Sunteți pe pagina 1din 512

DACIA A VGVSTI PROVINCIA

CREAREA PROVINCIEI

MLIZEliL :-.:A I IO~AL DE lSTORil; A ROMt\l\:JEl

PlfBLICAfliLE CENTRl/LUI DE STUDII MILITARE ROMANh

D~ct~

Augusti Prodncia. C'rcarca provincici

\ olumul aparc cu sprij111ul finaniciar al


Atlministra!ici Fondului Cultuntl Naponal,
grant nr. 5/ 10 aprilic 2006

copcrt.a: Andrei Ylargarit. Dogaru lonica


corcctura: Corina l\tcolac

Volum rcalizat de Edirura Cetatea de Scmm.


marca a S.C. Edituru l.ogos S.R.L..
Targovi~tc. str. Mr. Spirescu. bl. C4. sc. C. ap. 2
tel./fax. 02.:J.5 218318. 0721 209519.
e-mail: edi lura (wcctatcadescau n. ro

ISB~

978-973-8966-14-7

Editura

~ etatea

de Scaun

DACIA A VGVSTI PROVINCIA


CREAREA PROVINCIEI

t\ctclc s1mpozionulu1 dcsta:;;urat in 13-14 ocromhnc 2006


Ia Muzeul National de lstorie a Romnnici. 13LH.:un:~u

cditori:

EUGEN S. TEODOR. OYIDIU TENTEA

Bucurc~ti

2006

Cu contributa:
Adrian Arde~. Muzeul Judc!ean de Etnografie ~i al Regimentului de Gran ita din C'aranscbc:?
Alexandru Barnea. Un1vcrsitatca din Bucurc~ti
Gica Bae~tean. Muzeul Civilizatiei Dacice ~i Romanc. Deva
Vitalic Barca. lnstitutul de Arhcologie ~i Istoria Artei. Cluj-Napoca
Doina Benea. Univcrsitatca de Vest Timi~oara
loana Bogdan Citaniciu. lnstitutul de Arheologie ~i Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cristina Cn'iciun. lnstitutul National al Monumentclor Jstorice, Bucure~ti
Romeo Cirjan. Muzeul Banc1i Nationale a Romfinici. Bucure~ti
;\1anana Egri. Muzeul Cl\llizatici Dacice ~i Romanc. Deva
Alexandru Autur. Muzcul BanatuiUJ Timi~oara
florin Fodorean. Universitatea ..Babe$-BOI}ai. Cluj-Napoca
Comcliu Gaiu. Muzeul Judctcan Bistrira-:'\asaud
Cristian Gazdac. Institutul de Arhcologie ~i Istoria Artci. Cluj-Napoca
Raben Gindele. Mu1cul Judctean Satu Mare
Dan Lichiardopol. Muzcul Jude~can Prahova. Ploie~ti
Felix Marcu. Muzeul National de Istorie a Transilvanici. Cluj-Napoca
Lucia Marinescu. Muzcul National de lstorie a Romfiniei. Bucurc~ti
Alexandru v. Matei. \1uzcul de lstorie ~i Arta Lalau
Florian Matei-Popcscu. In:.titutul de Arheologie .,Vasile Parvan". Bucure~ti
Eduard Nemeth. l n1vcrsJtatca Babe~-Bolyai. Cluj-Napoca
Irina Nemeti. Muzeul Na!1onal de lstorie a Transilvanici, Cluj-Napoca
Sorin Nemeti. Univcrsitatea .. Babe~-Bolyai". Cluj-Napoca
Ernest Oberli:indcr-Tfirnovcanu. Muzeul Nalional de Istoric a Romaniei. Bucurc~t1
C'oriolan Horatiu Opreanu. Institutul de Arhcologie ~i lstoria Artei. Cluj-Napoca
loan C. Opri$. Cni\crsitatea din Bucure~ti
loniJa Augustin Pcti:;;. Univcrsitatea Babe~-Bolyai. Cluj Napoca
Horea Pop. ~luzeul de lstoric ~i Arta ZaHiu
Li\ iu Petculescu. Muzcul National de Istorie a Romaniei. Bucur~Li
\'irginia Riideanu. Directia Judetcana pentru Cultura, Culte ~i Patrimoniu Cultural National Cluj.
Cluj-Napoca
Ani~oara Sion, lnstillltul National al Monumcntclor Istoicc, Bucure~ti
Atalia Steflinescu. Univcrsitatea de Vest Timi~oara
Eugen S. Teodor. Muzcul National de lstorie a Romaniei. Bucure~ti
Cal in Timoc. t mwrs1Latca de\: est Timi~oara
0\ idiu Temea. Muzcul .National de Istorie a Romanic1. Bucurc:;;ti
Mihail Zahariade. lnstitutul de Arheologie ..Vasile Pan an". Bucure~ti

CUPRINS
lntroducerc
Abrenen
vttahe Barca
Sannalii - ali alii dacilor in ra.t.boaiclc contra Romci.

Doina Benea
Participarca trupelor din Pannonia Ia cuccnrea Dacici.

29

Gamu.oanc tnuanicc Ia gramta de' est a Dacici romanc.

41

Eduard Nemeth
Coriolan Horaiiu Oprcanu
Acll\ tlatca conslructiva a lcgtunii /Ill Flariu Feli-r Ia nordul
Dunaru, in anii 101-117 d.Chr
Florian Matci-Popcscu, Ovtdiu Tentca
Partictparea lmpelor auxiliarc din Mocsia Superior ~i Mocsia
lnfcnor Ia cuccrirca Dacici.
Mihail Zahariadc, Dan Lichiardopol
Componcnta ~i stmctura armatci romane in nordul Muntentct. intrc
anit 101-117.

51

75

121

Florin Fodorean
Viae milifares in timpullui Tratan

l35

Organif.area interna a castrelor dtn Dacta in timpul lui Trman

153

Felix Marcu
Alcxandm Flutw
Castrul Berzobis din pcrspcctiva ccrcetarilor recentc.
Alexandru V. Matct, llorca Pop
Castrc romane de mar~ dcscopentc Ia Zalau-Dealul Lupului (Jud
SalaJ).
Alexandnt V. Matct, Robert Gindclc
Stslcmul dcfensiv roman din nord-Yestul Dacici descopcru prin
cercctarile arheologicc de Ia Supuntl de Sus (Jud. Satu Marc)~~ pe
ba.t.a documcntatiei din uvoarclc scrisc.
Corneliu Gaiu
lh~ua- cast:rul traianic
Eugen S Tcodor
Pnma amcnajare a castrullll de Ia Racari Gud. DoiJ).
loan C.

165
171

18 J

207
219

Opn~

Fortificarca limcsu1w dobrogcan de Ia Dunarca de Jos in prcajma


ra/bOatclor daco-romanc.
Ionita Augustin Peli$
Ccntunoni legionan in Dacia tn.uana din perspectiva sistcmulut de
promO\ arc

237

249

Romeo CirJrul
Stnlutul populatiei indigene dupa eonstitUJrea pro\'lnciei Dacia.

261

Dacia ... in j(mnam prorinciae redacta.

271

Sorin ~emeti
Joana Bogdan Catanieiu
inttndcrea pro' mciei Dacta in cpoca lui Tratan.
Irina Nemett

Nwlav /'11)"111J>Iws l'idi... lmaginarul religios $1 riizboatcle dactce.


Atalia $tefanescu
Pol!ticn rcligioasa impcriala In timpul impiiratilor Traian $i Hadrian
~t rdtgta mdttnnlor dtn Dacia romana.
Vtrgtnta Rudcanu
Con port3Jncnt cpigrnJic in Dncia Superior in seeolul al doilen
d C r ':-wutu asupra duhlctclor altar- bnd1 de statute.
Gica B3c~tcan
Apro' 1/ionarca cu apii in ( 'o!o11ia Dacira Sarmizegl!/lfSll.
Cfilin Timoc
BiiUiha de Ia 1apae $1 locul Colontet l '/pia 'lhliana Au~lf.Htl J>acica

2R9
299
305

311

329
343

Sarmi::egetllsa

Lucia Marinescu
Monumenle de arta ale epocii lut Traian.
Cnstma Cractwl. Ani$oara Ston
Preluninarit Ia proieetul de restaurarc al ptctorului podului lui
Trnwn de Ia !>robeta-Turnu Se,cnn.
Alexandru Bamca
D..:sprc 7i'opaelllll Traiani. Orn$ul anttc.
~ 1:-Jriana Egn
Campannl~ romanc in rcgtunca Dunani. Apro,i.nonarca cu ulei de
maslinc de Ia Augustus 1::~ T rat an
Prezent3 amforclor pcntru 'm $1 ulct de miisline in castrcle dm
Da::ta Romana.
Ln1u Pe-t:ulcs:::u
Armamcntul roman in Dacia Ia incputul sccolului II d Chr.
Ernest Oberlander-Tarnoveanu
EmisJUnile monctare ale imparatului Traianus legate de primul
riizbot dacic. Un studru de cat..
Cristian Giizdac
.\1oneda $1 cuccrirea romana a Dacrer. Studru comparati' de situri
llpia 11-aiww Sarmize}!.e/usa. Porolissum. 0. i!al'tl, Camunlltm.
/'oerorio.

349
359

411

417

429

441
459

4S3

Abrevieri bibliografice
AB, SN

Analele Banatului, Timioara; serie nou

ACIN 9

Actes du XIe Congres International de Numismatique organis l'occasion du


150e anniversaire de la Societ Royale de Numismatique de Belgique, Louvain-laNeuve, 1993

ACMIT

Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice, seciunea pentru Transilvania, Cluj

Act. II Congr.Thrac

Actes du II Congrs international de Thracologie, Bucarest 1976, Bucarest, 1980

ActaArch

Acta archaeologica, Copenhagen

ActaArchHung

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest

Acta colloquii
epigraphici

Acta colloquii epigraphici Latini Helsingiae 3-6 Sept. 1991 habiti, Heikki Solin et
alii (ed), Helsinki, 1995

ActaMN

Acta Musei Napocensis, Muzeul Naional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

ActaMP

Acta Musei Porolisessis, Muzeul Judeean de Istorie i Art, jud. Slaj, Zalu

ACTAS

Congreso International Ex Baetica Amphorae, Conservas, aceite y vino de la


Betica en el Imperio Romano, Univ. Cadiz, Univ. Sevilia, vol. I, Ecija y Sevilla,
2000

ACUSD

Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, Debrecen

Ad Fontes

Ad Fontes! Festschrift fr Gerhard Dobesch zum fnfundsechzigsten Geburtstag


am 15. September, H. Heftner, K. Tomaschitz (ed.), Wien, 2004

Lanne pigraphique, Paris

AEM

Archaeologisch-Epigraphische Mitteilungen aus sterreich-Ungarn, Wien

AIIACluj

Anuarul Institutului de Istorie a Artei i Arheologie, Cluj-Napoca

AIIAIai

Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie, Iai

AISC Cluj

Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj

AJP

American Journal of Philology, Baltimore

Akte des IV IKE

Akte des IV. Internationalen Kongresses fr griechische und lateinische


Epigraphik, Wien, 17.-22. Sept. 1962, Wien, Graz, Kln, 1964

Am.Marcellinus

Ammianus Marcellinus, Istoria Roman, Bucureti, 1982

Ancient Society

Ancient Society, Katholieke Universiteit Leuven

ANRW

Aufstieg und Niedergang der rmischen Welt, Berlin-New York

ANS-MNM

American Numismatic Society, Mehl Numismatic Monthly, New York

Antaeus

Anteus. Mitteilungen des Archologischen Instituts der Ungarischen Akademie


der Wissenschaften, Budapest

Antike Kunst

Antike Kunst, Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Basel

Antique Bronzes

Antique Bronzes in Romania. Exibition catalogue, L. Petculescu (ed.), Bucharest,


2003

Antiquit Africaines Antiquit Africaines, Aix-en-Provence


AO

Arhivele Olteniei, Craiova

AP URSR

Arheologini pam'jatki URSR, Kiev

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Aquileia Nostra

Aquileia Nostra, Aquileia

Arch. Korr.

Archaeologische Korespondenzblatt, Mainz

Arch. Nachrbl

Archaologisches Nachrichtenblatt, Berlin

Archeologia Classica Archeologia Classica, Rivista dellInstituto di Archeologia della Universit di


Roma
Archrt

Archaelogiai rtest, Budapest

Argesis

Argesis. Studii i comunicri seria istorie, Piteti

Arheologija (Kiev)

Arheologija, Kiev, Institut Arheologii, Kiev

Arheoloki Vestnik

Arheoloki Vestnik, Slovenska akademija zanosti in umetnosti. Acta


archaeologica, Ljubliana

ArhMold

Arheologia Moldovei, Institutul de Arheologie Iai

Army and Urban


Development

Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire,
H. Ciugudean, V. Moga (ed.), Alba Iulia, 2000

ASGE

Arheologieskij sbornik Gosudarstvennogo Ermitaja, Leningrad

Ateliere i tehnici

Ateliere i tehnici meteugreti. Contribuii arheologice, C. Gaiu (ed), ClujNapoca, 2002

Atlas-dicionar 2005 Atlas-dicionar al Daciei romane, M. Brbulescu (coord.), Cluj-Napoca, 2005


Atti XI Congresso di Atti XI Congresso Internationale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24
Epigrafia
septembrie 1997), S. Panciera (ed.), Roma, 1999
Atti Trieste

Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte Quaderno, Trieste

AUI

Analele tiinifice ale Universitii Al. I. Cuza din Iai. III. Istorie, Iai

Banatica

Banatica. Muzeul Banatului Montan, Reia

BAR IS

British Archaeological Reports, International Series, Oxford

BCMI

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureti

BHAUT

Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Temesiensis, Timioara

BICS

Bulletin of the Institute of Classical Studies, University of London

BMI

Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureti

Boabe de gru

Boabe de gru, Bucureti

Britannia

Britannia. Society for the Promotion of Roman Studies, London

BSNR

Buletinul Societii Numismatice Romne, Bucureti

Buletinul Societii
Politehnice

Buletinul Societii Politehnice, Bucureti

Cadastres et espace
rural

Cadastres et espace rural. Aproches et realits antiques, G. Chouquer, F. Favory


(ed.), Paris, 1980

Caes. Bell. Gall.

C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum, Otto Seel (ed.), vol. 1, Bellum
Gallicum, Leipzig, B. G. Teubner, 1977

Caesar Augustus

Caesar Augustus. Seven aspects, F. Millar, E. Segal (ed.), Oxford, 1984

Cahiers de Portes de Cahiers de Portes de Fer, I, Beograd, 1980


Fer 1
Cahiers de Portes de Cahiers de Portes de Fer, II, Beograd, 1984
Fer II

ABREVIERI
Cahiers de Portes de Cahiers de Portes de Fer, IV, Beograd, 1987
Fer IV
Cambridge X

The Cambridge Ancient History. Volume X The Augustan Empire 43 BC AD


69, A. K. Bowman, E. Champlin A. Lintott (ed.), Cambridge, 1996

Capidava

Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu Capidava. Monografie arheologic I,


Bucureti, 1958.

asopis za
zgodovino in
narodopisje

asopis za zgodovino in narodopisje, Maribor

Cassius Dio I

Cassius Dio, Istoria roman, I, traducere Adelina Piatkovski, Bucureti, 1973

Cassius Dio II

Cassius Dio, Istoria roman, II, traducere i comentarii Adelina Piatkovski,


Bucureti, 1977

Cassius Dio III

Cassius Dio, Istoria roman, III, traducere i comentarii Adelina Piatkovski,


Bucureti, 1985

CCA

Cronica Cercetrilor Arheologice din Romnia, Bucureti

CCDJ

Cultur i civilizaie la Dunrea de Jos, Muzeul Dunrii de Jos, Clrai

CercArh

Cercetri arheologice, Muzeul Naional de Istorie a Romniei, Bucureti

Chiron

Chiron. Mitteilungen der Kommission fr Alte Geschichte und Epigraphik des


Deutschen Archologischen Instituts, Mnchen

Cichorius

C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssule, Berlin, 1896

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1875-

Civilisation et
cultures

Civilisation et cultures antiques pripheriques. Hommage Petre Alexandrescu,


Al. Avram, M. Babe (ed.), Bucureti, 2000

Civilizaia roman

Civilizaia roman n Dacia, M. Brbulescu (ed.), Cluj-Napoca, 1997

CLE

Carmina latina epigraphica in CLEi-Lommaztschi collectione collecta, cuius


nomen Anthologia Latina est, Stuttgart, 1898-1926

Coll. Int. CNRS

Colloque International du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Coll. Roum.-Suisse 1 La politique dilitaire dans les provinces de lEmpire romain IIme-IVme sicles
aprs J.-C. Actes du Ier colloque roumano-suisse, Deva, 21-26 oct. 1991 (1993)
Coll. Roum.-Suisse 2 La politique dilitaire dans les provinces de lEmpire romain IIme-IVme sicles
aprs J.-C. Actes du IIe colloque roumano-suisse, Berne, 12-19 sept. 1993 (1995)
Coll. Roum.-Suisse 3 La politique dilitaire dans les provinces de lEmpire romain IIme-IVme sicles
aprs J.C. Actes du IIIe colloque roumano-suisse. Tulcea, 8-15 sept. 1995, Tulcea
1998
Columella, De re
rustica

Lucius Iunius Moderatus Columella, De re rustica, Metrologicorum scriptorum


reliquae, ed. F. Hultsch, col. Teubner, Leipzig 1864; On the Agriculture in three
volumes (Res Rustica), vol. I-III, Cambridge, 1968-1977

ComArchHung

Comunicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest

Corona laurea

Corona laurea. Studii n onoarea Luciei eposu Marinescu, C. Mueeanu, M.


Brbulescu, Doina Benea (ed.), Bucureti, 2005.

DA

C. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquits grecques et romaines, Paris,


f.a.

xi

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Daci i romani

Daci i romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei in Imperiul Roman, Doina


Benea (ed.), Timisoara (BHAUT VII), 2006

Dacia Augusti
Provincia

Dacia Augusti Provincia, catalog de expoziie, Muzeul Naional de Istorie a


Romniei, P. Damian (ed.), Bucureti 2006

Dacia, NS

Dacia, Revue d'archologie et d'histoire ancienne, Nouvelle srie, Bucureti.

Daker und Rmer

Daker und Rmer am Anfang des 2 Jh.N.Chr. im Norden der Donau. Daci i
romani la nceputul secolului al II-lea d.Hr. la nordul Dunarii, (BHAUT 2),
Timisoara, 2000

De la Burebista la
Decebal

De la Burebista la Decebal. Repere pentru o permanen istoric, M. Brbulescu


(ed.), Cluj-Napoca, 1978

Dedalo

Quaderni Medievali. Dedalo, Bari

Dionis Chrysostomi, Dionis Chrysostomi, Orationes, Edidit Guy de Bud, vol. II, 1919
Orationes
Documenting the
Roman Army

Documenting the Roman Army. Essays in the Honour of Margaret Roxan, J. J.


Wilkes (ed.), London 2003

Dossiers d
archologie

Dossiers d archologie, Dijon

Drobeta

Drobeta. Muzeul Porilor de Fier, Drobeta-Turnu Severin

Drobeta BST

Drobeta - Buletin tiinific trimestrial, Muzeul Porilor de Fier, Drobeta-Turnu


Severin

Du latifundium

Du latifundium au latifondo. Un hritage de Rome, une cration mdivale ou


moderne? Paris (CNRS), 1995

EAA

Enciclopedia de`ll Arte Antica, v. II, R. B. Bandinelli (ed.), Roma 1959

EAIVR I

Enciclopedia Arheologiei i Istoriei Vechi a Romniei, vol I, Bucureti 1994

ECR

Enciclopedia civilizaiei romane, D. Tudor (ed. coord.), Bucureti

EphN

Ephemeris Napocensis, Institutul de Istoria Artei i Arheologie, Cluj-Napoca

EpigrAnat

Epigraphica anatolica. Zeitschrift fr Epigraphik und historische Geographie.


Anatoliens, Bonn

Epigraphica I
Debrecen

Epigraphica I. Studies on Epigraphy, G. Nmeth, P. Forisek (ed.), Debrecen


(Hungarian Polis Studies 6), 2000

Epigraphie
Hispanique

Epigraphie Hispanique. Probleme de methode et dedition, R. tienne (ed.), Paris,


1984

Epigraphische
Quelle

Epigraphische Quelle, Heidelberg

Epigraphische
Studien

Epigraphische Studien, Dusseldorf

ErdMzEvk

Erdlyi Mzeum-Egyeslet vknyve, Kolozsvr

Eurasia Antiqua

Eurasia Antiqua. Deutsche Archologisches Institut, Berlin

Faventia

Faventia. Universitat Autonoma de Barcelona

Festschrift fr
Studien zur Vor- und Frhgeschichtlichen Archologie. Festschrift fr Joachim
Joachim Werner
Werner zum 65. Geburtstag, G. Kossack , G. Ulbert (ed), Mnchen, 1974
Festschrift H. Vetters Lebendige Altertumswissenschaft Festschrift H. Vetters, Manfred Kandler (ed.),
Wien, 1985

xii

ABREVIERI
FHDR I

Fontes Historiae Daco-Romanae, Izvoarele Istoriei Romniei, I, Bucureti, 1964

FHDR II

Fontes Historiae Daco-Romanae, Izvoarele Istoriei Romniei, II, Bucureti, 1970

FIRA

Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, vol. I, Leges, S. Riccobono (ed.), Firenze,


1968

Fischer
Weltgeschichte 7

Der Aufbau des Rmischen Reiches - Die Mittelmeerwelt im Altertum, II, P.


Grimal (ed.), Frankfurt, 1966

Fontes historiae

Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, C. Gaiu, Cr. Gzdac (ed),
Bistria, Cluj-Napoca, 2006

Forcellini

E. Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon, 6, 1875

Gai. inst.

Gaii institutionum commentarii quattuor, B. Kuebler (ed.), Leipzig, 1928

La Gaule romaine

La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur lhistoire administrative et sur


la romanisation des habitants, Andr Chastagnol (ed.), Lyon (Coll. du Centre
dtudes Romaines et Gallo-Romaines, 14), 1995

Gentes, Reges und


Rom

Gentes, Reges und Rom, J. Bouzek, H. Freisinger, K. Pieta, B. Komoroczi (ed.),


Brno, 2000

Germania

Germania. Anzeiger der Rmich-Germanischen Kommission des Deutchen


Archologischen Instituts, Frankfurt am Main

Histoire et mesure

Histoire et mesure, CNRS, Paris

Historia

Historia. Zeitschrift fr alte Geschichte, Leipzig

Histria I

Histria. Monografie arheologic, vol. I, E. Condurachi (coord.), Bucureti, 1954

Histria II

Histria. Monografie arheologic, vol. II, E. Condurachi (coord.), Bucureti, 1966

HThR

Harvard Theological Review, Cambridge

I bronzi antichi

I bronzi antichi: Produzione e technologia. Atti del XV Congresso Internazionale


sui Bronzi Antichi, A. Giumlia-Mair (ed.), Montagnac, 2004

I canali della
propaganda

I canali della propaganda nel mondo antico, M. Sordi (ed.), Milano, 1976

IDR I

I.I. Russu, Inscripiile Daciei Romane I. Diplomele militare i tbliele cerate,


Bucureti, 1975

IDR III 1

I.I. Russu, Milena Duani, N. Gudea, V. Wollmann, Inscripiile Daciei romane III.
Dacia Superior 1, zona de sud-vest (teritoriul dintre Dunre, Tisa i Mure),
Bucureti, 1977

IDR III 2

I.I. Russu, I. Piso, V. Wollmann, Bucureti, Inscripiile Daciei romane III. Dacia
Superior 2, Ulpia Traiana Dacia (Sarmizegetusa), 1980

IDR III 3

I.I. Russu, Oct. Floca, V. Wollmann, Inscripiile Daciei romane III. Dacia Superior 3, zona
central (teritoriul dintre Ulpia Traiana, Micia, Apulum, Alburnus Maior, Valea Criului),
Bucureti, 1984

IDR III 5

I. Piso, Inscriptions d'Apulum (Inscriptions de la Dacie Romaine III 5), vol. I-II,
Paris, 2001

IDRE I

C.C. Petolescu, Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant


l`histoire de la Dacie (Ier - IIIe sicles) I. L`Italie et les provinces occidentales, Bucureti,
1996

IDRE II

C.C. Petolescu, Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant


l`histoire de la Dacie (Ier - IIIe sicles) II. Zones du CIL III et du CIL VIII, Bucureti, 2000

xiii

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


IK

Inschriften griechischer Stdte aus Kleinasien, Bonn

ILD

C.C. Petolescu, Inscripii latine din Dacia, Bucureti, 2005

ILS

H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, vol. I-III, Berlin, 1892-1916


(reimprimare Berlin, 1964-1965)

In memoriam
Constantini
Daicoviciu

In memoriam Constantini Daicoviciu, H. Daicoviciu (ed.), Cluj-Napoca, 1974

INB

Israel Numismatic Bulletin, Ierusalem

INMI

Institutul Naional al Monumentelor Istorice, Bucureti

Interregionale und
Kulturelle

Interregionale und Kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausend v.


Chr. - 1. Jahrtausend n. Chr.), A. Rustoiu, A. Ursuiu (ed.), Cluj-Napoca, 2002

Iordanes, Get.

Iordanes, De Origine Actibusque Getarum, Bucureti 2001

IOSPE I

B. Latyschev, Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et


Latinae, Petropoli, 1916 ; ediia a II-a

IPD

A. Dobo, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res


earundem provinciarum pertinentes, Budapest-Amsterdam, 1967

ISM II

Inscripiile din Scythia Minor greceti i latine, vol. II, I. Stoian, Tomis i
teritoriul su, Bucureti, 1987

ISM V

Inscripiile din Scythia Minor, vol. V, Emilia Doruiu-Boil, Capidava,Troesmis,


Noviodunum, Bucureti, 1980

Istoria Augusta

Istoria Augusta, Bucureti, D. Popescu (trad.), 1971

Istoria Romniei I

Istoria Romniei, C. Daicoviciu (red. resp.), Bucureti, 1960

Istoria Romnilor 2

Istoria Romnilor. Vol. II. Daco-romani, romanici, alogeni. D. Protase, Al.


Suceveanu (coord.), Bucureti, 2001

Istros

Istros. Muzeul Brilei

Jahresbericht Bayer. Jahresberichte des Bayerische Bodendenkmalpflege, Mnchen


Bodendenkmalpflege
Josephus Flavius,
Antichiti iudaice

Flavius Josephus, Antichiti iudaice, I, Bucureti, 1999; II, Bucureti, 2003

Josephus Flavius,
Rzboiul iudaic

Flavius Josephus, Istoria rzboiului iudeilor mpotriva romanilor, Bucureti, 1999

JRA

Journal of Roman Archaeology, Portsmouth-Rhode Island

JRGZM

Jahrbuch des Rmisch-Germanischen Zentralmuseums zu Mainz

JRMES

Journal of Roman Military Equipment Studies, Oxford

JRS

Journal of Roman Studies, Society for the Promotion of Roman Studies, London

KBN

Korpus Bosporskih nadpisej, Moskva-Leningrad, 1965

KESAM

Koenviki evraziskij stepei i antinyj mir, Novoercassk

KSIA

Kratkie Soobenija Instituta Arheologii, Moskva

La Dobroudja
romaine

Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureti, 1991

Latomus

Latomus. Revue d'tudes Latines, Bruxelles

xiv

ABREVIERI
Legionsadler

Legionsadler und Druidenstab. Vom Legionslager zur Donaumetropole, F. Humer


(ed.), Viena, 2006

Les Lgions

Les Lgions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrs de Lyon (17-19


septembre 1998), Y. Le Bohec, Catherine Wolff (ed.), Lyon, 2000

Lex Irnitana

Lex Irnitana, A. dOrs, X. dOrs (ed.), Santiago de Compostela, 1988

LexMyth

W.H. Roscher, Ausfhrliches Lexicon der griechischen und rmischen Mytologie,


I-VI, Suppl. I-IV, Leipzig 1884-1937

Libyan Studies

Libyan Studies. Society for Libyan Studies. The Institute of Archaeology, London

LIMC

Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae, Heidelberg

Limes 6 Kln-Graz

Vortrge des 6 Internationalen Limeskongresses in Sd-Detschland, Kln-Graz,


1967

Limes 9 Mamaia

Actes du IXe Congrs International dtudes sur les frontires romaines, Mamaia,
1972, Bucureti-Kln-Wien, 1974

Limes 10 Xanten

Studien zu den Militrgrenzen Roms II. Vortrge des 10. Internationalen


Limeskongresses in der Germania Inferior Xanten 1974. Beihefte Bonner Jahrb.
38, Kln-Bonn, 1977

Limes 11
Szekesfehervr

Akten des XI. Internationalen Limeskongresses Szkesfehrvr 1976, Budapest, 1977

Limes 12 Stirling

Roman Frontier Studies 1979 (Stirling). Papers presented at the 12th


International Congress of Roman Frontier Studies, BAR Int. Ser. 71, 1980

Limes 13 Aalen

Studien zu den Militrgrenzen Roms III: Vortrge des XIII Internationalen


Limeskongresses, Aalen 1983, C. Unz (ed), Stuttgart, 1986

Limes 14 Carnuntum Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum, Wien, 1990
Limes 16 Rolduc

Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies,


Rolduc 1995 , W. Groenman-van Waateringe, B.L. van Beek, W.J.H. Willems,
S.L. Wynia (ed.), Oxford, 1997

Limes 17 Zalu

Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies,


Zalu 1997, Zalu, 1999

Limes 18 Amman

Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies held


in Amman, Jordan (September 2000), Ph. Freeman, J. Bennett, Z.T. Fiema, B.
Hoffmann (ed.), Oxford, BAR Int.Ser. 1048, 2002

Limes 19 Pcs

Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies,


Pcs, Hungary, September 2003, edited by Zs. Visy, University of Pcs, 2005

Limes Dacicus
Occidentalis

Limes Dacicus Occidentalis, E. Nemeth, A. Rustoiu, H. Pop (ed.), Cluj-Napoca,


2005

Limes Danube 1996 The Roman Limes on the Middle and Lower Danube, P. Petrovi (ed.). Belgrade,
1996
Limesforschungen

Forschungen zur Geschichte der Rmischen Reichsgrenze an Rhein und Donau


sowie dem obergermanisch-rtischen Limes, Berlin

Littrature grcoromaine

Littrature grco-romaine et gographie historique. Mlanges offerts Roger


Dion, R. Chevallier (ed.), Paris (Caesarodunum IX), 1974

Liv.

Tite Live, Histoire Romaine, Paris, Les Belles Lettres, vol. 2, Jean Boyet, Gaston
Baillet (ed.), 1982; vol. 8, R. Bloch, Ch. Guittard (ed.), 1987

LNV

Litterae Numismatica Vindobonenses, Viena

xv

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Lucan

Lucain, La guerre civile (La Pharsale), I-II, A. Bourgery (trad.), Paris, 1926-1929

MAntFr

Mmoires de la Socit Nationale des Antiquaires de France, Paris

MCA

Materiale i Cercetri Arheologice, Bucureti

MEFRA

Mlanges darchologie et dhistoire de lcole Franaise de Rome. Antiquit,


Paris

Mlanges
hllenistiques

Mlanges hllenistiques offerts G. Daux, Paris, 1974

MFME

Mora Ferencz Museum vknyve, Szeged

MIA

Materialy i issledovanja po arheologii, Moskva

MittArchInst

Mitteilungen des Archologischen Instituts der Ungarischen Akademie der


Wissenscheften, Budapest

Napoca. 1880 de ani Napoca. 1880 de ani de la nceputul vieii urbane, D. Protase, D. Brudacu (ed.),
Cluj-Napoca, 1999
NAV

Ninevolskij arheologieskij vestnok, Volgograd

Novensia

Novensia. Universitatea din Varovia

NumAntClas

Quaderni Ticinesi. Numismatica e Antiquit Classiche, Lugano

Oltenia

Oltenia. Studii i comunicri, Craiova

OlteniaSDC

Oltenia. Studii. Documente. Culegeri, seria III, Craiova

OJA

Oxford Journal of Archaeology, Institute of Archaeology, Oxford

Omagiu C.
Daicoviciu

Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul mplinirii a 60 de ani, M. Macrea (red.),


Bucureti, 1960

Lonomastique latine Lonomastique latine, N. Duval, H.G. Pflaum (ed.), Paris (Coll. Int. CNRS 564),
1977
Orbis Antiquus

Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, C. Gzdac, C. Roman, Ligia


Ruscu, Carmen Ciogradi, R. Ardevan (ed.), Cluj-Napoca, 2004

Orszgos
Monogrfia

Orszgos Monogrfia. Bihar Vrmegye, Borovszky Samu (ed.), Budapest, 1864

Ovidiu

P. Ovidius Naso, Tristele, Ponticele, Bucureti, 1962

PACT

Revue du Groupe europen dtudes pour les techniques physiques, chimiques et


mathmatiques appliques larchologie, Strasbourg-Rixensart

La Pannonia

La Pannonia e limpero romano, G. Hajnczi (ed.), Milano, 1995

Pannonien und das


rmische Herr

Pannonien und das rmische Herr. Ausgewhlte Aufstze, A. Mcsy (ed.),


Stuttgart, 1992

Patrimonium
Banaticum

Patrimonium Banaticum, Timioara

PAV

Petersburgskij arheologieskij Vestnik, Sankt Petersburg

Pliniu cel Btrn

Plinius, Naturalis historia. Enciclopedia cunotinelor din Antichitate, I-IV, Iai,


2001-2003

Plinius, Panegyric

R.A.B. Mynors, XII Panegyrici Latini, Oxford 1964

PME

H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad


Gallienum, Leuven, I-II, 1976-1980; III Indices 1980; Supplementum I 1987;
Supplementum II 1993

xvi

ABREVIERI
Pontica

Pontica. Muzeul de Istorie Naional i Arheologie Constana

Potaissa

Potaissa. Studii i comunicri, Turda

Procopius, De aedif. Procopii Caesarensis opera omnia, recognovit J. Haury. Vol. IV: De aedificiis
libri VI, editio stereotypa correctior. Addenda et corrigenda adiecit G. Wirth,
Leipzig, 1964
Pseudo-Hyginus

Hygini qui dicitur de metatione castrorum liber, edidit A. Grillone, Leipzig, 1977

Ptol. Geogr.

Claudii Ptolemaei Geographia, C. Mller (ed.), Paris, 1883, III

RA

Rossijskaja Arheologija, Moskva

RAParis

Revue archologique, Paris

Ratiarensia

Ratiarensia. Studi e materiali mesici e danubuani, Bologna

RB

Revista Bistriei, Complexul Muzeal Bistria-Nsud

RE

Realencyclopdie der Klassischen Altertumswissenschaf, Stuttgart

REA

Revue des Etudes Anciennes. Annales de la Faculte des Lettres de Bordeaux

Rgszeti Fzetek

Rgszeti Fzetek, Budapest

Region des Eisernen Die Archologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106Tores
275 n.Chr, Bucureti, 2001
RMA

Revue des tudes militaires anciennes, Paris

RepCluj 1992

I.H. Crian, M. Brbulescu, E. Chiril, V. Vasiliev, Iudita Winkler, Repertoriul


arheologic al judeului Cluj, Cluj-Napoca

Res Gestae Divi


Augusti

Monumentum Ancyranum, E. Diehl (ed.), Bonn, 1918

RevHist

Revue historique, Paris

Revista de la
Universidad
Complutense

Revista de la Universidad Complutense, Madrid

Revista Muzeului
Militar Naional

Revista Muzeului Militar Naional, Bucureti

RIAF

Revista de istorie, arheologie i filologie, Bucureti

RIC I

H. Mattingly, E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, vol. I, Augustus to


Vitellius, Londra, 1923

RIC II

H. Mattingly, E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, vol. II, Vespasian to


Hadrian, Londra, 1926

RIN V

Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, Roma, seria 5

RIR

Revista Istoric Romn, Bucureti

RIU

Die rmischen Inschriften Ungarns, Budapest, vol. I-VI

RMD I

Margaret M. Roxan, Roman Military Diplomas 1954-1977 (University of London,


Institute of Archaeology, Occasional Publication 2), London 1978

RMD II

Margaret M. Roxan, Roman Military Diplomas 1978-1984 (University of London,


Institute of Archaeology, Occasional Publication 5), London 1985

RMD III

Margaret M. Roxan, Roman Military Diplomas 1985-1993 (University of London,


Institute of Archaeology, Occasional Publication 14), London 1994

xvii

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


RMD IV

Margaret Roxan, P. Holder, Roman Military Diplomas IV (Institute of Classical


Studies, BICS Supplement 82), London 2003

RMD V

P. Holder, Roman Military Diplomas V (Institute of Classical Studies, BICS


Supplement 88), London 2006

RMI

Revista Monumentelor Istorice, Institutul Naional al Monumentelor Istorice,


Bucureti

RMM

Revista Muzeelor i Monumentelor, Bucureti

Rmisches sterreich. Jahresschrift der sterreichischen Gesellschaft fr


Archologie, Wien

RN

Revue numismatique, Paris

Roman Dacia

Roman Dacia. The Making of a Provincial Society, W.S. Hanson, I.P. Haynes
(ed.), Portsmouths, Rhode Island (JRA Suppl Ser 56), 2004

Romanisation und
Rezistenz

Romanisation und Rezistenz in Plastik, Architectur und Inschriften der Provinzen


des Imperium Romanum. Neue Funde und Forschungen, P. Noelke, F. NaumannSteckner, B. Schneider (ed.), Mainz am Rhein, 2003

Die rmische
Okkupation

Die rmische Okkupation nrdlich der Alpen zur zeit des Augustus, R. Asskamp,
S. Berke (ed.), Mnster, 1991

Die Rmische Stadt Die Rmische Stadt im 2 Jahrhundert, H.J. Schalles, Henner von Hesberg, Paul
Zanker (ed.) Kln, 1992
RRH

Revue Roumaine d'Histoire, Bucureti

RSA

Rivista Storica dellAntichit, Bologna

SA

Sovetskaja Arheologija, Moskva

SAI

Studii i articole de istorie, Bucureti

Sargetia

Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva

SCIV(A)

Studii i Cercetri de Istorie Veche (i Arheologie), Bucureti

SCN

Studii i Cercetri Numismatice, Bucureti

SCSI

Studii i cercetri tiinifice. Istorie. Institutul A.D. Xenopol, Iai

Seneca

Seneca, Naturales quaestiones. tiinele naturii n primul veac, Iai 1999

SGE

Soobenija Gosudarstvennogo Ermitaja, Leningrad

SHA

Scriptores Historiae Augustae, edidit E. Hohl, editio stereotypa addenda et


corrigenda adiecerunt Ch. Samberger et W. Seyfahrt, Leipzig, 1965

SHHA

Studia Historica. Historia Antigua, Universidad de Salamanca

Singidunum

Singidunum, Muzej grada Beograda

SJ

Saalburg Jahrbuch, Saalburgmuseum

SMMIM

Studii i materiale de muzeografie i istorie militar, Bucureti

SNG-Copenhaga 7

Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Danish Collection of Coins and


Medals, Danish National Museum, vol. VII, Cyprus to India - Syrian Cities,
reprint West Milford, 1992

Sociedad y economa Sociedad y economa en el Occidente romano, Carmen Castillo Garca, J.F.
Rodrguez Neila, F.J. Navarro (ed.), Pamplona (Coleccin Mundo Antiguo N.S.
nr. 8, Universidad de Navarra), 2003
Starinar

xviii

Starinar. Organ Srbskogo arheolokogo drutva, Belgrad

ABREVIERI
StCl

Studii clasice, Bucureti

StComIC

Studii i comunicri de istorie, Caransebe

Strabon

Strabon, Geografia, I-III, Bucureti, 1972-1984

Studia Dacica

Studia Dacica. Collected Papers, E. Szab (ed.), Debrecen, 2000

Studia Historica et
Arheologica

Studia Historica et Arheologica in Honorem Magistrae Doina Benea, Mariana


Crngu, Simona Regep-Vlascici, Atalia tefnescu (ed.), Timioara, 2004

Studia Historica et
Theologica

Studia Historica et Theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, C.C.


Petolescu (ed.), Iai, 2003

Studia Universitatis
Petru Maior

Studia Universitatis Petru Maior. Historia. Trgu Mure

Studi Paratore

Studi in onore di E. Paratore ottuogenario, Chieti, 1990 (= Abruzzo 23-28)

Studii de istorie
antic

Studii de istorie antic. Omagiu Profesorului Ioan Glodariu, G. Florea, Gabriela


Gheorghiu, E. Iaroslavschi, Liliana Suciu (ed.), Cluj-Napoca (Biblioteca Musei
Napocensis 20), 2001

Suetonius

Suetonius, Vieile celor doisprezece cezari, Bucureti, 1998

Tac. Ann.

Tacite, Annales, Henri Goezler (ed.), Paris, 1925

Tacitus, Agr.

Tacitus, Agr. Publius Cornelius Tacitus, Biografia lui Agricola : nceputuri ale
istoriei Marii Britanii, trad. Eugen Cizek, Bucuresti, 2003

Tacitus Anale

P. Cornelius Tacitus, Anale, Bucureti, 1995

Tacitus Germania

Tacitus, Opere, I, Germania, Bucureti, 1958

Tacitus Hist.

P. Cornelius Tacitus, Historiarum libri I- III, C.H. Moore (tr.), Cambridge MA


(Loeb 111), 1962

Tacitus Istorii

P. Cornelius Tacitus, Opere, II, Istorii, Bucureti, 1963

TAPA

Transactions of the American Philological Association, Baltimore, Maryland

The Antique Bronzes The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th
International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003, C.
Mueeanu (ed.), Bucharest, 2004
The autonomous
towns

The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Pannonia I, M. ael Kos, P.


Scherrer (ed.), Ljubljana (Situla 41), 2003

The Roman army & The Roman army and the economy, P. Erdkamp (ed.), Amsterdam, 2002
economy
The Roman Army in The Roman Army in Hispania. An archaeological Guide. . Morillo, J.
Hispania
Aurrecoechea (ed.), Len 2006
Thraco-Dacica

Thraco-Dacica, Institutul Romn de Tracologie, Bucureti

Tibiscus

Tibiscus, Muzeul Banatului, Timioara

TIR

Tabula Imperii Romani

TP

Tabula Peutingeriana

TRAC

Proceedings of the Theoretical Roman Archaeology Conference

Traian. Ein Kaiser

Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?, A. NnnerichAsmus (ed.), Mainz am Rhein, 2002

Traian in Germanien Traian in Germanien. Traian im Reich. Bericht des dritten Saalburgkolloquiums,
Bad Homburg (Saalburg-Schriften 5), 1999

xix

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Traiano ai confini

Traiano ai confini dellimpero (catalog de expoziie Ancona, oct. 98 - ian. 99), Gr.
Arbore-Popescu (ed.), Milano, 1998

Trajano emperador

Trajano emperador de Roma, J. Gonzlez (ed.), Roma, 2000

Transylvanian
Review

Transylvanian Review, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca

Travel and
Geography

Travel and Geography in the Roman Empire, C. Adams, R. Laurence (ed.),


London-New York, 2001

Tropaeum Traiani

Tropaeum Traiani I. Cetatea, Ion Barnea (coord.), Bucureti, 1979

Tyche

Tyche. Beitrge zur Alte Geschichte, Papyrologie und Epigraphik, Wien

Tzetzes, Chiliades

Ioannis Tzetzae, Historiarum variarum Chiliades. Graece. Textum ad fidem


duorum codicum Monacensium recognovit, brevi adnotatione et indicibus instruxit
T. Kiessling, reimprimare Hildesheim, 1963

VDI

Vestnik Drevnei Istorii, Moskva

Vegetius

P. Flavius Vegetius Renatus, Epitoma rei militaris, edidit A. nnerfors, StuttgartLeipzig, 1995

Vercingetorix et
Alesia

Vercingetorix et Alesia, Marie-Claude Bianchini (ed.), Paris, 1994

Vitruvius

Marcus Vitruvius Pollio, Despre arhitectur, traducere G.M. Cantacuzino, T.


Costa, Gr. Ionescu, Bucureti 1964

Wasserversorgung II Die Wasserversorgung Antiker Stdte, Ph. von Zabern (ed.), Mainz am Rhein,
band II, 1991
Wasserversorgung
III

Die Wasserversorgung Antiker Stdte, Ph. von Zabern (ed.), Mainz am Rhein,
band III, 1994

Ziridava

Ziridava, Muzeul judeean Arad

iva Antika

iva Antika, Skopje

ZPE

Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik, Bonn

ZSS

Zeitschrift der Savigny-Stiftung fr Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung.


Wien

Abrevieri instituionale
INMI

Institutul Naional al Monumentelor Istorice, Bucureti

MCDR

Muzeul Civilizaiei Daco-Romane, Deva

MNIR

Muzeul Naional de Istorie a Romniei, Bucureti

MNIT

Muzeul Naional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

xx

Sarmaii - aliaii dacilor n rzboaiele contra Romei


Vitalie Brc

Dup cum este bine cunoscut, sarmaii au reprezentat una din principalele fore politice
i militare din stepele nord-pontice i cele de la est de Don de-a lungul mai multor secole. Ei au
jucat un rol important i n istoria spaiului de la est de Carpai din primele secole d.Chr.
ncepnd cu secolul I d.Chr. sarmaii au constituit, alturi de geto-daci, cu care au coabitat pe
teritoriile est-carpatice i s-au influenat reciproc 1 , principala for politico-militar din regiune
i o barier n faa expansiunii romane.
Realitile arheologice databile n secolul I - nceputul secolului II d.Chr. 2 sunt
confirmate i de ctre sursele literare i epigrafice asupra crora ne i vom opri in rndurile de
mai jos.
Astfel, una din primele relatri care fixeaz ciocnirirea dintre sarmai i romani la Dunre
apare n Istoria roman a lui Dio Cassius. Din paginile acesteia aflm c n anul 16 .Chr. consulul
L. Tarius Rufus a respins i alungat n stnga Dunrii pe sarmaii care trecuser acest fluviu i
atacaser posesiunile romane3 .
Acelai autor ne relateaz c, n perioada revoltei din Pannonia i Dalmaia, A. Caecina
Severus , comandantul armatei romane din Moesia, care lupta n anul 6 d.Chr. mpotriva ilirilor
i pannonilor, s-a rentors n Moesia, unde nvliser dacii i sarmaii 5 . La rndul su,
Florus, referindu-se la evenimentele din primii ani ai secolului I d.Chr. 6 , ne relateaz c a avut loc o
campanie militar roman, condus de Cn. Cornelius Lentulus7 , mpotriva sarmailor la Dunre 8 .
Pericolul permanent din partea sarmailor, la nceputul secolului I d.Chr., este relatat de Ovidiu,
care, fiind exilat la Tomis (anii 8-18 d.Chr), i menioneaz pe sarmai ca pe o prezen stabil la
Dunrea de Jos nc din primul deceniu al secolului I d.Chr. 9
4

Datorit repetatelor atacuri efectuate la nceputul secolului I d.Chr. n stnga Dunrii de


ctre gei i sarmai, L. Pomponius Flaccus (viitor legat al Moesiei din anul 18 sau 19 d.Chr. 10 ), a
exercitat o comand la Dunrea de Jos, iar graie msurilor luate, cumplita rp a Dunrii a devenit
1

Pentru relaiile dintre geto-daci i sarmai vezi Brc 2002, 103-150; Brc 2002a, 45-97.
n acest sens Brc 2006.
3
Cassius Dio LIV, 20, 3.
4
Primul legatus Augusti pro praetore al Moesiei cunoscut (Cassius Dio LV, 29, 3).
5
Cassius Dio LV, 30, 4.
6
Nu se tie exact anul cnd a avut loc evenimentul.
7
Cnaeus Cornelius Lentulus general roman, consul n anul 14 .Chr., a condus celebra campanie
mpotriva dacilor (cf. Tacitus, Anale, IV, 44; Res Gestae, V, 30, 47-49, apud FHDR I, 269; Florus,
Bellum Dacicum, II, 28, 19, apud FHDR I, 527).
8
Florus, Bellum Sarmaticum, II, 29, 20, apud FHDR I, 527.
9
Cf. Ovidiu, Tristele, I, 5, 62, I, 8, 40, II, 198, III, 3, 6, III, 3, 63, III, 10, 5, III, 10, 34, IV, 1, 94, IV, 8, 15-16,
IV, 10, 109-110, V, 1, 13, V, 7, 13, V, 7, 56, V, 12, 58; Ponticele, I, 2, 45, I, 2, 58, I, 2, 77, I, 2, 112, I, 3,
59-60, I, 5, 49-50, II, 7, 72; Ibis, 637. Etnonimul sarmatic este menionat de ctre Ovidiu de 31 de ori.
10
Tacitus, Anale, II, 66, 1-2.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

sigur 11 . n anul 15 d.Chr., cnd este menionat primul guvernator consular, n persoana lui C.
Poppaeus Sabinus (prorogator Popaeo Sabino provincia Moesia additis Achaia et Macedonia) 12 , a
avut loc, probabil, organizarea provinciei Moesia 13 . Ea era administrat, la nceput, mpreun cu
celelalte dou provincii, de acelai guvernator 14 . Abia n timpul domniei mpratului Claudius cele
trei provincii vor fi desprite din punct de vedere administrativ 15 . Cu toate acestea, incursiunile
sarmailor n posesiunile romane, fr a avea aceeai intensitate, au continuat. O relatare important
n acest sens avem n cartea dedicat mpratului Tiberius, din lucrarea Vieile Cezarilor a lui
Suetonius. Astfel, dintr-un pasaj aflm c atunci cnd a abandonat problemele statului 16 , Moesia a
fost devastat de ctre daci i sarmai 17 .
n perioada domniei mpratului Claudius poziia romanilor la sudul Dunrii se ntrete
substanial odat cu transformarea Thraciei n provincie roman, anul organizrii acestei noi
provincii (46 d.Chr) fiind transmis de Eusebius 18 .
n aceste mprejurri, izbucnete un nou conflict, de data aceasta pentru tronul Bosporului,
ntre fraii Mithridates III i Cotys, care au implicat n acest conflict i pe sarmaii siraci i aori 19 .
Acest eveniment a fost unul local n istoria Bosporului, el atingnd regiunea Kuban i teritoriul din
estul Mrii Azov. Conflictul n care siracii i aorii au luptat unii mpotriva altora a fost doar un
episod n lanul evenimentelor. n realitate, micarea unor grupuri de sarmai spre vest a avut mai
multe cauze, una dintre ele (poate cea mai important) a fost presiunea alanilor din est.

11

Ovidiu, Ponticele, IV, 9, 75-80.


Tacitus, Anale, I, 80, 1; Stein 1940, 18.
13
Asupra datei de ntemeiere a acestei provincii au fost emise mai multe ipoteze, care situeaz acest
moment ntre anii 13-11 .Chr. i 15 d.Chr (cf. Syme 1971, 50-51). Este nendoielnic faptul, confirmat
de sursele literare, c organizarea limitat a teritoriului viitoarei provincii Moesia a premers pe cea
administrativ (Benea 1983, 18). Instalarea temporar a unor uniti militare romane n vestul Moesiei
s-a petrecut nc din anii 16-11 .Chr. (Syme 1971, 46), iar n anii 6-9 d.Chr. este menionat A. Caecina
Severus n calitate de legatus Augusti pro praetore exercitus din Moesia (Cassius Dio LV, 30, 4). Tot n
aceast perioad s-a creat un comandament militar avnd ca nucleu teritoriul dintre vile Timocului i
Moravei, condus de un praefectus civitatium Moesiae et Treballiae (CIL, V, 1838). Dup unii autori
afirmaia lui Appian c moesii n-au fost supui la tribut nainte de domnia lui Tiberius (Appian, Iliria,
30, 86, apud FHDR I, 569) indic faptul c abia acum provincia Moesia ar fi fost constituit din punct
de vedere juridic.
14
Tacitus, Anale, VI, 39, 3 menioneaz c C. Poppaeus Sabinus a guvernat timp de 24 de ani cele mai
mari provincii, iar Cassius Dio (LVIII, 25, 4) noteaz c a guvernat cele dou Moesii i Macedonia pe
toat durata domniei lui Tiberius.
15
Benea 1983, 21. Aprarea Moesiei a fost ncredinat n aceast perioad legiunilor a IV Scytica i a V
Macedonica (Patsch 1932, 144).
16
n anul 26 d.Chr. mpratul a plecat la Capri.
17
Suetonius, Tiberius, 41.
18
Eusebius, Chronicon, 180, 12-13. Pe baza acestui pasaj se considera posibil nglobarea teritoriului
cuprins ntre Dunre i Marea Negr provinciei Moesia. n realitate, aa cum s-a demonstrat deja
(Suceveanu 1971, 105-122; Suceveanu 1979, 47-59), exist prea puine elemente concrete care s
probeze modificri substaniale ale statutului acestui teritoriu n anul 46 d.Chr (Suceveanu 1971, 115;
Suceveanu 1991, 271-274). Din datele care ne stau la dispoziie rezult c structurile administrative
romane s-au impus, pe teritoriul Dobrogei, pe parcursul mai multor etape, ceva mai trziu (Suceveanu
1992, 64). Organizarea propriu-zis a acestui teritoriu (redactio in formam provinciae), cel mai
probabil, s-a petrecut n perioada lui Vespasian (cf. Suceveanu 1971, 115 sqq.; Suceveanu 1977, 21
sqq.; Suceveanu 1992, 64).
19
Tacitus, Anale, XII, 15-21.
12

SARMAII

Cert este c, dup ncheierea acestui conflict n spaiul de la vest de Nipru, i-au fcut
apariia aorii.
Aezarea aorilor n aceast regiune la mijlocul sec. I d.Chr. nu a fost singular. Tot n
aceeai perioad, n spaiul nord-pontic s-a deplasat o hoard de nomazi din est 20 . Cert este c
piesele de provenien estic dintr-o serie de morminte din spaiul nord i nord-vest pontic
(Kovalevka-Sokolova Mogila, Trojany, Kozyrka, Vesnjanoe, Kamova Mogila, Cvetny, Hruca,
Mocra, Mihajlovka, sau cele de la Porogi, etc) 21 , precum i anumite elemente inovatoare, ct i
semnele de tip tamga, ne indic faptul c o parte dintre acetia erau alani 22 .
Aadar, att realitile arheologice ct i izvoarele literare i cele epigrafice, asupra crora
ne vom opri n paginile urmtoare, confirm pentru mijlocul - a doua treime a secolului I d.Chr. o
nou aezare a triburilor sarmatice. Dup cum vom vedea din izvoarele scrise, inclusiv alanii
cauza principal a acestui proces au atins gurile Dunrii n al treilea sfert al secolului I d.Chr.
Aezarea sarmailor n spaiul nord-vest pontic corespunde cu extinderea granielor
romane pn la Dunrea de Jos. Aceast vecintate a asigurat lumii romane existena la
graniele sale a unui vecin i duman redutabil, care i-a fcut simit prezena din plin pe tot
parcursul secolului I d.Chr. i nceputul celui urmtor.

20

Vezi n acest sens Skripkin 1990, 206-209; Skripkin 1996, 162 sqq.; Simonenko, Lobaj 1991, 74-75. D.
A. Mainskij susinea c mormintele cu defuncii depui pe diagonal sunt reflectarea arheologic a
micrii aorilor spre vest, iar A.S. Skripkin le consider, pe baza unor agrumente arheologice solide, pe
bun dreptate, ca fiind alanice (cf. Skripkin 1990, 184-185, 218-219; Skripkin 1992, 27-28; Skripkin
1996, 165-166). Acest punct de vedere este mprtit, atunci cnd vorbete de mormintele de acest tip
din nordul Mrii Negre, de A.V. Simonenko (Simonenko 1999a, 128). Dac lucrurile stau aa, atunci
aceste date arheologice confirm relatrile lui Seneca i Pliniu cel Btrn n ceea ce privete prezena
alanilor n nordul Mrii Negre. Totodat, ele permit s se vorbeasc si de dou valuri de micare a aorilor
i alanilor spre vest, unul simultan, cnd s-au mutat independent unii de alii, i altul n care avem de-a face
cu o hoard alano-aors (Simonenko 1999a, 316). Nu se exclude ca n componena sau chiar n fruntea
acestei hoarde s fi fost regii Farzoios i Inismeos (Simonenko, Lobaj 1991, 74-75; Simonenko 1992, 158
sqq.; Simonenko 1999a, 316). n urma analizei monedelor aparinnd lui Farzoios i Inismeos, precum i a
ariei lor de rspndire (cf. Karykovskij 1982, 66-82; Karykovskij 1982a, 6-28), s-a ajuns la concluzia c
acetia au fost conductorii unui grup sarmatic din spaiul nord-vest pontic (Karykovskij 1988, 108-115)
sau c graniele regatului acestora era cuprins ntre Nipru i Nistru (Vinogradov 1994, 168, nota 98), pentru
care Olbia a btut moned din aur i argint cu numele lor pe ele n anii 60 - sfritul anilor 70 d.Chr. pentru
Farzoios, i sfritul anilor 70 - nceputul anilor 80 d.Chr. pentru Inismeos (Karykovskij 1982, 66-82;
Karykovskij 1982a, 6-28; Karykovskij 1988, 108-115, 119. Vezi i Anohin 1989, 58-70), considerai de
cercettori ca fiind aori (Simonenko, Lobaj 1991, 74, 75; Simonenko 1992, 158 sqq.; Krapivina 1993,
146-147; Vinogradov 1994, 167-169; Zubar 1994a, 218-222) ori siraci (Rusjaeva 1989, 192-193;
Rusjaeva 1995, 24-36). S.A. Jacenko susine c n cadrul acestui grup de nomazi o parte erau alani care s-a
uunit cu aristocraia aors, ajungnd astfel pentru o perioad scurt de timp n nordul Mrii Negre (Jacenko
1993a, 86). ntr-o lucrare recent S.A. Jacenko consider ca Farzoios a fost rege aors (Jacenko 2001,
48-49). M.B. ukin este de prerea c la ora actual este greu de atribuit apartenena la un anume trib
sarmatic a celor doi regi, afirmnd c acetia puteau fi att alani ct i aori ori siraci (ukin 1992, 120121; ukin 1995, 177). Acest punct de vedere a fost exprimat i de noi (Brc 1997, 974) iar recent lui i sa alturat i A.V. Simonenko (Simonenko 1999a, 316). A.S. Scripkin consider c apartenena regilor
Farzoios i Inismeos la tribul aorilor este discutabil, fiind posibile i alte variante (Skripkin 1990, 208;
Skripkin 1996, 168). Demonstraia acestui autor nclin spre ideea apartenenei alanice a regilor
Farzoios i Inismeos (cf. Skripkin 1996, 160-168).
21
Vezi pentru descoperirile de piese de provenien chinezeasc i central-asiatic din mediul sarmatic
nord pontic la A.V. Simonenko (Simonenko 2003, 45-65).
22
Pentru toate elementele inovatoare de provenien central-asiatic din mediul sarmatic vezi la S.A.
Jacenko (Jacenko 1993, 60-72).

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Pentru secolul I d.Chr. micarea triburilor samatice poate fi sesizat cel mai bine n
Istoria Natural a lui Pliniu cel Btrn, care i menioneaz n spaiul nord-pontic pe sarmaii
roxolani, aori, hamaxobi i alani 23 . La acelai autor, n nordul Mrii Negre sunt menionai i
sarmaii siraci 24 . Acetia, potrivit lui Pliniu, locuiesc toat fia numit Drumul lui Ahile 25 , adic
teritoriul din stnga Niprului de Jos. Alturi de aori i siraci, Pliniu cel Btrn i menioneaz
printre noii venii n nordul Mrii Negre pe alani, care au constituit cauza principal a micrii
sarmailor spre vest 26 .
Dovad a unei micri globale (mutatis mutandis) a sarmailor spre vest este i aezarea
sarmailor iazigi n Cmpia Pannonic. Potrivit lui Tacitus, n anul 50 d.Chr. iazigii l-au sprijinit cu
cavaleria lor pe Vannius n lupta acestuia cu suebii 27 . n alt lucrare a aceluiai autor se relateaz c
Germania este separat de gali, rei i panoni prin fluviile Rin i Dunre, de sarmai i de daci prin
teama pe care o au acetia unii fa de alii 28 .

23

Pliniu cel Btrn IV, 80, apud FHDR I, 403. Pliniu ne relateaz: De acolo nainte, n general, sunt n
adevr triburi de scii, totui regiunile apropiate de rm au fost ocupate de diferite populaii, cnd de gei,
numii de romani daci, cnd de sarmai, numii de greci sauromai, i dintre ei de hamaxobi sau de aori,
cnd de scii degenerai i nscui din sclavi sau de troglodii, apoi de alani i de roxolani, iar n prile de
mai sus, ntre Dunre i Pdurea Hercinic, pn la lagrele de iarn de la Carnuntum din Pannonia i la
hotarele de acolo cu germanii; cmpiile i esurile sunt stpnite de sarmaii iazigi, iar munii i pdurile
de daci mpini de primii pn la rul Pathissus.
24
Acest trib sarmatic, potrivit izvoarelor antice (cf. Strabon XI, 5, 7; Pomponius Mela, De Chorographia, I,
114, apud Latyev 1904, 119), locuia n stepele regiunii Kuban i nordul Caucazului, unde vestigiile lor
sunt bine cunoscute datorit cercetrilor arheologice efectuate de-a lungul timpului. Monumentele
arheologice aparinnd siracilor sunt destul de expresive, iar ca trstur esenial orientarea defuncilor pe
latitudine (preponderent spre vest). Mormintele cu defuncii orientai spre vest sau est sunt rarisime n
spaiul nord i nord-vest pontic n toate etapele culturii sarmatice. Mai mult dect att, ele nu las nici
impresia unor complexe tipice siracilor. n ceea ce privete siracii nord-pontici, menionai de Pliniu, inem
s precizm c la ora actual nu cunoatem morminte pe care s le putem atribui cu certitudine acestora.
Acest fapt indic fie c relatarea lui Pliniu cel Btrn este eronat, fie c, odat aezai n nordul Mrii
Negre, aceti siraci i-au pierdut trsturile specifice lor.
25
Pliniu cel Btrn IV, 83.
26
Tot Pliniu cel Btrn i menioneaz pe aori i n regiunea Mrii Caspice (Pliniu cel Btrn VI, 48), n
aceiai zon unde i menionase i Strabon (Strabon XI, 5, 8). n ceea ce privete informaiile din aceast
carte, se consider pe bun dreptate (Vinogradov 1994, 165; Brc 1997, 960), c n ea este reflectat o
realitate istoric care duce la concluzia c o parte a aorilor au rmas pe locurile vechi de locuire unde sunt
localizai mai trziu de ctre Ptolemeu (Ptolemeu VI, 14, 9-10, 13), care a folosit, probabil, intens, opera
lui Pliniu cel Btrn (Vinogradov 1994, 165). Alte surse au fost, foarte probabil, guvernatorii Moesiei
Flavius Sabinus i Tiberius Plautius Silvanus, ale cror legiuni s-au luptat cu triburile sarmatice
(Vinogradov 1994, 165). Potrivit lui Ptolemeu (83-161 d.Chr.), Sarmaia European este locuit de
roxolani, hamaxobii, aori i alani (Ptolemeu III, 5, 7-10, apud FHDR I, 539-541). n alt parte a lucrrii
sale, acelai autor i menioneaz pe aori i alanori n legtur cu Sciia, care se afla dup muntele Imaem
(Ptolemeu VI, 14, 9-10, 13), adic n zona Volgi de Jos i vestul Mrii Caspice. Alanii sunt menionai ca
locuitori al teritoriului nord-pontic n prima jumtate a secolului II d.Chr. i de ctre Dionisiu Periegetul,
care atunci cnd descrie Istrul, relateaz c: n partea sa dinspre miaznoapte, se ntind numeroase
triburi, pn la intrarea lacului Maeotic; germani, sarmai, celi i bastarni, ara imens a dacilor, alanii
cei viteji, taurii care locuiesc pe fia [numit] Alergarea lui Ahile, o regiune lung i ngust pn la
gura lacului Maeotic nsui (Dionisiu Periegetul, Descrierea Pmntului, 302-307, apud FHDR I, 529).
27
Tacitus, Anale XII, 29-30.
28
Tacitus, Germania, 1, 1.

SARMAII

n legtur cu modul i perioada n care au ajuns n teritoriul dintre Dunre i Tisa, opiniile
sunt mprite29 . Trebuie ns menionat c n urma analizei vestigiilor iazige timpurii s-a ajuns la
concluzia c acestea nu sunt mai vechi de a doua jumtate a secolului I d.Chr 30 . Aceast situaie
indic faptul c sarmaii iazigi i-au fcut apariia n acest spaiu, cel mai probabil, cu puin timp
nainte de anul 50 d.Chr.
Cert este c, la o simpl comparaie dintre aezarea triburilor sarmatice din Geografia lui
Strabon cu cea din lucrarea lui Pliniu cel Btrn, se poate remarca c n perioada cnd a fost scris
Istoria Natural situaia etno-politic din nordul Mrii Negre se schimbase substanial. Astfel, dac
la Strabon iazigii sunt aezai undeva ntre Nistru i Nipru, roxolanii ntre Nipru i Don, iar aorii i
siracii ntre Don, Marea Azov i Marea Caspic, atunci la Pliniu cel Btrn aorii se afl undeva n
nord-vestul Mrii Negre, alturi de o parte dintre roxolani. Acetia sunt urmai de alani siraci i
roxolani. Iazigii, n schimb, sunt menionai ca populnd Cmpia Pannonic, unde sunt atestai i de
ctre Tacitus. O parte a aorilor au rmas i n teritoriile vechi de locuire, unde mai trziu i fixeaz,
dup cum am artat, Ptolemeu. Ei sunt parial independeni, parial amestecai cu alanii sub
denumirea de alanori. n vechile arii de locuire au rmas i o bun parte a siracilor. O dovad n
acest sens sunt att descoperirile arheologice31 , ct i cele cteva meniuni ale siracilor n izvoare
epigrafice din secolele I-II d.Chr 32 .
Alturi de aori i siraci, Pliniu cel Btrn i menioneaz printre noii venii n nordul Mrii
Negre pe alani, care au constituit cauza principal a micrii sarmailor spre vest.
Pentru prima dat alanii sunt menionai n nordul Mrii Negre de ctre Seneca. Acesta, n
lucrarea sa Tieste, face o relatare scurt, dar interesant: Istrul care d putin de fug slbaticilor
alani 33 . Pe baza acestui pasaj se consider c se poate vorbi de o prezen efectiv a unui grup de
alani n nord-vestul Mrii Negre n a doua jumtate a secolului I d.Chr., care au rmas aici n urma
incursiunilor de la Dunrea de Jos 34 . Mai mult dect att, se crede c alanii rmai fie s-au
amestecat cu aristocraia aors 35 , fie au rmas aici ca un grup separat 36 . Dei este cert c pentru
aceast perioad marea majoritate a alanilor locuiau cu precdere n stepele de la est de Don, este
evident c n urma procesului de micare a sarmailor spre vest un grup de alani a ptruns i n
nordul i nord-vestul Mrii Negre. Probabil c primii alani care au ajuns n teritoriul nord i nord-

29

Astfel, A. Mcsy sugera o legtur ntre aciunile lui Cn. Cornelius Lentulus i aducerea iazigilor (Mcsy
1974, 37). ntr-o lucrare mai veche acelai autor susinea c iazigii au aprut n Cmpia Pannonic la
sfritul deceniului al doilea al secolului I d.Chr (Mcsy 1954). J.J. Wilkes aprecia c iazigii au ajuns n
Cmpia Pannonic, fie spre sfritul domniei lui Augustus, fie prin anii 17-20 d.Chr (Wilkes 1983, 259). C.
Daicoviciu consider c iazigii au venit aici n jurul anului 20 d.Chr., chemai din motive politice de romani
(Daicoviciu 1960, 264). Acest punct de vedere este susinut i de S. Dumitracu (Dumitracu 1993, 7276). C. Opreanu nclin i el spre idea c iazigii au fost adui ntre Dunre i Tisa cu sprijinul romanilor n
jurul anului 20 d.Chr (Opreanu 1994, 194; Opreanu 1998, 31). Gh. Bichir (Bichir 1976, 209) i I.H. Crian
(Crian 1977, 279) sunt de prere c iazigii ptrund n numr mare n cmpia dintre Dunre i Tisa n
timpul lui Tiberius (cca. 20 d.Chr). Un punct de vedere diametral opus a fost exprimat de ctre D. Benea
,care este de prerea c iazigii au ajuns n Cmpia Pannonic n urma unei ptrunderi lente, fr amestec
roman, n prima jumtate a secolului I d.Chr (Benea 1996, 115).
30
ukin 1989, 76-77.
31
Cf. danovskij, Marenko 1988, 42-56; Arheologija SSSR 1989, 249-251; Marenko 1996.
32
KBN, nr. 142, 1237.
33
Seneca, Thyestes, 629-630, apud FHDR I, 371.
34
Skripkin 1986, 91; Skripkin 1996, 160-168; Jacenko 1993a, 83, 85-86.
35
Jacenko 1993a, 86.
36
Skripkin 1996, 160-168.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

vest pontic au reprezentat un grup foarte puternic din punct de vedere militar37 . Dovad a prezenei
alanilor n spaiul amintit este att relatarea lui Pliniu cel Btrn 38 , care i menioneaz pe alani
imediat dup aorii din spaiul nord-vest pontic, ct i faptul c Seneca, care a fost profesorul i un
foarte apropiat al mpratului Nero, cunotea foarte bine situaia real din acea perioad. Un
argument n acest sens l constituie i mormintele cu trsturi estice, care i fac apariia n acest
teritoriu ncepnd cu mijlocul secolului I d.Chr. i se deosebesc radical de restul mormintelor
sarmatice din nordul i nord-vestul Mrii Negre. O trstur caracteristic a acestora este mobilierul
funerar foarte bogat care are n componena sa piese de factur estic (podoabe realizate n stil
animalier ce au paralele n arta bactrian, arme de parad, oglinzi, inclusiv chinezeti, vase din
metale preioase, cazane din bronz cu toarte zoomorfe, etc). Printre elementele caracteristice
alanilor sunt considerate nmormntrile principale din tumuli, gropile dreptunghiulare de mari
dimensiuni cu defuncii depui de-a lungul pereilor sau gropile ptrate cu defuncii depui pe
diagonal. Au putut aparine alanilor i mormintele cu ni, dar i o parte a mormintelor cu gropi
dreptunghiulare obinuite, care au avut o larg rspndire pe toat durata istoriei sarmailor 39 . Nu n
ultimul rnd, trebuie menionat c inclusiv semnele de tip tamga au fost vehiculate cu precdere de
ctre alani. Ei au fost i cei care au contribuit cel mai mult la rspndirea lor n stepele Europei de
Est.
Printre mormintele aparinnd aristocraiei alanice timpurii din spaiul nord-vest pontic se
numr cele de la Kovalevka (Sokolova Mogila) 40 , Trojany 41 , Kozyrka 42 , Vesnjanoe 43 , Hruca,
Mocra (T 2 M 2), Mihajlovka (T 3 M 3), dar i cele de la Porogi 44 .
Alanii sunt menionai pentru aceast perioad i de Lucan 45 , care ne relateaz c alanii
sunt un popor rzboinic, care mult timp s-a opus romanilor i c triesc dincolo de Dunre 46 .
Fr a avea vreo legtur cu spaiul nord i nord-vest pontic, alanii sunt menionai n
aceast perioad de Flavius Josephus 47 , Valerius Flaccus48 i Suetonius 49 . Fr a preciza locul unde
se afl, alanii sunt menionai n a doua jumtate a secolului I d.Chr. i de ctre Marial 50 .

37

Nu este exclus ca acest grup de alani s-i fi impus ntr-un timp foarte scurt dominaia politic i asupra
altor sarmai din regiune.
38
Pliniu cel Btrn IV, 80.
39
n acest sens Raev 1989, 116-117; Skripkin 1990, 207-209, 217-218.
40
Kovpanenko 1986, 66-72, 127, fig. 70-73.
41
Grosu 1990, 61.
42
Simonenko 1999b, 106-118.
43
Simonenko 1997, 389-407.
44
Brc 2006.
45
n unul din pasajele operei sale Pharsalia, Lucan i menioneaz pe venic rzboinicii alani la porile
Caspiei (Lucan, Pharsalia, VIII, 215-225, apud Latyev 1949a, 324-325). Vezi analiza asupra veridicitii
i importanei acestui pasaj la Vinogradov 1963, 163.
46
Lucan, Scholia Varia, VIII, 223, apud Latyev 1949a, 334.
47
Josephus Flavius VII, 7, 4, apud Latyev 1947, 277 (triburile alanilor sunt o parte a sciilor ce locuiesc
n jurul Tanais-ului i lacului Meotic).
48
Valerius Flaccus VI, 40-47, apud Latyev 1949a, 344. Vezi analiza asupra veridicitii acestui pasaj la
Vinogradov 1963, 163.
49
Suetonius, Domitianus, 2, 2. Vezi i la Ambrosius, De excido urbis Hierosolymitanae V, 1, apud Latyev
1949c, 234. n acest sens v. i Cassius Dio LXVI, 15. Despre alani i politica estic a lui Vespasian vezi la
Halfmann 1986, 39-50.
50
Marial, Epigrame, VII, 30, 2, 6, apud Latyev 1949a, 352-355.

SARMAII

Probabil, despre alani i nu despre albani este vorba i n Istoriile lui Tacitus din care aflm
c Nero a recrutat i trimis numeroase uniti din Germania, Britania i Illyricum spre Porile
Caspice pentru rzboiul mpotriva albanilor, dar le-a ntors din drum pentru a nbui rscoala lui
Vindex 51 . n legtur cu expediia cu care amenina Nero, Pliniu cel Btrn explic c aceasta a fost
pregtit nu spre Porile Caspice ci spre Porile Caucaziene (Caucasiae portae) cele care duc prin
Hiberia la sarmai 52 , unde dup cum se tie nu locuiau albani, ci alani 53 .
D.A. Mainskij a ajuns la concluzia c alanii i-au fcut apariia n stepele nord-pontice n
perioada dintre anii 50-65 d.Chr., venind din stepele de dincolo de Marea Caspic. Tot el a
remarcat faptul c o mare parte a autorilor antici i separ pe alani de restul sarmailor 54 . n urma
unei analize minuioase, A.S. Skripkin 55 consider c apariia n stepele Europei de Est a bogatelor
morminte sarmatice cu gropi dreptunghiulare de mari dimensiuni, cu un mobilier funerar bogat,
format din piese estice, sunt n strns legtur cu schimbrile care au nceput s aib loc la
nceputul secolului I d.Chr. Aceste noi elemente din cadrul ritului funerar i culturii materiale
servesc, n opina autorului, la distingerea culturii sarmatice mijlocii, care a fost la baz una alanic.
Decalajul n timp dintre nceputul culturii sarmatice mijlocii (nceputul sec. I d.Chr) i primele
meniuni despre alani (nceputul celei de-a doua jumti a sec. I d.Chr) este explicat prin faptul c,
de la apariia alanilor n stepele Europei de Est i pn la menionarea lor n paginile lucrrilor
autorilor antici a trecut, aa cum de obicei se ntmpla, o perioad de timp, dar i prin faptul c
fixarea exact a anilor cnd alanii i-au fcut apariia n spaiul de la vest de Volga nu poare fi
stabilit 56 . O certitudine este ns c centrul politic al noii uniuni de triburi sarmatice, n frunte cu
alanii, a devenit pentru mai mult timp regiunea Donului de Jos, unde se i concentreaz partea cea
mai semnificativ a bogatelor morminte aristocratice 57 . Un grup de alani ns, dup cum rezult din
relatrile autorilor antici i realitile arheologice, a ptruns i n spaiul nord i nord-vest pontic,
unde a rmas alturi de celelalte triburi sarmatice58 . O alt realitate este c venirea alanilor n
stepele Europei de Est a dus la supunerea treptat a celorlalte triburi sarmatice, fapt confirmat de
relatarea foarte clar a lui Ammianus Marcellinus: ncetul cu ncetul, ca perii, ei i-au impus
numele i asupra populaiilor din jur pe care le-au biruit 59 .
Cert este c, n stadiul actual al cunotinelor, putem doar afirma c mormintele cu evidente
trsturi estice, din spaiul nord i nord-vest pontic, din intervalul cronologic cuprins ntre mijlocul
secolului I d.Chr. - nceputul secolului II d.Chr., sunt n cea mai mare parte probabil alanice. Mai
mult dect att, este evident c piesele de origine chinezeasc i central-asiatic i-au fcut apariia
la sarmai, inclusiv la sarmaii din spaiul nord i nord-vest pontic, odat cu venirea alanilor, care
utilizau aceste artefacte cu mult nainte de a ajunge n aceste teritorii.

51

Tacitus, Istorii, I, 6, 2. Vezi analiza acestei probleme la Lysenko 2002, 95 sqq.


Pliniu cel Btrn VI, 40.
53
Vezi o analiza n acest sens la Vinogradov 1963, 163-164.
54
Mainskij 1974, 127, 132.
55
Skripkin 1990, 214.
56
Skripkin 1990, 214-215.
57
Cf. Skripkin 1990, 215. Pentru aceste morminte vezi Raev 1986; Bespalyj 1992, 175-191; Prohorova,
Guguev 1992, 142-161; Mordvinceva, Sergackov 1995, 114-124.
58
A.V. Simonenko considera c nu se poate vorbi despre alani n nordul Mrii Negre n a doua jumtate a
secolului I d.Chr. i c nomazii care au venit din est la mijlocul secolului I d.Chr. i s-au aezat n
spaiul nord-vest pontic au fost aorii (Simonenko, Lobaj 1991, 74; Simonenko 1987, 56; Simonenko
1992, 161-162).
59
Ammmianus Marcellinus XXXI, 2, 13.
52

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

***
O alt grup de izvoare, dar tot din categoria celor scrise, sunt cele epigrafice. Doar cteva
la numr (pentru problematica n cauz), n care ns sunt pomenite triburile sarmailor, ele
mbogesc substanial imaginea asupra procesului expansiunii sarmailor spre vest.
Una din sursele care face referire la sarmaii din spaiul nord-vest pontic este placa de
marmur fixat pe mausoleul familiei Plautinilor de la Ponte Lucano, de lng Tibur 60 . Aceast
fastuoas inscripie a fost redactat ntre anii 74-79 d.Chr. i face o trecere n revist a activitii lui
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus n calitatea sa de legat al provinciei Moesia ntre anii 57/ 60-67
d.Chr 61 .
Una din primele aciuni ale lui Tiberius Plautius Silvanus ar fi cea referitoare la mutarea n
dreapta Dunrii a 100.000 de transdanubieni (r. 9-13). Vasile Prvan afirma despre acetia: Sunt
toi nomazi, cci i vedem dui nu n calitate de oaste biruit, ci de popor n stare de migraie,
fiecare trib cu toi ai lui, copii i femei i cu efii respectivi. Tot el afirm c ei sunt o populaie
amestecat bastarno-sarmato-getic din nordul gurilor Dunrii 62 . C. Patsch vedea i el n
transdanubieni pe roxolani, bastarni i daci, ce erau presai dinspre rsrit de sarmai 63 . M.B.
ukin este de prerea c transdanubienii erau cei ce cutau refugiu din cauza presiunii sarmailor
din est 64 . La rndul su, D. M. Pippidi considera c este vorba de crearea unui spaiu de siguran
prin strmutarea populaiei din cmpia muntean 65 , afirmaie cu care nu putem fi de acord n
condiiile n care la hotarul dintre secolele I .Chr.-I d.Chr. se constat arheologic ncetarea locuirii
n aproape toate aezrile getice din aceast zon. P. Canole i R. D. Milns afirm c cei 100.000 de
transdanubieni sunt dintre toate populaiile care puteau plti pentru a se aeza n Imperiul Roman 66 .
Se mai consider c strmutarea transdanubienilor nu este legat de spaiul dintre Nipru i Dunre,
ci de activitatea lui Aelianus n provincia Moesia 67 . Cert este c scopul acestei aciuni era n
principal de natur economico-fiscal, aa cum rezult din rndul 11 al inscripiei tiburtine, n care
se menioneaz c ei au fost primii n Imperiu ca tributari (ad praestanda tributa). Rezultatele
acestei aciuni sunt relatate n rndurile 25-26, din care aflm c Aelianus a fost cel dinti care, prin
trimiteri masive de gru din aceast provincie, a uurat aprovizionarea populaiei din Roma:
primus ex ea provincia magno tritici annonam p(opuli) R(omani) adlevavit68 .
O alt realizare semnificativ a fost reprimarea inteniilor agresive ale sarmailor (motus
orientem Sarmatarum, r.13), n mprejurri asupra crora nu ni se dau multe amnunte, preciznduse doar c operaiunea plin de succes ar fi fost svrit cnd o parte din armata Moesiei a fost
trimis pentru a susine expediia din Armenia: (...) quamuis parte(m) magna(m) exercitus ad

60

CIL XIV, 3608.


Prvan 1926, 103; Stein 1940, 28-31; Condurachi 1958, 119-130; Pippidi 1967, 287-301; Suceveanu 1971,
112-120; Suceveanu 1977, 20-22; Vogel-Weidemann 1982, 407; Canole, Milns 1983, 186; Gostar, Lica
1984, 44-49; Karykovskij, Kleiman 1985, 91; Zubar 1988, 20; Zubar 1994, 26-27; Leschhorn 1993, 76.
62
Prvan 1926, 104, nota 1.
63
Patsch 1932, 165. Aceeai opinie au Daicoviciu 1960, 290-291 i Bogdan Ctniciu 1997, 28-29.
64
ukin 1989, p.79; ukin 1989a, 44.
65
Pippidi 1967, 305 sqq. Aceeai opinie are i Bogdan Ctniciu 1997, 28. Em. Condurachi susinea c
transdanubienii erau gei i c Aelianus a procedat la fel ca i Aelius Catus, la o evacuare parial a
teritoriului get (Condurachi 1958, 125).
66
Canole, Milns 1983, 186.
67
Simonenko, Lobaj 1991, 87.
68
Cf. Pippidi 1967, 309.
61

10

SARMAII

misisset 69 . n urma analizei acestor rnduri s-a ajuns la concluzia c expediia mpotriva clreilor
stepei trebuie s fi avut loc n vara-toamna anului 62 d.Chr. 70 , cnd din armata Moesiei de trei
legiuni, o legiune, a V-a Macedonica, se gsea de mai multe luni n Orient, cu misiunea de a ntri
forele angajate n conflictul cu parii 71 . Toate aceste msuri au contribuit la creterea prestigiului
Romei. Rezultatul imediat al aciunii este redat n urmtoarele rnduri ale inscripiei tiburtine, de
unde aflm c T. Plautius Silvanus a adus regi, pn atunci necunoscui ori dumani poporului
roman, pe malul Dunrii pe care-l pzea [in ripam quam tuebatur], spre a-i pune s se nchine
steagurilor romane; a trimis napoi regilor bastarnilor i roxolanilor pe fiii lor prini ori luai
napoi de la dumanii lor, iar regelui dacilor pe frai; de la unii dintre ei a luat n schimb
ostatici 72 . Aceast aciune este distinct de transplantarea celor 100.000 de transdanubieni n
provincie. Totodat, localizarea acestor aciuni de politic extern sunt distincte i se efectueaz n
zone diferite, primul n provincie, al doilea n ripa, organisme deosebite din moment ce despre
primul ni se spune c l conducea n mod legal (praefuit), n timp ce asupra celei de-al doilea nu se
exercita dect o aciune de protecie (quam tuebatur), n Ripa Thraciae, adic zona de la est de
Dimum, care nu era integrat n provincia Moesia, dar care se afla sub control roman73 .
V. Prvan observa c teatrul operaiunilor e n Basarabia, sau cel mult n Moldova de
miazzi, i c ntreaga orientare a activitii lui Aelianus a fost ndreptat spre nord-est 74 . Tot el
observa c de lupte propriu-zise e foarte puin vorba i c mai degrab a fost o demonstraie de for
pe malul stng al Dunrii de Jos 75 . ntr-o alt manier prezint lucrurile C. Patsch, care credea c
roxolanii, bastarnii i dacii au fost atacai de sarmaii din est, lundu-le ostatici i obligndu-i pe
acetia s li se asocieze 76 . Acelai autor era de prerea c Aelianus ar fi nfrnt pe nvlitori, rednd
libertatea prizonierilor la care se face aluzie n inscripie, rsturnnd astfel sistemul de alian 77 . De
asemenea, D. M. Pippidi considera c motum orientem Sarmatarum compressit se refer la
nbuirea de ctre romani a unei ameninri care punea n primejdie hotarele provinciei Moesia 78 .
Acelai autor spunea c nimic nu dovedete c atacul sarmailor din est ar fi vizat n primul rnd
pe bastarni i pe daci, i credea c prin Sarmatae avem a nelege roxolanii 79 .
n contextul politicii romane din aceast perioad, ne simim obligai s atragem atenia
asupra unor detalii care au o importan major n sensul acestei discuii. inem s precizm c
ntreaga aciune a lui Aelianus a fost ndreptat mpotriva acelor sarmai care nici ntr-un caz nu
erau aceiai cu roxolanii 80 . Credem c folosirea denumirii de sarmai vrea s evidenieze faptul c
este vorba de alte neamuri sarmatice dect roxolanii. Unii cercettori vd n sarmaii ce aveau
69

CIL XIV 3608, r. 14-15; Prvan 1926, 103; Pippidi 1967, 311.
Cf. Pippidi 1967, 311; Suceveanu 1977, 21; ukin 1989, 80; Vinogradov 1994, 166. O prere diferit
privitoare la aciunile contra sarmailor au N. Gostar i V. Lica, care consider c acestea au avut loc n
anul 66 sau 67 d.Chr (Gostra, Lica 1984, 49-50).
71
Cf. Pippidi 1967, 311 cu toat bibliografia.
72
Prvan 1926, 103; vezi i la Pippidi 1967, 312; Gostar 1979, 129-136.
73
Suceveanu 1971, 112-113.
74
Prvan 1926, 103.
75
Prvan 1926, 103.
76
Patsch 1932, 165.
77
Patsch 1932, 165.
78
Pippidi 1967, 313.
79
Pippidi 1967, 313.
80
Opinia c sarmaii nu erau aceeai cu roxolanii este susinut i de ctre Conole, Milns 1983, 187; Brc
1997, 963.
70

11

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

intenii agresive pe iazigi n alian cu aorii, ori pe aori singuri 81 , iar alii pe urgi sau pe iazigi,
care au efectuat un raid din regiunea Ciscarpatic 82 . Exist i opinia c acetia au putut fi
siraci 83 , dar i alani 84 . n urma analizei inscripiei tiburtine M.B. ukin a ajuns la concluzia c
sarmaii ce aveau intenii agresive erau supuii lui Farzoios, iar prin revolta, micarea acestora,
trebuie s nelegem nsi nfiinarea acelui regat cu o vdit tent antiroman85 . Acelai autor
consider c au existat dou coaliii: romanii susinui de bastarni, daci i roxolani, iar rzboiul a fost
dus mpotriva sarmailor i a sciilor86 . Autorul nu precizeaz mai exact apartenena etnic a
sarmailor lui Farzoios, afirmnd c acetia puteau fi att alani ct i aori ori siraci87 . Cert este c n
inscripie se spune clar c Aelianus a adus regi, pn atunci necunoscui nou ori dumani
poporului roman, pe malul Dunrii88 . Or, din cte tim din informaiile autorilor antici, dar i din
descoperirile arheologice, roxolanii nu puteau fi acei necunoscui din simplul motiv c acetia
locuiau nc din prima jumtate a secolului I d.Chr. n apropierea hotarelor romane. Mai mult dect
att, faptul c regelui roxolanilor i-au fost napoiai fiii denot c acetia aveau o relaie special cu
romanii i c nu puteau fi acei sarmai care s-au ridicat mpotriva romanilor. Erau bine cunoscui de
ctre romani, fie ca aliai, fie ca dumani, i sarmaii aorii i siraci. innd cont de micarea
triburilor sarmatice spre vest, relatrile autorilor i realitile arheologice, credem c regii
necunoscui i sarmaii a crui intenie agresiv a fost reprimat sunt, cel mai probabil, alani.
n ceea ce privete mijloacele pe care le-a folosit Aelianus pentru a-i atinge elul, n opinia
lui D. M. Pippidi ele au fost de ordin militar, fr s exclud, ns, negocierile diplomatice, n urma
crora regii barbari s lege cu romanii relaii de bun vecintate 89 . Se mai consider c aciunile de
politic extern ale legatului Moesiei au fost rezolvate prin mijloace diplomatice90 . nchinarea
regilor n faa steagurilor romane este interpretat ca un semn al loialitii unor clieni vechi sau noi,
de unde se deduc clauzele unui tratat anterior, pe care l-au avut acetia cu romanii, n virtutea cruia
au fost ajutai s-i recapete fraii i fiii de la dumanii lor 91 , probabil acei inamici necunoscui
nou, care au fost adui pe malul Dunrii 92 .
81

Conole, Milns 1983, 187.


Vinogradov 1994, 168.
83
Rusjaeva 1989, 192; Rusjaeva 1995, 24-36; Vinogradov 1994, 168.
84
Patsch 1940, 165; Jacenko 1993a, 83; Skripkin 1996, 168; Brc 2002, 108; Brc 2002a, 62; Lysenko
2002, 111-112.
85
ukin 1989a, 45.
86
ukin 1989, 80; ukin 1989a, 45.
87
ukin 1992, 120-121; ukin 1995, 177. Acest punct de vedere a fost exprimat i de noi (Brc 1997,
974), iar recent lui i s-a alturat i A.V. Simonenko (Simonenko 1999a, 316).
88
Prvan 1926, 103.
89
Pippidi 1967, 313-314.
90
Bogdan Ctniciu 1997, 28.
91
Bogdan Ctniciu 1997, 28.
92
Petolescu 1995, 24; Brc 1997, 963. ntoarcerea acestor fiii i frai se datoreaz faptului c acetia
erau, cel mai probabil, inclui n sistemul de amicitia sau societates. Formula ntlnit i folosit era cea
de amicus et socius populi Romani, de altfel exprimat n diferite variante, dar avnd acelai sens (cf.
Braund 1984, 45; Opreanu 1994, 202-203). J. Klose, ntr-o lucrare consacrat relaiilor dintre romani i
popoarele barbare de la Rin la Dunrea Mijlocie, a elaborat o schem ce stabilete patru categorii de
relaii cu Imperiul Roman (Klose 1934, 147): 1. State clientelare, care nu pltesc tribut Romei sau
pltesc o sum mic n schimbul unor subsidii avantajoase, oferind Romei trupe pe durata existenei
tratatului; 2. unele state clientelare care obineau sume de bani de la romani, iar n schimb ofereau
ajutor militar n caz de rzboi; 3. state ce primeau stipendii de la romani, n schimbul crora se obligau
s asigure securitatea frontierei romane; 4. state care primesc stipendii, dar se obligau doar s nu
82

12

SARMAII

n ceea ce privete regii necunoscui este posibil ca Aelianus s le fi impus acestora, pe


lng restituirea prizonierilor, interzicerea apropierii de graniele romane i plata despgubirilor.
Informaii despre aceste condiii n textul inscripiei nu avem. Apar ns ostaticii, al cror rol era
printre altele i acela de a garanta plata despgubirilor, dar i garania c barbarii au neles
acordurile ncheiate93 . Oricum ar sta lucrurile, luarea de ostatici din familiile regilor sau efilor de
triburi este una din clauzele cele mai des atestate i impuse de romani barbarilor 94 . Acetia erau
oferii n principal cu scopul de a garanta fidelitatea lor fa de Imperiu, dar i de a respecta
condiiile impuse. Probabil, n cazul de fa ostaticii primii de romani proveneau de la acei inamici
necunoscui, care au fost adui pe malul Dunrii s se nchine steagurilor romane.
Toate aceste evenimente s-au petrecut n apropierea granielor provinciei, n zona cursului
de jos al Dunrii, fapt ce rezult i din rndurile 21-22 al inscripiei tiburtine, cci aa se poate
nelege afirmaia: per quem pacem provinciae et confirmavit et protulit ceea ce V. Prvan
traduce: astfel a statornicit el pacea provinciei i a lrgit hotarele ei 95 . Despre o extindere a
hotarelor provinciei nu poate fi vorba. Se consider c aceasta nseamn o extindere a pcii 96 , sau o
pacificare vremelnic a inuturilor nvecinate 97 . Credem c putem nelege n expresia de mai sus
oglindirea politicii romane de extindere a hotarelor invizibile ale Imperiului 98 , aceasta fiind n fond
concluzia i explicarea scopului aciunilor menionate n rndurile inscripiei 99 .
Guvernatorul Moesiei a acionat i n sprijinul oraului Chersonesus, care era asediat de
scii, oblignd pe regele sciilor s ridice asediul cetii (rndurile 24-25) 100 .
Cert este c informaiile din aceast inscripie confirm nc odat n plus ptrunderea de
noi triburi sarmatice n nord-vestul Mrii Negre, moment ce este sesizabil, dup cum am vzut, i n
izvoarele literare.
***
Un alt izvor epigrafic important pentru istoria sarmailor din spaiul nord-vest pontic, care
confirm unele informaii din elogiul de la Tibur, este fragmentul de inscripie descoperit n 1984 la
Mangup (Crimeea) 101 . n urma analizei textului inscripiei, Ju.G. Vinogradov a ajuns la concluzia
c aceasta provine de la Olbia 102 . Din primele rnduri ale inscripiei ntregite de autorul mai sus
amintit, aflm c un cetean al Olbiei numele lui nu este cunoscut, inscripia fiind fragmentar ,
n perioada cnd o mare parte a grului a fost distrus din cauza secetei trecnd prin ara
dumanilor, a obinut hran, salvnd astfel poporul de la foame. Interesant pentru noi este
ntreprind incursiuni n teritoriul roman. Acelai autor aprecia c prima categorie predomin n zona
Rinului de la nceputul secolului I d.Chr. i pn la jumtatea lui, n schimb a doua i a treia se ntlnesc
n special pe parcursul secolelor I-II d.Chr., n timp ce a patra se ntlnete cu precdere n secolul III
d.Chr., alturi de care se ntlnesc a doua i a treia categorie (Klose 1934, 147). Pentru instrumentarul
diplomaiei imperiale fa de barbari vezi la Opreanu 1998, 20-26.
93
Lica 1996, 127 cu bibliografie.
94
Vezi la Lica 1989, 40 sqq.; Lica 1996, 127-128.
95
Prvan 1926, 103.
96
Stein 1940, 30; Vinogradov 1994, 166.
97
Pippidi 1967, 319.
98
Cf. Klose 1934, 124; Daicoviciu 1960, 292; Suceveanu 1971, 113; Bogdan Ctniciu 1997, 28.
99
Vezi pentru ceea ce nseamn frontier roman la Opreanu 1998, 14-20 cu toat bibliografia.
100
n legtur cu opiniile legate de aceast aciune a lui Aelianus la Karykovskij, Klejman 1985, 91;
Zubar 1988, 19-27; Zubar, Kostromieva 1990, 83-86; Zubar 1994, 26-29.
101
Sidorenko 1988, 86-87; Vinogradov 1990, 32, nota 3; Vinogradov 1994, 166-169, notele 91, 93, 95.
102
Vinogradov 1994, 166-167, notele 89, 90.

13

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

urmtoarea informaie din inscripie, din care aflm c el a efectuat o misiune diplomatic la
guvernatorii Moesiei (Sabinus) i Aelianus, brbai mari i demni de cea mai nalt preuire
pentru mrinimia lor i c o parte din cerinele lui au fost ndeplinite103 , obinnd nc odat pine
pentru ora.
Este foarte important urmtoarea clauz din inscripie, din care aflm c n acel moment,
cnd se afla n Moesia n misiune diplomatic, a nceput micarea sarmailor i rzboiul. El l-a
anunat pe guvernator c tia de situaia grea i a ncheiat cu Roma o alian 104 .
Din urmtoarele rnduri ale inscripiei care s-au pstrat aflm c acelai personaj a efectuat
o misiune diplomatic la Umabios i la marii regi din Aorsia 105 . Trebuie menionat c dup
Umabios urma numele altui rege sau regi, dar din cauza faptului c inscripia este fragmentar,
acesta nu ne este cunoscut. Cu toate acestea, o serie de cercettori (cei care i consider aori) 106 nu
exclud ca, alturi de Umabios, printre numele marilor regi din Aorsia s fi fost cele a lui Farzoios i
Inismeos 107 . n urma analizei acestor rnduri s-a ajuns, pe bun dreptate, la concluzia c
evenimentele tulburtoare i rzboiul sunt aceleai cu reprimarea inteniilor agresive ale sarmailor
din anul 62 d.Chr. despre care se relateaz n elogiul tiburtin 108 . Mai mult dect att, amintirea rii
aorilor 109 , care pentru prima dat apare n lingvistica grecilor sub termenul geografic Aorsia, ct i
numele de Umabios, dar i expresia marii regi ai Aorsiei, dovedete nc odat n plus c n aceast
perioad avem de-a face cu o micare a triburilor sarmatice spre vest, producnd o destabilizare a
situaiei n zona nord-vest pontic. Astfel, avem dou izvoare epigrafice, unul latinesc i altul
grecesc, care conin informaii ce se refer parial la aceleai evenimente ce au avut loc n nordvestul i nordul Mrii Negre, ambele confirmnd relatrile izvoarelor literare, care au surprins
micarea sarmailor spre vest i periclitarea posesiunilor romane.
n ceea ce privete pe regii Farzoios i Inismeos110 , opiniile sunt mprite, dup cum am

103

Vinogradov 1994, 167, notele 91, 92.


Vinogradov 1994, 167, nota 93.
105
Vinogradov 1994, 167-168 i nota 96.
106
Simonenko, Lobaj 1991, 74, 75; Simonenko 1992, 158 sqq.; Vinogradov 1994, 167-169; Zubar
1994a, 218-222.
107
Vinogradov 1994, 168-169; Simonenko 1999a, 304, 317.
108
Vinogradov 1994, 167 i nota 94.
109
Se consider c ara aorilor se afla n apropiere de Dunre i de provincia Moesia, ct i de Olbia, i nu n
inuturile mult prea ndeprtate de la est de Don (Vinogradov 1994, 167; Simonenko 1999a, 304), unde sunt
atestai aorii pn la mijlocul secolului I d.Chr. Dei nu respingem acest punct de vedere, inem s
menionm c n inscripie nu avem nici un indiciu despre locul de batin a lui Umabios i a poziionrii
geografice a teritoriului Aorsiei.
110
Simonenko, Lobaj 1991, 74-75; Simonenko 1992, 158 sqq.; Simonenko 1999a, 316. Iniial aceti doi regi
erau considerai ca fiind scii. Aceast opinie i are originea la A.S. Uvarov i B. V. Kene (apud
Karykovskij 1982, 76), iar apoi a fost dezvoltat de ctre M. I. Rostovcev, care susinea c Olbia se supunea
sciilor trzii (Rostovcev 1918, 155-160). n a doua jumtate a sec. XX opinia c Farzoios i Inismeos erau
regi scii a fost mprtit de ctre A. N. Zograf (Zograf 1951, 138), N. Rozanova (Rozanova 1956, 206207), D. S. Raevskij (Raevskij 1973, 117-119) i T. N. Vysotskaja ( Vysotskaja 1979, 197). n urma unei
analize minuioase J. Karykovskyj ajunge la concluzia c Farzoios i Inismeos au fost regi sarmai
(Karykovskyj 1962, 102-121). Acest punct de vedere a fost susinut ulterior de ctre D. B. elov (elov
1975, 127) i M.B. ukin (ukin 1982, 35), iar astzi este acceptat de cea mai mare parte a cercettorilor.
n urma analizei monedelor aparinnd lui Farzoios i Inismeos, precum i a ariei lor de rspndire (cf.
Karykovskij 1982, 66-82; Karykovskij 1982a, 6-28), s-a ajuns la concluzia c acetia au fost conductorii
unui grup sarmatic din spaiul nord-vest pontic (Karykovskij 1988, 108-115) i c graniele acestui regat
erau cuprinse ntre Nipru i Nistru (Vinogradov 1994, 168, nota 98).
104

14

SARMAII

menionat, atunci cnd este vorba de apartenena lor la o anumit grupare sarmatic. Exist diverse
opinii i n ceea ce privete relaiile dintre sarmaii lui Farzoios i Inismeos cu Olbia, care a btut
pentru ei moned din aur i argint111 , dar i cu Imperiul Roman. M.B. ukin susine c aceti regi
i-au instituit autoritatea asupra acestui ora112 , iar baterea monedelor din aur o consider un act
politic antiroman 113 . Lund n consideraie existena pe monede a monogramelor arhonilor i a
numelui oraului, ceea ce constituie o dovad a pstrrii structurilor de conducere a Olbiei 114 , A. V.
Simonenko vede n relaiile dintre sarmaii lui Farzoios i Olbia o uniune cu o prioritate de form a
sarmailor115 . Acelai autor116 , alturi de ali cercettori117 , susine c politica dus de Farzoios i
Olbia era una antiroman. Aceast stare a lucrurilor nu permite, aa cum s-a mai menionat118 , s se
vorbeasc de o supunere efectiv a oraului lui Farzoios. Este cert, de altfel, c relaia dintre Olbia i
Farzoios a fost una mai complex. Un punct de vedere este c aceti regi au exercitat un protectorat
asupra Olbiei119 , asigurndu-i astfel securitatea, la fel ca i regii scii cu cteva secole n urm 120 . Nu
n ultimul rnd trebuie menionat opinia c sarmaii lui Farzoios erau mai degrab vasali ai
Romei 121 , iar aliana de protecie dintre Olbia i conductorii Aorsiei a fost ncheiat cu participarea
administraiei Moesiei 122 . V.V. Krapivina afirm c Olbia i sarmaii lui Farzoios au fost aliai ai
Romei, dar ca pri separate care nu au fost legate ntre ele cu nici un fel de relaii123 . Aceiai autoare
este de prerea c baterea monedei de aur pentru Farzoios este doar o utilizare de ctre el a
monetriei acestui ora, iar aciunea a fost permis de Roma pentru meritele lui Farzoios faa de
aceasta124 .
111

Karykovskij 1982, 66-82; Karykovskij 1982a, 6-28; Karykovskij 1988, 108-115, 119. Vezi i Anohin
1989, 58-70. Pe aversul monedelor din aur apare chipul lui Farzoios i inscripia AIE AZOIO,
iar pe revers vulturul cu un semn de tip tamga n ghiare i literele O, la care se adaug monograma
arhonilor. Monedele de argint btute pentru Inismeos au pe avers reprezentat chipul regelui, semnul de tip
tamga i inscripia AIE INENIME sau AIE INICME, iar pe revers capul lui Apollo
sau al zeiei oraului, arc, delfin, monograma arhonilor i inscripia circular OBIOOEITEN (cf.
Karykovskij 1982, 66-82; Karykovskij 1982a, 6-28; Anohin 1989, 64-70).
112
ukin 1982, 36, 37; ukin 1989a, 44-45; ukin 1994, 212-218; Vezi referinele bibliografice n care se
susine c Olbia a fost cucerit i supus cu fora de ctre regele Farzoios la Karykovskij 1982a, 23 nota
29.
113
ukin 1989, 80.
114
Cf. Karykovskij 1982, 74.
115
Simonenko, Lobaj 1991, 86. n urma analizei tuturor informaiilor existente, V.V. Krapivina a
constatat c nu exist dovezi ale ocuprii forate a Olbiei i supunerii directe a oraului regilor sarmai
Farzoios i Inismeos (Krapivina 1993, 145-146).
116
Simonenko, Lobaj 1991, 86.
117
Cf. Karykovskij 1982, 73-75; Karykovskij 1982a, 23-24; ukin 1982, 36-37; ukin 1989, 80; ukin
1989a, 44-45; Simonenko, Lobaj 1991, 86.
118
Karykovskij 1982, 75-76; Karykovskij 1982a, 23; Anohin 1989, 66; Somonenko, Lobaj 1991, 86.
119
Vinogradov 1994, 168; Brc 1997, 972-973. V. M. Zubar consider c este prematur s se vorbeasc
pentru aceast perioad de un protectorat sarmatic asupra Olbiei (Zubar 1994a, 219). Acelai autor
susine c sarmaii condui de Farzoios erau vasali ai Romei, iar ncheierea alianei de aprare dintre
acetia i Olbia a fost impus de romani (Zubar 1994a, 219).
120
Vinogradov 1994, 168. Pentru protectoratul sciilor asupra oraelor greceti vezi la Vinogradov 1994,
231-250.
121
Vinogradov 1994, 168.
122
Zubar 1994a, 220.
123
Krapivina 1993, 146.
124
Krapivina 1993, 146. Se consider c meritele pentru care Farzoios a primit dreptul de a bate moned
din aur constau n participarea sarmailor condui de acest rege de partea romanilor n conflictul

15

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Fr a ne repeta asupra problemei emisiunilor monetare din aur125 , inem s menionm c


opinia potrivit creia baterea monedelor de aur de ctre Olbia pentru regele Fazoios a fost un semn
de nesupunere i sfidare a Romei nu poate fi susinut, mai ales c aceasta nu interzicea baterea
monedei de aur i argint celor din afara Imperiului. Mai mult dect att, nu avem date sigure c
Farzoios ar fi rege al aorilor adui, n opinia unora, de ctre romani n nord-vestul Mrii Negre. Nu
exist dovezi certe nici c Farzoios ar fi fost vasal al Romei. De asemenea, nu se poate susine nici
punctul de vedere c romanii i-ar fi dat dreptul lui Farzoios s bat moned de aur ca urmare a
sprijinului acordat Romei. Cert este doar c Farzoios a fost rege al sarmailor din nord-vestul Mrii
Negre, care se aflau n imediata vecintate a Olbiei.
innd cont de situaia grea care se crease n aceast zon, datorit ptrunderii noilor triburi
sarmatice, necunoscute, dar i violente, evenimentele puteau evolua i altfel. Olbia, nconjurat de
barbari, atacat sistematic, aflndu-se n faa unui pericol mai mare, a apelat la regele Farzoios (care
se afla n fruntea unei puternice uniuni din zon) s asigure protecie i sprijin pentru aprarea
oraului. n schimbul acestui serviciu oraul a btut moned de aur, care a servit la plata regelui i a
armatei lui. Nu este exclus faptul c acestor sarmai s li se fi asigurat i nite faciliti economice n
relaia cu Olbia. Trebuie precizat i faptul c aceast moned nu este n nici un caz o recunoatere a
autoritii oficiale a lui Farzoios126 .
n sfrit, credem c regele Farzoios nu controla toate triburile sarmatice din spaiul dintre
Nipru i gurile Dunrii.
***
Remarcabila guvernare a lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus nu a reuit s elimine
pericolul sarmatic de la Dunrea de Jos. Mai mult dect att, angajarea trupelor romane n
conflictul cu parii, pn la sfritul anilor 60 ai secolului I d.Chr., au slbit controlul granielor
dunrene. Astfel, n iarna anilor 67/ 68 d.Chr. sarmaii roxolani trec Dunrea i mcelresc dou
cohorte romane 127 . n iarna urmtoare, profitnd de rzboiul civil de la Roma, dup moartea lui
Nero, catafractarii roxolani, n numr de 9000, jefuiesc Moesia, dar din cauza slbticiei i a
succesului, ei erau preocupai mai mult de prad dect de lupt. ntmplarea a fcut ca tocmai
atunci s vin din Orient legiunea III Gallica, care alturi de trupele Moesiei (la conducerea crora
se afla M. Aponius Saturninus) s contribuie la nfrngerea nvlitorilor 128 . n toamna anului 69
d.Chr, dup multe decenii, au rupt tcerea i dacii, care au profitat de situaia din Imperiu i au
invadat Moesia, lund cu asalt taberele de iarn ale cohortelor i cavaleriei auxiliare, fcndu-se
stpni pe ambele maluri ale Dunrii 129 . De asemenea, n iarna anilor 69-70 d.Chr. a avut loc un
nou atac sarmatic asupra Moesiei, fiind ucis nsui guvernatorul provinciei, Fonteius Agrippa. n
romano-bosporan din anii 45-49 d.Chr (Krapivina 1993, 147), dei se tie c aorii care au participat la
acest conflict de partea Romei erau condui de regale Eunones (Tacitus, Anale, XII, 15-21). V.V.
Krapivina nu exclude posibilitatea ca aorii s fi fost adui de romani mai aproape de grania dunrean
cu scopul de a o ntri. Tot ea este de prerea c aprarea Olbiei a fost ncredinat aorilor lui Farzoios
de ctre romani (Krapivina 1993, 147).
125
n acest sens Brc 1997, 970-972.
126
n ceea ce privete apariia chipului lui Farzoios pe monedele unde acesta este intitulat basileos, nu este
exclus ca acest fapt s aparin stilului de obinere a unor favoruri caracteristice oraelor greceti. Nu se
poate exclude nici posibilitatea ca aceasta s fi fost o condiie a lui Farzoios. Cert este c n acest caz
monedele au servit ca mijloc de plat pentru protecia oraului i indic o situaie politic de moment.
Moneda dat constituie un mijloc de propagand, dar a fost folosit i n scopuri economice.
127
Tacitus, Istorii I, 79.
128
Tacitus, Istorii I, 79.
129
Tacitus, Istorii III, 46, 2.

16

SARMAII

locul acestuia este trimis Rubrius Gallus, care a reuit cu mari eforturi s pun capt rzboiului i s
restabileasc ordinea 130 .
n aceeai perioad, sarmaii iazigi, care se aflau n Cmpia Pannonic, i ofereau
serviciile romanilor 131 .
Dup ncheierea rzboiului civil de la Roma, prin victoria lui Vespasian, dar i a ieirii n
eviden a dificultilor organizrii aprrii de la Dunrea de Jos, s-a trecut la reorganizarea
sistemului de aprare a frontierei dunrene. Aceste msuri vor face ca Moesia s aib o armat
alctuit din patru legiuni 132 . Tot n timpul Flaviilor va fi organizat flota dunrean Classis Flavia
Moesica i se vor aduce primele uniti militare auxiliare n Dobrogea 133 . n aceast perioad au
fost reglementate, foarte probabil, i relaiile politico-diplomatice dintre romani i barbarii de la
Dunrea de Jos, printre care i sarmaii. Msurile luate au fost urmate de o perioad de linite la
hotarul dunrean al Imperiului. Aceast perioad a durat pn n anul 85 d.Chr., cnd dacii au
atacat provincia Moesia i au dat o grea lovitur romanilor. Gravitatea situaiei este subliniat de
Tacitus, care afirm c au fost puse n cumpn taberele legiunilor i chiar nsi stpnirea
provinciilor 134 .
n aceste conflicte, dintre romani i daci, sarmaii nu au participat. Nu avem atestri ale
conflictelor dintre sarmaii din nordul i nord-vestul Mrii Negre i Imperiu nici n anii urmtori.
Foarte probabil c sarmaii din acest spaiu aveau ncheiate tratate cu Imperiul de la care primeau
subsidii. Doar sarmaii iazigi, care locuiau n Cmpia Pannonic, au intrat n conflict cu romanii n
anul 89 d.Chr., cnd au venit n sprijinul suebilor, devastnd Pannonia135 . Civa ani mai trziu, i
anume n anul 92 d.Chr., a avut loc un atac al iazigilor mpotriva Moesiei Superior, soldat cu
masacrarea legiunii a XXI Rapax. Datorit interveniei rapide a lui Domitian situaia s-a ameliorat,
iar iazigii au fost nfrni 136 .
Cam n aceiai perioad sarmaii din nord-vestul Pontului Euxin deranjau locuitorii
oraelor greceti din regiune. Una din dovezile n acest sens avem n opera lui Dion Chrysostomos,
care a vizitat Olbia n anul 95 d.Chr. 137 . De la el aflm c oraul era supus permanent atacurilor
triburilor barbare i c n mprejurimile lui se aflau sarmai i scii. Vorbind de Kallistratos, locuitor
al Olbiei, Dion ne relateaz c acesta era priceput n cele ale rzboiului i c a ucis muli sarmai, pe
unii lundu-i prizonieri. Tot el ne relateaz c atunci cnd s-au strns s-i asculte discursul,
olbiopoliii erau aproape toi narmai 138 . Dei periodic existau situaii tensionate, olbienii au
ncercat s creeze nite relaii de pace cu sarmaii, dar nu numai. O dovad n acest sens sunt
informaiile din izvoarele epigrafice, chiar dac din secolul II d.Chr., din care aflm c olbiopoliii
au trimis nu odat solii la scii i sarmai, foarte probabil pentru a prentmpina atacurile asupra
oraului din partea acestora 139 .

130

Josephus Flavius, Rzboiul iudaic, VII, 4, 3.


Tacitus, Istorii III, 5, 1.
132
Cf. Aricescu 1977, 32-45.
133
Suceveanu 1977, 22-23; Strobel 1989, 11 sqq.
134
Tacitus, Agricola, 41.
135
Cassius Dio LXVII, 5, 2.
136
Suetonius, Domitianus, 6, 1.
137
Vinogradov 1989, 264.
138
Dionis Chrysostomi, Orationes, XXXVI, 7-8.
139
Latyev 1887, 190; IOSPE I2, nr. 39, 51, 54.
131

17

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Dup zece ani de la evenimentele din anul 92 d.Chr., n care au fost implicai iazigii,
sarmaii roxolani, locuitori ai stepelor nord i nord-vest pontice, au luat parte n primul rzboi dacoroman ca aliai ai celor dinti. O dovad n acest sens sunt mai multe scene de pe Columna lui
Traian 140 pe care sunt reprezentai clreii sarmai roxolani i inscripia de la Adamclisi (Tropaeum
Traiani) unde sunt menionai sarmaii [devicto exerc]itu D[acorum et Sarmata]rum141 . Atacul
dacilor i roxolanilor a avut loc n iarna anului 101-102 d.Chr. i a constat ntr-un atac al
garnizoanelor romane din castrele Moesiei Inferior. Invazia coaliiei antiromane sfrete
dezastruos, acetia fiind nvini de forele romane conduse de Traian nsui 142 . n urma invaziei i
luptelor din Moesia a fost luat prizonier Callidromus. Dintr-o scrisoare a lui Pliniu cel Tnr ctre
mpratul Traian 143 , aflm c acesta a fost sclavul lui Laberius Maximus, guvernatorului Moesiei
Inferior din anii 101-102 d.Chr. Callidromus a fost luat prizonier de ctre Susagus i dus la
Decebal, care l-a trimis mai apoi n dar lui Pacorus, regele parilor. Solii ce l-au dus n dar pe
Callidromus regelui part au strbtut lungul drum, cel mai probabil, pe la nordul Mrii Negre,
prin teritoriile locuite de sarmaii roxolani, aori, siraci i alani, care mai mult ca sigur erau
favorabili lui Decebal. n ceea ce-l privete pe Susagus acesta a fost, cel mai probabil, o cpetenie
sarmat 144 , a crui nume era prea bine cunoscut mpratului pentru ca Pliniu s-i mai menioneze
rangul.
Fa de sarmaii roxolani, care au fost aliaii dacilor, sarmaii iazigi au adoptat o poziie
neutr. n acest sens sunt relevante informaiile transmise de Cassius Dio 145 , care ne las s
nelegem c iazigii fuseser neutri n timpul primului rzboi, neutralitate ce i-a favorizat pe
romani 146 . O confirmare n acest sens este i faptul c, dup ncheierea pcii din 102 d.Chr.,
Decebal i-a atacat pe iazigi ocupnd un teritoriu ce le aparinea, dar pe care Traian, la sfritul celui
de-al doilea rzboi, nu l-a restituit, dei iazigii l solicitaser 147 .
n confruntrile din cel de-al doilea rzboi daco-roman, sarmaii roxolani nu particip. Nu
este exclus ca acest fapt s se datoreze plii stipendiilor ctre acetia de ctre romani n preajma
celui de-al doilea rzboi daco-roman 148 . Aceast politic a diplomaiei romane a avut ca scop
asigurarea neutralitii, dar i pentru a-i determina pe acetia s nu ntreprind incursiuni n
Imperiu.
La scurt timp de la moartea lui Traian a avut loc o rscoal a roxolanilor. Astfel, dintr-un
pasaj al Istoriei Augusta dedicat domniei mpratului Hadrian, aflm c acesta, auzind de rscoala
sarmailor i roxolanilor, a trimis nainte armatele, iar el s-a dus n Moesia, iar cu regele roxolanilor,
care se plngea de micorarea stipendiilor, dup ce a cunoscut cum stau lucrurile, a stabilit legturi
panice 149 . Din acest pasaj nu rezult clar dac roxolanii au atacat sau nu Moesia Inferior 150 . Faptul
140

Cf. Cichorius 1896, pl. XXII-XXIII, XXVIII, XXIX.


Cf. Petolescu 1991, 54, nota 265; Petolescu 1995a, 224.
142
Cf. Petolescu 1991, 64-66; Petolescu 1995a, 223-226.
143
Pliniu cel Tnr, Ad Traianum epistolae, 74, 1 apud FHDR I, 479; Pentru o analiza complet a textului
acestei scrisori vezi Tudor 1956, 19-30.
144
Cf. Tudor 1956, 21 sqq.
145
Cassius Dio LXVIII, 10, 3.
146
Mcsy 1974, 94 consider c iazigii au fost aliaii Romei.
147
n acest sens Opreanu 1998, 47-48.
148
Opreanu 1994, 207.
149
Istoria Augusta, Hadrianus, 6, 6-8.
150
Analiznd izvoarele literare C. C. Petolescu respinge existena unui atac sarmat al roxolanilor (Petolescu
1993, 161-162).
141

18

SARMAII

c roxolanii s-au plns de reducerea stipendiilor ar putea nsemna n realitate, dup cum bine s-a
remarcat 151 , doar teama ca noul mprat nu va continua politica lui Traian fa de acetia. Pus n
faa acestei situaii, Hadrian a venit n Moesia Inferior, unde a negociat cu roxolanii, se pare, noile
condiii ale relaiilor cu acetia152 . Cert este c Hadrian a reuit n urma negocierilor s-l transforme
pe regele roxolanilor n rex amicus populi Romani 153 . Probabil P. Aelius Rasparaganus, rex
Roxolanorum 154 , a fost personajul cu care mpratul Hadrian a negociat relaia de amicitia 155 . Acest
lucru rezult limpede din inscripiile de la Pola, care l atest pe P. Aelius Rasparaganus rex
Roxolanorum 156 i pe fiul su P. Aelius Peregrinus, care i ridic, fiind nc n via, pentru sine i
pentru Attiae Procilliae, fiica lui Quintus, pentru libertele i urmaii lor, monumente funerare157 .
Dup cum bine s-a remarcat, cetenia roman acordat de ctre mpratul Hadrian regelui
roxolanilor i fiului acestuia reprezint una din cele mai mari recompense pe care le putea obine un
rex amicus pentru serviciile fcute Imperiului Roman 158 . Nu se tie exact ct a durat acest tratat
dintre roxolani i Imperiul Roman, dar se poate spune c evenimentele au avut loc, probabil, n
primvara anului 118 d.Chr 159 . n ceea ce privete prezena regelui i fiului su n Imperiu, aceasta
indic, cum bine s-a remarcat, c acetia au fost la un moment dat alungai din ara lor de o
grupare rival antiroman 160 . Oricum, este cert c sarmaii au constituit i pe ntreg parcursul
secolului II d.Chr., ca i n secolul precedent, un pericol major pentru Imperiul Roman. O dovad n
acest sens este i prezena sarmailor printre neamurile barbare care au conspirat i atacat Imperiul
pe vremea lui Marcus Aurelius161 .

151

Opreanu 1998, 52.


Principal prghie a acestor negocieri au constituit-o n opinia lui C. Opreanu tot stipendiile (Opreanu
1994, 207).
153
Opreanu 1994, 207; Opreanu 1998, 53.
154
CIL V, 32.
155
Vaday 1977, 27-31; Opreanu 1994, 207; Opreanu 1998, 53; Opreanu 1998a, 62.
156
CIL V, 32.
157
CIL V, 33.
158
Braund 1984, 39; Opreanu 1998, 53; Opreanu 1998a, 62.
159
Opreanu 1998, 52. Dan Ruscu consider c sosirea mpratului Hadrian la Dunrea de Jos trebuie
plasat la sfritul anului 117 d.Chr (Ruscu 2003, 90).
160
Wilkes 1983, nota 108; Opreanu 1994, 207.
161
Istoria Augusta, Marcus Aurelius, 22, 1.
152

19

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Die Sarmaten - Verbndete Der Daker In Den Kriegen Gegen Rom


- Zusammenfassung Es ist wohlbekannt, dass die Sarmaten mehrere Jahrhunderte lang eine der wichtigsten
politischen und militrischen Krfte in den nordpontischen Stepen und jenen stlich des Don bildeten. Sie
spielten auch in der Geschichte des ostkarpatischen Raumes in den ersten Jahrhunderten n.Chr. eine
bedeutende Rolle. Beginnend mit dem 1.Jh. n.Chr. bildeten die Sarmaten zusammen mit den GetoDakern, mit denen gemeinsam sie die ostkarpatischen Gebiete bewohnten und sich gegenseitig
beeinflussten, die wichtigste politisch-militrische Kraft der Gegend und ein Hindernis fr die rmische
Expansion.
Dio Cassius berichtet, dass der Konsul consulul L. Tarius Rufus im Jahre 16 v.Chr. die
Sarmaten, die den Fluss berquert und die rmischen Gebiete angegriffen hatten, zurckschlug und auf
das linke Donauufer verjagte. Dieser Bericht hlt einerseits eines der ersten Treffen zwischen Sarmaten
und Rmern fest, andererseits erwhnt er die Sarmaten in den letzten Jahren v. Chr. weit im Westen.
Derselbe Autor berichtet, dass whrend des Aufstandes in Pannonien und Dalmatien A. Caecina
Severus, der Befehlshaber der rmischen Armee in Moesien, der im Jahre 6 n.Chr. gegen die Illyrier und
Pannonier kmpfte, nach Moesien zurckkehrte, wo die Daker und Sarmater eingefallen waren.
Seinerseits zeigt Florus, der sich auf die Ereignisse in den ersten Jahren des 1.Jh. n.Chr. bezieht, dass ein
rmischer Feldzug unter Cn. Cornelius Lentulus gegen die Sarmaten an der Donau gefhrt wurde. Die
stndige Gefahr seitens der Sarmaten zu Beginn des 1.Jh. n.Chr. wird von Ovidius beschrieben, der die
Sarmaten als eine konstante Prsenz an der unteren Donau bereits im ersten Jahrzehnt des 1.Jh. n.Chr.
beschreibt.
Wegen der stndigen Angriffe, die zu Beginn des 1.Jh. n.Chr. am linken Donauufer von den
Dakern und Sarmaten unternommen wurden, erhielt L. Pomponius Flaccus ein Kommando an der unteren
Donau; dank der Manahmen, die er ergriff, wurde das schreckliche Donauufer wieder sicher.
Die sarmatischen Einflle in rmisches Land wurden, wenn auch mit geringerer Intensitt, auch
in den folgenden Jahren fortgesetzt. Einen bedeutenden Bericht in diesem Sinne gibt es in dem Kaiser
Tiberius gewidmeten Buch in Suetons Leben der Csaren. So erfhrt man aus einer Stelle, dass Moesien,
als er die Staatsgeschfte aufgab, von den Dakern und Sarmaten verwstet wurde.
Gewiss ist es, dass die Angaben der antiken Quellen ber die Zeit am Ende des 1.Jh. v. Chr.Anfang des 1.Jh. n.Chr. eine Zunahme des Druckes der Sarmaten auf die stlichen Grenzen des Reiches,
aber auch ihr sehr schnelles Vorrcken nach Westen festhalten.
Das Niederlassen der Sarmaten im nordwestpontischen Bereich entspricht der Ausdehnung der
rmischen Grenzen bis zur unteren Donau. Diese Nachbarschaft beschaffte der rmischen Welt einen
schlimmen Feind, der sich im Laufe des gesamten 1.Jh. n.Chr. und dem Anfang des nchsten voll sprbar
machte.
Fr das 1.Jh. n.Chr. kann die Bewegung der sarmatischen Stmme am besten in Plinius d. .
Naturalis historia verfolgt werden, die im nordpontischen Bereich die Sarmaten, Roxolanen, Aorsen,
Alanen (4, 80) und Siraken (4, 83) erwhnt. Auer den Aorsen und Siraken nennt Plinius unter den
Neuankmmlingen im Norden des Schwarzen Meeres auch die Alanen, die die Hauptursache der
Bewegung der Sarmaten nach Westen darstellten. Die Alanen werden fr diese Zeit und Gegend auch von
Seneca und Lucan erwhnt.

