Sunteți pe pagina 1din 266

CODULDEPROCEDURPENALALROMNIEI***Republicat

Textnvigoarencepndcudatade28martie2008
TextulCoduluideprocedur

penal

,republicatnMonitorulOficialnr.78din30aprilie1997,a
fost actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative
modificatoare,publicatenMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,pnla25martie2008:
1- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.207/2000;
2- Legeanr.296/2001,abrogatprinLegeanr.302/2004;
3- Legeanr.456/2001;
4- Legeanr.704/2001,abrogatprinLegeanr.302/2004;
5- Legeanr.756/2001,abrogatprinLegeanr.302/2004;
6- Legeanr.169/2002;
7- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.58/2002*;
8- Legeanr.281/2003;
9- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2003;
10- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.109/2003;
11- RectificareapublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.756din29octombrie
2003;
12- Legeanr.159/2004;
13- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.55/2004;
14- Legeanr.302/2004;
15- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.72/2004;
16- Legeanr.480/2004;
17- Legeanr.576/2004;
18- Legeanr.160/2005;
19- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.190/2005;
20- Legeanr.356/2006;
21- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.60/2006;
22- Legeanr.79/2007;
23- DeciziaCuriiConstituionalenr.610/2007;
24- DeciziaCuriiConstituionalenr.1058/2007;
25- DeciziaCuriiConstituionalenr.1086/2007;
26- DeciziaCuriiConstituionalenr.190/2008;
27- OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.31/2008;
28- Legeanr.57/2008.
Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt n prezent modificate, abrogate sau respinse i
modificrileefectuateprinacesteactenormativeasupraCoduluideprocedur

penal

,republicat,nu
maisuntdeactualitate.

PARTEAGENERAL
TITLULI
REGULILEDEBAZ IACIUNILENPROCESULPENAL
CAP.1
SCOPULIREGULILEDEBAZALEPROCESULUIPENAL
ART.1
Scopulprocesuluipenal
Procesul penal are ca scop constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie
infraciuni,astfelcaoricepersoancareasvritoinfraciunesfiepedepsitpotrivitvinoviei
saleiniciopersoannevinovatsnufietraslarspunderepenal.
Procesulpenaltrebuiescontribuielaaprareaordiniidedrept,laaprareapersoanei,adrepturilor
i libertilor acesteia, la prevenirea infraciunilor, precum i la educarea cetenilor n spiritul
respectriilegilor.
ART.2
Legalitateaioficialitateaprocesuluipenal
Procesulpenalsedesf oar attncursulurm ririipenalectincursuljudecii,potrivit
dispoziiilorprevzutedelege.
Actelenecesaredesf urriiprocesuluipenalsendeplinescdinoficiu,afardecazulcndprin
legesedispunealtfel.
ART.3
Aflareaadevrului
ndesf urareaprocesuluipenaltrebuies seasigureaflareaadevruluicuprivirelafaptelei
mprejurrilecauzei,precumicuprivirelapersoanafptuitorului.
ART.4
Rolulactiv
Organeledeurmrirepenaliinstaneledejudecatsuntobligatesaibrolactivndesf urarea
procesuluipenal.
ART.5
Garantarealibertiipersoanei
ntotcursulprocesuluipenalestegarantatlibertateapersoanei.
Niciopersoannupoatefireinut,arestatsauprivatdelibertatenaltmodinicinupoatefi
supusvreuneiformederestrngerealibertiidectncazurileicondiiileprevzutedelege.
Daccelmpotrivacruiasaluatmsuraarestriipreventivesausadispusinternareamedical
oriomsurderestrngerealibertiiconsidercaceastaesteilegal,aredreptul,ntotcursul
procesuluipenal,sseadresezeinstaneicompetente,potrivitlegii.
Orice persoan care a fost, n cursul procesului penal, privat de libertate sau creia i sa
restrnslibertatea,ilegalsaupenedrept,aredreptullareparareapagubeisuferite,ncondiiile
prevzutedelege.
ntotcursulprocesuluipenal,nvinuitulsauinculpatularestatpreventivpoatecerepunerea n
libertateprovizorie,subcontroljudiciarsaupecauiune.
ART.5^1
Respectareademnitiiumane
Oricepersoancareseaflncursdeurmrirepenalsaudejudecattrebuietratatcurespectarea
demnitii umane. Supunerea acesteia la tortur sau la tratamente cu cruzime, inumane ori
degradanteestepedepsitprinlege.
ART.5^2
Prezumiadenevinovie
Oricepersoanesteconsideratnevinovatpnlastabilireavinovieisaleprintrohotrre
penaldefinitiv.

ART.6
Garantareadreptuluideaprare
Dreptuldeaprareestegarantatnvinuitului,inculpatuluiicelorlalteprintotcursulprocesului
penal.
ncursulprocesuluipenal,organelejudiciaresuntobligatesasigureprilordeplinaexercitarea
drepturilorprocesualencondiiileprevzutedelegeisadministrezeprobelenecesarenaprare.
Organelejudiciareauobligaiaslncunotineze,dendat imainaintedealaudia,pe
nvinuitsaupeinculpatdesprefaptapentrucareestecercetat,ncadrareajuridicaacesteiaisi
asigureposibilitateapregtiriiiexercitriiaprrii.
Oricepartearedreptulsfieasistatdeaprtorntotcursulprocesuluipenal.
Organelejudiciareauobligaias ncunotinezepenvinuitsauinculpat,naintedeaiselua
primadeclaraie,despredreptuldeafiasistatdeunaprtor,consemnnduseaceastanprocesul
verbaldeascultare.ncondiiileincazurileprevzutedelege,organelejudiciaresuntobligatesia
msuri pentru asigurarea asistenei juridice a nvinuitului sau inculpatului, dac acesta nu are
aprtorales.
ART.7
Limbancaresedesf oarprocesulpenal
nprocesulpenalprocedurajudiciarsedesf oarnlimbaromn.
nfaaorganelorjudiciareseasigur prilorialtorpersoanechemate nproces folosirea
limbiimaterne,acteleproceduralentocmindusenlimbaromn.
ART.8
Folosirealimbiioficialeprininterpret
Prilorcarenuvorbescsaununeleglimbaromnorinusepotexprimaliseasigur,n
modgratuit,posibilitateadealuacunotin depieseledosarului,dreptuldeavorbi,precumi
dreptuldeapuneconcluziininstan,prininterpret.
CAP.2
ACIUNEAPENAL IACIUNEACIVILNPROCESULPENAL
SeciuneaI
Aciuneapenal
ART.9
Obiectuliexercitareaaciuniipenale
Aciunea penal are ca obiect tragerea la rspundere penal a persoanelor care au svr it
infraciuni.
Aciuneapenalsepunenmicareprinactuldeinculpareprevzutde
lege.Aciuneapenalsepoateexercitantotcursulprocesuluipenal.
ART.10
Cazurilencarepunereanmicaresauexercitareaaciuniipenaleestempiedicat
Aciuneapenalnupoatefipusnmicare,iarcndafostpusnmicarenumaipoatefi
exercitatdac:
1) faptanuexist;
2) faptanuesteprevzutdelegeapenal;
b^1)faptanuprezintgraduldepericolsocialaluneiinfraciuni;
3) faptanuafostsvritdenvinuitsaudeinculpat;
4) fapteiilipseteunuldinelementeleconstitutivealeinfraciunii;
5) existvreunadincauzelecarenlturcaracterulpenalalfaptei;
6)lipse te plngerea prealabil a persoanei vtmate, autorizarea sau sesizarea organului
competentorialtcondiieprevzutdelege,necesarpentrupunereanmicareaaciuniipenale;
7) aintervenitamnistia,prescripiaoridecesulfptuitoruluisau,dupcaz,radiereapersoanei
juridiceatuncicndarecalitateadefptuitor;

8) afostretrasplngereaprealabiloriprilesaumpcat,ncazulinfraciunilorpentrucare
retragereaplngeriisaumpcareaprilornlturrspundereapenal;
9)sadispusnlocuirearspunderiipenale;
i^1)existocauzdenepedepsireprevzutdelege;
10) exist autoritate de lucru judecat. mpiedicarea produce efecte chiar dac faptei definitiv
judecate
1sardaoaltncadrarejuridic.
ncazulprevzutlalit.f),aciuneapenalpoatefipusnmicareulteriorncondiii
legale.ART.11
Clasarea,scoatereadesuburmrire,ncetareaurmririipenale,achitareaincetareaprocesului
penal
Cndseconstatexistenavreunuiadincazurileprevzutenart.10:
1. ncursulurmririipenaleprocurorul,lapropunereaorganuluidecercetarepenalsaudinoficiu,
dispune:
a)clasarea,cndnuexistnvinuitncauz;
b)scoatereadesuburmrire,ncazurileprevzutenart.10lit.a)e),cndexistnvinuitsau
inculpatncauz;
c)ncetareaurmririipenale,ncazurileprevzutenart.10lit.f)h),i^1)ij),cndexist
nvinuitsauinculpatncauz.
2. ncursuljudeciiinstanapronun:
1) achitareancazurileprevzutenart.10lit.a)e);
2) ncetareaprocesuluipenalncazurileprevzutenart.10lit.f)
j).ART.12
Sesizareaaltororganedectcelejudiciare
ncazurileartatenart.10lit.b),d)ie),procurorulcaredispuneclasareasauscoatereadesub
urmrire,oriinstanadejudecatcarepronunachitarea,dacapreciazcfaptaarputeaatrage
msuriorisanciunialteledectceleprevzutedelegeapenal,sesizeazorganulcompetent.
ART.13
Continuareaprocesuluipenalncazdeamnistie,prescripiesauretragereaplngeriiprealabile
orideexistenauneicauzedenepedepsire
ncazdeamnistie,prescripiesauretragereaplngeriiprealabile,precumincazulexistenei
uneicauzedenepedepsire,nvinuitulsauinculpatulpoatecerecontinuareaprocesuluipenal.
Dacseconstatvreunuldincazurileprevzutenart.10lit.a)e),procuroruldispunescoaterea
desuburmrire,iarinstanadejudecatpronunachitarea.
Dac nuseconstat vreunuldintrecazurileprevzuten art.10 alin.1lit.a)e),procurorul
dispune ncetarea urmririi penale, cu excepia cazului prevzut n art. 10 alin. 1 lit. i), iar
instanadejudecatpronunncetareaprocesuluipenal.
SeciuneaII
Aciuneacivil
ART.14
Obiectuliexercitareaaciuniicivile
Aciunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a prii
responsabilecivilmente.
Aciuneacivil poatefialturat aciuniipenalencadrulprocesuluipenal,princonstituirea
persoaneivtmatecapartecivil.
Reparareapagubeisefacepotrivitdispoziiilorlegiicivile:
1) nnatur,prinrestituirealucrului,prinrestabilireasituaieianterioaresvririiinfraciunii,
prindesfiinareatotaloriparialaunuinscrisiprinoricealtmijlocdereparare;
2) prinplatauneidespgubiribneti,nmsurancarereparareannaturnuestecuputin.
Deasemenea,seacorddespgubiribnetipentrufolosuldecareafostlipsitparteacivil.
Aciuneacivilpoateaveacaobiectitragerealarspunderecivilpentrureparareadaunelor
morale,potrivitlegiicivile.

ART.15
Constituireacapartecivil
Persoanavtmatsepoateconstituipartecivilncontranvinuituluisauinculpatuluiipersoanei
responsabilecivilmente.
Constituireacapartecivilsepoatefacencursulurmririipenale,precuminfaainstaneide
judecatpnlacitireaactuluidesesizare.
Calitateadepartecivilapersoaneicareasuferitovtmareprininfraciunenunlturdreptul
acesteipersoanedeaparticipancalitatedepartevtmatnaceeaicauz.
Aciuneacivilestescutitdetaxade
timbru.ART.16
Partearesponsabilcivilmente
Introducereanprocesulpenalapersoaneiresponsabilecivilmentepoateavealoc,lacereresaudin
oficiu,fiencursulurmririipenale,fienfaainstaneidejudecatpnlacitireaactuluidesesizare.
Persoanaresponsabilcivilmentepoateinterveninprocesulpenalpn laterminareacercetrii
judectoretilaprimainstan,lundproceduradinstadiulncareseaflnmomentulinterveniei.
Partearesponsabilcivilmenteare,ncepriveteaciuneacivil,toatedrepturilepecarelegeale
prevedepentrunvinuitsauinculpat.
ART.17
Exercitareadinoficiuaaciuniicivile
Aciuneacivilseporneteiseexercitidinoficiu,cndcelvtmatesteopersoanlipsitde
capacitatedeexerciiusaucucapacitatedeexerciiurestrns.
nacestscop,organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatvacerepersoaneivtmate
ca,prinreprezentantulsulegal,ori,dupcaz,persoaneicareincuviineazactele,sprezinte
situaiacuprivirelantindereapagubeimaterialeiadaunelormorale,precumidatecuprivirela
fapteleprincareacesteaaufostpricinuite.
Instanaesteobligatssepronunedinoficiuasuprareparriipagubeiiadaunelormorale,
chiardacpersoanavtmatnuesteconstituitpartecivil.
ART.18
Susinereaaciuniiciviledectreprocuror
Procurorulpoatesusinenfaainstaneiaciuneacivilpornitdepersoanavtmat.
Cnd cel v tmat este o persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de
exerciiurestrns,procurorul,cndparticiplajudecat,esteobligatssusinintereselecivile
aleacesteia,chiardacnuesteconstituitpartecivil.
ART.19
Aciuneaadresatinstaneicivile
Persoanavtmat carenusaconstituitpartecivil nprocesulpenalpoateintroducelainstana
civilaciunepentrureparareapagubeimaterialeiadaunelormoralepricinuiteprininfraciune.
Judecatanfaainstaneicivilesesuspendpnlarezolvareadefinitivacauzeipenale.
Deasemenea,poates porneasc aciunenfaainstaneicivilepersoanavtmat caresa
constituitpartecivil saupentrucaresapornitdinoficiuaciuneacivil nprocesulpenal,dar
acestaafostsuspendat.ncazdereluareaprocesuluipenal,aciuneaintroduslainstanacivilse
suspend.
Persoanavtmat careapornitaciuneanfaainstaneicivilepoates prseasc aceast
instanisseadresezeorganuluideurmrirepenalsauinstaneidejudecat,dacpunereanmi
careaaciuniipenaleaavutloculteriorsauprocesulpenalafostreluatdupsuspendare.Prsirea
instaneicivilenupoateavealocdacaceastaapronunatohotrrechiarnedefinitiv.
ART.20
Cazurispecialederezolvareaaciuniicivile
Persoanavtmat constituit partecivil nprocesulpenalpoates porneasc aciunenfaa
instanei civile, dac instana penal, prin hotrrea r mas definitiv, a lsat nesoluionat
aciuneacivil.

ncazurilencareaciuneacivilafostexercitatdinoficiu,dacseconstatdinprobenoic
paguba i daunele morale nu au fost integral reparate, diferena poate fi cerut pe calea unei
aciunilainstanacivil.
Deasemenea,persoanavtmatsepoateadresacuaciunelainstanacivilpentrurepararea
pagubelormaterialeiadaunelormoralecaresaunscutorisaudescoperitdup pronunarea
hotrriipenaledeprimainstan.
ART.21
Exercitareaaciuniiciviledectresaufadesuccesori
Aciuneacivil rmnencompeten ainstaneipenalencazdedecesaluneiadinpri,
introducndusencauzmotenitoriiacesteia.
Dacunadintrepriesteopersoanjuridic,ncazdereorganizareaacesteiaseintroducn
cauz succesorii n drepturi, iar n caz de desfiinare sau de dizolvare se introduc n cauz
lichidatorii.
ART.22
Autoritateahotrriipenalenciviliefectelehotrriicivilenpenal
Hotrreadefinitivainstaneipenaleareautoritatedelucrujudecatnfaainstaneicivilecare
judec aciuneacivil,cuprivirelaexistenafaptei,apersoaneicareasvritoiavinoviei
acesteia.
Hotrrea definitiv a instanei civile prin care a fost soluionat aciunea civil nu are
autoritatedelucrujudecatnfaaorganuluideurmrirepenal iainstaneipenale,cuprivirela
existenafapteipenale,apersoaneicareasvritoiavinovieiacesteia.
SeciuneaIII
Prilenprocesulpenal
ART.23
Inculpatul
Persoanampotrivacreiasapusnmicareaciuneapenal estepartenprocesulpenalise
numeteinculpat.
ART.24
Alteprinprocesulpenal
Persoanacareasuferitprinfaptapenalovtmarefizic,moralsaumaterial,dacparticipn
procesulpenal,senumetepartevtmat.
Persoanavtmatcareexercitaciuneacivilncadrulprocesuluipenalsenumetepartecivil.
Persoanachematnprocesulpenalsrspund,potrivitlegiicivile,pentrupagubeleprovocate
prinfaptanvinuituluisauinculpatului,senumeteparteresponsabilcivilmente.
TITLULII
COMPETENA
CAP.1
FELURILECOMPETENEI
SeciuneaI
Competenadupmaterieidupcalitateapersoanei
ART.25
Competenajudectoriei
Judectoriajudecnpriminstantoateinfraciunile,cuexcepiacelordateprinlegen
competenaaltorinstane.
Judectoriasoluioneazialtecazurianumeprevzutedelege.
ART.26
Competenatribunaluluimilitar

Tribunalulmilitar:
1.judecnpriminstan:
a)infraciunileprevzutenart.331352dinCodulpenal,precumialteinfraciunisvriten
legtur cu ndatoririle de serviciu, comise de militari p n la gradul de colonel inclusiv, cu
excepiacelordatencompetenaaltorinstane.
b)***Abrogat
2.judecisoluioneazialtecauzeanumeprevzutedelege.
ART.27
Competena
tribunaluluiTribunalul:
1.judecnpriminstan:
1) infraciunileprevzutedeCodulpenalnart.174177,art.179,art.189alin.35,art.197
alin.3,art.211alin.3,art.212alin.3,art.215alin.5,art.254,art.255,art.257,art.266270,
art.279^1,art.312iart.317,precumiinfraciuneadecontraband,dacaavutcaobiectarme,
muniiisaumateriiexploziveoriradioactive;
2) infraciunilesvritecuintenie,careauavutcaurmaremoarteasausinucidereavictimei;
3) ***Abrogat
4) infraciuneadesplareabanilor,precumiinfraciunileprivindtraficuliconsumulilicitde
droguri;
5) infraciuneadebancrutfrauduloas,dacfaptaprivetesistemulbancar;
e^1)infraciunilelaregimuldrepturilordeproprietateintelectuali
industrial;f)alteinfraciunidateprinlegencompetenasa;
2. cainstandeapel,judecapelurilempotrivahotrrilorpenalepronunatedejudectorii
npriminstan;
3. ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de
judectoriincazurileanumeprevzutedelege;
4. soluioneazconflicteledecompetenivitentrejudectoriiledincircumscripiasa,precum
ialtecazurianumeprevzutedelege.
ART.28
Competenatribunaluluimilitarteritorial
Tribunalulmilitarteritorial:
1. judecnpriminstan:
a)infraciunilemenionatenart.27pct.1lit.a)e^1),svritenlegturcundatoririlede
serviciu,demilitaripnlagraduldecolonelinclusiv;
b)alteinfraciunidateprinlegencompetenasa;
2. cainstandeapel,judecapelurilempotrivahotrrilorpronunatenpriminstande
tribunalelemilitare,cuexcepiainfraciunilorcontraordiniiidisciplineimilitare,sancionatede
legecupedeapsanchisoriidecelmult2ani;
3. cainstan derecurs,judec recursurilempotrivahotrrilorpronun atedetribunalele
militare n cazul infraciunilor contra ordinii i disciplinei militare, sancionate de lege cu
pedeapsa
nchisoriidecelmult2ani,precuminaltecazurianumeprevzutedelege;
4. soluioneazconflicteledecompetenivitentretribunalelemilitaredincircumscripiasa,
precumialtecazurianumeprevzutedelege.
ART.28^1
Competena Curii de
ApelCurteadeApel:
1. judecnpriminstan:
a)infraciunileprevzutedeCodulpenaln art.155 173iinfraciunileprivindsigurana
naionalaRomnieiprevzutenlegispeciale;
a^1)infraciunileprevzutedeCodulpenaln art.253^1, art.273 276cndsaproduso
catastrofdecaleferatiart.356361;

2) infraciunile svr ite de judectorii de la judectorii i tribunale i de procurorii de la


parchetele care funcioneaz pe lng aceste instane, precum i de avocai, notari publici,
executorijudectoretiidecontroloriifinanciariaiCuriideConturi;
3) ***Abrogat
4) alteinfraciunidateprinlegencompetenasa;
5) ***Abrogat
6)***Abrogat
2. ca instan de apel, judec apelurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate n prim
instandetribunale;
3. cainstanderecurs,judecrecursurilempotrivahotrrilorpenalepronunatedetribunale
napel,precuminaltecazurianumeprevzutedelege;
4. soluioneaz conflicteledecompeten ivitentretribunalesauntrejudectoriiitribunale
din circumscripia sa ori ntre judectorii din circumscripia unor tribunale diferite aflate n
circumscripiaCurii,precumialtecazurianumeprevzutedelege;
5. soluioneazcererileprincaresasolicitatextrdareasautransferulpersoanelorcondamnate
nstrintate.
ART.28^2
Competena Curii Militare de
ApelCurteaMilitardeApel:
1. judecnpriminstan:
a)infraciunileprevzutedeCodulpenalnart.155173iart.356361,svritedemilitari;b)
infraciunilesvritedejudectoriitribunalelormilitareiaitribunalelormilitareteritoriale,
precum i de procurorii militari de la parchetele militare de pe lng aceste
instane;c)alteinfraciunidateprinlegencompetenasa;
2. cainstan deapel,judec apelurilempotrivahotrrilorpronun atenprim instan de
tribunalelemilitareteritoriale;
3. ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hotrrilor pronun ate de tribunalele
militareteritorialenapel,precuminaltecazurianumeprevzutedelege;
4. soluioneaz conflicteledecompeten ivitentretribunalelemilitareteritorialesau ntre
tribunalele militare i tribunalele militare teritoriale ori ntre tribunalele militare din raza de
competenaunortribunalemilitareteritorialediferite,precumialtecazurianumeprevzutede
lege.
ART.29
Competena naltei Curi de Casaie i
JustiienaltaCurtedeCasaieiJustiie:
1. judecnpriminstan:
a)infraciunilesvritedesenatoriideputai;b)
infraciunilesvritedemembriiGuvernului;
c)infraciunilesvritedejudectoriiCuriiConstituionale,demembriiCuriideConturi,
depreedinteleConsiliuluiLegislativideAvocatulPoporului;
d)infraciunilesvritedemareali,amirali,generaliichestori;
e)infraciunilesvritedeefiicultelorreligioaseorganizate ncondiiilelegiiideceilali
membriainaltuluiCler,careaucelpuinranguldearhiereusauechivalentalacestuia;
e^1)infraciunilesvritedectremembriiConsiliuluiSuperioralMagistraturii;
f)infraciunilesvritedejudectoriiimagistraiiasistenidelanaltaCurtedeCasaiei
Justiie,dejudectoriidelacuriledeapeliCurteaMilitardeApel,precumideprocuroriidela
parcheteledepelngacesteinstaneideprocuroriiParchetuluiNaionalAnticorupie;
g)altecauzedateprinlegencompetenasa;
2. cainstanderecurs,judec:
a)recursurilempotrivahotrrilorpenalepronun ate,nprim instan,decuriledeapeli
CurteaMilitardeApel;
b)recursurilempotrivahotrrilorpenalepronunate,cainstanedeapel,decuriledeapeli
CurteaMilitardeApel;

3) recursurilempotrivahotrrilorpenalepronunate,npriminstan,deseciapenala
nalteiCurideCasaieiJustiie,precumialtecazuriprevzutedelege;
3.judecrecursurileninteresullegii;
4.***Abrogat
5.soluioneaz:
1) conflicteledecompetenncazurilencarenaltaCurtedeCasaieiJustiieesteinstana
superioarcomun;
2) cazurilencarecursuljustiieiestentrerupt;
3) cereriledestrmutare.
4) altecazurianumeprevzutedelege.
SeciuneaII
Competenateritorial
ART.30
Competenapentruinfraciunilesvritenar
Competenadupteritoriuestedeterminatde:
1) loculundeafostsvritinfraciunea;
2) loculundeafostprinsfptuitorul;
3) loculundelocuietefptuitorul;
4) loculundelocuietepersoanavtmat.
Judecarea cauzei revine aceleia dintre instanele competente potrivit alin. 1, n a crei
circumscripiesaefectuaturmrireapenal.
CndurmrireapenalseefectueazdectreParchetuldepelngnaltaCurtedeCasaiei
Justiiesaudectreparcheteledepelngcuriledeapeloridepelngtribunalesaudectre
unorgandecercetarecentralorijudeean,procurorul,prinrechizitoriu,stabiletecreiadintre
instaneleprevzutenalin.1irevinecompetenadeajudeca, inndseamaca,nraportcu
mprejurrilecauzei,sfieasiguratbunadesf urareaprocesuluipenal.
Prin"loculsvririiinfraciunii"senelegeloculundesadesf uratactivitateainfracional,
ntotulsaunparte,oriloculundesaprodusrezultatulacesteia.
ART.31
Competenapentruinfraciunilesvritenstrintate
Infraciunilesvritenafarateritoriului riisejudec,dup caz,dectreinstanelecivile
saumilitarenacrorcircumscripieiaredomiciliulsaulocuietefptuitorul.Dacacestanuare
domiciliulinicinulocuietenRomnia,iarfaptaestedecompetenajudectoriei,sejudecde
JudectoriaSectorului2,iarncelelaltecazuri,deinstanacompetent dup materieicalitatea
persoanei,dinmunicipiulBucureti,afardecazulcndprinlegesedispunealtfel.
Infraciuneasvritpeonavestedecompetenainstaneinacreicircumscripieseafl
primulportromnncareancoreaznava,afardecazulncareprinlegesedispunealtfel.
Infraciuneasvritpeoaeronavestedecompetenainstaneinacreicircumscripiese
aflprimullocdeaterizarepeteritoriulromn.
Dacnavanuancoreazntrunportromnsaudacaeronavanuaterizeazpeteritoriulromn,
competenaesteceaprevzutnalin.1,afardecazulncareprinlegesedispunealtfel.
SeciuneaIII
Competenancazdeindivizibilitateiconexitate
ART.32
Reunireacauzelor
ncazdeindivizibilitatesaudeconexitate,judecatanpriminstan,dacarelocnacelaitimp
pentrutoatefapteleipentrutoifptuitorii,seefectueazdeaceeaiinstan.
ART.33
Cazuriledeindivizibilitate

Esteindivizibilitate:
1) cndlasvrireauneiinfraciuniauparticipatmaimultepersoane;
2) cnddousaumaimulteinfraciuniaufostsvriteprinacelaiact;
3) ncazulinfraciuniicontinuatesaunoricealtecazuricnddousaumaimulteactemateriale
alctuiescosingurinfraciune.
ART.34
Cazuriledeconexitate
Esteconexitate:
1) cnddousaumaimulteinfraciunisuntsvriteprinactediferite,deunasaudemaimulte
persoanempreun,nacelaitimpinacelailoc;
2) cnddousaumaimulteinfraciunisuntsvritentimporinlocdiferit,dupoprealabil
nelegerentreinfractori;
3) cndoinfrac iuneestesvrit pentruapregti,anlesnisauaascundecomitereaaltei
infraciuni,oriestesvrit pentruanlesnisauaasigurasustragereadelarspunderepenal a
fptuitoruluialteiinfraciuni;
4) cndntredousaumaimulteinfraciuniexistlegturireunireacauzelorseimpunepentru
obunnfptuireajustiiei.
ART.35
Competenancazdeindivizibilitatesauconexitate
ncazdeindivizibilitatesauconexitate, dac competena nraport cudiferiii fptuitori ori
diferitelefapteaparine,potrivitlegii,maimultorinstanedegradegal,competenadeajudeca
toatefapteleipetoifptuitoriirevineinstaneimaintisesizate,iardac competenadup
naturafaptelorsaudupcalitateapersoaneloraparineunorinstanedegraddiferit,competenade
ajudecatoatecauzelereuniterevineinstaneisuperioarengrad.
Dacdintreinstaneunaestecivil,iaraltamilitar,competenarevineinstaneicivile.
Dacinstanamilitarestesuperioarngrad,competenarevineinstaneicivileechivalente
ngradcuinstanamilitar.
Competenadeajudecacauzelereunitermnedobndit instanei,chiardac pentrufapta
saupentrufptuitorulcareadeterminatcompetenaacesteiinstanesadispusdisjungereasau
ncetareaprocesuluipenalorisapronunatachitarea.
Tinuirea, favorizarea infractorului i nedenunarea unor infraciuni sunt de competena
instaneicarejudecinfraciunealacareacesteaserefer,iardaccompetenadupcalitatea
persoaneloraparineunorinstanedegraddiferit,competenadeajudecatoatecauzelereunite
revineinstaneisuperioarengrad.
ART.36
Instanacompetentahotrreunireacauzelor
Reunirea cauzelor se hotr te de instana creia i revine competena de judecat, potrivit
dispoziiilorart.35.
ncazulprevzutn art.35 alin.3,reunireacauzelorsehotr tedeinstanamilitar,care
trimitedosarulinstaneicivilecreiairevinecompetena.
ART.37
Cazurispeciale
ncazuriledeindivizibilitateprevzutenart.33lit.a)ib),precuminceledeconexitate,cauzele
suntreunitedaceleseaflnfaaprimeiinstanedejudecat,chiardupdesfiinareahotrriicu
trimiteredectreinstanadeapelsaudupcasareacutrimiteredectreinstanaderecurs.
Cauzelesereunescilainstaneledeapel,precumilacelederecurs,deacelaigrad,dacseafl
nacelaistadiudejudecat.
ncazuldeindivizibilitateprevzutnart.33lit.c)cauzeletrebuiesfiereunite
ntotdeauna.ART.38
Disjungerea

10

ncazuldeindivizibilitateprevzutn art.33 lit.a),precumintoatecazuriledeconexitate,


instanapoatedispune,ninteresuluneibunejudeci,disjungereacauzei,astfelcajudecareaunora
dintreinfractorisaudintreinfraciunissefacseparat.
SeciuneaIV
Dispoziiicomune
ART.39
Excepiidenecompeten
Excepia de necompeten material i cea de necompeten dup calitatea persoanei pot fi
ridicatentotcursulprocesuluipenal,pnlapronunareahotrriidefinitive.
Excepiadenecompetenteritorialpoatefiridicatnumaipnlacitireaactuluidesesizaren
faaprimeiinstanedejudecat.
Excepiiledenecompeten potfiridicatedeprocuror,deoricaredintrepri,saupuse n
discuiaprilordinoficiu.
ART.40
Competenancazdeschimbareacalitiiinculpatului
Cnd competen a instanei este determinat de calitatea inculpatului, instana rmne
competentsjudecechiardacinculpatul,dupsvrireainfraciunii,numaiareaceacalitate,
ncazurilecnd:
1) faptaarelegturcuatribuiiledeserviciualefptuitorului;
2) sadatohotrrenpriminstan.
Dobndireacalit iidup svrireainfraciuniinudetermin schimbareacompetenei,cu
excepiainfraciunilorsvritedepersoaneleprevzutenart.29pct.1.
ART.41
Competenancazdeschimbareancadrriijuridicesauacalificrii
Instanasesizat cujudecareauneiinfraciunirmnecompetent aojudecachiardac constat,
dupefectuareacercetriijudectoreti,cinfraciuneaestedecompetenainstaneiinferioare.
Schimbareacalificriifapteiprintrolegenou,intervenit ncursuljudecriicauzei,nuatrage
incompetenainstaneidejudecat,afardecazulcndprinacealegesardispunealtfel.
ART.42
Declinareadecompeten
Instanadejudecatcareideclincompetenatrimitedosarulinstaneidejudecatartatca
fiindcompetentprinhotrreadedeclinare.
Dac declinarea a fost determinat de competena material sau dup calitatea persoanei,
instanacreiaisatrimiscauzapoatefolosiactelendepliniteipoatemeninemsuriledispusede
instanadesesizat.
n cazul declinrii pentru necompeten teritorial, actele ndeplinite ori msurile dispuse se
menin.
Hotrreadedeclinareacompeteneinuestesupusapeluluiinici
recursului.ART.43
Conflictuldecompeten
Cnddousaumaimulteinstaneserecunosccompetenteajudecaaceeaicauzoriideclin
competena,conflictulpozitivsaunegativdecompeten sesoluioneaz deinstanaierarhic
superioarcomun.
Cndconflictuldecompeten seivetentreoinstan civil iunamilitar,soluionarea
conflictuluiestedecompetenanalteiCurideCasaieiJustiie.
Instanaierarhicsuperioarcomunestesesizatncazdeconflictpozitiv,dectreinstanacare
sa declarat cea din urm competent, iar n caz de conflict negativ, de ctre instana care ia
declinatceadinurmcompetena.
ntoatecazurile,sesizareasepoatefaceideprocurorsaudepri.
Pnlasoluionareaconflictuluipozitivdecompetenjudecatasesuspend.

11

Instanacareiadeclinatcompetenaorisadeclaratcompetentceadinurmiamsurilei
efectueazactelecereclamurgen.
Instanaierarhicsuperioarcomunhotr teasupraconflictuluidecompetencucitareaprilor.
Cndinstanasesizatcusoluionareaconflictuluidecompetenconstatcaceacauzestede
competenaalteiinstanedectcelentrecareaintervenitconflictulifadecarenuesteinstan
superioarcomuntrimitedosarulinstaneisuperioarecomune.
Instanacreiaisatrimiscauzaprinhotrreadestabilireacompeteneinusemaipoatedeclara
necompetent,afardecazulncare,nurmanoiisituaiidefaptcerezultdincompletareacercetrii
judectoreti,seconstatcfaptaconstituieoinfraciunedatprinlegencompetenaalteiinstane.
Instanacreiaisatrimiscauzaaplicnmodcorespunztordispoziiileart.42alin.
2.ART.44
Chestiuniprealabile
Instanapenalestecompetentsjudeceoricechestiuneprealabildecaredepindesoluionarea
cauzei,chiardacprinnaturaeiaceachestiuneestedecompetenaalteiinstane.
Chestiuneaprealabilsejudecdectreinstanapenal,potrivitregulilorimijloacelordeprob
privitoarelamateriacreiaiaparineaceachestiune.
Hotrreadefinitivainstaneicivile,asuprauneimprejurriceconstituieochestiuneprealabil
nprocesulpenal,areautoritatedelucrujudecatnfaainstaneipenale.
ART.45
Dispoziiicareseapliclaurmrireapenal
(1) Dispoziiilecuprinsenart.3036,38,40,42i44seaplicnmodcorespunztorincursul
urmririipenale.
(1^1)Prevederileart.35alin.4nuseaplicnfazadeurmrirepenal.
(1^2)Declinareadecompetensedispuneprinordonan.
(2) Cndniciunuldinlocurilear taten art.30 alin.1nuestecunoscut,competenarevine
organuluideurmrirepenalcareafostmaintisesizat.
(3) ncazdesesizrisimultane,precdereasestabiletenordineaenumerriidelaart.30alin.1.
(4) Dac nraportcuvreunuldincriteriileartaten art.30 alin.1suntcompetentemaimulte
organedeurmrirepenal,competenarevineorganuluicareafostmaintisesizat.
(5) Urmrireapenalainfraciunilorsvritencondiiileprevzutenart.31seefectueazde
ctreorganuldeurmrirepenaldincircumscripiainstaneicompetentesjudececauza.
(6) Conflictuldecompeten ntredoisaumaimuliprocuroriserezolv dectreprocurorul
superiorcomunacestora.Cndconflictulseivetentredou saumaimulteorganedecercetare
penal, competena se stabile te de ctre procurorul care exercit supravegherea activitii de
cercetarepenalaacestororgane.
CAP.2
INCOMPATIBILITATEAISTRMUTAREA
SeciuneaI
Incompatibilitatea
ART.46
Rudeniantrejudectori
Judectoriicaresuntsoi,rudesauafinintreei,pnlagradulalpatruleainclusiv,nupotface
partedinacelaicompletdejudecat.
ART.47
Judectorcaresapronunatanterior
Judectorulcarealuatpartelasoluionareauneicauzenumaipoateparticipalajudecarea
aceleiaicauzentrocaledeatacsaulajudecareacauzeidupdesfiinareahotrriicutrimitere
napelsaudupcasareacutrimiterenrecurs.
Deasemenea,numaipoateparticipalajudecareacauzeijudectorulcareiaexprimatanterior
prereacuprivirelasoluiacarearputeafidatnaceacauz.

12

ART.48
Altecauzedeincompatibilitate
(1)Judectorulestedeasemeneaincompatibildeajudeca,dacncauzarespectiv:
1) apusnmicareaciuneapenal sauadispustrimitereanjudecat oriapusconcluziin
calitatedeprocurorlainstanadejudecat,asoluionatpropunereadearestarepreventivoride
prelungireaarestriipreventivencursulurmririipenale;
2) afostreprezentantsauaprtoralvreuneiadinpri;
3) afostexpertsaumartor;
4) exist mprejurridincarerezult c esteinteresatsuboriceform,el,soulsauvreorud
apropiat;
5) soul,rudasauafinulsu,pn lagradulalpatruleainclusiv,aefectuatactedeurmrire
penal,asupravegheaturmrireapenal,asoluionatpropunereadearestarepreventiv oride
prelungireaarestriipreventive,ncursulurmririipenale;
6)este so, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu una dintre pri sau cu
avocatulorimandatarulacesteia;
7) existdumnientreel,soulsauunadintrerudelesalepnlagradulalpatruleainclusivi
unadintrepri,soulsaurudeleacesteiapnlagradulaltreileainclusiv;
8) estetutoresaucuratoraluneiadintrepri;
9)aprimitliberalitidelaunadintrepri,avocatulsaumandatarulacesteia.
(2) Judectorulesteincompatibildeaparticipalajudecareauneicauzenciledeatac,atunci
cndsoul,rudaoriafinulsupnlagradulalpatruleainclusivaparticipat,cajudectorsau
procuror,lajudecareaaceleiaicauze.
ART.49
Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penal, a magistratuluiasistent i a
grefierului
Dispoziiile art.46 seaplic procuroruluiimagistratuluiasistentsau,dup caz,grefieruluide
edin,cndcauzadeincompatibilitateexist ntreeisauntrevreunuldintreeiiunuldintre
membriicompletuluidejudecat.
Dispoziiileprivindcazuriledeincompatibilitateprevzutenart.48alin.1lit.b)i)ialin.2se
aplicprocurorului,persoaneicareefectueazcercetareapenal,magistratuluiasistentigrefierului
deedin.
Procurorulcareaparticipatcajudectorlasoluionareacauzeinpriminstannupoatepune
concluziilajudecareaeinciledeatac.
Persoanacareaefectuaturmrireapenalesteincompatibilsprocedezelarefacereaacesteia,
cndrefacereaestedispusdeinstan.
ART.50
Abinerea

Persoanaincompatibil esteobligat s declare,dup caz,preedinteluiinstanei,procurorului


caresupravegheazcercetareapenalsauprocuroruluiierarhicsuperior,cseabinedeaparticipa
laprocesulpenal,cuartareacazuluideincompatibilitatececonstituiemotivulabinerii.
Declaraiadeabineresefacedendat cepersoanaobligat laaceastaaluatcunotin de
existenacazuluideincompatibilitate.
ART.51
Recuzarea
(1) ncazulncarepersoanaincompatibil nuafcutdeclaraiedeabinere,poatefirecuzat
attncursulurmririipenalectincursuljudecii,deoricaredintrepri,dendatceparteaa
aflatdespreexistenacazuluideincompatibilitate.
(2) Recuzareaseformuleaz oralsaunscris,cuartareapentrufiecarepersoan npartea
cazuluideincompatibilitateinvocatiatuturortemeiurilordefaptcunoscutelamomentulrecuzrii.
Cerereaderecuzarepoateprivinumaipeaceijudectoricarecompuncompletuldejudecat.
(3) Nerespectareacondiiilorprevzutenalin.2saurecuzareaaceleiaipersoanepentruacelai
cazdeincompatibilitateipentrutemeiuridefaptcunoscuteladataformulriiuneicererianterioare

13

derecuzarecareafostrespinsatrageinadmisibilitateacereriiderecuzare,careseconstatde
completulnfaacruiasaformulatrecuzarea,cuparticipareajudectoruluirecuzat.
(4) Completulnfaacruiasaformulatrecuzarea,cuparticipareajudectoruluirecuzat,se
pronunasupramsurilorpreventive.
ART.52
Proceduradesoluionarencursuljudecii
(1) Abinereasaurecuzareajudectorului,procurorului,magistratuluiasistentsaugrefieruluise
soluioneazdeunaltcomplet,nedinsecret,frparticipareaceluicedeclarcseabine
saucareesterecuzat.
(2) Examinareadeclaraieideabineresauacereriiderecuzaresefacedendat,ascultnduse
procurorulcndesteprezentninstan,iardacsegsetenecesar,iprile,precumipersoana
careseabinesauacreirecuzaresecere.
(3) Cnd ab inerea sau recuzarea prive te cazul prevzut n art. 46 i 49 alin. 1, instana,
admindrecuzarea,stabiletecaredintrepersoaneleartatenmenionateletextenuvaluapartela
judecareacauzei.
(4) ncazdeadmitereaabineriisauarecuzrii,sevastabilincemsuractelendepliniteori
msuriledispusesemenin.
(5) Cndpentrusolu ionareaabineriisauarecuzriinusepoatealctuicompletulpotrivit
alin.1,abinereasaurecuzareasesoluioneazdeinstanaierarhicsuperioar.ncazulncare
gsetentemeiatabinereasaurecuzareai,dincauzaabineriisaurecuzrii,nusepoatealctui
completuldejudecatlainstanacompetent ssoluionezecauza,instanaierarhicsuperioar
desemneaz pentru judecarea cauzei o instan egal n grad cu instana n faa creia sa
formulatabinereasaurecuzarea.
(5^1)Esteinadmisibilrecuzareajudectoruluichematsdecidasuprarecuzrii.
(6) ncheierea prin care sa admis sau sa respins abinerea, ca i aceea prin care sa admis
recuzarea,nusuntsupuseniciuneicideatac.
Alineatul7***Abrogat
ART.53
Proceduradesoluionarencursulurmririipenale
ncursulurmririipenale,asupraabineriisaurecuzriipersoaneicareefectueaz cercetarea
penal ori a procurorului se pronun procurorul care supravegheaz cercetarea penal sau
procurorulierarhicsuperior.
Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectueaz cercetarea penal se adreseaz fie
acesteipersoane,fieprocurorului.ncazulncarecerereaesteadresat persoaneicareefectueaz
cercetareapenal,aceastaesteobligatsonaintezempreunculmuririlenecesare,ntermende
24deore,procurorului,frantrerupecursulcercetriipenale.
Procurorulesteobligatssoluionezecerereancelmult3zile,printroordonan.
Cerereaderecuzarecareprivetepeprocurorsesoluioneaz nacelaitermeninaceleai
condiiideprocurorulierarhicsuperior.
Abinerea se soluioneaz potrivit dispoziiilor din alin. 3 i 4, care se aplic n mod
corespunztor.ART.54
Incompatibilitateaexpertuluiiinterpretului
Dispoziiileart.48,50,51,52i53seaplicnmodcorespunztorexpertuluiiinterpretului.
Calitateadeexpertesteincompatibilcuaceeademartornaceeaicauz.Calitateademartorare
ntietate.
Participareacaexpertsaucainterpretdemaimulteorinaceeaicauznuconstituieunmotivde
recuzare.
SeciuneaII
Strmutareajudeciicauzeipenale
ART.55
Temeiulstrmutrii

14

naltaCurtedeCasaieiJustiiestrmutjudecareauneicauzedelainstanacompetentlao
altinstanegalngrad,ncazulncareimparialitateajudectorilorarputeafitirbitdatorit
mprejurrilorcauzei,dumniilorlocalesaucalitiiprilor,cndexistpericoluldetulburarea
ordiniipubliceoricndunadintrepriareorudsauunafinpnlagradulalpatruleainclusiv
printrejudectorisauprocurori,asisteniijudiciarisaugrefieriiinstanei.
ncursuljudeciistrmutareapoateficerutdeparteainteresat,deprocurorsaudeministrul
justiiei.
ART.56
Cerereaiefecteleei
Cererea de strmutare se adreseaz naltei Curi de Casaie i Justiie i trebuie motivat.
nscrisurilepecaresesprijincerereasealturlaaceasta,cndsuntdeinutedeparteacarecere
strmutarea.
ncereresefacemeniunedacncauzsegsescarestai.
Suspendareajudecriicauzeipoatefidispus numaidectrecompletuldejudecat nvestitcu
judecareacereriidestrmutare.
Alineatul4***Abrogat
ART.57
Proceduradeinformare
PreedintelenalteiCurideCasaieiJustiiecere,pentrulmurireainstanei,informaiidela
pre edintele instanei ierarhic superioare celei la care se afl cauza a crei strmutare se cere,
comunicnduitotodattermenulfixatpentrujudecareacereriidestrmutare.
CndnaltaCurtedeCasa ieiJustiieesteinstanaierarhicsuperioar,informaiilesecer
MinisteruluiJustiiei.
ncazulintroduceriiuneinoicereridestrmutarecuprivirelaaceeaicauz,cerereadeinformaii
estefacultativ.
ART.58n
tiinareaprilor
Pre edintele instanei ierarhic superioare celei la care se afl cauza ia msuri pentru ncuno
tinarea prilor despre introducerea cererii de strmutare, despre termenul fixat pentru
soluionareaacesteia,cumeniuneac prilepottrimitememoriiisepotprezentalatermenul
fixatpentrusoluionareacererii.
ninformaiiletrimise nalteiCurideCasaieiJustiiesefacemeniuneexpres despre
efectuareancunotinrilor,atanduseidoveziledecomunicareaacestora.
Cndncauzaac reistrmutareseceresuntarestai,preedinteledispunedesemnareaunui
aprtordinoficiu.
ART.59
Examinareacererii
Examinareacereriidestrmutaresefacenedinpublic.
Cndprilesenfieaz,seasculticoncluziile
acestora.ART.60
Soluionareacererii
(1) nalta Curte de Casaie i Justiie dispune, prin ncheiere motivat, admiterea sau
respingereacererii.
(2) ncazulncaregsetecerereantemeiat,dispunestrmutareajudecriicauzei,hotrnd
totodatncemsuractelendeplinitenfaainstaneidelacaresastrmutatcauzasemenin.
(3) Aceastinstanvafintiinatdendatdespreadmitereacereriidestrmutare.
(4) Dacinstanalacareseaflcauzaacreistrmutaresecereaprocedatntretimplajudecarea
cauzei,hotrreapronunatestedesfiinatprinefectuladmiteriicereriidestrmutare.
(5) ncheiereaprincarenaltaCurtedeCasaieiJustiiedispuneasuprastrmutriinueste
supusniciuneicideatac.
ART.61
Repetareacererii

15

Strmutareacauzeinupoateficerutdinnou,afardecazulcndnouacereresentemeiazpe
mprejurrinecunoscutenalteiCurideCasaieiJustiielasoluionareacereriianterioaresau
ivitedupaceasta.
ART.61^1
Desemnareaalteiinstanepentrujudecareacauzei
Procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal poate cere naltei Curi de
CasaieiJustiiesdesemnezeoinstanegalngradcuceacreiaiarrevenicompetenas
judececauzanpriminstan,caresfiesesizatncazulncaresevaemiterechizitoriul.
Dispoziiileart.55alin.1,art.56alin.1i2iart.61seaplicnmodcorespunztor.
naltaCurtedeCasaieiJustiiesoluioneazcerereancameradeconsiliu,ntermende15
zile.naltaCurtedeCasaieiJustiiedispune,prinncheieremotivat,fierespingereacererii,fie
admitereacereriiidesemnareauneiinstaneegalengradcuceacreiaiarrevenicompetenas
judece cauza n prim instan, care s fie sesizat n cazul n care se va emite rechizitoriul.
ncheiereaprincarenaltaCurtedeCasaieiJustiiesoluioneazcerereanuestesupus
niciuneicideatac.
TITLULIII
PROBELEIMIJLOACELEDEPROB
CAP.1
DISPOZIIIGENERALE
ART.62
Lmurireacauzeiprinprobe
nvedereaaflriiadevrului,organuldeurmrirepenal iinstanadejudecat suntobligates
lmureasccauzasubtoateaspectele,pebazdeprobe.
ART.63
Probeleiaprecierealor
Constituieproboriceelementdefaptcareservetelaconstatareaexisteneisauinexisteneiunei
infraciuni,laidentificareapersoaneicareasvritoilacunoatereamprejurrilornecesarepentru
justasoluionareacauzei.
Probelenuauvaloaremaidinaintestabilit.Apreciereafiecreiprobesefacedeorganulde
urmrirepenalsaudeinstanadejudecatnurmaexaminriituturorprobeloradministrate,n
scopulaflriiadevrului.
ART.64Mijloacele
deprob
Mijloaceledeprob princareseconstat elementeledefaptcepotservicaprob sunt:declaraiile
nvinuituluisaualeinculpatului,declaraiilepriivtmate,alepriicivileialepriiresponsabile
civilmente, declaraiile martorilor, nscrisurile, nregistrrile audio sau video, fotografiile, mijloacele
materialedeprob,constatriletehnicotiinifice,constatrilemedicolegaleiexpertizele.
Mijloaceledeprobobinutenmodilegalnupotfifolositenprocesulpenal.
ART.65
Sarcinaadministrriiprobelor
Sarcinaadministrriiprobelornprocesulpenalrevineorganuluideurmrirepenaliinstaneide
judecat.
Lacerereaorganuluideurmrirepenaloriainstaneidejudecat,oricepersoancarecunoate
vreoprobsaudeinevreunmijlocdeprobesteobligatsleaduclacunotinsauslenfi
eze.
ART.66
Dreptuldeaprobalipsadetemeinicieaprobelor
nvinuitul sau inculpatul beneficiaz de prezumia de nevinovie i nu este obligat s i
dovedeascnevinovia.

16

ncazulcndexistprobedevinovie,nvinuitulsauinculpatularedreptulsprobezelipsalor
detemeinicie.
ART.67
Concludenaiutilitateaprobei
ncursulprocesuluipenalprilepotpropuneprobeicereadministrarealor.
Cerereapentruadministrareauneiprobenupoatefirespins,dacprobaesteconcludentiutil.
Admitereasaurespingereacereriisefacemotivat.
ART.68
Interzicereamijloacelordeconstrngere
Este oprit ase ntrebuina violene, ameninri ori alte mijloace de constrngere, precum i
promisiunisaundemnuri,nscopuldeaseobineprobe.
Deasemenea,esteopritadeterminaopersoanssvreascsauscontinuesvrireauneifapte
penale,nscopulobineriiuneiprobe.
ART.68^1
Indiciitemeinice
Suntindiciitemeiniceatuncicnddindateleexistentencauzrezultpresupunerearezonabilc
persoanafa decareseefectueaz actepremergtoaresauactedeurmrirepenal asvrit
fapta.
CAP.2
MIJLOACELEDEPROB
SeciuneaI
Declaraiilenvinuituluisaualeinculpatului
ART.69
Declaraiilenvinuituluisaualeinculpatului
Declaraiilenvinuituluisaualeinculpatuluifcutencursulprocesuluipenalpotservilaaflarea
adevrului,numainmsurancaresuntcoroboratecufapteimprejurricerezultdinansamblul
probelorexistentencauz.
ART.70
ntrebriilmuririprealabile
(1) nvinuitulsauinculpatul,naintedeafiascultat,estentrebatcuprivirelanume,prenume,
porecl,datailoculnaterii,numeleiprenumeleprinilor,cetenie,studii,situaiamilitar,loc
demunc,ocupaie,adresalacarelocuieteefectiv,antecedentepenaleialtedatepentrustabilirea
situaieisalepersonale.
(2) nvinuituluisauinculpatuluiiseaducapoilacunotinfaptacareformeazobiectulcauzei,
ncadrareajuridicaacesteia,dreptuldeaaveaunaprtor,precumidreptuldeanufacenicio
declaraie,atrgnduisetotodatateniacceeacedeclarpoatefifolositimpotrivasa.Dac
nvinuitulsauinculpatuldodeclaraie,isepunenvederesdeclaretotcetiecuprivirelafapt
ilanvinuireaceiseaducenlegturcuaceasta.
(3) Dacnvinuitulsauinculpatulconsimtesdeaodeclaraie,organuldeurmrirepenal,
naintedealasculta,iceresdeaodeclaraie,scrispersonal,cuprivirelanvinuireaceise
aduce.
(4) nvinuitului sauinculpatuluii seaducelacuno tin i obligaias anune nscris, n
termende3zile,oriceschimbarealocuineipeparcursulprocesuluipenal.
ART.71
Moduldeascultare
Fiecarenvinuitsauinculpatesteascultatseparat.
ncursulurmririipenale,dacsuntmaimulinvinuiisauinculpai,fiecareesteascultatfr
sfiedefaceilali.
nvinuitulsauinculpatulestemaintilsatsdeclaretotcetiencauz.

17

Ascultareanvinuituluisauinculpatuluinupoatencepecucitireasaureamintireadeclaraiilorpe
careacestaleadatanteriorncauz.
nvinuitulsauinculpatulnupoateprezentaoricitiodeclaraiescrisdemainainte,nssepoate
servidensemnriasupraamnuntelorgreudereinut.
ART.71^1
Condiiialeascultriinvinuituluisauinculpatului
Dac,ntimpulascultriinvinuituluisauinculpatului,acestaacuzsimptomeleuneibolicarei
arputeapuneviaanpericol,ascultareasentrerupe,iarorganuljudiciariamsuripentruca
acesta s fie consultat de un medic. Ascultarea se reia imediat ce medicul decide c viaa
nvinuituluisauinculpatuluinuestenpericol.
ART.72
ntrebricuprivirelafapt
(1) Dupcenvinuitulsauinculpatulafcutdeclaraia,isepotpunentrebricuprivirelafapta
careformeazobiectulcauzeiilanvinuireaceiseaduce.Deasemenea,estentrebatcuprivirela
probelepecarenelegeslepropun.
(2) ncursuljudeciidispoziiileart.323alin.2i3seaplicnmodcorespunztor.
ART.73
Consemnareadeclaraiilor
Declaraiilenvinuituluisauinculpatuluiseconsemneaznscris.nfiecaredeclaraiesevor
consemna,totodat,oranceperiiiorancheieriiascultriinvinuituluisauinculpatului.Declaraia
scrisseciteteacestuia,iardaccere,isedsociteasc.Cndestedeacordcuconinutulei,o
semneazpefiecarepaginilasfrit.
Cndnvinuitulsauinculpatulnupoatesaurefuzssemneze,sefacemeniunendeclaraia
scris.
Declaraia scris este semnat i de organul de urmrire penal care a procedat la ascultarea
nvinuituluisauinculpatuluioridepreedintelecompletuluidejudecat idegrefier,precumide
interpretcnddeclaraiaafostluatprintruninterpret.
Dac nvinuitul sau inculpatul revine asupra vreuneia din declaraiile sale sau are de fcut
completri,rectificrisauprecizri,acesteaseconsemneaz isesemneaz ncondiiileartaten
prezentularticol.
ART.74
Ascultareanvinuituluisauinculpatuluilaloculundeseafl
Oridecteorinvinuitulsauinculpatulsegsetenimposibilitatedeaseprezentapentruafi
ascultat,organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatprocedeazlaascultareaacestuiala
loculundeseafl,cuexcepiacazurilorncarelegeaprevedealtfel.
SeciuneaII
Declaraiilepriivtmate,priicivileialepriiresponsabilecivilmente
ART.75
Declaraiilecelorlaltepridinproces
Declaraiilepriivtmate,alepriicivileialepriiresponsabilecivilmentefcutencursul
procesuluipenalpotservilaaflareaadevrului,numainmsurancaresuntcoroboratecufaptesau
mprejurricerezultdinansamblulprobelorexistentencauz.
ART.76
Explicaiiprealabile
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatareobligaiascheme,spreafiascultate,
persoanacareasuferitovtmareprininfraciune,precumipersoanacivilmenteresponsabil.
naintedeascultare,persoaneivtmateisepunenvederecpoateparticipanprocescaparte
vtmat,iardac asuferitopagub material sauodaun moral,c sepoateconstituiparte
civil.Deasemenea,iseatrageateniacdeclaraiadeparticiparenprocescapartevtmat
saudeconstituirecapartecivil sepoatefacentotcursulurmririipenale,iarnfaaprimei
instanedejudecat,pnlacitireaactuluidesesizare.

