Sunteți pe pagina 1din 800

::. -Pi .

111111'1;PRi

,, ,;,,,w,,11,.,/
inti5rep,,, Ili. IA114401
.,
iu
.-1,..,,,:l

Ili

!Irtioiy

111 I,
!if

,h.#1-i',".tit,,,,ubilitairktlfith;11.111411iii
ti
1 .....1,31,
0,
44P.344- 141;11

I'li,1,

11 i;I:

,e

'B

io

rt

'',,v' ,,..
'''

!PIS It i

1:1,,,ip:11::

I;

tIll

"

,110.

,%

th

til

q l' '

'.'ilt '',

4.

't,,

V111-,1

,,,

Pii.' l'il

i ',IA

,,

..

,:

'

i: .!'

, V

, -, 3 1.141

,
'

',,

'

';

'',.','

I'

'

'

''''::'';
40411111'
-.4,,rtDIttri!!,.. :,.
.

',;;'

, ';: 4 ''

,,

,,74 , .-'

:.
'

.11'il''

,'
1

'

'

I''1,,,:,

.,,,,I.,.,

,',11 ,,, JR.41:=11,4a

.., v.': ,PrIT,,,It::,,111. ,P,.'1.1r. :


'. - , '4- .. ..,4,..11. ,, ' .
;',,

'

,,.:

Ljet;i1!:

P F.

',

t,

'

VII, ,,

.' -.T, !
,' ,
,1:1,
',; ,,',1',:tt., lit'..iiiii,,,',.,,:,,. =.r.',WIT;

,ii,,,,,,,0,1,411-r,.,

'''..'

,.',1

ii,,,,I ,,i

Ifillill111411111[

:,11
111',.111'',:lit4.1;

.. ,' i, . '''.'

'

'-

If!

'
:

, t.1

ilige
Idyl

',

'.i.
It
101:

!trA
.;

'I:4:i

jgr:ti

J)4
ilflyrirnft
;

,:,4:,,,,,.,,,i;
1

itt",,,'

,,, '

eitaty
,..,,, >

,;,:4= =r,ij,,,,,ii';,..0

.',,::.1 'ri..:1.1,P.1
' ' ' 4,:'
'

It:

,1

tat

.. .'

e-,

.1

,ii.';.,`d'itlf.'''krBilii lit
-i

,,ti.,

',Sit
c

ti

2--urt,

-,tat4

,"1"4ir

www.dacoromanica.ro

_I .

-4

i!

"

13

4,4-.
,

,4111'111,

,tplii,ir

t ,

,.,3,ad;1)44-'t
tal'I
'-';
't ' ,,,'{'

ii ti,
=

'

DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA ROMINEEI


A. MOLDOVA
VEACURILE XIV-XVII (1384-1625)

INDICELE NUMELOR DE PERSOANE

www.dacoromanica.ro

INSTITUTUL DE ISTORIE oN, 'GAGA"'

DOCUMENTE PRIVIND
ISTORIA ROMANIEI
A.moLDOVA
V EACUR ILE XIV -XVII (1384 - 1625)

INDICELE NUMELOR DE PERSOANE


INTOCMIT DE

ALEXANDRU I. GONTA
UNTIE INGRIJITA I CUVANT INAINTE DE

L Caprop

EDITURA ACADEMIE1 ROMANE

Bucureti, 1995

www.dacoromanica.ro

DOC17MENTS CONCERNING ROMANIA'S HIS T ORY


A. MOLDANIA

The 14th

17th centuries (1384


Index of names

1625)

ISBN 973 27 0505 1

EDITURA ACADEME' ROMA NE

R-76117 Bueure.,ti, Calea 13 Septembrie, Nr. 13, C,P. 5-42

www.dacoromanica.ro

CUVANT INAINTE

Indieele ce urmeaza cupyinde nurnele de persoane din cele 11 volume ale seriei A, Moldova, a coleetiei Documente privind istoria Banat--

Wei (1384-1625), publicata de aceeasi editura intre anii 1951 si 1957.


El constituie cea de a doua parte a Indicelui de nume al acestei coleetii
intocmit de Alexandru I. Gonta (1918-1977) in cadrul Institutului de
Istorie N. Iorga" din Bucuresti. Bogatia naaterialului documenuar a
determinat impartirea acestui Indice in doua seetiuni : cea atoponimelor
cea a onomasticelor. Prima a fost pregatita de .Al. I. Gonta pentru tipar
'Mc/ din 1961, dar a aprut abia peste trei decenii, dupa stingerea din
viata a autoruluil, lar cea de a doua, intitulata Indicele numelor de persoane a continuat sa ramana in manuscris 'Ana acum, in posesia familiei
regretatului istorie.
Dael eel dintai era binecunoscut medievistilor din Iasi si Bucuresti
cu mult inainte de tipitrirea lui, prin interrnediul copiilor dactilogTafiate
puse la dispozitie de catre autor2, cel de fata, nemaiajungand a fi dactilografiat de aleatuitor, a ramas necunoscut istoricilor, care in acest fel au
fost lipsiti de un instrument de lucru fundamental in consultarea colectiei de documente amintite. Ca anexa stintifica indispensabila a acesteia,
indicele de fat& intereseaza, ca i cel publicat in 1990, categorii largi de
specialist, dar in primul rand pe istoricii evului rnediu ion:Lanese pentru
care eorpusul de Documente privind istoria Romdniei (D.I.R.) continua
s ramana in cea mai mare parte a lui de neinlocuit 3. Aceeasi importanta
partieulara o prezinta acest indice si pentru editorii noului corpus diplomatic romanese, Documenta Romaniae Historica (D.R.H.), ce se intocmeste si se editeaza sub egida Academiei Romane.
Indicele numelor de persoane a fost intocmit dupa aceleasi criterii
care au stat la baza alcaluirii celui de locuri ; redactarea lui in etape, pe
parcursul catorva ani, a facut ca ortografia sa prezinte deosebiri

de la o sectiune la alta, sarcina unificarii ei revenind astfel edito' Indicele numelor de locuri, Intocmit de Alexandru I. Ceuta. Editie thgrijit
de I. Caprop, Bucure0i, Editura Ac ademiei Romine, 1990, 301 p.
2 lbidem, p. 6 0 urm.
3 CLibidem, p. 5.

www.dacoromanica.ro

i prefat.5

rului4. Devi trebuie s presupunem el la o revizuire a manuserisului inainte


de dactilografiere, .Alexandru Gonta ar fi inlAturat sidiferentele de formulare dintre unele segiuni, nu am purees si la o astfel de unificare, care ar

fi atras dupl" sine restructurarea intregii lucritri (peste 4000 de pagini


dactilografiate) si revizuirea integral a punctuatiei ; am corectat ins
In mod tacit unele scIpAri evidente, am eliminat, in urma confruntrii
Cu documentele din colectie, dubletele unor voci si am. reordonat alfabetic, c.and a fost necesar, variantele unor onomastice. Dincolo de
aceste minime interventii, Indieele nunaelor de persoane vede, in sfrsit,
lumina tiparului, in forma in care a fost intocmit de regretatul Alexandru I. Gonta, cu mai bine de .trei decenii in urml.

I. CAPROU

t Pentru ortografierea cu

el,

cf. ibidem, p. 15.

www.dacoromanica.ro

INDICE

A
Ala, f iica Trofanei *i nepoata lui Stefan,
vinde parte din Vladeni, pe Jijia, lui Arsenic Nebojatco

uricar (ment. 1617);

XVII, vol. IV, 160.

Adam, dlac; scrie acte

Abza, V. lona*co Abza.


Acachie (gre*it: Ananie), egumen

i archimandri t al m-rii Putna (1520-1528)


XVI vol. I 171, 189, 240.
Acaehle, ieromonah de la in-rea Bistrita
(1541) XVI vol. I 403.
Acamov din Fatcauti, tata! lui Friltiian din
Dumeni (merit. 1595) XVI vol. IV 133.
Acha* (Alba*, Che*entiul *i Baia lui

se-

liste ttrascil *i sat pe Bac in dreptul


lui
(ment. 1436, 1517, 1525), XIV
XV vol. 1131; XVI vol. 1111-2, 224-5.
Acapiitinei, v. Toader Foc*a.
Achilina, sora lui Drutea nemis din Sendreni,
vinde prti din Brnul*i Pliuscuti (1588)
XVI vol. III 397.
Achim, nepot lui Fdrmti, strtinepot lui Gana
Giulici i tatl lui Drago* din selistea
lapa, tin. Tutova (ment. 1606) XVII vol.
II 19.

Achim, tatl Tudoscai din Dumeni, tin.


Hotin (ment. 1599) XVI vol. IV 259.
Acibco, prisaca lui pe Bacovt (ment. 1420)

XIVXV vol.

I, 41.

Acsana, fiica lui Tudosie vdtav de stolnicei,


V. Axana (ment. 1613).
Acsania, Acsenia, Ar.sinie, v. Axinia, fiica
lui Bucium vornic.
Acsinia, v. Axinia, fiica lui Grozav.
Acsinia, v. Ahila, flea Arvasiei Ho*mndioae.
Acsintie Prtu, v. Axintle Pirtu, prgar (1625).

Acsintie uricar, v. Axinte urlear.

Acsinia, v. Axinia, fiica lui Drighici XVII,


vol. IV 416.
Acsinia, v. Axinia, fiica lui Vascan.
Adam, v. Constantin Adam, Iura,em Adam.
don-I/lest

(1574

1596), XVI vol. III 41; IV 144.


Adam, f iul lui Coma din Harlu; vinde vii,
cu cram si tease lui Gavrillogoft (1584

1604), XVI vol. III 236; XVII vol. I


131.

Adam, pop, duhovnicul lui Petru Schiopu


voievod (1593-4), XVI, vol. IV 83,
100.

Adam, sulger, stApan pe actele satelor Joldesti 5i Vorona (ment. trzie), XVII vol.
IV 496.

Adam, tatAl lui Constantin din VIAcle*ti


(ment. 1609-1619), XVII, vol. II, 223;
IV 189, 312.
Adam, vistiernicel, ginerele lui Alexa, in

pricin pentru parti din Raciuleni cu


m-rea Moldovita (1581, 1610), XVI vol.

III 174, 205, 206; martor (ment. 1610)


XVII, vol. II 312.
Adama, sor cu Balot
stpn In Sprieti (1519) XV I, vol. I 136.
Adas, v. Lazor Ada*, Viad Ada,.
Adtunfiche,tii, stpnii mo*iei Totoesti, tin.
Vaslui, la 1843 (ment.), XVII vol. III
184.

Adreian, om bun, rnartor la dania une prti


din Podobiti (1620) XVII vol. IV 48.
Adriahna, strnepoata lui Iurie Terpici

Bal* cel btrn, bunica lui Stefan s.a.

din Siruti, Molodova, Uriceni i Buz'eni


cu iazuri *i mori (ment. 1604) XVII vol.
I 169.
Adus, v. Lazor Ada*, Vlad Ada*.

Afendiciu (Afendicici), unde a fost Fntana


lui pe Srata (ment. 1554), XVI, vol. II,
61.

www.dacoromanica.ro

Aftanasle, f iul lui Gligorasco lircapco, sta-

pan In Poiana (1471) XIV-XV vol. I


426.

Aftemila, fi ica lui Lazor Blidaru, vinde parte

din Blideresti (1621) XVII vol. V, 13.


Aftenla, mama lui Paval Taban diac

din Sirauti, Molodova, Medveja, Uriceni


Buzaeni (ment. 1604) XVII vol. I 169.
Attenia, fiica lui Lupul Neghici si al Canda-

chiei, vinde parte din Macen' (1624)/


XVII, vol. V, 301.

/Menta, <ozn bun) din Boziiani, martor


(1623) XVII vol. V 216.
Aftenli, preot domnesc din Movilau pe Raut,

martor (1608) XVII, vol. II, 144.

Aftlmia, tuca lui Cristea, parte din Toderesti,


vAndutil lui DrAgusan diac (nent. 1619)
XVII, vol. IV, 378.
Aftlmia (Efimia), fiica lui Miron clucer, stapan In Vercesti si Murgucesti, tin. Ncamt
(1617) XVII vol. IV 136.
Aftlnala, tuca lui Toader Ivanco uricar, vinde

parte din Bahrinesti lui Oras hatinan si


parealab de Suceava (1604)1 XVII vol.
I 172.
Altinla, femeia lui Dima din Marcoviceni,
oumparA parte din Melescani de la Vasilca (1616) XVII vol. IV 517.
Alvar, singa a hatmanului, inartor in Suecava (1609) XVII vol. II 191.
Agafei, v. Ion Agalei,
Agafia a Malusciii, f iica lui Ivan, vinde casa'
In Dersca, tin. Suceava, lui Filimon pAhArnicel (ment. 1608) XVII vol. II 178.
Agalla, cneaghina din casa lui Bogdan voievod <LAptisneanu>, stapanil In VIAicesti
pe Siret (1569) XVI vol. U, 191.
Agalla, cneaghina lui Boul vistier, stapana
In DAvideni, Fratesti si Nisporesti (1616)
XVII vol. IV 50; Intoarce part din RAtesti lui Larion diac (1623) XVII vol. V
202.

Agalla (A.gabia,

Tolocicoae, Talocicoaia),

cneaghina lui lonasco 'rolocico, sora lui

Dumitru Ponici, soacra lui Nicorita si

Cazacul, mama Catrusei din Rogosesti


(ment. 1623), XVII, vol. V 183; stapana
In Licina cu iaz, tin. Dorohoi (1598) XVI
vol. IV 187, 191-2, stapanA si In pricina
ca Toma diac pentru Mlinanti cu iazuri
si mori (1619, 1620) XVII vol. IV 387-8,

421; vinde parte din Culiceni, tin, Suceava, lui Stroici logofat (1620)
vol. IV 433.

XVII

Agalla (Gaita), femeia lui Gherman si mama

lui Nicoara, Vasile, lonascu si Marica


din Glodeni, tin. Roman (ment. 16021603) "XVII vol. 1 37, 78.

lemela lui
druie5te parte
din Florintesti cu prisacA lui Petrica
vAtav (1617) XVII vol. 1V 211.
Agalla, femeia lui Nasture si mama lui Coste

si a Ticei din Cucuiati, tin. lasi (ment.


1624) XVII vol. V 276.

Agalla, fenicia lui Tudor bArbier din lasi,

lasa pravalii si villa moartea sa hi Tudor

harbier (ment. 1604) XVII vol. 1 178.

Agalla, fiica Anei si mama Nastasiei si Pancluseili din Soldanesti (ment. 1603) XVII
vol. I 82.
Agalla, f i ca Anei, stranepoata lui .111.11a,
vinde parti din StefAnesti, tin. Roman,
lui Toader (1576) XVI vol. III 71.

Agalla, fiica Barcei si nepoata lui Tomsa,


vinde parte din Baloseni, tin. lasi (1607)
XVII vol. II 108.
Agalla, tuca Bazdigaei, vinde selistea Gura
Coboltci, tin. Soroca, lui Nistor Ureche
mare vornic (1604) XVII vol. I 149.
Agalla, fi ica Dumitrei si striinepoata Jul
Calinesti,
Fcdesti, Boreni s.a. (1601) XVII vol.' 5.
Liciul postelnic, stpanA In

Agafia, fiica Frimului, v. Agalla, fiica lui


Frimul.

Agafia, Mea Ganei, v. Agalla, fiica lui Ganea.

Agalla, tuca luf BArldeanul fost logofat,

stapAnA In selistea Zelena (1605) XVII


vol. I 222.
Agalla, tuca lui Corpaci si nepoata Agafiei,

viuda parte din VIAicesti pe Siret lui


Petru Schiopu voievod (1577) XVI vol.
III 91, 369.

Agalla, f iica lui Cozma si femeia lui Nicoara,

vinde parte din Glodeni, tin. Roman, lui


Stroici mare logolat (1601-1603) XVI/
vol. I 38, 79.
Agalla, fiica lui Cfirstea i nepoata Zinei,
stapana In Manailesti pe Bistrita (1575)
XVI vol. III 45.
Agalla, f iica lui DAnild, strilnepoata lui Medelean, vinde parte din Medelcni pe Prut
lui Enache postelnic (1622) XVI/ vol. V
120, 215, 276.

Agalla, tuca lui Fratiian i nepoata lui Ver-

bie diac, vinde parte din Maeiciluti pe


Raut (ment. 1625) XVII vol. V 319.

Agalla, f iica lui Frimul


Frimului), vinde
piirti din lugani i Dnesti lui Miron Tam-

pa paharnic (1603-1609), XVII vol. 1


109-110; 11, 219.
Agalla, fiica lui Ganea
Ganii, Agallia),
vinde parte din Medeleni pe Prut (16221624) XVII vol. V 120, 215, 276.
Maxineasa), tuca lui Hubulea
Agalla
cneaghina lui Maxim parcalab; vide o
prisaca in Piscul Cornilor Cu moara de
la Sticaturi pe Vaslui lui Toader monah
(1586-1587) XVI vol. 111 330, 356.
Agalla, fiica lui loan StAnigeanul si stranepoata lui Ureche phArnicel, vinde parte
din Stanigeni lui Ptrasco parcAlab (rnent.

1598) XVI vol. IV 209.


Agalla (Agahiia), fiica lui Ion logolt ai sotia lui SacalAs staroste, daruieste atul
Mseurei tin. Tutova m-rii likCa (16031605) XVII vol. 1 69, 250; daruieate
prti din Tigaaesti cu vie si moarii
nastiri Bistrila (rnent. 1622) XVII vol. V
91.

www.dacoromanica.ro

Agalla, tuca pop-ii loan, nepoata lui Sima

Stnpci, stapan in
. XVI vol. 111 10.

SitngAceni (1572)

Agalla, fiica lui lonut, strnepoata lui Sandru


comis, vinde parte din Cre5ti, tin. Nearnt

lui Vasile Crescul parclab de Neamt


(1605) XVII vol. 1 194.

-tica lui Ivanco diac de visticrie,

vinde satul Ciornacaul lui Ion Iatco stolnic (1546) XVI vol. I 460.
Agafla,fiica lui Macsim si mama Didei din
Cilmnesti (ment. 1601) XVII vol. I 11.
Agalla, f iica lui Mihaiu Leahul, vinde parte
din Mohile.ni lui Petra s.a. (1585) XVI
vol. III 271.
Agalla, fiica lui Necoriciu si nepoata Vasutvinde prti din Conulne5ti lui Vascan
Dobrenchi (1601) XVII vol. I 11.

Agalla, fiica lui Onicica, vinde un loc de


prisac din Onesti lui Petre s.a. (1584)
XVI vol. III 260.
Agalla, fi ica lui Pelea 5i mama lui Samoil
din Otesti (ment. 1603) XVII vol. I
101.

Agalla, Agalda, fijen lui Simion din Siic.ilus,

vinde parti din Filstlici lui Petrea Cehan


vtav (ment. 1618) XVII vol. IV 291.
Agalla, fijen popii Simion, vinde parti din
Sircani, tin. Orhei, lui Gheorghe fost vornic
de gloatii
112.

(ment. 1617) XVII vol.

IV

Agalla, f iica lui Simion vatav, nepoata lui


Nicoarii sulger, vinde parte din Glodeni,
tin. Rornan, lui Nicoar (ment. 1602-

1603) XVII vol. I 37-8, 78-9.


Agalla, f iica lui Toader si nepcatalui Calot,

vinde satek Vladesti si Fantana lui Cucuta, tin. Chigheci, lui Nistor Ureche
mare rumie (1604) 'XVII vol. I 147.

Agalla, fi ica lui Toader Croitorul si nepoata


lui Milea Clugrul, stpan In Danilova,
Bratcovo pe Millatini s.a. (1535-1546)
XVI vol. I 370, 522-3.
Agalla, fiica lui Tomsa, nepoata lui Serdecico, vinde parti din Horbinesti pe Racovat (1587) XVI vol. III 361.
Agalla, f iica lui Trosan, strnepoata lui Ion

Talmaci, stpan In Tomesti la Maluri


Cu moar (1601) XVII vol. I 8.

Agalla,fiica lui Trucan, strnepoata lui Sandru comis, vinde parte din Craesti, tin.
Neamt, lui Vasile Criescu parcalab de
Neamt. (1605) XVII vol. I 194.

Agalla, f iica lui Tildaran din Ciortolomi, vinde


parte din Fetinghesti lui Caramiz din Cal.-

lomiinesti (1586) XVI vol. III 300.


Agalla, tuca /.upei si nepoata lui Grozav
rinde parte din Hriasca lui Stefan diac

(ment. 1576) XVI vol. III, 80.


Agalla, f iica Magdei, striinepoata lui Stanciul parclab si mama lui Condre din Oboroceni (ment. 1606) XVII vol. II 26.
Agalla, fiica Mlinei, strnepoata Mandrei,
stpara in Fetionesti (1573) XVII vol.

III 24.

Agalla (Agafiia), tuca Maricai, ncpoata


Ion Vorontariu, strnepoata lui Serbic,
soca lui Veisa pitar si mama lui Dumitru
din Voruntresti

(ment. 1593,

1603);

XVI vol. IV 92; XVII vol. I, 108, 111;


stpan In PrAjani, Vasileuti s.a. Cu iazuri si rnori (1576-1581); XVI vol. II/
62, 128, 161.

Agalla, fiica Mricai, strnepoata lui Cozma


Blosescul si mama lui Toader si a Ghervasiei din Balosesti (ment. 1597-1602),

XVI vol. IV 177; XVII vol. I 57.


Agalla, fiica Mricai, strnepoata lui Luca
Arbore, stapnd in SfetcAuti, Hriteni
s.a. (1606) XVII vol. N 22-3.
Agalla, tuca MArinei, femeia lui Florea din
Ungurasi si mama Odochiei, lona5cu

Gavril din Carligi, tin. Neamt (ment. 1605)


XVII vol. I 200, 208, 212.
Agalla, fiica Mrinli i nepoata lui Mas p5harnic, stpana In Beresti, Blcesti, Crligi si Corlatesti (1569) XVI vol. II 196-7.

Agalla, fiica Nastei, nepoata Anusci, vinde


parte din Maciciluti, pe Rut (1618) XVII
vol. IV 271.
Agalla, f iica Nastei, strnepoata Dumci,

vinde lui leremia Movil voievod prti


din Horodnicul de Jos si de Sus (1597)
XVI vol. IV 174.
Agalla, fiica Rusci din Buzni, vinde parti
din Buzni si Giurcsani lui Patrasco
lidre (1603, 1618) XVII vol. I 66-7;
IV 234.

Agalla, fiica Sofiei, nepoata lui Miroslav si


mama Nastei din Boureni (ment.. 1553-

1567) XVI vol. II 36-7.

Agalla, tuca Sorei i nepoata lui Lazor si


Simion, stapanii In Feairesti, Comnesti
Petresti (1546) XVI vol. I 509-510.
Agalla, Mea Todosiei i nepoata lui Dumitrtt
Ciolpan, vinde prti din Coliccani i lugani pe Iadrici lui Dumitrachi Chirit
postelnic (1607) XVII vol. 11 89.
Agalla, fiica Todosiei Oncioae din Suceava,

In pricin pentru vii 1a Cotnari (1612)


XVII vol. 1II 102.

Agalla, f iica Tudosiei, nepoata Armancii,

vinde parte din Samascani, %in. Orhei

(1613) XVII vol. III 148.


Agalla, jupaneasa, sora lui Corpaci, din Vli-

cesti pe Siret (1577, 1587) XVI, vol. III


91, 369.

Agalla, jupneasa luiMihll pisar, stpanA


In Pungesti si de tigani (1558, 1568) XVI
vol. Il 107, 177.
Agalla, mama lui Albul si Ion, strnepoata

lui Mihul Poian, vinde parte din Rtideni cu moar pe Tutova lui lIje vornic
de gloat (1609) XVII vol. II 233.

Agalla, mama lui Condre din Obrceni (ment.


1599) XVI vol. IV 274.

Agalla, mama lui Ionascu si bunica Avramiei din Petia Mare, tin. SuceaNa (ment.
1609) XVII vol. II 249.
9

www.dacoromanica.ro

Agalla (Agahia), mama lui Ionascu, Anitei Agahia, v. Agalla.


si Antimiei, Chiranei *i Gavril din Car- Agahla, fiicti Todosiei, nepoata lui Andronic, vinde parte din Rastiani, tin. Iasi
ligh, tin. Neamt (ment. 1605) XVII vol. I
(1603) XVII vol. I 97.
187, 208.
Agabla, mama Chiranei si a lui Gavril din
Agalla, mama Odochici din Madrjeci si
leseni (ment. 1614) XVII vol. III 159.
Carligi, tin. Neamt (ment. 1604) XVII
vol. I 187.
Agana, nepoata lui Druje cel batrn, vinde
lui Petru Rares satele Drujesti siChisa- Agahia, sora lui Veisa pitar, v: Agalla, fiica
le*ti (1528) XVI vol. I 256.
Mariciii si nepoata lui Ion Voruntar.
Agalla, nepoata lui Toader Berbanta si mama Agahia, sotia lui Ciolpan, V. Agalla Ciolpineasa.
lui Mar din Berbenteni pe Crasna (merit.
Agahiia, fiica lui loan logofilt, v. Agalla.
1609) XVII vol. II 239.
Agalla, partea ei din satul Futesti, care se Agahlla, stapan in Albotesti (1622) XVII
vol. V 143.
numeste Botesti (ment. 1616) XVII vol.
Agapie (unde este ~), satul si milnastirea
IV 49.
lui la aura Barlaselului (ment. 1448)
Agalla, partea ei In Huhurezi (ment. 1620,
1624) XVII vol. IV 448; V 281.
XIVXV vol. I 229.
Agalla, sluga domneascil, stapana In Bogda- Agata, V. si Agafta.
Agatha, tuca lui Toader, stranepoata lui
nesti (1560) XVI vol. II 125.
Stanciu, parte din Obraceni viinduta lui
Agafia, sor cu Neacsa, v. Agalla CiolpiiGrigorie diac (ment. 1612), XVII vol. III
neasa.
76.
Agafia, sora lui Corpaci, v. Agalla, jupftAgatha, mama Vasilcai din Stetcani (1606),
neas.
XVII vol. II 26.
Agalla, sora lui David s.a., vinde parte din

Seachil carnal-as Agathon, egurnen al m-rii Putna (1613) XVII


vol. Ill 111.
(ment. 1598) XVI vol. IV 208.
Aglaia (Agahiia), sora lui Gavril, strnepoata Agathon (Agafton, Agaton), episcop dc Roman (1582-1598; 1602-1605) XVI vol.
lui Miclaus vornic; vinde parte din satul
III 193, 199, 223, 227, 238, 261, 287, 305,
Miclauseni lui Simion Stroici mare vis441, 423, 431, 438; IV 140, 1.54, 157, 158,
tier (1598) XVI vol. IV 15, 230.
175,
180, 214, 215, 216, 223, 240; XVII
Agalla, sora Sorii, v. Ayala, f iica lui Corvol. I 28, 80, 98, 118, 233, 236, 238,

Aramesti lui Simion

paci.

Agalla, sotia lui Ionasco din Rohotesti, stapanit pe o parte din Robotesti cuprisacii
moara pe Rebricea (1619) XVII vol. IV
380.

Agalla, stranepoata lui Duma si mama Todosiei din Ionaseni tin. Iasi (ment. 1610)
XVII vol. II 323.
Agalla Ciolpiineasa, f iica lui Lupe Ciohorea-

242, 245; judeca pricina dintre m-rea


i Gheorghe episcop de Radauti
XVI vol. III 228; hotarnic la m-rea Seca
*i Agapia XVI vol. III 267.; XVII vol.
I 173, 176, 182, 183, 236, 238; cumparii

Voronet

o casa cu ogoare si poiana de fanat de

la Dumitru din Rosiori XV.I vol. Ill 338;


daruieste stihar m-rii Galata XVI vol,

III 405; cumpara parte din Potlogeni

nul, sora Neacsei, mtusa Costinei din


de la Ion Davideanul XVI vol. IV 167;
Drislive si Beresti, sotia lui Dumitru
daruieste tigani episcopiei de Roman
Cliolpan Orbul si mama lui Gheorghita
XVI vol. IV 233; scos din scaun de
diac din Tomesti pe Moldova si Vartop
Vitcazul (1600) XVI vol. IV 291.
(ment. 1567-1589) XVI vol. II 173; Agathona, mania lui Toader si Evloghie
III 110, 421.
din Nernerniceni (ment. 1609) XVII vol.
Agalla Ilus, sora lui Petriman si nepoata
II 191.
lui Ivan Porcu, stiipana in Porcesti, Brebi Agatona, fiica lui Mihail, stranepoata lui
si Hociungi (1490) XV vol. II 123.
Drago. Vitcazul, stapanil In Sacuiani
Agaf ia Nlaxineasa, v. Agalla, f iica lui Hude Jos (1507) XVI vol. I 57-8.
hulea i cneaghina lui Maxim parcalab. Agaraci, v. Erimila Agiiraci.
Agalla Samsonlasa, cneaghina lui Samson, Agopsea, armean din Tg. Siret, martor (1610),
mama Teclei *i a Nastasiei, ctitor al biXVII, vol. II, 321.
sericii Sf. Paraschiva din Iasi (1610) Agrira (Grisca), fiica lui Giurgea Drakucanul, nepoata lui Drago. Viteazul, da parXVII vol II 336; vinde parti din Doltea sa din Sacuiani lui Sacuianu ceasnic
hesti i Liesti pe Crasna lui Constantin
(1507) XVI vol. I 57; stapana In Draguaprod (1617) X\ II vol. IV 103.
Agafia Tolocicoae, v. Agalla, cneaghina lui
sani si Zavoiani (1520) XVI vol. I 160-7.
Aguta, fijen lui Ivasco Crealig si mania IftiIonasco Toledo:).
Agaitha, fiica lui Helestiianul 5i niama
miei 5i Crastinei din Otniciani si Jurjani
pe Barrazel *i Averesti la Coble (ment.
ricai din Stetcani, tin. Roman (ment.
1606) X\ II vol. II 26.
1576) X\ I ol. III 63.
Agafton, egumen al manastirii Homor (1609 Ahmat Pasa, daruit cu cal de Constantin
Movila voievod (1611) XVII NIA. III
1616) XVII vol. II 265, 274; IV 30.
Agafton, v. Agathon, episcop de Roman.

29.

10

www.dacoromanica.ro

Ahmet-Celebi, ienicerul, imprumuta bani lui Albascul, v. Toma AlbAseul.

Stetan voievod, fiul lui Petru Schiopul Albaseul, fratele Stancai, fiii lui din Sod,
tin. Neamt (Orient. 1615) XVII vol. III
(1589, 1590) XVI vol. III 447, 450.
APIAbrie, vatav, fratele lui Steful, stapan
221.
pe un loc pustiu pe Rant, la gura Camencii Sed i (1552) XVI vol. II 31.
Ajud, v. Ilea Alud, Match' Ajud.

Albescu, v. Drago* Albescu, Genii Albescul.


Albici, v. Gavril Albiel.

Miclesti (1601) XVII vol. J 122.


Alba, femeia lui Gligor, stapdna in Rfiscani

Alboe, v. Angbelina Alboe.

Al ..., martor la vanzarea unei parti din

Albiei, martor la vanzarea unor pArti din


Frdncesti (1618) XVII vol.

IV 231.

Albota, v. Costea Albotii, Gheorgbe Albotti,

Giorgio Albottl, Ion Albotal, Ionaleo Alpe Telejna (1500) XV vol. II 309.
Petrea
Alba, fiica Anghelinii, vinde parte din Ungurcni lui Ilea Ungurcanu (1560) XVI Albotil din CAtamaresti, v. Ion Albotit.

Alba, tuca lui Grozca, nepoata lui Coman

Albotrt din TAlpigi, numit de domn sA cerceteze o pricina (1610) XVII vol. H 325.

Alba* (Alpas), Nornic de SuceaNa si staroste,

donmesc (1433-1443) XIVXV vol. I

. vol. II 128.

Margelat si bunica Todosici *.a. din Co- AlbotA,fiul DrAgAlinei, nepot Jul Bdndea spamanesti pe Lapusna
(ment. 1598)
tar si tatAl lui Patrascan s.a. din BanXVI vol. IV 205.
desti si Turboresti (mcnt. 1587) XVI vol.
fiica lui loan Horga, stapan in InnIII 343.
za)ti (1546) XVI vol. I 419.
Allbota, om bun, martor la vdnzarea unei pArti
Alba, film lui Mihaila *i nepoata lui Radul
din Miclesti pe Vaslui (1609) XVII vol.
Pateascanul, stapAnA in Mihnesti pe TroH 212.
tus (1581) XVI vol. III 164.
Albota, prcalab de Soroca, V. Gheorghe AlAlba, ilea lui Stroc, mama Carstinii si bubotrt.
nica Tudorei a Steimoaei din Nanesti
Albotrt, pitarel, vinde parti din V1A.'sinesti cu
Medeleni (ment. 1609) XVII vol. II 255.
moard in Jijia (1610) XVII II 325.
Alba, f iica Magdei i nepoata lui Ivanco, vin- Albota postelnie, v. Costea
de parte din Cabiciani lui Ionasco pahar- AlbotA, sluga domneasca, fiul lui Craciun,
nic (1569) XVI vol. II 197-8.
stapan in Cdrstestii din Deal cu mori in
Alba, tuca Sorii, nepoata lui Micul Bargau
Tutova (1583, 1602) XVI vol. III 229;
si mainalui Ion si a Teclei din Florinte*ti
vinde parte din Tomesti lui Cdrstea ware
(ment. 1532) XVI vol. I 341-2.
vornic XVII VOL I 41.
Alba, tuca Urdtei, strAnepoata lui Coste Albotil, slugA domneasca, fiul lui Gug i neL
SdrAcinescul, stApAnA in Osesti si Sarapot Tigai, stapan in Holohoreni (1573)
cineqi pe Telejna (1546), XVI vol. I
XVI vol. III 25.
422.
Albota, sluga domneasca, fratcle lui Cravril,
Alba, preuteasa, sera lui Ignat Dobos, cumstilptin in Macicateni (1583) XVI vol.
p,r,i parte din Pocni pe Trotus de la DruIH 224.
tea (1581) XVI vol. III 153.
Albotg, slugA donineasca, fratele lui Neagul,
Alba, slug donmeascrl, stilpfina pe o dumstapan in selistea Sinesti pe Putna (1546)
brava' din BAlu*eni, ocolul Bacau (1569)
XVI vol. I 487.
XVI vol. II 205.
Albota, sluga domneasca, stapfin in Hriwani
Alba, slugA donmease, sta'pdna pe Fan-Lana
(1592) XVI vol. IV 51.
Balenilor *i Poiana Ocolului (1528) XVI Albota, spa-tar, v. Gheorghe Albota.
vol. I 245.
Albota, vatav din Rusciori, fiul Candachici,
Alba, sora lui Dragus s.a., stilpAna in satul
vinde parte din Boldesti lui NiccarA loPoenile numitPetresti (1572) XVI vol. 111 9.
gofilt (1601) XVII vol. I 2-3.
Alba, sora lui Petre Micsin *.a., stapiina in
Albota,
vatas din 1 artop, martor (1609) X\ I
Deleni pe Bujor si Ponicesti pe Jalan
vol. 1V 127; XVII vol. 1 158.
(1532) XVI vol. I 343-4.
Alba, sora lui Ivan, vinde parte din Namis- Albotrae, cneagliina lui Petrea Albotd mare
vornic. stapdnA in VlAdcni (1598) XVI
nic pe Bahlui lu Giurgiu Cacareaza
vol. IV 218.
(1488) XV vol. II 66.
Alba, stranepoata lui Ivan Ianpotil. bunica Albote$111 (fiii lui Albota Nornic). stapilni in
lui Toader *.a. din Ursasti cu moarA pe
Vradeni (1604) XVII sol. 1, 157.
Bailad (ment. 1593) XVI vol.. IV 69. Albu, v. Dragomir Alba,
Albu
Derohoncean, Ion Athol, -Ilk Ail u, Oana
Alban, nepot lui Ivanis Tatar si bunic lui
Albul, Pasco Albul, Stefan Anna.
Petrea s.a. din Flocesti 5i Dirmanesti,
tin. Trotus (ment. 1609) XVII vol. II Albul, barbicr din
martor (1619-1620)
197.
XVII vol. IV 477, 527.
Albas, s. Aebas.
Albul, ceasnic, boier, pan, rnartor in sfatul

hotarnic la Borhinesti XVI vol. III 331;

Ir. tor (1586-1610) XVII vol.


II 46, 310.

158;

105, 107, 109, 110, 111, 113, 122, 125,


128, 130, 131, 133, 143, 145, 158, 166,
186, 187, 197, 198 199; v. *i MUM.

11

www.dacoromanica.ro

Alba! din Hociungi, -maitor, megies (1619)


XVII vb1. IV 398.

Alba! din Miculinti pe Baseu, martor (1619)

XVII vol. IV 352.

Albul din Stolniceani pe Siret, martor (1598)

XVI vol. /V 199.

Alba! din Sarbnesti si Chille, martor (1620)


XVII vol. 1V 420.

Abul, spatar, irate cu Onisor vistiernic si

Bazdaga, total Mariicai i Sascai, bunic


lui Ion si Nastei din Berindesti pe Costina
XVI vol. I 63-3, 327; vinde satul .Co-

bane de Sus (satul lui Stan Babis) lui


Luca Cautes XW- XV vol. I 358; satul
Costina confiscat de Stefan cel Mare de

la
XVI vol. I 327; martor In sfatul
fiul lui Nechita si tatAl Nastei de pe
domnesc (1443-1467) XIV-XV vol. 1185,
Itchil (1617) XVII vol. IV 140.
186, 215, 242, 253, 254, 257, 258, 259,
Albul <jude> (unde a lost "..), sat pe Crasna
264, 266, 267, 269, 274, 300, 309, 329,
la
(1436) XIV-XV vol. I 121.
336, 358.
Albul, nepot lui Toader Pitic, tatal Mica" si Albul, tatal Candachiei i bunic Odochiei s.a.
Cupcea din Piticeni (ment. 1548, 1552)
din Butici (ment., 1611) XVII vol. III
XVI vol. I 568; II 16.
12.
Albul, pfircalab de Cetatea Alb, martor in Albul, tatl lui Ieremia Pogaci
(nent.
sfatul domnesc (1617) XVII vol. IV 522.
1605) XVII vol. I 229.
Albul (Albota, Alb si Albul de la Neamt), Albul, vecin din Stroesti, Intrit manastirii

parcalab

de Neamt, manor In sfatul

domnesc (1455-1471) XIV-XV vol. I


277, 282, 293, 299, 302, 303, 306, 307, 308,
310, 312, 318, 319, 321, 322, 324-327,
331, 334-336, 338, 339, 342, 344, 345,
347, 349, 351, 352, 354, 355, 357, 358,

Sf. Saya din Iasi (1623) XVII vol. V


242.

Alba! Fareoviel, tatill Tatei din Branesti pe


Sitna si Cogiusna pe Botne (rient. 1528)
XVI vol. I 253-4.
Albul Volneseul, slugS domneasca, st:ipn In

360, 362, 364-366, 368, 369, 371, 372,


Oidesti (1493) XV vol. II 188.
374, 375, 376, 378, 413, 424, 426, 427; Alcazi, v. Constantin Aleazi.
alege hotarele satelor Bdrzotesti, Obadia Aldea, Curatura lui la Itrinesti, tin. Neamt.
si Miculesti XIV-XV vol. I 308, 314.
(rnent. 1604) XVII vol. I 159.
Albul, slugS domneasca, stpn in Deochiati Aldomir, sluga domneasca, vinde satul Solpe Sohului (1495) XV vol. II 209.
desti pe Zabrauti lui luga Grasul (ment.
Albul, slug domneasca, stpfin in Dumbra1469, 1489) XIV-XV vol. I 367; XV
vita pe Dimaci (1455) XVI vol II 95.
vol. II 116.
Albul, sluga domneasca, vinde parte din Alecsa, v. Meza (diferiti).

Turcla pe Miletin m-rii Putna (1598) XVI Alecsa, v. Alexa dhr Barjoveni.
vol. IV 213.
Aleeu, slugd domneasc, fiul Maricai, straAlbul, slug domneasca, fiul Agafiei, stranenepot lui Jujica, vinde prti din tehlpot lui Mihul Poiana, vinde parte din
nesti, tin. Roman, lu Toader (1576) XVI
Radeni cu moara pe Tntova lui Ilie Vravol. III 71.
bie vornic (1609) XVII vol. II 233.
paharnic), martor In sfaAlexa, ceasnic
tul domnesc (1614-1615) XVII vol. III
Albul, slug domneasca, fiul Anuscai, stra160, 180, 203, 212, 218.
nepot lui Onic, In prieina cu Movila
s.a. pentru Balosinesti pe Villa (1574) Aiexa comis, v. Plaza eomls.
Alexa diac, v. Alcoa Popovici, diac.
XVI vol. III 31.
(Alecsa), diac, apoi logofat; scrie acte
Albul, sluga domnease, fiul lui lurie Ser- Ales!'
domnesti
(1591-1595) XVI vol. IV 1, 45,
bescul (9), brbat Neagsei, vinde parte
56, 59, 79, 103, 145; logofat, Invatal XV/
din Leucuti pe Botne (1483) XV vol. II
vol. IV 120, 122, 124, 125.
42.
Alexa, diac, scrie acte domnesti (1615, 1617)
Albul, sluga domneasc, fiul lui Toader lateo
XVII vol. III 204; 1V 198.
nepot lui Hodco Cretovici, stapfin
Alexa, diac, scrie zapis pentru Davideni
Vepreva i Hluboca (1547) XVI vol. I
Potlogeni pe Moldova (1597) XVI vol.

548-9.

Albul, slug domneasca, fratele lui Dumitru,

IV 167.

Alexa, diac, serie lapis pentru prti din Bostapfin in Cioratii-Uscati pe Calmatui
Usti, tin. Vaslui (1602-1603) XVII vol.
(1507) XVI vol. I 54.
I 43, 100.
Albul, sluga domneasca, fratele lui Frimul, Alexa, diac, scrie zapis In Bdrlad pentru sastpan In Suseni (1619) XVII vol. IV
tul Ionasesti num it si Cupcest i (1604)
371, 372.
XVII vol. I 136.
Albul, slug domnesca, frate cu Petru s.a., Alexa (Alecsa) din BArjoveni, martor (1598)
stiipan in satele de pe Srata, tin. Flciu,
XVI vol. 1V 229.
unde a fost Roman Blandul i Husul Alexa din Potlogeni, sot Micai din Bdrjoveni,
(1519) XVI vol. I 140.
tin. Neamt, tatl lui Toader si Nastei din
sluga domnease, var. cu Luca Gug,
Potlogeni XVI 'vol. III 86; vinde parte
stapkn in Zavalnesti pe Crsnisoara (1535)
din Bdrjoveni (1546, 1577) ,XVI vol. I
XVI vol. I 378.
417..
12

www.dacoromanica.ro

Alexa din Shve*ti, v. Meza, vecin.


Alexa din Seuceati, martor In Musetesti
(1574) XVI vol. III 38.
Alexa- din SimzAricsti, martor (1611) XVII

vol. III 41.

FfintAna de la Holm *i o prisacl de la Glodeni (1443) XIV-XV vol. I 195.

Alexa, pop5, frate cu Marena si Varvara si


nepot lui Giurgiu, stApin In Giurgesti

Alexa din SofrAcesti, martor (1572) XVI vol.

(1546) XVI vol. I 455.


Meza, pop, tatAl lui Ion stolnicul din Bahnii

Alexa din Uricheni, martor (1595-1606) XVI

Alexa (Alecsa), raze* din HArlicesti, hotarnic

III 8; v. si Allesa.

vol. IV 129.
Meza (Alecsa), fiul lui Cornea si tatAl lui
Ion si Maricill din Berezeni tin. Fdlciu
(ment. 1606-1609) XVII vol. II 63,
233.

Alexa, f iul lui Negrea vornic, tatAl lui Babota

s.a. din Alexesti pe Vilna (1493, 1497)


XV vol. II 193, 256-7; v. si Alexa, vataman.

Alexa. fiul lui Sin vistier, tatAl NeagAi din


satul undc a fost Roman, de la gura Musatei (ment. 1492) XV vol. II, 175.
Alexa fiul Nastei, vinde parte din Rosiori,
tin. Neamt, lui Carairnan ceasnic (ment.
1606) XVII vol. II 76.
Alxa, f iul Vas51ii, nepot lui Todir, vinde
parte din Glodeni (Tg. Broastei>, tin.
Ia*i, lui Grecea vAtav (ment. 1598) XVI
vol. IV 226.
Alexa, ginerele lui Tomescu, martor in Tomesti (1603) XVII vol. I 113.
Alexa, groapa lui la m-rea Putna (ment. 1490)

XV vol. II 135.
Alexa, hotnog din Beresti, martor (1608)
XVII vol. II 164.
Alexa, inscris tu pomclnicul mmistirii Sf.

Saya din Iasi (1610) XVII vol. II 340;


v. *i Alexa Arapul, postelnic.
Alexa, jirebia lui, v. Alexa, vecin.
Alexa, martor In Roginesti la vAnzarea unor
prti din LAte*ci (1602) XVII vol. I 59;
v. si Alexa, tan' lui Moisii.
Alum, martor megie*, v. Alexa, vecin.
Alexa, negustor, ginerile lui Nicula, stApAn
In ButcAteni (1617) XVII vol. IV 167.
Alexa, nepot lui Turbatul, vinde ministirea

din Brusturi lui Pasco HAciugi (ment.


1518) XVI vol. I 132.

(ment. 1606) XVII vol. II.

la Mogoseati pe Bistrita (1625) XVII


vol. V 363.

Alexa, slugA domneascA, cumrtat lui M iron,


In pricinA cu Maria CAzaca pentru Vli-

ceni (1620) XVII vol. IV 419.

Alexa, slugA domneascA, fiul Anuscrii *i ne-

pot lui Hrinco, vinde pirti din Dcrsca


lui Luca Arbore (1506) XVI vol. I 49,
221.

Alexa, slugl domneascii, f iul BuscAL yin&


parte din Botesti, tin. CArligAtura (1616)
XVII vol. IV 50.
Alexa, slugri domneascA, fiul lui GagrAma
igi, stpAn In Holohoreni
nepot
(1513) XVI vol. III 26.
Alexa, slugri domneasc, fiul lui loan, vinde
parte din Vertiporoh lui Gligorie Mlinovschi mare stolnic (1602) XVII vol.
I 62.

Alexa, sluga domneascA, fiul lui Ivan, stiipin In Codresti pe Bahluet, (1546) XVI
vol. I 533.
Alexa, slugA domneascri, fiul lui
stripAn pe selistea Durnintii acum Verbca
pe Ciuhur (1580) XVI vol. Ill 148.
Alexa, slugil domneascA, f iul lui Mursa si
nepot lui Sin vistier, stApAn In Selistea
Tatarcani, Borzesti s.a. (1528) XVI vol.
I 266.
Alexa, slugA domneascri, fiul lui Roman Ham-

za, stiipAn in Vlasinesti pe Prut (1571)


XVI vol. III 2.

Alexa, slugA domneascA, f iul lui Strugritii


din CAscoestj, in pricinA cu Patrasco

OaidA paharnic din Olriaei pentru pirti


din Tongujei, CAscoesti si Poiana Mania's-

tirii (1609) XVII vol. II 258-9.

Meta, partea lui In Alexeni, tin. Iasi, cum- Alexa, slug domneasci, fiul lui Vsiiu *1 nepot lui Ciocea, vinde parte din satul RAparatA de la Pojog staroste (ment. 1604)
desti, tin. Chigheci, lui Chirit Dumitrachi
XVII vol. I 141.
postelnic (1609) XVII vol. II 267.
Alexa, partea lui In Oriseni (ment. 1582)
Alexa, slugA domneascii, fiul MaricAi si neXVI vol. III 236.
Alexa, patriarh al Constantinopolului (1600)
pot lui Alexa, stpin In Cobeceani (1573)
XVI vol. III 20.
XVI vol. IV 292.
pArcilab de Neamt, martor In sfatul Alexa (Alecsa), slugi domneascii, fiul MariicAi
domnesc (1593) XVI vol. IV, 80; v. si
stfipAn In Pluleni, tin. Iasi (1603) XVII
Alexa Bodelu, pircAlab de Iasi.
vol. I 78; vinde satul PAuleni lui CaraiAlexa, popl ca ceata lui, In pricin cu Berman mare ceasnic (1603) XVII vol.
bAnta *i Onite pentru parte din Garbesti
I 84.

(1578) XVI vol. III 97.


Alexa, slug& domneascA, fiul MaruscAi, stAAlexa, popl din Costesti, fiul Gafei, nepot
pan In Iugani pe Strajnic (1546) XVI vol.

Sofiici*i stdmepot lui Steful, viudo

I 520.

prirti din Zastavna, Toltre si Boianciu Alexa, slugA domneascd, fiul Musei *i nepot
(1611-1617) XVII vol. III 15; IV 193.
lui Visea, vinde parte din satul RAdesti,
tin. Chigheci, lui Chiritri Dumitrachi posAlexa, popl, fratele lui Giurgiu Drgusanu,
telnic (1609) XVII vol. II 267.
stApAn in satele DrAgusani pe Stavnic,
13

www.dacoromanica.ro

Alexa (Alecsa), sluga domneasc, fiul Oanii

si nepot lui Oana Rodnici, vinde parte


din Petica, tin. Suceava, lui Dragus de

Ja ! Poarta (1519) XVI vol. I 152.


Alexa, sluga domneasca, fiul Parascai si
nepot Maruscai, stranepot lui Oana vornic, vinde parte din Raciulesti la Pnit lui
Draghici ilisar s.a. (1583) XVI vol. III
214.

Alexa, sluga dorm-mesa, fiul Parascai si nepot lui Iusip Corlatescul, vinde parti din

i Stejereni, tin. Suceava, lu


Damian vistier (1603) XVII vol. I 96.

Corltesti

Alexa, sluga domneasca, fratele lui Stan,

stapan In satul unde a fost Neacsul" pe


Albia, <tin. Tutova> (1529) XVI vol. I
311.

Alexa, sluget dornneasca, stapan In loe pustiu la Gura Trestioarii, (1507) XVI vol. I
53.

sluga domneasca (altul), stapan pe un


loc pustiu la Gura Trestioarii (1507) XVI
vol. I 53.
Mema, slug domneasca, stapan In Saracinesti (1563) XVI vol. II 165.
Alexa, sluga domneasca, still:pan in Mohileni
(1585) XVI vol. III 271.
Alexa, sluga domneasc, stpan In Tiganei
pe Dimaci (1495) XV vol. II 219.
Alexa (Alecsa), socrul lui Adam vistiernicel

Alexa (Alecsa), tatal Maicai si buniclui Ignalt


si Frasana din Berezani, tin. Fillciu (rient.
1606-1609) XVII vol. II, 63, 233.

Alexa, tan' Parascai din Ratesti pe Berheci


('nent. 1581) XVI vol. III 158.
Alexa, tatal Tagancei i socrul lui Stefan Fortos din Dobroslvesti pe Barlad (ment.
1625) XVII vol. V 374.
Alexa (Alecsa), targovet din Botosani, martor (1603) XVII vol. I 112.
Alexa, vames al Moldovei (1593-1594) XVI
vol. IV 76; talen i s.a. trimise dc .Petru
XVI vol. IV 101.

voicvod lui

Alexa, vataman (unde a lost ~), sat pe Nistru la (1485) XV vol. II 23; v. si Alexa,
fiul lui Negrea vornic.
Alexa, vecin, Cu casa si jirebie In Hntesti,
tin. Suceava (1613-1623) XVII vol. III
136; V 189.

Alexa, vecin din Savesti, martor megies

(1579) XVI vol. III 129.


Alexa, vornic, trimis de domn sa aleaga hotaml manastirilor Agapia i Saud (1616)

XVII vol. IV 14.


Alexa Arapul (Alexie), postelnic, daruieste
loc de casa in Iasi manastirii SI. Saya
(1610, ment. 1617) XVII vol. II 339, 340,

tatui Anitei si Siminei si socrul lui lonascu Jora, fost stapan In Vorcesti,
nutul Neamt si Doroscani XVII vol. IV
85-6, 130, 169, 170, 364; V 109.

din Raciuleni pe Somuzul Rece (ment.


1581) XVI vol. III 174, 205, 206.

Alexa llodeln (Alexa Budciu), ceasnic apoi

Alexa, spatar, fratele lui Oana din 13alcauti

In sfatul doinnesc (1551) XVI vol. II,


3; piircalab de Iasi in sfatul domnese
(1552-1560) XVI vol. II 11, 13-15, 17,

Alexa, sotul Alexoaei din Popcesti pe Cracau,


lasa averea m-ri i Bisericani (merit. 1583)
XVII vol. V 156.

pe Siret (ment. 1471) XIV-XV vol.

p. 381; v. si Alexandra, spatar.


Alexa (Alecsa), spatar, In sfatul domnesc
(1623) XVII vol. V 176, 186, 188, 189,
195, 210, 213.
Alexa, spatar din Botosani, martor (1604)
XVII vol. 1139.
Alexa, spatarel, martor la vanzarea unor parti
din Borale (1591) XVI vol. IV 34.

Alexa, stolnic, in pricina pentru parte din


Scobinteni cu Dragan s.a. XVII vol. I
18-19; cumpara parti din Doroscani si
Doroscanei XVII vol. V 25; stolnic
sfatul domnesc (1593-1621) XVI vol.
IV 70, 72, 78: XVIII, vol. III, 126, 130,
131; IV, 495; V, 6, 14, 15, 17, 19, 21, 25,

27, 30, 31, 34, 36.

Alexa, setrar, vinde parte


(1605) XVII vol. I 257.

din Setrreni

Alexa, tatal Dragai si bunic Melentanei din

Sinzienesti (ment. 1610) XVII vol. II


295.

Alexa, tata) Jul Andreica si Iosip din Oboroceni (ment. 1606) XVII vol. 1/ 26.

Alexa, tatal lui Dumitru din Galati (ment.

1623) XVII vol. V 218.


Alexa, tatal lui Moisii, martor In Roginesti
la vanzarea unor prti din Ltesti (1602)
XVII vol. I 59; v. si Alexa, martor.
14

parcalab de lasi (1551 -1560), ccasnie

20, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 60, 101, 103,

106, 109-111, 113, 114, 116, 117, 21 125-127, 129, 133-135, 137, 138,
140, 142, 145, 146, 148, 152, 155, mare
vatav al tin. Lapusna hotarnic la Copancape Nistru (1581) XVI vol. III 168; v.Alexa,

parciilab.

Alexa Epure, popa, tatal lui Ionasco, vinde


parte din Epureni pe Jijia lui Gheorghe
medelnicer (nent. 1616) XVII vol. IV 59.
Alexa Mustiata (Alecsa -), prcalab
Hotin, intarit stapn in lurceni cu mori
pe Cobolta de Elisabeta doamna (16151622) XVII vol. III 193; IV 51; vinde
satul lurceni XVII vol. IV 207, 243;
vornic, Invata, manor XVII vol. IV 231;

V 38, 53; parclab de Hotin in sfatul


domnesc (1622) XVII vol. V 106, 116,
126, 134, 163, 165, 166, 168.

Alexa Nebojateo, sluga domneasea, nepot


lui Duma Brudur druieste tigani m-rif
Dobrovat (1515-1546) XVI vol. I 96;
II 148; da partea sa din Tapesti lui Petru
Rares XVI vol. I 463; v. si Nebojateo.
Alexa Or4, sluga domneasa, fiu/ lui $teful,
nepot lui Popa Stroe; stapan in Stroestf
si Runcul (1573) XVI vol. III 22.
Alexa Popovicl, diae, stapn in satul uncle

a fost jude Iuga"-Cucuteni; XV vol. II

www.dacoromanica.ro

198, scrie acte domnesti.(1490-1493) XV


vol. II 123, 177, 189, 190, 191, 201, 209,
217, 221, 227f 230, 232, 243, 253, 268,
269, 271, 277, 316.
Alexa BA;way (linde este

XIV-XV vol. I 116.

sat la

(1435)

Alexandra, 0110 domneascA, fratele Jul Ionasco *i Nastasiei, nepot MancAi, vinde

seiistea Prjolita lui Stroici mare logoMt (1605) XVII vol. I 258.

Alexandra, slug5 domneasc5, nepot Maric5i

Budoaei, vinde satul Medeleni pe Prut


om bAtrn din
(1622-1624) XVII vol. V 121, 215, 276.
Lozova, hotarnic la Ciuciuleni, tin. LA- Alexandru (Sandre, Sandru, Sendric5), spa-

Alexa Rota*, (Alecsa

pusna (1616) XVII vol. IV 518.


Alexa Butjavenskl, fiul lui Costea

OrAs,

nepot MaruscAi, fiica lu Pancu, parte din


RavacAutl vndilt lui Ghianghea parcAlab (ment. 1552) XVI vol. II 28.

tar, stApn in Glodeni si Bulgari pe Crasna,


Colosduti, Rascinti, Dubovia, Neporo-

tova, Vijneuti, Ojogov si <Vasileut.i> pe

Nistru in pricin cu Negrild, Basa si

Srbu X1V- XV, vol. I, 128, 221-222;


martor in sfatul domnese (1436-1439),
XVI vol. I 599.
XIV-XV vol. I 127, 137, 149, 151, 152,
Alexa VIntea <V51tia>, nepotul lui Sandrul
155, 157, 159, 161, 163, 165, 168, 169,
Ttilranul, parte din TillArani vindutA
267; v. si Alexa, spfitar.
lui Ilie Jidov din TAtrani (ment. 1619) Alexandra <voievod>, fiul lui Alexandru cel
XVII vol. IV 367.
Bun, martor in sfatul domnese (1429Alexoae din Popcesti pe Crac5u, las averea
1430) XIV-XV, vol. I, 78, 80, 81, 82,
in5nAstirii Biscricani (1622) XVII vol. V
83, 86, 87, 89.
155, 156.
Alexandra, voievod, fiullui Iancul voievod
Alexandra, fiica lui Dumitru *i nepoata lui
<Sasul>, martor in sfatul domnesc (1580Isaieo, vinde parte din Tomesti (1603)
1582) XVI vol. III 133, 154, 158, 163
XVII vol. I 114.
168, 169, 173, 180, 181, 183, 186, 190.
Alexandra (Alixandra), fiica lui Petriel Rev- Alexandra (Alicsandru, Alixandru), voievod,
culescul si nepoata lui Sinu, stpfin in
fiul lui Stefan cel Mare, martor in sfatul
Molnta, tin. CernAuti (1546) XVI vol.
domnesc (1464-1496) XIV-XV vol. I.
1 611, 612.
331, 335-337, 341, 344, 347, 349, 354,
Alexandra, fiica lui Voleo logoft si cnea355, 358, 360, 361, 364-366, 368-370,
ghina liii Vasile Bogza, rilscwnpr5 prti
372, 375, 376, 379, 382-386, 388-391,
din Grumfizesti si Fauri, tin. Vaslui
393-397, 399-401, 403, 405, 406; XV
Alexa Stefan, tAlmaci, tAlmAceste uric (ment.)

(1613-1621) XVII vol. III 128; stOa in Ciripcani, Gvozdu si Nicoresti


XVII vol. IV 398-9; vinde pArti din

GrumAzesti i Fauri XVII vol. V 14.


Alexandra, fiica Nastasiei Ciolpan, nepoata
Todosiei si a lui Dan batman, stApAnA
In Scheia cu iaz i moarA, Cioreni, Ho-

miceni (1616) XVII vol. IV 63-4.


Alexandra Buhusoala, tuca lui 'Neculai Ureche, sotia lui Alexandru Buhus; izvod

de zestre pentru Catrina (tuca) de la


~(1606) XVII vol. II 52.

Alexandri, vistier, martor in sfatul domnese


(1603-1621), XVII vol. III 126, 130,

vol. II 2, 5-15, 17-19, 21, 24, 25, 27,


28, 30-35, 37, 38, 40-42, 44-47, 4957, 59, 60-71, 73-76, 78-85, 87, 89,
90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103-105,

107, 109, 111, 115-125, 127-130, 133,


135-137, 139, 141, 143, 144, 146, 148151, 153, 155-157, 159-163, 168, 169,
171-175, 177-179, 181, 183, 185-188,
190-194, 196-198, 200-203, 205-207,
210, 212, 213, 215-224, 227-230, 232,
233, 236-238, 240, 241, 243-247, 249,
250-255, 316-319; inseris in pomelnicul
mAnstirilor Zugrafi, Pobrata si Bistrita
XIV-XV vol. I 344, 347; XV vol. II
299-323.

131, 160, 180, 203, 212, 218; IV 495;


V 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 31, 34, Alexandru, <voievod>, fiul lui Stefan L'AcustA
36.
voievod, martor in sfatul domnesc (1540)
XVI vol. I 393-395, 397-400, 402.
Alexandru de la Cetatea Nou5, V. Sandra,
parcAlab de Roman.
Alexandra (Alecsandru), voievod,
Stefan Toma II voievod, martor in
Alexandra, fiul Fede5i, vinde parte din Cosfatul domnesc XVII vol. V 385.
tova (ment. 1598) XVI vol. IV 221.
<voievocl>, lotru, care s-a ridicat
Alexandrn, f iul lui Vlad *i tatiil lui Bant5s Alexandru
iinpotriva lui Stefan voievod cel TM-Jar
din Vertiporoh (ment. 1603) XVII vol.
(1560) XVI vol. II 134.
I 69, 114.
Alexandru Buhus, sotul Alexandrei, fiica
Alexandru numit Vitovt, v. VItovt Alexanlui Neculai Ureche (ment.. 1606) XVII
dru.
Alexandru, slug5 domneasc5, f iul lui Ivanco
Tolocico, v. Sandra Tolocieo.
Alexandra (Alexandre, slug5 domneasc,
frate cu Mihne s.a. vinde lui Petru Bares

selistea La Peri ce se eheam5 Purceleni


pe Terebne (1528) XVI vol. I 254.

vol. II 52.

Alexandra eel Bun (Aleesandru,


BAcel de demult, Alictrn i Prea Bun,
sandru), voievod *i domn al Trii Moldovei <1400-1432>, fiul lui Roman Noievod
*i al Anastasiei, in sfatul domnesc al

lui Roman voievod (1392-1393), XIV-

www.dacoromanica.ro

15

XV, vol. I 2, 3; frate Cu Iuga voievod si


martor In sfatul Jul luga voievod (1399),

XIV-XV, vol. I 5, 6, 7; domn al Tfirii

Moldovei, ditruieste si Intareste sate, ti-

gani *i Mari XIV-XV, vol. I, 7-95;


slujbe prostate lui
sate cu tigani si
;

tatari daruite si IntArite de

privilegii
emise de ~ XIV-XV vol. I 101, 115,
166, 183, 187, 203, 223, 233, 237,
286, 291, 313, 315, 327, 347, 348, 372,

387, 392, 404; XV vol. Ii 5, 8, 15, 23,


28, 48, 65, 74, 75, 90, 93, 95, 96, 100,
101, 102, 104, 105, 108, 110, 113, 114,
124, 127, 129, 131-2, 134, 138, 140,

141, 144, 145, 149, 151, 153, 161, 164,


165, 166, 170, 173, 177, 178, 182, 184,
192, 196, 198, 208, 211, 234, 247, 257,
271, 275, 286, 287, 288, 292, 293, 297299, 300-301, 306, 307, 310, 311; XVI
vol. I 3, 8, 10, 12, 25, 31, 39, 40, 46, 47,
69, 75, 79, 83, 89, 97, 98, 105, 124, 128,
130, 131, 132, 138, 142, 149, 150, 162,
174, 186, 191, 194, 197, 203, 212,
220, 222, 236, 254, 259, 267, 286, 293,
294, 304, 327, 334, 353, 382, 383, 394,
410, 411, 413, 417, 429, 450, 455, 456,
458, 466, 467, 470, 558, 577, 592, 607,
613; II 29, 48, 67, 68, 69, 75, 78, 108,
118, 136, 196, 205, 210, 231; III 43, 68,
75, 100, 132, 133, 149, 157, 168, 174,
203, 208, 335, 352, 353, 456, IV 15, 19,
51, 54, 125, 182, 218, 220, 221, 230, 286,
XVII vol. I 11, 25, 40, 91, 134, 163,
174, 198, 220, 222, 247, 261; II
19, 47, 75, 85, 88, 101, 276, 278, 282,

284, 303, 322, 332; III 48, 60, 119, 192;


IV 29, 73, 114, 120, 315, 324, 389; V 7,
8, 251;

familie XIV-XV vol.


15, 16, 17,

18,

I 2, 3,

31, 42,

43,

5, 6, 7,
76,

77,

78, 88, 101, 115, 122, 166, 187, 203, 223,


233, 237, 372; XV vol. II 134, 138; XVI
vol. I 162, 168, 174, 186, 191, 194, 197,
203, 212, 222, 236, 254, 257, 267, 286,
293, 294, 304, 327, 334, 353, 382, 383,
399, 410, 411, 413, 417, 429, 450, 455,
456, 458, 466, 467, 470, 558, 577, 607,

613; II 29, 48, 67, 68, 69, 75, 78, 108,


118, 136, 196, 210, 234; danii *i ctitorii

XIV-XV vol. I 9, 13-25, 28, 35-40,

43, 44, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 71, 73, 76,
77, 85, 86, 88, 90-92, 94, 286, 291, 404
XV vol. II 74, 75, 93, 131, 132, 134;

XVI vol. I 31, 69, 410; III 75; IV 125,


XVII vol. III 48, 60; IV 29, 315, 324,
trecut In pomelnicele mandstirilor Pobrata *I Neamt (ment. 1448-1470) XIVXV vol. I 237, 347, 372.
Alexandra <cal
voievod si donut al
Tri i Romanesti (1592-1593>, fratele lui
Vlakidos <Petru $chiopu>, XVI, vol.
IV 66, 96.
Alexandra col Tank
cel Mic, Alixandrul
Ilihno), voievod i domn al Tarii Mol16

dovei <1449, 1452- 1455>, fiul Ilia.* voievod, Irate cu Roman voiewd, straunclii
lui Ilia* Bares, martor in sfatul.domnesc
(1448) XIV-XV vol. I, 225; donin al
Tdrii Moldovei, diruie*te i Intareste sate

XIV-XV, vol. I, 239-244, 248-269,

273, 274, 417, 418; sate ddruite si privilegi i em i se de ~ XIV- XV, vol. 1289, 340;

XVI vol. I 62, 584; Ill 41; XVII vol. I

220; 11 47; III 119; daniisi ctitorii X1VXV vol. I 240, 243, 244, 249, 250, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
266, 268, 269, 273, 274, 417.
Alexandru <Coconul> (Alecsandru, Alixandru)

fiul lui Radul Mihnea voievod, niartor

In sfatul domnesc (1617, 1624), XVII,


vol. IV 93, 116, 122, 132, 134, 135, 137,
138, 139, 144, 151, 162, 224, 238, 242,
244, 248, 252, 254, 256, 359, 260, 268,
301, 522; V 265; voievod a toata Tara
Romaneascil (1624), XVII vol. V, 304;
Alexandru that (Alexandru,
voievod j donin al Tdrii Moldovei (16201621>, fiul lui Ilia* voievod, intareste sate
tigani XVII, vol. IV, 493, 495, 496,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505-506,

508, 509, 511, 512; V 2-5, 7. 10-12,


14-31, 33-51, 53, 55-59; sate intarite

privilcgii emise de - XVII, vol. V, 71,


73, 74, 78, 88, 189, 198, 209, 211, 236,
259, 273, 275; danii *I scutiri XVII, vol.
IV, 500, 501, 5412, 503, 504, 505-506,
508, 509, 511, 512; XVII, vol. V, 2,5, 30,

31, 33-41, 43-45, 47, 48, 50, 57-59.


Alexandru Lovett (Alixandru ~) din Chi-

perceni, ispisoc sarbesc In proprietatea lui

la 28 iunic 1623 (ment.) XVII vol. III


101.

(Alicsandru, Aliccl Bun,


cel din urrnii,
Pahomie monahul), voievod si domn al
Tarii Moldovei <1552-1561; 15641568), fiul lui Bogdan voievod, irate cu
Petrasco camanar i .5tefan cel Tanr,
sot Ruxandei, tatal lui Bogdan, Mihail,

Alexandru

Laputineanul

xandru,

Petru, Ion, Cneajna, Aron vodd *i Maria i,


bunic Annei, stranepot lui stefan cel

Mare *i Alexandru cel Bun, nepot lui


Petru Bares, ruda co Gherman patriarhul
Ierusalimului, domn al Tarii Moldovei,
daruieste si intilreste sate ti tigani XVI
vol. II 34-71, 73-82, 84-131, 133-160,
169-176; slujbe prestate lui ~ ; sate (IAruite si privilegii emise de ~ XVI vol.
II 176; 186, 196, 205, 210, 211, 213, 214,

217, 218, 220, 222, 229, 233, 235, 237240; III 8, 16, 39, 54, 57, 66, 73, 81, 85,
103, 111-113, 116, 119, 135, 137, 147,
148, 163, 172, 175, 204-206, 208, 210212, 217, 239, 244, 253, 254, 260, 270,
277, 278, 287, 289, 290, 316, 318, 322,
323, 331, 332, 335, 336, 339, 343, 378,
393, 394, 398, 428, 433; IV 10, 28, 39,
40, 42, 46, 63, 80, 112, 114, 122, 140,
146, 147, 148, 150-152, 161, 170, 172,
179. 189, 190, 198-200, 202, 204, 207-

www.dacoromanica.ro

209, 233, 20, 253, 272, 282, 283,.285;


ir vol. I 4; 46; 55, 64, 75, 91, 95,'
1'40, 144, 183, 265, 218, 222, 224,. 225,
236, 247,'253, 257, 261, 267;, II 1, 3, 5,

11, 32, 45, 82, 90, 111, 112, 114, 159,


le, 216, 214, 219, 233, 234, 257, 263,

275; 308, 332, 334, 335; 111'6, 9, 23, 49,


56: 61; 54, 118, 138, 146, 147, 166, 199;
IV 63, 75, 18, 102, 104, 112, 115, 141,
143, 147, 156, 170, 183, 191, .221, 224,

253, 262, 271, 276, 278, 297, 322, 323,


456, 520; V 16, 54, 91, 105, 106, 109,
151; 152, 251, 305, 308, 311, 326, 331,
344; 384; famine XVI vol. II 34, 36, 41,

42, 43, 45-50, 52-.61, 63, 66-70, 7488, 90-93, 96-98, 101-113, 115-122,
124J131, 134-145, 147-150, 152, 157,

176, 186, 196, 205, 213, 214, 220, 229,


233, 235, 240; III 270; IV 42, 46, 63,

112, 114, 282,-283; XVII vol. I 6; IV


224; ctitor al mArnistirilor R6sca, Slatina;Dohiaru, PAngrati si Greci din
Torna. lasilor, XVI vol. II 149-150,
154.1.56, 175, 210, 211, 237; IV 39,
40, 45; XVII- vol. III 49, 51; IV 282;
danii si scutiri de d6ri XVI, vol. II 3638, .40,r 41, 50, 51, 53, 62, 94, 97, 105, 106,

11f, 124, 147,-148, 149, 150, 151, 154157, '174-176, 210-211, 237; III 277-

278, 287,' 331, 336; IV 39-40, 42, 46,

80; 112, 122; XVII vol. I 225; II 45;


III 49, 51, 138; IV 75, 262, 296, 297,
322, 323; V 308, 311, 344; sate, zagaz
*i scut5rie domneasc6 asezate de

XVI,

vol. Il 222; Vol. III 393-4; XVII vol. II


208-209; sate confiscate 0 validate de
XVI vol. II 159; III, 6, 14, 42, 102,
266; XVII vol. I 137; II 11; V 151-2;
sat hotArnicit de
XVI, vol. III 217;
ttimite scolari la InvAt5turA *i scuteste
de varni XVI vol. II 34, 169; in surghiun
peste mare XVI vol. II 218; venit cu t5tarii; sat pustiu iurice pierdute in zilele

XVI vol. 11119, 20, 163, 433; XVII


vol. I 20; sate risipite i wzate dup6
moartea lui - XVI vul. IH 393-4;

lui

moarte de om fAcutii In zilele lui - XVII


vol. W 488; cillugArit sub numele Pahomie XVI vol. II 237; inscris in pomelniccle manAstirilor Dragomirna i acul

XVII vol. II 208-209.

Alexandra Levici, boier in sfatul domnese

(1443) XIV-XV vol. I 191.

Alexandra Moghllil (Alexandru), volevod


domn al prii Moldovei <1615-1616>,

f iul lui Ieremia MovilA, frate lui Constantin

cumnat cu cneazul Korecki, vAr


cu Isac Balica batman, martor In sfatul
domnesc (1601-1610) XVII vol. I 12,
48, 65, 73, 83, 88, 93, 94, 96, 121, 129,
132, 134, 147, 150, 151, 155, 163, 195,
204, 213, 215, 220, 226, 228, 230, 232,
233, 238, 246, 252; II 2, 4, 6, 15, 16, 18,
20, 21, 23, 28, 29, 40, 42, 46, 49, 104,
147, 192, 198, 209, 217, 326, 338, 345,
347; domn al TArii Moldovei; druie*te

2-c. 224

intiireste sate, XVII vol. 111.228, 229;

IV 1-9; sate IntArite 1i privileii ejnise


de ". XVII vol. III 131; IV si, 207,

209,.214, 215,. 218, 243, 461, 462; V 35,


36, 73, 86; danii i ctitorii XVII vol.

228, 229; IV 1-9, 461, 462, V 35-6;

ajutat de cneazul Korecki, dar bAtut


alungat din Moldova de Radu Mihnea
voievod (1616) XVII vol. IV 10; (fart
pl6tite sub domnia lui
XVII vol. IV
11-12; V 342; unce pierdute sau rupte
de Lesi In zilele lui
XVII vol. IV 15,
76, 110, 119, 258, 260, 301, 398, 416;
V 24; boicri plccati la Tarigrad in zilele
lui - XVII, vol. IV 356; mAnAstire pr5-

data' sub - XVII vol. V 356; batman


XVII
luat In prinsoare In zilele lui
vol. V 136; inscris in pomelnicul mAnAs-

tirilor SAcul si Dragomirna xv.ir vol.


II 40, 209.

Alexandra Selesu (Alesandru) dAruieste satul

lacobeni pe Jijia, la 9 ianuarie 1703,


m-rii Cosula (ment.) XVII vol. V 22.

Alexandra Stancu, sulger, uric tAlmilcit la


29 octombrie 1802 de. (ment). XVI vol.
II 144.
All-Beg, fratele lui Schender-Beg, prad6
Moldova NMI sub Lunca Mare pe Siret

(1481) XV vol. II 31-2.

Aliesa, nepot lui CrAciun aprod si str5nepot


lui Vlad ofrac si lui Molda, stpn in
SofrAce0i cu iaz si moat% (1617) XVII
vol. IV 120; v. *i Alexa din *ofrAcesti.
Allmata, negustor turc, fiul lui
cumparit
oi din Moldova (1591) XVI vol. 1V 27.

Alivan, rediul lui la Criiesti (meat. 1602)

XVII vol. I 40.


Allvan, vAtav, diac din ToxAbeni, martor
megieq (1598-1622) XVI vol. IV 228;
XVII vol. II 225, 226; III 95, 112; V.
121.

Alivan Manclul, fiul lui P6tru hlancirl


nepot lui Mancini Moica, vinde parte din

I 458-9.

acum CAutisani (1546) XVI vol.

Alontle Pojar, slugA; st5pAn in Ciortova pe


Prut (1580) XVI vol. III 139-140.
Alpas, v. Albas, vornic de Suceava.
Amadi i Arnandi, v. lamandl, parcAlab de
Hotin.
Ambrofie jur6tor, pentru satul Spineni
(1595), Xql vol. IV 84.
Ambrosis, v. Bahl Ambrosio.
Amfilohie, v. *i Anbilchie.
Amfiluhie, episcop de Rild5uti (1597-1598)
martor XVI vol. IV 157, 158, 175, 180,
214, 215, 216, 223.
Amion Buzil, V. Simion Buzil.
Ana, biltrdna, strAbunica lui Simion din
Dracicani, tin. Flciu (ment. 1623) XVII
vol. V, 241.
Ana, bunica lui Cozma, Mihil s.a. din SApoteni (ment. 1585) XVI vol. III 279.
17

www.dacoromanica.ro

Ana (Anna), bunica lui Toadersi Uratei


din TArnasel (ment. 1550) XVI vol.

594.

Ana, calugarita, mama Mal ici i bunica lui


Trifan diac si Simion din Grurrzesti si
Fauri, tin. Vaslui (ment. 1613) XVII
vol. III 128.
Ana, cneaghina lui Alexandru eel Bun, daruie*te m-rii Moldovita satele Vaculinti
si Selistea lui Zrna (1415) XIV-XV vol.
I 37.

Ana, cneaghina lui Barsan, v. Ana, sora lui


Sima logoffit.

Ana, cneaghina lui Ciolhanschi, v. Ana,


fiica Mdricai.
Ana, cneaghina lui Tautul Vranceanul, curnOra parte din Sapoteni (1603) XVII
vol. 1120.
Ana, cumnata lui Ion din Voroeni (ment.
1608) XVII vol. II 174

Ana (Anna), fata lui Gavril, v. Ana, fiica


lui Savul.
Ana, femeia lui loan, stapana in Ciirpesli

(1503) XVI vol. 11 161.


Ana (Anna), femeia lui Lazor Dauna, vinde
parte din Talpfilaesti lui Boul vistier
(1609, 1613) XVII vol. II 207; III 115.
Ana, femeia lui Marco, stapan pe Fa'ntana
Saca la Trebesel (1560) 'XVI vol II 141.
Ana (Anna), femeia lui Mihail Telegar diac,
vinde un cal lui Grozav Pistruiul (1601)
XVII vol. I 1.
Ana, femeia lui Rfifei, v. Ana Refelasa.
Ana, fiica Anei si mama Neagsei din Pereni
pe Lapusna (ment. 1521) XVI vol. I 186.
Ana (Anna), fiica Anisiei, nepoata Todosiei
stranepoata lui Ianco, vinde parti din
Horodnicul de Jos si de Sus, tin. Suceava,
lui Ieremia Movila voievod (1597) XVI
vol. IV 174.
Ana, fiica Armencai si nepoata lui Toader

logofat, stapana In Bubuiogi, tin. Chigheci (1594) vol. IV 116.

Ana, tuca Anuscai, v. Ana, fiica lui Ieremia


vistier.

Ana, tuca Brlei, vindc parte din Sendresti


lui Pogan starostc (ment. 1555) XVI vol.
II 83.
Ana, fiica Catei, stiipana In Lehceni (1569)
XVI vol. II 209.

Ana, tuca Catrinci, vinde parte din Vertiporoh pe Ciuhur lui Gligorie Mlinovschi
stolnic (1602-1603) XVII vol. I 62,
114; V. si Ana, tuca lui Marcu, Ana,

mama lui Ivan, Ana, fiica lui Ivan, si

Ana, mama Maricai.


Ana (Anna), fiica Dobrei si nepoata lui Brudur, vinde parte din Bruduresti Itti Stefan
cel Mare (1491) XV vol. II 165.
Ana, tuca Dobrei si nepoata lui Stefan, stiipana In Jigoreni (1508) XVI vol. I 79.
Ana, fiica Duscai, nepoata lui Marcoviei si
strnepoata lui Iuga, vinde parti din Baiceni si Carattlesti lui Lupul Dragota
(ment. 1621) XVII vol. V 28.
18

straAna, fiica Friisinei nepoata Musei


nepoat lui Kt c41, Vinde parte din POli-

ten' pe Tutbva lui Vintila (1586) XVI


vol. III 307:Ana, fiica Gaftonei, nepoata Stancaf, Aranepoata lui Luca Dreptate i rastrnepoata lui Giurgiu Cozrnescul, vinde part"
din Cozmesti si Mircesti pe Siret lupi Nicoara Prajescu logofat (1599, 1605) XVI
vol. IV 258; XVII vol. I 211.

Ana, tuca Ganesii, v. Ana Gineasa.

Ana (Anna), f i ica Grozavei, nepoata luf


Gheorghe logofat, stapana In Bfiilesti

si Maratei pe Vaslui (1621) XVII vol.


V 18.

Ana , f iica Ilenii, stapana In Dumbraveni pe


Racova (1546), XVI vol. I 442.
Ana (Anna), fiica lui Arpas, vinde parte din
satul Rumani pe Tutova lui Efrem Hum
vornic (1546) XVI vol. I 467.
Ana, fi ica lui Barbovschi portar de Suceava,
vinde satul Barbosi, tin. Chigheci lui
Apostol vames polonez (1554) XVI ,vol.
II 54.
Ana, f i ica lui Balos si nepoata lui Giurgea
Sarbul, stapan In Cl*Haci si BdoSesti
pe Hubalna (1528) XVI vol. I 275-6.
Ana, fiica lui Bobul, stapan In Petrilesti pe
Pilrilul Alb (1494) XV vol. II 204-205.
Ana, f iica lui Bulasco si mama lui Iadhim
s.a. din Toderesti, tin, Carligatura. (merit.
1623) XVII vol. I 228.
Ana, fiica lui Buzat si mama lu Ion Fantaneanul din Mihailesti, tin. Bacau (ment.
1622) XVII vol. V 145, 167.
Ana, fi ica lui Buzdugan si nepoata lui Toma

Piperciu, vinde prti din Pipercenii de


Sus cu iaz, tin. Orhei, lui Simion spatar
(1617) XVII vol. IV 213.

Ana, fi ica lui Carstea, vinde satul Pacuresti


cu iezerul Gcmeni, tin. Chigheci, lui
tor .Ureche vornic (1604) XVII vol. I
148.

Ana, fiica lui Carstea i nepoata lui Ion Foltca, vinde prti din Veriseni pe Moldova

lui Mihul popa din Pascani si Boul vistier (16071, 1609) XVII vol. II 110, 216.

Ana (Anna), fiica Cercei din Antlesti, vinde


o jireabie din Spataresti lui Dealeu (1624)
XVII vol. V 303.
Ana (Anna), fiica lui Chiril, vinde prti din
Bursuceni, tin. Soroca (1607) XVII vol.
II 111.

Ana (Anna), fiica lui Craciun, vinde parte


din Glodeni, tin. Roman, lui Stroici logofat (1602-1603) XVII vol. I 38, 79.
Ana, fiica lui Criiciun, mama lui Loghin,
Ignat s.a. din Hsnasani, tin. Carligtura
(ment. 1564) XVI vol. III 29.
Ana (Anna), fiica lui Craciun Melesco, vinde
parte din Popeni cu mori pa Tazlu,
Trotus,

lui Stefan Priljescu camrasul

Genii (1609) XVII vol. II 195.


Ana, tuca lui Costea posadnic, da lui Petra

Bares parte din satul Starosilti pentru

www.dacoromanica.ro

parte din $toborcni, tin. Horincei (1528)

XVI vol. I, 294; viude parte din Mijoveni, %in. Nearnt (ment. 1546) XVI vol.
1 417.

Ana, tuca lui Coste TAtAra5, nepoata lui


Iva*co si mama lui Steful din VicOnet
(ment. 1488) XV vol. II 89-90.
Ana, fiica lui Danciul, stApn In GAIew*ti
*i PAnce.5ti pe RcAtAu (1490) XV vol.

H 130.

Ana, fiica /ni Dragomir Otel, vinde partea


lui din Boziiani (1519) XVI vol. 1147-8.
Ana, fiiica lui Dragul, nepoata lui Ghedeon
strAnepoata Elisaftei ii riistrnepoata lui
*tibor i FirAu, mama lui Bilayo i Anghelinei, stApin A in Bursuceni pe S i ret

tin. Suceava (1582-1622) XVI vol. III

186, 372; XVII vol. V 151.


Ana, fiica lui DrAgan comis, vinde parte din-

Virtop pe Cracau (1591) XVI vol. IV


41; XVII vol. II 31.
Ana, fiica lui DrAgan logoft, stpn pe
tigani robi (1586) XVI 01. III 322.
Ana, fiica lui Dumitru Berheciu, vinde prti

Ana, f iica lui Hodco Dolbnici, vinde parte


din satul $tubeiul lui $tefan .cel Mare
(1492) XV vol. II 182.

Ana, fiica lui lateo 1i mama lui Gavril din


Horodnicul de Jos (ment. 1530) XVI
vol. I 322.
Ana, fiica lui Ieremia vistier i a Anu1c61,
nepoata lui Drago* 1i strAnepoata lui
Duma 1i Vlaicul preAlabul, sotia lu
Toma logoft, vinde Agafiei satul
ce*ti (1569) XVI vol. II 191; sorA cu Ilea
*i

Marinca din

SAIAgeni

(ment. 1529)

XVI vol. I 321.


Ana, fijen lui leremia MoghilA voievod, In-

seris In pomelnicul de la m-rea Secul


(ment. 1606) XVII vol. II 41.
Ana tuca lui Ignat, nepoata Sorei, strAne-

poata lui Micul Brgilu, stApanA in Florinte*ti (1532) XVI vol. I 341, 342.
Ana, fiica lui Ilias anga, mama Sorei 5i
Mariei din BAsesti pe TazlAu (ment. 1535)

XVI vol. I 373.


Ana, tuca lui Ilion (eroare), v. Ana, fiica lui
Silion.

din Bursuceni, tin. Soroca (1607) XVII


vol. II 111.

Ana, Mea lui loani* Topor 1i mama lu One


511 a lui Coste din Toporeltii Vechi (ment.
1493) XV vol. II 187.

lui popa Filip; stApAn In Fundeni. 5i


Ruptura pe I3erbeci (1521) XVI vol. 1
179; v. 1i Ana, mama lui Milea.

Ana, f i i ca lui Ion, nepoata lui Vasco


*i strAnepoata lui lude Mibila1 1i Ivanco

Ana (Anca), f. iica lui Duma Micacisi nepoata

Ana (Arma), tuca Ini Duma *i mama Sorei


din Dum*eni, tin. Dorohoi (rnent. 1019)
XVII vol. IV 417, 512; V 114.
Ana (Anna, Anca), fiica lui Fdor si nepoata
lui Medelean, vindc parte din Medeleni
pe Prut (1622) XVII vol. V 120, 215, 276.
Ana (Anna), tuca lui Gavri 1, nepoata Chiliei, strAnepoata lui CArstea, vinde parte
din Glodeni . lui Stroici mare logoft
(1602, 1603) XVII vol. I 38, 79.
,

Ana, fiica lui Gavril, vinde parte din Mereti lui Lupul Bale sulger (rnent. 1604)
XVII vol. I 152.
Ana, fiica lui Gheorghe 1i mama lui Mateiu

din RomAne*ti (ment. 1625) XVII


vol. V 374.
Ana, tuca lui Ghidion, ncpoata Anci 1i sora lui Gavril Poian, stpn In satul
Poenile numit Petreti (1572) XVI vol.
III 9.
Ana, fiica lui Giulca Pntece 5i nepoata lu
Sluga Stan, stpn in MArceti *i Grijlivi pe Brlad 1i Horodniceni pe Rosia
*.a.

(1495), XV vol. II 245.


Ana (Anna), fiica lui Gliga Rogoz 1i nepoata
lui Simion Rogoz, vinde parte din Se14tea <Rogoz>, lin. Iai (ment. 1622),

XVII vol. V 153.


Ana, fiica lui Gligorie, vinde parte din Rosiori, tin. Neamt (1605) XVII vol. II
75.

Ana, fiica lui Gorcea Udrea, vinde parte din


Malul (Cosilla) (1610) XVII
vol. II 311.

<Haladic>, stpn In Chindesti, Hertea,


Marisani cu moar l$4cAuti (1590) XVI
vol. III 455.
Ana, tuca lui Ion Corod, strAnepotul lui
Tintea, vinde parte dizi Mldireti, sin.
Chigheci (1609) XVII vol. II 260.
Ana, f i ica lui Ion GAnescul, cncaghina lui
Petrea Ungurul prcAlab, mama MaricAi
in Nastasiei sia lui Dumitru din Gneti

(ment. 1625) XVII vol. V 429.

Ana, fiica lui Ion 1i nepoata Zinci, stApfin


In MnileW pe Bistrita (1575) XVI vol.
III 45.
Ana, f i ica lui lurie, nepoata Nastei, strAne-poata Marinci i rAstrAnepoata lui Petrea, vinde pArti din Brudure*ti lui Mihai 1i Fetea (1583, 1590), XVI vol. III
202, 460.

Ana, fiica lui Iurie, strAnepoata Neacwi


vinde parte din Soldne5ti lui PAtraco
ureadnic din Botoani (1603) XVII vol.
I 82.
Ana, tuca lui Ivan Corlat 1i mama lui Luca
Ilie5escu din BucureW pe Moldova (ment.

1515) XVI vol. I 100.

Ana, fiica lui Ivanco 5i varA cu Borcea mare


vornic, stApfinA In FAcani pe Crasna

(1528), XVI vol. I 291-2, 547.

Ana, fi ica lui Lazor, nepoata lui OanA vornic,

vinde parte din AlbotWi pe Prut lui

Lupe armas (1489) XV vol. II 108.


Ana,fiica lui Luca Arbore portar de Suceava,
cneaghina lui Plaxea comis, stApanA In
MndficAuti, Solea, Boganesti 1i Carapucenii cu mori (1554-1588), XVI, vol.
II, 66; III 55, 281, 359, 360, 388, 389;
19

www.dacoromanica.ro

vinde ,lui Ion j1oli logotat satul Drat07


IleSti cumori (ment. .1576) XVI, vol. HI;
79; diruieste nepoatei sale Parasca .satele
Solca si Bogdnesti XVI,. vol. III, 3597
360, 389; pradat5 de tillhari (1584), XVI,

vol. III 242; satele object de pill intre


Solomon logoftitul si. Grigore Udrea (ment..

1580) XVI vol. II 144-5.

Ana, fijen lui Lupse din Tescani (ment. 1610)

XVII vol. II 279.


Ana, tuca lui Macsin, nepoata lui Curchi,
str5nepoata lui Dan Bolea, vinde parte
din R5'dilcinesti (1574) XVI vol. III 37.
Ana (Anna), fiica lui Madrin si nepoata lui
Mancini, vinde parte din Serbaca (1495-

1503) XV vol. II 208.


Ana (Anna), fijen lui Onciul vistiernicel
vinde parte din Plopeni, tin. Dorohoi
Gheorghe staroste

de Cerniluti

(1604)

XVII vol. I 131.


Ana, tuca lui Otel, vinde moari In Dobro-.
sliivesti pc Barlad (1617) XVII vol. IV
151.

Ana, tuca lui Stan si nepoata PilcAi*i Bali;


stApibil in Sopoteni pe JUhiitrdasa (1546)

' XVI vol. 1542."


Ana (Anna), film. lui Stoica, nepoata lui

Duma spitar, stilpn5 In Batinesti (1527)


XVI vol. I 231.
Ana, fiica lui *Andrea si nepoata lui Martin,

vinde parte din Tutovinesti lui

Iuri si Ion (1528) XVI vol. I 249.


Ana, fiica lui Stefan cel Mare, triscris5
pomelnicul ni-ni Bistrita (ment. 1499)
XV vol. II 299.
Ana, fiic2 loi Stefan si mama Magdei din
Jigoreni (ment. 1508) XVI vol. I 79.
Ana (Anna), fiica lui *tarn Tolocico si a
chlruieste satul Miinuti m-rii

Moldovita pentru pomenire (merit. 1594)

XVI vol. IV 106.


Ana, tuca lui Stern' Tofil, mama lui Ivan
Prava
din JoIclsani (ment. 1534)
XVI vol. I 367.

Ana, fiica lui T5buci, nepoata lui Lashiu

Buhaicea, stfipan In Rusciori si DurnImii-

vita la Cobale (1491) XV vol. H 172-3.


pArc5lab; stilpAnd In Iugani pe Pereschiy Ana, fiica lui Toader *i nepoata lui Toader
logofit, stamina' In (Bubuiogi>, tin. Chi(1569) XVI vol. II 213; vinde satul lugheci (1594) XVI vol. IV 116.
gani (ment. 1593) XVI vol. IV 71.
Ana, fiica popii Piltru, vinde parte din Oni-. Ana, fiica lui Toader si mama Magdei, Tudorei s.a., viudo parte din Costesti pe
ceni lui Avram diac de vistierie (1490)
Prut 1520) XVI vol. I 158.
XV vol. II 147.
Ana, fiica lui Potro Birladescul, stipina In Ana (Anna), fiica lui Toader si nepoata Neat.sei, vinde ptIrti din TfilpiiI5esti cu moult
Bilrliidesti (1522) XVI vol. 1 188.
pe Moldova (1609) XVII vol. II 206, 214.
Ana, tuca lui Petra Mircea, vinde parte din
Pizdeni si Hiltiu de Jos lui Dumitrasco' Ana, fiica lui Toader Berheee, vinde parte
din StrAmturi lul Biha s.a. (1528) XVI
vornic pentru dusegubinii (1624) XVII
vol. I 255.
vol. V 64..
Ana, f i ica lui Toma Di Ida, vinde parte din
Ana, fiica lui Petru Mosescul, stipinfi
Curteni, tin. Falciu (1597) XVI vol. IV
Mose*ti pe Crasna (1528) XVI vol. I

Ana, tuca lui Patrasco si nepoata lui Bran.

165.

277.

Ana, fiica lui Petru si nepoata lui Lasco,.


stapang in trei sate pe Isnoviti <Ialovet* (1528) XVI vol. I 288.
Ana (Anna), fiica lui Pisotchie, vinde parte
din Liteni - Rusi pe Sirct (ment. 1617)
XVII vol. IV 181.
Ana, f iica lui Saya si matna lui Chirili din
Radiicinesti (ment.. 1617) XVII vol. IV

119.

Ana, fi ica lui Silion, nepoata lui Nicoar5 Raspop, vinde parte din Rdspop (1609-1612)

XVII vol. II 188, 293; III 89, 90.


Ana, fiica lui Sima Mihailas, nepoata Anuscai

Ana, fiica lui Tomsa si nepoata lui Serdecico,

vinde pirti din Horbinesti (1587) XVI


vol. III 361.

Ana, Mat lui Topor, vinde parte din Rildeni


Cu moaril pe Tutova (1609) XVII vol.
II 234.
Ana, fiica lui Turcul spiitar i nepoata lui
Stefan Mnjea ceasnic, vindc parte din
Voinesti Cu moar5 pe Stavnic (1582)
XVI vol. III 197, 215.
Ana, fiica lui Zaharia, nepoata Anuscdi si
mama lui Grigmie din Rusii (ment. 1624)

XVII vol. V 268.

*i a lui Vasco Mihallas, striinepoata lui

Ana, fiica lui Vasile si strnepoata lui Dance


Averescul, stipani in Oniceni, Jurjani
si Averesti la Cobale (1576) XVI vol. III

54.

meancai din Muntenii-Puteni (ment. 1497)


XV vol. II 270.

Ana, tuca lui Vlad, vinde parte din Vlildeni,


tin. Soroca (1619) XVII vol. IV 332.
Ana, fiica lui Vlad si mama Maric5i din Vertiporoh (ment. 1603) XVII vol. I 69;

266.

Ana, tuca lui Zaharia, uepoata lui Tinte si


strinepoata lui Simion, vinde parte din
Comilnesti - Tigilnesti la Vaslui (1584-

Iurie Mihailas, stapetnd In Milinesti,


Chindesti, Mariscani curnoarAs.a. (15601591) XVI vol. II 152; III 455; IV

Ana, fiica lui Simion Turcu si mama ArAna, fiica (?) lui Sin vistier, mama Vasc5i,
a Sofiei s.a. din Selistea Tatarcanilor,
Borzesti s.a. (ment. 1528) XVI vol. I

Ana, fiica lui Stan, stripilnd In Huhuresti


(1508) XVI vol. I 70.

63.

v. Ana, f iica Catrinii, Ana, f iica lui Marcu.

1588) XVI vol. III 251, 381.

20

www.dacoromanica.ro

Ana, tuca MarencAi, nepoata lui Petrea,


mama Jai Gorcea 5i hunica .h i PayAl
din Bruduresti (ment. 1583) XVI vol.
I II 201, 202.

Ana, tuca Marichii, mema. lui Wchifor 5i


Ilenii, din Plopeni,
Dorohoi (ment.
1604) XVII vol. I.130.
Ana, tuca Marie', mama lui Hilip si bunica
lui Gostin 5.a. din Roscani, tin. Barlad
(ment.. 1618) XVII 01. 1V 247.

Ana. flica Mariei 5i nepoata lii Sin vistier,


stap.lnii In Selistea

Tatarcanilor, Bor-

Lesti 5.a. (1528) XVI vol. I 266.

Ana, fiica Marinei 5i nepoata lui Stefan,


stapilnd in Jihoreni (1508) XVI vol. I
79.

Ana, fiica Marusc5i, st5pan5 In Vulture5ti


pe Brlad (1535) XVI vol. I 374.

Ana, tuca Maru5cAi, virile parte din Coste5ti


lui Simion (ment. 1527) XVI vol. I 242.
Ana, fiica Maruscai 51 nepoata lui han BAIdnescu, vinde parte din Fdntana lui Corui
(1518) XVI vol. I 115.
Ana (Anna), tuca MAricAi 5i nepoata lui Ale-

xandrn Lpusneanul, cneaghina lui Vasile Ciolhanschi; pribeagA la Camenita,


vinde satul Bobule5ti, tin. Dorohoi, lui
Costea Bucioc paharnic (1611, 1618) XVII

vol. III 6; IV 254.

Ana (Aru3a), fiica Mrienf, vinde parte din


Bfirlad (1583)
JigAlieni pe Boziana
XVI vol. 111 201.
Ana, tuca Mdrinii nepoata lui La5co, stdpfinA in trei sate pe IsnovAt. (1528)
XVI vol. I 288.
Ana (Anna), fiica Mu5ii, nepoata lui Patrawu
Marcovici 51 strnepoata lui higa, stbpAnA in Biiiceni si CArAulesti cu iaz
moar (1604) XVII vol. I 160.
Ana, fiica Nastasc5i, nepoata Chiriachei 0 a
lui Petru stolnic, stilpfin in Borle50,
Cu pod pe Siret (1587) XVI vol. Ill 352.
Ana, fiica Nastasiei, nepoata Anei, strAnepoata lui Ion Unescul, dA In schimh rani
din Crivesti, RAvAcani 5i Gfiureni, viirului ei Dumitru Buhus (1604-1625)
XVII vol. IV 474, 329.

Ana, fiica Nastei, mama lui Saya s.a. din


Uureni, tin. Iasi (ment. 1617) XVII
vol. IV 161.
Ana, tuca Nastei 5i nepoata Bicai, stpAn.I
In Holohoreni (1573) XVI vol. III 25.

Ana, tuca Neacsei 0 mama Agafiei, bunica


Nastasiei si Pandu5c5i din SoldAnesti

(ment. 1603) XVII vol. I 82.


Ana, fiica Negritei, stranepoata lui Dragos
Viteazul, d5 partea sa din Sacuianii de
Jos (1507) XVI vol. I 57.
Ana, fiica RuscAi, nepoata Neac5ei, strnepoata lui Dinha, vinde parte din Trilpigeni lui Ion Clot (1606) XVII vol. II 1.
Ana, fiica Sirinei si nepoata lui Lasco, st5piln in trei sate pe I5nova4 (1528)
XVI vol. I 288.

Ana, tuca Soironiei, nepoata lui Ion Vorontar


.5i strAnepoata lui Serbici, stparni in

Colobanti, Boureni 5. a cu

mod (1576, 1581) XVI vol. III 62, 128,


161.

Ana, fiica Sora; vinde parte din Negrile5ti


pe Ballad lui Ion Liciul postelnic (1528)

XVI 0). I 263.


Ana (Anu5ca), fiica Sorei 5i nepoata lui Petru
Oarta, mama lui Vasco 5.a. din Orte5ti

(rnent. 15180522) XVI vol. I 130, 190

191.

Ana, fiica Sorei ji nepoata lui Toader CAliman, vara cu Petrea Cdrcovici parcAlab;
stApAn In 01e5cani, acum Petrimne5ti
5i In Romanesti pe Prut (1548) XVI vol.
I 555.

Ana, fiica Stanei, nepoata lui Drago5 Serivulin 5i strnepoata lui Danciul Negro,
stgping in Scrivuleni pe Liva (1532)
XVI vol. I 346.
Ana (Anna), fiica Stanei nepoata lui Giurgea Broasc5, stApdn in Bro5teni 5i Muncel

ce se numesc Tutcani (1528) XVI vol. I


265.

Ana, tuca Stanei si nepoata lui Mihul CAr-

nul, vinde pArti din Cdrne5ti si nade a fost

loan la Ulmi pe Cobfile (1494) XV vol.


II 20.6, 207.

Ana, fiica Stanei si nepoata lui Simian Epotescul, schimb5 .parte din Pogone5ti cu
Moisei 5.a. (1617) XVI vol. IV 104.
Ana, tuca Todosiei
nepoata lui Andronic,
vinde parte din Rstieni, tin. la5i (1603)
XVII vol. I 97.
Ana, fiica Tofanei 5i nepoata Mic5i, vmde

parte din ViAdeni, tin. IldrI5u


XVII vol. III 157, 168.

(1614)

Ana,fiica Varvarei 5i nepoata lui Oani Limb5

Dulce, st5piin in Britcani, tin. Neamt


(1555) XVI vol. II 69.
Ana, Dim Varvarei
nepoata Zinei <S5vescu>, stpAn In MAndile5ti pe Bistrita
(1675) XVI vol. III 45.
Ana (Anna), Inca VArvarel 5i mama Iui Gligorie
MArzea din StrAmba, vinde parte
din StrAmturi (1625) XVII vol. V 374.
Ana, Inca VAs5icdi si nepoata Pistrii, vinde
parte din Medeleni, tin. Tecnci (1611)

XVII vol. III 23.


Ana, fiica Zinei <SAvescu> 5i bunica Todosiei s.a. din MAnAile5ti pe Bistrita (ment.

1575) XVI vol. III 45.

Ana, fiul ei in Draxine5ti pe Jijia (ment.

1576) XVI vol. III 79.


Ana (Anna), inscrisA in pomelnicul mr-ii
Sf. Saya din Iasi (ment. 1610) XVII vol.
II 339.
Ana (Anna), mama Anasiei din Hreasca
(ment. 1625) XVII vol. V 371.
Ana, mama Antimiei din SpAtiire5ti (ment.
1625) XVII vol. V 315, 367.
Ana, mama Branei din Fundeni
Ruptura

pe Berheci (ment. 1605) XVII vol. r


229.

21

www.dacoromanica.ro

Ana, mama Elinai din Bainti (meat. 1690)


XVII vol. IV 270.
Ana, mama lui BaLs, Buda *.a. din Pereni
pe LApu.sna (meat. 1521) XVI vol. I

Ana, mama M4linei $i bunica lui Arsenic din

Ana, mama lui Barba din Conte*ti (mert.


1546) XVI vol. I 412.
Ana, mama lui Bradici *i Neac.sa din Leuce*ti pe Racova (meat. 1546) XVI vol.

Crieiune*ti (1617) XVII vol. IV 149.


Ana, mama MAricii din Vertiporoh pe Ciuhur (1603) XVII vol. I 69, 114 (ment.);
v. si Ana, fiica Catrinei, Ana, fiica . lui
Marco, Ana, fiica lui Vlad.
Ana, mama Mu*ei, Mariei *.a. din Bril.cani
(1564) XVI vol. 11 169 (meat.).
Ana (Anna), mama Nastasiei i bunica

Ana, mama lui Dumitrasco din Hreasca

IV 474; v. *i Ana, nepoata Marinii.


Ana, mama NAstascAi din PerebicAuti
Hmeleni (merit. 1599) XVI vol. IV 256
(meat.); v. *i Ana, mama lui Costin.
Ana, mama Odochiei (Dochiei) din Glodeni
(1602-1603) XVII vol. I 38, 79 (ment.).
Ana, mania Odochiei, Solomon, Elenei
din Butici (1611) XVII vol. III 12.
Ana, mama ParascAi si Sorei din Gocimani
si BArjoveni sub Gorodiste (ment. 1585)

186.

I 439.
Ana, mama lui Coste din Vulture*ti (ment.
1546) XVI vol. I 468.
Ana, mama lui Costin din PcrebicAuti *i
Hineleiu (meat. 1599) XVI vol. IV 256
(ment.); v. *i Ana, mama Nastaciii.
Ana, mama lui CrAciun, Petrea *.a. din BrAtiisani (Cupcici), tin. Ia.si (ment. 1605)
XVII vol. I 215.
Ana, mama lui DrAgoi din Orlseni (ment.
1584.7) XVI vol. III 236.

nei rfi a Annei din GAne*ti, Crive.sti, RAvAcani i GAureni (ment. 1620) XVI vol.

XVI vol. Ill 297.

(ment. 1625) XVII vol. V 371.


Ana, mama lui Ghidion *i bunica lui David
PoianA *.a. din Poienile numit Petre*ti
(meat. 1572) XVI vol. IH 9.
Ana, mama lui Gorcea *i Agafia din *tenne*ti, tin. Roman (ment. 1576) XVI

Ana, mania Pietrei din Mirce*ti, tin. BacAu


(1574) XVI vol. III 32 (meat.).
Ana, mama Tominei din Mire.ni pc Tutova
(rnent. 1617) XVII vol. IV 76.
Ana, mama Tudorei Bor*oae din Cupce*ti

Ana, mama lui Ion FAntAneanu din Mihilile*ti tin. BacAu (meat. 1622) XVII vol.

vol. I 35.
Ana (Anna), asAtu.sa lui Fedon, Gavril q.a.
din Ciucitdeni, tin. LApu*na, robitA de
tiitari 11616) XVII vol. W 518.
Ana, mausa Ini Tema- din adicle,sti pe Vaslui
(meat. 1609) XVII vol. II 212.
Ana (Anna), nepoata de flick a Anghei; rAscumpArti parte din C5ncle*ti *i o (IA lui
Petre HadAmbul (1612) XVII vol. III

vol. III 71.


Ana, mama lui Gricia viitav, stApinii la
Glodeni (Tg. Broa.stii) tin. Ia*i (1598)
XVI vol. IV 226.

V 144.

Ana, mama lui Ion Graur i bunica Solomiei

din MiclAwni (1602) XVII vol.

(meat.).

I 45

Ana, mama lui Ivan, Magdei .si. Cernei din


Durne*ti Culipae, tin. Orhei (meat.
1529) XVI vol. I 299.
Ana, mama lui Ivan din Vertiporoh (ment.
1603) XVII vol. I, 83; v. si Ana, fiica Ca-

(merit. 1597, 1602) XVI vol. IV 159; XVII

69.

Ana (Anna), nepoata de frate a lui Petre

Ciiliman, tat:haft stilpAnA in Tatomire*ti

pe Orbic (1495) XVI vol. II 249-250.


Ana, nepoata lui Balo, vinde sat la gura
Iadrici lui Drago* Boul vornic (meat.
1528) XVI vol. I 286.

trinii, Ana, fiica lui Marco, Ana, fiica


lui Vlad, *i Ana, mama Miiriciii.
Ana, mama lui Luca din Tomesti, tin. Tutova (ment. 1602) XVII vol. I 40.
Ana, mama lui Milea *i bunica Candachiei

Ana (Anna); nepoata lui Cozma, vinde parte


din Toderesti, tin. CArligAtura, lui DrAgu*an diac (1618) XVII vol. IV 264,

1605) XVII vol. I 229; v. *i Ana, fiica


lui Duma Micaci.

Ana (Anna), nepoata lui Drago* ZamA, vinde


parte din Fircu*esti lui TAbuci (1546)

din Fundeni *i Ruptura pe Berheci (ment.

Ana, mama lui Posmaciu *i a Stanei din Roscard, Moinesti *i Gura Sacii (1555) XVI
vol. II 84-5 (meat.).

Ana, mama lui Teodor de la Piriul Stircului (1584) XVI vol. I 584 (ment.).
Ana, mama lui Toader TAranul *i Andrei
din Ghitivoe*ti (1619) XVII vol. IV 306
(ment.).

Ana, mama lui Toader, Tiucul *.a. din Secueni, tin. Neamt (1591) XVI vol. IV

28 (ment.).
Ana, mama lui Toma aprod din MihAili.seni,

tin. Soroca (1617) XVII vol. IV 101 (ment.).


Ana, mama Martel din CrAle*e*ti, MAnAstirea

Poiana pe RAcAtAu (1547) XVI vol.


I 462, 544 (ment.).

22

378.

XVI vol. I 484.


Ana, nepoata lui Duma Brudur, dA parte
din Tiipe*ti lui Petra Rare* schimb pentru parte din Glodeni (1546) XVI vol. I
463.

Ana, nepoata lui Fete *i mAtu*a lui Petrea,


Toader, Halas *.a. din MArgineni, tin.
Neamt (merit. 1574) XVI vol. III 28.
Ana, nepoata lui Hodco Costici *i Lev, vinde
partea sa din *tubeittl lui atefaU cel
Mare (1492) XVI vol. II 182.
Ana, nepoata lui Ion Farco i strAnepoata
lui Mihu, vinde lui Grigoric diac parte
din Secueni, tin. Neamt (1561) XVI
vol. IV 28.

www.dacoromanica.ro

Ana, nepoata lul Muaesent, vinde parte din


RificlAcineati

lui

Nicoaral

niare vornic

(tnent. 1617) XVII vol. IV 119.


Ana, nepoata lui Neagul, stpana in Rotomptineati pe Bogdana (1521) XVI vol. I

182-3.

Aiaa (Anna), nepoata Marinii i stranepoata


Nastei Stravici, stipani In Criveati, Hodceati, GAureni, Riivficani *.a. (1581) XVI

vol. III 157; v. ai Ana, mama Nasta-

Ana, nepoata Tudorei si mama lui Stefan

din Lungani, tin. Flciu (merit. 1622)


XVII vol. V 154.

Ana, partea din Mireni, a Simi ei (ment.


1.617) XVII vol. IV 119.
Ama, preoteasa popii FArtat, vinde parte

din Stefrineati lui Toader aetrarel (1601)


XVII vol. I 22.
Ana (Anna), sora lui Andrei ai Ivanco Hancovici, vinde parte din Vic5inet lui Ste-

fan col Mare (1488) XV vol. II 90.


sora lui Av5r ai nepoata lui Neagul
(1521) XVI vol. I 182-3.
Ana, sora lui Albu Voinescul, stApAna In
Oideati pc Tutova (1493) XV vol. II
188.

Ana, sora lui Ciurba *.a. din Fundatura ai


Rediul Berzei (ineat. 1581) XVI vol. III
1,55.

Ana,, sora lui Ion Dobrul logofat, vinde verilor ei Barsu comis i Suanean satele
Cobalceni i Bilosanti (1470) XIV-XV
vol. I 375-6; vinde satul Dobruleati ne-

poatei sale Stanca (1480) XV vol. 20;

&inde parte din Valeni pe Iucaa lui Ivul


diae (1482) XV vol. II 34.
Ana, sora lui Dragota, stapana in Leuceati
pe Racova (1518) XVI vol. I 117-8.
Ana, sora lui Duma pAharnic ai a Stanei, st-

panii In Urlati (1507) XVI vol. I 61.


Ana, sora lui Eremia, nepoata Maruacal,

stapin In Comfineati pe LApuana, Stridza,

Bosanciani a.a. (1598) XVI vol. IV 205.


Ana, sora lui Ion Vltia i nepoata lui Sandru

Ana, sora lu Tbuci Mitiutclul, stpn In


Ciorsoeeati,

Harmancati,

Ruselori

*.a.

(1555) XVI vol. II 90-91.


Ana, sora lui Toadcr BerbAnt, strabuniea
lui Andronic preot *.a. din Berbenteni
(merit. 1609) XVII vol. II 239.
Ana, sora Nastei, din Vertiporoh

1603) XVII vol. I 69.


Ana, sora Todorei, vinde lui Ion Popiin
dtirea numitii Fantana pe apa Curitei
Caainului (1591) XVI vol. IV 12.
Ana, sora Tudosiei, parte din Nara-5U, tin.
Fillciu, vanduta lui Dragan vistiernicel
(1619) XVII vol. IV 345 (ment.).
Ana, sotia lui Balica Melentie batman, biscrica Sr. Arhangheli din Galatia zidit
Inchinat5 m-rii Sinai de
(1587) XVI
vol. Ill 348 (merit.).
Ana, sotia lui Nica, intiritA st5panii in Barbeati pe Prut (1527) XVI vol. I 236.
Ana, st5p5n5 In 0351115eni>, ocolul BacAtt
(1569) XVI vol. 11 205.
Ana (Anna), st5pana In Br5tule5ti pe Tmtu (1609)
(1609) XVII vol. II 198.
Ana, stilpanA In Chipirceni (1612) XVII vol.
III 101.
Ana (Anna), strinepoata lui Ion Gimescu ai
bunica Nastasiei din Hodceati (1621)
XVII vol. V 63 (merit.).
Ana naldeasa, mama lui NicoarA 1i a Gandachiei din G1ln.5teui ai Conteati (ment.
1622) XVII vol. V 157.
Ana Golfiiasa, v. Ana, jupaneasa lui Ion
GolAi.

Ana Eftirnia, fiica lui Ganea, difruieate mniistirii TazIan parte din Muaeteati (1558)
XVI vol. II 111.
Ana Giithe, fiica Jigorenitei, pArti din Rastaci vandute lui Petra Ceban vatav (1618)
XVII vol. IV 291.
Ana Gineasa (Anna
f ilea Giinesei, nepoata lui Gheorghe logofat, stapana In
Negoeati, Coste.5ti, Uliaaati ai Patineati,

tin. Trotua (1551, 1570) XVI 8, 22S229.

TAtAranul, vinde parte din TAtrani lui


DrAgan (ment. 1619) XVII vol. IV 367.
Ana, sora lui Popascul postelnic, restituie
parte din Popeati lui Ion Roca vornic
(.rient. 1620) XVII vol. IV 454 (ment.).
Ana (Anna), sora lui Sima Draguaan logoft,

Ana Golfilasa (Ana, Anna, Anita), jupaneasa


lui Ion Goliii logoftit ai mama lui Mihail
ai Carstinei stApAna In Bubuiugi cu mori

eneaghina lui Barsan, stApAna In Glodeni;

XVI vol. III 380; vinde satul luocni

ande a aezut vtmanul Pascu pe Voinova, in Soci i Duaeati, tin. Neamt


(1436-1462) XIV-XV vol. I 121, 323;
(1529) XVI vol. I 312.
Ana, sora lui Simion, nepoata (?) lui Cozma

parealab, vinde lui Petrea Carc o pri-

pe Me ai Harlic.eati, tin. Roman (1582,

1584) XVI vol. III 197; XVI vol. III


263, 266-7, 396, vinde parte din Go15eati cu moar lui NicoarA GolAe (1588)

Cu mori pe Jijia m-rii Agapia (1603) XVII


vol. I 80; stilpfuul in Costucani, tin. Vaslui

ai seliatea Lieati cu rimar (1605) XVII


vol. I 223; vinde parte din Bilavinti lui
Nestor Ureche (1606) XVII vol. II 52;

saca la HIApeati, tin. Neamt (1546) XVI


vol. I 492.

dinuieate satul Costocani, Spineni, Hrni-

Ana, sora lui Stan ai Iuga, stpan In Mandreati pe Gerul (1502) XVI vol. I 15.
Ana, sora lui Steful, stApan In Mrgineni,
tin. Neamt (1532) XVI vol. I 342.

vol. II 170; III 176; In pricin cu Grigore Udrea a.a. pentru Spineni 5i Dol-

ceati, vii la Cotnari

Va-

toped (Golia> din Iaai (1608) 1614 XVII

je5ti (1593, 1607) XVI vol. IV 84; XVII

vol. II 84.

23

www.dacoromanica.ro

Ana lfrnstelbae
Musttofie), cneaghina
Drago, Mustatii posteinic din t Iasi,
duruieste manastirii Aron 0(15 o livada
de pomi Cu prisaca (1618 19) XN II

vol. IV 286 383, 401-402.


Ana Nernfilasa, inde lui Stefan cel Marc

satul Ursasti pe Nechid (1481) XV 'sol.


II 26.
Ana Placsoae, v. Ana, fiicalui I Ilea Arbore.
Ana Prato:11a, vinde parte din Macieauti lui
Ciucul Porosaci (ment. 1617) X\ II sol.
IV 198 (ment.).
Rafelasa), fenicia
Ana Rafelasa (Anna
lui Rafei din Pocriseni, vinde parti din
Macicauti lui Simion Ciucul (1615 ment.
1617) XVII sol. III 194, 199; IV 123.
Ana Tautuleasa din Cordareni, cumpara
parte din Sapoteni de la Solomia Posmagoac (1616) XVII vol. IV 16.
Anafimia, ncpoata lui Dambole ci Pelaghiei,

vinde parti din

Carnpuri, Racoasa

\ erde lui Ivascu Carjeu (1614) XVI I


vol. III 171.

Anania (eroare), v. Aeachie, egumen al manastirii Putna.

Ananla, jude (unde au fost ), sat pe Bistrita la


(ment. 1466) XIV XV sol.
I 3411

Amish' (Anisia), fiica lui GavrilNernis (1618)

XVII vol. IV 234.


Anasia, Rica lui Toader Caba, nepoata lui
Caba si stranepoata lui Lungul pitar,
vinde parte din Lungeni- cu moara tin.
Falciu lui Dragan armas (1622) X\ II
vol. V 107.
Anasia, f iica Parasciii si nepoata lui lusip
Corlatescu, vinde prti din Corlitesti
si Stejereni lui Damian vist'er (1603)

XVII vol. I 96.


Anasia, sora cu Ivanco, stapana in Secani
(1494) XV vol. II 1202-203.
Anastasia, cneaghina, mama lui Alexandru
cel Bun; ingropata In biserica Sf. Vineri,
<episcopia> din Roman; fosta stapfina
a satelor Dragomiresti si Leucusani,
daruite acum episcopiei de Roman (1408)

XIVXV vol. I 17'-18,.

Anastasia, doamna, soacra lui Alexandru cel

Bun) stapana a satelor Cotmani, Suhoverh, Hliviscea,

Davidauti si Valeva,

care clupd moartea ei vor raniane episcopiei de Radauti (1421) XIVXV vol.
I 31.
Anastasia, Rica lui Demesco si mama Marinei din Vicsinet (ment. 1488) XV vol.
11 90.

Anastasia, fiica lui Ion Bora, vinde parte


din Vertiporoh lui Gligorie Mlinovschi

stolnic (1602) XVII vol. I 63.


Anastasia (Anastasaia), fiica lui Lazar, mama
lui Petrica si bunica lui Craciun i Gavril
din Baiceni, tin. Harlau, (ment- 1609)

XVII vol. II 257.


Anastasia (Nastasia), tuca lui Nistor Ureche
si a Mitrofanei, cneaghina lui 'sac Balica batman, daruieste m-rii Secu satele

Jurgesti, Tcipest,, Petricani, .Poicnile


lui Tolici (1604) XVII vol. I 181,
biseritro Sf. Paraschia din lssi ietoh

la m-rca Sinai (1619) XVII sol. 11'337.


Anastasia, p. harniceasa, cnea,hirla lui Caraiman paharnic, s. Aastasin Cifraimaneasa.

Anastasia, Nicolae Hrismerchis stolnieul lui


Pctru Schiopul Noievod serie lui
lis st1 aib brija de
(1594 ):1/1 vol.
IV 111.

Anastasia a Pintii, partea

din Slavniceni intarita lui Sturza diac (162r) XVII


vol. 1 313.
Anastasia, arhimandrit si eg-urnen al milifilstirii Galata (1588-1591) XVI, v61. III.
373, 375, 384, 402; martor In las] la cununia lui Pentru N)olevOd <Schiojau

en

Irina Botezat XVI sol. IV 2; hotarul


unei prisaci din Branistea donineascit

(ment. X" II vol. II 69).


ales de
Arlastasie, calugar de la rn-rea Homor, gthim-

ha parte din satul Dersca cu Straie].mare


logofat (1605) XVII sol. I 224.
Anastasie, ef,umen al marhistirii MoldovIta
primeste danii pentru pomenirc si martor In sfat (1462 1490) XIVXV 'vol. I
317, 335, 393; X\ sol. II 88, 136.
Anastasie, <arhimandrit) si egurnen al manastirii Moldovita, vinde satul Mlinauti
Cu iaz ci moara lui lonasco gincre lui
Stefan Tolocico (1594) XVI vol. iv 106.
Anastasia, egumenul maniistiri Neamt (1528)
XVI vol. I 246, primeste danie satnl Dolhesti pe Somuz de la Ncchifor chhigar;
egumen al manastirii Putna; primeste
danie de galbeni (1556) XVI vol. Ik 97.
Anastasie, episcop de Roman, apoi mitropolit de Suceava (1560 1569), XVI,
vol. II, 155; da satul Barlesti lin.Snceava
lui I3ogdan voievod shimb pentru Scheuleti si Bogdanesti tin. Roman XVI vol_
11183, 189, 190; fost episcop, XV vol.
111 102, 354; rnitropolit de Suceava (1576

8) XVI vol. III 66, 89; lost mitropolit,

retras la m-rca Putna; alege hotarele

Sucevita (1580 1585) XVI vol.


III 145, 226, 277, 399; v. si Anastasie,
egumen al m-rii Putna.
Anastasie, episcop de 1 ad, daruieste a datia
aril 100 galbeni m-rii Putna (1539) XVI
vol. I 392.
Anastasia, proegumen, martor In soborul
manastirii Sucevita la schimb de sate
(1615) XVII vol. III 187, 189.-190,
214.

Anastasia Crimeoviel, episeop de Bads-14i,

depunc juramfintul lui Mihai Viteazul


(1600) XVI vol. IV 294; cpiscop de Roman (1606-1607) XVII vol. II 40, 45,
55, 65, 98, 120; arhiepiscop si mitropolit
de Suceava (1608-1617) XVII vol. II

157, 306, 308, 337; III, 28, 66, 77-8,

125, 129, 179, 188, 196, 198, 203, 207,


217, 222, 233; IV, 21, 173-4, 176; (1619
1625) XVII vol. IV, 378, 379, 437, 439,.

24

www.dacoromanica.ro

460, .'470; V 6, -110,.124-5?. 163, 204,


231,

244, 304, 336-1; IMprumutd en

barii.pe Ana Goldiasa; XVII vol. II 171;

helltd o datorie a lui Stroici logofdt. XVII

vol. IV 172-.3; Intdrit stfipfin pc sate


tigini XVII 'vol. IV 142, 161, 239

240, Y. 48, 290; 'ddruiette vii .il crame


si pivirite la Cotnari m-rilor Solea ti SAcul XVII vol. V 113, 138, 139, 140, 166;
alego botare ti cerceteazd pricini, XVII
vol. W 376, 483, 502 dd carte de desliar-

tenie, XVII 'vol. V 220; ctitorul m-rii


Dragomirnd ti fondatonil bolnit.ei din
Suceava XVII vol. 1V 25, 461, 462; V
35-37.

Anatodie, v.*Metudie (Pdrdul lui


(1520)
Anasia, fiica Annci, vinde parte din Hreasca
lui Simion Mdlai (1625) XVII vol V
371.

Anfigla, fiica lui Florea, vinde parte din LAtcani,' tin. Succava, vfuidut- lui Ionatco

vistiernicel t.a. (ment. 1617) XVII vol.


1V 96.

Anea, din Bordle, soacra lui Nicoard, vinde

pdrt din Jeverteni, Drislive ti Bordle


lui Simion sulgerel (1609) XVII vol.

11

199, 262.

Anea, din Dolhetti, vinde pArti din Dolhetti


eu iaz ti moard tin. Fdlciu Ini CrAciun
vistieridcel (1610) XVII vol. II 320.
Anea, fiica BU% i nepoata lui Danciul
stApdrid In RAnzAtti pe Elan (1546) XVI
vol. I 419.
Anea, Mea lui A.nghel, vinde satul Radomiretti tin. Neamt m-rii Solea (1623) XVII
vol. V 184.
Anea, fiica lui Gutild ti mama lui Vasile din
Miletti (1607) XVII vol. II 88 (ment.).
Tlea, tuca lui Tanu ti mama Ilenii din Ciuciuleni, tin. Ldputna (ment. 1616) XVII
vol. IV 518.
Anea, hita lui Sandru Dumescul, mama Ma-

rinad. din Dumetti pe ladrici (ment.


1563-1577) XVI vol. II 162, 212; III,

Anea, fiica lui Vlaicul, vinde vad de moard


In Cofctti lui Sima t. a. (ment. 1619)
XVII vol. IV 338.
Anea, fiica Mefei ti nepoata lui Ion Stfingaciu, vinde lui Toader Balot mare logoldt
sclittele Fantfina Rece ti Ftintnele, TAtdretti pe Raut (1535) XVI vol. I 372.
Anea, tuca Nastei i nepoata lui Tofan biitrfinul; stiiplind In Lutcetti pe Racova
(1527) XVI vol. I 237-8.
Anea, fiica Neagi, vinde parte din Petretti
pe Milcov lui Grozea t.a. (1502) XVI vol.

I 22-3.

Anca, tuca Niagi ti mama Mdriei din Mede-

leni (ment.. 1611) vol. III 23.


Anca, mama lui Chicut 11 sora lui Vlaicul,
vinde vad de moard in Cofetti lui Apostol t.a. (1610) XVII vol. II 273.

Anca, Mama Marincdi, v. Anea, fiica -lui


Sandru Duniesetil.

Anea, mdtuta lui Tunsul, vinde parte din

Contetti lui Volotca t.a. (1546) XVI vol.


I 412.
Anea, sora lui Dienit ti mama oidi din
Mihdiletti pe Siret (ment. 1507) XVI vol
I 65.
Anea, sora lui Ilea Huru cornis; tritilritd stapiind In Crdinicetti i GAletti pe Polocine
(1497) XV vol. II 279 ti Mihdilesti pe
Siret (1507) XVI vol. I 64.
Aneidronle, spdtdrel din Teseni, martor (1617)

XVII vol. IV 143.

Andahur, negustor din Suceava, martor (1609)

XVII vol. II 191.

Andonla din Obarteni, tin. Tutova, tatEll To-

doscdi .(ment. 1613) XVII vol. III 238.


Andonia, tuca Anisiei Ponitoaia, parte din
Prigorceni cumpdratd de Petre Celian de
(1621) XVII vol. V 15.
la
Andonie din Romdnetti, martor (1618) VXII

vol. IV 232.

Andonle din Stroetti, tin. Suceava, martor

(1607, 1617) XVII, vol. II 105; IV 95.


Andonle, egumen al mAnstirii Bisericani
da inscris cd va triii In armonie tu edlugdrii dela m-rea Hangu (1622) XVII vol.
V 147.

Andonle, fiul lui Petiu, vinde parte din Ruptura pe Bdrled lui Ionatcu Ghenghea

logofdt (ment. 1623) XVII vol. V 212.

Andonle, fiul lui popa Pdtru, vinde parte din


Oniceni lui Avram diac de vistierie (1490)
XV vol. Il 147.
in hotarul m-rii'VoAndonle (piatra lui

ronet (ment. 1490) XV vol. II 146.


Andonie, poi:id din SAvetti, martor In Toplita (1579) XVI vol. III 129.
Andonle, slugd doinneascd, stdpAn In Cotova

%in. Soroca (1574) XVI vol. III 41.


Andor, vecin din Bahna, tin. Trotut, Intdrit
lui luratco (1622) XVII vol. V 171.
Andrabut, v. lonateo Andrdbut.
Andrahu, slugd donmeascd, fin] lui Petra

stilpdn In Babotini pe Racova


(1535) XVI vol. I 377, 535; tatl Ilenii
(ment. 1579) XVI vol. III 114-5.
Corod,

Andrfibuf, slugd domneascii, nepot lui Giur-

giu ti frate cu Ion Lepitoare, stdp5n in


Giurgetti ti pe un loe inspre DrAgutani
(1546) XVI vol. I 455.
Andralbut, parte din AlexAtti vfindutd lui
Toader Groza (ment. 1617) XVII vol.
IV 183.

