Sunteți pe pagina 1din 32
in conformitate cu dispozitiile Hotérarii de Guvem_nr.37/25.01.1999 am susfinut coneursul pentru admiterea la studii universitare de doctorat si am fost inmatriculatd la 01.10.2004 la Facultatea de Drept din cadrul Universitajii de Vest din Timisoara. in calitate de magistrat am publicat 0 serie de articole in reviste de specialitate si ciirfi, cu predilectie in domeniul criminalitiqii organizate, atat in calitate de autor, cat si in calitate de coautor. Mentionez c& aceste ucrari stiintifice au fost publicate sub numele ,,Lascu” Laura Codruta pana in anul 2006, cand in urma ciisdtoriei mi-am schimbat numele in ,.Kovesi” Laura Codrufa. (in anexa nr. J prezint copia certificatului de casatorie). in cele ce urmeaza prezint o parte din lucrarile din domeniul criminalitatii organizate publicate, in majoritate, anterior inscricrii la doctorat: > ,Coruptia si crima organizaté. Realitate. social, actualitate si incriminare ”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, coautor al cartii; ,,Extinderea incriminarii traficului de stupefiante”, coautor, publicat in revista .Dreptul”, nr. 12/2000, pagina 3; , Autorizarea procurtrii de droguri, substante chimice esentiale sau precursori de citre investigatorul acoperit si colaboratorii. sai”, publicat in revista ,,Dreptul”’, nr. 7/2002, pagina 24; Investigatorul acoperit — 0 noud institufie introdusé prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri”, publicat in revista ,, Dreptul” , nr. 9/2002, pagina 109; . Dispozitii procedurale prevdzute in Legea ur. 143/2000 privind combaterea traficului. si consumului ilicit de droguri. Livririle supravegheate”, publicat in revista ,,Dreptul” , nr, 11/2002, pagina 195, »Autorizarea efectudrii unor investigatii medicale”, publicat in revista »Dreptul” nt. 12/2002, pagina 153; Autorizarea accesului la sisteme de telecomunicatii san informatice”, publicat in revista ,, Drepaul” , nr. 1/2003, pagina 182; Cauzele de nepedepsire previizute in legi speciale din domeniul combaterii criminalititii organizate”, publicat in revista ,,Dreptul” nr. 5/2003, pagina 94; -Accesul si supravegherea sistemelor de telecomunicatii sau informatice. Mijloace de proba”, publicat in revista ,,Dreptul” , nr. 7/2003, pagina 143; .Punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate conturilor bancare”, publicat in revista ,, Dreptul” , nr. 8/2003, pagina 152; wAncadrarea juridict a unor fapte de fraudi informaticé”, publicat in revista ,, Dreptul”, nr. 12/2006, pagina 187. v v vw Vv Vv v v Vv Vv v in aceste lucrdri am tratat specificul criminalitifii organizate, incriminarea prin acte normative speciale a iniraciiunilor incadrate in aceasti categorie, procedurile speciale de investigare, aspecte care au fost valorificate in teza de doctorat. in elaborarea tezei de doctorat intitulati .Combaterea crimei organizate prin dispozitii de drept penal” am avut in permanent in vedere dispozifiile articolului 22 din H.G. nr.37/1999, respectiv faptul ci "teza de doctorat trebuie si contind elemente de originalitate specifice domeniului abordat, precum si modalitati de validare stiinjificd a acestora” Odata stabilit scopul si coordonatele legale care-1 definese, am demarat demersul stiinific prin raportare la stadiul atins de cercetirile in domeniu. Sub acest aspect, mi-am bazat analiza pe o bibliografie variata si divers, care mi-a permis si transpun in luerarea de doctorat elementele de generalitate privitoare la stadiul pe care -a atins cercetarea domeniului stiin{elor juridice pe problematica combaterii crimei organizate. Rog a se vedea c& am acordat un spafiu redus atat parfii introductive format’ din doar 6 pagini, cat si introducerilor la capitole, constituite doar din cateva paragrafe. Obiectivul pe care Lam urmérit a fost centrat pe contributia proprie precum si pe elementele de originalitate, de recunoastere a rezultatelor obtinute, situafie in care aspectele de generalitate au fost trecute in plan secund. Teza a fost finalizata intr-o perioada de timp relativ indelungata si a suferit 0 multitudine de transformari, variante, reluiri ale cercetirii datorate modificarilor legislative intervenite pe intreaga durat’ a demersului stiinfific. Cu ocazia prezentérii tezei pentru analiza preliminara in cadrul catedrei de specialitate, atat conducdtorul de doctorat, cat si membrii catedrei au formulat sugestii, care au determinat unele