Sunteți pe pagina 1din 34
Siacie aa ees ee GRID PENTRU INTOCMIREA : cARTH TEHNICE A CONSTRUCTIEI : PC 001-97 Lucrarea a fost avizath de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu avizul ar. 193123.07.1996 ORDIN MLPAT 75/NI5.05.1997 Publicat in BC 10/1997 (© Toate reptile acesei edt sunt rezervate S.C. COCC-SA Consultanti, Organizare si Cibernetic Construetii 78104 ~ Bucuresti, Catea Grivifei 8-10, sector 1 Telefon: +40-01-659.60.25; 659.29.25; Fax: +40-01-312.56.41 CUPRINS Introducere Continutul Cartii Tehnice a Constructilor Figa de date sintetice Cap. A - Documentatia privind proiectarea Cap. B - Documentatia privind executia Cap. - Documentata privind receptia Cap. D - Documentatia privind exploatarea Jumatul evenimentelor Modul de intocmire a Cari Tehnice Obligatii gi raspunderi ale partiior implicate Tn realizarea cA tehnice a construcliei Anexe Anexa 1 Proces-verbal de predare-primire & amplasamentului si a bornelor de repere Anexa 2 Proces-verbal de trasare a tucrérilor Anexa 3 Proces-verbal pentrs hcrdti devin ascuns Anexa 4 Proces-verbal de contiol al calitali lucratilor tn fazele determinante Anexa 5 Proces-vetbal de receplie calitativa, Anexa 6 Proces-verbal al aspectului belonulut dupa decotrare = n 16 18 20 at 23 25 38 at 42. vu. Anexa 7 Condica de betoane ‘Aneka BH Proces-veibal energie él cd. Anexa 9 Proces-verbal instalalil termice Anexa 10 Proces-verbal instalatii gaze. Anexa 11 Proces-verbal de receplie la terminarea lucratilor Hl Anexa 12 Proces-verbal de receplie tinal (a cladiri mai miei de P + 1)... Anera 19 Proces-vatbal da recepfic tinal ‘Anexa 14 Continutul proiectului pentru autorizatia de construire. 7 Anexa 15 Borderoul documentelor cart tehnice Bibliogratie 44 a5 a7 49 ID PENTRU INTOCMIREA CARTI TEHNICE A|CONSTRUCTIE: 1. INTRODUCERE Lucrarea prezinté toate documentatille necesare Intoomirii c&rti tehnice si contine formularele necesare pentru a fi completate In activitatea de proiectare, executie si. exploatare. Lucrarea contribuie fa implementarea sistemutui calitatii tn constructii din taré, ugurand activitatea de intocmire a c&rtilor tehnice ale constructiilor, care se alcatuiesc pas cu pas, pe masura executarii tueraior. Lucrarea este necesara pentru toti factorii imy iti in activitatea de proiectare, executie si urmarire In exploatare a utilizarii constructilor si reglementeaza raporturile dintre proiectant, executant si boneliciar. 1 bibliografie sunt prezentate reglementarile tehnice si actele normative de relerinta, Cartea tehnic& a constructici so compune din ansamblul de documente reteritoare fa proiectarea, executia, receptia, exploatares, intretinerea, repararea si urmarirea In timp a constructiei. Ea cuprinde documentatia de baz& structuraté pe patru capitole si doua anexe care, prin completarea lor, formeaza, In final, Cartea Tehnic& a -Constructiei in conformitate cu HG -nr. 273/1994, si anume: Fisa de date sintetice Capitolul A: Documentatia privind proiectarea Capitolul B: Cocumentatia privind executiel Goisulanfs Orgaalzdte gi Cihernetics in Construct CO.CC - SA Capitolul C: Documentayia privind receptia Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, Intrétinerea, repararea si urmatirea ‘comportarii in timp Jumatul evenimentelor tigen fi Sat any Ye ey i SRB ABtiyNoK: 28 IERIE Viste: \t CECE EER ee eee eee GHID PENTR INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRUCTIEL Il. CONTINUTUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIILOR FISA DE DATE SINTETICE.) 4. Obiectul de investitia!: Denumire Adresa: Oras. Strada ___ SEcSeSsSSsansiaEESe Judet__- __— Ne 2. tnvestitorul Denumire ze Adresa: Oras. Strada TN 08 3. Delegatii investitorului, cu sarcini de’ verificare: a:calitatil con- structiel Numele Functia ____ Prenumele eee Atributia 4, Proiectantul luordri 4.4.1. Unitate: proiectant general Denumire $$ Adresa: Oras. Judet. Strada. i Ne *) Not Punctele 1-7 se completeazi tnaintea P.V.R. la terminarea lucréilor Consultant3, Organizare gi Cibernetica in Constru 44.2, Unitate proiestanta de speciatitate GHID PENTRG INTOCMIREA CARI TEHNICE A CONSTROCTIEL Speciattatea Sef santier ; Denumirea __ A Numel Prenumele Adresa Oras thy i - iE ~—— ludet : Strada s 63. Sef punct de lucy 4.2, Sef proiect Numele ——.. Prenumele _ Projectantt de specialitate 1. Specialitatea Numele _____Prenumeie Unitatea de care apartine: Denumire Adresa Oras. Strada 5. Verificatori de proiécte atestati BA. Numele + oS 8Nes cartificat de atesiare Prenumete 6. Executantul constructic 6.1. Antreprenori 6.1.1. Antreprenor general Denumire Adresa: Oras - Strada 6.1.2. Subantreprenor ” Spocialitate Denumire ‘Adresa: Oras, Strada 6.3.1, Numele____—Prenumele —_____ 7. Modificati intervenite In datele de la punctele 1-6: | 1, Obiect de investitie | 2. Investitor 3, Delegalil investitorului 4, Proiectanti lucrait 4.1.1, Unitate proiectant general 4.1.2. Unitate proiectanta de specialitate 4.2, Proiectanti de specialitate 5. Verificatori de proiecte 6, Executantii lucrarit 6.1.1. Antreprenor general 6.1.2. Subantreprenor 62. Sef santier 6.3. Sef punct de lucru al obiectivului Se va scrie modificarea si dala la care se efectueaza. 8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si compor- area constructiel. a1. Numele, Prenumele Nr. certificat de atestare, | 9, Comisia de receptie la terminarea lucrarilor: 9.1. Numele, Prenumele Calitatea Unitatea de care apartin eee eee Sonaultent®, Araankzare, sl Chhernetieg in Gonstructil CO.CC = SA. 10. Comisia de receptie la. expirarea perivadei de 101° Numele Prenumele —-“Unitatea"de care apartin garantie 11. Data’ Inceperii executiei 12. Data aprobatii, recepii 13. Data’ aj garantie 14 Gradul’de seis: constructlel la terminarea lucrarilor robarii receptiel Ia ‘expiratea: perioadei de’ tate tuat in calcul ia proiéctarea 10 CAP. A — DOCUMENTATIA PRIVIND ee PROIECTAREA cise, Documentatia privind proiectarea va cuprinde, conform HG nf #9211993, (Regulament privind procedurile, de, organizare. a, ictatilor 4, Tema de prolectare, elaborat& de investitor (beneficiar) "2! Amplasarea oblectului'- judet, localitate, strada, numir 3.:Avize 51 acordutl: ns . “PC: Avizele sl'acordurile emise de organele in drept, potivit legislatiel ti’ Vigoare, privind:” —* ~ '"" _- avizul ordonatorului principal de credite privind neces tatea si oportunitatea realizarii investit — cattificatul de