Sunteți pe pagina 1din 9

Structura fiier XML pentru declaratia 200 pentru an >= 2015

Conform
OPANAF nr.3605/ 2015
OPANAF nr.3883/ 24.12.2013
OPANAF nr. 24/ 2013
(universalCode= D200_A3.0.0 ,declaratie:v1
Data
modificrii

Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Elemente/ atribute

11.
12.
13.

14.
15.

Cmp
calcul
at

Formule i restricii

Perioada de raportare - Luna

N(2)

DA

luna =12

an

Perioada de raportare - An

N(4)

DA

an >= 2015

d_rec

Declaratie rectifcativa
Venit scutit conform conventiei de
evitare a dublei impuneri
Optiunea privind regularizarea in
Romania a impozitului pe venit, potrivit
art.116^2 din L.571/ 2003 privind Codul
fiscal
I. DATE DE IDENTIFICARE A
CONTRIBUABILULUI

N(1)

DA

d_rec=(0-initiala,1-rectificativa)

N(1)

DA

d_scut=(0-nebifat,1-bifat)

N(1)

DA

d_reg=(0-nebifat,1-bifat)

nume_c

Nume

C(75)

initiala_c

Initiala

C(1)

prenume_c

Prenume

C(75)

adresa_c
telefon_c

Adresa
Telefon

C(200)
C(15)

cif_c

Cod numeric personal/Numr de


identificare fiscal

N(13)

banca_c

BANCA

C(60)

cont_c

Cont bancar (IBAN)

C(24)

d_scut

7.

10.

Cmp
obliga
toriu

luna

d_reg

9.

Tip i
lungime
cmp

Erori

<declaratie200>

6.

8.

Denumire cmp

ERR nume contribuabil


necompletat
ERR initiala contribuabil
necompletata
ERR prenume
contribuabil necompletat

DA
DA
DA

DA

ERR - luna raportare


necompletata
ERR - an raportare
necompletat

validare cif_c

ERR CIF contribuabil


necompletat
ERR CIF contribuabil
invalid

validare cont_c

ERR cont bancar


contribuabil invalid

III. DESTINAIA SUMEI


REPREZENTND PANA L2% DIN
IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL
NET /CTIGUL NET ANUAL
IMPOZABIL

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

bifa_bursa

1 Bursa privata

N(1)

bifa_bursa =(0-nebifata, 1-bifata)


-daca bifa_bursa =1 atunci trebuie ca
suma_bursa # null si contract_bursa # null si
doc_plata_bursa # null

suma_bursa

Suma pltit (lei)

N(15)

suma_bursa>=0

contract_bursa
doc_plata_bursa

Contract nr. / data


Documente de plat nr./data (zz/ll/aaaa)

C(50)
C(150)

bifa_entitate

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/


unitati de cult

N(1)

bifa_entitate =(0-nebifata, 1-bifata)


-daca bifa_ entitate =1 atunci trebuie ca den_
entitate #null si cif_ entitate # null si
cont_ entitate # null

suma_ entitate

Suma (lei)

N(15)

suma_ entitate>=0

cif_entitate

Denumire entitate nonprofit/unitate de


cult
Cod de identificare fiscal

cont_entitate

27.
28.
29.
30.
31.

24.
25.

den_entitate

32.
33.

34.

ERR avem
bifa_entitate=1 si
den_entitate sau
cif_entitate sau
cont_entitate necompletat
ERR Suma entitate
negativa.

C(60)
N(10)

Validare cif_entitate

Cont bancar (IBAN)

C(24)

Validare cont_entitate

den_i

IV. DATE DE IDENTIFICARE A


IMPUTERNICITULUI
Nume, prenume / Denumire

C(60)

cif_i

Cod de identificare fiscal

N(13)

adresa_i
telefon_i

Adresa
Telefon

C(200)
C(15)

totalPlata_A

Suma de control

N(15)

<sect_2>

1-n aparitii
II. DATE PRIVIND VENITURILE
REALIZATE, PE SURSE I
CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA

26.

ERR avem bifa_bursa=1


si suma_bursa sau
contract_bursa sau
doc_plata_bursa
necompletat
ERR Suma bursa pltit
negativa.