modificari in confinut si in forma de prezentare. Aceste modifictri succesive ale tezei au permis in unele situatii aparitia unor modificari in redactare. Teza de doctorat contine 444 pagini, avand 442 note de subsol gi a implicat studiul a 286 surse bibliografice, din care 103 tratate, cursuri, monografii, 71 articole publicate in reviste de specialitate, 27 surse de legislatie national, 20 surse de legislafic international, precum si 65 surse on line (site-uri). Fafii de paragrafele indicate in cuprinsul sesizirii fac urmatoarele precizari: 1. paragrafele indicate de autorul sesizirii sunt in general timiteri la elementele introductive din tez’, precum si la elementele introduetive din capitolele lucrarii: 2. paragrafele incriminate nu privese cercetarea stiintified_propriu-zist constand in clementele de originalitate tratate de mine referitor la domeniu; 3. paragrafele incriminate nu privese elementele de propuneri din interiorul capitolelor si din partea finali a lucrarii care sunt practic rezultatul cercetirii stiintifice. Analiza de continut a paragrafelor incriminate demonstreaza ca afirmatiile cuprinse in sesizare nu au fundament din motivele pe care le voi arita in cele ce urmeaza, intrucat fin foarte mult la elementele de continut si originalitate care dau greutate tratirii subiectului voi analiza paragrafele incriminate in sesizare, dar voi analiza si o parte a paragrafelor incriminate, aparute in spafiul public privitoare la aceste aspecte, dupa cum urmeazii I. Paragrafele atribuite altor autori, dar care in realitate imi aparfin fiind publicate anterior aparifiei in lucrarile acestora; IL, Paragrafele incriminate care in realitate apartin altor autori decat cei indicati in sesizare, cu privire la care am indicat sursa utilizaté in notele de subsol din teza. IIL, Paragrafele incriminate care nu fae obieet al dreptului de autor in conformitate cu articolul 9 litera b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei nr. 60 din 26 martie 1996, intrucdt reprezinta texte oficiale de natura politica, legislativa, administrativa sau judiciara; IV. Paragrafele care contin aprecieri generale, iar sursele avute in vedere la scrierea tezei de doctorat sunt citate in bibliografia tezei, chiar daca in sesizare sunt atribuite altor autori. ivire la paragrafele atribuite altor autori, dar care in realitate imi apartin find publicate anterior in lucrrile acestora, rog a se vedea: Nr. Paragraf incriminat Explicatie ert. I _ Livrarile supravegheate sunt efectuate Acest paragraf imi aparfine, fiind publicat in: pentru a se descoperi intreaga refea de > articolul ,, Dispozifii procedurale previtzute in Legea nr. 143/2000 traficanti de droguri, incepind de la | privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Livrarile cultivator, producator, si. pand_—_la | supravegheate”, publicat in revista ,, Dreptul” ANUL XIII; Seria a IIl-a; nr. distribuitor, cumparator si consumator” 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 196. (in anexa nr. 2 prezint copia articolului publicat); (pagina 66 din tera) > cartea ,,Coruptia si crima organizatd. Realitate sociald, actualitate si incriminare", Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973- 8230-99-3, pagina 149, in calitate de coautor. (in anexa nr. 3 prezint copia paginii la care apare paragrafil), Cele doua surse la care am facut referire sunt indicate in bibliografia tezei de doctorat (in anexele nr.4 si 5 prezint copiile paginilor 453 si 459 din bibliografia tezei de doctorat), Ca atare, nu este reali sustinerea privind copierea din lucrarea Metodologia investigarii traficului si consumului ilicit de droguri”, publicata in Annales Universitatis Apulensis, Series jurisprudenjia nr.11, intrucat a fost publicat in 2008, la 6 ani dupa aparitia lucrarilor mele. 2. ~Daci principiile fundamental ale ‘Acest paragraf imi aparfine, find publicat in: sistemelor lor juridice interne o permit, statele iau masurile necesare, {indnd cont de posibilitatile lor, pentru a permite recurgerea adecvati la livriri supravegheate pe scari internationala, pe _bazi_de_acorduri_sau > articolul ,, Dispozifii procedurale previtzute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului yi consumului ilicit de droguri. Livritrile supravegheate”, publicat in revista ,, Dreptul” ANUL XIII: Seria a IlL-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 196 (in anexa nr.2 prezint copia paginii 