20

SARMAII
Einen Beweis fr die globale Bewegung der Sarmaten nach Westen bildet auch die
Niederlassung der iazygischen Sarmaten in der Pannonischen Tiefebene, wo sie wahrscheinlich kurz vor
50 n.Chr. eintrafen.
Eine der Quellen, die sich auf die Sarmaten in nordwestpontischen Bereich bezieht, ist die
Tiburtiner Inschrift, die die Laufbahn des Tiberius Plautius Silvanus Aelianus umfasst, darunter sein Amt
als Legat der Provinz Moesien zwischen 57/ 60 - 67 n.Chr.
Im Zusammenhang der rmischen Politik dieser Zeit mssen einige Details hervorgehoben
werden, die besondere Bedeutung aufweisen. Es muss przisiert werden, dass die gesamte Ttigkeit des
Aelianus auf Sarmaten ausgerichtet war, die keinesfalls Roxolanen waren. Wir sind der Ansicht, dass die
Benutzung der Bezeichnung "Sarmaten" zu unterstreichen beabsichtigt, dass es sich um andere
sarmatische Vlkerschaften als die Roxolanen handelt. brigens wird in der Inschrift deutlich gesagt,
dass Aelianus "bis dahin uns unbekannte oder dem rmischen Volke feindliche Knige an das Donauufer
brachte". Soweit aus den Informationen antiker Autoren, aber auch aus archologischen Funden bekannt
ist, konnten die Roxolanen nicht jene Unbekannten sein, aus dem einfachen Grund, dass sie bereits seit
der ersten Hlfte des 1.Jh. n.Chr. in der Nhe der rmischen Grenzen lebten. Mehr noch, die Tatsache,
dass dem Roxolanenknig die Shne zurckgeschickt wurden, zeigt, dass die Roxolanen eine spezielle
Beziehung zu den Rmern hatten und dass sie nicht jene Sarmaten sein konnten, die sich gegen die
Rmer erhoben. Den Rmern wohlbekannt, sowohl als Verbndete als auch als Feinde, waren auch die
aortischen und sirakischen Sarmaten. In Anbetracht des sarmatischen Zuges nach Westen, der Berichte
der Autoren und der archologischen Gegebenheiten, sind wir der Ansicht, dass die unbekannten Knige
und die Sarmaten, deren aggressive Absichten zunichte gemacht wurden, wahrscheinlich die Alanen
waren.
All diese Ereignisse fanden in der Nhe der Provinzgrenzen statt, am unteren Donaulauf, denn so
ist der Ausdruck "per quem pacem provinciae et confirmavit et protulit".zu verstehen. Wir sind der
Ansicht, diesem Ausdruck die Widerspiegelung der rmischen Politik der Ausweitung der unsichtbaren
Grenzen des Reiches entnehmen zu knnen. Denn dies sind im Grunde die Schlussfolgerung und die
Erklrung des Zweckes der Ttigkeiten, die in der Inschrift beschrieben werden.
Sicher ist, dass die Angaben dieser Inschrift noch einmal das Eindringen neuer sarmatischer
Stmme in das Nordwestgebiet des Schwarzen Meeres besttigen, das auch in den literarischen Quellen
festgehalten wurde.
Eine weitere epigraphische Quelle ist das 1984 in Mangup (Krim) entdeckte Inschriftfragment.
Die Untersuchung des Textes ergab, dass der Stein von Olbia stammt. Aus der Inschrift erfhrt man, dass
ein Brger Olbias einen diplomatischen Auftrag zu den Statthaltern Moesiens (Sabinus) und Aelianus
bernahm. Whrend er sich auf diesem diplomatischen Auftrag in Moesien befand, begannen die
Bewegung der Sarmaten und der Krieg. Er unterrichtete den Statthalter, dass ihm die schwierige Situation
bekannt war und schloss ein Bndnis mit Rom.
Aus den darauffolgenden erhaltenen Zeilen der Inschrift ist zu erfahren, dass dieselbe Person
auch einen diplomatischen Auftrag zu Umabios und den Groknigen Aorsiens bernahm.
Diese Ereignisse und der Krieg sind dieselben wie die Unterdrckung der aggressiven Absichten
der Sarmaten im Jahre 62 n.Chr., die in der Tiburtiner Inschrift erwhnt werden. Mehr noch, die
Erwhnung des Landes der Aorser, sowie der Name Umabios, aber auch der Ausdruck Groknige
Aorsiens, beweisen noch einmal, dass wir es in dieser Zeit mit einer Bewegung der sarmatischen Stmme
nach Westen zu tun haben, die eine Destabilisierung der Lage im nordwestpontischen Gebiet verursachte.
Der bemerkenswerten Statthalterschaft des Tiberius Plautius Silvanus Aelianus gelang es nicht,
die sarmatische Gefahr an der unteren Donau auszuschalten. So berqueren die roxolanischen Sarmaten

21

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


im Winter 67/68 n.Chr. die Donau und vernichten zwei rmische Kohorten. Im nchsten Winter plndern
die roxolanischen Kataphraktare, 9000 an der Zahl, Moesien, vom Brgerkrieg in Rom nach dem Tode
Neros profitierend. Im Herbst 69 n.Chr. konnten es sich die Daker wegen der Lage im Reiche ebenfalls
leisten, Moesien anzugreifen. Im Winter 69-70 n.Chr. fand ein neuer sarmatischer Angriff auf Moesien
statt, selbst der Statthalter der Provinz, Fonteius Agrippa, wurde gettet. An seine Stelle wurde Rubrius
Gallus geschickt, dem es mit groer Mhe gelang, den Krieg zu beenden und Ordnung wiederherzustellen.
Nach dem Ende des Brgerkriegs in Rom durch den Sieg Vespasians, aber auch wegen der
Schwierigkeiten in der Organisierung der Verteidigung an der unteren Donau wurde das
Verteidigungssystem an der Donaugrenze umorganisiert. In dieser Zeit wurden sehr wahrscheinlich auch
die politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen Rmern und Barbaren an der unteren Donau
geregelt, darunter auch die Sarmaten. Die ergriffenen Manahmen fhrten zu einer friedlichen Zeitspanne
an der Donaugrenze des Reiches. Diese dauerte bis zum Jahre 85 n.Chr., als die Daker die Provinz
Moesien angriffen und den Rmern schwere Schlge zufgten. Der Ernst der Lage wird von Tacitus
hervorgehoben, der behauptet, dass die Lager der Legionen und selbst die Herrschaft ber die Provinzen
in Gefahr waren.
An diesen Konflikten zwischen Rmern und Dakern nahmen die Sarmaten im nord- und
nordwestpontischen Bereich nicht teil. Auch fr die folgenden Jahre gibt es keine Zeugnisse fr Kmpfe
mit den Sarmaten in diesen Gebieten. Sehr wahrscheinlich hatten diese Sarmaten "Vertrge" mit dem
Reich, von dem sie Subsidien erhielten. Nur die iazygischen Sarmaten, die die Pannonische Tiefebene
bewohnten, hatten Konflikte mit den Rmern zwischen 89 und 92 n.Chr.
Zehn Jahre nach den Ereignissen von 92 n.Chr., an denen auch die Iazygen teilhatten, nahmen
die roxolanischen Sarmaten, die die nord- und nordwestpontischen Steppen bewohnten, am ersten
dakisch-rmischen Krieg als Verbndete der Daker teil. Einen Beweis in diesem Sinne bilden mehrere
Szenen auf der Trajanssule, in denen roxolanische Reiter dargestellt werden (XXXI-XXXIII), sowie die
Inschrift von Adamclisi (Tropaeum Traiani), in der die Sarmaten erwhnt werden [devicto exerc]itu
D[acorum et Sarmata]rum. Der Angriff der Daker und Roxolanen fand im Winter 101-102 n.Chr. statt
und bestand in einem Angriff auf die rmischen Garnisonen in den Lagern Niedermoesiens. Die Invasion
der antirmischen Krfte endet katastrophal, der Sieg gehrt den rmischen Truppen unter dem Kommando von Trajan persnlich.
Zum Unterschied von den roxolanischen Sarmaten, die mit den Dakern verbndet waren,
nahmen die iazygischen Sarmaten eine neutrale Haltung ein. In diesem Sinne sind die Informationen
Cassius Dios aufschlussreich, der angibt, dass die Iazygen im ersten Kriege neutral waren, was fr die
Rmer von Vorteil war.
An den Kmpfen des zweiten dakisch-rmischen Krieges nahmen die roxolanischen Sarmaten
nicht teil. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies auf die Bezahlung von Stipendien seitens der Rmer vor
dem zweiten dakisch-rmischen Krieg zurckzufhren ist. Diese Manahme der rmischen Diplomatie
bezweckte die Versicherung ihrer Neutralitt, aber auch die Verhinderung der Roxolanen, Angriffe auf
das Reich auszuben.

22

SARMAII

Bibliografie
Ammianus Marcellinus Ammianus Marcellinus, Istoria roman, Bucureti 1982.
Anohin 1989 V. A. Anohin, Monety antinyh gorodov Severo-Zapodnogo Priernomorja,
Kiev.
Arheologija SSSR 1989 Arheologija SSSR. Stepi evropejskoj asti SSSR v skifo-sarmatskoe
vremja, Moskva.
Aricescu 1977 A. Aricescu, Armata n Dobrogea roman, Bucureti.
Brc 1997 V. Brc, Considerations Concerning the Political History of Sarmatians in the
North-West of Black Sea in the First century AD, Rmer und Barbaren an den
Grenzen des rmischen Daciens (= ActaMP 21), Zalu, 1997, 935-979.
Brc 2002 V. Brc, Das Eindringen der Sarmaten an der unteren und mittleren Donau und
ihre Beziehungen zu den Geto-Daker (1.Jh. v. Chr. 1.Jh. n.Chr.), Interrregionale und
Kulturelle, 103-150.
Brc 2002a V. Brc, Ptrunderea sarmailor la Dunrea de Jos i de Mijloc i relaiile cu getodacii (sec. I a.Chr. sec. I p.Chr.), EphN 12, 45-97.
Brc 2006 V. Brc, Istorie i civilizaie. Sarmaii n spaiul est-carpatic (sec. I a.Chr.
nceputul sec. II p.Chr.), Cluj-Napoca.
Benea 1983 D. Benea, Din istoria militar a Moesiei Superior i a Daciei. Legiunea a VII-a
Claudia i legiunea a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca.
Benea 1996 D. Benea, Dacia sud-vestic n secolele III-IV, Timioara.
Bespalyj 1992 E.I. Bespalyj, Kurgan sarmatskogo vremeni u g. Azova, SA 1, 175-191.
Bichir 1976 Gh. Bichir, Relaiile dintre sarmai i geto-daci pn la sfritul secolului I e.n.,
SCIVA 27, 2, 203-214.
Bogdan Ctniciu 1997 I. Bogdan Ctniciu, Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului
Roman sec. I-III p.Chr., Alexandria.
Braund 1984 D. Braund, Rome and the Friendly King. The Character of the Client Kingship,
London-Canberra.
Cassius Dio Cassius Dio, Istoria roman, I-III, Bucureti, 1973-1985.
Cichorius 1896 C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssule, Berlin.
Condurachi 1958 Em. Condurachi, Tib. Plautius Aelianus i strmutarea transdanubienilor n
Moesia, SCIV 9, 1, 119-130.
Conole, Milns 1983 P.C. Conole, R.D. Milns, Neronian Frontier Policy in the Balkans: The
Career of Ti.Plautius Silvanus, Historia 32, 183-200.
Crian 1977 I.H. Crian, Burebista i epoca sa, Bucureti.
Daicoviciu 1960 C. Daicoviciu, n Istoria Romniei, I, Bucureti, 255-341.
Dionis Chrysostomi Dionis Chrysostomi, Orationes, Edidit Guy de Bud, vol. II, 1919.
Dumitracu 1993 S. Dumitracu, Dacia apusean (teritoriul dacilor liberi din vestul i nordvestul Romniei n vremea Daciei romane), Oradea.
23

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Gabuev 1999 T.A. Gabuev, Rannjaja istorija alan (po dannym pismennyh istonikov),
Vladikavkaz.
Gabuev 2000 T.A. Gabuev, Proishodenie alan po dannym pismenyh istonikov, VDI 3,
2000, 50-62.
Gostar 1979 N. Gostar, Dacorum fraturm n isncripia lui Tib.Plautius Silvanus Aelianus (CIL
XIV, 4126 = I.L.S. 986 = Inscr.Italiae, IV, 12, 125), Pontica XII, 129-137.
Gostar, Lica 1984 N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacic de la Burebista la Decebal, Iai.
Grosu 1990 V.I. Grosu, Hronologija pamjatnikov sarmatskoj kultury Dnestrovsko-Prutskogo
medureja, Kiinev.
Halfmann 1986 H. Halfmann, Die Alanen und die Rmische ostpolitik unter Vespasian,
Epigrafica Anatolica 8, 39-50.
Interrregionale und Kulturelle Interrregionale und Kulturelle Beziehungen im Karpatenraum
(2. Jahrtausend v.Chr. - 1. Jahrtausend n.Chr.), A. Rustoiu, A. Ursuiu (ed.), ClujNapoca, 2002.
IOSPE I2 B. Latyschev, Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et
Latinae, Petropoli, 1916.
Istoria Augusta Istoria Augusta, Bucureti, 1971.
Jacenko 1993 S.A. Jacenko, Alanskaja problema i central'noaziatskie elementy v kul'ture
koevnikov Sarmatii rubea I-II vv. n. e., PAV 3, 60-72.
Jacenko 1993a S.A. Jacenko, Alany v Vostonoj Evrope v seredine I - seredine IV vv. n. e.
(Localizacija i politieskaja istoria), PAV 6, 83-88.
Jacenko 2001 S.A. Jacenko, Znaki - tamgi iranojazynyh narodov drevnosti i rannego
srednevekovja, Moskva.
Josephus Flavius, Rzboiul iudaic Flavius Josephus, Istoria rzboiului iudeilor mpotriva
romanilor, Bucureti, 1999.
Josephus Flavius, Antichiti iudaice Flavius Josephus, Antichiti iudaice, I, Bucureti, 1999,
II, Bucureti, 2003.
Karykovskyj 1962 P.J. Karykovskyj, Z istorii greko-skifskih vidnosin u PivninoZahidnomu Priornomori (Pro monety cariv Farzoja ta Inensimeja, karbovani v Olvii),
AP URSR 11, 102-121.
Karykovskij 1982 P.O. Karykovskij, O monetah carja Farzoja, Arheologieskie pamjatniki
Severo-Zapodnogo Priernomorja, Kiev, 66-82.
Karykovskij 1982a P.O. Karykovskij, Olvija i Rim, Pmajatniki rimskogo i srednevekovogo
vremeni v Severo-Zapodnom Priernomore, Kiev, 6-28.
Karykovskij 1988 P.O. Karykovskij, Monety Olvii, Kiev.
Karykovskij, Klejman 1985 P.O. Karykovskij, I. B. Klejman, Drevnij gorod Tira, Kiev.
KBN Korpus Bosporskih nadpisej, Moskva-Leningrad, 1965.
Klose 1934 J. Klose, Roms Klientel-Randstaaten am Rhein und am der Donau. Beitrge zu ihrer
Geschichte und rechtlichen Stellung im 1. Und 2. Jahrhundert n.Chr., Breslau.
Kovpanenko 1986 G.T. Kovpanenko, Sarmatskoe pogrebenie I v. n. e. na Junom Buge, Kiev.

24

SARMAII

Kozenkova 1980 V.I. Kozenkova, Komplex sarmatskogo vremeni iz stanicy Novotitarovskoj


(Krasnodarskij kraj), Severnyj Kavkaz v drevnosti i v srednie veka, Moskva, 72-91.
Krapivina 1993 V.V. Krapivina, Olvija. Materialnaja kultura I-IV vv. n. e., Kiev.
Krapivina 1994 V.V. Krapivina, Pro etninyj sklad naselennja Olvii v peri stolittja novoi ery,
Arheologija (Kiev) 2, 123-129.
Kuznecov 1992 V. A. Kuznecov, Oerki istorii alan, Vladikavkaz.
Latyev 1887 V.V. Latyev, Issledovannie ob istorij i gosudarstvennom stroe goroda Ol'vij,
Sankt-Petersburg.
Latyev 1904 V.V. Latyev, Scythica et Caucasica Izvestija drevnih pisatelej, greeskih i
latinskih o Skifij i Kavkaze, II, Sankt-Petersburg.
Latyev 1947 V.V. Latyev, Izvestija drevnih pisatelej o Skifij i Kavkaze, VDI 4, 171-289.
Latyev 1949 V.V. Latyev, Izvestija drevnih pisatelej o Skifij i Kavkaze, VDI 1, 185-293.
Latyev 1949a V.V. Latyev, Izvestija drevnih pisatelej o Skifij i Kavkaze, VDI 2, 271-356.
Latyev 1949b V.V. Latyev, Izvestija drevnih pisatelej o Skifij i Kavkaze, VDI 3, 206-308.
Latyev 1949c V.V. Latyev, Izvestija drevnih pisatelej o Skifij i Kavkaze, VDI 4, 227-305.
Leschhorn 1993 W. Leschhorn, ntike Aren, Stuttgart.
Lica 1989 V. Lica, Die dakischen Geisel im Rmischen Reich, StCl 26, 35-44.
Lica 1996 V. Lica, Relaiile Imperiului cu dacii n timpul Flavienilor, EphN 6, 113-121.
Lucan Lucain, La guerre civile (La Pharsale), I-II, Paris, 1926-1929.
Lysenko 2002 N.N. Lysenko, Alanskii pohod Nerona, NAV 5, 95-116.
Mainnskij 1974 D.A. Mainskij, Nekotorye problemy etnogeografij Vostonoevropejskih stepei
vo II v. do n.e. - I v. n.e., ASGE 16, 122-132.
Marenko 1996 I.I. Marenko, Siraki Kubani (po materialam kurgannyh pogrebenij Ninej
Kubani), Krasnodar.
Mcsy 1954 A. Mcsy, K voprosu o periodizacii rannesarmatskoj epohi, ActaArchHung 4, 115128.
Mcsy 1974 A. Mcsy, Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces
of the Roman Empire, London-Boston.
Mordvinceva, Sergackov 1995 V.I. Mordvinceva, I.V. Sergackov, Bogatoe sarmatskoe
pogrebenie u stancii Berdija, RA 4, 114-124.
Opreanu 1994 C.H. Opreanu, Neamurile barbare de la frontierele Daciei romane i relaiile
politico-diplomatice cu Imperiul, EphN 4, 193-220.
Opreanu 1998 C.H. Opreanu, Dacia roman i barbaricum, Timioara.
Opreanu 1998a C.H. Opreanu, Criza militar i politic de la Dunrea de Jos din anii 117-119 p.
Ch. Urmri asupra relaiilor dintre Dacia i lumea barbar, EphN 8, 61-80.
Ovidiu P. Ovidius Naso, Tristele, Ponticele, Bucureti, 1962.
Patsch 1932 C. Patsch, Beitrge zur Vlkerunde von Sdosteuropa, V/1, Wien.
Prvan 1926 V. Prvan, Getica. O proistorie a Daciei, Bucureti.
Petolescu 1991 C.C. Petolescu, Decebal, regele dacilor, Bucureti.

25

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Petolescu 1993 C.C. Petolescu, Varia Daco-Romana (XVII). Dacia la nceputul domniei lui
Antoninus Pius, Thraco-Dacica 14, 1-2, 159-162.
Petolescu 1995 C.C. Petolescu, Scurt istorie a Daciei Romane, Bucureti.
Petolescu 1995a C.C. Petolescu, La victoire de Trajan en Msie Infrieure, Thraco-Dacica 16, 12, 223-226.
Pippidi 1967 D.M. Pippidi, Tiberius Plautius Aelianus i frontiera Dunrii de Jos n sec. I e.n.,
Contribuii la istoria veche a Romniei, Bucureti, 287-328.
Pliniu cel Btrn Plinius, Naturalis historia. Enciclopedia cunotinelor din Antichitate, I-IV, Iai,
2001-2003.
Raev 1986 B.A. Raev, Roman Imports in the Lower Don Basin, BAR, Int. Ser., 278, Oxford.
Raev 1989 B.A. Raev, Alany v evpopeijskih stepjah: vostok-zapad, Skifija i Bospor.
Arheologieskie materialy k konferencii pamjati akademika M. I. Rostovceva,
Novoerkassk, 116-117.
Raevskij 1973 D.S. Raevskij, K istorii greko-skifskih otnoenij (II v. do n. e. II v. n. e.), VDI 2,
110-120.
Rostovcev 1918 M.I. Rostovcev, Ellinstvo i iranstvo na juge Rossij, Petrograd.
Rozanova 1956 N.P. Rozanova, Monety carja Fardzoja, MIA 50.
Rusjaeva 1989 A.S. Rusjaeva, Do istorii vzaimovidnosyn Olvii z sarmatamy, Problemy
istorii ta arheologii davnogo naselennja Ukrainy, Kyiv, 192-193.
Rusjaeva 1995 A.S. Rusjaeva, Olvijsko-sarmatski vidnosyny u drugij polovyni I st. n. e.,
Arheologija (Kiev), 4, 24-36.
Ruscu 2003 D. Ruscu, Provincia Dacia n istoriografia antic, Cluj-Napoca.
Seneca Seneca, Naturales quaestiones. tiinele naturii n primul veac, Iai 1999.
Sidorenko 1988 V.A. Sidorenko, Fragment dekreta rannerimskogo vremeni iz raskopok pod
Mangupom, Problemy antinoj kul'tury. Tezisy dokladov Krymskoj naunoj konferencii,
1, Simferopol', 86-87.
Simonenko 1987 A.V. Simonenko, Iz istorii vzaimootnoenij Olvii i sarmatov v I v. n. e.,
Antinaja civilizacija i varvarskij mir v Podone-Priazove, Tezisy dokladov k seminaru,
Novoerkassk, 54-56.
Simonenko 1992 A.V. Simonenko, Farzoj i Inismej Aorsy ili alany, VDI 3, 148-162.
Simonenko 1997 A.V. Simonenko, Eine sarmatische Bestattung vom Sdlichen Bug, Eurasia
Antiqua 3, 389-407.
Simonenko 1999 A.V. Simonenko, Sarmaty Pivninogo Pryornomorja. Hronologija, periodyzacija ta etno-polityna istorija, Avtoreferat dysertacii na zdobuttja stupenja doktora
istorynyh nauk, Kiev.
Simonenko 1999a A.V. Simonenko, Sarmaty Severnogo Priernomorja. Hronologija, periodizacija i etno-politieskaja istorija, Disertacija na soiskanie uenoj stepeni doktora
istorieskih nauk (mss.), Kiev.
Simonenko 1999b A.V. Simonenko, Sarmatske pohovannja na terytorii Olvijskoj deravy,
Arheologija (Kiev) 1, 106-118.

26

SARMAII

Simonenko 2003 A.V. Simonenko, Kitajskie i centralnoaziatskie elementy v sarmatskoj kulture


Severnogo Priernomorja, NAV 6, 45-65.
Simonenko, Lobaj 1991 A.V. Simonenko, B. I. Lobaj, Sarmaty Severo-Zapodnogo Priernomor'ja v I v. n. e. (pogrebenie znati u s. Porogi), Kiev.
Skripkin1986 A.S. Skripkin, Problemy rasselenija i etnieskoj istorii sarmatov Ninego Povolja
i Dona, Drevnjaja istorija Ninego Povolja, Saratov, 82-98.
Skripkin 1990 A.S. Skripkin, Aziatskaja Sarmatija. Problemy hronologii i e istorieskij aspekt,
Saratov.
Skripkin 1992 A.S. Skripkin, Aziatskaja Sarmatija. Problemy hronologii, periodizacii i etnopolitieskoj istorii. Naunyj doklad predstavlenyj v kaestve disertacii na soiskanie
uenoj stepeni doktora istorieskih nauk, Moskva.
Skripkin 1993 A.S. Skripkin, K probleme istorieskoj interpretacii arheologieskih parallelej v
kulturah Altajskogo I Dono-Uralskogo regionov v poslednie veka do n. e., Antinaja
civilizacija i varvarskij mir 2, Novoerkassk, 3-10.
Skripkin 1996 A.S. Skripkin, K voprosu etnieskoj istorii sarmatov pervyh vekov naej ery, VDI
1, 160-168.
Stein 1940 A. Stein, Die Legaten von Moesia, Budapest.
Strabon Strabon, Geografia, I-III, Bucureti, 1972-1984.
Strobel 1989 K. Strobel, Die Donaukriege Domitianus, Antiquitas, Reihe 1, Band 38, Bonn.
Suceveanu 1971 Al. Suceveanu, n legtur cu data de anexare a Dobrogei de ctre romani,
Pontica 4, 105-123.
Suceveanu 1977 Al. Suceveanu, Viaa economic n Dobrogea roman secolele I-III e.n.,
Bucureti.
Suceveanu 1979 Al. Suceveanu, Din nou despre cariera lui Marcus Arruntius Claudianus, SCIVA
30, 1, 47-61.
Suceveanu 1991 Al. Suceveanu, M. Arruntius Claudianus et lannexion romaine de la
Dobroudja, Ancient Society 22, 255-276.
Suceveanu 1992 Al. Suceveanu, Rmische Stdte im Dobrudscha, Die rmische Stadt im 2.
Jahrhundert n.Chr. Der Funktionswandel des ffentlichen Raumes. Kolloquium in
Xanten vom 2. Bis 4 Mai, Kln, passim.
Suetonius Suetonius, Vieile celor doisprezece cezari, Bucureti, 1998.
Syme 1971 R. Syme, Danubian Papers, Bucureti.
ukin 1982 M.B. ukin, Carstvo Farzoja. Epizod iz istorii Severnogo Priernomorja, SGE 47,
35-38.
ukin 1989 M.B. ukin, Sarmaty na zemljah k zapodu ot Dnepra i nekotorye sobytija I v. v
central'noj i vostonoj Evrope, SA 1, 70-84.
ukin 1989a M.B. ukin, Na zapadnyh granicah Sarmatii, KESAM, Novoerkassk, 31-55.
ukin 1992 M.B. ukin, Nekotorye zameanija k voprosu o hronologii Zubovsko-Vizdvienskoj grupy i problemy rannih alan, Antinaja civilizacija i varvarskij mir, I,
Novoerkassk, 103-124.
ukin 1994 M.B. ukin, Na rubee er, Sankt-Petersburg.

27

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

ukin 1995 M.B. ukin, Dve repliki: O Farzoe i nadpisi iz Mangupa, o carstve Artavasde i
pogrebenii v Kosike, VDI 4, 175-179.
elov 1975 D.B. elov, Severnoe Priernomor'e 2000 let nazad, Moskva.
Tacitus Anale P. Cornelius Tacitus, Anale, Bucureti, 1995.
Tacitus Germania P. Cornelius Tacitus, Opere, I, Germania, Bucureti, 1958.
Tacitus Istorii P. Cornelius Tacitus, Opere, II, Istorii, Bucureti, 1963.
Tudor 1956 D. Tudor, Peregrinrile sclavului Callidromus, SAI 1, 19-30.
Vaday 1977 A. Vaday, Rasparaganus rex Roxolanorum, MittArchInst 7, 27-31.
Vinogradov 1990 Ju.G. Vinogradov, Ol'vija i Rim, Vostonaja Evropa v drevnosti i srednevekovie, Moskva, 27-32.
Vinogradov 1994 Ju.G. Vinogradov, Oerki voenno-politieskoj istorii sarmatov v I v. n. e., VDI
2, 151-170.
Vinogradov 1963 V.B. Vinogradov, Sarmaty Severo-Vostonogo Kavkaza, Groznyj.
Vinogradov 1965 V.B. Vinogradov, Sirakskij sojuz plemen na Severnom Kavkaze, SA 1, 108121.
Vogel-Weidemann 1982 A. Vogel-Weidemann, Die Statthalter von Afrika und Asia in den
Jahren 14-68 n.Chr., Bonn.
Vysotskaja 1979 T.N. Vysotskaja, Neapol' stolica gosudarstva pozdnih skifov, Kiev.
Wilkes 1983 J.J. Wilkes, Romans, Dacians and Sramatians in the First and Early Second
Centuries, Rome and Her Northern Provincies, B. Hartley, J. Wacher (ed.), Oxford, 255289.
Zubar 1988 V.M. Zubar, Pro pohid Plavtija Sil'vana v Krym, Arheologija (Kiev), 63, 19-27.
Zubar 1994 V.M. Zubar, Hersones Tavrieskij i Rimskaja Imperja, Kiev.
Zubar 1994a V.M. Zubar, Olvija, sarmaty i Rim vo vtoroj polovine I v., VDI 3, 218-222.
Zubar, Kostromieva 1990 V.M. Zubar, T.I. Kostromieva, Novyj aureus iz okrestnostej
Hersonesa, KSIA 197, 83-86.
danovskij, Marenko 1988 A.M. danovskij, I.I. Marenko, Sarmaty v Prikubane, Problemy
sarmatskoj arheologii i istorii, Azov, 42-56.
Zograf 1951 A.N. Zograf, Antinye monety (= MIA 16), Moskva.

28

Participarea trupelor din Pannonia la cucerirea Daciei


Doina Benea

Cu ctva timp n urm, respectiv n anul 1999, ntr-un studiu referitor la relaiile dintre
Pannonia i Dacia n timpul mpratului Traian 1 am analizat, pe baza informaiilor epigrafice i
arheologice, mrturiile epigrafice privitoare la trupele auxiliare venite din prima provincie,
alturi de legiunile a XIII-a Gemina i I Adiutrix i care ulterior, au fost rmas n provincia
Dacia.
Una din observaiile principale i poate concluzia principal ale studiului respectiv se
referea la amplasamentul pe teritoriul Daciei, a auxiliilor din cele dou provincii pannonice.
Astfel, s-a constatat o prezen masiv a trupelor n jumtatea de nord a Daciei (mai ales pe
locul viitoarei Dacia Porolissensis). O a doua concentrare, mai puin semnificativ, a fost
constatat n sud-vestul viitoarei provincii Dacia (Banatska Palanka, Vre, etc). Cum era i
firesc, dup ncheirea evenimentelor militare, doar o parte a trupelor auxiliare din Pannonia s-au
napoiat n provincia de origine, cea mai mare parte fiind distribuite n punctele strategice
principale ale noii provincii.
n studiul dedicat rzboaielor daco-romane, Karl Strobel a ntocmit un repertoriu
complet pn n acel moment (anul 1983) asupra legiunilor i trupelor auxiliare participante din
provinciile Imperiului la aceste evenimente militare 2 . Sub acest aspect se pot aduce puine
informaii deosebite n analiza problematicii de fa.
Criteriul principal de identificare a trupelor auxiliare l reprezint identificarea, n
materialul epigrafic, a unor elemente militare evideniate i decorate pe cmpul de lupt dacic
de ctre mpratul Traian sau orice referiri privind aceste evenimente n care care menioneaz
corpuri de trup. Aceste mrturii sunt cele mai sigure i ele sunt deja bine cunoscute n literatura
de specialitate.
O alt posibilitate o formeaz prezena epitetului de civium Romanorum n
nomenclatura trupelor auxiliare, epitet acordat de Traian n urma rzboiului daco-roman din anii
101-102; n urma evenimentelor din anii 105-106, o serie de trupe au primit epitetul de pia
fidelis.
Pannonia apare, n conflictul cu dacii, ca fiind provincia cu cele mai numeroase efective
deplasate pe cmpul de lupt, n majoritatea cazurilor uniti ntregi. Certe sunt un numr de 22
de corpuri de trup auxiliar regulat 3 .

Benea 1999, 175-182.


Strobel 1984, passim.
3
Eronat n lucrarea noastr anterioara (1999) ca fiind 32 de uniti.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Trupele auxiliare regulate sunt urmtoarele 4 :


A. alae:
1.

ala I Batavorum ; sediu: Vindobona (Pannonia Superior, prima jumtate a secolului II


d.Chr) 5 ;

2.

ala I Britannica c.R; sediu: Azaum-Castellum (anii 97-101); Intercisa ( 118/ 119) 6 ;

3.

ala I Flavia Augusta Britannica c.R.; sediu: Vindobona (sf. sec. I d.Chr) 7 ;

4.

ala I.c.R; sediu: Intercisa (n jurul anului 100) 8 ;

5.

ala I Tungrorum Frontoninian; sediu: Carnuntum, Gorsium (68/ 69-sf. sec. I), Aquincum
(ntre anii 70-80); Intercisa (133) 9 ;

6.

ala I Augusta Ituraeorum sagittariorum; sediu: Intercisa (sec. I - 105) 10 ;

7.

ala I Siliana; sediu: Alta Ripa Castellum (83-118/ 119) 11 ;

B. cohortes:
1.

cohors I Alpinorum equitata; sediu: Gorsium (sfritul sec. I-105), Lugio, Matrica (118/
119-180) 12 ;

2.

cohors II Alpinorum equitata (?); sedii: Ad Flexum i Quadrata;

3.

cohors I Batavorum sediu: Brigetio (anii 80), Azaum (97-101) 13 ;

4.

cohors I Britannica c.R.equ 14 ;

5.

cohors I Brittonum Ulpia torquata c.R.p.f. 15 ;

6.

cohors III Delmatarum equ (?) 16 ;

7.

cohors I Hispanorum p.f.; sediu: Ad Statuas (cs-Vaspuszta, anii 98-101) 17 ;

8.

cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica 18 ;

9.

cohors I Augusta Ituraeorum sagittariorum; sediu Solva (ntre anii 70-89 d.Chr), Ad
Statuas (epoca Flaviilor-106) 19 ;

Wagner 1938; Strobel 1984 passim.


Wagner 1938, 107; The Roman Army in Pannonia, 53-55 (cf. O. Harl).
6
Strobel 1984, 109; The Roman Army in Pannonia, 80-82 (cf. F. Horvth).
7
The Roman Army in Pannonia, 53-55.
8
The Roman Army in Pannonia,116-118.
9
Wagner 1938, 76-79; Strobel 1984, 116; The Roman Army in Pannonia, 114-116 (cf. J. Fitz).
10
The Roman Army in Pannonia,116-118.
11
Wagner 1938, 67-69; Strobel 1984, 116.
12
The Roman Army in Pannonia, 130-132 (cf. O. Gabor);109-111 (cf. P.Kovacs).
13
Wagner 1938, 90-91; Strobel 1984, 121.
14
Strobel 1984, 124.
15
Wagner 1938, 146; Benea 1997.
16
Wagner 1938,132 ; Strobel 1984, 129.
17
Wagner 1938, 132;
18
Wagner 1938, 158-159; Strobel 1984, 135.
19
Wagner 1938, 158-159; Strobel 1984, 136; The Roman Army in Pannonia, 86-87 (cf. M. Kelemen).
5

30

TRUPELE DIN PANNONIA

10. cohors I Montanorum c.R.; sediu: castrul de la Albertfalva, ntre anii 92-106 20 ;
11. cohors VIII Raetorum c.R. equ. 21
12. cohors I Thracum c.R. p.f. equ.; sediu: Annamatia Castellum ( 106-118/ 119) 22 ;
13. cohors VI Thracum; sediu: castrul de la Albertfalva (anii 72-92) 23 ;
14.

cohors I Vindelicorum ; sediu: Aquincum, Alisca castellum (sf. sec. I d.Chr) 24 .

Alturi de trupele retrase din Pannonia sunt de menionat cteva auxilii, despre care se
consider c au avut statutul de rezerv pentru armata de campanie i care trebuiau s
suplineasc lipsa celorlalte trupe din cele dou provincii. Ele sunt urmtoarele:
cohortes:
II Augusta Nervia Pacensis Brittonum;
II Gallorum Pannonica, I Noricum eq.; sediu: Alisca castellum (anii 106-sec.
III);
V Callaecorum Lucensium c.R; sediu: Crumerum castellum (secolele II-III);
IV Voluntariorum; sedii: Quadrata, Ad Statuas (Acs-Vaspuszta);
IX (Voluntariorum);
XVIII Voluntariorum 25 .
Efortul militar al Pannoniei apare exemplar i de mari proporii fa de cele dou
provincii moesice, ntruct cele dou legiuni, I Adiutrix i a XIII-a Gemina, au fost trimise cu
toate efectivele lor n Dacia, alturi de auxiliile amintite. Desigur, n provinciile sud-dunrene
au fost concentrate o serie de corpuri expediionare venite din Orient. Aceste aspecte sunt
cunoscute n literatura de specialitate referitoare la evenimentele n cauz.
n mod curent, se atribuie pentru flancul de vest al frontului daco-roman, folosirea
teritoriului provinciei Moesia Superior, pentru concentrarea tuturor trupelor provenind din
partea european a Imperiului Roman. Din aceast provincie ar fi avut loc trecerea trupelor
romane peste Dunre, n Dacia. Aceste ci tradiionale au fost asigurate de dou poduri de vase
peste Dunre, de la Lederata i Dierna, pentru a ptrunde n sud-vestul teritoriului (Banatul de
astzi?) 26 .
n sfrit, se consider c a existat i o a treia coloan roman, care a trecut Dunrea pe
la Drobeta (sau Schela Cladovei) i care a naintat spre cetile dacice, pe direcia Bumbetipasul Vlcan.
Efectivul legiunilor din Moesia Superior, Moesia Inferior i a altor trupe din Peninsula
Balcanic, se ridica la doar cteva mii de soldai, la care se adugau efective din Classis Flavia
Moesica.

20

The Roman Army in Pannonia, 106 (cf. K. Szirmai).


CIL XVI 26, 30, 31, 46, 54; Strobel 1984, 142.
22
Strobel 1984, 143; The Roman Army in Pannonia, 119-121 (cf. P. Kovcs).
23
CIL XVI 30, 31.
24
CIL XVI 46; The Roman Army in Pannonia, 127 -129.
25
The Roman Army in Pannonia, passim.
26
Petolescu 2001, 700-701.
21

31

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Despre modul cum trupele din Pannonia s-au deplasat nu se fac nici un fel de
meniuni. De regul, se apreciaz posibilitatea deplasrii trupelor pn n Moesia Superior, de
unde au fost trecute peste fluviu pe un pod de vase.
Efectivul general al trupelor pannonice, format din legiunile a XIII-a Gemina i I
Adiutrix, alturi de cele 22 de auxilii, se ridic la circa 26.500 de soldai, cu ntregul lor
echipamentul militar. Pentru campanie au fost selectate din provincie mai ales unitile auxiliare
care dispuneau i de efective de cavalerie i erau uniti milliariae (fapt determinat poate i de
nevoia de a lsa o parte a efectivelor n sediul de garnizoan de baz).
Se cuvine a observa c majoritatea unitilor auxiliare provin din sectorul cuprins ntre
castrele de la Vindobona, Brigetio, Aquincum i mai departe spre sud pn la Lugio, ale cror
efective au fost parial nlocuite cu altele, retrase din provinciile vestice, i rmase n Pannonia
ca rezerv strategic pentru aprarea provinciilor, ntruct mai ales n castrele de legiune au fost
aduse alte detaamente de legiune din provinciile vestice, precum Britannia (legiunea a II-a
Adiutrix, etc) pentru a suplini n aceste castre lipsa trupelor detaate n campania dacic.
Ca atare, avem de a face cu un corp expediionar omogen, format mai ales din efective
care staionaser n castrele dispuse de-a lungul Dunrii mijlocii.
n timpul primului rzboi cu dacii (101-102) comanda trupelor din Pannonia a deinut-o
legatul Q. Glitius Atilius Agricola; pentru participarea sa la aceste evenimente el a primit,
ulterior, dona militaria i calitatea de consul suffectus n anul 103.
Dup cum menionam mai sus, deplasarea spre Dacia a corpului expediionar pannonic
se presupune c s-a fcut din Moesia Superior. K. Strobel nu consider probabil o trecere prin
teritoriile barbare, respectiv prin cmpia dintre Dunre i Tisa inferioar, iar mai departe spre
est, nspre regatul dacic, n timpul primului rzboi cu dacii 27 . Teritoriul n discuie, locuit de
sarmaii iazigi i de daci, putea fi considerat neprielnic datorit agresivitii acestor barbari. Dar,
n timpul evenimentelor mpotriva dacilor, din anii 101-102, dei limesul Pannoniei n
sectoarele respective era mult slbit, dup retragerea auxiliilor de pe linia Dunrii, provincia nu
a fost atacat, ceea ce presupune existena unor nelegeri prealabile cu populaia barbar ce
locuia n spaiul cuprins ntre Dunre i Tisa, care a fost cointeresat material, sau, dimpotriv
pacificat pe cale punitiv de ctre romani. Nu deinem informaii literare sau epigrafice n acest
sens.
Fragilitatea sistemului de aprare al Pannoniei se va vedea ns imediat dup cel de al
doilea rzboi cu dacii (105-106), chiar n anii urmtori cuceririi Daciei, respectiv n 107-108,
cnd sunt amintite, att la la Dio Cassius, ct i consemnate epigrafic, atacurile sarmailor iazigi,
respinse de ctre legatul Pannoniei Inferior de atunci, viitorul mprat Hadrian 28 .
Revenind la problema care ne intereseaz, cea a cilor de naintare spre Dacia, aducerea
trupelor pannonice n Moesia Superior presupunea un efort mare de deplasare ca timp, dar i
condiii improprii de adunare a corpurilor de trup ntr-un loc; datorit zonei muntoase din
apropierea Dunrii, malul fluviului era ngust, nepermind aglomerri umane i de echipament
militar masive. Pe de alt parte, nu se cunosc castre de mar corespunztoare ca dimensiuni.
n atare situaie, credem, c pentru corpul expediionar din Pannonia, i poate chiar
pentru cel venit din Britannia, s-au utilizat alte ci terestre sau fluviale de acces spre Dacia.
27
28

Strobel 1984, 162-163.


Dio Cassius LXVIII 10, 3; CIL III 6273 = IDR III 106 un altar votiv dedicat lui Mars Ultor de ctre
cohors II Hispanorum.

32

TRUPELE DIN PANNONIA

Prima din acestea ar putea fi traversarea Dunrii la Lugio, spre Partiscum, iar dup
trecerea Tisei, la confluena cu rul Mure, mai departe, de-a lungul malului de sud (probabil),
pn spre centrul Transilvaniei. n linie aerian, drumul avea n jur de 300 de km. Acest drum a
fost utilizat mai trziu ca drum comercial ntre cele dou provincii, i este posibil s fi fost
cunoscut cu mult nainte. Dezavantajul acestei rute const n faptul c era necesar traversarea
unor cursuri de ap importante, respectiv Dunrea i Tisa, dar apoi aceast cale asigura
posibilitatea unei rapide deplasri spre inima Dacia, fiind evitate zonele muntoase i dificile din
Banat.
De ce era posibil o astfel de direcie de naintare?
Organizarea efectiv a etapelor preliminare, legate de adunarea trupelor i transportarea
lor spre fronturile principale, a cuprins un adevrat program de msuri n tactica i strategia
roman, sesizabil pentru prima dat cu ocazia rzboaielor daco-romane. El a fost conceput de
Statul Major al lui Traian, format din cei mai importani generali ai epocii respective.
Importana acestui program preliminar de pregtire a unei campanii militare romane se
va evidenia mai ales cu ocazia rzboiului parthic din anii 113-117. Pregtirea campaniei
mpotriva dacilor a debutat cu masive lucrri de reabilitare a cilor de comunicaie, lucru
esenial pentru ducerea unui rzboi desfurat n condiii de teren specifice: cursuri de ap
importante, muni, etc.
n stabilirea direciilor principale de atac asupra regatului lui Decebal, romanii
dispuneau de toate cunostinele geografice necesare. Informaii pariale n acest sens apar chiar
i n izvoarele literare (vezi Dio Chrysostomos) 29 . Drumul presups de noi aici, dei cu dou
treceri peste fluvii, se desfura pe un teren plat de cmpie, accesibil sub aspectul vizibilitii,
permind observarea unui pericol de la mare distan. Acest fapt avea o mare importan pentru
trupele romane, care ar fi putut evita orice contact intempestiv cu dumanul nainte de a ajunge
n centrul teritoriului propriu-zis al regatului dacic; limite sale spre vest sunt doar presupuse pe
valea Mureului, unde cetatea de la Pecica ar reprezenta un punct avansat.
O astfel cale de acces oferea posibilitatea ptrunderii directe spre inima statului dac.
Aceasta supoziie primete greutate dac se are n vedere faptul c distrugerea cetii de la
Pecica a avut loc n timpul primului rzboi cu dacii, dup cum indic o moned de la Traian
descoperit aici 30 .
Aceasta ar putea fi raiunea pentru care Statul major roman a putut prefera deplasarea
trupelor pannonice prin centrul zonei limesului pannonic (n acest caz, castrul de la Lugio, de pe
malul drept al Dunrii), spre cel mai apropiat punct de pe Tisa, aflat la jonciunea cu Mureul, la
Partiscum, i implicit calea cu cea mai facil posibilitate de ptrundere spre centrul regatului
dacic, Sarmizegetusa Regia. Ulterior, acest punct a fost considerat un punct important al
drumului n barbaricum, ntre cele provincii.
A doua modalitate de ptrundere n Dacia ar putea fi utilizarea cilor fluviale, n
principal Dunrea i Tisa, pn la jonciunea cu rul Mure, urmnd fie o cale terestr de-a
lungul rului pn la poalele Munilor Ortiei. n acest sens, ne atrage atenia cariera unui
personaj care deine n aceast perioad dou magistraturi cu caracter excepional. Funciile
deinute de ctre C. Manlius Felix, n pregtirea primului rzboi cu dacii, sunt interesante din

29
30

Dio Chrysostomos (Orationes XII,19-20).


Crian 1978, passim.

33

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

punctul de vedere al discuiei de fa 31 . El a deinut calitatea de praefectus fabrum, n primii ani


ai domniei lui Traian, respectiv 98-100, calitate n care probabil a condus lucrrile de reabilitare
a drumului din Cazanele Dunrii, iar apoi pe cele de construire a canalului de la Sip, sau alte
lucrri legate de pregtirea material a armatei (echipament, armament etc) 32 . Dar, n anii
imediat urmtori, respectiv 101-102, el deine calitate de praefectus classs(ium) Pann(onicae) et
Germ(anicae), ceea ce reprezint o comand dubl asupra flotelor de pe Dunrea de mijloc i
Rin, lucru neobinuit, dar care trebuie sa aib o explicaie.
Aducerea celor dou flote sub o comand unic reprezint o magistratur extraordinar.
Acest lucru d greutate supoziiei noastre, pentru calitatea deinut de ctre C. Manlius Felix,
ale carui flote trebuiau s asigure transportul trupelor i al echipamentului militar din zona
central-european a Imperiului Roman spre Dacia. Cele dou flote au asigurat aprovizionarea
ntregii armate de campanie din vestul Imperiului.
Deplasarea ar fi putut fi mult mai lesnicioas i mult mai rapid spre obiectivul propus
centrul statului dac. Indicii directe n acest sens lipsesc, deocamdat. Flota Classis Flavia
Pannonica i avea sediul la Aquincum, iar cea a Germaniei, Classis Flavia Germanica, la
Mogontiacum. Comanda unitar a celor dou flote urmrea s asigure organizarea eficient a
unui program de pregtire, pe etape, a ntregii campanii.
O calitate similar de praefectus classis va deine ulterior Q. Marcius Turbo, n rzboiul
parthic a lui Traian 33 , poate cu atribuii clar sesizabile n pregatirea campaniei, dar i n
desfurarea acesteia.
Transportarea pe Dunre a unora din trupele participante la evenimentele din Dacia, i,
de aici, mai departe, pe Tisa, pn la Partiscum, de unde drumul a continuat de-a lungul
Mureului, pe uscat probabil, a asigurat prinderea ntr-un clete, pe trei direcii, dinpre vest i
sud i est (din Moesia Superior i Moesia Inferior) a Regatului dacic, obligat astfel s lupte pe
mai multe fronturi. Acesta drum, vestic, fiind cel mai apropiat de cetaile dacice din preajma
Sarmisegetusei Regia, trebuie s fi avut rolul frontului principal. Astfel planul conceput, pentru
cei atacai nu existau prea multe ci de retragere .
n alt ordine de idei, importana portului de la Partiscum pentru traficul comercial al
Daciei, n secolele II-III, apare evideniat odat n plus prin amplasarea, ulterior, a unei staii de
drum. Textul fragmentar al singurei inscripii cunoscute de aici, atribuie calitatea de praefectus
vehiculorum 34 unui personaj al crui nume nu se mai pstreaz. Pentru o deplasare pe Dunre i
Tisa pledeaz i prezena unor trupe auxiliare aduse din Pannonia n zona sudic a Banatului la
Banatska Palanka i Vrse, aduse aici probabil pentru supravegherea traficului fluvial,
confirmnd posibilitatea ptrunderii lor spre teritoriul inamic cu ajutorul flotei. Unitile au fost
stabilite n apropierea zonei mltinoase a Banatului, lucru prea bine cunoscut de romani, mult
timp dup aceste evenimente, fapt confirmat de surse literare din sec. IV 35 .
Din cele 22 de trupe auxiliare, doar 7 mai revin n provincia Pannonia, la vechiul lor
sediu de garnizoan. Toate trupele, dup evenimentele militare, au deinut i epitetul de civium
Romanorum, ca semn al evidenierii pe cmpul de lupt, alturi de cel de pia fidelis, acordat n
31

CIL III 726 = ILS 1419, Lysimachia.


IDRE II 354 Lysimachia (Tracia), cu comentariul corect al lui C.C. Petolescu (2000); Devijver 1980,
M22; Strobel 1984, 79-80.
33
AE 1955, 225.
34
IDR III 1, 107.
35
Ammianus Marcellinus, XVII.
32

34

TRUPELE DIN PANNONIA

anul 106. Legiunea a XIII-a Gemina va rmne definitiv n noua provincie, iar legiunea I
Adiutrix doar pn n anii 113/118.
O situaie mai greu explicabil este prezena, documentat prin diplome militare, att n
Dacia, ct i n Pannonia, pentru aproximativ aceeai perioad, n anul 110, a patru auxilii:
- ala I Flavia Augusta Britannica c.R.;
- Cohors I Montanorum;
- cohors V Gallorum;
- cohors I Thracum 36 .
Probabil avem de a face cu vexillaii, din trupele respective, prezente n Dacia dup
participarea la evenimentele militare. Cert este faptul c ntr-o diplom nou din anii 112/ 113,
pentru Dacia, apare amintit cohors I Montanorum ca fcnd parte din armata acestei provincii.
Greu de explicat rmne situaia pentru cohors V Gallorum, prezent n secolul II n Moesia
Superior, dar i n Dacia, ceea ce trebuie s reprezinte soluii tactice de moment adoptate n
timpul rzboaielor marcomanice.
n timpul lui Hadrian, dup anul 114, poate ca urmare a evenimentelor din 118/ 119,
unele auxilii din Pannonia sunt trimise n Dacia, ntre acestea i cteva alae, care vor ramne
definitiv n provincia nord-dunarean 37 :
- ala I Tungrorum Frontoniana;
- ala I Siliana;
- ala I Hispanorum Campagonum (n anul 114).
O astfel de ipotez este sprijinit de un aspect mai puin observat pn acum, i anume
amplasarea pe teritoriul noii provincii, dup anul 106, a trupelor auxiliare provenind din
Pannonia, care se regsesc cantonate n Dacia, mai ales n zonele centrale (legiunile) i nordice
(trupele auxiliare) a teritoriului n discuie. Aceast observaie trebuie alturat aceleia c
trupele din Moesia Superior i Inferior, cu rare excepii, sunt dispuse n Oltenia, sud-estul
Transilvaniei, sau a Banatului, funcie de misiunile avute pe durata desfurrii rzboiului.
Evenimentele militare din primul rzboi cu dacii, i chiar ulterioare, din anul 106, demonstreaz
n chip evident amplasamentul legiunilor n teritoriul cucerit. Astfel, legiunile I Adiutrix i XIII
Gemina (din Pannonia ) i aveau sediul comun la Apulum (zona cea mai avansat, n centrul
Transilvaniei), legiunea IIII Flavia Felix (din Moesia Superior) n ara Hategului, iar legiunile
VII Claudia (din Moesia Superior), I Italica, XI Claudia (din Moesia Inferior), ct i vexilaiile
lor, au rmas n zona bnean i sud-carpatic. Poziia avansat a celor dou legiuni pannonice
poate fi determinat de locul n care s-a aflat n momentul nceperii evenimentelor militare, fiind
ajutate dinspre sud de celelalte legiuni ale provinciilor sud-dunrene.
n concluzie, posibilitatea unei direcii de atac asupra regatului dacic dinspre Pannonia,
pe Dunare i Tisa, sau dinspre vest prin barbaricum, la fel cum s-a ntmplat n zona Moesiei
Inferioare apare ca cert. n fond, concret, nu avem nici un indiciu ferm al unui pod peste
Dunre, la Dierna (aceasta supoziie are valoare de certitudine fr a avea prea multe argumente
n afara celor logice).
Deocamdat rzboaiele daco-romane au multe necunoscute i sunt departe de a fi
desluite pe deplin.
36
37

C.C. Petolescu (2001) pune situaia n legtura cu rzboiul din anii 107-108.
Probabil dup ntoarcerea din campania din Orient n anul 117/ 118.

35

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

ANEXA I
TRUPELE AUXILIARE DIN PANNONIA
PARTICPANTE LA EVENIMENTELE DIN DACIA

Denumire
trupa

Sediul de
garnizoana
(provincia)

Datare

Transfer in
alte
provincii

Participare
la
rzboaiele
dacoromane

Prezena dup
anul 106

ALAE
Ala I civium
Romanorum

neprecizat

Anii 80, 84,


85 (CIL
XVI 26, 30,
31)
Prima
jumatate a
sec. II (anii
112, 118
meniuni.
89-101

109, 110 n Dacia;


118/ 119 n
Pannonia Inferior

Ala I
Batavorum

Vindobona
(Puszta
Almas) A I B
(CIL III 466)

Rzboieni (Dacia
Superior) anii 144,
157, 158.

Ala I Augusta
Ituraeorum

Intercisa

84-118/ 119

110 menionata n
Dacia, apoi
transferat n
Pannonia
2.07.110 Pannonia Inferior;
Hadrian transfer in
Dacia (Gilu)

Ala Siliana

Alta Ripa
Castellum
(Tolna)
Pannonia

Cohors I
Alpinorum
Equitata

Gorsium
(Pannonia)

sf. Sec. I. 105

Cohors I
Batavorum

Pannonia

98

Cohors I
Britannica
c.R. equitata

-Brigetio
-Azaum
castellum
Pannonia

-80
97-101

Moesia
Superior 105,
103/ 107

85

Moesia
Superior
103/ 107

COHORTES

Cohors I
Britonum
Ulpia torquata
c.R.p.f.

36

X?

Clugareni,
Inlceni,
Sarateni
112 - Regensburg
(Pannonia
Superior)
10.12.1309.12.131. Romita
14.10.109,
2.07.110
Dacia - Cei
109,110 Dacia
119, Dacia
Superior

TRUPELE DIN PANNONIA

Denumire
trupa

Sediul de
garnizoana
(provincia)

Datare

Transfer in
alte
provincii

Participare
la
rzboaiele
dacoromane

Cohors III
Delmatarum
c.R.p.f.equ.
Cohors V
Gallorum=Coh
ors V Gallorum
et Pannoniorum

Pannonia

Sec. I

Pannonia

84, 85

Moesia
Superior
(castrul de la
Tekija) 93,
100

Cohors I
Hispanorum p.f.

Pannonia
Superior

Sec. I

Cohors II
Hispanorum
scutata
Cyrenaica eq.

Pannonia

90-93

Moesia
Superior
(105)
Moesia
Superior
(103/ 105)

Cohors I
Augusta
Ituraeorum
sagittariorum

Solva,
Ad Statuas
(Vardomb)
Pannonia In
ferior
Castrul
Albertfalva.
Pannonia

80-89
89-106

92-102

Cohors I
Montanorum
c.R.
Cohors VIII
Raetorum
c.R.equ.
Cohors I
Thracum c.R.
p.f. equ.
Cohors VI
Thracum

Pannonia

80-102

Pannonia
Superior

Sec. I

Castrul de la
Albertfalva
Pannonia
Inferior

80-92

Cohors I
Vindelicorum

Aquincum

80-100

Cohors II
Gallorum
Pannonica equ.

necunoscut

Moesia
Superior 103/
107

Prezena dup
anul 106

Dacia ( sec. II-III),


Moldova Veche,
Mehadia.
1/ 109, 110
(Dacia),
2/ 110 (diploma de
la Tokod
Pannonia),
3/ 114 (Dacia)
110 (Dacia) castrul
Romnai
108 - Vret;
Banatska Palanka,
Drobeta
110 - Dacia, castrul
Bologa
110 - Dacia
Superior, apoi
Porolissensis:
castrul Buciumi;
109, 110 Dacia
110 Pannonia
Inferior
109, 110 Dacia
Inlceni, Teregova

110 Pannonia
Inferior

Moesia
Superior (96100)

112-113; Dacia
130-131 Dacia
Porolissensis:
castrul Porolissum

Moesia
Superior
(anul 100)

109,110 Dacia,
castrele Vradia,
Tibiscum.
109, 110 Dacia
sediu necunoscut.

37

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Die Teilnahme der pannonischen Truppen am Dakischen Eroberungskrieg


- Zusammenfassung Eine der wichtigsten Feststellungen, die zugleich auch die bedeutendste Schlussfolgerung dieser
Studie sein knnte, betrifft die Aufstellung der Hilfstruppen aus den beiden pannonischen Provinzen auf
dem Gebiet Dakiens. Diesbezglich hat man festgestellt, dass im Norden Dakiens (vor allem auf dem
Gebiet des knftigen Dacia Porolissensis) zahlreiche Truppen konzentriert waren. Eine zweite, nicht so
massive Konzentration gab es im Sdwesten der knftigen Provinz Dakien (Banatska Palanka, Vre
usw.). Nach den Kriegsereignissen ist blo ein Teil der Hilfstruppen aus Pannonien in ihre Heimatprovinz
zurckgekehrt, der grte Teil davon wurde in den strategischen Punkten der neuen Provinz
untergebracht.
In seinem Aufsatz ber die dakisch-rmischen Kriege hat Karl Strobel ein bis zu jenem
Zeitpunkt (1983) komplettes Verzeichnis der Legionen und Hilfstruppen aufgestellt, die aus den
Provinzen des Kaiserreiches kamen und an diesen Kriegen teilgenommen haben (Strobel 1984). In dieser
Hinsicht knnen zur vorliegenden Untersuchung kaum neue Informationen hinzugefgt werden.
Das Hauptkriterium zur Bestimmung der Hilfstruppen ist epigraphischer Natur; es gibt Bezge
auf Ereignisse oder Soldaten, die vom Kaiser Trajan ausgezeichnet wurden oder Hinweise auf
Truppenkorps, die sich an diesen Kmpfen beteiligt haben. Diese Zeugnisse sind am sichersten und in der
Fachliteratur bereits gut bekannt.
Einen anderen Hinweis stellt der Beiname civium Romanorum in der Nomenklatur der
Hilfstruppen dar, der vom Kaiser Trajan nach den Kriegsereignissen der Jahre 101-102 verliehen wurde;
nach den Ereignissen der Jahre 105-106 haben mehrere Truppen den Beinamen pia fidelis erhalten.
Pannonien erscheint im Konflikt mit den Dakern als die Provinz, die die zahlreichsten Truppen,
meist ganze Einheiten, in den Kampf geschickt hat. Als sicher sind 22 regulre Hilfskorps belegt (in
unserer vorigen Arbeit werden flschlicherweise 32 Einheiten angegeben), alae (am die zweite Seite ins
Artikel) und cohortes (am die zweite und dritte Seiten ins Artikel).
Auer den aus Pannonien zurckgezogenen Truppen sind auch ein paar Hilfskorps zu erwhnen,
von denen man meint, sie seien Reserven fr die Feldzugsarmee gewesen und haben andere fehlende
Truppen aus den beiden Provinzen ersetzen mssen (am die dritte Seite ins Artikel).
Es handelt sich um folgende: c o h o r t e s : II Augusta Nervia Pacensis Brittonum, II Gallorum
Pannonica, I Noricum eq.; Sitz: A lis ca c a s te llu m (106-3. Jh.), V Callaecorum Lucensium c.R.; Sitz:
Cru me ru m c a s te llu m (2.-3. Jh.), IV Voluntariorum; Sitz: Qu adra ta, Ad S ta tua s (cs-Vaspuszta),
IX (Voluntariorum), XVIII Voluntariorum (sehen Sie die bibliographische Liste The Roman Army in
Pannonia ).
Im Allgemeinen wird der Westflanke der dakisch-rmischen Front die Provinz Moesia Superior
zugeordnet um hier alle aus dem europischen Teil des Rmischen Reiches stammenden Truppen
konzentrieren zu knnen. Aus dieser Provinz wurden die rmischen Truppen ber die Donau nach Dakien
gefhrt. Diese traditionellen Wege wurden durch zwei breite Brcken ber die Donau bei Lederata und
bei Dierna gesichert um in den Sdwesten des Territoriums (ins heutige Banat?) zu gelangen (Petolescu
2001, 700-701).
Schlielich soll auch eine dritte rmische Kolonne existiert haben, die bei Drobeta (oder Schela
Cladovei) ber die Donau gesetzt wurde und die in Richtung Bumbeti Vlcan-Pass auf die dakischen
Burgen zu vorgedrungen ist.

38

TRUPELE DIN PANNONIA


Der Bestand der Legionen aus Moesia Superior, Moesia Inferior und anderer Truppen aus der
Balkanischen Halbinsel betrgt einige Tausend Soldaten, dazu die Classis Flavia Moesica.
ber den Vormarsch der pannonischen Truppen wird nichts vermerkt. Man vermutet, dass die
Truppen bis Moesia Superior vormarschiert sind, wo sie mit Hilfe einer Fhre ber den Strom gesetzt
wurden.
Der allgemeine Bestand der pannonischen Truppen umfasste die Legionen XIII Gemina und I
Adiutrix, dazu die 22 Hilfstruppen, also ca. 26.500 Soldaten mit ihrer gesamten Militrausrstung. Fr
den Feldzug wurden aus der Provinz vor allem Hilfskorps ausgewhlt, die ber Reitereinheiten verfgten
und milliariae darstellten (wahrscheinlich auch weil es notwendig war, einen Teil der Bestnde beim Sitz
der Hauptgarnison zu hinterlassen).
Es muss bemerkt werden, dass die Mehrheit der Hilfstruppen aus dem Areal zwischen den
Lagern Vindobona, Brig etio, Aqu incum und weiter sdlich aus Lug io stammen, deren Bestnde
teilweise durch andere ersetzt wurden, die man aus den westlichen Provinzen zurckgezogen hatte und
die als strategische Reserve zum Schutz der Provinz in Pannonien geblieben waren, da man vor allem in
die Legionslager Legionsabteilungen aus den westlichen Provinzen gebracht hatte, wie z.B. aus Britannia
(die Legion II Adiutrix u.a.) um in diesen Lagern die fehlenden Truppen zu ersetzen.
Das Kommando ber die pannonischen Truppen hatte im ersten dakischen Krieg (101-102) der
Legat Q. Glitius Atilius Agricola. Fr seine Teilnahme an diesen Kmpfen hat er im nachhinein im Jahre
103 dona militaria und das Amt eines Konsuls suffectus erhalten.
Von den 22 Hilfstruppen sind nur 7 in ihre alte Garnison nach Pannonien zurckgekehrt. Nach
den Kriegen haben alle Truppen als Auszeichnung den Beinamen civium Romanorum und im Jahre 106
pia fidelis erhalten. Die Legion XIII Gemina ist endgltig in der neuen Provinz geblieben, die Legion I
Adiutrix nur bis 113/118.
Die Legionen I Ad iu tr ix und XIII G emina hatten ihren gemeinsamen Sitz bei Apulum (das
fortgeschrittenste Gebiet im mittleren Transsilvanien), die Legion IIII Flavia Felix (aus Moesia
Superior) im Haeger Land und die L eg ione n VI I Claud ia (aus Moesia Superior), I Ita lica und XI
Claud ia (Moesia Inferior) zusammen mit ihren Vexillationen sind im Banat und dem sdkarpatischen
Gebiet geblieben. Die vorgerckte Lage der beiden pannonischen Legionen kann auf Grund der Orte
bestimmt werden, an denen sie zu Beginn der Kmpfe standen, da sie aus Richtung Sden von den
anderen Legionen der sdlich der Donau gelegenen Provinzen Hilfe bekommen haben.
S ch lus sfo lge rnd steht fest, dass die Richtung, aus der das freie Dakien angegriffen wurde,
von Pannonien entlang der Donau oder der Thei oder westlich durch das barbaricum war, so wie im
Falle des Gebietes von Moesia Inferior. Eigentlich gibt es keine sicheren Indizien fr eine Donaubrcke
bei Dierna (diese Annahme gilt als Gewissheit, aber auer den logischen Argumenten gibt es kaum
andere). Vorlufig gibt es im Hinblick auf die dakisch-rmischen Kriege viele Unbekannte und diese
knnen bei weitem nicht gnzlich aufgeklrt werden.

39

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Bibliografie
Benea 1999 Doina Benea, Die Beziehungen zwischen Dakien und Pannonien zur Zeit des
Kaisers Traian, Apulum 36, 175-184.
Crian 1978 I.H. Crian, Ziridava, Arad.
Devijver 1980 H. Devijver, Prosopographia Militiarum Equestrium quae fuerunt ab Augusto
ad Gallienum, I-III, Lwen, 1976-1980
Istoria Romnilor 1 Istoria romnilor. Vol. I. Motenirea timpurilor ndepratate. Mircea
Petrescu-Dmbovia, Al. Vulpe (coord.), Bucureti, 2001.
Paribeni 1926 R. Paribeni, Optimus Princeps, Messina.
Petolescu 2000 C.C. Petolescu, Inscriptions externes concernant l'histoire de la Dacie, II,
Bucureti.
Petolescu 2001 C.C. Petolescu, Dacia n timpul regelui Decebal, Istoria Romanilor 1,
Bucureti.
Petolescu 2002 C.C. Petolescu, Auxilia Daciae, Bucureti.
Strobel 1984 Karl Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur
Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit, Bonn.
tefan 2005 A.S. tefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan, Architecture
militaire, topographie, images et histoire, Rome.
The Roman Army in Pannonia The Roman Army in Pannonia , Z. Visy (coord.), Budapest,
2003.
Wagner 1938 W. Wagner, Die Dislokation der rmischen Auxiliarformationen in den
provinzen Noricum, Pannonien Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus,
Berlin.

40

Garnizoane traianice la grania de vest a Daciei romane


Eduard Nemeth

Sistemul de castre cu garnizoanele acestora din Dacia roman a fost una din prile
fundamentale ale procesului de constituire a provinciei nord-dunrene. O parte din aceste
fortificaii au fost construite n prima lor faz chiar cu civa ani nainte de ntemeierea oficial a
provinciei, fapt datorat modului n care a fost cucerit teritoriul regatului dac. Referindu-ne la
viitoarea grani vestic a provinciei, putem include ntre aceste garnizoane i fortificaii pe cele
din actualul Banat i de pe cursul mijlociu i inferior al Mureului, adic cele aflate n zona
ocupat de armata lui Traian n timpul primului rzboi dacic (anii 101-102). Celelalte fortificaii
cu faze timpurii de la grania de vest a Daciei romane sunt urmarea ocuprii i asigurrii militare
a teritoriului viitoarei provincii. i ele au precedat probabil constituirea oficial a provinciei
Dacia dei cu mult mai puin timp fiindc mpratul nu ar fi decretat actul de constituire a
entitii provinciale (lex provinciae) asupra unui un teritoriu care, pe de o parte, nu ar fi fost
pacificat i asigurat pe deplin din punct de vedere militar, iar pe de alt parte care s nu fi fost
delimitat nc fa de Barbaricum.
n cele ce urmeaz vom trece n revist trupele care au constituit garnizoanele
fortificaiilor de pe grania de vest a Daciei romane n timpul lui Traian.
Legio IV Flavia felix
Legiunea a fost creat n anul 70 de ctre Vespasian 1 . Ea a stat n Dalmatia ntre 70-86
d.Chr. i apoi a staionat n Moesia Superior ntre 86-101 2 . Legiunea a luat parte la rzboaiele
dacice ale lui Traian i a rmas n nou-creata provincie Dacia 3 . n perioada dintre cele dou
rzboaie dacice ale lui Traian, respectiv ntre anii 102-105, ea fcut parte din armata de ocupaie
a unui teritoriu din partea cucerit deja din Dacia lui Decebal (Banatul de est, Oltenia de vest i
Transilvania de sud) de sub comanda lui Cn. Pompeius Longinus 4 .
Locul principal de staionare al legiunii n acest timp este n disput; s-a vorbit n
literatura de specialitate de un castru de legiune pe locul viitoarei Colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa 5 . Acest lucru este ns contestat n contribuii mai noi 6 . Este posibil ca
fortificaia de la Berzobis (Berzovia, jud. Cara-Severin) s fi fost deja la aceast dat locul
principal de staionare al legiunii a IV-a Flavia felix. Legiunea avea, desigur, i n aceast
perioad, ca i dup al doilea rzboi cu dacii (105-106), numeroase vexilaii n Banatul de est i
n Depresiunea Haegului 7 , ceea ce arat c ea purta rspunderea principal n prima perioad de
ocupaie a sud-vestului Daciei. Legiunea a rmas n Dacia pn inclusiv n anii rzboiului
mpotriva iazigilor, la nceputul domniei lui Hadrian (117-118), dup care a fost retrimis n

Benea 1983, 141.


Benea 1983, 142-151.
3
Benea 1983, 151; Protase 1995, 95.
4
V. Piso 1993, 1 sq.
5
Daicoviciu 1972, 328; Benea 1983, 153; Strobel 1984, 201.
6
Piso 1993, 2, nota 8.
7
V. Protase 1995, 96-108.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Moesia Superior 8 . O retragere mai timpurie a legiunii din Dacia, nc n anul 114 9 , a fost
considerat ca improbabil, din raiuni de statut al provinciei 10 .

Figura 1. Locurile de staionare ale garnizoanelor de la grania de vest a


Daciei romane n timpul lui Traian - sectorul de sud.
Legenda: ptrate cu drapel = legiuni; ptrate = cohorte; triunghiuri = ale;
steaguri= vexilaii probabile; majuscule = toponime antice confirmate.

Ala I Augusta Ituraeorum sagittariorum


Aceast trup de cavalerie recrutat iniial dintre Ituraei a staionat de la nceputul
domniei lui Vespasian n Pannonia; ultimul loc de staionare a fost pe grania de est a acestei
provincii, la Intercisa 11 . Ultima menionare datat a trupei n Pannonia este n diploma militar
din 20 februarie 98 (CIL XVI, 42). Unitatea a fcut parte apoi din corpul expediionar pannonic
n rzboaiele dacice ale lui Traian 12 i a rmas n provincia Dacia. Aici este menionat foarte
probabil n diploma militar din 14 octombrie 109 (RMD I 148; aici este plasat din greeal
ntre cohorte) 13 , n cele din 17 februarie i 2 iulie 110 (IDR I, D 2; D 3), ct i n recent
publicata diplom din 3/ 4 mai 114 (RMD I 226). Diploma din 17 februarie 110 a fost eliberat
unui fost clre al acestei ale: Thaemus, Horati filius, Ituraeus. Din Dacia se cunoate, de
asemenea, o inscripie funerar, a unui veteran al acestei trupe, de la Micia (Veel/ Deva),

Protase 1995, 95.


Benea 1983, 158.
10
Piso 1993, 8, nota 47.
11
Lrincz 2001, 21, nr. 17.
12
Strobel 1984 112; Lrincz 2001, 21, nr. 17.
13
Petolescu 2002, 74, nota 3.
9

42

GARNIZOANE DE LA GRANIA DE VEST

veteran care i avea obria n Caesarea din Palestina 14 . Pe baza acestei inscripii se poate
presupune c unitatea a staionat pn n anii 118/ 119 la Micia. Aceasta este data probabil la
care a fost transferat napoi n Pannonia (Inferior) 15 .
Cohors I Ulpia Brittonum milliaria equitata civium Romanorum
Se presupune c aceast cohort a fost format ctre anul 85 i trimis imediat n
Pannonia 16 . Ea este n orice caz prezent ntre unitile din diploma militar din anul 85 (CIL
XVI 31). n Pannonia a staionat de asemenea pe grania estic a provinciei, la Vetus Salina 17 . A
luat parte la rzboaiele dacice ale lui Traian, n care unitatea a obinut epitetul imperial de
onoare Ulpia i titlurile torquata pia fidelis civium Romanorum; militarii ei au primit aadar
cetenia roman ante emerita stipendia 18 . Aceast cohort mai apare n Dacia n mai multe
diplome militare din timpul lui Traian, din anii 109 (RMD I 148) i 110 (IDR I 3; titularul era
un soldat al acestei trupe). La 12 noiembrie 119 se afla n Dacia Superior19 , foarte probabil n
acea parte a provinciei care urma s devin ceva mai trziu Dacia Porolissensis. Aceast cohort
pare s fi staionat mai ales n marele castru auxiliar de la Porolissum-Pomet, dar a lsat urme
ale prezenei unor vexilaii i n alte castre de pe grania de vest (Romita, Buciumi, Bologa
.a.) 20 . Este greu de stabilit cu certitudine dac ntreaga cohort a construit i staionat iniial n
prima fortificaie de la Bologa, unde s-au gsit n valul de pmnt dou igle cu tampila
coh(ors) I Britton(um) 21 ; avnd n vedere dimensiunile relativ mici ale primei faze de lemn i
pmnt ale acestui castru (130 x 152 m = cca 1,97 ha) pentru o cohort milliaria equitata, ar fi
posibil participarea unui detaament al unitii la construcia acestei prime fortificaii de la
Bologa. n orice caz, rspndirea tampilelor cohortei de britoni pe sectorul de nord al graniei
de vest indic un rol important jucat de aceast unitate de elit n aceast zon, n timpul lui
Traian.
Cohors II Flavia Commagenorum equitata sagittariorum
Cohorta de Commageni a staionat nainte de rzboaiele dacice ale lui Traian n Moesia
Superior, unde este atestat ncepnd cu anul 96 (RMD I 6). Dup aceste rzboaie, la care a
participat 22 , a rmas n cadrul armatei noii provincii, unde este atestat prin diplome militare n
anii 109 (RMD I 148) i 110 (IDR I 3). Aceast unitate a fost probabil cantonat deja n epoca
traianic la Micia, unde a lsat numeroase tampile tegulare i inscripii (este adevrat, inscripii
datate abia ncepnd cu domnia lui Hadrian) 23 . Trupa a continuat s staioneze n acest castru i
sub mpraii ulteriori. Una din misiunile acestei cohorte era i de a contribui alturi de
Legiunea XIII Gemina la asigurarea pazei drumului care ducea de-a lungul Mureului spre

14

IDR III/3 179.


Lrincz 2001, 21, nr. 17.
16
Lrincz 2001, 32, Nr. 13.
17
Lrincz 2001, 32, Nr. 13.
18
Decoraiile trupei i acordarea excepional a ceteniei sunt redate n constituia imperial pentru
aceast cohort din 11 august 106 (IDR I 1).
19
Eck et al. 2003, 27, nr. 1.
20
Vezi mai ales Russu 1972, 69; Gudea 1977.
21
Astfel Gudea 1997a, 41; cf. Gudea 1997b, 18 sq; Gudea 1997c, 27.
22
Strobel 1984, 128.
23
IDR III/3, 51.
15

43

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

vest, fapt indicat de descoperirea unor igle cu tampila ei, i a altor tampile, aparinnd legiunii
amintite, n contextul unei construcii romane (burgus?) la Cladova (jud. Arad), pe malul de
nord al rului 24 .
Cohors I Hispanorum pia fidelis
Aceast unitate de infanterie a staionat, nainte de venirea n Dacia, n Pannonia,
ultimul castru al ei de acolo fiind probabil cel de la Ad Statuas, la grania de nord 25 . A luat parte
la rzboaiele lui Traian cu dacii i a rmas n noua provincie 26 . Aici este atestat de diplomele
militare din timpul acestui mprat, din anii 110 (IDR I, D 2 i D 3) i 114 (RMD I 226). Locul
de staionare a fost castrul de la Romnai, unde prezena ei este documentat prin tampile
tegulare 27 .
Cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata
Staionat nc din timpul lui Nero n Pannonia, aceast cohort de hispani este atestat
pentru ultima oar cu datare sigur n aceast provincie prin diploma militar din anul 85 (CIL
XVI, 31). Ea a fost dislocat, probabil sub Traian, n Moesia Superior, n cadrul pregtirilor
pentru rzboaiele cu dacii 28 . Dup participarea la aceste rzboaie 29 , unitatea a rmas n Dacia.
Prima atestare cu datare exact n noua provincie este o inscripie dedicat lui Mars U(ltor) sau
V(ictor) de la Vre (Serbia), datat n anul 108 30 . Se presupune c inscripia a fost pus n
legtur cu un conflict cu iazigii, petrecut imediat dup ncheierea celui de-al doilea rzboi
dacic 31 . Din aceast perioad timpurie (rzboaiele cu dacii i imediat dup acestea) provin i
tampilele tegulare ale acestei cohorte de la Drobeta i Banatska Palanka, pe malul de nord al
Dunrii bnene 32 . Trupa apare i n diplomele militare pentru trupe din Dacia din anii 109
(RMD I 148) i 110 (IDR I, D 3).
Epitetele scutata Cyrenaica au fost interpretate ca recompense pentru evidenierea
cohortei n cadrul nbuirii rscoalei evreilor din Cyrenaica 33 . Aceast interpretare pare azi s
nu fi convins toi specialitii 34 . n Cyrenaica s-au gsit o serie de inscripii n legtur cu o
cohors Hispanorum 35 ; datarea lor este nesigur 36 . Dup prerea noastr, problema nu este

24

Hgel 1996, 73-76


Lrincz 2001, 36, nr. 24.
26
V. mai ales Strobel 1984, 132 cu nota 167.
27
tampile tegulare: CIL III 6283 = 8074,18; tipurile de tampile sumarizate la Tamba 1997, 50, fig. 12.
28
Presupunerea c trupa a fost trimis deja sub Domitian n Moesia Superior (astfel Wagner 1938, 153;
RMD I 38, nota 1; Strobel 1984, 135) nu are nici un argument, fiindc unitatea este atestat n aceast
provincie abia prin diploma militar din anul 99 (IDR I, D 26); corect aici Spaul 2000, 130.
29
V. Strobel 1984, 135 cu dovezile.
30
IDR III/1 106.
31
V. Balla 2000.
32
CIL III 17031 = IDR II 104 (Drobeta); CIL III 8074,20 = IDR III/1 7 (Banatska Palanka).
33
Wagner 1938, 153 sq; de acord cu el Petolescu 1995, 263.
34
Ca de ex. Spaul 2000, 130; Spaul nu se refer de loc la interpretarea lui Wagner.
35
AE 1983, 940; 941; 942 = AE 1915, 111 = AE 1917/ 1918, 64.
36
V. discuia n AE, 1983, ad 940, unde datarea lui Wagner 1938, 153 sq 115 d.Chr. este confruntat
cu cea a lui Reynolds 1980-1981, 49 sqq; Reynolds prefer o datare n perioada augusteic/iulioclaudian.
25

44

GARNIZOANE DE LA GRANIA DE VEST

tranabil cu siguran absolut. O prezen a acestei cohorte n Cyrenaica i Egipt 37 , n timpul


rscoalei evreieti, ar putea ns s explice mai credibil epitetele amintite, dect o staionare a
acesteia acolo n sec. I. d.Chr.; epitetele apar oricum pentru prima oar asociate cu numele
trupei abia n diploma pentru Dacia Porolissensis din anul 151 38 i nu n cele mai timpurii, din
anii 109 sau 110.
Locul de staionare al cohortei n Dacia a fost castrul auxiliar de la Bologa, unde s-au
gsit inscripii i tampile tegulare ale cohortei II Hispanorum 39 . Nu avem certitudinea c
unitatea s-a aflat aici nc n primii ani ai existenei provinciei, nainte de a fi deplasat n Orient
i apoi n Cyrenaica (ceea ce ar nsemna c ar fi fost cantonat n prima fortificaie de lemnpmnt de la Bologa), sau a staionat aici abia la ntoarcerea din aceste expediii.
Figura 2.
Locurile de
staionare ale
garnizoanelor
de la grania de
vest a Daciei
romane n timpul
lui Traian,
sectorul de nord.
Legenda:
ptrate cu drapel
= legiuni;
ptrate = cohorte;
triunghiuri = ale;
steaguri =
vexilaii probabile;
majuscule =
toponime antice
confirmate.

Cohors I Augusta Ituraerorum sagittariorum


Cohorta a staionat n timpul Flaviilor n Pannonia, ultimul ei castru n aceast provincie
fiind ncepnd cu anul 89 cel de la Ad Statuas, pe grania nordic a provinciei 40 . Ultima
atestare datat a cohortei de iturei n Pannonia este dat de diploma militar din anul 102 (CIL
XVI, 47). A participat la rzboaiele dacice, fiind posibil una din unitile care au fcut parte din

37

V. Spaul 2000, 130.


Isac 2003, 49-60.
39
Inscripii: CIL III 843; Gudea 1972, 414, nr. 2; 414 sq, nr. 5; tampile tegulare: CIL III 8074,19; alte
tampile sumarizate la Gudea 1997b, fig. 15.
40
Lrincz 2001 37, nr. 27.
38

45

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

corpul expediionar pannonic care a atacat Dacia dinspre vest 41 . Dup cucerirea Daciei, unitatea
a rmas n noua provincie, unde este atestat in anii 110 (IDR I, D 2) i 114 (RMD I 226). A
staionat la nceput, probabil, n castrul auxiliar de la Buciumi 42 , dar tampile tegulare ale
acestei uniti au fost gsite i n castrul de la Porolissum-Pomet 43 . La Buciumi a fost
nlocuit, probabil n anii 118/ 119, de cohors II Augusta Nerviana Pacensis Brittonum
milliaria, cnd cohorta de iturei a fost dislocat n Dacia Superior 44 .
Cohors V Lingonum
Staionrile anterioare celei din Dacia ale cohortei de Lingones nu se cunosc; este de
presupus c a luat parte la rzboaiele cu dacii ale lui Traian, ca toate trupele care au constituit
prima armat o provinciei Dacia. Aici este atestat n anii 110 (IDR I, D 3) i 114 (RMD I 226).
A staionat la Porolissum, unde tampile tegulare ale acestei uniti au fost descoperite n castrul
de pe dealul Pomet 45 .
Cohors I Vindelicorum milliaria equitata civium Romanorum pia fidelis
Trupa de Vindelici a fost deplasat din Germania Inferior, unde se mai afla la nceputul
anului 98 (RMD I 216, din 20 februarie 98), n cadrul concentrrii de trupe din Moesia Superior,
ordonat de mpratul Traian n vederea atacrii Daciei lui Decebal. Traseul cohortei a fost prin
Pannonia, unde s-au gsit dou inscripii funerare ale unor militari ai acesteia 46 . Dup
participarea la rzboaiele cu dacii, cohorta a staionat n Dacia, unde apare n diplomele din anii
109 (RMD I 148) i 110 (IDR I, D 3).
Primul loc de staionare al trupei a fost probabil castrul auxiliar de la Vrdia-Pust,
unde, n spturi mai vechi, s-a gsit o tessera militaris a unuia din soldaii ei 47 . Din pcate nici
o tampil tegular sau inscripie litic nu a fost descoperit aici. Cercetrile arheologice din
ultimii ani par pn n acest moment s conduc spre concluzia c fortificaia de aici a fost
folosit doar pn la nceputul domniei lui Hadrian, deci i cohorta de Vindelici a fost deplasat
de aici la aceast dat, care coincide cu rzboiul cu iazigii din anii 117/ 118 48 .
Cohors I sagittariorum milliaria
Cohorta de arcai a fost prima unitate auxiliar din castrul de la Tibiscum 49 . Este posibil
ca ea s fi fost i garnizoana castrului n timpul lui Traian 50 . Aici i s-au gsit tampile tegulare 51
41

Strobel 1984, 136.


Chiril, Gudea, Luccel, Pop 1972, 117 sq; Gudea, 1997d, 24 sqq.
43
Gudea, 1997c, 27; 102, fig. 14.
44
V. i Piso, Benea 1984, 280; presupunerea autorilor c aceast cohort ar fi putut fi staionat pe
drumul Lederata-Arcidava-Tibiscum nu s-a confirmat pn acum.
45
Gudea 1997c, 27; 101, fig. 13.
46
CIL III 3562 (Aquincum); RIU, 1029 (pentru locul de descoperire, asupra cruia planeaz o oarecare
confuzie n literatur, citm doar cea mai nou sintez privind grania Pannoniei: The Roman Army in
Pannonia, 128, fig. c: The gravestone of a soldier of the cohors I Vindelicorum, found in the fortlet
Contra Florentiam).
47
IDR III/1 110.
48
Nemeth 2005, 689 sqq.
49
Benea, Bona 1994, 54.
50
Benea, 1994, 317.

46

GARNIZOANE DE LA GRANIA DE VEST

care o atest i n fazele mai timpurii ale fortificaiei 52 , dar i o inscripie litic datat n anul
165, dedicat mpratului Marcus Aurelius 53 . tampile ale cohortei au fost gsite i n
fortificaia nc puin cercetat de la Zvoi (jud. Cara-Severin), pe drumul de la Tibiscum la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa 54 . Din pcate, nici o diplom militar cunoscut pentru trupe din
Dacia nu conine numele acestei cohorte.
Cohors VI Thracum
Aceast unitate de infanterie a fost transferat din Pannonia n Moesia Superior nainte
de anul 96, cnd este prezent deja n aceast provincie (RMD I 6). Aadar, ea nu a fost una din
trupele deplasate din Pannonia i alte provincii ctre Moesia, la ordinul lui Traian, n vederea
rzboaielor cu dacii. Cu toate acestea, a participat la aceste rzboaie 55 i a rmas n provincia
nou creat. n Dacia epocii lui Traian este atestat prin diplome militare n anii 110 (IDR I, D 3)
i 114 (RMD I 226). tampile tegulare ale acestei uniti au fost gsite cu certitudine n castrele
nvecinate de la Romita i Porolissum 56 . Se pare c locul de staionare de baz al trupei n epoca
traianic a fost prima fortificaie de lemn i pmnt de la Romita, pe care a i construit-o 57 .
***
Tabloul de mai sus al garnizoanelor de epoc traianic de la grania de vest a Daciei
trebuie s fie considerat doar unul provizoriu, reflectnd stadiul cunotinelor actuale n aceast
privin. Unele neclariti persist; una dintre ele este problema garnizoanei castrului de la
Surducu Mare (jud. Cara-Severin). Exist unele informaii din literatura de specialitate veche,
cu privire la proveniena unor tampile tegulare ale legiunii a IV-a Flavia felix din acest castru
de lemn i pmnt, dar ele nu sunt deloc sigure; spturile din anii 60 ai secolului trecut nu au
dus la descoperirea unor astfel de tampile 58 . Alte neclariti mai persist dup cum s-a vzut
mai sus n privina locurilor de staionare principale ale unor trupe, n timpul lui Traian, n
castrele de la Porolissum i unele imediat nvecinate (cum ar fi Romita), ntruct tampilele
tegulare ale acestor uniti par s apar simultan (?) n mai multe fortificaii. La Vrdia-Pust
nu avem tampile tegulare sau inscripii care s confirme definitiv prezena cohortei I
Vindelicorum, indicat pn acum doar de plcua cu numele unui soldat i al centurionului su,
din aceast trup. De asemenea, nu este foarte clar situaia fortifcaiilor romane presupuse a fi
existat pe cursul inferior al Mureului, n aval de Micia. Descoperiri mai vechi de crmizi
tampilate i inscripii legate de legiunea a XIII-a Gemina n unele localiti de pe malul de sud
al rului (Bulci, jud. Arad; Snnicolau Mare i Cenad, jud. Timi) 59 nu au fost nsoite de atunci
i de identificarea cert a fortificaiilor respective. Singurele descoperiri de material tegular
51

IDR III/1 251, 252.


Benea, Bona 1994, 54.
53
IDR III/1 130.
54
Bozu 1977, 131-133.
55
Strobel 1984, 144 sq.
56
La Romita v. Matei, Bajusz 1997, 67 sqq; la Porolissum, v. Gudea 1997c, 104, fig. 15.
57
Matei, Bajusz 1997, 67 sqq.
58
Protase 1975, 345 sqq i nota 1.
59
tampilele tegulare ale leg. XIII gemina de pe Mure, n IDR III/1 242 (Bulci); 243-246 (Snnicolaul
Mare); 246-249 (Cenad); inscripia funerar a unui veteranus al aceleai legiuni: IDR III/1 274
(Snnicolaul Mare).
52

47

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

roman n context sigur sunt cele amintite de la Cladova (jud. Arad), pe malul de nord al
Mureului (v. mai sus, cohors II Flavia Commagenorum). Descoperirea unei igle tampilate a
legiunii a IV-a Flavia la Aradul Nou 60 (malul de sud al Mureului) nu a putut fi legat de un
context arheologic precis i a rmas singular pn azi. Imaginea conturat de descoperirile de
pe cursul inferior al Mureului par ns s sugereze c supravegherea acestui drum de legtur
cu Pannonia a fost atribuit unor vexilaii ale legiuni a XIII-a Gemina de la Apulum i cohortei
II Flavia Commagenorum de la Micia.
n ceea ce privete proveniena trupelor, mai mult de jumtate (adic 6 din 11) din
unitile militare care au staionat pe grania vestic a Daciei n timpul lui Traian s-au aflat,
nainte de rzboaiele dacice ale acestui mprat, o perioad destul de ndelungat n Pannonia.
Aceste trupe au fost deplasate n Moesia Superior la ordinul lui Traian, acolo unde era locul
desemnat de mprat pentru una din concentrrile de trupe n vederea rzboiului cu Decebal. De
aceea, credem c este adecvat s le considerm ca trupe care au fost transferate din Pannonia n
Dacia, trecnd prin etapa rzboaielor amintite. n scurta lor edere n Moesia Superior ele au
fost, desigur, trecute formal n subordinea guvernatorului consular al acestei provincii, dar
aceste trupe nu se aflau acolo n vederea unei staionri de lung durat, ci aveau destinaia
amintit mai sus. n aceast categorie am inclus deci toate trupele care anterior au staionat un
timp mai ndelungat n Pannonia, iar n Moesia apar doar dup sau ncepnd cu anul 98. O
alt situaie se constat n cazul legiunii a IV-a Flavia felix, una din legiunile de baz ale
Moesiei Superior, nc din timpul lui Domitian, a cohortelor II Flavia Commagenorum i VI
Thracum, staionate deja n Moesia Superior nainte de nceputul domniei lui Traian, a cohortei
I Vindelicorum, care a venit din Germania Inferior (tranzitnd doar Pannonia) i a cohortelor V
Lingonum i I sagittariorum, ale cror locuri de staionare anterioare Daciei nu se cunosc. Cu
privire la acest din urm grup de uniti militare se poate remarca totui i stagiul pannonic al
cohortei VI Thracum, probabil ntre anii 83-92 d.Chr. 61
Experiena acumulat de trupele venite din Pannonia a fost desigur un criteriu pentru a
le plasa n Dacia pe grania de vest, care avea destule trsturi comune cu grania pannonic, n
special cu cea de est a Pannoniei. Era vorba de acelai teritoriu barbar de supravegheat, de
data aceasta din sensul opus. Similar trebuie s fi fost i cazul trupelor cu staionare anterioar
n Moesia Superior i ne gndim aici n primul rnd la legiunea a IV-a Flavia, care pzea
nainte de cucerirea Daciei ripa Danubii a Moesiei Superior, foarte probabil la Singidunum, n
dreptul aceluiai teritoriu denumit n literatura de specialitate, expresiv, punga iazig.

Trajanszeitliche Garnisonen an der Westgrenze des rmischen Dakien


Zusammenfassung
In der Organisierung einer durch einen erheblichen militrischen Einsatz eroberten Provinz so
wie im Fall Dakiens war die Sicherung von Garnisonen fr die neue Provinz eine Prioritt des
Imperium Romanum.
Wenn die Lokalisierung der rmischen Befestigungen von der Westgrenze der rmischen
Provinz Dacia uns relativ gut bekannt ist, nicht dasselbe kann man immer ber die Garnisontruppen
dieser castra sagen. Es bestehen weiterhin Unklarheiten betreffend die Identitt dieser Truppen und
60
61

IDR III/1, p. 242.


Lrincz 2001, 43 sq, nr. 48.

48

GARNIZOANE DE LA GRANIA DE VEST


Datierung ihrer Anwesenheit in den Stationierungsorten. Der Aufsatz listet die bekannten Einheiten von
dieser Grenzstrecke Dakiens auf und versucht die existierenden Informationen darzustellen und
mglichst wahrscheinliche Hypothesen dort aufzustellen, wo unsere Kenntnisse noch lckenhaft sind.
Die Truppenliste umfasst eine Legion (IV Flavia felix), eine Ala und neun Kohorten die an der
westlichen Grenze Dakiens bekannt sind. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass alle diese Truppen an den
Dakerkriegen Trajans teilgenommen haben und dass sechs der insgesamt 11 Militreinheiten von diesem
Gebiet Dakiens frher fr lngere Zeit in Pannonien stationiert waren, was ihnen eine gewisse Erfahrung
bezglich des Barbaricums das zwischen Pannonien und ab dem Jahr 106 - Dakien lag (d. h. des
sogenannten jazygischen Beutels in der Ungarischen Ebene) verschaffte.
Die Ta felliste
Taf. 1. Die Stationierungsorte der Garnisonen an der Westgrenze des rmischen Dakien in der
trajanischen Zeit sdliche Strecke.
Zeichenerklrung: Quadrate mit Flagge = Legionen; Quadrate = Kohorten; Dreiecke = Alen;
Fahnen = mgliche Vexillationen; Ortsnamen in Grobuchstaben = besttigte antike Ortsnamen.
Taf. 2. Die Stationierungsorte der Garnisonen an der Westgrenze des rmischen Dakien in der
trajanischen Zeit nrdliche Strecke.
Zeichenerklrung: Quadrate mit Flagge = Legionen; Quadrate = Kohorten; Dreiecke = Alen;
Fahnen = mgliche Vexillationen; Ortsnamen in Grobuchstaben = besttigte antike Ortsnamen.

Bibliografie
Balla 2000 L. Balla, Guerre Iazyge au frontires de la Dacie en 107/108, Studia Dacica, 33-36
(= ACUSD 5, 1969, 111-113).
Benea 1983 D. Benea, Din istoria militar a Moesiei Superior i a Daciei. Legiunea a VII-a
Claudia i legiunea a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca, 1983.
Benea 1994 D. Benea, Banatul n timpul lui Traian, AB, SN 3, 309-321.
Benea, Bona 1994 D. Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureti, 1994.
Bozu 1977 O. Bozu, Cohors I Sagittariorum la Zvoi, Banatica 4, 131-133.
Chiril, Gudea, Luccel, Pop 1972 Eugen Chiril, Nicolae Gudea, Vasile Luccel, Constantin
Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj.
Daicoviciu 1972 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman, Cluj.
Eck et al. 2003 W. Eck, D. MacDonald, A. Pangerl, Neue Diplome fr Auxiliartruppen in den
dakischen Provinzen, ActaMN 38/I, 2001 (2003), 27-48.
Gudea 1972 N. Gudea, Inscripii i tampile tegulare din castrul roman de la Bologa, ActaMN
9, 413-437.
Gudea 1977 N. Gudea, Cohors I Ulpia Brittonum n Dacia, SCIVA 28, 1, 129-134.
Gudea 1997a N. Gudea, Limes Dacicus. Materialien zu seiner Geschichte, JRGZM 44,
(extras).
Gudea 1997b N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Bologa- Resculum/Castrul roman de la
Bologa-Resculum, Zalu, 1997.
Gudea 1997c N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Moigrad-Pomet. Porolissum I/ Castrul
roman de pe vrful dealului Pomet-Moigrad. Porolissum I, Zalu.
49

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Gudea 1997d N. Gudea, Castrul roman de la Buciumi/ Das Rmergrenzkastell von Buciumi,
Zalu.
Hgel 1996 P. Hgel, Crmizi romane tampilate descoperite la Cladova (jud. Arad),
Ziridava 19-20, 73-76.
Isac 2003 D. Isac, Das Militrdiplom aus dem Jahr 151 n. Chr. von Samum (Ceiu) und die
Datierung der Prokuratur des Macrinius Vindex in Dacia Porolissensis, ActaMN 38/I,
2001 [2003], 49-60
Lrincz 2001 B. Lrincz, Die rmischen Hilfstruppen in Pannonien whrend der Prinzipatszeit, Wien, 2001.
Matei, Bajusz 1997 Al.V. Matei, I. Bajusz, Castrul roman de la Romita-Certiae/Das
Rmergrenzkastell von Romita-Certiae, Zalu, 1997.
Nemeth 2005 E. Nemeth, Die neuen Ausgrabungen im Auxiliarkastell von Vrdia-Pust,
Limes 19 Pcs, 689-696.
Petolescu 1995 C.C. Petolescu, Unitile auxiliare din Dacia Roman (II), SCIVA 46, 3-4,
1995, 237-275.
Petolescu 2002 C.C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuie la istoria militar a Daciei
romane, Bucureti, 2002.
Piso 1993 I. Piso, Fasti provinciae Daciae I. Die senatorischen Amtstrger, Bonn, 1993.
Piso, Benea 1984 I. Piso, Doina Benea, Das Militrdiplom von Drobeta, ZPE 56, 1984, 263295.
Protase 1995 D. Protase, Legiunea IIII Flavia la nordul Dunrii i apartenena Banatului i
Olteniei de vest la provincia Dacia, Orizonturi daco-romane, Cluj-Napoca, 95-121 (=
ActaMN 4, 1967, 47-72).
Protase 1975 D. Protase, Castrul roman de la Surducul Mare (jud. Cara-Severin), Banatica 3,
1975, 345-348.
Reynolds 1980-1981 J. Reynolds, n Libyan Studies 12, 1980-1981, 49 sqq.
RMD I Margaret M. Roxan, Roman Military Diplomas 1954-1977, London, 1978.
Russu 1975 I.I. Russu, Auxilia provinciae Daciae, SCIVA 23, 1, 63-77.
Spaul 2000 J.E.H. Spaul, Cohors.The Evidence for and a Short History of the Auxiliary
Infantery of the Imperial Roman Army, Oxford, 2000.
Strobel 1984 K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans, Bonn, 1984.
Studia Dacica Studia Dacica. Collected Papers, E. Szab (ed.), Debrecen, 2000.
Tamba 1997 D. Tamba, Das Rmergrenzkastell von Romnai-Largiana/ Castrul roman de la
Romnai-Largiana, Zalu, 1997.

The Roman Army in Pannonia The Roman Army in Pannonia. An archaeological


guide of the Ripa Pannonica , Zs. Visy (ed.), Pcs, 2003.
Wagner 1938 W. Wagner, Die Dislokation der rmischen Auxiliarformationen in den
Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus,
Berlin, 1938.

50

Activitatea constructiv a legiunii IIII Flavia Felix


la nordul Dunrii, n anii 101-117 d.Chr.
Coriolan Horaiu Opreanu

Intervalul 101-117 d.Chr cuprinde dou perioade distincte: anii rzboiului dacic al lui
Traian 101-106 i epoca provinciei Dacia din a doua parte a domniei aceluiai mprat. Pentru
prima dintre ele, Comentariile pierdute ale lui Traian trebuie s fi coninut explicaii privind
misiunile diferitelor legiuni i ale unitilor auxiliare. Aceast caren documentar este parial
suplinit de Column. Ea reprezint, foarte probabil, o redare figurativ a unui text scris, un
document de arhiv prin definiie, identificabil cu acele Commentarii de bello Dacico ale lui
Traian, conservate cu siguran n Biblioteca Ulpia din forul lui Traian 1 . Columna este dominat
de imaginea cuceririi ca rezultat al unei organizri tehnice complexe o imens operaiune
birocratic. Din aceast perspectiv mprirea tipologic a realitii dup module
tradiionale standardizate Columna nu mai apare ca o abstraciune forat, ci mai degrab ca
un reflex fidel al realitii. O asemenea viziune retoric i eroic a activitii cotidiene a
mpratului, constituie un corespondent figurativ al comentariilor trimise Senatului de generalii
romani republicani, despre coninutul crora opera lui Caesar ne ofer o idee: rapoarte
schematice, factuale i obiective ale evenimentelor, expuse n ordine cronologic, dar dup
module iterative care impuneau aceeai tactic a rzboiului la romani maruri, construcia de
castre i poduri, discursuri ctre soldai, btlii, primirea de ambasade 2 .
n prima jumtate a spiralei, corespunznd primei expediii din 101-102 d.Chr, pe
Column sunt 20 de scene n care legiunile sunt reprezentate muncind la construcia de castre,
defriri i drumuri 3 . n comparaie, soldaii din legiuni intervin n lupt doar de dou ori, n
btlia de la Adamclissi i n ultimul asalt asupra Sarmizegetusei i a fortificaiilor din jur, greul
luptelor fiind lsat trupelor auxiliare. Evident c dup trecerea Dunrii, probabil pe la Lederata,
aciunea primelor scene n care legiunile ridic fortificaii se petrece n Banat. Putem reconstitui
cu precizie traseul din vara anului 101 d.Chr pe baza fragmentului din Commentarii transmis de
Priscianus: inde Berzobim, deinde Aizi processimus. Drumul apare i pe Tabula Peutingeriana
(VII 2-4), pornind de la Lederata, apoi Apus flumen, Arcidava, Centum Putei, Berzobis, Aizis,
Caput Bubali, Tibiscum (fig. 1). Dincolo de identificarea topografic a celor dou localiti
antice, Berzobis cu Berzovia de astzi (asemnarea este artificial, numele actual fiind dat
localitii de puin vreme, dup cel antic) i Aizis cu Frliug sau Ezeri, toate n judeul CaraSeverin 4 , fragmentul ne poate sugera i alte elemente importante. Deocamdat, n nici una
dintre localiti nu s-au descoperit urme ale unor aezri dacice preromane. De la Frliug se
cunosc doi aurei, unul de la Nero i unul de la Vespasian 5 , fiind presupus un castru roman 6 . Ca
i n cazul viitoarelor orae romane, numele antice provin, foarte probabil, de la nite toponime
1

Coarelli 1999, 20.


Coarelli 1999, 28.
3
Coarelli 1999, tav. 11-18; 41; 54; 57-58; 61-62; 70; 72; 76-77; 78; 84.
4
Tudor 1968, 47-50.
5
Ardevan 1996, nr. 18.
6
Gudea 1997, nr. 13.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

locale. Prin urmare, Traian, redactndu-i Comentariile, cndva dup anul 107 d.Chr, cnd s-a
rentors din Dacia, se referea la dou localiti romane care existau deja. Foarte probabil ele au
fost dou puncte militare pe drumul spre munii Sarmizegetusei, ridicate nc din vara anului
101 d.Chr. Drumul Lederata-Tibiscum reprezenta calea cea mai scurt ntre Dunre i
Sarmizegetusa regia, fiind construit n prima expediie a lui Traian 7 .
Figura 1. Harta teritoriilor nord-dunrene ocupate de romani n 101-102
i zona cu activiti de construcie a Legiunii IV Flavia Felix, din Banat i ara Haegului.

Printre legiunile care l-au nsoit pe Traian n prima expediie, cele din armata Moesiei
Superior provincia unde s-au fcut principalele pregtiri de rzboi au jucat un rol important.
Planul mpratului, probabil conturat nc de la nceput, era ocuparea Banatului i a Cmpiei
Munteniei, pentru a reduce ntinderea regatului dacic i a-i limita lui Decebal capacitatea de
manevr i raza de aciune (fig. 1). Unul dintre principalele obiective strategice trebuie s fi fost
protejarea provinciilor de la sud de Dunre, att de des atacate de ctre daci n trecut. Cel puin
aceasta putem deduce din urmrile primei expediii. Urmele participrii legiunilor IIII Flavia
Felix i VII Claudia la luptele din anii 101-102 d.Chr sunt mai greu de gsit i identificat. De
7

Fodorean 2006, 229.

52

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

altfel, concentrarea de legiuni nu se baza att pe nevoia de a opune regelui dac o for militar
ieit din comun ca numr i calitate, cum se presupune de obicei; legiunile erau necesare mai
ales la lucrri militare i la asediile unor ceti de piatr amplasate pe nlimi. Se pare c i cele
dou legiuni amintite au avut n primul rnd o intens activitate constructiv. n aceast prim
etap, ntre 101-106 d.Chr, ambele au lucrat n special la construcia de drumuri i de castre.
ntre 102 i 105, Banatul i alte teritorii au fost smulse autoritii regelui dac i trecute de ctre
romani sub autoritatea militar a armatei Moesiei Superior (fig. 1); aceeai situaie s-a creat i n
Cmpia Munteniei, ocupat de trupe din armata Moesiei Inferior 8 . n cadrul acestor modificri,
una dintre cele mai importante dislocri de trupe a fost plasarea legiunii IIII Flavia Felix ntr-o
garnizoan avansat, la Berzobis, chiar dac nu n linia nti a frontului. Legiunea i va menine
locul de garnizoan i dup crearea provinciei Dacia, pn dup moartea lui Traian, cnd va fi
din nou retras la Singidunum, n Moesia Superior 9 . Pentru aceast a doua perioad, epoca
provinciei, descoperirile arheologice, epigrafice i circulaia monedelor romane sunt
preponderente pentru reconstituirea misiunilor legiunilor.
n contextul de fa vom ncerca s urmrim activitatea legiunii IIII Flavia Felix.
Principalul indicator const n inscripiile de construcie i n iglele i crmizile cu stampila
legiunii. Adunarea i comentarea lor a fcut obiectul mai multor studii de-a lungul ultimilor 40
de ani 10 . Diveri autori au emis ipoteze i concluzii legate de cronologia numeroaselor aciuni
constructive ale legiunii n anii 101-117 d.Chr. Acumularea n ultima vreme a unor noi
informaii, prezentate separat, ne-a determinat s relum subiectul, ncercnd o nou asamblare
a informaiilor pentru a confirma, sau infirma, unele dintre vechile ipoteze, sau, dac va fi cazul,
pentru a formula altele noi.
Majoritatea crmizilor i iglelor cu stampila legiunii au fost descoperite n localiti
din Banat: Aradul Nou, Banatska Palanka, Bile Herculane, Berzovia, Boca Romn, Denta,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tibiscum, Kovin, Pancevo, Pat, Pojejena, Reea, Surduc,
Drobeta, Vrdia, Eftimie Murgu 11 , Vrsac 12 . Inscripii de construcie sau votive ridicate de
ctre subuniti ale legiunii i centurioni se cunosc la Sarmizegetusa regia 13 , la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa 14 i Micia 15 . Dintre localitile cu descoperiri tegulare, cteva sunt castre:
Banatska Palanka, Berzovia, Tibiscum, Pojejena, Surduc, Vrdia, Drobeta, Vrsac 16 . O intens
activitate militar roman n Banat este mrturisit i de numeroii aurei emii n secolul I p.
Ch, pn la Traian, gsii la Duleu (jud. Cara-Severin), Frliug (jud Cara-Severin), Moldova
Veche (jud. Cara Severin), Pojejena (jud. Cara Severin), Potoc (jud. Cara Severin), Vrdia
(jud. Cara Severin), Socol (Cara Severin), Timioara (jud. Timi), Banatska Palanka (Serbia),
Pancevo (Serbia), Plosic (Serbia), Rebenberg (Serbia) 17 . Intrarea n Dacia a unui mare numr de
aurei emii n secolul I d.Chr a fost plasat de ctre Radu Ardevan n epoca provinciei Dacia i
nu nainte de ptrunderea roman la nordul Dunrii; de asemenea, el consider c fenomenul
8

Opreanu 1998, 187-190, Abb. 1.


Benea 1983, 151-161; Gudea 2001, 28, nr. 1.
10
Protase 1967; Benea 1983, 153-156, pl. IV-V; Piso 1996; Gudea 1997.
11
Benea 1983, 153-156.
12
Gudea 1997, nr. 10.
13
IDR III/ 3, 269a, 269b, 269c.
14
IDR III/ 2, 205.
15
IDR III/ 3, 95.
16
Gudea 1997, nr. 6, 12, 17, 11, 9, 10.
17
Ardevan 1996, 16-19.
9

53

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

este legat cu siguran de prezena militar roman 18 . Deoarece Banatul este una dintre zonele
cu cea mai dens rspndire a acestor aurei, inclusiv cteva tezaure (Banatska Palanka,
Timioara), iar prezena militar masiv s-a produs aici n perioada 101-106 d.Chr, este foarte
probabil ca ei s fi fost vehiculai de trupele romane n acest interval. Aadar, este plauzibil ca
n majoritatea cazurilor fortificaiile de pmnt s fi fost opera legiunii, nc din primele
momente ale prezenei sale la nordul Dunrii. De un interes special se bucur singurul castru de
legiune, cel de la Berzovia, pe care i l-a construit legiunea, pentru a-i fi baz permanent 19 .
Aceeai importan au i atestrile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa i de la Sarmizegetusa
regia. De aceea, vom insista n mod special asupra acestor trei localiti. Ca metod de analiz,
vom ncerca s operm cu tipuri de stampile tegulare, deja stabilite pentru diferite locuri de
descoperire. Scopul analizei este ncercarea de a le ealona ntr-o ordine cronologic ct mai
precis. Deosebirile dintre stampile gsite n localiti diferite nu reprezint ns n mod
obligatoriu diferene cronologice. Stampile diferite pot nsemna mai multe subuniti, care au
lucrat n mai multe locuri. Comparaia dintre tipurile de stampile tegulare i grafia numelui
legiunii pe inscripii de piatr este util. Cnd se compar tipuri de stampile cu inscripii din
aceeai localitate, inscripiile pot contribui, uneori, la datarea stampilelor i implicit a activitii
subunitilor legiunii.
Figura 2. tampile ale Legiunii IV Flavia Felix,
gsite n principia de la Bersobis (dup Flutur 2003).

Bazndu-ne pe atestarea localitii Berzobis n


Comentariile lui Traian, rezult c nc din anul 101 este
foarte probabil ca legiunea IIII Flavia Felix s-i fi construit
aici castrul; la scurt vreme i-a ridicat i primele cldiri de
lemn. Putem accepta acest moment timpuriu, avnd n vedere
identificarea arheologic a unor perei de lemn i a unor gropi
de stlpi sub zidurile principiei 20 . Autorii sugereaz chiar
existena a dou faze de lemn, dar nu aduc argumente arheologice i stratigrafice concrete, ceea
ce pune sub semnul ntrebrii aceast supoziie. Principalul merit al noilor spturi este
identificarea principiei de piatr. n spturi au fost gsite 112 fragmente de igle cu stampila
legiunii. Au fost identificate trei tipuri 21 , specifice doar castrului de la Berzovia (fig. 2).
Cucerirea roman a Banatului n 102 d.Chr. a fost susinut de Doina Benea 22 , Nicolae Gudea 23 ,
C.C. Petolescu 24 . Principalul argument al celor care nc nu accept o ocupaie roman timpurie
(de la 102) a Banatului este imposibilitatea existenei iglelor cu stampilele legiunilor ntr-un
teritoriu neprovincializat 25 . Nu este ns deloc sigur c Banatul nu era deja la 102 pe teritoriul
unei provincii (fig. 1). Este ns sigur c aici au rmas trupe romane la 102, cum ne spune
Cassius Dio, i ele se gseau sub comanda unui consular. igle romane, multe cu stampilele
legiunilor, sunt bine cunoscute i din teritorii care n-au devenit niciodat provincii romane,
18

Ardevan 1996, 24.


Gudea 1997, nr. 12.
20
CCA 1999 (2000), nr. 21; CCA 2000 (2001), nr. 33.
21
Flutur 2003, 157.
22
Benea 1994, 318-319.
23
Gudea 1997, 5-6, Abb. 2.
24
Petolescu 2002, 22; Petolescu 2006, 17.
25
Piso 2000, 213; Piso 2001, 18.
19

54

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

chiar din castre de mar (s. n.). La nordul Dunrii mijlocii au lsat stampile legiunile X Gemina
i XIIII Gemina la Muov-Burgstall i XIIII Gemina i XV Apollinaris la Stare Mesto i
Mikulice, din vremea rzboaielor marcomanice. n total, n Cehia i Slovacia se cunosc 20 de
puncte cu descoperiri de igle stampilate 26 . De altfel, de la Drobeta, Pojejena i Gornea se
cunosc i igle cu stampila legiunii VII Claudia, de tipul gsit la Ratiaria, unde legiunea a
ridicat primele cldiri ale coloniei, datate de D. Benea n anii 102-105 27 . Cum, legiunea VII
Claudia n-a fcut niciodat parte din armata Daciei, evident c este singura datare acceptabil,
infirmnd nc odat scepticismul celor care nu cred c iglele cu stampila legiunilor pot fi
gsite n afara unui teritoriu roman, cum era, chiar n viziunea lor, Banatul ntre 102 i 105
d.Chr.
Figura 3.
Comparaie ntre grafia cifrelor folosite
n tampile ale Legiunii IV Flavia Felix
de la Berzobis i cele de pe
unele blocuri de piatr
folosite n zidul castrului roman de la
Sarmizegetusa regia
(cele din urm dup
IDR III/3, 269b, 269c).

La Sarmizegetusa regia, dei nu se


cunosc igle cu stampila legiunii IIII
Flavia Felix, prezena unitii este marcat
prin trei inscripii pe piatr i un relief cu
capricorni afrontai, cu inscripie nesigur.
Este vorba despre un bloc de calcar gsit
n secolul XIX avnd scris numele legiunii prescurtat, la fel ca pe stampilele tegulare, dar
literele sunt n form de arme 28 . Mult mai interesante sunt alte dou blocuri de calcar gsite,
unul n 1950, n faa extern a zidului de incint, pe latura de vest 29 , iar cel de-al doilea n 1963,
czut din zidul estic 30 . Ambele au pe faa extern inscripia LEG IIII FF (fig. 3), la fel ca
stampilele tegulare, i prin urmare sunt blocuri de construcie, avnd rolul de a meniona
unitatea care a construit zidul. Pe lng legiunea IIII, mai sunt menionate alte dou legiuni care
au participat la lucrri. Unul dintre reliefurile cu capricorni afrontai, cel gsit n 1962 31 i aflat
actualmente n Muzeul Naional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, are sculptat un glob
inut ntre membrele anterioare ale capricornilor. Pe el au fost presupuse literele P i N 32 .
Recent, I. Piso afirma c este de prere, examinnd piesa, c pe glob se poate descifra cifra IIII,
fiind evident legat de legiunea IIII Flavia Felix 33 . Rezult c ntre aceast imagine heraldic i
simbolul legiunii I Adiutrix nu exist nici o legtur, cum am demonstrat nc din anul 2000, i

26

Musil 2000, Abb. 1-3; Musil 2000a.


Benea 1983, 48-49.
28
IDR III/ 3, 269a, fig. 201.
29
IDR III/ 3, 269b, fig. 202.
30
IDR III/ 3, 269c, fig. 203.
31
IDR III/ 3, 271.
32
IDR III/ 3, 271.
33
Ioan Piso, Aspecte ale ntemeierii provinciei Dacia, comunicare Colocviul Provincia Dacia. 1900 de
ani de la ntemeiere. Cercetri i perspective, Cluj-Napoca, 10-11 noiembrie 2006.
27

55

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

c ...blocurile cu capricorni afrontai au fost lucrate i aezate n zid de ctre cele trei legiuni
atestate epigrafic... 34 . Firesc, cel mai important element este cronologia acestui moment.
Fr a intra n prea multe detalii, reamintim cele mai importante concluzii la care am
ajuns n alte studii, cu privire la aceste evenimente 35 . Concluzia final pe care am susinut-o a
fost c, la Grditea Muncelului, fortificaia numit n mod tradiional cetatea cea mare
dacic, este de fapt un castru roman ridicat de cele trei legiuni n anul 102, la sfritul primei
expediii dacice a lui Traian, dup capitularea lui Decebal i predarea reedinei regale,
Sarmizegetusa. Rostul acestui castru a fost doar simbolic, conform tradiiei romane de a ocupa
militar centrele de putere ale populaiilor nvinse 36 . El a fost utilizat, fr a putea stabili de ctre
ce unitate, pn la ntemeierea provinciei, cnd Dacia victa devenise Dacia capta, i orice sens
al acestui simbol dispruse.
Dintre argumentele care susin acest scenariu amintim:
- textul lui Cassius Dio (LXVIII, 9, 7) referitor la sfritul primei expediii n anul 102
d.Chr, cnd Traian a lsat un stratopedon la Sarmizegetusa, dup care s-a ntors n
Italia; nelesul cuvntului grecesc este, n acest context, cel de castru, sau
garnizoan, aa cum apare de mai multe ori n lucrarea sa 37 ; ocuparea Sarmizegetusei
Regia n anul 102 d.Chr. este acceptat astzi de ctre majoritatea istoricilor: Ioan I.
Russu 38 , Dumitru Protase 39 , C.C. Petolescu 40 .
- nu exist nici o dovad arheologic (s.n.) privind refacerea acestui zid, de ctre daci
sau de ctre romani, n intervalul 102-105 d.Chr, i nici pentru a considera c
inscripiile au ajuns n zid n mai multe etape, unele fiind aruncate n umplutura zidului.
Acest lucru rezult clar din raportul de sptur de la Sarmizegetusa regia pe anul
1980 41 .
- nu exist nici un argument literar, epigrafic sau arheologic, care s dovedeasc
activitatea constructiv roman dup anul 106 d.Chr; oricum, dup ntemeierea coloniei
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, prin 108/ 109, n Munii Ortiei nu mai
putea exista localitatea cu acelai nume pe care o amintete Cassius Dio cnd
pomenete de acel stratopedon; acel loc se mai putea numi Sarmizegetusa doar ntre
102 i 108/ 109.
n concluzie, subuniti ale legiunii IIII Flavia Felix, participante la asaltul final din
anul 102 asupra zonei fortificate din preajma Sarmizegetusei Regia, au lucrat apoi la ridicarea
zidului de piatr al castrului roman de la Grditea Muncelului. Analiznd cele dou blocuri cu
inscripie am constatat c numele legiunii apare prescurtat n aceeai manier ca i pe stampilele
tegulare (fig. 3). Mai mult, cele dou inscripii sunt diferite, principala deosebire constnd, la fel
ca i n cazul diverselor tipuri tegulare, n felul n care este scris cifra IIII. Tocmai aceast
constatare demonstreaz c felul n care era scris cifra IIII pe stampilele tegulare nu era ales
aleatoriu. Cele dou cifre de pe inscripiile de la Sarmizegetusa regia sunt identice cu dou tipuri
34

Opreanu 2000a, 162.


