Sunteți pe pagina 1din 20

|

¨

|

e

^

¨

赳 榊‖‖‖‖ID田

勿 勁R ITI DEZYOLTI

SPIRITUL ANTREPRENORIAL

」AoR‐cE

VARSTA

lnvestegtein oameni! r FONDULSOCIALEUROPEAN r Programul

Operalional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane2OO7-2013 r Axaprioritare4,,ModernizareaServiciului

PublicdeOcupare" r Domeniul majordeinteruentie4.1

"intdrirea capacitetii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare" r Numdrul de identificare al contractului: POSDRU/12314.1 151131974 r Titlul proiectului: "Fii activ la orice varstd!" r Beneficjar: Agenlia Nalionale pentru Ocuparea Fo4ei de Munca

LA ORICE

VARSTA

Quccesul

inseamnd sd mergi

tfegec in egec fdrd sd-ti pierzi

entuiiasmul - Winston Chirchitl

din

Vrei sぬ nttinteZi prOptta ta afacerel

, ldeea ta de afacerl este extraordinara!

Produsulla care te gande,ti-O idee excelentう !

e Serviciul oferit de tine este inovativ,oferta ta,↑ n

ansamblu,este de nerefuzatl

Vrel s li transpuildeea↑ n practic cu

profesionalisrn,1,tii Cう dOar o idee bun nu este

suficienta pentru a avea succes pe platう ?Ai descoperit cereri ale pietei Care nu sunt acoperite Ge o ofertう muiturYlitoare?Prin activitatea ta profesionaiう de panう acurn,i eXperienta ta al

identificat anunlite niOe de piatう pe care le poli

acoperi prin oferta ta?

DaCう ti ai pus una dintre aceste intrebう i,ai deschis brosura care trebuie.Aici vel afla o serie de

informalil u面 le,care te aiutう S Vezi ce inseamn

antreprenoriatul,i ce trebuie sa faci pentru a intra↑ n

lurTlea afacerilor.

E,面 n fala unei deciziiimportante.O decizie,i rllai multe↑ ntrebう ri.E,ti pe punctul de a face un pas extraordinari

e VRElsう iei sOarta↑ n prop面 ile maini!

/RElsう dev antreprenorul care l,i asigurう existenta prOpriel

e VREls dep Oe,ti tOate dificuitう !ile dln calea tal

Sunt afirrrlatii aSupra cう rora trebuie sう te gande,ti

n tirnp ce parcurgi aceastう bro,ura・

li prOpun s clarificう rTl ce inseamnう cuvantul

ANttREPRENOR.

cuvantul“ antreprenor"provine din lirrlba englezう

Oi Se refer la acea persoanね care este dispustt sね

porneascう o noua companie sau un nou proiect

,i Care ,i aSurYn ntreaga responsabilitate pentru

rezultate.AntFeprenoriat↑ nseamnう schirvlbare,

Este clar faptul cう drumul ctttre o activitate

independentう ,respectiv o afacere,nu este doar o

cう 1益 torie de pl益 cere.匿 a va fi presarettt cu aiverse situalil pe Care trebuie sう le rezolvi.Din nefericire,

succesul n afaceri nu este garantat.Ca orYn de

afaceri trebuie s fii con,tient de oportunittttile Care

li Se Ofer ,dar,i de riscurile care pot apう rea.Un

lucru este siguri dacう e,ti deterrTlinat↑ n ceea ce

faci,alegerea de a deschide o afacere este o idee

bunう

CE GASESTHN ACEASTA

BROSURA?

Aici vei gdsi rdspunsuri la urmitoarele intrebdri:

.

.

.

.

.

O

A fi sau a nu fi antreprenor!

Ai profilul unui antreprenor?

Ce pofi face pentru a-[i dezvolta spiritul antreprenorial?

Care sunt etapele pentru a deschide o afacere?

C6teva sfaturi utile pentru elaborarea unui plan

de afaceri.

Ce erori,i gre,e‖ ar trebui s eviti

Ce i(i recomand pentru a fi un bun antreprenor!

Vezi dacd ai calitdtile de a deveni un antreprenor bun - evaluare

ν

A FISAU A NU Fl

ANTREPRENOR?

latう cateva citate inspiraliOnaic despre schirllbare,| deschiderea unei afaceri`rnenite sう te rη otiveze si

sa te ghideze in directia potrivita.