Andrea, iazul lui In hotarul satului Toderesti


(ment. 1488) XV vol. II 83.
Andrel, aprod, stdpAn In MnjAtti, pldtind

o dutegubind (1617-19) XVII vol. IV


213-4, 403.

Andrei, comis din BAloteni, martor (1621)


XVII vol. V 62.
Andrei, comis din Porcetani, martor (1614)
XVII vol. III 169; rdscumpArd parte din
Nistoreni (1615) XVII vol. III 204.

25

www.dacoromanica.ro

Andrei, dine, v. Andrei Titutu!, diac.


Andrei, dine, scoate copie de pe un zapis al
soltuzului din Tecuci (ment. 1741) XVII
vol. IV 436.
Andrei, diac, scoate copie de pe traducerea
unui act domnesc (1804) XIV-XV vol.
I 79.
Andrei (Andreiu) din Botosani, martor (1604)

XVII vol. I 139.


Andrei din Florintesti, martor (1624) XVII
vol. V 298.
Andrei din Ghitivoesti, martor (1619) XVII
vol. IV 306.
Andrei din HAnAseni, tine unce si pArti din
sat (ment. 1606) XVII vol. II 50.
Andrei din MAdziiniesti, vinde parte din
Piiatra alAturea cu Cernul, lui Ion HAme-

ianul (1617) XVII vol. IV 209.


Andrei din Muneel, martor (1617) XVII vol.

Andrei, medelnicer, fin! lu Danciul Hurts

pAreAlab (1602-1608); vinde pArti din


SeAndureni si HArAesti lui CArstea vornic (1602) XVII .vol. I 34; stApAn
Geameni tin. CArligAtura (1608)

XVII

vol. II 184-5; vinde parte din Galesesti,

ManAstirea s. a. lui Bucium vornic (ment.

1617-8) XVII vol. IV 202, 241.

Andrei, negustor, sotul Sorei, settimbA loe de


prAvAlie In Ia.si (ment. 1602) XVII vol.

I 61-2.

Andrei, nepot lui BA.smag, vinde parte din


BlAjari, lui CArstea vornic (ment. 1625)

XVII vol. V 322; v. si Andrei, slugA domnease.


Andrera, v. Andruseo, strAnepot lui Stan posadnic.
In Cot ...inesti (ment.
Andrei, partea lui

XVII vol. IV 504.

1602) XVII vol. I 53.


Andrei, pArcAlab de Cetatea Nou5; v. Andreleo pArcAlab de Cetatea Noui
Andrei, popA, fiul lui Simeon protopop, stiopan In TrAmedeci i Selistea lui Micul
(1427) XIV-XV vol. I 59.
Andrei, portar, v. Andrei Corcodel,

vol. II 61.

Andrei, postelnic, stApAn pe vii la Cotnari


(1578) XVI vol. Ill 94, 95; v. si Andrei
Coreodel, logofAt al III-lea.

IV 210.
Andreiu din Olesesti, martor la Cofesti (1620)

Andrei din Porcisani, V. Andrei, comis.


Andrei din TApAloseni, martor In Cristinesti (1621) XVII vol. V 53.
Andrei, egumenul minAstirii Secul,
stApAn In Poiana lui Ureche (1606) XVII

Andrei, fiul Anei, vinde parte din Ghiti-

voesti lui Ion Petriul pArcAlab (ment.


1619) XVII vol. IV 306.
Andrei, fiul lui CrAciun i nepot Neacsei,
vinde satul PAcurAresti cu iezerul GeamAnul tin. Chigheci lui Nistor Ureche
vornic (1604) XVII vol. I 148.
Andrei, fiul lui DumbravA i nepot lui Gurban, vinde parte din Hulturesti lui Vasilie (ment. 1621) XVII vol. V 17.
Andrei, fiul lui Dies sAtrar, in pricinA cu Mar-

muril uricar pentru pArti din SAndreni


si CApotesti (1619) XVII vol. IV 359.
Andrei, fiul lui Jurja .si strAnepot lui Oancea
Averescu, stiipAn In Oniceni, Jurjani
Averesti pe BArlalzel i Coble (1576)

XVI vol. III 63.

Andrei, fiul lui Mirea nepot lui CrAciun


TiuncA,

vinde parte din Ghiduseni lui

Ionaseo Ghianghea logont (1623) XVII


vol. V 222.
Andrei, fiul lui Onu i nepot lui NegrilA,
vinde parte din ObArsia Dragomirestilor
tin. LApusna lui NicoarA uricar (ment.
1597) XVI vol. IV 183.
Andrei, fiul lu VanA si al Anei, nepot lui Negrea, stApin In Cosilouti l Stanulouti
sub Nesfoiu (1432) XIV-XV vol. I
97.

fiul Neu& i nepot lui Toader,


vinde lui Petriman FantAnA parte din
Costesti pe Prut (1520) XVI vol. I 158.
Andrei, ginere Lelei, vinde parte din GloAndrei,

deni lui Apostol pAreAlab (1625) XVII


vol. V 339.
Andrei, logofAt, semneazA suret (ment. tarzie), XVII vol. IV 497.

al III-lea.

Andrei, slugA domneaseA, stApAn In Biesti,


Giugureni si Hajdieni (1430) XIV-XV
vol. I 412.
Andrei, slugA domneascA, unchi Marusci
lui Dragos din Poenari pc BArlAzel (ment.
1529) XVI vol. I 303.
Andrei, slugA domneascA, striinepot lui Clara
vornic, vinde lui Lungul parte din RAciu-

lesti pe Prut (1584) XVI vol. III 246.

Andrei, slugA domneaseg, vinde o parte din


iazul de la Valea NeagrA lui CArstea vornic (1605) XVII vol. I 242; v. s Andrei,
nepotul lui Basmag.
Andrei, sulger din Craceni, niartor (1618)
XVII vol. IV 270.
Andrei, sotul ParascAi i ginere Itti Cotujan,
vinde parte din Corochiesti lui Ionascu
vAtav (1609) XVII vol. II 253.
Andrei, tatAl lui Ion Damian, 'Fijian s.a.
din TAIpAlAesti, unde a fost prisaca lul

(rient. 1572), XVI, vol. III, 12.

Andrei, tatAl lui Mihul Epure, Toma i ha-

nic Marenai din Solesti (ment. 1502)


XVI vol. I 13-4.

Andrei, vAtav, marten. In Hui (1599) XVI


vol. IV 263.
Andrei, vornic de Tara de Sus (1591) XVI
vol, IV 11, 16, 17, 30; IntArit stifipAn
In Trebes, tin. Bacilu, XVI vol. IV 31.
sat la
Andrei, vAtAman (unde a fost
(ment. 1443) XIV-XV vol. I 194.
.Andrei Babiel, v. Audrias liable], boier.
Andreiasii, V. Todosia AndrelasA.

Andrei Bali, s.coate copie de pe un suret al


unui act domnesc (1765) XVI vol. II 9
(ment.).

26

www.dacoromanica.ro

Aiideel CaOr, uric pentru satul Cipoteni sub


Terebne dat in miinile lui
(sec. XVIII)
XVI vol. 11 75 (merit.).
Andrei eel btrin, din Vornieeni, al lui Gherasem, hotarnic la Ciuciuleni tin. Lipusna
(1616) XVII vol. IV 519.
Andrei Cblrlac, vames, total lui Dumitrasco,
stilpfin in Zorileni pe Birlad (1602) XVII
vol. I 48; V 105.

Andrea Gavrincen din Stiborini, mart& (1622)

al treilea, pircilab
de Hotin, pircilab de Neamt, apoi hatman si portar de Suceava, boier si pan,
iocalleste acte domnesti i Invati (1582-3)
XVI vol. III 196, 197, 201, 220, 225;

33, 192; XV vol. II 287; XVI vol. I 207,


289, 370; II. 34; III 51, 164, 220, 259;
IV 71, 228, 278; XVII vol. I 103; II 229,
283, 299; III 24; IV 15; V 239.
Andrei Scundosi, gelepul din Oblucita, gi-

Andre& Corcodel, logofilt

stipin in Climiuti,

Socolul, Zavadine,

Vorniceni, Turbureni, Rujinti,


-Buzeni, Lleti, Ciciceni i Brosteni,

Neamt, XVI vol. III 308-309; pre-

-tuie.ste caii

dati de Stinili soimar lui

Petru voievod pentru satul Popesti, oco-

tul Roman XVII vol. III 326; stipiin

in Bursuceni, Zavadine
coni, prisaca la

Bohotin,

igani, Iuri*epteliceni,

Podoleni, vad de moari pe Birlad, vii


*.a. XVI vol. III 372, 393, 394, 395, 410,

411, 415, 416, 419, 428, 429, 434, 445, 461;

IV 39; diruieste prisaci la Bohotin Ii vii


de la Pingrati
XVI vol. III 415, 416, 418, 419; IV 39;
XVII vol. III 63, 51 (ment.); pircilab
de Neamt (1584-6) XVI vol. III 264,
287, 299, 302, 305, 307; batman si portar
la Cotnari ministirii

de Suceava (1586-1592) XVI vol. III 262,


267, 290, 312, 313, 316, 324, 326, 332, 335,

341, 347, 349, 351, 352, 355, 362, 367,


373, 376, 382, 387, 395, 101, 411, 418,
419, 424, 426, 427, 431, 438, 441, 444,
452, 454, 463; XVI vol. IV 2, 39, 40, 49,
53; pircidab de Hotin (1583-4) XVI vol.
III 238, 240, 241, 244, 246, 248, 249, 258,

272, 273, 274, 275, 276, 278; robi scosi de

la turci de XVI vol. III 445; martor In


Iasi la cununia lui Petru chiopu cu Irina
Botezat (1591) XVI vol. IV 2; In exil la
Constantinopol (1593) XVI vol. IV 82;
famine, sotul Todosiei din Bursuceni,
lui Lupascu i Magdei si socrul lui

Vasile Ureche XVI vol. IV 162, 163;

XVII vol. IV 99; V 151, 387; sate si averi


XVII vol.
ramose sotiei i copiilor lui
I 141; II 236; IV 99; V 151, 387.
Andrei Costachi, v. Andreieo stolnle (1560).
Andrei Daseoviel
DischeDaschevici,

vici), pisar din Cetatea Hotinului, tilmi-

ceste acte domnesti din limbo slavoni


(1772-1805) XVI vol. I 92, 301; II 41;
IV 126; XVII vol. I 253; IV 206.
Andrei Dolha (Andrei Lungul), nepot

slug domneasci; vinde pirti din


Mfirtinesti pe Trotus lui *erban (1480)
XV vol. II 24; trate cu Miclea i Marusca
si total Neacsei si Dobrei din Torcesti
Osmelesti XVI vol. I 512; II 192.

XVII vol. V 149.


Andrei Lento, staroste, bunic Anghellnei
din Hrosiuti, lurciuti, Vasileu, Doroskip, Boianciuc i Costesti (1617) XVII vol.

IV 82-3.

Andrei Lungul, v. Andrei Dolha.


Andrei Sabil, fost mare cipitan, tilmaci de
divan, traduce acte domnesti din limbo

slavoni (1793-1797) XIV-XV vol. I

nerele lui Coschianas,

Intirit stipin in

Driginesti tin. Chigheci (1588) XVI vol.


III 384; aduni gostina oilor din tinuturile

Birlad si Tutova (1591) XVI vol. IV


21, 23, 26; martor in Birlad XVI vol.
IV 33.

Andrei Sinlei (Sinica), fiul lui Nicoari


nepot lui Lazor si Simion, stipin In Feairesti, Couninesti si Petresti (1546)XVI vol.
I 510.
Andrei StanIslaviel
Stanislav parcilab de
Neamt.), vinde selistea Ciucelesti tin.

Neamt cu mori lui Toma postelnics.a.

(1618, 1619) XVII vol. IV 219, 304; martor in sfatul domnesc (1609, 1610) XVII
vol. II 201, 209, 211, 215, 217, 236, 240,

242, 244, 248, 273.


Andrei Tiutul, diac
pisar), stinin In

acum Bertesti, tin. Filciu (1592)

XVI vol. IV 50; serie acte domnesti (1594,

1610) XVI vol. IV 113; XVII vol. II,


325.
Andrei Vrauas, gelep, comp:Ara' oi din Moldova

(1591) XVI vol. IV 26.


Andrelan, slug, nepot lui Drgu

i strilne-

pot Stanii, vinde pirti din Fundeni pe

Albiia tin. Roman lui Nestor Ureche logofilt (1591) XVI vol. IV 9; XVII vol.
I 231.

Andreian, uric pentru satul Petia Mare ars


In casa lui
(ment. 1596) XVI vol. IV
142.

Andreiasa, cneaghina, v. Todosla Andrelasa

Andrelas din Biseani, martor (1621) XVII


vol. V 49.
Andrea Tali* din Crugleanca, martor (1617)
XVII vol. IV 521.
Andreica (Andreico), diac, serie acte domnesti (1460-1475) XV vol. II 312, 343,
394, 398, 406.
Andreica diac, v. Andreiea
Andreica din Antilasti, juritor la Suceava
(1599) XVI vol. IV 267.
Andreica din Bilteni tin. Iasi, WO Sorei si a
lui Ion (ment. 1604) XVII vol. I 148.
Andreica din Belcesti, Wit lui Toma si Ani-

tei; vinde parte din sat lui Toma Brae

comisel (1611) XVII vol. III 35, 36.


Andrelca din Dolhesti, total lui Botul si bunk lui Gheorghie diac din Liteani pe
Moldova (ment. 1619) XVII vol. IV 356..
27

www.dacoromanica.ro

Andreiea din Drdgnesti alege hotartil satu-

lui Toplita (1579) XVI vol. III 129.

Andreita din Florintesti, martor (1624) 'XVII


vol. V 298.
Andrefea din Frncesti tin. Cfirligeitura (1618)

XVII vol. IV 231 (ment.).


Andrelea din Huhurezi, bunic lui lonafico

(1624) XVII vol. V 281 (ment.)


Andrelea din Ltcani, tatl lui Macsim, vinde
loe de case lui DrAgan din Stroiesti (ment.
1623) XVII vol. V 200.
Andre:lea din Pscani, Martor in Baia (1587)

XVI vol. III 365.

Andreica, fiul Anuscdi, nepot lui Onisor vis-

tier, slugd, vinde parte din Berindeesti

pe Costina lui Gavril Totrusan vistiernic


(1507) XVI vol. 1,63, 327.
Andreiea '(Andreico), fiul Grozavei, nepot lui
Tciader, strnepot lui Mihul cel Btrfin,
'4/hide parte din VlddeM, tin. Hrlu lui
Arsenie Nebojatco uricar (1614, 1617)
XVII vol. III 164, 168; IV, 160.
Andreica, fiul lui Alexa si nepot Arvasdi,
vinde parte din Oboroceni, tin. Roman,
lui Nicoard Prdjescu logofilt (1606) XVIl

vol. II 26.

Andrelea, fiul lui Barbul Mira, slugd, intdrit stpn in Zernesti (1494) XV vol. II
205.

Andreica, fiul lui Dan Davidescul, slugd, vinde

prti din Tmpesti, Mfutjesti si Bungcsti,


lui Ion, Ghcorghe mitropolit s.a. (15451583) XVI vol. 1 586; II 9; 111 176, 221.
Andreica, 'fin] lui Drago s vornic si irate en
Ion Sdcard vornic, mos lui Lazor Orbul

s.a. din Bahnari s.a. pc Tutova (ment.

1546) XVI vol. I 425.


Andreiea, fiul lui Ion Bilrliga si nepot lui
Ivancu, vinde parte din Horbinesti cu
iaz i moard pc Racovfit lui Simeon Movild batman (1600) XVI vol. IV 289.
Andreica, fiul lui Ion Buluban strnepot lui

Oan Limbdtilce, tatAl lui Gavril


Anuscdt, stdpfin in Britcani, tin. Neamt
(1564-9) XVI vol. II 187.
Andreica, fiul lui lonasco Pulel, vindc parte
din Brtsani (Cupcici), tin. Iasi, lui
Ilea Bilcioc ccasnic (1605) XVII vol. I
215.

Andrelea, fin] lui Lie cdlugdr, parte din Ochi-

sesti, cumprat de Murgoci Toflea sta(1610) XVII vol. II 274


roste de la
(mcnt.).

Andreiea, fiul lui Marco, tan] lui Gorghicean,

bunic lui Negurd si Dumitra din Tutcani


(1608) XVII vol. II 151, 175.
Andreiea, fiul lui Musat, stdpAn in Tursti

pc Siret (1569) XVI vol. II 182.

Andrelea, fiul lui 0Mis, vinde parte din Bahna

(1588) XVI vol. III 379.


Andreiea, fiul lui Paru adieu, slugd, vinde
parte din Flocesti pe TazIdu lui *tefan
cel Mare (1491) XV vol. II 153.
Andrelea, fiul lui Petre Corod, slugS, stpfin

In Babosini pe Racova (1546) XVI vol.


I 535.

28

Andreica, flu) lui StAngaciti, v. Andzelece


spdtdrel.

Andrelea, fiul lui.5teful si nepat lui 13,4rsan,

vinde parte din Tiggnesti pe Patna Jui

I3ogdan voievod (rient. 1523) xy.1 vol.


I 219.

Andrelea (Andreico), fiul lui Terpici, nepot


lui Isaiu, vindc pilrti din Roscani pe Suceava lui Cozma Gheanghea (ment. 1547)

XVI vol. I 550, II 28.


Andreica, fiul lui Toma, nepot lui Ion vinde-

parte din Tiori, tin. Tecuci, lui

strate-

/II 24..
Andreieri, fiul Magdalenei, stapn IiiBosncesti pe Jijia, tin. Iasi (1549) XVI vol..
Bolea pdharnie (1611)

XVI

I 584-5.

Andreica, fiul Marenci, v. Andrelco, slug


domneascd.

Andrelea, fiul Parascdi si nepbat al tiViar'nei


5.a., stdpfind in HAsnseni la Cdrlig-

tura (1574) XVI vol. III 30.

Andrelea, fiul Stanei i strdnepot lui Rodeo-

Ciumald, vinde parte din LeveAtt lui


Giurgiu Brudur, diac de vistierie (1506).
XVI vol. I 48.
Andreica (Andrdica; fntna de piatrd a

(Ment..
hotarul tdrgului cheia la
1606) XVII vol. II 28.
Andreica, fost piredlab, v. Andreica, rfiledar..
Andreica, fost ureadnic dc Badeuti, satul
Sofrlinesti vndut lui Dutnitru Htibulea
de
(1617) XVII vol. IV 149.
Andrelea, frate cu Nechifor, nepot
lui

selistea Pfirjolta tin. Iasi,

findutia lui

Stroici logofdt de
(1605) XVII 'vol. 1
258 (ment.).
Andreica, miedar, apoi pfircalab de Roman
(Cetatea Noud), strdnepot lui Murgu i Neagotd, sot Gherusei, tat1 Mariici, Ne-

chita diac, Donici


Urtet, intarit stdpn in Vrtop pe Cracdu (15791589) XVI vol. III 111, 320, 421, 422;
IV 40, 41; prclab de Roman in sfatul
domnesc (1591) XVI vol. 1V 16, 17, 30,
185; XVII vol. I 157, 160; II 31; IV
392.

Andrelea, intdrit stlip An in Si davsca (1616)

XVII vol. IV 52.

Andrelea, parte din Nvrniti, tin. Cov-urlui,


(1593) XVI
cumpratii de Vicol de la

vol. IV 91 (1619); XVII, vol. IV 407'


(ment.).

Andrelca, pdbarnic din Nfifurdesti, martor


(1615) XVII vol. III 195.

Andreica, pdharnic, v. Andreleo ceasnie.


Andreica, piirelab, v. Andreico, pfircAlab,

de Cetatea Noud si Andrelea, spatar.


Andreica, prclab de Roman, v. Andreica,
miedar.

Andreica, prgar de Baia, v. Andrelea,


Utz.

.Andreica, poi:id din Tutcani, manor (1608}

XVII vol. II 152.

Andrelca, poi:id din ZlAtAresti, martor (1617>

XVII vol. IV 157.

www.dacoromanica.ro

Andtriea, slugS dottnreasca, fiul Marenel,


itepot lui Cozma, stApan in Bobesti (1559)

XVI,. vol. II, p. 118.

AndreIca, sluga domneasca, fratele lui Berin-

deal s.a., stilpan In Trebes (1584) XVI


vol. III 240-241.

Andrelea, shiga domneasca, fratele lui Cojoc,


stApAn in HAndresti pe Bujor (1546)

XVI vol. I 508, 509.

AndreIca, sluga domneascA, fratele lui Costea


Urecheanul, vinde parte din Medeesti

pe Moldova lui Costea Albotil postelnic


(1533) XVI vol. I 349.
Andreica, slugii domneascii, fratele lui Duma
5.a., stApan in satele de pe Sarata, unde
a fost Roman si Husul, tin. Fillciu (1519)
XVI vol. I 140.
Andreica, slug domneasca, fratele Mariscai,
nepot lui Stoian, IntArit stapan in Iadomiresti pe Tazlau (1560) XVI vol. II 142.
Andirlea, sluga domneasca, intarit stApiln
In Barasti (1555) XVI vol. II 79.
Andvelea, slugA, stapAn In <BAluseni> ocolul

Bacaului (1569) XVI vol. II 205.

Andrelea, sluga, steipin in Zorilesti si Vficilsani (1546) XVI vol. I 436.


Andrelea, slugA, nepot lui Ghedeon Harbuz,

,intarit stapan pe
vol. II 269-270.

JigAlia

(1497)

XV

AndreIca, slugii, ncpot lui Mantul, vinde lui


HAbiac parte din HIApesti pe Prut (1580)

XIiI vol. III 136.


Analreica, Oita nepot lui MadArjac cel batr3n, vinde parte din Scortesti, tin. Carligatura, lui Coma Sarpe (ment. 1506)
XVI vol. I 46.
Andreica, slugS donineascal, vinde parte din
Cotava lui Braila sat. (rnent. 1598) XVI,
vol. IV 222.

Andrele,a, slugil domneascii, var. Cu Soltan,


intArit stApAn In BArbesti pe Prut (1527)
XVI vol. 1 236.

Andeeica, sotul Nastei, vinde parte din Tutoveni lui Anton s.a. (1560) XVI vol.
II 127.
Andreka, sotul Pietrei din CrAhfinesti (1623)

XVII vol. V 204.

Andre ca, spatar, v. Andreleo, pArcalab de


CeLitea Nouil.
Andreiea, sprit-ire' din Almiiseni, trimis de

donin sa aleag partea din Vartop a ltti


Gileorghe diac (1613) XVII vol. III 142;
1V 53.

Aadreica, spAtArcl, fiul lid StAngaciu, vinde

Andreica *aptelici armas, parti din


Horbinesti (1586) XVI vol. Ill 333.

lin

Androica, stolnic, sotul Solomiei din Corititesti

(1588) XVI vol. III 390.

Andreica, soltuz din Baia, martor (1590) XVI


vol. III 462; p Argar, martor (1607-1625)

XVII vol. II 78; V 361.

Andreica, soltuz din Stefnesti, martor (1614)

XVII vol. III 162.


Anurelea, tatal lui Veisa din BorAle (ment.
1600) XVI vol. IV 301.

Andreica, tatiil Nastasiei din. Qhdrsie (pent.


1596-1600) XVI vol. IV 134.
Andrelea, total Nastei din Micle.5ti .pe Podraga (ment. 1546) XVI vol. I; 537.
Andrelea, total Varvarei, vinde parte din selistea Rogoz (1607) XVII vol. II 105 (ment.).
Andrelea, viltav din Musetesti, martor (1574)
XVI vol. III 38.
Andrelea, vatav, stapin in PerebicAuti
(1581) XVI vol. III 165.
Andreica, vAtav,

v.

Andrelea

Garhaseul,

vatav.

vataman din Cobale, alege hotarul satului Sendriceni, tin. HArlAu (1620)
XVII vol. IV 493, 507.
Andreica, vornicel, vornic de Tecuci, martor
(1603) XVII vol. I 102.
Andrelea Blid, sluga domneasca, frate Cu
DrAgoiu, intarit stApan in selistea de
langil tarina Mursesti, tin. Chigheci (1508)
Andrelea,

XVI vol. I 78.

Andrelea Boloriel, din Barbosi, martor in

Rosiori, tin. Roman (1590) XVI vol. III

454.

Andrelea Borileanul, vistiernicel, dA Carstinei, fiica lui Bubuiog, parte din Jeverteni, schimb pentru parte din BorAle
(1570) XVI vol. II 234-5.
Andrelea GArbiscul, vatav, nepot lui Nicoara
Onita, socrul lui Toader Dragota, in pricinA Cu razesii; stapiln in GArbesti, Tunguzeni,

Ciiscoasti

Poiana MAnAstirii

(1578-1585) XVI vol. III 97, 98, 291,

292; imprumutil cu talen i pe Greaca din


Vilnesti si pc Miinaila pArcalab de Grauri
luand zalog partite lor (rient. 1606, 1617)

XVII vol. II 5; IV 93.

Andrelea Harutul, diac, fiul lui Lupul MibailA, nepot lui Micul, striinepot lui Coste,

rastranepot lui Dragos, vinde parte din


Ungheni lui Stoica logofiit (1601, ment.
1613, 1616) XVII vol. I 21; III 123; IV
27; partea lui in RAde5ti (ment.. 1621)
XVII vol. V 49; scrie act domnesc (1589)

XVI vol. III 446; vinde pilrti din Liesti


Radesti, tin. Neanit, lui Nistor Ureche
vornic i lui Toader Boul vistieruic (1599,

1606) XVI vol. IV 275; XVII vol. 1 213


4; 11 6, 77, 84.
Andreica Polea, vinde parte din Puiciani pe
Rant, ett JAM, iazuri si mori lui Ureche
mare vornic (1609) XVII vol. 11 2
Andrelea Soroceanui din tin. Iasi, martor
(1619) XVII vol. IV 312.
Andrelea Septeliei, pArcalah de Hotin, cumnatul lui Coznia Ghialighe, tatal Anghelinci, Nastascai i 'I odosc.ii din Saveni,
martor in sfrt (1540) XVI vol. 1 '093, 394,
395, 397, 398, 400, 402; intArit stapAn

In EzAreni la Cotnari (1540) XVI vol.


I 399; fost pArcalab, XVI vol. I 582; v.

Saptelici i Septiliel.
AndreicAi, V. Ion Andreiciii.
Andreico (Andreica, Andrica), ceasnic (pAharnic), sotul Anuscai din Milinesti, tin.

29

www.dacoromanica.ro

Hotin (mcnt. 1528, 1560) XVI vol. I


289; II 152; martor In sfatul domnesc
(1486-1489) XV vol. II 55, 56, 57, 59,
61-64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76-78,
80, 81, 83, 85-87, 91, 92, 94, 95, 97, 99,
101, 103-105, 108, 109, 316.
Andreico (moara lui), In satul Tulesti pe
Siret (ment. 1448) XIV-XV vol. I 232.
Andreico (Andreica, Andrei), parcalab de

Cetatea Noma, spatar In sfatul domnesc


(1558-1559) XIV vol. II 101, 103, 106,
108, 1099, 110, 111, 113, 114, 116, 117,
121, 122, 123; martor in sfatul domnesc
(1560-1563) XVI vol. II, 125, 126, 128,
129, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142,
145, 146, 149, 152, 155, 162, 164, 166,
167.

Andreico, popa, teal Nastei din Bahna, tin.


Neamt (ment. 1554) XVI vol. II 44.

Andreico, sluga donmeasca, fiul Fedcai, vinde


parte din Cotova popii Gavril Flinco

(ment. 1598) XVI vol. 111 221.

Andreleo, slugS, flul lui Dasco, nepot lui


Groza i lui MihailA, vinde parte din Clis-

cant' lui Stetan cel Mare (1490) XV vol.

II 136-7.

i nepot lui LasEau globnic intarit stapan in Laslaoani


pe Cracau (1495) XV vol. II 231.
Andreiem, slugg, fiul Marinei t nepot lui
Iliat pharnic, vinde partea sa din BA-

Andreico, sluga, fiul Ilici

lanesti pe Tutova lui Drago s vornic (1510)

XVI vol. I 83; v. si Andreleo Iliesesen.

Andreleo (Andreica, Andreichi, Andrei Costachi) stolnic, martor In sfatul domnesc,

(1560) XVI vol. II 125, 126, 128, 129, 133,


134, 135, 137, 138, 140, 142, 145, 146.

149, 152, 155; restituie satul Feredeiani


manastirii Homor (merit. 1562) XVI vol.
II 159.
Andreieo Clortorovschl
Ciortorinschi, .Ciortorovsca, Andreico Ciortoroschi,
Ciortorescul,
Ciortorogo), boier, pan,

intArit stapan In Ciortorlia, Dubovat

Osihlib (1464) XIV-XV vol. I 336;


martor in sfatul domnesc (1486-1497)
XV vol. Il 55, 56, 59, 61-65, 67, 68-71,
73-75, 77, 78, 81, 83, 85-87, 90, 92,

94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 108, 109, 115,

117-120, 122, 123, 127-130, 133, 135,


136, 138, 140, 141, 145, 147-151, 154,
155-157, 159-162, 168, 170-173, 175,
177, 179, 181, 183, 185, 186, 187, 189,
190-192, 195, 196, 198, 200, 201-203,
205, 206, 208, 209, 213-225, 227-229,
231, 232, 236, 237, 239, 240-245, 247,
250-253, 255, 258-260, 262-268, 271,

272, 274, 275, 278, 280, 281, 316, 322; v.


si Nemirea Ciortorovsehi.
Andreieo Cordar, fiu ori ginere lui Liuban cel

batran, tatal Neagai i bunic lui ... din


Cordareni (1519) XVI vol. I 149 (ment.).

Andreieo Ille5eseu, boier, fiul lui Ilias paharnic, tatal Nastei, Vascai i Ghindei din

Balane.sti (ment. 1510) XVI vol.

30

I 83;

vinde satul Balanesti pe Tutova lui Mihul


logofat (1443) XIV-XV vol. I . 189;

pierde satul Chetelesti pe Siret In pricina cu Farte Dragose (1460) XIV-XV


vol. I 309.

Andreleo Serblei, boier, sotml Maruscai si

gincre lui Ivan Cupcici (1474) X1V-XV


vol. I 401.

Andrelenta, fiul lui Onica, tatal lui Avar,


Bucium i Neacsu, bunic lui Carla, Toader s.a. din Buciumi, tin. Neamt (1574)
XVI vol. III 33-4.
Andreitoae, fiica lui Barzul si mama Opuhoaei din Popiscani, tin. Carligatura (1620)

XVII vol. IV 456.


Andrian (Andriian) din Carstesti, martor In
Brateni, lin. Lapusna (1619) XVII vol.
IV 415.

Andrian (Andreian), slug5, intarit stapan

In Brosteni (1546) XVI vol. I 513-4.


Andrian (Andriian), in pricina pentru-parte
din Hanasani cu Andrei (1606) XVII vol.
II 50.
Andrian (Andriah), vatav din Stanesti, tatal lui Lazar, cumpara parte din Candesti
de la Parasca (1612) XVII vol. 11 69,
117.

Andrliasa, tUca Mtiiasei, vinde vie In Albeni lui Movila fost parcalab (1602) XVII

vol. I 53.

Andrias (Andriias),

upan, Irate cu durie

stolnic, martor in sfatul domnesc (13821411) X1V-XV vol. I 3, 8, .10, tly


27.

Andrias, boier, fratele lui Stan Babiei, v.


Andrias

Andrias (Andriias), slugA donmeasea, fiul


lui CrAciun Belcescul, stapan In Beleesti

si Negoesti pe Paraul Alb (1414) XIV-

XV vol. I 34.

Andrias, slugA domneasca, da partea sa din


Gosmanesti

lu Costea logof At (1442>

X1V- XV vol. I 178.


Andrias sluga domneasca, frate cu loan, Gavril si Petru, stapan in Tritaristi (1487)

XV vol. II 58-9.

Andrias BAH, boier, frate cu Stan si Iachim Babici, Simion i lurie, intarit sta-pan in Jicovul de Sus si Hliboca pe Dereh-

lui (1436-1493) XIV-XV vol. I 126;


XV vol. II, 184-5.

Andrias Caliman (Redil lui


uncle a fost
sat pe Putna la -,(ment. 1445) XIVXV vol. I 210.
Andrias Rancoviel, slug5, vinde parte din
Vicsinet pe Suceava lui Stefan cel Mare
(1488) XV vol. II 90.
Andrias Slujilscul (Sluga Andrias), fiul lui
Sluga Stan, tatal Maruscai si al BilcAi
din Horodniceni si socrul lui Negrila din
Slujesti, Maluri,

Onesti,

Labacsti pe

Trotus si Fantana Horgai (1458) XIVXV vol. I 301; XVI vol. I, 317.
Andriea, sotul Pitrei din Crahanesti (ment.
1623) XVII vol. V 202.

www.dacoromanica.ro

Andriest" (unde a tost

satul Costiceni pc

Vaslui (ment. 1503) XVI vol. I 40-41.

Andrle", comisel, stipan In Setrareni (1601)


XVII vol. I 24; vinde parte din Setrareni Cu case lui Mihaila Trifan postelnic
(1605) XVII vol. I 205.
Andrles, cliac din Britcani, las Insemnare
de cand a" venit Sobieschi In Moldova
(ment.) XVII vol. III 82.

Anide, popa, stapan In Tlpillesti (1569)


XVI vol. II 205-206.
iezerul Bogatul pe
Andrles (garla lui
Prutet, tin. Chigheci, langd
(1459)
XIV-XV vol. I 302.
v. Andrieas (unde a
Andrics (poiana
'

fost

Andriesitn, sluga, irate lui Dragosin, vinde


partea sa din Rumani pc Tutova lui Efrem Huru vornic (1546) XVI vol. I 467.
Andrlesamil, sluga, fiul Nicinii, nepot Maruscai si stranepot Oici, vinde parte din
Ezareni la Cotnart lui Andreica Septelici parealab de Ilotin (1540) XVI vol.

I 399.
Andrilas, nepot lui Hodco Costici postelnic,
Miran s.a. din Vertiporoh
strabunic
(1603) XVII vol. I 113.
Andriesascul, v. MI/MA Andriesaseul.
Andrilas (Andreias),- soltuz de Vasil'', mar-

tor (1613,-1624) XVII vol. Ill 121; V


298.

An drilas (unde a fost ; Rediul lui


sat
(1445) XIV-XV vol. I 210
pe Putna
(nent.).
Andriias (Andrias; unde este
sat pc Ciu-

hur sil Prut la - (1129) XIV- XV vol. I


83, &4..

Andritas (Andric9.,' sal langa


unde a fost
Falein mai jos de
(ment. 1502-1520)

XVI vol. I 245, 29, 171; grindul Bo-

(1459) XIV-XV
vol. I 302 (ment.).
Andriieu, Dice. lui -Silion si nepoata lui Necoara Raspop, vinde parte din Raspopi,
tin. Vaslui, lui Dumitru i lui Simion
(1012) XVII vol. III 89.
Andrilea, frate cu Ion Sikora vornic, strbun lui Toadir Orbul din Balmari si Vorniceni pe Tutova (ment. 1551) XVI vol.
gota 'OTTO garla lui

II 5

lugS domneasca, fiul lui Mihul


Magdiciu, stpan in Milgdicesti pe Ichel
(1529) XVI vol. I 300.
Andrilea, sluga donineasea, stpfin in Oesani
pe Razina, sin. Iasi, (1522) XVI vol. I
And/ilea,

200.

Andrlieo, stranepot lui Craciun Belcescu


total lui Toma din Belcesti, tin. Neamt
(ment 1619) XVII vol. IV 390.
Andrilea Crept!, total lui Milcsiim din Mogosesti, tin. Neamt (merit. 1625) XVII vol.
V 362.
Andrileu, sluga domneascii, irate cu Ion Baicu

si cu Toader, stpan in Petresti pc Zeletin


(1981) XV vol. II 29.

Andriiasanul, v. Ion AndrItsanol.


Andriisanni, total lui Loghin, Ion Andriisaian
s.a., bunic Axiniei s.s. din Camaratmae pe
Sohovat (ment. 1605) XVII vol. I 206; v.
si Ion Andril'anul.
AndrIlu, fiul lui Gorghici, martor In Ghermanesti, sub donmia lui Vasile Lupu (ment..
1601) XVII vol. I 18.
Andrisa, de la Neamt, vinde o vie lui Saya
calugar (1493) XIV-XV vol. I 200.
Andrita, total lui Petrea <Calapod> stolnic
din Bratiesti, ucis de Petru Ponici (1473)

XIV-XV vol. I 398.

Androinic, v. Andronle, ti,tal lui Costea logofiit.

Andronaehl, boicr, martor In sfat (1522) XVI


vol. I 599.
Andronachic, mare vistier, Invata (1600) XVI
vol. IV 293.
Andronacht nonlel, aga, semneaza copie de
pe suret la 5 sept. (ment. 1814) XVII vol.
II 237.
Andronic, ceasnic, v. Andronfe Settles, paharnic.
Andronle, diac, serie act domnesc (1577-1580)

XV1 vol. III 87, 139.

Andronie, diac, scric act donmesc (1620) XVII

vol. IV 512.
Andronle, diac din Meresti, martor in BMmaceni la vanzarea unei parti din Boureni, tin. Succava s.a. (1610) XVII vol.
II 316 V, 173.
Andronle, din Balosesti, rnartor (1606) XVII
vol. II 30, 343.
Andronle din Britcani tin. Neamt, martor
(1612) XVII vol. Ill 82.
Andronic din Meresti, v. Andronie, diac.
Androide, din Obarsiia I3erheciului, total
lui Grigorie Ciuperca i bunic lui Todosie
vatav de stolnicei si lui Gheorgbit carnaras
s.a. (1613) XVII vol. III 238 (ment..).

Andronic (Andrunic) din Odobesti, martor


megies la daruirea unei parti din Baiceni
si Salavestri (1612) XVII vol. III 66, 70,
97.

Andronle din Bastiani, tin. lasi, fiul lui Andronic i total lui Simion (ment. 1603)
XVII vol. I 97.
Andronle din Ristiani, total lui Andronic
si bunic lui Simion s.a. (ment. 1603)
XVII vol. I 97.
Androide din Sacaleni, tin. Vaslui, vinde parte
din Carligi, tin. Neamt, MriicAi, fenicia

lui lonut din Serbesti (ment. 1602) X1 II


vol. I 58, 209, 212.
Andronle, din Selistea, tin. Iasi, total MSruntei si bunic lui Paval s.a. (1622) XVII
vol. V 153.
Andronie din Valtureni, martor (1621) XVII

vol. V 68.

Andronic, fiul Tacosei, v. Androide, sluga


donmesca.

Androide, gelep, frate Cu Sorupul, Lambra


s.a., intrit stpan pe locul Moici de pe
Spinoasa, tin. Lapusna (1593) X\ I vol.
IV 78.

www.dacoromanica.ro

31

Androule (Androinic), negustnr din Botosani, tnartor (1603-1609) XVII vol. I

.112, 139;* II 251.

AndrOnle, negustor din Iasi, martor (1596


1600) XVI vol. IV 137.
Andronic, pahArnicel din Horoste,

martor
megies la Samascani, tin. Orhei (1614)
XVII vol. III 181.
Andronie, pitarel, fiul lui Onciul i nepot
iu Talasman, vinde prti din HilsnAseni
(Cu moara i livezi) lui Nicoara PrOjes-

cul vistier (1617) XVII vol. IV 128-9,


158, 168.

AndronIc, pop, stapan In Carstesti (1587)


XVI vol. III 364.
Andronle, pop, fiul lui Drghici, vinde parte
din Berbenteni cu iaz si moara pe Crasna,
lui Cldrita Dumitrachi mare postelnic

testi, tin. Iasi, lui Zaharia (1 579) xyl

vol. Ill 122.


Andronie, siuga domneasca, Hid MruC4i,
vinde rarti din Scntasi lui Niezarit vornic (ment. 1620) XVII vol. IV 449.
Androule, shwa domneasca, fiul Maruscai
si nepot lui. Toma, vinde parti din Gaunoasa pe Ciulucul Mare lui Groiav.(1586)

XVI vol. III 332.


Andronle, sluga domneasea, flu' Tacosii si
nepot Nastei, vinde parte din Glodeni,
tin. Vaslui, lui Bilisanui uricar (1602)
XVII vol. I 52 (ment. 1617) vol. IV p.
150.

Andrunie <slug domneasca>, fratele lui Corpe un loe pustiu


paci stolnic
15110 Sangerei pe Citilucul Mare (1586)

XVI vol. III 322.

(1609) XVII vol. II 239.


Andronie, popa, tatal lui Toader, Stefan s.a.
din Radeni pe Tutova (1609) XVII vol.

Androule, shwa dot-unease:1, stapan pe Poiana


Cillugdritii din Ilriscani, tin. I',:mtint. (1591)

1578) XVI vol. III 44, 46, 48, 50,

Andronle, sluga domneascO, virul lui


satului
Capota, primeste in piistrare
Poienari de la obarsia Bdriazelidui (157)

II 234:
Andronie (Androinic, Andro.nachi), pircalab
de Hotin, martor In sfatul domnesc (1575
57,

59, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 80, 81,
83, 93, 100.

Androule (Androinic), slug domneasca, fiul


Elincai i nepot lui Toadea Sofrat, vinde

pate din Rosiori lui


vol. III 7.

Ion (1572) XVI

Andronle, Olga domneascii, fiul lui Bogcian,


In pricina cu Sofronia, masteha sa, pentru
Ostopcian

pe Prut (1607) XVII vol.

II 94.
Andronie, siuga domneasca, fiul lui Danciu
parcalab; satul Barbuiesti, tin. Dorohoi
vandut lui Vasile Ciolbanschi t Anei,
de

IV 254.

(ment. 1611) XVII vol. III 7;

Andronle, siuga domneasca, fiul lui Dragan


nepot lui Dragos, vinde parte din Liesti pe Jijia lui Nicoara logofilt s.a. (1608)
vol. II 172.
Andronle, sluga domneasca, fiul lui Draghici
din Benesti, vinde parte din Rapedzesti
lui Ionasco Vrabie fost parcalab (1608)
XVII vol. II 143.
Andronie, siuga domneascA, fiul lui Dumitru
comise!, vinde parte din HorzOnesti lui
CAlin medelnicer (1605) XVII vol. I 218.
Andronle, siuga domneasca, fiul lui Mtei,
vinde selistea Craciunesti, tin. Orhei lui
Nistor Ureche comis (1604) XVII vol. I
149.

Andronle, sluga domneascil, fiul lui Petrea


nepot lu Mic, vinde selistca Rdesti,
tin. Chigheci, lui Chiritil Dutnitrachi
postelnic (1609) XVII vol. II 267.

Andronie, slugd domneasca. fiul lui Pctre,


vinde parte din RAchitesti cu mooed* si
fanat lui Viirnav si Chirinei (1597) XVI
vol. IV 169.
Androule, siuga domneasca, fiul MOrinei si
al luiToma Spancioc, vinde parte din Ciu-

32

XVI vol. 1V 10.


Andronie, slugd domneascd, sotul palaghici,
stapan in Dusasti, tin. Neand. (1591)

XVI vol. IV 19."

XVI vol. III 54.

Andronie, sluga domneascil, viuda parte din,


Letuiceni lui Nicoara mare vornic (1616)

XVI vol. IV 48.

Andronle, stolniccl din Stornesti,

martor

megies la vanzarea une prti din Podobiti (1620) XVII vol. IV 480.
Andronle, vistiernicel, stapin In Bruduresti

(1607) XVII vol. II 118-9.

Andronie (Androinic, Andronicovici), tatal


lui Costea logofAt din Buciumoni
Sta-

nigeni (ment. 1442-1446) XIVXV vol.


I 178, 197, 199, 208, 210, 215, 221.
v. si Costea AndronieovIel, fiul silo.
Andronle, tatal Maricai din Francesti pe

Bahlui (mcnt. 1618) XVII vol. IV p.


231.

Andronle Badlu, gincrele lui Prodan din Inr-

cOuti (ment. 1614) XVII vol. III 178.

Andronle Buduea, strOnepot lui Iona.sco Ba-

naura mare postelnic, Intarit stilpan In


Ciuciuleni, tin. Lamina (1616) XVII

vol. IV 518.
Andronle Cantacuzino, banul din Constantinopol, trintite scrisori lui Petru Schiopu

(1593) XVI vol. IV 82, 83, 95, 97.


Andronic Ciolpan, slugii donmeasca, frate
Cu Roman Plese, stapan in Balomiresti,
tin. Roman (1586) XVI vol. III 302-303.
Andronie Ilainza (Androinic Hamzovici), diac,
scrie acte domnesti (1555-1570) XVI

vol. II 75, 78, 81, 102, 129, 133, 136,

139, 156, 159, 171, 173, 187, 189, 190,


194, 209, 222, 227, 230, 232, 233; v. si
Hanna vistier.
Andronle Mi,tiiecscul, paharnic, tntdrit stapan in Vlasinesti, cu moara In Jijia (1610)

XVII vol. II 325-326.

www.dacoromanica.ro

Andronic Mihul, v. Mihul Andronle.


Andronle Plop, vinde parte din Plopeni lui
Nrchifor s.a. (1614) XVII vol. III 161-2.
Andronle Popovfel, diac, scrie act domnesc
(1655) XVI vol. II 87:
Andrenle Beisea, 0110' domneascd, fiul

nepot Nastei, vinde pdrti din


Buecani tin. LApusna, lui Dumitrache
Chiri Palcolog postelnic (1610) XVII
vol. II 335.
Andronle Hosea, parte din Mdciciluti vAndutd lui Ciucul de(1617) XVII vol. IV
123 (ment.).
Andronie Seuk, pilharnic, fiul lui Maxim
dd parte din Purcelesti pe Siret
lui Nicoard Prajescu logoldt schiinb pen(1591) XVI vol. IV 38; dA
tru
satul Butciacnii m-rii Homor In schimb
peutru selistea Strahotin (1609) XVII
vol. II 265-6; III 95, 59; roartor la
vdnzarea satelor Maxinesti si Ungureni
(1604, 1618) XVII vol. I 145; III 69;
mort
rdzboi si satul SerbAnesti con(1614)
fiscat pentru hiclenic de la
XVII vol. 111 180 (ment.)
Andronlcovici, V. Costea AndronleovIel.
Andresen' din Cotnari, sotul Magdei sAsoaica

din Baia (1576) XVI vol.III .78 (merit.).


Andrul, fird lui Pdtrasco i tatAl lui Ion,

Gorghie s.a. din Liitcani (1623) XVII


vol. V 193, 196 (ment.)
Andrusea, slugA domneascd, fiul lui Stittcul
diac i nepot popii Petru, vinde parte din
Popovti lui IurFA viltav (1546) XVI
vol. I 437.
Andrusea, slugii domneascd, stalpiin In Glo-

deni (1580) XVI vol. III 149.


Andrusea 'WW1, slugd domneascd, irate
En Duma Iliirldu si tatdi Anusedi si al Irinei

din Pereni, tin. 1.dpusna (1521) XVI vol.


186.

Andruseo, boicr, rnartor In sfatul domnesc


(1456) XIVXV vol. I 287.

ndruseo, diac, martor In Iasi, la vAnzarea


unei .pArti din. Medeleni (1622) XVII
vol. V 1.21.
Andruseo din Filuresti, martor megies, la

nzarea unor pArti din Jigoreni i Poiana


didnAstirii (1625) XVII vol. V 360, 375.

Ni,

Andrusco, fiul lui Costea Murgoci, v. An


druseo, slugil domneascA.

Andruseo, fiul lui Cozma, nepot lui Roman


si strAnepot lui Mieldus vornic, tatAl lui
Haidrugan s.a. din MiclAuseni, tin. Roman (1591) XVI vol. IV 15, 230.
Andruseo, fiul Musei, nepot lui Ion Nadis
si tatAl lui Simion din Nadis (ment. 1569)

XVI vol. II 207.

Andrusco, nepot lui Posadnic, v. Andruseo,


.strAnepot lui Stan Pcsadnic
Andruseo, partea lui In 'Vitdnesti, vfindutd
lui Durnitru Balteanul pitar (1622) XVII
vol. V 125.
A ndruseo, popA, stdpAn In Vdrtop cu moard

pe Cracdu (1603-1604; 1616) XVII vol.


117, 143-4, 157, 160,. 166; IV 45-6.

Andrusen, slugA, fiul Dobrci sl nepot lui


Stefan, IntArit stApfin In Jigoreni (1508)

XVI vol. I 79.


Andruseo, slugd domneascd, fiul lui Costea
Murgoci, ncpot lui Mihail gramatic
lui Murgoci, stapAn In Murgoceni (1502)
XVI vol. I 7; tatill lui Iachim din Iaco-

beni pc Jijia (1550) XVI vol. I 588-9.

Andruseo, slugd domneascd, fiul lui I.azor


Adas, stApAn In Horodniceni, MArcesti
si Grijlivii pe Fifirlad (1495) XV vol. II
245.

Andruseo, slugd domneascd, fiul lui Piintca,

stdpan in Alexcsti pe Vilna (1493) XV


vol. 11 1 93.

Andruseo, slugd domneascd, fiul lui Stanciu


pArcAlab, vinde parte din Grigoresti lui
Eremia vistiernic (1507) XVI vol. I

58-9.

Andruseo, sluga domneascd, fiul lui Toader


i nepot lui Druje cel bAtrzln,
yin& satcle Drujesti i Chisdlesti lui
Petru Pares voievod (1528) XVI vol. I

Turcul

256.
Andnisen, slugd domneascd, nepot lui Bratul
Viteazul, stApAn In Brdtulesti, edelesani, Goesti .si VArstati (1491) XV
vol. II 148.
Andruseo, slugd domneascd, nepot Iui

si lui Petru, vinde parte din BAsani,


pe Turia lui Toadea s.a. (1552) XVI vol.
II 29.
Andruseo, strdnepot lui Stan Posadnic si
tatl lui Irimiai si al Odochiel din Lelesti,
acum Posadnici (ment. 1575, 1583) XVI
vol. III 51, 52, 218.
Andrusen, tatl lui Zaharie din Poenile.numit

sf Petresti (ment. 1572) XVI vol. III 9.

Andruseo Boldor, slugd domneascd, But lui

Sima Boldur vornic si al Musa, fratele


Maria' si total lui Giurgea Boldo# aprod
din Sereteni pe Elan, strIpAn in Crivesti
PC BArlad, ln Soci pe Dumitra si in selistea

PAruceani (1518, 1522) XVI vol. I 114-5, 211, 507.


Andrusco, v. Ian Andruscovlei.
Aneanea, mama lui Vasile din Liesti (ment.

1605) XVII vol.

I 245.

Anegroae, FAntdria ei in hotarul satului Mi-

jloceni (ment. 1612) XVII vol. III 265.


Anesde, fiica FetigAi, vinde moard In Sidvoae pe Putna, mAndstirii Berzunt (ment.

1587) XVI vol. III 365.


Anesta din FArcesti, tin. Neamt, nepoata lui
Praja, strAnepoata lui Mihul Poland, vinde
parte din RAdeni Cu moard pe Tutova

lui 'lie Vrabie vornic de gloatd (1609)


XVII vol. II 233.

Artesia (Anesiia), fiica Dochiei, nepoata lui


Mihul Pojar, stapAnd In BogdAnesti, tin.

Roman (1581) XVI vol. III 162.

Anesla, fiica lui Drago s Rotompan, mama lui


Dumitru i bunica lui Gavril Betel s.a.
din Bojicni, tin. Vaslui (ment. 1613)

XVII vol. 111 146, 147.

www.dacoromanica.ro

33

Anesla, fiica lui Eremia, stralnepoata lui


higa si mama lui Pdtrasco din Ciuturesti
pc Cotune (1604) XVII vol. I 145 (ment.).
Anesia, fiica lui Gavril i nepoata lui Toader
Urdugas, Intarita stapang In Obarsia (1546)

XVI vol. I 528.


Anesla, fijen lui Gavril, parte din Mercsti,
vAnduta de ea lui Lupul BaIse mare
sulger (1604) XVII vol. I 152.
Anesia, fiica lui Gavril Nemis, v. AnIsla.
Anesia, fiica lui Grosul si mama lui Ion din
Ciocdnesti, tin. Lapusna (1609) XVII
vol. II 267 (ment.).
Anesia, fiica lui Guzureanul nepoata Maruscai, stapand In Bodesti, Mogosesti
Dumbraveni pe Bistrita (1585) XVI
vol. III 296.
Anvsla, fiica lui Hilip si nepoata lui Ghcrman,
vinde satul Radesti, tin. Chigheci, lui
Chirita Dumitrachi postelnic (1609) XVII
vol. 11 267.
Anesla, fiica lui Lupe Ctimarzanescul, vinde
un loc de prisaca la Vdrzdresti lui Nicoara

lui Toader (1515) XVI vol. I 25-6.


Anesia, fiica lui MihalIA Roatds, v. AnIsla.
Anesla (Anisia), fiica lui MihaiId storoste,
vinde parte din Boian lui Lupul Stroici
visticr (1579) XVI vol. III 118, 119.
Anesla, fiica lui Neagul i ncpoata Marenei,
vinde parte din Doroscani lui Alexa
stolnic (1621) XVII vol. V 25.
Anesla, fiica lui Oasea i nepoata lui Oasea
cel Wan, vinde parte din Hosiani,
tin. Dorohoi, lui Cueor stolnic (1589)
XVI vol. III 244.
Anesia, luca lui Pelea si nepoata lui Pelea,

stranepoata Neagili, vinde parte din 0testi lui Grozav diac (1603) XVII vol. I
301.

Anesia, fiica lui Samoila Patin i nepoata lui


Mihul Pojar, stilpAna In Bogdanesti, sin.

Roman (1581) XVI vol. III 162.


Anesla, fiica Salomiei i nepoata lui Budici,
vinde parte din Bogcldnesti lui lonasco
vatav (1558-1583) XVI rd. Ill 145,
233.

Anesla, fijen Salomiei i nepoata lui Florea,

strdnepoata Marinii, vinde parte din Zdvoiani lui Stefan diac (1578) XVI vol.
Ill 101.
Anesla, fiica Urtei i nepoata Sorei, vinde
parti din Bordle i Jeverteni lui &union
si Nastasici (1609) XVII vol. 11 262.
Anesla, fiica Vasilcai si a lui lurasco Vaalcovici, stapfina In Malitinti, ,in. Cernauti
(1586) XVI vol. Ill 319.
Auesia, mama lui Gligoras din Vlasinesti,
tin. Dorohoi (1610) XVII vol. II 326.
Anesla, mama Magdfilinci din 'Husiani, sin.
Dorohoi (ment. 1584) XVI vol, Ill 244.
Anesia., mama Trifanei j bunica Buscai din
Rosiori, numit si Giameni, tin. Carligatura (ment. 1618) XVII vol. IV 289,
344.

34

Anesia, nepoata (?) lui Todicd, vindc parte


din Corldtesti lui Toader Boul vistier
(1610) XVII vol. II 288.
Anesia, sora lui Liciul cel bdtran si mama la
Simian si a Musei din Borsti pc Bfirlad
(ment.. 1602) XVII vol. I 44.
Anga (Anghea), tatal Parascai, vinde parte
din Gdndesti lui Petrea Haddmbul (ment.
1613) XVII vol. III 69, 117.
Anghel, cmaras, tatal lui Lazor din Fundu

(ment.. 1621) XVII vol. V 55.


Aughel, diac, stapAn in Ilalaseni (1584)

XVI vol. III 259.

Anghel, din Baal], tatal lui Lupul, .vinde


vii lui Ords fost vornic (ment. 1617) XVI/
vol. IV 205.
Anghel, din ipote, niartor megies la Nellpesti (1617) XVII vol. IV 163.
Anghel, f iul lui lonasco Ghianghia, stranepot

lui Toma Micaci, vinde parte din tic'scani pe BArlad lui Ghianghia logofdt
(1618) XVII vol. IV 247.
Anghel, fiul lui I.upe si nepot lui Dragose,
vinde parte din Vitanesti lui lane .neguMar (ment. 1622) XVII vol. V. 125.
fiul Marici,. stdpfin In Sebineni, cu mori pe Tutova (1583) XVI vol..
III 229.

Anghel,

Anghel, sluga domneasca, stapfin in 'Lasttesti (1587) XVI vol. III 364.
Anghel, slugd, stapin In Fantana Franturei,
acuin Gdndesteni, sin. Adjud (1584-,
1603) XVI vol. Ill 263; XVII vol. I
93.

Anghel, slugd domneascd, vinde parte d'n

Bizighesti lui Bucium mare vornic (1589)

XVI vol. III 414.


Anghel, slugd dornneasca, vinde parte de
mina din..., tin. Falciu, lui Ion Petriul
fost pArcillab (1619) XVII vol. IV 306.

Anghel, tatal lui Lazor, al Anal si al Florilei


din Radomiresti (m.nt. 1623) XVII vol.
V 184.
Anghelaehe (Ilusle din Trebujeni, tin: Hotin, martor (1593) XVI vol. IV 73.
Anghellel, banul, fost camdnar, scoate copie

(ment. tiirzie) XVII vol. III 171.

Anghelina, eneaghina lui CArstca varnic, v.


Anghelina, sora lui Gligorcea Cracitinovici.
Aughelina (Anghilina), cneaghina lui Vasile Crdeseu ceasnic, pArealab de Nearnt,,
stiipAna In Crdesti, tin. Ncamt (1602)

XVII vol. I 42, 194-5.


femeia lui Coste vatav din Zerncesti, cumpra parte din Manesti .de
Marta comisoaia (1587) XVI vol. 111
368.

Anghelina, femeia lui Ignat, stapdna In. Comanesti-Tiganesti, tin. 'Vaslui (1584) XVI
vol. III 251, 381-2.
Aughelina, fenicia lui Radul, razes, stdpdn'a
In Colialia (1620) xyii vol. IV. 471.
Anobelina, Femeia lui Vasile staroste, cum--

Ora vad de moara In Zorileni, pc Bar-

www.dacoromanica.ro

1ad. de la Draguta s.a. (1621) XVII vol.


V 85..

Anghelina, fiica Anei si nepoata lui Bulasco,


vinde parte din Toclercsti, (in. Cdrligtura, lui Dumitrasco Fulger, diac (men(.
1623) XVII vol. V 228.

Anghettna, fiica Anci, nepoata lui Dragul,

strdnepoata lui Ghedeon si a Elisaftii,


rdstranepoata lui 5tirbu si a lui Firdu,vinde

satul Bursuceni, (in. Suceava, lui Andrei


hatman Si pdrcdlab de Suceava (1588)

XVI vol. 111 372; XVII vol. V 151 (ment.).

Anghettna, fiica Anlemici si a lui Dumitru


Lent,d staroste, stiipdnd in Ilorosuti,
lurciittli, Vasdieu,
Boianciuc

Cosfatti (1617) XVI' vol. W 82-3.

Angheltna, fiica Anusciii si mama lui Vasile


Itlacri si a lui Crizacul din luresti (ment.
1622) XVII vol. V 174.
Anghelina,. fiica BlSi i nepoata lui .Dan-

ciul liorga, stdpand in Ranzasti pe Elan


XVI vol. I 419.

Anghellna, fiica Dobrei, vinde parti din


SArbanesti si din Chilie lui Obrejie (1620)

XVII vol. IV 420.

Anghelina, Rica Dobrei i nepoata lui Toader


Cdliman i varg Cu Petrca Cfircovici par-

cdlab, stdpAnd In Olescani acurn Petrimdoesti, lionidnesti, pa Prut, si Ilodresti


(1598) XVI vol. I 555.
Anghelina, fiica Fedorii, stpnd In Ilolohoreni (1573) XVI vol. 111 26.
Anghellna, fiica Ilalauceascdi si mama Rusei,

a Maricai si a Dumitrei din Tdmfidueni


numit Borlesti pe Sirct (1603) XVII vol.
I 118.
Anghelina, fiica Irinei, vinde parte din Roscani pe B3rlad lui lonatco Ghianghea
logofiit (1618) XVII NO]. IV 247.
Angheltna, tuca Itil Arghir ti nepoata lui
Cittiva; dfiruieste ()dril din Yovinesti
din Mitaya si pirti din poienile depc lchel
si de pe Sulta nepoatei sale mina (1607)
XVII vol. 11 92.
Angheitnn (Anghilena), fiica lui Angreiea
Septelici, pfircalah, stilpdnd In Sveni pe
Rasen (1598-1592) XVI vol. j 582; IV
47.

Angheltna, fiica lui BecItea, vinde parte din


Ddnesti cumnatului ei lonascu s.a. (1574)
XVI vol. 111 38.
Anghettna, fiica lui Bogdan medelnicer, strd-

nepoata lui Sandru comis, Ninde satul

Crdesti, lin. Neamt, lui Yasile Crfiescu

pareillab de Neamt (1605) XVII sol.


194..

Angheltna, fiica lui Baldesetil si striinepoata


lui.Cozma I sereptate, mama Todosiei din
Mireesti ti Cozmesti (1603) XVII vol. I
194.

Anghettna, fiica lui Bucium, mare vornic,


stdpdnd In Medelcni, tin. Tecuci,

I lorjAsti, Ndnesti i Otesti (1606


1619) XVII sol. II 9-10;" IV 201, 249.

Anghelina. fiica Itti Burnar vornic; stpn


In Ldsldoani, cu mcri pe Tutova (1600)
XVI vol. IV 285; da pArti din Bilavinti,

(in. Ilotin, lui Nistor l'reche In schirnb


pentru piirti din Li.-sIlloani XVII

NO],

II 52.

Anghetina, fiica lui Calapod, jupanita lui Mateias, logofdt, fugit din Filgitras de la

Mircea voievod (men(. 1560) XVI vol.

II 131-2.

Angbellna (Anglieli(a), fiica lui arstea ornic si a Anghelinei, clitruieste salcle Floresti, (in. Tutova, si Brilnesti cu poieni,
vii, iazuri si mori pe Bdrlad mandstirii
Floresti (1596-1598) XVI vol. IV 138,
239

Anghelina, fiica lui CArstea Iltilducescul si


mama Ruscdi, din Bratiesti, tin. SuccaNa
(1609) XVII vol. II 223.
Anghellua, fiica lui Carstea, vintle parte din
Glodeni pe Bahlui lui Nicoard sulger
(1540) XVI vol. I 396.
Anghellna, fiica lui Cornea briinister, ddruiestie o prisacii la Bohotin mndstitil
Neamt (1601) XVII vol. I 17; II 88.
Anghellna, fiica lui Coste Posadnic, mama lui
Tomas Hrana ti bunica Mdriciii din Llesti ce se cheamd Posadnici pe Jijia,

da parte din Starosilt lui Petru Rarcs

In schimb pentru Stoboreni, (in. Horincea


(1528) XVI vol. I 294; vinde prti din
selistea Hrusca i BdrjoVeni Nic5i i Iui

Bran s.a. (men(. 1546-8) XVI vol.

.1

417, 556-7; III 137, 252, 335.


Angbellna, fiica lui Coima postelnic, satul
Crfistesti, (in. Carliglitura, diiruit m-ni
Pobrota de
(1559) XVI vol. 11 54.
Anghelina, fiica fui Coznirt si strfinepoatei lu

Dance Avcrescul, Intdrit stiiptin In Qniceni, Jui-jani si Avercsti pe Bdrldvel


Cobale (1576) XVI vol. III 63.
Anghelina, fiica lui Coima Staico diac, stdAnd In Gan,teni ti Contetti (1622) X\
vol_ V 157.
Anghelina, fiica lui CrAciun, yinde parte din
Roman, lui Stroici mara
Glodeni,
logofdt (1602-1603) XVII vol. I 38, 79.
Anghelina, fiica lui Cudrea Dragotd si 'mama
lui Gligorie din Cudresti (1619) XVII
vol. IV 404 (men(.).
Anghelina, fiica lui Cupcici si nepoata lui
Dajbog, mama lui Isaitt din Doljesti
Dncesti (1546) XVI vol. I 473.
Anghellna. fiica lui Dragotd i nepoatd /ni
Ion Gug, strdnepoata lu Pian' Gug,
.

vinde parte din Tatcwitesti popa Ion

(1609) XVII vol. lI 217.


Anghellna, fiica lui Duma Tatdranti, stpand 9n Mireni si TAtireni (1484) XV
vol. 11 53, 317.
AnghelIna, fiica lui Dun itru cdmdras, repoata lui Dobrul si a Maruscdi, strdnepcata

Olenei, ristranepoata lui Tt,huci ea' hiitrdn i cneaghina lui Strolci vistier, ..st
pnd In Balan, (in. Cernduti (1560) XVI
vol. 11 133, 136.

www.dacoromanica.ro

Anghellna, fiica lui Efrem i nepoata Ncacsii,


vinde parte din Tieri, tin. Tecuci, lui
Istrati Bolea pAharnic (1611) XVII vol.
III 25.
Anghellna, fiica lui Gales, nepoata lui P5tru
CApotescul, stApn In Michiteani si CApoteani sub Terebne (1555) XVI vol. II 74.

Anghelina, fiica lui Galis, nepoata lui Drgan, mama lui Grozav Cracalia diac din
Neag5uti acum Horbinesti, tin. IIotin
(ment. 1576) XVI vol. III 66.
Anghelina, fiica lui Gligorie, nepoata NeagAi,

vinde parte din Boldesti numit Bobo-

lesti lui Leahul comisel (ment. 1605)

XVII vol.. I 209.


Anghellna, fiica lui Holovca, nepoata lui
Gozma, strAnepoata lui Ivasco Bobici,
stApinri in Bobe.sti pe Baseu (1559) XVI
vol. II 118.
Anglielina, fiica lui Iluiupu Dorobrit, staroste de Putna, stAptin5 In Tigfinesti

Benesti, tin. Putna (1590) XVI vol. IV


454.

Anghelina, fiica lui Huru vornic si mama


Varvarci din Dincesti, tin. Covurlui
(rient. 1610) XVII vol. II 301.
Anghellna, fiica lui Ion comis, vinde satele
Chelmesti Cu iaz i mori, tin. Hotin, MAcesti si Soci, tin. Iasi, lui Ionasco
gime logofilt (1620) XVII vol. IV 497.
Anghelina, fiica lui Ion Bulubav, st5p5m1
In Britcani (1564) XVI vol. II 169.
Anghelina, fiica lui Ion StArcea stolnic
parcAlab, nepoata Nastei, stamepoata lui
TAbuci cel bAtran, stApAn In Boian, tin.
CernAuti (1560) XVI vol. 11 133, 136-7.
Anghelina, fiica lui lonasco paharnicel, V.
Anghelina BerhIeloale.

Anahelina, fiica lui Ionaseo Vartic, nepoata


lui Vartic batman, clAruieste satul Male-

tinti, tin. Gerrauti, cu tigani, m-ni Galata, unde se all mormAntul ei (ment.
1586) XVI vol. III 231, 319.
Anghelina, fiica lui lonitA i femeia lui Ion
Brebul, vinde parte din TigAnesti, tin.
Putna, lui Toader Bolea stolnic din
(ment. 1609) XVII vol. II 263.
.Anahellna, fiica lui Ionut, nepoata lui Nicoar5 Boitan, restituie parte din Hois4ti lui Ion Rosca vornic (ment.. 1620)
XVII vol. IV 452.
Anghelina, fiica lui losip Motoc, stAptind
In Balasinesti pe Bahluet (1580) XVI vol.
III 141.
Anghelina, fiica lui Isac, nepoata Varvarei,
strAnepoata lui Oand Dusescu, vinde parte
din Dolhesti ca iaz l moarA, tin, FAlciu,
lui CrAciun vistiernic (1610) XVII vol.
II 319.
Aughelina, fiica lul Iuga, nepoata lui Alexe
Negrea, vinde parte din Alex5sti pe
Vilna AnuscAi i Elisaftii (1497) XV vol.

II 256-7.

Ituohellna, Inca lui Iurascu i nepoata Fedorii, stlipAni In Holohoreni (1573) XVI
vol. III 25.
36

Anghellna, film lui Iurie si ncpoata lni Dragose Marcovici, stpAn5 In Terpesti acuin
Bor5.sti (1546) XVI vol. I 461.
fiica lui Iursa si mama Gafci

din Vertiporoh (molt. 1612) XVII vol.

I 62.
Anghelina, fiica lui Iursa, nepoata ha'
strAnepoata lui Stan Posadnic, vinde
pfirti din Lelesti acum Posadnici, Anghelinei si lui Toma Berheci al II-lea logof5t
(1575-1583) XVI vol. III 51, 218.
Anghelina, fiica lui Jurjia si nepoata lui
Drago, st5p5n5 in HAsniseni, tin. CArligAtura (1574) XVI vol. III 29.
Anghelina, fiica lui Lazor Berbiint5 i ncpoata

lui Toader, vinde parte din Berbenteni


ea iaz

si

moarA pe Crasna lui Chirit Du-

tnitrache postelnic (1609) XVII vol. II


239.

Anghelina, fiica lui Lazor Crasn i nepoata


lui Milea CAlugirul stApAnA in Danilova,
F1ratcovo li Vasileuti pe Maiatini (1535,

1546) XVI vol. I 370, 522-3.

Anghelina, tuca lui Luca Drcptate, strAnepoata Stanei, stApAnA In Cozmesti

Mircesti pe Sirct (1569) XVI vol. II 202.


Anglielina (Anghilena), fiica lui Lupul, nepoata Anghielinci Goia si femeia tui Costin, vinde prti din Doljesti, unchiului

ei Dumitru Goia postelnic (1612-1615)


XVII vol. III 102, 103, 135, 205; vinde
WO din FArAoani lui Stefan Toma voievod (1615) XVII vol. III 207.
Anghelina, fiica lui MAnja pAharnic,
0115 in Mnj1ti

si

VAcotesti (1550) XVI

vol. I 590.
Anghellna, fiica lui Mieles, nepoata lui Sima
logofiit si mama lui Ion Gherasim din
Glodeni, tn Vaslui (ment. 1555) XVI
vol. II 76.
Anghellna, fiica lui Micul BArbosul si mama
lui I.azor comisel din BArbosi (ment.

1573) XVI vol. III 26.


Anghelina, tuca lui Mihalcea, nepoata lui
Gavril Histoc, vindc parte din Driicicani, tin. Falciu, lui Lupul al III-lea
logorAt (1623) XVII vol. V 241,
Anghellna, fiica lui Mihil Cupcici, vinde
satul Hotceani pe Larga lui Palco liftlog s.a. (1546) XVI vol. I 496.
Anghellna, fiica lui MihAllA DumbravA, nepoata lui loan Dumbravii stApinii in

Obirsia (1546) XVI vol. I 528,,


Anghelina, fiica lui MihAill scutar, stApAni
In MihAilAseni ca iaz i moar5 pe tAinar,
tin. Soroca (1617) XVII vol. IV. 101.
Anghellna, fiica lui Mihai Stircea pArcAlab,
nepoata Nastei i strAnepoata lui'Tabuci
cal bAtrAn, stpAni In Boian, n. CernAuti (1560) XVI vol. II 133, 136.
Anghelina, fiica lui Mihul medelnicer, stpAnA In Bacsanesti pe Bdrlad. (1519).
XVI vol. I 138, 145.
Anfhellna (Anghilena), fiica lui lycchita
aprod, nepoata luI Toader miedar, vinde

www.dacoromanica.ro

parte din Faraoani lui *tetan Toma


vaevod (1615) XVII vol. III 207; IV
265.

Angliellna, Idea lui NicoarA, nepoata lui Stan

Posadnic, vinde ptirti din Posadnici lui


Toma. Berheci al 11-la logoftit (1575)
XVI vol. 111 51.
Anghelina, fiica lui Oras vornic, v. Anglretina, fiica lui Vasile Oras.
Anghelina, fiica lui Patrasco, v. Anghelina
fiica lui Pantelei, nepoata Sorciii,
strilnepoata lui Piltru Gug, vinde parte
din Tatomiresti popii Ion (1609) XVII
Oi. II 217.

Angbatira, fiica lui Petru Ccd5ii, mama Stefaniei din Bezin si Lapatna (1602) XVII
vol. I 65.
Anghellna, fiita liii Pureariu, .vinde pArti din
Bursuccni, tin. Saroca, lui Caraiman p5harnic (1607) XVII vol. II 112.
Angheltna, filen lui Reman Plcse; parte din
lialamiresti, sin. Roman, N/ancha:1 de
lui Dum iti u Goa api ad (1611) XVII
val. 111 3.
Anghelina, fiica lui Simion, nepaata lui
Petra Codari, sttipana In Bezin si Lopatria (1602) XVII vol. I 65.
Angheltem, tuca lui Stefan DrAgus, vinde
sattil Chisintiu cu mori pc Me, sin. LApusnu, lui Constantin mare istier (1616)
XVII Val. IV 66, 115.
Anghellita, fiica lui 'l'albar, malva lui Isac
si a /ni Vasilic din Bombotesti (ment. 1611)

XVII vol. 111 13.

Anglielina, Mea lui Tender IIoraet, vincie


satele Ilorodnicul de Jos si de Sus, tin.
Suceava, lui Eremia Movil5 (1597) XVI
vol. IV 174.
Anghellna, flica lid Torna, nepoata lui Cr5citar, stitpanA In Iliisnaseni, (in. Carligdtuca (1579) XVI vol. 111 29.
Aughellna, fiica lui Turcu sulger, nepoata
Clanau spatar si a Dragnei, vinde parte
din Carstesti cu iazuri lui Grigorie Udrea,
diae (1586) XVI vol. 111 319: vinde satul
Scociuhani pe Barlad, (in. Vaslui,
partea surorii sale lleana (raen'. 1598)
XVI vol. 1V 215.

Anglielbra, fiica lui Vasilc Oras vornic


l'atinan si a Alaricai, cneaghina lui On-

lurascovid staroste de CernAuti,


stApan In Potoc, Zastavna, Toltre, Boiande, PiedicAuti, Bobesti, Cabesti i Sendriceni cu iazuri si mori (1596-1620)
ciul

fiica lui Zavul, irania Zahii

bunica lui Sarghii din Hui (ment. 1629)


XVII vol. V 268.
Anghellna, fiica Magdei, nepoata lui Ivanco,
vinde parte din CAbiciani lui lonascu
ptiharnicel (1569) XVI vol. II 197-8.
Anghelfria, fiica Magdei, nepoata lui Oan5,
vinde parte din 135inuiceani lui Nicoarii
PrAjescu diac (1586) XVI vol. 111 317;
IV 221.

Anglielina, fiica Magdalenii, ncpoata Anuscili, strtinepoata lui Onica Tilusat vornic,
st5p3m1 In l'opricani (1569) XVI vol.
11 193.

Anghellna, fiica MaieSi, nepoata Neacsei


a Anglielinei, %nicle parte din Pticuraresti,

cu balta de peste Gemeni, (in. Chigheci,

Nistor Ureche mare vornic (1604)


XVII vol. 1148.
lui

Angbellna, flica iilalei, vinde parte din Scinnpesti lui Lealea lui Ihnat (1569) XVI
vol. 11 189.
Anghellna, fijen Islandei si mama Anusc5i

FiirtAtoae din Oboroceani (ment. 1599)

XVI vol. IV 274, XVII vol. II 26.

Anghellna, tuca MancAi i mama Carstirtei,

Ion s.a. din B5irmiceni pe Jijia (ment..


1586) XVI vol. III 317.

Anghelina, fiica Maricli si nepoata Anghelinci


Gola, vinde ptirti din Doljesti, Rusi,
unchiului ei Drimitru
Fra lesti si

Gola (1612) XVII vol. III 104, 165-6.

Anghellna, fiica Marusc5i, stApAnti in Climesti,

(in. Neamt (1558) XVI sol. II

104.

Anghellna, fiica MaruscAi, nepaata lui Jurjea


Pantece, jupaneasa lui Tomsa Ilrana,

vindc parte din Stoisesti lui Badea

si

Musei (1596) XVI vol. I 426.


Anghellna, fiica Marusc5i,

nepoata popii

Stroc, stripan5 pe poieni In Stroiesti


In Runcul (1573) XVI vol. III 22.

Anghellna, fiica MAncAi si nepoata Ilomicei,

parten ei in Arpdsesti (nient. 1623) XVII


vol. V 181.
Anghellna, fiica Marictii i nepoata lui Iursa,
vinde parte din Popeni, (in. Dorohoi,
Varvarei I lacimAndoae si lui tetan IIacimonda (1603) XVII vol. I 99, 122, 176;
111 27; IV 61.
Anghelina, fiica MAncAi eptelici i sotia lui

Dumitru Corltescu, Inzestratti cu sutil!

Vascauti de mama sa (1592) XVI sol.


IV 44.

XVI vol. 1V 139, XVII vol. III 15; IV


402, 929, 460, 506; V 297, 307-308.

Anghellna, fiica M5rinei si nepoata Cernii,

man (1581) XVI vol. III 162.


Anghettna, fiica lui Vlad parcAlab, mama

Dumbravil, st5p5n5 In Obarsia (1516)

Antiliettna, Rica lui VAscan, nepoata lui


Pajar, sttip5n5 In Bogclanesti, %in. Ro-

stapana In Pantelcesti la lizer


XVI vol. I 116.

(1518)

fiica M5ruscili 5i nepoata lu Ion

XVI vol. I 528.

Grozavei din Rtispopi si din <1-lulubesti>


(ment. 1591) XVI sol. 1V 35.

Anglielina, fiica Mocanii, nepoata lui FA-

Gurb5nesti, (in. Chigheci, lui lanachie

Toader Chiriac niare eliminar (1606) XVII


vol. 11 19.

Anglielina, fiica lui lirsu Udrea, vinde satul

postelnic (men(. 1629) XVII vol. V 276.

ram5, strtinepoata lui Oand Giulici, vinde

parte din selistea lapa pe Barlad

www.dacoromanica.ro

37

AnilicI1iia, fiica Nastasiei si nepoata Anuscai,

AnghelIcia, fiica Todosici si fenicia lui Costin,

Itti Nicoaril Prijescu logofiit (1606) XVII

vinde parte din Burttinesti, tin. Roman,


lui Duinitru Goia vornic (1615) XVII

&mile!Ina, fiica Nastasciii si nepoata Chiriacliiei si a lid Petru stolnic, lnt5ri5 stilpana

nepoata lui Turfiica Toinascid


lulu, vinde parte din l'oniesti lu Turcea

N hide loc de case In Oboroceni, tin. llaman,

sol. II 27.

In Borlesti, acum TSmduiani, cu pod urn-

bliitor pe Siret (1387) XVI vol. III 332.


Aughellna, Bien Nastasiei, vinde pArti din
Britcani lui l'ricopie Leahul si

(1381) X\ I tol. JI! 150.

Anghenna, fiica Nastasiei, vinde pairti din


\ ertiporoh lui Gligorie Mlinovschi stol-

nic (1602) XVII vol. I 62.

Anglielina, fiica Nastasiei si nepoata lui Ca-

parte din Popiscani, tin. Carligfitura, vanclutil de - lui Stefan Priljescu


tornic (1620) vol. IV 457 (nient).
fiica Nastasiei i nepoata lui
Anhui Pup575, vinde parte din 13alauresti, lin. L5pasna, Ini Lupul logofiit
(1619) XVII vol. IV 412.
fiica Naslasiicili, sora lui Stroici
IMO,

logobit, partea ci din Boian cu iaz si nioaril

(ment. 1620) XVII vol. IV 497.

Aughelina, fiica Neacsei si nepoata Musei,


strilnepoata lui Toader, vincle parte din
Pficurilresti,

cu balta Gemeni, din tin.

Chigheci, lui Nistor l'reche mare vornic


(1601) XVI, vol. I, 148.
AughelIna, fiica Neniiei si fenicia lui loan
Brebul, vinde parte din Tig5nesti lui
'fonder Bolen stolnic (nent. 1603) XVII
sol. 1120.
Aughelfna, fiica

Odochici, nepoitta FrAsii,

strilnep. Marthei, vinde parte din

Soci,

tin. Suceava, lui Gheorghie Bors comisel

(ment. 1617) XVII vol. IV 121.

Anghelina, fiica Olenei, vinde parte din Bliscentluti si Zilbriceni m-rii Sf. Saya (1621)

XVII vol. V 51.

fiica Parasati, nepoata Anuscili


si strilnepoata Dunacili, vinde pilrti din
liorodnicul de Sus s,i de Jos lui Ieremia
Slovil toievod (1597) XVI vol. IV 171.
Angliellna, fiica Parasciii si nepoata lui Iusip
Corlatescu, vinde prirti din Corl5testi si
din Stejereni, tin. Suceava, lui Damian

istier (1603) XVII vol. I 96.

fiica Saloiniei, nepoata Maruscai,


vinde parte din Valea Neagra pe Nistru,
lui Ion (ment. 1552) XVI vol. II 12.

Anglielina, fiica Solomiei, v. Anghelina Goioae.

Angliellna, fiica Solomiei i nepoata lui Pe-

trica, portar, \ in& parle din Desjugati


si Vlildesti pe Bacova lui Oprea villav
s.a. (1560) XVI vol. II 137-8.

fiica Sorei si nepoata Prigoroaici,


inde pilrti din Silcuiani lui Glicorghie si

lui lurasco (ment. 1605) XVII vol. I 201.


Angliellna (Anghilina), fiica Sendroaei, vinde
parte din 1iotomp5nesti, pe Bogdana
lui Drilgan
(1600 XVII vol. I 170171.

38

vol. II! 227.

(neut. 1622) XVII vol. V 112.

Anghellna, fijen Tudorii si stribiepoata lui


Ilrini Ilasnas, vincle lui 'Irifan parte din
Hasnilsani (1569) XVI N'Cli . 11 196.

Anghellna, fiica Zaharioniei, vinde vii


SoltAnesti, tin. Iasi, lui Buzul piircAlab
(merit. 1617) XVII vol. IV 216.

fiica Zlatei, mama Uriilei s.a.,


bunica Angluelinei si a Milan& din Pileuriiresti, tin. Ghigheci (ment. 1604) XVII
vol. 1118.
Anghellna, Inscrisil In pomelnicul m-rii Sf.
Saya de Alexa Arapul
(neut. 1610)

XVII vol. II 310.

jupilneasa lui MiinilS vornic de


*teffinesti, cumparil parte din Vleticeni
de la Stefan s.a. (1614) XVII- col.. III
162.

jupancasa lui Gliiangliia pareillab,


cumpir5 parle din Bilficiti, tin. -Holin, de
la Nastasca (ment. 1552) XVI vol. II 28.
Anghellna, mama Albei, din lingureni (ment.

1560) XVI vol. Il 128.

Anghelina, mama Anusc5i Pirt5toarei, V.


fiica Mandei.
Angliellna, mama Gafiei din Tomvsti pc

Tutova (ment. 1602) XVII vol. I

40.

Orhei (ment. 1611) XVII vol.

III

Anghellna, mama lui Dumilru, LticoCi aprod


s.a., v. Anghelina AMA..
Anghellna, mama lui Gavrilas pitar a. din
Itusi (moil. 1624) XVII vol. V 269.
Anglielina, manta lui lachim din Siimascani,
14, 148.

Anghellna, mama lid loan si a ParascAi clin


13ritcani (ment. 1581) XVI vol.
150.
Angliellna, mama lid Ion, Trifu s.a.. din Buninti, actun 1-35imdceni (mcnt. 1598)

XVI vol. jrA 221.

Anghellna, mama ltti Nicoaril din Scipoteni,


1007)
nepoata lui Ilco si Pilco

XVII vol. II 104.

Anghelina, mama lui 1-toman si a lui Ion din


Glodeni, tin. Vaslui (ment. 1529) XVI

vol. I 312.

Anglielina, mama lui Toader din Alicliitiseni,

tin. Boman (ment. 1591) XVI vol. IV

15, 230.

Anglielina, mama Maricili, nepoata lui Stan


Posadnicu din Lelesti, acum Posadnici

(ment. 1575) XVI vol. III 51, 218; v.


si Anglielina Berheelonie.

Angliellna, mama Parascili, a Billei si a lui


Saya din Biilteni, tin. Iasi (men t. 1604)
XVII vol. 1 148.
Angliellna, mama Tudosiei si hunita Nasta
siei din Carstesti, tin. Carlitiituta tit int.
1585) XVI vol. III 273, 275.

www.dacoromanica.ro

Aughelina, nultusa lui Mihail Trifan, clucer,


cazutd In roble la Mari, sub Ion voievod,
da partea sa din VIAiceni, pentru

ras-

cumpArare, lui MiIiafl Trifan (1610) XVII

vol. II 297, 314;

jr 418-9.

postelnic, stApiina In Posadnici pe Jijia, Ruptura, (in. Neamt, Pildureni, (in.


lasi, Piticeni si ZIAtari (1575-1604) XVI

vol. III 52,

218,

336,

452; XVII vol.

nepoata

I 162; dilruieste parte din Posadnici


vie la Zlodiica In Cotnari surorii sale Mitrofana, cneaghina lui Nistor Ureche

Anohelliut, nepoata lui Bora, vinde parte din


Vertiporoh Jul Gligorie stolnic (1603)
XVII vol. I 113.
Angheilna, nepoata lui Dragotil, stilpnii In
Stroesti pe .tiomuzul Rece (1495) XV

(1600) XVII vol. 117 287; v. si Anghellna,


mama Mariciii.
Anghellna Goloale, fiica Solomiei, nepoata
lui Petrica, cneaghina lui Goia, pArcallah
de Cotnari, stApanil In Rusi la CobAle,
Doljesti, StArcesti si FrAtesti (1569
1586) XVI vol. II 212, 213; III 117, 126,
300; mama lui Lupul, Dumitru Gola
postelnic, a MAricAi si hunica

Anghelina, monalsia, fiica

lui Itrmati pArcAlah, vinde lui Mihail


Arvat selistea PAulesti pe Prut (1581)

X\ I vol. III 248.

vol. II 211.

Anghelina, nepoata lui Neagul, stripAn5 In


Rotumpanesti pe Bogdana (1521) XVI

vol. I 182-3.

Anghelina, nepoata lui Toader miedar, v.


Anglielina, fiica lui Nechita aprod.
Angheilna, nepoata Marinii si strAnepoata
Nastei Stravici, stApAnd in Crivesti, Hotcesti, GAureni, RAvitcani, Pietris, IliisnAsani si Chicera, cu moarA pe Bahlui
(1581) XVI vol. 111 157; v. si Anglielina, fiica lui Parase, Aughellna, mama
lui Durnitru.
Anghellna, parten ci In Horhinesti, lin. Hotin
(tren(. 1600) XVI vol. IV 289.
Anghellna, pArtile ei din Hoisfisti si Balomire,ti, tin. CArligAtura; vfindute de
lu Ion Rosca vornic (ment. 1620) XVII
vol. IV 451.
Anghelina, sora Greacili, stApAnA in IRApesti pc Prut (1586) XVI vol. 111 320
321.

Anghelina, sora lui Berindeai, stApAnil In


Trebes (1584) XVI vol. III 240-241.

(ment.
din Doljesti, FarAoani
1615-1621) XVII vol. III 165, 205, 206,
207; IV 234, 265; V 5, 26.
Anghellna, sotia lui TAIhar, vinde vie in
Nicoresti, lui Predevici, pfircillah (ment.
1591) XVI vol. IV 36.
s.a.

Anghellna Alboae, fiica lui PAtrasco, nepoata

liii Bran prcillab, mama lui Dumitru,

Lucoci aprod s.a. din Crivesti,


lIotcesti, RiivAcani si GAnesti (inent.

1608) XVII vol. II 167, 169, 230; stil-

panii In lugani pe Perescliiv (1569) XVI


vol. II 213; vimle satul Iugani lui Vartic

vornic (men(. 1593) XVI vol.

1V

71.

Anghelina TAntairoate (Tinttiroaie), sotia lui

Gavril Tintar, mama lui lonasco diac


s.a., stApilm1 in Mircesti i Cozmesti la
Direptate (1598) XVI vol. IV 231; XVII,
vol. 1153, 211, 234.
Anglielita,
. Anghellna, fiica lui CArstea

Anglaelina, sora lui Buzil, nepoata lui Gurhan; vinde parte din Hulturesti, lui Lea-

vornic.
Anghelusa, cneaghina lui Nestor PArvana
mare armas, aseazA sat cu mori pe selisTazillu (1618)
tea OstApcani a

Angliellna, sora lui Gherasim vittav, Simion


s.a., stApAnd In $ivcouti, tin. CernAuli

Anglielusa, fiica lui PAtrasco logoft, stA-

hul (ment. 1621) XVII vol. V 17.


(1582) XVI vol. I 338.

XVII vol. 1V 235.


pAn

Anghelina, sorii el' Gligorcea CrAciunovici


vornic, cneaghina lui CArstea mare vornic, mama MaricAi s.a., dAruieste satele

Floresti cu poieni, iazuri si vii, tin. Tutova, si HrAnesti, cu mor pe BArlad,


m-rii Floresti (1596) XVI vol. IV 138,
234; stfipAnil in Stanciluti (1596) XVI
vol. IV 151 2 ; 170-171; vie din Husi
dAruitA m-rii Sf. Saya de, (ment. 1661)
X\ II vol. 1V 65.

In

Brosteni,

cit

moaril, lin. Su-

ceava (1620) XVII vol. IV 431.


Anghelusa, sora lui Gligorasco Arbure, In
pricinil cu Driighici Bogza logofAt pentru

ce s-a numit Lupsesti


pe Craciiti (1597) XVI vol. IV 156.
Anghilena, v. Anglielina, fiica lui Andreica

satul Cficiiceni,
Septelici.

Angbilena, v. Anghelina, fiica lui Nechita


aprod.

sora Todosiei, vinde parte din

Anghillna, fiica AnuscAi, nepoata lui Nica,


vinde parte din BrAnzeni pe ItAut lui
Stan s.a. (ment. 1606) XVII vol. II 17.
Anghilina, fiica lui BAseanul, vinde parte
din 13otesti, lui PanA vistiernic (1625)

Liliceani, tin. llrlu, lui Dumitru Scules


(ment. 1591) XVI vol. IV 38.
Anghelina Ilerheeloale, fiica lui lonasco

Anghilina, mama Tudosii din Hilrlesti (ment.


1595) XVI vol. IV 118.

Anghelina, sora lui Vasile si nepoata Anghelinii, vinde parte din Farzloani, (in.
lui *tetan Tomsa (inent. 1618) XVII

sol. 1V 265

XVII vol. V 378.

strAnepoata

Anghinia,fiica Acsanei si a lui Neculai, nepoata

lui Costea posadnic, cneaghina lui Toma


Berheci al 11-lea logoft, apoi a lui Oprea

lui Todosie vAtav de stolnicei din Chituresti (ment. 1613) XVII vol. III 238.

nepoata

Neacsei,

39

www.dacoromanica.ro

Anghllohle, fiul lui Boica i nepot lui Dobos,

vinde parte din Serbiinesti cu iaz ha Nicoara mare vornic (1617) XVII vol. IV
119.

Anales, sora lui Totrusan logofat, stapan In


lasnovet, tin. Orhei (1531) XVI vol. I
327.

Angrisca, finca lui Drot, nepoata liii Toader


Urdugas, stapana in Obarsia (1546) XVI
vol. I 528.
AnIbalii, 'Arcilla]) de llotin, martor in sfatul
domnesc (1620) XVII vol. IV .163.
Aldea, fiica Todosiei si a lui Gorcea Cdrea, restitule parte din Ecuseni, tin. Suceava,

lui Nebojatco uricar (ment. 1618) XVII


vol. 1V 236.
AnIdonea MeeotleI, nepoata lui Demescan
cel hatran, vinde vie in dealul ZIodlica
lui Stroici logofat (inent. 1605) XVII
vol. 1 258.
Anisia, fenicia lui Gavril, zalogeste o casa
din satul Petia lui Patrasco ureadnic din
Botosani (1603) XVII sol. 1 111.
Afasia, femeia lui lonas, vinde parte din
Bfirsanesti pe Elan lui lile Vrabie vornic
de gloatol (1609) XVII vol. 11 235.
AnIsta, fenicia lui lsaico, comise] din Pascani
(menl.. 1612) XVII vol. 111 109.

Anisia, finca lui Burlan, nepoata lui Drago,


sial:rana in Obarsia (1596) XVI vol. I
528.

Antsia, fiica lui Burlan, nepoata TigAi, stapana in Holohoreni, lin. Hotin (1573)
XVI vol. III 26.
Anida, finca lui Chepes, vinde parte din Selistea, tin. Iasi, Mariei Chiritone (ment.
1622) XVII vol. V 153.
Anisia, finca lui Chiril, virde parli din Bursuceni, tin. Soroca, lui Caraliman paharnic
(1607) XVII vol. II 111.
fiica lui Foltea, \Ande parte din Vedseni,

tin. Suceava, lui Nihul preot din

Paseani (1607) XVII vol. 11 109.


liada (Anesia), finca lui Gavril nemis, vinde
parte din Oraseni, tin. hAnAu, 116 PAtrascu 'Arca (1613) XVII vol. 111 116:

IV 234, 262.
AnIsla, finca lui Gliga, stapanil In Pauleni,
tin. lasi (1603) XVII vol. 1 78; vinde

satul Pauleni lui Cariiiman i.illoarnic (1603)


XVII sol. 1 89.

Afasia, fiica lui llilip, nepcata lui Dragos,


mama lui Zaharia, s. a. din Todrresti
(ment. 1622) XVII \ Ol. V 149.
AnIsla, fiica lid Ion Barcan, vinde parti din
13ursuceni, tin. Soroca, lui Uriliman paharnie (1607) XVII vol. II 112.
Anisla, finca lui llorase Vartic postelnic,
nep. lui Petrea l'ovil: portar de Suceava,
vinde parte din Lacina, cu iaz, sin. Doroban, Itti lonasco Tolocico (1508) XVI

vol. IV 191-2.

Aulsla (Anisaia), finca lui Isai, nepoata lui


Gherman postelnic, vinde parte din Mastallen si din Picigai lui Tender Chiriac ca-

minar (1606 ) XVII vol. II 19.

Anida (Ancsia), fiica lui Mihaila BoataS;


nepoata lui Ivan, vinde parti din Dobromiresti, Dragorniresti cu iaz 5i moaril pe
Smila lui Cali mare medelnicer (1605)

XVII vol. I 206, 219.

fiica lui Todosie, nepoata lui Andral


bus, stranepoata lui PiltrU Corod, vinde
parli din Babosini pe Baeosa lui Micul
(1579) XVI vol. 111 115.
AnIsla, finca lui Trifan, stapan In Obarsid
Millesti, Un, Neanit (1606) XVII vol. II
11.

Anisla, fiica NegrAl, nepoata Fetcai, str:


nepoata Maruseili, stapana in Oniciani
si Jurjani, pe Barlazel si Averesti la Cobale (1576) XVI vol. 111 63.
Anisla, finca Saftei i mama lui Grigori din
Ivanesti (ment. 1625) XVII vol. V 363_
AnIsia, fiica 't'amaren si nepoata popii Ion,
vinde parte din Epureni, (in. Iati, lui
Vasile Oras vornic (1610) XVII sol.
339.

AnIsla, mama llisaftei, Nastci s.a. din liorodnicul dc Sus, si de Jos, (in. Sucekva
(ment. 1597) XVI vol. IV 174.
Andsla, mama Tofanei si bunica Buscan din
Bosiori, (in. Carligatura

Ouen(. 1619)

XVII vol. IV 345.


AnIsla, nepoata lui Nicoara, vinde paoi din
Madarjeci si Viileseni popii Simion (1614)

XVII vol. III '159.


AnIsla, prcoteasa lui ',unan si mama

si a Miniicai din lucsasti (inent.. 1606) X\

vol. II 62.

sora lui Cozma, vinde AnAhelinei


Berhecioae parte din Padureni, (in. lasi
(1590) XVI vol. III 952.
Anisla, sora lui Draganu s.a, nepoata
stapana in Comilnesti, pe Lpusna, tridzza si Bosanciani s.a. (1598) XVI sol. IV
205.

AnIsia, sora lui Fration s.a., nepoata Alhei,


stapana in Comanesti pe Lapusna, tridza,

Bosanciani s.a. (1598) XVI vol. IV 205.


AnIsia (Annisina), sora lui Toader Pireusca,
stilpnol in Corlatesti si Stejilichi, tin.
Succasa (1621) XVII vol. V 25.8-9
AnIsla Ccrloal, finca Mariicai, ncpc.t.ta lu:
Vlaico Cinprioara, mania lui Tender s?
a lui Vasile din Dobrulesti (ment. 16171
XVII vol. IV 121.
Anica, mama Alarincan, v. Anca, finca lui
Sandru Dinuescul.
Amila, finca Aguijen si ncpoata Marinen, inde
parti din Carligi, tin. Neamt, lui Nicoara
logofolt (1605) XVII vol. I 208, 212.
fiica Antemiei, vinde parti din Cal-Neam(, lui Nicoara logofat 1604)
ligi,
XVII vol. I 187.
Milla, finca Ilenii, nepoata preotului Ursu,
vinde parti din C.oliceani si l'ami care
acum se 'moliese lugani pe ladrici lui
Dumitrachi Chirila postelnic (1607) XVII
vol. 11 90.

Attila (Anni(a), fiica lui Alcxa postelnic,


stapana In Doroscani, Podul Lelcaiei,

40

www.dacoromanica.ro

VI5c/esti, Zahorcni cu vii, mori, case,

Ataja, luca lui Billaci, strdbunica lui Ion


Tilpul din .Mcdeleni (1611) XVII vol.

Anula, fiica lui Andrcica, strilnepoata lui


Craciun Belcescu, In pricind cu Toma

23 (ment.).
fata Rusciii, nepoata C5Icei din Budzeni, vinde parte din Giurcasani lui PAtrasco Udrea (1603) XVII vol. I 67.

primal ti crame (1617) XVII vol. 1V


169, 170; V 109.

Brae, comir,e1 pentru parte din Belcegli


(1.611) XVII vol. 111 36; IV 390.
Anita, fiica lui Florea, vindc parte din Ldtcani, tin. Suceava, lui lonascu visternicel
(ment. 1617) XVII vol. IV 96.
Mita jupfineasa lui Golde, v. Ana Golallasa.
Mita, fijen Fui lonascu Bolea vornic,
pand In Wdilesti, B.tczi, Mdratei, Prigorceani, Tdcmnesti i Grozdvesti (1618)
XVII vol. IV 290, 369r-371.
Anita, idea lui Luca din Podriga, femeia lui
lonascu, curnp5rd parte din Tiltfirdseni

cn iza de la

Grigorie

Mfirica (1622)

XVII vol. V 92.


Anita, luca lui Mateias logof5t, stApAnd pc
tigani robi (1560) XVI vol. II 131.

AMO, f ilca lui Mihul, schimbd parti din Tur-

bareni, Oncani si Tribisduti cu Maxin


Udrea (ment. 1555) XVI vol. II 67.

Aulta, TUca lui Necoar5, vinde parte din Viirtop Ini Andreica pArcAlab de Roman

(1591) XVI vol. 1V 41; XVII vol. II 31.


fiica lui Saya din Brgdoani, vinde
parte din CArligi, tin. Nearnt, lui
logofilt (1605) XVII vol. I 200.
AMO, idea lui \lascan, vincle plirti din Cnrligi lui Nicoard logoft (1605) XVII vol.
I 200; 20e, 212.
Anula, Idea Magdei si nepoata lui Danciul,
st5.pn In Silpoteni pe lubdneasa (1546)
XVI vol.
542-543.
Anita, l'Oca Malei, nepoata lui Petru Topor,
stdpand In Topordsti pe Bacova (1554)
XVI vol. 11 42.
Anula, fiica Salomiei, nepoata lui Dumilru
1

hatinan, vinde parte din Nicoresti pe


Crasna, tin. Flciu (1621) XVII vol. V
12.

AMO', inscrisd In pomelnicul ni-mil Sf. Saya

din /asi de Alexa Arapul (1610) XVII

vol. 11 340.
Anita, !unieren lui Macsin, sera Boldescului,

din 'Fldlosesti, vinde parte din Liiteani.


(in. Roman, lui Ionascu (ment. 1616)

XVII vol. IV 67, 166.


Milla, sera cneaghinei Cucoranei, partea ei
din furcauti (ment. 1614) XVII vol. III
178.

aora lui Giurgca Alhot5, stilp5n5 in


Mdzarulesti pe Cernu (1507) XVI vol.
I 50.

Anula, sora lui Lazilr Buburuz, nepoata lui


Stan, stilpdrul in Selistea lui Buzea s.a.
(1516) XVI vol. I 498-8.
Mita, soma lui Petre Or5s s.a., stpAnd In
Negoesti, Pilunesti si Coslesti pe Trotus
(1551) XVI vol. II 8, 228-9; vinde
parte din Costesti, Negoesti, Pdunesti

si Valca Seacil lui Toader Sofioiul slolnie (1568) XVI vol. 11 178-9.

Ansanul, v. Toader Ananul.


Antaloasa, bunica MargAi din liddeni, unde
a fost .MiclAus Faur (ment. 1502) XVI
vol. 113.
Anteada,

cneaghina lui

Condrea

Bucium

mare vornic, stranepoata lui Bias Santa,


stdpilnd In Ndnesti cu iazuri si mri pe
lidcdtdu, Tescani, Bizighesti pc GIrla
Putnei, Otesti i MAnastirea de la Hm.gesti (1581) XVI vol. III 169, 170, 179;
vinde pArti din Procelnici pe Jijia, Vi i
la Cotnari In ZIodica si curti In Iasi lui
Nistor tireche mare vornic (1604 1605)
XVII vol. 1163-4, 231.
Anteada, cneaghina lui Dumitru Lenta staroste si mama Anghelinei s.a., st5pAnd
I Iorosdu ti,

13oianciue,

Dorrgalu

Cos -

tegti, lurcilutt si Vas5leu (1617) XVII

vol. IV 82, 83; In pricind cu Prodan aprod

pentru parte din satul lurc5uti eu iaz


(1613-1614) XVII vol. III 1.32, 178;
zdlogeste vie In Dealul lui Vod5 la Cotr
nari (1618, ment. 1621, 1625) XVII
vol. IV 294; V 294; V 8, 320.

Anteada, cneaghina lui Rusul stolnic,


In Cdpenegi, Boxesti, cu locuri de nmarii,
vie, prisned, gradini s.a. (1617) XVII

vol. IV 140-141.

Anteada, fiica Anisiei, nepoata lui Ililip,

str5nepoata lui Drago, vinde parte din

Toderesti lui Gheorghe diac (1622) XVII


vol. V 149.
Anteada, fiica Dochiei, nepoata Aibei, stdpiln5 in ComiInesti pe L5pusna, Stridza,
BosaInciani s.a. (1598) XVI vol. IV 205.
Antemla, fiica Lolii, nepoata Anusedi,

nepoata Nastei, restituie prti din Volc5esti, (in. Lfipusna, lui Ion Rosca (1620)

XVII vol. IV 454.


Antemia, fiica lui Dumitru Talab5, v. Antonia.

Anteada, fiica lui Giurgiu Crasn5s,


In Grumdzesti si Fauri cu mori pe Vaslui
(1606) XVII vol. II 35.
Anteada, fiica lui Lupul, nepoata lui Marco,
viudo parte din Seumpia pe GArla Mare
lui Enache postelnic (1619) XVI vol,
IV 382.

Antemia, fiica lui Nistor, v. Andada.


Antemia, fiica lui Petriceaico logoft, eneaghina lui Cristian logofdt, stdpein in

lin. Suceava (1625) XVII


vol. V 348.
Anteada, fiica lui Vasilie, nepoata lui Simion,
vinde satul Vlaidesti (135dcgti) si FAnt5na
lui Cucad, A in. Chigheci, lui Nistor Ureche mare vornie (1604) XVII vol. I
148.
Lam5seni,

www.dacoromanica.ro

41

Antenna, filea lui VAscan, v. Antlmla.


Antemia, fiica Nastasici si a lui MovilA parstiipAnfi in Nelpouti, tin. Hotin
(1599) XVI vol. IV 257.
Antemla, fiica Stand, nepoata lui Voruntar,
stAptinA

In Voruntiiresti, tin. Covurlui

(1525) XVI vol. I 227.

Antemia, fiica Urdid, nepoata lui Avram,


inde parte din CArligi, tin. Neamt, lui
Nicoaril logoffit (1605 ) XVII vol. 1 192.
Antemla, mama Anitei (?) din CArligi, tin.

Neamt (ment. 1604) XVII

N01.

187;

v. si Antlmla, fiica Agafiei si a Itti Saya.


Antentin, solia Itti Coznia, vinde parte din
Talpijani Itti Ion Ciot (1606) XVII vol.
11 2.

Antentla (Antemiia), sotia lui Tureea, vinde


parte din 'romesti lui Petrea din Tomesti

(1622) XVII vol. V 112.

Antemia, sotia lui l'Atrase, v. Antemla,


fiica lui N'Asean.
Antentla Illocalneasa, clA loc de dugheni In

Iasi Ni Marmuril uricar pentru o datorie


(men(. 1620) XVII vol. IV 419.
Anthamia, v. Antitnia, fiica lui Gug.

Antilla', egumen de Putna, la 31 martie


1789, act tAlmiteit lui

(ment.) XV vol.

II 98.
arltimandrit la m-rea Pobrata, sonneazil copie de pe suret (ment. 1587)
X\ I sol. III 353, 358.
AntInt, ieromonah la ni-rea Doltiariu, cere

ajutor in bani lui Bogdan Lilpusneanu

voievod (1570) XVI vol. II 237.


Antimia, cneaghina lui Lupul logofilt, v.
Antimia, fiica lui Simion Ciucu.
Antimla, cneaghina lui Stefan Drilgus, vinde
curtile din Berindeesti lui Toader OnilA

N istiernicel (ment. 1618) XVII vol. IV 232.

Antimia, (ata Anii, vinde parte din SpAtiiresti lui Deleu aprod (1625) XV11 vol.
V 315, 367.
Antlmla, fata ArmancAi, strAnepoata lui

hamo pitar, vinde parte din Stetcani,

tin. Iloman, lui Nicoaril PrAjeseu logofAt


(1606) XVII vol. II 26.
AntIntla, fata Odochiei, nepoata
Lehoae, stApAnil in Pohrebeni, tin. Orhei

(1603) XVII vol. I 86-7.

Antirnia, fiica Agafiei si a lui Saya din BArgrroani, vinde parte din Ctirligi, lin.
Neamt, lui NicoarA Priljeseu logoffit (1605)

XVII vol. I 200, 208, 212.

fiica Anisici, nepoata Todosiei, stIA-

nepoata lui Ianco, vinde parte din Horodnicu cle Jos si de Sus lui leremia MovilA
oievod (1597) XVI vol. IV 174.
Antimia. fiica Armanciii, vinde parte din
Itoseani pe Barlad lui lonasco Ghianghea mare logofAt (1618) XVII vol. IV
247.

Antimia, fiica Armancili si nu.ma Nastei din


Miclesti (ment. 1602) XVII vol. I 441.
Antimla, fiica Fcdci, vinde parte din Cotova
popii Gavril Filmo (ment. 1508) XVI,
Nol. 1V 221.

42

fiica lui Calotil, mama CArstinei


din Vlildesti, tin. Chigheci (ineu4...1604)
XVII vol. I 147.
Antimla (Anthatnia), fiica lui Gug, vinde
parte din Cdrligi lui NicoarA PrAjeseu
logofAt (1605) :XVII vol. 1199, 208, 212.
AntImla (Antimiia), fiica lui Ilmat Dobos,
vinde pArti din Balma lui l'Amas din

Hilipesti (n en(. 1625) XVII sol. y 334.


Antimia, fiica lui Muste nricar si a Nastasiei, nepoata lui *arpe pastelnic,.1.ntilrita
stApAntl pe ligani robi (1597) XVI vol. IV
172.

Anthnla, fiica lui Nicoan, strA'nepeata lui


Stan posadnic, vinde pfirti din Posadnici
Anghelinei i lui Toader 13erheci (1575)

XVI vol. III 51, 218.

Antimia (Antimiia), fiica lui lila, vinde pArti


din Bursuceni, tin. Soroca, lui CArfilman
pAharnic (1607) XVII vol. II 111.
Atalanta

(Antimiia),

DAncesti si a

fiica

MAriciii,

popii Ion din


schimbti parte

din SacalAs cu Iurdachi (1617) XVII vol.


IV 157.
Ataluda (Antimiia), fiica lui lonasco l'Ante],

vinde parte din BratAseani, tin. lasi, lui


Ilea BAcioc ceasnic (1605) XVIt vol. I

215.

Antbnia (Antimiia), fiica lui Isaico Corpaci,

nepoata Agafiei, vinde parte din. Vlilicesti, tin. Suceava, lui Petra. N oievod

(1577) XVI vol. 111 91, 369.


Antimia (Antenna), fiica lui Nistor, .nepoata

Magdei, \l'ale parte din ZvAgelesti pe


Bogdana

lui

Gheorghie

triare., logorAt.

(1580) XVI vol. 111 146; IV 29.


Simion,
Antimia, fiica lui Petru, nepoata
vrale parte din VIddesti i FAntilna lui
Cueutii, 4m. Chigheci, lui Nistor Ureehe
vornic (1604) XVII vol. I 147.
Antimia (Antimiia), fiica lui Petru, nepoata

lui Zaharia, vinde parte din salta. Misil,


lui Lupul al III-lea logoftit (162I) XVII
vol. V 268.
Antimia, fiica lui Saya din BArgAoani, v.
AntInda, fiica Agafiei.
AntIntiat (Antemie, Antinnia), fiica Itti Simion Ciucul, cneaghina lui Lupul,a1 III-lea
logoffit, stApAnii In Maciciluti Cu moarA

pe Rata, tin. Orhei (1617) XVII. vol. 1V

143, 198-9, 209, 220-221, 271,

Antimia (Antimiia), fiica lui 'roader, nepoata Sorcfii, partea cl in Voletlesti (tnent.
1620) XVII vol. IV 454.
Antimist, Mea lui Toma, nepoata lui Ion logofal, vinde parte din Ploschireni lu Coste
BAcioe clucer (1603) XVII vol. I 95.
Anthnia (Antemia), fiica lui Vfiscan, nepoata
lui Doclosea, Ninde partea sa din SAmils-

cani, 4m. Orhei, lui Nechifor Beldiman


logoffit (1614) XVII vol. III 181, 182.

Antimia, fiica Marici CApotici, stfipAnA in


ladinti si Cfmoteni, tin. Hotin, cu iaz
si moaril pe Racovitt (1609) XVII vol. II

243-4.

www.dacoromanica.ro

Antimia. mama Costandci si a lui Pavel din


Albeslii Vechi, Serbfinesti, Ion5seni *.a.
(ment. 1617) XVII vol. IV 147.
~folla, mama Maricili IIrizoaiei si a Vasiliciii
din CArstesti, Ildhurtleani, Glodeni, Grildesti si Puesti (mnent. 1617) XVII vol.
IV 103.

Antimla, nepoata Antisc5i, vinde parte din


Borzesti lui Duma, Gliga s.a. (1569) XVI

sol. II 188.
Antimist, nepoata lui Coima si mama lui

Ionasco din Toderesti (ment. 1618) XVII

vol. IV 261, 378.


Antimin, nepoata lu lanco Iapottl, bunica
Greacili din Pogilnesti, schimbil parte din

Pogintesti cu Lupe (nent. 1617) XVII


vol. 1V 104.

AniimIst, sora Itti Glicorghie si a Sorei, st5p5n5

pe o gridinti din 1115pesti pc Prut (1586)

XVI vol. III 320

321.

sora Mariei, vinde parte

lui Golai viltav din Fole.ti (1586) XVI vol. III 311.
Antimia Vfiscilnlasa, vinde parte din Roxesti pe kiffi fui Itusul mare stolnic
( nent. 1617) XVII vol. IV 140.
Acatohl, diac de divan, tAllinicete act domnesc la 22 iulic 1763 (tnent.) XV vol.

din Stoboriini

miresti lui Costul vistiernieel (unen(. 1618)

XVII vol. IV 276.

Anton, 1411 lui Macsin i tat51 Dragnei din


Vlaideni, sin. Soroca, (ment. 1611) XVII

vol. III 15, 21; IV 332.


Anton, liul lui Neagul, nepot Sorei, vinde

parte din Cr5citinesti lui BAseanul vcrnic


(ment. 1617) XVII vol. IV 149.
Anton, fiul Ahlgdillenei, (15 parte din Simi-

niceni verei sale Odoehia pentru parte

din Friltesti (1617) XVII vol. IV 111.


Anton, fiul Mgclalienei, cumpAr5 parte din
Antillesti de la Dumitru (1620) XVII

vol. IV 513.
Anton, gincrele lui Calot5, vinde pfirti din
Popicicani, in. CArlig5tura, lui Stefan Prh-

jescul vornic (ment. 1620) XVII vol. IV


457.

Anton, ginerelc Itii Stefan Cocosea din Stefilnesti, martor la vAnzarea unei
din
Vhlieeni (161 I) XVII vol. III 162.
Anton, gumenic, tatfil lui Matias pit5rel S.a.,

slapan In Avriimeni (1558-1560) XVI


vol.

II 112, 154, 334-5.

Anton, partea lu In Buteziteni vtinduttl lui


Alexa negustor (ment. 1617) XVII Vol.
IV 167.

II 175.
Antriti Schrilt, sade in Berheci la 6 deceinbrie

Anton, 'flirtea lui In lioisisti vnduth lui


Marco (ment. 1620) XVII vol. IV 453.
Anima, panca lui in Vasciluti vAndutri lui

Antoft. c5Ingfir, fiul Fetitei, strilnepot lui

N'asile Septelici hatman (lnent. 1622) XVII


vol. V 136.
Alli011, pop5, sotul Neacsei, stripiln In Sapo-

1736 (ment.) XVI vol. I 24.

Tonta Micaci, vinde parte din Roscani

pe 135rlad lui lonascu Ghenghea logofilt


(1618) XVII vol. IV 217.
Anton (Antonia) ceasnic, martor in sfatul
domnesc (1620-1621) XVII vol. IV 493;
I 6, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 31,
36.

Anima din 13e1cesti, slugS, martor megies la

hin (1624) XVII vol. V 311.

Anton din Fruntesti, martor megies la Runcu

pc Dunavicitt (1616) XVII vol. IV 37.

Anton din Grumilzesti si Fauri, martor (1613)

X\ II vol. III 121.


Anton din lasi, martor la dania unor averi
m-rii Sf. Saya (1587) XVI vol. III 370.

Anton din Saca, unce pentru satul

Saca

arse in casa lui (1616) XVII vol. IV 67.


Anto5 din S5coiani, martor (1607) XVII vol
11 126.

Anton din Stroiesti, martor megies la LcItcani,

tin. Suceava (1617) XVII vol. IV 95.


Anton din tirgul Siret, martor la vanzarea
unei pirti din Vaseiluti, (1610) XVII vol.
11321.

Anton. fila lui Chepes, vinde parte din Se-

Fstea, fin. lasi, Mariei Chiritoae (ment.

1622) XVII vol. V 153.


Anton, lita lui Draghici, tatui lui Mihaleca
si a lui N'Achica, vatavi din Ost5pccani,
tin. Jasj (nent. 1606) XVII vol. II 25.
Antas, fiul lui Floria, nepot lui Grozav, str5nepot lui Mtirza, vinde parte din Tato-

teni (1597) XVI vol. IV 177; vinde parte

din sat lui TAutul VrAnceanul


XVII vol. 1 119-120.

(1603)

Anton, pop5. sotul Solomiei si tatill lu Dumitra.,.co din SpAtaresti, tin. Suceava (1619
1625) XVII vol. IV 388, V 72, 361, 366.
Anton, slugS doinneaseil, fiul lui Ghine, sthp5n In Tutovani pc Bac (1560) XVI vol.
11127.
Anton, slug5 clonmeaseil, fiul lui Ile, nepot
strilnepot lui Ivan Moima, vinde
parte clin St5ucesti Cu iaz, mori i poma-t.
lui Toader aprod (1606) XVII vol, II
51

Anton, slugil domnease5, finI lui Pe tre, vinde

parte din Rilehitesti cu moaril si fanat

lui Viirnav si Chirinei (1597) XVI vol. IV


169.

Anton, slugS domneaseif, fin' lui Simion din


din
Fistilci
Sacalus, vinde p5rti
lui Petrea Ceban (ment. 1618) XVII vol.
IV 291.

Anton, slug5 domneasc5, fittl Malinei, nepot Musei, stainepot lui Mandrea, st5-

pan in Fetionesti (1573) XVI vol. III


24.

Autos), slug5 domneascil, fiul Tudorei, nepot


MAruseili, strilnepot IlcSi i lui ()ami
s'orine, vincle parte din 115chi1esti Ini
Dnighici ilisar s.a. (1583) XVI vol. III
214.

www.dacoromanica.ro

43

Anton, siuga domneasca, irate cu Bogdan,


parte din Ostopciani data de Bogdan lui
. Malai(ment. 1598) XVI vol. IV 239.
Anton, sluga dornneasca, frate cu Bratul,
vinde parte din Liesti cu iaz In Botna,
lui IMO Durnitrachi postelnic (1609)
XVII vol. 11 238.
Anton, shiga domneasca, ruda cu Draghici
stapan In Baciulesti pe Prut (1583)
XVI vol. III 214.
Patileni,
Anton, slug" dortmeasca, slapan
tin. Iasi (1603) XVII vol. I 78; vinde
parte din Pauleni lui Caraiman ceasnic
(1603) XVII vol. I 84.
Anton, shiga domneasca, sotul lleiiii, stapan
In Glodeni, (in. Vaslui (1555) XVI vol.
II 76.
Anton, tat51 lui Petrea din Pascani, tin.
llarlau (ment. 1606) XVII sol. II 5.
Anton, tatal lui Vasile din Ostapceni (rient_
1610) XVII vol. 11 315,
Anton, tata! Maricai din Sofracesti, tin.
Neamt (silent. 1617) XVII vol. IV 120.

Antonlda, stareta la .manastirea licrcdnic


(1439) XIV- XV vol. 1164.
Anionic, fiul lui Ion Brahas, diac, lat,II lui
Stefan, Vasilie i Petre din Braliasesti
(ment. 1599) XVI vol. 1V 270.
Autonle, iconom, asesor la, dicasteria mi-

l'utova, vinde ligani lui Dan portar de

Anionlien, fiica lui 13aseanul, vinde parte


din Botesti lui Pana islionie (1625)

Anton, vaines, sotul Alaricai din Otalesti, tin.

Suceava i lui Dinga ornic (ment. 1555)


XVI vol. II 73, 225; da mitt' pentru numirea In postul de vaines lui Nadabaico
mare vornic (merit. 1574) X\ 1 vol. III

32-3.

Anton listiolii, viaav dc stolnicei din Carni-

ceni, martor In Iasi la vanzarea unor


parti din Obarsie si Malesti C Paraul
Alb (1600) XVI vol. IV 137; martor la
vanzarea unor parti din Francesti (1618)

XVII vol. IV 231.

I3runi) primeste procura


Anton Durant
de la Petra voievod <Schiopit> pentru a-1
reprezenta In pricina cu GiNa Itaguzanul
(1593) XVI vol. IV 86.
Conforti, nitirturie

Anion

data la Curten

Austriei pentru Petri' voievod <Schiopu>


de
(1593) XVI vol. 1V 76.
Anton Francul, negustor din Iasi, mar-

tor (1616) XVII vol. IV 48.


Anton Vlurin, soltuz din 13arlad, martor la

tropoliei Moldovei, semneaza traducere de


pe original slavon la 29 mai 1833 (ment.)

XVII vol. Ill 151.

Antonle, ieromonah din soborul martistirii


Moldovita, martor (1594) XVI sol. IV
106.

Anionic, mitropolit, sehimba satul Oidesti

cu lonasco Ghenglte logofilt pent!..a sa-

tul Stareeni (1620) XXII vol.

1V

497

(silent.).

Anionic, nepotul Neagai, vinde parti

Spineni lui Dragaila armasel (meri(. 1616)

XVII vol. IV 35.

Antonle, patriarh ecumenic de Comtanti-

nopol, da carte episcopului armcan ()hams pentru a fi Inscaunat episcop ;:e Suceava (silent. 1401) XIV-XV
12.

XVII vol. V 378.


Antonovkl, diac, serie act dcluncse (144)

XVI sol. III 259.

Antossia, fiica lui Lazar, vinde panca sa


din Blidaresti, tin Trott's, lui Solt mon.
parealab (1621) NV11 sol. V 13.
Anusa, fiica Nastei, 'llama Loll', buniea Antetniei din Volciinesti, tin. Lapusna n-ent.
1620) XVII vol. IV 459.
Anuses', bunica Antimiei si a Erinei din Borzesti (1596) XVI vol. 11 188 (i tilt.)_
Anusea, bunica lui Batid si a lui Panca !in
Dzeamesesti (mcn t . 1617) XVII sol.

1 (.6.

Anusea, bunica lui Foca, a Magdei s.a. din

Horodnicul de Sus si de Jos, tin. S ;ceaNal

(silent. 1597) XVI vol. IV 174.


Anusca, bunica Tudorei, Sofiicai s.a. din
Pundeni - Severeni, (in. llaman went.
1605) XVII sol. I 231.
Anusea, cneaghina lui Carina camaras

vanzarea unei 1)1'0.0 din Olesesti pe Putna


(1608) XVII vol. 11 166.

Ocna si mama lui Mateias vistier din

Antoneasa, fiica Pelaghiei si nepoata lui

Anusca, cneaghina lui Fruntes, v. Annssea

Sipasea eu iaz si mori pe Crasa (1609)

lui Stetco
mama Nastei si a Sofiiefu,stapana In Sarbi

Antoneasa, v. Marten Antoneasa.

Petri, Gug, vincie parti din Cioboiesti

XVII vol. II 216.

Antonia (Antemia), I uva lui Dumitru Talaba, vinde parte din Tomcesti pe Barlad
lui Conde mare ames (1623) XVII vol.
V 219-220.
Antonia, fiica lui Damian, nepoata lui Carstea,

vinde parte din Pacuraresti cu balta Ge-

meni, tin. Chigheci, lui Nistr r Ureche vornic (1604) XVII vol. I 198.
ArtIoninda, fiica Gregavei, nepoata Gioltaei,

vinde parte din Garligi lui Toader Carlig


vistiernic (wen(. 1612) X\ II sol. III
82.

44

Biserica Alba (silen(. 1541) XV1 )ol.


404.

Pewits's' arm.
Anuses', ernaghina

(1470) XIV-XV vol. I 374-5.

Anuses', cneaghina lui Stefan Tolocico,


ruieste satul allinauti manastirii Mul 'oNita
(men(. 1594) XVI vol. IV 106.
Anusea (Curtea Anusetii), satul lui liodeoCostici postelnic si al femeii sale 1, asutca
la
(ment. 1433) XIV-XV vol. I 106;
v. si Anuses', fiica Marenei, Anusea, 3 ama
lui Avram, Anusea, neporita lui I odeo
Cc stici.

Anuses', din Iltilasesti, In pricinti pent;


mesti si Haliisesti cu Milian (1563) XVI.

Il 167.

www.dacoromanica.ro

Anusca, femcia lui Coznia Busteanul, vinde


partc din leticAuti pc Botne lui Ttlittul
logofOt (1483) XV vol. II 42.
AmiPro, fenicia lui Toader Pficurar, st5p5n5
in Ontesti pc Perechicin (1505) XVI vol.
45.

Autism lemcia lui N'asile, slugA domneascA,


stitpanil In Florintesti (1624) XVII vol. V
298.

Autism, fiica Belli, nepoata lui Mihul Ponici


si a MArusc5i, strAnepoata lui Giurgea
Dvora.sti, vinde parte din satul Zvorsti

lu Stefan eel Marc (1488) XV vol. II


87.

Autism, fiica.Bunci si mama lui Ion (Ilarion


cOlugArul) din Petia Nlare (ment. 1596)
XVI vol. IV 142.
Anusea, /ilea CAlinei si mama Sofroniei s.a.
din Ciobotesti si Sipasea pe Crasna (ment.
1(309) XVII vol. II 216.
Autism, fiica Gernci, nepoata MicAi, stApAnA

In Conulnesti, pe Liipusna, Stridza, Bos5nciani *.a. (1598) XVI vol. IV 205.


Anusea, fijen Dochiei, nepoata Albei, st5pilnA In ComAnesti pe LApusna, Stridza,
Bes5nciani s.a. (1598) XVI vol. IV 205.
Autism fiica Dragnei, nepoata lui Dan batman si mama lui POtrasco, vinde pArtt
din Crivesti lui Simion Stroici vistier (1587)

XVI vol. III 367, 368.

Altura, fiica Dr5g5linii, stApainA In MArrisesti

pe Tutova (1546) XVI vol. I 511.


Aliases', Rica DrAgAlinii, nepoata lui Nan
ducer, vinde lui Grozav vornic satul Poiana pe Sirct (1522) XVI vol. I 209.
Anusea, fiica Elinci, sora lui Ion Babici diac,
nepoata (?) lui lanco, vinde parte din Boro inicul de Sus si de Jos, sin. Suceava
(1597) XVI vol. 1V 174.
Annsea, fiica FrOsinei, nepoata lui lurie
Pavidescul si mania lui Nemtanul din
Tibucani, tin. Neamt (1620) XVII vol. IV
456.

Autism fiica llcSi, stOpAnii In BAsani pc


Turia (1552) XVI vol. II 29 , 30.

Auirsea, fiica 11c5i, nepoata lui Stan Viirzar,

stOpilnA in V5scoaia s.a. pe Nirnova (1533)

XVI vol. I 363.


fiica Ilenii, nepoata lui Drago, stilpanA In H5snAsani la CArligAtura (1574)

XVI vol. III 29.


Anusea, fijen Ilenii, nepoa ta lui Tofan cel

bAt\-An,* st5p5n5 In Pungesti pe Racova


cu poicnile Racovitl i Trohanu (1527)
XVI vol. I 237, 238, 239.
Anusea, tuca Bind, nepoata Billicioaiei, mama lui Mihul CArlig s.a. din Rusi la Co-

bale (ment. 1522) XVI vol. I 194.


Ahura, Rica lui Andrei, st5pAni In Petresti
DrOgoesti pc Zeletin (1533) XVI vol. I

351.

Anusea, tuca lui Andreica, nepoata lui loan,


str5nepoata lui OanA LimbAdulce, vinde

parte din Britcani, tin. Neamt, lui Procopie (1569) XVI vol. II 187.

Anusca, tuca lui Andrusco IlArlAu, stilpAni


In Pereni pe LApusna (1521) XVI vol. I
186.

Anusea, fiica lui Arbure cel b5trAn, mama


(?) lui Toader Crasn5s, bunica lui Giurgea Crasnils din Fauri, Grumazesti, Chiujdeni, Rapi, RomAnesti pe Vaslui si Cars-

testi (ment. 1547) XVI vol. I 613.


Anusea, fiica lui Balco B5i1escu, mama lui

Nechita si a lui Ieremia din BAisesti (ment.

1596) XVI vol. II 210.


Anu.sca, fiica lui Mica (Balan), nepoata lui
Roman, stiipiini In RomAnesti pc Vaslui
(1546) XVI vol. I 495; II 231.
Anusea, 'flea lui }Incur Dan, mama lui Gligorie, Maruscili si a Nastei, bunica lui
Todosiai si a Mariei din Bucuresti pe

Bilavoiu (ment. 1507) XVI vol.

I 50

476.

Anusea, fiica lui Camarici, mama lui FrAcea,


bunica lui Ignat si a Vasilciii din Rosiori

(ment. 1558) XVI vol. II 100.

Anusea, fiica lui Gamarin, stOpAnA In Grozesti si MAnesti, tin. Trotus (1479) XV

vol. II 13.

Anusea, fiica lui CArstea diac, mama lui


Buzea si a lui Ion din Selistea lui Dobrul
la Turia (merit. 1552) XVI vol. II 24.
Anusea, fiica lui Ciolpan, mama lui GheorghitA pfihirnicel din Muncel (ment. 1603)
XVII vol. I 103.
Anusca, fiica lui CorcicA, mama lui Albul,
Gostin s.a. din I3alosinesti pe Villa (ment.
1574) XVI vol. III 31.
Anuses, fiica lui Costea, stilpAnO In ObArsia
(1546) XVI vol. I 528.
Armen, fiica lui Coste, nepoata lui
strAnepoala NIArinci, vinde parte din
Zvoiani lui Stefan diac (1578) XVI vol.
III 101.
Annsea, fiica lid Costea SArimin, mama lui
Matei aprod, vnde selistea DrAncAlliesti

lui Toader *.a. (1479) XV vol. 11. 7.