Opreanu 2000, 79-96; Opreanu 2000a, 151-168.
36
Opreanu 2000a, 164.
37
Freyburger-Galland 1997, 186.
38
IDR III/ 3.
39
Protase 1997.
40
Petolescu 2002, 22; Petolescu 2006, 17.
41
Daicoviciu et al. 1983, 233.
35

56

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

de stampile tegulare gsite n principia de la Berzovia 42 (fig. 3). O stampil identic cu cea de la
Berzovia s-a gsit la Pojejena 43 . Un tip apropiat, cel de-al treilea gsit n principia de la
Berzovia, se cunoate i la Singidunum 44 . Din aceast asemnare s-ar putea deduce o cronologie
apropiat ntre ridicarea zidurilor de incint de la Sarmizegetusa regia i construirea principiei
de piatr de la Berzovia. Cronologia timpurie, post 102, pentru principia de la Berzobis, este
susinut i de analogiile de la Singidunum i Pojejena. C lucrurile nu stau chiar att de simplu
ne dovedete o inscripie de la Micia 45 . Ea atest pe centurionul Q. Licinius Macrinus din
legiunea a IIII Flavia Felix care dedic o inscripie lui I. O. M. Heliopolitanus (fig. 4).
Nicolae Gostar 46 considera c centurionii din
Figura 4. Inscripie de la Micia
legiunea IIII Flavia Felix i un altul din legiunea XIII
(dup IDR III/3, 95).
Gemina au adus cultul din Syria la ntoarcerea din rzboiul
parthic, la care participaser cu vexilaiile dacice, i prin
urmare inscripia ar data din ultimul an al staionrii legiunii
n Dacia, 117 d.Chr. Noi apreciem c prezena la Micia a
unui centurion al legiunii a IV-a poate fi datat larg, ntre
106-117 (sau 106-114?) 47 . Eduard Nemeth era de prere c
inscripia s-ar data ntre 102-117 48 . Deocamdat, castrul de
pmnt de la Micia nu a fost datat nainte de 106, n pofida
sistemului Holz-Erde-Mauer, care oferea un aspect mai
impuntor i se folosea la castre mai importante 49 . De
aceea, terminus-ul post quem 102, de care vorbeam, s-ar
putea prelungi pn n primii ani dup 106. Dar cel mai
semnificativ lucru din punctul de vedere al discuiei de fa,
este faptul c i pe inscripia de la Micia cifra IIII (fig. 4)
este scris ntr-o manier aproape identic ca i pe blocurile
de la Sarmizegetusa regia i pe stampilele din principia de
la Berzovia. Tocmai de aceea credem c asemnarea nu are doar o conotaie cronologic, ci
semnific i aceeai subunitate, n cazul nostru, probabil centuria comandat la un moment dat
de Q. Licinius Macrinus. Oricum, se poate admite c tipurile de stampile tegulare gsite n
principia de la Berzovia sunt printre cele mai timpurii de la nordul Dunrii, i, prin urmare,
nceputul ridicrii principiei de piatr poate fi plasat la civa ani dup instalarea legiunii n
Banat. Pentru datarea timpurie pledeaz nu doar asemnarea cu inscripiile de construcie de la
Sarmizegetusa regia, ci i absena de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a tipurilor gsite la
Berzobis i prezena unuia dintre ele n castrele de la Singidunum i de la Pojejena.
ntre 103 i 105, dei nu avem dovezi directe, legiunea IIII Flavia Felix trebuie s fi
participat i la construirea podului de la Drobeta, obiectivul prioritar pentru strategia roman la
Dunre.

42

Flutur 2003, pl. II/2, 3.


Gudea 2001, nr. 10, Z 14.
44
Gudea 2001, 49, 97, Z 4.
45
IDR III/ 3, 95.
46
Gostar 1973.
47
Benea 1983, 207, nr. 52.
48
Nemeth 2005, 92.
49
Bogdan Ctniciu 1993, 61-63, fig. 7.
43

57

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Al treilea sit cu o mare concentrare de


material tegular al legiunii IIII Flavia Felix
este Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Tocmai de
aceea, s-a considerat de ctre muli autori c
legiunea i-ar fi avut castrul acolo, nainte de
ntemeierea coloniei, doar ulterior mutndu-se
la Berzovia 50 . Dintre monumentele mai intens
cercetate arheologic, unde s-au gsit cantiti
nsemnate de igle stampilate, se remarc
forum vetus, praetorium procuratoris-horrea
i amfiteatrul. I. Piso a realizat prima tipologie
a stampilelor 51 , identificnd 5 tipuri (fig. 5).
Tipul 1 nu a fost datat, iar celelalte 4 erau
plasate larg ntre 106-117. Din tipul 1 se
cunosc 213 exemplare, majoritatea de 188
fiind gsite n ruinele celor dou horrea ce
flancau praetorium procuratoris 52 , fiind
considerat tipul cel mai vechi. Tipul V
cuprinde 134 de stampile, dintre care 118
provin din forum vetus. ntr-o lucrare mai
recent, acelai autor este de prere c tipul 1 s-a utilizat n primii ani ai coloniei, iar tipurile IVV spre sfritul domniei lui Traian 53 , concluzionnd c pe baza tipologiei stampilelor tegulare
se pot separa mai multe echipe care au lucrat la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, iar simultan
altele au construit principia de piatr de la Berzovia 54 . Aa cum ntre echipele de la
Sarmizegetusa exist diferene cronologice amintite chiar de ctre studiul citat, nu este clar de
unde se tie c i la Berzobis alte echipe lucrau simultan, i mai ales cu cine: cu primele sau cu
ultimele echipe de la Sarmizegetusa?
Figura 5.
tampile ale Legiunii IV Flavia Felix, de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa (dup Piso 1996).

Primul element al discutrii cronologiei tipurilor de stampile i al ridicrii construciilor


de piatr este data ntemeierii coloniei. Inscripiei recent ntregite de I. Piso i considerat
inscripia de ntemeiere (fig. 6/ 1), deoarece era aezat pe tetrapylon-ul intrrii n for, i lipsete
elementul esenial, cifra puterii tribuniciene, pentru a avea certitudini cronologice 55 . Mai mult,
anul 106, propus de editor pe baza presupunerii cifrei X, este contrazis de inscripia ce
menioneaz ntemeierea coloniei pe vremea lui Decimus Terentius Scaurianus 56 . n apropierea
bazei ce susinea groma s-a gsit o inscripie fragmentar (fig. 6/ 2), din care s-a pstrat numele
lui Traian i ale crei litere amintesc de inscripia de ntemeiere a lui Decimus Terentius
Scaurianus, fiind acceptat c face referire la ntemeiere 57 . Revenind la inscripia de pe
tetrapylon, recent a mai fost propus o variant pentru ntregirea ultimului rnd al inscripiei,
50

Daicoviciu 1974; Alicu 1980, 23-24; Benea 1983, 151-152; Gudea 1997, nr. 18a cu bibliografia mai
veche; Opreanu 2003, 317.
51
Piso 1996.
52
Piso 1996, 154-155; 195.
53
Etienne, Piso, Diaconescu 2004.
54
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 90.
55
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 87-88, pl. XIX.
56
IDR III/ 2, 1.
57
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 104.

58

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

Figura 6.
Inscripie de la intrarea n Forum (1) i inscripie gsit lng
groma (2; ambele dup Etienne, Piso, Diaconescu 2004) i
inscripie votiv menionnd guvernatorul Daciei, C. Avidius
Nigrinus (3; dup IDR III/2, 205).

din care s-a pstrat foarte puin. Iat ntregirea propus: [co(n)sul) V, p(ater) p(atriae), forum
col(oniae) Ulpiae Trai]anae Dacic(ae) [Sar]miz[egetusae fecit] 58 . Ultima variant pare mai
realist, litera M din ultimul rnd, considerat de I. Piso ca ultima din cuvntul Augustam,
care d ntreg sensul inscripiei, fiind inexistent pe fragmentul de piatr, dup cum ne-a
comunicat verbal Al. Diaconescu, care a examinat-o direct. n aceast ipotez, este sigur c n
rndul doi puterea tribunician nu este urmat de cifra X. Werner Eck i Thomas Lobscher,
dup ce au efectuat recente spturi la Sarmizegetusa, nici mcar nu amintesc ipoteza lui I. Piso
i inscripia n cauz, fiind de prere c Sarmizegetusa a fost ntemeiat sub guvernatorul
Decimus Terentius Scaurianus i c moneda din 108 cu imaginea ntemeierii unui ora dup
ritul etrusc se refer la colonia Sarmizegetusa 59 . Foarte recent, documentarea unui alt
guvernator din perioada lui Traian, Q. Baebius Macer, a determinat mici deplasri n timp ai
celorlali. I. Piso l plaseaz pe Scaurianus ntre 107/ 108-110/ 111 60 , Mihai Brbulescu ntre
109-112 61 , iar recent C.C. Petolescu ntre 108/ 109-110 62 . n aceast situaie, ntemeierea
coloniei nu poate fi admis mai devreme de anii 108/ 109 63 .

58

Diaconescu 2004, 92-93.


Eck, Lobscher 2001, 265.
60
Piso 2004, 518.
61
Atlas-dicionar 2005, 21.
62
Petolescu 2006, 20-21.
63
109/110 la Diaconescu 2004, 97.
59

59

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Pentru a putea stabili cnd au nceput marile construcii publice, este util comparaia cu
situaia din alte colonii de veterani fondate de Traian. Colonia Poetovio din Pannonia a fost
ntemeiat ntre anul 98 i decembrie 102, nainte de triumful dacic al lui Traian, aproximativ
deodat cu Thamugadi 64 . Inscripia de construcie a forului ridicat pentru ora de ctre Traian
arat c acesta a fost inaugurat nainte de iulie 106 65 . Este cunoscut faptul c mpratul fondator
al coloniilor oferea oraului doar cldirile publice cele mai costisitoare i mai necesare, ca
binefacere pentru noua aezare. La fel trebuie s se fi petrecut lucrurile i n cazul Ulpiei
Traiana Sarmizegetusa. Primele cldiri de piatr publice trebuie s se fi construit abia la civa
ani de la ntemeiere, adic nu mai devreme de 112-114, adic tocmai pe vremea guvernatorului
Q. Baebius Macer 66 , sau a lui C. Avidius Nigrinus, pe care C.C. Petolescu l dateaz ntre 111113 67 . Datarea iglelor stampilate marcheaz, de obicei, o faz avansat a construciei, chiar
dac nu obligatoriu cea final. Din aceast vreme exist la Sarmizegetusa o inscripie votiv
(fig. 6/3) care menioneaz pe centurionul M. Calventius Viator din legiunea IIII Flavia Felix,
care avea funcia de exercitator equitum singularium al guvernatorului consular C. Avidius
Nigrinus 68 . Este principalul argument pe baza cruia s-a considerat c n vremea lui Traian
reedina guvernatorului consular al Daciei era la Sarmizegetusa 69 . Astzi se consider c
guvernatorul C. Avidius Nigrinus a condus Dacia ntre 115-117 70 , sau 111-113 71 . Stampilele de
tip 5, folosite masiv la construirea lui forum vetus, cele mai trzii, au fost utilizate n ultimii ani
ai domniei lui Traian, probabil 116-117 72 . Evident c cele dou edificii au putut fi construite
simultan de dou subuniti diferite, cu specificaia c horrea au fost terminate mai devreme,
poate chiar nainte de 114. Datarea trzie a tipurilor principale de la Ulpia Traiana explic
absena lor de la Berzovia i din alte locuri. Nu trebuie uitat c ncepnd cu anul 114 vexilaii
din armata Daciei, inclusiv uniti ale legiunii IIII Flavia Felix, au plecat n Orient, n cadrul
corpului expediionar al lui Traian pentru rzboiul parthic 73 . Aadar, munca la horrea i la
forum au fost, probabil, ultimele activiti constructive din Dacia ale legiunii a IIII Flavia Felix.
Nu trebuie s uitm un alt edificiu important al coloniei, amfiteatrul. i de aici se cunosc dou
stampile de tipul 1, i 9 de tipul 5. Alte 5 exemplare au fost de asemenea recent descoperite n
spturile din 1992-1993 74 . Ele nu sunt prea numeroase, dar trebuie inut cont de faptul c la
amfiteatru utilizarea materialului tegular a fost mult mai restrns, fiind necesar doar la
acoperirea celor dou loji oficiale. Etapa de lemn, n care zidul arenei i lojile erau de piatr, a
fost sigur construit pe vremea lui Traian, chiar dac este posibil s nu fi fost definitiv
terminat. Geometria fazei de piatr amintete amfiteatrele militare, cele mai apropiate analogii
fiind edificiile legiunilor de la Deva (Chesters) n Britannia i de la Carnuntum n Pannonia 75 .

64

Mrv 2000, 81.


Mrv 2000, 81-82, Pl. I.
66
Piso 2004, 518.
67
Petolescu 2006, 21.
68
IDR III/ 2, 205.
69
Piso 1993, 8.
70
Piso 2004, 518; Atlas-dicionar 2005, 21.
71
Petolescu 2006, 21.
72
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 90.
73
Petolescu 1989; Birley 1998, 81
74
Alicu et al. 1994, 502; Alicu, Opreanu 2000, 144-145.
75
Alicu, Opreanu 2000, 79; 115-116.
65

60

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

Dac pentru monumentele de


piatr momentul i autorii construciilor
par acceptabil stabilite, situaia este mai
complicat pentru cldirile de lemn care
le-au precedat. Sub forul de piatr s-a
cercetat o cldire cu perei de lemn (fig.
7), mai mic, dar cu aceeai orientare i
cu acelai plan, pe care autorii cercetrilor au identificat-o cu un prim forum
de lemn al coloniei 76 . Rezult c ea ar fi
fost construit post 108/ 109 i ar fi
funcionat cel mai trziu pn prin 115.
O ntrebare fundamental care se pune
este cine a finanat i a construit efectiv
un aa-zis for de lemn? Evident c
persoana mpratului trebuie exclus, el
fiind cel care a finanat cldirile de
piatr, mult mai mari i mai costisitoare,
forul i horrea. n privina construciei,
autorii cercetrilor afirm c au gsit in
situ, n camera o a edificiului de lemn,
o igl cu stampila legiunii IIII Flavia
Fig. 7. Planul principiei de lemn de la Ulpia Traiana
Felix de tip 1, considernd c acoperiul
Sarmizegetusa (dup Etienne, Piso, Diaconescu 2004)
cldirii de lemn a fost realizat din aceste
igle 77 . Noi am datat acest tip de stampil n jurul anului 114. Dar, dincolo de existena unui
singur exemplar, este greu de neles cum a fost el gsit in situ, adic fcnd parte din resturile
drmate ale acoperiului, cnd cldirea nu a ars, ci ea a fost demolat sistematic n ntregime,
pereii de lemn scoi, gropile umplute i apoi terenul nivelat, cum ne descriu aceiai autori 78 . Or,
orice demolare ncepe, chiar i astzi, cu demontarea acoperiului. Iat deci c datarea cldirii
de lemn ntr-o perioad de dup ntemeierea coloniei este greu de susinut. Este ns la fel de
evident i faptul c legiunea IIII Flavia Felix nu pare s fi avut vreun rol n ridicarea acestui
edificiu de lemn. Aa cum artam, castrul ei permanent n epoca lui Traian a fost la Berzovia.
Cldirea de lemn (fig. 7) amplasat la ntretierea lui cardo maximus cu decumanus maximus,
avnd fixat n deschiderea intrrii groma i fiind situat n interiorul unei fortificaii de pmnt
n form de carte de joc cu suprafaa de 22,9 ha 79 nu poate fi altceva dect principia unui
castru de legiune 80 . Cea mai apropiat analogie este principia de lemn a castrului legionar de la
Inchtuthil din Britannia (fig. 8), cu suprafaa total de 22,08 ha 81 , datnd din anii 85-87.
Spturile mai vechi de la Sarmizegetusa, peste elementele de fortificaie pe laturile de nord, est
i sud, au identificat sistemul de fortificaie al castrului, refolosit apoi de ora pn la ridicarea
unui zid de piatr, care a fost implantat ulterior n partea anterioar a valului de pmnt. Au fost
76

Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 60-70, pl. II, III.


Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 64.
78
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 70.
79
Eck, Lobscher 2001, 263.
80
Brbulescu 1987, 98-99.
81
Breeze 2000, 58, fig 39.
77

61

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

puse n eviden, mai clar pe latura de nord, valul de pmnt, berma i cele dou anuri de
aprare 82 . Tot la concluzia existenei iniiale a unui castru de legiune cu fortificaie de pmnt
au ajuns i autorii germani ai recentelor spturi la turnul din colul nord-estic al incintei 83 .
Castrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a funcionat pn n 108/ 109, cnd a fost ntemeiat
colonia de veterani.
Figura 8. Planul castrului legionar de la Inchtuthil
(Britannia, cu principia de lemn; dup Breeze 2000)
i planul castrului legionar de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(principia de lemn; dup Diaconescu 2004).

Peste foste castre de legiune s-au fondat i alte colonii de veterani n epoca flavian, la
Ammaedara n Africa dup plecarea legiunii III Augusta, la Lindum dup plecarea legiunii II
Adiutrix, la Siscia, Sirmium i Scupi, probabil dup plecarea garnizoanelor, sub Nerva, la fel s-a
fondat Glevum, dup plecarea legiunii II Augusta, iar Traian a fost ntemeietor al coloniei
Thamugadi din Numidia, al coloniei Poetovio dup plecarea legiunii XIII Gemina, Oescus dup
plecarea legiunii V Macedonica, Theveste dup plecarea legiunii III Augusta, al coloniei
Traiana Xanten dup plecarea legiunii XXII Primigenia 84 , acest sistem fiind o practic aplicat
intenionat, necesitnd mai puin efort i cheltuieli, fostele castre de legiune fiind locuri deja
pregtite pentru a locui 85 . Legiunea care a construit i a ocupat castrul de la Ulpia Traiana n-a
fost ns legiunea IIII Flavia Felix, aa cum a rezultat din analiza pe care am fcut-o mai sus.
Karl Strobel propunea nc demult pentru acest castru legiunea XIII Gemina 86 . Urmrindu-i pe
scurt istoria, tim c ea a fost mutat n anul 97 de la Poetovio la Vindobona, unde a nceput

82

Alicu 1980, 25-26, Pl. I.


Lobscher 2002
84
Mann 1983, 60.
85
Mann 1983, 61
86
Strobel 1984, 95-96
83

62

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

construirea castrului, fr s l finalizeze; n 101-102 legiunea a plecat n rzboiul dacic 87 . La


Vindobona este atestat legiunea XIV Gemina, printr-o inscripie databil ntre 103 i iulie
106 88 .
Aa cum artam, la
Poetovio se ntemeiaz colonia cel
mai trziu pn n decembrie 102.
Rezult destul de sigur c dup
sfritul primei expediii dacice,
n toamna trzie a anului 102
legiunea a XIII Gemina a rmas la
nordul Dunrii, mpreun cu
legiunea IIII Flavia Felix. Este
foarte probabil ca ea s-i fi
stabilit castrul pe locul viitoarei
colonii Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ntr-o poziie mai avansat
dect era Berzobis, mai aproape
de zona de la nord de Mure,
aflat sub autoritatea lui Decebal.
n momentul ntemeierii coloniei,
legiunea XIII s-a mutat la Apulum,
unde a construit castrul de pe
Cetate. Cum n intervalul dintre
cele dou expediii l avem atestat
n anul 105 pe consularul
Pompeius Longinus 89 la comanda
Figura 9.
armatei de la nordul Dunrii ce
Planul forumului vechi de piatr, din vremea lui Traian, de
avea dou legiuni, dar nu era o
la Sarmizegetusa (dup Etienne, Piso, Diaconescu 2004).
provincie nou constituit, nu
rmne dect s acceptm c sub
aceeai comand se afla i legiunea VII Claudia de la Viminacium i c Longinus a fost cel puin
n ultima parte a perioadei dintre expediiile dacice guvernatorul Moesiei Superior 90 , provincie
ce-i extinsese teritoriul la nordul Dunrii i n acest nou teritoriu i mutase dou legiuni. De
altfel, acelai personaj mai fusese guvernator al Moesiei Superior ntre 93 i 96, iar apoi al
Pannoniei ntre 96-98, tot n vremea acelui bellum Suebicum. n 102 Q. Sosius Senecio,
guvernatorul Moesiei Superior ntre 100 i 103 91 a rmas, foarte probabil, n fruntea armatei din
Banat 92 . L. Herrenius Saturninus este atestat guvernator al Moesiei Superior n diplomele
militare ale perioadei i n pridianum-ul Hunt 93 , dar a fost urmat, probabil n 105, de Cn.

87

Mrv 2000.
Bechert 1969.
89
Gostar 1976.
90
Petolescu 2006, 19.
91
Thomasson 1984, nr. 33.
92
Strobel 1984, 67; Stefan 2005, 624.
93
Thomasson 1984, nr. 34.
88

63

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Pompeius Longinus. Construirea podului de la Drobeta avea n primul rnd sensul de a asigura
comunicaiile n cadrul provinciei Moesia Superior, acum traversat de Dunre.
Figura 10.
Profile ale seciunilor din forum-ul de piatr, artnd relaia stratigrafic ntre
straturile 9 (arsur) i 13 (demontarea cldirilor de lemn) de la
Ulpia Traian Sarmizegetusa (dup Etienne, Piso, Diaconescu 2004).

Revenind la forul de piatr de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nu putem ncheia nainte


de a discuta o alt chestiune dificil de rezolvat. Este vorba despre interpretarea deja faimosului
strat 9, cum l-au botezat descoperitorii. Este un strat de arsur extrem de bogat n crbune, n
elemente de echipament militar legionar i auxiliar, cuie de cort i de arme, i care a dat 50 de
monede, ntre care erau i dou mici tezaure 94 . n schimb, el era complet lipsit de resturi de
igle 95 . Stratul a fost gsit n partea sudic a curii forului de piatr i n galeriile laterale ale
forului (fig. 9). Poziia sa, deasupra stratului 13 de demolare a structurilor de lemn (fig. 10), a
dus la concluzia c el are o poziie stratigrafic corespunztoare momentului cnd forul de piatr
era ntr-o faz avansat de finalizare, adic spre sfritul domniei lui Traian. Surprinztor ns, a
fost interpretat ca un strat de amenajare, adus de undeva din apropiere, dintr-un loc unde un
ipotetic castru temporar ar fi fost distrus de mult, la nceputul celei de-a doua expediii dacice, n
105 d.Chr, printr-un atac surpriz, sau o ambuscad a dacilor 96 . Este imposibil de acceptat n
practica i logica interpretrii stratigrafice n arheologie utilizarea unui strat de arsur, afnat i
plin de material arheologic, pe post de strat de amenajare, de obicei fiind utilizat un pmnt
lutos, curat, care nu avea mari anse de a ceda i a se crea denivelri. Nu se poate nelege de ce
a fost necesar un strat de nivelare uniform i n curtea forului i n interiorul galeriilor laterale,
care erau separate spre pia de ziduri. i mai greu explicabil este prezena numrului mare de
monede i mai ales a tezaurelor, n situaia n care stratul ar fi fost micat, crat i reaezat.
94

Gzdac, Coci 2004, 42-46.


Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 75.
96
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 74-86.
95

64

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

Monedele cele mai trzii sunt din anii 103-111, ceea ce asigur un terminus post quem 97 .
Singura logic a datrii sale timpurii, n contradicie cu poziia stratigrafic evident trzie, este
dorina autorilor de a explica (ntr-o manier stranie) existena unui castru n alt parte, astfel
cldirea de lemn fiind mai aproape de un prim for al coloniei. De altfel, acribia datrii pe care o
susin autorii este puternic zdruncinat de inexplicabila dispariie a 48 de monede din acest
strat. n dou publicaii prestigioase de limb englez se susine: ...we have identified a
destruction layer... used for the levelling of the forum piazza. It consisted of burnt military
items... contained among other things 98 coins ending before the second Dacian war... 98 ;
...among the small finds there was a significant quantity of legionary equipment and no less
than 98 coins, most Trajanic and ending before the second Dacian war... 99 . n corpus-ul
numismatic dedicat coloniei Sarmizegetusa, numismaii au determinat i catalogat doar 50 de
monede provenind din stratul 9, ultimele fiind nu ante 105, ci din 103-111100 .

Figura 11. Suprapunerea planurilor celor dou cldiri


succesive (de lemn i piatr) de la Ulpia Traian
Sarmizegetusa (dup Etienne, Piso, Diaconescu 2004).

Opinia celui mai bun


specialist n monedele lui Traian,
austriacul B. Woytek, de la Numismatiche Kommission a Institutului de Arheologie Austriac de
la Viena, este c ele dateaz dup
decennalia, adic dup 107 101 .
Cum autorii nu mai puteau susine
vechea lor teorie, monedele
publicate de numismai profesioniti infirmndu-le fantezia, au
fost nevoii s-i recicleze
prerile: ... Nous avons identifi
une couche de destruction contenant beaucoup de charbon et
dobjets militaires... il faut admetre aussi la possibilit, que je
prfre, que les Daces y aient
surpris une collonne romaine en
marche... 102 ; ...Le seul lment
sr qui date davant la fondation
de la ville et davant lanne 106
est une couche de nivellement...
Elle contient beaucoup de matriel militaire et des restes brls...
Il peut sagir... plutt, dune
troupe romaine en marche, qui a
t cras par les Daces en

97

Gzdac, Coci 2004.


Diaconescu 1997, 23.
99
Diaconescu 2004, 96.
100
Gzdac, Coci 2004.
101
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, nota 26.
102
Piso 2000, 209.
98

65

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

105... 103 . Dar, surprinztor, n loc s accepte o datare trzie, conform poziiei stratigrafice a
stratului 9, au continuat s improvizeze: ... Les dernires font partie des missions daprs les
decennalia, donc daprs 107... Nous supposons que les dernires ont t perdues pendant la
construction du forum en pierre, tandis que toutes les autres avaient t perdues immdiatement
aprs 102. Lexplication la plus vraisemblable est que nous trouvons en 105, au dbut de la
seconde guerre dace... 104 . Dar dac printre cele 48 de monede disprute ntre timp din stratul
9 existau i monede de la Hadrian ? Avem tot dreptul s presupunem acest lucru, n faa
metodei de analiz mai sus ilustrat. Poate la un moment dat vor fi totui identificate! Este un
exemplu de manipulare a informaiei tiinifice, greu de neles i de acceptat. Nu este clar dac
predilecia de a o face n limbi de circulaie urmrea s-i zpceasc pe romni, sau s-i
conving pe strini. Oricum, puini vor face efortul de a se lmuri.
Dac stratul 9 nu este un strat de amenajare adus, cum apreciem noi, ci o depunere
natural, el trebuie interpretat drept rezultatul unui eveniment militar care s-a petrecut chiar n
interiorul oraului, cndva spre sfritul domniei lui Traian. Ca ipotez, propunem ideea unor
vexilaii care lucrau nc la for, fiind campate n curtea sa, atacate n 117 de ctre iazigi.
Spturile germane recente executate pe incinta coloniei au constatat existena n faa
fortificaiilor a unui clci de lance i a unor vrfuri de pila, asemntoare celor din stratul 9. Au
fost interpretate ca urme ale unei lupte n apropiere 105 . Mai mult, singurul element de datare a
fost un sestertius de la Traian, datat 103-111, care, prin poziia sa constituie un terminus post
quem pentru ridicarea zidului de piatr al oraului. Zidul n-a fost construit n epoca lui Traian,
nu doar din motivul c nu era suficient timp i fore pentru aceast lucrare de mare amploare, ci
i datorit observaiei c piatra folosit la construcia forului n epoca lui Traian era un calcar
adus din cariera de la Snt Mria de Piatr, iar piatra folosit pentru ridicarea zidului de incint
era o gresie gri-verzuie adus de la Peteana, carier exploatat doar dup Traian. Aadar, zidul
de incint a fost construit cel mai devreme n timpul lui Hadrian 106 , dei este mult mai probabil
s fi fost construit n epoca antonin trzie sau severian. Or, dac moneda lui Traian din 103111 marcheaz un terminus post quem pentru construirea zidului, care iat poate fi sigur
prelungit cel puin pn n timpul lui Hadrian, atunci monedele din aceeai epoc gsite n for,
n stratul de distrugere 9, pot indica i ele aceeai perioad.
Un dezastru roman la Ulpia Traiana Sarmizegetusa la nceputul rzboiului cu iazigii, n
117, nu trebuie s surprind. Vexilaii dacice se aflau n Orient, iar guvernatorul Daciei C. Iulius
Quadratus Bassus, care rezida la Sarmizegetusa, a murit n luptele cu iazigii, n momentul cnd
acetia au atacat Dacia, nu ntr-un moment al ofensivei romane. S-a emis ipoteza c una dintre
direciile de atac a iazigilor n Banat era spre centrul liniei Lederata-Tibiscum, Berzobis fiind
punctul cel mai expus 107 . n principia de la Berzobis sunt urme de arsur puternic 108 . Un atac
iazig prin Valea Mureului ar putea fi presupus i pe baza descoperirii n aezarea i cetatea
dacic de la Pecica (Ziridava) a unui denar roman de la Traian, din anii 108-110, considerat c
ar marca momentul distrugerii aezrii 109 . Chiar dac autorul lega acest moment de rzboiul cu

103

Piso 2001, 17.


Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 75.
105
Lobscher 2002, 98, Abb. 14/5-7.
106
Diaconescu 2004, 91.
107
Timoc 1997, 298-300, Fig. 1.
108
Alexandru Flutur, Comunicare la Sesiunea Catedrei de arheologie, Cluj-Napoca, 11 noiembrie 2006.
109
Crian 1978, 167.
104

66

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

iazigii din 107/108 110 , nou ni se pare mai


firesc s fie plasat post 110, ceea ce face mai
probabil rzboiul cu iazigii din 117. n fine,
menionm c un asemenea posibil scenariu
este susinut i de dou inscripii (fig. 12)
ridicate n cinstea lui Q. Marcius Turbo, una
de ctre colonie, iar cea de-a doua, un dublet,
probabil la Tibiscum, evident n semn de
gratitudine pentru alungarea barbarilor i
restabilirea pcii i siguranei provinciei 111 .
n concluzie, putem accepta fr nici
o reinere c prima construcie de lemn de la
Ulpia Traiana a reprezentat principia unui
castru de legiune. Autorii cercetrilor
amintesc ca argument pentru ipoteza lor c i
atunci cnd s-a construit cldirea de piatr sa respectat axa iniial marcat de groma i
c ar fi ciudat s avem o fost principia
ncadrat perfect de o cldire mai mare care
era forum (fig. 11) 112 . Ei au uitat s
aminteasc faptul c i la Lopodunum forul
este aezat simetric n interiorul unui
castellum de 3,9 ha al unei uniti auxiliare,
iar nceputul construciei este marcat de o
moned din 114/ 117, Traian purtnd titlul
de Parthicus, adic a fost ridicat sub
Hadrian 113 .

Figura. 12. Inscripia n onoarea lui Q. Turbo


Marcius de la Sarmizegetusa i, probabil, de la
Tibiscum (dup Russu 1973).

Un alt indiciu care susine ipoteza noastr este reprezentat de descoperirea la


Sarmizegetusa a unei structuri de lemn, contemporane cu principia de lemn, situat spre sud de
aceasta, interpretat de ctre descoperitori, cum altfel dect cldire cu aspect civil" 114 . O parte
a cldirii de lemn 115 consta dintr-o curte nconjurat de portice i cu un bazin n mijloc
("structure surrounded by a portico and with a pool in the middle"). O cldire de lemn
asemntoare a fost gsit n interiorul castrului legionar de la Inchtuthil (House II), unde, n
interiorul unei curi porticate exista o cistern de ap, placat n interior cu lemn, cu
dimensiunile de 3,05 x 3, 66 m. Un canal intra n unul dintre colurile cisternei, exact ca la
Sarmizegetusa, ntreaga cldire fiind interpretat drept locuina unui tribun de legiune 116 .
Celor trei autori li se pare imposibil ca la Berzobis s se fi construit n intervalul 108117 o principia cu faze de lemn (nesigure) i apoi una de piatr, n cazul c legiunea ar fi stat

110

Crian 1978, 170.


Russu 1973, 52-53, fig. 9, 10.
112
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 91.
113
Sommer 1999, 243-244, Abb. 1.
114
Diaconescu 2004, 98.
115
Diaconescu 2004, fig. 4. 6.
116
Pitts, St. Joseph 1985, 131-133, fig. 31.
111

67

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

pn la 108 la Sarmizegetusa 117 , dar li se pare firesc, n ipoteza lor, ca n acelai interval 108117 la Sarmizegetusa s se fi construit dou foruri, unul cu faze de lemn (sigure) i unul de
piatr, dac legiunea ar fi stat de la nceput la Berzobis! Nici argumentul porticelor exterioare
ale edificiului de lemn de la Sarmizegetusa, ca element specific arhitecturii civile, i inexistent
n cazul cldirilor comandamentului din castre 118 , nu rezist. Principia castrului de legiune de la
Inchtuthil din Britannia, are, de jur-mprejur, portice de lemn 119 . La fel se prezint (cu portice
spre curte) i cldirile de lemn ale comandamentelor castrelor legionare din epoca lui Augustus
de la Haltern (faza II), Marktbreit i Neuss 120 , lsate deoparte cu prea mult uurin de ctre cei
trei autori. Ar fi fost mult mai util ca autorii spturilor s sesizeze inadvertenele care rezult
din compararea planurilor celor dou cldiri, de lemn i de piatr, suprapuse: unde era, de
exemplu, curia n cldirea de lemn i mai ales cum se poate explica faptul c n forul, chiar de
lemn, al unei colonii de veterani ntemeiat de Traian, lipsea un monument al mpratului (s.n.)
(fig. 11), acesta fiind ridicat n form de trofeu abia n 116-117 121 . Inscripia, azi fragmentar,
era dedicat de colonie fondatorului, conditori suo 122 . S fi trecut 10 ani, timp n care Traian
s fi construit pentru ora dou foruri, pentru ca s i se ridice un monument n piaa acestuia?
Greu de crezut.
n concluzie, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a existat ntre 102-108/ 109 un castru de
legiune de pmnt, cu o principia de lemn, probabil al legiunii XIII Gemina. Cel de-al doilea
castru de legiune era la Berzobis, ntre 101-117, tot de pmnt, cu principia de lemn i apoi de
piatr, unde staiona legiunea IIII Flavia Felix. Dup ntemeierea coloniei Sarmizegetusa, la
civa ani, au nceput s fie construite n piatr dou horrea i forul, de ctre subuniti ale
legiunii IIII Flavia Felix, dovad c ele erau oferite oraului de ctre mpratul fondator, Traian.
Nu poate fi vorba despre vreun dezastru militar roman la Ulpia Traiana n 105, sau despre un
atac al dacilor n 105 asupra unui ipotetic castru neidentificat, chipurile confirmat de atacul
general al dacilor contra trupelor romane ilustrat pe Column, i care ar fi declanat cea dea
doua expediie a lui Traian 123 . Singurul amnunt care contrazice aceast cronologie este faptul
c pe Column cea de-a doua expediie a lui Traian era n plin desfurare cnd apar dou
scene n care sunt atacate fortificaii romane 124 , de altfel imposibil de localizat. Mult mai
probabil ar fi, n opinia noastr, s fi fost atacate castrele din Subcarpaii Munteniei, o veche
strategie a lui Decebal, n disperarea sa de a opri naintarea roman spre centrul Transilvaniei.
Este, n schimb, mult mai plauzibil ipoteza unui atac al iazigilor asupra oraului n anul 117
d.Chr, urmele sale fiind marcate de stratul de arsur cu echipament militar i monede gsit n
interiorul forului de piatr. Este un scenariu de final, nu tocmai fericit, pentru ultimele subuniti
ale legiunii IIII Flavia Felix care au lucrat la Sarmizegetusa. Piesele de echipament militar
legionar 125 , chiar dac tipologic se dateaz unele la sfritul secolului I d.Chr. (obrzarele de
coif, mnerul de bronz de patera), au fost n uzul armatei cel puin pn n epoca hadrianic
trzie. Un foarte bun exemplu n acest sens l constituie un tezaur de piese de armur romane
117

Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 88.


Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 88.
119
Breeze 2000, Fig. 39.
120
Pietsch 1993, 357-359, Abb. 3; 4; Grane 2002.
121
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 96, 131, nota 122.
122
IDR III/ 2, 135.
123
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 86, nota 30.
124
Coarelli 1999.
125
Etienne, Piso, Diaconescu 2004, 74-75, Pl. IX-XIII.
118

68

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

gsit ntr-o peter din dealurile Iudeei (pstrat la Israel Museum din Ierusalim), care coninea
un coif de bronz legionar traianic (de fapt, de la sfritul secolului I d.Chr, tip Weisenau), cu
obrzare identice celor de la Sarmizegetusa i o masc de cavalerie de parad de bronz, datat
pe criterii stilistice (faa unui tnr asemntoare cu statuile lui Antinous) n epoca lui Hadrian
i fiind considerat un bun exemplu al portretului hadrianic. Tezaurul a fost ngropat, foarte
probabil, n timpul rzboiului cu Bar-Kokhba din 132-135 126 .

The building activity of the 4-th Legion Flavia Felix


North of the Danube, between and 101-117
- abstract The author deals with the building activity of the 4th legion Flavia Felix in Banat region during
the Trajans Dacian War (AD 101-106), as well as with its missions in the province of Dacia between AD
106-117, when the legion was retreated to its former base, at Singidunum, in Upper Moesia.
As shown on the reliefs of Trajans Column in Rome the main duty of the legions during the
Dacian War was to built roads and forts. The main road built and used by the Roman army to the North of
the Dabube starting with AD 101 is known from the preserved fragment of Trajans Commentaries: inde
Berzobim, deinde Aizi processimus. The road is also recorded by Tabula Peutingeriana. Along this
military road the 4th legion Flavia Felix built its own fortress at Berzobis (AD 101-117).
The building activity of the legion is registered by the tile stamps and by inscriptions. There are
known more than 20 points in Banat with tile stamps finds, many being inside the forts. The three places
having significant quantities of tile stamps and building inscriptions mentioning the legion are: Berzobis,
Sarmizegetusa regia (former Dacian king residence) and veteran colony Ulpia Traiana Sarmizegetusa. In
the fortress at Berzobis, recent excavations have identified the headquarters building, having a first timber
phase and a stone one. There were found 112 tile stamps, having three types of stamps which are recorded
only at Berzobis. Most of the Romanian specialists agree that Banat region was conquered by the Roman
army starting with AD 102, after Trajans first expedition in Dacia. At Sarmizegetusa regia, the former
Dacian royal residence, there are known three building inscription mentioning the name of the 4-th legion
Flavia Felix, found in the precinct wall of the Roman fort built there by the Romans in AD 102, as
Cassius Dio mentions. It is interesting that the name of the legion is written identically as on the tile
stamps from the fortress at Berzobis, especially the figure IIII. The conclusion is that they are partially
contemporary. It is authors hypothesis that after the finish of the first expedition in AD 102 and after the
legion helped at the building of the stone defense wall at Sarmizegetusa regia it went in its fort at
Berzobis and soon started building its own headquarters building. The early chronology of this monument
is based on the same type of tile stamps found in the forts at Pojejena and in the main base at Singidunum.
It is possible that this period starts after AD 106, taking into consideration the timber early construction
phase.
The third important place where the soldiers of the legion carried on works was the veteran
colony at Ulpia Traiana Sarmizegetusa. A big quantity of tile stamps is known, grouped in 5 types. The
126

Weinberg 1979.

69

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


first type was used for building two stone granaries, being considered the earliest type. The 5-th type was
found mostly in the forum building being dated in the last years of Trajans reign.
The author is challenging the last hypothesis concerning the setting up of veteran colony at Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, concluding that the recently discovered inscription, which has been placed on the
front of the monumental entrance of the forum, cannot be the foundation inscription of the town. The
town was set up under the second governor of Dacia, Decimus Terentius Scaurianus, around AD 108/ 109
as an old inscription mentions. To establish the beginning of the building of the important constructions
of the colony, the author is making comparation with another Trajans veteran colony, Poetovio, in
Pannonia. Here the big building programme started at a few years after the foundation. The same must
have been the situation at Sarmizegetusa, the first stone buildings starting, probably, around AD 112/ 114.
The first ones were the two granaries, maybe finished in AD 114. Then continued with the forum, the tile
stamps used being, probably, the most recent, AD 116/ 117. The third big monument of the colony,
having tile stamps of the 4-th legion was the amphitheatre, built at the beginning in timber.
More complicated to establish is the dating and the destination of the timber building under the
stone forum. The hypothesis of the authors of the excavations is that it was a first timber forum of the
colony, so it was built only after AD 108/ 109. The new hypothesis of the author of this study is that it
was the headquarters building of a legion camped there before the foundation of the colony. The best
analogy for a timber legionary headquarters building is inside the fortress at Inchtuthil, in Britain. There
are many known situations of former legionary bases used later for the sites of the veteran colonies, for
practical reasons, being places already prepared for living. It is very probable that the legion stationed at
Ulpia Traiana, before the town was the 13th legion Gemina, later camped at Apulum (Alba Iulia).
One of the keys of the correct interpretation is the meaning of a burnt layer having a lot of
military equipment items and 50 coins, considered by the excavators as taken from another part (an
unidentified fort) and used as a levelling stratum inside the yard and the lateral galleries of the stone
forum. As it is unusual for a levelling layer to contain burnt material and coins, the author considered it a
normal layer resulted after some light shelters of the military group, who was still working at the building,
when these shelters were burnt down. The most suitable historical event that fitted to the chronology of
the building was the attack of the neighbour barbarians, the Iazyges, who severely damaged Dacia in AD
117. Some weapons of the same type as in the burnt layer from the forum were recently recorded by the
German excavations at the defence wall of the colony Sramizegetusa, proving a fight close to the walls.
The chronology proposed is also based on some coins dated AD 103-111, but probably minted after
Trajans tenth imperial anniverssary in AD 107.
In conclusion, the timber building was the headquarters of a legion, but it was not built by the
4th legion Flavia Felix. Perhaps, it was the 13-th legion Gemina camped at Ulpia Traiana between AD
102-108/ 109 and then pushed forward at Apulum. One of the authors evidence is also based on the
missing in the timber building of a monument dedicated to Trajan. The monument of Trajan was a trophy
raised only in AD 116-117. It is thus impossible to believe that Trajan offered, as founder of the town,
two forums and waited ten years for a thanksgiving monument. In the authors opinion the last building
activity of the 4-th legion in Dacia ended in a disaster: while some units were still working to finish the
forum at Sarmizegetusa, they were defeated, very probable, by a surprising attack of the barbarians
coming from the Western Plain. Fire traces are also recorded in the headquarters building from the
legionary fortress at Bersobis and two inscriptions, from Sarmizegetusa and Tibiscum thank to Q. Marcius
Turbo, Hadrians prefectus praetorium, after defeating the barbarians and secure the peace and security of
the town and of Dacia.

70

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

List of figures
Fig. 1. Map of North-Danubian regions occupied by the Romans in AD 101-102 and the building activity
area of the 4th legion Flavia Felix in Banat and ara Haegului.
Fig. 2. Tile stamps of the 4th legion Flavia Felix found in the headquarters building from Bersobis (after
Flutur 2003).
Fig. 3. Comparation between the figures used in the written name of the legion on tile stamps at Bersobis
and the stone construction blocks from the defense wall at Sarmizegetusa regia (the last ones after
IDR III /3, 269b, 269c).
Fig. 4. Inscription at Micia (after IDR III /3, 95).
Fig. 5. The tile stamps types of the 4-th legion Flavia Felix at Ulpia Traiana Sarmizegetusa (after Piso
1996).
Fig. 6. Inscription from the entrance of the forum, the inscription found near the groma and votive
inscription mentioning the governor of Dacia C. Avidius Nigrinus (the first two after Etienne,
Piso, Diaconescu 2004; the third, after IDR III /2, 205).
Fig. 7. The plan of the timber principia at Ulpia Traiana Sarmizegetusa (after Etienne, Piso, Diaconescu
2004).
Fig. 8. Legionary fortress with timber headquarters building at Inchtuthil in Britain and the turf and
timber legionary fortress with timber headquarters building at Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(after Breeze 2000 and Diaconescu 2004).
Fig. 9. The plan of Trajans stone forum (forum vetus) at Sarmizegetusa (after Etienne, Piso, Diaconescu
2004).
Fig. 10. Drawings of the trenches profiles cut inside the stone forum, showing the stratigraphical relation
of the burnt layer 9 to the demolishing of the former timber building layer 13 (after Etienne, Piso,
Diaconescu 2004).
Fig. 11 The superimposed plans of the two buildings (the timber one and the stone one) at Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (after Etienne, Piso, Diaconescu 2004).
Fig. 12. Inscriptions in honour of Q. Marcius Turbo at Sarmizegetusa and probably Tibiscum (after
Russu 1973).

Bibliografie
Ad Fontes Ad Fontes! Festschrift fr Gerhard Dobesch zum fnfundsechzigsten Geburtstag
am 15. September, H. Heftner, K. Tomaschitz (ed.), Wien, 2004.
Alicu 1980 D. Alicu, Le camp lgionnaire de Sarmizegetusa, Potaissa 2, 23-28.
Alicu et al. 1994 D. Alicu, Victor Popa, Emilian Bota, Cercetri arheologice la Sarmizegetusa.
Campania 1993: amfiteatrul, ActaMN, 31, 1, 487-521.
Alicu, Opreanu 2000 D. Alicu, C.H. Opreanu, Les amphithtres de la Dacie romaine, ClujNapoca.
71

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Ardevan 1996 R. Ardevan, La monnaie dor dans la Dacie romaine, SCN 10, 15-25.
Atlas-dicionar 2005 Atlas-dicionar al Daciei romane, M. Brbulescu (coord.), Cluj-Napoca.
Brbulescu 1987 M. Brbulescu, Din istoria militar a Daciei romane. Legiunea V
Macedonica i castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca.
Bechert 1969 Th. Bechert, Zu einigen Bauinschriften aus rmischen Legionslagern,
Epigraphische Studien 8, 47-52.
Benea 1983 Doina Benea, Din istoria militar a Moesiei Superior i a Daciei. Legiunea a VIIa Claudia i a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca.
Benea 1994 Doina Benea, Dacia n timpul lui Traian, AB, SN 3, 309-321.
Birley 1998 A.R. Birley, Hadrian. The restless Emperor, London-New York.
Bogdan Ctniciu 1993 Ioana Bogdan Ctniciu, Fortifications de terre trajanes en Dacie et
dans le nord de la Msie Infrieure, ActaMN 26-30, I/1, 49-66.
Breeze 2000 D.J. Breeze, Roman Scotland. Frontier Country, London.
Coarelli 1999 F. Coarelli, La Colonna Traiana, Roma.
Crian 1978 I.H. Crian, Ziridava, Arad.
Dacia Augusti Provincia Dacia Augusti Provincia, catalog de expoziie, Muzeul Naional de
Istorie a Romniei, P. Damian (ed.), Bucureti 2006.
Daker und Rmer Daker und Rmer am Anfang des 2. Jh. n. Chr.im norden der Donau,
Timioara, 2000.
Daicoviciu 1974 H. Daicoviciu, Cassius Dio i Sarmizegetusa, In memoriam Constantini
Daicoviciu, 111-116.
Daicoviciu et al. 1983 H. Daicoviciu, t. Ferenczi, I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Adriana Rusu,
I. Andrioiu, Cercetri arheologice la Sarmizegetusa Regia, MCA 15, 232-234.
Diaconescu 1997 Al. Diaconescu, Dacia under Trajan. Some Observations on Roman Tactics
and Strategy, Beitrge zur Kenntnis des rmischen Heeres in den dakischen
Provinzen, N. Gudea (ed.), Cluj-Napoca (=ActaMN 34, 1), 5-44.
Diaconescu 2004 Al. Diaconescu, The Towns of Roman Dacia: an overview of recent
archaeological research, Roman Dacia, 87-142.
Eck, Lobscher 2001 W. Eck, T. Lobscher, Ein neuer Stadtplan der Colonia Ulpia Traiana
Dacica Sarmizegetusa, ZPE 137, 263-269.
Etienne, Piso, Diaconescu 2004 R. Etienne, I. Piso, A. Diaconescu, Les fouilles du Forum
vetus de Sarmizegetusa. Rapport gnral, ActaMN 39-40/I, 59-154.
Epigraphica I Debrecen - Epigraphica I. Studies on Epigraphy, G. Nmeth, P. Forisek (ed.),
Hungarian Polis Studies 6, Debrecen.
Flutur 2003 Al. Flutur, tampilele tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis, n
AB, SN (arheologie-istorie), 10-11, 2002-2003, 157-162.
Fodorean 2006 Fl. Fodorean, Drumurile din Dacia roman, Cluj-Napoca.
Freyburger-Galland 1997 M.L. Freyburger-Galland, Aspects du vocabulaire politique et
institutionnel de Dion Cassius, Paris.
Gzdac, Coci 2004 Cr. Gzdac, S. Coci, Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Coins from Roman
Sites and Collections of Roman Coins from Romania, vol. I), Cluj-Napoca.
72

LEGIO IIII FLAVIA FELIX

Gentes, Reges und Rom Gentes, Reges und Rom, J. Bouzek, H. Freisinger, K. Pieta, B.
Komoroczi (ed.), Brno, 2000.
Gostar 1973 Nicolae Gostar, Sur Jupiter Hliopolitanus en Dacie, AUI 19, 2, 253-260.
Gostar 1976 Nicolae Gostar, Longinus. Dio Cassius LXVIII, 12, 1-5, AIIAIai 13, 53-69.
Grane 2002 T. Grane, Problems Concerning the Early Roman Fortification at Marktbreit (D)
and Valkenburg ZH (NL), Limes 18 Amman, 489-496.
Gudea 1997 Nicolae Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, JRGZM
44, 1-113.
Gudea 2001 Nicolae Gudea, Die Nordgrenze der rmischen Provinz Obermoesien.
Materialien zu ihrer Geschichte (86-275 n.Chr.), JRGZM 48, 3-118.
In memoriam Constantini Daicoviciu In memoriam Constantini Daicoviciu, Hadrian
Daicoviciu (ed.), Cluj-Napoca, 1974.
Les Lgions Les Lgions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrs de Lyon (17-19
septembre 1998), Yann Le Bohec, Catherine Wolff (ed.), Lyon, 2000.
Limes 18 Amman - Limes XVIII. Proceedings of the 18th International Congress of the Roman
Frontier Studies held in Amman, Jordan (September 2000), Oxford (BAR Int. Ser.
1084, II), 2002.
Lobscher 2002 Thomas Lobscher, Neuer Untersuchungen zum Umwehrung und
Stadtenwicklung von Sarmizegetusa, ArchKorr 32, 1, 91-100.
Mann 1983 John C. Mann, Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the
Principate, London.
Mrv 2000 Z. Mrv, Building Inscription of Trajan from Poetovio, Epigraphica I Debrecen,
77-94.
Musil 2000 J. Musil, Rmische Wehranlagen und Baumaterial nrdlich der mittleren Donau,
Gentes, Reges und Rom, 87-94.
Musil 2000a J. Musil, Rmische Ziegel aus Muov-Burgstall im Nationalmuseum Prag, Acta
Musei Nationales Pragae, (Series A-Historia), 54, 1-4, 141-142.
Nemeth 2005 E. Nemeth, Armata n sud-vestul Daciei romane, Timioara.
Opreanu 1998 C.H. Opreanu, Dacia roman i Barbaricum, Timioara.
Opreanu 2000 C.H. Opreanu, The Roman Fort at Grditea Muncelului (Sarmizegetusa
Regia). Its Chronology and its Historical Meaning, Daker und Rmer, 79-96.
Opreanu 2000a C.H. Opreanu, Castrul roman de la Grditea Muncelului (Sarmizegetusa
Regia). Cronologia i semnificaia sa istoric, EphN 9-10, 151-168.
Opreanu 2003 C.H. Opreanu, Note de lectur (I), EphN 13, 315-323.
Petolescu 1989 C.C. Petolescu, Jupiter Hliopolitanus et la lgion XIIIe Gemina, Dacia NS
33, 1-2, 253-254.
Petolescu 2002 C.C. Petolescu, Auxilia Daciae, Bucureti.
Petolescu 2006 C.C. Petolescu, Organizarea provincial a Daciei romane, Dacia Augusti
Provincia,17-26.
Pietsch 1993 M. Pietsch, Die Zentralgebude des augusteischen Legionslagers von Marktbreit
und die Principia von Haltern, Germania 71, 2, 355-368.
73

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Piso 1993 I. Piso, Fasti Provinciae Daciae I. Die sentorischen Amtstrger, Bonn (Antiquitas,
Reihe 1, Band 43).
Piso 1996 I. Piso, Les estampilles tgulaires de Sarmizegetusa, EphN 6, 153-200.
Piso 2000 I. Piso, Les lgions dans la province de Dacie, Les Lgions, 205-225.
Piso 2001 I. Piso, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Brve prsentation
et tat des recherche, Transylvanian Review 10, 2, 16-37.
Piso 2004 I. Piso, Zu den Fasten Dakiens unter Trajan, Ad Fontes, 515-518.
Pitts, St. Joseph 1985 L.F. Pitts, J. K. St. Joseph, Inchtuthil. The Roman Legionary Fortress,
London (Britannia Monograph Series no. 6).
Protase 1967 Dumitru Protase, Legiunea IIII Flavia Felix la nordul Dunrii i apartenena
Banatului i Olteniei de vest la provincia Dacia, ActaMN 4, 48-61.
Protase 1997 Dumitru Protase, Quand la capitale de Dcbale est-elle tombe aux mains des
Romains. Un nouveau point de vue, EphN 7, 89-100.
Roman Dacia Roman Dacia. The Making of a Provincial Society, W.S. Hanson, I.P. Haynes
(ed.), Portsmouths, Rhode Island (JRA Suppl Ser 56), 2004.
Russu 1973 I.I. Russu, Dacia i Pannonia Inferior n lumina diplomei militare din anul 123,
Bucureti.
Sommer 1999 C.S. Sommer, Trajan und die Einrichtung der Civitas Ulpia Sueborum
Nicrensium, Traian in Germanien, 241-246.
Strobel 1984 K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur
Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit, Bonn
(Antiquitas, Reihe 1, Band 33).
tefan 2005 Al.S. tefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture
militaire, topographie, images et histoire, Rome.
Timoc 1997 C. Timoc, Un posibil traseu de ptrundere al sarmailor iazygi spre Banatul
ocupat de romani i probleme de organizare militar a liniei defensive LederataTibiscum la nceputul secolului II p.Chr., ActaMP 21, 297-302.
Thomasson 1984 B. C. Thomasson, Laterculi praesidium I, Gtteborg.
Traian in Germanien Traian in Germanien Traian im Reich. Bericht des dritten Saalburgkolloquiums, Egon Schallmayer (ed.), Bad Homburg (Saalburg-Schriften 5), 1999.
Tudor 1968 Dumitru Tudor, Orae, sate i trguri n Dacia roman, Bucureti.
Weinberg 1979 S. S. Weinberg, A Hoard of Roman Armour, Antike Kunst 22, 82-86.

74

Participarea trupelor auxiliare din Moesia Superior i Moesia Inferior


la cucerirea Daciei
Florian Matei-Popescu, Ovidiu entea

Romani imperii, quod post Augustum defensum magis fuerat quam nobiliter ampliatum,
fines longe lateque diffudit. (Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, VIII, 2, 2).

La mijlocul lunii februrie a anului 98, P. Aelius Hadrianus ajunge n Germania Inferior,
la Kln (Colonia Claudia Ara Agrippinensis), pentru a-l anuna pe Traian de vestea morii lui
Nerva, petrecut pe 28 ianuarie 98. Hadrian aflase vestea la nceputul lui februarie, fiind la
Mainz (Mogontiacum) n calitate de tribun al legiunii XXII Primigenia, sub guvernatorul Iulius
Ursus Servianus. Informaia se pstreaz n Vita Hadriani din Historia Augusta i are toate
ansele s fie real (ex qua festinans ad Traianum, ut primus nuntiaret excessum Nervae) 1 .
Sigur succesiunea fusese aranjat nc din luna octombrie a anului 97, prin adoptarea lui Traian
de ctre Nerva, dar acum Traian era noul mprat i Hadrian s-a grbit s-l anune. Traian se afla
de mai multe luni n acest col ndeprtat al imperiului, n calitate de legat al mpratului. Ne-am
fi ateptat ca vestea morii lui Nerva s-l determine pe Traian s plece imediat spre Roma, totui
lucrurile nu aa s-au petrecut 2 .
Aflat nc n Germania Inferior, Traian are de rezolvat deja chestiuni ce in de
administrarea armatei. La 20 februarie 98 el emite cel puin trei constituii imperiale prin care
acorda civitas et conubium soldailor din trupele auxiliare din provinciile Britannia, Pannonia i
Germania Inferior 3 . Printr-o ciudat conjunctur a sorii, unul dintre primele acte pe care Traian
le face n calitate de mprat este legat de domeniul militar, din care acesta provenea, i care va
juca un rol de prim rang pe parcursul ntregii sale domnii.
Constituia acordat auxiliarilor din Germania Inferior nregistreaz rolul dublu pe care
Traian l ndeplinea n acel moment, acela de mprat i comandant al armatei din Germania
Inferior (et sunt in Germania inferiore sub Imperatore Traiano Augusto). Dup cum vom vedea,
exist o legtur strns ntre aceast constituie imperial i problemele pe care ne-am propus a
le dezbate n aceast lucrare.
Probabil c dup ce a rezolvat toate problemele legate de nceputul domniei, Traian,
dup cum am amintit deja, nu pleac la Roma, motivul fiind inspectrea armatelor de pe limesul
renan i danubian 4 . Criza anului 69 demonstrase c armatele provinciale jucau un rol fundamental n acceptarea sau nu a unui nou mprat (evulgato imperii arcano, posse principem alibi
quam Romae fieri 5 ), iar Nerva nu fusese niciodat pe placul soldailor 6 . Astfel consolidarea noii
1

SHA, Vita Hadriani, 2, 6; Seelentag 2004, 54-55; Fndling 2006, 290-292.


Despre ntregul proces prin care Traian a ajuns la conducerea imperiului n ianuarie 98 vezi Eck 2002,
passim; Grainger 2003, 89-128.
3
CIL XVI 42; RMD II 80-81 (Pannonia); RMD V 216 (Germania Inferior); CIL XVI 43 (Britannia).
4
Speidel 2002, 28.
5
Tacitus, Hist., I, 4, 2.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

domnii trebuia s nceap din taberele militare, cu att mai mult cu ct Traian nsui era un vir
militaris, un commilito 7 .
Nu tim exact cnd a ajuns Traian la Dunrea de Jos, cel mai probabil la nceputul
anului 99. Aici, nc din timpul lui Domitian ca urmare a atacului dacilor din iarna anului 85,
dar i pentru a nu concentra comanda a cel puin patru, dac nu cinci legiuni, n mna unui
singur om existau dou provincii: Moesia Superior i Moesia Inferior. n ambele, pe lng
legiuni, staionau i multe trupe auxiliare. Diplomele militare cunoscute de mai mult vreme,
mai ales cele descoperite n ultimii ani, au clarificat n linii generale numrul i componena
acestor trupe auxiliare. Mai mult dect att, este destul de clar acum c Domitian a fost cel care
a organizat aprarea celor dou provincii, fapt vizibil i din creterea numrului trupelor
auxiliare. Mult vreme, pe baza diplomelor cunoscute pn atunci, din anul 99 pentru Moesia
Inferior i Moesia Superior (CIL XVI 44; 45; RMD I 7, extrem de fragmentar) i din anul 100
pentru Moesia Superior (CIL XVI 46), s-a considerat c numrul destul de mare de trupe
auxiliare prezente n ambele provincii n acel moment ar fi un indiciu al pregtirilor lui Traian n
vederea expediiei dacice 8 . Dup cum vom vedea, Traian nu a schimbat aproape nimic, n
organizarea i numrul trupelor auxiliare din cele dou provincii moesice. Dei ar putea prea
paradoxal la o prim vedere, putem afirma c pregtirile lui Traian pentru rzboaiele dacice
fuseser, cel puin din acest punct de vedere, deja fcute de Domitian. Diploma de la Cataloi 9
(vezi tabelul 4) demonstreaz fr dubiu c cea mai mare parte a trupelor auxiliare prezente pe
cele dou constituii din anul 99 erau dislocate n Moesia Inferior nc din anul 92. Un fragment
de diplom militar pentru provincia Moesia Superior din anul 97 10 demonstreaz c n aceast
provincie staionau, nc din acest an, 3 alae i 19 cohortes (decem et novem), nregistrate i de
constituia din 8 mai 100 (3 alae i 21 cohortes). Cele dou trupe care lipsesc de pe constituia
din anul 97 sunt, fr ndoial, cohortele II Britannorum milliria c.R. p.f. i I Vindelicorum
milliaria c.R. p.f., ambele prezente pe diploma din 20 februarie 98, din Germania Inferior, care
au fost transferate apoi de Traian n Moesia Superior 11 . Acestea sunt singurele trupe care au fost
dislocate de Traian n vederea primei expediii dacice, aa cum vom vedea mai jos, iar celelalte
trupe auxiliare au fost dislocate cu alt ocazie i n alte condiii.
Poate ar fi cazul s explicm utilizarea termenului de expediii i nu cel de rzboaie
dacice, intrat demult n uzul istoriografiei. Pentru romani, dup cum reiese din evidena surselor
pe care le avem la dispoziie, a existat un bellum Dacicum i dou expeditiones Dacicae ale lui
Traian 12 . Se pare c, n general, expeditio era folosit n momentul participrii directe a
6

Speidel 2002, 23; Seelentag 2004, 44-45.


Pe lng sursele literare este interesant meniunea dintr-o inscripie de la Roma pus n onoarea unui
senator al crui nume este, din pcate, necunoscut i care va fi mers mpreun cu Traian s inspecteze
armata ([dum] / exercitus suos circumit, CIL VI 1548 = ILS 1019). Pentru imaginea de commilito lui
Traian vezi Campbell 1984, 37-38; 45-48; Speidel 2002, 31.
8
Strobel 1984, 81: Die Privilegierungskonstitutionen der drei Militrdiplome vom 14. 8. 99 n. Chr. fr
die Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior und die moesische Flotte gehren wohl zu den
militrischen Vorbereitungen fr die geplante groe Auseinandersetzung mit dem Dakerreich des
Decebalus. Das Diplom vom 8. 5. 100 n.Chr. Fr Obermoesien lt dann die dort konzentrierten
Auxiliartruppen erkennen..
9
Petolescu, Popescu 2004, 269276.
10
Eck, Pangerl 2005b, 231-236, nr. 2.
11
Matei-Popescu, entea 2006a.
12
Rosenberger 1992, 92-94, cu citarea tuturor surselor, n primul rnd epigrafice, din care amintim aici
doar inscripia de la Barcelona (Barcino) n onoarea lui L. Minucius Natalis, legat al legiunii VII
7

76

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

mpratului. Cum Traian a plecat de dou ori de la Roma pentru a lua parte la un rzboi, chiar
dac rzboiul este acelai, avem de a face cu o expeditio imperatoris prima i o expeditio
imperatoris secunda, adic plecarea mpratului pentru a lua parte la rzboiul dacic 13 . Fr
ndoial c participarea direct la operaiunile militare nsemna etalarea prin excelen a unei
virtus imperatoria, parte extrem de important a capitalului politic i imaginar al principelui
(imago principis).
La 25 martie 101 14 Traian prsete Roma i pleac spre provincia Moesia Superior,
care va fi baza principal de atac mpotriva regatului lui Decebal. K. Strobel presupunea c
marea majoritate a trupelor atestatate n cele dou Moesii au luat parte la expediiile dacice, n
totalitatea lor sau compunnd vexillationes 15 . Intenia noastr este s facem o evaluare a
numrului i efectivele trupelor auxiliare din provinciile Moesia Superior i Moesia Inferior care
au luat parte la operaiunile militare dintre 101-106. n cele ce urmeaz vom lua n considerare
urmtoarele criterii pentru a putea susine dac una sau alta dintre trupele auxiliare din Moesia
Superior a participat, n totalitate sau doar ca parte a unei vexillaii, la operaiunile militare:
a. menionarea direct n sursele epigrafice a decorrii unui component al vreunei trupe
sau a comandantului acesteia;
b. prezena de material epigrafic i tegular la nordul Dunrii i care, prin contextul
arheologic i (sau) tipologic, poate fi datat n timpul sau imediat dup terminarea
rzboiului;
c. prezena unei trupe pe diplomele militare ale provinciei Dacia i , eventual, ale Daciei
Superior i Porolissensis, respectiv ale provinciei Dacia Inferior.
Aa cum observa i K. Strobel, cel mai greu de stabilit este dac trupele au participat cu
ntregul efectiv sau numai ca parte a unor vexillaii 16 . Existena aa numitului papir Hunt 17 ne
arat c, n general, regula era ca s se formeze vexillaii n diverse scopuri, care erau apoi
trimise n expediiile militare. Totui, dac aceste vexillaii erau comandate de unul dintre
comandanii vreuneia din trupele participante la acea vexillaie, putem considera c acea trup
Claudia n momentul expediiilor dacice i care menioneaz expeditio Dacica prima (CIL II 4509 =
6145 = ILS 1029 = IDRE I 172) i inscripia de la Venusia care amintete expeditio secunda Dacica
(A 1969/1970, 142 = IDRE I 109, din pcate extrem de fragmentar). Nu trebuie uitat nici celebra
inscripie de la Corinth care amintete secunda expeditione in qua universa Dacia devicta est (A 1934,
2 = IDRE II 367). Bellum Dacicum apare n foarte multe surse; aminti aici pe Plinius Minor care n anul
107 scria unui prieten: optime facis, quod bellum Dacicum scribere paras (Ep., VIII, 4, 1) sau celebra
inscripie de la Roma, din pcate pus n cinstea unui personaj necunoscut i n care apare: Imp. Caesar
Nerva Tra[ianus Aug. Germ(anicus)] / Dacicus gentem Dacor(um) et regem Decebalum / bello
superavit...(CIL VI 1444 = ILS 1022 = IDRE I 6); n total apare de 9 ori expeditio Dacica i de 26 de
ori bellum Dacicum (136). ncheiem aceast not cu concluzia emis de autorul, citat mai sus (94):
Dabei wird deutlich, da der Ausdruck bellum Dacicum von der Zeitgenossen als berbegriff fr die
Kmpfe verwendet konnten, so da die beiden Feldzge als Bestandteile ein und desselben Krieges
interpretierbar waren..
13
Pentru diversele interpretri ale acestui concept vezi dosarul ntocmit de Rosenberger 1992, 133-140.
14
CIL VI 2074 = ILS 5035 = IDRE I 4: [pro salute et redit]u et victoria Imp(eratoris) Caesaris Nervae /
Traiani Aug(usti) Germ(anici) [ vota nuncupaverunt fratre]s Arvales in haec verba, quae infr(a)
s(cripta) s(unt).
15
Strobel 1984, 80-84.
16
Strobel 1984, 84: Ein grundstlichez Problem bei der Frage der Truppenbeteiligungen an den
Dakerkriegen Trajans liegt in der Tatsache, da wir vielfach nicht unterscheiden knnen, ob Einheiten
in ihrer Gesamtheit oder mit Vexillationen in Kampeisatz waren..
17
Fink 1971, nr. 63, cu citarea tuturor ediiilor anterioare.

77

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

era cea n jurul creia se forma vexillaia. Din papirul menionat aflm c nu toat cohorta I
Hispanorum veterana era deplasat la nordul Dunrii, din moment ce se vorbete de un numr
de soldai, dintre cei abseni, care sunt trans Danuvium in expeditionem, dar intra provinciam 18 ;
aceasta dovedete c nu toat cohorta participa la operaiunile militare n timpul celei de a doua
expeditio, ntruct meniunea din acest pridianum dateaz cel mai probabil din 105 (poate luna
septembrie) 19 . Meniunea trans Danuvium dovedete i c sediul acestei uniti se afla la sudul
Dunrii, prezena ei ulterioar printre trupele din Dacia Inferior fiind cu att mai surprinztoare.
Este destul de clar acum n lumina noii diplome din 17 iulie 122, pentru provincia Dacia
Inferior c Hadrian a schimbat anumite lucruri n dislocarea trupelor din cele dou provincii,
Moesia Inferior i Dacia Inferior. Poate fi amintit aici cazul alei Gallorum Atectorigiana, care
apare n Dacia Inferior pe diploma din 122, dar care se afla pe teritoriul Moesiei Inferior nc
din 20 august 127 20 . Ar putea fi i cazul cohortei I Hispanorum veterana, care a fost probabil
dislocat cu ntregul efectiv la nordul Dunrii dup anul 106, sau chiar n timpul domniei lui
Hadrian.
Deinem, totui, i dovezi certe de dislocare cu ntregul efectiv la nordul Dunrii. n
dou diplome, copii dup aceeai constituie imperial, care dateaz 103/ 105, pe lng trupele
deja cunoscute ca fcnd parte din auxilia Moesiei Superior, apar pentru prima dat urmtoarele
cohorte: I Brittonum milliaria, I Britannica milliaria c.R., I Hispanorum p.f., I Pannoniorum
veterana, I Alpinorum, III Campestris, IIII Cypria c.R., VIII Raetorum i o formaiune de
pedites singulares Britanniciani 21 . Dintre aceste trupe, I Britannica milliaria c.R., I Brittonum
milliaria, VIII Raetorum (care staionaser pe teritoriul Pannoniei) 22 . I Hispanorum p.f. i I
Pannoniorum veterana (p.f.), apar pe o diplom a provinciei Germania Inferior din 13 martie
101, fiind dislocate apoi n Moesia Superior 23 . Istoria cohortei I Alpinorum este destul de
problematic, trupa putnd fi identificat cu omonima prezent pe o diplom din Britannia din
anul 103 (vezi mai jos ntreaga discuie), fiind adus n Moesia Superior, poate, mpreun cu
formaiunea de pedites singulares Britanniciani, menionat de diplom. n sfrit, cohortele III
Campestris (milliaria) c.R. i IV Cypria au fost dislocate din zona provinciei Pontus et Bithynia
(vezi mai jos ntreaga discuie).
Toate aceste trupe sunt nregistrate ca fiind sub comanda legatului Moesiei Superioare,
dei cel mai probabil ele se aflau n Dacia, unde vor staiona dup terminarea ostilitilor (vezi
tabelul 1), ceea ce demonstreaz c n timpul rzboiului sau, mai degrab, n timpul celei de-a
doua expediii dacice, s-au aflat sub comanda guvernatorului Moesiei Superior, ele nefiind
dislocate propriu-zis niciodat ntr-o zon a provinciei Moesia Superior de la sudul Dunrii.

18

Fink 1971, nr. 63.


Gilliam 1962, 749-750; Fink 1971, 221, rmne la anul 100, ceea ce este aproape imposibil.
20
RMD IV 241.
21
CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13. Vezi nc CIL XVI 49 din 12 ianuarie 105 (doar tabella II)
acordat lui Lucco Treni f. Dobunn(us) din cohorta I Britannica milliaria c. R., aflat sub comanda
tribunului Q. Caecilius Redditus i RMD V 339, probabil din aceeai dat i copie dup aceeai
constituie (doar tabella II), acordat unui component al cohortei I Brittonum milliaria. Avnd n vedere
existena acestor diplome ne ntrebm dac nu ar fi posibil ca CIL XVI 54 i Pferdehirt 2004, nr. 13 s
fie copii dup aceeai constituie cu CIL XVI 49 i RMD V 339? Amintim c CIL XVI 49, 54 i RMD
V 339 au fost gsite toate pe teritoriul Ungariei.
22
Lrincz 2001, 31, nr. 12, 32, nr 13, 41, nr. 40; Petolescu 2002, 86, nr 22, 88, nr. 23, 119, nr. 54.
23
Pferdehirt 2004, nr. 9; Matei-Popescu, entea 2006a.
19

78

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Armata roman din Dacia, nainte de constituirea provinciei, aflat sub comanda lui Longinus 24 ,
se afla, din punct de vedere juridic i administrativ, n domeniul de competen al legatului
Moesiei Superior. La fel, Valea Oltului i Muntenia se aflau n domeniul de competen al
legatului Moesiei Inferior.
Dup cum am afirmat mai sus, trupele despre care nu avem nici un indiciu c au
participat la operaiuni militare au fost lsate n afara discuiei. n Moesia Superior ar fi
situaia cohortelor: I Flavia Bessorum, care n 120 apare pe teritoriul Macedoniei 25 , fr a ti
sigur cnd anume a avut loc acest transfer; V Hispanorum, care n anul 108 apare n Moesia
Superior 26 , dar care va participa apoi la expediia parthic, dup cum o arat diploma din anul
115 27 ; III Brittonum veterana, care n 115 staiona n Moesia Superior, nefiind trimis n
expediia parthic 28 , dar ale crei tampile s-au gsit la Drobeta, indicnd transport de material
tegular produs de aceast trup, sau participarea unui detaament din aceast trup la construirea
podului ntre cele dou rzboaie 29 . De asemenea, nici despre cohorta I Lusitanorum nu se poate
afirma cu siguran c a participat la rzboaiele dacice 30 ; mai degrab credem c a rmas n
continuare n castrul de la Taliata (Donji Milanovac) 31 .
Despre cohorta I Cilicum s-a afirmat c ar fi participat la rzboaiele dacice, dar nu
deinem nici o dovad direct n acest sens 32 . Similar este cazul cohortei V Hispanorum, trup
care va participa la campania parthic, dup cum o atest diploma militar din 115 33 i o
inscripie de la Berytus, n care apare o vexilaie compus din aceast cohort i cohortele I
Thracum Syriaca i VII Breucorum, pus sub comanda prefectului cohortei I Thracum Syriaca,
M. Sentius Proculus (A 1926, 150; vezi mai jos la cohorta I Thracum Syriaca ntreaga
discuie). Aceast inscripie, asupra crei datri s-a discutat ndelung, se poate data acum exact
n perioada n care, conform noii diplome din 115, aceste cohorte erau translatae in expeditione
Parthica 34 . Dei nu avem dovezi directe ale participrii acestor dou cohorte la rzboaiele
dacice, ne gndim c tocmai prezena lor printre trupele participante la expediia parthic se
poate datora modului n care aceste uniti serviser n rzboaiele dacice. Acelai lucru s-ar
putea astfel afirma i despre cohorta VII Breucorum, care nu a aprut niciodat n diplomele
Daciei, dar care a participat la rzboaiele parthice, conform diplomei din 115 i a inscripiei
discutat puin mai sus.
Oarecum asemntor este i cazul cohortelor I Cisipadensium i IIII Raetorum, ambele
participante la expediia parthic, dar despre care nu deinem informaii directe c ar fi luat parte
24

Menionat de Cassius Dio, fr ndoial identic cu Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius
Longinus (PIR2 P 407), fostul guvernator al Moesiei Superior i al Pannoniei i, cel mai probabil, comes
Traiani n cadrul primei expediii dacice.
25
CIL XVI 67.
26
Fragmentul unei tabella II a unei diplome acordate unui fost pedestra, [...]nus Dolarri f. Sequanus al
acestei cohorte, aflat sub comanda unui anume [Ti.? C]laudius Verax (Eck, Pangerl 2004, 103-115 din
27 iulie 108).
27
Eck, Pangerl 2005.
28
Eck, Pangerl 2005.
29
CIL III 807412 = IDR II 105; Gudea 1997, 84
30
Strobel 1984, 138.
31
Despre acest castru vezi Gudea 1997, 70-72, nr. 13.
32
Matei-Popescu 2004, 199, nr. 17.
33
Eck, Pangerl 2005, 49-67.
34
Eck, Pangerl 2005, 59.

79

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

la rzboaiele dacice. De altfel, niciuna dintre aceste cohorte nu se va mai ntoarce n Moesia
Superior, I Cisipadensium fiind dislocat n Thracia i apoi Moesia Inferior 35 , iar IIII Raetorum
n Cappadocia 36 .
Pentru Moesia Inferior ar fi de amintit situaia alei I Flavia Gaetulorum, care va fi
dislocat n 114 n Pannonia Inferior, probabil pentru a nlocui ala I Flavia Augusta Britannica
milliaria trimis n expediia parthic, dar care se va ntoarce n Moesia Inferior 37 . Nu deinem
nici un indiciu potrivit cruia aceast trup ar fi participat la campaniile dacice. n aceeai
situaie s-ar afla i ala Gallorum Flaviana, care va fi trimis dup 118/ 119 n Moesia Superior,
dac ipoteza prezenei sale pe inscripia de fondare a castrului de la Boroneul Mare, susinut
de P. Holder 38 , nu va fi confirmat. Cohortele IV Gallorum i II Bracaraugustanorum au fost
dislocate n provincia Thracia, nainte de anul 114; cohorta I Raetorum nu mai este menionat
dup anul 92 (putnd fi identic cu omonima din Orient sau Raetia); cohorta VII Galorum a fost
transferat n Syria. Celelate trupe prezente n provincie n timpul lui Traian vor continua s
staioneze aici i n timpul lui Hadrian (vezi tabelul 4). Practic, cu excepia alei I Vespasiana
Dardanorum, al crei prefect a fost decorat n urma rzboiului dacic, fiind astfel siguri de
participarea sa la operaiunile militare, toate celelate trupe care nu apar n provincia Dacia
Inferior dup anul 118/ 119 au fost lsate n afara discuiei. Teoretic vezi cazul acestei din
urm ale ar putea exista posibilitatea s mai existe trupe implicate n conflict i care s fi
revenit la sudul Dunrii, dar n lipsa unor surse sigure nu putem extrapola la nesfrit.
***
Ala I Asturum

39

Aceast unitate este atestat n Moesia nc din timpul mpratului Vespasian, dup cum
pare a indica o inscripie funerar descoperit la Tomis (ISM II 172). Este atestat n Moesia
Inferior n diplomele din anii 99 i 105. A participat la campaniile dacice, prefectul acesteia, P.
Prifernius Paetus Memmius Apollinaris, fiind decorat n timpul primei expediii a mpratului
Traian 40 . A rmas, cel mai probabil n garnizoan la nordul Dunrii, urmnd ca, dup reformele
administrative din vremea lui Hadrian, s fie dislocat n noua provincie Dacia Inferior (atestat
prin diplome militare), avndu-i garnizoana la Hoghiz (IDR III/4 241).
Ala I Claudia nova 41
A participat la rzboaiele dacice, cu aceast ocazie fiind decorat prefectul, M. Gavius
Bassus, dup cum apare ntr-o inscripie de la Efes 42 . Trupa a fost atestat n noua provincie n
diploma de la Porolissum din 2 iulie 110 (CIL XVI 163 = IDR I 3). O inscripie care ar putea
35

Matei-Popescu 2004, 202-203, nr. 18.


Strobel 1984, 142.
37
Matei-Popescu 2004, passim.
38
Holder 2003, 105, n. 104; vezi ntreaga discuie la entea, Matei-Popescu 2004, 267.
39
Spaul 1994, 37-38, nr. 7; Petolescu 2002, 62-63, nr. 3; Matei-Popescu 2004, nr. 1; entea, MateiPopescu 2004, 261-262.
40
CIL IX 4753 = 1350 = ILS 9195 = IPD4 7960 = 432 = IDRE I 112; Pflaum 1960, 166-167 nr. 71 ;
PME, P 107; Holder 1980, 261, E 164; Maxfield 1981, 171
41
Strobel 1984, 110; Spaul 1994, 89-91, nr. 27; entea, Matei-Popescu 2004, 264.
42
A 1972, 573 = IDRE II 376; PME G 8; Holder 1980, 259, E 152. Este atestat i de Plinius Minor, Ep.,
X, 21 (32); 22 (33), n calitate de praefectus orae Ponticae maritimae, dup cum apare i pe inscripie.
36

80

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

data din perioada Traian-Hadrian a fost descoperit la Drobeta, n care apare C. Iulius
Verecundus, veteranus ex decurione 43 .
Se pare c a luat parte i la campania parthic a mpratului Traian, aa cum indic o
inscripie descoperit la Amasea, in Galatia 44 , dar nu apare menionat printre trupele translatae
in expeditione din anul 115 45 . Va reveni ulterior printre trupele din Moesia Superior, fiind
atestat prin diplome militare.
Ala I Vespasiana Dardanorum 46
Este atestat pe teritoriul Moesiei Inferior nc din timpul domniei mpratului
Vespasian (RMD IV 209). Dup reformele din timpul lui Domitian apare n Moesia Inferior,
fiind atestat prin diplome militare pe ntregul parcurs al secolului al II-lea i prin inscripii pn
n secolul al III-lea.
A participat la campaniile dacice, prefectul P. Besius P.f. Quirina tribu Betuinianus C.
Marius Memmius Sabinus fiind decorat n cea de-a doua expediie a mpratului Traian 47 .
Dup terminarea rzboiului revine pe teritoriul Moesiei Inferior, avndu-i garnizoana
la Arrubium (Mcin) 48 .
Ala I Claudia Gallorum Capitoniana 49
Aceast unitate este atestat la jumtatea secolului I pe teritoriul Moesiei, sub numele
de ala Capitoniana 50 . Dup divizarea provinciei este menionat printre trupele Moesiei
Inferior, n diplomele din anii 92, 97.
A participat la rzboaiele dacice, rmnnd apoi, cel mai probabil, pe teritoriul controlat
de Moesia Inferioar la nordul Dunrii (apare n continuare pe diplomele Moesiei Inferior din
anii 105, 111 i 118/ 119). Acest fapt este confirmat de diplomele Daciei Inferioare din anii
urmtori reformelor lui Hadrian, pe care trupa apare. Se pare c a staionat la Boroneul Mare
(jud. Covasna), unde au aprut tampile cu aceast trup 51 . Pn n secolul al III-lea a staionat
tot n Dacia Inferior, cum las s se neleag o inscripie din Mauretania Caesarensis, unde ar
exista posibilitatea s fi fost transferat de Septimius Severus 52 .

43

CIL III 142167 = IDR II 43; Kraft 1951, 145, nr. 237.
44
CIL III 13635, n care apare decurionul L. Sempronius L. f. Scap. Macedo din Altinum (Veneto), Kraft
1951, 145, nr. 239.
45
Eck, Pangerl 2005.
46
Strobel 1984, 110-111; Spaul 1994, 102-103, nr. 33; Matei-Popescu 2004, nr. 2; entea, MateiPopescu, 2004, 265.
47
CIL VIII 9990 = ILS 1352 = IPD4 796 = IDRE II 468; PME, B 21; Pflaum 1960, 108-169, nr. 73;
Holder 1980, 257-258, E 141; Maxfield 1981, 173-176.
48
CIL III 7512 = ISM V 251; ISM V 218.
49
Strobel 1984, 111; Spaul 1994, 80-81, nr. 23; Petolescu 2002, 69-70; Matei-Popescu 2004, 185, nr. 5;
entea, Matei-Popescu 2004, 264.
50
A 1912, 187 (Hrletz, la vrsarea rului Ogosta n Dunre); A 1967, 425, Leskovetz, Variana).
51
IDR III/4 326-327; TIR L 35, 28. O vexillaie a acionat i la Reci, unde s-au gsit tampile: IDR III/4
315; TIR L 35, 61.
52
CIL VIII 8828 = 20633 = ILS 6889.

81

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Ala Gallorum Atectorigiana 53


Este atestat n Moesia Inferior n diplomele din anii 92 i 97. Aceast unitate militar
apare surprinztor printre trupele Daciei Inferior pe acest fragment de diplom militar, datat 17
iulie 122 (Pferdehirt 2004, nr. 20) fiind apoi transferat la sudul Dunrii, n Moesia Inferior
unde apare pe diplomaele din anii 127, 145, 146 i 157. Prezena sa la nordul Dunrii, ne face s
credem c a luat parte i la operaiunile militare din timpul rzboaielor dacice.
Ala Hispanorum 54
Apare n Moesia Inferior n anul 92, apoi n 97. Din aceast perioad ar putea data i o
inscripie de la Utus, unde i-a avut probabil castrul 55 .
A participat la rzboaiele dacice i a rmas pe teritoriul nou cucerit, unde apare prima
dat pe diploma 12 noiembrie 119 56 , copiat dup o constituie imperial acordat trupelor din
Dacia Superior. Editorii acestei diplome au considerat c ar putea fi vorba de fapt de ala I
Hispanorum Campagonum care apare apoi pe diplomele provinciei Dacia Superior. Totui
absena numeralului pe aceast diplom este un indiciu puternic c este vorba cel mai probabil
de trupa aflat aici n discuie (numeralul nu exist niciodat n documentele care atest aceast
unitate n Moesia Inferior i pe diplomele Daciei Inferior, figurnd o singur dat pe inscripia
de refondare a castrului de la Slveni din anul 205 57 ). De altfel, n 119, este drept n martie/
aprilie, aceast trup apare nc printre trupele auxiliare ale provinciei Pannonia Inferior, dup
cum o demonstreaz o diplom militar, publicat relativ recent 58 .
Apare apoi pe diplomele provinciei Dacia Inferior din anii 129, 130, 140 i 146,
avndu-i garnizoana la Slveni, unde este atestat pn n secolul al III-lea 59 .
Ala I Pannoniorum 60
Apare prima dat pe diplomele provinciei Moesia Inferior n anul 92, dei existena
inscripiei descoperite la Tomis, care l atest pe T. Flavius Capito, veteranus ex decurione, care
primise dona militaria din partea mpratului Vespasian 61 , dovedete c aceast unitate se afla
pe teritoriul Moesiei nc din vremea acestuia. Apare apoi pe diplomele provinciei din anii 97,
99, 105 i 111. Probabil c n aceast perioad a staionat la Troesmis 62 , nainte de dislocarea
aici a legiunii V Macedonica.
n chip surprinztor, apare apoi pe o diplom militar pentru provincia Dacia, datat 17
decembrie 113 - 2/ 3 Mai 114. Dac nu este o greeal pentru ala II Pannoniorum (dup cum
53

Matei-Popescu 2004, 183, nr. 4.


Strobel 1984, 111-112; Spaul 1994, 144-146, nr. 49; Lrincz 2001, 20, nr. 12; Petolescu 2002, 71-72;
Matei-Popescu 2004, 188, nr. 8; entea, Matei-Popescu 2004, 268.
55
CIL III 12361 = ILB 122.
56
Eck, MacDonal, Pangerl 2001, 27-36, nr. 1 (vezi discuia de la p. 32); RMD V 351.
57
CIL III 13800 = IDR II 496.
58
Eck, MacDonald, Pangerl 2001, 25-34, nr.1.
59
CIL III 13800 = IDR II 496; IDR II 499; CIL III 1421614 = IDR II 498; IDR II 500; IDR II 510; IDR II
526 a, b.
60
Strobel 1984, 113; Spaul 1994, 167-172, nr. 59; Matei-Popescu 2004, 191, nr. 10; entea, MateiPopescu 2004, 269-270.
61
CIL III 14453 = IPD4 289 = ISM II 170.
62
CIL III 6242 = ISM V 214, igl tampilat.
54

82

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

am susinut ntr-o prim instan 63 ), atunci avem nc o dovad a masivelor mutri de trupe,
probabil n preajma nceperii campaniei parthice 64 . Putem considera, n noile condiii, c a
participat i la operaiunile militare din timpul celor dou expediii dacice.
ncepnd cu anul 125, apare din nou n Moesia Inferior, cu numele schimbat, ala I
Gallorum et Pannoniorum (diplomele din anii 125, 127, 134, 145, 146, 156/ 158), fapt ce indic
o completare a efectivelor cu recrui de origine gallic, cum va fi fost i cazul alei II
Pannoniorum, care apare la un moment dat pe diplomele provinciei Dacia Porolissensis cu
numele de ala II Gallorum et Pannoniorum (vezi tabelul 10).
Ala II Pannoniorum 65
Aceast unitate, atestat n provincia Syria n anul 88 (CIL XVI 35), a fost transferat
de mpratul Domitian pe teritoriul provinciei Moesia Superior, unde este semnalat de
diplomele militare din anii 94, 100 i 103/ 105. B. Lrincz 66 a presupus, pe baza unei singure
inscripii funerare, descoperite Sremska Mitrovica (Sirmium) 67 , c a fost prima dat dislocat pe
teritoriul Pannoniei i apoi al Moesiei Inferior. Noi suntem de prere c, mai degrab, aceast
trup a fost adus de Domitian direct din Syria, cum este i cazul alei Praetoria singularium.
A participat la rzboaiele dacice, ocazie n care s-a fcut remarcat decurionul Ti.
Claudius Maximus, despre a crui carier suntem informai de celebra inscripie de la Grammeni
(Macedonia) 68 . O tampil a acestei uniti a fost descoperit pe insula Sapaja, de lng
posibilul castru de la Banatska Palanka (Translederata) 69 . Despre datarea materialului tegular
descoperit n aceast localitate nu se pot furniza date cronologice, ntruct castrul nu a fost
cercetat arheologic. Trupa (trupele) care ar fi avut garnizoana aici nu poate fi stabilit pe baza
materialului tegular recoltat din zona prezumtivului castru. Avnd n vedere faptul c mai trziu
garnizoana acestei trupe a fost stabilit la Gherla n Dacia Porolissensis 70 , putem presupune c
aceast tampil ar putea data din perioada n care trupa a staionat n Moesia Superior. C.C.
Petolescu presupune c din perioada rzboaielor dacice ar putea data inscripia funerar a
clreului M. Verpidius Silvanus, descoperit la Ostrov i provenind de la Sarmizegetusa 71 .
Dup sfritul rzboaielor apare in diplomele din 109, 110 i 114, pe teritoriul noii provincii.
S-a considerat c a luat parte la campania parthic a lui Traian 72 , dar nu avem informaii
certe n acest sens. Dup formarea provinciei Dacia Porolissensis va face parte din garnizoana
acestei provincii, fiind atestat prin diplome. A ocupat, dup acum am amintit deja, castrul de la
Gherla.

63

Matei-Popescu 2004, 241-242.


Vezi n acest sens diploma pentru trupele auxiliare din Moesia Superior, din 115, cnd o bun parte a
lor sau a efectivelor lor erau translatae in expeditionem Parthicam (Eck, Pangerl 2005).
65
Strobel 1984, 114-115; Spaul 1994, 173-175, nr. 60; Lrincz 2001, 22, nr. 18; Petolescu 2002, 74-76,
nr. 13; entea, Matei-Popescu 2004, 270.
66
Lrincz 2001, 22, nr. 20.
67
CIL III 10223; Holder 1980, 285, nr. 642; Lrincz 2001, 206, nr. 161.
68
IDRE II 363.
69
CIL III 80745b = IDR III/1 5; Gudea 2001, 57-58, nr. 8; Nemeth 2004, 35.
70
Gudea 1997, nr. 97; Petolescu 2002, 75.
71
CIL III 1483 = IDR III/2 460; Petolescu 2002, 75.
72
Strobel 1984, 115.
64

83

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Cohors II Flavia Bessorum 73


Apare pe diplomele provinciei Moesia Inferior din anii 92, 97 i 105. A participat,
probabil, la cele dou rzboaie dacice. Dup reorganizrile teritoriale din timpul mpratului
Hadrian, unitatea este atestat n provincia Dacia Inferior, printr-o serie de diplome militare din
anii 122, 129, 130, 140 i 146 i tampile tegulare, descoperite la Stolniceni (Buridava), Brseti
i Rucr 74 .
Cohors I Bracaraugustanorum equitata 75
Aceast trup este atestat n provincia Moesia Inferior, n anii 92, 99 i 105, fiind
transferat din Dalmatia, pe teritoriul Moesiei, de ctre mpratul Vespasian 76 . A participat la
rzboaiele dacice i va rmne pe teritoriul nou cucerit, unde va fi atestat i dup reorganizrile
din vremea mpratului Hadrian, n provincia Dacia Inferior, prin diplomele militare din anii
122, 130, 140, 146 i 167/ 168. Pe baza tampilelor tegulare, de tipul COH I BRAC, a fost
stabilit c unitatea a staionat n castrul de la Brecu 77 .
Este diferit de cohorta I Bracarorum c.R., care a fost transferat din Mauretania
Tingitana n Moesia Inferior, cel mai probabil la nceputul domniei lui Hadrian (Matei-Popescu
2005).
Cohors I Augusta Nerviana Pacensis milliaria Brittonum 78
Aceast unitate apare pe dou diplome militare ale provinciei Moesia Inferior din anii
105 79 , 111 80 i 116 81 . Cel mai probabil este vorba o singur trup. Este, fr nici un dubiu,
identic cu trupa care apare mai trziu n provincia Dacia Inferior (diplomele militare din anii
119/ 129, 130, 140, 146). Interesant este faptul, c pentru prima dat avem atestat numele
complet i exact al acestei trupe, prin intermediul diplomei din 105. Prezena ei n aceast
provincie are legtur, bineneles, cu ncercarea lui Traian de a ntri garnizoana Moesiei
Inferior dup atacul dacilor i sarmailor din iarna anului 101-102. Va participa, de asemenea i
la campania din anul urmtor mpotriva lui Decebal i la cel de al doilea rzboi dacic. tampila
CORSMB, descoperit la Stolniceni (Buridava), a fost atribuit acestei uniti, ceea ce ar dovedi
c a acionat n imediata apropiere a cartierului general al legatului Moesiei Inferioare, presupus
a fi fost la Buridava pe baza unei tampile de tipul P(edites) S(ingulares). tampila descoperit
la Slveni, de tipul CIB (IDR II 527), aparine cel mai probabil cohortei I Britannica milliaria,
care a fost dislocat mai trziu n Dacia Porolissensis, cantonat la Cei (Samum), unde s-au
descoperit tampilele identice 82 .
73

Strobel 1984, 115; Spaul 2000, 342; Petolescu 2002, 84-85; Matei-Popescu 2004, 192, nr. 11.
IDR II 561-562; 571; 607.
75
Strobel 1984, 123; Spaul 2000, 88-90; Matei-Popescu 2004, 193, nr. 12; Petolescu 2002, 85-86; entea,
Matei-Popescu 2004, 273-274; Matei-Popescu 2005, passim.
76
Pferdehirt 2004, nr. 1.
77
IDR III/4 336-338. Pentru castrul de la Brecu, vezi TIR L 35, p. 25; Gudea 1980, 255-365; Vldescu
1983, 83-85.
78
Strobel 1984, 125; Petolescu 2002, 90; entea, Matei-Popescu 2004, 276-277.
79
Pferdehirt 2004, nr. 10: I Augusta Nerviana Pacensis (milliaria) Brittonum.
80
RMD IV 222: (milliaria) Brittonum.
81
Eck, Pangerl 2006, nr. 3: (milliaria) Brittonum.
82
Isac 2003, 41-43, 240, pl. 2, fig. 7-10.
74

84

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Cohors II Augusta Nerviana Pacensis Brittonum milliaria 83


Aceast trup apare pe o diploma militar din anul 105, copiat dup o constituie
acordat trupelor auxiliare din Moesia Inferior 84 ; este identic cu trupa care apare n Pannonia
Inferior n anul 114 85 i apoi n Dacia Porolossensis n anul 131 (RMD V 378), unde va rmne
pe tot parcursul secolului al II-lea (vezi tabelul cu diplomele militare ale acestei provincii).
Prezena ei n Moesia Inferior este de pus pe seama pregtirilor pentru cea de a doua campanie a
primului rzboi dacic, precum i ntrirea prezenei romane pe teritoriul deja cucerit. Cel mai
probabil, la fel ca sora sa, a fost adus de Traian n Moesia Inferior dup anul 101.
Cohors I Brittonum milliaria 86
Aceast unitate, atestat pe teritoriul Pannoniei n anul 85 (CIL XVI 31), a fost detaat
de Traian, direct din Pannonia, pentru a lua parte la rzboaiele dacice. Prezena ei pe diplomele
copiate dup constituia din 103/ 105, acordat unitilor auxiliare din Moesia Superior 87 ,
precum i imediata ei meniune de pe diploma din 11 August 106 (CIL XVI 160 = IDR I 1),
copiat dup constituia special acordat componenilor ei, prin care li s-a dat cetenia roman
ante emerita stipendia, demonstreaz, fr dubiu, faptul c teritoriul alipit imperiului dup
pacea din anul 102 aparinea, din punct de vedere administrativ i militar, provinciei Moesia
Superior.
Din momentul acordrii ceteniei ante emerita stipendia, numele acestei uniti va
deveni: I Brittonum milliaria Ulpia torquata p.f. c.R. Trupa va staiona pe teritoriul Daciei
(RMD 148; CIL XVI 163 = IDR I 3), apoi Dacia Superior n anul 119 (RMD V 351), fiind
dislocat ulterior pe teritoriul provinciei Dacia Porolissensis, unde este atestat prin mai multe
diplome militare. Ar fi posibil ca igla cu tampila acestei cohorte, descoperit la Dierna, s
dateze din perioada rzboaielor 88 . ntr-o inscripie de la Albintimilium (Italia, Regio IX) este
menionat M. Aemilius Bassus ca praefectus cohortis pr(imae) Antiochensium, apoi tribunus
cohortis pr(imae) Brittonum i n sfrit praefectus alae Moesiacae (Germania Inferior) 89 . n
diploma de la Porolissum din 2 iulie 110, acordat unui fost soldat din cohorta I Brittonum
milliaria Ulpia torquata civium Romanorum, apare acelai personaj.
Cohors I Britannica milliaria c.R. 90
La fel ca unitatea militar discutat mai sus, i aceast unitate este atestat n Pannonia,
n anul 85 (CIL XVI 31), fiind apoi nregistrat printre trupele Moesiei Superior pe constituia
din anii 103/ 105. Cu mai mult vreme n urm, la Brigetio a fost descoperit la tabella II a unei
diplome militare, acordate unui component al acestei trupe, Lucconis Treni f., Dobunnus, aflat

83

Strobel 1984, 125; Spaul 2000, 201; Lrincz 2001, 32, nr. 14; Petolescu 2002, 90-91; entea, MateiPopescu 2004, 277.
84
Pferdehirt 2004, nr. 10.
85
CIL XVI 61; RMD I 87; Lrincz 2001, 32; 81; 111; 158, nr. 14-15; 241, nr. 279 (Alisca).
86
Strobel 1984, 124; Spaul 2000, 195-197; Lrincz 2001, 32, nr. 13; Petolescu 2002, 82-83, nr. 18;
entea, Matei-Popescu 2004, 275.
87
CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13.
88
CIL III 807410 = IDR III/1 52. Vezi ntreaga discuie la Marcu 2004a, 224 nota 64.
89
ILS 9506; Pflaum 1960, nr. 103; PME, A 75; Holder 1980, 257, E 136.
90
Strobel 1984, 123-124; Spaul 2000, 274; Lrincz 2001, 31-32, nr. 12; Petolescu 2002, 86-87, nr. 22;
entea, Matei-Popescu 2004, 264-275.

85

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

sub comanda lui Q. Caecilius Redditus. Diploma dateaz din 12 ianuarie 105 i sunt toate
ansele ca aceasta s fi fost copiat dup constituia datat pn acum 103/ 105.
Dup ncheierea ostilitilor va rmne n noua provincie, fiind atestat de toate
diplomele militare cunoscute pn acum. Apare apoi n Dacia Superior n 119 (RMD V 351) i
n Dacia Porolissensis ncepnd cu anul 123 (vezi tabelele 8, 10); a staionat la Cei (Samum),
dar prezena tampilei CIB la Slveni, interpretat, n ultim instan, ca aparinnd acestei
uniti 91 complic istoria acesteia.
Cohors II Brittonum/ Britannorum milliaria c.R. p.f.

92

Apare n Germania Inferior pe diploma militar din anul 98 93 , fiind apoi transferat n
provincia Moesia Superior, unde apare pentru prima dat pe diploma din 8 mai 100: II
BRITTONVM (MILLIARIA) CR PF 94 . Prezena acestei uniti printre trupele Moesiei Superior
are o legtur direct cu pregtirea primei campanii dacice a mpratului Traian, fapt demonstrat
de prezena acestei uniti printre trupele noii provincii 95 . Este atestat apoi n Dacia Superior,
n anul 119 (RMD V 351), i n Dacia Porolissensis ncepnd cu anul 123 (vezi tabelul 10).
Cohors III Campestris (milliaria) c.R. 96
Aceast unitate a fost dislocat, cel mai probabil, din provincia Pontus et Bithynia (A
1993, 1429 = A 1995, 1425), n Moesia Superior, unde este atestat prima dat n diplomele
din anii 103/ 105 97 . Putem astfel afirma, c a fost dislocat n aceast regiune pentru a lua parte
la expediiile dacice ale lui Traian, avnd n vedere faptul c, dup transformarea acestui
teritoriu n provincie, apare printre trupele auxiliare dislocate aici (vezi tabelele 1, 7).
n anii 132/ 133, apare din nou printre trupele auxiliare din Moesia Superior, fiind
atestat prin diplome aici pn n anul 161 (vezi tabelul 1). n anul 179, apare printre trupele
Daciei Superior (RMD III 123). Se pare c, de fapt, n tot acest timp aceast unitate a staionat
la Drobeta, cel puin pn la nceputul secolului al II-lea, aflndu-se astfel sub jurisdicia
guvernatorului Moesiei Superior. Probabil c reorganizrile administrative din anul 168 au
impus trecerea ei sub autoritatea legatului celor trei Dacii.
Dou inscripii funerare descoperite la Drobeta, atest un centurio, P. Aelius Papirianus
(CIL III 1421610 = IDR II 44) i un miles, beneficiarius tribuni, Licaius Vinentis (CIL III 142168
= IDR II 45). Ambele inscripii se pot data n prima jumtate a secolului al II-lea. Prezena unui
beneficiarius tribuni permite ipoteza c avem de a face cu o cohors milliaria, chiar dac
diplomele militare nu redau niciodat acest aspect.
n secolul al III-lea, n timpul domniei lui Gordian III, este atestat la Porolissum 98 .
Rmne nc neclar relaia acestei cohorte cu numerus Campestrorum, atestat de o inscripie
91

Isac 2003, 41-43, 240, pl. 2, fig. 7-10.


Strobel 1984, 125; Spaul 2000, 198; entea, Matei-Popescu 2004, 275-276; Matei-Popescu, entea
2006a.
93
RMD IV 216; Matei-Popescu, entea 2006a, tabelul I.
94
CIL XVI 46.
95
RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 226; Strobel 1984, 125; MateiPopescu, entea 2006a.
96
Speidel 1976, 343-345; Strobel 1984, 126; Spaul 2000, 30-31; entea, Matei-Popescu 2004, 278.
97
CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13.
98
A 2001, 1707 = ILD 683.
92

86

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

descoperit la Petreti de Jos (CIL III 1607), chiar dac M.P. Speidel a considerat c este vorba
de aceeai unitate 99 .
Cohors I Flavia Commagenorum 100
Prezena acestei trupe pe diploma de la Calatoi sugereaz o recrutare mai timpurie,
nainte de nceputul domniei lui Vespasian. De altfel, n prima atestare epigrafic de pe teritoriul
Moesiei, o inscripie funerar descoperit la Tomis 101 , trupa apare fr numele de Flavia. Cu
toate acestea, nu se poate merge prea departe n aceast direcie, ntruct, dup cum bine se tie,
recrutarea de noi unitti militare implica i detaarea de ofieri i subofieri cu experien, din
alte cohorte; este apoi succesiv atestat n anii 97 i 105; a participat la rzboaiele dacice i a
rmas dup reformele lui Hadrian pe teritoriul provinciei Dacia Inferior.
Este cohorta care a lsat cele mai multe urme ale prezenei sale la nordul Dunrii; n
perioada 106-117/ 118, aceasta a ocupat castrul de la Drajna de Sus 102 , tampile aprnd,
deasemenea, la Trgor i la Voineti 103 . Prezena unui numr att de mare de material tegular al
acestei cohorte indic i implicarea ei n construirea altor fortificaii romane din aceast zon,
dar nu neaprat o prezen efectiv. Dei, dup cum arat i cazul cohortei I Hispanorum
veterana, mobilitatea i flexibilitatea unei cohorte auxiliare era foarte mare.
Dup prsirea Munteniei, aceast trup atestat prin diplome militare pe teritoriul
provinciei Dacia Inferior 104 , apare pe cursul superior al Oltului, la Romula, Slveni.i
Enoeti 105 .
Cohors II Flavia Commagenorum sagittariorum equitata 106
Aceast unitate apare pe diplomele Moesiei Superior ncepnd cu anul 94 (CIL XVI 39;
RMD V 335), fiind probabil recrutat n acelai timp cu I Flavia Commagenorum i trimis n
Moesia.
A participat la expediiile dacice ale lui Traian, fiind apoi atestat printre trupele noii
provincii (vezi tabelul 7). Dup reformele administrative din anii 118/ 119, va face parte dintre
trupele auxiliare din Dacia Superior. Prima atestare dateaz din 14 aprilie 123, o diplom
militar copiat dup o constituie imperial acordat soldailor din aceast cohort, din
formaiunea de Pedites singulares Britanniciani, din ala I Brittonum c.R..i cohorta II Gallorum
Macedonica, care fuseser deja transferate pe teritoriul noii provincii, Dacia Porolissensis.

99

Speidel 1976, 346-347.


Strobel 1984, 127; Spaul 2000, 403; Petolescu 2002, 95-96; Matei-Popescu 2004, 204, nr. 20; entea,
Matei-Popescu 2004, 279-280.
101
ISM II 176, M. Iunius Tertullus, veteranus cohortis I Commagenorum, inscripia fiind riddicat de
Mitridates, miles cohortis eiusdem. Avnd n vedere numele i lipsa ceteniei romane a acestuia din
urm, putem considera c face parte, cel mai probabil, din primele generaii de recrui.
102
CIL III 12530 = IDR II 603; Zahariade, Dvorski 1997, 23 i passim = A 1997, 1323.
103
Bdescu 1981, 291-292; Petolescu 1986, 511; Petolescu 2002, 96.
104
Diplome militare din anii 130 (Wei 1997, 243-246, nr. 8); 140 (IDR I 13 = RMD 39); 146 (Petolescu
2001, 69-70.
105
IDR II 382 (Romula); Tudor 1978, 98-99; 194; IDR II 528 (Slveni); CIL II 807414d = IDR II 551
(Acidava Enoeti); Tudor 1978, 258; Vldescu, Poenaru-Bordea 1978, 137-142.
106
Strobel 1984, 128; Spaul 2000, 404-405; Petolescu 2002, 97-99 nr. 31; entea, Matei-Popescu 2004,
280.
100

87

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Diploma.a fost acordat lui Zacca, Pallaei f., Syrus, aflat sub comanda lui Ulpius Victor 107 .
Acesta fusese recrutat cel mai trziu n anul 98, originea sa indicnd preocuparea autoritilor
romane de a completa efectivele unor cohorte de arcai cu recrui provenind din aceeai zon i
avnd cel mai probabil aceleai abiliti.
Staionarea trupei n castrul de la Micia a putut fi argumentat pe baze epigrafice pentru
aproape ntreaga durat a existenei provinciei, mai puin pentru primele dou decenii ale
secolului al II-lea. Cea mai timpurie atestare epigrafic dateaz din timpul lui Hadrian 108 .
Inscripii onorifice i votive atest staionarea constant a trupei la Micia pn ctre jumtatea
secolului III d.Chr. 109 . n urma cercetrilor arheologice din castru i aezarea civil au fost
identificate patru tipuri de tampile tegulare 110 . n afara evidenelor epigrafice de la Micia, mai
recent au fost identificate tampile ale acestei trupe la Cladova, aproximativ 100 km n aval de
castrul de la Micia 111 . Nu au putut fi precizate elemente privind datarea acestor tampile, fapt
care nu ar exclude, potrivit lui Eduard Nemeth, dislocarea unor vexilaii din aceast trup pe
cursul Mureului inferior n timpul lui Traian 112 .
Se pare, ns, c a aceast unitate a staionat la Micia nc din timpul lui Traian, avnd
n vedere faptul c n acest moment am putea data mai exact altarul dedicat de prefectul unitii,
M. Arruntius Agrippinus, lui Iupiter Turmasgades 113 . Este foarte posibil ca acest personaj s fi
ajuns n 118 prefect al deertului oriental, n Egipt (praefectus Montis Berenicidis), dup cum
apare pe un ostrakon, n limba greac, descoperit la Krokodilo 114 . Aceast funcie putea fi atins
dup efectuarea celor trei miliii ecvestre i consta n controlul drumurilor i al carierelor de
piatr din aceast zon a Egiptului 115 . Astfel, comanda unei cohorte quingenaria, fiind prima
dintre miliiile ecvestre, misiunea lui Agrippinus la Micia ar putea fi datat n primii ani ai
provinciei.
Cohors I Cretum sagittariorum 116
Aceast cohort de arcai a fost recrutat din insula Creta, aparnd pe diplomele
Moesiei Superior ncepnd cu anul 94, fiind apoi atestat i n anii 96 i 100 (vezi tabelul 1).
Este, ns, atestat pe teritoriul Moesiei nc din vremea lui Vespasian, dup cum indic
prezena ei pe o diplom militar din anul 78 (RMD V 325).

107

Pferdehirt 2004, nr. 22.


CIL III 1371-4 = IDR III/3, 51-3, 45; A 1903 66 = Daicoviciu 1930, 35 nr. 1 = IDR III/3 46; CIL III
1343 = A 1978, 705; IDR III/3 77.
109
CIL III 1372 = IDR III/3 52.
110
Petolescu 1986, 350, nr. 341, consider confuz i incomplet publicarea lor n IDR III/3 197 unde
sunt menionate trei tipuri. Lectura primelor dou tipuri a pus unele probleme, ceea ce a determinat n
literatura de specialitate polemici destul de consistente.
111
Hgel 1996, 74, II-1. a-c.
112
Nemeth 2005, 43.
113
IDR III/3 138.
114
Cuvigny 2005, 135-154, nr. 87, cu un comentariu privind cariera acestui personaj la p. 138-139.
115
Vezi cariera lui M. Artorius M. f. Pal. Priscillus Vicasius Sabidianus pstrat pe o inscripie de la
Puteoli (CIL VI 32929 = ILS 2700) din vremea lui Traian, care dup ce a fost pe rnd: praefectus
cohortis XV Voluntariorum c. R. (Germania inferior), tribunus legionis VII Claudiae p. f. (Moesia
Superior), praefectus alae I Pannoniorum (Africa sau Moesia Inferior), devine praefectus montis
Berenicidis; Pflaum 1960, 185-186, nr. 88; PME, A 168; Holder 1980, 157, E 139.
116
Strobel 1984, 128; Spaul 2000, 385; Petolescu 2002, 100, nr. 32; entea, Matei-Popescu 2004, 280.
108

88

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Participarea acestei trupe la expediiile dacice s-a rezumat probabil doar la construirea
podului de la Drobeta i supravegherea acestei zone. Material tegular marcat cu tampila acestei
trupe a descoperit n spturile arheologice din jurul pilelor podului i din castru. Alte
exemplare au fost identificate n cadrul unor monumente aparinnd unor epoci istorice mai
recente din zona respectiv 117 . Apare pe diplomele noii provincii, n 110 i 114 (diplom
acordat chiar unui pedestra al acestei cohorte) 118 . tampila tegular de la Stara Palanka (foarte
aproape de Banatska Palanka, Translederata) nu a fost descoperit n cursul unor cercetri
arheologice 119 . Probabil n timpul reorganizrilor administrative din vremea lui Hadrian cohorta
va face parte din efectivele Moesiei Superior, fiind atestat ncepnd cu anul 132/ 133 120 . Este
posibil ca trupa s nu fi prsit castrul de la Translederata care s-a aflat sub autoritatea legatului
Daciei, iar odat cu crearea provinciei Dacia Superior acesta ar fi putut reveni, mpreun cu tot
malul nordic al fluviului, sub jurisdicia guvernatorului Moesiei Superior.
Cohors IV Cy pria c.R. 121
Cohorta apare pentru prima dat pe teritoriul Moesiei Superior, pe diplomele din anii
103/ 105 122 . Cel mai probabil ea este identic cu trupa atestat pe o inscripie descoperit la
Sinope, provincia Pontus et Bithynia, care l amintete pe M. Blossius M. f. Ter., miles cohortis
Cypriae, centuria Bassi 123 . A fost dislocat n Moesia Superior sau, mai degrab, direct pe
teritoriul de la nord de Dunre pentru a lua parte la a doua expediie dacic a lui Traian.
Dup ncheierea ostilitilor cohorta a rmas printre trupele noii provincii, dup cum o
demonstreaz evidena diplomelor militare (vezi tabelul 7); a staionat apoi pe teritoriul
provinciei Dacia Superior 124 , ocupnd castrul de la Bumbeti, unde au fost descoperite mai
multe tampile tegulare (IDR II 179 a-d). Cndva, dup jumtatea secolului al II-lea a fost
mutat din aceast provincie, fiind cel mai probabil retrimis n zona provinciei Pontus et
Bithynia 125 .

117

CIL III 1703,2 = IDR II 103.


CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 226.
119
IDR III/1 6. n opinia lui C.C. Petolescu, tampila tegular ar data n timpul rzboaielor dacice
(Petolescu 2002, 100, nr. 32).
120
RMD IV 247; entea, Matei-Popescu 2004, 280.
121
Strobel 1984, 129; Speidel 1985; Spaul 2000, 389; Petolescu 2002, 100 nr. 32.
122
CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13.
123
IK 64, 122; Speidel 1985, 99. Publicarea acestei inscripii a scos la lumin i meniunea acestei cohorte
pe dou inscripii, cunoscut de mai mult vreme, descoperite la Kerch (Panticapeum), n peninsula
Crimea (regatul Bosporan); vezi IGR I 896 = ILS 9161 = CIRB 691; IOSPE II 293 = IGR I 895 = ILS
8874 = CIRB 726; Speidel 1985, 98-99.
124
Nu este atestat de diplome militare, dar trebuie menionat c ntre 119 i 136/ 138 nu avem diplome
pentru trupele auxiliare din Dacia Superior, cu excepia celor din 120 i 126, acordate arcailor
palmireni.
125
Pontus et Bithynia ? (IK 64, 122); 103/105 - Moesia Superior (CIL XVI 54; RGZM 13); Dacia (RMD
III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2); Dacia Superior (tampile la Bumbeti, IDR II 179 a-d). tampilele
tegulare au fost identificate n castrul Bumbeti-Gar i n terme (CIL III 14216 = IDR II 179);
Petolescu 2002, 102.
118

89

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Cohors II Gallorum 126


Pe teritoriul provinciei Moesia Inferior aceast trup este atestat de diplomele din anii
92 97, 105 i (111)112/ 114.
A participat, probabil, la rzboaiele dacice, rmnnd pe teritoriul cucerit. Dup
reorganizrile din vremea lui Hadrian, cohorta este atestat n provincia Dacia Inferior, fr a se
putea stabili cu precizie locul unde i-a avut garnizoana.
Cohors II Gallorum Macedonica 127
Aceast unitate apare pe diplomele provinciei Moesia Superior n anii 94 i 100 (vezi
tabelul 1) i a participat la rzboaiele dacice, rmnnd apoi printre trupele noii provincii (vezi
tabelul 7). Pe data de 14 aprilie 123 este atestat n provincia Dacia Porolissensis, fcnd parte
alturi de ala I Brittonum c.R., dintre cele dou trupe care fuseser.transferate n aceast
provincie 128 . Cndva nainte de jumtatea secolului al II-lea, dac nu chiar ncepnd cu anul
132/ 133 (dac admitem prezena acestei trupe pe o diplom militar) 129 , apare din nou printre
trupele provinciei Moesia Superior.
Cohors III Gallorum 130
Aceast cohort a fost transferat din provincia Germania Superior nainte de anul 82 n
provincia Moesia, dup cum apare pe o diplom militar datnd din acest an, copiat dup o
constituie imperial acordat soldailor din unitile auxiliare ale primei provincii, la care sunt
adugate ala Claudia nova i cohortele III Gallorum i V Hispanorum, care se aflau n acel
moment n Moesia (CIL XVI 26). Totui, trupa se afla mai de mult n Moesia, dup cum o
demonstreaz diplomele acestei provincii din anii 75 (RMD I 2) i 78 (CIL XVI 22; RMD IV
208). Ultima atestare n Germania Superior (n afara diplomei din 82) dateaz din anul 74 (CIL
XVI 20), astfel nct putem considera c aceast cohort a fost transferat, imediat dup aceea
n provincia Moesia. Prezena pe diploma din 82 se poate explica prin lsarea la vatr a unor
soldai recrutai n momentul staionrii din Germania Superior i care nu fuseser trecui pe
vreuna din constituiile trupelor din Moesia.
Trupa apare n Moesia Inferior n anii 92, 99, 105, (111) 112/ 114 (vezi tabelul 4). A
participat la rzboaiele dacice i a rmas, cel mai probabil, pe teritoriul nou cucerit. Dup
reorganizrile teritoriale din vremea lui Hadrian, cohorta va fi atestat pe teritoriul provinciei
Dacia Inferior prin mai multe diplome militare (vezi tabelul 9) i prin inscripii care indic
faptul c a staionat, o vreme, la Ionetii Govorii 131 i apoi, la Hoghiz 132 .

126

Strobel 1984, 130; Spaul 2000, 157-158; Petolescu 2002, 104-105 nr. 38; Matei-Popescu 2004, 205,
nr. 21; entea, Matei-Popescu 2004, 282.
127
Strobel 1984, 130; Spaul 2000, 160; Petolescu 2002, 135, nr. 39.
128
Pferdehirt 2004, nr. 22.
129
RMD IV 247; Holder 2003, 132.
130
Strobel 1984, 130; Spaul 2000, 161-162; Petolescu 2002, 106-107 nr. 41; Matei-Popescu 2004, 207,
nr. 22; entea, Matei-Popescu 2004, 283.
131
IDR II 555; Vldescu 1983, 38 (Pons Aluti i tampila descoperit la Boroneul Mare, IDR III/4 330).
132
A 1944, 42 = IDR III/4 231; CIL III 955 = 7721 = IDR III/4 235.

90

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Cohors V Gallorum 133


Aceast trup apare pe diplomele provinciei Moesia Superior din anii 94 i 100 (vezi
tabelul 1). A participat apoi la rzboaiele dacice, rmnnd printre trupele noii provincii (RMD
148; CIL XVI 163 = IDR I 3) fiind apoi atestat pe diploma din 119 printre trupele din Dacia
Superior (RMD V 351). n aceast perioad a fost lsat la vatr, probabil, P. Aelius Diophantus
(sigur n timpul domniei lui Hadrian), care este menionat mai trziu pe o inscripie de la
Drobeta ca veteran, murind la venerabil vrst de 86 de ani 134 . Este apoi nregistrat printre
trupele provinciei Moesia Superior pentru prima dat n anul 132/ 133 ([V Gallorum] et
Pannoniorum), fiind identic cu trupa care staionase n Dacia 135 .
Pe o diplom fragmentar din 125/126 apare o cohort V GA[ll(orum)], probabil
cohorta discutat aici 136 . Din pcate este extrem de dificil de argumentat dac aceast diplom
este o copie dup o constituie acordat trupelor din Dacia Superior, sau celor din Moesia
Superior. De curnd, a fost publicat o diplom fragmentar pentru provincia Moesia Superior,
din 125/ 126, n care aceast cohort nu apare 137 . Din Dacia Superior cunoatem, n anul 126
(IDR I 8, 9), doar constituia prin care s-a acordat cetenia roman arcailor palmireni
(Palmyreni sagittarii ex Syria), fiind posibil s fi existat i o alt constituie acordat i
soldailor din alte trupe care serviser deja 25 de ani sau mai muli. n acelai timp, diploma
recent publicat pentru Moesia Superior nu nregistreaz toate trupele din provincie, fiind
posibil s mai fi existat o alt constituie.
Apare n continuare printre trupele Moesiei Superior n diplomele din anii 151, 157, 160
(doar V Gallorum) i 161. n anul 179, unitatea apare printre trupele Daciei Superior n diploma
descoperit la Drobeta (RMD III 123), tot cu numele de V Gallorum, la fel cum este nregistrat
i pe diploma din 160.
Trupa a staionat n castrul de la Pojejena 138 , fortificaie pe care se pare c nu a
prsit-o cel puin pn ctre finalul secolului II d.Chr. Castrul fcea parte dintr-o zona care s-a
aflat n vremea lui Traian sub autoritatea legatului Daciei, fiind trecut dup 119 sub autoritatea
legatului Moesiei Superior, pentru ca n urma reorganizrilor administrative din timpul lui
Marcus Aurelius s fie pus sub autoritatea legatului celor trei Dacii.
Aceast unitate este cu siguran diferit de omonima care apare n Pannonia i apoi
Pannonia Inferior 139 , avnd n vedere faptul c dou trupe cu nume identice apar pe dou
diplome din 2 iulie 110, una pentru trupele auxiliare din Dacia, descoperit la Porolissum (CIL
XVI 163 = IDR I 3) i una pentru trupele auxiliare din Pannonia Inferior, descoperit la Tokod
133

Strobel 1984, 131; Spaul 2000, 170; Petolescu 2002, 107-109, nr. 42; entea, Matei-Popescu 2004,
283-284.
134
CIL III 142164 = IDR II 46.
135
RMD IV 247; entea, Matei-Popescu 2004, 284.
136
Eck, MacDonald, Pangerl 2001, 36-38, nr. 3 = RMD V 367.
137
Eck, Pangerl 2006, nr. 4.
138
La Pojejena sunt atestai doi prefecti ai acestei trupe: Q. Vibius Domatus (A 1963, 165 = IDR III/1 10
datare incert) i Q. Petronius Novatus (A 1972, 490 = IDR III/1 11; PME, P 26). n cursul
cercetrilor arheologice din castru au fost descoperite patru tipuri de tampile tegulare aparinnd
acestei trupe (Gudea 1997, 60 nr. 10, Z 15-18), ns la publicarea acestora nu a fost precizat poziia
stratigrafic a acestora astfel nct nu se poate stabili n cre faz constructive a castrului au fost
utilizate (vezi Nemeth 2005, 42 i 93-94, nr. 3)
139
entea, Matei-Popescu 2004, 284, cu ntreaga discuie. Despre trupa din Pannonia vezi Lrincz 2001,
34-35, nr. 22.