196 din articolul publicat): 4 angajamente pe care ele le-au incheiat, in scopul identificarii i prinderii persoanelor implicate in infractiunile de trafic de droguri. De aceca, 0 prima condifie este accea ca, fiecare stat in parte, dintre cele care participa la livrari supravegheate si obtina aprobirile necesare de la organele lor interne, abilitate in acest sens, pentru a putea participa la livrari supravegheate”. (pagina 66 din tex’) > cartea ,Corupfia ji crima organizata. Realitate social, actualitate si ineriminare", Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973- 8230-99-3, pagina 150, in calitate de coautor. (in anexa nr.6 prezint copia paginii 150 la care apare paragraful). Cele doud surse la care am ficut referire sunt indicate in bibliografia tezei de doctorat (in anexele nr.4 i 5 prezint copiile paginilor 453 i 459 din bibliografia tezei de doctorat). Ca atare, nu este reala susfinerea privind copierea din lucrarea Metodologie criminalisticd — Structurile infractionale si activityile ilicite desfaisurate de catre acestea” AIT laboratories, pagina 241 intrucat a fost publicatd in 2008, la 6 ani dupa aparifia lucrarilor mele. ~Expedierile ilicite pentru care s-a convenit ca livrarea si fie supravegheata pot, cu consimtimAntul pirtilor interesate, si fie interceptate si autorizate in continuare, in trimiterea lor, fie aya cum sunt, (in acest caz este vorba de livrare supravegheata fara substituirea drogurilor), fie dupa ce drogurile au fost inlocuite total sau partial cu alte produse (livrare supraveghcata cu substituirea drogurilor).” (pagina 67 din tex’) ‘Acest paragraf imi apar{ine, fiind publicat in: > articolul ,, Dispozifii procedurale previizute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Livrarile supravegheate”, publicat in revista ,, Dreptul” ANUL XIII; Seria a TIl-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 197 (in anexa nr.7_ prezint copia paginii 197 din articolul publicat) > cartea ,,Coruptia si crima organizatd. Realitate sociala, actualitate si incriminare”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973- 8230-99-3, pagina 150, in calitate de coautor (in anexa nr.6 prezint copia paginii 150 la care apare paragraful), Cele doua surse la care am facut referire sunt indicate in bibliografia tezei de doctorat (in anexele nr. 4 si 5 prezint copiile paginilor 453 si 459 din bibliografia tezei de doctorat), Ca atare, nu este reali sustinerea privind copierea din lucrarea »Metodologie criminalistica — Structurile infractionale si activitatile ilicite desfaisurate de céitre acestea” AIT laboratories, pagina 242 intrucat a fost publicaté in 2008, la 6 ani dupa aparitia lucrarilor mele. .in momentul in care, prin exercitarea acestor masuri, se culeg informatii ori date care duc la suspiciuni ci 0 substantia este importat’, exportati sau in tranzit in scopul fabricarii ilicite de stupefiante sau substante psihotrope, fiecare stat semnatar informeaza, cat mai rapid posibil, autoritafile gi serviciile competente ale partilor interesate, mai ales furnizindu-le informatii privind numele si adresa exportatorului si importatorului si, atunci cind este cunoscut, celal destinatarului, desemnarea —_substantei, cantitatea de substanta exportata, punctul de intrare in tara interesati si data expedierii, modalitafile de plati utilizate gi toate celelalte elemente esentiale pe care se bazeazi convingerea sa.” (pagina 68 din ter’) ‘Acest paragraf imi aparfine, fiind publicat in: > articolul ,, Dispozifii procedurale previzute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Livrarile supravegheate”, publicat in revista ,, Drepnil” ANUL XIIL, Seria a II-a; nr. 11/2002, ISSN 1018-04-35, la pagina 197 (in anexa nr. 7 prezint copia articolului publicat), > cartea ,,Coruptia si crima organizati. Realitate sociala, actualitate si incriminare”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973- 8230-99-3, pagina 151, in calitate de coautor. (in anexa nr. 8 prezint copia paginii la care apare paragraful). Cele doua surse la care am facut referire sunt indicate in bibliografia tezei de doctorat (in anexele nr. 4 si 5 prezint copiile paginilor 453 si 459 din bibliografia tezei de doctorat). Ca atare, nu este reali sustinerea privind copierea din lucrarea ».Metodologie criminalisticd — Structurile infractionale si activitaile ilicite desfaisurate de cdtre acestea” AIT laboratories, pagina 242 