Sunteți pe pagina 1din 1

03.11.2015

03.11.2015 INSSE INSTITUTULNATIONALDESTATISTICA Bd.Libertatii16,BucurestiSector5,ROMANIA

INSSE

INSTITUTULNATIONALDESTATISTICA

Bd.Libertatii16,BucurestiSector5,ROMANIA

Fax:+40213124875/3181851/3181873romstat@insse.ro

Diseminare:Tel.3177770;Fax:3181874;datestat@insse.ro

FOM104E­NumarulmediualsalariatilorpecategoriidesalariatisiactivitatialeindustrieilaniveldediviziuneCAEN

Rev.1

 

Numarulmediualsalariatilorcuprindepersoaneleangajatecucontractdemunca/raport

deserviciupeduratadeterminatasaunedeterminata(inclusivlucratoriisezonieri,

managerulsauadministratorul).

Numarulmediusedeterminacamediearitmeticasimplarezultatadinsumaefectivelor

zilnicedesalariati(exclusivceialcarorcontractdemunca/raportdeserviciuafost

suspendat)dinperioadadereferinta,inclusivdinzilelederepaussaptamanal,sarbatori

legalesialtezilenelucratoareimpartitalanumarultotalalzilelorcalendaristice,precum

sisalariatiialcarorcontractindividualdemuncaafostsuspendatdininitiativa

angajatorului(incazulintreruperiitemporareaactivitatii)siaubeneficiatdeo

Definitie

indemnizatiedinsalariuldebazacorespunzatorloculuidemuncaocupat,conform

legislatieiinvigoare.Inefectivulzilnicalsalariatilorluatincalcululnumaruluimediu,nu

secuprind:salariatiiaflatiinconcediifaraplata,ingreva,detasatilalucruinstrainatate.

Inzilelederepaussaptamanal,sarbatorilegalesialtezilenelucratoareseiaincalculca

efectivzilnicnumarulsalariatilordinziuaprecedenta,maiputinceialcaror

contract/raportaincetatinaceastazi.Salariatiicarenusuntangajaticunormaintreaga

seincludinnumarulmediuproportionalcutimpuldelucruprevazutincontractulde

munca.Inefectivuldesalariatiluatincalcululnumaruluimediuseincludnumai

persoanelecareaufostplatite.

Periodicitate

Anuala

Sursededate

Cercetareastatisticaprivindcostulforteidemuncainunitatileeconomico­socialedetalii

 

Nr.mediu=suma(Ei)/Zc,cuidela1lan

Metodologie

Ei=efectivelezilnicedesalariatidinperioadadereferinta,inclusivdinzilelederepaus

saptaminal,sarbatorilegalesialtezilenelucratoare

 

Zc=numarultotalalzilelorcalendaristice

Ultimaactualizare

16­11­2009

 

Pentruanul2008datelesuntdisponibilenumaipentrutotalsalariati.Dateleaferente

anului2008aufostestimateconformClasificariiActivitatilordinEconomiaNationala

CAENRev.1,armonizatacuclasificareaeuropeanaindomeniu(NACERev.1).Metodade

estimareaplicatasebazeazapematriceadeconversieaactivitatiloreconomicedefinite

Observatii

conformCAENRev.2,inactivitatileeconomicedefiniteconformCAENRev.1.

Labazaconstruiriimatriceideconversieaustatdatelecolectateconformambelor

 

versiunideCAEN,princercetareastatisticaanualaasupracostuluiforteidemuncainanul

2008.

Intrerupereserie

Ultimaperioadadinaceastaserie:Anul2008.Dupaaceastaperioadaseriasecontinuacu

matriceaFOM104G

Persoanaresponsabila

PopescuGh.DianaElena;e­mail:diana.popescu@insse.ro;int2281

Rezultatelecautarii­Numarulmediualsalariatilorpecategoriidesalariatisiactivitatialeindustrieilanivelde

diviziuneCAENRev.1

   

Ani

Anul2008

Categoriidesalariati

CAENRev.1(activitatialeeconomieinationale)

UM:Numarpersoane

Numarpersoane

Total

15Alimentarasibauturi

185049

Numarpersoane Total 15Alimentarasibauturi 185049 Proiectfinanţatde UniuneaEuropeană

Proiectfinanţatde

UniuneaEuropeană

©1998­2015InstitutulNaţionaldeStatistică

Reproducereaconţinutuluiacestuiwebsite,integralsauparţial,înformăoriginalăsaumodificată,

precumşistocareaîntr­unsistemderegăsiresautransmitereasuboriceformăşiprinoricemijloace

suntinterzisefărăautorizareascrisăaInstitutuluiNaţionaldeStatistică.

Utilizareaconţinutuluiacestuiwebsite,cutitluexplicativ,înarticole,studii,cărţiesteautorizatănumai

cuindicareaclarăşiprecisăasursei.