urbanism; — avizele privind asigurarea ulilitatilor: termice si electrice; — telecomunicatii; = acordul inspectiei de Stat In Constructil, Lucrri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritortului (SCLPUAT) paving intervenjile la construcile existente etc. — avizele' pentru consumul de combustibil; — avizele pentru protectia mediulul si apelor; — alte avize do specialitate potrivit dispozitilor legale — acordul proprietarilor vecini pentru cazurile In care noua constructie intervine cu lucréri la imobilele acestora; — aviz Aparare Civila. FoHID PENTRG INTOCMIREA CART TEHNICE A CONSTRUCTIE! ” Consultants, Organieare gi Ciberneticé tw Construc fi CO.Ce ~ SA, 4. Documentatia tehnic& 4.1. Parti scrise 41.1, Prezentaréa genvralé a tucrdritor a, Elemente esnerate Projectul tahnic trebuie s& fie veriical, avizat si aprobat potrivit brevederilor legale. El este format din dooumentatie scrisa si desenata Projeciul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au. fost stabilite elementela si solutile Principale ale lucrari si au fost obtinute toate avizele, acordurile si aprobarile executiel Iucrati, in contormitate cu prevederile legale Prolectul tehnic so veritica de specialisti atestati de. MLPAT conform fegulamentulul aprobat prin HG nv. 731/191 (Regulament de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructi) si so avizéaz’' si 82 aproba de investitor. ___ La Wuoratile ce se execula din fordurl publice este necesar $i studiul de pretezabilitate. b. Descrierea tucratilor In aceasta sectiune se vor face reteriri asupra urmatoarelor etemente; — Amplasementul: — Topogratia; = Glima zone — Geologia, seismictatea; —— — Prezentarea projectului pe volume, brosuri, capitole; — Organizarea de santier, descriere sumara, demolati, devieri de retele etc.; ; *~ Cai de acces provizor; -- Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon; — Ca&ile de acces, caile de comunicatie; — Trasarea ticraritor, — Protejarea luerior exeoutate si a materateor din santion = Masuratea werarion ““GHID PENTRU INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRUCTIE! — Curatenia in santier; — Servicille sanitare; = Relatiile Intre protectant, consultant si investitor; — Memorille tehnice pe specialtati. 412 Caietele de sarcini Caletele de sarcini dezvolta in scris elementela tehnice mentionate in plange si prezinté informatii, precizari si prescriptii complementare plangelor. Ele se elaboreaz’ de ctre proiectant pe baza plangelor deja terminate si se organizeazé In brosuri pe spacialitati a. Tipuri_si forme de calete de sarcin| In tunctie de destinatie pot fi: — caiete de sarcini pentru executia lucraritor, — calote de sarcini pentru receptil, teste, probe, verificart si puneri in functiune, urmarirea comportai In timp a constructitor; — calete de sarcini pentru furnizori do “materiale, utilal, echipamente si confectii diverse. etc. b. Continutul_caietelor-de_sarcint ‘ Caietel de sarcini trebuie s& cuprinda: — breviarele de calcul pentru-dimensionarea elementelor de constructit si instalatii — nominalizarea planselor care guvemeazé lucrarea; — proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe pentru materialele componente ale lucratii; — dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiel lucrarit; — ordinea de executie, probe, teste, verificari ale tucrarit; —standardele, normativele $I alte presoripticare trebuie respec- tale la materiale, utilaje, contecti, executie, montal etc.; — conditile de receptie, aspect, culori, tolerante etc, \ | | ‘Coasultanysy Organizare’ Gli Chemetics tn Construqii CO.CC. - SA. 4.1.3. Breviare de calcul pe specialitdji (actiuni, ipoteze de caloul, rezultatele calculelor de dimensionare si verifcare etc.) 4.2. Pérfile destnate Parfile desenate se compun din J. Planurile generate weit “ —"planurie” de amplasare, a reperelor, de rivelment si oa ise — planuiile, topogratics ‘principale: — ‘planurile de amplasare a forajelor si profilelor geotehnice; — planurite principale privind sistematizarea vertical a terenului; — planurlle’ principale privind consiructle sublerane: — planurile de: amplasare a reperilor ficsi si mobili de tasare. * 4.22 Plaiigele’ obiéctutut ‘Athitectira’® Usa # 4 ‘Aceasta sectiline Va Guprinde plangé privihd:athitéctura fiecérui object, conform borderoului: Intocmit~de proiectant: — planul de amplasare; planurile de hitectura ale niveluflor subterane si ‘supraterane, ale teraseior, acoperigurilor. etc.; ysousr Sectiunl,, falade,,,detalii etc; . einsr-tot-itablourl de prefabricate, confecti: tablourl de. tamplarii si tablouri, de. finisaje interloare si youn.” sexterioare; — etc. <" SBL Structure ‘Aceastasectiune va cuprinde plansele privind alcatuirea si executia “structurii de rezistenté pentru’ fiecare obiect, borderolui Intocmit de proiectant — planurila Infrastructuri si sectiunile caracteristice; conform u“ HEEL eee Ee Ce eee EE Eee eee eee reeee eeeeee eee GHID PENTRU INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTROCTIEL _GHID- PENTRG INTOCMIREA CART! TES Ao — planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice; — descrierea solutillor, constructive recomandate si a tehnologilor de executie recomandate. c. Instalatile ‘Aceasta sectiune va cuprinde plange privind montajut instalatillor fiecdrul obiect, conform borderoului Intocmit de proiectant: — planurile de amplasare a utilajelor si echipamentelor: = schemeie: de amplasare a’ uti — scheméle ale’ instalattilor; — sectiuni, vederi, detalii. 4d. Dotari. si instalati_tehnologica ire p Aceasti sectiune va cuprinde planurile principale de tehnologic i montal. si anume: ‘ — desene de ansamblu; = schemele tehnologice ale tuxului tehnologic; +» — schemele cinematic — schemele instalation; ... — diagramele, nomogramele, “calculele, “ingineresti, teh logico. 1 ‘de: montaj; eteqicall — planurle de montaj, geometti, dimensiuni de amplasare, schemele tetinologice de, montaj; — listele cu utilaje si mentele din componenta planutilor tehnologice. . incendiilor, protectia_muncii bt Aceasta secilune va cuprinde: — planurile de amplasare si montal; — listele cu dota 4.2.3. Indicarea distinct a diferenjelor faja de detaliite de execujie inijiale, cu precizarea cauzelor care au dus la aceste diferente 1s Consultants, Organizare gi Gbernetics in Constructii CO.CC — SA, CAP. B - DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA Documentatia lehnica privind execuiia cuprinds: 1. Autorizatia de construire a obiectivului de investitic Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire contine urmAtoarele piese: (in conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Legea nr. 50/1981). 