Sunteți pe pagina 1din 47

25.05.

2016

HG(A)92519/07/2006

HOTRREnr.925din19iulie2006(*actualizat*)
pentruaprobareanormelordeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractelor
deachiziiepublicdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuirea
contractelordeachiziiepublic,acontractelordeconcesiunedelucrripubliceia
contractelordeconcesiunedeservicii
(actualizatpnladatade25februarie2016*)
EMITENT
GUVERNUL

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.303alin.(1)din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachiziie
public,acontractelordeconcesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunede
servicii,
GuvernulRomnieiadoptaprezentahotrre.
CapitolulIDispoziiigenerale

Articolul1
Seaprobnormeledeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractelorde
achiziiepublicdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuirea
contractelordeachiziiepublic,acontractelordeconcesiunedelucrripubliceia
contractelordeconcesiunedeservicii,denumitancontinuareordonanadeurgen.
Articolul2
(1)nprocesuldeaplicareaprocedurilordeatribuireacontractelordeachiziiepublic,
oricesituaiepentrucarenuexistaoreglementareexplicitaseinterpreteazprinprisma
principiilorprevzutelaart.2alin.(2)dinordonanadeurgen.
(2)ncazulcontracteloracroratribuirenuintrasubincidentaprevederilorordonaneide
urgen,autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoutilizareeficientaa
fondurilornprocesuldeatribuire,deapromovaconcurentadintreoperatoriieconomici,
precumideagarantanediscriminarea,recunoatereareciprocitratamentulegalal
operatoriloreconomicicareparticipalaatribuireacontractului.
(3)Peparcursulaplicriiproceduriideatribuire,autoritateacontractantareobligaiade
aluatoatemsurilenecesarepentruaevitaapariiaunorsituaiidenaturasdetermine
existentaunuiconflictdeinteresei/saumanifestareaconcurenteineloiale.ncazuln
careconstataapariiaunorastfeldesituaii,cumarficeleprevzutelaart.6770din
ordonanadeurgen,autoritateacontractantareobligaiadeaeliminaefectelerezultate
dintroastfeldemprejurare,adoptndpotrivitcompetentelor,dupcaz,msuricorectivede
modificare,ncetare,revocare,anulareialteleasemeneaaleactelorcareauafectat
aplicareacorectaaproceduriideatribuiresaualeactivitilorcareaulegturacu
acestea.
(3^1)Pentrundeplinireaobligaieiprevzutelaart.66dinordonanadeurgen,
autoritateacontractantsolicitofertantului/candidatului/ofertantului
asociat/subcontractantului/teruluisusintoruluiodeclaraiepepropriarspunderecu
privirelanencadrareanprevederileart.69^1dinordonanadeurgen.

Alin.(3^1)alart.2afostintrodusdepct.1alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(3^2)Prindateledeidentificarealepersoanelorcedeinfunciidedeciziencadrul
autoritiicontractante,careseregsescndeclaraiaprevzutlaart.33^1alin.(4)din
ordonanadeurgen,senelege:
a)numeleiprenumele
b)datailoculnaterii
c)domiciliulactual
d)codulnumericpersonal
e)funciapecareodeinencadrulautoritiicontractanteprinraportarelaimplicarea
nprocesuldeachiziiepublic.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

1/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Alin.(3^2)alart.2afostintrodusdepct.1alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(3^3)Organismelecucompetenenverificareaapariieiconflictuluideintereseauaccesla
declaraiaprevzutlaart.33^1alin.(4)dinordonanadeurgen,ncondiiilelegii.

Alin.(3^3)alart.2afostintrodusdepct.1alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(3^4)nndeplinireafuncieideverificare,MinisterulFinanelorPublice,prinUnitatea
pentruCoordonareaiVerificareaAchiziiilorPublice/Compartimentelepentruverificarea
achiziiilorpublice,areaccesladeclaraiaprevzutlaart.33^1alin.(4)dinordonana
deurgen,nvedereapreveniriiapariieisituaieiprevzutelaart.69^1dinordonanade
urgen.

Alin.(3^4)alart.2afostintrodusdepct.1alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(4)Autoritateacontractantesteresponsabilpentrumoduldeatribuireacontractuluide
achiziiepublic/acorduluicadru,curespectareatuturordispoziiilorlegaleaplicabile.

Alin.(4)alart.2afostintrodusdepct.1alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie
2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul3
(1)naplicareaprezentelornorme,autoritateacontractant,princompartimentulintern
specializatnatribuireacontractelordeachiziiepublic,organizatconformart.304^1din
ordonanadeurgen,areurmtoareleatribuiiprincipale:
a)elaborareai,dupcaz,actualizarea,pebazanecesitilortransmisedecelelalte
compartimentealeautoritiicontractante,aunuiprogramanualalachiziiilorpublice,ca
instrumentmanagerialpebazacruiaseplanificprocesuldeachiziie
b)elaborareasau,dupcaz,coordonareaactivitiideelaborareadocumentaieide
atribuiresau,ncazulorganizriiunuiconcursdesoluii,adocumentaieideconcurs
c)ndeplinireaobligaiilorreferitoarelapublicitate,astfelcumsuntacesteaprevzutede
ordonanadeurgen
d)aplicareaifinalizareaprocedurilordeatribuire
e)constituireaipstrareadosaruluiachiziieipublice.

Alin.(1)alart.3afostmodificatdepct.2alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Celelaltecompartimentealeautoritiicontractanteauobligaiadeasprijini
activitateacompartimentuluideachiziiipublice,nfunciedespecificuldocumentaieide
atribuireidecomplexitateaproblemelorcareurmeazsfierezolvatencontextul
aplicriiproceduriideatribuire.
(3)Autoritateacontractantare,totodat,dreptuldeaachiziionaserviciideconsultana,
conformprevederilorordonaneideurgen,nscopulelaborriidocumentaieideatribuire
i/sauaplicriiproceduriideatribuire.
(4)Ofertantuluictigtornuisepoateimpunessuportetaxe,comisioanesauonorariide
oricefelpentruplataconsultantuluicarepresteazserviciilerespective.

Alin.(4)alart.3afostintrodusdepct.3alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie
2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul4
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeastabiliprogramulanualalachiziiilor
publice.
(2)Programulanualalachiziiilorpubliceseelaboreazntroprimaformapnla
sfritulultimuluitrimestrualanuluincursicuprindetotalitatea
contractelor/acordurilorcadrupecareautoritateacontractantintenioneazsleatribuie/
ncheiendecursulanuluiurmtor.
(3)Autoritateacontractantareobligaia,atuncicndstabileteprogramulanualal
achiziiilorpublice,deatinecontde:
a)necesitileobiectivedeproduse,delucrriideservicii
b)graduldeprioritateanecesitilorprevzutelalit.a)
c)anticiparilecuprivirelafondurileceurmeazsfiealocateprinbugetulanual.
(4)Dupaprobareabugetuluipropriu,autoritateacontractantareobligaiadeai
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

2/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

definitivaprogramulanualalachiziiilorpublicenfunciedefondurileaprobateide
posibilitiledeatragereaaltorfonduri.
(5)Programulanualalachiziiilorpublicetrebuiescuprindcelpuininformaii
referitoarela:
a)obiectulcontractului/acorduluicadru
b)codulvocabularuluicomunalachiziiilorpublice(CPV)
c)valoareaestimat,frTVA,exprimatnleiineuro
d)proceduracareurmeazsfieaplicat
e)dataestimatpentruncepereaprocedurii
f)dataestimatpentrufinalizareaprocedurii
g)persoanaresponsabilpentruatribuireacontractuluirespectiv.
(6)ncazulncareautoritateacontractantintenioneazslansezeunsistemdinamicde
achiziiipublice,aceastaareobligaiadeaprecizaaceastaintenienprogramulanualal
achiziiilorpublice.
(7)Programulanualalachiziiilorpubliceseaprobadeconductorulautoritii
contractante,conformatribuiilorlegaleceiirevin,cuavizulcompartimentuluifinanciar
contabil.
(8)Autoritateacontractantaredreptuldeaoperamodificrisaucompletriulterioaren
programulanualalachiziiilorpublice,modificri/completricareseaprobaconform
prevederiloralin.(7).
(9)ncazulncaremodificrileprevzutelaalin.(8)aucascopacoperireaunor
necesiticenuaufostcuprinseiniialnprogramulanualalachiziiilorpublice,
introducereaacestoranprogramestecondiionatdeasigurareasurselordefinanare.
Articolul5
(1)nconformitatecuprincipiulasumriirspunderii,stabilireacircumstanelorde
ncadrareprevzutedeordonanadeurgenpentruaplicareafiecreiprocedurisaupentru
cumprareadirectaintranresponsabilitateaexclusivaaautoritiicontractante.
(2)Compartimentulinternspecializatprevzutlaart.3alin.(1)areobligaiadeaelabora
onotajustificativntoatesituaiilencareproceduradeatribuirepropuspentruafi
aplicatestealtadectunadintreceleprevzutelaart.20alin.(1)dinordonanade
urgensau,ncazulatribuiriiunuicontractsectorial,laart.251alin.(1)dinordonana
deurgen.
(3)Notajustificativseaprobadeconductorulautoritiicontractante,conform
atribuiilorlegaleceiirevin,cuavizulcompartimentuluijuridic,iconstituieunnscris
esenialaldosaruluiachiziieipublice.
(4)ncazulncareurmeazsfieaplicatproceduracereriideoferte,notajustificativ
trebuiesconinnumaiexplicaiicuprivirelarezultatulestimrii,conformregulilor
prevzutencap.IIseciuneaa2adinordonanadeurgen,valoriicontractuluide
achiziiepubliccareurmeazsfieatribuit.
Articolul6
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeainiiaaplicareaproceduriideatribuirenumai
dupceafostelaboratdocumentaiadeatribuiresau,dupcaz,documentaiadeconcurs.

Alin.(1)alart.6afostmodificatdepct.4alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Perioadadevalabilitateaofertelor,prevzutnanunul/invitaiadeparticiparein
documentaiadeatribuire,trebuiesfiestabilitastfelnctssentindpnla
momentulncheieriicontractului/acorduluicadru.Atuncicndstabileteperioadade
valabilitateaofertelor,autoritateacontractantvaluanconsiderareestimrileprivind
perioadanecesarpentruanalizaievaluareaofertelor,perioadanecesarpentru
verificrilelegatedeacesteactiviti,precumiperioadalegalprevzutpentru
rezolvareaeventualelorcontestaii.Fraafectaprevederileart.93alin.(3)iasumndu
iimplicaiileprevederilorart.97alin.(4)lit.b),autoritateacontractantare
obligaiadeasolicitaprelungireavalabilitiiofertelor,precumi,dupcaz,agaraniei
departicipare,nsituaiiexcepionalecareimpunoastfeldeprelungire.

Alin.(2)alart.6afostmodificatdepct.4alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeaprelungiduratacontractelordefurnizaresau
deserviciicucaracterderegularitate,ncheiatenanulprecedentiacrordurata
normaldendeplinireexpiraladatade31decembrie,dacsendeplinesc,nmodcumulativ,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

3/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

urmtoarelecondiii:
a)ndocumentaiadeatribuire,elaboratacuocaziaatribuiriicontractuluiiniial,sau
prevzutposibilitateadesuplimentareacantitilordeproduseiserviciideja
achiziionate,precuminivelulmaximpnlacarevafiposibilaoastfeldesuplimentare
b)ndocumentaiadeatribuire,precumincontractesteprevzutnmodexplicito
clauzaprincaredreptulautoritiicontractantedeaoptapentrusuplimentareacantitilor
deprodusesaudeserviciiestecondiionatdeexistentaresurselorfinanciarealocatecu
aceastadestinaie
c)valoareaestimatacontractuluiiniialsadeterminatprinluareanconsiderarea
varianteincareautoritateacontractantopteazpentrusuplimentarealanivelulmaxim
prevzutacantitilordeprodusesauservicii
d)prelungireacontractuluiiniialnupoatedepioduratade4lunideladataexpirrii
durateiiniialedendeplinireaacestuia.
CapitolulIICriteriidecalificareiselecie.Criteriideatribuire

Seciunea1Stabilireacriteriilordecalificareiselecie

Articolul7
Criteriiledecalificareiselecie,astfelcumsuntprevzutelaart.176dinordonanade
urgen,aucascopdemonstrareapotenialuluitehnic,financiariorganizatoricalfiecrui
operatoreconomicparticipantlaprocedura,potenialcaretrebuiesreflecteposibilitatea
concretaacestuiadeandeplinicontractulidearezolvaeventualeledificultilegate
dendeplinireaacestuia,ncazulncareofertasvafideclaratctigtoare.
Articolul8
(1)Autoritateacontractantnuaredreptuldearestricionaparticiparealaprocedurade
atribuireacontractuluideachiziiepublicprinintroducereaunorcerineminimede
calificare,care:
a)nuprezintrelevantanraportcunaturaicomplexitateacontractuluideachiziie
publicceurmeazsfieatribuit
b)suntdisproporionatenraportcunaturaicomplexitateacontractuluideachiziie
publicceurmeazsfieatribuit.
(2)Atuncicndimpunecerineminimedecalificarereferitoarelasituaiaeconomici
financiarorilacapacitateatehnicai/sauprofesional,astfelcumesteprevzutlaart.
178alin.(1)dinordonanadeurgen,autoritateacontractanttrebuiesfienmsuras
motivezeacestecerine,elaborndnacestsensonotajustificativcareseataeazla
dosarulachiziiei.
Articolul9
nsensulprevederilorart.8alin.(1),seprezumccerineleminimedecalificaresunt
disproporionatenraportcunaturaicomplexitateacontractuluideachiziiepublicce
urmeazsfieatribuit,dacseimpunendeplinireaunorcondiiicumarfi:
a)sumavalorilor/cantitilordeprodusefurnizate,serviciiprestateilucrriexecutate,
inclusencontractul/contracteleprezentat/prezentatedectreoperatoruleconomiccadovad
aexperieneiluisimilare,sfiemaimaredectvaloarea/cantitateade
produse/servicii/lucrricevorfifurnizate/presate/executatenbazacontractuluicare
urmeazsfieatribuit
b)valoareacifreideafaceriaoperatoruluieconomicsfiemaimaredectvaloareaestimat
acontractului,multiplicatcu2
c)demonstrareaunuinivelminimalindicatoruluifinanciarlichiditategeneralncazul
atribuiriiunuicontractcuduratadendepliniremaimicde3lunisauncazulatribuirii
unuicontractcuexecutaresuccesiv,avndoduratmaimarede3luni,darpentrucare
plileaferenteprestaiilorurmeazsseefectuezelaintervalemaimicide60dezilede
ladataefecturiiacestora
d)nivelulindicatoruluifinanciar"lichiditategeneral"sdepeasccotade100%,n
cazulatribuiriiunuicontractcarenusencadreazncategoriacelorprevzutelalit.c)
e)demonstrareaunuinivelminimalindicatoruluifinanciarsolvabilitatencazulncare
operatoruleconomicaprezentatdocumentedincaresrezultecnuseaflnniciunadintre
situaiileprevzutelaart.181lit.a)saub)*)dinordonanadeurgen.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

4/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Art.9afostmodificatdepct.5alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul10
(1)Autoritateacontractantaredreptuldearecurgelaatribuireacontractuluipeloturi,
curespectareaprevederilorart.23dinordonanadeurgenicucondiiadeapreciza
acestlucrundocumentaiadeatribuire.
(2)ncazulprevzutlaalin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeasolicita
ndeplinireaunuiasaumaimultoradintrecriteriiledecalificareprevzutelaart.176din
ordonanadeurgen,cucondiiacasetuldecerineminimepecareofertanii/candidaii
trebuieslendeplineascsfiestabilitprinraportarelafiecarelotnparteinula
ntregulcontract.
Articolul11
(1)Atuncicndsolicitandeplinireaanumitorcriteriidecalificare,autoritatea
contractanttrebuiesprecizezenanunuldeparticipareindocumentaiadeatribuire
informaiilepecareoperatoriieconomiciurmeazsleprezintenacestscop,precumi
documentelespecificeprincaresepotconfirmainformaiilerespective.
(2)Documentelesolicitatenutrebuieslimitezeposibilitateaofertantului/candidatuluide
ademonstrandeplinireacriteriilordecalificareiprinaltemijloace,nmsurancare
acesteapotficonsiderateedificatoaredectreautoritateacontractant.
(2^1)nsensulprevederiloralin.(2),seconsiderinclusncategoriamijloacelor
edificatoareoricesiteoficialaluneiinstituiipublicesaualuneialteentiti
abilitateprinlegenacestscop,nmsurancaresursadedaterespectivconine
informaiiactualizate.

Alin.(2^1)alart.11afostintrodusdepct.6alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)ncazulncareexistaincertitudinisauneclaritinceeacepriveteanumite
documenteprezentate,autoritateacontractantaredreptuldeasolicitadetalii,precizri
sauconfirmrisuplimentareattdelaofertantul/candidatulncauza,ctidela
autoritilecompetentecarepotfurnizainformaiinacestsens.noricesituaie,
autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoperioadarezonabildetimppentru
furnizareaprecizrilor/confirmrilorsolicitate.
(4)Pentrudemonstrareandepliniriicriteriilordecalificareprevzutelaart.176din
ordonanadeurgen,ofertantularedreptuldeaprezentainiialdoarodeclaraiepe
propriarspundere,semnatdereprezentantulsulegal,princareconfirmcndeplinete
cerineledecalificareastfelcumaufostsolicitatendocumentaiadeatribuire.
Declaraiavafinsoitdeoanexncareofertantultrebuiesmenionezesuccint,dar
precis,modulconcretdendeplinirearespectivelorcerineinclusiv,dacaufost
solicitate,diversevalori,cantitisaualteleasemenea.