Anuses, tuca lui Costin, mama lui Danciul

din Retovoe*ti (mni. 1508) XVI vol.

I 71.
Anusea, fiica lui Cozma, mama Solomici din
Peiebic5uti i Ilmelciu (ment.. 1599) XVI
vol

IV 256.

Anusea, Idea popii Cucu, stApAn5 In Pocnile numit Petresti (1572) XVI vol. .111 9.
Anusea, fiica lui Dan, nepoata Scoprci, atriinepoata lui higa, vinde pArti din Bibceni, CArOulesti si Ciuturesti, lui Plitrasco

banal (merit. 1621) XVII vol. V 29.


Anulen, fiica lui Dan vames, vinde parte din
LAtchni pe Vaslui lui Ivanco si lui Ion
(ment. 1528) XVI vol. I 269.
Anusca, fiica lui Dan Davidescul, vinde lui

Gheorghie mitropolit de Suceava pArti

din TAmpesti si Mfinjesti, sin. Ncamt


(1552) XVI vol. I 9; III 221; vinde pArti
din MAnjesti, Pungesti TAmpesti m-rii

Bistrita (ment. 581) XVI vol. III 176.

www.dacoromanica.ro

45.

Anu5ca, fiica lui Drago, nepoata lui Diana


parcrilab, cneaghina lui lerernia vistier,
mama lui Ilea,a Maricai 5i a Anei din Sala-

geni, tin. Suceava (1529) XVI vol. I 321;


v. 0 Anu5ca nepoata lui Daniil protopop.

Anu5ca, fiica lui Drago5 vornic, mama lui


Giurgiu din Pieigani pe ladrici Ballad
(ment. 1528) XVI vol. I 286.
Anti5en, fiica lui Drago Viteazul, vinde parte

din Sacuianii de Jos lui Sacuianu cea5nic (ment. 1507) XVI vol. I 57.
Attu5ca, fiica lui Dragot5, ncpoata Ilcinii,

mama lui Saya 5.a. din Mogosa5ti i Chiuj-

de5ti pe Vilna (ment. 1579) XVI vol. III


125.

Anuses', fiica lui Dragan arria, mama Tu-

dosici din Caste5ti pe Botne (silent. 1573)

XVI vol. III 24.

Anmea, tuca lui Fedca, sora lui lurie Scrbici,

d5ruie5te prisaca Zlataroae de la Bobo-

tin infinastirii Honor (1467) XIVXV


vol. I 357.

Ann5ca, fiica popii Gavril, ncpoata lui


Nicoar5 5i a lui Carceiu died, vinde lui
Toadcr <1351o5> logofrit seli5tea Gura Iligaciului pe Haut (1537) XVI vol. 1 390.
Anu5ea, fiica lui Giurgea, nepoata lui Oni5or

vistier, vinde partea sa din 13erindee5ti


pc Costina lui Gavril Totru5an vistier

(1507) XVI vol. 1 63, 327.


Anu5ea, fiica lui Giurgiu, st5pan5 In Petresti
pc Ilebricea (1521) XVI vol. 1 176.
Anutica, fiica lui Giurgiu, ncpoata lui Alexa,
stranepoata lui Negrea vornic, stapana
In Alexesti pe Vilna (1493) XV vol. II
193, 256.

Anu5ca, fiica lui Giurgiu stolnic, nepoata lui

Isaia logofat, mama lui Toadcr 5.a. din


Vladeni pe Siret (inent. 1489) XV vol.
11 110.

Anutea, fiica lui Giurgiu Dr5gu5anul, nepoata lui Drago 5 Viteazul, (la parten sa
.
din Sactriani lui Sacitianu cea5nic (1507)
XVI vol. I 57; stamina In Dr5gu5ani
Zavoiani pe Moldova (1320) XVI vol.
1 166-7.
Anutica, fiica lui Grigorie, mama Todosici,
bunica lui lura5co parcalab din Calineyti,
tin. Suceava (ment. 1597) XVI vol. 1V
160.

Anu5ea, fiica lui Ilrinco balranul, mama lui


Ion 5.a. din Dersca (ment. 1506) XVI vol.
I 49.
Anu5ea, fiica lui 'gnat, vinde parte din Hurdujiini lui Craciun i Vasali (1563) XVI
vol. II 163.
Anti5ca, fiica lui Ilia Purcclescu, ncpoata lui
Valcu Purcelescul, tapana In Mite5ti

(1483) XV vol. II 39-40.

Anu5ca, fiica lui loan Curiiac, mama Nastei


Sacueni (molt. 1491) XV
din Filipe5ti
vol. )1 166.
Anu5ea, fiica lui Ion, nepoata Morenei, sora
lui 'frif vornic, vinde satul Dumbravita

pe Aololdova liii Gavril Trctu5an logofilt


(merit.. 1531) XVI vol. I 327; III 117,
144.

Anusea, fiica lui Ion Se5canul, vinde parte


din Costucani, tin. 1.5pu5na, lui Toadea
5i lui Gavril (1535) XVI vol. I 375-6..
Anura, fiica lui Ivan Balanescu, mama Magdei 5i a Marenei de la Fantana lui Corui
(merit. 1518) XVI vol. I 115.

Anu5estfiica lid Ivan Francine, mama Singurci 5i a Stancai din Hadoslave5ii peBarlad (merit. 1508) XVI vol. I 75.
Anuses, tuca lui Iva5co, stranepoata lui Boris.
Braevici, d5 Olin5cai 5i lui Petri') an
FantanA p5rt4 din Coste5ti pe Ciubur

(1499) XV vol. II 284; XVI vol. I 158.


Anu5ca, tuca lui Iva5co Culta, vinde pArti
din Dragomire5ti 5i Talve5ti pc Siret lui
Stefan cel Mare (1499) XV vol. II 298..
Anu5en, fiica lui Iva5co, mama Fimei din
Bara5ti (ment. 1555) XVI vol. II 79_
Anu5ca, tuca lui Julea cel mare, sta'pan5 in
Silivestri pc Cobale (1555) XVI vol. II
96.

Anua, tuca lui Lazor, nepoata lui Oonii


vornic, panita lui Sandru comis, \ in de
parte din Glodeni, <(in. Dorohai>,

Stefan ce! Marc (1490) XV vol. 11 145-6.


Anu5ca, tuca lui Luca Manevici, vinde parte
din Once5ti lui Luca 5.a. (1487) XV y111 70.

Anu5ca, fiica lui ManoiI5, vinde parte din


Manoile5ti pc Bistrita lui Grigorc Saxesca
(1493) XV vol. 11 184.

Anu5ca, fiica lui Madarjac, vinde parte din


Scli5tea lui Macau Vlad, pe Bahluet, Jr i
Negrila Batarescu

(1493) XV vol.

(merit. 1546) XVI vol. 1 538.


Anutiea, fiica lui Mihail, nepoata lui Dra,:cs.
Vitcazul, stapana In Siicuianii de Jos
192

(1507) XVI vol. I 57-8.

Anu5ea, fiica lui Nlihaila Otel grarnatic, vinee

parte din Gura Lopatnei lui Duma 1 cc5escul (1500) XV vol. II 305.

Anu5est, fiica lui Alihili15 Tudor, nepoata hit


Petru Tudor, 'mama lu Nistor, a Ghindei
5i a Bisurcili, stapana in ttr5ge5ti pe Cobate

(1489) XIVXV vol. I 412; XV vol. II


112; XVI vol. II 117-8; vinde parte r.rn
Seli5tca Ivancea de la Tatarca, lid Stefan
cel Mare (1495) XV vol. 11 211.
Anu5ca, fiica lui Arlihnea, stapana In Borza.sti (1546) XVI vol. I 515.
Anu5ea, fiica lui Mihu, nepoata Anu5cAi, st5-

Nita In Holohoreni, (in. Ilatin (1573)


XVI vol. III 26.

Anufea, fiica (?) lui Mihul Pojar, mama


P5tra5co, a lui Trifan 5i a Neag5ei din Bogdane5ti 5i Sacuiani la Cobale (men/.
1536) XVI vol. 1 386.
Ann5ea, fiica lui Moga, nepoata lui Fete
Gota, vinde parte din 11115i la Cobate,
lui Toadcr <Bubtriog> logolat (1524) 30,1
vol. I 222.

46

www.dacoromanica.ro

Anersea, fiica lni N1oga sulger, vindc satul


Barbatesti, tin. Homan, lui Gheorglic
vornic dc gloata (161:7) XVII vol. 1V

/11..
Autism, fiica lui NegrilS, nepoata lui Valcea,
stapn in Batarasti Si pe Sclistea lui
Macau. pe Bahluet (1546) XVI vol. I
538.

Anusca, fiica lui Nicoara, ncpoata lui Lazor si


a Jul Simion, stapana in Feairesti,Comnesti

si Petresti (1546) XVI vol. 1 510.


Anasea, .fiica lui Nistea, mama lui Factor,

Ionia si a Nastci, stapana in Nlarcoviceni


5i Terpcti pc Barlad (1502) XVI vol. I

16i 461.
Annsca,

Gana Baisescu, mama lui


Giurgiu Udob si a Nastei din Baisesti

Malini pe Moldova (1499) XV vol. II 287.


Anusea, film lui Gana Card, mama Tudorei
si a. Marinci, vinde parte din Fratienesti pe

.PjittIIcniis.a. (1497) XV vol. 11 263;


stapana in Lcontinesti pe Rebricca si
Hausesti pc Barlad (1497) XV vol. II
268-9..
/truism, film lui Oania Nisporescu, vinde
parte din Venetia, pe Sirct, lui leremia
visticr .(.1520) XVI vol. I 155.
Atruseaffiica (?) lui Onica Musat, mama Magdairlii si bunica lui Fatul s.a. din Po-

pricani (ment. 1569) XVI vol. II

193.

.Anusea, fiica lui Pctrea, vinde parte din Balosinesti pe Bahlui, lui losip Motoc (rnent.
1580) XVI. vol. 111 112.
Anusea, fiica lui Petrica *Andresen, stapanit
in Sandreni i Barnova (1586) XVI vol.
111 310.

.Anusea, fiica lui Petrirnan, stapan In Por-

cesti, Brebi si I lociungi, tin. Neamt (1560)

XVI vol. 11 143.


Anusea, fiica lui Petra Litcanu, cncaghina lui
AncIreica paharnic, stranepoata lui Mihail
de la Dorohoi, stapAna in Milinesti, tin.
llotin (1528) XVI vol. I 289; 11 152.
Anitsca, fiica lui Petru Vranici, mama lui
Gavril din Coliccani si lugani pe ladrici
(ment,. 1607) XVII vol. II 89.
AnuScit, fiica lui Roman, mama Dragolci
si a Teelei din Romnesti pc Vaslui (merit.
15.46) XVI vol. I 495; 11 231.

Antisia, Oca lui Severin

fcmcia lui Dra-

gose, stapan in Fundesti si Latcani pe


Aillanca (1484) XIVXV vol. 1 47.

Anus* fiica lui Stan Plotun, stapana in Plotunesti si In Glod pe Sarata (1520) XVI
voli 1.161.
Anuses, fiica lui 5erb, mama Sofiicai, bunica
lui Gliga, strabunica Varvarei s.a. din
Cricesti si Selistea de sub Moghila eu mori

peVaslui (ment. 1575) XVI vol. Ill 43


44:

Anusca, fiica lui Stefan Mesehne, mama lui


Toadery a Sascai s.a. din satul uncle a fast
'Stefan Mcsehrie", din sus de Vaslui (ment.

1991) XV vol. II 165.

Anusea, fiica lui Stein] Nisporescu, nepoata


lui Oanta Nisporescu, stranepoata

Nispuru, vincle parte din \ enetia, pe


Siret, tin. Suceava, lui leremia visticr

si parte din Popesti, tin. Neamt, lui loan

Cretul (1520-1555) XVI vol. I 155; II


77-8.
Anusea, fiica lui Tatul Pared, vinde jumatate din Leucesti pc Racova lui Dragot
s.a. (1518) XVI vol. 1 117-8.
Anusea, fiica lui Tintiul, stpana in Tintcsti,
Pribesti

si

uncle a fost jude Crstea"

(1523) XVI vol. I 220.


Anusea, fiica lui Toader, vinde satul Buresti,
pc Siret, lui Gavril <Nebojatco> vistier
(1518) XVI vol. I 128.
Anusea, fiica lui Toadcr visticr <Prajeseu>,
stapanal In Cogtinti pe Orbic, acum Prajesti, si Selistea mai sus de Moghila la
Cobale (1558) XVI vol. II 108; mama
Candachiei din Yliidesti pc Somuz (1579)

XVI vol. Ill 127 (rient.).


Autism fiica lui Toma, vindc IdSilnel s.a.
parte din selistea de pe Sarata, uncle a
fost Nechita si Paul" (1546) XVI Nol. I
524

Anusea, fiica lui Udrea, nepoata lui Grozea


Casota, vindc parte din satul unde a fost
Balaci" pe Smila, lui Moghila ceasnic
(1491) XV vol. II 150.
Anusea, fiica lui Vasco, nepoata Neagai,
stranepoata lui Bratei, stapana In Cotinjeni (1603) XVII vol. I 90-91.
Anusea, fiica lui Vasilc, cneaghina lui Condrea paharnicel, stapana In Preutesti cu

mear pe Somuz (1625) XVII vol. V

323.

Anusea, Oca Magdei, nepoata lui Danciul


stapand in Siiputeni, pe lubneasa (1546)
XVI vol. 1 542-3.
Anuses], fiica Magdci, nepoala lui Miroslav
si a Ilci, d parte din Zahoreni schimb

pentru parte din Borle lui Pantea

si

lui 'roader (1558) XVI vol. 11 102.


Anusea, fiica Magdei, nepoata Sol iici, stiipana In Holohoreni (1573) XVI vol. III

25-6:

Anusea, fiica Alarenei, nepoata lui lacus vis-

tier, sof cu Vasutca, In pricin pentru


impartirea satclor Ecusani, Drgusani si

Poprincani cti varul ei Steful parcalab de


Hotin (1480) XV vol. 11 18; ,XVI vol.
I 85; v. si Anusea (curtea Anuscai).
Anusea, fiica Maffei, nepoata lui Ion Stangaciu, vindc lui Toader <Blos>.mare
selistelc

Fntana Rece pe Raut

si Fantnele Tataresti pc lligaci (1535)

XVI vol. I 372.


Anusea (Annusca), fiica Maricai, nepoata

Anei, stranepoata lui Ion Ganescu parcalab de Neamt, da part.i din Crivesti,
Itvficani i Gaure_ni varului ei Durnitru Buhus In schimb pentru Gnestt (1620)

XVII vol. IV 474; V 329.

Anusea, fiica Maricai, nepoata

lui Baku

Baisescu, mama lui leremia Chicera diac

www.dacoromanica.ro

47

din llisani, tin. Dorohoi (ment. 1587) XVI


vol. 111 336.
Aliasen, fiica Mariciii, ncpoata lui Iurie,

pAnd In Cobeceani (1573) XVI vol. III


20.

Anua, fiica Mari, nepoatu Dumci, stpAnti


In Durnesti, SAnesti i Culisoara, tin.
Orhei (1529) XVI vol. I 299.
Arnasca, Rica Marinii, nepoate Ghindes, stripan:1 In I Iiisnilsani, la Carligatura (1574)

XVI vol. III 29.

Anusea, fiica hlarinii, nepoata lui loan Limbadulee, vinde parte din Toceni pe Prut,
sin. Chigheci, lui Toader <Bubttiog> procAlab de Cetatea Noud (1519) XVI vol.
I 150.

Anusea, fiica Mdrinei, nepoata lui LasIdu


I3uhaicea, stripAnd In Sficuiani i judecia

lui Dancen s.a. (1491) XV vol. II 172-3.

Atrasen, fiica Maritei, stApAnd. In DArmA-

nesti pe Jijia, tin. Hirlalu (1590) XVI vol.


II I 458.

Anusea, fiica Maruscai, vinde pgrti din Onesti pe Trotus si Baliceani lui BAlos, Cior-

tan s.a. (1546) XVI vol. I

432.

Musca, fiica Maruscdi, stripAnA In Poenari


si Barlfizel (1529) XVI vol. I 303,

~sea, fiica Maruscdi, nepoata lui Mihail

Misici, vinde satele Mihailoutii, Mihncenii,


Goroclistea cu poieni lui Gavril vistier

(1518) XVI vol. 1 128.


Anules, fiica Musei, nepoata lui Bode, vinde

satul Bucseni pe Horincita lui Sima si

lui MicotA Rohat (1515) XVI vol. I 99.


Anusea, fiica Nastasai, nepoata lui lanco,
vinde lui hernia Movild voievod pArti
din Horodnicul dc Sus si de Jos (1597)
XVI vol. IV 174.
Artio,ca, fiica Nastaschi, nepoata lui Petru
Vranici, vinde pArti din Coliceani i lugani pe Iadrici lui Dumitru i lui Trifah
Ciolpan (ment. 1607) XVII vol. II 89.
Anusea, fiica Nastasiei, nepoata lui Macsim

staroste, vinde satul Totesti pe TazIdu

lui Petru Rares voievod (1527) XVI vol.


I 228.
Anusea, fiica Nastei, nepoata lui Milea CAlugrul, stApAnIt pe Danilova, Brateova
Vasileuti pe Mdiatini, unde a fost Radul,
si Cuscouti pe Nistru, Ldscanl i Siiseni
pe Botna (1535, 1546) XVI vol. I 370,
522-3.
Anulen, fiica Parasedi, nepoata lui CArstea
Neagoe, stApAnd In Negoesti i Ungureni
pe Vaslui (1554) XVI vol. II 39.
Annsea, fiica Smolei, vinde parte din Riideni
cu rnoard pe Tutova lui Ilie Vrabie vornic de gloatd (1609) XVII vol. II 233.
Anusca, v. Ana, idea Sorei, nepoata lui Petru
OartA (1522) XVI vol. I 191.
Anusea, fiiert Soritei, nepoata MartiscAi, strd-

.nepoata lui Tiban, stApAnd In Hovrdesti


pe GArbovdt (1533) XVI vol. I 353.
Anusea, fiica Stanii, nepoata lui Giurgea
Cozmescu, stApAnd In Cozmesti i Mircesti pe Siret (1528) XVI vol. I 273.

48

Musca, fiica Stanci, nepoata lui Ldsl'au


globnic, stdpind In 1.6s1doani pe Gracdu
(1495) XV vol. 11 231; vinde parte din

LiislAoani lui Petru pfircAlab (ment,..1519)

XVI vol. 1137.

Anusea, fiica Stanii, nepoata Jai- Balinta

Mfindrisca si a lui Oand Rodniet, Mnde


parte din Pitica, tin. Suceava, lui DrAgus de la Poartd (1519) XVI vol. 1 152;

stApAnd In 13ulgari si Muncel, tinAlornan

(1552) XVI vol. II 18.


Annsea, fiica UrAtei, stdpAnd In Bumbotesti
ZIMAresti (1528) XVI vol. .1 260261.

Anusea, fiica UrAtei, nepoata lui Sima, 80-

panii In Romanesti pe Vaslui (1546, 1570)

XVI vol. I 495; II 231.

Anusea, fiica Varvarii, nepoata Marenei,

strAnepoata Duscali, vinde pirti din Horodnicul de Sus si de Jos, tin, Snceava,
lui leremia Movild voievod (1597) XVI
vol. IV 174.

Anusea, fiica Vasilcii si mama lui Stefan din

Vrtop (ment. 1622) XVII vol. V 150.

Anusea (Anusa), fiica Vldcinii i nepoata lui


Tofan bdtrAnul, stApAnd In Cursdci pe

Racova (1527) XVI vol. I 237-8.

Anusea, fiica Voislavei, nepoata lui Ivan

Damianovici, mama Nastasiei din'.Rusi,


CAlugAreni si Dumesti pe Vaslui (ment.
1499) XV vol. II 300.
Anusea, film Zoitei, nepoata Stanii sl mania
lui Miron din SApoteni (1603) XVII vol.
I 119.

Auusea, intiritd stdpfinii In Stfincesti pe


Bohonca (1515) XVI vol. I 97..
Anusea, intdritd stilpand In Budesti pe CApil-

tAroasa i Sirata (1546) vol. I 511,


Anusea, mama Anghclinei, bnnica loi C67.acol si a lui Vasile Macri din Iuresti (ment.
1622) XVII vol. V 174.
Anusea, mama CArstlnei, bunica lui Lupan
si a IlincAi din Milesti pe Moldova(ment.
1585) XVI vol. III 276; IV 32, 245.. 246.
Anusea, mama lui Avram si a Vasutedi din
Hueteni si Sinesti pe Siret (ment- 1518)

XVI vol. I 120, 550; II 28; y, si Musca

(Curten AnuscAp.
Anusea, mama lui Buculei pAhArnicel si a lui

Maxim din Roscani pe BArlad ,(rnent.


1618) XVII vol. IV 247.

Anusea, mama lui CArstea din Toderesti


la CArligAtura (ment. 1624) XVII . vol.
V 305, 355.

Anusea, mama lui FrAntiolu din Derzca,


tin. Suceava (ment. 1608) XVII ,vol, II
178.

Anusea, mama lui Fddor, bunica lui 'Borcea


mare vornic, a lui Toader si a Soret din
FAscani pe Crasna (ment. 1528) XVI vol.
291, 547,

Anusea, mama lui Gavril si a MaricAi din

Horodnicul de Sus si de Jos (rnent. 1597)


XVI vol. IV 174.

www.dacoromanica.ro

Amuse.", mama lid 110km:in, a Dordei s.a.,


'Arnica MarieSi s.a. din Macicilutilen(.
1618) XVII vol. IV 271.
Anusea, mania lui loan, a lui Alexa sia Vasa
din Derzsca (ment.. 1524) XVI vol. I 221.

Aunsea, mama lui Mih5ilas, bunica lui Ionascu Dobrenclii valtav i strbunica lui
Nichifor si a Ilenci din Plopeni, tin. Dorohoi (men(. 1604) XVII vol. I 130.
Anusea, mama lid Militi si bunica lui Coznia
si a Antisctii din Holohoreni, tin. Hotin
(met* 1573) XVI vol. III 26.
Anusea, mama lui Onea Jac, bunica lui Ilea
si striibunica lui Carstea si Coma din
Rosiori (rnent. 1588) XVI VOI. III 378;
XVII vol. 11 75.
Auusea, mama luiPtitrasco si a Milricai din
Blteni, tin. Iasi (ment. 1604) XVII vol.
I 148.
Auusea, mama lui Simian si a lui Gligorcea din

Florodistea la Cotnari, cumpril parte din

Liteni-Rusi (men(. 1617) XVII vol. IV


180.

Anusea, mama lui Sti


din Selistea la
Cobfile (ment. 1558) XVI vol. II 108.
Anusea, mania lui Stnil, a lui Pritrasco si
a Neacsei de pe Partiul Babe! la Movile,
(in. Roman (tuent. 1529) XVI vol. I 302.
Anusen, mania lui StnilA si a Mariticili din
PeristIsti (Bent. 1546) XVI vol. I 472.
Auusca, mama lui Toader si bunica lui Condre si a Agathei din Oboroceni, tin. Roman

(inent. 1612) XVII vol. III 76.

Anusea, mama lui Toader INIllieft lui Ignat


din Holohoreni, tin. Hotin (merit. 1573)

XVI vol. III 25.

Anuses' (Anritisca), mama lui Toader din MS-

ciciiteni (men(. 1583) XVI vol. III 224.


Anusea, mama lui Toma din Glodeni (men(.
1580) XVI vol. III 149.
Anusea, mama lui Zaharia si a Stanciii, bunica

Apei, strabunica lui Grigorie, Ion ChintO1 s.a., din Rusi (went. 1621) XVII vol.

A 268.
Anusea, mania Mrencili s.a. din Codre5,:ti pe

Bahluet. (ment. 1546) XVI vol. I 534.


Anusea, mania Mariciii din Schineni pe Tutova (ment. 1583) XVII vol. III 229.
Anusea, mama Slrici si bunica lui Brilil
Usurel din Toderesti (ment. 1617) XVII
vol. IV 186.
Anusea, mama Musei din Serbaca (ment.
1495) XV vol. II 208.
Anusea, mama Nastasici i bunica Anglie'Mel din Oboroceni, tin. Roman (ment.
1606) XVI vol. 11 27.
Anusen, mama Neagi, btmica lui Dragot,
a Magdei si a Neacsei din Selesilu (wen(.
1558) XVI vol. 11 103.
Aausea, mama Tudorei, a Sofiicili si a lui Gavril din Fundesti pe Alhia, Omn(. 1573)

XVI vol. III 17.

Anusea, mama Uriltei din Cndesti In Cainpul lui Drago s (ment. 1542) XVI vol. I
107.

4 -c. 224

Anusea, mama Vasulcili (Vascrii), v. Annsca,


mama lid Avram.
Annsea, nepoatil de fiicil lui Sima Driigusastriinepoata lui Drago, Viteazul, vinde

parte din Selivestri, tin. Roman, lui Stefan cel Mare (1481) XV vol. II 25; XVI
vol. 1141.
Anuseat, nepoata de sor a lui Zviistahl, stilMIMI In Serbnesti pe Bogdana (1518)
XVI vol. I 119.
Anusea, nepoata lui Cilliian, mama Tudorei
din Solonet Orien(. 1517) XVI vol. 1106

-107.

Anusea, nepoata lui Daniil protopop Her(eg,


N'aril et! Ion diacsi ca Ercinie vistier,<Evlo-

ghic monah), stilpmi In Sorocininiti pe


Siret si Mitesti pe Moldova (1516) XVI
vol. I 105, 320; v. si Anusea, fiica lui

Dragos si Anusea Fruntesoae.


Anusea, nepoata lui Duma Brudur, chl parte
din Tapesti lui Petru voievod In scliimb
pentrii parte din Glodeni (1516) XVI vol.
I 463.

Anusea, nepoata lui Duma 13rudur (alta)


d parte din Tiipesti lui Petru voievod
<Hares> schimb pentru parte din Glo-

deni (1546) XVI vol. 1 463.


Anusea, nepoata lui Gavril Tunsul, stilpn
PC Feint:Ina lui Corui (1518) XVI vol. I
115.

Annsca. nepoata lui 'lode Costici, vinde


lui Stefan cel Mare parte din Stubeild
(1492) XV vol. II 182.
Anusea, nepoata lui Bias Saula, mama Nastei si bunica Antemiei s.a. din Procelnici pe Jijia, (in. Iasi (mil(. 1604) XVII

vol. 1163-4.

Anusea, nepoata lui Ion Odob, stfipn In


Verisani (1546) XVI vol. I 430-431.
Antesca, nepoata lui higa si strnepoata lui
Piltrascu, staIpn In Bepitani
Obrsia
Litibevtia, tin. Soroca (1569) XVI vol.
II 206.
Anusea, nepoata lui Leul, stpn In Liesti
si Blandesti pe Jijia, tin. Iasi (1546) XVI

vol. I 541.
Anusea, nepoata lui Neagul, stpml In Roturnpnesti pe Bogdana (1521) XVI vol.

I 152-3.

Anusea, nepoata lui Stan Horja, stfipiing In


Horjesti, tin. Lpusna (1598) XVI vol.
IV 212.

Anusea, nepoata lui Tintul, stpilnil in Srbi,


Cilsoteni, Tecucesti, Fauri, si Fntna

Ialpugului (1558) XVI vol. II 114.

Anusea, nepoata Magosei, strnepoata Nea-

gal, vinde parte din Otesti

Medeleni

lui Bucium mare vornic (1581) XVI vol.

III 171; XVII vol. II 9.

Anusea, nepoata Neagsei 5; a lui Drago Viteazul, d partea sa din Sficuianii de Jos
lui Sacttianu ceasnic (1507) XVII vol.
1 57.

Anucea, partea ei din Barlesti, vndut lui


Petrea (ment. 1557) XVI vol. II 100.

www.dacoromanica.ro

49

Anutien, partea ei din Cndesti vndutri lui


... de
(1571) XVI vol. III I; v. si
Anusen, mama Urtei.

Anusea, partea ei din Mielesti Intririt5 lui


Drrigus vornic (1601) XVII vo. I 13.
Anusea, sora lui Danciul, vinde parte din
Bulzesti lui Cristea, lui Petrea si Stanei

(1522) XVI vol. I 598-9.

Anusea, sora lui Giurgiu, a Mariei, Vasu1e5i


nepoata lui Drago Viteazul,
du parte din S5cuianii de Jos lui S5cuianu
ceasnic (1507) XVI vol. I 57.
sora lui loan Rodna, nepoatn lui
Oan5 Rodna si a lui Balint.a Mandrisca,
stripn5 In Bulgari si Aluncel, tin. Roman

(1552) XVI vol. I 18; vinde parte din


Petica lui Dragus de la Poarn (1519)

XVI vol. I 152.

Anusea, soma lui Ion, staprinii in 13abos5ni pc


Raeova (1535) XVI vol. I 377.

Anusea, sora lui Ivan Sacalis, vinde satul

Alb5 (ment. 1546) XVI vol. I 528; II


198.

Anusea, sora lui Petre si fenicia lui Dan,


stApn in Dragomiresti, Vad s.a., tin.
Neamt. (1528) XVI vol. I 251-2.
Anusea, soma lui Petre, Cr5mene si Ion, vimle
Berzun t
moard in Sliivoae,

(ment. 1587) XVI vol. III 365.

Anusea, sora lui Stet co Micotici, vinde parte


din Heghedisani pe Seliva, lui Pavel

Scripc5 br5nister (1529) XVI vol. I 318.


Ann$en, sora lui *andrea, nepoata lui Grozea

Cason, vinde parte din satul unde a fost


Balaci" pe Sonia, lui Moghila ceasnie
(1491) XV vol. II 150.
Anu$ea, soma lui Toadcr Saulea si a lui Giurgea, <fiica Anusedi>, st5pn5 In Citiresti
pe Huhalna (1508) XVI vol. I 76.
'Warn, soma lui Ungurul, mama VIS loaei si a Anghclinei din Brnzeni pe Ina

(ment. 1606) XVII vol. II 17.

cluccr

Anuses], soma lui Zaharia, vinde parte din

(1488) XV vol. II 86.


Anusea, soma, lui Ivanco, stpinI.5eciini

Anusea, sora Mariei, nepoata lui Dragos

Grozesti pe Stabnie lui Duma

(1494) XV vol. II 202.

Anusen, sora lui Ivanco Brlici, stripilnA In


1311rg5iani, Vcrbia 5i Corldteni (1487) XV
vol. II 62.

Trilp515esti (1572) XVI vol. III 11.

Viteazul, d5 partea sa din Sricuianii de

Jos lui Sricuianu ceasnic (1507) XVI vol.


I 57.
Anusea, sora Mariic5i, vinde parte din Pere-

bierufli lui Andreica vtav (1581) XVI


vol. III 165.

Anusea, sora lui Ivul Mndrea, mama lui


Trifu, a lui Furdui si a Musei din Tavesti
(1493) XV vol. 11 194.
Anusea, soma lui lucsa, mama lui Oniul visternicel din Illipiceani (ment. 1546) XVI

Anusca, soma Musei, v. Anusen, fiica

Anusea, sora lui lucsa Pitas, stilpimA in Bo-

PC ladrici (1497) XV 01. II 272.


Anusca, vara lui Evloghie monah, v. Ansi$ca,

vol. I 492-3.

"

rolea (1522) XVI vol. I 206-207.

Anusea, sora lui Lupul Moga aprod,

parte din B5rtnitesti, tin. Roman, lui


Gheorghe parerilab de Homan (molt. 1597)

XVI vol. IV 181.

nepoata lui Daniil protopop.


Anusea, vinde parte din Bulzesti lui Cristeas.a. (1522) XVI vol. I 598. .
Anusea Iloeilnelosie, sorb' eu Stana si cu

Autism sora lui Manoil Serbeseul, mama lui


Lazor Piscu din LeucAuti pe Botne (1483)

XV vol. II 42.

Anusea, sora lui Mriteiu; parten ei in Bragsesti (ment. 1577) XVI vol. Ill 81.
Autism, aura lui Nloghila logofrit, vinde parte
din Ghermrinesti pe Culisrm, cu iaz si
inoar pe Molovateln, sin. Orhei, lui
Saya G berm nescu (merit .
vol. I 17; II 91.

1601) XVII

Anuses', sora lui rIih5il 1351515u, st5p5n5

In Tinrisel (1550) XVI vol. 1 591.


Anusca, sora lui Mircea, nepoata lui Bratul
Viteazul,
in llr5lulesti, Fedelesani, Goesti 5i Vrstati (1 191) XV vol.
11. 148.

Anusea, soma lui Mireca, var (?) cu Petrea


Carcovici paralab, stAprohl pe Dobrovritul Abe, in Glodul Rotund (1548) XVI

vol. I 553.

sora lui Oancea, mama Magdei,


a lui Andreica s.a. din Berindeesti pe Co-

Anusea,

stina (1507) XVI vol. I 63; 327.


Anusen, soma lui One si a 115ruscrii, nepoata

lui loan Dumbravil din Obarsia pe Valca


50

115114 Tudor.

Anusea, soma Negritei, stripAna In Bezirieeni

nepoata lui Coanil Rodniei, vinde parte


din Petiea, tin. Suceava, thi Dragus de
la Poart5 (1519) XVI vol. I 152.
Anusea Fairtilloae, fiica Anghelenei, ni -ata
Mandel, yin& parte din Oboroceni
Nicoaril Priljeseu logont, strrinepct lui
Stanciul prcillab (1599) XVI sol. IV

274, XVII vol. II 26.

Autism Fruntesoae, eneaghina lui Fri 'tes,


Cu Evloghie monah?), bunien lui
Gligorcea Crficiunoviei mare vornic; satul

Protopopcni pe Siret dat in schimb pen-

tru Stancouti lui Petru Hares vmevod


de
(1542) XVI vol. I 406; III 357;
IV 150, 151, 152, 170-171; v. Anusea,
fiica lui Dragos, Annsca, nepoata lui
Dania protopop.

Anusea Il(,seoae, fiica I151,5ticeaserii si mama

lui Gavril vistier s.a. din Trimadveni


acum I3orlesti pe Sirct (ment. 1603) XVII
vol. I 118.
Anula, sor5 cu Stana, nepoata Marenei, femcia lui Brirbosul, st5pand In satul de
la Gura *0111'17.'11M <Rece) (1424) XIV-

XV vol. I 50.

www.dacoromanica.ro

Anula, nepoata lui Ruse Mitescul, mania Saf-

tei, din Veriseni (ment. 1610) XVII vol.


11 287.

Apanogi, v. Motions Apangl.


Apostol din Tg. Trott's, slug5 domneascA,
st5pfin in Cofesti cu vad de moar5 (1619)

XVI vol. IV 338; V 346.

Apostol, dreg5tor de 13firlad, fost parcillab,


sot Bend, ginere lui Nicoar5 arrna$, mar-

tor (1610, 1621) XVII vol. II 280; V

47; stapfin pe llgani si In Vorniceni, tin.


Covurlui, cu iai, mori si billti (1622) XVII
vol. V 133-4.
Apostol, fiul lui Medelean, nepot lui Dfincett
staroste, vinde tigani lui Stefan Toma
voievod (1615) XVII vol. 111 217; IV
267.

Apostol, frate co Stefan, vinde un vad de


moar5 In BrAteni lui lonaseu Ceban (1625)

XVII vol. V 370.

Apostol, gclep, fratele Itti Andronic, strtpfin


in Spinoasa, tin. 1.:Ipusna (1593) XVI
vol. IV 78.
Apostol ptire5lab, v. Apostol <Gola).

Apostol, pop il din Vogul Tecuei, martor

(1612) XVII vol. Ill 85.

Apostol, shigil donmeascil a lui Pettit Scbiopu


voievod, primeste salutiiri prin Zotu spil-

tar de la Gavril al Filadelfiei (1591) XVI


vol. IV 109; trimite scriscare din exit lid
1 Irisovergbis (1594) XVI vol. IV 111.

Ap(ritol, so tul

Odoeltiei,

vinde jigani lui

Ilatuza vistier (1568) XVI vol.

111

49,

176.

Apostol user, v. Apostol <Gola).


Apostol, vames de Trotus, primeste poruneil
doninease5 si nu la Valllii de la 200 boi
ai .birAului din Brasov (1565) XVI vol.

II169.
Apostol, vames polorez, stilphn in Blirbosi,
tin. C.higbeci (1554) XVI vol. 11 54.
Apostol Catargiu (Catarsil), ceasnic (p5harnie), stapan In Teircitei, in. Orbei (1604,
1607) XVII vol. I 153; martor la curten
Itti Ureehe mare vornic din satul llesti
pc Topolita (1605) XVII vol. I 213; martor in sfat (1606-1607), 1622-1623)
XVII sol. II 73, 93; 106, 116, 124, 126,
134, 144, 164, 165, 167, 168, 176, 186
188-190, 195, 204, 208, 210, 213, 231.
Apostol Cehan, sluga domneascii, fiul lui
Petrea Cehan, gincrele lui lonasco Bole
din GrumAzesti (1619) XVII vol. IV 349
(rient. in note), st5pan in Fatal Gruniiizekti cu mori pe Vaslui, In Bililesti pe
Racova, in Milriltei si pe tiganirobi (1619)

NV11 vol. IV 385-6; V 14-5, 20.

Apostol Deli Gheorghtn, sot eneagbinei Go-

goaiei, st5p5n in Fauri

si

Grum5zesti,

tin. Vaslui (1619) XVII vol. IV 399; mar-

tor la vanzarea 'mor p5rti din Tornesti,


tin. Tutova (1602) XVII vol. 1 40.
Apostol Gola, fost postelnic si user mare,
apoi pfire5lab de Roman, boier, fiul lui
Duman' Gola postelnic, cumparii parti
In satele BIo.eti, Buruienesti, Barlesti

si Bkr5nesti (1615-1616) XVII vol. IV


34, 510; V 263, 264-5, 275, 283, 321, 339,

354-5; vinde pdrti din Doljestl si Balomiresti cu iazuri si mori, tin. Boman,
Constantin Batiste paltarnic (1621) XVII

vol. V 5, 26; martor in Iasi la vanzarea

unei pArt.i din Pascani, tin. Boman (1623)


XVII VOL V 194.
Apostol Sehulullan, martor la o du,egubinii In
Poelii (1612) XVII vol. III 83.
Apostolarld, comis, c5m5ras la Ocna i apoi
parcAlab de Neamt, martor in sfatul dornnesc (1602-1605) XVII vol. 1 48, 83,
89, 93, 213; cerceteazil o prichui dc hotar
la CeablAu (1604) XVII vol. 1 174; druieste tuoar5 din Brain...tea domneasc5

ni-rii Bistrita (1608) XVII Nol. II 157;


martor la viinzarea unei piirti din Poiana (1608) XVII vol. 11161; petrel-dab
(le

Neatitt, martor in sfat (1610) XVII

vol. I 326, 338, 3-15; martor in Iasi (1611)

XVII vol. I 1.
Apostolaehl, pitar, vechil la batman, semneazil copie de pe suretul actului doninesc
pentru Iliresti a m-rii Pobrata (ment..
XVI) vol. III 358.

Apostolachl, vistier, sot Cneajnei i ginere


lui Alexandru voievocl Ltipusneanu, In
pricin5 cu Glicorghe AlbotA parcAlab de
Soroca pentru satul Piitrilscani (1600)
XVI vol. IV 281-2.
Apostoloal (Apostoloae) cumpar5 salul Driigiinesti pe Chigheei de la Sima mare \ ames
apoi 11 restituie luiPetru Schiopu
(merit. 1588) 'XVI vol. III 375, 383, 384.
Aramil,

V.

lona$co Aramii, Isaii ArantA.

Aram5 din liriatca, v. Arme Blt...ul, boier


din liriatea.
Arantfi din Suceava, martor la vnzarea unor

OM din Iaeobesti (1597) XVI vol. IV


160.

Araniii, judc (und a fost

cesti, tin. Neamt la

PS.

satul Ciors5(1552) XVI vol.

I 1 96.

Aramal, pitilrel, martor In Iasi la vanzarea


unei p5rti din Vorontiresti (1593) XVI
vol. IV 93.
in satul Sehei pe
Arome, casa si loud lui
Prut (neut. 1609) XVIl vol. II 344.
Arome, tat51 lui lonasco din lat.cani, tin.
Suceava, restituic parte din I.5tcani, rascumprat5 de popa Gligorie (ment. 1607)
XVII vol. II 105; IV 95.
Arame, tatid Mdriei din Crlati (ment. 1620)
XVII vol. IV 477.
Amine

(Aranirt), boier, din IIriatca,

martor rnegies (1624-1625) XVII Nol.

V 303; 337.
Arapul, v. Alexa Arapul, Ghei/ruhle Armpit],

JIajl Arapul, ISM! Arapul, han Arapul.


Arbanul, v. loan Adman'.
Arbune, y. Arbure.

Arbitre, v. Costandlit Ditultrie Arbitre, G11goraseo Arbure, GlIftorie .Arbure, Isaie

Arbitre, Ivan Arbure, Luca Arbure, PAtraseo Arbure, Tender Arbure.

www.dacoromanica.ro

51

Arburcse (neamtil

III 39 390.

(ment.. 1588) XVI vol.

Ardanovici, v. Pent: Ardamnicl.


ArchIr din Barlad, stApan pc un vad de moaral,

un ogor *i vie (1619) XVII vol. W

Cu

309.

Areeenu, fini lui Aver, tatill Nastasici, bunicul lui Ivaseo pitilrel si I.upul diac din
Derszea (men'. 1590) XVI vol. Ill 462.
Aremia, fiul Saflei si irate cu Necoadi, vinde

parte din lierlmti lui Ion U.zica din Incsesti (1591 -1600) XV1 vol. IV 31.
Aremho, nepot lui Sin vistier, stapan in Se-,
lislea Tatarcanilor, Borzesti s.a. (1528)
XVI vol. I 266.
Ar41:11111, hotarul sattilui Cucitirtil, tin. CernAuti, la - (1573) XVI vol. III 48
(ment.).

Arghlri Cum, mare Imin, copii


pe suret
la 1822 septembrie 5(men1.)
primite de
XVII vol. 11137; V 175.
Arhip, v. Glieornhe Arldp.
Arhip, v. EMI:, fiul lui Tetian.
Arhip, diac, scrie note donine*li (1613) XVII
vol. 111 132, 112.

Arldp (Moyilelo lui -), hotarul satului Saicani, tin. Adjud la - (1621) XVII vol.
V 384 (meri(.).

Arhip, vracitil din tfirp.-,u1 Trotus, prisac5 cum-

in-vat:1 de Tainas in 13rAluesti de la


(1625) XVII vol. V 334.
Ancioe, v. Sora Aricloc.
Macovei, nepot lui 1\11i*at,vinde

satul Berezeni lui Die Vrabie mare V Stas


de FSlcRi (1606) XVII vol. II 631, 233.
Arimin, s indo parte din Hotomptinesti pc Tutova lui DrAgan s.a. (1604) XVII vol. I

170-171.
Arlon, arra*el din Bunesti, martor (1610)
XVII vol. II 250.
Arlon, din Florintesti, martor (1617) XVII
ol. IV 211.

Arimi, din Slipotesti, manor (1620) XVII


sol. IV 436.

Arlo n, din Urdzici, rnartor megies In Balma


(1588) XVI vol. III 379.
Arlon, din Vultureni, martor (1621) XVII vol.
68.

Arlon, fiul lui Ion, nepot lui Isaia, IntArit


stapan in 115smiseni la Carligiltura (1574)
X\ I vol. Ill 30.

Anton, fiul lui Ursu *i al Mariutei, nepot


Tudosie valav de stolnicei din Gaiciana
(ment. 1613) XVII vol. III 238.
Anton Clohodar, razes, stranepot lui Iuga
postelnic, semneazd copie dupil original la
14 noiembrie 1836 (ment.) XVII vol. III
239.

Arman, v. Toma Arman.


Arman, Hui lid Penca, nepot lui Costin, tatAl
Nastasiei si socrul popii Simeon din Tode-

resti (ment. 1618-1623) XVII vol. IV


283; V 158-9, 228; v. *i Toma Arman.

Arman, tatill lui Ion si Matei din Tatomiresti

pe Orbic (neut. 1558) XVI vol. II 101.

52

Armanea, fata Dobrii, nepoata lui Bruclur,


n de parte din Bruduresti lui Stefan cel
Mare (1191) XV vol. 11 165.
Armanca, fenicia lui Buzatul vatav, stilpan5
In Maceseni ce se nuineste Alibi-tile:Ai sub

Codrtil eel Mare (1536) XVI vol. I 385-6.


Lopatinschi,
*i"Liveni
lui Ivasco Popovsehl (1179) XV vol. II, 9.

Armasica, fenicia ltd

vinde parte din

Mihail

13orodnieeni

Armannt, fijen Cernei, nepoatil Mici, sta.panai In Conirme*ti pe I.Apusna, Stridza,


13osanciani *.a. (1598) XVI vol. IV 205.
Annanca, fiica lui (41015, mania lui Marett
din Milmti pe Pereschiv (ment.. 1607)
XVII vol. II 88.
Armanesi, fiica lui Carstea, stApiln In .Buzati
pc Siret (1518) XVI vol. I 580.
Armanea, fiica popii Cucii, stApanil In Poelilie numite Petresti (1572) XVI vol.

II I 9.
Armanea, fiica lui Narotii, mama Stancili,

'Arnica lui Luca ceawic, strahunica lui


l'Atrase *.a. din Nilrotmti si Jertlinti din
Galbini pe Paraul Voino. (1546) XVI vol.

I 531.
Armanea, fiica liii Stefan Meselme, mania lui

Costea Pilnls *i a Dnighiei din saint din


sus de Vasliti' (inent. 1491), XV vol. II
165.

Anna:tea, flint lui Oana, bunica lui Fr5iiian


s.a. din IlAjerrii (ment. 1583) XVI vol.
II! 209.
Annanca, fiica Magdei, nepoata lui Mroslav
*i a llcSi, rIS lui Pantea si 'fonder 'parte
din Zahoreni In schimb pentru '13orale
(1558) XVI vol. fl 102.
Armanea, fiica Maricai, nepoata Feclrii, stiipand in I lolohoreni, tin. llotin (1573)
XVI vol. Ill 23; d5 fratelui ei Moruzanul
parte din 1 lolohoreni In schimb pentru
Zahoreni, tin. Orhei (1577) X\ I vol. III
89.

Armanea, Bien NeacsAi, stilpfunl In Micle*Li


(1546) XVI vol. I 472.
Armanca, fiica Neagsei, mama lui Toader

Pavel din Itediure pc Jijia (1595) XVI

vol. IV 128 (ment.).


Armanca, fiica NegrSi, nepoata Fetc5i,
ncpoata Marusdii, stapand In Oniciani s,i
Jurjani pc Barlilzel si Averesti la Cobille
(1576) XVI vol. 111 63.
Armanca, fiica Varvarei, nepoata Zinei <SSescu>, stilpana In Miinailmti pe Bistrita
(1575) XVI vol. III 45.

Anuanca, mama Antimiei .i MgclSli ne i,


bunica Nastei si lui Chirila din Mieles li
.
(ment. 1602) XVII vol. I 44.

Armanca, mama Erenei, Parasciii si Marictii


din Tomesti pe Tutova (mnent. 1602)
XVII vol. 1 40.
Annanca, mama lui Chitijda din Scopeani
(merit. 1600) XVII vol. IV 309.
Armanea, mama lui Dusinca i Erina din
MiclAuseni, tin. Homan (ment. 1591)
XVI vol. IV 15, 230.

www.dacoromanica.ro

Armanep, mama lui Gligorie, partea ei


Obrsia Beritcciului (nent. 1609) XVII
vol. II 200.
Armanea, mama Itti lancul, bunica lui lachim,
stmlbunica lui Ghirvasii din Cicicani, tin.
Tigheci (ment. 1610) XVII vol. 11 296.
Armanea (Armenca), mama lui Paviil

'maca lui

Artneanea, fiica Malei, nepool5 lui Vcruntar,


stapfina lii Vortuittiresti, triB. CoN. urlui
(1525) XVI vol. I 227.
Arme:mea, mama lid Vaipan si a Tudorei,
!nunca lui Nicoaril i Gafe! din Popeni,
TM. Dorolmi (ment. 1611, 1616) XVII vol.

III 27; IV 61.

Satultscani,

Artneanea, mama Viorei i Antimiei din Ros-

Amantes, nepoala lui Toader, mama Anei,

Armeanea, nepoata lui Filip Balita, vinde


parte din Dragomiresti In Vad lui Dan
s.a. (1528) XVI vol. I 251.
Armettnea (Armanca), nepoata lui IIodco
Costici si Lev, vinde parte din Stubeiul

VasAlie s.a.

din

tin. Orhei (ment. 1611) XVII vol. 111 14,


31, 148.
Amilanen, m5tusa lu Berindei din Miclesli
(ment. 1601) XVII vol. I 9.

I)ochia, din Bubuiogi pe


si
Cabal; (in. Cbigheci (ment. 1594) XVI

13AI/tea

vol. IV 116.
Armania, nepoata lui Vscan, strnepopta
lui Frulor liaspop, stiipfin5 In Riispopeni
(1603) XVII vol. I 88.
Armanea, nepoata Mireesii, vinde parte din Botosesti, tin. Neamt, liii $tefan PrAjeseti
vornic (ment. 1620) XVII vol. IV 458.
ArmanCa, nepoata lui Hocico Costetchi, v.
Armeanea.
Armanea, sora lui Brlibas, Ion Thipnitii s.a.,
stiipn5 In V Artop, lin. Neamt (1562) XVI

vol. 11 160, 173.


Armanea, sora lui luesa Pites s.a., stApn5
In Borole (1522) XVI vol. I 206-207.
Armanea, sora lui Zbiare, var eu Andrusca
si Duma 1-1Arlint, stApan in I'ereni pe
L5pusna (1521) XVI sol. 1 186.
Armanea, sora lui Pantea, rnanmAntoniei din
teteani, tin. Roman (ment.1606) II 26.
Armanea Fiintfinone, tuca Mariciii,nepoata
lui IOn higa, vinde p5rti din OlesAsti
PaVel diac (1607) XVII vol. II 119.
Armeanea, tuca Anei, nepoata lui Simion
Ttireid, vinde parte din Munteni-Puteni

lui Giurgiu (1494 XV vol. 11 270.


Anneanea, Rica ini Danciul Pelea, inde
parte din Negrilesli lui Cr5chin (1502)

XVI vol. 11 17.


Arme:mea, iiica lui Drago Zeamil de la Zeletin, inde piirti din Ilinlesti, Neagsa
si Taurul lui ,;tefan cel Mare (1491) XV ol.

II 169.

Armennea, fiica lui Dr5gus, nepoata lui Duma


Negrul, N inde satul DragomAnesti pe Pereschjv
GlaNan vistier (inent. 1528) XVI
vol. I 267.
Arnteanea, fiica lui Dzeames cel btrn, strbunica lui Ionasco .s.a. din Dzeiresesti

pe-liebricioara (ment. 1617) XVII vol.


IV .106.

Artneailea, fiica lui PAntea, stApAn In Ale-

xesti pe Vilna (1493) XV vol. II

193.

Armeanea, fiica lui Petre BrlAdeseu, stApAn


In Bfirlfidesti (1522) XVI vol. I 188.
Armeanea, fiica lui *tefan Foale, stpn In
Folesti pe ladrici, (1507) XVI vol. I
51.

Arme:inca, fiica Marei, stlipn5 in


Cutitna (1490) XV ol. 11 122.

...

pe

cani pe Brlad (ment. 1618) XVII sol.


1V 247.

lui *tefan cel Mare (1492) XV vol. 11182;


strbuna lui Miron s.a. din Vertiporoh
(ment. 1603) XVII vol. I 113.

Armeanea. nepoata lui Panco


Toader,
satul Pancesti, %in. Nean4, episcopiei
Roman in schimb pentru Idesti (1529)
XVI vol. I 307.
Armeanea, sora lui Dragan Berizanul, striibunic lui Crilciun s.a. din Berezeni, tin.
Filciu (ment. 1609) XVII vol. 11 233.
Armeanea, sora lui 3,1ircea s.a. var5 (?) cu
Petrea Carcovici parc5lab, stilprdi In DobrovAttil Mic s.a. (1548) XVI vol. I 553.
Armeanea, sora lui P5scanu, stApii in Totoesti, tin. Neamt (1522) XVI vol. I 204.
Arrneanu, v. Ion Armeanu, Carstea Armeanul.
Armeanu, slug5 domneasc5, nepot de frate
lui Petrca C5liman, stpn in Taternireti

pe Orbic (1405-1527) XV vol. II 249

250; XVI vol. 1240.


Arrnenca, v. Arntanea, mama lui Pav51.
Armenett, mama lui Ciiiin, bunic lui GaNril

din Saculani, tin. Neamt (ruent. 1616)


XVII vol. IV 73.
Armeneasa, tuca lui $cheanl, mama lu Tu-

doran din Giun Atiiteni (ment. 16GO) X\ I


vol. IV 279.
Armenlia, tuca Nastei, nepcat5
'rinde parte din Macichuti lui Impul al
11I-lea logoffit (1618) XVII vol. 1V 271.
Armenlia, sora lui Luca si Filip, nepoata lui
Neculai Totoescu, steipftna in Condre. ti

pe Telejna (1533) XVI vol. II 347-8,


Arnestu, 'r. IIernestu.
Aron <Tiranul>, cieved si donin al Trii
MoldoNei <1591-1595), fittl lui Alexanciru voievod, frate cu Bcgdan Alesandro-

vici voievod, tata lui Pogdan


domn al Molciovei, dAruieste

oieN

tnttireste

sate cu vii, iazuri, mori si tigani XVI vol.


IV 35, 36, 39, 40, 42-46, 68-72, 77

81, 84-87, 90, 97, 1C2-108, 112, 113,


115-118; zapisc serse in zikle lui i prizvilegli einise de-- (n en(. 1513-1623) XVI
sol. I\ 92, 140, 1C2, 163, 165, 172, 193,

207, 208, 218, 219, 253, 300, 307, 308, 309,-,

X\ 11 vol. I 7, 20, 46, 47, 48, 49, 99,


120, 134, 138, 150, 176, 1t3, 215, 222,
235, 24G; 11 31, 4r, 156, 179, 200, 243,
53

www.dacoromanica.ro

302; III 27, 46, 49, 52, 60, 68, 70, 137,
217; IV 33, 62, 69, 85, 109, 127, 147,

Arsenia, fiica lui Fratea, vinde parte din


Pascani pe Siret popii Milml (inci4.1625)

387, 421-2, 440, 471 472; V 57, 109,

Arsenic,

237, 262, 268, 295, 296, 297, 322, 323,

XVII vol. V 353.

131, 137, 161, 185, 186, 200; familie XVI

atoped
cAltigAr la mAnAstirea
<Golia> din Iasi, martor, (1614) XVII

XVII vol. IV 262, danii si ctitorii XVI vol.

Arsenic, comisel, finl lui TomF,,a, nepot lui

vol. IV 39, 42, 45, 62, 71, 72, 112, 114;

IV 117; XVII vol. II 45; III 46; IV 33,


262, 295, 296, 297, 322, 323, 401, 465;
V 60, 71, 158, 159, 172, 304, 308, 313,
364; loe si sat confiscat pentru viclenic
de

XVI vol. IV 300; XVII vol. V

185-6; vinde sate pcntru a plAti datoriile


domnilor antcriori (1593), XVI vol. IV

68, 76-7; 162-3; oameni plAtiti de daXVII vol. IV 127;


bile in zilele lui
ruperea unui uric fAcut pe nedrept

(inent. 1620) XVII vol. IV 421-2; fugit

de putcrea Impriritteasc5, tulburare in

taril In timpul lui


XVI vol. IV 105,
162 3; aliat Cu cazacii la Tighina XVII
vol. I 88; tara, orasul Iasi si eurtile dom-

nesti arse de cazaci ca Lobodil <Slobodca>

hatmanul in zilele lui

XVI vol. IV

187-8; XVII vol. y 185-6.

Aronescu, v. l'asile Aroneseul.


Aroza, nepoata lui Roman cel Mayan, vinde
pArli din Mircesti lui Dumitrache Paleologul postelnic, cu in; moarA, vie, livezi
prisacA (1611) XVII vol. III 4.
Arpas, v. Gavril Arpas, loan Arpas, Eremia
Arpas.
Arpas, ArpAscstii lui

(ment. 1456, 1488)

X1V-XV vol. I 285; XV vol. II 83.


Arpas, fiul Dr5gusii, strAnepot lui Brilinta
MAndrisca (rnent. 1552) XVI vol. II
18.

Arpas (Arpasu), tatuI lui Iurascu, al Annei

s.a. din Rum5ni (ment. 1546) XVI vol.

I 467.
Arpfisesti, parte din Totoesti cumpAratA de
Petru Bares voicvod de la
(trient. 1560)

XVI vol. II 134.

din Iasi,
martor la vanzarea unor pilrti din DAmic-

Arpentle BArarial (Arpintie

nesti si Rusii Zavului (1624) XVII vol.


V 302-303.

Arpentie PrAjeseu (Arpintie


a ... Pintie
-- ), postelnic, r5scumpArA pe Titul tigan
de la streang ca 2 iepe (1610) XVII vol.!!
314; Mara st5pAn In DAdesti la CArlig5-

turA (1610) XVII vol. II 315; III, 29;


inartor In H515se1ti la vAnzarea unor
p5rti din Balomiresti (1610) XVII vol.
II 339; III 3; inscris In pomelnicul
Sf. Saya din Iasi (ment. 1611)
XVII vol. III 37.

ArsAnii, fiul lui Micul, tatAl Mariei, tefariei


si al lui Toader din DAmienesti (merit.

1624) XVII vol. V 268.


Arsilnil (Arseni), preot din RAcea, fiul lui
Pavel Popescu, pAstreaz5 ispisoc de la
Petru Schiopul voievod, semneaz5 snret
la 6 sept. 1783 (ment.) XVI vol. III 279.

vol. III 175.


Ionascu

si

FAtul,

strAnepot

Tudorci,

vinde parte din VIAdeni, tin.


Arsenic Ncbojatco aricar (1614) XVII

vol. III 157, 168; IV 160.

Arsenic din Plitilesti, martor (1623) XVII vol.


V 220.

Arsenic din *Andrcni pe Jijia, martor la


alungarea unor vecini de pe locul Co
m5nesti (1608) XVII vol. II 165.
Arsenic, din tArgul *chei, martor la vAnzarea
unor pirti din Cozmesti la Direptate

(1598) XVI vol. IV 231.

Arsenic, egumen al m5rulstirii Homor (1605-

1615) XVII vol. I 224; III 219-220.

Arsenic, egumen al mAnAstirii Putna, dilruit


eu galbcni (1539) XVI vol. I 392.
Arsenic, fiul lui Petre, vinde parte. din RAchitegi ca moaril si f Ana, lui VArna.v s.a.

(1597) XVI vol. IV 169.


Arsenie, fiul Malinei si nepot Anei, vinde
parte din CrAciunesti lui BAseantd -vornic

(molt. 1617) XVII vol. IV 149.


Arsenic (Arsini), fiul Nastasiei, nepot Magdei, frate cu Cozma, vinde parte din Oboroceni, tin. Roman, lui NicoarA PrAjescii

logofAt (1606) XVII vol. II 26; In pricinA cu Gligorie Scheianul pentru parte

din Oboroceni (1613) XVII vol. III 151.


Arsenic, ieromonah de la Schitul Parpanita,
tAlniAceste act domnesc la 3 aprilie 1817
(nent. ) XVII vol. I 52.
Arsenie (Ars5nie, fost logofAt al II-loa), togofat, v. Arsenic Ursoviel.
Arsenic, negulAtor din Iasi, martor la vanzarca unei pArti din Rusii Goei (1621)
XVII vol. V 67, 237.
Arsenie Harbovsehl, diac, serie act domnesc
(1602, 1610) XVII vol. I 40; II 310; dA
zapis de mArturie pcntru dania unor
din Zastavna, Bobesti, StAnesti si NAhoreni, tin. CernAuti (ment. 1614) XVII
vol. III 185.
Arsenic. Nebojateo (Nebajaicu), logofilt al
II-lea, diac, aricar; fiul lui Dumitru,

nepot lui Gavril Ncbojatco vistier, strAnepot lui Maxin, rAstrAnepot lui Ion
Pribeagul, stApAn In VIAdeni
ca iazuri i mori pe Jijia (1581) XVI vol.

III 154; XVII vol. III 9, 10, 105-106,


157, 164, 166-8, 188-9; IV 142, 159161, 394-5; nepot lui DrAghici ilornAscel, strAnepot lui Liciul postelnic, stApan In Ciilinesti, Fcdesti, Rus5nesti, Selistea Liciului, Berivoesti,

Der... pe

Prut, tin. Hotin, Cristesti pe Moldova si


Ecusani, tin. Suceava (1801, 1618) XVII
vol. 1 4-5; IV 236; serie acte doninesti
(1597-1618) XVI vol. IV 164, 184, 240,

54

www.dacoromanica.ro

249, 258, 268, 281, 284, 289, 290, 301


XVII vol. I 33, 60, 66, 67, 71, 103, 105,
107, 108, 115, 126, 128, 132, 138, 147,
150, 151, 160, 165, 190, 195, 196, 199,
205, 207, 208, 210, 213, 216, 221, 223,
248, 260; II 4, 7, 13, 25, 30, 33, 38, 50,
08, 76, 86, 104, 109, 110, 154, 163, 168,
169, 173, 183, 186, 201, 203, 205, 206,
211, 215, 229, 236, 240, 243, 244, 249,
257, 261, 272, 275, 290, 295, 297, 298,
300, 303, 309, 310, 312, 318, 323, 327,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
.339, 348; Ill 2, 12, 20, 35, 65, 96, 105,
109, 116, 126, 128, 131, 147, 154, 166,
172, 182, 183, 195, 199, 205, 206, 208,
209, 213; IV 34, 50, 51, 63, 77, 78, 80,
81, 84, 86, 93, 105, 107, 109, 110, 111,
113, 114, 116, 123, 125, 126, 128, 133,
136, 139, 141, 144, 146, 168, 173, 174,
176, 216, 226, 228, 232, 234, 237, 240,
242, 248, 250, 255, 256, 271, 274, 289,
298, 300; logofat al doilea (1618-1620)
scrie acte, Invata si semneaza acte In

Jipa lui Gheanghe mare logofilt XVII


vol. IV 302, 307, 328, 349, 386, 402, 405,

498, 410, 412, 413, 416, 417, 419, 422


426, 427, 430, 433, 434, 437, 438, 441;
468, 470, 471, 473, 476, 481, 483, 488;
bani pentru isipisoacc datorati lui (1619,
XVII vol. IV 317; martor la hotarnicii
vanzari si zillogiri (1603-1609) XVII
vol. I 67, 145; II 30, 109, 290, 303, 323;
IV 99, 129, 233, 292-3, 357, 387, 391,
409-470, 486-7, 526; Inserrnare scrisa
(30,-..(ment. 1555) XVI vol. II 91; v . si

Arsenic, logofat.
ArQenie Ursoviel (Arsanie), stapan In Albesti,
Balabanesti i lonasesti, tin. Soroca (1616)

Arvasia, fiica Marinci, nepoata lui Steful,

vindc lui Trifan s.a. parte din Jolcasani


pe Sitna (1548) XVI vol. I 578.
Arvasie Hcsmandice, da parte din Pereni,

(in. Iasi, lui Dumitrascu diac (1624)

XVII vol. V 283-4; v. si Varvara H&Jmiindoae.

Arvasie, fiul lui Necoara Potlog, stranepot


lui Steful, Intilrit stapan In Bodesti, tin.

Soroca (1617) XVII vol. IV 107.


Arvasie, vinde parte din Popcni, cu mori pe
Tazlau, sin. Totrus, lui Stefan Prajescul
carnaras de Ocna (1609) XVII vol. II
195.

Arvat, v. Drighlei Arvat si MIhall Arvat.


Arvat, armas, alege hotarul unei pfuti din
Schei, (in. Suceava (1622) XVII vol. V
172.

Arvat din Iasi, martor (1616) XVII vol. IV


48.

Arvat, parealab al tinutului Putna, staroste

de Adjud, martor (1616, 1620) XVII


vol. IV 68, 504.

Arxlaile, fiica Stancai, nepoata Adriahnei,


stranepoata lui Bic Terpici i Bals cel
batran, stapana in Inauti, Molodova,
Bucaciova, Borsova s.a. (1604) XVII
vol. 1169.
Asfadur, armean din Siret, fratele lui Bogdan, vinde lui Ion Golai mare logofat
vie cu pivnita i erama la Cotnari (1576)

XVI vol. Ill 78.

Aslan, v. Costachl
Asian (Islan), postelnic (1575-1617), (venit
din Tara Romneasca>, martor In sfatul

domnesc (1575-1576) XVI vol. III 58,


65, 67, 68, 70, 71; invata (1585) XVI vol.
III 279; in exil la Bolzano cu Petru Schio-

XV II vol. 1V 36; trimis de Stefan Toma


voleN od sd aleag partea din Uscati a
n.-rii Razboieni (1623) XVII vol. V 254;
artor la vilnzari de ccine (1617-1625)

pu voievod (1594) XVI vol.

376, 377; still:Ian In Tibucani (1621) XVII

he', apoi vornic de Tara de Jos (1617-

XVII vol. IV 88; V 93, 324, 337, 372,


vol. V 46; In pricind pentru Potlogeni pe

Moldova (1621-1625) XVII vol. V 46,


342, 356-357, 365.
Arsip, fiul lui Boicica sulger, nepot lui Sima
I3oldea, vinde Malinei s.a. parte din seIistca
a fost Nechita si Paul de pe
Sarata" (1546) XVI vol. I 524.
Arvaultul, gelepul, adund gostina oilor din
tin. Neamt. (1391) XVI vol. IV 22.
Arvasa, mama popii Macsim, bunica lui
Andreico, 'risk) si lonasco din Oboroceni, tin. Roman (1606) XVII vol. H 26.

Arvasia, fiica Anghelinei, vinde parte din

Cozmcsti i Mircesti pc Siret lui Nicoara


Praljescu logotat (1605) XVII vol. I
211.

Arvasla, fiica lui Marco, nepoata lui Gege,


parte din Radeni cu prisaca, cumparat*
de Gligorie si Costin vistiernicei de la

(1622) XVII vol. V 93.

IV

110;

cumpar de la razesii din Dragoesti partile lor, cu obligatia de a-i plati dc dajdea de 2 galbcni i a-i scuti de cclelalte
(1617) XVII vol. IV 81; parcalab de Or-

1625) parcillab, alege hotarele satelor


Tarbujeni, Ocsintia si Marcduti ale m-rii
Golia (1617) XVII vol. IV 195-6; mare
vornic, martor In sfatul domnesc (1624-

1625), XVII vol. V 296, 299-300, 304,


306, 336-7, 348, 376, 387.
Atanasie

(Athanasie) arhimandrit,

catigu-

men si cgumen al m-rii Bistrita (1600-

1608) martor la despartirea lui Gheorghe


gramatic de sotia sa Draguta (1600) XVI
vol. IV 298; egumen.(ment. 1608) XVII

vol. II 157.
Atanasie (Stanasie

croare) din Copacesti,

martor la vanzarea unei WO din Urichesti (1623) XVII vol. V 201.


Atanasie (Athanasic), episcop de Radauti,
apoi episcop de Roman (1613-1625)
episcop de Radauti (1613-1615) XVII

vol. III 143, 179, 196, 198, 203, 217, 222;

episcop de Roman (1616-1625) XVII


vol. IV 21, 74, 75, 78, 132, 192, 239, 250,

261, 265, 319, 325, 326, 439, 469; V 6,

www.dacoromanica.ro

55

86, 110, 134, 204, 217, 231, 244, 256,


294, 304, 336 7; ia uricul satului Roznov al Sinclitichiei Biliiiasa de la Petrea
aprod pentru un cal (1617) XVII vol. IV
132; dg un sigan mic de pe Distrita m-rii
Dragomirna sg invete mestesugul fiergriel (1618) XVII vol. IV 239; 1n pricing

cu pitarii si joldunarii care macing la


moara episcopiei de la Scheuleti (1619)
XVII vol. IV 319; stpAn pe o prisacg
la Bacgu (1624) XVII vol. V 256.
Atanasle, ierodiacon de la m-rea Bistrita,
martor in sobor (1541) XVI vol. 1 403.
Buzga), eAlugAr, iazul
lui In satul Schei, ocolul Suceava (1613,
1619) XVII vol. III 139; IV 333.
Atanasic Crimcovici, v. Anastasle Crlmeovlel, mitropolit.
Atemia, *Mea Nastasiei monahia, nepoata
Atauasie

Draggi, strgnepoata lui llaman pArealab, vindc selistea Pgulesti pe Prut lui
Mihail Arvat (1584) XVI vol. III 248.

Athanasla, egluggrita, clAruieste o vie ni-rii


Doinor (1604) XVII vol. 1 179.
Athanasle, iconom din Botosani, posledulcste copie de pe act donmesc la 27 martie 1810 (ment.) XVII vol. 111 117..
Atbanasle n'unid din VascAuti, hiclean,
averea lui confiscatg de Stefan Tomsa

voievod (ment. 1617) XVII vol. IV 86.


Athlmie, fijes lui Matiias logoft, stApfing
pe tigani robi (1560) XVI vol. 11 131.
Aurul, v. Toader Auru.
Aviir, fiul lui Andreicutg, nepot lui Onicg,
tatgl lui (Arta din I3ucium, VIL Neamt
(ment. 1574) XVI vol. III 33-4.
Avgr fini lui Drago, v. Aver.
Avfir, slugg d'omneascg, liul lui Ivan vistier,

Avereseu, v. %agota Avereseu, Mlhul Averasen, ()aneen Avereseu.


Averu, tata! lui Arecenu, bunic Nastasiei,
strgbunic lui Lupu diac si /onascu pitrel
din Derszca, sin. Dorohoi (ment. 1590)

XVI vol. III 462.

Avghlnla, nepoata lui Murgoci vornic, vinde


parte din Pgulesti pe Tutova lui Simiorr
Gheuca mare comis (ment. 1623-4)

XVII vol. V 221, 270.

Avradin, v. Slmlon Avradin.


Avram, V. Ille Avram, Ionatee Avram.
Avram (Avramic), caluggr de la mAngstirea
Voronct, cumpArg satul Verbia de la

Durnitru MovilA aprod si-1 dgruieste m-rii

Voronet. (1582-3) XVI vol. III '193

228.
Avram (CAr/igii lui ".,), v. Avram din Cgrligi.
Avram (curgtura lui
v. Avram,
Onica.

Alram de Totora, pivnicer domnesc, Inartor


in las (1625) XVII vol. V 325.
Avram, diac de vistierie (". vistier), stp.lr,
in Dobroslavesti pe Moldova si Oniceni
pc Somuzul Rece (1490) XV vol. II 124
136, 147-8; pierde satul Oniceni Pentru
viclenie fugind In Tara Lituaniei (1493)
XV vol. II 195.
Avram, diac, serie acte

donmesti

(1592,

1614) XVI vol. IV 61; XVII vol. III


174; martor la. stergerea unor_ dahile

(1596) XVI vol. IV 134.


Avram din BorAle, martor (1591, 1600) XVI

vol. IV 34, 301; In pricing eu popa Ilea


pentru parti din DorAle i Jeverteni sub
Petru voievod (ment. 1610) XVII vol_

vinde parte din Doncesti pe Doncea si


Draghisani pe Jeravilt lui Toader, Stan(1491-1497) XV vol. 11 267,
siul
171, 180-181.

II 331.
Avram (Avraarn) din Buruinesti, vinde parte
din sat lui Goe postelnic (ment. 1622)
XVII vol. V 133.
Avram din CArligi (CArligii lui
tatgl

Ai fir, slugg domneaseg, fiul VIAcinil, nepot


lui Tofan batrAnul (1527) stgpn in Cursad

Avram din Ciortolomi, vinde parte din Fetin-

pe Raeova (1527) XVI vol. I 237.

Avgr, singa domneascg, fratele lui Sima, stpiin in Ghigoesti (1400) XV vol. 11 126.
Avgr, fratele Mariei i Anei, nepot lui Neagul,

In Rotumpgnesti pe Bogdana
(1521) XVI vol. I 182-3.
stgpfin

Avgr 001, nepot <de fiu> lui MihAil Otel


gramatic, tatAl lui leremia Otel, vinde

parte din 1:Anilina Marc pe 13Ac lui Icre-

mia vistier (1517) XVI vol. 1 111, 224;


tatgl lui leremia 01.el din Gura Bezinului si Gura Lopatnii pe Ichel (1527) XVI
vol. I 228.
Aver, (ANAr.), fiul lui Dragas, tatAl lui Sima
si al UrAtei din Marcoviceni i Terpesti

(nient. 1502) XVI vol. 116, 461.


Aver, singa domneaseg, fratele lui Petru s.a.,

stapiin in satele unde a lost Doman


BlAndul i Ilusul" pe Srata (1519) XVI
vol. I 140.

56

rgtei, bunic Antemiei si Ioanei (ment.


1605-1606) XVI vol. I 192; II 7., 13.
ghesti lui Caramiz din CArlomilnesti (1586)

XVI vol. III 300.

Avram din Cofesti, martor (1620) XVII volIV 504.

Avram din IlArtesti, martor rnegies In Prg-jesti la plata. unei dusegubine din Barjoveni (1619) XVII vol. IV 398.
Avram din Meschgnesti, v. Avram; vornie.
Avram din Plopeni, cumpr pArti din sat

(1614) XVII vol. III 161-2; martor la

vgnzarea unor prti din Cristinesti (1621)

XVII vol. V 53.

Avram din Stroani, hotarnie la Podul ;Mgrioarei si Verdele (1621) XVII vol. V 70.
Avram din Stroani, tatar lui Gavril din
Durninti acum Verbta pe' Ciuhur (ment.
1580) XVI vol. III 148.

Avram, dres pentru Nelipouti, tin. Hotin,


dat de Costandin Strcia pAreglab de (1599) XVI vol. 1V -257;
Ilotin lui
(rnent. pe verso).

www.dacoromanica.ro

Avram fiul Anuscrti, v. Avram, singa doinneasert.

Avrant, fiul Erinei, nepot Dragrineasei, vinde

parte din Flarlesti lui Ion Urzica (1391)


XVI vol. 1V 8.
Avram,.fini lui Bosanciu, strman In Comanesti pe Utpusna si In I3os5nciani, tin.
Chigheci (1598) XVI vol. IV 205, 211-2.
Avram, fiul lui Ciuprcii, ncpot lui Coztna
parealab de Neamt, vinde lui Petrea
Carca parcalab de Neamt o prisaca la
Illgpesti (1546) XVI vol. I 492.
Aram fitti lui Ion vistiernic, nepot lui Condrea, vinde parte din Billosesti lui Eremia
vatav de Suceava (1570) XVI vol. II
233-4.
Avram, iiul lui Onica, nepot lui Coma Hube, tatl lui Mogaldea si Frasinci din
Bodesti pe Bistrita (rnent. 15F2-1585)

XVI vol. III 184, 295: curatura lui


(1588) XVI vol. III 392.

Avivar, fria lui Stanciul Lama si tata] lui

Vicol din selistea Pilciciani, lin. Chigheci


(ment.. 1603) XVII Yot, 229.
Avram, fittI Itti Troina, nepot lui Ion, v.inde
parte din Tiori, (in. Tecuci, lui Istratii
Bolea paharnic (1611) XVII vol.
1

24.

Avram, fin] Magdii, nepot Sofficai, stripan


In liolohoreni (1573) XVI vol. III 25-6.
ram, fitti Magdii, indc parte din Ch
Trotas, lui Petre Puna (ment.
1601) XV II vol.

I 168.

Alrant; fitti Maricai, nepot lui Isac, in pri-

cing cu Pase:jibia Strcici pentru Scumpia,


tin. Iasi (1617) XVII \ 01. IV 124-5.

Avram, finl Mariei, nepot lui Gavril, tatal


Maricai si bunic lui lonaseo stolnicel din
I3aseni la 'furia (niens. 1618) X\ 11 vol.
11 113; IV 249.
Avratn, fiul Odochiei, parte din Glodeni,
Trirgul Brostii, tin. lasi, cunipirat de

Gricca vatav de la
(ment. 1598) XVI
vol. IV 226.
Alram, fiul Odochiei, vinde parte din Latcani, tin. Sueca\ a, lui lonaseo vistiernicel (ment. 1617) XVII vol. IV 96.
Avram, fiul Nastei, nepot lui Cazan, claruieste

in-rii Berzunt parte din l'arana Gauricea,

(ment. 1624) XVII vol. V 261.

Avratn, <gillhenar>, strange darea galbenului in (in. Nearnt (1606) XVII vol. II 34.
Avram, ginerele lui Brostuc din Capotesti,

martor la Cofesti (1620) XVII vol. IV


504;

Avram, ft ate mi Bosanciu, V. Avrant, fin'


Iui Eosancitt.

Avram, frate cu leremia i Stasco, in pricina


pcntru Gligeni, Ain. Soroca, cu m-rea

Paritocrator (1619) XVII vol. IV 368.


vram, fratele Gafitei, vinde parte din ladomiresti si Poiana Boului pe Trotus lui
Filips.a. (1574) XVI vol. III 41.
Avram, In pricina pentru sate la Cobale cu

Vlasco Inzilele lui Vasile <Luptt> voievod

(ment. 1555) XVI vol. 11 91.

Avram, meserciul, fin] lui Costin din Sicfanesti, martor (1614) XVII vol. 111 162.
Avram (Avraam), nepot de frate Micai, vinde
parte din Barjoveni, (in. Ncamt, lu
Toader Billos pisar (1546) XVI ial. I
417.

Avram, partea lui din Bicani, sin. Tutora,


cumparata de N icoara vornic (ment.
1617) XVII vol. IV 118.

Avram, partea lui In Halasesti sau ArAmesti


(nie14. 1553) XVI vol. II 36.
Avram, paharnicel din Hatesti, martor in

lasi (1616, 1619) XVII vol. IV 4, 272.


Avram, parclab, v. Avram, staroste si par-

.Avram, popa, Mil lui Gavril, nepot popii


Stefan, vinde casa In Oboroceni lu Nicoara Priljeseu logofat (1605) XVII vol.
II 27.
Avram, popa din Padureni, mar tor la Balosesti (1619) XVII vol. IV 911.
Avram, popa din Vitezesti, rnartor in 13Arlad
(1601, 1609) XN II vol. 1 22; II 245.
Avram, singa donmeasca, da lui Dragus

vornic parte din Miclesti pe Vaslui pentru o datorie (1601) XVII vol. I 13.
A\ rmn, singa donineasca, din Incsesti, trartor megies in Glodeni (1625) XVII vol.
V 339-340.
Aram, singa donmeasca, fitti Anuserii, frate
cu Vasutca, stapan in Ilueteni si Sinesti
pe Siret (1518) XVI vol. 11 120 (ment.
1547, 1552) XVI vol. I 550; II 28.
A. ram, slug domneasca, fin' lui Mat

13olcris, stilpan In Chisinatt pe flaut (1573)

XVI vol. III 19.

Avrant, singa doinneasca, nepot lui Condrea


Treparais, in priciral pentru parte din Jivenera ett Toma vatav (1585) XV1 1.
III 279 280.

Avram, singa domneaseri, nepot lui Cretul


de la Jalan, vinde partea sa din Bruleni
lui Mihul mecielnicer (1497) XV *vol. Il
281; vinde part.i din Botesli si Murgcni
lui Sima si Drago s (1500) XVI vol. II
308, 311-2.
Ai ram, slugrt donmeasca, nepot lui Galtu,
staroste de Tecuci stpan in Matcisasti,

cu moarii pe Barlad (1578) XVI vol.

III 96.
Av ram (Avraam), singa

don-II-masca,

nepot

lui Neagul Malai, stripan in Cgtesti pe


Cobale, Cositeni pe Zeletin, Potlogeni,
si

Pietrilesti acum Borcesli pe Paran'

Alb (1546, 1569) XVI vol. I 489; II 186.


Avram (Avraam), sentar, rnartor in lasi
(1622) XVII vol. V 121.
Avram, starostc i parcalab de liotin, martor
In sfatul clomnese (1563) XVII vol. II
162, 164, 165, 167.
Avram, stolnicel, vinde moarg la Costueani
pe Vaslui lui Giurge pareallab (men(.
1605) XVII vol. I 224.
Avram, user, martor in Iasi la vnzari (16061611.) XVII vol. 11 63, 86; 111 23.
57

www.dacoromanica.ro

rani. dtav, nepot lui Ion Farco, strAnepot


lui Mihai, vinde parte din Sticuiani, tin.
Neatill., lui Gligorie diac (1586) XVI

vol. III 328; IV, 28.

A vram, volt din Roman, mar tor

(1605)

XVII vol. I 256.

Avram, vornic din Misehanesti

(Meselni-

riesen!), tata' lui lonasco s.a. din Feird-

oani, lin. Bacalu, stilpan In Bldgesti (1605)

XVII vol. I 259;

martor hotarnic la

Ilesti, Miclauseni si Mijloceni (1598, 1605,

1612) XVI vol. IV 230; XVII vol. I 205;


111 236 (ment. 1615, 1618) XVII vol.
III 207; IV 265.

Rabid, martor la vanzarea unor tigani (1595) XVI vol. IV 119; ddruieste

AVT

satul Noscova, tin. Soroca, mAndstirii

Sucevita (ment. 1615) XVII vol. III

195.

Avrant fluelum din Fetinghesti, martor in


Focsani (1621) XVII vol. V, 42.

Avnun ChIcera, fiul lui Ion si tatAl lui Nechita, bunic lui lonascu Chicerd si socru
lui Nicoarrl unicar, vinde parte din Dragoiniresti, sin. Ldpusna, lui FArtat diac
(nent. 1597) XVI vol. IV 183.
Avram Dinga (Dincovici) din Tureatca, vinde
parte din Miclesti, tin. Dorohoi, lui Miron

din VoicAuti (1584) XV/ vol. III 256;


XVII vol. II 328.
Avram Dimitri, v. Dimita Avram.
Avram DorobAtu, v. Avram Hulupu.

Avrain FrAneul, slugA domneascd, stapan In


Podoleni pe Bistrita (1479) XV vol. II
315.

lui

Petrasco mare vornic (1609) XVII

vol. II 219.
Avramia (Avramiia), fiica lui Troina, rtepoata

lui Ion, vinde parte din Tiori, tin..Tecuci,


lui Istrate Bolea pdharnic (1611). XVII
vol. 111 24.
Avramle, ieromonah, cgumen la mdadstirea
Moldovita (1546-1592) XVI vol. I 525;

II 158-8; IV 106.

Avramilscul, v. Gllgorle Avriimiiseul.


Avrfunitseul (Avramescul), uncbi Axipiei s.a
din CIrligi, tin. Neamt (rnent- 1605)

XVII vol. I 208, 212; v. si Avram din


Carligi.

Avramla, fijen lui Grozav, nepoata Lelitei,


vinde parte din Popiscani, rin. CArligdtura, lui *tetan PrAjescul vornie (nrent.
1620) XVII vol. IV 457.
Avrilm1a (Avrilmiia), fiica lui Sandru parcAlab, stilpanil de tigani (1617) xyiti vol.
IV 156.
Avriimla, fiica Teclei, nepoata Ini

Isaia,

stdpand In DAsnilsani, tin. Carligatura


(1574) XVI vol. III 29.
Avramla, nepoata. lui Ion Billteanul, vinde
pdrti din Francesti, tin. CarligAtura, lui
Dragan medelnicer (1618) XVII vol.
IV 231.
Avrdmuld, V. Toader AvralanIA.
Avrodln, mosinas, frate cu Boldul,c sWipan

In Onesti si Vertiporoh pe Ciuhur (1513)


XVI vol. I 88.
Axana (Aesana), fiica lui Tudosie, vital' de
stolnicei din Ciuturesti, tin. }toman, si
mama loanci s.a. (ment. 1613) XVII

vol. III 238.

nana, slapaln In Tiganesti i Benesli,


tin. Putna (1590) XVI vol. III 454.

Axama, fiica Todosiei, nepoata lui Dmilitru


Gioplan, vinde pArti din Coliceni si Ittgani pe ladrici lui Dumitrachi ChiriId
postelnic (1607) XVII vol. 11 89.
Axenia, fiica Drdgillinei, v. Axinla, fiica lui

unor pro(' din Balomiresti i LAtcani


tin. Roman (1607, 1617) XVII vol. II
94; V 166; vinde parte din Buruinesti
lui Dumitru Goe vornic (1619) XVII

Axenla, fijen lui Ion, nepoata lui Silion,


vinde parte din Glodeni lui Dtunitrasco
stolnic (1623) XVII vol. V 179.

Avram Hulupul

Dorohatu), staroste de

Avram lije, v. lik Avram.


Avram PArvul (Avraam ), fiul lui Parvul,
nepot lui Carachiuzel, martor la vnzarea

vol. IV 355, 360.


Avraam Rodna
Rodnai), parcallab de Ro-

man, martor In sfatul donmesc (1601


1605, 1614) XVII vol. I 12, 132, 195,
134, 195, 207, 231, 215, 228, 230, 232,
233, 238, 247; II 20; 111 80; dd mArturie

pentru schimbul satelor Rujenti i Negoesti (1615) XVII vol. III 187-188;
vornic (1617) XVII vol. IV 180.

Onul.

Axeulla, fiica lui Oprea, vinde parte din Drdghicesti cu vii i pomdt lui Costachi (1616)

XVII vol. IV 68-9.


Axentie, vinde parte din Vitiinesti, lui Andrusco (ment. 1622) XVII vol. V 125.
Axentie uricar, v. Axlute, uricar.
AxInia, cAlugArita, fijen lui Crasnils vistier,
mama lui Nicula i CrasnAs din Grumil-:
zesti i Fauri (mcnt. 1606) XVII vol.

II 36, 59; V, 15.

cel, nepot lui Liciul postelnic, tatAl lui

Axinla, fiica Arvasiei HosmAndoae, d'A


parte din Pereni lui Dumitrascu. .diac

Itusdnesti, Selistea Liciului s.a. (1601)

Axiale (Axiniia), fiica lui Boica, nepoata lui

Avram Romilseel, fiul lui DrAghici RomAs-

Miron s.a. din CAlinesti, Fodesti, Boreni,

XVII vol.

I 5.

Avram TAtAriisanul, fiul luI Petru, strdnepot


Alagdei, vinde lui Zaharia parte din San-

gureni, acum Durneani pe Jijia


XVI vol. II 203.

(1569)

Avramia, fijen lui Ionascu, nepoatA Agafiei,


\rinde pArti din Petca Mare, tin. Suceava,

(1624) XVII vol. V 283.

Dobos, vinde parte din $erbAnesti, lui

NicoarA vornic (1617) XVII vol. IV 119.


AxInla (AcsAnia, Acsenia, Acsinia), fiica lui
Bucium vornic, stApAnA In Medeleni,
Otesti, GAlesesti s.a. pe BAcAtAu (t606

1618) XVII vol. II 9-10; III 191; IV


201, 249.

58

www.dacoromanica.ro

Trusan, strncpoata lui


Creiesti lui
Vasile Crilescu parcillab de Neanit (1605)

Axinia (Aesinia), fiica Itti Dr5gliici Bilan,


stApdat In PAscani, tin. lidrliitt (1619)
XVII vol. IV 416.
<Axinia>, Aesinia, fiica lui Grozav, vinde
parte din Popiscani, tin. CarligAtura
( nent. 1620) XVII vol. IV 457.

Axinia, fiica lui

Axinia, fiica Itti Ion, vinde pan din Ogr5-

208, 212.
fiica lui V5rnava, stilpdn5 In Sticuiani, cu irtz i moar5 in Scuiani, tin.
Neamt (1623) XVII vol. V 199.
AxInte (Acsdntie, Acsentic, Acsintic), uri-

desti si Stramba lui Costandin diac (1604)

XVII vol. 1167.


Axinia, fiica Itti Loghin, nepoata lui Andriisatml, viudo parte din satul Cilmfirasoae
lui Mihail Trifan postelnic (1605) XVII
vol. I 206.
fiica lui Maxim, nepoata lui Condres
vindc parte din Epureni, tin. Iasi, lui
Vasile Oras vornic (1610) XVII vol. II
334.

Axinin (Acsenia), fiica lui Onul si a Dr5galinci, cneaghina lui Pilat cluccr, stApAn5
in Ilantesti, Cu iaz si mori, tin. Suceava
(1612) XVII vol. III 136, V 189.

Adula, fiica lui Simion nepoata lui Pctru


Cod5u, st5pait in Bczin si Lopatna (1602)

XVII vol. I 65.

Baba Novae, cdpitan dc haiduci In Tara

ItonulncascA, aseazit tabilril la Munteni

pe Miletin si Vasileuti pc Prut (ment.


1601, 1610) XVII vol. I 27, 318.
Babici, v. Andrla, Babia, Avram Hable!,
InehInt Rabie, Ion liablel, flihall Dable',
Simlon Hable!, Stan liablel.

Dable!, muter in lasi (1597) XVI vol. III

XVII vol.

194.

jescu logofiit (1605) XVII vol.

I 200,

car (1691-1721) talmaceste acte domncsti (ment.), XV vol. 11 210; XVI vol.
I 467, 545; III 339; XVII vol. II 17, 52;

111 152; IV 213, 508.


AxIntle Plriu, pfirgar <de Matra>, martor
(1625) XVII vol. V 364.
Axintoc, v. Illa$ AxIntocl.
Azbelu, armean din Suceava, tatAl lui Gligorie Chircul

lIanciu armeni,- stApAni

de vii In Cotnari (ment. 1603) XVII vol.


I 96.
Azabir, finI lui Ciurea, tat51 lui Petca si Anglielinei din Voinesti i Alitova (ment.
1607) XVII vol. 11 92.

Bacon, V. Ilagul (Cornul


Bacova, v. G119a (Griga) Baeova.
Bacson (135csan),

cncaz, satul

pc Ildrlad 'indo a fost


XVI vol. I 138-8, 116.

(ment. 1519)

Badea, vornie, v. Badea, vornic.


Badea, bunicul Itti Toader Crintes din Chiri-

somul, tin. Trotus (tnent.) 1604 ) XVII


I

168.

Badea, satul lui dilruit de domn lui Dan Me-

13acAu, v. %out (Cornul


Bacca, v. 1s:te Bacon.
13aei, v. Toader

selme (ment.
137.

Baci, vinde parte din Vrjitori lui Nicorit5


mare armas (ment. 1612) XVII vol. III
85.

Buen!, ia partea lui Corlo' din Cofesti pentru

plata unci dusegubinc (1610) XVII vol.


Il 273.

Bario, fin' lui 115sfir, vindc parte din S111voe m-rii Ilerzunt (ment. 1587) XVI vol.
III 365.
fiul lui Volosca din Contesti (mcnt.
1516) XVI vol. I 412.

Bada, singa dotnneascA, fiul lui Ivan Cdrmotea, frate cu Dan Bolea pArcAlab de
stApdtt In Tdrzii, B515ne1tl,

Fautftna s.a. (1531) XVI vol.

{lacia, singa doinneasc5, stilpdn In B51u1eni, ocolul 13acAu (1569) XVI vol. II
205.

1136) XIVXV vol.

Badea, spiltar, v. Badea. vornic.


Badea (Badea, Bodi) vornie, fost elucer,
fratele lui Ivasco Balasinovici si Micul
stApdn In Cruglic sub llotin (1436) XIV
XV vol. I 135; martor In sfatul dotnnesc
(1438-1116) XIVXV vol. I 153, 162,
172, 185, 193, 197, 198, 199, 206, 210,
215, 218, 221.

Badea Bocoteo, martor In $tefilnesti (1614)


XVII vol. III 163; v. si Bocoteo.
Badea Bratt,anul (unde au fost ), sat pe

Prut (ment. 1443) XIVXV vol. I 192.

Badea eel bfitraln, de la Succava, boier, mar-

tor In sfatul domnesc (1399-1411) XIV


XV vol. I 7, 13, 27.

Badeanea, nepoata lui Calian, sor5 Cu Nastea


s.a., vinde partea sa din Solonet lui Luca

Arbure portar (1517) XVI vol.


107.

Bacas din Popesti, tat5I hit Grigorie, martor

(1591) XVI vol. IV 307.

Ariiiia (Acsinia), fiica lui VAscan, vinde pArti


din CArligi, tin. Neamt, lui Nicoard PrA-

vol.

370.

331-2.

*andru comis, vinde satul

I 106

Badevici, v. Dumitru Badevlel, Toader


devIcl.

www.dacoromanica.ro

59

Mallaste (ande an fost

satul

Ilarbuzi

pe Jiglle (ment. 1497) XIVXV vol.


11 269.

Badiu, v. Androide Badlu.


Radial, !MI lui Giurgea Valsacanul si tata!
Vasiicili din Mogose5ti (ment_ 1617) XVII

vol. 1V 171.
Badlul, slug domneasca, stapan In Dumbravila pe Dimaci (1555) XVI vol. II 95.
Malla!, Muga a logofalului, aduna' dajide
bani pentru Alexandra Aloghila voievod
(ment. 1616) XVII vol. IV 12.
Badlul (13adul), fratele lui Nechifor stpan
In Paulesti, (in. Putna (1617) XVII vol.
IV 520.

Badal v. si Ihunitra5eo Badal.


Badal, din Schiopeani, martor (1600) XVI
vol. IV 309.
Baenschi, v. Marica Balnsehl.
v. Rodela (iazul lui
Baghiul (helesteul

Bagul (13acatt, Bacou, Cortad ) satc la


(ment. 1437, 1535, 1546, XIVXV sol.
1147; XVI vol. I 370, 523.
Bah, stolnic, tata' Grinii, bunic Odochiiei,
strabunic Alarida din Stancesti (ment.
1606) XVII vol. II 51.
Bahlitian, v. Suma Bahlulan.
Bahrian, v. Gavril Bahrin, Glifitnie Bahrin
Ion Bahrin, Bical Balitan, Nieoara Bahrin, Sitia% Bahrin, Toma Bahrin.

Ilahrin, diacon, da un tigan lui *tetan din


Brilesti pentru o datorie (1619) XVII
vol. 1N' 409.

Bahrin, sluga lui Negra, vinde parte din Be-

zin, tin. Orhei, Itti Danciul parcalab de


Ciceu (ment. 1602) XVII vol. I 65.

Bahrin, vatav, alege parti din lurcauti lui


n'ocian s.a. (1614) XVII vol. III 177;
Gligorie Bahrin, Mieul Bahrin.
(partca ) in Braiesti, tin.
Ilrlu (ment. 1665) XVII vol. I 220.
Baicean, V. han Baleran.
13aieo, v. Ion Baleo.
Baleo, boier, yinde satele Stetcani,
Idircesti si Blagesti pe Topolita lui Gav.

5i

BahrInetallor

vril spiltar (ment. 1455) XIVXV vol.


I 276.

Baleo, boier, fratele (?) lui Grcul, unchi lui


Candrea, druieste poiaral si moar5 pe
Stavnic lui Candrea (ment. 1465) XIV
XV vol. I 337.
Baleo (la "a), sat pe Zeletin intilrit lui Oanii
Candescul (ment. 1452) XIVXV vol.
I 253.
13aico, Baicul, v. Bailen Lungul, slugg dotaneaseil.

Baico, sitia domneasca, frate Cu Ivan, V.

Bailen Lungul.
Baleo, slugii dornneascil, fiul Marusciii Pan-

tece, nepot lui Sluga Stan, stpan in


llorodniceni pe *omuz, Marce5ti

i Grij-

bvii pe Barlad (1495) XV vol. II 245;


vinde parte din Horodniceni Mariei (ment.
1529) XVI N01. I 317.
60

Baleo, slolnie, tuartor la vanzarea mili partt


din Te'en^sti Vn. Orhei (1614) XVII
vol. 111 175, 184.
Baleo, vornic de gloalti; (", setrar), martor
Purcelesti pe Siret si In la5i la zillogiri

si vilnziri (1609-1024) XVII vol.


223; III 32; IV 128, 158, 1486; V 93,.

134, 192, 227, 264; alcge botaral unui lec

din *chei, tin. Succava XVII vol, V

d'A parte din Stolniceni pc Siret


Cu moar 5i 13511.1 de peste lui Lupa! si

172;

Ionasco Prajescu in schimb pentru Salid


Ilazboieni (1621) XVII vol. V 52.

Ralea, fiul lui pan l'Arman, vindc salid .111.1-

meta pe Tutova lui Die Hurtt comis

(ment. 1507) XVI vol. I 64.


Baila cel batran, v. Baila eel Nitran.
Bainsca, v. AIarla Babosea.

Bainschi, v. MetrIeu IlaInsehl, GlIgorle Talpa.

Bailar (Boitar), fiul lui Nicoarli Onit, st.1pan in Garbesli cu moara 5i prisacti
Sacovt, Tungujei, Cascoesti si Poiana
Alfinastirii (1578) XVI vol. III 97-99.
Balaban, sluga domneascii, fitil lui Beellea,
nepot lui Craciun, dartiieste parle din

AlAciseni nepotului sti ',upe Banal (1513)


XVI vol. I 87; v. 5i Balaban.

Balace (BAlaci), sluga donmeasca vinde ast-

prit" parte din Otesti lui Bucium vornic


de Tara de Jos (1589) XVI vol. III 440:
tatl Magdalenii, stratin ha N'asile ureadnic si Petrea s'Atar (ment. 1615) XN II
vol. III 190; V. si Balad, tata].
Balad (bucovina lui
In Itctartil satelcr
Buciumi si Carligi pe Sirel (ment. 150)
XVI sol. II 200.

Balad (Mace, ande a fost ) satul lui pe

Smila (ment. 1491) XV sol. 11 150, 154_


Balalett, v. Toma l'aletea.
Balan, v. 5i Balan.
Balan, N'. Iona5eu Balan, Ion Balan.
Balan de la Slramba
din Stramba; linde

este ", ), satui lui, Stramba, pe Tatos a


(ment. 1431-1439) XIVXV, vol. I

92, 109, 139, 162.


Balan (ande a fost

sa tul lui in (in. 135e-

lad (ment. 1531) XVI vol. 332.


Balan (linde este ".,) In satul Bogdana pe

Tutova (ment. 1436) XIVXV vol. I


127; v. si Balan (Selsitea lui

giudelc (ande att fost ).

Balan,.

Balan (ancle este "...) In satul lui pe Telita,

Orhei (~14. 1437) XIVXV


I 146; v. si Balan, sataman (ande al'
I.in.

sezut ",)

Balasinovici, v. Iva5eu BalasInovIel.


Balasinovschi, v. Tonta BalasInovseht.
Raicita Jajiciul, martor la vanzarea unei 001

din Soparleni (1623) XVII vol. V 237.


Balcean, v. han Balcean, ccasnic.

Balele din Solun, cadiu turc, vincle carvasi-17


re in Solun, cumprata de Alexandra

voievod Lpu5neanu (ment. 1560) XVI


vol. II 154.

Baleo Biliseseul (Baleo Bilisescul), tatl 311aricai i Anuscai i bunic Sofiicili s.a. din

www.dacoromanica.ro

Iliiisesti si Ilisani, tin. Dorohoi (ment.

1569, 1587) XVI vol. II 210; III 336.


_Bairn (Bann) de la 'fronts, tidal lui Balea
Plopescu si

al Cernei

1456

(inent.

1486) XV vol. II 56, 251; fiii lui Intariti


In Colibeni, Bratiesti, Bucsesti s.a. XIV

XV vol. I

119, 422.

Malea Plopesetil, boier Windt de dorm cii


saLele Topceanesesti, BrAtiesti si Dohtana
1136) XIV XV vol. I 136; unchitil

si al Burei din Plopesti (men(.


1195, 1518); XV vol. II 251; XVI vol.
1121, 134-5.
Cernei

Mienilor (Fibitana
mosia lor pe So'mini
(ment. 1528) XVI vol. I 245.

Lalet, v. Balica (Piscul lui


Italica, V. !sac Haila, Melentle Mica.
Balica (Bidet, Balin, Balita, Piscul lui

Bistrita (ment,
1158, 1606) XIVXV vol. 1 421; XVII.
In branistea in5nstirii

vol. II 53; III 61; IV 29, 310, V 2, 90.

Ballea Lungul
Baicul), slugS domneascO, fratele lui Ivan Dania, tatill Malei, bunic lui Vlaicul din Iloraetesti,
ande sunt Hoscanii Dolhesti (mei(. 1529)

XVI vol. I 315; stapan hi Dolhesti, NeAlinasel, Hoscani Dobreni si Al-

ums (1136, 1492) XIVXV vol. I 122

XV \ '0i. 11 179; satelc hii In hotarid m-rii


Ili:Arita (merit. 1458) XIVXV vol. I
421.

-Bahleloaia (135liceoaia, Bilicioaia), mama Ilinei si a Jul Mandril, bunica Anuseai si Fed-

strabunica lui Milan Carlig s.a. din


Husi la Cobale (1522, 1524, 1621) XVI
Oi. 119$, 222; XVII vol. V 268.
Balin, v. Balea de la Trott's.

Balin, N. lialica (Piscul lui


Boli (Fantana lui
satul lui pe Suliolui

(mein. 1448) XIVXV vol.

229.

Balinla ilandrit ea (Billinta Nlandrisca ; Mandrilsca, Mandricicii, Mandicica, Mandriica


Munclricica, Mudricica, Aludriica), boier

talill lui Alexandru spiltar si Mihail din


Comanesti, Cdrmilnesti si Slava, in Ho-

manoslavica", IV, 1960, p. 2-12-243(1403

1428) striibun lui Ioan Hodna s.a. din

Glodevi si Bulgari pe Crasnasi Muncelul,


tin. 1-toman (inent. 1519, 1552) XVI vol. I
151; II 18 martor lo sfc,tul domnese (1421
1128) XIVXV vol. I 42, 44, 46, 47,
50, 52, 55, 57, 73, 74; hotarnic la Selistea lui Nenovice pe Topolitr (1422) XIV

XV vol. I 44; v. Balita tatl lui Filip.


sat pe Siret la

(molt. 1192) XV vol. Il 176.


Balita, v. liallea (Piscul lui
Banta Barnet, Fillp Banta, Luca Banta.
Balita (Z5gantil lui
loe pustiu, sat si
zgaz pe Basen la

i Vasilcili din Dobrienesti pe


Teicajna (ment. 1489) XV vol. 11 106.
Banta BilrlIcl (Balice), boier, fiul lui Bfirlici,

Magdei

inartor in sfatul doinnesc (1393, 1390,


1411) XIVXV vol. I 3, 5, 27.

Balomir (unde au fost giude


Balomiresti la (crept. 1493) XV vol. 11 196.
Balosin, satul lui, Lunga, un loc pustiu i Fan-

tana pe Bahlui (ment. 1434) XIVXV


vol. I 111.

Balosinfiutii (unde au fost ",), sat in ocolul


la
(went. 1491) XIVXV

vol. II 166.

pilharnic, v. Hellos, ceas-

Balos ceasnie;
nie.

Balos din Sfiblvestre, v. BMus din Seleves-

tr

Halos, fiul lui loan Billosescul, nepot lui


Cozma, stapan in Billosesti, tin. Neamt
(1546) XVI vol. I 433; v. si Bolos, land
lui Coznaa.
Malos (unde a fost casa lui

In privilegiul
de la Alexandru cel 1-hin al satului de la
Gura Iadrici (ment.) 1528 XVI vol. I
286.

Balos Hoiga, v. Billos Horgescul.


Vuhipa (Halos) fiul lui Dorobat Huiup
ta1.51

Solomiei si Lupci din Tg. Putnei

(ment. 1570) XVI vol. II 224; vir de prti


din Tigimesti, Stanististi si Binesti lui

Dorobfit vallav (1574) XVI vol. III 42.

Balicea, v. Balita Barliei.

Ballitill (unde au fost

Banta, ULM Marinei si rl lui Como, bunic

(ment. 1434, 1546)


I 490.

XIVXV vol. I 109; XVI vol.

Banta, tat (?) lui Filip, bunic lui Sturzea

si Faul din Niinesti pe Siret (ment. 1495)

XX vol. II 226; v. si Balinta Mandrilea.

13alot5, v. Anton Balotii.


Balotil, sluga domneascii, stripiir in Codresti

pe Bahluet (1546) XVI vol. 533; bunic


Dumitrei (nient. 1619) XVII vol. IV
404.

domneascii, stApan In Spilrieti

(1519) XVI vol. I 136.


doinneascA,

sliiptin In T5mAr-

tasinti pe Somuz (1431) XIVXV vol.


95.

Balota, slugS donmeaseil, nepot Maicolci,st5-

pan in Solca (1418) XIVXV vol. I

39.
Balota. 1111Chi lui

Ghiorghic diac, partealui


din Ldicani, tin. Succava, vandula lui
Vladica Nicanor (inent. 1619) XVII vol.

IV 356.
Bals, v. Carstea Bals, vornic, Constantin Bills,

paharnic, Gheorghe Ball, logofAt 11, Gligorie Bids.


Ball, ceasnic, V. Lupul Ball, Teodor Bals,
Petru Ibais.

Bak:, slugfi donmeascii, fiul And, stfipan in

Percal pe LApusna (1521) XVI vol. I


186.

Ball, spalar, , semneazil copie de pe suret la

5 sept. 1814 (ment. 1609) XVII vol. II


237.

Bids eel hiltran, rfisirilbun lui Pavl T5ban


diac, 13osioc spiltar s.a. Cu privilegii de
la Alexandrit eel Bun In Malin si Molodova pe Nistru, Bucociuva, Borsova, Cropivna, Uriceni si Buzaeni pe Cozancea (ment.

1602, 1604) XVII vol. I 32, 169.

www.dacoromanica.ro

61

Bake, sluga doinneasc5, fiul OIiu.c5i, nepot


lui Sendre i hala logoiSt, vinde parte
din Vlderi pe Siret lui Stefan cel Mare
(1489) XV vol. 11 110: stpan In Drguseni pc Podriga (1491) XV vol. II 159.
Bunn din prisesLi, marlor la Anzarea unor
prti din Mohorati, tin. Tecuci (1605, 1615)

XVII vol. I 213, 235.


Banaura, v. lonasco Banaurst.
Banditti, tatSl lui Milml si Oanii din Comnesti pe liorincea (nent. 1546) XVI vol.
I 428.
Bandit, v. lonasco
Bancht, tatSi lui Pctria si Micul Dragose din
Capotca (inent. 1535) XVI vol. I 271.
Bauchi Poland, boier, frate cu Staid Po-

ian, martor In sfatul doninesc (1433-,


1443) XIV-XV vol. I 105, 106, 107,

110, 111, 113, 115, 122, 123, 125, 128, 130


131, 134, 140, 141, 153, 167, 176, 196.

Bauchi Prodfineseu, fiul lui Miclea si tatiil


lui Giurgiu din Sdrbi la obrsia Slivnei
(merit. 1493) XV vol. I 199.
Banca, Pltinisul lui pa In hotarul in-rii Moldovi(a (Inent. 1410) XIV-XV vol. I 22.
Batten (llano, Gruittl lui -), in hotarul satultti Plopi pe Bahlui (merit. 1586, 1617)
XVI vol. III 266; XVII vol. IV 184.
Baum (lacul lui -), in hotarul satului GAgesti pe Elan (ment. 1518) XVI vol. I
122.

Bancal, mar tor la vtInzarea unor prti din


Sendreri pe Siret (1625) XVII vol. V
333.

Batten, ta1.51 Naslei, bunic Itti Toader si Ion


comis, cu privilcgiu de la Alexandru cel

Bun, din Itpi pe Vaslui (ment. 1547)


XVI VOL

613.

Banici, v.

Bano, v. Baneu (Gruitil lui -).


fiica Marei, stpanil In ... pe CuVilna (1190) XV vol. 11 122.

Bantas, Banls, v. Costandin Bantk, Ion


Bantfis, Nicoarit Ballets, Vaslle

Bantk, diac, serie act domnesc (1580) XVI


vol. Ill 135.
Baulk din Ilutici, [in. Hain, vincle parte
din sat lui Ureche mare Vornic (1609)
XVII vol. 11 194.
Bantik, fiul lui Alexandru si nepot Itti Vlad,
vinde parle din Vertiporoh Itti Gligorie
Mlinovschi mare stolnic (1603) XV11vol.
1 69, 111.

Bantis, paharnic, hotarnic la Dncesti, (in.


Covurlui (1610) XV ; 11 VOL 11 301.

Bantk, slug5 donmeascii, sttiptlit pe un loe


la Covurluittl cu Apd (1495) XV vol. 1I
221.

so[ul Odochici si ginere lui Valmici,


yin& parte din &met-Anti, (in. I lotin, lui
Toma 13alasinov schi
ornic (1604) XVII
vol. I 110.
Banul, . Piltrasen Banal, Ion Banul, Lupul
Banul, asile lianul.
)lann', diac din Gnesti, jurfitor in Scohinleni (1625) X\ 11 vol. 1 343.

62

Banal din Cucuteni, slug domnease, sti'ptin

In Drgesti, tin. Vaslui (1592) X\ I vol.


IV 60.

Bann!, Bid lui Donea, nepot lui Darr "cus.


prclab, vinde vie In Dealul Neted la

Cotnari lui Ion Stroici logofilt (ment.1555>

XVI vol. II 72.


Bann!, Dui lui Herjea, fn pricincl pentru Barjoveni cu Mfigdillina (1577) XVI vol. II
82.

Bann!, fiul Sorel, ncpot Sofiiciii,


Stefan din llolohoreni, tin. Hotin (rren(.
1577) XVI vol. III 90, 346.
Bann!, sluga domneascii, fratele hti Leahul
comisel stSpSn In Bolciesti (1605) XVII'

\ Oh. I 239-240.
Banta, slolnicel, stpiin In Dumbrav i'a. pe
Dimaci si Siret (1555) XVI vol. II .9.513anul, tattll lui Stefan, v. Banal, fiul SoreiBanal, vatav de (in. CArligAtura, hotarnic al
satclor Mogosesti si Budesti sub Petru
Schioptt (went_ 1613) XVII vol. Ill 120,

manor la vnzarea unan parti din 1, oine5ti


(1617) XVII vol. IV 117.

Banul, vinde parte din Ildrlesti lui N'stru

(ment. 1557) XVI vol. II 100.


Banul, vornic, y. Ion Banat.
Banul, vornic din Fundeni, alege parte clin
1\lijloceni (1612) XVII vol. 111 236.
Banul, ureadnic de Bacilu, hotarnicla clur brava 1351keni, ocolul IlaeSii (ment. 569>

XVI vol. 11 205.


liaraultin din lonkesti, martor (1593) XVI
II,' 93.

Illarh, fiul Anei, vinde parte din Con[esti


Itti Volosca s.a. (1546) XVI vol. I 412.

Bartni, vornic, martor la Intelegerea .1 titre

Cdrstea mare vornic


liomAnesti pertra
un iaz cie pe Valea Neagral (1005) X\ 1I
vol. I 243.
liarinl-Alh, diae, serie act donmese (15E5)

XVI vol. Ill 267.


Geantfinit (unde a lost ), satul h i pe
l'opolila, tin. Neamt (ment. 1416, 1454)
XIV -XV vol. 1 218, 273.

Barbal Jarniin, partea lui din Albesti pe Stebnic


vndutil de Vlad Zliitirescu lui Dregos.
s.a. (men (. 1451) XIV-XV vol. 1 245.
uncle a lo st
Barhfl Stan (uncle este

sat la obrsia Strambei pc l'utov a (n ent.

1436, 1939) XIV-XV vol.

139, 162.

Barites, tal51 Teclei si 'Antic Jul Sav a s.a.


din Ylclesti [in. Chigheci (neut.. 1604)
XVII vol. I 148.
Barboiu, v. Ursu liarbolu, vornic.
Barbotchi, v. Onofrie Barhorsehi, setrar.
Barhovici A'anea (I3arhov iceani; mule a Jost

sal pe Sludenita neut. 1527-8)

XVI vol. I 233, 258.


Barbovschi, v. Arsenic Ilarbolsehl, dine,

niltru lirbovsehl, leremla Barbot


Onufrie Barbov sehi, portar de Succav a;.
Piintilii liarbox schI, Teodosle MORA
mitropolit de Suceava.
liarhovsehi, tat5l Ilenii din Colobanti pe Mile-

tin (nent. 1583), X\ 1 vol. II! 269.

www.dacoromanica.ro

Barba, secretar la judecgtoria din Chi5infiu,


legalizcaza tillmcire de pe act domnesc
la 24 martie 1824 (ment.) XV vol. II
234.

Barba, slug domneascil, fiul lui Iva5eu Plop,

stilpn In Srbi, Scheii de Sus pe Prut 5i


Grapeni, tin. Tiorincea (1521) XVI vol.
I 176; tatfil lui Ion Lealna 5.a., bunic lui
Lazr 5.a. din Grpeni (ment. 1563) XVI
vol. II 164.
Barbul din Cirste5ti, martor (1622) XVII vol
V. 1 2.
Ilarbul;." fiul Driighinei, nepot lui

Crtciun,

striinepot Itti Dragota Poian, vinde parte


din EAdeni cu timar pe Tutova lui
Vrahie vornic de gloata (1609) XVII vol.
II 233, 234.
Barbul; socrul lui Tropoteni din Ruptura pe

Birlad (meta. 1623) XVII vol. V 212.

Barbul J'urce', tatl lui Andreica 5.a. din


Zernesti (ment.. 1494) XV vol. II 205.
Barbut, fost. vornic, hotarnie al satclor Pisen
5i Milic5ti, (in. Covurului (1596) XVI vol.
1V 143.

Barean, comis din Tara Romfineascti: tigani

cumprati de ctre Dinga vornic, cand

a Test in solie la Mircea voievod, de


(mer(. 1570) XVI vol. II 225.

Ilareea, fila lui Toni a si tatl Agapiei din


Bfilo5eni, tin. las) Mien(. 1607) XVII
vol, II 108.

l'archa, 'comis, v. Bu:TM, C011liS.


Gavril l'arder.
.]'arabas, fratele Itti lon Dupnita s'tav, stri13arder,

pn in Vartop, sin. Neamt (1567) XVI

XV vol. I 375-6; stolnie, martor In sfatul domnesc (1475-1476) XIVXV vol.


I 403, 405, 406; XV vol." II 2.
Barsu, slugfi domneascii, fiul lui Mancha,
nepot (?) lui Dieni5 spiitar, stapan in Batine5ti (1527, 1531) XVI vol. I 231, 329.
Barta, v. Toma l'arta.
slug domneascii, fiul Siminei, nepot lui Cretul de la Jalan, stpfin In Drugi,
Murgeni,

si Crete5ti (1528)

Brsdne5ti

XVI vol. I 285.

Bartals, prgar, din Baia, martor (ment. 1586)

XVI vol. III 310.


Barza, v. Nicoari Barza.

Barzica, V. balase() Barzleil.

Barzul, v. MIhll Ilarzul.

Basarab voievod, v. Neagoe Basarab, VOiCV0(i.

Basa', tata' lui Lungul din Coste5ti si Silcii-

tara, tin Bacn (ment.. 1481 XV vol. II 27.


Basehil din Bune5ti, tatl lui Gheorghie din
Cribice5ti (ment. 1597) XVI vol. IV 178.
Basilli, Vasile Lupu domnul Moldovei la
1650 (ment. 1581) XVI vol. III 161.
Hastial, mama lui Nolcela din Mrafirole5li
PC Dernu (ment. 1507) XVI vol. I 49
50.

Basinschi, V. Coman Basinschl.

Basa, boier, in pricinA cu Sandru spfdar pentru satele: Cole5ilua, Riiscinti, Dubovaia
Neporotova, Vi5neuti,

Ojogov

Vasiliuti

pe Nistru (1447) XIVXV vol. I 222.

Basa, sot (?) Ruxandrei, tata" Marjal, bunic


lui Falta din Ju5cani 5i Bdiceni, tin.
Neamt (meta_ 1612) XVII vol. III 98.
Basa (tunde au fost

satul lui pe 'Furia (men(.

vol: .11 173.

1502) XVI vol. I 7.


Ba5eu m'esteta lui
In satul Peliea, tin.
Suceava (nieta. 1519) XVI vol. I 152.
Basen, diac, serie act domnesc (1606, 1616)

Barnovsehi, voievod, Toader Barnovsehl,

11a5I (unde au fost

Barna, din Zaboloteni, martor la vnzarea


unci pilra din Pereni (1624) XVII vol.
V 283-4.
Barnovschi, v. Humitru liarnovsehl, Miro!'
postelnic.

diac, serie act domnesc (1598)


XVI vol. IV 309.
Barnovseld, Cid Calinii, nepot lui Serban,
vindc parte din 01e5e5ti lui Pavel parcii-

lob (1621) XVII vol. V 56: martor la

XVII vol. II 43; IV 6.

salid lui la obar5ia

Orbicului (nent. 1429) XIVXV vol.


I 83.
Ba5ottl, Blma 11a5ottl, Gheorghe Basotil, Topasen Ilasotfi, luraseo halai5, II: '1
Basottl, Necodim Bastital, nitrar Hasotfi, Toader Ilasotfi.

vAnzarea unor pirti din Coje5ti (1620)


XVII vol. IV 504.
Barnovsehl (Brnaschi, Barnovschi, Bernovschi), staroste de Cernituli apoi hatman
5i pollar de Suceava, fratele
sLpn in Milialcauti cu mori, (in. Holin
(1554,1587) XVI vol. 11 66; III 343; martor in sfatul doninesc (1563) XVI vol.

Bit5olfi, fost logoft, rtize5, martor megie5la

llamas, sopa Nastasiei, ginere lui Maxim

Ilatr Gabar, yoievodul Ardealului, sa sil


vie sil scoatii den Tara Moldovei pe Costanlin s'oda" (1611) XVII vol. III 6.
Batcoru, fita lui Viiariul, vinde lui Grigorie
lidre diac vie in Dealul Porcului la Cotnari (1586) XVI vol. III 314.
Bates, clascill al Patriarhiei de Constantinopol; datotii pricinuite de
(ment. 1593)
XVI sol. IV 91.
Bati, v. Halle.

162, 164, 166, 167.

staroste, tattll lui CArsLian 5.a. din Tote5li pe Tazlul Sarat (ment. 1327) XVI
sol. 1 229.
Baron, fiul lui Crciun, sliMan in IIfisnii5ani, (in. Ctirligfilura (1574) XVI vol. DI
91).

Baba!, colitis; slolnic, fratele Itti Su5man, vtir


cu loan Dobtul logofilt, stilpan in CobAlceni 5i Bilosiluti, (in. 1-lotin (1470) XIV

alegerea unui vad de moat In Bode5ti


pe Crack' (1602) XVII vol. I 30.
Ba5ten, martor in llaman la vanzarea unei
prti din Stnce5ti (1586) XVI vol. III
299.

Bala, v. Iosif Bata.


Batarescu, V. NegrlIA Ittlifiresett, VAleea Batareseu.

www.dacoromanica.ro

63

Ball Aniltrash., negustor grec, depune


ttirie in fala .arhiducelui Hernest de Austria pentru Petru Schiopu voievod (1593)

XVI vol. IV 74, 76.

Halle. diac, serie act domnesc (1620) XVII


sol. IV 475.
Batin, v. Ion Ilatin, lonaseu
Ratio, medelnicer, staroste de Tecuci, mar-

tor (1607, 1612) XV II vol. II 119; III

85.

Baila, prisaca lui

In tin. Carlig5tura (?)

(ment. 1458) XIVXV vol. I 293.

Hallo, singa donineascil, (lima de domn cn


satele tunde este casa liii (Batinesti) pe
Putna s.s. (1423) X1VXV vol. I 46;
bunic ha Ion I3atin din Suceava si C51imiinesti pe Putna (nent. 1497) XV vol.
II 271.
Ratio, slug5 domneasca, stilpAn In Cercasea

pe Elan (1546) XVI vol. I 441.


Batirescul, v. Negrilii Batireseul.
Batiste, v. Constautin Batiste.

'baga, unchitil ltti Anton, parten lui tu Hoissti (ment. 1620) XVII vol. IV 453.
Batreisili, v. Toader
135calu, v. fibiorghle Ilfienln.
135cea, v. Griuorle Bileca, Isaist, Hui lui Meca, Simion nacen.
13ikiinantil, v. $telan, diac.
ilisar, pretilluieste o casa' cu
In Dobrulesti (1605) XVII vol. I 241.
lui Isaia si strilbun lui Gligorie
din 13ileesti (nent.
135cea vistiernicel
1597, 1602) XVI vol. IV 177-8; XVII
vol. I 57.

Mirra (135cia), viltav din Uricheni, megies


Imtarnic la Radeni si

Petricani (1606,

1610) XVII vol. II 21, 307-308; vinde


satul luguiresti m-rii Agapia (1610) XVII

vol. II 307

308.

Bacescul, v. Toma lifieesetd.


Blicioc, v. Costea 115elue, Ilea Bileioe, Ion
M'aloe b5trinitil.
135csan, eneaz, v. Baesan, cneaz (unde a fost
)

Bilariin, v. Dfin5115
115dea, slugS donmeaseA, nepot lui Friltil,
stilpiin In Liesti (1495) XV vol. II 223.
Ihdeasa, v. Ana Mticas:1.
1115die.:, diac, serie act domnese (1602) XVII
sol. I 53.
lIAdOS din Vezeuti, martor la vfinzarea unei

parli din Voloscani (1608) XVII vol. II

Bilicean, V. vais Baleean.


BAicescu, v. Coman Billeesen.

pop5 din Vaslui, fiul lui Buuil4 cel


vinde parte din Vncesti pe Racoya lui Stefan cel Mare (1491) XV vol.

II

164.

BAIlS eel bAtraln (Bail5) de la Racova,

lui Bot5s, tat51 popii Banal, Ghindei si


Neacsei din Ciimpul Perilor pe Moldova
si Pancesti si Bililesti pe Racovrt (riento.
1491, 1580) XV sol. 11 100, 164; XVI vol.

III 146.

Baisan si Biliseanu, V. Gligorie 115,iseann,


leremia lia Iseaanu I, Simion

Bilisescul, v. Baleo Bfilseseul.

fiica lui Ioantls, mama lui Mihalco si

bunica lui Ion, st5pAnil In Politeni (1495)

XV vol. II 227-8; (ment. 1588) XVI


vol. III 376.
Billa, mama Niagtli, Ancdi *.a. din 11511z:15U pe Elan (inent. 1546) X

vol. I

419.

Balace, v. Balad (tunde a fost


v. Ilablee.
1151ael, fiul Drilgiinesei, vinde parte din Br5-

dicesti lui Pobihn5 armas (inent. 1617)

X\ II vol. IV 126.

Billaci, fiul lui Focsie cuiltigArul, N'in& parte


din Cilepoteste lui Ignat Stiscala din
Nicoresti (ment. 1587) XVI vol. .111 314.
Balad, piireillab de Neamt, martor in sfatul
domnesc (1618) XVII vol. IV 302.
AngAi si Mic5i, strAbun lui Ion
1151ael,
ripul si Cfirste din Medeleni (ment. 1610,

1611) XVII vol. H 298; III 23.

tatill popii Carstea si al Musei, bunic


lui Isac $.a. si strabtin Parascili din Otesti

(inent. 1603, 1625) XVII vol. I 101, V


327; v. si Balaee, shig5 donmeaseil.

Bfilae, nepotul Negliii, vinde pArli din Spineni lui Dr5g5ilit arimIsel (inent. 1616)

XVII vol. IV 35.

fiica popii Sohulet, vinde parte din


Prigorceni Itti Petre Cehan (ment. 1621)

XVII vol. V 15.

BAlan, v. Balan, Gheorghltit Balan,' Nieula

B5lan, diac, v. Ion Balan, Ionasea Miau,


Ion hilan, Mareo Midan, Nieula Balan.
!Miau din Billfinesti, in pricinA cu Ionasco
Buzdugan diac din Popesti s.a. pentru Se-

pentru salde Giordzesti si Viloroji (1614)

listea lu Giurgean pe Bujor (1623) XVII


vol. V 190.
Ilidan din G5gesti, martor (1610) XVII vol.
II 273.

115dilitili din Ilsnseni, martor (1611) XVII

Balan din Vitoltesti (Hitoltesti, Hitolti), In

177.

115d115, vecin In pricinfi cu Nuiduibaico vornic

XVII vol. III 182.


vol. 111 32.

Bildln, tatfil lui Gavril (ment. 1622) XVII vol.


129.

Bilewscul, v. liana Bfieseseul.


135,W, v. Ihigul (cornul lui
BLimasul, v. Epifanie

64

Saya (1618, 1622) XVII vol. IV 290;

V 115; martor

la

XVII vol. IV 306.


Petre Ihiqui.

Chiritivoesti

(1619)

Mima din Itirghiceni, tatal lui Friincu (ment.


1619) XVII vol. IV 351.
Bailan din Moncel, martor la Lecuseni (1621)

1111.:111.

B51 ..., s.

pricinfi pentru satul Gusetei en m-rea Sf.

Andrei 1151

XVII vol. V. 1.

www.dacoromanica.ro

BfiIan, fiul Chiliei, nepot lui CArste i tatl


Ilenii din Glodeni, tin. Roman (1602-1603)

XVII vol. I 38, 79.


fiul lui Beghiul, strnepot lui loan

Cdliman bAtrAnul, vinde parte din DrAci-

cani, tin. Flciu, lui Lupul al III-lea logoft (1623) XVII vol. V 241.

fiul lui Ftul, nepot Cotusei, vinde


parte din FAntAnele tin. Tecuci lui Enache postelnic

214, 276.

(1623-4) XVII vol. V

Man, flu' lui Holoba, pop, druieste vie


cu grAdini la Bogdnesti pe Prut m-rii
PAngrati (ment. 1624) XVII vol. V
255.

Man, fiul lui lands vAtav, nepot Mariei,


vinde parte din Medeleni lui VitoIt W-

T.-Alan staroste (1608) XVII vol. II 146.


Blllan, fiul lui Petrea, vinde parte din Bdcesti

lui Toader aprod din Mdrmureni (1601)


XVII vol. I 15.
fiul lui Petrea Ciungul, vinde parte

din Skleni cu moard i prisac lui Marmure uricar (1617) XVII vol. IV 88, 89.
Man (Men), fiul lui Roman, tatAl Anuscdi
si Ion BAlan din Romnesti pe Vaslui
(ment. 1570) XVI vol. I 495; II 231.

Man, fiul lui Simion si al Tigancii, vinde parte


din Oboroceni, tin. Roman, lui Nicoar

logoffit (1606) XVII vol. II 26. .


fiul lu Tdrul, vinde parte din Ruptura
PC BArlad lui Ionasco Ghenghea logofdt
(ment. 1623) XVII vol. V 212.
lidian, fiul Marii, vinde parte din Tiori, tin.
Tecuci, lui Istratie Bolea paharnic (1611)

XVII vol. III 24.


fiul Stancdi, v. Ionasco

Man, nepot

Stanei, strAnepot lui Stoia,

vinde parte din Otesti lui Grozav diac


*.a. (1603) XVII vol. I 101.

In satul BdlAnesti pe laura (ment: 1510) XVI vol. I


83; v. si Balan (seliste lui -,), Balan (ande

Bfilau, giudele (unde au fost


este

Milan cel Biltriin din Sdvesti, martor megie*

la alegerea hotarului din satul Toplita

(1579) XVI vol. III 129.


Man Costin, v. Costin
adlana, mam, v. lidian, fatal.
fiul Sorei, vinde parte din Crciunesti
pe Rebricea lui BAseanul vornic (ment.

1617) XVII vol. IV 149.


diac, serie act domnesc (1616) XVII

XVII vol. IV 28.

BAlasu, v. 'Milos, fiul Musei.


