Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA

PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ

Nr

/

2016

PROIECT

CERTIFICAT DE URBANISM

/

În scopul obţinerii autorizaţiei de construire pentru SCHIMBARE DESTINAŢIE ŞI REAMENAJARE GRAJD PENTRU SPAŢIU COMERCIAL, ALEI ŞI SPAŢII DE PARCARE

Urmarea cererii adresate de domnul Dinu Costel cu domiciliul /sediul în Municipiul/Oras/Comuna Aluniş, satul Aluniş, cod postal 107015, nr.40, înregistrata la numărul 2.831 din 11.04.2016 ,pentru imobilul-teren şi/sau construcţii-situat în judeţul PRAHOVA municipiul/oraşul/comuna ALUNIŞ sat/sectorul OSTROVU , nr.94, cod

poştal 107015 et

nr. cadastral 451/1 sau identificat prin (3) : Planul de

situaţie şi plan de încadrare în zonă anexate. În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.OS7/2009, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Aluniş nr.47/25.07.2012 şi

nr. 37/ 12.07.2013. În conformitate cu

prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-_ap

-

,

SE CERTIFICǍ:

1.REGIMUL JURIDIC Imobilul (teren şi construcţie) este situat în intravilan fiind proprietatea domnului Dinu Costel conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 1.535 din 10.11.2011 de B.N.P. Iancu Laura-Ioana cu sediul în Slănic, str. Progresului, nr. 4, judeţul Prahova, precum şi a extrasului de carte funciară pentru informare nr.2749/09.03.2016 emis de B.C.P.I. Vălenii de Munte

2.REGIMUL ECONOMIC Terenul pe care se vor desfăşura lucrările are categoria de folosinţă: curţi- construcţii . Destinaţia stabilită prin P.A.T.J. Prahova şi P.U.G.-ul localităţii-documentaţii aprobate-este pentru zona mixtă:locuinţe individuale şi servicii-M1.

Pentru zona mixtă-locuinţe individuale şi servicii-M1:

Utilizări permise:

- instituţii, servicii şi echipamente edilitare, cum ar fi:

- unităţi de învăţământ (şcoală, grădiniţă, liceu, etc.);

- unităţi sanitare (dispensar uman,spital,etc.);

- unităţi de cultură (bibliotecă, etc.);

- unităţi de culte ( biserici de diverse rit-uri);

- unităţi administrative (primărie, poliţie, etc.);

- sedii ale unor firme de mici dimensiuni, în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale,etc.;

- comerţ alimentar, nealimentar;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc;

- locuinţe individuale cu partiu obişnuit;

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

- sport şi recreere în spaţii acoperite;

- spaţii verzi amenajare, spaţii de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii;

- anexe gospodăreşti, dispuse numai în partea din spate a loturilor;

- industrie nepoluantă şi mici depozitări cu condiţia ca terenul pe care se amplasează să nu fie

vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice şi să nu genereze zgomot sau trafic excesiv.

Utilizări permise cu condiţii:

- se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia păstrării acestei funcţiuni în proporţie de minim 30% din aria construită desfăşurată;

- amplasarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice se va face la o distanţă mai mare de 100 metri faţă de servicii şi echipamente publice şi de biserici.

Utilizări interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin traficul generat;

- creşterea animalelor în număr mai mare de 4 capete porcine/bovine;

- depozitare en-gros;

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;

- curăţătorii chimice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

3. REGIMUL TEHNIC

Terenul în suprafaţă măsurată de 207 m.p. este situat parţial în U.T.R. 59- subzona M1, P.O.T. maxim admis 30%, C.U.T. maxim admis de 0,6 are acces din DJ 101T şi posibilităţi de racordare la reţelele de energie electrică şi telefonie. Construcţia existentă pe terenul identificat cu nr. cadastral 451/1 (C1-grajd, Sc= 91,92 m.p. ) are regimul de înălţime P, structura din paiantă şi este racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Lucrările propuse se vor executa cu respectarea prevederilor P.U.G. şi R.L.U. ale localităţii-documentaţii aprobate, ale Codului Civil (aprobat prin Legea nr. 287/209, modificat prin Legea nr. 71/2011), normelor sanitare, PSI şi de protecţia mediului. Se va menţine accesul existent în incintă. Pentru zona mixtă-locuinţe individuale şi servicii-M1:

