Sunteți pe pagina 1din 16

NORMATIV PRIVIND COMPORTAREA

iN TIMP A CONSTRUCTIILOR
INDICATIV P130-1999

129

CUPRINS

I.

2.

3.

, r
4

"

6.

7.

8.
9.

130

>J

PREVEDERI GENERALE ...... ,. ................. ,: ...... ;.;:


,
n,;,. ,11 J.I 0
lnq ;11
TERMINOLOGIE ..................: ... '. ......... .'... !.' ..... :
II
URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR ........
3.1. PREVEDERI PRIVIND URMARIREA CURENTA A COMPORTARII
CONSTRUCTIILOR .................. :................
3.2. PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSA A UNEI
CONSTRUCTII .............................................

13 2

133

137

137
139

URMARIREA SPECIALA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR........ 140

OBLIGATII I RASPUNDERI PRIVIND URMARIREA COMPORTA.RII


CONSTRUCTIILOR .... ........... ........... ...... 145
5.1. OBLIGATII I RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR ........ 145
5.2. OBLIGATII I RASPUNDERI ALE PROPRIETARILOR ...... 145
5.3. OBLIGATII I RASPUNDERI ALE PROIECTANTILOR ........ 147
5.4. OBLIGATII I RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR .... 147
S.S. OBLIGATII I RASPUNDERI ALE UTILIZATORILOR SI
ADMINISTRATORILOR ........................................ 148
S.6. OBLIGATII I RA,,',PUNDERI ALE RESPONSABILILOR CU URMARIREA
COMPORTARII CONSTRUCTIILOR ......... 148
5.7. OBLIGATJI SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR URMARIRII
CONSTRUCTIILOR ................... 149
5.8. ATRIBUTJILE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII, LUCRARI
PUBLICE, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ..... ISO
PREVEDERE FINALA ..................................... ISi
I[
"

' !... /.H-'.......J !.... 15 2


ANEXAl ... !..!!.!!..... !.)) ..: ....

ANEXA 2 .......................... 155

, .. 157
ANEXA3 ..:.. : ....

r
,.,b

131

NORMATIV PRIVIND URMARIJ:tEA


COMPORTARIIiN TIMP A CONSTRUCTIILOR

lndlcativ: P 130 -1999


lnloculeJte: P 130 - 1997.

1.PREVEDERI GENERALE
r [I

.. .

1.1. Prezentul nonnativ privind activitatea de unnarire a comportiirii


in timp a constructiilor riispunde prevederilor Legii nr. 1OLI 995 privind
calitatea constructiilor i ale regulamentului privind unniirirea comportiirii in
exploatare, interventiile 'in timp i postutilizarea constructiilor, aprobat prin
HGR nr. 766/1997 i este o componentii a sistemului calitiitii in constructii.
1.2. Urn1iirirea comportiirii in timp a constructiilor se desfiioarii pe
toatii perioada de viatii a constructiei 'incepiind cu executia ei i este o activitate
sistematicii de culegere i valorificare (prin unniitoarele modalitiiti:
interpretare, avertizare sau alannare, prevenirea avariilor etc.) a infonnatiilor
rezultate din observare i masuratori asupra unor fenomene i marimi ce
caracterizeaza proprietatile constructiilorin procesul de interactiune cu mediul
ambiant i tehnologic.
Proprietatile de comportament, ca i fenomenele i marimile ce le
caracterizeazii, se aleg pentru fiecare constructie in parte, astfel incat cu
ajutorul unor criterii de apreciere i al nor conditii de calitate legate de
destinatia constructiei, sii pennita aprecierea aptit)Jdinii ei pentru exploatare,
respectiv a realizarii calitatilor care o fac sa corespunda cerintelor
proprietarilor i/sau utilizatorilor.
1.3. Scopul unniiririi comportiirii in timp a constructiilor este de a
obtine infonnatii 'in vederea asiguriirii aptitudinii constructiilor pentru o
exploatare nonnala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor,
accidentelor i avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi
de vieti i de degradare a mediului (natural, social, cultural) cat i obtinerea de
infonnatii necesare perfectioniirii activitiitiiin constructii. Efectuarea actiunilor
de unniirire a comportiirii in timp a constructiilor se executii in vederea satis-