1.1. Certificatut de urbanism pentru constructia In cauza. Certificatul este emis de autofitatile publice locale. Cererea tip se-obtine de la sediul prefecturii say primar 12. Dovada titlului solicitantulai asupra terenului si a constructilor (illu de proprietate sau act de concesionare tn copie legalizata) 13. Proiectul pentru autorizatio de construire, in doua exemplare. Continutu! proiectului pentru autorizatia de construire este pregentat In Anexa 14. Inceperea lucrarilor de construire se va face dupa obfinerea autorizatiei. a 2, Proces-verbal de predare ~primire a amptasamentului si a bornelor de repere (Anexa 1), 3. inregistrari de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executSrii lucrrilor, precum si documentatii care atest calitatea lucr&rilor: Actele sunt de trel feluri a, Acte_referitoare la_calitatea_materialelor folosite la realizarea consiructiel Acestea sunt’ — ceriificate de calitate ale materialelor: — fezultatele incercarilor efectuate pe materialele, instalatile si echipamentelor care au fost puse In lucrare. 6 GHID PENTRU INTOCMIREA CARTI TEHNICE A Cons wucyiLe onstructor, benaficlar b. Acte care se completeaza de c& si piolectant-la fiecare etap& de Wucru! ls Formularele sunt urmatoarele: _— Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului $i ‘a bomelor de reper — Proces-verbal de trasare lugrari — Proces-verbal de lucrari ascunse ~ Registrul, proceselor- verbale de lucrari ascunse — Proces-verbal faze determinante — Proces-verbal aspect beton dup& decofrare ~~ — Condica de betoane ~ — Proces-verbal de receptie a terenulul de fundare, a fundatillor si strusturi de rezistenia — Proces-verbal privind montarea instalatillor de masurare din prolectul de urmarire a comportali tn exploatare _ Jumalul principalelor evenimente (nundati, cutremure, temperaturi excesive) : c. Acte care nu folosesc formulare tip dar care trebuie sa existe in Cartea Tehnica: Registrul unic de comunicari st -dispoziti de gantior — Nota de constatare 2 organelor de contro! — Expertizele tehnice ca urmare @ unor grageli de executie sau ca urmafe a unor accidente tehnice — Caietele de atasament. BE eee eee cece eee eee eee ee eee eee eee ree Consultants, Organizare- gi Cibernetics in Constructil CO.CC - S.A. “ = no Gaid PENTRU INTOCMIREA CKRTM TEHNICE A CONSTRUCTIEL — ceilalti vor fi specialisti in domeni. CAP. C = DOCUMENTATIA PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR “Receptia 'tucrasilor dé constructii de ofice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat Ia luorari nol cat si la interventille In timp (reparalil, capitale, consolidan, ihodificart, modarnizar, extindert cele!) “asubra'’coristructilor 'éxistente: 4 86° realizeazA: 1h. doua etape-— (conform. Hotarari, Guvemulul HG’ hr.'273/1994"—"Regulament de receptie a lucrarilor de’ riictif"s1 Instalatii: aferénte acestora): = rcéptia la tefininatea ‘tucrariior’!! 3° 4 ce ie final ta exj aréa peri idet de garantie, +. pentru Gonstructite de importanta excoptionala comisile Nor fi formate din minimum 7 mombri gi numarul de spedialigti Va fi de minimum 5. pentru locuinfe cu max. P+1 comisille vor fi alcatuite din 2 mombri: investitorul : iH » delegatul” administratiei: publice locale. —. pBitru constructile cu inaltimea’ mai mare de 28 m sob gy’ sll cu capacitate mai_mare de~ 150 persoane, In comisio, va: exista si 0” persoand “Yegemiiat de ‘Comandamentul Trupelor de Pompiert ~“Completarea datelor de la acest capitol se face numai dupa 9, 6-2 completat; datgle de la. capitolul .B,"Executarea lucrérilor “sl "Figayde.date ‘sintetica” punctele, de la 1, 1a 7. receptiel sunt 'S Eomularele care trebuie completate cu oc: tecéptia la terminarea- lucr&rilor ‘a. Proces-verbal de receptie la torminarea Wworarilor b. Proces-verbal.de:receptie final rv: bbs. Pentru. construct. cu: max:..P-+4 ‘be. Pentru celelaite tipuri de. constru ss ¢. Alle acte suplimentare incheiate.ca urmare a cereri comisilor de receptie prin care se provid verificari sau.cercetari ‘suplimentare cu indicarea rezultatelor objinute, si a rmoculul de rezolvare. exeoutantul tucraril. « 2. Receptia, final Participanti‘sunt: — comisia de receptie; — proiectantul luorasli; — executantul Iuordi, Comtisia de receptie — 80 numoste de catre investitor — este formate din cel putin § membri dintre care: — unul este reprezentant al investitorului; : Consultants, Organizare si Cibernetica in Constructii ©O..C, - SA. CAP, D ~ DOCUMENTATIE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII iN EXPLOATARE $I INTERVENTI iN TIMP Cuprinde urmatoarele documente (conform HG nr. 273/1994) 1. Prevederi ale proiectantului LL. Privind urmdrirea compondrii constructici 1.2. Instructunite de exploatare $i introtinere 1.3. Lista prescriptiilor de baz care trebule respectate in timpul exploatarii constractieé 1.4. Documentajia de interpretare a urmatirii comportarii constructi¢i I timpul exerutia’ si exptoatdnii 2. Projectete in baza carora sau efectual, dupa roceptia finala a lucraritor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat. Documentatia care este necesara la acest punct este acecasi ca {a capitolul A "Documentatio privind proiectarea’, 3. Projectul de urmarire specialé a constructiei - daci este azul. 4, Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa recepiia exeoutarii lucrarilor si masurile de interventie luate Aceste acte sunt: — Nota de constatare — Proces-verbal de remediere a dofectelor 5. Proces-verbal de predare primite a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire specialt a constructiel incheiat Inlre executant si beneficiar ~ dact este cazul. 6. Referatul cu concluziile anuale gi finale asupra rezultatelor urmaririi speciale ~ daca este cazul. 7. Procesele-verbale de predare-primire a constructiei cand ‘se schimba proprietaru! 8, Jurnalul evenimentelor intocmit conform ‘modelulul de formular, » GHID PENTRU INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRUCTIEL JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului —___.