Sunteți pe pagina 1din 5
RASPUNSURI Capitolul | 4. b) 6d) 11. a) 16. b) 2. ¢} 7 oc) 12, c) 17. c) 3. a) 8. b) 13. B 18. client 4. ib) 9b) 14. b) 19. d) 5. b) 10. c) 18. a) 20. viziune Capitolul It Bush, Tony (2018), Leadership $i management educational. Teor i prectic actual, las, Editura Pelirom 4. b) pg. 13-14 24. b) pg 27 47. d) pg 41 70. ¢) pg 48-50 2. a)pg 16 28. 6) pg 27 48. 0) pg 41 Tt. ©) pg 61 3. d) pg 18-19 26. c) pg 28 49. b) pg 42 72. 0) pg 61 4. a)pg 18 27. b) pg 28-28 50. a) pg 42 73. a) pg 51 5. c)pg 18 28. 2) pg29 54. 2) og 42-43 74. d) pg 51 6. c)pg 18 28. d) pg 30 82. ¢) pg 43-44 75. a) pg 51 7. b)pg18 30. b) pg 30 53. b) pg 43-44 76. a) pg 51 8. a)pg 18-19 31. é) eg 30-31 54. d) pg 43-44 77. d) pg 54 9. ¢)pg 19 32. b)pg 31 55. 2) pg 43-44 78. b) pg 51 10. d) pg 18 33. a) pg 31 56. 0) pg 45 78. a) pg $5 11. d) pg 20, 34. d) pg 31 87. d) pa 46 80. c) pg 55 12, 2) pg 20-21 36. 0) pg 31 58. b) pg 46 81. 2) pg 55 13. 8) pg 21 36. 2) pg 31 58. 0) 9948 82. ¢) pg 56 44. c)pg 21 37. a) pg 37 60. a) pg 48 83. a) pa 58 18. 6) pg 21 38. d) 9g 37 61. d) pg 48 84. 0) pg 56-57 16. b) pg 21 38. d) 0g 38 62. a) 09 48 85. a) pg 57 17. b) pg 22 40. c) pg 38 63. b) pg 48, 86. 2) pg 57 18, 6) pg 24 41. d) pg 39 64. b) pg 48 87. c) pg 68 19. ¢) pg 25 42. b) pg 39 65. a) pg 49 88. 2) pg 59 20. c) pg 25 43. 2) 09 39-40 66. ¢) pg 49 88. c) pg 59 21. 2) pg 26 44, b) pg 40 67. d) pg 49 90. a) pa 60 22. a) pg 26 48. 0) pg 40 68. ©) pg 49 81. c) pg 61 23. b) pg 26 48. a) ng 40 68. b) pg 49-50 92. b) pg 62 123 {ie de aregdtre pentru concursul de crector/srectaneeunet din invasbmantloreuniverstor 83. 0) pg 62-63 114. b)pg 73 428. b) pg 98 147. b) pg 112 84, c) 0g 63-64 112. >) pg 73 130. c} pg 98 148. 2) pg 191 98. a) pg 64 113. ¢) pg 74 131. b) pg 98 149, b) pg 191 96. b) og 62 114, b)pg 75 132. a) pg 99 150. c) pg 192 97. c) pg 65 118. a)pg75 133. a) pg 100 181. ©) pg 193, 98. b) pg 65 116. c)pg 76 134. b) pg 100 152, a) pg 194 99. b) og 67 117. b) pg 76 135. c)pg 100-101 153. b) pg 195 100. b)pg67-68 = 418. a) pg 77 136. b) pg 101 184, c) pg 196 101. c) pg 68 119. c) pg 78 137. 2)pg 102 455. 3) pg 197 102, c)pg69 120, >)pg 79-80 138.) pg 103 156. b) pg 198-199 103. 2) p969 121. c)pg89 139, a) pg 104 487. 2) pg 203 104. b)pg70 122. a)pg90 140, c) pg 104 458. c) pg 204 108. b) pg 70 123. b)pg90-91 441. a) pg 105 159. b) pg 208 106. c) pg 70 124, a) pg 90 142, b)pg 107 160. a) pg 206 107. b)pg71 128. 2) pg 92 143.) pg 108 161. b) pg 208, 108. a) pg 72 126. b) pg 94 144, b) pg 109 109. d)pg 72 127. ¢) pg 95 145. c) 0g 111 110. a)pg73 128. c) p9 96 146. a) 0g 110 Hettie, J. (2014), invatarea vizibila, Bucuresti, Editura Trei 182..c) pg 304 170.0) pg 319 177.) pg 332 185.b) pg 341 163. 3) pg 305 174.6) pg 318 178.0) pg 333 186.) pg 341 164. b) pg 308 172.c) pg 321- 179.c) 0g 334 187. 2) pg 344 165. 0) pg 309 325 180.) pg 336, 188.) pg 345 186. d) pg 308 173, 0) pg 328 181.) pg 337 189.) 0g 346 167.) pg 314 174, b) pg 327 182.b) 0g 338 190. b) og 347 168. a) pg 314 175.) pg 326 183. 8) 09 338 191.) p9 348 169.2) pg 316 176.0) pg 328 184. 