Sunteți pe pagina 1din 40

AGENTIA RELATII FUNCIARE $I CADASTRU

ORDIN nr.

91

ro*
,,/4! eryiem(z,;(
-

mun. Chiqinlu

privind aprobarea Instruc{iunii cu privire


la efectuarea lucrdrilor cadastrale ce lin de
delimiturea ter enur ilo r p r opri etatep ublic d

in scopul interpret[r:ii unilaterale a prevederilor legislaliei in vigoare, inldturdrii unor


divergenfece lin de procedurade recepfieEi inregistrarede cltre oflciile cadastraleteritoriale a
materialelor de delimitare a terenurilor proplietate public[, ap[iute pe parcusul executdrii
lucrdrilor de delimitaremasivd qi in baza prevederilorLegii nr. 91-XVI din 05.04.2007privind
terenurileproprietatepublicd qi delimitarealor qi Legii nr. 1543-)llil din25.02.1998cadastrului
bunurilor imobile
ORDON:
l.
Se aprobdInstrucliuneacu privire la efectualealucrf,rilor cadastralece fin de delimitare a
terenurilorproprietatepublicd,conformanexei.
2.
Se abrogd ordinul Agenliei m. 251 din 10.12.2010 ,,privind aprobareaInstrucliunii cu
privire la efectuarea lucrdrilor cadastralede delimitarc a terenurilor proprietate publica gi
lor in Registrulbunurilorimobile" gi ordinul Agenliei nr. 185 din 13.IL2012,,cu
inregistlarea
privire la introducereaLlnorrnodificari la Instrucfillneacu privire la efectuarealucrf,rilor cadastrale
lor in registrulbunurilorimobile".
de delintitarea terenurilorproprietatepublicdEiinregistrarea
i.S. Institutul de Proiectf,ripentru OrganizareaTeritoriului in scopul tlnalizdrn lucrdrilor de
3.
delimitarea terenurilorproprietatepublica in mod masiv demarateanterior(lista se anexeazd),unde
a avut loc finalizarea unor etape de lucru (coordonareaproiectului cu comisiile de delimitare,
vor pleda materialelespre verificare gi receplie conform modelelor
intocmireaproceselor-verbale),
aprobate anterior. La identificarea obiectelor noi, inclusiv in unitdfile administrativ-teritoriale
confbrm listei, i.S. Institutul de Proiectdri pentru OrganrzareaTeritoriului se va confbrma
prevederilorprezentuluiordin.
4.
Prezentul ordin se aduce Ia cunoEtintaexecutorilor lucrdrilor cadastralede delirnitare a
proprietaliipubliceqi oficiilor cadastrale
teritoriale.
5.
Controlul executdriiorezentuluiordin se
$tefan Crigan,director general
adjunctal ARFC

D i re cto rg e ner

Anatolie GHILAS

Anexdla ordinul

N,. 9y'

ain / + " o 9 . 2 a / T

Lista UAT,
undesuntdemaratelucr[ri de delimitare
a propriet5{iipublicein mod masiv.
DenumireaUAT
2008

2014

2012

2012
2015

INSTRUCTIUNE
cu priyire la efectuarealucririlor cadastralecelin
de delimitarea terenurilor proprietatepublicl

Chiginiu - 20t5

CONTINUTUL
Capitol I. Dispozitiigenerale
Capitol II. Conlinutullucrdrilorde delimitarea terenurilorproprietatepublicdin mod masiv.
A. Lucrdripregititoare.
B. Identificareaterenurilorproprietatepublic[.
proiectuluide formarea terenurilorproprietatepublic6.
C. Elaborarea
D. intocmireadosaruluitehnic a lucrdrilor cadastraleefectuatein cadruldelimitdrii terenurilor
proprietatepublicd.
Capitol III. ConJinutullucrdrilorde delimitarea terenurilorproprietatepublicdin mod selectiv.
materialelor.
Capitol IV. Verificareaqi recepJia
Capitol V. Aprobareamaterialelorde delimitare.
terenurilorproprietatepublicdin registrulbunurilorimobile.
Capitol VI. inregistrarea
Capitol VII. AutentificareadreptuluideJindtoruluideteren.
Capitol VIII. Dispozilii finale
Capitol I. DISPOZITII GENERALE
esteelaboratdin conformitatecu
1. Instruc{iunea
Legeanr. 91-XVI din 5 aprilie 2007privind terenurileproprietatepublicdqi delimitarealor;
a)
b)
CodulFunciarnr. 828-XII dtn25.12.1991,
Codulsilvicnr. 887-XIII din21.06.1996,
c)
Legeaapelornr.272 din23.ll.20Il,
d)
de stat a regimului proprietd{ii
Legea rtr. 1247-XII din 22.12.1992privind reglementarea
e)
funciare,cadastruluifunciarde statqi monitoringulfunciar,
Legea nr. 668-XIII din 23.11.1995despreaprobareaListei unit[tilor ale c[ror terenuri
0
statului,
destinateagriculturiir6minin proprietatea
g)
Legeanr. 440-XIII din27.04.1995
cu privirela zoneleqi fiqiiledeprotecliea apelorriurilor qi
bazinelorde ap6,
h)
Legeadrumurilornr. 509-XIIIdin 22.06.1995,
i)
Legeanr. 1538-XIII din 25.02.1998privind fondul ariilor naturaleprotejatede stat, Legea
cadastruluibunurilorimobilenr. 1543-XIIIdin 25.02.1998,
j)
a Republicii
Legea nr. 764-XY din 27.12.2001privind organizarea
adminishativ-teritoriald
Moldova,
proprietd{iipublice,
k)
Legeanr. 121-XVI din 04.05.2007privind administrareaqi deetatizarea
alteactelegislativeqi normative.
l)
Legeanr.1543-XIIIdin 25.02.1998cadastruluibunurilorimobile.
m)
Legea523-XIV din 16.07.1999cu privire la proprietatepublicd a unit[1ilor administrativteritoriale.
2. Prezentainstructiunestabileqte:
qi
a) modul de efectuarea lucrdrilorde delimitare a terenurilorproprietatepublic6, componenJa
conlinutuldosatelortehnice;
b) particularitAtiledelimitdriipropriet[lii publice;
c) verificarea,receptiamaterialelorgi inregistrarea
terenurilorin registrulbunurilorimobile
1

3. in sensulprezenteiInstrucfiuni se utilizeazd urm[toarele notiuni:


Delimitarea terenurilor proprietate publicl - procesul de identificare a apartenentei
terenurilor proprietate public[, inclusiv determinareadomeniului proprietafi @ublic sau privat), de
stabilire a hotarelor terenurilor proprietate public6, elaborare a documentatiei cadastrale in scopul
inregistrdrii terenurilor proprietate publicl a statului, inclusiv pe domenii, in registrul bunurilor
imobile, precum gi autentificarea ulterioarl a dreptului detindtorului de teren.
Terenuri proprietate publicl a statului - totalitatea terenurilor de interes nalional din
domeniul public qi privat al statului.
Terenurile proprietate publicl a uniti(ilor administrativ-teritoraile - totalitateaterenurilor
de interes local din domeniul public qi privat al satului (comunei), oragului (municipiului), raionului,
UTA Gdgduzia.
Terenurile din domeniul public al statului, al raionului, al unitdlii teritoriale autonome
Gbgduzia,al oragului (municipiului), al satului (comunei) - sunt terenurile de interes national sau
local, determinatede lege, precum gi terenurile care,prin natura lor, sint de uz sau de interespublic.
Terenurile din domeniul privat al statului sau al unit[tii administrativ - teritoriale - sunt
terenurile, determinatede lege, care aparfin statului sau a unitdlilor administrativ-teritoriale 9i nu fac
parte din domeniului public.
Suprapunere virtuall - existenJa in baza de date graficd a I.S. Cadastru a suprapunerii
hotarelor terenurilor, in cazul in care pe terenurile identificate, caresint utilizate conform destinajiei
gi modului de folosinti: drumuri, pdduri, ape, pSguni,etc., indiferent de proprietar, se extind virtual
terenurile inregistrate in registru bunurilor imobile, aceastdextindere fiind condi{ionatl de erori
comise la elaborareaproiectelor de organizarea teritoriului in contextul privatiz[rii masive, inclusiv
de erori de mdsurare qi de prelucrare a datelor, gi/sau intocmirii planului cadastral in sistemul de
coordonateconvenfional.
Suprapunere reali - suprapunereefectivd in teren datoritd identificarii incorecte a hotarelor
terenurilor adiacente sau identificarea incorectd apartenenleiterenurilor proprietate publicd (Stat,
UAT nivelul I, UAT nivelul II), inclusiv in cazurile instrdin5rii ilicite a terenurilor.
4. Executarea lucrdrilor de delimitare a terenurilor proprietate publicd a statului $i a
terenurilor proprietate public[ a unitd]ilor administrativ-teritoriale este asiguratd de Agentia Rela{ii
Funciare gi Cadastru(in continuare - ARFC), in comun cu autorit[file administratiei publice centrale
competente gi autoritdlile administratiei publice locale, prin intermediul intreprinderilor de stat al
cdror fondator esteAgenlia Relalii Funciare qi Cadastru.
5. Autoritltile administraliei publice centralesunt responsabilede:
a)
intocmirea listelor terenurilor proprietate publicd a Statului, inclusiv delimitarea pe domenii
(public qi privat) qi prezentareaacestorapentru inifierea lucrdrilor de delimitare in mod masiv;
b)
asigurarea participdrii active in comisii de delimitate a terenurilor proprietate publicd a
reprezentantilordenumi{i din partea autoritAtrilorpublice centrale qi a reprezentantilor gestionarilor
terenurilor;
prezentareacomisiei actelor necesarepentru identificarea apartenenleiterenurilor qi stabilirea
c)
hotarelor acestora;
d)
intreprinderea misurilor intru solulionarea litigiilor, inclusiv cantd,le de instrdinare ilicitd a
terenurilor.
6. Autorit[{ile administra}ieipublice localede nivelul II suntresponsabilede:
intocmirea listelor terenurilor proprietate public[ (domeniul public) al raionului, municipiului,
a)
UTA Gdsbuzia.