FINLANDA `つ υ ρ d′し齋υρうたseわ lolσ eaゲβa

sOarere″

C:PRU Sra cυ caρ υ′武ηηorli,′ ρ C′00rere ρ θ

ρ δ

ar7:"

lSLANDA `7υ be,fe ca,,cυ m ttυ aノ fosι ρ′c'0びa鮨

r7 , ηυnce,re ca, 7F7υ aF a1/ea ne1/o′ e de

ban′ "

NORVEG:A `Nimen′ ηυ1/a ven 1/reOdatt sa― creeze 1/iilo″ ′―frebυ Sう CrOゎ , sわ "

SLOVACIA ?υ leF,face Orice daca ttθ σοrim cυ

adettrar"

Dacう e,ti O persoana ambitiOasと ,atunci,tii C independenia antreprenorialう este rezultatul

investitil10r f cじ te in cu轟 tirlle eserlliale de afacert.

0

AVANTAJELE

ANTREPRENORIAttULUl

E,ti prOpriul tう u,ef,i decizi asupra viitorului tう

Ailibertatea de a alege(Orele de rnuncね ,locul,cu

cine sう lucrezi etc). Ai posibilitatea sう pui↑ n practic propnile idei

privind organizarea,managerYlentul,rlnodul de

lucru cu clientil etc.

Ai mai multe oponunitぅ li S W pui n valoare

calit lile,CunO,tintele,calificう rile,creativitatea.

Ai siguranta 10Cului de muncう . Ai sausfactiermplinire profesionalう ,pentru c faci

ceea ce !i place.

:NSPiRAT:A IN

ANTREPRENORIAT

Ce sursう al pentrlJ ide‖ e de afaceri?Gande,te… te la

urrn toarele surse:

・ Experienia de Vialう :

Locul de rnuncd anterior sau actual; Un hobby sau inleres; O discutie cu cineva; Vdzdnd o afacere interesantd, ?n tard sau in strdindtate,

rebuie sう te gande,ti daCう intr… adevう rideea ta

poate genera venituri,dacう este nevoie de rrlulte investilii,dacぅ acel hobby pe care il ai poate avea

irnpact pe piat Oi poate crea o cerere― sunt doar cateva lucrurila care trebuie sa te gande,ti.

lNDiCAT‖

SI PUNCTE

DE PLECAREIN

ANTREPRENORIAT

Dactt alideea de afaceri si stii ce inseamn嵐

antreprenoriatul atunci este rnomentul stt tii COnt de

cateva indicatil:

Verificう dacう ai aptitudinile,i calificarea profesionalう corespunzう toare― in acest sens, completeazう chestionarul de la finalu:bro,urii;

Analizeazう cu exactitate piala,i poSibilitttlile de

desfacere;

Analizeazう ce este rnalindicati↑ nfiintarea unel

firrne noi sau preluarea uneia existentう ;

Alege cu grJう ViitOrii colaboratori;

Alege cu grり arnplasamentul,i dOtう rile:

Analizeaztt regiementう ile legale cu care te potl

confrunta:

Planlficう cifra de afaceri,costurileゃ 10「Ofiturile

viltoare;

Verificね daca dispui de banii necesari;

Apeleaz la un colaborator calificat pentru

activitatea de contabilitate;

0

lnforrneazう ¨

te cu privire la ob‖ ga!iile tale fiscale

viitoarela Agenila Naび Onal de AdrrainistraFe

iscalう ,telefon:021.319.97.50,

e― mail:petiJi.anaf(⊃ rrlttnante.ro,

pagina web:vvww.anaf.ro

Alege cea rnai potrivitぅ fbrrn de organizare pentru firma ta:

Verificう riscurile posibile,iia rnう Suri de asigurare

corespunztttoarei

lndepline,te cu grJう tottte forFnalit !ile de

tnfiintare necesare.Contacteazう (Э ficiul National

al Registrului Comettulり |

WVVW.OnrC.「 o,

telefon:021.316.08.04/17/18/24,

e― mai1l onrc@onrC.rO

Apeleazう din tlmp la∪ n specialist care poate sう

li

acorde consultantう .

Ai profilul unui antreprenor?

Antreprenoriatul reuneste categorii diverse de

oameni, din toate clasele sociale. Toli acegti antreprenori au, insd, cdteva caracteristici comune. Tu le ai?

0

Exlsta o serie de calitう ll pe care trebule sa le

aibう un antreprenor Cite,te― le cu atentie.Apo,

9ande,te te dacう tu le ai sau le poli dezvOlta.

O Solrit,■ deoen e Trebuie s cauti in rnod

continuu sa f‖ prOpriul stう pan,sぅ ↑ !l asurrll riscuri,i reSponsabilitう ti Sporite,De cele rllal

multe ori,aceastう calitate nu se dobande,te,ci

te nasti cu ea.

!nsistent,i persistent.De― a lungui vietii ai

demarat o serie de activitう ||, nstt nu toate s― au

dovedit,a avea efectul scontat.Este important sう

nu renuntila Obiectivele stabilite,sう dai dovadね

de persistent n atingerea lor.Este evident cう ,

dac era foane u,or, ceau mulli aceStlucru.