Bfildban, diac, fratele lui Vdscan, in pricing

cu Nicoar armas si I.arion aprod pentru


parte din Vorniceni, tin. Covurlui (1604,
1615) XVII vol. I 135; III 240.

BATAldu, v. Mihdilal Bfilfildu.

BAldnescu, v. Ivan Bhinescul.


Bfilainescul, din Coroesti, martor la zdlogirea
unei pArti din Dobromiresti pe Tu tova
(1622) XVII vol. V 122.
BAlcescul, v. Miclea BdIceseul.

Baleo, vatav, martor in Tecuci (1590) XVI


vol. III 466.
Lidice, v. Billco, pArcAlab.
Baleo, v. Pritru.

Bfileo Bsttscul, vinde parte din BAsAsti lui


Neagu si Stoica armas (1488) XVI vol. II
82.

Blcoae, v. Salomia lidleoae.

Meal, nepot lui Stoian, stpAn In Iadomiresti pe TazlAul Mare (1560) XVI vol. II
142.

Mica, tatl lui Gheorghie i Ilinca din Criiciunesti, tin. Orhei (ment. 1604) XVII
vol. I 149.
Bdliceoaea, v. Balielaola.
Blici, V. Gavril Baud, Lupul
Balicioaia, v. Balieioala.
Mkt, martor la vAnzarea unei pArti din Nenicani (1623) XVII vol. V 237.
Midst, fiul lui DrAgsan, nepot Oanei, str-

nepot lui Danciul s.a. vinde pArti din


Mdrjaci pe Somuzul Rece lui Pana's
aprod s.a. (1586) XVI vol. III 298.

lidian, Selistea lui - pe Tutova (ment. 1459)

BAln (prisaca lui

este ~); BAlan, giudele (ande au fost ).


Man, sluga domneascil, vinde parte din satul, ande a Yost Neacsul, pe Albia, tin.
Tutova,,lui Alexe si Stan (1529) XVI vol.

Bdlo, v. Ballos, fiul lui Lucoci.


Blos (casa lui
v. Bolds (unde a fost casa

XIVXV vol. I 303; v. si Balan (unde

I 311.

Ildlan, tan.' lui Gliga .din Itrinesti (ment.)


1604) XVII vol. I 159.
Milan (BAlana), tatAl popii Lupul, bunic
Crdciun s.a. din Berezeni, tin. FAlciu

(ment. 1609) XVII vol. II 63, 233.


vAtav, frate cu Tudosia, nepot lui
Dumitru Ciolpan, tatAl lui Ionascu
din Coliciani si Jugani pe Iadrici (ment.
1607) XVII vol. II 89.

Balan, vdtdman (ande au sezut ~), sat al


m-rii Pobrata (ment. 1446) XIVXV vol.
I 216, V. si Milan (uncle este ).

vecin, in pricind Cu NAddbaico vornie


pentru satele Giordzesti i Vitoroji (1614)

XVII vol. III 182.

5e, 224

la CArligAtura (ment.

1461) XIVXV vol. I 313;,, v. si Batin


(prisa ca lu

).

lui
BAlos (casa lui

in satul Budesti pe PArdul


Negru (ment. 1488) XV vol. II 85.
cneaz (ande a fost .,) in satul Poiana
pe Moldova (ment. 1471, 1488) XV vol.
II 100, 379.
(Balo!,

Belos,

ceasnic,
i SofiistrAbun

Bolos),

(1432-1448), tatl lui Haden


bunic lui

ofranca

si

ofranco s.a. din Holohoreni,


tin (ment. 1573, 1577, 1611) XVI vol. III
Ion

26, 90; XVII vol. III 40; cea,nicul lui


Ilie voievod, in sfatul donmesc (1432
1448) XIVXV, vol. I 97, 99, 100,101,

102, 103, 115, 118, 120, 127, 129, 131,


132, 135-138, 14Z 143, 145, 14,8, .149,

www.dacoromanica.ro

65

151, 152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166,

168, 169, 170, 175, 178-181, 184, 226,


415.

115los din Cr5h5nesti, martor (1623) XVII


vol. V 203, 204.
Milos (BAlosan), fiul lui C5m5rici, nepot lui
Duma, tata) lui Ilea *i al VArvarei din
Rosiori (merit_ 1590, 1606) XVI vol. III
453; XVII \ Oi. II 75, 76; V. si Hlos eel
bAtrn, Bfilos tatl lui Simion.
Bfilos, fiat lui Durnea, nepot lui Tatomir,
vinde satul Tatomiresti pe Rebricea lui
Dragotil (1487) XV vol. II 57.
11:11, fiul lui Giurgea Srbul, tatuui lui 'loader
s.a. din Osiiaci *i 135losesti pe Ilubalna

(merit. 1528) XVI vol. I 275-6.

BAlos, fiul lui Huiup, v. Baios Vulupa.


Bralos (BAlo), fiul lui Lucoci soltuz de Ajud,
din Fetinghesti, martor la vAnzarea unor
p5rti din Cojesti (1620, 1621) XVII vol.
IV 504; V 42; v. si Blol,soltuz din Adjud.
Biiios, fiul lui Saya, In pricin5 cu MAgd5lina

pentru parte din B5rjoveni (1577) XVI


vol. III 82.

BAlo* (Billasu), fiul Musei, nepot lui Micu,


tat51 StancAi si bunic lui Toader s.a. din

Politeni pe Tutova (ment. 1585, 1586)


XVI vol. III 296; 307.

B5.1o1 logof5t, v. Toader Bfilos, logof5t.

in hotarul satelor Ber-

11Alos, Movila lui

chisesti s.a. pe Miletin (ment. 1425) XIV

XV vol.

52.

BAlos, partea lui In VlAdeni pe Jiiia predata" lui

Arsenie Nebojatco uricar, pentru c5 i-a


rAscumpArat

capul

de

la

Brnovschi

ceasnic (ment. 1611) XVII vol. III 9.


pArgar in Baia, martor (1607) XVII
vol. II 73.

slugA domneascA, frate cu Neagul


Dumia, stApAn In Buzesti pe SArata (1495)

XV vol. II 230.
Bilos (Balos), slug5 domneascA, fratele lui
Ion *.a., nepot lui Neagul, stApAn in
Rotumpnesti pe Bogdana (1521) XVI

vol. I 182-3.

sluga domneasc5, stpfin In dumbrava

BAluserd, ocolul

vol. II 205.

BacAului (1596) XVI

BAlos, slugA domneascA, tatAl lui Toader

(nent. 1487) XV vol. II 63; stApn in


Petresti pe Vilna (1472) XIVXV vol.
1 388-9.
Billo, slug domneasc5, vinde Selistea lui
Coman, pe Rebricioara, lui Ivasco Goe-

rescu (menl. 1459) XIVXV vol.

303.

slugi domneasc5, vinde parte din Pe-

tresti pe Milcov lui Groza s.a.


XVI vol. I 22-3.

(1502)

Bfilos, soltuz din Adjud, martor la vAnzarea


unor pArti din Mihilesti (1580) XVI

vol. III 143; v. si Blol, fiul lui Lucoci.

BAlov, tatAl lui Cozma BAlosescul din 13510sesti i Tortoresti, %in. Neamt (ment.

1462, 1475) XIVXV vol. I

320, 405.

tatl lui Simion, StancAi *.a. din Ro-

siori, tin. Neamt (ment..

1577, 1606>

XVI vol. III 88; XVII vol. II 75-6.


Thilos (unde a fost casa lui
pe Bfirlad la
gura ladrici XVI vol. I p. 286.
In hotarul satelor FerZApodia lui
chisesti, Erentiesti *.a. pe Miletin (ment.

1425) XIVXV I

52.

Billos eel btrn, tatal lui Grozav diac, Moga

diac
bunic lui Ionasco dir Ro*iori
(merit. 1589, 1606) XVI vol. III 448;

XVII vol. 1188, 216; II 13, 53.


ilSiol Clortan, slug domneasc5, fratele lui
Salon Ciortan, stApAn in Onesti pe Trotus s.a . (1546) XVI 431-2.
Balos Cintas, Movila lui in hotarul ocolului
Vaslui (ment. 1491) XV vol. II 167.
Irlos llorgeseul (B51o1 Horga), slug domneascA, intArit stApn In Horgesti pe.

Bogdana (1453) XIVXV vol. I 262;

tatAl lui Costea si bunic lui Ciochina din


Pitesti pe Brlad (ment.. 1507) XVI
vol. I 56.
BAlosan, v. 115101, fiul lui CAmArici.

V. Cozma Bloseseu, loan Iliiloseseu, Petriman Baloseseu.


BAIsAsti (neamul
), hrisovul satului SirAuti, tin. Hotin, la
(ment. 1604) XVII
vol. I 169.
BAltagul, v. Mihaiu Baltagu.
Bditeanul, V. Dumitru Bfilteanul, Ion BMteanul.
BAlosescu,

Billteanul, diac din BArlad, martor la rimcumpArarea capului pentru desfrAu a lui

Ursu din Olesesti (1607) XVII vol. II

79, 80, 119.


Bfilteanul, fiii lui In pricinA cu Mdalit a Mo-

toc pentru Pietroasa, Balosina si Cupceani (1582) XVI vol. III 192.
Biliteanul eel 'tiara'', tatal llenii si bunic
FrAsinei s.a. din BAlteni pe Prut, tin.
lasi (ment. 1604) XVII vol. I 148.

Bltatul, v. Cernat Biillatul, Toader BAkfatul,


Ursu Baltatul, Vaslie Ihiltatul.

Bltatul, megies, hotarnic la Trbujer Ocsintia si MarcAuti, tin. Orhei (1617) XVII
vol. IV 196.
Bltaianul, v. Gligorle Bfiltfilanul.
Biiltiitoaia, mama Vpsilc5i si bunica lui losil din Billigani (ment. 1617) XVII vol.
IV 103; v. Nastasia, sotia lui Marco.
Bilus (Balos) din Selevestri, martor lp zlogire in BAiceni si r5scump'rare in Selevestri (1612) XVII vol. III 66, 70.
fiica Crstinii, nepoata lui Ciolpan,
vinde parte din Balomiresti, tin. Roman.
lui Dumitru Goia comis (1615) XVII

vol. III 206.

Mama, tatal lui Ursul dir MacicAut.i (ment..


1607) XVII vol. II 132; in pricin5 cu Lupul al 111-lea logof At pentru Macic5uti

(1618) XVII vol. IV 220.


Bilneeneasa, mama lui Holpas, Danciul cojocar s.a. din Cojesti (men/. 1625) XVII
vol. V 346.
BAncescul, v. IllacsIn Biincescul.

66

www.dacoromanica.ro

Bancal, martor in Harlau (1625) XVII vol.


V 371.

Bandici, v. llama Bfindiel.

Banila, v. Toma Malla.


fiul lui B5rsan si tata] lui Toma s.a.

din Floresti pe Polocine si Tiggnesti

(ment. 1495, 1523) XV vol. II 242-3,


XVI vol. I 219.
Dilate din Vranceni, hotarnic la Mogosesti,
tin. Neamt (1625) XVII vol. V 363.
liante din Zberesti, hotarnic la Mogosesti,
tin. Neamt (1625) XVII vol. V 363.
Barrial, armas, trate cu Ion Rosca vornic,
pltesle rnoarte de om In Popesti pe

Barlad (meni. 1620) XVII vol. IV 454.


Bara, bunica Calinei s.a. din Gocimnesti
PC Prut la Troian (rnent. 1548) XVI vol.
I 575; v. 5i liara din Barai.
Baraiaca, v. Fedor Ilaralaea.

Baradin din Beresti, tatal lu Pcurar din


Ranzesti (ment. 1609) XVII vol. II
204.

Baran, v. Ion Barna.


Brariul, v. Arpentie Barariul.
Brarul, v. Neculal Bfirarul.
Barbanul, v. Drausan Berzanul.
Barbanta, v. si Derbenitil.
Barbanta, v. Draghiel Bfirbantii, Ion BarUnta, Toader Barbanta.
Barbanta, armas fiul lui Draghici Barbanta,
vinde parte din Berbenteni cu iaz i moar

pe Crasna lui Durnitrachi Chirita postelnic (1609) XVII vol, II 239.


Brbfinta (Barbarga), fiul Sorei, nepot lui
Nicoara Onita, in prieina cu Andreica
vatav i ceata lui pentru Garbesti Tungujei,

Cascoesti

Poiana Manastirei

(1578) XVI vol. III 97-99.

Barbici, v. Vasille Barbiel.


Brboi, mare vomic, v. Ursu Barboi.
Barbosul, boier. satul Marenei, daruit de
domn cu satul mide este casa lui la gura

Somuzului <Rece> XIVXV vol. I 50.

Barbosul, v. Cozma Barbosul, Mlbal Barbosal.

BArbosul din Barlad, in pricin cu Simion

Gheuca sptar pentru prti din Portaresti i Drujesti (1616) XVII vol. 1V
47.

Brbosul, v. Mieul Barbosul, Mihal Barbosul,


Neagu Bilrbosu, Oanfi Bilrbosul.
satul lui pe Moisia
Barbosul (unde a fost

(ment. 1528) XVI vol. I 266.

Brbovschi, v. Isae Barbovsehl,


Barbovsehi, Si mitin Barbowsehi.

Mutila

Barbuseil, tatal Nastei din Voinesti pe Stavnic (ment. 1582-3) XVI 'vol. III 197,
215.

llamad din targul Schei, martor la vanzarea unei 0111 din Cozmesti la Direptate
(1598) XVI vol. IV 231.

llaman din Nicorestii de Jos, ta-tal lui Neculai, martor in Vaslui la vnzarea unei
parti din Tapini, tin. Flciu (1572) XVI

vol. III 5.

Barcan, v. Ion Barran.

llamar, tata] lui Dobromir din Galati (ment.


1623) XVII vol. V 218.

Rara, vtav, v. Barca, vatav.


Barcia, martor la dania unor averi ni-rii S.
Saya din lasi (1587) XVI vol. III 370.
Bardea, tatal lui Dumitrasco i Toader din
Dmienesti si Rusii Zavului (ment. 1624)

XVII vol. V 303.


Barea (biserica lui

in tin. Neamt (ment.

1428) XIVXV vol. I 67; v. si Bereva

(satul lui
Barladeanul, tata! Erinei din Pecica, tin. Hotin, i socrul lui Manila cel batrn fost
parealab (ment. 1620) XVII vol. IV 469.
Barlibas, v. Costantin Barlibas, Ion Barli-

ha, soltuz de Roman.

Brliciu, v. Balita Baffle', Ivaneo Baritel, San

Barliel, Stan Barna

Bar-liga, v. Ion Barliga.


Barnat, v. J Bernat.
Barnat, diac, scrie acte domnesti (1618, 1621)

XVII vol. IV 225; V 76.


Brnat, hatman, v. Barnat, postelnic.
Barnat (Barriat, Bernat, Bernariu), negritator, parcalab de Neamt, unchi lui Barnat hatman, imprumuta cu stofe in valoare de 1 000 ughi pe Lupu Stroici logoiat in zilele lui lancu voievod (ment.

1621) XVII vol. V 48; parcalab de Neamt


In sfatul domnesc (1580-1581) XVI vol.

III 133, 140, 152, 154, 158, 168, 169,

173, 180, 181, 183, 186.


Barnat, popa, serie zapis pentru Drmnesti
(1607) XVII vol. II 83.
Barnat (Bernat, Bernardo Borisi), postelnic

hatman, nepot lui Benedict ceasnic,


i Barnat negutitor,
revendica banii datorati de Lupul Stroici
logofat si restituie satele zalogite m-rii
Dragomirna (1617) XVII vol. IV 172-3,
lui Brut posteliaic

176-7, V 48; druieste satele Berindeesti si Saboani m-rii Secu (1618) XVII
vol. IV 269-270; da mrturie pentru
satul Leucusani, tin. Roman (1618) XVII

vol. IV 279-280; martor in sfatul domnesc (1616-1618) XVII vol. IV 63, 93,

105, 114, 116, 120, 127, 132, 134, 136


139, 141, 144, 151, 162, 225, 238, 242,
244, 248, 252, 254, 259, 260, 263, 268,
302.

Brnaschi, v. Barnovsehl, staroste.


Barnovschi, v. Dumitru Barnovsehl, Miren
Barnovsehi, Toader Barnovsehl.
Brsan, v. Jirsan, boier, sotul cneaghinei
Ana.

'D'usan, preot, martor la alegerea hotarelor


In satul Iurcuti, tin. Cernauti (1614)
XVII vol. III 178.
Bartila, v. Simion
Bsaseul, v. Baleo Basaseu.
Bseanul, uricar, v. Ieremia Baiseanal, diac.

Bsescu, V. Dumitru Baseseul.


Baena, medelnicer, rscurnpara parte din
Coropceni de la Maria Chintoae postelniceasa (1620) XVII vol. IV 428.
Bscoe, v. Vlasea Baseue.

www.dacoromanica.ro

67

Basmati, mos lui Ion s.a. din Blajari pc Bar-

lad (ment. 1625) XVII sol. V 322.

Milieu (BAO,

pali,rnicel

din

Mandresli,

intarit stapan in Navarneti, tin. Covurlui


(1593, 1619) XVI vol. IV 91; XVII vol.

IV 107; marlor in Galati (1621) XVII

vol. V 67.
Wale, fiul lui Soimu cel batran, vinde selistea Becheni, tin. Chigheci, lui Chirita
Dumitrachi postelnic (1608) XVII vol.

II 163, 238.
Mille, vinde din Sarbi cu vii si litezi lui Dragutul Bogdan starosle (ment. 1616) XVII
vol. IV 54.
Batranul, v. Vas'leiAram', lihiiil BAtremul, Mihul Ilatrainul.
MitiIlea, fiica lui Lazor, nepoata lui Ion Frati,
vinde parti din Cogesti, Bahlueni *.a.

lui Ursu aprod (ment. 1609) XVII vol.


II 218.

Mitul, fiul Tiganei, nepot Anuscai, stapan


in Dzemesesti (1617) XVII vol. IV 106.
Ilauranul, fiul lui Marea, tatal Dragaei s.a.
din Brezeni,

rin.

Falciu (ment..

1609)

XVII vol. II 233.


Biluzar eel bfitraln, din Draguseni, hotarnic
la Ciuciuleni,
Lapusna (1616) XVII
vol. IV 518.
135zilceanul, v. Ionaseo

Bazdaga, v. Bazdatia.
1157410alsi, mama lui Nicoara s.a. din Gura
Coboltei, tin. Soroca (merit_ 1604) XVII
vol. I 149.

Bagful (unde a fost ^.) in satul Poiana pe


Siret (ment. 1522) XVI vol. I 209.

), v. Bagul (Cornul
Baja, privilegiile lui strmbe pentru satul
Bagul (Cornul

roporasti pe Racova invinse de Ion Topor (1554) XVI vol. II 43.


Bala, fiica Anghelinei, vinde satul Balteni,
tin. Iasi, lui Nistor Ureche vornic (1604)
XVII vol. IV 148.
Bala, fiica lui Gligan, nepoata Sofiicai, stranepoata Anuscai, staptina In Cricesti si
Selistea de sub Moghila cu mori pe Vaslui (1575) XVI vol. III 42-44.
Bala, fiica lui Ivan (?), vinde selistea lui
Nicoara pe Rebricioara lui Ivasco Goenes-

cul (1459) XIV-XV vol. I 303.

Wilco (13alco, Valcea), prcalab de Chilia si

Cetatea Alba (1468-1474), parclab de

Chilia in statul domnesc (1468) XIV-XV,


vol. I 362, 364, 368, parcalab de Cetatea
Alba in sfatul domnesc (1470-1474)
XIV-XV vol. I 373, 375, 376, 379, 381,

383, 384, 386, 388, 389, 390, 393, 395,

396, 397, 399, 400, 401.

Baleo, sluga domneasca fiul Donci, vinde

parte din Giurcani pe Elan lui Negrila

Susman (1527) XVI vol. I 232.


Bale, sluga domneasc, tatal lui Nechifor
si Simion, stapan in Deteleu pe Cula
(1546) XVI vol. I 465.
68

11:lieu

Barladeseul, sluga domneascii, vindc

o prisaca la MapesLi, tin. Lapusna, lui


Ignat s.a. (1483) XV vol. II 43.
lcu, v. Halan, fiul lui Roman.
Baleu (Belco), tatal lui Palm Baku din Flocesti pe Tazliiu (ment. 1491) XV vol. II
152; V. 5i Baleo, parcillah de China si
Cetatea Alba.
Balcul Baisescul, v. Baleo

liandea (Bandea), spatar, tatal Dragalinei,


bunic lui Albot si strabunic lui Patrasco
*.a. lui Bandesti si Turburesti (ment.
1587) XVI vol. III 343.
Biwa din Barai de la gura Chigheciului, tat51 lui Pacurar din Cripcinesti, tin. F51ciu (ment.. 1613) XVII vol. III vol. III
141; v. si tiara, Iliirea.

I3arau Stefan, v. Stefan Ilaroau, boier.


Barbovschi, v. lsae Barbovsehi.
Harca (Barca), vatav, din Candresti, martor

la vanzarea unei parti din Cripcinesti,


tin. Fillciu (1613, 1619) XVII vol. III
141, IV 406.

Bargau, v. Nlieul Ilartfau, Petra

Stefan Ilargiu.

Baria (Barlea) de la Hrlu, boier (13841404), tatal lui Balita (?) si Sin Barlici
(ment. 1393, 1418) XIV-XV vol. II
3, 40; martor in sfatul domnesc (1384-1400) XIV-XV vol. I 2, 5, 8, 10, 11,
13, 14, 27; alege hotarul satului Bodinti
al m-rii Pobrata (1404) XIV-XV vol. I
14; v. si Barlea si Wriest'.
Barlad, v. Dan Barlad, Gavril Barlad, Ton-

der Ballad.
Barlad, slug domneasca, fiul Fedai, nepot
lui Nistru stapan in Marcoviceni pe Barlad (1546) XVI vol. I 461.
Barladeanea, vinde part.i din Oncani si Liiticani lui Preadvici logofat (1609); XVII
vol. II 228.
Barldeanu, v. Siva Barliideanul, Zahanfi
Bairhideanul.
Barladeanul (Breleadan), logofilt (1577-1592),

raposat in zilele lui Aron voievod, tatal


lui Isac, Agafiei s.a. din Forasti, Zelena,
Hantesti cu vecini si Drujesti (rnent. 1593,

1605, 1613, 1621) XVI vol. IV 61-3,


XVII vol. III 136; XV vol. V 48; diac,
serie acte domnesti (1579-1580) XVI

vol. HI 89, 124, 131, 132; postelnic, inyap' (1582) XVI vol. III 191; spatar
siatul domnesc (1584, 1587-1590) XVI
vol. III 262, 347, 349, 352, 355, 358, 367,
373, 382, 387, 395, 411, 452; parcalab de
Hotin (1587, 1590) XVI vol. III 341, 451;
alege hotarele la Horbinesti (1590) XVI
vol. III 458; vornic, martor in Iasi la o
vanzare (1591) XVI vol. IV 12; logofat
In sfatul domnesc (1584, 1586, 1591-2)
XVI vol. III 265, 330; IN 36, 40, 43,
48, 49, 51, 52, 5 , 55, 56, 57; daruieste
obiecte m-rii Galata 1588) XVI vol. III
402, 464; in pricina cu m-rea Pobrata pentru Dolhesti (1a84) XVI t ol. III 266.

www.dacoromanica.ro

Barldescul, -v. Baleo Barlfidescul,Petrea Barladescul.

Baria, fiul Olenii, nepot lui. Tbuci, tatl


lui Ion s.a. din Boianul Mare, tin. Cernuti (ment. 1523) XVI vol. I 216.
satul Dragorniresti pe
Barlea (paraul
(ment. 1499) XV vol. II
Siret la gura
298-9.
Barlestilor (hotarul ) lang satele Corni si
Strmbi pe Cracu (ment. 1428) XIV
XV \ 01. 1 63; v. si Ilarles,ti, sat.
Barliba$, singa domneasca, fratele lui Ion
Dupnit, intrit stapan in Vartop pe
Cracau (1562) XVI vol. II 160; tatllui
Zaharia sa. (ment. 1603) XVII vol. I 117.
Barlibas, v. loan Barliba:s soltuz de Roman.
Barlici, v. Barla de la nadan, Balila
Oanla Barlici, Petru Baritel, San Barlici,
Stan Barlici.
Barlici, boier, tatal lui Balita (ment. 1393)
X1VXV vol. I 3
Barnovschi, v. Barnovsehi, staroste,
Barnovschi, Miron Barnovschl, Tender Barnovschi.

Barnovsehi, staroste din Vasiiani, martor la


zlogirea

unei vii

XVII vol. II 4.

din Cotnari (1606)

Barnovschioal, sotia lui Dumitru Barnovschi,


mama lui Tudorici din Sarull i soacra
lui Nicorit mare vornic (nierit. 1619)

XVII vol. IV 302.


Barsan (Barsan), boier, sotul cneghinei Ana,
cumnat cu Sima logofat, stpn in Glodeni pe Voinov, Soci si Dusesti, tin.
Neamt (ment. 1436, 1462, 1529) XIV
XV vol. I 121, 323, 312.
Bfirsan, satul lui in Oncani, tin. Harlu

(ment. 1546, 1555) XVI vol. I 454; II

67, 68.

Barsan, setrar din Nelipsesti, vanzare Menta


In casa lui (1617) XVII bol. IV 163.
bunic
Barsan, tatl Mriei, al lui Steful

lui Toma Banila, Andreica s.a. din Floresti pe Polocine iTi gLesti pe Putna
(ment. 1495, 1523) XV vol. II 242-3;
XVI vol. I 219.
in satul Barzesti
Bilrzea (unde a fost
pe Brlad (ment. 1527) XVI vol. I 234.
Barzul, fiul lui Ion ieromonah, bunic lui
Stefan s.a. din Popiscani, tin. Carligatura (ment. 1620) XVII vol. IV 456.

Beachea, v. Bechea, slug domneasca.


Bealeul, v. Beleul.

Bechea, v. Costantin Bechea, Nicoara Bechea.

Bechea, popa, sotul Gaftonei, tall Nastasiei din Mogosesti cu mori pe Bistrita
(ment. 1625) XVII vol. V 362-3.
Bechea (Beachea, Biaca, Biachia), slug domneasc, fiul Marincai, nepot lui Mihul

Pojar, tata' Chelsiei (ment. 1583) XVI


vol. III 38, 233; stpan in Bogdanesti

pe Siret la Coble (1536, 1560) XVI vol.

I 386-7; II 151; (ment. 1581) XVI vol.

III 145, 162.


flechen, taifa' Ctlinei, bunic Todosiei, strabun henil s.a. din Vorniceni, fin. Covurlui

(ment. 1622) XVII vol. V 133-4.


Bechea, tala' lui Balaban din Maciseni, tin.
Covurlui (mer t. 1513) XVI vol. I 87.
Bechea cel btriin, tatal Matei din Bseni
(ment, 1619) XVII vol. IV 352.
Beche, fiul Marinei, rascumpar parte din
Muncel, tin. Pulna (ment. 1617) XVII
vol. IV 210.
Becu, total Nastei din Coteciari si Deleni pe

Brlad (rnent. 1471) XIVXV vol.

Beg, v. Ionut Beg.

Beghear, v. Lazor Berghea.


Beghiul, v. Toader Beghiul, diac.
Beghiul, tatl lui Balan $.a. din Drcicani

pe Prut, tin. Flciu (ment. 1623) XVII

vol. V 241.
Beie Psihie, socrul lui Osteai diac ungurean
din Plesesti, tin. Trotus (ment.. 1584)

XVI vol. III 247.


Beiul, singa domneasc, stapan in Biesti,

Giurgureni si Hajdieni, tin. Orhei (1430)

XIVXV vol. I 412.

Bejan, V. Ion Bejan, Oneiul Dejan, s'Atar.


Be jan, ceasnic (1584 1625), stapan in

Bahna cu prisac, tin. Trotus (1622, 1625)


XVII vol. V 169, 334; parcalab de Roman,
In sfatul dorrnesc (1584-1590) XVI vol.

III 237, 262, 284, 338, 341, 347, 349,


352, 355, 367, 373, 378, 387, 395, 401,
411, 419, 333, 451, 452; parclab de
Neamt (1591) XVI vol. IN 11, 40, 53;
ceasnic (1591) XVI vol. IV- 40, 70, 72,
80; XVIII vol. IV 56; V 65, 67; staroste

Barzul, singa domrteasca, fratele Nedelei,

stapan in Trebes (1584) XVI vol. III


240, 241.

Bata, tatal lui Ionasco din Zaloceani (ment.


1607) XVII vol. II 128.
Bate, medelnicer, in pricin cu Toader Modruz hotnog pcntru lirlati (1620) XVII
vol. IV 482, 484.
Bazdau, tatal lui Gherman din Ontesti, tin.
Iasi (ment. 1624) XVII vol. V 276.
Bazdag, v. Ran Bazdfiu.
Bazdaga (Bazdaga), fra tele lui Onisor vistier
$i Alb spatar (?) Cu nepotii lui din Berindeesti pe

Coslina (ment.

XVI vol. I 63, 327.

1507,

1531)

383.

de Trolus XVII vol. V 134, 170-171.


Bejan din Coroesti, martor la vanzarea unor
prti din Dobromiresti pe Tutova (1622)

XVII vol. V 122; v. si Ion Bejau.


Bejan din Dornesti, martor la dania unei
parti din Lecuseni (1621) XVII vol. V 1.
l'elan din Glveni, marlor la vanzarea unei
prt.i

din Popesti (1591) XVI \ol. 1V

307.

Bejan din Hermesti, inator la vanzarea unei


parti din Poiana (1608) XVII vol. II 164.

Bejan din Tg. Frumos, mar tor megies la


.

Ulmi (1624) XVII vol. V 311.

www.dacoromanica.ro

69

Dejan, fiul Mariei, nepot lui Danciul Ptrdos,

vinde parte din Mogosesti pe Bistrita


lui Pana vistier (rnent. 1625) XVII vol.

V 363.
Dejan, fiul Nechifoaei,

N in de parte din Bogdanesti Calrinei s.a. (ment.. 1605) XVII

vol. I 194.

Bejan, paralab de Roman si Neamt,


ceasnic.

parte din Garbesti pe Barlad lui Nicoar


Grozav pArc5lab de Roman (1528) XVI
vol. I 283.
Dejan, shigA domneasc5, fiul lui Patrasco,

nepot lui Luca ceasnic, stApan in Lit-

rani, tin. Roman (1623) XVII vol. V 193;


vinde parte din Latcani Cu moarii in
Siret lui lonascu Gheanghea mare logofilt
(1623) XVII vol. V 194, 196, 312.
Dejan, tatfil lui Gligorasco, camilras de Ocne

(ment. 1625) XVII vol. V 372.


V.

OnliA Bejenarul.

liejenele, stilpan in TAtfirii*eni (ment. 1622)

XVII vol. V 92.


Beta, mama Anusai din Zvoraste pe Siret
(ment. 1488) XV vol. 11 87.
Bela *i Belava, v. Bilava, boier.
Belam, postelnic, in sfatul domnesc (1578)
XVI vol. III 93; v. si Brut, postelnic.
13e1cescul, v. CrAciun Beicescul.

Beiclu, tatAl Nastasiei si al lui Mentianu din


Cudresti pe Bahluet (ment.. 1606) XVII
vol. II 32.
Belco, v. Haiku, parcillab.
Belco, v. Raleo.
Beldea, tat51 lui Ilea *.a. din Codresti pe
Bahluet (nent.. 1546) XVI vol. I 534
Beldiman, v. Gheorghilii Beidiman, Grigorie
Beldiman, Nechifor

1518-1619) XVI vol. I 125-6


407, 499, 583; II 40, 94-5, 168, 181; III,
6, 166, 242; IV 113-4, XVII vol. I 193;
II 65, 106, 158, 319; III 67, 134; IV
19, 21, 212, 325.
Belici, v. Dumitru Belici, Toader Beliciu.
(merit.

v.

Bejan, slug5 domneasc5, fiul CArstinei, vinde

Bejenarul,

Beieiu, fiul lui Bormota, vinde locuri de rasa


si jirebii In Antlesti (1623, 1624) XVII
vol. V 229, 309.
Belgiul, v. Vasile lielgiul.
Beim' (Bealeul, Beleoa, Bileoa); iezerul lui
In satul Valeni pe Prut, tin. Chigheci

Beidiman, logof At,

Mader Beldiman, diac.


Beidiman, ban, scoate copie de pe act domnesc la 28 ianuaiie (ment). XVI vol. I 77.

Belief, tat.51 lui Mihail din Mijloceni pe Tanias


(men t.

1433) XIVXV vol.

101.

in satul Dumbraveni
pe Bujor (ment. 1499) XV vol. II 301.
Beliciu, viltav, v. Toader lieliciu, a tav.
Belos, v. Balo*, ceasnic.
Bena, sluga doinneasc5, fiul lui Petru, stApan
in Ffiurei, Mizoslavesti *.a. la Vaslui
1429) XIVXV vol. I 87.
Benea, v. Cozma Benea, Duma Beniea, Sima
Belici (uncle a fost

Renca.

llene, fiul Simine, nepot lui Cretti de la IaIan, v. Sima Renca si Binea.
Benea, casa lui in branistea m-rii Putna
(ment. 1490, 1502) XV vol. II 135; XVI
vol. I 27.
Renca, fiul Maricai, stranepot lui Duma, vinde

parte din IoncAseni, tin. Iasi, lui Nicoar


PrAjescu (1610) XVII vol. 11 323.
Benea, flu! lui GaVril, v. Cozma Benea.
Renca, pierde partea sa din CrAhanesti pen-

tru o moarte de om (ment 1623) XVII

vol. V 202.
Benedict (Benetic), ceasnic, unchi lui Barnat

mare postelnic, stapan in Ecusani, sin.


Roman (1589) XVI vol. III 441; vinde
selistea

Ecusanii lui

Manole

pArcAlab

de Roman (ment. 1609, 1618) XVII vol.

II 201; IV 279-280.

Bentea, v. GrIgorie Renten.


Bent, sluga domneasca, fiul lui Costea, irate
Cu Voiniag si unchi lui Misea, stapAn In

Tarnauca (1429) XIVXV vol. I 88;

Beldiman, nemis, venit din Transilvania in


Roman, tatal lui Beldiman logof5t
Grigorie Beldiman (ment. 1613) XVII
vol. III 131.
Radium], fiul Mariei, nepot lui Vasean,
stranepot lui Fador RAspop, stApan in
Raspopeni (1653) XVII vol. I 88.

I 334.
Berbanta,

Beldiman, sotia lui in pricinA

Dumitrasco

Berbece, hAnsar din Feresti, marior (1618)

Beldiman, soltuz din Suceava, manor (1579,


1580) XVI vol. III 105, 145.
Belegheat, Poiana lui
pe Trotus (ment.
1439) XIVXV vol. I 168.

Berbenitii, FantAna lui in satul lui Ioil protopop pe Bahlui (ment. 1456) XIVXV
vol. I 296.
Bercaci, mare postelnic, in sfatul donmese
(1617) XVII vol. IV 148.
Bercea, v. Condrea Bercea, Gavel Bercea,
Ion Bercea, Ivan Bercea.
Bercea, diac, serie zapis pentru TalpAltiesti

Cu

s.a. penlru Plopesti (1623) XVII vol. V


179.

Belegut dn Mihailai, martor (1611) XVII


vol. III 14.
Belei, v. Dumitru Belei, Vasli Betel.
Beleiu, V. Ion Beleiu.
Beleiu, partea lui in Lat.esti, tin. Falciu (ment.

1602) XVII vol. II 59.

70

da satul TArnauca, la moartea sa, nepo-

tului su Misea (1464) XIVXV vol.


V.

Ieremia Berb5n1a, Lazor

Berbece,- v. Mihal Berbece, Pfitru Herbece,


Toader Herbece, Vand Herbece.

XVII vol. IV 291.

pe Moldova (1608) XVII vol. II 151, 207;


v. i Toader, diac.

Bercea din Antalesti, v. Bercea, hotnog.

www.dacoromanica.ro

Bercea din Diinceni, martor (1609) XVII


vol. II 196.
Bereea, fiul lui Saya, tatd1 lui Maxim stcgar
s.a., vinde o parte in Tescani pe Jijia popii
DrAghici (1590-1610) XVI vol. III
466-7; XVII vol. I 49, 126; 11 278;

333, 334.
Bereett, hotnog din Anttilc*ti, viltav in scaunul

din Bela, manor si jurAtor la vnzarea


unor pArti din Flocesti i Leucusesti,
tin. Suceava (1597-1612) XVI vol. IV
185, 267; XVII vol. I 129, 189; II 47,
328; III 87.
Bereea, slugal domneascd, vinde lui Stroe
Faur parte din Osmelesti, tin. Adjud
1552) XVI vol. I 210.

Bereea, tatAl lui Ion diac s.a. din Oglinzi,


in Neamt (ment. 1559) XVI vol. II
119, 120.

Bercea, tatal lui Toeder, V. Bereea, fiul lui


SaN a.

Bercea, vdtav, v. Bereea, hotnog.

Bercea cel bfitrain, ilisar al tinutului Suceava,


martor la vnzarea unei pArti din Leucusesti (1604) XVII vol. I 129, 189.

Berchez, v. Coman Berehez, diac.


Berchatia din Rddeni, strtibund lui Toadez
diac dir Stnislavesti (went. 1606) XVII
vol. 1 21.

Bereiovlei, diac, serie act domnesc (1621)

XVII vol. V 80.


Berciul, v. Ilea llerelul.
Bereft'', din Bobesti, tin. Soroca (1610) XVII
vol. II 304.
Berciuman, v. Gatril liereiuman.

Berehea, diac, fratcle Tetei dir Comilnesti


(merit. 1613) XVII vol. III 135.

Berehez, fiul lui Vasco, vinde parte dir Boian,

tin. Cerndull, lui Mihdild staroste (ment.

1579) X\ I vol. III 119.


In branistea m-rii
Putna (ment. 1490, 1502) XV vol.
135; X\ I vol. I 27.
Berehis (unde a fost
In satul lui stefan
Zugraf pe Miletin (ment. 1443, 1445)
XIVXV vol. I 194, 207.

Berehez, Runcul lui

Berdu, in valen Grecului pe Cobolta (ment..


1570) XVI vol. 11 219.
Berdza, nirma Stand i s.a. dir Tiganesti, tin.
'lecuci (merit- 1617) XVII vol. IV 98.
Berea, <sluga domneascd>, fiul Ilisaftei si

al lui losip, nepot lui Toader Urdugas,

stapan In Obtirsia pe Prul Negru (1546)


XVI vol. I 528.
Bares, slugd domneased, fratele lui Sinat
si TOE der, stapn in Sntesti si Frumuselul pe Zelelir si unde este cneaz Cior-

sac (1428) XIVXV vol.

I 67.

Beretta, rdzes, schimbd parte din Nelipesti,


tin. Hilrldu, Cu lonascu Stroici (1616)
XVII vol. IV 56.
.Bereasea, sora lui Bodna, mama Neacsei,
bunica Tulei s.a. din Muncelul Rodnei
(ment. 1569) XVI vol. II 194-5.

Bereehet, tatl lui Miron din Comtuiesti


bunic lui Grigorie din TAtArtiseni (ment.
1622) XVII vol. V 91.
Bereholu, sluga domneascd, stdpn In locul

pustiu <Rosia> pe Covurluiul cu Apd

(1495) XV vol. II 221.


Bereiae (Beriiac), fiul lui Trifan si nepot lui
Bodea, vinde satul Berezeni, cu moard
si bdlti, tin. Fdlciu, lui lije Vrabie mare
vdtav de Flciu (1606, 1609) XVII vol.
II 63, 233; v. si Ilerezanu.
Berendei, v. Berindel.
13erescul, v. AIlhall Berescu, Mihul Bereseul,
Trif Bereseul.
Bereseul, fiul lui Nicoarii Romnescu,

tatl lui Trif Berescul s.a. din HAndresti


pc Bujor (ment. 1546) XVI vol. I 508.
Ilereseul, vAtav, vinde prti cu prisacd din
FAntana Rece lui State scutar si Gavril
vistier din Hoisesti (1601-1620) XVII
vol. I 25. 40; IV 453.
Beres, v. Petre Beres.
Berevo (satul lui
In satul <Trifesti> pe

Moldova (ment. 1400) XIVXV I 10;

V. si BArea.
Ilerezanul, tatd1 Zlotei, bunic lui Toader din

Brezeni, tin. Fdlciu (rnEht. 1609) XVII

vol. II 233; v. si DrAgan Berlzanul.


Berghea, v. Lazor Berghea.
Berghea (Begerghean) din Gdrcini, vinde
parten sa din Botesti pe Brlad lui Toader
aprod s.a. (1593-1603) XVI vol. IV

83; XVII vol. I 42, 100.

domnesc (1623)
XVII vol. V 178.
Berheaci, Berheci, v. Dumitru Berheei, Ion
Berheelu, Lupe Berheei, Petra
Toma Betted, logofdt.
Berheei din Berbesti, martor la Bahna (1623)
(1623) XVII vol. V 226.
Berheci din Tulesti, tat51 Sorei i Marici,
martor la Spineni (ment. 1616, 1622)
XVII vol. IV 35; V 142.
Berheel (Berhic, Berhcaci, Berhiaci), pare:Dab de Roman si apoi de Neamt, martor
In sfatul domnesc (1575-1578) XVI vol.
111 44, 57, 59, 75, 67, 68, 70, 71, 93; v.
Toma Berheel, logoffit.
Bergin lei, diac, scrie act

Betted, tatal lui Brostoc, buric lui Bulai,


str5bun lui Toader Epure s.a. din barsia Berheciului (ment. 1611) XVII vol.
III 11.

Berhecioaie, v. Anghelina Berheci.


Beribacea, vinde parte din HArcesti lui Gheorghe Bolbocel din Chirileni (merit. 1598)

XVI vol. IV 308.

Eerily*, v. lonasco Hernias.

Bericiea (uncle a fost ), in satul Buzesti

pc Stirata (ment. 1495) XV vol. II 230.

Beriiac, v. Bereiae.
Berindeal, slugd doinneasc, frate cu Andreica s.a. staipAn in Trebes (1584) XVI
vol.

III 240-241.

Berindei, frate Cu Saya si Herjea, vinde parte


din Barjoveni Magdalinei s.a. (ment.

1598) )0,1 vol. IV 208.

www.dacoromanica.ro

71

Berindei, nepotul Armanchii, vinde parte din


care se numeste 13erindee!,ti
lui Carstea Dieccanul (mcnt. 1601
Miclesti

1624) XVII N01. 1 9, 122; IV 498; V 292.


BerIndei (Berendei, Berindii, Berindeai), stolnic in sfatul domnesc (1435 1442) XIV

XV vol. I 115, 118-120, 127, 129,


132, 135-138, 142, 115, 148, 149, 151,
152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 168,
169, 170, 178-181, 415.

I3erivoescul, N. Tatul Berkoe..eul.


Berivoi, selistea lui pe Elan, in satul lui Cer-

nat ploscar (ment. 1448) XIV XV vol.


I 229.

Berizanul, v. Berezanul, Dransan Berizanul.


Bermez, v. lonasco Bermez.
Bernardo Borisi, v. Ramat, posteinic.
Bernaru, parcalab de Neamt, v. Barnat.
Hermit tl marturie pentru Baseni (1619)

XVII vol. IN 352.

Bertea, v. Petru llenen, Spiridori Berle.


Bert', din
martor (1623) XVII
vol. Ne 242.
Berzea, <sluga donmeasca>, fiul Marinei,

nepot lui kiendrea portar, Ninde parle din


Dolhesti pe Somuz lui 'sac vistier (1502)
XVI vol. I 9; v. si Berdza.

13ila, idea Marinii,

V.

Botidan, shwa domneasca.

Bilaca, nepot lui Ursul Plop, cumpara parti


In Plopeni (1614) XVII vol. III 161-2.
Bilan, v. Draffhiel Blinn.
Blinn din Totoesti,

jurator la Scobenteni

(1625) XVII vol. V 345.


Bilan, fiul lui Burlan, nepot lui liga, stapan
In Holohoreni, tin. Hotin (1573) XVI

vol. Ill 26.


Blinn, irate cu Nasta, bunica lui Bic din
Bucani, lin. Lapusna (ment. 1610) XN II

vol. Il 335.
Hilan, slug domneasca, stapan in Selistea
lui

13uzea

si

Buburuzeni, (in.

(1516) XVI vol. I 487 8.

l'alciu

Frim din lurghiceri (ment.


Blinn, tala'
1619) XVII vol. IV 373.

Bilanea din Marcauti, hotarnic la Tarbujani


si Ocsintia pe Nistru (1617) XVII vol.

IV 196.
Bilas (Bilasco), fiul Benii, nepot lui Simco,

stranepot lui Boris Braevici, vinde parte


din Braesti, tin. Harlan, lui Eremia MStiesescul parcalab de Hotin (1606, 1613)
XVII vol. II 47; III 119.
Bilas, popa din tefnesti, martor la stop-

ciani pe Prut (1607) XN II vol. II 04.

Ilesanul, diac, boicr din curtea domneasca,


martor la Toplita, tin. Ncamt (1579)
XVI vol. Ill 129.
Besetea, v. Simion Besetea.
Betea, V. Mader Belea.
Betea, boicr, d satul Betesti din Campul

'Blasco, fiul Anei, nepot lui Dragul, slra-

279; tatal lui Toader, bunic lui


Daneiu si strbun lui Ivan (ment. 1497)
XV vol. II 273.
liezerghean, v. Bernhea din Garcini.
Iliaca, Biachia, v. Beehea, shiga domneasca.

*oparleni (1623) XVII vol. V 238.


Bilaseo, nemis din Moran, martor la Cacac(ni, tin. Falciu (1613) XVII sol. III

lui Drago s lui Trifu I3orzescu, schimb


pentru Marisesti s.a. (1455) XIVXV
vol. I

Biarculed, din Telenesti, martor (1611) XVII

vol. III 14.

Itiba, OLIO domneasc, fratele lui Ion si


Nechita, stpan in Stranitura pe Vaslui
(1528) XVI vol. I 255.
Bibart, Selistea lui
pe Crasna In satul

lui Mandrea lvul (rnen. 1493) XV vol.


II 194.

Bica, v.
Bien.

fiasco Rica, Glurgiu Mica, Sima

Blea, fin] lui 'vasco Bica, copiii lui vand parte

din Bicani pe Stuila (ment. 1577) XVI


vol. Ill 87.
Rica, nepot lui Sin Rugina, schinib satul
Tauti, Telejiri si Garla Soarelui eu m-rea
Dobros at (rner.t. 1560) XVI vol. 11 147.
Rica, fiul lui Alihnea, nepot Sorii, stranepot
Sofiicai, Cu fiii si nepotii sal in Holohoreni,
Hotin (merit. 1573, 1577, 1587,

X 1 so'. III 25-6, 90, 346.

Rica, sluga donmeasea, fratele lui Radul Car-

lig, stapan in Molina pe Barlad (1487)


XV vol. II 72.
Rica, IMO Stanci din Repseni si Gagesti
pe Elan (ment. 1533) XN I vol. I 358.
Bijan,

72

N.

tejan eeasnie.

nepot lui Gliedeon si Stirbu, vinde satul


Bursuceani,

tin.

Suceava,

lui

Andrei

batman (1588) XVI vol. III 372 (rnent..


1622) XVII vol. V 151.
Bilasco, martor la vanzarea unei parti din
Dumbraveni (1625) 'XVII vol. V 330.
Masco, martor la vanzarea unci parti din

147.

Bilavz, v. Eremist Bilava, Isaia Jiilaa, luraseo Bilava.

Illlava (Bila), boier, martor In sfatul dom-

nesc (1436-7) XIVXV vol.

I 135,

136, 142 (aceleasi cu Albul ?).

Bilava <dajdier> sub .Stefan Toma (ment.


1616) XVII vol. IV 11.
Bilasa, bunic Ghindii, strabun lui Lavar din
Berlesti, tin. Falciu (Dent. 1592) XVI
vol. IV 50.
Bilava din Volcinet, strabun lui Ion s.a. din
Siacuti (ment. 1587, 1604) XN I vol.
111 340; XVII vol. I 140.
Bilava,fiica lui Gavril din Visnovet cumpiira
satul Pallinis, tin. Dorohoi, de la Oars ina
parcalaboia (1617) XVII vol. IV 200.
Bilasa, In hotarul ocolului Naslui
Lent.
1491) XN vol. II 167 (aceeasi cu Albiltea
din toponimie).
sluLta domneasc, rucl cu ncamul
Pantece, intarit stapan in Borasti pe

Brlad (1488) X\ sol. 11 79.


Bilas<a>, uricar, yin& parle din Masceani
lui Onciul popa (ment. 1605) XVII sol.
I 238.

www.dacoromanica.ro

Hilaba, uricar, tattil lui Erernia s.a. din Mileanca, rin. Dorohoi (ment. 1622) XVII
vol. V 117.
Bil;le, slug5 domnettscA, fiul Nastei st5pAn
in Nistoreni, tin. 'IroIns (1546) XVI vol.
I 472.
lai, v. Roman HiItii (uncle a lost
111151 din Boto5ani, martor la N anzarea unei

pdrti din Vasciluki, tin. Suceava (1610)


XVII vol. 11 321.
Itilfil, fratele Cernei, unchi lui Nicolai s.a.

din Cudresti pe Bahluek (merit. 1617)

XVII vol. IV 80.

\ornic rn2re (1572

1579), sot Sinclitichiei, ginere lui Gavril


logofilt si taLC1 Lii lona5co BUM din Onteni, tin. Hotin, si 1-107.110V, tin. Nearnt
(menk. 1609 1625) XVII vol. 11 200,

228-9; II 131-2, 237,


statute in sfatul

463; V 325;
domnesc (1572 574)

XVI vol. Ill 10, 11, 13, 16 18, 21 23,


25, 30, 32, 35, :16; ornie (1574 1579)
XVI sol. III 44, 15, 98, 50, 57, 59, 65,
67, 68, 70, 71, 71, 76, 77, 80, 81, 83, 93,
96, 100, 106, 108, 109, 111, 113, 114,
115, 120, 122, 123.

13115iasa, y. Sinelitieltin

Bilau, ceasnicul Doainnei, in sfatul domnesc


Alin'.
(1428) XIV XV vol. 1 62; N.
Bilca, v. Mane Iiilea.
Bilea, tuca lui Sluga Andrias ,i nepoata lui
Sluga Stan, virde parte din liorodniceni
Mariei (1529) XVI vol. I 317.
1111ra, nepoata lui Costea Liteantil, stilptin
....it

in Liteni pe Siret (1515) XVI vol. 1 98.

Mica, fiica lui Stan, 'repot

si Beal,

stiipan in Spoteni pe Itratineasa (1546)


XI I vol. I 542-3; v. sl

Bilene, prisaca lui in satui lzbi5ceni pe HAut


(ment. 1453) XIVXV sol. I 277.
Bilrea (Bilica) aprod, fiul lui But cel btmln,
restituie lui Gheanghea mare logofilt
parte din satul Parcova pc Ciuhur (1615,

1618) XVII vol. Ill 224; IV 216.

Mein, v. Humitru Belei.


I3i leoa, v. Beleul.

13iliciu, v. Tendor Bilielu, v5tav.


boier, parcillab (le Orhei, .martor In
sfatul domnesc (1478) XV vol. II 5.
Mlle din 115r1Ciu, vinde vie lui Stefan cel
Mare (1490) XI' sol. II 137.
13ilica, N . llUeca, aprod.
Bilk, !repot lui Sandru, vinde prti din Tomesti, Ililotesti, Vlamnic, Scuta5i lui
Vartic vornic pentru a-si pltiti capul

(rient. 1617) XVII vol. IV 152.


Hiles, boier, pircalab de la Orhei, martor in

sfatul domnesc (1478) XV sol. II 5.


Mile din Iltirlau, \ inde vie lui Stefan cd1
Mare (1490) XV sol. 11 137.
Bilica, v. illiera aprod.

Dilicioaia, v. Ilalleloala.
13ilii, s. teran BBB.

Billit, fiul Marusci, stiip5n In Vulturesti

pe Barlad (1535) XVI N 01. I 374.

Elltul armas, vinde parte din Ponesti lui


Gostandin Rosca hatman (rnent. 1620)
XVII vol. 1V 451.

Biltul, comis, clAruie5te o prisac si o moar5

in Derinet m-rii Secul (1610) XVII vol.

II 281.
Biltul din Priljesti, martor in Herle5ti (1591)

XVI vol. IV 35.

fratele Clinii, stpiln in GocimAnesti


pe Prut la Troian (1548) XVI sol. I 575.

1E141, popil, serie Lapis de danie pentru m-rea

Cetaluia de la gura Cohurlui (1599) XVI


vol. IV 262.
donmeasea, nepot lui Toader
Hiiznas, sinde parte din Bontesti pe
BArlad lui Toader Marcie (1490) XV vol.
II 120.
1Iilu5ea, fiica lui Ion Spoleanul, nepoata
lui Ilco si Pilca, mama lui Lupul s.a. din
Stipoteni, kin. Dorohoi (menk. 1603, 1605)

XVII vol. I 106, 251; s.

llama de la lalan, stApiln in Murgeni, Movile Uhrine s.a. (1466) XIVXV vol. I
319.
Ilinev a, Inc in satul lui Milian de la Dorohoi pe

Nistru (ment. 1937) XIVXV sol. I 117.


Blau, tattil Drgutei ii bunic lui Cretml
din Medeleni (merit- 1603) XVII vol. I
103.

Ilirui (Biroi; unde a fost ~); satul lui In


I3irovicesti pe Bistrita, mai sus de Bacn
(ment. 1499, 1500) XV vol. 11 301, 307.
Birovici, v. Coste Biroviel.
Birdeni, vames, imprumut5 cu bani pe Petru

Schiopu voievod la 1579 (ment. 1594)


XVI vol. IV 100.

13irtlan, v. Eraghlei Ilirtfilan.


Eirtalan, slug5 domneaseal, fiul Fedci

al lui Dias Goraet din Binulceni pe Jijia, ginere (?) lui Ghedeon Papa, tatAl
lui Romasco i bunic lui Drghici 5.a.
Dolniceni si Borale, tin. Dorohoi
onent. XV I vol. 111 54; 1V 34, 220;
din

XVII vol. II 309; pierde parle din BMm5ceni pentru hiclenie (1532) XVI vol.

I 346.
13irtoc, V. Toader Ilirtoe, Toma Birtoe.

Iiirtoc, fiul lui Trilu, stiiptin in Fetionesti


(1573) XVI vol. III 24.
Birtoe, sot Tudorei din Incas, tin. Neamt
(1546) XVI vol. I 485.
Birtocoae, v. Erina Birtocone.
Birteu, v. Witco.
Bistrielanil, iau helestee de peste (1588) XVI

vol. III 400.

Bisurea (Busurea), f lien Anusctii, nepoala


lui Petru Tudora intritS stilpana in
1)rbge5ti pe Cobille (1558) XVI sol. II

117-8.

1 Este vorba de egurnenal 5i soborul de


la in-rea 13istrika.

www.dacoromanica.ro

73

Bitez, v. Glurglu Bitea.


Blaga, din Totolesti, clA parte din Totolesti
pentru rscumpgrarea capului fiului salu,

lui Ionasco Vrabie staroste (1611) XVII


vol. III 8.
haga din Tulesti, martor la Spineni (1616)
XVII vol. IV 35.
Blaga, fiul lui Efrim, vinde parte din RAdeni
cu moarg pe Tutova lui Ilie Vrabie vornic de gloatg (1609) XVII vol. II 233.
llaga, fiul lui Toader PAM' din Fgrcesti,
tin Neamt, nepotul lui Praia, strgnepot
lui Mihul Poiang, vinde parte din RAdeni
cu moarg pe Tutova lui Ilie Vrabie vornic de gloatg (1609) XVII vol. II 233.
Mafia, fiul Musei, nepot Drrgoslavei, vinde parte din Tomesti pe Tutova lui Carstea mare vornic (1622) XVII vol. I 40.
Blaga, fiul Perggi din PlAcinteni, vinde parte
din sat lui Ionasco Vrabie staroste (1611)
XVII vol. III 8.
haga, In pricina Cu NAbgdaico vornic pentru
Giordzesti i Vitoroji (1614) XVII vol.
III 182.
Blaga Stfirpu, unchiul lui MihAil, partea
lui in Costesti, tin. Lgpusna (ment. 1609)
XVII vol. II 257.
Mogul, tatM lui Mihil din Hrtesti, tin.
Neamt (ment. 1619) XVII vol. IV 397-8.
Blaj, v. Tolrus Blaj.
11laj, boier, fiul lui Ghelebi Miclous, fratele
lui Domoncus stolnic stApan in sate la
Oituz i Rosiori s.a. pe Crasna (1410,
1434) XIV-XV vol. I 23, 107.
Blaj, soltuz <de Trotus>, martor (1587) XVI
vol. III 368.
Blglide, v. .$refan Blendea.
Blandul, V. Roman Blilndul.
Blilndul, slugg domneascA, fiul lui Toader
Dulce, stgpn in Blitnzi pe Corod (1528)
XVI vol. I 262.
Bleandea, v. Stefan Blendea, diac.
Bledariul, v. Glurgea Blidarul, Plesa Bledariu.
Blehan, V. loan Blehan, soltuz.
Blehan, fiul Marischii, vinde parte din StrAm-

tura pe Vaslui lui Bogza logofgt (ment.


1607) XVII vol. II 80.
Blendea, b. Gligorle Blendea, Fllip Bleudea.
Blendea, v. SteIan Blendea, diac.
Blendea, preot, stgpn in Vereseni pe Moldo-

va (1604) XVII vol. I 179-180.


Illentleasca, monahie, indreaptg uric (ment.
trzie 1598) XVI vol. IV 211.
Utica, fiul lui Haibul, nepot lui Tiga, strgnepot lui BAlos paharnic, intgrit stilpAn
in Holohoreni pe Racovgt (1573) XVI
26.

Blici, v. lonasco Bliel.


Blid, N . Andreica Blid.
Blidaru, v. Giurgiu Illidaru, Lazor Blidaru,
Toader Blidarul.
74

Bligolie Cleheci (?), fiii lui pierd parti din

VIAdesti in pricing' Cu Rusii (ment. tarzie) XVI vol. I 169.


Blihan, v. Nieoarg
Bliznit, Lacul lui in hotarul satelor Brumilresti, Piscani si Punteseni pc Brlad
(merit. 1529) XVI vol. I 601.
Blopul, aprod din Meseni, martor la Mohorilti
(1615) XVII vol. III 196.
Blundeanul, v. Grigorie Blundeanul.
Boaghea, Rica lui Ilisani, nepoata lui Oang

Ureche, vinde parte din HAngsgsti pe


Elan lui Ai drusco Boldur (1518) XVI
vol. I 118.

Bob Optisac, boier, martor in sfatul domnesc,


satul lui
<Bobulesti> (1421, 1427)

XIV-XV-I vol. I 42, 46, 53, 61, 289.

Boba, mama lui Ion din Cznesti pe Cneaja


(ment. 1546) XVI vol. 415, 416.
Bobeleg, fost staroste, dS parte din 111Apcsti
Neamt pentru a fi trecut la pomelMc (1614) XVII vol. III 185.
Boben, v. Gligorie Boben.
Roben, hotnog, rnartor la vrzarea unei pArti
din Cristinesti, tin. Dorohoi (1621) XV II
vol. V 53.
Bobian, fiul lui Trifart, tatgl lui Cgindia din

Pulesti pe Putna (rnent. 1617) XVIIIV 520.

Bobici, v. Cozma Roble', Ivaseo Bobicl.


Bobin, fiii lui, valid parte din Bulzesti (1522)
XVI vol. I 598.
Robin, vtav, hotarnic la Iugani (1609) XVII

vol. II 207.
Bobletie, vtav din Bleletici, martor la vanzarea unor prti din Mgdgrjaci si Calesani (1614) XVII vol. III 159.
Boboc, v. lonaseo Boboe.
Boboiug, logofgt, V. Toader Bobolug, logofrit.
Boboring, fiul lui Trepgdus si tatl CArstinei
din Borle, tin. Dorohoi (ment.. 1570)

XVI vol. II 234.

Boboiugoae, v. Maria Bobouegoae.


Bobo*, hotarul lui la gura Somuzului <Rece>

In satul lui Brbosul (ment. 1424) XIV-

XV-1 vol. I 50.

Bobotestii, megiesi hotarnic la Rgpiceni pe


Telita, sin. Orhei (1446) X1V-XV- I
217.

Bobotina, mama lui Grecul s.a. din Repseni


si Ggesti, tin. FAlciu (ment. 1533) XVI
vol. I 358.
Bobuegoaia, v. Marna Bobuegoaia.

Bobul din CrAciumeni, martor la Diinceni


(1609) XVII vol. 11 196.
Bohol (unde este
pe Srata, tin. FAlciu,
In satul lui Oniul slugg (ment. 1528)
XVI vol. I 266.
Bobul, tati Antei din Petrilesti pe Prul
Alb (ment. 1494) XV vol. II 204.
Bobric, v. Toma Bobrie.
Bobrie, mare vdtav de Cerruluti, hotarnic la
Cernauca
(1606, 1614) XVII vol. II
10, 185.

www.dacoromanica.ro

Rubric din Cuciur, martor la BAcicAuti, tin.


Hotin XVII vol. IV 231.
Bobuegoaia, v. Marla Bobuegoae.
Bocateo, clucinic, diiruieste vii In Horodiste
la Cotnari lui Gheorghe MovilA episcop
de 11AdAuti (1583) XVI vol. II 227.
Bociincioae, v. Anusca Doefincloae.

Bociatt, v. Stefa Boehm.


Boehm, fiica lui Nica Topa, vinde locul Pietrimul pc Chigheci lui Coman *.a. (1546)
XVI vol. I 536.
ginere lui PAtissco Arbure, vinde
OW din Joldesti i Vorona lui Ionasco
Gheorghe logoffit (1620) XVII vol. IV

496.

Boroclu, Valen lui In Borodaci (wen(. 1619)


XVII vol. IV 354.
Bocte din Tilrcitei, martor la Samascari,
bunic Antimiei VAscaniasa din Boxesti

(ment. 1614, 1617) XVII vol. III 181,

IV 140; V. si Pocse.
Boded, v. Stela! Bodea.

Bodea boier, v. Badea, vornic.


.Bodea de la Dunabrava <Deochiati>, slugA
dotuneascA, Intrit stApAn la obArsia

Bkzotei (1466) XIVXV vol. I 351-2.


Bodea, fiul lui CrhanA, nepot lui Grozav
Roistan, vinde parte din Tulucesti lui
Iona5co Ghianghea logofAt (1621) XVII

vol. V 67.

Bode, nepot Nec.5ii, strAnepot lui Ivan Ian-

pota, virde satul Ursilsti pe BArlad lui


Vartic mare vornic (rnent. 1593) XVI vol.
IV 69.

Bodea, spAtar, v. Bodea, vornic.

Bodea, vornic, v. Badea, vornic.


Bodea (Badea, Bodi, Bodiu), vornic (1469
1476); spAtar In sfatul donmesc (1469
1 470) XIVXV vol. I 366, 368, 369,
371, 373-378, 413, 424, 426, 427; vornic
In sfatul domnesc (1471-1476) XIVXV
vol. I 379, 381, 383, 384, 386, 388-390,
393, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403,
4115, 406; XV vol. 11 2; v. si VrAnceanu,
spatar.
Bodes', tatAl lu Trifan, buric lui Beriiac

Bodea Sirbul, Selistea lui In hotarul Tg.

SArata pe Prut (ment. 1489) XV vol. II


109.

Bodeasa, mama Sofroniei din SAcueni, tin.

Neamt (ment. 1590) XVI vol. W 12.

Bodei, diac, scrie act domnesc (1619) XVII


vol. IV 403.
Bodelas, diac, scrie act domnesc (2103) XVII
vol. I 80.
Bodein, mare vtav al tinutului L'Apusna,
hotarnic la Copanca pe Nistru (1581)
XVI vol. III 168 (probabil aceleasi cu

Alexa Bodeiu).
Bodeiu, ceasnic si pArcalab, v. Alexa Bodelu,
pArcAlab de Iasi.
Bodelu (Baghiul), iazul lui la $endriceni

(1620) XVII vol. IV 492, 567.

Bodescul, medelnicer, martor

la vAnzarea

unor prti din Dobroshivesti, tin. Vaslui


(1605) XVII vol. I 244.
Bodi, vornic, v. Badea, vornic.
Bodicica, loe pustiu pe Bahlui lAngA

(ment. 1456) XIVXV vol. I 290.

Bodin, V. Bodea, vornic.


Bogatene, negustor din Roman, ImprumutA
cu bani pe Nechifor din SAcuiani (ment.
1621) XVII vol. V 62.
Bogdan, V. DrAgutul Bogdan, staroste.
Bogdan, armean din Siret, fratele lui Asfa-

dur, vinde vie cu cram

si

pivnit la

Cotnari lui Ion GolAi logofAt (1576) XVI

III 78; martor la Curtea Austriei


pentru Petru Schiopu (1593) XVI vol.
vol.

IV 76.

Bogdan, <boier>, (IA satul Vasciluti pe Siret

lui Cupcici vornic (1431) XIVXV vol.


I 93.

Bogdan, boier, fiul lui 'finnan, ginere lui


lvul din Spica, stApAn In Solca si in trei

sate pe Moisia (1461) XIVXV vol. I


313; vinde parte din Voitin lui Stefan cel
Mare (1490) XV vol. II 140-141.

Bogdan, boier fiul popii Rusa, martor In


sfatul domnesc (1456) XIVXV vol. I
289.

Bogdan, diac fiul lui Lurie, tatal lui Dumitrasco s.a. Intdrit stApiln In OstApceni pe

tin. Mein (ment. 1606,

Prut (159b-1599) XVI vol. IV 239,

Bodes, tatiil Musei, bunic Anuscili din Bucsani pe Horincita (ment. 1515) XVI vol.

Bogdan, cliac, scric act domnesc (1625) XVII

din Berezeni,

1609) XVII vol. II 63, 233.

I 99.

Bodes! (Grama), slugA domneascA, frate ca


Stan Grama s.a. stApan la Obrsia Slivnei (1493) XV vol. 11 199.
Rodee Hlrje, boier, stApAn in Balorniresti si
Muncel pe Moldova
vol. I 184.

(1442) XIVXV

Rodee Plosearlul, bunic lui Oancea de la


PantAna Sucevci si Mile5ti pe Soholui

(1495, 1502) XV vol. Il 224; XVI vol.


I 2,0.

Bodea Burnam], Selistea lui in hotarul Tg.


Siirata pc Prot (ment. 1489) XV vol. II
101.

256, (inent. 1607) XVII vol. I 94.

vol. V 317.
Bogdan de la PArAul Alb, boier, In sfatul

domnesc (1421) XIVXV vol. I 42;


(Inenl.. 1428) XIVXV
biserica lui

vol. I 67; tatAl lui Vlad si al Ilci de la

Scheia pe PArAul Alb (inent. 1506) XVI


vol. I 46.

Bogdan (Budan) din SAIAvestre, martor la


Mijloceni 5i Slvestri (1612) XV II vol.
III 66, 70, 236.
Bogdan, fiul lui PetricA, vinde parte din Jugastri, tin. Putna, lui Pogan staroste
(ment. 1555) XVI vol. II 83.
Bogdan, fiul Moil, vinde pArti din Spineni
lui Drgil armAsel (ment. 1616) XVII
vol. IV 35.

www.dacoromanica.ro

75

Bogdan,

fiul 'Negritei, boa lui

Neagul,

slpan in Rotumpiinest i pc Bogdana


(1521) XN I vol. I 182.
Bogdan, jupan, fiul lui liornan voievod, fratele lui Alexandru cel Bun si luga voievod;

martor in sfatul domnesc (1392-1411)


XIV XV 'vol. I 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 26.

Boftdon, inedelnicer st5pOn in

(,Oiceni pe

l'opolchet, Pilscani si NAglupesti (1525)


1528) X\ I vol. I 223, 279.
logdan, medelnicer, nepot lui Sandru comis,
tat51 Anghelinei din Cr5esti, tin. Neamt
(mcnt. 1605) XVII sal. 1 191; . si Bogdan Hogina.
Bogdan, <sluga clon-mesc5>, fugar in Tara Le-

sasc5 si dAruit eu ii la Golnari de lerema MO \ ilS (nient. 1611) XVII vol.


111 43.

Bogdan (Bila), slug5 donmeasc5, fitil Marinii,

nepot lui Giurgiu Junultate, inde parte


din Balosinesti pc \ aslui lui Stefan cel
Mare (1 191) XV vol. 11 166, 206: stApOn

in GiumiltAteni pe Jijia (1495) XV


II 209 210.
Bogdan, slolnic, unchi lui Slefan din PA'stravesti

(inent.

1152) XIV-XV vol.

I 250; martor in sfatul domnesc (14341446) XIV-XV vol. I 109 111, 113,
114, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 133,
131, 139, 141, 143, 153, 154, 161, 164,
166, 180, 186, 187, 189, 192 194, 198,
199, 211, 250.

Bogdan, slolnic (rud cu lije Iluru coinis),

vinde satul Podoleni pe Iiistrito lui Stefan


cel Mare (1479) XV VOI. II 315; tatl
Voiciui i bunic lui Ivul din Alba pe Pulna
(1499) XV vol. II 302.

Bogdan, strilbun lui Toar din Fundeni

Ruptura (ment. 1605) XVII 'sol. I 229.

Bogdan, stager mare, tatAl lui

Gheorghe

s.a., cumptir parte din Colcesti de la


Grigorie s.a. (ment. 1605) XVII vol. I
217.

Bogdan, tatill lui Rashir din SlAvoae (ment.


1587) XVI vol. III 365.
Bogdan, tatAl lui Spiridon din Clicosea, tin.
Covurlui (inent. 1624) XVII vol. V 227.
Bogdan, total Sofiicrti din Toderesti pe Jijia
(ment. 1523) XVI vol. I 216.

Bowlon, vinde parle din Tigiineji, tin. Tecuci, lui Drgutul Bogdan (ment. 1617)
XVII vol. IV 98.
Bogdan, voievod, <I Inlemeietorul>, trecut
la pomelnicul cpiscopiei de H5c15uti de
Alexandru cel Bun (ment. 1403) XIVXV vol. I 13.
Bogdan, voinod si domn al Ttirii Nloldovei,
fiul lui Alexandru cel Bun, total lui Stefan cel Marc, bunic lui Petru Hares (ment.

1546) X\1

NA31.

497

(1432

1451);

jupan in sfatul domnesc (1432 1433)

XIV-XV vol. I 96, 97, 98, 100; domn


1451) XIVXV sol. I 244, 215, 247, 248; tatAl lui
al Trull Moldovei (1450

76

Stefan cel Marc, trecut la pomelnicul

Pobrata (ment. 1458, 1466) XIV-

XV vol. I 347, 420.

Bogdan voievod <IV) (- Alexandro ici),

domn al Tarii Moldchei, fiul lui Alexandru

Ltipusneanu (1552-1572) si al Roxandei, nepot lui Bogdan Noiood si Petru


Hares, fratele lui Nlihail Petru, Cohan in
si al Cheajnei, cumnat cu Vasile
logoft (1578) XVI vol. III 95; marlin: in
sfatul clornnesc (1552-1560) XN I vol.
II 34, 66, 76, 77, 79, 80, 82, 81, 86 92,
93, 101, 103, 105, 106, 109-113, 115,
117, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130,
133, 135, 137, 138, 140-146, 148, 150,
152, 155; domn al TOrii Moldoej, dii
prhilegii de danie si intArire pentru sate,
iazuri, mori, vii si tigani (1569 15-2)
VXI vol. II 176-178, 180 223, :-26236, 240; III 1, 2, 3, 4; privilegii de
danie si

intArire emise de

(ment.)

XVI vol. III 12, 14, 47, 122, 133 135,


151, 158, 165, 179, 196, 239, 270, 285,
311, 318, 321, 322, 323, 339, 390, 394,
400, 422: IV 71, 172, 208, 282 '3;
NVII vol. I 1, 31, 97, 183, 235, 472,
257, 261; II 17, 47, 68, 82, 113, -21,
275, 332; III 9, 80, 84, 139, 167, 178;
IV 20, 69, 79, 112, 121, 151, 224, 243,
249, 286, 233, 368, 520; V 151, 289, 290;
inscris la pomelnicul m-rii Slatina (1'60)
XVI vol. II 155 ctitor la manstirile:
Berzunt, Pobrata, Tazlau, Rsca, Agapia,

Sf. 'lie, Slatina si Dohiaru, XVI vol. 11,


155, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 204,
209, 210, 230, 236, 237; III 3, 196.

Bogdan, voievod, Ind lui Aron voievod, mor-

tar in sfat (1594) XVI vol. IV 115.

Bogdan, voievod, fiul lui Iancul Noinod;

martor in sfat (1580 1582) XVI vol.


III 133, 154, 158, 163, 168, 169, 173,

180, 181, 183, 186, 190.


Bogdan, voievod, fiul lui leremia Movil
voievod, fratcle lui Costantin voievod;

martor in sfatul domnesc (1602 - 1610)


XVII vol. 1 65, 73, 204; II 2, 15, 16, 18,
20, 21, 23, 28, 29, 41, 42, 49, 147, 192,

198, 209, 217, 326, 338, 345, 347; inscris


la pomelnicul m-rilor Secu i Dragoi irna

XVII vol. II 147, 209.

voievod, fiul lui Petru No'eNod


<Bares) martor in sfatul domnesc (15271534) XVI vol. I 229, 245, 247 250,
253, 254, 256-258, 260 262, 264 266,
268-271, 273-276, 278 284, 286, 287,

Bogdan,

289, 291, 292, 295-297, 299-301, 303306, 308-312, 314-319, 321 323, 326,
327, 329, 331-333, 335-337, 339-311,
343-345, 347, 348, 350, 352 354, 356,
358-360, 362, 364-367, 601.
Bogdan, voievod (Bogdan-N lad), dorim al
TOrii Moldovei, fiul lui Stefan cel Mare,

fratele lui Petru Hares, total lui Stefan


Noievod, Alexandru

Liipusneanu si al
Mariei, bunic lui loan voievod cel Cum-

www.dacoromanica.ro

OK (1474-1517); martor in sfatul domnesc (1473-1503) XIV-XV vol. I 395


397, 399-401, 403, 405, 406, 415-6;
XV vol. II 2, 5-13, 17, 24, 25, 27, 28,
30, 32-35, 37, 38, 40, 42, 44 47, 49,
57, 59-65, 67-71, 73-85, 87, 89,
90, 92, 94, 95, 97, 98, 101-105, 107,

109, 111, 115, 116-321, 123-326, 128,


129, 131, 133, 135-137, 139, 141, 143,
144, 146, 148-151, 153, 155, 156, 157,
159, 160-163, 168, 169, 171-175, 177179, 181, 183, 185-188, 190-194, 1971 98, 200-203, 205-207, 209, 210, 212,
213, 216-224, 227-230, 232, 233, 236238, 240, 241, 243-247, 249-256, 258260, 262-270, 272-274, 276-278, 280284, 286, 288, 290, 291, 294, 296, 297,
299, 301, 303, 304, 306-308, 310, 311,
316-339, 322; XVI vol. I 1, 4-8, 10-

12, 14-16, 18-21, 23, 26, 28, 30-36,

38, 39, 41; domn al TArii Moldovei (15041517) emite privilegii, daruieste si intiirestie sate, iazuri, mori, vii, bani, obroece,

si tigani; XVI vol. I 42-108, 595; slujbe


prestate lui, danii Monte i privilegii emise de
(ment.) XVI vol. I 125, 127,
128, 131, 143, 144, 149, 151, 153, 157,
165, 167, 173, 175, 192-3, 219, 226,
229-232, 247, 350, 254, 274, 290, 294,
295, 311,

320, 326-7, 330-332, 345,

371, 372, 384, 385, 390, 401, 427, 428,


432, 441, 446, 451, 453, 470, 501, 511
571, 573, 595; II 24, 29, 43, 58, 59, 80,
83, 98, 111, 126, 139, 147, 213; III 10,
20-21, 37, 42, 56, 63, 69, 79, 91, 127,
128, 161, 169, 170, 175, 205-206, 209,
251, 281, 298, 318, 359, 369, 388, 389,
394; IV 106, 215; XVII vol. I 78, 1489, 218, 220; II 3, 23, 73, 210; III 83, 119;
IV 63, 202, 239, 247, 354, 377, 520; V
383, 385; ctitor la mitropoliile de Suceava, Roman, R5clAuti i manAstirile
Pobrata, Neamt, Dobrovt, Moldovita,
Putna, Voronet, Homor; XVI vol. I

44, 69-70, 88-97, 100-101, 165, 384,


401; II 147; III 175, 205-206.
Bogdan, vornicu mare, marlor in Ilusi la

vAnzarea unei pdrti din Julesti pe BArlad


(1599) XVI vol. IV 263.
Bogdan biitrainul, sulger, martor hotarnie la
Tmpesti si Uscati, tin. Neamt (1617,

1619) XVII vol. IV 523, 525-6.


Bogdan cel Gros, ginerele lui Isaico, pierde
ocin pentru datorie (1619) XVII vol.
IV 369.

Bogdan Dorobill, staroste, hotarnic la TApesti pe Lozova (1546) XVI vol. I 502.
Bogdan Grama, frate cu Stan s.a., st5pfin in
Sarbi la obarsia Slivnei (1i93) XV vol.
II 199.
Bogdan Leghells, frate cu Stefan Leghetis,
strAbun Drkflinei din Deochiati (1495)
XV vol. II 209.
Be. dan Bugina, nepot lui ,,andru comis,
talal Evgheniei din Craesti, tin. Neamt

(merit. 1602, 1605) XVII N01. I 42, 194;!


v. si Bogdan, rnedelnicer.
Bogdan-Vlad, Bogdan si Vlad, v. Bogdan
voievod, fiul lui t?tefan cel Mare.
Bogdiineasa, v. Tudor llogdilneasa.
Itogdfinel, tat51 M5rinci din Fundeni si Rup-

tura pe Berheci (ment. 1521) XVI vol.


I 179.

Boghean, userel, st5p5n pc grildini in Pomiirla (1590) XVI vol. IV 461.


Boghiia, v. Toader lloghlia.
Bogonosie din Giircini, martor la Meesti
(1601) XVII vol. I 15.
Bogus (- Nesteacovici), boier, fiul lui Nes-

tcac, fratcle lui Paseo (1422-1444), dil-

ruit de donin cu satul Cuciur (1422) XIV XV vol. I 45; martor in sfatul domnesc
(1432-1444) XIV-XV vol. I 99, 127,

129, 132, 135, 137, 142, 186, 189, 191,


195, 196, 198, 199, 201, 206.
Bogza, v. Atanasie Bogzo, Brfighiel Bogza,

logof51., Grigorie Bogza, logofiit, Ion Bog-

za, uricar, Toader Bogza, %asllie Bogza,


comis.

Bogza, fiul Buscai, nepot lui Ion Bolea, vinde


parte din Fstaci lui Petre Cehan (1625)

XVII vol. V 374 (probabil acelasi cu


Vasilie Bogza).

hotarul satului <Seoposeni> pc Prut si Jijia (merit. 1621) XVII


vol. V 84.
Bogza, unchiul lui Marco din Hoiesti, tin.
Carligiitura (merit. 1620) XVII vol. IV
Bogza, Spinii lui

451.

I3ohmot5, v. lonasco Bohmatii.


Bohmotesti, in pricinii cu Ncculachi stolnic
pentru Isporesti pe Moldova (1619) XVII
vol. IV 317.
Bohodaiu, V. Amnia Bohodaiu.
Bollotin, voloaca lui in hotarul satului

poseni> pe Prut
XVII vol. II 59;

V.

Jijia (meut. 1606)


Bohotin, p5rilu si

sat.
Bobus, v. Cfirstea

fiul lui Dobos, tat51 lui Striltulat s.a.


din Serbdnesti (ment. 1617) XVII vol.

IV 119.
Boici, v. lonaseo

scric act domnesc (1623)


XVII vol. V 213.
Bolianu, diac, scrie zapis pentru niste tigani

Boteriue, diac,

(ment. tarzie) XVII vol. IV 493 (probabil

in loe de Miscount, vornic).

Eioisteanul, v. Ion Boisteanul, Grigorie Bolstean.


Boistean din firligi, vinde si cumpAr5 prt.i
din sat (1604, 1605) XVII vol. 1179, 209.
Boistian din ItAdeni, V. Grigorie Bolstean.
Boistean, total Gligai Rosca, din Conce.ti
si bunic lui Gherasim Bosco s.a. din Larionesti, tin. Soroca (n ent. 1624) X\ II

vol. V 267.

Bolton,
Boitar,

N.
N.

Nicoar5 Bolton.
Baitar.

77

www.dacoromanica.ro

Bo101 (drumul
la TAmpesti, tin. Neamt
(ment. 1617) XVII vol. IV 523.

BojIld din Pocbi, pldteste cloud morti de om


pentru Gligorie (1612) XVII vol. III

83-4.

Bojoga, v. Ion Bojoga.

martor la Onesti
(1614) XVII vol. III 158.
Bolboac, v. Bulboned, diac, Bulboaeii, vtat lasile Bolboaed.
BoItasca, din Toderesti,

Bolbocel, v. Gheorghe Bolbocel.


Holbosea, postelnic, In sfatul domnesc (1456)

XIVXV vol. I 287.


Bolbosea, tatfil Meresoaei, bunic lui Vasilie
din Tlpijani (ment. 1606) XVII vol.
II 2.
Rolen, him lui Giurgea 'Mar, stpAri In
lugani pe Strajnic (1546) XII vol. I
520.

Rolen, fiica lui Isaia, vinde parte din Stngaei lui Oprea (1588) XVI vol. III 391.
Bolea, fiica Marei, dd parte din Mdstecani cu
vie fratelui ei Dragoman (1599) XVI

vol. IV 262.

Bolea, sora lui Glavan pisar, nepoata lui

Sinat, stpnd In Sdntesti (1528) XVI


vol. I 268.

Bolas si

Bolas.

Bolcos, v. Ilea Boleos, Maxim

Bolddr, V. Boldor.
Boldds, v. Danclul Bold's.

Sima Boldea.
Bolden, fiii lui stpAni in Rfispopi, tin. Vaslui

(ment. 1609) XVII vol. II 226.


Bolden, partea lui in Rdchitis i Rchitoasa
(ment. 1622) XVII vol. V 121.
Boldea, poiana lui In satul Berchisesti (ment.
1473) XIVXV vol. I 397.
Boldea sulger, fiul lui Sima Boldea, v.Humsa
Boldea..,
Boldescul, v. Driigan Boldescul, Gheorghe
Boldescul, lonasco Bol descul, Piltrasco

Boldescul, stefan Boldescul, Toader Boldeseal.

Boldescul din BAlosesti, fratele Aritei din


LAtcani, tin. 1-toman (ment. 1617) XVII
vol. IV 166.
Boldescul, medelnicer, martor In Iasi la
vAnzarea unor pArti din Obrsie si MAlesti (1596) XVI vol. IV 137.
Boldescul, sluga dornneascA, v. Toader Boldeseul.

Boldescul cel bAtran, strAnepot lui Cozma


Dereptate, tatAl Anghelinei, DrAgan Boldescul s.a. bunic lui Gligorie s.a. din
i

Cozmesti (1603

1609) XVII vol. I 104; II 162, 253.


Boldesor, v. Boldesor.

Boidiscul, vornic, hotarnic la Averesti pe


Crack.' (1617) XVII vol. IV 170.

BoldAs, v. Danelul Boldls, Ilea Bol-

dl s (<1471>,

1528) <XIVXV vol. I

383> XVI vol. I 246-7.


i Inloc de Drumul WI Bolen.
78

Boldor, nepot Necsii, strdnepot lui Ivan Jan-

potd, vinde satul Ursdsti pe Brlad lu


Vartic mare vornic (ment, 1593) XVI

vol. IV 69.
Boldor, pargar din Baia, manor la vnzari
In Ioncesti i Pscani (1586, 1607) XVI
vol. III 310; XVII vol. II 78.
Boldor, tatn1 Odochiei si Grigorie din Epureni pe Jijia (merit_ 1610, 1611) XVII
vol. II 334; III 20.
Boldor, vames din Putna, vinde tigan lui
Dan portar de Suceava (ment. 1555) XVI

vol. II 73.
Boldor, bAtriinul, vinde pArti din BAlosani
si Cotusca lui loan vdtav (inent. 1609)
XVII vol. II 221.
Boldoscoe, v. Loghinia Boidoscoe.
Boldovici, diac, scrie acte domresti 1606,
1619) XVII vol. II 57; IV 349.
Boldul, V. Sima Boldur.
Boldul, irate (?) cu Avrodin si CApotici, IntArit stApAn in Onesti si Vertiporoh pe
Ciuhur (1513) XVI vol. I 88.

Boldur, boier, in pricinA pentru Stroiestt

Boldea, v. Bumitru Bolden, Duma Boldea,

Boldesti, Mircesti

Boldisor (Boldesor), hAnsdrel din Tnpesli,.


martor la Spfitdresti si Baia (1621, 1625)
XVII vol. V 72, 316, 366.
Boldor, v. Boldur.
Boldor, v. Andrusco Boldor, Dumitrasco
Boldor, Giurgea Boldur, Ivan Boldur.
Sima Boidur.

pe Moldova cu OanA nepot MaruscAi


(1465) XIVXV vol. I 340; v. si Ivan
Boldur, Sima Boldur.

Boldur, diac, rudA cu Baiseanul uricar

si,

Huhulea, in pricinA Cu mAtusa lui Sora


pentru bani ai Ciofrestilor si Siniscutilor
(1587) XVI vol. III 359; scrie act dom-

resc (1592) XVI vol. IV 60.

Boldur (Boldor), diac, tatAl Canclachiei din


BarbAtesti, tin. Roman (went. 1617)

XVII vol. IV 111.

Boldur (Boldor), fiul lui Coznie din 1r ldeni,


tin. .HArlAu (mert. 1616, 1617) XVII

vol. III 164, 167; IV 160.

Boldur, slugg domneascA, fiul lui Dragos


strAnepot lui lurie Mibailas,
stpAn in Milinesti, Chindesti, Hertea

s.a. (1560-1592) XVI vol. II 152; III


455; 1V 54.
Boldur HArovIel (Boldor,

HArea,

HAra),

fost vornic mare, fiul lui HArbur par-

cAlab de Hotin, tatAl MaricAi din Cupcici, tin. Hotin (ment. 1580, 1584) XVI
vol. II 137, 253; corals, In sfatul domnesc
(1552) XVI vol. II 11, 13, 14, 15, 17,
20.

Boldusco, hotnog, hotarnic la <Scoposeni>


pe Prut i Jijia (1606) XVII vol. II 59.

Bolea, v. Dan Bolea, Glurgea Bolea, Ion

Bolea, Ionasco Bolea, Istratie Bolea, Tonder Bolea, Vasile Bolea.

Bolea, fiul Starei, repot lui Simion Epotescul, schirnbA parte din Pogoresti cu

Moisei (ment. 1617) XVII vol. IV 104.

www.dacoromanica.ro

Bolea, pArcAlab de Hotin, In sfatul domnesc


(1619) XVII vol. IV 316.

Bole<a>, soltuz de Suceava, martor (1590)


XVI vol. III 459.
Bolea, tatal lui Stratul (ment. 1622) XVII
vol. V 155.
Bolea, vAtav, martor in Tecuci la vAnzarea

unor pdrti din Hedzoresti (1590) XVI

vol. III 466.


Bolisor, v. lonasco Bolisor.
Bolos, v. Billos, ceasnic.

Bolog, v. Carstea Boloff.


Bologel, v. Andreica Bolooel.

Bolsmi din Cofesti, socrul lui Giurgea GAr-

bovin din Fetinghesti, vinde parte din


Cofesti lui Pardos (ment. 1620) XVII

vol. IV 504.
Bolut (Bulut), total Sofiicdi din Selistea, tin.
Suceava (ment. 3613) XVII vol. III
118.

Bonceae, slugd domneascd, fiul Stanei, nepot


lui Mihul CArnul vinde prti din Crnesti i Unde a fost Ivan la Ulmi" pe
Coble lui MihAild s.a. (1494) XV vol.
II 206, 207.
Boncild <Otel>, nepot Magosei, strdnepot
NeagAi, vinde parte din Otesti lui Condrea

Bucium mare vomic (1581) XVI vol.

III 171.
Honda, sora lui Lazr, nepoata lui Fddor
mAtusa Armancdi din IlAspopeni (ment.
1603) XVII vol. I 88.
Bondea, rdzes, vinde iaz In Lie.sti pe Botna
lui ChiritA Dumitrache postelnic (1609)
XVII vol. II 239.

Bondus, tatAl lui TetilcA i bunic lui PAntelei

din Ghiduseni (ment. 1623) XVII vol.

V 222.

Barboviel, total lui Dosoftei Barbo-

vici ieromonah de Pobrata (ment. din


14 septernbrie 1650) XVI vol. III 161;

acelasi cu Leontari Borne'.


Bontlis, v. lonitfi Bontfis.
Bontea, v. Bias Bontea, Mihul Bontea.
Bontica, v. Toma Bontied.

Bontea, drumul lui pe Volea AlbA (ment.


1619) XVII vol. IV 525.
Booreanul, v. Ion Buoreanul.
Bora, v. Ion Bora, Mihail Bora, Stan Bora,
Vasco flora.

Bordleanul, v. Andrelca Bor5leanul,


tulat Borfileanul, Petriman BorAlleanull.
Borlescu, v. loanas Borilleseu.
BorAlovici, v. Stefan

Bordsel, partea iui in satul Potlogeni pe


Moldova stApAnitd de Toader Boul vistier (ment.. 1635) XVII vol. V 342.

Boreca, v. l'iban fiul lui Borcea.

Borcea, biserica lui InchinatA m-rii Bistrita


(ment. 1428) XIV-XV vol. I 66.
Borcea, ceasnic, fiul (?) lui Danciul, tatAl
lui Vasilie si bunic Candachiei sotia lui
Lupul DragotA mare spAtar s.a. din Itesti,
Serbdnesti si Jiscani pe Bistrita (ment.

1620, 1621) XVII vol. IV 458); V 29;


v. i Doma, pdharnic.
floreen, diac, serie acte domrtesti (14721482) XIV-XV vol. I 392; XV vol.
8, 9, 14, 19, 20, 22, 26, 32, 35, 36, 37.
Borcea (Borceviciu), diac

i logort, serie
acte domnesti (1591-1595) XVI vol.
IV 37, 61, 124, 125.
Borcea, din las, sot,ul Macrinei calugArita,
vinde loe de cas In Iasi lui Petru Schiopu

voievod (1583) XVI vol. III 225.

Borcea din Orcesti, martor in SAcuiani (1621)

XVII vol. V 62.

Borcea, fiul lui Danciul Pardos, tatAl lui


Silion s.a. din Moinesti pe Bistrita (ment.
1567) XVI vol. II 172.
floreen, fiul Stancdi, nepot lui Poroseci stolnic, intdrit pe un vad de moard la MacicAuti pe Rdut (1617, 1618) XVII vol.
IV 143, 220.
Borcea, pdharnic, fiul lui Giula btrAnul
total lui Costin si al Sofiid din Bordsti
pe BArlad la gura Hordiatii (1606) XVI
vol. II 19; v. si Horma, ceasnic.
Borcea (Borci, Borcia) pdrcAlab de Hotin,
vornic, fiul lui Fddor i nepot Anuscdi
(1545-1548), intdrit stApAn in FAscani
pe Crasna (1547) XVI vol. I 547; pdrcAlab de Hotin in sfatul domnesc (1546)
XVI vol. I 416, 418, 420, 421, 423-430,
433, 435, 437, 438, 440, 442, 444, 445,
449, 450, 459, 460, 462, 464, 466, 469,
608, 613; vornic, martor In sfpt. (15451546) XVI vol. I 410, 412, 413, 415, 447,

Bora, tatAl. (?) RuscAi si bunic Marenci s.a.

448, 451, 453, 455, 456, 468, 471, 473,


475-480, 482-484, 486-488, 490, 493,
494, 496-498, 500, 503, 504, 506, 507,
509, 510, 512 -514, 516, 517, 519, 520,
522, 523, 525, 526, 527, 529, 530, 532,
533-535, 536, 538-540, 542, 543, 549,
551-554, 556, 557, 559-562, 564-566,
569-572, 575-577, 579-582, 610.
Borcea, slugA domneascA, fiul lui Crciun,

andru, pArcAlab de Chilla, martor in

Borcea, slugd domneascA, fiul lui Triful Bor-

Bora, <tatl lui Ion Bora XVII vol. I 63>,


bunic lui Miron s.a. din Vertiporoh pe
Ciuhur (ment. 1603) XVII vol. I 113
(rudd cu Hodco Costici, postelnic).
Dora, jude (mide a fost
in satul Movila
pe BArlad la gura Hordiatii (ment. 1488,

1606) XV vol. II 79; XVII vol. II 19.


din Schei pe Sdrata (ment. 1528) XVI
vol. I 282.

flora

sfat (1479) XV vol. II 6, 9-12, 15; V.


si Sandra, pArc.lab de Roman.

I In loc de: Leontar.

stApAn in HdsnAsani la CArligAtura (1574)

XVI vol. III 29.

zescul, stApAn in Betesti, Bdrbdsani si


Rediu in Cfimpul lui Drago s (1497) XV
vol. II 273, 274.
Borcea, soltuz din Stefilnesti, trartor (1598)
XVI vol. IV 239.
79

www.dacoromanica.ro

Borcea, tatl lui Mihail din Grip cinesti, tin.


F: leiu (went. 1613-1619) XVII vol.

III 141; IV 406.

Borciul, boier in sfatul domnesc (1448) XIV

XV vol. I 226 (probabil acelasi cu Burciul, coiris).

Borda, (numit si Borcaciu ?), partea lui din


DrAgom nesti pe Levarda hotilrnicitii de
Vasile Neagoe (ment. 1623) XVII vol. V

385-6.

Bordea, slug donmease, nepot lui Maxim


Podoleanul, vinde parte din Mliceni,
tin. Chigheci, lui Dumitra chi Chiri
mare postelnic (1609) XVII vol. II 238.
Borduhosul, v. Ion Borduhosul.
Bordun, fiul lui Sofrac, nepot lui Carnrici,
vinde parte din Rosiori, tin. Neamt, lui

Stan (ment. 1587, 1606) XVI vol. III


351, XVII vol. II 75.
Doren, Fntana lui In hotarul satului Fntnele, tin. Iasi, numit Carniceni (1448)

XIVXV vol.

I 238.

Boreaciu, v. Borda.
Boreandl, v. Pfitrasco Bouranul, diac.
Boriel cel batran, tatl lui Vasco, bunic
Nastei

strabun lui Danic Pilipovschi

din Cerlera Micg, tin. Hotin (ment. 1622)

XVII vol. V 117.


Borie, partea lui in Brnova, tin. Hotin
(ment. 1574) XVI vol. Ill 39.
Borilesti, vnd satul Pascani pe Bistrita

(ment. 1480) XIVXV vol. II 16; v.

Ioans Borileanul s.a.


Boris, Selistea lui pe locul lui Vlad Gicovne
la Chigheci (ment. 1441) XIVXV
vol. I 175.

Boris (unde a fost ), In satul lui Duma

Negru pe Rebricea (ment. 1436) XIVXV


vol. I 124.
Boris BraevIci (Velis) boier, fiul lui Brae

(1421), tatal lui Iurie si Nastecici din


Costesti pe Prut, bunic lui Isaica s.a.
din Ungureni pe Jijia, Pistruiul s.a. din
Bresti, tin. Hadn't]. (ment. 1499-1613)
XV vol. II 284; XVI vol. I 158, 411;
III 353, 468; XVII vol. I 198, 220, 247
8, 261; II 47-9, 332; III 119; martor in
sfatul domnesc (1421) XIVXV vol. I
42.

Boris Goloviit, boier in sfatul domnesc (1421)

XIVXV vol. I 42.

Borltulovici, v. Ion Borlatulovici.


Borleanul, diac, v. Striitulat Borleanul, diac.
Bormotii, tatl lui Beleiu vir de prti din Antlesti, tin. Suceava, lui Eremia Stan-

cescu (ment. 1612, 1624) XVII vol. III


79; V 229, 253, 309.

Borodace (Borodaci,

Borodance,

Borodac),

prul lor la Sendriceni s.a . XIVXV


vol. I 79, 154; XVI vol. I 82-82; XVII
vol. IV 354.

B.orodaci, v. Gheorghe Borodaci.


Borodaci, tatl Gafiei si bunica Todosci

din Poperi, tin. Dorohoi (ment. 1611,


1616) XVII vol. III 5, 31; IV 61.

Borodaci, vtav, martor la vnzarea unei


prti din Bor le (1591) XVI vol. IV 34.
Borodco, diac vinde satul Borzesti cu iazuri
si mori in lubneasa si Jijia lui Isac Ba-

lica hatman (ment. 1620, 1621) XVII

vol. IV 462; V 6.
Borotco, v. bralgihici Borotco, Bumitru Borote.
Bors, v. Gheorghe Bors, Ion Bors.
Bors, ulita (lvi> in Roman (ment. 1612)
XVII vol. III 100.
Borsciari, sate pe Cula Brig
(ment. 1436)
XIVXV vol. I 130.
Borsea, v. Grigorie Borsea.
Borsea, martor in Purcelesti la zlogirea unei

prti din Brtiesti,


XVII vol. II 223.

Suceava (1609)

Borsoae, v. Tudora Borsoae.


Borsu, v. Gheorghe Bors, comis, Ion Bors,
Necoarii Borsu.
Borta (uncle a fost

in satul Radotesti
pe Bujor (men t. 1499) XV vol. II 301.
Borvin, tatl Parasci din Mldresti, tin.
Chigheci (ment. 1609) XVII vol. II 261.

Borvin, v. Gligorie BorvinA, Toader Bor..

Borvini, aprod din Deleni, martor la Raspopi (1609, 1612) XVII vol. II 188;
III 89.
Borvinii, vistiernicel, martor la Frncesti, tin.

Cfirligiltura (1618) XVII vol. IV 281.


Borza, fiul lui Filip, stpan in Borzsti in

Dumbrav (1546) XVI vol. I 515.


Borzea, hotarul lui in satele Delesti si Leon-

tinesti pa Tazlul Srat (ment. 1412)

'

XIVXV vol.

I 29.

Borzea, medelnicer, vinde un loe la Otesti


lui Bucium mare vornic (1589) XVI vol.
III 414.
Borzea, prisaca lui la Bohotin (ment. 1453)
XIV XV vol. I 257.
Borzea, Rediul lui intre Bbicani si Petresti
(ment. 1581) XVI vol. III 55.
Borzea (unde au fost
in satul Toceni pe
Prut, tin. Chigheci (ment. 1519) XVI
vol. I 150-151.
Borzescul, v. Trifu Borzescul.
Bosanciu, fiul lui Bosanciu j fratele lui Avram,

Depot Mrusci, stpn in Comnesti, pe


Lpusna, Sbiadza si Bosnceanu (1598)
XVI vol. IV 205.

Bosanciu, pharnic, fiul Stanci, stpn in


Rspopi, tin. Vaslui (1609) XVII vol. II
226.

Bosanclu, tatd1 lui Bosanciu, Avram, Grozav si Negrita din Bosneiani pe Srata,
tin. Chigheci (ment. 1598) XVI vol. IV
212.

Bosanciu, tatl Saftei din

Blgesti, tin.

Neamt (merit. 1593) XVI vol. IV 92.


Boshi, fiul Sorei Aricioae, nepot lui Miron,
strnepot lui Vlaicu setrar, vinde parte din
Vhliceni lui Mnil (1614) XI II vol.
III 162.

80

www.dacoromanica.ro

Basca, fiul lui Dondlis, martor lu Hlapesti


la vanzarea unor prti din Crligi si Virtop (1622, 1622) XVII vol. I 187; V 150.

Bosii, vinde vad de moaril pe Elan la Hl-mgseni lui Dragan mare armas (ment. 1622)

XVII vol. V 155.

Bosiioe, v. Costandin Ilosioe, MiliaR Bosiioc,


Toma Bosioe.

aprod din Britinesti, martor me-

gies la Balosesti,

vului si Glodeni (1624-1625) XVII vol.


V 263, 302, 339.
Bosiioc, frate cu Driighina si Todea, vinde
parle din Vartop Tudosiei, cneaghina lui
Dan hatman (ment. 1589) XVI vol. III
422.

Bosiloe, marLor la vnzarea unor prti din


Iuresti pe Cozancea (1622) XVII vol. V
174.
Bosiiu,

iiul lui Husul stolnic, holarnic la


MaCcauti pe Baut (1617) XVII vol. IV

215.

Basilue (Bosuiuc) din Borzesti, martor (1621)

XVII vol. V 66.


Bosnici, v. Toader Bosnici.

IV 52
Botas, tabla (?) lui Baila de la Racova, bunic
Neagsei din Campal Perilor pe Moldova
(inent. 1488) XV vol. 11 100.
Bolea, tata' (?) lui Sima s.a. din Botesti
pe Jalan (ment. 1509) XV vol. II 308.
Bote Bucium, fiul lui Ivancu, nepot de frate
lui- Sendrea halman si tatal Mariei si
a Dumad din Pciana pe Siret, tin. Tecuci

(inent. 1602) XVII vol. I 35-6.

Botez, v. Petra Botez, Sima Botez.

Botez cel biltran, tata lui Tudor Leontin,


burile lui Petru Botez s.a. din Leontina,
acum Borsti, Poiana lui Trifan i Hlabnic (1588) XVI vol. II 107.
Botezat, v. Iarine Botezat.
Botici, ureadnic de Dorohoi, hotarnic la *endriceni (1620) XVII -vol. 1V 493, 506.

Batid, ureadnic den Brlad, marlorla Stoesti pe Garla Putnei (1623) XVII vol.
V 180.

6 - C. 224

tin. Neanit (1607) XVII vol. II 101.


Bot (biserica de la -) inchinat m-rii Bistrita (1428) XIV-XV I 66; V. si Lateo
Bot.

Botbitir sau Butpat ir, &raid lui - in Costesti

pe Trotus (mera. 1508) XVI vol. II 8,


178-9, <228-9>.

Bot Lateo, v. Lateo Bot, Luea Bol.


Botan, y, Gavril Botan.
Botescul, v. Ilea Bolescul.

Botia, fiul lui Prib, vinde parte din Surinesti lui Todic s.a. (1624) XVII vol.
V 284.

Botoae, frate lui Hrisc, vinde parte din

Hriscani lui Bran diac (ment. 1604) XVII


vol. I 136.
Botul, v. Gana BoIul, Vasile Botul, usar.
Batid, fiul lui Burlan si nepot Tigi, stpan
in Holohoreni pe Racovt (1573) XVI

vol. III 26.

Botul, fiul lui Andreica din Dolhesti sita-tal


lui Gheorghe diac dir Ltcani pe Moldova

(merrt. 1619, 1623) XVII vol. IV 356;

Bastan, intervine la Constantinopol pentru


Petru Schiopu voievod (rlen-t. 1593)
XVI vol. IV 89.
Ensota, vinde parte din Volcinet lui Prodan
(ment. 1601) XVII vol. 1 6.
Bastoa, din Targoveti, martor la Cofcsti
(1010) XVII vol. II 273.
Bosul, inartor in Iasi la dania amor averi
ale lui I.ucoci m-rii Sf. Saya (1587) XVI
vol. III 370.
Bota, v. Ion Bota.
Ilota, din Baseni, martor la Billoseni, tin.
Iasi (1607) XVII vol. II 109.
Bota, din Horilcani, martor la Macicauti pe
Raut (1617) XVII vol. IV 214.
Bota, viuda parte din Focsasti cu vii lui
Drgutul Bogdan staroste (ment..1616)
XVII vol. IV 54.
Botas, stilpan in Sidavsca (1616) XVII vol

Botnariul (unde a fost casa lui-) in Negresti,

V 200.

BoIul, piistor de porci ti oi lui Isac Balica


hatman, tatl lui Ilea din Botesti, martor, pierde ocin (ment. 1595; 1603, 1604)

XVI vol. IV 132; XVII vol. I 89, 142,

172.

Boul, v. Dragas Boul, vornic, Driigus Boul,


Gadr Boul, vistier.
Boul, din Suceava, vinde vii la Cotnari (ment.
1618, 1621) XVII vol. IV 297; V 60.
(ment.
Bou', pniant in CopAcesti de la

1623) XVII vol. V 201.


Boureanul, v. Ion Boureanul, Moise Boureanul, nitrasen Boureanul, diac, Toader
Boureanul.
Bourel, v. Toader Bourel.
Bozcova, valea lui in satul Greci pe Cobolta
(ment. 1570) XVI vol. II 219.
Bozie, Runcul lui
in satul Berlicesti pe

Bistrita (ment. 1491) XV vol. II 163.

Boziu, v. Petru Boziu.


Bozurn, v. Dumltru Bozum.
Bracovianul v. Ion Braeovianul.

Bradiei, singa domneasca, fiul Anei vinde


lui Po-tarea parte din Leucesti pe Racova
(1546) XVI vol. I 439.

Bradici (unde a fost -) in satul Bradicesti

pe Crasna al lui Moica vomic (ment. 1436)

XIV-XV vol. 1

121.

Braevici, v. Boris Braevich Duma BraevieI,


laleo Braeviei, lude Braeviel, Ivaneo Braeviel.

Braha, v. Ion Braba, Nicorita Braha, Stratulat Bralia.


Braha, stpan in Mohileni (1585) XVI vol.
III 271.
Brahas, vinde parte din Onesti, tin. CarligAtura, lui Drghici (nent. 161.4, 1616)

XVII vol. III 158; IV 43.


Bine (Braia, Braescul), boier, frate cu Petrica, stpn in Strahotin; martor in

www.dacoromanica.ro

81

sfatul domnesc (1399, 1412) XIVXV


vol. I 5, 30.
Braia, v. IFIrae, boier, Eremie Braia, Toma
Brala, lereinia BrAescul.
Bimba

din Furesti, martor la Poiana MAi Jigoreni (1625) XVII vol. V

nAstirei

360, 375.
Braleovith, Movila

In satul Sendriceni

(ment. 1620) XVII vol. IV 492.


Bran, v. Gligorie Bran, Vasilie Bran.
Bran din Sendriceni, hotarnic (1620) XVII
vol. IV 493, 507.
Bran, fiul Mrenii, nepot lui Bogdan si popii

Hilip, tatl lui Toader din Fundeni


Ruptura pe Berheci (ment. 1605) XVII

vol. I 229.
Bran, martor la schimbul satelor Purcelesti,
Carligi si I.iliceani (1591) XVI vol. IV
38.

Bran, nepot Ini Stanciul prcAlab, sot MaricAi


Stravici din Crivesti, GAureni si RAvA-

cani, stApn pe tigani (1545) XVI vol.


I 607-608; strAbun lui Durnitru Buhus
(ment. 1609) XVII vol. II 229-230.

Bran, pArcalab, tatl lui PAtrasco, bunic


Anei s.a. din lugani pe Pereschiv (ment.

1593) XVI vol. II 213; IV 70,


71; v. si Bran, tatAl lui Ptrasco.
Bran, slugg donmeascA, stApn pe selistea
1569,

Hrusca de la gura Curvei (1548) XVI vol.


I 557.
Bran, slugg donineasc, fiul Nastci, nepot lui
Sima logof6t, stApArt in satul Soci, tin.
Neamt (1529) XVI vol. I 312.

Bran, socrul lui Gligorcea din Bodesti pe


Cracdu (rnent. 1625) XVII vol. V 372.
Bmn, spAtar, martor la Tomesti, tin. lasi
(1598) XVI vol. IV 185.
Bran, tatAl lui PAtrasco, viclean din Gfirlesti,

tin. Tecuci (ment. 1546) XVI vol. 1 452


v. si Bran pdrciilab.
Brana, fiica Anei, vinde pArti din Fundeni
si Ruptura pe Berheci lui Nistor Ureche
mare vornic (1605) XVII vol. I 239.
Brata, bunica TutAi din Borle (ment. 1609)
XVII vol. II 266; V. si Bratu, fiul lui
DragotA.

Brata, fiica StancAi si mama lui Toader din


Popisceni, tir. Crligatura (mert. 1620)
XVII vol. IV 456.
Brata, diac, serie act domnesc (1569) XVI
vol. II 205.
Wat" fratele Anei RAfeiasa, cumpr5 parte
din

MacicAuti pc Rut de la Crstea

(1615) XVII vol. III 199.

Bratas, morarul din Rascov, martor la Ma-

cicAuti (1608) XVII vol. II 144.


Bratils, slugA domneascA, fratele lui Ion si

Simca, intArit stpfin In Cupcicea pe

Ciuhur (1560) XVI vol. II 149.


Brateo, cumprA parte dir ostrovul Meli-

soara pe Nistru (1608) XVII vol. II 139.


Brateo, tatAl TudoscAi si Iurasco din Co-

mAnesti pe Basen (ment. 1619) XVII


vol. IV 352.

82

Brateo, popA, atul Floarei din RAdeni pe


Tutova (ment. 1609) XVII vol. II 233.
Bratel (BrAtei), diac, serie act domnesc
(1401) XIV XV vol. I 12, 315; logofAt
(1403-1413) aplic pecetea pe acte dom-

nesti XIVXV vol. I 14, 15, 17, 18, 20,.

21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.


Bratei, parcAlab, dA mArturie pentru dania
une pArti din VlAdeni, tin. Soroca (1623)
XVII vol. V 240.
Mate', tatl Neag5i, bui ic VascAi i strAbun
lui Nechifor mare vAtav de Vaslui, Ihnat
s.a. din Cotiugeni i GArceni (ment. 1603)

XVII vol. I 90.

Brateiul, Brateievici, v. 'vasco Brateiul.

Brates, Orla lui pe Brlad (menT. 1448)


XIV XV vol. I 229.

Bratilovici, v. Costea Bratiloviel.

Bratisanul, v. Badea Bratlsanul.


Bratul, armes, hotarnic la Cucuteni (1493)
XV vol. 11198; boier martor in sfat (1496)
XV vol. I 72.

Bratul, boier, fiul lui Procelnic, vinde satui


Unghiul, Martei panita lui Mihul Andronic (1462) XIV XV vol. I 317.
Bratul, boier, fratele doamnei <Marena a lui
Alexandru cel Bun>, martor in sfatul
domnesc (1428-1429) XIVXV vol. I
72, 82, 85; v. si Bratul cel Mare.
Bratul, comis mare din Tara Romfineascl,
nas lui DAnceu staroste de Tecuci, cruia li druieste Tigani (ment. 1615, 1618)

xylr vol. III 217; IV 167-8.

Bratuf din Negresti, restituie parte din moara

de la Brnzeni lui Boul vistier *(1606)


XVII, vol. II 18.
Brdtul, fiul lui Dragot, nepot Musii, vinde
parte din BorAle lui Lohan (ment. 16 00)
XVI vol. IV 301.
Bratul, fiul lui Lucaci Mitescul, tatl Teclei
din Silivestri pe CobAle (ment. 1555) XVI

vol. II 96.

Bratut, fratele DrAgad i unchi Nastei din.


Pojeresti pe Rebricea (ment. 1529) XVI
vol. I 301.
Bratul, fratele lui Anton, vinde parte din.

Liesti cu iaz in Botna lui Dumitrachi


ChiritA postelnic (1609) XVII vol. II
238.

Bratul, fratele lui Murgu si unchi lui Isac>


OanA

s.a. din Murgesti pe Telenjin ri

(ment. 1531) XVI vol. I 335.

Bratul, in hotarul satului Ciulinesti pe Pobrata si Prut (ment. 1500) XV vol. II


311.

Bratul, V. Briltianu (Leucusoutil lui

satut

lui pe Moldova.

Bratul, partea lui in Borlesti (ment. 1607)


XVII vol. II 114.
Bratul, pitar, stApin in Sngerei, Pojarna,
coltoaia s.a. (1584) XVI vol. III 239
(probabil acelasi

cu

Bratul, postelnic

mare in sfatul domnesc (1587) XVI vol_


111358.

www.dacoromanica.ro

Bratul, slugA domneascA, stpan in Hrusea


(1548) XVI vol. I 565.
Braid, slug domneascii, stpn In MA1Ae1ti
pe Stavnic (1487) XV vol. II 64.
Bratul, fIni lui Giurgea, st5p5n in Pereni pe
Lpusna (1521) XVI vol. I 186.
Bratul, slug5 domneascA, fiul lui Maxim Bol-

In sfatul domnesc (1392-1400) XIV -XV


vol. I 3, 5, 7.
Brutal Plet;eseul (unde a fost casa lui
Dobrceni (ment. 1427) XIV-XV vol.

Bratul, slugA donmeascil, fratele lui Costea,


int5rit stripan in satul Carlig al lui Dan<BrAtulesti> pe Corod (1497) XI vol. II

Bratul Stravici (,- Straovici,


Strovici),
boier, in sfatul domnesc (1400-1412)
XIV-XV vol. I 8, 10, 11, 13, 17, 18,
20, 23, 27-31.

c5, stpn in Chisinau pe Rut (1573)


XVI vol. III 19.

256.

Bratul, slug5 domneasc5, unchiul lui Rafeiu,


vinde parte din Negoesti pe Prul Negru
lui tefan ce! Mare (1488) XV vol. II
100.

Bratul (mide a fost -) in satul Cozmesti pe


Siret (inert. 1528, 1569) XVI vol. 1 273;
II 202.
In satul Trmedecii
Eratul (unde a fost
pe Cutitna (ment. 1427) XIV-XV vol.
I 59.

Bratul Viteazul, v. Bratul Netedul


zul.

Bratul eel Mare, boier, frate cu Neakgoe (14431456); In sfatul domnesc (1443-1456)

XIV-XV vol.

187, 189-194, 196,


198, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 214,
228, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 239,
245, 247, 253, 254, 256, 258, 264, 266,
269, 276-282, 285, 288, 290, 416; V. si

s.a. din

Brtulesti, Fedelesani, Goesti


si VArstati la CrligAtura (ment. 1491,

1522) XV vol. II 149; XVI vol. I 213;

I 60.

Br5cicoae, v. Aile Brileieoale.


BrAescul, v. Brae, boier, leremia Brileseul,
Pet ru Briieseul, leremia Alatieeseul.
Br5hsescul, v. Dumitru Brilhsescul.

slug domneasc5, fiul lui Comm, ne-

pot lui Oance Averescu, stpAn in Oniceni,


Iugani si Averesti pe 1351.157.cl 5i Coble

(1576) XVI vol. III 63.

Braila, sIng5 donineascA, fratele lui Gavril,


Gligorie
stpan in FtddAcinesti (1574)

XVI vol. III 37.

userel, fin! M5ric5i, nepot Anusc5i,


vinde parte din Toderesti pe Vaslui (1617)

XVII vol. IV 186.


vinde parte din Cotova pe C5inari lui
Nicoar Pr5jescu logoidt (1598) XVI vol.
IV 221.

Brnda, v. Branda, Toader Branda.


BrAndusa, v. Ilrndua.
Brandut;a, nepJata lui Giurgiu Secanul, vinde
parte din Secani lui I vanca s.a. (1494)

Brutal, boier, fratele doamnei Marena.


Bratul Grineoviel (Grinca, Hrincovici, Grincovicea) (1510-1528) preillab de Hotin,
fiul Vasutc5i, nepot lui Cozma

Brkineasa, mama Mariei din Balotesti (ment.


1620) XVII vol. IV 417.
Briinitaerlul, V. Bragomir
Brnistoae, V. Grozava Brani$terifa.
BrAtan, moara si Selistea lui in satul lui Oan5

fratele lui Sandru Turcul, lepot


sorA (?) lui 5tefl pfircalab de Hotin;

stiipAn in DrAgusani i Ecusani, lugari,

Temesani, RAchiteni pe Siret, nauri pe


.lijia, Ivancouti i Voropceni pe Prut,
Mlinouti pe Vilia (1513, 1518, 1520) XVI

vol. I 85, 127, 162; tatAl lui Toader Bucotco, unchi MaricAi, fata lui Lupu Huru
din lugani si Tmseni pe Siret (ment.
1581) XVI vol. III 168; pfircAlab de
Hotin in sfatul domnesc (1510-1523)
XVI vol. I 83, 86, 96, 100, 101, 103-105,
108-110, 112, 113, 116-120, 122, 123,
125-127, 129, 130, 133, 134, 136, 137,
139, 140, 142, 143, 145, 148, 149, 154,
156, 157, 159-161, 164, 166, 167, 169,
170, 172, 173, 176-178, 180, 181, 184,
185, 189, 182, 193, 194, 196, 199, 201,
202, 203, 205-210, 212, 214, 215, 217220; boier in sfatul domnesc (15241528) 222, 224, 225-227, 229, 230, 233,
234-236, 239, 241, 242-244, 247, 248,
250, 253, 254, 256, 257, 258, 260-262,
264-266, 268, 269-271, 273-276, 278284, 286, 287, 291-293, 295-597, 599.
Bratul Netedul Viteazul, jupan (1392-1900),
tatAl (?) ori socrol lui Ivanco VArstatu,
Dragomir i Mircea Casot, bunic lui Ion

XV vol. II 202-203.

Hosca gramatic pe Tutova (1439, 1448)


XIV-XV vol. I 165, 231.
Briitan, slug domneasc5, fiul lui Gheorghe
ScArlteseul, vinde locul Grecii pe Cobolta, tin. Soroca, lui Danciul diac (1604)
XVII vol. I 123.
BrAtAul (Briitelus), slug5 domneascA, fratele lui

Petre Or5s s.a., intrit stapan in Negoesti,


PAunesti, Costesti si Valea SeacA pe Trotus (1551) XVI vol. II 8, 228-9; vinde prti
din aseste sate lui Toader Sofioiul stolnic
(1568) XVI vol. II 178-9.
Brtescu, v. Petra Brateseul.
Brtianu (Bratul, Leucsutii lui
in satul episcopiei de Roman pe Moldova (ment.

1408) XIV-XV vol. I 17.

Fntna lui - in hotarul satului BrAiesti pe lalpug (ment. 1600) XVI vol. 1V
287-288.

BrAtilal, slug domneasc5, fiul lui Mihul M5gdiciu, stApn in Mgdicesti (1529) XVI

vol. I 300.
Brtulescu, v. Fete Briltuleseu.
Branda (BrAnda, Brndea) fiica lui Stan,
nepoata PilcAi si heAl, Mara stpn in
Spoteni pe lubneasa (1546) XVI vol. I

www.dacoromanica.ro

83

542-3; matusa lui Miron s.a. (ment. 1597,


1603, 1607) XVI vol. IV 177; XVII vol.
I 120; II 104.

Wanda, nepoata lui Ion Bantas popa, sotia


lui Gligorie mare stolnic, stapana In Craesti cu case, tin. Harlan (1605) XVII vol.
I 198.

Brandusa (Branduse), cumpra parte

din

Hitoci pe Racova de la Samfira (1617,

1618) XVII vol. IV 175, 280.


Brandusa din Branduseni, mama lui Frapian
s,i bunic lui Vasile de Prigorceni (ment.
1625) XVII vol. V 374.
Brandusa, fiica Briei, vinde parte din Sendresti pe Sirct lui Pogan staroste (nent.

1555) XVI vol. II 83.

Branza, v. Town Branzii.


Bauza, biscrica inchinata episcopiei de Ra&MP (ment. 1490) XV vol. Il 132.
Brinza (Branzea, Branzea) parcalab de Roman; in sfatul domnesc (1576-1579)

XVI vol. III 65-67, 68, 70, 71, 74, 26,


77, 80, 81, 84, 93, 100, 106, 108, 109,

111, 113, 114, 115, 120, 122, 123.


Brebenel, v. lonasco Brebenel.

Brebul, v. loan Brebul, Stefan Brebu.


Brebenite, v. Trifan Brebenfe.
Breleadan, v. Barladeanul.
Brescarul, v. 'Huila Bresearul.
Britt, mama lui Ivan, Ana s.a. din 5endresti
pc Sirct tin. Putna (ment. 1555) XVI vol.
II 83.
Brici, v. Toader Brie!.
BrIevici (unde este ~), in locul pustiu al lui

Dan Uncleata (ment. 1429) XIV-XV

vol. I 84.
Briteo (Birtcu) sluga domneasc, nepot lui
Cantea i Giurgiu Negru, tatal lui Ignat
din Britcani pe Prut la gura Largai, vinde
Iezerul Rosu cu satele Balintesti si Selistca

lui Manea lui Stefan cel Marc (1502)


ment. 1548, 1552) XIV-XV vol. I 25,
574; II 10.
Broascii, v. Gfurgea Broasea, Vaslle Broasei.

Brohnea (Brohnici, Brohnite), spatar mare

In sfatrl donmesc (1594) XVI vol. IV

105, 106, 115.


Brojoe, v. Brostoe, starostc.
Brosca, v. Siimion Broseil.

Brostoe din Capotesti, socrul lui Avram (ment.


1620) XVII vol. 1V 504.

Brostoe, fiul lui Berheci, tatal lui Bulai


bunie Varvarei, Frsinei, Toader Epure

s.a. din Obarsia Berheciului, tin. Tecuci

(rient. 1611) XVII vol. III 10.


Brostoe, staroste de Putna, intarit stapan
In loe pustiu 1ntre Vrancea si Susita
(1584) XVI vol. III 250; cumpara loe
hare Vizuti si-1 vinde
Vizantea
(1612, 1617, 1621) XVII vol. III 68;
IV 109; V 57.
Brot, v. Brut, postclnic.
Brudarescu, v. Ion Brudareseul.
Brudul, nepot lui Daraban, vinde parte din
Leucusesti pe Somuzul din Mijloc, tin.

Suceava, lui Patrasco ureadnic de Botosani (1604) XVII vol. I 128-9, 189.
Brudur, v. Duma Brudur, Glurgea Brudur,
Ptitru Brudur.
Brudur, tatal Dobrei i bunic Anei, Maruscai si Armanciii din Bruduresti, tin. Vas-

lui (went_ 1491) XV vol. II 165.


Brumar, Poiana lui
; Prisaca lvi, in tinu-

tul Chigheci (ment. 1447, 1473) XIVXV vol. I 223; XV vol. II 393.

Bruni, v. Anton Burdni.

Brut, v. Pfttraeo Brut, diac, Toma Brut.


Brut (Curt, Belam, Bute, Brat), postelnic

mare, ut chi lui Bernardo Borisi (Barnad)


postelnic din Berindiesti

si SAbaoani

(ment. 1618) XVV vol. IV 270; daruieste


satul Childesti cu moara i tigani m-rii
Agapia si un covor m-rii Galata (ment.)

XVI vol. III 286, 360-361, 402, 442-3;


In sfatul donmesc (1576-1591) XVI, vol.

III 74, 93, 96,

133, 140, 152, 154, 158,

168, 169, 173, 180, 181, 183, 186, 199,


202, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 217,
219, 227, 238, 240, 241, 244, 246, 248,
249, 258, 262, 264, 272, 273, 274, 275,
276, 278, 286, 287, 290, 299, 302, 305,
308, 310, 312, 313, 316, 324, 332, 341,
347, 349, 350, 352, 355, 367, 373, 382,
387, 395, 401, 411, 418, 419, 423, 424,
426, 427, 431, 434, 437, 438, 441, 444,
451, 452, 446; IV 11, 16, 30.

Brut, tatal lui Patrasco, jurator din Navalpesti, martor in Purcelesti la zalogirea
unei parti din Bratiesti, tin. Suceava

(1609; went. 1617) XVII vol. II 223;

IV 189.
Brut, valves, inchiriaza vama Moldovei (ment.

1593) XVI vol. IV 75.


Bu ..., boier, martor la vanzarea unor parti
din Domusano si Boraliana (1610) XVII
vol. II 344.
Bu
fiul lui Harbor, si tatill lui Partelei
din Barsanesti pe Elan (ment. 1609)
XVI vol. II 235.
Buboc, v. Ionaseo Boboe.
Bubuiog, v. Toader Bubuiog.
Buburuz, v. Lazr Buburuz.

Bucata, v. Ion Bueatil, Ion Bacate Direpte.


Bueeag, fiul lui Hilip, vinde vie In Sarbii de
Sus, tin. Putna, lui Iane negutitor (ment.
1622) XVII vol. V 126.
Buceaull, sluga domneascil, vinde parte dir
Popovti pc Iubfineasa (1546) XVI vol.

I 437-8.

Buceatchi, Buciatchi, v. Crileiun Buciatehi,


Baneful Buciatehi, Didrih Buceafehi, Iurie
Buceatchl, Steful Buelatchi.
Buceatehi (Buciatchi), boier, fiul ori ginere
(?) lui Coma Sandrovici i Marenci, nepot lui Sandru si Iacus vistier, tatal
lui Danciul Buciatchi, Steful Buciatchi
si al Magdei din Mogosesti pe Siret, Batincsti pe Tutova, Dragusani i Ecusani
si bunic lui Craciun, Buccatchi prin $teful
din Criva, Nesvoia, Deseicani pe Prut,
Corbesti pe Jijia i Mlinouti pe Villa (mutt.

84

www.dacoromanica.ro

1503, 1507, 1513, 1520, 1579) XVI vol.


I 37,

66, 85, 162; III 112.

Bucelescul, V. 'muse Bueeleseul.


Bucloe, sotul Varvarei (ori Titianei?) din

Giumnteni pe Jijia (rent. 1600) XVI

vol. IV 279.
Rucio!, slugg donmeascg, Irate cu Panul s.a.,

nepot lui Gherasim vtav, Intgrit stg-

pan In Sizcouti, tin. Cernguti (1532) XVI

vol. I 338-9.

Buciulescu, v. VasIlle Iluelulescul.

Bucium, v. Avram Bueium, Bote Iluclum,


Condrea Bucium, Gligorie Buclum, Ion
Buclum, Petru Duelum, Toader Bucium,
Vaslle Buelum.

Bucium, aprod, fiul Drgalinei, stpan In


Pungesti, Cu fgnat, curturi, prisgci si
mori In Racova (1587) XVI vol. Ill 354.
Buelurn, fiul lui Andreiculg, nepot lui Onicg
si tatl lui Toader Bucium din Buciumi,
tin. Neamt (Trent. 1574) XVI vol. III

33-4.

Bueium, \ ecin In pricing cu Ndbaico vornic pentru satele Giord7esti, Vitoroji


(1619) XVII sol. III 182.
Buclumas, paharnic, martor la vgnzarea unc

prti din satul Chirisomul (ment.1604)


XVII vol. J 168.

Buciumas, vgtav de pitan, sot Stefniei,

cumtat cu Dumitrasco diac, intgrit stgpan in Solestl, tin. Vaslui, i Dncesti,


Covurlui (1599, 1610) XVI vol. IV
266; XVII vol. II 301; in pricing cu Vasilo Ngdgbaico penLru un vad de moarg
1608) XVII vol. 11185; manor In Berin-

diesti si Boldesti (1605, 1618) XVII vol.


I 209; IV 232.
Buciumas, vornic, martor la vfinzarea unui
tigan si a unor pArti din Tornesti (1602)

XVII vol. I 37, 90.

Bucotco, v. Tender Bucorco.


Bucsuleanu, diac, serie act domnesc (1595)

XVI vol. IV 120.


Bucul, tatl lui Efrim din Sircani, tin. Orhei
(n ent. 1617) XVII 'vol. IV 112.
Buculeiu, aprod, martor la vnzarea unui loe
in Potlogeni, tin. Neamt (1605) XVII
vol. I 201.
Buculeiu (Buculeaiu) fiul lui Dupnitg, tatgl
lui Iorasco, vAr lui Ieremia (ment. 1619)

XVII vol. IV 355-6; vinde parle din

Vartop, tin. Neamt, lui Andreica


eglab de Roman (1591), ment.. 1616)

XVI vol. IV 41; XVII vol. II 31; IV

53.