18

ART.77
Moduldeascultare
Ascultarea prii vtmate, a prii civile i a prii responsabile civilmente seface potrivit
dispoziiilor privitoare la ascultarea nvinuitului sau inculpatului, care se aplic n mod
corespunztor.
ART.77^1
Modalitispecialedeascultareapriivtmateiapriicivile
ncazulncarepoatefipericlitatviaa,integritateacorporalsaulibertateapriivtmate
oriapriicivilesauarudelor apropiateale acesteia,procurorul ori, dup caz,instanade
judecat poatencuviinacaaceastas fieascultat fr afiprezent fiziclaloculundeseafl
organulcareefectueaz urmrireapenal sau,dup caz,nloculncaresedesf oar edinade
judecat,prinintermediulmijloacelortehniceprevzutenalineateleurmtoare.
Lasolicitareaorganuluijudiciarsauapriivtmateoriapriicivileascultatencondiiile
prevzutenalin.1,laluareadeclaraieipoateparticipaunconsilierdeprotecieavictimelori
reintegraresocialainfractorilor,careareobligaiadeapstrasecretulprofesionalcuprivirela
dateledecarealuatcunotinntimpulaudierii.Organuljudiciarareobligaiasaduclacuno
tinapriivtmatesauapriiciviledreptuldeasolicitaaudiereanprezenaunuiconsilier
deprotecieavictimelorireintegraresocialainfractorilor.
Parteavtmatsauparteacivilpoatefiascultatprinintermediuluneireelevideoiaudio.
ncursuljudecii,prileiaprtoriiacestorapotadresantrebri,nmodnemijlocit,prii
vtmatesaupriicivileascultatencondiiilealin.13.ntrebrilesepunnordineaprevzut
n art.323 alin.2.Preedintelecompletuluirespinge ntrebrilecarenusuntutileiconcludente
judecriicauzei.
Declaraiapriivtmatesauapriicivile,ascultatncondiiileartatenalin.13,se
nregistreazprinmijloacetehnicevideoiaudioiseredintegralnformscris,fiindsemnatde
organuljudiciar,departeavtmatsauparteacivilascultat,precumideconsilieruldeprotecie
avictimelorireintegraresocial ainfractorilorprezentlaascultareaacesteia,depunndusela
dosarulcauzei.
Suportulpecareafostnregistrat declaraiapriivtmatesauapriicivile,noriginal,
sigilatcusigiliulparchetuluiori,dupcaz,alinstaneidejudecat,sepstreazlasediulacestora.
Dispoziiileart.7577ialeart.86^5seaplicnmodcorespunztor.
SeciuneaIII
Declaraiilemartorilor
ART.78
Martorul
Persoanacarearecunotindesprevreofaptsaudesprevreomprejuraredenatursserveasc
laaflareaadevruluinprocesulpenalpoatefiascultatncalitatedemartor.
ART.79
Ascultareapersoaneiobligateapstrasecretulprofesional
Persoanaobligatapstrasecretulprofesionalnupoatefiascultatcamartorcuprivirelafaptelei
mprejurriledecarealuatcunotin nexerciiulprofesiei,fr ncuviinareapersoaneisaua
unitiifadecareesteobligatapstrasecretul.
Calitateademartorarentietatefadecalitateadeaprtor,cuprivirelafapteleimprejurrile
pecareacestaleacunoscutnaintedeafidevenitaprtorsaureprezentantalvreuneiadintrepri.
ART.80
Ascultareasouluiiarudelorapropiate
Soulirudeleapropiatealenvinuituluisauinculpatuluinusuntobligatesdepuncamartori.
Organelejudiciarevoraduceaceastalacunotinpersoanelorartatenalineatulprecedent,de
ndatceaufostndeplinitedispoziiilealin.3dinart.
84.ART.81
Martorminor

19

Minorulpoatefiascultatcamartor.Pnlavrstade14aniascultarealuisefacenprezenaunuia
dintreprinioriatutoreluisauapersoaneicreiaiestencredinatminorulsprecretereieducare.
ART.82Persoana
vtmat
Persoanavtmatpoatefiascultatcamartor,dacnuesteconstituitpartecivilsaunuparticip
nprocescapartevtmat.
ART.83
Obligaiadeprezentare
Persoanachematcamartoresteobligatssenfiezelalocul,ziuaioraartatencitaieiare
datoriasdeclaretotcetiecuprivirelafaptelecauzei.
ART.84
ntrebriprealabile
Martorulestentrebatmaintidesprenume,prenume,etate,adresiocupaie.
ncazdendoialasupraidentitiimartorului,aceastasestabileteprinoricemijlocdeprob.
Martorulvafiapointrebatdacestesosaurudavreuneiadintrepriinceraporturiseaflcu
acestea,precumidacasuferitvreopagubdepeurma
infraciunii.ART.85
Jurmntulmartorului
naintedeafiascultat,martoruldepuneurmtoruljurmnt:"Jurcvoispuneadevrulicnuvoi
ascundenimicdinceeacetiu.AasmiajuteDumnezeu!"
ntimpuldepuneriijurmntului,martorulinemnapecrucesaupebiblie.
Referirea la divinitate din formula jurmntului se schimb potrivit credinei religioase a
martorului.
Martoruluidealtreligiedectceacretinnuisuntaplicabileprevederilealin.2.Martorulfr
confesiunevadepuneurmtoruljurmnt:"Jurpeonoareicontiincvoispuneadevrulicnu
voiascundenimicdinceeacetiu".
Martoriicaredinmotivedecontiin sauconfesiunenudepunjurmntulvorrostinfa a
instaneiurmtoareaformul:"Mobligcvoispuneadevrulicnuvoiascundenimicdinceeace
tiu".
Situaiilelacaresereferalin.3,4i5sereindeorganuljudiciarpebazaafirmaiilorfcutede
martor.
Dupdepunereajurmntuluisauduprostireaformuleiprevzutenalin.5,sevapunenvedere
martoruluic,dacnuvaspuneadevrul,svreteinfraciuneademrturiemincinoas.
Despretoateacesteasefacemeniunendeclaraiascris.
Minorulcarenuamplinit14aninudepunejurmnt;iseatragensateniasspun
adevrul.ART.86
Modulilimiteleascultriimartorului
Martoruluiisefacecunoscutobiectulcauzeiiisearatcaresuntfaptelesaumprejurrilepentru
dovedireacroraafostpropuscamartor,cernduisesdeclaretotcetiecuprivirelaacestea.
Dupcemartorulafcutdeclaraii,isepotpunentrebricuprivirelafapteleimprejurrilecare
trebuieconstatatencauz,cuprivirelapersoanaprilor,precumincemodaluatcunotin
despreceledeclarate.
Dispoziiileart.7174seaplicnmodcorespunztorilaascultareamartorului.
ART.86^1
Proteciadatelordeidentificareamartorului
Dac exist probesauindiciitemeinicec prindeclarareaidentitiirealeamartoruluisaua
localitiiacestuiadedomiciliuoridereedinarfipericlitatviaa,integritateacorporalsau
libertatea lui ori a altei persoane, martorului i se poate ncuviina s nu declare aceste date,
atribuinduiseoaltidentitatesubcareurmeazsaparnfaaorganuluijudiciar.
Aceast msur poate fi dispus de ctre procuror n cursul urmririi penale, iar n cursul
judeciideinstan,lacerereamotivataprocurorului,amartoruluisauaoricreialtepersoane
ndreptite.

20

Dateledespreidentitateareal amartoruluiseconsemneaz ntrunprocesverbal,carevafi


pstrat,lasediulparchetuluicareaefectuatsauasupravegheatefectuareaurmririipenaleori,
dupcaz,lasediulinstanei,ntrunlocspecial,nplicsigilat,ncondiiidemaximsiguran.
Procesulverbalvafisemnatdecelcareanaintatcererea,precumidecelcareadispusmsura.
Documenteleprivindidentitatearealamartoruluivorfiprezentateprocuroruluisau,dupcaz,
completuluidejudecat,ncondiiidestrictconfidenialitate.
ntoatecazurile,documenteleprivindidentitateareal amartoruluivorfiintrodusendosarul
penal numai dup ce procurorul, prin ordonan sau, dup caz, instana, prin ncheiere, a
constatatcadisprutpericolulcareadeterminatluareamsurilordeprotecieamartorului.
Declaraiile martorilor crora li sa atribuit o alt identitate, redate n procesulverbal al
procurorului potrivit art. 86^2 alin. 5, precum i declaraia martorului, consemnat n cursul
judeciiisemnat deprocurorulcareafostprezentlaascultareamartoruluiidepreedintele
completuluidejudecat,potrivit art.86^2 alin.6,tezaI,potservilaaflareaadevruluinumain
msurancaresuntcoroboratecufapteimprejurricerezultdinansamblulprobelorexistenten
cauz.
Potfiaudiaicamartoricroralisaatribuitoaltidentitateiinvestigatoriisub
acoperire.Dispoziiileprevzutenalin.16seapliciexperilor.
ART.86^2
Modalitispecialedeascultareamartorului
(1) nsituaiileprevzuten art.86^1,procurorulsau,dup caz,instanadejudecat poate
ncuviinacamartorulsfieascultatfrafiprezentfiziclaloculundeseaflorganuldeurmrire
penal orinsalancaresedesf oar edinadejudecat,prinintermediulmijloacelortehnice
prevzutenalineateleurmtoare.
(2) Lasolicitareaorganuluijudiciarsauamartoruluiascultat ncondiiilealin.1,laluarea
declaraiei poate participa un consilier de protecie a victimelor i reintegrare social a
infractorilor,careareobligaiadeapstrasecretulprofesionalcuprivireladateledecarealuat
cunotin ntimpulaudierii.Organuljudiciarareobligaias aduc lacunotinamartorului
dreptuldeasolicitaaudiereanprezenaunuiconsilierdeprotecieavictimelorireintegrare
socialainfractorilor.
(3) Martorulpoatefiascultatprinintermediuluneireeledeteleviziunecuimagineaivocea
distorsionate,astfelnctsnupoatfirecunoscut.
(3^1) n cazul judecii, prile i aprtorii acestora pot adresa ntrebri, n mod nemijlocit,
martoruluiascultatncondiiilealin.13.ntrebrilesepunnordineaprevzutnart.323alin.2.
Preedintelecompletuluirespingentrebrilecarenusuntutileiconcludentejudecriicauzeisaupot
conducelaidentificareamartorului.
(4) Declaraiamartoruluiascultat,ncondiiileartatenalin.13^1,senregistreaz prin
mijloacetehnicevideoiaudioiseredintegralnformscris.
(5) n cursul urmririi penale, se ntocme te un procesverbal n care se red cu exactitate
declaraia martorului i acesta se semneaz de procurorul care a fost prezent la ascultarea
martoruluiideorganuldeurmrirepenalisedepuneladosarulcauzei.Declaraiamartorului,
transcris,vafisemnatideacestaivafipstratndosaruldepuslaparchet,ntrunlocspecial,
nplicsigilat,ncondiiidemaximsiguran.
(6) ncursuljudecii,declaraiamartoruluivafisemnatdeprocurorulcareafostprezentla
ascultareamartoruluiidepreedintelecompletuluidejudecat.Declaraiamartorului,transcris,
vafisemnatidemartor,fiindpstratndosaruldepuslainstan,ncondiiileprevzutenalin.
5.
(7) Suportul pe care a fost nregistrat declaraia martorului, n original, sigilat cu sigiliul
parchetuluisau,dupcaz,alinstaneidejudecatnfaacreiasafcutdeclaraia,sepstreaz
ncondiiileprevzutenalin.5.Suportulcareconinenregistrrileefectuatencursulurmririi
penalevafi naintatlaterminareaurmririipenaleinstaneicompetente, mpreun cudosarul
cauzei,ivafipstratnaceleaicondiii.
(8) Dispoziiileart.78,85ialeart.86alin.1i2seaplicnmodcorespunztor.
ART.86^3***Abrogat

21

Verificriprivindmijloaceledeascultarea
martorilorART.86^4
Audiereamartorilorsub16aninanumitecauze
ncauzeleprivindinfraciuniledeviolenntremembriiaceleiaifamilii,instanapoatedispuneca
martorulsub16anis nufieaudiatnedinadejudecat,adminduseprezentareauneiaudieri
efectuatenprealabil,prinnregistrriaudiovideo,ncondiiileart.86^2alin.2,4,5i7.
ART.86^5
Protejareadeplasrilormartorului
Procurorul care efectueaz sau supravegheaz cercetarea penal ori, dup caz, instana de
judecat poatedispunecaorganelepoliieis supraveghezedomiciliulsaureedinamartorului
ori si asigure o re edin temporar supravegheat, precum i sl nsoeasc la sediul
parchetuluisaualinstaneiinapoiladomiciliusaulareedin.
Msurileprevzutenalin.1vorfiridicatedeprocurorsau,dupcaz,deinstan,cndse
constatcpericolulcareaimpusluarealorancetat.
SeciuneaIV
Confruntarea
ART.87
Obiectulconfruntrii
Cndseconstatcexistcontrazicerintredeclaraiilepersoanelorascultatenaceeaicauz,se
procedeazlaconfruntareaacelorpersoane,dacaceastaestenecesarpentrulmurireacauzei.
ART.88
Proceduraconfruntrii
Persoanele confruntate sunt ascultate cu privire la faptele i mprejurrile n privina crora
declaraiiledateanteriorsecontrazic.
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoatencuviinacapersoaneleconfruntate
sipunreciprocntrebri.
Declaraiiledatedepersoaneleconfruntateseconsemneaznprocesverbal.
SeciuneaV
nscrisurile
ART.89
Mijloaceledeprobscrise
nscrisurilepotservicamijloacedeprob,dacnconinutullorsearatfaptesaumprejurride
naturscontribuielaaflareaadevrului.
ART.89^1
Formularelencareurmeazsseconsemnezeoricedeclaraie,nfazadeurmrirepenal,vor
finprealabilnregistrateinseriate,caformularecuregimspecial,iardup completarevorfi
introdusendosarulcauzei.
ART.90
Procesulverbalcamijlocdeprob
Proceseleverbale ncheiate de organul de urmrire penal sau de instana de judecat sunt
mijloacedeprob.
Deasemenea,suntmijloacedeprob proceseleverbaleiacteledeconstatare,ncheiatedealte
organe,daclegeaprevedeaceasta.
ART.91
Cuprinsuliformaprocesuluiverbal
Procesulverbaltrebuiescuprind:
1) datailoculundeestencheiat,oralacareanceputioralacaresaterminatncheierea
procesuluiverbal;
2) numele,prenumeleicalitateaceluicarelncheie;

22

3) numele,prenumele,ocupaiaiadresamartorilorasisteni,cndexist;
4) descriereaamnunitacelorconstatate,precumiamsurilorluate;
5) numele,prenumele,ocupaiaiadresapersoanelorlacaresereferprocesulverbal,obieciilei
explicaiileacestora;
6) meniunileprevzutedelegepentrucazurilespeciale.
Procesulverbaltrebuiesemnatpefiecarepagin ilasfritdecelcarelncheie,precumide
persoaneleartatelalit.c)ie).Dacvreunadintreacestepersoanenupoatesaurefuzssemneze,
sefacemeniunedespreaceasta.
SeciuneaV^1
Interceptrileinregistrrileaudiosauvideo
ART.91^1
Condiiileicazuriledeinterceptareinregistrareaconvorbirilorsaucomunicrilorefectuate
printelefonsauprinoricemijlocelectronicdecomunicare
Interceptareainregistrareaconvorbirilorsaucomunicrilorefectuateprintelefonoriprinorice
mijlocelectronicdecomunicareserealizeaz cuautorizareamotivat ajudectorului,lacererea
procuroruluicareefectueazsausupravegheazurmrireapenal,ncondiiileprevzutedelege,
dacsuntdateoriindiciitemeiniceprivindpregtireasausvrireauneiinfraciunipentrucare
urmrireapenalseefectueazdinoficiu,iarinterceptareainregistrareaseimpunpentrustabilirea
situaieidefaptoripentrucidentificareasaulocalizareaparticipanilornupoatefifcutprin
altemijloaceoricercetareaarfimultntrziat.
Interceptareainregistrareaconvorbirilorsaucomunicrilorefectuateprintelefonoriprinorice
mijloc electronic de comunicare pot fi autorizate n cazul infraciunilor contra siguranei
naionaleprevzutedeCodulpenalidealtelegispeciale,precumincazulinfraciunilordetrafic
destupefiante,traficdearme,traficdepersoane,actedeterorism,splareabanilor,falsificarede
monedesaualtevalori,ncazulinfraciunilorprevzutedeLegeanr.78/2000pentruprevenirea,
descoperireaisancionareafaptelordecorupie,cumodificrileicompletrileulterioare,ncazul
unoralteinfraciunigraveorialinfraciunilorcaresesvrescprinmijloacedecomunicare
electronic.Dispoziiilealin.1seaplicnmodcorespunztor.
Autorizaiasedpentruduratanecesarinterceptriiinregistrrii,darnupentrumaimultde
30dezile,ncameradeconsiliu,depreedinteleinstaneicreiaiarrevenicompetenasjudece
cauza n prim instan sau de la instana corespunztoare n grad acesteia, n a crei
circumscripie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau
supravegheaz urmrirea penal. n lipsa pre edintelui instanei autorizaia se d de ctre
judectoruldesemnatdeacesta.
Autorizaiapoatefirennoit,naintesaudupexpirareaceleianterioare,naceleaicondiii,
pentrumotivetemeinicjustificate,fiecareprelungireneputnddep i30dezile.
Duratatotalainterceptrilorinregistrrilorautorizate,cuprivirelaaceeaipersoaniaceeai
fapt,nupoatedep i120dezile.
nregistrareaconvorbirilordintreavocatiparteapecareoreprezintsauoasistnprocesnu
poatefifolositcamijlocdeprobdectdacdincuprinsulacesteiarezultdatesauinformaii
concludenteiutileprivitoarelapregtireasausvrireadectreavocatauneiinfraciunidintre
celeprevzutelaalin.1i2.
Procurorul dispune ncetarea imediat a interceptrilor i nregistrrilor nainte de expirarea
durateiautorizaieidac numaiexist motivelecareleaujustificat,informnddespreaceasta
instanacareaemisautorizaia.
Lacerereamotivat apersoaneivtmate,procurorulpoatesolicitajudectoruluiautorizarea
interceptrii i nregistrrii convorbirilor ori comunicrilor efectuate de aceasta prin telefon sau
orice mijloc electronic de comunicare, indiferent de natura infraciunii ce formeaz obiectul
cercetrii.
Autorizareainterceptriiianregistrriiconvorbirilorsaucomunicrilorsefaceprinncheiere
motivat,carevacuprinde:indiciileconcreteifaptelecarejustificmsura;motivelepentrucare

23

stabilireasituaieidefaptsauidentificareaorilocalizareaparticipanilornupoatefifcutprin
altemijloaceoricercetareaarfimultntrziat;persoana,mijloculdecomunicaresauloculsupus
supravegherii;perioadapentrucaresuntautorizateinterceptareainregistrarea.
ART.91^2
Organelecareefectueazinterceptareainregistrarea
(1) Procurorulprocedeaz personallainterceptrileinregistrrileprevzuten art.91^1 sau
poatedispunecaacesteas fieefectuatedeorganuldecercetarepenal.Persoanelecaresunt
chemate s dea concurs tehnic la interceptri i nregistrri sunt obligate s pstreze secretul
operaiuniiefectuate,nclcareaacesteiobligaiifiindpedepsitpotrivitCoduluipenal.
(2) ncazdeurgen,cndntrziereaobineriiautorizriiprevzutenart.91^1alin.1,2i8
ar aduce grave prejudicii activitii de urmrire penal, procurorul care efectueaz sau
supravegheaz urmrirea penal poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonan motivat,
nscrisnregistrulspecialprevzutnart.228alin.1^1,interceptareainregistrareaconvorbirilor
saucomunicrilor,peoduratdecelmult48deore.
(3) n termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevzut n alin. 2, procurorul prezint
ordonana,mpreuncusuportulpecaresuntfixateinterceptrileinregistrrileefectuateiunproces
verbalderedarerezumativaconvorbirilor,judectoruluidelainstanacreiaiarrevenicompetena
s judece cauza n prim instan sau de la instana corespunztoare n grad acesteia n a crei
circumscripie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau
supravegheazurmrireapenal,nvedereaconfirmrii.Judectorulsepronun asupralegalitiii
temeinicieiordonaneincelmult24deore,prinncheieremotivatdatncameradeconsiliu.ncazul
ncareordonanaesteconfirmat,iarprocurorulasolicitatprelungireaautorizrii,judectorulva
dispuneautorizareapemaideparteainterceptriiinregistrrii,ncondiiileart.
91^1alin.13i8.Dacjudectorulnuconfirmordonanaprocurorului,vadispunencetareade
ndatainterceptrilorinregistrrilor,iarceleefectuatevorfitersesau,dupcaz,distrusedectre
procuror,ncheindusenacestsensunprocesverbalcaresecomunicncopieinstanei.
(4) Convorbirilesaucomunicrileinterceptateinregistratecarenuprivescfaptaceformeaz
obiectulcercetriisaunucontribuielaidentificareaorilocalizareaparticipanilorsearhiveazla
sediul parchetului, n locuri speciale, n plic sigilat, cu asigurarea confidenialitii, i pot fi
transmisejudectoruluisaucompletuluinvestitcusoluionareacauzei,lasolicitareaacestuia.La
soluionareadefinitiv acauzei,acesteavorfitersesau,dup caz,distrusedectreprocuror,
ncheindusenacestsensunprocesverbal.
(5) Convorbirilesaucomunicrileinterceptateinregistratepotfifolositeinaltcauzpenal
dacdincuprinsulacestorarezultdatesauinformaiiconcludenteiutileprivitoarelapregtirea
sausvrireauneialteinfraciunidintreceleprevzutelaart.91^1alin.1i2.
ART.91^3
Certificareanregistrrilor
Convorbirilesaucomunicrileinterceptateinregistratecareprivescfaptaceformeazobiectul
cercetriisaucontribuielaidentificareaorilocalizareaparticipanilorsuntredateintegralntrun
procesverbaldeprocurorsaudelucrtoruldincadrulpoliieijudiciaredelegatdeprocuror,n
caresemenioneazautorizaiadatpentruefectuareaacestora,numrulorinumereleposturilor
telefonice sau alte date de identificare a legturilor ntre care sau purtat convorbirile ori
comunicrile, numele persoanelor care leau purtat, dac sunt cunoscute, data i ora fiecrei
convorbirioricomunicrinparteinumruldeordinealsuportuluipecaresefaceimprimarea.
Procesulverbal este certificat pentru autenticitate de ctre procurorul care efectueaz sau
supravegheazurmrireapenalncauz.Dacsvrireaunorinfraciuniarelocprinconvorbiri
saucomunicricareconinsecretedestat,consemnareasefacenproceseverbaleseparate,iar
dispoziiileart.97alin.3seaplicnmodcorespunztor.Corespondenelenaltlimbdectcea
romnsunttranscrisenlimbaromn,prinintermediulunuiinterpret.
Laprocesulverbalseataeaz,nplicsigilat,ocopieasuportuluicareconinenregistrarea
convorbirii.Suportuloriginalsepstreazlasediulparchetului,nlocurispeciale,nplicsigilat,i
vafipusladispoziiainstanei,lasolicitareaacesteia.Dupsesizareainstanei,copiasuportului
careconinenregistrareaconvorbiriiicopiidepeproceseleverbalesepstreazlagrefa

24

instanei,nlocurispeciale,nplicsigilat,ladispoziiaexclusivajudectoruluisaucompletului
nvestitcusoluionareacauzei.
Laprezentareamaterialuluideurmrirepenal,procurorulesteobligats prezintenvinuitului
sau inculpatului proceseleverbale n care sunt redate convorbirile nregistrate i s asigure, la
cerere,ascultareaacestora.
Dac n cauz sa dispus o soluie de netrimitere n judecat, procurorul este obligat s n
tiineze despre aceasta persoana ale crei convorbiri sau comunicri au fost interceptate i
nregistrate. Suportul pe care sunt imprimate convorbirile nregistrate se arhiveaz la sediul
parchetului,nlocurispeciale,nplicsigilat,cuasigurareaconfidenialitii,isepstreazpn
la mplinirea termenului de prescripie a rspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul
cauzei,cndsedistrug,ncheinduseprocesverbalnacestsens.
Dup arhivare,suportulpecaresuntimprimateconvorbirilenregistratepoateficonsultatsau
copiatncazulreluriicercetrilorsauncondiiileprevzutenart.91^2alin.5inumaidectre
procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal, iar n alte cazuri numai cu
autorizareajudectorului.
Dacncauzinstanaapronunatohotrredecondamnare,achitaresauncetareaprocesului
penal,rmasdefinitiv,suportuloriginalicopiaacestuiasearhiveazodatcudosarulcauzeilasediul
instanei,nlocurispeciale,nplicsigilat,cuasigurareaconfidenialitii.Duparhivare,suportulpe
caresuntimprimateconvorbirilenregistratepoateficonsultatsaucopiatnumaincondiiileprevzute
nart.91^2alin.5,cuncuviinareaprealabilapreedinteluiinstanei.
ART.91^4
Altenregistrri
Dispoziiileart.91^191^3seaplicnmodcorespunztorincazulnregistrrilornmediul
ambiental,localizriisauurmririiprinGPSoriprinaltemijloaceelectronicedesupraveghere.
ART.91^5
nregistrrilede
imagini
Dispoziiileart.91^1i91^2seaplicnmodcorespunztorincazulnregistrriideimagini,iar
proceduradecertificareaacestoraesteceaprevzut n art.91^3,cuexcepiaredriinform
scris,dupcaz.
ART.91^6
Verificareamijloacelordeprob
Mijloaceledeprob prevzutenprezentaseciunepotfisupuseexpertizeitehnicelacererea
procurorului,aprilorsaudinoficiu.
nregistrrileprevzutenprezentaseciune,efectuatedeprisaudealtepersoane,constituie
mijloacedeprobcndprivescpropriileconvorbirisaucomunicripecareleaupurtatcuterii.
Oricealtenregistrripotconstituimijloacedeprobdacnusuntinterzisedelege.
SeciuneaVI
Martoriiasisteni
ART.92
Prezenamartorilorasisteni
Cndlegeaprevedec laefectuareaunuiactproceduralestenecesar prezenaunormartori
asisteni,numrulacestoratrebuiesfiedecelpuindoi.
Nupotfimartoriasisteniminoriisub14ani,persoaneleinteresatencauziceicefacpartedin
aceeaiunitatecuorganulcareefectueazactulprocedural.
ART.93
Stabilireaidentitiimartorilorasisteni
Organulcareprocedeaz laefectuareaunuiactproceduralnprezenamartorilorasistenieste
obligats constateis consemneze nprocesulverbalpecarelncheiedateprivindidentitatea
martorilorasisteni,menionndiobservaiilepecareacetiaaufostinvitaislefaccuprivire
laceleconstatateiladesf urareaoperaiilorlacareasist.

25

SeciuneaVII
Mijloacelematerialedeprob
ART.94
Obiectelecamijlocdeprob
Obiectelecareconinsaupoart ourm afapteisvrite,precumioricealteobiectecarepot
servilaaflareaadevrului,suntmijloacematerialedeprob.
ART.95
Corpuridelicte
Suntdeasemeneamijloacematerialedeprobobiectelecareaufostfolositesauaufostdestinate
sserveasclasvrireauneiinfraciuni,precumiobiectelecaresuntprodusulinfraciunii.
SeciuneaVIII
Ridicareadeobiecteinscrisuri.Efectuareapercheziiilor
ART.96
Ridicareadeobiecteinscrisuri
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatareobligaiasridiceobiecteleinscrisurile
cepotservicamijlocdeprobnprocesulpenal.
ART.97
Predareaobiectelorinscrisurilor
Oricepersoanfizicsaupersoanjuridic,nposesiacreiaseaflunobiectsauunnscrisce
poate servi ca mijloc de prob, este obligat sl prezinte i sl predea, sub luare de dovad,
organuluideurmrirepenalsauinstaneidejudecat,lacerereaacestora.
Dacorganuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatapreciazciocopiedepeunnscris
poateservicamijlocdeprob,reinenumaicopia.
Dacobiectulsaunscrisularecaractersecretoriconfidenial,prezentareasaupredareaseface
ncondiiicaresasigurepstrareasecretuluioriaconfidenialitii.
ART.98
Reinereaipredareacorespondeneiiaobiectelor
(1) Instanadejudecat,lapropunereaprocurorului,ncursulurmririipenale,saudinoficiu,
ncursuljudecii,poatedispunecaoriceunitatepotal saudetransports rein is predea
scrisorile,telegrameleioricarealtcoresponden,oriobiecteletrimisedenvinuitsauinculpat,
oriadresateacestuia,fiedirect,fieindirect.
(1^1)Msuraprevzut nalin.1sedispunedac suntntrunitecondiiileartaten art.91^1
alin.1ipotrivitproceduriiacoloprevzute.
(1^2)Reinereaipredareascrisorilor,telegrameloriaoricroraltecorespondeneoriobiecte
lacaresereferalin.1potfidispuse,nscris,ncazuriurgenteitemeinicjustificateideprocuror,
careesteobligatsinformezedendatdespreaceastainstana.
(2) Corespondena i obiectele ridicate care nu au legtur cu cauza se restituie
destinatarului.ART.99
Ridicareasilitdeobiectesaudenscrisuri
Dacobiectulsaunscrisulcerutnuestepredatdebunvoie,organuldeurmrirepenalsau
instanadejudecatdispuneridicareasilit.
ncursuljudeciidispoziiaderidicaresilitaobiectelorsaunscrisurilorsecomunic
procurorului,careiamsurideaducerelandeplinireprinorganuldecercetarepenal.
ART.100
Percheziia
(1) Cndpersoanacreiaisacerutspredeavreunobiectsauvreunnscrisdintreceleartate
n art.98 tgduieteexistenasaudeinereaacestora,precumioridecteoriexist indicii
temeinicecefectuareauneipercheziiiestenecesarpentrudescoperireaistrngereaprobelor,se
poatedispuneefectuareaacesteia.
(2) Percheziiapoatefidomiciliarsaucorporal.

26

(3) Percheziiadomiciliarpoatefidispusnumaidejudector,prinncheieremotivat,ncursul
urmririi penale, la cererea procurorului, sau n cursul judecii. n cursul urmririi penale,
percheziiadomiciliarsedispunedejudectoruldelainstanacreiaiarrevenicompetenas
judececauzanprim instan saudelainstanacorespunztoarengradacesteianacrei
circumscripie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau
supravegheazurmrireapenal.
(4) Percheziiadomiciliar sedispunencursulurmririipenale ncameradeconsiliu,fr
citareaprilor.Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(4^1)nbazancheierii,judectorulemitedendatautorizaiadepercheziie,caretrebuies
cuprind:
a)denumireainstanei;
b)data,orailoculemiterii;
c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis autorizaia de
percheziie;d)perioadapentrucaresaemisautorizaia;
e)loculundeurmeazaseefectuapercheziia;
f) numele persoanei la domiciliul sau re edina creia se efectueaz
percheziia;g)numelenvinuituluisauinculpatului.
(4^2)Autorizaiapoatefifolositosingurdat.
(5) Percheziia corporal sau asupra vehiculelor poate fi dispus, dup caz, de organul de
cercetarepenal,deprocurorsaudejudector.
(6) Percheziiadomiciliarnupoatefidispusnaintedencepereaurmririipenale.
ART.101
Percheziiadomiciliarncursulurmririipenale
Percheziiadispusncursulurmririipenale,potrivitart.100,seefectueazdeprocurorsaude
organuldecercetarepenal,nsoit,dupcaz,delucrtorioperativi.
ART.102
Percheziiadomiciliarncursuljudecii
Instanapoateprocedalaefectuareapercheziieicuocaziauneicercetrilocale.
ncelelaltecazuri,dispoziiainstaneidejudecat deaseefectuaopercheziiesecomunic
procurorului,nvedereaefecturiiacesteia.
ART.103
Timpuldeefectuareapercheziiei
Ridicareadeobiecteinscrisuri,precumipercheziiadomiciliarsepotfacentreorele6,00
20,00,iarncelelalteorenumaincazdeinfraciuneflagrantsaucndpercheziiaurmeazs
seefectuezentrunlocalpublic.Percheziianceputntreorele6,0020,00poatecontinuain
timpulnopii.
ART.104
Procedurapercheziiei
(1) Organul judiciar care urmeaz a efectua percheziia este obligat ca, n prealabil, s se
legitimezei,ncazurileprevzutedelege,sprezinteautorizaiadatdejudector.
(2) Ridicareadeobiecteinscrisuriprecumipercheziiadomiciliarsefacnprezenapersoanei
delacareseridicobiecteorinscrisuri,saulacareseefectueazpercheziia,iarnlipsaacesteia,n
prezena unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, avnd capacitate de
exerciiu.
(3) Acesteoperaiuniseefectueazdeorganuljudiciarnprezenaunormartoriasisteni.
(4) Cnd persoana la care se face perchezi ia este reinut ori arestat, va fi adus la
percheziie.ncazulncarenupoatefiadus,ridicareadeobiecteinscrisuri,precumipercheziia
domiciliarsefacnprezenaunuireprezentantoriaunuimembrudefamilie,iarnlipsaacestora,a
unuivecin,avndcapacitatedeexerciiu.
(5) Esteinterzis efectuareanacelaitimpcupercheziiaaoricroracteproceduralenaceeai
cauz,careprinnaturalormpiedicpersoanalacaresefacepercheziiasparticipelapercheziie.
ART.105
Efectuareapercheziieidomiciliare

27

Organuljudiciarcareefectueazpercheziiaaredreptulsdeschidncperilesaualtemijloace
depstrarencaresarputeagsiobiectelesaunscrisurilecutate,daccelnmsursledeschid
refuzaceasta.
Organuljudiciaresteobligatsselimitezelaridicareanumaiaobiectelorinscrisurilorcareau
legturcufaptasvrit;obiectelesaunscrisurileacrorcirculaiesaudeinereesteinterzisse
ridictotdeauna.
Organuljudiciartrebuiesiamsuricafapteleimprejurriledinviaapersonalaceluilacare
seefectueazpercheziiaicarenuaulegturcucauza,snudevinpublice.
ART.106
Efectuareapercheziieicorporale
Percheziia corporal se efectueaz de organul judiciar care a dispuso, cu respectarea
dispoziiilorart.104alin.1,saudepersoanadesemnatdeacestorgan.
Percheziiacorporalsefacenumaideopersoandeacelaisexcucea
percheziionat.ART.107
Identificareaipstrareaobiectelor
Obiectelesaunscrisurileseprezintpersoaneidelacaresuntridicateicelorcareasist,pentruafi
recunoscuteiafinsemnatedectreacesteaspreneschimbare,dupcareseeticheteazisesigileaz.
Obiectelecarenupotfinsemnateoripecarenusepotaplicaeticheteisigiliisempacheteazsau
senchid,pectposibillaolalt,dupcareseaplicsigilii.
Obiectelecarenupotfiridicatesesechestreaziselasnpstrarefieceluilacareseafl,fieunui
custode.
Probelepentruanalizseiaucelpuinndubluisesigileaz.Unadinprobeselasceluidela
careseridic,iarnlipsaacestuia,uneiadinpersoaneleartatenart.108alin.final.
ART.108
Procesulverbaldepercheziieideridicareaobiectelorinscrisurilor
Despreefectuareapercheziieiiridicareadeobiecteinscrisurisentocmeteprocesverbal.
Procesulverbaltrebuiescuprind,nafardemeniunileprevzutenart.91,iurmtoarele
meniuni:locul,timpulicondiiilencarenscrisurileiobiecteleaufostdescoperiteiridicate,
enumerareaidescrierealoramnunit,pentruaputeafirecunoscute.
nprocesulverbalsefacemeniuneidespreobiectelecarenuaufostridicate,precumideacelea
careaufostlsatenpstrare.
Copiedepeprocesulverbalselas persoaneilacaresafcutpercheziiasaudelacaresau
ridicatobiecteleinscrisurile,orireprezentantuluiacesteiasauunuimembrualfamiliei,iarnlips,
celorcucarelocuietesauunuivecini,dacestecazul,custodelui.
ART.109
Msuriprivindobiecteleridicate
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatdispunecaobiecteleorinscrisurileridicate
careconstituiemijloacedeprobsfie,dupcaz,ataateladosarsaupstratenaltmod.
Obiectele i nscrisurileridicate,care nusuntata ate ladosar,potfi fotografiate. nacestcaz
fotografiilesevizeaziseataeazladosar.
Pnlasoluionareadefinitivacauzei,mijloacelematerialedeprobsepstreazdeorganulde
urmrirepenalsaudeinstanadejudecatlacaresegsetedosarul.
Obiecteleinscrisurilepredatesauridicatenurmapercheziieiicarenuaulegturcucauzase
restituiepersoaneicreiaiaparin.Obiectelesupuseconfiscriinuserestituie.
Obiecteleceservesccamijlocdeprob,dacnusuntsupuseconfiscrii,potfirestituitepersoanei
creia iaparin,chiar naintedesoluionareadefinitiv aprocesului,afar decazulcndprin
aceastrestituiresarputeastnjeniaflareaadevrului.Organuldeurmrirepenalsauinstanade
judecatpunenvederepersoaneicreiaiaufostrestituiteobiectele,cesteobligatslepstreze
pnlasoluionareadefinitivacauzei.
ART.110
Conservareasauvalorificareaobiectelorridicate

28

Obiecteleceservesccamijlocdeprob,dacsuntdintreaceleaartatenart.165alin.2idacnu
estecazulafirestituite,seconservsausevalorificpotrivitdispoziiiloraceluiarticol.
ART.111
Dispoziiispecialeprivindunitilepubliceialtepersoanejuridice
Dispoziiile din prezenta seciune se aplic n mod corespunztor i atunci cnd actele
proceduraleseefectueazlaounitatedintrecelelacaresereferart.145dinCodulpenalsaulao
altpersoanjuridic,dispoziiicaresecompleteazdupcumurmeaz:
1) organuljudiciarselegitimeazi,dupcaz,nfieazreprezentantuluiunitiipublicesaual
alteipersoanejuridiceautorizaiadat;
2) ridicarea de obiecte i nscrisuri, precum i percheziia se efectueaz n prezena
reprezentantuluiunitii;
3) atuncicndesteobligatorieprezenamartorilorasisteni,acetiapotfacepartedinpersonalul
unitii;
4) copiedepeprocesulverbalselasreprezentantuluiunitii.
SeciuneaIX
Constatareatehnicotiinificiconstatareamedicolegal
ART.112
Folosireaunorspecialiti
Cndexistpericoldedispariieaunormijloacedeprobsaudeschimbareaunorsituaiide
faptiestenecesar lmurireaurgent aunorfaptesaumprejurrialecauzei,organuldeurmrire
penal poatefolosicunotineleunuispecialistsautehnician,dispunnd,dinoficiusaulacerere,
efectuareauneiconstatritehnicotiinifice.
Constatareatehnicotiinific seefectueaz,deregul,dectrespecialitisautehnicienicare
funcioneaz ncadruloripelng instituiadecareaparineorganuldeurmrirepenal.Ea
poatefiefectuatidectrespecialitisautehnicienicarefuncioneazncadrulaltororgane.
ART.113
Obiectulimaterialulconstatriitehnicotiinifice
Organul de urmrire penal care dispune efectuarea constatrii tehnico tiinifice stabile te
obiectulacesteia,formuleazntrebrilelacaretrebuiesserspunditermenulncareurmeazafi
efectuatlucrarea.
Constatareatehnicotiinificseefectueazasupramaterialeloridatelorpuseladispoziiesau
indicatedectreorganuldeurmrirepenal.Celuinsrcinatcuefectuareaconstatriinuisepot
delegainiciacestanuipoatensuiatribuiideorgandeurmrirepenalsaudeorgandecontrol.
Specialistulsautehnicianulnsrcinatcuefectuarealucrrii,dacsocotetecmaterialelepusela
dispoziieoridateleindicatesuntinsuficiente,comunic aceastaorganuluideurmrirepenal,n
vedereacompletriilor.
ART.114
Constatareamedicolegal
ncazdemoarteviolent,demoarteacreicauznusecunoateoriestesuspect,saucndeste
necesaroexaminarecorporalasupranvinuituluioripersoaneivtmatepentruaconstatapecorpul
acestora existena urmelor infraciunii, organul de urmrire penal dispune efectuarea unei
constatrimedicolegaleicereorganuluimedicolegal,cruiairevinecompetenapotrivitlegii,s
efectuezeaceastconstatare.
Exhumareanvedereaconstatriicauzelormoriisefacenumaicuncuviinarea
procurorului.ART.115
Raportuldeconstataretehnicotiinificsaumedicolegal
Operaiileiconcluziileconstatriitehnicotiinificesaumedicolegaleseconsemneazntrun
raport.
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecat,dinoficiusaulacerereaoricreiadintrepri,
dacapreciazcraportultehnicotiinificorimedicolegalnuestecompletsauconcluziileacestuia

29

nusuntprecise,dispunerefacereasaucompletareaconstatriitehnicotiinificeorimedicolegale,
sauefectuareauneiexpertize.
Cndrefacereasaucompletareaconstatriitehnicotiinificeorimedicolegaleestedispusde
instana de judecat, raportul se trimite procurorului, pentru ca acesta s ia msuri n vederea
completriisaurefaceriilui.
SeciuneaX
Expertizele
ART.116
Ordonareaefecturiiexpertizei
Cndpentrul murireaunorfaptesaumprejurrialecauzei,nvedereaaflriiadevrului,sunt
necesarecunotineleunuiexpert,organuldeurmrirepenaloriinstanadejudecatdispune,la
cereresaudinoficiu,efectuareauneiexpertize.
ART.117
Expertizaobligatorie
Efectuareauneiexpertizepsihiatriceesteobligatorie ncazulinfraciuniideomordeosebitde
grav,precumiatuncicndorganuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatarendoialasupra
striipsihiceanvinuituluisauinculpatului.
Expertizanacestecazuriseefectueazninstituiisanitaredespecialitate.nvedereaefecturii
expertizei,organuldecercetarepenalcuaprobareaprocuroruluisauinstanadejudecatdispune
internareanvinuituluioriinculpatuluipetimpulnecesar.Aceastmsuresteexecutorieiseaduce
landeplinire,ncazdeopunere,deorganeledepoliie.
Deasemenea,efectuareauneiexpertizeesteobligatoriepentruasestabilicauzelemorii,dacnu
santocmitunraportmedicolegal.
ART.118
Proceduraexpertizei
Expertizaseefectueazpotrivitdispoziiilordinprezentulcod,afardecazulcndprinlegese
dispunealtfel.Dispoziiileart.113seaplicnmodcorespunztor.
Expertul este numit deorganul de urmrire penal sau deinstana dejudecat, cu excepia
expertizeiprevzutenart.119alin.2.
Fiecaredintrepriaredreptulscearcaunexpertrecomandatdeeasparticipelaefectuarea
expertizei.
ART.119
Experioficiali

Dac exist experi medicolegali sauexperi oficiali n specialitatea respectiv,nu poate fi


numitexpertoaltpersoan,dectdacmprejurrideosebitearcereaceasta.
Cndexpertizaurmeazsfieefectuatdeunserviciumedicolegal,deunlaboratordeexpertiz
criminalisticsaudeoriceinstitutdespecialitate,organuldeurmrirepenaloriinstanadejudecat
seadreseazacestorapentruefectuareaexpertizei.
Cndserviciulmedicolegalorilaboratoruldeexpertizcriminalisticsauinstitutuldespecialitate
considernecesarcalaefectuareaexpertizeisparticipesausideaprereaispecialitidelaalte
instituii,poatefolosiasistenasauavizulacestora.
ART.120
Lmuriridateexpertuluiiprilor
Organuldeurmrirepenal sauinstanadejudecat,cnddispuneefectuareauneiexpertize,
fixeaz untermenlacaresuntchemateprile,precumiexpertul,dac acestaafostdesemnatde
organuldeurmrirepenalsaudeinstan.
Latermenulfixatseaducelacunotinpriloriexpertuluiobiectulexpertizeiintrebrilela
careexpertultrebuiesrspundilisepunenvederecaudreptulsfacobservaiicuprivirela
acestentrebriicpotceremodificareasaucompletarealor.
Prilemaisuntncunotinatecaudreptulscearnumireaiacteunuiexpertrecomandatde
fiecaredintreele,caresparticipelaefectuareaexpertizei.

30

Dupexaminareaobieciiloricererilorfcutedepriiexpert,organuldeurmrirepenalsau
instanadejudecat punenvedereexpertuluitermenulncareurmeaz afiefectuat expertiza,
ncunotinndultotodatdaclaefectuareaacesteiaurmeazsparticipeprile.
Alineatul5***Abrogat
ART.121Drepturile
expertului
Expertularedreptulsiacunotindematerialuldosaruluinecesarpentruefectuareaexpertizei.
ncursulurmririipenalecercetareadosaruluisefacecuncuviinareaorganuluideurmrire.
Expertulpoatecerelmuririorganuluideurmrirepenalsauinstaneidejudecatcuprivirela
anumitefapteorimprejurrialecauzei.
Prile,cuncuviinareaincondiiilestabilitedeorganuldeurmrirepenalsaudeinstana
dejudecat,potdaexpertuluiexplicaiilenecesare.
ART.122
Raportuldeexpertiz
Dupefectuareaexpertizei,expertulntocmeteunraportscris.
Cndsuntmaimuliexperisentocmeteunsingurraportdeexpertiz.Dacsuntdeosebiride
preri,opiniileseparatesuntconsemnatencuprinsulraportuluisauntroanex.
Raportuldeexpertizsedepunelaorganuldeurmrirepenalsaulainstanadejudecatcarea
dispusefectuareaexpertizei.
ART.123Coninutul
raportului

Raportuldeexpertizcuprinde:
1) parteaintroductiv,ncaresearatorganuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatcarea
dispusefectuareaexpertizei,datacndsadispusefectuareaacesteia,numeleiprenumeleexpertului,
datailoculundeafostefectuat,datantocmiriiraportuluideexpertiz,obiectulacesteiaintrebrile
lacareexpertulurmasrspund,materialulpebazacruiaexpertizaafostefectuatidacprile
careauparticipatlaaceastaaudatexplicaiincursulexpertizei;
2) descrierea n amnunt a operaiilor de efectuare a expertizei, obieciile sau explicaiile
prilor,precumianalizaacestorobieciioriexplicaiinluminacelorconstatatedeexpert;
3) concluziile,carecuprindrspunsurilelantrebrilepuseiprereaexpertuluiasupraobiectului
expertizei.
ART.124
Suplimentuldeexpertiz
Cndorganuldeurm rirepenalsauinstanadejudecat constat,lacereresaudinoficiu,c
expertizanuestecomplet,dispuneefectuareaunuisuplimentdeexpertizfiedectreacelaiexpert,
fiedectrealtul.
Deasemenea,cndsesocotetenecesar,secerexpertuluilmuririsuplimentarenscris,orise
dispune chemarea lui spre a da explicaii verbale asupra raportului de expertiz. n acest caz,
ascultareaexpertuluisefacepotrivitdispoziiilorprivitoarelaascultareamartorilor.
Lmuririlesuplimentarenscrispotficeruteiserviciuluimedicolegal,laboratoruluideexpertiz
criminalisticoriinstitutuluidespecialitatecareaefectuatexpertiza.
ART.125
Efectuareauneinoiexpertize
Dac organuldeurmrirepenal sauinstanadejudecat arendoielicuprivirelaexactitatea
concluziilorraportuluideexpertiz,dispuneefectuareauneinoiexpertize.
ART.126
Lmuriricerutelainstitutuldeemisiune
n cazurile privitoare la infraciunea de falsificare de moned sau de alte valori, organul de
urmrirepenalsauinstanadejudecatpoatecerelmuririinstitutuluideemisiune.
ART.127
Prezentareascriptelordecomparaie
ncauzeleprivindinfraciunidefalsnnscrisuri,organuldeurmrirepenal sauinstanade
judecatpoateordonasfieprezentatescriptedecomparaie.

31

Dacscriptelesegsescndepozitepublice,autoritilendreptsuntobligatealeelibera.
Dac scriptelesegsesclaunparticularcarenuesteso saurud apropiat cunvinuitulsau
inculpatul,organuldeurmrirepenaloriinstanadejudecatipunenvederesleprezinte.
Scriptele de comparaie trebuie vizate de organul de urmrire penal sau de pre edintele
completuluidejudecatisemnatedeacelacareleprezint.
Organuldeurmrirepenaloriinstanadejudecatpoatedispunecanvinuitulsauinculpatuls
prezinteopiesscriscumnasa,orisscriedupdictareaceisarface.
Dacnvinuitulsauinculpatulrefuz,sefacemeniunenprocesulverbal.
SeciuneaXI
Folosireainterpreilor
ART.128
Cazurileiproceduradefolosireainterpreilor
Cndunadintreprisauoaltpersoancareurmeazsfieascultatnucunoatelimbaromn
orinusepoateexprima,organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatiasigurnmod
gratuitfolosireaunuiinterpret.Interpretulpoatefidesemnatsaualesdepri;nacestdinurm
caz,eltrebuiesfieuninterpretautorizat,potrivitlegii.
Dispoziiilealineatuluiprecedentseaplic nmodcorespunztorincazulcnduneledintre
nscrisurileaflatendosarulcauzeisauprezentateninstansuntredactatentroaltlimbdect
cearomn.
Dispoziiileart.83,84i85seaplicnmodcorespunztoriinterpretului.
SeciuneaXII
Cercetarealafaaloculuiireconstituirea
ART.129
Cercetarealafaalocului
Cercetarealafaaloculuiseefectueazatuncicndestenecesarssefacconstatricuprivirela
situaialoculuisvririiinfraciunii,s sedescopereis sefixezeurmeleinfraciunii,s se
stabileascpoziiaistareamijloacelormaterialedeprobimprejurrilencareinfraciuneaafost
svrit.
Organuldeurmrirepenalefectueazcercetarealafaaloculuinprezenamartorilorasisteni,
afardecazulcndaceastanuesteposibil.Cercetarealafaaloculuisefacenprezenaprilor,
atuncicndestenecesar.Neprezentareaprilorncunotinatenumpiedicefectuareacercetrii.
Cndnvinuitulsauinculpatulestereinutoriarestat,dacnupoatefiaduslacercetare,organul
de urmrire penal i pune n vedere c are dreptul s fie reprezentat i i asigur, la cerere,
reprezentarea.
Instana de judecat efectueaz cercetarea la faa locului cu citarea prilor i n prezena
procurorului,cndparticipareaacestuialajudecatesteobligatorie.
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatpoateinterzicepersoanelorcareseaflori
vinlaloculundeseefectueaz cercetarea,s comunicentreelesaucualtepersoane,oris plece
naintedeterminareacercetrii.
ART.130
Reconstituirea
Organuldeurmrirepenal sauinstanadejudecat,dac gsetenecesarpentruverificareai
precizareaunordate,poatesprocedezelareconstituirealafaalocului,nntregimesaunparte,a
moduluiiacondiiilorncareafostsvritfapta.
Reconstituireasefacenprezenanvinuituluisauinculpatului.Dispoziiile art.129 alin.2se
aplicnmodcorespunztor.
ART.131
Procesulverbaldecercetarelafaalocului

32

Despreefectuareacercetriilafaaloculuisencheieprocesverbal,caretrebuiescuprind,n
afarameniunilorartaten art.91,descriereaamnunitasituaieilocului,aurmelorgsite,a
obiectelorexaminateiacelorridicate,apoziieiistriicelorlaltemijloacematerialedeprob,astfel
nctacesteasfieredatecuprecizieipectposibilcudimensiunilerespective.
ncazdereconstituireamoduluincareafostsvritfapta,seconsemneazamnunitidesf
urareareconstituirii.
ntoatecazurilesepotfaceschie,desenesaufotografii,orialteasemenealucrri,caresevizeaz
iseanexeazlaprocesulverbal.
SeciuneaXIII
Comisiarogatorieidelegarea
ART.132
Condiiipentrudispunereacomisieirogatorii
Cndunorgandeurm rirepenal sauinstanadejudecat nuareposibilitateas asculteun
martor,s fac ocercetarelafaalocului,s procedezelaridicareaunorobiectesaus efectueze
oricealtactprocedural,sepoateadresaunuialtorgandeurmrirepenaloriuneialteinstane,care
areposibilitateasleefectueze.
Punereanmicareaaciuniipenale,luareamsurilorpreventive,ncuviinareadeprobatorii,
precumidispunereacelorlalteacteprocesualesaumsuriprocesualenupotformaobiectulcomisiei
rogatorii.
Comisiarogatoriesepoateadresanumaiunuiorgansauuneiinstaneegalen
grad.ART.133
Coninutulcomisieirogatorii
Rezoluiasauncheiereaprincaresadispuscomisiarogatorietrebuiesconintoatelmuririle
referitoare la ndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar n cazul cnd urmeaz s fie
ascultatopersoan,sevorartaintrebrilecetrebuiesisepun.
Organuldeurmrirepenalsauinstanadejudecatcareefectueazcomisiarogatoriepoatepune
ialtentrebri,dacnecesitateaacestorarezultncursulascultrii.
ART.134
Drepturileprilorncazulcomisieirogatorii
Cndcomisiarogatoriesadispusdeinstanadejudecat,prilepotformulanfaaacesteia
ntrebri,carevorfitransmiseinstaneiceurmeazaefectuacomisiarogatorie.
Totodat,oricaredintrepripoateceresfiecitatlaefectuareacomisieirogatorii.
Cnd inculpatul este arestat, instan a care urmeaz a efectua comisia rogatorie dispune
desemnareaunuiaprtordinoficiu,carelvareprezenta.
ART.135
Delegarea
Organuldeurmrirepenal sauinstanadejudecat poatedispune,ncondiiileartaten art.
132,efectuareaunuiactdeproceduriprindelegare.Delegareapoatefidatnumaiunuiorgansau
uneiinstanedejudecatierarhicinferioare.
Dispoziiileprivitoarelacomisiarogatorieseaplicnmodcorespunztorincazdedelegare.
TITLULIV
MSURILEPREVENTIVEIALTEMSURIPROCESUALE
CAP.1
MSURILEPREVENTIVE
SeciuneaI
Dispoziiigenerale
ART.136

33

Scopulicategoriilemsurilorpreventive
ncauzeleprivitoarelainfraciunipedepsitecudeteniunepeviasaucunchisoare,pentrua
seasigurabunadesf urareaprocesuluipenaloripentruasempiedicasustragereanvinuituluisau
inculpatuluidelaurmrireapenal,delajudecatoridelaexecutareapedepsei,sepoateluafa
deacestaunadintreurmtoarelemsuripreventive:
1) reinerea;
2) obligareadeanuprsilocalitatea;
3) obligareadeanuprsiara;
4) arestareapreventiv.
Scopulmsurilorpreventivepoatefirealizatiprinliberareaprovizoriesubcontroljudiciarsaupe
cauiune.
Msuraprevzutnalin.1lit.a)poatefiluatdeorganuldecercetarepenalsaudeprocuror.
Msurileprevzutenalin.1lit.b)ic)sepotluadeprocurorsaudejudector,ncursulurmririi
penale,ideinstanadejudecat,ncursuljudecii.
Msuraprevzutnalin.1lit.d)poatefiluatdejudector.
Msuraarestriipreventivenupoatefidispusncazulinfraciunilorpentrucarelegeaprevede
alternativpedeapsaamenzii.
Liberareaprovizoriesedispunedeinstanadejudecat.
Alegereamsuriiceurmeazafiluatsefaceinnduseseamadescopulacesteia,degradulde
pericolsocialalinfraciunii,desntatea,vrsta,antecedenteleialtesituaiiprivindpersoana
fadecareseiamsura.
ART.137
Cuprinsulactuluiprincareseiamsurapreventiv
Actulprincareseiamsurapreventiv trebuies aratefaptacarefaceobiectulnvinuiriisau
inculprii, textul de lege n care aceasta se ncadreaz i pedeapsa prevzut de lege pentru
infraciuneasvrit.
ncazulreineriiiarestriipreventive,actulprincareseiauacestemsuritrebuies indice
cazulprevzutnart.148,precumitemeiurileconcretedincarerezultexistenaacestuia.
ncazulobligriideanuprsilocalitateasauara,actulprincareseiaaceastmsurtrebuie
sindicetemeiurileconcretecareaudeterminatluareamsurii.
ART.137^1
Aducerealacunotinamotivelorluriimsurilorpreventiveianvinuirii
Persoaneireinutesauarestateiseaducdendatlacunotin,nlimbapecareonelege,
motivelereineriisaualearestrii,iarnvinuirea,ncelmaiscurttermen.nvinuireaseaducela
cunotinnumainprezenaunuiavocat,alessaunumitdinoficiu.
Cndsedispunearestareapreventivanvinuituluisauinculpatului,judectorulncunotineaz
despremsuraluat,ntermende24deore,unmembrualfamilieiacestuiaorioaltpersoanpe
careodesemneaznvinuitulsauinculpatul,consemnnduseaceastantrunprocesverbal.
Celreinutpoatescear s fiencunotinatdespremsuraluatunmembrudefamiliesauuna
dintrepersoaneleartatenalin.2.Attcerereaceluireinut,ctincunotinareaseconsemneaz
ntrunprocesverbal.nmodexcepional,dac organuldecercetarepenal apreciaz c acest
lucruarafectaurmrireapenal,linformeazpeprocuror,carevadecidecuprivirelantiinarea
solicitatdereinut.
ART.138
Sesizareaprocuroruluipentruluareaunormsuripreventive
Dacorganuldecercetarepenalconsidercestecazulsseiaunadintremsurileprevzute
nart.136alin.1lit.b)d),nainteaznacestsensunreferatmotivatprocurorului.
ncazulmsurilorprevzutenart.136alin.1lit.b)ic),procurorulesteobligatssepronune
ntermende24deore.
ncazulmsuriiprevzutenart.136alin.1lit.d),procurorul,dacapreciazcsuntntrunite
condiiileprevzutedelege,procedeaz,dupcaz,potrivitart.146sau149^1.
ART.139
nlocuireasaurevocareamsurilorpreventive

34

(1) Msurapreventivluatsenlocuietecualtmsurpreventiv,cndsauschimbattemeiurile
careaudeterminatluareamsurii.
(2) Cndmsurapreventivafostluatcunclcareaprevederilorlegalesaunumaiexistvreun
temeicares justificemeninereamsuriipreventive,aceastatrebuierevocat dinoficiusaula
cerere,dispunnduse,ncazulreineriiiarestriipreventive,punereanlibertateanvinuitului
sauinculpatului,dacacestanuestearestatnaltcauz.
(3) ncazulncaremsurapreventivafostluat,ncursulurmririipenale,deinstansaude
procuror,organuldecercetarepenal areobligaiaslinformezedendat peprocurordespre
schimbareasauncetareatemeiurilorcareaumotivatluareamsuriipreventive.
(3^1) Cnd m sura preventiv a fost luat, n cursul urmririi penale, de procuror sau de
instan,procurorul,dac apreciaz c informaiileprimitedelaorganuldecercetarepenal
justificnlocuireasaurevocareamsurii,dispuneaceastaori,dupcaz,sesizeazinstana.
(3^2)Procurorulesteobligats sesizezeidinoficiuinstana,pentrunlocuireasaurevocarea
msuriipreventiveluatedectreaceasta,cndconstat elnsuicnumaiexisttemeiulcarea
justificatluareamsurii.
Alineatul3^3***Abrogat
Alineatul3^4***Abrogat
(3^5)Msuraarestriipreventivepoatefinlocuitcuunadintremsurileprevzutedeart.136
alin.1lit.b)ic).
(4) Dispoziiilealineatelorprecedenteseaplicchiardacorganuljudiciarurmeazsidecline
competena.
ART.139^1
Tratamentulmedicalsubpazpermanent
ncazulncare,pebazaactelormedicale,seconstatccelarestatpreventivsuferdeoboal
care nu poate fi tratat n reeaua medical a Administraiei Naionale a Penitenciarelor,
administraia locului de deinere dispune efectuarea tratamentului sub paz permanent n
reeauamedical aMinisteruluiSntiiPublice.Motivelecareaudeterminatluareaacestei
msuri sunt comunicate de ndat procurorului, n cursul urmririi penale, sau instanei de
judecat,ncursuljudecii.
ART.140
ncetareadedreptamsurilorpreventive
Msurilepreventivenceteazdedrept:
a)laexpirareatermenelorprevzutedelegesaustabilitedeorganelejudiciareorilaexpirarea
termenuluiprevzutn art.160^b alin.1,dac instananuaprocedatlaverificarealegalitiii
temeinicieiarestriipreventivenacesttermen;
b)ncazdescoateredesuburmrire,dencetareaurmririipenalesaudencetareaprocesului
penalorideachitare.
Msura arestrii preventive nceteaz de drept i atunci cnd, nainte de pronun area unei
hotrridecondamnarenpriminstan,durataarestriiaatinsjumtateamaximuluipedepsei
prevzutedelegepentruinfraciuneacarefaceobiectulnvinuirii,fraseputeadep i,ncursul
urmririipenale,maximeleprevzutenart.159alin.13,precuminaltecazurianumeprevzutede
lege.
ncazurileartatenalin.1i2,instanadejudecat,dinoficiusaulasesizareaprocurorului,ori
procurorulncazulreinerii,dinoficiusaunurmainformriiorganuluidecercetarepenal,are
obligaia s dispun punerea de ndat n libertate a celui reinut sau arestat, trimind
administraieiloculuidedeinereocopiedepedispozitivsauordonanoriunextrascuprinznd
urmtoarelemeniuni:datelenecesarepentruidentificareanvinuituluisauinculpatului,numrul
mandatuluidearestare,numrulidataordonanei,alencheieriisauhotrriiprincaresadispus
liberarea,precumitemeiullegalalliberrii.
ART.140^1
Plngerea mpotriva ordonan ei organului de cercetare penal sau a procurorului privind
msurareinerii

35

mpotriva ordonanei organului de cercetare penal prin care sa luat msura preventiv a
reineriisepoatefaceplngere, naintedeexpirareacelor24deoredelaluareamsurii,la
procurorulcaresupravegheazcercetareapenal,iarmpotrivaordonaneiprocuroruluiprincare
saluataceastmsursepoatefaceplngere,naintedeexpirareaa24deore,laprimprocurorul
parchetuluisau,dupcaz,laprocurorulierarhicsuperior,ncondiiileart.278alin.1i2.
Procurorulsepronunprinordonannaintedeexpirareacelor24deoredelaluareamsurii
reinerii.
Cnd consider c msura reinerii este ilegal sau nu este justificat, procurorul dispune
revocareaei.
ART.140^2
Plngereampotrivaordonaneiprocuroruluiprivindmsurilepreventiveprevzutenart.136lit.
2) ic)
mpotrivaordonaneiprocuroruluiprincaresedispuneluareamsuriiobligriideanuprsi
localitateaoriamsuriiobligriideanuprsiara,nvinuitulsauinculpatulpoatefaceplngere
ntermende3ziledelaluareamsurii,lainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauza
npriminstan.
Plngereasevasoluionancameradeconsiliu.
Citarea nvinuitului sau inculpatului este obligatorie. Neprezentarea acestuia nu mpiedic
judecareaplngerii.
Participareaprocuroruluilajudecareaplngeriiesteobligatorie.
Dosarulvafinaintatinstaneintermende24deore,iarplngereasesoluioneazntermen
de3zile.
Instanasepronunnaceeaizi,prinncheiere.
Cnd consider c msura preventiv este ilegal sau nu este justificat, instana dispune
revocareaei.
Plngereanvinuituluisauinculpatuluimpotrivaordonaneiprocurorului,princaresadispus
luareamsuriipreventive,nuestesuspensivdeexecutare.
Dosarulserestituieprocuroruluintermende24deoredelasoluionarea
plngerii.ART.140^3
Caleadeatacmpotrivancheieriipronunatedejudectorncursulurmririipenaleprivind
msurilepreventive
mpotrivancheieriiprincarejudectoruldispune,ntimpulurmririipenale,luareauneimsuri
preventive,revocarea,nlocuirea,ncetareadedreptsauprelungireamsuriipreventive,precumi
mpotrivancheieriiderespingereapropuneriidearestarepreventiv,nvinuitulsauinculpatuli
procurorulpotfacerecurslainstanasuperioarntermende24deoredelapronunare,pentru
ceiprezeni,idelacomunicare,pentruceilips.ncheiereaprincarejudectorulrespinge,n
timpulurmririipenale,revocarea,nlocuireasauncetareadedreptamsuriipreventivenueste
supusniciuneicideatac.
Alineatul2***Abrogat
nvinuitulsauinculpatularestatvafiadusnfaainstaneiderecursivafiascultatnprezena
aprtoruluisu.ncazulncarenvinuitulsauinculpatulseaflinternatnspitali,dincauzastrii
sntii,nupoatefiadusnfaajudectoruluisaucnd,dincauzdeformajorsaustarede
necesitate,deplasareasanuesteposibil,recursulvafiexaminatnlipsaacestuia,darnumain
prezenaaprtoruluisu,cruiaisedcuvntulpentruapuneconcluzii.
Participareaprocuroruluilajudecarearecursuluiesteobligatorie.
Dosarulvafinaintatinstaneiderecursntermende24deore,iarrecursulsesoluioneazn
termende48deore,ncazularestriinvinuitului,in3zile,ncazularestriiinculpatului.
Instanasepronunnaceeaizi,prinncheiere.
Cndapreciazcmsurapreventivestenelegalsaunuestejustificat,instanaderecurso
revoc,dispunnd,ncazularest riipreventive,punereadendat nlibertateanvinuituluisau
inculpatului,dacacestanuestearestatnaltcauz.
Recursuldeclaratmpotrivancheieriiprincaresadispusluareamsuriipreventivesauprin
caresaconstatatncetareadedreptaacesteimsurinuestesuspensivdeexecutare.

