Sunteți pe pagina 1din 6

25.05.

2016

HG(A)51926/06/2014

HOTRREnr.519din26iunie2014(*actualizat*)
privindstabilirearateloraferentereducerilorprocentuale/coreciilorfinanciareaplicabile
pentruabaterileprevzutenanexalaOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011privind
prevenirea,constatareaisancionareanereguliloraprutenobinereaiutilizarea
fonduriloreuropenei/sauafondurilorpublicenaionaleaferenteacestora
(actualizatpnladatade18august2014*)
EMITENT
GUVERNUL

*)Formaactualizataacestuiactnormativpnladatade18august2014esterealizatde
ctreDepartamentuljuridicdincadrulS.C."CentrulTeritorialdeCalculElectronic"S.A.
PiatraNeamprinincludereatuturormodificriloricompletriloradusedectreRECTIFICAREA
nr.519din26iunie2014.
ConinutulacestuiactaparineexclusivS.C.CentrulTeritorialdeCalculElectronicS.A.
PiatraNeaminuesteundocumentcucaracteroficial,fiinddestinatpentruinformarea
utilizatorilor.
ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.
Articolul1
Seaprobrateleaferentereducerilorprocentuale/coreciilorfinanciare,prevzutenanexa
carefaceparteintegrantdinprezentahotrre,pecareautoritilecucompetenen
gestionareafonduriloreuropene,precumistructuriledecontrolprevzutelaart.20din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011privindprevenirea,constatareaisancionarea
nereguliloraprutenobinereaiutilizareafonduriloreuropenei/sauafondurilorpublice
naionaleaferenteacestora,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.142/2012,cu
modificrileicompletrileulterioare,denumitncontinuareordonandeurgen,leaplic
ncazulnerespectriiprevederilorprivindproceduriledeachiziie.
Articolul2
Autoritilecucompetenengestionareafonduriloreuropene,precumistructuriledecontrol
prevzutelaart.20dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011,aprobatcumodificri
icompletriprinLegeanr.142/2012,cumodificrileicompletrileulterioare,vorducela
ndeplinireprevederileprezentuluiactnormativiivormodificanmodcorespunztor
procedurilentermende10zilelucrtoare.
Articolul3
PrezentahotrreaGuvernuluisepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,ise
aplicabaterilorconstatatedupdataintrriinvigoare.
PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA
Contrasemneaz:

Ministrulfonduriloreuropene,
EugenOrlandoTeodorovici
Ministrulfinanelorpublice,
IoanaMariaPetrescu
Viceprimministru,
ministruldezvoltriiregionale
iadministraieipublice,
NicolaeLiviuDragnea
p.Viceprimministru,
ministrulagriculturiiidezvoltriirurale,
DumitruDanielBotnoiu,
secretardestat
p.Ministrulafacerilorexterne,
GeorgeCiamba
secretardestat
Bucureti,26iunie2014.
Nr.519.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2K5992PWLL88B08EYA3BMP4T1Y

1/6

25.05.2016

HG(A)51926/06/2014

Anexa
RATELE
pentrustabilireareducerilorprocentuale/coreciilor
financiarecareseaplicncazulnerespectriiprocedurilordeachiziii
Partea1Achiziiipublice
A)Contracteacrorvaloareesteegalsaumaimaredectplafonul/pragulstabilitn
legislaianaionalprivindachiziiilepublicepentrucareexistobligaiapublicriin
JurnalulOficialalUniuniiEuropene
ANUNULDEPARTICIPAREIDOCUMENTAIADEATRIBUIRE
*Font7*

Nr.Tipuldeabatere/
crt.neregulconstatatDescriereaabaterii/nereguliiconstatateCoreciafinanciar/Reducereaprocentualaplicabil