intrucat a fost publicat in 2008, la 6 ani dupa aparitia lucrarilor mele a »Situafia de a desfigura activitatea sub © alta identitate presupune nu numai schimbarea datelor de stare civili a oricaror date referitoare la persoana (ocupatie, functie, loc de mune’, studii etc.) astfel cd agentul acoperit va dobandi — in activitatea sa acoperith — un loc de munca, 0 alti ocupatie si functie, de multe ori si daci este cazul, chiar o alti infitisare. Aceasta inseamna ci pentru _a-si_derula_activititile ‘Acest paragraf imi apartine, find publicat in cartea , Corupfia si crima organizata, Realitate sociala, actualitate si incriminare”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, ISBN 973-8230-99-3, pagina 157, in calitate de coautor. (in anexa nr. 9 prezint copia paginii 157 la care apare paragraful). Sursa la care am facut referire este indicaté in bibliografia tezei de doctorat (in anexa nr4_prezint copia paginii 453 la care apare paragraful). Ca atare, nu este reali sus(inerea privind copierea din lucrarea »,Metodologie criminalisticd — Structurile infractionale si activitatile ilicite desféisurate de céitre acestea” AIT laboratories, pagina 245, intrucat a fost publicatd in 2008, la 6 ani dupa aparitia lucrarilor mele. 6 sale investigatorul acoperit poate si apara ca functionar al unei institutii, agent economic, patron al unei societi{i comerciale, agent de asigurari ete.” (pagina 72 din tex’) I. Cu privire la paragrafele incriminate care in realitate apartin altor autori decit cei indicafi in sesizare, cu privire la care am indicat sursa original in notele de subsol din tezi, rog a observa: Nr. Paragraf incriminat Explicatie crt. 1 .Legitura dintre terorism si crima Degi autorul sesizirii sustine ci nu am indicat sursa bibliografica, organizati a cipitat 0 nous dimensiune din cauza reducerii in ultimii ani a finantarii de citre unele state a grupurilor teroriste si a declansirii la initiativa S.U.A. a razboiului impotriva terorismului international. ” (pagina 16 din tez’ — pagina 2 din s mentionez cA aceasta exist, fiind nota de trimitere numarul 4— .Tamam, M., Conexiunile intre terorism si criminalitate, Londra, 2004, p.184.” Luerarea ,,Conexiunile intre terorism si criminalitate” a autoarei Tamara Makarenco este indicat si la bibliografia finala, la pagina 461, dar numele autoarei a fost scris ..Tamam. M.” (in anexa nr. 10 prezint copia paginii 16 sia paginii 461 din teza). Astfel, la tehnoredactare si corectirile succesive literele ,,ra” au fost tastate ,,m”. Este important de spus ¢& in momentul finalizarii tabelului cu sursele bibliografice de la pagina 449 la pagina 472, notele de subsol au fost preluate in totalitate in bibliografia finala. Astfel, numele autoarei seris in nota de subsol a fost transferat in aceeasi modalitate in bibliografia tezei. Imprejurarea ca acelasi paragraf a fost citat si de alfi autori nu are relevanta in condifiile in care am citat sursele bibliografice folosite. In anexa nr. 11 prezint copia articolului pe care |-am studiat. Este evident cd am indicat sursa bibliografic’ prin citarea sursei la nota de Subsol si nu mi-am insusit ideile altui autor. 7 »Principala diferen{i dintre grupirile teroriste yi refelele crimei organizate consti in faptul ci in timp ce grupirile teroriste sunt implicate in acte violente motivate in special politic gi religios, cele mai multe refele ale crimei organizate sunt interesate in relafia cu puterea politici doar de obtinerea, prin acte de corupfie, a protectiei necesare pentru activitatea proprieiorganizatii, motivata in primul rand de obfinerea de profit (pagina 16 din tez’ — pagina 2 din sesizare) Degi autorul sesizirii susjine ci nu am indicat sursa bibliograficd mentionez ca aceasta exista, fiind nota de trimitere numarul 5 — ..Mora, 8., Global Organized Crime, Conference Woodrow Wilson School Polic’ 06.01.1996” (in anexa nr.10 prezint copia paginii 16 din tezal) in anexa nr.12 prezint copia articolului pe care l-am studiat. Totodatd, autorul a fost indicat si la bibliografia finalé cu articolul Global Organized Crime” la pagina 460 (in anexa nr. 13 prezint copia paginii 460 din teza) Se poate observa c&i am ficut trimitere la lucrarea care confine acest paragraf. imprejurarea c& acelasi paragraf a fost citat si de alti autor nu echivaleaza cu insusirea ideilor altui autor in conditiile in care am citat sursele bibliografice folosite Putem condluziona ci, in