b)
asigurarea participdrii active in comisii de delimitate a terenurilor proprietate publicd a
reprezentanlilordenumili din parteaautoritdfi publice locale de nivelul II;
terenurilor
prezentareacomisieide delimitare actelor necesarepentru identificarea apartenentrei
c)
gi stabilireahotarelor acestora,inclusiv din cadastrulfunciar;
aprobarealistelor terenurilor proprietatepublic[ a UAT de nivelul II (domeniul public).
d)
7. Autorit6tile administraliei publice locale de nivelul I sunt responsabilede:
a)
intocmirea listelor terenurilor proprietatepublicd (domeniul public) a UAT de nivelul I,
asigurarea participdrii active a reprezentantilor autorit[]ii publice centrale in comisii de
b)
delimitate a terenurilor proprietatepublicd amplasatepe teritoriul UAT;
prezentarea comisiei de delimitare actelor necesare pentru identificarea apartenentei
c)
terenurilor gi stabilirea hotarelor acestora,inclusiv din cadastrulfunciar;
d)
aprobarealistelor terenurilor proprietatepublicd a UAT de nivelul I;
e)
aprobareaproiectului de formare a terenurilor proprietatepublicd amplasatepe teritoriul UAT.
8. AutoritAtile administratiei publice centrale competenteqi autoritdlile administraJieipublice
locale sunt responsabilede prezentareabazei cartografice gi altor informa{ii veridice executorului
pentru inilierea lucrdrilor de delimitare.
9. Lucrdrile de delimitare a terenurilor proprietate publicd sint executate de ingineri in
organizarcateritoriului qi ingineri cadastrali,care activeazd,in cadrul intreprinderilor de stat al c[ror
fondator esteAgenlia RelaJii Funciare qi Cadastru,qi care poartd rdspunderepentru:
elaborarea proiectului de formare a terenurilor proprietate public[, inclusiv determinarea
a)
categoriilor de erori (suprapunerivirhrale, suprapunerireale, etc) identificate,
b)
intocmirea corectd a dosarului tehnic a lucrdrilor cadastrale efectuate in cadrul delimit[rii
terenurilor proprietatepublicd.
ln cazul lucrdrilor masive, responsabil de identificare a apartenenlei terenurilor proprietate
publicd gi identificarea hotarelor acestoraeste comisia de delimitare a terenurilor proprietatepublicd,
iar in cazul lucrdrilor selective- intreprindereaexecutora lucrdrilor.
10. Lucrlrile de delimitare a terenurilor proprietatepublici pot fi efectuate:
a)
in mod masiv in cadrul Programului de stat, pe teritoriul unei unitdti administrativ teritoriale de nivelul I sau II:
b)
in mod masiv, in afara Programului de stat:
- la initiativa autoritdlilor publice locale pe teritoriul unei unitdli administrativ - teritoriale
pentru unitatea administrativ - teritoriald respectivd,
- la ini{iativa autoritS}ilor publice centralein cadrul unor zone (unitdti administrativ - teritoriale)
pentru categoriede terenuri administrate;
in mod selectiv, la cerereaautoritdtilor publice locale sau centrale pentru un teren (parceld).
c)
Lucrdrile de delimitare in mod masiv se executd in conformitate cu capitolul II al
prezentei instrucliuni. Lucrf,ri de delimitare in mod selectiv se execut[ in conformitate cu capitolul
III al prezenteiInstructiuni.
11. Sunt supusedelimitdrii terenurile proprietatepublicd:
a) care nu sunt inregistratein registrul bunurilor imobile;
b) care sunt inregistrate in registrul bunurilor imobile dupd Republica Moldova sau dup[
Autoritdfile Publice Locale in baza Codului funciar, Legii cadastrului bunurilor imobile, Legii
privind administralia publicd localS, Legii privind terenurile proprietate publicd gi delimitarea lor,
alte actelegislative;

c) care sunt inregistratein registrul bunurilor imobile dupd Republica Moldova sau dup6
AutoritdgilePublice Locale in bazaactelor administrativeprivind aprobareaplanului cadastralin
in mod masiv.
cadrulexecutdriiilucrdrilorcadastrale

publicda UAT denivelulI (domeniulprivat)poate


proprietatea
terenurilor
12. Identificarea
a lucrlrilor, dupddelimitarea
de executare
contractului
de prevederile
in dependenta
fi efectuata,
proprietdlii statului, UAT de nivelul II qi UAT de nivelul l (domeniul public).
13. in cazul in care pe teritoriul unit[Jii administrativ-teritoriale, dupd ini{ierea lucrf,rilor de
delimitare a proprietSlii publice in mod masiv in paralel se executdqi alte lucrdri cadastralece lin de
stabilirea hotarelor terenurilor proprietate publicd (in mod selectiv), autoritAtrileAPL va informa
executantul acestor lucrdri despre necesitatea consultdrii proiectului de formare a terenurilor
proprietate publicd elaborat recent pentru teritoriul unitdJii administrativ-teritoriale gi coordonat cu
comisia de delimitare, in scopul identificdrii corectea proprietd{ilor.
Proiectul de formare a terenurilor proprietate publicd elaborat recent qi transmis oficiului
cadastralteritorial de cdtre executorul lucrdrilor, se va consulta de cdtre persoanaresponsabildde
receplie in momentul verificdrii lucrdrilor cadastraleefectuatein mod selectiv.
in cazul in care se va constata suprapuneri intre terenurile delimitate in mod masiv qi
terenurile identificate in mod selectiv, ultimele nu vor fi recepJionateintru evitareaapariliei litigiilor
funciare, iar executantul lucrdrilor va solu{iona problema identifrcatd in comun cu autoritdlile
administraJieipublice qi executorul lucrdrilor in mod masiv.
14. Executanlii lucrdrilor cadastrale intru evitarea unor litigii la stabilirea hotarelor
terenurilor proprietate publicl (domeniul public gi domeniul privat) efectuatein mod selectiv, care se
executd in paralel cu lucrdrile de delimitare in mod masiv, in mod obligatoriu se vor conduce de
proiectul de formare a terenurilor proprietate publicd elaborat qi vor coordona suplimentarplanurile
geometrice pe obiecte formate cu executantul lucririlor de delimitare a proprietd{ii publice in mod
masiv gi titularii de drepturi asupraterenurilor proprietatepublicd adiacente.
15. in cazul prezentdrii la oficiul cadastralteritorial spre receplie a dosarului tehnic privind
elaborareaplanului geometric a terenului, intocmit in mod selectiv (in perioada executirii lucrdrilor
de delimitare in mod masiv), hotarele cdruia se suprapun cu planul de delimitare a proprietdlii
publice qi/sau nu este corect determinat proprietarul terenului, oficiul cadastralteritorial va refuza
recepfionareadosarului tehnic, pind la corectareamaterialelor prezentate.
Capitol II.

CONTINUTUL LUCnAnrr,On de DELIMITARE


a TERENURIL^ORPROPRIETATEPUBLICA
IN MOD MASIV.
16. Lucrdrilede delimitarea terenurilorproprietatepublic[ includurmdtoareleetape:
a) lucrdripregititoare;
b) identificareaterenurilorproprietatepublicd;
proiectuluide formare a terenurilorproprietatepublic6;
c) elaborarea
d) intocmireadosaruluitehnic a lucrdrilor cadastralein cadrul delimitdrii terenurilorproprietate
publicd;
A. Lucrlripregltitoare
l7 . Lucrdrilepregdtitoareinclud:
a) Iniliereaproceduriide executarea lucrdrilor de delimitarea terenurilorproprietatepublicdprin
intermediulARFC.

b) prezentarea de cdtre autoritAfle publice la ARFC a listelor terenurilor proprietate publicd ce


urmeazdafi delimitate cu anexareaactelor necesare pentru identificarea acestora
c) incheierea memorandumului trilateral intre ARFC, APL de nivelul I qi executor privind
organizareaqi desfrqurarea execut[rii lucrdrilor de delimitare a propriet[{ii publice pe teritoriul
unitdtii administrativ teritoriale.