36

Dosarul cauzei se restituie organului de urmrire penal n termen de 24 de ore de la


soluionarearecursului.
ART.141
Caleadeatacmpotrivancheieriipronunatedeinstanncursuljudeciiprivindmsurile
preventive
ncheiereadatnpriminstaninapel,princaresedispuneluareauneimsuripreventive,
revocarea,nlocuireasauncetareadedreptamsuriipreventive,precumimpotrivancheieriiprin
caresedispunemeninereaarestriipreventive,poatefiatacatseparat,curecurs,deprocurorsau
deinculpat,ntermende24deoredelapronunare,pentruceiprezeni,idelacomunicare,
pentruceilips.ncheiereaprincareprimainstan sauinstanadeapelrespingecerereade
revocare,nlocuiresauncetarededreptamsuriipreventivenuestesupusniciuneicideatac.
Dosarulvafinaintatinstaneiderecursntermende24deore,iarrecursulsejudecn3zile.
Instanaderecursvarestituidosarulprimeiinstanentermende24deoredelasoluionarea
recursului.
Recursuldeclaratmpotrivancheieriiprincaresadispusluareasaumeninereauneimsuri
preventiveoriprincaresaconstatatncetareadedreptaarestriipreventivenuestesuspensivde
executare.
ART.142
inereaseparat aunorcategoriideinfractori
ntimpulreineriiiarestrii,minoriiseinseparatdemajori,iarfemeileseparatdebrbai.
SeciuneaII
Reinerea
ART.143Condiiile
reinerii

Msurareineriipoatefiluatdeprocurororideorganuldecercetarepenalfadenvinuit
sauinculpat,numaidupascultareaacestuianprezenaaprtorului,dacsuntprobesauindicii
temeinicecasvritofaptprevzutdelegeapenal.
Organuldecercetarepenalesteobligatslncunotineze,dendat,peprocurorcuprivirela
luareamsuriireinerii.
Procurorulsauorganuldecercetarepenalvaaducelacunotinnvinuituluisauinculpatului
caredreptulsiangajezeaprtor.Deasemenea,iseaducelacunotincaredreptuldeanu
faceniciodeclaraie,atrgnduiseateniacceeacedeclarpoatefifolositmpotrivasa.
Msurareineriiseiancazurileprevzutenart.148,precumincazdeinfraciuneflagrant,
oricarearfilimiteledepedeapsprevzutedelege.
ART.144
Duratareinerii
(1) Msurareineriipoateduracelmult24deore.Dinduratamsuriireineriisededucetimpulct
persoanaafostprivatdelibertatecaurmareamsuriiadministrativeaconduceriilasediulpoliiei,
prevzutnart.31alin.1lit.b)dinLegeanr.218/2002privindorganizareaifuncionarea

PoliieiRomne.
(1^1)nsituaiancarereinereasedispunedupaudiereanvinuituluicitatdectreorganulde
urmrirepenal,termenulde24deoresecalculeazdelaoraemiteriiordonanei.
(2) n ordonana prin care sa dispus reinerea trebuie s se menioneze ziua i ora la care
reinereaanceput,iarnordonanadepunerenlibertate,ziuaioralacarereinereaancetat.
(3) Cnd organul de cercetare penal consider c este necesar a se lua msura arestrii
preventive,nainteazprocurorului,nprimele10oredelareinereanvinuitului,odatcu
ncunotinarealacaresereferart.143alin.1,unreferatmotivat.Procurorul,dacapreciazc
suntntrunitecondiiileprevzutedelegepentruluareamsuriiarestriipreventive,procedeaz,
nuntrultermenuluiprevzutnalin.1,potrivitart.146.

37

(4)Cndmsurareineriiesteluatdeprocuror,dacacestaconsidercestenecesaraselua
msuraarestriipreventive,procedeaz,ntermende10oredelaluareamsuriireinerii,potrivit
art.146.
SeciuneaIII
Obligareadeanuprsilocalitatea
ART.145*)
Coninutulmsurii
(1) Msura obligrii de a nu prsi localitatea const n ndatorirea impus nvinuitului sau
inculpatuluideprocurorsaudejudector,ncursulurmririipenale,orideinstanadejudecat,n
cursuljudecii,deanuprsilocalitateancarelocuiete,fr ncuviinareaorganuluicarea
dispusaceastmsur.Msurapoatefiluatnumaidacsuntntrunitecondiiileprevzutenart.
143alin.1.
(1^1)Peduratamsuriiobligriideanuprsilocalitatea,nvinuitulsauinculpatulesteobligat
srespecteurmtoareleobligaii:
a)sseprezintelaorganuldeurmrirepenalsau,dupcaz,lainstanadejudecatoridecte
oriestechemat;
b)s seprezintelaorganuldepoliiedesemnatcusupraveghereadeorganuljudiciarcarea
dispusmsura,conformprogramuluidesupravegherentocmitdeorganuldepoliiesauoridecte
oriestechemat;
c) s nu i schimbe locuina fr ncuviinarea organului judiciar care a dispus
msura;d)snudein,snufoloseascisnupoarteniciocategoriedearme.
(1^2)Organuljudiciarcareadispusmsurapoateimpunenvinuituluisauinculpatuluicape
duratamsuriiobligriideanuprsilocalitateasrespecteunasaumaimultedintreurmtoarele
obligaii:
a)spoartepermanentunsistemelectronicdesupraveghere;
b)snusedeplasezelaanumitespectacolesportiveoriculturalesaunoricealtelocuristabilite;
c)snuseapropiedepersoanavtmat,membriifamilieiacesteia,persoanampreuncucarea
comisfapta,martori,experiorialtepersoane,stabilitedeorganuljudiciar,isnucomunicecu
acesteadirectsauindirect;
d)snuconducniciunvehiculsauanumitevehiculestabilite;
e)snuseaflenlocuinapersoaneivtmate;
f)snuexerciteprofesia,meseriasausnudesf oareactivitateanexercitareacreiaasvrit
fapta.
(2) ncursulurmririipenale,duratamsuriiprevzutenalin.1nupoatedep i30dezile,afar
decazulcndeaesteprelungit ncondiiilelegii.Msuraobligriideanuprsilocalitatea
poatefiprelungitncursulurmririipenale,ncazdenecesitateinumaimotivat.Prelungirease
dispune de procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal, fiecare prelungire
neputndsdep easc30dezile.Dispoziiileart.140^2seaplicnmodcorespunztor.Durata
maximamsuriiprevzutenalin.1ncursulurmririipenaleestedeunan.nmodexcepional,
cndpedeapsaprevzutdelegeestedeteniuneapeviasaunchisoareade10aniorimaimare,
duratamaximaobligriideanuprsilocalitateaestede2ani.
(2^1)Copiaordonaneiprocuroruluisau,dupcaz,ancheieriijudectoruluioriainstaneide
judecatsecomunic,naceeaizi,nvinuituluisauinculpatului,secieidepoliienacreiraz
teritoriallocuieteacesta,jandarmeriei,poliieicomunitare,organelorcompetenteseliberezepa
aportul, organelor de frontier, precum i altor instituii, n vederea asigurrii respectrii
obligaiilorcareirevin.Organelendreptrefuz eliberareapaaportuluisau,dup caz,ridic
provizoriupaaportulpeduratamsurii.
(2^2) n cuprinsul ordonanei sau ncheierii sunt menionate expres obligaiile pe care
nvinuitulsauinculpatultrebuieslerespecteiseatrageateniaacestuiac,ncazdenclcarecu
reacredinamsuriisauaobligaiilorcareirevin,sevaluafadeacestamsuraarestrii
preventive.

38

(2^3)Dac pedurataobligriideanuprsilocalitateaauintervenitmotivecarejustific fie


impunereaunornoiobligaii,fienlocuireasauncetareacelorexistente,procurorulsauinstana
dispuneaceastaprinordonansauncheieremotivat.Dispoziiilealin.2^1ialin.2^2seaplic
nmodcorespunztor.
(3)ncazdenclcarecureacredinamsuriiaplicatesauaobligaiilor,msuraobligriideanu
prsilocalitateavafinlocuitcumsuraarestriipreventive,ncondiiileprevzutedelege.Organul
depoliiedesemnatdeorganuljudiciarcareadispusmsuraverificperiodicrespectareamsuriiia
obligaiilordectrenvinuitsauinculpat,iarncazulncareconstatnclcrialeacestora,sesizeaz
dendatprocurorul,ncursulurmririipenale,sauinstana,ncursuljudecii.

*)Conformart.IIIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.60/2006,dispoziiiledinCodulde
procedurpenal

privindobligaiadeapurtapermanentunsistemelectronicdesupraveghereintr
nvigoarela1iulie2007.
SeciuneaIII^1
Obligareadeanuprsiara
ART.145^1
Obligareadeanuprsiara
Msuraobligriideanuprsiaraconstnndatorireaimpusnvinuituluisauinculpatuluide
procuror sau de judector, n cursul urmririi penale, ori de instana de judecat, n cursul
judecii,deanuprsiarafrncuviinareaorganuluicareadispusaceastmsur.
Dispoziiileart.145seaplicnmodcorespunztorincazulobligriideanuprsiara.
SeciuneaIV
Arestareapreventiv
&1.Arestareanvinuitului
ART.146
Arestareanvinuituluincursulurmririipenale
(1) Dacsuntntrunitecondiiileprevzutenart.143iexistvreunuldintrecazurileprevzute
nart.148,procurorul,dinoficiusaulasesizareaorganuluidecercetarepenal,cndconsiderc
arestareanvinuituluiestenecesarninteresulurmririipenale,numaidupascultareaacestuian
prezenaaprtorului,ntocmetepropunereamotivatdeluareamsuriiarestriipreventivea
nvinuitului.
(2) Dosarul, mpreun cu propunerea de luare a msurii arestrii preventive, ntocmit de
procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal, se prezint pre edintelui ori
judectoruluidelegatdeacestadelainstanacreiaiarrevenicompetenas judececauzan
fondsaudelainstanacorespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflloculde
deinere,loculundesaconstatatsvrireafapteiprevzutedelegeapenalorisediulparchetului
dincarefaceparteprocurorulcareefectueazsausupravegheazurmrireapenal.
(3) Laprezentareadosaruluidectreprocuror,preedinteleinstaneisaujudectoruldelegatde
acestafixeaz ziuaioradesoluionareapropuneriidearestarepreventiv,pn laexpirarea
celor24deoredereinere,ncazulncarenvinuitulestereinut.Ziuaiorasecomunicatt
aprtoruluialessaunumitdinoficiu,ctiprocurorului,acestadinurmfiindobligatsasigure
prezenanfaajudectoruluianvinuituluireinut.
(4) Propunerea de arestare preventiv se soluioneaz n camera de consiliu de un singur
judector,indiferentdenaturainfraciunii.
(5) nvinuitulesteadusnfaajudectoruluiivafiasistatdeaprtor.
(6) Dispoziiileart.149^1alin.6ialeart.150seaplicnmodcorespunztor.
(7) Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
(8) Dup ascultarea nvinuitului, judectorul, de ndat, admite sau respinge propunerea de
arestarepreventiv,prinncheieremotivat.

39

(9) Dac sunt ntrunite condiiile prevzute n alin. 1, judectorul dispune, prin ncheiere
motivat,arestareapreventivanvinuituluipeoduratcenupoatedep i10zile.
(10) Totodat,judectorul,admindpropunerea,emite,deurgen,mandatuldearestarea
nvinuitului.Mandatulcuprindenmodcorespunztormeniunileartatenart.151alin.3lit.a)
c),e)ij),precuminumeleiprenumele nvinuituluiiduratapentrucareestedispus arestarea
preventivaacestuia.
(11) Dispoziiileart.152alin.1seaplicnmodcorespunztor.
(11^1)ncazderespingereapropuneriidearestarepreventiv,dac suntntrunitecondiiile
prevzutedelege,judectorulpoatedispunemsuraobligriideanuprsilocalitateasauaceeade
anuprsiara.
(12)mpotrivancheieriisepoatefacerecursntermende24deoredelapronunare,pentrucei
prezeni,idelacomunicare,pentruceilips.
ART.147
Arestareanvinuituluilainstanadejudecat
Instana de judecat, n situaiile artate n partea special, titlul II, poate dispune arestarea
nvinuituluincazurileicondiiileprevzuten art.146.Cndsadispusarestarea,preedintele
completuluidejudecat emitemandatuldearestareanvinuitului.nvinuitularestatestetrimisde
ndatprocuroruluimpreuncumandatuldearestare.
&2.Arestareainculpatului
ART.148
Condiiileicazurilencaresedispunearestareainculpatului
Msuraarestriipreventiveainculpatuluipoatefiluatdacsuntntrunitecondiiileprevzute
nart.143iexistvreunuldintreurmtoarelecazuri:
1) inculpatulafugitorisaascuns,nscopuldeasesustragedelaurmriresaudelajudecat,
oriexistdatecvancercasfugsaussesustragnoricemoddelaurmrireapenal,dela
judecatoridelaexecutareapedepsei;
a^1)inculpatulanclcat,cureacredin,msuraobligriideanuprsilocalitateasauara
oriobligaiilecareirevinpedurataacestormsuri;
2) exist date c inculpatul ncearc s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea
adevruluiprininfluenareauneipri,aunuimartorsauexpertoriprindistrugerea,alterarea
sausustragereamijloacelormaterialedeprob;
3) existdatecinculpatulpregtetesvrireauneinoiinfraciuni;
4) inculpatulasvritcuintenieonouinfraciune;
5) exist date c inculpatul exercit presiuni asupra persoanei vtmate sau c ncearc o
nelegerefrauduloascuaceasta;
6) inculpatulasvritoinfraciunepentrucarelegeaprevedepedeapsadeteniuniipevia
saupedeapsanchisoriimaimarede4aniiexistprobeclsareasanlibertateprezintunpericol
concretpentruordineapublic.
ncazurileprevzutenalin.1lit.a)e),msuraarestriipreventiveainculpatuluipoatefiluat
numaidacpedeapsaprevzutdelegeestedeteniuneapeviasaunchisoareamaimarede4ani.
ART.149
Durataarestriiinculpatului
Durataarestriiinculpatuluincursulurmririipenalenupoatedep i30dezile,afardecazul
cndeaesteprelungit ncondiiilelegii.Termenulcurgedeladataemiteriimandatului,cnd
arestareaafostdispusdupascultareainculpatului,iarncazulcndarestareaafostdispusn
lipsaacestuia,termenulcurgedeladatapuneriinexecutareamandatuluidearestare.
Cndocauzestetrecutpentrucontinuareaurmririipenaledelaunorgandeurmrirelaaltul,
mandatul de arestare emis anterior rmne valabil. Durata arest rii se calculeaz potrivit
dispoziiiloralineatuluiprecedent.
Alineatul 3 ***
AbrogatART.149^1
Arestareainculpatuluincursulurmririipenale

40

Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penal, dac sunt ntrunite
condiiileprevzutenart.143iexistvreunuldintrecazurileprevzutenart.148,cndconsider
cninteresulurmririipenaleestenecesararestareainculpatului,numaidupascultareaacestuia
nprezenaaprtorului,ntocmetepropunereamotivatdeluareamsuriiarestriipreventivea
inculpatului.
Dosarul,mpreuncupropunereadeluareamsuriiarestriipreventive,ntocmitdeprocurorul
care supravegheaz sau efectueaz urmrirea penal, se prezint pre edintelui ori judectorului
delegatdeacestadelainstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanfondsaudela
instanacorespunztoarengradacesteianacreicircumscripieseaflloculdedeinere,locul
undesaconstatatsvrireafapteiprevzutedelegeapenalorisediulparchetuluidincareface
parteprocurorulcareefectueazsausupravegheazurmrireapenal.
Cuocaziaprezentriidosaruluidectreprocuror,preedinteleinstaneisaujudectoruldelegat
deacestafixeazziuaioradesoluionareapropuneriidearestarepreventiv,pnlaexpirarea
mandatuluidearestarepreventivanvinuituluidevenitinculpatsau,dacacestaestereinut,pn
laexpirareacelor24deoredereinere.Ziuaiorasecomunicattaprtoruluialessaunumit
dinoficiuctiprocurorului,acestadinurmfiindobligatsasigureprezenanfaajudectorului
ainculpatuluiarestatsaureinut.
Propunereadearestarepreventivsesoluioneazncameradeconsiliudeunsingurjudector,
indiferentdenaturainfraciunii.
Inculpatulesteadusnfaajudectoruluiivafiasistatdeaprtor.
ncazulncareinculpatulseaflnstaredereineresaudearestarepotrivitart.146idincauza
striisntiioridincauz defor major saustaredenecesitatenupoatefiadus nfaa
judectorului, propunerea de arestare va fi examinat n lipsa inculpatului, n prezena
aprtorului,cruiaisedcuvntulpentruaformulaconcluzii.
Dispoziiileart.150seaplicnmodcorespunztor.
Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
Judectoruladmitesaurespingepropunereadearestarepreventiv,prinncheieremotivat.Dac
suntntrunitecondiiileprevzutenalin.1,judectoruldispune,prinncheieremotivat,
arestareapreventivainculpatuluipeoduratcarenupoatedep i30dezile.
Arestareainculpatuluinupoatefidispusdectpentruzilelecareaurmasdupscdereadin30
de zile a perioadei n care acesta a fost anterior reinut sau arestat. Arestarea preventiv a
inculpatuluisedispunenaintedeexpirareadurateiarestriinvinuitului.
Dispoziiileart.146alin.10i11^1ialeart.152alin.1seaplicnmodcorespunztor.
mpotrivancheieriisepoatefacerecurs,ntermende24deoredelapronunare,pentrucei
prezeni,idelacomunicare,pentruceilips.
Dispoziiile alineatelor precedente se aplic i n cazul n care procurorul pune n mi care
aciuneapenal naintedeexpirareadurateimandatuluidearestareanvinuitului.Mandatulde
arestareanvinuituluinceteazladataemiteriimandatuluidearestareainculpatului.
ART.150
Ascultareainculpatului
Msuraarestriiinculpatuluipoatefiluatnumaidupascultareaacestuiadectreprocuroride
ctrejudector,afardecazulcndinculpatulestedisprut,seaflnstrintateorisesustragede
laurmriresaudelajudecatoriseaflnunadintresituaiileprevzutenart.149^1alin.6.
ncazulncareinculpatulestedisprut,seaflnstrintateorisesustragedelaurmriresaude
lajudecat,cndmandatulafostemisfrascultareainculpatului,acestavafiascultatimediatcea
fostprinsorisaprezentat.
ART.151
Coninutulmandatuluidearestare
Dupntocmireahotrriiprincaresadispusarestareapreventivainculpatului,judectorulde
laprimainstansau,dupcaz,preedintelecompletuluidelainstanaderecursemitedendat
mandatuldearestarepreventiv.
Dac prin aceea i hotrre sa dispus arestarea mai multor inculpa i, se emite mandat de
arestareseparatpentrufiecaredintreei.

41

nmandatuldearestaretrebuiessearate:
1) instanacareadispusluareamsuriiarestriiinculpatului;
2) datailoculemiterii;
3) numele,prenumeleicalitateapersoaneicareaemismandatuldearestare;
4) dateleprivitoarelapersoanainculpatului,prevzutenart.70,icodulnumericpersonal;
5) artareafapteiceformeazobiectulinculpriiidenumireainfraciunii;
6)ncadrareajuridicafapteiipedeapsaprevzutdelege;
7) temeiurileconcretecaredeterminarestarea;
8) ordinuldeafiarestatinculpatul;
9)indicarealoculuiundeurmeazafideinutcelarestat;
10) semnturajudectorului.
ART.152
Executareamandatului
(1) Cndmandatuldearestareafostemisdupascultareainculpatului,judectorulcareaemis
mandatulnmneaz unexemplaralmandatuluipersoaneiarestate,iarunaltexemplarltrimite
organuluidepoliiepentruafipredatlaloculdedeinereodatcuarestatul.
(2) Cndmsuraarestriiafostdispusnlipsainculpatuluipotrivitart.150,mandatulemisse
nainteazndubluexemplarorganuluidepoliie,pentruexecutare.
(3) Organuldepoliieprocedeazlaarestareapersoaneiartatenmandat,creiaipredun
exemplaralmandatuluiioconducelajudectorulcareaemismandatul.
(3^1)nvedereaexecutriimandatuluidearestarepreventiv,organuldepoliiepoateptrunde
ndomiciliulsaureedinauneipersoanefrnvoireaacesteia,precuminsediuluneipersoane
juridicefrnvoireareprezentantuluilegalalacesteia.
(4) Judectorul procedeaz la ascultarea inculpatului, iar dac acesta ridic obiecii care
necesitorezolvareurgent,fixeazdendattermendejudecat.
ART.153
Obieciinceeacepriveteidentitatea
Dac cel arestat ridic obiecii n contra executrii mandatului numai n ceea ce prive te
identitatea,estecondusnfaainstaneiloculuiundeafostgsit,care,dac estenecesar,cere
relaiijudectoruluicareaemismandatul.
Pn larezolvareaobieciilor,instana,dac apreciaz c nuexist pericoldedispariie,
dispunepunereanlibertateapersoaneimpotrivacreiasaexecutatmandatul.
Dac instanaconstat c persoanaadus nuesteceaartat nmandat,opuneimediat n
libertate, iar dac constat c obieciile sunt nefondate, dispune executarea mandatului,
procedndusepotrivitart.152alin.3.
ncazurileprevzutenalin.13,instanadispuneprinncheiere,cesetrimiteijudectorului
careaemismandatul.
ART.154
Negsireapersoaneimenionatenmandat
Cndpersoanamenionatnmandatnuafostgsit,organulnsrcinatcuexecutareancheie
unprocesverbalprincareconstataceastaintiineazorganuljudiciarcareaemismandatul,
precum i organele competente pentru darea n urmrire i n consemn la punctele de trecere a
frontierei.
ART.155
Prelungireadurateiarestriincursulurmririipenale
Arestareainculpatuluidispusdeinstanpoatefiprelungit,ncursulurmririipenale,motivat,
dactemeiurilecareaudeterminatarestareainiialimpunncontinuareprivareadelibertatesau
existtemeiurinoicaresjustificeprivareadelibertate.
ncazulprevzutnalin.1,prelungireadurateiarestriipreventiveainculpatuluipoatefidispus
deinstanacreiaiarrevenicompetenasjudececauzanfondsaudeinstanacorespunztoare
ngradacesteianacreicircumscripieseaflloculdedeinere,loculundesaconstatatsvr
ireafapteiprevzutedelegeapenal orisediulparchetuluidincarefaceparteprocurorulcare
efectueazsausupravegheazurmrireapenal.

42

ART.156
Propunereapentruprelungireaarestriidispusencursulurmririipenale
Prelungirea duratei arestrii preventive prevzute n art. 155 se dispune pe baza propunerii
motivateaprocuroruluicare,dupcaz,efectueazsausupravegheazurmrireapenal.
ncazulncareprocurorulsupravegheazurmrireapenal,acestavafisesizatmotivatdectre
organuldecercetarepenal,nvedereaformulriipropuneriideprelungire,cucelpuin8zile
naintedeexpirareadurateiarestriipreventive.
Dac arestareaafostdispus deoinstan inferioar celeicompetentes acordeprelungirea,
propunereasenainteazinstaneicompetente.
Alineatul4***Abrogat
Cnd n aceea i cauz se gsesc mai muli inculpai arestai pentru care durata arestrii
preventiveexpirladatediferite,procurorulcaresesizeazinstanapentruunuldintreinculpai
vasesiza,totodat,instanaicuprivirelaceilaliinculpai.
ART.157
Abrogat.
ART.158
Abrogat.
ART.159
Proceduraprelungiriiarestriipreventivedispusencursulurmririipenale
Dosarul cauzei va fi depus la instan, mpreun cu propunerea de prelungire a arestrii
preventive,ntocmit deprocurorulcareefectueaz sausupravegheaz urmrireapenal,cucel
puin5zilenaintedeexpirareadurateiarestriipreventive,ivaputeaficonsultatdeaprtor.
Propunerea de prelungire a arestrii se soluioneaz n camera de consiliu, de un singur
judector,indiferentdenaturainfraciunii.
Inculpatulesteadusnfaajudectoruluiivafiasistatdeaprtor.
ncazulncareinculpatularestatseaflinternatnspitalidincauzastriisntiinupoatefi
adusnfaajudectoruluisaucnd,dincauzdeformajorsaustaredenecesitate,deplasarea
sa nu este posibil, propunerea va fi examinat n lipsa inculpatului, dar numai n prezena
aprtorului,cruiaisedcuvntulpentruapuneconcluzii.
Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
ncazulncarejudectorulacordprelungirea,aceastanuvaputeadep i30dezile.Judectorul
soluioneazpropunereaisepronunasupraprelungiriiarestriipreventive,n
termende24deoredelaprimireadosarului,icomunic ncheiereacelorlips delajudecat n
acelaitermen.
ncheierea prin care sa hotrt asupra prelungirii arest rii poate fi atacat cu recurs de
procurorsaudeinculpatntermende24deoredelapronunare,pentruceiprezeni,saudela
comunicare, pentru cei lips. Recursul se soluioneaz nainte de expirarea duratei arestrii
preventivedispuseanteriorncheieriiatacate.
Recursul,declaratmpotrivancheieriiprincaresadispusprelungireaarestriipreventive,nu
estesuspensivdeexecutare.
Dispoziiileart.140^3alin.37i9seaplicnmodcorespunztorlajudecarearecursului.
Msuradispusdejudectorsecomunicadministraieiloculuidedeinere,careesteobligat
soaduclacunotininculpatului.
Dac ncheiereajudectoruluidelaprimainstan nuesteatacat curecurs,instanaeste
obligat s restituiedosarulorganuluideurmrirepenal ntermende24deoredelaexpirarea
termenuluiderecurs.
Judectorul poate acorda i alte prelungiri, fiecare neputnd dep i 30 de zile. Dispoziiile
alineatelorprecedenteseaplicnmodcorespunztor.Duratatotalaarestriipreventivencursul
urmririipenalenupoatedep iuntermenrezonabil,inumaimultde180dezile.
ART.160
Meninereaarestriiinculpatuluilaprimireadosarului

43

Cndprocuroruldispune,prinrechizitoriu,trimitereanjudecatainculpatuluiaflatnstarede
arest, dosarul se nainteaz instanei competente cu cel puin 5 zile nainte de expirarea
mandatuluidearestaresau,dupcaz,adurateipentrucareafostdispusprelungireaarestrii.
Instana,ncameradeconsiliu,procedeazpotrivitart.
300^1.ART.160^a
Arestareainculpatuluincursuljudecii
Arestareapreventivainculpatuluipoatefidispusncursuljudecii,prinncheieremotivat,
dacsuntntrunitecondiiileprevzutenart.143iexistvreunuldintrecazurileprevzutedeart.
148.
ncheiereapoatefiatacat separatcurecurs.Termenulderecursestede24deoreicurgedela
pronunare,pentruceiprezeni,idelacomunicare,pentruceilips.Dosarulvafinaintatinstanei
derecursntermende24deore,iarrecursulsejudecn3zile.Recursuldeclaratmpotriva
ncheieriiprincaresadispusarestareanuestesuspensivdeexecutare.Dispoziiile
art.151seaplicincazularestriiinculpatuluincursuljudecii.
Fadeinculpatulcareamaifostanteriorarestatnaceeaicauz,ncursulurmririipenale
saualjudecii,sepoatedispunedinnouaceastmsur,dacauintervenitelementenoicarefac
necesarprivareasadelibertate.
ART.160^b
Verificriprivindarestareainculpatuluincursuljudecii
ncursuljudecii,instanaverific periodic,darnumaitrziude60dezile,legalitateai
temeiniciaarestriipreventive.
Dacinstanaconstatcarestareapreventivestenelegalsauctemeiurilecareaudeterminat
arestareapreventiv auncetatsaunuexist temeiurinoicares justificeprivareadelibertate,
dispune,prinncheieremotivat,revocareaarestriipreventiveipunereadendat nlibertatea
inculpatului.
Cndinstanaconstatctemeiurilecareaudeterminatarestareaimpunncontinuareprivarea
delibertatesauc exist temeiurinoicarejustific privareadelibertate,instanadispune,prin
ncheieremotivat,meninereaarestriipreventive.
ncheiereapoatefiatacatcurecurs,prevederileart.160^aalin.2aplicndusenmod
corespunztor.
ART.160^c***Abrogat
Prelungireaarestriincursuljudecii
ART.160^d***Abrogat
Arestareaiprelungireaarestriiinculpatuluicondamnatdeinstanadefond
SeciuneaIV^1
Dispoziiispecialepentruminori
ART.160^e
Dispoziiigenerale
(1) Reinerea i arestarea preventiv a minorului se fac potrivit dispoziiilor prevzute n
seciunileI,IIiIV,cuderogrileicompletriledinprezentaseciune.
(2) Lastabilireadispoziiiloraplicabilecuprivirelamsurareineriiiarestriipreventivese
are n vedere vrsta nvinuitului sau inculpatului de l a data la care se dispune asupra lurii,
prelungiriisaumenineriimsuriipreventive.
ART.160^f
Drepturilepropriiiregimulspecialpentruminori
Minorilorreinuisauarestaipreventivliseasigur,pelng drepturileprevzutedelege
pentrudeinuiipreventivceaudep it18ani,drepturipropriiiunregimspecialdedetenie
preventiv,nraportcuparticularitilevrsteilor,astfelnctm surileprivativedelibertate,
luatefademinorinscopulbuneidesf urriaprocesuluipenalorialmpiedicriisustrageriilor
delaurmrireapenal,judecatoridelaexecutareapedepsei,snuprejudiciezedezvoltareafizic,
psihicsaumoralaminorului.

44

nvinuiilor sau inculpailor minori, reinui ori arestai preventiv, li se asigur n toate
cazurile asisten juridic obligatorie, organele judiciare fiind obligate s ia msuri pentru
desemnareaunuiaprtordinoficiudacminorulnuiaalesunulipentrucaacestaspoatlua
contactdirectcuminorularestatiscomunicecuel.
Atuncicndsedispunereinereasauarestareapreventivaunuinvinuitoriinculpatminorse
ncuno tineaz despre aceasta imediat, n cazul reinerii, i n termen de 24 de ore, n cazul
arestrii,prinii,tutorele,persoananngrijireasausupraveghereacreiaseafl minorul,alte
persoanepecareledesemneazacesta,iarncazdearestare,iserviciuldereintegraresociala
infractorilor i de supraveghere a executrii sanciunilor neprivative de libertate de pe lng
instanacreiaiarrevenis judecenprim instan cauza,consemnnduseaceastantrun
procesverbal.
ntimpulreineriisauarestriipreventive,minoriise inseparatdemajori,nlocurianume
destinateminorilorarestaipreventiv.
Respectarea drepturilor i a regimului special prevzute de lege pentru minorii reinui sau
arestaipreventivesteasigurat princontrolulunuijudector anumedesemnatdepreedintele
instanei,prinvizitarealocurilordedeinerepreventivdectreprocuror,precumiprincontrolul
altororganismeabilitatedelegesvizitezedeinuiipreventiv.
ART.160^g
Reinereaminoruluiladispoziiaorganuluidecercetarepenalsauaprocurorului
nmodcutotulexcepional,minorulntre14i16ani,carerspundepenal,poatefireinutla
dispoziia procurorului sau a organului de cercetare penal, cu n tiinarea i sub controlul
procurorului,pentruoduratcenupoatedep i10ore,dacexistdatecertecminorulacomiso
infraciunepedepsitdelegecudeteniuneapeviasaunchisoarede10aniorimaimare.
Reinereapoatefiprelungit numaidac seimpune,prinordonan motivat,deprocuror,
pentruoduratdecelmult10ore.
ART.160^h
Arestareapreventivaminorului
Minorulntre14i16aninupoatefiarestatpreventivdectdac pedeapsaprevzut delege
pentrufaptadecareestenvinuitestedeteniuneapeviasaunchisoareade10aniorimaimare
ioaltmsurpreventivnuestesuficient.
Durataarestriiinculpatuluiminorntre14i16anieste,ncursulurmririipenale,decelmult
15zile,iarverificarealegalitiiitemeinicieiarestriipreventiveseefectueazncursuljudecii
periodic,darnumaitrziude30dezile.Prelungireaacesteimsurincursulurmririipenalesau
meninerea ei n cursul judecii nu poate fi dispus dect n mod excep ional. Arestarea
preventiv a minorului n cursul urmririi penale nu poate s dep easc, n total, un termen
rezonabil i nu mai mult de 60 de zile, fiecare prelungire neputnd dep i 15 zile. n mod
excepional,cndpedeapsaprevzutdelegeestedeteniuneapeviasaunchisoareade20de
anisaumaimare,arestareapreventiv ainculpatuluiminorntre14i16anincursulurmririi
penalepoatefiprelungitpnla180dezile.
Inculpatulminormaimarede16anipoatefiarestatpreventivncursulurmririipenalepeo
durat decelmult20dezile.Duratamsuriipreventivepoatefiprelungit ncursulurmririi
penale,defiecaredatcu20dezile.Arestareapreventivainculpatuluiminorncursulurmririi
penalenupoates dep easc,ntotal,untermenrezonabilinumaimultde90dezile.nmod
excepional,cndpedeapsaprevzutdelegeestedeteniuneapeviasaunchisoareade10ani
orimaimare,arestareapreventivainculpatuluiminorncursulurmririipenalepoatefiprelungit
pn la180dezile.Verificarealegalitiiitemeinicieiarestriipreventiveainculpatuluiminor
maimarede16anincursuljudeciiseefectueazperiodic,darnumaitrziude40dezile.
Durataarestriinvinuituluiminorestedecelmult3zile.
SeciuneaV
Liberareaprovizoriesubcontroljudiciariliberareaprovizoriepecauiune
ART.160^1

45

Modalitileliberriiprovizorii
ntotcursulprocesuluipenal,nvinuitulsauinculpatularestatpreventivpoatecerepunereasan
libertateprovizorie,subcontroljudiciarsaupecauiune.
&1.Liberareaprovizoriesubcontroljudiciar
ART.160^2*)
Condiiileliberrii
(1) Liberareaprovizoriesubcontroljudiciarsepoateacordancazulinfraciunilorsvritedin
culp,precumincazulinfraciunilorintenionatepentrucarelegeaprevedepedeapsanchisorii
cenudep ete18ani.
(2) Liberareaprovizoriesubcontroljudiciarnuseacord ncazulncareexist datedincare
rezultnecesitateadealmpiedicapenvinuitsauinculpatssvreascalteinfraciunisauc
acestavancercas zdrniceasc aflareaadevruluiprininfluenareaunorpri,martorisau
experi,alterareaoridistrugereamijloacelordeprobsauprinalteasemeneafapte.
(3) Petimpulliberriiprovizoriinvinuitulsauinculpatulesteobligats respecteurmtoarele
obligaii:
a)snudep easclimitateritorialfixatdectncondiiilestabilitedeinstan;
b)sseprezintelaorganuldeurmrirepenalsau,dupcaz,lainstanadejudecatoridecte
oriestechemat;
3) s se prezinte la organul de poliie desemnat cu supravegherea de instan, conform
programuluidesupravegherentocmitdeorganuldepoliiesauoridecteoriestechemat;
4) snuischimbelocuinafrncuviinareainstaneicareadispusmsura;
5) snudein,snufoloseascisnupoarteniciocategoriedearme.
(3^1)Organuljudiciarcareadispusmsurapoateimpunenvinuituluisauinculpatuluicape
timpulliberriiprovizoriisrespecteunasaumaimultedintreurmtoareleobligaii:
1) spoartepermanentunsistemelectronicdesupraveghere;
2) snusedeplasezelaanumitespectacolesportiveoriculturalesaunoricealtelocuristabilite;
3) snuseapropiedepersoanavtmat,membriifamilieiacesteia,persoanampreuncucarea
comisfapta,martori,experiorialtepersoane,stabilitedeinstan,isnucomunicecuacestea
directsauindirect;
4) snuconducniciunvehiculsauanumitevehiculestabilite;
5) snuseaflenlocuinapersoaneivtmate;
6)snuexerciteprofesia,meseriasausnudesf oareactivitateanexercitareacreiaasvrit
fapta.
(3^2)ncuprinsulncheieriisuntmenionateexpresobligaiilepecarenvinuitulsauinculpatul
trebuie s le respecte i se atrage atenia acestuia c, n caz de nclcare cu reacredin a
obligaiilorcareirevin,sevaluafadeacestamsuraarestriipreventive.
(4)Dispoziiileart.145alin.2^1seaplicnmodcorespunztor.

*)Conformart.IIIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.60/2006,dispoziiiledinCodulde
procedurpenal

privindobligaiadeapurtapermanentunsistemelectronicdesupraveghereintr
nvigoarela1iulie2007.
ART.160^2a
Organulcaredispuneliberareaprovizorie
Liberareaprovizoriesubcontroljudiciarsedispune,attncursulurmririipenale,ctin
cursuljudecii,deinstanadejudecat.
ART.160^2b
Organulcareefectueazcontrolulrespectriiobligaiilor
Controlulmoduluincarenvinuitulsauinculpatulrespectobligaiilestabilitedeinstan
revinejudectoruluidelegatcuexecutarea,precumiprocuroruluiiorganuluidepoliie.
ART.160^3
Modificareasauridicareacontroluluijudiciar

46

Controluljudiciarinstituitdeinstanpoatefioricndmodificatsauridicatdeaceasta,ntotal
saunparte,pentrumotivetemeinice.
&2.Liberareaprovizoriepecauiune
ART.160^4
Condiiileliberrii

(1) Liberareaprovizoriepecauiunesepoateacordadeinstanadejudecat,attncursul
urmririi penale, ct i al judecii, la cerere, cnd sa depus cau iunea i sunt ndeplinite
condiiileprevzutenart.160^2alin.1i2.
(2) Petimpulliberriiprovizorii,nvinuitulsauinculpatulesteobligats respecteobligaiile
careirevinpotrivit art.160^2 alin.3i3^1.Dispoziiile art.160^2 alin.3^2seaplic nmod
corespunztor.
(3) Dispoziiileart.160^2alin.4seaplicnmodcorespunztor.
ART.160^5
Cauiunea
Cauiuneagaranteazrespectareadectrenvinuitsauinculpataobligaiilorcareirevinn
timpulliberriiprovizorii.
Cuantumul cauiunii este de cel puin 1.000 lei i consemnarea sa se poate face fie prin
depunerea sumei de bani stabilit de ctre instan, fie prin constituirea unei garanii reale
imobiliareladispoziiainstaneicareastabilitcauiunea.
Consemnareacauiuniisefacepenumelenvinuituluisauinculpatuluiiladispoziiainstanei
careastabilitcuantumulcauiunii.
Cauiuneaserestituiecnd:
1) serevocliberareaprovizoriepentrucazulprevzutnart.160^10alin.1lit.a);
2) seconstatdeinstan,prinncheiere,cnumaiexisttemeiurilecareaujustificatmsura
arestriipreventive;
3) sedispunescoatereadesuburmrirepenal,ncetareaurmririipenale,achitareasauncetarea
procesuluipenal;
4) se pronun pedeapsa amenzii sau pedeapsa nchisorii cu suspendarea condiionat a
executriioricususpendareaexecutriisubsupravegheresaucuexecutarealaloculdemunc;
5) sedispunecondamnarealapedeapsanchisorii.
6)cerereadeliberareprovizorieafostrespinspotrivitart.160^8aalin.6.
Cauiuneanuserestituie,ncazulprevzutlalit.e),cndliberareaprovizoriesarevocatpotrivit
dispoziiilor art.160^10 alin.1lit.b).Cauiuneasefacevenitlabugetuldestat,larmnerea
definitivahotrriidecondamnare.
ncazurileprevzutelalit.b)e)sedispuneincetareastriideliberareprovizorie.
&3.Dispoziiicomune
ART.160^6
Cerereadeliberareprovizorieiorganulcompetentsorezolve
Cerereadeliberareprovizoriepoatefifcut,attncursulurm ririipenale,ctincursul
judecii,dectrenvinuitsauinculpat,soulorirudeleapropiatealeacestuia.
Cererea trebuie s cuprind numele, prenumele, domiciliul i calitatea persoanei care o face,
precumimeniuneacunoateriidispoziiilorlegiiprivitoarelacazurilederevocarealiberrii
provizorii.
n cazul liberrii provizorii pe cauiune, cererea trebuie s cuprind i obligaia depunerii
cauiuniiimeniuneacunoateriidispoziiilorlegiiprivindcazuriledenerestituireacauiunii.
Rezolvareacererii,ncursulurmririipenale,revineinstaneicreiaiarrevenicompetenas
judececauzanfond,iarncursuljudecii,instaneisesizatecujudecareacauzei.
Cererea depus la organul de cercetare penal, la procuror ori la administraia locului de
deineresenainteaz,ntermende24deore,instaneicompetente.
ART.160^7*)
Msurilepremergtoareexaminriicererii

47

Instanaverificdaccerereadeliberareprovizoriecuprindemeniunileprevzutenart.160^6
alin.2i3i,dac estecazul,iamsuripentrucompletareaacesteia.Cndcerereaestedepus la
instannainteatermenuluidejudecat,acesteobligaiirevinpreedintelui,careprocedeazila
ncunotinareapersoaneicareafcutcerereadespretermenuldejudecareacererii.
Cndcerereaestefcutdeoaltpersoandectnvinuitulsauinculpatul,dinceleartaten
art. 160^6 alin.1,instanalntreab penvinuitsaupeinculpatdac insuetecererea,iar
declaraiaacestuiaseconsemneazpecerere.

*)Conformart.Ipct.94dinLegeanr.356/2006,laarticolul160^7,tezafinalaalineatului1se
abrog.
ART.160^8
Examinareaiadmitereanprincipiuacererii
Instanaexamineaz,deurgen,cererea,verificnddacsuntndeplinitecondiiileprevzute
delegepentruadmisibilitateanprincipiuaacesteia.
ncazulcereriideliberarepecauiune,dac instanaconstat c suntndeplinitecondiiile
prevzutedelege,stabiletecuantumulcauiuniiitermenulncarecauiuneatrebuiedepus,
ncuno tinnd despre aceasta persoana care a f cut cererea. Dup depunerea dovezii de
consemnare a cauiunii, instana admite n principiu cererea i fixeaz termenul pentru
soluionareaei.
Dacnusuntndeplinitecondiiileprevzutedelegeidovadadeconsemnareacauiuniinua
fostdepus,cerereaserespinge.
ART.160^8a
Soluionareacererii
Soluionarea cererii se face dup ascultarea nvinuitului sau a inculpatului, a concluziilor
aprtorului,precumialeprocurorului.
n cazul n care se constat c sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege i cererea este
ntemeiat,instanaadmitecerereaidispunepunerea nlibertateprovizoriea nvinuituluisau
inculpatului.
Instana,ncazuladmiteriicereriideliberareprovizorie,stabileteiobligaiileceurmeazafi
respectatedenvinuitsauinculpat.
Copiadispozitivuluincheieriirmasedefinitiveoriunextrasalacesteiasetrimiteadministraiei
locului de deinere i organului de poliie n a crui raz teritorial locuie te nvinuitul sau
inculpatul.Persoaneleinteresatesencunotineaz.
Administraialoculuidedeinereesteobligatsiamsuripentrupunereadendatnlibertate
anvinuituluisauinculpatului.
ncazulncarenusuntndeplinitecondiiileprevzutedelege,cndcerereaestenentemeiat
saucndaceastaafostfcutdectreoaltpersoaninuafostnsuitdenvinuitsaudeinculpat,
instanarespingecererea.
ART.160^9
Recursulmpotrivancheierilorprivindliberareaprovizorie
mpotrivancheieriiprincaresaadmisorisarespinscerereadeliberareprovizoriesepoate
facerecursdectrenvinuitsauinculpatoridectreprocuror,lainstanasuperioar.
Termenulderecursestede24deoreicurgedelapronunare,pentruceiprezeni,idela
comunicare,pentruceilips.
Dosarulvafinaintatinstaneiderecursntermende24deore.
Recursulsejudecntermendedouzile.
Alineatul5***Abrogat
nvinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. Participarea procurorului este
obligatorie.
Instanasepronunnaceeaiziasupraadmiteriisaurespingeriirecursului.
Recursul mpotriva ncheierii prin care sa respins cererea de liberare provizorie nu este
suspensivdeexecutare.

48

Dosarulserestituientermende24deoredelasoluionarearecursului.
Dispoziiilealineatelorprecedenteseaplicnmodcorespunztorincazulmodificriisau
ridicriicontroluluijudiciar.
ART.160^10
Revocarea
liberrii
Liberareaprovizoriepoatefirevocatdac:
1) sedescoperfaptesaumprejurricenuaufostcunoscuteladataadmiteriicereriideliberare
provizorieicarejustificarestareanvinuituluisauinculpatului;
2) nvinuitulsauinculpatulnurespect,cureacredin,obligaiileceirevinpotrivitart.160^2
alin.3i3^1iart.160^4alin.2sauncearcszdrniceascaflareaadevruluiorisvretedin
nou,cuintenie,oinfraciunepentrucareesteurmritsaujudecat.
Revocarealiberriiprovizoriisedispunedeinstan,prinncheiere,cuascultareanvinuitului
sauinculpatuluiasistatdeaprtor.Revocareasedispuneinlipsanvinuituluisauinculpatului,
cndacesta,frmotivetemeinice,nuseprezintlachemareafcut.
ncazderevocarealiberriiprovizorii,instanadispunearestareapreventivanvinuituluisau
inculpatuluiiemiteunnoumandatdearestare.
mpotrivancheieriiinstaneiprincaresadispusrevocarealiberriiprovizoriisepoateface
recurs.
Dispoziiileart.160^9seaplicnmodcorespunztor.
CAP.2
ALTEMSURIPROCESUALE
SeciuneaI
Luareamsurilordeocrotireidesiguran
ART.161
Msuriledeocrotirencazdereineresaudearestarepreventiv
Cndmsurareineriisauaarestriipreventiveafostluatfadeunnvinuitsauinculpatna
cruiocrotireseafl unminor,opersoan pus subinterdicie,opersoan creiaisainstituit
curatela,oriopersoancaredatoritvrstei,boliisaualteicauzearenevoiedeajutor,trebuiesfie
n tiinat autoritatea competent n vederea lurii msurilor de ocrotire. Obligaia de ncuno
tinarerevineorganuluijudiciarcarealuatmsurareineriioriaarestriipreventive.
ART.162
Luareamsurilordesiguran
(1) Dac procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal constat, n cursul
urmririipenale,c nvinuitulsauinculpatulseaflnvreunadintresituaiileartatenart.113
sau 114 din Codul penal, sesizeaz instana care, dac este cazul, dispune luarea, n mod
provizoriu, a msurii de siguran corespunztoare. n cursul urmririi penale, msura de
siguranpoatefidispuspeoduratcenupoatedep i180dezile.ncursuljudecii,msurade
sigurancorespunztoareestedispus,deasemenea,nmodprovizoriudeinstanadejudecat.
(1^1)Instanadispuneluareamsurilordesiguranprevzutenalin.1numaidupascultarea
nvinuituluioriinculpatuluiinprezenaaprtoruluiiaprocurorului.
(2) Instanaiamsuripentruaducerealandeplinireainternriimedicaleprovizoriii,totodat,
sesizeaz comisiamedical competent s avizezeinternareabolnavilormintaliiatoxicomanilor
periculoi.
(3) Msurainternriiprovizoriidureazpnlaconfirmareaacesteiadectreinstanadejudecat.
(4) Confirmareasefacepebazaavizuluicomisieimedicale,caretrebuiecomunicatinstanein
termen de 45 de zile de la sesizarea comisiei. Nerespectarea acestui termen constituie abatere
judiciarisesancioneazconformart.198alin.3.
(5) ncazulncaresadispusinternareamedical,sevorluaimsurileprevzutenart.161.
(6) Hotrreainstan ei dejudecat prin caresaconfirmat msura internrii poate fiatacat
separatcurecurs.Recursulnususpendexecutarea.