Este nevole sう insi,tl,sう persi,ti↑ n Ceea ce faci, s nu s te opre,Ila p ma piedicう .Renuntarea

pare a fila indemana Oricui,pe cand a cOntinua

s lupli pentru visul t u este cheia celor care aじ

succes.

Adaptabilitate.in prezent,date f‖ nd schirnbう rlle

rapide din iurul nostru,trebule sう ai capacitatea

de a reactiona rapid,s fil↑ n rnttsurう sう identifici

oportunit !ile,S rぅ spunzi rapid cerintelor pietei, sう te adaptezi rapid cerinte10r rnediului↑ n care

li deSfう ,Ori activitatea,sう inveti perrrlanent,s

ai deschidere de a nlelege,iintroduce no‖ e

tehnologil.

Orientat spre oportunitう ti.Dac o,ti genul de

persoanう care nu arlう sa trenul sう plece fう el din garう ,atunci poli Spune cう e,ti Orientat

0

spre oportunrteti. Este esenlial, in afaceri, sd te coneentrezi mai mult pe oportunitate, dec6t spre resurse, structurd etc.

Toleranfa pentru egec. Dacd ai un egec, nu

trebuie si fii descurajat sau deprimat, trebuie sd inveli din aceastd experienla gi sd mergi mai departe. Vizionar. Trebuie sa gtii care este destina[ia, unde trebuie sd ajungi. Trebuie sd vezi intregul gi sd depui efort pentru a ajunge acolo.

Antreprenorii stiu unde vor sd ajungS. Abiliteti manageriale. Aceasta nu reprezinta o

caracteristicd absolut necesard a antreprenorilor, insd este nevoie de astfel de cunogtin{e de management pentru a fi un antreprenor bun. Comunicativ. Ca antreprenor trebuie sd gtii cum

sd comunici cu clienlii, angajalii, furnizorii etc.,

sd te asiguri cd mesajele transmise de tine sunt clare, ferme si nu echivoce.

Cal le de maisus nu li garanteazう succesul ca

antreprenott dupう curn nicllipsa uneia sau alteia dintre ele nu va duce la insuccesi este↑ nsう de preferat sう ai cat rnai multe din calitね tile enurTlerate rnai sus.Unele

dintre ele pot fi native,pe altele↑ nsう le poli dObandi:

impottant este sう incerci sう educi spi tul tot ttmpu1 0i

s realizezl o↑ rrlbinare fettcitね ntre cal性 i defeCte,

astfel incat sa fli cat rnal eficient.

Ce pofi face pentru a-fi dezvolta spiritu I antreprenorial?

Modul in care gandegte un antreprenor de succes

||

este cel care facf) diferenla. Lumea este plina de

| posibilitati gi idei excelente; cei care s-au ldsat

condusi de idei creative au avut de cdstigat. Daci vrei sd ai succes, este nevoie de creativitate. Modul in care iei deciziile, rapiditatea in gdndire sunt elemente importante pentru un antreprenor rJe sueces. S-a descclperit cd viteza de luare a

deciziilor este o caracteristici a antreprenorilor de

SUCCCS.

Pentru a-(i dezvolta spiritul antreprenorial este important sd parcurgi mai multe etape:

.

.

.

Sd ili cunogtl foarte bine calitSlile gi competenlele.

Se participi la programe de formare pe tema

antreprenoriatului, unde po[i acumula cunogtinle in domeniu.

Se te informezi permanent despre oportunitdlile privind sprijinirea antreprenorilor etc.

Scriitorul gi filozoful James Allen a spus:

"Gdndurile dumneavoastrd precedente v-au adus in

locul fn care vd aflali astdzi. Mdine ve{ifi acalo unde

vd vor duce gdndurile dumneavoastrd de astdzi."

0

$i intr-adevdr, la locul de muned, calitatea modului de gdndire determind valoa'ea c6stigului. De aceea,

trebuie si fii pregdtit si dai intodeauna tot ceea ce

ai mai bun.

EttAPELE DESCHIDERH UNE:AFACERI

Exist rntlite probleme care― l preoctl)益 pe un

antreprenor.Se pot referi,de cele rη ai multe oFi,

Ia lipsa de lichidlt li,la reducerea vattИ |lor, la incapacitatea de a plね ti obligalille cか re stat,

creditori sau furnizori,ila rlnulte alte aspecte care

fac"farmecul"宙 elii coudiette a antreprenorului.

Pentru cね aceste problervle sう nu existe sau cel

pu;in Sね nu devintt de necontrolat,este necesar ca

viitorul antreprenor sa gう seasctt din Jmp,inも za

de intemeiere a propriei sale firrYle,rう spLlllSuri la

intrebう rile de rnaljos:

e CINE este utilizatorui produselor/serviciilor rnele?