Alin.(4)alart.11afostmodificatdepct.7alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(5)ncazulncareuzeazdedreptulprevzutlaalin.(4),ofertantulareobligaiadea
prezenta/completacertificatele/documenteleedificatoarecareprobeaz/confirmndeplinirea
cerinelordecalificare,atuncicndprimetedinparteaautoritiicontractanteo
solicitarenacestsens,ntermenulprevzutnrespectivasolicitare.Acesttermennu
poatefimaimicde3zilelucrtoare.

Alin.(5)alart.11afostintrodusdepct.8alarticoluluiunicdinHOTRREAnr.834din
22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(6)Autoritateacontractanttrebuiesseasigurecofertantulacruioferteste
declaratctigtoareaprezentat,numaitrziudencheierearaportuluiproceduriide
atribuire,certificatele/documenteleprevzutelaalin.(5),acesteafiindinclusendosarul
achiziieipublice.Dosarulachiziieipublicetrebuiesincludicertificate/documente
alealtorofertaninumaidac,ncadrulprocesuluideevaluare,aufostadoptatedeciziide
respingerearespectivelorofertecaresaubazatpeinformaiiledinrespectivele
certificate/documente.

Alin.(6)alart.11afostintrodusdepct.8alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

5/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(7)Abrogat.

Alin.(7)alart.11afostabrogatdepct.1alart.IdinHOTRREAnr.66din10februarie
2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
Articolul11^1
(1)ncazulncare,nconformitatecuprevederileart.186i190dinordonanade
urgen,ofertantul/candidatulidemonstreazsituaiaeconomicifinanciari/sau
capacitateatehniciprofesionalprinprezentareaunuiangajamentdesusineredinpartea
unui/unorter/teri,autoritateacontractantareobligaiadealuanconsiderareaceast
susinerepentruverificareandepliniriicerinei/cerinelorminimeimpusencadrul
documentaieideatribuire.Odatcuangajamentuldesusinere,ofertantul/candidatulare
obligaiasprezintedocumentetransmiseacestuiadectreterul/terii
susintor/susintori,dincaresrezultemodulefectivprincareterul/terii
susintor/susintoriva/vorasigurandeplinireapropriuluiangajamentdesusinere,
documentecaresevorconstituianexelarespectivulangajament.

Alin.(1)alart.11^1afostmodificatdepct.2alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2)Pentruafiluatnconsideraresusinereaacordat,angajamentulfermprevzutlaart.
186alin.(2)ilaart.190alin.(2)dinordonanadeurgentrebuiesreprezinteun
instrumentjuridiccaresasiguredreptulautoritiicontractantedeasolicita,nmod
legitim,ndeplinireaanumitorobligaiidectrepersoanasusintoare.
(3)ncazulncaresusinereateruluisereferlaasigurareaunorresursecarepotfi
puseefectivladispoziiaofertantuluifondurifinanciare,utilaje,echipamente,personal
,angajamentulfermprezentatdeofertant/candidattrebuiesprevadcaresuntresursele
respectiveisevideniezefaptulcdisponibilizareaacestorasevarealizanecondiionat,
nfunciedenecesitilecareaparpeparcursulndepliniriicontractuluincauz.
(4)ncazulncaresusinereaterului/terilorvizeazresursenetransferabile,
angajamentulfermprezentatdeofertant/candidattrebuiesasigureautoritiicontractante,
nconformitatecuprevederilealin.(2)i(5),ndeplinireaobligaiilorasumateprin
acesta,nsituaiancarecontractantulntmpindificultipeparcursulderulrii
contractului.

Alin.(4)alart.11^1afostmodificatdepct.2alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(5)nsituaiileprevzutelaalin.(3)(4),susintorulrspundepentruprejudiciile
cauzateautoritiicontractantecaurmareanerespectriiobligaiilorprevzuten
angajament,aceastadinurmavndposibilitateadeaciunedirectmpotrivasusintorului.
(6)Angajamentulfermprezentatdeofertantulctigtorfaceparteintegrantdincontractul
deachiziiepublic.
(7)Atuncicndofertantul/candidatuldemonstreazndeplinireauneicerinedecalificare
legatdesituaiaeconomicifinanciari/saucapacitateatehnici/sauprofesional,
acestapoateinvocasusinereaacordatdeunulsaumaimuliteri,ncondiiileart.186,
respectivart.190dinordonanadeurgen,capacitateaacestuia/acestoraurmndafi
cumulatcuceaaofertantului/candidatuluinceeacepriveterespectiva/respectivele
cerin/cerine.

Alin.(7)alart.11^1afostintrodusdepct.3alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.

Art.11^1afostintrodusdepct.9alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul12
(1)nprimaetapalicitaieirestrnse,adialoguluicompetitiv,precumianegocieriicu
publicareaprealabilaunuianundeparticipare,autoritateacontractantareobligaiade
autilizapentruselecia/preseleciacandidailornumaicriteriileprevzutenanunulde
participare.

Alin.(1)alart.12afostmodificatdepct.10alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Selecia/preseleciacandidailorreprezintunprocesdistinctcareurmeazprocesului
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

6/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

decalificareicarearecascopdoarlimitareanumruluidecandidaicalificaicarevor
depuneofertanetapaadouaalicitaieirestrnsesau,dupcaz,carevorparticipala
dialog/negocieri.Selecia/preseleciaserealizeazprinacordareapentrufiecarecandidat
nparteaunuipunctajcaretrebuiesareflectecapacitateaacestuiadeandeplini
contractulceurmeazsfieatribuit.
(3)Autoritateacontractantareobligaiasprecizezenanunuldeparticiparein
documentaiadeatribuiremodalitateadeacordareapunctajuluipebazacruiasevarealiza
clasamentulcandidailororidecteoriurmeazsrealizezeoselecie/preseleciea
acestora.
(4)Prevederileart.11alin.(4),(5)i(6)nusuntaplicabilencazuletapeide
selecie/preselecieacandidailorparticipanilaproceduradelicitaierestrns,dialog
competitivsaunegociere.

Alin.(4)alart.12afostintrodusdepct.11alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Seciuneaa2aStabilireacriteriilordeatribuire

Articolul13
(1)ncazulncarecriteriulutilizateste"preulcelmaisczut",astfelcumeste
prevzutlaart.198alin.(1)lit.b)dinordonanadeurgen,stabilireaofertei
ctigtoareserealizeaznumaiprincomparareapreurilorprezentatencadrulofertelor
admisibile,frsfiecuantificatealteelementedenaturatehnicasaualteavantajecare
rezultadinmoduldendeplinireacontractuluidectreoperatoriieconomiciparticipanila
proceduradeatribuire.
(2)Ofertacareestedeclaratctigtoarenacestcaztrebuiesndeplineasc
specificaiiletehniceminimeconsiderateobligatorii,astfelcumaufostacesteastabilite
ncaietuldesarcini.
Articolul14
(1)ncazulncarecriteriulutilizateste"ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economic",astfelcumesteprevzutlaart.198alin.(1)lit.a)dinordonanadeurgen,
stabilireaoferteictigtoareserealizeazprinaplicareaunuisistemdefactoride
evaluarepentrucaresestabilescponderirelativesauunalgoritmspecificdecalcul.
(2)Algoritmuldecalcul,precumifactoriideevaluareaofertelor,carevorfiluain
considerarencazulaplicriicriteriului"ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economic",seprecizeaznmodclaridetaliatncadruldocumentaieideatribuireivor
reflectametodologiaconcretdepunctareaavantajelorcarevorrezultadinpropunerile
tehniceifinanciareprezentatedeofertani.
Articolul15
(1)naplicareaprevederilorart.199alin.(2)dinordonanadeurgen,ncazulncare
calitateapersonaluluicevarealizaefectivactivitilecefacobiectulcontractuluice
urmeazafiatribuitpoatesaibunimpactsemnificativasupraniveluluideexecutarea
acestuia,factoriideevaluareaofertelorsepotreferiilaorganizarea,calificareai
experienarespectivuluipersonal.

Alin.(1)alart.15afostmodificatdepct.4alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(1^1)Fraafectaprevederileart.188alin.(2)lit.d)iart.188alin.(3)lit.c)din
ordonanadeurgen,autoritateacontractantnupoatefolosicalificareaiexperiena
personaluluidesemnatpentruaefectuaactivitilecontractului,caparteaprocesuluide
calificareiseleciencadrulproceduriideatribuirearespectivuluicontract.

Alin.(1^1)alart.15afostintrodusdepct.5alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(1^2)ncazulncare,ncadruluneiprocedurideatribuire,autoritateacontractant
stabiletecerinedecalificare,nconformitatecuart.188alin.(2)lit.d)iart.188
alin.(3)lit.c)dinordonanadeurgen,acestecerinesereferlacalificareai
experienaprofesionalapersonalului,nspecialdeconducere,aloperatoruluieconomic
candidat/ofertant,personalcareparticipconstantlaactivitileeconomiceale
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

7/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

operatoruluieconomicicareocupposturi/poziiireprezentatenstructuraorganizatoric
aacestuia.

Alin.(1^2)alart.15afostintrodusdepct.5alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2)Atuncicndstabiletefactoriideevaluareaofertelor,autoritateacontractantnuare
dreptuldeautilizafactoricare:
a)nuauolegturadirectacunaturaiobiectulcontractuluideachiziiepublicce
urmeazsfieatribuit
b)nureflectaunavantajrealievidentpecareautoritateacontractantlpoateobine
prinutilizareafactoruluideevaluarerespectiv.
(3)Pondereastabilitpentrufiecarefactordeevaluarenutrebuiesconducla
distorsionarearezultatuluiaplicriiproceduriipentruatribuireacontractuluideachiziie
public.Pentrufiecarefactordeevaluareautoritateacontractantareobligaiadea
stabilioponderecaresreflectenmodcorect:
a)importantacaracteristiciitehnice/funcionaleconsiderateareprezentaunavantaj
calitativcepoatefipunctatsau
b)cuantumulvaloricalavantajelordenaturafinanciarpecareofertaniilepotoferiprin
asumareaunorangajamentesuplimentarenraportcucerineleminimeprevzutencaietulde
sarcini.
(4)Atuncicndstabiletecriteriiledeatribuire,autoritateacontractanttrebuiesfie
nmsurasmotivezemodulncareafoststabilitpondereafactorilordeevaluare,
elaborndnacestsensonotajustificativcareseataeazladosarulachiziiei.
(5)ncazulncare,ncadruluneiproceduri,contractulestempritpeloturi,criteriul
deatribuireutilizat,dacestecazul,trebuiesfieacelaipentrutoateloturile
respective.

Alin.(5)alart.15afostintrodusdepct.13alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
CapitolulIIIPublicareaanunurilordeintenie,departicipareideatribuire

Seciunea1Reguliaplicabilepnladatade31decembrie2006

Articolul16
(1)Pnladatade31decembrie2006,autoritateacontractantareobligaiadeatransmite
sprepublicareanunuriledeintenie,departicipareideatribuirenumaictreRegia
Autonom"MonitorulOficial",nvedereapublicriiacestoranMonitorulOficialal
Romniei,ParteaaVIaAchiziiipublice.
(2)Fraaduceatingereprevederiloralin.(1),autoritateacontractantaredreptuldea
transmitesprepublicareanunuriledeintenie,departicipareideatribuireictre:
a)JurnalulOficialalUniuniiEuropene
b)operatorulsistemuluielectronicdeachiziiipublice(SEAP)nacestdinurmacaz
ncepndcudatade30septembrie2006.
Articolul17
Anunurileprevzutelaart.16alin.(1)trebuiesconincelpuininformaiileprevzute
nmodeleleprezentatenanexanr.1,dar,deregula,numaimultde650decuvinte.
Articolul18
(1)Transmitereasprepublicareaanunurilorprevzutelaart.16alin.(1)ctreRegia
Autonom"MonitorulOficial"serealizeazprintrosolicitareadresatnscris,care
trebuiesfiesemnatdeopersoanaautorizatadeautoritateacontractant.
(2)RegiaAutonom"MonitorulOficial"publicanunuriletransmisesprepublicarencel
mult8ziledeladatanregistrriiacestora.ncazulanunuluideparticipareprevzutla
art.114dinordonanadeurgen,RegiaAutonom"MonitorulOficial"publicanunul
respectivncelmult3ziledeladatanregistrrii.
Articolul19
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

8/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(1)TransmitereasprepublicareaanunurilorctreJurnalulOficialalUniuniiEuropenese
realizeaz,pnladatade31decembrie2006,directdeautoritateacontractant,accesnd
nacestsensadresadeinternethttp://simap.europa.eu.
(2)AnunuriletransmisesprepublicarenJurnalulOficialalUniuniiEuropeneseredacteaz
deautoritateacontractantnunadintrelimbileoficialealeUniuniiEuropeneitrebuies
respectenoileformatestandardadoptatedeComisiaEuropean,disponibilelaadresade
internetprevzutlaalin.(1).
Articolul20
TransmitereasprepublicareaanunurilorctreoperatorulSEAPserealizeaznumaiprin
mijloaceelectronice,prinutilizareaaplicaieidisponibilelaadresadeinternetwww.e
licitaie.ro.
Articolul21
Pnladatade31decembrie2006,ncazulcontracteloracrorvaloareestimatestemai
maredectpragulvaloricprevzutlaart.55alin.(2)dinordonanadeurgen,perioada
cuprinsntredatatransmiteriisprepublicarenMonitorulOficialalRomniei,Parteaa
VIaAchiziiipublice,idatalimitadedepunereaoferteloresteidenticcuperioada
minimadetimp,prevzutdeordonanadeurgen,dintredatatransmiteriisprepublicaren
JurnalulOficialalUniuniiEuropenei/saunSEAPidatadepuneriiofertelor.
Seciuneaa2aReguliaplicabiledupdatade31decembrie2006

Articolul22
(1)Dupdatade31decembrie2006,autoritateacontractantareobligaiadeatransmite
sprepublicareanunuriledeintenie,departicipareideatribuire,inclusivpecelede
tiperatlarespectiveleanunuri,ctreoperatorulSEAP.

Alin.(1)alart.22afostmodificatdepct.14alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)TransmitereasprepublicareaanunurilorctreoperatorulSEAPserealizeaznumaiprin
mijloaceelectronice,prinutilizareaaplicaieidisponibilelaadresadeinternetwww.e
licitaie.ro.
Articolul23
AnunurilepentrucareordonanadeurgenimpuneobligaiapublicriinJurnalulOficial
alUniuniiEuropeneseredacteazdeautoritateacontractantntrolimbaoficialaUniunii
EuropeneitrebuiesrespecteformaadoptatprinRegulamentulComisieiEuropenenr.
1.564/2005,carestabileteformatulstandardalanunurilorpublicitarencadrul
procedurilordeatribuireprevzutendirectivele17/2004/CEi18/2004/CE.
Articolul24
(1)DuptransmitereaanunurilorctreoperatorulSEAP,AutoritateaNaionalpentru
ReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPubliceareobligaiadeaverificaanunurile
respectivedinpunctuldevederealrespectriiregulilorformaledecompletare,ncelmult
douazilelucrtoaredeladataprimiriiacestoranSEAP.
(2)AutoritateaNaionalpentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPubliceare
obligaiaca,ntermenulprevzutlaalin.(1),scomuniceoperatoruluiSEAPacceptulde
publicaresaurespingereapublicriianunului.
Articolul25
ncazulncareAutoritateaNaionalpentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilor
Publiceconstata,ncursulverificriianunuluitransmisdeautoritateacontractantctre
operatorulSEAP,canformasaunconinutulacestuiaexistaerorioriomisiuni,aceasta
areobligaia:
a)deacomunicaoperatoruluiSEAPrespingereapublicriianunului
b)deainformaautoritateacontractantasupradecizieiderespingereapublicrii
anunului,motivnddeciziarespectivaiindicndmodulncareerorile/omisiunilepotfi
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

9/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

remediate.
Articolul26
(1)Anunuriletransmiseulteriorremedieriierorilor/omisiunilorconstatateconform
prevederilorart.25suntconsiderateanunurinoiifacobiectultuturorregulilorde
transmitereiverificareprevzutenprezentaseciune.
(2)ncazulncare,duppublicareaunuianun,intervinanumitemodificrifade
informaiiledejapublicate,autoritateacontractantareobligaiadeatransmitespre
publicareunanundetiperatlaanunuliniial,ncondiiileprevzutedeRegulamentul
ComisieiEuropenenr.1.564/2005,carestabileteformatulstandardalanunurilor
publicitarencadrulprocedurilordeatribuireprevzutendirectivelenr.17/2004/CEi
18/2004/CE.

Art.26afostmodificatdepct.15alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul27
(1)OperatorulSEAPnuaredreptuldeapublicanunultransmisdeautoritateacontractant
saudealtransmitesprepublicarenJurnalulOficialalUniuniiEuropene,frobinerea
acceptuluidepublicareemisdeAutoritateaNaionalpentruReglementareaiMonitorizarea
AchiziiilorPublice.
(2)OperatorulSEAPareobligaiadeaasiguratransmitereaanunurilorsprepublicaren
JurnalulOficialalUniuniiEuropene,nformatulstandardadoptatdeComisiaEuropeanin
celmultozilucrtoaredelaobinereaacceptuluidepublicare.
(3)Atuncicndstabileteperioadelelimitapentrudepunereaofertelor,autoritatea
contractantareobligaiadealuancalculimarjadetimpde3zilelucrtoare,necesar
pentruverificareaanunurilordectreAutoritateaNaionalpentruReglementareai
MonitorizareaAchiziiilorPubliceipentrutransmitereaacestoractreJurnalulOficialal
UniuniiEuropenedectreoperatorulSEAP,astfelcumesteprevzutlaart.49alin.(2)i
(3)dinordonanadeurgen.
Articolul28
OperatorulSEAPareobligaiadeapublicanunulnSEAP,ncelmultdouazilelucrtoare
delaprimireaacceptuluidepublicare,darnniciuncaznaintededatatransmiterii
acestuiasprepublicarenJurnalulOficialalUniuniiEuropene,dacprevederileordonanei
deurgenimpunaceastaobligaie.
Articolul29
Abrogat.

