Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL

EDUCATTEI
CABINET

MINISTRU

cERCsrAntt
TINERETULUI
$r SPORTULUT

Ordin
privind modificareaAnexei 1 a OMECTSnt.61.43101.1l.201L
privind aprobarea
Metodologieide evaluareanuali a activitilii personaluluididacticAi didacticauxiliar

In baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educafiei nafionale nr.

'1.12011,
cu

modificdrile gi completHrileulterioare,
AvAnd in vedere prevederile Ordinului ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuald a activit[tii
sportului nr. 61.43101..11.2011
personalului didactic Ai didactic auxiliar,
in temeiul HotdrArii Guvernului nr. 53612011.
privind organizarea gi funclionarea
Ministerului Educaliei, Cercet[ril Tineretului gi Sportului, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,
Ministrul Educafiei, Cercetirii, Tineretului qi Sportului
emite prezentul ordin:
Art. 1. Anexa 1, a Ordinului ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi sportului nr.
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuali a activit[fii personalului
6143101,.11.2011
didactic Ai didactic auxiliar, publicat in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 824 brs122.71,.2011,
Partea I, se modificd gi seinlocuiegte cu anexaprezentului "ordin.
Art.2. Direcfia GeneraldManagemen! ResurseUmane gi Refea$colard din Ministerul Educafiei,
Cercetdrii, Tineretului gi Sportului, inspectoratele gcolare gi unitdlile de invdldmAnt duc la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.4. Prezentul ordin se publicd ir Monitorul O

iei, Partea I.

Mini
Liviu

outa2l
Bucuregti

1,0101^68,
BucuregtiTel:+40(0)214056223 Fax:+40{0)2131247L9, www.edu.ro
Str.GeneralBerthelotnr. 28-30,Sector

Anexei1 a OMECTSnr'
20t2privindmodificarea
*1W3.tfr.,..0.6:,....
OMECTS
a
1
didactic
Anexa
a activit[lii personalului
urrrruia
evaluur.
de
Metodologiei
aprobarea
privind
614312011
gi didactic auxiliar

DE EVALUARE
GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITATILOR

ncrwrrATl

TERMENE
15iunie- 15august
f - t0 sePtembrie

D.p"*t."

/evaluare qi

Eqei de autoevalu

unitilii'
raportului j ustificativ la secretariatul
ofesoral a fiqelor
personalului
de autoevaluare/ evaluare ale
didactic 9i didactic auxiliar'

ffiii/compartimente
ffideadministratie

invd!6mdnt, a
administralie

ariatul unit[1ii de
hotdrdrii consiliului Ot
c6tre

didactice/didacticeauxiliare care
prezentePentru evaluareafinali'

Pa"at" d"ttde 15sePtembrie

cadrele

toate

nu au putut fi

D"pntt rea contestaliilor

ln
ilolutionareacontestaliilorqi comurucarea
: : :

scris arezultatelor'