentaţieiprevăzutela

art.257.

Entităţilerezultateînurmareorganizării,sau,dupăcaz,aschimbării

formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit vor prelua drepturileşiobligaţiileorganizaţiilordincareaurezultat. Vărsăminteleefectuatelacapitalulsocialalorganizaţiilorcooperaţieidecredit

se asimilează aporturilor în formă bănească la capitalul social al entităţilor rezultate."

83.Laarticolul248,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaraţia prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizareadecătreBancaNaţionalăaRomâniei,sedizolvăprinefectullegii

Art.246. 3

şivorintraimediatînlichidare,curespectareaprevederilorLegiinr.109/1996

privindorganizareaşifuncţionareacooperaţieideconsumşiacooperaţieide credit."

84.Articolul249vaaveaurmătorulcuprins:

" În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei

Art.249.

ordonanţedeurgenţăorganizaţiilecooperaţieidecreditcaresunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996 şi care au hotărât să funcţioneze în cadrul unei reţele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţedeurgenţăvordepunelaBancaNaţionalăaRomânieiocerere

colectivăînconformitatecuprevederileart.252."

85.Articolul250secompleteazăcualineatul2cuurmătorulcuprins:

" Peparcursulîntreguluiprocesdeautorizarefiecareorganizaţieacooperaţiei decredittrebuiesănuseafleînsituaţiadeanu­şifionoratintegralobligaţiile scadenteşisănuînregistrezeunnivelnegativalactivuluinet.Înacestsens, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapă a procesului de autorizare câte o declaraţie în formăautentică,semnatădereprezentanţiilorlegali,dincaresărezultecă organizaţia respectivă are toate obligaţiile scadente onorate şi că nu înregistreazăunnivelnegativalactivuluinet." 86. La articolul 252 alineatul 1 litera d), liniuţele a 5­a şi a 6­a vor avea următorulcuprins:

" ­bilanţulcontabilîntocmitpentruexerciţiulfinanciaranterioranuluiintrăriiîn vigoareaprezenteiordonanţedeurgenţă,respectivbilanţuldefuziunesau de divizare în cazul organizaţiilor cooperaţiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării realizate în baza prevederilor Legii nr. 109/1996, întocmite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperaţieidecreditexistente; ­ estimări ale situaţiei financiare consolidate a reţelei pe primii 2 ani de activitate, întocmite potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României;" 87. La articolul 252 alineatul 1, după litera d) se introduce litera e) cu următorulcuprins:

" e)declaraţiedinparteafiecăreiorganizaţiiacooperaţieidecreditexistente, dincaresărezultecăaceastaesteorganizatăşifuncţioneazăînbazaLegii

nr.109/1996."

88.Laarticolul254,literac)vaaveaurmătorulcuprins:

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

" c) una sau mai multe organizaţii ale cooperaţiei de credit existente au înregistratunnivelnegativalactivuluinet,potrivitbilanţuluicontabilprevăzut

laart.252alin.1lit.d)liniuţaa5­a,cuexcepţiasituaţieiprevăzutelaart.146

alin.(3)."

89.La articolul257,după litera e) se introducliterele f) şig) cu următorul cuprins:

" f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţedeurgenţă,referitoarelastabilirearazelor teritorialedeoperare alecooperativelordecreditafiliate;

g)declaraţiileprevăzutelaart.250alin.2,certificatedeosocietatedeaudit

financiar,încondiţiilelegii."

90.Articolul262vaaveaurmătorulcuprins:

" Organizaţiilecooperaţieidecreditcarenuauobţinutautorizaţiade

Art.262.

funcţionarepotrivitprezenteisecţiunisauaufostrespinseînoricare dintreetapeleprocesuluideautorizaresedizolvăprinefectullegiişivorintra

imediatînlichidare,curespectareaprevederilorLegiinr.109/1996."

91.Dupăarticolul262seintroducearticolul262 cuurmătorulcuprins:

înfiinţarea şi

funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi se va completaîntermendeunandeladataintrăriiînvigoarealegiideaprobare aprezenteiordonanţedeurgenţă,pentrupunereaînaplicareaprevederilor

art.203şi204dinprezentaordonanţădeurgenţă."

92.Articolul264vaaveaurmătorulcuprins:

Art.262. 1

1

" Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind

" CerereadeautorizarevafiînaintatăBănciiNaţionaleaRomânieiîn

Art.264.

termendecelmult6lunideladataintrăriiînvigoareaprezentei

ordonanţe de urgenţă, în forma stabilită de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea, termenele şiprocedura de autorizare vor fi stabiliteprinreglementărileBănciiNaţionaleaRomâniei."

93.Laarticolul265,literag)vaaveaurmătorulcuprins:

" g)auditorulfinanciar;"

94.Laarticolul272,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei auditorulfinanciarcarenuconvoacăadunareageneralăîncazurileîncare este obligat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau care nu aduce la cunoştinţăorganelordecercetarepenală,adunăriigenerale,caseicentrale,

Băncii Naţionale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajatcareaadusprejudiciiorganizaţieicooperatistedecredit."

95.Laarticolul274,alineatul2vaaveaurmătorulcuprins:

" Hotărârileluatedeadunărilegeneraleînbazaunuiraportalunuicenzorsau

auditorfinanciarnumitcuîncălcareadispoziţiilorart.70nupotfianulatedin

cauzaîncălcăriidispoziţiilorcuprinseînacelarticol."

96.Articolul276vaaveaurmătorulcuprins:

" Sepedepseştecuînchisoaredela6lunila3anisaucuamendă

Art.276.

cuprinsă între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţieicooperatistedecredit,careaîmpiedicatdesemnareacenzorului

9/14/2016

Legeanr.200/2002pentruaprobareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.97/2000privindorganizatiilecooperatistedecredit­Lege5Online

sau, după caz, a auditorului financiar ori nu l­a convocat la adunările generale. Aceleaşi pedepse se aplică şi în cazul în care aceştia împiedică în mod

intenţionat verificările sau controalele cenzorilor oriale auditoruluifinanciar saurefuzăsăcomunicedocumentelenecesareînvedereaexercităriimisiunii decontrol,înspecialcontracte,registre,documentecontabileşiregistrelede procese­verbale."

97.Laarticolul277,parteaintroductivăvaaveaurmătorulcuprins:

" Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorulsaureprezentantullegalalorganizaţieicooperatistedecredit, care:"

98.Articolul286vaaveaurmătorulcuprins:

" La 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de

Art.286.

urgenţă se abrogă: titlul III ­ Cooperativa de credit ­ bancă populară;titlulIV­Casateritorialăacooperativelordecredit;titlulVI­Casa cooperativelor de credit ­ CREDITCOOP, precum şi celelalte dispoziţii

referitoarelaorganizaţiilecooperaţieidecreditdinLegeanr.109/1996privind

organizareaşifuncţionareacooperaţieideconsumşiacooperaţieidecredit,

publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.252din18octombrie

1996,cumodificareacorespunzătoareatitluluiacesteia,precumşioricealte

dispoziţiicontrare.

PrevederileLegiinr.109/1996rămânaplicabileîncazurilearătatelaart.246

alin.2,art.248alin.2,art.262şi287dinprezentaordonanţădeurgenţă,

pânălaobţinereadecătreorganizaţiilecooperaţieidecreditaautorizaţieide

funcţionaredinparteaBănciiNaţionaleaRomânieisau,dupăcaz,pânăla

lichidareaacestora."