132

facerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistentii, stabilitate i


durabilitate ale constructiilor cat i ale celorlalte cerinte esentiale.
1.4. Activitatea de urmiirire a comportiirii constructiilor se aplicii
tuturor categoriilor de constructii i va fi asiguratii de ciitre investitori,
proiectanti executanti administratori, utilizatori, experti, specialiti i
responsabili cu unniiri;ea constructiilor a ciiror obligatii sunt prezentate in
capitolul 5. Se excepteazii de la aceastii activitate cliidirile pentru locuinte cu
parter plus un etaj i anexele gospodiireti situate in mediul rural i in satele ce
apartin oraelor precum i constructrile provizorii Legea nr. l 0/1995, art. 2,
par.2).
1.5.Unniirirea comportiirii 'in timp a constructiilor este de douii
categorii:
< I
unniirire curenta;
unnarire speciala
Categoria de unnarire, perioadele la care se realizeazii , precum i
metodologia de efectuare a acestora se stabilesc de catre proiectant sau expert,
in functie de categoria de importantii a constructiilor i se consemneaza in
Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnici a constructiei.
"

2. TERMINOLOGIE

1.

APTITUDINEA DE UTILIZARE (EXPLOAT ARE): capacitatea unui


produs (serviciu, lucrare, constructie) de a indeplini functiunea definita
pentru care a fost conceput, in conditii specifice.
2. AV ARIE: orice degradare (deteriorare) sau consecintii diiuniitoare
(nefavorabilii) pentru starea fizicii a unui produs, a unei constructii, parti
sau element component al acesteia, cauzatii de un eveniment.
Noti explicativa:
La constructii se deosebesc douii categorii principale de avarii:
a) avarii strucrale produse in elementele sau 'imbinarile structurii de
rezistentii a unei constructii.
b) avaii nestructurale, produse in elementele sau piirtile de constructii
care nu fac parte din structura de rezistentii.
3. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI: ansamblul documentelor
tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea i
133

d) Defecte i degradiiri cu implicatii asupra functionabilitiitii obiectelor de


constructie; infundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale);
porozitate, fisuri i crapaturi in elementele i constructiile etane prin destinatie
(rezervoare, bazine, conducte); dereglari in pozitia i stabilitatea cailor de
rulare ale mijloacelor de circulatie, pe roti (cale feratii, linii tramvai i metrou,
poduri rulante); denivelari, anturi, gropi in imbracamintea drumurilor,
curatenia i mobilitatea elementelor de rezemare ale podurilor, deschierea
rosturilor fi.inctionale etc.;
e) Defecte i degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra
sigurantei obiectelor de constructie; fisuri i crapaturi, oroziunea elementelor
metalice i a annaturilor la ccle de beton annat i precomprimat, defectc
manifcstate prin petc, fisuri, exfolieri, eroziuni etc.; flambajul unor elemente
componenteicomprimate sau ruperea altora intinse; slabirea imbinarilor sau
distrugerea )or; afuieri la pilele podurilor; scapari de pe aparatele de reazem;
putrezirea sau slabirea elementelor din lemn sau din mase plastice in unna
atacului biologic etc.
B. in cadrul activititii de urmirire curenti se va da atenfie deosebiti:
a) Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul
obiectelor de constructie i tuturor masurilor de indepartare a apelor de la
fundatia obiectelor de constructie amplasate in terenuri loessoide (pante spre
exterior pe eel putin IO m, etaneitatea rostului trotuar-cladire, scurgerea
apelor spre canalizarea exterioara, integritatea i etaneitatea conductelor ce
transporta lichide de orice fel etc\
b) fncaperilor in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport
cu materialele din care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata, mediu
acid sau bazic, uleiuri, ape moi, degajari mari de temperatura sau emulsii de
solutii fierbinti, metale topite, regim criogenic .a.);
c) Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea
factorilor de mediu natural sau tehnologic; terase insorite; med'iu marin; cai de
rulare functioniind cu poduri rulante in regim greu; zone de constructie supuse
variatiilor de umiditate - uscaciune; locuri in care se pot acumula murdarie, apa
solutii agresive .a.
d) Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural i tehnologic care
pot exprima comportarea constructiilor urmarite.
158

159