Sunteți pe pagina 1din 3

HOTARAREA nr.

l2-234l|6

cu privire la {r concursului tr selectarea


candidatului la func{ia de rurr General
22 septembrie

2016

mun.Chiqinu

Examinnd chestiunea cu privire 1 anunlarea concursului pentru selectarea


candidatului la funclia de rurr General, audiind informalia dlui Mircea Roqioru,
Consiliul Superior al Procurorilor -

CONSTATA:
Prin trir Parlamentului Republicii Moldova r.15 din 26 februarie 20|6,
domnul rliu Gurin fost eliberat din funclia de rurr General din data de 1
mrti 206. Astfel, incepind cu data de 2 martie 2016 funclia de rurr General
devenit vacant.
La 1 august 2016 intrat in vigoare Legea r.3 din 25 februarie 2016 cu privire
la rurtur. Actul legislativ menlionat supra reglementeaz u rdur de
numire in funclie Procurorului General.
Prin prevederile ar1.70 alin.(l) lit.d) din Legea cu privire 1 rurtur,

Consiliul Superior 1 rurrilr este abilitat u competenle de organizare

concursului pentru selectarea candidatului 1 func{ia de rurr General, care il


propune pentru investire in funclie Pregedintelui Republicii Moldova sau, du caz,
Parlamentului Republicii Moldova (i ddld de reglemetarea prevdzutd de
s titulia Republicii Moldova).

Prin Hotrirea Consiliului Superior 1 Procurorilor r.|2-225ll din

14

septembrie 201 fost rt Regulamentul Consiliului Superior 1 Procurorilor.


Capitolul 10 1 Regulamentului detaliaz modul de organtzare qi desEurare
concursului pentru selectarea candidatului 1 funclia de rurr General.
Avind in dr vacanla funcliei de rurr Grl, exercitind competenlele
atribuite ri Lege, in conformitate cu prevederile art.17 rrt cu art.20 alin.(1)
lit.a), ), .), d), 0, g) si h) qi aft.22 alin.(2) lit.a), ), ), ), 0 si g), art.77 qi art.79 din
Legea r.3 din 25 februarie 201 u privire 1 rurtur, prevederile Capitolului 10
1 Regulamentului Consiliului Superior 1 Procurorilor, Consiliul Superior al
procurorilor -

1. Se anun! urs public pentru selectarea candidatului la funclia

de

rurr Grl, pentru rsl r intrunesc urmtrl conditii:


) de{ine cetlenia Republicii Moldova;
) cunoaqte limba de stat;
) r capacitate de exerciliu deplin6;
d) r diplom de studii superioare de li{ qi dilm de studii surir de
master in domeniul dreptului sau un alt act de studii in domeniul dreptului echivalent
acestora, recunoscut de structura abilitat pentru recunoaqterea 9i echivalarea actelor
de studii gi lifirilr;
) r ri!6 rfsil de 1 pulin 10 ani in domeniul dreptului, dintre
r cel pulin 5 ani i funclia de rurr;

f) r calitli manageriale;
g) se uur de reputalie irrgil;
h) anterior, nu i-a fost constatat vinovlia pentru svirgirea unei infrac{iuni;
i) in ultimele luni i la u{r concursului u delinut calitatea de
mmru al Consiliului Superior 1 rurrilr.
j) i ultimii ani i la anunlarea concursului nu fost mmru qi/sau nu
desqurat activitli u rtr politic in cadrul unui partid politic sau 1 unei
organizalii social-politice ;
k) este t din punct de dr medical pentru exercitarea funcliei de rurr.

2. Se stabileqte data de 24 tmri 201, inclusiv fiind termenul-limit de


depunere dosarelor de tr candidali, r vr conline:
) rr de rtiir la urs;
) curriculum vitae;
) copia de diploma de studii;
d) copia de carnetul de munc1, in cazul candidalilor r u carnet de munc6;
) scrisoarea de motivare;
f) conceptul de management qi dezvoltare institulional Procuraturii pentru
urmtrii 7 i;
g) cazierul judiciar;
h) declaralia de r si interese personale.
i) declaralia rri rspundere conform Anexei r.1 1 Regulamentul
Consiliului Superior al rurrilr.
3. Dosarele de participare se depun rsl de tr candidali la secretariatul
Consiliului Superior al rurrilr (mun.Chiqinu, str.Bnulescu-Bodoni,26, bir.71,
te1.0(22)-22-65-60), in zilele lurtr, in intervalul orelor 0800-120 i 1300-1700.

Prezenta htrir se uli pagina web oficial Procuraturii,


www.procuratura.md, link-ul siliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotdr|ri.

4.

5. trr cu drept de contestare conform art.79 din Legea u privire la


rurtur.

Membrii
m

utu surir
consiliului
uDrlr at
al rrurrl
rurrilr

Numl si ruml

CEBOTARI Vladimir

FORTUNA Ghenadie

HADIRCA Igor

MARrT Idr

MANIC durd

smdtur

/jl,,r"l

{z,
{**",*3

MICU Yictor

MOROZ Remus

Ruslan

SINV Yasili

10

TUREAC Yirl

Pre9edintele Consiliului
Superior al rurrilr

./ji,,- F

"

fu
/rr){'

1 ,r>41

J,

/{*-J
-{

_"{"

,.____,,

ir ROIORU