evaluarea ameninfirilor contemporane la adresa securitifii nationale a statelor sia democratic, a devenit tot mai dificila posibilitatea de a face distinctie intre motivatiile politice si cele criminale.” (pagina 16 din tezi — pagina 1 din sesizarea) Desi autorul sesizarii susfine ca nu am indicat sursa bibliografica mentionez ci aceasta exist’, fiind nota de trimitere numarul 6 — ./Tamam, M., op. cit., p.184.” (in anexa nr. 10 prezint copia paginii 16 din teza). Luerarea ,,Conexiunile intre terorism si criminalitate”, Londra, 2004 ‘a autoarei Tamara Makarenco este indicat la bibliografia finala, la pagina 461. (in anexa nr. 10 prezint copia paginii 461 din tez), Numele autoarei a fost scris ..Tamam. M.” din cauza_modificarilor de tehnoredactare si corectiri succesive ale tezei Este important de spus ca in momentul finalizarii tabelului cu sursele bibliografice de la pagina 449 la pagina 472 notele de subsol au fost preluate in totalitate in bibliografia final si prin urmare numele inscris in nota de subsol s-a transmis in bibliografia tezei, Este evident cé am indicat sursa bibliograficd prin citarea sursei la nota de subsol, imprejurarea ca acelasi paragraf a fost citat si de alti autori nu are relevan{i in condifiile in care am citat sursele bibliografice folosite pin opinia noastra, cea mai completa definitie dati acestor infractiuni apartine profesorului Grigore Geaménu care afirma ca ,infractiunea internafionali este un act constiind dintr-o acfiune sau omisiune, contraradreptului—internafional, iar elementul —esenfial_—al__—_infracfiunii internationale este periculozitatea manifestati pentru. pacea si securitatea internafionala ceea ce atrage in mod obligatoriu sanctiunea penal”. (pagina 26-27 din tex’) Degi autorul sesizarii susfine ci nu am indicat sursa bibliografica, mentionez ca aceasta exista, fiind nota de trimitere numarul 27 — .Geaminu, Grigore, Dreptul international penal si infracfiunile internationale, Editura Academici Romane, Bucuresti, 1977, p.131”. (in anexa nr.14 prezint copiile paginilor 26 si 27 din tezii). Luerarea ,,Dreptul international penal si infractiunile internationale” a autorului Grigore Geamanu a fost indicat si in bibliografia final la pagina 452. (in anexa nr. 15 prezint copia paginii 452 de la bibliografia tezei). Este evident ci am fiicut trimitere la ucrarea care confine acest paragraf (in anexa nr. 16 prezint copia paginii 131 din lucrarea autorului indicat in nota de subsol si in bibliografie). Ca atare, nu se poate sustine cX mi-ag fi insusit ideile altui autor Mri a-l fi citat. imprejurarea ca acelasi paragraf a fost citat si de un alt autor nu are relevan{’ in condifiile in care am citat sursele bibliografice folosite. »Pe de alta parte, sunt unele infractiuni care prezinti un grad de periculozitate deosebit si chiar daca ele se comit pe teritoriul statului al cirui cetifean este autorul, intereseazi si celelalte state in vederea cooperirii finand seama de o posibilii ,expansiune international”. Astfel de situaii sunt determinate de infractiuni cum sunt: terorismul, traficul de droguri, traficul de persoane, falsul yi traficul cu moneda falsa, traficul cu masini furate, cu armament ete., infractiuni care sunt incriminate in legislafiile tuturor farilor yi care necesita prevenirea si combaterea lor, concentrarea_cforturilor_mai_multor_ {ari Degi autorul sesizirii sus{ine cA nu am indicat sursa bibliograficé mentionez, c& aceasta existi, find nota de trimitere numarul 35 - Suceava, Jon, Coman, Florian, Criminalitatea si organizatiile internationale, Editura Romeartexim, Bucuresti, 1997, p.13.” (in anexele nr, 17 prezint copiile paginilor 27 si 28 din teza, iar in anexa nr.18 prezint copia paginii 455 din bibliografie). in anexa nr.19 prezint copia paginii 13 a autorilor citati. Se poate observa cf am facut trimitere la lucrarea care confine acest paragraf. Ca atare, nu se poate sustine c& mi-as fi insusit ideile altui autor fara a-] fi citat. imprejurarea ca acelasi paragraf a fost citat si de un alt autor nu are relevant in condifiile in care am citat sursele bibliografice folosite dintr-o anumita regiune geografici, sau din zone diferite determinate conjunctural.” (pagina 27 - 28 din text) Ill. Cu privire la paragrafele incriminate care nu fac obiect al dreptului de autor in conformitate cu articolul 9 litera b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei nr. 60 din 26 