1.NepublicareaunuianunAnunuldeparticiparenuafostpublicatn100%
departicipareconformitatecuregulileaplicabile[deexemplu25%dacpublicareaunuianundeparticipareeste
publicareanJurnalulOficialalUniuniiprevzutndirectiveiacestanunnuafostpublicat
Europene(JOUE)atuncicndaceastaestenJOUE,daraufostpublicatesuficienteinformaiicare
prevzutdedirective/legislaianaional*i)]potgarantacontreprinderesituatntrunaltstat
membrupoateaveaacceslainformaiilerelevanteprivind
proceduradeachiziiepublicrespectiv,nainteca
aceastasfieatribuit,astfelcaceastntreprindere
sfienmsursprezinteoofertsausimanifeste
interesulnvedereaobineriiacestuicontract.n
practicaceastanseamnfiecanunuldeparticiparea
fostpublicatlanivelnaional(nconformitatecu
legislaiasaucureglementrilenaionaleaplicabile),
fiecnormeledebazprivindpublicareaunuianunde
participareaufostrespectate.

2.DivizareaartificialaLucrrilecareurmeazsfieexecutatesau100%
contractelordelucrribunurile/serviciilecareurmeazsfielivrate25%dacpublicareaunuianundeparticipareeste
/produse/servicii/prestatesuntdivizatepentrucaproceduradeprevzutndirectiveiacestanunnufostpublicatn
achiziierespectivsnumaifiesubJOUE,daraufostpublicatesuficienteinformaiicarepot
incidenadirectivelor/legislaieinaionaleigarantacontreprinderesituatntrunaltstatmembru
pentruanufaceobiectulpublicriianunuluipoateaveaacceslainformaiilerelevanteprivind
departiciparenJOUEaferenttotalitiiproceduradeachiziiepublicrespectiv,nainteca
lucrrilor,bunuriloriserviciilorpropuseaaceastasfieatribuit,astfelcaceastntreprindere
fiachiziionate.sfienmsursprezinteoofertsausimanifeste
interesulnvedereaobineriiacestuicontract.n
practicaceastanseamnfiecanunuldeparticiparea
fostpublicatlanivelnaional(nconformitatecu
legislaiasaucureglementrilenaionaleaplicabile),
fiecnormeledebazprivindpublicareaunuianunde
participareaufostrespectate.

3.Nerespectarea(dectreTermenullimitdeprimireaofertelorsaude25%dacreducereatermenelorestemaimarede50%
autoritateaprimireacandidaturilorestemaiscurtdect10%dacreducereatermenelorestemaimarede30%
contractant)atermenelefixateprindirectiv/legislaia5%pentruoricealtreduceredetermene(corecia
termenuluilimitdenaional.financiar/reducereaprocentualpoatefintre2%i5%,
depunereaofertelorncazulncarenaturaigravitateaconsecinelor
sauadateideprimireabateriinujustificocoreciefinanciar/reducere
acandidaturilor(dinprocentualde5%.)
parteapotenialilor
ofertani)*ii)

4.Potenialiiofertani/Timpulncarepotenialiiofertani/candidai25%dactimpuldecaredispunpotenialiiofertani/
candidaiauladispunpentruobinereadocumentaieidecandidaipentruobinereadocumentaieideatribuireeste
dispoziieuntermenatribuireestepreascurt,ceeacearecaefectmaimicde50%dintermenullegaldeprimireaofertelor
preascurtpentrucreareaunuiobstacolnejustificatnceeace10%dactimpuldecaredispunpotenialiiofertani/
obinereadocumentaieipriveteasigurareacadruluiconcurenialalcandidaipentruobinereadocumentaieideatribuireeste
deatribuireproceduriiorganizate.Coreciile/Reducerilemaimicde60%dintermenullegaldeprimireaofertelor
suntaplicatedelacazlacaz.Pentru5%dactimpuldecaredispunpotenialiiofertani/
determinarearateisevainecontdeeventualecandidaipentruobinereadocumentaieideatribuireeste
circumstaneatenuantelegatedespecificitateamaimicde80%dintermenullegaldeprimireaofertelor
icomplexitateaproceduriideachiziie,n
specialdesarcinaadministrativsuplimentar
pecareocreeazsaudedificultile
ntmpinatenfurnizareadocumentaieide
atribuire.

