Sunteți pe pagina 1din 24

SC SERVADENT SRL

Tarnaveni

REGULAMENT
INTERN

Valabil de la 02.04.2012

REGULAMENT INTERN
INTRODUCERE
Prin HOTARAREA JUDECATOREASCA nr. 545 / 15.09.1999 a Tribunalului
Mures a fost infiintata Societatea Comerciala SERVADENT SRL Tarnaveni.
Societatea are sediul in Tarnaveni str. Armatei nr.109 , este inscrisa la
registrul comertului sub nr.J-26-563 / 15.09.1999 si are C.U.I. la Camera de
Comert si Industrie atribuit : RO 12129484.
Regulamentul de ordine interioara numit in continuare R.I. conduce la
realizarea obiectivului de activitate a societatii , prevazut in statutul acesteia si
in contractul de societate prin regulile de disciplina stabilite , conform legislatiei
in vigoare , regulament pe care salariatul are obligatia de a-l respecta ,
contribuind astfel la crearea unui climat normal de munca necesar desfasurarii
unei activitati eficiente.

Cap. 1 DISPOZITII GENERALE


Art.1 - R.I. asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii , prin intarirea
disciplinei in munca prin folosirea completa si rationala a timpului de munca.
Art.2 - R.I. stabileste obligatiile si drepturile salariatilor societatii comerciale ,
care trebuie respectate indiferent de forma contractului individual de munca.
Art.3 - Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru si disciplina din
prezentul regulament se aplica oricaror alte persoane pe timpul cat lucreaza in
incinta societatii.

Cap. 2 OBLIGATIILE CONDUCERII SOCIETATII


Adunarea generala a actionarilor
Art.4 - Adunarea generala a asociatilor este organul suprem de conducere a
societatii , care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica , comerciala si financiara.
Directorul General
Art.5 - Conducerea operativa a societatii comerciale este asigurata de un
administrator-director-care asigura :
2

conditii tehnico-materiale pentru toate locurile de munca , astfel incat


activitatea sa nu fie intrerupta din lipsa unor materiale , piese de schimb si alte
asemenea;
2. stabilirea programului de productie in functie de comenzi si contracte ,
asigurandu-se produse de calitate superioara si eficienta acestora;
3.
organizarea productiei si a muncii prin stabilirea locurilor de munca
necesare a atributiilor si raspunderii acestora;
4. elaborarea si respectarea normelor de munca , a normelor de consum
de materiale de baza , a materialelor de intretinere , combustibil , energie si
apa;
5.
drepturile banesti cuvenite salariatilor , corespunzatoare calitatii si
cantitatii muncii depuse;
6.
functionarea si exploatarea instalatiilor , masinilor , utilajelor si
aparatelor folosite , precum si aplicarea normelor specifice activitatii (norme de
protectia muncii , de prevenire si stingerea incendiilor , etc.);
7. comercializarea produselor pe piata externa si interna si a unor prestari
de servicii de calitate . In acest scop organizeaza activitatea de marketing si
reclama comerciala . Aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit
competentelor acordate;
8. elaborarea in termenele prevazute de lege a bilantului contabil , a
contului de profit si pierdere , a bugetului de venituri si cheltuieli si a altor situatii
informationale financiar contabile;
9. S includ, n regulamentul intern, sanciuni disciplinare pentru
angajaii care ncalc demnitatea personal a altor angajai, prin crearea de
medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin
aciuni de discriminare.
10. S informeze toi angajaii anual si la angajare cu privire la
interzicerea hruirii sexuale la locul de munc, inclusiv prin afiarea, n locuri
vizibile, a prevederilor din regulamentul de ordine interioar, pentru prevenirea
oricrui act de discriminare dup criteriul de sex.
11. S informeze, imediat ce a fost sesizat, autoritile publice abilitate cu
aplicarea i controlul legislaiei privind egalitatea de anse i tratament ntre
femei i brbai.
12. Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de
expunere la agenti, procedee si conditii de munca a caror lista este prevazuta in
Anexa nr.1 din OUG 96/2003 este obligat sa evalueze anual si sa intocmesca
Rapoarte de evaluare, cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire
la natura, gradul si durata de expunere a angajatelor in unitate pentru a depista
orice risc pentru sanatatea si securitatea acestora si orice efect posibil asupra
sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile ce trebuie luate.
13. Potrivit art. 6 din OUG 96/2003, in termen de 5 zile lucratoare de la data
intocmirii raportului, trebuie sa inmineze o copie a acestuia sindicatului sau
reprezentantilor salariatilor precum si sa informeze in scris salariatele asupra
rezultatelor evaluarii referitoare la riscurile la care pot fi supuse la locurile de
munca, si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta.
1.

