Sunteți pe pagina 1din 1

acceptatii, a intoarcerii fiului r[t5citor. Parabol6 in nici un caz, nexlrm caracter educativ, fiindcI tat5-so o alungfl, pune strnjerii s6-i dea picioare

in fund, parc6 am mai auat eu de metodologia asta, iar mam6-sa se comportil ca Muma lui $tefan cel Mare, in prima fazd, cdnd il trimite

inapoi la b6tiilie: "de eqti tu acela, nu-tt sunt muml eu!"

Ce masd mare, ce vilel jertfit? C6t despre nenorocitele p6c6lite, caxe chiar se d6ruie cu suflet Si trup nu este nevoie de o intreagd literaturE, de

rupt inima t6rgului

au fost qi o sE mai fie! Cati weme zmeii vor qti sE

se poarte frumos, nu ca qi prinlii cei ingflmfali gi narcisigti in interes de

serviciu, o s6 asistim la diverse drame pi comedii, ce s$rgesc intr-o

piturici slinoas[, ori in scutece de mitase, dar tot la poarta

orfelinatului

Profesorul nostru de geografie ne povestea despre influenla mareelor

asupra lunii, despre efectul lunii pline asupra unora gi despre alte comportamente ciudate Ia oameni gi animale, c6nd sunt cutremure, ori se instaureazfl o eclips6 total[, da' totali de tot, bine c[ nu line mult, altfel cu un soare care gi-a pierdut vederea, nu cred ci ne-am mai descurca pe

globul pEmintesc

(se ridici)

Polifistul care m-a adus aici, dup6 ce-am fost acuzat6, verbal de

prezumfie de nevinovifie, era unul tinerelo cam acneic de felul lui, gi in

tot timpul cit s-a ftcut procesul verbal, s-a pigulit discret, credea ci nu-l

v6d, gi se uita la mine, pe sub spr6ncene

cllnosc privirea asta, ca un

repros, ca o ur6, dar nu e altceva dec6t privirea unui blrbat care poftegte

gi inchipuiegte! O fi antecamera comunicdrii, o fi chiar nevoia de

comunicare, dar n-ag prea crede

de la dorinfa de dialog nu fi se iufeqte

respira{ia gi nici nu{i apar broboane qi mErgele de transpiralie

le ur6sc

forma, mirosul, felul in care sunt fEcute sE dispar6: cu dosul l6boiului

trecut peste frunte Mi-a fost un fel de milE de tfuErul polifist, am vnrt chiar s6-i imbun6tifesc calitatea tristefii lui primitive, a dorinlei care vede, dar nu

poate pune m&ra, gi i-am spus, picior peste picior (arati cum),

legin6ndu-l pe 6sta (aratI eum) ca sE priceapd: "Vai, domnule un

comisar acurfl, cu Sergiu Nicolaescu in rolul principal, daci nu am trli

aceste condilii, dac6 afi fi pe civil, iar eu liberE de obliga{ii, juruit6 din

leag6n, din leagdnul de copii, desigur, de nigte genitori fEri scrupule, ag fugi cu dumneavoastrd pen6 la capitul lumii, acolo unde muntii se bat cap

in cap, ca nigte biie{i de b6ieli ai geologiei, la coll de bloc, noaptea pe-

ntuneric!"

DacE avea pugc6, m-ar fi pugcuit, cu pistolul m-ar fi pistolit, dat a strins

tare de tot degetele in pumn, p6ne i s-au albit gi toat6 fala lui neregulatil,

cu coqule{e vii s-a aprins, s-a ftcut rogie

6sta va inv5{a repede la gcoala urii

sensibil organul, mi-am zis,