5.NepublicareaprineratTermenuldeprimireaofertelorsaudeprimire10%
aprelungiriiacandidaturiloraufostprelungitefraseCorecia/Reducereapoatefiredusla5%nfunciede
termenelordedepunererespectareguliledepublicitateaplicabilengravitate.
aofertelorsauadomeniu(respectivpublicareanJOUEdac
prelungiriitermenuluiproceduradeatribuireintrsubincidena
deprimireadirectivelor).
candidaturilor*iii)

6.CazulncarenuseAutoritateacontractantatribuieuncontract25%
justificatribuireadeserviciirecurgndlaoprocedurdeCorecia/Reducereapoatefiredusla10%saula5%n
unuicontractprinnegocierecupublicareaprealabilaunuianunfunciedegravitate.
proceduradenegocieredeparticipare,daraceastprocedurnueste
cupublicareajustificatnraportcuprevederilelegale
prealabilaunuianunaplicabile.
departicipare

7.ncazulncareseAutoritateacontractantatribuieuncontract100%
organizeazoprocedurndomeniulaprriisaualsecuritiiCorecia/Reducereapoatefidiminuatla25%,la10%sau
deatribuirennaionalerecurgndlaoprocedurdedialogla5%nfunciedegravitate.
domeniulaprriisaucompetitivsaudenegocierefrpublicarea
alsecuritiiprealabilaunuianundeparticiparen
naionalepentrucarecazurincarecircumstanelenujustific
seaplicprevederileaplicareauneiastfeldeproceduri.
Directivei2009/81/CE/
legislaieinaionale
inuesteelaborato
justificareadecvat
pentrunepublicarea
unuianunde
participare

8.nanunuldeAnunuldeparticiparenudescriesuficientde25%
participarei/saundetaliatcriteriiledeseleciei/saunicinCorecia/Reducereapoatefiredusla10%saula5%dac
documentaiadeanunuldeparticipareinicindocumentaiacriteriiledeselecie/atribuireerauenunatenanunul
atribuirenusuntdeatribuirenusuntdescrisesuficientdedeparticipare(saundocumentaiadeatribuire,nceea
menionatecriteriiledetaliatcriteriiledeatribuireipondereaceprivetecriteriiledeatribuire),darerauinsuficient
deseleciei/sauacestora.detaliate.
criteriiledeatribuire
dupcaz.

9.Prinanunuldencazulncareoperatoriieconomicisunt25%

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2K5992PWLL88B08EYA3BMP4T1Y

2/6

25.05.2016

HG(A)51926/06/2014

9.Prinanunuldencazulncareoperatoriieconomicisunt25%
participaresauprindescurajaisparticipelaoprocedurdinCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
documentaiadecauzaunorcriteriideseleciei/saufunciedegravitate.
atribuiresuntatribuireilegalestabiliteprinanunulde
stabilitecriteriideparticiparesauprindocumentaiadeatribuire,
selecie/atribuiredeexemplu:
ilegalei/sauObligaiaofertantuluideaaveadejaunsediu
discriminatorii.sauunreprezentantnarasaunregiunea
respectiv.
Obligaiaofertantuluideaaveaexperienn
arasaunregiunearespectiv.

10.CriteriiledeselecieCndsepoatedemonstracnivelulminimde25%
nusuntnicincapacitatetehnicsolicitatnuestenicinCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
legturi/saunusuntlegturi/sauniciproporionalcuobiectulfunciedegravitate.
proporionalecucontractului,astfelnusepoategaranta
obiectulcontractului.egalitateadeaccesaofertanilorsauareca
efectcreareadeobstacolenejustificaten
ceeacepriveteconcurena.

11.SpecificaiitehniceStabilireadenormetehnicepreaspecificenu25%
discriminatoriipermiteasigurareaegalitiideaccesaCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
ofertanilorsauarecaefectcreareadefunciedegravitate.
obstacolenejustificatenceeaceprivete
concurena.