14. va informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile

la care sunt supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care
decurg din prezenta ordonanta de urgenta prin Informarea privind protectia
maternitatii la locul de munca ( conform modelului din Normele Metodologice) in
termen de cel putin 15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de
evaluare.
15. In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost
anuntat in scris de catre o salariata din cele mentionata mai sus, asupra starii
sale fiziologice, acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii
precum si Inspectoratul Teritorial de Munca, care urmeaza sa verifice conditiile
de munca ale salariatei.
16. sa previna expunerea salariatelor (gravide, lauze sau care alapteaza) la
riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea in situatia in care rezultatele
evaluarii evidentiaza riscuri;
17. sa nu constringa salariatele sa efectueze o munca daunatoare sanatatii
sau starii lor de graviditate ori a copilului nou nascut, dupa caz;
18. sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si
sa nu anunte alti angajati dect cu acordul scris al acesteia si doar in interesul
bunei desfasurari al procesului de munca;
19. sa modifice locul de munca al salariatelor care isi desfasoara activitatea
numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat astfel incit sa li se asigure la
intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezinda
sau pentru miscare, la recomandarea medicului de medicina muncii.
20. sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale
constnd in ore libere platite salariatei, in cazul in care investigatiile medicale se
pot efectua numai in timpul programului de lucru.
21. sa acorde salariatelor care alapteaza pauze de alaptare de cite o ora
fiecare, in timpul programului de lucru fie sa reduca durata timpului de lucru cu
2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale.
22. sa transfere la un alt loc de munca cu mentinerea salariului de baza brut
lunar salariatele gravide, lauze sau care alapteaza, care desfasoara in mod
curent munca cu caracter insalubru sau penibil;
23. sa transfere la un loc de munca de zi, salariatele care desfasoara munca
de noapte si a caror sanatate este afectata, pe baza solicitarii scrise a acestora;
24. sa modifice in mod corespunzator conditiile/orarul de munca, ori sa
repartizeze la alt loc de munca salariatele gravide, lauze sau care alapteaza
care desfasoara activitate ce prezinta riscuri pentru sanatate, securitate ori
repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, conform recomandarii medicului de
medicina muncii.
24. In cazul in care din motive justificate , nu poate indeplini ultimele doua
obligatii, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, astfel:
a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit
reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale pentru salariata gravida
b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele gravide,
lauze sau care alapteaza in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia
4

pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani, sau in cazul copilului
cu handicap pina la 3 ani.

Art.6 - Personalul cu atributii de conducere din cadrul societatii are obligatia


sa asigure:
1.
necesarul de personal pe meserii , profesiuni , etc.;
2.
reparizarea si utilizarea judicioasa a fortei de munca , asigurarea
evidentei personalului;
3.
aprovizionarea cu materii prime , materiale, in cantitatile necesare
realizarii programului;
4.
stabilirea instructiunilor privind modul de functionare a masinilor ,
instalatiilor , utilajelor , aparatelor , etc;
5.
efectuarea operatiunilor de intretinere , revizii , reparatii cu
respectarea normelor si normativelor tehnice;
6.
conditiile de protectia muncii , normele igienico-sanitare , normele
PSI si de metrologie , instruirea salariatilor cu privire la acestea;
7.
folosirea , depozitarea si transportul materialelor explozive ,
inflamabile si a altor materiale ce prezinta pericol;
8.
eliberarea de legitimatii tuturor salariatilor cu fotografia si functia
detinuta;
9.
examinarea cu atentie si luarea in consideratie a sugestiilor si
propunerilor facute de salariati pentru imbunatatirea activitatii si informarea
acestora asupra masurilor ce se preconizeaza a se lua;

Cap. 3 OBLIGATIILE SALARIATILOR


Art.7 - Salariatii au obligatia de a respecta ordinea si diciplina la locul de
munca , de a indeplinii in mod corespunzator toate sarcinile de serviciu ce le
revin potrivit legii , RI , fisei postului precum si dispozitiilor organelor de
conducere referitoare la desfasurarea activitatii in unitate;
Art.8 - Obligatiile generale ale salariatilor sunt urmatoarele:
1.
obligatia de a realiza norma de munca si de a indeplinii atributiile ce
ii revin conform fisei postului;
2.
obligatia de a respecta disciplina muncii;
3.
obligatia de a respecta prevederile cuprinse in R.I. precum si in
contractul individual de munca;
4.
obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de
serviciu;
5.
obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii
in unitate;
6.
obligatia de a respecta secretul de serviciu;
5

obligatia sa cunoasca , sa aplice si sa respecte normele privind


legislatia muncii , R.I.,etc.;
8.
obligatia sa aduca la cunostinta compartimentului de personal toate
modificarile ce survin in starea civila, adresa de domiciliu si numarul de telefon ;
9.
obligatia sa respecte cerintele sistemului calitate implementat in
firma
10.
salariata gravida sa anunte in scris angajatorul asupra starii sale
fiziologice de graviditate si sa anexeze in copie Anexa pentru supravegherea
medicala a gravidei document medical eliberat de medic care sa ii ateste
aceasta stare, insotit de o cerere care contine informatii referitoare la starea de
maternitate si solicitarea de a i se aplica masurile de protectie prevazute de
ordonanta;
11.
salariata care a nascut recent si-a reluat activitatea dupa
efectuarea concediului de lauzie, respectiv a concediului postnatal obligatoriu
de 42 de zile, sau dupa caz a 63 de zile ale concediului de lauzie sa solicite
angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexind un
document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tirziu de 6 luni de
la data la care a nascut
12.
salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea
concediului de lauzie, sa anunte angajatorul in scris cu privire la inceputul si
sfirsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexind documente medicale
eliberate de medicul de familie in acest sens care va cuprinde recomandari cu
privire la capacitatea de munca a acesteia
13.
La inceperea programului de lucru salariatii au obligatia de a se
prezenta la seful de echipa in vederea consemnarii in pontaj si de a fi evaluati
referitor la capacitatea lor de munca(oboseala,stare de sanatate,stare de
ebrietate).In cazul neprezentarii pina la ora inceperii schimbului pontarea se va
face incepind cu ora imediat urmatoare.
14.
Salariatii au obligatia de a se supune evaluarii profesionale la
intervalul de 3 luni.
7.