49

SeciuneaII
Msurileasigurtorii,restituirealucrurilorirestabilireasituaieianterioaresvririiinfraciunii
ART.163
Msurileasigurtorii
Msurileasigurtoriiseiauncursulprocesuluipenaldeprocurorsaudeinstanadejudecati
constau n indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile i imobile, n
vederea confiscrii speciale, a reparrii pagubei produse prin infraciune, precum i pentru
garantareaexecutriipedepseiamenzii.
Msurile asigurtorii n vederea reparrii pagubei se pot lua asupra bunurilor nvinuitului sau
inculpatuluiialepersoaneiresponsabilecivilmente,pnlaconcurenavaloriiprobabileapagubei.
Msurileasigurtoriipentrugarantareaexecutriipedepseiamenziiseiaunumaiasuprabunurilor
nvinuituluisauinculpatului.
Nupotfisechestratebunuricareaparinuneiunitidintrecelelacareserefer art.145 din
Codulpenal,precumiceleexceptatedelege.
Msurileasigurtoriinvedereareparriipagubeisepotlualacerereapriicivilesaudin
oficiu.Luareamsurilorasigurtoriiesteobligatorie:
1) ***Abrogat
2) ncazulncarecelvtmatesteopersoanlipsitdecapacitatedeexerciiusaucucapacitate
deexerciiurestrns.
ART.164
Organelecareaduclandepliniremsurileasigurtorii
Ordonanadeluareamsuriiasigurtoriiseaducelandepliniredectreorganuldeurmrire
penalcarealuatmsura.
ncheierea instanei judectore ti prin care sa dispus luarea msurii asigurtorii se aduce la
ndeplinireprinexecutoruljudectoresc.
Msurileasigurtoriidispusedeprocurorsaudeinstanadejudecatpotfiaduselandeplinirei
prinorganelepropriideexecutarealeunitiipgubite,ncazulncareaceastaesteunadintrecele
lacaresereferart.145dinCodulpenal.
n cazurile n care urmrirea penal se efectueaz de ctre procuror, acesta poate dispune ca
msuraasigurtorieluatsfieaduslandepliniredectresecretarulparchetului.
ART.165
Procedurasechestrului
Organulcareprocedeazlaaplicareasechestruluiesteobligatsidentificeisevaluezebunurile
sechestrate,putndrecurgencazdenecesitateilaexperi.
Bunurileperisabile,obiecteledinmetalesaupietrepreioase,mijloaceledeplatstrine,titlurile
devaloareinterne,obiecteledeartidemuzeu,coleciiledevaloare,precumisumeledebanicare
facobiectulsechestrului,vorfiridicatenmodobligatoriu.
Bunurileperisabilesepredauunitilorcomercialecucapitalmajoritardestat,potrivitprofilului
activitii,caresuntobligatesleprimeascislevalorificedendat.
Metalelesaupietrelepreioaseoriobiecteleconfecionatecuacesteaimijloaceledeplatstrine
sedepunlaceamaiapropiatinstituiebancarcompetent.
Titluriledevaloareinterne,obiecteledeartsaudemuzeuicoleciiledevaloaresepredauspre
pstrareinstituiilordespecialitate.
Obiecteleprevzutenalin.4i5sepredauntermende48deoredelaridicare.Dacobiectele
suntstrictnecesareurmririipenale,depunereasefaceulterior,darnumaitrziude48deoredela
rezolvareacauzeidectreprocuror,dupterminareaurmririipenale.
Obiectelesechestratesepstreazpnlaridicareasechestrului.
Sumeledebanirezultatedinvalorificareafcutpotrivitalin.3i7,precumisumeledebaniridicate
potrivitalin.2,seconsemneaz,dupcaz,penumelenvinuitului,inculpatuluisaupersoaneiresponsabile
civilmente,ladispoziiaorganuluicareadispusinstituireasechestrului,cruiaisepred

50

recipisa de consemnare a sumei, n termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la
valorificareabunurilor.
Dac exist pericoldenstrinare,celelaltebunurimobilesechestratevorfipusesubsigiliusau
ridicate,putndusenumiuncustode.
ART.166
Procesulverbaldesechestruiinscripiaipotecar
Organulcareaplicsechestrulncheieprocesverbaldespretoateacteleefectuatepotrivitart.165,
descriind amnunit bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. n procesulverbal se arat
bunurile exceptate de lege de la urmrire, gsite la persoana creia i sa aplicat sechestru. De
asemenea,seconsemneazobieciileprilorsaualealtorpersoaneinteresate.
Unexemplardepeprocesulverbalselas persoaneicreiaisaaplicatsechestrul,iarnlips,
celorcucarelocuiete,administratorului,portarului,oriceluicarenmodobinuitlnlocuietesau
unuivecin.ncazulcndpartedinbunurioritotalitatealoraufostpredateunuicustode,selas
acestuiaocopiedepeprocesulverbal.Unexemplarsenainteaz iorganuluicareadispusluarea
msuriiasigurtorii,ntermende24deoredelancheiereaprocesuluiverbal.
Pentrubunurileimobilesechestrate,organulcareadispusinstituireasechestruluicereorganului
competentluareainscripieiipotecareasuprabunurilorsechestrate,anexndcopiidepeactulprin
caresadispussechestruliunexemplaralprocesuluiverbaldesechestru.
ART.167
Poprirea
Sumeledebanidatoratecuoricetitlunvinuitului,inculpatuluisaupriiresponsabilecivilmente
dectreoatreiapersoan,oridectrecelpgubit,suntpopritenminileacestorainlimitele
prevzutedelege,deladataprimiriiactuluiprincaresenfiineazsechestrul.Acestesumevorfi
consemnatededebitori,dupcaz,ladispoziiaorganuluicareadispuspoprireasauaorganuluide
executare,ntermende5ziledelascaden,recipiseleurmndafipredateaceluiaiorgann24de
oredelaconsemnare.
ART.168
Contestareamsuriiasigurtorii
ncontramsuriiasigurtoriiluateiamoduluideaducerelandeplinireaacesteia,nvinuitulsau
inculpatul,partearesponsabil civilmente,precumioricealt persoan interesat sepotplnge
procuroruluisauinstaneidejudecat,noricefazaprocesuluipenal.
Hotrreainstaneidejudecatpoatefiatacatseparatcurecurs.Recursulnususpendexecutarea.
Dupsoluionareadefinitivaprocesuluipenal,dacnusafcutplngerempotrivaaduceriila
ndeplinireamsuriiasigurtorii,sepoatefacecontestaiepotrivitlegii
civile.ART.169
Restituirealucrurilor
Dac procurorul sau instana de judecat constat c lucrurile ridicate de la nvinuit ori
inculpat,saudelaoricepersoan careleaprimitsprealepstra,suntproprietateapersoanei
vtmateoriaufostluatepenedreptdinposesiasaudeinereasa,dispunerestituireaacestor
lucruripersoaneivtmate.Oricealt persoan carepretindeundreptasupralucrurilorridicate
poatecere,potrivitdispoziiilorart.168,stabilireaacestuidreptirestituirea.
Restituirealucrurilorridicatearelocnumaidacprinaceastanusestinghereteaflareaadevruluii
justasoluionareacauzeiicuobligaiapentrucelcruiaisuntrestituites lepstrezepn la
rmnereadefinitivahotrrii.
ART.170
Restabilireasituaieianterioare
Procurorulsauinstanadejudecatpoateluamsuriderestabilireasituaieianterioaresvr
iriiinfraciunii,cndschimbareaaceleisituaiiarezultatnmodvditdincomitereainfraciunii,
iarrestabilireaesteposibil.
TITLULV
ACTEPROCESUALEIPROCEDURALECOMUNE

51

CAP.1
ASISTENAJURIDIC IREPREZENTAREA
ART.171
Asistenanvinuituluisauainculpatului
(1) nvinuitulsauinculpatularedreptulsfieasistatdeaprtor,ntotcursulurmririipenaleial
judecii,iarorganelejudiciaresuntobligatesiaduclacunotinacestdrept.
(2) Asistenajuridicesteobligatoriecndnvinuitulsauinculpatulesteminor,internatntrun
centrudereeducaresauntruninstitutmedicaleducativ,cndestereinutsauarestatchiarnalt
cauz,cndfadeacestaafostdispusmsuradesiguranainternriimedicalesauobligarea
la tratament medical chiar n alt cauz ori cnd organul de urm rire penal sau instana
apreciaz c nvinuituloriinculpatulnuiarputeafacesinguraprarea,precuminaltecazuri
prevzutedelege.
(3) ncursuljudecii,asistenajuridicesteobligatorieincauzelencarelegeaprevedepentru
infraciuneasvritpedeapsadeteniuniipeviasaupedeapsanchisoriide5anisaumaimare.
(4) Cndasistenajuridicesteobligatorie,dacnvinuitulsauinculpatulnuiaalesunaprtor,
seiaumsuripentrudesemnareaunuiaprtordinoficiu.
(4^1)Cndasistenajuridicesteobligatorie,dacaprtorulalesnuseprezintnejustificatla
datastabilitpentruefectuareaunuiactdeurmrirepenalsaulatermenuldejudecatfixatinici
nuasigursubstituirea,pleacsaurefuzsefectuezeaprarea,organuljudiciariamsuripentru
desemnarea unui aprtor din oficiu care sl nlocuiasc, acordndui timpul necesar pentru
pregtireaaprrii.ncursuljudecii,dupncepereadezbaterilor,cndasistenajuridiceste
obligatorie, dac aprtorul ales lipse te, nejustificat, la termenul de judecat i nu asigur
substituirea,instanaiamsuripentrudesemnareaunuiaprtordinoficiucareslnlocuiasc,
acordnduntermendeminimum3zilepentrupregtireaaprrii.
(5) Delegaiaaprtoruluidesemnatdinoficiunceteazlaprezentareaaprtoruluiales.
(6) Dac lajudecareacauzeiaprtorullipseteinupoatefi nlocuitncondiiilealin.4^1,
cauzaseamn.
ART.172
Drepturileaprtorului
n cursul urmririi penale, aprtorul nvinuitului sau inculpatului are dreptul s asiste la
efectuarea oricrui act de urmrire penal i poate formula cereri i depune memorii. Lipsa
aprtoruluinumpiedicefectuareaactuluideurmrirepenal,dacexistdovadacaprtorula
fostncunotinatdedataioraefecturiiactului.ncunotinareasefaceprinnotificaretelefonic,
fax,internetsauprinalteasemeneamijloace,ncheindusenacestsensunprocesverbal.
Cnd asisten a juridic este obligatorie, organul de urmrire penal va asigura prezena
aprtoruluilaascultareanvinuituluisauinculpatului.
ncazul n careaprtorul nvinuituluisauinculpatului esteprezentla efectuarea unuiact de
urmrirepenal,sefacemeniunedespreaceasta,iaractulestesemnatideaprtor.
Persoana reinut sau arestat are dreptul s ia contact cu aprtorul, asigurnduise
confidenialitateaconvorbirilor.
Alineatul5***Abrogat
Aprtorularedreptuldeaseplnge,potrivitart.275,daccererilesalenuaufostacceptate;n
situaiileprevzutenalin.2i4,procurorulesteobligatsrezolveplngereancelmult48deore.
ncursuljudecii,aprtorularedreptulsasistepeinculpat,s exercitedrepturileprocesuale
aleacestuia,iarncazulcndinculpatulestearestat,siacontactcuacesta.
Aprtorulalessaudesemnatdinoficiuesteobligatsasigureasistenajuridicanvinuituluisau
inculpatului. Pentru nerespectarea acestei obligaii, organul de urmrire penal sau instana de
judecatpoatesesizaconducereabarouluideavocai,sprealuamsuri.
ART.173*)
Asistenacelorlaltepri

52

Aprtorulpriivtmate,alpriicivileialpriiresponsabilecivilmentearedreptuls
asistelaefectuareaoricruiactdeurmrirepenal careimplic audiereasauprezenaprii
creiaiasiguraprareaipoateformulacereriidepunememorii.
ncursuljudecii,aprtorulexercitdrepturilepriipecareoasist.
Cndorganuljudiciarapreciazcdinanumitemotiveparteavtmat,parteacivilsaupartea
responsabilcivilmentenuiarputeafacesinguraprarea,dispunedinoficiusaulacerereluarea
msurilorpentrudesemnareaunuiaprtor.

*)CurteaConstituional,prin Decizianr.1086/2007,aconstatatc dispoziia"careimplic


audiereasauprezenapriicreiaiasiguraprarea",cuprinsnart.173alin.1dinCodulde
procedurpenal,esteneconstituional.
ART.174
Reprezentare
a
ncursuljudeciinvinuituliinculpatul,precumicelelaltepripotfireprezentai,cu
excepiacazurilorncareprezenanvinuituluisauinculpatuluiesteobligatorie.
ncazurilencarelegeaadmitereprezentareanvinuituluisauinculpatului,instanadejudecat,
cndapreciaznecesarprezenanvinuituluisauinculpatului,dispuneaducerealui.
CAP.2
CITAREA,COMUNICAREAACTELORPROCEDURALE,MANDATULDEADUCERE
ART.175
Moduldecitare
Chemareauneipersoanenfaaorganuluideurmrirepenalsauainstaneidejudecatseface
princitaiescris.Citareasepoatefaceiprinnottelefonicsautelegrafic.
Citaiilesenmneazdeagenianumensrcinaicundeplinireaacesteiatribuiisauprin
mijlocireaserviciuluipotal.
ART.176
Coninutulcitaiei

Citaiaesteindividualitrebuiescuprindurmtoarelemeniuni:
1) denumireaorganuluideurmrirepenalsauainstaneidejudecatcareemitecitaia,sediul
su,dataemiteriiinumruldosarului;
2) numele,prenumeleceluicitat,calitateancareestecitatiindicareaobiectuluicauzei;
3) adresaceluicitat,caretrebuies cuprind noraeimunicipii:localitatea,judeul,strada,
numruliapartamentulundelocuiete,iarncomune:judeul,comunaisatul.
ncitaiesemenioneaz,cndestecazul,oricealtedatenecesarepentrustabilireaadreseicelui
citat;
4) ora,ziua,lunaianul,loculdenfiare,precumiinvitareaceluicitatsseprezinteladatai
loculindicate,cuartareaconsecinelorlegalencazdeneprezentare;
5) cparteacitataredreptullaunaprtorcucaresseprezintelatermenulfixat;
6)cpotrivitart.171alin.2i3aprareaesteobligatorie,iarncazulncareparteanuialege
unaprtor,cucaresseprezintelatermenulfixat,isevadesemnaunaprtordinoficiu;
7) cparteacitatpoate,nvedereaexercitriidreptuluilaaprare,sconsultedosarulaflatla
arhivainstanei.
Citaia se semneaz de cel care o
emite.ART.177
Loculdecitare
(1)nvinuitulsauinculpatulseciteazlaadresaundelocuiete,iardacaceastanuestecunoscut,
laadresaloculuisudemunc,prinserviciuldepersonalalunitiilacarelucreaz.
(2)Dacprintrodeclaraiedatncursulprocesuluipenalnvinuitulsauinculpatulaindicatun
altlocpentruaficitat,elestecitatlaloculindicat.

53

(3) ncazdeschimbareaadreseiartat ndeclaraianvinuituluisauinculpatului,acestaeste


citatlanouasaadres,numaidac ancunotinatorganuldeurmrirepenal oriinstanade
judecat deschimbareaintervenit,saudac organuljudiciarapreciaz pebazadatelorobinute
potrivitart.180csaprodusoschimbaredeadres.
(4) Dacnusecunoateadresaundelocuietenvinuitulsauinculpatuliniciloculsudemunc,
citaiaseafieazlasediulconsiliuluilocalnacruirazteritorialsasvritinfraciunea.Cnd
activitateainfracionalsadesf uratnmaimultelocuri,citaiaseafieazlasediulconsiliului
localnacruirazteritorialseaflorganulcareefectueazurmrireapenal.
(5) Bolnaviiaflainspitalsauntrocasdesntateseciteazprinadministraiaacestora.
(6) Deinuiiseciteazlaloculdedeinere,prinadministraiaacestuia.
(7) Militariiseciteazlaunitateadincarefacparte,princomandantulacesteia.
(8) Dac nvinuitulsauinculpatullocuietenstrintate,citareasefacepotrivitnormelordedrept
internaional penal aplicabile n relaia cu statul solicitat, n condiiile legii. n absena unei
asemeneanormesauncazulncareinstrumentuljuridicinternaionalaplicabilopermite,citarease
faceprinscrisoarerecomandat.nacestcaz,avizuldeprimireascrisoriirecomandate,semnatde
destinatar,saurefuzuldeprimireaacesteiainelocdedovadandepliniriiproceduriidecitare.
(8^1)Lastabilireatermenuluipentrunfiareanvinuituluisauinculpatuluiaflatnstrintate,
seineseamadenormeleinternaionaleaplicabilenrelaiacustatulpeteritoriulcruiaseafl
nvinuitulsauinculpatul,iarnlipsaunorasemeneanorme,denecesitateacacitaianvederea
nfi riisfieprimitcelmaitrziucu40dezilenaintedeziuastabilitpentrunfiare.
(9) Citarea altor persoane dect nvinuitul sau inculpatul se face potrivit dispoziiilor din
prezentularticol.Unitilelacareserefer art.145 dinCodulpenalialtepersoanejuridicese
citeazlasediulacestora,iarncazulneidentificriisediului,citaiaseafieazlasediulconsiliului
localnacruirazteritorialsasvritinfraciunea.
ART.178
nmnareacitaiei

(1) Citaiasenmneazpersonalceluicitat,carevasemnadovadadeprimire.
(2) Dacpersoanacitatnuvreasprimeasccitaia,sauprimindonuvoietesaunupoates
semnezedovadadeprimire,agentullas citaiaceluicitatori,ncazulrefuzuluideprimire,oafi
eazpeualocuineiacestuia,ncheinddespreaceastaprocesverbal.
(2^1)ncazulncarescrisoarearecomandatprincareseciteazunnvinuitsauinculpatcare
locuietenstrintatenupoatefinmnat datorit refuzuluiprimiriieisaudinoricealtmotiv,
precumincazulncarestatuldestinataruluinupermitecitareaprinpotacetenilorsi,citaia
sevaafialasediulparchetuluisaualinstanei,dupcaz.
(3) Cndcitareasefacepotrivitart.177alin.1parteafinal,alin.5,6i7,unitileacoloartate
suntobligateanmnadendatcitaiapersoaneicitatesubluarededovad,certificnduisemn
turasauartndmotivulpentrucarenusapututobinesemnturaacesteia.Dovadaestepredat
agentuluiprocedural,iaracestaonainteazorganuluideurmrirepenalsauinstaneidejudecat
careaemiscitaia.
(4) Citaiadestinat uneiunitidintrecelelacareserefer art.145 dinCodulpenalsaualtei
persoanejuridicesepredlaregistratursaufuncionaruluinsrcinatcuprimireacorespondenei.
Dispoziiilealin.2seaplicnmodcorespunztor.
ART.179
nmnareacitaieialtorpersoane
Dacpersoanacitatnuseaflacas,agentulnmneazcitaiasoului,uneirudesauoricrei
persoanecarelocuietecuea,oricarenmodobinuitiprimetecorespondena.Citaianupoatefi
nmnatunuiminorsub14anisauuneipersoanelipsitedeuzulraiunii.
Dacpersoanacitatlocuietentrunimobilcumaimulteapartamentesauntrunhotel,nlipsa
persoanelorartatenalin.1,citaiasepredadministratorului,portaruluioriceluicarenmodobi
nuitlnlocuiete.
Persoanacareprimetecitaiasemneazdovadadeprimire,iaragentul,certificndidentitateai
semntura,ncheieprocesverbal.Dac aceastanuvoietesaunupoatesemnadovadadeprimire,
agentulafieazcitaiapeualocuinei,ncheindprocesverbal.

54

nlipsapersoanelorartatenalin.1i2,agentulesteobligats seinteresezecndpoateg si
persoanacitatpentruainmnacitaia.Cndnicipeaceastcalenusepoateajungelanmnare,
agentulafieazcitaiapeualocuineipersoaneicitate,ncheindprocesverbal.
ncazulcndpersoanacitatlocuietentrunimobilcumaimulteapartamentesauntrunhotel,
dacncitaienusaindicatapartamentuloricamerancarelocuiete,agentulesteobligatsfac
investigaiipentruaaflaaceasta.Dacinvestigaiileaurmasfrrezultat,agentulafieazcitaia
peuaprincipalacldirii,ncheindprocesverbalifcndmeniunedespremprejurrilecareau
fcutimposibilnmnareacitaiei.
ART.180
Cercetrinvedereanmnriicitaiei
Dac persoanacitat iaschimbatadresa,agentulafieaz citaiapeualocuineiartate n
citaieiseinformeazpentruaflareanoiiadrese,menionndnprocesulverbaldateleobinute.
ART.181
Dovadadeprimireiprocesulverbaldepredareacitaiei
Dovada de primire a citaiei trebuie s cuprind numrul dosarului, denumirea organului de
urmrirepenalsauainstaneicareaemiscitaia,numele,prenumeleicalitateapersoaneicitate,
precumidatapentrucareestecitat.Deasemenea,trebuies cuprind datanmn riicitaiei,
numele,prenumele,calitateaisemnturaceluicenmneazcitaia,certificareadectreacestaa
identitiiisemnturiipersoaneicreiaisanmnatcitaia,precumiartareacalitiiacesteia.
Oridecteoricuprilejulpredriisauafi riiuneicitaiisencheieunprocesverbal,acestava
cuprindenmodcorespunztorimeniunileartatenalineatulprecedent.
ART.182
Comunicareaaltoracteprocedurale
Comunicarea celorlalte acte de procedur se face potrivit dispoziiilor prevzute n prezentul
capitol.
ART.183
Mandatuldeaducere
Opersoan poatefiadus nfaaorganuluideurmrirepenal sauainstaneidejudecat pe
bazaunuimandatdeaducere,ntocmitpotrivitdispoziiilorart.176,dacfiindanteriorcitatnusa
prezentat,iarascultareaoriprezenaeiestenecesar.
nvinuitulsauinculpatulpoatefiaduscumandatchiarnaintedeafifostchematprincitaie,dac
organuldeurmrirepenalsauinstanaconstatmotivatcninteresulrezolvriicauzeiseimpune
aceastmsur.
Persoaneleadusecumandat,potrivitalin.1i2,nupotrmneladispoziiaorganuluijudiciar
decttimpulstrictnecesarpentruaudierealor,nafar decazulcndsadispusre inereaori
arestareapreventivaacestora.
Persoanaaduscumandatdeaducereesteascultatdendatdectreorganuljudiciar.
ART.184
Executareamandatuluideaducere
(1) Mandatuldeaducereseexecutprinorganelepoliiei,jandarmerieisaupoliieicomunitare.
(2) Dacpersoanaartatnmandatuldeaducerenupoatefiadusdinmotivedeboal,cel
nsrcinatcuexecutareamandatuluiconstataceastaprintrunprocesverbal,caresenainteazde
ndatorganuluideurmrirepenaloriinstaneidejudecat.
(2^1)Dispoziiilealin.2seaplic incazulncarepersoanaartat nmandat,cuexcepia
nvinuituluisauinculpatului,nupoatefiadusdinoricealtcauz.
(3) Dac celnsrcinatcuexecutareamandatuluideaducerenugsetepersoanaprevzut n
mandatlaadresaindicat,facecercetriidac acesteaaurmasfr rezultat,ncheieunproces
verbalcarevacuprindemeniunidesprecercetrilefcute.
(3^1)Dac nvinuitulsauinculpatulrefuz s sesupun mandatuluisauncearc s fug,vafi
constrnslaaceasta.
(4) Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unitii
militaresauprincomandantulgarnizoanei.

55

CAP.3
TERMENELE
ART.185
Consecinelenerespectriitermenului
Cnd pentru exercitarea unui drept procesual le gea prevede un anumit termen, nerespectarea
acestuiaatragedecdereadinexerciiuldreptuluiinulitateaactuluifcutpestetermen.
Cndomsurprocesualnupoatefiluatdectpeunanumittermen,expirareaacestuiaatrage
dedreptncetareaefectuluimsurii.
Pentrucelelaltetermeneproceduraleseaplic,ncazdenerespectare,dispoziiileprivitoarela
nuliti.
ART.186
Calculultermenelorprocedurale
Lacalculareatermenelorproceduralesepornetedelaora,ziua,lunasauanulmenionatnactul
careaprovocatcurgereatermenului,afardecazulcndlegeadispunealtfel.
Lacalculareatermenelorpeoresaupezilenusesocoteteorasauziuadelacarencepescurg
termenul,niciorasauziuancareacestasemplinete.
Termenelesocotitepelunisaupeaniexpir,dupcaz,lasfritulzileicorespunztoareaultimei
luniorilasfritulzileiiluniicorespunztoaredinultimulan.Dacaceastzicadentroluncenu
arezicorespunztoare,termenulexpirnultimaziaaceleiluni.
Cndultimaziaunuitermencadentrozinelucrtoare,termenulexpirlasfritulprimeizile
lucrtoarecareurmeaz.
ART.187
Acteconsideratecafcutentermen
Actuldepusnuntrultermenuluiprevzutdelegelaadministraialoculuidedeinereorila
unitateamilitarsaulaoficiulpotalprinscrisoarerecomandatesteconsideratcafcutntermen.
nregistrareasauatestareafcutdectreadministraialoculuidedeinerepeactuldepus,recipisa
oficiuluipotal,precuminregistrareaoriatestareafcutdeunitateamilitarpeactuldepus,servesc
cadovadadateidepuneriiactului.
Cuexcepiacilordeatac,actulefectuatdeprocuroresteconsideratcafcutntermen,dacdata
lacareafosttrecutnregistruldeieirealparchetuluiestenuntrultermenuluicerutdelegepentru
efectuareaactului.
ART.188
Calculareatermenelorncazulmsurilorpreventive
ncalculareatermenelorprivindmsurilepreventive,orasauziuadelacarencepeicealacare
sesfretetermenulintrndurataacestuia.
CAP.4
CHELTUIELILEJUDICIARE
ART.189
Acoperireacheltuielilorjudiciare
Cheltuielilenecesarepentruefectuareaactelordeprocedur,administrareaprobelor,conservarea
mijloacelormaterialedeprob,retribuireaaprtorilor,precumioricealtecheltuieliocazionatede
desf urareaprocesuluipenalseacoperdinsumeleavansatedestatsaupltitedepri.
Cheltuielilejudiciareprevzutenalin.1,avansatedestat,suntcuprinsedistinct,dup caz,n
bugetuldevenituriicheltuielialMinisteruluiJustiiei,MinisteruluiPubliciMinisterului
AdministraieiiInternelor.
ART.190
Sumelecuvenitemartorului,expertuluiiinterpretului
Martorul,expertuliinterpretulchemaideorganuldeurmrirepenalorideinstanadejudecat
audreptullarestituireacheltuielilordetransport,ntreinere,locuin ialtorcheltuielinecesare,
prilejuitedechemarealor.

56

Martorul,expertuliinterpretulcaresuntsalariaiaudreptulilavenituldelaloculdemunc,pe
duratalipseidelaserviciu,pricinuitdechemarealaorganuldeurmrirepenalsaulainstanade
judecat.
Martorul care nu este salariat, dar are venit din munc, este ndreptit s primeasc i o
compensare.
Expertuliinterpretulaudreptulilaoretribuiepentrundeplinireansrcinriidate,ncazurilei
condiiileprevzuteprindispoziiilegale.
Sumeleacordatepotrivitalin.1,3i4sepltescpebazadispoziiilorluatedeorganulcarea
dispus chemarea i n faa cruia sa prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul
cheltuielilorjudiciarespecialalocat.Acestesumesepltescmartoruluiimediatdupnfiare,iar
expertuluiiinterpretului,dupceiaundeplinitnsrcinrile.
Sumacarereprezintvenitulartatnalin.2sepltetedecellacarelucreazmartorul,expertul
sauinterpretul.
ART.191
Platacheltuieliloravansatedestatncazdecondamnare
ncazdecondamnare,inculpatulesteobligatlaplatacheltuielilorjudiciareavansatedestat,cu
excepiacheltuielilorprivindinterpreiidesemnaideorganelejudiciare,potrivitlegii,precumi
ncazulncaresadispusacordareadeasistengratuit,carermnnsarcinastatului.
Cndsuntmaimuliinculpaicondamnai,instanahotr teparteadincheltuielilejudiciare
datoratedefiecare.Lastabilireaacesteiprise ineseama,pentrufiecaredintreinculpai,de
msurancareaprovocatcheltuielilejudiciare.
Partearesponsabil civilmente,nmsurancareesteobligat solidarcuinculpatullarepararea
pagubei,esteobligatnmodsolidarcuacestailaplatacheltuielilorjudiciareavansatedestat.
ART.192
Platacheltuieliloravansatedestatncelelaltecazuri
ncazdeachitaresaudencetareaprocesuluipenalnfaainstaneidejudecat,cheltuielile
judiciareavansatedestatsuntsuportatedupcumurmeaz:
1.ncazdeachitare,dectre:
a)parteavtmat,nmsurancarecheltuielileaufostdeterminatedeaceasta;
b)parteacivilcreiaisarespinsntotulpreteniilecivile,nmsurancarecheltuielileaufost
determinatedeaceastparte;
c)inculpat,ncazulcnd,deiachitat,afosttotuiobligatlareparareapagubei;
d)inculpat,ncazulcndafostachitatntemeiulart.10alin.1lit.b^1).
2.ncazdencetareaprocesuluipenal,dectre:
1) inculpat,dacsadispusnlocuirearspunderiipenalesauexistocauzdenepedepsire;
2) ambelepri,ncazdempcare;
3) parteavtmat,ncazderetragereaplngeriisauncazulncareplngereaafosttardiv
introdus.
3.ncazdeamnistie,prescripiesauretragereaplngerii,precumincazulexisteneiunei
cauzedenepedepsire,dacinculpatulcerecontinuareaprocesuluipenal,cheltuielilejudiciaresunt
suportatedectre:
1) parteavtmat,atuncicndncauzsefaceaplicaiaart.13alin.2;
2) inculpat,atuncicndncauzsefaceaplicaiaart.13alin.3.
n cazul declarrii apelului ori recursului sau al introducerii oricrei alte cereri, cheltuielile
judiciaresuntsuportatedectrepersoanacreiaisarespinsoricareiaretrasapelul,recursulsau
cererea.
ntoatecelelaltecazuri,cheltuielilejudiciareavansatedestatrmnnsarcinaacestuia.
ncazulcndmaimulteprisuntobligatelasuportareacheltuielilorjudiciare,instanahotr
teparteadincheltuielilejudiciaredatoratedefiecare.
Dispoziiile prevzute n alin. 1 pct. 1 lit. a) i d), precum i la pct. 2 i 3, se aplic n mod
corespunztorincazdeclasare,descoateredesuburmriresaudencetareaurmririipenale.
Cheltuielilepentruplata interpreilor desemnai deorganelejudiciare, potrivit legii,pentru
asistareaprilorrmn,ntoatecazurile,nsarcinastatului.

57

ART.193
Platacheltuielilorjudiciarefcutedepri
Inculpatulesteobligatsplteascpriivtmatencazdecondamnare,precumipriicivile
creiaisaadmisaciuneacivil,cheltuielilejudiciarefcutedeacestea.
Cndaciuneacivilesteadmisnumainparte,instanapoateobligapeinculpatlaplatatotal
sauparialacheltuielilorjudiciare.
ncazderenunarelaaciuneacivil,instanasepronunasupracheltuielilorlacerereaprilor.
nsituaiileprevzutenalin.1i2,cndsuntmaimulicondamnai,oridacexistiparte
responsabilcivilmente,seaplicnmodcorespunztordispoziiileart.191alin.2i3.
ncazdeachitare,parteavtmat esteobligat s plteasc inculpatuluiipriiresponsabile
civilmente cheltuielile judiciarefcute deace tia, nmsura n careau fost provocate departea
vtmat.
ncelelaltecazuriprivindrestituireacheltuielilorjudiciarefcutedeprincursulprocesului
penal,instanastabileteobligaiaderestituirepotrivitlegiicivile.
CAP.5
MODIFICAREAACTELORPROCEDURALE,NDREPTAREAERORILORMATERIALEI
NLTURAREAUNOROMISIUNIVDITE
ART.194
Modificrinacteprocedurale
Oriceadugare,corectur orisuprimarefcut ncuprinsulunuiactproceduraleste inut n
seam,numaidacacestemodificrisuntconfirmatenscris,ncuprinsulsaulasfritulactului,de
ctreceicarelausemnat.
Modificrileneconfirmate,darcarenuschimbnelesulfrazei,rmnvalabile.
Locurilenescrise ncuprinsuluneideclaraiitrebuiebarate,astfel ncts nusepoat face
adugri.
ART.195
ndreptareaerorilormateriale
Erorilematerialeevidentedincuprinsulunuiactproceduralse ndreapt densuiorganulde
urmrirepenalsaudeinstanadejudecatcareantocmitactul,lacerereaceluiinteresatoridin
oficiu.
nvedereandreptriierorii,prilepotfichematespreadalmuriri.
Despre ndreptarea efectuat, organul de urmrire penal sau instana de judecat, dup caz,
ntocmeteunprocesverbalsauoncheiere,fcndusemeniuneilasfritulactuluicorectat.
ART.196
nlturareaunoromisiunivdite
Dispoziiileart.195seaplicincazulcndorganuldeurmrirepenalsauinstana,caurmare
auneiomisiunivdite,nusapronunatasuprasumelorpretinsedemartori,experi,interprei,
aprtori, potrivit art. 189 sau 190, precum i cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea
msurilorasigurtorii.
CAP.6
NULITILE
ART.197
nclcrilecareatragnulitatea
(1) nclcriledispoziiilorlegalecarereglementeazdesf urareaprocesuluipenalatragnulitatea
actului,numaiatuncicndsaadusovtmarecarenupoatefinlturatdectprinanulareaacelui
act.
(2) Dispoziiile relative la competena dup materie sau dup calitatea persoanei, la sesizarea
instanei,lacompunereaacesteiailapublicitateaedineidejudecatsuntprevzutesubsanciunea
nulitii.Deasemenea,suntprevzutesubsanciuneanulitiiidispoziiilerelativela

58

participareaprocurorului,prezenanvinuituluisauainculpatuluiiasistareaacestoradectre
aprtor, cnd sunt obligatorii, potrivit legii, precum i la efectuarea referatului de evaluare n
cauzelecuinfractoriminori.
(3) Nulitateaprevzutnalin.2nupoatefinlturatnniciunmod.Eapoatefiinvocatnorice
stareaprocesuluiiseianconsiderarechiardinoficiu.
(4) nclcareaoricreialtedispoziiilegaledectceleprevzutenalin.2atragenulitateaactului
ncondiiilealin.1,numaidacafostinvocatncursulefecturiiactuluicndparteaesteprezent
saulaprimultermendejudecat cuproceduracomplet cndparteaalipsitlaefectuareaactului.
Instanaianconsideraredinoficiunclcrile,noricestareaprocesului,dacanulareaactuluieste
necesarpentruaflareaadevruluiijustasoluionareacauzei.
(5) nsituaiileprevzutenalin.1i4,ncazulncarerefacereaactuluianulabilsepoatefacen
faainstaneicareaconstatat,prinncheiere,nclcareadispoziiilorlegale,aceastaacordun
termenscurtpentrurefacereaimediataactului.
CAP.7
AMENDAJUDICIAR
ART.198Abateri
judiciare
Urmtoareleabaterisvritencursulprocesuluipenalsesancioneazcuamendjudiciarde
la100leila1.000lei:
1) nendeplinirea sau ndeplinirea gre it ori cu ntrziere a lucr rilor de citare sau de
comunicareaactelorprocedurale,detransmitereadosarelor,precumiaoricroraltelucrri,dac
prinacesteasauprovocatntrzierindesf urareaprocesuluipenal;
2) nendeplinirea ori ndeplinirea gre it a ndatoririlor de nmnare ori de comunicare a
citaiilorsauacelorlalteacteprocedurale,precumineexecutareamandatelordeaducere.
Lipsanejustificatamartoruluisesancioneazcuamendjudiciardela250leila5.000lei.
Lipsanejustificataaprtoruluialessaudesemnatdinoficiufraasigurasubstituirea,n
condiiile legii, ori nlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura aprarea se sancioneaz cu
amendjudiciardela500leila5.000lei.
Urmtoareleabaterisvritencursulprocesuluipenalsesancioneazcuamendjudiciarde
la500leila5.000lei:
1) mpiedicarea n orice mod a exercitrii, n legtur cu procesul, a atribuiilor ce revin
organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectore ti i al
parchetelor,experilordesemnaideorganuljudiciarncondiiilelegii,agenilorprocedurali,
precumialtorsalariaiaiinstaneloriparchetelor;
2) lipsanejustificataexpertuluisauinterpretuluilegalcitat;
3) tergiversareadectreexpertsauinterpretandepliniriinsrcinrilorprimite;
4) nendeplinireadectreoricepersoan aobligaieideprezentare,lacerereaorganuluide
urmrirepenalsauainstaneidejudecat,aobiectelororinscrisurilorcerutedeacestea,precum
inendeplinireaaceleiaiobligaiidectrereprezentantullegalalpersoaneijuridicesaudecel
nsrcinatcuaducerealandeplinireaacesteiobligaii;
5) nerespectareaobligaieidepstrare,prevzutnart.109alin.5;
6) neluarea dectrereprezentantul legal alpersoaneijuridice n cadrulcreiaurmeaz ase
efectuaoexpertizamsurilornecesarepentruefectuareaacesteiasaupentruefectuarealatimpa
expertizei,precumimpiedicareadectreoricepersoanaefecturiiexpertizeincondiiilelegii;
7) nerespectareadectrepri,aprtoriiacestora,martori,experi,interpreisauoricealte
persoaneamsurilorluatedectrepreedintelecompletuluidejudecatpotrivitart.298;
8) manifestrile ireverenioase ale prilor, aprtorilor acestora, martorilor, experilor,
interpreilorsaualeoricroraltepersoane,fadejudectorsauprocuror;
9)nerespectareadectrenvinuitsauinculpataobligaieideancunotinanscris,ntermen
de3zile,organelejudiciaredespreoriceschimbarealocuineipeparcursulprocesuluipenal;

59

j)nendeplinireadectreorganuldecercetarepenaladispoziiilorscrisealeprocurorului,n
termenulstabilitdeacesta.
Amenzilejudiciareaplicateconstituieveniturilabugetuldestat,cuprinzndusedistinctn
bugetulMinisteruluiPublicsauMinisteruluiJustiiei,dupcaz,potrivitlegii.
Aplicarea amenzii judiciare nu nltur rspunderea penal, n cazul n care fapta constituie
infraciune.
ART.199
Proceduraprivitoarelaamendajudiciar
Amendaseaplicdeorganuldeurmrirepenal,prinordonan,iardeinstanadejudecat,prin
ncheiere.
Persoanaamendat poatecerescutireadeamend orireducereaamenzii.Cerereadescutiresaude
reduceresepoatefacentermende10ziledelacomunicareaordonaneioriancheieriideamendare.
Dac persoanaamendat justific decenuapututndepliniobligaiasa,organuldeurmrire
penalsauinstanadejudecat,apreciind,dispunescutireasaureducereaamenzii.
PARTEASPECIAL
TITLULI
URMRIREAPENAL
CAP.1
DISPOZIIIGENERALE
ART.200
Obiectulurmririipenale
Urmrireapenalarecaobiectstrngereaprobelornecesarecuprivirelaexistenainfraciunilor,
laidentificareafptuitorilorilastabilirearspunderiiacestora,pentruaseconstatadacestesaunu
cazulssedispuntrimitereanjudecat.
ART.201
Organeledeurmrirepenal
Urmrireapenalseefectueazdectreprocuroriidectreorganeledecercetarepenal.
Organeledecercetarepenalsunt:
1) organeledecercetarealepoliieijudiciare;
2) organeledecercetarespeciale.
CaorganedecercetarealepoliieijudiciarefuncioneazlucrtorispecializaidinMinisterul
AdministraieiiInternelor,desemnainominaldeministruladministraieiiinternelor,cuavizul
conformalprocuroruluigeneralalParchetuluidepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie,ii
desf oaractivitateasubautoritateaprocuroruluigeneralalParchetuluidepelngnaltaCurte
deCasaieiJustiie.RetragereaavizuluiconformalprocuroruluigeneralalParchetuluidepe
lng nalta CurtedeCasaie iJustiieconducela ncetarea calitii delucrtor n cadrul
poliieijudiciare.Cndlegeaspecialprevedeoprocedurdiferitdedesemnareifuncionarea
organelordepoliiejudiciar,seaplicdispoziiilelegiispeciale.
ART.202
Rolulactivalorganuluideurmrirepenal
Organuldeurmrirepenal esteobligats strng probelenecesarepentruaflareaadevruluii
pentrulmurireacauzeisubtoateaspectele, nvedereajusteisoluionriaacesteia.Organulde
urmrireadunprobeleattnfavoarea,ctindefavoareanvinuituluisauinculpatului.
ndatoririleprevzutenalineatulprecedentse ndeplinescchiardac nvinuitulsauinculpatul
recunoatefapta.
Organuldeurmrirepenalesteobligatsexplicenvinuituluisauinculpatului,precumicelorlalte
pridrepturilelorprocesuale.

60

Organuldeurmrirepenal estedeasemeneaobligats strng datecuprivirelamprejurrile


careaudeterminat,nlesnitsaufavorizatsvrireainfraciunii,precumioricealtedatedenaturs
serveasclasoluionareacauzei.
ART.203
Ordonaneleorganuluideurmrirepenal
n desf urarea urmririi penale, organul de urmrire dispune asupra actelor sau msurilor
procesualeprinordonan,acoloundelegeaprevedeaceasta,iarncelelaltecazuriprinrezoluie
motivat.
Ordonana trebuie s fie motivat i s cuprind totdeauna data i locul ntocmirii, numele,
prenumeleicalitateaceluicareontocmete,cauzalacareserefer,obiectulactuluisaumsurii
procesuale,temeiullegalalacesteiaisemnturaceluicareantocmito.Ordonanavacuprindede
asemeneameniunilespecialeprevzutedelegepentruanumiteactesaumsuri.
Cnd organul de cercetare penal consider c este cazul s fie luate anumite msuri, face
propunerimotivate.
ART.203^1***Abrogat
Adreseleiacteledeproceduremisedeorganuldeurmrirepenal
ART.204
Efectuareaunoractedeurmrirenincintaunoruniti
Oriceactdeurmrirepenalnincintauneiunitidincelelacaresereferart.145dinCodul
penal se poate efectua numai cu consimmntul conducerii acelei unit i sau cu autorizaia
procurorului.
ncazdeinfraciuniflagrante,consimmntulsauautorizaianueste
necesar.ART.205
Pstrareaunoractedeurmrirepenal
(1) Cndlegeaprevedecunactsauomsurprocesualtrebuiesfiencuviinat,autorizat
sauconfirmatdeprocuror,unexemplaralordonaneisaualactuluiprocesualrmnelaprocuror.
(2) ncazurilencareprocurorulnainteaz dosarulcauzeiinstaneinvedereasoluionrii
propunerilororicererilor formulate ncursulurmririipenale,acestasauorganuldecercetare
penalpstreazcopiidepetoateacteledosarului,nvedereacontinuriiurmririipenale.
(3) ncazurilencare,ncursulurmririipenale,dosarulcauzeiestesolicitatnacelaitimpde
instane diferite, procurorul nainteaz originalul dosarului instanei mai nti sesizate, iar
celorlalteinstanecopiidepeacteledosarului,semnatedeprocuroripurtndtampilaparchetului.
CAP.2
COMPETENAORGANELORDEURMRIREPENAL
ART.206
Abrogat.
ART.207
Competenaorganelordecercetarealepoliieijudiciare
Cercetareapenalseefectueazdeorganeledecercetarealepoliieijudiciare,pentruorice
infraciunecarenuestedat,nmodobligatoriu,ncompetenaaltororganedecercetarepenal.
ART.208
Competenaorganelordecercetarepenalspeciale
Cercetareapenalseefectueazideurmtoareleorganespeciale:
1) ofieriianumedesemnaidectrecomandaniiunitilormilitarecorpaparteisimilare,
pentrumilitariinsubordine.Cercetareapoatefiefectuatipersonaldectrecomandant;
2) ofierii anume desemnai de ctre efii comenduirilor de garnizoan, pentru infraciunile
svr ite de militari n afara unitilor militare. Cercetarea poate fi efectuat i personal de efii
comenduirilordegarnizoan;
3) ofieriianumedesemnaidectrecomandaniicentrelormilitare,pentruinfraciunilede
competena instanelor militare, svr ite de persoanele civile n legtur cu obligaiile lor
militare.Cercetareapoatefiefectuatipersonaldectrecomandaniicentrelormilitare.

61

Lacerereacomandantuluicentruluimilitar,organuldepoliieefectueazuneleactedecercetare,
dupcarenainteazlucrrilecomandantuluicentruluimilitar;
4) ofieriipoliieidefrontier,anumedesemnaipentruinfraciuniledefrontier;
5) cpitaniiporturilor,pentruinfraciunilecontrasiguraneinavigaieipeapicontradisciplinei
iordiniilabord,precumipentruinfraciuniledeserviciusaunlegturcuserviciul,prevzuten
Codulpenal,svritedepersonalulnavigantalmarineicivile,dacfaptaapussauarfipututpunen
pericolsigurananaveisauanavigaiei.
ncazurileprevzutelalit.a),b)ic),cercetareapenalseefectueaznmodobligatoriude
organelespecialeacoloprevzute.
ART.209*)
Competenaprocuroruluinfazaurmririi
(1) Procurorul supravegheaz urmrirea penal; n exercitarea acestei atribuii procurorii
conducicontroleaznemijlocitactivitateadecercetarepenalapoliieijudiciareiaaltororgane
decercetarespeciale.
(2) Procurorul poate s efectueze orice acte de urmrire penal n cauzele pe care le
supravegheaz.
(3) Urmrireapenalseefectueaz,nmodobligatoriu,dectreprocuror,ncazulinfraciunilor
prevzutenart.155173,art.174177,art.179,art.189alin.36,art.190,art.191,art.211
alin.3,art.212,art.236,art.239,art.239^1,art.250,art.252,art.253^1255,art.257,art.265
268,art.273276,art.279^1,art.280,art.280^1,art.302^2,art.317,art.323iart.356361din
Codulpenal,ncazurileartatenart.27pct.1lit.b)e),art.28^1pct.1lit.b)ipct.5,art.28^2
pct.1lit.b)iart.29pct.1dinprezentulcod,ncazulinfraciunilormpotrivaprotecieimuncii,
precumincazulaltorinfraciunidateprinlegencompetenasa.
(4) Estecompetentsefectuezeurmrireapenal,ncazurileprevzutenalineatulprecedent,is
exercite supravegherea asupra activitii de cercetare penal procurorul de la parchetul
corespunztorinstaneicare,potrivitlegii,judecnpriminstancauza.
(4^1) Procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot prelua, n vederea efecturii
urmririi penale, cauze de competena parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziia
conductoruluiparchetuluiierarhicsuperior,cnd:
a) imparialitatea procurorilor ar putea fi tirbit datorit mprejurrilor cauzei, du mniilor
localesaucalitiiprilor;
b)unadintrepriareorudsauunafinpnlagradulpatruinclusivprintreprocuroriiori
grefieriiparchetuluisaujudectorii,asisteniijudiciariorigrefieriiinstanei;
c)existpericoluldetulburareaordiniipublice;
d) urmrirea penal este mpiedicat sau ngreunat datorit complexitii cauzei ori altor
mprejurriobiective,cuacordulprocuroruluicareefectueazsausupravegheazurmrireapenal.
(4^2)ncauzelepreluatencondiiileprevzutelaalin.4^1,procuroriidincadrulparchetelor
ierarhicsuperioarepotinfirmaacteleimsurileprocurorilordinparcheteleierarhicinferioare,
dacsuntcontrarelegii,ipotndeplinioricaredintreatribuiileacestora.
Alineatul5***Abrogat
Alineatul6***Abrogat

*)CurteaConstituional,prinDecizianr.1058/2007,aconstatatcdispoziiilelit.a),b),c)i
d)aleart.209alin.4^1dinCoduldeprocedurpenalsuntneconstituionale.
ART.210
Verificareacompetenei
Organuldeurmrirepenalsesizatpotrivitart.221estedatorsiverificecompetena.
Dacorganuldecercetarepenalconstatcnuestecompetentaefectuacercetarea,trimitede
ndatcauzaprocuroruluicareexercitsupravegherea,nvedereasesizriiorganuluicompetent.
ART.211
Extindereacompeteneiteritoriale

62

Cndanumiteactedecercetarepenaltrebuiesfieefectuatenafararazeiteritorialencarese
facecercetarea,organuldecercetarepenalpoatesleefectuezeelnsuisausdispunefectuarea
lorprincomisierogatorieoridelegare.
ncazulncareorganuldecercetarepenalnelegesprocedezeelnsuilaefectuareaactelor,n
tiineaz nprealabildespreaceastaorganulcorespunztordinrazateritorial ncarevaefectua
acesteacte.
ncuprinsulaceleiailocaliti,organuldecercetarepenalefectueaztoateacteledecercetare,
chiar dac unele dintre acestea trebuie ndeplinite n afara razei sale teritoriale, cu respectarea
dispoziieidinalineatulprecedent.
ART.212
Abrogat.
ART.213
Cazuriurgente
Organuldecercetarepenal esteobligats efectuezeacteledecercetarecenusufer amnare,
chiardacacesteaprivescocauzcarenuestedecompetenalui.Lucrrileefectuatenastfelde
cazurisetrimit,dendat,prinprocurorulcareexercitsupraveghereaactivitiiorganuluicelea
efectuat,procuroruluicompetent.
ART.214
Actelencheiatedeuneleorganedeconstatare
Suntobligatesprocedezelaluareadedeclaraiidelafptuitoridelamartoriicareaufostde
falasvrireauneiinfraciuniisntocmeascprocesverbaldespremprejurrileconcreteale
svririiacesteia:
1) organeleinspeciilordestat,alteorganedestat,precumialeunitilorlacaresereferart.
145dinCodulpenal,pentruinfraciunilecareconstituienclcrialedispoziiiloriobligaiilora
crorrespectareocontroleazpotrivitlegii;
2) organeledecontroliceledeconducerealeadministraieipublice,alealtorunitilacarese
referart.145dinCodulpenal,pentruinfraciunilesvritenlegturcuserviciuldeceiaflain
subordineorisubcontrolullor;
3) ofierii i subofierii din cadrulJandarmeriei Romne pentru infrac iunile constatate pe
timpulexecutriimisiunilorspecifice.
Organele artate mai sus au dreptul s rein corpurile delicte, s procedeze la evaluarea
pagubelor,precumisefectuezeoricealteacte,cndlegeaprevedeaceasta.
Actelencheiatesenainteazprocuroruluincelmult3ziledeladescoperireafapteiceconstituie
infraciune,afardecazulcndlegeadispunealtfel.
ncazdeinfraciuniflagrante,aceleaiorganeauobligaiasnaintezedendatprocuroruluipe
fptuitor,mpreunculucrrileefectuateicumijloacelematerialedeprob.
Proceseleverbale ncheiate de aceste organe constituie mijloace de
prob.ART.215
Actelencheiatedecomandaniidenaveiaeronave,precumideageniidepoliiedefrontier
Obligaiileidrepturileprevzutenart.214alin.1i2leauiurmtoareleorgane:
1) comandaniidenaveiaeronavepentruinfraciunilesvritepeacestea,petimpulctnavelei
aeronavelepecarelecomandseaflnafaraporturilorsauaeroporturilor;
2) ageniidepoliiedefrontier,pentruinfraciuniledefrontier.
Organeledemaisuspotefectuapercheziiicorporaleasuprafptuitoruluiipotverificalucrurile
pecareacestalearecusine.
De asemenea, organele de mai sus pot prinde pe fptuitor, n care caz l predau de ndat
procurorului sau organului de cercetare penal, mpreun cu lucrrile efectuate i cu mijloacele
materialedeprob.
ncelelaltecazuri,lucrrileefectuatesenainteazorganuluidecercetarepenalcompetent,ncel
mult5ziledelaprimaconstatareefectuat,mpreuncumijloacelematerialedeprob.
Cndinfrac iuneaafostsvrit peonav sauaeronav,termeneledemaisuscurgdela
ancorareanaveioriaterizareaaeronaveipeteritoriulromn.
Proceseleverbalencheiatedeacesteorganeconstituiemijloacedeprob.

63

CAP.3
SUPRAVEGHEREA EXERCITAT DE PROCUROR N ACTIVITATEA DE URMRIRE
PENAL
ART.216
Obiectulsupravegherii
Procurorul,nexercitareasupravegheriirespectriilegiinactivitateadeurmrirepenal,vegheaz
caoriceinfraciunes fiedescoperit,oriceinfractors fietraslarspunderepenal icanicio
persoansnufieurmritpenalfrsexisteindiciitemeinicecasvritofaptprevzutde
legeapenal.
Deasemenea,procurorulvegheazcaniciopersoansnufiereinutsauarestat,dectn
cazurileincondiiileprevzutedelege.
n exercitarea activitii de supraveghere, procurorul ia msurile necesare sau d dispoziii
organelordecercetarepenalcasiaasemeneamsuri.
Procuroruliamsuriiddispoziiinscrisimotivat.
ART.217
Trecereacauzeidelaunorganlaaltul
Procurorulpoates dispun,dup necesitate,cantrocauz ncarecercetareapenal trebuie
efectuatdeunanumitorgandecercetare,sfieefectuatdeunaltasemeneaorgan.
Preluarea unei cauze de ctre un organ de cercetare penal ierarhic superior se dispune de
procurorul de la parchetul care exercit supravegherea acestuia, pe baza propunerii motivate a
organuluidecercetarepenal carepreiacauzaidup ncunotinareaprocuroruluicareexercit
supraveghereaacesteia.
Alineatul3***Abrogat
ncauzelencareurmrireapenal seefectueaz dectreprocuror,acestapoatedispuneprin
ordonancaanumiteactedecercetarepenalsfieefectuatedectreorganelepoliieijudiciare.
ART.218
Modalitideexercitareasupravegherii
Procurorulconduceicontroleaznemijlocitactivitateadecercetarepenalapoliieijudiciarei
aaltororganedecercetarespecialeisupravegheazcaacteledeurmrirepenalsfieefectuatecu
respectareadispoziiilorlegale.
Organele de cercetare penal sunt obligate s ncuno tineze de ndat pe procuror despre
infraciuniledecareauluatcunotin.
Procurorulpoatesasistelaefectuareaoricruiactdecercetarepenalsauslefectuezepersonal.
Procurorulpoates cear spreverificareoricedosardelaorganuldecercetarepenal,careeste
obligatsltrimit,cutoateactele,materialeleidateleprivitoarelafaptecareformeaz obiectul
cercetrii.
ART.219
Dispoziiidatedeprocuror
Procurorulpoates deadispoziiicuprivirelaefectuareaoricruiactdeurmrirepenal.n
cazulorganelordecercetarealepoliieijudiciare,organeleierarhicsuperioarealeacestoranupot
sledeandrumrisaudispoziiiprivindcercetareapenal,procurorulfiindsingurulcompetentn
acestsens.
Dispoziiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penal, precum i
pentrualteorganeceauatribuiiprevzutedelegenconstatareainfraciunilor.
ncazulnendepliniriisaualndepliniriinmoddefectuos,dectreorganuldecercetarepenal,a
dispoziiilordatedeprocuror,acestavasesizaconductorulorganuluidecercetarepenal,care
areobligaiacantermende3ziledelasesizarescomuniceprocuroruluimsuriledispuse.
ART.220
Infirmareaactelorsaumsurilorprocesualenelegale
Cndprocurorulconstatcunactsauomsurprocesualaorganuluideurmrirepenalnu
estedatcurespectareadispoziiilorlegale,oinfirmprinordonan.

64

Alineatul2***Abrogat
CAP.4
EFECTUAREAURMRIRIIPENALE
SeciuneaI
Sesizareaorganelordeurmrirepenal
ART.221
Moduriledesesizare
Organuldeurmrirepenal estesesizatprinplngeresaudenun ,orisesesizeaz dinoficiu
cndaflpeoricealtcalecsasvritoinfraciune.ncazulncareorganuldeurmrirepenal
sesesizeazdinoficiu,ncheieunprocesverbalnacestsens.
Cnd,potrivitlegii,punereanmicareaaciuniipenalesefacenumailaplngereaprealabilori
lasesizareasaucuautorizareaorganuluiprevzutdelege,urmrireapenalnupoatencepenlipsa
acestora.
Deasemenea,urmrireapenal nupoatencepefr exprimareadorineiguvernuluistrinn
cazulinfraciuniiprevzutenart.171dinCodulpenal.
Cndprinsvrireauneiinfraciunisaprodusopagubuneiadinunitilelacaresereferart.
145dinCodulpenal,unitateapgubitesteobligatssesizezedendatorganuldeurmrirepenal,
s prezintesituaiiexplicativecuprivirelantindereapagubei,datecuprivirelafapteleprincare
pagubaafostpricinuitisseconstituiepartecivil.
ART.222
Plngerea
(1) Plngerea este ncuno tinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic,
referitoarelaovtmareceisacauzatprininfraciune.
(2) Plngerea trebuie s cuprind: numele, prenumele, calitatea i domiciliul petiionarului,
descriereafapteicareformeaz obiectulplngerii,indicareaf ptuitoruluidac estecunoscutia
mijloacelordeprob.
(3) Plngereasepoatefacepersonalsauprinmandatar.Mandatultrebuiesfiespecial,iarprocura
rmneataatplngerii.
(4) Plngereafcutoralseconsemneazntrunprocesverbaldeorganulcareoprimete.
(5) Plngereasepoatefaceidectreunuldintresoipentrucellaltso,saudectrecopilul
majorpentruprini.Persoanavtmatpoatesdeclarecnuinsueteplngerea.
(6) Pentrupersoanalipsit decapacitateadeexerciiu,plngereasefacedereprezentantuls u
legal. Persoana cu capacitate de exerciiu restrns poate face plngere cu ncuviin area
persoanelorprevzutedelegeacivil.
(7) Plngereagreitndreptat laorganuldeurmrirepenal saulainstanadejudecat se
trimiteorganuluicompetent.
ART. 223
Denunul
Denunulestencunotinareafcutdectreopersoanfizicsaudectreopersoanjuridic
despresvrireauneiinfraciuni.
Denunultrebuiesconinaceleaidatecaiplngerea.
Denunul scris trebuie s fie semnat de denuntor, iar n cazul denunului oral, acesta se
consemneazntrunprocesverbaldectreorganulnfaacruiaafostfcut.
Alineatul4***Abrogat
ART.224
Actepremergtoare
nvedereanceperiiurmririipenale,organuldeurmrirepenalpoateefectuaactepremergtoare.
Deasemenea,nvedereastrngeriidatelornecesareorganelordeurmrirepenalpentrunceperea
urmririipenale,potefectuaactepremergtoareilucrtoriioperatividinMinisteruldeInterne,

65

precumidincelelalteorganedestatcuatribuiindomeniulsiguraneinaionale,anumedesemnain
acestscop,pentrufaptecareconstituie,potrivitlegii,ameninrilaadresasiguraneinaionale.
Procesulverbalprincareseconstatefectuareaunoractepremergtoarepoateconstituimijlocde
prob.
ART.224^1
Actelepremergtoareefectuatedeinvestigatoriisubacoperire
ncazulncareexistindiciitemeiniceiconcretecsasvritsaucsepregtetesvrirea
uneiinfraciunicontrasiguraneinaionaleprevzutenCodulpenalinlegispeciale,precumi
ncazulinfraciunilordetraficdestupefianteidearme,traficdepersoane,actedeterorism,
splareabanilor,falsificaredemonedeorialtevalori,sauauneiinfraciuniprevzutenLegeanr.
78/2000 pentruprevenirea,descoperireaisancionareafaptelordecorupie,cumodificrilei
completrileulterioare,oriauneialteinfraciunigravecarenupoatefidescoperitsauaicrei
fptuitori nupot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii, n vederea strngerii datelor
privindexistenainfraciuniiiidentificareapersoanelorfadecareexistpresupunereacau
svritoinfraciune,investigatorisuboaltidentitatedectceareal.
Investigatoriisubacoperiresuntlucrtorioperatividincadrulpoliieijudiciareipotfifolosii
numaipeoperioaddeterminat,ncondiiileprevzutenart.224^2i224^3.
Investigatorul sub acoperire culege date i informaii n baza autorizaiei emise potrivit
dispoziiilorprevzutenart.224^2,pecarelepune,ntotalitate,ladispoziiaprocurorului.
ART.224^2
Autorizareafolosiriiinvestigatorilorsubacoperire
Persoanele prevzute n art. 224^1 pot efectua investigaii numai cu autorizarea motivat a
procuroruluicareefectueazsausupravegheazurmrireapenal.
Autorizareaestedatprinordonanmotivat,pentruoperioaddecelmult60dezileipoatefi
prelungit pentrumotivetemeinicjustificate.Fiecareprelungirenupoatedep i30dezile,iar
duratatotalaautorizrii,naceeaicauzicuprivirelaaceeaipersoan,nupoatedep iunan.
ncerereadeautorizareadresat procuroruluisevormenionadateleiindiciileprivitoarela
faptele i persoanele fa de care exist presupunerea c au svr it o infraciune, precum i
perioadapentrucaresecereautorizarea.
Ordonanaprocuroruluiprincareseautorizeazfolosireainvestigatoruluisubacoperiretrebuie
scuprind,pelngmeniunileprevzutelaart.203,urmtoarele:
1) indiciile temeinice i concrete care justific msura i motivele pentru care msura este
necesar;

2) activitilepecarelepoatedesf urainvestigatorulsubacoperire;
3) persoanelefadecareexistpresupunereacausvritoinfraciune;
4) identitateasubcareinvestigatorulsubacoperireurmeazsdesf oareactivitileautorizate;
5) perioadapentrucaresedautorizarea;
6)altemeniuniprevzutedelege.
ncazuriurgenteitemeinicjustificatesepoatesolicitaautorizareaiaaltoractivitidectcele
pentrucareexistautorizare,procurorulurmndssepronunedendat.
ART.224^3
Folosireadatelorobinutedeinvestigatoriisubacoperire
Dateleiinformaiileobinutedeinvestigatorulsubacoperirepotfifolositenumaincauza
penalinlegturcupersoanelelacaresereferautorizaiaemisdeprocuror.
Acestedateiinformaiivorputeafifolositeinaltecauzesaunlegturcualtepersoane,dac
suntconcludenteiutile.
ART.224^4
Msurideprotecieainvestigatorilorsubacoperire
Identitatearealainvestigatorilorsubacoperirenupoatefidezvluitntimpuloridup
terminareaaciuniiacestora.
Procurorulcompetentsautorizezefolosireaunuiinvestigatorsubacoperirearedreptulsi
cunoascadevrataidentitate,curespectareasecretuluiprofesional.
ART.225

66

Sesizarealacerereaorganuluicompetent
Cndlegeaprevedec ncepereaurmririipenalenupoateavealocfr osesizarespecial,
aceastatrebuiefcutnscrisisemnatdectreorganulcompetent.nactuldesesizaretrebuiesse
aratenmodcorespunztordateleprevzutenart.222alin.2.
ART.226
Uneledispoziiiprivindurmrireapenalpentrumilitari
PentruinfraciunileprevzutedeCodulpenalnart.331334,348,353i354,urmrireapenal
poatencepenumailasesizareacomandantului.
Pentrucelelalteinfraciunisvritedemilitari,organuldeurmrirepenal procedeaz potrivit
regulilorobinuite,informndpecomandantdendatceanceputurmrireapenal.
ART.227
Sesizrifcutedepersoanecufunciideconducereidealifuncionari
Oricepersoancufunciedeconducerentrounitatelacaresereferart.145dinCodulpenalsau
cuatribuiidecontrol,carealuatcunotin desvrireauneiinfraciuninaceaunitate,este
obligatssesizezedendatpeprocurorsauorganuldecercetarepenalisiamsurisnudispar
urmeleinfraciunii,corpuriledelicteioricealtemijloacedeprob.
Obligaiileprevzutenalin.1revinioricruifuncionarcarealuatcunotindespresvr
ireauneiinfraciuninlegturcuserviciulncadrulcruiaindeplinetesarcinile.
SeciuneaII
Desf urareaurmririipenale
ART.228
ncepereaurmririipenale
(1) Organuldeurmrirepenalsesizatnvreunuldinmodurileprevzutenart.221dispuneprin
rezoluie nceperea urmririi penale, cnd din cuprinsul actului de sesizar e sau al actelor
premergtoareefectuatenurezultvreunuldincazuriledempiedicareapuneriinmicareaaciunii
penaleprevzutenart.10,cuexcepiaceluidelalit.b^1).
(1^1) Rezoluia de ncepere a urmririi penale va cuprinde data i ora la care sa dispus
ncepereaurmririipenaleivafinregistratntrunregistruspecial.
(2) ncazulartatnart.10lit.b^1),organuldeurmrirepenalnainteazdosarulprocuroruluicu
propunereadeadispunescoatereadesuburmrirepenal.
Alineatul3***Abrogat
(3^1)Rezoluiadencepereaurmririipenale,emisdeorganuldecercetarepenal,sesupune
confirmriimotivateaprocuroruluicareexercitsupraveghereaactivitiidecercetarepenal,n
termendecelmult48deoredeladatanceperiiurmririipenale,organeledecercetarepenalfiind
obligatesprezintetotodatidosarulcauzei.
(4) Dac dincuprinsulactuluidesesizaresaualactelorpremergtoareefectuatedup primirea
plngeriisaudenunuluirezultvreunuldincazuriledempiedicareapuneriinmicareaaciunii
penaleprevzutenart.10,cuexcepiaceluidelalit.b^1),organuldeurmrirepenalnainteaz
procuroruluiactelencheiatecupropunereadeanusencepeurmrireapenal.
(5) Dac procurorulconstat c nusuntntrunitecondiiileartatenalin.4,restituieactele
organuluideurmrirepenal,fiepentrucompletareaactelorpremergtoare,fiepentrunceperea
urmririipenale.
(6) ncazulncareprocurorulestedeacordcupropunerea,oconfirmprinrezoluiemotivat.
Copiedeperezoluiesecomunicpersoaneicareafcutsesizarea,precumi,dupcaz,persoanei
fadecaresauefectuatactepremergtoare.Dispoziiileart.245alin.1lit.c^1)seaplicnmod
corespunztor.
(6^1)mpotrivarezoluieidenencepereaurmririipenalesepoatefaceplngerelainstana
dejudecat,potrivitart.278^1iurmtoarele.
(7) Dac ulteriorseconstat c nuaexistatsauc adisprutmprejurareapecaresentemeia
propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal, procurorul infirm rezoluia i restituie actele
organuluideurmrire,dispunndncepereaurmririipenale.