DA

DA

ERR cif entitate invalid


ERR cont bancar
entitate invalid

Validare cif_i

ERR cif imputernicit


invalid

totalPlata_A = suma(
venit_net+castig+pierdere) pentru fiecare
categ_venit

ERR suma de control


mod de calcul eronat

DESFURAT
35.

categ_venit

1. Categoria de venit

N(2)

36.
det_venit

2. Determinarea venitului net

N(1)

37.

forma_org

38.

caen

39.
id_bun
40.

doc_6

3. Forma de organizare

4. Obiectul principal de activitate


(CAEN)
5. Sediul/ Datele de identificare ale
bunului pentru care se cedeaz
folosina
6. Documentul

N(1)

N(4)

DA

List de valori (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)


1.Venituri comerciale
2.Venituri din profesii libere
3.Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
4.Venituri din cedarea folosinei bunurilor
5.Venituri din activiti agricole
6.Venituri din operaiuni de vnzare-cumprare de
valut la termen, pe baz de contract
7.Venituri din cedarea folosinei bunurilor calificata
in categoria venituri din activiti independente
8.Venituri din transferul titlurilor de valoare,altele
decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul
societatilor inchise
9. Venituri din silvicultura (pentru an >= 2013)
modificat 14.01.14
10. Venituri din piscicultura (pentru an >= 2013)
modificat 14.01.14
11. Venituri din jocuri de noroc realizate in
perioada 13.02-11.06.2015
12. Venituri din jocuri de noroc realizate in
perioada 12.06-31.12.2015
List de valori (1,2,3)
1.Sistem real
2.Cote forfetare de cheltuieli
3.Norma de venit
List de valori (1,2,3,4)
1.Individual
2.Asociere fara personalitate juridica
3.Entitati supuse regimului transparentei fiscale
4.Modificarea modalitatii/ formei de exercitare a
activitatii
CAEN - lista de valori

ERR categ_venit
neselectata sau in afara
listei de valori

ERR den_venit
neselectata sau in afara
listei de valori

ERR forma_org
neselectata sau in afara
listei de valori
ERR caen in afara listei
de valori din nomenclator

C(200)
N(1)

List de valori (1,2,3)

ERR doc_6 in afara


listei de valori

1.Documentul de autorizare
2.Contractul de asociere
3.Contractul de inchiriere
4.Contractul de arendare
-daca doc_6#null atunci trebuie ca nr_6#null si
data_6#null, altfel nr_6=null si data_6=null
41.
42.
43.

nr_6
data_6

6. Nr.
6. Data

C(15)
D(10)

data_I

7. Data nceperii activitii (zz/ll/aaaa)

D(10)

-anul(data_I) = an_r sau


data_I =null

44.

-anul(data_P) = an_r sau


data_P =null
data_P

8. Data ncetrii activitii (zz/ll/aaaa)

D(10)
-daca data_I#null si data_P#null atunci
data_P>data_I

45.
nr_zile_scutite

9. Numar zile de scutire pers. cu


handicap care realiz.ven.scutite de
imp.pe venit

N(3)

- nr_zile_scutite =null daca d_scut=0

46.

- cif_orgJN #null daca categ_venit=11,12


cif_orgJN

47.
den_orgJN
48.
49.

10. Organizator jocuri de noroc - CIF

10. Organizator jocuri de noroc denumire

C(13)

validare (CF sau CNP) cif_orgJN

C(200)

- den_orgJN #null daca categ_venit=11,12

52.
53.

ERR data_I nu se
incadreaza in anul
raportarii
ERR data_P nu se
incadreaza in anul
raportarii
ERR data_P<=data_I
ERR - nr_zile_scutite
completat pentru d_reg=0
(optiune regularizare
nebifata)
ERR - cif_orgJN
necompletat pentru
categ_venit=11,12 (JN)
ERR cif_orgJN invalid
ERR - den_orgJN
necompletat pentru
categ_venit=11,12 (JN)

B. VENIT NET / CTIG NET ANUAL


venit_brut

1. Venit brut

N(15)

DA

chelt

2. Cheltuieli deductibile

N(15)

DA

contrib

2.1 Contributii sociale obligatorii,


potrivit legii

N(15)

venit_net

3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:

venit_net_Rsursa

3.1. Venit net aferent activitilor cu


regim de reinere la surs a impozitului

50.

51.

ERR doc_6 necompletat


si nr_6 sau data_6
completat
ERR doc_6 completat si
nr_6 sau data_6
necompletat

N(15)
N(15)

DA
DA

-daca categ_venit=(6,8)
atunci venit_brut=0, altfel venit_brut>=0
-daca categ_venit=(6,8,11,12) atunci chelt=0,
altfel chelt>=0
contrib>=0
contrib<chelt
-daca categ_venit=(6,8,11,12) atunci venit_net=0,
altfel venit_net=venit_brut-chelt>=0
-daca categ_venit=(6,8,11,12) atunci
venit_net_Rsursa =0, altfel venit_net_Rsursa

ERR completare
eronata venit_brut
ERR completare
eronata chelt

ERR completare
eronata venit_net
ERR completare
eronata venit_net_Rsursa

54.

N(15)
castig

4. Ctig net anual

DA

55.