Art.9 - Obligatiile de securitate si sanatate n munca ale lucratorilor


Fiecare lucrator trebuie sa si desfasoare activitatea, n conformitate
cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel ncit sa nu expuna la pericol de accidentare sau
mbolnavire profesionala atit propria persoana, cit si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munca.
Lucratorii au urmatoarele obligatii:
1.
sa-si nsuseasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si
sanatate n munca si instructiunile de lucru
2.
sa respecte masurile stabilite n planul de prevenire si protectie.
3.
sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
4.
sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si,
dupa utilizare, sa l napoieze sau sa l puna la locul destinat pentru pastrare;
6

sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,


schimbarea sau nlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, n
special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa
utilizeze corect aceste dispozitive;
6.
sa comunice imediat angajatorului si / sau lucratorilor desemnati
orice situatie de munca despre care au motive ntemeiate sa o considere un
pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a
sistemelor de protectie;
7.
sa comunice imediat angajatorului orice modificare aparuta in
traseul domiciliu loc de munca (schimbare de domiciliu)
8.
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si / sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana sau de alt lucrator;
9.
sasi nsuseasca cunostintele de prim ajutor si sa acorde primul
ajutor n caz de accidentare persoanelor accidentate
10. sa coopereze cu angajatorul si / sau cu lucratorii desemnati, atit
timp cit este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau
cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
11. sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si / sau cu
lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de
munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si
sanatate, n domeniul sau de activitate;
12. sa si nsuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul
securitatii si sanatatii n munca si masurile de aplicare a acestora;
13. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari.
14. sa indeplineasca masurile pentru care a fost numit prin decizie in
cadrul planului de interventie in caz de pericol grav si iminent precum si a
planului pentru situatii de urgenta.
5.

Art.10 - Obligatiile privind Sistemul de Management al Calitatii ale


lucratorilor
In Societatea Comerciala. SERVADENT S.R.L. functioneaza un sistem
de management calitate planificat si documentat in conformitate cu standardele
ISO 13485 :2004.
Lucratorii au obligatia :
1.
de a-si insusii continutul documentelor aplicabile in sfera lor de
activitate (instructiuni de lucru, proceduri tehnice, proceduri operationale ) prin
participarea la sedintele de instruire/testare
2.
de a completa corect si in timpul stabilit in cadrul procedurilor
tehnice si a instructiunilor de lucru a documentelor care reprezinta inregistrari
ale Sistemului de Management al Calitatii respectiv Fise de urmarire .
3.
de a respecta succesiunea operatiilor prevazute in instructiunile de
lucru si procedurile tehnice.
7

de a sesiza imediat conducatorul locului de munca de existenta


neconformitatilor in documente care pot duce la neindeplinirea cerintelor
specifice ale produsului.
5.
de a sesiza imediat neconformitatile aparute pe fluxul de productie
care pot periclita bunul mers al activitatii de productie
6.
de a-si insusii si respecta documentele cu caracter organizational :
fisele posturilor, R.I.
7.
de a nu distruge sau pierde prin manevrare necorespunzatoare
documentele apartinind Sistemului de Management al Calitatii(SMC).
8.
de a prelua documentele pentru completare si de a le depune
ulterior la locurile stabilite prin procedurile operationale si la termenele stabilite.
9.
de a nu incepe executia unui produs daca nu sunt indeplinite
conditiile respectiv completarea si semnarea documentelor de catre persoanele
cu raspunderi in domeniul calitatii specificate in procedurile operationale.
10. de a nu modifica date inscrise in documente apartinind Sistemului
de Management al Calitatii daca aceasta nu intra in sfera sa de competenta.
11. de a nu utiliza masini , utilaje care nu au instructiuni de lucru.
12. de a nu utiliza masini , utilaje pentru care nu a fost instruit sau daca
nu este inclus in lista utilizatorilor acelui utilaj sau masina.
13. de a respecta indatoririle ce-i revin prin nominalizarea pe grafice ce
apartin Sistemului de Management al Calitatii. (grafice de curatenie etc)
Contributiile personale aduse la imbunatatirea sistemului si atingerea
obiectivelor vor fi consemnate in fisa de evaluare lunara.
4.

Art.11 - SE INTERZICE salariatilor:


1.
intrarea si iesirea din unitate prin alte locuri decit cele stabilite;
2.
venirea cu intarziere sau plecarea anticipata la si de la locul de
munca si neparticiparea efectiva la predarea-primirea schimbului;
3.
absenta nemotivata
4.
neanuntarea sefului ierarhic in termen de 24 ore in caz de
imbolnavire
5.
parasirea locului de munca sau a unitatii fara aprobarea necesara
potrivit prevederilor prezentului regulament;
6.
schimbarea turelor intre salariati fara aprobarea prealabila a sefului
ierarhic;
7.
atitudine jignitoare sau manifestari violente fata de ceilalti salariati
sau de salariatii din subordine;
8.
introducerea sau consumul in unitate de bauturi alcoolice , droguri
sau facilitarea savarsirii acestor fapte , precum si prezenta in unitate sub
influenta bauturilor alcoolice sau drogurilor , li se interzice continuarea lucrului si
li se aplica sanctiunile prevazute de lege precum si de prezentul regulament;
9.
fumatul sau introducerea de tigari , chibrituri , brichete , materiale
care ar putea provoca incendii sau explozii
10. savarsirea de acte care ar putea sa puna in primejdie siguranta
unitatii , a instalatiilor , a persoanelor;
11. executarea unor lucrari straine de interesul unitatii;
8

refuzul executarii sarcinilor de serviciu date de seful ierarhic;