Bueulei, fiul lui Stefan VIalin, nepot lui


CfirDan, vinde parte din Popiscani,
liggtura, lui Slefar Pejescu vornic (ment.
1620) XVII vol. IV 457.
Buculeiu, piihgrnicel, fiul Anuscgi, nepot
Negritei, ginere VArvarei, vinde pgrti

(tic Roscani si Ruptura pe Brlad (1618,


1623) XVII vol. IV 247; V 212.

Buculeiu, tatl lui Toader din Rfideni pe


Tutova (1609) XVII vol. II 234; martor In
Simzdnesti (1611) XVII vol. III 41.
Buculesti, neam cu Crupeschi (ment. 1623)
XVII vol. V 213.
Bucur, V. MlhSIl Bucur.
Bucur din Crgesti, martor In Lucani (1615)
XVII vol. III 219.
Bucur (Bucura), Scgtura lui In branistea
Homor (ment. 1491-1616) XV vol

II 319; XVI vol. IV 278; XVII vol. II


274; IV 5, 30; V 94.

Bucur, slugg domneascg, ratee lui Dragomir,

stgpn In Salcea, la Tecuci (1507) XVI


vol. I 52.
Bucur
tatal Anuscgi, bunic lui Gligorie
1.a., strabun lui Mihil de la Bilavoiu
(ment. 1507, 1546) XVI vol. I 50, 476.
Bucuriia, sora lui Ion Drniian s.a., vinde
loc de prisacg in TAlpillgesti lui Ion lingu-

reanu (1572) XVI vol. III 12.


Buda, diac, serie act domnesc (1596) XVI
vol. 1V 136.
Buda din Mal pe Trotus, martor la Poeni
1581) XVI vol. III 153.
Buda, frate cu Nastea, vinde parte din Zvorgste lui Stefan cel Mare (1488) XV vol.
II 87.
Buda, jude (unde a fost
In satul <Negrilesti) pc 13:iliac] (ment. 1488, 1502, 1528)

XV vol. II 102; XVI vol. I 17, 263-4.

Buda, martor la vanzarea unor prti din Teberce si Rauca, tin. Neamt (1609) XVII
vol. II 269.
Buda, pop dir Tohileni pe Sitna, martor
la Brgesti (1610) XVII vol. 11 316.
Buda, popg, pgstreazg copie dupg zapisul
Itesti la 23 aprilie
satelor Lfitceste
1b15 (ment.) XVII vol. I 59.
Buda, slugg domneascg, stgpn in Bogdiinesti (1560) XVI vol. II 151.
Buda, slugg domneaseg, fiul Anei, stpn In
Perieni pc Lgpusna (1521) XVI vol. I
186.

Buda, slugg domneascg, fiul Ilisaftei, strnepot lui Toader Urdugas, stgpn In
Obrsia pe Pfirgul Alb (1546) XVI vol.
1 528.

Buda, slugg domneascg, fratele lui Grozea,


stapfin In Gura CiipAtfiroasei pe Srata

(1503) XVI vol. I 34; tatgl lui Neagul

si Cincea din Budesti (ment. 1546) XVI


vol. 1 511.
Buda, slugg domneascii, nepot lui Cretul de

la Ialan, vinde parti din Rdeni, Botesti


si

Mur6eni lui Mihul

medelnicer

(1479, 1500) XV vol. II 281, 308, 311-2.


Buda, sot Mariici Budoae, vinde prti din
Soci pe Moldova lui Calapod aprod din
Stolniceni (1608, ment. 1617, 1619) XVII

vol. II 186; IV 122, 395-6.

Buda, tatgl lui Ionasco i bunk lui Dragan


diac s.a. din Cerevacesti i arba, tin.
Harlu (ment. 1614, 1620) XVII vol.
III 155; IV 427.

www.dacoromanica.ro

85

Buda, vistiernic, In sfatul domnesc (1514)


XVI vol. I 91.
Buda', tdlmaci, colationeazd traducere ro-

mAnd cu textul german (ment. sec. XVIII)

XVII vol. III 223.


Budan, V. Bogdan din Sdldvestri.
Budancea din Muncel, martor la Hasnaseni

(1611) XVI vol. III 32.


Buddi, v. "%trap Budd!.

calab de Cetatea Noud (Roman, 1468)


XIVXV vol. I 364, 369.

Buga, V. Ion Ruga.


Buga, comis, V. Bunghe, comis.
Buhaicea, Buhuicici, v. Lasliu Buhaicea.
Buhlescu, v. Vasile Buhdeseul, Siirban Buhiiescul.

Buhlea din Criiesti, rdzes, intarit stApan in


CribAnesti> (1588)

Bude, stolnic, In sfatul domnesc (1448) XIV


XV vol. I 226.
Budea, tatAl lui Neagul si Ciucea din Budesti

pe Siirata din jos de Gura Cdpdtiroasa


(ment. 1546) XVI vol. I 511; v. si Buda,

slugd domneascd, fratele lui Grozo.


Budeci, v. Dumitru Budecl, Gheorghe

Budeiu, martor la vnzarea unei prti din


Bargoani (1612) XVII vol. III 82.
Budic (Budici), slugd domneascii, fiul Manepot lui Mihul Pojar, tatl lui
Ion si Tudorei (1536; ment. 1580-1583);

Intarit stdpAn in Bogdnesti pe Siret


la Coble (1536) XVI vol. I 386-7; XVI

vol. III 145, 233.


In hotarul satelor CiuBudin (balta lui
linesti si Verejeni pe Prut (ment. 1500)
XV vol. II 311.
Budoae, v. Marica Budoae.

Budrici, v. Gheorghie Budriel.


Budries Cudrescul, socoteste veleatul la

iunie 1721 (ment. 1446) XIVXV vol.

I 218.
Buduce, v. Andronic Buduce.
Buduhal, v. Toader Buduhal.
Budul, boier, In sfatul domnesc (1421) XIV
XV vol. I 42.
Budul, tatAl lui lonascu din Troienesti si bunic Buscdi din Nedee (menT. 1625) XVII
vol. V 474.
Budul (unde sunt Danilo
in satul Iz-

biscea pe Rilut (ment. 1455) XIVXV


vol. I 277.

Budulet, v. Piitra.seo Budulet.

Budur vornic, v. Sima Boldur, vornic.


Budurea, stpdn In Nemteni pe Rfiut (1604)

XVII vol. I 137.


Budurlan Timpe (Tampea), Imparte locuri
poeni In selistea Tampesti, tin. Neamt
cu Gheorghe Ghetu (1617, 1619) XVII
vol. IV 522-3, 525.
Buduce, v. Andronlc Buduce.

Budutea, v. Ion Budutea.


Budza, v. Maxim Buzi, pitar.
Buecoae, v. Nastea Buecoae.

Buftea (Buhtea, Buhtin, Buntea), boier In

sfatul domnesc (1458-1476) XIVXV


vol. I 298-300, 302, 304, 307-312,

324, 318, 319, 321, 322, 324-327, 329,


332, 335-339, 341, 371, 372,374-376,
378, 379, 381-383, 384, 386, 388-390,
393, 395-397, 399-401, 403, 405,406,
413, 424, 426-7; XV vol. 11 2; pircAlab

de Chiba (1466-1468) XIVXV vol. I


350, 352-355, 358, 359, 360, 362; par-

XVI vol. Ill 396.

Buhloae, vinde parte din Miclesti lui


vistier (ment. 1610) XVII vol. II 320
Buhtea, Buhtiu, v. Buftea, boier.

Buhtea, fiul Bend, stapiin In Belosesti pe


Grtrbovet (1546) XVI vol. I 451.
Buhus, v. Alexandru Buhu. Carstea Balms,
Dumitru Huhu, Gheorghe Buhul, Grigorie Buhus, Ionstsco Huhu, Patraseo
Buhus, Toader

diac, scrie zapis pentru Midiesti pa


Moldova (1601) XVII vol. I 51-2.
Buhus, fiul lui PAtrasco, v. Cdrstea Buhus.
Buhus, iazul lui in hotarul satului Cuciurul,
tin. Cernduti (ment. 1575) XVI vol. III
48.

Buhus, tat.11 lui Milco, bunic lui Bias din


Pilipcea (ment. 1523) XVI vol. I 216.
Buhusoaia, v. Alexandra Buhusoaia.
Rular, locul lui de moard in Bldjeri pe Bdrlad (ment. 1625) XVII vol. V 322.

Bulul, intilrit stpan in Tomesti si Ciurelest


(1589) XVI vol. III 427.
Bujala, Bujele, Bujoli, v. Stefan Bujele.
Bujor (unde au fost
in Bujorani pe BArlad
(ment. 1519) XVI vol. I 146.
Bujoranul, v. Constantin Bujortunul.
Bulai, v. leremia Bulaiu, Toader Bulai.
Bulai, diac, in pricin cu Saya Ghermanescu

dine s.a. pentru loc de sat la Rediul Culiseului din Domanca (1601) XVII vol.
I 17.

Dula', fiul lui Brostoc, nepot lui Berheci,


tatal Vanarei .3. din Obdrsia Berheciu-

lui (ment. 1611) XVII vol. III 10.

Bulasco, tatal Anei si bunic lui Iachim s.a.

din Toderesti, tin. Carligdtura (ment.


1623) XVII vol. V 228.
Balata (valea lui
in hotarul satului
nar (ment. 1570) XVI vol. 219.
Buldul, v. Bill' vornic.
Bulboacii (Bolboaca), diac, serie act doronesc (1602) XVII vol. I 56; morile lui
pe Miletin (ment. 1619) XVII vol. IV

394-5.
Bulboaed, vdtav mare de Harldu, alege hotarul satului Hlibceni (1554) XVI vol.
II 45.
Bulbosii, v. Ion Bulbosii.
Bulhae, ceasnic, stramos lai Lupul

Bal *

mare sulger, Gligorie Bals ceasnic, Gheorghe al II-lea logofilt s.a. din Albestii
Vechi, Serbinesti, Iondseni si ZIdtdrei
pe Jijia (ment. 1617) XVII vol. IV 147.
Bulhac Ilea, v. Bea Bulltac.
Bulharul, v. Pavel Bulgstrul, Painvo Bulga-

86

www.dacoromanica.ro

Bullman din Benesti, martor la Mohorti,


tin. Tecuci (1605, 1615)

235; III 213.


Bulmiazil, v. Lupe Bulmlazi.
Bulubav, v. Ion Bulubav.

XVII vol.

fiul lui Toader, popa cel bAtrn si


total Sofiici din Selistea, tin. Suceava
(1607) XVII vol. II 117.
ulus, fiul Volosai din Contesti (ment.
1546) XVI vol. I 412.
Bulut, v. Bola'.
BumbotA, v. Dania Bumbotii, Petra BumBumbotil din Zltresti, martor la Sacaliis
(1617) XVII vol. IV 157.

Duna, fiica lui Mihil, vinde parte din Iurghiceni Cu vad de rroaril lui Costin vistiernicel si Lupul vistiernicel (went. 1619)
XVII vol. IV 350.
Buna, fiica lui Oan, nepoata lui Ilea Botescul, vinde parte din Botesti, tin. Vaslui,
lui Eremia Riseanul uricar (1604, ment.
1617) XVII vol. I 127, 128; IV 150.
Buna, tuca lui Onicic, vinde popii Petre
s.a. un loc de prisac la Onesti, tin. Carligtura (1584) XVI vol. III 260.
Bunn, fiica Mgdlinci, nepoata lui Munteanu, stilpiin in Munteni pe Miletin (1601)
X\ II vol. I 26.
Buna, fiica Sorci stAspn lr Buzati pe Siret
(1548) XVI vol. I 580.
Duna, mama Anusci, bunica lui Ion (Ilarion clugrul) din Pctia Mare (ment.
1596) XV I vol. IV 142.
Duna, sofa' Cu Melincea s.a., vinde parte din
Tignesti pc Putna Cu vie lui Sacals
staroste (went. 1622) XVII vol. V 91.
Bunaia, fiica Dolci si mama lui Carstea din
Miclesti (ment. 1602) XVII vol. I 44.
Bunata, fiica li i Isai i nepoata lui Manole
useriul, vinde parte din Pictroasa lui
Stoica, Nicoar
(1596) XVI vol. II

187-8.
Bunatchi, v. *taut Bunajcbi, WWI Buclatchi (?).

Burciul, v. Ion Baneful.


Bunescul, bunic lui Mihail Crasns din Bradicesti pe Crasna (ment. 1617) XVII vol.
IV 127.

Banes, FAntfina lui

In hotarul satelor Bru-

mresti, Piscani si Puntesani pe BArlad


(1529) XVI vol. I 601.
Bunga (unde a fost
cu satul Bunjani pe
Tutova (ment. 1552) XVI vol. II 17.
Bu.ughe (Buga), comis fratele lui Lazea sptar; In sfatul domnesc (1443) XVI vol. I
186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195,
197, 198, 201, 214.
Bunieul, tatl lui *tefan din *tiuborAni (ment.

1580) XVI vol. III 131.

Bunfla (unde au fost

Cu satul Muncelulpe

Polocine (ment. 1507) XVI vol. I 65-6.

Brmita, partea ei In Cogeni Intririt de maree


vornic lui DrAgutul din Biltigani (1618)
XVII vol. IV 288.

Buntea, v. Bianca.
Bunusea, tuca lui Hilimon, vinde parte din
Boureni pe Moldova lui PAntea pentra
parte din Borne (mcnt. 1610) XVII vol.
II 330.
Buorean comis, v. Ion Buorean, comis.
Buote, v. Brut, postelnic.
Bum, fiica Fevroniei, nepoata lui Ivan BAIiinescu, vinde porte din

FntAna

Corni, lui Gavril Tunsu (1528) XVI vol.


I 115.
Bura (Buna),fiica lui Dan Brlad, stpnet
In Cercasea pe Elan (1546) XVI vol.
I 441.
Bura, fiica lui Giurgea Ttar, Intrit stApan In Iugani pe Strajnic (1546) XVI

vol. I 520.
Burn, tuca lui Ivan, stpml in Codresti pe
Bahluet (1546) XVI vol. I 533.
Bura, fiica lui Petra, stpn in Conlnesti
pe Horincea XVI vol. I 428.
fiica Parasci i nepoata lui David,
stpAn In Selistea lui Buzea si 13uburuzeni (1546) XVI vol. I 487-8.

llora, nepoata de sor lui Balea Plopscul,


vinde parte din Plopesti pe Trotus lui
Coma *arpe postelnic (1518) XVI vol. I
121, 134-5.
Burn, sora lui Petre, Mula l.a. intrit stA-

pan in

Negoesti, FAntAna Dncesti si


FM-it:Ana de la Iczer (1555) XVI vol. II
66.

Burae, fiica Stanei, nepoata lui Ivan, intrit stpan la FfintAria Imputit pe Cneaja
(1495) XV vol. II 213.
Burni, v. Anton Burfini.
Burbolca, vecin, frate cu Tmpa, in pricinil

Cu Nchlbaico fost vornic pentru prti


in Giordzesti si Vitoroji (1614) XVII
vol. III 182.
Burcei, v. Barbul Banal.
Burciul, v. Lupul Burclul.
Bureful, comis, in sfatul dornnesc (1442)

XIVXV vol. I 179, 180, 181, 415, probabil acelasi cu Borciul boier (XIVXV)
vol. I 226.

Bureful (Borciul, Borciul), comis (1575-1 578),

pircAlab de Roman In sfatul doninesc


(1576-1578) XVI vol. III 67, 68, 70,
71, 76, 77, 80, 81, 84, 85.

Burdea, v. Burtea cea.snie.

Burduje, v. Gheorghic *teal' Burduja.


Bare, frate cu Neacsa, stpn in Cirna pe
Zeletin

(1412) XIVXV vol. II

180.

Barghelea, fiul lui Filip, vinde vie In Srbii


de Sus pe Putna lui lane negutitor (merit.
1622) XVII vol. V 126.
Burle, la hotarul Zberoaei In Branistea de pe

Prat i ..Tijia (ment. 1621) XVII vol. V 84.

Burtea, fratele lui Micul Bahrin, vinde pArti


din Brdesti, tin. HrlAu, lui Ieremia prelab de Hotin (1613) XVII vol. III 119.
Burduban din Sprieti, prins In desfrtt
cu Marica din Olesesti pe Patna (1609)

XVII vol. II 224.

87

www.dacoromanica.ro

Burdugan, v. Durnitru Burdugan.


Burdun, v. Petrea Bardan'.
Burehele, v. lonasco Burghele.
Burlan din Ite5ti, martor la Fetinghe5ti, tin.

Putna (1586) XVI vol. III 300.

Burlan, fiul lui Roman, nepot Marenei, vinde

parti din Vertiporoh lui Grigorie stolnic


(1603) XVII vol. I 83.
Burlan, fiul lui Tiga si tata' lui Botml s.s.
din Holohoreni (ment. 1573) XVI vol.
III 26.
Burla, slugri domneasc, fin! lui Fedor Pla-

ton, vinde parte din Zvoraste pe Siret


lui *tetan cel Mare (1488) XV vol. II
87.

Burla, v. Cairstea Burla, Costea Burla, 0111111


Burla.

Burla, fiul lui Burla cel batran, nepot Nastei


stranepot Olenei si rastranepot lui Tabuci

ce! batran, Intfirit stapan in Boian, tin.


Gernauti (1560) XVI vol. II 133, 136.
Burla fiul Nastei, v. Burla cal 'nitran.
Burla (Braga), fiul Olenei, nepot lui Tabuci
din Boian, tata] lui Ion Mihailas 5.a. din
Botan, Pilipcea i Todire5ti pe Jijia (roent.

1523) XVI vol. I 216.


Burla hatman, invatil In sfatul donmesc
(1577) XVI sol. 111 92.
Burla, popa din Borle, fiul Nastasiei, nepot
lui Ion Rotompan, }arador megie5 la vanzarca unor sate vecine (1600-1610) ment.
1619) XVI vol. IV 301; XVII vol. 1108;
II 199, 266, 390; IV 417; In pricina pentru Borale Cu David s.a. (1610) XVII
vol. II 330.
Burla, tatal lui Isaia vatav si z1 Ghindei din
Boian (1579) XVI vol. 111 119, 120.
Burlal cel Nitran, !Mi Nastel, nepot Olenti,
stranepot lui Tabuci cel btran, tatal
lui Burla, Mihaila5 s.a. din Boian pe Prut
(ment.. 1560, 1560, 1579) XVI vol. II

133-4, 136; III 119.

Burle, fiul lui Necoaral si nepot lui Lupu,


vinde parte din Chirisonul lui Petre Puiul (ment. 1604) XVII vol. I 168.

Burlisor, v. Mihai Burlisor.


Burlovici, v. Carstea Burloviel, NIcoaril BurJovial.

Burnariu, v. Dumitru 'turnar, Necoarii Burundi'.


Burnar, fiul 1u Gavril staroste, stapan pe
un vad de moar la Batinesti pe Putna
1607) XVII vol. II 136.

vornic sub Alexandru 'Lpusnentiu,


tatal Anghelinei si Henil din Bilavinti,

fost stapan de vii la Ilarlau XVI vol. III


14, (ment. 1600, 1606) XVI vol. IV 285;
XVII vol. II 52.
Bursu, In hotarul satului Guciuru, tin. Cernauti (rnent. 1575) XVI vol. III 48.
Bursuc, v. Dancful Bursue, Stanciu Bursue.
Badea (Burdea), ceasnic (1578-1579), postelnic lu sfatul domresc (1578) XVI
vol. III 100; cea5nic In sfatul domnesc
(1579) XVI vol. III 106, 108, 109, 111,
113, 114, 115, 120, 122, 123.

Burul, fiul lui Tatul de la Barzota, Intarit


stapan In Cercesti, Faurei si *chioperd
(1489) XV vol. II 107.
Busca, fiica lui Bogza logotat, nepoata Purceloaiei, vinde parte din Du5e1ti lui lona5co mare hansar (1626) XVII vol. H 347.

Busca, fiica lui Draghici, nepoata lui Bogza

logoffit, vinde parte din satul Rael, tin.


Vaslui, lui Petrea Ceban vatav (1618)

XVII vol. IV 224.


Busca, fiica lui Ion Bolea?, mama lui Bogza
din Pastad (laical.. 1625) XVII vol. V
374.

Busca, fiica lui Ionascu din Troenesti, nepoata lui Budul, %lude parte din Nedee
lui Petre Gchan (1625) XVII vol. V 374.
Busca (Rusea), fiica lui Nicoara Saul, nepoat Arru5cai, vinde parti din Procelnici pe .lijia si Ludesti, tin. Vasini, lui
Nistor Ureche si Patrasco paharricel
(1604, 1606) XVII vol. I 163-4; 11 16.
Busca, fiica lui Ursul Barboir vornic mare,

vinde parte din $endresti, 'in. Bacau,


lui Dumitru Gola vomic fiare (1618)
XVII vol. IV 233.
Busca, fiica M'ideal si mama Maricai din
Soci, lin. Suceava (ment. 1617) XVII
vol. IV 122.
Busca, l'Oca Teclei, nepoota de sora a lui Dr-

ghici, vinde parte din Urlati lui Toader


Modruz hotnog (1619; ment. 1620) XVII

vol. I\ 13-4, 482, 484, 485.

Busca, fiica Trofanei, nepoata Anisiei, vinde


parte din Rosiori (Gcameni) cu iaz, moar,
grdini si prisaci, tin. Carligatura, lui

i Neaniul dieci (1618, xnent.


1619) XVII col. IV 289, 344, 345.
Busca, mama lui Alexa i Dumitru i bunica
lui Gligorcea Ilretcanul din Botcsti (ment.
Drgusan

Mimar, martor in Halasesti, tin. Neamt

1616) XVII vol. IV 50-51.


Busca, mama lui Nicoara userel din Bobleteci si a Standi din Mdrjeci si Vale-

Burnar, staroste, martor In Husi la varazorea unor 001 din Julesti pe Bailad (1599)
XVI vol. IV 263; si pentru *oimaresti
(1604) XVII vol. I 167.

Busca, mama lui Zabulica, Erenei 5i Ilenii,


vinde parte din Medeleni pe Prut lui

(1552) XVI vol. II 36.


Burnar, spatar, martor in Brahasesti, tin.
Tecuci (1577) XVI vol. III 84.

Burnar, usar, martor in Husi la vanzarea


unei parti din Julesti pe Bailad (1599)
XVI vol. IV 263.

seni (ment. 1614) XVII vol. III 159.


Enache

postelnic (1623

ment.

1624)

XVII vol. V 215, 276.


Busca, soma lui Mamalac, vinde satul Cali-

mani pe Crack' lui Erimia vornic de


gloata (rrent. 1619) XVI' vol. IV 316.

88

www.dacoromanica.ro

Busiuc, percepe darea untului in bani sub

Alexandru Movila voievod (ment. 1616)

XVII vol. IV 12.

I3usurca, V. Bisurca.
Buscul, v. Toader
13u5teanul, v. Cozma Busteanul.
But eel bfitrfin, vecin, bunic lui Demescan
miedar, Gligorcea aprod, Tiron aprod,
Bileac aprod i Dumitru din Parcova
tin. Hotin, fost vecin lui Ghenghea mare
logofat, cumparii loe de odae si interne-

iaza satul Parcova (ment. 1615, 1618)


XVII vol. III 224, IV 246.
Butas, boier, daruieste lui boil satul Stubeiani pe Crasna (ment. 1456) XIVXV vol. I 290.
Buta, v. Pfitru

Butcti, taGli lui Patrasco s.a. din Butici, tin.


I lotin (ment. 164) XVII vol. III 12.
Butestil, in pricin Cu Ghenghea, vornic de
gloata pentru satul Parcova (1615) XVII

vol. III 224; <IV 246>.


Butrnas, pitar din Solesti, martor in Dusesti, tin. Vaslui (1625) XVII vol. V
368.

Butucele, vecin, in pricina cu Nbadaico


fost vomic pentru prti in satele Giordzasti

si Vitoroji (1614) XVII 182.


Butunesti (hotarul stupilor - ), familie in
Toderesti <CArligatura> (ment. 1618) XVII

vol. IV 282.

sora lui Toader


si Macsin, vinde parte din Selistea (ment.
1586) XVI vol. III 326.
Butcateauul, v. Gligorie Buleteanul.
Butii, v. Dumitrasco But%
Butpatir, V. Botbitir.
Butucan, v. Gavril Butucan.
Butura, intarit stapfin in Sidavsca, tin.
Orhei (1616) XVII vol. IV 52.
Butura, vecin din Cbiceni, vndut de Gligorie lui Miron Barnovschi parc'lab de
Hotin (1621) XVII vol. V 26.
Ibul urca, diac, serie act domnesc (1608)
XVII vol. II 157.
Buturca din Miclauseni, tin. Iasi, martor,
(1613) XVII vol. III 122.
Buturea, popa din Bobleteci, martor la Ma-

Mica, fiica lui Ieremia

drjeci si Vleseni

(1614)

XVII vol.

III 159.

Buturca, vtman din Pasean, hotarric la

Buzatul, stolnic, tatl Maricai, Gligorie

bunic lui Ion Fnteneanu din Buzati


pe Siret si Mihilesti, tin. Bacau (ment.
1548, 1622) XVI vol. I 580 XVII vol.
V 144, 145, 168.

Buzatul, 1,1tav, sotul Armanci, intrit stapan

In Mceseni sub Codrul cel Mare (1536)

XVI vol. I 385-6.


Buz, v. Ion Buzii, Maxim Buzfi, Simion
Buz.

Buzii, vtav martor la vnzarea unei prti


din Cacaceri, tin. Falciu (1613) XVII

vol. III 147.


Buzau, v. Petru Buzfiu.
Buzdog, v. Toader Buzdog.
Buzdugan, v. Ionaseo Buzdugan, Itduean
Buzdugan, Vasile Buzdugan.

Buzdugan, fiul lui Dragoslav cel batran,

vinde parte din Tomesti, tin. Tutova, lui


Carstea mare vornic (1602) XVII vol.
1 40.

Buzdugan, fiul lui Tomsa Piperciu si tatl


Anei din Pipercenii de Sus, tin. Orhei
(ment. 1617) XVII vol. IV 213.
Buzdngan, fiul lui Maxim, tatl lui Gligorie
s.a. din Vldeni, tin. Soroca (ment. 1619)
XVII vol. IV 280.
Buzdugan, in pricin pentru Borale i Je-

verteni sub Petru Schiopu cu popa Ilie


(ment. 1610) XVII vol. II 331.

Buzdugan, martor la vanzarea unei parti din

Hitoci pe Barlad (1618) XVII vol. IV


175, 280.

Buzdugan, repot lui Luca, vinde parte din

Huhurezi lui Nicoaea mare vornic (ment.


1624) XVII vol. V 281.
Buzdugan din Mitesti pe Moldova, jurator

in Pascani (1617) XVII vol. IV 190.

Buzdugan, sluga domneasca, stpan in Brosteni, tin. Neamt (1546) XVI vol. I 513-4.

Buzdugan, slug domneasca, nepot lui Condrea Trepdus, in pricin cu Toma viitav

pentru parte din Jiverteni (1585) XVI


vol. III 279-280.
Buzdugan, tatl lui Petre i bunic lui Ionascu din Stancesti (ment. 1606) XVII
vol. II 51.
Buzdugan, vecin, tatal lui Stefan vecin dir
Stroesti (ment. 1623) XVII vol. V 242.
Buzea, v. Mihail Buzea, Neculaiu Buze.

II 246.
Buvin (Selistea lui

Buzea, selistea lui in hotarul fantanei Buburuzeni, tin. Flciu (ment. 1546) XVI
vol. I 488.
Buzau, sluga domreasc, fiui Anuscai, nepot
lui Carstea diac, vir de lui Gheorghe logoft Selistea lui Dobrul la Turia (1552)

Buzan, v. Ionasco Buzan.

Buzea, slug domneasc, fratele lui Mircea

Sendriceni (1620) XVII vol. IV 493, 567.

Buturcoae, sotia lui Podolean mare vatav


din Cernauti (ment. 1609) XVII vol.

la gura Saratei pe
Prut (ment. 1452) XIV-XV vol. I 251.

Buzan, prisacar al m-rii Secul dir satul

Derinetul, scutit de diiri (1610) XVII


vol. Il 281.
Buzanovschi, diac, martor in Galati la vanzarca unei prti din Tulucesti (1621)
XVII vol. V 67.

Buzat, v. Mihul Buzat.

XVI vol. II 24.

s.a. vr cu Petrea Carcovici parcaiab,


intarit stapan cu loe pustiu pe Dobro-

vatul Mic la Glodul Rotund (1548) XVI


vol. I 553.
Buzea, tatal lui Ionascu, vinde satul Buzeri,
tir. . Iasi, lui Andrei logont i parcalab
de Neamt (1586) XVI vol. III 309,
89

www.dacoromanica.ro

Uniesen, mare cornis, in sfatul doinnesc


(1618) XVII vol. IV 230.
Buzichil, diacon, cumparii parte din Latesti
de la Irimia fiul lui Lazor Urdobas (1602)

XVII vol. I 58.

Buznaiu, V. Vasilie Buzniiiu.

Buzila, v. Efrim Buzila din *erbesti.

fratele Anghelinei, nepot lui Gurban,

vindc parte din Hulturesti lui Leahul


(1621) XVII vol. 1017.

Buzinco, diac, scrie aSte domnesti (1588-

1620) XVI vol. III 374, 379, 458; IV


63, 256; XVII vol. IV 483.
Buzne, v. lile Buzne.

Buzuaia, v. Cantina Buzuala.


Bozal, din Soltanesti, vinde vie in Soltanesti
lui Buzul parcalab (ment. 1617) XVII
vol. IV 216.
Buzul, fiul lui Gligor, viudo parte din Flocesti, tin. Suceava, popii Gavril (ment.
1597) XVI vol. IV 185.
Buzul, parcalab, sotul Carstinei din Soltanesti, tin. lasi, hotarnic al locului (Scoposeni> din gura Jijiei (1606, 1609) XVII
vol.

II 57, 58-9, 227; ucis de Mari

(ment. 1617) XVII vol. IV 216.

Buznesti, hrisovul sclistclor Dirnileni si Vr-

Buzul, pitar, martor la vanzarea unei parti


din 5oimreti, tin. Suceava (1604) XVII
vol. I 167.

Caba, V. Toader Caba.


Caba, bui ic lui Sin ion, cu parti in Lungeni

Calce din Muncel, martor,

ful Baseului in mana lor (ment. 1610)


XVII vol. II 346.

pe Moisiia (ment.
107.

1622) XVII vol. V

Cacica, f iica lui Dumbrava vornic, stap 'Ana

In Tiganesti pe Barlad (1617) XVII vol.

IV 97-98.

Cadachia, cneaghina lui Lupul Dragota spatar si nepoata lui Borcea ceasnic, stapana
in B,Iiceni, Carulesti s.a. (1621) XVII
vol. V 28.
Calla, diac, serie act domnesc (1569) XVI
vol. II 211.

martor la zalogirea unor prti din

Botesti (1623) XVII vol. V 225.


Calco, fiul lui Semeon, vinde dona prti din
Cohanesti (ment. 1600) XVI vol. IV 280.
Calsin (Casil), fiul lui Ciumes i nepotul lui

Hodor (1608, 1609), stapan In Buicani


XVII vol. II 171; vinde porti de sat lui
Dumitrachi Chirit postelnic XVII vol.
II 182-238; v. si Casin.
Calsin, fiul Costandei, virde parte din Sircani lui Gheorghe vornic de gloata (ment.

1617) XVII vol. IV 112.


Calapod, v. Efrim (Ifrim) Calapod, Gavril

Caiapod, Gheorghe Calapod, l'Atrase Calapod, Petru Caiapod, stefan Calapod,


Toader Caiapod.
Calapod, aprod din Rusi, martor (1624) XVII

vol. V 283-4.

Calapod, bunicul lui Ifriin din Vliiceni (ment.


1619) XVII vol. IV 311.
Calapod din Valtiu'eni, martor (1621) XVII
vol. V 68.

Calapod, mare hAnsar, v. Toader Catapod.


Calapod, tatal Anghelinei (cneaghina lui Mateias logofat) (ment. 1560) XVI vol. II
132; v. si Gavril Calapod.
Calca, V. Mihaila Calcas.

In text cu litera mica.

hotarnic (1617,
1621) XVII vol. IV 210; vol. V 70.
C.alcea, parcAlab de Roman, in sfatul domnesc (1622) XVII vol. V 116; probabil
acelasi: Calla,

parcalab de Roman, ir

sfatul domnesc (1622) XVII vol. V 163,


165, 166, 168.
Calea, v. Chilla, fiul lui COrsica,
Calla, v. Calcen, parcalab.
Calcinen, fiica Renal, intarita in Ciuciuleni
(1616) XVII vol. IV 518.
Caliian, v. si QU'Uta.
Cantan cel Miran, bunicul Magdei, irtilrit
in Starosilti (ment. 1528) XVI vol. I
294.

Callian, tatl lui Darman, slaVui In Cosoceuti, Triciniti, Balinti s.a. (ment. 1517,
1519) XVI vol. I 106-107, 153.

Caliianovici, v. lachlm Callianovicl.


Calimah v. Negel Calimah.
Caliman, vataman, v. CAllinan.
Calin, v. si QU'in.
Calla, biserica lui InchinatA rr-rii Bistrita

(rert. 1427) XIV-XV vol. I 67.

Calin, mare comis, v. Callin, mare medelnicer.

Cali, martor in lasi pentru vanzare In Toderesti (1625) XVII vol. V 325.

Cali, mare vatav, v. Calin, medelnicer.


Calin, vornic de gloata, martor in Iasi la
vanzare in Becheni (1608) XVII vol.

II 163.
Calina, v. si Calina.
Calina, stapana In Bratulesti pe Trotus (1609)
XVII vol. II 198.
Calina, mama lui Duma din Rascani (1500)

XV vol. II 309-310.

Calina, mama Marine& si a Tudorei din Has-

nasani (ment. 1574) XVI vol. III 30.


Calina, nepoata lui Duma Brudur din TApesti la Olteui, vara cu Alexa Nebojatco (1546) XVI vol. I 463.
Calina, paraul ei la obarsia Dobrovatului
(ment. 1503) XVI vol. I 41.

90

www.dacoromanica.ro

Calinfc, tatAl lui Lazar din Dr*Acicani (ment.

1623) XVII vol. V 241.


Calinifa, sotia lui Procopie, stApAni In Britcani (1569) XVI vol. II 187.

Candachia, cneaghina lui Gligorie <Buhus>


din Stetcani, IntAritA In CArbunesti peste
parte Cu vecini (1625) XVII vol. V 329.

(1560)

Candachia, fiica Albului, vinde parte din


Butici lui Nestor Ureche mare vornic

Cansa, mitropolit de Roman, primeste danie

Candachia, tuca Anei BAdeasa, vinde in GArt-

egurnenul

m-rii

XVI vol. II 155.

Vatopedi

downeascd (1445) XIV-XV vol. I 213.


C.:fistra, tuca (?) lui Buzdugan, vinde parte
In VIAdeni lui Coste Bocioc vornic (ment.

1619) XVII vol. IV 322.


Calistrat, fiul Antimiei, vinde parte din Spdtdresti lui Deleul aprod (ment. 1625)

XVII vol. V 367.

Calistrat, egumenul m-rii Probota (1555,

1568) XVI vol. II 94-5, 181.

Caiistrat, egumenul m-rii Rdsca (1569) XVI


vol.

II 183-4.

Calistrat, egumenul m-rii Sf. Ilie din Suceava

(1625) XVII vol. V 344.

(1611) XVII vol. III 12.

steni si Contesti lui Cozma Staico (ment.


1622) XVII vol. V 157.
Candachia, flica Anuscdi i nepoata lui Toader vistier (1579) in pricind pentru satul
VIAdesti XVI vol. III 127-8; vinde pgrti
din lacobesti vdrului sAu Stefen PrA-

jescu XVI vol. IV 160, 163.

Candachia, fiica Cdrstinei, v. Candachia,


fiica lui Dumitru Ciochin.

Candachia, tuca lui Boldur diac, vinde satul

BArbtesti (tin. Roman)lui Gheorghe vornic

de gloatd (ment. 1617) XVII vol. IV


111.

Calimtru, egurnenul m-rii Sf. Ilie (1613) XVII

Candachia, fiica lui Condre si nepoata lui


Boldescul vinde pArti din Boldesti lui
Nicoard Prjescul (1608) XVII vol.

Callstru, egumenul m-rii Voronet (1583) XVI

Candachla, fiica lui Dumitru Ciochin si strdnepoata lui Petaca (Petrea) pArcdlab,

Cal imtru,

egumenul

m-rii

Probota (1615,

1616) XVII vol. III 219; vol. IV 3.

vol. III 131.

vol. III 228.

162.

sotia lui Lupul Neghici, vinde In BAJAciani lui Stratulat Dobrenchi (1616, 1624)

Calnds v. Glloorie Calnals


Calan, v. Clalmlu.

Caloghera, v. lana ClugSrul, vistier.


Cal dan, singa' domneasc, intdrit in Rja-

venti (1441), XIV-XV vol. 1177.


(ment. 1525) XVI vol.
Caloianu, sat la

I 305.
Calotd, v. Petrea Calotal, Callotesti.

Calotd, bunicul slugii domnesti Ion s.a. din


Ddesti (Vldesti) (ment. 1604) XVII
vol. I 147.
Calotd din Popicicpni, tatAl Nastasiei (ment.
1621) XVII vol. IV 457.
Calotd, tatAl lui Rfei din Bdrbosi pe Moisia (ment. 1621) vol. V 117.
Calul, v. Dumitru Calul.
Camarici, V. si Cilindrici.
Camarlai, strAbunicul lui Ignat, Luca, he-

rnia s.a. cu privilegiu de la Stefan cel


Mare voievod pentru Rosiori (rnent. 1558

-1587) XVI vol. Il 100; III 131, 138,

351; probabil acelasi: Camarin, tatAl MaricAi i AnuscAi din Grozesti i Manesti

(ment. 1479) XV vol. II 13.

XVII vol. IV 9; V 301.

Candachia, fiica lui Ion Tunsul, vinde parte


din Tunsesti lui Gavriil (1561) XVI vol.
II 157.
Candachia, fiica lui Ion Voinisd, cu parte

In Volcesti (1620) XVII vol. IV 455.

Candachia, fiica lui Milea si strnepoata lui


Duma Micaci, vinde siliste pe Berheci
lui Nestor Ureche mare vornic (1605)

XVII vol. I 229.

Candachia, fiica lui Pdtrasco logoft, eneaghina lui Bucioc vornic, apoi a lui Neagoe postelnic (1620-1624), stdpiind peste
silistea Brosteni <tin. Suceava> XVII
vol. IV 431; in pricind pentru Hfintesti

cu Pilat clucer XVII vol. V 226; recunoaste danie

fAcut'd

m-rii Bisericani

XVII vol. V 100.


Candachia, tuca MagdAlinei si nepoata lui
Petru Huhulea, vinde in Rdzina lui BAseanul vornic i in FrAtesti lui Ghenghea
logoftit (ment. 1617, 1624) XVII vol

IV 149; V 309.

fiica lui Toader

Candachia, fiica MaricSi i nepoata lui Dra-

Cauanou, bunicul Magdei, fratele lui Negrild


(ment. 1459) XV vol. II 234.
Canavutzos (Canavutos), gelep, strdnge gos-

Candachia, fiica Nastasiei i nepoata lui


Plitrasco ceanic, vinde in Boziani lui

Can

(Con

),

stolnic, vinde saliste la Viezuri (Scumpia) lui Marco s.a. (1555) XVI vol. II 5.

tina de oi (1591) XVI vol. IV 21, 24.


Cand, v. Oand, fiul lui Ilie Botasen'.

Candachia, v. si Cadachia, Marta Candachia.


Candachla de BAlAceni (1:l'arana), fiica lui

Petrea pArcAlab, lasA nepotilor pArtea

ei din BA15ciani (1616, ment. 1624) XVII

vol. IV 9; V 301.

go s vornic, vinde satul Brdiesti lui Tudoran vames s.a. (1555) XVI vol. II 80.
Vasile comis (rnent. 1604) XVII vol. II
221.

Candachla, fiica popii Grozav Ivul, viuda


satul Pesteanul Vechi (Gurguiati) lui
Miron Barnovschi hatman (1622) XVII
vol. V 117.
Candachla, fiica Todosdei si sora lui $tef ul,
vinde pArti din lacobesti i Stetcani ve-

www.dacoromanica.ro

91

rilor ei $tefan i Nicoara Prjescul (1588

1601, ment. 1606) XVI vol. III 386-7;


IV 242; XVII vol. I 19; II 26; v. si Candaehia, !ilea Anusciii.
Candachia, jupneasa lui Dumitru Goe mare
vornic (1609-1625), stapna in Baloniiresti, Doljesti si Buruienesti XVII vol.
II1 3, 165; V 133, 191, 321; cumpara In
Balomiresti si Lteani XVII vol. II 269;

III 172, 177; IV 67.

Candachia, jupineasa lui Neagoe postelnic,


v. Candachia fiica lui Patrasco logofat.
C.andaehia, mama slugii domnesti T nasie
(ment. 1618) XVII vol. IV 286.
Candaehia, nepoata lui Dambole sau a Palaghiei, vinde in

Cmpurile,

Ftcoasa

s.a. lui lvasco Crjan (1614) XVII vol.


III 171.
Candachia, nepoata lui Rango, mama lui
Albota vtav din Rusciori, soma Gaftei,
vinde In Boldesti lui Nicoar Prajescul
logofat (1601) XVII vol. I 2, 3.
nepoata Todosiei Tabucioaiei,
v. Candaehia, fiica Anuscai.

Candachia,

Candachia, sora lui Dorobati vtav, intarita


peste parti cumparate In Tgnesti,
nissti si Binesti (1574) XVI vol. III
42.

Candachia, sora lui $teful, v. Candaehia,


fiica Todosiiei.

Candaehia, soma lui Vasile, vinde parti din


Corlatesti i Stejereni lui Damian vistier
(1603) XVII vol. I 96.
Candachia, sotia lui Tama aprod, intarita

In Hilipesti (1606-1607) XVII vol. II

8, 115.
Candrea (Candrini), v. Condrea, fiul lui
Hodco.
Candrea, slugal domneasca, fiul lui Greul,

stdpan In Giurgesti pe Stavnic (1465)

XIVXV vol. I 337.

Cant, V. Ion Cant, Matei Cantaenzino.

Canta, v. lordaehl Canta.


Cantacuzino, v. Andronic Cantaeuzino, Constantin Cantacuzino, Dnmitrasco Cantacuzino, lannehi Cantaeuzino, Iordaehl Cantacuzino,

Matei

Cantacuzino,

Mihs;11

Cantacuzino, Serban Cantaeuzino.


Caplan' (Caplena, Fantana Caplei), in toponi-

mia satului Sapteliceani (ment. 1570


1589) XVI Nol. II 219; III 370, 412,
433

4.

Capota, V. GavrIl Capotil, Gligorie Capotal,


Ion Capota, Iona.sco Capota, Marco Capota, Nicoara Capotii, Saya Capota.

Capota din Bilauti, tatill lui Ion si bunicul


lui Miron Robul din Baseni (ment. 1619)

XVII vol. IV 352.


Capita, fiul lui Toma, viudo Mlinei

s,.a.

parte pe Sarata mai sus de Surdesti (1546)

XVI vol. I 524.

Capota, in pricina cu popa Mihul pentru Pascani (1625) XVII vol. V 359.
1

limba slavona: cocos",.

Capota, nepotul lui Cretul de pe Elan, stapan in Drugi, Murgeni s.a. (1528) XVI
vol. I 285.
Capota, viitav, martor la vfinzare In Teberce

(ment. 1609) XVII vol. II 269.


Capotea, satul lui la Obarsia Paraului (ment.
1535), XVI vol. I 371.
Capotici, v. Lianas Capotiel, Ion Caputeel,
Lupul Capotici, Naeu Capotiel, Tender
Capotiel.
Capotici, v. Capotiel, postelnic
parcalab
de Orhei.

Capres, v. Toader Capres.

Capsa, v. Constantin Capta, Gavril Capa,


Simlon Capten.

Capta, din Toderesti, tin. Carligatura (ment.


1625) XVII vol. V 324.
Capa (Capta), vistiernicel, martor la viinzare in Buruienesti (1619) XVII vol. IV
355, 359.

Capa, v. Gavril Capsea.


Capsea, v. Sinaloa Capsea, Gavril Captan.
Caputeci, v. Ion Caputeci.
Cara, v. Gligorie Cara.
Caraba, v. Drawls Caraba, Toader Caraba.
Cara bet, 'v. Petru Carabet.
Caracaxis, v. Lampos Caracaxis.
Caraehluzel, tatl lui Porcea aprod din Toderesti si ginere (?) lui Coste logoit

(ment. 1599) XVI vol. IV 273-4.

Caraehluzel, tatal lui Parvul i bunic lui Avram


Parvul din Buruinesti (ment.. 1619) XVII
IV 360.
Caraghiuzal (Carachi71) cel biltran, hotarnic
la Piscul Morilor pe Vasluet (ment. 1596

7) XVI vol. III 330, 356; v. si Ion Caraghizel.

Caraaine, satul lui pe Dobrusa (men t. 1437)


XIVXV vol. I 147.

Caragunieii, satul unde sunt ~, familia (?),


in intrirea data' lui Mihail de la Dorohoi
(1437) XIVXV vol. I 147.
Caraiman, v. Ion Ciiraiman, Neeulai Caratman, Procop Caraiman.
Caramiz din Carlomanesti, cumpfira In Fetinghesti de la Avram din Ciortolorni

(1596) XVI vol. III 300.

Caranieula (Cari...), fntana lui In ocolul


Reni (ment. 1608) XVI vol. III 397;
IV 103, 142; XVII vol. II 139.
Carapaton, Carapatona, v. Ion Carapotom.
Caras, marzea, <comandant Mar), la cal
din Moldova (ment. 1611) XVII vol.
III 29.

Carate, v. Toader Carate.


Caravdiotis, v. Stefania Caravdiotis.
Carazias, postelnic, casap, v. Lampos Caraeaxis.

Carambu, v. Drawls Carambu.


Careicil (Carcico) (Mica (1436) XIVXV vol.
I 137, 145.

92

www.dacoromanica.ro

Carlac al lui Laslo, om sarac din Harlan,

Caterina, fiica lui Sima Mihailas si nepoata

XV vol. I 373.
Carp, V. Vasilli Carp.
Carpu din Gereni, martor la punere in stapeinire In Pochi (1612) XVII vol. III 83.
Carp (Carpu), diac din Miclausani, cumpiiril

Hertea, Milinesti s.a. (1560, 1590) XVI

vinde vie lui Stefan cel Mare (1470) XIV-

lui Palm Liteanu, intarit in Candesti,

partt in Miclausani si e intarit (1609-

Catina, v. Miclaus Catina.


Catinea Ghica, petitionara (1827) XVII vol.
IV 447.
Catre: , fiica lui Stefan, stranepoata lui Fodor

Carpu, hotnog, in pricina pentru Bodesti,


tin. Soroca, cu Ion Potlog camilras s.a.

Catrea, mama lui Vasilli din Holohoreni (ment.

1613) XVII vol. II 225, 226; III 95, 122.

(ment. 1617) XVII vol. IV 107.


Carp, vornic in sfatul domnesc (1453) XIVXV vol. I 417.
Casapu, v. laeomi Casapu, Lamba Casapu.
Cascoe,

v.

aka Caseoc, Simian

Caseoe,

Toma Caseoe si Cfiseoesti, farrilie.


Cascoia, comis in sfatul domnesc (1447) XIVXV vol. I 222.
CasiIan din Zahoreani (?), da' marturie pentru

vanzare in Dumsani (ment. 1619) XVII


vol. IV 417.

Casin, v. Caisin.
Casin, fost pfircalab, cumparei parte din Hod-

zoresti de la Mircea (1590) XVI vol. III


465-6; probabil acelasi cu Casin, spatar
in sfatul dcannesc (1576) XVI vol. III

76, 77.
Cash' Tamil, rascumpar5 moldoveancii, roaba

la Mari (1600) XVI vol. IV 279.

Cali, v. Stan

Casin, selistea lui


197.

Cas, V. Grigorie Cal.


Casota, V. Dragomir C.asotii, Grozea Casotii,

lean Casota, Mircea Casota,1 Toader Ca.

Casot, clucer, nepotul lui Otel, vinde domnului Havarona (1520) XVI vol. I 174-5.
<Cas>ot, hotarul lui
(ment. 1466), XIV-

XV, vol. I 353.

Casotai, nepotul lui Ion Furdui

strane-

potul lui Petru Gug, vinde in Ciobotesti


(1609) XVII vol. II 216.

Casul, v. Grigorie Cas, Ionaseo Casul.

Catacuzino, v. Costantin Cantacuzino, MI-

hail Cautacuzino.
Catamare, stapn in Catamareuti, face schimb

Cupcici vornic (ment.. 1431) XIVXV vol. I 93.


cu

Catargiu (Catarsil),

v. Apostol

Raspop si sotia lui Vascan, stapana in


Raspopeni (1603) XVII vol. I 88.

1611) XVII vol. III 14, 40.


Catrea, strnepoata lui Fodor Faurul, vinde
parti in Sircani (ment. 1617) XVII vol.
IV 112.

Catrena, mama lui David si a Titianei din


Stetcani (ment. 1606) XVII vol. II 26.
Catrina

(Pritrascoaia),

cneaghina. lui Pa-

trasco Prajescul diac, stapana in Bog-

danesti (1605) XVII vol. I 193-4.


Catrina, tuca Buhusoaiei hatma'neass (ment.

tarzic) XVII vol. II 52.

Catrina, fiica Dragolei i sora Odochiei, vinde parte in Mireni lui Nicoara mare vomic

(1617) XVII vol. IV 76, 118.

Catrina, fiica lui Durn si mama lui loan

din Durnesti i Culisoara (ment. 1529)


XVI vol. I 299.

Catrina, fiica lui Lcahul,

vinde parte in

Hulturesti lui Dragan comis (ment. 1621)

XVII vol. V 17.

In privilegiul lui Vlasin

Cretescul (ment. 1443) XIV-XV vol. I

ot

vol. II 152; III 455.

Catargiul,

Ille Catargiu, loan Catargi.


Catea, v. si Catea.
Catea, mama Caterinei si a Anei din Lehetcent (ment. 1569) XVI vol. II 209.
Catea, mama lui Dronea si a Cristinei din
Vladeni, tin. Harlan (ment. 1617) XVII
vol. IV 160.
Caterina, fiica Catei, intririt. in Lehaceni
(1569) XVI vol. II 209.
Caterina, fiica lui Eremia Movila si a doamnei Elisaveta, in pomelnicul m-rii Sucevita (1597) XVI vol. IV 175.

Catrina, tuca lui Vranceanul i ncpoata lui


Toader Ullmann si Vlad vornic, stapan
In Olescani, Romanesti si Hodresti (1548)
XVI vol. I 555.
Catrina, mama lui Griga i bunica lui Io-

nasco din Candesti (mert. 1617) XVII

vol. IV 114.
Catrina, mama lui Luca s.a. i matusa (?)
lui Draghici viitav din Obarsia pe Volea
Alba (ment.. 1546, 1569) XVI vol. I 529;

II 198-9.

Catrina, mama Odochiei si Anei din Vertiporoh (rnent. 1602-1603), XVII vol. I
62, 114.

Catrina, mama Sofroniei din Popiscani


sotia lui lonasco (ment.. 1621) XVII vol.
V 61.
Catrina Patrilscoaia, v. Catrina, creaghina

lui Patrasco Prajescul.

si sotia lui Ishcorita, stamina' in Rogosesli (162:3) XN


vol. IV 183.
Catar, v. Andrei Catar.
Catifos, v. loan (Altos.
Cauea, v. Toader Caul.
Catrusa, fiico

Caul, prisaca si via lui, in hotart 1 satului

arzaresti (ment. 1525) XN 1 vol. 1 225-6.

Canto, N. loan Cautes, Luca Cannes.

Cautes, poiana lui la lliesesti pe Cobale (ment.


1535, 1546) XVI vol. I 369, 459.

Cazachis, v. Teodor Cazaehis.


Cazacul, v. si Ciizacul, Petrea Crimea'.
Cazacul, diac, serie act domnesc (1609) XVII
vol. 11 256.

www.dacoromanica.ro

93

Caracul, frate cu Chiril, Draga s.a., vinde


parte din VIAdeni, tin. Soroca, lui Coste
Bucioc mare vorric (ment. 1619) XVII
vol. IV 332.
Cazacul, nepotul (?) lui Lupul <din Urecheni>,
vinde livada lui Gotftan din kAntAlesti
lui Toader DubAu hotnog (1617),

XVII vol. IV 134.

Cazan, v. si Cazan, $andrea Cazan.

Cazan (Cazanu), fiul lui Nastea si nepotul

lui CAzAnel, in pricinA cu Elisei paharnic

pentru prti din Helevii (1613) XVII

vol. III 150.

Miman (Caliman unde a fost


vatamate
In satul de sub Dereni (ment. 1517, 1519)
XIVXV vol. I 107-108, 149.
CAliman (unde a fost ~), in sat pe Tutova
(ment. 1448) XIVXV, vol. I 230.
Cfiliman (unde a fost
curten lui In
JumAtAteni pe Jijia (ment. 1492, 1495)
XV, vol. II 176, 209-210.
Vadul
in hotarul satului Gostile*ti (ment. 1488) XV vol. II 101.
CAlimnescu, v. Ion Cillimfineseu.

Calin, v. Calin, lrimia Cfilin, Mihai

pAdurea lui
hotarul satulu Mijloceni (ment. 1612) XVII vol. III 235.

Cazan, fiul Sorei Aricioe si strnepotul lui


Vlaico setrar, vinde parte In VIAiceni
lui MAnAilA vornic de Stefanesti (1614)

Cfilin, singa domreascA, fiul lui Vlad Orbescu,


intfirit in Raspopi, Iliesti i Ctelesti

(din> Poiana GAuricea (ment. 1624) XVII


vol. V 261.
Cazanel, tatAl (?) Nastei i mosul lui Cazan,

vol. IV 272; XVII vol. I 206, 217-20,

XVII vol. III 162.


Cazanu, tatl Nastii i bunic lui Avram

cu pArti in Poiara pe TazlAu si Helevii


(ment, 1613) XVII vol. III 150.
CA... (unde a fost ), <cneaz> in satul lui
Cemat Ploscar (ment. 1448) XIVXV.
vol. I 229.

Citbae, tatAl lui CrAciun *.a. si bunicul Ctlinei


<din> Holohoreni (ment. 1611)

XVII vol. III 40.

Cficfirazil, valea lui, In hotarnicele mor sate


Cobolta (ment. 1570, 1580) XVI vol. II

219; III 133.

(ment. 1491) XV vol. II 168.


Calla (Cali), mare medelnicer (1599-1605),
stapan in CAlcesti pe Pereschiv, Dragomiresti pe Smila, Dobromiresti s.a. XVI
244; mare vAtav de Tutova (1599) XVI
IV 249-50, 272; medelniccr in
sfatul domnesc (1605) XVII vol. I 226,

vol.

228; martor XVI vol. IV 249-50; probabil acelasi: Cali, mara corris (1594,
1607) stApin al satului Martinesti, in
pricin cu rAzesii lui XVI vol. IV 116;
intfirit in Milesti pe Pereschiv XVII vol.
II 88-9; mare (?) vAtav de comisi (1594)
XVI vol. IV 116; martor XVII vol. III
127.

Cacareara, v. Giurgea Cacareara', lonaseo


Cacareara.

Ciieleodan, vlav, martor la dania_ din MAs-

tAcani (ment. 1599) XVI vol. IV 262.

CaciulA, v. Panfi
Calcaiu, v. lonasco CAleAta.

Calina, v. si Calina.
Calina, fiica Armencii si mama lui Grvril
<din> SAcuiani, t. Neamt (ment. 1616)
XVII vol. II 73.
Calina, fiica lui Budici si mama lui Ion s.a.
<din> BogdAresti (ment. 1580, 1583) XVI

vol. III 145, 233.

CAlcau, V. Zbere Cfilefin.

Calcea, din Buzdeni, bunicul Anilai <din>


CiurcAseni (ment. 1603) XVII vol. I
67.

Glceia, v. CAlce.

CAlcul, pitrel, v. Gligorie Calca'.


Nechifor Cfildfirarul, Vasilie
Cildfirarul.
CfildalrusA (Crldruse), tata! lui Mosoiul
bunicul lui Nicoara <din> FantAnele,
CAIdArarul, v.

tin. Tecuci (ment. 1623-4) XVII vol. V


214, 276.

addAruse (CAldrusi), sotul jupanesei Rusca

<din> ViAiceni (1619, 1621) XVII vol.


IV 311, V 23.

CAIdArusoaie, v. Busca CAldfirusoale.

CfildArusu, tatAl lui Meletichi, intArit in Za-

loceani (ment. 1607) XVII vol. II 128.

CAliian, V. si Caliian.

Callan din Cetatea <Alba>, tatal lui 'vasco


Iurie (ment. 1480) XV vol. II 19.
CAllian, vinde loe de casA in lasi, jupanesei

Ana GolAe (ment. 1608) XVII vol. II


171.

CAliman, v. Andrias Ultiman, loan adiaran,


retrea Cfilhnan, Toader Miman.

tuca lui Carste mare vomic, druieste


satele Floresti si HrAnesti, casa s.a. m-ril

Floresti (1598) XVI vol. IV 138, 234.


Calina, fiica lui Grozea i nepoata lleanei,
stApAnA in FrAtienesti (1596) XVI vol.
II 185.
Calina, fiica lui PAtru Gug si bunica Sofronei s.a. <din> Ciobotesti i ipsea (ment.
1609) XVII vol. II 216.
CAlire, fiica lui Roman Ples, v. Gfilina.
Calina, fiica lui Simion, vinde o jumatate de
moarA din TigAnesti lui Bolea staroste
de Putna (1553) XVI vol. II 35, 36.
CAlina, fiica lui SArbanu din OlAsasti si mama

lui Barnovschi (ment. 1621) XVII vol. V


56.

Mina, fijen VAstadi, vinde parte in Huhurezi (Porosecini) lui NicoarA mare vornie
(1617) XVII vol. IV 119.
Calina, mama DrAghinei i strburica SorcAi
din VIAdeni pe Jijia (ment. 1581-1617)

XVI vol. III 154; XVII vol. III 157,

167; IV 160.
CAlina, mama Nastei i bunica lui Condre
din Oncesti (ment. 1603) XVII vol. 1
107.

94

www.dacoromanica.ro

Calina, nepoata lui Bark, stapan in Goci-

manesti (1548) XVI vol. I 575.


Calina, nepoata lui Filip Bolita i sora slugii
domnesti Icremia
vinde parti din
Dragomiresti si Vad (1528) XVI vol.
I 251.

Callina, stranepoata lui Vlasin, Ninde parte


din Zliltari lui Paos vornicul (1590) XVI
vol. III 467.
Calina, sotia lui Pricopie Leahul, stapana
peste cumparatura in Britcani (1581)

XVI vol. III 150.

Calinescu, v. Saya Calineseu.

Imilloiu, vdtav, martor la vnzare in Miclesti (1604) XVII vol. I 122.

Cahriltui, v. Neagul Calmat:11u.

Cdlmul din Trifesti, martor la vanzare din


Bosiori (1588) XVI vol. III 371.
Calnau, V. Cliinani, spatar.
Callotesti, familie din Popiscani (ment, 1620)

XVII vol. IV 457; v. si CaIota.


lugarul, v. Giurglu, calugar.
Ca!agar, vinde parte din Hreasca lui Simion
Malai (1625) XVII vol. V 371.
Calugr, vislier, v. lane Ciilugarul.
Calugeirita, v. Axinia, calugarita.
Calugarha (unde este
In toponimia unui
sat al lui Oancea logolat (1445) XIVXV vol. I 209.
Calugarul, strangtor de sulgiu (ment. 1616)

XVII vol. IV 12.

Clugrul, tatlil lui Dumitru diac (ment.

1546) XVI vol. I 481, 491.


lugarul, tatal lui Ion din Sendreni (ment.
1625) XVII vol. V 333.

lugarn1 (unde a fost -) satul lui druit

lui Cernat Ploscar (ment. 1448) XIV- XV


sol. I 229.
Carnimilrescul, in hotarul Obracenilor (ment.
1598) XVI vol. IV 233.

Camirasul, tatal Docai, stapan pe vecini


In Cabiceni (ment. 1622) XVII vol. V
116.

Ciinifirfisoiu, jupneasa, <in exil) la Bozen


in Tirol (1594) XVI vol. IV 110.
Gana:lei, v. si Camariel, Comarici, Cos-

Calmarlei, fiul lui Duma si tatal lui Sirrion


carnarasul <din> Rosiori, tin. Neamt (ment.

1606) XVII vol. II 75.

Cmarzan, v. Dumitrasco Camfirzan.


Camirzan din Cmpul lui Drago s din satul
Rediu, hotarnic (1623) XVII vol. V
207.

Cfamirzan, parcalab de Orhei In sfatul dom-

r.esc (1576) XVI vol. III 76, 77, 80, 84.


Camfirzan, sotul Stanel, druieste o casa
m-rii <Moldovita> (1448) XIV-XV vol.
I 227.
Camarzineasa din Soci, mama Marici (ment.
1608) XVII vol. Il 186.
Camarzanescul, v. Lupe Cmarzinescul.
Carona, tatl (?) Fetcai din Col:Calla pe Nis-

tru (ment. 1482) XV vol. II 35; v. si


Ciumalaiu.

Camil, v. Toader CfuniIA.


Cana, v. Oansi, fiul lui Ilea Botescul.

Cande, v. si Cande.
Candesti, v. Candesti.
Candia, fiul lui Bobian i nepotul lui Trifan,

vinde parte din Pulesti pe Putna lui

Nechifor (rnent. 1617) XVII vol. IV 520.

CAneai, V. Ion Calmat.

Caneta, v. State Coneta.


Capatan, tatal slugilor domnesti Gherasim,
Moloditi s.a. <din> Plesani (ment. 1605)
XVII vol. I 219.
CapaIiinfi, slugfi domneasca, tatl vitreg al
Fedorei i Nastei, ginerele (?) boierului

Corui, vinde un loc de moara pe Brat:Wei


lui Stanciul aurar (1486) XV vol. II

53-54.

Capatina, v. Toma
Ciipatinii, din Buziiani, martor (1623) XVII
vol. V 217.

in toponimia Nsaestilor (ment.


1570) XVI vol. II 227.
Capeneag, v. Ion Capeneag.
Capeneag, vatav, tatal Maria% bunicul lui
Capatinfi,

Vascan <din> Capenegi (ment. 1617) XVII

vol. IV 140.
Capengeag, v. Ion Capeneag.
Caputan, v. 111e Capitan.
Capotescul, v. Cramlel Capotesen, Dragoman
Capoteseul, lurk Clipotescu, Ivan Capotescu, Palm Cilpotescul.
Calpotici, v. Ioanas Capotlel, lonas Capotici.
Capotiel, frate (?) Cu Boldul si Avradin, irtarit stapan In Onesti i Vertiporoh
(1513) XVI vol. I 88.
Capotiel, postelnic si parcalab (1601, ment.
1617), vinde loc de casa in Iasi lui

croltor, XVII vol. I 7; marturiseste pentru vanzare in Macicauti XVII vol. IV


198; probabil acelasi: Capotlei, hotarnic
la Horbinesti (1590) XVI vol. III 458;
parcalab de Orhei In sfatul domnesc
(1589) XVI vol. III 419, 437.

Caprioara, v. Dumitru Caprioarfi, Virile() CAprloara.

Captor, v. Simion Captar.


Caputici, v. Nan: Caputicl, Toader Capone!.
Cpsulet, v. Sava Capsule'.
Caprocea, <galbenar>, strange dajdie (1616)

XVII vol. IV 11.


CaprHa, vara Cu Gliga, d'a satul Draxinesti
In schimb pentru Dobreceanii lui Luca
Arbure (ment. 1576) XVI vol. III 79.
Caprilanu, popa, scrie zapis (1614) XVII
vol. III 156.
Caprior, tatal lui Petrea, rrartor la Horlesti
(mert. 1615) XVII vol. III 202.
Cpsulet, V. Saya Capsule'.
Caracola, V. C.hlracola.

Caraiman, cA-asnic, comis, pahamic, v. Ion


Carahuan.
vornic, v. Procop Caraiman.
tatal lui Stratul <dir> tefeni

(went. 1611) XVII vol. III 33.

Carbure, v. Ion CsIrbure.

Cara, v. Petrea Cfirea.

www.dacoromanica.ro

95

Careoae, fiica lui Onciul, daruieste parte In


Iurcduti lui Stroici (ment. 1614) XVII
vol. III 178.
Carril, v. Gligoreea Carca.

Cifren, usar, tatAl lui Gligorcea s.a. din Pe-

trimanesti (ment. 1617) XVII vol. IV


216.

Cdrham, V. Calrstea Carham, CArbanal, Corhan, Crahan.


Califica,

postelnic, strdmos lui Grigori din

Coldcesti (Furcani) (nient. 1605) XVII

vol. I 217.

Cdilig, v. si CarlIg, Mudes Carlig, Tender


Carlig.

Carlig, vornic de poartd, hotarnic la Mogosesti, tin. Neamt (1625) XVII vol. V 362.

Carmd, v. Petrlea Ciirma.


CArnul, V. si Cdrnul.
Oran! Tudor, <deseatnic>, la desetina din stupi

la Vrslui (1588) XVI vol. III 410.


Crstar a, V. Cantina.
Calrstana, fiica lui MihAila si mama lui La-

non, Toader s.e. ain Bodesti (ment.


1602) XVII vol. I 41.

Carsatna, tuca Magdei, nepoata Arvasiei si


mania slugii domnesti Focsa din Oboroceni, tin. Roman (ment. 1606) XVII
vol. II 26.
CArste, Carstea, CArstia, v. Carstea, Cristea.
Cfirstea, croitor din Turbatesti, martor la
vAnzare (1617) XVII vol. 1V 117; probabil acelasi: Carstea, croitor, martor
la o danie din Iasi t'amad m-rii Sf. Saya
(1610) XVII vol. Il 340.

din Balomiresti, tatal lui Vasilie


(ment. 1610-1619) XVII vol. fi 339;
III 3; IV 400.
Carstea (Crirste) dir
martor la danie din Stefeni (1611) XVII vol. III 34.
Ciirstea,

Csirstea din Sdvesti, megies hotarnic la Toplita (1579) XVI vol. III 129.
Carstea din tdrgul Siretului, cumpAra (?)
miere (1621) XVII vol. V 62.
Carstea din Va du, om bun, martor la van-

v. si Carstea cel batrAn.


Cfirstea, popa din Ivalnesti, tata' lui J2ragos
(ment. 1622) XVII vol. V 148; probabil

acelasi: Cfirstea, popa, tatl lui Dragus


<din> Leucesti (ment. 1574) XVI vol.
III 39.

Carsten, razes din Fetionesti, rascumpard seliste cumpArat de Stroici logofAt de la

unii rAzesi (1611) XVII vol. III 18.

Carstea, tatAl lui Coslan si al Zlatei din Boldesti <Bodesti>.

Carstea, tatal lui Patru <jade din> COrsloi


(ment. 1419) XV vol. II 164.
Cairsten, tatal lui Petrea vistiernicel s.a.,
intarit in Saca, tin. Bacan, (ment. 1616)
XVII vol. IV 67.
Carste, unchiul lui Ciucul Porosilci, cunipArd

parte din Mdeicauti de la Stoica (uent.


1617) XVII vol. IV 198.

Carstea vornic de tairg din lasi, cumpAr5 parle


din Stigoreni de la Gavril si Vasilca

(1621) XVII vol. V 51.


vornic mare, talal
lui Lupu sulger din lonaeni pe Jijia,

Cfirstea Bals (Cristea

al lui Grigore pahrrnic s.a., sotul eneaghinei Odochia-Roxanda (mcnt. 16(2;

1610, 1617) XVII. vol. I 46-7; II 323;


1V 147; probabil acelasi: CArstea, vornic
de Tara de Sus, in sfatul domnesc (1594)
XVI vol. IV 116; v. si Carstea, posteloic.
Ciirstea Carham, martor la N'Amare din Dragomiresti, <tin. Nearnt> (1575) XVI vol.

III 59.
Carstia cel Negru, v. Carstea Negra'.

Carstea Gugoasl, cu vic la ScAndureni (1603)

XVII vol. I 86.

Carsten IIMAucescul, tatal Anghelinei si bunicul Ruscai, stripOn in BrAtiesti,

resti, lui Stefan Danca, curtcan (ment.


1624-1625) XVII vol. V 305, 35.5.

Suceava (ment. 1609) XVII vol. II 223.


Carstea Ioni, fiul lui Albul si tata' lui liafail Mugar s.a. din Butici (ment. 1611)
XVII vol. III 12.
Carstelel (CrAsteleiu) din Todiresti, tin.
ligature, fratele lui Flori, martor (1618,
1625) XVII vol. IV 264; V 324.
Carstilan, portar, total lui Iurasco (wat.

urei parti din Scopeni (1600) XVI vol.

Cantina, cneaghina lui Gheorghe Lozonschi,

zara in Dragomiresti (1575) XVI vol.

III 59.
Carstea, fiul Anuscali, vinde parte din Tode-

Ciirstea, <Hui> lui Marco, martor la zdlogirea


IV 309.

Carstea, fiul Tatei i stranepotul lui Balos


paharnic, Intarit In Holohoreni, dupd
Impartire (1573) XVI vol. III 25.
i nepotul lui
Carstea, fratele lui Dragu
CArste, stapan lu Poenile (Petresti) (1572)
XVI \ 01. III 9.
Carstea, fratele lui Ivan Poiand i bunicul
lui Carste s.a., stapan in Poenile (Petresti)

(ment. 1572) XVI vol. III 9.


Carstea, logofat al treilea, mdrturiseste pentru vanzare in Buruienesti (1624) XVII
vol. V 264.
Cfirstea,

martor la danie din Berindeesti

(1620) XVII vol. IV 498.

96

Carstea, martor la vanzarea din Sendreni,

1617) XVII vol. IV 181.

v. Carstina, parcAlAboaie.

Carstina, fiica Albei si mama Tudorei a Steimoae de la NOnesti i Defedeleni (ment.

1609) XVII vol. II 255.


CArstir a, tuca Anitei, v. CArstina, fiica lui
Ior

Cirstina, fijen (?) lui CrAciun aprodul, v.


Carstina PurIeloae.

Carstina, fiica lui Damiar din 13Aseni, vinde

partea ei de ocir 5 lui Ion Halugul pitar


din Vliideni (1610) XVII vol. Il 291.

Ciurstlna, fiica lui Grigore I3entea si mama lui

Iosip <din> Halnesti (irent. 161.7) XVII


vol. IV 197.

www.dacoromanica.ro

3firstima, fiica lui Ion si sora slugii domuesti


stpn Ir Petresti pe Rebricea
(1521) XVI vol. I 176.
CrstIna, fiica Odochiei preoteasa, vir de parte
din HMI.esti lui Vasilie Pilat clucer (ment.
1623) XVII vol. V 189.

Carstina. V. Carstina.

Carstina, fiica lui Salidrul din Copacesti,

Caletean, v. [van Caletean, Toma Caletean.


Cfiteleanovici, v. Cozma Ciiteleanoviel.
CAtene, v. C.ozma Ciitene.

Catii, v. Oanii Caul.


CAusneancul, v. Sava Causneaneul.

Caza, lotru", navaleste In Moldova (ment.


1593) XVI vol. IV 91.
Maca, v. Maria Cianea.

vinde o curatura lui Cozma din Copacesti

Cazaca, cneaghina lui Trifan posteluic, viuda

-Cantina, jupaneasa lui SamoilA, v. Carstina,

riachie postelnic si Nicoara' mare vornic


(1624) XVII vol. V 277, 281.
Cazacul, v. si Cazacul, Petra Cianeal.
diiac din Videri, nartor la N'Atizare
In Base..i (1621), XVII vol. V 63; probabil acelasi: Cazacul, (diac>, scrie act
domnesc (1620) XVII vol. IV 504.
Ciizacul, fiul Anghelirei si nepottil Anuscii,
vinde parte Cu helcsteu din luresti fratelui (?) sau Vasile Macri (1622) XVII
vol. V 174.
Cazacul, fiul cneaglin ci Dumilra, v. Ciizacul,

(1623) XVII vol. V 201.

fiica lui Ciolpar monah.


Cantina, nepoata Iugai si strarepoata lui
Intrascu, intarita stOpinit In Repiteni
Liubenit (1569) XVI vol. II 206.
lui
Cantina Mustoe, bunica
Simion
vatavul s.a. din Petresti pe Zeletin si
Dragoesti pe Zeletin (1533) XVI vol. I
351.

Garstio, Carstiar, Ciirstiian, v. Carstian, Dumitraseo CiirstIan.

Casiian, v. Casian, Toader


Casian (Casican, Csiian) din Borale, tatAl
lui Nicoara (1591-1609, ment. 1615)

XVII vol. III 225; martor XVI vol. IV


34, 301; XVII vol. II 266.
Ciisilan din Hilsnilsani, martor la vanzarea
unei parti din HAsna.sani (1617) XVII
vol. IV 128, 158.

Caslian din Serpeui, parat pentru furt de

cai de Corui fost comis s.a. (1618) XVII


vol. IV 293.

Catan:5, <diac>, serie zapis (1596-1600) XVII

vol. IV 135.
Catalina, fiica Dochiei si nepoata Mihului
Polar, stpana in Bogdanesti, tin. Roman
(1581) XVI vol. III 162.
Catalina (Catalina), fiica lui Bechea si bunica
eneaghinei Ileana a lui Apostol parcalab

(ment. 1622) XVII vol. V 133-4.

Catalina, fiica lui Craciun si nepoata lui


CAbac, vinde parte din Holohoreni pe
Racovat lui Dumitrachi Chirita Paleologul mare postelnic (inent. 1611) XVII

vol. III 40.

camina, inca lui loan Horgiii i sora slugii


domnesti Oancea
stapana lu Railzasti pe Etan (1546) XVI vol. I 419.
Catalina, fiica popii Ion si mama lui Focsa
<din> Epureni pe Jijia (ment. 1610)
XVII vol. II 339.
Catalina, fiica lui Samoila si straneposta lui
Stanciul, vinde parte din Obraceni lui
Grigorie diac (1599, 1612) XVI vol. IV
274; XVII vol. III 77.
Catalina, fiica SoficAi, nepoata lui Toader
Popsort 1, i sora siugii domnesti Oancea,

vinde parte din Bogdanesti lui Costin,


Gavrea s.a. (1560) XVI vol. II 124-5.
Gatea, v. si Catea.
-Catea, mama lui Petre <din> Horjesti i Ninesti (ment. 1617) XVII vol. IV 202.
Cfitilrastl, neam din 5oldan <In Insemnare
din sec. XVIII> XVI vol. II 75; v. si
Andrel Caplr, Iontla CaSAr, Ursa
c. 224

parti din Sotropeni si Huhurezi lui Ia-

singa' domneascO.

Cazacul, fiul lui Butc5, vinde parte din Butici, tin. Hotin, lui Nestor Ureche mare
vornic (1611) XVII vol. III 12.
fiul lui Ionut, nepot lui Necoara
Bostan si strnepot Cernii, vinde parte
din Hoisesti si Balomiresti, tin. Carligatura, lui Ion Rosca mare vorric (ment.
1620) XVII vol. IV 451, 462.
Maca!, ginerele Agahiei Tolocicoaia si al
lui Ionasco sulger (1620, 1623) in pricinA

Toma diac sa pentru Mlinauti

XVII vol. IV 421; in pricina cu cumnatul


siiu Nicorita <Braha> pentru Rogozesti

XVII vol. V 183.

Cazacul, ginerele liA Manca, v. Cazacul, singa


domneasca.
Cazacul, ginerele lui Nechita si nepotul Musei,

vinde parte cu vie din Tulucesti pe Prut

lui Ionasco Ghianghea mare logont (1623)

XVII vol. V 217, 222.


Cfizacul, hansar din Capotesti, martor la
vanzare in Cofesti (1620) XVII vol. 1V
504.

Cilzacul, singa domneasc5, fiul lui Gheorghie


Dorohonceanul comis si al Dumitrei
(1620-1622), ginerele lui Manea XVII

vol. V 53; vinde vislujenia tatAlui san


Carstinesti cu curte, gradini, poverne si
mori m-rii Solea XVII vol. V 134-5,
137-8; 164; vinde tigani lui Isac Stfirce
uresdnic XVII vol. IV 482; V 22.

Cilzacul, singa domneasc, fiul lui Patrasco

si nepot lui Luca ceasnic, vinde parte

din Latcani pe Siret lui Ghianghea mare


logoft (1623-1624) XVII vol. V 193,

194, 196, 312; v. si Ciizacul, ginerele lui


Nichita.

Cizan, v. si Cazan.

Cazan, <diac>, scrie act domnesc (1565) XVI

vol. II 169.

Cazan, diac din Dragomiresti (1603, 1613)


serie zapis XVII vol, I 117; martor.XV,II
vol. III 139.

www.dacoromanica.ro

6't

Cazan, fiul lu Gherman si fratele lui lonasco,


scos

din satul Nisporesti (1620) XVII

vol. IV 474.
Cazan, fiul lui Onica din Ftdeni, vinde parte
din Tescani pe Jijia lni Vasilie Org5 fost

hatman (1610) XVII vol. II 279.

Cazan, postelnic (1612

1621), stpan peste

part cu vaduri, grdini

si prisci din

Pichi, si Bade5ti, dilruite de Isac Balica


hatman XVII vol. IV 24; V 73; la zglog

parte din Pascani XVII vol. III 108

109; cu diferite sarcini domnesti XVII

vol. IV 468, 474, 481; V 342; martor


XVII vol. III 69; IV 462.

Cazan, sluga domnease, fiul lui Mihgilg


nepotul Marei, vinde parte din Belevi
slugilor domnesti 'roma si Dorei (1546)
XVI vol. I 515-6; v. si Cazanel.
Calce, v. Ion Calce.
Calce (Clcela), fiul Nastei si

tatl Sorei

<din> Glodeni Tutova (ment. 1602, 1617)

Carie, ruda lui Vrabie postelnic, sta'pn in


Gotesti pe Prut si pe garla Blacea <1609)

XVII vol. II 256.

Carjeul, fost stolnic, pribeag in Tara Romneascd, mrturiseste pentru 'Chuflar-

tan vornic (1616) XVII vol. IV '7.

Carjevici, v. Ilias Carjeviel, Sandru Carjevici.


Caria (Carlea), singa domneasc, fiul lui Avr
si strnepot lui Onic, stapan In Bficiumi

dup judecat cu Silion Ciortan (1574)

XVI vol. III 33-4.

Carian, v. Toader Carian.


Carlig, v. CrIig, Itadul Cdrlig, Toader
llo, vistier.
tatAl lui Ptru si bunic Nastasie!
<din> Carligi (ment. 1603) XVII vol. I
68.

Ciirlig, tatl lui Zosim (ment. 1597) XVI vol.


IV 161.

al lui Dan), in toponimie (ment.


1497) XV vol. III 256.

Carlig

XVII vol. I 52; IV 150.


Calen, pitar, v. Gligorle, Calen!.
Ganan, v. Clinniu, n'Atar.
Cmpeanu, v. Negru Canipeanu.

Carlig, vistier, v. Toader Carlig.

Campeneasa, v. Tisiana Campeneasa.


Camarzgnescul, v. Lupe CilmArzanescul.

Carnul, v. MIhuI Ciirnul si Cfirnul.

Carmea, v. Petricea Carmea.


Carmete, v. Ginrgiu Cfirmete, loan Cfirmetea:
Cmeci, V. Maxin Carnee!.

Cande (Chiande), bunicul slugilor domnesti

Ion, Neagul s.a., intrit in Candesti din

Campul lui Dragos (ment. 1523) XVI vol.

217; probabil acelasi: Chiande, tatl lui


Mania si al lui Oancea, intArit stpan
peste selisti din Campul lui Drago (1435)

XIVXV vol. I 116; v. si Toma Cande.

Candescul, v. Dragos Cndescul,


Cndescul, Gana Cfindescul.

Dralgus

Candesti (CAndesti), familie (?) la Grozesti,


martori hotarnici (1623), XVII vol. V,
207.

Cfirnul, poiaua lui Ip hotarul


Peon
si Bisericani (1611-1625) XVII vol.
III 64; IV 339; V 32, 76, 292, 314.
Carpa, v. loan Ciirpd.

Carstea, v. si Cfirste, Cfirstea, Crste, Crilstea,


Cristea.

Carstea, aprod (?) din Barlad, mrturiseste


pentru dania din Bresti (1591) XVI vol.
IV 33; v. 51 Cfirstea, vomic de t'Arg.
Carstea, boier, v. Carstea cel Atare.

Garstea, ceasnic in sfatul dompesc, v. Calrstea cel Mare.


Carstea, Cu nepoat in Balosinesti (ment.

1613) XVII vol. III 112.

Carleaba, v. Ion Caneaba.

ante!, vinde parti din Brgesti, tin. HarIgu,


lui leremia parcglab (n'en'. 1613) XVII
vol. III 119.
Cantretul, v. Gavril Cantaretul.
Cpotici, v. si Capotici, Capotici,

din Gnesti, marturiseste pentru


vanzare in Spineni (ment. 1616) XVII
vol. IV 35.
Carea, Carca, Careo In sfatul domnesc, v.
Petrea Carca.
Carea (Careo), tatgl lui pan Petrea Carca
(ment. 1554) XVI vol. II 42, 43, 48, 49,
C.apoticiu,

58.

Carceiu (Caree, diac, frate cu Nicoarg (Nica)

diac, intgrit stpan de Bogdan al 111-lea


pe o seliste pe Rut (Branzeni) urtde i-a
fost casa (ment. 1537, 1606) XVI vol. I
390; XVII voll. II 17.
Carhan, v. si Cohang, Corhan, Crahan.

Urbana, ilisar, bgrbatul Nastei <din> Cobaceni (ment. 1604) XVII vol. I 149.
Urja, v. Costea Can&
Cirjrm, v. lonaseo CArjAu, Ivasen Ciirjdu.
Carie, v. $andrn Cgrje.

Carstea, diac (1441), v. Carstea, pisar.


Carstea (Crstea), <diac>, serie acte donmesti
(1563 1574) XVI vol. II 171; III 32,
35, 54, 56, 61; v. si Carstea Mihailescul,
Carstea Musteviei.
Cfirstea (Cristea),

clac (1614, 1619) serie

act domnesc XVII vol. III 169; serie


zapis XVII vol. IV 320.
Carstea, diac, tatIl Anuscai i bunic slugii
domnesti Buzea s.a. <din> selistea lui
Dobrul la Turie (menI. 1552) XVI vol.

II 24.
Cfirsten, din Cotnari, in pricing cu Leahul
(1622) XVII vol. V 146.
Carstea (Crstia) din Cuciulati, martor la
vnzare (1595) XVI vol. IV 119.
Cfirstea (Carstia) din Glodeni, fiul lui Craste

si tata slugii domnesti Ilea s.a. (ment.

1540) XVI vol. I 396.


<Carstea> (Craste) din Glodeni, tatAl lui
Carste i mosul slugii domnesti Ilea
(ment. 1540) XVI vol. I 396.

1 Nu este identic Cu Ionasco Carjeu sulger.

98

www.dacoromanica.ro

Calrsten din Mastacani, vecin fugit (?) din


Roznov In pricing cu Ionasco Bilai (1619)

XVII vol. IV 409-410; probabil acelasi:


Craste, in pricing

cu duvalrnul m-rii

Bisericani pentru parte dit Mastacani


(1625) vol. V 343.
Cdrsten din SoIca, Irate (?) cu Vlad, Intarit

In SoIca dupii pricina cu Maicolea s.a.


(1418) XIVXV vol. I 39; v. si Cfirsten

prtire cu Simion vatav s.a. (1533) XVI


vol. I 351; v. si Carstea Musteviel.
COrstea, fiul lui Lazar i fratele lui Simion,
vinde parti din Soparleni lui Nicoara
mare vornic (1617) XVII vol. IV 118.
CArstea, fiul panului Pantelei, v. Cfirstea
Negrul.

Ciirstea, ul lui Pelea si strnepot Neagai,


vinde parte din Otesti Ivi Grozav diac
(1603) XVII vol. I 101.

Goraet, Ciirstea cel Mare.


COrsten din Sofarcesti, rnartor la vnzare

Cfirstea (Crstea),

Cairsten, fiul Bunaei si nepotul Dolcai, vinde

(1599), ment. 1612) XVI vol. IV 274;


XVII vol. 111 77.
Carstea, fiul lui SArbul i nepot popii Stroe

din Rosiori (1572) XVI vol. III 8.


Cfirstea din Urlati, om bun, mirturiseste
pentru danie din Paulesti (ment. 1623)
XVII vol. V 220.

parti de ocin si prisacg din Miclesti lui


Dragus fost vornic s.a.

(1602, 1624)

XVII vol. I 44; vol. V 292.

CArstea fiul Carstinei, v. COrstea, sluga domneasca, fiul lui CrAste.


Cfirsten, fiul Ghidioanei si nepot lui Dragos,

vornic, stapan in Braiesti pe Covurlui


(1555) XVI vol. II 80.

COrsten, fiul lui Costea Danovici si nepot lui

Petru Tudor, vinde domnului parte din

de la Tatarca (1495)
XV vol. II 24.
Cfirsten (Cristea), fiul lui Dragus vornic si
al cneagbinei Solomia, vinde In Chisinat 1
pe Bac lui Costandin Rosca vistier (1616
7) XVII vol. IV 66, 115.
C.Orsten, fiul lui Hodor i tatal slugii domnesti
selistea lvancea

Saya din Buecani (ment. 1608-1609)


XVII vol. II 171, 182, 238.
CaIrsten, fiul lui lachim i fratele lui Drago
nepot lui Pangs, vinde parte din Britcani lui Toader CArlig vistiernic (merit.
1520, 1612) XVI vol. I 169-5; XVII
vol. III 82.

CArsten, fiul lui Ilea (Bias) i sanepot Anuscai, vinde parte din Rosiori Iiicei lui

Toma logofgt (1588, ment. 1606) XVI


vol. III 378; XVII vol. II 75.
Cfirstea, fiul lui lije batrAnul i bunic lui
Grozav

<din) Dracicani (ment. 1623)

XVII vol. V 241.


Cfirstea, fiul lui Ion si nepotul lui Dan Davidescul, Intarit stpAn pe pArti din Bungesti i Miinjesti (1581) XVI vol. III
176.

C.arst ea, fiul lui Ion si nepotul lu Silion vinde

parti din OgrAdesti, Glodeni v.a. lui Costandin diac, i lui Dumitrasco stolnic
(1609, 1623) XVII vol. 1 167; V 179.

lui Ion i nepot de


COrstea (Carstea),
sora lui Trifa vorisic, vinde parte din Dumbravita lui Gavril Trotusar logofgt (1531
ment. 1580) XVI vol. I 327; III 117,

144.

fiul .lui Samoihi, nepot

Renghei i stranepot Stanciului, vinde


parte din Obraceni lui Grigorie diac

cel batrAn, Intitrit peste poieni din Stro-

esti si Runcul (1573) XVI vol. III 22.


Carstea, fiul lui Umbrar, martor la vinzare
din Tomesti (1603) XVII vol. I 113.
Cfirsten, fiul Magdei i nepotul lui Nicoara
si Cared dieci, vinde parte dintr-o seliste
pe Rant lui Toader logofat (1537) XVI
vol. I 390.
Cfirstea, fiul Mici si nepot lui Pane si Petrick vinde In Pauleni lui Cgraiman mare
ceasnic (1603) XVII vol. I 78, 84; pro-

babil acelasi: Cfirsten, fiul Micai i nepot lui Balaci, vinde parte din Medeleni

lui Vitold logofgt (1610) XVII vol. II


298.

CArstea, fiul panitei Musa, v. Cfirstea Negrul.


Cirstea, fiul Neacsei i nepotul Bereascai,

vinde parte din Muncelul Rodrei slugii


domnesti Ignat (1596) XVI vol. II 194.
Cfirstea (Crste), fiul Tudorei i nepot lui Purcar (?), vinde parte din Radacinesti lui
NicoarA mare vornic (1616 7) XVII
vol. IV 71, 119.
Carstea, fiul Varvarei si nepotul Zinei <SAvescu), Intarit In Mamailesti pe Bistrita
(1575) XVI vol. III 45.
Cfirsten,

fiul Zinei (Savescul) si tatal lui

Toader s.a. <din) Mnilesti pe Bistrita


(ment. 1575) XVI vol. III 45.

Carstea, fratele Fedorei <din) Sangureani


numit scum Dumeani pe Jijia (1569)

XVI vol. II 203.

Cfirstea, fratele lui Dobrul s.a. stapan In


Zhrguti si Sperieti peste cumparaturi

de la fiii lui lonascu stolnic (1495) XV


vol. II 242.
CArstea, fratele lui Drago, v. Cfirstea, fiul
lui Iachim.

Carsten, fratele lui Mihaci, lonasco sa vinde


parti din Obarsia i Males% tin. Neamt,
lui Ionasco viitav de pilharnicei (1605)
XVII vol. I 240.
Carsten, fratele lui Poroseci, vinde parte din

Veriseni (ment. 1607, 1609) XVII vol.

Macicauti pe Rut lui Bratah (ment.


1615) XVII vol. III 199; v. si Cfirstea

Cars-tea, fiul lui Isaiia Muste, stapAn Peste


parti din Petresti i Dragoesti, dupa Im-

Cfirstea, fratele lui Tudoran s.a., vinde parte


cu moara din GiurnfitAteni pe Jijia

Carstea, fiul lui Ion Pollea si tatal Anei (din)


II 110, 21.6.

Poroseel.

www.dacoromanica.ro

99

Macri mare armas (1600) XVI vol. IV


279.

Carstea, gealep, martor hoLarnic in satul


Borhinesti, ocolul Suceava (1586) XVI

babil acelasi : Carsica (Cirstea), pareillab

de Hotin in sfatul domnesc (1575) XVI

vol. III 44, 46, 48, 50; v. si Cfirsiea, fost


mare vornic, sotul Anghelinci.

vol. III 331.

Crirstea (Carste, Creston), parcalab de Or/lei In

pentru vanzare In Stncesti (1586) XVI


vol. III 299.

CaIrstea (Cdrste, Carstea, Ciirsti, Criste, Cris-

Carstea, giude, v. si Waste.


Carsten, Jude din Balomiresti, marturiseste

sfatul domnesc (1572 1573) XVI vol.


II 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25.

tea), parcalab de Roman (1602

1 60 3,

Danciul), jude de Gura

1606), XVII vol. I 29, 65, 73, 88, 93, 94,


96; II 4, 6, 12, 15, 18, 20, 42, 46, 49, 67,

Carstea (unde a fost,--,), jude la Vania <Mol-

Carstea (Cristea), popa din Igesti, rnartor


(1593, 1608) XVI vol. IV 92; XVII vol.

Cir%tea (unde

Pobratei,
logotat

In

judecie intarit lui Mihail


XIV-XV vol. I 277.

(1455)

dovitei> (ment. 1447) XIV-XV vol. I


222.

<jude> in sat Intrit


ulterior copiilor lui Tintiul (ment. 1523)
XVI vol. I 220.
Cantea (unde a fost ,--,),<jude> in sat Intiirit
Cfirstea (uncle a fost

ulterior lui NegriId 13atirescu (ment. 1490)

XV vol. II 142-3.
Carstea (satul Vadul Carstei), In toponimia
satelor m-rii Dobrovt Omni_ 1515) XVI

vol. I 96.

Crirstea, (satul lui


In toponimia unor
sate cidruite de domn doamnei Marena
(1429) XIV-XV vol. I 76.
Cartea, martor la vanzarea unor piirti din
Miclesti, tin. Vaslui (1609) XVII vol.
II 212.
Cartea, mrturiseste pontru vnzare .din
Ghitivoesti (1619) XVII vol. IV 306.
Carden, nepotu/ lui Ullman batranul, vinde

parte din Drcicani lui Lupul al III-lea


logofdt (1623) XVII vol. V 211.
Carsten, nepotul lui Praia i strnepot lui
Mihul Poiand (de la Elan>, vinde parle
din RAdeni i moara pe Tutova lui Ilie
Vrabie vornic de gloata (1609) XVII
vol. II 233.
Carstea, pahnnicel,

tatal slugii domnesti

Dragotd, (Inuit de Stefan cel Mare, in

Cosesti pe Raeova (ment. 1531, 1558)


XVI vol. I 325 ; II 113.
Carstea, pisar, martor in sfatul domnesc
(1452, 1456) XIV-XV vol. I 252, 278;
probabil acelasi: Carstea <diac>, scrie
act domnesc (1441) XIV-XV vol. I
175.

Carstea, parealab de Hotin, v. Carstea, parcalab de Neamt (1575-1591).


Carstea,

(Carste,

Carstia,

Crste,

Crdsto,

Criste, Cristea, Hristea Neamteanul), parcalab de Neamt In sfatul domnesc (15581560) XVI vol. II 101, 103, 106, 109,
110, 111, 113, 114, 116, 117, 122, 123,
125, 126, 127, 129, 133, 134, 135, 137,
138, 140, 142, 145, 146, 152, 155; namesflic (?) XVI vol. II 142.
Ctirstea, 'parellab de Neam In sfatul dom -

nesc (1583-1584, 1587-1591) XVI vol.


III 199, 202, 204, 207, 209, 211, 213,
214, 217, 219, 237, 240, 241, 350, 373,

395, 401, 411; 418, 419, 423, 424, 426,


437) 441; 444,, 451, 452, 456; IV 11, pro-

100

73, 93.

II 143.
Carstea, popil, fiul lui Balaci si bunicul Parascal <din> Otesti (merit. 1625) XVII
vol. V 327; y i Crirstea, tatl lui Tigan.
Carstea, postelnic, marturiseste in Tara Munteneasca pentru vanzarea ilcuta acolo a
unei parti din CrOesti, tin. Neamt. (rnent.
1602) XVII vol. I 42; v. si Crirsten, fost
Ca'irstea Bills.
satrar,
Carstea (Cristea), slug" domneasca, fiul Durn-

sei, frate cu Gligor pitar si nepotul lui

Rango, vinde parte din Boldesti lui Nicoara logofat (1601) XVII vol. I 2, 3.
Carstea, sluga domneasca, fiol lui Cristea,

vinde parte din Garlesti pe Barlad lui


Nicoara Grozav parcalab (1528)

XVI

vol. I 283.

Ciirstea (Cristea), slug domneasca, fiul lui


Isaico ... si nepotul lui Cozma Sandrovici, intrit stapan in Hillaucesti, Sendresti, Stnislavesti s.a. (1520) XN I vol.

I 162.
Carstea, sluga domneasca, fiul lui Lazar I
frate cu Dan, vinde selistea Craciunesti,
tin. Orhei, lui Nistor Ureche mare vornic
(1604) XVII vol. I 149.
Carstea, slugd domneasca, fiul lui Nicula si
nepotul lui Hodco Cretovici, inidrit peste
prti din mystic In Vepreva si Hluboca pe

Cula (1547) XVI vol. I 548-9.

Calrstea, sluga donmeaseil, fiul lui Stanislav,

intarit peste parte din BIanzi pe Corod,


dupa impartire cu fiii lui Toader Dulea
(152R) XVI vol. I 262.

Cantea, slugd domneascd, fiul Manen, stapan peste parte din Hisnsani din Carligatura, dup rascumpararea satului de
la m-rea St. Ilie (1574) XVI vol. III 30.
Carstea, slugd domneasca, fiul Marinei si
nepotul lui Laslu Buhaicea stapan In
Sacuiani i judecia lui Darwin (1491)

XV vol. II 172-3.

Carstea, sluga

domneasea,

fiul Vascn

si

nepot lui Crciun, stapan In Hasniisani


pe Carlignura, dup riiscumprarea satului de la m-rea Sf. Ilie (1574) XVI vol.
III 29.
Carstea, slug domneasci, fratele (?) lui Patrichie, In pricind cu Alexa negustoi 'pentru locuri de casi" cu iaz I moard din But-

eaten' (1617) XVII vol. IV .167.

www.dacoromanica.ro

CArstea, singA domneascA, fratele lui Stanciul, dgruit de domn cu satul Iuginti

CArstea, vistiernicul din LArggsani, mrtu-

Cfirstea, sluger, tatgl lui Dragot <din> Cosesti pe Racova (ment. 1546) XVI vol. I

CArstea, vornic In sfatul domnesc (1436-40),


v. CArstea eel Mare.

(1428) XIVXV vol. I 69.

453.

CArstea, <staroste), primcste scrisoare de la


Stefan <Rdzvan> (1595) XVI vol. IV
130.

Cfirstea, setrar din Glodeni, cu Insrcinare


domneascii In Oncesti (1604) XVII vol. I

139.

riseste pentru vAnzare din VrAjitori (1612)

XVII vol. III 85.

Csirstea, om bun, mgrturiseste la BArlad,


pentru danie (1591) XVI vol. IV 33;
probabil acelasi; Criste, vornic, intArit
stpAn in MArsesti (1576) XVI vol. III

72.
CArstea

<CrciumArici),

fost mare vornic,

tatAl MaricAi, Anghelinei *.a. din Blajari (1596..., ment.


1625) XVI vol. IV 151, 170; XVII vol.
V 322; stApAn de tigani, XVI vol. IV
146; dAruieste salde Floresti, Hrnesti
si mori pe BArlad m-rii Floresti, ctitoria

Cfirstea, fost setrar si pArcAlab, mArturiseste

sotul Anghelinei

vol. IV 180 v. si Cfirstea, postelnic.


Cfirstea, tatAl Anei si al lui Damian <din>
PAcurAresti si fiul (?) lui Toader Pgcurar
(ment. 1604) XVII vol. I 148.
Cfirstea, tatAl Chidei si bunic lui Jurj <din>

sa si o vie la Bus!! m-rii

pentru vtinzare din CrAesti (1591) XVI

Solesti tin. Vaslui (ment. 1599) XVII

vol. IV 266.

Cfirstea (CArstea), tatAl lui Chilic i strilbu-

nicul lui Ionasco s.a. <din> Glodeni, tin.


Homan (1602, 1603) XVII vol. I 38, 79.
CArstea, tata/ lui Iliasco, v. CArstea eel Mare.
Cfirstea (CArstea), tatl lui Cioban <din>
Berezeni, ;in. FAlciu

(ir-len-t.

XVII vol. II 63, 233.

1606, 1609)

CArstea (CArstea), tatAl loanei, stApan

Saca Bacn (nient. 1616) XVII vol. 1V

67.

CArstea (CArstea), tatAl Ioanei, stgpn in

Saca Bacn (ment. 1616) XVII vol. IV


67.

CArste, tatAl lui Lupe i bunic VasulcAi <din>

Iongseni pe Jijia, v. Ciirstea 1124.


Cfirstea, tatAl lui Simion l.a. <din> Buzati
si frate (Y) cu Buzatu stolnic (ment.
1548) XVI vol. I 550.
Cfirstea, tatA/ lui Tigan si bunicul Teclei
<din> Otesti (ment. 1625). XVII vol. V
327; v. si Cirstea, popg.
CArstea, tatAl lui Vasilie, v. Cntela din Balomiresti.

Cfirstea, tatgl Mgrinci si bunicul Nastasiei,


stApAn In StAnilesti, Albotesti si CArstesti (ment. 1493) XV vol. II 201.
CArstea, tatl Nastei si bunicul MAricAi Has'Arriase

<din>

Volovcinti (ment. 1600,

si

Sf.

Saya,

XVI vol. IV 138, 234; XVII vol. IV 65;


probabil acelasi: Cfirstea cu drepturi la
PAusesti (1609, rrent. 1619) XVII vol.
II 261; hotarnic, XVII vol. IV 365; v.

si CArstea, piircAlab de Neamt.


Cfirstea, vornic de Tara de Sus In sfatul domnesc (1594) XVI vol. IV 116.; v. si Cfirs-

tea Ball.

Cfirstea, vornic In sfatul domnesc (1594), v.


CsIrstea Ball.
C Arstea, vomic in sfatul domnesc (1599-1607),
v. CArstea Ghenoviei.

CArstea Armeanul fiul, vinde vie din Cotnar


lui Coste BAcioc clucer (1603) XVII vol.
I 96; probabil acclasi: CArstea Arman,
martor la vAnzarea unci pArti din Arpa"sesti (ment. 1623) XVII vol. V 181.
Cfirstea Bolog (Bolag), tatAl cnesghinei Erina
si bunicul lui NicoarA vistiernicel <din>
Berberteni (ment. 1610) XVII vol. II
292, 296, 297.
Cfirstea Bubas (Bohus, Buhusi, CArstea
sotul Nastasiei, fiul lui PAtrasco si nepotul lui Bran pArcAlab (1569,1593, ment.
1620) stalpAn in Iugani pe Pereschiv, XVI

vol. II 213; IV 70, 71; ampara si schimba


pArti din Crivesti, GAureni, RAvAcani
s.a. de la Ilea pArcAlab s.a., XVII vol.

II 229-30; III 157; IV 474.

Cfirstea BurlA (Cante Burlea, Crgste

de

1620) XVI vol. IV 250; XVII vol. IV

la Vadul Turcilor, fost pArcAlab (1592

431.

cu Stan si Simion Vrabie XVI sol. IV

CArstea, tatAl slugii domnesti Fiarme s.a.


<din> BogdAnesti si SAcuiani la CobAle
(ment. 1536) XVI vol. I 386.

CArstea, unchiul slugii donmesti Sas a s.a.,


stApAn in Cgrbunesti pe Rebricca (ment.
1546) XVI vol. I 414.
CArstea, vAtaful hatmanului, marlor la vAnzarca unci pArli din Iacobesti (1597)
XVI ol. IV 160.
CArstea, vecin, s. CArstea, din MAstAcani.
CaIrstea, vinde satul IvAncAuti lui Drago*
user (1473) XIVXV sol. I 394.

1621), intArit in VAcAresti dupA pricinA

60; martor la vAnzAri XVI vol. IV 249


50; XVII vol. II 79, 80, 119; dg carte
de hotArnicie XVII vol. V 70-71; probabil acelasi: Burlfi, tatAl lui
<din> FAntAncle, tin. Tecuci (1623-4)

XVII vol. V 214, 276.


CArstea Burlosiel, diac, serie acte donmesti
(1529-1530) XVI vol. I 302, 305, 313,
323, 602.

CArstea cel bfitrin din Crgesti, mrturiseste


pentru amare din )3 oziani, tin. Vaslui
101

www.dacoromanica.ro

(ment. 1609) XVII vol. II 220; V. si


Cirstea TI.inan. (Carstea setrar).
Carstea cel batran (Cartea beitranul), hotarnic la Sendriceni, tin. Harlin (1620)
XVII vol. IV 493, 507; iazul si hele.steul
sail, XVII vol. IV 492, 507.
Carstea cel Mare (Carste, Crastea, Criste,
cel btran, Hristea), mare vorCristea,
nic (1429-1448) (ment. 1480); total lui
Masco si bunicul (?) lui pan Carstisor din

Vrtop Neamt XIV-XV vol. I 238;


XV vol. II 17; druieste Fantinele pe
Probota (Carniceni) m-rii Neamt XIV-

XV 'vol. I 220, 238; martor In sfatul dom-

nesc: (1429-1430, 1433-1443, 1445)


XIV-XV vol. I 87, 81, 103, 106-109,
111, 113, 117, 133, 134, 139, 140, 142,
143, 145, 151, 153, 155, 157-162, 164,
166, 167, 169, 176, 178, 179, 181, 183,

185, 187-196, 201; ceasnic XIV-XV

vol. I 24, 27, 28, 29; vornic XIV-XV vol.


I 122, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 172.
Carstea Ciornohuz, v. Carstea Negrul.
Carstea Cocoranul (Carstea, Cristea
Cueoranul), fiul lui Roman Cocoranul si
tatal lui Gheorghe i Isac (ment. 1618-

1623) XVII vol. IV 299-300; 448, 449;


V 153, 192, 198, 221; stpan in Cocorani
si selistea Loloesti XVII vol. V 153; v.
si Cocoran, pitar.
CaIrstea
(Carstea
soltuz din Bar-

lad (1607-1617), da carti de marturie

XVII vol. II 80, 224; IV 201; voit (1609)


XVII vol. II 224.
Ciirstea Dieeeanul (Carstea
Diiceanul)

din Miclesti, total Tudosiai din Berindesti i socrul lui Dragus vornic (ment.
1601-1620) XVII vol. I 13; IV 498;

cumpara parte din Miclesti de la Berindei


nepotul Armanchii XVII vol. I 9.
Carstea Gkenoviel (Carste, Carste, Cristea

XVII vol. III 54, 56; inartor XVII vol.


I 59-60; II, 63-4, 86, 87, 89; probabil

acelasi Carstea (Crastea) fost mare vornic

(1609, merit. 1619), cu drepturi In PauseAi XVII vol. II 261; hotarnic la Pausesti si Dumesti XVII vol. IV 365.
Carstea Goraet, total Stanei si bunicul slugii
domnesti Sima s.a., stapan In Solca (ment.

1502) XVII vol. I 11-12; v. si Carstea

din Solca.
Carsten Greca, fost vames, <din Suceava>,
martor pentru vanzare din Bodesti, tin.
Neamt (1604) XVII vol. I 158.
Carstea Harjul, slug domneasca, camp Ara
si cedeaza parte din Popesti pe Siret lui
Boldescul s.a. (1583) XVI vol. III 216- 7.
Carstea Iueanul (Hristea
sluga dam-

neasca, daruit de domn cit satele sale


Balosinesti, Balasesti, Oslobeni pe Craeau si judecia lui Sas Dan s.a. (1432,
ment. 1518) XIV-XV vol. I 99, 180;
vinde lui Retes parcala b XVI vol. I
133.

Cartea Ivul din Negrilesti pc Tutova, total


lui Toader, Ion s.a. (ment. 1607, 1612)
XVII vol. II 127; III 77.
Carstea Mihilescul (Carste

uricar (1573

1592), fiul lui Gliga si al Stancai si str-

nepot lui Zaharia vornic, stapan in 0glinzi si Toplita si peste o casa In Suceava,
dupil cumparaturi de la rude XVIII

III 35, 56, 58, 73, 129, 139, 188;


In pricina cu satul Toplita XVII vol. III
56, 139; scrie acte domnesti XVII vol.
vol.

III 6, 7, 16-18, 21-23, 25, 30, 32, 37,

60, 67, 72, 86, 87, 93, 94, 96, 101, 102,
114, 134, 135, 136, 142, 151, 152, 155,
157, 162, 180, 184, 187, 188, 241, 262,
424, 426; IV 54; v. si Ciirsten, diac.
Carstea Mustevicl <diac>, serie acte domnesti

(1574-1576) XVI vol. III 35, 48, 49,


65; v. si Carstea, fiul lui Isaia si Carstea,

Ghionea), 1599-1607), stapan in


Haresti, Tomesti, Scandureni si Cotesti
si peste lar in Beresti, cumpara de la

Ciirstea Negniu (Neagoe), stug domneascii,

nepotii lui Huru, Neagoe parcalab s.a.


prti si tigani XVII vol. I 34, 37, 40,

gor s.a., intarit stapan in Negoesti, Ungureni si peste mori pe Vaslui (1472, ment.

41, 54, 55, 85; 11 107; in prieina cu razesii

1554) XIV-XV vol. I 384; XVI vol. II

din Romanesti XVII vol. I 242-3; cu


Toader Dragota XVII vol. II 107; cu
Orils mare batman pentru Pausesti (?)
XVII vol. II 123; niare vornic de Tara
de Sus in sfatul domnesc (1599-1607)
(1612?) XVI vol. IV 271, 281, 284, 285,
288; XVII vol. I 12, 29, 48, 65, 73, 83,
88, 93, 94, 96, 121, 124, 132, 134, 147,
150, 151, 164, 195, 207, 213, 215, 226,
228, 230, 232, 233, 238, 247, 252; II 2,
4, 6, 11, 15, 18, 20, 21, 42, 46, 49, 52, 67,
73, 93, 122; invata, In act domnesc (1612)

diac.

total Parascai si bunicul lui Triton Nea-

39.

Ciirstea Negru (Ciornog,


Ciornobuz, GrasCristea cel Negru), japan, fratele
tea

lui Giurgiu i mosul lui Tudoran, Lu ca


s.a. (1435 ..., ment. 1546) XV vol. II

235; XVI vol. I 25-6, 428; druit de


domn cu iezerul Cerlenul XVI vol. I
144; XVI, vol. I 25-6; martor in sfat ul
domnesc (1435-1444, 1446) XIV-XV
vol.

I 115, 118-9, 121, 127, 129 132,

136, 149, 152, 153, 155, 157, 159, 161


163, 165, 168-170, 178, 179, 181, 186,

102

www.dacoromanica.ro

187, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 199,


201, 206, 214, 221; hotarnic XVI vol. I
157, 332; XVI vol. I 122; probabil aceIasi: Carstea, fiul Mo.,ei si al lui Pantelei
si fratele Cernei, stdpdn In Panteleesti,
mart din cazatur de pe cal (ment. 1464)
XIV sol. I 333.
Cirstea 'Platen, In pricin cu jupaneasa lui

Vartic mare vornic pentru un vad de


moara la Clipicesti (1609) XVII N. 01. II

245.

Carstea Foresee!, martor la vanzare la Melisova pe Nistru (1608) XVII vol. II 139;
v. si Cdrstea, fratele lui Poroseci.
Cirstea Rosacal, nepot Maruscai din Brilesti
si stranepot (?) lui Drago, vornic,
ruit de Milrusca cu un cal s.a. (1591) XVI

vol. IV 33.

Talasman (Carstea, Cdrstea), fiul


lui Tdlesman i tatl lui Stefan din Criiesti (1591, ment. 1617) XVII vol. IV

Cfirstea

128, 158, 168; da In schimb Hasnasenii


si vinde parte din Craesti popii Mihului

XVI sol. IV 18; XVII vol. IV 158; v.


si Cirstea cel batran din Craesti.

Carstea 1 itieul, vilr co Gana viltdman, <vecin>


itorojii, rusinat si
din Giordzesti sau

hatfocorit dupil pricina <de rumnie> cu

marele sornic Nadabaico (1614) XVII


vol. 'III 182.

Ciirstea I ornuntat, boier, stilpan peste satul


sAu intre Bahluie, unde este Romaneasa

1434) XIVXV vol. I 113.

Carstevici, v. Damian Cairtosici.


Carstian, Carstiian, v. si Carstea, Carsthui,
Cristlian
i Chiriac
Carstian,
Cfirdian, Dumitrwo Cairstilan.

Lupo,

Ctirstiait din Borale, martor (1591) XVI vol.


IV 34.
Carstian din Botesti, martor In Baia (1587)

Cilrstian, miedar

si

pahiu-nicel din Plese.,ti,

martor (1596, 1603, 1608) XVI vol. IV


142; XVII vol. 1107; II 181.
Carstian, pivnicer din Suceava (1604, 1609)
tatal lui Lupul <din> Bodesti XVII vol.
I 158; martor XVII vol. II 191.

CArstIan, sluga domneasca, fiul Nastasiei si

nepotul lui Maxim staroste, vinde domnului satul Totoesti (1527) XVI sol. I
229.

Carstian spatar, v. Carstian din Rotompa-

nesti, logofat.
Cdrstianescul, v. Milian Cfirstianescul.
Carstina, v. si Crestina, Cristina.

CaIrstina, fenicia lui Nistor din Serbesti


mama lui Ion s.a., vinde parte din Cilrligi lui Nicoara Prajescul logofilt (1602,
ment. 1605) XVII vol. I 57, 210, 212.
Carstina, cneaghina lui 13ozol, v. Cdrstina
Buzuala.

Carstina, fiica Anei si strilnepoata luiPetru


Oarta, vinde o prisacd Cu m-se i poienitd
<la Ortesti> mitropolitului Teoctist (1518,
1522) XVI vol. I 130, 190-1.
Carstina, fiica Anghelinei si nepoata Zlotei,

vinde parte din Pacurdresti pe Prut Cu


baltile Gemeni lui Nistor Urechia mare

vornic (1604) XVII vol. I 148.


Carstina, fiica Antimiei si nepoata lui Ca-

iota, vinde parte din Vladesti (Ddesti)


si

din Fantana lui Cucuta cu mori pe

Prut lui Nistor Ureche mare vornic (1604)

XVII vol. I 147.

Cdrstina, (Cristina), fiica Anuscai si mama lui


Lupan si a Elincai <din) Mitesti pe Moldova (ment. 1585 1599) XVII vol. III

276; IV, 32, 245, 246; probabil aceeasi:


Carstina, fiica Anusci, stapdria

peste

XVI sol. III 365.


Cirstian din Capoteni, martor la vanzare din
Dolje.sti (1612) XVII vol. III 103.

parte din Codresti pe Bahluet (1516) XVI


vol. I, 534.
Carstina (Carstina), fiica Candachiei din BAhlreni si nepoata lui Petra parealab, sotia
ha Dumitru Ciochina (1616) (ment. 1624)

(1622) XVII vol. V 113.


Cfirstian (Crstian, Crstiian, Crstiian) din

Cfirstina, fiica Cdrstinei si sora slugii domnesti Toader s.a., vinde parte din Garlesti

Crstian din Uscati, da carte de mrturie


Rotorupdnesti, logoft al treilea, fiullui

Ionascu Rotonmnescul cilmaras (uricar)

si nepotul lui Stroici mare logofat ( 605

1625), sotul Antemiei si ginerele lui Petri-

ciaico logofdt XVIII vol. V 384; var. cu


Ionasco Stroici XVIII vol. IV 230; staWm in Lamasani i Bisesti XVIII vol.
1124; 11 72-3; IV 86-7; V 336, 345-6;
347-9; in pricina Cu m-rea Solca XVII
vol. IV 287; in pricin pentru Baicuti
cu Ionasco Stroici XVII vol. IV 230;

sptar (1606-1613) XVII vol. II 72-3;


III 188-9; fost spatar (1617-1618)
XVII vol. IV 86-7; 181, 287; vistier
(fost
(1621-1623) XVII vol. V 6,
52-3, 134, 205; logofdt al treilea (1624
1625) XVII vol. V 287, 303, 336, 345
346, 347-349; scrie zapis XVII vol. V,
181 ; martor XVII, vol. III 188-189;
V 6, 52-53, 234, 205, 287, 303.

XVII vol. IV 9; V 301.

pe Barlad lui Nicoar Grozav pArcalab


(1528) XVI vol. I 283.
Cirstina, fiica Chirilei, v. Cfirstina, fiica lui
Chirila.

Cdrstina, fiica Dragutei, vinde parte cu loc


de belesteu din Raclaciriesti lui Nicoara
mare vornic (1617) XVII vol. IV 119.
Cdrstina, fiica Frasinei si striinepoata lui

Micul, vinde parte din Politeni pe Tutova


slugii domnesti Vinlila (1586) XVI vol.
III 307.
Carstina, fiica lui Andrusco i strilnepoata lui
Miclaus

vornic, vinde

Miclusenii

lui

Simion Stroici vistier (1591, ment. 1598)

XVI vol. IV 15, 230.

Cdrstina, fiica lui Boboiug si nepoata lui


Trepaclus, chi In schimb parte din Borate
pentru Jeverteni lui Andreica Bordleanul
vistiernicel (1570) XVI vol. II 234; v.
si Cairstina, fiica lui Condrea TrepAdul.

www.dacoromanica.ro

103

CAWIna (CArstana, CArstina), fiica lui Bu-

cium mare vornic, stpfiriA In Gltetti,


Horjetti, Mcdeleni, NAnetti t.a. (1606

1618) XVII vol. II 9-10; IV 201, 249.

Csirstina, fiica lui ChirilA (Chirilei) ti nepoata


lui

Calot, sora slugii domnetti Pfitrt-

can .5.a., vinde partea ei din Vldetti,

din Botetti lui BAseanul aricar (1604,

ment. 1617) XVII vol. I 127, 128; IV


150.

Carstina, fiica lui Otzl boier, druiette vrului ci, Hernian, Motitetti, Selittea lui
Taint ti poiana din Dumbrava de la Deo-

chiati (1463) XIVXV vol.

I 328.

Fntiina lui CucutA cu mori pe Prut lui


Nistor Ureche mare vornic (1604) XVII

CfirstIna (Crstina), fiica popii Gavril si nepoata lui Cared i Nicoar dieci, vinde
o selitte pe Rut lui Toader logoffit (1537)

tina), fiica lui Ciolpan monah ti a Du-

Cfirstina, fiica lui Sacot i nepoata Marinei

vol. I 147.
Carstbia (Cdrstiina, CArstAna, Crstina, Cris-

mitrei i cneaghina lui SamoilA paharnic

din Porcetti, (rnent. 1611-1625) XVII


vol. III 206; ctitor, druiette m-rii Bi-

sericani partea ei din Orbic cu mori i vii

la Bacu XVII vol. III 38, 61, 80; IV


376, 378, 379; V. 332.

Cfirstina, fiica lui Condrea Trepdut ti strAnepoata Zoichii, vinde parte din selittea
DrAslivelor cu iaz la Bodeasa fratelui
su Ihnat Rentea pitrel din Bordle
(1603) XVII vol. I 108; v. ti Cfirstina,
iiiaa lui Boboiug.
Cfirstina, fiica lui Florea, vinde parte din
Ltcani, tin. Suceava, lui Ionatco s,i Patratco vistiernicei (men t. 1617) XVII
vol. IV 96.
CArstlna, fiica lui Giurgiu sora slugii dom-

ne5ti One, vinde Vitoltettii pe lalan lui


Ivanco si Gavril slugi domnetti (1490)
XV vol. II 117-8; probabil aceeati:

Csirsten, sora slugii domnetti One ti ncpoata

lui Ion Socta, vinde parte din Hndretti

slugii donmetti NicoarA Romnescul (1490)

XV vol. II 118-9.

I 390.

vinde parte din ZAvoiani lui stefan diac


(1578) XVI vol. 111 101.
Cfirstina, fiica lui Sima ti nepoata lui Nato).
Goenescul, stpn In Leontetti i.i peste
seli5tile lui Conul, lui NicoarA ti lui Jurj
Blittarul (1629) XVI vol. I 310.
Ctirstina, fiica lui teful i nepoata MAgdAt
linei, vinde o treime

din Husiani lu

Cucor stolnic (1584) XVI vol. JII 245.


CArstina, fiica lui Tfimpan ti mama Mrichii
<din> Trocnetti peste Prut (ment. 1535)
XVI vol. I 360.
CArstina, fiica lui Toader Cane, stpftn In
CAuetti pe Rebrice (1497) XV vol. II

268-9.
CArstina, tuca lui Toader Dumbrav ti

Mute! ti soma slugii domnetti Mihall t.a.,

vinde parte ca moarA din Hdretti

lui Banal vornic (1520) XVI vol. I 159


60.

Cairstlna, fijen lui Vasilie, vinde parte ca loe

de mori ti heletteu din RAdAcinesti lui


NicoarA mare vornic (1617) XVII vol.
IV 119.

Cfirstina, fiica lui Ion Brudrescul, vinde


uomnului jumatate din satul Glodeni

(1546) XVI vol. I 463.


CfirstIna, Him (?) lui loan Durnbrav ti sora
slugii domnetti Dumitru DunibravA, intritA In ObArtia (1546) XVI vol. I 528.
Cfirstina (Crstana), fiica lui Ion Goli mare
logofat ti a Anitei (1582, 1588) stpanA
In Bubuiugi XVI vol. III 197; vinde parte

ea moar din Goletti lui NicoarA GolAe XVI vol. III 380.
Cfirstina, !ilea lui Lazr i strnepoata lui

()flied, lint'Arita r Buciumi, tin. Neamt,


dupA pricin cu fiii lui Silion Ciortan

(1574) XVI vol. Ill 33-4.


Ciirstina, Inca lui Anent Brbosul sl mama
slugii domnetti Toader <din> Brboti
(1573 XVI vol. III 26.
Cfirstina, fijen lui MihSil Durnbrav i sora
slugii donmetti Ion, Toader ta., Intrit
In Obrtia (1546) XVI vol. 1 528.
Cfirsthia, fiica lui Mihil (net gramatic,
vinde partea ei din Gura Lopalnei lui
Duma PoctAscul (1500) XV vol. II 305.
CArstina, fiica lui Nicoar, strAnepoata lui
Neagul i femeia lui Gliga, vincle parte

din Rdeni pe Tutova lui lije Vrabie


vornic de gloalA (1609) XVII vol. II 234.
CfirstIna, (CArstina, Cristina), fiica lui OanA
nepoat lui Ilea Botescul, vinde parte
104

XVI vol.

Crstina, fiica Mutei i nepoata lui Toader

Pcurar, vinde satul PAcurretti si bAlrile Gemeri pe Prut lui Nistor Ureche
mare vornic (1604) XVII vol. 1 148.

Ciirstina, fiica Neactei

i sotia lui

Gavril

Stecli, schimbA partea ei din Beretti.

cu parte din Drislive, pe cara o vinde


Micotici, Reantea diee
t.a. (1567) XVI vol. II 173.
slugii domnetti

CArst Ina, tuca preotesei Todosia i strnepoata

lui Cozma Dreptate, vinde parte din Cozmetti lui NicoarA Prjescul logoft (1605)
XVII vol. I 211, 234.
Crstina, fiica Todosiei, v. Calrstina, fiica
preolesei.

Cfirstina, fiica Topei, vinde parte din nureani pe Pereschiv Mariei (ment. 1617)
XVII vol. 1V 104.

i nepoata Ghindei,
peste parte din HAsnteni (1574) XVI
vol. III 29.

Cfirstina, filca Urtei

Cfirstina (Cefistina), fijen Voislavei ti nepoata


lui Ivan Damianovici, vinde domnultti

m-rea de la Dobrovt Cu cinci sate pe


Dobrovat (1499, 1503) XV vol. II 300;
XVI vol. I 40.

CArstina, mama lui Luca din BaimAceni


strnepoata lui Oan ti Fedea (ment.

1586, 1598) XVI vol. III 317; IV 221.

www.dacoromanica.ro

Ciirstrisa, matna lu 5teful, Vasile


vinde
loe de PrisacA, grddini si poiand din Plesani, Tutova lui Chico stolnic (1619)

XVII vol. IV 360.


Cfirstina, mama lu Toader, Bejan, a Cdrstinei s.a. din Gdrlesti pe Bdrlad (ment.
1528) XVI vol. I 283.
Cirstina, mama Musei, intrit In Zorilesti
Vdcti*eni (ment. 1546) XVI vol. I
936.

Cfirstina, mama Sofroniei din Secueni, tin.


Neamt, rudd lui Ion Farco (ment. 1591)
XVI vol. IV 28.
Cdrstina, nepoata lui Duma Brudur, dA In
schimb parte din Tdpesti i iezerul Lozova pentru parte in Glodeni domnului
(1596) XVI vol. I 463; v. si CfirstIna,
fiica lui Ion Brudarul.
Cfirstina, pfiredifiboala (CArstina
CArstina
cneaghina lui Gheorghe (Vasile,
croare) Lozdnschii pdrc5lab de Hotin

si mama Elisabetei Movil doamna (1617

1619, ment. 1624), vinde satul


si tigani XVII vol. IV 200, 320; V 23;
d irutii i vii la Cotnari nurorii sale

Todosia, cneaghina lui Nicoaril mare


vornic, dupd o pricin XVII vol. IV 302,
303, 448; V 281.
Cdrstina, soma lui Hanco Goli si mama slugii
domnesti Luca s.a., stapAnd In Gold-

e5ti pe Rebricea (ment. 1546) XVI vol.

I 420.
Cfirstina (CArstina), sora lui Ivan si strAbunica slugilor domnesti Toader, Luca s.a.,
stApAnd in Dragomiresti pe Smila (ment.

1599, 1605) XVI vol. IV 272; XV II

vol. I 218.
Cfirstina, sora lui Melincea, Lupul s.a., vnde

parte cu vie din Tigdne5ti pe Putna lui


Sacillds staroste (ment. 1622) XVII vol.

V 91.
Cdrstina,:sora lui Zaharia si a Anusedi, vinde
parte din Tlpldie5ti slugii domnesti

Ion Ungurul (1572) XVI vol. III 11-1.


Ciirstina, sora slugii domnesti Ion, Toadcr
5.a. si nepoala lui Levi, stdpdn In Liesti
5i Blandest" (1546) XVI vol. I 541.
Cdrstina, sora slugii domnesti One, v. CiirtIna, fiica lui Giurgiu.

Carstina, sotta lui Buzul, v. Cfirstina Buzuaea.


Carstina, sotia lui Samoild paharnie, v.
Ciirstina, fiica lui Ciolpan.
Cdrqtina, sotia (femea") lui Nistor din
$erbe5ti si mama lui Ion s.a., vinde parte
din CArligi lui Nicoard Prdjescul logoft

(1602, ment. 1605) XVII vol. I 57, 210,


212.

CiirstIna, sotia lui One Moscovanul, cump5rA


de la nepotii lui Comarici in Rosiori (1558)

XVI vol. II 100.

CdrstIna, fdntAna ei in satul Macisteni (1513)

XVI vol. I 87.

Cdrstina, valen ei pe Cobolta (1570) XVI


vol. II 219.

C.firstina Burdugfineasa, nepoata Nastei, strdnepoata Parasci *i soma liii Dronea

vdtav, vinde pih-ti din VIddeni pe Jijia

lui Arsenie Nebojatco uricar (1614) XVII


vol.

III 164, 167-8.

Cdrstina Buzuae, cneaghina lui Buzul pdrcdlab, In stapnirea unor vii din Soltdnesti (1617) XVII vol. IV 216.
Ciirstina Condroae, fiica lui Duma si bunica
lui Grama din VIAdeni, tin. Soroca (ment.

1611, 1619) XVII vol. III 20, 21; IV


332.

Cdrstina Purecloae, mama lui Sdmion din


SofrAcesti (1607, ment. 1617) fiica lui
Crdciun aprodul XVII vol. IV 120, vinde
parte din Bodesti Neamt vArului sdu
Parasco BasotA XVII vol. II 107, 116.
CfirstInici, slugd donmeascA, nepot lui Sin
vistier, intrit In Selistea Tatarcanului,
Borzesti *.a. pe Chigheci (1528) XVI
vol. I 266.
Cfirstisor, nepotul lui CArstea cel Mare, vinde

satul Vdrtop lui Marco BAlaur (1480)


XV vol. II 17.

Cdrstoae, rdzes, cedcazA jumdtate de iaz pe

Botna lui Chirit Dumitrachi mare postelnic (1609) XVII vol. II 239.

CArsto. le, Crstevici, v. Damian Cirstoviei,


diac.

Cfirta, v. lonasco Carta.


slugd domneascd, irate cu Dragotel,
Petra si Gliga, stApn In Stroe5ti pe Mol-

dova (1495) XV vol. II 241.


Ceacdrlo Grecul, fost stdpdn al satului
vita, tin. Covurlui (ment. 1618) XVII
vol. IV 255.
Ceacdroglu, <gelep>, ia oi din lard pcntru

bani Imprumutati comisului Manea la


Constantinopol (1591) XVI vol. IV 25.
Ceacdrul, postelnic, vinde tigani lui Saya
Popovici staroste (ment. 1599) XVI vol.

IV 253.
Ceagoe, v. Neagoe, parcAlab de Bolin (1562).

Ceatariul, v. Durnea Ceatarinl.

Cecea, fiica Olusci i nepoata lui Copaci


pAredlab, vinde parte din Larionesti
nepotului su Gherasim (1610) XVII

vol. II 304.
Cefut Manole, v. Macarle, cdlugrul de la
m-rea Galata.

Cegireni, hotarul

Cegirenilor, locuitori ai

satului Cegreni (1625) XVII vol. V 326.


Cei, v. Cerna, fiica lui Zabulincu.
Ceban, v. Apostol Ceban, Constandin Ceban,
lonascu Cehan, Itilhai Racovitfi, Petru
Cehan, Mader Ceban.