Art.29afostabrogatdepct.16alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul30
Abrogat.

Art.30afostabrogatdepct.16alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
CapitolulIVAplicareaprocedurilordeatribuire

Seciunea1Licitaiadeschis

Articolul31
(1)nperioadacuprinsntredatapublicriianunuluideparticipareidatalimitade
depunereaofertelor,autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoricruioperator
economicposibilitateadeaobinedocumentaiadeatribuire.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

10/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(2)Abrogat.

Alin.(2)alart.31afostabrogatdepct.17alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.31afostabrogatdepct.17alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul32
(1)ncazulncareautoritateacontractantprimetesolicitrideclarificarecuprivire
laprevederiledocumentaieideatribuire,aceastaareobligaiadearspundelaaceste
solicitri,respectndprevederileart.78alin.(2)i(3)dinordonanadeurgen.
(2)ncazulncaredocumentaiadeatribuireafostpusladispoziiaoperatorilor
economiciprinasigurareaaccesuluidirectinerestricionatlafiierulelectronic
disponibilnSEAP,autoritateacontractantareobligaia,respectndprevederileart.78
alin.(2)dinordonanadeurgen,deafacecunoscuteclarificrilesaueventualele
modificrinlegturacudocumentaiadeatribuire,princreareaunuinoufiierelectronic
lacaresevaasiguraaccesuldirectinerestricionat,nmodsimilarcuaccesulla
fiieruliniial.
Articolul33
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeadeschideofertelei,dupcaz,alte
documenteprezentatedeparticipani,ladata,orainloculindicatenanunulde
participare.ncazulncaredevinenecesarprelungireatermenuluidedepunereaofertelor,
autoritateacontractantareobligaiadeaprecizaaceastmodificareprintroeratla
anunuldeparticipare,caretrebuienspublicatcucelpuin3zilenaintededata
anunatiniialpentrudeschidereaofertelor.

Alin.(1)alart.33afostmodificatdepct.18alarticoluluiunicdinHOTRREAnr.834
din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Oriceofertantaredreptuldeaparticipaladeschidereaofertelor.
(3)ncadruledineidedeschiderenuestepermisrespingereaniciuneioferte,cuexcepia
celorcaresencadreazntrunadintreurmtoarelesituaii:
a)aufostdepusedupdataioralimitdedepuneresaulaoaltadresdectcele
stabilitenanunuldeparticipare
b)nusuntnsoitedegaraniadeparticipare,ncuantumul,formaiavndperioadade
valabilitatesolicitatendocumentaiadeatribuire.

Alin.(3)alart.33afostmodificatdepct.18alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(4)edinadedeschideresefinalizeazprintrunprocesverbalsemnatdemembriicomisiei
deevaluareidereprezentaniaioperatoriloreconomiciprezenilaedin,ncarese
consemneazmoduldedesfurareaedineirespective,aspecteleformaleconstatatela
deschidereaofertelor,elementeleprincipalealefiecreioferte,consemnndusetotodat
listadocumentelordepusedefiecareoperatoreconomicnparte.Autoritateacontractantare
obligaiadeatransmiteunexemplaralprocesuluiverbaltuturoroperatoriloreconomici
participanilaproceduradeatribuire,ncelmultozilucrtoaredeladeschidere,
indiferentdacacetiaaufostsaunuprezenilaedinarespectiv.

Alin.(4)alart.33afostmodificatdepct.18alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(5)Prevederilealin.(4)nusuntaplicabilencazulprevzutlaart.216dinordonanade
urgen,trasabilitateaaciunilorfiindasiguratimplicitdeSEAP.

Alin.(5)alart.33afostmodificatdepct.18alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(6)Oricedeciziecuprivirelacalificarea/seleciaofertanilor/candidailorsau,dupcaz,
cuprivirelaevaluareaofertelorseadoptadectrecomisiadeevaluarencadrulunor
edineulterioareedineidedeschidereaofertelor.
Articolul34
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

11/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(1)ncazulncare,ncadruldocumentaieideatribuire,afostprevzutobligaia
ndepliniriiunorcriteriidecalificare,astfelcumsuntacesteaprevzutelaart.176din
ordonanadeurgen,comisiadeevaluareareobligaiaverificriimoduluidendeplinirea
acestorcriteriidectrefiecareofertantnparte.
(2)Comisiadeevaluareareobligaiadeaanalizaideaverificafiecareofertaattdin
punctdevederealelementelortehnicepropuse,ctidinpunctdevederealaspectelor
financiarepecareleimplica.
(3)Propunereatehnicatrebuiescorespundcerinelorminimeprevzutencaietulde
sarcini.
(4)Propunereafinanciartrebuiessencadrezenlimitafondurilorcarepotfi
disponibilizatepentrundeplinireacontractuluideachiziiepublicrespectiv.
Articolul35
Peparcursulanalizriiiverificriidocumentelorprezentatedeofertani,comisiade
evaluarearedreptuldeasolicitaoricndclarificrisaucompletrialedocumentelor
prezentatedeacetiapentrudemonstrareandepliniriicriteriilordecalificare,astfelcum
suntacesteaprevzutelaart.176dinordonanadeurgen,saupentrudemonstrarea
conformitiioferteicucerinelesolicitate.
Articolul36
(1)Ofertaesteconsideratinacceptabilnurmtoarelesituaii:
a)sencadreazncategoriacelorprevzutelaart.33alin.(3)
b)afostdepusdeunofertantcarenundeplineteunasaumaimultedintrecerinelede
calificarestabilitendocumentaiadeatribuiresaunuaprezentat,conformprevederilor
art.11alin.(4)(5),documenterelevantenacestsens

Lit.b)aalin.(1)alart.36afostmodificatdepct.19alart.unicdinHOTRREAnr.
834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
b^1)abrogat

Lit.b^1)aalin.(1)alart.36afostabrogatdepct.20alart.unicdinHOTRREAnr.
834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
c)constituieoalternativalaprevederilecaietuluidesarcini,alternativacarenupoatefi
luatnconsideraredinurmtoarelemotive:
nanunuldeparticiparenuesteprecizatnmodexplicitposibilitateadepuneriiunor
ofertealternative
respectivaofertaalternativanurespectacerineleminimeprevzutencaietuldesarcini
d)nuasigurarespectareareglementrilorobligatoriireferitoarelacondiiilespecificede
muncideprotecieamuncii,atuncicndaceastacerinaesteformulatnconformitatecu
prevederileart.34alin.(2)dinordonanadeurgen
e)preul,frTVA,inclusnpropunereafinanciardepetevaloareaestimatcomunicat
prinanunul/invitaiadeparticipareinuexistposibilitateadisponibilizriidefonduri
suplimentarepentrundeplinireacontractuluideachiziiepublicrespectiv

Lit.e)aalin.(1)alart.36afostmodificatdepct.21alart.unicdinHOTRREAnr.
834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
e^1)preul,frTVA,inclusnpropunereafinanciardepetevaloareaestimatcomunicat
prinanunul/invitaiadeparticiparei,deiexistposibilitateadisponibilizriide
fondurisuplimentarepentrundeplinireacontractuluideachiziiepublicrespectiv,se
constatexistenaacelpuinuneiadintreurmtoarelesituaii:
preulestecumaimultde10%maimaredectvaloareaestimatprevzutn
anunul/invitaiadeparticipare
ncheiereacontractuluilapreulrespectivarconducelaeludareaaplicriiacelor
prevederialeordonaneideurgencareinstituieobligaiialeautoritiicontractanten
raportcuanumitepragurivalorice

Lit.e^1)aalin.(1)alart.36afostintrodusdepct.22alart.unicdinHOTRREAnr.
834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
f)nurmaverificrilorprevzutelaart.202i203dinordonanadeurgenseconstatc
ofertaareunpreneobinuitdesczutpentruceeaceurmeazafi
furnizat/prestat/executat,astfelnctnusepoateasigurandeplinireacontractuluila
parametriicantitativiicalitativisolicitaiprincaietuldesarcini.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

12/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Lit.f)aalin.(1)alart.36afostmodificatdepct.23alart.unicdinHOTRREAnr.
834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
g)ofertaestedepuscunerespectareaprevederilorart.69^1dinordonanadeurgen,
raportatladatalimitstabilitpentrudepunereaofertelor.

Lit.g)aalin.(1)alart.36afostintrodusdepct.2alart.unicdinHOTRREAnr.183
din16aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(2)Ofertaesteconsideratneconformnurmtoarelesituaii:
a)nusatisfacenmodcorespunztorcerinelecaietuluidesarcini
b)coninepropuneridemodificareaclauzelorcontractualepecareleastabilitautoritatea
contractantncadruldocumentaieideatribuire,caresuntnmodevidentdezavantajoase
pentruaceastadinurm,iarofertantul,deiafostinformatcuprivirelarespectiva
situaie,nuacceptrenunarealaclauzelerespective
c)coninencadrulpropuneriifinanciarepreuricarenusuntrezultatullibereiconcurene
icarenupotfijustificate
d)ncadruluneiprocedurideatribuirepentrucaresaprevzutdefalcareapeloturi,
ofertaesteprezentatfraserealizadistinciapeloturileofertate,dinacestmotiv
devenindimposibilaplicareacriteriuluideatribuirepentrufiecarelotnparte.

Alin.(2)alart.36afostmodificatdepct.24alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul36^1
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.36^1afostabrogatdepct.6alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2)ncazulncare,peparcursulevalurii,seconstatexistenauneiofertecupre
aparentneobinuitdesczut,autoritateacontractantareobligaiadeaefectuaverificri
detaliatencondiiileart.202alin.(2)dinordonanadeurgen.

Alin.(2)alart.36^1afostmodificatdepct.7alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(3)nscopulefecturiiverificrilorprevzutelaalin.(2),autoritateacontractantva
solicitaofertantuluiinclusivdocumenteprivind,dupcaz,preurilelafurnizori,situaia
stocurilordemateriiprimeimateriale,moduldeorganizareimetodeleutilizatencadrul
procesuluidelucru,niveluldesalarizareaforeidemunc,performaneleicosturile
implicatedeanumiteutilajesauechipamentedelucru.
(4)ncazulncareofertantulnuprezintinformaiilesolicitatesauacesteinformaiinu
potjustificapreulaparentneobinuitdesczut,ofertaintrsubincidenaprevederilor
art.36alin.(1)lit.f).

Art.36^1afostmodificatdepct.25alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul37
(1)Ofertelecarenusencadreaznniciunadintresituaiileprevzutelaart.36sunt
singureleofertecarepotficonsiderateadmisibile.
(2)Ofertactigtoaresestabiletenumaidintreoferteleadmisibileinumaipebaza
criteriuluideatribuireprecizatnanunuldeparticipareindocumentaiadeatribuire.
Articolul38
(1)naintedestabilireaoferteictigtoare,autoritateacontractantaredreptuldea
organizaoetapafinaladelicitaieelectronica,darnumaincazulncarealuataceasta
decizienaintedeiniiereaproceduriideatribuireinumaidacaanunatdecizia
respectivananunuldeparticipare,iardocumentaiadeatribuireconinetoateprecizrile
prevzutelaart.164dinordonanadeurgen.
(2)LicitaiileelectroniceseorganizeazprinintermediulSEAP,ncondiiilereglementate
denormelemetodologiceadoptatenconformitatecuprevederileart.303alin.(3)din
ordonanadeurgen.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeainvitalaetapadelicitaieelectronica
numaiofertanicareaudepusoferteadmisibile.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

13/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(4)ncazulorganizriietapeifinaledelicitaieelectronic,clasamentulfinalse
stabiletelundnconsiderareirezultatulobinutnprocesulrepetitivdeofertare
derulatncadruletapeirespective.Refuzulunuioperatoreconomicdeasenregistran
SEAPnscopulparticipriilaetapafinaldelicitaieelectronicesteasimilatcu
retragereaofertei,nacestcazfiindaplicabileprevederileart.87alin.(1)lit.a).

Alin.(4)alart.38afostmodificatdepct.26alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul39
(1)Dupceafinalizatevaluareaofertelor,comisiadeevaluareareobligaiadeaelabora,
nconformitatecuprevederileart.213alin.(2)dinordonanadeurgen,unraportal
proceduriideatribuire,careseaprobdectreconductorulautoritiicontractantesaude
persoanadesemnatnacestscop.
(2)Conductorulautoritiicontractantesaupersoanadesemnatnacestscopareobligaia
deluamsurilenecesarepentruinformareatuturorofertanilornlegturcurezultatul
aplicriiproceduriideatribuire,conformprevederilorart.206208dinordonanade
urgen.

Art.39afostmodificatdepct.27alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul40
Proceduradelicitaiedeschispoatefiaplicatprinutilizareamijloacelorelectronice,
prinintermediulSEAP,ncondiiilereglementatedenormelemetodologiceadoptaten
conformitatecuprevederileart.303alin.(3)dinordonanadeurgen.
Seciuneaa2aLicitaiarestrns

Articolul41
nperioadacuprinsntredatapublicriianunuluideparticipareidatalimitade
depunereacandidaturilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoricrui
operatoreconomicposibilitateadeaobineinformaiicompletecuprivirelacondiiilede
participarelaproceduradeatribuire.
Articolul42
(1)Dupexpirareadateilimitdedepunereacandidaturilor,comisiadeevaluarepoate
stabilicandidaiiselectaiaplicndnacestscopnumaicriteriiledeselecieprevzuten
anunuldeparticipare.
(2)Prevederileart.36seaplicnmodcorespunztor,raportatlacandidatur.

Art.42afostmodificatdepct.3alart.unicdinHOTRREAnr.183din16aprilie2013,
publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
Articolul43
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.43afostabrogatdepct.28alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Dupceafinalizatseleciacandidailor,comisiadeevaluareareobligaiadeaelabora
unraportintermediar,careseaprobdectreconductorulautoritiicontractantesaude
persoanadesemnatnacestscop.

Alin.(2)alart.43afostmodificatdepct.29alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Conductorulautoritiicontractantesaupersoanadesemnatnacestscopareobligaia
deluamsurilenecesarepentruinformareatuturorcandidailorcuprivirelarezultatul
seleciei,conformprevederilorart.206208dinordonanadeurgen.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

14/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Alin.(3)alart.43afostmodificatdepct.29alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul44
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeatransmiteinvitaiadeparticiparelaetapaa
douaalicitaieirestrnseconcomitenttuturorcandidailorselectai,respectnd
prevederileart.8789dinordonanadeurgen.
(2)Candidaiiselectainuaudreptuldeaseasocianscopuldepuneriideofertacomuna,
iarautoritateacontractantnuaredreptuldeaacceptaoastfeldeoferta.
(3)ncadruletapeiadouaalicitaieirestrnse,prevederileart.3139seaplicanmod
corespunztor.
Articolul45
Proceduradelicitaierestrnspoatefiaplicatprinutilizareamijloacelorelectronice,
prinintermediulSEAP,ncondiiilereglementatedenormelemetodologiceadoptaten
conformitatecuprevederileart.303alin.(3)dinordonanadeurgen.
Seciuneaa3aDialogulcompetitiv

Articolul46
naintedeiniiereaproceduriidedialogcompetitiv,autoritateacontractantareobligaia
deaverificantrunireacondiiilorprevzutelaart.94dinordonanadeurgen.
Rezultatulverificriiseconcretizeazprinelaborareanoteijustificativeprevzutelaart.
5,caredevineparteadosaruluiachiziieipublice.
Articolul47
nperioadacuprinsntredatapublicriianunuluideparticipareidatalimitade
depunereacandidaturilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoricrui
operatoreconomicposibilitateadeaobineinformaiicompletecuprivirelacondiiilede
participarelaproceduradeatribuire.
Articolul48
(1)Abrogat.

Alin.(1)alart.48afostabrogatdepct.30alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Dupceafinalizatpreseleciacandidailor,comisiadeevaluareareobligaiadea
elaboraunraportintermediar,careseaprobdectreconductorulautoritiicontractante
saudepersoanadesemnatnacestscop.

Alin.(2)alart.48afostmodificatdepct.31alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2^1)Prevederileart.36seaplicnmodcorespunztor,raportatlacandidatur.

Alin.(2^1)alart.48afostintrodusdepct.4alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(3)Conductorulautoritiicontractantesaupersoanadesemnatnacestscopareobligaia
dealuamsurilenecesarepentruinformareatuturorcandidailorcuprivirelarezultatul
preseleciei,conformprevederilorart.206208dinordonanadeurgen.

