Sunteți pe pagina 1din 10

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

RASPUNDEREA JURIDICA A RSVTI


DEFINITIA RASPUNDERII JURIDICE
Raspunderea juridical in acest domeniu, se poate considera ca un complex
de drepturi si obligatii conexe, interdependente, care potrivit legii, se nasc ca
urmare a savarsirii unor fapte ilicite de catre o persoana autorizata ca RSVTI,
constituind cadrul de realizare a constrangerii de stat prin aplicarea sanctiunilor
juridice in scopul asigurarii stabilitatii raporturilor sociale si a indrumarii
membrilor societatii in spiritual respectarii ordinii de drept.
Conduita ilicita consta in acea manifestare de vointa a persoanei angajate
pe functia de RSVTI care este conforma legii si normelor juridice ce o guverneaza.
Formele raspunderii juridice :
- Raspunderea disciplinara
- Raspunderea materiala
- Raspunderea civila
- Raspunderea contractuala
- Raspunderea delictuala
- Raspunderea contraventionala
- Raspunderea penala
RASPUNDEREA PATRIMONIALA A ANGAJATORULUI
FATA DE PERSOANELE ANGAJATE CA RSVTI
In situatia in care un salariat ce ocupa postul de RSVTI, a suferit, din culpa
angajatorului, un prejudiciu material in procesul executarii contractului individual
de munca (respectiv in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu
serviciul), articlolul 269 alin. (1) din Codul muncii stabileste caangajatorul este
obligat s ail despagubeasca pe acel salariat, in temeiul normelor si principiilor
raspunderii civile contractuale.
Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului pentru prejudiciile
exclusive materiale cauzate salariatilor sai ce ocupa postul de RSVTI, implica
intrunirea cumulative a urmatoarelor conditii:
a) sa existe fapta ilicita a angajatorului (fie in mod direct a acestuia, atunci
cand angajatorul este persoana juridica, fapta ilicita sa fi fost savarsita de catre
organelle de conducere ale acestuia sau de catre oricare salariat , in calitate de
presupus al persoanei juridice respective);
b) salariatul sa fi suferit un prejudiciu material in timpul indeplinirii
obligatiilor sale de serviciu sau in legatura cu serviciul. Prejudiciul pe care este
obligat sa il acopere angajatorul cuprinde atat paguba efectiv produsa, cat si
beneficiul nerealizat. Concluzia se impune deoarece asa cum am aratat art. 269
alin. (1) din Codul muncii prevede expres ca angajatorul vinovat raspunde
patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale;
-1-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

c) intre fapta ilicita a angajatorului si prejudiciul material suferit de catre


salariatul ce ocupa postul de RSVTI, sa existe un raport de cauzalitate. Altfel spus,
fapta (ilicita) angajatorului sa fi fost cea care a produs prejudiciul respective.
Culpa angajatorului este prezumata in mod relativ. Dar, in concordanta cu
normele de drept comun, angajatorul are posibilitatea, de a proba, ca nu si-a
indeplinit obligatiile izvorate din contractul individual de munca din cauza unei
imprejurari care nu i se poate imputa.
Situatiile cele mai frecvente in care se pune problema raspunderii
patrimoniale a angajatorului, in masura in care a fost prejudiciat salariatul, sunt,
exemplificativ , urmatoarele:
a) salariatul ce ocupa postul de RSVTI este impiedicat, sub orice forma, sa
munceasca;
b) instanta sesizata cu o contestatie impotriva concedierii salariatului ce
ocupa postul de RSVTI, constata ca masura dispusa de angajator este nelegala sau
netemeinica si, in consecinta , dispune acordarea de despagubiri. Despagubirile pot
fi acordate fie, conform art. 78 alin. (2) din Cod, cumulate cu repunerea partilor in
situatia anterioara emiterii actului de concediere (daca salariatul a cerut expres
reintegrarea in functie), fie de sine statator, daca salariatul nu a solicitat
reintegrarea sa;
c) intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia art. 161
alin. (4) din Codul Muncii;
d) instanta penala constata nevinovatia unui salariat ce ocupa postul de
RSVTI, care din cauza faptelor savarsite, incompatibilecu functia detinuta a
fost suspendat din functie (urmare a sesizarilor organelor de cercetare penala de
catre angajator);
e) neacordarea concediului de odihna, total sau partial, pana la sfarsitul
anului calendaristic, urmator anului in care salariatul ce ocupa postul de RSVTI, nu
a beneficiat de concediu;
f) in cazul sustragerii echipamentului de lucru, ori a celui personal, din cauza
neluarii de catre angajator a masurilor de paza;
g) refuzul angajatorului de a inmana salariatului ce ocupa postul de RSVTI
(ori fostului salariat), in conditiile art. 34 alin. (5) din Codul muncii, documentul
(adeverinta) care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca,
functie sau specialitate, urmat de imposibilitatea celui in cauza determinate de
aceste fapt de a se angaja la un alt angajator.
Raspunderea patrimoniala sau materiala asa cum este definita conform
art. 268 si urmatoarele din Codul Muncii distinge mai multe situatii:
(1) Astfel angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor
raspunderii civile contractuale, s ail despagubeasca pe salariatul ce ocupa postul de
RSVTI, in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa
angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu
serviciul.
-2-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