O CINE este c entul pentru produsele/serviciile

mele?

CARE este amplasamentul adecvat pentru afacerea mea?

CE pre! este dispus si pldteascd piafa?

CUM ajung produsele mele la client? CARE sunt perspectivele pielei pe termen scurt

gi lung? CUM pot s5-mi extind garna de produse/servicii?

CINE sunt concurentii mei si care sunt punctele lor

tarisislabe?

DE CE un client va cumpdra un produs de la mine?

CARE este politica mea de marketing?

CARE este necesarul meu de capital? CARE este forma juridicd cea mai potrivita pentru

firma mea?

Citeva reguli de aur privind

deschiderea unei afaceri

l.Stabile,te prioritう lile,i gestioneaz cat rnai eficient tirnpu:.丁 rebtte sa te cOncentrezi pe lucrurile

irnportantei prioritizeazう acliunile n functie de nev01

Este irrnportant sう separilucrurile importante de cele secundare:de altfel,acestlucru este irnpOrtant in

ottce aspect al vieぃ .

2.Fii organizat!Persoanele care Feu,eSC Sunt

persoane foarte bine brganizate,,tiu curn s儀

9 seascう imediat informattile。 1 0arnenil de care au nevoie.Uneo面 ,simplul fapt 9う lia fOatte mutt sね cttuJ

un numう r de telefon sau o adresね de ernallte poate

face s li pierzi concentrarea.

3.Gande,te critic,i Selecteazう inforrnatii:e! n

prezent,suntem in era↑ n care este fbarte important

s putem selecta canalele cu informa事 ile Care ne

intereseaz ,i care ne potfi de folos.

4.Luarea de decizii n cadrul unei afaceri presupune

, inta de a merge htr― o anum direcue pe baza

inforrYlaり |10r puse la dispozitte・ Cand reu,e, S

spunzi prompt,i ettCient pe baza informaJilor

pe care le de!ii," evitd situaliile ca un anumit risc sd declangeze o crizd la nivelul afaceriitale

5. Urmeazi un curs de antreprenoriat!Anumite

noliuni debazd, precum cele de contabilitate, buget, managementul echipeietc. sunt necesare pentru a putea gestiona eficient banii, a umdritraseul lor, a investi gi a economisi. Toate acestea lin de regula obligatorie de a dezvolta gisupraviefuiintr-o afacere. Urmdregte cursurile de formare profesionalS postate

pe site-ulAgentiei Na[ionale pentru Ocuparea For[ei

de Muncd , www.anofm.ro!

lnformeazdte la AJOFM de domiciliu dacd, in cadrul

proiectelor cu fi nantare eu ropeand, organizeazd

programe de formare profesionald in antreprenoriat. Datele de contact sunt postate pe www.anofm.ro la

sec[iunea Contact AJOFM.

VerificS, pe site-ul Autoritd[ii Na[ionale pentru Calificdri,

http ://vrnvw. anc. ed u. rol? page*id =34, ce fu rn izori i de

formare profesionald a adul[ilor autorizati deruleazd

programe de formare in antreprenoriat.

Iiln**zri i:l crr: da

l:;r*prr: ncri:l

:r:i iiriarl,a.;

,r,\1r,/!:.:l

a* niir|rarr iai a.l

V

F:| ,tt l11● 1

;irldarlr ai-:lic

:i seiacie::ii

inforrna

一 野

SFATURI PENTRU ELABORAREA UNU:PLAN ANTREPRENORIAL

.

|

| | .| |‐

|

| |‐

11‐

:‐

1 1

C》

fecere t『 @b∪ lo,a警 dar,bine pres轟itね ,ditt ti P,

ce

f籟 :籟 te de a‡e ep∪ ca tte constFttG;:議 efoctiv懸 ,3 ρ じ‡ pe ttartie ttFo:ect攣 1議 cθ steia(鵞 Cazui nost「 ,idooa

de afaceFe警 CalCulelo tele),7へ Cest p『 oiect este

planulむ o機 軸co繭 :p『◎‡octttl eね cetti e.5!,ov‡ OOnt, oaacce buntt necesittt unレ lan綴 o faceFi bitte

c◎ nceput.

atuttc‡ ca喩 cOnstFUie争 も‡O Cas麟 ;trob ca

Duptt ce a:indotttificetideee te de afaceFe,tr◎ bu

sね te

cande警 iC崚 資踊 ip∪ :‡ aplicatte vizi∪ nea.!嬢

acest sens,機 nev◎ ie tte o strato9‡ o,respectiv o

p‡ att de afttGo鮒 lo care vttei s ↑‡綴③ gvo‡ i.