12.DefinireainsuficientDescriereadinanunuldeparticiparei/sau10%
aobiectuluidindocumentaiadeatribuireesteinsuficientCorecia/Reducereapoatefidiminuatla5%nfunciede
contractuluicaspermitpotenialilorofertani/candidaigravitate.
sdeterminecareesteobiectulcontractului.ncazulncarelucrrileexecutatenuaufcutobiectul
uneipublicri,pentrusumarespectivseaplico
corecie/reducerede100%.

EVALUAREAOFERTELOR

Nr.Tipuldeabatere/
crt.neregulconstatatDescriereaabaterii/nereguliiconstatateCoreciafinanciar/Reducereaprocentualaplicabil

1.ModificareacriteriilorCriteriiledeselecieaufostmodificaten25%
deseleciedupfazadeselecie,ceeaceadeterminatCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
deschidereaofertelor,acceptareaunuiofertantcarenuarfifostfunciedegravitate.
determinndselectareaselectatdaccriteriiledeseleciepublicate
incorectaunuiarfifostrespectate.
participant

2.ModificareacriteriilorCriteriiledeselecieaufostmodificaten25%
deseleciedupfazadeselecie,ceeaceadeterminatCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
deschidereaofertelor,respingereaunuiofertantcarenuarfifostfunciedegravitate.
determinndrespingerearespinsdaccriteriiledeseleciepublicate
incorectaunuiarfifostrespectate.
participant

3.Evaluareaofertelorpencursulevaluriiofertelor,criteriilede25%
bazaunorcriteriideselecieaufostfolositedreptcriteriideCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
seleciesauatribuireatribuiresaucriteriiledeatribuire(saufunciedegravitate.
ilegalesubcriteriileoripondereaacestora)indicate
nanunuldeparticiparesaundocumentaia
deatribuirenuaufostrespectate,ceeacea
duslaaplicareadecriteriideselecieori
atribuirenelegale.Exemplu:subcriteriilede
atribuireutilizatentroprocedurde
atribuirenuauniciolegturcucriteriilede
atribuireindicatenanunuldeparticipare/
documentaiadeatribuire.

4.ntimpulevaluriinuJustificareapunctajuluiacordatfiecrei25%
suntrespectateofertenuestesuficientdeclar/estelipsitCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
principiiledetransparensauesteinexistenti/saufunciedegravitate.
transpareneiialraportuldeevaluarenuexistsaunuconine
tratamentuluiegal.toateelementelesolicitateconformnormelor
juridice.

5.ModificareauneioferteComisiadeevaluarepermitecandidailor/25%
ncursulevaluriiofertanilorsimodificeofertelentimpulCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
evalurii.funciedegravitate.

6.Negociereancursulncadruluneiprocedurideschisesaurestrnse25%
proceduriideatribuireautoritateacontractantnegociazcuCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
ofertaniintimpulevalurii,ceeacefunciedegravitate.
determinomodificaresubstaniala
condiiiloriniialecuprinsenanunulde
participaresaundocumentaiadeatribuire.

7.Procedurdenegocierencontextuluneiproceduridenegocierecu25%
cupublicareapublicareprealabilaunuianundeCorecia/Reducereapoatefiredusla10%sau5%n
prealabilaunuianunparticipare,condiiileiniialedincontractfunciedegravitate.
departicipare,nurmaaufostsubstanialmodificate,ceeacearfi
creiacondiiilejustificatpublicareauneinoiproceduri.
enunatenanunulde
participaresaun
documentaiade
atribuireaufost
modificate
substanial*iv)

8.Respingereauneiofertencazulncarecomisiadeevaluarerespinge25%
cupreneobinuitdeofertelecupreneobinuitdesczutnceea
sczutcepriveteprodusele,lucrrilesauserviciile
ofertatefrssolicitenscrisclarificri
pecareleconsidernecesareprivind
fundamentareaofertei