91

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

(CIL XVI 164). Dup cum se tie pe cele dou diplome apar trei trupe (ala I Flavia Augusta
Britannica milliaria, cohortes I Montanorum, V Gallorum) despre care s-a considerat c au fost
nregistrate n acelai timp, ca urmare a participrii lor la rzboaiele dacice, i ntre trupele
Daciei i cele ale Pannoniei Inferior 140 . O privire atent arat ns faptul c este vorba de trupe
diferite 141 . ntr-adevr, cele dou cohorte V Gallorum apar identic pe cele dou diplome: V
GALLOR, dar dac admitem c cele dou ale Britannicae sunt diferite, cohortele I Thracum.c.R.
(cea din Pannonia Inferior fiind i pia fidelis) i sunt elemente clare care s permit identificarea
a cel puin dou cohorte I Montanorum (vezi mai jos), nimic nu ne mpiedic s considerm c
cele dou trupe omonime sunt diferite i au, n consecin, istorii diferite. Trebuie amintit faptul
c ncepnd cu anul 122 o cohort V Gallorum apare printre trupele auxiliare din Britannia 142 , n
timp ce o alt cohort V Gallorum (et Pannoniorum) a staionat n Moesia Superior i Dacia
Superior.
Cohors I Hispanorum equitata veterana 143
A staionat n cursul secolului I d.Chr. n Dalmatia, de unde este dislocat, probabil n
anul 86 d.Chr. pe teritoriul Moesiei 144 . n momentul n care a fost recrutat sub mpraii din
dinastia Flaviilor o alt cohort I Hispanorum, motiv pentru care trupa mai veche a fost
denumit veterana. A staionat o vreme la Stobi, dup cum apare pe pridianum-ul acestei
cohorte 145 , poate nainte de dislocarea n Moesia. Este apoi atestat n Moesia Inferior prin
diplomele militare din anii 97, 99 i 105 precum i de acelai pridianum, datat ntre 105-106 146 .
Din perioada n care a staionat pe teritoriul provinciei Moesia Inferior, avem informaii
despre activitatea acestei cohorte i la nordul Dunrii. Astfel n pridianum, pe col. II, la
rndurile 27-30, apare urmtoarea notaie: Pirob[o]ridavae in praesidio / Buridavae in
vexilla[t]ione / trans Danuvium in expeditionem in is sesq.[...] / eq. XXIII ped II [...]. Toate
aceste informaii sunt trecute sub meniunea: ex eis apsentes (col. II, r. 17) i, mai mult dect
att, c acetia sunt intra provinciam. Adic, aceast unitate i avea nc castrul la sudul
Dunrii, dar c activitatea acestora se desfura la nordul Dunrii, dar n interiorul provinciei.
Informaiile care rezult de aici sunt de o valoare excepional pentru cunoaterea
modului n care aceast cohort a participat la rzboaiele dacice ale mpratului Traian.
Extrapolnd, se pot trage concluzii pertinente privind modul n care toate trupele auxiliare ale
acestei provincii, care au luat parte la operaiuni militare peste Dunre, au acionat n aceste
condiii similare.
140

n ultim instan Petolescu 2002, 66-67, discutnd despre ala menionat.


Matei-Popescu, entea 2006a.
142
CIL XVI 69; Jarrett 1994, 61, nr. 30.
143
Apare pe papirul Hunt, datat 105-106, Fink 1971, 217-227. Vezi Strobel 1984, 132-134; Spaul 2000,
109-111; Petolescu 2002, Matei-Popescu 2004, nr. 26; entea, Matei-Popescu 2004, 284-285
144
Avea, cel mai probabil, garnizoana, la Doboj, cf. CIL III 14619. Pentru momentul dislocrii legiunii
IV Flavia Felix, vezi Strobel 1989, 45; 70-71, n. 11.
145
Fink 1971, nr. 63, col. I, r. 24 (pridianum coh(ortis) I Hisp(anorum) veter(anae) d(...?) Stobis).
Singura problem de lectur este acel D, interpretat numeral i atunci ar fi quingenaria, totui conform
observaiilor lui Gilliam 1962, 750-751, mai degrab am putea ntregi: d(egentis) Stobis, cu sensul de a
staiona acolo, de a i avea castra hiberna (vezi Fink 1971, nr. 64, col. I, 1-4: Pridianum coh(ortis) I
Aug(ustae) pr(aetoriae) Lus(itanorum) eq. / mensis Augusti Silvano et Augurino cos (156) / quae
hibernatur Contrapollo/nospoli maiore Thebaidis ex...).
146
Fink 1971, 217-227; col. I, r. 30-35; col. II, r. 1-44; Syme 1971, 122-134. Pentru datarea n septembrie
105, vezi Gilliam 1962, 749-750.
141

92

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Identificarea celor dou puncte a generat numeroase discuii, dac Buridava este
aproape sigur de identificat la Stolniceni pe Olt 147 . Piroboridava a fost identificat fie cu
fortificaia de la Poiana 148 , fie chiar cu Barboi 149 . Fr a se aduce ns argumente decisive,
pentru un caz sau pentru altul, majoritatea cercettorilor au acceptat faptul c ar fi fost
Stolniceni i Poiana 150 . Oricum, ambele puncte se aflau n acel moment, conform papirului,
intra provinciam, adic aparineau din punct de vedere administrativ provinciei Moesia
Inferior 151 .
Odat cu reorganizrile din timpul domniei mpratului Hadrian, aceast cohort va face
parte din armata Daciei Inferioare, dup cum atest mai multe diplome militare (vezi tabelul 9)
i i va avea garnizoana la Brecu 152 .
Cohors I Hispanorum p.f. 153
Apare pe diplomele din anii 98 154 i 101 155 , n Germania Inferior 156 , fiind apoi prezent
pe cele dou diplome, copii dup aceeai constituie imperial din 103/ 105, acordat trupelor
auxiliare din Moesia Superior, sub forma: I HISPANO[...] 157 . A participat la expediiile dacice
ale lui Traian, fiind listat pe diplomele Daciei din 17 februarie 110 i din 2 iulie 110 sub forma:
I HISPANOR PF (CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3) i din 3/ 4 mai 114 sub
forma: I HISPANORVM 158 . Dup reorganizrile de la nceputul domniei lui Hadrian, apare
printre trupele provinciei Dacia Porolissensis.
Cohors I Flavia Hispanorum milliaria 159
Apare printre trupele Moesiei Superior pe diplomele din anii 94, 96 i 100. A participat
la rzboaiele dacice, fiind una din trupele care s-a distins n mod deosebit n cadrul operaiunilor
militare, primind apoi supranumele Ulpia i cetenia n grup pentru soldaii si. A construit
unul din primele drumuri ale provinciei de la Potaissa la Napoca, dup cum apare pe miliarul de
la Aiton, datnd din 107/ 108, n care apare prima dat cu noul nume 160 . Apare i n diplomele

147

Buridava, atestat apoi i de Tabula Peutingeriana, TIR L 35, p. 68-69; Tudor 1971, 214-217; 31 i
34; Vldescu 1983, 43.
148
TIR L 35, p. 58.
149
TIR L 35, p. 25.
150
Strobel 1984, 134; Petolescu 2002, 109.
151
Col. II, r. 24-25, toate informaiile de sub aceast meniune, pn la sfritul fragmentului (Fink 1971,
nr. 63).
152
CIL III 807417.
153
Strobel 1984, 132; Spaul 2000, 109-111; Petolescu 2002, 111, nr. 44; entea, Matei-Popescu 2004,
285.
154
RMD IV 216.
155
Pferdehirt 2004, nr. 9. Vezi Matei-Popescu, entea 2006a, tabelul I.
156
De aici i epitetul de pia fidelis, acordat ntregii armate din aceast provincie dup nfrngerea
rebeliunii lui L. Antonius Saturninus, guvernatorul Germaniei Superior, din ianuarie 89.
157
CIL XVI 54, unde aprea doar: I H[] i Pferdehirt 2004, 38, nr. 13.
158
RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16.
159
Strobel 1984, 134; Spaul 2000, 109-111; Petolescu 2002, 111-112, nr. 45; entea, Matei-Popescu
2004, 285.
160
CIL III 1627.

93

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

provinciei Dacia cu acest nume 161 , fiind atestat apoi printre trupele provinciei Dacia
Porolissensis (vezi tabelul 10).
Cohors II Hispanorum (scutata Cy renaica) 162
Aceast unitate este atestat n provincia Moesia Superior de diplomele militare din
anul 99 ? (RMD I 7) i, cu siguran, din anul 100 (CIL XVI 46). A participat la operaiunile
militare n zona sud-vestic a Daciei, printre atestrile epigrafice figurnd o interesant tampil
tegular descoperit la Banatska Palanka (Translederata) 163 i o inscripie din anul 108 dedicat
lui Mars Ultor de la Vre 164 . Crmizi tampilate ale acestei uniti au fost descoperite n
podul de la Drobeta 165 . Apare apoi printre trupele noii provincii n diplomele din 109 i 110 i
pe diploma datat decembrie 113/ mai 114. S-a presupus c a participat la rzboaiele parthice 166 ,
dar prezena ei pe diploma din 114 pare a infirma acest lucru, n cazul cohortei I Montanorum,
prezena acestei trupe pe diploma din 114 nu exclude ab initio posibilitatea s fi participat la
rzboiul parthic. La fel de neclar rmne i prezena epitetului de Cyrenaica, prezent pentru
prima dat pe diploma din anul 151 pentru Dacia Porolissensis (RMD V 404).
Cohors I Montanorum c.R. 167
Istoria celor dou cohorte I Montanorum (ele apar mpreun pe o diplom militar a
provinciei Pannonia din anul 85, CIL XVI 31: I ET I MONTANORVM) este destul de neclar i
este greu de stabilit care dintre cele dou cohorte cunoscute a fost dislocat pe teritoriul Moesiei
Superior. Aceast cohort I Montanorum trebuie s fi fost cea atestat n Noricum, aprnd apoi
pentru o scurt perioad n Pannonia, pentru a participa la bellum Suebicum al lui Nerva. Este
apoi atestat n Moesia Superior (vezi diplomele militare din anii 96, 100 i 103/ 105) unde a
construit fortificaia de la Novae (ezava) 168 . De la sfritul domniei lui Domitian sau de la
nceputul domniei lui Traian, ar putea data i inscripia funerar descoperit la Ravna (Timacum
Minus), ridicat pentru Ti. Claudius Ti. f. Quir. Mercurialis, praefectus cohortis I Montanorum 169 . A participat la rzboaiele dacice fiind atestat n provincia nou creat n diplomele
din anii 109, 110 i 114 (vezi tabelul 7). n acelai timp omonima sa era prezent pe diplomele
din Pannonia n anul 102 (CIL XVI 47), apoi n Pannonia Inferior n diplomele din anii 110 i
114 170 . Argumentul c cele dou uniti sunt diferite este dat de listarea acesteia printre trupele

161

CIL XVI 57 = IDR I 2; RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16, dar fr Ulpia pe CIL XVI 163 = IDR
I 3.
162
Strobel 1984, 135; Spaul 2000, 129-130; Petolescu 2002, 113, nr. 46; entea, Matei-Popescu 2004,
286.
163
CIL III 8074,20 = IDR III/1, 7a; Gudea 1997, 57-58, nr. 8; Nemeth 2005, 36. Despre datarea
materialului tegular descoperit n aceast localitate nu se pot furniza date cronologice ntruct castrul nu
a fost cercetat arheologic - vide supra discuia de la ala II Pannoniorum.
164
CIL III 6273 = IDR III/1 106; Gudea1997, 28, nr. 10; Nemeth 2005, 36-37.
165
CIL III 17031 = IDR II 104.
166
Petolescu 2002, 113, nr. 46.
167
Strobel 1984, 140; Spaul 2000, 294-295; Lrincz 2001, 39-40, nr. 36; Petolescu 2002, 117-118, nr. 51;
entea, Matei-Popescu 2004, 289.
168
entea, Matei-Popescu 2004, 289.
169
IMS III/2 36. Nu excludem ns ca inscripia s fi fost mai timpurie.
170
CIL XVI 164; CIL XVI 61; RMD IV 228; Lrincz 2001, 81-82.

94

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

care au luat parte la expediia parthic, dup cum indic noua diplom din 115 171 . Dup aceast
expediie a fost din nou prezent printre trupele din Moesia Superior ncepnd cu anul 132/ 133
(RMD IV 247). Pentru ca situaia s se complice i mai mult o cohort omonim apare n Syria
Palaestina n 139 i 160 172 . W. Eck i A. Pangerl consider c, dup participarea unitii din
Moesia Superior la rzboiul parthic, ar fi fost posibil ca o parte a acesteia s fi rmas n Orient
formnd alturi de noi recrui o cohort ntreag 173 .
Cohors II Flavia Numidarum 174
Pn nu demult, singura atestare a acestei trupe la sudul Dunrii era o inscripie, n
limba greac, descoperit la ipka 175 , i de aceea nu putea fi atribuit cu siguran trupelor
auxiliare din Thracia sau Moesia Inferior. Publicarea recent a unei diplome militare din anul
116, pentru provincia Moesia Inferior 176 , a clarificat situaia acestei cohorte. A staionat, cel
puin ncepnd cu domnia lui Traian, n aceast provincie. Atestarea ei ulterioar printre trupele
auxiliare ale provinciei Dacia Inferior, ne face s credem c a participat la rzboaiele dacice i a
continuat apoi s staioneze la nordul Dunrii. A ocupat, cel mai probabil, castrul de la
Feldioara.
Cohors I Pannoniorum veterana p.f. 177
Apare pe diplomele din 98 i 101 178 , n Germania Inferior, fiind apoi dislocat n
Moesia Superior, unde figureaz prima dat pe cele dou diplome, copii dup aceeai constituie
imperial din anii 103/ 105 179 . Dup sfritul rzboiului dacic apare n garnizoana Daciei, fiind
atestat de diplomele din 14 octombrie 109 180 i 2 iulie 110 181 , pentru a fi apoi retrimis n
Moesia Superior, poate nc din timpul lui Traian, probabil dup 110, numele ei fiind restituit
ipotetic pe diplomele din anii 115 i 132/ 133 182 , dar prezent sigur ncepnd cu anul 150/
151 183 .

171

Eck, Pangerl 2005, passim.


CIL XVI 87; RMD 173.
173
Eck, Pangerl 2005, 59.
174
Strobel 1984, 141; Spaul 2000, 474; Petolescu 2002, 118; entea, Matei-Popescu 2004, 290.
175
IGB III2 1741bis = A 1965, 347 = IDRE II 350.
176
Eck, Pangerl 2006, nr. 3.
177
Spaul 2000, 333; Petolescu 2002, 119, nr. 53; entea, Matei-Popescu 2004, 290; Matei-Popescu,
entea 2006.
178
RMD IV 216; Pferdehirt 2004, nr. 9. Vezi Matei-Popescu, entea 2006a, tabelul I.
179
CIL XVI 54 - PANNONIORVM [VETERANA?]; Pferdehirt 2004, nr. 13 - PANNONI[ORVM
VETERANA?].
180
RMD III 148 - PANNONIOR VETERANA.
181
CIL XVI 163 = IDR I 3 I PANNONIOR VETERANA PF.
182
Eck, Pangerl 2005, 64; RMD IV 247.
183
entea, Matei-Popescu 2004, 290; Matei-Popescu, entea, 2006.
172

95

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Cohors VIII Raetorum c.R. 184


Aceast trup a staionat n Pannonia pn n anul 102 (CIL XVI 47), aprnd apoi pe
diplomele Moesiei Superior din 103/ 105 185 , dar fiind mai degrab prezent n teritoriul de la
nordul Dunrii (vezi mai sus ntreaga discuie n privina trupelor pannonice care apar pe
constituia imperial din 103/ 105 pentru trupele auxiliare din Moesia Superior). Dup
rzboaiele dacice apare printre trupele noii provincii (vezi tabelul 1), staionnd apoi n Dacia
Superior (vezi tabelul 8), la Inlceni, n timpul lui Hadrian, i ulterior n Banat la Teregova.
Cohors I Thracum c.R. 186
O cohort cu acest nume este atestat pe teritoriul provinciei Moesia Superior prin
diploma militar din anul 100 (CIL XVI 46). Aceeai cohort apare apoi pe diplomele Daciei
din 109 i pe cele dou din anul 110. K. Strobel a indentificat aceast cohort cu omonima sa
atestat n Germania Superior pn n anul 92, fiind apoi dislocat de Domitian n Moesia
Superior 187 .
O alt cohort cu nume foarte asemntore este atestat de diplomelei Germaniei
Inferior din anii 98 i 101. Cndva dup 13 martie 101 aceast unitate a fost mutat pe teritoriul
Pannoniei, fiind atestat pentru prima dat n aceast zon de diploma militar pentru provincia
Pannonia Inferior din 2 iulie 110, descoperit la Tokod: I THRACVM CR PF (CIL XVI 164), n
timp ce pe diploma provincie Dacia, descoperit la Porolissum i avnd aceeai dat apare: I
THRACVM C R 188 . Prima cohort a continuat s staioneze pe teritoriul Pannoniei Inferior pe
parcursul secolelor II-III d.Chr. 189 , n timp ce despre cohorta aflat aici n discuie nu se mai tie
nimic. Toate ncercrile de a corela atestrile unor cohorte I Thracum, ncepnd cu domnia lui
Hadrian, cu aceast trup, au rmas doar ipoteze.
Cohors VI Thracum veterana equitata 190
Aceast unitate a fost dislocat de Domitian din Germania Inferior, unde este atestat
pentru ultima dat n anul 80 191 , n Pannonia, unde apare pentru prima dat n anul 84 192 . Acest
transfer a avut loc cel mai probabil dup rzboiul cu chatti din anul 83 193 . Este apoi transferat
n Moesia Superior, unde apare prima dat pe diploma din 96 (RMD I 6, acordat unui
component al acestei trupe: Dolens, Sublusi f., Bessus), i fiind apoi succesiv atestat n anii 100
i 103/ 105. A participat la rzboaiele dacice, fiind apoi prezent pe diplomele noii provincii din

184

Strobel 1984, 142; Spaul 2000, 287; Lrincz 2001, 41, nr. 40; Petolescu 2002, 119-120, nr. 54; entea,
Matei-Popescu 2004, 291; Nemeth 2005, 94-95, nr. 4.
185
CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13.
186
Strobel 1984, 143-144; Spaul 2000, 361-362; Petolescu 2002, 122 nr. 57; entea, Matei-Popescu
2004, 293; Matei-Popescu, entea 2006.
187
Strobel 1984, 144.
188
Vezi ntreaga discuie la Matei-Popescu, entea 2006.
189
Lrincz 2001, 42, nr. 43.
190
Strobel 1984, 144; Spaul 2000, 380-381; Lrincz 2001, 43-44, nr. 48; Petolescu 2002, 123-124, nr. 59;
entea, Matei-Popescu 2004, 294.
191
CIL XVI 158; Alfldy 1968, 72
192
CIL XVI 30; Lrincz 2001, 43.
193
Alfldy 1968, 72; Lrincz 2001, 43.

96

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

anii 110 i 114 (vezi tabelul 7). Dup reformele din timpul domniei lui Hadrian, este atestat pe
teritoriul provinciei Dacia Porolissensis (vezi tabelul 10).
Cohors I Tyriorum sagittariorum 194
Aceast unitate apare n Moesia nc din timpul domniei lui Vespasian 195 , fiind apoi
atestat n Moesia Inferior prin diplomele militare din anii 97, 99, 105 i 116. A participat la
rzboaiele dacice i ncepnd cu 118/ 119 a fcut parte dintre trupele auxiliare ale noii provincii,
Dacia Inferior, fiind atestat de diplomele militare din anii 130, 140, 146 i 167-168. A avut
garnizoana, cel mai probabil, la Boia (Caput Stenarum) 196 .
Cohors Ubiorum 197
Cohorte de ubii sunt atestate nc dintr-o perioad foarte timpurie, fr a putea afirma c
au o legtur direct cu cohorta care va fi prezent pentru o vreme pe teritoriul Moesiei
Inferior 198 .
O cohort de ubii este atestat ntr-o diplom militar pentru provincia Moesia din anul
78 (RMD V 325). Aceeai cohort apare apoi n Moesia Inferior, fiind atestat de diplomele
militare din anii 97, 99, i 105. A staionat cel mai probabil la Capidava, unde au aprut cteva
inscripii cu numele ei i unde a fost descoperit, de asemenea, o crmid cu tampila
acesteia 199 .
A participat la rzboaiele dacice i a rmas apoi n teritoriul nou cucerit de la nord de
Dunre. Dup reorganizrile din timpul mpratului Hadrian, apare printre trupele Daciei
Inferior pe un fragment de diplom, datat 119/ 129 (RMD V 374 ), fiind apoi transferat
(schimbare de frontier ?) 200 apoi n Dacia Superior (vezi tabelul 8), unde a rmas cel puin pn
la sfritul secolului al II-lea. A ocupat castrul de la Odorheiul Secuiesc 201 .
Cohors I Vindelicorum milliaria c.R. p.f. 202
Aceast unitate apare pe diploma militar din anul 98, printre trupele din provincia
Germania Inferior 203 , fiind apoi trimis n Moesia Superior, unde apare pentru prima dat pe

194

Strobel 1984, 145; Spaul 2000, 294; Petolescu 2002, 124; Matei-Popescu 2004, 226, nr. 35; entea,
Matei-Popescu 2004, 294-295.
195
Pferdehirt 2004, nr. 1.
196
Lupu 1974, 222; Bogdan Ctniciu 1997, 74-75.
197
Strobel 1984, 145; Spaul 2000, 252-253; Petolescu 2002, 124-125; Matei-Popescu 2004, 229, nr. 37;
entea, Matei-Popescu 2004, 295-296.
198
Saddigton 1982, 28; 41; 121-122 i 139. ntr-o inscripie de la Venafrum, apare M. Vergilius Gallus
Lusius, praef. coh Ubiorum peditum et equitum, care primise decoraii de la Augustus i Tiberius (CIL
X 4862 = ILS 2690 ; PME V 66; Pflaum 1960, 23, nr. 7; Holder 1980, 247, E 56).
199
Opri 1997, 277-278 = A 1997, 1330; Covacef 2000, 287-289.
200
Eck, MacDonald, Pangerl 2001, 40: Denkbar ist jedoch auch eine Verschiebung der Grenzen
zwischen Dacia inferior und superior einschlie der dort stationerten Truppen, wenn die cohors
Ubiorum vom Beginn ihrer Zugehrigkeit zu Dakien im Lager von Odorheiul Secuiesc stationiert
wurde, das spter im Osten von Dacia superior lag.
201
CIL III 807425a = IDR III/4 262.
202
Strobel 1984, 145; Spaul 2000, 288-289; Petolescu 2002, 125-128, nr. 62; entea, Matei-Popescu
2004, 296; Nemeth 2005, 96-97, nr. 6.

97

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

diploma militar din 8 mai 100 sub forma: I VINDELICORVM (MILLIARIA) C.R. (CIL XVI
46). Inscripiile funerare de pe teritoriul Pannoniei, de la Aquincum 204 i Alisca 205 , se pot data n
timpul acestui transfer 206 . A participat la operaiunile militare din cele dou expediii dacice. Va
rmne apoi printre trupele noii provincii fiind atestat de diplomele din 109 (I VINDELICOR
CR PF) i 110 (I VINDELICOR (MILLIARIA) CR PF) 207 . Nu exist nici o dovad epigrafic
direct care s argumenteze staionarea trupei ntr-unul dintre castrele din Dacia la nceputul
secolului II d.Chr. Numele unui soldat al acestei trupe, Iulius Martialis, este redat pe o plcu
de bronz descoperit n castrul de la Vrdia (Arcidava) 208 . Va rmne dup reformele
administrative din vremea lui Hadrian pe teritoriul Daciei Superior (vezi tabelul 8) i va ocupa
castrul de la Tibiscum 209 .
Pedites singulares Britanniciani 210
Opiniile istoricilor sunt destul de diverse n ceea ce privete originea acestei uniti 211 .
Aceasta apare pentru prima dat n diplomele militare ale Moesiei Superior din anii 103/ 105 212 ,
fiind dislocat pentru a lua parte la operaiunile militare din a doua expediie dacic. A fcut
probabil parte dintr-o aa numit vexillatio Britannica trimis pe frontul dacic, mpreun cu
guvernatorul provinciei Britannia 213 . Dup terminarea rzboiului, a rmas n teritoriul nou
cucerit i apare apoi n diplomele noii provincii (vezi tabelul 7). Dup reorganizrile din timpul
domniei lui Hadrian, este atestat pe teritoriul provinciei Dacia Superior, sub numele de
numerus singularium Britannicianorum.

203

RMD IV 216. Pentru istoria mai timpurie a acestei cohorte n Germania Inferior, vezi Alfldy 1968,
75, nr. 33. Conform acestuia apelativul civium Romanorum a fost acordat n urma participrii acestei
uniti la nbuirea rscoalei batavilor. Vezi i Matei-Popescu, entea 2006a, tabelul I.
204
CIL III 3562 = Lrincz 2001, 237, nr. 468.
205
A 1935, 103 = RIU IV 1029 = Lrincz 2001, 237, nr. 467.
206
Lrincz 2001, 48; entea, Matei-Popescu 2004, 296.
207
RMD III 148; CIL XVI 163 = IDR I 3.
208
IDR III/1 110; Petolescu 2002, 125; Nemeth 2005, 37, 96, nr. 6.
209
Petolescu 2002, 125-128, nr. 62; Nemeth 2005, 96-97, nr. 6. Discuia purtat n jurul dislocrii trupei
la Tibiscum este legat de istoricul unei cohorte cu un istoric destul de neclar, anume I Sagittariorum.
Prima atestare epigrafic cert a cohors I sagittariorum milliaria n Dacia este o inscripie de
construcie descoperit n castrul de la Tibiscum, datnd din anul 165 (IDR III/1 130). Autorii
cercetrilor arheologice de la Tibiscum consider c trupa a fost prezent aici nc din primii ani ai
provinciei, aceasta construind faza a doua a castrului tibiscens, n timpul lui Marcus Aurelius ridicnd,
mpreun cu celelalte trupe din garnizoan, faza (IV) de piatr a castrului mare (Benea, Bona 1994, 38).
Lectura mai recent a unor tampile de tip CIS de la Tibiscum, ca CIV (Flutur 1999-2000, 376, pl. II/12) poate arunca o nou lumin i asupra istoricului cohortei I Vindelicorum. Vezi i entea, MateiPopescu 2004, 291-292.
210
Strobel 1984, 148-149; Petolescu 2002, 129-130, nr. 64.
211
Vezi o scurt trecere n revist la Strobel 1984, 101, nota 13 i 148, nota 15.
212
CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13.
213
Pentru aceast vexillatio Britannica vezi Strobel 1984, 100-102.

98

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

INCERTAE
Ala praetoria singularium 214
Este destul de sigur acum c au fost cel puin dou alae praetoriae, doar cea din Moesia
Superior aprnd i cu numele de singularium. Cealalt unitate care a staionat n Pannonia i
Pannonia Inferior purtnd numele de ala praetoria c.R. 215 . Aceast trup din Moesia Superior a
participat la rzboiul parthic, dup cum indic diploma din 115 rmnnd n Orient 216 . Nu
putem fi siguri de participarea la rzboaiele dacice, dei prezena anumitor trupe din Moesia
Superior n expediia parthic poate fi pus n legtur cu o bun comportare a lor n timpul
rzboaielor dacice.
Cohors I Antiochensium 217
Dei nu apare printre trupele Daciei n primele diplome militare ale provinciei, cohorta I
Antiochensium apare pe o inscripie de la Drobeta, datat n anii 103-105, care atest probabil
participarea trupei la construirea castrului n care se pare c a staionat i dup ncheierea
rzboaielor dacice 218 . De asemenea, este posibil ca n perioada rzboaielor dacice sau imediat
dup acestea, trupa s fi fost condus de M. Aemilius Bassus, amintit pe o inscripie de la
Albintimilium (Italia, regio IX) ca praefectus cohortis pr(imae) Antiochensium, apoi tribunus
cohortis pr(imae) Brittonum i, n sfrit, praefectus alae Moesiacae (Germania Inferior) 219 . n
diploma din 2 iulie 110 de la Porolissum, acordat unui fost soldat din cohorta I Brittonum
milliaria Ulpia torquata civium Romanorum, apare acelai personaj (CIL XVI 163 = IDR I 3),
ceea ce nseamn c acesta s-a aflat la comanda cohortei I Antiochensium, cu foarte puin timp
nainte. Dup anul 132/ 133 trupa figureaz constant n diplomele Moesiei Superioare (vezi
tabelul 1) 220 .
Cohors I Thracum Sy riaca equitata 221
Aceast trup militar este dislocat la nceputul domniei lui Vespasian n Moesia, din
provincia Syria, dup cum o indic supranumele ei 222 , fiind listat pe diploma militar din anul
78 (CIL XVI 22). Dup divizarea provinciei a rms n zona de aciune a legatului Moesiei
Superioare, dup cum indic diplomele militare (vezi tabelul 1), staionnd n castrul de la
Ravna (Timacum Minus) 223 .
214

Strobel 1984, 116; Spaul 1994, 187-188, nr. 65; Lrincz 2001, 23, nr. 22; Eck, Pangerl 2005, 56-58.
Lrincz 2001, 23.
216
Eck, Pangerl 2005, 49-67, n special 56-58, apare pe o diplom nc nepublicat din Syria n anul 153.
217
Strobel 1984, 120; Spaul 2000, 424; Petolescu 2001, 82-83, nr. 18; entea, Matei-Popescu 2004, 272.
218
A 1959, 309 = IDR II 14; ILD 51.
219
ILS 9506; Pflaum 1960, nr. 103; PME, A 75; Holder 1980, 257, E 136.
220
J. Spaul a emis ipoteza reorganizrii trupei dup rzboaiele marcomanice, cnd ar fi primit numele
cohors I Hemesenorum (Spaul 2000, 480-482, vezi i opiniile din entea, Matei-Popescu 2004, 291292). Datorit indicaiei sagittariorum, ali cercettori au avansat o ipotez asemntoare, anume
amalgamarea trupei dup 165 cu cohors I sagittariorum de la Tibiscum.
221
Strobel 1984, 144; Spaul 2000, 366; Petolescu 2002, 121-122; Matei-Popescu 2004, 227, nr. 36;
entea, Matei-Popescu 2004, 294.
222
Saddigton 1982, 75 i 129-130.
223
CIL III 14579; CIL III 8261 = ILS 2733 = IMS III/2 23 (prefectul L. Vecilius C. f. Lem. Modestus;
PME, V 59; Holder 1980, 256, E 130); CIL III 14575..
215

99

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

S-a presupus, o vreme, c I Thracum Syriaca a participat la rzboaiele dacice, pe baza


unor crmizi tampilate descoperite la Enoeti (Acidava), considerate ca aparinnd acestei
formaiuni militare 224 , astfel explicndu-se apoi prezena ei printre trupele auxiliare din Moesia
Inferior, ncepnd cu anul 125. Noile evidene indic ns c trupa a continuat s staioneze n
Moesia Superior, c a participat la expediia parthic a lui Traian, din acel tip datnd inscripia
descoperit la Berytus (Syria), care l atest pe M. Sentius Proculus, prefect al acestei cohorte i
al vexillaiilor din cohortele I Cilicum i VII Breucorum, ambele din Moesia Superior 225 . La
nceputul domniei lui Hadrian a fost dislocat n provincia Moesia Inferior. Aa nct tampilele
de la Enoeti ar putea fi puse n legtur cu I Thracum c.R. n aceste condiii, inscripia
descoperit la Tutrakan (Transmarisca) 226 nu mai poate fi datat n timpul rzboaielor dacice, ci
ar fi mult mai probabil s o datm dup anul 125, cnd cohorta apare printre trupele din Moesia
Inferior (vezi tabelul cu diplomele militare).

Concluzii
La sfritul acestei lucrri dorim s prezentm punctual principalele concluzii care reies
n urma trecerii n revist a stadiului cunotiinelor noastre n privina participrii trupelor
auxiliare din Moesia Superior i Inferior la rzboaiele dacice:
Nu se mai poate susine n acest moment o puternic ntrire a garnizoanei Moesiei
Superior n preajma primei expeditio Dacica a lui Traian, practic garnizoana fiind constituit din
timpul lui Domitian, situaia fiind similar cu cea din Moesia Inferior.
n Moesia Superior sunt aduse doar dou cohorte din Germania Inferior, ambele fiind
ns milliariae (I Vindelicorum milliaria c.R. p.f.; II Brittonum milliaria c.R. p.f.).
Dup prima campanie, sau poate chiar dup primul an de campanie, se observ
necesitatea suplimentrii efectivelor, fiind astfel aduse din Germania Inferior cohortele I
Hispanorum p.f. i I Pannoniorum veterana, precum i cteva cohorte din Pannonia (I
Brittonum milliaria, I Britannica milliaria c.R., VIII Raetorum), o formaiune neregulat din
Britannia (pedites singulares Britanniciani); i probabil din Bithynia cohors IIII Cypria c. R i
cohors IV Campestris; situaie similar cu cea din Moesia Inferior, unde sunt aduse dou
cohorte milliariae (I et II Augustae Nervianae Pacenses milliariae Brittonum).
Este greu de stabilit momentul exact al interveniei trupelor auxiliare din Moesia
Inferior la nordul Dunrii 227 ; oricum, toate aciunile de ntrire a forei militare a acestei
provincii par a avea loc n cursul sau dup anul 101 (aducerea cohortelor menionate, transferul
legiunii XI Claudia p.f. de la Vindonissa, aducerea legiunii I Minervia p.f. de la Bonna, ntrirea
aa-numitului limes dobrogean).
Se observ o ncercare paralel de a ntri limesul pannonic, slbit de participarea unor
trupe la expediiile dacice, prin aducerea cohortelor I Thracum c.R. p.f. i III Lusitanorum c.R.
p.f. din Germania Inferior dup anul 101.
224

Strobel 1984, 144; Barnea, Ciuc 1989, 147-155; Bogdan Ctniciu 1997, 67.
Diploma militar din anul 115 care o nregistreaz printre cohortele trimise n expediia parthic, Eck,
Pangerl 2005; A 1926, 150; Saxer 1967, 60, nr. 117; PME, S 25; Holder 1980, 261, E 167.
226
Christescu 1938, 451-452, nr. 1 = A 1939, 101
227
Matei-Popescu 2004a, 125-126.
225

100

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Cu excepia alelor I civium Romanorum, I Augusta Ituraeorum, I Britannica c.R., I


Pannoniorum? i a cohortelor I Augusta Ituraeorum sagittariorum, I Ituraeorum sagittariorum,
II Gallorum Pannonica, V Lingonum, toate celelalte uniti care apar n diplomele noii provincii
fuseser dislocate din armata Moesiei Superioare.
Toate trupele auxiliare ale provinciei Daciei Inferior, cu excepia vexillatio equitum
Illyricorum, provin din Moesia Inferior.
Numrul extrem de mare de trupe care particip la expeditio Parthica este surprinztor,
faptul fiind posibil datorit noilor realiti de pe frontiera Dunrii. Dei includerea acestora tot
pe lista trupelor din Moesia Superior ne determin s presupunem c nu toate efectivele au luat
parte la expediie, ci poate au constituit vexillaii, dup cum am amintit vexilaia pus sub
comanda prefectului cohortei I Cilicum, sau dup cum indic o celebr inscripie de la Roma: L.
Paconius Proculus, care fiind tribun al legiunii XI Claudia din Moesia Inferior, devine:
praefectus vexillationis equitum Moesiae inferioris et Daciae euntium in expeditionem
Parthicam 228 .
Un fapt interesant l constituie dislocarea unor cohorte din Moesia Superior, participante
la expediia parthic (I Cilicum, I Cisipadensium mai nti n Thracia i I Thracum Syriaca),
pe teritoriul Moesiei Inferior, ncepnd cu domnia lui Hadrian. Dislocarea alei Gallorum
Flaviana din Moesia Inferior n Moesia Superior reprezint o consecin a mutrii alei II
Pannoniorum n Dacia i a rmnerii alei praetoria singularium pe teritoriul Syriei, dup
expediia parthic a lui Traian.
Demne de semnalat sunt atestrile unor cohorte necunoscute pn acum. Este vorba de
enigmatica III AVG NERV, posibil o cohort III Augusta Nerviana Pacensis milliaria
Brittonum(?), dup tipul celor dou cunoscute pn acum, respectiv de cohors II Dacorum,
atestat ntr-o diplom datnd din 125/ 126, aezat separat de trupele menionate n Moesia
Superior 229 .
Garnizoanele trupelor sunt greu de urmrit pe teren n timpul lui Traian, deoarece pe
baza tampilelor tegulare se pare c n nici unul dintre cazurile prezentate nu se poate afirma cu
certitudine c acestea aparin unui context arheologic databil n primele dou decenii ale
secolului al II-lea d.Chr.
Identificarea unor materiale tegulare de construciei purtnd tampila unei anumite trupe
auxiliare nu este un argument suficient pentru a argumenta implicarea acesteia n rzboaiele
dacice. Trebuie avute n vedere n acest sens i simple transporturi de material tegular, folosit,
spre exemplu, n construcia podului de la Drobeta. Materialul tegular marcat cu tampilele unor
trupe legionare sau auxiliare are o relevan diferit n interpretarea deplasrii unor trupe. Acest
fapt se datoreaz att semnificaiei atestrii acestui tip de artefact n anumite situri, ct i
condiiilor de descoperire. Discuiile privind locului de producere i circulaia acestora trebuie
230
s in seama n fiecare caz de o multitudine de posibiliti .

228

CIL VI 32933 = ILS 2723 = IDRE I 21; Saxer 1967, 26, nr. 44.
Eck, Pangerl 2006, nr. 4.
230
Vezi n acest sens discuia la Marcu 2004, 570-594. Un posibil rspuns l pot oferi studiile
interdisciplinare, fr a absolutiza ns rezultatele acestora ntruct ele au fost finalizate doar pentru
cazuri individuale. O exemplificare n acest sens l reprezint cazul materialului tegular al Legiunii XIII
Gemina descoperit la Alburnus Maior (entea 2003, 253-265), comparat cu tipurile similare de la
Apulum (Ionescu, Ghergari, entea 2006, 413-436). Probabil un rspuns n acest sens se poate formula
n urma coroborrii datelor rezultate din demersuri efectate pe o scar mult mai extins.
229

101

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 1.
Trupele auxiliare din Moesia Superior atestate n diplome militare.

16 Septembrie 94 (CIL
XVI 39; RMD V 335)

ala II Pannoniorum
ala Claudia Nova
ala Praetoria
cohors I Cilicum
cohors I Cisipadensium
cohors I Cretum
cohors I Flavia
Hispanorum
cohors I Antiochensium
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors IIII Raetorum
cohors V Gallorum
cohors V Hispanorum

102

12 Iulie 96 (RMD I 6)

ala Praetoria
cohors I Lusitanorum
cohors I Cretum
cohors I Montanorum
cohors I Cilicum
cohors I Flavia
Hispanorum
cohors II Flavia
Commagenorum
cohors IIII Raetorum
cohors V Hispanorum
cohors VI Thracum
cohors VII Breucorum

8 Mai 100 (CIL XVI 46)

ala Praetoria (97, Eck,


Pangerl 2005b)
ala I Claudia Nova (97,
Eck, Pangerl 2005b)
ala II Pannoniorum (97,
Eck, Pangerl 2005b)
cohors I Flavia Bessorum
cohors I Thracum c.R.
cohors I Flavia
Hispanorum
cohors I Antiochensium
cohors I Lusitanorum
cohors I Montanorum
c.R. (97, Eck, Pangerl
2005b)
cohors I Cisipadensium
cohors I Cretum
cohors I Vindelicorum
c.R.
cohors I Thracum Syriaca
cohors I Cilicum
cohors II Hispanorum
(poate i n 99, RMD I
7)
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors II Brittonum
c.R.p.f.
cohors II Flavia
Commagenorum
cohors III Brittonum
cohors IIII Raetorum
cohors V Gallorum
cohors V Hispanorum
cohors VI Thracum
cohors VII Breucorum
c.R.

103/ 105 (12 Ianuarie


105 ?, CIL XVI 49)
(CIL XVI 54;
Pferdehirt 2004, nr. 13,
RMD V 339)
ala Praetoria singularium
ala II Pannoniorum
cohors I Brittonum
cohors I Britannica
c.R. (12 Ianuarie 105,
CIL XVI 49-tabella II)
cohors I Pannoniorum
veterana
cohors I Montanorum
cohors I Hispanorum
cohors I Alpinorum
cohors II Flavia
Commagenorum
cohors III Campestris
c.R.
cohors IIII Cypria c.R.
cohors VI Thracum
cohors VIII Raetorum

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA


TABEL 1 (continuare)
115 (Eck, Pangerl 2005)

cohors I Lusitanorum
cohors [I Pannoniorum]
cohors I Antiochensium
cohors III [Brittonum
veterana]
ala Praetoria singularium
(in exped.)
cohors I Thracum Syriaca
(in exped.)
cohors I Montanorum (in
exped.)
[cohors I Cilicum] (in
exped.)
cohors I Cisipadensium
(in exped.)
cohors III AVG
NERV[] (in exped.)
cohors IIII Raetorum (in
exped.)
cohors V Hispanorum (in
exped.) (27 Iulie 108,
Eck, Pangerl 2004)
cohors VII Breucorum (in
exped.)

23 Aprilie 157
(Pferdehirt 2004, nr. 37;
RMD V 418; 419)
ala Claudia nova
miscellanea
ala Gallorum Flaviana
cohors V Gallorum et
Pannoniorum
cohors V Hispanorum
cohors I Montanorum
(160
cohors I Antiochensium
sag.
cohors I Cretum sag.
cohors II(I) Campestris
c.R.
cohors II Gallorum
Pannonica
III Brittonum veterana
cohors I Lusitanorum
cohors I Pannoniorum
veterana

10 Decembrie 125/ 9
Decembrie 126 (Eck,
Pangerl 2006)
ala [?]
cohors I [?]
cohors I Montanorum
cohors III Brittonum
veterana
cohors II Dacorum

160 Ianuarie/ Februarie


(CIL XVI 111;
Pferdehirt 2004, nr. 40)
ala Claudia nova
miscellanea
ala Gallorum Flaviana
cohors V Gallorum
cohors V Hispanorum
cohors I Montanorum
cohors I Antiochensium
cohors I Cretum
cohors III Campestris
cohors II Gallorum
III Brittonum
cohors I Lusitanorum
cohors I Pannoniorum

9 Septembrie 132/ 133


(RMD IV 247)

20 Ianuarie 151
(Pferdehirt 2004, nr. 31)

[ala I Claudia Nova


Miscellanea]
ala Gallorum Flaviana (1
Septembrie 118/ 31
Octombrie 119 MI,
RMD V 350)
cohors I Cretum sag.
cohors [I Pannoniorum
veterana]
cohors I Lusitanorum
cohors I Antiochensium
cohors I Montanorum
cohors [II Gallorum
Macedonica]
cohors III Brittonum
veterana
cohors III Campestris
cohors [V Hispanorum]
cohors [V Gallorum] et
Pannoniorum

ala Gallorum Flaviana


(144/ 146, RMD V 402)
ala Claudia nova
miscellanea
cohors Pannoniorum
veterana
cohors V Hispanorum
cohors III Campestris
cohors I Lusitanorum
cohors V Gallorum et
Pannoniorum
cohors III Brittonum
veterana
cohors I Antiochensium
sag.
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors I Cretum sag. (152
Aprilie/ Iunie, RMD V
407)

8 Februarie 161 (RMD I


55)
ala Claudia nova
miscellanea
ala Gallorum Flaviana
cohors V Gallorum et
Pannoniorum
cohors V Hispanorum
cohors I Montanorum
cohors I Antiochensium
sag.
cohors I Cretum
cohors III Campestris
cohors II Gallorum
III Brittonum vet.
cohors I Augusta
Lusitanorum
cohors I Pannoniorum
veterana (18 Februarie
165, CIL XVI 120 ?)

103

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 2. Atestri epigrafice ale participrii trupelor auxiliare
din Moesia Superior la expediiile dacice ale lui Traian
ala Claudia Nova
ala II Pannoniorum
cohors I Alpinorum
cohors I
Antiochensium
cohors I Brittonum
Ulpia torquata p.f. c.R.
cohors I Britannica
c.R.
cohors II Brittonum/
Britannorum c.R.
p.f.
cohors III Campestris
c.R.
cohors II Flavia
Commagenorum
cohors IIII Cypria c.R.
cohors I Cretum sag.
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors V Gallorum
cohors I Flavia (Ulpia)
Hispanorum
cohors I Hispanorum
p.f.
cohors II Hispanorum
(scutata Cyrenaica)
cohors I Montanorum
c.R.
cohors I Pannoniorum
veterana p.f.
cohors VIII Raetorum
cohors I Thracum c.R.
Cohors VI Thracum
cohors I Vindelicorum
c.R. p.f.
Pedites singulare
Britanniciani

104

praefectus M. Gavius Bassus (AE 1972, 573 = IDRE II 376; PME, G 8); Drobeta, decurio,
C. Iulius Verecundus (CIL III 142167 = IDR II 43)
decurio, Ti. Claudius Maximus (IDRE II 363); tampil tegular descoperit pe insula Sapaja,
lng Banatska Palanka (Translederata, IDR III/1 5); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 163 =
IDR I 3; RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16)
103 Britannia ? (CIL XVI 48); 103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54; Pferdehirt 2004,
nr. 13); Dacia (RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. , 16); 119 Dacia Superior (RMD V
351; 384; CIL XVI 90 = IDR I 14; RMD II 123)
103/ 105 Drobeta (AE 1959, 309 = IDR II 14); praefectus, M. Aemilius Bassus (ante 110,
ILS 9506; PME, A 75) 115 Moesia Superior (Eck, Pangerl 2005)
11 August 106, ante emerita stipendia (CIL XVI 160 = IDR I 1); 85 Pannonia (CIL XVI
31); 103/ 105 Moesia Superior (CI XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13)
85 Pannonia (CIL XVI 31);103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr.
13); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 225;
RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16)
98 Germania Inferior (RMD IV 216); 100 Moesia Superior (CIL XVI 46); Dacia (RMD III
148; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16)
Pontus et Bithynia ? (AE 1993, 1429 = AE 1995, 1425); 103/ 105 Moesia Superior (CIL
XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2; RMD IV
225); 132/ 133 Moesia Superior (RMD IV 247); Drobeta, centurio, P. Aelius Papirianus
(CIL III 1421610 = IDR II 44); miles, Licaius Vinentis (CIL III 142168 = IDR II 45)
Dacia (RMD III 148; CIL XVI 163 = IDR I 3); praefectus M. Arruntius Agrippinus, Micia
n timpul lui Traian (IDR III/3 138); praefectus Montis Berenicidis, Egipt 118 (Cuvigny
2005, nr. 87)
Pontus et Bithynia ? (IK 64, 122); 103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54; Pferdehirt 2004,
nr. 13); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2); Dacia Superior (tampile la
Bumbeti, IDR II 179 a-d)
Dacia (CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16); tampile tegulare
la podul de la Drobeta (CIL III 1703, 2 = IDR II 103); tampil tegular la Banatska Palanka
(Translederata, IDR III/1 6)
Dacia (RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 225); 14
Aprilie 123 Dacia Porolissensis (Pferdehirt 2004, nr. 22)
Dacia (RMD 148; CIL XVI 163 = IDR I 3); 119 Dacia Superior (RMD V 351); 132/ 133
Moesia Superior (RMD IV 247); Drobeta, veteranus, P. Aelius Diophantus (CIL III 142164
= IDR II 46)
Dacia (CIL XVI 57 = IDR I 2; RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16; CIL XVI 163 =
IDR I 3); 107/ 108 Aiton (CIL III 1627; Fodorean 2006, 64-68)
101 Germania Inferior (Pferdehirt 2004, nr. 9); 103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54;
Pferdehirt 2004, nr. 13); Dacia (CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD
IV 226)
tampil tegular la Banatska Palanka (Translederata, CIL III 8074,20 = IDR III/1); 108
Vre (CIL III 6273 = IDR III/1 106); tampile tegulare la podul de la Drobeta (CIL III
17031 = IDR II 104); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 225)
Dacia (RMD III 148; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 226 = Pferdehirt 2004, nr. 16);
115 Moesia Superior (Eck, Pangerl 2005); 132/ 133 Moesia Superior (RMD IV 247)
101 Germania Inferior (Pferdehirt 2004, nr. 9); 103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54;
Pferdehirt 2004, nr. 13); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 163 = IDR I 3); 115 Moesia
Superior ? (Eck, Pangerl 2005)
102 Pannonia (CIL XVI 47); 103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr.
13); Dacia (RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3)
Dacia (RMD III 148; CIL XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3); 136/ 138 Dacia
Superior-I Thracum sag. (RMD V 384)-nu este sigur identic; 126 Pannonia Inferior I
Thracum c.R. (RMD IV 236)- nu este sigur identic
Dacia (CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV = RGZM 16); Dacia Porolissensis (RMD V 378;
404; CIL XVI 110 = IDR I 17; RMD I 47; RMD I 64 = IDR I 18)
98 Germania Inferior (RMD IV 216); 100 Moesia Superior (CIL XVI 46); Dacia (RMD
148; CIL XVI 163 = IDR I 3)
Britannia ?; 103/ 105 Moesia Superior (CIL XVI 54; Pferdehirt 2004, nr. 13); Dacia (CIL
XVI 57 = IDR I 2; CIL XVI 163 = IDR I 3; RMD IV 225; RMD IV 226); Dacia Superior
(CIL XVI 107 = IDR I 15)

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA


TABEL 3.
Trupele auxiliare din Moesia Superior dislocate n Dacia.
Trupele auxiliare din
MOESIA SUPERIOR
nainte de campaniile dacice

Trupele auxiliare din


MOESIA SUPERIOR
dup campaniile dacice

Trupele auxiliare din


DACIA
dislocate din MOESIA SUPERIOR

ala II Pannoniorum veterana


ala Claudia Nova (132/ 133 MS)
-

cohors I Cretum
cohors I Flavia Hispanorum

ala Praetoria singularium (115 in


exped)
cohors I Cilicum (115 in exped; 134
MI)
cohors I Cisipadensium (115 in exped;
138 Th)
-

cohors I Antiochensium
cohors I Lusitanorum
cohors I Montanorum

cohors I Antiochensium
cohors I Lusitanorum
-

cohors II Flavia Commagenorum


cohors II Gallorum Macedonica
cohors IIII Raetorum
cohors V Gallorum
cohors V Hispanorum
cohors VI Thracum
cohors VII Breucorum c.R.
cohors I Flavia Bessorum

cohors IIII Raetorum (115 in exped.)


cohors V Hispanorum (115 in exped.)
cohors VII Breucorum (115 in exped.)
cohors I Flavia Bessorum ? (120
Maced.)
cohors I Thracum Syriaca (115 in
exped.; 125 MI)
cohors III Brittonum veterana

ala II Pannoniorum
ala Claudia nova
ala Praetoria singularium
cohors I Cilicum
cohors I Cisipadensium

cohors I Thracum Syriaca


cohors I Thracum c.R.?
cohors II Hispanorum
cohors III Brittonum veterana

cohors I Cretum sagittariorum


cohors I Flavia Ulpia
Hispanorum
cohors I Montanorum (115 in
exped)
cohors II Flavia Commagenorum
cohors II Gallorum Macedonica
cohors V Gallorum
cohors VI Thracum eq
cohors II Hispanorum
-

Trupele auxiliare dislocate n


MOESIA SUPERIOR
pentru campaniile dacice

cohors I Vindelicorum c.R. p.f.


(GI, 98)
cohors II Brittonum c.R. p.f. (GI,
98)
cohors I Brittonum (P, 85)
cohors I Britannica c.R. (P, 85)
cohors I Pannoniorum veterana
(GI, 98, 101)
cohors I Alpinorum (B, 103 ?)
cohors I Hispanorum p.f. (GI, 98,
101)
cohors III Campestris c.R. (PB?)
cohors IIII Cypria c.R. (PB?)
cohors VIII Raetorum (P, 80-102)
cohors I Thracum c.R.?
pedites singulares Britanniciani
(B)
-

cohors I Vindelicorum c.R. p.f.

cohors II Brittonum c.R. p.f.

cohors I Pannoniorum (115 ?)


cohors II Dacorum (126)
cohors III AVG NERV ? (115 in
exped.)

cohors I Brittonum
cohors I Britannica c. R
cohors I Pannoniorum veterana
(109, 110; 115 MS)
cohors I Alpinorum eq
cohors I Hispanorum p.f.
cohors III Campestris (132/ 133
MS)
cohors IIII Cypria c. R
cohors VIII Raetorum
cohors I Thracum c.R.
pedites singulares Britanniciani
-

105

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 4.
Trupele auxiliare din Moesia Inferior atestate n diplome militare.
14 Iunie 92 (Petolescu,
Popescu 2004)
ala I Vespasiana
Dardanorum
ala I Flavia Gaetulorum
ala I Pannoniorum
ala I{I} Claudia Gallorum
ala Gallorum Flaviana
ala Gallorum
Atectorigiana
ala Hispanorum
cohors I Raetorum
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors I Lusitanorum
Cyrenaica
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors I Sugambrorum
tironum
cohors I Sugambrorum
veterana
cohors II Chalcidenorum
cohors II Lucensium
cohors II
Bracaraugustanorum
cohors II Flavia Bessorum
cohors II Gallorum
cohors III Gallorum
cohors IIII Gallorum
cohors VII Gallorum

14 august 99 (CIL XVI


44)
ala Gallorum Flaviana
ala I Pannoniorum
ala II Hispanorum et
Aravacorum
cohors I Sugambrorum
veterana
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors I Hispanorum
veterana
cohors II Mattiacorum
cohors II Gallorum
cohors Ubiorum

106

9 Septembrie 97 (RMD
V 337)
ala [I Asturum]
ala I Flavia Gaetulorum
ala [ I Vespasiana
Dardanoru]m
ala Atectorigiana
cohors [...?]
cohors I Tyriorum
cohors I Lepidiana
c.R.
cohors [...?]
cohors II
[C]hal[cidenorum]
cohors [ ?]
cohors [ ?]
cohors [ ?]
cohors [ ?]
cohors [ ?]

13 Mai 105 (Pferdehirt


2004, nr. 10)
ala I Pannoniorum
ala Hispanorum
ala Atectorigiana
cohors I Augusta Nerviana
Pacensis Brittonum
cohors I Sugambrorum
veterana
cohors I Tyriorum sag.
cohors I Hispanorum
veterana
cohors I Flavia
Numidarum
cohors II Brittonum
Augusta Nerviana
Pacensis
cohors VII Gallorum

9 Septembrie 97
(RMD V 338; Eck,
Pangerl 2005 a)
ala [I Pannoniorum ?]
ala I Claudia Gallorum
ala II Aravacorum
(Hispanorum)
ala [Gallorum Flavi]ana
ala Hispanorum
cohors [I...?]
cohors I Hispanorum
veterana
cohors [I Su]g[ambrorum
tir]onum
cohors I Fla[via
Numida]rum
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors II Flavia Bessorum
cohors II Lucensium
cohors IIII Gallorum
cohors Ubiorum

14 August 99 (CIL XVI


45; Pferdehirt 2004, nr.
8)
ala I Asturum
ala I Flavia Gaetulorum
ala I Vespasiana
Dardanorum
cohors I Lepidiana c.R.
cohors I Tyriorum
cohors I Lusitanorum
Cyrenaica
cohors II Flavia Brittonum
cohors II Chalcidenorum
cohors VII Gallorum
classici

13 Mai 105 (Pferdehirt


2004, nr. 11; Petrovszky
2005)
ala I Flavia Gaetulorum
ala I Asturum
ala II Hispanorum et
Aravacorum
cohors I Lepidiana c.R.
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors I Sugambrorum
tironum
cohors II Mattiacorum
cohors II Chalcidenorum
cohors II Flavia Brittonum
cohors Ubiorum

13 mai 105 (CIL XVI 50)

ala I Claudia Gallorum


ala I Vespasiana
Dardanorum
ala Gallorum Flaviana (1
Septembrie 118/ 31
Octombrie 119, RMD
V 350)
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors I Lusitanorum
Cyrenaica
cohors II Lucensium
cohors II Flavia Bessorum
cohors II Gallorum
cohors III Gallorum
cohors IIII Gallorum
classici

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA


TABEL 4 (continuare)
25 Septembrie 111
(RMD IV 222)
ala I Pannoniorum
ala I Claudia Gallorum (1
Septembrie 118/ 31
Octombrie 119, RMD
V 350)
ala II Hispanorum et
Aravacorum
cohors I Flavia
Numidarum
cohors I Sugambrorum
veterana
cohors I Brittonum
cohors I Claudia
Sugambrorum tironum
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors II Mattiacorum
cohors II Flavia Brittonum
classici
20 August 127 (RMD IV
241; Pferdehirt 2004, nr.
23)
ala I Pannoniorum et
Gallorum
ala Gallorum
Atectorigiana
ala I Vespasiana
Dardanorum (1
Septembrie 118/ 31
Octombrie 119, RMD
V 349)
ala I Flavia Gaetulorum
ala II Hispanorum et
Aravacorum
cohors I Lusitanorum
cohors I Flavia
Numidarum (125/ 129,
RMD V 375)
cohors I Thracum Syriaca
(Pferdehirt 2004, nr.
23)
cohors I Germanorum
cohors I Bracarorum
cohors I Lepidiana
cohors II Flavia Brittonum
cohors II Lucensium (105/
127, RMD V 369)
cohors II Chalcidenorum
cohors II Mattiacorum
classici

[25 Septembrie 111? sau


112-114 (CIL XVI 58)

116 (Eck, Pangerl 2006)

ala I Vespasiana
Dardanorum
ala [...?]
ala I Flavia Gaetulorum
cohors I Lepidiana
cohors [....?]um
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors II Lucensium
cohors II Gallorum
cohors III Gallorum
cohors VII Gallorum
(Mai/ August 109,
RMD IV 219)

ala II Hispanorum et
Aravacorum
ala Atectorigiana
Gallorum
cohors I Tyriorum sag.
cohors I Brittonum
cohors I Sugambrorum
tironum
cohors I F[lavia
Commagenorum ?]
cohors II Flavia
Numidarum

2 Aprilie 134 (CIL XVI


78)
ala I Gallorum et
Pannoniorum
ala I Vespasiana
Dardanorum
cohors I Cilicum
cohors I Bracarorum
cohors II Mattiacorum
cohors I Claudia
Sugambrorum
(tironum?)
cohors II Chalcidenorum

1 Iunie 125 (RMD IV


235; RMD V 364)
ala I Gallorum et
Pannoniorum
ala I Flavia Gaetulorum
(RMD V 356, 19
Octombrie 120)
cohors I Thracum Syriaca
cohors I Lepidiana c.R.
cohors I Bracarorum c.R.
(105/ 127, RMD V 369)
cohors II Mattiacorum
cohors II Flavia Brittonum

28 Februarie 138 (CIL


XVI 83)

7 Aprilie 145 (RMD III


165/ RMD V 399)

ala I [...?]
ala I [...?]
ala II Hispanorum et
Aravacorum
cohors I[...?]
cohors I [...?]
cohors I(I) Chalcidenorum
cohors I Lusitanorum
[Cyrenaica]
cohors II Mattiacorum
classici

ala Gallorum et
Pannoniorum
ala I Gallorum
Atectorigiana (RMD IV
265, 138/ 142)
ala I Vespasiana
Dardanorum
ala I Flavia Gaetulorum
ala II Hispanorum et
Aravacorum
cohors I Bracarorum c.R.
cohors II Mattiacorum
cohors I Flavia
Numidarum (RMD IV
265, 138/ 142)
cohors Claudia
Sugambrum veterana
cohors II Chalcidenorum
sag.
cohors I Cilicum sag.
cohors I Thracum Syriaca
cohors I Germanorum
cohors II
Bracaraugustanorum
(RMD IV 265, 138/
142)
cohors Lusitanorum
Cyrenaica
cohors II Flavia Brittonum

107

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 4 (continuare)

108

146 (RMD IV 270)

cca 155 (RMD V 414)

156/ 158 (RMD I 50)

ala Gallorum et
Pannoniorum
ala I Gallorum
Atectorigiana
ala II Hispanorum et
Aravacorum
ala I Vespasiana
Dardanorum
ala I Flavia Gaetulorum
cohors I Bracarorum c.R.
cohors II Mattiacorum
cohors I Flavia
Numidarum
cohors I Claudia
Sugambrum veterana
Cohors I Lusitanorum
cohors II Chalcidenorum
sag.
cohors I Cilicum sag.
(RMD V 412, 148/ 153)
cohors I Thracum Syriaca
cohors I Germanorum
cohors I(I)
Bracar(augustanorum)
cohors II Flavia Brittonum

ala [?]
ala [?]
ala [?]
ala [?]
ala [?]
cohors [I Bracarorum
c.R.]
cohors [I Flavia]
N[umidarum]
cohors [II Flavia
Brittonum]
cohors I Claudia
Sugambrorum veterana
cohors [I Lusitanorum
Cyrenaica]
cohors II Chalcidenorum
sag.
cohors [I Cilicum sag.]
cohors I Thracum Syriaca
cohors I Germanorum
cohors II
Bracaraugustanorum
cohors I Cisipadensium

ala Gallorum et
Pannoniorum
ala I Gallorum
Atectorigiana (156, in
exped. MT, Chiriac et
al. 2006)
ala II Hispanorum et
Aravacorum
ala I Vespasiana
Dardanorum (156, in
exped. MT, Chiriac et
al. 2006)
ala [I Flavia Gaetulorum]
cohors I Bracarorum c.R.
cohors I Flavia
Numidarum (8
Februarie 157,
Ivantchik 2005)
cohors [II Flavia
Brittonum]
cohors I Claudia
Sugambrorum veterana
cohors I Lusitanorum
Cyrenaica
cohors II Chalcidenorum
sag. (8 Februarie 157,
Ivantchik 2005)
cohors I Cilicum sag.
cohors I Thracum Syriaca
cohors I Germanorum c.R.
(8 Februarie 157,
Ivantchik 2005)
cohors II
Bracaraugustanorum (8
Februarie 157,
Ivantchik 2005)
cohors I Cisipadensium (8
Februarie 157,
Ivantchik 2005)

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA


TABEL 5.
Atestri epigrafice ale participrii trupelor auxiliare
din Moesia Inferior la campaniile dacice ale lui Traian.
ala I Asturum

praefectus, P. Prifernius Paetus Memmius Apollinaris (IDRE I 112; PME, P 107);


Dacia Inferior (RMD V 376; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269)

ala I Vespasiana
Dardanorum

praefectus, P. Besius P.f. Quirina Betuinianus C. Marius Memmius Sabinus (IDRE


II 468; PME, B 21); Moesia Inferior (CIL XVI 58; RMD V 349; RMD IV 241;
CIL XVI 78; RMD III 165/ V 399; RMD IV 270; RMD I 50)

ala I Claudia Gallorum

118/ 119 Moesia Inferior (RMD V 350); Dacia Inferior (Pferdehirt 2004, nr. 20;
RMD V 361; RMD V 376; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269)

ala Gallorum
Atectorigiana

116 Moesia Inferior (Eck, Pangerl 2006); Dacia Inferior 122 (Pferdehirt 2004,
nr. , 20); Moesia Inferior (RMD IV 241; RMD IV 265; RMD III 165/ V 399;
RMD IV 270; RMD I 50)

ala Hispanorum

Dacia Superior 119 (RMD V 351); Dacia Inferior (CIL XVI 75 = IDR I 10; RMD
V 376; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269; RMD V 442)

ala I Pannoniorum

111 Moesia Inferior (RMD IV 222); Dacia 114 (RMD IV 225); Moesia Inferior
(ala I Gallorum et Pannoniorum, RMD IV 235; 241; CIL XVI 78; RMD III 165/
V 399; RMD IV 270; RMD I 50)

cohors II Flavia
Bessorum

tampile tegulare Stolniceni, Brseti, Rucr (IDR II 561-562; 571; 607); Dacia
Inferior (Pferdehirt 2004, nr. 20; CIL XVI 75 = IDR I 10; RMD V 376; RMD I
39 = IDR I 13; RMD IV 269)

cohors I
Bracaraugustanorum

Dacia Inferior (Pferdehirt 2004, nr. 20; RMD V 376; RMD V 380; RMD I 39 =
IDR I 13; RMD IV 269; RMD V 442)

cohors I Augusta
Nerviana Pacensis
Brittonum

Moesia Inferior 105 (Pferdehirt 2004, nr. , 10); 111 ( Brittonum RMD IV 222);
116 Moesia Inferior ( Brittonum, Eck, Pangerl 2006) crmid tampilat
descoperit la Buridava (CORSMB, IDR II 560); Dacia Inferior (RMD V 374;
376; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269)

cohors II Brittonum
Augusta Nerviana
Pacensis

Moesia Inferior 105 (Pferdehirt 2004, nr. , 10); Pannonia Inferior 114 (CIL XVI
61; RMD 87); 131 Dacia Porolissensis (RMD V 378)

cohors I Flavia
Commagenorum

tampilare tegulare descoperite la Drajna de Sus (CIL III 12530 = IDR II 603;
AE 1997, 1323), Voineti (ILD 166); Trgor (nepublicat); Dacia Inferior (RMD
V 376; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269)

cohors II Gallorum

Dacia Inferior (CIL XVI 75 = IDR I 10; RMD V 376; 380; RMD I 39 = IDR I
13; RMD IV 269; RMD V 442)

cohors III Gallorum

Dacia Inferior (Pferdehirt 2004, nr. 20; RMD V 376; RMD I 39 = IDR I 13;
RMD IV 269)

cohors I Hispanorum
veterana

Piroboridava (praesidium); Buridava (vexillatio); trans Danuvium in expeditionem


(Hunt papyrus, Fink 1971, nr. 63); Dacia Inferior (CIL XVI 75 = IDR I 10; RMD
V 389; 376; 380; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269)

cohors II Flavia
Numidarum

116 Moesia Inferior (Eck, Pangerl 2006); Dacia Inferior (Pferdehirt 2004, nr.
20; CIL XVI 75 = IDR I 10; RMD V 376; 380; RMD I 39 = IDR I 13; RMD V
269)

cohors Ubiorum

Dacia Inferior 119/ 129 (RMD V 374); 144 Dacia Superior (CIL XVI 90 = IDR I
14; posibil schimbare de frontier ?)

cohors I Tyriorum
sagittariorum

Dacia Inferior (RMD V 376; RMD I 39 = IDR I 13; RMD IV 269; RMD V 442)

109

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 6.
Trupele auxiliare din Moesia Inferior dislocate n Dacia Inferior.
Trupele auxiliare din
MOESIA INFERIOR
nainte de campaniile dacice

Trupele auxiliare din


DACIA INFERIOR
dislocate din Moesia Inferior

Trupele auxiliare din


MOESIA INFERIOR
dup crearea provinciei Dacia
Inferior

ala I Vespasiana Dardanorum


ala I Flavia Gaetulorum

ala I Pannoniorum

ala I Vespasiana Dardanorum


ala I Flavia Gaetulorum (114 PI;
125 MI)
ala I Gallorum et Pannoniorum
(114 D; 125 MI)
ala Gallorum Flaviana (118/ 119
MI; 132/ 133 MS)
ala Gallorum Atectorigiana (122
DI; 127 MI)
ala II Hispanorum et Aravacorum
cohors I Lusitanorum Cyrenaica
cohors I Claudia Sugambrorum
tironum (156 Syria)
cohors I Claudia Sugambrorum
veterana (dup 127 Asia; 146 MI)
cohors II Chalcidenorum
cohors II Lucensium (127 MI; 136
Th.)
Cohors II Bracaraugustanorum
(138/ 142 MI)
-

ala I Claudia Gallorum


ala Gallorum Flaviana

ala I Claudia Gallorum


-

ala Gallorum Atectorigiana

ala Gallorum Atectorigiana

ala Hispanorum
ala I Asturum
ala II Hispanorum et Aravacorum
cohors I Raetorum (92 MI; Asia ?)
cohors I Bracaraugustanorum
cohors I Lusitanorum Cyrenaica
cohors I Flavia Commagenorum
cohors I Sugambrorum tironum

ala Hispanorum (129 DI; 119 DS)


ala I Asturum
cohors I Bracaraugustanorum
cohors I Flavia Commagenorum
-

cohors I Sugambrorum veterana

cohors II Chalcidenorum
cohors II Lucensium

cohors II Bracaraugustanorum (92


MI; 114 Th.)
cohors II Flavia Bessorum
cohors II Gallorum
cohors III Gallorum
cohors IV Gallorum (92 MI; 114
Th.; 121 Cil.)
cohors VII Gallorum (92; Syria)
cohors Ubiorum

cohors I Hispanorum veterana


cohors I Tyriorum sagittariorum
cohors I Lepidiana c.R.

cohors II Flavia Bessorum


cohors II Gallorum
cohors III Gallorum
cohors Ubiorum (119/ 129 DI; 144
DS)
cohors I Hispanorum veterana
cohors I Tyriorum saggitariorum
-

cohors I Flavia Numidarum

cohors II Mattiacorum

cohors II Flavia Brittonum


cohors II Flavia Numidarum

cohors II Flavia Numidarum

cohors I Lepidiana c.R. (dup 127


transferat n Capp.)
cohors I Flavia Numidarum (165
Lyc. Et Pamph.)
cohors II Mattiacorum (cca 155
Th; 198 MI)
cohors II Flavia Brittonum
-

Trupele auxiliare dislocate n


MOESIA INFERIOR
pentru campaniile pentru dacice

cohors I Nerviana Augusta


Pacensis Brittonum
cohors II Nerviana Augusta
Pacensis Brittonum (114 PI; 131
DP)

cohors I Nerviana Augusta


Pacensis Brittonum
-

cohors I Thracum Syriaca (125 din MS) / cohors I Bracarorum c.R. (125 din MT) / cohors I Cilicum sag.
(134 din MS) / cohors I Germanorum c.R. (127 din GS ?) / cohors I Cisipadensium (ante 155 din Th.)

110

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA


TABEL 7.
Trupele auxiliare din Dacia atestate n diplome militare.
11 August 106 (CIL XVI
160 = IDR I 1; RMD V
343)
cohors I Brittonum
Ulpia torquata p.f. c.R. /
ante emerita stipendia

14 Octombrie 109 (RMD


III 148)

17 Februarie 110 (CIL


XVI 57 = IDR I 2)

2 Iulie 110 (CIL XVI 163


= IDR I 3)

ala I civium Romanorum


ala (cohors) II Flavia
Commagenorum sag. ?
ala II Pannoniorum
cohors I Brittonum
Ulpia torquata c.R.
cohors I Britannica c.R.
cohors I Ituraeorum
cohors I Thracum c.R.
cohors (ala) I Augusta
Ituraeorum ?
cohors I Vindelicorum
c.R. p.f.
cohors I Pannoniorum
veterana
cohors I Montanorum
cohors II Gallorum
Pannonica
cohors II Hispanorum
cohors II Britannorum
c.R. p.f.
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors III Campestris c.R.
cohors IIII Cypria
cohors V Gallorum
cohors VIII Raetorum

ala I civium Romanorum


ala I Augusta Ituraeorum
cohors I Augusta
Ituraeorum sag.
cohors I Britannica c.R.
cohors I Hispanorum p.f.
cohors I Thracum c.R.
cohors Ituraeorum
cohors Flavia Ulpia
Hispanorum c.R.
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors III Campestris
cohors IIII Cypria c.R.
cohors VIII Raetorum
pedites singulares
Britanniciani

ala I Augusta Ituraeorum


ala I Claudia (Nova)
ala I Britannica c.R.
ala II Pannoniorum
veterana
cohors I Ulpia Brittonum
Ulpia torquata c.R.
cohors I Vindelicorum
c.R. p.f.
cohors I Britannica c.R.
cohors I Flavia
Hispanorum
cohors I Montanorum
cohors I Thracum c.R.
cohors I Cretum sag.
cohors I Hispanorum p.f.
cohors I Pannoniorum
veterana p.f.
cohors II Hispanorum
cohors II Britannorum
c.R.
p.f.
cohors II Gallorum
Pannonica
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors II Flavia
Commagenorum sag.
cohors V Lingonum
cohors V Gallorum
cohors VI Thracum
cohors VIII Raetorum
pedites singulares
Britanniciani

113 (17 Decembrie)/ 114


(2/ 3 Mai) (RMD IV 225)

3/ 4 Mai 114 (RMD IV


226 = Pferdehirt 2004,
nr. 16)
ala I Augusta Ituraeorum
ala II Pannoniorum
veterana
cohors I Flavia Ulpia
Hispanorum
cohors I Britannica c.R.
cohors I Augusta
Ituraeorum sag.
cohors I Montanorum
cohors I Hispanorum
cohors I Cretum sag.
cohors I Alpinorum
cohors II Britannorum
c.R. p.f.
cohors V Lingonum
cohors VI Thracum
pedites singulares
Britanniciani

ala I Pannoniorum
cohors I [...?]
cohors [I Britannic]a
cohors II Hispanorum
cohors II [...?]
cohors II Gallorum
Macedonica
cohors II [...?]
cohors II [...?]
cohors III Campestris
cohors [...?]
cohors [...?]
pedites singulares
Britanniciani

111

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 8.
Trupele auxiliare din Dacia Superior atestate n diplome militare.
12 Noiembrie 119 (RMD
V 351)

14 Aprilie 123
(Pferdehirt 2004, nr. 22)

ala Hispanorum
cohors [...?]
cohors I Alpinorum
cohors I Britannica c.R.
cohors II Brittonum c.R.
p.f.
cohors V Gallorum
cohors [VIII Raetorum]

cohors II Flavia
Commagenorum
pedites Britanniciani
(item trans. in DP)

13 Decembrie 157 (CIL


XVI 107 = IDR I 15)
ala [Batavorum ]
ala I Hispanorum
Campagonum
ala I [Gallorum et
Bosporanorum]
cohors I Vindelicorum
cohors [II Gallorum
Pannonica]
cohors II Flavia
Commagenorum
cohors [I Alpinorum]
cohors [VIII Raetorum]
cohors I Ubiorum
cohors I Thracum sag.
cohors [II] Gallorum
Dacica
cohors I Augusta
Ituraeorum
cohors [IIII Hispanorum/
VIII Raetorum]
pedites singulares
Britannici

8 Iulie 158 (CIL XVI 108


= IDR I 16)
ala I Batavorum
ala I Hispanorum
Campagonum
ala I Gallorum et
Bosporanorum
cohors I Thracum sag.
cohors IV Hispanorum
cohors I Augusta
Ituraeorum
vexillarii Africae et
Mauretaniae Caesarensis
qui sunt cum Mauris
gentilibus

10 Decembrie 136/ 10
Iulie 138 (RMD V 384)

23 Februarie 144 (CIL


XVI 90 = IDR I 14)

ala I Batavorum
ala I Hispanorum
Campagonum
ala I Gallorum et
Bosporanorum
vexillatio/ Numerus
equitum Illyricorum
cohors I Alpinorum
cohors I Vindelicorum
cohors I Thracum sag.
cohors I Ubiorum
cohors [I Augusta
Ituraeorum] sag.
cohors II Gallorum
Pannonica
cohors II Flavia
Commagenorum
cohors [II] Gallorum
Dacica
cohors [IIII Hispanorum]
cohors [VIII Raetorum]

ala [I Batavorum ]
ala I Hispanorum
Campagonum
ala I Gallorum et
Bosporanorum
cohors II Gallorum
Pannonica
cohors [II Flavia
Commagenorum]
cohors [II Gallorum
Dacica]
cohors I Augusta
Ituraeorum
cohors I Vindelicorum
cohors I Thracum sag.
cohors IIII Hispanorum
cohors VIII Raetorum
cohors I Ubiorum
cohors I Alpinorum

1 Aprilie 179 (RMD II


123)
ala I Batavorum
ala I Bosporanorum
cohors I Alpinorum
cohors I Augusta
Ituraeorum
cohors III Dalmatarum
cohors V Gallorum
cohors I Thracum sag.
cohors I Ubiorum
cohors II Gallorum et
Pannoniorum (Pannonica)
cohors I Vindelicorum
cohors VIII Raetorum
cohors III Campestrum
(Campestris)
cohors IIII Hispanorum
cohors II Flavia
Commagenorum
vexillatio peditum
singularium
Britannicianorum

Vezi i Palmyrenii sagittarii ex Syria: 29 Iunie 120 (RMD I 17 = IDR I 5; IDR I 6) i 31 Ianuarie/ 12 Februarie 126 (RMD I 27 =
IDR I 8; RMD I 28 = IDR I 9)

112

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA


TABEL 9.
Trupele auxiliare din Dacia Inferior atestate n diplome militare.
17 Iulie 122 (Pferdehirt
2004, nr. 20; RMD V
361)
ala [...?]
ala I Claudia Gallorum
Capitoniana (MI, 1
Septembrie 118/ 31
Octombrie 119, RMD V
350)
ala Gallorum
Atectorigiana
cohors I [...?]
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors II Flavia
Numidarum
cohors II Flavia
Bessorum
cohors III Gallorum

131/ 132 (RMD V 380)


ala [...?]
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors I Hispanorum
veterana
cohors II Flavia
Numidarum
cohors II Gallorum

119/ 129 (RMD V 374)

ala/ cohors[...?]t(...)
cohors Ubiorum
cohors I Brittonum
Augusta Nerviana
Pacensis

13 Decembrie 140
(RMD I 39 = IDR I 13)
ala I Asturum
ala Hispanorum
ala I Claudia Gallorum
Capitoniana
Numerus equitum
Illyricorum
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors I
Bracaraugustanorum
cohors I Tyriorum sag.
cohors III Gallorum
cohors I Augusta
Nerviana Pacensis
Brittonum
cohors I Hispanorum
veterana
cohors II Flavia
Numidarum
cohors II Flavia
Bessorum
cohors II Gallorum

22 Martie 129 (CIL XVI


75 = IDR I 10)
ala Hispanorum
vexillatio equitum
Illyricorum
cohors I Hispanorum
veterana (120/ 140, RMD
V 389)
cohors II Flavia
Numidarum
cohors II Flavia
Bessorum
cohors II Gallorum

130 (RMD V 376)

ala I Asturum
ala Hispanorum
ala I Claudia Gallorum
Capitoniana
vexillatio equitum
Illyricorum
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors I Augusta
Pacensis Nerviana
Brittonum
cohors I Tyriorum sag.
cohors [I
Bracara]u[gustanorum]
cohors I Hispanorum
veterana
cohors II Flavia
Numidarum
cohors II Flavia
Bessorum
cohors II Gallorum
cohors III Gallorum

19 Iulie 146 (RMD IV


269)
ala I Asturum
ala Hispanorum (167/
168 ? RMD V 442)
ala I Claudia Gallorum
Capitoniana
Numerus equitum
Illyricorum
cohors I Flavia
Commagenorum
cohors I
Bracaraugustanorum
(167/ 168, RMD V 442)
cohors I Tyriorum sag.
(167/ 168, RMD V 442)
cohors I Augusta
Nerviana Pacensis
Brittonum
cohors I Hispanorum
veterana
cohors II Flavia
Numidarum
cohors II Flavia
Bessorum
cohors II Gallorum (167/
168, RMD V 442)
cohors III Gallorum

113

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


TABEL 10.
Trupele auxiliare din Dacia Porolissensis atestate n diplome militare.
14 Aprilie 123
(Pferdehirt 2004, nr. 22)
ala I Brittonum c.R.
(trans. in DP)
cohors II Gallorum (trans.
in DP)

10 August 123 (RMD I


21 = IDR I 7; RMD I 22
= IDR I 7 A)
ala II Pannoniorum (RMD
IV 233)
ala I Brittonum
cohors I Britannica
item ala I Brittonum
(intus)/ Britannica (ext.)
c.R. (PI)

24 Septembrie 151
(RMD V 404)

27 Septembrie 154 ?
(CIL XVI 110 = IDR I
17; RMD I 47)

ala (II) Gallorum et


Pannoniorum
ala Siliana
ala Tungrorum
Frontoniana
cohors I Ulpia Brittonum

cohors I Britannica
cohors I Flavia Ulpia
Hispanorum
cohors I Batavorum c.R.
cohors I Aelia gaesatorum

cohors II Augusta
Nerviana Pacensis
Brittonum (RMD I 40 =
IDR I 23/ RMD V
Appendix Ia: 138/ 142)
cohors II Britannorum
cohors I Hispanorum
cohors I Cannanefatium
cohors II Hispanorum
scutata Cyrenaica
cohors V Lingonum
cohors VI Thracum

ala [Silia]na
ala (II) Gallorum et
Pannoniorum
ala Tungrorum
Frontoniana
cohors I Ulpia Brittonum

cohors [I Britannica]
cohors I Flavia Ulpia
Hispanorum
cohors [I Batavorum
c.R.]
cohors I Aelia gaesatorum

cohors I(I) Augusta


Nerviana Pacensis
Brittonum
II Britt(anorum)
cohors I Hispanorum
cohors [I Cannanefatium]
cohors II Hispanorum
scutata Cyrenaica
cohors [V Lingo]n(um)
cohors VI Thracum

114

130 10 Decembrie/ 131 9


Decembrie (RMD V 378)

2 Iulie 133 (RMD I 35 =


IDR I 11)

ala II Pannoniorum
cohors [...?]
cohors I Batavorum c.R.
p.f.
cohors I Cannanefatium
cohors [...?]
cohors II Augusta
Nerviana Pacensis
Brittonum
cohors [...?]
cohors V Lingonum
cohors VI Thracum

ala Siliana c.R.


ala I Tungrorum
Frontoniana
cohors I Ulpia Brittonum

cohors I Britannica
cohors I Hispanorum
cohors I Batavorum
cohors I Aelia gaesatorum
()
cohors II Brittonum / II
Britannorum (IDR I 12,
117/ 138)

21 Iulie 164 (RMD I 64 =


IDR I 18; CIL XVI 185 =
IDR I 19; RMD I 63 =
IDR I 20; IDR I 21 =
RMD I 66; 22 = RMD I
65/ II 115; RMD II 116;
117; RMD IV 287; 289?)
ala II Gallorum et
Pannoniorum
ala Siliana c.R.
ala I Tungrorum
Frontoniana
cohors I Brittonum
cohors I Britannica eq.
cohors (Flavia Ulpia) I
Hispanorum
cohors I Batavorum
cohors I Aelia gaesatorum
cohors II Nerviana
Brittonum
cohors II Britannorum
cohors I Hispanorum
cohors I Cannanefatium
cohors II Hispanorum
(scutata Cyrenaica)
cohors V Lingonum
cohors VI Thracum

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Auxiliary units from Moesia Superior and Moesia Inferior


at the conquest of Dacia
- abstract The main conclusions that can be drawn after reviewing the present state of knowledge
regarding the participation of the auxiliary units from Moesia Superior and Inferior at the Dacian wars are
as follows:
It can not be sustained anymore a strong enforcement of Moesia Superiors garrison with the
occasion of Trajans first expeditio Dacica, the garrison being established during Domitians reign,
situation similar to that of Moesia Inferrior.
Only two cohorts are brought in Moesia Superior from Germania Inferior, both of them being
miliaria (I Vindelicorum miliaria c.R.p.f.; II Brittonum miliaria c.R.p.f.).
After the first campaign or may be after the first year of the campaign, it may be observed the
necessity of supplementing the effectives, therefore from Germania Inferior were brought I Hispanorum
p.f. and I Pannoniorum veterana cohorts, as well as several cohorts from Pannonia (I Brittonum milliaria,
I Britannica milliaria c.R., VIII Raetorum); an irregular formation from Britannia (pedites singulares
Britanniciani); and probably from Bithynia cohors IIII Cypria c.R. and cohors IV Campestris; situation
similar to that from Moesia Inferior where two milliariae cohorts are brought (I et II Augustae Nervianae
Pacenses milliariae Brittonum).
It is difficult to establish the exact moment of the intervention of the auxiliary units from Moesia
Inferior at the north of the Danube; nevertheless, all the actions of military power enforcement of this
province seem to have taken place during or after 101 (bringing the above mentioned cohorts, the transfer
of XI Claudia p.f. legion from Vindonissa; bringing of I Minervia legion from Bonna; the enforcement of
the so-called Dobrudgean limes).
It may be observed a parallel attempt to enforce the Pannonian limes, destabilized by the
participation of several units to the Dacian expeditions, by bringing I Thracum c.R. f. and III Lusitanorum
c.R. p.f. cohorts from Germania Inferior after 101.
Except for the I civium Romanorum, I Augusta Ituraeorum, I Britannica c.R., I Pannoniorum?
alae and I Augusta Ituraeorum sagittariorum, I Ituraeorum sagittariorum, II Gallorum Pannonica, V
Lingonum cohorts, all the other units which appear in the diplomas of the new province had been
dislodged from the army of Moesia Superior.
All the auxiliary units of Dacia Inferior province, except for vexillatio equitum Illyricorum, come
from Moesia Inferior.
The extremely great number of units which take part at expeditio Parthica is surprisingly, this
being possible due to the new realities on the Danube frontier. Nevertheless, their including on the list of
units from Moesia Superior determine us to suppose that not all of the effectives took part at the
expedition, but have probably formed vexillations, as we have mentioned the vexillation put under the
command of the prefect of I Cilicum cohort or as indicates a well-known inscription from Rome: L.
Paconius Proculus, who, as a tribune of XI Claudia legion, became praefectus vexillationis equitum
Moesiae inferioris et Daciae euntium in expeditionem Parthicam (CIL VI 32 933 = ILS 2723 = IDRE I
21).
An interesting fact is represented by the deployment of several cohorts from Moesia Superior,
participating at the Parthic expedition (I Cilicum first in Thracia and I Thracum Syriaca), on the
territory of Moesia Inferior, starting with Hadrians reign. The deployment of ala Gallorum Flavianna
from Moesia Inferior to Moesia Superior represents a consequence of ala II Pannoniorum transfer to
Dacia and the remaining of ala Praetoria singularium on the territory of Syria, after Trajans Parthic
expedition.

115

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Quotable are the evidences of the cohorts unknown up to the present, namely the enigmatic III
AVG NERV, possibly a III Augusta Nerviana Pacensis milliaria Brittonum (?) cohort, after the type of the
two known up to now, and cohors II Dacorum, attested in a diploma dated in 125/ 126, positioned
separately of the tropes mentioned as stationing in Moesia Superior.
It is difficult to trace the garrisons of the troops during Trajans reign, due to the fact that on the
basis of the tegular stamps it seems that none of the presented cases can confirm for certain that these
belong to an archaeological context datable during the first two decades of the IInd century A.D.
The identification of several tegular materials having the stamp of certain auxiliary units it is not
a sufficient argument to stress its implication in the Dacian wars. Therefore, it must be retained as well
the simple tegular material transports used, for example, for the construction of the bridge from Drobeta.
The tegular material marked with the stamps of certain legionary or auxiliary units has a different
relevance in interpreting the disalignment of certain troops. This is due to the significance of attesting this
kind of artifact in certain sites, as well as to the discovery conditions. The debates regarding their place of
production and circulation must be subjected, in each case, to a multitude of possibilities.

Table 1 The auxiliary units from Moesia Superior attested in military diplomas.
Table 2 Epigraphic evidence of the participation of the auxiliary units from Moesia Superior at Trajans
Dacian expeditions.
Table 3 The auxiliary units from Moesia Superior deployed in Dacia.
Table 4 The auxiliary units from Moesia Inferior attested in military diplomas.
Table 5 Epigraphic evidence of the participation of the auxiliary units from Moesia Inferior at Trajans
Dacian campaigns.
Table 6 The auxiliary units from Moesia Inferior deployed in Dacia Inferior.
Table 7 The auxiliary units from Dacia attested in military diplomas.
Table 8 The auxiliary units from Dacia Superior attested in military diplomas.
Table 9 The auxiliary units from Dacia Inferior attested in military diplomas.
Table 10 The auxiliary units from Dacia Porolissensis attested in military diplomas.

116

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Bibliografie
Alfldy 1968 G. Alfldy, Die Hilfstruppen der rmischen Provinz Germania Inferior,
Dsseldorf (Epigraphische Studien Bd. 6).
Campbell 1984 B. Campbell, The Emperor and the Roman Army 31 BC-AD 235, Oxford.
Barnea, Ciuc 1989 Al. Barnea, I. Ciuc, O nou unitate militar roman la Acidava, SCIVA
40, 2, 147-155.
Bdescu 1981 M.I. Bdescu, tampile tegulare de la Voineti, Muscel, com. Lereti
(jud.Arge), SCIV 32, 2, 291-5.
Benea, Bona 1994 Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Bucureti.
Bogdan Ctniciu 1997 Ioana Bogdan Ctniciu, Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului
Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries
A.D., Alexandria.
Chiriac et al. 2006 C. Chiriac, L. Mihailescu-Brliba, I. Matei, Un nouveau diplme militaire
de Msie Infrieure, Pontos Euxeinos 10 (Beitrge zur Archologie und Geschichte
des antiken Schwarzmeer- und Balkanraumes, Sven Conrad, Ralph Einicke, Andreas
E. Furtwngler, Henryk Lhr, Anja Slawisch, ed., Langenweibach), 383-390.
Christescu 1938 V. Christescu, Quelques monuments indits de Turtucaia (Transmarisca),
Dacia 5-6, 451 - 452.
Covacef 2000 Zaharia Covacef, Cohors I Germanorum a Capidava, Army and Urban
Development, 285-291.
Cuvigny 2005 - Hlne Cuvigny, Ostraka de Krokodil. La correspondance militaires et sa
circulation. O. Krok. 1-151, IFAO, Cairo.
Daci i romani Daci i romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei in Imperiul Roman, Doina
Benea (ed.), (BHAUT VII), Timisoara, 2006.
Daicoviciu 1930 C. Daicoviciu, Micia I. Cercetri asupra castrului (Cu un Supliment
epigrafic), ACMIT 3, 3-44.
Documenting the Roman Army Documenting the Roman Army. Essays in the Honour of
Margaret Roxan, J. J. Wilkes (ed.), London 2003.
Eck 2002 W. Eck, Traian - Der Weg zum Kaisertum, Traian - Ein Kaiser, 7-20.
Eck, MacDonald, Pangerl 2001 W. Eck, D. MacDonald, A. Pangerl, Neue Diplome fr die
Auxiliartruppen in den dakischen Provinzen, ActaMN 38, 1, 27-48
Eck, MacDonald, Pangerl 2002 W. Eck, D. MacDonald, A. Pangerl, Neue Militrdiplome mit
Konsulndaten, Chiron 32, 2002, 401-426.
Eck, Pangerl 2003 W. Eck, A. Pangerl, Sex. Iulius Frontinus als Legat des niedergermanischen Heeres. Zu neuen Militrdiplomen in den germanischen Provinzen, ZPE
143, 205-219.
Eck, Pangerl, 2004 W. Eck, A. Pangerl, Ein Sequaner in einem Militrdiplom vom 27. Juli
108, RMA 1, 103-115.
Eck, Pangerl 2005 W. Eck, A. Pangerl, Traians Heer im Partherkrieg. Zu einem neuen Diplom
aus dem Jahr 115, Chiron 35, 49-67.

117

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Eck, Pangerl 2005a W. Eck, A. Pangerl, Zwei Konstitutionen fr die Truppen Niedermsiens
vom 9. September 97, ZPE 151, 185-192.
Eck, Pangerl 2005b W. Eck, A. Pangerl, Neue Konsuldaten in neuen Diplomen, ZPE 152,
229-262.
Eck, Pangerl 2006 W. Eck, A. Pangerl, Neue Diplome fr die Auxiliartruppen in den
msischen Provinzen von Vespasian bis Hadrian, Dacia, NS 50, 2006 (sub tipar).
Fink 1971 R. Fink, Roman Military Records on Papyrus, Ann Arbor.
Fndling 2006 J. Fndling, Kommentar zur Vita Hadriani der Historia Augusta, Bonn.
Gilliam 1962 J.F. Gilliam, The Moesian Pridianum, Hommges Albert Grenier (Collection
Latomus 58), 745-756.
Grainger 2003 J.D. Grainger, Nerva and the Roman Succesion Crisis of AD 96-99, LondraNew York.
Gudea 1997 N. Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, JRGZM 44
(Sonderdruck), 1-114.
Gudea 1980 N. Gudea, Castrul roman de la Brecu, ActaMP 4, 255-365.
Gudea 2001 N. Gudea, Die Nordgrenze der rmischen Provinz Obermoesien. Materialien zu
ihrer Geschichte (86-275 n. Chr), JRGZM 48 (Sonderdruck), 1-118.
Flutur 1999-2000 Al. Flutur, Despre dou tampile tegulare de la Tibiscum, AB, SN 7-8, 373376.
Holder 1980 P. Holder, Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan,
(BAR IS 70) Oxford.
Holder 2003 P. Holder, Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian, Documenting the
Roman Army, 101-145.
Hgel 1996 P. Hgel, Crmizi romane tampilate descoperite la Cladova (jud. Arad),
Ziridava 19-20, 73-78.
Ionescu, Gherghari, entea 2006 Corina Ionescu, Lucreia Gherghari, O. entea, Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaeological) study on the tegular material
belonging to the Legion XIII Gemina from Alburnus Maior (Roia Montan) and
Apulum (Alba Iulia): possible raw materials sources, CercArh 13, 413-436.
Isac 2001 D. Isac, Das Militrdiplom aus dem Jahr 151 n. Chr. von Samum (Cei) und die
Datierung der Prokuratur des Macrinus Vindex in Dacia Porolissensis, ActaMN 38, I,
49-60.
Ivantchik 2005 A. Ivantchik, Les Thraces dans larme romaine dans la rgion nord-pontique:
nouvelles inscriptions dOlbia Pontique, 10th International Congress of Thracology,
Komotini-Alexandroupoli 18-23 october 2005, comunicare.
Jarrett 1994 M.J. Jarrett, Non-legionary troops in Roman Britain: part one, the units, Britannia 25, 35-77.
Lrincz 2001 B. Lrincz, Die rmischen Hilfstruppen in Pannonien whrend der Prinzipatszeit. Teil I: die Inschriften, Viena.
Kraft 1951 - K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau, Berna.
Marcu 2004 F. Marcu, Military Tile-stamps as a Guide for the Garrisons of several Forts in
Dacia, Orbis Antiquus, 570-594.
118

TRUPELE AUXILIARE DIN MOESIA

Marcu 2004a F. Marcu, Comments on the Identity and Deployment of Cohortes I Brittonum,
ActaMN 39-40, I, 219-234.
Matei-Popescu 2004 Fl. Matei-Popescu, Trupele auxiliare romane din Moesia Inferior, SCIVA
52-53, 173-242.
Matei-Popescu 2004a Fl. Matei-Popescu, Participarea trupelor auxiliare din Moesia Inferior la
rzboaiele dacice, Argesis 13, 123-129.
Matei-Popescu 2005 Fl. Matei-Popescu, Despre identitatea cohortelor I Bracaraugustanorum
equitata i I Bracarorum civium Romanorum, Corona laurea, 313-318.
Matei-Popescu, entea 2006 Fl. Matei-Popescu, O. entea, The Participation of Upper
Moesian Auxiliary Units to the Trajans Dacian War, Dacia, NS 50 (sub tipar).
Matei-Popescu, entea 2006a Fl. Matei-Popescu, O. entea, Trupele auxiliare din Germania
Inferior i expediiile dacice ale mpratului Traian, Daci si romani, 47-56.
Maxfield 1981 Valerie A. Maxfield, The Military Decorations of the Roman Army, Londra.
Nemeth 2005 E. Nemeth, Armata n sud-vestul Daciei Romane / Die Armee im Sdwesten des
rmischen Dakien, Timioara.
Opri 1997 I.C. Opri, O nou mrturie epigrafic privitoare la staionarea cohortei I Ubiorum
la Capidava, SCIVA 48, 3-4, 277-281.
Petolescu 1986 C.C. Petolescu, Les camps de la zone sud-carpatique de la Dacie. Limes 13
Aalen, 510-514.
Petolescu 2001 C.C. Petolescu, O nou diplom militar privitoare la provincia Dacia Inferior,
Oltenia 13, 69-76.
Petolescu 2002 C.C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuie la istoria militar a Daciei
romane, Bucureti.
Petolescu, Popescu 2004 C.C. Petolescu, A.T. Popescu, Ein neues Militrdiplom fr die
Provinz Moesia inferior, ZPE 148, 2004, 269276 = O nou diplom militar
privitoare la provincia Moesia Inferior, Studia Historica et Theologica, 73-92.
Pferdehirt 2004 Barbara Pferdehirt, Rmische Militrdiplome und Entlassungsurkunden in der
Sammlung des Rmisch-Germanischen Zentralmuseums (Kataloge vor- und
frhgeshichtlicher Altertmer, Bd. 37, 1-2), Mainz.
Pflaum 1960 H.G. Pflaum, Les carrires procuratoriennes questres sous le Haut-Empire
romain, I-III, Paris.
Pontos Euxeinos Pontos Euxeinos, 10. Beitrge zur Archologie und Geschichte des antiken
Schwarzmeer- und Balkanraumes, Sven Conrad, Ralph Einicke, Andreas E.
Furtwngler, Henryk Lhr, Anja Slawisch (ed.), Langenweibach, 2006.
Rosenbereger 1992 V. Rosenberger, Bella et expeditiones. Die antike Terminologie der
Kriege Roms, Stuttgart.
Saddington 1982 D.B. Saddigton, The Development of the Roman Auxiliary Forces from
Caesar to Vespasian (49 BC-AD 79), Harare.
Saxer 1967 - R. Saxer, Untersuchungen zu den Vexillationen des rmishen Kaiserheeres von
Augustus bis Diokletian, Kln-Graz (Epigraphische Studien Bd. 1).
Seelentag 2004 G. Seelentag, Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im
Principat, Stuttgart.
119

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Spaul 1994 J.E.H. Spaul, Ala2. The Auxiliary Cavalry Units of the Pre-Diocletianic Imperial
Roman Army, Andover,
Spaul 2000 J. Spaul, Cohors2: The Evidence for and a Short History of the Auxiliary Infantry
Units of the Imperial Roman Army, BAR IS 841.
Speidel 1976 M.P. Speidel, Citizen Cohorts in the roman imperial army. New data on the
cohorts Apula, Campana and III Campestris, TAPA 106, 339-348.
Speidel 1985 M.P. Speidel, Bithynian Troops in the Kingdom of the Bosporus, EpigrAnat 6,
97-102.
Speidel 2002 M.A. Speidel, Belicossimus Princeps, Traian. Ein Kaiser, 23-40.
Strobel 1984 K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur
Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit,
(Antiquitas I 33), Bonn.
Strobel 1989 K. Strobel, Die Donaukriege Domitians (Antiquitas I 38), Bonn.
Syme 1971 R. Syme, Danubian Papers, Bucureti.
Traian. Ein Kaiser Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?, A.
Nnnerich-Asmus (ed.), Mainz am Rhein, 2002.
Tudor 1978 D. Tudor, Oltenia roman, ediia IV, Bucureti.
entea 2003 O. entea, Legion XIII Gemina and Alburnus Maior, Apulum 40, 253-265.
entea, Matei-Popescu 2004 O. entea, Fl. Matei-Popescu, Alae et Cohortes Daciae et
Moesiae. A review and update of J. Spaul`s Ala2 and Cohors2, ActaMN 39-40, I, 259296.
Vldescu 1983 C.M. Vldescu, Armata roman n Dacia Inferior, Bucureti.
Vldescu, Poenaru-Bordea 1978 Cr.M. Vldescu, Gh. Poenaru-Bordea, Cercetri arheologice
n castrul roman de la Arcidava, satul Enoeti, comuna Piatra-Olt, jud. Olt, SMMIM
11, 137-42.
Wei 1997 P. Wei, Neue Militrdiplome, ZPE 117, 227-268.
Zahariade, Dvorski 1997 M. Zahariade, T. Dvorski, The Lower Moesian Army in Northern
Walachia (A.D. 101-118). An Epigraphical and Historical Study on The Brick and
Tile Stamps Found in The Drajna de Sus Roman Fort, Bucureti.

120

Componena i structura armatei romane


n nordul Munteniei, ntre anii 101-117
Mihail Zahariade, Dan Lichiardopol

Pe lng datele arheologice semnificative pentru cunoaterea unui segment cronologic


scurt, dar deosebit de important pentru istoria zonei sub-carpatice a Munteniei n primele
decenii ale secolului II d.Chr., cercetrile arheologice din castrele romane din arealul amintit
(fig. 1) Pietroasele, Drajna de Sus, Mlieti, Trgor i Voineti 1 au dus la descoperirea
unui material epigrafic impresionant cantitativ i de o varietate remarcabil, care permite
nceputul nuanrii unor aspecte privind ocupaia militar roman n regiune.
Sunt dou puncte de referin pe care le vom aborda n cele ce urmeaz, pe baza
materialului de construcie tampilat (lateres, tegulae, imbrices, tubuli) descoperit n cele cinci
castre, baze ale corpului expediionar roman n timpul rzboaielor dacice, precum i dup acest
eveniment. Primul se refer la componena corpului de armat roman prezent n zona
subcarpatic a Munteniei n perioada 101-106, apoi ca for de ocupaie a teritoriului n
intervalul 106-117; al doilea vizeaz structura unitilor i/ sau detaamentelor care au compus
acest corp expediionar. Rezultatele cercetrilor arheologice au impus clar concluzia c aceste
castre au avut o durat de funcionare relativ scurt, ntre 101-118, i au jucat rolul de baze ale
armatei romane n timpul i imediat dup rzboaiele dacice 2 .
n proporie covritoare, materialul epigrafic discutat n cele ce urmeaz provine din
cercetrile arheologice din castrele de la Drajna de Sus i Trgor, dar descoperiri n contexte
mai mult sau mai puin arheologice s-au mai fcut la Voineti i Pietroasele. Sondajele efectuate
mai de mult de C. Zagorit i, mai recent, de Dan Lichiardopol, n castrul aproape n totalitate
distrus de la Mlieti, nu s-au soldat cu vreo descoperire epigrafic semnificativ, putnd
aminti aici doar o crmid tampilat, menionat de C. Zagori i Grigore Florescu-Expectatus
Bujor, dar nepublicat i probabil disparut.
Analiza materialului tegular tampilat descoperit n cele cinci castre arat c n zona
subcarpatic a Munteniei au acionat detaamente din trei legiuni: I Italica, V Macedonica i XI

Pietroasele: Diaconu 1976, 1055-1072; Diaconu, Tzony, Constantinescu 1977, 199-220; Diaconu 1980,
1063-1069; Tzony 1980, 348-351; Trgor: Popescu et al. 1960, 637-638; Vulpe 1965, 375-376;
Diaconu 1965, 11-12; Tzony, Diaconu 1979, 264; Mlieti: Zagori 1940; Florescu, Bujor 1955, 271279; D. Lichiardopol, cercetri inedite; Drajna de Sus: tefan 1948, 115-144; Protase 1977, 191-193;
Vldescu, Zahariade, Dvorski, Teodorescu 1994, 22 nr. 43; Zahariade, Dvorski, Avram, Teodorescu
1995, 29 nr 42; Zahariade, Dvorski, Pene, Avram 1996, 38-39 nr. 46; Zahariade, Dvorski, Pene 1997;
Zahariade, Dvorski 1997; Voineti: Tudor 1978, 309 nr. 53; Bdescu 1981, 291-296; Gudea 1997, 81
nr. 64 Z 1-2.
2
Florescu 1960; Vulpe 1961; Petolescu 1982. Este de remarcat c la Pietroasele, din punct de vedere
arheologic, nu a fost nc identificat un castru construit i care s fi funcionat n perioada lui Traian.
Existena lui este doar presupus pe baze logice, ale prezenei unei coloane romane pe valea Buzului,
traseu de importana strategic care oferea acces direct spre pasul Buzului i apoi spre Transilvania.
Un alt castru roman pe valea Buzului, din timpul rzboaielor dacice, posibil un castru de mar, se
presupune a fi existat la Filipeti, n nord-estul Munteniei: TIR, L-35, 41; R. Vulpe (1976, 161 nota 45)
mai aduga posibile castre la Ciolan, Nieni, arnga, Gherghia; v. i Petolescu 1982, 67.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Figura 1.
Harta de
referin.

Claudia, precum i o unitate auxiliar, cohors I Flavia Commagenorum 3 . n afara trupelor


menionate, nu au mai fost descoperite urme ale prezenei vreunei alte uniti n zon.
Repartiia unitilor militare amintite mai sus, n nordul Munteniei, pe baza materialului
de construcie tegular, este urmtoarea:
Pietroasele: legio XI Claudia;
Trgor: legio XI Claudia i cohors I Flavia Commagenorum;
Mlieti: legio V Macedonica;
Drajna de Sus: legio I Italica, legio V Macedonica, legio XI Claudia i cohors I Flavia
Commagenorum;
Voineti: legio XI Claudia i cohors I Flavia Commagenorum.

O discuie general despre armata roman n Muntenia la: Florescu 1960, 226; Zahariade, Gudea 1997,
28-29; Zahariade, Dvorski 1997, 55-69.

122

GARNIZOANA DIN NORDUL MUNTENIEI

Unitile provin n exclusivitate din


armata Moesiei Inferior i reprezint numai o
parte din efortul i contribuia acestei
provincii la rzboaiele dacice 4 .
Aa cum se observ, arealul acoperit de
corpul expediionar moesic n nordul
Munteniei, de aproximativ 100 km, pe axa
est-vest, i aproximativ 50 km, pe axa nordsud,
contrasteaz
semnificativ
cu
componena acestuia, unitar, dar relativ
redus (detaamente din trei legiuni i o
singur unitate auxiliar). Modalitile de
articulare la sud de Dunre i afluirea acestui
corp expediionar moesic spre zona amintit
devine un element cheie n explicarea
componenei acestuia.
Legio I Italica (fig. 2) este reprezentat n nordul Munteniei numai prin
material tegular tampilat: la Drajna 108
piese de tipul I, variantele a-e (LEGIITAL) 5 ;
la Durostorum-Yavorov 6 5 piese de tipul I,
varianta b; la Trgor un exemplar dintr-un
tip
recent
descoperit 7 .
Varianta
Figura 2.
Durostrorum-Drajna de Sus i tipul Trgor
8
tampile
tegulare
ale
Legiunii
I Italic:
lipsesc la Novae . Cele 322 de piese
a-e: Drajna de Sus; f: Trgor; g: Yavorovo.
cunoscute pn acum la Drajna de Sus
depesc numeric, de departe, ntreaga
cantitate a celorlalte dou detaamente legionare i a cohortei de Commageni luate la un loc. La
Drajna de Sus, varianta Ib este cea mai numeroas, cu 108 piese, urmat ndeaproape de
varianta IC i apoi, de departe, de celelalte variante.
Legio V Macedonica (fig. 3) se situeaz la Drajna de Sus pe locul 2 n privina cantitii
de material tegular tampilat, cu 76 de piese pn n prezent. Tipul cunoscut prezint dou
variante. Unul este reprezentat i la Oescus, sediul de baz, n perioada premergtoare
rzboaielor dacice, i nu mai apare dup 106, cnd o alt tipo-variant se impune la Troesmis,
noul sediu al legiunii dup 106/ 107 9 . Una din aceste variante se ntlnete i la Durostorum pe
cteva piese 10 .

Aprecieri generale despre contribuia armatei Moesiei Inferior la rzboaiele dacice la Gostar 1979,
Tudor 1979, Poulter 1986, Sarnowski 1987, Diaconescu 1997.
5
Zahariade, Dvorski 1997, 19-20.
6
Donevski 2006.
7
Cercetari inedite D. Lichiardopol.
8
Pentru o tipologie a tampilelor tegulare la Novae vezi Sarnowski 1983.
9
Zahariade, Dvorski 1997, 21-22.
10
Donevski 2006.

123

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Legio XI Claudia (fig. 4) prezint o varietate notabil de tipuri i variante n nordul


Munteniei.
- Pietroasele 11 i Durostorum 12 , cu
tampile de tip A, varianta 2 cu scris
retrograd i inversat, identice. tampila
nu apare la Drajna de Sus i nici n vreo
alt localitate din Germania sau
Pannonia, unde au staionat efective din
aceast legiune. Suspectm aceast
variant a fi fost nou creat odat cu
venirea unor detaamente la Durostorum
direct din Germania.
- Drajana de Sus i Trgor 13 . Tip I cu
trei variante (a-c). Varianta a este
specific numai la Drajna i Trgor, n
Figura 3. tampile tegulare ale LegiuniiV
timp ce restul numai la Trgor. Varianta
Macedonica: a-b: Drajna; c: Yavorovo.
a cuprinde o tabula ansata nscris n
chenar cu bru torsionat i o rozet n mijlocul ansei stngi, ca simbol al soarelui;
- Trgor, varianta b. La designul cunoscut se adaug dou simboluri solare (sau rozeta)
nscrise n cte o ans;
- Trgor, varianta c a tipului A. La designul cunoscut se adaug un simbol solar nscris
n ansa stng, iar n ansa dreapta un spic sau rmuric de brad;
- Trgor. Tip II cu dou variante. n varianta a, ansele trapezoidale conin trei nervuri
n relief; tabula ansata nscris n chenar cu nervuri oblice ferm trasate i drepte; la
varianta b nervurile sunt vizibile, dar sunt executate mai neglijent;
- Trgor. Tip III cu o singur variant; chenar cu nervuri oblice, L+E i P+F n ligatur,
iar cifra XI este suprapus de o hast orizontal;
- Voineti, o pies; nu este foarte exact redat n desenul autorului, dar uor ncadrabil
uneia din variantele tipului I 14 .
ntreg materialul tegular aparinnd legiunii XI Claudia de la Drajna de Sus, Trgor i
Voineti, este unic ca tipologie. El nu se mai ntlnete la sud de Dunre, ci este specific numai
Munteniei i celor trei castre amintite. Tipurile i variantele par s fie forme hibride derivate la
rndul lor dintr-o combinaie de tampile de la Vindonissa i Brigetio. La Vindonissa
(Windisch), pe dou piese apare rozeta, coroana radial, simbol solar, plasat n interiorul aripii
drepte a tabulei ansata. De asemenea, la Vindonissa, n interiorul ansei din stnga apare
rmurica de brad 15 . La Brigetio (fig. 4e) se ntlnete un bru vlurit ce nconjoar literele,
precum i punctul de dup litera C 16 din Claudia, ca n cazul de la Drajna-Trgor.
11

Diaconu, Tzony, Constantinescu 1977, 206, fig. 9; IDR II 605.


Donevski 2006.
13
Zahariade, Dvorski 1997, 22. Toate piesele cu tampila legiunii XI Claudia provenite de la Trgor
provin din cercetrile nc inedite ale lui Dan Lichiardopol.
14
Bdescu 1981, 317.
15
CIL XIII 12234.
16
Szilgyi 1933, XIV 2 a-d.
12

124

GARNIZOANA DIN NORDUL MUNTENIEI

Cohors I Flavia Commagenorum (fig. 5) apare n trei


locaii n zona subcarpatic a
Munteniei, la Drajna de Sus,
unde deine cea mai mare
cantitate de material dintre toate
castrele (52), la Trgor i
Voineti. La Drajna se cunosc
trei tipuri diferite, ultimul cu
dou variante. La Trgor a fost
descoperit o alt variant,
necunoscut la Drajna. La
Voineti se ntlnete tipul III,
varianta a, de la Drajna 17 .
Pentru rzboiul mpotriva regatului dac, care urma s fie
atacat i dinspre sud, din armata
Moesiei Inferior au fost pregtite
cteva corpuri de armat crora
le reveneau sectoare bine
definite de naintare, pe direcia
general sud-nord, i care urmau
s devin decisive n viitoarea
configuraie a operaiilor. Ne
Figura 4. tampile tegulare al Legiunii XI Claudia:
vom ocupa n cele ce urmeaz
a: Yavorovo, Pietroasele; b: Drajna, Trgor;
numai de corpul de armat cc-d, f-h: Trgor; e: Brigetio; i: Voineti.
ruia i-a fost ncredinat naintarea dinspre Moesia Inferior spre
regatul dac, prin pasurile Buzu, Bratocea i Tabla Buii.
Compararea descoperirilor efectuate la Durostorum arat c tipuri sau tipo-variante de
tampile ale legiunilor I Italica, V Macedonica i XI Claudia se ntlnesc i n castrele din
nordul Munteniei. Nu cunoatem la Durostorum, pn n prezent, materialul tegular al cohortei I
Flavia Commagenorum. Coroborarea caracteristicilor pieselor de la Vindonissa, Brigetio,
Drajna de Sus i Trgor, arat c odat cu venirea unor efective de la Vindonissa i Brigetio,
foarte probabil direct la Durostorum 18 , s-au produs noi tipare, n diverse variante hibride, care
ns moteneau simbolul solar (rozeta) i rmurica de brad din Germania Superior, ct i brul
n jurul literelor, ntlnit la Brigetio, numai c acesta din urm a cptat un aspect torsionat n
noile locaii din Muntenia. n acest caz, va trebui s ne gndim la posibilitatea nefolosirii
tiparelor nou create la Durostorum sau, mai probabil, la producera lor pe loc, la Drajna i
Trgor.
La Durostorum, n primvara lui 101, n cazul n care efective nu se aflau n staionare
aici dintr-o perioad anterioar, au fost aduse detaamente din legiunile I Italica, aa cum arat
tipul I, variantele a-e, din legiunea V Macedonica (dou variante), ambele rupte n mai multe

17
18

Zahariade, Dvorski 1997, 23. Cercetri inedite Dan Lichiardopol la Trgor; pentru Voineti v. nota 1.
Strobel 1984, 93-95; Zahariade 1999, 599-607.

125

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

detaamente n scopul articulrii dispozitivului de rzboi 19 . Legiunea XI Claudia, ale crei


subuniti se mai ntlnesc la Oescus i Novae 20 n primii ani ai secolului II, baze ale armatei
romane n primul rzboi dacic, este reprezentat la Durostorum prin efective care emit doar
tipul A, varianta 2. Aceast situaie ar sugera c ele au putut veni ceva mai devreme din
Germania Superior, i ar fi putut lua parte la unele lucrri de construcie, la terme sau cldiri, ca
cele de la Yavorovo sau str. Bogdan Voyvoda, unde au fost descoperite. Altele, cum ar fi unele
efective remanente de la Vindonissa sau de la Brigetio, au putut veni la Durostorum chiar n
preajma declanrii ostilitilor, n calitate de vexilaii de rzboi, fr a fi angajate n lucrri de
reconstrucii i deci fr a emite la Durostorum material tegular tampilat.
Cohors I Flavia Commagenorum este menionat n Moesia Inferior prin diplomele
militare din 92, 97, 105 21 . Regimentul pare s fi fost divizat n mai multe detaamente, n
preajma rzboiului cu dacii. Trebuie menionat, fie i n trecere, faptul c regimentul pare foarte
probabil s fi fost spart n cinci detaamente, dintre care patru, reprezentate de tipurile I-II, III
(variantele a-b) de la Drajna i IV de la Trgor. Ele trebuie s fi fost concentrate de asemenea
la Durostorum, dar nu ca subuniti de construcie, ci de rzboi, i astfel s-ar explica de ce nu au
lasat urme epigrafice aici 22 .
Durostorum a fost ales ca baz de aciune spre nord a armatei romane pe mai multe
criterii 23 . Primul este faptul c n secolul I d.Ch. Durostorum a fost cea mai important baz
militar de la est de Novae, posibil sediu de legiune, dup unele preri, dar n orice caz de trupa
auxiliar 24 ; al doilea pentru c poziia strategic pe Dunre i conferea avantajul de a controla
navigaia ntr-un punct cheie, ct i posibilitatea unei micri lejere de fore i mijloace n aval i
amonte pe fluviu; apoi pentru c Durostorum era cel mai potrivit punct de a exercita un
control discreionar ntre bazinele Dmbovia-Arge i Ialomia, era cel mai apropiat punct
major de principala i cea mai rapid cale de acces spre cursul superior al Ialomiei, iar de aici
spre vile Prahovei, Teleajenului i pasurile montane.
Din analiza materialului epigrafic prezentat mai sus, a rezultatelor cercetrilor
arheologice efectuate la castrele romane din zona subcarpatic a Munteniei (Drajna de Sus,
Trgor, Mlieti, Pietroasele i Voineti), dar i a cetilor dacice din aceeai zon, putem
contura un tablou mai nuanat al evenimentelor i micrilor de trupe, al componenei
garnizoanelor romane din cele cinci castre n discuie la acest moment, ct i a structurii lor n
anii 101-104.

19

Despre istoria legiunilor I Italica i V Macedonica n primul rzboi dacic vezi Sarnowski 1987, passim;
Gostar 1979, 117; Tudor 1979, 104; Strobel 1984, 93-95.
20
Zahariade, Dvorski 1997, 57-59; Zahariade 1999, 600-601.
21
Pentru acest regiment auxiliar vezi Petolescu 2002, 95-97.
22
Exist un alt tip, al V-lea, al tampilelor acestei trupe cu marca COHIFCOW, care este documentat la
Acidava (Enoeti), pe valea Oltului (Vldescu, Poenaru Bordea 1978, 137-142 fig. 4). Credem c
varianta este ceva mai trzie, dupa 118, cnd unitatea se stabilete pe Olt; vezi i Petolescu 2002, 95.
23
Poulter 1986, 520 fig. 1 presupune c una din principalele coloane ale armatei Moesiei Inferior s-a
deplasat pe valea Ialomiei, situaie posibil, dar care rmne deocamdata fr o acoperire arheologic
i epigrafico-istoric. De asemenea, ipoteza noastr c fora armat din nordul Munteniei ar proveni din
corpul expediionar de la Buridava (Zahariade, Dvorski 1997, 59-60, nota 8) nu mai poate fi susinut.
24
Recent Farnum 2006, 18-19, 30. Staionarea legiunii IV Scythica este apreciat ntre cca 9-55 d.Chr., iar
V Alauda ntre 69-86 (Farnum 2006, 19, 30). Staionarea cohortei II Flavia Brittonum equitata este
sustinut de existena unei inscripii a unui centurion n activitate, Antonius Valerius (CIL III 7478);
recent Matei-Popescu 2004, 196-197.

126

GARNIZOANA DIN NORDUL MUNTENIEI

Dup 4 aprilie 101, corpul


expediionar Durostorum a primit
ordinul de a nainta pe direcia
general SE-NV, pe cursul Mostitei i
apoi pe cursul superior al Ialomiei, cu
misiunea de a atinge cursurile
inferioare ale rurilor Prahova i
Teleajen, de a ptrunde cu forele
reunite pe valea Telejenului i de a
anihila punctele de rezisten inamice
din aceast zon, de unde s dezvolte
mai apoi ofensiva spre pasurile
Bratocea, Tabla Buii i Buzu. Prima
faz a misiunii era accederea n sudestul regatului dac. Distrugerea
grupului de ceti dacice de la Tinosul,
Gura Vitioarei, Fget i Homorciu,
care, aa cum o dovedesc rezultatele
Figura 5.
cercetrilor ntreprinse aici, i
tampile tegulare ale cohortei I Flavia Commagenorum:
nceteaz existena cu ocazia primului
a-d: Drajna de Sus; e-f: Trgor; g: Voineti.
rzboi dacic 25 , au fost un obiectiv
major realizat de corpul expediionar
Durostorum. Cel mai nordic punct atins n timpul acestei campanii a fost Drajna de Sus, unde
armata roman va fi ntmpinat o ultim rezisten dacic, la punctul Ceteaua (vezi fig. 1).
Ar fi urmat faza a doua a misiunii, i anume naintarea spre trectorile sud-est carpatice,
dar datorit evoluiei situaiei politice de pe front, marcat de pacea din primavara anului 102,
corpul expediionar pare sa fi primit ordin de staionare i consolidare a poziiilor la Drajna de
Sus. Aa cum indic att cercetarile lui Gheorghe tefan, ct i cele ale colectivului din 19921996, condus de Cr. Vldescu i dup 1996 de Mihail Zahariade, aici a fost construit un castru
din pmnt (Drajna de Sus I), de tipul turf and timber (dup terminologia britanic) din
caespites (murus caespiticius), cu agger dublu i, desigur, palisad. Nu cunoastem exact
dimensiunile castrului din aceasta faz. De asemenea, nu cunoatem nc din ce material au fost
construite cldirile din interior (lemn, crmid, piatr sau o combinaie din ultimele dou).
Castrul pare s fi fost transformat, imediat dup primirea ordinului de staionare, dintr-o tabr
de mar (castra aestiva), avnd corturile soldeti i ale comandanilor drept singurele
construcii n interior, ntr-o fortificaie stabil, care urma s devin i nimeni nu putea
prevedea la acea dat o castra hiberna (hibernaculum), cu cldiri de lemn sau piatr, desigur
nu de mari dimensiuni, cum nici efectivele nu par s fi fost foarte numeroase.
Pe baza analizei materialului tegular tampilat disponibil se poate nuana structura i
componena garnizoanei romane din nordul Munteniei, ntre primavara lui 101 i primavara lui
105 26 .

25
26

Despre aceste ceti dacice vezi R. Vulpe 1976, 158.


Urmtoarele cifre oferite referitoare la numrul efectivelor, dei aproximative, sunt bazate pe numrul
real i cunoscut al mrimii subunitilor din legiuni i trupe auxiliare. n acest fel, cifrele avansate de
noi reflect ndeaproape mrimea efectivelor.

