Sunteți pe pagina 1din 5
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CConcursl pent tera In Corl ciploatic consular al Romnei~23apritie 2016 ProBa Scrisk VaRIANTA Preciniri metodotogice 1. Durataprobelscrse este de 3 ore; 2, Incazul subiectui ip testi = Flecar gilt ate un singurrspuns coect, Marealirispunsal pe care Ml considera! eoreetastfl (i acest exemplu ispunsul cores al ili "a” ete "B: . be *fo @ oO Oo = Exemple de marcareincorct (in acste exemple dspunsul cmeleat get al gi "p"este "dy a bed rlo a = incanulnerespectri indicator de ifr, rspunsl va fl anulat Se vor evalva numa mare din gril ‘de iapuns din eadral tezel pe care se exo subsectle. Orice al document nu eepezitS dovadt = ispungurlr I subietl ip esti = Punta totaal subject tip test-pildeste de 3 puncte Ficare gril rezolvatd covet primind 0,10 puncte 3. entry afi deters admisi pera evaluares finals candid tebus 8 objid cel putin punciajul final egal ‘ou 7,50 9 sh bn, eeare sabes, minimum june din baremul aren acest, Subietul a1 (3 puncte 1. Sunt domenii de competent exclusiva UnienilEaropene (UE): 2) usinea vamals; 1) conserva restrsclor biologic le mi ©) politica comercial comund; 4) toate varantele de mai sus. adel poe comune rvind pesuital 2. Prine iniitvele emblematie aoptate de Comisia Earopean jn contextl Steet Europa 2020, nse urs 2) © Uniune a novi; 1b) ©-agendt penta noi competent i locur de mune8: conribuia euopeand la ocuparea ttl ) © polite industrials imegrats penta era globalieii 4) © politedenergetcd ecient dn punet de vedere al uli eure. Slatleparteneecuprnse in Parteneiatul Etc sut: 2) -Azerbuidjan, Georgia, Usain, Republica Moldova si Belarus; 1) Armenia, Azebaidjan, Georgia, Urns, Republica Moldova fi Belsus; ©) Armenia, Azetbaigjn, Georgia, Urns, Republies Moldova, &) Niciana din variant de mals Actual presedinte al Pavlamentului European este a) 1.C.tuneker, >) Guy Verhotsad: ©) Marin Schule; 4) Elmar Broke ‘Care sunt institutt comunitare are adops buetl europea? 8) Conslal UE 5 Comisi; +) Consilial UE gi Parlamentul European; ©) Comisia gi Parlamentul European, £) Comisia gi Caren Earopeand de sie 6 Formato de negociere 542 privind rezolvare polit uprneStore a conlictltransistrean exe alcasit dn 3). Plit R Moldova, Fed. Rus; mediator: UE, ONU, OSCE; observator: Romina, eprezenani ransnisei, 1) Part: R Moldova, rprezentan tansisren: mediator: OSCE, Feeraia Rus, Ueraia;cbseratri: SUA gi UE, ©) Bit: Uerain, Fed. Russ; mediator: ONU, OSCE, ConsilutEuropet obserstor: SUA gi UE: 4) Pani Re Moldova, reprezentan wansistenl; mediator: UE, Federaia Rust, SUA; observator: Germania, Fran. 17. Din perspecive intereselor enexgtice ale Romine, proiectel BRUA (Bulgaria Romiaa-Ungari- Aust), inl elisa proiecclor energetic cuopene de interes coman (PCD, va putea arage i itor: 4) Resuse de pevol dn 2ona Mil Caspice (Azerbaijan, Kezabhsian i dn Oriental Mijloiu; 1) Resure de gaze din Marea Nexgr; )_Resurse de petrol din Mare Neagr (xplonir existent noi deseopei) 1) Resurve de gaze din Fed. Rusa eare vor limenta Cordon Sie Ambasudorul Stal X, gaa a une rece in noarea ministui su de exteme,domnul A.B. aft i vis ‘ofa in fara Y, face eimogtiné minstluicv ambacador participant fa recep nie care cv Desanl CCorpuui diplomatic, dompul CD. , ambasadora Saul 7. Ganda se va adresa sil 4) Domnale Deean al Corplui Diplomatic, perie-mi s8vapreint ps dorm A.B, ministrlafceioe cexteme al. ») Domne ministrs A.B. , am oxosrea #8 v8 print Decana Compu Diplomatic, ambssndoral CD: ©), Dernnule minis, penitent vi preziv pe ambesaderlSttulu 7, dam C.D, Deeanal Corpl Diplomate: 4) Dernnule Deean al Corplui Diplomatic, am onorea svi pezint pe minis de extere afi mele, domnil AB. 8. In context viz a Memovall Holocaust “Yad Vashem", Pregedincle Klaus Ioannis asta: “Au exist, omni, pe cae nu i im ines a, dar care a dt dovadt de soldaritate umn. Ei gia