martie 1996, intrucat reprezinta texte oficiale de natura politic’, legislativa, administrativa sau judiciard rog a se vedea: Nr. Paragraf incriminat Explicatie crt. 1 *Profitind de beneficiile globalizirii, Paragraful indicat reprezinta afirmatii cu caracter de maximé crima organizati a evoluat, distincfia | generalitate, privind formele de manifestare ale crimei organizate, acceptate traditionala intre activitatile licite si cele modus operandi al grupurilor criminale, fapt ce face detectarea si controlarea fenomenului mult mai dificila.” (pagina 8 din tezi —pagina 1 din sesizare) de tofi practicienii i folosite in mod uzual nu doar in domeniul juridic Ideea exprimata in acest paragraf nu este de continut si originalitate si face parte din consideratiile preliminare privind reperele conceptuale privind criminalitatea organizati avand un grad mare de generalitate. Articolul 9 alineatul 1 litera b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 60 din 26 martie 1996, stabileste ci nu pot beneficia de protectia legal a dreptului de autor urmatoarele: »b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara $i traducerile oficiale ale acestora”’. De aceea, am optat pentru trimiteri la documente oficiale ale institu{iilor publice, paragraful incriminat fiind publicat in ,,Buletin documeniar si de informare privind activitatea de prevenire si combatere a Corupfiei”, Anul TL, nr.1 (2)/2008, Editura Ministerului Intenelor si Reformei Administrative, la pagina 80. Aceasta lucrare intra in categoria textelor oficiale ce nu pot beneficia de protectia drepturilor de autor. (in anexa nr.20 prezint copia paginii 80 10 din textul oficial) Luerarea este disponibila in format electronic pe www editura, mai gov ro/..,/buletin%20DGA%20nr%4202%20din%20 Mai mult, faptul ci unele concepte juridice cu caracter de generalitate se regasesc in formulari asemandtoare in lucrarile mai multor autori nu poate sustine acuzatia de insusire a ideilor altui autor. site-ul »Din evaluarea gruparilor infracfionale dezmembrate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care au actionat in domeniul criminalititii informatice in perioada 2006-2010, se desprind urmatoarele caracteristici: > specializarea generalit, dar si micro- specializarea membrilor grupirilor cu formarea de celule independente destinate desfagurarii unei _activitati infracfionale specifice (ex: pentru —_confectionarea dispozitivelor de skimming” sunt utilizati specialisti in mase —plastice, _ mulaje, electronica, achizitii de piese, ,achizifii” de dispozitive originale ca model, software special de criptare, incdreare, prelucrare, descarcare de date, carfi bancare, ,montaj”, nalergitori”, ,finanfatori” etc). Se remarci utilizarea unor ateliere cu _activitate preponderent legitima pentru executarea unora dintre piesele componente; > recrutarea tinerilor cu abilitifi in a utiliza _computerele si noile tehnologii_prin Din modul in care am formulat paragraful, respectiv: ,Din evaluarea grupérilor infractionale dezmembrate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizaté si Terorism, care au actionat in domeniul criminalitdii informatice in perioada 2006 — 2010 ... "este evident ed nu mi-am insusit ideile vreunui titular al dreptului de autor, Raportul de activitate al DIICOT este indicat in bibliografia final, la fila 471, iar acolo unde am expus date statistice am facut trimiteri gi prin notele de subsol. (in anexa nr21 prezint copia filei 471 din bibliografia tezei si copia paginii 38 din tezai pentru exemplificare). Mai mult, articolul 9 alineatul 1 litera b) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicaté in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 60 din 26 martie 1996, stabileste ci nu pot beneficia de protectia legal a dreptului de autor urmatoarele: ,,b) textele oficiale de naturé politicé, legislativa, administrativa, judiciard si traducerile oficiale ale acestora”. Ca atare, nu se poate susfine ci mi-as fi insusit ideile altui autor fara a-l fi citat. uw subordonarea sau cointeresarea acestora de citre lideri ai unei grupari_infractionale traditionale; > trecerea de la fraudele informatice clasice (licitafii) la fraude informatice complexe, in care predominant este factorul tehnic, respectiv folosirea de programe informatice si scheme de fraudare (activitati de phishing, infectarea cu diverse forme de mabware cu scopul obtinerii de date