0) pg 340 Colectiv de autori (2016)-Analize sistemului de invatémant preuniversitar din Romania din perspectiva unor indicatori statistic. Politici educationale bazate pe date. Institutul de Stinje ale Educatiei, Bucuresti, Editura Universitara 192.a) pg 53 200.) pg 55 208.2) pg 58 246.) pg 60 193.) pg 53 201.2) pg 56 209.b) pg 58 217.0) pg 60 194.2) pg 53 202,b) pg 56 210.c) pg 58 218.) pg 60 198.c) pg 54 203. a) pg 86 211.0) pg 58 219.) pg 61 198.) pg 54 204. 2) 09 56 212.0) pg 58 220.¢) pg 61 197.0) pg 54 208.) pg 58 213.2) pg 58 221.0) pg 62 198. b) pg 54 206, a) pg 57 214.0) pg 58 222.b) pg 62 198. a) po 55 207.¢) pg 7 218.) pg 59 neem 124 | hi de pret penis concusul de diector/ director june in invdtéméntul preuniversitar Capitotul 11 Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de invétamént Preuniversitar (ROFUIP), ‘OMENCS 5079/31.08,2016 1. d)art 243 (3) 17. a) art 74.(1) 34. d) arts (2), a) art 135 (2), 48, ¢) art 73(2) 35. b) art 8 (5) 3. dj art 138 (2) 19. a) art 73 (a) 36. c) art 9 (4) it 4d) art 139 (2) 20. ¢) art 81 (1) a ¢} art 139 (3) 21. b) art 84 (1) 37. a) art 11 (8) d) art1an 22. d) art 89 (2) 38. b) art 13 (2) b) art 142 (5) 23. ajart 90 39. ¢) art 20(5) bj art 143 (1) 24, bj art 93 (2) 40. d) art 23 (2) a) art 149 25, aj art 102 (5) lite . b) art 152 lt 26. c)art 102(6) 41. d) art 24 (4) a 27. d) art 103 (2) 42. b) art 33 (2) a) art 152 lit f 28, b) art 108 (6) lit 32. ¢) art 155 (1) 29, a) art 12096) 43. ¢) art 57 (4) 33. a) art 162 (2) 30. ¢)art 129 $1) 44. a) art se lita 24. ©) art 167 (2) 31. a) art 132 (2) 45. cj arteziita 15. a) art 173 (2) 32. chart 2 (a) 46. b) art 66 litk 16. d) art 68 (4) 33, a) art 2(9) Metodclogie-cadru de orgenizare si functionare a consilului de administratie din unitate de invatamant preuniversitar 47. ¢) 52. b) 48. a) 53. a) 49. c) 54. b) 50. b) 55. 2) 51. d) 58. b) Regulamentul de inspectie scolaré a unitatlor de invatémant 87. d) 62. b) 58. a) 63. a) 59. b) 64. d) 60. c) 65. c) 61. a) 66. 2) | Ghia de pregatire pent concursul de erectorifdrecton aojurc din invesdméntu preaniverstor Legea educatie! nationale nr, 1/2011, cu madificarile si completarile ulterioare 67. 68. 69. 70. m1. 72. 73. 74, 75. 76. 77. 78. 79. 80. ejangi4) b) art6 (1) a) art 16 (1) o) art 16 (2) 6) art 19 (1) lite b) art 63 (1) itd b) art 63 (1) lite a) art 63 (1) lit 4) art 63 (1) lite sif 4d) art 63 (3) a) art 68 (1) 4) art 69 (1) a) art 80 (1) c) art 88 (1) 81. 82. 83. a4. 85. 86. 87. 88, b)art 89 (1) a) art £0 (2) b) an 91 (1) ¢) art 96 (2) ite d) art $6 (7) lita d) art 97 (2) lite ©) art 97 (2) Itf b) art 98 (1) 0) art 98 (2) It |. a) art 104 82) lito |. c) art 104 (5) .b) art 105 (2) . c) art 105 (2) lita ¢) art 112 (2) 95. b) art 112 (2) 96. d) ert 112 (6) 87. d) art 245 (1) 98. 2) art 245 (6) 99. 2) art 249 (g) 100..c) art 252 (6) 101.) art 254 (5) 102.) art 255 (2) 103.2) art 258 (5) 104. 6) art 267 (2) 105.d) at 278 106.) art 280 (2) Itc 107.) art 280 (8) 108. b) art 280 (6) COrdonanta de urgenia 2 Guvernului nr. 75/2006 pnvind asigurarea calitati educate aprobata cu modificari prin Leges nr. 87/2008, cu modificanle si completarie ulterioare 109. 110. 111, a) art 24 (3) litg a) art 24 (4) ¢) art 26 (1) Capitolul IV Testul 1. b) °) a) 4) b) . b) 3) a) . d) . d) |. a) 12. 4) 1 142, d) art 29 (2) 443, d) art 29 (5) 414, a) art 33 (3) Ghd de preoitire pentr concursul de srector/ éiveter agit in invéxéméntul oreuniversitor Testul 2

S-ar putea să vă placă și