initiativaARFCqi
terenurilorseefectueazdla
d) Instituireacomisiilordelucrupentrudelimitarea
in dependentdde planurile bugetareaprobate.Comisiile se formeazl:
- de cdtre Guvern - in cadrul Programului de stat
- de cdtre ARFC in comun cu APC qi APL - in afara programului de stat.
e) Acumularea bazei cartografice qi altor informalii necesare executdrii lucrdrilor de la
intreprinderile de Stat, in care ARFC exercitd functia de fondator, qi autoritatile APC qi APL
implicate.
18. Componentacomisiei de delimitarea terenurilor.
18.1. in componentacomisiei privind delimitareaterenurilorproprietatepublicd a statuluise includ:
primarul UAT;
specialistulpentru reglementarearegimului funciar al primdriei;
$eful serviciului raional relaJii funciare qi cadastru;
reprezentanliiautoritdtiipublicecentrale;
reprezentanliigestionaruluiterenului;
reprezentanJiiARFC;
reprezentantulexecutorului lucrdrilor.
18.2. in componenta comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publicd a raionului,
municipiului, UTA Gdg5;.:ziase includ:
preqedinteleraionului, baqcanulUTA Gigduzia;
primarul UAT;
specialistulpentru reglementarearegimului funciar al primdriei;
qeful serviciului raional relalii funciare qi cadastru;
reprezentantulexecutorului lucrdrilor.
18.3. in componenla comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publicd a unitaJii
administrativ-teritoriale de nivelul I se includ:
- primarul UAT;
- specialistulpentru reglementarearegimului funciar al primdriei;
- geful serviciului raional relalii funciare qi cadastru;
- reprezentantulexecutorului lucrdrilor;
- dupd caz, gestionarii terenurilor proprietatepublicd a statului.
Identificarea terenurilor proprietate publicl, inclusiv pe domenii (public sau privat).
19. Identificarea terenurilor proprietate public[ se executd prioritar in urmdtoare
consecutivitate:
a) terenurile proprietatepublic[ a statului (domeniul public qi privat);
b) terenurile proprietatepublic[ a UAT de nivelul II (domeniul public);
c) terenurile proprietatepublicd a UAT de nivelul I (domeniul public);
d) terenurile proprietatepublicd a UAT de nivelul I (domeniul privat).
B.

20. Determinarea poziliei geografice (amplasamentului) se efectueazd in baza listelor


prezentaleARFC, materialelor de atribuire, materialelor cartografice existente, inclusiv materialele
de evidenfl, grafic5', etc.
21. Drept bazd,cartograficdpentru identificarea qi stabilirea hotarelor terenurilor proprietate
publicd servescmaterialele cartograficeexistente.Astfel, pe planul al teritoriului (la nivel de sector (6

oare) cadastral(-e)) se reprezintd urmdtoarele obiecte informafionale, preluate din diferite surse
pentru a executalucrdrile de delimitare:
- imagini ortofoto existente(de cea mai inaltd calitate)
- limita hotarelor administrative al unitalii teritoriale (sat, comund), redatd prin semne
convenlionaleconform clasificatorului;
- limita zonelor cadastraleformate inbaza sistematizf,riiteritoriului, redat[ prin linie neintreruptl
de culoare albastrd;
- limita sectoarelorcadastraleredateprin linie neintrerupt[ de culoare verde-inchis;
- numerelesectoarelorcadastrale;
- limita intravilanului localitSjilor redatdprin semneconvenlionaleconform clasificatorului;
- hotarele bunurilor imobile (terenuri) formate qi inregistrate in baza de date al cadastrului
(terenurile agricole ale gospoddriilor ldr[neqti, gr[dinile, loturile de pe l6ngd case, construcJiile,
terenurile industriei qi infrastructurii, etc.).
22. Terenul se identificd in corespunderecu normele de urbanism, normative in construclii 9i in
alte domenli vizate, qi in baza documentelor de drept asupra terenurilor, materialelor de atribuire,
planului cadastral existent, informalia din registrul bunurilor imobile, cadastrul funciar general,
materialelor existente de evidenfd, grafic6,,planurilor urbanistice qi documentatiei de proiect, altor
materiale normative gi informative in care sunt stipulate parametrii obiectivului, contururilor marcate
prin obiecte ftzice in naturd evidenfiatepe plan ortofoto.
Materiale precedente de delimitare a terenurilor poartd un caracter de informare qi
recomandare.
23.
Precizia datelor geospatialepentru executarealucrdrilor de delimitare este: EMP OIE) T,4m, iar E(NE) - 2m."
in cazul in care terenul, proprietate publicd, identificat este inregistrat in baza de date a
24.
cadastrului, executorul va examina coincidenla hotarelor din planul cadastralexistent cu situatia
din naturd (pe baza la plan ortofoto) qi in comun cu reprezentan\ii comisiei de delimitare a
proprietdfii publice vor decide asupraexactitAtii hotarelor gi necesitdtii de modificare acestora.
25.
in situalia in care terenurile proprietate publicd a statului sau terenurile proprietate
publicd a unitililor administrativ-teritoriale se mirginesc sau se suprapun cu terenurile proprietate
privatd, modalitatea de stabilire a hotarelor terenurilor va fi oferit[ in dependen{dde tipul de
suprapunere.
25.1. Terenul se formeazdin hotarele generale,findnd cont de cazurile de suprapuneri virtuale, in
mod urmdtor:
in cazul in care pe terenurile proprietate publicd a statului identificate (care sint utilizate
conform destinafiei: drumuri, pdduri, ape, fiqii riverane, terenuri aferente obiectelor de infrastructuri
tehnico-edilitard qi alte) se extind virtual terenurile aflate in proprietate privatd sau terenurile
proprietate publicl a unit[1ilor administrativ-teritoriale, aceastl extindere fiind condiJionatdde erori
comise la elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului in contextul privatizdrii masive a
pdmintului, terenurile proprietate publicd a statului vor fi formate indiferent de suprapunere(similar
exemplelor 1 qi 2), iar erorile vor fi corectatein cadrul Progtamului de stat de creare a cadastrului
bunurilor imobile sau in cadrul Programului de stat privind corectareaerorilor.
in cazul in care pe terenurile proprietate publicd a statului identificate (care sint utilizate
conform destinatiei) se extind virtual terenurile aflate in proprietate privatd sau terenurile proprietate
public[ a unit[1ilor administrativ-teritoriale, aceastdextindere fiind condi]ionatd de erori de m[surare
gi de prelucrare a datelor sau intocmirii planului cadastral in sistemul de coordonateconvenlional,
terenurile proprietate publicd a statului vor fi formate indiferent de suprapunere (similar
exemplului 3), iar suprapunerilevor fi corectate concomitent cu delimitarea terenurilor proprietate
publicd de cdtre executantullucrdrilor de delimitare.

Exemplunr. L:

7-'-e
'.i*+'**'

,.:

uF'"***-

Exemplunr.2:

./t

a
i

*
,
?

t
;
?-

v:,

25.2 Terenul se formeaz6 in hotarele generale,tindnd cont de cazurile de suprapunerireale, in mod


urmdtor:
a) in cazul in care terenul proprietate publicd a statului sau UAT de nivelul II a fost transmis in
proprietate privati prin decizia consiliului UAT de nivelul I (ftr6 stabilirea initiald apartenentei
terenului qi fird consultarea materialelor anterioare de delimitare), iar drepturile asupra acestuia sunt
inregistrate in registrul bunurilor imobile, suprafala terenului privatizat va fi exclus[ din suprafala
terenului proprietate public[ a statului sau UAT de nivelul II, iar hotarul terenului format va
coincide cu hotarul terenului inregistrat. Totodatd, suprafala terenului transmisd in proprietate privatd
va fi indicatd pe plan cu seilrne convenlionale, fiind clasatl ca ,,zona de litigiu", iar lista acestor
suprafele de terenuri va fi inclusd in forml de tabel in dosarul tehnic. Informafia respectivd va fi
transmisi in mod oficial autoritS{ilor administra}iei publice centrale sau locale de nivelul II ce

gestioneazd
pentruintreprinderea
terenurile
respective,
m[surilorce seimpun,conformprevederilor
legislalieiin vigoare.

l0

Exemplunr.4:

. , , : , ,,
t
'1"
a

" ':y ,,:


.':i :'
:

t:'
{

t:

,:: j'

,}-*
",S,,::,
' . 4

sunttransmisede cdtreautoritateaUAT
14284100098
Nota: Terenurile14284100100,14284100099,
de nivelul I in proprietateprivatd.Terenulmarcatcu culoarearosie apa{ine Statuluiin bazaLegii
668-XIUdin23.11.1995.

iti':a
-^l

;:

.o{'f .;."

-\.;. :

:.1,' rt

&

Nota: Terenurile 14284100100, 14284100099, 14284100098 se conturd separat gi se claseazL ca


,zona de litigiu", iar altd,pafiea sectorului identificat se formeazi cu atribuirea ulterioard a numdrului
cadastralqi se inregistreazdin registrul bunurilor imobile.
b) in cazul in care a fost stabilit cd pe terenurile proprietate publici a statului sau UAT de
nivelul II sunt formate qi inregistratein registrul bunurilor imobile terenuri dupl autoritateapublicd
locald de nivelul I in temeiul actelor administrative (ex.: decizia Consiliului local privind aprobarea
materialelor cadastrale in cadrul inregistrdrii primare masive, etc) ftrd respectareaprocedurii de
stabilire iniliald apartenenlei terenului gi frrd consultarea materialelor de delimitare anterioare,
suprafala acestorterenuri va fi inclusi in suprafala terenului proprietate publicd a statului sau UAT
de nivelul II. Decizia Consiliului local emisd anterior urmeazd a fi modificatd la solicitarea
executantuluilucrdrilor. Dacd autoritdlile administraliei publice locale al UAT de nivelul I refuzd sd
modifice decizia,conflictul urmeazd"afi solutionat pe calejudiciard.

