Sunteți pe pagina 1din 1

PROPRTU -ZtS, ALINA

(Alina Scorohete este o gelsomini: fustii inflorati, bluzl qi geacI de

gingi, adidaqi, precum gi o pillrioald trasl bine, p0ni aproape de

sprincene, peste un pir rebel. Are o trdistu$i de lffnil pe umtrr, o curea cu husa celularului. Se simte bine, se descurci binipor' viafa nu bate lilmul, dar a auzit de aparenfe gi - sc pare - ci le stIpinegte.)

ALINA: (face o plecilciun0, poate repetl momentul unei intfllniri,

poate spectatorilor)

Buni seara! (ofteazI) Sunt

propriu-zis, m[ cheam6 Alina

Scorobete, mai precis m[ strig6 aga: "M6, Alina Scorobeteo ffi6, greul

p6mdntului!"

Unei domnigoare nu-i zici'om6!", oricdt ai fi de apropiat cu ea, chiar gi

in cdsnicie numai dup6 c61iva ani treci la "m5!", c6nd toate lucrurile sunt

clare gi speranfele

gi simplu:"dup!"

au plecat,

frrl sE se uite-n

spate, cf,nd au zbughit-o pur

poate un scrdgnet

pe scEri,'ozdrang!" u$a de la

de frfir[ - prea tArziu- gi speran{a moare ultima. In drum spre spital.

$mecherul de gardl (birbatul cel drag, soful visat) n-a fdcut altceva dec6t

sE constate decesul. Nimeni n-a v5zut nimic, nu existil martori, dar se fac

cercet6ri, pentru gisirea fdptaqului. Asupra victimei nu s-a gesit nici un

act de identitate. ASa apar in documentele nescrise, dar foare oficiale, in albumele personale, legate cu fundi{5 rogie gi demonstrAnd inimioare in

relief speran{ele fugite de acasI

Asta n-o gtiu din experienfi: am mai citit, am mai ascultat povegti

verbale eu, dac6 am sE ajung in situalia de a fi m5ritatS, n-Erm si las speranfele s-o ia la fug6! No, nici vorb6, dar nici nu am sE devin neatentil qi nep[s6toare. Femeia, chiar in starea asta de cds6torie, de nevast5,

trebuie si p6streze oare$ce mister, astfel te trezegti intr-o zi cdfi se spune, privitl rece pe sub spr6ncene: "nu te vezi, m[, culc6-te gi taci!"

O prieteni de-a mea z-rcea despre interviuri, cE inainte de-a

{i

se

cunoaqte caracterul gi moralitatea, Comisia se uiti la cum ar6{i pe

dinafarl qi de aceea mi-a dat o pereche de cizne foarte migto qi expresive, ca sE scot in eviden{6 picioarele, destul de frumoase, iar Comisia sE constate cu acest prilej c6 am Si un caracter pe m6sur6!

VOCEA EI DIN OFF: Doamne, chiar trebuie de fiecare datE sE scot in eviden!6 picioarele? Mai ales pe cele pe care le-am primit, acolo la casa de copii neintrebafi?

PE YOCE: Au fost destule la viafa mea! Nu pot sd nc c[ am avut pdnd acum o existen{il*gu, dar ineditE a fost! Ehe, c0t inedit am ?nghltit eu

gi urlete! Dar m-am obignuit qi cu ineditul qi cu strigatul! La un moment