ree ibeatea vst, Dent a salva dela moar sement evel sau rom, Gesture or curajone reprezina pent not un exempla= Recunoaerea ofl. a meriloracesiorpesoane prin memorial Yad Vashem se face prin ariburs: 2) till de ,Cetijean de oncare” a tau Isat 1) tidal .Drepe nie poposce ©) till sPreten sl Comuniti Eset 4) dul “Erou a pi ave popoate™ 10. Ca pare promovisi obiectvelor Uni Energtic in vecintatea UE din Sud-Estl i Estl Europe, Comisia European are in vedere sprjinresaplicsriefcace a ecuis-uui UE in domenial energie, al medi, al reforme pe pak verge in statele membre ale 8). Procesului de Cooperare In Sud Esl Eurpei(SEECP); ») Procesului Cane Energi; ©) Comunistit Energies 8) Cooperirit Economie a Mares Neagra(BSEC) 1. Care dine ative mengionate msi jos nu 2 insorie in rind! obiectveorurmérite de Fond Monetar Internationa )"promovatea coopertii monetareintemafionle, ') Soordonareapoiclor maeroseonomice ale rior induct; )fecitazeaexpansiunscretri ehilibeate a comer international 12) promovares sabia east de sehimb, 12. Pci numdrul de piloniimensiun cae sltuieestrategia Unit Energetic: 3) 2 DE 24 3. 1, Anal in care Romina sb depos eanddtur pent aderres a Organiza pnts Cooperae gt Dezvotae Economics (OCDE) est: ) 2015; 1b) 2008, reterat in 2012 ©) 1999, retrain 2012} 4) 2012 14, State patenereincluse tn Parteeraal Esti are au ncheiat acrduri de comer liber (Deep and CComprchensive Free Trade Agreement/DCFTA) cu Uniunea Esropeand sunt 8) ReMoldova, Uerins, Amenis, b) RC Moldova, Ueraina, Gear 6) R.-Moldova, Ueraina, Belarus, 4) Usrina, Gora, Azerbaidjan. 15. Lacate dint fzee prcictulu american de sprareimpotiva acheelrbalistice paricin’ Romina, prin taza dela Devesl: ) Fazal, ) Fail ©) Fem ll @) Peal, 16. Poti lei, Ziua NATO este celebr n Roménia ain: 2) 29 marie! ) aprile ©). Prima dimines dn tna api: ©) 28 marie, 17In forte diplomatice ale Remini, 0 componentd import o dtine focalzaea ate liane Noni ‘Ailantie asupra Mari Negre. n acest sen, In contexte Declare finale a Summi-lui Alia din Mares Britanie, Marea Near a fost considera 8) Pane component a ecw euro-atanioe; ) Zona de inees pensa NATO; ©) Regine importants peru Alii etc, 4) Nieiura din ele de mai sus 18. Prinire dizi importante ale Consul European din decebri 2015 a fst ea priving 1) Elaboraea une SrateliGlobale a UE de Politica Exteragide Secure, ) Revues Suategiel de Securit UE; 6) Adoptars Stntegie de Seeuriate a UE, 6 Niiuna din ele de msi sus 19, Care sunt domenile care se contureaz} petra agenda tematic Summit din Poon: 2) Indeplinieaobietvuli de asgurce a resurele peny apse, ») Cooperaea NATO-OSCE, «) Revizuzea Conceptulu Sategi; (Nici din ele dems a 20, Subilea reli diplomatic Hare dou state iplick obligates: 2) deschideri de ambasad de ecarednte cole dou sae pe terior cevila sat; »b)dsshideri de ambasada ce pon de ele una ne cele dou state pe ertorul cella sa 6) Incheie wn ttt pivnd stable de lai diplomatic; 4) nieiunl dire puncte de mai sus. 21, Atle in materie de stare civil na pot exerci de 3). geft misiuilr diplomatic, 1) efi oficorconsulare ono; ©) funciona consular caren sunt ef ioc consular, 4) agent diplomatic care indeplinse Furi consular. 22. Via nivel de gf de statin a stat se numege '3) Vii ofc 1b) Vii desta ©) Vii de hers 4) Orieare dine cele ma us. 23. Prin dere al Pregedintlui omni 8) Semumese consul generalist Romi; 1). Seacord gradu de ambasador, )_ Se ninjas ofcileeonulare de caier oct consular onorifice: &) bisie) 24, Ambastdorulexrontinar i penipote '3)reprezertantl nie al Ronnie! nara near fostered 1) teprezzrtatu ministulu afacerilr entre sl Romans pe ingh omolog din statu acrediars )_reprezertntul Pregedinteli Romine pe lings eu statu area 4) 9510) 25, Graiele consulare pe care le pot dob membrii Corp diplomatic i consul '2)Viceconsul, consul, consal general 1). Agent conesar connie genera €) Agent consular, consul, consul