Sunteți pe pagina 1din 13
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr, 468/22.V1.2016 3 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind repartizarea pe judete a sumelor aprobate prin lege pentru finantarea drepturilor co} rleleviloritinerilor cu cerinte educa nale speciale integrafi in invataméntul de masa, precum $i metodologia de alocare a acestor sume unitafilor de invatamant de masa, pentru anul 2016 Intomeiu art. 108 din Constitutia Romani, ropublicaa, al art. 48 alin, (3) sar. 51 alin. (2) din Legoa educatjei nationale rn 12011, cu modifica si complete uteroare, precum gin baza provederilor pet. 42 din anaxa nr. 4 g pt. 43 din anexa re. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 33812015, Guvernul Romaniet adopta prezenta hotérare. Art. 1. — (1) Din sumole rezervate prevetzute la pozitia 42 din anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2018 se repartizeaza pe judete suma totala de 68.000 mile, potivt anexei nr, 1, care face parte integranta din prezenta hotirare, in baza solicitor si fundamentarilor prezentate de autorittjile administrate! publice locale, (2) Din sumele rezervate prevazute la pozitia 43 din anexa 1.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizeaz municipiului Bucuresti suma de 1.240 mi lel, in baza solicitor si fundamentarilor prezentate de autoritatile ‘administrajei publice locale. (3) Sumele repartzate potrvit prevederior alin. (1) si (2) se aproba In bugetele judelelor/bugetul municipiulul Bucuresti, potrivt leg, gi se ullizeaz pentru plata drepturilor de care beneficiazé copiifelevitineri cu cerinfe educationale speciale integrati in unitjie de tnvatamant de masa, pentru toate zilele de soolarizare din anul 2016, constand tn asigurarea alccatiel zilnice de hrand, a rechizitelor gcolare, a imbrécémintel gi a ncaitamintel (4) Cuantumul drepturtor prevazute la alin, (3) este stabilt potrivit prevederilor pet. A din anexa la Hotararea Guvernulul nr, 904/2014 pentru stabiires limitelor minime de cheltuil aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea ‘nr. 27212004 privind protectia si promovarea drepturlor copilulu Art. 2. — Se aproba metodologia de alocare a sunelor necesare acordarii drepturiior de care beneficiazé copii! elevilinerii cu cerinle educationale speciale integrali_ in invatamantul de masa, potrivt anexel nr. 2, care face parte integranté din prezenta hotardre, ‘Art. 3. — Ministorul Finanfelor Publice este autorizat sa introduca modificarile ce decurg din prezenta hotarare In structura bugetului de stat pe anul 2016. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOS Bucuresti, 16 unie 2016, Nr. 423. Contrasemneaza: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltari regionale i administratiei publice, Vasile Dincu Ministru! educatiei nationale si cercetari stintice, ‘Adrian Cura} '. Ministulfinanfelor public Enache Jiru, secretarde stat, . Ministrul muni, familie, protectel sociale $1 persoanelor varstnice, Valentina Contescu, secretar de stat Minister sara Viad Vasile Voiculeseu 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr, 468/22.V1.2016 Ne uOETUL ae * SUDETUL oe 7 [Aiba 1.668 22 | Hunedoara ABs 2 [Arad 2208 23 lalomia 2167 3 Arges 7.886 24/ asi 2084 [Bacau 1.545 25 Mov 536, 5 [Binor 3494 26 | Maramures, 695, 6 [Bistite-Nasaud 1449 27 |[Mehedinfi 7.366 7 [Botosani 2219 28 | Mures a8 [Brasov 3507 28 [Neamt 1257 2 [Braita 2183 30/01 999) 70 [Buzau 1517 7H [Prahova 2097 17 [Caras-Severin 1.899 32| Satu Mare 7.328 12 [Calaragi BOT 33 [Sala 838 TE [Chul 2.658 34/Sibiu 2.063 14 [Constanta 1504 35 [Suceava 2383 75 [Covasna 1.035 36 |Teleorman 728 76 [Dambovita 2915 37 |Tiip 3288 17 [Bol 1.962 36 |Tulcea on 18 |Galai 1433 39] Vaslul 1379 19 [Giurgiv 2 40 | Valcea 950 20| Gor 1730 “#1 [Vrancea 695, 2 [Harghita 1.452 TOTAL 68.000 ANE Ne 2 METODOLOGIA de alocare a sumelor necesare acordarii drepturilor de care beni ‘cu cerinfe educationale spe: Art. 1, — In infelesul prezentei metodologil, termenil si expresille de mai os se definese dupa cum urmeaza: a) benoficiar — copilelevtanar cu cerinte educationale speciale integrat in invataméntul de masa, care urmeaza curriculumul invakémantului de masa, care’ beneficiaza de drepturile prevazute la art. 81 alin. (2) din Legea educatiet nationale nr. 1/2011, cu modificdrie gi completarle ulterioare, si care nu beneficiaza de masura de protectie special stabilts, conditile Legii nr. 272/2004, republicata, cu modificdrile gi completaile uterioare; b) certiicatu! de orientare scolard $i profesionala — documentact oficial eliberat