(2) In cazul in care angajatorul refuza s ail despagubeasca pe salariatul ce


ocupa postul de RSVTI, acesta din urma se poate adresa cu plangere instantelor
judecatoresti competente.
(3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la
salariatul vinovat, de producerea pagubei, in conditiile art. 270 din Codul Muncii si
urmatoarele.
RASPUNDEREA PATRIMONIALA FATA DE ANGAJATOR
A PERSOANELOR ANGAJATE CA RSVTI
Salariatilor ce ocupa postul de RSVTI, raspund patrimonial, in temeiul
normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale
produse angajatorului, daca prejudiciul a fost produs din vina lor si in legatura cu
munca efectuata.
Salariatilor ce ocupa postul de RSVTI, nu raspund de pagubele provocate de
forta majora sau de alte cause neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de
pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.
Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati ce ocupa postul de RSVTI,
cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a
contribuit la producerea ei.
Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi
determinate, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau de net
de la data constatarii pagubei si, atunci in este cazul, si in functie de timpul efectiv
lucrat de la ultimul sau inventar.
Salariatul ce ocupa postul de RSVTI, care a incasat de la angajator o suma
nedatorata este obligat sa o restituie.
Daca salariatul ce ocupa postul de RSVTI, a primit bunuri care nu i se
cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat
servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor.
Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii
acestora de la data platii.
Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din
drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care
este incadrata in munca.
Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net al RSVTI, fara a
putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea acel in cauza,
jumatate din salariul respectiv.
In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul
ce ocupa postul de RSVTI, sa il fi despagubit pe angajator sic el in cauza se
incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariiu se
fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe
baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.
Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in
temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea
-3-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura


civila.
In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se
poate face, intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima
rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile
Codului de procedura civila.
Raspunderea patrimoniala reciproca a partilor raportului juridic de munca
(angajator si salariatul ce ocupa postul de RSVTI), izvoraste din contractul
individual de munca, are character raparatoriu si se intemeiaza, conform art. 269 si
art. 270 din Codul muncii, pe normele si principiile raspunderii civile
contractuale.
Raspunderea patrimoniala reglementata de Codul muncii constituie, ca
natura juridical, o varietate a raspunderii civile contractuale, avand anumite
particularitati determinate de specificul raporturilor juridice de munca.
In dreptul comun (civil) exista reguli privind, in ansamblu, raspunderea
civila contractuala si reguli speciale aplicabile unuia sau altuia dintre contractele
civile. Acelasi este sistemul si in privinta raspunderii patrimoniale care are ca
suport contractul individual de munca, contine cumulative cele doua elemente:
- regulile generale ale acestei raspunderi sunt cele din dreptul comun (care
guverneaza raspunderea civila contractuala);
- norme specifice cuprinse in Codul muncii.
Stabilirea raspunderii patrimoniale se realizeaza in absenta acordului
partilor prin procedura solutionarii conflictelor de drepturi, in conditiile Legii
168/1999, normele din Codul de procedura civila constituind dreptul comun.
Din punct de vedere al executarii silite, are un caracter limitat, efectuanduse, de regula, potrivit art. 273 din Codul muncii, numai asupra unei parti din
salariu (cel mult o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi, impreuna cu
celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv).
Sunt aplicabile integral normele raspunderii civile (neaplicandu-se si
normele specifice din Codul muncii), atunci cand paguba a fost produsa de catre
salariat prin savarsirea undei fapte penale. In aceasta ipoteza, salariatul ce ocupa
postul de RSVTI (infractor), va raspunde, sub toate aspectele, in temeiul normelor
din dreptul comun ce reglementeaza raspunderea civila (delictuala), nefiindu-i
aplicabile art. 164 alin. (2), art. 270, 271 si 273 din Codul muncii. La fel,
raspunderea regula din dreptul civil cea delictuala se aplica si atunci cand
salariatul l-a prejudiciat pe angajator printr-o fapta care nu are legatura cu munca sa
(cu contractul sau de munca).
Analizata din perspective stiintelor dreptului, raspunderea patrimoniala
reglementata de Codul muncii apartine, indeosebi datorita particularitatilor ei,
dreptului muncii (in sensul analizei sale exhaustive), este o varietate a raspunderii
civile contractuale cu particularitati determinate de specificul raporturilor juridice
de munca.
-4-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

RASPUNDEREA PENALA A PERSOANELOR ANGAJATE CA RSVTI


Raspunderea penala se inscrie in sfera raspunderii infractionale pentru
incalcarea normelor de drept.
Infractiunea savarsita de catre o persoana angajata ca RSVTI este fapta care
prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si care este prevazuta de legea penala.
Pentru a constitui infractiune, fapta savarsita de catre un salariat ce ocupa
postul de RSVTI, trebuie sa intruneasca cumulative urmatoarele conditii:
- sa aiba un pericol social ridicat;
- sa reprezinte o serioasa amenintare a intereselor societatii;
- sa fie prevazute de legea penala.
Diferenta principala intre infractiune si contraventie consta in periculozitatea
sociala a incalcarii normelor de drept.
Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale.
Fapta care reprezinta pericol social in intelesul legii penale este orice actiune
sau inactiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile aratate in art.1 al
Codului penal si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse
(Legea penala apara, impotriva infractiunilor, Romnia, suceranitatea,
independena, unitatea i indivizibilitatea statului, persoana drepturile i libertile
acesteia, proprietatea, precum i ntreaga ordine de drept).
Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin
atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei
concret, fiind lipsita in mod voit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social
al unei infractiuni.
La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul
si mijloacelede savarsiere a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta
a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de
persoana si conduita faptuitorului.
In cazul faptelor prevazute ca fiind cu grad de periculozitate mai scazut,
procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ
prevazute in art. 91 Cod penal (Cnd instanta dispune inlocuirea raspunderii
penale, aplica una din urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ :
a) mustrarea ;
b) mustrarea cu avertisment ;
c) amenda de la 10 lei la 1.000 lei).
Vinovatie exista cand fapta savarsita de catre persoana angajata ca RSVTI,
care prezinta pericol social, este savarsita cu intentie sau din culpa.
Fapta este savarsita cu intentie cand persoana angajata ca RSVTI :
a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei
fapte ;
b) prevede rezultatul faptei salesi, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea
producerii lui.
Fapta este savarsita din culpa cand persoana angajata ca RSVTI :
- persoana angajata ca RSVTI prevede rezultatul faptei sale dar nu-l accepta ;
-5-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