127

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Drajna de Sus I. Apariia invariabil a cinci variante de tampil (a-e) a tipului I,


aparinnd legiunii I Italica, sugereaz tot attea ateliere de producie de material de construcie
ale detaamentului, ceea ce revine a spune c fiecare variant a putut aparine cte unei centurii
legionare. n acest caz, cele cinci tipo-variante ar aparine unei ntregi cohorte de legiune,
nsumnd n jur de 480 oameni, plus ofierii i personalul auxiliar, avnd n vedere c de obicei
o centurie cuprindea nu 100 de oameni, cum i arat numele, ci 80, rezultai din 10 contubernia
a cte 8 oameni. Total: 400. Nu am fi nclinai s atribuim tipul II de tampil, documentat n
cadrul numerosului material al legiunii, fazei Drajna de Sus I, avnd ca argument numrul foarte
mic de piese, n comparatie cu cele cinci variante ale tipului I.
Reanalizarea materialului tegular al legiunii V Macedonica de la Drajna de Sus arat c
de fapt avem de aface cu dou variante ale aceluiai tip, ceea ce ar indica prezena iniial a 160
de soldai n garnizoan, apoi numai 80, prin plecarea detaamentului la Mlieti. Total: 80.
Legiunea XI Claudia este reprezentat la Drajna de Sus numai de varianta A a tipului I,
ceea ce indic prezena unei singure centurii (80 de oameni) n castru. Total 80.
Cele trei tipuri, din care tipul III cu dou variante, ale cohortei I Flavia Commagenorum
sugereaz un total de 320 oameni. Total general la Drajna de Sus, pentru perioada primvara lui
101- primvara lui 105: 880 de oameni.
Mlieti. Recentele cercetri de la Mlieti nu au dus la descoperirea unor noi
documente epigrafice, n afara celui menionat de C. Zagori i Grigore Florescu-Expectatus
Bujor, i anume o crmid tampilat aparinnd legiunii V Macedonica. Nu avem nici un
motiv s ne ndoim de exactitatea informaiei. n acest caz, una din centuriile legiunii V
Macedonica, din cadrul corpului expeditionar, pare s fi venit de la Drajna i a putut iniia
construcia castrului de caespites de la Mlieti. Aici ns s-a descoperit o cantitate
semnificativ de ceramic dacic, ceea ce ar conduce la idea unei masive implicri a populaiei
locale, eventual sub atenta supraveghere a uneia dintre centurii (80 de oameni). Oricum,
Mlieti ar putea face parte din politica de consolidare a teritoriului controlat de corpul
expediionar Durostorum i am putea sugera ridicarea lui n anii de pace, 102-104.
La Pietroasele varianta de tampil aparinnd legiunii XI Claudia, documentat i la
Durostorum, nu apare la Drajna. Aceasta ar sugera, n opinia noastr, c detaamentul de
legiune a fcut parte din corpul expediionar Durostorum, a luat parte la evenimente, dar pare s
nu fi participat la construcia fazei de pmnt a castrului (Drajna de Sus I). n aciunea general
de consolidare a zonei nconjurtoare, detaamentul a putut fi trimis n zona Pietroasele, la
Gruiul Drii, unde distrugerea incintei sacre i a aezrii de aici, ambele recent cercetate i
publicate, este datat pe baza materialului arheologic la nceputul secolului II d.Ch. 27 . Din fora
trimis n zona Pietroasele au putut face parte i detaamente din celelate dou legiuni moesice,
i chiar din regimentul auxiliar, numai c dovezi epigrafice clare ale ridicrii eventualului
castellum de aici, a crei descoperire se las nc ateptat, provine numai de la legiunea XI
Claudia, reprezentat de tampile varianta 2 a tipului a, eventual tot cu implicarea masiv a
populaiei locale.
La Trgor se cunoate existena unui castru de pmnt, dar nu s-au stabilit nc
dimensiunile sale exacte i forma. Abundena i varietatea materialului de construcie tampilat
sunt ns remarcabile. Piesele cu marca legiunii XI Claudia au fost descoperite n totalitate n
27

Dupoi, Srbu 2001, 70.

128

GARNIZOANA DIN NORDUL MUNTENIEI

terme, care au putut fi construite n intervalul 102-105. Aici sunt reprezentate trei tipuri
nsumnd ase variante: tipul I (trei variante), tipul doi (dou variante) i tipul trei (o singura
variant). Toate acestea ar sugera existena a 480 de oameni ai legiunii XI Claudia, pentru
perioada 101-105.
Dac urmm principiul atribuirii unei tipo-variante unei singure centurii, mai bine spus
un atelier de fabricare a materialului de construcie de fiecare centurie, vom obine o cifr total
a corpului expediionar Durostorum, ntre 101-105 (fr ofieri, cifre orientative):
Drajna de Sus:

880

Trgor:

480

Mlieti:

80

Pietroasele:

80

Total:

1520

Declanarea celui de al doilea rzboi cu regatul dacic, n primvara lui 105, pare s fi
adus cteva modificri n componena corpului expediionar staionat n nordul Munteniei.
Efortul militar roman va fi atins n aceti ani maximum de intensitate, iar invazia n regatul lui
Decebal sau n teritoriile pe care acesta le mai deinea a necesitat trupe suplimentare.
Referindu-ne numai la problema care ne intereseaz, vom observa c noi trupe sunt
trimise acum n Moesia Inferior 28 ; efectivele legiunii XI Claudia, anterior rmase n Pannonia,
au fost trimise n totalitate la Novae i Durostorum, unde se produc noi tipare.
Efectivele din nordul Munteniei par s fi fost suplimentate, aa cum ar indica materialul
de construcie tampilat descoperit n castrele din zon. La Drajna de Sus a fost detaat o
centurie a unei alte cohorte din legiuniea I Italica. Ea este reprezentat de tipul II (cu o singur
variant) din care s-au descoperit un numr de 18 exemplare.
La Trgor apare o variant a tipului de tampile aparinnd cohortei I Flavia
Commagenorum, nemaintlnit la Drajna n perioada anterioar. De asemenea, a fost
descoperit o marc de tip III (varianta a) a aceleiai trupe auxiliare. Tot aici, garnizoana pare s
fi fost suplimentat i cu o nou centurie din legiunea I Italica, aa cu ar indica o nou variant
de tampil.
Activitatea acestor subuniti este relativ uor de ntrevzut. Ele au primit probabil ordin
de a nainta prin trectorile montane deschise anterior i au participat la cel de al doilea rzboi,
cu misiunea anihilrii centrelor de rezisten dacice din sud-estul Transilvaniei i pacificrii
comunitilor dacice. Nu ne facem ns iluzii despre largi desfurri de fore i masive angjari
n mari btalii ale acestui corp expeditionar.
Suplimentrile de trupe dup 105 par s fi vizat, aadar, n special castrele de la Drajna
de Sus i Trgor. La Drajna, garnizoana crete teoretic cu nc 80 de oameni, reprezentnd o
centurie din legiunea I Italica, ajungnd la 960 (trup). La Trgor garnizoana este
suplimenatat cu 160 de oameni, conferind garnizoanei de aici mrimea de 640 de oameni. ntre
Drajna i Trgor s-au putut ns produce micri de trupe. Apariia la Trgor a tipului III,
varianta a a cohortei de commageni, ar nsemna c de la Drajna a fost detaat o centurie pentru
construcii. n acest caz, Drajna pierde temporar 80 de oameni, reducndu-i garnizoana la 880,
iar Trgor ctig, tot temporar, 80 de oameni de la Drajna, efectivele ridicndu-se la 720. n

28

Strobel 1984, Sarnowski 1987, 118-119.

129

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

aprecierea final a numrului de efective nu vom ine ns cont de aceste micri temporare de
trupe.
Dup 106, la castrele din zona subcarpatic a Munteniei s-au petrecut importante
modificri, care rspundeau noilor comandamente ale politicii lui Traian pe teatrul de rzboi n
general. Victoria total obinut asupra regatului lui Decebal i noua configuraie strategic
conceput de mprat, oricare vor fi fost raiunile ei, a prevazut i integrarea teritoriului
Munteniei i sudului Moldovei n cadrul provinciei Moesia Inferior, teritoriu altminteri deja
controlat de armata acestei provincii 29 . n aceast nou schem, castrele Drajna de Sus, Trgor,
Mlieti, Pietroasele i Voineti, ca s citm pe cele cunoscute, vor fi fost transformate n baze
permanente ale armatei romane n aceast zon. De aceea au fos iniiate masive lucrri de
construcii, reconstrucii sau reamenajri. n cadrul acestora, castrul de la Drajna de Sus a fost
transformat ntr-o baz permanent (castra hiberna) i a fost reconstruit n ntregime n piatr.
Aa cum artam mai sus, nu tim nc n ce proporie dimensiunile castrului de pmnt au fost
modificate, n scopul lrgirii spaiului de cazare a noilor detaamente sosite n vederea
operaiilor din timpul celui de-al doilea rzboi. n orice caz, castrul a fost reconstruit n piatr,
cu incinta dubl, tehnic cunoscut i n alte regiuni din Dacia. n noile sale dimensiuni (Drajna
de Sus II) castrul avea o suprafa de 185 x 190 m (3.5 ha), ceea ce putea uor gzdui cei 960 de
oameni din trup, cifr la care se adaug ofierii i personalul auxiliar.
Dup 106 pare s fi fost construit i castellum-ul de la Voineti. Aici, aa cum artam,
s-au descoperit crmizi din tipul I Drajna-Trgor, alturi de tipul III varianta b a cohortei I
Flavia Commagenorum, ceea ce ar nsemna implicarea ambelor subuniti n construcie. Este
dificil de a ti dac detaamentele de construcie la Voineti au fost detaate de la Drajna, sau de
la Trgor, unde s-au descoperit aceleai variante de tampil. Construcia acestui castellum a
implicat ns atribuirea aproape obligatorie a unei garnizoane, orict de mici, ceea ce fcea ca
unul din marile castre s piard efectivele transferate n noua locaie.
Dup 106, tabloul repartiiei efectivelor din corpul de armat existent n castrele din
nordul Munteniei ar putea fi sugerat dup cum urmeaz:
- Drajna de Sus: 480 de oameni din legio I Italica (tipul I, variantele a-e; tipul II); 80 de
oameni din legio V Macedonica (varianta 1); 80 de oameni din legio XI Claudia (Tip I,
varianta A); 320 de oameni din cohors I Flavia Commagenorum (tipurile I, II III
varianta A). n total: 960 de oameni.
- Trgor: 480 de oameni din legio XI Claudia (tip I variantele A-C; tip II variantele AB; tip III (o variant); 80 de oameni din legio I Italica (variant unic); 80 de oameni
din cohors I Flavia Commagenorum (tip IV, tip III, varianta A). Total 640.
- Mlieti: 80 de oameni din legio V Macedonica (una din cele dou variante ale
tipului documentat la Drajna de Sus). Total: 80.
- Pietroasele: 80 de oameni din legio XI Claudia (tip A varianta 2). Total: 80.
- Voineti: 80 de oameni cohors I Flavia Commagenorum (tipul III varianta b). Total:
80.
Total general n castrele din nordul Munteniei, ntre anii 106-117: cca 1840 de oameni.

29

Macrea 1969, 39-42; Vulpe 1976, 160-163; Petolescu 1982, 66-69.

130

GARNIZOANA DIN NORDUL MUNTENIEI

Cifrele de mai sus sunt, evident, estimri. Efectivele calculate n nordul Munteniei, pe
baza raportului ntre tipologia i repartiia materialului tegular tampilat, reprezint o prim
ncercare de a evalua cantitativ i topografic aceast important categorie de material de
construcie. Aceste rezultate vor avea n viitor nevoie de nuanri i precizri, ndeosebi n cazul
castrelor mai puin cercetate din zon.

The Composition and Structure of the Roman Army in


Northern Wallachia in A. D. 101-117
- abstract The investigations carried out in the hilly region of Wallachia at the Roman forts identified so
far, yielded a considerable quantity of epigraphic material consisting exclusively of stamped tiles and
bricks. At Drajna de Sus, Trgor, Mlieti, Voineti and Pietroasele the discovered epigraphic material
belongs to three Lower Moesian legions and an auxiliary regiment: legio I Italica, legio V Macedonica,
legio XI Claudia and cohors I Flavia Commagenorum.
The mapping of the different stamped tiles and bricks pertaining to the units involved in the
analysis indicates a significant concentration of forces at Durostorum, which served as one of the main
Lower Moesian basis for the offensive against the Dacian kingdom.
Legio I Italica seems to have released the greatest part of the war effectives, followed by legio V
Macedonica and legio XI Claudia, although the latter was at that time in a process of being garrisoned at
Durostorum. It is a proof that this legion split in different detachments after its departure from Vindonissa, in Upper Germany, and was not re-united to its full strength at Durostorum until 106.
Each variant of the stamps of the above mentioned units under scrutiny seem to have belonged to
a centuria. The analysis of a significant number of pieces opens a new perspective in attributing variants
of different types to specific legionary or auxiliary small units, an example that could be applied to many
other cases.
The stamped material allows even the disentanglement of the complicated issue of the size of the
expeditionary force in Wallachia, along the Teleajen valley, during the first and the second Dacian wars,
and also raises the problem of how many effectives were added between the two wars.
With roughly 80 men for a centuria and its comparison with the number of the variants of the
stamps, the result goes towards app. 1520 men (without NCOs) assignable to the size of the expeditionary
force between 101 and 105 that stationed in the forts in discussion. Following the same pattern of
calculation, one can consider that after the end of the Dacian wars, the size of the garrison in northern
Wallachia raised to 1840 men.

131

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Bibliografie
Bdescu 1981 M. Bdescu, tampilele tegulare de la Voineti-Muscel (com. Lereti, jud.
Arges), SCIVA 32, 2, 291-296.
Diaconu 1965 Gh. Diaconu, Trgor, necropola din secolele III-IV e.n., Bucureti.
Diaconu 1976 Gh. Diaconu, Castrul de la Pietroasa, A. Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa,
Opere vol. IV, Bucureti, 1055-1072.
Diaconu 1980 Gh. Diaconu, Noi descoperiri privind prezena roman la nordul Dunrii n
secolul al IV-lea, RI 33, 6, 1063-1069.
Diaconu, Tzony, Constantinescu 1977 Gh. Diaconu, Magda Tzony, M. Constantinescu,
Lensemble archologique de Pietroasele, Dacia NS 21, 199-220.
Diaconescu 1997 Al. Diaconescu, Dacia under Trajan. Some Observations on Roman Tactics
and Strategy, Acta MN 34, 13-52.
Donewski 2006 P. Donevski, poster, 20th International Congress of Roman Frontier Studies,
Leon, septembrie 2006.
Dupoi, Srbu 2001 V. Dupoi, V.Srbu, Gruiul Drii. Incinta dacic fortificat, I, Buzu.
Farnum 2006 J.H. Farnum, The Positioning of the Roman Imperial Legions, BAR IS 1458,
Oxford.
Florescu 1960 Gr. Florescu, Problema castrelor romane de la Mlieti, Drajna de Sus i
Pietroasa, Omagiu C. Daicoviciu, Bucureti, 225-232 (= Studii i materiale privitoare la
trecutul istoric al judetului Prahova, I, 1968, 31-39).
Florescu, Bujor 1955 Gr. Florescu, Exp. Bujor, Spturile arheologice de la Mlieti, SCIV 6,
1-2, 271-279.
Gostar 1979 N. Gostar, LArme romaine dans les guerres daces de Trajan (101-102, 105106), Dacia NS, 23, 115-122.
Gudea 1997 N. Gudea, Der dakische limes. Materialien zu seiner Geschichte, JRGZM 44
(Sonderdruck).
Macrea 1969 M. Macrea, Viaa n Dacia roman, Cluj.
Matei-Popescu 2004 Fl. Matei-Popescu, Trupele auxiliare romane din Moesia inferior, n
SCIVA 52-53, 196-197.
Omagiu C. Daicoviciu Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul mplinirii a 60 de ani, Bucureti,
1960.
Petolescu 1982 C.C. Petolescu, Contribuii la istoria Munteniei n secolul al II-lea e.n., RI 35,
1, 65-77.
Petolescu 2002 C.C. Petolescu, Auxilia Daciae, Bucureti.
Popescu et al. 1960 D. Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu, V. Teodorescu, antierul
arheologic Trgor, MCA 7, 631-644.
Protase 1977 D. Protase, Castre romane cu dublu zid de incint descoperite n Dacia, Sargetia
13, 191-202 (191-193).
Poulter 1986 A. Poulter, The Lower Moesian Limes and the Dacian Wars of Trajan, Limes 13
Aalen, 519-528, (521-526) .
132

GARNIZOANA DIN NORDUL MUNTENIEI

Sarnowski 1983 T. Sarnowski, Die Ziegelstempel aus Novae, Archaeologia 34, 17-61.
Sarnowski 1987 T. Sarnowski, Zur Truppengeschichte der Dakerkriege Traians, Germania 65,
1, 107-122.
Strobel 1984 K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans, Bonn (Antiquitas
Reihe I Abhandlungen zur alten Geschichte 33).
Szilgyi 1933 J. Szilgyi, Inscriptiones tegularum Pannonicarum, Budapest.
tefan 1948 Gh. tefan, Le camp romain de Drajna de Sus, Dep. Prahova, Dacia 11-12, 115144.
Tudor 1978 D. Tudor, Oltenia romana, Bucureti.
Tudor 1979 D. Tudor, Ouverture officielle de la dernire guerre entre Trajan et Decebal,
Dacia NS 23, 93-114.
Tzony 1980 Magda Tzony, Termele de la Pietroasele, MCA 14, 348-351.
Tzony, Diaconu 1979 Magda Tzony, Gh. Diaconu, antierul arheologic Trgor, MCA 13,
264;
Vldescu, Poenaru Bordea 1978 Cr. M. Vldescu, Gh. Poenaru Bordea, Cercetari arheologice
in castrul roman de la Acidava, satul Enoeti, comuna Piatra Olt, judetul Olt, SMMIM
11, 1978 p.137-142 fig. 4).
Vldescu, Zahariade, Dvorski, Teodorescu 1994 Cr.M. Vldescu, M. Zahariade, T. Dvorski,
V. Teodorescu, Drajna de Sus, jud. Prahova, CCA 1993 (1994), 22, nr. 43.
Vulpe 1976 R. Vulpe, La Valachie et la Basse Moldavie sous les Romains, Studia
Thracologica, 1976, 150-179 (= Dacia NS, 5, 1961, 365-395).
Zahariade 1999 M. Zahariade, How and When The Legion XI Claudia Arrived in Lower
Moesia, Limes 17 Zalu, 599-607.
Zahariade, Dvorski, Avram, Teodorescu 1995 M. Zahariade, T. Dvorski, R. Avram, V.
Teodorescu, Drajna de Sus, jud. Prahova, CCA 1994 (1995), 29, nr 42.
Zahariade, Dvorski 1997 M. Zahariade, T. Dvorski, The Lower Moesian Army in Northern
Wallachia (A.D. 101-118), Bucharest.
Zahariade, Dvorski, Pene 1997 M. Zahariade, T. Dvorski, T. Penes, Drajna de Sus, jud.
Prahova, CCA 1996 (1997).
Zahariade, Dvorski, Pene, Avram 1996 M. Zahariade, T. Dvorski, T. Pene, R. Avram,
Drajna de Sus, jud. Prahova, CCA 1995 (1996), 38-39, nr. 46.
Zahariade, Gudea 1997 M. Zahariade, N. Gudea, The Fortifications of Lower Moesia (AD 86275), Amsterdam.
Zagori 1940 C. Zagori, Castrul roman de la Mlieti, Ploieti.

133

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

134

Viae militares n timpul lui Traian


Florin Fodorean

Drumul, definit ca o construcie destinat micrii vehiculelor, bunurilor i persoanelor,


a jucat ntotdeauna un rol important n istoria umanitii. Oameni i comuniti au utilizat
drumurile pentru a cltori, a face comer i a comunica ntre ei. Statele i imperiile antichitii
au avut nevoie de drumuri pentru deplasarea armatelor i aprovizionarea lor, pentru cltorii ale
oficialilor, pentru controlul teritoriilor i al economiei. Construcia i utilizarea drumurilor a fost
influenat de mai muli factori, care pot fi mprii n dou mari grupe. Pe de o parte, este
vorba de condiiile naturale, n special de caracteristicile geomorfologice i climatice ale fiecrei
regiuni geografice, incluznd aici relieful, tipurile de soluri i roci, reeaua hidrografic, clima i
vegetaia. De aceti factori a trebuit s se in cont n momentul dezvoltrii unei reele rutiere.
Pe de alt parte, remarcm factorii umani, n mod special cei de natur geo-cultural, incluznd
aici puterea militar, forma unui teritoriu, structurile economice i sociale, distribuia
demografic i, nainte de toate, poziia i mrimea centrelor urbane.
Romanii au considerat reeaua rutier i sistemul de comunicaii elemente de baz n ce
privete administrarea provinciilor. Plinius observa c pentru romani drumurile erau moles
necessariae, fapt pus n contradictoriu cu otiosa et stulta ostentatio pyramidarum. Vitruvius
subliniaz c n construcia drumurilor romane se gsesc trei principii fundamentale: firmitas,
utilitas, venustas 1 . De aceea, constant, romanii au investit enorm n elaborarea, construcia i
meninerea n bun stare a drumurilor. Construirea unui drum necesita muli bani, for de munc
impresionant, personal specializat (ingineri), contribuii din partea comunitilor locale. Doar n
acest fel romanii au reuit s dezvolte o reea rutier care s-a ntins n tot Imperiul, pe o lungime de
mai bine de 53.000 de mile.
Odat cu crearea i definitivarea reelei de comunicaii s-a conturat i o alt dimensiune
a acestui aspect. Construcia drumurilor a fost nc de la nceput perceput ca un act politic,
actorii principali fiind, ntr-o prim faz Augustus, urmat de Traian. Cei doi au fost permanent
asociai cu politica ce a urmrit crearea unei uniti geografice ntre teritoriile incluse n
Imperiu. Din punct de vedere politic, cheltuindu-i propriile resurse financiare pentru
construcia de drumuri, mpraii i legitimau poziia lor nu numai prin raportare la trecut, ci i
la viitor. S-a creat astfel imaginea unui Princeps care patrona arterele rutiere, cltoriile i
comunitile pe unde treceau drumurile 2 .

1
2

Plinius, Naturalis Historia, 75; Vitruvius, Despre arhitectur, Bucureti, 1964, 46.
Laurence 1999, 39.

VIAE MILITARIS

1. Semnificaia termenului via militaris


Pornind de la premisele expuse anterior, i anume implicarea direct a mprailor
Romei n construcia de drumuri, a aprut n istoriografie o dezbatere interesant pe marginea
termenului via militaris 3 . Cnd apare acest termen ? Via militaris nseamn un drum construit
de militari? Este utilizat exclusiv de ei? Dac exist drumuri militare cum definim drumurile
civile?
n numeroase surse antice apare utilizat frecvent aceast expresie (Cicero, Titus Livius,
Sallustius, Columella, Hyginus, Suetonius, Ulpianus, Codul Theodosian etc.). Mai puine sunt,
ns, inscripiile sau stlpii miliari unde apare menionat acest termen. Pn n 1981 se
cunoteau doar trei monumente care l celebrau pe Nero pentru construirea de tabernas et
praetoria de-a lungul unor drumuri din Tracia, n 61 d.Chr. 4 . Primul stlp miliar unde apare
expresia via militaris a fost descoperit la vest de Cordoba, n anul 1979, de-a lungul drumului
Via Augusta, pe partea dreapt a rului Guadalquivir, i dateaz din timpul lui Domiian, fiind
publicat n anul 1981 5 .
Drumurile militare au fost definite n dou moduri. A. Grenier considera c ele sunt fie
drumuri construite i ntreinute de armat, fie drumuri construite pentru nevoile particulare ale
armatei. Tot el era de prere c aceste drumuri nu erau folosite n sistemul cursus publicus. H.
G. Pflaum considera c via militaris era un drum dotat cu staii, puncte unde cltorii se puteau
odihni, pzii de fortificaii care le garantau securitatea 6 . J. ael credea c viae militares sunt
drumuri construite de armat n special n zonele de limes 7 . T. Pekary era de prere c ele sunt
drumuri strategice importante care legau Roma i capitalele de provincii de fortificaiile
militare 8 . R. Chevallier le definea ca drumuri de interes strategic construite pe cheltuiala
armatei 9 .
Din cele prezentate rezult c prerile autorilor moderni difer n ceea ce privete
interpretarea semnificaiei termenului militaris din expresia via militaris. Majoritatea fac o
distincie net ntre acest tip de drumuri i celelalte. Ele sunt drumuri de interes strategic,
construite n general n zonele de grani, deci drumuri de limes. Pflaum i Pekary sunt de prere
c acestea sunt marile drumuri din Imperiul Roman, termenul militaris trecnd n al doilea plan.
n textele antice viae militares sunt percepute ca fiind mari artere rutiere strategice.
Vorbind de Via Aurelia, Via Cassia i Via Flaminia, Cicero aplic pentru ele termenul viae
militares. Tot Cicero numete viae militares toate marile drumuri din Imperiul Roman, printre
care i Via Egnatia 10 . Aadar, pentru el, via militaris nseamn, n primul rnd, un drum
important, care eventual poate s aib o origine militar. Columella consider c o via militaris
era cea mai bun opiune pentru amplasarea unei vile rustice, dar el se gndea simplu la aceste
drumuri militare ca la cele mai importante artere rutiere din Italia, circulate intens de cltori 11 .

ael 1977, 235-244; Sillires 1981, 255-271; Rebuffat 1987, 52-67.


Sillires 1981, 262.
5
Sillires 1981, 255-271.
6
Sillires 1981, 262.
7
ael 1977, 243-244.
8
Pekary 1968, 12.
9
Chevallier 1972, 68-69.
10
Rebuffat 1987, 54-55.
11
Columella, De re rustica, I, 5.
4

136

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Interesant este i situaia n care unii autori antici utilizeaz termenul de drum militar
pentru unele artere rutiere care nu sunt romane. Titus Livius 12 sau Sallustius 13 l utilizeaz
pentru drumuri tradiionale din Tracia, Macedonia sau Persia, considerndu-le singurele drumuri
militare pe unde pot trece armatele romane.
n cteva cazuri expresia via militaris este folosit de autorii antici n legtur cu cursus
publicus. Suetonius precizeaz clar c mijloacele de transport oficiale parcurg drumuri militare.
Acest lucru a fost confirmat de trei inscripii datate n timpul lui Nero, descoperite de-a lungul
unor mari artere rutiere din Moesia i Tracia 14 . Acele tabernas et praetoria pomenite n
inscripii, cu care au fost nzestrate drumurile militare, erau n mod sigur un fel de hoteluri i
restaurante pentru cltorii importani, personaje oficiale care se deplasau utiliznd cursus
publicus. n aceeai ordine de idei, meniunea Viam Augustam militarem, de pe stlpul miliar
publicat n 1981 de Sillires, l-a condus pe autor la observaia c Via Augusta a fost drumul din
Baetica cel mai folosit n cadrul cursus publicus, pentru c n primul rnd fcea legtura ntre
Cordoba i Roma. Este dovada c acest mare drum din Imperiul Roman a fost o via militaris.
Termenul via militaris apare i n textele tehnice antice. Ulpian face distincie i ntre
viae vicinales i viae militares, indicnd i caracteristicile care le difereniaz i preciznd c
ultimele conduc la mare, la orae sau la alte drumuri militare 15 .
Aadar, trebuie subliniat c o mare parte din drumurile construite n Imperiul Roman au
fost de origine militar, avnd importan strategic. Ulterior, adjectivul militaris a acoperit, ca
semnificaie, toate drumurile mari, de interes public din Imperiu. Via vicinalis, care reprezenta
un drum de interes local, putea fi, n acelai timp, un drum public. Dar via militaris era
obligatoriu o via publica, cele dou cuvinte putnd fi utilizate, pn la urm, unul n locul
celuilalt, sau unul asociat cu cellalt, ajungnd s
desemneze acelai lucru: un mare drum, public, de
importan strategic, n cadrul Imperiului Roman.
Unele din ele erau echipate pentru cursus
publicus, fiind folosite doar de cei ce beneficiau de
evectio (permisul de circulaie). Ele deveneau,
automat, nu doar drumuri publice, ci drumuri de
interes general. Ansamblul format de aceste
drumuri a reprezentat nu doar o reea destinat
circulaiei, ci mai ales administrrii Imperiului.
Extrapolnd, vom putea constata c i
marile artere rutiere din provincia Dacia au fost
viae militares, drumuri principale construite
imediat dup cucerire. O provincie n care au fost
edificate circa 100 de castre i n care au staionat
n jur de 50.000 de militari a beneficiat i de o
reea rutier a crei lungime se apropie de cifra de
5.000 de km. Cele mai importante i mai circulate
drumuri din provincia nord-dunrean au fost

Figura 1.
Tabula Traiana (dup Hagen 1978).

12

Ab Urbe Condita, XXXVI, 15, 9; XLIV, 43, 1.


Historiae, 3, 51.
14
CIL III 6123 = 14207; ael 1977, 240, nr. 14.
15
Ulpianus, Digestae 43, 8, 21 apud Laurence 1999, 62.
13

137

VIAE MILITARIS

construite n timpul lui Traian. S vedem care sunt principalele categorii de surse antice i
informaii recente privind activitatea rutier a lui Traian n provincia Dacia.
2. Tabula Traiana
La baza reelei rutiere care avea s se dezvolte n Dacia roman a stat drumul de pe
malul drept al Dunrii 16 , construit n cursul secolului I d.Chr. Construcia drumului din clisura
Dunrii, tiat direct n stnc (fig. 1), a nceput n timpul lui Tiberius i a continuat sub
Vespasian, Domiian i Traian. n ajunul luptelor cu dacii, Traian l restaureaz complet,
consemnnd acest eveniment n textul Tabulei sale 17 .
Inscripia, datat n anul 100 d.Chr, este important din cel puin dou motive. n primul
rnd, ea consemneaz activitatea mpratului n zona Dunrii n preajma rzboaielor cu dacii. n
al doilea rnd, ne putem forma o idee despre modul n care se construia propiu-zis un astfel de
drum. n tehnica construciilor rutiere, cele mai mari dificulti pe care le ntlneau romanii erau
vile mrginite de stnci, cum este i aceasta de la Cazane. Cercetrile efectuate n aceste
regiuni au demonstrat c o parte a drumului se scobea n peretele stncos. n rest, era realizat
prin aezarea, n prelungirea scobiturii, a unui pod de brne, suspendat i susinut dedesubt cu
proptele nfipte n piatr n poziie oblic.
Textul Tabulei a fost scris n stnc de ctre lapicizii celor dou legiuni ale Moesiei
Superior, legio IIII Flavia Felix i legio VII Claudia, care au participat efectiv la construirea i
la lrgirea acestei artere rutiere. Lucrrile de lrgire a drumului roman cu ajutorul consolelor,
care aveau rolul de a susine podul de brne, sunt menionate explicit nainte de epoca lui
Traian, n timpul lui Claudius. Acelai lucru este consemnat i n finalul Tabulei lui Traian:
montibus excisi ancon(i)bus.
3. Columna lui Traian
Analiza scenelor referitoare la construirea de drumuri i poduri 18 , asociat cu alte
categorii de surse, conduc la observaia c, ncepnd cu prima campanie militar mpotriva
Daciei, armata roman a construit primele drumuri.
V. Christescu nregistreaz 11 scene de pe Column unde apar legionari, mai mult
dect soldai auxiliari, care defrieaz pdurile, taie stncile sau arunc poduri peste ape ca s
deschid drumuri noi n inutul barbar 19 .
Primele scene n care apar soldai romani angrenai n operaiuni de defriare i
construire de artere rutiere sunt XII, XIV i XV. Sunt prezentate patru secvene care au ca
element de decor comun reprezentarea solului pietros i mpdurit, traversat de mai multe ruri
peste care sunt aruncate poduri. Un castru este legat de un pod printr-un drum n zig-zag.
Urmtoarea scen, cu caracter edilitar, scena XXIII, este compus din dou secvene. n partea
stng este reprezentat traversarea unei pduri cu deschiderea unui drum prin defriare.
O alt scen unde apar soldai lucrnd la amenajarea de drumuri i poduri este cea
intitulat de Miclea i Florescu Legiunile deschid drumul 20 (LVI). Sunt nfiai zece soldai
16

Petrovi 1986, 41; Hagen 1978, 146-147.


CIL III 8627.
18
Coulston 2001, 106-137.
19
Christescu 1937, 104.
20
Miclea, Florescu 1980, 76.
17

138

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

legionari deschiznd un drum prin pdure, spre un castru de piatr. n partea stng apare o
pdure i un torent de munte, peste care legionarii construiesc un pod i de asemenea un drum
cu terasament podit cu lemn.
n scena LVIII, la poalele unui munte, n vrful cruia se afl un castru roman, continu
un drum care coboar spre dreapta, peste o ap cu dou brae, deasupra crora a fost construit
cte un pod de lemn. Pe acest drum trece clare mpratul Traian. Drumul este flancat de o palisad care se ntrerupe doar n dreptul celor dou poduri. n scena LII, n apropierea unei ceti
dacice situat pe o nlime, este reprezentat mpratul Traian; n jurul i n spatele mpratului,
soldai din legiuni construiesc, se pare, un drum prin pdure, aadar ntr-o zon de munte.
Scena LXIX, numit la Vulpe Deschiderea unui drum printr-o pdure 21 , nfieaz n
primul plan, ntr-un peisaj de munte, opt soldai legionari care deschid un drum prin defriarea
unei pduri dese.
n scena XCII apare un castru i un drum reprezentat prin apte segmente care ncep din
colul de jos din stnga, de la limita cu scena precedent, i se succed n serpentin pn dincolo
de castru, spre dreapta. n scenele CXXIV-CXXVI sunt nfiai, ca de obicei, civa soldai
legionari, care taie pdurea i construiesc un zid care se sprijin pe nlimi de stnc.
n fine, o ultim scen, cu aceleai caracteristici ca i precedentele descrise, este cea
numit de Miclea i Florescu Romanii nainteaz pe un drum podit i suspendat, de-a lungul unui
ru 22 (CXXXI). Scena prezint o cetate cu conturul zidurilor arcuit, dar fr turnuri, construit pe
nite stnci abrupte. Soldaii nfiai aici lucreaz la amenajarea unui drum suspendat i
podit de-a lungul rului.
Oricare ar fi situaia privind localizrile topografice ale scenelor de pe Column,
istoricii nu au putut vehicula dect trei variante posibile, corespunztoare celor trei ci de
ptrundere a armatelor romane n interiorul Daciei: drumul Lederata-Tibiscum, drumul
Drobeta-Putinei-Bumbeti-pasul Vlcan-Sarmizegetusa i drumul de-a lungul Oltului. n
ncercarea de a localiza topografic scenele de pe Column, s-a ignorat un aspect important legat
de acest monument, i anume c numeroase scene, printre care i cele n care apar soldai
legionari construind drumuri sau poduri, cunosc o anumit repetabilitate, datorit mesajului
programatic al Columnei 23 . Cu alte cuvinte, secvenele referitoare la construcia de drumuri, la
fel ca i altele, se repet fr ca sculptorii s fi nfiat o aciune ntr-un alt loc i ntr-un alt
moment cronologic. Pentru arheologii epocii romane aceste ncercri de identificare a fiecrui
element sau aciune de pe Column au fost tot timpul o tentaie foarte mare. ns trebuie
subliniat c multe scene sunt compoziii formale, incluse n anumite teme iconografice, fr a
avea deci o semnificaie istoric particular. Pentru primul rzboi, singura fraz pstrat din
Comentariile lui Traian indic un traseu pe ruta Berzobis-Aizis-Porile de Fier ale TransilvanieiTapae. Acesta este drumul care sigur a fost urmat de ctre Traian n ambele rzboaie i care a fost
construit, ntr-o prim etap, n momentul naintrii armatei romane n prima campanie mpotriva
dacilor.

21

Vulpe 1988, 136.


Miclea, Florescu 1980, 92.
23
Coulston 2001, 120.
22

139

VIAE MILITARIS

4. Stlpul miliar de la Aiton


Localitatea Aiton, situat la circa 15 km sud-est de Cluj-Napoca, s-a fcut cunoscut n
literatura arheologic nc din a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, n urma descoperirii, n
anul 1758, a unui milliarium cu inscripie. Locul de descoperire al acestei piese nu se cunoate
cu exactitate; n Repertoriul arheologic al judeului Cluj acesta este marcat n zona de la ieirea
din comuna Aiton spre comuna Gheorghieni 24 , n hotarul de nord-vest al localitii 25 . Piesa, din
pcate, s-a pierdut, acest fapt determinndu-i pe unii istorici s ncerce clarificarea modului n
care a disprut 26 . Singurul desen al monumentului epigrafic de la Aiton a fost descoperit de
Iudita Winkler n tomul al VIII-lea al manuscriselor lui M.P. Szathmri.
Inscripia de pe milliarium, mult discutat i controversat, a cunoscut lecturi i mai ales
interpretri diferite 27 . Se menioneaz c pe tronsonul dintre Potaissa i Napoca, construit de
cohors I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria civium Romanorum equitata, s-a aezat acest
milliarium la distana de 10.000 de pai de la Potaissa (14,785 km).
n esen, inscripia de pe borna kilometric aitonean ne ofer o imagine asupra
ritmului rapid i intensitii eforturilor n munca de organizare i construire a principalului drum
care traversa provincia, pornind de la Dunre i ajungnd la Porolissum. Potrivit textului,
tronsonul de drum dintre Potaissa i Napoca era deja construit n anul 108 d.Chr.
Investigat prin periegheze i sondaje arheologice n diferite ocazii, zona care cuprinde
teritoriul comunei Aiton i mprejurimile acesteia s-a fcut cunoscut n literatur datorit
numeroaselor descoperiri de epoc roman. Traseul drumului roman care venea de la Turda i
se ndrepta, prin Tureni, Ceanu Mic, Aiton i Gheorghieni, spre Cluj-Napoca 28 , a fost cercetat
prin seciuni. n partea de hotar numit Podul de piatr, la vest de Aiton, spturile efectuate
de Mrton Roska n anul 1913 au scos la iveal resturile unei cldiri cu cinci ncperi 29 , poate o
mansio n apropiere de drumul imperial.
n cazul drumului roman imperial credem c utilizarea termenului via militaris nu este
greit, ci, dimpotriv, este asigurat de mai multe elemente.
Drumul de la Dunre la Porolissum a reprezentat axa central a comunicaiilor din
Dacia. Sectoarele sudice ale acestuia, cele din Banat, n spe Lederata-Tibiscum i DiernaTibiscum au fost construite n timpul primului rzboi. i pe Tabula Peutingeriana acesta este
principalul drum, de-a lungul cruia apar cele mai importante orae, unele reprezentate cu
vignete (Tibiscum, Sarmizegetusa, Apulum, Napoca, Porolissum i edificiul termal din dreptul

24

RepCluj 1992, 25, s.v. Aiton (I. Winkler), fig. 4, nr. 19.
La prezentarea stlpului miliar (p. 24, nr. 19) este fcut i precizarea: Prin cercetri recente s-a stabilit
c piatra miliar s-a aflat n hotarul comunei Aiton, spre satul Gheorghieni. Localizarea este imprecis.
Dimpotriv, distana de 10000 de pai nscris pe born ntre Turda i Aiton i msurat pe o hart
topografic actual (scara 1: 25.000) arat faptul c locul amplasrii acestui milliarium ar trebui s
corespund nu zonei de la ieirea din comuna Aiton, aa cum apare trecut n RepCluj 1992, 25, ci
dimpotriv, zonei de la intrare.
26
Russu 1974, 1478; Winkler 1982, 80-81.
27
CIL III 1627; Torma 1864, 30; Ackner, Mller 1865, 149; Torma 1880, 114; Panaitescu 1938, 7; Macrea
1960, 363; Protase 1962, 506; Tudor 1968, 218-219; TIR L 34, 26; Macrea 1969, 123, 129, 166 i nota 38;
Winkler, Bljan, Cerghi 1980, 64-65; Brbulescu 1994, 33-35, 65; Brbulescu 1999, 37.
28
Winkler, Bljan, Cerghi 1980, 65-71; Bljan 1989, 284-291.
29
Bljan, Cerghi 1978, 21; RepCluj 1992, 23, nr. 9.
25

140

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

localitii Ad Aquas) 30 . De-a lungul lui au aprut mai multe noduri rutiere importante (Apulum,
Napoca).
A fost nevoie de resurse financiare importante pentru realizarea drumului ntr-un timp
att de scurt. Pentru a se repara 16 mile din Via Appia, la sud de Beneventum, s-a convenit ca
suma necesar s fie oferit de mprat i de fermierii locali. Astfel, Hadrian a pltit 1.147.000
de sesteri, iar fermierii (possessores agrorum) au pltit 569.000 de sesteri 31 . Deci, n total, s-a
alocat pentru repararea a 16 mile de drum roman 1.716.000 de sesteri, adic 107.250 de sesteri
pentru o mil. Dac pentru repararea unei mile romane de drum erau necesari ntre 100.000 i
150.000 de sesteri, nu exagerm dac afirmm c pentru construirea unei singure mile de drum
roman era necesar o sum egal, dac nu mai mare. n aceste condiii, lund n calcul doar
lungimea principalului drum al Daciei cu sectoarele sale (Lederata-Tibiscum: 73 mile, DiernaTibiscum: 68 mile, Tibiscum-Porolissum: 202 mile), ajungem la un total de 343 mile (circa 507
km). nseamn c doar pentru construirea acestui drum a fost necesar o sum minim de circa
50.000.000 de sesteri. n total, pentru toate cele trei drumuri menionate pe Tabula
Peutingeriana (Lederata-Tibiscum; Dierna-Tibiscum-Sarmizegetusa-Apulum-Potaissa-NapocaPorolissum; Drobeta-Romula-Arutela-Caput Stenarum-Apulum), care msoar 723 de mile
romane, a fost necesar suma de circa 110.000.000 sesteri.
Faptul c inscripia de pe stlpul miliar aitonean consemneaz c soldaii din cohors I
Flavia Ulpia Hispanorum milliaria civium Romanorum equitata au construit, din ordinul lui
Traian, respectivul tronson de drum, demonstreaz c avem de-a face, imediat dup cucerirea
Daciei, cu un drum construit de armat pentru nevoile armatei. n timp, rolul militar al drumului
a fost dublat de acela economic i comercial, dar acest lucru nu a anulat funcia iniial
strategic pe care a avut-o acest drum.
Un alt element care subliniaz importana cii militare romane n sectorul cuprins ntre
Potaissa i Napoca este oferit de analiza infrastructurii i suprastructurii sistemului rutier.
Seciunile practicate n mai multe puncte 32 din zona localitilor Aiton, Gheorghieni i intrarea
n municipiul Cluj-Napoca 33 au relevat faptul c drumul a fost construit din trei straturi, pentru a
fi solid i pentru a putea suporta un trafic intens.
5. Toponime
Cel mai rspndite toponime care trdeaz prezena unei ci rutiere romane sunt drumul
lui Traian, calea lui Traian, Calea Troianului, Troianul, Drumul mpratului.
Cele mai numeroase denumiri de acest gen le ntlnim n cazul drumului principal al
Daciei romane, care pornea de la Dunre, pe direcia Tibiscum-Apulum-Napoca-Porolissum. n
toponimia satului Moigrad denumirea drumul lui Traian este legat de zona unde calea de
comunicaie antic, dup ce iese din fostul ora roman, urmnd valea prului Ursoaiei, trece
paralel cu dealul pe care se afl captul liniei de aprare n dreptul satului Brebi 34 . Acelai
30

Fodorean 2004, 51-58.


Laurence 1999, 46.
32
Ursu, Petric, Winkler 1980, 441-446; Winkler, Bljan, Cerghi 1980, 63-79; Winkler 1982 a, 587-589;
Ursu, Petric 1982, 591-592; Ursu 1982, 20-22; Ursu, Petric 1994, 209-214.
33
Ursu 1997, 597-604; Ursu 1999, 234-238.
34
Roianu 1987, 745, nr. 17. La glosarul numelor de locuri, n dreptul satului Brebi (comuna Creaca), se
precizeaz: Drmu lu Train: acesta a fost drumul lui Traian; mergea la Porolissum; pn la un loc i
acum se mai vede, c-i mai nalt; Gudea 1996, 9, 84.
31

141

VIAE MILITARIS

toponim se ntlnete i n cazul sectorului de drum care trece prin hotarul satului Ceanu Mic.
Drumul lui Traian se refer, de asemenea, la sectorul Turda-Bogata-Clrai-RzboieniCetate 35 .
Cu aceeai denumire este consemnat i drumul roman de la intrarea n municipiul
Turda, observat la anul 1810 de Moise Nicoar, aflat n trecere prin oraul de pe malul
Arieului. Cltorul se arta extrem de emoionat, vznd urmele drumului antic, dup cum
reiese dintr-o scrisoare adresat lui Petru Maior: ... ns sltarea inimii cnd am sosit n Calea
lui Traian printelui nostru!! 36 . Nu cunoatem cu exactitate locul unde Moise Nicoar a vzut
pe teren calea lui Traian, ns avnd n vedere c el a vizitat Turda i teritoriul din jur
(localitatea Copceni), nu putea s vad dect dou drumuri romane: ori pe cel imperial 37 ori
ramificaia acestuia spre castrul de la Potaissa 38 .
Cu toponimul drumul lui Traian se identific calea rutier principal a Daciei n
sectoarele Ulpia Traiana-Germisara-Blandiana 39 i Sarmizegetusa-Ostrov 40 .
ntr-un studiu publicat recent despre nsemnrile lui I. Tgls realizate la sfritul
secolului al XIX-lea n legtur cu antichitile Ulpiei 41 , ni se prezint un fragment din notiele
istoricului unde acesta face referire la drumul roman dintre Sarmizegetusa i Ostrov, numit de
localnici drumul lui Traian.
Figura 2.
Drumul roman
imperial lng
Sarmizegetusa
pe o hart
austriac la
scara 1:75.000.

Drumul roman care urc pe valea Oltului de la Rmnicu Vlcea spre Turnu Rou este
numit Kale Trajan, Trajansweg, via lapidea Imperatoris Traiani 42 . La est de satul Boia, pe
malul drept al Oltului, la nord de castru, n arturi, i de aici mai departe spre Tlmaciu, precum
i la vreo 2 km sud de sat, se vd i astzi urmele drumului roman, numit de localnici drumul
lui Traian, care venea pe Olt n sus, ndreptndu-se spre Apulum.

35

Bljan, Theiss, Preda 1994, 167, 171, nr. 10 i 11; Ursu 1997, 605.
Brbulescu 1980, 285.
37
Winkler 1982, 587-589.
38
Ursu 1982, 20-21.
39
Bljan, Theiss, Preda 1994, 171.
40
Ursu, Mitulescu, Petric 1982-1983, 205.
41
Bajusz 2006, 337.
42
Bljan, Theiss, Preda 1994, 171.
36

142

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

La aceste toponime legate de


drumuri mai trebuie adugat cel pomenit
n Tabula (Castra Tragana, VII 5),
localizat la Smbotin (jud. Vlcea). Acest
toponim ar putea indica o ptrundere a
trupelor romane pe valea Oltului n timpul
celui de-al doilea rzboi i marcarea unei
locaii importante de-a lungul acestui
itinerar 43 .
6. Hri austriece
Aa cum am vzut mai sus,
toponimele de tipul drumul lui Traian
sunt foarte rspndite. Numeroase indicii
despre foste drumuri romane apar i pe
hrile austriece. De mare folos sunt cele
realizate n perioada 1763-1785, la scara
1:28.800.
Pe un asemenea trapez, drumul
roman ntre localitile Uncsukfalva
(Unciuc) i Szup Csetatye (VarallyaSubcetate) trecnd prin Snpetru (Szent
Figura 3. Fragment dintr-o hart militar austriac
realizat n anul 1894, la scara 1:75.000, unde este
Peterfalva), Scel (Szatsal), Brtii
reprezentat traseul drumului roman imperial n
Haegului (Baresd) i pe la sud de
sectorul Turda-Clrai.
localitatea Sntmria-Orlea (raljaboldogfalva) este marcat cu o linie ngroat de culoare roie i cu denumirea Trajaner Weeg,
pe o lungime de circa 11 km. Acelai drum apare marcat i mai spre vest, pornind de la
Sarmizegetusa roman (Vrhele) pn la Ostrovul Mare (Nag Ostro), pe o lungime de circa 5
km. Aadar, pe lungimea de circa 16 km, ntre Sarmizegetusa i Subcetate, apare marcat clar
principalul drum al Daciei romane, care a fost i identificat arheologic i cercetat pe teren 44 .
Pe o alt hart austriac, la scara 1:75.000, realizat n anul 1887, acelai drum roman
ntre Sarmizegetusa i Ostrov apare tot cu denumirea Trajans Weg (fig. 2). Drumul roman
imperial n sectorul Turda-Rzboieni este reprezentat pe mai multe hri militare moderne i
planuri topografice actuale. ntre Turda i Clrai traseul drumului roman este reprezentat pe o
hart militar austriac din anul 1894 (fig. 3).
De asemenea, ntr-o schi a zonei Clrai-Turda, realizat de Tgls, apare reprezentat
traseul acestui drum, sub denumirea de Trajanus t, pe o distan cuprins ntre rul Arie i
intersecia cu drumul ce mergea spre actuala localitate Unirea 45 (fig. 4). De la aceast
intersecie, nspre Bogata, drumul apare reprezentat sub forma unei linii continue, sub
denumirea de Harasztosi t, nsemnnd drumul Clraului. Pe un plan topografic la scara
1:10.000 acest drum apare n Dealul Clrailor sub denumirea de Drumul lui Traian, fapt ce
trdeaz prezena lui (fig. 5).
43

Ctniciu 1989-1993 (1994), 51.


Ursu, Mitulescu, Petric 1982-1983, 201-206.
45
Tgls 1913, 58.
44

143

VIAE MILITARIS

Observm aadar c toate aceste indicii cartografice se refer, n primul rnd, la principalul
drum al Daciei, cel imperial, construit n timpul i imediat dup cucerirea Daciei.
Figura 4.
Schi a zonei
Clrai-Turda,
realizat de Tgls.

7. Drumurile din Dacia n timpul lui Traian


Principalul drum al Daciei a fost cel care pornea de la Dunre i ajungea n nordul
provinciei, la Porolissum, pe un traseu de la Lederata spre Aizis, apoi Tibiscum, capitala Daciei,
Apulum, Salinae, Potaissa i Napoca (fig. 6).
Acest drum, pe care cu certitudine l putem numi via militaris, a fost construit ncepnd
cu primul rzboi dacic i credem c traseul lui a fost finalizat cel mai trziu cel puin ntr-o
prim etap n 107-108 d.Chr. Aadar, n 5-6 ani s-a terminat construcia unui drum cu
lungimea de circa 500 km, de-a lungul cruia au fost amplasate castre, stationes i mansiones.
De-a lungul acestui traseu este amplasat principalul nod rutier al Daciei, Apulum. Drumul este
pomenit n Tabula Peutingeriana. Comentariile mpratului Traian atest c pe ruta LederataTibiscum s-a deplasat nsui mpratul. Stlpul miliar de la Aiton, datat n 108 d.Chr, atest
construirea acestui drum de la Potaissa pn la Napoca. Pe multe hri militare moderne acest
drum apare marcat cu denumirea Trajaner Weeg, Trajans Weg, Drumul Trajan, Drumul
lui Traian. La fel, numeroase toponime i atest prezena, iar pe baza tuturor acestor informaii
i se poate reconstitui destul de exact traseul. Toate acestea sunt argumente pentru a afirma cu
certitudine c drumul Lederata-Tibiscum-Porolissum a reprezentat axa central a comunicaiilor
din Dacia.

144

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Analizat pe sectoare, putem observa c drumul Lederata-Tibiscum a fost construit,


ntr-o prim faz, nc din timpul primului rzboi dacic. Eduard Nemeth a pus n discuie
situaia castrelor amplasate de-a lungul acestui drum, observnd c garnizoanele romane de la
Banatska Palanka, Vrdia, Surducul Mare i Berzovia au putut fi construite n timpul lui
Traian 46 . i castrele de pe sectorul Dierna-Tibiscum par s aib faz traianic. Este vorba de
fortificaiile de la Mehadia, Teregova i Jupa 47 . Mai departe, pe acelai drum imperial, un castru
din timpul lui Traian a funcionat la Zvoi. La Apulum, din 106 d.Chr, a fost instalat legiunea
XIII Gemina, tot pe drumul imperial.
Figura 5.
Plan topografic
la scara 1:10 000,
cu zona Rzboieni-Cetate,
unde este reprezentat
traseul fostului
drum roman
cu denumirea
Drumul lui Traian.

Un al doilea drum important n timpul lui Traian a fost cel dintre Drobeta i capitala
Daciei, prin pasul Vlcan, lung de circa 155-160 km. Era calea cea mai scurt de la Dunre spre
Sarmizegetusa, dar n acelai timp i cea mai dificil. Pe aceast rut au fost amplasate mai
multe castre. Rolul acestui drum a fost n primul rnd strategic, acela de a asigura legtura cea
mai scurt de la Dunre spre Dacia intracarpatic.
Funcionarea nc de la nceputurile provinciei a castrului de la Micia, precum i
prezena militar roman atestat n mai multe puncte de-a lungul Mureului, la Bulci, Cladova,
Snnicolau Mare i Cenad, conduc la presupunerea c drumul de-a lungul Mureului a

46
47

Nemeth 2005, 35-38.


Nemeth 2005, 39-41.

145

VIAE MILITARIS

funcionat i el nc din timpul lui Traian, fiind o arter rutier foarte important din punct de
vedere strategic i comercial.
Sigur c, odat cu organizarea provinciei Dacia, o preocupare important a fost aceea a
organizrii i funcionrii drumurilor de limes. Pe grania nord-vestic a Daciei, probabil tot n
timpul lui Traian, a fost construit drumul care pleca de la Bologa i atingea castrele de la
Buciumi, Romnai i Romita pn la Porolissum, toate avnd faz traianic 48 .
i drumul de pe limesul nordic al Daciei a fost realizat tot n timpul lui Traian. Este
vorba de artera rutier care de la Tihu se ndrepta spre est, legnd ntre ele castrele de la
Ceiu, Iliua, Livezile i Orheiul Bistriei, de unde cobora pe limesul estic, spre Inlceni. Toate
fortificaiile menionate au faz traianic 49 .
Un drum de naintare a fost construit de ctre armatele romane i pe valea Oltului, dup
cum atest toponimul Castra Tragana. De asemenea, de la Napoca spre Gherla, pn la Dej,
un drum roman a putut fi construit tot n timpul lui Traian.

Figura 6.
Viae
militares
n timpul
lui
Traian.

48

Gudea 1997, 18; Gudea 1997 a, 24-25; Tamba 1997, 18-19; Matei, Bajusz 1997, 28-29; Gudea 1997 b,
27.
49
Ctniciu 1989-1993, 51.

146

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

8. Activitatea rutier a mpratului Traian n alte provincii


Traian este prezentat de Plinius ca restaurator al Italiei i al Imperiului, mai ales n ce
privete construcia de drumuri i porturi. Majoritatea arterelor rutiere din Italia au fost reparate
de Traian, dup cum dovedesc bornele miliare de pe cteva drumuri principale: Via Appia 50 , Via
Flaminia 51 , Via Salaria 52 , Via Tiburtina i Via Valeria 53 , Via Latina Labicana 54 , Via Iulia
Augusta 55 .
Refacerea drumului Via Appia, nceput de Nerva, a fost continuat n jurul anului 100
d.Chr, pn la Forum Appii. Stlpii miliari din timpul lui Traian atest reparaii la Via Aemilia,
n anul 100 d.Chr, Via Latina (105 d.Chr), iar Via Appia a fost continuat n 110 d.Chr. de la
Forum Appii la Terracina 56 . Via Salaria a fost reparat n 111 d.Chr., iar Via Latina n 115
d.Chr. n anul 108 d.Chr. au fost iniiate o serie de reparaii la cele dou drumuri care traversau
Etruria: Via Cassia i Via Clodia. Via Traiana se ramifica din Via Appia n apropiere de
Beneventum i ajungea la Brundisium, fiind considerat una din cele mai importante artere
rutiere din Italia (CIL IX, 6005: Imp. Caesar divi Nervae f. Nerva Traianus trib. Pot. XIII
imp. VI cos. V p. p. viam et pontes Benevento Brundisium pecunia sua). Drumul apare pe
monede nc din anul 112 d.Chr.
n Hispania interesul lui Traian pentru reeaua rutier s-a manifestat devreme, probabil
datorit faptului c aici s-a nscut. Construcia de drumuri ncepe n anul 206 .Chr. i se
termin dup ase secole. n toat aceast perioad s-au construit 34 de artere rutiere, cu o
lungime total de 6.953 de mile romane 57 . Drumul de la Asturica la Emerita a fost construit n
98-99 d.Chr., iar n urmtorul an s-a construit cel ntre Asturica i Caesaraugusta. Se pare c
ordinul de reparare al drumurilor din Hispania a fost printre primele date de Traian.
n provinciile Iudeea i Arabia, ntinse pe o suprafa de circa 50.000 km2, s-au
construit circa 2.500 de mile romane de drumuri. Odat cu formarea provinciei Arabia, n 106
d.Chr, s-a construit i pavat (apervit et stravit) un prim drum militar sub atenta supraveghere a
legatului lui Traian, Claudius Severus, de la grania cu Syria pn la Marea Roie (a finibus
Syriae usque a Mare Rubrum), primind denumirea oficial de Via Nova 58 . Avantajul cuceririi
acestei noi provincii a fost, aproape exclusiv, un nou drum la Marea Roie. Se cunosc mai muli
stlpi miliari din 111 d.Chr. de-a lungul drumului Damasc-Petra 59 . Ali doi stlpi miliari din
112 d.Chr. pomenesc un drum de la Philadelphia spre Gerasa i Pella.
Stlpii miliari din provinciile germanice atest lucrri nainte de ntoarcerea lui Traian
la Roma n anul 99. n Numidia s-au construit drumuri ntre anii 100-101 i 104-105, ele fiind
consecina direct a crerii Timgadului i a transferrii la Lambaesis a legiunii III Augusta. n
Sardinia i Corsica, n timpul lui Traian s-a edificat marele drum ntre Carales i Olbia, iar n
50

CIL X 6813, 6814, 6818, 6819, 6820, 6822, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6832, 6833, 6834,
6835, 6839, 6846, 6853, 6859, 6861, 6862, 6863, 6871, 6873, 6877.
51
CIL XI 6619, 6620, 6621, 6622.
52
CIL IX 5947, 5948.
53
CIL IX 5963, 5968, 5969.
54
CIL X 6887, 6890.
55
CIL V 8102, 8103, 8104, 8105, 8106.
56
Paribeni 1929, 123.
57
Hagen 1978, 226.
58
Roll 1999.
59
CIL III 14149 19, 21, 29, 30, 39, 42, 50.

147

VIAE MILITARIS

Dalmaia Traian a construit un apeduct la Jader (azi Zara). n Cyrenaica s-au descoperit doi
stlpi miliari pe drumul de la Cyrene la Apollonia. Aa cum rezult din inscripii, construirea
drumului a nceput n timpul lui Traian, dup care a fost restaurat n timpul lui Hadrian, ntre
118-119.
Unicul drum roman ce ducea n Grecia a fost construit imediat dup cucerirea
Macedoniei, n 148 .Chr, i s-a numit Via Egnatia. El a fost reparat n mai multe rnduri, chiar
i n timpul lui Traian, dup cum arat un milliarium datat n 114 d.Chr. Acest drum a fost
reparat (restituendam curavit) pe sectorul cuprins ntre Dyrrachium (la Marea Adriatic) i
Neapolis (port important n insula Thasos) dup un lung interval de abandon (longa
intermissione neglectam) 60 . Repararea lui de ctre Traian s-a fcut din motive strategice. El
dorea s i atace pe pari i pe acest drum putea s i aduc cel mai uor trupele din Italia n
Macedonia, evitnd marea.
Traian a reuit s lege, cu ajutorul unui drum lung de 18.000 mile romane, Marea
Neagr cu Marea Nordului. Aceast arter rutier pornea de la Tomis, ajungea pe Dunre, de
aici mai departe spre vest la Aquincum i Carnuntum, de unde pe la Regensburg i Colonia
Agrippina ajungea la Marea Nordului, la Lugdunum Batavorum 61 .
9. Concluzii
Drumurile militare au avut, n esen, o funcie aproape exclusiv politic, n sensul n
care ele au reprezentat, pentru mprat, un instrument esenial al guvernrii sale. Ele au asigurat
i o funcionare, n bune condiii, a sistemului de transporturi oficial (cursus publicus). Pentru
provincia Dacia, este destul de limpede c n timpul celor dou rzboaie i imediat dup
cucerirea provinciei, n momentul n care mpratul Traian pleac la Roma (n primvara anului
107), reeaua rutier principal era deja realizat, odat cu drumurile de limes. Ulterior, n
timpul celorlali mprai, au aprut noi trasee, s-au reparat, pe anumite poriuni, unele drumuri
(dup cum atest stlpii miliari descoperii), ns conceperea n linii mari a sistemului de
comunicaii din Dacia s-a realizat n timpul lui Traian, iar prin drumul de pe malul drept al
Dunrii i podul de la Drobeta, provincia nord-dunrean era legat, definitiv, la sistemul de
comunicaii din Imperiu.

60
61

Hagen 1978, 135.


Hagen 1978, 149.

148

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Viae militaris in Dacia during Trajan


- abstract Our contribution is focused on the aspects regarding the construction of the Roman roads in
Dacia during the immediate moments after the conquest of the province. At the beginning of our study we
discussed the signification of the term via militaris. Historians and researchers such as Albert Grenier,
Raymond Chevalier, Thomas Pekary, Pierre Fustier and others have emphasized the role of the roads in
the Roman Empire. Th. Pekary thought that these viae militaris were strategic roads, which connected
Rome with the capitals of the provinces and the Roman garrisons. R. Chevallier considered these roads
des routes dintert stratgique construites aux frais du trsor militaire.
We also discussed some scenes on the Trajans Column with direct reference to road
construction. During the second war against the Dacians, the soldiers from the Roman legions already
built the main roads of Dacia.
Another very important source that proves the rapid organization of the Roman road system
immediately after the conquest of Dacia is the Roman milestone found at Aiton (Cluj county). This
milestone, discovered in 1758, is one of the most important, because if offers an image of the rapid
rhythm in which the Romans built the roads of Dacia. The text of the inscription mentions that in the
sector Potaissa Napoca, belonging to the imperial Roman road, and built by the Roman auxiliary troop
cohors I Flavia Ulpia Hispanorum miliaria civium Romanorum equitata, was set down this milestone, at
the distance of 10 millia passuum from Potaissa (14.785 km). Thus, according to the text of the
milestone, this sector of road was already built in 108 AD. The second aspect is the fact that the
inscription of the milestone from Aiton offers the first epigraphic mention of Potaissa. We have discussed
the concept of via militaris, trying to answer to the question: can be considerate the Roman road Potaissa
- Napoca a via militaris? The answer was given by trying to analyze the signification of this term. We
reached a conclusion: the Roman imperial road Potaissa Napoca can be named a military road at least
for two reasons. First of all, we have numerous examples, which mention in inscriptions the name of
many military units that have effectively participated to the construction and restoration of the roads. We
have offered here an example: the inscription of a milliarium discovered in the Northern Africa mentions
that in the year 123 A.D., during emperor Hadrianus, the legio III Augusta built the Roman road from
Carthage to Theveste. Then, the fact that the inscription of the milestone from Aiton confirms that
soldiers from cohors I Flavia Ulpia Hispanorum miliaria civium Romanorum equitata have built, at
Trajans orders, the sector of the Roman road between Potaissa and Napoca, demonstrates that this was a
road built immediately after the conquest of Dacia, by the army and for the needs of the army.
In order to complete our discussion, we reserved some space in our study to the problem of the
signification of the toponyms. We have, in Dacia, many examples of Roman roads denominated drumul
lui Traian, Trajans weg, drumul mpratului, calea lui Traian etc. These examples can be used as a
strong argument in order to sustain that the main roads of Dacia were constructed immediately after the
conquest of the province.
Another category of sources, the Austrian military maps, provides us important information
concerning certain routes (Sarmizegetusa - Ostrov, Turda - Bogata - Clrai).
We have presented the main military roads built during Trajans reign:
1. Lederata-Tibiscum;
2. Dierna-Tibiscum;
3. Tibiscum - Ulpia Traiana Sarmizegetusa Apulum Potaissa Napoca -Porolissum;
4. the Roman road alongside the valley of Olt;

149

VIAE MILITARIS
5. the Roman road Drobeta Bumbeti the Vlcan pass Sarmizegetusa.
At the end of our study we will present some aspects regarding the activity of Trajan in other
provinces, related to the construction of roads.

List of Figures
Figure 1. Tabula Traiana (after Hagen 1978).
Figure 2. Imperial road near Sarmizegetusa (Habsburgic map 1:75.000).
Figure 3. Austrian map from 1894 (1:75.000) with the representation of the imperial Roman road in
Turda-Clrai segment.
Figure 4. Tgls sketch for Clrai-Turda segment.
Figure 5. Topographic map (1:10.000) for Rzboieni-Cetate segment of Imperial Roman road, with the
old name Trajans road.
Figure 6. Viae militares in Trajanus time.

Bibliografie
Ackner, Mller 1865 M.J. Ackner, F. Mller, Die Rmischen Inschriften in Dacien, Wien.
Bajusz 2006 I. Bajusz, Date arheologice din nsemnrile lui Tgls Istvn de la sfritul secolului
al XIX-lea privind Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Fontes historiae, 323-339.
Brbulescu 1980 M. Brbulescu, Evoluia cercetrilor privind Potaissa roman, Potaissa 2,
283-296.
Brbulescu 1994 M. Brbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda.
Brbulescu 1999 M. Brbulescu, Traian i descoperirea Daciei, Napoca. 1880 de ani, 32-39.
Bljan 1989 M. Bljan, Contribuii la repertoriul arheologic al aezrilor antice (secolele II-III
e.n.) din Dacia roman, Apulum 26, 284-291.
Bljan, Cerghi 1978 M. Bljan, T. Cerghi, Descoperiri romane i postromane la Aiton (jud.
Cluj), Potaissa 1, 21-27.
Bljan, Theiss, Preda 1994 M. Bljan, W. Theiss, P.V. Preda, Studiul geologic, arheologic i
tehnic al Drumului lui Traian. Tronsonul Rzboieni-Bogata (Turda), Apulum 31, 167198.
Ctniciu 1989-1993 I. Bogdan Ctniciu, Fortifications de terre trajanes en Dacie et dans le nord
de la Msie Superieure, ActaMN 26-30 I/1, 49-66.
Chevallier 1972 R. Chevallier, Les voies romaines, Paris.
Christescu 1937 V. Christescu, Istoria militar a Daciei romane, Bucureti.
Coulston 2001 J. Coulston, Transport and travel on the Column of Trajan, Travel and
Geography, 106-137.

150

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Fodorean 2004 F. Fodorean, Tabula Peutingeriana and the province of Dacia, ActaMN 3940/1, 51-58.
Fontes historiae Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, C. Gaiu, C. Gzdac (ed.),
Bistria, Cluj-Napoca, 2006.
Gudea 1996 N. Gudea, Porolissum. Un complex daco-roman la marginea de nord a
Imperiului Roman. II. Vama roman. Monografie arheologic. Contribuii la
cunoaterea sistemului vamal din provinciile dacice, Cluj-Napoca.
Gudea 1997 N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Bologa-Resculum. Castrul roman de la
Bologa-Resculum. Zalu.
Gudea 1997 a N. Gudea, Castrul roman de la Buciumi. Das Rmergrenzkastell von Buciumi,
Zalu.
Gudea 1997 b N. Gudea, Das Rmergrenzkastell von Moigrad-Pomet. Porolissum 1, Zalu.
Hagen 1978 V. von Hagen, Le grandi strade di Roma nel mondo, Roma.
Laurence 1999 R. Laurence, The Roads of Roman Italy. Mobility and Cultural Change,
London-New York.
Macrea 1960 M. Macrea, ntinderea i organizarea administrativ, Istoria Romniei, I,
Bucureti, 348-369.
Macrea 1969 M. Macrea, Viaa n Dacia roman, Bucureti.
Matei, Bajusz 1997 Al.V. Matei, I. Bajusz, Castrul roman de la Romita-Certiae. Das
Rmergrenzkastell von Romita-Certiae, Zalu.
Miclea, Florescu 1980 I. Miclea, R. Florescu, Decebal i Traian, Bucureti.
Napoca. 1880 de ani Napoca. 1880 de ani de la nceputul vieii urbane, D. Protase, D.
Brudacu (ed.), Cluj-Napoca, 1999.
Nemeth 2005 E. Nemeth, Armata n sud-vestul Daciei romane. Die Armee im Sdwesten des
Rmischen Dakien, Timioara.
Panaitescu 1938 E. Panaitescu, Le grandi strade romane in Romania, Quaderni dellImpero.
Le grandi strade del mondo romano, 10, Roma.
Paribeni 1929 R. Paribeni, Optimus Princeps. Saggio sulla storia e sui tempi dellimperatore
Traiano I, Messina.
Pekary 1968 T. Pekary, Untersuchungen zu den rmischen Reichsstrassen, Bonn.
Petrovi 1986 P. Petrovi, La voie romaine des Ports de Fer, Starinar 37, 41-51.
Protase 1962 D. Protase, Le coorti I Hispanorum milliaria e I Ubiorum in Dacia, Dacia NS 6,
505-508.
Rebuffat 1987 R. Rebuffat, Via militaris, Latomus 46/1, 52-67.
RepCluj 1992 Repertoriul arheologic al judeului Cluj, Cluj-Napoca, 1992.
Roll 1999 I. Roll, The Roads in Roman-Byzantine Palaestina and Arabia,
http://198.62.75.1/www1/ofm/mad/articles/RollRoads.html (publicat prima oar n The
Madaba Map Centenary. Ierusalim, 1999, 109-113).
Roianu 1987 I. Roianu, Din toponimia judeului Slaj, ActaMP 11, 743-753.
Russu 1974 I.I. Russu, nceputurile oraului daco-roman Napoca, Revista de Istorie 27/10,
1478-1482.
151

VIAE MILITARIS

ael 1977 J. ael, Viae militares, Limes 10 Xanten, 235-244.


Sillires 1981 P. Sillires, A propos dun nouveau milliaire de la Via Augusta. Une via
militaris en Btique, REA 83/3-4, 256-271.
Tamba 1997 D. Tamba, Das Rmergrenzkastell von Romnai-Largiana. Castrul roman de la
Romnai-Largiana, Zalu.
Tgls 1913 I. Tgls, A Liskakti romai teleprl, Archrt 33, 57-60.
Torma 1864 K. Torma, Adalk szak-nyugoti Dacia fld s helyirathoz, Pest.
Torma 1880 K. Torma, A limes dacicus fels rsze, Budapesta.
Travel and Geography Travel and Geography in the Roman Empire, C. Adams, R. Laurence
(ed.), London-New York, 2001.
Tudor 1968 D. Tudor, Orae, trguri i sate n Dacia roman, Bucureti.
Ursu 1982 D. Ursu, Ramificaia drumului roman imperial spre castrul de la Potaissa,
Potaissa 3, 20-22.
Ursu 1997 D. Ursu, Drumul roman imperial n vatra municipiului Cluj-Napoca, ActaMN
34/1, 597-604.
Ursu 1999 D. Ursu, Consideraii privind drumurile de acces n oraul Napoca, Napoca. 1880
de ani, 234-238.
Ursu, Mitulescu, Petric 1982-1983 D. Ursu, A. Mitulescu, P. Petric, Drumul roman
Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geo-topometrice, Sargetia 16-17, 201-206.
Ursu, Petric 1982 D. Ursu, P. Petric, Scurt analiz topometric a sectorului de drum
roman cuprins ntre km 8+750 i intrarea n municipiul Turda, ActaMN 19, 591-592.
Ursu, Petric 1994 D. Ursu, P. Petric, Drumul roman imperial n sectorul Aiton-Tureni.
Caracteristici geografice i topometrice, ActaMN 31/1, 209-214.
Ursu, Petric, Winkler 1980 D. Ursu, P. Petric, I. Winkler, Cteva consideraii geotopografice privind traseul drumului roman Potaissa-Napoca, n sectorul Cluj-NapocaAiton, ActaMN 17, 441-446.
Vitruvius, Despre arhitectur, Bucureti, 1964.
Vulpe 1988 R. Vulpe, Columna lui Traian. Monument al etnogenezei romnilor, Bucureti.
Winkler 1982 Iudita Winkler, Date noi despre CIL, III, 1627, cea dinti atestare epigrafic a
Potaissei, Potaissa 3, 80-84.
Winkler 1982 a Iudita Winkler, Drumul roman Napoca-Potaissa (II), ActaMN 19, 587-589.
Winkler, Bljan, Cerghi 1980 Iudita Winkler, M. Bljan, T. Cerghi, Drumul roman NapocaPotaissa. (I), Potaissa 2, 63-79.

152

Organizarea intern a castrelor din Dacia n timpul lui Traian


Felix Marcu

Din pcate se pot spune foarte puine lucruri referitoare la organizarea intern a
castrelor din Dacia n timpul lui Traian, dispunnd de puine date arheologice care s indice
strict perioada de la cucerire pn la nceputul domniei lui Hadrian. Am s ncerc aici s disting
cteva date caracteristice unor castre care par s aib planuri ale unor construcii din interior
destul de clare. Am s insist doar acolo unde diferite cldiri au particulariti care le scot n
eviden i sunt relevante. De asemenea, am s fac n treact i unele observaii referitoare la
organizarea intern general a unor castre din Dacia. n aceast categorie am inclus fortificaiile
de la Bologa, Buciumi, Cei, Gilu i Pojejena.
Bologa
n ceea ce privete castrul de la Bologa (Fig. 1), situat pe grania de vest a Daciei
Porolissensis, primul lucru care frapeaz l constituie mprirea fortificaiei nc de la nceput n
sectoare. Interiorul castrului este destul de lunguie, rezultnd o proporie de circa 1,60 n
ultimele dou faze. Axul porilor principales se afl la 70 m de zidul de incint de nord i la 135
m de zidul incintei de sud. Spaiul ocupat de cldirile din latera praetorii are o lime nord-sud
de 30-35 m. Ca atare, retentura este dubl fa de praetentura, fiind prelungit nspre sud n
ultimele faze de locuire ale fortificaiei. Alocarea spaiilor unor cldirii a fost constatat numai
prin descoperirea unor alei care probabil constituiau spaiul intermediar dintre cldiri, n
majoritatea lor barci.
Se poate oare vorbi de mprirea castrului de la Bologa n dou jumti longitudinale,
cea de est mai lat fa de cea de vest cu circa 10 m? Se pare c da! Aceeai concluzie ne-o
imaginm i dac lum n considerare prezena concomitent n castru a dou trupe 1 . Ne vom
putea ntreba n final n ce msur latera praetorii are aceleai particulariti. Ar fi fost relevant
existena a dou cldiri care s-i cazeze pe cei doi comandani. Este interesant faptul c n latera
praetorii exist dou cldiri de dimensiuni destul de mari, de fiecare parte a cldirii
comandantului, i fiecare ar fi putut corespunde jumtii de castru ocupate de diferitele trupe de
garnizoan. Faptul c iniial castrul, de dimensiuni mai reduse, pare s fi fost ocupat de o
singur unitate militar, poate explica devierea ulterioar a via i a porii praetoria, atunci cnd
a fost necesar o alt organizare a interiorului castrului, cldirea comandantului rmnnd n
aceeai poziie.
n praetentura au fost identificate (?) cte patru barci. ntre aceste barci erau drumuri
de pietri i nisip de culoare rocat, late de 3,5 m. Autorul spturilor observa c singurele
drumuri contemporane primei faze sunt cele care despart barcile 1 de 2 i 3 de 4, afirmnd n
concluzie c n praetentura sinistra ar fi existat ntr-o prim faz doar trei barci, iar mai trziu

Nicolae Gudea atribuie fiecrei garnizoane a castrului cte o zon din interiorul fortificaiei, cohors I
Aelia Gaesatorum ocupnd praetentura, iar cohors II Hispanorum retentura (Gudea 1997a, 26-27).

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

baraca central ar fi fost mprit n dou 2 . Este greu de crezut, ns, dac nu chiar imposibil, ca
o construcie de 28,5 m lime s reprezinte o barac dubl.

Buciumi
Castrului de la Buciumi (fig. 2), semnalat nc din sec. XVI, i-au fost stabilite dou faze
principale de locuire, ultima cu incint construit din piatr.
Buciumi, situat la nord de castrul de la Bologa, constituie fr ndoial castrul cercetat
arheologic cel mai amnunit, fiind investigate cele mai multe detalii legate de construcii i
material arheologic.
n ceea ce privete prima faz a fortificaiei, n praetentura au fost descoperite, de
fiecare parte a via praetoria, cte trei barci, sub stratul de crmizi i igle fiind observat un
strat gros de 50-70 cm de chirpic i lipitur de lut 3 .
Barci contemporane cu prima faz a incintei, dei greu de distins, au fost descoperite
n praetentura, dou n praetentura dextra i dou n praetentura sinistra. De fiecare parte a
viei praetoria, cte una dintre aceste barci este dubl.

2
3

Gudea 1973, 130.


Chiril, Gudea, Luccel, Pop 1972, 21-22.

154

ORGANIZAREA INTERN A CASTRELOR

Baraca B1 este aezat per scamna n praetentura dextra, de-a lungul viei principalis,
avnd dimensiuni de 9 x 50 m, cu ncperea ofierului aflat nspre via sagularis. Cum baraca
are o verand n partea opus viei principalis ncperea ofierului este proiectat tot n aceast
parte. Spaiul ocupat de ncperea ofierului constituia numai 20% din suprafaa locuibil a
cldirii. Restul compartimentrilor din ncperea ofierului sunt neclare, dei au fost identificate
urme ale unor perei. Nici subdiviziunile din interiorul contubernia nu sunt certe, dar este
probabil ca pe lng cele observate n timpul spturii s mai fi existat i altele, astfel nct s se
creeze spaii corespunztoare unui contubernium.
Limea destul de mare a structurii este influenat fr ndoial de existena coridorului
longitudinal central de-a lungul contubernia, ca spaiu intermediar ntre papilio i arma. Acest
coridor d specificitate contruciei de vreme ce existena lor este foarte rar, ntlnindu-se la
foarte puine castre din alte provincii, fiind mai degrab o caracteristic a locuinelor civile
dect a barcilor.
Tot ntr-o faz timpurie planimetria cldirii se modific, fiind identificat un singur ir
de ncperi i o verand mai adnc. ncperea ofierului crete n lungime, iar la captul opus
dinspre via praetoria este construit un compartiment pe toat limea cldirii, veranda nefiind
continu pn n captul structurii. Ca atare, odat cu schimbarea trupei, probabil, planul i
tehnica de construcie a barcilor se modific complet 4 . Adncimea ncperilor este acum de
cca 3,70 m. n aceast form, planul cldirii nu este caracteristic unei barci, de vreme ce nu
exist arma, dar construcii similare, cu caracteristici de barac, au fost identificate la Haltern,
Rdgen, Walheim, Hod Hill, Baginton, The Lunt, Ia Lanyvr sau chiar Potaissa 5 .

Gudea 1997, fig. 19 sau Landes-Gyemant, Gudea 2001, unde se face o prezentare cronologic a
barcilor.
5
Vezi Kortm, Lauber 2004, 382-390, Abb. 177.

155

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Cldirea B2, situat per scamna n vecintatea barcii descrise mai sus, este dubl, cu o
suprafa de 950 m2. O alt noutate a barcilor de la Buciumi este aceea c cele dou cldiri
aezate spate n spate nu au un plan similar. Baraca care se afl fa n fa cu cldirea B1 se
prezint sub forma a trei iruri longitudinale, unele cu compartimentri 6 .
Cea de-a doua barac alipit se constituie din dou diviziuni longitudinale, cu un
coridor ntre ele. Coridorul se extinde, spre deosebire de baraca B1, inclusiv de-a lungul
ncperii ofierului. Compartimentrile, corespunztoare teoretic pentru papiliones, sunt identice
cu cele ale laturii din spate a cldirii alipite, inclusiv n zona ncperii ofierului. Dincolo de
coridor au fost observate urmele unui singur perete de compartimentare.
Dimensiunile totale ale barcii duble sunt de 19 x 50 m, spaiul fiind mprit
longitudinal, n dou pri egale. Contubernia fiecrei barci ocup cca 40 m lungime din
cldire, ca atare un procent de cca 70 % din suprafaa total 7 . Or, planimetria barcilor este
neclar, ca urmare orice calcule pot fi false.
n faza 1b a barcii duble, cele dou cldiri alipite au plan similar, avnd fiecare numai
un rnd de ncperi, ca i n cazul cldirii B1 n faza denumit 1b, ncperea ofierului din
baraca de sud fiind ns ceva mai lung n comparaie cu prima. Nici planimetria general a
celor dou barci alipite nu este perfect similar, fiind evident ridicarea lor de dou echipe de
construcie diferite. Cu toate acestea, este foarte greu de explicat diferena de dimensiune pentru
ncperile ofierilor n cazul a dou barci alipite. De ce ar fi fost necesar extinderea spaiului
destinat ncperii ofierului n cazul uneia dintre barci? Datorit diferenelor de grad? Greu de
spus! Dac acesta ar fi fost rspunsul, atunci i soldaii care ocupau baraca de la sud trebuiau s
beneficieze de un confort sporit. Or, compartimentrile par s fie identice. O explicaie posibil
este c n cazul barcii din jumtatea de sud numrul soldailor era redus n momentul
construirii barcii; ipoteza ar fi conform i faptului c barcile corespunztoare fazei 1b, cu un
singur ir de ncperi, nu dureaz un timp mai lung.
La Buciumi, baraca B1 are un coridor longitudinal numai de-a lungul papiliones i
armae, spre deosebire de jumtatea de nord a barcii B2, care este similar tipului stabilit de D.
Davison 8 . Acesta este caracteristic n Britannia tuturor barcilor din castrul antoninian de la
Birrens. Adugarea unui perete dublu longitudinal a dus la creterea n dimensiuni, respectiv n
lime, a barcilor de acest tip, dup cum se poate observa i n cazul celor de la Buciumi.
Datorit raritii acestui tip de barac, fiind prezent pe suprafaa ntregului castru doar la
Birrens, nu tim care era funcionalitatea peretelui dublu. Este probabil ca la fortificaia amintit
mai sus considerentele s fi fost ntr-adevr cele topografice, terenul fiind n pant (sau extrasuport pentru acoperi, a pent-house roof).
n ceea ce privete planul acestor construcii, n prima faz din interiorul castrului, este
interesant faptul c el difer n funcie de localizarea barcilor n praetentura dextra sau
sinistra. Cu alte cuvinte, barcile din praetentura dextra se caracterizeaz prin existena unui
coridor de 1 m lime ntre irurile de papilio i arma n timp ce la cele din praetentura sinistra,
dei nu au fost identificate compartimentri, ambele au o ax central constituit dintr-un
singur perete, deci fr coridor.

Vezi planul n Gudea 1997b, Fig. 19, 2a sau Landes-Gyemant, Gudea 2001, Abb. 16.
Aici nu a fost luat n considerare coridorul, nefiind siguri de existena acestuia.
8
Davison 1989, 72-73.
7

156

ORGANIZAREA INTERN A CASTRELOR

Tehnica de construcie difer, de asemenea, n funcie de zon, barcile aflate la stnga


de via praetoria avnd pereii laterali formai din pari plasai n gropi individuale, pe cnd la
restul barcilor pereii se constituie din pari dispui n anuri continue.
Diferena dintre planul barcilor din castrele britannice fa de cele de la Buciumi o
constituie existena, n cazul ultimelor, a unei proiecii nspre exterior a ncperii centurionului
i apariia unei verande, dar n partea din spate ale aceleeai construcii. Or, este evident c parii
verandei dublate pe latura de nord-vest constituiau, de fapt, un portic de-a lungul viei
principales. O alt caracteristic o reprezint faptul c, dei cu un coridor central, n cazul
cldirii B2 de la Buciumi este vorba despre dou barci alipite, situaie necunoscut n alt
parte, dup tiina noastr.
Indiferent de destinaia cldirilor, diferena tehnicii de construcie a structurilor de lemn
din cele dou jumti de praetentura indic echipe diferite de construcie, aparinnd poate
unor trupe diferite, prima garnizoan de la Buciumi fiind constituit probabil din detaamente de
origine diferit.
Cei
Nici n cazul castrului de la Cei (fig. 3) principia nu se afl exact pe axul via
praetoria i porta praetoria, axul acesteia fiind deviat cu civa metri nspre est. Cu toate
acestea, devierea nu se datoreaz probabil unor considerente de aranjament interior relevante.
Iniial au fost cercetate barcile din praetentura dextra, printr-o seciune magistral
completat cu cteva suprafee. Printr-o seciune oblic s-a stabilit c situaia din praetentura
sinistra este aproape similar 9 . Astfel, barcile au dou faze de construcie, ambele din lemn i
chirpici, pstrndu-se acelai plan, situaie neobinuit mai ales fiindc aici se succed dou
trupe, aparent diferite n organizare, una dintre ele avnd n plus efective de clrei 10 . Cea de-a
doua barac dinspre latura de nord a fost cercetat cel mai amnunit, stabilindu-i-se
dimensiunile de 49 x 7 m. Cldirea este orientat per scamna, pornind de la 1 m de via
praetoria. Are un plan simplu, fr verand, cu dou iruri de compartimentri de-a lungul
ntregii cldiri. Conform lui Dan Isac apar 13 contubernia, fiecare mprit n papilio i arma,
cu dimensiuni de 3,5 x 3 m, respectiv 3,5 x 2 m11 . Din aceste dimensiuni reiese faptul c papilio
i arma sunt inegale. Dac 3 m, respectiv 2 m, reprezint adncimea compartimentrilor, atunci
limea lor ar fi trebuit s fie 3,5 m. Acest fapt ar trebui s fie verosimil atta vreme ct din plan
reiese c limile contubernia sunt egale. Or, n acest caz limea barcii ar fi de numai 5 m, un
contubernium ocupnd 17,5 m2.
Mai mult, din plan reiese c ultimul compartiment nu a fost mprit n dou transversal.
Tot aici, mai precis n zona ultimelor trei compartimentri, susine autorul spturilor, cldirea
pare s fie mai lat cu 2 m, fr s aflm n ce direcie. Ca atare, autorul concluziona c aici ar fi
putut fi ncperea ofierului, ncadrnd baraca n tipul A stabilit de D. Davison 12 . Numai c
acesta din urm stabilete pentru acest tip de barac o cldire cu verand, cu ncperea ofierului

Isac 2003, 177-178.


Autorul spturilor susine c cohors I Britannica a preluat barcile de la trupa de garnizoan iniial
(Isac 2003, 179).
11
Isac 2003, 183. Din planul general al castrului nu reiese care compartimentri sunt caracteristice papilio
i care arma.
12
Isac 2003, 182.
10

157

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

vizibil proiectat nspre exterior, n direcia verandei 13 . n plus, ncperea ofierului nu este
compartimentat, sau dac va fi fost atunci are cu totul alte compartimentri fa de ale unui
contubernium obinuit. Dac la Cei ncperea ofierului din baraca 2, al crei plan a constituit
de altfel model pentru reconstituirea celorlalte barci din praetentura, ar corespunde
dimensiunilor a trei contubernia, atunci ar fi avut o suprafa de 5 x 10,5 m (52,5 m2), ocupnd
cca 15 % din suprafaa total a barcii, dimensiuni foarte mici comparativ cu alte castre din
Imperiu, n general acestea ocupnd cca 30 % din suprafaa cldirii 14 . Baraca, dac acceptm
planimetria autorului spturilor, se ncadreaz probabil n tipul J stabilit de David Davison, cu
contubernia de dimensiuni egale de la un capt la cellalt al cldirii, dar n acest caz i cu
verand 15 .

n praetentura sinistra au fost identificate, de asemenea, urmele a cinci barci orientate


per scamna. Ca atare, acestea se caracterizeaz prin iruri de cte dou ncperi, de aceast dat
egale, de cca 3 x 3 m 16 . Cu toate acestea, limea barcilor este considerat ntr-un caz de 7 m,

13

Vezi Davison 1989, Fig. A.


Cu toate acestea, diferenele de la un castru la altul sunt destul de mari, vezi Davison 1989, 11, 12, 9192. Situaia de la Cei rmne neclar, mai ales c nu s-a urmrit, din pcate, lmurirea extremitii
barcii respective, cf. Isac 2003, 184.
15
Vezi Davison 1989, fig. A.
16
Cf. Isac 2003, 186.
14

158

ORGANIZAREA INTERN A CASTRELOR

iar n cazul barcii duble nr. 2 de 8 m 17 . nspre via principalis, probabil dup un spaiu
intermediar de cca 5 m, urmeaz alte dou barci cu iruri de papilio i arma de cte cca 3,5 x 3
m. Urmeaz un nou interval de 4,5 m, iar apoi, paralel cu via principalis o construcie
considerat barac cu un singur ir de ncperi, late de 5 m 18 . Dei rare, barci cu un singur ir
de ncperi par s existe, ns avnd n vedere dimensiunile, cldirea de la Cei poate s fi avut
alt rol, de grajd sau magazie, de exemplu, fiind similar cu construciile paralele i adiacente la
via principalis de la Wallsend, bunoar.
Dac prima trup de la Cei ar fi fost doar milliaria, conform cu presupunerile lui Dan
Isac, atunci cldirile din praetentura, dac sunt toate barci, atunci ar fi acoperit necesarul unei
trupe de 1000 de oameni. Numai c, inclusiv cohors II Britannorum pare s fi fost equitata, ca
atare, aranjamentul cldirilor destinate cazrii soldailor, i a acelora necesare cailor, trebuie s
fi fost mai complicat.
Gilu
Castrul de la Gilu (fig. 4) face parte dintre puinele fortificaii ale Daciei Porolissensis
n care spturile arheologice, dei pe scar redus n raport cu dimensiunile destul de mari ale
castrului, au contribuit semnificativ la cunoaterea interiorului castrelor. Cu alte cuvinte, s-a
stabilit cronologia celor mai importante cldiri din interior i succesiunea trupelor staionate
aici.
Iniial, n timpul lui Traian, la Gilu a existat un castru cu incinta de pmnt i lemn cu
dimensiuni de 130 x 116 m (1,508 ha) ocupat probabil de cohors I Pannoniorum. n aceast
faz, praetentura ocup mpreun cu via praetoria, lat de 7 m, 1/3 din suprafaa castrului,
latera praetorii, de la via principalis pn la latura din spate a cldirii comandamentului cca
28% din castru, iar retentura, cu o adncime de puin peste 30 m, cca 22% din suprafaa
castrului. Procentele sunt normale, spaiile fiind ocupate teoretic de cldiri oficiale i barci ale
unei cohors quingenaria equitata.
Organizarea fortificaiei ocupat n timpul lui Traian de o cohort quingenaria va
influena decisiv i organizarea castrului trupei de cavalerie i a unora din cldirile din latera
praetorii. Este interesant c fortificaia se lungete, crescnd foarte mult n suprafa, respectiv
retentura, i foarte puin nspre sud, n praetentura dextra i latera praetorii vechiului castru.
Astfel, via praetoria i cldirea comandamentului vor rmne pe acelai amplasament, fiind
uor descentrate fa de via decumana, aflat acum cu civa metri nspre sud. Praetentura va
ocupa n aceast nou circumstan numai 16% din suprafaa total a fortificaiei, fr s lum
n considerare viae sagularis. Praetentura dextra va fi mai lat fa de sinistra cu aproape 20 m,
fapt ce are fr ndoial repercusiuni i asupra organizrii interne. Via praetoria va fi n
continuare lat de 7 m, iar via principalis de 6 m. Latera praetorii rmne aproximativ la fel,
crescnd de asemenea cu cca 20 m nspre sud, ocupnd de aceast dat numai 15% din suprafaa
castrului. Cea mai mare n dimensiuni, devenind un ptrat de aproape 110 x 110 m, va deveni
retentura, ocupnd astfel aproape 40% din suprafaa total a castrului. Pentru c via decumana
este plasat cu cca 7 m mai la sud de axul via praetoria, diferenele dintre retentura sinistra i
dextra nu vor fi att de mari.

17
18

Vezi Isac 2003, 186. Baraca dubl este ncadrat n tipul F la D. Davison (Davison 1989, fig. A).
Cf. Isac 2003, 187.

159

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Cldirii comandamentului i s-au stabilit patru faze constructive, dou din lemn i dou
din piatr 19 . ntr-o prim faz, n cadrul castrului mic de pmnt, principia ocup 4,2% din
suprafaa total, valoare normal pentru un castru ocupat de o cohort.
Dac construcia se caracteriza doar printr-o curte cu portic i ncperi pe latura din
spate, ngroarea pereilor pe latura din fa nu i avea rostul. Prin urmare, fie cel puin aici
cldirea fusese compartimentat, fie peretele faadei susinea i acoperiul unui portic aflat
nspre via principalis, ntre faada cldirii i aceasta fiind un spaiu de cca 4 m.
Praetorium-ul de la Gilu este situat att n castrul mic, ct i n cel de mai mari
dimensiuni, n dreapta cldirii comandamentului. Construcia are patru faze constructive,
caracterizate prin tehnici diferite de construcie i, de asemenea, prin planuri diferite n detaliu 20 .
Astfel, n primele trei faze de construcie cldirea este construit n lemn, iar n ultima din
piatr. n cea de-a treia faz cldirea aici de lemn corespunde cu principia nvecinat de piatr.
Planul cldirii se constituie dintr-o curte central mrginit pe trei dintre laturi de
compartimentri, fr ns ca acestea s fi fost suficient de clar delimitate. tim doar c
ncperile de pe latura de nord au o adncime de 4,60 m.
n ceea ce privete spaiul de locuit, au fost stabilite patru faze, dou ale unor barci de
lemn i dou ale unora de piatr. Praetentura sinistra a fost ocupat, ntr-o prim faz, de barci
orientate per strigas, caracterizate prin dou iruri de ncperi, arma i papilio, i o verand.
A fost stabilit existena a patru barci, primele dou dinspre via praetoria fiind
aproape lipite, iar urmtoarele dou cu spaii intermediare de cca 4 m. Barcile sunt de lemn,
fiind identificat anul de implantare al pereilor, lat de 0,30-0,40 m 21 . Numai prima dintre
barci nu pare s aib verand, deci nici ncperea ofierului nu va fi fost proiectat nspre
19

Pentru detalii, vezi Isac, Diaconescu, Opreanu 1983.


Vezi Isac, Hgel, Andreica 1994, passim.
21
Isac 1997, 33.
20

160

ORGANIZAREA INTERN A CASTRELOR

exterior. Dimensiunile fiecrei barci sunt de aproximativ 40 x 9 m (360 m2). n planul


reconstituit, D. Isac consider c barcile erau compartimentate n 10 contubernia, fiecare avnd
dimensiuni de cca 3 x 3,5 m 22 . Rezult prin urmare c ncperea ofierului ar avea o lime de
numai 5 m i o lungime de cca 9 m, cu o suprafa de 45 m2, ocupnd astfel 12,5 % din
suprafaa total a barcii. Or, ncperea ofierului ocup de regul 30% din suprafaa unei
barcii 23 , ca atare trebuie s fi existat un numr mai mic de contubernia, cu o ncpere a
ofierului fr ndoial mai mare. Chiar i n analogiile invocate, aceasta ocup ntre 25-40 % 24 .
Aadar, trei dintre barcile din praetentura sinistra primului castru de la Gilu se ncadreaz n
tipul A stabilit de D. Davison, iar baraca de lng via praetoria n tipul B 25 .
Datorit unor intervenii din perioade mai trzii, nu s-a putut stabili planul complet al
barcilor, extremitile fiind reconstituite pe baza unor analogii 26 . Dei autorul monografiei
castrului de la Gilu considera c este evident reconstituirea extremitilor, tot pe baza
analogiilor credem c ncperea centurionului de la barcile simple din praetentura sinistra nu
putea fi proiectat nspre exterior n direcia indicat 27 . Dac lucrurile ar sta ntr-adevr astfel,
atunci ar nsemna c veranda este plasat n partea din spate a barcii. Localizarea verandei n
faa barcii i implicit proiecia ncperii ofierului n direcie invers dect cea indicat, este
mai probabil 28 .
n zona barcii duble, ntr-una din compartimentri a fost identificat un cuptor, ataat
parial peretelui de lemn tencuit. Tot aici au mai fost descoperite cca 25 de zdrobitoare pentru
mortaria. Aadar, autorul spturilor considera c aici funciona o buctrie 29 .
De asemenea, din prima faz de existena a castrului de la Gilu face parte i o barac
aflat la 8 m n spatele cldirii comandantului, retentura dextra 30 . Planul barcii este similar cu
al celor simple din praetentura, cu 10 contubernia, verand i o ncpere a ofierului de foarte
mici dimensiuni. Or, i de aceast dat este evident c proiecia ncperii ofierului nu putea fi
precum n planul reconstituit de autorul spturilor, ci n aceeai direcie n care apruse
veranda, nspre est, cu deschidere la via quintana. Dimensiunile ncperii ofierului trebuie de
asemenea s fi fost mai mari.

22

Isac 1997, 32, pl. V.


Davison 1989, 91-92, 95.
24
Schnberger 1975, 27-38, Fig. 1/1; Davison 1989, pl. 6. Pentru dimensiunile ncperilor centurionilor
n general, vezi Davison 1989, 95.
25
Davison 1989, fig. A.
26
Analogiile invocate n legtur cu barcile sunt reprezentate de castrele de la Fendoch i Knzing I,
vezi Isac 1997, 32.
27
Isac 1997, 32.
28
Aceste barci se ncadreaz n tipul A sau D, prezentat de D. Davison, n cazul n care ncperea
ofierului ar fi ntr-adevr proiectat nspre exterior sau n tipul C, dac acea proiecie nu ar fi existat,
vezi Davison 1989, fig. A.
29
Cf. Isac 1997, 33. Fr ndoial c n orice contubernium soldaii i pregteau propria hran (vezi
infra).
30
Autorul spturilor considera, fr nici un argument ns, c baraca ar putea aparine unei alte trupe
dect garnizoana castrului din prima faz, vezi Isac 1997, 32, pl. 9.
23

161

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Pojejena
Castrul cu dimensiuni de 142 x 179 m (148 x 185 m) a fost identificat pe teren n 1930,
dar cercetrile arheologice au fost iniiate n 1970 de Muzeul din Reia i Institutul de
Arheologie din Cluj 31 . Dup forma turnurilor porilor, rectangular i foarte puin proiectat
nspre exterior, incinta de piatr a castrului de la Pojejena a fost datat pe la mijlocul secolului
II 32 . Dar, autorii spturilor arheologice susin mai departe c admind ipoteza nglobrii
ntregului Banat la Dacia (...) este greu de presupus c la Pojejena ar fi fost necesar prezena
unei uniti militare dup formarea provinciei Dacia 33 . Fr ndoial c forma turnurilor poate
fi caracteristic inclusiv primei jumti a secolului II d.Chr., de aceea nu este exclus ca i acest
castru s fi funcionat doar n timpul lui Traian, ca i fortificaia de la nord, dar din acelai sector
de limes, de la Vrdia.

Localizarea cldirii comandamentului n latera praetorii este normal, ns poziia ei


care pare s fie asimetric fa de axul central est-vest al castrului, pe linia via praetoria, fapt
care constituie o anomalie (fig. 5). De asemenea, existena unei barci n imediata vecintate a
cldirii comandamentului, n latus sinistrum, este neobinuit ntr-un castru auxiliar de secol II
sau III d.Chr. Or, inexistena viei praetoria n aceast zon pare ntr-adevr s confirme c ne
aflm n latera praetorii. Situaia de aici este extrem de interesant, dar, avnd n vedere stadiul
31

Vezi Gudea 2001, nr. 10, cu bibliografia.


Gudea, Uzum 1973, 95.
33
Gudea, Uzum 1973, 95.
32

162

ORGANIZAREA INTERN A CASTRELOR

spturilor arheologice, este dificil de caracterizat 34 . O explicaie posibil pentru aceast stare
de fapt este poate detectabil, dac avem n vedere localizarea, dimensiunile i caracteristicile
acestui castru. Apropierea de Dunre i prezena n castru a cohors V Gallorum ne determin s
credem c fortificaia de la Pojejena are un rol asemntor cu al castrului de la South Shields 35 ,
cu alte cuvinte de port i baz de aprovizionare. Nu este poate o coinciden c i castrul din
Britannia trupa de garnizoan este o cohors V Gallorum 36 . De aceea, organizarea interioar a
cldirilor, presupunnd aici existena a mai multor horrea dect era normal, pare neobinuit.
Aa s-ar explica anomalia din latera praetorii, fiind posibil ca structura catalogat drept
principia, s fie de fapt altceva, probabil o magazie.
Datele n ceea ce privete baraca i horreum-ul din latera praetorii sunt insuficiente
pentru a le putea analiza n detaliu. Avem informaii doar despre dimensiunile barcii (41 x
11) 37 , fiind destul de lat comparativ cu alte structuri similare. Oarecum ciudat este poziia
barcii i a horreum-ului, ct i lipsa contraforilor pe latura lung de est a grnarului.

The internal arrangement of the Roman forts of Dacia during Trajan


- abstract The internal arrangement of the Roman forts is still a problem of how the soldiers have
organized theirs accomodation during the Principate. As there are many problems still waiting to be
solved, it would be very hard to establish patterns for separate periods of time or for different provinces.
Nevertheless, sometimes it seems that there are some particularities concerning some of the interior
buildings. Therefore, I will try here to take a glimpse on the first period of existence of the Roman forts of
Dacia. I will consider only those very few fortification excavated inside, usually partially, trying to find
characteristics of the interior buildings of Dacia. The task will be accomplished partially because the
excavated structures are only few, limited generally to the stone structures generally of a latter period,
located in central range of the fortifications. The forts in Dacia with clear characteristics of the first period
of occupation are Bologa, Buciumi, Cei, Gilu and Pojejena. In the first case there is to be detected an
internal longitudinal arrangement of the fort, that is half of the fort has been planned to be occupied by a
troop and the other longitudinal half by the other unit or detachments in garrison. A very interesting fort is
the one from Buciumi, displaying barracks with central longitudinal corridor, similar with some barracks
found in several forts of Britannia. The next two forts have normal barracks, each of them with particular
characteristics. Pojejena garrisoned by coh. V Gallorum, as South Shields seems to had the same purpose
as the known fort from Britannia.

List of figures
Figure 1. Bologa fort, early phase (after Gudea 1997a, fig. 14).
Figure 2. Buciumi fort (after Gudea 1997, fig. 10).
34

Au fost realizate spturi arheologice n 1970, 1973, 1976-1979, de ctre Nicolae Gudea i Ovidiu
Bozu, vezi Gudea 2001, nr. 10.
35
Sigur c nu o trup determin funcia castrului, dar camparea ei aici nu este poate ntmpltoare.
36
Bidwell, Speak 1994, passim.
37
Cf. Gudea 2001, 60.

163

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Figure 3. Cei fort (after Isac 2004, fig. 2).
Figure 4. Gilu fort (after Isac 1997, pl. V).
Figure 5. Pojejena fort (after Gudea 2001, no. 10).

B ibliografie
Bidwell, Speak, 1994 P. Bidwell, S. Speak, Excavations at South Shields Roman Fort I,
Newcastle u.T.
Chiril, Gudea, Luccel, Pop 1972 E. Chiril, N. Gudea, V. Luccel, C. Pop, Castrul roman
de la Buciumi, Cluj.
Davison 1989 D.P. Davison, The barracks of the Roman army from the 1st to the 3rd centuries
AD, Oxford (BAR IS 472).
Gudea 1973 N. Gudea, Castrul roman de la Bologa, Crisia 3, 109-137.
Gudea 1997 N. Gudea, Castrul roman de la Buciumi. Das Rmergrenzkastell von Buciumi.
Zalu.
Gudea 1997a N. Gudea, Castrul roman de la Bologa-Resculum. Das Rmergrenzkastell von
Bologa, Zalu.
Gudea 1997b N. Gudea, Der dakische limes. Materialen zu seiner geschichte, JRGZM 44, 1113.
Gudea 2001 N. Gudea, Die Nordgrenze der Rmischen Provinz Obermoesien. Materialien zu
ihrer Geschichte (86-275 n.Chr.), JRGZM 48 (Sonderdruck), 3-118.
Gudea, Uzum 1973 N. Gudea, I. Uzum, Castrul roman de la Pojejena, Banatica 2, 85-96.
Isac, Diaconescu, Opreanu 1983 D. Isac, Al. Diaconescu, C.H. Opreanu, Principia castrului de
la Gilu, ActaMN 20, 85-101.
Isac 1997 D. Isac, Castrele de cohort i al de la Gilu/ Die Kohorten und allenkastelle
von Gilu, Zalu.
Isac 2003 D. Isac, Castrul roman de la SAMVM-Ceiu/ The Roman auxiliary fort SAMVMCeiu, Cluj-Napoca.
Isac, Hgel, Andreica 1994 D. Isac, P. Hgel, D. Andreica, Praetoria in Dakischen Militranlagen, SJ 47, 40-64.
Kortm, Lauber 2004 K. Kortm, J. Lauber, Walheim I, Forschungen und Berichte zur Vor- und
Frhgeschichte in Baden-Wrttemberg, 95, Stuttgart.
Landes-Gyemant, Gudea 2001 Amalia Landes-Gyemant, N. Gudea, Das Rmerkastell von
Buciumi. Vorschlge fr eine grafische wiederherstellung, SJ 51, 127-151.
Schnberger 1975 Hans Schnberger, Kastell Knzing-Quintana. Die Grabungen von 19581966, Berlin.

164

Castrul Berzobis din perspectiva cercetrilor recente


Alexandru Flutur

Castrul legiunii a IV-a Flavia Felix de la Berzovia (jud. Cara-Severin) msoar


aproximativ 490 x 410 m i, conform cercetrilor mai vechi, ar fi fost mprejmuit cu un val de
pmnt 1 . Cel mai probabil, fortificaia a fost ridicat ntre cele dou rzboaie dacice. Tot mai
mult se confirm faptul c legiunea a plecat din Dacia la nceputul domniei lui Hadrian 2 .
Cercetrile arheologice la Berzobis au fost puine, multe aspecte care in de problematica sitului
rmnnd n continuare nelmurite. 3
Voi prezenta succint care sunt concluziile principale datorate arheologilor care au
cercetat arheologic castrul. Astfel, D. Protase arat c fortificaia era aprat de un val de
pmnt i c au existat principia de piatr 4 . M. Moga a constatat dou faze de construcie n
interiorul castrului, precum i urmele unui incendiu 5 . F. Medele i R. Petrovszky au identificat
urme de ziduri n praetentura dextra i au observat o serie de refaceri i modificri petrecute cu
puin timp nainte de prsirea castrului; de asemenea, dup ei, nivelul de prsire ar fi indicat
de un incendiu puternic 6 . n privina perioadei n care a funcionat fortificaia prerile sunt
mprite. Autorii care au realizat spturi arheologice (D. Protase, M. Moga, F. Medele, R.
Petrovszky, O. Ru i O. Bozu) susin ideea unei perioade relativ ndelungate a utilizrii
castrului: D. Protase susine c a fost construit ntre cele dou rzboaie dacice i a fost prsit la
nceputul domniei lui Hadrian (118119); M. Moga afirm c aceast perioad nu poate fi
limitat doar la 15-20 de ani, fiind posibil staionarea unor trupe auxiliare dup plecarea
legiunii; O. Ru i O. Bozu au avansat chiar ipoteza prezenei legiunii a IV-a Flavia Felix la
Berzobis pn n jurul anului 162 7 . De alt prere sunt D. Benea i N. Gudea, care susin teoria
unei staionri scurte a legionarilor: 108-114 8 , respectiv 110-114 9 . Totui, I. Piso a demonstrat
cu argumente solide c plecarea legiunii din Dacia n Moesia Superior (la Singidunum) a fost
posibil abia ctre anul 119 10 .
Cercetrile arheologice ntreprinse n ultimii ani s-au concentrat asupra cldirii
comandamentului 11 . Dup cele apte campanii s-a conturat planul ncperilor posterioare din
principia pe jumtatea sudic, precum i planul basilicii. Sub nivelele acestei faze de piatr au
fost surprinse dou faze de construcie a unor comandamente de lemn.
1

Protase 1967, 49.


Protase 1967, 51; tema a fost tratat recent la Nemeth 2005, 38, 81.
3
Pentru istoricul cercetrilor v. Medele, Flutur 2002, 95-100.
4
Protase 1967, 49-52.
5
Moga 1970, 51-58.
6
Medele, Petrovszky 1974, 133-136.
7
Ru, Bozu 1979, 211.
8
Benea 1983, 158.
9
Gudea 1997, 30.
10
Piso 2000, 211.
11
Spturile au fost reluate n 1998 sub conducerea tiinific a regretatului arheolog Florin Medele. Vezi
Flutur 1999-2000 i 2001.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Structurile de lemn sunt indicate prin gropi de stlpi i urme de perei. Gropile de stlpi
(fr perei) se difereniaz cronologic, ncadrndu-se n cele dou faze de construcie. O mai
bun clarificare stratigrafic s-a produs o dat cu cercetarea anurilor de perei, cnd s-a
observat existena urmelor a dou construcii de lemn succesive. Acestea reprezint dou cldiri
ale comandamentului diferite, ultima dintre acestea fiind demolat pentru a se ridica principia
de piatr. Dac din faza I a aprut un singur nivel de clcare (indicat deseori doar de partea
superioar a humusului antic), n cldirea fazei a II-a au fost surprinse trei sau patru lutuieli.
ntr-o seciune care a surprins o poriune din basilica de piatr i din curtea cldirii
comandamentului, s-a observat c zidul din fa al slii transversale a fost construit la mic
distan (60-70 cm) de urmele peretelui basilicii de lemn (din faza II). Se poate spune c, n
momentul construciei comandamentului de piatr, noile structuri au dublat vechile structuri de
lemn. Situaia aceasta se verific cel puin n cazul faadei basilicii i n armamentaria.
Planul parial al cldirii de piatr orientat est-vest, pe axa castrului - poate fi realizat
pe baza anurilor de fundaie, zidurile fiind scoase n epoca modern. O reconstituire grafic a
acestuia este, totui, prematur. Pe irul camerelor posterioare au fost identificate: aedes
principiorum, camerele A, B, coridorul C i o ultim ncpere D. Sub aedes funciona un
aerarium, subsolul fiind spat la aproximativ 2,60 m fa de humusul antic; fundaia zidului
dintre aedes + aerarium i camera A a fost spat la o adncime de circa 2,90 m fa de aceeai
coordonat, avnd limea la baz de 1,40-1,45 m. Fundaia zidului de vest (din spate) a capelei
stindardelor are limea de 1,20-1,25 m. ntre anurile de fundaie ale zidurilor, ncperile au
aproximativ urmtoarele dimensiuni: A = 6,15 x 10,30 m, B = 5,90 x 10,30 m, coridorul C =
2,15 x 10,30 m, ncperea D = 6,80 x 10,30 m (D1 = 6,80 x 4,25 m, D2 = 6,80 x 5,75 m, iar
peretele despritor are o grosime de 30 cm).
Cercetarea n zona basilicii a dus, de asemenea, la aflarea dimensiunilor slii
transversale. Aceasta msoar, ntre anurile de fundaie, 51 x 14 m. n curte s-au observat 6-7
straturi succesive de pietri fin, situaie care arat c periodic se realiza nivelarea curii. Primul
strat (de nisip i pietri fin) din curte aparine fazei a doua de lemn a cldirii comandamentului.
n interiorul basilicii (de piatr) se disting trei nivele de clcare principale. Anumite poriuni din
ultima podea a basilicii (o lutuial compact cu grosimea de 10-15 cm) au fost afectate de foc;
se poate s aib legtur cu incendiile puternice care au lsat urme n mai multe zone ale
castrului. Peste acest nivel a existat totui o ultim amenajare, indicat de un strat foarte gros n
care intr, pe lng calcar, urme de arsur i multe fragmente mici de igle. Nivelul acesta arat
limpede c, spre sfritul prezenei legionarilor la Berzobis, au avut loc distrugeri i demolri
majore. S-au gsit, de asemenea, fragmente din blocuri de calcar folosite n elevaie, elemente
de zvor, scoabe, piroane i alte fragmente din piese de fier care fceau parte iniial din
construcii de lemn.
n exteriorul cldirii au fost constatate dou nivele de clcare: primul includea o rigol
din fragmente de igle, care servea la scurgerea apei de ploaie de pe acoperi, i care era situat
n apropierea zidurilor de sud i de vest ale cldirii; al doilea strat reprezint o amenajare care
umple rigola i niveleaz terenul. La o distan de aproximativ 12 m de zidul de sud al cldirii
comandamentului s-a identificat un an de perete, ce reprezint cel mai probabil urma peretelui
unei barci. n interiorul acestei construcii, la baza unui strat de amenajare care venea peste
primul nivel de clcare, a fost descoperit lama unui gladius i butonul de bronz al mnerului 12 .

12

Flutur 2006.

166

CASTRUL BERZOBIS

Figura 1.
Planul schematic al
castrului de la Berzovia,
dup o hart cadastral
din secolul XIX, cu
amplasarea cldirii
comandamentului.

n spturile din principia au fost gsite doar trei monede: doi ai de la Traian i unul de
la Nero 13 . De asemenea, conform observaiilor din ultimii ani, monedele descoperite
ntmpltor n castru i n vecintate nu depesc ca datare epoca lui Traian 14 . Se pare c a
aprut o excepie n acest an (2006), cnd a fost gsit n castru un sestertius de la Hadrian, care
se dateaz ns n anul 117 15 . n concluzie, descoperirile numismatice verific faptul c
fortificaia a fost prsit la nceputul domniei lui Hadrian.
Prin conturarea planului cldirii comandamentului, am aflat c n principia se intra
dinspre est, capela stindardelor aflndu-se n extremitatea de vest. Prin urmare, castrul era

13

Flutur 2002, 133


eptilici, Truican 2005, 231-236
15
Informaie amabil oferit de ctre R.M. eptilici i A Truican. Un articol al celor doi despre ultimele
monede descoperite ntmpltor la Berzovia este n curs de publicare n AB, SN 14, 2006.
14

167

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

orientat cu porta praetoria pe latura de est, i nu pe cea de vest cum s-a susinut pn acum 16 .
Dealtfel, H. von Petrikovits, plednd pentru o abordare mai critic a informaiilor lui Pseudo
Hyginus, arat c situaia arheologic ne indic trei posibiliti de orientare pentru castrele de
legiune: cu porta praetoria spre duman, spre un ru sau n funcie de configuraia terenului 17 .
n afar de principia, n castru au mai fost observate urmele unor cldiri de piatr: n
praetentura sinistra, la sfritul secolui XVIII 18 , n praetentura dextra n 1972 19 , apoi din nou
n ultimul sector, n anul 2000, cnd a fost spat un an pentru instalarea unui cablu telefonic.
n 2004 castrul a fost brzdat de nenumrate anuri n cadrul unor lucrri n vederea alimentrii
cu ap a localitii 20 ; s-au putut observa atunci urmele mai multor cldiri de piatr, n special n
praetentura 21 . n condiiile n care exist trei faze de construcie n principia i dou prima n
lemn i a doua n piatr - n alte zone ale castrului, este de admis c pot exista i dou perioade
de construcie ale sistemului defensiv al fortificaiei: la nceput valul de pmnt, dup care se
ridic un zid de piatr. De exemplu, la Inchtuthil, dup un timp foarte scurt de la ridicarea
valului de pmnt, s-a trecut la dublarea acestuia cu un zid de 1,50 m; n fapt, din val a fost
ndeprtat o poriune de pmnt, n locul creia s-a construit zidul de piatr, anul de aprare
rmnnd nemodificat 22 . Desigur, un program de cercetare arheologic a sistemului de aprare a
fortificaiei ar lmuri definitiv problema.

The legionary fortress at Berzobis new researches


- abstract The establishment of this legionary camp begins during the Dacian wars (probably after the first
war) and it ends at the beginning of Hadrian's reign - at a time when only one legion remains in Dacia, at
Apulum.
Up to the present, little research has been done at the camp from Berzobis, one of the foremost
reasons being its position in the village area (Berzovia, Cara-Severin County). The last years' researches
took place in the headquarters building, where two timber and one stone construction phases may be
observed. Traces of several stone buildings appear in other areas of the camp as well, which indicates that
some timber constructions had been already altered with the stone ones, even before legio IV Flavia Felix
left to the south of the Danube. Regarding the fortification system, although it is mentioned only one earth
rampart, it seems that to this one it had been added at a later time a stone wall.
Figure 1. A sketch for the camp from Berzovia and principia, after a cadastral map from XIXth century.

16

Protase 1967, 50 aceast afirmaie a fost reluat i de ali autori, v. recent Piso 2000, 210.
Petrikovits 1975, 127-128; v. i Diaconescu 1984, 145-146, cu privire special la orientarea castrelor
auxiliare de la Gilu i Buciumi.
18
k.k. Kameralingenieur von Braun, n Neues Ungarisches Magazin, II, Pressburg, 1872, 101, apud Ru,
Bozu 1979, 207, n. 44.
19
Medele, Petrovszky 1974.
20
Din pcate, nici n 2000, nici n 2004 nu s-au realizat spturi arheologice de salvare.
21
O. Bozu, comunicare la simpozionul Daci i Romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei n Imperiul
Roman, Timioara, 24-26 martie 2006.
22
Pitts, St. Joseph, 1985, 61-62.
17

168

CASTRUL BERZOBIS

Bibliografie
Benea 1983 Doina Benea, Din istoria militar a Moesiei Superior i a Daciei. Legiunea a VIIa Claudia i legiunea a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca.
Diaconescu 1984 Al. Diaconescu, Propuneri pentru reconstituirea unor elemente de fortificaie
ale castrului de la Gilu, ActaMN 21, 145-167.
Flutur 2000 Al. Flutur, Spturile arheologice din castrul Bersobis campaniile din anii 19981999, AB, SN 7-8, 1999-2000, 365-372.
Flutur 2002 Al. Flutur, Spturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis
2000-2001, AB, SN 9, 2001 (2002), 131-146.
Flutur 2006 Al. Flutur, Un gladius din castrul Berzobis, comunicare la simpozionul Daci i
Romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei n Imperiul Roman, Timioara, 24-26
martie 2006.
Gudea 1997 N. Gudea, Der dakische Limes-Materielien zu seiner Geschichte, JRGZM, 44, 2,
1-113.
Les Lgions Les Lgions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrs de Lyon (17-19
septembre 1998), Yann Le Bohec, Catherine Wolff (ed.), Lyon, 2000.
Medele, Flutur 2002 Fl. Medele, Al. Flutur, Castrul Berzobis istoricul cercetrilor,
Patrimonium Banaticum 1, 95-100.
Medele, Petrovszky 1974 Fl. Medele, R. Petrovszky, Cercetri arheologice n castrul roman
de la Berzovia, Tibiscus 3, 133-136.
Moga 1970 M. Moga, Castrul Berzobis, Tibiscus 1, 51-58.
Nemeth 2005 Ed. Nemeth, Armata n sud-vestul Daciei Romane, Timioara.
Petrikovits 1975 H. von Petrikovits, Die Innenbauten rmischer Legionslager whrend der
Prinzipats-zeit, Opladen.
Piso 2000 Ioan Piso, Les lgions dans la province de Dacie, Les lgions, 205-225.
Pitts, St. Joseph 1985 L.F. Pitts, J.K.St. Joseph, Inchtuthil. The Roman Legionary Fortress.
Excavations 1952-1965, London, 1985.
Protase 1967 D. Protase, Legiunea IIII Flavia la nordul Dunrii i apartenena Banatului i
Olteniei de vest la provincia Dacia, ActaMN 4, 47-72.
Ru, Bozu 1979 O. Ru, O. Bozu, Armata roman n Banat, StComIC 1, 195-218.
eptilici, Truican 2005 R.M. eptilici, A. Truican, Cteva monete romane imperiale
descoperite ntm-pltor pe raza localitii Berzovia (jud. Cara-Severin), AB, SN 1213, 2004-2005, 231-236.

169

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

170

Castre romane de mar descoperite


la Zalu-Dealul Lupului (jud. Slaj)
Alexandru V. Matei, Horea Pop

Cunoscut n literatura istoric de specialitate datorit descoperirii, n mici sondaje


arheologice, a unor urme de locuire neolitic i hallstattian, punctul Dealul Lupului (Farkas
Domb) este amplasat pe un platou mrginit la est, n imediata apropiere, de Valea Mii, care se
vars n Valea Zalului, amplasat la cca 350 m nord de dealul amintit, curgnd spre vest cu un
traseu paralel cu acesta. Dealul are o altitudine maxim de cca 300 m i o diferen de nivel fa
de vale de maxim 100 m (fig. 1, locaia 5). Ceramica descoperit n periegheze ulterioare
sondajelor sugera o locuire a platoului i n cea de-a doua epoc a fierului, dar i n cea roman.
Debutul unei ample lucrri datorate unei investiii private, pe un spaiu considerabil n
aria sitului arheologic (6,3 ha), a impus deschiderea unui antier arheologic de salvare n punctul
amintit, nsoit de operaiuni de supraveghere arheologic n zonele fr potenial arheologic.
Figura 1. Depresiunea Silvaniei i traseul conductei de gaz
care a traversat i castrele de mar de la Zalu-Dealul Lupului.
Legenda: 1 Ortelec-Crecuta; 2 Hereclean-La Todu; 3 Hereclean-Dmbu Iazului; 4 CrieniOrel; 5 Zalu-Dealul Lupului; 6 Pericei-Debretag; 7 Pericei-Kellertag; 8 Pericei-Darva

Pe suprafaa neted de peste 10 hectare a dealului, mrginit la Vest i Sud de Valea


Mii, au fost efectuate spturi arheologice de salvare n anii 2003-2005, spturi care au
identificat dou castre romane de mar amenajate din pmnt i lemn, o necropol i o aezare
barbar aparinnd vandalilor , o aezare i necropol Latne dacic, o aezare i o
necropol slav timpurie din sec. VI, precum i descoperiri preistorice (aezare fortificat

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

neolitic, aezare din epoca bronzului i epoca fierului) 1 . Menionm c acest sit arheologic de
la Zalu, este situat in barbaricum, la cca 8 km spre vest de linia de turnuri romane de
supraveghere ce formeaz grania imperiului roman a provinciei Dacia, grani amenajat pe
vrfurile muntelui Mese.
Obiectivele tiinifice ale acestei cercetri au vizat n special identificarea ct mai
multor elemente ale fortificaiilor romane, amplasate n aceast zon cu scopul de a bloca
accesul pe valea Zalului spre provincia Dacia, reprezentnd n fapt un avantpost (?) sau baz
campanie pentru soldaii romani din timpul campaniilor militare romane, pe care cu diverse
ocazii (rzboaie de durat sau campanii de pedepsire) imperiul le desfura in barbaricum.
Situl arheologic de pe Dealul Lupului (Farkas Domb) de la Zalu este ampalsat la cca 12 Km
vest de Porolissum, centrul militar roman al aprrii limes-ului roman din acest parte a
provinciei Dacia.

Figura 2. Zalu-Dealul Lupului. Castrele romane temporare din pmnt.