____. Instructiuni de completare 4. Evenimentele care se Inscriu in jumal se codific cu urmatoarele litere In coloana "categoria evenimentului" UC — Rezuttatele verificarilor periodice din cadrut urmaririi curente; US — Rezultatele verificarilor si mAsuratoritor din cadrul urmairii speciale, In cazul in care implic lvaréa unor masuri; M —Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari, demolari etc.); ‘ E —E£venimente exceptionale (cutremur, inundati, incendii, plot torentiale, caderi masive de zapada, poluari sau aluneoari do teren etc.); D —Procese verbale Intocmite de organele de verificare pe fazele de executie a lvcrarilor: © — Rezultatele controlului privind modul de Intocmire si pastrare a "Carli Tehnice a Constructiel” 2. Evenimentole consemnate in jumal si care au corespondent in actele cuprinse In documentatia de baza, se prevad cu trimiteri fa dosarul respectiv, menjionand natura actelor. 3. Schimbarea proprietarului se va consemna si in jumalul evenimentetor. Prezentarea capului de tabel 1. Numar curent:.__ — 2, Data evenimentutui: 3. Categoria evenimentulu’ Consultan{s, Organizare gi Ciberneticd in Constructii C.0.C.C. ~ S.A. 4, Prezentarea evenimentului si a efectelor sale asupra constructio! cu trimiteri la actele din documentatia de baza. 5, Numele, prenumele si unitatea persoanei care Inscrie evenimentul si semnatura sa Numete Prenumele Unitatea. ‘Semnatura. 6. Semnatura sesposabilului cu "Cartea Tehnica a Constructiei Numele, _—_Prenumele ‘Semnatura, — ee _____ Gill PENTRU INTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIEL Ill. MODUL DE INTOCMIRE A CART TEHNICE A CONSTRUCTIEI Cartea tehnica a constructici se Intocmeste de catre investitor penitu toate obiectele de constructi definitive, supuse regimulul de autorizare a constructillor (conform HG nr. 2739/1994). Cartea tehnicd se definitiveaza inainte de receptia finala. Cartea tehnic’, dupa constituire, se completeazé si se pasireazé de c&tre investitor sau de cétre proprietar. ‘Actole c@ formeaza documentatia de baz a oArtli tehnice @ construcliel vor fi indosariate pe capitolele respective in ordinea de mai jos cu file numerotate si parafate pe masura incheierii lor: — Fisa de date sintetice = Capitolul A ~ Proiectare — Capitolul B -- Exeoutle sss: -— Capitolul C - Receptie — Capitolul. D — Exploatare — Jumalul Evenimentelor Fiecare dosar va cuprinde borderoul dosarului si va_purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolulut (A,B,C;0) si numarul de ordine al dosarului, in cifre arabe. Centralizatorul c&r{ii tehnice va cuprinde borderou! general al dosarelor documentaliei de baz $i coplile borderourile ou cuprinsul fiecarui dosar. Cartea tehnicd a constructiei se intocmeste Intr-un exemplar. Cartea tehnic’ se intocmeste - pentru constructiile noi ~ de c&tre investitor Impreund cu projectantul- astfel: — proiectantul obiectului de constructie intocmeste si pred& investitorului pe masaura elaborarii si cel mai tarzit 23 Consultant, Organizare gi Cibernetica in Constructii CO.CC. ~ S.A. pana fa data receptiei finale a lucrarilor documentaliet prevazulé in capitolul A -- documentalie privind proiec: tarea si In capitolul = documente privind exploatarea — comisile de teceplie fa terminarea lucrailor de construct si de receptie final a constructiei predau investitontui documentatia prezentata la capitolul 8 - documentatia privind executia, imediat dup’ intocmirea ei investitorul obiectulul de constructie primeste toate actale ce cad in sarcina proprietarului si a comisillor de recepti te completeaza cu actele ce cad in sercina sa (cs'e prevazute la capitolul B), le indosariazé pe capitoie: Gupa receptia finals, investionl rejine un exemplar complet — proprietarul sau uiiizatorul completeaza Cartea Tehnica @ Constructiel cu documentalia prevazuta in Jurnalul Evenimentelor. Proprictarul sau administratorul va asigura actvitatea de uurmarire @ comportari constructiei in expioatare gi investiti in timp asupra acestola Modul de Intocmire si completare a cartii tehnice a construciiei se controleaz’ in mod obligatoriu asta: de calre comisiile de receptie finala a obiectelor de Constructie, cu ocazia receptiei; de catre organele de control imputericite in acest domeniv Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriv in Jurnalul evenimentelor. Cartea Tehnica a Constructisi se pAstreaza pe toata durata de executie a obiectuiui pana la demolarea sa; dup& demolare, investitorul preda exemplarul comple! la arhiva unitatilor administra tiveteritoriale pentu pastrare. Inainte de predare, ea va fi completaia cu modu de desfasurare a actiuni de postutiizare pe baza instructiuniter elaborate de proieciant a EReeReeEReeeree ere eee cece eee eereeeeeeeeeeeeeeet eee rec GHID PENTRG TNTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIE! _GHIDPENTRG_INTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCT IV. OBLIGATI-SI_RASPUNDERI ALE PARTILOR IMPLICATE iN REALIZAREA CART TEHNICE A CONSTRUCTIEI Obligatile si rispunderile sunt prezentate conform Legit nr 10/1995, OBLIGATI $l RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeazA investitii sau interventii la constructille existente in sensul legii si au urmatoarele obligalii principale referitoare ta califalea construdtillor: — stabitirea nivelului caltativ 8 trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studillor si cercetarilor étectuat ~ obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, “precum sia autorizatiei de construire; — asigurarea verificaril proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestall; _. asigurarea verificarii execuliei corecte a lucrdrilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul luerarilor; — actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul “executiei tucravilor, precum sia deficientelor proiectelor; . asigurarea receptiei Iucrarilor de constructii la terminarea ucrarilor si la expirarea perioadel de garantie: _— intoemirea c&cti) tehnice a constructici si predarea acestela catre proprietar; 25 J GonsultanfS, Organtzare gi Cibernetic& in Constructii C.0.C.C. - S.A. — expertizarea construciiilor de catre experti tehnici atestati si obfinerea acordului ISCLPUAT, in situatiile In care la aceste constructii se executa lucrarl de reconstruire, consolidare, transformare, extindere etc. 2. OBLIGATH Si RASPUNDERI ALE PROIECTANTILOR Projectantii de constructii raspund de tndeplinirea urmatoarelor obligatit principale referitoare fa