Alin.(3)alart.48afostmodificatdepct.31alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul49
(1)Etapaadouaaproceduriidedialogcompetitivconstanorganizareadentlniricu
fiecarecandidatadmisnparte,peparcursulcrorasederuleazundialogcuscopul
identificriisoluiilor/opiunilorreferitoarelaaspecteletehnice,montajelefinanciare,
problemelelegatedecadruljuridicioricealteelementealeviitoruluicontract.La
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

15/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

sfritulfiecreintlniricomisiadeevaluareareobligaiaconsemnriiproblemelor
discutateiaspectelorconvenitentrunprocesverbaldeedina.
(2)Identificareasoluiilor/opiunilorsestructureaznfunciedenecesitile,
obiectiveleiconstrngerileautoritiicontractante,astfelcumaufostacestea
evideniatendocumentaiadescriptiv.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeaincludendocumentaiadescriptiv
posibilitateaacordriideprimeparticipanilorladialog.Primelesestabilescnlimita
bugetuluidisponibilalautoritiicontractanteinfunciedecheltuielilespecifice
implicatedeparticiparealadialog,cuantumultotalalprimelorrespectiveneputnddepi
2%dinvaloareaestimatacontractuluicareurmeazsfieatribuit.
(4)Esteexceptatdelaacordareaprimeloroperatoruleconomicacruiofertaeste,nfinal,
declaratctigtoare.
Articolul50
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeaderuladialogulinrundeintermediare,care
aucascopreducereasuccesivanumruluidesoluiidiscutate,dacsuntndeplinitenmod
cumulativurmtoarelecondiii:
a)aceastposibilitateafostprevzutndocumentaiadescriptiv
b)numrulparticipanilorladialogestesuficientdemare,astfelnctoastfelde
reduceresnuafectezeconcurenareal.
(2)nsensulprevederiloralin.(1),autoritateacontractantaredreptuldeaorganiza,
dupcenurmadialoguluicufiecaredintreparticipaniaufostclarificateopartedintre
aspecteleprevzutelaart.49alin.(1),rundeintermediarencareparticipaniiladialog
urmeazsprezintepropuneritehnicei/saufinanciarepariale.
(3)Autoritateacontractantareobligaiadeaanunatoiparticipaniiladialogcu
privirelamodalitateadedesfurarearundeiintermediare,precumilafactoriide
evaluareaplicabiliilamodulconcretdeaplicareaacestorapentrureducereanumruluide
participani.
(4)Dupfinalizareauneirundeintermediaredereducereanumruluideparticipanila
dialog,comisiadeevaluareareobligaiadeaelaboraunnouraportintermediar,carese
aprobdectreconductorulautoritiicontractantesaudepersoanadesemnatnacest
scop.
(5)Conductorulautoritiicontractantesaupersoanadesemnatnacestscopareobligaia
dealuamsurilenecesarepentruinformareatuturorparticipanilorladialogcuprivirela
rezultatulrundeiintermediare,conformprevederilorart.206208dinordonanadeurgen.
(6)Urmtoarearundadedialogsederuleaznumaicuparticipaniirmaincompetiiedup
finalizarearundeiintermediareorganizateanterior.Participaniirmaincompetiie,
odatadmiicaurmareaorganizriiuneirundeintermediare,nuaudreptulca,ncadrul
rundelorurmtoaresauatuncicnddepunofertafinal,smodificeangajamenteleasumate
prinpropuneriletehnicei/saufinanciareparialepecareleauprezentat,dectnsensul
mbuntiriiacestora.

Art.50afostmodificatdepct.32alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul51
ncazulncareetapaadouaaproceduriidedialogcompetitivnusepoatefinalizaprin
identificareauneisoluiiviabile,autoritateacontractantaredreptuldeaanulaprocedura
deatribuire,considernduseimplicitndeplinireacondiiilorprevzutelaart.209alin.
(1)lit.b)dinordonanadeurgen.
Articolul52
(1)ncadrulultimeietapeadialoguluicompetitiv,ofertaniitrebuiesdepunofertepe
bazasoluiei/soluiiloridentificatencursuletapeianterioare.
(2)Prevederileart.3139seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(2)alart.52afostmodificatdepct.33alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Seciuneaa4aNegociereacupublicareaprealabilaunuianundeparticipare

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

16/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Articolul53
(1)naintedeiniiereaproceduriidenegocierecupublicareaprealabilaunuianunde
participare,autoritateacontractantareobligaiadeaverificantrunireacondiiilor
prevzutelaart.110dinordonanadeurgen.Rezultatulverificriiseconcretizeazprin
elaborareanoteijustificativeprevzutelaart.5,caredevineparteadosaruluiachiziiei
publice.
(2)ncazulatribuiriiunuicontractsectorial,autoritateacontractantnuareobligaia
verificriicondiiilorprevzutelaalin.(1),nacestcazfiindaplicabileprevederile
art.251dinordonanadeurgen.
Articolul53^1
nperioadacuprinsntredatapublicriianunuluideparticipareidatalimitde
depunereacandidaturilor,autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoricrui
operatoreconomicposibilitateadeaobineinformaiicompletecuprivirelacondiiilede
participarelaproceduradeatribuire.

Art.53^1afostintrodusdepct.34alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul53^2
(1)Dupcesafinalizatpreseleciacandidailor,comisiadeevaluareareobligaiadea
elaboraunraportintermediar,careseaprobdectreconductorulautoritiicontractante
saudepersoanadesemnatnacestscop.
(1^1)Prevederileart.36seaplicnmodcorespunztor,raportatlacandidatur.

Alin.(1^1)alart.53^2afostintrodusdepct.5alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
(2)Conductorulautoritiicontractantesaupersoanadesemnatnacestscopareobligaia
dealuamsurilenecesarepentruinformareatuturorcandidailorcuprivirelarezultatul
preseleciei,conformprevederilorart.206208dinordonanadeurgen.

Art.53^2afostintrodusdepct.34alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul54
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeaorganiza,ncadruletapeiadouaa
proceduriideatribuire,ntlniricufiecarecandidatpreselectatnparte,ncadrulcrora
sedesfoarnegociericuprivirelapropunereatehnicilaceafinanciar.
(2)Fiecareparticipantlaetapadenegocieriareobligaiadeaprezenta,nfunciede
necesitile,obiectiveleiconstrngerileautoritiicontractante,astfelcumaufost
acesteaevideniatendocumentaiadescriptiv,opropuneredeofertpreliminar,careva
constituipunctuldepornirealnegocierilor.
(3)Scopulnegocierilorestedembuntireaoferteipreliminareideadaptareaacesteia
lacondiiileconcretencaresevaderulaviitorulcontract.Lasfritulfiecrei
ntlniricomisiaareobligaiaconsemnriiproblemelordiscutateiaaspectelorconvenite
ntrunprocesverbaldeedin,caresesemneazdectretoiparticipaniilanegocieri.

Art.54afostmodificatdepct.35alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul55
nmsurancareaprevzutaceastaposibilitatendocumentaiadescriptiv,iarnumrulde
participanilanegocieriestesuficientdemareastfelnctdiminuareanumruluide
participanisnuafectezeconcurentareal,autoritateacontractantaredreptuldea
derulanegocierilenrundesuccesive,dupunmodelsimilarcucelprevzutpentrudialogul
competitiv.
Articolul56
(1)Negocierilesederuleazpnnmomentulncarefiecareparticipantlanegocieri
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

17/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

declarcofertapreliminarpecareaprezentatonumaipoatefimbuntit,faptcare
seconsemneazexplicitnprocesulverbaldeedin.
(2)ncazulncare,peparcursulnegocierilor,comisiaconstatcnusenregistreaz
mbuntirisubstanialealeoferteipreliminarefadentlnirile/rundeleanterioare,
aceastaaredreptuldeastabiliontlnirefinal,cufiecareparticipantnparte.n
cadrulacesteintlnirifiecareparticipantareobligaiadeaprezentaelementelefinale
alepropuneriisaletehniceifinanciare,pentrucareurmeazsseaplicecriteriulde
atribuire.

Art.56afostmodificatdepct.36alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Seciuneaa5aNegociereafrpublicareaprealabilaunuianundeparticipare

Articolul57
naintedeiniiereaproceduriidenegocierefrpublicareaprealabilaunuianunde
participare,autoritateacontractantareobligaiadeaverificantrunireacondiiilor
prevzutelaart.122sau,dupcaz,laart.252dinordonanadeurgen.Rezultatul
verificriiseconcretizeazprinelaborareanoteijustificativeprevzutelaart.5,care
devineparteadosaruluiachiziieipublice.
Articolul58
Iniiereaproceduriidenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticiparese
realizeazprintransmitereauneiinvitaiideparticiparelanegocierictreunulsau,ori
decteoriesteposibil,ctremaimulioperatorieconomici.
Articolul59
(1)ncazurileprevzutelaart.122lit.f)ilaart.252lit.f)dinordonanade
urgen,autoritateacontractantaredreptuldeaachiziionanumaiacelecategoriide
produsefungibilecaresuntcotatepepiaaladisponibilnaceastasituaie,prevederile
art.58nusuntaplicabile,procedurafiindiniiatprintransmitereactrebursaa
ordinuluidecumprare.
(2)nsensulprevederiloralin.(1),prinbunurifungibilesenelegebunuriledeterminate
generic,carepotfinlocuiteunelecualtelenexecutareauneiobligaiicontractuale.
(3)Ofertactigtoareesteaceeacare,lafinalultranzacieinringulbursei,aprezentat
celmaisczutprepentruprodusulrespectiv.
Articolul60
ncazurileprevzutelaart.122lit.g)ilaart.252lit.g)dinordonanadeurgen,
autoritateacontractantaredreptuldeaachiziionaproduseprinparticiparealaprocedura
specificaorganizatnacestsensasupraoperatoruluieconomicaflatnlichidare,n
condiiilelegii.
Seciuneaa6aCerereadeoferte

Articolul61
(1)Cerereadeoferteseiniiazprintransmitereauneiinvitaiideparticiparectrecel
puin3operatorieconomici.
(2)ncepndcudatade1ianuarie2007,prevederilealin.(1)inceteazaplicabilitatea,
autoritateacontractantavndobligaiadeapublicinvitaiadeparticiparenSEAP.
Articolul62
(1)nperioadacuprinsntredatatransmiteriiinvitaieideparticipareidatalimitade
depunereaofertelor,autoritateacontractantareobligaiadeaasiguraoricruioperator
economicposibilitateadeaobinedocumentaiadeatribuire.
(2)Abrogat.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

18/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Alin.(2)alart.62afostabrogatdepct.37alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.62afostabrogatdepct.37alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul63
(1)Duptransmitereainvitaieideparticipare,regulileaplicabileproceduriidecererede
ofertesuntsimilarecuceleprevzutelaart.3239,pentruaplicarealicitaieideschise.
(2)ncazulaplicriiproceduriidecereredeoferteprinmijloaceelectronice,autoritatea
contractantaredreptuldeasolicitareducerisuccesivealepreurilorinclusen
propunerilefinanciare.
Articolul64
Proceduradecereredeofertepoatefiaplicatprinutilizareamijloacelorelectronice,prin
intermediulSEAP,ncondiiilereglementatedenormelemetodologiceadoptatenconformitate
cuprevederileart.303alin.(3)dinordonanadeurgen.
CapitolulVAcordulcadru

Articolul65
nsensulprevederilorart.143dinordonanadeurgen,autoritateacontractant:
a)nuaredreptuldeancheiaacorduricadrucuoduratamaimarede4anidectncazuri
excepionaleipecarelepoatejustificadoarprinobiectulspecificalcontractelor
subsecventeceurmeazsfieatribuitenbazaacorduluicadrurespectiv
b)nuaredreptuldeaatribuicontractesubsecventecareaucaobiectprestaiidealta
naturadectcelestabiliteprinacordulcadru
c)nuaredreptuldeancheiaacorduricadrupebazacrorasepotatribuicontracte
subsecventedetipurisaunaturadiferiteunelefadealtele
d)nuaredreptuldeancheiacontractesubsecventedectcuoperatorul/operatorii
economic/economicisemnatar/semnatarial/aiacorduluicadruinumaipebazaregulilori
condiiilorprevzutenrespectivulacord
e)nuaredreptuldeaatribuicontractesubsecventennumeleipentruoaltaautoritate
contractantcarenuestepartenacordulcadrurespectivdectncazulncareare
calitateadeunitatedeachiziiicentralizateconformprevederilorart.22dinordonanade
urgen
f)fraaduceatingereprevederilorart.31dinordonanadeurgen,areobligaiadea
impunecondiiiminimedecalificarecaresseraportezecelmultlavaloareaestimata
celuimaimarecontractsubsecventcareseanticipeazcavafiatribuitpedurataacordului
cadru.
g)nuaredreptuldeaatribuicontractesubsecventeacrorvaloarecumulatestemaimare
dectovaloareacreidepirearconducelaeludareaaplicriiacelorprevederiale
ordonaneideurgencareinstituieobligaiialeautoritiicontractantenraportcu
anumitepragurivalorice.

Literag)aart.65afostintrodusdepct.38alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul66
Documentaiadeatribuiretrebuiesconin,alturideelementeleprevzutelaart.33
alin.(2)dinordonanadeurgen,iunsetminimdeinformaiispecificereferitoarela:
a)numrulsauintervalulncaresevancadranumruldeoperatorieconomicicarevorfi
parteaacorduluicadruceurmeazsfiencheiat
b)opiuneadeaatribuicontractelesubsecventencheieriiacorduluicadrufrreluarea
competiieisauprinreluareacompetiiei,ncazulncareacordulcadruurmeazsfie
ncheiatcumaimulioperatorieconomici
c)criteriuldeatribuire/factoriideevaluarecareurmeazsseaplicepentruatribuirea
contractelorsubsecvente,precumioricealtereguliaferente,ncazulncareatribuirea
contractelorrespectiveurmeazsserealizezeprinreluareacompetiiei
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

19/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

d)calendarulestimativdeaplicareaprocedurii,precumicalendarulestimativdeatribuire
acontractelorsubsecvente
e)estimrialecantitilorminimeimaximecarearputeafisolicitatepedurata
ntreguluiacordcadru
f)estimrialecantitilorminimeimaximecarearputeafaceobiectulunuisingur
contractsubsecventdintrecelecareurmeazsfieatribuitepedurataacorduluicadru.
Articolul67
(1)Prinncheiereaunuiacordcadru,autoritateacontractantiasuma,fadeoperatorul/
operatoriieconomic/economicicareeste/suntparteaacorduluirespectiv,urmtoarele
obligaiiprincipale:
a)snuncheiecualtoperatoreconomic,pedurataacorduluicadru,uncontractavndca
obiectachiziionareaproduselor/serviciilor/lucrrilorcarefacobiectulacorduluicadru
respectiv,cuexcepiaurmtoarelorcazuri:
operatorul/operatoriieconomicisemnatar/semnatariaiacorduluinumaiare/aucapacitatea
dearspundesolicitrilorautoritiicontractantesau
autoritateacontractantseaflnsituaiaprevzutlaart.65lit.g),nacestdin
urmcazfraaduceatingereregulilordeestimareavaloriicontractuluideachiziie
public

Literaa)aalin.(1)alart.67afostmodificatdepct.39alart.unicdinHOTRREAnr.
834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
b)satribuiecontracteoperatorului/operatoriloreconomic/economicisemnatar/semnatari,ori
decteoriintenioneazsachiziionezeprodusele/serviciile/lucrrilecareaufcut
obiectulacorduluicadrurespectiv,respectndcondiiileesenialestabilitelancheierea
acestuia.
(2)Operatorul/operatoriieconomic/economicisemnatar/semnatarial/aiacorduluicadrui
asumacaobligaieprincipalafadeautoritateacontractantfurnizareade
produse/prestareadeservicii/execuiadelucrri,astfelcumafostprevzutnacordul
cadrurespectiv,oridecteoriautoritateacontractantsolicitaacestlucru.
(3)Solicitareaautoritiicontractante,adresatoperatoruluieconomicpentrua
furniza/presta/executa,sematerializeazprinncheiereaunuicontractsubsecventacordului
cadru.
Articolul68
(1)Acordulcadrutrebuiesprevad,pentrucontractelesubsecventecareurmeazsfie
atribuite,elementele/condiiileconsiderateeseniale,caresereferla:
a)obligaiilepecareoperatorul/operatoriieconomic/economiciilea/leauasumatprin
propunereatehnicaprezentatncursulproceduriideatribuire,nspecialnceeace
privetecaracteristiciletehnicefuncionaleideperformantaaleproduselorcare
urmeazsfiefurnizate,descriereaserviciilorcareurmeazsfieprestateinivelul
calitativalacestora,descrierealucrrilorcareurmeazsfieexecutateinivelul
calitativalacestora,duratele/termeneledelivrare,deprestaresaudeexecuiencepnd
dinmomentulncheieriicontractului,garaniileacordate,oricealteelementecareaufost
luatenconsiderarenprocesuldeanalizaievaluareapropunerilortehnice
b)preul/tarifulunitarsaupreurile/tarifeleunitare,alteangajamentefinanciaresau
comerciale,pecareoperatorul/operatoriieconomic/economicilea/leauprevzutn
propunereafinanciar
c)condiiispecificeiformuledeajustareapreurilor,dupcaz
d)oricealteelemente/clauzepecareautoritateacontractantleconsideranecesare.
(2)ncazulncareacordulcadruestencheiatcumaimulioperatorieconomici,iar
contractelesubsecventeurmeazsfieatribuiteprinreluareacompetiiei,acordulcadru
trebuiesprevad:
a)elementele/condiiilecarermnneschimbabilepentreagadurataarespectivuluiacord
b)elementele/condiiilecarevorfaceobiectulreluriicompetiieipentruatribuirea
contractelorsubsecvente.
Articolul69
(1)ncazulncareacordulcadruestencheiatcumaimulioperatorieconomici,iar
contractelesubsecventeurmeazsfieatribuiteprinreluareacompetiiei,autoritatea
contractantareobligaia,oridecteoridecideachiziionarea
produselor/serviciilor/lucrrilorcarefacobiectulacorduluirespectiv,stransmit
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

20/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

concomitentoinvitaiedeparticiparelareofertarectretoioperatoriieconomici
semnatariaiacorduluicadru.
(2)Invitaialareofertaretrebuiesconincelpuinurmtoareleinformaii:
a)cuprivirelacantitileielementelespecificecarevorfaceobiectulcontractuluice
urmeazsfieatribuit
b)cuprivirelaelementele/condiiilecarefacobiectulreluriicompetiieiicriteriulde
atribuire/factoriideevaluarecareurmeazsfieaplicaipentrustabilireaoperatorului
economiccruiaivafiatribuitcontractul,astfelcumsaprevzutndocumentaiade
atribuireelaboratapentruncheiereaacorduluicadru
c)cuprivirelamodulncaresedepune/transmitenouaofertaidatalimitapnlacare
operatoriieconomiciaudreptuldeadepune/transmitenouaoferta.
(3)Elementelecarepotfaceobiectulreofertariisepotreferilapre,termenede
livrare/prestare/execuie,caracteristicitehnice,nivelcalitativideperformantai/sau
laoricealteleasemenea,nmsurancareaufostprevzuteconformdispoziiilorart.68
alin.(2)lit.b).
(4)Datalimitapnlacareoperatoriieconomiciaudreptulsdepun/transmitnouaoferta
sestabiletedeautoritateacontractantcareare,nacestsens,obligaiadeatinecont
deaspecteprecumcomplexitateaobiectuluiviitoruluicontractiasigurareauneiperioade
rezonabilepentruelaborareanoiioferteitransmitereaacesteiaautoritateacontractant
poatesconsulteoperatoriieconomicicuprivirelaposibilitateaacestoradeaelabora
noileofertentroperioadactmaiscurtadetimp.
(5)Operatoriieconomiciaudreptulcanprocesuldereofertaresmodifice
elementele/condiiilecarefacobiectulreluriicompetiieinumainsensulmbuntirii
acestoraifrsafectezeelementele/condiiilestabilitecafiindneschimbabileconform
prevederilorart.68alin.(2)lit.a).ncazulncareafostprevzutposibilitateade
ajustareapreului,mbuntireaacestuielementseraporteazlavaloareaactualizatcare
seobinenurmaaplicriicoeficienilordeajustare.

