Sunteți pe pagina 1din 3
PARTIDUL LIBERAL PL mun. Chisinau, str. Nicolae lorga 15 on tel. 24 35 69, 22 80 97; fax. 24 35 69 www.pl.md e-mail: lIberal@pl.md din 2016 a Electoral Central DECLARATIE* Subsemnatul, Mihai GHIMPU, detinandiunctia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, candidat la functia de Presedinte al Republicii Moldova la alegerile prezidentiale din |30” octombrie 2016, in conformitate cu art.44 alin.(1) lite) din Codul electoral. declar pe propria rispundere ca 1. Inperioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015 am realizat unmitoarele veniturl: Nr — Venitul incasat @ ee Gn moneda national sau in valu steiind) ° T,_| Venitul objinut la locul de muned de baz’ z 300 648.73 lei | 2 | Venitul objinut fa focul de munca prin cumul 3,_| Venitul obyinut din activitatea didactic’ 4._| Venitul objinat din activitatea gtiintitie’ gi decreatic 5. Venitul obtinut din donatii si mosteniri 6. | Venitul objinut din depuneri la institutiile nciare, inclusiv la cele de peste hotare Venitul obtinut din activitatea de 5 400,00 Ici (D.Ghimpu) reprezentant al statului in societaile comerciale 8. | Venitul objinut din instrdinarea sau definerea valorilor mobiligre gi a 1180 820,00 lei cotei-piirti in capitalul social al societayilor comerciale __= 9. Venitul objinut din instrainarca bunurilor mobile sau imobile 10 [Venitel objinut din darea_— in «| Tocetiune/arenda a bunurilor mobile sau imobile TT | Venitul objinut din alte surse legale ‘Alocajie distinefie de stat - 9 350.00 lei (pensii, burse, indemnizalii, premii ete.) | Pensic, CNAS = 105 184,561 Indemnizatie, Parlamentul Republicii Moldova - 75 702,00 lei Pensie, CNAS (D.Ghimpu) ~ 41 771,25 lei sarele Posed cu titlu de proprictate personald si/sau comund (cu sojul/sotia) w bunuri imobile: Categoria® Suprafata Numarul** ~ Loeul Titularul - amplasirii*** i 0.15 ha 2 svancea, Orhei_| Dina GHIMPU 1 0,53 ha 1 s.Ivancea, Orhei__|_Dina GHIMPU i 3mp 1 S.Lazo, Chisinau | Mihai GHIMPU. 6 63.1 mp 1 MKogilniceanu, | Mihai GHIMPU | - Chisinau 6 160.7 mp 1 S.Lazo, Chisinau Mihai GEUIMPU * Categoriile indicate sint: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) ‘extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se aflé in circuitul civil:(6) apartament; (7) eastt de locuit; (8) vila: (9) spatiu comerciallde productie: (10) garaj: (11) alta avere imobilé Se indica numdrul de bunuri de acelagi tip. +** Se indicd doar localitatea (municipiul/ raionul, orasull comuna/ satul) 3. Posed cu titlu de propriciate personals si/sau comund (cu soful/sotia) bunuri mobile: * Numirul** “Titularal ‘Tipul, model 180 i Mihai GHIMPU, Auioturism Mercedes Garegorille indicate sini: camioune, remorci, vekicule motorizate, masini agricole. mijloace de transport naval, aerian si alte mijloace de transport care sint supuse tnmatriculérii powrvit legit ** Se indicé nunarul de bunuri de acelasi tip. 4, Detin cu titly de proprictate personala si/sau comuna urmitoarcle conturi bancare fonduri de investiti, forme echivalente de economisire si investire: Tipul* ‘Suma, Titularul valuta 2 106 curo Dina GHIMPU i 894431 tei ‘Mihai GHIMPU 1 105 104.57 lei Dina GHIMPU > Categonille Indicate sint: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, mentionind tipul acestuia): (2) depozit bancar sau echivatente: (3) fonduri de investipi: sau echivatente, inclusiy ‘fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare, cu titly de proprietate personal si/sau comund urmatoarele plasamente, s. Dati ficate de imprumut, investitii directe in moneda national sau in obligajiuni, cecuri, cambi valuta strain: Emitent titlu/societatea in care ‘Tipul* umirul de titluri/eota de persoana este actionar, fondator participare sau asociat/beneficiar de imprumut SA “Tirex-Petrol” (Mibai GHIMPU) 2 9 SA “Tirex Pool” (Dina GHIMPU) 2 26 * Categorille indicate sint: (1) hari de valoare deqinute (vtluri de stat, certificate, obligatiuni: (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale: (3) cecuri: (4) cambii; (5) certificate de imprumu (O) alte forme de investitié directe. 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de catre organele competente, OS OTF wi semnatura