Ceban, pdrcdlab de Roman, In sfatul dom.


nesc (1614) XVII vol. III 10; probabil
Petru Ceban, mare vdtav.
Cehan vornic, v. lonaeo Ceban Racovifil.
Celebi, v. Costantin Celebi.
Cembolovici, v. Costantin Cembobolovici.
Cepisca, v. Costin Cepista.
Cepoiu, v. Petria Cepolu.
105

www.dacoromanica.ro

Cepul, FintAna lui, in hotarul satului Stoboreni (nient. 1597) XVI vol. IV 165.

Cerbice, v. Petricti Cerbice.


Cerhul, fiul (?) Tudorei, riepotul sAu VasAbe,
vinde In Iucasul din ocolul Pietrii (ment.

1610) XVII vol. II 294.

Cerhul, slugA domneascA, tatAl lui NicoarA,

vinde partea sa de vad de moaril din


Cofesti lui Apostol si Sima pentru plata

unei desugubine (1610, ment. 1625) XVII


vol. 11 273; IV 338; V 346.

Cereea, fiica lui Mihai si sora Irinei, vinde


partea ei din Angheresti m-rii Agapia
(1589) XVI vol. III 443.
Cercel, v. LazAr Cereel.

Cercel, fiul lui Dragos si nepotul lui Ilea,


vinde parte din

Scobinteni

lui Alea

stolnic (ment. 1601) XVII vol. I 18;


probabil acelasi: Corcel, slugA domneascA,

sesti (rient.

453-4.

1620) XVII vol. IV 451,

Cerna, fiica MArinii, nepoata lni Lasco i sora


slugii domnesti Luca, stApAnA In trei

sate pc IsnovAt (1528) XVI vol. I 288.


Cerna, Rica MicAi, vinde parti din Onesti pe
Trotu si Bliceni slugilor doinnesti BAlos
Silion Ciortan (1546) XVI vol. I 432;
v. si Cerna, nepoata lui Balea Plopan.
Cerna, fiica Musei si a lui Panteleu i panita
lui Petru Otel, stApAnA in Panteleesti la

BAlti (1464) XIVX\ vol. I 333.

Cerna, fiica Musei, nepoata lui Duma si sora


slugii domnesti OanA FlAscanul, vinde
partea sa din RAscani lui Gligor (1500)

XV vol. II 309.

Curia, fiica SoficAi si strAnepoata lui OnicA,


intAritil in Buciuni,

XVI vol.

III 33-4.

tin. Neamt (1574)

nepot lui Ilie i Ivasco, stApAn peste o


parte din Scobinteni (1620) XVII vol.

Cerna, mania cneaghinei Tigarca a lui Gligore Ciuvlic si bunica lui Nicolai s.a.
<din> Cudresti (ment. 1617) XVII vol.

Cercel, cu vie (?) la Copou (1608) XVII vol.

IV 80.
Cerna, mania nisei, V. Cerna, tatal (?) Musei.
Cerna, mAtusa lui Petre OrAs s.a. din Pau-

IV 475-6.
11 180.

Cerceze Mutahastii, primeste galbeni (nient.

1594) XVI vol. IV 101-102.

Cerchez, v. Costachi Cerehez.

Cerehlaz, diac de divan (in mentiune tilrzie)


XIVXV vol. I 116.
Cereteanul, v. Glurgea Cereteanul.
Cergas, V. Vasilie Cergas.

Cergasfi (unde au fost ), <jude>, <judecia>


lui

IritAritA

boierului

Ghereiu

1443) XIVXV vol. I 192.

(ment.

Carien, v. Stefan Rosu.


Cerlenosehl, diac, serie act domnesc (1623)
XVII vol. V 193.
Cerna, v. si Cerne, Cernea, Cernu.
Cerna, Iiica Anii si nepoata lui Duma,
/Anil in Durnesti (SArnesti) i Culisoara
(1529) XVI vol. I 299.
Cerna, fiica Floarei si fenicia lui Iaul, strilnepoatA lui Smolea, vinde parte din RAdeni, cu moarA pe Tutova lui Hie Vrabie
vornic de gloatii (1609) XVII vol. II
233.

Cerna, fiica lui Balea de la Trotus, vinde


parte din Dohtana slugii domnesti Ivan
Ulan (1486) XV vol. II 56; v. si Cernu

in toponimie.
Cerna, fijen lui Duma HarlAu, stApfinA peste
parte din Pereni pe LApusna (1621) XVI

vol. 1186.
Cerna, fiica lui Nicola si panita lui Savul de
la Solca, stApfinA in Miculesti si pe un

vad pe Moldova (1461) XIVXV vol. I


313-4.

Cerna, fiica lui Stan Vrzar si mama lui Ion


s.a. <din> VArscoaia i dintr-un sat pe
Bfic
(ment. 1533) XVI val. I 363.
Cerna, fiica lui Toma si nepoata lui NicoarA
si CArcei dieci, vinde lui Toader logofAt
o seliste pe RAut (1537) XVI vol. I 390.
Cerna (Cei, Ciorna,
Zabulincul), fiica lui
Zahulincul si mama lui Marcul din Hoi106

nesti pc Trotus, prirreste in schimb prti


din Negoiesti si Costesti (1570) XVI vol.
II 229.

nepoatA (de sorA) lui Balea Plopriscul

sora Burei, vinde pArti din Plopesti


lui Sacotil i lui Coma Sarpe postelnic
(rrent. 1518) vol. I XVI 121; 134-5;
v. si Cerna, nepoata lui Vlad.
Cerna, nepoata lui Lucaci si a lui

bunica Odochiei si strAmoasa lui Isac


s.a. (ment. 1620) XVII vol. IV 451,
452; intAritA stilpAnA in Balomiresti si
Hoisesti XV vol. II 196.
Cerna, nepoata lui Vlad si a IlcAi de la Scheia
pe Valer AlbA, vinde satul ZbArcesti lui
Coznia *arpe postelnic (1506) XVI
vol. I 47; vezi i Cerna, ncpoata lui Balea
PlopAscul.

Cerna, sotia slugii domnesti Ignat, cumpArA


parte din HAndresti de la Trifu Berescul
si de la nepotii lui NicoarA RomAnescul

(1546) XVI vol. I 508-509.

Cerna, tatal (?) Musei i mosul (?) popii CrAciun si al Chiranei <din> Fitingliesti
(merit. 1612) XVII vol. III 105.
Cernat, V. Costin Cernat, Gavril Cernat,
Ion Cernat, Stein' Cerniitilteseul, Cernitoae.
v. Costin Ceruat.
Cernat, curtea lui

Cernat, <diac>, scrie acte doinnesti (1606


1609) XVII vol. II 67, 110, 202, 209,
248.

Cernat din Crelesti, martor pentru vAnzare


In RAspopi (1610, merit. 1612) XVII,
vol. II 293; III 89, 90.
Cernat, fiul lui Ion si Depot lui Giardzu,
vinde parte din Tiori lui Istrati Bolea
paharnic 11611) XVII vol. III 24.
Cernat, ginerele lui CArstea mare vornic,
dAruieste ImpreunA cu sotia sa Hrinestii,

www.dacoromanica.ro

Florestii si mori pe Barlad m-rii Floresti


(1596, 1598) XVI vol. IV 138, 234.
Cernat, (fost) logofilt, v. Gavr11 Cernat.
Cerrat, ploscar, v. Costin Cernat.
Cernat, popa, vinde partea sa din Tomesti,
tin. Tutova, lui Ceirstea mare vornic
(rrent. 1602) XVII vol. I 41.
Cernat (?), mare postelnic, rofirturiseste pentru vanzare in Butici, (1611) XVII vol.
III 12.
Cernat, sluga doinneasca, ruda cu ChiricA,

daruit (?), impreuna cu multi altii, de

domn cu un loc pe Dimaci (1555) XVII


vol. II 95.
Cernat, stramosul lui Iusip vistiernicel din
Munteni (ment. 1601) XVII vol. 1 26-7.
Cernat, vatay, vinde parti din Contesti si
G:insteni lui Stefan diac *.a. (1622) XVII

vol. V 157.
Cernat Baltatul, bunicul (?) lui Gligore
al lui Matei <din> selistea Cern5testilor
(ment. 1609) XVII vol. II 246.
Cernata, mama Urtei si bunica lui Neli-

pescul <din> Nclipesti (ment. 1617) XVII


sol. IV 163.

Ceritavea, diac, ginerele lui Ionasco, in pricin2i cu fratelc socrului sari Dumitrasco
Denim Zilstavna i iazuri din Chiselev,
13obesti, Stnesti, Nilhoreni (1611) XVII
vol.

III 185-6.

Cernteae, stripnii a selistei Sendresti, moart

faril urmasi (merit. 1528) XVI vol. I


2'4.
Genie, Cernea, v. si Cerna.
Cerne, stranepotul (?) Anu1ci, vinde parte
din 13ulzesti lui Cristea *.a. (1522) XVI
vo 1598 9.
Cernea, din Barlad, v. Cernea, soltuz.

Cernea din Hasapeni pe Prut, tatl (?) lui


T ader <din> Danesti (ment. 1598) (XVI)
vo

1V 232.

Cerae, stranepoata (?) Anuscai, vinde parte


din Bulzesti lui Cristea s.a. (1522) XVI
yo . V 598 9.
Cernea, soltuz din Brlad, marturiseste pentru vnzare din Olesesti (1607-1608)
XVII vol. II 119, 166; probabil acelasi:
Cernea, prgar, martor in Bfirlad la vanza ea din Ionasesti (1604) XVII vol. I
136.

Cernu, ruda cu Rornanel si Dragoi, in pricina

ca panita lui Sandro Tatranul pentru


Moimesti, SArbi sa Cu privilegii false"
(1472) XIV-XV vol. I 386.
Certul, v. Stan Certul.
Cereteanu, v. Giurgea Ceretianul.
Ceuca, fiica lui Nechita si qtrnepoata lui

burna, vinde partea ei din Ionaseni lui


Nicoar Prajescul mare

XVII vol.

11

vistier (1610)

323.

Ceuca (Ceutea), fiica lui $tefan Cerbu, vinde


sa ul Stefanesti din Poeni lui Duma clucer

si Pdtru Brudur (1486) XV vol. II 55.


Cheldra, Fntana Cheldei, in hotarul satu{ui Zdvideni pe Haut (ment. 1588, 1606)

XVI vol. III 393; XVII vol. 11 54.

Cheldoale, tuca lui Luca Arbore portar de


Suceava, vinde Spinenii lui Ion GolAi
mare logoft (1576, 1593) XVI vol. III
79; IV 84.
Chelsia. (Chilsiia) din Iucsesti, fiica lui Ion

Urdzic si mama lui Dumitrasco si a

Paraschivei, cumpara parte din Harlesti


de la Sanfira si o vinde lui Apostol parclab din Balosesti (1615, 1624) XVII
vol. III 202; V 274.
Chelsia, fiica Biluscai si nepoata lui Ion SApoteanul, vinde parte din SApoteni lui
Mihail diac (1603, 1605) XVII vol. 1
106, 251.
Chelsia (Chelsi, Chelsiia), fiica lui Bechea,

nepoata lui Mihu Pojor si sotia lui Io-

nasco vdtav (1574-1585) cumparil parte


din Da'nesti de la surorile ei Sora si Anghelina XVI vol. III 38; intirita stapiind in Bogdanesti XVI vol. III 145,

162, 233, 282.


Chelsia, fiicit lui Ion Urdzicd, v. Chelsla, din
Jucsesti.

Chelsia, fiica Miigdalinci, nepoata Anghelinei


TAntaroae si strfinepoata Jul Cozma Drep-

tatc, vinde parti din Mircesti si Cozmesti


lui Nicoara Projeseul logofat (1605) XVII
vol. I 211, 234.

Chelsia (Chilisia), fiica UrAtei si nepoata Ma-

deal, vinde parte din Tibucani Neamt

lui Mihaild (1620) XVII vol. IV 456.

Chelsia, monahia, cneaghina lui Felea ceasnic, vinde tigani lui Mogaldea vistier
(1554) XVI vol. II 64.

Chelsla, sotia lui Grigore, vinde parte din


Rdeni popii Grigorie (1619, 1622) XVII

vol. IV 411; V 142.

Cheltezeu, v. Toader Cheltezeu.

Chepes, fiul lui Flabco si tata! lui Anton si


al Anisiei <din> Selistea, tin. Iasi (1622)

XVI vol. V 153.

Cheptine, StAna lui

in hotarul satului

Copalcva (1606) XVII vol. H 54.


Chera, fiica Rusci, nepoata Stanei si sora
slugii domnesti Toader, vinde parte din
Ciumalesti slugii domneSti Ghidion (1546)
XVI vol. I 521.

Chera, prcdlab, v. Ion Mira.


Cherdza, N. lfrin Cherdza.
Chereca, din Targu Lilpusna, botarnic al
satului Cisiciuleni Lfipust a (1616) XVII
vol. 1V 548.
Cherehie Garleanul, din Lazo\ a, hotarnic
al satului Ciuciulcni, tin. 1.(pu;,iia (1616)

XVII vol. IV 518.


Cherste, fiul Sascului, hide parte din Stiuborilni lui Colin (1583) X\ I sol. III 230.
Chersitof <Cristof>, prin e, le talen i de la Petri'

Schiopul (men t. 15b4) XN I vol. IV 101,


Chesanul, s. Lupe Chesanul.
Chescu, v. Simi( n Cheseu, aricar.
Chiajna, v. si Cneajila.
Chlajna, Bien doanmei Morena si a lui Ale-

xandru cel Bun, daruieste m-rii Neamt

prisaca si m-rea lui Chiripian (1470)

XV vol. I 372.

107

www.dacoromanica.ro

Chiande, total lui Mania si al lui Oancea,


v. Cande, bunic.
Cancera, v. Avram Chleerd, Dragomir Chi'era, Ilariton Chieera, leremla Chicerd,
Ion

Chicerd, lonaseo Chieerd,

Neehita

Chicerd ce) batran, v. Ion Chicera.


Chleerea, tata] lui Petre diac din Darmanesti

(ment. 1620) XVII vol. IV 488.


Chicior, nepotul lui Andrci, vinde loc de prisaca In Talpasesti, slugii domnesti Ion
lingureanul (1572) XVI vol. III 12.
Chicos, v. si Petrea Chicos,.

Chicos (Chicu$), frate (?) cu Cerbul, tatal


lui Danu, fii si (?) vnd parti din Cofesti

(ment. 1610-1625) XVII vol. II 273;


I% 338; V 346.

Chicos, singa domneasca, fiul h i Giurgea


si nepotul lui Neagul vornic, stpan In
Morgesti si Hudiceni pe L'apusna (1519)
XVI vol. I 143.

Chicos muntele lui In hotarul branistii m-rii


Bisericani (ment.
32.
Cincos,

1621) XVII vol. V

stolnic (1619, 1622) stapan pe o pri-

saca cu poieni In Plesani Tutova XVII


vol. IV 360; primeste parte din Dobromire$ti zlog de la Simion V 122.

Micos, vatav, hotarnic la satul Iugani (1569)


XVI vol. II 214.
Chicus, v. Chicos, frute.

Chida, fiica lui Carste si mama lui Jurj <din>

SolestiVaslui (1599) XVI vol. IV 266.

Chicosescul, v. Mihilliii Chleoseseul.


Chifa, niarturiseste pentru N'atizare din Macicauti (1617) XVII 'sol. IV 198.
Chifanie, fiul popii Grigorie Ciuperca i nepot

lui Andronic din Obarsia de le Berheci


(ment. 1613) XVII vol. III 238.
Oniful, singa domneasca, fiul lui Ruschei,
vinde parle cu moara din Vlasinesti pe
Jijia lui Andronic Matiiasescul paharnic
(1610) vol. II XVII 325.
Chihaia, v. lonapo Chihala, Vleol Chihala.
Chilla (Colea), fiul lui Carstea i tatdl lui
Simion, Tudosia s.a. din Glodeni, tin.

Roman (ment. 1602-1603) XVII vol. I


38, 79.

Chilla, sora slugilor domnesti Corman


Giurgiu, stapfin In Pietrisul pe Chi-

gheci (1546) XVI vol. I 536.


Chillana, stapn (?) in Ostopciani (1599)
XVI vol. IV 239.
Chilsea, v. Chelsia.
calugar din Bunesti, vinde parte
din Cabicesti lui Gheorghe din Bunesti

Chinan,

(1597) XVI vol. IV 178.


Chinda, tuca Candachiei din Balaceni i ne-

poata lui Petre parcalab (ment. 1624)


V 301.

Chindila, tuca lui Leahul, vinde parte din


Vulturesti lui Dragan con-lis (1621) XVII

vol. V 17.

Chinces, v. Lazar Chinces.


Chineajna, v. si Chiajna i Cneajna.
108

ChIneajna, tuca Solorriei, vinde parte din


Rusi la Cobale surorii sale Anghelina,

cneaghina lui Gola parcalab de Cotnari


(1596) vol. II 212, 213.
Chinteal, v. Tetan Chintea.
Chiolana, tuca lui Gheorghita, vinde satu/

Ciolanesti lui Petru hotnogul (ment. 1609>

XVII vol. II 194.

Chiprian, popa (1429..., mcnt. 1470), egumen

la m-rea de la Visnevt XIV XV vol.

I 76; mandstirea, morile i poienile lui,.


XIVXV vol. I 41, 370, 372.
Chiprion, prisaca lui la Lumireni (ment.

1435) XIVXV vol. I 116.

Chiraca, v. Chirlaca.

Chiraeola (Caracol, Cheracol, Chiracolea,


Chiracoli, Chiriacolea, Chirica), vistier

In sfatol domnesc (1479-1484) XV vol.


II 13, 17, 19-23, 25, 27, 29, 32, 93, 35
38, 40-42, 44-47, 50, 52, 54, 317, 318.
Chirana (Chireana), fiica Agafiei si a lui Saya
din Bargaoani, vinde parte din Carligi

lui Nicoara Prajescul logoft (1604-1605>

XVII vol. I 187, 200, 208, 212.


Chirana, fiica lui leremia Vesel, vinde parte
din Dracicani lui Lupul al treilea logofiit
(1623) XVII vol. V 241.
Chirana, mama lui Ghiorghic, martor din

Borsti (ment. 1602) XVII vol. I 44.


Chirana, sora lui Isac, las parte din Sacuiani
Nastasiei t lui Navrnescul (ment. 1596)

XVI vol. IV 153.


Chirana, sor" (?) lui Isac i matusa (?) Maruscai, vinde parte din Vldesti pe Somuz
lui Ionasco Gghenghe logofat l.a. (1620)
XVII vol. IV 496.
Chirana, sotia (cneaghina) lLi l'irasco

si

cum-

nata Cu Toader Carlig, in pricin pentru


Fratesti, tin. Ncamt, cu Boul vistier
(1613) XVII vol. III 115-6.
Chirana, sotia lui Platon din Romlinesti,
primeste carte de despartire de la mitropolit (1623) XVII vol. V 220.
Chirana, sotia lui Vrnav din Rachitesti,
curopara parte eu vad de moar si fnat
In Rachitesti de la Petre s.a. (1597) XVI
vol. IV 169.
Chinas, vtaman din Miclauseni, cumpara loe
de helesteu de la Stefan (1615) XVII
vol. III 219.
Cbircea, tata.' slugii domnesti Nechifor din
selistea Rogoz (ment. 1607) XVII vol.
II 106.
Chircul, v. Gligorie Chireul.
Chireana, fiica lui Gheorghe,

\ in d e

satur

Ciolanesti pe Moisia lui Ion Petriul parcalab (1619) XVII vol. IV 306.
Chireana, fiica lui Lazor i nepoata lui
Mi/1MM setrar, vinde parte din Setrreni la 'furia lui Trifan postelnic (1607)

XVII vol. II 114.

Chireana, Inca lui Maxim setrar si mama lui


Mateiu, Frasin s.a. din Tescani (ment.

1591) XVI vol. III 170.

www.dacoromanica.ro

Chireana, fiica lui Portarescul si mama lui


Ion, Gavril s.a. din Dumesti, tin. Ia.si
(ment. 1609) XVII vol. II 239.
Chiriacu, v. Toader Chirlac, vames.

ChIriae, aprod din Contesti, martor la van-

mare (1621) XVII vol. V 13; v. si Chirlae


prcalab.

Chian, monah, chilia si poiana lui In hotarul n1rii Secu (ment. 1603-1605) XVII
vol. I 112, 177, 183, 236.

Chlriac, monah la m-rea Sucevita


XVII vol. III 189-90.
ChirJae, Omar din Baia, da carte
XVII vol. II 78.

(1615)
(1607)

Chiriac, vames, v. Andrei Chiriae.


Chiriao Cirstlanu, serdar, intreste copia unui
suret (1792) XVII vol. I 15.
Chiriac Zdrobts, martor la scoaterea unui

suret (ment. trzie) XVII vol. V 89;


probabil acelasi: Chiriea, talmaci (1815(1) XVI vol. I 259; III 344; si Chirica,

ban, intareste traducere (1827) XVII

vol. II 52.
Chirlare (Chiraca), sotia lui Petru stolnic,
mama lui Gavril si a lui Ptrasco Calapod, cumpard satul Borulesti pe Siret
(nient.. 1522, 1587) XVI vol. I 203; III
352.

Chiriana, fiica lui Huiup, vinde parti din

Taganesti, Stanissti si Binesti lui Doro-

bati vatavul s.a. (1574) XVI vol. III


42.

Chiriana, fiica Musei, nepoata Cernei i sora


popii Craciun, vinde parte din Fitinghesti lui Voico mare logofat (1612) XVII
vol. III 105.
Chirica, v. Chirlaeol, vistier.

Chirica, ban, si Chirice, talmaci, v. Chirlae


ZdmbLs.

Chirica, sluga domneasca, da vite domnului


si

este intrit impreuna ca altii pe o

poiansi in Dumbravita pe Dimaci (1555)


XVI vol. II 95.
ChirIghina, fiica lui Rugina i strnepoata
lui $andru comis, vinde satul Craesti,
tin. Neamt, lui Vasilie parclab (1605)
XVII vol. I 194.
Chirilae, fiul Lupei i al lui Lazar Talpau
din Campeni si nepotul lui Tudosie vtav

de stolnicei (ment. 1613) XVII vol. III


238.

Chirliae, parcalab de Putna, cumpara parte


din Contesti de la Tofan Buhai, Gimgiu
si MaIota (1621) XVII vol. V 57; v. si
Chirlac, aprod.
Chiril, v. si Chrill, Chirila, Ch
Chia (Chiril), fost armas in tinutul Tutovei,
marturiseste pentru vinzari (1618

1621) XVII vol. III 141; IV 406; V 67.

Chilli, din Bobletesti, martor la vanzarea


unor parti din Harcesti (ment. 1598) XVI

vol. IV 308.
ChirII din,Borcesti, megies, hotarnic la partile -lui Mihailescu uricar din Toplita
(1579) XVI vol,'
129.

Chiril, fiul lui Gliga Rogoz

nepotul

Simion, vinde parte din selistea Rogoz,


tin Iasi, Mariei Chiritoae (1622) XVII

vol. V 152.
Chirll, fiul lui Mihul, In pricina cu Tuturman
(1613) XVII vol. III 137.

Chirll, fiul Manuntei, nepotul lui Andronic


si fratele lui Vasile Musteat, vinde parte
din selistea Rgoz, tin. Iasi, Mariei Chiritoaei (1621) XVII vol. I 153.
vinde
frate cu Margina, Nechita
parte din Vladeni, tin. Soroca, lui Coste
Bocioc mare vornic (1619) XVII vol. IV
332.

Chlril, patriarhul Alexandriei, iscaleste act


domresc (1618) XVII vol. IV 230.
Chiril, poi* martor in Purcelesti la zalogirea
unei part' din Briitiesti, tin. Suceava
(1609) XVII vol. II 223.
Chirll, in pricina cu Vitolt staroste pentru
partea nepotilor lui Cozma din Medeleni
(1607) XVII vol. II 117.
tatal Gafiei, Maricai, Anei s.a., stpan In Bursuceni, tin. Soroca (ment.

1607) XVII vol. II 111.

Chirila din Romanesti, rnartor la iesire din


curtenie (1625} XVII vol. V 355.

Chirlla, fiul lui Calota i tatal slugii domnesti


Patrscan s.a. din Vladesti (ment. 1604)

XVII vol. I 147.


Chirila, fiul lui Fiasco, vinde parte din Holohoreni lui Gavril logofat (1577) XVI vol.
III 86, 346.
Chirila, sluga domneasca, fiul Tudosei i str-

nepotul lui Dance Averescul, stapn in


Averesti, Oniceni, Jurjani s.a. (1576)
XVI vol. III 63
Chirila, sluga domneasc, martor la iesirea
din curtenie a lui Gheorghe de la Toderesti (1624) XVII vol. V 305.
vatav, mrturiseste pentru
vnzare din Ungureni, tin. Harlan (1604)
XVII vol. I 145.
Chirlla, vinde parte din Vldeni, tin. Soroca,
lui Coste Bocioc mare vornic (1611) XVII
vol. III 21.
Chirila, V. si Ion Chirll.
ChirIld din Nanesti, jurator (1595-1606)
XVI vol. IV 129.
Chirild din Savesti, megies hotarnic la partile lui Mihilescu uricar din Toplita
(1579) XVI, vol. III 129.
ChIrlhl, fiul Anei i nepotului lu Saya, vinde
ChirIla, mare

parte din Radacinesti lui Nicoara mare

vornic (1617) XVII vol. IV 119.


Chirild, Ihil lui Filip i nepotul lui

Chicosescul, stapan In Bodesti pe Bistrita (1602) XVII vol. I 41.

Chirlla, fiul lui Nasture i nepotul lui Cozma,

vinde parte din Toderesti lui Dragusan

diac (1618, 1619) XVI/ vol. IV 264, 378.

Chirila, fiul lui jocu, nepoiul lui Camarici


strnipotul lui Duma, vinde parti din
ROsiori pe..Moldova lui Carliman mare
ceasnic (1606) XVII vol. II 75.

www.dacoromanica.ro

109

Chiril (Chiril), fiul lui Silion (Ilion) si ne-

potul lui Necoarg Rspop, vinde parte


din Rspopi lui Dumitru stolnic i Simion

pitar (1609-1612) XVII vol.


293; III 89.

11

188,

ChirlIA, fiul lui Toma si nepotul lui Tigan,


vinde parte din Brdicesti lui Stoica armas (1617) XVII vol. IV 126.
Chirlifi, fiul MgdAlinei si nepotul ArmancAi,

vinde parte din Miclesti lui Drgus vornic (1603) XVII vol. I 44.
fiul lui Toader Capres, nepotul Anei
hAtrAna l tatl lui Simion <din> DrAcicani (ment. 1623) XVII vol. V 241.
fiul Lllianci, d prtile sale cu helesteu si prisac din Dmienesti si Rusii

Zavului vrului su popa Gligorie pentru


ea i-a pltit cisla si dabilele domnesti

(1629) XVII vol. V 302-303.


hnsrel, mrturiseste pentru van-

zare in Nnesti (1619) XVII vol. IV 345.


slug domneascil, stlipfin in Dolni-

ceni peste parte cumprat de la vrul


sAu Drghici Brtiilan (1604) XVII vol'
I, 146.

Chiril, sotia (femeia) lui, vinde pArti de jirebie


din Oncesti lui Simion Mlai (ment. 1625)

XVII vol. V 371.


Chir115, strnepot lui Andriisan, vinde satul
Cmrsoae lui Mihul Trifan postelnic
(1605) XVII vol. I 206.
sulger din Condrtesti, martor la
vnzare din Hfircesti (1598) XVI vol.
IV 308.
tatl Nadelei <din> Ciurni i Com-

nesti (ment. 1623) XVII vol. V 216.


Chirina, v. Chirana, sotia lui VrAnar.
Chirita, Chirit, v. Dmnitrache Cbirti Paleolognl.
ChiritAae, V. Maria Cbiritoiae, postelniceasa.
Chirtoaefi, posleduieste suret (1818) XVII
vol. 1V 85.
Chirul, <diac>, scrie act domnesc (1576) XVI

vol. III 62; v. si elle'.

Chtrbusle, diac, serie act domnesc (1613)

XVII vol. 111 112.


Chlrvasie, din VAltureni, martor la o vfinzare (1621) XVII vol. V 68.
C.hisar, vinde parte din Sendreni lui Nicula
Blan (ment. 1625) XVII vol. V 371.
Chis Lasln din HrlAu, tatl lui Giurcu
miicelarul (ment.. 1499) XV vol. II 295.
Chisea (Chisa), grla lui pe Nistru, in hotarul
iezfirului Zagorna (ment. 1456, 1500)

XIV-XV vol. 1 286; XV vol. II 306.

ChisinAu, v. Lazar Chisintm.


Oiltn din Liveni, /tul Dolci, vinde pfirti din
Vicoleni vArului sAu Mihalcea Meica s.a.

(1621) XVII vol. V 30.


Chiajda, fiul ArmancAi din Scopeani, zAlogeste partea sa lui Corma pentru un bou

luat la dajde (1600) XVI vol. IV 309.


<diac), serie zapis (1606) XVII vol.
11 37.

110

Mili din Vilnesti, in pricin cu Drgoteasa.


din Grlesti pentru prti din Gn.viiresti
5 a. (1618) XVII vol. IV 235.
Chiusie, v. Anghelache Chlusle.
Giban, V. si Petru Ceban.
Clhan cel bAtrAn, mrluriseste pentru
zarca une!
unei pArti din Neniircani ,1623).

XVII vol. V 237.

Cimbala, Cimbalovici,

V.

C.ostantin Cimba-.

loviel.

Cincea, fiul lui Budea, vinde parte din Budesti pe Srata, lui Giurgea, Sora s.a.
(1546) XVI vol. I 511.
Cinici, satul 'ni-j in stpanirea lui Mihil de
la Dorohoi (ment. 1437) XIV-XV vol.
I 147.

Cioache, v. Ion Cioache.


Cloban, din Telenesti, vinde parle din Telenesti lui Gorciul din Mihailasea, vatav

de argati (1614, ment. 1616) XVII vol.


III 175, 184; IV 41.

Cloban, din Viirtop, martor la vnzarc 1603).


XVII vol. I 117; probabil acelasi: Cioban

(mentionat pe verso-ul unui document


din 1562 pentru Vrtop) XVI vol.
160.

Cioban, fiul lui Cirstea, vinde parte din Berezeni, tin. Flciu, lui Vrabie mare vtav
(1606, 1609) XVII vol. II 63, 233.
Cloban, fost soltuz <In Dorohoi), mrturiseste pentru N'Atizare din Popeani 1603>
XVII vol. I 121.
Cioban, tata' slugii domnesti Stan din Brnzeni pe Rut (ment. 1606) XVII vol. II
17.

Clobanul, fiable lui, In hotarul satului Biliceni (ment. 1586) XVI vol. III 316.
Cioe.a Mitria, martor la vnzarea unei pfirti
din Medeleni (1622) XVII vol. V 120.
Ciocan, cfimdras, v. Itoman Metan.
aman, slugA domneasc, nepot lui Vlasin,
intrit peste parte cumpArat de la Coste
Ords (1495) XV vol. II 244.
Ciocnel, v. Ion ClocAnel.
Ciocrlie, v. Cozma Ciocrlie, Costantin Chrerile, Ion Clocklle, Nicoara
Ivan ClocdrIle, Stelon
CIocArlie, pitArel din

Feresti, mrtunseste

pentru N'Atizare din RomAnesti (1625)


XVII vol. V 374.

Cioeirlie, vtav, hotarnic in satul Averesti


(ment. 1617) XVII vol. IV 170.

Ciocrlioae, v. Gaftona Cloctirlioae.


Ciocea, fiul lui Radu Muthala i bunicul
lui Ateza, Ion, Sanson s.a. <din> Rdesti
tin. Chigheciu (rnent. 1609) XVII vol. II
267.

Metal, din Uricheni, rscumpArA parte din


Urichieni de la Simion Bacea (1615)

XVII vol. III 228.

Ciochin, v. Duma Clochinfi, Dumitra CioMamalae Clochtnii.

nepotul lu mos Elsileag, vinde

parte din BlAjeri lui Crstea vornic (ment1625) XVII vol. V 322.

www.dacoromanica.ro

Cioehlna, sluga domneasca, fiul Musei, nepot


Fetcfii i stranepot Marusedi, 'Tiara peste
parte din Oniceni i Jurjani pe Barlazel

Averesti (1576) XVI vol. III 63.

CinchIna, total Toadinii i bunicul slugii dom-

nesti Toma vatav (ment. 1579) XVI vol.


/II 125.
Ciochina Mamalac, V. Mamalac Clochina.
Clochina Maio', sluga domneasc, nepot Jul
Balos Horga, vinde parte din Pitesti pe
13arlad lui Movild ceasnic (1507) XVI
sol. I 56.

Cioculet, v. 'fowler Cloculet.

Ciolpan, parcalab in sfatul domnesc (1598),


v. Dragan Ciolpan.
Ciolpan, postelnic, v. Gligorie
Ciolpan, sotul Agafiei, v. Damian Clolpan
Orbul.

Clolpan, sulitas, fiat lui Marcu, nepot lui


Mihaila Chicosescul, in calugarie Hariton,
sotul Dumitrei si total Cdrstinei, daruieste

parte din Orbic m-rii Biserieani (1590


1602, ment. 1625) XVII vol. III 38, 60,
61, 206; 1V 241, 338, 378, 379; V 32,
332; stfipdn in Bodesti si Orbic pe Bis-

trita, vinde o Warta lui Costantin postelnic

Ciodin, V. Cludln.

Ciofioiul, v. Soflolul Toader.


Ciogolea, v. C.ostantin Clogole, Gavril Clogolea, Gheorghie Clogole, Ignatie Cfogolea,
Miron Clogoii, Pfitraseu Clogole.
Clogolea cel bAtran, total lui Ihnat sulger,

In pricina cu Albotoaia pentru Vladeni


(1598) XVI vol. IV 218.

serie act domnesc (1583,


1591) XVI vol. III 221-; IV 14; v. si

Ciogolea, diac,

Gheorghle Clogole.

Clogolea, popa, fiul lui Jrgu i bunicul lui


Nechifor din Dracicani (merit. 1623) XVII
vol. V 241.
<Ciogolea) (Ciugolea), sotul Saftei giupfineasa,

stapana in Godinesti (men/. 1613) XVII


vol. III 239.
Clogolea, fost sulger, In pricina Cu episcopia
de Roman pentru o gArla din Ionasesti
(1616) XVII vol. IV 74.
Ciogoloia, v. Salta Clogolota.

Ciohline, ureadnicul m-rii SI. Saya in satul


Gusetei, volnicit sfi adune vecinii m-rii
(1616) XVII vol. IV 41.

Ciohodar, v. Arlton Clohodar.


Ciohoreanul, v. Lupe Clohoreanul.
Ciolan, v. Patraseo Clolan, Vasile Ciolan.
Ciolhanschi, v. Vastle Ciolhansebt.
Ciolica, fiul lui Rshir si nepotul lui Bogdan,

in de parte din Slavoaia pe Patna m-rii


Berzunt (ment. 1588) XVI vol. III 365.
N

Ciolici, V. Coste Toilet.

Ciolpan, v. Andronle Clolpan, Dragan Ciolpan, Dumitru Clolpan, Gheorghltit Ciolpan, Gligore Ciolpan, Dies Clolpan, Ion
Ciolpan, Pfdraseo Clolpan, Triton Ciolpan.
Ciolpan, aprod, vinde poiana Ffintana Molosestilor unor slugi domnesti (1574) XVII

vol. III 39-40.

Ciolpan blitranul (cel btrin), v. Dumitru


Clolpan Orbul.

Ciolpan, diac, v. Grlgorie Clotpan, Patraseo


Ciolpan.

Ciolpan, calugr, v. Clolpan, sulitas.

Ciolpan, hut lui Marcu, v. Ciolpan, sulitas.


Ciolpan, fiol lui Sandra plircalab, v. flumitra
Orbul.
Clolpan, fiat Zlatei i nepot lui Toader Pacurar, vinde parte din Pacuraresti i Witt
la Gemeni lui Nistor Ureche mare vornic
(1604) XVII vol. I 148.
Ciolpan, roonah, v. Clolpan, sulitas,

XVI vol. III 457; IV 229; XVII vol. I


41, 43.

Ciolpan, total Anuscai i bunicul lui Gheor-

ghit, v. Dumitru Clolpan Orbul.

Cloipan, total Grozavei i bunicul lui Lazar

si al Gaftei <din> Piticeni (1612) XVII


vol. III 83.
Ciolpan, total lui Gheorghita, v. Dumitru
Ciolpan Orbul.

Ciolpan, total lui Ion Ciolpan, v. Trifan Clotpan.

Ciolpan, ureadnic, v. Dragan Ciolpan.

Ciolpan, fost vornic, v. Dragan Ciolpan (1601)

XVII vol. I 13.


Ciolpan Orbul, v. Dumitru Ciolpan Orbul.
Ciolpaneasa, v. Agafia Ciolpaneasa, Nastasla Ciolprineasa.

familie cu tigani din Dragomiresti


(ment. 1618) XVII vol. IV 239.
intr-un sat
Clomae, <jude>, (un de a fost
pe Cuciurova (ment. 1603) XVII vol. I
113.
Clomarna,

01%111 ei in hotarul m-rii Moldovita (ment. 1534) XVI vol. I 366.


Ciornartan, v. Simion Clomftrtan.
Ciomartan (Ciumartan) din Ionasesti, da
partea sa lui Dumitrasco stefan in plata
unei dusegubine (1623) XVII vol. V 229.
Clomfirtan, <ruda> cu ScrInteie, Movil
Onciul in pricin pentru Averesti cu
Ghidul s.a. (1606) XVII vol. II 24.
Clomartan (Ciornrtan), mare vatav de hartsari si parcalab de Soroca, cerceteaza
pricind la Burdujani (1599, went. 1619)
XVI vol. IV 261; XVII vol. IV 374.
Clomartan, <mare> vornic, pribeag In Tara
Romaneasca, stapan in Tdrzii (1608,
1616) XVII vol. IV 7; in act domnesc:
invatit XVII 'vol. II 185.
Clornordea, fiica Neacsei si nepoata lui Coste

Posadnic, vinde partea sa din Hrusca

slugilor domnesti Stnil, Ghidion


(1598) XVI vol. I 565.
Clontelesti, neamuri ale Jul Concul (men(.

ulterioara 1611) XVII vol. III 22.

Copal, fratele lui Mihu sluger si al lui Sima,

stapan peste parte din sat si m-re din


Dumesti (1485) XIVXV vol. I 402
403.

Clopet, pfacsilab de Neamt in sfatul domnesc


(1457); postelnic in sfatul domnesc (1451)

XIVXV vol. I 247.

Cioplescu,

V.

Mantilla Cloplesen.
111

www.dacoromanica.ro

Vora, fratele (?) lui Rudias, da partea sa


din Gostrulnesti lui Costea logofat (ment.

1441) XIVXV vol.

I 178.

Clorasti, familie cu parte In CArligi, vanduta

de Toader si Nechita din Cirligi lui Ni-

coara Prajescu logoft (ment. 1602) XVII


vol. I 34.
Clorba (unde a fost
<jude> pe Borodance

(ment. 1429) XIVXV vol. I 79; V. si

Ciotti i Glod Clorba.


Clorba, preot din Darmnestl, mrturiseste

pentru vanzare din Darmanesti-Trotus

(1602, ment. 1607) XVII vol. I 36; vol.


II 83.
Cioreea (?), cneaghina lui Gligorie Dinga,
In pricina pentru Gocimani cu Simion
Seachil

camras (1598) XVI vol. IV

190, 207.

Clorcea, diac, vinde parte din Domusani,

tin. Dorohoi, lui Petriceico logofat (1607)

XVII vol. II 343.

Cloreea, fiica Ilcai si nepoata lui Mihila

grmatic, Intarita peste parte cu iaz In


Basani la Turia (1552) XVI vol. II 29.
Cforcea, fiica Ilenei si nepoata lui Costea,
mama lui Marco <din> Blindesti i Liesti

(ment. 1608) XVII vol. II 172.

Clorcea, fiica Mariei si nepoata lui Micul

Ciornei, v. Necolai Clornel.

Ciornocuj, v. Groutv Clornocuj.

Clornasca, fiica Draghinei, mama Elincai

sotia lui Grozav <din> Seleseul de Sus

(ment. 1609) XVII vol. II 264-265.

Ciorpalei, v. Toma Clorpalel.


Clorsac (unde este cneaz

cneaz pe Tu-

tova (nient. 1428) XIVXV vol.

I 67.

Ciortea, v. Isac Clortea.


Ciortan, v. Mal Clortan, Ion Clortan, Ivasco
Clortan, Silion Clortan, Simion Clortan.

Clortan, din Oncesti, inartor (1621) XVII


vol. II 62.
Clortfinesti, familie, stranepotii lui Dragot
Poiana, vnd henil parte din Radeni pe
Tutova (ment. 1609) XVII vol. II 234.
Ciortoanea, partea e din Pribesti Intarita
copiilor lui Tintiul (ment. 1523) XVI

vol. I 220.
Ciortorescul, Ciortorinschi, Ciortorogo, Ciortoroschi, Ciortorosco, v. Andreico Clortorovschi, Nentirca Clortorovschl.
Cires, v. Pepelea Clres.
Ortii Coste. In hotarul unor locuri pe Crasna

(ment. 1436) XIVXV vol. I 122.


Cirtil Stan, hotarul lui linga" satul Leontesti

(ment. 1412) XIVXV vol. I 29; v. si


Stan Certul.

Totoaiei, daruieste lui Tecuciu, pe care


11 Infiaza, Condratestii (1560) XVI vol.

arthi, bunicul lui Coste si al Ticei <din>


Cucuiati, tin. Iasi (ment. 1624) XVII

Clorcea, fiul (?) Stancai, vinde parte din


Rosiori lui Gligore din Rosiori (1588)

CIrtu, fiul Sorei si strnepotul lui Vana'

II 135.

XVI vol. III 371.

Ciorcea, frate <de mosie?> lui Tudosie, vinde

partea sa din Muncel lui Manan, dobndita prin plata unei dusegubine (1617)
XVII vol. IV 210.
Ciorcea Dingoaia, fiica lu Harea
cneaghina lui Dinga hatman si mama lui
Grigorie aprod,

Ionasco, Tudosii si

Saftei, (1577-1587, 1598) XVI vol. III

87; IV 190; Intrita stpana In Cocoreni,


Loesti, Vcaresti si pe un vad de moara
pe Putna, la Trgoveti XVI vol. III 134,
195-6; vol. IV 60; vinde parte de moar
In Grigoresti lui Grasul Vulpas ilisarul
XVI vol. III 284; se retrage la manastire,

Imparte averea ca copii ei XVI vol. III


345; cumpilra cal de la Ene raufacatorul
si de la Tudor vatavul XVI vol. III 293.

Ciorchilie, v. GavrII Ciorchlle.

Clore!Wino, fiica lui Dragoicea de la Urngatura si nepoata lui Serbu Raspopa,


vinde satul (Cucuteni>, ande a fost jude
Ingo, lui Alexa diac (1493) XV vol. II
198.

Clorciollna, mama lui Druga, partea ei din


Leutesti, tin. Neamt, vndutii de Dragan
Orbul (ment. 1598) XVI vol. IV 204.
Clorclollna, stranepoata lui Petru Gag si
sora lui Casot, vinde parte de iaz cu moara
din Ciobotesti i Sipasea lui Ion preot

(1609) XVII vol. II 216.

Ciornea, v. GervaSe CiorneI.

112

vol. V 276.

vinde parti Cu luz din Comanesti pe Solonet lui Vascan Dobrenchi (1602) XVII
vol. I 11.

Ciodin, v. Ciudin.

Ciot, v. Ion Clot.

Ciucescul, v. Danciul Clucescul, Mircea Ciucescul.

Ciuciuma, v. Mareo Chicuma, mare armas.


Ciuciu, v. Romasco Mein.
Clucoala, giupaneasa <lui Simion Poroseci>
si soacra lui Lupul mare vtav, in pricina'
cu Rafiasa pentru Macicauti (1615) XVII
vol. III 194.
Ciucul, fiul lui Poroseci, v. Slmion Meal.
Giudin, v. si Ion Ciudinul.
CludIn, din .0stopceni, jurator hotarnic la
VIadeni (1619) XVII vol. IV 394, 395.
Ciudin (Ciodin), fiul lui Toader i nepotul
Sorcai Cu parte In Volcaesti (1620) XVII
vol. IV 454.
Cludln, tatal Mmsoarei i <sotul Armancai>
din

Obarsia

Berheciului (ment. 1609)

XVII vol. II 200.


Cludin Mattel, cupet din Brlad, martOr

(1623) XVII vol. V 229.


CiudInschi, total cneaghinei Nastascal Motocoae din Braesti (innt. 1610) XVII
vol. II 313:

Giuliul; v. Saya Cluhuit.

Chilucannl, parteik lui din. Popiscani stapAnita de Palaga fiica; Neagai (ment:0620).
XVII V61.- IV 457.

www.dacoromanica.ro

CM din Jigoreni, tatal lui Gavril (ment.


1625) XVII vol. V 360.
Ciumala, v. Rodeo Clumald, Toader
Clumulfi, da zapis de marturie lui Zadul
pentru

Antdlesti

(1624) XVII vol. V

309.

Ciumuld eel latran, tatl lui Hodco Ciumala


si strbunic Marinci, Stand i s.a. din Le-

vesti (nent. 15606) XVI vol. I 48.

Ciumuldu, de la Cobalc, barbatul Mruscai


<Ciumuleasa> din Ceretiani (ment. 1491)
XV vol. II 155; v. si Canine.
.Ciumalca, v. Ivan Ciumalea.
Ciumartan, v. Clornartan.

Clumes-, fiul lui Hodor si tatgl lui Caisin

<ni> Buccani, tin. Liipusna (ment. 16081609) XVII vol. Il 171, 182, 238.

-Ciumuleasa, v. Malrusea Ciumuleasa.


Clune

Giurgiu (unde a fost

<jude) In

vecinatatea selistei Gavrilauti (ment. 1445)

XIV-XV vol. I 208.

Ciunea Stan (linde este ~), <jude>, manastirea si parten lui pe Bilrzetea intarite
lut Mihall logofat si Duma postelnic,
XIV-XV vol. I 208.
Ciungul, v. retrae Clungul.
Ciuntul, v. Cluntul loan, Coste Cluntul.
(Ciupdrca), fiul (?) lui Cozma parcalab i tatal Docicdi si a slugilor domnesti Gliga, Isaico s.a. din Hlapesti (ment.

1546) XVI vol. I 492.

Ciupercii, v. Grlgorie Cluperea.


Chu:, v. Lupe Ciur,
Cluramul, fiul lui Marcu i tad' Dragoaei
si Tigancii <din> Berezni, [in. Fdlciu

(men(. 1606) XVII vol. II 63.


Ciural, v. Ivan Clural.
Clurbu, irate cu Ihnat, Zizia s.a. si tatl (?)
siugii domnesti Loghin <din) Fundatura
din Rediul Barzei lment. 1581) XVI vol.
I II 165.

Ciurbil (Ciorba), tatal Olcascai si al Frsinei


si bunicul Slavnei, al lui Fodor s.a., stapan la Fantana lui Epure (Ciurbeni), tin.
Lorohoi (ment. 1508, 1619) XVI vol. I
81-82; IV 354; probabil acelasi: Ciurbil

(Ciorba), pan in sfatul domnosc (14201435) XIV-XV vol. I 42, 46, 47, 50,
5 , 54, 56, 57, 66, 69, 72-75, 81, 86,

88, 91, 92, 94, 105, 109, 117; v. si Clorha

(indo a fost -).

Ciurbu, v. Sima Ciurbu.


Clurea, .sora lui CArstea Cocoranul, v. Odoehia Curca i Todosla.

Ciurea, tatal lui Azghir si bunicul lui Petca


si al Anghelinei <din> Vovinesti si Mi[ova (1607) XVII vol. II 92; v. si Roman
Ciurea, Ciuresti, familie.
Ciurest1, familic, partea Ciurestilor d n Carligi, cumparata de Nicoara Prajescu mare
logofat (mcnt. 1603-1605) XVII vol. I
70, 179, 199, 209-210, 212.
Ciurilie din Botosani, rnartor la vanzare
din Braesti (1609) XVII vol. II 251.
Clurilina, fiica lui Tudor, vinde prtile ei
din sclistea Fundeni i Ruptura lui Nestor

8 - c. 224

Ureche mare vornic (1605) XVII vol. I


229.

Clurla, fiica lui Durnitru Bcrheciu, vinde partl

din Bursuceni, tin. Soroca, lul Caraiman


mare paharnic (1607) XVII vol. II 111.
Ciurla, fiica lui Ion Mdlai i striinepoata lui
Cozma medelnicer, vinde parti din Cernati, tin. Tutova, popii Dragose s.a. (1591)
XVI vol. IV 30.
Clurla, fiica lui Nenciul i strnepoata
Vlad cel biltran, vinde partea ei din VIAdesti (DAdcsti) si din Fantana lui Cucuta

lui Nestor Ureche mare vornic (1604)

XVII vo . I 147.
Clurlea, fiul lui Voicu, In pricina pentru un

vad dc moara din Macicauti cu Lupul


al treilea logofat (1618) XVII vo'. IV

220-221.
Ciurla, nepoata lui Gurban si sora lui Gures
Pacurarea, vinde parte din Hulturesti

lui Leahul (1621) XVII vol. V 17.

Ciurlic, v. Gavril
Ciutacul, v. Rumitraseo Clutaeul.

Ciuta, v. Ion Ciutd.

Ciutes, V. Halos Ches.

Clutana, ruda cu Ilea si Musa, cu parti

Hrdniceni pe Elan (ment. 1528) XVI vol.


I 284.
Ciuolic, v. Gligorle Cluolle.
Clan[2, v. GavrIl Clanla, vatav.
Clan ta cel batran, V. Gavril Clanta.
Clandu (Calnau, Clnu, Clanau, ClAnau, CIAnau, Cieneu, Clinu, Cranau, Creneiu),
spatar, so tul nepoatei lui stefan cel

Mare: Dragna, tatill lui Turcu sulger


stramos Ileanei si Anci (1486..., ment.
1598) XVI vol. II 191; IV 215; stpan

In Radoslovesti, Rusi, Bargoaani s.a.,


XVI vol. I 75; spatar In sfatul domnesc

(1486-1507) false (1458) XIV vol. I


421 (?); XV vol. II 55-57, 59, 61-65,
67-71, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 85-87,
91, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105,

108, 109, 115, 117, 118-120; 122, 123,


126-129, 131, 133, 135, 136, 138, 140,
141, 143, 145, 147-151, 154-156, 158162, 168, 170-173, 175, 177-179, 181,
183, 185-187, 189-191, 195, 198, 200202, 205, 206, 208, 213, 215, 217-225,
227-229, 231, 232, 236, 237, 239, 240242, 243-245, 247, 248, 250-253, 255,
258-260, 262, 269, 271, 272, 274, 275,
277, 278, 280-283, 285, 289-291, 294,
296, 299, 301, 303, 304-306, 307, 309,
310, 316, 320; XVI vol. I 1, 4, 9, 10-12,
14, 15, 17-21, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53-55,

57-63, 66-68; hotarnic (ment.

1531)

XVI vol. I 329.


Clecea, v. lonasco Clecea.
Clelinii (unde a fost
jude, <stapan) al

unui sat intarit ulterior lui Mihail de la


Dorohoi

(ment.

1437) XIV-XV vol.

I 47.
113

www.dacoromanica.ro

CIIm, tu toponimia unor sate Intgrite lui


Ivan Porcul (ment. 1498) XIV-XV vol.
I 232.
CIIm, popg, ttusul lui Machidon Hiresvcescul
din Fedeguti, scrie zapis (1625) XVII
vol. V 367.
ClImentle, popg din Soroca, tatgl lui Isac

Vasilie, cumparg selistea Popesti pe


Cginar de la Sas parcglab (ment. 1606)
XVII vol. II 3.
Clinela, ja bou de dajdie (ment. 1600) XVI
si

vol. IV 309.

Clinciu, v. Tender Clinch'.


Cleheci, V. Gligorie Cleheci.
nepot de sor g slugilor domnesti
Yeti-I.', Aver s.a.; tntgrit in satele de

pe Sgrata, unde a fost Roman Blndul

Husul (1619) XVI vol. I 140.


Clinu, v. Chruniu, spgtar.

Cloeot, fiul lui loan Ullman, tatril lui Gavril si al lui Tome i bunicul lui Ion s.a.

din Drgcicani pe Prut (ment. 1623) XVII


vol. V 241.
Cloeotea (Clocote), frate cu Vasile diac *i

nepotul (?) lui Gavril Leoa user, In pricing pentru Folesti Cu jupneasa Marica
a lui lonasco Bernez v.a. (1619) XVII

vol. IV 337.
Clonis, v. Rizos Clouts, gelep.
Clopot, v. Costea Clown.
Clopot (unde a fost
audecia) lui pc Tutova, intgritA ulterior boierului Ghereiu

(ment. 1443) XIV-XV vol. I 192.

Cneajna (Chineajna), fiica

lui Alexandru

Lgpusneanu si a Roxandrei si sotia lui

Vacile Bgltatul logofdt, apoi a lui Apostolachi vistier (1560-1600) XVI vol. II

155; Ill 95; IV 281-282.

Cneajnevici, v. Baneful Cneajneviel.


Coa!elate, slugg domneasca, fiul Maruscai

si nepotul liii Drago, Intrit in Hilsngsani la CarligAtura (1574) XVI vol. III

Coelubg, martor la vnzare din BrilWisest}


(1577) XVI vol. III 84.
Coeor

(Cocoarg, Cocora, Cocorea, Cocorez

(?), Cucor, Cucora, Cucoranul (?);.eroare:

Necoarg), prcalab; Intrit stgpn peste


cumpgraturi din Husiani, tin. Dorohoi,
si Zinideni XVI vol. III 244-245; In
sfatul domnesc: stolnic (1579-1586) XVI
vol.

III 106, 108, 109, 111, 113-115

120, 122, 123, 199, 203, 204, 207, 2099.


211, 213, 214, 217, 219, 227, 288, 240,
241, 244, 246, 248, 249, 258, 264, 272 (?),

-274;276-278, 287, 290, 299, 302, 305


;
308, 310, 312, 313, 317, 324, 332,
pgrciilab de Hotin (1587-1590) croare

1584) XVI vol. III 262, 335, 341, 347


348, 352, 355, 367, 374, 395, 401, 411,
451; hotarnic XVI vol. III 263, 364
377; erori In text: postelnic In loe de
stolnic XVI vol. III 272; Necoaril XV/
vol. XVI 387, 456.

Cocora, din Targoveti, martor la vgnzare din


Cofesti (1610) XVII vol. II 273.
Cocora, in pricing' de hotar cu Micul din VIA-

deni (1606) XVII vol. II 76.

Cocoranul, v. Carstea Cocoranul, Roman Co-

coranul, Tiron Coeoranul, Toader Cocorenal.

Cocoran, pitar (dupg 1600) XVI vol.. IV


298; V. si Carstea Cocoranul.
GlIgorie

Cocorea, Dumitrasco,

Cocorea,

V.

Coeorea

(Cucoroi), movila lui In hotarul


Efahlui (ment. 1584,

Cucorea, 'otiose() Cueorea.


satului Plopi pe

1617) XVI vol. III 266; XVI vol. IV


184.

Cocosca, v. Stefan Cocos,ea.


Cocosel, v. Lazar Coeosel.
Cocris, v. lonaseo Goer's.

Codalbul, v. llareo Codalbul, Stefan Codalb,


vornic.
Codilu, v. Petru Codfiu.

29.

Codrea, v. Condrea, fiul

20.

Codreanul, v. Vasili Codreanu.


Codreanul (Codreanu), slugil domneascg, lint
Fedorei i strgnepotul popii

Cobae, fiul lui Iurie si tatl lui Ilea, stgpn


In Cobceani (ment. 1573) XVI vol. III
Cobleanul, v. Rafelu

Cobgleanul, diac din Rdeni, fiul lui Onica


(1610-1619), vinde parte din Tescani
lui

Vasile Orgs hatman XVII vol.

279; martor XVII vol. IV 289, 344.

Cobes, v. Neagul Cobes.

Cociirteald, drumul lui tu hotarul satului


Hotceani (ment. 1497) XVI vol. II 321.
Cocea, vistier, V. lane Chluggrul, vistier.
Cochina, fiica lui Frtat, vinde parte din
Tomesti, tin. Tutova, lui CArstea mare
vornic (1602) XVII vol. I 40.
Coci, v. lordaehe Cad.
Coel (Coce, Cocea), comis In sfatul donmese

(1593-1594) XVI vol. IV 70,


79, 80, 115, 117.

72, 78,

tatgl lui Tgraisie <din> Tpinti,


tin. FAlciu (ment. 1572) XVI vol. III 5.
Coetuba, locul lui pe Tutova (ment. 1443)
Coclaga,

XIV-XV vol. I

192.

Codrea, tatl Toghiniei <din> Saca Bacn


(ment. 1616) XVI vol. IV 67.

Intarit in Pomrla (1546) XVI vol. I


413.

Codreschi, Codretchi, v. C,orelehi, cneaz.


CoggInicean, v. loan CoggIntelanul, diac.
Cohanii, sptar, hotarnic la Zgvadini (1588)

XVI vol. III 393.

Coifa, vier, v. Nlehlfor Celta.

Coisor, v. Ionasco Color.


Cojan, v. lonaseo Cojan.
Cojan, talal lui Huru de la Gura Coboltei,
tin. Soroca (ment. 1609) XVII vol. I
149.

Cojea Piltru (Cojea), slugg dranneascg, Iratele panului Oang Rosca (Rostea) grgmatic, <si strAmosul lui Ionasco Cojan>
'Mara Si dgruit de domn cu satele Calimgnesti la Tutova, Cotmanesti, Bros-

114

www.dacoromanica.ro

Coneea,. din Concesti, fiul Onimii


Maricdi,

stdpfin

In

Tiltrdseni

1622) XVI vol. V 91-92.

i tatd1

Condrea cdmras, v. Condrea, pdrclab de

(ment.

Botn.
Condrea din Ciortesti, martor la vfinzare In
Bunesti (1605) XVII vol. I 245.
Condrea din Dolhesti, martor (1610) XVII
'sol. II 320.
Condrea, din ildrlicesti, rdzes, hotarnic jurtor la Mogosesti, (in. Neamt, pe Bis-.
trita (1625) XVII vol. V 363.
Condrea din Mddzdnesti, vinde parte din
Piiatrei lfingd Cernu lui Ion Hdmeianul
(1617) XVII vol. IV 209.

Condrat, v. Vasilie Condrat.


Condra, v. i Condrea.
Condea, fiul lui Lupul Neghici si strdnepotul lui Petrea (Petcea) pfirclab, vinde
parte din 1351dceni lui Stretulat Dobrenchi (1624) XVII vol. V 301.
Condea, Condi, Condici, v. Condrea, pfirclab
de Hotin.
Condre, v. si Condrea.
Condre din Seliste, slugd domneasck d
zapis de mdrturie (ment. 1607) XVII
vol. II 116; v. i Condrea, pfircdlab de
Hotin.

Condre din Trsitei, tatl lui Fedor, Isac


al Tatianei (ment. 1613) XVII vol. III
113.

Condre, fiul Agafiei i strdnepotul lui Stan-

ciul, vinde prti din Oboroceni lui Nicoard Prdjescu si strdnepottlor lui Stan-

ciul (ment. 1599, 16061 XVI sol. IV 274;

XVII vol. II 26; probabil acelasi: Condre, fiul lui Toader si strnepot lui Stanciul, vinde parte din Obrceni lui Grigorie diac (1612) XVII vol. III 76.

Condre, fiul Buscid <din> Botesti, (in. Ca.ligtura (men(. 1616) XVII vol. IV 51.
Condre, fiul lui Petre (Petrii) si nepotul Mar-

thei, vinde parte din Soci pe Moldova

lui Gheorghe Borsu comisel (1617) XVII


vol. IV 121.
Ctmdre, fiul Jui Sin-don si al Tigdncei
strnepotul lui Stanciul, vinde prti din
Oboroceni lui Nicoard Prdjescu i lui

Grgore diac (1606, 1612) XVII vol. II


26; vol. III 76.

Cundre (Condrea), fiul <ginerele ?) lui Simion

lateo vames, <sotul Gaftonei>, si Mal


lui Coima Ciocarlie armas <din> Stje-

reni (ment. 1610) XVII'sol. II 289; v.


si C.Itiefirlie, pralab.

Condre, finl Stanci <si strdnepotul Niagdi),


vinde parte din Medeleni, tin. Tecuci, lui
<Condrea> Bucium mare vornic (ment.

1606) XVII vol. II 9.

Condre, fiul UrAtei, nepotul lui Toader Onicico si strAnepotul lui Coste Sfirdcinescul,
stdpeti In Osesti

Siircinesti (1546)

XVI vol. I 422.


Condre <diferiti>, martor la vdnzare din Ltesti <1.dtcesti> (1602) XVII vol. I 59.
Condre, martor la vnzare din Meresti (1622)

XVII vol. V 103.

Condre, nepertul lui Danciul <Pardos> din


Mogosesti si fratele lui Zaharia s.a., vinde

parte din Mogosesti Neamt. lui Pand vistier (1625) XVII vol. V 362.

Condre, vinde parte de cumpdrdtur din


Foc.sdsti lui Drgutul Bogdan staroste
(ment. 1616) XVII vol. IV 54.
Condre, vinde parte din Rdciulesti, V. Condrea, fiul Gatei.
Condrea, v. Condea, Condrea, Condria.

Con drea, v. Ion Condrea.

Condrea din Orbuscani, in pricind cu Ionasco Jorea paharnic (1609) XVII vol.
II 219.
Condrea din Seicoiani, tatd1 Nastasdei (ment.

1607) XVII vol. II 126.

Condrea din Tifesti, mrturiseste pentru Vanzare din Pdulesti (1623) XVII vol. V 220.
Condrea din Tignesti <Tibd.nesti>, martor
la vdnzare din Lecuseni (1621) XVII
vol. V 1.
Condrea (Condre), fiul Gatei, streinepotul

lui Oand vornic si frate cu Ion Herlic,

vinde parte din Raciulesti slugilor domnesti Drghici ilisar, Lungul s.a. (1583
1584) XVI vol. III 213, 246.
Condrea, fiul lui Bercea, v. Condrea Bereea.
Condrea, finl lui Boldescul si tatAl tul Ionasco, al Candachiei 4i al Tudosiei <din>
Boldesti, (in. Suceava (ment.
1608)

XVII vol. H 162.

Condrea (Condre), fiul lui Ilie si nepotul


Carstinei, vinde peirt si loc de rimar" din
Dragomiresti pe Smila lui Cdlin mare me-

delnicer (1599, 1605) XVI vol. IV 272;


XVII vol. I 218.
C.ondrea (Condria, Condriu), fiul 'ni Hodco
si gincrele (?) lui Negrild, tatAl Marnscdi
si al Sofiei si strdbunicul slugii domnesti
Ion Condrea, Intdrit de tefan cel Mare
In Hodcesti i Jurjesti pe Stavnc si Tatomiresti (1487, ment. 1546, 1598, 1619)
XV vol. II 57; XVI vol. I 455, 575; XVII
vol. IV 289.
Condrea (Condre), fiul lui Petre si fratele
Salomici, vinde prti cu moaril si prisacd
din Bicani lui Necear mare vornic (1618),

XVI vol. IV 226, 243.


Condrea, fiul lui Petrea Taistrd, vinde loc
de prisacd din Pereni pe Batrilna lui Necear uricar (1611) XVII vol. III 13.
Condrea, Condre, fiul lui Toader, v. Condrea,
fiul Agafiei.
Condrea, fiul Mdgddlinei, nepotul Anghelinei
Tintdroaie i strdnepot lui Cozma Dreptate, vinde piirti din Mircesti i Cozmesti
lui Nicoard logofeit (1605) XVII vol. I
211, 234.
Condrea, fiul (?) Mdlinei si tatd1 lui Stratilat
<din) Drdcicani pe Prut (ment. 1623)

XVII 'sol. V 241.


Condrea (Codrea), fiul Maricdi si nepotul
lui Luca Dreptate vinde penli din Mire e5ti i Cozmesti verilor sdi Anghelina

www.dacoromanica.ro

115

teni s.a. (1439, 1448) XIV-XV vol. I

165, 230; v. si Cojoesti.


Cojoc, slugil domneascA, fratele lui Andreico,
lotArit peste cumpArAturA de la sluga
domneascA Trif Berescul s.a. (1546) XVI
vol. I 508-509.

Cojoc, tatl Ilenei i <socrul ?> slugii domnesti liii Tirpici de pe Cereteoae (ment.
1548) XVI vol. I 573.
Cojocea (Cujocea), diac (1616, 1624) serie

acte domnesti XVII vol. IV 47, vol. V


236; martor pentru vAnzare din Antilesti
XVII vol. V 303.

Cojoesti, familie

(ment.

1448) XIV-XV

vol. I 229; v. si Cojea Pitru, OanA Roca.


Colac (undc a fost
<jude> in sat pe Ciu-

lucul Mare la Orhei (ment. 1569) XVI


vol. II 210.

ColAcel, V. Trifan C.oliicel.

Colac, slugil domneasc, stApAn in Zorilesti

Vlasani peste pArti cumpArate de la


Musa, fiica CArstinei (1546) XVI vol. I
si

436.

Colasky, v. Jan Colasky.


si

a lui DrAghici, vinde parte

din OstApceani, tin. Ia.si, unchiului (?) stlu

(1606) XVII vol. II 25.


Coliban, v. Stan CoBlum.

Colic', fiul sAu mrturiseste pentru vnzare


din Palulesti (ment. 1623) XVII vol. V
220.

Coliga, aprod, milrturiseste pentru vAnzare


din SAmA'scani (ment. 1611) XVII vol.
III 31.
ColivA, v. MIhAllal Collvii.
Cotten, boier, stpAn peste satul Miclesti

(1451) XIV-XV

CoIlea, slugii domneascA, stApan peste parte


din Pctresti (lAngA Foltesti), cumpArA de

la fiicele Neagh (1502) XVI vol. I 2223.

Coluban, v. Stan Coliban.


Colugher, v. lone Clugalrul, vistier.
Colun stolnic, v. Jurj Colon.
aude>, in hotarul
Coltin (unde au lost

satului Bolcesti (luent. 1456) XIV-XV


vol. I 192.
movila Colunului, In hotarul satului
Drilgilnesti, tin. Chighcci

(ment. 1575)

Colun, Rediul lui-, In hotarul satului Tpesti


pe BArlad (ment. 1546) XVI vol. I 502.
Colunol, <jude ?>, in hotarul satului Gheesti
(merit. 1595) XV vol. II 226.
Coman, v. si Salov Coman.
Coman, boier (1398, 1404) stilpfin lAngii Bodina (la Comana) XIV-XV vol. I 4,

14; megies hotarnic XIV-XV vol. I 14.


Coman, <jude>, (ande este -), selistea lui
de la Turlui, stApAnitA de Sima Turinianul,

apoi

de

Pasco

Nemisanul s.a.

(1409, ment. 1546) XIV-XV vol. I 18,


319; XVI vol. I 502.

116

al Nedelei si nepotul

Cowan, slugi domneascA, fiul Solonctli, strAsi al lui Petrea Ploscpr, vinde parte din RAtesti eu loc de
moar in Berheaci vrului sAct Tubure

nepotul lui Negril

(1570) XVI vol. II 215.


Coman, siugA domneascA, dAruit de domn
cu loe de sat la FAntAna Oaselor (1507)
XVI vol. I 67.
Coman Hasinschl, tatl lui Prodan cel bAtrAn i strAbunicul lui CrAciun Prodan,
dAruit de Alexandru eel
Nastaca
Bun ca selistea Zelena (ment. 1605) XVII
vol. I 222.

Coman Bilicescul, tatAl lui Gavril i strAmos


lui Gitiorghie Siminiceanul, intArit de
Stefan cel Mare In Siminiceni, tin. Roman

(ment. 1617) XVII vol. IV 111.

rituri din Comfinesti pe Baseu, din BAseni si din BilAuti (1619) XVII vol. IV
352-353.
Coman Margelat, tatAl DocicAi si al lui Grozav, bunicul MaruscAi

strAmosul

Ceban vAtav s.a. <din> ComAnesti


pe Liipusnita, Stridza s.a. (ment. 1598)

lui

Colici, v. Mihail Colic'.

XVI vol. III 59.

si

(?) lui Stan Goast din MihAilAseni pe


CAinari (ment. 1617) XVII -vol. IV 102.
Coman, slugS domneascA, -fiul lui Golis,
(limit de domn cu un loe de at la Basco.
(1412) XIV-XV vol. I 30.

Coman Berchez, diac, stApAn peste cumpA-

Colciar, V. Ainslie Colchar.


Colcioae (Calicioae, Galicioae), nepoata (?)

lu Anton

Coman, tatAl Stancili

XVI 205.

Comana, bunica (?) Neagsei, stApAnA pe


selistea Mamei (GocimAnesti) (ment. 1548)

XVI vol. I 575.


Comarici, boier, stApAn peste satele Jidesti
si Averesti (1438) XIV-XV vol. I 151;
v. si CatuArici, Unlade'.
Comiinel, <jude> (unde a fost."..), pe Rebricea,

la Comnesti (ment. 1546) XVI vol. I


414.

Comnescul, v. Iona_sco Comilnescul.


Comitnestil, selistea Comnestilor, selistea

lor de la Gura Cneajei intAritA lui Cernat

Ploscar (ment. 1448) XIV-XV vol. I


229.

Comisoaia, <sotia lui ?


comis>, in
SArbi, tin
Dorohoi,
roricinA pentru
Durnesti cu m-rea Pantocrator (1616)

XVII vol. IV 33.

",), In toponimie (ment.


XIV-XV) vol. I 174.

Comisoae (Vale

Coruna, cneaghinA, stApAnA pe partea din

Vorovesti ce a fost a lui Mihul batman


XVI vol. IV 155.
Comonici, hotnog de Botesti, mArturiseste
pentru vAnzare din RAtesti (1610) XVII
vol. II 277.
Coma, N. Gheorghie Comsa.

Comuz, slugA domneascA, vinde partea sa


din Rosiori, tin. CArligAtura, slugii domnesti Ivan GeamAnul (1466) XIV-XV
vol. I 346.
Conatas, de la Neamt, tatAl Tizoanei si bunicul lui

Leurint <de la>

SacalAsesti

(ment. 1452) XIV-XV vol. I 250.

www.dacoromanica.ro

Tantaroaia s.a. (ment. 1598, 1605) XVI


vol. IV 231; XVII vol. I 211.
Condrea, fiul Nastei si nepotul Calinei, vinde
loc de casa In Oncesti lui Mlai Grozav
pitar (1603) XVII vol. I 107.
Condrea, fiul Sorei si nepotul lui Drago,
vinde parte din Liesti pe Jijia lui Nicoar
logolt (1608) XVII vol. Il 172.
Condrea, fiul Stancai, nepotul lui Luca Dreptote si total lui Rusul s.a. <din> Cozmesti
Rlircesti (ment. 1599, 1605) XVI vol.
IV 258; XVII vol. I 211.
Condrea (Condre), lost hotnog, mrturiseste
pentru vanzare in Urecheni (1615) XVII
vol. III 228.
Condrea, nepotul lui Duma 5i al panului Cas-

coe, In pricinii pentru Tongujeni cu Andreica Garbescul vatav (1585) XVI vol.
III 292.
Condrea, nepotul lui Gavrilcea Fdor si
total slugii domnesti Miron <din> Turiatca, Stfincauti si Nahoreni (ment. 1602)
XVII vol. I 49.
Condrea, nepotul lui Ptrasco, In pricina cu

201-203, 205-210, 212, 214, 215, 217220, 596, 597, 599;

hotarnic XVI vol. I 167, 350.


Condrea, pircalab de Neamt (1579), v. Condrea, pircAlab de Roman.
Condrea, pircAlab de Roman In sfatul dom-.

nesc (1576-1579) XVI vol. III 76, 81,


115; probabil acelasi: Condrea (Condria),

pirc5lab de Neamt in sfatul domnesc

(1579) XVI vol. III 106, 108, 109, 111;


Condrea, pircAlab de Roman (1594)

si

vol. IV 117.

Condrea, socrul lui Mili5i1A din Botesti (ment.

1606) XVII vol. II 12.

Condrea (Condre), sotul Dochiei i ginerele


Anei, vinde parte din Glodeni lui Stroici
mare logofAt (1602-1603) XVII vol. I
38, 79.
Condrea, tatAl Todosiei G5gioaei i bunicul
(?) Axiniei <din> Epureni pe Jijia (ment.

sluga domnescii Tnasie, pierde Frncestii


(1618) XVII vol. IV 286.

1610) XVII vol. II 334.


Condrea (Cudrea), tatil Marinei si al Magdei <din> Folesti pe Crasna si irate Cu
Luca (ment. 1502) XVI vol. I 6.
Condrea, tatAl VArvarei si al lui Petriman
<din> FistAci (ment. 1618) XVII vol.

tele lui Andreica s.a., intarit stapan In

Condrea, unchiul lui Andreica, Ghiga Gherasim, stapan In Tiori (ment. 1611) XVII
vol. III 24.
Condrea, mare vames, v. Condrea, pArcAlab
de Hotin.
Condrea (Condrei), vinde locuri de casi In

Condrea, nepotul lui Ruse Mitescul si total


lui Vasilie si al Nastasiei <din) Veriseni
(ment. 1610) XVII vol. II 287.
Condrea, paharnic In sfatul domnesc (1514)
XVI vol. I 91.
Condrea, paharnicel, fiul lui 14Iusat 5i fraTursti (1569) XVI vol. II 182.
Condrea, pahrnicel, sotul Anuscai si ginerele lui Vasile, se hotarniceste In Preotesti pe Somuz de cumnatii si Istratie
calugar s.a. (1625) XVII vol. V 322.
Condrea, pitarel, sotul $tefaniei, Intdrit peste
prisacti la coasta Vlabnicului, cumparat
de la

Petre vtav (1582-1591), XVI

vol. III 194.

Condrea, Condea (Conde, Condici), parcalab


de Hotin, In sfatul domnesc (1624) XVII
vol. V 278, 279, 281, 296, 387; probabil
acelasi: Condrea ;Conde, Condi, Condre)

(1618-1623), mare vames (1622-1623),


camaras (1618), daruit de domn cu satele
Sivita, tin. Covurlui, cu drept la Slobozie
si Stanceni,

tin. Hotin, XVII vol. IV

255-256, 257; V 157; cumpar parti cu


balti si moara din Tomcesti de la nepotii

lui Toma Talaba XVII vol. V 219; di

carte de marturie XVII vol. V 152; pro-

babil acelasi: Condrea, cAmAras, strange


ilis In Margineni, tin. Baal' (1620) XVII
vol.

IV 429.

Condrea (Condre), prcalab de Neamt (15151523, ment. 1533); in sfatul dornnesc


(1515-1523) XVI vol. I 98, 100, 101,

103-105, 108-110, 112, 11,3, 116123, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 136,
137, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 149,
154, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 166,
187, 169, 170, 174, 176-178, 180, 181,
183, 184, 185, 189, 192-194, 196, 199.

IV 291.

Oboroceni,

cumpArate

de

la PupizA,

strAnepotilor lui Stanciul (ment. 1599)


XVI vol. IV 274.

Condrea, vinde partea lui Fitul din VrAjitori lui Baci (ment. 1612, 1617) XVII
vol. III 85; IV 119.
Condrea, vistier, stApin In Chiperceni dup5
prieinA Cu nepotii lui Vlasco BAscoe

(1612) XVII vol. III 101.

Condrea, vistiernicel din Crivesti, jurator

pentru Pascani (1617) XVII vol. IV 190.


Condrea, vistiernicel din Hociugi, di carte

de mArturie pentru vAnzare din Corochiesti (1609) XVII vol. II 253.

Condrea, vistiernicel din Iurghiceni, dA carte

de mArturie (1619) XVII vol. IV 350,

372.

Condrea, vistiernicel de Onesti, martor (1614)

XVII vol. III 158.

Condrea Bercea, slug5 domneascA, fiul lui


Bercea si fratele lui Ion diac si al lui Miitiias (1559, ment. 1576) XVI vol.
73; Intiirit stApAn In Oglinzi XVI vol.
II 119-120.
Condrea Boehm (Bucium, Bucium, Condre

mare vornic de Tara de Jos, sotul

Antimiei si tatil lui Vasile, Grigore, Anghelina s.a. (1572-1592) (ment. 1619)
XVII vol. I 163-164, 231; II 9-10;
III 191; IV 201-202, 249;
Int5rit stApin In Lunca Mare pe Siret, la
Ciortolom pe Trotus, la gura Copaleva,
Voinesti, In Bezighesti, Felesti, Malurile,

www.dacoromanica.ro

117

Ndnesti

s.a. X- XVI vol. III 29, 150,

169, 171-2, 179,288, 333, 413-14, 440,


453; vinde parte din Medeleni lui Costea
CAlugdrul s.a. XVII vol. II 118; vinde
tigani XVI vol. IV 146; In pricind pentru
Contsti cu m-rea Taziodu XVII vol. IV
342; mare paharnic In sfatui domnesc
(1572-1574) XVI vol. III 10, 11, 13,
16, 17-19, 21-23, 25, 30, 32, 35, 36;
pdreAlab de Orhei in sfatul domnesc
(1575-1578) XVI vol. III 58, 59, 65,
67, 68, 70, 71, 76, 77, 80, 84, 93;
pArcAlab de Neamt In sfatul domnesc
(1584-1585) XVI vol. III 241, 244,
246, 248, 249, 258, 272-276, 278;
pdrctilab de Hotin In sfatul domnesc
(1585-1586) XVI vol. III 264, 287, 290,
299, 302, 305, 307, 309, 312, 313, 316,
324, 332;

mare vornic In sfatul domnesc (15801584, 1587-1592) XVI vol. III 133,
140, 152, 154, 158, 168, 181,
186, 202, 204, 207, 209, 211,
214, 217, 219, 262, 341, 350,

183,
213,
373,

382, 387, 395, 401, 411, 418, 419, 422,


424, 426, 427, 431, 434, 437, 438, 441,
444, 451, 452, 456; IV 40, 53;
primeste dusegubind si di carte de stApdnire XVI vol. III 385:
invatA XVI vol. III 200, 440;
hotarnic XVI vol. III 264, 340; XVII
vol. I 94; V. si Bucium, pArcillab de
Hotin.

Condrea Hasnis, tatAl lui Vasile, zdlogeste

partea sa din Mercesti lui Dumitrasco


postelnic (1605) XVII vol. I 256.

Condrea Huru, fiul lui Danciul Huru paredlab si tatAl Magdalincei, Erinei sa, SW-

pn in Sandureni, Hdresti

si Gdlessti

Adjud (rnent. 1602, 1617) XVII vol. I

55; IV 202.

Condrea LAbused, vistiernicel, fiul lui LAbused, vinde pArti din Bruduresti si Glodeni lui Andronic vistiernicel l lui BA-

seanul vornic (1607, 1617) XVII vol. II


118; IV 150.
Condrea Malita, in pricind pentru o prisacd

cu Neaniul diac (1616) XVII vol. IV


59.

Condrea Rugind
RujinA), pitar, fiul lui
Ignat si sotul Sofronei din Popeni (1576

1587, ment. 1616) XVII vol. I 99,


176; III 27; IV 61; intArit In Uzumesti

s.a. XVI vol. III 69-70, 306, 341; diac


XVI vol. III 69-70; probabil acelasi:
Ruglnii (Rogind), pitar, mArturiseste in
Iasi (1623) XVII vol. V 223; v. si HuWA din Seleseu.

Condrea Siirbseu, din

Gnesti, tocmeste

munteni pentru munci (1601) XVII vol.


I 23.
fiul
Condrea TrepsIdus (Condre, Condria

lui Dragotd..., nepotul Zoicdi


Cdrstinei

<din>

si tatAl
selistea Drdslivelor si

bunicul (?) lui Buzdugan s.a., stAptin in


Jiverteni si Bordle (ment. 1585, 1603)
118

XVI vol. III 280; XVII vol. I 108; v.


si TrepAdus.

Condria, v. si Condre, Condrea.


Condria, fiul Negrdi si strdnepotul Maru.scdi

intdrit stdpin In Jurjani, Averesti sa


(1576) XVI vol. III 63.

Condria, fratele lui Ion vistiernicel

si

unchiul

lui Isac aprod s.a., stipAn In BAlosesti


(ment. 1570) XVI vol. II 233, 234.

Condrla, slug domneasca, stApAn peste pArti

din Tiluri cumpdrate de la loan nepotul


lui Tdutul logofit (1570) XVI vol. II

217.

Condroae, v. CArstina Condroae.


Condroae, fiica (flora 9> popii Andronic,
vinde parte Cu moard pe Tutova din RAdeni lui Ilie Vrabie vornic (1609) XVII

vol. II 234.
Conforti, v. Anton Conforti.

Conon (Conul), stpn, selistea lui pe Rebricea intdritd ulterior lui vasco Goenescul (merit. 1459, 1529) XIV-XV vol.
I 303; XVI vol. I 310.
Conta, v. Neeoaril Conta.
Contesti, familie, hotarul lor la Seicani (1621)

XVII vol. V 383.

Contu, boier hotarnic la Bodinti (1404) XIVXV vol. I 14.


Conul, v. Conon.

Constantin, comis mare (?) 1568-1572


XVI vol. II 240.

2)

Constantin Stitnilil, posedd documente pentru


Giumdtdteni (ment. tdrzie) XV vol. II
210.

Copaci, v. Drago s Copaci.


Copad, fiul lui Dragotd si strdnepotul lui
DragotA Poiand, cumpArd si schimbd
parti cu loc de mooed' in RAdeni (ment.

1609) XVII vol. II 234.

Copad, fiul lui loan Dajbog si fratele lui Gro-

zav s.a., intrit peste parte cu mori din


Schineni pe Tutova (1583-4) XVI vol.
III 229.

Copaci, fiul Vasilesii, nepotul de soril al lui


Purice spdtar, stApAn in Drislive si pe

Nistru (1491); probabil acelasi: Copad,


boier, hotarnic (ment. 1517) XVI vol.

I 112.
Copad, prcfilab, tatAl Oluscli si bunicul
Maricdi, Cecei s.a. din Lprionesti, tin.

Soroca (ment. 1610) XVII vol. II 304.


Copad, tatAl Tudorei din Spineni (ment.
1616) XVII vol. IV 35.
Copdeeanul, tatAl Sorei <din> Vulturesti pe
Bdrlad (ment. 1604, 1617) XVI vol. I
127; IV 150.
Copelcea, fiul lui $Arb cel Bdtrin si total
Tatianei si al lui Tatar; Intdrit de Stefan
cel Mare peste Cocoreni, Cerepcduti,

ceni, Lalova s.a. cu mod l iazuri (ment.


1550) XVI vol. I 592.
Copolueo, Intoarce parte lui Dumitru din
Pidecduti (1596) XV vol. III 329.
Copitd, V. Toader Copltii.
Goren, V. Coretchl.
Corbaci, v. Toader Corhael.

www.dacoromanica.ro

Corbu, v. Vasile Corim.


zAgazul lui In hotarul satului CArsti-

nesti (ment. 1591) XVI vol. IV II.

Coma, v. Sima Coreen.

Coreica ()Weft (Corcico), martor In sfatul


dontnesc (1436-1437), XIVXV, vol.
I, 145; probabil acelasi: CoreleA, tatAl

AnuscAi si al MaricAl si bunic lai Albul,


Todder s.a. din Balosinesti pc Viliia
(inent. 1574) XVI vol. III 31.
Corcodel, v. Andrei Corcodel, logofAt al treilea.
Coreodel (Corcodil) din Goresti, martor la

vanzare si la danic din CrAhAnesti (1623)

XVII vol. V 203, 204.


Cordar, v. Andreleo Cordar.
Cordariu, drumul Cordariului, in hotarnica

satului Onteni (ment. 1588) XVI vol.

III 411.
.Cordiu Salefilm1 de Thinesti, martor la vanzare din Urlati (1619) XVII vol. IV 114.
Coresclii (Codreschi, Coran, CorAlschi, Core-tchi, Korecki, Sicorevschi), cneaz, cumnattil lui Alexandru MovilA, vine cu ostire
leseascA In Moldova (ment. 1617-1621)
XVI vol. IV 10, 55, 98, 398, 416; V 24.

Corhaul, v. si CarhanA, Crhan6.,


Corhanit, Irate cu Oana, IntArit stApAn in
Musata peste parte cumparatA de la fiii
lui Hertea (1488) XV vol. II 99,
Coriatovici, v. Iurg Corlatoviei.
Corlat, v. Ivan Corlat, Toader Corlat.
.Corlat, boier (1421, 1423), martor In sfatul

Cornea din

Scobinteni, slugA

domneascA,

stApAn peste un iaz si parte (1625) XVII


vol. V 391.
Cornea, fiul Neacsei si bunicul lui DrAgan

comis din Britcani (ment. 1621) XVII

vol. V 16.
Come, fiul lui Gavril MAlustian, vinde parte
din HAnAsani fratelui su Vasile MAlustian postelnic (ment. 1591) XVI vol. IV 8.

Cornea, fiul lui Stan GoastA si tatil lui Ion

din MihAilAseni pe CAinari (ment. 1617)

XVII vol. IV 102.


Cornea, fiul lui Tigan, martor la vAnzare
din Blagesti (1593) XVI vol. IV 92.
marter la vAnzare din Slipotesti
(1620) XVII vol. IV 436.
Cornea, nepotul Mariei, vinde partea lui din
VrAjitori pe Berheci lui NicoritA mare
armas (ment. 1612, 1617) XVII \t)l. III
85; IV 119..
Cornea, pis nicier, Intilrit peste loc de prisacA
luat de apil la Micsunile (1596) XVI vol.
Come,

IV 141.

Cornea, slugA domneascA, fiul lui Stan si


nepotul lui Macrea, vinde parte din Macresti lui Manoil Filea ceasnic (1528)
XVI vol. I 280.

Cornea, setrar din VIAiceni pe Jijia, tatAl


Nastasiei si bunicul RuscAi CA1dArusoae

(nent. 1619, 1621) XVII vol. IV 311;


V 23.

Cornea, tatl lui Alexa si bunicul lui Ion

hotarnic la RotumpAnesti XIVXV vol.

s.a. din Berezeni (ment. 1606, 1609) XVII


vol. Il 62, 233.
<din;
Cornea, tatAl lui Ignat, Istratie

XVII vol. II 146; III 121.

hotarul satului
Cornea (FAntAna lui
BAlosesti, tin. Neamt (ment. 1475, 1546)

1518). XIVXV vol.

6, 434.
Cornea, vAtAman din Borhinesti, hotarnic

domnesc (1421), XIVXV vol.

42;

I 48.
Coriat, diac, scrie acte domnesti (1608, 1613)
Corlat, slugA domneascii, tatall lui Toader
Corlat, stilpAn in Berchisesti (1473, ment.
I

396; XVI vol.

I 112.

-Corlatescul, v. Dumltru Corliitescul, Iuslp

Corliiteseul, Toader Corlidescul.


Corifiteseul, mare vAtav de Suceava (1580,
1583) XVI vol. III 141; hotarnic la Su-

cevita, XVI vol. III 226; v. si numitru


Corlilteseul.

Corman, slugA domneascA, fratele lui Giurgea si al Chille!, peste parte din Pietrisul
pe Chighiiaci, curnpAratA de la fiica lui

Nica Topa (1546) XVI vol. I 536.

Cormeleu, v. loan Cormeleu.


Cormohuz, v. Stanciul Cormohuz.
Corniiathu, v. Constantin Cornliathu.
Cornac! (Cornace), popA din Derzsca (1610,
1619) stApAn XVII vol. IV 303; martor
la vAnzare din VAscAuti, ;in. Suceava,

XVII vol. II 321.

Cornea, v. Petru Cornea.

Cornea, brAni*ter, fiul lui Tintea, nepot lui


DragotA Friltiian

tatAl Anghelinei,

sttipfuml unet prisaci pe Bohotin, IntArit


stApAn In FrAtienesti (1569, ment.

1807) XVI vol. II 185; XVII vol. I 17;


II 88.

Cbicosea (ment. 1624) XVII vol. V 277.

XIVXV vol. I 406; XVI vol. I 115

la Borhinesti (1586) XVI vol. III 331.

Cornea, vecin, vr ca Gana' vAtAman,

pririml pentru partea sa din Giordzesti

Vitoroji ca NAdAbaico vornic (1614)


XVII vol. III 182.

si

fiul Nostasiei, nepotul lui Dan


batman si strAnepotul lui Cozma Sarpe,
imparte satele Homiceni, Cioreni, Broscu fratii i veril sal iscAteni, Socol

lind act domnesc (1616) XVI/ vol. IV


63-65.

Cornoae, v. Marica Cornoae.

Curod, v. Giurgea Corod, Ion Cored, Petra


Corod, Standul Corod, Stan Corod, Vlad
Corod.

Corod, slugft domneascA, nepot de frate lui


Gavril Tunsul i frate Cu Damian, IntArit la FAntAna lui Corui mai sus de PeatrA (1518) XVI vol. I 115.
Corod Stan, <We> (unde a fost
In sat
pe, Horincea stApAnit ulterior de Giurgea Corod (ment. 1488) XV vol. 11 84;
v. i Stanclul Corod.
Corod Vlad, <jude> (unde a fost
tatA
lui Giurgea Corod, stilpfin in Corodest

www.dacoromanica.ro

119

pe liorincea (mcnt. 1488) XV vol. II


84.

Coroi, v. Coral, lonaseo Corui.


Corotusco, v. Grloore Corotusco.
Corpaci, v. Constantin Corpael, Ifrim Corpael,
Isalco Copad, "Toader Corpael.

Corpaei, fiul lui Dragan din Latcani, tin.


Suceava (1619) XVII vol. IV 356; v.

si Toader Corpaei.
Corpacl, ginerele Macrinei calugarita (fenicia
lui Borcea), cneaghina sa vinde case din
las (ment. 1583) XVI vol. III 225; N.
Corpael, postelnic.
Corpael, fratele jupanesei Agafia si tata' (?)
Magdalinei din Vlaicesti (mcnt. 1577
87) XVI vol. III 91, 369.
Corpati, postelnic, compara parte din MohorAti de IP Ion, Varvara i Gheorghe (1602

1615), XVII vol. I 235; III 195, 213;


martor In Tara Romineasca XVII vol.

I 42; v. si Corpael, ginere.


Corpaei (Coman), stolnic, fratele tul Andronic, tata' Nastastei, al lui lonasco
socrul lui Vartic mare vornic
diac
din Vlaicesti (1577-1587) XVI vol.

111 91, 321, 322, 369.


Corpah, v. Vasd)i C.orpah.
Corgtind, daruieste m-ili Galata un covor

(ment. 1588) XVI vol. III 402.


Cortls din Harlicesti, (jurator), hotarnic la
Mogosesti, tin. Neamt (1625) XVII vol.

V 363.
Cortolocico, v. Sandro Cortoloeleo.
Corui, v. lonageo Coral.
Corul, boier (pan), bunicul Fedorei i Nastei
si

nepotul (?) lui Drgoi (ment. 1462,

1484), cumpara loc de moara pe Bradatel


XV vol. II 53-4; pierde privilegiile
satelor Dragoesti, Locacesti, Cacacen1
XVIXV vol. I (1462).

In hotarul m-rii Neamt.


(ment. 1604-1605) XVII vol. I 177,

Coral, prul lui


184, 237.

Combo (Coroi, Corola, Corola), comis (1616

1623) stapan in Colfoseni XVII vol. IV


202; In pricind cu Casian din Serpeni,
XVII vol. IV 293; strange ilisul In Margineni XVII vol. IV 429; comis in sfatul
domnesc (1623) XVII vol. V 210, 213;
martor In Tara Romanesca, XVII vol. IV
7.

Cosehinos, gelep, socrul lui Andrei (ment.

1591) XVI vol. IV 20-21, 23.

Coschila, fiaca Stancai i nepoata lui Stan

cel batran, vinde parte din Cucuieti lui


Ianachie postelnic (1624) XVII vol. V
276.

Cosco (Coscor) (unde au ezut fiii lui


(ment. 1437-1546) XIVXV vol. I
147; XVI vol. I 370, 523.
Cositan, v. si Gherashn Cositan, Mullan Cositeanul.

Cositan cel bdtrin, total lui Gherasim Cositan si al Vasilcal din Pacuraregti (ment.

1604) XVII vol.

I 148.

Cosita, v. Toadar Coaltd.

120

Cosita, FAntAna i moara lui In satole Dum-

brAveni si Francesti (ment. 1468, 1625)


XIVXV vol. I 361; XVII vol. V 330.
CoaNschi, v. Gima Cosovschi.
Costache, v.

si

Costachl,

Ion

Costaehe,

Mihalachi Costachi, VasSle Costache.


Costaehe, <gree), martor In lasi la vnzarea

Zorilenilor (1621) XVII vol. V 47.

Costache, paharnic, v. Costea Costachl.


Costache, stolnic, protocoleste suret slavon

(dupg 1781) XVII vol. III 25.


Costache Crupenschi, certifica copie (1809)
XVII vol. V 175.
Costachi, comis In sfatul domnesc (1623,
XVII vol. V 208; mar tor la danie Menta

m-rii Solea XVII vol. V 204.


Costachi, diac din Sendresti vinde vad de
moara din Purcelesti lui Nicoara mare
vornic (1621, 1624) XVII vol. V 279;
martor, vol. V 56.
Costachl din Draghicesti (tin. Putnei), soto/.
MaricAt, cumpara parte cu vii i ffinat
de la Axeniia (1616) XVII vol. IV 68-9.
Costaehi (Costache) din Foltesti, fratelc Lazaroaei, Intoarce talen i cumnatului san
Pasean (1617, 1621) XVII vol. V 82;
martor la vanzare din Sacilleni XVII
vol. IV 88.
Costachi (Costachi), fiul Lelei i nepotul lui
Grozav, vinde parte din Glodeni lui
Apostol pArcalab (1625) XVII vol. V
339-40.
Costachl, fiul lui Strutian staroste i fratele
lui Lazar TdrAta, vinde parte din Vitanesti lui Dumitru Blteanu pitar (ment.
1622) XVII vol. V 125.
Costachi, fiul lui Toader Parasii si fratele lui
Rusul, vinde (intoarce) porteo sa din
Hoisesti lui Silion aprod (ment. 1620)
XVII vol. IV 453.
Costachi, stoloic, v. Andreleo, stolnic.
Costachl, vatav de hansari, martor la vanzarc din Coiesti (1620- XVII vol. IV
504-505.
Costacht, vatav din Coroesti, martor la vanzare din Dobromiresti (1622) XVII
vol. V 122,
Costaehl Aslan, vornic(1874- XVII sol, V
385.

Costachl C.erchez, cAminar, certifica copie


(18191 XVII N01, I 86,

Costachi Mihalachi, v. Mihalachl Costaebl.


Costando, fiica Antimiei, nepoata lui Carate
Bals vornic, stapana tn Ionateni pe Jijia,
Albestii Vechi, Serbanesti, g.a. (1602,

1617/ XVII vol. I 46-7; vol. IV

147.

Patrascoaia,

ne-

Costanda, fiica

Gherlei

poata lui Driigfisan, vinde 2 )irebii cu


vecini din Hantesti pe Siret lui Coste
Bucioc pabarnic (1617, 1623) XVII vol.
IV 187.

Costando, fiica lui Dragota Cretul, nepoata


Marinen, vinde porteo sa din Cudresti

Jul Filip vatav (1605) XVII vol. / 26a

www.dacoromanica.ro

Costanda, fiica lui FrAsican PArjolta, ne-

poata /ni Prjolta staroste, vinde parte


cu iczer din PArjolta lui Stroici mare
logoftit (ment. 1605) XVII vol. I 258.

Costanda, tuca lui Huhulea, sora lui BAseanul


vornic, st5pAnA peste tigani, dup5 Im-

prtire (1618) XVII vol. IV 274.


Costanda (?), tuca lui Ion Voinis5 si sora
Candachiei si a Mariei, pierde partea ei
din Volc5esti (ment. 1620) XVII vol.
IV 455.

Costanda, tuca lui Otel si sora Maric5i si a


Anei, vinde loe de moarA din Dobros1AVeqi lui BAseanul vornic (ment. 1617)
XVII vol. IV 151.
Costanda, fiica lui Simion din Sacalus si
soma lui Antin s.a., vinde parte din Fastaci lui Petre Cehan vtav (ment. 1618)
XVII vol. IV 291.
Costanda, fiica popii $tefan, sorA cu Stanca
s.a., vinde partea sa din Oboroceni lui
Necoar5 PrAjescul logof5t (1606) XVII
vol. II 27.
Costanda, tuca lui Toma Spancioc si a Marinei si sor5 co lonasco s.a., vinde parte
din

Ciutesti, slugii

domnesti

Zaharia

1579) XVI vol. III 122.


Costanda, fiica MAlinei, strnepoata

IntArit5 In Fetionesti (1573) XVI


vol. III 24.

Costanda, fiica MAricAi, nepoata lui Gheorghe


logoft, vinde partea din Mrtei cu

vad de moar In Vasluet lui Petra Ceban

viitav (1618) vol. IV 224.

Costanilla, fiica Zaharioaei i sora lui Gligore

s.a., vinde vii din Solt5nesti-1asi lui Buzul


pArcalab (ment.
216.

1617) XVII vol. IV

Costanda, mtusa Candachici (?) a lui Bu-

cioc vornic, In pricin5 pentru prti din


IlAntesti XVII vol. V 266.

Costanda, nepoata lui Fedor Faurul si mama


lui Casin <din> $iorcani (ment. 1617)

XVII vol. IV 112.


Costanda, nepoata lui Lupul Bale, v. Costanda, fiica Antimie.

Costandin, v. si Costantin.
Costantin, dAruieste stihar m-rii Galata (ment.

1588) XVI vol. III 406; v. 5i Costantln

stolnicul.

Costandin, fiul lui Lupul Neghici si al CanstrAnepotul lui Petrea pftrc5dachiei


lab, vinde parte din Dobreni lui Stratulat
Dobrenschi (1624) XVII vol. V 301.
Costandin, fiul lu Simion din Dr5gose5ti pe
CobAle (ment. trzie) XVI vol. II 118;
v. si Cosntantin Mihlleseul.
Costandin, jurAtor

hotarnic la Mogosesti,

Costandin, slugA domneascA, stApAn peste

parte din Ffintana RoSie si In Cfimpul


ocolului Covurlui dobAndit prin plata

unei dusegubine (1528) XVI, vol. I 297.


Costand/n Dais, logofbt mare, certificA copie

(1803) XVII vol. II 237.


Bantes), negustor In
lasi (ment. 1824) XVI vol. III 389.
Costandin Capsa, copiaz5 act (1822) XVII
Costandin BantAs

vol. V 85.
Costandin Ceban Mihal RaeovItA, voievod
(1752) XVII vol. IV 233.
Costandin Costachi, mare postelnic, posesor
de ispisoace (rnent. tArzie) XVII vol. H
52.

Costandln

Dimitrle Arbnre, serdar (ment.

1824) XVI vol. III 389.

Costandin Goliasii, fiul MAriutei Suiloaia,


tatAl lui Gavril 5.a. din SAnAuti, tn.

Suceava (ment. 1605) XVII vol. I 197.


tigani

Costandln Iane, IntArit stApAn de

(1617) XVII vol. IV 166.


Costandin Odea, din Siscani, posed suret
(1824) XVI vol. I 22.

Costandin Ureebe, sulger, posed5 uric (1802)

XVI vol. II 144.

Costandlnaehe Galeri (ment. tArzie) XVII

vol. V 89.

Costantin (ment. 1610) XVII vol. II 311.


Costantln, aprod, stApAn In Dolhesti si Liesti
peste pArti curnp5rate de la Agafia Samsioneasa
IV 103.

ficele sale (1617) XVII vol.

Costantin, cAmAras, cumpAr5 pArti din $endreni, tin. Covurlui, de la Nicula Balan si
fiii lui FrAtian (1625) XVII vol. V

332-3, 356, 371.


Costantbi, comis in sfatul domnesc (1594)
XVI vol. IV 105, 106.
Costantin

(Costandin), diac (1601-1625),


serie acte domnesti, XVII vol. I 136; II,
149, 195, 213, 221; III, 48, 95, 116, 119,

120, 168; IV 24, 27, 32, 79, 84; V 63,


71, 210; serie zapise XVII vol. I 15; V
275, 358; martor pentru Botesti, XVII
vol. V 225; v. si Costantin Cimbalovlef
si Costantin Rotumpan.

Costantin, diacon din Dobreni, serie zapis


(1625) XVII vol. V 358.
Costantin din Bozesti, martor (1621) XVII
vol. V 66.

Costantin

din

BotAsti,

nepotul lui FAtul

vArul lui PavAl, In pricinA cu l'Atrase

sotul MaricAi (1623) XVII vol. V 224


5; v. si Costantln, diac.
Costantin din lurceni, mArturiseste pentru

\lanzare din Dragomiresti (1619) XVII


vol. IV 415.

Costandln, pop5 la S. Spiridon din Botosani,

din ZI5tAresti, martor la schimb


din SacalAs (1617) XVII vol. IV 157.
Costantin, fiul Ilenei, 'nadar la vfinzare din
BorAsti pe Brlad (1602) XVII vol. I

Costandin, postelnic din Brjoveni, cumpfird

Costantin, fiul lui Adam, v. Costantin Adam.

tin. Neamt (1625) XVII vol. V 363.

Cos-tandln, martor la dania f5cutA m5nAstirii

Floresti (1596) XVI vol. IV 138.

copist (rnent. tArzie) XVII vol. III 125.

o gArlA la Bucuresti de la Ciolpan c5lugar (1598) XVI vol. IV 229.

Costantin

44..

Costandin, fiullui Corpaci (Corpan), V. Costant in Corpael.

www.dacoromanica.ro

121

Costantin, fiul Cretului pAreAlab, prime5te


zAlog parte din Vlice5ti de la Sarpe

(1617) XVII vol. IV 201.


Costantin, fin! lui Grigore, ddruie5te o prisac5 la Bude5ti m-rii Agapia (ment.
1603) XVII vol. I 81.

Costantin, fiul lui Manole Moraet 5i al Marici

din la5i, ddruie5te vie din deal la Epure


la Iasi m-rii SI. Saya (1616) XVII vol.
III 200, 201.
Costantin, fiul lui Panca, strnepotul lui
Piltra5co, stApAn In Repiteni 5i Liubovti
(1569) XVI vol. II 206.
Costantin, fiul lui Pdtra5co, vinde piirti din
ScAndureni 5i 1-15r5e5ti lui Crstea mare

vornic (1602) XVII vol. I 34.


Costantin, fiul lui Pritra5co mare logofdt,
d zapis de mArturie pentru vnzare din
115d5rAc5ti (mcnt. 1617) XVII vol. IV
99.

Costantin, fiul lui PdtrA5can din Lecu5cni,


cedeazd parte pentru plata cislei lui lonasco (1621) XVII vol. V 1.
Costantin, fiul lui Petre Cehan, cumpdr
parte din Dumbreiveni de la Ionasco
(1625) XVII vol. V 330.
Costantin, fiul lui Petru Rare* si fratele lui
Stefan 5i al lui Ilia5 voievod;
martor In sfatul doninesc (1546-1548,
1550

1552) XVI vol. 1413, 415, 416, 418,

420-422, 424, 425, 427, 429-431, 433 -

436, 438, 439, 441-445, 447-457, 459, 460,

462-464, 466, 468-471, 473, 475-480,


482-484, 486-490, 493-495, 497-500,
502, 504, 506, 507, 509, 510, 512-517,
519-520, 522, 523, 525-527, 529, 530,
532-536, 538-540, 542, 543, 545, 547,
549, 550, 552, 553, 556, 557, 559-562,
561-567, 569-573, 575-577, 579-582,
588, 589, 591, 593, 608, 610, 612, 613;
II 2, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23,
25, 27, 28, 30, 32,

33.

Costantln, fiul lui Steful, vinde parte din


BdIteni, tin. Iasi, lui Nistor Ureche varnic
(1604) XVII sol. H 148.
Costautin, fiul lui Tudor neguttor, martor
!a vAnzare din Tuluce5ti (1623) XVII
vol. V 218.
Costantin, fiul lu Ursul 5i nepotul lui Stavr

din Olese5ti, vinde parte cu vie, pruni


5i vad de moard lui Pavel diac (1607)
XVII vol. II 79-80.

Costantln, fiul lui Vasile 5i al TudoscAi, ne-

potul lui Tudosie v5tav de stolnicei din


Ciuture5ti (1613) XVII vol. III 238.
Costantin, fiul Lupei 5i al lui Lazdr Tlp5u,
nepotul lui Tudosie vAtav de stolnicei
din Ciuture5ti (1613) XVII vol. III 238.

Costantin, fiul M5gdAlinei, vinde partea Dutce5tilor din Surine5ti lui Todicd i lui

Mirduti (1624) XVII vol. V 284.


Costantiu (Custantin), fiul M5galinei preoteasa, cedeazA parte din Pereni- Iai lui
Dumitru diac (1624) XVII vol. V 283.
Costantin, fiul Mariutii 5i nepotul popii Drdghici, vinde parte cu moara pe Lohan din
122

Curteni lui Drdghici Bogza logoiAt (1599-

1600) XVII vol. IV 270.


Costantin, fratele lui Apostolachie (Postolachi) pArcdlab (1611, 1618) In pricin5 Cu
Istrate 5i Csiian din Serpeni, XVII vol.
IV 293; d carte de mdrturie impreund
cu marii boieri, XVII vol. III 1.
Costantin, Constandin, fratele lui Bogdan

voievod, v. Costantin Ldpu5neanu.

Costantin, fratele lui Stefan voievod,

V.

Costautin Rare5, voievod.


Costantin, iconom, certified act (1883) XVII

vol. III 151.


Costantin, Jude (ande a lost -), In sat pe
Vaslui (ment. 1533) XVI vol. I 354.

Costantin, martor In la5i la vnzare din SScite/1i (1617) XVII vol. IV 88; probabil
acela5i: Costantin, martor in Ia5i, la

Anzare din Valca Cozmoaiei (1620) XVII

vol. IV 477.
Costantin Cost5tinu, martor la viinzare din
Boze5zi, tin. Trotu5 (1621) XVII vol. V 66

Costantin, rnartor la vnzare din Harle5t


(1595) XVI v61. IV 119.

Costantin, nepotul lui Murgoci sornic (1621 1624) ddruieste parte din Pdule5ti, tin.
Tutova, lui
Ghcuca sptar (comis)

XVII vol. V 220, 270; incalc5 la Sivita


hotarul m-rii Galata (XVII) vol. V 38.
Costantin, paharnic, v. Constantin Cantaeuzino.

Costantin, partea sa din Punte5eni (m,nt.


1624) XVII sol. V 278.
Costantin (Costantin Diac), pitar, tlmaci,
chac (1809, 1810) XIN -XV sol. I 173;
XV vol. II 234.
Costantin, parclab de Tutova, martor la
imp5care pentru Valea Neagrd din Roni Anesti (1605) XVII vol. I 243.

Costantin...,rzes, stranepot lui Iuga more


postelnic, posesorul unui suret pentru

Ciuture5ti (1836) XVII vol. III 239.


Costantin, sluga logofdtului, dfi scrisoare de
invoial5 (1-608) XVII 01. II 164.
Costantin (Costandin), stolnic, druic5te po-

doabe m-rii Galata (1588) XVI vol. III


402-403, 405-406.
Costantin, tatl P5scalinei si fiul lui Tudor
paredlab

din

MAnje5ti

la

CArligatura

(ment. 1579) XVI vol. III 123.


Costantin, tatl lui Turcu din Cofe5ti (1620)
XVII vol. IV 504.
Costantin, uricar, v. Costantin Cimbaloviel.
Costantin, vArul lui PavAl, v. Costantin din
Bote5ti.

Costantin Adam, fiul lui Adam din V15de5ti,

martor, dd carte de mdrturie pentru Hasnd5eni, Br5tie5ti 5.a. (1609-1619) XVII


vol. II 223; IV 128, 158, 189, 312.
Gostantin voievod, v. Constantin, fiul lui
Petra Rare5.
Costantin voievod (1607-1611), v. Constantin Movild.
Costantin Alea.5i, posleduie5te copie (1818)

XIV-XV vol.

www.dacoromanica.ro

I 417.

Costantln Balm fost mare paharnic, hotarnic (1783) XVII vol. III 280.
Costantln Batiste, ceasnic, intdrit stpAn In
i
Balomiresti
Doljesti dupd ce a
cumpArat de la Dumitru Goia postelnic s.a.

(1621) XVII vol. V 5-6, 27.

CostantIn Birlibas din CopAcesti, martor la


vdnzare din Miclesti (1623) XVII vol. V
201.

Costentin Beehea din Copdtesti, martor la


vanzare din Cofesti (1621) XVII vol. V
42.

Costantin Bodoe (Bosiioc, Bosiiuc), mare


spdtar (1597-1604) (ment. 1625), tatfil
lui lonasco din Epureni pe Jijia, XVII
vol. II 317; cumprd pArti din Sdrbi pe
Basou de la Toader Murgulet si Toader
Turcea XVII vol. I 59; 115; vinde lui

Gorcea Udrea s.a., XVII vol. V 124,

316; In pricind pentru Uriceni pe Cozan-

cea cu Pavel Tban, XVII vol. I 32;


spiitar In sfatul domnesc (1597-1600,
1602-1604, 1606) XVI vol. IV 161,
166, 168, 171, 175, 181, 184, 192, 195, 196,

198, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 213,


214, 216, 219, 222, 224, 231, 235, 237,
249, 252, 269, 271, 281, 284, 285, '288;
XVII vol. I 48, 83, 89, 93, 96, 121, 124;
II 22;
martor XVI vol. IV 137.
Costantin Bujorantd. martor (1622) XVII
vol. V 129.
Costantin <Cantaeuzino> (Catacuzino, Constantin), paharnic in sfatul domnesc

(1624) XVII vol. V 307, 348.


C(ostantln> Cantaeuzino, vornic (1813) XVI
vol. I 239.
Costantin Celebi, pArcAlab de Neamt (16181624), nepot de sord lui Dumitrache
ChiritA <Paleologul>, vinde via din Cotnari lui Radul Mihnea voievod, XVII
vol. IV 297; prcAlab In sfatul domnesc
(1624) XVII vol. V 278, 280, 282, 296.
Costantln Cioefirlie, martor la Invoiala pentru
SArbi (sec. XVII) XVI vol. I 182.
Costantln Ciogoll, clucer, nepotul Grozavei
pithArniceasa, dator lui Ivasco Catlett

(1619) XVII vol. IV 312-13.

Costantin ambalovlet (Costantin diac din


Cembalovici, uricar (1597Cupcesti,
1 610), stApAn peste pArti Cu vad de moard

si prisacA In GAdesti (OgrAdesti), In IonAsesti s.a. XVI vol. IV 159; XVII vol. I
35, 76, 167; II, 77; cumpArd de la Greaca,

Galia s.a. XVII vol. I 136; diac, scrie

zapis si act domnesc XVII vol. I 15,

136; fost mare vAtav (1606, 1610) XVII


vol. II 77, 307, 308; martor XVII vol. I
67, 98; II 307, 308; v. si Costantln, diac.

Costantin

Codreanu,

mare vornic,

posle-

duieste copie (1820) XVII vol. IV 177.


Costantin Coleviel, negustor, martor In Bdrlad la dania din BrAesti (1591) XVI vol.
IV 33.

Costantln CornIlathu, vames, di la Curtea


Austriei mArturie pentru Petru *chiopul
(1593) XVI vol. IV 76.

Costantln Corpael (Costandin), clucer, fiul


lui Corpaci (Corpan) stolnic, cumnatul
lui Vartic mare vorndc (1577 (?), 15861614) intArit stApAn la Ciulucul Mare
XVI vol. III 322; vinde partea sa din
Vldicesti XVI vol. III 91, 369; ddruieste

Sf. Saya din Iasi XVII vol.

vii m-rii

III 173, 216.


Costantin HWac, marturiseste pentru vilnzare din Stroesti, tin. Suceava (ment.
1610) XVII vol. V 312.
CostantIn (Costandin)

Ldpusneann, fratele
lui Bogdan voievod, martor In sfatul dom-

nesc (1569-1570) XVI vol. II 182, 185,


189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 199,
200, 201, 202, 203, 206, 208, 214, 216,
217, 221, 226, 240.
Costantin Litpusneanut din Ultnul, hotarnic
la
Ciuciuleni, tin. Upustia (1616)
XVII vol. IV 519.
Costantin Leoa, aprod, intrit stApAn in
SAmAilesti si Mdliceani si In Goesti pe
Bujor (1579, 1589) XVI vol. III 126.
Costantln Leondari (Costantin
Costandin
slugd si logofilt de tain, posleduieste

copii si traducen (1809-1828) XVI vol.

I 471; II 94; IV 160; XVII vol.

I 47,

110, 111, 128, 244; II 191, 208, 220, 287;


IV 455.
Costantin LepAdat, ginerele (?) lui Gheorghe

si tatAl Nastasiei Donoroe cu


drepturi In *erbaca (ment. 1810) XV

1-15jd,lu

vol. II 208.
Costantin Neculal, <Mavroeordat> voievod

(1 742) XVI vol. IV 123.


Costando Mlhlleseul, senineaza copie (ment.

tdrzie) XVI vol. II 118; v. si Costantin,


lui Simion.

Costantin

Movil (Coslandut
Moghiil,
Moghile),

doren

1607-1611 (1597, ment. 1625), fiul lui


Eremia Movil5 voievod si al doaninei
Elisaveta;

martor In sfatul domnesc (1597-1606)


XVI

vol. IV

161, 166,

168,

171,

175, 181, 184, 191, 192, 194, 196, 197,


201, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 214,
216, 219, 222, 224, 230, 235, 237, 248,
252, 254, 265, 269, 271, 281, 284, 285,
288; XVII vol. I 12, 48, 65, 73, 83, 88,
92, 94, 96, 121, 124, 132, 134, 147, 150,
151, 155, 164, 195, 204, 207, 213, 215,
220, 226, 228, 230, 232, 233, 238, 246,
252; II 2, 4, 6, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 28,
29, 42, 46, 49; XVII vol. II 193; III 45,
54, 61, 62, 74, 98, 101, 104, 106, 113,
115, 118, 124, 128, 136, 146, 147, 165,
166-7, 193, 220, 221; IV 5, 22, 34, 58,
61, 77, 84, 86, 97, 104, 113, 115, 121,
126-127 129, 134, 136, 138, 160, 187,
193, 209, 237, 240, 243, 253-254, 331,
332, 342, 370, 371, 378, 390, 396, 402,
418, 419, 428, 429, 431, 432, 454, 456-9,

www.dacoromanica.ro

123

960, 462, 463-4, 470, 472, 482,

484,

507; V 22, 31, 42, 58, 59, 73, 100, 109,


125, 126, 136, 152, 153, 157, 200, 255,
259, 269, 277, 297, 300, 307, 320, 333;
druieste si intAreste sate, locuri pustii,
poicni, livezi, prisci, mori, prIi, igani
s.a.; judecA si administreazd, acord scu-

tiri XVII vol. II 133-146, 148-150,

152-163, 165-168, 170-188, 190-194,

197-8, 200-201-211, 213-223, 225232, 236, 237, 240-250, 252-291, 293301, 303, 305-6, 309-315, 317-321,
323 329, 331-336, 338-339, 345-347;
III 2-7, 9 21, 23 32, 34-36, 38-40;
creditor al mitropolitului Anastpsie, XVII

vol. V 35; danii fdcute m-rilor Bistrita,


Pobrata, Secul si VAnAtori XVII vol. II
147, 157, 169-70, 184; inscris in pomelnicul m-rilor Bistrita, Galata, Sf. Saya,
Secul, Sucevita si al episcopiei din Husi
XVI vol. IV 175, 224, 241, 303; XVII
vol. II 41;
luptA cu osti lesesti, impotriva lui
Stefan

Tomsa

XVII

vol.

Ill

180;

IV 18, 52, 57, 92, 173; V 80, 84, 115,


150, 187, 208, 211, 248, 251, 271, 273;
scos din scaun de Btory Gabor, XVII
vol. III 6.
Costantln Obreja, stolnic, copiaz snret (1829)

XVII vol.

546.

Costantin Profironhenitul, imprat (ment. 1600)

XVI vol. IV 292.

Costantln Rosca, mare vornic de Tara de Jos,

lint lui Ion Rosca vornic si ginerele lui


Ghenghea mare logoft (1616-1622), intrit st5pAn In Balomiresti, BAceni (Bal-

een, CAndesti, Chisindu, en iazurile, Cotelevo, Hoissti, Oncani, Marsiuti, Novoselita, Ponesti, Popesti, Volegesti s.a.

XVII vol. IV 66, 77, 113, 114-15, 45051, 452-5; ceasnie (1610) XVII vol.
II 291-292; lost hatman si predlab de
Suceava (1620) XVII vol. IV 452-55;
In sfatul domnesc, vistier (1616-1617)
XVII vol. 11/ 63, 93, 105, 106, 113,
127, 148;

prclab de Hotin (1617, 1618, 1620)


XVII vol. IV 151, 162, 238, 242, 244,
248, 252, 254, 256, 259, 260, 263, 268,
439, 442, 444, 446, 449, 459, 460; 462;
batman si prcdlab de Suceava (1618)

(7) XVII vol. IV 302; mare vornic (1622)


XVII vol. III V 116;

martor (di cArti de mdrturie) XVII vol.


II 291-2; III 175, 187-8, 205; IV
209; hotarnic, XVII vol. III 140; IV 334.
Costantln Rotumpan

(Costandin

RotompA-

nescul), uricar, diac, fiul lui Ionasco cdmdras din RotompAnesti 5i nepotul lui
Stroici mare logofia (1604-1618), Intdrit peste pArti schimbate din Bdisesti,

XVII vol. I 224; IV 86-7; In pricind

pentru BAcicAuti cu vArul situ lonasco


Stroici XVII vol. IV 230; serie acte dom-

nesti XVII vol. II 117, 199; IV 162;


124

martor XVII vol.

143; III 188-9;.:

V. si Costantln, diac.
Costantin Basal, vornic, posed suret pentra

lucsani (ment. trzie) XV vol. II

174..

Codantin Stiireen, parelab de Hotin (ment-

din sec. XVIII) XVI sol. IV 257.


Costantin Tiutul (Costandin Taut), logoldt
(1792, 1813), mostean din BAblesti xyir
vol. 115; tlmAceste zapis, XVII vol.. II
222.

CostAn, v. si Costln.
Costfin, fiul lui Carstea si nepotul lui
Chicosescul, Intdrit stApfin In Borlesti'

pe Bistrita (1602) XVII vol. I 41.

CostAn, fiul lui CostAn (Dui Costineasi) 5i

strnepotul lui Toader, vinde prti din

Horbinesti (Niagovtii) rudei lui SApti-

lici arma* (1586, ment. 1596) XVI vol..


III 333, 366; IV 415.

Costiln, fiul (7) lui Toaddr, rudd cu


arrrsel si tatAl lui Costan din Horbinesti (ment. 1589) XVI vol. IV 415.
CostAn, 'rattle Maricdi, v. Costln, fiul lui
Costdn.

Coste, cAlugr (uncle a trait

ande este

.-..), in pricing de la Filipeani pe DunavAt,

(1438, ment. 1584) XIV-XV vol. I 155;


XVI vol. II 170; III 259.
Coste, curnpArA in Dumesti (7) partea lui
Cozari de pe Soloneti (1590) XVI vol.
Ill 459.
Coste, ddruieste m-rii Galata o cup (1588>
XVI vol. III 406.
Coste, diac, fiul lui Gavril lost vistier,
lui Gavril, schimbd tigani (1572, ment.
1582) XVI vol. III 4, 191.
Coste, diac, tatAl lui Gavril, v. Costea, diac,

fiul lui Gavril.


Coste din Botesti, nepotul lui Vasile si fratele lui MihAild (1595), vinde partea PAtrdscoaiei (1525) XVI vol. IV 132; probabil acelasi: Costea, fiul lui Vasile si
nepotul lui Nebojatco, vinde parte lui
Toader s.a. fiii Pfitrseoaiei (ment. 1604)

XVII vol. I 142.

Coste din Botesti, cedeaz ocina sa lui Ghiorghe din Botesti (1601), XVII vol. I 27;

probabil acelasi: Costea, fiul Jul Vasilie


*i nepotul lui Ilea Botescul, vinde parte
lui Eremie BAseanul uricar (1603, ment.
1617) XVII vol. I 89; IV 15; si Costea,
fratele lui Stefan, in pricind pentru Botesti cu BAseanul uricar (1606) XVII
vol. II 12.
Coste din Peicesti, <jurAtor) hotarnie pentru Gdureana, Sucmezeu si MArvila (ment.

1617) XVII vol. IV 178.


Coste din Plesesti, traitor pentru Podobiti

(1620) XVII vol. IV 480.


din Soirndresti, (jurAtor) hotamic la
Toplita (1579) XVI vol. III 129.
Coste, fiul Anghelinei, vinde parte din Rusii
lni Lupul al doilea logofdt (1624) XVII
vol. V 289.
Coste, fiul Duscdi si nepotul lui Toader Dobrisan, stApn In MzAresti, Romfi-.
Coste

www.dacoromanica.ro

nesti, Poiana CAluggrului s.a. (1481) XV


vol. II 26.

Coste, fiul lui Andreico Iliesescul, nepotul

Coste, siugg dotnneascg, fiul lui Ion Finde


si fratele lui CrAciun, stiipAn In' Dumestl

pe Iadrici (1577) XVI vol. III 85.

lui Ilias paharnic, vinde partea sa din BA-

Coste, slugg domneasc, fiul Irinei, strAnepotul lui Dance Averescul (1576) XVI

Coste, fiul lui Micotg, nepotul Marinei din


ZAvoiani (ment. 1578) XVI vol. III 101.
Coste, fiul lui Nasture si al Agafiei, nepotul

Coste, slugg donmeascg, fiul lui Toader si

hinesti lui Drago s vornic (1510) XVI


vol. I 83.

lui CArtiu, vinde satul Cucuiati lui Ianache

postelnic (ment. 1624) XVII vol. V 276.


Coste, fiul lui Onul si tatl FrAsinei din Bobesti i CArstnici (merit. 1555) XVI vol.
II 89.
Coste, fiul lui Saya din Berbesti, intoarce
parte din Popicicani lui Anton (ment.

1620) XVII vol. V 475.


Coste, fiul lui Simion Jadovan, vinde parte
din Bobesti, tin. Cernguti, Ilenei i lui
Hilcea (ment. 1617) XVII vol. IV 193.
Coste, fiul Sofitei si al lui Gavril vistier,

nepotul lui Luca Arbure, din MAndileguti,


Culiceni, Trdbujeni s.a. XVI vol. III
280, 359.
Coste, ginerele Marici, stA'pAn in SAlistea

Oilor pe Bujor (1533) XVI vol.

I 360.

Coste, logofdt, tatl lui Petrea Ungurul,


bunicul Nastasiei s.a. din Plotunesti

(ment. 1607) XVII vol. II 125.


Coste, logofgt, tatAl lui Carachiuzel, bunicul
lui Procea aprod din Todiresti pe Saco-

vat (ment. 1599) XVI vol. IV 273-4.

Coste, mArturiseste pentru vAnzare din Mr-

mnesti (ment. 1607) XVII vol. II 83.


Coste, nepotul popii Filip, vinde pArti din
Cernica lui Marco spAtar (1491) XV vol.

II 160-161.
Coste, pisar, scrie act domnesc (1546) XVI
vol. I 469; v. si Costea, diac.
Coste, (Costa), postelnic (1591, 1594), pribeag in Bolzano cu Petru Schiopul XVI
vol. IV 110; in sfatul donmesc, postelnic
(1591) XVI vol. IV 17.
Coste in pricing pentru Seliste, cumpArg-

tura sa, cu Ignat pitrel, Ionasco medelnicer s.a. (1586) XVI vol. III 326-7.

Coste, slugg domneascA, stdpAn in Dumesti


peste parte cumpgrat de la Marinica
nepoata lui $andru Dumescul (1563,

1569) XVI vol. II 162, 212.


Coste, slugg domneascil, fiul Anei, intgrit
stApAn In Vulturesti (1546) XVI vol. I

vol.

III 63.

nepotul lui Neagul Dodul si fratele lui


Lupe stolnicel, vinde parte din Lighitisani lui Neagul, Dragos s.a. 1577) XVI
vol. III 85.

Coste, slugg domneascg, fiul Maruscgi, nepotul

popii Filip, intarit stApan in Mihgilesti


(1521) XVI vol. I 179.
Coste, slug domneascA, fratele lui Bratul,
inteirit stApAn peste satul Cfirlig al lu

Dan cumpArat de la Iongsel aprod (1497)

XV vol. II 256.
Coste, slugg domneasc, fratele lui Fedca,
nepotul (9) lui Bratul Viteaz, intrit

stApAn in BrAtulesti, Fedelesani, Goesti,


VArstati s.a. (1491) XV vol. II 148.
Coste, slugg domneasc, nepotul lui Ivasco

popg, 'Mira stpAn in Giurcani in Cimpul lui Dragos (1495) XV vol. II 252-3.

Coste, slugg domneascii, stApAn in Bobulesti

peste parte cumpgratA de la Toader fiul

lui Dutnsa sulger (1550) XVI vol. I 587-8.


Coste (Costi), tatl Catrinei, al lui Gang, bunicul lui Luca s.a. din ObArsia pe Valea
Alba (ment. 1546, 1569) XVI vol. I 529;

II 198-9.

Coste, tatAl lui Toader, bunicul lui GrAilg


din GArcini, tin. Tutova (ment. 1612)

XVII vol. III 107.


Coste, tatAl lui Toader Dusmanu din RAtesti (ment. 1606) XVII vol. II 77.
Coste, tatl Maricgi din Besicureni (ment.
1606) XVII vol. If 14.
Coste (unde au fost casele lui

din Negresti,

tin Newt (ment. 1607) XVII vol. II


101.

Coste (unde au fost <Jude>

din Ionesti,

tin. Tutova (ment. 1531) XVI vol. I


328-9.

din Frumoasa
Coste, unde este Poiana lui
(n,ent. 1570) XVI vol. III 224.
dgruieste
partea sa
Coste,

din VArtop ncpotului su Stefan (1622)


X\ II vol. V 150;
probabil acela5i: Coste, slugS domneascA,
fiul lid Ilea, intiirit stilpn In VIrto-

piel 74) XVI sol. Ill 27.

Coste, slugg domneascg, fiul Anei, nepotul

Cpriana (ment.
Coste, valea lui in halul
1545) XI, I vol. I 666.

vol. II 187.
Coste, slugg domneascg, fiul lui Bglos Horga,
nepotul lui Giurgea SArbul (1507, 1528),
stiipAn in Balomiresti pe Hubalma, Osiaci
s.a., XVI vol. I 56; vinde parte din Pi-

Coste, vtav din Zunesti, sotul Anghelinei,


cumpArd in Mnesti de la Marta comisoaia (1587) XVI vol. III 368.
Coste Birovici, fratele lui Pipou, intgrit peste

468.

lui Ioanis Topor, vinde partea sa din


Toporestii Vechi lui Stele (1493) XV

testi lui Moghilil ceasnic XVI vol. I 56.


Coste, slugg domneascg, fiul lui Ilea, v.
Costea, userelul.

Coste, vtav din trgul rotu,ului, martor


pentru vnzare in Filipeqi (1597) XVI
vol.

IV 162.

satul Birgesti pe Bistrita, cumparat de


la Mihil Moimescul (1446) XIV-XV
vol. I 216; v. si Birai.

www.dacoromanica.ro

125

Come Burla, tatl 'ni Borda (Boreaci), fratele

(?) Itri

Onicel

din

Dr5gomAnesti

(rtent. 1623) XVII vol. V 388.

Coste Mitra/tul din St5nesti, martor la %l'Izare din Pocni, tin. Trotu5 (1581) XVI
vol. III 153.
Coste Cluntul, nepotul lui Hodco Costici
postelnic, unchiul OIerei, vinde partea sa
din Stiubeiul domnului (1492) XV vol.