Alin.(5)alart.69afostmodificatdepct.40alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(6)ncazulncare,nurmareofertrii,autoritateacontractantnuobinembuntiri
aleelementelor/condiiilorcarefacobiectulreluriicompetiiei,aceastaareobligaiade
aatribuicontractulofertantuluiclasatpeprimullocncadrulproceduriiaplicatepentru
ncheiereaacorduluicadru,prinluareanconsiderareacondiiilorielementelorprevzute
nofertainiialaacestuia.
Articolul70
(1)ncazulncareoperatoruleconomiccruiaautoritateacontractantitransmiteo
solicitarepentruncheiereaunuicontractsubsecventnuarecapacitateadearspunde
acesteisolicitrideoarececantitateacarefaceobiectulcontractuluidepeteestimarea
prevzutlaart.66lit.f),autoritateacontractantaredreptuldeainiiaonoua
proceduradeatribuirepentruachiziionareadifereneicarenupoatefiacoperitde
respectivuloperatoreconomic,numaincazulncare:
a)acordulcadruestencheiatdoarcuoperatoruleconomicrespectivsau
b)deiacordulcadruestencheiaticualioperatorieconomici,niciacetia,larndul
lor,nuaucapacitateadeaacoperidiferenarespectiva.
(2)ncazulncareoperatoruleconomiccruiaautoritateacontractantitransmiteo
solicitarepentruncheiereaunuicontractsubsecventnuarecapacitateadearspunde
acesteisolicitridinpropriasculp,autoritateacontractantaredreptuldeainiiao
nouprocedurdeatribuirepentruachiziionareantregiicantitinecesare,numaincazul
ncare:
a)acordulcadruestencheiatdoarcuoperatoruleconomicrespectivsau
b)deiacordulcadruestencheiaticualioperatorieconomici,niciacetia,larndul
lor,nuaucapacitateadearspundesolicitriirespective.

Alin.(2)alart.70afostmodificatdepct.41alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Operatoruleconomicnculpavasufericonsecineleprevzutenacordulcadrupentru
nendeplinireaobligaiilornsarcinasa.
CapitolulVIEvaluareaofertelor

Articolul71
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

21/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(1)Autoritateacontractantareobligaiadeadesemna,pentruatribuireacontractelorde
achiziiepublic,persoaneleresponsabilepentruevaluareaofertelor,careseconstituie
ntrocomisiedeevaluare.

Alin.(1)alart.71afostmodificatdepct.42alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Comisiadeevaluaretrebuiesincludspecialitindomeniulobiectuluicontractului
careurmeazsfieatribuitisenominalizeazdincadrulcompartimentuluiintern
specializatprevzutlaart.3alin.(1).ncomisiadeevaluarepotfinominalizaii
membriaparinndaltorcompartimentealeautoritiicontractantesau,ncazulncare
beneficiarulfinalalcontractuluiesteoaltautoritatecontractant,dincadrul
respectiveiautoriticontractante.

Alin.(2)alart.71afostmodificatdepct.42alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Nominalizareapersoanelorresponsabilepentruevaluareaofertelorsepoaterealizaatt
pentruatribuireafiecruicontractnparte,ctipentruatribuireamaimultorcontracte,
nacestdinurmacazatuncicndcontractelerespectivesuntdecomplexitateredus.
Articolul72
(1)Autoritateacontractantvanumiopersoanresponsabilcuaplicareaproceduriide
atribuire,persoancaredevine,totodat,ipreedintealcomisieideevaluare.
Preedintelepoatefimembruncadrulcomisieideevaluaresaurolulsupoatefilimitat
numailaaspecteledeorganizareireprezentare,nacestdinurmcazneavnddreptdevot.
noricesituaie,preedintelecomisieideevaluaresemneazraportulproceduriide
atribuire.

Alin.(1)alart.72afostmodificatdepct.43alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Atribuiilecomisieideevaluaresunturmtoarele:
a)deschidereaofertelori,dupcaz,aaltordocumentecarensoescoferta
b)verificareandepliniriicriteriilordecalificaredectreofertani/candidai,ncazul
ncareacesteaaufostsolicitateprindocumentaiadeatribuire
c)realizareaseleciei/preselecieicandidailor,dacestecazul
d)realizareadialoguluicuoperatoriieconomici,ncazulaplicriiproceduriidedialog
competitiv
e)realizareanegocierilorcuoperatoriieconomici,ncazulaplicriiprocedurilorde
negociere
f)verificareapropunerilortehniceprezentatedeofertani,dinpunctuldevederealmodului
ncareacesteacorespundcerinelorminimedincaietuldesarcinisaudindocumentaia
descriptiv
g)verificareapropunerilorfinanciareprezentatedeofertani,dinpunctuldevedereal
ncadrriinfondurilecarepotfidisponibilizatepentrundeplinireacontractuluide
achiziiepublicrespectiv,precumi,dacestecazul,dinpunctuldevederealncadrrii
acestoransituaiaprevzutlaart.202dinordonanadeurgen
h)stabilireaofertelorinacceptabilesauneconformeiamotivelorcarestaulabaza
ncadrriiofertelorrespectivenaceastacategorie
i)stabilireaoferteloradmisibile
j)aplicareacriteriuluideatribuire,astfelcumafostprevzutndocumentaiade
atribuire,istabilireaofertei/ofertelorctigtoare
k)ncazurijustificateconformprevederilorart.209dinordonanadeurgen,elaborarea
uneipropunerideanulareaproceduriideatribuire
l)elaborarearaportuluiproceduriideatribuire,astfelcumesteacestaprevzutlaart.213
alin.(2)dinordonanadeurgen.
(3)Autoritateacontractantaredreptuldeanominalizamembriderezervapentrumembrii
comisieideevaluare.
(4)Autoritateacontractantaredreptuldeanlocuiunmembrualcomisieideevaluarecuun
membruderezervanumaidacpersoanacareurmeazsfienlocuitnuareposibilitatea,din
motiveobiective,deaindepliniatribuiilecarerezultadincalitateademembrual
comisieideevaluare.Dupproducereanlocuirii,calitateademembrualcomisieideevaluare
estepreluatdectremembrulderezerva,careivaexercitaatribuiileaferentepnla
finalizareaproceduriideatribuire.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

22/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Articolul73
(1)Autoritateacontractantaredreptuldeadecide,cuscopuldeasprijiniactivitilede
evaluare,desemnareapelngcomisiadeevaluareaunorspecialitiexterni,numiiexperi
cooptai.Experiicooptaipotfidesemnaincdelanceputulprocesuluideevaluaresau
peparcursulacestuiproces,nfunciedeproblemelecarearputeaimpuneexpertiza
acestora.

Alin.(1)alart.73afostmodificatdepct.44alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Deciziadedesemnareaexperilorcooptaitrebuiesprecizezeatribuiilei
responsabilitilespecificealeacestoraisjustificenecesitateaparticipriilorla
procesuldeevaluare.

Alin.(2)alart.73afostmodificatdepct.44alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)Atribuiileiresponsabilitileexperilorexternicooptaiserezuma,dupcaz,numai
la:
a)verificareaievaluareapropunerilortehnice
b)analizasituaieifinanciareaofertanilor/candidailororianalizafinanciara
efectelorpecarelepotdeterminaanumiteelementealeoferteisauclauzecontractuale
propusedeofertant
c)analizaefectelordenaturajuridicpecarelepotdeterminaanumiteelementealeofertei
sauanumiteclauzecontractualepropusedeofertant.
(4)Numaimembriicomisieideevaluareaudreptdevot.

Alin.(4)alart.73afostmodificatdepct.44alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(5)Experiicooptainuaudreptdevot,nsauobligaiadeaelaboraunraportde
specialitatecuprivirelaaspecteletehnice,financiaresaujuridiceasupracrora,pebaza
expertizeipecareodein,iexprimpunctuldevedere.

Alin.(5)alart.73afostmodificatdepct.44alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(6)Raportuldespecialitateprevzutlaalin.(5)estedestinatsfacilitezecomisieide
evaluareadoptareadeciziilorncadrulprocesuluideanalizaaoferteloridestabilirea
ofertei/ofertelorctigtoare.Raportuldespecialitateseataeazlaraportuldeatribuire
idevineparteadosaruluiachiziieipublice.
Articolul74
(1)Peparcursuldesfurriiprocesuluideevaluare,comisiaiexperiicooptaiau
obligaiadeapstraconfidenialitateaasupraconinutuluiofertelor,precumiasupra
oricroralteinformaiiprezentatedectrecandidai/ofertani,acrordezvluirearputea
aduceatingeredreptuluiacestoradeaiprotejaproprietateaintelectualsausecretele
comerciale.
(2)nclcareaangajamentelorreferitoarelaconfidenialitatesesancioneazconformlegii,
disciplinarsaupenal.
(3)Cuexcepiaedineidedeschidereaofertelor,lantrunirilecomisieideevaluareau
dreptuldeaparticipanumaimembriiacesteiai,dupcaz,experiicooptai.
(4)Reguliledeevitareaconflictuluideinterese,astfelcumaufostprevzutelacap.II,
seciuneaa8adinordonanadeurgen,suntegalaplicabileattcomisieideevaluare,ct
iexperilorcooptai.
Articolul75
(1)Comisiadeevaluareiexperiicooptaisemneazodeclaraiedeconfidenialitatei
imparialitatepepropriarspundereprincareseangajeazsrespecteprevederileart.74
iprincareconfirmcnuseaflntrosituaiecareimplicexistenaunuiconflictde
interese.
(2)Declaraiaprevzutlaalin.(1)trebuiesemnatnaintedepreluareaatribuiilor
specifice,ncadrulprocesuluideevaluare,iconinedateledeidentificareprevzutela
art.2alin.(3^2).
(3)Declaraiaprevzutlaalin.(1)estepusladispoziiaorganismelorcucompetenen
verificareaapariieiconflictuluideinterese.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

23/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(4)nndeplinireafuncieideverificare,MinisterulFinanelorPublice,prinUnitatea
pentruCoordonareaiVerificareaAchiziiilorPublice/Compartimentelepentruverificarea
achiziiilorpublice,areaccesladeclaraiaprevzutlaalin.(1),nvedereaprevenirii
apariieisituaieiprevzutelaart.69dinordonanadeurgen.
(5)ncazulncareunuldintremembriidesemnaincomisiadeevaluaresauunuldintre
experiicooptaiconstat,oricndpeparcursulexercitriiatribuiilor,cseaflntro
situaiedeincompatibilitate/conflictdeinterese,atunciacestasolicitdendat
nlocuireasadincomponenacomisieirespectivecuoaltpersoan.Situaiilede
incompatibilitate/conflictdeinteresepotfisesizateautoritiicontractanteidectre
teri.
(6)ncazulsituaiilorprevzutelaalin.(5),autoritateacontractantverific
informaiilesemnalatei,dacacesteaseconfirm,dispunenlocuireamembruluicomisieide
evaluare/expertuluicooptat.
(7)Autoritateacontractantdispunedendatnlocuireamembruluicomisieide
evaluare/expertuluicooptat,dacsituaiileprevzutelaalin.(5)suntsesizatecaurmarea
observaiilorformulatedeobservatoriiMinisteruluiFinanelorPublice,prinUnitateapentru
CoordonareaiVerificareaAchiziiilorPublice/Compartimentelepentruverificarea
achiziiilorpublice.

Art.75afostmodificatdepct.6alart.unicdinHOTRREAnr.183din16aprilie2013,
publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
Articolul76
(1)Moduldelucrualcomisieideevaluareestestabilitdecomunacordntremembrii
acesteia,urmndaseaveanvederecalendarulestimativdeaplicareaproceduriii
perioadasolicitatpentruvalabilitateaofertelor.

Alin.(1)alart.76afostmodificatdepct.45alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)Membriicomisieideevaluareaudreptuldeaanalizaievaluadocumenteledepusede
ofertani/candidaiindividuali/saunedinecomune,nsoricedecizieacomisieide
evaluaretrebuiesntruneascvotulacelpuin2/3dintremembriisi.Comisiadeevaluare
areobligaiasntocmeascnscrisuriprincareseformalizeazdeciziileadoptaten
cadrulprocesuluideevaluare.

Alin.(2)alart.76afostmodificatdepct.45alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)ncazulstabiliriioferteictigtoarepebazadepunctaj,votulmembrilorcomisieide
evaluaresereflectaprinpunctajulindividualacordatfiecreiofertenparte.
(4)ncazulncareseajungensituaiacaprevederilealin.(2)snufierespectate
datoritunoreventualedivergenedeprerintremembriicomisieideevaluare,conductorul
autoritiicontractantesau,dupcaz,preedintelecomisieivasolicitareanalizarea
punctelordedivergen,nscopulfinalizriintimputilaetapeideevaluareaofertelor
idestabilireaoferteictigtoare.ncazulncarecomisiadeevaluarenuajungelaun
acord,deciziafinalseadoptcuvotulmajoritiimembrilorsi.

Alin.(4)alart.76afostmodificatdepct.45alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(5)Membriicomisieideevaluarecarenusuntdeacordcudeciziaadoptatauobligaiadea
iprezentapunctuldevederenscris,elaborndnacestsensonotaindividualcarese
ataeazlaraportulproceduriideatribuire.
(6)nsituaiancareautoritateacontractantaprobraportulproceduriideatribuirefr
ainecontdeobservaiileformulatedeobservatoriiMinisteruluiFinanelorPublice,prin
UnitateapentruCoordonareaiVerificareaAchiziiilorPublice/Compartimentelepentru
verificareaachiziiilorpublice,cuprivirelasituaiileprevzutedeart.69i69^1din
ordonanadeurgen,AgeniaNaionaldeIntegritateestesesizatpentruidentificarea
nclcriiregimuluijuridicalconflictelordeintereseprinraportareladispoziiileLegii
nr.176/2010privindintegritateanexercitareafunciiloridemnitilorpublice,pentru
modificareaicompletareaLegiinr.144/2007privindnfiinarea,organizareai
funcionareaAgenieiNaionaledeIntegritate,precumipentrumodificareaicompletarea
altoractenormative,cumodificrileulterioare,ntermende5ziledelasemnarea
raportuluiproceduriideatribuire.Odatcusesizarea,AgenieiNaionaldeIntegritatei
estetransmisidocumentaiacompletprivindatribuireacontractului.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

24/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Alin.(6)alart.76afostintrodusdepct.7alart.unicdinHOTRREAnr.183din16
aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
Articolul77
Abrogat.

Art.77afostabrogatdepct.46alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul78
(1)Comisiadeevaluarestabiletecaresuntclarificrileicompletrileformalesaude
confirmare,necesarepentruevaluareafiecreioferte,precumiperioadadetimpacordat
pentrutransmitereaclarificrilor.Comunicareatransmisnacestsensctreofertant
trebuiesfieclar,precisisdefineascnmodexplicitisuficientdedetaliatnce
constsolicitareacomisieideevaluare.
(2)Comisiadeevaluare,naintedealuaodeciziederespingereacandidaturii/ofertein
bazaart.36alin.(1)lit.g),solicitclarificrii,dupcaz,completriale
documentelorprezentateiniialdecandidat/ofertant/subcontractant/tersusintorcu
privirelanencadrareanprevederileart.69^1dinordonanadeurgen.

Art.78afostmodificatdepct.8alart.unicdinHOTRREAnr.183din16aprilie2013,
publicatnMONITORULOFICIALnr.227din19aprilie2013.
Articolul79
(1)ncazulncareofertantulnutransmitenperioadaprecizatdecomisiadeevaluare
clarificrile/rspunsurilesolicitatesauncazulncareexplicaiileprezentatede
ofertantnusuntconcludente,ofertasavaficonsideratneconform.
(2)ncazulncareofertantulmodificprinrspunsurilepecareleprezintconinutul
propuneriitehnice,ofertasavaficonsideratneconform.naplicareaprevederilorart.2
alin.(2),art.170i201dinordonanadeurgen,modificrialepropuneriitehnicese
accept,nmodexcepional,nurmtoarelesituaii:

Parteaintroductivaalin.(2)alart.79afostmodificatdepct.8alart.Idin
HOTRREAnr.66din10februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15
februarie2016.
a)potfincadratencategoriaviciilordeformsaueroriloraritmeticesau
b)reprezintcorectrialeunorabateritehniceminore,constatatenpropunereatehnic,
astfelcumsuntacesteadinurmdefinitelaart.80alin.(4),frasepermitensi
modificareapropuneriifinanciare.

Lit.b)aalin.(2)alart.79afostmodificatdepct.9alart.IdinHOTRREAnr.66din
10februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.

Alin.(2)alart.79afostmodificatdepct.47alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(3)ncazulncareofertantulimodific,prinrspunsurilepecareleprezint,
preul/preurileprevzut(e)npropunereafinanciar,ofertasavaficonsiderat
neconform,cuexcepiasituaieiprevzutelaart.80alin.(2).