1

n suprafaa investigat au fost descoperite 118 complexe arheologice din epoci diferite dup cum
urmeaz: 11 complexe epoca pietrei (neolitic); 34 complexe epoca bronzului; 14 complexe Hallstatt; 18
complexe Latne; 21 complexe epoca roman; 18 complexe medievale timpurii; 2 complexe moderne.
Din punctul de vedere al tipurilor de complex i caracterul acestora poate fi identificat un spectru larg i
spectaculos. Au fost descoperite astfel urmtoarele tipuri de complexe: 39 locuine, 55 gropi de
provizii, menajere, de stlp, 8 cuptoare, 3 posibile latrine romane, 8 morminte (barbare Przeworsk i
medievale timpurii, respectiv sec. VI), dou castre romane din pmnt i dou fortificaii neolitice, s.v.
rapoartele Matei, Pop 2003, 413-415; Matei et al. 2004, 375-379.

172

CASTRELE DE LA ZALU

Castrul 1 (notat n rapoarte C. 42), numit n continuare Zalu I, este o fortificaie


roman din pmnt cu lungimea laturilor de 385 ? x 180 ? m, orientat V-E, cu anul asemntor
cu al castrului Zalu II (C. 38), dar aparent anterior acestuia, apreciere care se datoreaz i
conservrii sale precare. Lungimea amenajrii defensive nu mai poate poate fi identificat
complet datorit modificrilor geomorfologice de pe latura de est, survenite n anii '70-'80,
sistematizarea cursului Vii Mii, ndreptarea malurilor, lucrri care, se pare, au afectat
iremediabil acest latur de est a castrului.
Structurile constitutive ale castrului au fost surprinse n destul de puine locuri, motiv
pentru care concluziile pe care le putem formula n acest moment au, n mare parte, o valoare
ipotetic. Cercetrile noastre nu au suprins, dup cum am amintit, relaia stratigrafic dintre cele
dou fortificaii.
Castrul 2 (C. 38), numit n continuare Zalu II, este o fortificaie roman din pmnt
cu dimensiunile de 366 x 187 m, orientat SV-NE (fig. 2). S-a pstrat doar anul de aprare, pe
tronsoane diferite, avnd form de V, uneori cu icul ajustat prin curirile repetate din epoca
roman, adncimea pstrat fiind de 1-1,3 m (figurile 3, 5).
Figura 3.
Zalu-Dealul Lupului. Seciunea S I/ 2004 prin anul i valul castrului
Zalu II (C. 38). Plan i profile (stnga alturat; dreapta opus).

anul fortificaiei de pmnt are acum deschidere la gur cca 3 m lime, iar adncimea
maxim pstrat este de cca 1,6 m de la nivelul actual de clcare. Umplutura apare ca un pmnt
nchis la culoare, cu mult pietri. Pe fund (icul anului) au aprut buci mai mari de crbune
care proveneau de la palisada de lemn incendiat, adiacent valului.
n seciunea S I/ 2004 (fig. 3) s-a constatat c valul are acum la baz cca 5 m lime i o
berm de cca 0,5-0,6 m lime. La baza lui, la cca 0,5-0,6 m adncime fa de nivelul de clcare
actual, au fost aezate brne care formau o structur de rezisten, avnd rolul de a susine
palisada de lemn. Brnele aveau 25-30 cm grosime, fiind amplasate oblic fa de direcia fossei
i a viei sagularis, fiind probabil prinse ntre ele. n interior, spre captul unei brne orizontale, a
fost identificat amprenta unui stlp de lemn. Este posibil ca acesta s fi avut rolul de a sprijini
valul, sau, dup caz, s fi fost parte din palisada dubl a acestei fortificaii 2 .
Via sagularis se contureaz cu dificultate n plan orizontal, putndu-se distinge
delimitrile sale prin dou rigole. Acest fapt se datoreaz probabil i faptului c zona (latura de
nord) n care am identificat aceste structuri este caracterizat de o pant accentuat. n plan
vertical, se observ c via sagularis a beneficiat de mai multe amenajri sau reparaii. Astfel, pe
nivelele celor dou faze principale de amenajare a drumului apar straturi consistente de pietri.
(fig. 3).
2

Jones 1975; Bogdan Ctniciu 1993.

173

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Figura 4. Poarta nord-estic (porta decumana?) a castrului Zalu II.

n interiorul fortificaiei, la cca 15 m nord-vest de via praetoria a fost identificat o


fntn (C. 5). Diametrul iniial, spre suprafa, este de cca 2,5 m, cu o umplutur de pmnt
negru. Treptat, n adncime, diametrul ajunge la 1,10 m i se contureaz ca o fntn, cercetat
pn la adncimea de -4,2 m, nivel la care a aprut pnza de ap freatic i nu s-a mai putut
continua golirea complexului. n umplutur au aprut cteva fragmente ceramice atipice i
buci de chirpic. Dup adncime i nivelul din care pornete, fntna a putut fi legat de castrul
de pmnt n interiorul cruia a fost spat 3 (fig. 6).

Figura 5. Zalu-Dealul Lupului. Castrul Zalu II (C. 38 - castru roman) i bordeiul C. 23. Plan i profil.

Matei, Pop 2005, 414-415.

174

CASTRELE DE LA ZALU

O poart, probabil porta decumana, a fost identificat pe latura scurt a fortificaiei,


nord-estic. Aceasta a fost investigat parial n casetele A i B. Este vorba de aa-numitul
titulus 4 , format dintr-un an cu dimensiunile de 7,5 x 2, amplasat n exterior, la aproximativ 7
metri nord-est de fossa castrului (fig. 4).
Avnd n vedere c spre sud-vest
este zona barbar", zona dinspre duman,
atunci considerm c fossa identificat n
S III poate fi considerat, cu un oarecare
grad de probabilitate, a fi fost anul laturii
praetoria. Pe acest latur n mod normal
ar fi trebuit s fie porta praetoria, poarta
principal, de onoare, de intrare n
castru, i de aici, pe via praetoria, drum
surprins pe o lungime de aproape 5 metri
n S II, se ajungea n apropierea fntnii
prezentate mai sus. Aadar dimensiunile
aproximative ale acestei fortificaii de
pmnt sunt de: 366 x 187 m 5 . Nu au putut
fi sesizate alte elemente constitutive ale
sistemului defensiv, presupunndu-se n
mod logic doar existena unei pori pe
latura sud-vestic. Pe niciuna dintre laturile
Figura 6. Zalu-Dealul Lupului.
Seciunea
S II / 2004. Fntna roman. Profil.
lungi nu au fost sesizate urmele porilor.
Latura lung din partea de nord, a fost
distrus de amenajrile investiiei nainte de nceperea lucrrilor de salvare, iar latura lung de
sud-est (sinistra) este amplasat n afara zonei afectat de lucrrile de amenajare ale investiiei,
este neatins i poate fi cercetat n ntregime, aa cum de altfel este i latura scurt de sud-vest
pe care este amenajat porta praetoria.
Prezena fntnii romane, a urmelor de lemn ars de la palisad i a posibilelor latrine
(figurile 8-9) arat c acest castru a fost folosit o perioad mai lung de timp, nefiind doar un
simplu castru de mar aparinnd primilor ani ai secolului II d.Chr. Necunoscndu-se detalii
privind organizarea intern a fortificaiilor este greu de precizat ce efective puteau fi adpostite
n aceste fortificaii. Dac ne raportm la castrele asemntoare, att temporare ct i
permanente, putem presupune c aici au putut staiona efective militare din dou trupe auxiliare
sau un detaament semnificativ de legiune 6 .
Dimensiunile castrului Zalu II - 366 x 187 m (6,8 ha) - sunt remarcabile, putnd fi
comparat cu castrele auxiliare mari descoperite n Dacia. Raportul lungime/ lime este 1,96,
fiind foarte rar ntlnit n cazul fortificaiilor romane.
Cazul este asemntor pn aproape de identitate cu castrul auxiliar de la Micia (faza de
piatr 360 x 181) 7 , unde acest indice este de 1,98.

Pentru terminologie vezi Henderson, Keppie 1986, 281-284.


Matei, Pop 2005, 415.
6
Richardson 2002, 96-102.
7
Gudea, 37-39, nr. 19.
5

175

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

De asemenea, dimensiunile probabile ale Zalu I sunt 385 x 180 m (6,9 ha), raportul
lungime/ lime fiind de 2,2.
Figura 7. Zalu-Dealul Lupului. Caseta C 3/ 2003. Profil prin complexul C. 22 (latrina roman).
Legenda: 1-lut galben steril, 2-lut fin cenuiu steril, 3-nisip fin cenuiu deschis, 4-ml fin cenuiu, 5-nisip cenuiu
tasat natural, 6-lemn din complex, 7-ml negru cu pigmeni din lemn, 8-argil cu pietri maroniu, 9-pietri maroniu
micat - baza complex C. 20, 10-sol negru cu cenuiu: stlp, 11-sol negru cu maroniu i pigmeni de chirpici din
complexul C. 20, 12-sol maroniu nchis steril, 13-pietri galben-baz complex C. 15, 14-sol maroniu cu pigmeni
(complex C. 15), 15-pietri maroniu.

Cele mai apropiate analogii printre castrele de mar din sud-estul masivului Ortie
sunt: Comrnicel II, 309/ 317 x 228/ 238 m (7,3 ha) 8 ; Jigur, 315 x 314 m (9,9 ha) 9 ; Vrful lui
Petru (5 ha) 10 ; Porceni - 3,4 ha 11 .
n mod evident, cele mai bine documentate sunt castrele de mar din Britannia. Dat
fiind multitudinea lor, vom realiza doar o sumar trecere n revist a acestora: Bellie 366 x
274? m (c.10 ha?) 12 , aflat pe teritoriul Scoiei; Walford 390 x 250 (9,75 ha) 13 , Ancaster 400
x 282 (11,3 ha) 14 , Fell End 360 x 240 (8,7 ha) 15 sau Rey Cross cca 200 x cca 300 m (8.1
8

Stefan 2005, 308, 311 fig. 153.


Stefan 2005, 289, 293 fig. 140.
10
Stefan 2005, 294 fig. 141.
11
Stefan 2005, 320, fig. 163.
12
St. Joseph 1969, 113.
13
St. Joseph 1961, 124/5 fig.4; Welfare, Swan 1995, 65 figs. 51, 55.
14
Welfare, Swan 1995, 67, fig. 65.
15
Welfare, Swan 1995, 100, 101 fig. 82.
9

176

CASTRELE DE LA ZALU

ha) 16 , toate pe teritoriul Angliei; Dalkeith


290 x 183 m, (5,3 ha) 17 ; Esgairperfedd
280 x 244 (6,84 ha) 18 ; St Harmon 343 x
226 (7,73 ha) 19 ; Twyn y Briddallt 381 x
176 (cca 6,4 ha) 20 ; Kedslie 350 x 230 m
(cca 8 ha) 21 , toate n ara Galilor). Cea mai
apropiat analogie din Hispania este castrul
din La Poza 22 .
Este important de adus n aceast
discuie i o scurt trecere n revist a unor
complexe arheologice descoperite n
acest areal, anume:
Trei latrine romane din sec. II
d.Chr., din care dou (C 6, C 19) surprinse
n sectorul estic, latura sudic; ele au form
circular, cu diametrul i adncimea de 2 m
Figura 8. Zalu-Dealul Lupului.
Complex Cpl. 6 (latrina roman).
(fig. 8), la care se adaug C 22, complex
Legenda ca la figura 7.
identificat n proximitatea locuinelor
amintite, dar amplasat ntr-un context arheologic care aparine castrului Zalu II (are n
umplutur straturi de ml, cu lemn, argil i nisip cenuiu n jumtatea inferioar; vezi fig. 7).
Au fost identificate ase locuine germanice de epoc roman (notate C 20, C 21, C 23,
C 40, C 57, C 60). Locuinele C 20, C 21 (sec. II-III d.Chr) suprapun sistemul defensiv al
castrului Zalu II, pe care l cpcuiesc cu un strat de pietri, aflat la baza amenajrii
complexelor. Locuina C 21 a fost incendiat, fiind sesizat un strat de lemn ars la baza acesteia.
n aceeai zon a fost identificat o vatr de cuptor de epoc roman (C 45), mpreun cu groapa
de deservire a cuptorului (C 46).
Morminte barbare de incineraie (M. 1-7, databile pe parcursul secolului II d.Chr),
conin piese de armament i echipament militar i fac parte dintr-un grup de complexe amplasat
la cca 100 m vest sud de colul castrului II 23 .
Aadar, succesiunea stratigrafic n sectorul castrelor este (de jos n sus): castrul Zalu I
(nceputul secolului II d.Chr), castrul Zalu II (fntn, latrine a doua jumtate a secolului II
d.Chr), i o aezare germanic (locuine i cuptoare care suprapun anurile castrelor secolul
III d.Chr). n acest stadiu al cercetrilor nu se poate formula ipoteza unei conexiuni cronologice
ntre aezarea amintit i grupul de morminte germanice (databile larg pe durata secolului II
d.Chr) i care par s aparin primului val de germanici care sunt lsai s se apropie de
frontierele Daciei.

16

Welfare, Swan 1995, 59.


St. Joseph 1965, 80; St. Joseph 1973, 216; Keppie 1996, 402.
18
St. Joseph 1969, 123, fig. 123-126, fig. 10.
19
St. Joseph 1969, 123, fig. 9.
20
St. Joseph 1969, 86.
21
Maxwell, Wilson 1987, 37-38.
22
Cepeda Ocampo 2006, 346 fig. 76.
23
Matei et al. 2004, 377-379.
17

177

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Concluzii istorice
Cele dou castre romane de mar (sau de campanie militar) au fost amplasate la o
distan apreciabil (8 km) n faa limesului de pe culmea Munilor Mese. Probabil c acestea
aparin unei alte linii de castre, care ntr-o faz de nceput a sec. II d.Chr. au marcat zonele
cucerite i integrate iniial provinciei Dacia.
Absena elementelor de datare concrete mpiedic o ncadrare cronologic absolut a
acestor amenajri defensive romane, dar este foarte posibil ca primul castru, Zalu I (C. 42), s
dateze de la cucerirea Daciei de ctre Traian (106 d.Chr), fiind folosit de trupele aflate n mar
ctre centrul dacic fortificat de pe Mgura imleului, i fortificaiile dacice din nord-vestul
ndeprtat de la Malaja Kopanja i Solotvino (azi n Ucraina); al doilea castru, Zalu II (C 38),
ar putea data de la rzboaiele iazige sau marcomanice.
Practic, larga vale a Zalului a fost blocat de aceste dou castre succesive. Linia
sistemului de semnalizare de pe Mese se afla la o distan de cca 8 km, spre est, n linie
dreapt. Valea Zalului face legatura dintre zonele joase ale Cmpiei de Vest cu Dacia Roman,
ale crei granie sunt organizate pe Mese. La intrarea ntre Dealurile Silvaniei a acestei vi
apare sistemul defensiv de la Supur 24 , aflat la cca 50 km nord-vest de Porolissum i la 38 km
nord-vest de Zalu. Ar fi vorba despre o jumtate de zi de mar de la Porolissum, fapt care ar
indica posibila funcionalitate ca baz de plecare a atacurilor romane spre Barbaricum. Probabil
Zalu I aparine perioadei de lupte pentru cucerirea Daciei, iar Zalu II perioadei
rzboaielor iazige sau marcomanice. Prezena fntnii romane, a latrinelor, a urmelor de lemn
ars de la palisad, arat c acest castru a fost folosit o perioad mai lung de timp dect primii
ani ai sec. II d.Chr. Aceast cazarm a adpostit cca 3.000 de soldai romani, care locuiau n
corturi de campanie.
Important de menionat este faptul c aezarea aparinnd perioadei provinciale romane
a suprapus castrele romane, fiind databil ceva mai trziu dect necropola. De asemenea,
demn de menionat este i grupul de morminte de incineraie aparinnd probabil culturii
Przeworsk, care constituie doar o parte dintr-o necropol care poate fi atribuit primului val de
vandali aezai n apropierea Daciei romane n sec. II d.Chr. 25 (hasdingi, lacringi sau dacringi).

Castres romains de marche dcouverts a Zalu-Dealul Lupului (dp. de Slaj)


- resume Connu dans la littrature historique de spcialit cause de la dcouverte, loccasion de petites
incursions archologiques, des traces dhabitation nolithique et hallstattienne, le point Dealul Lupului se
trouve sur un plateau limit lest par Valea Mii, qui se verse dans Valea Zalului, situe au nord de la
colline mentionne, coulant paralllement celle-ci vers louest. La colline une altitude maxime
dapproximativement 300 m, et une diffrence de niveau par rapport la valle de maxime 100 m. La
cramique dcouverte dans les recherches de terrain ultrieures aux incursions suggrait une habitation du
plateau aussi lpoque dacique, qu celle romaine.

24
25

Vezi Matei, Ghindele n acest volum.


Matei, Pop 2005, 415.

178

CASTRELE DE LA ZALU
Le dbut dun ample travail dinvestissement sur un espace considrable dans laire du site
archologique (plus de 6 hectares), a impos louvrage dun chantier archologique de sauvegarde dans le
point mentionn, accompagn par des oprations de surveillance archologique dans les zones sans
potentiel archologique.
Une dcouverte spectaculaire reprsentent les deux forts romaines de marche ou de campagne
militaire une distance apprcier (10 km) devant le limes du sommet des Montagnes Meses.
Limportance de la Valle de Zalu, pour laccs vers les chemins dentre parmi les fortifications de
frontire romanes, est suggre par lemplacement de ces deux castres ce point. On nexclut pas
lexistence dautres forts sur Dealul Lupului.
Zalu I (C 38) est un fort romain en terre ayant les dimensions prsent de 366 x 187 (6,8 ha),
orient SV NE, sest conserv seulement sa fosse, dans des parties diffrentes, ayant la forme de V,
parfois langle ajust cause des nettoyages rpts lpoque romaine, profondeur conserve 1 1,3 m.
Dans les casettes A et B on a tudie un segment du secteur de la porte decumana du fort.
Zalu II (C42) est un fort romain en terre ayant les dimensions des cots connus de 385 x 180 m,
orient V E, le type de la fosse ressemblant lautre fort, mais apparemment antrieur celui-ci.
Labsence des lments de datation concrets empche un encadrement chronologique absolu de
ces amnagements dfensifs romans, mais il est possible que le premier castre, Zalu I, datte depuis
loccupation de Dacia par Traian (106 p. Chr.) loccasion du marche au centre dace fortifi sur Mgura
imleului, et le deuxime, Zalu II, depuis les guerres iazigues ou marcomaniques.

Lgende des figures


Fig. 1. La dpression de la Sylvanie et le trajet du conduit de gaz qui a travers de mme les castres de
marche de Zalu-Dealul Lupului.
Fig. 2. Zalu-Dealul Lupului. Les castres romains temporaires en terre.
Fig. 3. Zalu-Dealul Lupului. La section S I/ 2004 parmi le foss et le vallum du castre Zalu II C (C.
38). Plan et profils.
Fig. 4. La porte du nord-est (la porte decumana ?) du castre Zalu II.
Fig. 5. Zalu-Dealul Lupului. Le castre Zalu II (C. 38 castre romain) et la hutte C. 23. Plan et profil.
Fig. 6. Zalu-Dealul Lupului. La section S. II / 2004. La fontaine romaine. Profil.
Fig. 7. Zalu-Dealul Lupului. La casette C 3 ?2003. Profil parmi le complexe C 22 (la latrine romaine).
Lgende: 1 argile jaune, strile; 2 argile, fine, grise, strile; 3 sable fin gris ouvert; 4 terre
glaise fine, grise; 5 sable gris tass naturellement; 6 bois du complexe; 7 terre glaise noire avec
des pigments en bois; 8 argile avec des cailloux marrons; 9 cailloux marrons dplacs base du
complexe C. 20; 10 sol noire avec du gris, poutre; 11 sol noire avec du marron et des pigments de
clayonnage du complexe C. 20; 12 sol marron fonc, strile; 13 cailloux jaunes la base du
complexe C. 15; 14 sol marron avec des pigments (complexe C. 15); 15 cailloux marrons.
Fig. 8. Zalu-Dealul Lupului. Complexe Cpl. 6 (latrine romaine). Lgende comme la figure 7.

179

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Bibliografie
Bogdan Ctniciu 1993 Ioana Bogdan Ctniciu, Fortifications de terre trajanes en Dacie et
dans le nord de la Msie Infrieure, ActaMN 26-30/I, 49-66.
Cepeda Ocampo 2006 J.J. Cepeda Ocampo, La Poza, The Roman Army in Hispania, 345-347.
Gudea 1997 N. Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, JRGZM 44
(Sonderdruck), 1-113.
Henderson, Keppie 1986 A.R.R. Henderson, L.J.F. Keppie, Titulus or Titulum?, Britannia 17,
281-284.
Jones 1975 M.J. Jones, Roman Fort Defences to A.D. 117, Oxford (BAR IS 21).
Keppie 1996 L.J.F. Keppie, Scotland, Britannia 17, 396-405.
Matei, Pop 2005 Al.V. Matei, H. Pop, Zalu, jud. Slaj, Punct: Valea Mii - Dealul Lupului,
CCA 2004 (2005), 413-415.
Matei et al. 2004 Al.V. Matei, H. Pop, M. Andra, D. Bcue-Crian, Zalu, jud. Slaj, Punct:
Dealul Lupului (Farkas Domb), CCA 2003 (2004), 375-379.
Maxwell, Wilson 1987 G.S. Maxwell, D.R. Wilson, Air Reconnaissance in Roman Britain
1977-1984, Britannia 18, 1-48.
Richardson 2002 A. Richardson, Camps and forts of units and formations of the roman army,
OJA 21.1, 93-107.
St. Joseph 1961 J.K. St. Joseph, Air Reconnaissance in Britain, 1958-1960, JRS 51, 119-135.
St. Joseph 1965 J.K. St. Joseph, Air Reconnaissance in Britain, 1961-1964, JRS 55 , 74-89.
St. Joseph 1969 J.K. St. Joseph, Air Reconnaissance in Britain, 1965-1968, JRS 59 , 104-128.
St. Joseph 1973 J.K. St. Joseph, Air Reconnaissance in Britain, 1969-72, JRS 63, 214-246.
Stefan 2005 Al. S. Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture
militaire, topographie, images et histoire, Rome.
The Roman Army in Hispania The Roman Army in Hispania. An archaeological Guide, .
Morillo, J. Aurrecoechea (ed), Len 2006.
Welfare, Swan 1995 H. Welfare, Vivian Swan, Roman Camps in England: the field archaeology, London.

180

Sistemul defensiv roman din nord-vestul Daciei


descoperit prin cercetrile arheologice de la Supurul de Sus (jud. Satu Mare)
i pe baza documentaiei din izvoarele scrise

Alexandru V. Matei, Robert Gindele

Literatura de specialitate mai veche, n special cea de la sfritul sec. al XIX-lea,


datorit n special descoperirii valurilor i anurilor din zona Banatului i a celor din Ungaria
(cunoscute ulterior sub denumirea valurile sarmatice 1 ), abund de date i informaii care fac
referire la acest tip de fortificaii 2 . Se acreditase ideea c provincia Dacia este nconjurat de un
val continuu, att la sud, prin Brazda lui Novac sau limes transalutanus, ct i la vestul Daciei,
prin valurile sarmatice sau limes-ul porolissensis 3 , organizat pe muntele Mese, ramificaia
final a Munilor Apuseni. Verificnd pe teren, multe dintre aceste semnalri mai vechi nu se
dovedesc a fi reale sau n legtur cu antichitatea, dovedindu-se a fi simple canale de drenaje a
zonelor mltinoase, sau linii de lupt (tranee) din timpul rzboaielor de poziii, sau ravene
naturale. Dar au fost i situaii n care multe dintre aceste semnalri din literatura mai veche de
specialitate s-au dovedit reale, fiind identificate sisteme antice de fortificaii, confirmate apoi
prin cercetri arheologice sistematice. Un astfel de exemplu este valul i anul descoperit pe
valea Crasnei, n zona satului Supuru de Sus, jud. Satu Mare. Prezentm n acest studiu o
descoperire perieghetic verificat ulterior prin cercetri arheologice sistematice, pentru ca apoi
s analizm i informaiile din izvoarele scrise, referitoare la acest val i an, i posibilul su
traseu n nord-vestul Daciei, de o lungime considerabil.
La ieirea dintre Dealurile Slajului, spre Cmpia de Vest, a vii Crasnei (reunit cu
valea Zalului la cca 7 km n amonte de acest punct), n zona satului Supuru de Sus (jud. Satu
Mare), n hotarul numit Dealul oarecelui", la SE de sat, a fost descoperit prin perieghez 4 un
val de pmnt cu an n fa, care bloca accesul dinspre valea Zalului spre est, adic spre
Munii Apuseni (Meseului), n direcia provinciei Dacia roman, a oraului roman Porolissum
i a Porii Meseene. Valul este amplasat n barbaricum, la cca 45 km VNV de linia de aprare a
oraului roman Porolissum (Poarta Mesean). Descoperirea valului i anului roman din zona
Supuru de Sus, n punctele Bondava, La an, Dealul oarecelui, Soldubia, ct i n
zona satului Giorocuta (jud. Satu Mare), cercetat prin secionare, pn n prezent, pe cca 3,5 km,
reprezint, credem, o contribuie important pentru nelegerea complexitii sistemului de
aprare a Imperiului Roman, a limes-ului din aceast zon, a unor elemente de aprare avansat
a Porii Meseene i a oraului roman Porolissum 5 .

Garam, Patay, Soprony, 1983, 17 sq.


Romer, 1876, 75 sq.; Ortavay, 1875, 218 sq.
3
Torma, 1880, 5 sq.
4
Alexandru V. Matei i Gh. Lazin 1994, Alexandru V. Matei 1995-1996.
5
Matei 2004, 253-261.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Figura 1. Schia descoperirilor arheologice din perimetrul satului Supuru de Sus.


Suport cartografic Romania Digital .

Valul de pmnt descoperit la Supurul de Sus 6 a fost secionat n mai multe locuri, pe o
distan de cca 4 km, prin sondajele arheologice din anii 1998 i 1999, realizate de ctre Al. V.
Matei (figura 1). n urma cercetrilor arheologice s-a constatat c valul are anul pe latura sa
nord-vestic, aprnd teritoriul ce se afla n spatele valului, spre est, adic vile Crasnei i
Zalului, blocnd culoarul vii Zalului spre Mese i spre Poarta Mesean-Porolissum, adic
spre Dacia roman.
n zonele plate i neerodate anul are n medie cca 2-2,5 m adncime i cca 3,5-4 m
lime. Valul a fost foarte aplatizat de lucrrile agricole repetate an de an, el avnd o lime la
baz de cca 4-5 m, n zonele unde se poate sesiza pe teren. Practic lucrrile agricole au aplatizat
n totalitate valul iar antul nu mai poate fi observat pe teren dect foarte greu, n anumite zone
restrnse. ntreag aceast zon din hotarul satului Supurul de Sus este cunoscut cu toponimicul
La an".
Cu ocazia sondajului realizat n anul 1999, pe platoul neted al Dealului oarecelui s-a
constatat c n vechiul val a fost amenajat o locuin medieval (anexe?), o alt locuin fiind
identificat n anul valului. Dup materialul arheologic descoperit, aceste locuine se dateaz
6

Matei, Stanciu 2000, 246. O prim prezentare a descoperirii a fost fcut n anul 1998 de ctre Al. V.
Matei, n comunicarea Valul de la Supuru de Sus, susinut la Sesiunea de Comunicri tiinifice
organizat de Muzeul de Istorie a Transilvaniei, mai 1998, precum i ntr-o alt comunicare, susinut n
Ungaria, la Pecs: Simpozion romno-maghiar - Limes-ul Daciei, 1998.

182

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

n sec. al XIV-lea (vezi fig. 2C). Acest deal, de fapt o teresa neted ce coboar spre valea
Crasnei, este amplasat n partea de sud a satului Supurul de Sus, spre pdurea Zalnocului,
cunoscut i sub numele de Pdurea Chegii, aproape de hotarul localitii Bobota (din judeul
Slaj, la cca 500 m spre sud). Spre sud-vest de satul Supurul de Sus, n punctul Bondava
(sic!), la marginea oselei Zalu-Bobota-Carei, osea care taie perpendicular sanul, traseul
valului i anului a fost identificat pe teren pe o lungime de cca 1,5 km. De la marginea de
nord-est a aceleiai osele, valul, identificat pe o lungime de nc cca 1,5 Km, este tiat de
oseaua principal Zalu-Bobota-Satu Mare i pare c i are traseul aproximativ oblic, de-a
lungul cursului Vii Crasnei spre ENE 7 .

Figura 2.
Profile prin anul i valul identificat pe Dealul oarecelui de la Supuru de Sus, cu locuirea medieval
identificat n an i anexa din val. A) S.1/ 1990, profil sudic, an i val roman; B) S.2/ 1999, profil
sudic; C) S.2/ 1999, profil nordic; D) S.3/ 1999, locuire medieval, peste an i val roman.

Surprins arheologic sigur pe teren pn la limita sud-estic a satului Supurul de Sus,


avnd anul spre vest, spre barbaricum, iar valul spre est, spre provincia Dacia, acest val i
an apr practic Dacia i blocheaz valea Crasnei la ieirea acesteia spre cmpie. Dac valul
va continua spre nord-est, atunci acesta blocheaz astfel i celelalte vi care ies dintre dealurile
Slajului (Valea Maja, Valea Cernii, Valea Mriei), vi care n aceast zon se vars n rul
Crasna. Un posibil traseu al valului i anului ar putea fi pn la rul Some, n zona
Hododului, adic spre rsrit, unde izvoarele scrise amintesc de un an care pornete din Some
(vezi figura 3). Pe aceste vi (Maja, Cernii i Mriei), care reprezint adevrate culoare de acces
spre est, spre provincia Dacia, se poate face uor trecerea spre interiorul provinciei, peste limesul roman al Daciei Porolissensis, organizat pe munii Meseului i n Poarta Mesean.
7

Gindele, Matei 2002, 144.

183

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Strategic, dac acest val, identificat pe valea Crasnei, aparine epocii romane, prin modul de
realizare i dispunere pe teren a valului i anului, el va fi fost un obiectiv prioritar pentru
strategii armatei romane.

Figura 3. Supuru de Sus Dealul oarecelui.


Fortificaia unghiular de la captul sud-vestic al valului. Aici valul face un unghi de cca 120o spre SSV,
trece prul oarecelui i urc pe platoul Dealului Soldubia".

184

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

De la locul Bondau (sau Bondav"!?), unde valul se intersecteaz cu oseaua ZaluBobota-Carei, spre sud-vest, valul i anul, cunoscut n acest loc sub toponimicul La an, are
un traseu oblic pe pantele domoale ale Dealului oarecelui i pe platoul acestuia. anul i
are direcia oblic pe platoul dealului, spre cel mai accesibil loc de trecere peste Valea
oarecelui, care flancheaz la sud-est Dealul oarecelui, zon n care apar i n prezent
izvoare puternice cu ap potabil, izvoare care astfel rmn nglobate i aprate n spatele
acestui sistem defensiv.
n aceast zon, pe platoul dealului, au fost realizate mai multe seciuni de control (vezi
figurile 2 i 3) care au urmrit traseul valului i anului, care deja n aceast zon nu se mai pot
distinge pe teren. n campania de cercetri arheologice a anului 2002 au fost efectuate un numr
de 16 seciuni de verificare i o caset. Aceste seciuni, cu lungimi variabile, au ncercat s
stabileasc traseul valului i al anului surprins i identificat pe platoul Dealului oarecelui.
Seciunile au fost realizate n jurul seciunii S.IV/ 1999, ntr-o suprafa de teren de cca 1,5
hectare, aflat la cca 100 m SSV de ultima seciune a anului 1999. Urmrind traseul valului i al
anului aflat la vest de val, cu deschiderea spre Panonnia n raport cu valul, la 102 m sud de
ultima seciune a anului 1999, a fost realizat o seciune trasat aproximativ perpendicular pe
traseul valului i anului. n aceast seciune a fost surprins anul antic, ce avea icul la
adncimea de 2,60 m, iar limea calculat iniial de cca 3,60-4,00 m. n acest an apare la
0,60-0,90 m adncime un strat de pmnt care reprezint un nivel medieval de locuire, cu o
amenajare (locuin?) surprins n seciune pe o lungime de cca 4,20 m. Terminat n form de ic
ascuit, anul, dup dimensiuni i mod de execuie, aparine tipurilor de anuri realizate n
epoca roman (vezi figura 2).
n urma efecturii cercetrilor arheologice pe acest platou al terasei Dealului
oarecelui, adic dup executarea altor 33 seciuni i casete, aici, la captul sudic al valului,
spre Pdurea Chegii, ataat valului, a fost descoperit o fortificaie unghiular (figura 3).
Prezentarea acestei fortificaii, a planului i a materialelor aheologice romane descoperite n
seciunile i casetele realizate, a fcut obiectul unui alt material publicat relativ recent 8 . n urma
observaiilor realizate cu ocazia cercetrilor arheologice, a secionrii anului i valului
fortificaiei, s-a observat c valul fortificaei este realizat de fapt din caespites, un fel crmizi
uscate la soare, care au dimensiuni variate i care au putut fi identificate, ca form i ca
dimensiuni, att n umplutura anului, ct i la rzuirea bazei valului. Este de semnalat c n
panta relativ abrupt a dealului vecin, Soldubia, cu nclinaia spre prul oarecelui, n zona
sursei de ap potabil, a izvoarelor din imediata apropiere a fortificaiei (amplasate n spatele
sistemului defensiv, deci n interiorul provinciei), a fost identificat cariera de argil folosit de
romani pentru producia masiv de astfel de caespites, elementele constructive ale ntregului
sistem defensiv roman identificat n aceast zon. Au fost foarte bine surprinse aceste caespites
n zona colului ieit n exterior al fortificaiei unghiulare. Locul excavat (cariera de argil) din
panta terenului, arat c o foarte mare cantitate de astfel de caespites, uscate la soare, au putut fi
realizate din uriaul volum de argil excavat din aceast carier. Locul se observ foarte bine
pe teren i n prezent. De semnalat c n ntreg aceast regiune a vii Crasnei, materia prim
pentru construcia de case este acest lut local deosebit de uor de expoatat i uor de prelucrat.
Prezentm concluziile referitoare la planul (figura 3) i amplasarea acestei fortificaii
unghiulare identificat pe platoul Dealul oarecelui, la locul unde valul i anul i schimb

Matei, Gindele 2004, 283-307.

185

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Figura 4.
Traseul valului i
anului identificat pe
baza izvoarelor scrise
(Patay la nord de Cri,
K. Torma pn la rul
Crasna, V. Russu, zona
Supur - Zalnoc i
Lehotschy din zona
Ucraina Maramureul istoric
de dincolo de rul
Tisa).

direcia cu cca 120 grade, spre est, sud-est, spre prul oarecelui i urc panta vestic a
dealului vecin Soldubia.
n anul fortificaiei, intersectat de S.IV, a fost identificat o locuin medieval datat n sec.
XIV-XV, iar n icul anului a fost descoperit un fragment ceramic cenuiu lucrat la roat, de
epoc roman. O alt locuin de acelai tip, locuin medieval de suprafa a fost identificat,
amenajat n acelai an de pe latura sudic a fortificaiei (S.VIII). n an au fost surprinse
urmele tlpilor de la grinzile masive de lemn, cu grosimea de 0,30 m, pe care se sprijineau pereii de lemn ai locuinei ce avea limea (?) de 3,60m. n seciunile de pe aceeai latur de SSV,
au aprut, amenajate tot n anul i parial n valul fortificaiei, locuine rectangulare, de
suprafa sau puin adncite, care dup materialul ceramic lucrat la roat i cu mna aparin
epocii romane, respectiv sec. II d.Chr. n Seciunea XI, spre icul anului, la adncimea de cca
1,10m, au aprut fragmente ceramice de la un vas roman lucrat cu roata rapid. Descoperirea
unor locuine de epoc roman, amenajate n anul fortificaiei, asigur datarea acesteia n
epoca roman, probabil la nceputul sec. II d.Chr., sau pe parcursul sec.II d.Chr. Nu credem c
fortificaia i prelungete existena funcional i pe parcursul sec. III.

186

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

Pe suprafaa acestei fortificaii i n jurul ei au fost identificate, prin spturi


arheologice, sporadice urme de locuire care aparin unei aezri barbare (daci liberi amestecai
cu o populaie germanic), aezare datat la nceputul epocii romane, n sec. II d.Chr. 9
Zona, ntregul teren pe care este amplasat fortificaia de pmnt, are o nclinaie spre
SSE, spre prul oarecelui. Valul fortificaiei nu se mai observ pe teren, iar anul nu mai este
tot att de adnc i de lat. Erodarea continu a terenului a distrus n totalitate valul i a erodat
nivelul antic. Pe platou, nivelul antic de locuire este aproape inexistent, iar anul apare astfel cu
o lime i adncime mult mai mic. Doar spre est, pe malul prului, unde a fost depus ntreg
nivelul erodat de pe platou, se mai pot face observaii stratigrafice (v. fig. 3).
Ca o concluzie definitiv apare faptul c antul i valul, cu lungimea iniial rectilinie
de cca 2,5 km, nu continu spre SSV, cum i are direcionat traseul, ci aici prin aceast
fortificaie ataat lui, valul i anul i schimb direcia n unghi de 120 grade spre est, spre
Prul oarecelui. Fortificaia de pmnt apare exact n locul unde valul cotete brusc spre
sud-est spre Prul oarecelui". Terminat n form de ic ascuit, anul dup dimensiuni i mod
de execuie aparine tipurilor de anuri realizate n sec. II d.Chr., n epoca roman.
Cu seciunea S. XXIII/ 2003 s-a depit zona de pant relativ accentuat a terenului,
aceasta aflndu-se practic pe locul mai neted de la piciorul pantei unde ncepe lunca Vii
oarecelui. Calculnd lungimea surpris a valului i anului, de la colul fortificaiei pn la
seciunea S.XXIII/2003, rezult o lungime total, surpris i cercetat arheologic, de 207 m, a
laturii de vest a acestei fortificaii de pmnt. Traseul rectiliniu al anului se pare c ar cotinua
spre firul apei prului Valea oarecelui", fa de care seciunea S.XXIII/ 2003 se afl la o
distan de cca 15-20 m. n aceast zon, apa vii a distrus malul prin formarea unui meandru,
afectnd astfel total acest col al fortificaiei (stratul de locuire a fost splat). Stratigrafic, n
S.XXIII/ 2003 au fost surprinse toate elementele sistemului de aprare caracteristice unei
fortificaii romane 10 . anul apare cu o deschidere de cca 3 m i adncimea (de la nivelul
bermei) de 1,50 m. Berma are cca 0,50 m lime, baza valului lucrat din caespites are limea de
4,60 m, via sagularis are cca 1,70-2 m lime. n profil, dar i pe fundul seciunii, apare urma
unui murus caespiticius cu limea de cca 0,80 m, care ar putea aparine unei barci (?) sau turn
de col. Construcia identificat prin acest perete de 0,80 m lime (lucrat din caespites) i foarte
bine surprins pe profilul seciunii, se afl la cca 6 m n spatele valului. n interiorul acesteia au
fost identificate urmele nivelate ale unor podele (?), care ar aparine unei prime faze de
construcie i locuire n aceast ncpere, aparinnd fie unei barci (?) fie unui turn. Urmeaz o
nivelare masiv, peste aceast nivelare fiind identificat o nou faz de locuire (a doua).
Aceleai dou faze principale de construcie au fost surprinse i la amenajarea valului lucrat din
caespites, precum i la amenajarea via-ei sagularis. Observaiile foarte clare de natur
stratigrafic fcute ne dau posibilitatea s admitem fr dubii existena cel puin a dou faze de
amenajare (reparare) i locuire a acestei fortificaii de pmnt, a crei latur de vest are cca 210220 m lungime.
n urma cercetrilor arheologice de latura sud-estic a fortificaiei, aceasta apare mult
rotunjit, dup un traseu (de cca 30 m) relativ paralel cu firul vii oarecelui. Cu o form bine
rotunjit, care coboar spre est, dup o parte ascuit spre nord, spre col, fortificaia are cca 2/3
din suprafa realizat pe platoul neted al dealului, iar restul se ntinde pe panta accentuat a
dealului i pe lunca dreapt a Prului oarecelui. Cu dimensiunile de cca 220 m lungime i o
9

Matei, Gindele, 2004. 286.


Matei, Gindele 2004, 301-303, cu planele nr VI-VIII.

10

187

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

lime maxim de cca 110-120 m, aceast fortificaie roman de pmnt, cu valul lucrat din
caespites, nchide n interior o suprafa de cca 2 hectare de teren, din care 2/3 perfect netede.
Figura 5. Harta zonei dintre Pannonia i Dacia cu traseul valului i anului identificat din izvoarele
scrise i prin cercetri arheologice, cu amplasarea cetilor i aezrilor dacice preromane fortificate
din aceast zon i cu amplasarea posibilelor fortificaii romane (Trkeve, Biharea, Supuru de Sus).

n traseul rectiliniu al anului fortificaiei, pe latura vestic, care este latura spre
barbaricum, se observ o oarecare nealiniere a ductului anului. n urma cercetrilor
arheologice efectuate n aceast zon, au fost fcute observaii clare privind existena n acest
loc, pe latura de vest (orientat spre barbaricum) a unei intrri de tip la chicane. Practic
intrarea ar fi amplasat pe latura dinspre barbaricum, n zona de mijloc a pantei, greu accesibil
n cazul unui atac. Cercetrile viitoare n aceast zon vor clarifica tipul (poate un titulus?)
i modul de construcie al acestei intrri. Locul intrrii n fortificaie dinspre provincie nc nu a
fost identificat.
Urmrind traseul rectiliniu al anului de pe latura de vest a fortificaiei, acesta atinge
firul apei i urc perpendicular pe versantul sudic al vii, pe o pant relativ abrupt, ajungnd pe
platoul acestui versant sudic al Vii oarecelui", la cca 150-160 m sud-est de la firul apei i la
cca 370-380 m de colul fortificaiei de unde ncepe acest traseu rectiliniu. n acest loc, spre
platoul versantului sudic, adic opus al vii, pe Dealul Soldubiii", la 170 m n afara
fortificaiei, prin cercetrile arheologice efectuate aici, pe platoul dealului, a fost identificat
anul care ajunge pn aici cu acelai traseu rectiliniu neschimbat. n aceast faz a cercetrilor,
din acest punct este dificil de sesizat ce traseu va avea anul i valul. Este posibil ca valul i
anul s continue spre vest pe zeci sau sute de kilometri, pn la Cri sau chiar pn la Tisa
(vezi figurile 4-6), sau se va opri la civa kilometri, n vrful dealului spre Zalnoc, blocnd
astfel doar valea Crasnei (vezi detaliul din fig. 4).

188

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

Amplasat ntr-un loc de trecere uoar, chiar pentru un drum de crue, peste Valea
oarecelui, loc pe care l controleaz, prin forma sa unghiular, cu anul ndreptat mpotriva
unui duman ce venea dinspre vest, fortificaia roman de pmnt de tip burgus prezentat mai
sus, reprezint credem o poart de acces dinspre barbaricum spre est, spre provincia Dacia.
Cercetrile arheologice au stabilit c latura de vest a fortificaiei are traseul rectiliniu pe toat
lungimea cercetat (220 m a fortificaiei) precum i pe ali 160-170 m ct au fost cercetai spre
sud, pe versantul opus fortificaiei, adic pe dealul Soldubiii. nchiderea rotunjit a laturi estice
i sud estice a fortificaiei, au stabilit aceast form final a unei fortificaii unghiulare romane
de pmnt, amenajat i ataat la locul unde un an i val de aprare roman i schimb traseul
(vezi figura 3), fortificaie care nchide n interiorul ei cca 2 hectare de teren.
Figura 6.
Zona dintre provinciile romane Pannonia i Dacia, cu reprezentarea sistemului de fortificaii de pmnt
cunoscute sub denumirea "valuri sarmatice" i fortificaiile romane identificate n acest spaiu.
Numrul figurii i scara din original.

Valul i anul ce pornete din colul sudic al fortificaiei, continu tot rectiliniu,
traverseaz Valea oarecelui, urc cca 170 m, pe panta vestic a dealului i ajunge pe platoul
dealului vecin, Soldubia, unde cercetrile arheologice realizate aici, pe acest platou care are
peste 100 de hectare de teren neted i o excepional poziie strategic i vizibilitate asupra
ntregii Vi a Crasnei, au pus n eviden existena unui alt sistem defensiv.
Aa cum s-a observat i la fortificaia de pe Dealul oarecelui, unde au fost
identificate dou faze de amenajare, i sistemul defensiv identificat pe platoul Dealului
Soldubiii se pare c a fost realizat n dou faze (etape).

189

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

A) Supurul de Sus, profil i ncercare de reconstituire a sistemului defensiv identificat pe dealul


Soldubia", unde valul i anul continu apoi n direcia sud-vestic spre Chegea, Zalnoc, jud. Slaj.

B) Sistem liniar defensiv din Scoia (Valul lui Antoninus).

C) Reconstituire pe limes-ul din provincia Germania (B i C dup Breeze, Jilek, Thiel 2005, 13, 15).
Figura 7. Reconstituirea sistemului defensiv de la Supur i analogii de pe alte frontiere.

190

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

ntr-o prim faz au fost construite dou valuri i anuri ce au un traseu rotunjit, ataate
la colurile unei probabile fortificaii rectangulare (i s-a identificat decamdat doar o latur
dreapt), pe care o flancheaz pe o lungime de cca 230 m spre NE i pe cca 100 m spre VSV.
De semnalat c n anul identificat al laturii fortificaiei au fost surprinse urmele a dou
locuine aparinnd unei aezri de epoc roman, sec. II d.Chr., iar pe suprafaa zonei
presupusei fortificaii rectangulare a fost descoperit o moned de la mpratul Hadrian.
Cercetrile arheologice sunt n curs de realizare n aceast zon. Ductul anului i valului
rectiliniu continuu, ce urc dinspre fortificaia de pe Dealul oarecelui pe platoul Dealului
Soldubiii, are direcia spre colul vestic al laturii rectilinii a acestei posibile fortificaii
rectangulare creia deocamdat i-a fost surprins doar o latur (?!). Cercetrile arheologice
continu n aceast zon.
O alt faz, poate un alt sistem defensiv, de data aceasta paralel cu latura identificat a
presupusei fortificaii rectangulare, a fost identificat la cca 70 m est de aceast latur.
n aceast zon au fost identificate pe cca 220 m lungime dou anuri paralele,
amplasate la cca 6-8 m unul de altul. anul exterior, spre est (spre provincie) este mai larg, are
cca 3-3,50 m lime i cca 2,50 m adncime. anul interior, dinspre vest, are limea mai mic,
de 2-2,50 m, dar este foarte ascuit i relativ adnc (pn la cca 2,20 m adncime), iar n
umplutura acestuia au aprut cteva fragmente ceramice ce aparin epocii romane (sec. II
d.Chr.). n suprafaa dintre cele 2 anuri, n zonele neerodate, au putut fi observate urmele unor
rnduri de caespites ce formau baza unui val (zid?) realizat din aceste crmizi uscate la
soare. n umplutura fiecrui an se observ foarte clar urmele acestor caespites czute n
anuri. Dei cercetrile arheologice la acest sistem defensiv sunt nc n curs, ncercm o
descriere-reconstituire a modului su de realizare la fig. 7A).
Urmele de caespites surprinse i pe suprafaa dintre anuri, i n umplutura anurilor,
aduc dovada c ntre anuri a fost construit un val (zid ?) gros realizat din caespites, care pe o
parte i pe alta era flancat de aceste dou anuri, dac anurile sunt contemporane. Un sistem
aproape similar apare reconstituit pe limes-ul din Germania (vezi fig. 7). Argila zonei de pe
panta domoal spre valea Crasnei a platoului Soldubiii, unde au fost identificate cele dou
anuri ce prezint n umplutur fragmente de crmizi uscate la soare (caespites), a fost extrem
de erodat de uvoaiele de ap care au distrus n bun parte att anurile, ct i urma valului
(zidului - murus caespiticius) care avea la baz cca 2,5-3 m grosime. Dup distrugerea valului
(murus caespiticius) i colmatarea anurilor, zona vechiului zid, datorit ruinrii lui, a aprut,
pe terenul plat al zonei, ca o ridictur mai nalt dect terenul plan pe care a fost iniial
construit. Aceast ridictur, care are un traseu rectiliniu de peste 750 m, a fost folosit de-a
lungul vremurilor ca drum de circulaie pentru crue, datorit faptului, c fiind mai nalt dect
restul terenului, pe ea nu sttea apa i se putea circula mai uor. Dar, n timp, n sutele de ani,
urmele roilor au format adncituri n teren i apa de ploaie a transformat zona n toreni de
erodare care pe unele poriuni au distrus n totalitate urmele valului realizat din caespites (vezi
profilul i reconstituirea din figura 7).
n zona de la VSV, la cca 500 m de locul unde anul exterior are un duct circular i se
ataeaz anului interior, a fost realizat o seciune de control a acestui sistem defensiv care
continu rectiliniu spre vest, spre pdurea Chegii (sau a Zalnocului). Seciunea a surprins
urmele (baza) valului lucrat din caespites (cu limea de cca 4 m) i urmele, deoparte i de alta a
valului, a unor mici anuri (dou) de drenare a apei de ploaie. Se pare c acest val realizat n
tipul de murus caespiticius are peste 3 m grosime, dar este lucrat din crmizi arse la soare i
apare flancat de dou mici rigole, pentru a-l apra de apa pluvial. Valul continu spre vest
191

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

rectiliniu, pe acest platou, spre pdurea Chegii (sau a Zalnocului). Dac el se va opri n vrful
dealului, la cca 7 km vest din acest loc, sau nu, urmeaz ca cercetrile de teren i spturile
arheologice s aduc date noi care s stabileasc cu certitudine acest lucru.
Prin urmare, credem c acest sistem rectiliniu, identificat pe o lungime de peste 700 m,
reprezint un blocaj al vii Crasnei, sau un element de aprare a spatelui fortificaiei de pe
dealul oarecelui, i a sistemului rectangular identificat pe platoul Dealului Soldubiei. Modul
cum se racordeaz valul i anul de pe Dealul oarecelui, ce ajunge pe acest platou al
Soldubiii, la cele dou faze ale sistemului defensiv identificat pe acest platou i dac acest val
continu spre vest spre "pdurea Chegii", sau spre nord-est spre valea Crasnei i a Someului,
doar cercetrile arheologice viitoare vor aduce lmuririle necesare. Cert este c pe teren acest
platou al Soldubiii, cu aproape 100 hectare foarte netede, este aezat ntre cele dou vi; valea
Soldubiii la 200 m est i valea oarecelui la 150 m vest, valurile i anurile fazei care au
traseul rotunjit pot s reprezinte un sistem defensiv al unei locuiri temporare (castru de mar sau
ulterior o aezare civil). Cert este c i pe acest platou al Soldubiii au aprut sporadice
materiale, gropi, vetre rectangulare cu pereii ari, care atest i o locuire "barbar"(?), printre
resturile sistemului defensiv roman identificat aici.
Merit amintit aici descrierea pe care Victor Russu, un erudit profesor de geografie i
autodidact arheolog romn de la sfritul sec. al XIX-lea din Transilvania, o face acestei zone
(Solduba Soldubia) pe care o cunoate foarte bine, descriere realizat n volumul Dacia
Porolissense cu distinct privire la Silvania, Bucureti, 1890, 387-389. Victor Russu prezint
descoperirile, ntocmind chiar un Repertoriu al descoperirilor antice, decoperiri care se refer la
zona de nord-vest a Romniei. Locuind o perioad n satul Bobota i cunoscnd foarte bine
realitile arheologice ale zonei, n repertoriul arheologic care nsoete aceast lucrare prezint
foarte clar urmele unui val de aprare i a anurilor care l nsoesc, sistem de fortificaii
identificate n Valea Crasnei i pe valea Soldubiii. Prelund, se pare, idea unui al doilea val,
valum externum de dincolo de Mese, de la K. Torma, el menioneaz traseul acestui val
"dela Criiul rpede, Urbea-mare (Ulpianum) (Oradea n.n), prin: Bihorea, Cetari, Siteri,
Mica, preste Brcu la Dida (Ghida), Almai, pe valea Vrateculu, dealul Porcreiulu,
dealul Porcreiului i a Ceti, dela Cehal, pre Ursoi la Cetia (v.Salncul Nr.177.) pre
prul Sldubiie la Blidariul de pe Divoraga (v.Nr. 179.) i valea Mage, la Cetatea
Hododulu, (v. Nr. 174.) i pre valea Slagulu (v. Nr. 169 i 171.) pn n Some i Lpu (cf.
charta lui C. Torma, aclus la Limes dacicus f. r.) 11 . Prul Soldubiei este prul care
mrginete la est Dealul Soldubiii, pe platoul cruia a fost identificat, pe cca 700 m, sistemul
liniar de anuri si val.
i numai pentru grafia i lexicul folosit unde se vede c se ncearc din rsputeri s fie
folosite doar cuvinte care au origine latin, redm i aceste pasaje din V.Russu: Bobota, sat
romnesc pe Crasna n Silvania, (cu o biseric mare i frums de ptr). n hotarul acestua,
spre apus , se vd, - dup popor - 178 urmele Sldube romane vech, (numite aa dela:
Salduba Caesaris Augusta din Hispania?), n ruinele creia i ad la dile mar crc rani
romn: ban i antichita, pre undre numai se vd urme de adifici , hrbur i multe de tte,
etc. Slduba s'a estins cnd-va din esul Crasne, pn n hotarul Supurulu-de-sus, La
Sldubia de-a-lungul Valulu roman apusn numit (de K. Torma) Limes dacicus
externus, ce trecea n antichitate pre aic, oblu ctr pdurea Tegei (Chegii n.n) la cetatea

11

Russu 1890, 387.

192

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

Salneculu (Zalnocului n.n.), spre Bihor i aa mai departe. (v. ma jos Dersida i nr. 179a
pn n Banat i Romnia. (cf. Valul roman sub d i e.) 12 .
Not, Pratul bobotanilor nc se numesce La pugna destul de caracteristic. Despre
acesta ns ma jos la Dersida 13
Not. esul (pratul) Crasnei de aic, de sub Dealul-lu-Balot Blindariul, (sub
care se scurge Divoraga n Crasna i) unde pn pre tempul Curuilor a esistat 179b
Salduba (v.archivul bserece din Bobot) botesat pte de romni sopaniol de odiniar,
dup capitala patrie lor natal? (V. ma sus Bobota i Dreptul roman de Sim. Brnui p.
69), s de atar Daco-Getul, (pte dup Saldapa lor din Mesia-inferire, a cre locuitor
a putut s se fi ngropat aci n necropolea Blindariulu, (ce se nal numa preste vale), ad
se numesce Pugna (cum arat chiar charta militari austr. zona 16 col. 27, cu crile
fundual ale bobotanilor!) estindndu-se ntre Dealul-lu-Balot i ntre Salduba, dinspre
Bondav-le Supuranilor.(de remarcat toponimul Bondava atestat la 1890 n.n).
Aic s'a ntmplat pte cndva atare lupt (de unde i numirea- de Pugn) ntre
daciscan i ceva invasor barbar, i apo osle acestora vor fi astrucate aci n tumuli,
respective n necropolea vechi depre Blindariul i Dealul-lu-Balot? r- o enigm, ce
numa pmntul i tempul ni o pot deslega!
Tot pe aci, pre valea Divorag n dos, preste Crasna, (fluvi), Pugna, Slduba i
Sldubia trecea cnd-va spre sud-vest n sus, spre Pdurea Tege (Chegii n.n), la cetatea de
pmnt a Salnculu (Zalnocului n.n)(v. acest titlu ma sus!) 179c i Limitele apusn al
Silvanie din vechimea jasig, or daco-roman, ntocma une fossate valarie adnc (sa
Limes dacicus externus dup Torma) asemen cele depre Medei, ce se pte urmri i ad
pre multe locur , cum, trece n direciune bl, pre prul Sldubiie n sus, la Cetia (=
ruinele Salnculu) pre de-asupra satulu (Salnc)(Zalnoc), pre Ursoi, dealul Ceti i a
Porcreiu-lu (de la Cehal) i de aci pre Valea-Vrateculu spre Almai ctr Dida
(Ghida n.n), (asemene cu urmele une cet); de aic apo preste Brcu, spre Mica, Siteri i
Cetar, oblu la Bihorea lu Men-Mriut) i Urbea-mare (Oradea n.n) (Ulpianul antic) depre
Criul rpede i de-aci spre Bnat (v. Valul roman dacic ma sus i C. Torma, Limes
dacicus f. r. p. 106. 103. i Adalk Dcia helyir. p. 37. not. 67 14 .
Iat mai jos primele meniuni toponimice foarte precise ale traseului valului i anului
care sunt descrise cu un duct sigur spre sud, sud vest. Cercetrile de teren vor confirma sau
infirma acest traseu propus acum pn la Oradea.
Fossata acst valari ntic, numit ad de Romni nostri Drumul pgn i
Drumul oroiailor, iar de Ungur Csrsy-rka ar trebui urmrit ma departe dela
Divoraga, unde apare nc vizibil, cum trece spre sud, spre Sldubiia i Tihe, la cetatea
Salnculu (Zalnocului n.n), etc. (i de-aci spre Urbea-mare) (Oradea n.n.) descris n
liniamente principal ma sus, dup C. Torma, (op.cit.), ct i (dela Divoraga) n direciunea
nord-ostic (necercetat i nedescris nc de nimene), pre Valea Mge, pre la cetatea
Hododulu, pn n Valea Slagiulu spre Someul amintit i n anticitate (v. inscripiunea Nr.
21 din a. 239 p.Chr.) cu scop, s se constateze odat prin autopsi termeni nord-vestic a
vale Someulu roman, cu ce a Regiune transvalane. a Silvanie daco-romane, n sens

12

Russu 1890, 387.


Russu 1890, 388.
14
Russu 1890, 389.
13

193

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

strict luate; atunc cred c s'ar potea constata i urmele Sldube i a Necropole acesteia
(depre Blidariul i Dealul-lu-Balot, nalt de 164 m.). 15
Numirea ns de Pugn a esulu, respective a pratulu de sub Dealul-lu-Balot
dataz de la cutare resbel ntmplat aci, cum am vdut ma sus; iar Salduba de la Salduba
Caesar, Aug. colonia romana immunis din Spania? or de la Salduba Vindelicorum? de
unde a putut di respectivi colonit adu aic, or voinici legiune XIII gemine, car a pdit,
(cum se scrie din inscripiunile de pre sub Mediei)(muntele Mese, cu referire la Porolissum,
n.n.) prile nordice ale Dacie-Traiana, cu atta curaj i vigre, pn la inundarea Carpilor i
a Goilor. 16
Dup Vasile Caba, un autodidact local 17 , care l citeaz pe Victor Rusu, respectiv pe
Karol Torma: "limes dacicus externus" trecea prin Oradea (de la Criul Repede) prin comunele:
Cetari, iter, Mica peste Barcu, Deda (Gheda) indicnd nite toponime foarte interesante din
hotarul acestor sate, citm: peste Barcu, Gheda, Valea Vratecului, peste Dealul Purcreului
(lng cetatea Cehal!?) i de aici n jos peste dealul Codrior i Ursoiul Mare, pe lng cetatea
Zalnoc, pe prul Soldubiei, la Blidar i Divoraga, Valea Mejii, peste Hodod la Some i
Lpu.
Vasile Caba susine faptul c acest val intra n Zalnoc prin pdurea Codrior (dealul
Codrior). Acest deal se afl deasupra Bisericii de lemn din Zalnoc. Aici Vasile Caba citeaz o
legend local legat de faptul c n aceast zon n grdina lui Nechita Alesuan ar fi fost
ngropat cornul i sabia de aur ale mpratului roman Traian. Continund cu descrierea zonei,
n acelai manuscris se face referire la valul de pe dealul Codrior, care trece peste Ursoiul
Mare, afirmnd c pe vrful dealului se gsesc aa-zisele drumuri prsite, pe vremuri
drumuri de sare, a cror urme ar fi vizibile la poalele viilor Hodlului (lb. maghiar - Htlo =
apte cai > n lb. romn toponim care indic un drum cu o pant accentuat, unde era nevoie de
7 cai ca s poat urca o caru pn n vrf). Vasile Caba afirm tot aici urmtorele: n zona
acestor drumuri prsite se distingeau i anurile strategice romane".
Nu cred c este o coinciden faptul c aceste tiri literare, unele de la sfritul sec. al
XIX-lea, vorbesc despre o realitate istoric confirmat prin cercetrile arheologice, ce au fost
realizate exact n acele locuri unde se amintete de existena anurilor i a valului. Astfel, la
Supurul de Sus, n hotarul numit Bondava, pomenit i de V. Russu la anul 1890, a fost
identificat prin cercetri arheologice, n anii 1996 i urmtorii, valul cu anul ndreptat
mpotriva unui duman ce vine dinspre vest, spre Dacia. Iar sistemul liniar de fortificare (acei
cca 700 m) identificat, n anii 2005-2006, prin cercetri arheologice sistematice pe Dealul
Soldubiii, are traseul paralel cu Prul Soldubiii aa cum este prezentat i n izvoarele
literare citate mai sus.
Nu credem c este o ntmplare, dar aceste realiti arheologice, dovedite acum prin
cercetri arheologice sistematice, apar i pe harta publicat de K. Torma la finalul studiului
su 18 ca fiind atunci, la anul 1880, identificate sigur pe teren. Prelund aceleai informaii de la
Torma, Marian 19 ncearc n anul 1921 s prezinte acelai val, ce se ntinde de la rul Cri la
rul Crasna, ca una din liniile de cucerire ale Daciei, care ar fi fost cartierele de iarn (n anul
15

Russu 1890, 390.


Russu 1890, 391.
17
Caba, Manuscris, Col. Muzeu Zalu, 75.
18
Torma 1880, 135.
19
Marian 1921, 14.
16

194

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

101?) situate de-a lungul unui val construit din pmnt ale crui resturi se ntind din rul
Crasna, afluient de pe malul sng al Someului, pn la Cri pe o lungime de cca 100 km
trecnd prin satele: Chegea, Zalnoc, Verzari, Figirnic, iterea i Pipechi (Episcopia
Bihorului). Partea meridional a valului se ndeprteaz mai mult de linia Meseului fiindc
nconjoar grupul munilor Rezul (Fig. 7) i prezint n una din hrile schematice ale lucrrii
sale traseul acestui val ntre Cri i Crasna (vezi fig. 8) 20 .

Figura 8. Harta valului identificat din izvoarele literare din vestul Daciei
(dup Marian 1921, pl. VII.). Numr de figur i scar din original.

Merit amintite aici tirile ce apar n diversele monografii ale zonelor de dincolo de
Crasna, Cri i Some, spre Tisa i care aduc date interesante despre posibilul traseu al acestui
val spre SSV, spre Cri, i spre NNE, spre Tisa, nchiznd de fapt teritoriul fostului regat al lui
Decebal.
Un vallum exist pe malul Criului Repede, are traseul n direcia vestic, prin
Ciucea, Negreni, uncuiu, Vadu Criului, Aled, Tileagd, Oradea, aici are o ruptur i ntre
Oradea i Episcopia Bihor se altur vallumului Csrsz rka, care vine din zona Tnad,
Chegea prin Zalnok, Suplacu de Barcu, Borumlaca, Vrzari, Fegiernic, Puleti, Cetariu,
iterea. Tot aici a fost menionat i un vallum, care vine din direcia comitatului Bksben prin
localitile Szeghalom, -Torda i se sfreete la cetatea de pmnt de la Biharia. Spre
cetatea de pmnt al Bihariei vine i din sud un an dinspre comitatul Arad, din zona Sarkad i

20

n interpretarea acestui desen a se ine seama c satul Chegea se afl la cca 4 km VNV de Supuru de
Sus, care se nvecineaz nemijlocit cu pdurea Chegea, aflat la doar cteva sute de metri spre apus.

195

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Cefa 21 . Dac despre acest val de la Ciucea i Negreni, val cunoscut i cercetat 22 se tie c
aparine sistemului defensiv de pe muntele Mese (cunoscutul deja limes porolissensis), despre
un val care ar continua de la Negreni, pe malul Criului spre vest, pn la Oradea, nu se
cunoate chiar nici o informaie, nici ca tire literar i nici ca cercetare de teren. Doar K. Torma
(Torma 1880, 5) mai amintete acest val, informaie care de fapt a fost preluat ulterior i de
Reiszig n monografia jud. Bihor, citat mai sus. Dar este amintit traseul valului care vine
dinspre Supurul de Sus, respectiv Zalnoc, pn la iterea.
Acest traseu trebuie urmrit i cercetat pe teren, prin aerofotogrametrie, msurtori
geomagnetice i de rezistivitate electric a solului precum i prin cercetri arheologice
sistematice, doar rezultatele acestor cercetri publicate tiinific vor aduce lmuririle necesare cu
privire la acest limes a crui existena acum doar o bnuim.
Petri Mr menioneaz existena n hotarul satului Zalnoc (jud. Slaj) a anului i
valului identificat de noi prin spturi arheologice n hotarul satului Supurul de Sus: un an lat
din direcia Zalnoc spre Supuru de Sus, care se recunoate nc pe alocuri 23 .
Probabil, c la aceast linie de val ce vine dinspre sud se conecteaz i linia menionat
de Torma la Cetariu-utorogi-Slard, care este direcionat spre Zalnoc-Chegea, fiind numit
Csrsz rok 24 . De fapt, toate aceste tiri literare aprute dup anii 1865-1880 au ca baz de
referin studiile lui K.Torma 25 privind existena n nord-vestul Daciei romane a unei regiuni
trans vallum, care n opinia sa ar fi trebuit s se afle ntre dou valuri. Acest fapt se datoreaz
descoperirii fcute de el n anul 1858, respectiv a unei inscripii gsite n zidul mprejmuitor al
castelului baronului Hussar de la Coplean, jud. Cluj, inscripie adus probabil de la castrul sau
aezarea roman de la Ceiu, jud. Cluj. Citind greit acest inscripie 26 care de fapt vorbete
despre o regio... ansamensium 27 i nu despre o regio trans vallum, cum greit interpreteaz K.
Torma. Autorul ncearc s identifice pe teren aceast regiune transvallum 28 . Torma pornete de
la descoperirea pe teren, n anii 1862-1865, a fortificaiilor romane de la Bologa, Negreni,
Buciumi etc, zone blocate parial cu anuri i valuri romane (dar cu acestea, de fapt, ncepe
sistemul defensiv roman cunoscut ulterior sub denumirea de limes porolissensis 29 . Cum un prim
val Torma considera c l-a descoperit pe muntele Mese, el a ncercat s descopere un alt val,
mai spre vest de muntele Mese, pentru a-i putea susine teoria dezvoltat n studiul su din
anul 1880, unde pe cca 130 de pagini aduce o serie argumente arheologice, inclusiv repertorii de
descoperiri pentru toate epocile (foarte utile astzi). Dei contrazis chiar de ctre unii
contemporani 30 cu privire la apartenena roman a acestor valuri, mai ales a celor din Banat, cu
care crede c acest val de pe Cri i din zona de nord-vest ar face jonciunea, Torma i susine
argumentaia logic, dar fr s prezinte descoperiri reale care s i susin teoria.

21

Reiszig 1864.
Ferenczi 1967, 150; Gudea 1997, 33-40.
23
Petri 1901, 808.
24
Torma 1880, 106.
25
Torma 1880, 1-134 i 135 cu harta, unde acesta face referire la toate studiile sale.
26
CIL III 827 = 7633, azi pierdut.
27
Daicoviciu 1966, 168
28
Torma 1880.
29
Daicoviciu 1936, 254 sq.
30
Ortvany 1875, 225 sq.
22

196

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

Astfel, valul pn atunci total necunoscut i posibila lui legtur cu anurile romane
de la Dunrea de Jos (Banat, n.n.) poate cu Csorsz arka (anurile dracului) de la itereaCetariu-Slard i Chegea-Zalnoc (Siter-Csatar-Szalard si Kegye-Zalnok) (valul identificat de
noi la Supur), a atras atenia a doi arheologi asupra anurilor de aprare antice care pot fi
vzute pretutindeni; Romer i Henszlmann le-au examinat pe mai multe direcii i au ajuns la
acceai convingere, c n acest an de aprare se poate cauta vallum-ul roman si c nu este
imposibil ca s existe o legatur ntre Csorsz arka i limes Dacicus 31 . Iat deci cum apare
pentru prima dat menionat ntr-un studiu acest val dintre Crasna i Cri, identificat de noi prin
cercetri arheologice pe o mic poriune de pe Valea Crasnei.
Mai departe, n capitolul Regio Trans Vallum, este prezentat zona la care Torma face
referire: ...Din jos de Oradea undeva n jurul localitii Pupoki (Episcopia Bihorului) (valul
n.n.) a trebuit s treac prin cunoscutul Csorsz arka (anurile dracului) din zona satelor
Cetariu, iter, Mica, Fegernic, n preajma Slardului spre Barcu, apoi spre Vrzari,
Borumlaka i Suplacul de Barcu, continund spre Zalnoc i Chegea, respectiv vrfurile
dealurilor Slajului (Bukk)... Fa de aceste Csorsz arka pe care adic le consider ca fiind
grania exterioar a regio trans vallum (deoarece cea interioar este reprezentat de vallum-ul
dintre Some-Tihu, jud. Slaj, pn la Bologa i Negreni pe Cri, pe muntele Mese) 32 . Iat
deci finalul unei argumentaii care s-a dorit a fi hotrtoare pentru ideea unei regio trans vallum
din nord-vestul Daciei. Merit semnalat c o parte din argumentaia care a stat la baza
prezentrii, pe harta ataat studiului su ca obiective identificate pe teren, se refer la poriuni
din acest vallum externum din zona satelor Suplac, Borumlaca, Vrzari: a) Linia vallum-ului
exterior. 1. Despre Csorsz arka (valurile dracului) cu direcia spre Cetariu-iterea-Slard i
spre Zalnoc-Chegea am pomenit mai de mult. 2. Potrivit unei informaii amicale a lui Baranyi
Gustav, prefectul jud. Slaj, n hotarele localitilor Suplacul de Barcu, Borumlaca, Vrzari,
n ramificaiile munilor de Aram (Rezul) ar fi vizibile urmele mai multor propugnaculum-uri
sau castellum-uri, domnia sa le-a denumit adevrate castre. Aadar, linia original a limesului, deocamdat poate fi nsemnat n aceste puncte 33 . Publicat n diverse reviste de
specialitate ale timpului, studiul lui K. Torma a fost sigur cunoscut de autorii monografiilor
zonelor n discuie, muli dintre acetia au preluat informaiile respective, dar au aprut i
informaii complementare care se adaug celor tiute deja. Toate aceste informaii trebuie
verificate i confirmate prin cercetri arheologice sistematice.
Sunt cunoscute dou valuri pe malul drept al Criului Alb, cu numele de Traian i
rdgrka. Unul este bine sesizabil nc n hotarele Horgost i Csereklys i merge spre
pusta Livada (jud. Arad) i Tmasda. Cellalt ce are traseul la nord de Sintea i la est de Aldea,
s-a conservat deosebit de bine ntre pdurea de la Aldea i Sros-zug. Aici este denumit
rdgrka, dar n pdurea Holumbr are numele de Valul lui Traian. De aici se continu spre
direcia Salonta, Inand, Episcopia Bihor i iterea, trecnd munii se pierde la Ac pe malul
stng al Crasnei 34 . Aici, la nceput, este prezentat unul din valurile din Banat care aparine
aa-zisului sistem sarmatic, valul dinspre Livada i Tmada (jud. Arad). Dar, ce este cel mai
important, este c aici se pare c se descrie locul unde aceste dou valuri se intersecteaz, cel
sarmatic dinspre Arad, cu valul de la Episcopia Bihor spre iterea, care val apoi trece munii
i se pierde la Ac, pe malul stng al Crasnei. Menionm c Acul este urmtoarea localitate
31

Torma 1880, 5.
Torma 1880, 103 sq.
33
Torma 1880, 106.
34
Mrki 1892, 32.
32

197

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

spre nord de Supuru de Jos (12 km), deci valul menionat de la Episcopia Bihor, jud. Bihor, spre
iterea ar putea fi continuarea valului descoperit de noi prin spturile arheologice din anii
1998-2006 n zona Supuru de Sus, jud. Satu Mare. De la locul jonciunii, valul ce vine dinspre
Arad i continu traseul spre nord, intr n Ungaria i cotete apoi spre vest spre Nyiregyhaza,
nchiznd un aliniament al sistemului sarmatic (fig. 6) din care acesta face parte 35 . Avnd
aceste repere toponomastice, viitoarele cercetri de teren vor aduce, credem, date extrem de
importante pentru a se putea preciza dac acest val descoperit la Supuru de Sus trece munii i
ajunge, sau nu, pe rul Cri, aa cum toate aceste tiri din monografiile scrise n sec. al XIX-lea
o arat.
Dar exist i cercetri mai recente fcute pe teritoriul Ungariei. Pl Patay, care a
identificat un astfel de val pe malul drept al Criului, val care are anul amplasat spre nord i
pornete de la vrsarea Criului n Tisa (vezi fig. 4-6). Traseul acestui val i an identificat la
Supur i presupus a ajunge la Biharea, spre Oradea, spre SSV ar putea s fac jonciunea cu
acest val i an descoperit la nord de rul Cri 36 , pe teritoriul Ungariei i care ajunge, urmrind
cursul Criului, pn n zona Oradea-Biharea.
Valul de pe Cri pare s aib anul spre nord, dup cum l prezint descoperitorul
acestuia, i dup cum apare n urma cercetrilor de teren efectuate ulterior, cercetri realizate de
Al.V. Matei, P. Patay i S. Bulzan, att n Romnia ct i n Ungaria, n anii 1998-1999. Dac
jonciunea acestui val, cu prelungirea valului identificat pe valea Crasnei la Supurul de Sus, se
va dovedi real, atunci este posibil s avem aici frontiera provinciei Dacia 37 , poate cea iniial
din timpul mpratului Traian. Un argument n plus n susinerea acestei idei ar fi descoperirea
la Trkeve (pe Cri, n Ungaria) n zona aceluiai val de pe Cri, spre frontiera cu Romnia, a
unui castru roman, relevat de msurtorile geomagnetice efectuate de specialiti germani 38 , n
perimetrul localitii Turkeve.
Despre existena unui astfel de val spre nord, n zona Beltiug-Unimt, n imediata
apropiere a buzei Dealurilor Slajului (Bukk), spre Cmpia de Vest, se cunotea mai de mult,
dar nu a fost identificat pe teren 39 . n cteva lucrri mai vechi, de la mijlocul sec. al XX-lea,
apare un val situat la nord-vest de Munii Meseului, ntre Criul Repede i Crasna, respectiv
ntre Oradea i Beltiug (jud. Satu-Mare) 40 . Cercetrile efectuate n zona Beltiug n-au reuit,
pentru moment, s identifice acest vallum.
Urmrind n viitor, prin cercetri arheologice de teren (aerofotogrametrie, msurtori
geomagnetice i nu n ultimul rnd prin spturi arheologice), traseul spre est, nord-est al
valului, acesta sigur i va avea captul undeva pe rul Some sau Tisa.
S prezentm i cteva tiri care aduc date despre posibila continuare spre nord, spre
Some i Tisa, a acestui interesant an i val de aprare identificat i cercetat arheologic pe cca
5 km, n valea Crasnei, la Supuru de Sus, jud. Satu Mare.
n anul 1777, un erudit din Kosice (Slovacia), cltor prin acest comitat (Szatmar....)
a gsit un val nalt chiar lng rul Crasna, pe care locuitorii de aici l numesc a lui Traian,

35

Garam, Patay, Soprony 1983, 68.


Patay 1969, 109.
37
Opreanu 1997, 247 sq.; Matei 2004, 255.
38
Erdely 1981, 345 sq.
39
Dumitracu 1997, 470, nota 2.
40
Cristescu 1937, 160; Pascu 1944, harta situat ntre paginile 32-33.
36

198

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

val care este construit de acest mprat i este dovedit acest lucru i prin faptul c pe
pmnturile nvecinate au fost gsite mai multe monede din timpul lui Traian, iar o asemenea
moned de argint a fost dus de ctre acest cltor la Kosice 41 . Din pcate nu se menioneaz
localitatea unde s-a vzut acest an. Probabil este locul unde valul trece rul Crasna pe malul
drept, valul de la Supur fiind identificat pe malul stng al rului (dup direcia de curgere spre
nord a rului). Dac acceptm informaiile literare mai vechi, care spun c acest val se oprete n
malul stng al Crasnei la Ac 42 , atunci avem un traseu mult mai credibil pn aici al valului,
traseu astfel confirmat i de alte descoperiri mai vechi, chiar de monede romane care sunt puse
la anul 1777 n legtur cu aceast construcie defensiv de pmnt. Poate aici valul trece rul
Crasna i urc pe dealurile Slajului (Bukk) i i duce traseul spre rul Some spre Giurtelecul
Hododului (fig. 4).
n hotarul Giurtelecul Hododului, jud. Satu Mare, se poate urmri un an de pmnt
parial ters deja, care pornete din Some 43 . Dac acest an va fi identificat la Giurtelecul
Hododului i va avea valul n partea sa estic, ctre provincia Dacia, fcnd legtura cu valul de
la Supurul de Sus, fa de care este amplasat la cca 20 km vest, nsemn c de aici valul poate
trece Someul, sau c de fapt rul Some reprezint grania natural, de aici i pn la vrsarea
acestui ru n Tisa.
n comitatul Bereg (Ucraina), pe culmile care despart cmpia sudic de grupul muntos
din nord-est (Carpaii Pduroi) se poate urmri pe o linie de mai multe mile urma unei
fortificri vechi, care pe alocuri, ca la Irsava, Ardanovo, Seleszto se vede destul de bine.
Aceast fortificare pgn, un fel de val de pmnt, merge la est de Irsava de la valea Borsavei
spre nord, pn la valea Viznyca, pe o distan de cel puin 50 km 44 . Acest informaie este de
o importan deosebit. Linia de fortificaie amintit aici i are traseul perpendicular pe rul
Tisa, cam n zona unde Someul se vars n Tisa, iar apoi se ndreapt spre NE, amenajat fiind
pe piemonturile care au orientarea NE i care fac legtura cu munii Carpaii Pduroi,
nchiznd spre est zona care are n spate cetile dacice de la Malaja Kopania, Solotvino
(Ucraina), sau mai departe pe cea de la Onceti (Maramure), teritoriu care aparinea regatului
lui Decebal (fig. 4-5). Dac i aceast lucrare pgn, ce era vizibil pe 50 km (!), ar avea
anul construit pe partea vestic a valului, deci aprnd teritoriul din spatele su (spre est),
mpotriva unui duman ce vine dinspre nord i vest, spre Dacia, atunci avem aici nchiderea
unui spaiu uria n vestul, nord-vestul Daciei preromane, care coincide cu linia final de control
a cetilor dacice i de stpnire n zon a regatului lui Decebal 45 i pe care romanii au ncercat
s o preia n stpnire prin posibila construire a acestei fortificaii liniare de cteva sute de km.
Doar romanii puteau s doreasc, aveau i motivele (cuceriser un teritoriu o ar a unui rege
neprieten, declarat dumanul poporului roman), aveau cunotinele tehnice i deineau i fora
organizatoric s o fac.
n aceast niruire de mrturii literare despre posibila ntindere a provinciei Dacia i a
teritoriilor iniial cucerite de ctre mpratul Traian, trebuie amintit aici studiul extrem de
documentat i argumentat realizat de cercettorul clujean Coriolan H. Opreanu, care, pornind de
la tirile literare antice i rspndirea unor artefacte databile la nceputul sec. II d.Chr, ajunge la

41

Szirmay 1809, 69.


Mrki 1892, 32.
43
Vende 1901, 411.
44
Lehoczky 1888, 430.
45
Glodariu 1982, 23 sq; Glodariu 2000, 289 sq; Pop 2006, 17 sq.
42

199

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

aceleai concluzii legate de mrimea spre vest a teritoriului cucerit iniial de ctre romani 46 . Dar,
la acest autor, limita nordic nu depete Barcul i Someul din zona Jiboului, din imediata
apropiere a Porolissum-ului. De semnalat c fibulele romane cu corpul puternic profilat i
piciorul n form trapezoidal, cu exemplare numeroase care au loc de descoperire cmpia
Criului (a se vedea fig. 9, dup Coriolan H. Opreanu), dar i pe linia de la nord de Some, spre
Tisa. Este de reinut i argumentul circulaiei monedelor de aur timpurii (aurei) n favoarea
extinderii stpnirii romane n Dacia de nord-vest. Nu intrm acum n discuiile asupra
identificrii teritoriului revendicat de ctre iazigi, dup rzboiele dacice 47 , argument folosit i de
cercettorul clujean i de noi, dar suntem de acord c acest teritoriu trebuie s se fi aflat ntre
limitele interioare ale frontierei pe care am ncercat s o schim n figurile 4-6.planele noastre

nr. III, IV, V.


Figura 9. Descoperiri din epoca lui Traian n Dacia (dup Opreanu 1998).

Revenind la concluziile privind prezentarea sistemului defensiv roman cercetat n valea


Crasnei, la Supurul de Sus (jud. Satu Mare), rezult c prin dimensiuni, a modului de
46
47

Opreanu 1998, 47-68.


Cassius Dio, LXVIII, 10, 3.

200

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

construcie a valului i anului, acestea i gsesc analogii n sistemul de fortificaii romane.


Prezena anului la nord-vest de val, aprnd practic Dacia de un duman ce vine din aceast
direcie, deosebete net aceast construcie i sistem de fortificaie, n comparaie cu acelai tip
de fortificaie val i an cunoscut n Panonnia ca aparinnd sarmailor 48 i care au anul
spre est, ndreptat mpotriva unui duman care ar veni dinspre Dacia. Valul i anul identificat
la Supur este ndreptat mpotriva sarmailor iazygi sau a altor barbari (daci, dacringi, buri,
victoali, hasdingi, costoboci sau sarmai), care ar dori s ajung n Dacia, la Porolissum, iar dac
va fi identificat arheologic pe toat lungimea sa, de la Carpaii Pduroi pn la vrsarea
Criului n Tisa, acest sistem defensiv a reprezentat de fapt o prim frontier a Daciei din timpul
mpratului Traian. Datorit importanei deosebite a concluziilor istorice ce vor rezulta la finalul
cercetrilor, spturile arheologice viitoare sunt obligatorii s fie realizate pn la finalizarea
cercetrilor.
Amplasat ntr-un loc de trecere uoar, chiar i pentru un drum de crue, peste Valea
oarecelui", trecere pe care o controleaz, prin forma sa unghiular, cu anul ndreptat
mpotriva unui duman ce venea dinspre vest, identificat cu o fortificaie roman de pmnt,
ataat unui val liniar cu lungimea cercetat pn n prezent de peste 3,5 km, fortificaia de pe
Dealul oarecelui reprezint credem o poart de acces dinspre barbaricum spre est, spre
provincia Dacia. Cercetrile au stabilit c nchiderea laturilor fortificaiei s-a fcut cu un val i
san cu traseu eliptic pe latura estic i rectiliniu pe latura vestic, stabilind astfel forma final a
acestei fortificaii unghiulare romane de pmnt (vezi fig. 3) n locul unde aprarea liniar i
schimb direcia cu 60 de grade spre est. Important de verificat arheologic este dac valul i
anul i continu traseul spre vest pn la vrsarea Criului n Tisa, i la nord, pn la vrsarea
Someului n Tisa, iar de aici pn la Carpaii Pduroi, pentru a determina care este lungimea
lui final.
Dimensiunile anului, modul de construcie a valului i anului i modul de ataare a
fortificaiei la val n punctul n care acest val i schimb direcia, i gsesc analogii n sistemul
de fortificaii romane. Este tipic modul cum, la Porolissum, burgus-ul de pmnt este ataat
valului de la Brebi 49 , n locul n care valul i schimb direcia, la fel ca i la fortificaia de la
Supur, care este ataat valului n acelai loc unde valul este obligat s-i schimbe direcia. n
lumea roman mai sunt fortificaii romane de pmnt care sunt ataate valului lucrat din
caespites. Sunt cunoscute fortificaiile romane liniare ale Alesiei 50 , cele din Spania de la
Numantia 51 sau Masada 52 . Analogii mai apropiate n timp par s fie fortificaiile romane de
pmnt faza cu glii a celebrelor valuri ale lui Hadrian sau Antoninus 53 .
La Supurul de Sus, n zona valului din punctul Bondau (Bondav?!), situat la cca
1,5 Km nord-est de fortificaia identificat pe Dealul oarecelui, n punctul unde valul pare sa
coteasc spre est, n acest punct, dup indiciile pe care le arat terenul, se pare c mai exist o
fortificaie ataat direct aceluiai val (fig. 1). n acest punct oseaua Zalu-Carei taie

48

Garam, Patay, Soproni 1983, 19 sqq.


Macrea 1962.
50
Redde, Schnurbein, 1993, 281-320; Redde 1994, 246-260.
51
Garcia 1969, 80; Luik 2001.
52
Netzer 1991, 665; Foerster 1995, 238.
53
Robertson 1973, 164; Hanson, Maxwell, Mills 1983; Breeze 1983; 1993; 1996, 64 harta cu toate
fortificaiile romane ataate valului lui Antoninus; Dunwell, Keppie 1995 51-62.
49

201

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

perpendicular att valul ct i posibila fortificaie ataat valului. Cercetrile arheologice


viitoare vor aduce sperm argumente n susinerea acestei ipoteze.

Roman defensive system from north-western part of Dacia.


field researches at Supuru de Sus (Satu Mare County)
and literature sources.
- abstract A vallum with the ditch oriented towards West, against the enemy who came from West and
North from the Pannonian fields was discovered in Barbaricum, 50 km West from the well known limes
Porolissensis, organized by the Romans on the Mese Mountains, limes which marked the North-Western
limit of the Roman province Dacia Porolissensis, at the exit of the Crasna river valley, towards the
Western Hills of Slaj county, in the area of the Supuru de Sus village (Satu Mare county).
The vallum and the ditch blocked and controlled the access through the valleys of Crasna and
Zalu rivers, 50 km in the front of the Roman Dacia province, towards the limes Porolissensis and the
Roman city Porolissum. This earth vallum was identified on a distance of 5 km (until now), the research
still continuing. Until now the ends of this earth-timber defensive system were not found. The vallum was
researched in several points, by many trenches. The ditch is approximately 2-2.5 m deep, and 3 to 4.5 m
wide, but the vallum is very flattened because of the centuries of agricultural activities.
Therefore, the vallum is 4-5 m wide at the base. The archaeological research undertaken on the
fields of Supuru de Sus village, Dealul oarecelui (Mouse Hill), identified to the Western part of the
vallum one rectangular fortress attached to it (vallum), making common body with it.
The fortress has a ditch and the earth vallum type is made as murus caespiticius. The fortress is
210 m long and 140 m wide.
The ditch and the vallum cross the Mouse valley and continue on the next hill, named
Soldubia. Another Roman rectangular and linear defensive system, around 700 m, was found here, but
the ends of these earth fortifications and the directions where they continue werent found yet.
At this moment we don't know where the vallum and the ditch will end. In fact in this part of
Soldubita Hill, the vallum is the elongation of the Western side of the fortress discovered at Mouse
Hill. As a matter of fact, in the place where the vallum is changing with its direction 60, attached to the
vallum was built the fortress at the Mouse Hill. Also, on the Western side of the fortress it was
identified an entrance "a la chicane"-type. This fortress, made of earth, was built, we suppose, as a
checking point necessary to monitor the circulation to/from Porolissum (Dacia Porolissensis), through the
valley of Crasna and Zalau rivers, surely a trespassing point on Porolissum-Aqvincum road, mentioned in
the antique sources. And it is a Roman fortification belonging to a possible much earlier limes of Roman
province Dacia. The attached maps show the line of one Roman earlier limes, which was identified with
the help of literary sources, published right at the end of eighteen century in Romanian and Hungarian
local monographies (Torma, 1880; V. Russu 1890). Part of this limes was identified and archaeological
researched in the basin of Crasna Valley at the Mouse Hill and Soldubia Hill from the area of
Supuru de Sus village, Satu Mare County, Romania, and was presented in this article. But a very similar

202

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST


vallum and ditch, partly archaeologically researched, was found at the north of Cri River up to the Tisa
River in Hungary (Patay, 1969). This vallum has its ditch in the North side of it, entering Romania in the
area of Oradea, Episcopia Bihorului, Bihor County, and similar to Supuru de Sus discovered vallum, was
built against the enemies which attacked Dacia province from the north and the west. The literary sources
give information regarding the possibility that this Cri vallum and the ditch to continue and to make the
connection with the vallum discovered in Crasna Valley and Supuru de Sus, earth Roman linear and
rectangular fortifications. A very interesting and most important literary data was offered regarding the
existence of one long paganus work as vallum, longer than 50 km, discovered in the Bereg County,
now in Ucraina country. This vallum blocked the area from Tisa River at one corner of the Forests
Carpatians Mountains (Lehoczky, 1888), one large area beginning nearly in front of one of the strongest
and most important preroman Dacian centre-fortress in this area, the fortress from Malaja Kopania, and in
the interior of the region the fortress from Solotvino (Ucraina) and Onceti (county Maramure,
Romania).
An important conclusion of this study is that, in fact, this possibly newly discovered
(archaeological and literary sources) line of one earlier Roman limes, as is presented on the attached maps
(plates III-V), surround the territorium, the lands, which here in the western area clearly belong to the
Dacian kingdom of the last king Decebal.
The fortress, the vallum and the ditch (unknown untill now), identified at Supuru de Sus, and all
these hundreds of kilometers of possible western vallum, were built against the yasiges, sarmats,
germanic populations, free dacians or others barbarians who wanted to attack Roman province Dacia
from north or west.
Perhaps we have discovered here the beginning of the construction works for the borders (limes)
of Dacia province, set up by the Roman emperor Traianus, immediately after the end of the second
Dacian-Roman war in 106 AD. Obviously this very important idea must be covered with future
archaeological research concerning all these very long lasting and interesting monuments of Roman
world.

List of Figures
Figure 1.The plan of the archaeological findings from the area of Supuru de Jos village. Digital
Romania cartographic support.
Figure 2. Profiles through the ditch and the rampart identified on the Dealul oarecelui (oarecelui Hill)
from Supuru de Sus, with the medieval settlement identified in the ditch and the rampart annex.
A) S.1/ 1990, southern profile, ditch and Roman rampart;
B) S.2/ 1999, southern profile;
C) S.2/ 1999, northern profile;
D) S.3 / 1999, medieval settlement, over the ditch and the Roman rampart.
Figure 3. Supuru de Sus Dealul oarecelui (oarecelui Hill). The angular fortification from the southwestern end of the rampart. Here the rampart makes an approximate angle of 120 towards SSV, crosses
the oarecelui River and goes up on the Dealul Soldubia (Soldubia Hill) plateau.
Figure 4. The path of the rampart and of the ditch identified in the literary sources (Patay on north of
Cri, K. Torma up to Crasna river, V. Russu, Supur area Zalnoc and Lehotschy from Ukraine area the
historical Maramure beyond Tisa river).

203

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Figure 5. The map of the area between Pannonia and Dacia with the path of the rampart and of the ditch
identified in the literary sources and through archaeological research, with the arrangement of preRoman fortified Dacian forts and settlements from this area and the arrangement of possible Roman
fortifications (Trkeve, Biharea, Supuru de Sus).
Figure 6. The area between the Roman provinces Pannonia and Dacia, with the representation of the
earth fortifications system identified in this region. The figure number and the scale from the original.
Figure 7. The reconstitution of the Supur defensive system and analogies from other frontiers.
A) Supurul de Sus, profile and reconstitution attempt of the defensive system identified on the
Soldubia hill where the rampart and the ditch continue south-west towards Chegea, Zalnoc,
Slaj county.
B) Linear defensive system from Scotland (Wall of Antoninus)
C) Reconstitution on the limes from Germania province (B and C after Breeze, Jilek, Thiel 2005,
13, 15)
Figure 8.The map of the rampart identified in the literary sources in the west of Dacia (after Marian
1921, pl. VII.). Figure number and scale from the original.
Figure 9.Discoveries from Trajan time in Dacia (after Opreanu 1998).
Legend:
- the limits of Trajanic Dacia
- strongly profiled (Kraftig Profilierte) and trapezoidal foot Roman fibulae
- workshop for the above mentioned fibulae
- Ist century A.D. Roman gold coins
- free Dacians settlements in Cmpia Aradului (Arad Plain) and Criana

Bibliografie
Breeze 1983 D.J. Breeze, Roman forts in Britain, Princes Risborough, Buckinghamshire
(Shire Archaeology 37).
Breeze 1993 D.J. Breeze, The northern frontiers of Roman Britain, London, Batsford.
Breeze 1996 D.J. Breeze, Roman Scotland, London, 1996.
Breeze, Dobson 1977 D.J. Breeze, B. Dobson, Hadrian's Wall, London.
Breeze, Jilek, Thiel 2005 D.J. Breeze, Sonja Jilek, A. Thiel, Frontiers of Roman Empire,
Edinburgh, Esslingen, Wien.
Caba Mss. V. Caba, Manuscris, Col. Muzeul de Istorie, Zalu.
Cristescu 1937 V. Cristescu, Istoria militar a Daciei romane, Bucureti.
Daicoviciu 1936 C. Daicoviciu, Dacica. Exist un limes dacicus n Munii Meseului?, AISC
Cluj 2, 1933-1935 (1936), 254-256.
Daicoviciu 1966 C. Daicoviciu, Regio Ansamensium la Ceiu, ActaMN 3, 164-165.
Dunwell, Keppie 1995 J. Dunwell, L.J.F. Keppie, The Roman temporary camp at Dunning,
Perthshire: evidence from two recent excavations, Britannia 26, 51-62.

204

SISTEMUL DEFENSIV ROMAN N NORD-VEST

Dumitracu 1997 S. Dumitracu, Un fragment de limes roman ntre Mure i Criul Repede, la
vest de Munii Apuseni, Limes 17 Zalu, 467-473.
Erdelyi 1981 B. Erdelyi, Castra in Sarmatia, a roman military camp in the great hungarian
plane?, Archeologia Classica 33, 345-350.
Foerster 1995 G. Foerster, Masada. The Yigael Yadin excavations 1963-1965. Final reports.
5. Art and architecture. Jerusalem.
Ferenczi 1967 I. Ferenczi, Die Erforschung des Romischen Limes auf de Hohen des MeseGebirges, Dacia NS 11, 143-162.
Garam, Patay, Soproni 1983 E. Garam, P. Patay, S. Soproni, Sarmatisches Wallsystem im
Karpatenbecken, Regeszeti Fuzetek, ser. II, 23, 3 sqq.
Garca y Bellido 1969 A. Garca y Bellido, Numantia, Zaragoza
Glodariu 1982 I. Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac, ActaMN 19, 23-38.
Glodariu 2000 I. Glodariu, Decebal n ajunul confruntrilor armate cu Traian, Istros 10, 289293.
Gudea 1997 N. Gudea, Der Meselimes/ Limes-ul de pe Mese, Zalu, 9-34.
Hanson, Maxwell 1983 W.S. Hanson, G.S. Maxwell, Rome's north west frontier. The
Antonine Wall, Edinburgh.
Lehoczky 1888 T. Lehoczky, A sztnfalvai s rdnhzai bronzkardokrl, Archrt 8, 430.
Limes 16 Rolduc Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies,
Rolduc 1995 , W.G. van Waateringe, B.L. van Beek, W.J.H. Willems, S.L. Wynia
(ed.), Oxford, 1997.
Luik 2001 M. Luik, Die Funde aus den rmischen Lagern um Numantia, Arch.Nachrbl. 6/3,
268-271.
Macrea 1962 M. Macrea, antierul arheologic Porolissum, MCA 8, 480-497.
Mrki 1892 S. Mrki, Arad szabad kirlyi vros trtnete, Arad.
Marian 1921 I. Marian, Urme din rzboaiele romanilor cu dacii, Cluj.
Matei 1996 Al.V. Matei, Limes Porolissensis. O nou linie de aprare zid-anuri..., ActaMP
20, 63-73.
Matei 2004 Al.V. Matei, Elemente de fortificaie romane - val i an de aprare - descoperite
nBarbaricum la Supurul de Sus (jud. Satu-Mare). O posibil frontier a provinciei
Dacia din timpul mpratului Traian?, Studia Historica et Arheologica, 253-261.
Matei, Stanciu 2000 Al.V. Matei, I. Stanciu, Vestigii din epoca roman (sec. II-IV p.Chr) n
spaiul nord-vestic al Romniei, Zalu, Cluj-Napoca.
Matei, Gindele 2002 Al.V. Matei, R. Gindele, antierul arheologic Supur-Giorocuta, CCA,
campania 2001, Buzia, 144.
Matei, Gindele 2004 Al.V. Matei, R. Gindele, Fortificaia roman de pmnt de tip burgus
de la Supurul de Sus, jud. Satu Mare, ActaMP 24, 283-309.
Matei, Gindele 2004a Al.V. Matei, R. Gindele, antierul arheologic Supurul de Sus Dealul
oarecelui, CCA, campania 2003, Cluj, 326-328.
Petri Mr 1901 Petri Mr, Szilgy vrmegye monogrfija, vol. IV, Zlnok.

205

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Netzer 1991 E. Netzer, Masada. 3. The Yigael Yadin excavations 1963-1965. Final reports. 3.
The buildings. Stratigraphy and architecture. Jerusalem.
Opreanu 1997 C.H. Opreanu, Roman Dacia and its barbarian neighbours. Economic and
diplomatic relations, Limes 16 Rolduc, 247-253.
Opreanu 1998 C.H. Opreanu, Dacia roman i Barbaricum, Timioara.
Orszgos Monogrfia Orszgos Monogrfia. Bihar Vrmegye, Borovszky Samu (ed.),
Budapest, 1864.
Ortvany 1875 T. Ortvany, Daczia es Moesia teruleten (Auf dem Boden von Dazien und
Moesien), ArchErt 9, 225 sqq.
Patay 1969 P. Patay, Neuere Ergebnisse in der topographischen Untersuchung der Erdwlle in
der Tiefebene, MFME 1969/2, 109 sqq.
Pascu 1944 t. Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj.
Pop 2006 H. Pop, Fortificaiile dacice din vestul i nord-vestul Romniei, Cluj Napoca.
Reiszig 1864 E. Reiszig, Bihar Vrmegye Trtnete, Orszgos Monogrfia, 455-456.
Romer 1864 F. Romer, A romaiak hatarvedelmi eroditmenzeirol Magyarorszagon es
Erdeben...., Magzar Orvosok es Termeszetvizsgalok Nagygyulesenek Munkalatai,
Budapest, 81 sqq.
Russu 1890 V. Russu, Dacia Porolisense cu distinct privire la Silvania, Bucuresci.
Redd, Schnurbein 1993 M. Redd, S. Schnurbein, Fouilles et recherches nuvelles sur les
travaux du sige d'Alsia, Comptes Rendus Sances Acad. Inscript, Paris, 281-320.
Redd 1994 M. Redd, Les recherches actuelles: Csar devant Alsia, Vercingtorix et Alsia,
246-260.
Robertson 1973 A.S. Robertson, The Antonine Wall. A Handbook to the Roman Wall between
Forth and Clyde and a Guide to its Surviving Remains, Glasgow.
Robertson 1964 A.S. Robertson, The Roman Fort at Castledykes, Edinburgh.
Studia Historica et Arheologica Studia Historica et Arheologica in Honorem Magistrae
Doina Benea, Mariana Crngu, Simona Regep-Vlascici, Atalia tefnescu (ed.),
Timioara, 2004.
Szirmay 1809 A Szirmay, Szatmar Varmegye fekvese,tortenetei, es polgari esmerete, vol. I,
Buda.
Torma 1880 K. Torma, A limes dacicus fels rsze, Budapest.
Vende Al. Vende, Szatmr Vrmegye skora, Orszgos Monogrfia. Szatmr Vrmegye,
Szerk. Borovszky Samu, Budapest.
Vercingetorix et Alesia Vercingetorix et Alesia, Marie-Claude Bianchini (ed.), Paris, 1994

206

Iliua castrul traianic


Corneliu Gaiu

Castrul de la Iliua face parte din sectorul nordic al sistemului defensiv al Daciei
romane, formnd mpreun cu castrul de la Cei nucleul aprrii n bazinul Someului Mare.
Amplasat pe unul din principalii aflueni pe care acesta i primete din masivul ibleului,
castrul de la Iliua bloca, n cadrul unui sistem defensiv mai larg, care cuprindea i densa reea
de turnuri i burguri situate pe nlimile i vile Culmilor Brezei, accesul n sectorul somean
al provinciei, sector care se va dovedi vulnerabil n momente critice. Dovada cea mai
evident din punct de vedere arheologic o constitue prezena materialelor barbare n castru ct i
urmele de succesive incendii nregistrate stratigrafic att n castru ct i n vicus (fig.1) .

Figura 1. Limesul roman n bazinul Someului Mare.

nc de la primele campanii de dup reluarea spturilor arheologice din castrul de la


Iliua , a fost remarcat faptul c tabra militar, amplasat pe terasa din stnga vii cu acelai
nume ncadrndu-se astfel, n tipologia elaborat de Nicolae Gudea, n seria castrelor de teras
nalt la confluen de ruri a cunoscut trei faze distincte de edificare: un castru de pmnt i
lemn de mai mici dimensiuni, o amplificare a fortificaiei pus pe seama instalrii aici a unei noi
uniti auxiliare, ala Tungrorum Frontoniana, pe la 118-119, n timpul mpratului Hadrian,
1

Primele cercetri arheologice n castrul roman de la Iliua au fost intreprinse n anii 1862-1863 i
publicate ntr-un exemplar studiu (Torma 1864-65). Spturile au fost reluate n anul 1978 de ctre un
colectiv format din Dumitru Protase, din partea Universitii din Cluj-Napoca, George Marinescu i
Corneliu Gaiu de la Muzeul Bistria.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

urmat de faza castrului de zid, incinta de piatr fiind implantat n agger-ul celui de-al doilea
castru de pmnt i lemn.
Principalele constatri i o serie de concluzii obinute n urma spturilor de pn n
anul 1995 au fost publicate de ctre colectivul antierului 2 , urmate de prezentarea unor categorii
de materiale sau obiective ale aezrii civile 3 .
Informaia despre castrul amenajat imediat dup cucerire 4 , chiar fragmentar i
incomplet, permite o serie de ncheieri de natur s contureze imaginea acestei prime faze a
fortificaiei de la Iliua.
Ca o prim constatare este de subliniat c dispunerea general i orientarea castrului a
rmas n toate fazele relativ constant, cu respectarea principiilor constructive care cereau ca
porta decumana s fie situat n partea cea mai nalt, iar castrul s domine inutul din jur, aflat
mai jos. De altfel, singura latur care pare s fi rmas aproximativ pe acelai aliniament, n toate
fazele castrului, este cea vestic, toate celelalte fiind mult extinse o dat cu aducerea unei noi
trupe, pentru a crei ncartiruire era necesar un spaiu suplimentar, iar sistemul de fortificaie a
primei faze nivelat. Seciunile trasate peste elementele de fortificaie ale castrului au
intersectat pe toate laturile anurile primului castru, permind stabilirea relaiei dintre sistemele
de fortificaie ale celor trei faze amenajate pe Vicinal.

Figura 2. Iliua planul castrului mic de pmnt.

Protase, Gaiu, Marinescu 1983; Protase 1985; Protase, Gaiu, Marinescu 1997; Protase, Gaiu 1999.
Protase, Coci, Gaiu 1993; Gaiu, Coci 2001; Gaiu 2001; Gaiu 2002; Gaiu, Gzdac 2006; Isac, Gaiu
2006.
4
Gudea 1975, 81.
3

208

ILIUA CASTRUL TRAIANIC

Pe latura nordic, cele dou seciuni, SI i SV, au semnalat o translatare pe direcia SVNE a castrului de piatr n raport cu castrul mic de pmnt (v. fig. 2). Astfel, dac n seciunea,
SI, trasat n latus praetori sinistrum, contraescarpa anului al doilea se afl la 12,5 m de zidul
incintei de piatr, SV a interceptat acelai an la doar 8 m de zid. Aceast uoar dezaxare a
castrului mic de pmnt n raport cu urmtoarele se constat i n traseul construciilor din
interiorul castrului, ngreunnd prin interferarea anurilor de fundare urmrirea planurilor
edificiilor primei faze. Prima dintre fossae avea, pe aceast latur, o deschidere la gur de 4 m i
o adncime de 2,5 m, iar cea de-a doua de 4,40 m i o adncime de 2 m. ntre cele dou anuri
exist un interval de 2,6 m. Umplutura ambelor anuri, de tip fossa fastigata, este format din
pmnt negru-cenuos, compact i relativ curat, provenit din valul castrului, nivelat odat cu
lrgirea fortificaiei 5 .
n SV, ntre metri 9 i 15, a fost remarcat stratul de lut compact de la baza valului
fortificaiei primare, din care coboar, la metrul 13,20, groapa unui stlp vertical, cu diametrul
de 0,25 m, care se adncete cu 0,70 m n solul antic, cu rol de susinere a valului. Amenajri
similare au fost remarcate i n structura agger-ului de pe celelalte laturi, fie c este vorba de
castrul mic sau de cel extins, din timpul lui Hadrian.
Latura de est a fost verificat prin dou dintre seciunile trasate n praetentura dextra,
SIV i SVIII. Prima dintre ele a intersectat ambele fossae ale castrului mic, cea de-a doua, care a
traversat castrul pe direcia est-vest, paralel cu via praetoria, a atins doar anul interior. Pe
aceast latur, contraescarpa anului exterior se afl la 22 m n spatele zidului de incint, iar
escarpa primului an la 34,60 m, rezultnd c cele dou anuri formeaz un sistem defensiv de
12,60 m. Prima fossa are o deschidere de 4 m i o adncime de aproximativ 2 m fa de nivelul
de clcare, iar a doua are o lime de 5,70 m i o adncime de 2,40 m, ambele spate n form de
V. Umplutura celor dou anuri este format din lut negru cu pigmeni glbui, provenind din
agger-ul, folosit la nivelarea terenului n vederea amplasrii barcilor. Peste primul an al fazei
I au fost aezai pereii unei barci, semnalai prin anuri de fundare late de 0,40 m, pentru ca
cel de-al doilea an s fie acoperit de stratul de bolovani i pietri a unei alei dintre barci.
Pe latura de est urmele agger-ului au fost semnalate n SVIII, ntre m 6 i 12, mai clar pe
baza amprentelor stlpilor care susineau valul, fiind sesizate dou gropi de stlpi nfipi la 2,8
m distan unul de altul. Lentila de pietri dintre metri 17,40 i 20,80, aezat direct pe solul
antic, corespunde viei sagularis a castrului mic de pmnt.
Situaia de pe latura sudic a fost pe deplin clarificat prin seciunea SXLV din 2002, din
retentura dextra (fig. 3), paralel cu latura din spate a praetorium-ului, ntruct SIII din 1979 a
atins doar anul exterior al primului castru de pmnt. n acest fel s-a confirmat existena, i pe
aceast latur, a dou fossae, n faza I a fortificaiei. Aici agger-ul castrului mare de pmnt i
lemn pleac din chiar baza celei de-a doua fossa a castrului mic, aa nct zidul de incint are
faa interioar la numai 6 m de la anul al doilea al primei fortificaii. Prima fossa are o
deschidere de 5,50 m i adncimea de 2,3 m de la nivelul de clcare (3,30 m de la nivelul solului
actual). anul are escarpa mai lung dect contraescarpa, fundul anului prezentnd o adncire
accentuat a icului. Cele dou anuri sunt desprite de un prag ngust, pentru ca fossa
exterioar s aib o lime de aproximativ 7 m i adncimea de 2,5 m, aa nct sistemul de
anuri are 14 m, ceea ce ar corespunde distanei optime de btaie a pila i hasta din dotarea

Protase, Gaiu, Marinescu 1997, 6-7, pl. X.

209

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

trupelor auxiliare 6 . Umplutura celor dou fossae este relativ curat, format din lut negru-glbui
i vinioare de pietri de la nivelarea survenit odat cu lrgirea fortificaiei.
Urme ale agger-ului nivelat au fost identificate ntre metri 26,5 i 32, sub forma unei
lentile de lut compact, cu o grosime de 0,30 m. n spatele agger-ului, ntre metri 16 i 22 ai
SXLV, a fost intersectat i via sagularis de pe aceast parte a castrului, care const dintr-un strat
de pietri glbui-rocat, flancat de rigole cu o deschidere de 0,35 0,40 m.
Figura 3. Profil SXLV prin retentura sinistra.

Legenda: 1 humus actual; 2 strat de drmturi postromane; 3 pmnt negru afnat


reprezentnd faza a III-a a barcilor; 4 pmnt negru cu arsur din faza a II-a a barcilor; 5
arsur; 6 pietri din via sagularis a castrului mic; 7 lut maroniu reprezentnd prima faz a
barcilor; 8 sfrmtur de piatr; 9 lentil de lut negru-maroniu din agger-ul castrului mic;
10 lut galben de nivelare; 11 lut negru curat de cocciopesto de la o construcie cu ziduri seci
din spatele praetoriumului; 13 lut negru tasat din agger-ul castrului mare; 14 humus antic; 15
drmturi prbuite n anul castrului mare; 16 zid.

Dac plecm de la dimensiunile castrului de piatr care msoar pe axul nord-sud 182
de m, atunci limea castrului de pmnt de epoc traianic ar avea aproximativ 130 m pe
aceast parte, lundu-se n calcul cei civa metri dintre anuri i culmea valului.
Latura vestic a castrului a fost secionat prin SII din 1979, ce a avut o lungimea de 29
m, din care doar primii nou n interiorul castrului 7 . Probabil c i dup ce vom dispune de o
seciune complet prin retentura, concluziile asupra sistemului de fortificaie de pe aceast
latur nu vor suferi corecii majore. Pn atunci, ne pstrm opinia c traseul sistemului
defensiv al acestei laturi nu a suferit modificri nsemnate. Valul de pmnt, avnd la baz o
lime de aproximativ 10 m, a fost utilizat att n prima, ct i n cea de-a doua faz a castrului,
cu o eventual supranlare. Incinta de piatr a fost apoi fundat n pmntul de agger. Din
nivelul agger-ului coboar groapa unui stlp cu un diametru de 0,70 m, care se nfige n stratul
geologic cu circa un metru. Este aceeai metod de a ntrii valul, semnalat i pe celelalte
laturi, cu ajutorul unor trunchiuri verticale. Din cele trei fossae care alctuiesc sistemul defensiv
pe latura dinspre vicus, probabil c primele dou au fost spate de prima trup dislocat la
Iliua. Primul an are o deschidere de 5,40 m i o adncime de 1,70 m fa de nivelul actual de
6
7

Isac 2003, 65.


Protase, Gaiu, Marinescu 1979, 8-9, pl. XII.

210

ILIUA CASTRUL TRAIANIC

clcare. A doua fossa era lat de 4,50 m i adnc de 1,50 m i erau desprite ntre ele printr-un
interval nespat de 3 m.
Rezult c, pe direcia est-vest, primul castru de pmnt de la Iliua a avut o lungime de
aproximativ 140 m, de unde reiese c dimensiunile sale erau, cu destul exactitate, 140 x 130 m,
cu latura lung pe direcia est-vest. Orientarea castrului, cu porta praetoria ctre rsrit i
pstrarea axelor principale pe ntreaga existen a fortificaiei, ar explica raportul dintre
praetentura i retentura castrului mare de la Iliua (vezi fig. 2).
ntruct castrul traianic are dimensiuni mult mai restrnse dect cel dezvoltat ulterior,
iar valul acestuia a fost retezat pentru umplerea anurilor, sesizarea porilor i bastioanelor
rmne un deziderat cu anse reduse de realizare. n schimb, seciunile i suprafeele deschise n
interiorul castrului au reperat i o parte din construciile ridicate din lemn n aceast etap
constructiv.
Spturile din principia au identificat sub edificiul de zid ridicat de ctre ala Tungrorum
Frontoniana, n timpul lui Hadrian 8 , traseul fundaiilor cldirii din lemn, dovedind c principia
a ocupat un loc fix n planul castrului, pe toat durata fortificaiei, cu deschiderea spre porta
praetoria, orientat identic n toate fazele. Latura din spate, cu o deschidere a frontului de 27,30
m, cuprindea un numr de 5 ncperi, respectiv aedes la mijloc i ncperile officiaei pe flancuri.
Dimensiunile ncperilor erau, ncepnd dinspre sud, de: 5,4 x 5 m; 4,10 x 5 m; 6,5 x 5 m, 4,8 x
5 m i 3,4 x 5 m. Alte dou ncperi au putut fi urmrite la nivelul anurilor de fundaiei pe
latura dinspre praetorium, cu dimensiunile de 3,80 x 4,30 m, respectiv 5,40 x 4,30 m, fr a
identifica pandantul lor spre latus sinistrum. Planul are corespondent n principia castrului de la
Bologa, i el cu ncperi pe o singur latur a cldirii comandamentului 9 . Dac n faza de zid
principia avea dimensiunile de 36 x 34 m, pentru cldirea din prima faz nu putem preciza
latura dinspre via principalis, pe baza cercetrilor efectuate.
Urmele unei structuri din lemn au fost depistate i sub nivelul de zidrie al praetoriumului, care cuprinde mai multe ncperi, al cror front, paralel cu via principalis, avea 22,40 m,
fr a reui reconstituirea planului cldirii. anurile de fundare ale cldirii, cu o lime de 0,40
m, se adnceau n solul antic cu 0,40 0,50 m, distingndu-se prin umplutura lor maroniunegricioas.
n praetentura, seciunile i suprafeele trasate pentru stabilirea planurilor barcilor au
degajat trei faze succesive de edificare i reconstrucie a barcilor din lemn din care au fost
ridicate pe toat durata existenei castrului. Datorit suprapunerii i intersectrii anurilor de
fundaie din toate cele trei faze ale castrului, planurile i compartimentarea primului nivel de
barci pot fi cu greu urmrite. nc prin SVIII din 1981, dispus paralel cu via praetoria i care a
tiat castrul paralel cu actualul drum de hotar, s-a putut consemna c n toate fazele barcile
erau dispuse perpendicular pe via praetoria.
n prima faz, cea a castrului mic, urmele anurilor de fundaie indic un ir de patru
barci n praetentura dextra, cu limi de 9 m, cuprinznd un culoar larg de 2 m i un ir de
contubernia, fiecare ocupnd cte 3,3 m pe lungimea cldirii.
n praetentura sinistra a fost cercetat parial o construcie din lemn aparinnd
nivelului castrului mic de pmnt, al crei plan a putut fi urmrit cu destul limpezime, aceasta
nefiind suprapus de barci ale fazelor ulterioare. Dispus aproximativ paralel cu via

8
9

Fapt confirmat de inscripia dedicat de trup lui Hadrian n anul 131 (Protase 1985).
Stanciu 1985, 220-221, fig. 5.

211

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

principalis, aceasta era format dintr-un ir dublu de ncperi, precedate de un coridor ngust,
fiind delimitate un numr de 8 contubernia ce ocup cca 3 m n axul longitudinal al cldirii (fig.
4, plan).
Pe frontul estic, la 1 m n faa peretelui cldirii, a fost identificat un aliniament de gropi
i stlpi cu diametrul de 0,35 m, intervalele dintre stlpi prezentnd alveolri semiovale spate
n steril la 0,60 m fa de nivelul de clcare (fig. 4, al doilea profil). Nivelul barcii este
reprezentat printr-un strat glbui-negricios, fr urme de arsur i cu inventar relativ srac.
Acest nivel este suprapus de o band de lut negru care conine mult sfrmtur de piatr i
arsur, fr urme de construcii. Dou monede de la Traian i o alta emis de Hadrian (118), ct
i fibulele timpurii de tipul celor puternic profilate, asigur datarea construciei n acest interval.
Compartimentarea i planul cldirii, dar i prezena alveolrilor pe frontul cldirii, ridic
problema destinaiei unei astfel de barci (barac pentru soldai sau stabulum). Lipsa unor
analogii pentru astfel de amenajare las rezolvarea destinaiei construciei neclar. Poate c
definitivarea planului va aduce precizrile necesare. Dup opinia noastr, o astfel de cldire
avea destinaia de grajd, ceea ce ar indica prezena i n aceast faz a unei trupe de cavalerie la
Iliua.

Figura 4. Plan i profil barac din faza I dezvelit parial n praetentura sinistra.
Legenda (de sus n jos, profil): 1 humus actual; 2 strat de pmnt negru amestecat cu
piatr i arsur; 3 lut glbui negricios din faza barcii ; 4 steril.

Din retentura castrului de la Iliua, care n faza castrului mare ajunge s reprezinte o
suprafa aproximativ egal cu latera praetorii, a fost investigat doar retentura dextra, prin
mai multe seciuni i suprafee dezvelite de-a lungul anilor. O suprafa deschis n spatele
principiei a sesizat un strat de pietri, depus pe nivelul de clcare antic, larg de 4,60 m, care n
partea median are o grosime de 0,35 m, putnd fi identificat cu via decumana a castrului mic
de pmnt. n dreapta drumului a fost surprins captul unei barci, ale crei dimensiuni au putut
fi stabilite cu oarecare aproximaie, pe baza observaiilor stratigrafice din SXLV, la metri 35-36,
cu contubernia de 3,5 x 4 m, precedate de un pridvor de 1 m lime (fig. 5). Cu toate
212

ILIUA CASTRUL TRAIANIC

dificultile legate de intersecia i suprapunerea anurilor de fundaie (cele ale barcilor din
fazele ulterioare adncindu-se de multe ori la acelai nivel), s-a putut stabili amplasarea n
retentura a dou barci orientate similar celor din praetentura. La ridicarea castrului mare,
ntreaga suprafa a castrului a suferit o nivelare, marcat de lentile de lut galben care acoper
nivelul de clcare al primului castru, din cauza creia barcile timpurii nu pot fi urmrite dect
la nivelul fundaiilor care coboar n stratul de loess, stratul arheologic fiind puin consistent, iar
materialul arheologic redus cantitativ.

Fig. 5. Profil transversal barac praetentura sinistra.


Legenda: 1 sfrmturi de piatr; 2 sol viu; 3 sol cenuos-glbui, faza castrului mic; 4
arsur; 5 sol cenuos cu urme de crbune i cenu; 6 prundi; 7 nivel negru pigmentat,
relativ omogen; 8 arsur vitrifiat; 9 strat vegetal; 10 nivel negru grunjos cu pietre i
sfrmtur de crmid; 11 balastru de carier.

Una dintre problemele cele mai importante legate de prima fortificaie de la Iliua o
reprezint precizarea trupei care a staionat la Iliua nainte de venirea alei Frontoniana. Una
dintre ipoteze atribuie ridicarea castrului de ctre cohors II Britannica 10 . Supoziia se bazeaz
pe tampila gsit de ctre Torma n spturile de la Iliua 11 , iar faptul c tampile de acelai tip
au fost gsite n nivelul timpuriu al castrului de la Cei, n acelai sector al limesului, l-a
determinat pe Dan Isac s concluzioneze c aceast trup a construit att castrul de la Cei ct
i pe cel de la Iliua, n faza lor traianic, ntr-o ordine neprecizabil sau concomitent 12 , dar c
locul de staionare era la Cei, de unde a fost transferat la Romita odat cu constituirea Daciei
Porolissensis 13 .
Att cei care au acceptat, ct i cei care au respins faptul c respectiva tegul provine de
la Iliua, ct i argumentaia derivat, nu au dat suficient atenie faptului c Torma preciza
locul de descoperire al tampilei COH II BR : fundul canalului din ncperea E, identificat ca
frigidarium a termei mari din vecintatea castrului 14 .
Tot din terme, dar de la instalaia de hypocaustum a celeilalte bi, denumit de Karoly
Torma baia mic, provin, n urma recentelor cercetri, mai multe tegule cu tampila legiunii
XIII Gemina. Nici una dintre cele dou uniti, semnalate prin tampile n termele vicusului
militar, nu sunt atestate ns n interiorul castrului, nici n cercetrile mai vechi i nici prin cele
actuale. De aceea, ne poziionm pe aceeai ncheiere rezervat din anterioarele rapoarte 15 ,
ateptnd o soluie definitiv n urma continurii cercetrilor, pentru c doar pe baza ctorva
tampile provenind din terme nu putem preciza dac una sau alta din cele dou trupe a fost
10

Christescu 1937, 44; Wagner 1938, 110; Isac 1987, 175 sqq.
Torma 1864-1865, 57, pl. XIV/5; CIL III 8074, 11, b.
12
Isac 1987, 178.
13
Isac 1987, 178-179; Matei-Bajusz 1997, 81 sqq.
14
Torma 1864-1865, 22.
15
Protase, Gaiu, Marinescu 1997, 55; Protase, Gaiu 1999, 419.
11

213

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

implicat n construirea castrului mic de pmnt i lemn. Tot ce putem afirma este c n
edificarea termelor de la Iliua au contribuit cu detaamente sau doar cu materiale de construcie
amintitele uniti.
n mai multe dintre castrele auxiliare din provincie (Bologa, Gilu, Romita, Cei) au
fost identificate anumite modificri ale sistemului defensiv, pe una sau alta dintre laturile
fortificaiei, dar meninndu-se n general orientarea i planimetria iniial. Reorganizarea
sistemului defensiv concord n toate situaiile semnalate cu dislocarea unei noi trupe n aceste
castre. Acelai fenomen se poate accepta i n cazul castrului de la Iliua, chiar dac numele
unitii aezate dup constituirea provinciei rmne neclarificat prin datele disponibile pn
acum.
Att situaia stratigrafic, ct i materialul arheologic recoltat din nivelul roman
timpuriu, ndreptesc concluzia c primul castru de pmnt de la Iliua a funcionat n perioada
lui Traian i la nceputul domniei lui Hadrian, pn la venirea alei Tungrorum Frontoniana, la
118-119, care va asigura aprarea segmentului de limes din sectorul Someului Mare, pn la
abandonarea castrului.

Fig. 6. Profil SIV pe latura estic a castrului prin praetentura dextra.