9.ConflictuldeintereseUnconflictdeintereseafoststabilitdeo100%
instituieadministrativsaujudiciar
competent,fienceeaceprivete
beneficiarulcontribuieidinparteaUE,fien
ceeacepriveteautoritateacontractant

IMPLEMENTAREACONTRACTULUI

Nr.Tipuldeabatere/Descriereaabaterii/
crt.neregulconstatatnereguliiconstatateCoreciafinanciar/Reducereaprocentualaplicabil

1.ModificareaElementeleesenialealeatribuirii25%dinvaloareacontractului
substanialacontractuluiinclud,darnuselimiteaz:
contractuluinraportpreul*vi),naturalucrrilor,termenuldeplus
cuanunuldeexecuie,modalitateadeplatimaterialele
participaresaucuutilizate.Estetotdeaunanecesaroanalizvaloareasuplimentaracontractuluicareestedeterminat
documentaiadecazcucazpentrudeterminareaelementelordemodificareasubstanialacondiiiloriniiale
atribuire*v)eseniale.

2.ReducereaobiectuluiContractulafostatribuitnconformitatecuValoareacorespunztoarediminuriiobiectuluicontractul
contractuluidirectivele/legislaianaional,dar,plus
ulterior,obiectulcontractuluiafostredus.25%dinvaloareafinalacontractului(numaidac
reducereaobiectuluicontractuluiestesubstanial,n
sensulcafecteazscopulcontractului)

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2K5992PWLL88B08EYA3BMP4T1Y

3/6

25.05.2016

HG(A)51926/06/2014

3.AtribuireadecontracteContractuliniialafostatribuitn100%dinvaloareacontractelorsuplimentare
delucrri/servicii/conformitatecudispoziiilelegaleaplicabile,
bunurisuplimentaredarafosturmatdemaimultecontractedencazulncaretotalulvaloriicontractelorcarese
(dacoastfeldesuplimentarealucrrilorexecutate/bunurilorreferlalucrri,bunuriiserviciisuplimentare
atribuireconstituieolivrate/serviciilorprestate(formalizatesau(formalizatesaununscris)atribuitefrrespectarea
modificaresubstanialnunscris)carenuauavutlabazproceduridispoziiilordirectivelornudepetepragulde50%al
acondiiiloriniialecarerespectprevederiledirectivelor/contractuluiiniial,corecia/reducereapoatefiredus
alecontractului*vii)),legislaieinaionale,aplicabilenegocieriila25%.
froprocedurfrpublicarepentruunmotivdeurgen,
competitivncazulnrezultatdinevenimenteimprevizibilesau
carenuaufostprivindatribuireacontractelordelucrri,
respectateurmtoarelebunuriiserviciisuplimentare.
condiii:
osituaiedeurgen
carerezultdintrun
evenimentimprevizibil
ocircumstan
neprevzutncazul
lucrrilor,serviciilor
saubunurilor
suplimentare*viii).

4.LucrrisauserviciiContractuliniialafostatribuitn100%dinvaloareacaredepetelimitade50%din
suplimentareacrorconformitatecudispoziiilelegaleaplicabile,valoareacontractuluiiniial.
valoaredepetedarafosturmatdemaimultecontractedePentrusituaiilencaredepetevaloareacontractului
limitafixatdesuplimentareacrorvaloaredepeteiniialcuunprocentcuprinsntre20%i49%din
dispoziiilelegaleprocentulde50%dinvaloareacontractuluivaloareaacestuiaseaplicprevederileOrdonaneide
aplicabileiniial*ix).urgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuirea
contractelordeachiziiepublic,acontractelorde
concesiunedelucrripubliceiacontractelorde
concesiunedeservicii,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.337/2006,cumodificrilei
completrileulterioare