Alin.(3)alart.79afostmodificatdepct.10alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
Articolul80
(1)Comisiadeevaluarearedreptuldeacorectaerorilearitmeticesauviciiledeform
numaicuacceptulofertantului.ncazulncareofertantulnuacceptcoreciaacestor
erori/vicii,ofertasavaficonsideratneconform.

Alin.(1)alart.80afostmodificatdepct.48alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)ncazulexisteneiunoreroriaritmeticecarepotficlarificatencondiiileart.2
alin.(2)dinordonanadeurgen,elementelepropuneriifinanciarevorficorectatei,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

25/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

implicit,preultotalalofertei,prinrefacereacalculeloraferente,pebaza
datelor/informaiilorcaresuntcunoscutedectretoiparticipanii,deoarecesunt
prevzutenlegislaiaaplicabil,documentaiadeatribuire,i/saunaltedocumente
prezentatedeofertant.

Alin.(2)alart.80afostmodificatdepct.11alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2^1)ncazuluneidiscrepanentrepreulunitaripreultotal,vafiluatn
considerarepreulunitar,iarpreultotalvaficorectatcorespunztor,cuexcepiacazului
ncaredocumentaiadeatribuireprevedeexplicitcpreultotal,aferentuneiactiviti
dincontract,estesingurulprerelevantipreurileunitare,dacsesolicit,suntn
scopuridecalculareiverificare.

Alin.(2^1)alart.80afostintrodusdepct.12alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(3)Viciiledeformreprezintaceleerorisauomisiunidincadrulunuidocumentacror
corectare/completareestesusinutnmodneechivocdesensulideconinutulaltor
informaiiexistenteiniialnaltedocumenteprezentatedeofertantsauacror
corectare/completareareroldeclarificaresaudeconfirmare,nefiindsusceptibiledea
produceunavantajincorectnraportcuceilaliparticipanilaproceduradeatribuire.

Alin.(3)alart.80afostintrodusdepct.49alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(4)Suntconsiderateabateritehniceminoreaceleomisiuni/abateridinpropunereatehnicce
aulabazerorimaterialeevidenteicarepotficompletate/corectatentrunmodcarenu
conducenrealitateladepunereauneinoioferte.Omodificareapropuneriitehnicenupoate
ficonsideratoabateretehnicminoraoferteiiniialenurmtoarelesituaii:
a)cuantificareateoreticnvaloaremonetararespectiveiabateri/omisiuniconducela
eludareaaplicriiacelorprevederialeordonaneideurgencareinstituieobligaiiale
autoritiicontractantenraportcuanumitepragurivalorice
b)nurmacorectriirespectiveiabateri/omisiuni,seconstatcsarschimbaclasamentul
ofertanilor
c)modificareaarpresupuneodiminuarecalitativncomparaiecuofertainiial
d)modificareavizeazopartedinofertpentrucaredocumentaiadeatribuireaexclusn
modclarposibilitateacaofertaniisseabatdelacerineleexactealerespectivei
documentaii,iarofertainiialnuafostnconformitatecuacestecerine.

Alin.(4)alart.80afostintrodusdepct.13alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
Articolul81
Comisiadeevaluareareobligaiadearespingeoferteleinacceptabileiofertele
neconforme.
Articolul82
(1)Comisiadeevaluareareobligaiadeastabiliofertactigtoaredintreofertele
admisibile,nconformitatecuprevederileart.200dinordonanadeurgen.
(2)ncazulncareatribuireacontractuluideachiziiepublicsefacepebazacriteriului
"ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomic",evaluareaofertelorserealizeaz
prinacordarea,pentrufiecareofertanparte,aunuipunctajrezultatcaurmareaaplicrii
algoritmuluidecalculstabilitndocumentaiadeatribuire.
(3)nordineadescresctoareapunctajuluiacordat,comisiadeevaluaretrebuies
ntocmeascclasamentulpebazacruiasestabileteofertactigtoare.
(4)ncazulncare,atribuireacontractuluideachiziiepublicsefacepebaza
criteriuluipreulcelmaisczut,evaluareaofertelorserealizeazprincompararea
preurilorfiecreioferteadmisibilenparteiprinntocmirea,nordinecresctoarea
preurilorrespective,aclasamentuluipebazacruiasestabileteofertactigtoare.

Alin.(4)alart.82afostmodificatdepct.50alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(5)Indiferentdecriteriulaplicatpentruatribuireacontractului,comparareapreurilor
prevzutenpropunerilefinanciarealeofertanilorserealizeazlavaloareafrTVA.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

26/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Alin.(5)alart.82afostintrodusdepct.51alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul83
(1)Dupfinalizareaevaluriiofertelor,comisiadeevaluareareobligaiadeaelabora
raportulproceduriideatribuire,caresesemneazdectretoimembriicomisieide
evaluare,inclusivdepreedinteleacesteia.
(2)Raportulproceduriideatribuiresenainteazconductoruluiautoritiicontractante
spreaprobare.
CapitolulVIIGaranii

Seciunea1Garaniadeparticipare

Articolul84
Garaniadeparticipareseconstituiedectreofertantnscopuldeaprotejaautoritatea
contractantfaderisculunuieventualcomportamentnecorespunztoralacestuiape
ntreagaperioadaderulatpnlancheiereacontractuluideachiziiepublicsaua
acorduluicadru.
Articolul85
Autoritateacontractantareobligaiadeaprecizandocumentaiadeatribuiredacpentru
participarealaproceduraesteprevzutobligaiaofertanilordeaconstituiogaraniede
participare.ncazulncaredocumentaiadeatribuireprevedeoastfeldeobligaie,atunci
aceastatrebuiesconiniurmtoareleinformaii:
a)cuantumulgaranieideparticiparensumafixa,sumacarenupoatedepi2%dinvaloarea
estimatacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru
b)perioadadevalabilitateagaranieideparticipare,carevaficelpuinegalcu
perioadaminimdevalabilitateaofertei,astfelcumafostsolicitatprindocumentaiade
atribuire.

Lit.b)aart.85afostmodificatdepct.52alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul86
(1)Garaniadeparticipareseconstituieprinviramentbancarsauprintruninstrumentde
garantareemisncondiiilelegiideosocietatebancarorideosocietatedeasigurri,
careseprezintnoriginal,ncuantumulipentruperioadaprevzutndocumentaiade
atribuire.
(2)Garaniatrebuiesfieirevocabil.
(3)Instrumentuldegarantaretrebuiesprevaddacplatagaranieisevaexecuta:
a)condiionat,respectivdupconstatareaculpeipersoaneigarantate,nconformitatecu
contractulgarantatsau
b)necondiionat,respectivlaprimacerereabeneficiarului,pebazadeclaraieiacestuiacu
privirelaculpapersoaneigarantate.
(4)Autoritateacontractantnuaredreptul:
a)deaimpunesaudeainterziceprezentareaunuiinstrumentdegarantareemisdectreo
anumitsocietatebancarorisocietatedeasigurri,nominalizatnmodexpresn
documentaiadeatribuire
b)dealimitaposibilitateadeprezentareainstrumentelordegarantarenumailacelecare
suntemisedectresocietibancaresaunumailacelecaresuntemisedectresocietide
asigurri
c)deaimpunesaudeainterziceprezentareascrisorilordegaranienoricaredintre
formeleprevzutelaalin.(3)lit.a)b)orideaacorda,ncadrulprocesuluideevaluare,
unpunctajsuplimentaruneiadintreformeledeconstituireagaraniei.
(5)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1)inumaidacndocumentaiadeatribuireeste
prevzutaceastposibilitate,garaniadeparticiparesepoateconstituiiprindepunerea
lacasieriaautoritiicontractante:
a)aunuiordindeplatsauauneifilecec,cucondiiaconfirmriiacestoradectrebanc
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

27/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

pnladatadeschideriiofertelor
b)auneisumennumerar,ncazulncarevaloareagaranieideparticipareesteredusca
valoare.
(6)noricesituaie,dovadaconstituiriigaranieideparticiparetrebuiesfieprezentat
celmaitrziuladataiorastabilitepentrudeschidereaofertelor.

Art.86afostmodificatdepct.53alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul87
(1)Autoritateacontractantaredreptuldearetinegaraniapentruparticipare,ofertantul
pierzndastfelsumaconstituit,atuncicndacestadinurmaseaflanoricaredintre
urmtoarelesituaii:
a)iretrageofertanperioadadevalabilitateaacesteia
b)ofertasafiindstabilitctigtoare,nuconstituiegaraniadebunaexecuien
perioadadevalabilitateaoferteii,oricum,numaitrziude15ziledelasemnarea
contractului
c)ofertasafiindstabilitctigtoare,refuzassemnezecontractuldeachiziie
public/acordulcadrunperioadadevalabilitateaofertei.
(2)ncazulncheieriiunuiacordcadru,prevedereaalin.(1)lit.b)nuesteaplicabil.
Articolul88
(1)Garaniapentruparticipare,constituitdeofertantulacruiofertaafoststabilitca
fiindctigtoare,serestituiedeautoritateacontractantncelmult3zilelucrtoarede
ladataconstituiriigaranieidebunaexecuie.
(2)Garaniadeparticipare,constituitdeofertaniiacrorofertanuafoststabilit
ctigtoare,sereturneazdeautoritateacontractantdupsemnareacontractuluide
achiziiepubliccuofertantul/ofertaniialecrui/croroferteaufostdesemnate
ctigtoare,darnumaitrziude3zilelucrtoaredeladataexpirriiperioadeide
valabilitateaofertei.
(3)ncazulncareautoritateacontractantseafl,conformprevederilorart.209din
ordonanadeurgen,nsituaiadeaanulaproceduradeatribuire,garaniadeparticipare
serestituiedupdataexpirriitermenuluidedepunereauneicontestaiicuprivirela
aceastdecizie,darnumaitrziude3zilelucrtoaredelaaceastdat.

Alin.(3)alart.88afostintrodusdepct.54alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(4)Dupprimireacomunicriiprevzutelaart.206dinordonanadeurgen,ofertaniiale
croroferteaufostdeclaratenectigtoareaudreptuldeaobineeliberareagaranieide
participarenaintedeexpirareaperioadeiprevzutelaalin.(2)sau,dupcaz,laalin.
(3),dactransmitautoritiicontractanteosolicitarenacestsens.

Alin.(4)alart.88afostintrodusdepct.54alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Seciuneaa2aGaraniadebunaexecuie

Articolul89
(1)Garaniadebunaexecuieacontractuluiseconstituiedectrecontractantnscopul
asigurriiautoritiicontractantedendeplinireacantitativ,calitativinperioada
convenitacontractului.
(2)Autoritateacontractantareobligaiadeastabilindocumentaiadeatribuire
modalitateadeconstituireagaranieidebunaexecuie,precumicuantumulacesteia,care
nsnutrebuiesdepeasc10%dinpreulcontractului,frTVA.
(3)ncazulatribuiriiunuicontractdefurnizaresaudeserviciicuexcepiaserviciilor
deproiectare,acruivaloareestimatestemaimicadectvaloareaprevzutlaart.124
dinordonanadeurgen,precumincazulunuicontractatribuitnurmaaplicrii
proceduriidenegocierefrpublicareaprealabilaunuianundeparticipare,autoritatea
contractantaredreptuldeanusolicitacontractantuluiconstituireagaranieidebuna
execuie.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

28/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

Articolul90
(1)Deregul,garaniadebunexecuieseconstituieprintruninstrumentdegarantareemis
ncondiiilelegiideosocietatebancarsaudeosocietatedeasigurri,caredevineanex
lacontract.Prevederileart.86alin.(2)(4)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(1)alart.90afostmodificatdepct.55alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)ncazulncarevaloareagaranieidebunaexecuieestereduscavaloare,autoritatea
contractantaredreptuldeaacceptaconstituireaacesteiaprindepunerealacasierieaunor
sumennumerar.
(3)Dacprileconvin,garaniadebunexecuiesepoateconstituiiprinreineri
succesivedinsumeledatoratepentrufacturipariale.nacestcaz,contractantulare
obligaiadeadeschideuncontladispoziiaautoritiicontractante,laobancagreatde
ambelepri.ncazulncareautoritateacontractantarecalitateadeautoritatepublic,
instituiepublicsauoperatoreconomiccucapitalintegralsaumajoritardestat,
contractantulareobligaiadeadeschidelaunitateaTrezorerieiStatuluidincadrul
organuluifiscalcompetentnadministrareaacestuiauncontdedisponibildistinctla
dispoziiaautoritiicontractante.Sumainiialcaresedepunedectrecontractantn
contuldedisponibilastfeldeschisnutrebuiesfiemaimicde0,5%dinpreul
contractului.Peparcursulndepliniriicontractului,autoritateacontractanturmeazs
alimentezeacestcontdedisponibilprinreinerisuccesivedinsumeledatorateicuvenite
contractantuluipnlaconcurenasumeistabilitedreptgaraniedebunexecuien
documentaiadeatribuire.Autoritateacontractantvantiinacontractantuldespre
vrsmntulefectuat,precumidespredestinaialui.Dincontuldedisponibildeschisla
TrezoreriaStatuluipenumelecontractantuluipotfidispusepliattdectrecontractant,
cuavizulscrisalautoritiicontractantecareseprezintunitiiTrezorerieiStatului,
ctideunitateaTrezorerieiStatuluilasolicitareascrisaautoritiicontractanten
favoareacreiaesteconstituitgaraniadebunexecuie,nsituaiaprevzutlaart.91.
Contulastfeldeschisestepurttordedobndnfavoareacontractantului.

Alin.(3)alart.90afostmodificatdearticolulIdinHOTRREAnr.1.045din19octombrie
2011,publicatnMONITORULOFICIALnr.757din27octombrie2011.
Articolul91
Autoritateacontractantaredreptuldeaemitepreteniiasupragaranieidebunaexecuie,
oricndpeparcursulndepliniriicontractului,nlimitaprejudiciuluicreat,ncazuln
carecontractantulnuindeplineteobligaiileasumateprincontract.Anterioremiterii
uneipreteniiasupragaranieidebunaexecuieautoritateacontractantareobligaiadea
notificapreteniacontractantului,precizndobligaiilecarenuaufostrespectate.
Articolul92
(1)ncazulcontractuluidefurnizare,autoritateacontractantareobligaiadea
elibera/restituigaraniadebunaexecuiencelmult14ziledeladatantocmirii
procesuluiverbalderecepieaproduselorcarefacobiectulcontractuluii/saudelaplata
facturiifinale,dacnuaridicatpnlaaceadatapreteniiasupraei.
(2)ncazulcontractuluideservicii,autoritateacontractantareobligaiadea
elibera/restituigaraniadebunaexecuiencelmult14ziledeladatandepliniriide
ctrecontractantaobligaiilorasumateprincontractulrespectiv,dacnuaridicatpnla
aceadatapreteniiasupraei.
(3)ncazulcontractelordeserviciideproiectare,autoritateacontractantareobligaia
deaelibera/restituigaraniadebunaexecuiedupcumurmeaz:
a)valoareagaranieidebunaexecuieaferentstudiilordeprefezabilitatei/sau
fezabilitate,ntermende14ziledeladatapredriiinsuirii/aprobriidocumentaiei
tehnicoeconomicerespective,dacnuaridicatpnlaaceadatapreteniiasupraei
b)valoareagaranieidebunaexecuieaferentproiectuluitehnici/saudetaliilorde
execuie,ntermende14ziledeladatancheieriiprocesuluiverbalderecepiela
terminarealucrrilorexecutatenbazaproiectuluirespectiv,dacnuaridicatpnlaacea
datapreteniiasupraei.
(4)ncazulcontractelordelucrri,autoritateacontractantareobligaiadea
elibera/restituigaraniadebunaexecuiedupcumurmeaz:
a)70%dinvaloareagaraniei,ntermende14ziledeladatancheieriiprocesuluiverbal
derecepielaterminarealucrrilor,dacnuaridicatpnlaaceadatapreteniiasupra
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

29/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

ei,iarrisculpentruviciiascunseesteminim
b)restulde30%dinvaloareagaraniei,laexpirareaperioadeidegaraniealucrrilor
executate,pebazaprocesuluiverbalderecepiefinala.
Proceseleverbalederecepiefinalapotfintocmiteipentrupridinlucrare,dac
acesteasuntdistinctedinpunctdevederefizicifuncional.
CapitolulVIIIFinalizareaproceduriideatribuire

Articolul93
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeafinalizaproceduradeatribuireprin
ncheiereacontractuluideachiziiepublicsauaacorduluicadru,cuexcepiacazurilor
prevzutelaart.209dinordonanadeurgen.
(2)Autoritateacontractantnuaredreptulsntrziencheiereacontractuluideachiziie
public/acorduluicadrucumaimultde7zilecalendaristicedelaexpirareatermenelor
prevzutelaart.205dinordonanadeurgendinmotiveimputabileacesteia.
(3)Autoritateacontractantbeneficiazdetermenulprevzutlaalin.(2)numainvederea
ndepliniriicondiiilordesemnareacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru,cu
respectareaobligaiilorprevzutedelege.
(4)Autoritateacontractantnuaredreptulsadopteniciomsurcuscopuldeacrea
circumstaneartificialedeanulareaprocedurii.
(5)Situaiileprevzutelaalin.(2)i(4)constituienclcrialeprincipiilorprevzute
laart.2alin.(2)lit.f)ig)dinordonanadeurgenisesancioneaznconsecin.
Ofertantulcareseconsiderlezatdeunastfeldecomportamentaredreptuldeasesiza
AutoritateaNaionalpentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice.
(6)AutoritateacontractantareobligaiadeatransmiteAutoritiiNaionalepentru
ReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice,prinmijloaceelectronice,ncelmult
48deoredeladatancheieriicontractuluideachiziiepublic/acorduluicadru,o
notificarecuprivirelacontractuldeachiziiepublic/acordulcadruncheiat.Formatul
notificriisestabileteprinordinalpreedinteluiAutoritiiNaionalepentru
ReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice.