Legenda: 1 humus actual; 2 pmnt negru pigmentat reprezentnd faza a III-a a barcii; 3
strat negricios de arsur; 4 strat de arsur i cenu; 5 humus antic cu urme de locuire
preistoric; 6 lut negru curat de agger folosit la umplerea anurilor castrului mic; 7
drmturi cu piatr i mortar; 8 strat maroniu cu urme romane; 10 lut galben de nivelare; 11
lut negru maroniu de agger; 12 pmnt de umplutur din anul castrului mare; 13 lut
galben steril.

214

ILIUA CASTRUL TRAIANIC

Iliua le camp de lpoque de Trajan


Rsume
Les investigation archologiques entreprises partir de l`anne 1978 ont mis jour trois
phases du camp situ sur la terrasse du ct gauche de la valle d`Ilisua. Sous le rgne de Trajan
il y avait une fortification de dimensions rduites, largie au moment o l`on a fait venir l`ala I
Tungrorum Frontoniana. Le petit camp en terre avait des dimensions d` peu prs 140 x 130 m.
Il tait orient de la porta praetoria vers le Nord-Est, ce qui tait valable aussi pour le camp
largi, dont seul le cote Sud-Ouest reste constant. De ce premier camp, on a pu identifier les
lments du systme dfensif o il y avait deux fosss de chaque ct et des traces d`agger. A
part les deux fossae, il a t identifi comme appartenant la phase du petit camp en terre des
fosss de fondation des baraques, des traces de principia et de praetorium, des restes de l`agger
nivel, de la cramique romaine et dacique modele la main, des fibules et des monnaies. Il est
noter que les vestiges des baraques identifies, toutes tant construites en bois, ne prsentent
pas de traces d`incendie. On n`a pas mis au jour des restes appartenant a des btiments en pierre
et il n`est mme pas supposer que des btiments de ce genre aient exist.
Il manque des renseignements documentaires sur la troupe qui a construit ce camp et
qui a stationn Ilisua avant l`ala. Le matriel tgulaire avec les estampilles des lgions XIII
Gmina et cohors II Britannorum provient uniquement des thermes, dans des contextes plus
tardifs et ne peut pas argumenter la prsence d`une vexillatio de ces troupes dans le camp
pendant la priode aborde.

Lgende des figures


Figure 1 - Les limes romain dans le bassin de la rivire du Grand Some.
Figure 2 Iliua, Le plan du petit camp fortifie en terre.
Figure 3 Profil SXLV par la retentura sinistra.
Lgende: 1 humus actuel; 2 couche de dcombres postromains; 3 terre noire ameublie,
reprsentant la II-me phase des baraques; 5 matriaux brles; 6 gravier provenant de la via
sagularis du petit camp fortifie; 7 terre glaise marron, reprsentant la premire phase des
baraques; 8 des dbris de pierre; 9 lentille en terre glaise noir-marron de lagger du petit
camp fortifie; 10 terre glaise jaune de nivellement; 11 terre glaise noire et pure dagger; 12
cocciopesto provenant dun btiment a murs secs derrire le praetorium; 13 terre glaise noire
tasse de lagger du grand camp fortifie; 14 humus antique; 15 dcombres crouls dans la
fosse du grand camp fortifie; 16 mur.
Figure 4 Plan et profil de baraque de la premire phase partiellement dcouverte dans la praetentura
sinistra.
Lgende (de haut en bas, profil) : 1 humus actuel; 2 couche de terre noire avec de la pierre et
des dbris; 3 terre glaise jaune noirtre appartenant a la phase de la baraque; 4 strile.

215

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


Figure 5 Profil transversal baraque praetentura sinistra.
Lgende : 1 dbris de pierre; 2 sol vif; 3 sol marron- jauntre, la phase du petit camp
fortifie; 4 dbris; 5 sol marron avec des traces de charbon et de cendre; 6 gravier; 7
niveau noir pigmente, relativement homogne; 8 dbris vitrifies; 9 couche vgtale; 10
niveau noir grumeleux avec pierres et des dbris de brique; 11 ballast de carrire.
Figure 6 Profil SIV du ct Est du camp fortifie par la praetentura dextra.
Lgende : 1 humus actuel; 2 terre noire pigmente reprsentant la III-me phase de la
baraque; 3 couche noirtre de dbris; 4 couche de dbris et de cendre; 5 humus antique
avec des traces dhabitat prhistorique; 6 terre glaise noire pure dagger employe remplir les
fosses du petit camp fortifie; 7 dbris contenant de la pierre et du mortier; 8 couche marron
traces romaines; 10 terre glaise jaune de nivellement; 11 terre glaise noir-marron dagger; 12
terre de remplissage provenant du foss du grand camp fortifi; 13 terre glaise jaune strile.

Bibliografie
Ateliere i tehnici Ateliere i tehnici meteugreti. Contribuii arheologice, C. Gaiu (ed),
Cluj-Napoca, 2002.
Christescu 1937 V. Christescu, Istoria militar a Daciei Romane, Bucureti.
Fontes historiae Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, C. Gaiu, Cr. Gzdac (ed.),
Bistria, Cluj-Napoca, 2006.
Gaiu 2001 C. Gaiu, Unelte de fier din castrul roman i aezarea civil de la Iliua, RB 15, 103116.
Gaiu 2002 C. Gaiu, Grupul de cuptoare de ars ceramic de la Iliua. Le group de fours cuire
la ceramique dIliua, Ateliere i tehnici, 161-197.
Gaiu, Coci, 2001 - C. Gaiu, S. Coci, Fibule din castrul i aezarea civil de la Iliua, RB 15,
90-95.
Gaiu, Gzdac 2006 C. Gaiu, Cr. Gzdac, A Soldier Money in a Barrack of the Cavalery Fort
from Iliua, Fontes Historiae, 379-393.
Gudea 1975 - N. Gudea, Sistemul defensiv al Daciei romane. Cteva observaii n legtur cu
faza de pmnt a castrelor, AIIACluj 18, 71-87.
Gudea 1997 N. Gudea, Der Dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, JRGZM 44
(Sonderdruck), 1-113.
Isac 1987 D. Isac, Date noi cu privire la cohors II Britannica milliaria, ActaMP 15, 175-80.
Isac 2003 D. Isac, Castrul roman de la Samum-Ceiu. The
Ceiu, Cluj-Napoca.

Roman auxiliary fort Samum-

Isac, Gaiu 2006 Adriana Isac, C. Gaiu, Roman Jewellery from Iliua. A Typological Study,
Fontes Historiae, 415-436.
Matei, Bajusz 1997 Al.V. Matei, I. Bajusz, Castrul roman de la Romita-Certiae. Das Rmergrenzkastell von Romita-Certiae, Zalu.
216

ILIUA CASTRUL TRAIANIC

Protase 1985 D. Protase, Date noi despre ala I Tungrorum Frontoniana n Dacia, SCIVA 36, 3,
249-253.
Protase, Gaiu 1999 D. Protase, C. Gaiu, Le camp romain et tablissement civil dIliua. Le
rsultat des fouilles archologiques effectues dans le courant des annes 1978-1995,
Limes 17 Zalu, 415-429.
Protase, Coci, Gaiu 1993 D. Protase, S. Coci, C. Gaiu, Fibule din castrul roman i aezarea
civil de la Iliua (jud. Bistria-Nsud), RB 7, 51-61.
Protase, Gaiu, Marinescu 1983 D. Protase, C. Gaiu, George Marinescu, Cercetrile
arheologice din anul 1980 n castrul roman de la Iliua, MCA 15, 289-292.
Protase, Gaiu, Marinescu 1997 D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman i aezarea
civil de la Iliua, Bistria.
Stanciu 1985 I. Stanciu, Consideraii asupra cldirii comandamentului (principia) castrelor
auxiliare din Dacia, ActaMP 9, 219-246.
Torma 1864-1865 K. Torma, Az Als-Ilosvai rmai lltbor s memlkei, ErdMzEvk 3-4,
10-67.
Wagner 1938 W. Wagner, Die Dislokation der rmischen Auxiliarformationen in den
Provinzen Noricum,Pannonien, Moesien, und Dakien von Augustus bis Gallienus,
Berlin.

217

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

218

Prima amenajare a castrului de la Rcari (jud. Dolj)


Eugen S. Teodor

Castrul roman de la Rcari este amplasat n chiar centrul Olteniei, la stnga luncii Jiului,
la 29 km NNV de Craiova i la 11 km SSE de confluena Motrului cu Jiul. Monumentul istoric
aparine administrativ comunei Brdeti, aflndu-se n perimetrul satului Rcarii de Jos, la doar
100 de m SV de gara Rcari.
Fortificaia s-a bucurat de atenia timpurie a arheologilor. August Treboniu Laurian a
fcut o prim vizit de informare nc naintea jumtii veacului al XIX-lea, dat la care de
reinut unele ziduri erau nc n picioare; nvatul ardelean atribuia acestui sit numele de
Admutrium, considernd c distana menionat de Tabula Peutingerian ar fi fost potrivit 1 .
Primele spturi de investigaie au fost realizate de Grigore Tocilescu, secondat de Pamfil
Polonic (1897-1898), n acelai timp cu alte obiective de prim importan ale istoriei romane,
precum Drobeta, Sucidava, Romula, Slveni, lista fiind n fapt destul de lung 2 . Sptura a vizat
n primul rnd via principalis, inspectnd faada cldirilor reprezentative, n sperana unei
inscripii lmuritoare (care nu a venit...); au fost controlate i cteva turnuri 3 , dar i alte
suprafee din interior (vezi fig. 1 plan general). Aceste prime cercetri s-au bucurat ns doar
de o prezentare foarte sumar 4 , ateptnd 65 de ani o revizitare a rezultatelor i materialelor 5 .
Un al doilea episod semnificativ l reprezint cercetrile lui Grigore Florescu, care a
efectuat tot dou campanii, n anii 1928 i 1930 6 . De aceast dat sistemul de fortificaie s-a
bucurat de toat atenia, zidul de incint fiind controlat cu un an paralel, la exterior, pe toat
lungimea curtinei, dar i prin intersectarea zidului de rsrit printr-o seciune scurt. Florescu a
intrat din nou n principia (pe care o numete, sistematic, Praetorium, dup moda epocii),
spernd s reueasc acolo unde nu a gsit Polonic, dar sfrind prin a se plnge de pmntul
rscolit i starea jalnic a ruinelor (adesea doar fundaii). Sunt spate acum i turnurile care

Laurian 1846, 104-105. Ideea a fost preluat de Tocilescu i Polonic (Tocilescu 1900, 140; numele
Amutrium figureaz pe planul general care ne-a rmas de la Polonic, n manuscris). Argumentul a fost
n mod repetat contestat (Bogdan Ctniciu 1988; Florescu 1931; Gostar 1954; Tudor 1965, 1968,
1976, 1978), pe bun dreptate, distana real pn la Drobeta fiind mult prea mare, iar pn la
Pelendava (prezumtiv Mofleni-Craiova) mult prea mic, comparativ cu cifrele TP. Gostar propunea
pentru misteriosul (din inscripiile pe igle NM) lectura Saldae (Gostar 1954), pe care Ioana
Bogdan Ctniciu o trimite tocmai undeva pe la Banska Mitrovica, i propune, n schimb Sornum
(Bogdan Ctniciu 1988, 153-154). Oricum, n orice variant numele ar trebui pronunat cu , aa cum
corect sugera Dumitru Tudor pentru Sucidava (n baza argumentului c utilizarea unui alt semn pentru
S ar trebui s aib justificare fonetic; passim), astfel nct ar fi mai nelept s ateptm, la rndul
nostru, o inscripie izbvitoare.
2
Tudor 1976. Este de menionat c dac titularul a fost cum altfel? Grigore Tocilescu, sptorul de pe
teren era Pamfil Polonic, de la care provin planurile i notele utilizate de Dumitru Tudor n mod repetat.
3
Urmnd desenul lui Pamfil Polonic (arhiva Institutului de Arheologie V. Prvan, plana 18), este
vorba despre porta decumana, ambele pori principale, turnul de nord al porii pretoriene i turnul
colului de NE. Mulumesc colegei Roxana Dobrescu pentru a-mi fi facilitat accesul la aceste materiale,
inclusiv la copiile dup carnetul de antier al lui Polonic, pe care l invoc mai jos.
4
Tocilescu 1900, 140.
5
Tudor 1965.
6
Florescu 1931. n mai multe surse apar anii 1928-1929. Florescu nsui scrie campaniile 1928 i 1930,
n chiar subtitlul lucrrii.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

scpaser naintailor, cu acelai rezultat, adic absena inscripiei. Am motenit aceast


neclaritate, impozantul castru i ntinsa aezare civil fiind lipsite de un nume 7 .

Figura 1. Planul general al castrului de la Rcari.

Aveau s treac tot ase decenii pentru ca o nou echip de arheologi s ncerce a
dezlega problemele castrului de lng gara Rcari; aveau s fie arheologii militari din
subordinea lui Cristian M. Vldescu, ns tot pe durata a numai dou campanii (1991-1992).
Acetia au trasat dou anuri aproximativ n cruce, care traversau complet fortificaia,
intersectndu-se n praetentura dextra. Se cunosc mai multe variante pentru rezumatul primei
campanii (1991), cea de a doua campanie rmnnd neraportat. Oricum, sptura a fost
abandonat fr a fi finalizat pe multe segmente, fiind publicat un raport pernicios, alturi de
un profil de civa metri, la captul vestic al seciunii I 8 ; pentru acest studiu, ns, raportul lui
Vldescu este important, aa cum vom vedea.
Pentru a ncheia partea de istoric a cercetrii, obsesia celor (numai) dou campanii s-a
ncheiat recent, odat cu cercetrile efectuate la Rcari, de-a lungul anilor 2003-2006 9 , care ne
permit reabordarea unor lucruri prea bine tiute.
7

Avem doar supoziii, toate greu de acceptat (Admutrium sau Admutria, Amutria, Amutrium , Malva,
sau Saldae), v. Gostar 1954.
Vldescu et al. 1998. Acelai material a aprut ntr-un supliment, nr. I, al Muzeului Militar Naional,
fr an (dar aprut, cred, n 1996).
Echipa este completat cu Dorel Bondoc de la Muzeul Olteniei, iar din 2006 ni s-a alturat i Ovidiu
entea, coleg la Muzeul Naional de Istorie.

220

CASTRUL RCARI

*
n sinteza realizat de Dumitru Tudor dup cercetrile Tocilescu-Polonic, erau definite
trei etape de existen a castrului de la Rcari 10 :
- etapa I un castru de pmnt al legiunii V Macedonica;
- etapa II un castru de piatr, ridicat probabil n epoca lui Hadrian, castru care a suferit
o puternic distrugere, dar i o refacere, n prima jumtate a veacului III, evenimente
legate probabil de invazia carpic (245-247);
- etapa III castrul este refcut de populaia civil (sic!), cndva n secolul al IV-lea,
aezarea astfel ntrit funcionnd n baza monedelor pn n vremea lui Phocas,
adic la nceputul veacului VII.
Castrul de pmnt era ghicit n baza tampilelor tegulare care atestau prezena legiunii
V Macedonica 11 , restul fiind istorie, respectiv datarea primului castru n vremea rzboaielor lui
Traian (legiunea pleac la Troesmis imediat apoi), ct i faptul c n general castrele de piatr au
o faz iniial de pmnt. Nici un fapt arheologic contextual sau stratigrafic nu era invocat n
constituirea acestei ipoteze, i m refer aici inclusiv la notele de antier ale lui Polonic.
n ce privete datarea fortificaiei de piatr n vremea lui Hadrian, ea avea la baz, pe de
o parte, analogia formal cu castrul timpuriu de la Drobeta 12 , ct i faptul c multe fortificaii n
piatr sunt de la Hadrian 13 . Nivelul de distrugere de la mijlocul veacului al III-lea este prea
vizibil s nu fie sesizat, chiar i de arheologi amatori. Ct despre argumentarea unei refaceri, ea
are la baz observaia consemnat n carnetul lui Polonic, c un sondaj efectuat sub via
principalis, pn la... jumtate de metru adncime, a relevat sub drum un nivel de drmturi.
Legarea acestei situaii de marile invazii carpice este, din nou, o speculaie istoric, eventual
susinut de cele patru monede de la Gordian III.
Ct despre aezarea fortificat a populaiei, nefiind aici locul unor dezvoltri, a
rmne la enunarea ctorva lucruri: a) tipul de fortificaie invocat (val de pmnt peste miez de
piatr; mult mai exact ruine de piatr) este aberant n post-roman, nti fiindc nu exist
fortificaii, apoi fiindc tradiia constructiv roman se exclude, iar fezabilitatea amenajrii este
discutabil (prin ce procedeu se nfig pari de lemn n ruin de piatr?!); b) argumentul cu anul
lrgit (de ctre populaie, de la 8 la 12 m!) este unul care, pentru tiina stratigrafic de la
sfritul veacului XIX, nu poate prezenta nici o certitudine; i apoi cum ar putea cineva
constata c un an a fost lrgit? (fiindc, logic, a fost i adncit!); c) nu exist piese arheologice
databile cert n secolul IV 14 , iar n afar de ceramic nici pentru secolul VI; mult invocatele
piese feudale, respectiv fibula digitat fragmentar i cercelul stelat, sunt mai degrab din
secolul VII, ceea ce avertizeaz doar asupra duratei neobinuit de mari a aezrii din veacul VI;
10

Tudor 1976, 311.


CIL, III, 14216, 24, a-b, apud Tudor 1965, 236; Tudor 1968, 309; CIL III 8066 a, apud Tudor 1978, 98.
12
Planul lui [castrului Rcari] se aseamn cu cel de la Drobeta, ceea ce presupune o construcie din
vremea lui Traian sau Hadrian (Tudor 1965, 237); dup forma sa, primul castru de piatr aparine
epocii Traian-Hadrian (Tudor 1968, 309). Spturile din 2006 au demonstrat ns c analogia nu
merge foarte departe, fiindc simetria bilateral din latera castrului Drobeta nu se repet la Rcari.
13
Informaia este preluat ca cert inclusiv de tratatul de Istoria Romnilor (vol. 2, 2001, 132), n baze
strict istorice, fiindc nu s-a produs nici un fel de argument arheologic. Exist ns argumente istorice la
fel de serioase pentru datarea castrelor de piatr din Oltenia la nceputul veacului III, iar exemplu
marilor castre de la Slveni i Bumbeti este suficient. n plus, multe dintre castrele ridicate n Dacia
sub Hadrian sunt ptrate, sau au drumul de gard sprijinit pe contrafori interiori ai incintei, fiind deci
lipsii de un agger de pmnt (argumente din Lander 1984, 105).
14
Rmne de clarificat situaia a trei fibule publicate de Dorin Popescu (1944), care ar proveni de la
Rcari i ar data de la limita secolelor III-IV; inutil, poate, s mai amintim c nu se cunoate contextul
descoperirii.
11

221

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

d) invocatul tezaur monetar (sau colecie monetar?) de la Rcari este doar prezumtiv de la
Rcari 15 ; cea mai nou moned din carnetul de sptur al lui Polonic este emis de Decius, cea
mai nou moned din raportul lui Florescu este de la Gordian III, cea mai nou moned gsit
de echipa lui Vldescu este emis de Philip Arabul, iar cea mai nou moned din spturile
noastre este de la Etruscilla, variaia fiind mai mic de 10 ani 16 . Cumulnd informaiile din 10
campanii de spturi, putem spune c nu mai exist locuire roman militar sau civil pe
suprafaa castrului Rcari, dup 252, cel puin pn n veacul VI, pentru care exist suficiente
dovezi.
Dei n planurile i carnetul lui Polonic nu se amintete nimic despre via praetoria i via
decumana, o fotografie a lui Grigore Florescu 17 , prezentnd zidurile turnurilor de la poarta
pretorian arat, n fundal, via praetoria ca fiind deja spat, cu iarb crescut deasupra, cu un
aspect absolut similar celor constatate de noi pe teren, n 2003. Aspectul unitar al interveniilor
vizibile, pe cele dou drumuri est-vest ale castrului, m fac s atribui i intervenia din
decumana tot lui Polonic.

Figura 2. Reproducere dup Florescu 1931, 6, fig. 2.

15

Povestea cu ulcica cu 15 bani (de la Diocletian la Phocas - ?), probabil agoniseala de Tocilescu,
probabil de la Rcari, s-a ncheiat cu teoretizarea glorioas a reocuprii castrului de la Rcari de ctre
populaia civil (n oricare dintre lucrrile citate ale lui D. Tudor, inclusiv n Tratat). Recitirea atent
a paginii de relatare (Tudor 1965, 252) ne lmurete asupra faptului c acea ulcic (de secolele II-III)
cuprindea piese neinventariate, fr indicii de provenien, iar ntre timp a i disprut (iar monedele sau... amestecat).
16
Nu am reuit, deocamdat, s recuperez informaia pentru spturile lui Vldescu. Totui, o scurt
meniune exist, i ea spune c s-au gsit monede de la Hadrian, Septimius Severus, Severus
Alexander, Gordian III, Filip Arabul (Vldescu et al. 1996), ceea ce confirm, n linii mari, distribuia
monedelor, aa cum a rezultat din confruntarea celorlalte cercetri de teren.
17
Florescu 1931, 8, fig. 3.

222

CASTRUL RCARI

Un alt document necunoscut, pn acum, i care poate fi atribuit lui Polonic 18 , prezint
schia unui profil peste agger i unul dintre zidurile de incint. Fr detalii, fr explicaii i,
practic, fr scar, desenul este ns suficient de explicit pentru a documenta existena a cel
puin trei faze de ridicare a valului, n spatele zidului de piatr. Acesta din urm se conserva, la
momentul respectiv, pe nlime de circa un metru i jumtate, adic pn la nivelul solului. Nu
cunoatem, din documentaia existent, ca Polonic s fi realizat seciuni perpendiculare la
incint, dar sptura din 2006, pe S.4, a surprins o astfel de intervenie (la cca 10 m vest de
poarta nordic), care, stratigrafic, este anterioar anului Florescu (cel care nconjoar
fortificaia...).
n ceea ce-l privete pe Grigore Florescu, acesta ne spune rspicat c la Rcari nu exist
dect o singur faz constructiv. Dumitru Tudor credea chiar c Florescu nu cunotea
documentaia naintaului Polonic, fiindc a spat, ndelung, n sptura lui Polonic, att pe via
principalis, ct i n principia. Personal, cred doar c Florescu s-a riscat, spernd s aib mai
mult noroc; c nu ar fi cunoscut manuscrisele lui Polonic nu se poate susine doar n baza
faptului c din plan lipsete acel horreum. Florescu folosete desenele lui Polonic 19 , i
polemizeaz chiar cu el, fr a-l numi, atunci cnd scrie c n spturile noastre (s.n.) n-am
constatat dect un singur strat de cultur. Nici nu este de mirare. Ca i n cazul lui Polonic,
sptura lui Florescu nu pare a trece, n adncime, o jumtate de metru, sau ceva mai mult.
Pentru c lucrarea lui Florescu este greu accesibil, reproducem aici, la fig. 2, un desen de profil
i o reconstrucie propuse pentru curtina estic, la nord de poarta pretorian 20 . Dac
reconstrucia este gratuit (fiindc, flagrant, nu se bazeaz pe sptur), profilul ne arat c
Florescu nu a spat dect 0,6 m adncime, la interiorul incintei, ceea ce nu-l mpiedic s scrie,
n text, c msurnd de la temelie n sus, valul interior are o nlime de c. 2,20 m. Ne putem
ntreba de unde are arheologul informaia, dar vom rmne fr rspuns. Cert este doar c
sptura noastr din 2005, pe S.2, la doar vreo 8 m nord de vechea seciune a lui Florescu,
prezint un val care se conserv pe numai aprox. 1,65 m (de la steril pn la iarb).

Figura 3. Reproducere dup Vldescu et al. 1996.

18

Este un desen (pentru a fi mai exact, este mai degrab schi), foarte prost conservat, care, n colul
planei, prezint poarta de nord, aa cum a publicat-o Florescu, dup documentaia de la Polonic (acest
ultim desen, mai ngrijit, exist n arhiva Institutului de Arheologie). Hrtia a fost recuperat din arhiva
personal a lui Grigore Florescu, de la Capidava, fiind gsit alturi de destule lucruri greu de
identificat de colegul Ioan C. Opri, cruia i mulumesc pe aceast cale. Desenul va trebui prelucrat
pentru publicare, ceea ce nu mai este posibil cu aceast ocazie.
19
Florescu 1931, figurile 4 a-c, atribuite lui Polonic. Acest desen ns nu este identic (nici n form, nici
n coninut), cu cel existent astzi n arhiva Institutului de Arheologie.
20
Florescu 1931, 6, fig. 2 a-b. Textul explicativ se afl la p. 7.

223

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

O alt dovad a superficialitii cercetrii prin sptur, performate de Grigore Florescu,


o gsim ntr-un dintre fotografiile publicate de el 21 , reprezentnd poarta de sud, n care vedem
ruinele turnului estic, cu zidul pstrat pe cca 90 cm nlime, n timp ce drumul de acces al
ultimei faze este perforat cu cel mult 15 cm. Mai putem pstra sperane de a gsi ceva din faza
de lemn, nu-i aa?
Echipa condus de Cristian M. Vldescu este prima care surprinde prin sptur anul
de aprare al primului castru al lui Traian, care figureaz i n improvizatul desen publicat,
concluzionnd c aceast fortificaie a avut i o faz de pmnt, probabil din vremea lui Traian,
castrul fiind reconstruit n piatr n epoc hadrianic, ajungnd, din lipsa altor argumente, la
vechea concluzie n privina incintei de piatr. Totui, un detaliu al desenului publicat 22 , trecut
sub tcere, trdeaz o faz suplimentar. Privind reproducerea de la fig. 3, distingem, ca
elemente principale, de la stnga la dreapta, anul traianic, apoi rmiele curtinei de piatr,
deasupra creia vedem nelipsitul an al lui Florescu, apoi, i mai spre dreapta, linia bermei (?
linia respectiv reprezint, cel mult, limita superioar a drmturilor incintei), apoi, n extrema
dreapt, anul mare de aprare. Prea multe ar fi de comentat la acest desen, dar trebuie neaprat
spus c este deformat (pe lime este comprimat de aproape dou ori 23 ), i chiar dac desenul ar
avea scar nu ar putea fi folosit pentru a realiza msurtori, i, n fine, c este nclinat cu
cteva grade spre dreapta (din fericire, graficianul nu a tiut c axa nu se reprezint...). Nu
pentru vetejirea nivelului tehnic al desenului l-am adus ns n discuie, ci fiindc sub marginea
superioar a anului mare se zresc dou alveolri care mie unul mi demonstreaz c militarii
vzuser ceva din anul dublu n W, respectiv chiar baza acestei amenajri, care arat, fr alte
complicaii sau explicaii, c acolo exist o amenajare suplimentar, despre care nici textele
publicate, nici cele rmase n manuscris, de la Cristian M. Vldescu, nu amintesc nimic. Pentru
comparaie, a se vedea fig. 5b.

Figura 4. Seciunea 1/ 1991, profil sud; reproducere dup Vldescu et al. 1998, 83 (redesenat).

ntorcndu-ne la aspectul anului traianic din figura 3, vedem sub acesta dou alte
alveolri, dispuse n jos, pe vertical, nsemnnd c conturul anului n profil a fost confundat
cu una dintre limitele sale de umplere. Acelai desen de plecare este reprodus, dup doi ani, n
Oltenia, ceva mai curel, fr deformri i cu scar, dar i uurat de elementele jenante,
respectiv de acele lucruri care nu puteau fi explicate (v. fig. 4) 24 . Astfel corectat, anul
21

Florescu 1931, 10, fig. 5.


Vldescu et al. 1996.
23
Nu a fost singurul accident, la publicarea acelei brouri de rezultate. Ridicarea mea topografic de
la Tabla Buii (la invitaia colonelului Dan Cpn) a fost pur i simplu zdrobit, avnd nlimea la
jumate fa de proporia real, fcnd desenul de nerecunoscut chiar i pentru autor.
24
Vldescu et al. 1998, 83, reprodus aici parial (doar jumtatea stng) i cu o grafic mbuntit, n
beneficiul cititorului, dar i cu adugarea unor elemente explicative, prin analogie cu lucrurile tiute din
propria sptur.
22

224

CASTRUL RCARI

traianic msoar aproximativ 5 m lime i 1,7 m adncime; la aceast msurtoare de adncime


avem de adugat nc 30-40 de cm, fiindc am reinut din desenul publicat la Muzeul Militar c
acea linie reinut de editorul oltean nu este dect o limit de umplere, fundul anului fiind mai
jos. Ar mai fi de reinut, din acelai desen, c, probabil, desenul cuprinde i elemente orientative
pentru delimitarea unei berme de peste 3 m 25 . Se adaug observaia, fcut i de Vldescu, n
scris, c valul acestei prime fortificaii a fost probabil demontat, ceea ce s-a verificat prin
sptur la toate celelalte curtine. Mai mult, zona pe care fusese anterior valul a fost nivelat,
solul originar suferind aici excavri de cca 20 cm; situaia este ntlnit i n S.3/ 2006.
*
Spturile echipei pe care o conduc au avut ca prim obiectiv clarificarea principalelor
elemente de fortificaie, a etapelor constructive/ distructive i a cronologiei lor, n consecin sau concentrat n zonele marginale, pe curtinele de est, sud i nord (vezi din nou fig. 1).
Seciunea 1 a fost trasat la mijlocul curtinei sudice a laturii rsritene, nclecnd S.1 militar/
1991 26 , iar S.2/ 2004 a fost trasat simetric, pe mijlocul curtinei nordice a laturii rsritene, la
doar civa metri nord de vechea seciune a lui Florescu, i ea perpendicular la curtin. Ambele
seciuni au demonstrat, de o manier cvasi-identic, existena unui an n W sub berma fazei de
piatr a castrului, similar cu cel sugerat de desenul echipei Vldescu, la limita vestic a
castrului. Fr a intra aici n detaliile tehnice referitoare la aceast faz, ea s-a demonstrat a fi tot
un castru cu palisad de lemn, ce a urmat castrului de epoc traianic, i a fost urmat de castrul
de piatr. Acesta din urm a fost ridicat exact peste palisada castrului mare de pmnt, urmele
palisadei fiind surprinse numai n S.1, n faa zidului de piatr.
Seciunile 3 i 4/ 2006 au avut drept scop intersectarea curtinelor de sud, respectiv nord,
la cca 10 m vest de porile principale; cele dou seciuni se afl n prelungire, iar finalizarea lor
va putea produce primul profil de traversare a castrului, pe direcia N-S, prin latera i principia.
i aici, n ambele cazuri, sub berma castrului de piatr a fost ntlnit un an de aprare mic, la
doar un 1,5 m de zidul de piatr (i, teoretic, tot att de vechea palisad), ns un an simplu, nu
dublu. O alt deosebire fa de situaia din S.1 i S.2 (dar i S.1 Militar, la curtina vestic, din
cte mi dau seama) este faptul c ambele anuri cuprindeau evidente urme de incendiere a
palisadei, fapt absent la curtina de est (probabil i la vest). Nu ne putem imagina c aceste
anuri mici, fie ele duble sau simple, nu mai late de 4,5 m i nu mai adnci de 1,5 m, puteau
constitui obstacole semnificative, n sine. Ne putem imagina c la exterior mai exista un an, iar
o privire atent a aspectului contraescarpei (mult sub nivelul solului steril) poate oferi aproape o
certitudine (fig. 7); sigur este doar c anurile mici i anul mare de la exteriorul lor nu au
funcionat mpreun 27 . Un alt element ajuttor pe care ni-l putem imagina este c palisada avea
25

Confruntnd cele dou desene cu originalul asupra cruia nu am drepturi de reproducere se constat
noi diferene, substaniale. Astfel, dac urma de par aflat imediat la interiorul anului traianic se
confirm (fiind mult mai clar dect n versiunea publicat), n schimb ceea ce suspectasem eu a fi
urma palisadei dorsale (3,5 m mai la vest) nu se confirm, pentru simplul motiv c respectivul tronson
nu a fost... spat!
26
Opiunea poate prea curioas, i chiar este. Au existat cteva elemente de tentaie, n acea zon,
respectiv poziia la exact jumatea curtinei (pentru un evetual turn de curtin), existena, la vedere, a
unui cuptor de secol VI, faptul evident c anul militar nu era terminat, n fine, preferina pentru o
seciune larg (4,4 m n 2003, 5,3 m n 2004, i nc o lrgire de 60 de cm, la profilul de nord, pe
jumtatea vestic, n 2005), chiar i cu mijlocul parial gurit.
27
Dei curtina de piatr urma exact traseul palisadei, constructorii au hotrt s nu mai foloseasc primul
an al vechii fortificaii, care se afla prea aproape (sub 1 m pe latura estic!). Un zid de piatr este mult
mai greu dect o palisad de lemn, trebuind luate msuri care s previn alunecarea zidului n an, mai
ales pe soluri slabe, precum cele din zonele de cmpie ale Romniei. Chestiunea a fost clarificat cu
mai mult vreme n urm (Una dintre problemele constructorilor care refceau n piatr incinte de
lemn era aceea c sistemul de anuri, fie ele simplu sau multiplu, era separat de val de o berm care
adeseori era prea ngust pentru a suporta greutatea suplimentar a zidului de piatr traducere din
Lander 1984, 73).

225

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

pmnt nu numai n spate, ci i n fa, realiznd o ramp abrupt, de circa 60o. Nu numai c n
acest fel palisada era mai ferit de incendiere, dar la escarpa anului se aduga, practic fr
interval (nu exist loc de o berm, pentru aceast faz), rampa abrupt a palisadei, mult mai
greu de escaladat dect un gard (copiii tiu de ce), alctuind mpreun un obstacol cu nlimea
de peste 4 metri. Am ncercat s reprezint o astfel de posibilitate la figura 6, care altur o
fotografie realizat n muzeul de sit al porii principalis sinistra a castrului din Len (tot faza a
doua) 28 i o schi descriptiv. Existena unei palisade duble pentru faza a doua, dei nu a putut
fi probat pn acum, lipsind dovada stlpilor posteriori (de gsit n umplutura anului din faza
1...), este singura variant logic, fiindc toate depunerile de pe agger sunt legate de construcia
fazei de piatr.
Figura 5.
Fragmente ale
profilului nordic
al S.1/ 20032005 (a
segment vestic;
b un segment
central).

Prima intersectare a anului de aprare traianic, n campaniile ultimilor ani, s-a realizat
spre captul vestic al S.1. Complexul a aprut n ultimele zile de campanie din 2004, cnd s-a
realizat i un prim desen, ns am considerat oportun s redeschidem seciunea n campania
urmtoare, pe captul su vestic i profilul nordic, pentru a obine o analiz mai fin. Aa cum
se poate vedea i la figura 5, anul are o adncime de aproape 2 m, i o lime variabil, funcie
de elementele pe care le vom lua n consideraie: msurat din cap n cap, anul are 6 metri
deschidere; msurat numai pn la urma de ru ascuit 5,65 m. nc aproape 3 metri mai la
vest, a fost surprins n profil o groap foarte discret, larg i adnc de aproape un metru; ea a
fost interpretat ca fiind groap de stlp pentru amenajarea palisadei; absena oricrui material
28

Aceast faz ns este din vremea lui Tiberius (Morillo, Garcia Marcos 2006, 329). Interesant este c a
existat i o faz nti, tot de pmnt, a crei linie fortificat era i ea cu 15 m mai n spate (idem, 328),
i c urmeaz o faz a treia, de piatr, care desfiineaz agger-ul castrului de pmnt, edificndu-se pe
conturul castrului mare de pmnt, concidenele fiind deci semnificative. n alt ordine de idei, n
Spania am constatat c practic berma absenteaz, i m-am ntrebat imediat de ce. O prim diferen ar fi
chiar solul foarte dur al Spaniei, n care stnca se afl imediat sub talp. Pe un asemenea sol dur nu se
pune problema fundaiilor, fiindc riscul alunecrilor de teren, inclusiv riscul seismic, este practic nul.
O explicaie care acum mi se pare perfect logic ar fi c berma nu este, funcional, un drum de rond
exterior (cum se spune, n general), ci un interval de securitate al zidurilor, pentru a preveni alunecarea
zidului n an. Aceast idee ar trebui testat pe un numr ct mai mare de castre, ale cror structur
micro-geologic este bine cunoscut.

226

CASTRUL RCARI

arheologic ne-am explicat-o prin faptul c a fost golit la demontarea palisadei. Trebuie spus c
deocamdat exist explicaii concurente pentru cele constatate. ruul de sub jalonul de caroiaj
3 ar putea face parte dintr-o amenajare destinat, pe de o parte, s mpiedice surparea marginii
anului, pe de alt parte a constitui un obstacol suplimentar n calea asediatorilor. n aceast
situaie, urmtorii 2,9 metri ar reprezenta o berm. ntr-o a doua interpretare, urma ruului ar
reprezenta o palisad foarte avansad, n buza anului; n aceast variant, la 2,9 m mai n spate
am avea palisada interioar, cele dou susinnd, mpreun, masa de pmnt care alctuia
drumul de rond, sau platforma de lupt, dup schema de la figura 6.
Fig. 6. Fotografie a machetei castrului din
Len (a) i schema de principiu a seciunii
unei asemenea amenajri (b).

n ajutorul unei asemenea ipoteze s-ar putea invoca chiar unele detalii ale profilului
Vldescu, de la curtina apusean (fig. 4); aici gropile necesare sunt mai degrab sugerate,
dect prezente: am avea o aplatizare scurt a anului, ca un prag, chiar naintea palisadei, iar
drumul de rond ar fi aici ceva mai lat, respectiv 3,5 m. Chiar dac acele mici alveole cu greu ar
putea fi atribuite elementelor de rezisten ale palisadei, orice alveolare, pe solul steril, ar
trebui s aib o explicaie funcional.
Pe de alt parte, nici un astfel de element nu a putut fi surprins pe laturile de sud i nord,
respectiv n seciunile 3 i 4 (v. fig. 7). Sigur, astfel de structuri pot fi uneori destul de discrete,
i este nevoie i de ans, nu numai de pricepere, pentru a le observa. Pe de alt parte ar trebui
oare s ne ateptm la o amenajare absolut identic, pe toate laturile, la nivelul aceleiai faze
constructive? Cu siguran c nu. Am artat deja c pentru faza a doua (castrul mare de pmnt)
laturile de est i vest au an dublu, iar cele de nord i sud simplu; numeroase exemple s-ar
putea da i pentru faza 3, de la compoziia fundaiei i pn la materialele crenelurilor. Revenind
la cazul n spe, una este situaia n care mai nti se implanteaz stlpii palisadei, i apoi se
ncepe sparea anului, i o cu totul alt situaie este cea n care se sap nti anul, stlpii fiind
pur i simplu nfipi n pmntul afnat. Aceast a doua procedur nu a putut lsa nici o urm
constatabil arheologic, fiindc valul a fost complet demontat, pentru amenajarea castrului
mare. Prima procedur este de preferat, pentru soliditatea palisadei, dar dac construcia se
realizeaz sub stress ordinea operaiunilor se poate inversa. Singurul lucru clar, n legtur cu
amenajarea palisadei castrului mic, este c alte cercetri de teren vor avea rolul de a ne lumina
mai mult.
Revenind la situaia de la anul de aprare al primei faze, de pe latura rsritean,
aceasta este singurul care nu a fost gsit imediat n spatele curtinei de piatr, ci la 12,5 m spre
interior. n toate celelalte situaii, palisada nou (apoi curtina de piatr) a fost construit imediat
dincolo de anul vechi. Mai exist o diferen, pe aceast latur: este singurul segment de an
de aprare care nu a provocat tasri ulterioare, fapt vizibil att pe nivelarea anului, ct i pe
stratigrafia superioar. Diferenele sunt mari (a se compara profilele seciunilor 1 i 3, respectiv
fig. 5 i 7), i nu putem s nu ne ntrebm de ce. Rspunsul pare s se refere la termenul scurt de
execuie pentru castrul mare de pmnt. La marginea rsritean vechiul an nu era suprapus de
227

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

agger, i a putut fi astupat corespunztor, probabil n mai multe etape, pentru a corecta tasarea,
i a permite ridicarea unor barci care s nu se scufunde. Ct despre celelalte, ele au trebuit s
fie astupate, pentru a permite realizarea palisadei i a drumului de rond. n cazul n care a existat
un motiv de grab, atunci nu a existat timpul pentru a corecta fenomenul de tasare.

Figura 7. Profilul vestic al S.3/ 2006.

anul de aprare de pe latura sudic este cel mai impuntor (fig. 7). El msoar, la o
prim vedere, o lime de numai 7 metri. Observm ns nite anomalii n nivelmentul solului
steril; acesta este mult mai sus de-o parte i de alta a incintei de piatr, dect la nord de anul
traianic, dei terenul are, de fapt, nclinaie invers. Castrul este aezat pe un platou natural
surprinztor de drept (posibil fost fund de lac), avnd o nclinaie mai mare pe direcia E-V (cam
3,6 m diferen, de la curtina de E la cea de V) i una mai discret, nord-sud, de numai 1,2 m (v.
fig. 8, cu un profil topografic N-S, realizat exact pe aliniamentul seciunilor 3 i 4, n latera). De
aici rezult o nclinaie abia perceptibil, pe seciunea 3, de aproximativ 1,2 cm la fiecare metru
liniar, urcnd de la sud la nord. Dac tim acest lucru, atunci putem calcula c la nord de anul
traianic lipsesc 35 cm din solul viu, intervenie care care poate fi atribuit operaiunilor de
amenajare a castrului mare de pmnt. Nu tim deocamdat care a fost motivul acestei nivelri
drastice, dar tim c pmntul n care s-a amenajat primul castru a fost, aici, puternic deranjat,
acesta fiind unul dintre motivele pentru care gropile palisadei nu au putut fi observate. n
aceast situaie, putem reevalua dimensiunile iniiale ale anului traianic din marginea sudic a
fortificaiei, respectiv 7,75 m laime i 2,30 m adncime.

Figura 8. Rcari. Profil altimetric prin latera praetorii.

Rezumnd dimensiunile anurilor de aprare ale castrului traianic, anul de est are,
funcie de interpretare, fie 5,65, fie 6 m lime, i aproape 2 m adncime; anul vestic are tot 6
metri lime, cu adncime necunoscut (sptur nefinalizat); anul vestic este adnc tot de
circa 2 m, msurtoarea de lime pe desenul echipei Vldescu fiind de numai 5 m (dei
probabil avea tot 6). Aadar, ntre anul sudic i celelalte exist certe diferene de calibrare,
anul n cauz fiind mult mai lat i considerabil mai adnc. Exista, aadar, vreun motiv special
s fie mai greu de depit? Ce spaime trezise sudul militarilor romani? Porta principalis dextra
sttea cu faa spre drumul care urca, de la Pelendava spre Bumbeti, pe stnga Jiului, ocolind
228

CASTRUL RCARI

castrul Rcarilor pe la est. Teoretic, de la Pelendava nu puteau veni dect prieteni; dar aceasta
doar teoretic. Romanii erau pe un teren pacificat doar de curnd, i nesigur. Sistemul de aprare
roman era nc n curs de constituire. Dac am fi nc n cursul celui de al doilea rzboi dacic,
normal ar fi fost ca garnizoana s-i atepte potenialul duman dinspre munte, nu dinspre
Dunre. Dac am fi dup al doilea rzboi, adic n toamna-iarna 106-107 (i nu mai mult,
fiindc Legiunea a V-a se pregtea de plecare la Troesmis), atunci ne-am face nc probleme
asupra situaiei din Muntenia sudic. Amplasarea garnizoanelor romane n nordul cmpiei
muntene nu reflect tocmai mult certitudine, temerea unei invazii n Transilvania de SE fiind
cea care organizeaz construcia castrelor sub-carpatice. Aadar, la ncheierea rzboaielor dacice
Muntenia, dei ocupat, nu era ferm pacificat. Desigur, acestea sunt doar speculaii plecate de
la un detaliu constructiv al unui castru aflat la 300 de km de Drajna. Dar, totui, de ce era acest
an att de lat?... Poate c este o ntmplare, dar un alt detaliu de sptur, de aceast dat
sptura lui Pamfil Polonic, ne arat c latura sudic i-a pstrat, n vreme, caracterul
comresc.
Figura 9.
Desen
manuscris al
lui Pamfil
Polonic,
reprezentnd
porile
castrului de
la Rcari. A
se observa
blocajul porii
de sud.

Dumitru Tudor scrie, n mai multe locuri, c ntr-o etap trzie (posibil cea a
populaiei), porile castrului au fost blocate 29 . Din planele lui Polonic nu rezult un astfel de
lucru dect pentru poarta de sud; ea a fost blocat printr-un zid barbar, dar din crmid (dar
cnd au folosit barbarii crmid ca s construiasc?). Celelalte pori nu au fost blocate, i att
desenele (fig. 9) sunt explicite, ct i lapidara noti a lui Polonic (Numai la poarta de sud
29

De exemplu Tudor 1965, 236, punnd ns informaia pe seama manuscriselor lui Tocilescu i Polonic.

229

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

gsim lng pragul porii un zid brut de crmid, gros de 0,9 m, care nchide intrarea n
cetate) 30 . Evenimentul nu poate fi legat de acea refacere a cetii, pe care o gsim la toi
autorii, respectiv dup invazia carpic, pentru simplul fapt c aceast refacere pare s fi vizat
numai jumtatea nordic a castrului, cea sudic prnd a fi prsit spre uzul civililor. Acest
eveniment nu poate fi legat, stratigrafic i logic, dect de o prim refacere a castrului de piatr
(inclusiv interiorul!), care separ cele dou subfaze ale fazei 3, probabil n deceniul trei al
veacului III. Cel puin sub raport psihologic, este de presupus c, cu acel prilej, poarta sudic
cedase presiunii; i a fost zidit!

Figura 10. anurile castrului mic de la Rcari, prin comparaie cu zidurile fazei a treia.

Prin dimensiuni, castrul de la Rcari este unul dintre cele mai mari din Oltenia. n ciuda
renumelui su de topograf, Polonic a fcut aici msurtori mai degrab neglijente, raportnd, i
n caiet, i pe schia castrului, cifre departe de realitate, respectiv 141,6 x 137,5 m, cu lungimea
E-V. Dac limea se apropie de dimensiunile reale, lungimea este departe, i este posibil s fi
scpat la adunare o lungime de... rulet (dac aceasta avea 30 de metri). n consecin, i planul
desenat de Polonic este deformat, cu o retentura foarte scurt. Nu este ns unica greeal de
msurtoare; dup socotelile topografului, axul de simetrie al castrului, reprezentat de porta
praetoria, via praetoria, via decumana, porta decumana, nu ar fi tocmai simetric, jumtatea
nordic fiind cu 2,5 m mai mare...

30

Tudor 1968, 311; expresia zid barbar aparine lui Tudor. Transcriere din carnetul de spturi al lui
Polonic, respectiv Arhiva Institutului de Arheologie Bucureti, plic VII, fila notat 59 (a doua a
carneelului, n fapt).

230

CASTRUL RCARI

Florescu livreaz cifre mult mai aproape de realitate, dnd dimensiunile de 173,2 x
141,5 m, msurtorile fiind fcute de la exteriorul zidurilor, pe care Florescu le tia, graie
anului su de jur mprejur 31 . Trebuie spus c, dei astzi nu apreciem astfel de practici, pentru
o msurtoare bun un astfel de an era de un real ajutor. De altfel, i n zilele noastre, singurul
reper clar pe teren este tocmai anul lui Florescu 32 ; mijlocul acestuia se afl, n medie, cu 15 de
centimetri la exteriorul fundaiei curtinei de piatr, i constituie un element de calcul al
dimensiunilor generale. Msurtorile proprii, la interiorul incintei de piatr, au dat 170 x 141 m,
ceea ce, innd cont c grosimea medie a zidurilor este de aproximativ un metru, sunt foarte
apropiate de cele ale predecesorului.
Pentru precizarea dimensiunilor castrului mic de pmnt avem cel puin o problem, i
anume relaia dintre anuri i palisad, pentru c, uzual, dimensiunile fortificaiilor se dau ntre
palisade. Dac am accepta interpretarea conform creia n spatele anurilor exist o berm de
aproximativ 3 metri, atunci dimensiunea castrului este de 138 x 119 m. Singurul lucru cert,
acum, este ns dimensiunea ntre anuri, iar n acest fel castrul are 144 x 125 m, cifre pe care le
vom folosi n tabelul comparativ de mai jos (fig. 11) 33 .
Figura 11. Dimensiuni i proporii comparate ale unor castre de epoc traianic
castrul
lungime
lime
proporie
suprafa (ha)

Buciumi Bologa Drajna


160
128
1.25
2.05

160
125
1.28
2.00

200
176
1.14
3.52

Rcari Drobeta Gilu BumbetiVrtop


144
137.5
130
126
125
123
116
115
1.15
1.12
1.12
1.10
1.80
1.69
1.51
1.45

Observm, n primul rnd, coagularea relativ a lotului comparativ ales n dou grupe
de proporii, una mai numeroas, n jurul valorii de 1,13, i o a doua, n jurul proporiei de 1,26.
Castrele din grupa 1,13 par apoi s se grupeze, la rndul lor, n dou ordine de mrime, una n
jur de 1,65 ha, n timp ce Drajna dispune de o suprafa aproximativ dubl (3,5 ha). Ar fi de
testat, pe un lot extins, dac aceste coincidene se conserv i dac se pot gsi justificri fa
de tipul i numrul trupelor cazate, n cazul n care sunt cunoscute. n alt ordine de idei,
observm c, i de aceast dat, analogia cea mai apropiat o constituie Drobeta, n ambele
variante de interpretare a dimensiunilor primului castru de la Rcari, ceea ce, avnd n vedere
constructorul comun, nu este chiar surprinztor.
C lucrurile sunt mult mai complicate o arat exemplu castrului de la Gherla, a crui
castru de piatr msoar 169 x 162 m (proporie 1,04), iar castrul anterior, de pmnt, este
considerat a fi cu 24 de metri mai scurt pe fiecare dimensiuni, deci 145 x 138 m (dei s-au
efectuat cercetri numai pe laturile decumana i dextra). i aici, anurile de aprare ale
castrului traianic se afl imediat n spatele incintei de piatr, care ns a fost construit imediat
dup castrul mic 34 . Acesta pare unul dintre modelele urmate pentru tranziia de la castrele de
31

Florescu 1931, 7.
Absena unui spaiu nchis i pzit nu permite conservarea spturilor, care trebuie astupate, fie i
parial, att pentru a preveni jaful de materiale de construcie, ct i pentru a nu favoriza accidentele
(castrul are, n viaa comunitii de astzi, un rol multifuncional, de la loc de pune la parc de
distracii, inclusiv un mic teren de fotbal, n retentura dextra...)
33
Gudea 1997 a i b pentru Bologa i Buciumi; Isac 1997 pentru Gilu; Davidescu 1980, Istoria
Romnilor 2, 117 (Drobeta); Vldescu 1986; Istoria Romnilor 2, 132-133 (Bumbeti).
34
Protase, Gudea, Ardevan 2005. Dei planul general de la fig. 6 sugereaz c anul vechi se afl n
spatele valului nou, desenele de profil arat plasamentul acestora exact n spatele zidurilor.
32

231

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

pmnt, executate n grab, chiar dac nu exact n condiii de campanie, i cele permanente, care
nu erau neaprat destinate unor trupe mai consistente, ci unui confort superior, sau pur i simplu
unor spaii utilitare mai generoase. Care au fost exact socotelile romanilor nu vom ti
niciodat; inginerete vorbind, ns, ideea nu pare dintre cele mai fericite, fiindc n acest
situaie toate turnurile, cu excepia celor de pe latura de est, sunt construite n umplutura
anului traianic (vezi fig. 9).
Datarea castrului mic de pmnt de la Rcari nu ridic probleme speciale. tampila
Legiunii V Macedonica, analogiile formale, contextul istoric general, dar i descoperirile
monetare n sptur, toate asigur datarea primului castru cel mai trziu n iarna anului 106/
107. Mult mai problematice sunt datrile celorlalte faze i subfaze ale castrului. Dac o
demonstraie arheologic complet ar depi cu mult cadrul propus al acestui studiu, i poate c
ar fi timpurie, sumarul numismatic ar putea da cteva sugestii de reinut.
Figura 12. Castrul Rcari. Graficul moned per an, cu grupaj pe anii de domnie
1.6000
1.4000
1.2000
1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000
0.0000

monede pe an

Domitian
81-96

Traian 98117

Hadrian
117-138

Ant. Pius
138-161

0.0667

0.1579

0.1429

0.4348

M. Aurelius Commodus S. Severus


161-180
180-192
193-211
0.1053

0.0000

0.2222

Caracalla
211-217
0.1667

S.
Elagabalus
Alexander
218-222
222-235
1.2500

0.6154

Gordian III
238-244
1.3000

Philippus Decius 249244-249


251
0.4000

1.5000

Evoluia descendent a circulaiei monetare pentru lunga domnie a lui Hadrian pare s
ilustreze poziia strategic secundar a castrului de la Rcari; nu exclud nici ipoteza ca
fortificaia s fi fost temporar prsit, n anii n care Hadrian se strduia s constituie Limes
Alutanus ca pe un ansamblu strategic coerent i eficient. Creterea de grafic din vremea lui
Antoninus Pius arat c, din contr, aici se desfurau din nou activiti importante. O moned
datat 157, gsit n nivelarea de peste anul traianic, sugereaz c construcia castrului mare de
pmnt s-a petrecut n jur de 160, eventual la nceputul domniei lui Marcus Aurelius, n
contextul debutului rzboaielor marcomanice. Absena monedelor de la Commodus ar fi
surprinztoare, dac nu am ti c n vremea lui au fost mari probleme cu aprovizionarea armatei
cu moned 35 . Comparaia Severus Alexander-Caracalla sugereaz c ridicarea castrului mare de
piatr se datoreaz primului, ca i n cazul altor mari castre de piatr din Oltenia (Slveni i
Bumbeti). Surprinztoare este evoluia coeficientului moned per an, ncepnd cu Heliogabal.
n ciuda inflaiei accelerate, n Imperiu, un recent studiu ne arat c, din contr, n Provincia

Dimensiunea acestor anuri este similar cu cele de la Rcari, respectiv cca 5,5 m lime i ntre 1,7 i
2 m adncime. Profilul de la fig. 5 indic foarte clar c astuparea anului i ridicarea curtinei de piatr
a reprezentat o succesiune rapid, cele dou operaiuni fiind prezentate ca o singur unitate stratigrafic
(desen preluat dup Pop et al. 1980), ceea ce, n sine, e puin ciudat... Nu prea rezult de ce faza de
pmnt ar fi cu 24 de m mai mic pe fiecare dimensiune, fiindc aceasta ar nsemna 12 m pe fiecare
latur, care s-ar compune deci din 5,5 m anul i 6,5 m din ceva care eu nu vd.
35
Comunicare personal Cristian Gzdac, cruia i mulumesc pentru a m fi luminat asupra chestiunii.

232

CASTRUL RCARI

Dacia a fost mai degrab penurie de moned, ncepnd chiar cu anii 20 ai veacului III d.Chr 36 ;
de aceea, vrfurile de grafic (valori peste 1), aflate mpotriva tendinelor generale, ar trebui s
aib semnificaii speciale. n vremea lui Heliogabal ar putea data incendierea complet a
castrului, refacerea lui pe acelai plan i blocarea porii de sud. n vremea lui Gordian III
garnizoana de la Rcari pare s fi fost implicat direct n campaniile dunrene ale mpratului
mpotriva goilor. Vrful de grafic din vremea lui Decius marcheaz dramaticele mprejurri ale
marii invazii carpice, cu o nou distrugere complet a fortificaiei, i cu tentativa de
reconsolidare a unui perimetru nc neprecizat din nordul castrului, efort care s-a stins ns
foarte repede.

Early setup of the Roman fort from Rcari


- abstract The Roman camp from Rcari was in the archaeologists' attention as soon as the late XIXth
century. Extended diggings were carried out by different teams along time, but for two campaigns only
(Tocilescu-Polonic 1897-98, Gr. Florescu 1928 and 1930, C.M. Vldescu 1991-92). Excepting latter,
which crossed the camp with two sections, old archaeologists focused, as usual, around the main stone
objectives (principia, the gates, corner-towers, the curtain, one horreum).
In spite of extended diggings, an early stage, eventually due to Trajan, was just guessed, only
because it would make sense like that; as far as I know, Tocilescu, Polonic, and Florescu did not produce
any stratigraphic evidence to prove it. Nevertheless, the numismatic evidence was quite obvious to
support the hypothesis. One denarius from Domitian and two denarii from Trajanus, popped-up from
Polonic's field research, were already a good suggestion; another copper coin minted for Trajan was
uncovered by Gr. Florescu. That wouldn't be quite enough, comparing with other Roman camps on study,
but another fact is going to make things clearer: there are only three copper coins from the next two
decades after Trajanus; one of them, found in 2004, is extremely blunt, lost long time after minting, and
its position on the layer obviously recommends a later position, after the large earth fortification was
done, not before 157. In conclusion, the Roman army presence in the area was quite faint, for the
generation after the conquest, so, the first Roman camp from Racari couldn't be Hadrianic.
The second hint for a trajanic chronology of the first fort made here is a tegular stamp from
Legio V Macedonica, resulted also from old diggings, present in the area only untill 107 AD.
The first context atributed to Trajanic fortification came up from 1991 diggings, when the team led by C.
Vldescu intersected a large ditch in the rear of the western stone curtain, 5 m wide and 1.7 m deep; some
stratigraphical clues point out a 3.5 m "berma". The shape of the ditch could also be slightly different, as
recommended by analogies and, also, by our recent diggings.
In 2004 and 2005 a similar ditch was studied inside the eastern curtain, this time more distanced
by later enclosure. It is 5.65 m wide and 1.96 deep, with a 2.9 m berma, well delimited inside by a post
hole of the palisade. Due to the fact that the proposed objective of our campaigns, until now, was
restrained to make clear the main fortification elements and their chronology, there is no recent research
inside the palisade of Trajanic age.

36

Cristian Gzdac - The distribution of odd coins (plated, casted) in the forts from Roman Dacia. Fraud
or monetary policy?, comunicare prezentat la al XX-lea Congres de Limes, Len, 5 septembrie 2006.

233

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


The last campaign, just finished, from 2006, concluded the job, unearthing the northern and the
southern ditches, both in the touch with the rear of the stone defences made later; the latter is the largest
and the deepest, rising the question why the south flank was considered the most endangered. The
Trajanic fort is 136 m long on 119 m width, a rather large one from the first generation. The ratio between
sides is 1.15, and the surface is 1.64 hectars, similar to Drobeta (closest), Bumbeti, or Gilu from the
same time.

List of Figures
Figure 1. General plan of the Roman fort from Rcari.
Figure 2. Reproduction after Florescu 1931, fig. 2.
Figure 3. Reproduction after Vldescu et al.1996.
Figure 4. Section 1/ 1991, southern profile; reproduction after Vldescu et al. 1998, 3 (redrawn).
Figure 5. Fragments of S.1/ 2003-2005 northern profile (a-western segment; b-central segment).
Figure 6. Photography of Len fort model (a) and the principle plan of the section of such establishment
(b).
Figure 7. S.3/ 2006 western profile.
Figure 8. Rcari. Altimetric profile through latera praetorii.
Figure 9. Pamfil Polonics manuscript drawing, representing the gates of Rcari fort. Observe the south
gate blocking.
Figure 10. Ditches of the small fort from Rcari, in relation with the third phase curtain.
Figure 11. Compared dimensions and proportions of several Trajanic forts from Dacia.
Figure 12. Rcari fort. Coin per year graphic, with groups on reign years.

234

CASTRUL RCARI

Bibliografie
Bogdan Ctniciu 1988 Ioana Bogdan Ctniciu, Ptolemeu i provincia Dacia, ActaMN 24-25,
1987-1988, 145-162.
Davidescu 1980 M. Davidescu, Drobeta n secolele I-VII e.n., Craiova.
Florescu 1931 Gr. Florescu, Castrul roman de la Rcari-Dolj. Spturile arheologice din anii
1928 i 1930, Craiova. (= Arhivele Olteniei 9, 1930).
Gostar 1954 N. Gostar, Numele antic al aezrii de la Rcari, SCIV 5, 3-4, 607-610.
Gudea 1997 N. Gudea, Castrul roman de la Bologa-Resculum, Zalu.
Gudea 1997 a N. Gudea, Castrul Roman de la Buciumi, Zalu.
Isac 1997 D. Isac, Castrele de cohort i al de la Gilu, Zalu.
Istoria Romnilor 2 Istoria Romnilor. Vol. II. Daco-romani, romanici, alogeni. D. Protase,
Al. Suceveanu (coord.), Bucureti.
Lander 1984 J.L. Lander, Roman Stone Fortification: Variation and Change from the First
Century to the Fourth, PhD Dissertation, Los Angeles.
Laurian 1846 A.T. Laurian, Istriana, Magazin istoric pentru Dacia 2, 65-127.
Limes 19 Pcs Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies,
Pcs, Hungary, September 2003, Z. Visy (ed.), University of Pcs, 2005.
Morillo, Garia Marcos 2006 . Morillo, V. Garia Marcos, Len legionary Fortress, The
Roman Army in Hispania, 327-338.
Pop et al. 1980 C. Pop, B. Jungbert, I. Chifor, Spturile arheologice de la Gherla (jud. Cluj),
MCA 14 (Tulcea), 661-667.
Popescu 1944 D. Popescu, Fibeln aus dem Nationalmuseum fr Altertrmer in Bukarest,
Dacia 9-10, 1941-1944, 485-505.
Protase, Gudea, Ardevan 2005 D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan, Das rmiche Binnenkastell
von Gherla. Die Erdwallphase (106-140 n. Chr.), Limes 19 Pcs, 713-722.
The Roman Army in Hispania The Roman Army in Hispania. An Archaeological Guide. .
Morillo, J. Aurrecoechea (ed.), University of Len, 2006.
Tocilescu 1900 Gr.G. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie,
Bucureti 1900.
Tudor 1965 D. Tudor, Spturile lui Gr. G. Tocilescu n castrul roman de la Rcari (raion
Filiai, reg. Oltenia), Apulum 5, 233-257.
Tudor 1968 D. Tudor, Orae, trguri i sate n Dacia roman, Bucureti.
Tudor 1976 D. Tudor, Gr. G. Tocilescu i arheologia Olteniei, SCIVA 27, 4, 573-679.
Tudor 1978 D. Tudor, Oltenia roman, ediia IV, Bucureti.
Vldescu 1986 Cr. M. Vldescu, Fortificaiile romane din Dacia Inferior, Craiova.
Vldescu et al. 1996 Castrul roman de la Rcari, jud. Dolj (nesemnat), Revista Muzeului
Militar Naional, Supl. 1, fr dat (1996?).
Vldescu et al. 1998 C.M. Vldescu, R. Avram, O. Stoica, L. Amon, Cercetrile arheologice
n castrul roman de la Rcari. Campania 1991, OlteniaSDC 3, II, 1-2, 80-85.
235

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

236

Fortificarea limesului dobrogean de la Dunrea de Jos


n preajma rzboaielor daco-romane
Ioan C. Opri

Ideea asupra acestei contribuii s-a nscut pornind de la un caz particular, dar ndeajuns
de familiar autorului rndurilor de fa: acela referitor la nceputurile vieii romane la Capidava,
plasate n unanimitate de ctre cei mai importani cercettori ai perioadei graie unor
informaii epigrafice limitate i arheologice (chiar mai modeste) la limita secolelor I-II d.Chr.
n privina Capidavei preromane, la aproape un secol de cercetri arheologice n zon,
ne gsim ntr-un acelai stadiu exasperant de modelare intuitiv, pentru care nc presupunem
un centru de putere getic sugerat de toponimul respectiv. Acesta ar putea fi, de ce nu, chiar
sediul nefericitului dinast dobrogean Dapyx aa cum credea Vasile Prvan 1 , conductor
local disprut n confruntrile cu nepotul triumvirului, proconsulul Macedoniei, Marcus Licinius
Crassus. Asediat n fortreaa sa (gr. ), care sfrete prin a fi cucerit de generalul
roman, n urma trdrii unor mercenari greci sau localnici vorbitori de elin din rndul trupelor
regelui get, Dapyx sfrete n mod tragic; asemenea lui Decebal mai trziu, el va alege calea
eroic a sinuciderii, urmat de ceilali fruntai gei 2 .
Toponimul getic iniial 3 confirma nu doar existena, dar i nsemntatea locuirii
preromane. Fr a fi fost pn acum n mod clar identificat n teren 4 s fi fost ras din temelii
prin chiar ridicarea primului castru roman pe platoul stncos de la Capidava? , aceasta se
bucura de o poziie geografic i strategic privilegiate, jucnd, fr ndoial, un rol important
pentru contactele dintre geii dobrogeni i cei din Cmpia Muntean.
ntrebarea pe care ne-o punem n mod legitim este aceea referitoare la momentul i
asupra circumstanelor n care locuirea se va relua aici, la cumpna dintre secolele I-II d.Chr.
Cteva elemente epigrafice ne ndreptesc s credem c aceste evenimente se plaseaz ntr-un
cadru mult mai larg, i anume ca parte a unui program de fortificare practicat sistematic i
intensiv, cu aplicare la ntreaga zon de limes a Dunrii de Jos.
Grigore Florescu gsise la Capidava, n turnul nr. 1 al cetii, la baza primului strat, un
fragment de crmid cu tampil (fragmentar) a legio XI Claudia 5 . Pe baza acestei descoperi,
el trgea concluzia c nsui lagrul de nceput a fost construit de un detaament din legiunea a
XI-a Claudia, adus de Traian la Durostorum 6 . Mai trziu, n campania din 1957, tot el

Prvan 1926, 88-89 (Prvan 1982, 54-55); vezi i Florescu 1958, 16.
Despre desfurarea campaniei din 28 .Chr. a proconsulului Macedoniei, Marcus Licinius Crassus,
ndreptat mpotriva geilor lui Dapyx i apoi a celor lui Zyraxes, la Cassius Dio LI 26, 1-6.
3
Pentru toponimul Capidava, vezi Tomaschek 1893-1894, II, 2, 83.
4
Vezi, totui, numeroasele urme din prima i din a doua epoc a fierului, identificate n jurul Capidavei,
la gura vii Alvneti, ori pe platoul de la sud de valea Zavalului: Diaconu, Florescu, 1958, 245-247;
Irimia, Chelu-Georgescu 1982, 132 i notele 37, 38. Vezi i Florescu 1958, 15-16.
5
ISM V 53 (astzi disprut).
6
Florescu 1958, 15 i nota 1.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

descoperea dou noi fragmente tegulare, aflate ns n afara cetii, lng drum, purtnd
tampila Leg(io) V Mac(edonica) 7 (fig. 1/1-2). n interpretarea sa, faptul respectiv nu nsemna
neaprat o dislocare a unei vexillatio din legiune la Capidava, n faza iniial a lagrului, i
avansa ideea unui simplu transport de material tegular pe Dunre, consemnnd c tipul de
tampilelor este identic cu cel cunoscut la Barboi i Troesmis 8 . Spturile ulterioare din zona
termelor de la Capidava (datate n sec. II-III) au dus la identificarea unor noi mrturii tegulare
purtnd tampilele celor dou legiuni dobrogene 9 (fig. 1/3). tiut fiind faptul c nici acum nu se
poate preciza cu exactitate momentul venirii legiunii V Macedonica la Troesmis adic fie ntre
cele dou rzboaie daco-romane, fie dup ncheierea ostilitilor, n 106 10 i cum tampilele
cunoscute de la Capidava ale legiunii XI Claudia 11 nu seamn cu cele cunoscute pentru
nceputul secolului al II-lea (ultimele n tabula ansata i cu epitetul onorific pia fidelis) 12 ,
repertoriul tegular amintit nu ne apare ca fiind unul cu adevrat relevant n elucidarea problemei
tratate.
O perspectiv cumva mai optimist o avem graie celei mai vechi epigrafe aflate la
Capidava, i anume inscripia funerar pus ntiului membru cunoscut al unei familii de vaz
din territorium Capidavense, cea a Cocceilor: Marcus Cocceius Vitlus, veteran al cohors I
Ubiorum, n care fusese signifier (fig. 1/5). Defunctul era un peregrin, de origine illyr, servind
n cohorta de Ubii, care se gsea deja n Moesia n 78 d.Chr. 13 Inscripia funerar de la
Capidava dateaz cel mai probabil chiar la nceputul sec. II d.Chr., dei personajul nostru
devenise veteran sub Nerva, n 97-98 14 .

ISM V 54.
Florescu, Florescu 1959, 624, fig. 3-4 (din abrevierea numelui legiunii se mai pot vedea doar primele
dou litere, M i A n ligatur). tampilele sunt identice cu cele descoperite apoi n termele castrului de
la Capidava.
9
Termele militare ale castrului timpuriu de la Capidava (sec. II-III) au fost cercetate ntre 1988-1992, de
ctre Valeriu Chelu-Georgescu, ocazie cu care au fost stabilite mai multe faze constructive. Termele
sunt situate n afara zidurilor de incint, spre sud-est (la cca 75 m n linie dreapt), ntre malul abrupt al
Dunrii i oseaua judeean actual. Ele cuprindeau mai multe ncperi cu hipocaust, bazine de ap
rece i piscine, precum i aducia de ap i canalul de evacuare. Aceste vestigii sunt suprapuse de
vestigiile unei construcii cu portic din perioada roman trzie, iar apoi de aria necropolei romanobizantine. La nceputul locuirii medio-bizantine aezarea de bordeie se va extinde, la rndu-i, n aceast
zon, pentru ca n a doua parte a locuirii, cnd bordeiele sunt retrase exclusiv n cetate, aria vechilor
terme s redevin spaiu funerar pentru ultimii locuitori ai cetii. De aici provine un numeros material
tegular (tegule bipedale i alte crmizi din suspensurae) purtnd tampile ale legiunilor V Macedonica
i XI Claudia.
10
Mai mult, n actualul stadiu al cercetrilor, nu cunoatem documente epigrafice care s-i semnaleze
prezena la Troesmis naintea epocii lui Hadrian: ISM V 137 (134 d.Chr.).
11
Descoperirile tegulare rezultate din cursul spturilor arheologice n perimetrul termelor militare de la
Capidava urmeaz a fi n curnd publicate. Mulumim pe aceast cale drd. Robert Constantin (Muzeul
de Arheologie Callatis din Mangalia) pentru posibilitatea de a studia variantele de tampile (n desen)
ale legiunilor V Macedonica i XI Claudia descoperite n cursul respectivelor cercetri.
12
Asupra problemei tipurilor de tampile ale legiunii XI Claudia identificate n spaiul moesic, pentru
nceputul sec. II d.Chr., vezi Zahariade 1999, passim, fig. 1-3. n ceea ce privete legio V Macedonica
nu s-a realizat, pn n momentul de fa, un asemenea demers tipologic.
13
Matei-Popescu 2004, 229, n. 588.
14
Florescu 1958a, 74-77, n. 1 = ISM V 24.
8

238

FORTIFICAREA FRONTIEREI DOBROGENE

Potrivit unor date recente, trupa va participa la rzboaiele dacice n rndul armatei
Moesiei Inferioare, pentru a rmne ulterior n teritoriul nou cucerit de la nordul Dunrii, n
Dacia Inferior i apoi Superior, unde staioneaz cel puin pn la sfritul sec. al II-lea 15 . Dup
toate aparenele, aceasta pare s fie prima trup aflat n garnizoana de la Capidava, fapt
confirmat i prin descoperirea unei crmizi purtnd tampila cohortei de ubii, publicate de noi
n urm cu mai muli ani 16 (fig. 1/4). Trupa care i va succede n garnizoan este o alt unitate
de germani, cohors I Germanorum, iar pentru aceasta din urm diplomele militare cunoscute n
provincie, lsnd-o la o parte pe cea din 127 17 , dateaz apoi din anul 145 (cea de la Malak
Preslovac), urmnd i alte diplome, din 146, cca 155, 157 cea de la Brestovene, n care ultim
diplom apare i specificaia c(ivium) R(omanorum) 18 . Cnd i cum se va fi petrecut schimbarea

Figura 1.
1-3. Crmizi cu tampila Leg(io) V MAC(edonica), Capidava;
4. Crmid cu tampila COH(ors) I UBIOR(um), Capidava;
5. Stela funerar a lui Marcus Cocceius Vitlus, Capidava;
6. Milliarium din timpul guvernatorului Q. Fabius Postuminus, Sacidava, com.
Dunreni (jud. Constana).

15

Matei-Popescu 2004, 229, n. 591-594.


Opri 1997.
17
Matei-Popescu 2004, 211, n. 401 (din 20 august 127).
18
Matei-Popescu 2004, 212, n. 403.
16

239

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

de trupe nu se poate infera n actualul stadiu al cercetrilor.


Faza iniial a fortificaiei romane ridicate la Capidava a putut fi documentat din punct
de vedere arheologic de ctre Grigore Florescu n ruptura curtinei A, acolo unde aceasta din
urm a fost retezat de exploatarea carierei de pe malul Dunrii la nceputul sec. XX 19 . Mult
mai clar apare aceast faz n interiorul turnului 7, unde, mai adnc cu 0,30 m fa de nivelul
intrrii n turn, se mai pstreaz parial fundaiile turnului drept de poart al castelului din
secolele II-III. Acesta, suprapus parial pe latura de sud-vest de latura omoloag a turnului 7,
este coliniar cu castelul trziu, de plan dreptunghiular-oblong (2,40 x 3,60 m), avnd zidurile
groase de 1,20 m pe latura frontal i de 0,70 m pe cea lateral 20 . Din aceast faz iniial a
fortificaiei romane dateaz i instalaia portuar fluvial de la Capidava 21 , a crei accesare
trebuie s se fi fcut pe o poart special, situat pe flancul dinspre Dunre al cetii.
Cunoatem ns n Dobrogea epigrafe mult mai importante dect cele anterior prezentate, de natur a aduce mai mult lumin n problema nceputului secolului al II-lea d.Chr. la
Dunrea de Jos.
Se cuvine amintit, dintru nceput, stlpul miliar descoperit la Sacidava (Muzait,
Dunreni), pus de cohors IV Gallorum (fig. 1/6), n vemea cnd oficiul de legatus Augusti pro
praetore Moesiae Inferioris era ndeplinit de Q. Fabius Postuminus (ntre anii 103-105) 22 . Piesa
de la Sacidava reprezint cel mai timpuriu milliarium cunoscut n regiune pn acum, iar
apariia sa pe linia Dunrii aparine unei logici strategice majore, care l determin pe Traian s
procedeze la organizarea deplin a limes-ului Dunrii de Jos, pentru a putea declana i susine
rzboaiele cu dacii lui Decebal. Urmtorii miliari, n ordine cronologic, dateaz din vremea lui
Hadrian, cel mai devreme: este cazul a dou piese din jumtatea meridional a Dobrogei, aflate
n apropierea Tomisului, n zona litoral (sau/ i) pe semita Tomis-Axiopolis, respectiv al celei
de-a treia, din territorium Capidavense, gsit la Dorobanu 23 .
Revenind la borna miliar de la Sacidava, aceasta a fost descoperit n anul 1980, n
urma unei scurte campanii de curare n interiorul fortificaiei, n ruinele turnului E 24 . Piesa
permite n egal msur identificarea fortificaiei de la Sacidava ca sediu, ce-i drept, pentru
scurt vreme, al cohors IV Gallorum. Unitatea va pleca n urma rzboaielor daco-romane, fiind
dislocat n provincia Thracia, unde o aflm deja atestat n anul 114 25 .

19

Florescu 1958, 14 i n. 2; vezi, n aceeai lucrare, i Florescu 1958b, 30-31, fig. 4.


Florescu 1958b, 59, fig. 45.
21
Vezi Matei 1987, n special p. 99, unde sunt menionate monedele datate la nceputul sec. II d.Chr.,
descoperite cu ocazia cercetrii arheologice a instalaiei portuare antice de la Capidava.
22
Rdulescu, Brbulescu 1981, nr. 1, 353-356; pentru cohors IV Gallorum, vezi i Matei-Popescu 2004,
208-210; pentru perioada n care Q. Fabius Postuminus este guvernator al Moesiei Inferior, vezi
Thomasson 1984, col. 131, nr. 67: a. 103 (103/105?).
23
Primii doi miliari sunt datai n anii 124 (CIL III 7615 = ISM II 49) i 134 (CIL III 7613 = ISM II 53).
Cel de-al treilea, pentru care inscripia de la Hadrian este mai puin sigur dect cea ulterioar, din
vremea Tetrarhiei, a fost descoperit la Dorobanu, unde se cunoate un vicus Hi(li?), n territorium
Capidavense (vezi CIL III 12516 = ISM V 5 = IGLR 83). Vezi i Brbulescu, Cteia 1998, 121, pentru
discuiile mai noi asupra celor trei miliari, ntre care probleme de identificare n teren pune nc CIL III
7613 = ISM II 53, aflat n apropierea localitii antice Tres Protomae.
24
Rdulescu, Brbulescu 1981, 583, n. 1.
25
Matei-Popescu 2004, 208-209, n. 372.
20

240

FORTIFICAREA FRONTIEREI DOBROGENE

Figura 2. Inscripii de inaugurare a unor noi fortificaii:


1. n timpul guvernatorului Q. Fabius Postuminus (103 d.Chr.), Carsium (Hrova, jud.
Constana);
2-3. n timpul guvernatorului L. Fabius Iustus (105-108 d.Chr.), com. Rasova (jud. Constana).

Din aceeai zon provine o alt descoperire epigrafic fortuit (fig. 2/ 2-3), aflat n
acelai an (1980) n apropierea comunei Rasova (jud. Constana) 26 . Datarea sa este asigurat cu
ajutorul numelui unui nou guvernator, L. Fabius Iustus, aflat la conducerea provinciei Moesia
Inferior n vremea celui de-al doilea rzboi dacic al lui Traian i dup ncheierea acestuia 27 .
Editorii piesei au considerat-o, pe bun dreptate, a fi un document epigrafic care atest
26
27

Rdulescu, Brbulescu 1981, 586-588, fig. 2.


Dup ndeplinirea oficiului respectiv (plasat ntre anii 105-108), L. Fabius Iustus pleac n Syria, unde-l
nlocuiete pe Cornelius Palma i unde apare deja menionat pe un miliar din anul 109. Pentru discuia
asupra acestui guvernator al Moesiei Inferioare, vezi Rdulescu, Brbulescu 1981, 586-588.

241

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

inaugurarea unui lagr fortificat, ridicat pe limesul dobrogean, n plin desfurare a rzboaielor
daco-romane. Piesa provine din spturi de salvare n punctul La Pescrie, aflat la 2 km sud
de Rasova. Acestea au fost practicate cu ocazia lucrrilor hidrotehnice de amenajare a malului
dunrean, ntr-un loc unde apreau fundaii masive legate cu mortar, cuptoare pentru arderea
ceramicii, etc, care vdeau existena unui ansamblu fortificat de epoc traianee de o amploare
considerabil 28 . Iari, informaia arheologic se oprete n punctul n care ar fi putut, de fapt, s
nceap.
O epigraf de maxim importan pentru subiectul tratat aici, datat cu civa ani
naintea celei de la Rasova, mai precis n cursul anului 103 d.Chr, este inscripia de inaugurare a
castrului de la Carsium (fig. 2/1), ridicat din ordinul mpratului Traian (a crui ntreag
titulatur apare n nominativ, ca i la Rasova), sub directa supraveghere a legatului Moesiei
Inferioare, Q. Fabius Postuminus 29 .
Dat fiind starea sa fragmentar, n jurul acestei piese a circulat, nc din vremea
publicrii sale de ctre Vasile Prvan, o vie disput referitoare la numele trupei care-i afla la
momentul respectiv garnizoana la Carsium: marele savant opta n rentregirea tabulei pentru ala
II Hispanorum et Aravacorum 30 , n timp ce o a doua unitate de cavalerie aflat n discuie ar fi
ala Gallorum Flaviana 31 . O recent ipotez introduce n ecuaie o nou al, I Flavia Gaetulorum 32 .
Mai puin important ni se pare atribuirea exact a primului ocupant al fortificaiei
traianee de la Carsium, ntre ultimele dou uniti amintite. Ct despre ala II Hispanorum et
Aravacorum, lsnd la o parte diplomele militare cunoscute 33 i implicarea unitii n
construcia i ntreinerea drumurilor documentat doar la cumpna sec. III d.Chr. la Carsium 34 ,
se cuvine amintit faptul c cea mai veche atestare epigrafic a unui veteran n teritoriul imediat
nvecinat (mai precis la Capidava, unde-l aflm pe Aelius Longinus) dateaz ntre anii 161-169,
cnd Marcus Aurelius i Lucius Verus domnesc mpreun 35 . Unitatea sosea la Carsium cndva
28

Rdulescu, Brbulescu 1981, 586, n. 27. Raportul preliminar asupra spturilor de salvare efectuate
lng Rasova, n punctul numit La Pescrie rmne i astzi inedit, fiind doar prezentat, dup
ncheierea spturilor n 1980, n cadrul Sesiunii Naionale Pontica a Muzeului de Istorie Naional i
Arheologie din Constana. Vezi, n acelai sens, i Brbulescu 2001, 116-117, n. 898-900. n cursul
spturilor arheologice amintite, n punctul La Pescrie au fost descoperite crmizi tampilate ale
Leg. V M(a)., Leg. XI Cl. P.F. i Leg. I. Ital., considerate a fi n legtur cu activiti militare de
anvergur la Flaviana (?), n cursul crora subuniti ale legiunilor respective au participat i la
construirea unui horreum. n privina monedelor identificate cu aceast ocazie, se cuvine subliniat
faptul c acestea dateaz, ntr-o mare msur, din perioada domniei lui Traian.
29
ISM V 94, p. 120-121.
30
Prvan 1912-1913, 480-489, nr. 4.
31
Vezi Suceveanu 1991, 63; pentru ala I Gallorum Flaviana, Matei-Popescu 2004, 186-187 i, n special,
n. 141.
32
Pentru ala I Flavia Gaetulorum, vezi, n general, la Matei-Popescu 2004, 179-183, iar pentru tampilele
AL FL de la Carsium (care i-ar aparine de fapt, n ultima lectur datorat lui C.C. Petolescu (A 1998,
1145-1147), vezi toat bibliografia anterioar la p. 181 i n. 77.
33
Matei-Popescu 2004, 189-191.
34
ISM V 95, p. 192-193 = CIL III 7603.
35
ISM V 23 = Florescu 1958a, 90-92, nr. 13, respectiv un altar votiv descoperit n cetate, pus lui Iupiter
Optimus Maximus, Iunonei Regina i pentru sntatea mprailor Augustus Antoninus (Marcus
Aurelius) i Lucius Verus de ctre Aelius Longinus, vet(e)ranus din ala II Hispanorum et Aravacorum,
poate magistrat local ntr-unul dintre satele subordonate Capidavei. Alte cteva atestri dobrogene ale
unor militari activi sau veterani ai unitii de aravaci, din a doua jumtate a secolului al II-lea i din

242

FORTIFICAREA FRONTIEREI DOBROGENE

Figura 3:
1. Fortificaiile romane din zona curburii Dunrii n perioada Principatului;
2. Siturile arheologice Galai, cart. Dunrea i Barboi (dup entea, Cleiu 2006, fig. 1)

trziu n a doua jumtate a sec. II d.Chr., iar pn atunci nu i se poate nc atribui o garnizoan
clar, dei se tie c fcea parte din armata dobrogean.
Ce conteaz cu adevrat aici, mai presus de toate elementele de ordin secundar
prezentate n rndurile de mai sus, sunt mo mentul anul 103 (acelai an n care aflam la
Muzait lucrrile de construcie a drumului de limes, n apropierea Sacidavei) i operaiunea
primele decenii ale celui urmtor sunt disponibile n stadiul actual al cercetrilor (dar fr s poat fi
ncadrate cronologic cu mai mare precizie), n teritoriul Histriei (ISM I 273, 297, 278?), la Tomis (ISM
II 225), dar i pe linia Dunrii, la Arrubium (ISM V 253) i la Cius (ISM V 117, 121?).

243

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

ridicarea unei fortificaii de maxim nsemntate strategic pentru limesul dunrean, n


rstimpul dintre cele dou rzboaie dacice ale lui Traian.
n sfrit, se cuvin amintite cteva noi informaii rezultate din spturi arheologice
recente. Despre centrul militar i civil de la Barboi (sudul Moldovei) se tie c acesta se gsea
sub controlul Moesiei Inferioare; castrul de aici s-a construit, probabil, n vremea lui Traian,
dup cum rezult dintr-o cunoscut inscripie, datat n anul 112 36 . n acest castru au aprut
crmizi tampilate ale legiunilor I Italica i V Macedonica, ale cohortei II Mattiacorum i flotei
moesice 37 . Alte tampile ale legiunilor menionate, alturi de cele aparinnd flotei moesice,
apar i la Orlovka (Cartal), pe malul de nord al Dunrii (puin n amonte de Noviodunum) 38 .
Fig. 4. Galai, cartierul Dunrea planul sitului (dup entea, Cleiu 2006, 65, fig. 2).

Cercetri recente vin s adauge noi date referitoare la o fortificaie de mici dimensiuni
de la Galai - cartierul Dunrea (vezi fig. 3-4), situat la jumtatea distanei ntre Galai i
Barboi, considerat de ctre colegul Ovidiu entea a fi o fortificaie temporar databil
(eventual) chiar anterior fortificaiei de la Barboi 39 . n consecin, fortlet-ul din cartierul

36

ISM V 292; o a doua dateaz de la Hadrian, ISM V 293 datat larg 117-134. Pentru fortificaia de la
Barboi, vezi ntreaga bibliografie la entea, Cleiu 2006, 40, n. 1.
37
ISM V, 305-308.
38
TIR, L 35, p. 22.
39
entea, Cleiu 2006, 48, n. 24: Nu se poate exclude aadar funcionarea ei chiar n timpul domniei lui
Traian, apoi, odat cu amplele construcii care au avut loc n castrul de la Barboi i cu realizarea
valului de la Galai, n timpul domniei lui Hadrian, aceast mic fortificaie ar fi putut fi dezafectat.
Ovidiu entea a avut bunvoina a-mi pune la dispoziie ilustraia realizat cu ocazia spturilor
preventive (2004) practicate n mica fortificaie i necropola de la Galai - Cartierul Dunrea, situate la

244

FORTIFICAREA FRONTIEREI DOBROGENE

Dunrea ar fi putut fi ridicat i utilizat tocmai n contextul rzboaielor daco-romane. Dei


datarea se bazeaz pe analiza amforelor identificate n interiorul anurilor (singurele artefacte
descoperite) fapt care mpiedic stabilirea unei cronologii mai strnse a fortificaiei temporare
autorul citat consider drept perioad de funcionare a fortificaiei prima jumtate a secolului
al II-lea d.Chr, poate chiar n timpul domniei lui Traian. Acelai binevoitor coleg ne semnaleaz
existena a altor trei fortificaii temporare, de mici dimensiuni, la nord de Barboi, aflate sub
actualul Sidex-Ispa 40 .
n condiiile n care noi obiective, ori materiale arheologice i epigrafice majore lipsesc
pentru moment, dup cum se vede, intervenia noastr s-a vrut a fi o mise en revue asupra celor
mai importante date referitoare la fortificarea limesului Dunrii de Jos n epoca lui Traian.
Atacul dacilor i al aliailor acestora din iarna anului 101-102, dar i nevoia de ntrire a
flancului rsritean, subiat de eforturile trupelor implicate trans Danuvium n marea expeditio
Dacica, vor conduce poate chiar din vremea primului rzboi dacic, mai evident din perioada
interbelic (dup cum ne indic n mod clar dou dintre epigrafele prezentate mai sus) i n anii
ce au urmat apoi la punerea n oper a unui program constructiv de anvergur, acela de
constituire deplin a limesului dobrogean al Moesiei Inferior 41 . O dimensiune comparabil
pentru impresionantul demers traianic vom mai afla pentru aceast zon a Dunrii de Jos abia n
epoca tetrarhic i constantinian, sau i mai trziu, n secolul al VI-lea, n vremea mpratului
Iustinian.

The strengthening of the Lower Danube limes in Dobrudja


on the eve of the Dacian-Roman wars of emperor Trajan
- abstract The author reviews all the data available in the current state of research regarding the intensive
strategic building activities along the Lower Danube limes during or shortly after the famous bellum
Dacicum in AD 101-106.
Several significant data regarding this topic are due to the archaeological excavations carried out
in Capidava (commune of Topalu, Constana county). One brick stamp belonging to the cohors Ubiorum,
the first auxiliary unit garrisoned in Capidava, a funerary epigraph of a veteran from the Ubii cohors, as
well as several early constructive elements noticed at the curtain-wall A and at the (main) gate-tower no.
7 confirm the erection of the Roman fort in Capidava on the eve of the Dacian wars, during late Ist early
cca 1,5 km E de fortificaia de la Barboi (aproximativ la jumtatea distanei ntre ultima i malul
Dunrii).
40
i mulumim i pe aceast cale pentru informaie dlui Ovidiu entea, care ne semnala c n arhiva
Universitii din Keele (Marea Britanie) se pstreaz fotografii aeriene din vremea celui de-al Doilea
Rzboi Mondial (zboruri americane, englezeti i germane) asupra acestor fortificaii temporare. Vezi
entea, Oltean 2006 (n curs de publicare).
41
Pentru nelegerea deplin a profundelor transformri petrecute n teritoriul Dobrogei, pe ntregul
parcurs al domniei lui Traian (desvrite apoi, de ctre succesorul su, Hadrian), care aduc, pe lng
constituirea teritoriilor noilor ceti-orae romane de pe linia danubian sau din zona central, i
resistematizarea teritorial a cetilor greceti din Pontul Stng, reconstrucia incintelor acestora i
ample lucrri edilitare, vezi Suceveanu 1991, 30-31, 40-54 i passim.

245

DACIA AVGVSTI PROVINCIA


IInd c. AD. Regarding the construction of the Roman fortification at Capidava, it has been commonly
accepted that one vexillatio formed by militaries from the legions V Macedonica and XI Claudia
accomplished this activity. The bricks and tiles bearing stamps of the two legions, largely found in the
military thermae of the site (assumed to date back to the same early period), cannot constitute at present a
relevant witness for our topic. First of all, any typology of the legio V Macedonica stamps during its
residence at Troesmis has been until now achieved. As to the legio XI Claudia stamps, the ones found out
at Capidava do not belong to the LEGXIC PF types (inscription in tabula ansata), known for the
early IInd c. AD in Moesia Inferior.
Nevertheless, a couple of important epigraphs come from two more sites of this limes section.
Both of them are inaugural inscriptions. The inscription from Rasova (Constana county), discovered
during rescue excavations (1980), that have never been continued or thoroughly published, is largely
dated under the authority of L. Fabius Iustus, legatus Augusti pro praetore Moesiae Inferioris in AD 105108 (?), i.e. during the second expedio Dacica of Trajan and for two more years after the conflict ended.
As for the second one, coming from the strategic fortress in Carsium, it has been precisely dated in AD.
103, under the office of Q. Fabius Postuminus. An interesting perspective can be offered by the scarce
milestone cases recognized in this part of Moesia Inferior for the early decades of the 2nd c. AD The
earliest milliarium known in Dobrudja is dated during the reign of Trajan (once more in AD 103) and has
been discovered at Sacidava. It pleads, beyond doubt, for a simultaneous making of the limes strategic
road and the erection of a dense line of fortified camps along the Danube, in specific connection to the
Dacian wars.
Both fresh and interesting archaeological data could be added to the ones already cited above,
due to the recent rescue excavations (2004) in Galai Dunrea neighbourhood. Not far from the camp in
Barboi (dated with inscription in AD 112), an early Roman fortlet and a necropolis (the end of the Ist
middle IIIrd c. AD) have been known for several decades, positioned 1.5 km East from Barboi, on the
Danubes left bank. The analysis of the ceramics found in the ditches of the fortification, i.e. narrownecked light-clay amphorae (Zeest 64 and Zeest 94 types), entitled the authors of this research to infer a
largely functioning of the fortlet in the first half of the IInd c. AD. Moreover, this temporary structure,
commissioned to garrison a vexillatio for a short period of time, might have functioned according to the
authors of the latest research rather in the first decade of the IInd c. AD (previous to the construction of
the Barboi camp), in which case the association of the Dunrea district fortlet to the Dacian wars
military purposes could be logically conjectured. Due to Second World War aerial photographs, one
should mention three further temporary forlets north of Barboi, within the area occupied at present by the
Sidex-Ispa metallurgical company.
In conclusion, an imperious strategic need of strengthening the eastern flank, at the back of the
Roman advance north of the Danube expeditiously came to life, following to the harsh lesson of the
surprise attack of the Dacians and their allies in Moesia Inferior, during the winter AD 101-102. Thus,
Trajan decided the mise en oeuvre of an extensive constructive program, by building reliable fortifications
in Dobrudja, and installing legions along with auxiliary units in the dense line of garrisons on this final
section of the Lower Danube limes. A comparable dimension of this huge military program will be later
on resumed by the Tetrarchs and Constantine the Great (during the late IIIrd - early IVth c. AD), as well as
by Justinian (VIth c. AD).

246

FORTIFICAREA FRONTIEREI DOBROGENE


L i s t o f F ig u r e s
Fig. 1/ 1-3. Bricks bearing the stamp of LEG(io) V MAC(edonica), Capidava (commune Topalu,
Constana county); 4. Brick with the stamp of COH(ors) I UBIOR(um), Capidava; Stele of Marcus
Cocceius Vitlus, Capidava; Milliarium dated 103 AD, during the office of Q. Fabius Postuminus in
Moesia Inferior (Sacidava, commune Dunreni, Constana county).
Pl. II. Inaugural inscriptions of two new fortifications: 1. During the office of Q. Fabius Postuminus (103
AD, Carsium, Hrova, Constana county); 2. during the office of L. Fabius Iustus (105-108 AD,
commune Rasova, Constana county).
Pl. III. 1. The Roman fortifications from the Danube bent area in the Principate period; 2. The
archaeological sites from Galai, Dunrea and Barboi districts (after entea, Cleiu 2006, 64, fig. 1/ 12).
Pl. IV. Galai, Dunrea district. The site plan (after entea, Cleiu 2006, 65, fig. 2).

Bibliografie
Brbulescu 2001 Maria Brbulescu, Viaa rural n Dobrogea roman (sec. I-III p.Chr.),
Constana, 2001.
Brbulescu, Cteia 1998 Maria Brbulescu, Adriana Cteia, Drumurile din Dobrogea roman,
pe baza stlpilor miliari din sec. II-III p.Chr., Pontica 31, 119-127.
Diaconu, Florescu 1958 P. Diaconu, R. Florescu, Urme de aezri n jurul Capidavei,
Capidava, 245-247.
Florescu 1958 Gr. Florescu, Capidava n cadrul organizrii limesului dunrean al Dobrogei
antice, Capidava, 7-24.
Florescu 1958a Gr. Florescu, Monumente epigrafice i sculpturale, Capidava, 73-133.
Florescu 1958b Gr. Florescu, Spturile arheologice din anii 1924-1942, Capidava, 25-72.
Capidava Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. Monografie arheologic, I,
Bucureti.
Florescu, Florescu 1959 Gr. Florescu, R. Florescu, Spturile arheologice de la Capidava,
MCA 6, 617-627.
Irimia, Chelu-Georgescu 1982 M. Irimia, N. Chelu-Georgescu, Amfore antice aprute ntrun mormnt tumular de la Topalu (jud. Constana), Pontica 15, 125-136.
La Dobroudja romaine Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureti, 1991.
Matei 1987 Cr. Matei, Cercetrile arheologice n zona instalaiei portuare antice de la
Capidava, I, CCDJ 3-4, 95-101.
Matei-Popescu 2004 Fl. Matei-Popescu, Trupele auxiliare romane din Moesia Inferior, SCIVA
52-53, 173-242.

247

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Opri 1997 I.I.C. Opri, O nou mrturie epigrafic privitoare la staionarea cohortei I
Ubiorum la Capidava, SCIVA 48, 3-4, 277-281.
Prvan 1912-1913 V. Prvan, Descoperiri nou n Scythia Minor, ARMSI, ser. II, t. 35, 19121913, p. 480-489
Prvan 1926 V. Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Cultura Naional, 1926 (reeditare R.
Florescu, Editura Meridiane, Bucureti, 1982).
Rdulescu, Brbulescu 1981 A. Rdulescu, Maria Brbulescu, De nouveau sur les lgats de
Trajan en Msie Infrieure entre 103 et 108 de n., Dacia NS 25, 353-358.
Suceveanu 1991 Al. Suceveanu, La Dobroudja aux Ier-IIIe sicles n.., La Dobroudja romaine,
Bucureti, 22-153.
Thomasson 1984 B.E. Thomasson, Laterculi praesidum, Gtteborg.
Tomaschek 1893-1894 W. Tomaschek, Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung,
Wien (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Klasse), vol. 128 (IV), 1893, 1-130 (I. bersicht der
Stmme); 130 (II), 1893, 1-70; 131 (I), 1894, 1-103 (Die Sprachreste);
reimprimare 1980.
entea, Cleiu 2006 O. entea, S. Cleiu, Fortificaia i necropola roman de la Galai, cartier
Dunrea. Raport arheologic, CercArh 13, 39-88.
entea, Oltean 2006 O. entea, Ioana A. Oltean, The Lower Danube Roman Limes at Galai
(Romania). Recent results from ground excavation and aerial photographic
interpretation, Roman Frontiers Studies, Lon, 2006 (n curs de publicare).
Zahariade 1999 M. Zahariade, How and when the legion XI Claudia arrived in Lower Moesia,
Limes 17 Zalu, 599-607.

248

Centurioni legionari n Dacia traian


din perspectiva sistemului de promovare
Ioni Peti

Rzboaiele de cucerire aduc n Dacia i n preajma acesteia un numr mare de legiuni 1 ,


astfel c numrul centurionilor prezeni n zon cu aceast ocazie este fr ndoial considerabil.
Doar o mic parte ns sunt atestai de sursele epigrafice descoperite i pstrate pn n prezent.
Astfel, la o cercetare preliminar i fr pretenia de a fi epuizat toate sursele existente, ci doar
pe cele disponibile, am identificat un numr de 18 centurioni prezeni cu certitudine n Dacia n
timpul lui Traian, dintr-un total de peste 110, dac ar fi s ne raportm la ntreaga perioad a
stpnirii romane la nordul Dunrii.
Carierele a 10 centurioni, din cei 18 pomenii, ne intereseaz n mod deosebit datorit
informaiilor mai bogate i n mod particular datorit transferurilor menionate de inscripiile
lor. Oricum, cercetarea ne relev un procent nsemnat de centurioni ce se concentreaz n
aceast epoc. Carierele lor ne dezvluie n special aspecte din viaa profesional: avansri,
transferuri, rzboaie, decoraii, dintr-o perioad de timp relativ scurt aproximativ 20 de ani
foarte bogat n evenimente militare (rzboaie de mare avengur pe fronturi att de diverse i
ndeprtate unul de altul, cum sunt cel dacic i cel partic). Iat pe scurt carierele acestora 2 :

O scurt trecere n revist a legiunilor concentrate n jurul Daciei cu ocazia acestor rzboaie relev un
numr de 13-14 legiuni (Cizek 1980, 266). La inspecia pe care mpratul o face n 98-99 d.Chr., n
zon staionau urmtoarele legiuni: I Adiutrix (Ritterling 1924-1925, c. 1389-1391; Lrincz 2000, 154155), XIII Gemina (Ritterling 1924-1925, c. 1714-1717; Piso 2000, 220), XIIII Gemina (Ritterling
1924-1925, c. 1736-1739, 1741; Franke 2000, 199-200) i XV Apollinaris (Ritterling 1924-1925, c.
1753-1754; Wheeler 2000, 281-282) n Pannonia; IIII Flavia (Ritterling 1924-1925, c. 1542-1544; Piso
2000, 208, 210; Le Bohec, Wolff 2000, 239-240), II Adiutrix (Ritterling 1924-1925, c. 1444-1448;
Lrincz 2000a, 162-163) i VII Claudia (Ritterling 1924-1925, c. 1620-1622; Piso 2000, 218) n
Moesia Superior; I Italica (Ritterling 1924-1925, c. 1413; Absil 2000, 229,231 i 232) i V Macedonica
(Ritterling 1924-1925, c. 1575-1576; Piso 2000, 213-214) n Moesia Inferior. Alte trei legiuni I
Minervia (Ritterling 1924-1925, c. 1426; Le Bohec 2000, 83-84), X Gemina (Ritterling 1924-1925, c.
1683; Gmez-Pantoja 2000, 186-187) i XI Claudia (Ritterling 1924-1925, c. 1697-1698; Fellmann
2000, 127, 129-130) sunt aduse de Traian din Germanii, n vreme ce alte dou legiuni sunt create i
aduse n zon special cu aceast ocazie: II Traiana Fortis? (posibil s fi staionat i ea n zona Dunrii,
n Moesia Inferior, imediat dup nfiinare, cu ocazia rzboaielor dacice vezi Ritterling 1924-1925, c.
1484-1485 i Daris 2000, 359) i XXX Ulpia Victrix (Ritterling 1924-1925, c.1822; Le Bohec 2000a,
71) n Pannonia. Pentru legiunile i vexilaiile ce rmn n provincie dup cucerire, participnd la
organizarea acesteia, vezi Piso 2000, 205-225.
2
n cazul centurionilor ale cror legiuni au schimbat garnizoana prin transfer, pe cnd ei s-ar fi putut afla
nc n componena acestora, am menionat n parantez toate variantele posibile de localizare a
respectivelor uniti n perioada care ne intereseaz.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

1. M. Aebutius Victorinus 3 , originar din Pannonia (col. Ulpia Traiana Poetovio),


servete n opt legiuni cndva n timpul lui Traian: X Gemina 4 (Noviomagus, Germania Inferior
/ Aquincum din 102 d.Ch., Pannonia 5 ), XI Claudia (Vindonissa, Germania Superior/ Brigetio
sau Aquincum, Pannonia, cu ocazia rzboaielor dacice/ Durostorum din 105-106 d.Ch., Moesia
Inferior) 6 , XIIII Gemina (Vindobona sau Carnuntum, Pannonia Superior/ Dacia, cu o vexilaie la
rzboaiele dacice sau chiar n campania oriental a lui Traian, tot cu o vexilaie) 7 , I Minervia
(Bonna, Germania Inferior/ Dacia, n rzboaiele de cucerire, sub comanda viitorului mprat
Hadrian) 8 , XXII Primigenia (Mogontiacum, Germania Superior) 9 , XIII Gemina (Apulum,
Dacia) 10 , VII Claudia (Viminacium, Moesia Superior/ Dacia, cu o vexilaie) 11 i XV Apollinaris
(Carnuntuntum, Pannonia Superior/ Orient, legiunea prasind Europa dup 114 d.Ch.) 12 . Cu
siguran el se afl la un moment dat, pe parcursul carierei, n Dacia, dar dac ia parte i la
rzboaiele de cucerire, cu vreuna din legiunile n care servete, nu se poate spune 13 . Dup
lsarea la vatr el se stabilete probabil n Orient (epigrafa funerar apare la Ancyra, Galatia),
unde se pare c i-a ncheiat i cariera militar (n legio XV Apollinaris). n 14 ani de
centurionat 14 e avansat de opt ori, orientndu-ne dup numrul de transferuri, dar nu atinge
primipilatul i poate nici ntre primi ordines nu reuete s accead. Probabil la centurionat
ajunge ex caliga 15 .
2. L. Aemilius Paternus 16 provine se pare din rndul ordinului ecvestru (vezi postul
de praefectus fabrum de la Roma). Centurionatele sale l poart n mai multe coluri ale
Imperiului, inclusiv la Roma, n cadrul cohortelor urbane i pretoriene: VII Gemina (Leon,
Hispania Citerior), I Minervia (Bonna, Germania Inferior), VII Claudia i XIIII Gemina (pe
cnd acestea erau implicate n rzboaiele cu dacii din timpul lui Traian, dovad decoraiile

CIL III 260 = 6761; Ritterling 1924-1925, c. 1627, 1744; IDRE II 399.
Ritterling 1924-1925, c. 1680-1685; Gmez-Pantoja 2000, 184-187.
5
Din 107 (Ritterling 1924-1925, c. 1683) sau sigur din 117 (Gmez-Pantoja 2000, 187) legiunea se afl
la Vindobona; o vexilaie a ei e trimis se pare i n Dacia, la Sucidava, n timpul rzboaielor de
cucerire (Piso 2000, 220), dar e puin probabil ca Victorinus s fi fost cu aceasta; el e sigur prezent n
provincie ceva mai trziu n legiunea de la Apulum.
6
Ritterling 1924-1925, c. 1694-1699; Fellmann 2000, 127-130.
7
Ritterling 1924-1925, c. 1736-1741; Franke 2000, 198-199.
8
Ritterling 1924-1925, c. 1421-1422, 1426; Le Bohec 2000, 83-85.
9
Ritterling 1924-1925, c. 1804-1813; Franke 2000, 97-99.
10
Ritterling 1924-1925, c. 1716-1718; Piso 2000, 220-224.
11
Ritterling 1924-1925, c. 1620-1622; Piso 2000, 218.
12
Ritterling 1924-1925, c. 1752-1755; Wheeler 2000, 281-288.
13
Decoraii care s confirme fr echivoc acest lucru lipsesc.
14
Cei 14 (XIV) ani de serviciu militar sunt corectai la 45 (X<L>V) de Fitz, care-l citeaz pe Birley,
variant considerat de acetia mai logic, avnd n vedere vrsta i cariera lui Victorinus (Fitz 1993,
899, nr. 565), chiar dac n inscripie apare clar XIV (vezi CIL III 260 = 6761), n vreme ce Petolescu
susine varianta cu 14 ani, care ar face referire doar la anii de centurionat (IDRE II 399). innd cont
ns c Victorinus triete 63 de ani i 2 luni, e posibil ca numrul anilor petrecui sub arme s fie
tocmai de 45 (aa cum propune Birley, preluat de Fitz), iar recrutarea s fi avut loc pe cnd el avea doar
18 ani. Atunci i cariera sa de centurion se ntinde pe o period de 20-25 de ani.
15
Piso, Blu 1998, 148; IDRE II 399.
16
CIL II 4461 = ILS 2661; Ritterling 1924-1925, c. 1627; Dobson 1978, 111; Moga 1985, 150, nr. 4;
IDRE I 170, 171.
4

250

CENTURIONI LEGIONARI

primite) 17 , la Roma n cohortele X urbana i IIII praetoria (cu aceasta din urm a participat se
pare la rzboiul partic alturi de Traian, fiind decorat a treia oar) 18 . Revine cu serviciul n
legiune, mai nti centurio i apoi primus pilus al legiunii II Augusta (Isca, Britannia).
3. C. Caesius Silvester 19 , originar din Italia (Tuficum), i ncepe cariera militar ca
soldat n cohortele pretoriene. Participarea sa la rzboaiele de cucerire a Daciei e rspltit cu
decoraii. Dup avansarea la centurionat servete n nu mai puin de ase legiuni 20 : II Augusta
(Isca, Britannia), IIII Flavia (Dacia, ntr-unul din locurile n care e semnalat prezena acesteia:
Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa sau Berzobis) 21 , III Gallica (Raphanae,
Syria Phoenice), VI Ferrata (Caparcotna, Syria Palestina), XXX Ulpia Victrix (Vetera,
Germania Inferior) i din nou n IIII Flavia (Singidunum, Moesia Superior), n aceasta din urm
ca primus pilus i, ulterior, ca praefectus castrorum. Cert este c lsarea sa la vatr, are loc
anterior anului 142 d.Ch. cnd apare numit n funcia de curator viarum et pontium Umbriae et
Piceni 22 . Prezena sa n Dacia e legat att de rzboaiele de cucerire (ca simplu soldat), ct i de
staionarea legiunii a IV-a Flavia (n calitate de centurion).
4. Tib. Claudius Valerianus 23 exercit dou centurionate i, se pare, ambele n
Dacia, imediat dup cucerire: n legiunile XIII Gemina i I Adiutrix 24 . Datarea merge pn cel
trziu n anul 114 d.Chr., cnd I Adiutrix e transferat n Orient 25 , moment pn la care
transferul dintr-o legiune ntr-alta putea avea loc pe teritoriul Daciei.
5. M. Herenius Valens 26 e originar din Salona (Macedonia). Cariera militar i-o
ncepe cu gradele inferioare n cohortele de la Roma i tot cu rang inferior accede n legio XI
Claudia (Vindonissa, Germania Superior). Aici avanseaz la centurionat, poziie din care
promoveaz succesiv n ase legiuni: XI Claudia (aflat nc n Germania) 27 , I Adiutrix
(Mogontiacum, Germania Superior/ undeva pe Dunre, n Moesia Superior, cu ocazia
rzboaielor dacice ale lui Domitian din 85-86 d.Chr.) 28 , II Adiutrix (Aquincum, Pannonia/
Sirmium, Moesia Superior) 29 , XV Apollinaris (Carnuntum, Pannonia/ Orient, dup 114
d.Chr.) 30 , I Adiutrix (Apulum, Dacia) 31 , IIII Flavia (Berzobis, Ulpia Traiana sau Sarmizegetusa

17

Dobson 1978, 231, nr.111; IDRE I 171.


Centurionatele n cohortele din capital i confer i titlul de trecenarius (CCC) vezi Dobson1978,
231, nr. 111; IDRE I 171.
19
CIL XI 5696; Ritterling 1924-1925, c. 1548; Domaszewski 1967, 276; Dobson 1978, 128; Benea 1983,
203, 207; IDRE I, 126.
20
n cele ase legiuni nsumeaz apte promovri.
21
Piso 2000, 208-213.
22
Dobson 1978, 128, 249; IDRE I 126.
23
CIL III 981; Ritterling 1924-1925, c. 1403, 1726; Moga 1985, 100, 104; Fitz 1993, 568; IDR III/5 11.
24
IDR III/5, p. 10, nr. 11; Piso 2000, 205.
25
Ritterling 1924-1925, c. 1390-1391; Lrincz 2000, 155.
26
CIL III 13360; Ritterling 1924-1925, c. 1403, 1455, 1757; Fitz 1993, 236.
27
Ritterling 1924-1925, c. 1694-1696; Fellmann 2000, 127-129.
28
Ritterling 1924-1925, c. 1387-1389; Lrincz 2000, 153.
29
Ritterling 1924-1925, c. 1441-1444; Lrincz 2000a, 161-162.
30
Wheeler 2000, 281-288.
18

251

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Regia, Dacia) 32 . n momentul lsrii la vatr el ocup firesc poziia de (centurio) hast(atus)
post(erior) coh(ortis) V. Lunga sa carier militar (55 de ani) 33 , se dateaz cndva n intervalul
60-125 d.Ch. 34 , cuprinznd deci i domniile lui Domitian i Traian. E posibil astfel ca Valens s
fi luat parte la campaniile ambilor mprai mpotriva dacilor 35 , ns sigur trebuie s se fi aflat n
Dacia n cursul evenimentelor din 101-106 i imediat dup aceea.
6. Sex. Pilonius Modestus 36 , originar din Italia (Beneventum) i membru al
ordinului ecvestru, i ncepe cariera militar direct cu centurionatul. n 19 ani de serviciu
militar, ct va nsuma cariera n momentul morii, el servete n cinci legiuni: I Minervia p.f.
(Bonna, Germania Inferior sau pe Dunre la rzboaiele dacice, sub Traian) 37 , XI Claudia p.f.
(Vindonissa, Germania Superior/ Pannonia din 101/ Durostorum, Moesia Inferior, din 105106) 38 , VIII Augusta (Argentorate, Germania Superior), VII Claudia (Viminacium, Moesia
Superior) 39 i IIII Flavia Felix (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Dacia, de unde provine i
epigrafa funerar) 40 . n momentul n care cariera sa se ncheie, brusc, ajunsese n poziia de
centurio hastatus posterior cohortis III. E posibil ca primele trei centurionate s fi avut loc toate
n Germania, iar la Dunre s vin odat cu transferul legiunii a VII-a Claudia la Viminacium.
Datarea carierei se ncadreaz n deceniile de la sfritul sec. I i nceputul sec. II d.Ch. Cert este
c el se afl n Dacia la nceputul secolului II. Decoraii care s confirme i participarea la
rzboaie lipsesc.
7. Cn. Pompeius Proculus 41 . Inscripia sa de la Roma nu ne las s vedem mai mult
de dou funcii compatibile cu centurionatul: un centurionat al mai multor legiuni reunite
(probabil o vexilaie alctuit din detaamente provenind din mai multe legiuni) i primipilatul
legiunii IIII Flavia Felix (dac aceasta e n Dacia). Urmeaz pentru el funcii ecvestre:
tribunatul n coh. I urbana (la Roma) i procuratura financiar a provinciei Bithynia et Pontus 42 .
Datarea carierei e ns foarte larg: ~ 70-118 d.Chr. 43 Pentru ca centurionul nostru s fi servit n
Dacia, datarea ar trebui s urce pn la momentul 101-102 d.Chr.

31

Vexilaii ale legiunii au fost semnalate i la Sarmizegetusa Regia (Piso 2000, 205-206, 212-213). E
puin probabil ca batrnul centurion s se fi deplasat n Orient odat cu legiunea, ci mai degrab rmne
n Dacia, unde vine i urmtorul transfer (Fitz 1993, 231-232).
32
Piso 2000, 210, 212-213.
33
De altfel Valens moare la 85 de ani.
34
Fitz 1993, p. 232.
35
Unele din legiunile n care el servete n calitate de centurion sunt implicate n aceste evenimente.
36
CIL III 1480; ILS 1645; Ritterling 1924-1925, c. 1544; Domaszewski 1967, 205; IDR III/2 437; Benea
1983, 128, 156, 207, nr. 51; Piso 2000, 210.
37
Ritterling 1924-1925, c. 1421, 1426.
38
Ritterling 1924-1925, c. 1694-1699; Fellmann 2000, 127, 129-130.
39
Legiunea are o prezen activ i n Dacia cu ocazia rzboaielor de cucerire, prezen atest arheologic
la Drobeta i n sudul Banatului (Piso 2000, 218).
40
IDR III/2 437.
41
CIL VI 1672; E Ritterling 1924-1925, c. 1548, 1549; Dobson 1978, 102; Benea 1983, 205, nr. 39.
42
Pflaum d un interval foarte generos n care Sabinus putea fi procurator n Bithynia: 80-138 d.Chr.
(Pflaum 1961, 967, 1013, 1076, nr. 91).
43
Legiunea a IIII-a Flavia dobndete epitetul felix nc din vremea ntemeietorului su, Vespasian, dup
rzboiul civil, n anul 70 d.Ch. i l pstrez pn la Hadrian, cnd prescurtarea FF dispare din titulatura
legiunii (Ritterling 1924-1925, c. 1548, 1549; Dobson 1978, 221).

252

CENTURIONI LEGIONARI

8. Q. Raecius Rufus 44 . Funciile compatibile cu centurionatul menionate de epigrafa


sa funerar sunt cea de trecenarius, n cohortele din capital i cea de primus pilus, n legio XII
Fulminata (Melitene, Cappadocia) 45 . Decoraiile primite cu ocazia rzboiului iudaic din timpul
Flavienilor i a celui dacic din timpul lui Traian, ntind cariera sa militar pe parcursul a peste
trei decenii, mai ales c primipilatul urmeaz, se pare, doar dup rzboiul dacic 46 . n Dacia va fi
fost prezent n calitate de centurion, ntr-una din cohortele pretoriene prezente aici cu ocazia
rzboaielor de cucerire. La un moment dat n carier ocup i funcia de princeps praetorii 47 , n
serviciul statului major al guvernatorului Dalmaiei probabil 48 .
9. L. Terentius Rufus 49 provine din rndul ordinului ecvestru i i ncepe cariera cu
prima miliie ecvestr n coh. VI Brittonum (Germania Inferior). Intr apoi n rndul
centurionilor i particip la rzboaiele dacice din timpul lui Traian, n cadrul legiunii I Minervia,
comandat de viitorul mprat Hadrian, ocazie cu care este i decorat. Urmtorul centurionat l
gsete n legio XV Apollinaris, n calitate de primus pilus, pe cnd legiunea e posibil s se fi
aflat nc n Pannonia 50 . Revine repede la cariera ecvestr cu a doua miliie, de data aceasta la
Roma: trib. coh. II vigilum. Datarea carierei coincide cu domnia lui Traian.
10. Sex. Vibius Gallus 51 e menionat n calitate de centurion n cohortele din
capital (trecenerius). E posibil ca el s fie un membru al ordinului ecvestru cu carier de
centurion. Cariera sa cuprinde i primipilatul i prefectura legiunii, ambele n legio XIII Gemina
(Apulum, Dacia). Decoraiile obinute de el n timpul rzboaielor fac obiectul controverselor i
interpretrilor cu privire la datarea carierei sale. Se vehiculeaz epoca Domitian-Traian (81-117
d.Ch.) sau epoca M. Aurelius-L. Verus (161-169 d.Ch.) n care el s fi dobndit decoraiile
pomenite. Dobson nclin spre prima variant 52 .

44

CIL III 9985 (= 2917); ILS 2647; Ritterling 1924-1925, c. 1709; Domaszewski 1967, 99, 100; Dobson
1978, 106; IDRE II 291.
45
Ritterling 1924-1925, c. 1706-1708; Bertrandy, Rmy 2000, 254-255.
46
Dobson 1978, 225-226; IDRE II, p. 300.
47
Domaszewski 1967, 97-98.
48
Dobson aduce n discuie ordinea n care apar n inscripie etapele carierei i o eventual eroare
strecurat n succesiunea acestora (Dobson 1978, 225-226); IDRE II, p. 300.
49
CIL II 2424; Ritterling 1924-1925, c. 1420; Domaszewski 1967, 199; Dobson 1978, 110; IDRE I 173.
50
Ritterling 1924-1925, c. 1752-1755; Wheeler 2000, 281-288.
51
CIL III 454 (= 6984 = 13648); CIL III 14187, 4; CIL III 14187, 5; A 1903, 258; Dobson 1978, 104;
IDRE II 389, 390, 391, 392.
52
Dobson 1978, 223-224.

253

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

*
Centurionii prezeni n Dacia cu ocazia rzboaielor de cucerire i, n cazul unora, i
ulterior, n procesul de organizare a provinciei, ne ofer cariere spectaculoase, aparinnd unei
epoci precum cea a lui Traian, marcat de evenimente la rndul lor spectaculoase din punct de
vedere istoric.
Remarcm nc de la nceput numrul mare de legiuni n care ajunge s serveasc un
centurion cu experien, ntr-o perioad att de bogat n evenimente militare cum este cea de la
sfritul sec. I i primele dou decenii ale sec. II d.Chr. Astfel, cariere care s cuprind cinci
(nr. 6 - Sex. Pilonius Modestus), ase (nr. 5 - M. Herenius Valens), apte (nr. 3 - C. Caesius
Silvester), opt (nr. 1 - M. Aebutius Victorinus i nr. 2 - L. Aemilius Paternus) sau mai multe
centurionate nu sunt deloc rare. Dac inem cont i de faptul c cei cu un numr mic de
centurionate n carier datoreaz acest fapt unor avansri rapide la trepte ale carierei ecvestre
(nr. 7 - Cn. Pompeius Proculus i nr. 9 - L. Terentius Rufus), sau pur i simplu momentului din
carier surprins de vreo inscripie votiv (nr. 4 - Tib. Claudius Valerianus), constatm c mai
mult de jumtate din centurionii identificai pentru aceast perioad servesc n mai multe
legiuni, n diferite coluri ale Imperiului.
Dac urmrim traseul acestor centurioni nainte de sosirea lor n Dacia, observm c,
fr excepie, ei au servit n diverse legiuni sau alte trupe din provinciile occidentale ale
Imperiului, fie c e vorba de Germania, de Britannia, Pannonia sau Moesia, fie c e vorba chiar
de Roma. n Dacia 53 prezena lor e semnalat n legiunile I Adiutrix (3 centurioni), I Minervia
(1), IIII Flavia Felix (9), VII Claudia (1), XIII Gemina (5) i XIIII Gemina (1), iar ntr-un caz
(nr. 8 - Q. Raecius Rufus) e vorba de un centurion dintr-o cohort pretorian. Direciile n care
se pleac din Dacia ne referim aici la cei pentru care avem informaii sunt n primul rnd
provinciile orientale 54 , n 4 cazuri i Roma, n 3 cazuri. Doi dintre acetia ns trec mai nti prin
Moesia (nr. 1 - M. Aebutius Victorinus), respectiv Pannonia (nr. 9 - L. Terentius Rufus), nainte
de a fi transferai n Orient, respectiv la Roma. Pe ali trei centurioni lsarea la vatr (nr. 5 - M.
Herenius Valens i nr. 10 - Sex. Vibius Gallus) sau moartea (nr. 6 - Sex. Pilonius Modestus) i
surprind n provincie.
Participarea centurionilor la rzboaiele lui Traian e confirmat, n cazul unora, de
decoraiile specifice rangului primite cu asemenea ocazii. Din 18 centurioni, 6 au dobndit astfel
de distincii, conform informaiei epigrafice 55 . Toi ase au fost decorai n urma rzboaielor
dacice, iar doi dintre acetia i cu ocazia altor rzboaie. Ies n eviden centurioni precum L.
Terentius Rufus (nr. 9), decorat pe cnd lupta n Dacia sub comanda viitorului mprat Hadrian,
n legiunea I Minervia, Q. Raecius Rufus (nr. 8), decorat i cu 30 de ani mai devreme, n
rzboiul iudaic din timpul lui Vespasian sau L. Aemilius Paternus (nr. 2), ce se distinge i
ulterior, cu ocazia rzboiului partic din 114-117.
n cadrul legiunii, cei 18 centurioni se afl pe diferite trepte ierarhice n momentul
prezenei lor n Dacia (vezi nr. 5 - M. Herenius Valens, centurio hastatus posterior cohortis V
sau nr. 6 - Sex. Pilonius Modestus, centurio hastatus posterior cohortis III), majoritatea aflnduse pe poziii inferioare celei de primus pilus. Regsim ns i centurioni aflai n vrful piramidei
53

Aici am luat n calcul toi cei 18 centurioni.