1l

c) in cazul in care a fost stabilit cd pe terenurile proprietate publicd a statului sau UAT de
nivelul II, sunt formate terenuri, insd drepturile asupra acestora nu sunt inregistrate in registrul
bunurilor imobile, sau sunt inregistrate drepturile autoritl1ii publice locale de nivelul I in temeiul
actelor legislative (ex.: Codul funciar, Legea cadastrului bunurilor imobile, Legea privind
administratia publicd local6, Legea privind terenurile proprietate publicd qi delimitarea lor, alte acte
legislative), suprafa{a acestor terenuri va fi inclusb in suprafata terenurilor proprietate public[ a
statului sau UAT de nivelul II.
Pentru cazttnlein care hotarele terenurilor, proprietatepublic6, identificate necesitda
26.
fi actualizate se va intocmi un act de constatareprivind modificarea planului cadastral existent al
terenului cu expunereain act a cauzeidivergenlilor apdrutegi modificdrile propuse cu suportul grafic
similar exemplului nr. 5

nr.5
Ex_emplu

it .;

*-.

+r

5.--

situa{iaconformplanuluicadastralexistent

situaliadupdactualizareahotarelorterenului

27. Pentru cazttdrle in care in conturul terenului delimitat sunt incluse terenuri formate
anterior in scopul inregistrdrii dreptului de arendd / locatiune, la delimitarea gi stabilirea hotarelor
terenurilor pot fi primite decizii similar exemplelor 6 Si7.
Pentru apreciereamodului de formare a terenurilor in dependenti de complexitatea situaliei
existente, executantul lucrdrilor anuntd, in mod oficial, administratorul terenurilor publice despre
necesitateaprimirii deciziei respective cu expunereaproblemei apSrutegi propunerilor de formare a
terenurilor identifi care.
AutoritAtile administrafiei publice centrale sau locale in folosinJa cdrei se afl6 terenurile
primesc decizii asupra modului de formare a terenurilor, propuse de executor. Dupd expunerea
poziliei ofi ciale autoritStriirespectiveexecutantul formeazdterenul.
28. in cazul in care autoritatea administratiei publice centrale sau locale primeqte decizia
privind formarea unui teren integru in cadrul cdrui se vor eviden{ia por{iunile de teren transmise
anterior in folosinld I arendd / localiune, autoritatea respectivd va ingtiinta titularii dreptului de
folosinld despre modificdrile care urrrreazda fi introduse in documenta{ia cadastral[ qi va inilia
procedurade modificare a contractelor de arendd/ localiune bazatepe planul geometric al unui teren
integru format.

T2

Exemplunr.6:

th"

"e
.e

l3

Exemplunr.7

I4

Zg, in cazul suprapunerii hotarelor terenurilor proprietate publicd identificate 9i formate cu


hotarele unitalilor administrativ-teritoriale sau hotarele localitdlii similar exemplului nr. 8,

lucrdrilorin m[sura alocdriiresurselorfinanciareexecut[lucrdri de actualizarea


executantul
segmentuluide hotar.
in canil in care in programul bugetar pentru delimitarea terenurilor proprierare publicd sau de

pentruactualizarea
hotarelor
alocatiisuplimentare
serviciului nu suntpreconizate
cdtrebeneficiarul
pentru
crearea
SIA
din contulaloca{iilor
vor fi acttalizate
de i.S.Cadastru
UAT, acestea
,,Registrul
pe
Moldovei"
teritoriul
de
gi
localitdlile
din
al
strdzilor
destatal unitaliloradministrativ-teritoriale

Exemplu nr.8

*4*":'
UAT

alignutal?

trropnatrta
-Atrrlr
Ao.nit.

r
trsltlrca
l.oll*ovaa-

Cubort-

r{l

al6a-re1

a|tulyr

UAT

rsofia

r-ul-Hinceltti

53642()3

i:iqr

't i: ' :

ffi:;"
'T;,t.

15

ttt' uo.r Nesrea r-ul Hinceli

..?'/

30. La determinareahotarelordrumurilor se va lua la bazd prevederileLegii drumurilor.


de
Hotareledrumurilorautonalionaleqi localesedetermindqi sestabilescde la axalor in dependentd
ldtimeafiqiei de teritoriu stabilit[ pentrucategoriarespectivdconformnormativelorde construc{ieqi
exploatarea drumurilor,luind in consideralieparametriiconstruclieidrumurilorin debleuqi rambleu
(terasament),cit qi altor obiecte de amenajamenta drumurilor (podurile, viaductele,pasajele
denivelate,construcfiide ap[rare gi consolidate,trotuarele,pistele pentru cicliqti, locurile pentru
plantaJiilerutiere,qi altedotiri pentrusiguran}acirculatiei).
parcareqi sta{ionare,
31. Hotarele fiqiei de teritoriu destinatd c[ilor ferate se determind conform normativelor qi
materialelor de stabilire a acestora elaborate anterior de cdtre institutul ,,Dneproghiprotrans" qi
coordonatecu serviciile funciare raionale.
32. La delimitarea terenurilor fondului silvic de Stat se va conduce qi de materialele
amenajdrii silvice, de transmitere in fondul silvic qi de eviden{i a planta}iilor silvice, care urmeazda
fi obtinute de la intreprinderile silvice de stat care gestioneazdacesteterenuri (plantatii).
33. La determinareahotarelor terenurilor fondului apelor in hotarele acestora se includ qi
figiile riverane de protectie a apelor rdurilor qi bazinelor de apd in conformitate cu prevederile Legii
cu privire la zonelegi figiile de protecjiea apelorriurilor qi bazinelorde apd.

34. Pentruliniile aerienede transportelectric(LTE) de tensiuneinaltd(35-750kV) seindicd


suprafalaocupat[ de piloni, necesar[ pentru protecfia lor, calculat[ in baza normativelor qi
parametrilorstabili{iin dependen}d
de tipul (modelul)pilonilor.
35. Hotarul terenului identificat se reprezint[ pe planul teritoriulut pnn linie subtire
neintreruptd de culoare rogie - pentru terenurile Statului qi UAT de nivelul II, qi prin linie sublire
albastr[ - pentru terenurile UAT de nivelul I.
36. Fiec[rui teren identificat gi format i se atribuie un numdr (de la 1 la N) care se indic[ intrun cercule! de culoare roqie. Pentru deosebire,terenurile proprietate publici pe plan se evidenlieazd
in mod urmdtor:
a)
terenurile proprietate a statului: culoare galben deschis pentru terenurile din domeniul public
gi prin culoare verde deschispentru terenurile din domeniul privat;
terenurile din domeniul public a UAT de nivelul II se evidenliazd.cu culoare albastrudeschis;
b)
c)
terenurile proprietate a UAT de nivelul I prin culorile: roz deschis - terenurile din domeniul
public qi violet deschis- terenurile din domeniul privat;
d)
terenurile proprietateprivatd - ftrA culoare.
37. in localit[1ile, unde nu au fost efectuatelucrdrile de inregistraremasivd se va efectua
delimitarea terenurilor proprietate publicd a statului qi UAT de nivelul II. Pentru a evita aparilia
ulterioar[ a litigiilor funciare, limitele hotarelor de teren se vor stabili in naturd prin metoda
instrumentaldqi in baza documentelorspecificate in pct. 22 al prezenteiinstructiuni.

38. Identificareaterenurilorproprietatepublic[ se finalizeazdcu reprezentarea


pe planul
teritoriuluia hotarelorterenurilorproprietatepublic[, inclusivdomeniulpublic sauprivat.
39. Hotarele terenurilor identificate qi rcprezentatepe plan dupd necesitatese precizeazb,cu
ieqireain teren qi efectuareamdsurdrilor instrumentale.