ete.); > caracterul transnational, fie ci este dat de locul in care sunt savarsite faptele, fie cA este vorba de localizarea victimelor; > investifia financiara efectiva in care crearea/cumpirarea de scheme infractionale producitoare de yenituri substantial dintr-o singura operatiune (finta acestor scheme este reprezentata de companii si_ firme comerciale, avand diverse obiecte de activitate); > crearea unor retele de spalare de bani formate din cetifeni romani, dar gi straini; > orientarea gruparilor infractionale citre fraudarea mijloacelor de plata electronice striine, dar si romAnesti. Analiza concreti a cauzelor solufionate in aceeasi perioad’ confirma tendinta observati in ultimii ani cu privire la migratia unor persoane din crima organizati de drept comun_citre_criminalitatea informatica, in 12 special in zona operafiunilor frauduloase cu instrumente de plata electronica. Natura transfrontaliera a infraetiunilor informatice, respectiv refele speciale plasate in striintate, riméne in continuare una dintre problemele greu de surmontat in solufionarea operativi. a dosarelor inregistrate”. (pagina 42 din tez’) »Si totusi, incidenta cazurilor de punere in pericol a sinitatii ca urmare a consumului de droguri si a numirului de decese asociate consumului de droguri s-au stabilizat si chiar au inceput sa scada. Prevederile legate de tratament pentru consumatorii de droguri au crescut, iar serviciile s-au diversificat. Referitor Ia reducerea ofertei, se conchide ci in ciuda eforturilor notabile si adeseori incununate de succes atat la nivel national, cit si la nivel UE, traficul de droguri rimane unul dintre cele mai profitabile tipuri de comert pentru gruparile de criminalitate organizati din cadrul UE. Rezultatele evaluarii finale a Strategiei UE in domeniul drogurilor si a Planului de Actiune 2000-2004 indici faptul ci s-au realizat progrese in atingerea unor obiective ale Strategiei actuale. fn plus, multe dintre actiunile_previzute_in Planul_de_Actiune S-a aratat in interiorul paragrafelor incriminate ci acestea apartin Strategiei UE in domeniul drogurilor, iar indicarea sursei de citare in interiorul paragrafului nu impune reluarea ei si in note de subsol. in plus, Strategia UE in domeniul drogurilor este indicati si in bibliografia tezei la pagina 470 (in anexa nr.22 prezint copia paginii 470). Mai mult, paragrafele incriminate sunt sub incidenta articolului 9 alineatul | litera b) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe Astfel, nu se poate sustine c& mi-as fi insusit ideile altui autor fra a-L fi citat. 13 curent au fost implementate sau se afli in curs de implementare. Totusi, datele disponibile nu sugereazi cA s-ar inregistra reducere semnificativa in ceea ce priveste consumul de droguri sau ci disponibilitatea drogurilor s-ar fi redus substantial. De asemenea, __rezultatele evaluarii finale duc la urmatoarele conclu ar trebui stabilite obiective si prioriti{i clare precise, care si poata fi transpuse icatori operational yi in actiunile arelor Planuri, cu responsabilititi si termeni limita clar definiti; ar trebui si se inregistreze un progres constant in ceea ce priveste disponibilitatea, calitatea gi capacitatea de comparare a informatiei referitoare la monitorizarea _situatiei drogurilor; programul —multianual de consolidare a zonei de libertate, securitate si justitie ar trebui si reflecte obiectivele noii Strategii antidrog si ale noilor Planuri de Acfiune; principala atenfie a _activitifii Grupului Orizontal pe Droguri (HDG) ar trebui s4 se concentreze pe avansarea i monitorizarea _ implementarii _actiunilor stabilite in viitoarele Planuri de Actiune, precum si pe coordonarea activitatii altor grupuri de lucru pe droguri ale Consi (pagina 123 din tez’) 14 »Incriminarea urmareyte si protejeze datele informatice stocate in cadrul sistemelor informatice, urmarind — sa impiedice modificarea, _stergerea sau deteriorarea datelor informatice, restrictionarea accesului la cle, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.” (pagina 396 din teza) Paragraful are o formulare aproape identic& cu articolul 44 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenfei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea gi sanctionarea coruptiei, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 279 din 21 aprilie 2003. (in anexa nr.23 prezint textul de lege). Ca atare, paragraful este sub incidenja articolului 