- persoana angajata ca RSVTI nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia


sa-l prevada.
Incalcarea normelor juridice din culpa poate fi savarsita :
- din imprudenta (sau cu previziune) cand persoana angajata ca RSVTI, care
a comis fapta a prevazut posibilitatea producerii unor urmari ilicite (avarii,
accidente etc) pe care nu le-a dorit, nici nu le-a acceptat ca s-ar putea produce si a
crezut ca le-ar putea preveni ;
- din neglijenta (sauf ara previciune) cand persoana angajata ca RSVTI, care
a comis fapta nu a prevazut posibilitatea producerii unor urmari ilicite (avarii,
accidente etc), desi putea sau trebuia sa le prevada.
Fapta persoanei angajata ca RSVTI, constand intr-o actiune savarsita
din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod
expres aceasta.
Fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu
intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei
cu intentie.
In conformitate cu prevederile art.19^1 Cod penal, persoanele juridice, cu
exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice care desfasoara o
activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, raspund penal pentru
infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in
numele persoanei juridice, daca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie
prevazuta de legea penala.
Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a
persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.

RASPUNDEREA CIVILA A PERSOANEI ANGAJATE CA RSVTI


Raspunderea civila a persoanei angajate ca RSVTI, o putem defini ca
suma a doua forme de raspundere: raspundere contractuala si raspundere delictuala.
a) Raspunderea contractuala rezulta din neexcutarea totala sau partiala a
obligatiilor asumate prin contract, indiferent daca este vorba de persoana fizica sau
persoana juridical autorizata ca RSVTI, executarea lor cu intarziere sau executarea
lor necorespunzatoare, pe scurt, este o raspundere personala, pentru fapta proprie,
avand ca sursa contractul. Raspunderea civila contractuala, fata de raspunderea
civila delictuala are un caracter special, derogator.
b) Raspunderea delictuala are ea insasi diferite forme si temeiuri, cu totul
distincte si ceea ce intereseaza indeosebi in acest context putndu-se realize, in
conditiile prevazute de lege, si ca raspundere pentru paguba cauzata de o alta
persoana.
Astfel putem indifica urmatoarele cazuri:
-6-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

- persoana fizica angajata ca RSVTI a cauzat angajatorului un prejudiciu, fiind


obligate a repara aceasta dauna, in conditiile legii;
- persoana juridica a cauzat angajatului ca RSVTI un prejudiciu, fiind obligate
a repara aceasta dauna, in conditiile legii;
- persoana juridica autorizata ca RSVTI a produs un prejudiciu unei alte
persoane juridice, ca urmare a executarii unor servicii in urma incheierii unui
contract, conform ordinelor nr. 147/2006, 253/2006, si 333/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, aceasta din urma fiind indreptatita a fi despagubita de catre
persoana juridical autorizata ca RSVTI.
Raspunderea civila delictuala are drept continut obligatia civila de reparare a
prejudiciului cauzat de o fapta ilicita.
Ea afirma o sanctiune de drept civil prin obligatia de reparare a prejudiciului
produs prin fapta ilicita, fara a dicta in acelasi timp si o pedeapsa. Spre exemplu,
fapta ilicita cauzatoare de prejudiciipoate sa constituie in acelasi timp si o
infractiune, fara ca asocierea celor doua sanctiuni sa duca la pierderea
individualitatiilor sau la modificarea naturii juridice a fiecareia dintre sanctiunile
aplicabile.
Conform Codului civil, raspunderea civil delictuala a persoanei angajate ca
RSVTI, poate fi stabilita pentru:
- fapta proprie conform art. 998-999;
- fapta altei personae conform art. 1000 alin. (2), (3), (4);
- lucruri si edificii conform art. 1000 alin. (1), art. 1001, art. 1002.
Ambele forme de raspundere civila sunt fundamentate pe principiul
repararii unui prejudiciu patrimonial produs prin fapta ilicita a unei persoane.
Raspunderea civila prin functia sa reparatorie, are ca drept obiectiv,
repunerea
patrimoniului persoanei prejudiciate in situatia anterioara, prin
inlaturarea tuturor consecintelor daunatoare ale faptei ilicite. Regulile pe care le
pune la baza legea civila, ca fiind principii de baza ale raspunderii civile, se refera
la obligatia de reparare.
RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA A PERSOANEI
ANGAJATE CA RSVTI
Raspunderea contraventionala este atrasa persoanei angajate ca RSVTI in
cazul comiterii unei contraventii.
Contraventia este o fapta savarsita de catre o persoana angajata ca RSVTI si
care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea, fapta care este
prevazuta explicit prin lege sau alt act normativ si care este savarsita cu vinovatie.
Regimul juridic al contraventiilor este legat si de activitatea organelor din
administratia publica, deoarece organizarea impunerii si impunerea legilor si a altor
acte normative necesita si existenta unor sanctiuni pe care le pot institui si aplica
aceste organe din administratia publica in activitatea lor executiva.
Raspunderea contraventionala a unei persoane angajata ca RSVTI, nu trebuie
confundata cu raspunderea administrativa, deoarece sanctiunile contraventionale se
-7-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