admiterea nefunctionarii aparaturii de masura si control si indeosebi
a celor de siguranta;
14. mentinerea locurilor de munca si a spatiilor din incinta unitatii in
conditii de dezordine si risipa;
15. comunicarea sau divulgarea pe orice cale , copierea fara autorizatie
scrisa a conducerii unitatii de acte , note , schite , planuri , date sau elemente
privind activitatea acesteia , sau folosirea acestor date in afara interesului de
serviciu;
16. insusirea pe nedrept sau incercarea de insusire sub orice forma si in
orice mod de orice bunuri sau valori din patrimoniul unitatii sau apartinand
persoanelor;
17. accesul in unitate in tinuta indecenta
18. se interzice salariatilor orice actiuni de discriminare in sensul Legii
202 / 2002 (privind egalitatea de sanse intre femei si barbati);
19. instrainarea legitimatiei
20. instrainarea cartelei de acces
21. divulgarea codului de securitate
22. divulgarea salariului
23. Se interzic salariailor manifestri care pot fi catalogate ca hruire
sexual cum ar fi:
A) a privi n mod nepotrivit alta persoan
B) a face gesturi deocheate ctre alta persoan
C) a atinge ntr-un mod nepotrivit alta persoan
D) a folosi un limbaj cu conotaie sexual, chiar dac tie c subiectul
deranjeaz alta persoan
E) a mbraia fr permisiune alta persoan
F) a sruta alta persoan fr voia acesteia
G) a invita la o ntlnire amoroas cu promisiunea de a angaja sau promova o
alta persoana
H) a cere altei persoane s intreina relaii sexuale cu promisiunea unei
recompense
Precedentele manifestari sunt pedepsite de:
Codul penal, art. 223
Pedepsete hruirea unei persoane, care se manifest prin ameninare sau
constrngere, avnd scopul de a obine satisfacii de natur sexual.
Presupune n mod necesar ca persoana care hruiete s abuzeze de
calitatea sau de influena pe care i-o confer funcia ndeplinit la locul de
munc.
Pentru ca un caz de hruire sexual s fie pedepsit penal, este necesar ca
persoana hruit s fac plngere.
Codul muncii, art. 6
Abordeaz indirect problema hruirii sexuale, n contextul dreptului fiecrui
salariat de a beneficia de respectarea demnitii i a contiinei sale la locul de
munc.
12.
13.

Legea privind egalitatea de anse ntre femei i brbai, 202/2002


republicat
Definete hruirea sexual ca fiind un comportament nedorit, de natur
sexual. Poate fi un comportament verbal, nonverbal sau fizic care are ca
scop sau efect:
- atingerea demnitii persoanei i/sau
- crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau
ofensator.
Prevede c hruirea sexual a unei persoane de ctre o alt persoan la locul
de munc sau n alt loc n care aceasta i desfoar activitatea reprezint
discriminare dup criteriul de sex.
n consecin, este interzis ca deciziile privind o persoan s fie afectate de
acceptarea sau respingerea, de ctre aceast persoan, a unui comportament
ce ine de hruirea sexual a acesteia.
Sunt considerate discriminare dup criteriul de sex orice comportamente
definite drept hruire sexual, care audrept scop:
- s creeze la locul de munc o atmosfer de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectat;
- s influeneze negativ situaia persoanei angajate n ceea ce privete
promovarea profesional, remuneraia sau veniturile de orice natur ori
accesul la formarea i perfecionarea profesional, n cazul
- refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ine de viaa
sexual.
Instituiile unde angajaii se pot adresa pentru semnalarea i soluionarea
unui caz de hruire sexual sunt:
- Agenia Naional pentru Egalitatea de anse ntre Femei i Brbai;
- Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii;
- Inpectoratele Teritoriale de Munc;
- Instana Judectoreasc.

Cap. 4 DREPTURILE SALARIATILOR


Art.12 - Salariatul are in principal urmatoarele drepturi :
1. dreptul la salarizare pentru munca depusa
2. dreptul la repaus zilnic si saptamanal
3. dreptul la concediu de odihna anual
4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament
5. dreptul la demnitate in munca
6. dreptul la securitate si sanatate in munca
10

dreptul la acces la formarea profesionala


dreptul la informare si consultare
dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de
munca si a mediului de munca
10. dreptul la protectie in caz de concediere
11. dreptul la negociere colectiva si individuala
12. dreptul de a participa la actiuni colective
13. dreptul la concediul de risc maternal
14. angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca sau
de serviciu in cazul :
- salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au
legatura directa cu starea sa;
- salariatei care se afla in concediul de risc maternal;
- salariatei care se afla in concediul de maternitate;
- salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in
virsta de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pina la 3 ani.
- salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in virsta
de pina la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap in virsta de pina la 18 ani.
Aceste interdictii nu au aplicabilitate in cazul concedierilor pe motive
economice ce rezulta din desfiintarea postului ocupat de salariata ca urmare a
dificultatilor economice, a transformarii tehnologice sau reorganizarii
angajatorului.
7.
8.
9.

Art. 13 - SALARIZAREA
a. Pentru munca prestata in conditiile prevazute in C.I.M.,fiecare

salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului de


munca
b. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum
si alte adaosuri
c. Salariul este confidential
d. Salariul negociat nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe
tara
e. Salariile individuale nu pot fi obiect de discriminare pe criterii etnice,
sex, convingeri politice sau religioase, varsta
f. Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna
g. Formele de salarizare pot fi urmatoarele:
- acord direct,individual sau colectiv
- salarizare in regie, dupa sarcini si atributii de munca
- salarizare pe baza de cote procentuale sau tarife
h. Salariul se stabileste in functie de realizari (calitative si cantitativa),
de tariful de baza, in functie de timpul efectiv lucrat
i. Pentru rezultate exceptionale se pot acorda premii
j. In caz de maternitate si de incapacitate temporara de munca
beneficiaza de plata acestor concedii
k. In timpul delegarii salariatul are dreptul la o diurna in conditiile legii
11