general, ministry peniotenar 4) ‘Agent consular, viceconau, consul, consul gener 26, Trataele mutilserale intr in vigoare 2) Inprincpu, in moment in care statle negocstoaresermeaz8 trata 1) In datasehimbulu insrumentlor de aca oc a wotfeilor de aceptre sau aprobare; ©) intermen de 12 lun de laa data rai lor de cel putin 10 sate 4) 1s data stabil in Funes de acumlarea an numir minim de instumente de raifeae 27. Caracerldiscretona al rcunosyleristatelor este evident de urmitoareaafrmai: 5) un tat ues obliga st recunoasl un stat eprut a urna Ince une nme de dre interrationa 1) un stat re obliga ecuroasck un stat mai dacS apa acer din rm este erformcu prnepile juries, ©) un satu est obligat st ecunoasc un tat, chiar ds pari ce Judie, 4) un stat are reps recunoase un nov tat, uma cu uae In considerare a interetelr slept. din ur este conform cu principle 28.Cetiena: 8) se acordh deere stat eu uarea In considerare a regullor de dep internajonal )_seacordtexcusv puvitregllor de dept item: )_feprezinéocheste ere ns mai ete ist in competent exclusiva statu; 4) este recunoscula deat tat ndiferent dad reprezints expresia unc et efective invicta 28. Aailul diplomatic, spre deoseire de zi terval, pez 8) unact dicta derajiun umaniare;, 1) oatiemare asuveraiii stun trimistor al misunidiplomatce ©) obligate eridict oe incom statu! rimiatr al mish dilonatice, {co lneieare a suverani statu primer al msi diplomatice, 30, Alegerea membrilr nepermanentiin Conilil de Secutate are la baz ca crite: 8) dimensiunea parca amate a acelul sat a mentiere pis, 1b) orepariieyograis chibi €)interesele afc a mod special de potenfle aun ale Consus 4) respectarea de ctr acestia a convent interaioeat a materia deprilr omul ‘Subject ar. 2 @ puncte): Reda in prima limb srnd menyona la formar de scree I coecurs un ese de maximum cinciparagrafe prin care st prezenti dout teme vizte de obiecvele najonale de securutepromavate de Romina dn perspestvk Intend sa exter (meagionate fn Stategia najonsl de spirae (riper peroada 2015-2019), azpumentind importa lor ncadeinde in principle pe care se bazeaohStrsegix Connie, Prediibliate, Lezaliate, Proporionaiate Subicetl ar-3 (1 punt ‘radueefin cea de a dous limb stn’ meniont in formulrul de nscree Ia concurs, urmdtrul text Comisia a Tansatinijitve in vederea crea nel uniuni ewopene a energie. Aceata le a oferi exterior 4b Jnreprinderloe din UE postiliatea dea avea sees f energie sigur soli gla peur sbordbile Energia va circu ber del fara UE la alt. Noll tehnoogi, masul nent s&faveizeze efcienia energetic rmoderizarea infastuctu! vor conibui fs redoseren facturilor a ensgie, vor sfea nol locur de min Competent gi vor stimula errs gi export. Europa va deve economie drab, eclogiek cu emis seu de docd de carbon Vf un exempt in een ce privese producia de energie egenerabila i lptaimpotivainelli lobe De asemenes, uniunee eneypet va permite Europes adople 0 poe ua cu privie Ia chestiuileenergtice clebale. Uniinea energie se bazeazt pe actuals politic eneretic a UE, incusv pe cadrl de politic privind cima generis entrs 2050 § pe Stratgia european penrascurtate energetic.” i Sublectul nr 4 (4 punete: 8: Prcizaji dou teme de actualitate pe agenda UE care pot constitu smeninir, riser saa vulnerbiit ls aes itereseloc nationale ale Romine avind in vedere prevederile Strategie! Naianale de Apdrare a Tai penta perionda 2015-2019. Argumesaalegereacelordoud teme, previzind, peru fiezare dine ee, ete Goud implies supra itereselornajioale ale Reman. by, Mention dwt teme care se contureazt pentru agenda viral Sumit NATO de a Varying care ay impect direct supra interescor nationale sle Roms. Argumenailegerea ew €. Propunt, din perspeciva intereselrsutegice ale Remini, ot de eualitate dep agenda UE care ar putea nla gi pe agenda vitorlui Summit NATO dela Vargovia¢ motive popunera eeu

S-ar putea să vă placă și