11 182.
Coste Cirt5, v. Cfirtii Coste.

Costea, aprod, nepotul lui Duma si Toma


Cascoe, In pricina pentru Tungujoni sf
C5scoesti en Andreica GArb5seul vtav
s.a. (1585) XVI vol. III 292-93;. v. si
Costin, fiul Giunanesei.

Costea, bunicul lui Coma pitar si Marco din


BlArdesti pe Jijia si din Liesti (ment.
1608) XVII vol. II 172.
Costea, bunicul slugilor domnesti Steful, Cupcea $.a. din Hasnasani la CirligAtura

(1574) XVI vol. III 29.

Coste Clopot, buricul lui loan comis, strAbunicul Tudorei, TodoscAl s.a., fintara

Costea, casapul, strAnge gor5tina din tinuturile: Vaslui, Falda, Tutova si Orhei

poteni, tin. Tato\ a (ment. 1606) XVII vol.

Costea, eillugAr, v. si Calugarul.


Costea, cAlugr, nepotul lui Cozma i fratele

de Petru cel Batrn <Rares ?> in CloII 19; V. si Clopot.

Coste Boda', ruda cu slugile domnesti Coste


*i Dragot5, Int5rit stpan in BobuleSti
peste cun pArAtur5 de la nepotii lui Sima
Boldo (1550) XVI vol. I 588.
Coste Grasa!, slugil donmeasea, intrit
pn In PlavAtesti (1487) XV vol. II 61.
Coste Mfizaraescu, total slugii domnesti Ivan,
al Magdei, Magdei *.a. din Stilbiceani
(ment. 1488) XV vol. II 98.
Coste Mur9oei (Coslie), slugA domneasc5,
nepotul lui Mih5iI5 grAmAtic si total
liti Stanciul, Silion s.a. din Murgoceni,
lacobeni

si Ostopecni la Turia (1490,

ment. 1550) XVI vol. I 7, 588-9; vinde


parte din Tominti lui Iurie Serbici XV

(1591) XVI vol. IV 20, 22.

lui Tudor, In pricin5 pentru parte din

Medeleni cu Vitolt starost,. (1607) XVII


vol. II 117.
Costea, ceasnic (1558-1560), v. Costea, pArcalab de Roman.
Costea, ceasnic (1610), v. Costea Biteloc.
Costea, clucer, v. Costea HUI.

Costea, croitor, total Marusedi si bunicul

downesti Iura, stApAn In Tivesti pe Berheci (ment. 1495) XV vol. II 246.


Costea, eumpAril parte din ostrovul Melisova

pe Nistru de la Toma AlbAscul (1608)


XVII vol. II 139.

nepotul lui Stefan MesehriA si tatal lui

Costea, diac, V. si Costea, pisar.


Costea, diac, serie act domnesc (1434) X/VXV vol. I 111.
Costea (Coste), diac, nepotul lui Negrea vor-

XVII vol. V 149; vinde domnului parte


din ocolul Vasluiului XV vol. II 165.
Coste Petla, vinde parte din Petia Mare lui
Oana Rodna (rrent. 1596) XVI vol. IV

lui Robota si altor slugi domnesti XV

vol. II 127.

Coste Parsu (Costeiia PArAs), fiul Armanc5i,

lonasco din CiortAnesti (1491, ment.. 1623)

143.
Coste SAraetneseul, bunicul satt tata' lui
Ion CiocArlie si stramosul lui Condre,

Dolea *.a.; privilegii de la Ilia5 si *tetan

nic si fratele lui Ion dascAlul si Toader


pisar (1493, 1495), stApAn In Todereni,
Liudesti, BArzesti s.a. XV vol. II 234;
druieste porteo sa din <Alexesti> pe Vina

vol. II 193; probabil acelasi: Coste, diac,


hotarnic la PtrAscani, Negrilesti

(ment. 1531) XVI vol. I 329; serie acte


dorrnesti (1483-1493) XV vol. II 40,
43, 44, 45, 49, 53, 54, 57, 61, 69, 73, 97,

pentru SArAcine5ti (ment. 1546) XVI vol.


I 422.
Coste T'Ataras, fiul lui Iva5co, bunicul lui

108, 127, 196, 317, 318.


Costea, din Jigoreni, total lui Vasilie (ment..=

XV vol. II 89.
Coste l'adora, fiul lui Mihul i nepotul lui

Costea, din TArnovca, tatAl slugilor domnest

Steful, trtApan In Vicsinet (ment. 1488)


Petra 'l'adora, lintArit st5pAn In TriabAs,
schimbA prti din DrAge51.1 la CobAle

(1399, 1489) XIVXV vol. I 411-12);

II 112.
Coste Turbare, boier, In pricin5 pentru S5-

sestil 51 Romanesti cu lvasco comis (1460)

XIVXV vol.

I 312.

Coste Tollei (Tolici, Ciolici), boier (1455

1456) (irent. 1604, 1617) local si poiana


lui pc Topolita XIVXV vol. I 274;
XVII vol. I 181, 233; IV 200; martor in

sfatul doirnesc (1456) XIVXV vol.


287; hotarnic la

XIVXV vol.

Topolita-Tg. Neamt

I 274.

Coste Vranlel, boier, vinde satlil Lujani pe

Prut lui Vitolt (1453) XIVXV vol. I


266.

126

1625) XVII vol. V 360, 375.

Voiniag si Bera, stApAn In TArnovca (ment.

1430) XIVXV vol. 88.

Costea, din Todiresti, martor la vAnzare din


Dusesti (1 625) XVII vol. V 368.
Costea, fiul lui Giurgevici si fratele lui Sta
vinde satul Giurgesti pe Stavnic lui Ccin-

drea (ment. 1465) XIVXV vol. I 337.

Costea, fiul lui Ivan vornic i fratele lui Laz5r


si Stanciul precum si tata' lui Toma paliar-

nicel s.a. din Albotesti, Barbesti pe Prut


s.a. (ment. 1498-1528) XV vol. 11 108,
145-6; XVI vol. I 236; vinde Scheii pe
Srata lui Bora (ment. 1528) XVI vol. I
282; stApAn peste Selistea lui Dobrirt
la m-rea sa, Homor, sub Dumbrava /palta <StAnceni, Glodeni), Tulova

(1428-1429) XIVXV vol.

www.dacoromanica.ro

I 73,

83.

Costea, fiul lui Oan Besescul, tatl Nastei


din Bge5e5ti si Mlini (ment. 1499) XV
vol. II 287.
Costea, fiul lui Srcin, bunicul lui Motel
aprod

din

Drncalilesti

(ment.

1479)

XV vol. II 7.
Costea, fiul lui \ asile, v. Costea din Botesti.
Costea, fiul lui Vbscan, v. Costea, parcglab.

(Coste),, fiul Magdei Vranceneaso,


druit co vie in Dealul Domnesc de mama
sa, vinde cumnatului san Dumitrasco

Costea

$eptilici (1621, 1625) XVII vol. V 8, 9,

320.

Costea, fiul Nastei, v. CostIn din Vldeni.


Costea, fratele lui Popasca, vincle selistea
Fant ano lui St iubei slugilor domnesti
Costea i Maico (ment. 1467) X1V-XV
vol. 1 353.

Costea, fratele lui $tefan, v. Costea din Bote5ti, fiul lui Vasile,
Costea, Coste logoft (1442), v. Costea Andronleo. le.

Costea, martor In sfatul domnesc 1399-

1400, v. Costea Viteazol.


Costea, ncpotul lui Dienis, vinde Tomicesti
pc Crasno lui Costea pitarel (1492) XV
so.. 11 178.
Costea, nepotul lui Hodco Costetchi postel-

nic din Vertiporoh (rrent. 1603) XVII

vol. I 113.
Costea, pharnic (1558-1560), v. Costea,

parcalab de liman.

Costea, paharnic (cea5nic) (1610), v. Costea

stpan In Tomice5ti peste


parte cumparata dc la ' Costea nepotul

Costea, pitrcl,

lui Dienis (1492) XV vol. II 178.


(1448, 1452-3), v. Costea

Costea, parcalab
Pe reelehlu.

sa. (ment. 1528-1583) XVI vol. I 417,


556-7, 565; II 24; III 52, 137, 218, 253,

335-6;

Intrit

Negrai,

$tefan ce! Mare peste Volea

de

pe Nistru, XVI vol. II

12;

stpan In Boteni, Brnesti pe Sitna,


Cogiusna, Starosilti s.a., XVI vol. I
254, 294; II 12.

Costea, In pricing pentru Botesti cu Bseanul

uricar (1606) XVII vol. II 12; v. si Costea din Botesti si Costea, fiul lui Vscan.
Costea, slug domneasc5, fiul lui Stan Plotun, stpan In Plotunesti si Glod pe SSrata (1520) XVI vol. I 161.
Costea, slug

domneasc, hui lui $erbco,

intrit stpan in Lucavt 5i Pancauti


(1428) XIV-XV vol. I 61.

Costea, slugA domnease, fratele lui Ion

Albotil, V. Costea Albot.


Costea, slugA domneasca, fratele lui Moico,

stpan pe un loe pustiu la Carligatura

5i la Fntana lui Stiubei, cumprat de la


Costea si Poi:lasco (1466-7) XIV-XV
vol. I 352, 353.
Costea, slug domneaseg, fratele lui Vasilie,
Intrit stpart in Medeleni (Dragovani),
cumpAratura de la fiii Ftului (1602)
XVII vol. I 100.
Costea, slug domneascg, stpan In Petresti
pe Milcov (1502) XVI vol. I 22-3.
Costea (Coste), sptar In sfatul domnesc (1478

-1483) XV vol. II 5-7, 9, 11-13, 15,


17, 19-23, 25, 27, 29, 32, 33, 35-38.
Costea, sptar (tr ent. 1431)
XIV-XV
vol. I 93.

Costea, vistier (1443-1447), v. Costea Pereelehlu.

Costea, Coste, parcAlab de Ncam t (1516-

1523), v. Costea Ctirje.


Costea, pare-Mal:1 de Orhei (1598), v. Costea

Costea, viteaz, v. Costea Viteaznl.


Costea, vornic mare (1448), v. Costea Orils.
Costea, vornic mare (1449), V. Costea Peredebla.
Costea, vornic mare (1617-1620), v. Costea

Costea (Cctstila, Costiul), parclab, fiul lui

Costea Albot (Albot,

\rascan parcalab, tatl eneaghinei Dragalina (rnent. 1602-1617) XVII vol. I


64; vinde parte din Botesti lui Bseanul
uricar (vornic) XVII vol. II 12; viclean,

pierde partea sa pentru ca a venit cu

Rzvan voievod asupra Moldovei, XVII


vol. I 154; IV 148.
Costea (Coste, Costi), parcfilab de Roman In

sfatul domnesc (1569-1570) XVI vol.


11 183, 185, 189-193, 195, 200-202,
204, 206, 208, 215-217, 219, 221, 223,
226, 232, 233, 235, 240;
probabil acelasi: Costea (Costantin, Coste,

Costin), paharnic (1558-1560) XVI vol.


II 101, 103, 106, 108-110, 112-114,
116, 117, 121-123, 125, 126, 128, 129,
133-135, 137, 138, 140, 142, 145, 146,
149, 152, 155.
Costea (Coste Posadnic), posadnic, parcglab
de Soroca, ginerele lui Pantecel, fratele
lui Fodor posadnic si tatl lui Ftul
pirclab de Ciubarciu, al Anei, Neacsai

BAeloe.

Costea), postelnic,

fratele lui Ion Albot si nepotul lui Sima


Drgusanul (1520-1535), Intrit stapan
In Oniceani pe $omuz, Drgusani i Za-

voiani XVI vol. 1166-7, 247-8; 34950 ;

in sfatul domnesc (1531 1537) XVI vol. I 326, 327, 329, 331 -

postelnic

333, 335-337, 339-341, 343-345, 347,


352, 353, 355, 356, 359, 361, 362, 364366, 368, 369, 371, 374-376, 378, 380,

382, 383, 385, 388, 389, 391, 604.


Costea AndronleovIel (Androinic, Andronic,
Andronovici, ..... al lui Andronic, Coste

logoft, fiul lui Andronic si fratele

lui Nechita (1437-1449) (ment. 1488)

XV vol. II 100; Intrit stpan In Bu-

ciumeni XIV-XV vol. I 178-9; vinde

selistea Stanigesti lui Mihail logedat XIV


XV vol. 1 208; martor In sfatul domnesc
(1437-1443, 1445-1449) XIV-XV vol. I,

145, 149, 152, 155, 157, 159, 181, 163,


168, 169, 197-199, 210, 213, 215

165,

127

www.dacoromanica.ro

218, 221-223, 228, 233, 235-237, 241,


242, 415; logofit, etirni pecetea (14401442) XIV-XV vol. I 170-172, 175,
177, 178, 180, 181, 184, 415.

Costea Sietoe (Bucioc, Buciuc), BAciog, Costache


mare vornic de Tara
Coste
de Jos, fratele lui Ilea ceasnic, sotul Candachiei, ginerele lui Patrasco mare vornic

*i socrul lui Soldan si Iordachi


1620, ment. 1625) XVII vol. I
174; V 100, 266;

(1601

84; II

stipin de sate, bAlti, iazuri, mori, vii


si vecini In. VIAdeni,

Gaureni, Hantesti, Cotnari, Baltatesti, Hinje*ti, Dimideni, Mandicauti, TribisAuti, Ploscoreni, NivArniti s.a., XVII vol. II
174, 280, 303, 321; III 7, 15, 21; IV

164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 176178, 180, 181, 183, 184, 185, 189, 192194, 196, 199, 201-203, 205, 206-210,
212, 214, 215, 217-220, 223-227, 229,
231, 233-235, 237, 239, 241-244, 247,
248, 250, 251, 253, 254, 256-258, 260262, 264-266, 268, 271, 273-276, 278287, 292-293, 295, 296, 299-301, 303,
304, 306, 308-311, 313-317, 319-322,
325, 596, 597, 599, 601.

Costea eel Ritrain,

din Iasi, marturiseste

pentru vinzare din Tescani (ment. 1599)


XVI vol. IV 266.
Costea Dablja, tatal lui Iva*co Clecea *i bunicul Fedosei din Tatomiresti pe Orbic
(ntent. 1495) XV vol. II 249.

Costea DanovIel (Coste

Davinovici),

15, 142, 161,

boier, fiul (?) lui Petru Tudor, tatil lui

pentru parte din Coltesti cu m-rea


pentru Husi, tin. Suceava s.a.,
XVII vol. III 136; IV 77, 90-91; V 11,

lad (1449-1468, ment. 1495) XV vol.

187, 253-5, 380, 424,


444-5; V 58, 188-9, 266; In pricini
259;

donator la m-rea Secu *i Sf. Sava-Iasi


XVII vol. III 37; IV 307, 332; V

43, 46;
clucer (1601-1603) XVII vol.
84, 95, 114;

In sfatul domnesc: pircilab de

2, 61,
Orhei

(1598) XVI vol. IV 191; paharnic (1610)


XVII vol. 113 26, 338, 345, 347; pircalab
de Neamt (1617) XVII vol. IV 151; vornic

(1617-1620) XVII vol. IV 162, 224,


238, 242, 244, 245, 248, 252, 256, 259,

260, 263, 268, 301, 316, 437, 439, 442,


444, 449, 452, 459, 460, 463;

invati XVII vol. IV 393; da carti, Imputerniceste, martor XVII vol. I 2, 61,
84,

169,

255, 270;

III 1-2, 12; IV

25-6, 55, 132, 288, 409, 469, 486;

pribeag in Polonia XVII vol. III 7; la

Tarigrad, pentru Radu Mihnea XVI vol.

IV 18; tras in teapa de Schender Pasa

XVII vol. V 58.

Costea Bratilovlei, boier, martor in sfatul

domnesc (1416) XIV-XV vol. I 27; v.


si Costea Stravici.

Carji,
Costin
Creju), parcilab, total lui Drago-

Costea Cirje (Coste


man, Ion, al

Urdtei,

Mariei

(jupa-

neasa lui Cretul) s.a. din Hili*eni pe Suceava (1507-1530, ment. 1562) XVI vol.
I 400;

stapanul unei prisAci pe Bacov XVI


vol. II 21; schimba Batinesti pentru
Miscureii cu vara sa, Fedca, nepoata
lui Dienis %Ater XVI vol. I 66-7;
In sfatul doinnesc: stolnic (1508, 1510,
1513-1515) XVI vol. 169, 70, 72-74, 76,
79-82, 84, 86, 87, 91, 96; pircalab de
Nearn t (1515-1530) XVI vol. I 98, 100,101,

103-105, 108-110, 112, 113, 116-120,


122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 133,
134, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 148,
149, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163,

Carstea, Podoleanca, Stana s.a. din selistea Ivancea de la Tatarca, tin. BirII 211;
martor In sfatul domnesc (1449, 1453,
1456, 1460-1462, 1464, 1465-1468)
XIV-XV vol. I 242, 251, 253, 254,
256-259, 262, 264, 266, 267, 269,
287, 309, 310-312, 319, 318, 319, 321,
322, 324-327, 329, 331, 333, 334, 336,
339, 341, 342, 344, 345, 347, 349, 351355, 357-360.
Drago. (Coste Dragosevici), boier,
fiul lui Drago * <Viteazul>, strahunicul

Costea

lui Andreica Harutul clac, Nechifor, Tudorei, Ionasco s.n. (1433-1437, rnent.
1610) XVII vol. II 284;
intarit de Alexandru cel Bun In Rate*ti
Neamt XVII vol. II 276, 278, 282;
martor In sfatul domnesc (1433, 1435-

1437) XIV-XV vol.

102, 117, 122,

123, 128, 130, 141, 143.


Costea Grimm, vinde satul Siminiceni lui
Harman parcalab de Cetatea Alba (merit.
1480) XV vol. II 19.

Costea Her, vatav martor in Tecuci la yinzare din Hedzoresti (1590-91) XVI vol.
III 466.
Costea 1105ean, rnartor In sfatul dorrnesc
(1444) XIV-XV vol. I 203.
Costea Liteanul, bunicul (?) Bilcai, a/ Rustei,

al lui One si Daniul din Liteni (ment.


1515) XVI vol. I 98.

Costea Oral (Coste Oris,

Orisescul), vor-

nic, nepotui Maruscai, stranepotul lui

Pancu *i fratelui Fodor OrAs (1418-1464,

merit. 1552) stpin in Ravacuti, XVI

vol. II 28; vinde parLea sa din Horgisani


pe Prut lui Vlasin i Ciocan, XV vol. II
244;

martor in sfatul domnesc (1448, 14521457, 1464) XIV-XV vol.


232,
254,

I 230, 231,
233, 234, 235, 237, 239, 953,
255, 256, 257, 258, 262, 264,

266, 267, 269, 270, 271, 282, 287, 291,


334, 336; vornic <textual). (1448) XIVXV vol. I 228.

128

www.dacoromanica.ro

Costea Pereelehlu (Coste,

Pereciune),

mare vornic, frate cu Petra parcalabul

de Cetatca Alba (1443-1449);


ht sfatul domnesc, martor (1443) XIVXV

185; vistier (1443-1447) XIVXV


vol. I 186-191, 193-195, 197-201, 206,
207, 209-213, 215, 217, 218, 221-223;
vol.

parcalab (1448, 1452-1453) XIVXV


vol. I 225, 249, 250, 252-255, 257, 259
261; vornie (1449); fiare vornic in sfatul
lui Roman yoievod la Camenita (1448)

XIVXV vol. I 226.

Costea Posadnic, v. Costea, posadnic.


Costea Rusa! (ande a fost casa lui
case
lui din Costinciani (ment. 1535) XVI vol.

I 375-6.

Costea Straviei (Coste

fratele lu Giurgiu,

total Nastei, strmosul lni Dumitru Buhus, Lupu Moga s.a. (1426, ment. 1581)
XVI vol. II 233; XVII vol. II 168, 230,
261; Intarit stapan de Alexandru ce! Bun
in: Pliusesti, Hasnaseni, Baited, Straviceni, Malinesti, Ravacani, Hodcesti s.a.

XIVXV vol. I 54; XV vol. II 292-3;

XVI vol. I 8, 607; III 157; v. si Costea


BratilovIel si Costea VIteaztal.

Costea (Coste) $arpe, v. Cozma Sarpe.

Costea Topor, flul lui Petru Topor si total


lui Ion, Drago s s.a. din Toporasti pe
Racova (ment. 1554) XVI vol. II 42.
Costea ViteaznI (Coste, Costea), martor
sfatul domnesc (1392-1400) XIVXV
vol. I 3, 5, 7; probabil acelasi: Coste ho-

tarul lui la Strahotin pe Jijia (1399

1400) XIVXV vol. 1 5; v. si Costea


Stravfel.

Cost's, sluga domneasca, fiul lui Fedor Plgton *i nepotul lui Giurgea Zvoraste, vinde

parte din Zvorasti lui $tefan cel Mare


(1188) XV vol. II 87.

Costici postelnic, v. Bodo Cost fef.

Costila, v. Costea, parcalab, dui lui Viiscan.


Costin, v. si Costaatin, Costea.
Costin, v. Iordaehl Costin, Nitro* Cost1n.

Costin, aprod, Intoarce vecinii fuggi ai ro-rh


Galata (1623) XVII vol. V 251.
Costln, aprod din Movileni, cumpari parte
din Baseni de la Ionasco Coisor stolnicel
(1621) XVII vol. V 623.
Cosita..., ban (stolnic), legalizeazii copie
(1760) XVI vol. II 197.
Costin, bunic lui Simion si lui Dumitru din
Punte.seni, tin. Tutova (ment. 1624) XVII
vol. V 277.
Costin, daruit de Cozar cu parte pentru moarli

pe Solonet (1442-3) XIVXV vol. I


182.

Cosita, diac, scrie act domnesc (1623) XVII


vol. V 227.
Costfa, disc din Gocmani (1604-1625), ho-

tarnic XVII vol. IV 397, 409; martor


XVII vol. V 188; da carte de marturie
XVII vol. V 241-2, 329.

Costin, diac, fratele slugii domnesti Grozav,

intilrit stpn In Sapoteni (1585) XVI


vol. III 279.

9c. 224

Cosita, din Craesti, martor la vanzarea unor


parti din Mohortisti, tin. Tecuci (1605,
1615) vol.

I 235; III 213.

Costln din Epotesti, tata! lui Dumitrasco


(rient. 1617) XVII vol. IV 208.
Costin din Iurghiceni, V. Costln, vistiernicel.
Costin, din Nelipesti, martor (1617) XVII
vol. IV 163.
CostIn din Pireni, martor la vanzare din Brateni (1625) XVII vol. V 370.
CostIn din Podu Laloae, jurator la Scobinteni (1625) XVII vol. V 345.
CostIn din Poeni, In pricina pentru Rufi cu
Pascalina (1625) XVII vol. V 316.
Costla (Coste) din Vladeni, fiul Nastei, stranepotul lui Mihul l total Micai si al lui
Ionasco (1610-1614) XVII vol. III 160,

164, 167-8; martor la vanzare din


seni XVII vol. II 291.

BA-

Coati' din Zaharesti, total lui Gligore (1586,


ment. 1604), XVII vol. I 143; megies
hotarnic la Borhinesti XVI vol. III 331.

Costla fiul Anei, vinde Ord din Perebi-

cauti i Hmeleiu, lui Stroici mare logofat


(ment. 1599) XVI vol. IV 256.

Costin, fiul Goioaei si ginerele lui Lupul si


al Todosici, vide parte din Doljesti,
tin. Roman, unchiului (varului)

Dumitru Goia mare vornic (1612, 1615)


XVII vol. III 102, 103, 227.
Costin, fiul Greaciii, vinde parte din Ionasesti (Cupcesti) lui Costantin diac (1604)
XVII vol. I 136; probabil acelasi: Costla
fratele Tigancei (1604) XVII vol. I 136.
Cosita, fiul Irinei, nepotul lui Miron parcillab

si fratele lui Lupul Varzar, vinde parti


cu iaz si troara din Gocimani, Selistea
Run* Anil si Bitrjoveni lui Sechil cameras

(1598-1599) (ment. 1609) XVI vol. IV


189, 207, 243, 245; XVII vol. II 213.
Costin, fiul lu Barbul Burcea si fratele lui
Andreica si

Petre, stapan in Zernesti

(1494) XV vol. II 205.


Costin, fiul lui Baseanul si fratele lui Simion
s.a., vinde parte cu curte, biserica, clopotnita si vaduri de mori din Botesti
lui Pana vistier (1625) XVII vol. Y 378.
Costln, fiul lui Borcca paharnic, nepotul lui
Giula batranul, vinde parte din BorAsti

pe Bailad lui Toader Chiriac mare caminar (1606) XVII vol. II 19.
Costln, flul lui Cozma si fratele lui Lucar
Intarit stapan In Balalsesti pe Garbovat
(1546) XVI vol. I 451.
Costln, fiul lui Drlighici Bilar, stilpan In
Pascani, tin. Harlan (1619) XVII vol.
IV 416.

Costln, fiul lu Hilip, nepotul Anal, vinde


parte din Roscani, tin. Barlad, lui Ionasco

Ghenghea

mare logofat (1618)

vol. IV 247.
Costfa fin] lui Honcea, vinde partea Jul din
Arapesti lui Misail, Ionasco t Zaharia
(1623) XVII vol. V 181.
Costln, fiul lui Ionasco i stranepotul lui
Ion logofat, vinde parte din Plosehireni

12g

www.dacoromanica.ro

lui Coste B5cioc vornic (1603) XVII vol.


I 95.
CostIn, fin! lui Iuga, nepotul lui Stefan, st-

pin. in Jigoreni (1508) XVI vol. I 79.


Costin, fiul lui Luca, nepotul lui Dan Davidescul, intarit stapan in Manjesti si Bungesti pe PArAul Negra (1581) XVI vol,
III 176.
CostIn, fiul lui Petrea si nepotul lui Dasco,
vinde parte din Ilisani lui Chicera diac,
ca sa-si plateasca capul (1588) XVI

vol. III 278-9.

Costip, fiul lui Stefan Tolocico si tatal lui


Toma si al lui Ghiorghie din Hodarauti
(ment.9 1615, 1617) XVII vol. III 205;
vol. IV 99.
Costin, fiul lui Toma Dilda, nepotul lui Ion

Costln, nepotul Vascanei, vinde parto din

Bogdnesti lui lonasco si Chclsici (ment.


1585) XVI vol. 111 282.
Costln, paharnic In sfatul domnesc (1559),
v. Costea, pArcalab de Roman.
Costln, paharnic, stapan de tigani (1541)
XVI vol. I 404.
Costin, popa din Botosani, scrie zapis (1622)

XVII vol. V 173.

Costin, popa din Halasteani, martor la vanzare din Carligi (1603) XVII vol. I 68,
70.

postelnic in sfatul domnesc (1625)

XVII vol. V 306-7.

Costin, in pricina cu megiesi din Munteni,


<sluga marelui vornic> (1623) XVII vol.
V 215.

Albul si tatal lui Samoil din Curteni pe


Lohana (went. 1597) XVI vol. 1V 165.
Costln, fiul lui Veisa, vinde parti din FantAnelele din jos de Geameni lui Ors
hatman (1604) XVII vol. I 132.
Costin,. fiul lui Zizea, intarit stapan pe un

Costin, sluga domneasca, flu) Anuscii, nepotul lui Corcica, in pricina pentru Belosinesti pe Vilna cu Ion Moghila logof At
1574) XVI vol. III 31.
Costin, sluga domneasca, fin). lui Duman),
nepotul lui Ion Boldea, vinde parte din

vinde pArti din Crivesti, Gaureni s.a.

XVI vol. III 313.


Costin, slug domneasca, fiul lui Neagu,
nepotul de frate al lui Toader Marcie,.
stapAn peste partea cumparata in Bari-

loc la Fundatura din Rediul Borzei (1581)


XVI vol. III 155.
Comfit, fiul Voicai si stranepottil Nastei,

varujui su Carstea Buhus (ment. 1609)


XVII vol. II 230.
Costln, fiul Zinei sora lui Gliga Savescu,
tatal lui Draxin s.a. din Manailesti (ment..

1575) XVI vol. III 45.


Costio, ginerele lui Lupul, v. Costin,
Goioaei.

Costln, hatman mare, hotarnic la Mijloceni


(1612) XVII vol. III 236.
Costin, martor in Suceava la vAnzare din
Nemerniceni (1609) XVII vol. II 191.
Costin, miedar, fiul lui Ion Ciudenschi,
fratele lui Tiron .a. 1 socrul lui Vascan
Dobrinchi (1583, 1592, ment. 1601) XVI
vol. IV 174; XVII vol. I 11; schimba
parten sa din Macicateni pentru Hriscani

cu m-rea Galata XVII vol. III 224; IV


51.

Costin, miedar, tatal lui Dumitrascu din


Camiirzani (ment. 1600) XVI vol. IV
300.
Costin, namesnic, martor in Botosani la
vanzarea din Leucusesti (1604) XVII
vol. 1 139.

nepotul (?) DolcAi si unchiul lui Vasile din Miclesti (ment. 1601) XVII vol.
I 9.
Costin, nepotul lui Mantul si stranepotul
Magdei, vinde parte din HI5pesti pe
Prut lui Habiac (1590) XVI vol. III
136.

Costin, nepotul lui Miron parcAlab, v. Costtn,

fiul hind.

Costin, nepotul lui Stefan Tolocico, v. Costin


Mellan.

Costin, nepotul lui Toader Pacurar, tat51

Vailic5is.a. lin Pacuraresti (ment. 1604)


XVII vol. I 148.

Mogosesti pe Vilna lui Ion si Magdei (1586)

testi (1490) XV vol. 11 120.


Costln, slug domneasc5, fratelc lui Toader
si al lui Nicoara schimbA parte din Macicateni pentru Hriscani cu m-rea Galata

(1583, 1592) XVI vol. III 224; IV 51.

Costln, slugA donmeasca, flul Malei, nepotul


lui Voruntar, stapan in Voruntaresti

(1525) XVI vol. I 227.


Costin, sluga domneasca, fiul Obretinei si
str5nepotul lui Oancea si Ilea, !Mara
stapAn In Gocimani

XVI vol. III 297.

Barjoveni (1585)

Costln, sluga domneasca, intarit peste parte


din Bogdanesti (1560) XVI vol. 11 125.
Costin, sotul Anghelinei, v. Costin, fiul Goioaei.

Costin, st5pAn in Movila pe Cobala, Rosomaci peste Prut s.a. (1434) XIB-XV
vol. I 107.
Costin (StAna lui "..), pe Dubovita (men'.
1606) XVII vol. II 54.
Costin, sepcar din DorohoWhotarnic la Senciriceni (1620) XVII vol. IV 493.
Costln, soltuz din Dorohoi, da carte (1603)
XVII vol. I 121.
Costin, soltuz din TArgul Trott's, da carte
(1622) XVII vol. V 108.
Costin, tatal Anuscal i bunicul lui Donciul,
intrit de Alexandru cel Bun in Betevoesti (ment. 1508) XVI vol. I 71.
Costln, total lui Hilip i Mancea din Vialciani (ment. 1614) XVII vol. III 162.
Costin, total lui Petrea i strabunicul Nestesiei din Toderesti (ment. 1622) XVII

vol. V 158,

Costin, -WO Marei si bunicul lui Dumitruo


intarit in Pietroasa (Siscani) de Bias
voievod (ment. 1520) XVI vol. III 449.

www.dacoromanica.ro

Cosita, vatav de hansari, hotarnic si martor


la Tarbujani, Macicauti s.a. (1617) XVII
vol. IV 196, 198.
Cost In, vecin boieresc din Carbunesti, total
lui Toader (1623, 1625) XVII vol. V

Costiul, v. Costea, parclab.


Costul, vistiernicel din Tatomiresti, stpan

241, 329.

peste parte ca loe de prisaca si gradilla


(1618) XVII vol. IV 276.
Cosan, v. lonaseo Cosareo.
CoOscul, v. lonwo CoOscul.

Costin, vinde casa Cu jerebie din Stroesti lui


Gavril Capsea pitar (ment. 1624) XVII

vol. V 262.

Coscievici, v. Mihall Coselevief.


Cosciug, V. Vasean Coselmi.
Coselug, In toponimie (ment. 1588) XVI vol.

Costhi, vistiernicel din

lurghieeni, Intarit
peste parli Cu fanete, prisaca, helesteu
si mori, in Iurghiceni si Radeni (16191622) XVII vol. IV 349-50, 351, 372,
373, 490; V 93.

Costin,.voit din Stefanesti, adalmasar (1508)

XVI vol. IV 239.

Costin Balan, fiul (?) Carstinei, nepotul lui

Ion 'arco si strnepotul lui Mihul, vin.de


parte din Semi lui Grigorie diac (1591)
XVI vol. IV 88.
Cosan Cepille** din Dorohoi, hotarnic la
Sendriceni (1620) XVII vol. 1V 507.
CostIn C.ornat, ploscar, martor in sfatul domnese (1445) XIV-XV vol. I 212;
stapan pe curte si 50 de sate (1448) XIVXV. vol. I 229, 328, <362; XVI vol. I
163-4>.
Costin Ghenghe (Ghenga), vornic de poarta,
posleduieste act (1823, 1836) XV vol. II
222; XVI vol. I 238.
Cosita.. Muian (Costin), nepotul lui Stefan
Tolocico si total lui Toma diac
(din) Mlinauti (ment. 1619, 1620) XVII
vol. ;IV 387, 421.
Costin Nicoara, paharnic, ruda cu Donici,
In .pricina pentru Pascani in Campul lui
Dragaren ni-rea Tazlau (1575) XVI vol.
111 53.

Costin- ~su, singa clonmeaseii, vinde parte


din Racirdesti lui Lungu (1584) XVI
vol. 1H 246.
Costin 'pea, In pricina pentru Giordzesti.
Vitorojii cu Ndabaico vornic

(1614)

XVII- vol. III 182.


Costina, fiica- Biachii, nepoata lui Mihul po-

jar,. tntarita stapana In Bogdanesti,


Roman (1581) XVI vol. 111 162.
Costina, Mea lui Floreo, vinde parte din
Latcani lui Ionasco i Patrasco vistiernicel (ment. 1617) XVII vol. 1V 96.
Cosario,. .fiica lui Ion Barliga i nepoata lui
Ivancu, vinde parte cu iaz i moara din
Horbinesti lui Simion <Movila> batman
(1600) XVI vol. IV 287.
Costina, fiica Marinei, nepoata popii Stroe
batyanul, stdpana in Poenile din Stroesti si Runcul (1573) XVI vol. 111 22.
Costlna, fiica Mariei, vinde parte din Vartop
11.1i Andreica parcalab (1591, 1606) XVI

vol. IV 41; XVII vol. II 31.

Costiniasa, <sotia lui Costan> mama lui Cos-

tan.si a Nlarical, vinde parte din Horbinesti lui Saptilici armas (1586, 1587)
XVI vol. JII 333, 366.
in hotarul satului
Costineo, padurea lui
Cosilau I

(ment. 1432)x IV- XV yol. I, 97.

III 394.

Cosca Giurfflu,

pargar din Trotas (1587)

XVI vol. III 368.

Coseseul eel Mitran, giupan (1625), cumpr


parte din Ivanesti de la Grigorc XVII

vol. V 363; plateste pe Ionasco din Ivnesti de dajdie i Ii ja porteo de cilla

XVII vol. V 363.


din Cosesti, in pricind pentru un
loe de prisaca din Cosesti ca Gheorghe

Coseseul

(1614) XVII vol. III 169.


Cosila si Cosilovici, v. Steleo
Cosmarlel, Horaetele lui", pe Liubana (ment.

1431) XIV-XV vol. I 93; v. si

Coma-

riel.

Cosula, v. flumItraseo Cosula.


Cotel

(Cotele), diac, fratele lui Patrasco,

martor la ~zar' din Lacina si Verti-

poroh (1598-1603) XVI vol. 1V 186;


XVII vol. I 63, 70.
Cotela, loen] lui
la Brumaresti (ment.
1529) XVI vol. I 601.
Cotet, V. Cozma C.otef, Glurgiu Cotet.

Cotia, Muga domneasca, fratele lui Feodor


nepotul lui Poleo, stapan in Rovcauti pe Prut (1499) XV vol. II 289.
Cotia (Cotine), stranepoata lui Maxim staroste, sora Parascai, vinde loe din Bulzesti lui Cristea s.a. (1522) XVI vol.

598-9.
Cotona*, tata] lui Dragul si Toma din Ciuresti pe Hubalna (ment. 1508) XVI vol.
I 76.

Cotorela, In hotarul satului Pecistul (ment.


1470) XIV-XV vol. I 424.

Cotoroma, v. Dumitru Cotoroma.


Cotujau, tata' Ulianei si al Parascai <din>
Corochiesti (1609) XVII vol. II 253-4.
Cotuva, poiana lui la Frumoasa (ment. 1565)

XVI vol. II 72.


Cotusa (Cotusea), bunicul lui Balan si LeWat s.a. din Fantanclele, tin. Tecuci
(1623-1624) XVII vol. V 214, 276.
Colman, <jude> (unde a fost
la Cotmanesti (mcnt. 1439) XIV- XV vol. I 165.
Colmanestl, familic (loent: 1608) XVII vol.
11 164.

Cotofana, v. loslp Cotofana,


Cotofanfi, iazul lui la gura Malurilor Stefanesti (ment. 1533) XVI vol. I 352.
Coutea (?), fiica Nastei, stranepoata lui Hodco
Costetchi, vinde parte din Vertiporoh
lui Gligor stolnic (1603) XVII vol. I 114.
Coval, v. Petrea Coval.
Covurluianul, v. Reman Covurluianul.
Coza (Cozea), sotul Dochinei, Ninde parte
cumparata de el cu livezi din Rosiori
131

www.dacoromanica.ro

lui Grirdiman mare cea*nic (1606) XVII


xol. II 13, 53, 76; probabil acela*i: Coza

din Roiori, martor (1588, 1590) XVI

vol. III 371, 453;


Cozac, din Hotin, ginerele Hascdi, martor
(1607) XVII vol. II 124.
Come, impreund Cu Grigore TaIpd stolnic,
In pricind pentru MA*ceani cu popa Onciul (1605) XVII vol. I 238.
Cozar (Gozare) din BaIto Alba, stilpAn In

Dumenti (1442; eroarc 1590) XIVXV


vol. I 182; XVII vol. III 459.

Cozea, v. Stan Cozen.


Cozma,

boier,

martor In sfatul

domnesc

(1453-1456), v. Cozma, logofdt, i Cozma, vistier.


Cozma, bunicul (?) mo*ul lui Tudor, Costea
Cdlugdrul *.a. <din> Praguri (Medeleni)
(went. 1607) XVII vol. II 117.
Cozma, cdmilra*, bunicul lu Vfiscan Do-

brenchi *i al lui Dumitru Ponici <din>


BAlAciani (ment. 1606) XVII vol. II 72.
Cozma, cdnulra*, fiul lui Ion *i strAnepot lui
Andrii*an, vinde satul CdmArd*oaia lur
Mihail Trifan postelnic (1605) XVII vol.
I 206.

Coma, ciundra*, fratele lui Iemmia, vinde


parte din Bolce*ti frotclui sdu (1579) XVI

vol. III 118.

Cozma, cdmdra*, total lui Groza, buriicul lui


lona*co Leontovici, strdbunicul lui Prodan diac *.a. <din> VAlcinet. (1601) XVII

vol. I 5, 6, 12.
Coma, cdrodra*, tatAl lui Eremia cArndra*,
Ion vistier *.a. strdbunic lui Vasile, Gligoric *.a. <din> FArdoani (ment. 1615)
XVII vol. III 207; IV 265.
Cozma, cdindra* de ocne, sotml Anu*cdi *i
tatd1 lui Matias vistier <din> Biserica
Alba (1541) XVI vol. I 404.
Coima, cumnatul lui Hilip, vinde parte din

lui Nccula (1593) XVI vol.

IV 93.

Coma, cumnatul nepotilor lui loan Rodna,

Intdrit stApAn In Bulgari peste pdrti cumpirate de la cumnatii sill (1580) XVI vol.
III 138.

Coma, diac, scrie act domnesc (1583) XVI


vol. III 234.
Coima, diac, scrie zapis (1617) XVII vol.
IV 163.

Cozma, diac din BA14e*ti, martor la vfin-

zare din Sdaleni (1617) XVII vol. IV


88.

Coma, diac din Petre*ti, tin. Adjud, martor


pentru RAnze*ti (1609) XVII vol. II
204; v. *i Coima, diac.
Coma, diac din Ro*iori, tatAl Jul Dumitru
(1580), ment. 1587-1606) XVI vol. III
338; 351; XVII vol. II 75; stApAn In
RoSiori peste cumpirdturd de la nepotii
lui C.amarici XVI vol. III 131, 138; probabil acela*ii Coima din BArbo*i, cumpArd parte din Roiori de la Luca (1577)
XVI vol. III 88; v. l Coima diac.
132

pentru Pochi
(1612) XVII vol. III 84.
Cozma din Buhoica, v. Coima Ilea.
Cozma din Birbo*i, v. Cozma, diac din Ro-

Cozma, diacon, scrie zapis

*iori.

Coima, din BArle*ti, tatAl lui Pctrea Cornea

*i al Teodosiei (went. 1557) XVI vol.


II 100.

din Belce*ti, mirturise*te pentru


vAnzare din Iurghiceni (1619) XVII vol.
IV 350, 372.
Coma dim CopAce*ti, cumpaIrd piirti din
Uriche*ti de la Lazdr *.a. (1623) XVIl
vol. V 201.
Cozma din Crde*ti, martor la vanzare din
MohorAti (1605, 1615) XVII vol. I 235;
-III 213.
Coma din DrAghice*ti, martor (1616) XVII

Cozma

vol. IV 69.

Cozma din Codre*ti, v. Cozma Benea.

coima din HArldu, tatl lui AdaM (ment.


1604) XVII vol. I 131.

Coma din HArlesti, fratele lui Vasilie, mar-

tor (1595) XVI vol. IV 119-9.

Coma din Hrince*ti, martor la viinzare din


Botoliani (1598) XVI vol. IV 225.
COKIlln din Hulpd*e*ti, martor la VirrIZEI re
din Stefdnesti (1601) XVII vol. -I 22.

Cozma din Maxine*ti, V. Coima, vistieruicel.


Coima din Ro*iori, v. Cozma, diac.
C.ozma din Slive*ti, megie* hotarnle la To-

plita (1579) XVI vol. III 129:

Coma din Suemezeu, <jurAtor> botarnic la


Gdureana-Hritesti (ment. 1617) XVII
vol. IV 178.

Coma din Ungureni, aurdtor> hotarnic la


Gdureana-Hrite*ti (went. 1617)

vol. IV 178.

XVII

Cozma, fiul Anei, fratele Dochiei *i tatAl Agafiei din Glodeni, tin. Roman (1602,

1603) XVII vol. I 38, 79.

Cozma, fiul Danciului *i fratele Oanei. vinde

parte din Mildirjact pe $omuz lui Pand*


aprod (1586) XVI vol. III 298.
Cozma, fiul DrAghinei Tesmdneasa, vinde
parte co moard din Soimilre*ti lui Ureche
ware vornic (went. 1604) XVII vol. I
167.

Coima, Cozmln, fiul Fedcdi, nepotul lui

Sin clucer *I tatAl lui Dragoman (din>


Ciumdle*ti (Plopi) (ment. 1554) XVI
vol. II 63; v. *i Coima, fiul lui Iurie MAdArjanul.

Coma, fiul Gaftonel, v. Comm Clociirfle.

Cozma, fiul Lelei, nepotul lui Grozav, vinde

parte din Glodeni lui Apostol pircAlab


(1625) XVII vol. V 339.

Cozma, fiul lu BAla*, vinde *I apol riseumpArd o jumdtate din Tortoregtl m-rii
Bistrita (1462, 1475) XIVXV vol. I

320, 405-406.

Coima, fiul lui BaIit4, tatAl Vasilcdi dio Do-

brienesti (ment. 1489) XV vol. -II 106.

Cozma, fiul lu FrAtild, nepotul

pdrti din Inca*ul lu Isac Seiko "ware


hatnian (1610) XVII vol. II 294.

www.dacoromanica.ro

Cozma,..fiul lui N'asan, nepotul lui Toader


Incas, viuda in Oprisdsti la fundir Sohodolului slugii donmesti Mihdild Matds

(1555) XVI vol. II 83.


Coima, fiul lui llea (Mes) si nepotul lui Onea
Jaeu..., viuda parti din Rosiori Drdgutei,
fiiea Jul Toma logoldt (1588, mert. 1606)
XVI vol. 111 378; XVII vol. II 75.
Coima, fiul lui Ion vistier, tatl lui Gliiorghie
.

(1570, ment. 1606) XVI vol. IV 126;

XVII vol. I 30; vinde parle din Blosesti


unehiului sdu Eremia vdtav de Suceava

XVI vol. II 233-4; v. si Coima, sluga


doinneascd, fiul lui Ciupercd.

Coima, titi lui Isaiea de la ItAcdtdu si Iratete lui Huhulea postelnic, Intdrit stdpan
In Gorgesti si Niinesti (1508) XVI vol.
I 71v

Coima, fiul lui Latir, martor la dieta Maricdi


apLiffci pentru Vfiseduti (1592) XVI

vol. IV 44.

Coima, fiul lui Iurie MAdarjanul, vinde pArti

din ladarjesti si Ciumulesti lui Necoar


13urlovici canidras (1552) XVI vol. II
22; v. si Coima, fiul FedcAL
Coima, fiul lui Mihul, strAnepot lui Mas
paharnic, l'Adra In Holohoreni (1573)
XVI vol. III 26.
Coima, fiul lui Marco, postelnic, v. Coima,
singa donmeascd.

Coma, fiul lui Nicoard, nepotul lid Stan

Posadnic, vinde pdrti din Posadrici


(Lolesti) lui Toma Berheci pisar s.a.

(1575), 1583) XVI vol. III 51, 218.


Coima, hui lui Sima Ciortan, nepotul lui
Singa Stan, vinde parte din Ilorodniceni
cneaghinei Maria a lui Dolh portar (1529)

XVI vol. 1 317.


Coima, fiul lui Toma, strdnepotul Baliceoaiei, vinde parte din Rusi lui Grigori (ment.
1624) XVII vol. V 268.
Coima, fiul lui Traen, vdrul lui Arsenie Nebajateo i tatAl lui lonasco Casul <din>
VIAdeni, tin. Ilarldu (1614) XVII vol.
Di 164, 167; IV 160; V. si Coima, tatAl

lui Boldur.
Cozma, fiul lui Tudoran paharnie (visticr)
frate cu Ionasco, In prieind pentru Tomesti Cu cneaghina lui NAddbaico vornic

XVI vol. III 230, 427.

Coima, fiul Maicolei i fratelc lui San..., In


pricind pentru Solea cu Vlad i Carstea

din Solea (1415) XIVXV vol. 1 39.


Cozma, fiul Mariei, nepotul lui Vlacea, Intrit stdpan In BAltdresti (1546) XVI vol.
I 538.

Coima, fiul Mihnesei, tatSi lui Adam s.a.

din Dealul Don-mese (1584-7) XVI vol.


III 236.
Coima, fiul Neagsdi, nepotul Anal, vinde
parte din Sdpoteni lui Grozav si Iratelui
sdu Costin diac (1585) XVI vol. III 279.
Coima, fratele Anisiei, viuda parte din PAdureni pe Jijia, cneagbinei Anghelinei
Berhecioae (1590) XVI vol. III 452.

Coima, fratele Dochiei (Odochiei), v. Coima,

fiul Anei.
Cozma, fratele lui Arsenie, v. Coima, slugd
domneascA, fiul Nastasiei.
Coima, fratele lui Ivanco s.a. si fiul (?) Sesea', Intdrit stdpan In Brebi i Ilociungi
(1560) XVI vol. II 143.
Coima, fratele liii Peand si bunicul (?) lu
lonasco ^.a. din Toderesti (1619) XVII
vol. IV 264, 378.
Coima, ginerele lui Carstea din Bolomiresti,
vinde parte lui Dumitru Gola ornic
(1619) XVII vol. IV 400.
Coima, <jude), (unde a fost ) In BAlosesti
pe Bailad (ment. 1508) XVI vol. I 42-3.
Coima, <jude>, (unde a fost
Sdcuianii
de Jos (ment.. 1507) XVI vol. I 57-8.
Coima, logofdt, serie act si :dama pecetea
(1454) XIVXV vol. I 271, 272.
Coima, logohlt, viile lui din Horodiste stpanite de Dan portar (ment. 1555) XVI
vol. II 72.
Coima, rnedelnicer, strilbunicul slugii domnesti Gavril Baltatul, al cneaghinei Greaea

si al Ciurlei, Intdrit de Stefan ccl Mare


si Petru I12re in Cernatt (ment. 1591

1623) XVI vol. IV 30; XVII vol. IV 103;


V 179.

Coma, nepotul lui Bolea, v. Coima tiarpe.


Coima, nepotul (?) lui Pote, v. Coima, slug
domneascd, fratele lui Giurgea.
Cozma, nepotul (?) lui Mieldus vornic, bu-

nicul slugii donmesti Pantea s.a. <din>

tin. Rornan (inent. 1591,


1598) XVI vol. IV 15, 230; v. si Coima,
MiclAusani,

tata! lui Dragan.


Coima, nepotul lui Oancea Averescul, tatl
lui Ior, G/iga, Bril .a. din Oniceni,
Jurjani si Averesti (ment. 1576) XVI
vol. III 63.
Coima, nepotul Martiscdi, strdnepotul lui
Grozav si al lui Coman Margelat, stpan
In Comanesti pe Ldpusna, Stridza *.a.
(1598) XVI vol. IV 205.
Coima, paluirnicel din Balomiresti, fratele

lui Pepelea Gires orbul, trartor pentru

Cofesti (1620) XVII vol. IV 504.


Cozma, pitar, fiul lui lonasco Hoisescul,
viuda pArti din Blandesti si Liesti lui
Nicoara logofdt (1608) XVII vol. II 172.
Cozma, padre], fiul lui Vasco si stranepotul
lui Bratei, schimbA Greceni FIotin pentru
Cotiujeni eu vdrul sdu Petriceico logoidt
(1603) XVII vol. I 90-1.
Coima, paredlab, fratele (?) lui Ciupercd,
unchiul lui Gliga, Coima s.a. <din> Hlapiesti (ment. 1546) XVI vol. I 492.
Coima, parcdlab de Neamt, tatal (?) lui PAtrasco, unehiul lui Toma pfihdrnicel,
strdbunic Todosiei a lui lonasco Pajel]]
pareAlab s.a. (1482-1521) ment. 1620)
XVI vol. I 318, 614; II 239; III 189;

XVII vol. IV 471; stdpan In Cobalea

pe Nistru i Calinesti la Cobille, tin. Bacan; cumplirtituri XV vol. II 35, 154;


dfiruieste CAlirestii cu in-re si vii m-rii

133

www.dacoromanica.ro

Bistrita XVI vol. I 184; user XV vol.


II 35, 154; XVII vol. IV 471; In sfatul
doninesc: parcalab de Neatnt. (1510

din Oboroceni lui Necoara Prajcscul lo-

1515) XVI vol. I 83, 85, 86, 96; boier fara

Cazina, shiga domneascil, fital Nstaski,. ne-

dregalorie specificata (1515-1518) XVI


sol. I 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108,
109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119,
120, 123, 124, 125, 126, 127.
COMM. pargar de Baia, martor (1614) XVII

vol. IV 176.

Cozma, pop, fiul ha Ion Soitul popa, vinde


parti din Bicani lui Nicoarii mare vornic

(1618) XVII vol. IV 226, 243.


Coznia, popa, Thal Magdei, vinde parte ca

timar din Ikodeni pc Tutova popii Gliga

(went. 1609) XVII vol. II 233.


Cozma, popa, fiul Mariei i total ltti Ursul
din Boscani (anent. 1618) XVII vol. IV
247.

Cozma (Come, Cozmin), popal, [rattle


Trifu vornic, talt Voicai, Donal s.a.
din Dumbravita pc Moldova (ment. 1 531

1583) XVI vol. I 327; III 117, 144.


popa, total lui Dumitru aricar, bu-

nieta lui Dragan *.a. (1555, ment. 1617)

XVII vol. II 67-8; stilpan in Turbureni,


Oncani si
cumparale de la fiii
lui Maxim Udrca XVII vol. IV 115.
Cozmai, popa, warturiseste pentrtt danic din
Mastecani (neut. 1599) XVI vol. IV 262.
Cozma, slugS donmeascal, dalruit de domo ca

un loc din pustiu la Gura Trestioarei,


pcntru a face sat (1507) XVI vol. I 53.

Cazma, postelnie (1501 1522, ment. 1554),


Comm Sarpe.

Cozma, in pricina, impreund Cu Scurtul,


pentru Oncsii la Crligatura Cu Jurj
loilevici (1456) XVI vol. I 289.
Cozma, rucia lui Stanton Cositeanul, intrit
stalpan in Milinesti la Carligalura ea cumpan-Aural de la Ptrasco fiul liti Necoara

paharnic (1572) XVI vol. III 10.


Coztra, sluga donmeascil, fiul Gaftonci, V.

Coma CIocarl le.


COZ/118, shwa domneasca, fiul Irinei, statuepotul lui Once Averescul, stalpan in Oniciani, Jurjani Averesti (1576) XVI vol.

III 63.

Cozma, slugS dotuneasca, fiul lui Ciupercii


si nepotul de irate al ltti Cozma parcalab,
vinde prisaca din Illapesti lui Petrea
Carca parcalab (1546) XVI vol. I 492.
Coznia, sluga domneasca, fiul lui Marco postelnic si al Stancai, strnepotul lui Sandru

comis, vinde parle din Craesti pe Apa

Neagra lui Vasilic parcalab (1599, 1605)

XVI vol. IV 246; XVII vol. I 194.

Cozma, sluga dotnneaca, fiul lui Sian Lucovet,


stalpan

in Lucovat

i Pncuti (ment.

1428) XIVXV vol. I 61.


Canna, sluga domneasca, f uil Musei i strnepotul Maruscai, intalrit stpan in Oniciani, Jurjani i Averesti (1576) XVI
vol. III 63.
Cozma, sluga dotnneasca, fittl Nastasiei, fratele lui Arsenic (1606, 1613), vinde parte

gohlt XVII vol. II 26; in priciar cu-Gligoric Scheianul XVII vol. III 151:

potul lui Isaia, vinde parte din Hiliseni


lui Dragoman s.a. (1540) XVI vol. I
399-400.

Cozma, sluga domneasca, fratele lui Ghrrgea,

nepotul (?) lui Fete (1532, ment.. 1574)

XVI vol. III 28; stapan In Nlargineni,


tin. Neamt XVI vol. I 342.
Cozma, sluga dranneasca, fratele 110 Ilea

s.a. stapan In Illapiesti si Malesti .peste

cumpiirtitura de la Toader Urdigas (1 479)

XV vol. II 10-11.

Cozma, sluga domneascal, fratele lui \Iowa


s.a. stapan In Floresti, pe Polotine, peste
parte cturpirata de la fiica lui Pctru spa-

tar (1495) XV vol. II 239.

Cozma, shwa donmeasca, nepotul lad Ncagul,


fratelc ha Duma si Toadea, IMAM Ittapan

in Holuirpanesti (1521) XVI vol. I 182-3.


Cozma, sluga domneasca, nepoLul de flu al

lui Stefan Cerbu vinde parte din Pocni


(Stcfanesti) lui Dunia clucer i Palm
Brudur (1486) XV vol. II 55.

Coma, slugerel, stiipan in Dolhesti -la -Gbarsia Crasnei, cumparata de la Toader fiul

Itti Pacurar s.a. (1604) XVII vol. 1 156.


COZ11111, sotul Antemici, vinde parte din Tallpijani slugii domnesti Ion Ciot (1606)

XVII vol. 11 2.

Cozma, spatar,

hotarnic la

Dragomanesti

(1623) XVII vol. V 386.

Cozma, stapan in Scopeani (1600) XVI vol.


IV 309.
Coma, stranepotul lui Maxim staroste, fra-

Dadei, vinde loc din Bulzesti lui


Cristea *.a. (1522) XVI vol. I 598..
Cozma, soltuz de Bala, martor (1586)-XVI
vol. III 310.
Covina, tatal Anuscali, fiul (?) lui Hocico,
tele

bunicul Solomiei <din>

Perebicauti si

Hmeleiu (neut. 1599) XVI vol. IV-256.


Cozma, tatal lui Andrusco, v. Coztna,- nepottil lui Miclaus vornic.
Cozma, tatal lui Boldur <din> Vladeni,
Harlalu, si nepotul (?) lui Mihul -(rtent.

1614-1617) XVII vol. III 164, 167; IV


160; v. *i Coma, fiul lui Trifam

Cozma, tatal lui Dralgan, bunicul lui Vasilie


<din> Miclauseni pe Prut
1598, 1612) XVI vol. IV 228; XVII vol.
III 95.
s.a.

Cozma, tati lui Dumsa <diac> de actp dora-

nesti (ment. 1514) XVI vol. I 92.

Cozma, tatal lui Eremie (din> Pauleni (tnent..

1603) XVII vol. I 78, 84.

Cozma, tatal lui Ionasco Casul, v. Cozma,

fiul lui Trifu.

Coztna, tatl lui Luca si Costin <din> Balosesti

pe Garbovat (ment. 1546) XVI vol. I


461.

Cozma, teal lui Stefan din Vertiporoli (merit.

1602) XVII vol. I 63.

134

www.dacoromanica.ro

Canna tatill Sorel (din> Zahoreni, fitil (?)


lui Miroslav (went. 1558) XVI vol. II
102.

Coma, (Piciorul Counci) in toponimia m-rii


Peon (1612) XVII vol. III 64.
Coma, toserul, v. Cozma, pArcillab de Neon, t.

Cozma, yarn! lui Ion, vinde parte din Bar-

lesti lui Petrea (:ernea (ment. 1557) XVII

Not. II 100.
Comm, vecin din Bainti, al lui Onciul brascovici slaroste (1617) XVII vol. IV 205.
Cozma, vistier in stolid dorrnesc (1453) XIV
-XV vol. I 264, 266, 269.

COMM, vistiernicel, vinde parte cu moard din

tin. Neaml., lui DrAghici Bogza


logoffit (1599-1600) XVI vol. IV 270.
Cozma, vistiernicel (vistier) din Brjoveni,
martor (1621, 1622) XVII vol. V 62,
127.

Cozma, vistiernicel din Macsinesti, dd arti,


!parlor hotarnic (1601-1624) XVII sol.
I 22; III 103; IV 67, 166; V 191, 264.
Cozma, voitul de Camrnite, martor (1611)
XVII vol. III 7.
Coma lifilosesetal, tatd1 lui loan si al lui
Petriman, strabunicul lui Toader s.a.,

intiirit de Stefan cel Marc in Balosesti


(went. 1546-1602) XVI vol. I 433-4;
'IV 177; XVII vol. I 57.
Cozma Bfirbosul, din lonsesti, martor la
vnzare din Milidilesti (1593) XVI vol.

IV 93.
Coima Benea, fiul lui Gavril, vinde parte din

Cudresti lui Hilip vdtav 1i Gligorie Roiban (1605, 'rent. 1619) XVII vol. I 268;
IV 404; imprumutd miere lui Gligor
Rdul (1593) XVI vol. IV 89.
Cozma Roble', fiul lui vasco Babici, bunicul lui Ion, Fratiiati s.a. <din> Bobesti
(went. 1559) XVI vol. II 118-9.
Coma Burciu, v. Cuma 31urgu.
Cozma Busteanul, siug downeascd, sotul
Anusctli si nepottil (?) lui Aliindil Serbescul, vinde parte cu prisac din Leu&Anti lui Tutul logoft (1488) XV vol.
II 42.
Cozma Cteleanovlcl, diac, serie acte downesti (1530-1538) XVI vol. I 325, 332,
335, 341, 344, 345, 364.
Cozitta Ciitene (?1, comis, helesteul lui de la
Curteni pe Lohan (went.. 1599-1600)
XVI vol. IV 270.
Cozma eel h(traln, din Dorohoi, hotarnic la
Sendriceni (1620) XVII vol. IV 493, 507.
Cozma Cloerlie (Ciocarlie, Cozma) din Srbi,
armas, fiul lui Condrea si al Gaftonei,

nepotul lui Simion late() varres, strne-

potul lui Luca Dreptale (1584-1610),

vinde prti cu pod plutitor din Coztresti


pe Siret, Mircesti i Stojereni XVI vol.
IV 258; XVII vol. I 211; II 289; in pricind Cu Boul vistier si Miron Onciul
XVII vol. II 246, 302; martor, XVI vol.
III 252-3; prealab de Roman in sfatul
clonmesc (1597-1606) XVI vol. IV 158,

271, 281, 284, 285, 288; XVII sol.

48, 83, 124; 11 22.


Coma Cotet, sluga downeascd, frate cu Cotet, intdrit stpn in Coteciori cumpilrat
de la Greaca (1471) XIV-XV vol. I
382.

Cozma lanoviel, sotul Nastasiei i tatill lui


Savdr *.a. din Crugleanca (ment. 1617)

XVII vol. IV 521.

Coma Dreptate, tatl sau socrul lui Boldescul, strdnepotul Todosiei din Cozmesti
si Mircesti (ment. 1603) XVI vol. I 104.
Cozma Dunavitu, nepotul lui Filipa5, stdOn in poaiena Filipeni (1584) XVI vol.
III 259.
Coima Giinescul, v. Cozma Sarpe.
Coma Gheughea (Ghianghea, GhEnght , Ghian-

ghia), prclab, so:4W Arghelinei,. tatd1


lui Gligorie Ghenghea vornic (15431552, ment. 1576) stilpfin in Roscani,
Hueteani, Sinesti s.a, XVI vol. .I 409,

550, 582, 586; II 27, 28; druit de Ste-

fan cel Uttar cu Rujinti XVI vol, III

76-7, 78-9; parclab

de

Orhel (?)

XVI vol. I 409; in sfatul domnesc par-

cillab de Roman (1547, 1548, 1550) XVI


vol. I 547, 549, 550, 552, 554, 556, 557,

559, 560, 561, 563, 564-566, 569-572,


576, 577, 579, 580, 581, 589; II 3.; fArd
dsegiltorie XVI vol. II 6, 11, 13-15,

17, 20, 23, 27, 30, 32, 33; v. si Coznm par-

cillah de Hotin in sfatul dmrnesc (1551)


XVI vol. II 3.
Coma Iferlie (Herlic), fiul lui Tatul Herlic,
strdbunicul lui Mogldea *.a. din. Bodesti pe Bisirila (ment. 1582-1602) XVI
vol. 111 184, 295; XVI vol. I 42.
Coima Ilea din Duhaicea, hotarnic la Sen..

driceni (1620) XVII vol. IV 493, 507.


Burciu si
Ignat Murgu), mare vornic de Tara de

Cozma Murgu (Murgu; erori:

Jos; in signl domnesc; boier (1569-

1570, 1573-1574) XVI vol. II 182, 185,


189-193, 195, 200, 201, 203, 204, 206,
208, 215-217, 219, 221, 223, 226, 232,
235; III 21, 22, 25, 30, 31, 35, 36; parcdlab de Hotin (1572) XVI vol. III 1012; mare vornic (1575-1579) XVI vol.
III 44, 46, 48, 50, 57, 59, 65, 68, 70, 71,
74, 76, 77, 80, 81, 83, 93, 95, 96, 100,
106-109, 111, 112, 114, 115, 120, 122,
123.

Cozma Paste, marlor la vnzare din Sdcuiani,

tin. Neamt (1610, insemnare pe verso)


XVII vol. II 286.
Cozma Palco, slugd donineascd, fiul lui
Hodco Pascanu si fratele lui Mihul 1i al
Nastei,

intrit stapn in Pascani pe

icItil *i o prisacd si helesteu din Poroseci (1495) XV vol. II 240.


Cozma Piviilcierut, slugS domneasc, gine-

rele lui Delteg, intdrit in Diltegani (?)


pe Bogdana s.a. (1441) XIV-XV vol.
I 174.

www.dacoromanica.ro

135

Coztna Plop, diac, fiul Mariei Capotici, Intrit stall:tan In Iadinti *i In Cpoteni
(1609)

XVII vol. II 243-4.

Coznut Rtizan

RAzanianu,

Rizeanul),

slug dotnneasa, fratele lui Drgus

druit de dram In Gura Visnovtului


S i Cu un loe pustiu pe Botna (1485-

1502) XV vol. II 318; XVI vol. I 5, 10.

C07.11111 Stalco, diac, tatfil lui $teian diac s.a.,

cumpr Milli din Cont .ti si Gnsteni

de la fiii Anci Bdeasa (ment.. 1622) XVII


vol. V 157.

Coztna Stan din Urichesti, vinde o curiltur

lui Cozma din Copace}li (1623) XVII

vol. V 201.
Cozma StresIna, fiul sau fratele lui Fiere

tatl Dragalinei si Marusciii, Intrit de


Dies si $tefan voievozi (ment. 1491) XV

vol. II 164.

$andru,
Cozma $androvIel (Coztris,
$endrisarovici), bolter (mare vornic ?),

fiul lui $andru si al Martei, tatal Vasutcal

al lui Buciatchi s.a. (1414-1457),

(ment. 1579) XVI vol. I 37, 66; III 112;


druit de domn Cu satul Muntenii-Scutasi, XIV-XV vol. I 32; XV vol. II
286-7; privilegii de la Alexandru cel
Bun voievod si Dies voievod peutru Cozmesti, Stnislvesti (Ionsesti), lurcesti

s.a., XVI vol. I 162; boier In sfatul dotrnese (1932-1457) XIV-XV vol. I 97,
102, 103, 115, 116, 119, 120, 125, 127,
129, 132, 134, 135, 136, 137, 142, 149,
151-153, 155, 157-159, 161, 163, 165,
166, 168, 170, 178-181, 191, 195, 196,
198, 199, 214, 217, 226, 242, 249, 252254, 256-260, 262, 264, 266, 267, 269,
274, 277-283, 285, 287, 288, 290, 291;
erori Ill text: mare vornic XIV XV vol.

I 217; stolnic XIV-XV vol. I 249.


Cozma $arpe (Costi Srpc, Cosma Srpi,
$earpc,
Siarpe), mare postelnic,

120, 123, 125, 126, 127, 129, 130,- 134


137, 139, 140, 142, 193, 145, 148, 149,
154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164,
166, 167, 170, 172, 174, 177, 180, 182,
183, 185, 189, 192, 193, 195, 196, 199,
201, 202, 204-210, 212, 214, 217, 218,
596, 597, 599, 600.

Cozma Verdes, mrturiseste pentru vnzare


din Vrjitori (ment. 1612) XVII vol. III
85.

Cozma Popel (?), iar panca de ocinfi a NI


Machidon Hirevcescul din Voicouti, .pe
care 1-a pltit dc dajde (1625) XVII vol.
V 367.
Coznic, Conran, v. Cozma, poi* fratele lui
Trifu vornic.
Cozmescul, v. GlurgeI Cozmesenl.

Cozmin, v. Cozma, fiul Fedciii, si Cozma,


fratele lui Trif vornic.
Cozmis, v. Cozma SandrovIel.
Cozmitti, v. Ion CozmIt.

Cozmit, vistier (?), (1452 9, 1458-61); in


sfatul don nesc; boier (1452-1460) XIVXV vol. I 252, 298, 299, 300, 302, 306,
308-312, 314; fost vistier (1459) XIV'XV vol. I 303; hotarnie la. Niculesti
Biirzotesti, XIV-XV vol. I 308, 314;
v. si Cozma, vistier.
Cozmoaea, ocina ei la.Popiscani (meo. 1621)

XVII vol. V 61.

Cozmoaea (Icozma), Valea. si Prul ei la


Totresti, tin. Iasi (ment. 1584, 1620)

XVII vol. III 256; IV 476-7.

Cozmovici, v. Dumsa CozmovIel.

Cracalelu, plteste dusegubin pentru parte


dc WW1 Cerraiuti (merit. 1619) XVII
vol. IV 308.
Cracalel Cipotescul (Cracalie, Cracalftie),

car (pisar), fiul lui Toader si nepotill lui


Patru Cpotescul (1554-1560, ment.
1576), druit de Alexandru Lfrausneanu

Cu locul pustiu Truineva, XVI vol. III

Piitraseu Ciolpan (1495-1522, meut. 1616)

66; Intiirit stapn In Nieheteani si Cpoteni, XVI vol. II 74; acre acte domnesti
XVI vol. II 52, 56, 63, 67, 69, 70, 76,
77, 80, 84, 86, 89, 92, 140, 239.
Cracalaia, v. Grozav Cracahlta, lonasco Cm-

301; IV 172; XVII vol. II 214; IV 63;

Craealle, martor la vilnzare din Hirlesti

nepotul lui Balea Plopescul si fratele ltti


Ion Gnescul, al Marenei *a., sotul
Draghinei, tatl Anghelinei *a, bunicul
Todosiei a lui Dan sptar, strmosul lui
XV/ vol. I 103; vol. III 173-4, 203, 208,

Intrit stilpan In Plopesti 5i BrAtiesti


pe Trott's, In Ciuncesti, Ciumidesti, CrassUsti, Ltitcani sa. XV N'ol. Il 251; XVI
vol. 1 102, 103 104, 110, 121-2, 131132; 11 54; schinibil Tatomiresti 5i Scortesti pentru Homiceni, Valea Alb .a.,
XVI vol. I 46-7, 153, 555; stpAir de
tigani, XVI vol. II 72-3; hotarul 1111

<la $erpeni> XVI vol. I 112, 225; amieste sate si obiecte de pret m-rilor Neamt
si Tazliiu XVI vol. I 132-3, 134-5;
postelnic In sfatul domuesc (1501-1523)
XVI vol. I 1, 4, 6, 9-12, 14, 16-21,
23, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 93,

45, 48, 50, 51, 53, 55, 57-63, 66-70,


72-74, 76, 79-82, 89, 85, 96, 97, 99,

100, 102, 105, 109, 112, 113, 116, 118-

136

cal l'.

(1624) XVII vol. V 275.


Cralnlcul, prul Crainicului In hotarui satului Crtlinicesti (mnent. 1415) XIV-XV
vol. I 35.

Craiu, v.
Crai.

Ionaseu Crain, han Crain,

Crstseo Lenloviel (Cresco,

Lantovici)

IurcLIti, fratele Marinci si

unchiul lui

lonasco (ment. 1570, 1614) XVII vol. III


177; vinde parte lui Onciul XVI vol. III
216, 230.

Crasnas, Crasrais, v. Giurgea Crasu, Lazor


Crasnat,,, Ilihail Crasnfts, Simion Crasurts,
Toader Crasnas, Trifan Crasrals.
Crasnas, diac, ntartor la vnzare din Bunesti (1605) XVII vol. I 245; v. si Trl-

fan Crasnas, diac.

www.dacoromanica.ro

Craciids,. fiul Axinci cAlugaritei, nepotullui


Cryasta* visticr, vinde parti din Gruma-

zesti .si Fauri lui Ionasco Bolea (ment.


16(t) XVII vol. II 36, 59-60.
Crasnas, fill Maricili, v. Crania*, sataV de
busari, SimIon, TrIf.
Crasni, postelnic, v. Crasnils, vornic.

Crasnas, user, v. Toader Crasnis.


Crustal, viltav de hnsari, fiul Marici, nepottil lui Giurgiu C.rasnas, fratele lui
Sirnion si Trif (1604-1606), staran
Grunazesti i Fauri XVII vol. II 35

36, 59 60;

In pricind pentru Budilia cu Dragna,


flick lui Dan hatman XVI vol. I 126.
Grusin* vistier al lui Petru Bares, v. Chuwit Grasnas.
CrasnftV vistier al lui Stefan Lacusta, fiul
lui Tender Crasnas, fratele lui Giurgea
Crasna* vistier (1540, ment. 1547), hiclean, taiat de Petru Bares, pierde Hirefti si Gruirazestii XVII vol. I 406, 613;

vislier In sfatul donmesc (1540) XVI vol.


1 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402;
probabil acelasi: Crasnas vistier, tatal
AMnici calugrita si bunicul lui Nccula
si Grasnas (ment. 1601-1606) XVII

vo),, II 36, 59-60;


stpin in Cristesti XVII vol. I 5; v.

Glurgea Crowds.
Crustal (Crasnes, Crasnis), vornic, urma*
OW0 al lui Duma Negru (1458-1467)

In ,Firleina, Impreund cu Jurja Necorescu,


peutru Molnita, Strointi s.a. cu Husin,

XPAXV vol. I 314-5;

in-sfatul domnesc: postelnic (1158-1461)

XIVXV vol. 1299, 300, 302, 304, 306


311, 313; vornic (1464-1467)

XIVXV

vol. I 331, 333, 334, 336, 338, 339, 341,


312, 344-347, 349, 351 355, 357-359.

Crasnis, V. Lazilr Crasniis.

Crastofan, v. Milder Crastofan.


Crastaviit, v. 'Minn Crastaviil, Vaslle Crus-

ting.

Criisnittiestl, familie, vinde Grumaze*tii lui


lonaseo Bolea (mneut. 1619) XVII vol.
IV 371.

Criiciim, v. si GlInoreen Crileiun, Ion Crilelan.

Crilehtn, mentionat pe verso-ul unui document din 1562 pentru Vartop XVI vol.
II 160.
Catgut', aprod, fiul lui Vlad Sofroc, bunicul
(?)lui Patrasco Basota cmaras s.a. <din>

Sofracesti, tiro. Neamt (ment.. 1617) XVII

vol. IV 120.

Cracinn, boicr, v. Crfielun, pArcalab.


Crfielan, casa lui de la Piatra (Piatra lui

') la m-rea Bislrita (merit. 1431-1462)


XIVXV vol. I 94-5, 213, 263, 320

Catgut' din Brlad (1610-1616), in priiirpreuna Cu Barbosul, pentru PAtrare*Li si Druje*ti cu Simeon Gheuca

mare spiltar XVII vol. IV 47; martor


XVII- vol. II 280.

Crileinn din Cerlena, fiul lui Ion Bora si nepotul lui Bora, vinde piirti din Vertiporoh
lui Gligore Milinovschi mare vornic (1602

1603) XVII vol. I 63, 113, 114.

Criielun din Cresti, martor la Mohorti si


Lucani (1605-1615) XVII vol. I 235;
III 213, 219.
Craciun din Cralanesti, fratele lui Toma

Barta (1623), vinde parte lui Ionasco


Vrabie XVII vol. V 202; martor XVII
vol. V 203.

Craciun din Macicauti, total Varvarei, bunicul lui Straton (ment. 1608)

XVII

vol. II 143.
Crileiun din Miclesti, impreura cu Susul
(1605-1621) ia partea VasilicAi Vli-

neasa pentru ca i-a platit dabila XVII


vol. I 205; V 10;

rascumpara parte de la DrAgus XVII vol.


II 212; v. *i Crachin visticr.
Craclun din Olasei, mArturiseste pentru vn-

zare din Armenesti si Gaureni (nient,


1607) XVII vol. II 103.

Crilelun <din Vartop), saracuste date pentru

(rient. pe verso-ul doc. din 1562)

XVI vol. II 1 60.

Calcium fiul Anei, fratele lui Petrea s.a.,


vinde parte din Cupcici (Batasani) lui
lonasco Mule' (ment. 1606) X\ II vol.
I 215.
Criielun, fiul (?) BazdigAei, vinde parte din
selistea Coboltei lui Nestor Ureehe mare
vornic (1604) XVII vol. I 149; v. 5i &A-

chill, tag Salomiei.

Crilelun, fiul Fedorei, stranepotul lui 13al1


paharnic, intarit in Holohorcni (1573)
XVI vol. III 26; v. si Crfiehm, fiul lui
Cilbac.

fiul Giurciinesei, rnartor la \ Anzare


din Bortisli pe BArlad (1602) XVII vol.
I 44.
Cralelun, fiul lui CAbac si tatal C.tline .a.

din Holohoreni (merit. 1611) XVII vol.


III 40; V. si Crilehm, fiul Fedorei.
Crilelun, fiul lui Dragan cel biltrn, tatl
lui Busuioc <din> Cohonesti (rent. 1600)

XVI vol. IV 280.

Craelun, fiul lui Fartat si striinepotul Voicai,

vinde parte din Glodeni lui Dumitrasco


prcalab (1620) XVII vol. IV 425.
Criielun, fiul lui Ilea, nepotul lui Mihul Lopata, vinde parti din Beresti pe Prut lui
lon Gotu stolnicel (1546) XVI vol. I
447.

Crilelun, fiul lui Ilea, tatill lui Miron <din>


Scobenteni (ment. 1609) XVII sol. II
249-50.
Craciun, fiul lui Ion Bora, y. Craeltin din
Cerlera.

Craelun, fiul lui Ion Gotea, vrul lui Cehan


vatav, stapn in Bosnciani (1598) XVI
vol. IV 212.

www.dacoromanica.ro

137

Crdelun, fiul lui Ion al lui Vascu din Sngio-

Criclun, gincrele lui Cucolie, virid parte

Crichm, fiul lui Coma, tatill lui Ionus <din>


Toderesti (ment. 1618, 1610) XVII vol.
IV 264, 378.
Criclun, finI popii Lupul (Lupsii) i strAnepotul lui DrAgsan 13erizanul, vinde parte
din Berezeni- lui Vrabie vornic (1606,

Craclun, hotarul lui pe Brzota (tr ent.- 1466)

Criclun, fin' lui Mihilit setrar, tatal lui MADABA din Setriireni (ment. 1601-1604)
XVII vol. I 25, 66, 141.

I 23.
Craciun, nepotul lui Balaban singa donmeasca

rova, martor pentru vnzarc din Livin


(1607) XVII vol. II 124.

ment. 1609) XVII vol. II 63, 233.

cu moara din Radeni lui hie Vrabie vornic de gloata (1609) XVII vol. 11 234.
ginerele lui Necula parcAlab din
martor la vAnzare din Tulucesti
(1623) XVII vol. V 218.

XIVXV vol. I 351.

Crilciun, medelnicer din Popeni, martor la


vnzare din Cernatesti (1601) XVII vol.

CrAelun, fija! lui

... si stranepotul Beciiii, daruiesto-sparte


din Milciseni varului (?) siiu hupea Banul (1513) XVI vol. I 187.

228.
CrAclun

Cerlena.

Patrasco din Briindzeni,


ivartor pentru vAnzare din Fedcauti
Novoselca (ment. 1618) XVII vol. IV
(Ion

croare),

fiul

lui Pe-

trea Pojar, rupotul lui Mihul Pojar

fratele lui .Craciun Tedia, vinde parte din


Bogdanesti lui Ion Macan (1536 ?, 1537,

1546) XVI vol. I 388-9, 517, 605.

Craclun, fiul lui Petrica si stranepot lui


Lazar, vinde parte din Baiceni lui PAtrasco !Arca parcalab (1609-1617) XVII

vol. II 257; IV 77, 115.

Craciun, firil lui Smolea, bunicul lui Barbul

<din> Rildeni pe Tutova (ment. 1609)


XVII vol. II 234.
Crielun, fiul lui Soholet si bunicul lui Stanciul din Tintesti (ment. 1612) vol. III
90.

Criiciun, fiul lui Zbitarea, tatl lui StavAr


prcalab <din> Fntrealele (1623, 1624)

XA II vol. V 213, 276.


Crdelun, fiul Nastascai, nepotul lui Dobrul,
vinde parte din Boian lui MihAilA staroste (ment. 1579) XVI vol. III 119.
Crian)), fiul (?) Neagsei, nepotul lui Coste
Posadnic prcalab, vinde parte din Hrusca

lui Stnil s.a. si un loe pustiu pe HAut


lui Gheorghe logofat (1548, 1552) XVI
vol. I 564; II 24.
Craleitin, fR11 Stanei si stranepotul lui Eze-

reunid, vinde parte cu mori si prisacA

din Gardesti, Tutova, lui Constantin Cim-

balovici mare vAtav (1606) XVII vol.


II 77.

Crielun, fiul Tudorei, nepotul lui Toader,


vinde parti din Horbinesti rudei sale
Sptilici armasul (1586, ment. 1589)
XVI vol. 111 333, 366, 415.
Crilelun, fiul Varvarei, fratele lui Toader
Tillmaci, vinde satele Horodnicul de Sus

si de Jos lui Eremia MovilA; casa sa e


arsa (1597) XVI vol. IV 174.
fratele (?) lui Boureanul (nlent.
1613) XVII vol. III 137.
Criiehni, fratele lui Ion Bota si fatal lui
Andrei *.a. din Pilcuraresti (ment. 1604)
XVII vol. I 148.
Crdelun, fretele lui Vagan, stapAn peste Parte
din Hurdujani, cumparatA de la Armsca
(1363) XVII vol. II 163.
138

nepotul lui Bora, v. Crileiun dih

nepotul lui Itul din Foltesti; vinde

parte lui Lazor si lid PAscan (1621)-XVII

vol. V 82.
Criichm, nepotul lui Mihul Poiana -si tatal

Salomiei s.a. din Riideni pe Tutova(ment.

1609) XVII vol. II 233.


Crdciun, nepotul lui Petrea al lui.-:Pojr
fratele lui Ion CrAciun, v. CrAckin Toili.
nepotui lui Petru, straneputul lui
Toader, vinde plIrti din HorbineSti rudei
sale *Aptilici armas (ment. 15861-1589)
XVI vol III 333, 366, 415.
Crilehm, pisar din Dorohoi, serie zapis (1603)

XVII vol. I 122.


Crilciun, parcillab, ddruit (?) de doran cu satul Borodiiceni la Poiana lui Roman (' 437)

XIVXV vol. 1 140.

(Creciun), prcAlab de Rema)) In


sfatul domnesc (1532-1535) XVI vol. 1
339-341, 343-345, 347, 348, 350, 352,
353, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 364,
365-369, 371, 373 376, 378, 379, 380,

CrAcian

382, 383, 385, 388, 389, 391, 604; probabil


acelasi: CrAchin, boier (1540), diiruit de
donin cu satul Contesti, %in. Suceava XVI
vol. I 395; boicr in sfatul downese (1540)
XVI vol. II 393, 394, 398, 399, 400; 402.
Crilelun, popil din CArstesti, tin. Brlad,marturiseste pentru Cupcesti (1597,1602)

XVI vol. IV 159; XVII vol. I 35.


Crficiun, popA din Trgoveti, fiul Musei, ne-

potul Cernei (1610-1620), vinde parte


din Fitingliesti lui Voica mare logofat,
XVII vol. III 105; mertor XVII vol. II
273, 504.

pop, tatal lui Gligore <din> Glodeni ('rent. 1623) XVII vol. V 179.
CrAciun, ruda Anei, v. Crficlun din Miclesti.
CrAciun, ruda lui Oand vataman, in pricind
pentru Giordzesti si Vitoroji cu NAdfi-

baleo vornic (1614) XVII vol. III 182.


CrAciun, primesle in schimb, 1mpreunA cu
OnicA Cascoe, FntAna Stincai de la
Alexandru Lapusneanu pentru Cainari
(ment. 1607) XVII vol. II 111.
Crilelun, singa domneasca, fiul lui Boldea
sulger si nepotul lui Sima Boldea,
vinde Malinei, lui Mihul s.a. o seliste pe

www.dacoromanica.ro

vol. I 524.

Cristea cel Negru (ment. 1495) XV vol.


II 235.
Criieittn, tatiil lui Toader (din> Iliispopi,
tin. Vaslui (ment. 1609) XVII vol. II

Ion Liciul postelnic (1502, 1528) XVI vol.


I 17, 263.

Critchan, tatfil mi Torna, bunicul lui Petrea


*.a. <din> Hasal*ani (1574) XVI vol.
III 29.

Stirata; mai sus de Stirdeti (1546) XVI


Cnielun, stugfi domneascii, fiul lui Danciul
Dalea, fratele lui Giurgea, vinde prti din
Ncgrilesti pc Birlad lui CrAciun i lui
Calcina singa domneascii, fiul lui Ion Finde,
stpn in Dumesti pe Iadrici (1577) XVI

vol. III 85.


Crficinn, slugg darneascd, fratele lui Giurstiiptin peste parte din Budesti
gea
cumpratii de la fiii lui Burlen (1546)
XVI vol. I 511.
Crilciun, sitia dmoneaseti, fratele lui Malean
al Marinei, Intfirit slpn InPtrimiiticsti pe Elan (1546) XVI vol. 1 469.
Crfielun, singa donmease, fratele lui Nistor,

Intdrit stpn la Fntana Sucevei, canprala de la nepotul lui Bodca Ploscarul


(1495) XV vol. II 224.

Crlieittn, slug doinneascA, sttipn In <Negu-

le,ti> pe Brlad, cumprdtura de la Crilciun .a. (1502) XVI vol. I 17.


Criciun, slugS downease, intirit stpan
1mpreunil cu Medelcan In Onceti pe
Slivna (1531) XVI vol. I 330.
slug dontneasca, strimepottil lui

Ilie si fratele lui Toder


vfirul (?)
lui Vasile Lupan *.a. (1601, 1620) XVII
vol. I 19; intrit pe Dealul Tiganilor din

Scobenteni, XVII vol. IV 475-6; v. *i

Critehm, fittl lui Ilea.


Calcina sotul Marictii, cumprti parte de la
Mriiaca Pitolcoe, Loghiniia

Boldoscoe

(1607) XVII vol. II 81.

Culebra s'Atar si alti dizesi Impart iaz de

limara din Lic*ti, tin. Lpusna, cu Dartrache Chiritti postelnic (1609) XVII vol.
11 239.

Crcittn, stpan in Micleti, v. Crgelun din


Craleitm, stpan in Hilspopi, tin. Vaslui (ment.
Crficlun,
1600) XVII vol. II 226; v.
tatl lui Toader.
Criteiun, stolnic /1-are, ntartor (1614) XVII

vol. III 163.


Crcirn, strnepotul lui Ilea, v.

Crtielun,

singa donmeaseil.

Camina *elar, martor in Iasi (1602) XVII


vol. I 62.

Celebra (Crciunu), tatl Anghelinci, Anei


s.a. <din) Glodeni (mert. 1602, 1603)
XVII vol. I 38k 78.
Crileiun, tatl lui Gavril Nemi* i bunicul

lui Rusu *.a. <din> Ortiseni, tin. 1-1Arlu


(ment. 1624) XVII vol. V 262.

226.

stilpn pe selitest
de la Gura Cobolta (ment. 1604) XVII
vol. I 149; v. 1i Culeion, fiul BAzdagaei.

Cuidan, vittav, repune botana rainfistiresc


la Miljal.ti si Piscul (1588) XVI vol. III
399; v. si Criciun Negru.
Crtielun, vatavul de feciori al hatn-anului,
martor la vnzare din Toderesti (1625)
vol. V 325; V. si Crgelun
CrAciun, vccin lui Nicoadi vistier, fitti lui
Vlasin din Cotova, cu parte In Criveni
(1619) XVII vol. IV (?), 391.

Criielun, vistier, stpn peste parte cu iaz


din

Nlicle*II-Vaslui,

cumplir-ata

de

la

Buhloaca (1610) XVII vol. II 320; v. si


Crildun din Miclesti.
Critclun, vistiernicel din Dolhesti (1610), Intrit peste parte crt prisae, grdinil si
moarti XVI vol. 11 320; In pricinS cu
Pobilm XVII vol. II 281.
vornic al Trii de Sus In sfatul domnesc (1596-1570) XVI vol. II 182, 185,
189-193, 195, 200-203, 206, 208, 215
217, 219, 221, 223, 226, 232, 233, 235.
Crileinn Billeeseul, slugA donmeascA, tatl

lui Petrea, Ivan sa, bunicul lui Iura


aprod s.a. si strAmosul lui Toma s.a. (1414,

ment. 1619) XV vol. II 178; XVI vol.


III 121; XVII vol. II 283; IV 390; In-

titrit stapn In <Balcesti> funde este casa


'ni din veac) 1i Negoeg.i XIVXV vol.
I 34.
Crileinn Bueenichl, fiul lui Buceatchi Steful
1i

strAnepotul lui

Cozma

Sandrovici,

vinde parte din Criva pe Prut lui Gligarie

Gavrilovici aprod (1579) XVI vol. III

112.

Crfieiun eel ',taran din la*i, martor pentru


vnzare din Toderesti (1625) XVII vol.
V 325.

Critelun Ilritan, vinde parte din dealul Sohovejii lui Dragutul Bogdan staroste (ment.
1616) -XN II vol. 1V 55.
Crileitm Grima hotnog, mrturiseste pentru

vnzare din Todere9.i (1623) XVII vol.


V 227; v. *i Criei lllll vAtav.

Melescu) din Popeni,


tatl Maricai, al lui Petriman sa. si bu-

Cdiefun, tatSi lui Ncniul, Floarea, Tecla si


Albol <din> Carstestii din Deal pe Tutova (ment. 1583-4) XVI vol. III 229.

Crtieltut Alcieseo

ciunesti la Ciulucul Mare (ment. 1609)


XVII vol. I 149.
Crfieluit, tata' lui Pctrea si al Mariei, canprd 1/2 sat pe Elan (unde a fost lona

Culelun Negra din Negre*ti, juditor cu brazda

Crfieinn, tatill lui Nicoara <din> selistea

Tricolescul)

de

la Giurgea, fratele lui

nicul VasilicUi din Meleseani (rnent. 1608

1616) XVII vol. II 175, 195; IV 517.

In cap, la Piscul Theuci (1594) XVI vol.


IV 104; v. si Crfielun,

Critelun Nleoriei

Nicori(il,

Nicoriti),

martor In Brlad pentru vnztiri din Ole-

139

www.dacoromanica.ro

sesti i lonasesti (1607-1623) XVII vol.

11 80, 119, 166, 224; V 229.

Criclun Popoviel, martor pentru

Orgocsti

1624) XVII vol. V 302.


Crfiefun Prodan, fiul lui Ion Prodtm i nepotul lui Prodan cel batran, vinde

tea Zelena lui Barlarleanul logofat (ment.


1605) XVII vol. I 222.
Criiefun Pureeleseul, singa donmeasca, Intarit peste parte cu moara, din Pureelesti,
dupa Impartirecu ficelc lui Micul (1429)

XIVXV vol. I 74.

Crilelan T'anea, bunicul lui D'Araban si al

lui Andreiu <din> Ghiduseni (ment. 1623)


vol. V 222.
(radian Tolla (Crticiun,
Toilea), sluga dom-

masca, fiul lui Petrea Pojor si nepotul

lui Mihul Pojor, vinde lui Ion Maau parte


din Bogdanesti (15357, 1537, ment. 1546)

XVI vol. I 388-9, 517, 605.


Cracian Vivor, vinde parte din Cacticeri lui
Toader sulgerul (pent. 1613) X" II vol.
1H 148.

Cremene, martor la vanzare

din ~ce/

(617) XVII vol. IV 210.


Creminoae, In toponomia unor balti pe Prut

la Buric (ment. 1621) XVII vol. V 84..

Cremeiu, v. Clanilu, s'Atar.


Cretoe, fiica Ilcai si vara slugii doronestii

Todea s.a., Intarita stapanii in 13iisani


la Turia (1552) XVI vol. II 29-30.

Crelea (?) fiul (?) lui Moga 5i tata! (mama)


lui Filip, a Dochiei s.a. din Incas (ment.
1610) XVII vol. 11 294.
Cret.eanu, Cretevici, v. IIodeo Creteana.
Cretescu, v. I'la5In Creteseu.
Cretevici, v. lIodeo CrelevIci, Mihutal Criveseul.

Cretoaia, v. AnIsla Cretoal.

Cretoala, mama lui Petriman i Tampoie


<din) Vartop (ment. 1591, 1606) XVI
vol. IV 41; XVII vol. 11 31.
Cretoiasul, Cretovici, v. Hodeo Creteanu.
Cretul, v. Andrilea Creta', Dragota Cretul,
Ion Creta!, Stan Cretul, Toader Cretul..
Cretul, armsel din Suseni, In pricinii pentrit

Crticluna, -nepoata (?) lui Ivanis Tatar, stiipAn In Bratulesti pe Trotas (ment. 1 609)
XVII vol. II 198.
Critelunas, lnt5rit peste parte cu o garla de

Suseni cu Albul si Frimul (1619) XVI/


vol. IV 371-2.
Creta!, diac (croare: latid lui Marco), mar-

Ghermaneasa din Halasesti (1604) XVII


vol. I 161.

Cretal (Cret.u) de la Elan, tata (?) Siminei


si bunicul liii 13enea, Sima, Capota s.a.
<din) Cretesti, ESdeni, Murgeni, Botesti
s.a. (ment. 1466-1528) XV vol. II 281,
308, 312; XVI vol. I 285; cartea lui XIV
XV vol. I 399.
Cretal din Balotesti In pricinti pentru saduri
de troara la l'ultra, cu lane neguttor

la Gotesli (1609) XVII vol. II 256.


Crfieluneasa din Carbunesti In pricina cu
Craciunovici, v. Gligoreea Craciun.
Craescu, V. Vasille Craeseul.
Crahan, Crithana, v. si Urbana, Callana,

Corhana, Petrea Crahan.

Crilhan, fiul lui Petrea Crahan si tatl lui


Vasian pabarnicel s.a. din Bueeani (ment.
1610) XVII vol. 11 335.
Crfihan, In toponimia tutor sate pe Elan (ment.

1966) XIVXV) vol. I 349.


Crahana, fiul lui Grozav si tata' lid Bode

<din> Tulucesti (ment. 1621) XVII vol.

V 67.
Craiasca, v. Parasca Cralasea.

Granan, v. Chirula.
Cranganul, v. Toader Criinganui.

Crnjan, v. Toader Cranjan.


Crastana, Crastami, v. Cristina.
Crste, Crastea, Craste, Crastea, v. Carsten.

Crasteleiu, v. Ctirstelei.
Crastina, Crastana, Crastina, v. CarstIna.
Crealic, v. Ivaseo Crealig.

Creata, fiica lui Patra.sco si sora lui Ignat


pitare! s.a. Inlrita stapana in Selistet
Galbeni, Tulesti s.a. (1586) XN I vol. III

Grecia'', v. Craclun, parcalab.


Crefa, fiul lui Efrem si nepotul Neacsei, vinde
parte din Tiori lui Istrati Bolea paharnic
(1611) XVII vol. III 25.
Creja, Creju, v. Costea Carje.
Cremene, v. Dragota Crernene.

140

din Barlad (1612) XVII vol. 111 108.


Creta! din Codresti, vinde parle lui Dumitru
(1619) XVII vol. IN 313.
Creta! din Costesti, entapara, Impreuna
Precup, loe de prisaca In liorgesti de la

Nastasia (1612) XVII vol. III 73; v. si.


Cretul, diac.

Criimene, fratele lui Petre, Ion si Anusca,


vinde partea sa de inoara din Slaveni pe
Putna m-rii Berzunt (mcnt. 1587-1588)
XVI vol. III 365.

326-7.

turiseste neutra vanzare din Bitoci (1618;


croare 1617) XVII vol. IV 175, 2150.,. v.
si Creta! din Costesti.

Crel.ul din Sofarcesti, martor la vanzare din'


Itosiori (1572) XVI vol. 111 8.
Cretal, fiul Dragutei, nepotul lui Stoie, vinde

parle din Medeleni lui lonasco Vitolt


Maratan staroste
vol. I 103.

(ment. 1603)

XVII

Creta!, fiul Ilenei si tata' lui Vasian s istiernicel s.a. din Buecani (ment. 1610) XVII
vol. II 325.
Creta!, fiul lui Lgul, nepotul lui Stoe, vinde
parle din Medeleni lui Vitolt <Mar:iSan
starosle> logofat (1610) XVII vol. II
283.

Creta!, fiul lui Pelrica si fratele lui Vasile,


vinde prti din Serbanesti si Chilie lui
Obrejie (fratele su), XVII vol. IV 420.
Creta', fiul lui Visen, nepotul lui Rada Mut-

hala si tato lui Tabuci din liadesti Chigheci (nent. 1609) XVII vol. 11 267.
Cretul, lotru, fratele lui Ivan Cretul, v.
Creful, pretendent.

www.dacoromanica.ro

Creta', nepotul AlaruscAi *i al lui Condrea,

in pricina, impreunA cu Petre *arare],

pentru vad de moar In Hodcesti cu sluga


dninneaset1 lona*co Capota (1618) XVII

vol. IV 288-9.

Cretul, pArelab, trtAl lui Constantin din


Mohorati

(inent. 1617) XVII vol.

IV

201.

Creta', pitar, martor la vnrare din Cernate*ti (1609) XVII vol. II 213.
Cretul, <pretendent> (lotru), fratele lui Ivan
Cretul, se ridicii cu cazad impotriva lui
Petru Schiopul (ine4. 1578, 1589) XVI
vol. III 95, 425.
Cretul, socrul lui Gheorghie din Totole*ti
(ment. 1611) XVII vol. III 8.
Cretal, sotul Mariei stapAna unei prisAci
pe Bficov la Petre*ti (1552) XVI vol. II
21.

Cretul, In toponimia satelor intArite boieru-

tul Ivan Porcu (ment.. 1448) XIV-XV


vol. I 232.

Cretu, vAtav mare la Tutova (staroste de


Tecuci) (1599, 1602) XVI vol. IV 24950, 263; XVII vol. I 34.
Cretnl, vistiernicel din Iurghiceni, jurAtor

pentru Scobenteni (1625) XVII vol. V


345.

dCridd, hotarele lui la Crainice*ti *i Leucuce*ti

Hui (nr.ent. 1415) XIV-XV vol. I 35.


Cridsi, hotarul lui pe Tarldu (ment. 1412)
XIV-XV Vol. I 29.
Crimea, v. Anastasie Crimen, Ilea Crilmeoviet.

Crincoaea din Suceava, mama lui


diac
<din) tingura*i (rnent. 1587) XVII vol.
III 337.
Cu nepoti inSarbe*ti
Crina, fiica

5 i Moghileni pe Vaslui (ment. 1598) XVI


XVI vol. IV 200.
Crinte*, V. Toa der Csliite.
Cristian, v. Carstlau.
-Cristina, v. COrstina.
Crtdina, sora Anci stapAna pe FantAna SacA

nuinita Mircesti (1574) XVI vol. III 32.


Cristo( Derjee, sol al craiului le*esc, mArturiscste dcspre Petru Schiopul (1593) XVI
vol. IV 74, 75.
Critml, v. Cretul, pArgar.
Critul, pargar din Baia, da carte (1586) XVI
vol. II 310.

Crivopis, v. Sava Crivopis.


Croico, v. Simeon Crolea.
Croitor, v. Mihail Croitor.
Croitor, total Maricutzi din B5trAne*ti, bunicul lui Lupa*cu protopop *.a. din Ciu-

turc*ti XVII vol. III 238.


Crotolel, in toponomia unor sate pe Raut
(ment. 1436) XIV-XV vol. I 131.
Croton, in toponimia unor sate pe Bacau
(ment. 1462) XIV-XV vol. I 321.

Craetan, fiul sau fratele lui Pepelea iuzbasa

si total lui Siliste din RomAnesti, tin.


-Putna (ment. 1613) XVII vol. III 143.
Crueian, total Neculei <din> Mihallesti Putna
(ment. 1593) XVI vol. IV 93.

Crudul, v. Nicoard Cridul.


Crudu, vinde vic din Sdrbi lui Dragutill Bogdan staroste (ment. 1616) XVII vol. IV
53.

<jude> (unde este


in tin. Lfipusna (ment. 1448) XIV-XV vol. I 232.

Cruglicu, v. Miren Crnglieu.

Cruhumeuo (?), martor la impArtire filtre


Ignat Ciogole *i Stratul In Manova, Berehoe*ti si VAtAtnani (1614) XVII vol.

III 163.
Crupenschi, v. Costaehe Crupetischl.

Crupeuschl, neam care se trage din Jora de


la CArligAtura (ment. pe verso) XVII
vol. V 213.
Cruteu (Crutco), total lui Petriman, cu privilegii de la loan vocla <cel Cumplit>
pentru Yarte cu moari in Zaloceani (ment.

1607) XVII vol. Il 128.


Cueoana, fiica lui Grigii *l strAnepoata lui
Bal* paharnic, intrit In Holohoreni
(1573) XVI vol. III 26.
Cueoark, in toponimie (morile -) la Cotnori
(nent. 1592) XVI vol. IV 46.
Cucorea, v. Coeorea.
Cucolie, v. Gavril Cueolie.
Cueolie, socrul lu Craciun din Radeni (ment.

1609) XVII vol. II 234.


Cucor, v. Cueor si Cucara, Dumitrasco Cacarea, Ionatmo Cueotea,
Cucoranul, Cucoreanul, v. Carstea Coeornnul,
Roman Cocoranul.

Cueorana, cneaghind, sora Anitei <din Iurcauti> (trent. marginala) XVII vol. III
178.

Cuco*, v. Toader Coeos.


Cucul, v. Gligorie Cueul.
Cucovca, v. lona5co Cueovea.

Cueul, fantana lui pe Suholui (rnent. 1448)


XIV-XV vol. 1 229.
Cueul, fiul lui loachim l'Ampo si nepotul lui
loan COrp5, viudo parte din satul Stefan

(Garpe*ti) slugilor domne*ti DrAgan Stoi-

*a *.a. (1563) XVI vol. II 161.

Cuco, popa, tatill Aruscili, al Armanai *i

al UrAtei <din> Poenile (Petre*ti) (rrent.

1574) XVI vol. III 9.

Cueutil, FantAna lui la Dode*ti, tin. Chigheci


(ment. 1604) XVII vol. I 148.

Cuenta, impreunil Cu Bot1, Andreica *.a.


intArit in satul Sidavsca, care le fusese
luat de Botica hatillo) (1616) XVII vol.
IV 52.

Cueuta, fiica lui Grigore Bentea, nepoata lui


Ion, vinde partea ei din HAne*ti lui Petres (1617) XVII vol. IV 197.
Cudalbu, v. Mareo Codalbul, Stefan Codalbul.

Cudrea, <judo> (mide a fost


la Petreqti
(ment. 1597) XVI vol. IV 165.
Cudrea (unde arstet~), casa lui In BrAh4e*ti
(1577) XVI- III 84.

I In text, co litera mica.


141

www.dacoromanica.ro

Cudrea Dragotfi, fratele Anghclinei si unchiul


Itti Gligoric, cu parte din Cudresti (ment.

1619) XVII vol. IV 904.


Cudrea prisa, <judo) (Linde a slat
In
tinutul Suceava (trent. 1490) XV vol.
II 132.
Cudrescul, V. Budrles Cudrescul.

Cudrie, puscar din Hotin, martor la vAnzare

din Livin (1607) XVII vol. II 124.

Culta, v. Grozea Cufta, Ivaseo Cuita.


Cuhnc, v. m'A Calarte.
Cuicul, v. Simion Culcul.

CujbA, Cujba, V. Dumitrasco Ceiba, Ion Cal/A,


Ionasco

Cujbii, vornic de poartA, v. Ionasco CujbA.


CujbA, mare armas, martor pentru DrAcicani (1623) XVII vol. V 240.
CujbA, fost staroste, martor pentru Sucani

1618) XVII vol. IV 253.

Cujocea, v. Cojocea.

Da ..., fiul lui <Ar)pintie postelnic,rAscumprd un tigan de la streang (1610) XVII


vol. II 314.
Da ..., fratele lui Toader Heia, vinde parte
din Boxesti lui Rusul maro stolnic (1617)

XVII vol. IV 190.

Da ... eel bAtrain de la schitul CApriana, me-

gies hotarnic la Ciuciuleni (1616) XVII


vol. IV 519.

Dabija, v. Costea Dabija.

Dablja Veda ( postelpic), rAzcs din Leotesti pe Valea Albd, marlor la TAmpesti,

tin. Neamt (1617) XVII vol. IV 523;


hotarnic la liscati (1619) XVII vol. IV

525-6.
Daablja (Dabijea), vornic, mazil, martor hotarnic la Butici, Petricani si Tolici (1610,

1611) XVII vol. II 307, 308; vol.

III

12.

Dablje, vccin, fugit din CrAciunesti pentru


ncplata cislei (1611) XVII vol. 111 42.
Dabipa, sotttl Nastasiei din Adsiani, ucis

la Dorohoi (ment. 1624) XVII vol. V


288.

Dad, slugA doinneascA, dAruit de domn cu


satul DAdesti, unde este casa lui (1428)

XIVXV vol. I 72; v. si Neagul Dadul.

Dade, v. Ltipul Dade, Gheorghle Dada!, Nea9u1 Dado!.


Dadul (Radul) (undea a fost
<cncaz) la
Dumesti pe DobrovAt (men(. 1499, 1560)

XV vol. II 300-301; XVI vol. .11 147.


Dadul, vinde parte din Cruhliti, tin. Hotin,
liii PAtrasco din CordAreni (ment. 1622)

XVII vol. V 143.

Dagbog, V. Roznan Dajbog.

Dahlna, sotia lui Goza, vindc parte din Rosiori lui CArAiman mare ceasnic -(1606)
XVII vol. 11 53.

Culefiu, fiul lui Ion BArliga si nepotul 114


Ivancu, vinde parte Cu moarA din Horbinesti lui SAtnion <Movil) hatman (1600)

XVI vol. IV 289.

CulcAu, yatay, mArturiseste pentru vAnzatedin AlihAilasi, tin.

vol. III 30.

Orhei (1611) XVII

Culic, v. PAtraseo Calle.

CumpAtA, v. Vasill Cumpiltii.


CumpAtA, martor la vAnzAri din Veresani
(1608, 1609) XVII vol. II 188,.220_
Cupcea, Cupcici, v. Cozma Cupelel, lurie
eiel, Ivan Cupeiei, MlhIl Cupelei.
Curca, v. Simion Carea.

Cuza, v. ArghIrl Caza.


Curiac, v. Ioanu Cnriacu.
Curt, v. Brut, postelnic.
Curuian, v. Ion Cundan.
Custercp, V. Ivan Cosieren.

Datan, pArcAlah, tatAl lui Andronic si Gli-

gorcea din Bobulesti, tin. Dorohoi (ment-

1618) XVII vol. IV 254; v. si Pancha-

Dainea, fiul lui CArstea si nepot lui TAIAsman,.

vinde pArti din HAsndseni lui Nicoarl


PrAjescu vistier (1617) XVII vol. IV
168.

Daiudubca, v. Zaharla Daludubea.


Dajbog, ceasnic, v. Roman Dajbog.
Dajbogoala, dAruieste mAnAstirii Moldovita

satul Baliceni de la C.otnari (metal. 1584

1583) XVI vol. DI 175, 205.

Dajbog, v. Boman Dajbog.

Dajpog, v. kan Dajpog.


Dajul, tatAl lui DrAghici vAtav si al SoreaTh
din VIAdesti pe Somuz (ment. 4579) XVI

vol. III 127.

Dajul, tatd1 SoficAi, bunic Sorei si Magdalinei din Bogdnesti pe HovArleata (ment.

1533) XVI vol. I 362.

Dalbanov, v. Dallban, loan nailon.


Damacus, Damancusa, v. Domoneus.
Damasehln, pArcAlab din Cernat, In sfatu-P

domnesc (1453) X1VXV vol.

1.417_

Damasehln, popA, serie zapis (1625) XVII

vol. V 370.

Dan bole, v. Dan Bolea, vornic.


Damian, v. si DAmian.
Damian, diac, v. CalrstovIel Damian,
Damlan.

Damilan, fiul Lilii, vinde parte din Petrestipopii Vasile (1600) XVI vol. 1V 277.
Damlan, slugA domneascA, nepot lui Gavrit
Tunsul, stApAn la FAntAna lui Corni (1518)

XV1 vol. I 115.


Darnilan, tatAl lui Vasile din Severeani, tin-

Roman (ment. 1599) XVI vol. IV 250(DArPian), vistier, sot Nastasiei


(1597-1603; ment. 1629), XVII vol. II

Damian

155, 288; IV 101; V. 299; IntArit stApAn.

142

www.dacoromanica.ro

In Bcesti pe Prul Negru XVI vol. IV


177; XVII vol. I 56; Omit de domn cu
satul Zidesli XVII vol. /V 8; cumpr

Dan, irate (?) lui Sohici ungurcan, cumpra


parte din Poiana pe Siret de la Riede
lui Bote Bucium (1602) XVII vol. I

parte..din Corldtcsti $i Stejereni XVII vol.

35-36.
Dan, fratele lui Stan, intrit stpn in Volhovicesti (1488) XV vol. II 84.
Dan (Dana, Danciul, Dancul, Dane, Daniil,
Danul, Darie), hatman si parcAlab de

Damian CsirstovIel (Dndian,


Crste,
Girstevici,
Cristeavici), diac (1580-

van vistier (1545-1556), ment. 1618)

tin. Neamt XVI vol. III 289-290; vol.


W.2; acre acte domnesti XVI vol. III

pe vii in Dealul Neted, Horodiste si.Dea-

I 96.-97; diiruieste sate mnstirii Secul


XVII vol. III 54, 81; vol. IV 25, 331;
voL V 39, 306; martor la vnzri, XVII,
vol. I 104, 105-106, 159, 208, 209; vol.
111..81; invat XVI vol. IV 141, 144.
1598, intrit stpfin in Dumesti si Corni,

138, 177, 253, 269, 270, 273, 274, 277,


278.,.. 285, 289, 293, 294, 320, 321, 323,
325,-340, 342, 354, 356, 358, 361, 362,

363, 400, 402, 416, 420, 429, 437; vol. IV

16,..40, 241; uricar XVI vol. III 289-290; vol. IV 2; leag6 pecete XVI vol.
111.209.

Dainianovici, V. Ivan Damlanoviel.


Damieneasa, V. Na.stasla Damleneasa.
Damir .din Drilgoteni, Irani'. (1603, 1605)

XVII vol. I 109, 199.


Dan, v. Sas Dan.
Dab, .bunic lui Macsim Udrea din Venetia
pe Siret, tin. Suceava (ment. 1520) XVI

vol. I 155-6.
Dan (Danul, ceasnic, tatl ori bunicul lui
Ivanco Tudor si .bunicul lui lsaico din
satele de sub Dereni (1414-1432; ment.

1317) XVI vol. I 52, 107; hotarnic XIVXV vol. I 44; martor In sfatul donmesc

(1420-1432) XIV-XV vol. I 42, 4447,.49, 50, 52-62, 64, 65, 67, 71, 73-

75, 77, 78, 80-83, 85-88, 91, 92, 94,


97, 98.
Dan.(unde a fost
<cneaz> la Verejeni

pc Prut (ment. 1500) XV vol. 11 310-

311,

Dan, cojocar, irtartor la vnzarea unei vii


de la Copou (1622) XVII vol. V 119.
Dan din Bahaice, martor hotarnic (1620)
XVII vol. IV 507.
Dan din Tara Rorrifineasc, tatl Slavinei
si, socrul lui Toader (ment. 1604) XVII
vol. I 138.
Dan, fin] lui Lazor, vinde selistea Craciunesti,

tin. Orhei, lui Nestor Ureche mare vornic (1604) XVII vol. 1149.
Dan; fiul lui Stan Ildru si
lui Nichita s.a. din Hdrdesti (ment. 1497,
1520) XV vol. II 278; XVI vol. I 159.
Dan ".(Danu), fiul Ilenei, irtdrit stapn In

Rlosesti pe Grbovt (1546) XVI vol I.


451.

Dan, fig Scoprei, nepot lui luga

tatl

And din BAieCni, Caraulesti si Ciuturesti


ment. 1612) XVII vol. V 29.
Dan, fiul Ulianei i ncpot lui Sfirbul, vinde
parte din Veresani, tin. Suceava, lui Bout

vistier (1605) XVII vol. I 260.


Dan, fratele lui Furdni si Fetion Seligeanul,
intrit stpfin in Prtesti la gura Sra' tei (1631) XVI vol. I 333.

Succava, sot. Tcodosiei si ginere lui Gla-

XVI vol. III 172, 367, 422, 435; vol. IV

63-4, 233, 238-9, 254; intgrit stpn

lul Voevodului (1555) XVI vol. II 7173; cumpr satul Budaia (Hulpsesti)
pe Lohan i sclistea Srbi de pe prul
Brlesti (went. 1604-1605) XVII vol.
I 126, 212; vinde Valea Lopatna lui
petru Coclau (ment. 1602) XVII vol. I
65; ctitor al doilea la ntnstirea Humor
(1556) XVI vol. II 98-99; druieste rnnstirii Humor satele Mihilesti pe Bah-

Biiisesti pe Moldova (1556, ment.


1581-1598) XVI vol. II 98-99; vol. 111
174, 203-204, 208; vol. IV 187; imartor
In sfatul domnesc; vistier (1545-15531
XVI vol. I 410, 413, 415, 447, 448, 452,
454-456, 477, 480, 482-484, 486, 488,
lui

490, 493, 494, 496, 498-500,503, 504, 506,

507, 509, 510, 512, 514, 516, 517, 519,


521-523, 525-527, 529, 531-536, 538-

540, 542, 543, 547, 549, 551, 552, 554,556,

557, 559-561, 563, 565, 566, 569-572,


574, 578-582, 588, 589, 610; vol. 1120,
38; portar de Suceava (1554-1555) XVI
vol.
66,

II 39, 41-51, 55-58, 60-62, 65,


68, 70, 71, 76-80, 84-88, 90-93;

v. si Dan Davideseul.
Dan, martor la vnzarea unei prtt din Urlati (1619-1620) XVII vol. 1V413-414,
482, 484.

Dan, pfireillab de Cetatea Nou5, v. Danclul,


piirclab de Neamt.

Dan, postelnic (1414-1418) XIV-XV vol.

I 33, 35-38, 39.

Dan (Datu; runcul lui

in hotarul mns-

tirii Berzunt (ment. 1585, 1588) XVII


vol. 270, 401.

Dan, slug donmeascA, intArit stpfin in Dualbrvita pe Dimaci (1555) XVI vol. II
95.

Dan, slugfi domneasca, Intrit slpfin pe Se-

listea lui Gagea (1540) XVI vol. I 399.


Dan, sotul AnuscAi, intrit stpn in Dragomiresti, Vad s.a. (1521) XVI vol. I
251-252.
Dan, sptar, v. Dan Bolea, prealab de Ho-

tin.
Dan, tatl lui Andreica, Marica si Luca din
Tmpesti, v. Dan Davideseul.
Dan, tatl lui Crlig, in satul <Brtulesti>

pe Corod (ment. 1497) XIV-XV sol.


II 256.

Dan, tatl lui DrSghici, Rfinca sa., stapn


pe un loc in hotarul Arpsestilor (ment.
1546) XVI vol. I 539-540.
143

www.dacoromanica.ro

Jan, Will lui Ivanco si bunic lui Pctriman,


stapan In Plutcsti (nent. 1548) XVI vol.

I 569-570.
Dan, tatall lui Ivanco Tudor si .bunic lui
Isaico din Saicea de la Tecuci (ment.
1507) XVI vol. I 52; V. *i Dan, ceasDie.

Dan, tatal lui Nechifor din Stetcani (ment.


1588) XVI vol. III 386-7.
Dan, tatal lui Saya, martor la Trebujeri pe
Ciuhur (ment. 1593) XVI vol. IV 73.
Dan, tatal lui Stefan Vla$in si bunicul lui
f3uculei din Popiscani, tin. Carligatura
mcnt. 1620) XVII vol. IV 457.
Dan (Dann), tatal Podolencii i bunicul lui
Udre (ment. 1528) XVI vol. I 267.
Ilan (unde a fost
poiana lui In hotarul
satelor intarite lui Cupcici vornic (ment.

1431) XIVXV vol. I 93.


Dan, vames, tidal Anuscai, inlarit stapan
In Surinesti,
(1400, ment.

Manjesti,

TodereSti

1528) XIVXV vol.

7-8; XVI vol. I 269.


Dan, <vecin> din Cotmanesti (1608) XVII
vol. II 164.
Dan, vistier, v. Dan, batman si prcalab

de Suceava.
Dan, vornic In sfatul domnesc (1433-1435)
XIVXV vol. I 100-109, 111, 113, 115,
118-120.
Dan Bailad, 0.01 lui Trif, Danciul *.a, din
Cerea$ca pe Elan, (ment. 1546) XVI vol.
1441.
Dan Bolea (Danul, Dann',
Bole), pare:Dab
de Hotin (1508-1513, ment. 1531-1603);
fiul lui Ivan Carmetea, tat:11 lui Giurgea
13olea, Durnitru s.a. din Tarzii, Tiganesti
s.a. si strribunicul lui. Fetion s.a. din
Radacinesti XVI vol. I 331-2; vol. III
37; XVII vol. 1, 120; martor in sfatul
dormnesc; spatar (1508, 1510) XVI vol.
I 69, 70, 72-74, 76, 78, 80-83; parcalab
de Hotin (1513) XVI vol. I 85, 86. .

Dan Sirbescul, vinde satul Talpeni lul Ivan


Micoian (rient. 1521) XVI vol. I- 597.
Dan Socol, fratc lui Porcar, vinde san/ Horjesti, tin. Lapusna lui Stan 1idrja(1473,
ment. 1598) XIVXV vol. I 399; XVI
vol. IV 212.
Dan Uneleata (Unchie, Uncicat, Unchiat,
Unchiata), boier, fratele lui Tatomir
(1421-1 136) intarit staprin la Polova,
Zubreuti s.a., XIVXV vol. I 84; tuArtor
In sfatul domnesc (1421-1436) X1XXV
vol. I 42, 68, 69, 71, 72, 86, 91, 02, 94,
99, 102, 105-108, 110, 111, 113, 120,
122, 125, 126, 128, 129, 131-133, 35
137.

Dan Vieille (undo a fost ~), jude, satul Jul


pe Cracau (ment. 1422) XIVXV-vol.
I 180.

Dana, batman, v. Dan, batman si Parefilab


de Suceava.

Dana, mama lui Ionasco, a Magdilinei


din Piticeni (ment. 1612) XVII Vol, III
83.

Donau, v. Grozea Dandu, Pfitru

Banca, mama Elencdi din lvdnesti (rient.


1622) XVII vol. V 148.

Danciul, v. Ion Danelnl , parcillab de Nearat.

Daneltd, bunic lui Danciul l stribudic lui


Vasilie s.a. din Mfidarjaci pe Son' itzul
Rece (ment. 1586) XVI vol. Ill 298:
Daneiul, bunic lui Petrea, Coval s.a. din.Opri-

soac si Sarbi (ment. 1588) XVI vol. III


401.

cneaz In
Danelnl (unde a fost Milos
satul Poiana pe Moldova (ment.,: 1470,
1488) XIVXV vol. I 379; XV 'vol. II
100.

Danelnl, cojocar, fiul Biincenesei, vinde parte

din Cofesti, lui Apostol i Sima (meat.'


1625) XVII vol. V. 346.

Danclui, diac, fiul lui Dumitru, intiirit

pan pe locul Grecii pe Cobolta (1604) XVI -

vol. I 123-4.

Bole), vor-

Danelul din Bolboci, fiul luiTatea; inpricina


cu fiii popii Climentie pentru selistea

pe Putna lui Ion logofat XVI vol. II


35, 36; XVII, vol. V, 91; martor In Iasi;
q.a., XVI vol. IV 249-250; XVII vol.

Danclul, din Hornita, martor (1624) XVII vol


V 962.
Danciul din Mogosesti, v. Daneht Pardos.

Dan Bolsa (Dambolc,

Bolea,

nic (1552-1609, 'rent. 1614, 1622) XVII


vol. III 171; vinde moarii din Tiganesti

Popesti (ment. 1606 XVII vol. II 3:

I 107; vol. II 189; invatii, XVII vol. I


53; staroste de Putna XVI vol. II 35,
36; vol. IV 249-250; XVII vol. V 91.

Daudet' din targul Tecuci, marten' (1612)


XVII vol. III 85.
Baneful din Umbraresti si Dumesti (1546)
XVI vol. I 534.
Danoiul, fiul Anuscal Il nepotul lui-Costin,
vinde parte din Retevoesti la Toma
(1508) XVI vol. I 71.

9-10; vol. III 176, 221; v. si Dan, bat-

Danelui, Hui Dumei si nepotul lui MAtcdiu,


partealui in Bdrasti (ment. 1555) XVI vol.
H 79.
Danclui, fiul lui Florea, vinde parto tlin Urdesti lui Stoica s.a. (1467) XIVXV
vol. I 356.
Danclui, fiul lui Isaia de la RiicAtAti, stApan
in Gorgesti si Mdnesti (1508) XVI vol.
I 71.

Dan Bucur, v. Bueur Dan.


Dan Davldeseul (Dan, Danul, Davidescul),
tat:11 lui Andreica, al Anuscai s.a. din
Tarnpesti si Manjesti, tin. Nearrt. (ment.
1529-1583) XVI vol. I 586; vol. II
man.

Dan Mesehnii, boier, ddruit de down cu satelo Ruja Petru pe Cobale, Onesti,Catesti,
Vivisesti, Selevestreanii s.a. (1436) XIV
XV vol. I 137.
Dan Poland, unchiul lui MihailasiPit.urcd din
Sirituti (rnent. 1478, 1487) XV vol. II

4-5, 65.

144

www.dacoromanica.ro

Baneful, fiul lui Ivanco gurnelnic *i nepolul


lui Purece spillar, Intarit stapan In Drislivoe s.a. (1491) XV II vol. 157.
BancJul, fiul lui Giulea Panteee i nepotul
Itsi

Sluga Stan, vinde parte din satul

Horodniceni Mariei, sotia lui l)olh fast


portar de Suceava (ment. 1529) XVI vol.
I 317.

Baneful, fiul lui Julea cel Mare, stapan in


Silivestri pe Coluile (1555) XVI vol. II
96.

Baneful, fiul lui Miltaila.s, vinde parte din

Bolan lui Lupul Stroici vistier (1579) XVI

vol. Ill 119.

Danclul, fiul lui Modrttz i nepotul Neac*ei,


inde

parte din Jugastri cu moara pe

Da mild (unde este Cristca si


jude in
judecie la gura Pobratei intarita lui
hail logofat (nient. 1455) XIV-XV vol.
I 277.
Danclui, nepottil lui Danciul *i tatal lui Coztna
*i Oenei din Madarjaci pe .5omuzu1 Rece

(ment. 1586) XVI vol. III 298.


Daneltd, nepotul lui Drago s Viteazul *i taDraao* din Sacuianii de Jos (neut.
tl
1507) XVI'' vol. I 57.
Danciul, cu parte din Raspopi, tin. Vaslui
(nent. 1609) XVII vol. II 226.
Dancittl, parcalab

(145E-1455), v. Dan-

dui CneujnIel.
Danciul, parcalab, v. Danclul Pardos.
Danelul, parcilab de Ciceu; fill lui valid parte

din satul Bezin lui Petru Codau (ment.


602) XVII vol. I 65.

Putna lui Pogan staroste (1555), XVI vol.


II 82.
'Baneful, Dui lui Moi* Filosoful, vinde parte

Danclul (Danciula), parcillab de Hotin, mar-

I 326.
Danclui, fiul lui Ranja, partea lui din Cofe*ti

Danciul, parcalab de Neamt (1527-9, 1535?,


1545-1551), v. Ilanelul Huru.

din satul unde a fost Moi* Filosoful lui


Nicoara Sarbescul (1462) XIV-XV vol.

luata de Ursu si Back' pentru o desu-

gubirta (ment. 1610) XVII vol. II 273.


baneful, fiul lui Steful Trifilscul si tatal
Niacsei din Dobru*a (neut. 1519) XVI
vol. I 151.
Daueltd, fiul lui Toader Betea *i tatrd lui
Ivan din Bete*ti In Campul lui Dragos
(ment. 1497) XV vol. II 273.
baneful, fiul lui Toader Lazdscul, stapan in
}WWI pe Covurluitti Sec (1546) XVI
sol. I 504.
Baneful, fiul Magdalinei si bunieul lui Vasilie ureadnic *i lui Petrea spatar din Ole*ti,

tin. Adjud (ment. 1615) XVII vol. III

tor In sfatul domnesc (1593) XVI vol.


IV 70, 72, 78-80.

bandit' (Dan), parcalab de Neantt (1527.1537); hotarnic la Pitici pe BArlad XVI


vol. I 287; martor in sfatul domnesc;
parcalab de Cetatea Nou (1527-1529)
XVI vol. I, 229, 231, 233, 235, 237, 239
241-244, 247, 248, 250, 251, 253, 254,
256, 257, 258, 260, 261, 262, 264-266,
268-271, 273-276, 278-283, 285-287,
291-293, 295, 296, 299, 300, 302-304
306, 308-311, 313, 314, 316, 317, 319321, 601;

parcalab de Neamt (1530-1537) XVI


vol. I 322, 325-327, 329, 331-333,

190.

335-337, 339-341, 343-345, 347, 348,


350, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 361,
362, 364, 365-369, 371, 373-376, 378

mori pe Pereschiu de la Glavan pisar

380, 382-384, 388, 389, 391.


pareillab de Orhei (1572-1584,

baneful, fiul Marinei i nepotul lui Duma


Negru, cumpara satul Dragorralne*ti si

(ment. 1528) XVI vol. I 267.


Daneful, fini cMaricai si nepotul lui Politanul, vinde parte- din Bacani, tin. Tutova,
lui Gheuea mare spatar (1624) XVII vol.
V 270.

vinde loc
Danelul (Danciu), irate
in Bulze*ti lui Cristea, Petrea *i Stana
(1522) XVI vol. I 598.
slitDaueiul, irate lui Gavril, Gligoric
pan in Radficine*ti (1574) XVI vol. III
37.

baneful, frate lui Ion *i Sandru, da parte


din satul Btlese*ti lui Arborc portar de
Sueeava (ment. 1524-1538) XVI. vol.
I 221.

_Baneful, frate lui Isaia din Racatau *i tatal


lui Toma si al Anci din Gillese*ti *i Pance5ti (ment. 1490) XV vol. II 130.
Danelui, fratele lui Ivascu Vladicicu s.a.,

intarit stapan in Hodoracinti *i Gvozdauti (1432) XIV-XV vol. I 95.

Danciul, fratele lui Vlasinu, vinde parte din


Luciani pe Prut lui Toader <Bubuiog>
parcalab de Cetatea Noua (1519) XVI
vol. I 150.

10-c. 224

ment. 1588) hotarnie la Buclae*ti, Heciul *.a., XVI vol. Ill 393;
marlor in sfatul domnesc (1572-1584)
XVI vol. III 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 25, 30, 31, 35, 36, 238, 240, 246.
Danclul, popa din Tara Romaneasca, fiul
lui Fetion Munteanul *i bunic lui Zaharia din Grauri (Trent. 1596-7, 1604)
XVI vol. IV 147; XVII vol. I 133.
Danclul, portar de Suceava 1, martor in sfatul donmesc (1554) XVI vol. II 239.
Mancini, In pricina Cu lona*co Jorea paharnic

pentru satul Orbu*cani (1609) XVII vol.


II 219.
Daneiu, sluga domneasca, daruit cu un sat

la gura Hubalnei (1429-30) XIV-XV


vol. I 78.

Danclul, sluga domneaseil, fiul lui Dan Bar-

lad, stapan In Cercava pe Elan (1546)


XVI vol. I 441.

1 In document indoielnic. Poate fi Ion


Danclul (?).

www.dacoromanica.ro

145

Dancinl, slugd dorrneasc, fiul lui Giurgea


Tatar, stdpn In lugani pe Strajnic (1546)

XVI vol. I 520.

280.

DaneInl, slugd domneascd, fiat lui Julea


Pntece, stApAn in Mrcesti, Grijlivi pe
Barlad si Horodniceni (1495) XV vol.
11 245.

Dauciul, slugd domneasc, fiul lui Alarm si


nepot lui CArstea si Giurgiu Negru, vinde
dotnnului parte din iezerul Cenen si satele din jur (1502) XVI vol. I 25.
Dumb!, slugd domneascd, fiul lui Negrild

si nepot lui Vdlcea Batardscul, stptin

In Bdtdrilsti (1546) XVI vol. 1 538.