67

ART.229
nvinuitul
Persoanafadecareseefectueazurmrireapenalsenumetenvinuitcttimpnuafostpus
nmicareaciuneapenalmpotrivasa.
ART.230
Scoatereadesuburmrirecndfaptanuprezintpericolulsocialaluneiinfraciuni
Procurorul,sesizatpotrivit art.228 alin.2,dispuneprinordonan scoatereadesuburmrire
penalintiineazdespreaceasta,cndestecazul,persoanacareafcutsesizarea.
ART.231
Restituireadosaruluipentrucontinuareacercetriipenale
Dacprocurorul,sesizatpotrivitdispoziiilorart.228alin.2,constatcnuestecazulsscoat
desuburmrire,restituiedosarulorganuluidecercetarepenalpentrucontinuareacercetriipenale.
ART.232
Restituireadosaruluipentruncepereasaucontinuareacercetriipenale
Dacprocuroruliarestituit,ntemeiulart.228alin.5saualart.231,acteleidosarul,organul
deurmrirepenal continu efectuareaactelorpremergtoaresau,dup caz,ncepeoricontinu
urmrireapenal,procedndlaefectuareaacestora,potrivitlegii,iinndseamademprejurrile
specialealefiecreicauze.
ART.233
Arestareapreventivanvinuitului
n cursul efecturii cercetrii penale, dac organul de cercetare consider c sunt ntrunite
condiiileprevzutedelegepentruluareamsuriiarestriipreventiveanvinuitului,facepropuneri
nacestsensilenainteazprocurorului.
Dac procurorul,dup ceexamineaz dosarulcauzei,constat c estecazuls seiamsura
arestriipreventiveanvinuitului,procedeazpotrivitart.146.
ART.234
Propunerifcutedeorganuldecercetarepenal
Dacorganuldecercetarepenalconsidercsunttemeiuripentrupunereanmicareaaciunii
penale,facepropunerinacestsens,pecarelenainteazprocurorului.
Organulde cercetare penal, dac consider c sunt ntrunite i condiiile prevzute de lege
pentruluareamsuriiarestriipreventiveainculpatului,procedeaznacelaimod.
ART.235
Punereanmicareaaciuniipenaleprinordonan
Procurorulsepronunasuprapuneriinmicareaaciuniipenaledupexaminareadosarului.Dac
procurorulestedeacordcupropunerea,punenmicareaciuneapenalprinordonan.Ordonana
depunerenmicareaaciuniipenaletrebuiescuprind,pelngmeniunileartate
n art. 203, date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este nvinuit i ncadrarea
juridicaacesteia.
ART.236
Arestareapreventivainculpatului
Procurorulsesizatpotrivit art.234,dac punenmicareaciuneapenal idac apreciaz c
suntntrunitecondiiileprevzutedelegepentruluareamsuriiarestriipreventiveainculpatului,
procedeazpotrivitart.149^1.
ART.237
Continuareacercetriiiascultareainculpatului
Dup aducerealandeplinireadispoziiilor art.233 236,procurorul,dac estecazul,dispune
continuareacercetriipenale.Organuldecercetarepenal continu efectuareaactelordecercetare,
fiindobligatsrespecteidispoziiiledatedeprocuror.
Dac procurorulapusnmicareaciuneapenal,organuldecercetarepenal lcheam pe
inculpat,icomunic faptapentrucareeste nvinuiti id explicaiicuprivireladrepturilei
obligaiilepecareleare.Atuncicndinculpatulnulocuietenar,organuldecercetarepenal
va ineseama,lafixareatermenuluideprezentare nfaaacestuia,dereglementrilespeciale
privind asistenajudiciarinternaionalnmateriepenal.

68

Organuldecercetarepenalpunenvedereinculpatuluiaflatnstaredelibertatecesteobligats
seprezintelatoatechemrileceisevorface ncursulprocesuluipenalic arendatorireas
comuniceoriceschimbaredeadres.
Organuldecercetarepenalvacontinuaurmrireaifralascultapeinculpat,cndacestaeste
disprut,sesustragedelacercetaresaunulocuietenar.
ART.238
Extindereacercetriipenale
Organuldecercetarepenal,dacconstatfaptenoinsarcinanvinuituluisauinculpatuluiori
mprejurrinoicarepot ducelaschimbarea ncadrriijuridiceafaptei pentrucaresadispus
nceperea urmririi penale ori sa pus n mi care aciunea penal sau date cu privire la
participarea i a unei alte persoane la svr irea acelei fapte, este obligat s fac propuneri
procuroruluipentruextindereacercetrilorpenalesauschimbareancadrriijuridice.Propunerile
senainteaz ncelmult3ziledeladataconstatriifaptelor,mprejurrilorsaupersoanelornoi.
Procurorulvadecide,prinordonan,ncelmult5zile.
SeciuneaIII
Suspendareaurmririipenale
ART.239
Cazuridesuspendare
ncazulcndseconstatprintroexpertizmedicolegalcnvinuitulsauinculpatulsuferdeo
boalgrav,carelmpiedicsiapartelaprocesulpenal,organuldecercetarepenalnainteaz
procuroruluipropunerilesalempreuncudosarul,pentruadispunesuspendareaurmririipenale.
Procurorulsepronunasuprasuspendriiprin
ordonan.ART.240
Ordonanadesuspendare
Ordonana trebuie s cuprind, pe lng meniunile artate n art. 203, datele privitoare la
persoana nvinuitului sau inculpatului, fapta de care este nvinuit, cauzele care au determinat
suspendareaimsurileluatenvedereansntoiriinvinuituluisauinculpatului.
Ordonanadesuspendareaurmririipenalesecomunic,ncopie,nvinuituluisauinculpatuluii
persoaneivtmate.Dupcomunicare,dosarulserestituieorganuluidecercetarepenal.
ART.241
Sarcinaorganuluidecercetarentimpulsuspendrii
ntimpulcturmrireaestesuspendat,organuldecercetarepenalcontinusefectuezetoate
acteleacrorndeplinirenuestempiedicatdesituaianvinuituluisauinculpatului.
Organuldecercetarepenalesteobligatsseinteresezeperiodicdacmaisubzistcauzacarea
determinatsuspendareaurmririipenale.
SeciuneaIV
ncetareaurmririipenale
ART.242
Cazuridencetare
ncetareaurmririipenaleareloccndseconstatexistenavreunuiadintrecazurileprevzute
nart.10alin.1lit.f)h),i^1)ij)iexistnvinuitsauinculpatncauz.
Dac n aceea i cauz sunt mai muli nvinuii sau inculpai ori dac mai multe fapte fac
obiectulaceleiaicauze,ncetareaurmririisefacenumaicuprivirelanvinuiiisauinculpaii,ori
lafaptelepentrucareexistcazuldencetareaurmririi.
ART.243
Procedurancetrii
Organuldecercetarepenal,cndconstatexistenavreunuiadintrecazurileprevzutenart.
10alin.1lit.f)h),i^1)ij),nainteazprocuroruluidosarulmpreuncupropuneridencetarea
urmririipenale.

69

Procurorulsepronun asuprancetriiurmririipenaleprinordonan,dispunndpotrivit art.


11pct.1lit.c).ncazulncarenusapusnmicareaciuneapenal,ncetareaurmririipenalese
pronunprinrezoluiemotivat.
Atunci cnd cazul de ncetare a urm ririi penale prive te un nvinuit sau inculpat arestat,
procurorultrebuies sepronuneasuprancetriiurmririipenalenaceeaizincareaprimit
propunerea de ncetare de la organul de cercetare penal. Dac procurorul adispus ncetarea
urmririipenale,trebuies cear dendat instaneirevocareamsuriiarestriipreventive.n
termende24deoredelaprimireadelaprocuroradosaruluimpreun cuunreferatncarese
menioneaz cazulsaucazuriledencetareaurmririipenaleconstatate,instanadispune,prin
ncheiere,revocareamsuriiipunereadendatnlibertateanvinuituluisauinculpatuluiirestituie
dosarulprocurorului,nacelaitermen,mpreuncuocopieancheierii.
ART.244
Ordonanadencetareaurmririipenale
Ordonanadencetareaurmririipenaletrebuiescuprindpelngmeniunileartatenart.
203,dateleprivindpersoanaifaptalacaresereferncetarea,precumiartareatemeiurilordefapti
dedreptpebazacrorasedispunencetareaurmririipenale.
ART.245
Dispoziiicomplimentarealeordonanei
Prinordonanadencetareaurmririipenalesedispunetotodatasupra:
1) revocriimsurilorasigurtoriiluatenvedereaexecutriipedepseiamenzii;
2) confiscriilucrurilorcarepotrivit art.118 dinCodulpenalsuntsupuseconfiscriispecialei
restituiriicelorlalte.
Dac proprietateacorpurilordelicteiacelorlalteobiectecareauservitcamijloacematerialede
probestecontestat,elesuntpstratedeorganuldecercetarepenalpnlahotrreainstanei
civile;
3) msurilorasigurtoriiprivindreparaiilecivileiarestabiliriisituaieianterioaresvririi
infraciunii.
ncazulncaresadispusmeninereamsurilorasigurtoriiprivindreparaiilecivile,aceste
msurisevorconsideradesfiinate,dacpersoanavtmatnuintroduceaciunenfaainstanei
civilentermende30deziledelacomunicareancetriiurmririipenale;
c^1)sesizriiinstaneicivilecompetentecuprivireladesfiinareatotal sauparial aunui
nscris;
4) cheltuielilor judiciare, stabilind cuantumul acestora, cine trebuie s le suporte i ordonnd
ncasarealor;
5) restituiriicauiuniincazurileprevzutedelege.
Dacncursulurmririipenalesaluatvreunadinmsuriledesiguranartatenart.162,seva
facemeniunedespreaceasta.
ncazulncarencetareaurmririipenalepriveteunnvinuitsauinculpatarestat,nordonan
sevafacemeniuneicuprivirelarevocareaarestriipreventivedispusdeinstan,potrivitart.
243alin.3.
ART.246
ntiinareadesprencetareaurmririipenale
Copiedepeordonanasaurezoluiaprincareprocuroruldispunencetareaurmririipenalese
comunicpersoaneicareafcutsesizarea,nvinuituluisauinculpatuluii,dupcaz,altorpersoane
interesate.
ncazulcndnvinuitulsauinculpatulestearestatpreventiv,instanantiineazprinadres
administraialoculuidedeinere,cudispoziiadealpunedendatnlibertatepenvinuitsau
inculpat,potrivitart.243alin.3.
ART.247
Abrogat.
ART.248
Restituireadosaruluiicontinuareacercetriipenale

70

Procurorul,dac constat c nuestecazuls dispun ncetareasaucndadispusncetareapar


ial,restituiedosarulorganuluidecercetarepenal,cudispoziiadeacontinuacercetarea.
SeciuneaV
Scoatereadesuburmrireapenal
ART.249
Cazurileiprocedurascoateriidesuburmrire
Scoatereadesuburmrireapenal areloccndseconstat existenavreunuiadintrecazurile
prevzutenart.10lit.a)e)iexistnvinuitsauinculpatncauz.
Dispoziiile art.242 246i 248 seaplic nmodcorespunztorinprocedurascoateriidesub
urmrire.
ncazulprevzutnart.10lit.b^1)procurorulsepronunprin
ordonan.ART.249^1
Punereanexecutareaordonaneiprincaresaaplicatosanciunecucaracteradministrativ
ncazulncaresadispusscoatereadesuburmrireapenalntemeiulart.10lit.b^1),executarea
mustrriisaumustrriicuavertisment,prevzutenart.91dinCodulpenal,aplicatedeprocuror,se
facepotrivitart.487,careseaplicnmodcorespunztor.
Executareasanciuniicucaracteradministrativaamenziiseefectueazpotrivitart.442i443.
mpotrivaordonaneiprincaresadispusscoatereadesuburmrireapenalntemeiulart.10
alin.1lit.b^1)sepoatefaceplngerentermende20deziledelantiinareaprevzutnart.246.
Punereanexecutareaordonaneiprincaresaaplicatsanciuneacucaracteradministrativa
amenziisefacedup expirareatermenuluiprevzutnalin.3,iardac safcutplngereiafost
respins,duprespingereaacesteia.
SeciuneaVI
Proceduraprezentriimaterialuluideurmrirepenal
ART.250
Prezentareamaterialului
Dup punerea n mi care a aciunii penale, dac au fost efectuate toate actele de urmrire
necesare,organuldecercetarepenalcheampeinculpatnfaasai:
1) ipunenvederecaredreptuldealuacunotindematerialuldeurmrirepenal,artndui
incadrareajuridicafapteisvrite;
2) iasigurposibilitateadealuadendatcunotindematerial.Dacinculpatulnupoates
citeasc,organuldecercetarepenalicitetematerialul;
3) lntreab,dup cealuatcunotin dematerialuldeurmrirepenal,dac aredeformulat
cererinoisaudacvoietesfacdeclaraiisuplimentare.
ART.251
Procesulverbaldeprezentareamaterialului
Despreaducerealandeplinireadispoziiilorprevzuten art.250 organuldecercetarepenal
ntocmeteprocesverbal,ncareconsemneazideclaraiile,cererileirspunsurileinculpatului.
ART.252
Cererinoiformulatedeinculpat
Dacinculpatulaformulatcererinoinlegturcuurmrireapenal,organuldecercetarepenal
leexamineazdendatidispuneprinordonanadmitereasaurespingerealor.
Organuldecercetaredispuneprinaceeaiordonan completareacercetriipenale,atuncicnd
dindeclaraiilesuplimentaresaudinrspunsurileinculpatuluirezultnecesitateacompletrii.
ART.253
Prezentareadinnouamaterialuluideurmrirepenal
Organuldecercetarepenalesteobligatsprocedezedinnoulaprezentareamaterialului,daca
efectuatnoiactedecercetarepenal,saudacconstatctrebuiesfieschimbatncadrareajuridic
afaptei.

71

ART.254
Cazurideneprezentareamaterialului
Cndprezentareamaterialuluinuafostposibil dincauz c inculpatulestedisprutsausa
sustras de la chemarea naintea organului de cercetare penal, n referatul care se ntocme te
potrivitart.259searatmprejurrileconcretedincarerezultcauzampiedicrii.
Dac pn la naintarea dosarului la procuror inculpatul se prezint, este prins ori adus, se
procedeazlaprezentareamaterialuluideurmrirepenal.
SeciuneaVII
Terminareaurmririipenale
&1.Urmrirefrpunereanmicareaaciunii
penaleART.255
Ascultareanvinuituluinaintedeterminareacercetrii
ncauzelencarenuafostpusnmicareaciuneapenal,organuldecercetare,dupefectuarea
actelordecercetarepenal potrivit art.232,dac exist nvinuitncauz iconstat c mpotriva
acestuiasuntsuficienteprobe,procedeazlaonouascultareanvinuitului,aducnduilacunotin
nvinuireaintrebnduldacarenoimijloacedeaprare.
Dac nvinuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost gsit temeinic ori dac
cercetareaafostcompletatpotrivitpropunerilorfcute,cercetareaseconsiderterminat.
ART.256
naintareadosaruluiprivindpenvinuit
Dendatcecercetareapenalesteterminat,organuldecercetarenainteazdosarulprocurorului
cuunreferat,ncareconsemneazrezultatulcercetrii,spreasedecidepotrivitart.262.Referatulva
cuprindenmodcorespunztormeniunileprevzutenart.259260.
ART.257
Prezentareamaterialuluidectreprocuror
Procurorul,priminddosarul, lcheam penvinuitiiprezint materialuldeurmrirepenal
potrivitdispoziiilorart.250iurmtoarele,careseaplicnmodcorespunztor.
&2.Urmrirecuaciuneapenalpusnmicare
ART.258
naintareadosaruluiprivindpeinculpat
ncauzelencareaciuneapenalafostpusnmicare,dupcompletareacercetriiidup
ndeplinirea dispoziiilor privitoare la prezentarea materialului de urmrire penal, cercetarea
penal se consider terminat. Organul de cercetare penal nainteaz de ndat procurorului
dosarulcauzeinsoitdeunreferat.
ART.259
Cuprinsulreferatuluintocmitdeorganuldecercetarepenal
Referatulntocmitdeorganuldecercetarepenal trebuies selimitezelafaptacareaformat
obiectulpuneriinmicareaaciuniipenale,lapersoanainculpatuluiilaultimancadrarejuridic
datfaptei.
Referatul trebuie s cuprind fapta reinut n sarcina inculpatului, probele administrate i
ncadrareajuridic.
Cndurm rireapenal privetemaimultefaptesaumaimuliinculpai,referatultrebuies
cuprindmeniunileartatenalineatulprecedentcuprivirelatoatefapteleilatoiinculpaiii,
dac estecazul,trebuies searatepentrucarefapteorifptuitorisancetaturmrirea,sadispus
scoatereadesuburmrireorisasuspendaturmrireapenal.
ART.260
Datesuplimentare
Referatultrebuiescuprinddatesuplimentareprivitoarela:
a)mijloacelematerialedeprobimsurileluatereferitorlaelencursulcercetriipenale,precumi
loculundeseafl;

72

2) msurileasigurtoriiprivindreparaiilecivilesauexecutareapedepseiamenzii,luatencursul
cercetriipenale;
3) cheltuielilejudiciare.
CAP.5
TRIMITEREANJUDECAT
ART.261
Verificarealucrrilorurmririipenale
Procurorulesteobligatcantermendecelmult15ziledelaprimireadosaruluitrimisdeorganul
decercetarepenalpotrivitart.256sau258sprocedezelaverificarealucrrilorurmririipenaleis
sepronuneasupraacestora.
Procurorulprocedeazlaprezentareamaterialuluideurmrirepenalnsituaiileprevzutenart.
254alin.1,dacinculpatulseprezint,esteprinssauadusdupnaintareadosaruluilaparchet.
Rezolvareacauzelorncaresuntarestaisefacedeurgenicu
precdere.ART.262
Rezolvareacauzelor
Dac procurorul constat c au fost respectate dispoziiile legale care garanteaz aflarea
adevrului, c urmrirea penal este complet, existnd probele necesare i legal administrate,
procedeaz,dupcaz,astfel:
1. cnddinmaterialuldeurmrirepenalrezultcfaptaexist,cafostsvritdenvinuitsau
deinculpaticacestarspundepenal:
a)dacaciuneapenalnuafostpusnmicarencursulurmririipenale,drechizitoriuprin
carepunenmicareaciuneapenalidispunetrimitereanjudecat;
b)dacaciuneapenalafostpusnmicarencursulurmririipenale,drechizitoriuprincare
dispunetrimitereanjudecat;
2. dordonanprincare:
a)claseaz,scoatedesuburmriresaunceteazurmrireapenalpotrivitdispoziiilorart.11.
Dacprocuroruldispunescoatereadesuburmrirentemeiulart.10lit.b^1),faceaplicareaart.
18^1alin.3dinCodulpenal;
b)suspendurmrireapenal,atuncicndconstatexistenauneicauzedesuspendarea
urmririi.ART.263
Cuprinsulrechizitoriului
Rechizitoriultrebuiesselimitezelafaptaipersoanapentrucaresaefectuaturmrireapenali
trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute n art. 203, datele privitoare la persoana
inculpatului, fapta reinut n sarcina sa, ncadrarea juridic, probele pe care se ntemeiaz
nvinuirea,msurapreventivluatidurataacesteia,precumidispoziiadetrimiterenjudecat.
n rechizitoriu se arat de asemenea numele i prenumele persoanelor care trebuie citate n
instan,cuindicareacalitiilornprocesiloculundeurmeazaficitate.
ncazulcndurmrireapenalesteefectuatdeprocuror,rechizitoriultrebuiescuprindidatele
suplimentareprevzutenart.260.
Procurorulntocmeteunsingurrechizitoriuchiardaclucrrileurmririipenaleprivescmaimulte
fapteorimaimulinvinuiisauinculpaiichiardacsedauacestorarezolvridiferite,potrivit
art.262.
ART.264
Actuldesesizareainstanei
(1)Rechizitoriulconstituieactuldesesizareainstaneidejudecat.
Alineatul2***Abrogat
(3) Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalitii i temeiniciei de primprocurorul
parchetuluisau,dupcaz,deprocurorulgeneralalparchetuluidepelngcurteadeapel,iarcnd
urmrireaestefcutdeacesta,verificareasefacedeprocurorulierarhicsuperior.Cndurmrirea
penalesteefectuatdeunprocurordelaParchetuldepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie,
rechizitoriulesteverificatdeprocurorulefdesecie,iarcndurmrireapenalesteefectuatde

73

acesta,verificareasefacedectreprocurorulgeneralalacestuiparchet.ncauzelecuarestai,
verificareasefacedeurgeninaintedeexpirareadurateiarestriipreventive.
(4)Dacrechizitoriulnuafostinfirmat,procurorulierarhiccareaefectuatverificareal
nainteazinstaneicompetente,mpreuncudosarulcauzeiicuunnumrnecesardecopiidepe
rechizitoriupentruaficomunicateinculpailoraflainstarededeinere.
Alineatul5***Abrogat
ART.265
Restituireacauzeisautrimiterealaaltorgandeurmrire
Cndprocurorulconstat c urmrireapenal nuestecomplet,sauc nuaufostrespectate
dispoziiile legale care garanteaz aflarea adevrului, restituie cauza organului care a efectuat
urmrireapenal,saupotrivitdispoziiilorart.217trimitecauzalaaltorgandeurmrire,nvederea
completriisaurefaceriiurmririipenale.
Cndcompletareasaurefacereaurmririipenaleestenecesarnumaicuprivirelaunelefaptesau
launiinvinuiisauinculpai,iardisjungereanuesteposibil,procuroruldispunerestituireasau
trimitereantregiicauze.
ART.266
Cuprinsulordonaneiderestituire
Ordonana de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lng meniunile artate n art. 203,
indicareaactelordecercetarepenalcetrebuieefectuateorirefcute,afaptelorsaumprejurrilorce
urmeazaficonstatateiamijloacelordeprobceurmeazafifolosite.
ART.267
Dispoziiileprivitoarelamsurilepreventive,desiguransauasigurtorii
ncazulncareprocurorul,lantocmirearechizitoriuluipotrivitart.262pct.1,considerceste
necesararestareainculpatului,fiindntrunitecondiiileprevzutedelege,nainteazinstanei,n
termende24deore,rechizitoriulipropunereadearestareainculpatului.nacelaimodprocedeaz
procurorulincazulncareestenecesarluareamsurilordesiguranprevzutenart.113i114
dinCodulpenal.ncazulncareprocurorulconsider c seimpuneluareamsurilor preventive
prevzutenart.145i145^1,dispuneaceastaprinrechizitoriu.
n cazurile prevzute n art. 262 pct. 2, art. 265 i 268, procurorul trimite dosarul cauzei la
instan,pentrucajudectorulcareadispusncursulurmririipenalearestareapreventiv sau
msuriledesiguranprevzutenart.113i114dinCodulpenalsdispunasupraprelungiriisau
revocriiacestora.ncazulmsurilorpreventiveprevzutenart.145i145^1,procuroruldispune
revocarea acestor msuri sau, dup caz, trimite dosarul cauzei la instan cu propunerea de
prelungire.
ncheiereaprincareinstanadispunecuprivirelaacestemsurisetrimiteprocurorului,care
facemeniunedespreaceastanordonanadescoateredesuburmrirepenal,dencetarea
urmririi penale, de suspendare a urmririi penale, de restituire sau de trimitere la organul
competent.Prevederileart.243alin.3iart.249alin.2seaplicnmodcorespunztor.
Procurorul este obligat s dispun asupra meninerii sau revocrii msurilor de siguran,
alteledectceleprev zuten art.113 i 114 dinCodulpenal,iamsurilorasigurtoriiluaten
cursulurmririipenale,saudacestecazulsiaasemeneamsuri.
ART.268
Trimiterealaorganulcompetent
Cndprocurorulconstatcpentruvreunadininfraciunilesauinfractoriiartainart.207,208
i209alin.3i4urmrireapenalsafcutdeunaltorgandectcelprevzutntextelemenionate,
iamsuricaurmrireasfiefcutdeorganulcompetent.
ncazulprevzut nalineatulprecedentrmnvalabilem surileasigurtoriiluate,actelesau
msurileprocesualeconfirmatesauncuviinatedeprocuror,precumiacteleprocesualecarenupot
firefcute.
ART.269
Obligaiileorganelorcompetente
Organuldecercetarepenalsesizatprintrimitereacauzeipotrivitart.268procedeazlaascultarea
nvinuituluisauinculpatuluii,inndseamadedispoziiileart.268alin.2,dispunencemsur

74

trebuierefcutecelelalteacteprocesualeiceanumeactemaitrebuieefectuatencompletarea
cercetriipenale.
CAP.6
RELUAREAURMRIRIIPENALE
ART.270
Cazuriledereluare
Urmrireapenalestereluatncazde:
1) ncetareacauzeidesuspendare;
2) restituireacauzeidectreinstanadejudecatnvederearefaceriiurmririipenale;
3) redeschidereaurmririipenale.
Reluareaurmririipenalenupoateavealocdacseconstatcntretimpaintervenitvreunuldin
cazurileprevzutenart.10.
ART.271
Reluareadupsuspendare
Reluareaurmririipenaledup suspendareareloccndseconstat c ancetatcauzacarea
determinatsuspendarea.Organuldecercetarepenalcareconstatcancetatcauzadesuspendare
nainteazdosarulprocuroruluipentruadispuneasuprarelurii.Reluareasedispuneprinordonan.
ART.272
Reluareancazderestituire
Cndinstan adejudecat adispusrestituireacauzei nvederearefaceriiurmririipenale,
urmrireasereiapebazahotrriiprincareinstanaadispusrestituirea.
ART.273
Reluareancazderedeschidereaurmririi
(1) Redeschiderea urmririi penale n cazul n care sa dispus ncetarea urmririi penale sau
scoaterea de sub urmrire are loc dac ulterior se constat c nu a existat n fapt cazul care a
determinatluareaacestormsurisauc adisprutmprejurareapecaresentemeiancetareasau
scoatereadesuburmrire.
(1^1)Redeschidereaurmririipenaleareloc,deasemenea,cndjudectorul,potrivitart.278^1,
aadmisplngereampotrivaordonaneisau,dupcaz,arezoluieiprocuroruluidescoaterede
suburmrirepenalsaudencetareaurmririipenaleorideclasareiatrimiscauzaprocurorului
nvederearedeschideriiurmririipenale.ncazulncareinstana,potrivit art.278^1,aadmis
plngereampotrivarezolu ieidenencepereaurmririipenaleiatrimiscauzaprocuroruluin
vedereanceperiiurmririipenale,acestadispunencepereaurmririincondiiileprevzutede
lege. Dispoziiile instanei sunt obligatorii pentru organul de urmrire penal, sub aspectul
faptelorimprejurrilorceurmeazaficonstatateiamijloacelordeprobindicate.
(1^2)ncazurileprevzutenalin.1i1^1,dac seconsider pebazadatelordindosarc se
justific luareauneimsuripreventive,procurorulprocedeaz potrivit art.233 sau 236,carese
aplicnmodcorespunztor.nordonanaprincaresadispusreluareaurmririipenale,seface
meniunecuprivirelaluareaacestormsuri.
(2) Redeschidereaurmririipenalesedispunedeprocurorprinordonan.
ART.274
Durataarestriiinculpatuluidupreluare
ncazuriledereluareaurmririipenaleprevzuten art.270 alin.1lit.a)ic)in art.273,
termenulprivitorlamsuraarestriiinculpatuluicurgedeladataluriiacesteimsuri,dispoziiile
art.150aplicndusenmodcorespunztor.
ncazulrestituiriicauzeidectreinstanadejudecat,potrivit art.272,dac inculpatuleste
arestat i instana menine arestarea preventiv, termenul de 30 de zile curge de la data
pronunriihotrrii.Instanatrimitedosarulprocuroruluintermende10zile.
Durataarestriiinculpatuluipoatefiprelungitpotrivitart.155i159.
CAP.7

75

PLNGEREAMPOTRIVAMSURILORIACTELORDEURMRIREPENAL
ART.275
Dreptuldeafaceplngere
Oricepersoan poatefaceplngerempotrivam suriloriactelordeurmrirepenal,dac prin
acesteasaadusovtmareintereselorsalelegitime.
Alineatul2***Abrogat
Plngereaseadreseazprocuroruluicaresupravegheazactivitateaorganuluidecercetarepenali
sedepunefiedirectlaacesta,fielaorganuldecercetarepenal.
Introducereaplngeriinususpendaducerealandeplinireamsuriisauaactuluicareformeaz
obiectulplngerii.
ART.276
Obligaiadenaintareaplngerii
Cndplngereaafostdepuslaorganuldecercetarepenal,acestaesteobligatcantermende48
deoredelaprimireaeisonaintezeprocuroruluimpreuncuexplicaiilesale,atuncicndacestea
suntnecesare.
ART.277
Termenulderezolvare
Procurorulesteobligats rezolveplngereantermendecelmult20deziledelaprimireis
comunicedendatpersoaneicareafcutplngereamodulncareafostrezolvat.
ART.278
Plngereacontraactelorprocurorului
(1) Plngereampotrivamsurilorluatesauaactelorefectuatedeprocurororiefectuatepebaza
dispoziiilordatedeacestaserezolvdeprimprocurorulparchetuluisau,dupcaz,deprocurorul
generalalparchetuluidepelngcurteadeapelorideprocurorulefdeseciealParchetuluide
pelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie.
(2) ncazulcndm surileiactelesuntaleprimprocuroruluiorialeprocuroruluigeneralal
parchetuluidepelngcurteadeapelsaualeprocuroruluiefdeseciealParchetuluidepelng
naltaCurtedeCasaieiJustiieoriaufostluatesauefectuatepebazadispoziiilordatedectre
acetia,plngereaserezolvdeprocurorulierarhicsuperior.
(3) ncazulrezoluieidenencepereaurmririipenalesaualordonaneiori,dup caz,al
rezoluiei de clasare, de scoatere de sub urmrire penal sau de ncetare a urmririi penale,
plngereasefacentermende20deziledelacomunicareacopieidepeordonansaurezoluie,
persoanelorinteresate,potrivitart.228alin.6,art.246alin.1iart.249alin.2.
(3^1)Rezoluiilesauordonaneleprincaresesoluioneazplngerilempotrivarezoluiilor
sauordonanelordenencepereaurmririipenale,declasare,descoateredesuburmrirepenal
ori de ncetare a urmririi penale, se comunic persoanei care a fcut plngerea i celorlalte
persoaneinteresate.
(4) Dispoziiileart.275277seaplicnmodcorespunztor.
ART.278^1
Plngerea n fa a judectorului mpotriva rezoluiilor sau ordonanelor procurorului de
netrimiterenjudecat
Dup respingerea plngerii f cute conform art. 275 278 mpotriva rezoluiei de nencepere a
urmririipenalesauaordonaneiori,dupcaz,arezoluieideclasare,descoateredesuburmrire
penal saudencetareaurmririipenale,datedeprocuror,persoanavtmat,precumioricealte
persoanealecrorintereselegitimesuntvtmatepotfaceplngere,ntermende20deziledeladata
comunicrii de ctre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 i 278, la judectorul de la
instanacreiaiarreveni,potrivitlegii,competenas judececauzanprim instan.Plngerea
poatefifcutimpotrivadispoziieidenetrimiterenjudecatcuprinsenrechizitoriu.
ncazulncareprimprocurorulparchetuluisau,dupcaz,procurorulgeneralalparchetuluide
pelng curteadeapel,procurorulefdeseciealParchetuluidepelng naltaCurtede
CasaieiJustiieoriprocurorulierarhicsuperiornuasoluionatplngereantermenulprevzut
nart.277,termenulprevzutnalin.1curgedeladataexpirriitermenuluiiniialde20dezile.

76

Dosarulvafitrimisdeparchetjudectorului,ntermende5ziledelaprimireaadreseiprincare
seceredosarul.
Persoanafadecaresadispusnencepereaurmririipenale,scoatereadesuburmrirepenal
sauncetareaurmririipenale,precumipersoanacareafcutplngereaseciteaz.Neprezentarea
acestorpersoane,legalcitate,numpiedic soluionareacauzei.Cndjudec torulconsider c
esteabsolutnecesarprezenapersoaneilips,poateluamsuripentruprezentareaacesteia.
Lajudecareaplngerii,prezenaprocuroruluiesteobligatorie.
Latermenulfixatpentrujudecareaplngerii,judectoruld cuvntulpersoaneicareaf cut
plngerea, persoanei fa de care sa dispus nenceperea urmririi penale, scoaterea de sub
urmrirepenalsauncetareaurmririipenaleiapoiprocurorului.
Judectorul, soluionnd plngerea, verific rezoluia sau ordonana atacat, pe baza
lucrriloriamaterialuluidindosarulcauzeiiaoricrornscrisurinoiprezentate.
Judectorulpronununadintreurmtoarelesoluii:
1) respingeplngerea,prinsentin ,catardiv sauinadmisibil ori,dup caz,canefondat,
meninndrezoluiasauordonanaatacat;
2) admiteplngerea, prinsentin ,desfiineaz rezoluiasauordonanaatacat i trimite
cauzaprocurorului,nvedereanceperiisauredeschideriiurmririipenale,dupcaz.Judectorul
esteobligatsaratemotivelepentrucareatrimiscauzaprocurorului,indicndtotodatfaptelei
mprejurrileceurmeazaficonstatateiprincareanumemijloacedeprob;
3) admite plngerea, prin ncheiere, desfiin eaz rezoluia sau ordonana atacat i, cnd
probeleexistenteladosarsuntsuficiente,reinecauzasprejudecare,ncompletlegalconstituit,
dispoziiileprivindjudecatanpriminstaniciledeatacaplicndusenmodcorespunztor.
ncazulprevzutnalin.8lit.c),actuldesesizareainstaneilconstituieplngereapersoanei
lacaresereferalin.1.
Hotrreajudec toruluipronunat potrivitalin.8lit.a)ib)poatefiatacat curecursde
procuror,depersoanacareafcutplngerea,depersoanafa decaresadispusnenceperea
urmririipenale,scoatereadesuburmrirepenalsauncetareaurmririipenale,precumideorice
altpersoanalecreiintereselegitimesuntvtmate.
nsituaiaprevzut nalin.8lit.a),persoananprivinacreiajudectorul,prinhotrre
definitiv,adeciscnuestecazulssenceaporisseredeschidurmrireapenalnumaipoate
fiurmritpentruaceeaifapt,afardecazulcndsaudescoperitfaptesaumprejurrinoicenu
aufostcunoscutedeorganuldeurmrirepenalinuaintervenitunuldintrecazurileprevzuten
art.10.
Judectorulesteobligats rezolveplngereantermendecelmult30deziledelaprimirea
acesteia.
Plngereagreitndreptatsetrimiteorganuluijudiciarcompetent.
CAP.8
PROCEDURAPLNGERIIPREALABILE
ART.279
Organelecroraliseadreseazplngerea
Punereanmicareaaciuniipenalesefacenumailaplngereaprealabilapersoaneivtmate,
ncazulinfraciunilorpentrucarelegeaprevedecestenecesarastfeldeplngere.
Plngereaprealabilseadreseazorganuluidecercetarepenalsauprocurorului,potrivitlegii.
ART.280
Procedurancazulinfraciunilorflagrante
ncazdeinfraciuneflagrant,organuldeurmrirepenal esteobligats constatesvrirea
acesteia,chiarnlipsaplngeriiprealabile.
Alineatul2***Abrogat
Dupconstatareainfraciuniiflagrante,organuldeurmrirepenalcheampersoanavtmat
i,dac aceastadeclar c faceplngereprealabil ,continu urmrireapenal.ncazcontrar,
procuroruldispunencetareaurmririipenale.

77

ART.281
Procedurancazdeconexitatesaudeindivizibilitate
ncazdeconexitatesaudeindivizibilitatentreoinfraciunepentrucarepunereanmicarea
aciuniipenalesefacelaplngereaprealabilioaltinfraciunepentrucarepunereanmicare
aaciuniipenalenusefacelaplngereaprealabilapersoaneivtmate,dacdisjungereanueste
posibil,seaplicproceduraprevzutnart.35.
ART.282
Abrogat.
ART.283
Coninutulplngerii

Plngereatrebuiescuprinddescriereafaptei,indicareaautorului,artareamijloacelordeprob,
indicareaadreseipriloriamartorilor,precizareadacpersoanavtmatseconstituiepartecivil
i,atuncicndestecazul,indicareapersoaneiresponsabilecivilmente.
ART.284
Termenuldeintroducereaplngerii
ncazulinfraciunilorpentrucarelegeaprevedecestenecesaroplngereprealabil,aceasta
trebuie s fie introdus n termen de 2 luni din ziua n care persoana vtmat a tiut cine este
fptuitorul.
Cndpersoanavtmatesteunminorsauunincapabil,termenulde2lunicurgedeladatacnd
persoanandreptitareclamaatiutcineestefptuitorul.
ART.284^1***Abrogat
Lipsanejustificataprii
vtmateART.285
Plngereagreitndreptat
Plngereaprealabilgreitndreptatlaorganuldeurmrirepenalsaulainstanadejudecatse
trimiteorganuluicompetent.nacestecazuri,plngereaseconsidervalabil,dacafostintrodus
ntermenlaorganulnecompetent.
ART.286
Schimbareancadrriifaptei
Dac ntro cauz n care sau fcut acte de cercetare penal se consider ulterior c fapta
urmeaz aprimioncadrarejuridic pentrucareestenecesar plngereaprealabil ,organulde
cercetare penal cheam partea vtmat i o ntreab dac nelege s fac plngere. n caz
afirmativ, organul de cercetare penal continu cercetarea. n caz contrar, transmite actele
procuroruluinvedereancetriiurmririipenale.
TITLULII
JUDECATA
CAP.1
DISPOZIIIGENERALE
ART.287
ndatoririleinstaneidejudecat
Instanadejudecatiexercitatribuiilenmodactiv,nvedereaaflriiadevruluiiarealizrii
roluluieducativaljudecii.
Instanaiformeazconvingereapebazaprobeloradministraten
cauz.ART.288
Loculundesedesf oarjudecata
Judecatasedesf oarlasediulinstanei.Pentrumotivetemeinice,instanapoatedispuneca
judecatassedesf oarenaltloc.
ART.289
Oralitatea,nemijlocireaicontradictorialitatea

78

Judecatacauzeisefacenfaainstaneiconstituitpotrivitlegiiisedesf oarnedin,oral,
nemijlocitincontradictoriu.
ART.290
Publicitateaedineidejudecat
edinadejudecat estepublic.Minoriisub16aninupotasistalaedinadejudecat.
Dac judecarea n edin public ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei,
demnitiisauvieiiintimeauneipersoane,instana,lacerereaprocurorului,aprilororidin
oficiu,poatedeclaraedinsecretpentrutotcursulsaupentruoanumitparteajudecriicauzei.
Declararea edinei secrete se face n edin public, dup ascultarea prilor prezente i a
procuroruluicndparticiplajudecat.
ntimpulctedinaestesecret,nusuntadmiinsaladeedindectprile,reprezentanii
acestora,aprtoriiicelelaltepersoanechematedeinstanninteresulcauzei.
ART.291
Citareaprilorlajudecat
Judecatapoateavealocnumaidacprilesuntlegalcitateiproceduraestendeplinit.
Neprezentareaprilorcitatenumpiedicjudecareacauzei.Cndinstanaconsiderceste
necesarprezenauneiadintreprilelips,poateluamsuripentruprezentareaacesteia,amnnd
nacestscopjudecata.
Parteaprezentlauntermennumaiestecitatpentrutermeneleulterioare,chiardacarlipsila
vreunuldintreacestetermene.
Cndjudecataseamn,martorii,experiiiinterpreiiprezeniiauncunotinnoultermen
dejudecat.
Lacerereapersoanelorcareiautermenulncunotin,instanalenmneazcitaii,spreale
servidreptjustificarelaloculdemunc,nvedereaprezentriilanoultermen.
Cndjudecatarmnencontinuare,prileicelelaltepersoanecareparticiplaprocesnuse
maiciteaz.
Militariisuntcitailafiecaretermen.
Deinuiisuntcitai,deasemenea,lafiecare
termen.ART.292
Compunereainstanei
Instanajudecncompletdejudecat,acruicompunereesteceaprevzutdelege.
Completuldejudecattrebuiesrmnacelaintotcursuljudecriicauzei.Cndaceastanu
esteposibil,completulsepoateschimbapnlancepereadezbaterilor.
Dup nceperea dezbaterilor, orice schimbare intervenit n compunerea completului atrage
reluareadelanceputadezbaterilor.
ART.293
Judecatadeurgenncauzelecudeinui
Judecatancauzelencaresuntinculpaiarestaipreventivsefacedeurgenicuprecdere.
Judecatasefacecuprecdereiatuncicnduniidintreinculpaisuntdeinuinaltcauz.Cnd
instanagsetenecesariaceastaesteposibil,facencauz aplicaiadispoziiilorcuprivirela
disjungere.
ART.294
Asigurareaaprrii
ncauzelencaredesemnareaunuiaprtordinoficiuesteobligatorie,judectorulcauzei,odat
cufixareatermenuluidejudecat,iamsuripentrudesemnareaaprtorului.
Inculpatul,celelaltepriiaprtoriiaudreptulsiacunotindedosarntotcursuljudecii.
Cndinculpatulseaflnstarededeinere,judectorulcauzeiiamsuricaacestasipoat
exercitadreptulprevzutnalineatulprecedentispoatluacontactcuaprtorulsu.
ART.295
Altemsuripregtitoare
Preedintelecompletuluidejudecatarendatorireasiadintimptoatemsurilenecesare,pentru
calatermenuldejudecatfixatjudecareacauzeisnusufereamnare.

79

Deasemenea,sengrijetecalistacauzelorfixatepentrujudecat s fientocmit iafiat la


instan,sprevedere,cu24deorenainteatermenuluidejudecat.
Lantocmirealisteiseineseamadedataintrriicauzelorlainstan,dndusentietatecauzelorn
caresuntdeinuiicelorcuprivirelacarelegeaprevedecjudecatasefacedeurgen.
ART.296
Atribuiilepreedinteluicompletului
Preedinteleconduceedina,ndeplinindtoatendatoririlepecarelearedelalegeidecideasupra
cererilorformulatedepri,dacrezolvareaacestoranuestedatncdereacompletului.
ncursuljudecii,preedintelepoaterespingentrebrileformulatedepriideprocuror,dac
acesteanusuntconcludenteiutilejudecriicauzei.
ART.297
Strigareacauzeiiapelulcelorcitai
Preedinteleanun,potrivitordiniidepelistadeedin,cauzaacreijudecareestelarnd,
dispunnd facerea apelului p rilor i al celorlalte persoane citate, i constat care din ele sau
prezentat.
Prilesepotprezentaiparticipalajudecatchiardacnuaufostcitatesaunuauprimitcitaia,
preedinteleavndndatorireasstabileascidentitateaacestora.
ART.298
Asigurareaordiniiisolemnitiiedinei
Pre edintele vegheaz asuprameninerii ordinii isolemnitii edinei, putnd lua m surile
necesarenacestscop.
Preedintelepoatelimitaaccesulpubliculuilaedinadejudecat,inndseamademrimeaslii
deedin.
Prileipersoanelecareasistlaedinadejudecatsuntobligatespstrezedisciplinaedinei.
Cndopartesauoricarealtpersoantulburedinasaunesocotetemsurileluate,preedintele
i atrage atenia s respecte disciplina, iar n caz de repetare ori de abateri grave, dispune
ndeprtareaeidinsal.
Parteandeprtat estechemat nsalnaintedencepereadezbaterilor.Preedinteleiaducela
cunotinacteleesenialeefectuatenlipsiicitetedeclaraiilecelorascultai.
ART.299
Constatareainfraciunilordeaudien
Dacncursuledineisesvreteofaptprevzutdelegeapenal,preedinteleconstatacea
faptiidentificpefptuitor.Procesulverbalntocmitsetrimiteprocurorului.
Instana,dacestecazul,poatedispunearestareapreventivanvinuitului,iarpreedinteleemite
unmandatdearestareaacestuia.Despreluareaacesteimsurisefacemeniunenncheiereade
edin.Celnvinuitestetrimisdendatprocuroruluimpreuncuprocesulverbalicumandatulde
arestare.
ART.300
Verificareasesizriiinstanei
Instanaestedatoaresverificedinoficiu,laprimanfiare,regularitateaactuluidesesizare.
ncazulcndseconstatcsesizareanuestefcutpotrivitlegii,iarneregularitateanupoatefi
nlturatdendatiniciprinacordareaunuitermennacestscop,dosarulserestituieorganuluicare
antocmitactuldesesizare,nvederearefaceriiacestuia.
Alineatul3***
AbrogatART.300^1
Meninereaarestriiinculpatuluilaprimireadosarului
Dupnregistrareadosaruluilainstan,ncauzelencareinculpatulestetrimisnjudecatn
stare dearest, instanaeste datoare s verifice din oficiu, ncamera deconsiliu, legalitatea i
temeiniciaarestriipreventive,naintedeexpirareadurateiarestriipreventive.
Dacinstanaconstatctemeiurilecareaudeterminatarestareapreventivauncetatsaucnu
existtemeiurinoicaresjustificeprivareadelibertate,dispune,prinncheiere,revocareaarestrii
preventiveipunereadendatnlibertateainculpatului.

80

Cndinstanaconstatctemeiurilecareaudeterminatarestareaimpunncontinuareprivarea
delibertatesauc exist temeiurinoicarejustific privareadelibertate,instanamenine,prin
ncheieremotivat,arestareapreventiv.Dispoziiile art.159 alin.3,4,5i11seaplic nmod
corespunztor.
ncheiereapoatefiatacatcurecurs,aplicndusedispoziiileart.160^aalin.
2.ART.300^2
Verificriprivindarestareainculpatuluincursuljudecii
ncauzelencareinculpatulestearestat,instanalegalsesizatestedatoaresverifice,ncursul
judecii,legalitateaitemeiniciaarestriipreventive,procedndpotrivitart.160^b.
ART.301
Drepturileprocuroruluiialeprilorninstan
ncursuljudecii,procurorulioricaredintrepripotformulacereri,ridicaexcepiiipune
concluzii.
Parteavtmatpoateformulacereri,ridicaexcepiiipuneconcluziicuprivirelalaturapenala
cauzei.ncazdeconcursdeinfraciunisaudeconexitate,dreptulpriivtmateselimiteazla
faptacareiacauzatvtmarea.
Parteacivil poateformulacereri,ridicaexcepiiipuneconcluziinmsurancareacesteaau
legturcupreteniilesalecivile.
ART.302
Rezolvareachestiunilorincidente
Instanaesteobligatspunndiscuiecererileiexcepiileartatenart.301sauexcepiile
ridicatedinoficiuissepronuneasupralorprinncheieremotivat.
Instanasepronunprinncheieremotivatiasupratuturormsurilorluatencursul
judecii.ART.303
Suspendareajudecii
Cndseconstatpebazauneiexpertizemedicolegalecinculpatulsuferdeoboalgrav,care
lmpiedicsparticipelajudecat,instanadispune,prinncheiere,suspendareaprocesuluipenal
pncndstareasntiiinculpatuluivapermiteparticipareaacestuialajudecat.
Dac sunt mai muli inculpai, iar temeiul suspendrii prive te numai pe unul dintre ei i
disjungereanuesteposibil,sedispunesuspendareantregiicauze.
ncheiereadatnpriminstanprincaresadispussuspendareacauzeipoatefiatacatseparatcu
recurslainstanasuperioar ntermende24deoredelapronunare,pentruceiprezeni,idela
comunicare,pentruceilips.Recursulnususpendexecutareaisejudecntermende3zile.
Procesulpenalsereiadinoficiudendatceinculpatulpoateparticipalajudecat.
Instana este obligat s se informeze periodic dac mai subzist cauza care a determinat
suspendareaprocesuluipenal.
Instanasuspendjudecata,prinncheieremotivat,incazulncareafostridicatoexcepie
deneconstituionalitate,pnlasoluionareadectreCurteaConstituionalaexcepiei.Dac
inculpatulestearestat,seaplic nmodcorespunztorprevederile art.300^2,iardac fa de
acestasadispusmsuraobligriideanuprsilocalitateasaumsuraobligriideanuprsi
ara,seaplic,nmodcorespunztor,art.145i145^1.ncheiereaestesupusrecursuluintermen
de24deoredelapronunare,pentruceiprezeni,idelacomunicare,pentruceilips.Recursulse
judecntermende3zile.
ART.303^1
Suspendareajudeciincazdeextrdareactiv
ncazulncare,potrivitlegii,secereextrdareauneipersoane nvedereajudecriintrocauz
penal, instana pe rolul creia se afl cauza poate dispune, prin ncheiere motivat, suspendarea
judeciipnladatalacarestatulsolicitatvacomunicahotrreasaasupracereriideextrdare.
ncheiereainstaneiestesupus recursuluintermende24deoredelapronunare,pentrucei
prezeni,idelacomunicare,pentruceilips.Recursulsejudecntermende3zile.
Dacsesolicitextrdareaunuiinculpatjudecatntrocauzcumaimuliinculpai,instana
poatedispune,ninteresuluneibunejudeci,disjungereacauzei.
ART.304

81

Noteprivinddesf urareaedineidejudecat
Desf urareaedineidejudecatsenregistreazcumijloacetehniceaudio.
ncursuledineidejudecatgrefierulianotecuprivireladesf urareaprocesului.Procuroruli
prilepotcerecitireanotelorivizarealordectrepreedinte.
ncazdecontestare,dectreparticipaniilaproces,anotelorgrefierului,acesteavorfi
verificatei,eventual,completateorirectificatepebazanregistrrilordinedinadejudecat.
Dupterminareaedineidejudecat,participaniilaprocesprimesc,lacerere,cteocopiede
penotelegrefierului.
Notelegrefieruluipotficontestatepnlatermenulurmtor.
ART.305ncheierea
deedin
Desf urareaprocesuluinedinadejudecatseconsemneazntroncheierecarecuprinde:
1) ziua,luna,anulidenumireainstanei;
2) meniuneadacedinaafostsaunupublic;
3) numeleiprenumelejudectorilor,procuroruluiigrefierului;
4) numeleiprenumeleprilor,aprtorilorialecelorlaltepersoanecareparticipnprocesicare
aufostprezentelajudecat,precumialecelorcareaulipsit,cuartareacalitiilorprocesualeicu
meniuneaprivitoarelandeplinireaprocedurii;
5) enunareafapteipentrucareinculpatulafosttrimisnjudecatitexteledelegencareafost
ncadratfapta;
6) nscrisurilecaresaucititnedin;
7) cereriledeoricenaturformulatedeprocuror,depriideceilaliparticipanilaproces;
8) concluziileprocuroruluiialeprilor;
9)msurileluatencursuledinei.
ncheiereasentocmetedegrefiern24deoredelaterminareaedineiisesemneazdepre
edintelecompletuluidejudecatidegrefier.
Cndhotrreasepronunnziuancareaavutlocjudecata,nusentocmeteoncheiere
separat.
ART.306
Soluionareacauzei

Deliberareaipronunareahotrriisefacdendatdupncheiereadezbaterilor.Pentrumotive
temeinice,deliberareaipronunareapotfiamnatecelmult15zile.
ART.307
Deliberarea
Ladeliberareiaupartenumaimembriicompletuluinfaacruiaaavutloc
dezbaterea.Completuldejudecatdelibereaznsecret.
ART.308
Luareahotrrii
Hotrreatrebuiesfierezultatulacorduluimembrilorcompletuluidejudecatasuprasoluiilor
datechestiunilorsupusedeliberrii.
Cndunanimitateanupoatefintrunit,hotrreaseiacumajoritate.
Dacdindeliberarerezultmaimultdectdoupreri,judectorulcareopineazpentrusoluia
ceamaisevertrebuiessealtureceleimaiapropiatedeprereasa.
Motivareaopinieiseparateesteobligatorie.
Daccompletuldejudecatesteformatdindoijudectoriiunanimitateanupoatefintrunit,
judecareacauzeisereiancompletdedivergen.
ART.309
Minuta
(1) Rezultatuldeliberriiseconsemneazntrominut,caretrebuiesaibconinutulprevzut
pentrudispozitivulhotrrii.Minutasesemneazdemembriicompletuluidejudecat.
(2) ntocmireaminuteiesteobligatoriei ncazurilencarejudectorulsauinstanadispune
asupramsurilorpreventive.

82

(3)Minutasentocmetendouexemplareoriginale,dincareunulseataeazladosarulcauzei,
iarcellaltsedepune,spreconservare,ladosaruldeminutealinstanei.
ART.310
Pronunareahotrrii

Hotrreasepronunnedinpublicdectrepreedintelecompletuluidejudecatasistatde
grefier.
Lapronunareahotrriiprilenuseciteaz.Hotrreaseredacteazncelmult20dezilede
lapronunare.
ART.311Felul
hotrrilor
Hotrreaprincarecauzaestesoluionatdeprimainstandejudecatsauprincareaceastase
dezinvestetefrasoluionacauzasenumetesentin.
Hotrreaprincareinstanasepronunasupraapelului,recursului,recursuluininteresullegii,
precumihotrreapronunatdeinstanaderecursnrejudecareacauzeisenumetedecizie.
Toatecelelaltehotrridatedeinstanencursuljudeciisenumesc
ncheieri.ART.312
Redactareaisemnareahotrrii
Sentinasaudeciziaseredacteazdeunuldinjudectoriicareauparticipatlasoluionareacauzei
isesemneazdetoimembriicompletuluiidegrefier.
ncazdempiedicareavreunuiadintremembriicompletuluidejudecatdeasemna,hotrrease
semneaz n locul acestuia de pre edintele completului. Dac i pre edintele completului este
mpiedicatasemna,hotrreasesemneazdepreedinteleinstanei.Cndmpiedicareaprivetepe
grefier,hotrreasesemneazdegrefierulef.ntoatecazurilesefacemeniunepehotrredespre
cauzacareadeterminatmpiedicarea.
CAP.2
JUDECATANPRIMINSTAN
SeciuneaI
Desf urareajudecriicauzelor
ART.313
Msuripremergtoare
n vederea repartizrii pe complete i a stabilirii primului termen de judecat, dosarele nou
formate vor fi transmise, dup nregistrare n registratura instanei, persoanei desemnate cu
repartizareaaleatorieacauzelor.
Dosarelerepartizatepecompletenmodaleatoriuvorfipreluatedepreedintelesaudeunul
dintre judectorii completului de judecat, care va lua msurile necesare n scopul pregtirii
judecii,astfelnctsseasiguresoluionareacuceleritateacauzei.
Citaiatrebuiesfienmnatinculpatuluicucelpuin5zilenainteatermenuluifixat.ncazul
ncareinculpatulnulocuietenar,seaplicnmodcorespunztordispoziiileart.237alin.2.
ncauzelencareinculpatulestetrimisnjudecatnstaredearest,judectorulprevzutnalin.
2,laprimireadosaruluifixeazuntermencare,potrivitart.300^1,nupoatefimaimarede48de
ore,nuntrulcruiasecomuniccitaiampreuncuocopieaactuluidesesizareainstanei.
ART.314
Prezenainculpatuluilajudecat
Judecatanupoateavealocdectnprezenainculpatului,cndacestaseaflnstarede
deinere.Aducereainculpatuluiarestatlajudecatesteobligatorie.
ART.315
Participareaprocurorului
Procurorulesteobligatsparticipelaedineledejudecatalejudectoriilor,ncauzelencare
instana de judecat a fost sesizat prin rechizitoriu, n cauzele n care legea prevede pentru
infraciuneasvritpedeapsanchisoriide3anisaumaimareorincauzelencareunuldintre

83

inculpaiseaflnstarededeteniesaunvreunadintresituaiileprevzutenart.171alin.2,
precumincazulncaresedispunenlocuireapedepseiamenziicuceaanchisorii.Laedinelede
judecatprivindalteinfraciuni,procurorulparticipcndconsidernecesar.
Laedineledejudecatalecelorlalteinstane,participareaprocuroruluiesteobligatorientoate
cazurile.
ART.316
Rolulprocurorului
n desf urarea cercetrii judectore ti i a dezbaterilor, procurorul exercit rolul su activ n
vederea aflrii adevrului i a respectrii dispoziiilor legale. Procurorul este liber s prezinte
concluziilepecareleconsiderntemeiate,potrivitlegii,inndseamadeprobeleadministrate.
Cererileiconcluziileprocuroruluitrebuiesfiemotivate.
Cndcercetareajudectoreascnuconfirmnvinuireasaucndaintervenitvreunadincauzele
dencetareaprocesuluipenalprevzutenart.10,procurorulpune,dupcaz,concluziideachitare
ainculpatuluisaudencetareaprocesuluipenal.
ART.317Obiectul
judecii

Judecatasemrginetelafaptailapersoanaartatnactuldesesizareainstanei,iarncazde
extindereaprocesuluipenal,ilafaptaipersoanalacaresereferextinderea.
ART.318
Verificriprivitoarelainculpat
Latermenuldejudecat,dup strigareacauzeiiapelulprilor,preedinteleverific identitatea
inculpatului.ncazulcndinculpatulseaflnstarededeinere,preedintelesencredineazdaca
primitntermenulprevzutnart.313alin.3copiaactuluidesesizareainstanei.Cndactulnuafost
comunicat,dacinculpatulcere,judecataseamn,iarpreedinteleinmneazocopiedepeactulde
sesizareainstanei,fcndusemeniunedespreaceastanncheiereadeedin.
Deasemenea,judecataseamn lacerereainculpatului,cndcomunicareasaf cutcumai
puinde3zilenainteatermenuluidejudecat.
ART.319
Msuripremergtoareprivindmartorii,experiiiinterpreii
Dup apelul martorilor, experilor i interpreilor, pre edintele cere martorilor prezeni s
prseascsaladeedinilepunenvederesnusendeprtezefrncuviinareasa.
Experiirmnnsaladeedin,afardecazulncareinstanadispunealtfel.
Martorii,experiiiinterpreiiprezenipotfiascultai,chiardacnuaufostcitaisaunuau
primitcitaie,nsnumaidupcesastabilitidentitatealor,innduseseamadedispoziiileart.
86^1iurmtoarele.
ART.320
Lmuriri,excepiiicereri
Preedinteleexplicpersoaneivtmatecsepoateconstituipartecivilsaucpoateparticipaca
partevtmatnproces.
Preedintele ntreab peprocuroripepridac audeformulatexcepii,cererisaupropun
efectuareadeprobenoi.
ncazulcndsepropunnoiprobe,trebuies searatefapteleimprejurrileceurmeaz afi
dovedite,mijloaceleprincarepotfiadministrateacesteprobe,loculundeseaflacestemijloace,iar
nceprivetemartoriiiexperii,identitateaiadresaacestora.
Procuroruliprilepotcereadministrareadeprobenoiincursulcercetriijudectoreti.
ART.321
Ordineacercetriijudectoreti
Instanancepeefectuareacercetriijudectoreti,cndcauzaseaflnstaredejudecat.
Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judectoreasc este cea prevzut n dispoziiile
cuprinsenprezentaseciune.
Instanapoatedispuneuneleschimbrialeordinii,cndaceastaestenecesarpentrubunadesf
urareacercetriijudectoreti.Cndinculpatulesteprezent,schimbareaordiniinupoatefidispus
dectdupascultareaacestuia.