aplica atat de catre organele administratiei publice, cat si de catre organele


judecatoresti.
Sanctiunile aplicabile in cazul raspunderii contraventionale a unei persoane
angajate ca RSVTI, sunt stabilite prin mai multe acte normative. Astfel prin
adoptarea Ordonantei Guvernului nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, care in art. 6 alin. (1) prevede ca avertismentul, amenda si obligarea
la prestarea unei activitati in folosul comunitatii se pot aplica oricarui
contravenient, persoana fizica sau juridica.
Aceasta dispozitie legala a fost partial modificata prin art. 5 din Ordonanta
Guvernului nr. 55/16 august 2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii
unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale care prevad ca
aceste sanctiuni pot fi aplicate numai contravenientilor persoane fizice.
Dispozitiile legale sanctionarii prevazute in Ordinele nr. 147/2006,
253/2006, si 333/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, emise de catre
inspectorul de stat sef al ISCIR, sunt completate cu prevederile actelor normative
specificate la acest capitol.
Ca regula, persoanelor juridice autorizate in domeniul RSVTI le pot fi
aplicate ca sanctiuni contraventionale principale doar amenda si avertismentul,
raspunderea lor contraventionala putand fi reglementata prin aceleasi acte
normative prin care se stabileste si raspunderea contraventionala a persoanelor
fizice, nemaiexistand sub acest aspect vreo diferentiere.
Sanctiunile contraventionale complementare, potrivit dispozitiilor art. 5 din
Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 nu fac nici o diferentiere de regim
sanctionata intre contravenienti persoane fizice si cei persoane juridice, acestea
fiind comune.
Din punct de vedere al continutului acestei sanctiuni, se poate constata usor
ca unele dintre ele nu se pot aplica decat contravenientilor persoane juridice
autorizate in domeniul RSVTI (exemplu, inchiderea unitatii sau restrangerea
activitatii agentului economic).
Anexa
Model proces verbal RSVTI
MPUTERNICIRE
IT ISCIR..

Procesverbal
de verificare tehnic
nr. 2).

Nr1)

DEINTOR.

Adresa
Telefon:

3)
Fax:

ncheiat astzi 4) cu ocazia...... 5).................. efectuat() n baza


Prevederilor(2)
HG..i
prescripiilor
tehnice
la...................................................

aplicabile 3).

Colecia

ISCIR,

tip..........6)................. cu numrul de fabricaie 7). i cartea instalaiei nr. 8). avnd


parametrii ultimei verificari...................9)........

Deintorul/solicitantul 10)din localitatea 11).


str. 12) nr..13). jude/sector 14) CUI .15)/J16).
reprezentat prin...................................................................................

-8-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

Verificarea s-a efectuat la 17) din localitatea 18) str. 19)


jude/sector .21).Tel./Fax22)

nr. 20)

Subsemnatul1) 23)am constatat urmtoarele:


24)

- La verificari a participat..................25).................................................................................................
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Am dat urmtoarele dispoziii:
26)....
Dup
aceast
verificare
s-a
admis
4)
.................................................................................... .................................... ...27)......................................................
.....................................
Date supapa(e) de siguranta5):....................................................28)......................................
......................................................................................................................................
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de ........................29)...................................

Pentru aceast verificare se va plti suma de ............................ lei, de ctre ..........


din localitatea str. nr. jude/sector ... n cont
...................... deschis la Banca/Trezoreria filiala ..................