Acest plan reprezinta,pe de O parte,instrumentul

intern cu alutorul cttruia tu poti cOnduce,i controla

procesul de demarare a activittttii firmei tale.ln、

egal触 rnう sur益 ,planul de afaceri reprezintう ,i l

un instrurnent extern,respectiv un tnstrument

excelent de comunicare cu mediul econoFniC.

Acesta"tFanSrrnite"tuturor celor din jurul tttu(Clienti, fuFniZOri,parteneri strateglci,finantatOri,actionari)

C ,tii Cu certitudine ce al de fう cut,iar intro

econornie de piattt functional益 ,parteneril de afaceri

serio,i apreCiaz acest iucru,ite VOr percepe ca pe

un actor pertinent al mediului econornic.

STRUCttURA UNUI PLAN DE AFACERI

Principalele aspecte care pot fi avute ?n vedere in cadrul unui plan de afacerisunt:

Viziune, strategie. Cuvinte pretenfioase, dar in

esen[5 at6t de simple. Totul pleacd de la viziune. Fiecare antreprenor are o viziune. ,,Doresc s5 comercializez produse traditionale",,,Doresc s6 fabric haine pentru copii", ,,Doresc sd produc gi

sd comercializez ceaiuri", ,,Doresc sd Tnfiin(ez o

cafenea", ,,Doresc, doresc, doresc

o viziune, care este de fapt obiectivulfinal cdtre care vrei sd te indrepli prin afacerea ta. Calea pe care ai ales-o pentru a atinge gilmpliniviziunea

este strategia firmei tale.

".Aga apare

lstoric, management, resurse umane, activitatea

curenti. lstoricul unei afaceri este foarte important pentru a in[elege afacerea in sine, afacerea din prezent. lar afacerile nu se nasc din neant. Ele

se nasc in jurul voinlei unuiiunor oameni, apoi se

dezvoltd gi funclioneaz5, conduse de acei oameni. Parafrazilnd zicala populard "omul sfinlegte locul" putem afirma ci "managerul sfinlegte afacerea".

Analiza piefei. De ce existd o afacere? Ca sd

vdndd anume produse/serviciicdtre pia[5. O

analizd a pielei, a moduluiin care a evoluat in trecut gi a moduluiTn care se anticipeazd pe viitor

evolulia acesteia, sunt pilonii fundamentali pentru

determinarea veniturilor viitoare pe care afacerea le va genera.

investitii necesare.De foarte rnulte ori,planu:

de afaceri este necesarla↑ nceputul unei noi

activit .li,de Cele mai mu性oo百 ,o nou

activitate presupune o investitie nOuぅ .Din acest motiv,↑ n acest capitoltrebule sう fundamentう m

↑n mod pragrnauc,Onest,i realiSt investilia.A

dirninua sau a ignora aspecte conexe investiliei

(de eXerllplu,infrastructura de utilitう ;i)sau de a O

supradirrenslona neluStificat(intrOducerea unor

echipamente foarte scumpeF de lux)Sunt 9re,eii

frecvente care ridlca imediat semne de intrebare

CuStifiCate) n rnintea actiOnarilor,partenerilor,

finantatorilor.

VIZIUN‐ E

lSttORiC,MA‐NAGEMEN‐ RESURSE

UMANE,AC iVITATEAICURENttA

|

|

L

ANALiZA

PIETEl

,

INVES丁 lT‖

1産

=OAI点

0

ERORI SI GRESELi DE EViTAT

,

'

latう cateva gre,elitipice la dernararea unei afaceri:

li Supraeva!uezi poten,alu:de afacen.Nu

te lansa ntr― o afacere dacう nu detii cunostinte temeinicen Oomeniul respectiv.ldeal este sぷ

demarezl o afacere n zona econornica pe care

O st pane,ti cei mai bine,ca profesionist.Nu、 1 supraaprecia calitalile,deoarece acestlucru se

poate↑ ntoarce impotrlva ta.

Nu cuno,ti partiCularitう ti:e pietei lncう de la

iniliere,afacerea ta trebuie sう se identifice cu o

nevoie a pietei.Gう se,te avantajele competitive

ale afacerii tale,identificう o ni,a neacOperitう de

competitorii direcli,i COncentreazう te asupra ei.

Nu ai parteneri de incredere.Calitatea

profesionalう Oi uman a partenerilor,i coiaboratorilor poate da rnう sura afacerii tale.

Trebuie sう ai discernう mant↑ n selectarea unor

resurse verificate,de↑ ncredere,cu bune referinte

n piatう .