16

C. Elaborarea proiectului de formare a terenurilor proprietate publicl.


40.
Elaborareaproiectului de formare a terenurilor proprietatepublicd in mod masiv parcurge
urmdtoareleetape:
a)
de lucru (in continuare- proiect de lucru),
b)
coordonareaproiectului de cdtre comisia de delimitare a terenurilor ( in continuare - proiect
coordonat)
aprobareaproiectului de cdtre consiliul local (in continuare- proiect aprobat)
c)
41. Proiectul de lucru se coordoneazdcul.
primarul UAT;
specialistulpentru reglementarearegimului funciar al primdriei;
geful serviciului raional rela{ii funciare qi cadastru;
autoritdlile imputernicite de administraregi gestionarea terenurilor proprietatepublicd a statului;
reprezentantulARFC (numai pentru terenurile proprietatepublicd a statului).

comisiilor de
42. in proiectulde lucru se indicdtoateobiectiilegi propunerilereprezentantilor
delimitarea proprietdJiipublice,careunneazda fi luatein consideraliepentruintocmireaproiectului
planuluide formarea terenurilorproprietatepublica.
43. Proiectul de lucru coordonat serveqtedreptbazd pentru intocmirea proiectului de formare
a terenurilor proprietate publicd pe teritoriului unitdjii administrativ-teritoriale, care urmeazd a ft
prezentatcomisiei de delimitare a terenurilor pentru coordonare.
44. in cazul in care reprezentan{iiautorit[1ilor administra]iei publice centrale sau locale refuzd
coordonareaproiectului de formare a terenurilor proprietate publicd, executantul lucrdrii va intocmi
un proces-verbalprivind refuzul coordondrii proiectului qi motivele acestuiape fiecare teren separat,
qi va transmite parfilor in vedereasolutiondrii litigiului pe cale de judecatS.
La rindul sdu, executantul lucrdrilor de delimitare va evidentia aceste terenuri pe
proiectul de formare cu alte atribute, calificind acestea ca terenurile aflate in litigiu ("zona de
litigiu"), careurmeazdafr solulionatein instanfade judecatd.
Astfel, terenurile calificate ca ,,zona de litigiu" se formeazd ca contururi separate,
haquratepe plan, insd acestoranu se atruie numerelecadastrale.
45.
Pentru intocmirea proiectului de formare a terenurilor proprietate publicd executorul
lucrdrilor solicitd de la Oficiul Cadastral Teritorial rezervarea numerelor cadastrale pe mdsura
realizdrii proiectului in fiecare sectorcadastral.
46. Proiectul de formare a terenurilor proprietate publicd se intocmegte separat pentru
terenurile Statului, UAT de nivelul I qi UAT de nivelul II, conform anexei nr. 7-8 la prezenta
Instructiune, qi include urmdtoarele:
- imagini ortofoto existente(de cea mai inalt[ calitate)
- hotarele administrative al unitdlii teritoriale (sat, comun[), redat[ prin linie groasdneintreruptdde
culoare albastru-inchis;
- hotarele sectoarelorcadastraleredate prin linie neintreruptdde culoare verde;
- numerelesectoarelorcadastrale;
- hotarul intravilanului localitdtilor redat[ prin linie groasdintrerupt[ cu punct;
- hotarele terenurilor inregistrate in baza de date a i.S. Cadastru redate prin linia neintreruptd
sublire de culoare neagrd;
- hotarele terenurilor nou formate, proprietatepublicd, qi numerotareacontururilor formate;
- schemagenerald;
- hotareleterenurilor aflate in litigiu ("zona de litigiu");
I7

semneconventionale;
tabel cu descriereaterenurilor identificate qi formate;
coordonarea cu membrii comisiei de delimitare (prin aplicarea semnlturilor persoanelor
responsabileimputernicite qi qtampilele autoritdfilor );
cliqeu: denumirea intreprinderii care a intocmit planul, numele prenumele executorului qi
persoaneiresponsabiledin cadrul intreprinderii, anul gi luna intocmirii planului, scara.
Tabel cu descriereaterenurilor identificate qi formate conJineurmdtoareleinformalii:
numerelecontururilor formate in urma identificdrii terenurilor proprietatepublicS;
numerele cadastraleale terenurilor proprietate publicd inregistrate anterior in registrul bunurilor
imobile;
numerele cadastraleale terenurilor proprietate publicd identificate recent qi rezervate de oficiul
cadastralteritorial;
suprafataidentificat[ a terenurilor;
domeniul proprietdlii publice (public sauprivat),
in notd se indic[ statutul terenului (inregistrat / format I zonade litigiu )

47. Concomitent cu elaborarea proiectului de formare a terenurilor proprietate public[ se


intocmeqte Lista terenurilor proprietate publicd (pentru fiecare autoritate publicd centralS, pentru
administratiapublicd localdde nivelul I qi nivelul II), conform anexelor nr. 1, nr. 2,nt.3 laprezenta
instructiune.
Lista terenurilor proprietatepublicd include urmdtoareleinformalii:
48.
a) num[ru] conturului (terenului) format,
b) numdrul sectorului cadastral sau numdrul cadastral de bazd (in cazul delimitdrii terenului
inregistrat anterior),
i
c) locul amplasdrii (extravilan sau intravilan) qi/sauadresa,
d) categoriade destinafie,
e) modul de folosinJdfunciard (cod gi denumirea),
0 domeniul proprietdtii publice (public sauprivat),
g) suprafataterenului,
h) titularul dreptului de folosinld asupraterenului.
49. Proiectul de formare a terenurilor proprietate public[ se coordoneazd,in final de cdtre
comisiile de delimitare a terenurilor enumeratein pct. 18 a prezenteiinstrucliuni.
Dupd coordonare, acesta se considerddrept temei pentru intocmirea Proceselor-verbale
cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publicl qi a planului geometric a terenurilor
delimitate.
Procesul-verbalva con{ine informa}ie despre numdrul de terenuri identificate gi formate,
50.
numdrul atribuit (conform planului) qi sectorul cadastral in care este situat obiectul, obiecliile qi
propunerile la delimitarea terenului.
De asemeneain Procesul-verbalse va indica urmdtoarea informatie:
a) tipul hotarelor de teren stabilite (generalesau fixe),
b) metodacolectdrii datelor qi cod colect (ex. geodezicd_l0l; vectoizareape materialeleortofoto
scara1:5000_313,etc.)
c) caracteristica materialului cartografic utllizat: denumirea materialului, m[rimea picsel, anul
credrii (ex.: ortofoto,40, 2007;ortofoto, 20,2007; ortofoto, 20,2011; etc ).
de comisia de delimitare a terenurilor in dependentdde
51. Proces-verbalse contrasemneazd
tipul proprietdtii gi se confirmd prin aplicareagtampilelor autoritetilor imputernicite.
l8

cu privire la delimitareaterenurilorproprietatepublic[, intocmit


52. La fiecareProces-verbal
conformanexelornr. 4, nr. 5, nr. 6 la prezentainstrucliune,seva anexa Listaterenurilorproprietate
publicddelimitategi proiectul de formarea terenurilorproprietatepublicdcoordonat.
53. Planul geometric a terenurilor delimitate (la nivel de sector (-oare) cadastrale)se
qi conlineurmdtoareleinformatii:
intocmeqtein conformitatecu anexa9laprezentaInstrucJiune
generald;
a) schema
b) hotarelesectoruluicadastral;
c) hotareleterenurilor,proprietatepublicS,delimitate;
aleterenurilordelimitate;
d) numerelecadastrale
e) tabel cu descriereaterenuriloridentificateqi formate(numdrcadastral,suprafa{a,categoriade
modulde folosin![, domeniulpropriet6{ii);
destinaJie,
f) semneconventionale;
regimului
g) coordondrilecu reprezentanJii
APL de nivelul I (primar,inginerpentrureglementarea
funciar);
h) cligeu: denumireaintreprinderii care a intocmit planul, numele prenumeleexecutoruluiqi
persoaneiresponsabile
din cadrulintreprinderii,anul qi lunaintocmirii planului,scara.
54. Pentru terenurile delimitate ale APC qi APL de nivelul II se intocmeqte plan geometric
separatfie la nivel de sector cadastral (pentru mai multe terenuri amplasateintr-un sector cadastral)
sau pe fiecare teren in parte, in cazul in care intr-un sector cadastralsunt amplasateciteva terenuri
delimitate ale APC ti APL de nivelul II.
55. in cazul in care, hotarele terenurilor, proprietate publicd, au fost identificate prin metoda
instrumental[ gi coordonate cu proprietarii terenurilor adiacente,?n mod obligatoriu se intocmegte
separat planul geometric al terenului cu indicarea coordonatelorpunctelor de cotitur5.
Iar pentru cazurile stabilirii hotarelor terenurilor in baza planului ortofoto coordonatele
punctelor de cotiturd a hotarelor nu se indicd pe plan.
A. intocmirea dosarului tehnic a lucririlor cadastrale efectuatein cadrul delimitirii
terenurilor proprietate publicl.
56. La efectuarealucrdrilor de delimitare in mod masiv pentru terenurile proprietateapublicd
a Statului amplasatein hotarele administrative a unei UAT de nivelul I, dosarul tehnic se intocmeqte
separatpentru terenurile care apartin la un titular fie autoritateaadministraJieipublice centrale sau
delindtorul dreptului de folosinld.
57. Componen{adosarului tehnic:
a) Foaia de titlu, semnatd de persoand de conducere a intreprinderii (persoand responsabild de
calitatealucrdrilor) qi executorul lucr5rilor;
b) Memoriul explicativ;
c) raportul pentru executareamdsurdtorilor instrumentale(dupd caz);
d) Lista terenurilor proprietate public6, aflatd in administrarea autoritdlii publice centrale qi locale
de nivelul I gi II *;
e) Materialele care au stat la baza identificdrii gi stabilirii hotarelor terenurilor (documentelede drept
asupra terenurilor, alte materiale normative qi informative, in care sunt stipulate parametrii
obiectivului (materialelede atribuire, evidenld,grafrcd,,amenajaresilvic[, etc.) *.
f) Materialele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publicd a statului gestionate de
ministerul (autoritateaadministratiei publice centrale)/ UAT de nivelul I sau II respectiv:
- lista prealabilda terenurilorproprietatepublic[ identificate*;
t9