*i)nceeacepriveteproceduriledeatribuirepentrucarenuseaplicsauseaplicparial
prevederiledirectivelor,estenecesardeterminareaexisteneiunuiinterestransfrontalier
certsauaunuicazdenclcareaprevederilorlegislaieinaionalendomeniulachiziiilor
publice.Dacexistuninterestransfrontaliersauoabateredelaaplicareaprevederilor
legislaieinaionalendomeniulachiziiilorpubliceestenecesarssedeterminecenivelde
publicitatearfitrebuitasiguratnacestcaz.nacestcontext,obligaiadetransparen
implicfaptulcontreprinderesituatntrunaltstatmembruspoataveaaccesla
informaiirelevanteprivindproceduradeatribuirerespectivnaintecarespectivulcontract
sfieatribuit,astfelc,dacaceastntreprinderedorete,spoatsfienmsurs
prezinteoofertsausimanifesteinteresulpentruobinereaacestuicontract.npractic
aceastanseamnfiecanunuldeparticipareafostpublicatlanivelnaional(n
conformitatecuprevederilelegalesaucunormelenaionaleaplicabile),fiecnormeledebaz
relativelapublicitateacaretrebuieasiguratpentruproceduradeachiziieaufost
respectate.
*ii)Acestetermenesuntaplicabilepentruprocedurilerestrnseipentruprocedurilede
negocierecupublicareaunuianundeatribuire.
*iii)Acestetermenesuntaplicabilepentruprocedurilerestrnseipentruprocedurilede
negocierecupublicareaunuianundeatribuire.
*iv)Oflexibilitatelimitatpoatefiaplicatnceeaceprivetemodificareacondiiilor
iniialedupatribuireacontractului,chiardacaceastposibilitate,precumimodalitile
depunerenpracticnusuntenunatentrunmodclariprecisnanunuldeparticiparesau
ndocumentaiadeatribuire.Dacaceastposibilitatenuesteprevzutndocumentaiade
atribuire,modificrilecondiiiloriniialenusuntadmisibiledectdacnusuntsubstaniale.
Omodificareesteconsideratsubstanialdac:
a)autoritateacontractantintroducecondiiicare,dacarfifostincluseiniialn
documentaiadeatribuire,arfipermisadmitereaunorofertanialiidectceiadmiiiniial
b)acestemodificripermitatribuireaunuicontractunuialtofertantdectcelcareafost
selectatiniial
c)autoritateacontractantextindeobiectulcontractuluiculucrri/bunuri/serviciicarenu
erauprevzuteiniial
d)aceastamodificechilibruleconomicnfavoareacontractantuluintrunmodcarenuera
prevzutncontractuliniial.
*v)Vezinotaiv.
*vi)Pentrumoment,singuramodificareapreuluiiniialcarenuafostconsiderat
substanialdeCurteaEuropeandeJustiiepriveteoreduceredepredela1,47%la2,94%.
*vii)Vezinotavi.
*viii)Noiuneade"circumstaneneprevzute"trebuiesfieinterpretatcareferindusela
situaiipecareoautoritatecontractantdiligentnulepoateprevedea(deexemplu,cerine
noirezultatedinadoptareauneinoilegislaiieuropenesaunaionalesauacondiiilor
tehnice,carenuaupututsfieprevzutecutoatecsauexecutattoateinvestigaiile
tehniceprevzutenetapadeproiectare,ncondiiileimpusedecelemainoistandardetehnice
ndomeniu).Suplimentarealucrrilor,bunuriloriserviciilordeterminatdeoinsuficient
pregtiretehnicaproiectuluinupoateficonsideratcafiindo"circumstanimprevizibil".
*ix)Directiva2004/17/CEnustabileteolimitnceeaceprivetecontractelesuplimentare.
Pentrucalculullimiteide50%autoritateacontractantvainecontdevaloarealucrrilorsau
aserviciilorsuplimentare.Valoarealucrrilorsauserviciilorsuplimentarenutrebuiesfie
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2K5992PWLL88B08EYA3BMP4T1Y