CAP.5 TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA


Art.14 - Pentru angajatii cu norma intreaga durata normala a timpului de
munca este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana conform Codului Muncii
Art.15 - Timpul de munca incepe si se sfarseste la locul de munca si in tinuta
de lucru. Timpul de servire a mesei este de 20 min care se recupereaza dupa
programul de lucru
Art.16 - Zilele libere sunt de regula sambata si duminica. Sarbatorile legale
care se considera zile nelucratoare sunt:
- 1 si 2 ianuarie
- Prima si a doua zi de Paste
- 1 Mai
- Prima si a doua zi de Rusalii
- 15 August(Adormirea Maicii Domnului;)
- 1 Decembrie
- 25 si 26 Decembrie
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale declarate astfel
de cultele religioase legale, altele decat cele crestine pentru persoanele
apartinand acestora
Art.17 -Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca
saptamanal, este considerata munca suplimentara.
Art.18 -Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu
exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.
Art.19 - La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca
suplimentara. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de
ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
Art.20- Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in
urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
Art.21- In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila,
sporul pentru munca suplimentara, se stabileste prin negociere, in cadrul
contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de
munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.
Art.22- Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de
noapte. Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte
beneficiaza fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a
zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de
un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de
munca de noapte prestata.
Art.23 - Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor
salariatilor
- concediul de odihna este de 22 zile lucratoare pentru toti salariatii
societatii si se efectueaza in fiecare an
12

concediul de odihna pentru salariatii cu C.I.M. cu timp partial se


acorda proportional cu timpul efectiv lucrat
- compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este
permisa numai in cazul incetarii C.I.M.
- durata concediului de odihna este corespunzatoare activitatii
desfasurate timp de un an in limita programului normal de lucru
- absentele nemotivate se scad din durata concediului de odihna
Art.24 - Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o
indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a
drepturilor salariale cuvenita pentru perioada respectiva. Indemnizatia de
concediu se determina prin inmultirea numarului zilelor de concediu la care are
dreptul fiecare salariat cu media zilnica a veniturilor realizate din munca in baza
C.I.M. in ultimele trei luni anterioare plecarii in concediu in regim normal de
lucru
Art.25 - Concediul de odihna poate fi efectuat si fractional cu conditia ca o
fractiune sa nu poata fi mai mica de 15 zile lucratoare neintrerupte
Art.26 - Concediul de odihna poate fi intrerupt si reprogramat in urmatoarele
situatii:
1.
salariatii se afla in incapacitate temporara de munca
2.
angajatul este chemat sa satisfaca obligatiile militare, altele decat
serviciul militar, in termen
3.
salariatul este rechemat din concediu prin dispozitie scrisa a
conducerii pentru necesitati de serviciu urgente, care fac strict necesara
prezenta salariatului in unitate
4.
la cererea salariatului pentru motive obiective
Art.27 - In cazul incetarii C.I.M. dupa efectuarea concediului de odihna
,angajatii sunt obligati sa restituie indemnizatia de concediu aferenta perioadei
nelucrate din anul respectiv
Art.28 - Pentru rezolvarea unor interese personale se acorda salariatilor, la
cerere si daca conditiile societatii o permit, concedii fara plata co o durata totala
de cel mult 90 zile anual
Art.29 - Salariatii au dreptul sa beneficieze , la cerere in conditiile legii de
concedii pentru formare profesionala
Art.30 - Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite
in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
1.
casatoria salariatului - 5 zile;
2.
casatoria unui copil - 2 zile;
3.
nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de
puericultura;
4.
decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
5.
decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;
6.
donatorii de sange - conform legii;
7.
la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu
mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile.
-

13

salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o


singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in
invatamantul superior, seral si fara frecventa
9.
Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau
fractionat pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul
de familie sau specialist.
10.
-Salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal suportata din
bugetul asigurarilor sociale de stat, al carui cuantum este egal cu 75% din
media veniturilor lunare realizate in cele 10 luni anterioare solicitarii, si se
achita la lichidarea drepturilor salariale.
8.

CAP.6

SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art.31 - Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara avand dreptul de a


aplica , potrivit legii , sanctiuni disciplinare salariatilor ori de cate ori constata ca
acestia au savarsit o abatere disciplinara. Abaterea disciplinara este o fapta n
legatura cu munca si care consta ntr-o actiune sau inactiune savirsita cu
vinovatie de catre salariat, prin care acesta a ncalcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de
munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art.32 - Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie
emisa n forma scrisa, n termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la
cunostinta despre savirsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tirziu de 6 luni de
la data savirsirii faptei.
Sub sanctiunea nulitatii absolute, n decizie se cuprind n mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern
sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost ncalcate de
salariat;
c) motivele pentru care au fost nlaturate apararile formulate de salariat
n timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, n
conditiile prevazute la art. 267 alin. (3),din codul muncii nu a fost efectuata
cercetarea;
d) temeiul de drept n baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul n care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Decizia de sanctionare se comunica salariatului n cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori,
n caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau
resedinta comunicata de acesta.
14

Art.33 - In cazul unor fapte de discriminare , persoana prejudiciata poate


formula sesizare sau reclamatie , in termen de 5 zile de la savarsirea faptei , la
conducerea societatii . Solutionarea acestora se face conform prevederilor R.I.
privind aplicarea sanctiunilor disciplinare.
Art.34 - Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca, de comportare
precum si de prevederile cuprinse in Regulamentul Intern constituie abatere si
se sanctioneaza potrivit legii cu:
a) avertisment scris
b) reducerea salariului de baza pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5%
c) reducerea salariului de baza pe o perioada de 1 - 3 luni cu 10%
d) desfacerea disciplinara a C.I.M.
e) suspendarea C.I.M
f) actionarea in justitie si desfacerea disciplinara a C.I.M
a)- Avertisment scris
1. pentru venirea la serviciu intr-o tinuta necuvincioasa
2. savarsirea unor abateri minore sau involuntare
3. intarzieri la programul de lucru
4. incalcarea demnitatii personale definita la ART.11 alin. 23
5. impiedicarea celorlalti angajati de a-si executa atributiile de serviciu
6. utilizarea incorecta a echipamentului individual de lucru (utilizarea
incaltamintei de exterior in spatiile de productie, neutilizarea halatului si
bonetei in spatiile de productie)
7. neinsusirea continutului documentelor aplicabile in sfera propie de
activitate (instructiuni, proceduri, dispozitii, etc.)
8. incalcarea prevederilor PLANULUI DE PREVENIRE SI PROTECTIE
9. neindeplinirea masurilor pentru care a fost numit prin decizie in cazul
planului de interventie in caz de pericol grav si iminent, precum si a
planului pentru situatii de urgenta
10. necomunicarea modificarilor aparute in traseul domiciliul - loc de
munca
11. neacordarea primului ajutor unei persoane accidentate la locul de
munca
12. nerespectarea si neinsusirea prevederilor legislatiei din domeniu
securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora
13. utilizarea masinilor care nu au instructiuni de lucru

b)- Reducerea salariului de baza pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5%