procesul-verbal
cu privire la delimitareaterenurilorproprietatepublicd;
lista terenurilor proprietatepublicd coordonatdcu autoritatea imputernicitdde administrarea
bunurilor;
proiectulde formarea terenurilorproprietatepublic6;
proiectulplanuluigeometrica terenurilordelimitate;
in cazulin carem[surf,rileau fost efectuateinstrumental- planurilegeometricepentrufiecareteren
delimitat;
58. Memoriu explicativ descrie:
e)
temeiul inilierii lucrdrilor cu referire la actelelegislativeqi normative,ordinile qi dispoziliile
autoritAlilor administra{ieipublice centraleinteresate,alte documenterelevante;
f)
scopul gi modul de executarea lucrdrilor;
g)
baza cartografic[ utilizatd pentru identificarea qi stabilirea hotarelor terenurilor proprietate
publicd;
h)
acte legislative, normative, administrative, de amenajare gi organizare a teritoriului, etc
utilizate pentru identificarea qi stabilirea hotarelor terenurilor proprietate publici cu anexarea
acestora;
i)
suprapuneriidentificare cu stabilirea tipului acestora(,,virtuale" sau,,reale");
j)
suprafelele totale identificate pe un administrator / gestionar gi separat pe terenuri
identificate.
k)
diferenlele de suprafe{i din acte de drept qi altd documenta}iarelevantd gi cele obtinute in
urma lucrdrilor de identificare qi stabilire a hotarelor;
l)
metodele de oblinere a coordonatelorpunctelor de cotiturf, a terenurilor, precizia misurdrilor,
utilajul folosit, metode de prelucrare a datelor, alte informatii specifice - in cazul executdrii
mdsurdrilor de teren instrumentale,
m)
alte informaJii specifice.
59. Componenteledosarului tehnic se intocmescpe suport de hirtie qi in format digital.
Exemplarul dosarului transmis la pdstrarea in arhiva i.S. ,,Institutul de Proiectdri pentru
OrganizareaTeritoriului" in mod obligatoriu va fi intocmit in componentadeplin6.
Restul exemplarelorpe format analogic (hirtie) nu se completeazdcu compartimentelemarcate
cu semnul,, * ,,.
60. Dosarul pentru terenurile proprietate publicd a Statului se intocmeqte in 5 ex.: primul
exemplar al dosarului se prezintd autorit[tii publice centrale respective; al doilea exemplar (inclusiv
informalia digitald) - oficiului cadastralteritorial; al treilea exemplar - serviciului relalii funciare qi
cadastru din cadrul APL de nivelul II, al patrulea exemplar - pentru arhiva executorului, iar a
cincilea exemplar se transmite la plstrarea in arhiva i.S. ,,Institutul de Proiectdri pentru Organizarea
Teritoriului".
61. Dosarul pentru terenurile proprietate publicd a UAT de nivelul II se intocmeqtein 4 ex.:
primul exemplar al dosarului se prezint[ autoritdlii APL de nivelul II; al doilea exemplar (inclusiv
informaJiadigitald) - oficiului cadastralteritorial; al treilea exemplar - pentru arhiva executorului, iar
apatraleaexemplar se transmite la pdstrareain arhiva i.S. ,,Institutul de Proiectdri pentru Organizarea

Teritoriului".
62. Dosarulpentruterenurileproprietatepublicd a UAT de nivelul I se intocmeqtein 5 ex.:
primul exemplaral dosaruluise prezintdautoritdlii APL de nivelul I; al doilea exemplar(inclusiv
informajiadigitald) - oficiului cadastralteritorial; al treilea exemplar- autoritdlii publice locale de
nivelul II; a patralea- pentruarhivaexecutorului,iar a cincileaexemplarsetransmitela pSstrarea
in
arhiva i. S.,,Institutulde Proiectlri pentruOr ganizarea
Teritoriului".

20

63. Lafrnalizarea lucr[rilor de delimitare executantulva intocmi pachetul digital, care include:
a) dosarul tehnic in formatul .pdf
b) informatia grafrcd in unul din formatele: .mid/.mif , .tab (mapinfo file), ESRI shapefile, .dxf /
.dwg (autocadfile)
64. Cerinlele pentru componenla gi structura informafiei grafice sunt stabilite de instructiunea
cu privire la modul de tinere a bazei de date privind delimitarea terenurilor proprietate publicd
aprobatede ARFC.
Capitol III.

CONTINUTULLUCRAnrr,OndeDELIMTTARE
a TERENURILORPROPRIETATE
PUBLICA
iN vroo sELECTrv.
65. Lucrdrile de delimitare a terenurilor proprietatepublicd in mod selectiv includ urmitoarele
etape:
a) lucrdri pregdtitoare;
b) identificarea terenului proprietatepublic6, inclusiv pe domenii (public sauprivat);
c) elaborareaplanului geometric a terenului proprietateproprietatepublic[;
d) intocmirea dosarului tehnic de stabilire I aclntalizarea hotarelor terenului proprietatepublicd.
A.
a)

b)
B.

Lucrlri pregititoare
66. Lucrdrile pregdtitoareinclud:
Acumularea bazei cartografice qi altor informalii necesare executdrii lucr[rilor de la
intreprinderile de Stat, in care ARFC exercitd functia de fondator, autoritdtile APC gi APL
corespunzdtoare(fragmentul planului cadastral existent qi planul orto-foto al teritoriului,
documentatia de atribuire a terenului, informalii din registrul bunurilor imobile referitoare la
terenul supus delimitdrii, informalii din cadastrul funciar general qi evidenla graficd,
materialeledelimitdrii anterioare, etc. ).
incheiereacontractului de executarea lucr[rilor.
Identificarea terenurilor proprietate publicl, inclusiv pe domenii (public sau privat).

67. Stabilirea apartenen{eiterenului qi identificarea hotarelor terenului proprietate publicd se


efectueazd,
cu aplicarearegulilor generalespecificatein capitolul II, lit. B a prezentei Instructiuni.
C.

Elaborarea planului geometric a terenului proprietate publicl

68. Lucrlrile de elaborare sau actualizare a planului geometric, inclusiv stabilirea sau
actualizarea hotarului terenului proprietate publicd, efectuareamdsurdrilor cadastrale pe teren qi
prelucrarea datelor, intocmirea planului geometric, se executd in conformitate cu prevederile
Instrucliunii cu privire la modul de elaborare gi actualizare a planurilor cadastralegi geometrice in
vigoare.
D.

intocmirea dosarului tehnic de stabilir e / actaalnare a hotarelor terenului proprietate


publicl

69. Dosarultehnicse intocme$te


cu respectarea
conditiilorspecificate
in Instructiunea
cu
privire la modul de elaborareqi actualizare aplanurilor cadastraleqi geometrice.

21

terenului9i stabilirrr
70. Totalitateadocumentelorcareau statla bazaidentificirii apartenenlei
hotarelor terenurilor (documentelede drept asupra terenurilor, alte materiale normative 9i
informative,in caresunt stipulateparametriiobiectivului(materialelede atribuire,evidenJlgraficd,
silvic6,planulde delimitarea terenurilorproprietatepublic6,etc.)seanexeaz[la dosar.
amenajare
Capitol IV. VBRIFICAREA 9i RECEPIIA
DOSARULUI TEHNIC
71.. Dosarultehnic a lucrdrilorcadastraleefectuatein cadruldelimitdriiterenurilorproprietate
publicd qi pachetuldigital se prezintd ofrciului cadastralteritorial spre recepfie.La verificarea
constatd:
con{inutuluidosaruluitehnic,persoanaresponsabild
in formatpe hirtie qi fiqier in format
dosarului
tehnic
tuturor
compartimentelor
a) existenJa
b)
c)
d)
e)

0
s)

electronic;
existenla semndturilorpe foaia de titlu, existenla gtampilei intreprinderii;
existenJasemndturilor qi qtampilelor in procesul verbal gi in alte documenteanexate;
complexitateainformajiei grafice (tabelelor) prezentatespre receptie;
complexitateainforma{iei atributive pentru tabelelepr ezentate;
corespundereainforma{iei din proiectul de formare a terenurilor proprietate publicd qi planul
geometric pe suport de h0rtie cu cele din formatul electronic;
amplasareaterenului inbaza de date grafrcd,,corectitudineaincadrdrii limitelor acestuiafafd de
terenurile adiacenteinregistrate (topologia cu terenurile adiacenteqi, dupd caz, topologia cu
hotarul unitdtii administrativ teritoriale), corectitudineanumdrului cadastral,etc.

cazul in care terenuri proprietate publicd sunt formate in conditiile existen{ei


,,suprapunerilorvirtuale", materialelese receptioneazddacd"nu sunt alte obieclii.
Pentru cazurile similare exemplului nr.l-2 suprapunerile(erorile) vor fi corectatein cadrul unui
Program de Stat privind corectareaerorilor.
Pentru cazui'le similare exemplului nr. 3 qi nr. 5 suprapunerile (erorile) vor fi corectate
concomitent cu delimitarea terenurilor proprietate publicd de cdtre executorul lucririlor de delimitare
prin repozitionarea(sistematizarea)terenurilor pe bazamaterialelor ortofoto.
72. in

in cazul in care terenuri proprietate publicd sunt formate in condiliile existentei


,,suprapunerilor reale" (vezi p. 25.2, lit a) ), se procedeazd in mod urmdtor: pdrfii terenului
identificat, ca proprietatepublicd a Statului sau UAT de nivelul II, care include ),zonade litigiu" se
atribuie un num[r cadastralseparat.
73.