84

ART.322
ncepereacercetriijudectoreti
Preedinteledispunecagrefieruls deacitiresaus fac oprezentaresuccint aactuluide
sesizareainstanei,dupcareexplicinculpatuluinceconstnvinuireaceiseaduce.Totodat,
ntiineazpeinculpatcuprivireladreptuldeanufaceniciodeclaraie,atrgnduiateniac
ceeacedeclar poatefifolositimpotrivasa,precumicuprivireladreptuldeapunentrebri
coinculpailor,celorlaltepri,martorilor,experilorideadaexplicaiintotcursulcercetrii
judectoreti,cndsocotetecestenecesar.
ART.323
Ascultareainculpatului
Instanaprocedeazapoilaascultareainculpatului.
Inculpatulestelsatsaratetotcetiedesprefaptapentrucareafosttrimisnjudecat,apoiise
potpunentrebridectrepreedinteinmodnemijlocitdeceilalimembriaicompletului,dectre
procuror, de partea vtmat, de partea civil, de partea responsabil civilmente, de ceilali
inculpaiideaprtorulinculpatuluiacruiascultareseface.
Instanapoaterespingentrebrilecarenusuntconcludenteiutilecauzei.
Inculpatulpoatefireascultatoridecteoriestenecesar.
ART.324
Ascultareacoinculpailor
Dacsuntmaimuliinculpai,ascultareafiecruiadintreeisefacenprezenacelorlaliinculpai.
Cndinteresulaflriiadevruluicere,instanapoatedispuneascultareavreunuiadintreinculpai,
frcaceilalisfiedefa.
Declaraiileluateseparatsuntcititenmodobligatoriucelorlaliinculpai,dupascultarealor.
Inculpatulpoatefidinnouascultatnprezenacelorlaliinculpaisauaunoradintreei.
ART.325
Citireadeclaraiiloranterioarealeinculpatului
Cndinculpatulnuimaiaminteteanumitefaptesaumprejurrisaucndexist contraziceri
ntre declaraiile fcute de inculpat n instan i cele date anterior, pre edintele cere acestuia
explicaii,putnddacitire,nntregimesaunparte,declaraiiloranterioare.
Cndinculpatulrefuzsdeadeclaraii,instanadispunecitireadeclaraiilorpecareacestalea
datanterior.
ART.326
Ascultareacelorlaltepri
Dup ascultareainculpatuluiseprocedeaz laascultareacelorlaltepri.Dispoziiile art.322
324i325alin.1seaplicnmodcorespunztorilaascultareaacestora.
ART.327
Ascultareamartorului,expertuluisauinterpretului
Instana trece apoi la ascultarea martorilor potrivit art. 323 i 325, care se aplic n mod
corespunztor.Dupcemartoruluiisaupusntrebrideinstanideprocuror,elestentrebatde
parteacarelapropusiapoidecelelaltepri.
Martorulcareposed unnscrisnlegtur cudepoziiafcut poateslciteasc ninstan.
Procurorul i prile au dreptul s examineze nscrisul, iar instana poate dispune reinerea
nscrisuluiladosar,noriginalsauncopie.
Dacascultareavreunuiadintremartorinumaiesteposibil,instanadispunecitireadepoziiei
datedeacestancursulurmririipenaleivaineseamadeealajudecareacauzei.
Instanadispunecitireadeclaraiiloranterioareiatuncicndmartorulfacedeclaraiicaresunt
ncontrazicerecuceledateanterior.
Dac unul sau mai muli martori lipsesc, instana poate dispune motivat fie continuarea
judecii,fieamnareacauzei.Martorulacruilipsnuestejustificatpoatefiadussilit.
Dispoziiileprevzutenalineateleprecedenteseaplicnmodcorespunztorincazdeascultare
aexpertuluisauinterpretului.
Dispoziiileart.86^186^4seaplicnmodcorespunztor,atuncicndeste
cazul.ART.327^1

85

Declaraiile inculpailor, ale martorilor ori ale altor persoane audiate n cauz, inclusiv
ntrebrileadresateacestoradeoricaredintreprisaudeinstanadejudecat,seconsemneaz
ntocmaincondiiileprevzutedeart.304.
ART.328
Msuriprivitoarelamartori
Martoriiascultairmnnsal,ladispoziiainstanei,pnlaterminareaactelordecercetare
judectoreasccareseefectueaznedinarespectiv.Dacinstanagsetenecesar,poatedispune
retragerealorsauaunoradintreei,dinsaladeedin,nvedereareaudieriioriaconfruntriilor.
Instana,lundconcluziileprocuroruluiialeprilor,poatencuviinaplecareamartorilordup
ascultarealor.
ART.329Renunarea
lamartori

Procuroruliprilepotrenunalamartoriipecareiaupropus.
Dup punereandiscuiearenunrii,instanapoatedispunecamartoriis nufieascultai,
dacaudiereanumaiestenecesar.
Dacncursulcercetriijudectoretiadministrareauneiprobeanterioradmisapareinutil,instana,
dupceascultprocuroruliprile,poatedispunecaaceaprobsnumaifieadministrat.
ART.330
Prezentareamijloacelormaterialedeprob
Cndncauzasupus judeciiexist mijloacematerialedeprob,instana,dinoficiusaula
cerere,dispune,dacestenecesar,aducereaiprezentareaacestora.
ART.331
Amnareapentruprobenoi
Dacdincercetareajudectoreascrezultcpentrulmurireafaptelorsaumprejurrilorcauzei
estenecesaradministrareaunorprobenoi,instanadispunefiejudecareacauzeincontinuare,fie
amnareaei.
ART.332
Restituireapentrurefacereaurmririipenale
Cndseconstat,naintedeterminareacercetriijudectoreti,cncauzasupusjudeciisa
efectuatcercetarepenal deunaltorgandectcelcompetent,instanasedesesizeazirestituie
cauzaprocurorului,careprocedeaz potrivit art.268 alin.1.Cauzanuserestituieatuncicnd
constatareaarelocdupncepereadezbaterilorsaucndinstana,nurmacercetriijudectoreti,
schimb ncadrareajuridic afapteintroalt infraciunepentrucarecercetareapenal arfi
revenitaltuiorgandecercetare.
Instanasedesesizeazirestituiecauzaprocuroruluipentrurefacereaurmririipenalencazul
nerespectriidispoziiilorprivitoarelacompetenadup materiesaudup calitateapersoanei,
sesizareainstanei,prezenanvinuituluisauainculpatuluiiasistareaacestuiadectreaprtor.
n cazurile n care dispune restituirea, instana se pronun i asupra msurilor preventive,
asupra msurilor de siguran prevzute n art. 113 i 114 din Codul penal, precum i asupra
msurilorasigurtorii.
mpotrivahotrriidedesesizaresepoatefacerecursdectreprocurorideoricepersoanale
creiintereseaufostvtmateprinhotrre,n3ziledelapronunare,pentruceiprezeni,idela
comunicare,pentruceilips.
Dosarulestetrimisprocuroruluiimediatduprmnereadefinitivahotrriilaprimainstan
sauncelmult3ziledelapronunareahotrriidec treinstanaderecurs.ncazulncare
inculpatulestearestatpreventiv,procurorulprocedeazpotrivitdispoziiilorart.156i159.
ART.333***Abrogat
Restituireapentrucompletareaurmririi
ART.334
Schimbareancadrriijuridice
Dacncursuljudeciiseconsidercncadrareajuridicdatfapteiprinactuldesesizare
urmeazafischimbat,instanaesteobligatspunndiscuienouancadrareisatragatenia

86

inculpatuluic aredreptuls cear lsareacauzeimailaurm saueventualamnareajudec ii,


pentruaipregtiaprarea.
ART.335
Extindereaaciuniipenalepentrualteactemateriale
Dac n cursul judecii se descoper n sarcina inculpatului date cu privire i la alte acte
materiale care intr n coninutul infraciunii pentru care a fost trimis n judecat, instana
dispune, prin ncheiere, extinderea aciunii penale cu privire i la aceste acte i procedeaz la
judecareainfraciuniinntregulei.
Daccuprivirelauneledinactelecareintrnconinutulaceleiaiinfraciunisapronunat
anteriorohotrredefinitiv,instanareunetecauzacuaceeancaresadathotrreadefinitiv
,pronunndonouhotrrenraportcutoateactelecareintr nconinutulinfraciunii,i
desfiineazhotrreaanterioar.
Instanaesteobligatspunndiscuieactelecuprivirelacaresadispusextinderea,fcnd
aplicaienceprivetencadrareajuridiciadispoziiilorart.334.
ART.336
Extindereaprocesuluipenalpentrualtefapte
Cndncursuljudeciisedescopernsarcinainculpatuluidatecuprivirelasvrireaunei
altefapteprevzutedelegeapenal,avndleg tur cuinfraciuneapentrucareestetrimisn
judecat, procurorul poate cere extinderea procesului penal i n ce prive te aceast fapt, iar
instana,dupcaz:
1) dacprocuroruldeclarcpunenmicareaciuneapenal,instana,atuncicndgsete
cerereantemeiat,procedeazlaextindereaprocesuluipenalilajudecareacauzeiicuprivirela
faptadescoperit;
2) dacprocuroruldeclarcnupunenmicareaciuneapenal,instanasesizeaz,prin
ncheiere,organuldeurmrirepenalcompetentpentruefectuareadecercetricuprivirelafapta
descoperit.
Dacprocurorulnuparticiplajudecatisuntntrunitecondiiileprevzutenalin.1,instana
extindedinoficiuprocesulpenaliprocedeaz lajudecareacauzei n ntreguleisau,dup caz,
sesizeaz,prinncheiere,organuldeurmrirepenal competentpentruefectuareadecercetricu
privirelafaptadescoperit.
Dispoziiileart.335alin.3seaplicnmodcorespunztor.
ART.337
Extindereaprocesuluipenalcuprivirelaaltepersoane
ncursuljudecii,cndsedescoperdatecuprivirelaparticipareaiauneialtepersoanelasvr
ireafapteiprevzutedelegeapenalpusnsarcinainculpatuluisaudatecuprivirelasvrireaunei
fapte prevzute de legea penal de ctre o alt persoan, dar n legtur cu fapta inculpatului,
procurorulpoatecereextindereaprocesuluipenalcuprivirelaaceapersoan.
Dispoziiileart.336seaplicnmodcorespunztor.
ART.338***Abrogat
Dispoziiiprivindmsurilepreventive,desigurani
asigurtoriiART.339
Terminareacercetriijudectoreti
naintedeadeclaraterminat cercetareajudectoreasc,preedintelentreab peprocuroripe
pri dac mai au de dat explicaii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetrii
judectoreti.
Dac nusauformulatcererisaudac cererileformulateaufostrespinse,oridac sauefectuat
completrilecerute,preedinteledeclarterminatcercetareajudectoreasc.
ART.340
Dezbaterileiordineancaresedcuvntul
Dup terminareacercetriijudectoretisetreceladezbateri,dndusecuvntulnurm toarea
ordine:procurorului,priivtmate,priicivile,priiresponsabilecivilmenteiinculpatului.
Preedintelepoatedacuvntulinreplic,respectnduseaceeaiordine.

87

Preedintelearedreptuls ntrerup peceicareaucuvntul,dac nsusinerilelordep esc


limitelecauzeicesejudec.
Pentrumotivetemeinicedezbaterilepotfintrerupte.ntrerupereanupoatefimaimarede5zile.
ART.341
Ultimulcuvntalinculpatului
Preedintelenaintedeancheiadezbateriledultimulcuvntinculpatuluipersonal.
ntimpulncareinculpatulareultimulcuvnt,nuisepotpunentrebri.Dacinculpatulrelev
faptesaumprejurrinoi,esenialepentrusoluionareacauzei,instanadispunereluareacercetrii
judectoreti.
ART.342
Concluziiscrise
Instana,cndsocotetenecesar,poatecereprilor,dup nchidereadezbaterilor,s depun
concluziiscrise.
Procuroruliprilepotdepuneconcluziiscrise,chiardacnuaufostcerutedeinstan.
SeciuneaII
Deliberareaihotrreainstanei
ART.343Obiectul
deliberrii
Completuldejudecatdelibereazmaintiasuprachestiunilordefaptiapoiasuprachestiunilor
dedrept.
Deliberareapoart asupraexisteneifapteiivinovieifptuitorului,asuprastabiliriipedepsei,
asupramsuriieducativeorimsuriidesiguran cndestecazuls fieluat,precumiasupra
computriireineriiiarestriipreventive.
Completuldejudecat delibereaz iasuprareparriipagubeiproduseprininfraciune,asupra
msurilorpreventiveiasigurtorii,mijloacelormaterialedeprob,cheltuielilorjudiciare,precumi
asupraoricreialteproblemeprivindjustasoluionareacauzei.
Toimembriicompletuluidejudecataundatorireasispunprereaasuprafiecrei
chestiuni.Preedinteleispuneprereaceldinurm.
ART.344
Reluareacercetriijudectoretisauadezbaterilor
Dacncursuldeliberriiinstanagsetecoanumitmprejuraretrebuielmuriticeste
necesarreluareacercetriijudectoreti,repunecauzaperol.
Daclmurireaaceleimprejurrisepoatefacenumaiprinreluareadezbaterilor,instanaova
punendiscuienaceeaiedin,dacesteposibil,saunaltedinncontinuare.
ART.345
Rezolvareaaciuniipenale
Instanahotr teprinsentinasupranvinuiriiaduseinculpatului,pronunnd,dupcaz,
condamnarea,achitareasauncetareaprocesuluipenal.
Condamnareasepronundacinstanaconstatcfaptaexist,constituieinfraciuneiafost
svritdeinculpat.
Achitareasauncetareaprocesuluipenalsepronunpotrivitart.11pct.2.
Cndinstanaaconstatatcexistcazulprevzutnart.10lit.b^1),odatcuachitareafacei
aplicareaart.18^1alin.3dinCodulpenal.
Dacinstanaadispusnlocuirearspunderiipenale,odatcuncetareaprocesuluipenalface
aplicareaart.91dinCodulpenal.
ART.346
Rezolvareaaciuniicivile
ncazdecondamnare,achitaresauncetareaprocesuluipenal,instanasepronunprinaceeai
sentiniasupraaciuniicivile.
Cndachitareasapronunatpentrucazulprevzutnart.10alin.1lit.b^1)oripentruc
instanaaconstatatexistenauneicauzecarenlturcaracterulpenalalfapteisaupentruc

88

lipsetevreunuldintreelementeleconstitutivealeinfraciunii,instanapoateobligalarepararea
pagubeimaterialeiadaunelormorale,potrivitlegiicivile.
Nu pot fi acordate despgubiri civile n cazul cnd achitarea sa pronun at pentru c fapta
imputatnuexist,orinuafostsvritdeinculpat.
Instana penal nu soluioneaz aciunea civil cnd pronun achitarea pentru cazul
prevzutnart.10alin.1lit.b)oricndpronunncetareaprocesuluipenalpentruvreunuldintre
cazurileprevzutenart.10alin.1lit.f)ij),precumincazderetragereaplngeriiprealabile.
ART.347
Rezolvareaseparataaciuniicivile
Instanapoatedispunedisjungereaaciuniicivileiamnareajudecriiacesteiantroaltedin,n
cazulcndrezolvareapreteniilorcivilearprovocantrziereasoluionriiaciuniipenale.
ART.348
Rezolvareaseparataaciuniicivile
Instana,chiardacnuexistconstituiredepartecivil,sepronunasuprareparriipagubei
materialeiadaunelormoralencazurileprevzutenart.17,iarncelelaltecazurinumaicuprivire
la restituirea lucrului, desfiinarea total sau parial a unui nscris i restabilirea situaiei
anterioaresvririiinfraciunii.
ART.349
Cheltuielilejudiciare
Instanasepronunprinhotrreiasupracheltuielilorjudiciare,potrivitdispoziiilorprevzute
nart.189193.
ART.350
Msuricuprivirelastareadelibertate
Instanaareobligaiaca,prinhotrre,ssepronuneasupralurii,menineriisaurevocrii
msuriiarestriipreventiveainculpatuluiiasupraluriisaurevocriimsuriiobligriiacestuiade
anuprsilocalitateaoriara,motivndsoluiapronunat.
n caz de achitare sau de ncetare a procesului penal, instana dispune punerea de ndat n
libertateainculpatuluiarestatpreventiv.
Deasemenea,instanadispunepunereade ndat nlibertateainculpatuluiarestatpreventiv,
atuncicndpronun:
1) opedeapscunchisoarecelmultegalcuduratareineriiiarestriipreventive;
2) o pedeaps cu nchisoare, cu suspendarea condiionat a executrii ori cu suspendarea
executriisubsupravegheresaucuexecutarelaloculdemunc;
3) amenda;
4) omsureducativ.
Hotrrea pronun at n cazul alineatelor precedente cu privire la arestarea preventiv a
inculpatuluisaulaobligareaacestuiadeanuprsilocalitateaoriaraesteexecutorie.
Cndpotrivitdispozi iilorprevzutenalin.1,2i3inculpatulestepusnlibertate,instana
comunicaceastaadministraieiloculuidedeinere.
Inculpatulcondamnatdeprimainstan iaflatnstarededeinereesteliberatdendat ce
duratareineriiiaarestriidevinegalecuduratapedepseipronunate,deihotrreanueste
definitiv.Liberareasedispunedeadministraialoculuidedeinere.nacestscopisecomunic,
ndatduppronunareahotrrii,ocopiedupdispozitivsauextras,carevacuprindemeniunile
prevzutenart.140alin.3.
Cndncursulurmririipenalesaualjudecii,nvinuitulsauinculpatulafostliberatprovizoriu
pecauiune,instanavadispunerestituireasumeidepusedreptcauiune,ncazurileprevzutede
lege.Dispoziiileart.160^5alin.5seaplicnmodcorespunztor.
ART.351
Executareantronchisoaremilitar
ncazurileprevzutenart.62dinCodulpenal,instana,prinhotrreadecondamnare,se
pronuniasupraexecutriipedepseinchisoriintronchisoaremilitar.
ART.352
Abrogat.

89

ART.353
Msuriprivindreparaiilecivile
Instana, n cazul cnd admite ac iunea civil, examineaz potrivit art. 163 i urmtoarele
necesitatealuriimsurilorasigurtoriiprivindreparaiilecivile,dacasemeneamsurinuaufost
luateanterior.
Dispoziiiledinhotrreprivindluareamsurilorasigurtoriisuntexecutorii.
Cndinstan anusapronunatasupraaciuniicivilepotrivit art.346 alin.ultim,msurile
asigurtorii se menin. Aceste msuri nceteaz de drept dac persoana vtmat nu introduce
aciunenfaainstaneicivilentermende30deziledelarmnereadefinitivahotrrii.
ART.354
Cuprinsulhotrrii
Hotrrea prin care instan a penal soluioneaz fondul cauzei trebuie s conin o parte
introductiv,oexpunereidispozitivul.
ART.355
Coninutulpriiintroductive
Parteaintroductivcuprindemeniunileprevzutenart.305.
Cndsaredactatoncheieredeedin,potrivitdispoziiilordinart.305,parteaintroductivse
limiteaz numai la urmtoarele meniuni: denumirea instanei care a judecat cauza, data
pronunriihotrrii,loculundeafostjudecat cauza,precuminumeleiprenumelemembrilor
completuluidejudecat,aleprocuroruluiialegrefierului,fcndusemeniuneccelelaltedateau
fosttrecutenncheiereadeedin.
nhotrrileinstanelormilitaretrebuiesseindiceigradulmilitaralmembrilorcompletuluide
judecatialprocurorului.Cndinculpatulestemilitar,semenioneazigradulacestuia.
ART.356Coninutul
expunerii

Expunereatrebuiescuprind:
1) dateleprivindidentitateaprilor;
2) descriereafapteicefaceobiectulnvinuirii,cuartareatimpuluiiloculuiundeafostsvrit,
precumincadrareajuridicdatacesteiaprinactuldesesizare;
3) analizaprobelorcareauservitcatemeipentrusoluionarealaturiipenaleacauzei,ctiacelor
care au fost nlturate, motivarea soluiei cu privire la latura civil a cauzei, precum i analiza
oricrorelementedefaptpecaresesprijinsoluiadatncauz.
ncazdecondamnare, expunerea trebuie s maicuprind faptasaufiecarefapt reinut de
instan n sarcina inculpatului, forma i gradul de vinovie, circumstanele agravante sau
atenuante,stareaderecidiv,timpulcesededucedinpedeapsapronunatiacteledincarerezult
durataacesteia.
Dac instana reine n sarcina inculpatului numai o parte din faptele ce formeaz obiectul
nvinuirii,sevaartanhotrrepentrucareanumefaptesapronunatcondamnareaipentrucare
ncetareaprocesuluipenalsauachitarea;
4) artareatemeiurilordedreptcarejustificsoluiiledatencauz.
ART.357
Coninutuldispozitivului
Dispozitivultrebuies cuprind dateleprevzuten art.70 privitoarelapersoanainculpatului,
soluiadatdeinstancuprivirelainfraciune,indicnduse,ncazdecondamnare,denumirea
acesteiaitextuldelegencaresencadreaz,iarncazdeachitaresaudencetareaprocesului
penal,cauzapecaresentemeiaz potrivit art.11,precumisoluiadat cuprivirelarepararea
pagubeimaterialeiadaunelormorale.Cndinstan afaceaplicareaart.86^7dinCodulpenal,
dispozitivulvamenionadac celcondamnatvaexecutapedeapsanunitateaundeidesf oar
activitateasaulaaltunitate.Cndinstanafaceaplicareaart.86^1dinCodulpenal,dispozitivul
vamenionamsuriledesupraveghereprevzute n art.86^3 alin.1dinCodulpenal,lacare
trebuiessesupuncondamnatul,precumiobligaiilestabilitedeinstanpotrivitart.86^3alin.
3dinCodulpenal.
Dispozitivultrebuiesmaicuprind,dupcaz,celehotrtedeinstancuprivirela:

90

1) deducereareineriiiarestriipreventive,indicnduseparteadinpedeapsexecutatnacest
mod;
2) msurilepreventive;
3) msurileasigurtorii;
4) cheltuielilejudiciare;
5) restituirealucrurilorcenusuntsupuseconfiscrii;
6) rezolvareaoricreialteproblemeprivindjustasoluionareacauzei.
Cndinstan apronun pedeapsanchisoriisaupedeapsanchisoriicuexecutarelaloculde
munc,nhotrresefacemeniunecpersoanacondamnatestelipsitdedrepturileartatenart.
71dinCodulpenal,pedurataprevzutnacelaiarticol.
Dispozitivultrebuiescuprindtotdeaunameniuneachotrreaestesupusapeluluisau,dup
caz,recursului,cuartareatermenuluincarepoatefiexercitatimenionareadateicndhotrreaa
fostpronunaticpronunareasafcutnedinpublic.
ART.358
Pronunareadispozitivuluihotrrii
Dispozitivulhotrriisepronunpotrivitart.310alin.1.
Duppronunare,preedinteleexplicprilorprezentecpotdeclaraapelsau,dupcaz,
recurs.ART.359
Obligaii ale instanei n caz de condamnare cu suspendarea executrii pedepsei sau cu
executareapedepseilaloculdemunc
ncazdecondamnarelapedeapsanchisoriicususpendareacondiionat aexecutriipedepsei
sau cu suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere ori la executarea pedepsei la locul de
munc,preedinteleatrageateniaceluicondamnatasupradispoziiiloracrornerespectareareca
urmare revocarea suspendrii sau a executrii pedepsei la locul de munc. n cazul suspendrii
executrii pedepsei sub supraveghere, pre edintele face cunoscut celui condamnat msurile de
supravegherelacareestesupusiobligaiilepecaretrebuieslerespecte.
Dac inculpatulnuesteprezentiinstanaapreciaz c nuestenecesar chemarealui,faceo
comunicarescris,ncareiseatrageateniapotrivitalineatuluiprecedent.
ntoatecazurilencaresapronunatcondamnareacususpendareacondiionat aexecutrii
pedepsei ori cu suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, instana de executare aduce
aceastalacunotinunitiiundecondamnatulidesf oaractivitatea,iarncazulsuspendrii
executrii pedepsei sub supraveghere, i organului de poliie din localitatea unde domiciliaz
condamnatul.
ART.360
Comunicareahotrrii
(1) Copiidepedispozitivulhotrriisecomunicprilorcareaulipsitattlajudecat,ctila
pronunare.
(2) Inculpatuluideinutsauaflatnvreunadintresituaiileprevzutenart.171alin.2,carea
lipsitdelapronunareahotrrii,isecomuniccopiadispozitivuluihotrrii.Deasemenea,copia
dispozitivuluihotrriisecomunicadministraieiloculuidedeinere.
(3) Dupredactareahotrrii,inculpailorprevzuinalineatulprecedentlisecomuniccopii
depeaceasta.
(4) ncazulncareinstanaadispussuspendareaexecutriipedepseisubsupraveghere,ocopie
depedispozitivulhotrriisecomunicserviciuluideprotecieavictimelorireintegraresociala
infractorilor.
CAP.3
CILEDEATACORDINARE
SeciuneaI
Apelul
ART.361

91

Hotrrilesupuseapelului
Sentinelepotfiatacatecuapel.Nupotfiatacatecuapel:
1) sentineleprivindinfraciunilepentrucarepunereanmicareaaciuniipenalesefacela
plngereaprealabilapersoaneivtmate;
2) sentinelepronunatedetribunalelemilitareprivindinfraciunilecontraordiniiidisciplinei
militare,sancionatedelegecupedeapsanchisoriidecelmult2ani;
3) sentinelepronunatedecuriledeapeliCurteaMilitardeApel;
4) sentinelepronunatedeseciapenalanalteiCurideCasaieiJustiie;
5) sentinelededezinvestire;
6) sentinele pronunate n materia executrii hotrrilor penale, precum i cele privind
reabilitarea.
ncheieriledatenpriminstanpotfiatacatecuapelnumaiodatcufondul.
Apeluldeclaratmpotrivasentineisesocotetefcutimpotrivancheierilor,chiardacacestea
aufostdateduppronunareasentinei.
ART.362*)
Persoanelecarepotfaceapel
Potfaceapel:
1) procurorul,nceprivetelaturapenalilaturacivil.Apelulprocuroruluinceprivetelatura
civil esteinadmisibilnlipsaapeluluiformulatdeparteacivil,cuexcepiacazurilorncare
aciuneacivilseexercitdinoficiu;
2) inculpatul,nceprivetelaturapenal ilaturacivil.mpotrivasentineideachitaresaude
ncetareaprocesuluipenal,inculpatulpoatedeclaraapeli nceprivetetemeiurileachitriisau
ncetriiprocesuluipenal;
3) parteavtmat,nceprivetelaturapenal;
4) parteacivilipartearesponsabilcivilmente,nceprivetelaturapenalilaturacivil;
5) martorul, expertul, interpretul i aprtorul, n ce prive te cheltuielile judiciare cuvenite
acestora;
6) oricepersoanalecreiintereselegitimeaufostvtmateprintromsursauprintrunactal
instanei.
Apelulpoatefideclaratpentrupersoaneleprevzutelalit.b)f)idectrereprezentantullegal,de
ctreaprtor,iarpentruinculpat,idectresoulacestuia.

*)CurteaConstituional,prinDecizianr.190/2008,aconstatatcdispoziiileart.362alin.1lit.
1) tezaadouadinCoduldeprocedurpenalsuntneconstituionale,fiindcontrareart.131alin.
(1)dinConstituie.
ART.363
Termenuldedeclarareaapelului
Termenuldeapelestede10zile,daclegeanudispunealtfel.
Pentruprocuror,termenulcurgedelapronunare.ncauzelencareprocurorulnuaparticipatla
dezbateri, termenul curge de la nregistrarea la parchet a adresei de trimitere a dosarului. Dup
redactareahotrrii,instanaesteobligatstrimitdendatdosarulprocurorului,iaracestaeste
obligatslrestituiedupexpirareatermenuluideapel.
Pentruparteacareafostprezentladezbaterisaulapronunare,termenulcurgedelapronunare.
Pentruprilecareaulipsitattladezbateri,ctilapronunare,precumipentruinculpatuldeinut
oripentruinculpatulmilitarntermen,militarcutermenredus,rezervistconcentrat,elevalunei
instituiimilitaredenvmnt,oripentruinculpatulinternatntruncentrudereeducaresauntr
uninstitutmedicaleducativ,careaulipsitdelapronunare,termenulcurgedelacomunicareacopiei
depedispozitiv.
ncazulprevzutnart.362lit.e),caleadeatacpoatefiexercitatdendatduppronunarea
ncheierii prin care sa dispus asupra cheltuielilor judiciare i cel mai trziu n 10 zile de la
pronunarea sentinei prin care sa soluionat cauza. Judecarea apelului se face numai dup
soluionareacauzei,afardecazulcndprocesulafostsuspendat.

92

ART.364Repunerea
ntermen
Apeluldeclaratdupexpirareatermenuluiprevzutdelegeesteconsideratcafiindfcutntermen,
dacinstanadeapelconstatcntrziereaafostdeterminatdeocauztemeinicdempiedicare,
iar cererea de apel a fost fcut n cel mult 10 zile de la nceperea executrii pedepsei sau a
despgubirilorcivile.
Pnlasoluionarearepuneriintermen,instanadeapelpoatesuspendaexecutareahotrrii
atacate.
ART.365
Apelulpestetermen
Parteacarealipsitattlatoatetermenelede judecat,ctilapronunarepoatedeclaraapeli
pestetermen,darnumaitrziudect10ziledela data,dupcaz,anceperiiexecutriipedepseisau
1 nceperiiexecutriidispoziiilorprivinddespgubirilecivile.
Apeluldeclaratpestetermennususpendexecutarea.
Instanadeapelpoatesuspendaexecutareahotrrii
atacate.ART.366
Declarareaapelului
Apelulsedeclarprincererescris.Cerereatrebuiesemnatdepersoanacarefacedeclaraia.
Pentrupersoanacarenupoatessemneze,cerereavafiatestatdeungrefierdelainstanaacrei
hotrreseatac saudeaprtor.Cerereapoatefiatestat ideprimarulsausecretarulconsiliului
local,oridefuncionaruldesemnatdeacetia,dinlocalitateaundedomiciliaz.
Cererea de apel nesemnat ori neatestat poate fi confirmat n instan de parte ori de
reprezentantulei.
Procurorul i oricare dintre prile prezente la pronunarea hotrrii pot declara apel oral n
edinancaresapronunathotrrea.Instanaiaacticonsemneazaceastantrunprocesverbal.
ART.367
Instanalacaresedepuneapelul
Cerereadeapelsedepunelainstanaacreihotrreseatac.
Persoanacareseaflnstarededeinerepoatedepunecerereadeapelilaadministraialocului
dedeinere.
Dacapelulestedeclaratoral,aceastaseconstatntrunprocesverbal.
Cerereadeapel nregistrat sauatestat ncondiiile art.187 oriprocesulverbal ntocmitde
administraialoculuidedeineresenainteazdendatinstaneiprevzutenalin.1.
ART.368
Renunarealaapel
Dup pronunareahotrriiipn laexpirareatermenuluidedeclarareaapelului,prilepot
renunanmodexpreslaaceastcaledeatac.
Asupra renunrii, cu excepia apelului care prive te latura civil a cauzei, se poate reveni
nuntrultermenuluipentrudeclarareaapelului.
Renunarea sau revenirea asupra renunrii poate s fie fcut personal de parte sau prin
mandatarspecial.
ART.369
Retragereaapelului
Pn lanchidereadezbaterilorlainstanadeapel,oricaredintrepriipoateretrageapelul
declarat.Retragereatrebuiesfiefcutpersonaldepartesauprinmandatarspecial,iardacpartea
seafl nstarededeinere,printrodeclaraieatestat sauconsemnat ntrunprocesverbalde
ctreconducerealoculuidedeinere.Declaraiaderetrageresepoatefacefielainstanaacrei
hotrreafostatacat,fielainstanadeapel.
Reprezentanii legali pot retrage apelul cu respectarea, n ceea ce prive te latura civil, a
condiiilorprevzutedelegeacivil.Inculpatulminornupoateretrageapeluldeclaratpersonalsau
dereprezentantulsulegal.
Apeluldeclaratdeprocurorpoatefiretrasdeprocurorulierarhicsuperior.
Apeluldeclaratdeprocuroriretraspoatefinsuitdeparteanfavoareacreiaafostdeclarat.

93

ART.370
Efectulsuspensivalapelului
Apeluldeclaratntermenestesuspensivdeexecutare,attnceprivetelaturapenal,ctilatura
civil,afardecazulcndlegeadispunealtfel.
ART.371
Efectuldevolutivalapeluluiilimitelesale
Instanajudecapelulnumaicuprivirelapersoanacareladeclaratilapersoanalacareserefer
declaraiadeapelinumainraportcucalitateapecareapelantuloarenproces.
ncadrullimitelorartatenalineatulprecedent,instanaesteobligatca,nafardetemeiurile
invocateicererileformulatedeapelant,sexaminezecauzasubtoateaspecteledefaptidedrept.
ART.372
Neagravareasituaieinpropriulapel
Instanadeapel,soluionndcauza,nupoatecreaosituaiemaigreapentrucelcareadeclarat
apel.
Deasemenea,napeluldeclaratdeprocurornfavoareauneipri,instanadeapelnupoate
agravasituaiaacesteia.
ART.373
Efectulextensiv
Instanadeapelexamineazcauzaprinextindereicuprivirelaprilecarenuaudeclaratapel
saulacareacestanuserefer,putndhot rinprivinalor,fr s poat creaacestorprio
situaiemaigrea.
ART.374
Motivareaapelului
Motiveledeapelseformuleaznscris,princerereadeapelsauprintrunmemoriuseparat,care
trebuiesfiedepuslainstanadeapelcelmaitrziupnnziuajudecii.Motiveledeapelsepot
formulaioralnziuajudecii.
ART.375
Fixareatermenuluidejudecatiprezenaprilor
Preedinteleinstaneideapel,priminddosarul,fixeaztermenpentrujudecarea
apelului.Judecareaapeluluisefacecucitareaprilor.
Judecareaapeluluinupoateavealocdectnprezenainculpatului,cndacestaseaflnstare
dedeinere.
Alineatul4***Abrogat
ART.376
Prezenaprocurorului
Participareaprocuroruluilajudecareaapeluluiesteobligatorie,oricarearfiobiectul
cauzei.ART.377
Ordineancaresedcuvntul
Dac la termenul fixat apelul este n stare de judecat, pre edintele completului d cuvntul
apelantului,apoiintimatuluiinurm procurorului.Dac ntreapeluriledeclarateseafl iapelul
procurorului,primulcuvntlareacesta.
ncazulncareprocurorulsauprileinvocnecesitateaadministrriidenoiprobe,trebuies
indiceprobeleimijloaceledeprobcuajutorulcrorapotfiobinute.Dispoziiileart.67seaplic
nmodcorespunztor.
Procuroruliprileaudreptullarepliccuprivirelachestiunilenoiivitecuocazia
dezbaterilor.Inculpatulareceldinurmcuvntul.
ART.378
Judecareaapelului
(1)Instanaverifichotrreaatacatpebazalucrriloriamaterialuluidindosarulcauzei,
precumiaoricrorprobenoi,administratenfaainstaneideapel.
(1^1)Cuocaziajudecriiapelului,instanaesteobligatsprocedezelaascultareainculpatului
prezent,potrivitdispoziiilorcuprinsenParteaspecial,titlulII,capitolulII,atuncicndacestanu

94

afostascultatlainstanadefond,precumiatuncicndinstanadefondnuapronunat
mpotrivainculpatuluiohotrredecondamnare.
(2) nvedereasoluionriiapelului,instanapoatedaonouapreciereprobeloradministraten
faaprimeiinstane.
(3) Instanaesteobligatssepronuneasupratuturormotivelordeapelinvocate.
ART.379
Soluiilelajudecatanapel
Instana,judecndapelul,pronununadintreurmtoarelesoluii:
1. respingeapelul,meninndhotrreaatacat
:a)dacapelulestetardivsauinadmisibil;
b)dacapelulestenefondat;
2. admiteapeluli:
a)desfiineazsentinaprimeiinstane,pronunndonouhotrreiprocedeazpotrivitart.
345iurm.privindjudecatanfond;
b)desfiineazsentinaprimeiinstaneidispunerejudecareadectreinstanaacreihotrrea
fostdesfiinat,pentrumotivulc judecareacauzeilaaceainstan aavutlocnlipsauneipri
nelegalcitatesaucare,legalcitat,afostnimposibilitatedeaseprezentaideantiinainstana
despreaceast imposibilitate.Rejudecareadectreinstanaacreihotrreafostdesfiin at se
dispuneiatuncicndexistvreunuldintrecazuriledenulitateprevzutenart.197alin.2,cuexcepia
cazuluidenecompeten,cndsedispunerejudecareadectreinstanacompetent.
ART.380
Soluiicomplementare
Dac hotrrea este desfiin at pentru c sa constatat existena vreunuia dintre cazurile
prevzutenart.332alin.2,sedispunerestituireacauzeilaprocurorpentrualuamsurinvederea
refaceriiurmririipenale.
ART.381
Chestiunicomplementare
Instana,deliberndasupraapelului,face,cndestecazul,aplicaiadispoziiilorprivitoarela
reluareadezbateriloriacelorprivitoarelareparareapagubei,lamsurileasigurtorii,lacheltuielile
judiciareilaoricealteproblemedecaredepindesoluionareacomplet aapelului.Deasemenea,
instanadeapelverific dac safcutojust aplicaredectreprimainstan adispoziiilor
privitoarelacomputareareineriiiarestriiiadaug,dacestecazul,timpuldearestarescursdup
pronunareahotrriiatacatecuapel.
Instana delibereaz i hotr te asupra oricrei alte probleme de care depinde soluionarea
completaapelului.
ART.382
Desfiinareahotrrii

ncazdeadmitereaapelului,hotrreaatacatsedesfiineaznntregime,darnlimitele
prevzutenart.371i373.
Hotrreapoatefidesfiinatnumaicuprivirelaunelefaptesaupersoane,orinumainceprive
telaturapenalsaucivil,dacaceastanumpiedicjustasoluionareacauzei.
Cndprimainstanadispusarestareainculpatului,instanadeapelpoatemeninemsura
arestriincazdedesfiinareahotrrii.
ART.383
Coninutuldeciziei

(1) Deciziainstaneideapeltrebuies cuprindnparteaintroductiv meniunileprevzuten


art. 355,iarnexpunere,temeiuriledefaptidedreptcareaudus,dup caz,larespingereasau
admitereaapelului,precumitemeiurilecareauduslaadoptareaoricreiadintresoluiileprevzute
nart.379pct.2.Dispozitivultrebuiescuprindsoluiadatdeinstanadeapel,datapronunrii
decizieiimeniuneacpronunareasafcutnedinpublic.
(1^1)Dispoziiileart.350seaplicnmodcorespunztor.
(2) ncazulcndinculpatulsaaflatnstarededeinere,nexpunereidispozitivtrebuies se
aratetimpulcaresededucedinpedeaps.

95

(3)Cndsadispusrejudecarea,deciziatrebuiesindicecareesteultimulactproceduralrmas
valabildelacareprocesulpenaltrebuiesireiacursul.
Alineatul4***Abrogat
ART.384
Proceduraderejudecare
Judecareanfondacauzeidectreinstanadeapelsaurejudecareacauzeidup desfiinarea
hotrriiatacatesedesf oarpotrivitdispoziiilorcuprinsenparteaspecial,titlulII,capitoleleIi
II,careseaplicnmodcorespunztor.
ART.385
Limitelerejudecrii
Instanaderejudecaretrebuies seconformezehotrriiinstan eideapel,nmsurancare
situaiadefaptrmneceaavutnvederelasoluionareaapelului.
Dachotrreaafostdesfiinatnapelulprocurorului,declaratndefavoareainculpatuluisau
napelulpriivtmate,instanacarerejudecpoatepronunaiopedeapsmaigreadectcea
artatnart.372alin.2iart.373.
Cndhot rreaestedesfiin at numaicuprivirelaunelefaptesaupersoane,orinumaince
privetelaturapenalsaucivil,instanaderejudecaresepronunnlimitelencarehotrreaa
fostdesfiinat.
SeciuneaII
Recursul
ART.385^1
Hotrrilesupuserecursului
Potfiatacatecurecurs:
1) sentinelepronunatedejudectoriincazurileprevzutedelege;
2) sentinele pronunate de tribunalele militare n cazul infraciunilor contra ordinii i
disciplineimilitare,sancionatedelegecupedeapsanchisoriidecelmult2ani;
3) sentinelepronunatedecuriledeapeliCurteaMilitardeApel;
4) sentinelepronunatedeseciapenalanalteiCurideCasaieiJustiie;
d^1)sentineleprivindinfraciunilepentrucarepunereanmicareaaciuniipenalesefacela
plngereaprealabilapersoaneivtmate;
5) deciziilepronunate,cainstanedeapel,detribunale,tribunalemilitareteritoriale,curide
apeliCurteaMilitardeApel;
6) sentinelepronunatenmateriaexecutriihotrrilorpenale,afar decazulcndlegea
prevedealtfel,precumiceleprivindreabilitarea.
ncheierilepotfiatacatecurecursnumaiodat cusentinasaudeciziarecurat,cuexcepia
cazurilorcnd,potrivitlegii,potfiatacateseparatcurecurs.
Recursuldeclaratmpotrivasentineisaudecizieisesocotetefcutimpotrivancheierilor,chiar
dacacesteaaufostdateduppronunareahotrrii.
Nupotfiatacatecurecurssentinelenprivinacrorapersoaneleprevzutenart.362nuau
folositcaleaapeluluioricndapelulafostretras,daclegeaprevedeaceastcaledeatac.
Persoaneleprevzuten art.362 potdeclararecursmpotrivadecizieipronunatenapel,chiar
dac nu au folosit apelul, dac prin decizia pronunat n apel a fost modificat soluia din
sentininumaicuprivirelaaceastmodificare.
ART.385^2
Persoanelecarepotfacerecurs
Potfacerecurspersoaneleartatenart.362,careseaplicnmodcorespunztor.
ART.385^3
Termenuldedeclararearecursului
Termenulderecursestede10zile,daclegeanudispunealtfel.
Dispoziiileart.363365privinddatadelacarecurgetermenul,repunereantermenideclararea
pestetermenaciideatacseaplicnmodcorespunztor.

96

ART.385^4
Declararea,renunareairetragerearecursului
Recursulsedeclarncondiiileprevzutenart.366i367,careseaplicnmodcorespunztor.
Prilepotrenunalarecurspotrivitdispoziiilorart.368ipotretragerecursulncondiiileart.
369,careseaplicnmod
corespunztor.ART.385^5
Efectulsuspensivalrecursului
Recursulestesuspensivdeexecutareattnceprivetelaturapenal,ctilaturacivil,afarde
cazulcndlegeadispunealtfel.
ART.385^6
Efectuldevolutivilimitelesale
Instanajudecrecursulnumaicuprivirelapersoanacareladeclaratilapersoanalacarese
referdeclaraiaderecursinumainraportcucalitateapecarerecurentuloarenproces.
Instanaderecursexamineazcauzanumainlimitelemotivelordecasareprevzutenart.385^9.
Recursuldeclaratmpotrivauneihotrricare,potrivitlegii,nupoatefiatacatcuapel,nueste
limitatlamotiveledecasareprevzutenart.385^9,iarinstanaesteobligatca,nafaratemeiurilor
invocateicererilorformulatederecurent,sexaminezentreagacauzsubtoateaspectele.
ART.385^7
Efectulextensivilimitelesale
Instanaderecursexamineaz cauzaprinextindereicuprivirelaprilecarenuaudeclarat
recurssaulacareacestanuserefer,putndhotrinprivinalor,frspoatcreaacestorpri
osituaiemaigrea.
Procurorul,chiardupexpirareatermenuluiderecurs,poatecereextinderearecursuluideclaratde
elntermenifadealtepersoanedectacelealacaresareferit,fraseputeacreaacestorao
situaiemaigrea.
ART.385^8
Neagravareasituaieinpropriulrecurs
Instanaderecurs,soluionndcauza,nupoatecreaositua iemaigreapentrucelcarea
declaratrecurs.
n recursul declarat de procuror n favoarea unei pri, instana de recurs nu poate agrava
situaiaacesteia.
ART.385^9
Cazurilencaresepoatefacerecurs
Hotrrilesuntsupusecasriinurmtoarelecazuri:
1. nuaufostrespectatedispoziiileprivindcompetenadupmateriesaudupcalitateapersoanei;
2. instananuafostsesizatlegal;
3. instananuafostcompus potrivitlegiiorisau nclcatprevederile art.292 alin.2saua
existatuncazdeincompatibilitate;
4. edinadejudecatnuafostpublic,nafardecazurilecndlegeaprevedealtfel;
5. judecataaavutlocfrparticipareaprocuroruluisauainculpatului,cndaceastaeraobligatorie,
potrivitlegii;
6. urmrireapenal saujudecataaavutloc nlipsaaprtorului,cndprezen aacestuiaera
obligatorie;
7. judecatasafcutfrntocmireareferatuluideevaluarencauzelecuinfractoriminori;
8. cndnuafostefectuatexpertizapsihiatricainculpatuluincazurileincondiiileprevzute
deart.117alin.1i2;
9. hotrreanucuprindemotivelepecaresentemeiazsoluiaorimotivareasoluieicontrazice
dispozitivulhotrriisauacestanusenelege;
10. instananusapronunatasuprauneifaptereinutensarcinainculpatuluiprinactulde
sesizaresaucuprivirelauneleprobeadministrateoriasupraunorcereriesenialepentrupri,de
natursgarantezedrepturilelorisinfluenezesoluiaprocesului;
11. instanaaadmisocaledeatacneprevzutdelegesauintrodustardiv;

97

12. cndinstanaapronunatohotrredecondamnarepentruoaltfaptdectceapentru
carecondamnatulafosttrimisnjudecat,cuexcepiacazurilorprevzutenart.334337;
13. cndinculpatulafostcondamnatpentruofaptcarenuesteprevzutdelegeapenal;
14. cndsauaplicatpedepsegreitindividualizatenraportcuprevederileart.72dinCodulpenal
saunaltelimitedectceleprevzutedelege;
15.cndpersoanacondamnat afostnaintejudecat nmoddefinitivpentruaceeaifapt sau
dac exist o cauz de nlturare a rspunderii penale, pedeapsa a fostgraiat ori a intervenit
decesulinculpatului;
16. cndnmodgreitinculpatulafostachitatpentrumotivulc faptasvrit deelnueste
prevzut de legea penal sau cnd, n mod gre it, sa dispus ncetarea procesului penal pentru
motivulcexistautoritatedelucrujudecatsauocauzdenlturarearspunderiipenaleorica
intervenitdecesulinculpatuluisaupedeapsaafostgraiat;
17. cndfapteisvriteisadatogreitncadrarejuridic;
17^1.***Abrogat
18. cndsacomisoeroaregravdefapt,avnddreptconsecinpronunareauneihotrri
greitedeachitaresaudecondamnare;
19. cndjudectoriidefondaucomisunexcesdeputere,nsensulcautrecutndomeniulaltei
putericonstituitenstat;
20. cndaintervenitolegepenalmaifavorabilcondamnatului;
21. cndjudecatanpriminstansaunapelaavutlocfrcitarealegalauneipri,saucare,
legalcitat,afostnimposibilitatedeaseprezentaideantiinadespreaceastimposibilitate.
Cazuriledecasareprevzutenalin.1potfiinvocateattcuprivirelasoluionarealaturiipenale,
ctialaturiicivileacauzei.
Cazurileprevzutenalin.1pct.17,10,13,14,19i20seiaunconsiderarentotdeaunadin
oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15, 17 i 18 se iau n considerare din oficiu numai cnd au
influenatasuprahotrriindefavoareainculpatului.
Cndinstanaianconsideraremotiveledecasaredinoficiu,esteobligatslepunndiscuia
prilor.
ART.385^10
Motivarearecursului
(1)Recursultrebuiesfiemotivat.
(2)Motivelederecursseformuleaznscrisprincerereaderecurssauprintrunmemoriuseparat,
caretrebuiedepuslainstanaderecurscucelpuin5zilenainteaprimuluitermendejudecat.
(2^1) n cazul n care nu sunt respectate condiiile prevzute n alin. 1 i 2, instana ia n
considerarenumaicazuriledecasarecare,potrivit art.385^9 alin.3,seiaunconsideraredin
oficiu.
(3)Dispoziiilealineatelorprecedentenuseaplicncazulprevzutnart.385^6alin.3,cnd
recursulpoatefimotivatioralnziuajudecii.
ART.385^11
Prezenapriloriaprocurorului
Judecarearecursuluisefacecucitareaprilor.
Judecarearecursuluinupoateavealocdectnprezenainculpatului,cndacestaseaflnstare
dedeinere.
Dispoziiile alin. 2 nu sunt aplicabile n judecarea recursului mpotriva ncheierilor privind
msurilepreventive.
Participareaprocuroruluilajudecarearecursuluiesteobligatorientoatecazurile.
ART.385^12
Raportulscris
Preedinteleinstaneiderecurs,priminddosarul,fixeaz termenpentrujudecarearecursuluii
poatedelega,totodat,unuldinjudectoriicarecompuncompletuldejudecat s fac unraport
scrisasuprarecursului.La naltaCurtedeCasaieiJustiieraportulpoatefintocmitdeun
judectorsaudeunmagistratasistent.

98

Raportultrebuies cuprind,pescurt,obiectulprocesului,soluiilepronunatedeinstanei
faptelereinutedeultimainstan,nmsurancaresuntnecesaresoluionriirecursului.
Raportultrebuiesmaiconinobservaiicureferiri,dacestecazul,lajurisprudenaintern,
precum i la jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, fr a se arta opinia
raportorului.
nraportsesemnaleazdinoficiuicazuriledecasareartatenart.385^9alin.2.Raportul
sedepuneladosarulcauzeicucelpuin5zilenainteaprimuluitermendejudecat.
ART.385^13
Dezbaterearecursului
Dupcitirearaportului,cndsadispusntocmireaacestuia,preedintelecompletuluidcuvntul
recurentului,apoiintimatuluiinurmprocurorului.Dacntrerecursuriledeclarateseaflirecursul
procurorului,primulcuvntlareacesta.
Procuroruliprileaudreptullarepliccuprivirelachestiunilenoiivitecuocazia
dezbaterilor.Inculpatulareceldinurmcuvntul.
ART.385^14
Verificareahotrrii
(1) Instanaverific hotrreaatacat pebazalucrrilorimaterialuluidindosarulcauzeiia
oricrornscrisurinoi,prezentatelainstanaderecurs.
(1^1) Cu ocazia judecrii recursului, instana este obligat s procedeze la ascultarea
inculpatuluiprezent,potrivitdispoziiilorcuprinsenParteaspecial,titlulII,capitolulII,atunci
cndacestanuafostascultatlainstaneledefondiapel,precumiatuncicndacesteinstanenu
aupronunatmpotrivainculpatuluiohotrredecondamnare.
(2) Instanaesteobligatssepronuneasupratuturormotivelorderecursinvocatedeprocurori
depri.
ART. 385^15
Soluiile
Instana, judecnd recursul, pronun una din urmtoarele
soluii:1.respingerecursul,meninndhotrreaatacat:
a)dacrecursulestetardivsauinadmisibil;
b)dacrecursulestenefondat;
2.admiterecursul,casndhotrreaatacati:
a)meninehotrreaprimeiinstane,cndapelulafostgreitadmis;
b)achitpeinculpatsaudispunencetareaprocesuluipenalncazurileprevzutenart.11;
c)dispunerejudecareadectreinstanaacreihotrreafostcasat,ncazurileprevzuten
art.385^9alin.1pct.35,pct.6tezaadoua,pct.710ipct.21,irejudecareadectreinstana
competent,ncazulprevzutnart.385^9alin.1pct.1.
Cndrecursulpriveteatthotrreaprimeiinstane,ctihotrreainstaneideapel,ncaz
deadmitereidispunerearejudecriidectreinstanaacreihotrreafostcasat ,cauzase
trimitelaprimainstan,dacambelehotrriaufostcasate,ilainstanadeapel,cndnumaihot
rreaacesteiaafostcasat.
ncazulncareadmiterecursuldeclarat mpotrivadecizieipronunatenapel,instanade
recursdesfiineazihotrreaprimeiinstane,dacseconstataceleainclcridelegecan
deciziarecurat.
naltaCurtedeCasaieiJustiie,dacadmiterecursul,cndestenecesar administrareade
probe,dispunerejudecareadectreinstanaacreihotrreafostcasat;
d)dispunerejudecareadectreinstanaderecursncazurileprevzutenart.385^9alin.1pct.
1120,precumincazulprevzutnart.385^6alin.3.
ART.385^16
Soluiiichestiunicomplementare
Cndinstanaderecurscaseazhotrreaireinecauzasprerejudecarepotrivitart.385^15
pct.2lit.d),sepronunprindecizieiasupraprobelorceurmeazafiadministrate,fixndtermen
pentru rejudecare. La termenul fixat pentru rejudecare, instana este obligat s procedeze la
ascultareainculpatuluiprezent,potrivitdispoziiilorcuprinsenParteaspecial,titlulII,capitolul

99

II,atuncicndacestanuafostascultatlainstaneledefondiapel,precumiatuncicndaceste
instanenuaupronunatmpotrivainculpatuluiohotrredecondamnare.
Dispoziiileart.380iart.381seaplicnmodcorespunztor.
ART.385^17
Desfiinareahotrriiiconinutuldeciziei
(1) ncazdeadmiterearecursului,hotrreaatacat secaseaz nntregime,darnlimitele
prevzutenart.385^6i385^7.
(2) Dispoziiileart.382alin.2i3seaplicnmodcorespunztor.
(3) Deciziainstaneiderecurstrebuiescuprind,nparteaintroductiv,meniunileprevzute
nart.355,iarnexpunere,temeiuriledefapticelededreptcareaudus,dupcaz,larespingereasau
admiterearecursului,precumitemeiurilecareauduslaadoptareasoluiilorprevzutenart.385^15
pct.2.Dispozitivultrebuiescuprindsoluiadatdeinstanaderecurs,datapronunriideciziei
imeniuneacpronunareasafcutnedinpublic.
(4) Dispoziiileart.383alin.24seaplicnmodcorespunztor.
(5) Dacinstanareinecauzasprerejudecare,ndeciziesemenioneazprobeleceurmeaza
fiadministrate.
(6) Parteadinhotrrecarenuafostcasat rmnedefinitiv idevineexecutorieladata
pronunriihotrriiinstaneiderecurs.
ART.385^18
Limitelerejudecrii
Instanaderejudecaretrebuiesseconformezehotrriiinstaneiderecurs,nmsurancare
situaiadefaptrmneceaavutnvederelasoluionarearecursului.
Cndhot rreaestedesfiin at numaicuprivirelaunelefaptesaupersoane,orinumaince
privetelaturapenalsaucivil,instanaderejudecaresepronunnlimitelencarehotrreaa
fostcasat.
ART.385^19
Proceduraderejudecare
Rejudecareacauzeidupcasareahotrriiatacatesedesf oarpotrivitdispoziiilorcuprinsen
parteaspecial,titlulII,capitoleleIiII,careseaplicnmodcorespunztor.
CAP.4
CILEEXTRAORDINAREDEATAC
SeciuneaI
Contestaiananulare
ART.386
Cazuriledecontestaienanulare
mpotrivahotrrilorpenaledefinitivesepoatefacecontestaienanularenurmtoarelecazuri:
a)cndproceduradecitareapriipentrutermenullacaresajudecatcauzadectreinstanade
recursnuafostndeplinitconformlegii;
b)cndparteadovedeteclatermenullacaresajudecatcauzadectreinstanaderecursafost
nimposibilitatedeaseprezentaideancunotinainstanadespreaceastmpiedicare;
3) cndinstanaderecursnusapronunatasuprauneicauzedencetareaprocesuluipenal
dintreceleprevzutenart.10alin.1lit.f)i^1),cuprivirelacareexistauprobendosar;
4) cndmpotrivauneipersoanesaupronunatdouhotrridefinitivepentruaceeaifapt;
5) cnd,lajudecarearecursuluisaularejudecareacauzeidectreinstanaderecurs,inculpatul
prezentnuafostascultat,iarascultareaacestuiaesteobligatoriepotrivitart.385^14alin.1^1ori
art.385^16alin.1.
ART.387
Cerereadecontestaie
Contestaiananularepoatefifcut deoricaredintrepri,iarcontestaiapentrumotivele
prevzutenart.386lit.c)id),ideprocuror.