4/6

25.05.2016

HG(A)51926/06/2014

compensatcuvaloarealucrrilorsauserviciiloranulate.Valoareacarecorespundelucrrilor
sauserviciiloranulatenuarenicioincidenasupracalcululuilimiteide50%.
B)Contracteacrorvaloareestesubplafonul/pragulstabilit,conformlegislaieinvigoare,
pentrupublicareanJurnalulOficialalUniuniiEuropene
nconformitatecuprevederilelegislaieieuropeneialejurisprudeneiCuriiEuropenede
Justiiencazulcontractelorpentrucareaplicareadirectivelordindomeniulachiziiilor
publicenuesteobligatoriesauesteparialobligatorieiseconstatabateridelaaplicarea
prevederilorlegislaieinaionalendomeniulachiziiilorpubliceautoritilecucompetene
ngestionareafonduriloreuropene/structuriledecontrolaplicreducerile
procentuale/coreciilefinanciareprevzutelalit.A).

Lit.B)aprii1dinanexafostmodificatdeRECTIFICAREAnr.519din26iunie2014
publicatnMONITORULOFICIALnr.610din18august2014,prinnlocuireauneisintagme.
Parteaa2a
a)Contractencheiatedebeneficiariiprivaidefondurieuropene,carenuaucalitateade
autoritatecontractantconformlegislaieinvigoare,darcareauobligaiarespectrii
prevederilorunorghiduri/instruciuniprivindachiziiile,nsituaiancareacesteasunt
parteintegrantdincontractul/acordul/ordinul/deciziadefinanaresauaOrdinuluiministrului
afaceriloreuropenenr.1.050/2012
*Font7*

Nr.Tipuldeabatere/Descriereaabaterii/
crt.neregulconstatatnereguliiconstatateCoreciafinanciar/Reducereaprocentualaplicabil

1.NerespectareaContractulafostatribuitfrlansarea25%dinvaloareacontractuluincauz
cerinelorprivindadecvatauneiproceduricompetitive
asigurareaunuigradnerespectnduseprincipiultransparenei.
adecvatdepublicitate
itransparen*i)

2.ContractedeachiziiiContractuliniialafostatribuitcu25%dinvaloareacontracteloratribuitefrlansarea
(acteadiionale)respectarearegulilordeachiziie,darafostuneiproceduricompetitive
pentrubunuri,lucrriurmatdeunulsaumaimultecontracte
sauserviciisuplimentare(acteadiionale)careaufost
suplimentare,atribuiteatribuitefrasigurareauneicompetiii
frcompetiieadecvate,nabsenauneiurgeneimperative
adecvat,nabsenarezultatedinevenimenteimprevizibilesaun
uneiurgeneimperativeabsenaunorcircumstaneneprevzutecares
rezultatedinlejustifice.
evenimente
imprevizibilesaun
absenaunor
circumstane
neprevzute*i)

3.AplicareaunorcriteriiAplicareaunorcriteriidecalificarei10%dinvaloareacontractuluincauz.Ratareducerii/
decalificareiseleciesauaunorfactorideevaluarecarecorecieipoatefidiminuatla5%nfunciedegravitate
seleciei/sauaunormpiedicanumiiofertanipotenialis
criteriideatribuireparticipelaproceduradeatribuiredincauza
(factorideevaluare)restriciilorstabilitendocumentaiade
nelegaleatribuire(deexemplu,obligaiadeaaveadeja
oreprezentannarsaunregiunesau
stabilireaunorstandardetehniceprea
specificecarefavorizeazunsinguroperator)

4.nclcareaprincipiuluiContracteleaufostatribuitecurespectarea10%dinvaloareacontractuluincauz.Ratareducerii/
tratamentuluiegalcerinelorprivindpublicitatea,darproceduracorecieipoatefidiminuatla5%nfunciedegravitate
deatribuireanclcatprincipiul
tratamentuluiegalaloperatorilor(deexemplu:
ncazulncareautoritateacontractanta
fcutoalegerearbitraraanumitorofertani
cucareanegociatatribuireacontractuluisau
aoferituntratamentpreferenialunuiadintre
ofertaniiinvitailanegociere)