74. in cadrul procesului de receptie a materialelor persoanaresponsabitddin cadrul OCT


activeazdnumerele cadastraleterenurilor delimitate rezew ateanterior.
75. in cazul in care sunt depistateobieclii fata de componenJaqi conlinutul dosarului tehnic
persoanaresponsabilSdin cadrul OCT va intocmi procesulsau fala de informalia digitald prezentatd,,
verbal de constatarea divergen(elorqi va restitui executorului dosarul tehnic pentru corectare.

Capitol V. APROBAREA MATERIALELOR DE DELIMITARE.


76. Materialeledelimitirii terenurilorproprietatepublicd,recep{ionatede OCT, se transmit
autoritdlilor administralieipublice locale pentru aprobare prin decizia consiliilor locale (sdtesc
(comunal),ordqenesc
(municipal)).

22

inregistrdriiin registrulbunurilorimobiie a terenurilor,delimitatein


77. pentruasigurarea
materialelede
mod masiv in cadrul Programuluide Stat, executorullucr[rilor prezinta ARIC
de OCT.
publicl, receplionate
delimitarea terenurilorproprietate
7g. ARFC inainteazaGuvernuluimaterialeledelimit[rii terenurilorproprietatepublica a
listelorterenurilordelimitate.
pentruaprobarea
statuluireceplionate,
publicaa statuluisaua UAT de nivelui II
79. in cazulin care terenuldelimitat,proprietate
dejaesteinclus in HotdrireaGuvernuluiprivind aprobareaCadastruluifunciar generalanual'atunci
aprobarea
pentrueliberareatitlului de autentificarea dreptuluide{indtoruluide terennu estenecesard
prin deciziaconsiliuluilocal a UAT pe teritoriul cdreiase afl6
iepetat[ a materialelorcadastrale
terenul.
CapitolVI.
iXNNCTSTRAREATERENURILOR PROPRIETATEPUBLICA.
de cdtre
80. inregistrareaterenurilor proprietatepublicd qi a drepturilor asupralor se efectueazd
de delimitarea
teritorialein a cdruiruzdde ac{iuneestesituatterenul,inbazamaterialelor
oficiile cadastrale
in registrul
de drept care servesctemei pentruinregistrare
terenurilorproprietatepublicagi docurnentelor
bunurilorirnobile.
seprezintd:
publicda statuluila OCT,materialele
terenurilorproprietate
81. Pentruinregistrarea
de cbtreexeclltor- pentru lucrdrile efectuatein mod masivconform programului de stat,
a)
de c6tre administrator/titularul dreptului de folosintd asupra terenului sau executorul
b)
lucrf,rilor cadastrale,dacd conditiile contractualeprevdd aceasta,pentru lucrdrile efectuatein mod
selectivsaumasiv in afara programuluide stat.
asupralor seefectueazd:
terenurilorgi drepturilorde proprietate
82. inregistrarea
a) frrd cerereatitularilor de drepturi qi din contul surseloralocatedin bugetul de stat pentru
lucrdrileefectuatein mod masiv conform programuluide stat ;
b) la cerereatitularilor de drepturi 9i din contul acestuia- pentru lucrdrile efectuatein mod
selectivsaumasiv in a1-araprogramuluide stat.
Terenurileproprietate publicl a statului qi dreptul de proprietate asupra lor se vor
inregistra,dupd caz:
a) in temeiul Hotdrdrii Guvernuluiprivind aprobarealistelor terenurilorproprietatepublici a
statului gi in baza planului geometric al terenurilor delimitate (la nivel de sector(oare)cadastrale)
receplionatde OCT - pentru lucr6rile efectuatein mod masiv in cadrul programuluide stat,sau
b) Hotdrdrii Guvernului privind aprobarealistelor terenurilor proprietatepublic[ a statului
sau Hotlrdrii Guvernului privind aprobareacadastruluifunciar qi in baza planului geometric al
terenurilor delimitate (la nivel de sector(oare)cadastrale)recepJionatde OCT, concomitent cu
inregistrareadrepturilor in temeiul titlului de autentificarea drepturilordelindtoruluide teren pentru
lucrarile efectuatein mod masiv in afaraprogramuluide stat.
c) in temeiul Hotdrdrii Guvernului privind aprobareacadastrului funciar gi in baza planului
geometrical terenuluireceplionatde OCT, concomitentcu inregislrateadrepturilor in temeiul titlului
de autentificareadrepturilor defindtoruluide teren - pentru lucrdrile efectuatein mod selectiv.
83.

proprietatepublicaa UAT de nivelul I gi II se vor inregistra:


84. Terenurile
a) in temeiul deciziei consiliului local al UAT de nivelul I privind aprobareamaterialelorde
delimitare, in temeiul deciziei consiliului local al UAT respectivprivind aprobarealistei terenurilor
23

propdetateUAT de nivelul I sau II qi in baza planului geometric al terenurilor (la nivel de sector
(oare)cadastrale)receplionatde OCT - pentrulucrdrile efectuatein mod masiv.
b) in temeiul deciziei consiliului UAT de nivelul I privind delimitarea terenului proprietate
publicd UAT de nivelul I sau II qi aprobareaplanului geometrical terenului, planului geometric
in mod selectiv.
receplionatde OCT - pentru lucrdrile-efectuate
85. La inregistrareaterenurilor proprietate publici in mod obligatoriu se inscrie domeniul
propriet[lii (public sauprivat).
86. Pentru cazurtle ,,suprapunerii virtuale" expuse in p. 25.I a prezentei Instrucliuni,
inregistrareadrepturilor se va eI-ectuaindiferentde suprapunerileidentificate.

..-\

87. Pentru cazurile ,,suprapuneriireale" expuse in p. 25.2, lit. a) qi lit. b) a prezentei


Instrucfiuni, inregistrareadrepturilor se va efectuanumai dupd excludereaterenuluiclasatQa,,zofia
de litigiu" din componenlaterenuluiformat, careurmeazdsdfte inregistrat.
Pentru cazul ,,suprapuneriireale" expuse in p.25.2, lit. c) a prezentei Instrucfiuni,
terenurile identificatese inregistreazd,,dac6,nu sunt alte obieclii, in temeiul actelorenumsratein pct.
83-84.
CapitolVII.
AUTENTIFICAREA DREPTULUI DETINATORULUI DE TEREN.
88. Titlul de autentificarea dreptului delindtorului de teren, proprietatepublicd a statului se
elibereazdde cdtre ARFC la solicitareaadministratorului/titularulluidreptului de folosinld asupra
terenuluisi din contul acestuia.
89. La delimitareaterenurilor proprietatepublicd a statului, titlu de autentificarea dreptului
delinhtoruluide teren se perfecteazd.intemeiul:
a) HotdrArii Guvernului privind aprobarealistelor terenurilorproprietatepublicd a statului qi
inbazaplanului geometrical terenurilordelimitate(la nivel de sector(oare)cadastrale)receplionatde
OCT - pentru lucrdrile efectuatein mod masiv in cadrulprogramuluide stat;
b) Hot[rArii Guvernului privind aprobarealistelor terenurilor proprietatepublicd a statului
sau HotarArii Guvernului privind aprobareacadastruluifunciar gi in baza planului geometric al
terenurilor delimitate (la nivel de sector(oare)cadastrale)recep{ionatde OCT - pentru lucrdrile
efectuatein mod masiv in afaraprogramuluide stat.
c) Hotdrdrii Guvernului privind aprobareacadastruluifunciar qi in bazaplanului geometrical
terenuluidelimitat, recep{ionatde OCT, precum qi a extrasuluidin registrul cadastralal delinatorilor
de terenurieliberatde cdtreAPL de nivelul I in coordonarecu serviciul raional pentrureglementarea
regimului proprietdfiifunciare- pentru lucrdrile efectuatein mod selectiv.
90. Titlul de autentificarea dreptului delindtorului de teren, proprietatepublica a UAT se
elibereazdde autoritf,tieadministra{ieipublice localela solicitareagestionaruluiterenului.
CapitolVIII. DISPOZITII FII\ALE
91. Rezultatelescontaleca urmare areahzdrii lucrdrilor de delimitare a terenurilorproprietate
publicd sint:
inregistrareaterenurilor proprietatepublicd a statului qi a unitdlilor administrativa)
teritoriale de nivelul I gi II, fapt care asigurd proteiareadrepturilor asupra terenurilor proprietate
publica gi integritateaterenurilorin hotarestabilite;

a/1

identificareainstrf,indrilorilicite a terenurilo,prol.i.tute publicd a statului de cdtre


b)
autoritdtileadministrafieipublice localegi informareaautoritililo{ administra}ieipublicecentralein
vedereaintreprinderii mdsurilorderigoare,evitareainstrdindriiiliQitepe parcurs;
c)
identificarea erorilor comise in cadrul elabordfii proiectelor de organizarea
inplanificareamdsurilorde corectarea erorilorgi corectarea
acestQra,
dupbcaz(ex.: suprapunerea
cu
terenurileproprietatepublici), fapt ce conducela ridicareacalitali{datelorcadastrale;
d)
organizneagi efectuareain paralela lucrdrilor de actualizarcgi stabilirea hotarelor
administrativ-teritoriale,
(erorile)cu situ{1iarealf,din teren;
lichidind necoincidenlele
e)
asigurareaautoritAlilor administraliilorpublice locale cu datele veridice pentru
gestionareaterenurilor, inclusiv pentru primirea deciziilor corJecte,linerea cadastruluifunciar,
stabilireapreJuluinormativla instrdrinarea
terenurilorpublicedin {omeniul privat,etc.
92. Anexelenr. I - nr. 9 suntparteaintegrantia prezenteifnstrucfiuni.