1. admiterea nefunctionarii aparaturii de masura si control si
indeosebi a celei de siguranta
2. instrainarea legitimatiei
3. instrainarea cartelei de acces
4. divulgarea codurilor de securitate
15

5. utilizarea sculelor , dispozitivelor si aparaturii in alte scopuri

decat in interesul unitatii si neconform sarcinilor de serviciu


6. neraportarea ori de cate ori este cazul , a situatilor periculoase
ce pot determina accidente de munca
7. cumularea a doua avertismente scrise pentru aceasi cauza in
interval de 90 zile
8. consumul nerational de materii prime si materiale, energie
electrica si combustibil si favorizarea risipei
9. plecarea anticipata de la locul de munca si neparticiparea
efectiva la predarea schimbului
10. nerespectarea prevederilor privind hartuirea sexuala si
egalitatea de sanse.
11. nerespectarea prevederilor privind protectia maternitatii
12. primirea de persoane straine in cadrul societatii cu exceptia
celor care au permisiunea sefului ierarhic
13. neanuntarea sefului in termen de 24 ore in caz de imbolnavire
14. nepontarea cu cartela la fiecare trecere printr-un loc dotat cu
cititor
15. deteriorarea voluntara a echipamentului individual de protectie
sau neinapoierea/nedepozitarea in locul de pastrare
16. scoaterea din functiune, modificarea schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate
17. necomunicarea angajatorului sau lucratorilor desemnati a
oricarei situatii de munca care prezinta un posibil risc de
securitate si sanatate
18. necooperarea cu angajatorii sau lucratorii desemnati pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor
19. inceperea executiei unui produs fara indeplinirea conditiilor
necesare privind completarea si semnarea documentelor de
catre persoanele cu raspunderi in domeniul calitatii specificate
in procedurile operationale
20. modificarea datelor inscrise in documente apartinand SMC
daca aceasta nu intra in sfera sa de competenta
21. utilizarea masinilor sau a utilajelor pentru care nu a fost instruit
sau daca nu este inclus in lista de utilizatori ai acelui utilaj sau
masina
22. nerespectarea indatoririlor ce ii revin prin nominalizarea pe
grafice ce apartin SMC (grafic de curatenie, revizii, instruire,
etc.)
c)- Reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 10%;
1. desfasurarea altor activitati decat cele stabilite prin fisa postului
in timpul orelor de program
16

2. nerespectarea normelor de PSI


3. dormitul in timpul serviciului
4. parasirea locului de munca in timpul orelor de program fara

aprobarea sefului ierarhic sau administratorului.


5. nerespectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii in
unitate
6. nementinerea in stare de curatenie a zonei de deservire
precum si a masinilor si instalatiilor cu care se lucreaza
7. nerespectarea normelor tehnologice privind exploatarea
masinilor, utilajelor,instalatiilor etc. si nepredarea acestora in
perfecta stare de functionare
8. absenta nemotivata
9. schimbarea turelor de serviciu intre salariati, fara aprobarea
prealabila a sefului ierarhic
10. neutilizarea integrala a timpului de munca
11. nepastrarea in bune conditii a amenajarilor facute de
angajator , deteriorarea si descompletarea acestora
12. nerespectarea cerintelor sistemului calitate
13. necompletarea corecta si in timpul stabilit in cadrul procedurilor
tehnice si a instructiunilor de lucru, a documentelor care
reprezinta inregistrari ale SMC, si nedepunerea acestor
documente in locurile stabilite prin procedurile operationale
14. nerespectarea
succesiunilor
operatiilor
prevazute
in
instructiunile de lucru si procedurile tehnice
15. nesesizarea imediata catre conducatorul locului de munca a
existentei neconformitatiilor in documente care pot duce la
neindeplinirea cerintelor specifice ale produsului
16. nesesizarea imediata a neconformitatiilor aparute pe fluxul de
productie care pot periclita bunul mers al activitatii de productie
sau indeplinirea conditiilor de calitate a produselor
17. pierderea sau distrugerea prin manevrarea necorespunzatoare
a documentelor apartinand SMC
18. executarea unor lucrari straine de interesul unitatii
19. incalcarea sau neexecutarea dispozitiilor date in interes de
serviciu de superiorii ierarhici
20. distrugerea de bunuri ce apartin societatii
21. intrarea in incinta societatii cu telefoane, aparate de fotografiat
sau filmat
22. utilizarea fara permisiune a perifericelor de calculator (memorii
stik,hard disk extern, etc.)
23. instalarea pe infrastructura informatica a oricarui program fara
permisiunea responsabilului IT
24. utilizarea necorespunzatoare a instalatiilor de incalzire
25. atitudini jignitoare sau manifestari violente fata de ceilalti
salariati sau fata de subalterni
17

