Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT CONTABIL DE LICHIDARE

Subsemnata ...................., domiciliata in loc.............. ,str..........., nr........., jud.Constanta


expert contabil in cadrul societatii ...................... SRL, membra C.E.C.C.A.R.cu
nr.autorizare ............, la solicitarea conducerii Societatii Comerciale .................. SRL cu sediul in
Oras Constanta, str............,nr.........., bl...........,sc.........,et.........,ap............., am procedat la
elaborarea lucrarilor contabile de lichidare ale acestei societati in contextul pe care il prezentam
in continuare:
Prin decizia nr.1 din data de 18.09.2015 s-a stabilit de catre asociatul unic dizolvarea
Societatii Comerciale .................. SRL cu sediul in Oras Constanta, str..............., nr...........,
bl..........., sc........, et........., ap........
La data inceperii lucrarilor de lichidare, aceasta societate avea un asociat unic si anume:
- ..................., domiciliat in Oras Constanta, str............, nr.17, bl..........., sc........, et........
ap........... care detine 20 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei, in total 200 lei,
ce reprezinta 100% din capitalul social subscris si varsat.
OBIECTIVELE OPERATIUNII CONTABILE DE LICHIDARE
Operatiunile contabile de lichidare a societatii comerciale se realizeaza la solicitarea
asociatului unic al Societatii Comerciale ................ SRL .
Aceasta actiune are ca obiect lichidarea intregului patrimoniu al societatii, respectiv atat a
soldurilor contabile din posturile de activ cat si a soldurilor contabile din posturile de pasiv.
Conform declaratiilor si a documentelor contabile prezentate de administratorul societatii
rezulta ca in perioada septembrie 2015 pana la zi societatea nu a mai desfasurat efectiv activitate
economica, mai precis nu a inregistrat decat cheltuieli cu serviciile contabile si cele rezultate din
lichidarea patrimoniului.In acest sens au fost inregistrate si achitate toate obligatiile societatii la
bugetul de stat rezultate in urma lichidarii patrimoniului.
Situatia financiara a societatii nu a fost verificata de catre organele de control fiscal din
cadrul ANAF Constanta, de la infiintare pana la data inceperii lucrarilor de lichidare contabila.
DESFASURAREA OPERATIUNILOR CONTABILE DE LICHIDARE
La data solicitarii intocmirii lucrarilor de lichidare, Societatea Comerciala .......... .......
SRL avea intocmit ultimul bilant contabil la data de 31.12.2014.
Situatia patrimoniului societatii conform bilantului contabil aratat mai sus se prezinta
astfel:
ACTIV
PASIV
1.Active imobilizate 269
2.Active circulante 5102

Total Activ

5371

1.Capital subscris varsat


200
2.Datorii termen 1 an
1513
3.Rezerve
40
4.Rezultat(profit) reportat
1110
5.Profit curent
2508
Total Pasiv

5371

Situatia patrimoniului la 31.10.2015 se prezinta astfel:


ACTIV
1. Casa

PASIV

2717.53

Total Activ

1.Capital subscris varsat


200
3.Rezerve
40
5.Profit curent
2477.53
2717,53

Total Pasiv

2717,53

Realizarea in continuare a operatiunilor contabile de lichidare a societatii mai implica:


- efectuarea inregistrarilor contabile de lichidare a posturilor din balanta de verificare
intocmita la data de 31.10.2015;
- intocmirea balantei de verificare , dupa inregistrarea operatiunilor de lichidare cu
solduri finale pe zero;
- intocmirea bilantului contabildupa inregistrarea operatiunilorde lichidare cu solduri
finale zero;
INREGISTRARILE CONTABILE PRIVIND OPERATIUNILE DE LICHIDARE
1012 = 456
200
1061 = 456
40
121 = 456 2477,53
456 = 446.02 403
446.02 = 5311 403
456 = 5311 2314,53

distribuirea capitalului social catre asociatul unic


distribuirea rezervelor legale catre asociatul unic
distribuirea profitului curent catre asociatul unic
constituirea impozitului pe venitul obtinut din lichidare
plata impozitului pe venitul obtinut din lichidare
- plata catre asociat

In urma inregistrarii acestor operatiuni de lichidare a Societatii Comerciale .............. SRL,


s-au intocmit balanta de verificare si bilantul contabil la data de 19.11.2015, cu toate conturile
zero(anexele 1 si 2 la acest raport de lichidare).
In conformitate cu prevederile art.255 alin.(1) din Legea 31/1990 republicata, intreaga
arhiva a societatii, inclusiv stampila ,raman in pastrarea asociatului unic ........... care are si
calitatea de unic administrator al Societatii Comerciale .................... SRL Constanta.
Prezentul raport de lichidare s-a intocmit in baza Legii Contabilitatii 82/1991,cu
modificarile ulterioare, a Legii societatilor comerciale 31/1990 cu modificarile ulterioare ,
precum si a Legii Registrului Comertului 26/1990 cu modificarile ulterioare, in concordanta cu
normele in vigoare si codul de procedura fiscala si a fost definitivat azi 19.11.2015

Intocmit,
SC ............................. SRL
Expert Contabil ...........
Nr.autorizatie ................