Amplasamentul faţă de aliniament:

Construcţiile cu destinaţie publică vor fi retrase de la aliniament de regulă cu minim 5 m

excepţie fac zonele în care regula dominantă de amplasare faţă de aliniament a construcţiilor existente diferă (zone în care nu se impune o anumită retragere). La intersecţia între străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6,00 metri pe străzi de categoria a III-a. În cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea. Clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va depăşi 20,00 m (posterior). Amplasamentul în interiorul parcelei:

- retragerea faţă de limitele laterale ale parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 3,00 metri pe una din laturi şi conform Codului Civil pe cealaltă parte; retragerea faţă de limitele posterioare ale parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 5,00 metri. Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20,00 metri de la aliniament. În cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de pe limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3,00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la minim 5,00 metri. Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţia dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu o jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5,00 metri. Distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri. În cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului. Se pot amplasa pe acelaşi lot clădiri la distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puţin de 3,00 metri. Orientare:

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se va face în conformitate cu normele sanitare şi tehnice în vederea realizării următoarelor cerinţe:

- asigurarea însoririi;

- asigurarea iluminatului natural;

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile ce se vor creea ;

- asigurarea unor cerinţe specifice legate de funcţiunea clădirii, de alegerea amplasamentului şi respectarea condiţiilor de construire. Construcţiile propuse se vor orienta conform anexei nr. 3 din R.G.U. Accese carosabile:

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 5,00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct. Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de stingere a incendiilor în curtea posterioară, distanţa dintre clădire şi una din limitele laterale va fi de min. 3,00 metri.

Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţii publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare. Accese pietonale:

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pitonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei;

- accesele pitonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. Racordarea la reţele publice:

Toate clădirile, în mod obligatoriu, vor fi racordate la reţeaua de electricitate. Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele de telecomunicaţii, apă, gaze. În zonele construite existente, toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii sanitare. În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine Avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă. Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor pluviale din spaţiile rezervate pietonilor, parcaje şi de pe terase. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie astfel făcută încât să se evite producerea gheţii pe trotuare. Dacă nu există în zonă reţele tehnico-edilitare, alimentare cu apă şi canalizare se va face în sistem local în prima etapă, iar ulterior se va realiza conectarea la sistemul centralizat al comunei. În cazul ansamblurilor de construcţii noi, acestea trebuie dotate în mod obligatoriu cu sistem local (per ansamblu/zonă) de alimentare cu apă şi canalizare, care să cuprindă staţie de epurare şi gospodărie cu apă, capacitate conform normelor în vigoare. Parcelarea:

În cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 300 m.p., cu un front la stradă de minim 12,00 metri. Pentru celelalte categori de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 200 m.p. şi un front la stradă de minim 12,00 metri, în cazul construcţiilor independente şi de minim 10,00 metri în cazul construcţiilor cuplate la calcan; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente. În cazul parcelelor situate în zone bune de construit dar care necesită amenajări speciale (în care sunt cuprinse zonele de culme deluroasă şi versanţii cu pantă medie, cu potenţial de instabilitate mediu, neafectaţi de eroziuni la baza lor, precum şi zonele străbătute de torenţi de apă) se vor face lucrări de susţinere, sistematizare sau drenare a terenului în funcţie de situaţie. Înălţimea construcţiilor:

Înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi P+1E (6 m înălţime maximă la streaşină şi 11 m înălţime maximă la coamă). Acoperişurile vor avea patru pante şi pantă în jur de 40 0 . Aspectul exterior al construcţiilor:

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor Studiului istoric de fundamentare P.U.G. comuna Aluniş, astfel:

- se va folosi cu precădere învelitoarea de şiţă sau ţiglă limitându-se utilzarea învelitorii din

tablă;

- golurile faţadelor vor fi verticale;

- construcţiile nou propuse în zona centrală vor avea foişoare şi prispe cu stâlpi de lemn;

- tencuielile exterioare vor fi albe cu suprafaţă netedă;

- vor fi folosite socluri din piatră aparentă.