100

ncerereadecontestaienanularepentrumotiveleprevzutenart.386lit.a)c)ie)trebuies
searatetoatecazuriledecontestaiepecarelepoateinvocacontestatorulitoatemotiveleadusen
sprijinulacestora.
ART.388
Termenuldeintroducere
Contestaiananularepentrumotiveleartaten art.386 lit.a)c)ie)poatefiintrodus de
ctre persoana mpotriva creia se face executarea, cel mai trziu n 10 zile de la nceperea
executrii,iardectrecelelaltepri,ntermende30deziledeladatapronunriihotrriiac
reianularesecere.
Contestaiapentrucazulprevzutnart.386lit.d)poatefiintrodus
oricnd.ART.389
Instanacompetent
Contestaiananularepentrucazurileprevzutenart.386lit.a)c)ie)seintroducela
instanaderecurscareapronunathotrreaacreianularesecere.
Contestaiapentrucazulprevzutnart.386lit.d)seintroducelainstanalacarearmas
definitivultimahotrre.
ART.390
Suspendareaexecutrii
Pnlasoluionareacontestaieinanulare,instanasesizat,lundconcluziileprocurorului,
poatesuspendaexecutareahotrriiacreianularesecere.
ART.391
Admitereanprincipiu
Instanaexamineazadmisibilitateanprincipiuacereriidecontestaieprevzutenart.386lit.
1) c)ie),frcitareaprilor.
Instanaconstatndccerereadecontestaieestefcutntermenulprevzutdelege,cmotivulpe
caresesprijin contestaiaestedintreceleprevzuten art.386 ic nsprijinulcontestaieise
depunoriseinvoc dovezicaresuntladosar,admite nprincipiucontestaiaidispunecitarea
prilorinteresate.
ART.392
Proceduradejudecare
La termenul fixat pentru judecarea contestaiei n anulare, instana, ascultnd p rile i
concluziileprocurorului,dacgsetecontestaiantemeiat,desfiineazprindeciziehotrreaac
reianularesecereiprocedeaz fiedendat,fieacordnduntermen,dup caz,larejudecarea
recursului,saularejudecareacauzeidupcasare.
Cndcondamnatulseaflnstarededeinere,dispoziiileart.375alin.2i3seaplicnmod
corespunztor.
Judecareacontestaieiprevzutenart.386lit.d)sefacecucitareaprilorinteresatencauzan
caresapronunatultimahotrre.Instan a,ascultndp rileiconcluziileprocurorului,dac
gse te contestaia ntemeiat, desfiineaz prin decizie sau, dup caz, prin sentin, ultima
hotrresauaceapartedinultimahotrrecuprivirelacareexistautoritatedelucrujudecat.
Sentinadatncontestaieestesupusapelului,iardeciziadatnapelestesupusrecursului.
SeciuneaII
Revizuirea
ART.393
Hotrrilesupuserevizuirii
Hotrrilejudectoretidefinitivepotfisupuserevizuirii,attcuprivirelalaturapenalcticu
privirelalaturacivil.
Cndohotrreprivetemaimulteinfraciunisaumaimultepersoane,revizuireasepoatecere
pentruoricaredintrefaptesaudintrefptuitori.
ART.394
Cazurilederevizuire

101

Revizuireapoateficerutcnd:
1) saudescoperitfaptesaumprejurricenuaufostcunoscutedeinstanlasoluionareacauzei;
2) unmartor,unexpertsauuninterpretasvritinfraciuneademrturiemincinoasncauzaa
creirevizuiresecere;
3) unnscriscareaservitcatemeialhotrriiacreirevizuiresecereafostdeclaratfals;
4) unmembrualcompletuluidejudecat,procuroruloripersoanacareaefectuatactedecercetare
penalacomisoinfraciunenlegturcucauzaacreirevizuiresecere;
5) cnddousaumaimultehotrrijudectoretidefinitivenusepotconcilia.
Cazuldelalit.a)constituiemotivderevizuire,dac pebazafaptelorsaumprejurrilornoise
poatedovedinetemeiniciahotrriideachitare,dencetareaprocesuluipenaloridecondamnare.
Cazuriledelalit.b),c)id)constituiemotivederevizuire,dacaudusladareauneihotrri
nelegalesaunetemeinice.
ncazulprevzutdelit.e),toatehotrrilecarenusepotconciliasuntsupuserevizuir
ii.ART.395
Dovedireaunorcazuriderevizuire
Situaiilecareconstituiecazurilederevizuireprevzutenart.394lit.b),c)id)sedovedescprin
hotrre judec toreasc sau prin ordonana procurorului, dac prin acestea sa dispus asupra
fonduluicauzei.
Cnd organele ar tate n alin. 1 nu pot sau nu au putut examina fondul cauzei, situaiile
menionateseconstatnproceduraderevizuire.
ART.396
Persoanelecarepotcererevizuirea
Potcererevizuirea:
1) oricarepartedinproces,nlimitelecalitiisaleprocesuale;
2) soulirudeleapropiatealecondamnatului,chiaridupmoarteaacestuia.
Procurorulpoatedinoficiusiniiezeprocedurarevizuirii.
Organeledeconducerealeunitilorlacaresereferart.145dinCodulpenalcareaucunotin
desprevreofaptsaumprejurarecarearmotivarevizuireasuntobligatessesizezepe
procuror.ART.397
Cerereaderevizuire
Cerereaderevizuireseadreseazprocuroruluidelaparchetuldepelnginstanacareajudecat
cauzanpriminstan.
Cerereasefacenscris,cuartareacazuluiderevizuirepecaresentemeiaziamijloacelorde
probndovedireaacestuia.
Daccerereanundeplinetecondiiileartatenalin.2,procurorulcheampersoanacareafcut
cerereanvedereacompletriisauprecizriiacesteia.
ART.398
Termenuldeintroducereacererii
Cerereade revizuire nfavoareacondamnatuluisepoateface oricnd, chiar dup executarea
pedepseisaudupmoarteacondamnatului.
Cerereaderevizuirendefavoareacondamnatului,aceluiachitatsauaceluifa decaresa
ncetatprocesulpenal,sepoatefacentermendeunan,carecurge:
a)ncazulprevzutnart.394lit.a),precumincazurileprevzutelalit.b),c)id)cndnusunt
constatateprinhotrredefinitiv ,deladatacndfaptelesaumprejur rileaufostcunoscutede
persoanacarefacecererea;
b)ncazurileprevzutenart.394lit.b),c)id),dacsuntconstatateprinhotrredefinitiv,dela
datacndhotrreaafostcunoscutdepersoanacarefacecererea.
Dispoziiiledinalineatulprecedentseaplicincazulcndprocurorulsesesizeazdinoficiu.
Revizuireandefavoareainculpatuluinusepoatefacecndaintervenitocauzcarempiedic
punereanmicareaaciuniipenalesaucontinuareaprocesului
penal.ART.399
Efectuareaactelordecercetare

102

Dupintroducereacereriiderevizuireprocurorulascult,dacestecazul,potrivitart.397alin.3,
persoanacaresolicitrevizuirea.ncazulcndestenecesarefectuareadecercetripentruaverifica
temeiniciacereriiderevizuire,procuroruldispuneaceastaprinordonan.
Totodat,procurorulcere,dacestenecesar,dosarulcauzei.
Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercetare penal.
Dispoziiileart.217alin.ultimsuntaplicabile.
Termenuldeefectuareaactelordecercetareestede2luniicurgedeladataintroduceriicereriide
revizuire.
Dupefectuareacercetrilor,procurorulnainteazntregulmaterialmpreuncuconcluziilesale
instaneicompetente.
ART.400***Abrogat
Suspendareaexecutrii
ART.401
Instanacompetent
Competentsjudececerereaderevizuireesteinstanacareajudecatcauzanpriminstan.
Cndtemeiulcereriiderevizuireconstnexistenaunorhotrricenusepotconcilia,competen
asedeterminpotrivitdispoziiilorart.35.
ART.402
Msuripremergtoare
Laprimirealucrrilortrimisedeprocuror,preedinteleinstaneifixeaztermendejudecatpentru
examinarea cererii de revizuire, n vederea admiterii n principiu, dispunnd citarea p rilor
interesate.
Cndpersoananfavoareasaudefavoareacreiasacerutrevizuireaseaflnstarededeinere,
chiarntroalt cauz,preedinteledispunencunotinareaacesteipersoanedespretermeniia
msuripentrudesemnareaunuiaprtordinoficiu.
Persoanaarestatesteaduslajudecat.
ART.403
Admitereanprincipiu
Instana,ascultndconcluziileprocuroruluiialeprilor,examineazdaccerereaderevizuire
estefcutncondiiileprevzutedelegeidacdinprobelestrnsencursulcercetriiefectuatede
procurorrezultdatesuficientepentruadmitereanprincipiu.Instanapoateverificaoricaredintre
probelepecaresentemeiazcerereasaupoate,cndestenecesar,sadministrezeprobenoi.
Persoaneleprevzutenart.394lit.b)id)nupotfiascultatecamartorincauzasupusrevizuirii.
Instana,nbazacelorconstatate,dispuneprinncheiereadmitereanprincipiuacereriide
revizuiresau,prinsentin,respingereaacesteia.
Cndcerereaderevizuireafostf cut pentruuncondamnatdecedat,saucndcondamnatulcarea
fcutcerereaorinfavoareacruiasafcutrevizuireaadecedatdupintroducereacererii,prinderogare
deladispoziiileart.10alin.1lit.g)proceduraderevizuireivaurmacursul,iarncazuladmiteriin
principiu,duprejudecareacauzei,instanavahotrpotrivitdispoziiilordinart.13alin.
2 i3careseaplicnmodcorespunztor.
ART.404
Msurilecarepotfiluatedupadmitereanprincipiu
Odatcuadmitereanprincipiuacereriiderevizuireinstanapoatesuspendamotivat,ntotsau
nparte,executareahotrriisupuserevizuirii.
Instanapoatedeasemenealuaoricaredintremsurilepreventive,dacsuntntrunitecondiiile
legale.
ncazuladmiteriinprincipiuacereriiderevizuirepentruexistenaunorhotrricenusepot
concilia,cauzelencareacestehotrriaufostpronunatesereunescnvederearejudecrii.
ART.405
Rejudecarea
Rejudecareacauzeidupadmitereanprincipiuacereriiderevizuiresefacepotrivitregulilorde
procedurprivindjudecareanpriminstan.

103

Instana,dac gsetenecesar,administreaz dinnouprobelecareaufostefectuate ncursul


primeijudecisaucuocaziaadmiteriinprincipiuacereriiderevizuire.
ART.406
Soluiileduprejudecare
Instana,dacconstatccerereaderevizuireestentemeiat,anuleazhotrreanmsuran
careafostadmisrevizuireasauhotrrilecarenusepotconciliaipronunonouhotrrepotrivit
dispoziiilorart.345353,careseaplicnmodcorespunztor.
Deasemenea,dispoziiileart.373seaplicnmodcorespunztor.
Totodat,instanadispune,dacestecazul,restituireaamenziipltiteiaaveriiconfiscate,precum
i acheltuielilor judiciarepe carecel n favoarea cruia saadmis revizuireanuera inut s le
suporte,iarpentruceicondamnailapedeapsanchisoriicuexecutarealaloculdemunc,restituirea
coteifcutvenitlabugetuldestaticalculareacavechimeicontinuitatenmuncadurateipedepsei
executate.
Dacinstanaconstatccerereaderevizuireestenentemeiat,o
respinge.ART.407
Caleadeatac
Sentineleinstaneiderevizuire,datepotrivit art.403 alin.3i art.406 alin.1,suntsupuse
aceloraicideataccaihotrrilelacaresereferrevizuirea,iardeciziiledatenapelsuntsupuse
recursului.
ART.408
Revizuireadispoziiilorcivile
Regulilecuprinsenprezentaseciuneseaplicnmodcorespunztorincepriveterevizuirea
hotrriipenalecuprivirelalaturacivil.
ART.408^1
RevizuireancazulhotrrilorCuriiEuropeneaDrepturilorOmului
Hotrriledefinitivepronun atencauzelencareCurteaEuropean aDrepturilorOmuluia
constatatonclcareaunuidreptprevzutde Conven

ia european pentruaprareadrepturilor
omuluiialibertilorfundamentalepotfisupuserevizuirii,dac consecinelegravealeacestei
nclcricontinusseproducinupotfiremediatedectprinrevizuireahotrriipronunate.
Potcererevizuirea:
1) persoanaalcreidreptafostnclcat;
2) soulirudeleapropiatealecondamnatului,chiaridupmoarteaacestuia;
3) procurorul.
CerereaderevizuireseintroducelanaltaCurtedeCasaieiJustiie,carejudeccererean
completde9judectori.
Cerereaderevizuiresepoatefacentermendeunandeladatarmneriidefinitiveahotrrii
CuriiEuropeneaDrepturilorOmului.
Dupsesizare,instanapoatedispune,dinoficiu,lapropunereaprocuroruluisaulacererea
prii,suspendareaexecutriihotrriiatacate.
Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
Lajudecareacereriiderevizuire,prileseciteaz.Parteaarestatesteaduslajudecat.
Cndprilesuntprezentelajudecareacereriiderevizuire,seasculticoncluziileacestora.
Instanaexamineazcerereanbazaactelordosaruluiisepronunprindecizie.
Cndinstanaconstatccerereaestetardiv,inadmisibilsaunefondat,o
respinge.Cndinstanaconstatccerereaestefondat:
1) desfiineaz,nparte,hotrreaatacatsubaspectuldreptuluinclcati,rejudecndcauza,
cuaplicareadispoziiilordincapitolulIII,sec
iuneaII,nlturconsecinelenclcriidreptului;
2) desfiineazhotrreai,cndestenecesaradministrareadeprobe,dispunerejudecareade
ctre instana n faa creia sa produs nclcarea dreptului, aplicnduse dispozi iile din
capitolulIII,sec
iuneaII.
DeciziapronunatdenaltaCurtedeCasaieiJustiienuestesupusniciuneicideatac.
SeciuneaIII

104

Recursulninteresullegii
ART.409***Abrogat
Recursulnanulare
ART.410***Abrogat
Cazurilencaresepoatefacerecursnanulare.
ART.411***Abrogat
Termenuldedeclarare
ART.412***Abrogat
Suspendareaexecutrii
ART.412^1***Abrogat
Extinderearecursuluinanulare
ART.413***Abrogat
Citareaprilor
ART.414***Abrogat
Retragerearecursuluinanulare
ART.414^1***Abrogat
Motivarea,judecareaisoluionarearecursuluinanulare
ART.414^2
Recursulninteresullegii
ProcurorulgeneralalParchetuluidepelng naltaCurtedeCasaieiJustiie,direct,sau
ministruljustiiei,prinintermediulprocuroruluigeneralalParchetuluidepelngnaltaCurtede
CasaieiJustiie,precumicolegiiledeconducerealecurilordeapelialeparchetelordepelng
acesteaauobligaia,pentruaasigurainterpretareaiaplicareaunitar alegilorpenaleide
procedur penal pentregteritoriul rii,s cear nalteiCurideCasaieiJustiies se
pronuneasuprachestiunilordedreptcareauprimitosoluionarediferitdinparteainstanelor
judectoreti.
CererilederecursninteresullegiisesoluioneazdeseciileunitealenalteiCurideCasaiei
Justiie,caresepronunprindecizie.DeciziilesepublicnMonitorulOficialalRomniei,Partea
I,precumipepaginadeinternetanalteiCurideCasaieiJustiie.Acesteaseaduclacuno
tininstanelorideMinisterulJustiiei.
Soluiile sepronun numai n interesullegii, nuauefectasuprahotrrilor judec toreti
examinateinicicuprivirelasituaiaprilordinaceleprocese.Dezlegareadatproblemelorde
dreptjudecateesteobligatoriepentruinstane.
TITLULIII
EXECUTAREAHOTRRILORPENALE
CAP.1
DISPOZIIIGENERALE
ART.415Hotrri
executorii
Hotrrileinstanelorpenaledevinexecutoriiladatacndaurmas
definitive.Hotrrilenedefinitivesuntexecutoriiatuncicndlegeadispune
aceasta.ART.416
Rmnereadefinitivahotrriiprimeiinstan
eHotrrileprimeiinstanermndefinitive:
1. ladatapronunrii,cndhotrreanuestesupusapeluluiinicirecursului;
2. ladataexpirriitermenuluideapel;
1) cndnusadeclaratapelntermen;
2) cndapeluldeclaratafostretrasnuntrultermenului;
3.ladataretrageriiapelului,dacaceastasaprodusdupexpirareatermenuluideapel;

105

4.ladataexpirriitermenuluiderecursncazulhotrrilornesupuseapeluluisaudacapelula
fostrespins:
1) cndnusadeclaratrecursntermen;
2) cndrecursuldeclaratafostretrasnuntrultermenului;
5. ladataretrageriirecursuluideclaratmpotrivahotrrilormenionatelapct.4,dacaceastasa
produsdupexpirareatermenuluiderecurs;
6. la data pronunrii hotrrii prin care sa respins recursul declarat mpot riva hotrrilor
menionatelapct.4.
ART.416^1
Rmnerea definitiv a hotrrii instan ei de
apelHotrrileinstaneideapelrmndefinitive:
1. ladataexpirriitermenuluiderecurs;
a)cndapelulafostadmisfrtrimiterepentrurejudecareinusadeclaratrecursntermen;
b)cndrecursuldeclaratmpotrivahotrriimenionatelalit.a)afostretrasnuntrultermenului;
2. ladataretrageriirecursuluideclaratmpotrivahotrriimenionatelalit.a),dacaceastasa
produsdupexpirareatermenuluiderecurs;
3. ladatapronunriihotrriiprincaresarespinsrecursuldeclarat mpotrivahotrriimen
ionatelalit.a).
ART.417
Rmnereadefinitivahotrriiinstaneiderecurs
Hotrreainstaneiderecursrmnedefinitivladatapronunriiacesteiacnd:
a)recursulafostadmisiprocesulaluatsfritnfaainstaneiderecurs,frrejudecare;b)
cauzaafostrejudecatdectreinstanaderecurs,dupadmiterearecursului;
c) cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare, n cazul respingerii
recursului.ART.418
Instanadeexecutare
Hotrreainstaneipenale,rmasdefinitivlaprimainstandejudecat,lainstanadeapel
saulainstanaderecurs,sepunenexecutaredectreprimainstandejudecat.
Hotrrilepronun atenprim instan dectrenaltaCurtedeCasaieiJustiiesepunn
executare,dupcaz,deTribunalulMunicipiuluiBucuretisaudetribunalulmilitarteritorialcusediul
nBucureti.
Cnd hot rrea r mne definitiv n faa instanei ierarhic superioare, aceasta trimite
instaneideexecutareunextrasdinaceahotrre,cudatelenecesarepuneriinexecutare,nziua
pronunriihotrriidectreinstanaierarhicsuperioar.
Dispoziiilealineatelorprecedentesuntaplicabileincazulhotrrilornedefinitive,darexecutorii,
cuexcepiacelorprivindmsurilepreventivecaresepunnexecutaredeinstanacarele
1 dispus.
ART.419
Judectoruldelegatcuexecutarea
Instanadeexecutaredeleagpeunuldinjudectoriisi,pentruefectuareapuneriinexecutare.
Daccuprilejulpuneriinexecutareahotrriisauncursulexecutriiseivetevreonelmurire
saumpiedicare,judectoruldelegatpoatesesizainstanadeexecutare,carevaprocedapotrivit
dispoziiilorart.460.
CAP.2
PUNEREANEXECUTAREAHOTRRILOR
SeciuneaI
Punereanexecutareapedepselorprincipale
ART.420
Punereanexecutareapedepseinchisoriisaudeteniuniipevia

106

Pedeapsanchisoriiipedeapsadeteniuniipeviasepunnexecutareprinemitereamandatuluide
executare.Mandatuldeexecutare seemitedejudectoruldelegatalinstaneideexecutare nziua
rmneriidefinitiveahotrriilainstanadefondsau,dupcaz,nziuaprimiriiextrasuluiprevzut
n art.418 alin.3,sentocmetentreiexemplareicuprinde:denumireainstaneideexecutare,
data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prevzute n art. 70, numrul i data
hotrriicareseexecutidenumireainstaneicareapronunato,pedeapsapronunatitextul
de lege aplicat, timpul reinerii i arestrii preventive care sa dedus din durata pedepsei,
meniunea dac cel condamnat este recidivist, ordinul de arestare i de deinere, semntura
judectoruluidelegat,precumitampilainstaneideexecutare.
ncazulncarecelcondamnatseafl nstaredelibertate,odat cuemitereamandatuluide
executareapedepseinchisoriisauapedepseideteniuniipevia,judectoruldelegatemiteiun
ordinprincareinterzicecondamnatuluisprseasc ara.Ordinulsentocmetentreiexemplare
i cuprinde: denumirea instanei de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana
condamnatului prevzute n art. 70, pedeapsa pronunat mpotriva acestuia, numrul i data
hotrrii de condamnare, denumirea instan ei care a pronunato, numrul mandatului de
executareapedepseiemispenumelecondamnatului,dispoziiadeinterzicereaprsirii rii,
semnturajudectoruluidelegat,precumitampilainstaneideexecutare.
ART.421
Trimitereaspreexecutareamandatuluideexecutareapedepseiiaordinuluideinterzicerea
prsiriirii
Pentruaducerealandeplinireamandatuluideexecutare,setrimitdou exemplare,dup caz,
organului de poliie, cnd condamnatul este liber, comandantului locu lui de deinere, cnd
condamnatul este arestat, sau comandantului unitii militare unde condamnatul face serviciul
militar.
Pentruaducerealandeplinireaordinuluideinterzicereaprsiriirii,setrimitedendatcte
unexemplarorganuluicompetents eliberezepaaportuliInspectoratuluiGeneralalPoliieide
Frontier.
ncazulncarecelcondamnatseafl nstaredelibertate,organeledeexecutareprevzuten
alin.1i2auobligaiadealuamsurileprevzutedelege nvedereapunerii nexecutarea
mandatuluideexecutareapedepseiiaordinuluideinterzicereaprsirii rii,nziuaprimirii
acestora.
ART.422
Executareamandatuluideexecutareapedepseiiaordinuluideinterzicereaprsiriirii
(1) Pebazamandatuluideexecutareorganuldepoliieprocedeaz laarestareacondamnatului.
Celuiarestatisenmneaz unexemplaralmandatuluiiesteduslaloculdedeinerecelmai
apropiat,undeorganuldepoliiepredcellaltexemplaralmandatuluideexecutare.
(1^1)nvedereapuneriinexecutareamandatuluiemisnexecutareauneihotrridefinitivede
condamnare,organuldepoliiepoateptrundendomiciliulsaureedinauneipersoanefr
nvoireaacesteia,precuminsediuluneipersoanejuridicefr nvoireareprezentantuluilegalal
acesteia.
(2) Dispoziiile art. 161 sunt aplicabile n mod corespunztor, obligaia de ncuno tinare
revenindorganuluidepoliie.
(3) Dacpersoanampotrivacreiasaemismandatulnuestegsit,organuldepoliieconstat
aceastaprintrunprocesverbaliiamsuripentrudareanurmrire,precumipentrudarean
consemnlapuncteledetrecereafrontierei.Unexemplardepeprocesulverbal mpreun cuun
exemplaralmandatuluideexecutaresetrimitinstaneicareaemismandatul.
(3^1)Dispoziiileart.184alin.3^1seaplicnmodcorespunztor.
(4) Comandantul unitii militare, primind mandatul de executare, nmnea z un exemplar
condamnatuluiiiamsuripentrutrimitereaacestuialaloculdeexecutareapedepsei.
(5) Cndcondamnatulseaflarestat,unexemplaralmandatuluideexecutareisenmneazde
ctrecomandantulloculuidedeinere.
(6) Comandantul locului de deinere consemneaz ntrun procesverbal data de la care
condamnatulanceputexecutareapedepsei.

107

(7)Ocopiedepeprocesulverbalsetrimiteinstaneideexecutare.
(7^1)Pebazaordinuluideinterzicereaprsiriirii,organelendreptrefuzceluicondamnat
eliberareapaaportuluisau,dup caz,procedeaz laridicareaacestuiaiiaumsuripentrudarea
condamnatuluinconsemnlapuncteledetrecereafrontierei.
ART.422^1
Punereanexecutareapedepseinchisoriicuexecutarealaloculdemunc
Pedeapsanchisoriicuexecutarealaloculdemuncsepunenexecutareprinemitereamandatului
deexecutare.Mandatulseemitedeinstanadeexecutare,sentocmeten4exemplareicuprinde,
pelngmeniunileprevzutenart.420,careseaplicnmodcorespunztor,iurmtoareledate:
denumirea, sediul unitii unde se execut pedeapsa, dispoziia de executare a pedepsei ctre
conducereaunitiiidereinereivrsarelabugetuldestatacoteiprevzutedelege.
ART.422^2
Trimitereaspreexecutareamandatuluiiadispozitivuluihotrrii
Pentruaducerealandeplinireamandatuluideexecutareemis,setrimitecteunexemplarunit
iiundesevaexecutapedeapsa,condamnatuluiiorganuluidepoliiedinlocalitateancareiare
sediulunitatea.
Ocopiedepedispozitivulhotrriisetrimitedeinstanadeexecutareconsiliuluilocalnacrui
razteritorialiaredomiciliulcondamnatul.
ART.423
Obieciiprivindidentitatea
Dac persoanafa decareseefectueaz executareamandatuluiridic obieciinceprivete
identitatea,seprocedeazpotrivitdispoziiilorart.153,careseaplicnmodcorespunztor.
ART.424
Abrogat.
ART.425
Punereanexecutareaamenziipenale
Persoanacondamnat lapedeapsaamenziiesteobligat s depun recipisadeplat integral a
amenziilainstanadeexecutare,ntermende3lunidelarmnereadefinitivahotrrii.
Cndcelcondamnatsegsetenimposibilitatedeaachitaintegralamendantermenulprevzut
nalineatulprecedent,instanadeexecutare,lacerereacondamnatului,poatedispuneealonarea
pliiamenzii,pecelmult2aninratelunare.
ncazdenendeplinireaobligaieintermenulartatnalin.1saudeneplat auneirate,
instanadeexecutarecomunic unextrasdepeaceapartedindispozitivcarepriveteaplicarea
amenziiorganelorcompetente,nvedereaexecutriiamenziipotrivitdispoziiilorlegaleprivind
executareasilitacreanelorfiscaleicuproceduraprevzutdeacestedispoziii.
Alineatul4***Abrogat
Alineatul5***Abrogat
SeciuneaII
Punereanexecutareapedepselorcomplimentare
ART.426
Interzicereaexerciiuluiunordrepturi
Pedeapsa interzicerii exerciiului unor drepturi se pune n executare prin trimiterea de ctre
instanadeexecutareauneicopiidepedispozitivulhotrrii,consiliuluilocalnacruiraziare
domiciliulcondamnatuliorganuluicaresupravegheazexercitareaacestordrepturi.
ART.427
Degradareamilitar
Pedeapsadegradriimilitaresepunenexecutareprintrimitereadectreinstanadeexecutarea
unei copii depehotrre, dup caz, comandantului unitiimilitare dincare afcut parte cel
condamnatsaucomandantuluicentruluimilitarnrazacruiadomiciliazcondamnatul.
ART.428
Abrogat.

108

SeciuneaIII
Punereanexecutareamsurilordesiguran
ART.429
Obligarealatratamentmedical
(1) Msuradesiguranaobligriilatratamentmedicalluatprintrohotrredefinitivsepune
nexecutareprincomunicareacopieidepedispozitiviacopieideperaportulmedicolegal,direciei
sanitaredinjudeulpeteritoriulcruialocuietepersoanafa decaresaluataceast msur.
Direciasanitarjudeeanvacomunicadendatpersoaneifadecaresaluatmsuraobligrii
latratamentmedical,unitateasanitarlacareurmeazsisefactratament.
(1^1)Laluareamsuriiobligriilatratamentmedical,persoanalacareserefer msuraare
dreptuldeaceresfieexaminatideunmedicspecialistdesemnatdeaceasta,alecruiconcluzii
suntnaintateinstaneidejudecat,iarladatarmneriidefinitiveahotrrii,idirecieisanitare
prevzutenalin.1.
(2) Instanadeexecutarecomunicpersoaneifadecaresaluatmsuraobligriilatratament
medical,c esteobligat s seprezintedendat launitateasanitar lacareurmeaz s isefac
tratamentul,atrgnduiseateniacncazdenerespectareamsuriiluatesevadispuneinternarea
medical.
(3) ncazulncareobligarealatratamentmedicalnsoetepedeapsanchisoriioriadeteniunii
peviasaupriveteopersoanaflatnstarededeinere,comunicareaprevzutnalin.1seface
administraieiloculuidedeinere.
ART.430
Obligaiinlegturcutratamentulmedical
Unitateasanitarlacarefptuitorulafostrepartizatpentruefectuareatratamentuluimedicaleste
obligatscomuniceinstanei:
a)dacpersoanaobligatlatratamentsaprezentatpentruaurmatratamentul;
b)sustragereadelaefectuareatratamentuluidupprezentare;
3) cndmsuradispusdeinstannuestesaunumaiestenecesar,nspentrunlturareastrii
depericolpecareoprezintpersoanaobligatlatratamentesteindicatunalttratament;
4) dacpentruefectuareatratamentuluimedicalestenecesarinternareamedical.
ncazulcndunitateasanitar nuseafl ncircumscripiainstaneicareadispusexecutarea,
comunicareaprevzut lalit.b)d)sefacejudectorieinacreicircumscripieseafl unitatea
sanitar.
Dispoziiilealineatelorprecedenteseaplicnmodcorespunztorincazulartatnart.429alin.
3.
ART.431
nlocuireatratamentuluimedical
(1) Primind comunicarea, instana de executare sau instana prevzut n art. 430 alin. 2
dispuneefectuareaunuiraportmedicolegalcuprivirelastareadesntateapersoaneifa de
careesteluatmsuradesiguran.
(1^1)Persoanaobligatlatratamentmedicalaredreptuldeaceresfieexaminatideunmedic
specialistdesemnatdeaceasta,alecruiconcluziisuntnaintateinstaneiprevzutenalin.1.
(1^2)Dupprimirearaportuluimedicolegaliaconcluziilormediculuispecialistprevzutnalin.
1^1,instanaascult concluziileprocurorului,alepersoaneifa decareesteluat msurade
siguran i aprtorului acesteia, precum i ale expertului i medicului specialist, atunci cnd
considernecesar,dispunndfienlocuireatratamentului,fieinternareamedical.
(1^3)Dacpersoanafadecaresaluatmsuradesigurannuareaprtor,iseasigurun
avocatdinoficiu.
(2) O copie de pe hotrrea definitiv a instanei prevzute n art. 430 alin. 2se comunic
instaneideexecutare.
ART.432
Internareamedical

109

(1) Msuradesiguranainternriimedicaleluatprintrohotrredefinitivsepunenexecutare
princomunicareacopieidepedispozitiviauneicopiideperaportulmedicolegaldirecieisanitaredin
judeulpeteritoriulcruialocuietepersoanafadecaresaluataceastmsur.
(2) Laluareamsuriiinternriimedicale,persoanalacareserefermsuraaredreptuldeacere
s fieexaminat ideunmedicspecialistdesemnatdeaceasta,alecruiconcluziisuntnaintate
instaneidejudecat,iarladatarmneriidefinitiveahotrrii,idirecieisanitareprevzuten
alin.1.
(3) Judectoruldelegatalinstaneideexecutarecomunicjudectorieinacreicircumscripie
seaflunitateasanitarlacaresafcutinternareadatalacaresaefectuatinternarea,nvederea
luriinsupraveghere.
(4) Dup primireacomunicrii,judectoruldelegataljudectorieinacreicircumscripiese
aflunitateasanitarverificperiodic,darnumaitrziude6luni,dacinternareamedicalmai
estenecesar.nacestscop,judectoruldelegatdispuneefectuareaunuiraportmedicolegalcu
privirelastareadesntateapersoaneifa decaresaluatmsurainternriimedicalei,dup
primireaacestuia,sesizeazjudectorianacreicircumscripieseaflunitateasanitarpentrua
dispuneasuprameninerii,nlocuiriisauncetriimsurii.
ART.433
Obligaiinlegturcuinternareamedical
(1) Direciasanitar esteobligat s efectuezeinternarea,ncunotinnddespreaceastainstan
adeexecutare.
(1^1)ncazulncarepersoanafa decaresaluatmsurainternriimedicalerefuz s se
supuninternrii,executareaacesteimsurisevafacecusprijinulorganelordepoliie.nvederea
executrii msurii internrii medicale, organul de poliie poate ptrunde n domiciliul sau re
edinauneipersoanefrnvoireaacesteia,precuminsediuluneipersoanejuridicefrnvoirea
reprezentantuluilegalalacesteia.
(1^2)Dac persoanafa decaresaluatmsurainternriimedicalenuestegsit,direcia
sanitar constat aceastaprintrunprocesverbalisesizeaz organeledepoliiepentrudarean
urmrire,precumipentrudareanconsemnlapuncteledetrecereafrontierei.Unexemplardepe
procesulverbal mpreun cu un exemplar al sesizrii adresate organelor de poliie se trimit
instaneideexecutare.
(2) Unitatea sanitar la care sa fcut internarea are obligaia, n cazul cnd consider c
internareanumaiestenecesar,s ncunotinezejudectorianacreicircumscripiesegsete
unitateasanitar.
ART.434
Meninerea,nlocuireasauncetareamsuriiinternriimedicale
Judectoria,dupprimireasesizriijudectoruluidelegatsauancunotinriiprevzutenart.
433 alin. 2, ascultnd concluziile procurorului, ale p ersoanei fa de care este luat msura
internrii,atuncicndaducereaacesteianfa ainstaneiesteposibil,ialeaprtoruluisu,
precum i ale expertului care a ntocmit raportul medicolegal, atunci cnd consider necesar,
dispune,dup caz,meninereainternriimedicale,ncetareaacesteiasaunlocuireacumsura
obligriilatratamentmedical.
ncetareasaunlocuireamsuriiinternriipoateficerutidepersoanainternatsaudeprocuror.
nacestcaz,judectoriadispuneefectuarearaportuluimedicolegal.Dispoziiileart.431alin.1^1
seaplicnmodcorespunztor.
Dacpersoanainternatnuareaprtor,iseasigurunavocatdinoficiu.
Ocopiedepehotrreadefinitiv princaresadispusmeninerea,nlocuireasauncetarea
internriimedicalesecomunicinstaneideexecutare.
ART.435
Msuridesiguranprovizorii
ncazulncaremsuraobligriilatratamentmedicalsauainternriimedicaleafostluat n
modprovizoriuncursulurmririipenalesaualjudecii,punereanexecutaresefacedectre
instanadejudecatcarealuataceastmsur.
Dispoziiileprevzutenart.430434seaplicnmodcorespunztor.

110

ART.436
Executareaaltormsuridesiguran
Msuradesiguranainterziceriiuneifunciisauprofesiiimsuradesiguranainterziceriide
aseaflananumitelocalitisepunnexecutareprincomunicareauneicopiidepedispozitiv
organuluindreptsaduclandeplinireacestemsuriissupraveghezerespectarealor.
Acestorganarendatorireasasigureexecutareamsuriiluateissesizezeorganuldeurmrire
penalncazdesustrageredelaexecutareamsuriidesiguran.
Msura de siguran a interzicerii de a se afla n anumite localiti poate fi amnat sau
ntrerupt deorganulcarearendatorireas asigureexecutareaacesteimsuri,ncazdeboal sau
pentruoricealtmotivcarejustificamnareasauntreruperea.
ART.437
Revocareamsurilordesiguran
Persoanacuprivirelacaresaluatunadintremsurileprevzutenart.115i116dinCodulpenal
poatecereinstaneicorespunztoarengradinstaneideexecutarenacreicircumscripielocuiete,
revocareamsurii,cndtemeiurilecareauimpusluareaacesteiaauncetat.
Revocareapoateficerutideprocuror.
Soluionareacereriisefacecucitareapersoaneifadecareesteluatmsura,dupascultarea
concluziiloraprtoruluiacesteiaialeprocurorului.
ART.438Executarea
expulzrii
Cnd prin hot rrea de condamnare la pedeapsa nchisorii sa luat msura de siguran a
expulzrii,sefacemeniune nmandatuldeexecutareapedepsei nchisoriicaladataliberrii,
condamnatulsfiepredatorganuluidepoliie,carevaprocedalaefectuareaexpulzrii.
Dac msuraexpulzriinunsoetepedeapsanchisorii,comunicareanvedereaexpulzriise
faceorganuluidepoliie,imediatcehotrreaarmasdefinitiv.
n vederea punerii n executare a msurii expulzrii, organul de poliie poate ptrunde n
domiciliulsaureedinauneipersoanefr nvoireaacesteia,precuminsediuluneipersoane
juridicefrnvoireareprezentantuluilegalalacesteia.
Dacpersoanafadecaresaluatmsuraexpulzriinuestegsit,organuldepoliieconstat
aceastaprintrunprocesverbaliiamsuripentrudareanurmrire,precumipentrudarean
consemnlapuncteledetrecereafrontierei.Unexemplaralprocesuluiverbalsetrimiteinstaneide
executare.
ART.439
Executareaconfiscriispeciale
Msuradesiguran aconfiscriispecialeluat prinordonan sauhotrreseexecut dup
cumurmeaz:
1) lucrurileconfiscatesepredauorganelorndreptalepreluasauvalorificapotrivitdispoziiilor
legii;
2) cndsadispusdistrugerealucrurilorconfiscate,aceastaseface nprezena,dup caz,a
procuroruluisaujudectorului,ntocminduseprocesverbalcaresedepuneladosarulcauzei.
ART.439^1
Executareainterdicieideareveninlocuinafamilieipeoperioaddeterminat
Cnd prin hot rrea de condamnare la pedeapsa nchisorii sa luat msura de siguran
prevzutnart.118^1dinCodulpenal,ainterdicieideareveninlocuinafamilieipeoperioad
determinat,ocopiedepedispozitivulhotrriisecomunicorganuluidepoliienacruiraz
teritorialseafllocuinafamiliei.
Dac pedeapsanchisoriiseexecut ntrunlocdedetenie,sefacemeniunenmandatulde
executareapedepseinchisoriisisepunnvederecondamnatului,ladataliberriisseprezinte
laorganuldepoliie,careprocedeazpotrivitalin.3.Totodat,setrimiteocopiedepedispozitivul
hotrriicomandantuluiloculuidedeinere.
Organul de poliie are ndatorirea s asigure executarea msurii luate prin supravegherea
respectriiinterdicieideanureveninlocuinafamilieiissesizezeorganuldeurmrirepenal
ncazdesustrageredelaexecutareamsurii.

111

SeciuneaIV
Punereanexecutareadispoziiilorprivindnlocuirearspunderiipenale
ART.440
nlocuirearspunderiipenale
n cazul nlocuirii rspunderii penale, executarea mustrrii i a mustrrii cu avertisment se
efectueaz conform art. 487, care se aplic n mod corespunztor, iar executarea amenzii se
efectueazpotrivitart.442i443.
ART.441
Abrogat.
SeciuneaIV^1
Punereanexecutareadispoziiilorprincaresauaplicatsanciunileprevzutenart.18^1din
Codulpenal
ART.441^1Executarea
sanciunilor
Executareamustrriiiamustrriicuavertismentseefectueazconformart.487,careseaplicn
modcorespunztor,iarexecutareaamenziiseefectueazpotrivitart.442i443.

SeciuneaV
Punereanexecutareaamenziijudiciareiacheltuielilorjudiciareavansatedestat
ART.442
Amenzilejudiciare
Amendajudiciarsepunenexecutaredectreorganuljudiciarcareaaplicato.
Punereanexecutaresefaceprintrimitereaunuiextrasdepeaceapartedindispozitivcareprivete
aplicareaamenziijudiciareorganuluicare,potrivitlegii,executamendapenal.
Executareaamenzilorjudiciaresefacedeorganulartatnalineatulprecedent.
ART.443
Cheltuielijudiciareavansatedestat
Dispoziiadinhotrreapenalprivindobligarealaplatacheltuielilorjudiciareavansatedestat
sepunenexecutarepotrivitart.442alin.2.
Cndobligarealaplatacheltuielilorjudiciareavansatedestatsadispusprinordonan,punerea
nexecutaresefacedeprocuror,aplicndusenmodcorespunztordispoziiileart.442alin.2.
Executareacheltuielilorjudiciaresefacedectreorganelecare,potrivitlegii,execut amenda
penal.

SeciuneaVI
Punereanexecutareadispoziiilorciviledinhotrre
ART.444
Restituirealucrurilorivalorificareacelorneridicate
Cndprinhot rreapenal sadispusrestituireaunorlucruricareseafl npstrareasaula
dispoziiainstaneideexecutare,restituireasefacedectrejudectorulnsrcinatcuexecutarea,
prinremitereaacelorlucruripersoanelorndrept.nacestscop,suntncunotinatepersoanelecrora
urmeazsliserestituielucrurile.
Dac ntermende6lunidelaprimireancunotinrii,persoanelechematenuseprezint ale
primi, lucrurile trec n patrimoniul statului. Instana constat aceasta prin ncheiere i dispune
predarealucrurilororganelorndreptalepreluasauvalorificapotrivitdispoziiilorlegii.

112

Dacrestituirealucrurilornusapututefectua,deoarecenusecunoscpersoanelecroraartrebui
slefierestituiteinimeninuleareclamatntermende6lunidelarmnereadefinitivahotrrii,
suntaplicabilenmodcorespunztordispoziiilealineatuluiprecedent.
Cnd restituirealucrurilor afost dispus de ctreprocuror saudectreorganul decercetare
penal,acestaprocedeazpotrivitprevederilordinalineateleprecedente.
ART.445
nscrisuriledeclaratefalse
Dispoziiahotrriipenalecaredeclarunnscriscafiindfalsntotulsaunparteseexecutsau
sepunenexecutaredectrejudectoruldelegat.
Cndnscrisuldeclaratfalsafostanulatntotalitatealui,sefacemeniunedespreaceastape
fiecarepagin,iarncazdeanulareparial,numaipepaginilecareconinfalsul.
nscrisuldeclaratfalsrmneladosarulcauzei.
ncazulncareestenecesarcadesprenscrisuldeclaratfalsssefacmeniunenscripteleunei
unitidintrecelelacareserefer art.145 dinCodulpenal,isetrimiteacesteiaocopiedepe
hotrre.
Instanapoatedispune,cndconstat existenaunuiintereslegitim,eliberareauneicopii,cu
meniunileartatenalin.2,depenscrisulsubsemntur privat falsificat.naceleaicondiii,
instanapoatedispunerestituireanscrisuluioficialparialfalsificat.
ART.446
Despgubirilecivileicheltuielilejudiciare
Dispoziiile din hotrrea penal privitoare la despgubirile civile i la cheltuielile judiciare
cuveniteprilorseexecutpotrivitlegiicivile.
CAP.3
ALTEDISPOZIIIPRIVINDEXECUTAREA
SeciuneaI
Schimbrinexecutareaunorhotrri
ART.447
Revocareasauanulareasuspendriiexecutriipedepsei
Asuprarevocriisauanulriisuspendriicondiionateaexecutriipedepseiprevzutenart.83
orinart.85dinCodulpenalsauasuspendriiexecutriipedepseisubsupraveghereprevzutnart.
86^4orinart.86^5dinCodulpenalsepronun,dinoficiusaulasesizareaprocurorului,instana
carejudecoriajudecatnpriminstaninfraciuneacearputeaatragerevocareasauanularea.
Dacpnlaexpirareatermenuluidencercarenuaufostrespectateobligaiilecivileprevzute
n art.84 sauceleprevzuten art.86^4 alin.1dinCodulpenal,parteainteresat sauprocurorul
sesizeazinstanacareapronunatnpriminstansuspendarea,nvederearevocriisuspendrii
executriipedepsei.
ART.447^1
Revocareasauanulareaexecutriipedepseilaloculdemunc
Revocareasauanulareaexecutriipedepseilaloculdemunc,ncazurileprevzutenart.86^9i
86^10dinCodulpenal,sedispune,dupcaz,dectreinstanadeexecutaresaudectreinstana
corespunztoarenacreicircumscripieseafl unitateaundeseexecut pedeapsa,oridectre
instanacarejudecsauajudecatnpriminstaninfraciuneacearputeaatragerevocareasau
anularea.Sesizareainstaneisefacedinoficiu,dectreprocuror,deunitatesaudeorganulde
poliie.ncazulprevzutnart.86^9alin.4,instanapoatefisesizatidectrecelcondamnat.
ART.448
nlocuireapedepseideteniuniipevia
nlocuireapedepseideteniuniipeviacupedeapsanchisoriisedispune,dinoficiusaulacererea
procuroruluioriaceluicondamnat,dectreinstanadeexecutare,iardaccelcondamnatseaflnstare
dedeinere,dectreinstanacorespunztoarenacreicircumscripieseaflloculdedeinere.
Hotrreadenlocuire,rmasdefinitiv,sepunenexecutarepotrivitdispoziiilorart.420423.

113

ART.449
Altemodificridepedepse
Pedeapsapronunat poatefimodificat,dac lapunereanexecutareahotrriisauncursul
executrii pedepsei se constat, pe baza unei alte hotrri definitive, existen a vreuneia dintre
urmtoarelesituaii:
1) concursuldeinfraciuni;
2) recidiva;
3) actecareintrnconinutulaceleiaiinfraciuni.
Instanacompetentsdispunasupramodificriipedepseiesteinstanadeexecutareaultimei
hotrrisau,ncazulcndcelcondamnatseaflnstarededeinereorinexecutareapedepseila
loculdemunc,instanacorespunztoarenacreicircumscripieseafl loculdedeineresau,
dupcaz,unitateaundeseexecutpedeapsa.
Sesizareainstaneisefacedinoficiu,lacerereaprocuroruluioriacelui
condamnat.ART.449^1
nlocuireapedepseiamenzii
nlocuireapedepseiamenziincazulprevzutnart.63^1dinCodulpenalsedispunedeinstana
deexecutare.
Sesizareainstaneisefacedinoficiusaudectreorganulcare,potrivitlegii,execut
amenda.ART.450
Liberareacondiionat
Liberareacondiionatsedispune,lacerereasaulapropunereafcutpotrivitdispoziiilorlegii
privind executarea pedepselor, de ctre judectoria n a crei circumscripie se afl locul de
deinere,iarncazulprevzutnart.62alin.3dinCodulpenal,dectretribunalulmilitarnacrui
circumscripieseaflnchisoareamilitar.
Cnd instan a constat c nu sunt ndeplinite condiiile pentru acordarea liberrii
condiionate,prinhotrreaderespingerefixeaztermenuldupexpirareacruiapropunereasau
cerereavaputeafirennoit.Termenulnupoatefimaimaredeunanicurgedelarmnerea
definitivahotrrii.
Instaneleprevzutenalin.1sepronuniasuprarevocriiliberriicondiionate,ncazulcnd
instanacareajudecatpecondamnatpentruoaltinfraciunenusapronunatnaceastprivin.
Hotrreainstaneiestesupusrecursului.Termenulderecursestede3zile.Recursuldeclarat
deprocurorestesuspensivdeexecutare.
Instananfaacreiahotrreaarmasdefinitivesteobligatscomuniceloculuidedeinere
copiedepedispozitivulprincaresadispusrevocarealiberriicondiionate.
ART.450^1
ncetareaexecutriipedepseilaloculdemunc
ncetareaexecutriipedepseilaloculdemuncsedispunedejudectorianacreicircumscripie
seaflunitateaundecondamnatulexecutpedeapsa.
Dispoziiileart.450alin.2,3i4seaplicnmodcorespunztor.
Instananfaacreiahotrreaarmasdefinitivesteobligatscomuniceunitiiundese
executpedeapsa,precumiorganuluidepoliiedinlocalitateancareiaresediulunitatea,copie
depedispozitivulprincaresadispusncetareaexecutriipedepsei.
ART.451
nlocuireaexecutriipedepseipentrumilitari
nlocuirea executrii pedepsei nchisorii cu executarea n nchisoare militar, n cazul
condamnailorcareaudevenitmilitarintermenncursuljudeciilaoinstancivil,precumi
pentruceicareaudevenitmilitarintermenduprmnereadefinitivahotrriidecondamnare,se
dispunedectretribunalulmilitarnacruicircumscripiesegseteunitateamilitardincareface
partecelcondamnat,lasesizareacomandantului.
nlocuireaexecutriipedepseintronchisoaremilitar,cuexecutareantrunlocdedeinere,n
cazulcondamnailorcareaufosttrecuinrezerv naintedencepereaexecutriipedepsei,se
dispunedectreinstanaprevzutlaalineatulprecedent,dinoficiusaulasesizareacomandantului
unitiimilitaredincarefceapartecelcondamnat.

114

ART.452
Reducereapedepseipentrumilitari
Reducereapedepseiceseexecutnnchisoaremilitarncazulincondiiileprevzutenart.62
alin.2dinCodulpenalsefacelasesizareacomandantuluiaceleinchisori.
Instanacompetentsreducpedeapsaestetribunalulmilitarnacruicircumscripieseafl
nchisoareamilitar.
SeciuneaII
Amnareaexecutriipedepseinchisoriisauadeteniuniipevia
ART.453
Cazuriledeamnare
(1)Executareapedepseinchisoriisauadeteniuniipeviapoatefiamnatnurmtoarelecazuri:
1) cndseconstat pebazauneiexpertizemedicolegalec celcondamnatsufer deoboal
grav carefaceimposibil executareapedepsei,iarinstanaapreciaz c amnareaexecut riii
lsareanlibertatenuprezintunpericolconcretpentruordineapublic.nacestcaz,executarea
pedepseiseamn pn cndstareades ntateacondamnatuluisevaameliora,astfelnct
pedeapsaspoatfipusnexecutare;
2) cndocondamnatestegravidsauareuncopilmaimicdeunan.nacestecazuri,executarea
pedepseiseamnpnlancetareacauzeicareadeterminatamnarea;
3) cnddincauzaunormprejur rispecialeexecutareaimediat apedepseiaraveaconsecine
grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaz. n acest caz, executarea poate fi
amnatcelmult3luniinumaiosingurdat.
(2)Cerereadeamnareaexecutriipedepseinchisoriisauadeteniuniipeviapoatefifcutde
procuror,decondamnat,depersoaneleartatenart.362alineatulultim,iarncazulprevzutlalit.
3) dinprezentularticol,idectreconducereaunitiilacarelucreazcondamnatul.
(2^1)Cerereapoatefiretrasdecelcareaformulato.
(2^2)ncazurileprevzutenalin.1lit.a)ib),hotrrileprincaresedispuneamnarea
executriipedepseisuntexecutoriideladatapronunrii.
(3)Dispoziiileprezentuluiarticolseaplicincazulceluicondamnatlaexecutareapedepseila
loculdemunc.nsituaiaprevzutlalit.b),executareapedepseipoatefiamnat peperioada
stabilitdenormelelegalecuprivirelaconcediulceseacordsalariatelornainteidupnatere.
ART.453^1*)
Obligaiilecondamnatuluincazulamnriiexecutrii
Pedurataamnriiexecutriipedepsei,condamnatulvarespectaurmtoareleobligaii:
1) snudep easclimitateritorialfixatdectncondiiilestabilitedeinstan;
2) sseprezintelainstanoridecteoriestechematsaulaorganuldepoliiedesemnatcu
supraveghereadeinstan,conformprogramuluidesupravegherentocmitdeorganuldepoliie
sauoridecteoriestechemat;
3) snuischimbelocuinafrncuviinareainstaneicareadispusamnarea;
4) snudein,snufoloseascisnupoarteniciocategoriedearme.
Pedurataamnriiexecutriipedepsei,instanapoateimpunecondamnatuluisrespecteuna
saumaimultedintreurmtoareleobligaii:
1) spoartepermanentunsistemelectronicdesupraveghere;
2) snusedeplasezelaanumitespectacolesportiveoriculturalesaunoricealtelocuristabilite
deinstan;
3) snuseapropiedepersoanavtmat,membriifamilieiacesteia,persoanampreuncucarea
comisfapta,martori,experiorialtepersoane,stabilitedeinstan,isnucomunicecuacestea
directsauindirect;
4) snuconducniciunvehiculsauanumitevehiculestabilite;
5) snuseaflenlocuinapersoaneivtmate;
6)snuexerciteprofesia,meseriasausnudesf oareactivitateanexercitareacreiaasvrit
fapta.

115


*)Conformart.IIIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.60/2006,dispoziiiledinCodulde
procedurpenal

privindobligaiadeapurtapermanentunsistemelectronicdesupraveghereintr
nvigoarela1iulie2007.
ART.454
Instanacompetent
(1) Instana competent s se pronune asupra acordrii amn rii executrii pedepsei este
instanadeexecutare.
(1^1) Instana de executare comunic hotrrea prin care sa dispus amnarea execut rii
pedepsei,nziuancareaceastadevinedefinitiv,secieidepoliienacreiraz teritorial
locuietecondamnatul,jandarmeriei,poliieicomunitare,organelor competentes eliberezepa
aportul, organelor de frontier, precum i altor instituii, n vederea asigurrii respectrii
obligaiilor impuse. Organele n drept refuz eliberarea pa aportului sau, dup caz, ridic
provizoriupaaportulpedurataamnrii.
(1^2)ncazdenclcarecureacredin aobligaiilor,instanarevoc amnareaidispune
punerea n executare a pedepsei privative de libertate. Organul de poliie desemnat cu
supraveghereadectreinstanverificperiodicrespectareaobligaiilordectrecondamnat,iar
ncazulncareconstatnclcrialeacestorasesizeaz,dendat,instanadeexecutare.
(2) Instanadeexecutare ineevidenaamn riloracordatei,laexpirareatermenului,ia
msuripentruemitereamandatuluideexecutare,iardac mandatulafostemis,iamsuripentru
aducerealuila ndeplinire.Dac nusastabilituntermen,judectoruldelegatalinstaneide
executareesteobligats verificeperiodicdac maisubzist cauzacareadeterminatamnarea
executriipedepsei,iarcndconstatcaceastaancetat,siamsuripentruemitereamandatului
deexecutaresau,dupcaz,pentruaducerealuilandeplinire.
SeciuneaIII
ntrerupereaexecutriipedepseinchisoriisauadeteniuniipevia
ART.455
Cazuriledentrerupere
Executarea pedepsei nchisorii sau a deteniunii pe via poate fi ntrerupt n cazurile i n
condiiileprevzutenart.453,lacerereapersoanelorartatenalin.2alaceluiaiarticol.
Dispoziiileart.453^1iart.454alin.1^1i1^2seaplicnmodcorespunztor.
ART.456
Instanacompetent
Instanacompetentsdispunasuprantreruperiiexecutriipedepseiesteinstanadeexecutare
sauinstananacreicircumscripieseafl loculdedeineresau,dup caz,unitateaundese
executpedeapsalaloculdemunc,corespunztoarengradinstaneideexecutare.
ART.457
Evidenantreruperiiexecutriipedepsei
(1) Instanacareaacordatntrerupereacomunic dendat aceast msur loculuidedeinere
sau, dup caz, unitii unde condamnatul execut pedeapsa i organului de poliie, iar dac
ntrerupereaafostacordat deinstananacreicircumscripieseafl loculdedeineresau
unitatea,aceastacomunicmsuraluatiinstaneideexecutare.
(2) Instanadeexecutare,administraialoculuidedeinereiunitateaundecondamnatulexecut
pedeapsa in evidena ntreruperilor acordate. Dac la expirarea termenului de ntrerupere cel
condamnatlapedeapsanchisoriinuseprezintlaloculdedeinere,administraiatrimitedendat
ocopiedepemandatuldeexecutareorganuluidepoliie,nvedereaexecutrii.Pecopiamandatului
deexecutaresemenioneazictamairmasdeexecutatdinduratapedepsei.Dac,laexpirarea
termenuluidentrerupere,celcondamnatlapedeapsanchisoriicuexecutarelaloculdemuncnuse
prezintlaunitate,aceastantiineazdendatinstanadeexecutare.
(2^1)Dispoziiileart.454alin.2tezaadouaseaplicnmodcorespunztor.

116

(3) Administraialoculuidedeineresauunitateacomunicinstaneideexecutaredatalacarea
renceputexecutareapedepsei.
(4) Timpulctexecutareaafostntreruptnusesocotetenexecutareapedepsei.
SeciuneaIV
nlturareasaumodificareapedepsei
ART.458
Intervenireauneilegipenalenoi
Cndduprmnereadefinitivahotrriidecondamnareintervineolegecenumaiprevedeca
infraciunefaptapentrucaresapronunatcondamnarea,oriolegecareprevedeopedeapsmaiu
oar dectceacareseexecut oriurmeaz aseexecuta,instanaiamsuripentruaducereala
ndeplinire,dupcaz,adispoziiilorart.12,14i15dinCodulpenal.
Aplicareadispoziiilordinalineatulprecedentsefacedinoficiusaulacerereaprocuroruluioria
celui condamnat, de ctre instana de executare, iar dac cel condamnat se afl n executarea
pedepsei, de ctre instana corespunztoare n grad n a crei circumscripie se afl locul de
deineresauunitateaundecondamnatulexecutpedeapsalaloculdemunc.
ART.459
Amnistiaigraierea
Aplicareaamnistiei,cndintervinedup rmnereadefinitiv ahotrrii,precumiaplicarea
graieriisefacdectreunjudectordelainstanadeexecutare,iardaccelcondamnatseafln
executareapedepsei,dectreunjudectordelainstanacorespunztoarenacreicircumscripie
seaflloculdedeineresauunitateaundeseexecutpedeapsalaloculdemunc.
CAP.4
DISPOZIIICOMUNE
ART.460
Proceduralainstanadeexecutare
Cndrezolvareasituaiilorreglementatenprezentultitluestedatncompetenainstaneide
executare, pre edintele dispune citarea prilor interesate i ia msuri pentru desemnarea unui
aprtordinoficiu,ncazurileprevzutenart.171.
Condamnatularestatesteaduslajudecat.
Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
Dupconcluziileprocuroruluiiascultareaprilor,instanasepronunprinsentin.
Dispoziiilecuprinsenparteaspecial,titlulII,carenusuntcontraredispoziiilordinacest
capitol,seaplicnmodcorespunztor.
Dispoziiilealineatelorprecedenteseaplic i ncazul ncarerezolvareauneiadinsituaiile
reglementatenprezentultitluestedat ncompetenainstaneinacreicircumscripieseafl
loculdedeineresauunitateaundecelcondamnatexecutpedeapsa.Soluiasecomunicinstanei
deexecutare.
ART.461
Contestaialaexecutare
Contestaiacontraexecutriihotrriipenalesepoatefacenurmtoarelecazuri:
1) cndsapusnexecutareohotrrecarenueradefinitiv;
2) cndexecutareaestendreptatmpotrivaalteipersoanedectceaprevzutnhotrreade
condamnare;
3) cndseivetevreonelmurirecuprivirelahotrreacareseexecutsauvreompiedicarela
executare;
4) cndseinvocamnistia,prescripia,graiereasauoricealtcauzdestingereoridemicorare
apedepsei,precumioricealtincidentivitncursulexecutrii.