26. savarsirea de acte care ar putea pune in primejdie siguranta

unitatii, a instalatiilor sau a persoanelor

d)- Desfacerea disciplinara a contractului de munca


1.
prezentarea la serviciu
sau efectuarea acestuia sub influenta
bauturilor alcoolice sau a unor substante interzise(substante psihotrope)
2.
introducerea sau consumul de bauturi alcoolice in perimetrul
societatii
3.
sustragerea de bunuri si valori ce apartin salariatilor cat si
societatii
4.
n cazul n care salariatul nu corespunde profesional locului de
munca n care este ncadrat.
5.
intrarea sau iesirea din incinta societatii prin alte locuri decat cele
stabilite
6.
comunicarea de informatii si date cu privire la situatia societatii fara
aprobarea legala
7.
nerespectarea confidentialitatii salariului
8.
consumul de tutun in incinta societatii
9.
doua absente nemotivate in interval de 3 luni
10. trei absente nemotivate in interval de 12 luni
11. folosirea abuziva a spatiilor societatii in scopuri comerciale de
interes personal
12. n cazul n care salariatul a savirsit o abatere grava sau abateri
repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin
contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau
regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
13. n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada
mai mare de 30 de zile, n conditiile Codului de procedura penala;
14. n cazul n care, prin decizie a organelor competente de expertiza
medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu
permite acestuia sa si ndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de
munca ocupat;
15. n cazul n care salariatul ndeplineste conditiile de virsta standard si
stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea n conditiile legii
16. savarsirea unor acte de violenta sau insulte grave la adresa
colegilor sau superiorilor
17. nerespectarea secretului de serviciu, a secretului de fabricatie, de
aprovizionare si clientela
18. nerespectarea obligatiei de a face curat la locul de munca si pe
sectoare, atunci cand exista grafic de curatenie.
e)- Suspendarea C.I.M
Potrivit Art. 49 alin.4, in cazul suspendarii contractului individula de munca
din cauza unor fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta
18

nu va beneficia de nici un drept care sa rezulte din calitatea sa de salariat.


Suspendarea contractului de munca poate fi luata ca sanctiune disciplinara
potrivit Art. 52 alin. 1 lit. b) din Codul muncii.
Contractul individual de munca poate fi suspendat pe o perioada care sa
nu depaseasca 10 zile lucratoare potrivit Art. 264 alin. 1 lit.b) din Codul
muncii.
Suspendarea disciplinara se poate face n cazul n care angajatorul a
formulat plingere penala mpotriva salariatului sau acesta a fost trimis n
judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pina la
raminerea definitiva a hotaririi judecatoresti;
Suspendarea din motive de drept a C.I.M. se poate face unilateral n
cazul ntreruperii temporare a activitatii, fara ncetarea raportului de
munca, n special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau
similare;
f)- Actionarea in justitie si desfacerea disciplinara a C.I.M
1.
comunicarea sau divulgarea pe orice cale , copierea fara autorizatie
scrisa a conducerii unitatii de acte , note , schite , planuri , date sau elemente
privind activitatea acesteia , sau folosirea acestor date in afara interesului de
serviciu;
2.
manifestari care aduc atingere imaginii si prestigiului companiei;
3.
sustragerea de bunuri si valorice apartin societatii.

CAP 7.

CONFLICTE COLECTIVE DE MUNCA

Art. 35 - Conflictele colective de munca nu se pot declansa in societate decat in


conditiile legii si respectarea procedurilor de conciliere

CAP 8.

EVALUAREA PROFESIONALA
- PROCEDURA
Privind evaluarea performantelor profesionale

Art. 36 Evaluarea performantelor reprezinta aprecierea gradului in care lucratori


isi indeplinesc responsabilitatile ce le revin , in raport cu obiectivele postului
ocupat.
Art. 37 Evaluarea se efectueaza trimestrial .
Art. 38 Aceasta va fi facuta de catre persoanele cu responsabilitati in domeniile
vizate de criterii.
Art. 39 Va avea in vedere urmatoarele criterii si va fi facuta de catre urmatorii
responsabili:

19

Criteriu

Responsabil

Responsabilul cu Contr
Calitatii,responsabil MC
Responsabil
instruire(SSM,PSI,Calit

1.Calitatea muncii
2.Cunostinte teoretice
3.Productivitate

Sef de echipa

4.Gestionare resurse

Sef de echipa ,Gestion


depozit

5.Aptitudini profesionale

Sef de echipa,Respons
Tehnic
Sef de echipa

6.Comportament

7.Disponibilitate pt. indeplinire sarcini


Sef de echipa
neprevazute
Art. 40 In cazul desemnarii mai multor persoane pentru evaluarea unui criteriu,
prima persoanadin lista precedenta va fi responsabila cu acordarea punctajului
si arhivarea documentelor justificative, cea dea doua furnizand date din
domeniul sau de competenta si avand rol consultativ
Principii de evaluare
Art. 41 Se vor acorda puncte conform cerintelor indeplinite pentru fiecare din
criteriile urmatoare.
C1.Calitatea muncii: pondere 20%
10 puncte= contributii personale la imbunatatirea Sistemului Calitatii sau
a semnalat neconformitati ale sistemului si a participat la toate instruirile in
domeniu din anul in curs si nu are nici un raport de neconformitate
8 puncte= a participat la toate instruirile in domeniu Calitatii din ultimele
12 luni,nu are nici un raport de neconformitate.
5 puncte= nu a participat la toate instruirile in domeniu Calitatii din
ultimele 12 luni (angajat nou),are un raport de neconformitate pe
trimestrul evaluat
1 puncte= are 2 sau mai multe rapoarte de neconformitate
-se penalizeaza cate 0.5 puncte pentru fiecare observatie facuta referitor
la calitatea produselor
-se penalizeaza cu numarul de puncte stabilit in referatul de
sanctionare pentru situatiile neprevazute in acest barem
C2.Cunostinte teoretice: pondere 2%
20