de’cdtre Centrul judelean de resurse si asistenja educationala/Centrul de Resurse $i Asisten{a’ Educafionalé al Municipiului Bucuresti, conform prevederior cuprinse in Legea educate nationale nr. 1/2011, cu moditicarile si completarile ulterioare, care precizeazd diagnosticuldeficienta gi orienteaza copii, elevii gi tineri cu Ccerinte educatonale speciale in invatamantul de masa ©) unitate de Invafamant de masa — totalitatea unitatilor de invajamént preuniversitar cu personalitate juridica, de stat $1 particular sau confesional acreditat, cu exceptia unitalilor de Invajamant special ‘Art. 2. — (1) Parintele sau, dupa caz, reprezentantul legal al beneficiarulul defini in conformitate cu prevederile ar. 1 It. a) in termen de 10 zile de Ia data intraril in vigoare a prezentei hotarér, solcita, pe bazé de cerere scrisa, acordarea acestor dreptur egrati in invjamantul de masa (2) Gererea scrisé este depusd la unitatea de invayamant Preuniversitar de masa cu personalitate juridica, defiité tn conformitate cu prevederile art. 7 lit c), la care este Inscris, Copilu/elevulftanarul cu cerinte educajionale speciale, si este Insojita de urmatoarele documenta, in copio: 2) certficatul de nastere al beneficiarului; )_actul de identitate al parintelui sau, dupa caz, al reprezentantului legal; ©) certificatul de orientare gcolara gi profesionala (3) In termen de 10 zile'de la data expiraril termonulut prevazut ta alin. (1), unitajile de invatamant de masa cu personalitate juridica in care sunt integrati copl/elevitineri cu Cerinte educationale speciale transmit ordonatorior principal de Credite ai bugetelor locale de care aparjin numrul de beneficiar inscrigi in evidente la data de 1 ianuarie 2016 sau uterior ‘agestel date, ne siructura de varsté prevazuta la pet. Adin anexa fe Hotéraréa Guvernului nr. 904/2014 pentru stablirea liritelor ‘minime de cheltuiat aferente dreptunior prevazute de ar. 129 alin. (1) din Legea ne. 27272004 privind proteciia $i promovarea Greplunior copilului, precum i datele de identificare ale beneficiatlor si ale reprezentanfior legali, potrvit anexel nr. 1 care face parte integranta din prezenta metodalogie. (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, tn termen de § zie de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), centralizeaza solicitarile Unitailor de Tnvalamant preuniversitat de masa, potrivit modelului prevazut tn anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologi, si transmit stuatia Centralizatoare inspectoratelor gcolare judejene/Inspectoratul MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr, 468/22.V1.2016 ‘Soolar al Municipiului Bucuresti care, prin intermediul centrelor judejene de resurse si asistenja educationala/Centrulul de Resurse si Asistenta Educalionala al Municipiului Bucuresti, verificd si valideaza situalia primita (6) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucurestliransmit(e) consiliululjudetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin, (4), situalia prevazuta la alin. (8), pe structura prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie. (6) Consilile judeleno/Consilil General al Municipiului Bucuresti stabilesc/stablleste nivelul sumelor cuvenite flecarei Lnitat'Subaiviziuni administratv-tentoriale, pentru fiecare unitate de invatamant de masa cu personalitate juridia, prin inmultirea umarului de beneficiari cu valoarea drepturior cuverite, prevazute la pet. A din anexa la Hotérarea Guvernulul rr. 904/2014, (7) Intermen de cel muit 20 de zle dela expirarea termenului prevazut la alin (5), consilile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza pe comune, orage si ‘municpiisectoare, dupa caz, prin hotardre, sumele stabilte, cu ineadrarea in sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata locate judetului cu aceasta destinate gle comunica acestora. (8) Sumele alocate conform alin. (7) si reflectate in bugetul Judetului, la partea de cheliviel, cu ajutorul indicatorului «Transferuti din bugetul judetulu citre bugetele locale pentru blata drepturor de care beneficiaza copiilelevitineri cu cerinte educationale speciale integrati in invatémantul de masa” se transfera_unitatlor/subdiviziunilor administrativ-tertoriale, In termen de 5 zie de la intrarea in vigoare a hotaranlor consiiior judetene! Consiiului General al Municpiulul Bucuresti, dupa caz (8) Prin recificare bugetard, sumele primite poirivt alin. (8) de catre unitajie/subdiviziunile administratv-teritoriale se feflecta tn bugetole locale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatoruiui