Sunteți pe pagina 1din 1

ostoiegti, trebuie sI bagi la foios, c6ci tinere{ea nu fine loc de m0ncare, nici adolescenla ast4 pe care se incaierd poetii cei trigti, c6r6ndu-gi

metafore cu nemiluita, nu dsta-i leacul, surdina pentru mieunatul ruginos

de mafe

Cum st[team noi la un ghipu de 6sta, cE de multe eram frumoase, de dupd gemulelul unsuros o murdturl cu c6$ii p[nrlui ciln$ipe fat6, a

morm6it niqte cuvinte extrem de jignitoare la adresa ce gi cum:

'oCurvelor! La produs!"

Eu am avzitperfect, c6 am ureche muzical[ perfectE gi m-am v[r0t

jumate pe gemulef gi am privit-o, in t6cere, pe nefericitaaiabirocraticl,

pene i s-au umplut ochii de lacrimi. Se fdcuse o anume tdcere in tot

salonul de dansuri de societate democraticl gi supraviefuire, iar dac6 a

venit la mine amenin{5tor, un gardian de fllq publicitar, am strigat c6 noi nu wem s6 producem in meseria de curve, si confiibuim cu tmpurile

noastre la produsul intern brut, pentnr cE gtim croitorie, textile, confec{ii,

avem gi nigte culturi generalE, pe incercate, qi de aceea nu ne gtim

vinovate cu ceva, sE caute dumnealui, gardianul, pe vinovati in alt5 parte! Dinte toate viitoarele croitorese qi femei pierdute in devenire, numai pe mine m-au dus la un fel de domn director, care dup6 ce a umblat cu degtu'

inmuiat in botul umedn prin dosanrl meu cel subfirel, gtili ce mi-a zis?

"M6, Alina Scorobete, frfl greul pdmintului, aici {i-ai g6sit s6 faci

afiil? SE adulmece ziariqtii nia impu{i{i, hienele masmedia?"

A vnrt si m[ mituiasci dumnealui, cu un serviciu de femeie de serviciu

la o banc5" dar am zis, "sau toate op! sau niciuna!'o A$a a t€mas, cred eu, banca aia

Am $iut c[ lupta nu o sE fie deloc ugoarE, a$a e mai como{ sI pui o qtampile, se bagi caracteristici, adicE noi, cei de la casa copiilor

neintebafi suntem hofi, leneqi, gi viitori mici criminali in serie mic6!

Dac[ p5rinp n-au avut nevoie de noi, de ce ar avea statul 6sta? Cu ce este vinovat statul, dac6 mai mult, ii incurc6m gi ii intristEm statisticile

rumene-n obraji!

VOCEA EI DIN OFF: (

$-a

depirtat - cam inestetic - picioarele' stl

cu brafele ln poalf, 9i incearci sI faci fafl)

Te trezeqti odatil cl basmul o ia la vale, gi sffir6egte prost, dar prost de

tot, din punctul tiu de

Prinlesei de Alabastnr, aceasta ignord rug6minfile deznidljduite ale

p6rinfilor, biata mam6-sa qi moare de durere la scurt6 vreme, iar Prinlesa in caud se tot duce cu Zmeul, h6t, departe, unde mun{ii se bat cap in cap!

Or fi fost oaregce migc6ri tectonice pe-atunci, altfel de ce si se ia munfii

Zmeul cel puturos intrunqte sufragiile

la bltaie?

PE VOCE: Se intoarce fata asta atipic6 dup6 un an, slab6, palida v6n6tii

de frig, rupte de foame, cu un prunc in brafe, tot un scflncet Si-o mdriiali,

nici om, nici zneu, sum e mai r6u! Ar fi gi asta o variant[, rrd putin