9 alineatul | litera b) Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. O simpla examinare a textului legal indicat demonstreaza ca scopul legivitorului rezulta cu claritate gi cd o analiza similara efectuata de orice alt autor ar conduce la acelagi rezultat, formulat asemanaitor si in alte lucrari. Mai mult, in articolul publicat de mine, in calitate de coautor in revista ,Dreptul”, nr. 12 din 2006, in articolul ,/ncadrarea juridicé a unor fapte de frauda informatica”, a pagina 187 - 194, am facut o analiza a continutului constitutiv al infractiunii prevazute de articolul 44 din Legea nr.161/2003. Din confinutul articolului rezulta ca, ined din 2003, am analizat elementele constitutive ale infractiunii stabilite de legiuitor, le-am identificat si individualizat in forma prezentata in teza. (in anexa nr. 24 prezint copia articolului publicat). in plus, paragraful se regaseste si in ,,Ghidul introductiv pentru aplicarea dispozitiilor legale referitoare la criminalitatea informatica”, la pagina 60, publicat pe www.meti.ro, aflat si in bibliografia tezei la pagina 472 (in anexa nr.25 prezint copia paginii 60 din ghid, iar in anexa nr.26 prezint copia paginii 472). Ca atare, nu se poate sustine c& mi-as fi insusit ideile altui autor fra a-l fi citat IV. Cu privire la paragrafele care contin aprecieri generale, iar sursele sunt citate in bibliografia tezei, chiar dacd in sesizare sunt atribuite altor autori, rog a observa’ Paragrafele indicate contin elemente de generalitate care nu au valoarea unor contributii originale, nu fac obiect al dreptului de autor si au fost tratate ca atare in interiorul lucrdrii. Frazele incriminate au un continut asemAnitor la autorii care au studiat domeniul, intrucat sunt expresii juridice consacrate, standardizate. De altfel, o ciutare pe internet a expresiilor din paragrafe demonstreazi c& acestea se regisese in formulari aseméatoare sau identice in numeroase lucrari, atat in literatura intema, cat si in cea intemafionala. Find notiuni general acceptate in domeniul juridic, folosirea unor termeni uzuali nu echivaleaza cu o insusire a ideilor altui autor. Unele concepte juridice din paragrafele incriminate se regaisese in formuliri aseminatoare in lucrarile mai multor autori, ins z east imprejurare nu poate sustine acuzatia de insusire a ideilor altui autor. © analiza lucrarilor stiintifice care au legatura cu criminalitatea organizata araté ca aceste idei formulate in mod aseminitor sunt prezentate si de alti autori care au considerat, la randul lor, nu se impune citarea unei surse, avnd in vedere gradul de generalitate al afirmatiilor care sunt folosite in mod uzual de specialisti. Nr. ert, Paragraf ineriminat Explicatie La inceputul secolului XXI, crima organizata a devenit unul dintre pericolele cele mai grave la adresa existentei, stabilititii si continuitatii societitilor statale din cauza transformarii grupurilor _infracfionale primitive de tip mafiot in adevarate intreprinderi criminale, cu scopul de a se opune autoritafilor statale si de a teroriza intreaga comunitate prin exacerbarea violentei, diversificarii modurilor de operare, a diversificirii structurilor de tip criminal gi comiterea de infractiuni din aproape intregul spectru al infracfionalitafi. Ceea ce este specific criminalitafii organizate la inceputul Cu ocavia prezeniarii tezei pentru analiza preliminar’ in cadrul catedrei de specialitate, atat conducatorul de doctorat, cat si membrii catedrei au formulat sugestii. Valorificarea acestor sugestii a condus la multiple modificari de continut si forma. Introducerea acestor sugestii si observafii a determinat mai multe modificari in continut si in forma de prezentare a tezei. Totodaté, am efectuat mai multe corecturi, ceea ce a determinat aparitia unor modificari in redactarea textului in forma initial a luerarii, paragraful apSrea ca motto, avand nota de subsol nr.1. Cu ocazia verificarii finale a tezei, moto-ul a fost mutat si incorporat in cuprinsul Introducerii. Trimiterea la autorul Ion Dragoman se regaseste in bibliografia finala, la pagina 452 (in anexa nr.27 prezint copia paginii 452). 16 secolului XXI este nu numai creyterea periculozititii sale sociale, ci si faptul ci ea afecteaza toate comunitatile umane, toate statele, fir deosebire, incerednd si-si impuna propria piafa de afaceri ilegale.” (pagina 7 din tezd — pagina 1 din sesizare)

S-ar putea să vă placă și