117

ncazurileprevzutelalit.a),b)id)contestaiaseface,dupcaz,lainstanaprevzutnalin.1
sau6alart.460,iarncazulprevzutlalit.c),lainstanacareapronunathotrreaceseexecut.
Contestaiampotrivaactelordeexecutareprivindconfiscareaaveriisesoluioneazdeinstana
civil,potrivitlegiicivile.
ART.462
Rezolvareacontestaiei
Proceduraderezolvareacontestaieilaexecutareesteceaprevzutnart.460.
ncazulartatnart.461lit.d),dacdinhotrreapusnexecutarenurezultdateleisituaiile
de existena crora depinde soluionarea contestaiei, constatarea acestora se face de ctre
instanacompetentsjudececontestaia.
ART.463
Contestaiaprivitoareladispoziiilecivile
Contestaiaprivitoarelaexecutareadispoziiilorcivilealehotrriiseface,ncazurileprevzute
nart.461lit.a)ib),lainstanadeexecutareprevzutnart.460,iarncazulprevzutnart.461
lit.c),lainstanacareapronunathotrreaceseexecut.
Proceduraderezolvareaacesteicontestaiiesteceaprevzutnart.460alin.1i2.
Contestaiampotrivaactelordeexecutaresesoluioneazdectreinstanacivilpotrivitlegii
civile.
ART.464
Contestaiaprivitoarelaamenzilejudiciare
Contestaiacontraexecutriiamenzilorjudiciaresesoluioneazdectreinstanacareleapus
nexecutare.
TITLULIV
PROCEDURISPECIALE
CAP.1
URMRIREAIJUDECAREAUNORINFRACIUNIFLAGRANTE
ART.465
Infraciuneaflagrant

Esteflagrantinfraciuneadescoperitnmomentulsvririisauimediatdupsvrire.
Estedeasemeneaconsiderat flagrant iinfraciuneaalcreifptuitor,imediatdup svrire,
este urmrit de persoana vtmat, de martorii oculari sau de strigtul public, ori este surprins
aproapedeloculcomiteriiinfraciuniicuarme,instrumentesauoricealteobiectedenatur al
presupuneparticipantlainfraciune.
ncazuriledemaisus,oricepersoan aredreptuls prind pefptuitorislconduc naintea
autoritii.
ART.466
Cazurideaplicareaproceduriispeciale
Infraciunileflagrantepedepsiteprinlegecunchisoaremaimaredeunanidecelmult12ani,
precumiformeleagravatealeacestorinfraciuni,svrite nmunicipiisauorae, nmijloacede
transportncomun,blciuri,trguri,porturi,aeroporturisaugri,chiardac nuaparinunitilor
teritoriale artate mai sus, precum i n orice alt loc aglomerat, se urmresc i se judec potrivit
dispoziiilorprevzutenacestcapitol,caresecompleteazcudispoziiiledinprezentulcod.
ART.467
Constatareainfraciunii
Organul de urmrire penal sesizat ntocme te un procesverbal, n care consemneaz cele
constatatecuprivirelafaptasvrit.nprocesulverbalseconsemneazdeasemeneadeclaraiile
nvinuituluiialecelorlaltepersoaneascultate.
Dacestecazul,organuldeurmrirepenalstrngeialteprobe.
Procesulverbalsecitetenvinuitului,precumipersoanelorcareaufostascultate,croralise
atrageateniacpotcompletadeclaraiilesaucpotfaceobieciicuprivirelaacestea.

118

Procesulverbalsesemneazdeorganuldeurmrirepenal,denvinuitidepersoaneleascultate.
ART.468
Reinereaiarestareanvinuituluisauainculpatului
nvinuitulestereinut.Reinereadureaz24deore.Lasesizareaorganuluidecercetaresaudin
oficiu,procurorulpoatesolicitajudectoruluiarestareanvinuitului,carenupoatedep i10zile,
acesteacalculndusedeladataexpirriiordonaneidereinere.
Dacprocurorulapreciazcsuntsuficientedovezipentrupunereanmicareaaciuniipenale,
drechizitoriuprincarepunenmicareaciuneapenalidispunetrimitereanjudecatitrimite
dosarulinstaneicompetentenaintedeexpirareamandatuluidearestare.
ncazulncareprocurorulnuadispustrimiterea njudecat ntermende3ziledeladata
emiteriiordonaneidereinere,seaplicart.146iurmtoarele.
ART.469
Continuareacercetriiduprestituire
ncazulcndjudectorulaemismandatdearestareanvinuituluiiprocurorularestituitcauza,
organuldecercetareesteobligatscontinuecercetareaisnaintezedosarulprocuroruluiodat
cunvinuitul,celmaitrziun3ziledelaarestareaacestuia.
ncazulcndnusapututefectuacompletcercetareantermenulartatnalineatulprecedent,
continuareacercetriipenalesefacepotrivitdispoziiilorproceduriiobinuite.
ART.470
Verificarealucrrilordecercetarepenal
Procurorul,priminddosarul,procedeazlaverificarealucrrilorurmririipenaleisepronunn
celmult2ziledelaprimire,putnddispunetrimitereanjudecat,scoatereadesuburmriresau
ncetareaurmririipenale,potrivitart.262,orirestituireacauzeipotrivitart.265.
Cndprocuroruldispunetrimitereanjudecat ,ntocmeterechizitoriuinainteaz dendat
instaneidejudecatdosarulcauzei.
Dac procurorulrestituiecauzapentrucompletareasaurefacereaurmririipenale,urmrirease
efectueazpotrivitproceduriiobinuite.Dispoziiileart.267i268seaplicnmodcorespunztor.
ART.471
Instanacompetent
Competenadejudecatncauzeleprivitoarelainfraciunileflagranteprevzutenart.466este
ceaobinuit.
Pentrumunicipiilempritensectoare,ministruljustiieipoatedesemnaunasaumaimulte
judectoriicaresjudeceacestecauze.
ART.472
Msuripregtitoare
Preedinteleinstaneifixeaztermenuldejudecat,carenupoatedep i5ziledeladataprimirii
dosarului,dispunndtotodataducereacumandatamartoriloriapriivtmate.
Inculpatulesteaduslajudecat.Celelalteprinuseciteaz.
Participareaprocuroruluilajudecatesteobligatorie.
Instanaverificdacncauzsuntntrunitecondiiileprevzutenart.466.
Cndinstan aconstat c ncauz nusuntntruniteacestecondiii,judecatasefacepotrivit
proceduriiobinuite.
ART.473
Judecatanpriminstan
Instana procedeaz la judecarea cauzei ascultnd pe inculpat, martori i prezeni, precum i
persoanavtmatdacestedefa.Judecatasefacepebazaacestordeclaraiiialucrrilordin
dosar.
Instana poate dispune, din oficiu sau la cerere, administrarea de probe noi, n care scop ia
msurilecorespunztoare,pecareleaducelandeplinirenmoddirectsauprinorganeledepoliie.
Pentruadministrareaprobelorinstanapoateacordatermenecarentotalnutrebuiesdep easc
10zile.
ART.474
Msuricuprivirelastareadelibertate

119

Cndinstanasedesesizeazpentruincompetensaureinecauzapentruafijudecatpotrivit
proceduriiobinuite,oriamn judecareacauzeipotrivit art.473 alin.ultim,trebuies dispun
asuprastriidelibertateainculpatului.
ART.475Hotrrea
instanei

Instanaesteobligatssepronuneasupracauzeinaceeaizincaresauncheiatdezbaterile,
saucelmaitrziunurmtoarele2zile.
Inculpatulaflatnstarededeinereesteaduslapronunare.
Hotrreatrebuieredactatncelmult24deore.
Cndinculpatulafostpusanteriornlibertate,dacinstanapronunpedeapsanchisorii,poate
dispunearestareaacestuia.
Instanaesteobligatadispunepunereanlibertateainculpatuluiarestat,ncazurileprevzuten
art.350alin.2i3,careseaplicnmodcorespunztor.
ART.476
Aciuneacivil

Instanaexamineazaciuneacivilnumaidacpersoanavtmatesteprezentiseconstituie
partecivil,iarpreteniileacesteiapotfisoluionateframnareajudecii.
Dacpersoanavtmatesteounitatedintrecelelacaresereferart.145dinCodulpenalorio
persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns , instana
examineaz aciuneacivil chiarnlipsaacestoraichiardac nusauconstituitpartecivil,iar
soluionareaaciuniicivilenuducelaamnareacauzei.
Dacnusuntntrunitecondiiilealineatelorprecedente,instanarezervsoluionareaaciunii
civilepecaleauneiaciuniseparate,careestescutitdetaxedetimbru.
ART.477Apelul
irecursul
Termenuldeapelicelderecurssuntde3ziledelapronunare.
Dosarulcauzeisenainteazinstaneideapelsau,dupcaz,instaneiderecursnurmtoarele24
deoredeladeclarareaapeluluioriarecursului.
Judecareanapelinrecurssefacede
urgen.ART.478
Cazulinfraciunilorconcurente,indivizibilesauconexe
ncazdeconcursdeinfraciuni,cndproceduraprevzutnprezentulcapitolseaplicnumai
unora dintre infraciunile concurente, se procedeaz la disjungere, urmrirea i judecarea
infraciunilorfcnduseseparat.
ncazdeindivizibilitatesauconexitate,dac proceduraprevzut nprezentulcapitolseaplic
numaiunoradintrefapteoriunoradintreinfractori,iardisjungereanuesteposibil,urmrireai
judecatasefacpotrivitproceduriiobinuite.
ART.479
Cazuricndnuseaplicproceduraspecial
Proceduraprevzutnprezentulcapitolnuseaplicinfraciunilorsvritedeminori.
n cazul infraciunilor pentru care punerea n mi care a aciunii penale se face numai la
plngereaprealabil apersoaneivtmate,dac acesteasuntflagranteisvritencondiiile
prevzutenart.466,constatareasvririiloresteobligatorieisefacepotrivitart.467.Procedura
deurmrireijudecareprevzutnacestcapitolseaplicnumaidacpersoanavtmataintrodus
ntermende24deoredelasvrireainfraciuniiflagranteplngereaprealabillaorganulde
urmrirepenal.nacestscop,persoanavtmatestechematintrebatdeorganuldeurmrire
penaldacnelegesfacplngerentermenulmaisusartat.
CAP.1^1
PROCEDURAPRIVINDTRAGEREALARSPUNDEREPENALAPERSOANEIJURIDICE
ART.479^1
Dispoziiigenerale

120

Dispoziiile Codului

de procedur penal se aplic i n cazul infraciunilor svr ite de


persoanelejuridice,cucompletrileiderogrileprevzutenprezentulcapitol.
ART.479^2
Obiectuliexercitareaaciuniipenale
Aciuneapenalarecaobiecttragerealarspunderepenalapersoanelorjuridicecareausvr
itinfraciuni.
Persoana juridic este reprezentat la ndeplinirea actelor procesuale i procedurale de
reprezentantulsulegal.
Dac pentru aceea i fapt sau pentru fapte conexe sa nceput urmrirea penal i mpotriva
reprezentantuluilegalalpersoaneijuridice,aceastainumeteunmandatarpentruaoreprezenta.
ncazulprevzut nalin.3,dac persoanajuridic nu inumeteunmandatar,acestaeste
desemnatdeorganuldeurmrirepenal saudeinstanadejudecat dinrndulpracticienilorn
insolven,autorizaipotrivitlegii.
Practicienilor n insolven desemnai potrivit alin. 4 li se aplic, n mod corespunztor,
dispoziiileart.190alin.1,2i46.
ART.479^3
Competenateritorial

Competenateritorialestedeterminatde:
1) loculundeafostsvritinfraciunea;
2) loculundeseaflsediulpersoaneijuridice;
3) loculundelocuietepersoanavtmatsauundeaceastaiaresediul.
ART.479^4
Citarea
Persoanajuridic seciteazlasediulacesteia.Cndsediulestefictivoripersoanajuridicnu
maifuncioneazlasediuldeclarat,iarnoulsediunuestecunoscut,citaiaseafieazlasediul
consiliuluilocalnacruirazteritorialsasvritinfraciunea.
Dac persoanajuridic estereprezentat prinmandatar,numit ncondiiileprevzuten art.
479^2alin.3i4,citareasefacelalocuinamandataruluiorilasediulpracticianuluininsolven
desemnatncalitatedemandatar.
ART.479^5
Msuripreventive
Judectorul, n cursul urmririi penale, la propunerea procurorului, sau instana, n cursul
judecii,poatedispune,dac exist motivetemeinicecarejustific presupunerearezonabil c
persoanajuridicasvritofaptprevzutdelegeapenalinumaipentruaseasigurabunadesf
urareaprocesuluipenal,unasaumaimultedintreurmtoarelemsuripreventive:
1) suspendareaproceduriidedizolvaresaulichidareapersoaneijuridice;
2) suspendareafuziunii,adivizriisauareduceriicapitaluluisocialalpersoaneijuridice;
3) interzicerea unor operaiuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea
semnificativaactivuluipatrimonialsauinsolvenapersoaneijuridice;
4) interzicereadeancheiaanumiteactejuridice,stabilitedeorganuljudiciar;
5) interzicereadeadesf uraactivitidenaturacelornexerciiusaucuocaziacroraafost
comisinfraciunea.
nvedereaasigurriirespectriimsurilorprevzutenalin.1lit.a)e),instanapoateobliga
persoanajuridicladepunereauneicauiuniconstndntrosumdebanisaualtevalorifixatede
organuljudiciar.Cuantumulcauiuniinupoatefimaimicde5.000lei.Cauiuneaserestituiela
datarmneriidefinitiveahotrriidecondamnarepronunatncauz,dacpersoanajuridica
respectat msurile preventive, precum i n cazul n care, prin hotrre definitiv , sa dispus
achitareapersoaneijuridicesauncetareaprocesuluipenalfa deaceasta.ncazulncaresa
dispus fa de persoana juridic o soluie de netrimitere n judecat, restituirea cauiunii se
dispune de ctre procuror. Cauiunea nu se restituie n cazul nerespectrii de ctre persoana
juridicamsurilorpreventive,fcndusevenitlabugetulstatuluiladatar mneriidefinitivea
hotrriidecondamnare.

121

Msurilepreventiveprevzutenalin.1potfidispusepeoperioad decelmult60dezile,cu
posibilitateaprelungirii,dac semenin temeiurilecareaudeterminatluareaacestora,fiecare
prelungireneputnddep i60dezile.
ncursulurmririipenale,msurilepreventivesedispundejudector,prinncheieremotivat
datncameradeconsiliu,cucitareapersoaneijuridice.
Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
ncheiereapoatefiatacat curecursn3ziledelapronunare,pentruceiprezeni,idela
comunicare,pentruceilips.
Msurilepreventiveserevoc,dinoficiusaulacerere,cndnumaiexist temeiuricares
justificemeninereaacestora.Dispoziiilealin.46seaplicnmodcorespunztor.
mpotrivareprezentantuluipersoaneijuridicesauamandataruluiacesteiapotfiluatemsurile
prevzutenart.183iart.198alin.2,iarfadepracticianulninsolven,msuraprevzutn
art.198alin.2.
ART.479^6Msurile
asigurtorii
Fa de persoana juridic se pot lua msuri asigurtorii, n vederea asigurrii confiscrii
speciale, reparrii pagubei produse prin infraciune, precum i pentru garantarea executrii
pedepseiamenzii.
ART.479^7
Proceduradeinformare
Organuljudiciarcomunicorganuluicareaautorizatnfiinareapersoaneijuridiceiorganului
care a nregistrat persoana juridic nceperea urmririi penale, punerea n mi care a aciunii
penaleitrimitereanjudecat apersoaneijuridice,ladatadispuneriiacestormsuri,nvederea
efecturiimeniunilorcorespunztoare.
Organeleprevzutenalin.1suntobligatescomuniceorganuluijudiciar,ntermende24deore
deladatanregistrrii,ncopiecertificat,oricemeniunenregistrat deacesteacuprivirela
persoanajuridic.
Persoanajuridicesteobligatscomuniceorganuluijudiciar,ntermende24deore,intenia
defuziune,divizare,dizolvare,reorganizare,lichidaresaureducereacapitaluluisocial.
Nendeplinireasaundeplinireacuntrziereaobligaiilorprevzutenalin.2i3constituie
abaterejudiciarisesancioneazcuamendjudiciardela500leila5.000lei.
Dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare la pedeapsa amenzii, instan a de
executarecomunic ocopiedepedispozitivulhotrriiorganuluicareaautorizat nfiin area
persoanei juridice i organului care a nregistrat persoana juridic, n vederea efecturii
meniunilorcorespunztoare.
ART.479^8
Interzicereafuziunii,adivizrii,areduceriicapitaluluisocial,adizolvriisaulichidrii
Duprmnereadefinitivahotrriidecondamnareipnlaexecutareapedepseloraplicate
persoaneijuridice,nusepoateiniiafuziunea,divizarea,dizolvareasaulichidareaacesteia.
ART.479^9
Punereanexecutareapedepseiamenzii
Persoana juridic condamnat la pedeapsa amenzii este obligat s depun recipisa de plat
integral aamenziilainstanadeexecutare,ntermende3lunidelarmnereadefinitiv a
hotrriidecondamnare.
Cndpersoanajuridiccondamnatsegsetenimposibilitateadeaachitaintegralamendan
termenulprevzutnalin.1,instanadeexecutare,lacerereaacesteia,poatedispuneealonarea
pliiamenziipecelmult2ani,nratelunare.
ncazdenendeplinireaobligaieideplataamenziintermenulartatnalin.1saudeneplat
auneirate,instanadeexecutarecomunicunextrasdepeaceapartedindispozitivcareprivete
aplicareaamenziiorganelorcompetente,nvedereaexecutriiacesteia,potrivitdispoziiilorlegale
privindexecutareasilitacreanelorfiscaleicuproceduraprevzutdeacestedispoziii.
ART.479^10
Punereanexecutareapedepseicomplementareadizolvriipersoaneijuridice

122

Ocopiedepedispozitivulhotrriidecondamnareprincaresaaplicatpedeapsadizolvrii
persoanei juridice se comunic, la data rmnerii definitive, instan ei civile competente, care
deschideproceduradelichidareidesemneazlichidatoruldinrndulpracticienilorninsolven
autorizaipotrivitlegii.Remunerarealichidatoruluisefacedinavereapersoaneijuridicesau,n
cazullipseiacesteia,dinfonduldelichidareconstituitpotrivitlegii.
Ocopiedepedispozitivulhotrriidecondamnaresecomunic ,ladatarmneriidefinitive,
organuluicareaautorizatnfiinareapersoaneijuridiceiorganuluicareanregistratpersoana
juridic,pentrualuamsurilenecesare.
ART.479^11
Punerea n executare a pedepsei complementare a suspendrii activitii sau a uneia dintre
activitilepersoaneijuridice
Ocopiedepedispozitivulhotrriidecondamnareprincaresaaplicatpedeapsasuspendrii
activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice se comunic, la data rmnerii
definitive,organuluicareaautorizatnfiinareapersoaneijuridiceiorganuluicareanregistrat
persoanajuridic,pentrualuamsurilenecesare.
ART.479^12
Punereanexecutareapedepseicomplementareainterziceriideaparticipalaprocedurilede
achiziiipublice
O copie de pe dispozitivul hotrrii de condamnare prin care sa aplicat persoanei juridice
pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achiziii publice se comunic, la data
rmneriidefinitive:
1) Oficiuluiregistruluicomerului,nvedereaefecturiiformalitilordepublicitatenregistrul
comerului;
2) MinisteruluiJustiiei,nvedereaefecturiiformalitilordepublicitatenregistrulnaional
alpersoanelorjuridicefrscoppatrimonial;
3) altorautoriticareinevidenapersoanelorjuridice,nvedereaefecturiiformalitilor
depublicitate.
O copie de pe dispozitivul hotrrii de condamnare prin care sa aplicat persoanei juridice
pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achiziii publice se comunic, la data
rmneriidefinitive,organuluicareaautorizatnfiinareapersoaneijuridiceiorganuluicarea
nregistrat persoana juridic, pentru a lua msurile
necesare.ART.479^13
Punereanexecutareapedepseicomplementareanchideriiunorpunctedelucru
O copie de pe dispozitivul hotrrii de condamnare prin care sa aplicat persoanei juridice
pedeapsanchideriiunorpunctedelucrusecomunic,ladatarmneriidefinitive,organuluicarea
autorizatnfiinareapersoaneijuridiceiorganuluicareanregistratpersoanajuridic,pentrua
luamsurilenecesare.
ART.479^14
Punereanexecutareapedepseicomplementareaafi riisauadifuzriihotrriidecondamnare
Unextrasalhotrriidecondamnaresecomunic,ladatarmneriidefinitive,persoanei
juridicecondamnate,pentrualafianforma,loculipentruperioadastabilitedeinstanade
judecat.
Un extras al hotrrii de condamnare se comunic , la data rmnerii definitive, persoanei
juridice condamnate, pentru a asigura difuzarea hotrrii n forma stabilit de instan, prin
intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizual,
desemnatedeinstan.
Persoanacondamnatnainteazinstaneideexecutaredovadanceperiiexecutriiafi riisau,
dup caz, dovada executrii publicrii hotrrii de condamnare, n termen de 30 de zile de la
comunicareahotrrii,darnumaitrziude10ziledelancepereaexecutriiori,dupcaz,dela
executare.
Ocopiedepehotrreadecondamnare,nntregime,sauunextrasalacesteiasecomunic,la
datarmneriidefinitive,organuluicareaautorizatnfiinareapersoaneijuridiceiorganuluicare
anregistratpersoanajuridic,pentrualuamsurilenecesare.

123

ART.479^15
Supraveghereaexecutriipedepselorcomplementareaplicatepersoaneijuridice
ncazdeneexecutarecureacredinapedepselorcomplementareaplicatepersoaneijuridice,
instanadeexecutareaplicdispoziiileart.71^2alin.2sau,dupcaz,art.71^3alin.2ori3din
Codulpenal.
Sesizareainstaneisefacedinoficiu,dectrejudectoruldelegatalinstaneideexecutareori
dectreorganelecroralisacomunicathotrreadefinitivdecondamnareapersoaneijuridice,
potrivitart.479^11479^14.
Persoanajuridicestecitatlajudecat.
Participareaprocuroruluiesteobligatorie.
Dupconcluziileprocuroruluiiascultareapersoaneijuridicecondamnate,instanasepronun
prinsentin.
CAP.2
PROCEDURANCAUZELECUINFRACTORIMINORI
ART.480
Dispoziiigenerale
Urmrirea i judecarea infraciunilor svr ite de minori, precum i punerea n executare a
hotrrilorprivitoarelaacetiasefacpotrivitproceduriiobinuite,cucompletrileiderogriledin
prezentulcapitolidinsec
iuneaIV^1acap.IdintitlulIValpriigenerale.
ART.481
Persoanelechematelaorganuldeurmrire
Cndnvinuitulsauinculpatulesteunminorcarenuamplinit16ani,laoriceascultaresau
confruntareaminorului,dac organuldeurmrirepenal consider necesar,citeaz Serviciulde
protecieavictimelorireintegraresocialainfractorilordeladomiciliulminorului,precumipe
prini,iarcndestecazul,petutore,curatorsaupersoananngrijireaorisupraveghereacreia
seaflminorul.
Citarea persoanelor prevzute n alineatul precedent este obligatorie la efectuarea prezentrii
materialuluideurmrirepenal.
Neprezentareapersoanelorlegalcitatelaefectuareaactelorartate nalin.1i2nu mpiedic
efectuareaaceloracte.
ART.482
Referatuldeevaluareaminorului
n cauzele cu nvinuii sau inculpai minori, procurorul care supravegheaz sau, dup caz,
efectueazurmrireapenalpoatessolicite,atuncicndconsidernecesar,efectuareareferatului
deevaluaredectreserviciuldeprobaiunedepelng tribunalulnacruicircumscripie
teritorialiarelocuinaminorul,potrivitlegii.
n cauzele cu inculpai minori, instana de judecat are obligaia s dispun efectuarea
referatului de evaluare de ctre serviciul de probaiune de pe lng tribunalul n a crui
circumscripie i are locuina minorul, potrivit legii, cu excepia cazului n care efectuarea
referatuluideevaluareafostsolicitat ncursulurmririipenale,potrivitdispoziiiloralin.1,
situaiencaredispunereareferatuluidectreinstanestefacultativ.
Referatuldeevaluareareroluldeafurnizaorganuluijudiciardateprivindpersoanaminoruluin
perspectivsocial.
Referatul de evaluare se realizeaz n conformitate cu structura i coninutul prevzute de
legislaiaspecialcereglementeazactivitateaserviciilordeprobaiune.
ART.483Compunerea
instanei

Cauzelencareinculpatulesteminorsejudec,potrivitregulilordecompetenobinuite,de
ctrejudectorianumedesemnaipotrivitlegii.

124

Instanacompuspotrivitdispoziiiloralineatuluiprecedentrmnecompetentsjudeceiface
aplicareadispoziiilorproceduralespecialeprivitoarelaminori,chiardac ntretimpinculpatula
mplinitvrstade18ani.
Inculpatul care a svr it infraciunea n timpul cnd era minor este judecat potrivi t
dispoziiilorproceduralespecialeprivitoarelaminori.
ART.484*)
Persoanechematelajudecareaminorilor
Judecareacauzeiprivindoinfraciunesvrit deunminorsefacenprezenaacestuia,cu
excepiacazuluicndminorulsasustrasdelajudecat.
Lajudecareacauzeiseciteaz,nafardepri,Serviciuldeprotecieavictimelorireintegrare
social a infractorilor de la domiciliul minorului, prinii acestuia sau, dup caz, tutorele,
curatorul,persoananngrijireaorisupraveghereacreiaseaflminorul,precumialtepersoanea
crorprezenesteconsideratnecesardectreinstan.
Persoaneleartate nalineatulprecedentaudreptuli ndatorireas dealmuriri,s formuleze
cereriisprezintepropunerinprivinamsurilorcearurmasfieluate.
Neprezentareapersoanelorlegalcitatenumpiedicjudecareacauzei.

*)Conform art.II dinOrdonanadeurgen aGuvernuluinr.60/2006,dispoziiile art.484


alin.2dinCoduldeprocedur penal,privindcitareaobligatorieaServiciuluideproteciea
victimelor i reintegrare social a infractorilor la judecarea cauzelor cu infractori minori, se
suspend pn la31martie2007.Pn laaceast dat,ncauzelecuinfractoriminorisevor
efectuaanchetesocialedectrepersoanedesemnatedeautoritateatutelaraconsiliuluilocalna
cruiraz teritorial domiciliaz minorul,iarlajudecareacauzelorcuinfractoriminoricitarea
Serviciuluideprotecieavictimelorireintegraresocialainfractorilorestefacultativ.
ART.485Desf
urareajudecii
edinancarearelocjudecareainfractoruluiminorsedesf oar separatdecelelalteedine.
edinanuestepublic.Ladesf urareajudeciipotasistapersoaneleartatenarticolul
precedent,aprtoriiprilor,precumialtepersoanecuncuviinareainstanei.
Cndinculpatulesteminorsub16ani,instanadupcelascultpoatedispunendeprtarealui
din edin, dac apreciaz c cercetarea judectoreasc i dezbaterile ar putea avea o influen
negativasupraminorului.
ART.486
Inculpaiminoricumajori
Cndnaceeaicauzsuntmaimuliinculpai,dintrecareuniiminoriialiimajori,instana
judecncompunereaprevzutnart.483idupproceduraobinuit,aplicndnscuprivirela
inculpaiiminoridispoziiilecuprinsenacestcapitol.
ART.487
Executareamustrrii
ncazulcndsaluatfademinormsuraeducativamustrrii,aceastaseexecutdendat,n
edinancaresapronunathotrrea.
Cnddinoricemprejur rimsuramustrriinupoatefiexecutat ndat dup pronunare,se
fixeazuntermenpentrucndsedispuneaducereaminorului,citndusetotodatprinii,oridac
estecazul,tutorelesaucuratoruloripersoananngrijireasausupraveghereacreiaseaflminorul.
ART.488
Punereanexecutarealibertiisupravegheate
Cndinstanaaluatfademinormsuralibertiisupravegheate,aceastmsursepunen
executare chiar n edina n care este pronunat, dac minorul i persoana sau reprezentantul
instituieisauunitiispecialecreiaisancredinatsupraveghereasuntdefa.
Cndpunereanexecutarenusepoatefacenaceeaiedin,sefixeazuntermenpentrucndse
dispuneaducereaminoruluiichemareapersoanelorprevzutenalineatulprecedent.
ART.489

125

Revocareainlocuirealibertiisupravegheate
Revocareamsuriilibertiisupravegheatepentruvreunadincauzeleprevzuten art.108 din
Codulpenal,cuexcepiacazuluicndminorulasvritdinnouoinfraciune,precuminlocuirea
libertiisupravegheatesedispundeinstanacareapronunataceastmsur.
ART.490
Internareaminorului
(1) n cazul n care sa luat fa de minor msura educativ a internrii ntrun centru de
reeducare,instanapoatedispune,prinaceeaihotrre,punereanexecutaredendat amsurii
luate.Punereanexecutaresefaceprintrimitereauneicopiidepehotrreorganuluidepoliiede
laloculundeseaflminorul.
(2) Organuldepoliieiamsuripentruinternareaminorului.
(2^1)nvedereapuneriinexecutareamsuriieducativeainternriintruncentrudereeducare,
organuldepoliiepoateptrundendomiciliulsaureedinauneipersoanefrnvoireaacesteia,
precuminsediuluneipersoanejuridicefrnvoireareprezentantuluilegalalacesteia.
(2^2) Dac persoana fa de care sa luat msura educativ a internrii ntrun centru de
reeducarenuestegsit,organuldepoliieconstat aceastaprintrunprocesverbaliiamsuri
pentrudareanurmrire,precumipentrudareanconsemnlapuncteledetrecereafrontierei.Un
exemplaralprocesuluiverbalsetrimitecentruluidereeducarencaresevafaceinternarea.
(3) Copiadepehotrresepredcentruluidereeducarencareminorulesteinternat.
(4) Centruldereeducarecomunicinstaneiefectuareainternrii.
ART.491
Schimbriprivindmsurainternrii
Liberareaminoruluidintruncentrudereeducare naintedeadevenimajor,revocarealiberrii
naintedeadevenimajor,precumiridicareasauprelungireamsuriiinternriintruncentrude
reeducaresedispundinoficiusaulasesizaredejudectoriasautribunalulcareajudecatnprim
instanpeminor.
Aceeaiinstanestecompetentsdispunridicarea,prelungireasaunlocuireamsuriiinternrii
ntruninstitutmedicaleducativ.
ART.491^1
Amnareasauntrerupereaexecutriimsuriiinternrii
Executarea msurii educative a internrii ntrun centru de reeducare poate fi amnat sau
ntreruptncazurileincondiiileprevzutenart.453i455.
ART.492
Revocareamsurilorluatefademinor
Revocareasaumeninereamsuriloreducative,precumiamsuriiliberriiminoruluidintrun
centrudereeducarenaintedeadevenimajor,saudintruninstitutmedicaleducativ,cndminorula
svritdinnouoinfraciune,sedispunedeinstanacompetentsjudeceaceainfraciune.
ART.493
Dispoziiiprivindapelulirecursul
Dispoziiileart.483489seaplicnmodcorespunztorilajudecataninstanadeapelide
recurs,ncauzeleprivitoarelainfraciunisvritedeminori.
CAP.2^1
Proceduradriinurmrire
ART.493^1
Dareanurmrire
Dareanurmriresesolicitisedispunepentruidentificarea,cutarea,localizareaiprinderea
uneipersoanenscopuladuceriiacesteianfaaorganelorjudiciareoripuneriinexecutarea
anumitorhotrrijudectoreti.
Dareanurmriresesolicitisedispunenurmtoarelecazuri:
a)nusapututexecutaunmandatdearestarepreventiv,unmandatdeexecutareauneipedepse
privativedelibertate,msuraeducativainternriintruncentrudereeducare,msurainternrii

126

medicalesaumsuraexpulzrii,ntructpersoanafadecaresaluatunadintreacestemsurinu
1 fostgsit;
2) persoanaaevadatdinstarealegal dereineresaudeinereoriafugitdintruncentrude
reeducaresaudinunitateancareexecutamsurainternriimedicale;
3) nvedereadepistriiuneipersoaneurmriteinternaionaldesprecareexistdatecseafln
Romnia.
Dareanurmriresesolicitde:
1) organuldepoliiecareaconstatatimposibilitateaexecutriimsurilorprevzutenalin.2lit.
a);
2) administraialoculuidedeinere,centruldereeducaresauunitateamedical prevzut n
alin.2lit.b);
3) procurorulcompetentpotrivitlegii,ncazulprevzutnalin.2lit.c).
DareanurmriresedispuneprinordindeInspectoratulGeneralalPoliieiRomne.
Ordinuldedarenurmriresecomunicncelmaiscurttimporganelorcompetenteselibereze
paaportul,careauobligaiasrefuzeeliberareapaaportuluisau,dupcaz,sridiceprovizoriu
paaportulpeduratamsurii,precumiorganelordefrontierpentrudareanconsemn.
Deasemenea,ordinuldedarenurmriresecomunicncopie:
1) celuinfaacruiaurmeazsfieaduspersoanaurmritnmomentulprinderii;
2) parchetului competent care supravegheaz activitatea de urmrire a persoanei date n
urmrire.
ART.493^2
Urmrirea
Ordinuldedarenurmriresepunenexecutaredendatdectrestructurilecompetenteale
Ministerului Administraiei i Internelor, care vor desf ura, la nivel naional, activiti de
identificare,cutare,localizareiprindereapersoaneiurmrite.
Instituiilepublicesuntobligatessprijine,ncondiiilelegiiiconformcompetenelorlegale,
organeledepoliiecareefectueazurmrireauneipersoanedatenurmrire.
Activitateadeurmrireauneipersoanearestatepreventiv,desf urat deorganeledepoliie,
estesupravegheat deprocurorianumedesemnaidincadrulparchetuluidepelng curteade
apel n a crui circumscripie se afl sediul instanei competente care a soluionat n fond
propunereadearestarepreventiv.Cndmandatuldearestarepreventivafostemisntrocauz
de competena Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, supravegherea
activitii de urmrire este efectuat de procurori anume desemnai din cadrul structurii
competentecareefectueazsauaefectuaturmrireapenalncauz.
ncelelaltecazuriactivitateadeurmrireapersoanelordatenurmrireestesupravegheatde
procurori anume desemnai din cadrul parchetului de pe lng curtea de apel n a crui
circumscripieseaflsediulinstaneideexecutareorialalteiinstanecompetentepotrivitlegii
speciale.
ART.493^3
Activiticepotfiefectuatenproceduraurmririi
n vederea identificrii, cutrii, localizrii i prinderii persoanelor date n urmrire pot fi
efectuate,ncondiiileprevzutedelege,urmtoareleactiviti:
1) interceptareainregistrareaconvorbirilorsaucomunicrilorefectuateprintelefonsauprin
oricemijlocelectronicdecomunicare,precumialtenregistrri;
2) reinereaipredareacorespondeneiiaobiectelor;
3) percheziia;
4) ridicareadeobiecteinscrisuri;
5) punereasubsupraveghereaconturilorbancareiaconturilorasimilateacestora.
Activitileprevzutenalin.1lit.a)c)potfiefectuatenumaicuautorizarea:
1) instaneideexecutare,ncazurileprevzutenart.493^1alin.2lit.a)ib);
2) unuijudectoralinstaneicompetentepotrivitlegiispeciale,ncazulprevzutn art.493^1
alin.2lit.c).

127

Activitileprevzutenalin.1lit.d)ie)potfiefectuatenumaicuautorizareaprocuroruluicare
supravegheaz activitatea organelor de poliie care efectueaz urmrirea persoanei date n
urmrire.Deasemenea,procurorulpoatedispunesisetransmitnscrisuri,documentebancare,
financiaresaucontabile.
ART.493^4
Interceptareainregistrareaconvorbirilorsaucomunicrilorefectuateprintelefonsauprinorice
mijlocelectronicdecomunicarenproceduraurmririi
Interceptareainregistrareaconvorbirilorsaucomunicrilorefectuateprintelefonsauprinorice
mijlocelectronicdecomunicarenproceduraurmririisedispun,lapropunereaprocuroruluicare
supravegheaz activitatea organelor de poliie care efectueaz urmrirea persoanei date n
urmrire,dac instanaapreciaz c identificarea,cutarea,localizareaiprindereapersoanelor
datenurmrirenupotfifcuteprinaltemijloaceoriarfimultntrziate.
Autorizaiasedpentruduratanecesarinterceptriiinregistrrii,darnupentrumaimultde
30dezile,ncameradeconsiliu,depreedinteleinstaneicompetente,iarnlipsaacestuia,dectre
judectoruldesemnatdeacestaipoatefirennoit,naintesaudupexpirareaceleianterioare,n
aceleaicondiii,pentrumotivetemeinicjustificate,fiecareprelungireneputnddep i30dezile.
Duratatotal ainterceptrilorinregistrrilorautorizate,cuprivirelaaceeaipersoan,pentru
prindereauneipersoaneurmritenupoatedep i120dezilenaceeaicauz.
Procurorul dispune ncetarea imediat a interceptrilor i nregistrrilor nainte de expirarea
durateiautorizaiei,dac numaiexist motivelecareleaujustificat,informnddespreaceasta
instanacareaemisautorizaia.
Autorizarea interceptrii i nregistrrii convorbirilor saucomunicrilor sefaceprin ncheiere
motivat,carevacuprinde:motivelecarejustific msura;persoana,mijloculdecomunicaresau
loculsupussupravegherii;perioadapentrucaresuntautorizateinterceptareainregistrarea.
Procurorulprocedeaz personallaefectuareainterceptrilorinregistrrilorsaupoatedispune
caacesteas fieefectuatedeorganuldecercetarepenal.Persoanelecaresuntchemates dea
concurstehniclainterceptriinregistrrisuntobligatespstrezesecretuloperaiuniiefectuate,
nclcareaacesteiobligaiifiindpedepsitpotrivitCoduluipenal.
ncazdeurgen,cndntrziereaobineriiautorizriiaraducegraveprejudiciiactivitiide
urmrireapersoaneidatenurmrire,procurorulpoatedispune,cutitluprovizoriu,prinordonan
motivat,nscris nregistrulspecialprevzutn art.228 alin.1^1,interceptareainregistrarea
convorbirilorsaucomunicrilor,peoduratdecelmult48deore.
n termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevzut n alin. 6, procurorul prezint
ordonana,mpreun cusuportulpecaresuntfixateinterceptrileinregistrrileefectuateiun
procesverbal de redare rezumativ a convorbirilor, judectorului, n vederea confirmrii.
Judectorulsepronun asupralegalitiiitemeinicieiordonaneincelmult24deore,prin
ncheieremotivat dat ncameradeconsiliu. ncazul ncareordonanaesteconfirmat,iar
procurorulasolicitatprelungireaautorizrii,judectorulvadispuneautorizareapemaidepartea
interceptrii i nregistrrii, n condiiile alin. 4. Dac judectorul nu confirm ordonana
procurorului,vadispunencetareadendatainterceptrilorinregistrrilor,iarceleefectuatevor
fitersesau,dupcaz,distrusedectreprocuror,ncheindusenacestsensunprocesverbalcarese
comunicncopiejudectorului.
Convorbirile sau comunicrile interceptate i nregistrate care nu contribuie la identificarea,
localizareasauprindereapersoaneidatenurmriresearhiveaz lasediulparchetului,nlocuri
speciale, n plic sigilat, cu asigurarea confidenialitii, i pot fi transmise pentru consultare
procuroruluicareefectueazsausupravegheazurmrireapenalorijudectoruluisaucompletului
nvestitcusoluionareacauzei,lasolicitareaacestora.Dupprindereapersoaneiurmrite,acestea
vorfitersesau,dupcaz,distrusedectreprocuror,ncheindusenacestsensunprocesverbal.
Convorbirile sau comunicrile interceptate i nregistrate care contribuie la identificarea,
localizareasauprindereapersoaneidatenurmriresuntcertificate,conformart.91^3alin.1i2,
de procurorul care supravegheaz activitatea organelor de poliie care efectueaz urmrirea
persoanei date n urmrire. Dup prinderea persoanei urmrite, proceseleverbale de redare,
mpreuncusuportulpecareacesteasuntfixate,setransmitjudectoruluicareaemisautorizaiai

128

searhiveazlasediulinstanei,nlocurispeciale,nplicsigilat,cuasigurareaconfidenialitii.
Duparhivare,suportulpecaresuntimprimateconvorbirilenregistratepoateficonsultatnumaicu
ncuviinareaprealabilapreedinteluiinstanei.
Convorbirilesaucomunicrileinterceptateinregistrate,dincuprinsulcrorarezult datesau
informaiiconcludenteiutileprivitoarelapregtireasausvrireauneiinfraciuni,certificaten
condiiile alineatului precedent, sunt transmise, mpreun cu suportul original, de ndat
parchetuluicompetentipotfifolositecaprobe.
ART.493^5
Altenregistrri
Dispoziiile art. 493^4 se aplic n mod corespunztor i n cazul nregistrrilor n mediul
ambiental,localizriisauurmririiprinGPSoriprinaltemijloaceelectronicedesupraveghere.
ART.493^6
Punereasubsupraveghereaconturilorbancareiaconturilorasimilateacestoranprocedura
urmririi
nvedereaidentificrii,cutrii,localizriiiprinderiipersoanelordatenurmrire,procurorul
care supravegheaz activitatea organelor de poliie care efectueaz urmrirea poate dispune
punereasubsupraveghereaconturilorbancareiaconturilorasimilateacestorapeoduratcarenu
poatedep i30dezile.
Msurapoatefirennoit,naintesaudupexpirareaceleianterioare,naceleaicondiii,pentru
motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd dep i 30 de zile. Durata total a
supravegheriiconturilorbancareiaconturilorasimilateacestora,cuprivirelaaceeaipersoan,
pentruprindereauneipersoaneurmritenupoatedep i120dezilenaceeaicauz.
Procuroruldispunencetareaimediat aactivitiidesupraveghereaconturilorbancareia
conturilorasimilateacestora,dacnumaiexistmotivelecareaujustificato.
ART.493^7
Revocarea
urmririi
Urmrireaserevocnmomentulprinderiipersoaneiurmritesauatuncicndaudisprut
temeiurilecareaujustificatdareanurmrire.
RevocareasedispuneprinordindeInspectoratulGeneralalPoliieiRomne,caresetransmite
ncopie,dendat:
1) parchetului competent care supravegheaz activitatea de urmrire a persoanei date n
urmrire;
2) organelorcompetenteseliberezepaaportuliorganelordefrontier.
Procurorulcaresupravegheazactivitateadeurmrireapersoaneidatenurmriredispune,de
ndat,ncetareaimediataactivitilordesupraveghereluateconformart.493^4493^6.
CAP.3
PROCEDURAREABILITRIIJUDECTORETI
ART.494
Instanacompetent
Competent s sepronuneasuprareabilitriijudectoretiestefieinstanacareajudecatn
prim instan cauza n care sa pronunat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie
instanacorespunztoarenacreicircumscripiedomiciliazcondamnatul.
ART.495
Cerereadereabilitare
Cerereadereabilitarejudectoreascsefacedecondamnat,iardupmoarteaacestuia,desosau
derudeleapropiate.Soulsaurudeleapropiatepotcontinuaproceduradereabilitarepornitanterior
decesului.
ncereretrebuiessemenioneze:
1) adresacondamnatului,iarcndcerereaestefcutdealtpersoan,adresaacesteia;
2) condamnarea pentru care se cere reabilitarea i fapta pentru care a fost pronunat acea
condamnare;

129

3) localitile unde condamnatul a locuit i locurile demunc pe tot intervalul detimp de la


executareapedepseiipn laintroducereacererii,iar ncazulcndexecutareapedepseiafost
prescris,deladatarmneriidefinitiveahotrriiipnlaintroducereacererii;
4) temeiurilecererii;
5) indicaiiutilepentruidentificareadosaruluiioricealtedatepentrusoluionareacererii.
Lacerereseanexeazacteledincarereiesecsuntndeplinitecondiiile
reabilitrii.ART.496
Msuripremergtoare
Preedinteleinstanei,fixndtermenulpentrusoluionareacereriidereabilitare,dispunecitarea
petiionarului i a persoanelor a cror ascultare o consider c ar fi necesar, ia msuri pentru
aducereadosaruluincaresegsetehotrreadecondamnareicereocopiedepefiacuantecedente
penalealecondamnatului.
ART.497
Respingereacereriipentrulipsacondiiilordeform
Cerereadereabilitareserespingepentrunendeplinireacondiiilordeformnurmtoarelecazuri:
1) cndafostintrodusnaintedetermenullegal;
2) cndlipsetemeniuneaprevzutnart.495alin.2lit.a)ipetiionarulnusaprezentatla
termenuldenfiare;
3) cndlipsetevreunadinmeniunileprevzutenart.495alin.2lit.b)e)ipetiionarulnua
completatcererealaprimanfiareinicilatermenulceisaacordatnvedereacompletrii.
ncazulprevzutlalit.a),cerereapoatefirepetatdupmplinireatermenuluilegal,iarncazurile
prevzutelalit.b)ic),oricnd.
ART.498
Soluionareacererii

Latermenulfixatinstanaascultpersoanelecitate,concluziileprocuroruluiiverificdacsunt
ndeplinitecondiiilecerutedelegepentruadmitereareabilitrii.Cnddinmaterialulaflatladosar
nu rezult date suficiente cu privire la ndeplinirea condiiilor de reabilitare, instana dispune
completareamaterialuluidectrepersoanainteresat,iardacconsidernecesar,ceredelaorganele
competenterelaiicuprivirelacomportareaceluicondamnat.
ART.499
Situaiiprivinddespgubirilecivile
Cndcondamnatulsaupersoanacareaf cutcerereadereabilitaredovedetec nuiafostcu
putinsachitedespgubirilecivileicheltuielilejudiciare,instana,apreciindmprejurrile,poate
dispunereabilitareasaupoatesacorde,nvedereasoluionriicererii,untermenpentruaachitan
ntregimesaunpartesumadatorat.Acesttermennupoatedep i6luni.
ncazdeobligaiesolidar,instanafixeazsumacetrebuieachitat,nvedereareabilitrii,de
condamnatsaudeurmaiisi.
Drepturileacordatepriicivileprinhotrreadecondamnarenusemodificprinhotrreadat
asuprareabilitrii.
ART.500
Suspendareaexaminriicererii
Dacnaintedesoluionareacereriidereabilitareafostpusnmicareaciuneapenalpentruo
alt infraciune svr it de condamnat, examinarea cererii se suspend pn la soluionarea
definitivacauzeiprivitoarelanouanvinuire.
ART.501Apelul
irecursul
Hotrreaprincareinstanarezolvcerereadereabilitareestesupusapelului,iarhotrrea
pronunatdeinstanadeapelestesupusrecursului.
ART.502
Meniunidesprereabilitare
Duprmnereadefinitivahotrriidereabilitare,instanadispunessefacmeniunedespre
aceastapehotrreaprincaresapronunatcondamnareapentrucaresaadmisreabilitarea.
ART.503

130

Anulareareabilitrii
Anulareareabilitriisehotr telacerereaprocurorului,dectreinstanaprevzutnart.494.
Proceduraprevzutpentrusoluionareacereriidereabilitareseaplicnmodcorespunztori
pentrusoluionareacereriideanulare.
CAP.4
REPARAREAPAGUBEIMATERIALESAUADAUNEIMORALE NCAZULCONDAMNRII
PENEDREPTSAUALPRIVRIIORIRESTRNGERIIDELIBERTATENMODNELEGAL
ART.504
Cazuricaredaudreptullareparareapagubei
Persoana care a fost condamnat definitiv are dreptul la repararea de ctre stat a pagubei
suferite,dacnurmarejudecriicauzeisapronunatohotrredefinitivdeachitare.
Aredreptullareparareapagubeiipersoanacare,ncursulprocesuluipenal,afostprivat de
libertateoricreiaisarestrnslibertateanmodnelegal.
Privareasaurestrngereadelibertatenmodnelegaltrebuiestabilit,dupcaz,prinordonan
a procurorului de revocare a msurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonan a
procuroruluidescoateredesuburmrirepenal saudencetareaurmririipenalepentrucauza
prevzutnart.10alin.1lit.j)oriprinhotrreainstaneiderevocareamsuriiprivativesau
restrictivedelibertate,prinhotrredefinitivdeachitaresauprinhotrredefinitivdencetare
aprocesuluipenalpentrucauzaprevzutnart.10alin.1lit.j).
Aredreptlareparareapagubeisuferiteipersoanacareafostprivat delibertatedup cea
intervenitprescripia,amnistiasaudezincriminareafaptei.
ART.505
Felulintindereareparaiei
Lastabilireantinderiireparaieiseineseamadedurataprivriidelibertatesauarestrngerii
delibertatesuportate,precumideconsecineleproduseasuprapersoaneioriasuprafamilieicelui
privatdelibertatesauacruilibertateafostrestrns.
Reparaia const n plata unei sume de bani sau, innduse seama de condi iile celui
ndreptitlareparareapagubeiidenaturadauneiproduse,nconstituireauneirenteviagereori
nobligaiaca,pecheltuialastatului,celprivatdelibertatesauacruilibertateafostrestrnss
fiencredinatunuiinstitutdeasistensocialimedical.
Persoanelorndreptitelareparareapagubei,carenaintedeprivareadelibertateerau
ncadratenmunc,lisecalculeaz,lavechimeanmuncstabilitpotrivitlegii,itimpulctaufost
privatedelibertate.
Reparaiaeste,ntoatecazurile,suportatdestat,prinMinisterulFinanelor
Publice.ART.506
Aciuneapentrureparareapagubei
Aciuneapentrureparareapagubeipoatefipornitdepersoanandreptit,potrivitart.504,
iardupmoarteaacesteiapoateficontinuatsaupornitdectrepersoanelecareseaflaun
ntreinereasa.
Aciuneapoatefiintrodus ntermende18lunideladatarmneriidefinitive,dup caz,a
hotrrilorinstaneidejudecatsauaordonanelorprocurorului,prevzutenart.504.
Pentruobinerea reparriipagubei, persoana ndreptit sepoateadresatribunalului n a
cruicircumscripiedomiciliaz,chemndnjudecatcivilstatul,careestecitatprinMinisterul
FinanelorPublice.
Aciuneaestescutitdetaxajudiciardetimbru.
ART.507
Aciuneanregres
ncazulncarereparareapagubeiafostacordatpotrivitart.506,ctinsituaiancarestatul
romnafostcondamnatdectreoinstaninternaional,aciuneanregresmpotrivaaceluia
care,cureacredin saudingrav neglijen,aprovocatsituaiageneratoarededaune,este
obligatorie.

131

CAP.5
PROCEDURANCAZDEDISPARIIEANSCRISURILORJUDICIARE
ART.508
Constatareadispariieinscrisului
ncazuldispariieiunuidosarjudiciarsauaunui nscriscareaparineunuiastfeldedosar,
organuldeurmrirepenalsaupreedinteleinstaneilacaresegseadosarulsaunscrisulntocmete
unprocesverbalprincareconstatdispariiaiaratmsurilecaresauluatpentrugsirealui.
Pebazaprocesuluiverbalseprocedeazpotrivitdispoziiilorprevzutenprezentul
capitol.ART.509
Obiectulproceduriispeciale
Cnddosarulsaunscrisuldisp rutestereclamatdeuninteresjustificatinupoatefirefcut
potrivit procedurii obi nuite, procurorul prin ordonan sau instana de judecat prin ncheiere
dispune,dupcaz,nlocuireasaureconstituireadosaruluiorinscrisuluidisprut.
ncheiereainstaneisedfrcitareaprilor,afardecazulcndinstanaconsidernecesar
chemareaacestora.ncheiereanuestesupusniciuneicideatac.
ART.510
Efectuareaproceduriispeciale
nlocuirea sau reconstituirea se efectueaz de organul de urmrire penal ori de instana de
judecatnainteacreiacauzasegsetependinte,iarncauzeledefinitivsoluionate,deinstanala
caredosarulsegsetenconservare.
Cndconstatareadispari ieisafcutdeunorgandeurmrirepenal saudeoinstan de
judecat,alteledectceleartatenalineatulprecedent,organuldeurmrirepenalsauinstanade
judecat careaconstatatdispariiatrimiteorganuluideurmrirepenal sauinstaneidejudecat
competentetoatematerialelenecesareefecturiinlocuiriiorireconstituiriinscrisuluidisprut.
ART.511
nlocuireanscrisului
nlocuireanscrisuluidisprutarelocatuncicndexistcopiioficialedepeacelnscris.Organul
deurmrirepenalsauinstanadejudecatiamsuripentruobinereacopiei.
Copiaobinut ineloculnscrisuluioriginalpnlagsireaacestuia.
Persoaneicareapredatcopiaoficialiseelibereazocopiecertificatdepeaceasta.
ART.512
Reconstituireanscrisului
Cndnuexistocopieoficialdepenscrisuldisprut,seprocedeazlareconstituireaacestuia.
Reconstituireaunuidosarsefaceprinreconstituireanscrisurilorpecareleconinea.
nvedereareconstituiriipotfifolositeoricemijloacedeprob.
Rezultatul reconstituirii se constat, dup caz, prin ordonana organului de urmrire penal
confirmatdeprocurorsauprinhotrreainstaneidatcucitareaprilor.
Hotrreadereconstituireestesupusapelului,iarhotrreapronunatdeinstanadeapeleste
supusrecursului.
CAP.6
ASISTENAJUDICIARINTERNAIONAL
SeciuneaI
Dispoziiigenerale
ART.513
Condiiileimodalitilederealizare
Condiiileimodalitilederealizareaasisteneijudiciareinternaionalenmateriepenal
sunt cele stabilite prin dispoziiile cuprinse n legea special i n prezentul capitol, dac prin
conveniileinternaionalenuseprevedealtfel.

132

SeciuneaII***Abrogat
Comisiarogatorie
ART.514***Abrogat
Comisiarogatorienstrintate
ART.515***Abrogat
Transmitereacomisieirogatorii
ART.516***Abrogat
Valabilitateaactuluiefectuat
ART.517***Abrogat
Comisiarogatoriedinstrintate
ART.518***Abrogat
Condiiiledeprezentareamaterialelor
SeciuneaIII
Recunoatereahotrrilorpenalesauaaltoractejudiciarestrine
ART.519***Abrogat
Cazuriderecunoatere
ART.520***Abrogat
Condiiilederecunoatere
ART.521***Abrogat
Recunoatereapecaleprincipal
ART.522
Executareadispoziiilorcivile
Executareadispoziiilorciviledintrohotrrejudectoreascpenalstrinsefacepotrivit
regulilorprevzutepentruexecutareahotrrilorcivilestrine.
SeciuneaIV
Rejudecareancazdeextrdare
ART.522^1
Rejudecareacelorjudecainlipsncazdeextrdare
ncazulncaresecereextrdareauneipersoanejudecateicondamnatenlips,cauzavaputeafi
rejudecatdectreinstanacareajudecatnpriminstan,lacerereacondamnatului.
Dispoziiileart.405408seaplicnmodcorespunztor.
Dispoziiifinale
ART.523
TermeniiexplicainCodulpenal
TermeniisauexpresiilealcrornelesesteanumeexplicatnCodulpenalauacelainelesin
Legeadeprocedurpenal.
ART.524
Prezentulcodintrnvigoarepedatade1ianuarie1969.
NOTE:
1. Potrivit art.III dinLegeanr.141/1996,prevederiledinprezentulcodreferitoarelapedeapsa
complimentaraconfiscriiaverii,cuexcepiaart.406alin.3iart.461alin.3,seabrog.
2. Potrivit art.II dinLegeanr.281/2003,urmtoriitermenidin Coduldeprocedur

penal se
nlocuiescastfel:

133

1- "razteritorial",cu"circumscripie",oridecteorisereferlainstanelejudectoretiila
parcheteledepelngacestea;
2- "organedecercetarealepoliiei",cu"organedecercetarealepoliieijudiciare".
3. Potrivitart.IIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.109/2003,oridecteorinCodulde
procedur penal termenul de "instan" se refer la percheziia domiciliar sau la dispunerea
arestriipreventive,acestasenlocuietecutermenulde"judector".
4. Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 356/2006, cu modificrile
ulterioare."ART.III*)
(1)Prezentalegeintrnvigoarela30deziledelapublicareanMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,iarprevederileprivindpersoanajuridic,ladataintrriinvigoareanormelor
corespunztoaredinCodulpenal.
(2) Cauzeleaflatencursdeurmrirepenalsaudejudecatlaparcheteleoriinstanelemilitare
ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,datencompetenaparchetelorsauinstanelorcivile,
vorcontinuasfieurmriteorijudecatedeparchetelesauinstanelemilitare.
(3) Cauzeleaflatencursdejudecatladataintrriinvigoareaprezenteilegivorcontinuasfie
judecatedeinstanelecompetente,potrivitdispoziiiloraplicabileanterioracesteidate.ncazde
admitereaapeluluisauarecursului,dacsedispunedesfiinareasau,dupcaz,casareahotrriii
rejudecareacauzei,aceastasevajudecadeinstanacompetent,potrivitprezenteilegi.
(4) Cauzeleaflatencursdeurmrirepenal ladataintrriinvigoareaprezenteilegivorfi
urmritedeorganeledeurmrirepenalcompetentepotrivitacesteilegi.Acteleilucrrileefectuate
potrivitlegiianterioare,pnladataintrriinvigoareaprezenteilegi,rmnvalabile."

*)CurteaConstituional,prinDecizianr.610/2007,aconstatatcdispoziiileart.IIIalin.(2)i
alin.(3)tezantidinLegeanr.356/2006suntneconstituionale.

134