N(15)
pierdere

56.
57.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2-rd.1) /


Pierdere net anual

DA

<=venit_net
-daca
(categ_venit=(6,8) si pierdere=0)
atunci castig>=0,
altfel castig=0
-daca
(categ_venit=(6,8) si castig=0)
atunci pierdere>=0,
altfel
pierdere=chelt-venit_brut>=0

ERR completare
eronata castig

ERR completare
eronata pierdere

</sect_2>
</declaratie200>

Obs. :

Pentru categoriile de venit '6.(valut)' si


se completeaza rd.4(castig) sau rd.5(pierdere)

'8.(titluri de valoare)'

Pentru categoriile de venit '11.(JN)' si '12.(JN)'


se completeaza rd.1(venit brut) si '10.Organizator JN' (nu se completeaza det_venit si forma_org).
Pentru restul categoriilor de venit se completeaza rd.1(venit brut)

si/sau

rd.2(chelt.) .

Schema completare Tabel II.B


Categoria de venit
Tabel II.B
Se introduce rd.4 sau rd.5
categ.6, 8
rd.1=rd.2=rd.2.1=rd.3=rd.3.1=0
Se introduce rd.1, rd.2,
rd.3=rd.1-rd.2>0 sau rd.5=rd.2-1>=0,
categ. 1-5, 7
rd.4=0
Se introduce rd.1,
categ.11, 12
rd.2=rd.2.1=rd.3=rd.3.1=rd.4=rd.5=0

4.Coduri CAEN lista de valori


CAEN
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
0150
0161
0162
0163
0164
0170

CAEN
1414
1419
1420
1431
1439
1511
1512
1520
1610
1621
1622
1623
1624
1629
1711
1712
1721
1722
1723
1724
1729
1811
1812
1813
1814
1820
1910
1920
2011
2012
2013

CAEN
2562
2571
2572
2573
2591
2592
2593
2594
2599
2611
2612
2620
2630
2640
2651
2652
2660
2670
2680
2711
2712
2720
2731
2732
2733
2740
2751
2752
2790
2811
2812

CAEN
3900
4110
4120
4211
4212
4213
4221
4222
4291
4299
4311
4312
4313
4321
4322
4329
4331
4332
4333
4334
4339
4391
4399
4511
4519
4520
4531
4532
4540
4611
4612

CAEN
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4781
4782
4789
4791
4799
4910
4920
4931
4932
4939
4941
4942
4950
5010
5020
5030
5040
5110
5121
5210
5221
5222

CAEN
7211
7219
7220
7311
7312
7320
7410
7420
7430
7490
7500
7711
7712
7721
7722
7729
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7810
7820
7830
7911
7912
7990
8010
8020

CAEN
9523
9524
9525
9529
9601
9602
9603
9604
9609
9700
9900
8422
5122
9810
9820

0210
0220
0230
0240
0311
0312
0321
0322
0510
0520
0610
0620
0710
0721
0729
0811
0812
0891
0892
0893
0899
0910
0990
1011
1012
1013
1020
1031
1032
1039
1041
1042
1051
1052

2014
2015
2016
2017
2020
2030
2041
2042
2051
2052
2053
2059
2060
2110
2120
2211
2219
2221
2222
2223
2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343
2344
2349

2813
2814
2815
2821
2822
2823
2824
2825
2829
2830
2841
2849
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2899
2910
2920
2931
2932
3011
3012
3020
3030
3040
3091
3092
3099
3101
3102
3103

4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4621
4622
4623
4624
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4651
4652
4661
4662
4663

5223
5224
5229
5310
5320
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
5811
5812
5813
5814
5819
5821
5829
5911
5912
5913
5914
5920
6010
6020
6110
6120
6130
6190
6201
6202
6203

8030
8110
8121
8122
8129
8130
8211
8219
8220
8230
8291
8292
8299
8411
8412
8413
8421
8423
8424
8425
8430
8510
8520
8531
8532
8541
8542
8551
8552
8553
8559
8560
8610
8621

1061
1062
1071
1072
1073
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1089
1091
1092
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1200
1310
1320
1330
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
1411
1412

2351
2352
2361
2362
2363
2364
2365
2369
2370
2391
2399
2410
2420
2431
2432
2433
2434
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2451
2452
2453
2454
2511
2512
2521
2529
2530
2540
2550

3109
3211
3212
3213
3220
3230
3240
3250
3291
3299
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3319
3320
3511
3512
3513
3514
3521
3522
3523
3530
3600
3700
3811
3812
3821
3822
3831

4664
4665
4666
4669
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4690
4711
4719
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4729
4730
4741
4742
4743
4751
4752
4753
4754
4759
4761
4762
4763
4764

6209
6311
6312
6391
6399
6411
6419
6420
6430
6491
6492
6499
6511
6512
6520
6530
6611
6612
6619
6621
6622
6629
6630
6810
6820
6831
6832
6910
6920
7010
7021
7022
7111
7112

8622
8623
8690
8710
8720
8730
8790
8810
8891
8899
9001
9002
9003
9004
9101
9102
9103
9104
9200
9311
9312
9313
9319
9321
9329
9411
9412
9420
9491
9492
9499
9511
9512
9521

1413

2561

3832

4765

7120

9522

Vers. A3.0.0 din 20.01.2016