Parcaje:

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; numărul necesar de locuri de parcare fiind asigurat

conform legislaţiei în vigoare.

În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri. Spaţii verzi:

- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu

spaţii verzi şi plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi

plantat cu un arbore la fiecare 100 m.p.;

-

se vor asigura în mod obligatoriu spaţii verzi amenajate iar acolo unde acestea există vor fi

păstrate;

- pentru parcaje şi alei acoperirea curţii se va face prin împietruire sau prin pavare cu lespezi şi nu prin betonare;

- eventualele parcaje publice vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire , dar nu mai puţin de 2 mp/locuitor;

- pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare- 2-5% din suprafaţa totală a terenului;

- pentru construcţiile administrative şi financiar-bancare vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol

decorativ , minim 15% din suprafaţa terenului;

- pentru construcţiile de sănătate se vor organiza parcuri ce vor fi prevăzute cu spaţii verzi şi

plantate de 10-15 mp/bolnav;

- pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute cu spaţii verzi şi plantate, în funcţie

de destinaţia şi gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului. Împrejmuiri:

Împrejmuirile vor fi executate din uluci de lemn şi nu vor depăşi 1,5 m. Spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

Prin proiect se vor asigura şi accese pentru persoane cu handicap conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 189/2013 şi Legii nr. 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va întocmi şi semna conform anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se va prezenta în două exemplare (originale) completate cu condiţiile din avizele obţinute.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE –

SCHIMBARE DESTINAŢIE ŞI REAMENAJARE GRAJD PENTRU SPAŢIU COMERCIAL,ALEI ŞI SPAŢII DE PARCARE

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4.

OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA,

Str.Gh.Gr.Cantacuzino,Nr.306,Ploiesti.,Prahova.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente. In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificate de urbanism , titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care , dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului , solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi însotita de urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral

actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:

[x ] D.T.A.C.

[ ] D.T.O.E.

[ ] D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

[

] alimentare cu apa

[ ] gaze naturale

[

] canalizare

[x] telefonizare

[

x] alimentare cu energie electrica

[ ] salubritate

[

] alimentare cu energie termica

[ ] transport urban

[

] alte avize/acorduri:

- Aviz direcţia Tehnică din cadru CJPH

d.2) avize si acorduri privind:

[X ] securitatea la incendiu

[ ] protectia civila

[x] sanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- Aviz INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII PRAHOVA d.4) studii de specialitate:

-Plan de situaţie pe ridicare topografică pentru D.T.A.C., cu delimitarea terenului aferent tuturor lucrărilor de construire propuse , cu puncte de inflexiune şi cote de contur, tabel de coordonate cu

calcul de suprafeţe , lungimi, curbe de nivel, tarlale, parcele, inclusiv pentru vecinătăţi, construcţii, reţele şi drumuri existente-vizată O.C.P.I. Prahova;

- Acordul notarial al vecinilor cu locuinţe amplasate la distanţe mai mici de 15 m faţă de obiectivul propus;

- Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă energetică; -Dovada înregistrării DTAC la OAR; -Document justificativ cu opţiunea proiectantului pentru timbrul de arhitectură;

- Expertiză tehnică;

- Studiul geotehnic;

-Verificarea documentatiei conform H.G. nr.925/1995.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie); f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie) :

-Taxa Autorizaţie de Construcţie achitată la casieria Primăriei comunei Aluniş-0,5% din valoarea lucrărilor, calculată conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; - Timbrul de arhitectură- 0,05% din valoarea autorizată achitată conform opţiune proiectant;

- Taxa aviz

A.C – 150 lei achitată la caseria CJ Prahova.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de emiterii.

PRIMAR, Iulian-Cristian Bîgiu

12

luni

de la data

SECRETAR, Marilena Constantinoiu

P. Arhitect-Şef Inspector, Simona-Ileana Veselu

Achitat taxa de:4 lei, conform chitanţei seria POS:131988/2016 nr.2538 din 04.04.2016.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de …………………….

În

conformitate

cu

prevederile

Legii

nr.

50/1991

privind

autorizarea

executării lucrărilor de construcţii,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de

până

la data de

După această dată,o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR,

Responsabil U.A.T. Referent,