Sunteți pe pagina 1din 2
Comisia Electoral Centrali DECLARATIE* Subsemnatul, Leanc lurie, detinind funcfia de Deputat in Parlamentul Republicii Moldova, candidat la functia de Presedinte al Republicii Moldova la alegerile prezidentiale din ,,30” octombrie 2016, in conformitate cu art.44 alin.(I) lit.e) din Codul electoral, declar pe propria rispundere c&: 1. Inperioada | ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015 am realizat urmatoarele venituri: i Sursa venitului Venitul ineasat dio = (in moneda najionalé sau in valuta strain) 1. | Venitul obtinut la locul de munc& de bazi_ | 387848,80 mdl 2. | Venitul objinut Ja locul de munca prin cumul 3. | Venitul obsinut din activitatea didactica | Venitul obfinut din activitatea stiinified si de creatie 120297,10 md ‘Venitul objinut din donafii si mosteniri 6. | Venitul objinut din depuneri la institufiile | 615,59 euro financiare, inclusiy la cele de peste hotare _| 729.11 mdl Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in societatile comerciale &._| Venitul obyinut din instrainarea sau detinerea valorilor mobiliare si a cotei-parti in capitalul social al societafilor comerciale 9. | Venitul objinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile 10. | Venitul —obfinut din darea__in focatiune/arenda a bunurilor mobile sau imobile 11. | Venitul obfinut din alte surse Tegale (pensii, burse, indemnizatii, premii ete.) 2. Posed cu tithu de proprietate personalat si/sau comund (cu soful/sofia) urmatoarele bunuti imobile: Categoria® | Suprafata Numirul* Titularul 0.0601 ha 1 lurie Leancd 0.0585 ha 1 Taloveni lurie Leanci/Aida Leanct T 223,6 mp T Taloveni Turie Leancé/Aaida Leancé 7 51,5 mp 1 Taloveni lurie Leancd/Aida Leancé * Categoriile indicate sint: (1) agricol, (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan: (5) alte categorii de terenuri care se afla in circuitul civil:(6) apartament; (7) casi de locuit; (8) vill: (9) spatiu comercial/de productie; (10) garaj; (11) alta avere imobila, ** Se indicd numérul de bunuri de acelasi tip. *** Se indica doar localitatea (municipiul/ raionul, orasul/ comuna/ satul) 3. Posed cu titlu de proprietate personala si/sau comund (cu sotul/sotia) bunuri mobile: “Tipul, modell Numarur™ Titularul Voz 2106 I Jurie Leancé Categoriile indicate sint: camioane, remorci, vehicule motorizaie, masini agricole, mijloace de transport naval, aerian si alte mijloace de transport care sini supuse inmatricularii potrivit legit * Se indicdi mumdirul de bunuri de acelasi tip. 4, Defin cu titlu de proprietate personal si/sau comuna urmatoarele conturi bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire: ‘Tipul* Suma, Titularal valuta 1 18431.67 mal lurie Leancé = 61900.00 euro Jurie Leancé 1 302.66 euro lurie Leancés 1 5500.00 euro lurie Leancé 1 1.00 mdl lurie Leancé 1 18.74 mal lurie Leancé 2 23950.00 euro Aida Leancéi 1 118.84 euro Aida Leancé 1 15.53 euro Aida Leancé * Categoriile indicate sint: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, mentionind tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme eu acumulare. 5. Dejin cu titly de proprietate personalé si/sau comun’ urmitoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda nagionala sau in valuta straint: Emitent titlu/societatea in care Tipul* Numirul de titluri/cota de persoana este actionar, fondator participare sau asociat/beneficiar de imprumut * Categoriile indicate sint: (1) hirtii de valoare dejinute (titluri de stat, certificate, obligatiuai); © actiuni sau parti sociale in societdti comerciale; (3) cecuri; (4) eambii: (5) certificate de imprumut; (6) alte forme de investifii directe. 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de citre organele competente. »8” septembrie 2016 semnétura “Declarajia se completeaz’ personal de candidat si va fi plasat’ pe pagina web oficiala a Comisiei Electorale Centrale (www cee.md) la rubrica "Alegeri prezidentiale...”