calitatea constructiiior: 1. precizatea prin proiect a categoriel de importanté a constructiel; _— asigurarea prin proiecte si detali de execuile a nivelului de calitate corespunzator cetintelor, cu respectarea rogle- mentérilor tehnice si a clauzelor contractuale; _— prezentarea proiectolor elaborate_in fala. specialistilor Verificatori de proiecto atestati, stabilili de catre investitor, $i solujionarea neconformitatilor sii neconcor- dantelor,semnalate; > — elaborarea. caletelor de, ‘sarcini,:a instructiuniior tehnice privind, execulia lucrarilor, exploatarea, introtinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea In timp a constructiior. Documentatia privind postutiizarea constructilor se efeclueaza numai la solicitarea proprietaruluis — stabilirea, prin proiect, a fazelor de executio determinate pentru lucratile aferente cerintelor si parliciparea pe santier ta verificarile de calitate legate de acestea; — stabiliea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina-executantului, 1a constructille la care trebuie 4 asigure nivelul de calitate corespunzator corintelor, precum si urmarirea aplicaril pe santier a solutilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre spedialisti verificatori de proiecte atestai, la cererea Investitorulu it Executantul lucrarilor de construc PEPER EEE EE CEE GHID_PENTRO INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRUCTIEL — patticiparea la Intocmirea cértil tehnice a constructie! $1 la receptia lucratilor executate. 3. OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR are urmatoarele obligatil ‘sesizaréa”investitorilorasupra”neconformitatilor si. no concordantelor constatate in proiecte, in’ vederea solu tionari; - — Ineepetea executiel ucraiior numai ta construotii autort- zate in conditile legii si numai pe bazA si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; _— asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printe-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; — convocarea factorilor cate trebuio 88> participe, la verlficarea lucrarilor: ajunse In; faze “determinante. ale executiei si asigurarea conditillor necesare efectuiri acestora, in scopul obtineril acordului de continuare & tucrarilor. — solutionarea neconformitatilor, a defectolor si a necon- cordantetor aparule In fazele de executie, numal pe baza solutilor stabilite de proiectant cu acordul inves titonutu — utiizarea tn executia lucraitlor numal a produselor si a procedeelor previzute in prolect, certificate sau pentru caro exist agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinfelor, precum si gestionarea probelor-martor, inlo- cuirea produselor si a procedeelor pravazute In project cu altele care Indeplinesc conditile precizate si numai pe baza soluliilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; car ‘ullanté, Organizare gi Ciberneticé tn Constructii C.0.C.C. - S.A. respectarea proiectelor, a detalior de executie si a Gispozitilor de santier pentru realizarea nivelulul de calitate corespunzator cerinielor, SEE sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructi, lucrdri publice, urbanism si amenajarea teritoriulut in cazul producetii unor accidente tehnice in impul executiet tuorasior; supunerea In recaptie numai a constructilor care corespund cerinjelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare tntoomiti cart tehnice a constructiet; aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de construct; - remedierea, pe propria cheluiela, a defectelor cafitalive aparute din vina sa, atét in perioada de executie, cat si in perioada de gatanfie stabilita potrivit legit, readucerea lerenutilor ocunate temporar la starea tor initiala, la terminarea executiet lucraritor, stabilirea raspundetior tuturor pavticipantiior ta procesul de produciie ~ factori de raspurdere, colaboratori, subcontrac tanti ~ In conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitafi adoptat si cu prevederile legale in vigoare 4, OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE: PROPRIETARILOR CONSTRUCTHLOR Proprietati constuctiior au urmétoarele obligatii principale: efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatil care le revin, prevazute conform normelor legate “in carea tehnicd a consiructie! si rezultate din activitatea de urmarite a comporladi in timp a constructilor: = pastrarea si completarea la zi a cari tehnice a constructiei si predarea acesteia, la instrainarea con- steuetici, noulu! propretar; 28 GHID PENTRU INTOCMIREA CAR{M TEBIUGE m Gunn AUCLEL asigurarea urmérir| comportarii in timp a constructilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice: EE _ _ electuarea, dup& caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transtormare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparalii ale constructiel numal pe baza de proiacte intoomite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivt leg! _.asigurarea realizarii ucrarilor de investiii asupra con: structilor, impuse prin reglementarile legale: _- asigutarvs electuati luerdvilor din otapa de postutlizare & constructilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 5. OBLIGATH S$! RASPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR $! ALE UTILIZATORILOR CONSTRUCTHLOR Administrator gi utilizatorli constructiilor au urmatoarele obliga principale; ~! folosirea constructiiior conform instructiunilor de ex: ploatare prevazute In cartea tehnica a construcliel _. ¢lectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractulut; _ efectuarea de lucrari de investitie Ia constructia existenta de reconstruire, consolidate, transformare, extindere etc... numai cu acordui proprietarului si cu respectarea prevederilor legate; _. efectuaroa urmaricii comportarii in timp a constructiilor confom cartli tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul; sesizarea In termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in construct, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructille In exploatare. a. V. ANEXE, BEE EE ete ee eer eer eee er ee rte eee GHID PENTRO INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRUCTIE! Gib PENTRO INTOCMIREA CART TEHNICE A CONSTRUCTIEI Anexa 1 UNITATER SANTIER OBIECTUL “BUNCT DE LUCRU PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULU! S!’A BORNELOR DE REPERE Nr. Data Delimitarea terenului conf. plan nr. coordonatele (axele) _— avand Planga nr. Proiect nr eee cu reperele de idenlificare @ terenului si trasare a Wuordrilor (bomele, constructiile ete.) indicativat bomei de roferinta Cota absolute boma 1 bona 2 bona 3 boma 4 pares Coordonata._Y (Axa) Zz 2. Constructii4nstalatii existente pe amplasament sau in subsol: u Consultants, Organizare 31 Cibernetics in Constructii C.0.C.C. - S.A. 3. Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga: a) s& transporte cantitatea de a) Ss plileasc& constructorului me moloz existenta costul incérearit si transpor- pe amplasament. turitor comandate. by’ s& demoleze volumul de, _). $a plateasca constructorului fundatif existent pe ampla- valoarea ldcrarilor comandate sament pentru a fi transpor- tate mo. 4 Numele Prenumele Functia_- Semnatura PREDAT: BENEFICIAR: PROIECTANT: _ at PRIMIT: ‘GONSTRUCTOR: 34 GHID PENTRG INTOCMIREA CARTIl TEHNICE A CONSTRGCTIEL Anexa 2 UNITATEA - oe oe SANTIER PUNGT DE LUCAU oe OBIECTUL oo PROCES-VERBAL. DE TRASARE A LUCRARILOR DE Trasarea a fost executata pe baza planselor nr, ______~ proiectul nr. Elementul de reper Invecinata etc.) Verificarea este (bora, constructia Cota: __. a Numele Prenumele — Semnatura Executat trasarea’ Verificat: Consultants, Organizare gi Cibernetica in Constructs CO.CC - SA TRE WTOCMIREA CART! TEHNICE A CONSTRACTIEL UNTTATEA oa aes Atestam refacerea (remedierea) luciatilor, conform prevederiior SANTIER cee Broiectului sasveuesr wen ~ SprecruL PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Ne Data Faza din lucrare supust verificari Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nv. plansele nr. sau a dispozitiel _— din dati Ge gantier ar. Coneluzit Numete Prenumele — Semnatura CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: 36 Numete Prenumele - Semnatura CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: Consultanté, Organtzare i Cibemneticd in Construct CO.C.C. = S.A. Ane INSPECTIA DE STAT IN CONSTAUCTH, i LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI ‘AMENAJAREA TERITORIULUL wotPuat PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITATI LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Ne. Data Nr. de Inregistrare la WCLPUAT __ Nr. de Inregistrare ia societatea de constructi ‘controiata Ca ummare a controlului statulul efectuat ta fata locului de inspectorul de specialitate fa oblectivul codul 6 88 realizeaza in baza autorizatiel de construire or. valabild pand la data de —_ ‘Oblecti sitet eee G 60 executd pe baza proied de elaborat veriticat de: numele si prenumele — atestat nr. in domeniile RoR responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele — atestat nr. In domenille GHID PENTRO INTOCMIREA CARH TEHNICE A CONSTRUCTIEL In faza determinanta: in prezenta antreprenorutul: cu participarea investitorutul: Teprezental de: dirigintelui de santior: si a proiectantului: Teprezentat de: a {in baza prevederilor Legii 10/1995, a proceduril privind controlul Statului in fezole de executie determinante pentru rozistenta si stabilitatea’constructillor, aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/02. 10,1995, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlulul etectuat asupra lucratilor din toren si a documentelor privind: a paitatea materialelor si a elementelor do constructi puse in opera — Calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant $i prolectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatilor legale si contractuale se constaté c&: SESUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzdtoare de continuare a execuliei lucrarlor _ SUNT (NU SUNT) respectate detailile de executic prevazute in plansele _ SUNT (NU SUNT) ‘espactate prevederiie regle- mentarilor tehnice in vigoare: Consultants, Organizare gi Ciberuetich in Constractih CO.CC - SA NTR INTOCMIREA CART TEHNICE A CONSTRUCTIEL MENTIUNI_ SPECIALE: In baza celor de mai sus, SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost inioomit in ____ exemplare, cate unul pentru fiecare semnater si originalul la \JCLPUAT Soc. comerciala Numele Prenumele Semnatura NCLPUAT: INVESTITOR: PROIECTANT: ANTREPRENOR: 0 GHD Anexa 5 UNITATEA SANTIER OpiecTuL rans PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr. Data as Cu ocazia veriticar: etectuate ta — Din verificaile efectuate pe teren gi examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: Prenumete Semnatura BENEFICIAR: PROIECTANT EXECUTANT: 41 Consultants, Organizare gi Ciberneticd in Constructii C.O.C.C. — S.A. Anexa 6 UNITATEA SANTIER OBIECTUL TPUNGT DE LUGRD PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULU! DUPA DECOFRARE SI POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE $I DE INSTALATIE-- © Ne __ Data ‘S-au verificat urmatoarele elemente de beton: Guprins ‘intre orele z tumat pe data de Aspectul betoanelor dupa. decofrare: Existenta $i pozitia golurilor verificate dupa plansele nr, ‘Se vor lua urmatoarele masuti la termenele inscrise mai jos Prenumele Numele ‘Semnatura CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: = __. INSTALATOR: _ See eee GHID PENTRU INTOCMIREA CARTU TEHNICE A CONSTRUCTIEL _GHID PENTRU INTOCMIREA CARTU TEHNICE A Cow Remadierea detectolor constatate s-a facut pe baza solutiei date Se confirma executarea corespunzatoare (de calitate) a reme- dierilor, Data = 7) Numele Pronumele —-Semnatura CONSTRUCTOR: Pee rea eee ce eee BENEFICIAR: 9 4a Consultant’, Organizare si Ciberneticl in Constructii C.0.C.C. - S.A GHID PENTRU INTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIEL Anexa 7 Anexa 8 id 7 UNITATEA, Pareeec 1 | SANTIER ; lpeebbdes OBIECTUL | (ebSsooRe i Z* G08 | a8 2 | ag z Je rea PROCES-VERBAL 18= | i PENTU DESCHIDERE ENERGIE ELECTRICA 34 3 i Ne. __Data ae wes | a | 2¢3 a | Beneficiar de investiti: 1823 & | Inte: = Executantut lucraci: Bea | nt 7 ! reprezentat prin ~ RENEL Seciia care preia coloanele peniru intretinere si explo mitate cu RFUEF si delegat RENEL Sectia care a efecluat verificarea coniormitate cu RFUEF sesSESISSEOinsaas _________ a avizat punerea_sub ten- Siune a inslalatilior si preluarea acestora de catre RENEL. BUNCT DE LUCAU CONDICA DE BETOANE bert : 1 S-au prezentat si protuat de catre RENEL urinatoarele documente: eee 1. Dosarul preliminar de coloane care cuprinde planurile de a = trasee, schifele monofilare ale instalatiilor de coloane si de 2 é Coloanele clectrice ce urmeaza a fi preluate de