Nu te impiiciin rnanagementui afacerii!Ntl

oricine poate sirnti pulSul unei afaceri.Pentru a fi

un rnanager responsab‖ ,trebuie s ai o viziune

de ansamblu asupra btJsiness― lui,ls益 Otil in

orice c‖ pう in ce directie Se tttdFOaptぅ afacerea pe

care o gestionezi.

Nu cunogtr legislalia! Pentru a te feri de

probleme de ordin juridic, trebuie sd fii la

curent cu modificarile legislative din zona ta de activitate. |ine-!i actele in ordine, respectd procedurile legale gi onoreaza-li obliga[iile fiscale.

Nu gtii si te promovezi! CneeazS-li o identitate

pentru afacerea ta, astfel ine&t clienlii si te poatd recunoaste ugor. Este greu de crezut cd po{i avea succes fdrd sd te procupi de promovarea afacerii. Nu este obligatoriu sd investegti in campanii costisitoare. Este suficient sd identifici cdteva mijloace de a-!i face cunoscutd oferta in piala. Nu ignora avantajele promovdrii online.

RECOMANDARi PENttRU UN BUN ANTREPRENOR

Ce trebuie s facう un antreprenor pentru a avea succes:

e

e

stt creada cu t rie in potentialul afacerii salei

s fie disptls sa renunle la aVantalele statutului

de angaiat:

sa aib rnare tolerani la risc,i sChirnbふ ri

o

neprevazutel

s aibtt cunostinte elementare de rllanagement,

marketing,i10gisticう :

e s aibう aptitudini de lider,iSう fie un bun

O

negociator:

s fie capabil sa genereze idei care sう ii asigure un avantai cOmpeJttv fatう de cOncureniう ;

O stt aib o viziune clar asupra business― ului

Oi Capacitatea sう o transrnit 01 oamenllor din echipう :

O sう dispun de rn 10acele financiare pentru

sustinerea noli afaceri.

0

Ce trebuie sd faca un antreprenor pentru a se feri

de egec si nu porneascd la drum fdrd o planificare

riguroasd a acliunilor de intreprlns; sd nu mizeze pe "norocul incepitorului" pentru a

compensa lipsa de experienld in afaceri;

sd nu contracteze datorii nejustificate in speran{a unui castig imediat; sd nu investeascd intr-o loca[ie ineficientS; sd nu ignore realitafile pie{ei gi avantajele concuren!ei.

$tiai ce

.

La inaugurarea unei afaceri, profitul nu apare

.

imediat. in primul an de activitate, este de agteptat sd apelezi la economiile proprii pentru a susline si impulsiona afacerea.

Treptat, insd, business-ul va deveni autosustenabil. Acest lucru se poate intampla mai devreme sau mai t6rziu, in functie de o serie de factori:

experien{a profesionald a

antreprenorului; domeniul de activitate al firmei; ritmul de dezvoltare al ramurii economice in care se incadreazd afacerea; puterea financiard a antreprenorului; gradul de accesare a surselor de finanlare;

nivelul de promovare al afacerii.

0

Primii bani pe care Ti cAgtigd un antreprenor

reprezintS, in general, dividende din profitul realizal de firma. Din aceastd sum5, o bund parte se va reinvesti pentru cresterea afacerii. Abia atunci cdnd compania ob[ine venituri lunare stabile, oamenii de afaceri incep si se gAndeascd la propriul salariu.

Antreprenorii igiincep, de obicei, prima afacere cu resurse minime, de strbzistenld. in aceste condilii, devine aproape obligatoriu

ca antreprenorul si caute expertiza in afara companiei, sd apeleze la consultan{i de business gi sd acceseze surse de finanlare care s5-i

permita sd se dezvolte.

VERIFICA DACA Al CALITATILE UNUl

ANTREPRENOR BUN

Completeaz chestionarul de rnai10S,i aflね Cat de aproape e,ti de a Fi un bun antreprenor:

Nr.intrebare

DA ce“

Egti congtient cd in etapa de

intemeiere a firmei tale, te po[i

confrunta cu situa{ii uneoriextrem de dificile?

3

4

5

6

7

8

Eゃ in ttnね surね

sぅ bl12e21,|も う↑ntretil

ntacte ёu cliё ntil?‐

Dispui, inainte de infiinlarea firmei, de

timp suficient pentru toate pregdtirile necesare?

Egti capabil sd convingi

utiliz&nd propriile argumentele?

Egtiin mdsurS sd te adaptezi la

pe allii

partenerul t5u de disculie gi la argumentele acestuia?

Pei{i discerne aspectele esen{iale

de cele neesen{iale, altfel spus, sd identifici rapid ceea ce este nece$ar pentru o decizie?

Egti suficient de inzestrat din punct de vedere intelectual pentru a putea aborda simultan un numdr mai mare de probleme?