Am luat la cunotin

Responsabil cu

Deintor/

Delegatul agentului

supravegherea si

Solicitant

economic montator,

verificarea tehnica

reparator, ntreintor etc.

a instalatiilor
30)
1)

31).

..32).

Funcia, numele i prenumele.

2)

Se va preciza: Hotrrea Guvernului de organizare i funcionare a ISCIR n vigoare la data ntocmirii PV (de exemplu: Hotrrea
Guvernului nr. 1.340/2001, modificat i completat cu Hotrrea Guvernului nr.182/2005) , care a stat la baza efecturii verificrii
tehnice.
3)
4)

Se va preciza: prescripia tehnic aplicabil, Colecia ISCIR, care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
Se vor preciza parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.

5)

Se vor mentiona datele constructive ale supapei de siguranta: cu resort, cu contragreutate, supapa (mm), presiunea de reglare;
in cazul supapelor cu contragreutate se vor mentiona b (bratul scurt), B (bratul mare) si greutatea contragreutatii (kg).

Explicatii:
1) Se completeaza cu :
a) numarul si data scrisorii de imputernicire emisa de catre IT ISCIR .
b) numarul articolului din prescriptia tehnica care permite RSVTI efectuarea controlului
fara imputernicire din partea ISCIR ( ex. : conf pct.5.1.187.1 din PT C 1- 2003).
2) Se completeaza indicativul RSVTI dat de catre Inspectia Teritoriala ISCIR urmat de
numarul procesului verbal ( Ex. : B 290/1 -25).
3) Se completeaza datele de identificare ale unitatii al carei angajat este RSVTI-ul care are
dreptul sa efectueze verificari ( nume, adresa , tel. ).
-9-

SC DUMIREX SRL

CURS RSVTI

4) Se completeaza data efectuarii controlului ( ziua, luna, anul).


5) Se completeaza tipul de control care se efectueaza ( VTP control periodic ; RC- reparatie
controlata, const.- constatare ).
6) Se completeaza tipul de instalatie ( cazan abur P max = 4 bar ; P max. X V max. = 60)
7) Se completeaza numarul de fabricatie si data fabricatiei ( Ex . :82356/1983).
8) Se completeaza nr. de inregistrare la ISCIR ( Ex. : B 9236).
9) Se completeaza parametrii ultimului control ( Ex. :Q max = 0,01 t/h ; Pmax= 3 bar ; etc.).
10) , 11), 12), 13), 14), 15), 16) Se completeaza numele si adresa detinatorului sau solicitantului
precum si codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare de la Registrul Comertului ale
acestuia.
17), 18), 19), 20), 21) Se completeaza numele si adresa locatiei in care se efectueaza
verificarile la instalatie.
22) Se completeaza cu numarul de telefon si fax de la locatia unde s-au efectuat verificarile
si unde lucreaza instalatia.
23) Se completeaza cu functia , numele si prenumele celui care incheie procesul verbal.
24) Se inscriu cele constatate la fata locului in functie de tipul instalatiei.
25) Se inscriu persoanele (de exemplu RSL sau RSVTI a unitatii montatoare) care au participat
la verificari.
26) Se inscriu dispozitiile care se dau de catre cel care efectueaza controlul si atunci cand
instalatia a corespuns se va scrie : Instalatia poate functiona cu conditia respectarii
Prescriptiilor Tehnice Colectia ISCIR in vigoare si a instructiunilor in vigoare si a
instructiunilor de exploatare / utilizare / intretinere.
27) Se inscriu parametrii instalatiei cu care acesta va functiona dupa efectuarea controlului
(Ex. : P max = 3 bar).
28) Se inscriu parametrii supapei de siguranta conform buletinului de verificare emis de o
societate autorizata ISCIR
29) Se inscrie scadenta (luna si anul) instalatiei ( ex.: martie 2008).
30) Se completeaza cu semnatura si stampila celui care a efectuat verificarea tehnica.
31) Se completeaza cu functia, numele, prenumele si stampila detinatorului sau solicitantului.
32) Se completeaza cu numele si functia agentului economic montator, reparator, intretinator,
etc.

- 10 -