RENEL sunt oe execulate la. ee ae _—- situat tn: § let [3 Locaiitatea “ dudet/Sector _— 3 i= EHEEHEE StH EeceSE __ in conformitate Gu me tf | proiectul ar. Sete eee 3 | H aa 7 | tifleare -beton’ travee Elemente :Cant. Clas’ Tempe: Statia | Prelevat de iden- | utilizare, inventarele instalaliilor respective. co 2. Dosarul definitiv al instalatiiior de utilizare, | 3. Situatia tehnico-economica de evaluare a lucraritor de coloana, inclusiv devizul pe categorii de lucradl Data Obieetul tipul oO betonat UNITATEA, SANTIER OBIECTUL 45 Consuitanfa, Organtzare gl Ciberneticd In Constructii C.0.C.C. ~ S.A] fn urma verific&rii documentelor si a lucrarilor executate, (coloane gi instalatii electrice de utlzare) s-a constatal ca aceste: corespund proiectului si normelor tehnice in vigoare, tapt pent care se avizeazA preluarea coloanelor in patrimoniul RENEL. Valoarea de inventar a coloanelor electrice ce se preday este_de lel Termenul de garanjio este de un an, timp in care executantul 0 obligé a remedia eventualele deficiente care vor fi semnalat de: unitatea de exploatare $i care provin din vicll de execute, ‘sau materiale. Dropt pentru care s-a Incheiat prezentul proces-verbal ir] exemplare. Numele Prenumele. — Semnatura Executant lucrare: ‘Sectia. RENEL: GHiD PENTRO INTOCMIREA CARTU TEHNICE A CONSTRUCTIEL Anexa 9 UNITATEA ___ SANTIER OBIECTUL — PUNCT DE LUCAU PROCES-VERBAL o DE PROBE TERMICE Nr Data Dilatare - Contractare ~ circulatie Presiune rezistenté ~ etangeitate Spalare ; Luorari ascunse t 7 | ADRESA: I Localitatea JudeVSector Str oe nr. Proba $-a efectuat (hidraulic, cu agent termic propriu, prin sondaj, vizual): ~ presiunea hidraulica: _ ~ circulatie __ kaffom Luorarea ESTE (NU ESTE) executata conform proiectului, are avizarea tehnicA a RADET. La receptia parlor comune, conform avell obligatia de a solicita asistenia tehnica din pariea RADET, pentru depistarea eventvalelor defectiuni la instalatia de Incalzire neobservate pe parcursul executici Consultants, Organizare gi Cibernetica in Construct ‘Au patticipat fa probe: t = delegat -CTC-RADET. = maisiry __ ~ instaiator sudor ___. exemplare, Prezentul proces-verbal se Inchele in Semnatura Numele Prenumele Dolegat CTC-AADET: Maistru Instalator sudor 48 > Gib PENTRG INTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIEN Anexa 10 UNITATEA SANTIER OBIECTUL PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICA (Instalatii de utilizare gaze) Ne Data stalatiel Comisia intrunita pentru receptionarea tehnica a de utlizare a gazelor pentru imobilul din: Locatitate __... Judel/Sector Str Nt constatat_urmatoarele: - Sorisoarea de aprobare a cote! Instalatia a fost executata conform documentatiei tehnice cuprinse in dosarul preliminar aprobat de ROMGAZ cu nr. __.. din data corespunde prevederilor si se compune din puncte de ardere repartizate astfel: Teava ingropalé a fost izolata cu: 1 strat de armare din | | | | | Consultant’, Organizare gi Cibernetic’ in Constructii C.O.C.C. = S. ~ Rezistenta si etangeitatea s-au verificat la presiune: de ___ kgWemp timp de ore, La terminarea probelor, robinetul de a fost sigilat in pozitia *INCHIS" de cétre delegatul ROMG/ Delegatul beneficiarului a luat cunostin{a ca este interzis se umbia. la sigiliu, acest: fapt.fiind’de naturé a da nastere 4. accidente si so obligg a. fine Inchise. toate robinetele:instalatiq® i ana fa punerea el. In functiune de catre delegali de resort al ROMGAZ. . Avand In vedere ca la constructia instalajiei de utiizare fost respectate In. Intregime toate prevederile normativulul. ds distributie. si_utilizare a gazelor, In vigoare, ~ instalatia S¥ DECLARA RECEPTIONATA. COMISIA 1, Delegat CTC-ROMGAZ: _. 2, Instalator autorizat: Numele Prenumele Semnatura EEREECHEEEE Eee HEHE Hee Hee E He b-H Ebee eb GHID PENTRG INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRACTIEL Anexa 11 UNITATEA PPE eee eee eee eee SANTIER PUNGT DE LUCRU Osiecrus PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - Nr. Data Investitor: i EEE eeeeeeeSeaeeeeeeeeeeeeeees privind lucrarea: Sxeoutaté in cadrul contractulul nv din data ___ Incheiat intre executant: EEE Ere er tee i investitor: 3. Maistru: pentru tucrarile de: 4, Montor: oiseeene oe ‘i renee eee 5. Beneficiar: mae SEE EERE Re eer eee ecco ee 4, iuerale au fost executale tn baza autorizallet nr. eliberaté de la data ou valabiitate pana la data 2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul - find formata din: Denumirea unitatil Numele si prenumele —Calitatea de care apart Consultangs, Organizare gi Cibernetich in Constructii CO.CG - SA 3. Au mai participat la receptie: 4. Constatarile comisiei 4.4. Din documontatia scrisa gi desenata necesara a fi prezentat au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: 6. Comisia motiveazé propunerea facuté prin: & Prezeniul_proces-verbal, astazi la locul in ___ exemplare. GHID PENTRU INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTRUCTIEL _COMISIA: PRESEDINTE Numele si prenumele MEMeRI: Numele gi prenumele a oe PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA CONSTUCTIE MAXIM P +1E : : N.__ Data tnvestitor: Brivind Wuerareat ‘autorizata ou nr. Ta data cu valabilitate pana fa data de care: BEECH re ee eerie eee ee eee eee eeece eee GHID PENTRO INTOCMIREA CART TEHNICE A CONSTRUCTIEL 3, In urma examinarii luca si a documentelor, comisia a constatat urmatoarele: Valoarea lucrarilor este de conform listel anexate. eo 3 Sere ee 5, In baza constatarilor fécute, comisia propune: Gece coer cence eee cece err eee eee eee eee eer eee file si-—= anexe a 6. Prezentul proces-verbal, continand fost Incheiat astazi la fooul 1. Comisia de secepic sia destasurat activitatea in interval One Sxermlare: fing formate ain: : Nr Numele si prenumele — Calitatea. © Denumirea_unita COMISIA: Beate i de care apartine: Investitor (proprietar) 4 Nume Prenume Semnatura 2. 3 Delegat al 4 een ERE administratiei locale 6 Seer eran eae Nume Prenume Semnaitura 2. Au mai patticipiat fa receptie: Nr. Numele si prenumelo Consultants, Organizare si Clberneticd in Constructii CO.CC. - S.A, GHID_PENTRG INTOCMIREA CARTI TEHNICE A CONSTROCTIEL i Anexa 13 | YNITATEA er pe Viéege— | ‘a examinaril lucrarli si a documentelor, comisia a constatat SANTIER BONGT DE TucRU — | = Timatoarele: ae a OBIECTUL | 34. Lucraile pe specialitatl au fost executate si receplionate 1 conform listei_ anexate. | 2.2. Cucrarite au fost complet terminate la data uae 3.3. Observatille f£cule de comisie sunt PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Ne. Data - _ 3.4. Caro tehnic& a consiruciiel gi figa sinteticd a obiectuiui Investitor (NU AU FOST) AU FOST completate. pee ae 3,5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportari in timp privind Tucrarea: a obiectului (NU SUNT) SUNT tn posesia utiizatoruli 3.6. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator tn perioada autorizata cu nr la data de la data _ _ pana in prezent, respectiv pe 0 pana fa data —__. vee duraté de luni, constatarile comisiei find prezentate a Jn anoxa. 37. i 4. Comisia de receptie si-a destagurat activtatea tn intervaiul Pan out be ebeieebaid beers Eee eee filed formata din: , 4. fn urma constatarilor facute, comisia propune: Nt. Numele si prenumele Caftatea_--Denumireaunitati oe crt de care apartine: 1 2, F 3 5. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: i Pee Ee Ee ee PE eee 5 2. Au mai participat fa receptie: 6 Comisia recomanda urmatoarele: Nr. Numele si prenumote Cafttatea crt a 7, Prezentul proces-verbal, confinand file si ___ anexe a 2 fost Incheiat astazi ta looul a 56 in exempiare. 37 Consultanksy Organieare sf Cihernctich Im Construct CO.CC = S.A) GHID PENTRG INTOCMIREA GARTH TEHRICE A ‘CONSTRACTIE COMISIA: ree PRESEDINTE Numele si prenumele ‘Specialist ~ Semnatt p _ ne CONTINUTUL PROIECTULUI oe PENTU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE Numele si prenumele Specialist Semnatura 4, Lista $1 semniturile prolectantilor ee (Ge va completa numelé gi calilatea proiectantilor si partea din proiect pentru care .raspund). 2. Piese scrise - ‘a, Mamoru succint pentru fiecare specialitate in parte 'b, Aviz_gantehnic (pentru constructii complexe) . Avize dela fumizorii de_utitati care asigura functionares ‘constructiel: Pe ee » alimentare cu apa; » canalizare; ch 5 » alimentare cu energie electrics; » alimentare cu energie termica; » gaze; » telecomunicati » drumuri etc. i d, Referiri_privind vatificarea proiectulul din punct de vedere al exigentelor de performanta a constructilor de catre verificatori |: de proiecte atestati: . 7 » rezistenté si stabilitate; » siguranta si exploatare: » siguranta la foc; » sanatatea oamenilor si protectia mediuh » izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: » protectia impotriva. zgomotului. 39. Consultants, Organizare gi Ciberneticd in Construct e. Aviza_snecifice amplasati_constructiei conform regle mentarilor in vigoare, dupa caz: » Comisa Nationala a Monumentetor; » Ministerul Aparatii Nationale; » Ministerul Medivlui » Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriuluis » Ministerul Comertului si Turismului ete.; f. Avize spacifice functionalliati constuictici si dupa caz, de} » Ministerut Medivi » Ministeru! Sanatat » Ministerul Comertului si Turismutui. 9. Avize. de’ ocunate definitiva sau temporars_a_unor terenusi din domeniul public sau privat: » alel de acces; » racorduri; » brangamente, hy Alle_avize specificate in-certificatul de urbanism |. Date si indicil care caracterizeaza constructia proiectata si care sunt cuprinse in anexA la cererea de autorizare. 3. Piese desenate a. incadrarea in_teritoriu (sc 1:10000; sc. 1:5000; sc. 1:2000; sc. 1:1000 dupa caz) b. Planul de siluatie al imobilelor invecinate (sc. 1:2000; sc. 1:1000; sc, 1:500; sc. 1:200; sc. 1:100 dupa caz) Pe plans& se vor indica In mod distinct elementele existente si cele propuse. c. Planul fundatiilor d. Planul tuturor_niveluriior oo. i CO.CC. = S.A| “GHID PENTRU INTOCMIREA CARTH TEHNICE A conSTRucTien e. Sectiuni care s& cuprind&: » cota zero; » cota tuturor nivelurilor; » Inaltimea acoperisurilor, » fundatia cladirilor Invecinate. f. Planul_invelitorit g. Toate fatadele h. Desfisurarea de strazi i. Projectul de organizate_a_executadl Wuarduilor 4; Alte piese scrise si desenate solicitate prin certificatul de urbanism. Consultangs, Organizare gi Cibernetica in Consteuctil CO.CC. - S.A, comer Cap. B — Documentatia privind execut Anexa 15 BORDEROUL DOCUMENTATIE! NECESARE PENTU CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI Fisa de date sintetice Cap. A ~‘Documentatia privind proiectarea » tema de prolectare » amplasarea objectului » avize si acorduri » documentatia tehnicd - partea scrisd si partea desenaté » autorizatia de construire » proces-verbal de predare-primire a amplasamentului » Inregistrari de calitate » certificate de calitate a materialelor » rezultatele Incercarilor efectuate pe materiale » proces-verbal trasare lucrati » proces-verbal faze determinante » proces-verbal aspect beton dupa decofrare » condie& de betoane _ » proces-verbal de receptie a terenului de fundare, fundatiilor gi a structurii de rezistenta » proces-verbal privind montarea instalatillor de masurare » jurnalul principalelor evenimente » registrul unic de comunica si dispoziti de santior » nota de constare a organelor de contro! 62 GHID PENTRG INTOCMIREA CARTH TEHNICE A CONSTRUCTIEL Cap. C Cap. D » expertize tehnice —»-caiete-de atasament - Documentatia privind receptia » proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor » proces-verbal de recepiie finala » ae acte suplimentare ~ Documentatia privind exploatarea » prevederi ale prolectului releritoare la: » urmarirea comportarii constructiei » exploatare gi intretinere » lista prescriptiior de baz& pentru exploatare » interpretarea urmaririi exlpoataril » proiectele cu modificarile ulterioare receptiei constructiei » proiectul de urmarire special a constructiei (daca este cazul) » acte de constataré a unor deficiente apdirute ulterior receptie’ » proces-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare (dac& este cazul) » proces-verbal de predare-primire a constructi Jurnalul evenimentetor 8 GiiiD PENTRU TNTOCMIREA CART TERNIGE A CONSTRUCTIEI VI. BIBLIOGRAFIE Legea nr. 10/1995 privind calitatea tn constructi. Legea nr. 50/1994 privind autorizarea executarii constructiiior gi unele masuri pentru realizarea constructillor, HG. nr. 2731994 Regulament de receplie a lucrarilor de construct si instalatil aferente acestora, H.G. nr, $92/1999 si nr. 727/1993 Norme metodologice privind Continutul cadru al proiectelor ~ pe faze de proiectare _-, al documentelor de Icitatie, al ofertelor si at contractelor pentru executia Iuoratilor publice. 63