Esti un om de actiune?

ine Pa J

5 4

3

4 3

5 4

5

4

5 4

5

4

5 4

4‐

3

3

3

3

3

3

F: NU

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

9 i1i tace plScere sd realizezi ceva nou? 5 4 3 2 1

NL Intrebare

DA cen‰

Egti capabil si planifici o activitate,

10

12

13

14

15

16

sd-!ifixezi nigte obiective gisd

stabilegil etapele intermediare de atingere ale acestora?

Dispui de aptitudinea de conducere gi de motivare a colaboratorilor tdi?

Egti capabil de a improviza,in cazul

in care deodatd a intervenit ceva imprevizibil?

E,I capab:l,,i in situavi de stres,sね

te concentrezi si sう Octioneziin mod rational?

E,ti diSpus sね ¨

li aSurni riscurile,uneoFi,

inerente demarう ril o「 icう rei aFaceri?

Esti capabil sd-!i asumi din proprie

iniliativd responsabilitili gi sa acfionezi

in consecin[d,fdrd ca cineva si-{i

solicite acest lucru?

Starea sdndtdlii tale ili permite ca pe

perioada ,,punerii pe roate" a firmei sd

lucrezi 1O-12 orelzi,uneori mai mult, 6

poate 7 zile pe sdptimin5?

Ai posibilitatea sd-!i completezi

17 anumite cunogtinle care-!i lipsesc prin participarea la diferite cursuri de perfectionare?

8

Dacd nu intrunesti toate aptitudinile sau nu dispui de cunogtinlele de specialitate necesare, accep{i

posibilitatea de a infiin[a firma cu un

partener?

in cazul in care intenllonezi sd infiinJezi

19 firma tmpreund cu un partener, egti sigur cii vei coopera in mod armonios cu acesta?

he Pa J

5 4

5 4

5 4

5 4

5 4

3

3

3

3

3

4 3

5 4

5 4

3

3

5

5

4

4

3

3

£: NU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1‐

1「

「 「

~1lieba,,

E,l dispus,tu,i fa'■ :ia ta,sl-l bSV甲 :

20 risc崚 l unor venituriin90rte'i here9じ late care potinfluenta negativ‐ nivelul de trai

22

23

al tう u si al familiei?

|

Familia este dispusd sd-!iacorde sprijin gi ?n,telegere in aceastd perioadd

de intemeiere a firmei?

Din punct de vedere financiar, pentru

tine se justificd infiinlarea unei firme?

Medicul tdu apreciazi drePt

corespunzdtoare starea

sdnitdlii tale?

5 4

5 4

5

5

4

4

E,ti diSpus ca pe perioada intemeleril

24 firmel s i asumirenuntarea la

concediu,s efectue2i rnai甲 lte

5 4

drumuri obositoare?

indeplinegti prevederile pe care legea

25 le stabilegte pentru intemeierea unei intreprinderi? (de exemplu studii de specialitate)

5

4

Dispui de sulcienttt expe‖ eniう in

bran, pentru a introduce pe plalう
26

mpotriva concurentei,prOdusele,i

servicil:e tale?

,

5

4

Dispui de suficiente cunogtinle in

27 domeniul financiar qi al conducerii afacerilor?

Egti dispus s5 inveli 9i sd te dezvolli

permanent?

5 4

5 4

Acestorntreb ri trebule s le rttspunzi in rnod

corect,i cinStit.R spunsurile li surlt destinate

tie n primulrand,c ci pe baza lor poti contura proprille tale puncte tari,i slabe,precurFl,i,ansele

,i riscurile care te a,teaptう .Aceste intrebbri l,i

 

 

^ ¨一 嚇

|

|

 

|

 

|

 

|

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

 

0

p S 9 鑽‡0翁 | a ttSttp輸 覇濾o鮮 spOcttQ

pe ca o,a o ◎輻篭∪2‡ es蜀 |1満 to顧 olo「 ‡‡漑籟③‡

‡籟灘

OpFintteFi,‡ e o @ . s com d c

sp眼 陰s彗 護‡‡o‡ ⑬ 議oOstc‡爾篭Feb議 is le fo z

‡隣c‡ $‡ v ctt f畿 a o, pe ∪ ∪籟磯‡◎ 機sPcC‡ O OS o

ecesttr stt alelogil議 n sPcG is .

puncte.

Exemplu:la cё le 28 de↑ ntFebね i din cate9oFia

"personalitatea antreprenorului"numaruitOtal de

puncte corespunzう tor rう spunsurilor este de ll o.