*i)Conceptul"graddepublicitateadecvat"trebuieinterpretatastfel:
a)Principiulegalitiidetratamenticelalnediscriminriiimpunoobligaiede
transparencareconstngarantarea,nfavoareaoricruipotenialofertant,aunuigradde
publicitatecarespermitatribuireacontractuluincondiiidecompetiieadecvate.
Obligaiadetransparenpresupunecunpotenialofertantcareopereazpeteritoriulunui
altstatmembrupoateaveaacceslainformaiirelevanteprivindoprocedurdeachiziii
naintecaaceastasfiefinalizat,astfelnct,dacacelpotenialofertantdorete,si
poatexprimainteresulprinparticiparealaprocedurarespectiv.
b)nunelecazuri,datoritunorcircumstanespeciale,cumarfiomizeconomicfoarte
redus,participarealaoprocedurdeachiziiipoatesnuprezinteinterespentruoperatorii
economicicareopereaznaltestatemembre.nacestecazuri,efecteleasupralibertilor
fundamentaletrebuiesfieconsideratecafiindpreaaleatoriiipreaindirectecas
justificeaplicareanormelorjuridicederivatedindreptulcomunitarprimari,dinacestmotiv,
nuseapliccoreciifinanciare.Estedecompetenaautoritiicontractantesdeterminedac
oprocedurdeachiziieprezintsaunuuninterespotenialpentruoperatoriieconomicicare
opereaznaltstatmembru.Aceastdecizieaautoritiicontractantetrebuiesfie
fundamentatpeoevaluareacircumstanelorspecificefiecruicaznparte,cumarfiobiectul
proceduriideachiziie,valoareasaestimat,caracteristicileparticularealesectoruluide
activitatencauz(mrimeaistructurapieei,practicilecomercialeetc.),precumizona
geograficncareesteorganizatproceduradeachiziie.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2K5992PWLL88B08EYA3BMP4T1Y

5/6

25.05.2016

HG(A)51926/06/2014

Parteaa3a
Contractencheiatedebeneficiariiprivaidefondurieuropene,carenuaucalitateade
autoritatecontractantconformlegislaieinvigoare,darcareauobligaiarespectrii
prevederilorOrdinuluiministruluifonduriloreuropenenr.1.120/2013
*Font7*

Nr.Tipuldeabatere/Descriereaabaterii/
crt.neregulconstatatnereguliiconstatateCoreciafinanciar/Reducereaprocentualaplicabil

1.NerespectareaContractulafostatribuitfrlansarea25%dinvaloareacontractuluincauz
cerinelorprivindadecvatauneiproceduricompetitive
asigurareaunuigradnerespectnduseprincipiultransparenei,
adecvatdepublicitateprinpublicareaanunuluideparticiparepe
itransparenlasiteulMinisteruluiFondurilorEuropene
publicareaprocedurii
simplificate

2.NerespectareaContractulafostatribuitnerespectnduse5%dinvaloareacontractuluincauz
cerinelorprivindprincipiultransparenei,prinpublicarea
asigurareaunuigradanunuluideatribuirepesiteulMinisterului
adecvatdepublicitateFondurilorEuropene.
itransparenla
desemnarea
ctigtorului

3.NerespectareaContractulafostatribuitcurespectareaPrinaplicareaprincipiuluiproporionalitiiilund
cerinelorprivindprincipiuluitransparenei,darsauconstatnconsideraregravitateaabaterii,prejudiciulprovocat
asigurareauneibuneabateridelaaplicareaaltorprevederialesauposibilsfieprovocatfonduriloreuropenei
gestiunifinanciare,cuordinului.fondurilorpublicenaionaleaferenteacestora
aplicareaprincipiilor
economicitii,
eficacitiii
eficienei

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2K5992PWLL88B08EYA3BMP4T1Y

6/6