25

Coordonat:

Directorgeneral

ri

$ef direcfie

$tefan

u Alexei

$efdireclie cadastru

C-{rviaul

$efsecliejuridicd
Directori.S. rPOr

Ni laescuCristina

i.S.Caoa
Direcror

26

v Ansela

/;'fu*
z-tzz{

Anexa nr. I

L I STA
terenurilor proprietatepublici a statului careseafli in
administrarea
(denumirea autoritdtii publice centrale )

gestionarea
(denumireatitularuluide dreptuldelindtonrluideteren)
(denumirea
codulzoneicadastrale)
UAT, raionulruTA Gitgiruzia,
q}

= :
! l r
+ r o
E h
O ^

- =
n O
=!t

o ' =

o t E
r
E 9

G C )

'> 2 N8

'=tr
E- . .5 5

Et'1

i F

E g

Td
E 3 E

g.E

i >
C F

< 6

? E
o.= >

G . =
q ) l r g

EHH

O g E
bo

Ntrodulde folosin{5
funciarl

g;

.29{a
g E
E

: 6
= h
a ,

codul

denumirea

Titularul
dreptului de
folosinfl

=
q

)
)

Intocmit de

Denumirea gestionarului terenului


Functia

numele gi prenumele

semndtura

Funclia

numelegi prenurnele

semndtura

Denumireaintreprinderii- executor

26

Anexanr. 2

L I STA
terenurilor cetin de domeniul public
administrativ-teritoriale de nivelul II
(denumirearaionului,

ipiului / UTA Gdgduzia)

(denumireaUAT, raionul, municipiul /


,CB

Numtrrul
conturului
(terenului)
format

3 *..F.gE

A,.E
F

- . =

Er-l
9

Amplasarea
ternului
(extravilan,
intravilan)

aiE
E

E{1 .- E3 F
=
I

Intocmit de :
functia
numelegi prenumele
s
(inginer pentrureglementarea
regimului funciar a raionului,

numelegi prenumele
(inginer de la compania-executor)

27

Titularul
dreptului de
folosinfii

Anexanr. 3

L I S T A
terenurilor proprietate publici (domeniul
administrativ-teritoriale de nivelul I
(denumireaUAT, raionuVmunicipiul /

) a unitifii
Gdgduzia, codul zonei cadastrale)

)cl
c l . .

Numirul
conturului
(terenului)
format

! Er-I.

Amplasarea
ternului
(extravilan,
intravilan)

Titularul
dreptului de
folosinfi

r{ .E
iac
E3 F
Z-

tc
I

sen
numelegi prenumele
functia
(inginer pentrureglementarea
regimului funciar al primdriei)

funcfia

numelegi prenumele
(inginer de la compania-executor)

28

semndtura

Anexa4

Proces-Verbal

cu privire la delimitareaterenurilorpfoprietate
publici a Statului, administrate lgest[onate de

amplasate in
I
din r,

satul (ora$ul)

200

"

(denumirealocalitdlii)

L. in conformitate cu Legeanr. 91-XVI din 5 aprilie 20p7privind terenurile proprietate


publicl qi delimitarealor, comisiade detimitareL terenurilor proprietatepublicl a Statului in
componenfa:
Primarul satului (comunei, oraqului)
(numele,prenumele)

(denumirea)
Specialistul

pentru

reglementarea

regimului

funciar
(denumirea )

(numele,prenumele)

$eful serviciului rela{ii funciare qi cadastru al Consiliului


(denumirea)

(numele,prenumele)

Reprezentanulresponsabilal autoritlfii administrafieipu

centrale

(denumireaautoritdtiipublicecentrale
(functia,numele,prenumele)

Reprezentanulresponsabilal titularului dreptului de folosinfl a terenului


(denumireaintreprinderii, instituliei,etc
(functia,numele,prenumele)
Reprezentantul Agenfiei Rela{ii Funciare qi Cadastru
(frmcfia,numele,prenumele)
(func{ia,numele,prenumele)

Reprezentantuli. S. Institutul de Proiectlri pentru Organ

Teritoriului

(funcJia,numele,prenumele)

a efectuatlucrlri de delimitarea terenurilor proprietatepubli]ci a Statuluidin domeniulpublic


qi privat, care seaflI in administrarea/ gestiunea

(denumirea autoritiJii publice centrale

publicl a Statului au fost

$i ca rezultat pe proiectul de formare a terenurilor prop


terenuri cu suprafafatotali
identificate qi formate

ha, inclusiv:
ha, in sectorul

terenuri, cu suprafa{a

a) din domeniul public


cadastral:

(seindicdnumdrulsectoruluicadastral,
numdrulconferitbun ui imobil gi suprafata)

b) din domeniul privat


cadastral:

terenurio cu suprafa{a

(seindicdnumdrulsectoruluicadastral,
numdrulconferit

tald

ha. in sectorul

i imobilqisuprafata)

conform Listei terenurilor proprietate publici a Statului (se a


2. Obiectiile qi propunerile la delimitarea terenurilor

3. Prezenful Proces-Verbal se legallz,eazd, prm

turile membrilor comisiei de

delimitareqi seautentifici cu qtampila

(semndtura)

(numeleprenumele)

30

Anexa5

Proces-Verbal
cu privire la delimitareaterenurilor proprietatepublici a

(denumireaUAT de nivelul II )

amplasatein
(denumirea UAT)

din ,r_

satul (oraqul)

200

,t

(denumirealocalitdtrii)

f.

in conformitate cu Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile

proprietate publici qi delimitarea lor, comisia de delimitatea

urilor proprietate publicl a

UAT de nivelul II in componen{a:

raionului
Preqedintele
(numele,prenumele)

(denumirea)

Primarul satului (comunei,oraqului)


(denumirea)

$eful serviciuluirelafii funciaregi cadastrual Consiliuluira

(numele, prenumele)

(denumirea)

(numele,prenumele)

Reprezentantul i. S. Institutul de Proiectiri

pentru Organiza

Teritoriului

(functia,numele,prenumele)

a efectuatlucrlri de delimitarea terenurilor proprietatepu


proiectul de formare a terenurilor proprietate publicl a UA
qi formate

terenuri cu suprafafatotall
(se indici numdrul sectorului cadastral,numdrul conferit

conform Listei terenurilor proprietate publici (se anexeazl).

3l

a raionului Ei ca rezultat pe
de nivelul II au fost identificate
, inclusiv:
i imobil qi suprafala)

2. Obiecliile qi propunerile la deHmitarea terenurilor

3. Prezentul Proces-Verbalse legalweazi"prin semnl

membrilor comisiei de

delimitare qi seautentifici cu gtampila

(numeleprenumele)

(semndtura)

32

Anexa6

Proces-Verbal
cu privire la delimitarea terenurilor pfoprietate
publici a unitifii administrativ-teritoriale

satul(oraqul)

200

din rr_"

(denumirea
localitafii)

f . in conformitate cu Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 20p7 privind terenurile proprietate
publici qi detimitarea lor, comisia de delimitare a terenurilo[ proprietate publicl a UAT de

nivelul I in componen{a:
oraqului)
Primarul satului(comuneio
(denumirea)

(numele, prenumele)

Specialistul pentru reglementarea regimului funciar al primiriei


(denumirea)
(numele, prenumele)

$eful serviciuluirela{ii funciaregi cadastrual Consiliuluiraio{al

(denumirea)

Reprezentantul consiliului raional

Reprezentantuli. S.Institutul de Proiectlri pentru Organizar$aTeritoriului


(func1ia,numele,prenumele)

a efectuat lucrlri de delimit^re ^ terenurilor proprietate $ublici a uniti{ii administrativteritoriale din domeniul public Ai privat, qi ca rezultat pe prfoiectulde formare a terenurilor
proprietatepublici a UAT de nivelul I au fost identificateqliformate
suprafa{a totall

terenuri cu

ha, inclusiv:
rslv:

a) din domeniul public:

terenuri, cu suprafa{a tot{li


(seindicdnumdrulconferitbunuluiimobil qi s

aa
JJ

ha. inclusiv:

b) din domeniulprivat:

terenuri,cu suprafaJatota

haoinclusiv:

(se indicdnumdrulconferit bunului imobil gi

conform Listei terenurilor proprietate publicl (se anexeazi).


2. Obiectiile qi propunerile la delimitarea terenurilor

3. Proces-Verbal se legalizeazi prrn semnlturile

comisiei de delimitare qi se

autentificl cu gtampila

(semndtura)

(numele prenumele)

34

rrt
ca

.]