Art.93afostmodificatdeart.IdinHOTRREAnr.219din23martie2012,publicatn
MONITORULOFICIALnr.197din26martie2012.
Articolul94
Indiferentdemomentuliniieriiproceduriideatribuire,autoritateacontractantare
obligaiadeaverifica,naintedencheiereacontractului,respectareadispoziiilor
referitoarelaangajareacheltuielilordinbugetelecareintrsubincidenalegislaiei
privindfinanelepublice.

Art.94afostmodificatdepct.57alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul95
(1)Caanexecedevinparteintegrantacontractuluideachiziiepublicseconstituiecel
puinurmtoareledocumente:
a)caietuldesarcini
b)propunereatehnicipropunereafinanciar
c)graficuldendeplinireacontractului
d)graficuldepli
e)garaniadebunexecuie,dacestecazul
f)angajamentulfermdesusineredinparteaunuiter,dacestecazul.

Alin.(1)alart.95afostmodificatdepct.58alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)ncazulncare,peparcursulndepliniriicontractului,seconstatafaptulcaanumite
elementealepropuneriitehnicesuntinferioaresaunucorespundcerinelorprevzuten
caietuldesarcini,prevaleazprevederilecaietuluidesarcini.
Articolul96
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

30/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

(1)ncazulncarepridincontractuldeachiziiepublicurmeazssendeplineascde
unulsaumaimulisubcontractani,autoritateacontractantareobligaiadeasolicita,la
ncheiereacontractuluideachiziiepublicrespectiv,prezentareacontractelorncheiate
ntreviitorulcontractantisubcontractaniinominalizainoferta.Contracteleprezentate
trebuiesfienconcordantacuofertaisevorconstituinanexelacontractulde
achiziiepublic.
(2)Peparcursulderulriicontractului,contractantulnuaredreptuldeanlocui
subcontractaniinominalizainofertafracceptulautoritiicontractante,iareventuala
nlocuireaacestoranutrebuiesconduclamodificareapropuneriitehnicesaufinanciare
iniiale.
Articolul97
(1)Preulcontractuluideachiziiepublicsepoateexprimanleisau,dupcaz,n
valut.
(2)Peparcursulndepliniriicontractului,preulpoatefiajustatnurmtoarelesituaii:
a)auavutlocmodificrilegislative,modificrialenormelortehnicesauaufostemisede
ctreautoritilelocaleacteadministrativecareaucaobiectinstituirea,modificareasau
renunarealaanumitetaxe/impozitelocale,alcrorefectsereflectn
creterea/diminuareacosturilorpebazacrorasafundamentatpreulcontractului
b)pepiaauaprutanumitecondiii,nurmacrorasaconstatatcreterea/diminuarea
indicilordeprepentruelementeconstitutivealeofertei,alcrorefectsereflectn
creterea/diminuareacosturilorpebazacrorasafundamentatpreulcontractului.
(3)Pentruaserespectaprincipiultransparenei,posibilitateadeajustareapreului
trebuiesfieprecizatattndocumentaiadeatribuire,ctincontractulcareurmeaz
sfiencheiat,princlauzespecialenacestsens.ncazulprevzutlaalin.(2)lit.b),
autoritateacontractantareobligaiadeaprecizatotodatimodulconcretdeajustarea
preului,indiciicarevorfiutilizai,precumisursainformaiilorcuprivirelaevoluia
acestora,cumarfibuletinestatisticesaucotaiialeburselordemrfuri.Lipsa,
modificareasaucompletarearespectivelorinformaii/clauzedetermininaplicabilitatea
prevederilorreferitoarelaposibilitateadeajustareapreuluicontractuluideachiziie
public.
(4)Ajustareapreuluifrafindeplinitecondiiileprevzutelaalin.(3)esteposibil
numainurmtoarelecazuri:
a)atuncicndsurvincircumstaneimprevizibileiindependentedevoinaprilor,altele
dectceleprevzutelaalin.(2)lit.a)ib)sau
b)atuncicndduratadeaplicareaproceduriideatribuireseprelungete,nmod
neprevzut,pesteperioadapreconizatiniialidinmotivecareexcludoriceculpa
ofertantului/contractantului.
(5)noricesituaie,preulcontractuluinupoatefimajoratdectnmsurastrict
necesarpentruacoperireacreteriicosturilorpebazacrorasafundamentatpreul
contractului.Moduldeajustareapreuluicontractuluideachiziiepublicnutrebuies
conducnniciuncazlaalterarearezultatuluiproceduriideatribuire,prinanulareasau
diminuareaavantajuluicompetitivpebazacruiacontractantulrespectivafostdeclarat
ctigtornurmafinalizriirespectiveiproceduri.
(6)ncazulncareduratadendeplinireacontractuluiseprelungetepestetermenele
stabiliteiniialnrespectivulcontract,dinmotivecaresedatoreazculpeiautoritii
contractante,nuesteposibilinvocareaprevederiloralin.(4),operatoruleconomicfiind
nsndreptitssolicitepenalitii/saudauneinterese.

Art.97afostmodificatdepct.59alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul97^1
(1)Autoritateacontractantareobligaiadeaemitedocumenteconstatatoarecareconin
informaiireferitoarelandeplinireaobligaiilorcontractualedectrecontractanti,
dacestecazul,laeventualeleprejudicii,dupcumurmeaz:
a)pentrucontracteledefurnizare:ntermende14ziledeladataterminriifurnizrii
produselorcarefacobiectulrespectivuluicontracti,suplimentar,ntermende14zilede
ladataexpirriiperioadeidegaranieaproduselorncauz
b)pentrucontracteledeservicii,alteledectcontracteledeserviciideproiectare:n
termende14ziledeladataterminriiprestriiserviciilorcarefacobiectulrespectivului
contract
c)pentrucontracteledeserviciideproiectare:ntermende14ziledeladataterminrii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

31/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

prestriiserviciilorcarefacobiectulrespectivuluicontracti,suplimentar,ntermende
14ziledeladatancheieriiprocesuluiverbalderecepielaterminarealucrrilor
proiectate
d)pentrucontracteledelucrri:ntermende14ziledeladatancheieriiprocesului
verbalderecepielaterminarealucrrilori,suplimentar,ntermende14ziledeladata
ncheieriiprocesuluiverbalderecepiefinalalucrrilorntocmitlaexpirareaperioadei
degaraniealucrrilorncauz.
(1^1)ncazulrezilieriicontractuluideachiziiepublicdinvinaexclusiva
contractantului,autoritateacontractantemitedocumentulconstatatorntermende14zile
deladatarezilierii.

Alin.(1^1)alart.97^1afostintrodusdepct.14alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2)Documenteleconstatatoareprevzutelaalin.(1)sentocmescndouexemplare,
autoritateacontractantavndurmtoareleobligaii:
a)seliberezeunexemplaroperatoruluieconomici
b)sdepununexemplarladosarulachiziieipublice.

Alin.(2)alart.97^1afostmodificatdepct.15alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2^1)AutoritateacontractantpublicnSEAP,prinutilizareaaplicaieidisponibilela
adresadeinternetwww.elicitaie.ro,ncelmult10ziledeladataexpirriitermenelor
prevzutelaalin.(1),documentulprevzutlaalin.(1),semnatcusemnturelectronic
extinsbazatpeuncertificatcalificat,precumi,dacestecazul,informaiireferitoare
lasuspendareasauanularearespectivuluidocument.

Alin.(2^1)alart.97^1afostintrodusdepct.16alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(2^2)Atuncicndiadeciziaderespingereaunuicandidat/ofertant,pebazaunuiasemenea
documentconstatator,comisiadeevaluareareobligaiadeaanalizadacacestareflect
ndeplinireacondiiilorcumulativeprevzutelaart.181lit.c^1)dinordonanadeurgen.

Alin.(2^2)alart.97^1afostintrodusdepct.16alart.IdinHOTRREAnr.66din10
februarie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
(3)ncazulncareproceduradeatribuireaavutcascopncheiereaunuiacordcadru,
prevederilealin.(1)(2)suntaplicabileprinraportarelaterminareaprestaiiloraferente
acorduluicadrurespectiv,inucontractelorsubsecvente.
(4)PreedinteleAutoritiiNaionalepentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilor
Publicearedreptuldeastabili,prinordin,proceduriiinstrumentespecificeprincare
oricepersoanpoatebeneficiadeinformaiileinclusendocumenteleconstatatoare
disponibilelanivelulAutoritiiNaionalepentruReglementareaiMonitorizarea
AchiziiilorPublice,aferenteoperatoriloreconomicicareparticiplaoanumitprocedur
deatribuireaplicatderespectivaautoritatecontractant.
(5)Documenteleconstatatoareemisedectreautoritateacontractantnconformitatecu
prevederilealin.(1)potficontestatenjustiiepotrivitLegiicontenciosului
administrativnr.554/2004,cumodificrileulterioare.
(6)Refuzulofertantuluideclaratctigtordeasemnacontractul/acordulcadrueste
asimilabilsituaieiprevzutelaart.181lit.c^1)dinordonanadeurgen.Documentele
constatatoareseemitnacestcazntermende14ziledeladatalacarearfitrebuit
ncheiatcontractuldacofertantulnuarfirefuzatsemnareaacestuia.

Art.97^1afostintrodusdepct.60alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul98
(1)ntermendecelmult48deziledelancheiereacontractului/acorduluicadru,
autoritateacontractantareobligaiadeatransmitesprepublicare,conformprevederilor
art.56dinordonanadeurgen,unanundeatribuireacontractuluideachiziiepublic.
(2)ncazulncareproceduradeatribuireafostanulatconformprevederilorart.209din
ordonanadeurgen,autoritateacontractantareobligaiatransmiteriisprepublicare,n
termendecelmult48deziledelaemitereadecizieideanulare,aunuianunspecificn
acestsens.Transmitereasprepublicareserealizeaz,caincazulcelorlaltetipuride
anunuri,prinutilizareaaplicaieidisponibilelaadresadeinternetwww.elicitaie.ro
(3)Prevederilealin.(2)nusuntaplicabilencazulanulriiuneiproceduridenegociere
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

32/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

frpublicareaprealabilaunuianundeparticipare.

Art.98afostmodificatdepct.61alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
CapitolulIXMonitorizareaatribuiriicontractelordeachiziiepublic

Articolul99
(1)MonitorizareaatribuiriicontractelordeachiziiepublicserealizeazdeAutoritatea
NaionalpentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice,pebazainformaiilor
cuprinsenanunuriledeparticipareideatribuire,precumiainformrilorprevzutela
art.101.

Alin.(1)alart.99afostmodificatdepct.62alarticoluluiunicdinHOTRREAnr.834
din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
(2)AutoritilecontractanteauobligaiatransmiteriictreAutoritateaNaionalpentru
ReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPubliceaunuiraportanualprivindcontractele
atribuitenanulanterior.
(3)Informaiilesolicitatesetransmitnformatelectronic,conformformatuluistandardizat
caresepuneladispoziieprinintermediulSEAP,celmaitrziupnladatade31martiea
fiecruian.

Alin.(3)alart.99afostmodificatdepct.62alart.unicdinHOTRREAnr.834din22
iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul100
Abrogat.

Art.100afostabrogatdepct.63alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
Articolul101
AutoritateaNaionalpentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPubliceprelucreaz
informaiilerelevantedinanunuriledeparticipareideatribuire,precumidinalte
informriprimitedelaautoritilecontractantesolicitateconformprevederilorart.300
dinordonanadeurgen,constituindobazdedatestatisticecaresuntutilizatepentru:

Parteaintroductivaart.101afostmodificatdepct.64alarticoluluiunicdinHOTRREA
nr.834din22iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
a)prezentareantermenarapoartelorsolicitatedeComisiaEuropean
b)furnizareadeinformaiinlegturacumoduldefuncionareasistemuluideachiziii
publicetuturorcelorinteresai
c)supraveghereamoduluideatribuireacontractelordeachiziiepublic
d)prevenireai,dupcaz,constatareaunornclcrialelegislaieindomeniu.
CapitolulXDispoziiitranzitoriiifinale

Articolul102
nsensulprevederilorart.298dinordonanadeurgen,prinproceduradeatribuirencurs
dedesfuraresenelegeoriceprocedurapentrucaresatransmisunanundeparticipare
sau,dupcaz,oinvitaiedeparticipare,pnladatade29iunie2006inclusiv.

Art.102afostmodificatdeart.unicdinHOTRREAnr.1.056din9august2006,publicat
nMONITORULOFICIALnr.727din25august2006.
Articolul103
(1)Pnladatade31decembrie2006,autoritateacontractantaredreptuldeautiliza
pentruclasificareastatisticaaproduselor,serviciilorilucrrilorfiesistemulde
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

33/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

grupareicodificareutilizatnClasificareaproduseloriserviciilorasociate
activitilorCPSA,fievocabularulcomunalachiziiilorpubliceCPV.
(2)ncepndcudatade1ianuarie2007,autoritateacontractantareobligaiadeautiliza
pentruclasificareastatisticaaproduselor,serviciilorilucrrilornumaivocabularul
comunalachiziiilorpubliceCPV.
Articolul104
Atribuireacontractelordeachiziiepublicacrorvaloareestemaimicadectpragul
valoricprevzutlaart.19dinordonanadeurgensepoaterealiza,ncepndcudatade1
ianuarie2007,iprinintermediulSEAP.
Articolul105
Sistemulinformaticdeutilitatepublicprevzutlaart.58alin.(1)dinordonanade
urgenesteoperatdeAgeniapentruStrategiiGuvernamentaleiestedisponibillaadresa
deinternetwww.publicitatepublica.ro.
Articolul105^1
Abrogat.

Art.105^1afostabrogatdepct.17alart.IdinHOTRREAnr.66din10februarie2016
publicatnMONITORULOFICIALnr.115din15februarie2016.
Articolul106
PreedinteleAutoritiiNaionalepentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice
aredreptuldeaemiteordinepentru:
a)aprobareaunordocumentaiistandardutilizatencadrulprocedurilordeatribuire
b)aprobareaunorformularespecificeutilizatencadrulprocedurilordeatribuiresaun
procesuldemonitorizare
c)aprobareaunornoteinterpretative,cucaractergeneralsaupunctual,referitoarela
prevederileordonaneideurgeni/saualeprezenteihotrri.
Articolul107
Anexanr.1faceparteintegrantdinprezentahotrre.

Art.107afostmodificatdepct.66alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
PRIMMINISTRU
CALINPOPESCUTRICEANU
Contrasemneaz:

Preedintele
AutoritiiNaionalepentruReglementarea
iMonitorizareaAchiziiilorPublice,
AlexandruCojocaru
efulCancelarieiPrimuluiMinistru,
AleodorMarianFrancu
Ministrulcomunicaiilori
tehnologieiinformaiilor,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

34/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

ZsoltNagy
p.Ministrultransporturilor,
construciiloriturismului,
ConstantinDasclu,
secretardestat
Ministruldelegatpentrulucrripublice
iamenajareateritoriului,
LaszloBorbely
p.Ministrulintegrriieuropene,
AdrianCiocnea,
secretardestat
Ministrulfinanelorpublice,
SebastianTeodorGheorgheVldescu
Bucureti,19iulie2006.
Nr.925.
Anexa1
MODELE
pentruanunurilecaresepublicnconformitatecuprevederileart.17i29
Anunuldeintenie
A.Achiziiadeproduse
1.Denumirea,adresa,numruldefax,adresadeemailaleautoritiicontractanteiale
birouluidelacaresepotobine,dupcaz,informaiisuplimentare.
2.Dacestecazul,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdefurnizarerezervat
atelierelorprotejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.Naturaicantitateasauvaloareaproduselorcareseintenioneazsfieachiziionate
codul/codurileCVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
4.Dateleaproximativestabilitepentruiniiereaprocedurii/procedurilordeatribuire
5.Dupcaz,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru.
6.Alteinformaii
B.Achiziiadeservicii
1.Denumirea,adresa,numruldefax,adresadeemailaleautoritiicontractanteiale
birouluidelacaresepotobine,dupcaz,informaiisuplimentare.
2.Dacestecazul,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdeserviciirezervat
atelierelorprotejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.Valoareatotalestimataachiziiilornfiecaredincategoriiledeserviciiprevzute
nanexa2Acodul/codurileCPV(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA)
4.Dateleaproximativestabilitepentruiniiereaprocedurii/procedurilordeatribuire
5.Dupcaz,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru.
6.Alteinformaii
C.Achiziiadelucrri
1.Denumirea,adresa,numruldefax,adresadeemailaleautoritiicontractanteiale
birouluidelacaresepotobine,dupcaz,informaiisuplimentare.
2.Dacestecazul,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdelucrrirezervat
atelierelorprotejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Naturaidimensiunilelucrrilori,ncazulncarelucrareaestempritnmai
multeloturi,caracteristicileesenialealerespectivelorloturi
b)Amplasamentullucrrii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

