Sunteți pe pagina 1din 4

curs 9 succesiuni

Eficacitatea legatelor
ineficacitatea legatelor=> acele situatii in care legatele nu isi produc efectele la
momentul la care ar fi trebuit sa si le produca fiind lipsite de eficienta juridica pt o
serie de motive anterioare, concomitente sau posterioare intocmirii
testamentului.
Situatiile de ineficacitate a legatelor se grupeaza din perspectiva cauzelor si
efectelor lor in 4 mari categorii :
-nulitatea legatelor
-revocarea legatelor
-caducitatea legatelor
-reductiunea legatelor
Nulitatea legatelor
=>acea sanctiune constand in lipsirea de eficienta juridica a unui legat pt
nerespectarea la momentul incheierii testamentului a unei dispozitii legale
privind conditiile de fond sau de forma ale acesteia.
-Are cauze anterioare sau concomitente incheierii,intocmirii testamentului , cauze
care pot fi comune oricarui act juridic sau specifice intocmirii unui legat (ex :
nerespectarea interdictiei de a testa in mod reciproc prin acelasi act, neresp
formei olografe in totalitate ).
-ca element specific nulitatii legatelor se remarca posibilitatea prevazuta de art
1010 NCC, de validare prin confirmare a unui legat nul de catre succesorii
testatorului indif daca este vba de un caz de nulitate rel sau absoluta.
Revocarea legatelor
=> modalitatea de lipsire de eficienta a unui legat prin manif de vointa a
testatorului sau dispozitia instantei pt motive posterioare (ulterioare) intocmirii
testamentului care tin de vointa testatorului , de atitudinea neconforma a
legatarului sau de neindeplinirea de catre legatar a unei obligatii impuse.
Din persp cauzei si modalitatii de manifestare , revocarea unui legat poate fi
voluntara sau judecatoreasca .
Revocarea voluntara=acea forma de revocare a leg decurgand si
manifestandu-se prin vointa testatorului, vointa care se poate manifesta expres
sau tacit.
Revocarea expresa=forma de revocare voluntara a legatelor prin care
testatorul isi manifesta vointa expresis verdis in sensul revocarii unui legat
anterior. Pt a fi valida, sub asp formei, trebuie facuta printr-un act autentic sau
prin intermediul unui testament ulterior, fiind asadar un act solemn insa nu facut
in termeni solemni si nici nu presupune respectarea principiului simetriei
formelor!!!!!!! Altfel spus, un legat cuprins intrun testament autentic poate fi
revocat prin intermediul unui testament olograf si viceversa.
Revocarea voluntara tacita (implicita)=>forma de revocare voluntara a
legatelor in care vointa testatorului nu se manifesta in mod expres in sensul
revocarii unui legat anterior ci sub forma unui act sau fapt juridic care presupune
in mod obligatoriu, logic si juridic lipsirea de eficienta a legatului anterio. In acest
sens avem mai multe situatii de revocare tacita:
*intocmirea unui testament care cuprinde clauze incompatibile sau contradictorii
cu legatul anterior. Incompatibilitatea presupune o imposibilitate fizica si juridica

de executare a ambelor clauze( ex: dupa ce lasa o creanta unei pers, printr.o
clauza ulterioara iarta de datorie debitorul acelei creante).
Contradictorialitatea nu presupune o imposibilitate fizica ,obiectiva de executare
a 2 clauze , ci una subiectiva decurgand din manifestarea vointei
testatorului( dupa ce printrun prim legat lasa un bun unei pers, prin al 2lea lasa
acelasi bun altei pers fara a intentiona sa ii faca colegatari pe cei 2=>revocarea
primului legat)
*instrainarea bunului legat . Indiferent de caracterul oneros sau gratuit, un act
intre vii prin care testatorul isi scoate din patrimoniu bunul ce face obiectul
legatului , are semnificatia univoca , a revocarii acelui legat.
*distrugerea volunatara a bunului ce face ob legatului este o situatie de revocare
a legatului cu conditia ca distrugerea sa fi avut un caracter intentionat si
constient.
*distrugerea voluntara a testam olograf care incorporeaza legatul valoreaza
revocare daca are un caracter voluntar, constient si testatorul a avut suficient
timp pt o eventuala reformulare a legatului.
Distrugerea testam autentic nu valoreaza revocare intrucat un exemplar original
al acestuia va ramane intotdeauna la notar.
Revocarea judecatoreasca
=> acea forma de revocare a legatelor care se manifesta prin intermediul unei
hotarari a unei instante de judecata pt motive care tin de atitudinea legatarului
sau de neexecutarea de catre acesta a unei obligatii impuse .
1) pt neindeplinirea unei sarcini = un efect al impunerii in cuprinsul
testamentului a unei sarcini ca modalitate specifica in materia liberalitatilor.
Desi nu putem vobi de un caracter sinalagmatic, sarcina ca modalitate specifica
liberalitatilor atrage o sanctiune specifica in cazul neexecutarii ei , respectiv
revocarea.
2) pt ingratitudine = o forma de rev jud care opereaza atunci cand legatarul a
avut o atitudine necorespunzatoare fata de testator sau fata de memoria
acestuia.
Cauzele de ~ sunt in linii mari aceleasi ca in cazul revocarii donatiei pt
ingratitudine, respectiv atentat la viata testatorului, sav de fapte penale ,cruzimi
sau injurii grave lipsind situatia de neacordare de alimente dar adaugca si clauza
specif injurii aduse memoriei testatorului.