Se acorda numarul de puncte reprezentand media obtinuta la testarile din


domeniul Calitatii, Securitate si Sanatate in Munca ,Prevenirea si
stingerea incendiilor si instruirea profesionala.
C3.Productivitate: pondere 11%
10 puncte= a obtinut productivitate cuprinsa intre90.1-100%
8 puncte= a obtinut productivitate cuprinsa intre80.1-90%
7 puncte= a obtinut productivitate cuprinsa intre70.1-80%
4 puncte= a obtinut productivitate cuprinsa intre60-70%
1 puncte= a obtinut productivitate de pana la 60%
C4.Gestionare resurse: pondere 5%
10 puncte= Semnaleaza situatii care duc sau pot duce la pierderea de
resurse, nu a fost implicat in situatii care au dus la pierderea sau risipa de
produse
7 puncte= respecta procedurile de utilizare a resurselor( energie
electrica, caldura, materiale, program si proceduri de magazie)
se penalizeaza cu cate 0,5 puncte pentru:
nerespectarea programului de magazie
-nerespectarea prevederilor referitoare la etichetarea si manevrarea
materialelor
-nepredarea in stare curata si la timp a sculelor si materialelor
-nerespectarea locului indicat de depozitare a materialelor si sculelor
-se penalizeaza cu numarul de puncte stabilit in referatul de
sanctionare pentu situatiile neprevazute in acest barem
C5.Aptitudini profesionale: pondere 50%
Se atribuie puncte de catre conducatorul direct al locului de munca
de la 1 la 10 conform observatiilor directe pe perioada de evaluare.
C6.Comportament: pondere 9%
10 puncte= este o persoana disciplinata si capabila sa disiplineze pe cei
din jur
7 puncte= este o persoana disciplinata ,nu are sesizari privind incalcarea
disciplinei de productie sau sociale
4 puncte= are o sesizare privind incalcarea disciplinei de productie si
sociale
1 puncte= are sesizari repetate privind incalcarea disciplinei de productie
si sociale
C7.Disponibilitate pt. indeplinire sarcini neprevazute: pondere 3%
21

10 puncte= este dispusa din proprie initiatia sa indeplineasca sarcini cu


scopul rezolvarii diverselor probleme de moment
7 puncte= este dispusa sa indeplineasca sarcini solicitate de catre
conducatorul ierarhic cu scopul rezolvarii diverselor probleme de moment
4 puncte= a refuzat o solicitare de indeplinire sarcini neprevazute
1 puncte= a refuzat repetat solicitari de indeplinire sarcini neprevazute
Art. 41 La calcularea mediei finale se va tine seama de ponderea fiecarui
criteriu in cadrul evaluarii(puncte de calcul=puncte*pondere/100).
Criterii pentru apreciere:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Punctaj acordat

apreciere

Pana la 5
Intre 5
si
Intre 6.5 si
Intre 8
si
Intre 9.5 si

Nesatisfacator
Satisfacator
Bine
Foarte bine
Exceptional (peste
asteptari)

6.5
8
9.5
10

Consecintele evaluarii
Apreciere
Nesatisfacator
Satisfacator

Bine

Foarte bine
Exceptional (peste
asteptari)

Urmari
- Angajatul nu mai poate fi mentinut pe postul ocupat
- Angajatului i se va impune de catre seful ierarhic
superior , paticiparea la cursurile de
perfectionare/instruire , in vederea cresterii
performantei profesionale.
- Angajatului i se va recomanda de catre seful ierarhic
superior , paticiparea la cursurile de
perfectionare/instruire , in vederea cresterii
performantei profesionale.
- Salariatul poate fi recompensat pentru performanta
obtinuta
- Angajatul poate fi promovat ierarhic
- Salariatul poate fi recompensat pentru performanta
obtinuta

Validare evaluarii

22

Art. 42 Seful de echipa comunica fiecarui angajat din subordine


punctajul obtinut si aprecierea de care se bucura in vederea insusirii ei si
cunoasterii recomandarilor pentru inmbunatatirea performantelor.
Art. 43 Angajatul poate sa conteste anumite punctaje sau evaluarea in
ansamblul ei, prin bifarea casutei Contest evaluarea si prezentarea
motivelor sub forma de contestatie scrisa cu conceptie libera, inainte de
a semna Fisa de evaluare personala.
Art. 44 Contestatia trebuie sa contina argumente punctuale nefiind
acceptate argumente generale sau aluzive ,care sa poata fi sustinute cu
martori sau documente interne.
Art. 45 In cazul contestarii evaluarii aceasta este arbitrata de catre
Directorul General, acesta analizand motivele evaluatorului pentru
acordarea punctajelor pe fiecare criteriu de performanta comparativ cu
motivele contestatiei si consulta ambele parti privind punctajele in
discutie.
Art. 46 Evaluatorul criteriului este obligat sa detina acte justificative
pentru criteriile 1,2,3,4,6,7 care sa ii sustina punctul de vedere cum sunt:
Rapoarte de neconformitate
Teste de evaluare
Rapoarte de sanctionare
Declaratii din cadrul cercetarii incidentelor

23

CAP.9

DISPOZITII FINALE

Art. 47 - Personalul este obligat sa cunoasca prevederile legale referitoare la


munca si sa le aplice corespunzator
Art. 48 - Prezentul R.I. poate fi modificat sau completat cu respectarea
procedurii pt. aprobarea lui ori de cate ori necesitatile legale de organizare si
disciplina muncii in societate o impun.
Art. 49 Prezentul R.I. va face obiectul instruirii introductiv generale la
angajare si va fi prezentat anual in continuarea primei instruiri de protectie a
muncii din anul respectiv.
Prezentul Regulament intern a fost ntocmit n baza urmtoarelor acte
normative:
Codul Muncii, Legea nr. 53/2003 cu modificrile i completrile aduse pn
la data de 01.10.2006
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai
(republicat n M.O.nr. 135/14.02.2005).
Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006
Codul Penal
Regulamentul intern intra in vigoare la data de 02.04.2012.
Director general
Rus Ioan Alin

Reprezentant salariati
Coros Dan

24