35/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

c)codul/codurileCPV(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA)
4.Dateleaproximativestabilitepentruiniiereaprocedurii/procedurilordeatribuire
5.Dupcaz,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru.
6.Alteinformaii
Anunuldeparticiparelalicitaiadeschis
A.Achiziiadeproduse
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdefurnizarerezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.(a)Proceduradeatribuireaplicat
(b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
(c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieutilizatunsistemdinamicde
achiziie
(d)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculdelivrareaproduselor
5.Naturaproduselorcareurmeazsfiefurnizateprecizndtotodatdacachiziionarease
varealizaprincumprare,cumprarenrate,nchiriere,leasingsauoricecombinaiea
acestoracodul/codurileCVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateadeprodusecaretrebuiefurnizat.
7.Opiuneadeachiziionareaunorcantitisuplimentare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataproduselorcareurmeazaselivrapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.Admitereasauinterzicereaoferteloralternative.
12.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefaxiadresadeemailabirouluidelacare
sepoatesolicitadocumentaiadeatribuire.
13.Dacestecazul,costulicondiiiledeplatanvedereaobineriidocumentaieide
atribuire.
14.a)Termenullimitadeprimireaofertelor
b)Adresalacaresetransmitofertele
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactateofertele.
15.Data,orailoculdeschideriiofertelor.
16.Dacestecazul,garaniilesolicitate.
17.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
18.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
19.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma.
20.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicofinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse.
21.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
22.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
23.Criteriuldeatribuireacontractului.
24.Alteinformaii.
B.Achiziiadeservicii
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdeserviciirezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

36/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieutilizatunsistemdinamicde
achiziie
d)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculprestriiserviciilor.
5.Categoriaidescriereaserviciilorcareurmeazsfieprestatecodul/codurileCVP(sau,
pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateaserviciilorcaretrebuieprestate.
7.Opiuneadeachiziionareaunorserviciinoisimilare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataserviciilorcareurmeazaseprestapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.Seprecizeazdacprestareaserviciuluiesterezervatuneiprofesiispecifice(seindica
actul/actelenormativentemeiulcruia/croraseimpunerezervarea).
10.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
11.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
12.Admitereasauinterzicereaoferteloralternative.
13.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefaxiadresadeemailabirouluidelacare
sepoatesolicitadocumentaiadeatribuire.
14.Dacestecazul,costulicondiiiledeplatanvedereaobineriidocumentaieide
atribuire.
15.a)Termenullimitadeprimireaofertelor
b)Adresalacaresetransmitofertele
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactateofertele.
16.Data,orailoculdeschideriiofertelor.
17.Dacestecazul,garaniilesolicitate.
18.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
19.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
20.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma
21.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicofinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse.
22.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
23.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
24.Criteriuldeatribuireacontractului.
25.Alteinformaii.
C.Achiziiadelucrri
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdelucrrirezervatatelierelor
protejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajareprotejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieutilizatunsistemdinamicde
achiziie
d)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculexecuieilucrrilor
5.Naturaidimensiunealucrrilor,caracteristicilegeneralealelucrriicodul/codurile
CVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Opiuneadeachiziionareaunorlucrrinoisimilare.
7.ncazulncarecontractulestedivizatnmaimulteloturi,sevaprecizadimensiunea
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

37/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

respectivelorloturi
8.Informaiiprivindobiectivullucrriisaucontractului,ncazulncareacestaimplica
iproiectare.
9.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimatalucrrilorcareurmeazaseexecutapedurataacorduluicadru,
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
10.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
11.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
12.Admitereasauinterzicereaoferteloralternative.
13.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefaxiadresadeemailabirouluidelacare
sepoatesolicitadocumentaiadeatribuire.
14.Dacestecazul,costulicondiiiledeplatanvedereaobineriidocumentaieide
atribuire.
15.a)Termenuldeprimireaofertelor
b)Adresalacaresetransmitofertele
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactateofertele.
16.Data,orailoculdeschideriiofertelor.
17.Dacestecazul,garaniilesolicitate.
18.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
19.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
20.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma.
21.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicofinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse.
22.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
23.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
24.Criteriuldeatribuireacontractului.
25.Alteinformaii.
Anunuldeparticiparelalicitaiarestrns
A.Achiziiadeproduse
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdefurnizarerezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieutilizatunsistemdinamicde
achiziie
d)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculdelivrareaproduselor
5.Naturaproduselorcareurmeazsfiefurnizateprecizndtotodatdacachiziionarease
varealizaprincumprare,cumprarenrate,nchiriere,leasingsauoricecombinaiea
acestoracodul/codurileCVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateadeprodusecaretrebuiefurnizat.
7.Opiuneadeachiziionareaunorcantitisuplimentare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataproduselorcareurmeazaselivrapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

38/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.Admitereasauinterzicereaoferteloralternative.
12.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
13.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
14.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
15.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.41).
16.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicofinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.41).
17.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
selectai
b)criteriiledeselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetalii,sunt
aplicabileprevederileart.41).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetalii,sunt
aplicabileprevederileart.41).
21.Alteinformaii.
B.Achiziiadeservicii
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdeserviciirezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieutilizatunsistemdinamicde
achiziie
d)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculprestriiserviciilor.
5.Categoriaidescriereaserviciilorcareurmeazsfieprestatecodul/codurileCVP(sau,
pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateaserviciilorcaretrebuieprestate.
7.Opiuneadeachiziionareaunorserviciinoisimilare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataserviciilorcareurmeazaseprestapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.Seprecizeazdacprestareaserviciuluiesterezervatuneiprofesiispecifice(seindica
actul/actelenormativentemeiulcruia/croraseimpunerezervarea).
10.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
11.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
12.Admitereasauinterzicereaoferteloralternative.
13.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
14.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
15.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

39/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

16.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii,
suntaplicabileprevederileart.41).
17.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicofinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.41).
18.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
19.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
selectai
b)criteriiledeselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
20.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
21.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
22.Alteinformaii.
C.Achiziiadelucrri
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdelucrrirezervatatelierelor
protejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajareprotejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieutilizatunsistemdinamicde
achiziie
d)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculexecuieilucrrilor
5.Naturaidimensiunealucrrilor,caracteristicilegeneralealelucrriicodul/codurile
CVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Opiuneadeachiziionareaunorlucrrinoisimilare.
7.ncazulncarecontractulestedivizatnmaimulteloturi,sevaprecizadimensiunea
respectivelorloturi
8.Informaiiprivindobiectivullucrriisaucontractului,ncazulncareacestaimplica
iproiectare.
9.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimatalucrrilorcareurmeazaseexecutapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
10.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,indicaiiseprecizeazdac
operatoriieconomicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
11.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
12.Admitereasauinterzicereaoferteloralternative.
13.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
14.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
15.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
16.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.41).
17.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.41).
18.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

40/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
19.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
selectai
b)criteriiledeselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
20.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
21.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
22.Alteinformaii.
Anunuldeparticipareladialogulcompetitiv
A.Achiziiadeproduse
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdefurnizarerezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
4.Loculdelivrareaproduselor
5.Naturaproduselorcareurmeazsfiefurnizateprecizndtotodatdacachiziionarease
varealizaprincumprare,cumprarenrate,nchiriere,leasingsauoricecombinaiea
acestoracodul/codurileCVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateadeprodusecaretrebuiefurnizat.
7.Opiuneadeachiziionareaunorcantitisuplimentare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataproduselorcareurmeazaselivrapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturiseprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
12.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
13.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
14.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntsuntprezentate
detalii,suntaplicabileprevederileart.47).
15.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.47).
16.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
17.Dacestecazul,seprecizeazderulareadialoguluinrunde/etapesuccesive,pentru
reducereanumruluidesoluiicareurmeazsfiediscutate.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
preselectai
b)criteriiledepreselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.47).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.47).
21.Alteinformaii.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

41/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

B.Achiziiadeservicii
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdeserviciirezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
4.Loculprestriiserviciilor.
5.Categoriaidescriereaserviciilorcareurmeazsfieprestatecodul/codurileCVP(sau,
pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateaserviciilorcaretrebuieprestate.
7.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataserviciilorcareurmeazaseprestapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
8.Seprecizeazdacprestareaserviciuluiesterezervatuneiprofesiispecifice(seindica
actul/actelenormativentemeiulcruia/croraseimpunerezervarea).
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
12.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
13.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
14.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.47).
15.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.47).
16.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
17.Dacestecazul,seprecizeazderulareadialoguluinrunde/etapesuccesive,pentru
reducereanumruluidesoluiicareurmeazsfiediscutate.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
preselectai
b)criteriiledepreselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.47).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.47).
21.Alteinformaii.
C.Achiziiadelucrri
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdelucrrirezervatatelierelor
protejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajareprotejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
4.Loculexecuieilucrrilor
5.Naturaidimensiunealucrrilor,caracteristicilegeneralealelucrriicodul/codurile
CVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.ncazulncarecontractulestedivizatnmaimulteloturi,sevaprecizadimensiunea
respectivelorloturi
7.Informaiiprivindobiectivullucrriisaucontractului,ncazulncareacestaimplica
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

42/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

iproiectare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimatalucrrilorcareurmeazaseexecutapedurataacorduluicadru,
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
12.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
13.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
14.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.47).
15.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.47).
16.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
17.Dacestecazul,seprecizeazderulareadialoguluinrunde/etapesuccesive,pentru
reducereanumruluidesoluiicareurmeazsfiediscutate.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
preselectai
b)criteriiledepreselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.47).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.47).
21.Alteinformaii.
Anunuldeparticiparelanegociere
A.Achiziiadeproduse
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdefurnizarerezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculdelivrareaproduselor
5.Naturaproduselorcareurmeazsfiefurnizateprecizndtotodatdacachiziionarease
varealizaprincumprare,cumprarenrate,nchiriere,leasingsauoricecombinaiea
acestoracodul/codurileCVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateadeprodusecaretrebuiefurnizat.
7.Opiuneadeachiziionareaunorcantitisuplimentare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataproduselorcareurmeazaselivrapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturiseprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

43/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
12.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
13.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
14.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.41).
15.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.41).
16.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
17.Dacestecazul,seprecizeazderulareanegocierilornrunde/etapesuccesive,pentru
reducereanumruluideofertepreliminarecareurmeazsfienegociate.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
preselectai
b)criteriiledepreselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
21.Alteinformaii.
B.Achiziiadeservicii
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdeserviciirezervatatelierelor
protejatesauacruindeplinireesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajare
protejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculprestriiserviciilor.
5.Categoriaidescriereaserviciilorcareurmeazsfieprestatecodul/codurileCVP(sau,
pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.Cantitateaserviciilorcaretrebuieprestate.
7.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimataserviciilorcareurmeazaseprestapedurataacorduluicadru
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
8.Seprecizeazdacprestareaserviciuluiesterezervatuneiprofesiispecifice(seindica
actul/actelenormativentemeiulcruia/croraseimpunerezervarea).
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
12.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
13.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
14.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.41).
15.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

44/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.41).
16.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)Dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
17.Dacestecazul,seprecizeazderulareanegocierilornrunde/etapesuccesive,pentru
reducereanumruluideofertepreliminarecareurmeazsfienegociate.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
preselectai
b)criteriiledepreselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
21.Alteinformaii.
C.Achiziiadelucrri
1.Denumirea,adresa,numruldetelefonidefax,adresadeemail,aleautoritii
contractante.
2.Dupcaz,seprecizeazdacestevorbadeuncontractdelucrrirezervatatelierelor
protejatesauacruiexecutareesteprevzutncadrulunuiprogramdeangajareprotejata.
3.a)Proceduradeatribuireaplicat
b)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfiencheiatunacordcadru
c)Dacestecazul,seprecizeazdacurmeazsfieorganizatoetapasuplimentarde
licitaieelectronica[conformprevederilordelaart.161lit.a)dinordonanadeurgen].
4.Loculexecuieilucrrilor
5.Naturaidimensiunealucrrilor,caracteristicilegeneralealelucrriicodul/codurile
CVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
6.ncazulncarecontractulestedivizatnmaimulteloturi,seprecizeazdimensiunea
respectivelorloturi
7.Informaiiprivindobiectivullucrriisaucontractului,ncazulncareacestaimplica
iproiectare.
8.ncazulncheieriiunuiacordcadru:
a)durataprevzutpentrurespectivulacord
b)valoareatotalestimatalucrrilorcareurmeazaseexecutapedurataacorduluicadru,
c)nmsurancareesteposibil,valoareaindividualifrecventacontractelorsubsecvente
careurmeazsfieatribuite.
9.ncazulncarecontractelesuntdivizatenloturi,seprecizeazdacoperatorii
economicipotdepuneofertepentruunulsaumaimulteloturi.
10.Termenuldefinalizaresauduratacontractului.
11.a)Datalimitadeprimireacandidaturilor
b)Adresalacaresetransmitcandidaturile
c)Limbasaulimbilencaretrebuieredactatecandidaturile.
12.Modalitiprincipaledefinanareideplatai/saureferirilaprevederilecarele
reglementeaz.
13.Dupcaz,formajuridicpecaretrebuiesoiaasociereagrupuluideoperatori
economicicroralisaatribuitcontractul.
14.Criteriidecalificareprivindsituaiapersonalaoperatoriloreconomicicarepot
atragedupsineexcludereaacestoradinurma(ncazulncarenusuntprezentatedetalii
suntaplicabileprevederileart.41).
15.Criteriidecalificareprivindsituaiaeconomicfinanciarprecumicapacitatea
tehnicaiprofesional,aoperatoriloreconomiciNivelul(nivelurile)specific(e)minim(e)
alcapacitilorminimeimpuse(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisuntaplicabile
prevederileart.41).
16.Pentruacordulcadru:
a)numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeoperatorieconomicicucaresevancheiaacordul
cadru
b)durataacorduluicadru
c)dacestecazul,motivelecarejustificaodurataaacorduluicadrumailungdepatru
ani.
17.Dacestecazul,seprecizeazderulareanegocierilornrunde/etapesuccesive,pentru
reducereanumruluideofertepreliminarecareurmeazsfienegociate.
18.a)Numrulminimi,dupcaz,numrulmaximdecandidaicareseintenioneazsfie
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

45/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

preselectai
b)criteriiledepreselecieaplicabile(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
19.Perioadadetimpncareofertantultrebuiesimeninofertavalabil.
20.Criteriuldeatribuireacontractului(ncazulncarenusuntprezentatedetaliisunt
aplicabileprevederileart.41).
21.Alteinformaii.
Anunuldeatribuire
A.Achiziiadeproduse
1.Denumireaiadresaautoritiicontractante.
2.Proceduradeatribuireaplicat.ncazulaplicriiproceduriidenegocierefr
publicareaprealabilaunuianundeparticipare,seprezintmotivelejustificative.
3.Contractuldefurnizare:naturaicantitateaproduselorfurnizate,dupcaz,pefurnizor
codul/codurileCVP(sau,pnladatade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
4.Dataatribuiriicontractuluidefurnizare.
5.Criteriuldeatribuireacontractuluidefurnizare.
6.Numruldeoferteprimite.
7.Denumireaiadresaofertantului/ofertanilorctigtor/ctigtori.
8.Preulsaugamapreurilorpltite.
9.Datapublicriianunuluideparticipare.
10.Alteinformaii.
B.Achiziiadeservicii
1.Denumireaiadresaautoritiicontractante.
2.Proceduradeatribuireaplicat.ncazulaplicriiproceduriidenegocierefr
publicareaprealabilaunuianundeparticipare,seprezintmotivelejustificative.
3.Categoria,descriereaicantitateaserviciilorprestatecodul/codurileCVP(sau,pnla
datade31decembrie2006,codul/codurileCPSA).
4.Dataatribuiriicontractuluideservicii.
5.Criteriuldeatribuireacontractuluideservicii.
6.Numruldeoferteprimite.
7.Denumireaiadresaofertantului/ofertanilorctigtor/ctigtori.
8.Preulsaugamapreurilorpltite.
9.Datapublicriianunuluideparticipare.
10.Alteinformaii.
C.Achiziiadelucrri
1.Denumireaiadresaautoritiicontractante.
2.Proceduradeatribuireaplicat.ncazulaplicriiproceduriidenegocierefr
publicareaprealabilaunuianundeparticipare,seprezintmotivelejustificative.
3.Contractuldelucrri:naturaidimensiuneaprestaiilor,caracteristicilegeneraleale
lucrrii.
4.Dataatribuiriicontractuluidelucrri.
5.Criteriuldeatribuireacontractuluidelucrri.
6.Numruldeoferteprimite.
7.Denumireaiadresaofertantului/ofertanilorctigtor/ctigtori.
8.Preulsaugamapreurilorpltite.
9.Datapublicriianunuluideparticipare.
10.Alteinformaii.
Anunuripentruconcursuldesoluii
Anunuldeparticiparelaconcurs
1.Denumirea,adresa,numruldefax,adresadeemailaautoritiicontractateiale
birouluidelacaresepotobinedocumentelesuplimentare.
2.Descriereaproiectului.
3.Tipuldeconcurs:deschissaurestrns.
4.ncazulunuiconcursdeschis:termenuldedepunereaproiectelor.
5.ncazulunuiconcursrestrns:
(a)numruldeparticipanicarevorfiselectai
(b)criteriideselecieaparticipanilor
(c)termenuldedepunereacererilordeparticipare.
6.Dupcaz,seprecizeazdacparticipareaesterezervatuneiprofesiispecifice.
7.Criteriilecareurmeazsfieaplicatelaevaluareaproiectelor.
8.Numelemembrilorjuriului.
9.Seprecizeazdacdeciziajuriuluiarecaracterobligatoriupentruautoritatea
contractant.
10.Dupcaz,numrulivaloareapremiilor.
11.Seprecizeazdac,nurmaconcursului,contractul/contracteleva/vorfisaunu
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

46/47

25.05.2016

HG(A)92519/07/2006

atribuitectigtoruluisauctigtorilorconcursului.
12.Alteinformaii.
Anunulprivindrezultatulconcursului
1.Numele,adresa,numruldefax,adresadeemailaautoritiicontractante.
2.Descriereaproiectului.
3.Numrultotaldeparticipani.
4.Numruldeparticipanistrini.
5.Ctigtorul(cstigtorii)concursului.
6.Dupcaz,premiul(premiile)acordate.
7.Referineprivindpublicareaanunuluideparticiparelaconcurs.
8.Alteinformaii.
Anexa2
Abrogat

Anexa2afostabrogatdepct.67alart.unicdinHOTRREAnr.834din22iulie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.515din27iulie2009.
___________

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1DNO15PHQY64L2XBR4FMFKUV0R

47/47