Caducitatea legatelor = acea forma de ineficacitate a legatelor constand in


lipsirea acestora de eficienta prin imposibilitatea de executare , pentru motive
ulterioare intocmirii testamentului , independente de vointa testatorului si fara
legatura cu culpa partilor .
sunt consid cauze de caducitate : predecesul legatarului, decesul legatarului
anterior indeplinirii conditiei suspensive , incapacitatea legatarului la mom
deschiderii succesiunii , nedemnitatea legatarului, renuntarea legatarului si
pieirea fortuita a bunului ce face ob legatului cu cond ca aceasta sa fie totala si
sa se produca in intervalul dintre momentul intocmirii testam si mom deschiderii
succesiunii.

alte clauze testamentare relevante in afara legatului clauza pp


testamentara, testamentul poate cuprinde alte clauze intre care : exheredarea si
instituirea unui executor testamentar .
Exheredarea sau dezmostenirea este clauza prin care testatorul isi manif vointa
in sensul inlaturarii de la mostenire a unui mostenitor legal care ar fi cules
mostenirea potrivit dispozitiilor in materie.
Dpv al modalitatii de manifestare a vointei , dezmostenirea poate fi directa
aatunci cand testatorul isi manifesta expres vointa de inlaturare de la mostenire
printr.o clauza explicita si exheredare(dezmost) indirecta, at cand testatorul nu
isi manif vointa in mod expres dar instituie unul sau mai multe legate prin care
epuizeaza masa succesorala.
NCC nu mai recunoaste ca valida forma de exheredare numita exheredaresanctiune, permisa in vechea legislatie si care presupunea dezmost cu titlu de
sanctiune doar a acelor mostenitori legali care ar fi atacat dispozitiile
testametului.
Clauza de executiete testamentara := clauza prin care testatorul desemneaza 1
sau > pers care dupa momentul deschiderii succesiunii sa administreze bunurile
succesorale si sa asigure executarea dispozitiilor testamentului.
Ca nat juridica , clz de exec testam are nat jur a unui mandat mortis causa intuitu
personae acordat de catre testator executorului testamentar. Asa fiind,
executorul testamentar nu devine obligat prin clauza testamentara ci doar prin
acceptarea acesteia ulterior, dupa deschiderea succesiunii.
Ca regula si in lipsa unei mentiuni exprese, mandatul acordat executorului
testamentar este cu titlu gratuit, insa acest caracter este doar de natura clauzei
de executie testamentara , testatorul putand institui o remuneratie in beneficiul
executorului testamentar.
Puterile executorului testamentar se circumscriu administrarii patrimoniului
succesoral si executarii clauzelor testamentare , acesta putand sa incaseze
creantele mostenirii , sa faca plati cu acordul instantei , sa ceara efectuarea unor
inventare sau sigilarea unor bunuri si avand obligatia sa efectueze plata legatelor
cu titlu particular.
Durata puterilor conferite este de maxim 2 ani , cu oblig de a efectua la finalul
fiecarui an si la finalul executiei testamentare o dare de seama cu privire la
executia testamentara.
Limitele dr de a dispune prin testament
Reg conform careia titularul unui patrimoniu poate sa dispuna liber de acesta pt
ipoteza mortii sale, derogand de la dispozitiile privind mostenirea legala si sa faca
orice alte dispozitii mortis causa este limitata de 3 situatii bine determinate :
1 interzicerea actelor juriduce asupra unei mosteniri nedeschise
2interz substitutiilor fideicomisoare
3interz liberalitatilor care incalca rezerva succesorala
Interz actelor jur asupra mostenirilor nedeschise - aceasta interdictie priveste
orice act juridic bi sau multilateral prin care s-ar obtine drepturi eventuale sau sar renunta la drepturi decurgand dintr.o mostenire nedeschisa , adica cu priv la
patrimoniul unei persoane aflate inca in viata.
Astfel sunt interzise atat actele intre potentialii mostenitori sau intre acestia si
terte persoane prin care s-ar tranzactiona pt ipoteza mortii unei persoane
drepturi ... patrimoniului acesteia.

Motivul instituirii acestei interdictii decurge din riscul creat de generarea ideii si
dorintei mortii acelei persoane.
Interdictia substitutiilor fideicomisare
Substitutia fideicomisara = acea clauza testamentara cu val de legat prin care
testatorul lasa un bun unei persoane numita instituit cu obligatia de a conserva
acel bun , adica de a nu.l instraina si de a transmite pt ipoteza propriei morti
unei a 2a pers determinata tot de testator, numita substituit.
In dr civil modern, s-a considerat ca o asemenea clauza incalca 2 principii de dr
civil , respectiv regula care interzice scoaterea din circuitul civil a unui bun si reg
conform careia nimeni nu poate sa dispuna pt moartea altei persoane. De
aceea , in mod traditional,o asemenea clauza a fost sanctionata cu nulitatea
absoluta.
In functie de modul de producere a efectelor , substitutiile fideicomisare sunt
clasif in substit fideicomisrae unice , care presupun transmiterea o singura data
de la un instituit catre un substituit, subst fideicom graduale =care impun
transmiterea in cascada de la mai multi instituiti catre substituiti subsecventi pe
mai multe generatii si subst fideicom perpetue = care instituie o substitutie
subsecventa vesnica in beneficiul anumitor categ de mostenitori .
In CC actual din interpretarea sistematica a textelor de lege => ca legea civila
recunoaste la acest moment doar validitatea substitutiilor fideicomisare unice si
interzice sub sanct nulitatii absolute substitutiile fideicomisare graduale sau
perpetue .