Sunteți pe pagina 1din 2

03.11.2015

03.11.2015 INSSE INSTITUTULNATIONALDESTATISTICA Bd.Libertatii16,BucurestiSector5,ROMANIA

INSSE

INSTITUTULNATIONALDESTATISTICA

Bd.Libertatii16,BucurestiSector5,ROMANIA

Fax:+40213124875/3181851/3181873romstat@insse.ro

Diseminare:Tel.3177770;Fax:3181874;datestat@insse.ro

FOM105E­Efectivulsalariatilorlasfarsitulluniipeactivitati(sectiunisidiviziuni)aleeconomieinationaleCAENRev.2

 

Efectivulsalariatilorlasfarsitulperioadeidereferintareprezintanumaruldesalariati

angajaticucontractdemunca/raportdeserviciu,peduratadeterminatasau

nedeterminata,inprogramcompletsaupartial(inclusivceicucontractdemunca/raport

deserviciususpendat)existentiinevidenteleintreprinderiilasfarsitulperioadeide

referinta.Nusuntcuprinsisalariatiidetasatilalucruinstrainatatesiceicarecumuleaza

maimultefunctiisinuaufunctiadebazalaunitatearaportoare.Suntexclusecadrele

Definitie

militaresipersonalulasimilat(M.A.N,M.A.I.,S.R.I.,etc.).

Pentruaevitadubla/multiplainregistrareserespectadefinitiadinCodulfiscal(cu

modificarilesicompletarileulterioare)referitoarelaactivitateadependentalafunctiade

baza,respectiv''oriceactivitatedesfasuratainbazaunuicontractindividualdemuncasau

aunuistatutspecialprevazutdelege,declarataangajatoruluicafunctiedebazadecatre

angajat;incazulincareactivitateasedesfasoarapentrumaimultiangajatori,angajatul

esteobligatsadeclarefiecaruialoculundeexercitafunctiapecareoconsideradebaza''.

Periodicitate

Lunara

Sursededate

Cercetareastatisticalunaraasupracastigurilorsalarialedetalii

 

Obiectivulcercetariistatisticelunareasupracastigurilorsalarialeilconstituieevaluarea tendintelorpetermenscurtalecastigurilorsalarialemediilunaresiorarepetotal economiesisectoaredeactivitate.

Datelelunareprivindcastigulsalarialsiefectivuldesalariatiaferenteanilor2000­2008

aufostestimateconformnoiiClasificariaActivitatilordinEconomiaNationala(CAEN

Rev.2),armonizatacuclasificareaeuropeanaindomeniu(NACERev.2).Metodade

estimareaplicatasebazeazapematriceadeconversieaactivitatiloreconomicedefinite

conformCAENRev.1,inactivitatileeconomicedefiniteconformCAENRev.2.Labaza

construiriimatriceideconversieaustatdatelecolectateconformambelorversiunide

CAEN,princercetareastatisticalunaraasupracastigurilorsalariale,incursulanului2008.

Pentrudimensionareaesantionuluis­aluatinconsiderareobtinereaunorestimatiiale

principalelorcaracteristicicercetate,caresafieafectatedeeroriinlimitaa+/­3%si

garantatecuoprobabilitatede95%.Incepandculunaianuarie2015esantionulcuprinde

aproximativ23000unitatieconomico­sociale.Unitatiledinsectorulbugetarsuntcuprinse

exhaustivincercetare,exceptiefacandunitatileadministratieipublicelocalepentrucare datelelanivelulconsiliilorlocalecomunaleseculegpebazadeesantionreprezentativla

niveldejudet(cca.770deunitati).Pentrusectoruleconomic,aufostincluseincercetare

unitatilecu4salariatisipeste,carereprezinta90,39%dinnumarultotalalsalariatilor

dinacestsector. Datelesuntagregatedupaactivitateaomogenaaunitatilor;aceastainseamnacain

activitateadeadministratiepublica(conformCAENRev.2)nusuntcuprinsetoate

Metodologie

activitatilesecundaredesfasurateinadministratiapublicacentralasilocala,detipul:

­asistentasociala, ­activitaticulturale,sportivesirecreative, ­peisagisticasiserviciipentrucladiri, ­agricultura, ­distributiaapei,salubritate,gestionareadeseurilor,activitatidedecontaminare, ­constructii, ­transportsidepozitare, ­produceresifurnizaredeenergieelectricasitermica,gaze,apacaldasiaerconditionat, ­inchirieresisub­inchiriereabunurilorimobiliareetc. Informatiileaferenteactivitatilorsecundaresuntcuprinse,fiecare,laactivitatile

economiceconformCAENRev.2corespunzatoare.

Informatiilereferitoarelasectorulbugetartrebuieutilizatecuatentie,deoarecedatelese referalastatisticiledinactivitatileeconomice(agregatedupaactivitateaomogena)

conformCAENRev.2deadministratiepublica,invatamantsisanatatesiasistentasociala

(inclusivsectorprivatpentruinvatamant­cca.3%,respectivsanatatesiasistentasociala

­cca.5%),exclusivfortelearmatesipersonalulasimilat(MApN,SRI,MAIetc.).

Acestestatisticinutincontdeformadefinantare,scopullorfiindceldefurnizarede

informatiipeactivitatieconomiceconformCAENRev.2.

InformatiilecorespunzatoareformeidefinantaresuntgestionatedeMinisterulFinantelor

Publice,inconformitatecuprevederileOUGnr.48/2005,cucompletarilesimodificarile

ulterioare.

Ultimaactualizare

07­10­2015

 

Datelesuntdisponibileincepandcuanul2000.

Incepandculunaianuarie2007,insferadecuprindereaactivitatii''Administratiepublica''

esteinclusasiPolitiacomunitara.

Efectivulsalariatilorpentrulunileianuarie­noiembrie2009afostreestimatpebaza

reconcilieriiinformatiilordinsurselededateadministrativecuestimatiileobtinutein

03.11.2015

INSSE

Observatii

urmaobservariiexhaustiveasectoruluibugetar(administratiepublica­inclusiv totalitateaconsiliilorlocaleapartinandadministratieipublicelocale,invatamant,sanatate siasistentasociala,activitatidespectacole,culturalesirecreative),pentrulunade

referintaoctombrie2009.

Datelesuntoperative.

Persoanaresponsabila

CotirtaAlin;e­mail:alin.cotirta@insse.ro;int.2281

Rezultatelecautarii­Efectivulsalariatilorlasfarsitulluniipeactivitati(sectiunisidiviziuni)aleeconomieinationale

CAENRev.2

 

Luni

Lunaaugust2015

CAENRev.2(activitatialeeconomieinationale­sectiunisidiviziuni)

UM:Miipersoane

Miipersoane

GCOMERTCURIDICATASICUAMANUNTUL;REPARAREAAUTOVEHICULELORSIMOTOCICLETELOR

727,6

727,6 Proiectfinanţatde UniuneaEuropeană

Proiectfinanţatde

UniuneaEuropeană

©1998­2015InstitutulNaţionaldeStatistică

Reproducereaconţinutuluiacestuiwebsite,integralsauparţial,înformăoriginalăsaumodificată,

precumşistocareaîntr­unsistemderegăsiresautransmitereasuboriceformăşiprinoricemijloace

suntinterzisefărăautorizareascrisăaInstitutuluiNaţionaldeStatistică.

Utilizareaconţinutuluiacestuiwebsite,cutitluexplicativ,înarticole,studii,cărţiesteautorizatănumai

cuindicareaclarăşiprecisăasursei.