Determina punctttul mediu pentru necare cate9oHe

de↑ ntrebう pttn↑ rnpう irea numttrului total de

puncte la numarul de intrebう ri aferent cate9oriei respective.Conforrrn exemplului de rnai sus,↑ rnparte

numう ruitotal de puncte de l10 1a numarul de

ntreb (28),i obttne punctaiul mediu,ianume

valoarea de 3,93.↑ n rnOd sirlnilatt deterrninう aceast

valoare,i pentru celelalte cate9orii de intrebttri.

I nterpretarea sem n ificafi i !or

punctajului mediu se face cu ajutorul tabelului de mai jos.

3,80-5,00

280-3.79

,20-2,79

,20-2, 9

sub哺 ,19

PERSONALITATEA TA

Ai calit議 tl de elltre eno『 ie澤 i pFeOふ t:ts議 4‐ lc:縦 al議 0総 ei viet‡

綺むrOatte line cttre tte pottte我 tepta

Te poti descurca pe drunrrul acesta. lmportant este sd si vrei.

A,i putea sd faci fai6 provocdnilor pe care via{a de antreprenerr le irnpiicd. Pentru a lua o cjeaizie analizeazii cu atentie si

Poete c :dOreゅ 競fOatte納 t stt fll stttpan pe p「, la驚

so慇 直議econo猥]ic懸 u estte‡ sね suttcie角 Treb懇 le s議 lpo!i. ste b: e stt f 10F賊 entt Tne ntte de議 1麟 a o decizie

Viafa de antreprenor, plini* <le riseuri, nu pare sfr tie potrivitS pentru tine. Foate e bine ca, deocarndatd, s6-{i construiegti o aitfel cJe stratecie perssnal&.

Mult succes pe drumul pe

care yreli sJ ρ orne,″

Ш

Ш

. \ \

\

\

Fondul Social European

Programul Opera[ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

\ Proiect - "Fii activ la orice v6rst5!", implementat de cdtre Agenlia Nalionald pentru Ocupare.a Fo(ei de Muncd in parteneriat cu RUSU & BORTUN

\ CONSULTANTA SRL, SYSTEM & NETWORK SOLUTIONS SRL Editor - Agenlia Na{ionald pentru Ocuparea Fo(ei de Muncd Data publicdrii- septembrie 2015

Conlinutul acestui material nu reprezintd in mod obligatoriu pozilia oficiald a Uniunii Europene sau a Guvernului Rominiei.

\ .

\

\

\ Fondul Social European Programul Operational Soctori;rl f)czvoll;rrc; r lil,ur,,r'lrrr

llrn,rrrr.

.'t){tr' .'( tl

\ Proiect - "Fii activ la oric;e virsl;i!", irrtplcrrrcrrlrrl rh,r ,rlrr./\r;r,rrlr,r N,rlrorr.rl,r

pentru Ocuparea Fortei de Munr::i irr Plulcrrr:rrrl r:rrl,itll;t,.\ lt( )liltlN

\ coNSULTANTAsRL, sysrEM & Nr rw()r{K ri()r un( )N:; :;rit

Editor - Agentia Nationala llerrtrrr ( )r:rrpr rrc;r l or lcr r l' Mr rr rr, r Data publicarii - septembrie 2015

Conlinutul acestui material nu reprr:zirrtirirrrrrorlolrlrr;rrlorrrr Europene sau a Guvernului Romanir:i.

pozrlr,rolrr:r,rl.r.r tlrrrrrrrrr

 

 

 

  1 ′ ― ― ‐ ― ‐ ― ‐ ― ― ― ‐ ―
 
1 ′
― ―
‐ ―
‐ ―

¨

一 ノ

C'A

MrNrsTrR!r M!N(:Lt.

FAMILlr I)R()r[(:f ir \()(:rAtf.

5r lf fts()aNiloR vits

OR6^NI\M INTI IN\I I)I^R P{)\DRI'

INtct

α llllMI鶴ITI DEZYOLTI

SPIRITUL ANTREPRENORIAL

」AoR‐cE

4"Ji*

VARSTA

lnvcsloqlo rr ().rr.'nrl r

Utl:rr','(l()/'

"ittl;tttt,

I I )Nl )l Jl l;( t( :lnl I tlltOPIAN

r

Prograrnul

Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Domeniul majorde intervenlie4.1

.'lll I r /\!,r l,r,,rl,r.r,l .Mrrlcrrriz;rrt:a Serviciului Publicde Ocupare" I

r

r .rlr.rr rl.rlrr ',1'r I lx rllr lurr/.uc;l rrrrvr;rrkrr de ocupare"

r Numarul de identificare al conlractului: POSDRU/I2314.1

/S/l.tl'ri.l r lrllrrl 1,r,,r,,lulur "l r,rclrvLrorirxrvarsta!" r Beneficiar: AgenliaNalionalapentruOcupareaFortei deMuncd