Firesc dac avem n vedere campania oriental a lui Traian (114 -117 d.Chr.).
55
Vezi nr. 2, 3, 8, 9 i 10; al aselea e C. Caesius Valens (nr. 11), praefectus kastrorum al legiunii IIII
Flavia Felix, decorat de dou ori cu ocazia rzboaielor dacice (Macrea 1942, 142; Glodariu 1966, 429
vezi tabelul II).
54

254

CENTURIONI LEGIONARI

ierarhice, n calitate de primipili (nr. 7 - Cn. Pompeius Proculus, nr. 10 - Sex. Vibius Gallus i
un centurion anonim al legiunii a XIII-a Gemina nr. 17 a crei inscripie a fost descoperit
recent la Alba-Iulia 56 ) sau prefeci ai castrului (acelai nr. 10 - Sex. Vibius Gallus i nr. 11 - C.
Caesius Valens vezi i tabela II, la sfritul studiului). n majoritatea cazurilor se promoveaz
la centurionat din rndul rangurilor inferioare ale legiunii. n cazul C. Caesius Silvester (nr. 3) e
vorba de o promovare a unui soldat dintr-o cohort pretorian. n alte trei situaii avem de-a face
ns cu membrii ai ordinului ecvestru ce aleg la un moment dat cariera de centurion (nr. 2 - L.
Aemilius Paternus, nr. 6 - Sex. Pilonius Modestus i nr. 9 - L. Terentius Rufus).
Procesul de avansare i transfer al centurionilor pstreaz n mare aceleai caracteristici
din secolul I d.Ch. pn spre mijlocul secolului III, iar n cazul Daciei acest fenomen se observ
fcnd o simpl comparaie ntre dou epoci ce marcheaz nu doar conflicte de avenrguri
asemntoare, ci i perioade nfloritoare pentru provincie i Imperiu deopotriv: domnia lui
Traian i dinastia Severilor. n Dacia, n intervalul 193-235 se concentreaz ultimele cariere
spectaculoase de centurioni, cu un numr mare de transferuri n cadrul sistemului de promovare.
ntlnim astfel centurioni precum M. Ulpius Caius 57 (4 transferuri), Iul. Bassus Suplicianus 58 (5
transferuri), --- Amblasius Secundus 59 (6 transferuri), C. Sulgius Caecilianus 60 (9 transferuri)
sau M. Aurelius Claudianus 61 (10 transferuri), servind de-a lungul carierei n ntreg Imperiul.
ncepnd ns cu prima treime a secolului III d.Ch., continund i mai accentuat cu perioada
anarhiei militare, se nregistreaz un declin n ce privete funcionarea sistemului de transferuri,
dac ar fi s ne orientm dup numrul descoperirilor de pn n prezent, cel puin pentru
Dacia 62 .
Dac ne referim doar la domnia lui Traian, putem spune c ntr-o perioad cu dou
rzboaie majore, n care transferurile de trupe se intensific considerabil, n care noi legiuni sunt
nfiinate 63 , n care unii militari i pierd viaa, iar alii sunt lsai la vatr dup o ndelung
carier, numrul posturilor vacante ce trebuie acoperite e considerabil, astfel c procesul
promovrii i transferurilor dintr-o legiune ntr-alta, dintr-o provincie ntr-alta, dintr-un col al
Imperiului ntr-altul, e unul firesc.
Necesitatea constant a armatei de personal militar profesionist, pe de o parte, i dorina
soldailor n general de a-i mbuntii condiia material i social, pe de alt parte, fac acest
proces al avansrii i transferurilor benefic att pentru instituie, ct i pentru individ. Faptul c
centurioni precum cei ce au trecut prin Dacia servesc ntr-un numr mai mare sau mai mic de
legiuni din ntreg imperiul, ne ofer o imagine asupra importanei sistemului de transfer, al crui
scop principal era de a menine unitatea tactic de aciune a armatei, disciplina i coeziunea
trupelor pe spaii att de largi, experiena ofierilor de carier fiind astfel indispensabil unui stat
interesat nu doar s cucereasc, ci i s coaguleze prile sale componente att de eterogene ntrun sistem acceptat de toi.

56

n anul 2004 (ILD, 460); vezi i tabelul II, nr.17.


CIL III 1178; ILS 1165; CIL III 1201; IDR III/5 436, 448
58
CIL VIII 2891; IDRE II, 455.
59
CIL XI 710; IDRE I 133.
60
CILVIII 1322 (= 14854); CIL X 3342; ILS 2764; IDRE II 431.
61
A 1981, 158; IDRE I 98.
62
Astfel am identificat zece cariere din timpul lui Traian, cinci din vremea Severilor i doar dou dup
anul 235.
63
Vezi nota 1.
57

255

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Tabela I.
Centurioni menionai cu posturi n mai multe uniti militare de-a lungul carierei
Nr
crt
1.

Onomastica

M. Aebutius
Victorinus

Funcii
militare
-centurio

Trupe

-leg. X Gemina

Decoraii

Sursa

CIL III
260=
6761

-ter donis donato


ab imperatore
Traiano torquibus
armilllis phaleris
corona vallari bis
in Dacia semel in
Parthia

CIL II
4461;
ILS
2661

-donis donato bello


Dacico bis
torquibus armillis
phaleris

CIL XI
5696;
IDRE I
126

CIL III
981;
IDR
III/5 11

CIL III
13360

XI Claudia
XIIII Gemina
I Minervia
XXII Primigenia
XIII Claudia
XV Apollinaris

2.

L. Aemilius
Paternus

-centurio

-leg. VII Gemina

-trecenarius

I Minervia

-primus pilus

VII Claudia
XIIII Gemina
-coh. X urbana
IIII praetoria
-leg. II Augusta

3.

C. Caesius
Silvester

-beneficiarius
praefecti
praetorio
-evocatus
Augusti
-centurio
-primus pilus
-praefectus
castrorum

4.

5.

-coh. ? praetoria
-leg. II Augusta
IIII FlaviaFelix
III Gallica
VI Ferrata
XXX Ulpia Victrix
IIII Flavia Felix

Tib. Claudius
Valerianus

-centurio

-leg. XIII Gemina

M. Herenius
Valens

-evocatus

-leg. XI Claudia

-centurio

I Adiutrix

I Adiutrix

II Adiutrix
XV Apollinaris
I Adiutrix

256

CENTURIONI LEGIONARI
6.

Sex. Pilonius
Modestus

-centurio

-leg. I Minervia

CIL III
1480;
ILS
1645;
IDR
III/2
437

CIL VI
1672

-donis donato ab
imperatore
Vespasiano et Tito
imperatore bello
Iudaico, ab
imperatore Traiano
bello Dacico

CIL III
9985 (=
2917);
ILS
2647;
IDRE II
291

-donis donato ab
imperatore Traiano
bello Dacico

CIL II
2424;
IDRE I
173

-donis donato ab
imperatoribus
honoris virtutisque
causa torquibus
armillis phaleris
coronis muralibus
III vallaribus II
aurea I hastis puris
V vexillis II

CIL III
454 (=
6984 =
13648);
14187,
4;
14187,
5; A,
1903,
258;
IDRE II
389,
390,
391,
392

XI Claudia
VIII Augusta
VII Claudia
IIII Flavia Felix

7.

8.

9.

Cn. Pompeius
Proculus

Q. Raecius
Rufus

L. Terentius
Rufus

-centurio

-legiones complures

-primus pilus

-leg. IIII Flavia Felix

-tribunus
militum

-coh. I urbana

-trecenarius

-coh. ?

-primus pilus

-princeps
praetorii

? praetoria

-tribunus
militum

-coh. VI Brittonum

-centurio

XV Apollinaris

-primus pilus

-coh. II vigilum

-leg. XII Fulminata

-leg. I Minervia

-tribunus
militum
10.

Sex. Vibius
Gallus

-trecenarius

-coh. ?

-primus pilus

-leg. XIII Gemina

-praefectus
legionis

257

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Tabela II.
Centurioni menionai n carier pe un singur post ntr-o singur legiune

Nr.
crt.

Onomastica

Funcia
militar

Trupa

Decoraii

Sursa

11

C. Caesius
Valens

-praefectus
legionis

leg. IIII Flavia Felix

donis donato
bis...

Macrea 1942,
142; Glodariu
1966, 429

12

M. Calventius
Viator

-centurio

leg. IIII Flavia Felix

CIL III 7904;


IDR III/2 205

13

M. Domitius
---

-centurio

leg. IIII Flavia Felix

CIL III 10250

14

Q. Licinius
Macrinus

-centurio

leg. IIII Flavia Felix

CIL III 1353;


IDR III/3 95

15

C. Iulius
Pacideius
Firmus

-centurio

leg. XIII Gemina

A 1939, 61;
IDRE II 408

16

Pacideius
Firmus

-centurio

leg. I Adiutrix

A 1939, 61;
IDRE II 408

17

Anonymus

-primus pilus

leg. XIII Geminae

ILD 460

18

Anonymus

-centurio ?

leg. IIII Flavia Felix

ACMIT, 1929,
313, nr. 2

258

CENTURIONI LEGIONARI

Legionary Centurions in Trajans Dacia


from the Promotions System Perspective.
- abstract The conquest wars gathered in Dacia and around of it a great number of legions, so the amount
of centurions who can be found here in this period is undoubtedly important. The careers of 10 centurions
are especially interesting because the informations about them coming out from the epigraphic sources
are more detailed and particularly because of the transfers mentioned in their inscriptions. These careers
reveal us aspects of military life: advancements, transfers, wars, decorations, from a very short period of
time approximately 20 years abundant in military events.
Refering only to the Trajans reign, we can notice that in a period including two major wars (the
Dacian and the Parthic wars), when the troups shifts are intensifing, when new legions are seting up,
when some soldiers are dying and others are retired after a long military career, the number of vacant
posts necessary to be occupied increases considerable, thus the transfer-promotion process from one
legion to another, from one province to another and across the Empire, is one as natural as can be.
The armys constant necessity of professional military staff, on the one hand, and the soldiers
general aim of improving their material and social condition, on the other hand, make this promotiontransfer process to be advantageous for both, institution and individuals.

Bibliografie
Absil 2000 M.Absil, Legio I Italica, Les Lgions, 227-238.
Benea 1983 Doina Benea, Din istoria militar a Moesiei Superior i a Daciei. Legiunea a VIIa Claudia i legiunea a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca.
Bertrandy, Rmy 2000 Fr. Bertrandy, B. Rmy, Legio XII Fulminata, Les Lgions, 253-256.
Cizek 1980 E. Cizek, Epoca lui Traian. mprejurri istorice i probleme ideologice,
Bucureti.
Daris 2000 S. Daris, Legio II Traiana Fortis, Les Lgions, 359-363.
Dobson 1978 B. Dobson, Die Primipilares, Bonn-Kln.
Domaszewski 1967 A. von Domaszewski, Die Rangordnung des rmischen Heeres, Kln.
Fellmann 2000 R. Fellman, Die 11. Legion Claudia Pia Fidelis, Les Lgions, 127-131.
Fitz 1993 J. Fitz, Die Verwaltung Pannoniens in der Rmerzeit, vol. I-IV, Budapest, 1993.
Franke 2000 Th. Franke, Legio XIV Gemina, Les Lgions, 191-202.
Franke 2000 a Th. Franke, Legio XXII Primigenia, Les Lgions, 95-104.
Glodariu 1966 I. Glodariu, Legio IV Flavia Felix in Dacia, ActaMN 3, 429-436.
Gmez-Pantoja 2000 J. Gmez-Pantoja, Legio X Gemina, Les Lgions, 169-190.
Le Bohec 2000 Y. Le Bohec, Legio I Minervia (Ier-IIe sicles), Les Lgions, 83-85.
Le Bohec 2000 a Y. Le Bohec, Legio XXX Vlpia, Les Lgions, 71-74.

259

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Le Bohec, Wolff 2000 Y. Le Bohec, Catherine Wolff, Legiones Moesiae Superioris, Les
Lgions, 239-245.
Les Lgions Les Lgions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrs de Lyon (17-19
septembre 1998), Y. Le Bohec, Catherine Wolff (ed.), Lyon.
Lrincz 2000 B. Lrincz, Legio I Adiutrix, Les Lgions, 151-158.
Lrincz 2000 a B. Lrincz, Legio II Adiutrix, Les Lgions, 159-168.
Macrea 1942 M. Macrea, Urme romane n regiunea cetilor dacice din munii Hunedoarei,
Sargetia 2, 127-150.
Moga, 1985 V. Moga, Din istoria militar a Daciei Romane. Legiunea a XIII-a Gemina, ClujNapoca.
Pflaum 1961 H.G. Pflaum, Les carrires procuratoriennes questres sous le Haut-Empire
Romain, vol. III, Paris.
Piso, Blu 1998 I. Piso, C. Blu, Un Archelaus Apulum, Apulum 35, 147-150.
Piso 2000 I. Piso, Les Lgions dans la province de Dacie, Les Lgions, 205-225.

Ritterling 1924-1925 E. Ritterling, Legio, RE XII, 1-2, Stuttgart, 1924-1925, c. 1186-1829.


Wheeler 2000 E.L. Wheeler, Legio XV Apollinaris: From Carnuntum to Satala and beyond,
Les Lgions, 259-308.

260

Statutul populaiei indigene dup constituirea provinciei Dacia


Romeo Crjan

Problematica statutului indigenilor n provincia Dacia a fost a tratat cu mult discreie


n literatura de specialitate romneasc, fenomen cu att mai curios cu ct acesta reprezint un
indicator esenial n explicarea procesului de romanizare din cursul sec. al II-lea. De cele mai
multe ori, statutul dacilor este expediat prin formula unui statut inferior fa de populaia
colonizatoare 1 . O asemenea exprimare, att de lipsit de orice fel de indicaie juridic-tehnic, nu
credem c poate servi unei discuii aplicate asupra statutelor juridice din provincia Dacia.
Un punct de plecare util n dezbaterea noastr considerm c este relatarea lui Dio
Cassius (68, 8-10) n legtur cu sfritul primul rzboi dacic al lui Traian: solii daci ncheie un
foedus, dup ce, n prealabil, Decebal a fcut deditio in fidem n faa lui Traian. Acest gen de
procedur este frecvent amintit n epoca republican. n practica dreptului internaional, dedere
in dicionem era, de obicei, cel puin cu ncepere din epoca tabulei de la Alcntara 2 , dedere in
fidem, ceea ce asigura redarea suveranitii statului nvins n forma unei autonomii mai mult sau
mai puin precare. Condiia cetilor care au ncheiat foedera n mprejurri similare era de
obicei reglementat de leges i senatus consulta 3 . Probabil c gestul fcut de Traian prin cererea
fcut Senatului de a confirma condiiile deja impuse lui Decebal este un reflex al respectului
mpratului pentru instituiile tradiionale 4 .
Nu este n intenia noastr s abordm discuia asupra teritoriului ocupat de romani la
sfritul primului rzboi dacic 5 . Organizarea acestuia trebuie s fi nceput imediat dup
ncheierea pcii, din moment ce nu avem nici o surs care s ne arate c Traian ar fi intenionat
n acel moment s redeschid conflictul cu Decebal 6 . n aceste mprejurri, putem s ne
imaginm un nceput de organizare a comunitilor indigene conform modelului urmat pentru
celelalte provincii dunrene 7 . l putem evoca, n acest sens, pe Prvan, care scrie c nc dup
primul rzboi dacic se pare c Banatul i Oltenia au ncheiat pacea lor cu Roma i c dacii de pe
aceste ntinse i fertile teritorii s-au resemnat destul de lesne sub noul regim i s-au romanizat

Vezi, de exemplu, opinia lui Dumitru Protase (1977, 1013-1014): Nach dem Zusammenbruch von
Decebals Macht und der Errichtung der Provinz Dazien (im J. 106) wurde das Gros der besiegten
dakischen Bevlkerung allgemein in eine minderwertige Stellung gegenber den aus dem ganzen
Rmerreich kommenden verschiedenartigen Elementen gedrngt. Cf. Protase 1980, 266. Aceeai
exprimare (situaie de net inferioritate fa de noii venii) regsim i la Macrea 1969, 259.
Daicoviciu 1984, 85 i consider pe indigenii daci ca fcnd parte dintr-o nombreuse couche moyenne
forme dhommes libres du point de vue juridique. Mai explicit este I. Piso (1995, 70) care sugereaz
c, n condiiile distrugerii aristocraiei dacice n urma rzboaielor lui Traian, populaia ar fi fost redus
la condiia de dediticii.
2
Nrr 1989, 73.
3
Humbert 1993, 255.
4
Cizek 1980, 182 sqq.
5
Petolescu 1985, 45-48; Opreanu 1998.
6
Pentru opinia contrar v. Petolescu 2000, 138 sqq.
7
Mcsy 1992, 45.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

foarte repede 8 . Un indiciu pentru aceast situaie este pasajul din Dio Cassius 68, 11, unde
aflm c muli daci au trecut de partea lui Traian dup ncheierea primului rzboi, ceea ce ar
putea fi interpretat n sensul acceptrii unei pri a elitei indigene de a colabora cu noile
autoriti la organizarea teritoriilor nou cucerite. Un alt indiciu ar putea fi dislocarea coh. I
Hispanorum veterana quingenaria la Piroboridava i Buridava 9 , a crei semnificaie poate fi
legat i de preluarea conducerii acestor aezri de ctre militari romani, ceea ce, n provinciile
vecine, reprezenta un prim pas n organizarea de civitates indigene.
Al doilea rzboi a pus capt brutal relaiilor de drept internaional pe care Roma le-a
dezvoltat cu statul dac ncepnd cu Domitian. Revenind la problematica de natur juridic pe
care o reclam situaia populaiei indigene la sfritul celui de-al doilea rzboi dacic al lui
Traian, s remarcm c scena 118 (100) de pe Columna Traian poate oferi unele indicii n acest
sens. n timpul asediului Sarmizegetusei, Traian primete o ambasad a dacilor: solul este
reprezentat ngenuncheat i cu minile ntinse ntr-un gest de implorare. Radu Vulpe
interpreteaz acest gest drept propunerea dacilor de a preda cetatea, prsind-o imediat, desigur
cu acordarea unor condiii ct de ct favorabile, cum ar fi de pild libera lor ieire i plecare
altundeva. [] Din atitudinea mpratului se vede c propunerea a fost categoric respins 10 .
Continund interpretarea lui Vulpe, credem c scena n discuie poate fi interpretat drept o
ofert de dediiune 11 . Tabula de la Alcntara (104 .Chr.) ne prezint succesiunea gesturilor ce
nsoesc un asemenea act: Seano face deditio, iar Lucius Caesius primete dediiunea. Urmeaz
un consilium al comandamentului militar care ordon termenii n care se va face predarea 12 .
Actul de dediiune de pe Columna Traian se oprete la momentul se dedere, ceea ce este de
dedus din scenele imediat urmtoare care redau continuarea asediului Sarmizegetusei. De
Martino, cu exemple din Cicero, Caesar i Titus Livius, consider c dediiunea este exclus din
momentul n care trupele romane ncep asediul zidurilor cetii dumane 13 . Refuzul lui Traian
de a primi predarea dacilor i distrugerea capitalei acestora ar reprezenta, prin urmare, gesturi
condiionate de o lung practic militar roman. Este, totui, important de reinut c fenomenul
care nu are nimic excepional n procedurile de ocupaie roman: este suficient s amintim,
8

Prvan 1972, 153.


Tudor 1978, 34; Petolescu 2002, 22-23.
10
Vulpe 2002, 96.
11
V. Liv. 8,25, despre episodul predrii lui Charilaus, din timpul celui de-al doilea rzboi samnit (326 .
Chr.): Charilaus fuit qui ad Publilium Philonem uenit et, quod bonum faustum felix Palaepolitanis
populoque Romano esset, tradere se ait moenia statuisse. Eo facto utrum ab se prodita an seruata
patria uideatur, in fide Romana positum esse. Sibi priuatim nec pacisci quicquam nec petere; publice
petere quam pacisci magis ut, si successisset inceptum, cogitaret populus Romanus potius cum quanto
studio periculoque reditum in amicitiam suam esset quam qua stultitia et temeritate de officio
decessum. Conlaudatus ab imperatore tria milia militum ad occupandam eam partem urbis quam
Samnites insidebant accepit; praesidio ei L. Quinctius tribunus militum praepositus.
12
AE 1984, 495: C(aio) Mario C(aio) Flavio [co(n)s(ulibus)] / L(ucio) Caesio C(ai) f(ilio) imperatore
populus Seano[---] / dedit L(ucius) Caesius C(ai) f(ilius) imperator postquam [---] / accepit ad
consilium retolit(!) quid eis im[perare?] / censerent de consili(i) sententia imperav[it] / captivos equos
equas quas cepis(s)ent [---] / omnia dederunt deinde eos L(ucius) Caesius C(ai) [f(ilius) liberos?] /
esse iussit agros et aedificia leges cete[ra] / quae sua fuissent pridie quam se dedid[erunt] / [---]
extarent eis red(d)idit dum populu[s senatusque?] / Roomanus(!) vellet deque ea re eos / eire(!) iussit
legatos Cren[---] / Arco Cantoni f(ilius) legates(!).
13
De Martino 1973, 56; contra Nrr 1986, 39. n mod particular, ni se pare sugestiv Caes. bell. Gall., 2,
32, 1: Ad haec Caesar respondit: se magis consuetudine sua quam merito eorum civitatem
conservaturum, si priusquam murum aries attigisset, se dedidissent; sed deditionis nullam esse
condicionem nisi armis traditis.
9

262

STATUTUL POPULAIEI INDIGENE

alturi de celebrele cazuri ale Carthaginei i Ierusalimului, episoadele supunerii Ausonilor 14 sau
Salassilor 15 , unde tratamentul aplicat nvinilor, dei drastic, a avut consecine mai puin
devastatoare.
Statutul populaiei pacificate trebuie s fi fost determinat de maniera n care romanii au
perceput desfiinarea statului dac dup moartea lui Decebal. Chiar dac dediiunea presupunea
nivele diferite de restituire a suveranitii care puteau merge pn la redarea deplin a
libertii 16 , ndelungata practic militar roman ne arat c, n mprejurri similare, nvinii au
fost tratai cu cea mai mare brutalitate 17 . Teritoriul de valabilitate al dediiunii i ocupaiei se
delimiteaz clar unul fa de altul dup premisele lor juridice. n timp ce premisa juridic a
ocupaiei romane este distrugerea vechii suveraniti, exprimat prin uciderea sau prizonieratul
monarhului sau, n oraele libere, prin distrugerea acestuia mpreun cu uciderea i vnzarea
locuitorilor, premisa dediiunii const din existena i ntreaga capacitate juridic a purttorilor
de suveranitate. Consecina dediiunii este, prin urmare, doar distrugerea juridic a statului care
a fcut deditio 18 . n situaia noastr, nu avem tiri despre continuitatea puterii regale dacice care
s fi putut ncheia un nou tratat de dediiune. n mod firesc, apare ntrebarea dac, dup moartea
lui Decebal, romanii vor fi recunoscut ca purttori de suveranitate pe efii indigeni care au fcut
act de supunere ctre noile autoriti. Rspunsul este mai degrab negativ, din moment ce,
ulterior organizrii provinciei Dacia, nu numai c nu avem documentat aici nici o form de
autonomie indigen, dar chiar vechile elite dacice nu par s participe la viaa urban 19 . Prin
urmare, nu poate fi aici vorba despre nici un act de restituire a suveranitii pentru motivul c nu
mai exista un subiect al dediiunii. Din punct de vedere formal, nvinii nu puteau fi clasai de
nvingtori printre peregrini dediticii, populaii care, dei dup exprimarea lui Gaius, au luptat
mpotriva poporului roman i, fiind nvini, s-au predat (qui quondam adversus populum
Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt) 20 , reprimind anumite forme
de suveranitate.

14

Liv. 9, 25, 9: Ita portae occupatae triaque oppida eadem hora eodemque consilio capta; sed quia
absentibus ducibus impetus est factus, nullus modus caedibus fuit deletaque Ausonum gens uix certo
defectionis crimine perinde ac si interneciuo bello certasset.
15
Chastagnol 1995, 133. Pentru evoluia statutului Salassilor v. ILS 6753.
16
Nrr 1989, 73; Humbert 1993, 197-198.
17
S amintim doar una dintre cele mai vechi mrturii: Titus Livius relateaz despre rzboiul mpotriva
Auruncilor din 502 . Chr. cnd, dei Pomentia a fcut deditio, oraul a fost distrus, elitele oraului
ucise, iar ceilali locuitori vndui sclavi: Liv. 2, 17: deditio est facta. Ceterum nihilo minus foeda,
dedita urbe, quam si capta foret, Aurunci passi; principes securi percussi, sub corona venierunt coloni
alii, oppidum dirutum, ager venit. Cf. Trynkowski 1976, 84.
18
Tubler 1911, 15 sqq. Transmis de Titus Livius I, 38 n pasajul privind predarea Collatinilor n faa lui
Egerius, nepotul lui Tarquinus Priscus, formularul dediiunii ne relev un act solemn prin care, n baza
unei sponsio, purttorii de suveranitate ai cetii nvinse pun ntregul lor teritoriu n minile
conductorului militar roman victorios investit cu imperium, mpreun cu drepturile publice i private
nelimitate asupra oamenilor i lucrurilor.
19
Balla 1974-1975, 142. O comparaie util cu Pannonia, la Fitz 1977, 397. O explicaie diferit este
sugerat de Protase 2005, 83: Dans le milieu urbain, les Daces adoptent plus rapidement les formes de
la civilisation romaine, sous lesquelles ils se dissimulent si bien, que lon peut trs difficilement les
identifier aujourdhui du point de vue ethnique. Aceeai interpretare, la Daicoviciu 1984, 91.
Disimularea trebuie s fi fost, ntr-adevr, remarcabil, din moment ce epigrafia pstreaz puine
urme ale prezenei indigenilor n viaa urban!
20
Gai inst. 1, 14.

263

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Determinat fiind de condiiile de ncheiere a conflictului, statutul de dediticius va fi


putut rmne ca atare att timp ct condiia populaiei nvinse nu este reglementat printr-o
legislaie special care, n cazul nostru, cel mai probabil, ar fi fost constituia provincial. n
acest timp, indigenii sunt, de fapt, ntr-un Schwebezustand, o stare nedecis n care, dei sunt
liberi, nu numai c sunt exclui de la cetenia roman sau de la statutul latin 21 , dar pot fi supui
unui amplu proces de restructurare teritorial 22 , care adesea are loc n paralel cu procedurile de
colonizare roman.
Dac lum n consideraie sursele din sec. al IV-lea care relateaz despre rzboaiele
dacice ale lui Traian, mpreun cu observaiile arheologice care constat dispariia centrelor de
putere, a locurilor de cult, precum i modificrile obiceiurilor i practicilor funerare indigene,
toate aceste elemente ne ndeamn s credem, ntr-adevr, ntr-o destructurare masiv a
nvinilor, concretizat n desfiinarea structurilor teritoriale indigene i dislocarea pe scar larg
a acestora din vechiul lor habitat 23 , ceea ce, evident, implica i mutaii importante n condiia lor
juridic. Urmrile sistematice ale cuceririi pe care le-am vzut n cazul dediiunii ar fi fost
aceleai n situaia n care, prin nerecunoaterea vechii lor suveraniti, indigenii ar fi devenit,
pur i simplu, peregrini nullius certae civitatis. Este vorba despre acea categorie care nu au nici
un fel de organizare juridic i, prin urmare, se pot bucura doar de ius gentium. n practic ns,
nimic nu-i mpiedica s fac apel i la procedura formular, conform ius honorarium 24 .
Cu siguran, aceste transformri nu se produceau n condiii pacifice. Este bine
cunoscut relatarea lui Tacitus despre maniera brutal n care au fost tratai Trinovanti cu ocazia
colonizrii Camulodunumului (Colchester) n Britannia n timpul lui Claudius 25 . O mrturie
indirect, dar la fel de important, este oferit de cadastrul B de la Orange, care probeaz faptul
c Tricastinii au fost deposedai de pmnturi la ntemeierea coloniei romane. Formula Tricastinis reddita (iugera) demonstreaz c, dup efectuarea centuriaiei i a procedurilor de
asignaie, le-au fost restituite o parte din pmnturi. Piganiol consider c este vorba despre cele
neasignate i, n general, inculta 26 .
Am insistat asupra cadastrului B de la Orange, pentru c el ne poate oferi o schem
teoretic de organizare a teritoriului Daciei dup cucerire, n lipsa unor surse epigrafice i a unor
cercetri de teren adecvate 27 . Privind retrospectiv istoria provinciei Dacia, credem c absena
participrii indigenilor la viaa public oreneasc constituie un puternic indiciu asupra
statutului de peregrini nullius civitatis al dacilor la nceputul sec. al II-lea.

21

Ei devin, dup Gai. inst. 1, 26, peregrini de cea mai joas libertate i nu le este permis obinerea
ceteniei romane prin lege, senatus consulta sau constituie imperial (pessima itaque libertas eorum
est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aur constitutione principali aditus
illis ad civitatem Romanam datur).
22
Nrr 1989, 48. Un exemplu util pentru tema noastr este oferit de Nrr, n legtur cu situaia
Campanilor care, n aceast perioad au fost strmutai trans Tiberim i li s-a dictat dreptul de
proprietate doar n terioriile oraelor Veii, Sutrium i Nepete.
23
Babe 2000, 327 sqq.; Ruscu 2004, 76 sqq.
24
Talamanca 1990, 111-112 i 57 sqq.
25
Tac. ann. 14, 31: Quippe in coloniam Camulodunum recens deducti pellebant domibus, exturbabant
agris, captivos, servos appellando, foventibus impotentiam veteranorum militibus similitudine vitae et
spe eiusdem licentiae.
26
Piganiol 1962, 54 sqq.
27
Cf. Vittinghoff 1951, 440 sqq.

264

STATUTUL POPULAIEI INDIGENE

n msura n care indigenii vor fi rmas n teritoriile de origine, statutul de peregrinus


nullius civitatis se traducea prin condiia de rezident (incola). n legtur cu aceast noiune,
literatura juridic difereniaz net dou grupri de populaie. Prima este format din persoanele
care aleg n mod liber s-i stabileasc domiciliul ntr-o comunitate diferit de aceea n care i
au origo 28 . A doua categorie desemneaz populaia indigen care este redus de romani la
aceast condiie n urma deposedrii de pmnturile sale pentru motivul unei fundaii coloniale,
petrecut, de obicei, n condiii nepacifice 29 , i creia i se permite locuirea n afara zidurilor
cetii (incolae extramurani 30 ). Capacitatea juridic a fiecreia dintre cele dou categorii este
sensibil diferit: n timp ce din prima categorie, care este rezultatul unei emigraii voluntare, fac
parte peregrini, latini sau ceteni romani care particip la viaa public n mod diferit, conform
constituiilor oreneti 31 , n cea de-a doua categorie nu pot fi inclui dect peregrini lipsii de
cetenia de referin 32 i, prin urmare, de drepturi politice 33 , a cror unic form de organizare
era comunitatea rural 34 .
Pentru tema noastr este important de remarcat c aceast condiie nu este definitiv.
Roma poate, prin concesiuni speciale, n timp, s atribuie indigenilor possesio, ceea ce este
echivalent cu ieirea din incolat i ncorporarea lor n comunitile de reziden 35 . ncercnd
asocieri cu eventualele forme de agregare comunitar ale autohtonilor din provincia Dacia,
observm c ele nu depesc nivelul satelor de tradiie La Tne. Repertoriul lui Popa privind
aezrile rurale din Dacia intracarpatic conine 590 de aezri, dintre care n 360 este
documentat prezena indigenilor, n proporii variabile. Circa 80 dintre acestea au caracteristica
ptrunderii sigure () sau probabile () a colonitilor n aezrile indigene 36 . Remarcabil
este observaia c satele indigene lipsesc din teritoriul presupus al Ulpiei Traiana Sarmizegetusa
i c elemente autohtone se ntlnesc pe lng unele villae rusticae. Autorul nu definete
teritoriul Ulpiei Traiana dar, indiferent de ntinderea acestuia 37 , observaia este foarte
important din perspectiva statutului indigenilor: centuriaia Ulpiei Traiana nu pare s fi luat n
considerare o eventual restituire a pmnturilor, fie doar a pmnturilor inculta, aa cum am
vzut mai sus n cazul Tricastinilor. Ei trebuie s fi rmas exclui de la orice fel de proprietate,

28

Chastagnol 1995, 132; Rizakis 1998, 603 sqq.


Garca Fernndez 1997, 173.
30
Laffi 1966, 206 sq; Poma 1998, 139 sqq.
31
V. lex coloniae Genetivae Iuliae (FIRA I, 21) c. 95, despre capacitatea rezidenilor de a aciona n
procesele recuperatorii, c. 98 despre obligaia de a ndeplini orice munitio pe care o vor fi decretat
decurionii (cf. lex Irnitana, c. 83), c. 103, despre aprarea teritoriului coloniei i c. 126 despre atribuirea
de locuri la jocurile care se celebreaz n colonie; lex Malacitana (FIRA I, 24) c. 53, despre votul
rezidenilor ex curiis sorte ducito unam.
32
Garca Fernndez 1997, 176.
33
Chastagnol 1995, 135-136.
34
Laffi 1966, 205; Poma 1998, 142. n Orient, situaia celor dou categorii de incolae era mult mai
complex, v. Rizakis 1998, 611 sqq.
35
Garca Fernndez 1997, 177 sqq.
36
Popa 2002, 222. Cf. Protase 1977, 1004 sqq. ntr-o discuie ulterioar colocviului, dl. Ovidiu entea
mi-a atras atenia c unele din aezrile identificate de Popa drept indigene sunt rezultatul descoperirilor
de ceramic lucrat cu mna, fcute n urma unor cercetri perieghetice. Stabilirea unei cauzaliti ntre
descoperirile de ceramic lucrat cu mna i identificarea unor situri drept indigene se cuvine a fi mult
nuanat. Prin urmare, este foarte posibil ca numrul acestor aezri s fie mai redus dect cel recenzat
de Popa (v. entea 1999; Marcu, entea 2000).
37
Vezi discuia asupra teritoriului Ulpiei Traiana la Piso 1995.
29

265

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

cel puin n teritoriul Ulpiei Traiana 38 . Situaia nu este excepional: Chastagnol evoc situaia
n care fondarea coloniilor romane pe teritorii anterior ocupate de indigeni se petrecea prin
eliminarea complet a acestora i operarea deduciei ntr-un spaiu vid, confiscat de Roma 39 .
Fcnd abstracie de situaia teritoriului Sarmizegetusei, unde este posibil s fie vorba i
de o lips de interes asupra vieii rurale a coloniei, problematica statutelor populaiei indigene
rmne marcat de multe necunoscute, datorate precaritii surselor. Ne putem imagina c, de-a
lungul sec. al II-lea, dacii rmai pe loc fie vor fi ieit din incolat, cel mai probabil o dat cu
atribuirea dreptului municipal localitilor de reziden, fie i vor fi pstrat aceeai condiie, dar
cu includerea n corpul participanilor la munera 40 . Indiferent care va fi fost destinul acestora,
credem c incolatul trebuie s fie privit drept o etap necesar n romanizarea juridic a
populaiei indigene din provincia Dacia 41 . Epigrafia nu ne ajut n acest sens, din moment ce nu
putem urmri etapele de romanizare a onomasticii indigene, aa cum se poate observa n alte
provincii occidentale. Rezultate mult mai interesante n acest sens poate produce arheologia
rural care poate contribui semnificativ la nelegerea mecanismelor de transformare a societii
indigene din provincia Dacia. De asemenea, o viitoare abordare a acestei problematici nu va
trebui s fac abstracie de faptul c este foarte posibil ca indigenii s nu fi beneficiat de un
tratament paual nc de la constituirea provinciei 42 . n acest sens, ne putem ntreba dac nu
cumva populaiile din teritoriile cucerite dup primul rzboi vor fi avut un statut diferit de al
acelora care au fost pacificate n 106.

38

Unele descoperiri arheologice (Cinci i Sntmria Orlea) sugereaz c erau folosii ca mn de lucru
pe proprietile colonitilor: v. Daicoviciu 1984, 85.
39
Chastagnol 1995, 131. Cf. Rizakis 1998, 601 sq. Nu este, totui, o regul: v. Clavel i Lvque 1971,
25. Pentru aspectele teoretice privind fundaiile coloniale i raporturile cu populaia indigen, v.
Vittinghoff 1951, 440 sqq.; De Martino 1975, 751 sqq; Teutsch 1962, 155.
40
Cf. Rizakis 1998, 613 sq.
41
Chastagnol 1995, 132: sa faon, ce statut dincola lintrieur des colonies romaines est aussi une
tape dans la voie de romanisation des provinciaux, ni plus ni moins que celui des cives Latini dans les
cits jouissant de droit latin, mme si celui-ci parat plus gratifiant au dpart et celui-l premire vue
plus humiliant.
42
Cf. Tudor 1978, 132.

266

STATUTUL POPULAIEI INDIGENE

Le statut de la population indigne


au lendemain de la cration de la province de Dacie
- rsum La question du statut des indignes dans la province de Dacie discrtement trait dans la
littrature de spcialit roumaine rclame un plus dattention, puisquelle constitue un indicateur
indispensable lexplication du processus de romanisation aux IIe-IIIe sicles. partir des sources
archologiques qui tmoignent une ample dstructuration de la population indigne la suite des guerres
daciques de Trajan, on conclut que les daces ont t expropris et rangs parmi les peregrini nullius
civitatis. La conduite des romains la suite de leur victoire sur les daces na rien dexceptionnel dans
lhistoire romaine: cest le rsultat dune longue exprience de lorganisation de la conqute qui remonte
lpoque rpublicaine. Etant donn labsence des structures politique indignes dans la province touteentire et, dans le mme temps, des lacunes dinformations pigraphiques concernant leur participation
la vie urbaine, on peut conclure sur lexpulsion des daces des terres lors de la dduction de la colonie
Ulpia Traiana et sur le statut dincolae octroy aux daces du nord de la province. On peut simaginer
quau cours du IIe s. les daces expropris, mais rests habiter leur ancien pays, ont quitt le statut
dincolat la suite du processus de municipalisation. Assurment, on ne peut pas les regarder comme
bnficiant dun traitement global dans la constitution provinciale. Lincolat doit tre envisag comme
une tape ncessaire dans la romanisation juridique de la population indigne habitant la province de
Dacie. Mais, dans le mme temps, on peut se demander si les daces pacifis la suite de la premire
guerre dacique de Trajan ont subi un traitement diffrent de ceux qui ont combattu avec les romains
jusqu la fin du roi Dcbale.

267

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Bibliografie
Babe 2000 M. Babe, Devictis Dacis. La conqute trajane vue par larchologie, Civilisation et cultures, 323-338.
Balla 1974-1975 L. Balla, Limportance des colonisations en Dacie, ACUSD 10-11, 139-143
(= Studia Dacica, 85-90).
Berger 1916 Ph. Berger, s.v. incola, RE 9, 1916, coll. 1249-1256.
Chastagnol 1995 A. Chastagnol, Coloni et incolae. Note sur les diffrenciations sociales
lintrieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de lOccident (Ier
s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.), La Gaule romaine, 131-141.
Civilisation et cultures Civilisation et cultures antiques pripheriques. Hommage Petre
Alexandrescu, Al. Avram, M. Babe (ed.), Bucureti, 2000.
Cizek 1980 E. Cizek, Epoca lui Traian. mprejurri istorice i probleme ideologice, Bucureti.
Clavel, Lvque 1971 Monique Clavel, P Lvque, Villes et structures urbaines dans lOccident romain, Paris.
Daicoviciu 1984 H. Daicoviciu, La romanisation de la province de Dacie, ActaMN 21, 81-93.
De Martino 1973 F. De Martino, Storia della Costituzione romana, III, Napoli.
De Martino 1975 F. De Martino, Storia della Costituzione romana, IV.2, Napoli.
Fitz 1977 J. Fitz, Onomastique pannonienne: La population de la Pannonie sous laspect de
lonomastique et de larchologie, Lonomastique latine, 395-402.
Garca Fernndez 1997 Estela Garca Fernndez, Incolae contributi y la lex Ursonensis, La
Lex Ursonensis, SHHA 15, 171-180.
Humbert 1993 M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. Lorganisation de la conqute jusqu la guerre sociale, Roma (MEFRA 36).
Lonomastique latine Lonomastique latine, N. Duval, H.G. Pflaum (ed.), Paris (Coll. Int.
CNRS 564), 1977.
La Gaule romaine La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur lhistoire administrative
et sur la romanisation des habitants, Andr Chastagnol (ed.), Lyon (Coll. du Centre
dtudes Romaines et Gallo-Romaines, 14), 1995.
Laffi 1966 U. Laffi, Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo
dello stato Romano, Pisa.
Macrea 1969 M. Macrea, Viaa n Dacia roman, Bucureti.
Marcu, entea 2000 - F. Marcu, O. entea, Observaii asupra cetii dacice din perioada roman
i post-roman. Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 67-85 (= RB 14 2000,
67-85).
Mcsy 1992 A. Mcsy, Zur frhesten Besatzungsperiode in Pannonien, Pannonien und das
rmische Herr, 53-58.
Nrr 1989 D. Nrr, Aspekte des rmischen Vlkerrechts. Die Bronzetafel von Alcntara,
Mnchen (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse. Abhandlungen. Neue Folge, Heft 101).
268

STATUTUL POPULAIEI INDIGENE

Pannonien und das rmische Herr Pannonien und das rmische Herr. Ausgewhlte Aufstze,
A. Mcsy (ed.), Stuttgart, 1992.
Popa 2002 D. Popa, Villae, vici, pagi. Aezrile rurale din Dacia roman intracarpatic,
Bucureti 2002.
Opreanu 1998 C.H. Opreanu, Die Folgen des ersten Dakerkrieges Trajans fr die politische
Lage der Gebiete nrdlich der Donau, ActaMN 38/1, 187-193.
Prvan 1972 V. Prvan, Dacia. Civilizaiile antice din rile carpato-dunrene, ediia V,
Bucureti.
Petolescu 1985 C. C. Petolescu, Lorganisation de la Dacie sous Trajan et Hadrien, Dacia, NS,
29, 1-2, 45-55.
Petolescu 2000 C. C. Petolescu, Dacia i Imperiul Roman, Bucureti.
Piganiol 1962 A.Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie romane dOrange, Paris
(16e Supplment Gallia, CNRS).
Poma 1998 Gabriella Poma, Incolae: alcune osservazioni, RSA 28, 135-147.
Piso 1995 I. Piso, Le territoire de la colonia Sarmizegetusa, EphN 5, 63-82.
Protase 1977 D. Protase, Die Forschungsstand zur Kontinuitt der bodenstndigen Bevlkerung im rmischen Dazien (2.-3. Jh.), ANRW II.6, 990-1015.
Protase 1980 D. Protase, Autohtonii n Dacia, I, Bucureti.
Protase 2005 D. Protase, La permanence des Daces en Dacie romaine telle quelle rsulte de
larchologie, Orizonturi daco-romane, II, Cluj-Napoca, 68-84 (= RRH 3/2, 1964,
193-200).
Rizakis 1998 A.D. Rizakis, Incolae-paroikoi: populations et communauts dpendantes dans
les cits et les colonies romaines de lOrient, REA 100, 3-4, 599-617.
Roddaz 2003 J.-M. Roddaz, De la conqute la pacification: la mutation des socits
indignes, Sociedad y economa, 15-26.
Roman Dacia Roman Dacia. The Making of a Provincial Society, W.S. Hanson, I.P. Haynes
(ed.), Portsmouths, Rhode Island, 2004 (JRA Suppl Ser 56).
Ruscu 2004 D. Ruscu, The supposed extermination of the Dacians: the literary tradition,
Roman Dacia, 75-85.
Sociedad y economa Sociedad y economa en el Occidente romano, Carmen Castillo Garca,
J.F. Rodrguez Neila, F.J. Navarro (ed.), Pamplona (Coleccin Mundo Antiguo N.S.
nr. 8, Universidad de Navarra), 2003.
Talamanca 1990 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano.
Trynkowski 1976 J. Trynkowski, Urmrile demografice ale cuceririi Daciei de ctre romani,
ActaMN 13, 81-88.
Tubler 1913 E. Tubler, Imperium Romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des
Rmischen Reichs. I. Die Staatsvertrge und Vertragsverhltnisse, Berlin.
Teutsch 1962 L. Teutsch, Das Stdtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum
Tode des Kaisers Augustus, Berlin.

269

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

entea 1999 O. entea, Semnificaia prezenei ceramicii de tradiie La Tne n Dacia roman.
Familie i societate. Studii de istorie a Transilvaniei, I. Costea, V. Orga (ed.), ClujNapoca, 1999, 123-132 (= RB 12-13, 123-132).
Vittinghoff 1951 Fr. Vittinghoff, Rmische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit, ZSS 68, 435485.
Vulpe 2002 R. Vulpe, Columna lui Traian. Trajans Column, Bucureti.

270

Daciain formam provinciae redacta


Sorin Nemeti

Datele privind organizarea administrativ a teritoriului provinciei Dacia n primele


decenii dup cucerirea roman sunt nc puine i neconcludente. Din aceast cauz, tabloul pe
care l putem astzi reconstitui este sumar i incomplet. Se adaug, pentru a complica problema,
componenta ideologic, variind rolul pe care autorii moderni l acord indigenilor daci n noua
provincie. Astfel, pentru a rezolva aceast problem a organizrii dacilor n provincie, n
istoriografia romn s-au propus cel puin dou scenarii complementare i parial opuse.
Praefecti civitatis i dediticii sub control militar
Lipsa oricror informaii despre districtele indigene n inscripii este interpretat ca o
absen complet a acelor civitates peregrinae autohtone, i.e. orice fel de structuri administrative dacice care s moteneasc organizarea tribal din regatul dacic 1 . Se ncearc deci
explicarea modului n care a fost organizat noua provincie inndu-se cont de aceast absen,
fr s se presupun c ntregul popor dacic a fost exterminat. Lipsa districtelor indigene s-ar
datora, n aceast viziune, faptului c dacii au suferit n urma celor dou rzboaie pierderi
masive din rndul elitelor rzboinice i religioase. n continuarea acestei idei, modelul
organizrii provinciale este vzut ca identic cu cel aplicat de romani n provinciile vecine
(Dalmatia, Pannonia, Moesia), n ciuda lipsei dovezilor. S-a observat c n Dalmatia, Noricum,
cele dou Pannonii i cele dou Moesii comunitile tribale autohtone au fost organizate n
forma unor civitates peregrinae conduse, pe timpul ocupaiei militare, de ctre praefecti civitatis
(ofieri alei dintre centurionii trupelor dislocate n regiune). Conciliul tribal este pstrat,
membrii si aristocrai locali fiind numii n inscripii principes. n a doua faz a acestui
proces care face trecerea de la comunitatea indigen tribal la structura administrativ roman,
comunitatea primete un grad mai nalt de autonomie, aceste civitates fiind acum conduse de
aristocraii locali numii principes civitatis. Evoluia viitoare spre municipalizarea unei
asemenea structuri indigene, transform conciliul local n ordo decurionum iar principes devin
decuriones, duumviri, aediles etc.
Imposibilitatea de a identifica un asemenea model n cazul dacic este explicat prin
absena structurilor autohtone capabile s susin auto guvernarea, prin absena elitelor (ptura
conductoare a societii dacice preromane prin aceasta nelegnd att conductorii politici
ct i cei religioi nu mai poate fi detectat dup cucerire) 2 . Astfel, lipsa pturii superioare a
societii autohtone, cea care n mod normal trebuia s fie prima cooptat i s constituie o parte
a clasei active social i politic ar trebui s fie explicaia pentru aspectele particulare ale
organizrii provinciei Dacia, organizare diferit de modelul obinuit n provinciile vecine 3 .
Principalul argument pentru aceast construcie istoric rmne tot unul ex silentio:
absena antroponimelor dacice din inscripiile gsite n Dacia. Cum cei care se manifest
1

Ardevan 1998, 92-95.


Ruscu 2003, 63, v. i 56-60; Ruscu 2004, 75-85.
3
Ruscu 2003, 55.
2

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

epigrafic sunt exclusiv coloniti, rezult c din grupa activ social i politic a populaiei unei
provincii nu fac parte autohtonii daci. Pentru a pune n acord izvoarele literare privind
exterminarea dacilor cu realitatea absenei dacilor din inscripiile din Dacia se adopt aceast
variant edulcorat a exterminrii exterminarea elitei, cu consecine determinante pentru
organizarea teritoriului provincial: n lipsa unor elite autohtone care s asigure autoadministrarea comunitilor sunt implantate structurile sociale i municipale romane, care se bazeaz
exclusiv pe coloniti, iar comunitile autohtone sunt mpinse la periferia locuirii romane 4 .
Din pcate, alte izvoare istorice, care s ateste acest scenariu, lipsesc. Cuvntul civitas
cu referire la realiti din Dacia este cunoscut doar din dou inscripii: civitas Paralissensium 5
i civitas Romulensium Malvensium 6 . Opinia comun este c n ambele cazuri termenul se
refer la dou aezri care au atins statutul municipal i nu la civitates peregrinae 7 . Sunt atestate
n Dacia patru persoane care poart titlul de principes, considerate efi ai unor clanuri
peregrine imigrate 8 , dar aceast calitate este sigur doar pentru Titus Flavius Aper din Splonum
(Dalmatia) 9 . Pentru M. Antonius Sabinianus i Aurelius Manneus, titlul princeps poate s
nsemne i magistrat ntr-o aezare rural (ca acei principes locorum din Moesia Inferior 10 ) sau
subofieri ai unei uniti auxiliare (e.g. decurio princeps) 11 .
Se poate semnala de asemenea absena oricror date despre praefecti civitatis, principes
civitatis sau despre comuniti sub control militar (exceptnd, poate, aa-zisa regio
Ansamensium aflat n sarcina unor beneficiari consulares 12 ). Pentru a sublinia implicarea
armatei n viaa civil, N. Gostar a nregistrat civa soldai care au devenit magistrai
municipali n oraele Daciei 13 .
Aceeai idee a disoluiei societii tribale dacice nainte de cucerirea roman i
labsence dans la Dacie devenue province de llite indigne, le principal interlocuteur
social... este gsit de asemenea i n alte lucrri ca explicaie pentru sistemul special aplicat
pentru organizarea administrativ a provinciei, dat fiind absena districtelor indigene 14 . Regatul
dacic este vzut ca un stat centralizat n secolele I .Chr.-I d.Chr., aducndu-se n acest sens o
serie de dovezi directe sau indirecte: ncetarea baterii de moned local n timpul lui Burebista,
fragmentul din Lexiconul Suda (dup Crito) n legtur cu existena n timpul lui Decebal a
funcionarilor regali responsabili ai cetilor i punilor (simple functionaries of the states and
not local aristocrats were recruited from the entourage of the king to command these forts) 15 ,
4

Ruscu 2003, 63.


IDRE II 293 (Nedinum, Dalmatia).
6
IDRE I 179 (Hispalis, Baetica).
7
Cocceius Umbrianus este decurio, augur i pontifex n civitas Paralis(s)ensium, deci n municipium
Septimium Porolissensis; doar D. Tudor a susinut c civitas din inscripia lui Sextus Iulius Possesor
denumete o comunitate rural cu drept de autoadministrare; opinia contrar a fost exprimat de un
mare numr de istorici, de la Daicoviciu 1944, 17-21, la C. C. Petolescu, IDRE, p. 183.
8
IDR III 1 165, III 3 345, CIL III 110, 838; Ardevan 1998, 94-95; Ardevan 1998a, 47.
9
Popescu 1967, 191-192.
10
Avram 1984, 160-161.
11
Speidel 1984, 189-195.
12
Despre aceast regio Ans. Daicoviciu 1969, 396-401; Opreanu 1994, 69-77; Isac 2003, 48-58; despre
regio Montanensis Speidel 1984a, 185-188.
13
Gostar 1963, 259-266.
14
Opreanu 2004, 652-654.
15
Diaconescu 2004, 123.
5

272

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

absena toponimelor terminate n -dava n zona urbanizat a provinciei i prezena acestora doar
la periferie 16 . Dovada existenei acestui centralism ar fi absena din izvoare a numelor tribale
dacice, fenomen reflectat i n maniera prin care soldaii daci i indic n inscripii natio sau
origo: n toate cazurile cunoscute natione Dacus sau simplu Dacus, fr menionarea tribului
(contra exemple - natione Moesiacus dar i natione Dardanus, natione Thrax, dar i natione
Bessus) 17 .
Pornind de la aceste presupuneri, regatul lui Decebal este vzut ca a highly centralised
system, controlling not only the armed forces and religious life, but also economic resources 18 .
n consecin, lipsa districtelor indigene se datoreaz existenei unei administraii militare
romane: the troop disposition shows the typical pattern of an occupation army, each unit
controlling a certain area. n acest caz a centurio or primipilarius of a legion, or the commanding officer of equestrian rank of an auxiliary unit, had under his jurisdiction not only the
auxiliary fort and its Kastellvicus but also a larger territory, including local communities of
dediticii, or civitates stipendiariae, which were not self-governing communities. Excepting the
territoria of the towns, the provincial territory could be covered by Roman troops under such
praefecturae 19 . Iar, pentru a susine aceast aseriune, un argument posibil ar fi dispunerea
trupelor auxiliare de cavalerie n nord-vestul Cmpiei Transilvaniei (la Gherla, Iliua, Brncoveneti, Cristeti i Rzboieni-Cetate) i modelul surprins n sud-vestul Transilvaniei, unde
castrele trupelor auxiliare sunt amplasate lng cetile dacice, dar n cmp deschis (castrul de la
Cincor lng cetatea dacic de la Breaza, cel de la Feldioara lng cea de la Arpau de Sus).
Acest model seems to show that in most cases the army of occupation had taken over the
admnistrative function of the citadels of the Dacian kingdom (...). In this way the pre-Roman
administrative units, each associated with a citadel, were directly incorporated into the province,
natives in the territory of an auxiliary unit probably received the inferior status of dediticii. (...)
Probably the Kastellvici of the auxiliary forts played the role of the civitas capitals of the
Roman West, attracting natives from the surrounding region and ultimately contributing to their
Romanisation 20 .
Acest scenariu se bazeaz pe faptul c districtele autohtone (civitates peregrinae) nu
sunt atestate n provincia Dacia, fapt explicat, n parte, prin ideea disoluiei societii tribale n
epoca regatului dac. Ideea exterminrii elitei dacice, chiar neexprimat, este subneleas, pentru
c dacii sunt vzui ca o mas de dediticii pus sub controlul armatei romane 21 . Dar, trebuie
reamintit c n nici o inscripie referitoare la Dacia roman nu apare vreo praefectura 22 i nici
un comandant al vreunei uniti auxiliare nu are vreun rol n administrarea comunitilor rurale
(Sextus Iulius Possesor este curator civitatis Romulensium Malvensium ntr-un moment cnd
Romula este municipium) 23 .

16

Opreanu 2004, 654.


Pentru formulele folosite pentru a indica origo i natio, vezi Ricci 1993, 141-208.
18
Diaconescu 2004, 125.
19
Diaconescu 2004, 127.
20
Diaconescu 2004, 128.
21
Ultima critic a acestui scenario la Bogdan Ctniciu 2006, 959-967.
22
Jacques, Scheid 1990, 190: Les prfets militaires ne sont plus attests dans les provinces europennes
aprs les Flaviens.
23
IDRE I, p. 183.
17

273

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Triburi dacice sau civitates peregrinae?


Un al doilea scenariu, complementar i parial opus, presupune c au existat n Dacia
anumite structuri administrative indigene.
n inscripia stlpului miliar gsit la Almau Mare este atestat existena unui vicus
An[..., citit de A.V. Domaszewski, vicus Anartorum 24 . C. Patsch credea c acest vicus Anartorum a fost reedina unui district al tribului Anartoi/ Anartes menionat de Ptolemeu i localizat
n nord-vestul provinciei 25 . Pentru H. Wolf, contra opiniei lui C. Patsch, aceast inscripie nu ar
trebui considerat o dovad pentru organizarea triburilor n civitates, vici (vicus Anartorum,
vicus Patavissensium) fiind doar aezri rurale i nu civitates. Sarcina lui Sextus Iulius Possessor, curator civitatis Romulensium Malvensium, este vzut ca o misiune de supraveghere a unei
regiuni nconjurtoare, n acelai timp cu comanda acelui numerus Syrorum sagittariorum de la
Slveni. Zona era cea a unei comuniti rurale fr drept de autoadministrare, numit cu un
termen general civitas, n loc de regio sau territorium 26 .
Ca principal argument n sprijinul ideii existenei districtelor indigene n provincia
Dacia este adus lista de triburi din Dacia din Geografia lui Ptolemeu. n aceast lucrare se
gsesc enumerate, pe lng aezrile din Dacia cu coordonatele lor (cu nume dacice i romane),
15 popoare care locuiesc n Dacia. 27 . Pentru majoritatea istoricilor aceste nume de popoare/
triburi sunt numele triburilor din Dacia preroman, doar numele de aezri fiind din epoca provinciei romane (C. Goos, Gr. Tocilescu, V. Prvan, G. Schtte, R. Vulpe, A. Mocsy etc.) 28 .
Puini istorici romni au susinut contrariul. Pentru C. Daicoviciu, numele terminate cu
sufixul -ensioi/ -enses ar reprezenta structuri administrative rurale (civitates), i nu triburi
dacice propriu-zise 29 , n timp ce pentru R. Florescu aceste nume de popoare ar fi circumscripii rurale sub autoritate militar 30 . I.I. Russu credea c harta Daciei utilizat de Ptolemeu
trebuie datat ntre anii 106-117 (inclusiv numele tribale), i ajunge la concluzia c triburile
daco-getice sunt deja denumite cu forme de ethnika-demotika construite cu sufixul -ensioi
(ensi), fiind mai probabil structuri teritoriale, (...) un fel de civitates peregrinae 31 .
Sarcina analizrii i demonstrrii acesti idei anume c triburile dacice din lista lui
Ptolemeu sunt n fond civitates peregrinae din Dacia roman a fost asumat de Ioana Bogdan
Ctniciu 32 . n opinia sa, toponimele i numele de triburi din Geografia lui Ptolemeu aparin
primei jumti a secolului II d.Chr. Pentru a stabili cadrul cronologic al informaiilor privind
zona danubian transmise de Ptolemeu, Ioana Bogdan Ctniciu ia n considerare menionarea a
trei aezri pe malul rului Hierasos Zargidava, Tamasidava i Piroboridava i afirm c
acestea sunt localizate la nord de Dunre, n vecintatea provinciei Moesia Inferior (ad
Moesiam). Pentru c Piroboridava a aparinut Moesiei Inferior ntre anii 102-117/ 118 d.Chr.,
aa cum rezult din papirusul Hunt, autoarea consider c harta regiunii nord-dunrene trebuie
24

CIL III 8060.


Patsch 1937, 140.
26
Wolff 1976, 111-116; Alfldi 1940, 29-30.
27
Claudii Ptolemaei Geographia, ed. C. Mller, Paris, 1883, III, 8, p. 442-451.
28
Bogdan Ctniciu 1999, 224; Bogdan Ctniciu 1987-1988, 145-147.
29
Daicoviciu 1960, 266.
30
Florescu 1982, 544, n. 176, 547, n. 203.
31
Russu 1981, 182-183.
32
Bogdan Ctniciu 1999, 223-231; Bogdan Ctniciu 1987-1988, 145-162; Bogdan Ctniciu 1997, 1112; Bogdan Ctniciu 1999a, 64-83.
25

274

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

datat dup 117/ 118, cnd mpratul Hadrian a renunat la teritoriile moesice de dincolo de
Dunre 33 . Dup analizarea informaiei lui Ptolemeu, Ioana Bogdan Ctniciu concluzioneaz:
...le suffixe -enses ajout au nom d'une localit forme le nom de la majeure partie des
peuplades de la Dacie ptolmaique (), mais ces noms sont propres des crations
territoriales romaines et non des tribus daces (i.e. divisions territoriales, cest dire civitates
de la Dacie au commencement du rgne dHadrien) 34 . Astfel, toate aceste triburi sunt
localizate pe o hart modern, n interiorul provinciei Dacia: Anarti i Teurisci n zonele vestice
i nord-vestice, Coestoboci n partea nord-estic, lng Orheiul Bistriei, Predavenses n Munii
Apuseni, Rhatacenses n zona central a Transilvaniei, Caucoenses n judeul Harghita,
Buridavenses pe rul Olt, Cotenses pe valea Prului Negru i pe valea superioar a Oltului,
Albocenses pe rul Timi, Saldenses lng Dunre, Potulatenses n prile nord-vestice ale
Olteniei, Senses lng Slatina, Ciagisi i Piephigi n Cmpia Olteniei. Toate aceste nume nu ar
reprezenta dect triburi dacice organizate de romani dup cucerirea inuturilor nord-dunrene,
de tipul civitates peregrinae (unele purtnd nume tribale propriu-zise ca Anarti, Teurisci,
Coestoboci, Biephi, Piephigi, Ciagisi, altele nume derivate dup capitala tribal, Predavenses
de la Predava, Buridavenses de la Buridava, Potulatenses de la Potula etc.) 35 .
Acest scenario nu ofer nici o informaie despre evoluia acestor civitates peregrinae n
perioada urmtoare, despre transformarea lor n structuri administrative romane propriu-zise.
Toate izvoarele se leag de momentul n care Ptolemeu a desenat harta a IX-a a Europei.
Dacia n Geographike Hyphegesis
Opera lui Claudius Ptolemeus (90-168 d.Chr), Geographike Hyphegesis 36 , extrem de
util n cunoaterea topografiei antice a fost destul de puin utilizat pentru identificarea
localitilor din provincia roman Dacia 37 . n literatura romneasc de specialitate discuiile s-au
axat asupra problemei celor 15 etnonime, considerate fie triburi din Dacia preroman, fie
civitates peregrinae, forme de organizare administrativ a dacilor din provincie 38 . Excepie a
fcut N. Gostar, care n repetate rnduri a ncercat s localizeze aezri din Dacia menionate de
Ptolemeu 39 .
Trebuie remarcat c informaiile lui Ptolemeu se refer o situaie din prima jumtate a
secolului al II-lea, epoc n care a trit i a scris geograful alexandrin. De asemenea este absolut
sigur c acea list de conine nume de localiti
ntemeiate de romani n Dacia i deci trebuie s se refere la o epoc de dup anul 106 d.Chr. (de
exemplu Ulpianum, Salinae, Praetoria Augusta, Angustia, Pirum, Aquae, Pontes, Pinum) 40 .
Pentru datarea situaiei concrete nfiate de Ptolemeu pentru Dacia roman (sau a prototipului
33

Bogdan Ctniciu 1999, 223-231; Bogdan Ctniciu 1991, 60.


Bogdan Ctniciu 1991, 62.
35
Bogdan Ctniciu 1987-1988, 154-158.
36
Ludovisi, Torresani 1996, 37-38.
37
Pentru straturi cronologice succesive prezente n descrierea Daciei i utilizarea cu rezerve a informaiilor v. i Fodorean 2003, 7-20; Fodorean 2006, 60-61.
38
Prvan 1926, 248; rezerve au fost exprimate de Russu 1981, 181, unde afirm c nu e verosimil ca
Ptolemeu s se refere la Dacia liber anterior anului 106 d.Chr.; Bogdan Ctniciu 1987-1988, 145162; Bogdan Ctniciu 1999, 223-231; Bogdan Ctniciu 1991, 59-67; Bogdan Ctniciu 1997, 11-12;
Bogdan Ctniciu 1999a, 64-83.
39
Gostar 1958, 413-419; Gostar 1969, 171-176.
40
Prvan 1926, 251.
34

275

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

hrii utilizate de Ptolemeu) exist cteva criterii interne: termina postquem sunt menionarea
iazigilor n Cmpia Tisei, existena Daciei traiane i menionarea, n lista localitilor Moesiei
Inferior, a trei localiti situate pe malul stng al rului Hierasos, Zargidava, Tamasidava i
Piroboridava 41 . Pentru stabilirea acestui reper cronologic este lipsit de importan dac
Hierasos este Siretul sau Piroboridava este Poiana 42 . Important este faptul c Piroboridava este
menionat de papirusul Hunt ca fcnd parte din Moesia Inferior n timpul domniei lui Traian,
ntre anii 102/ 106-117/ 118 d.Chr 43 . Un terminus antequem este oferit de prezena legiunii a Va Macedonica la Troesmis. Numrul mare de poleis cu nume autohtone, multe terminate cu
determinativul -dava, dintre care multe nu mai apar n itinerariile care nfieaz o situaie a
Daciei de mai trziu (Tabula Peutingeriana, Geographus Ravennas), ne determin s credem c
informaiile geografului alexandrin sunt apropiate de epoca rzboaielor de cucerire. Rucconium,
Docidava, Arcobadara, Patridava, Karsidava, Petrodava, Sangidava, Utidava, Markodava,
Singidava, Komidava, Ramidava, Zusidava, Polonda, Zurobara, Netindava, Arkinna, Sornum
sunt localiti rspndite conform coordonatelor oferite de Ptolemeu n teritoriul provinciei
Dacia, localiti pe care nu le vom regsi n Tabula Peutingeriana sau la Geograful ravenat. n
afara viitoarelor orae (Porolissum, Napoca, Potaissa, Apulum, Sarmizegetusa, Tibiscum,
Dierna, Drobeta) i a staiunilor termale (Hydata-Aquae, Germizera-Germisara), doar trei
localiti (Comidava/ Cumidava 44 , poate Ramidava 45 i recent Arcobadara 46 ), sunt, momentan,
cunoscute din inscripii care dovedesc c existau i n deceniile urmtoare cuceririi.
n literatura de specialitate se susine c Ptolemeu, pentru a realiza cea de-a IX-a hart a
Europei, a utilizat cteva pachete independente de informaii legate de perioada 106-118 d.Chr.
(existena provinciei Dacia dup 106 i a oraului Nicopolis ad Istrum dup 110, absena
provinciei Dacia Inferior nainte de 118-120, legiunea a IV-a Flavia cantonat la Singidunum
dup 117-118) 47 . J. Lennart Berggren i Al. Jones, discutnd sursele lui Ptolemeu i n special
informaia datorat lui Marinos, ajung la concluzia c Ptolemeu include n atlasul su geografic
41

Bogdan Ctniciu 1987-1988, 148, consider c acestea sunt menionate sub formula ad Moesiam i n
consecin dateaz prototipul dup 117-118 d.Chr.; Capitolul al X-lea al crii a III-a a lui Ptolemeu
este intitulat Moesiae Inferioris situs. n primele 4 subcapitole sunt descrise reperele (fluvii,
promontorii), cu coordonate, pentru a delimita provincia; n subcapitolele 5-8 sunt enumerate oppida
din Moesia Inferior, iar n subcapitolul 9 Insulae adiacent Moesiae Inferioris. n subcapitolul 7 este
descris ora maritima ab Istri ostio, ntre gura fluviului Borysthene i fluviul Hierasus, teritoriu locuit
de Harpii, Tyragetas Sarmatas, Britolagae i Peucini. Subcapitolul 8, unde sunt enumerate oraele
acestei ora maritima, se afl tot n cadrul capitolului X, Moesiae Inferioris situs: 8. Oppida sunt huius
quoque partis mediterranea eaque propter Hierasum fluvium Zargidava 54.40, 47.45, Tamasidava
54.20, 47.30, Piroboridava 54, 47..., dup care sunt enumerate trei oppida dintre Hierasus i Tyras
(Niconium, Ophiussa i Tyras oppidum) - Claudii Ptolemaei Geographia, ed. C. Mller, Paris, 1883, X,
1- 9, p. 456-471. Nu exist, n opinia noastr, nici un indiciu c aceast zon nu s-ar afla n Moesia
Inferior.
42
Vulpe 1931, 237-276; Vulpe 1964, 223-246.
43
FHDR, I, 466-471; Popescu-Spineni 1978, 32-33, cu bibliografia..
44
Macrea 1944, 234-261.
45
ISM V 117, unde Gr. Florescu citea n r. 4 vico Ramid..; editorii ISM citesc doar vico Rami...
46
Vicus-ul de la Iliua se numea la sfritul secolului al II-lea d.Chr. Arcobadara, aa cum demonstreaz
o nou lectur a unei inscripii cunoscute de mai muli ani ILD, 295, nr. 800, Wollmann, Ardevan
2006, 673-675, 678, fig. 13, 14; noua lectur S. Nemeti, M. Brbulescu, Territorium Arcobadarense,
EphN 16, 2006 (sub tipar): [Geni]o terri/[t(orii) A]rcoba(darensis) / [Au]r(elius) Sal(vius) / [et
A]el(ius) No/[mu]s magistri (duo) / [Pude]nte et Ael/[ian(o)] co(n)s(ulibus).
47
Strang mss, 30-31. Dorim s mulumim doamnei dr. Ioana Bogdan Ctniciu pentru c ne-a pus la
dispoziie o copie a articolului inedit al lui A. Strang.

276

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

date care reflect starea Imperiului Roman din prima decad a secolului al II-lea, extrem de
puine date fiind adugate dup anul 110. Honigman subliniaz existena n Geografia a
toponimelor referitoare la campaniile dacice a lui Traian, ncheiate n 106 i absena complet a
celor referitoare la campaniile parthice, ncepute n 114, iar Desange stabilete pentru descrierea
Africii de Nord un terminus ante quem similar, anul 110 48 .
Trebuie adugat c nici una dintre cele 44 de localiti pomenite ca fiind cele mai
importante din Dacia nu poate fi localizat n viitoarea Dacie Inferior i nici un nume antic
cunoscut de localitate din Oltenia de est (e.g. Sucidava, Romula- Malva, Buridava etc.) nu este
cuprins n aceast list.
Aa-numitele triburi dacice aparin aceluiai cadru cronologic, iar prezena lor pe harta
Daciei traiane ridic dou seturi de probleme: a) ce se ascunde n spatele acestor etnonime? i b)
unde aceste triburi pot fi localizate precis pe o hart modern a zonei nord-danubiene?
a) Din 15 nume de triburi doar ase sunt etnonime propriu-zise: Anarti, Teurisci,
Coestoboci, Biephi, Ciagisi i Piephigi, celelalte nou fiind derivate din nume de localiti,
etnonime construite cu sufixul -/ -enses: Predavenses, Rhatacenses, Caucoenses,
Buridavenses, Cotenses, Albocenses, Potulatenses, Saldenses i poate Senses. Din alte izvoare
sunt cunoscute doar localitile Buridava 49 , Potula/ Potula(ta) 50 i Saldae 51 , dar aezri
similare, neatestate nc, ar trebui s fie *Predava (sau *Piedava, mss. X ,
*Rhataca, *Alboca etc. n provinciile vecine sunt cunoscute mai multe nume tribale propriuzise, ca de exemplu Sevaces, Alauni, Norici, Ambidravi n Noricum, Azali, Latobici, Varciani,
Boii, Oseriates n Pannonia Superior, Amantini, Hercuniates, Breuci, Aravisci, Scordisci n
Pannonia Inferior, Iapydes, Maezaei, Dindari, Ditiones, Cerauni, Daursii, Pirustae, Scirtiones
n Dalma-tia, i multe altele menionate de Ptolemeu sau Plinius 52 . n Dalmatia exist ns i
Narensii i Docleatae, cu nume derivate din Narona i Doclea. Aceeai situaie se regsete n
cele dou Moesii, unde numele tribale sunt combinate, la Ptolemeu, cu etnonime construite cu
sufixul -enses. n Moesia Superior, pe lng Dardani i Moesii, exist i Tricornenses (de la
Tricornium) i Picenses (de la Pincum), n timp ce n Moesia Inferior, pe lng Triballi,
Troglodytae, Peucini i Crobyzi, se ntlnesc i Oetenses, Obulenses, Dimenses (de la Dimum)
i Appiarenses (de la Appiaria) 53 .
Este o communis opinio faptul c triburile amintite de Ptolemeu la nceputul secolului
II n Noricum, Dalmatia, Pannonii i Moesii sunt civitates peregrinae, structuri administrative
indigene n provinciile romane 54 . Cum intenia romanilor nu era de a conserva cadrul tribal
tradiional i influena vechii aristocraii, asemenea structuri peregrine create de romani sunt, n
parte, artificiale, prin spargerea unitii tribale, dislocarea comunitilor indigene i gruparea lor
n jurul unor puncte cu concentrare militar. Astfel apar, desemnnd structuri administrative
romane, numele tribale construite cu sufixul enses. Narenses sunt cei care locuiesc pe
48

Lennart Berggren, Jones 2000, 23.


Miller 1916, 554.
50
Ravennatis Anonymi Cosmographia, IV, 14, 6, ed. M. Pinder, G. Parthey, Berlin, 1860, p. 204; C.
Daicoviciu interpreta Canonia Potula din Geographus Ravennas ca o coruptel din Centum Putea,
localitate care apare pe Tabula Peutingeriana; ipoteza este puin probabil deoarece exist Potulatenses
n Geografia lui Ptolemeu (Daicoviciu 1969, 298).
51
Prvan 1926, 247.
52
Ptol. Geogr., II, 13, 2, p. 286-287; II, 14, 2, p. 290-291; II, 15, 2, p. 298; II, 16, 5, p. 309-312.
53
Ptol. Geogr., III, 9, 2, p. 452-453; III, 10, 4, p. 463.
54
Mcsy 1974, 66-70.
49

277

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

malurile rului Narenta, n conventus Narona, 55 iar cu numele de Tricornenses, Picenses,


Dimenses etc. sunt desemnate structuri administrative indigene grupate n jurul unor aezri ca
Tricornium, Pincum sau Dimum, locuri de garnizoan ale unor uniti auxiliare. Aceste districte
moesice sunt nscute nainte de anul 86 d.Chr. 56 sau dup reorganizarea limes-ului danubian n
timpul rzboaielor lui Traian cu dacii 57 . Maniera similar de desemnare a triburilor din Dacia
i, implicit, situarea lor n acelai cadru cronologic, arat c Predavenses, Rhatacenses,
Caucoenses, Buridavenses, Cotenses, Albocenses, Potulatenses, Saldenses sunt nume pentru
anumite districte indigene din noua provincie din timpul domniei lui Traian, puse probabil sub
control militar.
b) n ce privete localizarea acestor triburi pe o hart modern a Daciei, trebuie s
notm nc de la nceput faptul c Ptolemeu adaug aceast informaie doar ca un marcaj etnic
al zonei descrise, fr s ofere date precise, anume coordonate exprimate n latitudine i
longitudine ca pentru cursurile de ap sau aezri, ci doar o dispunere vag de la nord spre sud,
respectiv de la vest spre est: Habitant Daciam in septentrionali parte, si ab occasu incipimus,
Anarti et Teurisci atque Coestoboci; infra hos Predavenses et Rhatacenses et Caucoenses, infra
quos eodem ordine Biephi et Buridavenses et Cotenses, atque infra hos Albocenses et
Potulatenses et Senses; infra quos in meridiana regione Saldenses et Ciagisi et Piephigi 58 .
ntreaga hart a Daciei 59 care poate fi reconstruit dup coordonatele lui Ptolemeu are nou
trapeze pe longitudine (ntre meridianul de 46 i cel de 55) i cinci pe latitudine (ntre
paralelele de 44 i 49). Este limpede c Ptolemeu, pentru marcarea etnic a zonei, a dispus
numele de triburi astfel nct s acopere ntreaga hart (mult deformat pe longitudine),
urmnd sistemul su de 3 trapeze pe longitudine/ 1 trapez pe latitudine. Astfel toate numele de
triburi au fost dispuse convenional n uniti de 3/1 trapeze pentru a umple ntregul spaiu
mprit n 15 uniti geometrice (unde o unitate este egal cu trei trapeze pe longitudine/ un
trapez pe latitudine). Acest sistem ptolemaic pur convenional este responsabil de prezena
tribului Buridavenses n centrul Transilvaniei, lng Apulum i Germizara, i nu n Oltenia,
unde alte izvoare localizeaz aezarea Buridava (pe rul Olt la Stolniceni cum se poate vedea n
TP). n concluzie, orice ncercare de a transpune triburile ptolemaice pe o hart modern este
menit eecului.
Interpretnd n aceast manier harta Daciei reconstruit dup datele transmise de
Ptolemeu, istoricul modern poate reine c n Dacia, n epoca lui Traian, existau nite districte
peregrine cu nume derivate de la cele ale aezrilor indigene (Predavenses, Potulatenses,
Albocenses, Buridavenses, Ratacenses etc.) i n vecintatea triburilor indigene (celtice sau
dacice) cu nume tribale propriu-zise (Anarti, Teurisci, Coestoboci etc.). Majoritatea numelor
localitilor i numele triburilor sunt indigene, astfel putem concluziona c autohtonii
continuau s locuiasc n provincie n aceast epoc. Este greu de spus pornind numai de la
55

Wilkes 1969, 165.


Mcsy 1974, 66, 68.
57
Poulter 1979, 729-744.
58
Ptol. Geogr., III, 8, 3, p. 444; FHDR I, p. 543: Locuiesc [n] Dacia n partea cea mai de miaznoapte,
dac ncepem de la apus: anarii, teurisci i costobocii, iar dedesubtul lor [vin] predavensii, ratacensii i
caucoensii, tot aa, mai jos de acetia [sunt] biefii, buridavensii i cotensii i mai jos de ei albocensii,
potulatensii i sensii, dup care [sunt], n partea cea mai de miazzi, saldensii, ceiagisii i piefigii.
59
Ar fi o greeal s credem c Ptolemeu nelege prin Dacia ceea ce neleg modernii, anume conceptul
construit al ntregii zone nord-dunrene locuite de triburi daco-getice, ci provincia roman. Dintre
numele tribale dou aparin unor populaii celtice, anarii i teuriscii, iar saldensii i iau numele, poate,
de la localitatea Saldae de la sud de Dunre.
56

278

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

simpla menionare la Ptolemeu dac aceste districte erau structuri peregrine sub control militar,
dar un rspuns pozitiv este sugerat de comparaia cu districtele moesice Tricornenses, Picenses,
Dimenses i Appiarenses.
Civitas, territorium, regio. Structuri administrative.
n urma anexrii Daciei teritoriul provinciei devine ager publicus, Dacia fiind provincie
imperial ager tributarius. Prin fondarea coloniei Sarmizegetusa o parte a acestui teritoriu
devine proprietate privat ager datus adsignatus. n afara acestui spaiu, practic n marea parte a
teritoriului provinciei exista o possesio asupra pmntului n schimbul creia se pltea o tax
(vectigal), pmntul fiind stpnit ca ager vectigalis 60 . Mai dificil de surprins este relaia
juridic dintre teritoriul folosit de soldai (territorium legionis, alae, cohortis) i ager vectigalis
al comunitilor peregrine stabilite n apropierea castrelor, n canabae sau vici 61 . Revenind la
districtele pe care le bnuim ascunse sub numele tribale compuse cu sufixul -enses, trebuie s
presupunem c ele au coexistat cu teritoriul coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, dar nu avem
nici o informaie ulterioar din alte categorii de surse, dup reorganizarea de ctre Hadrian a
provinciilor dacice. De aceea calificarea lor drept civitates peregrinae care s preia i s
continue n epoc roman structurile tribale dacice pare exagerat. Prezentarea celor mai de
seam poleis din Dacia sugereaz un alt model al organizrii teritoriului. Cele ase nume
romane i dou nume greceti indic faptul c sunt localiti ntemeiate de romani. Castellum
Ulpianum, cum corect a intuit N. Gostar, este numele unui Kastellvicus din vestul Daciei 62 .
Cumidava este numele vicus-ului de lng castrul de la Rnov. Dierna, Drobeta, Tibiscum,
Potaissa, Napoca, Porolissum sunt n aceast epoc localiti rurale nou fondate prin aezarea
unor nuclee de coloniti, dar care pstreaz numele aezrii de tip dava sau al fortificaiei din
apropiere. n unele dintre aceste cazuri prezena militar este cert, n altele doar presupus.
Ipoteza noastr este c toate cele 44 de localiti puse de Ptolemeu n Dacia sunt de fapt
localiti din Dacia traian (Transilvania, Banat i vestul Olteniei), localiti nou ntemeiate de
romani, majoritatea n apropierea unor castre auxiliare.
Ptolemeu menioneaz, deci, la nceputul secolului II, localiti din Dacia traian 63 ,
dintre care unele vor deveni municipia i colonia, altele centre ale unor comuniti rurale cu
autoadministrare. Localizarea lor pe o hart modern a Daciei romane este dificil datorit
distorsiunilor produse prin transformarea distanelor n coordonate (latitudine i longitudine n
grade i minute). Datorit utilizrii, prin hrile n proiecie cilindric ale lui Marinos din Tyr, a
unor itinerarii, Ptolemeu a obinut o hart a Daciei foarte alungit pe longitudine (pe direcia estvest). Transformnd coordonatele lui n coordonate moderne observm c cele mai vestice
localiti s-ar gsi n actuala Ungarie iar cele mai estice dincolo de Carpaii Orientali, n
Moldova. Soluia nu este cutarea localitilor acolo unde ar trebui amplasate conform
calculelor imprecise ale lui Ptolemeu, ci stabilirea unor reele de distane ntre localitile ale
cror localizare este cunoscut prin intermediul altor categorii de surse. Astfel, transformnd
gradele i minutele n uniti de lungime conform algoritmului ptolemaic (1 stadie = 185 m,
latitudine 1 = 400 stadii = 92, 5 km, longitudine 1 = 400 stadii = 74 km ) 64 putem msura
60

Piso 1995, 63-64.


Harmatta 1972, 126-130.
62
Gostar 1969, 171-176.
63
Schtte 1917, 77.
64
Lennart Berggren, Jones 2000, 14; Riley 1995, 232-235.
61

279

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

distanele de la o localitate la alta, fcnd abstracie de orientrile aberante date de alungirea


excesiv.
S-a considerat c Ptolemeu, n amplasarea localitilor dup coordonate geografice, a
utilizat ca surse i hri de tipul itineraria 65 . Amplasarea localitilor n Banat ne ajut s
verificm afirmaia c datele referitoare la Dacia transmise de Marinos-Ptolemeu se refer deci
la primul deceniu de existen a provinciei i se leag probabil de documentaia cartografic
realizat n timpul campaniilor de cucerire. Se observ, de exemplu, folosirea unui itinerar
similar cu cel asamblat n Tabula Peutingeriana care conine ambele drumuri prin Banat 66 ;
erorile lui Ptolemeu trdeaz precis folosirea unui astfel de itinerar: de pe drumul vestic se
pstreaz Argidava, Aezizis i Tibiscum I cu latitudinile 45. 15, 45. 20, respectiv 45. 15, iar mai
jos Tibiscum II i Zeugma (mai degrab Pons Augusti, dect Pontes-Transdrobeta), cu
latitudinea 44. 50 i 44. 40; amplasarea drumului vestic la o latitudine mai sczut dect drumul
estic se datoreaz poziiei similare pe un itinerariu, aa cum vedem n Tabula Peutingeriana, iar
existena a dou Tibiscum-uri este nc i mai ilustrativ (pe itinerarul utilizat i de TP Tibiscum
este reprezentat de dou ori datorit alungirii excesive, cnd n fond este doar punctul de
jonciune al celor dou drumuri).
Astfel, prin unirea localitilor cu aceleai coordonate observm existena unei paralele
de 48 Docidava-Porolissum-Arcobadara (toate trei au aceeai latitudine) care se intersecteaz
la Porolissum cu meridianul de 49 Porolissum-Napoca-Potaissa-Arcinna. O intersectare
simetric ntlnim la Argidava, punct de intersecie a paralelei de 45 15 Argidava-Zarmizegetusa-Tibiscum cu meridianul de 46 30 Rucconium-Argidava. Se mai poate stabili existena
unei paralele Apulum-Komidava (46 40), Dierna-Drobeta (44 30) i a meridianului Triphulum-Angustia (52 15). Unele dintre aceste localiti sunt cunoscute astfel c putem calcula
diferena dintre distanele date de Ptolemeu i distanele reale.
Din cele 44 de localiti menionate de Ptolemeu sunt cunoscute 67 , datorit apariiei
unor inscripii care confirm toponimul antic nregistrat i de geograf, doar 12 localiti:
Porolissum 49, 48 (Moigrad, jud. Slaj)
Arcobadara 50.40, 48 (Iliua, jud. Bistria-Nsud)
Napoca 49, 47.40 (Cluj-Napoca, jud. Cluj)
Patrouissa (Potaissa) 49, 47.20 (Turda, jud. Cluj)
Apulum 49.15, 46.40 (Alba Iulia, jud. Alba)
Germizera 49.30, 46.15 (Geoagiu, jud. Hunedoara)
Comidava 51.30, 46.40 (Rnov, jud. Braov)
Tibiscum 48.30, 45.15; 46.40, 44.50 (Jupa, jud. Cara-Severin).
Zarmizegethusa regia 47.50, 45.15 (Sarmizegetusa, jud. Hunedoara)
Hydata-Aquae 49.30, 45.15 (Clan, jud. Hunedoara)
Dierna 47.15, 44.30 (Orova, jud. Mehedini)
Drubetis 47.45 (Drobeta - Turnu Severin, jud. Mehedini)
65

Despre metoda amplasrii localitilor de ctre Ptolemeu v. Rivet 1974, 55-81.


Schtte 1917, 92-93, fig. 15 (unde numele Frateria este considerat coruptel pentru Praetorium,
Zeugma este Pontes); aceeai identitate Frateria Praetorium la Strang mss.
67
Miller 1916, 544, 546-552; Popescu Spineni 1978, 41.
66

280

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

Poziia unor localiti menionate de ctre Ptolemeu poate fi aproximat datorit


apariiei numelor respective i n Tabula Peutingeriana 68 , unde sunt menionate i distanele n
mile romane dintre localiti. Astfel, msurnd aceste distane pe traseul drumurilor romane
obinem locul aproximativ unde acestea ar fi fost amplasate. Din pcate acesta este sigur doar
pentru dou localiti:
Salinae 49.15, 47.10 (Salinis, TP), Decea Mureului sau Ocna Mure (jud.
Alba)
Amutrium 50, 44.45 (Amutria, TP), Rcarii de Jos.
Astfel, rmn 30 de localiti de amplasat pe teritoriul provinciei. Prin calcule ale
distanelor se pot opera unele localizri aproximative (aproximative dat fiind numrul redus al
aezrilor localizate cu precizie i distorsiunilor lui Ptolemeu n ce privete orientarea). Pentru
localizarea toponimelor antice pe o hart modern a Daciei este important relaionarea acestora
din perspectiva coordonatelor transmise de Ptolemeu. Astfel pe paralele de 48 DocidavaPorolissum-Arcobadara (toate trei au aceeai latitudine), utiliznd algoritmul de calcul
ptolemaic (1 = 500 stadii, 1 stadie = 185 m) putem msura distanele de la o localitate la alta,
fcnd abstracie de orientrile aberante date de alungirea excesiv. Diferena pe longitudine
ntre Porolissum (49) i Arcobadara (50.40) este de 1 40', deci 123 km. Astfel, conform
calculelor lui Ptolemeu, Arcobadara ar trebui amplasat dincolo de rul Dorna, n Carpaii
orientali din Moldova. Arcobadara fiind Iliua, distana real este deci de cca 70 km, respectiv
de 56' la Ptolemeu. Aceast eroare a geografului antic ne ndreptete s credem c o corecie
similar trebuie aplicat coordonatelor localitilor dintre Arcobadara i Petrodava (53.45)
(anume Triphulum, Patridava, Carsidava) i mai departe localitilor din estul Daciei, ntre
Petrodava i Cumidava (Angustia, Utidava, Polonda, Zusidava i Ramidava). Aceste toponime
nu sunt numele unor dave din Moldova, ci numele localitilor de pe limesul estic, dintre Iliua
(Arcobadara) i Rnov (Cumidava).
Fr s putem amplasa toate cele 30 de localiti rmase necunoscute, innd cont de
faptul c sunt doar localiti din Dacia traian, dintr-o epoc timpurie, presupunem c
majoritatea sunt nuclee dezvoltate n jurul unor fortificaii romane, aezri incipiente dintre care
o parte i iau numele de la cele ale unor aezri i dave autohtone. Folosind itinerarii, orientarea
localitilor este foarte aproximativ, mai sigure fiind distanele dintre acestea. Ptolemeu
enumer localitile de la vest la est, grupndu-le n cinci grupe n funcie de latitudine (5 grade
pe latitudine, 5 grupe de triburi, 5 grupe de localiti). Datorit identificrii recente a
toponimului Arcobadara cu vicus-ul militar de la Iliua, ne vom limita la ncercarea de a
amplasa doar localitile din prima grup (ntre paralelele 48-49). Rucconium i Docidava, fiind
localiti din Dacia roman, sunt amplasate la o oarecare distan fa de Porolissum, dar nu
spre vest, aa cum se consider, arbitrar, transpunnd coordonatele lui Ptolemeu pe o hart
modern cu proiecie conic, cu nordul amplasat n partea superioar, ci spre sud-vest.
Localitile amplasate ntre Rucconium i Carsidava sunt vici ai castrelor de pe frontiera nordvestic, nordic i nord-estic, i nu localiti din Ungaria, Criana sau Moldova. Astfel, propunem urmtoarele identificri:
Rucconium Bologa 69
Docidava Buciumi
68
69

Fodorean 2002-2003, 51-58, cu bibliografia.


Identificare similar, completnd Rucconium n loc de Resculum n lacuna din r. 7 din milliarum-ul de
la Almau Mare (CIL III 8060), la Bogdan Ctniciu 1991, 64.

281

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Porolissum Moigrad
Arcobadara Iliua
Triphulum Orheiu Bistriei
Patridava Brncoveneti
Carsidava Sreni.
Din a doua grup (ntre paralelele de 47 i 48) sunt cunoscute doar Napoca, Patrouissa
(Turda) i Salinae (Ocna Mure). Nefiind localiti amplasate pe un drum de frontier, ca n
cazul grupei I, este mai greu de estimat cu ce se poate identifica Praetoria Augusta, Sangidava
i Utidava. n schimb, Ulpianum i Angustia, cu nume romane, sunt probabil pe frontierele de
vest, respectiv de est. Ulpianum este, probabil, un castellum Ulpianum ntemeiat la grania
vestic cum credea N. Gostar 70 , dar nu Bologa, ci Gilu. Angustia, aa cum i spune numele,
trebuie s fie o fortificaie pe frontier n faa unei trectorii din Carpaii Orientali. Dar cu
aceast latitudine (47.14), pe aproximativ aceeai paralel cu Salinae i Potaissa, nu poate s fie
Brecu. Acest toponim ar trebui mai degrab localizat la Inlceni sau Odorheiu Secuiesc.
Dei tabloul davelor dacice din secolul I d.Chr. este destul de incomplet, se poate
observa c n apropierea unora dintre localitile romane identificate cu toponimele din lista lui
Ptolemeu se gsesc ceti sau aezri fortificate dacice: lng Bologa, aezarea de la Tusa, lng
Buciumi cea de la Strciu, lng Moigrad fortificaia de la Mgura Moigradului 71 , lng
Iliua aezarea de la Beclean 72 . Vicus-ul de la Brncoveneti i-a putut lua numele de la o
cetate dacic din vecintate (cum este cea semnalat la Deda), iar la Sreni i Odorheiu
Secuiesc sunt atestate i aezri fortificate dacice din perioada premergtoare cuceririi 73 . Nu
exist nici un motiv s nu putem identifica toponimele autohtone, pstrate n Dacia roman,
pentru a desemna iniial aezri de lng castre auxiliare (Porolissum, Arcobadara, Comidava),
cu nume ale acestor dave ai cror locuitori au fost dislocai dup cucerire i mutai, alturi de
coloniti, focariae i lixae n nou ntemeiaii vici militares (care le preiau i numele). n castrele
lng care s-au dezvoltat aceste aezri (mai bine cercetate arheologic dect aezrile civile) a
fost descoperit ceramic lucrat cu mna de tradiie Latne: la Bologa, Buciumi, Gilu, Iliua,
Orheiul Bistriei, Sreni, Rnov 74 . n circumstanele date, cnd exist menionat toponimul
autohton dacic Arcobadara pentru vicus-ul de la Iliua, Comidava pentru cel de la Rnov i
n castrele din vecintate se descoper ceramic de tradiie local, singura concluzie logic este
c n satele respective locuiau i daci.
Astfel, organizarea administrativ i evoluia acestor comuniti, ale cror nume ni le
transmite Ptolemeu, credem c a decurs dup scenariul urmtor: din vechile districte militare
traianice, n timpul lui Hadrian se nasc teritoriile unor noi aezri cu statut municipal, ca
Napoca, Drobeta i poate Romula, dar i teritoriile unor comuniti rurale cu drept de
autoadministrare, numite territoria sau regiones, care au drept centre Auxiliarvici (teritoriile
unor pagi, Micia i Aquae, territorium Arcobadarense, territorium Sucidavense, teritoriul din

70

Gostar 1969, 171-176.


Glodariu 1983, 57 (Strciu, Tusa), 110 (Moigrad).
72
Florea, Vaida, Suciu 2000, 221-230.
73
Crian 2000, 39, 58-59, 67.
74
Protase 1980, 136-154.
71

282

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

jurul localitii Samum numit regio Ans[amensium], teritoriul acelui Patavissensium vicus,
menionat de Ulpian) 75 .
n epoca imperial, n provinciile dunrene ntlnim frecvent aceast organizare a
comunitilor rurale cu drept de autoadministrare din apropierea castrelor auxiliare; vocabularul
utilizat n inscripii pentru a le desemna conine cuvinte ca territorium sau regio 76 . Territorium
Matricensium, territorium Vetussalinesium, territorium Capidavense sau territorium
Sucidavense nu se refer la territoria militare, ci la territoria autonome ale vici-lor auxiliari.
Situaia este similar pentru regiones, regio Montanensium, regio Serdicense, regio Scodrihense
sau regio Ansamensium, care nu sunt dect teritoriile comunitilor din vici auxiliari.
Cuvntul territorium n Antichitate este folosit pentru a desemna universitas agrorum
intra fines cuiusque civitatis (Pomponius, Digest. L, 16, 239) sau, dup Varro (5 LL 4), universium ager circa oppidum 77 . Nu doar oraele au territorium; acest termen desemneaz o anumit
ntindere de pmnt, delimitat i legat de o comunitate uman, ora, trib, unitate militar,
colegiu sacerdotal sau min 78 .
Acest tip de organizare anume o comunitate rural cu autoadministrare numit
territorium - este destul de bine documentat n provinciile dunrene. La nceputul secolului
XX, V. Prvan publica o inscripie care atesta un territorium Sucidavense [Sucidava] ai crui
curiales refac un templu al zeiei Nemesis 79 . n Moesia Inferior, C. Iulius Quadratus a fost
quinquennalis territorii Capidavensis [Capidava] 80 , iar alte inscripii atest un territorium
Abritanorum [Abritus] 81 . Inscripii din Pannonia Inferior ne aduc lmuriri asupra locuitorilor
din dou territoria care aveau drept centre vici auxiliari: cives Romani din territorium
Matricensium [Matrica] 82 i cives Romani et consistentes din territorium Vetussalinesium
[Vetus Salina] 83 .
Dup Siculus Flaccus (Gromat. Vet., p. 135) termenul regio este sinonim cu
territorium 84 , dar n inscripii ntlnim i alte accepiuni. Termenul este folosit fie pentru a
desemna regiuni mai ntinse compuse din mai multe territoria (in provincia Africa regione
Beguensi territorio Musulamiorum 85 ), fie pentru a desemna diviziuni ale unei civitas: fines
75

Ardevan 1998 a, 45-55; Benea 2002, 101-105.


Kovcs 2000, 39-56.
77
Forcellini, 71.
78
DA, V, s.v. territorium, p. 124 (Toutain).
76

Tudor 1965, 11-12, 34-35, 57-70: [D]eae Nemesi / pro salute Augg(ustorum) / curial(es) territ(orii)
Suc(idavensis) / templum a solo / restituerunt...
80
CIL III 12491.
81
A 1985, 712: Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Iulio / Philippo / Pio Fil(ici) (sic) inuicto / Aug(usto)
et M(arco) / Iulio Philipo (sic) nob(ilissimo) Caesa/res (sic) per / ter(ritorium) Abri(tanorum) / m(ille)
p(assuum) I.
82
A 1980, 712: [...pro salute] / ciuerom[an]/orum (sic) territ(orii) / Matric/ensium / Ael(ius) Vic[t]or
uet(eranus) [leg(ionis)] / II Ad[i(utricis)] / Pater[no ...].
83
A 2001, 1667; CIL III 10305: [Templum et statu]am Geni ciuib(us) R(omanis) / [et consistentib(us)
terri]t(orii) Vetuss(alinensium) quae M(arcus) Ulp(ius) / [... datis ex tes]t(amento) (sestertium) X
(milibus) n(ummum) fieri iusserat. / [M(arcus) Ulp(ius) ...II uir ? ] m(unicipii) Aq(uicensium) d(ecurio)
col(oniae) Murs(ensium) sacerd(os) / [prou(inciae) Pann(oniae) Infer(ioris) trib(unus) l]eg(ionis) XII
Fulm(inatae) in memoriam / [patris loco publico te]rritori ex (sestertium) XXXX (milibus) n(ummum)
fec(it).
84
DA, V, s.v. territorium, p. 124 (Toutain).
85
CIL VIII 270.
79

283

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

ciuitatis Serdicensium regione Dyptensium 86 , dar n inscripii apare i o regio Serdicense 87 ,


regio Gelegetiorum, ciuitas Marcianopolitanorum 88 , fie pentru a desemna structuri
administrative aflate sub control militar: regio Montanensium 89 cu centuriones regionarii i
regio Ans. cu centrul la Samum cu beneficiari consulares 90 . Cunoatem o regio Bassianensis n
Pannonia Inferior 91 i suntem ignorani n privina a ceea ce trebuie s nelegem prin regio
Scodrihense din Dacia 92 , regio Dolica din Syria 93 sau regio Ladicense din Grecia 94 . Putem
observa, la fel, c territoria de la Arcobadara, Capidava, Dimum, Matrica sau Vetus Salina, dar
i aceste regiones de la Montana, Samum sau Bassiana, sunt uniti administrative nscute n
jurul unei vicus militar, aezare rural dezvoltat n jurul unui castru auxiliar.
Aceste expresii territoria, regiones nu desemneaz vreun teritoriu aflat n folosina
trupei auxiliare, vreun territorium militar, ci uniti administrative rurale locuite pe de o parte de
ceteni romani (cives Romani), veterani (de asemenea ceteni romani, dar menionai uneori ca
o categorie aparte cives Romani et veterani la Micia) i consistentes, comunitile peregrine.
n ce privete administrarea unor territoria, ca cel al Arcobadarei, este limpede c exist
instituii care le copiaz pe cele municipale: magistrai alei dintre fruntai (magistri la
Arcobadara, Micia, n Patavisensium vicus, quinquennalis la Capidava), un ordo compus din
curiales (Sucidava, poate i atribuii cenzoriale pentru quinquennalis de la Capidava) 95 . Uneori
autonomia unor asemenea structuri este limitat, asupra lor exercitndu-se controlul militar
din partea unor centuriones regionarii n regio Montanensium sau a unor beneficiarii
consulares n regio Ans. (de remarcat c n ambele cazuri este vorba de ofieri sau subofieri
legionari i nu de cavalerii care conduc unitatea auxiliar din centrul respectivei regio).

86

A 2000, 1291 (= A 1957, 279): Imp(erator) Caes(ar) T. Ael(ius) Hadri(a)n(us) / Antoninus


Aug(ustus) Pius p(ater) p(atriae), trib(unicia) / potestate XV, co(n)s(ul) IIII, praesidia / et burgos ob
tutelam provinc(iae) / Thraciae fecit curante C. Gallonio / Fron(to)ne Q. M(a)rcio Turbone leg(ato) /
A[u]g(usti) pr(o) pr(aetore). Per fines ciuitatis / Serd(ic)ensium regione Dyptens(ium) / praesidia
n(umero) IIII, burgi n(umero) XII, phruri / n(umero) CIX.
87
CIL VI 2606.
88
A 2000, 1268: / Turbone leg(ato) A[ug(usti) pro pr(aetore)]. / Per fines ciuitat[is
Mar]/cianopolitano[rum re]/gion[e] Gelegetio[rum in propi]/nquo phruri n(umero) []/
89
A 1985, 738: Apollini / sancto / C(aius) Iulius / Saturni/nus (centurio) / region/arius / ex uoto.
90
CIL III 827 = 7633. Cei: Deae [Nem]esi / reg[in(ae)] M. Val(erius) Va/len[ti]nus b(ene)f(iciarius) /
co(n)s(ularis) [mi]l[es] le[g(ionis)] / XIII G(eminae) Gordi(anae) / aed[il(is)] col(oniae) Nap(ocae) /
agens sub sig(nis) / Samum cum reg(ione) Ans(...) v. s. l. m. / [I]mp(eratore) d(omino) n(ostro) M(arco)
A[nt(onio)] Gordi(ano) Augus/[to et A]viol[a] co(n)s(ulibus) XIII (?); Russu 1956, 120-123, nr. 1, fig.
1: I(oui) o(ptimo) m(aximo) / P(ublius) Ae(lius) Marcellinus / b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis)
V M(acedonicae) / Gord(ianae) agens Sa/mo cum reg(ione) Ans. / sun seg(nis) pro salute sua / et
suorum u(otum) l(ibens) p(osuit) / Ar(r)iano et Papo co(n)s(ulibus).
91
CIL III 3336; A 2001, 1669: [] / [Satur]/nin(us) / q(uon)d(am) armat(ura) / leg(ionis) II
Ad(iutricis) stip(endiorum) XVI, o[r]/iundus ex regio/ne Bassiane(n)si desi/deratus in Dacia
q(uon)d(am) / qui vixit ann(os) XXXIIII / Sept(imius) Maximi[a]n[us]/
92
CIL VI 2698.
93
CIL III 3490.
94
CIL III 4220.
95
Munteanu 1970, 211-222; Avram 1984, 158-169.

284

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

Dacia in formam provinciae redacta


- abstract In the absence of explicit sources a modern historian has to use all kind of information to restore
pictures from the past. For the beginning of Dacia province we find, among old and new historians, the
idea of the Dacians extermination during the conquest wars, and, consequently, the realities of this new
province explained without taking into account the presence of indigenous population and their social
structure. The lack of any kind of information about the indigenous districts on the inscriptions is
interpreted as a complete absence of the native civitates peregrinae, i. e. any kind of Dacian
administrative structures that inherited the tribal organisation within the Dacian Kingdom before 106 A.
D. This scenario proceeds to explaining the administrative organisation of Roman Dacia taking into
account this absence, without assuming that all the Dacian people was extermined (just the decimation of
the elite is retained). The second scenario based on the idea of the presence of the natives, of their elite
and their administrative structures in the Roman province of Dacia, brings as main proof the list of the
Dacian tribes from Ptolemys Geography. In Ptolemys work one could find, besides the list of the
settlements from Dacia (with Dacian and Roman names), also a list of 15 peoples which living in
Ptolemys Dacia. The task of analysing and demonstrating this idea (the Dacian tribes from Ptolemys
list are in fact civitates peregrinae from Roman Dacia) was assumed by Ioana Bogdan- Ctniciu. In her
opinion, the toponyms and the names of the tribes from Ptolemys Geography belong to the first half of
the II century AD.
In fact, we know very little about the regime of the soil in Dacia after the wars. Excepting the
territory of colonia Ulpia Traiana, what profs do we have on the administrative organization? What were
the names of new founded villages, heads of some administrative units? Rearranging the few data
contained by epigraphic inscription and literary texts in the lights of a new interpretation of the Ptolemys
list of towns, we will try to draw a picture of Dacia after the Roman conquest.
A nowadays historian could retain that in Dacia, during Trajans reign, there were some districts
with names derived from settlements (Predavenses , Potulatenses, Albocenses etc.) and, maybe, some
neighboring tribes (Anarti, Teurisci, Coestoboci etc.). The poleis names and the tribes names are
indigenous, so we can conclude that the natives were still living in the province at this time. It is hard to
say if these districts are under military control, but we are able to answer positive by means of
comparison with the Moesian districts of Tricornenses, Picenses, Dimenses or Appiarenses. These
districts co-existed with the territory of colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, and we dont have any
kind of information on them after Hadrians re-organization of Dacian provinces. Beside new municipia
like Napoca, Drobeta and maybe Romula, from this Trajanic districts are born also some rural selfgoverning communities, called territoria or regiones having as chef-lieux some Auxiliarvici: the territory
of pagus Micia, territorium Sucidavense, the territory around Samum called regio Ans(amensium). The
absence of explicite sources restrains the possibility to emphasize the role played by the natives within
this Roman administrative structures.

285

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Bibliografie:
Alfldi 1940 A. Alfldi, Daci e romani in Transilvania, Budapest.
Ardevan 1998 R. Ardevan, Viaa municipal n Dacia roman, Timioara.
Ardevan 1998 a R. Ardevan, Civitas et vicus dans la Dacie romaine, Coll. Roum.-Suisse 3, 4555.
Avram 1984 Al. Avram, Observaii cu privire la autonomiile rurale din Dobrogea roman
(secolele I-III e.n.), SCIVA 35, 2, 158-169.
Benea 2002 Doina Benea, Integrarea provinciei Dacia n sistemul economic al Imperiului
Roman, EphN 12, 99-111.
Bogdan Ctniciu 1987-1988 Ioana Bogdan Ctniciu, Ptolemeu i provincia Dacia, ActaMN
24-25, 145-162.
Bogdan Ctniciu 1991 Ioana Bogdan Ctniciu, propos de civitates en Dacie, EphN 1, 5967.
Bogdan Ctniciu 1997 Ioana Bogdan Ctniciu, Dacia i strategia roman, Civilizaia
roman, 8-27.
Bogdan Ctniciu 1999 Ioana Bogdan Ctniciu, Ptolme et la province de Dacie, Dacia NS
34, 223-231.
Bogdan Ctniciu 1999a Ioana Bogdan Ctniciu, Napoca pomoerium i territorium. Ipoteze
de lucru, Napoca 1880 de ani, 64-83.
Bogdan Ctniciu 2006 Ioana Bogdan Ctniciu, Where is the research on the history of the
Dacia province headed?, Fontes Historiae, 959-967.
Civilizaia roman Civilizaia roman n Dacia, M. Brbulescu (ed.), Cluj-Napoca, 1997.
Coll. Roum.-Suisse 3 La politique dilitaire dans les provinces de lEmpire romain IIme
IVme sicles aprs J.C. Actes du IIIe colloque roumano-suisse. Tulcea, 8-15 sept.
1995, V.H. Baumann (ed.), Tulcea 1998.
Crian 2000 Viorica Crian, Dacii din estul Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Daicoviciu 1944 C. Daicoviciu, Nesciendi ars..., Sibiu.
Daicoviciu 1960 C. Daicoviciu, Apariia i formarea relaiilor sclavagiste n Dacia, Istoria
Romniei I, 255-341.
Daicoviciu 1969 C. Daicoviciu, Dacica, Cluj.
Diaconescu 2004 Al. Diaconescu, The towns of Roman Dacia: an overview of recent archaeological research, Roman Dacia, 87-141.
Epigraphica I Debrecen Epigraphica I. Studies on Epigraphy, G. Nmeth, P. Forisek (ed.),
Hungarian Polis Studies 6, Debrecen.
Florea, Vaida, Suciu 2000 G. Florea, L. Vaida, L. Suciu, Fortificaii dacice din nord-estul
Transilvaniei, Istros 10, 221-230.
Florescu 1982 Vasile Prvan, Getica, Radu Florescu (ediie ngrijit, comentarii i postfa),
Bucureti.
Fodorean 2002-2003 F. Fodorean, Tabula Peutingeriana and the Province of Dacia, ActaMN
39-40/ I, 51-58.
286

IN FORMAM PROVINCIAE REDACTA

Fodorean 2003 F. Fodorean, Provincia Dacia n Geographia lui Claudius Ptolemaios, Studia
Universitatis Petru Maior. Historia 3, 7-20.
Fodorean 2006 F. Fodorean, Drumurile din Dacia roman, Cluj-Napoca.
Fontes historiae Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, C. Gaiu, C. Gzdac (ed.),
Bistria, Cluj-Napoca, 2006.
Forcellini E. Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon, 6, 1875.
Glodariu 1983 I. Glodariu, Arhitectura dacilor. Civil i militar (sec. II .e.n.-I e.n.), ClujNapoca.
Gostar 1958 N. Gostar, Singidunum i Singidava, SCIV 9, 2, 413-419.
Gostar 1963 N. Gostar, Milites decuriones coloniae. Contribuie la istoria decurionatului n
Dacia, SCSI 16, 2, 259-266.
Gostar 1969 N. Gostar, Ulpianum (Ptolemeu, Geogr., III. 8. 4), AUI 15, 2, 171-176.
Harmatta 1972 J. Harmatta, Landed Property in Early Roman Pannonia, ActaArchHung 20,
1-2, 123-132.
ILD C. C. Petolescu, Inscripii latine din Dacia, Bucureti, 2005.
Isac 2003 D. Isac, Castrul roman de la Samum Ceiu, Cluj-Napoca.
Istoria Romniei I Istoria Romniei, I, Bucureti, 1960.
Jacques, Scheid 1990 F. Jacques, J. Scheid, Rome et lintgration de lEmpire (44 av. J.-C.260 ap. J.-C.). I. Les structures de lEmpire romain, Paris.
Kovcs 2000 P. Kovcs, Consistentes intra leugam, Epigraphica I Debrecen, 39-56.
Lennart Berggren, Jones 2000 J. Lennart Berggren, Al. Jones, Ptolemys Geography: An Annotated Translation of the Theoretical Chapters, Princeton University Press.
Littrature grco-romaine Littrature grco-romaine et gographie historique. Mlanges
offerts Roger Dion, R. Chevallier (ed.), Paris (Caesarodunum IX), 1974.
Ludovisi, Torresani 1996 A. Ludovisi, S. Torresani, Storia della cartografia, Bologna.
Macrea 1944 M. Macrea, Cumidava, AISC Cluj 4, 1941-1943 (1944), 234-261.
Miller 1916 K. Miller, Itineraria Romana, Stuttgart.
Mcsy 1974 A. Mcsy, Pannonia and Upper Moesia, London, Boston, 1974.
Munteanu 1970 Maria Munteanu, Cu privire la organizarea administrativ a teritoriului
capidavens (sec. I-III), Pontica 3, 1970, 211-222.
Napoca. 1880 de ani Napoca. 1880 de ani de la nceputul vieii urbane, D. Protase, D.
Brudacu (ed.), Cluj-Napoca, 1999.
Opreanu 1994 C.H. Opreanu, Misiunile beneficiarilor consulari pe limes-ul de nord al Daciei
n secolul al III-lea, ActaMN 31/ I, 1994, 69-77.
Opreanu 2004 C. Opreanu, Colonisation et acculturation en Dacie. Le mcanismes de
lintgration dans le monde romaine, Orbis antiquus, 651-661.
Orbis Antiquus Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, C. Gzdac, C. Roman, L.
Ruscu, Carmen Ciogradi, R. Ardevan (ed.), Cluj-Napoca, 2004.
Patsch 1937 C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan, WienLeipzig.
287

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Prvan 1926 V. Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureti.


Piso 1995 I. Piso, La territoire de la Colonia Sarmizegetusa, EphN 5, 63-82.
Popescu 1967 Em. Popescu, Aspecte ale colonizrii i romanizrii n Dacia i Scythia n
lumina unor inscripii din muzee bucuretene, StCl 9, 182-194.
Popescu-Spineni 1978 M. Popescu-Spineni, Romnia n izvoare geografice i cartografice,
Bucureti.
Poulter 1980 A. G. Poulter, Rural communities (vici and komai) and their role in the organization of the limes of Moesia Inferior, Limes 12 Stirling, 729-744.
Protase 1980 D. Protase, Autohtonii n Dacia, I, Bucureti.
Ricci 1993 Cecilia Ricci, Balcanici e danubiani a Roma, I-II, Prosopographica, Poznan, 141208.
Riley 1995 M.T. Riley, Ptolemys Use of His Predecessors Data, TAPA 125, 221-250.
Rivet 1974 A.L.F. Rivet, Some Aspects of Ptolemys Geography of Britain, Littrature grcoromaine, 55-81.
Roman Dacia Roman Dacia. The Making of a Provincial Society, W.S. Hanson, I.P. Haynes
(ed.), Portsmouths, Rhode Island (JRA Suppl Ser 56), 2004.
Ruscu 2003 D. Ruscu, Provincia Dacia n istoriografia antic, Cluj-Napoca.
Ruscu 2004 D. Ruscu, The supposed extermination of the Dacians: the literary tradition,
Roman Daci, 75-85.
Russu 1981 I. I. Russu, Etnogeneza romnilor, Bucureti.
Schtte 1917 G. Schtte, Ptolemys Maps of Northern Europe, Copenhagen.
Speidel 1984 M. P. Speidel, Roman Army Studies, Amsterdam.
Speidel 1984a M.P. Speidel, Regionarii in Lower Moesia, ZPE, 57, 185-188.
Strang mss. A. Strang, Ptolemys Geography of the Lower Danube Region or Analysing
Ptolemys Ninth Map of Europe, mss., 1-35.
Tudor 1965 D. Tudor, Sucidava. Une cit daco-romaine et byzantine en Dacie, Bruxelles,
Berchem, 1965.
Vulpe 1931 R. Vulpe, Piroboridava, RAParis 34, 2, 237-276.
Vulpe 1964 Al. Vulpe, Ptolemy and the Ancient Geography of Moldavia, StCl 6, 233-246.
Wilkes 1969 J. J. Wilkes, Dalmatia, London.
Wolff 1976 H. Wolff, Miscellanea Dacica II, ActaMN 13, 99-123.
Wollmann, Ardevan 2006 V. Wollmann, R. Ardevan, Disiecta membra. Inschriftenfragmente
aus Dakien, Fontes Historiae, 667-678.

288

ntinderea provinciei Dacia n epoca lui Traian


Ioana Bogdan Ctniciu

Domitian a continuat i dezvoltat politica iniiat de Vespasian, de a dispune trupele pe


grani, mai cu seam pe fluvii ripae, n puncte din care puteau controla cile de acces, dar, n
acelai timp, a pus primele jaloane ale unui sistem de fortificaii pe un drum de rocad la grani
pe Dunre i n nou cuceritele teritorii de dincolo de Rhin. Domitian n-a fost tentat de a
experimenta aceste noi principii la nord de Dunre i a preferat formula ndelung utilizat de
ncheiere a conflictului cu dacii prin pstrarea raporturilor de clientel, susinute cu subsidii
pentru a le face nu numai eficiente, dar i pentru a-i asigura fidelitatea regilor.
Este unanim acceptat c Domitian a pltit dacilor subsidii, dar se neglijeaz faptul c
Durpaneus a invadat Moesia pentru c Domitian, din avariie, nu accepta s mai acorde
subsidiile 1 pe care acesta, ca aliat, le primise de la Vespasian.
Ca s apreciem n ce msur transformarea n provincie a clienilor nord-dunreni a fost
un act de voin a lui Traian, sau pasul firesc n marea strategie imperial, trebuie s rspundem
la cteva ntrebri, cci nc n acest moment toate estimrile noastre se bazeaz pe o situaie pe
care romanii o cunoteau, ns noi doar o presupunem, n funcie de izvoare trunchiate i de
cercetri arheologice n proces de evoluie lent i dezordonat.
Revznd izvoarele antice, trebuie s contrazic ideea c toi autorii antici vorbesc
despre unul i acelai popor, unii prefernd s-l numeasc gei, iar ceilali daci. Aceast
aseriune s-a bazat pe optica modern, care a pus semnul de egalitatea ntre statul dac i
teritoriul locuit de populaiile nrudite gei i daci.
n literatura romn de specialitate, dezvoltarea paralel a patru sau cinci regate dacice
i getice este acceptat pentru epoca lui Augustus, dar apoi se subnelege refacerea unitii
create de Burebista 2 .
Pentru epoca lui Domitian opinia curent a dus la anularea datelor furnizate de izvoare,
simplificate n aa msur nct Decebal devine doar un supranume al lui Duras = Durpaneus 3 .
Rezumatul lui Xiphilinus (Cassius Dio, 67, 5-6) st la baza acestei simplificri 4 . Pentru
Xiphilinus nu mai conta episodul Diurpaneus i nici circumstanele intrrii lui Decebal n
conflictul cu Domitian. Putem deduce c a avut oarecare probleme cu textul original, cci simte
nevoia, tocmai n acest punct al rezumatului, s-i defineasc pe gei i pe daci.

Bogdan Ctniciu 1983, 78-79; Strobel 1989, 39-40, este de aceeai prere, dei la p. 37, nota 10, m
citeaz (p. 79) ca avnd o prere greit!? Probabil mi atribuie incapacitatea de a vedea n subsidiile
cerute de Decebal, clauza unui tratat semnat anterior lui Domitian...
2
Este foarte adevrat ca uneori sunt aduse n discuie regate dace aliate romanilor i pentru epoca lui
Domitian, fr s fim pui n faa afirmrii existenei lor (Opreanu 1998, 187: Amici-Knige in der
subkarpatischen Gegend der Kleinen Walachei)
3
Gostar 1984, 49-52.
4
Strobel 1989, 27.

DACIA AVGVSTI PROVINCIA

Iordanes, pe de alt parte, nu vorbete deloc despre Decebal i ne prezint aciunea


getului Durpaneus n Ripa Danuvii 5 , n Moesia. La Xiphilinus apare, ca urmare a prescurtrii i
a lipsei de atenie, Moesia ca loc de desfurare al unor aciuni ce de fapt s-au petrecut la nordvest de Dacia 6 . Departe de a fi o greeal, credem c Iordanes intenionat se refer doar la goi
(gei), iar nu la rzboiul cu dacii!
Cornelius Fuscus, trecnd Dunrea, este ntmpinat de solii lui Decebal, care se ofer s
pstreze pacea 7 . ntreg episodul devine clar dac lum n considerare c i regii daci anteriori lui
Decebal au avut diferite relaii de clientel cu mult nainte de Domitian 8 .
Refuzat, Decebal cere subsidii exorbitante pentru a (re)accepta statutul de rex amicus et
socius.
Duras, tot ntr-o prescurtare a textului lui Cassius Dio 9 , cedeaz de bun voie
conducerea pe care o deinea, lui Decebal, regele dacilor 10 . Textul nu ngduie nicidecum
interpretarea curent c Decebal devine rege dup aceast cedare a lui Duras! Este mult mai
aproape de textul transmis s considerm pe Duras ca pe unul din regii de la nord de Dunre,
vecin cu Durpaneus 11 , care vzndu-se n faa campaniei lui Fuscus, i-a cedat lui Decebal
conducerea, i-a subordonat regatul sau doar armata, n vederea unei aciuni comune. n aceast
calitate, rmne alturi de Decebal 12 i cuvntul su va birui ntr-un consiliu regal. Deja
Strobel considera pe Durpaneus 13 ca fiind regele get din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei i
sud-estul Transilvaniei. Noi am propus ca regatul lui Durpaneus va fi fost doar n Muntenia i
sudul Moldovei. Din punctul nostru de vedere, Oltenia, fr partea de vest (pe linia DrobetaPasul Vlcan) i Oltul superior constituie un alt regat.
Durpaneus atacase Ripa Danuvii, probabil, ca s revendice rennoirea tratatului de
clientel, pe baza cruia atepta subsidiile pe care Domitian ntrzia s i le plteasc (Iordanes
Get., 76). Localizarea regatului lui Durpaneus depinde n cele din urm de identificarea cetii
(evident, nu era capitala lui Decebal!) n care Traian a gsit trofeele luate de la Cornelius
Fuscus 14 .
Dezvoltarea regatului intracarpatic se produce continuu dup dezmembrarea
imperiului lui Burebista, pentru c era mai puin expus msurilor punitive i aciunilor
diplomatice (de dezbinare) practicate de Imperiu, i pentru c a trecut la o larg exploatare a
aurului i argintului 15 , dar i a fierului 16 .
5

Iordanes Get. 76; Bogdan Ctniciu 2004, 73-87.


Cassius Dio, 67, 5; Piatkowski 1985, 644, n. 20.
7
Petrus Patricius 4; FHDR II, 487, Extrase din Soliile p 24, Par. 122-123; vezi i FHDR I, 683.
8
Bogdan Ctniciu 1983; Bogdan-Ctniciu 1997; Babe 1994, 49-56; Lica 1999; Lica 1999a.
9
Cassius Dio, exc. U 6 44, p. 399 i 45 p. 400.
10
...atunci cnd Duras, care deinea conducerea, de bun voie i-a trecut-o lui Decebal, regele dacilor
(traducere Adelina Piatkowski, Cassius Dio, Istoria Roman III, 1985, 287).
11
Patsch 1937, 11.
12
Suidas, II, p. 721 ed Ada Adler (apud Gostar 1984, 51) n acest fel putem ntelege fragmentul n care a
biruit [prerea unuia] Duras
13
Strobel 1989, 40
14
Cassius Dio, 68, 9, 3-4.
15
Cauuet 2002, 67, i tezaurul capturat de Traian n anul 106 (Ioannes Lydus, De mag II, 2, FHDR I, 506,
1).
16
Iaroslavschi 1997; Glodariu, Iaroslavschi 1979.
6

290

NTINDEREA PROVINCIEI

Figura 1. Provincia Dacia n epoca lui Traian.

Majoritatea surselor vorbesc doar despre acest regat, condus n vremea lui Domitian de
Decebal, cci a devenit mai puternic ntre toate cele dezvoltate n nordul Dunrii 17 ; acest regat
va fi transformat n provincie la 106.
ntre pacea lui Domitian i nceputul rzboiului din 101, regatul dacic nu avea s se
transforme att de radical nct s necesite schimbarea strategiei romane. Sursele, chiar dac se
refer la nerespectarea tratatelor i arogana regelui dac, las destule argumente despre
ncercarea acestuia de a-i pstra statutul de socius et amicus al mpratului.
Dezvoltarea prosper a regatului dacic intracarpatic i asigura nendoielnic o autoritate
sporit fa de celelalte regate geto-dacice, iar legturile matrimoniale (sora lui Decebal,
capturat de Traian, era probabil soia unuia din regii din sudul Carpailor, Duras, sau chiar
Durpaneus?) probabil au jucat un rol important n