Danciul, slugd domneascd, fiul lui Nistor
Galbinul, vinde loc In hotaru Galbirilor
lui Nenu Vicol (1546) XVI vol. I 531.
Danciul, slugd domneased, fiul lui Piitru
Brudur, Intdrit stApAn In Baieuti pe
Suholeti (1489) XV vol. 11 105.
Dandul, slugd domneascd, fiul lui Stanislav,

stilpan In Blanzi pe Corod (1528) XVI


vol. I 262.

slugd domneased, fiul Marinei, strd-

nepot lui Hodco, Ciumal, vinde parte


din Levesti lui Giurgea Brudttr diac de
visticrie (1506) XVI vol. I 48.

Danelull, slugd doinneascd, fiul

Stanci

nepot lui Ivanco diac si Isaico pietrar,


In pricind cu Toader vistier pentru satul
VIddesti pe Somuz (1579) XVI vol. III
127.

Damn, I, siug5

donmeased,

fiul

Slanei

(Pdntece) si strdnepot lui Sluga Stan,

stdpAn in Horodniceni, Mdrcesti si Grij-

livi pe BArlad (1495) XV vol. II 245;


vinde parte din Horodniceni Mariei, sotia lui Dolh, fost pdredlab (ment. 1529)
XVI vol. I 317. .
Banda!, slugd donmeascd, frate lui Dragot5

si ginere luilulu, Intnit stdpn In

Liesti pe Putna (1493) XV vol. II 200;


probabil acelasi: flanclul, nepot lui Frtild (1495) XV vol. II 223.
Danelul, slug domneascd, Irate lui Lupe

si Toma tilt5rit stdpAn in Tivesti pe Berheel (1495) XV vol. II 246.


baneful, slug5 domneascd, repotul lui Dra-

go s Zamd, vinde parte din Fdrcusesti


lui T5buci (1546) XVI vol. I 484.
DaneJul, slolnic, Irate lui lvul din Dobrotriresti si Balosinesti pe Sirila (1438, ment.

1111) XIVXV vol. I 172, 176;


marlor In sfat (1438) XIVXV vol. I
1440

153.

Danelul, tatill lui Borcea si strbunic Ganda-

chiei, jupanita lui 'Amu Dragot mare


spdtar, stApan in Serbdnesti si Jiscani

(rient. 1621) XVII vol. V, 29.


Danclul, tatAl lui Ion vistier (went. 1551)
XVI vol. II 3.
Danelul, tatl lui Oand boier (ment. 1443)

XIVXV vol. I 198.

Bauchi!, Vital (in Picioran si


On la Gura Salciei (men t.1560) XVI vol.

II 129-130.

1 4B

Danclul, tatal lui Simeon si bunicul lui Calco


din Cohoncsti (ment. 1600) XVI vol. IV

Danclul, tatAl (?) lui Todor dir <Doljesti>


((rent. 1479) XV vol. II 6.

Danclul, tatl Magdei si bunicul lui Giurgeal,

Dragose s.a. din Sdpoteni pe Iubreasa


(ment. 1546) XVI vol. I 542.

Danclul, tatl Nastei din Climesti, tin. Neamt..


(ment. 1558) XVI vol. 11 104.
Daneiul, tat.51 Varvarei si Mrcnei, st.dpn

pe vii in Bivolari (went. 1591-2) XVI


vol. IV 36.

martor pentru vnzarea


unor prti din BArnul si Pliscuti (1588)
XVI vol. III 398.

Danciul, vdtav,

Danclul, vinde parte din Bdrlesti lui Ion

(mnent. 1577) XVI vol. II 100.


Danciul s.a., vistier, v. Dan, batman. si
parcillab de Suceava.
Danciul, vistier, v. Danclul Cncajniei, pdrcdlab.
Danclu Boldls (Danciu Bolds), tati lui

Ile Boldis si bunicul Sorei si al lui Lazor


Grasit (1471), ment. 1518), XVI vol.
1131; stdpdn in (4.-istesti, XIVXV vol.
I 383.
Danelul Buelaichl, slugd dormicase, flu'
lui Buciatchi si nepot lui Cozma Sandrvici (1503, ment. 1507) stpAn In Hodorecinti si Gvozdauti pe Vilia, XVI. Nol. I

39; vinde lui $tefan voievod cel Mane


prti din Mogosesti si Batinesti pe Tutova XVI vol. I 37, 66.
nuncio! Bursuc, slug don neascd, stpn
pe un loe pustiu la Oltcni pe Lozova
(1546) XVI vol. I 427.
Danciul Ccrnu, v. Danciul 110$11.
fatal
Danciul Cluceseul (Danciul
lui 1-tomasen, Ulea
Ncag din Zvor5ste

Dncesti (went. 1488, 1490) XV vol.


II 87, 122.
Danclul Cneajnevlel, parciilab (1448-1458?),

martor In sfatul domnesc XIVXV vol.


1 281, 283, 285, 287, 288, 290,

921;

vistier (1448) XIVXV vol. I 228, 230,

231, 232, 234, 235, 236, 237, 239; p.Ircd-

lab (1451-1455) XIVXV vol.

I 245,

264, 267, 274, 276, 277, 278, 280.

Danciul Baca, slug domnease5, tatl luf

Giurgea, CrAciun si Armeanca din <Ne-

grilesti> pe Bdrlad (1488, ment. 1502)


XVI vol. I 17; intrit stdpfin In Negrilesti XV vol. II 102; v. *i Helm
Dalleilll Horga, tatAl lui Lup din BAnzstl.
pe Elan (neut. 1546) XVI vol. I 419.
Daneiul Iluru (llana, HAra, Hor, Hur, Hura,
Hurea, Hurul), pArelab de Neamt, fiul
lui Oand Hurul, 'repot lui Pdtru Huhule
si tal11 lui Andrei Tana paharnic s.a.
Scandureni, Hdrsti, Dancesti si
Mdnstirea (1524-1552, went.. 1602
din

1618) XVII vol. I 34, 54-55; vol. IL

301; vol. IV 202, 249;


stdpa'n In Gldsesti pe lietdu XVI loL
1470;

www.dacoromanica.ro

martor In sfatul doirnese: XVI vol. II 6,


11, 13:-15, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 33;
pdredlab de Neamt (1535, 1545-1552):
XVI vol. I 410, 412, 413, 415, 416, 418,
421, 423-425, 427-430, 433-453, 437,
438, 440, 442, 444, 445, 447-451, 453,
455, 456, 458-460, 462, 464, 466, 469,
471,. 473, 475-480, 482-484, 486, 488,
490, 493, 494, 496-500, 503, 504, 506,
507, 509, 510, 512-514, 516, 517, 519,
521-523, 525-527, 529, 531-536, 538540, 542, 543, 547, 549, 551-553, 556,
557,.559-561, 563-566, 569-572, 576,
577, .579-582, 588, 589, 593, 601, 664,
608, 610, 613; vol. II 3.
Danehal Juliel, boicr, wartor In sfatul dommac,. (1421) XIV-XV vol. I 42.
Danclul. NAdfibrIco, fiul (?) lui Vlad de la

Seheia pe Valca A105, tatill lui Vlad,


Jinja si Maria din Scortesti la CArligtura (ment. 1506) XVI vol. I 46.

Danclid Negro, stralbunicul lui Spiridon


Scriped *i Pavel Scriped brdri*ter din

Scrivuleni (inent. 1532) XVI vol. I 346.


Danetul Marini
Oiar), tata! Stanci *i
bunieul Sorei din Oeriesti, tin. Covarliii
(ment. 1609, 1616) XVII vol. II 213
vol. IV 22.
Danetul Pardos
Paidos, Pardos), din Mogor_sti, bunicul lui Silion *.a. din Moinesti (1438, rnent. 1625) XVI, vol. II
172; XVII vol. V 362; stlIpAn In 13ode*ti

*.a. XIV-XV vol. I 159; probabil aceDanelul, pArcalab, bunicul lui Popotea diac, cumpArd parte din Bodesti
de la Nastea (ment. 1613) XVII vol. III
142.

Danetut PetrInda, slugd domneased, fujI lui


Petru *i nepotul lui Giurgea Sfirbul, Intrit stdpAn In Osiiaci i Belomti pe
Hubalna (1528) XVI vol. I 275-6.
Danclut.Ple*a, fiul Jul Petru Ple*a, vinde satul Onte*ti pe Bdrlad lui Lupe Chesanu
(1499) XV vol. 11 285.
Danclut Pogan, fiul lui Ion i nepotul lui
Necoard Poganul, Intdrit stiipAn In Pogiinesti pe Tutova (1497) XV vol. 11 264.
Danetul Pohreb, virde parte din Pohrebeni,
tin. Orhei, Vasci Lehoae (rient. 1603)

XVII vol.

I 87.

ltaci*te, vinde parte din Boi*tea, tin.


Trotii*, lui
(ment. 1584) XV/
vol. )11 257.
Ilanctul Ito*u (Danciu,
Cernu ori a Negrului?), tatal lui Pdtra*cu din Bue*ii*ti
(ment. 1456-1462) XIV- XV vol. I
419, 420, 422, 423.
I) andai Stluearlul, slug donineascd,

stdpan in Dobreni pc LApti*na (1500)


XV vol. II 303 304.

Danctul Tomalseul, taliil DrAganii

strilbu-

nicul lui Lupul s.a. din Tomesti, tin.


IlArlu (luent. 1362) XVII vol. V 212.

Danciul Ureche, bunic lui Nistor Ureche

mare .vornic, sliipAn In Hotinesti (mnent.

1600) XVI vol. IV 287.

Danciula, pdreillab de Hotin, v. Bonete.


Danco, v. Gheorghle Daneo, Stefan flanco.
flanco, slugd dorrneased, fiul lui Giurgiu
de la FrfitAuti, ddruit cu satul Mianouti
*i carp de tdtari (1433) XIV-XV vol. 1
105.

flanco, slugd domneased, fiul lui Silva i nepot lui Drago* Viteazul (1481, ment. 1483,

1519) vindc parte .din satul Silvestri lui


Stefan voievod eel Mare, XV vol. II 25;
XVI vol. I 141; vinde satul GArbe*ti lui
Onit, XV vol. II 41.
DancovIcI, taldl lui Miclius i Ivanco din
lirzici (inert. 1491) XV vol. II 151.
Dance, nepotul lui Toader logofdt stdpan pe
un loc pe Cahul, tin. Chigheci (ment. 1594)

XVI vol. IV 116.


in toponin ia hotarului
Daum, (podul
rrAndstirii Socola (merit. 1583) XVI vol.
III 212.
Ilancul, din Steclieni, tatl lui Ilcu, Labd*cu
*i al Dusei din Zvorii*li (n ent. 1488) XV

vol. II 87.

Daneul portar de Sticeava, v. Ilan, batman


pArcillab dc Suceava.
Dande*, slugd doinneascd, fiul lui Ile *i strd-

nepot lui Ivan Molina, vinde pArti din


StAnce*ti lui Toader aprod, cu iaz, mori
*i ponit (1606) XV1I vol. II 51.

Dank, din Ilaliti, marlor (1621) XVII vol.


V 26.

Dania, grddina lui, In hotartil salului Sucevita (n ent. 1583), XVI vol. 111 227.
Dante, rnartor in Stefdnesti, pentru vAnzarea une pArti din VIdiceni (1614) XVII
vol. III 162.
Dante PIllpovsehl, fiul Nastei si nepotul lui
Vasco Borici, vinde parte din Cerlena
Micd vdrului su Miron Brnovschi batman (1622) XVII vol. V 117.
DanIll, calugAr de la irdndstirca Neamt,
posleduieste suret de pe act domnesc
(1841) XVI vol. III 222.
Dunn!, cdlugdr de la rriindstirea Pantoerator (1624) XVII vol. V 276.
Dalai!, disc din Romane*ti, stpAn pe un loe
de prisacd In hotarul stupilor Butunestilor cu vie si grAdird (1618) XVII vol.
IV 283.

hatman, v. Dan, Satinan *i pdrelab


de Suceava.

Dann!, martor la vanzarea unci prti din

Cerndte*ti (1609) XVII vol. 11 213.


Daniil, pdrgar din Urgul Baia, rrartor (1625)
XVII vol. V 361.
Dann!, popd, martor la Suceava pentru cl-

ruirea unei pdrti din Mdstecani (ment.


1599) XVI vol. IV 262.
Danil, protopop lIerteg bunicul lui Ion diac
din Mitesti si Soroeinouti pe Siret (ment_
1516) XVI vol. I 105.
Danill <Sihastru>
cel Nou,
sfAntul
starel.), mormilntul si iroa*tele lui la

manstirea Voronet (ment. 1551-1599)


XVI vol. II 3-4, 105-106; vol. III
57; vol. IV 275.

www.dacoromanica.ro

147

Danita, biserica de la

inchinata de domn

tramistirii Bistrita (1428) XIVXV vol.


I 66.
Maila, tatal lui Larion si Agafici din Medeleni Omn(. 1622) XVII vol. V 120.
si Budul), (jude> la
Dann (unde stint
lzbiscea pc Haut (Inent. 1455) XIVXV
vol. I 277.
DanIluva, In toponimia une selisti pe Milia-

tini, Intarita Beal si sttrorilor ei (1546)


XVI vol. I 523.
Dania!, nepot lui Costca Liteanul, Intarit

stapan tu Litcni pc Sirct (1515) XVI vol.


I 98.
Dam), vistier, v. Dan, hatrnap F i parcalab
de Suceava.
Danovici, V. Costea DanovIel, Cozma Danavlei, Grigori Dunoviel.
DanovIel, diac, scric act doninesc (1625)
XVII vol. V 360.

Dannvici, stolnic, fiul lui Gavril Totrusan


logofat si tatal lui Grigoric Udrca din
Dinnbravita

(1555, merit. 1579,

1580)

XVI vol. III 117-8, 144; vinde lui Ianciut sclrar parte din locul pustiu la Dcalea, la Movila lui Pitas XVI vol. II
70.

DanovIci, tatal lui Stefan din IIlapesti pe


Prut (inept. 1580) XVI vol. 111 135.
Danu, v. l'asile Dann.

Dann, boier, intarit stapan in Tulcsti si Vla-

dcsti (1453) XIVXV vol. I 417.


Dann, fiul lui Uricus, vindc parti din Cofesti lui Apostol si Sima (ment.. 1625)

XVII vol. V 346.


Danu, fiul Musci si nepotul lui Patrascu Mar-

covici, Intiirit stapan in Bdiceni (1604)


XVII vol. I 160.
Danul din Botosani, targovet (1603, 1609),
martor la zalogirea unci case din Pala
XVII vol. I 112; martor la vAnzarea unci
Wadi din Brdesti XVII vol. II 251.
Danul, din Tatrasi, martor (1604) XVII vol.
I 139.

Dana!, !parlor la vdnzarca unor pdrti din

Plopeni (1614) XVII vol. III 162.


Dania, portar de Suceava, v. Dan, batman

parealab de Succava.
Danul, sluga dorrneasca, fiul lui lurie Davidcscul, vinde parte din Carstesti lui Negrila Batirescul (1490) XV vol. II 142.
Dattul, stramos lui Andonie s.a. din Ruptura,

Barlad (merit. 1623) XVII vol. V

912.

Dario, visticr, v. Dan, batman si parctilab de


Suceava.

Darle, diac, scrie act domnesc (1616) XVII

vol. IV 40.

Darle Turca din Ulmul, jurator (1616)XVII


vol. IV 519.
Darsiul, v. Nenlui Darslul, tigan.
Data, viltainan din Calugareni, InEutor (1625)

XVII vol. V 367.


Dasbog, v. Roman Ilajbog.

Daseo din Clicicauti, tatal lu Petru s.a.


(molt. 1490) XV vol. II 136.

148

Daten, Hui lui Gostila si nepotul lu.. Pula


ploscartil (1488), Intarit stapiin In Budesti i Gostilesti XV vol. II 85,, vinde
domnului parte din Gostilesti si sclistca
Laboveni lui Toadcr Gherman -xy vol.
II 79-80, 100.
basca, fitil (?) lui Hannan si tatal
din Otelesti pc Berheci (ment. 1554) XVI

vol. II 46.
fiasco, Rid lui Isaico, virde parle din Pelipeca pc sNistru nepottalui sau lvanco
pisarul (mni. 1523) XVI vol. I 216.
fiasco, tatal lui Petrea si bunicul lui Costin
si Ion din Ilisani (ment. 1588) XVI vol.

III 378-9.

Dascovici, v. Andrei DascovIel.


Dasen, tatal Marittiii Suiloai, butricul lui

Costandin Golaiesa si strabunicul To-

doscai si al lui Gavril din &That'll, tin. Su-

ceava (nent. 1605) XVII vol. 1 197.


Datu, v. Dan, runcul lui
Datina, v. Lazar Minna;
David, v. Toader David, Stancitti David.
David, aprod din Bourcni (1610, 1617) InOra stapdn in Borale XVII vol. II 330;
jurator XVII vol. IV, 189.
David, calugir, fittl lui Jurj gomelnic, vinde
parte din Malini lui Grigorie mitropolit
<Rosca> (1551) XVI vol. II 2.
David (Linde a fost ), <cneaz> la Davidcsti
pe Berheci (mni. 1499, 1529) XV vol. II
301; XVI vol. I 305.
David, comisel din lioisesli, jurtor (1625)
XVII vol. V 345.
David, cumpara parte de batran din Popesti,
de la Lupul Dade (1591-1594) XV1 vol.
IV 307.

David, diac, serie act domnesc (1605) 191,


192, XVII vol. I.
DavIdu din Neamt, inartor (1613) xyIl vol.
III 144.
David din Ilotarc, da' bani cu zalog 1617)
XVII vol. IV 521.
David din Traisteni, martor (1617) XVII
vol. IV 163.
David din Zaluceni, Itotarnic (1625) ,XVII
vol. V 351.
David din Zlataresti, martor (1617) XVII
vol. IV 157.
David, fiul Catrenei si nepolul lui Filimon,
vinde parte din Stetcani lui Nicoard Pra-

jescul logofiit (ment. 1606) XVII vol.

II 26.
David, fralele Maricai s.a., vinde parte din
Aramesti lui Simion Sechil ciimara.s (merit.
1598) XVI vol. IV 208.

David, fratele Naslasici, vinde parte din Dobrulesti, tin. Succava, lui Glicorghe co-

!nisei s.a. (ment. 1617) XVII vol. IV

121.

David (David), parcalab de Roman (1583


1611, ment. 1618) martor, XVII vol. III

14, 30; vol. IV 291; martor In sfatul

domnesc: parcalab de Roman (1583-1590)

XVI vol. III 238, 240, 241, 244, 246,


248, 249, 258, 262, 367, 373, 378, 387,

www.dacoromanica.ro

395, -401, 411, 419, 423, 424, 426, 427,


431, 434, 437, 438, 441, 452; postelnic,
danta de domn Cu satul Incas (ment.
160, 1608) XVII vol. I 72; vol. II 57.
David, singa donmeasea, fiul lui Dragos, stapan In Codresti pe Bahluet (1546) XVII

vol. I 533.
David, singa don masca, fiui lui Stan si nepotul lui Nlacrea, vindc parte din Macresti lui Manoil Felea ceasnic (1528)
vol. I 280.
David, .slug domnease, repotul lui Leul,
stapan in Liesti i Blandesti (1546) XVI
vol. I 541.
David (salta lui
<sLapan In Davideni pc

Tontita) (ment. 1446) XIVXV vol. I


219.

David, 'stolnic, martor In sfatul domnesc


(1444, 1448) XIVXV vol. I 203, 228,
230, 231, 232, 234, 235, 237, 239.

David, tata' lui Stanciul (ment. 1433) XIV


XV vol. I 104.
David, tatal lui Toader David s.a., stapan pe
scliStea lui Buzea si Buburuzeni (ment.
1546) XVI vol. I 487, 488.
David (unde au sczut
vataman intr-un
sat pe Telita la gura Bacului (ment. 1466)
XVIXV vol. I 216, 347.
David Davideanui, fiul Dragalinei si tata'
lui Ion (1569, ment. 1597) XVI vol. IV
167;' In oficina cu Avram pentru parte
din Potlojani, XVI vol. II 186.
David llorgael, tatal lui Vasile si Simion,
stapAn In Dobrulesti tin. Suceava (ment.
1605, 1611) XVII vol. I 241; vol. IV
122.

si al Antcnici din Pacuraresti, tin. Chigheciu (ment. 1604) XVII vol. I 148.

~dan, fiul lui Pelea, nepotul lui Pelea si


striinepolul Neagai, vincle parte din Oto,ti
lui Grozav diac (1603) XVII vol. I 101.
fiul Mariei, vinde satul Medeleni
pe Prut lui Enachi postelnic (1623, ment.
1624) XVII vol. V 215, 276.

Solomiei i,i nepotul lui 13udici,


vinde satul I3ogd5nesti lui Ionasco valav
(1580-1581, 1583) XVI vol. 111 145,
233.

Diimlan, Muga domneasca, fiul lui higa, vinde


polca sa din Oglincsti pe Corod (1497)

XV vol. II 265-6.
Damian, setrar, intarit stapan In Ilotccsti,
tin. Vaslui (1618) XVII vol. IV 289.
nimbo], vecin, fugit din Craciunesti pentru

neplata cis!ei (1611) XVII vol. III 42.

n'Inflan, vincie parte din poiana Fantana


Maldestilor din hotarul Negresti manas-

tirii Agapia (ment. 1603) XVII vol. I


80.

Damieneasa, v. Nastasia D'Amineasa.


Darniian, v. si Damian.
~Han din Baseni, tatal Carstinci (ment.

1610) XVII vol. II 291.

Mullan din lonasesti, tin. Inflad, vinde

satul lonasesti lui Durnitrasco Stefan mare

vornic de Tara de Jos, ca sa poat plati

dusegubina (1623) XVII vol. V 229.


Diimlian din Scantiae, martor (1624) XVII
vol. V 284.
1/Anillan, fiul lui Ion Rosca vornic, stapan
In I-loisasti, Popesti si Volcaesti (1620)
XVII vol. IV 452, 454-5.
Damlian, fiul Voloscai din Cont.esti (1546) XVI
vol. I 412.

David Toader, v. Toader Din id.


Davideanul, v. David Da% ideanul.

Davidescul, v. Dan Din/Mescal, lurte Davidescula

Dilbesti (sclistca Dbe,,tilor), In toponimia de

la obarsiile Gerului (ment. 1948) XIV


XV vol. II 229.
Dadesti, neam la Lighitisani (ment. 1577)
XVI vol. III 85; v. si Dad.
Halita') (Dalbanov), tatal lui Sidra din Popeiri; tin. Dorohoi (ment. 1548) XVI vol.
I

~fan, fiul lui Carstea, tata' lui Gheorghie

5/77.

Daltag, v. Patru
Diunacus, prcalab, fratele Donci si al lui
Nicoara, stapan pe vii In Dealul Neted si

In Dealul Hdrlaului (nent. 1555) XVII

vol. 11, 712.


Damacus, Damacusescul, Damoncus, v. Do-

aioneus, Stetco Damacus, Tador Damacus.

Damilan, fratele lui Toma din Priscani


1604) XVII vol I 136.
Diimilan, razes din Harlicesti, hotarnic (1625)

XVII vol. V 363.


Mutilan, singa donmeasca, fiul Dochiei
nepolul lui Miliul Pojar, intarit stapan
In Bogdanesti, tin. Roman (1581) XN I
vol. 111 162.

Mutilan, spatar, fratele lui Simion, intarit


stapAn in satul Piperceni, tin. Orhei, cu
vecini (1609-1617) XVII vol. II 202;
vol. 111 101; vol. IV 213.

Damlian, (praul lui ), in toponimia sa-

tului Molnita, tin. Cernauti (nient. 1546)


XVI vol. 1 612.
vinde parte din poiana Fantdna
Mlaestilor din hotarul Ncgresti manas-

'Jaman, v. Ion llaman.

tirii Agapia (ment. 1603) XVII vol.

Damian, v. si Diimlian.

Danaila din Florintesti, V. Dimita, sluga dom-

80.

Damian, v. si Damian, Gheorghilii ~fan.


Damian, mentionat pe verso-ul unui act din
Vartop (1562) XVI vol. II 160.
Damian din Dumbravita, vinde loe de casa
In Spataresti lui Deleu aprod (ment. 1619)
XVII vol. IV 305.

neasca.

lui Frtiman parcalab, vincle


parti din Berbeteni, tin. Falciu, si din
Halaresti, tin. Chigheci, lui Chirit TMmitrachi mare postelnic (1610), XVII
vol. 11 291, 296.

149

www.dacoromanica.ro

Malaita-a, fiul lui Luca si nepotul lui Dragoslav, vinde parte din Tomesti, tin. Tutova,
lui CArstea mare vornic (1602) XVII vol.
I 41

MindIlfi, tatl lui Ilarion din Incas (anent.


1610) XVII vol. II 294.

Diinuta, In Micodani pe BArlad (ment. 1433)

XIV-XV vol. 1107.

Ddraban, v. Irimie DArdbanul.


DArAban, bunicul lui Brudul din Leucusesti,

tin. Succava (anent. 1604) XVII vol.

128, 189.

manor (1595), XVI vol. IV 119.

Dfirdban, fiul lui Horga si nepotul lui Crdciun Tiuncd, vinde parte din Ghiduseni

XVI vol. III 328; vol. IV 28.

XVII vol. V 222.


Dfirdban, manor ed lui }lira din VArtop i
s-au luat doud vaci pentru o detone a
lui Ilea din Porcesti (1597) XVI vol. IV

bindIIA lifiddreu

BAddrau) din Horlesti,

fiul lui Ion Farco si nepotul lui Mihul,


vinde parte din Sfacuiani, tin. Neamt, fratelui sdu Avram vAtav (ment. 1586, 1591)

Mafia], selistea lui In Liesti pe Putna (ment.

1493) XV vol. II 200-201.

Ddnceu, v. Saya Dalinen.

Diluent (Dainciu), fiul lui Gavril staroste,


intdrit stApAn pe un vad de moard la
Bdtrinesti (1607) XVII vol. II 136.
DAncou (DAnceu), staroste de tin. Tecuci,
tatAl lui Saya Ddnceu, al Tudorei s.a.
(anent. 1615, 1618,) XVII vol. III 217,

vol. IV 267-8.

lui Ionasco Ghianghea mare logofdt (1623)

164.

DrdArd, V. Toader DArdul.


Ddrldu, v. Lupul Ddridu.

DArman, v. Petnt Dfirman.

DAnnan (Dirman), cdpitan, martor In sfat


(1563) XVI vol. II 162, 164, 165, 167.
Warman, fiul lui Caliian si tatill Tatei din
Solonet (ment. 1517) XVI vol. I 106107.

Dfinces,tf (fAntAna Ddncestilor), neam la Nc-

goesti (ment.. 1555) XVI vol. II 66.


Dfineltl (hotarul Dfinestilor), neam la Troita

PC Crack' (meni.. 1621) XVII vol. V

barman, tatdl lui Stoian, bunicul lui Petra


Ddrman si al Nastasiei $i strlibunicul

Tatei si al Vascdi din DArmilnesti (ment.

1499) XV vol. H 283.

Ddnga, v. Dina.

Ddrman, userel, vinde tigani lui Dan portar


de Suceava (ment. 1555) XVI vol. II

DAnici, v. Dnmitrasco
Ddnild, v. Calrstea Dinild.

Ddrzca, pitar, stdpAn In Derzsca (1609) XVII

33.

73.

DdollA, croitor din Iasi, in pricind cu mdndstirea Sf. Saya pcntru locuri de casd
In Iasi (1601) XVII vol. I 7-8.

vol. II 214.

DalvIdeanul, diac, manor Intr-o pricinA pen-

tru Urlati (1620) XVII vol. IV 485.

diac, serie act domnesc (1621) XVII

Dlividoala (FAntAna ei), in hotarul satului


Bodesti pe Bistrita (ment. 1588) XVI vol.

169, 237.

1614) XVI vol. III 379; XVII vol. III

DArdul, v. Toader DArdul, Toma DaIrdul.


DArld, v. Postolache DArld.
in tin. Seceava (ment.
Diirsca (biserica la

ogorul lui din Rosiori arat de un


ndimit (ment. 1590) XVI vol. III 453.

Deanga, v. Dinga.
Deardea, ceasnic, martor In sfat (1617) XVII

vol. V 60.
Mall& din Bahnd, tatll lui Nistor i bunicul
lui Dumbravd, manor (1588, ment. 1612,

Mail% din Ciortolom, tatAl Tudorei si al


Mariei (ment.. 1586) XVI vol. III 300.
Dalnilit, din Dolhesti, manor (ment. 1610)
XVII vol. II 320.
Wand (DAndild), slugd domneascd, st5pAn
In Florintesti (1595-1606) XVI vol. IV
129; martor (ment.. 1624) XVII vol. V
298.

slugd domneascd, fiul DrAgaei si nepotul lui Steful si al lui Isac Tubcu, Intdrit
stApAn in Bahna, tin. Neamt (1554) XVI
vol. 11 44; probabil acelasi: DAIWA, tatAl

lui Nechita (ment. 1614) XVII vol. III

1490) XV vol. II, 132.


Dealne (unde sade "..) din Rdspopi, tin.
Vaslui (mentionat pe verso-ul unui act
din 1612) XVII vol. III 89.
vol. IV 522.

Debrici, v. Pavel Debrief.

Dechea, tuca lui Triful, intdritd stdpAnd In


Fetionesti (1573) XVI vol. III 24.
DechIu, martor pentru vAnzarea unei pdrti
din LAzesti (ment. 1604) XVII vol. I
144.

Decica, v. Lupul Decica.

Decks', in pricind cu Lupul pitar din Nu-

sesti s.a., pentru parte din Drdgesti (1592)

170.
Dilullfi

tat51 Agafiei si al lui Larion


din Medeleni, tin. Iasi (ment. 1623-1624)
XVII vol. V, 215, 276.
DAIWA, vecin fugit din Crliciunesti pentru

neplata cislei (1611) XVII vol. III 42.


DAIWA, vecin, dat de Gligorie Buhus lui
Dumitrasco Buhus (1621) XVII vol. V
10.

Wand, voit, din Mead, martor (1579) XVI


vol. IV 169.
150

III 392.

XVI vol. IV 60.

Dedeo, slugd domneascd, fiul Neagoslavei

*i nepot lui Vlad Orbescu, intdrit stdOn In Rdspopi, lliesti i Cdtelesti pe

Covurlui (1491) XV vol. II 168.


Dedful, parcdlab de Roman, martor In sfat
(1620-1621) XVII vol. IV 495; vol. V
15, 17, 19, 21.
Dediul (Deadiul, Dedul), popil din Duntsani
intdrit stdpAn (1619-1622) XVII vol.
IV 417, 512; vol. V 114.

www.dacoromanica.ro

berth'', slugi domneased, dilruit de domn


cu un loc la Flint:Ana Oaselor pe Putna,

ca s5-si fac5 sat (1507) XVI vol. I 67.


Dedini, v5tav, martor pentro vanzarea unor

pirti din Toderesti, tin. Grligatura (ment.

1623) XVII vol. V 227.


Dedul,vames, martor pentru vnzarca unei
ptirti din Selistea, tin. Iasi (ment. 1622)
XVII vol. V 152.
Deea (obrsia ei), In hotarul m5nastirii Moldovita (ment. 1534) XVI vol. I 366.
Beacom,' din Tomiste, martor la vnzarea
unei pArti din Cilepoteste (1587) XVI
vol. III 344.
Deicu, v. Viad Delen.
Deiea, v. DaneWI Delea.
Deice, scrim' Nastei, tuca lui Becu, st5pAna
la FilntAnite <Deleni> (ment. 1471) XIV
XV vol. I 383; v. si Daneiul Pelea.
Dam (selistea lui
stfipn in tin. Vrancea,
dat de domn lui Vlasin Cretescul (ment.

1443) XIVXV vol. I, 197.

Peleo (Dealeu, Dleiu, Deleul, Delu), aprod,


fratele lui Stefan (1617-1625) cumpArai
parti din Antlesti si SpAtAresti Cu loe
de casil XVII vol. V 72, 303, 316, 361,
366; Intlirit stApfin In SpAtfiresti, XVII
vol. IV 133, 305; 388; vol. V 466-7; martor XVII vol. IV 513; vol. V 229.
Peleo, sotul Maria' i ginerele lui Ionut din
Selistea pe $omuz (ment. 1625) XVII vol.
V 335.
Deleul, v. Toader Deleul.
been' din Meresti, martor (1617) XVII vol.
IV 181.

Derjec, v. Cristof Derjee.


Derman, fiul lui DrAgus, vinde lui DrAgutill

Bogdan staroste parte din TigAnesti pe


Brlad (ment. 1517) XVII vol. IV 97.
Dersehl, ginerele PArascal din BrAesti, tin.
Hrlu (ment. 1613) XVII vol. III 119.

Derzsca, v. Toader Derzsea, Zabaria Derzsea.


Densca, sora hlintei din Derzsca (ment. 1619)

XVII vol. IV

304.

Descultul, v. Ion Descultul.


Despina, doamna lui Mircea voievod si mama

lui.Petru voievod ($chiopt,1), in pomel(ment, 1584)


XVI vol. III 261.
Despina, doamna, sora lui Petru voievod
nicul manbstirii Patmos

<Schiopul>, in pomelnicul mAnstirii Patmos (1584) XVI vol. III 261.


Despot, v. roan Despot, voievod, Ivan Despot.
Despotovna, v. Elena Despotovna.
Desu, v. Ivan Desn.
Detco, V. Ivan Deteo.
Detelea (Detelev; prisaca lui
In toponimia locurilor clAruite lui Petru Hudici
vornic (ment. 1435-1436) XVIXV vol.
1116, 130.
Deuga, v. lonaseo Denga.
Deva, femeia lui Toma, stpn In Flelevi
pe TazIfiu (1546, ment. 1613) XVI vol.
I 516; XVII vol. III 150.
Deva, fiica Cernei si nepoata lui Stars Virzar,
Intrit st5p5m1 in VAscoaia s.a. pe Nirnova (1563) XVI vol. I 363.
Diaconita, mama lui Grigorti din Otesti (ment.

1622) XVII vol. V 89.

Deli Ghcorghie, v. Apostol Dell Gheorghle.


hell Pangratis, gelep, cumpr oi (1591)

Diacovici, y. Stefan Diaeoviel.

Dellui, In pricinil Cu Lupul al treilea logofia


pentru vad de timar In hificicAuti (1618)
XVII vol. IV 220.
Detone, V. Nastea Deloae.

130, 150.
sptar, martor in sfatul
Diamandi
domnesc (1613-1615), XVII vol. /II

XVI vol. IV 26.

Delteg, v. Nara DAltag

Demo (Podul Demei), In toponimia hotarelor


satului Sehei (rient. 1622) XVII vol.
V 173.
Demelu, v. Isecieu Demejn.
Demescan, v. Lsae Demescan, ',repo Demescan, Toader Demescan.
Demescan eel bAtrAn, tatl lui Prjolta staroste si bunicul Maricili s.a. din Prjolta,

tin. Iasi (ment. 1605) XVII vol. I 258.


Demeseanul, miedar, fiul lui But eel biltrin
(1614-1618), In pricin cu Nastasca si
lonasco Vartic pentru satul Petresti,
tin. Dorohoi XVII vol. III 161; intoarce
satul Parcova, tin. Hotin, lui Ghianghea
mare logofat XVII vol. III 224; vol. IV
246.

Demeseo, teal Anastasiei si bunic Marinei


din Viesinet (ment. 1488) XV vol. II
90.

Denis, Denise logoffit, v. Dien's, sp5tar.


Dereueu (Dlalul lui
in hotarele satulni
Dersca (ment. 1515) XVI vol. I 95.

Diamandi, prcalab de Roman, martor In


sfatul domnesc (1613), XVII vol. HI 126,

126, 130, 131, 160, 203, 218.


Dianis, spAtar, V. iDealI, sptar.
Diatu, v. Gavril Diatu.

Piba, In toponimie (ment. 1434) XIVXV

vol. I 111.
Dicheelu (movila lui .s:), In toponimia satului PAtralscani pe C5inar (ment. 1600)
XVI vol. IV 232, 284.
Dichei, v. l'asile Diebel.
Duda, mama lui Iurdachi, Gligorcea siNticula

din Sacalfis (1617) XVII vol. IV 157.


fiica Agafiei, nepoata lui Macsin si
str5nepoata Nastasiei, vinde parte din
Gomdnesti lui Vtiscan Dobrenchi (1601)

XVII vol. I 11.


flidrlh Buceaschl, staroste al Podoliel si al
Gamenitei, stdpan in Vasilov, Borisov,
Cuciur s.a. de pe Nistru (1448) X/VXV

vol. I 225-6.

Dieceanu, v. Carstea Dieceanul.

Dleni, spAtar, v. Dien's, spAtar.


Dienis, v. Stoles Dienis.
Dienis, bunicul lui Costea din Tomicesti(ment.

1492) XV vol. II 178.


151

www.dacoromanica.ro

Dien's, fiul lui Serbco, lntrit stpn In Luca-

vt si PaneAnti (1428) XIVXV vol.


61.

fratele -Anci ii unchiul Voicai din

Mihailesti pe Siret (ment.1507)XV1 vol. I


65.

bIenI (unde au fost juzi Mihail si


la CAucelesti, pe Crack' (merit. 1500) XVI

vol. II 307.
Dients (Dianis, Dicni, Dienis), sptar, tatl
lui Stoica 5i bunicul Fecledi din Rdesti
pe Covurluiul Sec, Milscureii de Sus pe
Tutova

Batinesti (1434-1447, ment.

1494-1527) XV vol. II 203; XVI vol. I


66; 231 ;

in - fatul

Negru, vinde parte din Tungujeni

Tungu (1438) XV vol. II 41.


Pinta (helesteul Dimii), stpiin In StAncesti
(ment. 1606) XVII vol. 11 51.

Dlma, vames, martor In Ustia la intrirea


satului lurciani, tin. Soroca, lui Atom
Mustiat pArcAlab (1615) XVll vol. 111
193.

lima Basot, martor la vnzarea unci pArti


din Selistea, tin. Iasi (1622) XVII vol..
V 152.

Dirna Micaci, v. llama Mime'.


lima Piperin (Dema
rnartor in Iasi la
viinzarea unei vii din dealul Epure (1615)

XVII vol. III 200, 201, 202.

'1434-

Dimache, vornic, stApfin In Corltesti 1a 1856

122, 134, 141, 153, 158, 166, 176, 178


186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
196, 198, 1119, 201, 206, 207, 209, 210,

Dimael (valea Dimaciului), in toponimia ,ho-

martor

domnesc

1447) XIVXV, vol. I 110, 111, 117,


211, 217, 218, 222;

probabil acelasi: Dlenis (Dei-jis, Denise,


Dinis, Diinis, Dinisco, Dinisu, Dinisul,
Dionis), logoitt (1435-1442) scrie si

pecetea XIVXV vol. I 115,


119, 120, 121, 127, 129, 132 135, 136,

atArnA

138, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151,


152, 155, 157, 160, 161, 163, 165, 168,
169;

manor In sfatul domnesc (1442) XIV

XV vol. I 179.
Dieni$, curtea si selistea lui la Homor; (Dionis), stpn (ment. 1415-1540) XIV XV
vol. I 37, 284;104; XVI vol. II 165, 384,

401-2.

fiica lui Vlaico i nepoata Dolhei, intrit stpn In Dolhesti si Negresti,


.in. Neamt (1607) XVII vol. II 101.
Diinis, v. Dienls.
Dllnis, vtav din Ploturesti, martor la vnza-

rea si la judecarea unei pricini pentru


Urlati (1619-1620) XVII vol. IV 413,
482, 484.

Dila, partea ei din Onteni (ment. 1588) XVI


vol. III 411.
Dilda, v. Toma Dilda.
Pilca din Biliceni, vinde loc de prisac, Cu

case si grdini in Derereu, tin. Orhei,

loi lachim vornic de Suceava (ment.1615)

XVII, vol. III 211.


Dirno, v. Todir DIma.

Dima, v. Duma, prclab dz CetateaAlbl,


fiul lui Vlaicu, si Duma Brudur.
Dima, boier In sfatul domnesc (In doc. fals
1496) XV vol. II 320.
Dima, cojocar, martor la vAnzareaunei vii
de la Copan (1622) XVII vol. V 119.

Dima, diac, serie act domnesc (1585) XVI vol.

Ilr 295.
Nina din Marcoviceni, cumpr parte dir

Melescani de la Vasilica (1616) XVII vol.


IV 517.

Dima din Sendriceni, hotarnic (1620) XVII


vol. IV 493, 507.
Dinui, fratele lui Sima logoft, fiul lui Drai rudA lui Sandra cel
go s <Viteazul)

152

XVI vol. IV 157.

tarelor Poierilor Sasului din lunca Siretului (ment. 1598) XVI vol. IV 199.

Dimitrachi, v. Diamitrachl.
Dimitrescul, v. Toma DImItreseul.
Dimitrie, v. si Dumitrn.
Dlinitri, prgar din Trotus, martor la vAnzarea unei prti din MAnesti (1587) XVI vol.

III 368.
Dimitri Avram, vornic de poart, scoate co-

pie de pe suret la 1820-XV vol.. II 61.

Dimitrle, paharnic, posleduieste copie (1817)

XVII vol. IV 153.


Dimitrle, fiul lui Dragomir Albu, stpfch In
Frtuti pe Suceava (1393) XIVXV vol.
3.

Dimitrle, gelepul, fiul lui Prvan, strAnge


gorstina din tin. Orhei (1591) XVI vol.

1V 22.
DImitrie, staret, druieste ispisoc m-rii Agapia (ment. trzie) XVII vol. IV 418.
Dimitrie Arbure, v. Costandin Dimitrle ArSure.

Dimitrie Gheorghe, gelep, cumpr oi din


Moldova (1591) XVI vol. IV 26.
DImitrie Jfirdan, vornic de poart, scoate
copie de pe act domnesc la 1818 XVI

vol. I 54.

DImitrle Ban din Hrlu, vinde vie lui '51efan voievod cel Mare (ment. 1490) XV
vol. II 137.
DimitrIl, fiul Neacsit si nepotul lui Ion Murgul, intrit stpAn In Morgeni (1550>
XVI vol. I 594.
Dimos (Dimul), gelcp, cumpr gorstino
oilor din (in. Trotus s.a. (1591) XVI vol.

IV 23-4, 26-7.

Dina,flicalui -Toma si mama lui loans si a

lui Ungureanul din Muncelul in Cmptil lui

Dragos (ment.. 1548, 1552) XVI vol. I


562;. vol. II 30.
Dinca, mama lui Gavril, v. Dolea.
Dincia, vornic, v. Ivan Cupelel, vornic.

Dincovici, v. Avram Dinga.


Dirga, v. Avram Dinga, Gavril Dinga, Gbeorghie Dinga, Gligorie DInga, Ionaseo Dingo, Ionut Dinga, Vasille Maya.

Dinga, diac, fiul lui Isalco, tiepotul lur


roslav tatAl lui Ionasco Dinga diac s.a,

www.dacoromanica.ro

din Dolniceni, tin. Dorohoi (nent. 1575,


1610) XVI vol. III 59; XVII vol. II
309;

probaba acelasi: Dingo, diac, stapin


In .Nclipouti, tin. I-lotin (nent.1599) XVI
vol. IV 257.

Muga, tintina lui In hotarele satelor Bru-

maresti, Piscani i Punteseni (ment. 1529)


XVI vol. I 601.
Dingo, hatman, v. Dingo, postelnic.
Miga, pitar, fratele lui Gavril Dingo si strd-

buoicul lu Toader pitarel s.a. din Fr-

loesti, Poiana TazIfiu s.a. (1492, 1499;


'tricot. 1570) XVI vol. II 223; hotarnic
la Stiubeiu si Talvesti pe Siret XV vol.
II 183, 299.
Dingo,

ploscar,

din Condratesti,

martor

(1598) XVI vol. IV 308.


Dingo (Mingo, Dcanga), postelnic i Orca-

lob de Hollo si hatman, sotul Ciorcei

Dingoaie, total lui Ionasco, al lui Gligorie,


al Todosiei si Saftei i socrul lui Petru
Puitit, ddruieste tigani manfistirii Ber-

Zunt (inent. 1580-1624) XVI vol. III


195, 345; XVII vol. V 289;

In sfatul domnesc: postclnic (1569-1570)


XVI vol. II 183, 185, 189, 190, 191, 192,
193; 195, 200, 201, 202, 204, 206, 208,
215, 216, 217, 220, 223, 226, 228; pircalab de llotin (1570) XVI vol. II 232,

235; s'Atar <croare) (1568-1572) XVI


vol. II 240; vinde tigani lui Alogiddea

vistier (1554) XVI vol. II 64; stdpAn


Dingesti, Cocoreni si Loesti XVI vol. III
134, XVII vol. V 98.
Dingo, latid lui Griga si bunicul lui l'asile

din Ilajdieni (nent. 1610) XVII vol. II


318, 331.

Mima, Latid lui lurga din nintanclele, tin.


Tecuci (ment. 1623, 1624) XVII vol. V
214, 276.

Dingo, unchiul.lui Vasile, In pricin5 Cu Necu-

lai pentru satul Molodova (1617) XVII


'X'VII vol. IV 220.
Dingo, vdtav, nepotul lui Petre Talpig si
bunicul Stanc5i si al Magdalenei din T51-

pijani (ment. 1606) XVII vol. II 1.


Dingo, vornic, fratele lui Salom pitar, vrul lui Toader pitrel s.a., stapAn In Farloesti, Poiana Tazlu s.a. (1565, 1570)
XVI vol. II 171-2, 224-5; v. si Dingo,
postelnic.

Dingo Tfilpigeanul, fiul lui Toader Talpig


si total lui Petrea, One, Mogosa s.a. din
'I'vesti si Tlpijani (ment 1993, 1606)
'XV
vol. II 194; XVII vol. II 1.
-.
Dingan din Otesti, v. Pingan, pllrnicel.
llagan, fiul lui Ftul si nepotul lui Vlad,
vindc parte din Dragova lui Costea si
Vas5li (nent. 1603) XVII vol. I 100.
Dlngan (Dinganu), paharnicel, Intrit stapan In Otesti (1603-1625) XVII vol. I
101 ;.vol. V 88, 89, 327.
Dingoaia, v. Cloreea DIngoala.

Dinis, Diinis, Dinisco, Dinisu, logoffit, V.


Dlents, sptar.
DInIsu, cumpar parte din Alcxeni, tin. lasi,
de la Pojog staroste (ment. 1604) XVII
vol. I 141.

Monis, logoft, v. Dienis, sptar.


Dionisia calugftrita, v. Evdochla, solio lui
liuhulea.
lloraste, calugar, dfiruieste m5n5stirii Sucevita o prisaca In Braniste (ment. 1606)

XVII vol. II 69.


lloraste, calugar la biserica SI. Troika <din
Orbic), In pricind cu manstirea Bisericani pentru parte din Orbic si mori
(1619) XVII vol. IV 376.
DlonIsle,

caluggr la

manstirea Dohiariu

(1570) XVI vol. Il 237.


DlonIsle, dichiu la mitropolia de Roman,
martor la vanzarea une parti din Stancesti (1586) XVI vol. III 299.
Dionisie, ierodiacon la manastirea Dohiariu
(1570) XVI vol. II 237.
Dlonisle, rnitropolitul Moldovei (1600) impus
de Mihai Viteazul si recunoscut de 'epis-

copi XVI vol. IV 294; mitropolitul Tdrnavei XVI vol. IV 292; 299; participa la

sinodul de la <Iasi> XVI vol. IV 292;

d carie XVI vol. IV 299.


Dlonisle napa, pop5, martor la cedarea unni
loc (1619) XVI vol. IV 369.
Dlordia Selum din Bucsani, tin. Soroca, fatal

lui loan din Poiana, (ment. 1471) XIV


XV vol. I 426.
Direptate, v. Cozma Direptate, Luea Direptate.
Dispot voievod, v. loan Despot, voievod.
Djbog, v. Dajbog.

limbo (unde a fost

jude, satul lui pe


Nechid, in cimpul lui Drago, Intrit
Oanil Grama (ment. 1958) XIVXV
vol.

I 298.

Doader, martor la darca unui loe (1619)


XVII vol. IV 369.
Dobri, vtav, martor la vfinzarea unei prti
din Birjoveni, tin. Neamt (ment. 1609)
XVII vol. II 213.
DobAnd, v. Slmion Dobandii.
Dobnici, v. Duma Dobniel.
Dobos, V. Ignat Dobos.
Dobos, tata' lui Boica si bunicul lui Stratulat
s.a. din Serbanesti (ment. 1617) XVII

vol. IV 119.
Dobra, v. Opten Dobra.
Dobra, fiica lui Andrei Lungul (Dolha),
stapana in Torcesti i Osmelesti pe Tro-

tus (1546) XVI vol. I 512; vinde parte


din Mlesti pe Siret lui Ivan Bercea
(1569) XVI vol. II 192.

Dobra, fiica lui 13rudur si mama Anei, Maruscdi si Armanc5i din Bruduresti (ment.
1491) XV vol. II 165.
Dobra, fiica lui Dan 5i neposta lui Stan Hadarau, vinde porteo sa din Hfidardesti

pe Birlad lu Toader Dumbrava (1997,


ment. 1520) XV vol. II 278; XVI vol. I
159.

153

www.dacoromanica.ro

Pobre, tuca lui Dragosin, vinde partea sa


din Muncelul lui Mitcu si popii Nestor
(1507) XVI vol. I 65-6.
Dolira, fiica lui Ion Prorocu, vinde parte din
Mirfiesti mAnAstirii Berzunt (ment. 1587

-1588) XVI vol. III 365.

Dobra, tuca lui Ivanco si nepoata lui 5endrea

portar, vinde parte din Dolhesti lui Isac


vistier (1502) XVI vol. I 9.
Dobra, fiica lui Pancoi si nepoata lui Hodco

Cretovici, st5pAnA in Vepreva 5 i Hluboca

(1547) XVI vol. I 548-9.


Dobrit, fiica lui stefan si mama lui Andrusco,
Mitutelul si a Anei din Jigoreni (ment.

1508) XVI vol. I 79.


Dobra, fiica lui Toader Ullman si mama lui
Filip, a Magdalinei s.a. din Olescani, acum
PetrimAnesti, Romancsti si Hodresti (ment.

1548) XVI vol. I 555.

Dobra, fiica lui VAlcul, stApAnA In Romanesti

pe Putna (1507) XVI vol. I 61.


Dobra, Merl Stanei si nepoata lui Simion
Epotescul, schimbA parte din Pogonesti
cu hloisei s.a. (mcnt. 1617) XVII vol.
IV 104.

Dobra, mama lui Dumitrasco Ciotacul si a


lui Stancul din CiocArlani, tin. Tecuci
(ment. 1624) XVII vol. V 276.
Pobre, mama lui PAcurar, Dochia, Vasile
s.a. din SArbAnesti si Chille (rnent. 1620)

XVII vol. IV 420.

Dobra (Dobrin), mama Stanei, stApAn5 pe o


moarA pe Putna, in hotarul TigAnestilor

(ment. 1552-1553) XVI vol. II 35-6.


Dolma, mAtusa lui Tunsul, vinde parte din
Contest lui Volosca, Toma s.a. (1546)
XVI vol. I 412.
Dobra, sora lui DrAgsan Berizanul *i strAmoasa lui CrAciun, a MAgd5linei s.e. din

Brezeni pe Elan, tin. Fillciu (ment. 1606,


1609) XVII vol. 11 63, 233.

Dobra, sora lui Dumitru si nepoata lui Tilncul, vinde parte din Contesti lui Volosca,
Toma s.a. (1546) XVII vol. I 412.

Pobre, in hotarul unui loc pustiu pe Botna


rude este Cheseneul Mare (ment. 1535)
XVI vol. I 380.
Dobriieln (uncle a fost casa lui
<cneaz
In DobArceni> (ment. 1427), XIV- XV
vol. I 60.
Pobre v. Nieula Pobre, VasIlle Pobre.
Pobre, slugA domneasca, stApAn pe o poian5

si un loe DumbrAvita pe Dimaci (1555)


XVI vol. II 95.
Dobre, vinde un loe In hotarul Crucisoarei
pe Susita (1574) XVI vol. III 38.
Pobre, zugrav, dAruit de domn cu satele
Crainicesti si Leucusesti pe DrAslivita
(1415) XIV-XV vol. I 35.
Dobrenchi, Dobrencul si Dobrenschl, v. Ionasco Dobrencu, StrAtulatDobrenschl. Vascan Dobrenchi,

DobrIcean, fiul lui Tatul de la BArzota, Int5rit stApAn In Cercesti, FAurei i Schio-

peni (1489) XV vol. II 107.


154

DobrIn (selistea lui ~), In hotarul satului


Homor, IntAritil fiilor lui Ivan ' vornic
(rnent.
73, 83.

1428-1429) XIV- XV vol.

Dobrin, tatAl Stanei, v. Pobre, mama Stanei.


Dobrina, mama lu Gliga si a MaruscAi din
Roscani, Moinesti si Gura Sadi (ment.
1555) XVI vol. II 84.
Dobrisan, v. Toa der DobrIsan.
Dobritchi, v. lordache DobrItchl.
Dobrocin (unde au sezut
vAtAman totr-tin
sat IntArit mAnAstirii Putna (merit. 1446)

XIV-XV vol.

216.

Dobrobt, voinicul, flul Marei, nepotul Stanei


5u vArul lui Mircea Purcel surlarul, st.5pan In NAnesti (1495) XV vol. 11 226.
Dobroralr, fiul lui BArcar <din Galati), rnartor la vAnzarea satului Tulucesti, tin.
Covurlui (1623) XVII vol. V , '218..
Dobromir (unde a fost
jude la Hoisesti
(ment. 1493) XV vol. II 196.
Dobrotil, slug5 doinneasd, Int5rit stApiln

pe un loc pustiu la FAntAna Popisoara


(1502) XVI vol. I 5.

Dobroticl, pArAul lui In hotarele satelor Crai-

nicesti si I.eucusesti (merit. 1415) XIVXV vol. I 35.


Dobrul, diac si logofAt, v. loan Dobrul, lo-

Pobre! (Dobrulet.), fiul lui Bur15...si strAnepotul lui TAbuci, d5 lui Ivanco <Dobrulovici>

pisarul parte din Boianul hlare si primeste In schimb parti din Pilipcea si
Toderesti (1523) xvi vol. I 216;

IntArit stApin in Balan (1560) XVI vol. II


133, 136; probabil acelasi: Dobml,
NastascAi 5i bunicul <unchiul

lui CrAcitm

din I3oian (ment. 1579) XVI vol. III 119.


Dobrul, fiul MaruscAi, strAnepotul lui TAbuci, tatAl lui Dumitru CAmAras si bunicul Anghelinei din Boian, tin. Cerniluti
(ment. 1560) XVI vol. II 133, 136.
Pobre!, fiul Olenii, nepotul .lui TAbuci si
tat51 lui Ivanco pisarul din Pilipcea,
Toderesti si Boianul Mare (ment. 1523)
XVI vol. I 216.
Dobrul, fratele lui CArstea, NeagAi si Nastei,
stApAn In Sp5rie5i pe ZAbrAuti (1495)

XV vol. II 242.

Dobrul, selistea, pArAul si iazul lui

la

Turia (ment. 1552) XVI vol. II 24.


Dobrulet, v. Dobrul, fiul lui Burla.
Dobrulovici, v. banco DobrulovIci.
Dobrusa, fiica Maric5i, nepoata lui Cordell
si strAnepoata lui OnicA, In prieinA cu
fiii lui Ion MoghilA logofAt pentru satul
Bolosinesti pe Villa (1574) XVI vol. III
31

Dobrusa, fiica Sofroniei, vinde parte din


BrAesti lui Eremia postelnic (1609, 111011t.
1610) XVII vol. II 251, 332.
Dobrusa, sotia (femeia) lui Lupse, stApAnA In

Chiliani pe Pereschlv (1529) XVI vol.


I 314.

www.dacoromanica.ro

Poca, fiica lui Camarasul, vinde satul Cabiceni, tin. DArohoi, Cu loc de iaz si mori
Iui Miron Barnovschi hatman (1622)
XVII

vol. V 116.

Doenn (Docanul), sluga domneascii, vinde

lui Itafeiu Cobaleanul loc pustiu pe Gerul, numit Troiencsti (1547) XVI vol.

I 545-6; in toponimia satului DrAgu*aril pe Gcrul (ment. 1548) XVI vol. I


581.

Dochia, v. si Eudoehla, Odoehla.

Doehia (Odochia), fiica Agafei si nepoata


Marinii, fcmeia lui Florea din Ungurasi,
vinde (cumplir ?) parte

din Carligi,

tin. Neatnt, lui Nicoara logoffit (1604,


1605) XVII vol. I 188, 200, 208, 212.

Dochia, fiica Armanciii i nepoata lui Toader

<Bubuiog> logofat, stapana pe un loc

<Bubuiogi> pe Cahul, tin. Chigeci (1594)

XVI vol. IV 116.


Doehia, fiica Calinii 5i nepoata lui Budic,
vindc parte din Bogclanesti lui Ionasco
vitavul si sotiei lui Clielsia (1580-1581)
XVI vol. III 145; probabil aceeasi:
Doehlta (Dfichia), nepoata lui Mihu Pojar si mama lui DrAgan, Damian, a Solomiei

s.a. din Bogdanesti, tin. Roman (ment.


1581) XVI vol. III 162.

Doehia, tuca Frasinei, ncpoata Musei si stra-

nepoata lui Micul, vinde parte din Politeni pe Tutova lui Vintila si sotiei lui,
Tudosia (1586) XVI vol. III 307.
Dochia, tuca lui Gavril Dinga, v. Odoehla.
Doehia, fiica lui Ilea, v. Evdoehla.
Dochla, tuca lui Ion si nepoata lui Dan DA-

videscul, intarita stapana pe parti din


Mfinjesti si Bungesti pe Plrlul Negru

(1581) XVI vol. III 176.


Dochia, fiica lui Isac, v. Odoehla.

Doehia, fiica lui Patrasco si sora lui Ignat


pitarel, Ionasco medelnicerul s.a., inta-

rita stpfina In Selistc, Galbeni Tulesti


s.a. (1586) XVI vol. III 326-7.
Dochia, tuca lui Silion Ciortan, vinde loc

In Buciumi lui Toma si Matei (1569,


1574) XVI vol. II 199; vol. III 34.

Doehia, tuca Magdei din Vfirtop si sotia lui


Lupul setrArel, cumpara parte din Vartop de la Simion Besetea si de la fiii sat
din Sacuiani (1603) XVII vol. I 116-7.
Doehia, fiica Marinei si nepoata popii Stroc,
st.Ipana pe poienile din Stroesti si Runcul
(1573) XVI vol. III 22.
Dochiia, fiica Maricai, v. Doehita.
Doehla, tuca Parascai si nepoata Marinci
si a Fromei, Intarita stapfina In Hasna-

sani la Carligatura (1574) XVI vol. III


30.

Dochia, tuca popii Ion din Tutcani, stApAna


la Tutcani, tin. Neamt (1623) XVII vol.

V 234-5.

Doehla, fiiea Sofroniet si strAnepoata

si a lui Gana vornicul, vinde parte din


Raciulesti lui Draghici ilisar s.a. (1583)

XVI vol. III 213.

Dochia, tuca Stancai sr rastranepoata lui


Micul, vinde parte din Politeni pe Tutova lui Vintila si soliei lui Tudosia (1586)

XVI vol. III 307.


Doehia, tuca Todosiei, stapana In Pattleni,
tin. Iasi (1603) XVII vol. I 78; vinde
satul Pauleni lui Caraiman mare ceasnic
(1603) XVII vol. I 84.

Doehia, mama Maricai din SAlAvestri (ment.

1612) XVII vol. III 97.


Dochla, mama Todosiei, Nastei, Antemiei
s.a. din Comanesti pe Lapusna, Stridza,
Bosanciani s.a. (ment. 1598) XVI vol.
IV 205.

Doehla, miitusa Dumitrei din CAndesti, stapfina In Cfindesti pe Dragova (1608)


XVII vol. II 187.

Dochla, sora lui Dragan din Durnesti si a


lui Toader Durnai, vinde parte din Mihailesti lui Mereut aprod s.a. (1580) XVI

vol. III 143.

Dochia, sotia lui Florea, v. thloehla.


Doehla, sotia lui Marco si nepoata Nastasiei DAmieneasa vistierniceasa, primeste
In dar parte din Corni, tin. Neamt, de
la Nastasia

Damieneasa (1622)

XVII

vol. V 161.
Doehia Piltroae, vinde loe de casa in Cfirligi
lui Nicoara logofat (1603) XVII vol. I
67.

Dochie, v. si Dochla, Doehlia.

Doehle, tuca lui Cretea (Cretei) si nepoata


lui Moga, vinde parti din Incas lui Isac
Balica hatman si parcalab de Suceava
(1610) XVII vol. II 294.
Doehie, fiica lui Luca si nepoata Tudorei,
vindc parti din Iucasul lui Isac Balica
hatman si parcalab de Suceava (1610)
XVII vol. II 294.
Doehie, fiica lui Mogan si nepoata lui Toadir
Incas, vinde loe In OprisAsti lui MihailA
Motas (1555) XVI vol. II 93.

Doehle, tuca Tudorii, stapana In Carstcstii


din Deal cu mori pe Tutova (1583-1584)
XVI vol. III 229.
Dochiia, V. si Doehla, Doehle.
Doehlia, tuca Mariei si nepoata lui Ivasco
Carlig, stapana In Otniceani, Jurjani pe
Barlazel si Averesti pe Cobile (1576)
XVI vol. III 63.
Dochila, fiica Mgdlilinei, nepoata lui PAtrascu Marcovici si stranepoata lui Iuga,
stilpanli In Baiceni si CarAula cu loe de
helesteu si moara (1604) XVII vol. I
159.

Dochiia, tuca Maricai, v. Doehlta.


Doehila, fijen popii Ion din Dancesti si a
Maricai si nepoata Dochitei Gavrilitoae.
schimba parte din Sacalas cu Iordachi
s.a. (1617) XVII vol. IV 157.
Dochlta, tuca Anei, nepoata lui Ion Farco
si stranepoata lui Mihu, vinde parte din
Secuieni; tin. Neamt, lui Grigori diac
(1591) XVI vol. IV 28.

www.dacoromanica.ro

155

Docilita, fiica lui Marcu si nepoata lui Miintarit stapn in Boldesti pe


Bistrita (1602) XVII vol. I 41.
Docilita (Dochiia), fiica Maricai si mama lui
vinde parle din
Patrascu, Scanleie
tin. Neamt, lui Gheorghe fost
mare sptar i sotiei lui Nastasia (1622,
inent. 1623) XVII vol. V 127, 209.
Dochita, fiica Nastasiei 5i stranepoata lui
Craciun Belcescul, In pricin pentru Belcesti cu Toma Brae (1619) XVII vol. IV
390.

Dochita, sora lui Dragan si a Salomiei, vinde

parti din Biceni i Caraulesti lui Lupul

Dragot setrar (nent. 1621) XVII vol.

V 28.
Dochila, sotia (fenicia) lui Costin i tuca Ma-

rida preoteasa, vinde casa si jirebie in


Stroesti lui Gavril Gansea pitrel (ment.
1624) XVII vol. V 262.

Dochila Gavrilitoac, mama Marici si bunica


Dochiei si a Antemiei din Sacaras (nent,

1617) XVII vol. IV 157.

Doelea, fiica Anusei si nepoata lui Stefan

Mesehnea, vinde domnului parte dintr-un sat mai sus de Vaslui (1491) XV
vol. II 165.
Dnelea, fiica lui Ciuparcri i nepoata lui
Cozma prcalab, vincle o prisaca in hotarul satului Hlpesti, tin. Nearnt, lui
Pctrea Carca prcalab (1546) XVI vol. I
492.

Docica, fiica (?) lui Coman Margelat si mama

Negritei din Stridza pe Lpusna (ment.


1598) XVI vol. IV 205.
Docolina, satul lui pe Brlad (ment. 1433)

XIV-XV vol.

I 102,

Docul, dealul si prul lui, In hotarelesatelor Crainicesti si Leucusesti (ment.

1415) XIV-XV vol.

I 35.

Dodan, fiul lui Gavril Mirca fost vornic, pla-

teste o datorie a lui Dumitrasco catre


Palauz Oglu i vinde satul Zorileni, tin.

Bfirlad, fost al lui Dumitrasco, lui Scar-

let (1621-1622) XVII vol. V 46, 105106; serie zapis (1621) XVII vol. V 46.

Dodea, sora lui Coma, vinde un loc in Bulzesti lui Cristea Petrea si Stanei (1522)
XVI vol. I 598.
Dodon, v. Dondea din Halceni.
Dodosoe, mama lui Gligorie din Bursuceni,
tin. Soroca (ment. 1607) XVII vol. II
111.

Dodosea (Dodusa) din -.Mihailasea, tatl lui


Vascan si bunicul Antemiei si al Anastasiei din Semescani, tin. Orhei (ment.

1603-1614) XVII vol, I 119; vol. III

30, 181, 182.


Dodul, v. Coste Dodul.
Dodun, v. lonut Dodun.

Doga, v. Mihael Doga* cel batrn.


Dohoncean, v. GlIgorle Dohoneean.

Dolavel, fntana ei, In hotarul satului Sendriceni, tin. Hartan (ment. 1620) XVII
vol. IV 493.
156

Polea, fiica Stanei si nepoata Cretei de pe


Elan, intrita stapana in Drugi, Murgeni
si Brsnesti (1528) XVI vol. I 285.

Doicin, parcalab, total lui Andronicsi al lui G1i-

gorcea din Bubulesti, tin. Dorohoi (inent1611) XVII vol. 111 7; probabil

Dolein, vinde tigani lui Predevici parclab (ment. 1591-1592) XVI vol. IV
36.

Doinici, v. Donlei, comis din Vrtop.


Dol, fiica lui Mihul Pojar i nepoata luiLaslau Buhaicici si a lui Tbuci cel Nitran,.
vinde satul Selistea pe Cobale lu Toadervistier (ment. 1558) XVI vol. II 108.
Dolbnici, v. lIodeo Dolbniei.

Polea, fiica Anei si nepoata lui Sin vistier, stapn in Selistea Tatarcanilor,.

Borzesti s.a. (1528) XVI vol. I 266.


Polea, fiica lui David si mama 141iricai
(ment. 1546)Micai din Buburuzeni

XVI vol. I 487-8.

Dolea, fiica lui Grozav si nepoata lui Stark


Mar, vinde prti din Procesti si Negiisesti lui Zare Cmaras (1603) XVII vol..
I 72.
Polea, fiica lui lanas vatav i nepoata Mariel, vinde parte din Medeleni lui Vitolt.
Marganu starosle (1608) XVII vol. IL
146.

Polea, fiica lui Meica si mama lui Chitu

Liveni (ment. 1621) XVII vol. V 30_


Polea, fiica lui Nistor Galbirul, vinde lui

Nenu Vicol loe in Galbiri, anume Prul


Voinov (1546) XVI vol. I 531.
Polca, fiica lui Petru tucas, stpn in Lasvinde partea sa
15aoni pe Cracau
din Cama pe Zeletin lui Bure i Necse
(1492, 1495) XV vol. II 180, 231.
Bolea, fiica lui Sima si nepoata lui
Goenescul, stapana in Leontesti si selistile lui Conul, Nicoara si Jurj Blidarul
(1529) XVI vol. I 310.
Polea, fiica lui Toma si nepoata lui Nicoaraf
si CArcei dieci, vinde lui Toader logoiiit
o seliste pe Rut (1537) XVI vol. I 390..
Polea, fiica lui Vasin si mama lui Gavril
Hanul din Scumpia, tin. lasi (ment. 1617}

XVII vol. IV 124.

Polea, fiica Nastei si nepoata lui 'Onisor N is-

tier, vinde satul Berindeesti pe Costina


lui Gavril Totrusan logolat (ment.. 1531)
XVI vol. I 327.
Polea (Dolta), fiica Neacsei i bunica lui Yasilie si a lui Carstea din Miclesti (ment. 1601 -

1602) XVII vol. I 9, 44; intarit stapnfi


In Miclesti (1546) XVI vol. I 472.
Dolea, fiica Oliuscai i nepoata lui
vinde loe pustiu pe Borodaci i satul Cittrbeni, tin. Dorohoi, Marenei si Nastei,.
fiicele lui latcu Hudici (1508, ment1619) XVI vol. I 81; XVII vol. IV 354.
nepoata lui Toader .0niPolea, fiica
cico Fi stranepoata lui Coste Sracinescul,
stilpfina in OSesti si Saracinesti pe Telejna (1546) XVI vol. I 422.

www.dacoromanica.ro

Polea, mama FrOsinei din Bltcni, tin. Iasi


( mcnt. 1604) XVII vol. I 148.
Polea, mama liii Drutca, vinde pArti din Cogcsti, Bahluiani si Brailo, lin. CArliggitura, lui Ursu aprod (inent. 1609) XVII
vol. II 218.
Polen, mama lid Ffittil, Toader, Gherasim
s.a., stApAni pc poiana Glicroaia si pa
o prisacA In Leghetisani (inent. 1529)
XVII vol. I 304.
DoIca (croare Dinca), mama lui Gavril,
stfipAnd In Vrfijitori (mnent. 1612, 1617)

XVII vol. III 85; vol. IV 119.


Polea, mama lui Ion Picioroga din Tomesti,

(in. Tutova (ment. 1602) XVII vol.

40.

Polea, ncpoata liii Ivanis Tiitar si strilmoasa


lui Ihnat s.a. din Flocesti si DiirmAnesti,
till.

Trotus (rient. 1609) XVII vol. II

197.

Polea, sora lui OanO vfitilinanulsi alui Zaharia, in pricinA cu Ndbaico vornic pentru salde Giordzcsti si Vitoroji (1614)
XVII vol. III 182.

Dolga, boier, stiipan In Pascani pe Bistrita

(1480) XIVXV vol. II 16.


Both, v. Doll, Dragomlr, What' Dolh, Glurgea Dolh, Todosleii al DoMil, Vlad DolhIel, IlaIlea Lungul.
lh, portar de Suceava, v. GIurgea Do
vornic.

.Dolh Dragomlr, boier, hotarnic la Crainicesli si Leucusesti pa Draslivila (1415)

XIVXV vol.

I 36.

DoIlia, v. Andrei Donut, Dolha Dragolulr,

Giurgiu Dolha, What! Dolha, ToderleA


ai DolhIl ( Lungul), Vlad Dolhlel, Ivan

Longo!.
Dollia, v. 5i
Dollia, fiica Nastei si nepoata lui Alb spAtar,

vinde partea sa din Berindeesti lui Garil Totrusan vistier (1507) XVI vol. I
63.

Dolha, tatl lui Vlaico si bunicul lui Ionasco


spiltar, Onofrei, Diica s.a. din Dolliesti
si Negresti, tin. Neamt (ment. 1607) XVII
vol. II 101.
Dolin, V. Toma CAtelean, comis.
Dolinescul, fiicelc lui
din Lehilceni (ment.

1569) XVI vol. II 209.


Dolja, tatAl vitreg al lui Nistor din Doljesti,
v. (lancea Doljescul.

Delta, v. Dolan, tuca Neacsei.


Doluman (Duluman), fost soltuz, martor in

Stefilnesti la judecarea unei pricini si


la vAnzarea unci pArti din VIdiceni (1598,

1604) XVI vol. IV 239; XVII vol. III

162.

Doma, strnepoata lui Boris Braevici si bunica lui Prodan si a lui Gligorie din Brilesti,

tin. IlOrlAu Orien(. 1606) XVII vol. II


49.

Domacus, Domencus, V. Domoneus.


ilomentlan (Dometian), egumen al mAniistirilor Neamt si Bistrita (1407, 1415) XIV
XV vol. 1 15, 38.

Domentlan, ieromonah din mfinOstirea Bis-

trita, martorcu soborul la scrierca unui


zapis (1541) XVI vol. I 403.
Dometlan, arhimandrit si staret al milnastirilor Neamtul

Secul, posleduieste copie

(1829) XVI vol. IV 242.

Domitrascu, v. Duniltruseu.

Doniltru fades', din TigAnesti, martor la

ddruirea unei part' din TigAnesti (1621)

XVII vol. V 1.

DomItru Lazar

Lazor) din DOrmilnesti,

martor XVII vol. I 36; II 83.

Domenico* (Damacus, Damancusa, DAmdcus,


DAmOcusescul, DilmAncus, DAmoncus, Do-

macus, Domencus, Domincus, Domocos,

Domocus), slolnic, Dui lui Ghelebi Miclous, tatAl lui Stetcu DAmOcusescul si
bunicul Nastei si Sofiiciii din Hemeiani,
Sarin si Mareseni (ment. 1470-1491)

XIVXV vol. I 374; XV vol. II 165;

Intiirit stilpAn In Casin, Olduz, Stani-

soresti s.a. (1410) XIVXV vol. I 23;

dAruit de doinn cu satele: Rosiori, unde


este Pavel Bulgarul, selistea lui Manee
si uncle este Mic Roptura (merit. 1434)
XIVXV vol. I 107;
martor In sfatul donmese (1409-1437)
XIVXV vol. I 19-22, 24, 25, 28,

30-33, 36-39, 41, 42, 44-47, 49, 50,


52-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 78,
80-83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97,
99-103, 105, 117, 135, 142, 145; V. si
Tador

Domsa, fiica lui Mihail, v. 'Musa, fiica lui


Manoil Raicii.
Dona, fiica popii Cozma, v. Donets.
Donbravii, v. Dumbravii.
Donen, fiica loi loan Soare si mama Jul Nica

din Tulesti (ment. 1622) XVII vol. V


142.

Donea, mama lui Toma, Giurce, Ion si Eldlco

din Giurcani pe Elan (ment. 1527) XVI


vol. 1 232.

Doncea (Donciu), g-rniOtic (1433-1448), serie

act domnesc XIVXV vol. I 106, 114;

serie zapis de

danie XIVXV vol.

238.

DondAs, tatl lui BoscA, rnartor In Hhipesti

la vAnzarea unor pfirti din Cfirligi, tin.


Neatnt (ment. 1604) XVII vol. I 187.

Dondea (Dodon) din HOIceni, martor niegues

la alegerea hotarului satului VlAdeni pe

Jiiia (1619) XVII vol. IV 394-5.

Drindeas din Movilova, martor la hotiirnicirca unui vad de moard In MilcicAuti


(1617) XVII vol. IV 215.
Donea (Donia), fiica lui Fedco 51 nepoatii
lui NIAndrea Junultatc (1491-1492); Intiirild sill:Anal In Mtindresti XV vol. II
176; vinde domnului parte din BalosinAuti XV vol. II 166.
Donen, fiica lui Giurgea, stApAnd In Codresti

pe Bahluet (1546) XVI vol. I 533.


Dolma, tuca lui Oncea si mama Mariei si a
IlcAi din Bilrjoveni, tin. Neamt (ment.

www.dacoromanica.ro

157

1593, 1620) XVI vol. IV 81; XVII vol.


1V 488.

Donea, Rica Maruscai si mama lui Laze,


Jon s.a. (ment. 1546) XVI vol.. I 468;
stapana in Vulturesti pe Barlad (1535)
XVI vol. I 374.
Dolma! (Done), fiica Nastasici si stranepoata
lui Negrea vornic (1493, 1495; rnent.

XVI vol. I 233-4; stapana in


Todireni, Lindesti, Barzasti s.a., XV vol.
II 234; da partea sa din Alexesti pe Vilna
lui Rabota si Sorei XV vol. II 193; vinde
solid Hizina varului ci Toader pisar domnesc XV vol. II 238; probabil aceeasi:
1527)

Monea, mama Saftei, stpan unde a


fost Barboviceanu" pe Studinet (rient.

1528) XVI vol. I 258.


Monea (Dona), fiica popii Cozma si nepoala

de Irate lui Trifa vornicul, vinde salmi


Dumbravita pe Moldova lui Gavril Totrusanul logofat (rient. 1531-1580) XVI
vol. I 327; vol. III 117, 144.

Monea, sora lui Damacus parcalab si mama


Iui Maxim, stamina pe o vie In Dealul Netcd (rient. 1555) XVI vol. II 71.
Donici, v. Andronachl Doniel, Manolachi
Boole!, Nicoarii

Doniel (Doinici), comis, fiul lui Andrcica


pArcalab, stranepot lui Dilurgu i Neagota
(1602-1619), cumpra parle din Vartop,
tin. Ncamt, de la sora lui Marica XVII
vol. I 157; stpan in Vartop cu mori pe

Cracau XVII vol. I 160; vol. II 31; In


pricina cu Nechita diac pentru vaduri
de moara din Viirtop XVII vol. IV 60;
inartor la vanzarea unei parti din Carligi i Vartop XV1I vol. 1 57, 58, 117;
d zapis de marturie XV1I vol. IV 392.

Bonk', fiul lui Bobletec vatav, martor la


vanzarea unor parti din Maclarjeci si
Valeseni (1614) XVII vol. III 159.

Donici, parcalab de Orhei, v. Nicoarii Monte'.


Donoroc, v. Nastasia Donoroe.

Donosle, fiul lui Iftodie, prime-to trei pitmanturi de la unchiul situ, popa lonascu,

in schimbul unui loc (1619) XVII vol.

1V 369.
Dora din Barlad,

soacra lui Iane (ment.


1607, 1609) XVII vol. II 80, 119, 224.
Dorda, fiica Anu.ci, vinde parte din Mcicauti lii Lupul al treilea logofat (1618)

XVII vol. IV 271.


in toponimia hotarelor
Dordea (stana
satului Camilesti, tin. Tecuci (ment. 1577)

XVI vol. 111 83.

Dorobat, Dorobato,

Dorobet, v. Bogdan

Ion Domingo, lonwo Dorohatu, Avram

Dorobig,

Dorobigi, vatav, fratelc popii Ursul si al


Candachici, intarit stapan in Taganesti,
Stanisasti si Bine,ti (<1574-1590)) XVI
vol. III 42.
Doroftia, fiica lui Petrea si nepoata lui Mic,
vinde said Hadesti, tin. Chigheci, lui
Chirita Dumitrachi postelnic (1609) XVII
vol. II 267.
158

Dorog Ungurianul, In toponimia unui loe


la Runc, po Dunaviciu (inept. 1616>
XVII vol. IV 37.
Dorohoncea, v. Gheorghe Dorohoneen,

Dorosan, v. Saya Dorosan.


Dorottl, egumen al manastirii Neamt, adevercaza suret (1814) XVI vol. III 222_
Dorotel (Dorothei), episcop de Homan (1528
1529); ment. 1538, 1538, 1548) XVI

vol. I 307, 391, 558; manor XVI vol. I

246.

Dorotel, patriarh de Constantinopol, Incuviinteaza alegerea i hirotonisirea unui


nou mitropilit de ciltre ierarhii aril

(1456) XIVXV vol. I 419.


Dorothel, egurnen al manastirii Neamt (1514)
XVI vol. I 94.

Dosithel, icromonah, posleduiestc copie dup&

zapis (1815) XVII vol. I 59.


Dositheu (al Vatopedului), catigumenu/ mnastirii Golia, scrie zapis (1621) XVII
vol. V 13.
Dosoftel (Dosotei), arhimandritul nianastirii Galata (1605, rnent. 1618) WI satul
Petricani, tin, Neamt, lui Ureche

si primeste in schimb salid Scocitibani


pe Barlad XVII vol. I 225; vinde tigani
mitropolitului Teodosie Barbovschi XVII

vol. IV 240.
Dosoftel, calugar de la manastirea Berzunt,
da satul Bogdana cu iazuri 5i 'Dori lui
Dumitrasco *tefanovici si primc}te In

schitrib 01.0 din FliIOW (1609) XVII

vofl. II 222.

Dosoftel, egumenul mnstirii Pobrata (1438

1443) XIVXV vol. I 156, 187.

(Dositheiu, Dosoftiiu), egumenul


seltitului Zosim, apoi al manastirii Secul
(1585-1604) XVI vol. Ill 267, 445;
vol. IV 139, 227, 235, 296; XV11 vol. I

Dosoftel

182,
de

183, 235; In pricina ca calugarii


la manastirea Agapia pentru niste

fan XVI vol. IV 240; se Impaca en calm-

garii de la manastirca Ncamt XVI vol_


IV 37 (rient. 1618) XVII vol. 1V 240.
Dosoftei, mitropolitul Moldovei (Ditnitrie Dosithei, Dositey Baribomicz, Dositeiu, Dosithous, Dositcheus, ieromonahul Dositei
de Probota), fittl lui Leontar Baruci
(Bontar, Barhovici) (merit. 14 septembrie

1649) XVI vol. III 161.

Dosofthei (Dosothci), egumenul manastirii


Putna (1598), daruieste satul Turda

acum Uzuncsti, manastirii Sucevit.a XVI

vol. IV 213; martor XVI vol. IV 225Dornea, rnovila lui, v. Darnell.


Dota, fiica lui Toader 5i nepoala lui Traista,
vinde un loc de prisaca in hotarul Perenilor, pe Balrana, lui Nicoara uricar
(ment.. 1611) XVII vol. Ill 13.
Dotcul, v. Ion Doteul.
Doval, v. Petrea Doval, Simion Doial.
Drab, v. Gheorohle Drab.
Draba, v. Mircea Drabil.

www.dacoromanica.ro

Drabon, v. Nica Drabon.


Drabul,stapan In Leutesti, tin. Neamt (ment.

1598) XVI vol. IV 204.


Dracei.martor la cedarea une parti din Raspopi (1593) XVI vol. IV 89.
Dracea, v. Gligorie Dracea, Iuraseo Draeea,
ilibasco Dracea,
Dracsin, v. lonasco Dracsin, parcalab de
Neaint.

Mueslis din Blnzi, rnartor la vanzare din


Cernatesti (1601) XVII vol. I 23.

Draga, fiica Maricgi i ncpoata lui Baleul


Bgisescul, fosta slanting In llisani (ment.
1587) XVI vol. III 336.
Draga, fiica Stanegi, vindc satul Crgesti,
tin. Neamt, lui Vasile pareglab de Neamt.

(1605) XVII vol. I 194.


Draga, mama Magdei din Pohrcbeni, tin.
Orhei (ment. 1603) XVII vol. I 86-7.
Draga, preoteasa popii Petrea, stapang pe
un loe de prisae In hotarul satului Onesti,

tin. Carligatura (1584) XVI vol. Ill 260.

DracsIn Parcel, slugg domneasca, stapan pe un

Draga, riinit(ti ?) de Tai din Iurcauti (1614)

Parcel.
Dracsincasa, v. Elena Dracsineasa.
Dracsan, V. si Drggsan.
Dracsan .(Drilsean), fiul lui Petrica ii nepotul lui Sin, vinee parte din Molnilg,
Cernauti, lui Petru Vartic portar
de .Suceava (1546) XVI vol. I 611-2.
Draculoa, v. Racial Draculea.
Drag, V. Ionasco Drag.

Draga (Drogotea), sora lui Giurgiu Seicanul,


dgruitil de Stefan cel Mare cu satul $eicani, tin. Adjud (ment. 1621) XVII vol.

loe de campie pe I3otna Mare, ea sa-si


facg sat (1527) XVI vol. I 230; v. si

XVII vol. III 178.


Draga, sora lui Chiril s.a., vinde parte din
Vladeni pe Dobrusa lui Coste Bacioc
vornic (ment. 1619) XVII vol. 1V 332;
v. si Drfighlna, tuca Cannel.

V 383-4.

Draga, sora lui Toader, In pricing cu fratele


ski Stefan pentru o cilia in Pascani

(1451) XIV-XV vol. I 246.


Draga, fiica lui Alexc si mama Melentanci

(1589) XVI vol. III 432.


Draga, sora Nastei si mama lui Toader din
Frasini si Galtsti (ment. 1621) XVII

XVII vol. II 295.


Draga, fiica lui Danciul, stranepoata lid
Bglaci si mama lui Vasilc ureadnic
a lui Petrea spatar din Otesti, tin. Adjud
(mant. 1615) XVII vol. II 190.

Dragalina, v. si Drfigglina.
Dragallna, fiica lui Eremic, stalpang In Bumbotcsti, Zlataresti (1528) XVI vol. I
260-261.
Dragallna, fiica lui Fedor posadnic si mama
lui loanis din Barjoveni, tin. Neamt

Drag..., boier, martor In sfatul doinnesc


din. Sinzienesti pe Tutova

(ment. 1610)

Draga (Drghina), fiica lui Harman parcglab,


cneaghina lui Cozma Same si mama Anghelinei

din Paulesti pe
XVI vol. III 248;

s.a.

Prut (rnent. 1584)


stapami in Ciumalesti si Brosteni (1516)
XVI vol. I 103-4.
Draga, tuca lui Huiup, vinde part] din TAggnesti, Stanisgsti si Binesti lui Doro!AU vatav si fratilor lui (1574) XVI vol.
II I 42.

Draga, fiica lui lgnat, stapanil pe loco! Funda..tura din Bediul Borzci (1581) vol. III
155.

Draga, tuca lui Ivan, intarita stpang In


Codresti pe Bah.uct (1546) XVI vol. I
534.

Draga,.fiica lui Simion Doval, vinde parte


din Bolan lui Slihil staroste (merit.
1579) XVI vol. III 119.
,Draga,,fiica lui Simion Husilnovschi, stapang
in Ruseni, tin. Hotin, eu helesteu si moarg
(1617) XVII vol. IV 129.

Draga, tuca lui Stancu din Bacani i sotia


lui Ignat, yin& prti din Meant si din
Politiani lui Simion Glicuca spatar (1624)

XVII vol. V 269,

310.

Draga, fiica lui Toadcr Dulea, stapang In


Manzi pe Corod (1528) XVI vol. I 262.
Draga, tuca lui Vlaicu, nepoala Vascai,

.rastrgnepoata lui Crticiun Belcescu si


mama lui Ionasco din Negoiesti pe Valea

Alba (ment. 1579) XVI vol. III 121.

vol. V 64.

(rient. 1546) XVI vol. I 417-8.


Dragalina, fiica Nastei, stpang In Drago-

testi si Popesti pe Lohan (1508) XVI vol.


1 73.

Dragan, diac, ia dijma din grane din satele


Ignaceni si Copaleva (1606) XVII vol.
II 54.
Dragan (uncle sunt

si Nasoc), jude tntr-un

sat pe Gilman intiirit lui Ccrnat ploscar


(nmni.. 1448) XIV-XV vol. I 229.
Dragan, nepotul lui Luca, vinde parte din
Hadacinesti, cu iaz i moarg, lui Nicoarg

mare vornic (ment. 1617) XVII vol. IV


119,

Dragan, slugg domneasca, stpan In Biesti,


Giugureni si Hajdieni (1430) XIV-XV
vol. I 412.
Dragan, sotul Czestinei, cumpara parte din
Filipesti de la Nichita (1597) XVI vol.
1V 162.

Dragan, strgnepotul lui Coman Margclat,


fratele Mariei Cornoac, stpan in Comanesti pe Laptisna, Stridza, Bosneiani
s.a. (1598) XVI vol. IV 205.
Dragan, in toponimia unui loe pustiu pe Bile

(ment. 1518) XVI vol. I 125-6.

Dragan, In toponimia satului

(ment. 1431) XIV-XV vol.

Grigorauti
I 93.

Dragan Boelungu, medelnicer, martor la


vanzarea unci parti din Ilarlesti (15911 600) XVI vol. 1V 8.
Draghia, v. si Driigbia.
159

www.dacoromanica.ro

Dragh

(Draghiu, DrAghia), protopop, strA-

bunicul lui Sima, Dragose *.a. din Pomirla (ment. 1536, 1546) XVI vol. I
382-3, 413.

Draghle, popA, fratele popii Toader din Barlad, moara lui la gura Smilei (ment.
1444) XIVXV vol. I 203-204.
Draghin, fiul CAlinei si tatAl lui Lupul, v.
IJrgliIiia, fiica
Draghina, v. si DrAghtna.

Draghina, tuca lui Ion si nepoata lui Isaia,

XVI vol. I 409, 550; vinde parte 'din Ros-

cani lui Ghianghea parcAlab XVI vol.


II 28.

Dragna, tuca Magdei si nepoata lui Miroslav


si a Ilci, chi parte din ZahorenI lui
Pain tea si Toader si primeste In schimb
parte din BonIle (1558) XVI vol. II 102.
Dragna, fiica Marinei si nepoata lobachinei,
vinde juniAtate din iezerul II(mete
Andrusco Boldur (1518) XVI vol.. 1114.
Dragna, tuca Nastasiei'si nepoata lu Pantea,

CArligAtura

vinde prti din Voinova cu loc de iaz

Draghlia (DraghitA), tuca lui Duma TAtaranu,


stApAnii In TAtAreni (1484) XV vol. 11
53, 317.
Draghlta, tuca de suflet a lui Furduiu,

Dinging, tuca Neacsei si nepoata lui, Costea

moard pe Berheci liti NicoritA mare vornic

I 565; vol. II 24.


Dragna, sora lui Iucsa Pites sa. stilpna In
I3orole (1522) XVI vol. I 206-207.
Drawl, sotia (cncaghina) lui ClanAu spaitar
nepoatil <de sorA lui Stefan cel Mare>
bunica Ilcanii din Billesti, tin. Suceava (1508, ment. 1598) XVI vol. IV

stApAnA

In

HAsnAsani

(1574) XVI vol. III 30.


Draghita, v. si MAOlia.

pe

131.

vinde parte din HAdticinesti Cu iaz

si

(1616) XVII vol. IV 71.

Dragna, V. si Drahna.

Dragna, tuca lui Anton *i nepoata lui

11,1a-

xim, vinde pArti din VIAdeni, tin. Soroca,


ca iaz si moarA, lui Costea Bficioc vornic
(ment. 1611, 1619) XVII vol. III 15,
21; vol. IV 332.
Dragna, tuca lui Dan hatman, sotia lui Toader
Dragsin si mama Anuscli, a lui Zosim vis-

tiernicel s.a. din Crivesti (1604; ment.


1587-1598) XVI vol. IV 233; In pricinA
cu Crasnals hAnsar pentru satul HulpAsesti, acum BudAia, pe Lohan X'VlI vol.
1126; fuge la Braila si pierde privilegii,

XVI vol. III 367-8, 435.

Magna, fiica lui Dan vistier, vinde selistea


Sarbi de pe Oran] BArlesti lui Nicula
negustor din Cotnari i lui NicoarA PrAjescu logofAt (1605; ment. 1598) XVI
vol. IV 238-9; XVII vol. I 212.
Dragna, fiica lui DrAguman *i strAnepoata
lui Danciul, vinde pArti din PvlAdArjaci
pe Somuzul Rece lui Pallas aprod (1586)
XVI vol. III 298.
fiica lui Dumca si bunica lui Dumitru din Popeni pe IiibAneasa (ment.
1619) XVII vol. IV 389.
Dragna, fiica lui Giurgea si nepoata lui Onisor vistier, vinde satul Berindesti pc Costina Ian Gavril Totrusan logofait (1507;
rnent. 1531) XVI vol. I 63, 327.
Dragna, fiica lui Lazar Adas, stApAnA
Horodniceni, MArcesti si Grijlivi pe BAr-

lad (1495) XV vol. III 245.


Dragna, tuca lui StAngaciu si nepoata lui
Simion, vindc satul Horodistea pe Ciu-

hur Rai Stroici logofAt (ment. 1605) XVII


vol. I 257.
Drawn', tuca lui Stan' si nepoata lui Roman
Ciurea, vinde Prti din Vovinesti si din

douil poieni pe Ichil si Suha lui Lupul


(ment. 1607) XVII vol. II 92.
Magna, tuca lui Tcrpici *i nepoata lui Isaia
(ment. 1543-1552), dA parte din Roscani pc Suceava fratelui salt Andreica
si primeste In schimb parte din Plesesti,
160

*i moarii lui Nicoarii (1622) XVII. vol. V

posadnic, vinde parte din Hamm lui


StAni1A,

Gliidion si

Bratu, iar un loe

pustiu pc Haut, la gura CamencAi, lui


Gheorghe logofAt (1548, 1552) XVI vol.

215; stApAnA In RadoslAvesti la . gura

Strajnicei, Rusi, Buchuni sa XVI vol.

I 75.
Dragodal, socrul lui Ereniia (meat, 1619)

XVII vol. V 365.

stapAn pe .o. seliste


Dragoi (selistea lui
IntAritA lui Chiande si fiilor liii (ment.
(1435) XIVXV vol. I 116.
Dragole, tuca AnuscAi si nepoata lui :Roman,
stApAtul In RomAnesti pe Vaslui (1546,
1570) XVI vol. I 495; vol. 11.231.
Dragole, Rica lui Dragoinir de la CobAle,
vinde satele CAlinesti si Ceretiani lui

Cozma user s.a. (1491) XV vol. 11154,


155.

Dragole, tuca lui Miclea (1546, 1569), stApAnA In Torcesti si Osinelesti .pc Trotus
XVI vol. I 512; vinde parle din Miclesti
pe Siret lui Ivan Bercea XVI vol. Il
192.
Dragole, soralui Hodco si a lui Giurgiu din Hotcesti si Giurgesti pe Stavnic (ment. 1546)
XVI vol. I 455; v. si DratgotA, fiul Con-

drinii, Intarit stApAn In Tatomire.sti pe


Rebricea.

Dragolea, v. si Dragulea.
Dragolea, fiica lui PelricA si mania lui Lazsr,

partea ci In satul Jugastri, tin. Putna


(ment. 1555) XVI vol II 83.

Dragolea, fiica lui Triful Borzescul, stApAnA


In Betesti, BArbasani si Rediu In CAm-

pul lui Drago s (1497) XV vol. II 273,


274.

Dragolea, mama lui Ilea din Giurcani In


CAmpul lui Dragos (ment. 1495) XV vol.

II 252-3.

Dragolea, mama Odochiei 0 a Catrinei din

Alireni, tin. Tutova (ment. 1617) 'XVII


vol. IV 76, 118.

www.dacoromanica.ro

Dragolea, matna Marici si bunica lui lona*co

si al lui Miinaila din Valcesti pe Putna


(men(. 1590) XVI vol. III 462.
In
Dragolea (Dragole, Dragule, matea
tponimia hotarelor satelor Garstienesti
*i

Sendriceni, (in. Har15u (men(. 1591,

1620) XVI vol. IV 11; XVII vol. IV


492, 506.

Dragoman, Drguman, v. Ionaseo Dragoman.

Dragoman, v. si Dragoman, Dragoman.


Dragoman din Basest], vinde via lui din Ba-

sest lui Vitolt lost comis (1560) XVI

vol. II 130.
Dragoman din Mstecani, fiul Marei si fratee Bolcai, daruiesle parte din Mstecani
cu vie s.a. m-rii de la Cetatuie, (in. Covurlui (1599) XVI vol. IV 262,
Dragoman, sluga donmeascA, fiul lui CArja
parcAlab, stapAn In Hiliseni pe Suceava
(1540) XVI vol. I 400.

Dragoman, sluga domneascA, fiul lui Cozmin,-

stranepotul ti Sin clucinic, vinde locul


numit Plopi pe Moldova lui MogaIdea
vistier (1554) XVI vol. II 63.
Dragoman (satul lui ), stpan intr-un sat
pc Siret Intrit lui Ivan Porcul (men(.

1443) XIVXV vol.

Dragoman (mai sus de

I 232.

stApan intr-un

sat pe Somuz, Fang Maxinesti (ment.


1480) XV vol. II 21.

Dragoman Calpoteseul (Dr5goman

diac,

serie acte domncsti (1554) XVI vol. II


45, 47, 55.
Dragoman rapara(, fiul lui Mihul Paparct,
tatal lui Ion Pagobas din Jugastri, (in.
Putna (men(. 1555) XVI vol. II 82.
Dragomanetal (unde sunt
neam Intr-un
sat pe PereschevAra lui Glavan pisar
Orien(. 1528) XVI vol. I 267.
Dragomfr al lui 141Andrea (unde a fost

(jude> intr-un sat Intrit lui Mihail de


la Dorohoi (men(. 1437) XIVXV vol.
I 147.

Dragomir, boier, tatAl lui Dragoi, bunicul


lui StArcea (1428, ment. 1579) XVI vol.
HI 105; stapan In Corni, StrAmbi si o
setiste pustie pe Crac5u XIVXV vol.
I 63.

184; stApan In Calinesti si Ceretieni XIV

XV vol. I 140, 173.

Dragonair din Romani, In pricina cu Nichita


Murgoci pentru un helesteu din Zme-

iani (1598) XVI vol. IV 238.


Dragomlr, fiul lui Alexa Arapul, Inscris de
tatal sau In pomelnicul rnAnAstirii Sf.
Saya din Iasi (1610) XVII vol. II 340.

Dragomir, fiul lui Stefan Borillovici( clAruit


de domn cu satele Pascal% Dragotesti,
Provozesti .*.as (1419) XIV. XV vol. I

:11c. 224

satul Averesti (merit. 1617) XVII vol.

IV 170.
DragomIr (unde sade

<jade> Intr-un sat

Intarit lui Mihail de la Dorohoi (ment.


1437) XIVXV vol. I 147.
DragomIr (unde au lost
Jude In satul
LipAesti, (in. Succava (men(. 1521) XVI

vol. I 187.

Dragomir, partea lui din Fauresti dat pcntru

un cal de 60 zloti lui MirAuta aprod

(1583) XVI vol. III 200.


Dragornir, pop* tatAl lui Vasile si bunicul
lui Ion din Salce pe Ialan, al lui PAtru
Galtu s.a. din Gheesti pe Zeletin (men(.
1495) XV vol. II 226, 235, 237.
Dragomir, slug domneasca, stapan In Petresti (1502) XVI vol. I 22-3.
Dragomir, slug domneasc, fratele lui Bucur,

stApan In Salcea la Tecuci (1507) XVI


vol.

52.

Dragon'''. (fntAna lui


hotarul manstirii Homor (inen(. 1491-1622) XV

vol. II 319; XVI vol. IV 278; XVII vol.


II 274; vol. IV 5, 30; vol. V 94.

Dragondr, vornic, donator de obiccte la


manastirea Galata (men(. 1588) XVI
vol. III 402-3, 405, 407.

Dragondr, vornic, martor In sfatul domnesc

(1451) XIVXV vol.

I 245, 247.

DragomirrAlbu, tatl lui Todor, Giutgiu


s.a. din % <FrAtauti> (men(. 1393) XIV
XV vol. I 3.

in to-

Dragomir BrAni*teriul (podui lui

ponitnia hotarelor satului Berevo (men(.

1400) XIVXV vol.

I 10.

Dragon''r Caot, fiul lui Grozea Casota si

tatal Stanei si al lui Mircea CasotA din Fe-

delesani s.a. la CArligatura si In Baladi

pe Smila (men(. 1491) XIV XV vol.


H 148, 149-150.

DragomIr Chleer (unde a fost ~), aude>


In satul Chiccra pe Bahlui (men(. 1681)
XVI vol. III 157.

Dragomir Hasnas (~Hasni4; uncle este

<jode) in satul Hasnasani, (in. Carligatura (men(. 1426,

1581)

XIVXV

I 54; XVI vol. III 157.


Dragomir Iuban, fratele lui Soldan de la
vol.

Dumitra si ULM Marinei si al Stanei din

Dragornir de la Cobale, slugii domneasca,


tatal Draglei (1437, 1440; men(. 1491,
1521) XV vol. II 154, 155; XVI vol. I

40.

Dram:Hair, ispravnic de Piatra, hotiirniceste

Soldeni,

Soci,

BArbide*ti

*at.

(men(.

1493) XV vol. II 189; v. *i Inban, Lia-

ban.
Dragomir Joratn (bisericA la "..) <stApin

In Costina (men(.,1490) XV vol. II 132.


in topoDragomir Litianul (hotarul lui
nimia satului Vorona (men(. 1463) XIV

XV vol. I 330.

Dragomir Muneeleanal, intfirit stapan In

Muncelul pe ZAbrauti (1508) XVI vol.


I 75.

Dragomir Mustata,
Mustalii.

postelnic, v. Dragos

Dragomir Olel, boier, tatal lui Jurja si al


Anei si vast,' lui Stanciul Cormuhuz
al Negritei (1446, men(. 1510) XVI so].
161

www.dacoromanica.ro

1 147-8; IntArit st5pn in Boziani la


obirsia Albinei XIVXV vol. I 217.

Dragomir Patruzeei de Ore (unde au fost

Sandru), <jude> in satul Tomintl


(ment. 1490) XV vol. II 127.
Dragomir Petra (unde au *ezut
<jude>
In satul Neagoiniresti pe Barlad (ment.
1529) XVI vol. I 305.
Dragomir Roatil, intrit stpn In Vico-

leni pe Jeravt (1507) XVI vol. I 51.

DragomIr TAutul, tatAl Neagai *i al Stanei si

unchiul lui Tutul logoffit din TAuti 1i

Rujani pe Horince *i din Len*teni (ment.


1493) XV vol. II 225; v. *i TAutul,boier.
Dragomir Useatul (Sdcaura lui
joimir,
In toponimia hotarelor seli*tei Tnmeti,
tin. Neamt (ment. 1617, 1619) XVII vol.
IV 523, 525.

Dragomir Vraniei, boier, martor in sfatul


domnesc (1421) XIVXV vol. I 42.

Dragosin, v. Iona*eo Dragosin, Toader Dragosin.

Dragosin, v. si Dragsin, Draxin.


Dragosin, fiul Nic*inii, nepotul Marwai *i
strnepot Olcai (1540, 1546), vinde parte
din Ezareni la Cotnari lui Andreica Septilici pfircillab de Hotin, XVI vol. I 399;
vin de parte din Rum ni pe Tutova lui
Efrem HMV vornic XVI vol. I 467.
Dragosin (rpa lui
in hotarele satelor
Surine*ti, Mnje5ti s.a. (ment. 1400)

XIVXV vol. I 8.

Dragoslav, boier, martor in sfatul domnesc

(1455-1456) XIVXV vol. I 277, 278,


280-283, 285, 287, 290.

Dragoslav, fiul Ghindei i nepotul lui

vinde parte din Boian lui Lupul Stroici


vistier (1579) XVI vol. III 119.
Dragoslav, stpan pe un loc din Tometi
(1593) XVI vol. Ill 427-428.
Dmgoslav, tatl popii Toma si bunicul Ste-

faniei dir Tomesti (ment. 1597) XVI


vol. IV 169.

Dmgoslav eel bAtnin, tatl lui Buzdugan,


al lui Ignat *i al Sofroniei din Tome*t.i,

tin. Tutova (mert. 1602) XVII vol. I 40.


Drago*, v. Costea Drago.
Drago, meutionat pe verso-ul unui act din
Vrtop (1562) XVI vol. II 160.
Drago*, boier, stpfin In Bhneni *i Fauri

pe Bistrita (1468) XIVXV vol. I 359.

Drago, bunicul lui Eremia, Trifan si Istrate


monah dintr-ur sat pe Prul Negru,
Neamt (ment. 1597) XVI vol. IV 182.
Dragos, cpitanul lui Mihai Viteazul, scrie
lui Stanislav Jolcovschi, castelan la Liov
(1600) XVI vol. IV 297.
Drago (Dragose), ceasnic, martor in sfatul
dotnnesc (1454-1456) XIVXV vol. I
270, 271, 277, 278-281, 283, 285, 287,
288, 290.

Drago, comis, v. Drago, vornic.


Dragos, cumpr parte din Lighiti*ani de la
Simion, Lupul s.a. (1577) XVI vol. III
85.

162

Drago* de la Neamt, v. Drago* 'Meant!.


Dragos, de la Stavnic, slugA domneasc, bunicul lui Trifan Chintea, Ivanov *.a, din
Drgu5eni pe Stavnic (1432, ment. 1508).

XVI vol. 1 74; intrit stpn in satul


unde este casa lui" pe Stavnic XIV
XV vol. I 98.

Drago* din Malcoceni, martor (1612) XVII


vol.

III 44.

Drago, fiul Fedcai i nepotul Oancei, vinde


prti din Oncani
Turbureni lui Maxim,
Udrea (ment. 1555) XVI vol. II 67.
Drago*, fiul lui Achim, nepotul lui Prm

strnepottil lui Oani Giulici, vinde


parte din seli*tea lapa, tin. Tutova, lui
Toader Chiriac ciiminar (1606) XVII
vol. II 19.
Dragos, fiul lui Danciul si strnepotul lu
Drago Viteazul, d partea sa din Scuianii de Jos lui Scuianu ceanie (1507)
XVI vol. I 57.
Drago, fiul lui Dragot, d Mariei .parte
din Greci i primete in schimb "Parte
din Leuce*ti (1561) XVI vol. II 158.
Drago*, fiul lui Duma pirciilab, tatl

bunicul lui Ilea, al Mrinctii *i al Anei

din Slgeni (ment. 1529) XVI vol.

321.

Drago, fiul lui Galbn, parten lui din Medeleni, intrit lui Ionaco Vitolt Mrtarul staroste (ment. 1603) XVII vol. I
102.

Drago, fiul lui Iachim si frate cu Crstea,


nepotii lui Pan*, vinde parte din Britcani, tin. Neamt, lui Toader Crli vistier (croare 1520, mert. 1612) XVI vol.

I 165; XVII vol. III 82.


Drago, fiul lui Ilea *i tatl lui C,ercel din

Scobinteni (ment. 1601) XVII vol. I 18.


Drago*, fiul lui Ilie Huru comis i nepotul
lui ()aria Ureche, vinde parte din
n1e5ti lui Andrwo Boldur (1518) XVI
vol. I 114.
Dragos, fiul lui Mircea i nepotul lui Trifu
Glc5, vinde parte din Pacani pe Bis-

trita lui Dolga (1480) XV vol. II 16-

Drago, fiul lui Patie postelnic din Sendre*ti


pe Putna; hiclean (ment. 1546) XVI vol.
I 483.
Dragos, fiul Malei *i nepotul lui Brsan, stpan in Floreti pe Polocine (1495) XV

vol. II 242-3.

Dragos, lint popii Cfirstea din Ivnesti,_


vinde parte din lvnesti lui lonasco Cosscu prcAlab (1622) XVII vol. V 148.
Dino*, fiul Roxandei i tatAl lui Mihail din
Tatonaireti (ment. 1609) XVII vol. II
217.

Dragos, fiul Stanei i nepotul lui Toader Dr-

gutanul, vinde parte

din

Poenari pe

BrlAzel lui Soare i AnucAi (1529) XVI


vol. I 303.

Drago, fratele lui Cantea, v. Dragos gut


lui Iachim.

www.dacoromanica.ro

Drago., fratele lui Ion si al Neag si nepotul


lui Toma diac, vinde parte din VIAdesti
lui Gavril (1520) XVI vol. I 168.

bragol, fratele lui Nistrea si tatAl lui Aver


si Stanciul din Marcoviceni si Terpesti
(ment. 1502) XVI vol. I 16.
Drago

(hotarul lui ), In hotarele satului

Buciurneni (ment. 1424) XIVXV vol.


I 49.

Dragos (pArAul lui


hotarcle urei selisti la FAntAna lui *Hubei la CArIigAtura

(went. 1466) XIVXV vol. I 353.

Dragos (obArsia lui

), in hotarcle mAnAstirii

Moldovita (nient. 1534) XVI vol. I 366.


Dragos (unde a fost ",), <jude> intr-un sat
pe Bahlui intArit lui lursa (nient. 1490)
XV vol. II 144.
Dragos, (uncle este
jude Intr-un sat pe
Covurlui, Mara lui Cernat ploscar (ment.

1448) XIVXV vol.

229.

)Iragos (unde a fost


jude (cneaz) Intr-un sat la Frumuselul dfiruit de domn
lui Sinata si fratilor lui (ment. 1428)

XIVXV vol. I 67.


(unde au fost
si Simeon), jude
intr-un sat pe Siret Intrit lui Gavril

Drago

Calapod (went. 1522) XVI vol. I 203.

Dragos nepotul Maicolci, In pricin cu Vlad


si CArstea pentru satu/ SoIca (1418) XIV

XV vol. I 39.
Dragos, nepotul lui Vlad Jicovne, hitArit
stpAn in Micusani, Salcea, Miroslvesti
s.a. (1441) XIVXV vol. I 175.
Dragos, pitar, vinde parte dir Bucovina, din
hotarul Runcului pe Dunaviciu, lui Petre
(ment. 1616). XVII vol. IV 37.
Dragos, pArcAlab de Neamt (1498-1507), v.
Drago TeleagA.

Dragos, slug5 domneascA, fiul lui Veils si


nepot de Irate lui MihAil,Arit stApAn
In satul unde este Picea si In Stanuesti
pe Hobalna (1533) XVI vol. I 359.
Dragos (Dragus), slugA donmeascA, fratele
lu Toader si nepotul lui Neculai Totoescrl, IntArit stApAn In Condresti pe
Telejna (1533) XVI vol. I 347-8.
Dragos, slug domneascA, unch (?) lui MAnAilA, stpAn Ir Corateni pe BArlad (1546)

XVI vol. I 446.

Dragos, sulger, v. Dragos


Dragos, Dragus, sptar, v. Dragan, spAtar.
Draw's, sptar, martor In sfatul domresc
(1483-1485) XV vol. II 40, 41, 42, 44,
45, 46, 47, 50, 52, 54, 317, 318.
Dragos (viile lui
stApAn de vii lAngA Toderesti pe Jijia (ment. 1523) XVI vol. I
216L7.
Dragos, tatAl Ilenei s.a. si buricul lui Mestea
s.a. din HAsrAsani la CArligAtura (rvent.

1574) XVI vol. III 29.


Dragos (DraguS), tatAl lui Costea, bunicul
lui Micu, strAbunicul lui MihAilA Lupul, al
Sofroniei s.a. si rAstrAbunicul lui Andreica

Hartul s.a. din RAtesti, tin. Neamt (went.


1435-1610) XIVXV vol. I 117, 128,
143; XVII vol. II 85, 276, 278, 282.
Dragos, tatAl lui DrAgan 0 al Sorei 5i bunicul lu Gligorie, Andronic 5i Cordrea
din

Liesti de Jijia (ment. 1608) XVII

vol. II 172.

Drago, tatia lui Ghcrasim, David si Nichita din Codresti pe Bahluet (ment.
1546) XVI vol. I 533.
Dragos, tatAl lui Lupe 5i bunicul lui Anghel

din VitAnesti (ment. 1622) XVII vol.


V 125.

Dragos, pArcAlab de Roman (1478-1483),

DragrS, tatl lui Pricopie din Focssti (inert.

Dragos, popA, fiul Marusci si nepotul /ui


Ivan BAliinescul, Virl de parte din FlutAna lu Corui lui Gavril Tunsul (1518)
XVI vol. I 115.
Drago (Dragose, Dragus) (slugA la poarta
Sucevei), nepot Jul Luca Arbure (15195
1520, ment. 1546) stpAn In Petiea si
TAPesti, XVI vol. I 152, 169-170; pierde

Drago, tatl Nastei si bunicul lui Drot,

V. Drago Boul.

satul Ppesti pentru a a stricat un tun


XVI vol.

I 501.

1616) XVII vol. IV 54.

Gavril si al Ilisaftei din Ghigoesti, rud5 cu


loan DumbravA si Toader Urdugas (ment.

1546) XVI vol. I 529.


Dragos (Cfarpul lui
In toponimie (ment.

1435-1623) XIVXV vol. I 116, 131


2, 279, 298; XV vol. II 16, 25, 26, 252,
273, 274; XVI vol. I 141, 217, 228, 407,
562; vol. II 31, 92, 144, 209; vol. III 53;

XVII vol. I 259; vol. III 69, 165; vol.


V 207.

Dragos, slug domneasc, stilpAn In Drgu-

Dragos, user, stpAn In

DragrS, slugA domneasc, stpAn pe un loc


pe Spiroasa (1502) XVI vol. I 14.
Dragos, slugh domneascA, fiul lui Costea
Topor si nepotul lui Petru Topor, tutArit
stApAn In ToporAsti pe Racova (15M)

Drago, viltav, primeste poruncil SS ImpartA


satul MArtinesti (1594) XVI vol. IV 115.
Dragos, vornic (1486-1491), v. Dragos Bonl.
Dragos, vornic (1508, 1513, 1515), v. Dragos

sani pe Gerul (1548) XVI vol. I 581.

XVI vol. II 42.

Drago, slug5 dorrneasc, fiul lui Duma TAtAranul, Intbrit stApAn In TAtArani

Mireni (1484) XV vol. /I .53, 316-17.

Drago (Dragose), slugS demneaseA, fiul lui


Ion MAcAu, stApn In Bogcldnesti (1535-

1538, 1546) XVI vol. I 517, 605.

XIVXV vol. I 394.

IvancAuti (1473)

TeleagA.

Dragos Albescu, fratele lui Petru, stApAn In

Albesti pe Stebnic (1452) XIVXV vol.

I 245.
Drago Bout (Dragose

vornic, bunicul
lui Giurgiu Crasnas din satul unde a fost
Balos si din Picigani pe BArlad la gura
ladriciului (1478-1491) (ment.1528,1547)

XVI vol. I 286, 613; martor In sfatul


163

www.dacoromanica.ro

domnesc: parcAlab de Rorran (14781483; eroare: 1484) XV vol. II 5-7, 9,


11-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 29, 32,
33, 35-38, 317 (?); boier (1483, 1484)
XV vol. II 40, 42, 44-46, 49, 50, 52,
54; vornic (1486-1491; croare: 1479)

XV vol. II 55-57, 59, 61-65, 67-71,


73-75, 77, 79, 81, 83, 85-87, 90, 92,

94, 95, 97, 99, 101, 103-105, 107 (9),


109, 111, 115, 117-120, 122, 123, 125,
127 130, 133, 115-137, 139, 141, 143,
149, 147-151, 153, 155, 156, 157, 159,
316 (9); comis, croare pentru vornic XV
vol. II 107; pareillab de Neamt (croare)
II 320; v. si Drago, Bou!.
Drago s Candeseul, tatal fiad si bunicul lui
Lupe, al Neagai si al Fotosc5i din Picigani

pe Hartad, la gura Iadrici Iment. 1528)


XVI vol. I 286; v. si Dagas Candescul.
Drago, Copad', tata' SascAei
bonicul lui
Lazar din Urichesti (ment. 1623) XVII
vol. V 201.

Drago* Hura (Dragose), fiul lui Efrim Huru


vornic *i fratele lui Lupe, vinde satul
Joldisti pe Holma lui Pogan staroste
(ni lit. 1555) XVI vol. II 83; viuda ti-

gani (ment. 1575) XVI vol. III 62-53.


Drago* Milanos, nepotul lui lurie Mihailas
si al lui Ivanco, stranepotul loi Mihail

de la Dorohoi si tata' lui Boldur si al

Magdei din Milinesti, Chindesti, Marsinti

s.a. (ment. 1560-1592) XVI vol. II 152;


vol.

III 455-6; vol. IV 54.

Drago* Murgu, slug5 domneasca, fratele lui


Toader, st5part In Murgeni (1500) XV

vol. ll 312.

Drago* Mustala

(Dragonei

postelnic,

cumatul lui !masco Corlare, dAroieste


o prisac5 cu livadIIn Micula nninstirii
Aron Vod5 (1619) XVII vol. IV 401,
465.

Dragos Rajcvanschil, vinde parte dio Orgseni lui Grigore Ora's (ment. 1584-1587)
XVI vol. III 236.
Drago* Rotompan, total Anisiei, bunicul lui
Durnitru si strdbonicul lui Lupul Halla
s.a. din Bojieni, tin. Vaslui (ment. 1613)
XVII vol. III 146, 147.
Drago* &ante', unchiul lui Grozav, 1ntrit
st5pAn In Ipotesti (1552) XVI vol.
22.

Drago, SerIvulln, fiul lui Danciul Negru si

bunicul lui Spiriclon Scripat si al lui Pavel

Scripa branister din Scrivuleni pe Liva


(ment. 1532) XVI vol. I 346.

Drago s Stanigescul, fiul lui Nan, vinde parte


din Buciumeni lui Isac vistier (1490)

XV vol. ll 129.

Dragos Teleagii (Dragose), vornic, tatal lui

Dragota Teleagi si al Mariai si burilen!


loi Laz5r Orbul, Toader Orbul s.a. din
Bahnari, Briesti, Vorriceni s.a. (14981515; ment. 1456-1591) XVI vol. I
425; vol. II 52, 80, 115; vol: IV 33; intarit stapan in BAltinesti pe lauro si
',linde a fost giude. Todor", la gura Stram-

164

bei, XVI vol. I 83; martor In sfatul dom-

nesc: pacAlab de Neamt (1498-1507)XV vol. II 282, 283, 285, 286, 289, 291,
294, 296, 299, 301, 303, 304, 306, 307,
309, 310; XVI vol. I 1, 4, 6, 9-12, 14,

15, 18-21, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 36,

38, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56,
58-63, 67, 68; vornic (1508, 1513, 1515)
XVI vol. I 69, 70, 72-74, 76, 78, 8082, 85, 86, 96, 97.
Drago* Urlat, Intdrit peste judecia din satul

lui pe Tutova (1432) XIV-XV vol.

96.

Dragos Vetris, nepot lui Toader Vetri5, Intara stap.in In Vetristini (1528) XVI vol.
I 289.

Drago* Viteazul (Dragos de la Neamt, Dragus


staroste, tata! Anuscai, socrul
lui Ioachim Sacuian din Sacuianii de
Jos si al lui Sima <DrAgusarol> si bunicul

lui Dauco din Garbesli si Silvestri (1392-

ment. 1481-1519) XV vol. II


25, 41; XVI vol. I 57, 141; martor in

1431.

sfatul dorrnesc: boier (1392-1403) XIVXV vol. I 3, 7, 8, 10, 11, 13; parciilab de
la Neamt (1407-1408) XIV-XV, vol. I
16, 17; staroste (1411) XIV-XV, vol. I

26; boier (1415-1431) XIV-XV vol. I


36-39, 42, 44, 45, 49, 52, 55, 57, 62, 63,

65, 68, 68,

71,

77, 86, 91,

94.

Drago* Zeamit, de la Zeletin, tal51 lui Oan,


al Vasilici s.a. din Hintesti si rinde a fost

Neagsa Taurul" si bunicul lui Danciul,


Stanciul s.a. din Farcusesti (ment. 1491,
1546) XV vol. II 169; XVI vol. I 484.

Dragotpt, vinde parte

din

Horbinesti lui

Gonta vitav (ment. 1605) XVII vol.

218.

Dragosa, Dragusa, v. Dragusa.


Dragose, v. Micul Dragose, Ffirle Dragose.
Dragose, hui lui Ion Prorocu, viuda parte
din Miraesti mdnAstirii Berzunt (15871588) XVI vol. III 365.
Dragoge, fiul lui Mihitili si nepotul lui Radul
Pitrascanul, stApan In Mihnesti pe Tro-

tus (1581) XVI vol. III 164.


Dragose, fiul Sofitei, viuda parte din Perebicauti lui Andreica vatav (1581) XVI
vol. III 165.
Dratme popii, sotul Marici, stapan In Tigani, tin. Tutova (1591) XVI vol. IV
30..

Dragotle slug doinneasca, stApan in Tiga-

nei pe Dimaci (1495) XV vol.. II 219.


Dragoge, sluga' domneascA, fiul lui Vasco
Mihiiilas i nepotul popii Draghin, stpan
in PornArla (1546) XVI vol. I 413.
Dragose slugi domneascA, fiul Magdei 5i
nepotul lui Danciul, stiipan in Sapoteni
pe Jublneasa (1546) XVI vol. I 542543.,

Dragrise, singa .domrieascii, fiul Morid, vinde

satnl Vladesti (Dadesti) si Fantna lui

Cueut5, tnt. Chigheci, lui Nestor Ureche


varnic (1604) XVII vol. I 148.

www.dacoromanica.ro

Dragose,- Sfug domneascX,' bur t-opii Luca

nepotul lur Sima logoft, stpfin in


Dusesti si Glodeni (1520 .XVI vol. I
312.

Dragose, slug domneasc, irate/e lui Giurgin Crmete, stpn In Miresti pe Soho-

Dragot, fiul Mariei i nepotul lui Durnea,


intrit stpfin In SAnesti si Culisoara
(1529) XVI vol. I 299.
Drgot, fiul Musii i tatl lui Bratu din Bo-

rfile (ment. 1600) XVI vol. IV 301; v.


si Dragotil, slug domneasc, fratele lui

lui (1'495) XV -vol: 11 212.


Dragose, slrig domneascA;Iratele lOi Ivascu
ji nepot de irate (?) lui Ghedeon Harbuz,
stpfin In Harbuzi *pc Jigalie (1497) 'XV

Dragot, fiurNastei, nepotul lui Coste i str-

lesco; Cozma Rizeanul si Nenciul, stApa'n

nsel, vinde partea sa din satul Crlig

vol: II 269.
Dragose, slug domneascii, fratele lui Ma-

pe un loe din Rzeni pe Visneuti si Bc


(1502) XVI vol. I 10.
Dragose,*slug domneasc, ginerele lui Severin, stpfin In Filildesti pe "Albina
Lateani '(1484) XV vol. lI 47.
Dragose, stolnic, intrit stpfin in Bumburesti De' Tutova la gura Studenitei (1493)
XV vl: II 186-7;'v. si Driigus Teames.
Dragose, tatl lui Filip, bunicul Anisiei
strbunicul lui Zaharia, al"Marical si 'al
Antemldi

din

Todiresti

(merit. 1622)

XVII vol. ' V 149.


Dragose Mareoviel, tatl lui Avr si Stancim

si bnnicul lui Mihil, Dumitru Capriowl s.d.' din Borsti (ment. 1546) XVI
vol. I 461.

Dragosescul, v. lonaseo Dragoseseul, vames


de Suceava.
Dragosin, tattil lui Lupe, Ion, FAtul s.a. din
Ciorecesti (ment. 1522) XVI vol. I 195.
Dragosin, tatl lui Ptrasco, al Mariei, Dobrei s.a. din Muncclul p Polocine (ment.
1507) XVI vol. I 65.
Dragot v. Cudrea Dragotil, LupuI Dragotfi,
Toader ".Dragotii.

Dragold, v. si Dragodil, Dragote:

DrugotA, boier, martor in sfatul domnesc


(1448) XIV-XV vol. I 236.

Dragot din CArligturii, fiul Musei, nepotul


lui Toader Gliman si vrul lui Petrea
Carcovici, intrit stpfin In Hodresti
(1548) XVI vol. I 555.
Dragotfi din Ttresti, martor la Intemeierea
satelor GAureana, Mrvila, Hritesti
(mutt. 1617) XVII vol. IV 178.

Dragotil, fiul lui Ivan, vinde parte din Grozesti, din Cfimpul lui Dragos, lui Grozia
s.a. Iment. 1560) XVI vol. II 144.
Dragotii, fiul lui Ivul i nepotul lui 5andru
Gherman, vinde parte din Solca lui Luca
Arbure portar de Suceava (1502) XVI
vol. I 12.
Dranotil, fiul lui Mihil si nepot lui Radul
Ptrscanul, intrit stpfin in Mihnesti
pe Trotus (1581) XVI vol. Ill 164.
Dragot, fiul lui Pctrea, vinde parte din Vitnesti lui Dumitru Blteanul pitar (ment.
1622) XVII vol. V 125.
Dragotii, fiul Malinci si nepotul lui Bfirsan,

vinde parte din Tignesti pe Putna lui


Bogdan voievod cel lb (ment. 1523)
XVI vol. I 219.

'Ghidion.

nepotul lui Oan Besescul, vinde parte


din BeseSti si Mlini lui Giurgiu clucer
.11499) XV vol. Ill 727.
Dragotii, fiul Stanei si nepot de sor loi Ioal lui Dan <BrAtulesti> pe Corodlui Bratul

si Coste (1497) XV vol. II 256.


Dragot, fiul Stanei si tatl lui Toader din
test! Iment. 1603) XVII vol. I 101.
), jude intr-un sat pe Telita intrit mnstirii Probota (ment.

Dragot (uncle

1437) XIV-XV vol.

146.

Dragota, nepotul lui Bratul Viteazul, intrit


stpn in Brtulesti, Fedelesani,

stati si Goesti (1491) XV vol. 11.148.


Dragotii, nepotul lui Dragot Poian 5i tatl
lui Copaci Florea din Rdeni pe Tutova

(ment. 1609) XVII vol. 11 234.


Dragot, itepotul lui Toader logoft si tatl
lui Lipce si al lui Vlad din Bubuiogi pe Cahul

(ment. 1594) XVI vol. IV 116.

DragotA, npotul lui Ulca si al lui luga, stpn


In Sperlesti, Procesti i Fechetesti (1546)

XVI vol. I 478.


Dragotii, nepotii lui intriti stpani pe un
loc in hotrul satului Borfile si Jeverteni
(ment. 1610) XVII vol. II 331.
DragotA, phrnicel, fiul lui CArstea phrnicel si tatl lui Simion si Sien (1531,
1546, ment. 1558) stpn In Cosesti pe
Racova, XVI vol. I 325, 453; vol. II
113; insoteste pe Petru Rares voievod
pn la Fgras XVI vol. I 453.
Dragotii, pfircAlab de Neamt, hotarnic (1586)

XVI vol. III 334; martor in sfatul domnesc (1585-1594) XVI vol. III 284,
324, 332, 335, 347, 349, 352, 355, 367;

vol. IV 11, 116.


DragotA, pop, din Popesti, tatl lui Mihil
(ment. 1591-1594) XVI vol. IV 307.
DragotA, slug domnesc, stpan in Dumbrvita pe Dimaci (1555) XVI vol. II 95.

Dragotii, slug donmeasa, stpn in Negesti la CrligAtura (1529) XVI vol. I


298-9.
Dragotii, slug domneasc, bunicul (?) lui
Gavril, Saya Cpsulet s.a. (1548, ment.
1607) stpan in Rogoz XVI vol. I 5634; XVII vol. II 106.
Dragotii, slug

domneasc, fiul Candrinii,

stpn in Tatomiresti pe Rebricea (1487)

XV vol. II 57; v. si Dragole, sora lui


Hodco si al lui Giurgiu din Hodcesti
Giurgesti pe Stavnic.
Dragot, slugS donweasc, fiul lui Cfirstea
sulger, v. Dragotfi phrnicel.

www.dacoromanica.ro

165

Dragotg, slug5 domneasc5, fiul Dal si nepot de sor5 al lui Toader, stApArt in Tavesti (1493) XV vol. II 194.
Dragotd, sluga donmeascii, fiul lui Giurgea,
stapAn in Codresti, pe Bahluet (1546)
XVI vol. I 533.
Dragota, slugA domneasca, fiul lui Ivan,
vinde domnului parte din Micesti (1491)
XV vol. II 152.
Dragota, siugil doinneascii, fiul lui Petre
Barlddescul, stapan In BArlildeoti (1522)
XVI vol. I 188.

Dragon", sluga domneascd, fiul Nett& si


nepotul Anuocdi, stApAn In

XVI vol. II 103.

ele.sAu (1558)

Dragotal, sluga domneascA, fiul lui Stoica *IL


nepotul lui Dienio spiltar, stapan in

Batinesti (1527) XVI vol. I 231.


Dragotd, slug5 domneasca, fiul lui Steful,

stapan in Zastavna (1563, 1569) XVI vol.


II 166, 201.

Dragota, slug5 domneasc5, fiul lui Viasio


si nepotul lui Pogdnel, vinde domnului
parte din Pogneoti (1489) XV vol. II
112-113.
Dragot, sluga domneascii, fratele Anei si
Tudorei, stApAn In Leucesti pe Racova
(1518) XVI vol. I 117-8.
Dragota, sluga domneasca, fratele lui Danciu, stpan In Lieoti pe Putna (1493)
XV vol. II 200-201.
Dragot, slug5 domneasca, fratele lui Ghi-

dion si nepotul lui Miroslav si al IlcAi, da


lui Pantea oi lui Toader parte din Zahoreni

oi Pancesti In schimb pentru porte din

Hardie (1558) XVI vol. II 102; v. si

Dragota, fiut Musii.


Dragota, slug5 domneascii, fratele lui Solo-

mon si rud5 lui Coste Dodul, st5pin in


Bobulegli, tin. Vaslui (1550) XVI vol. I
587-8.
Dragon'', slug5 domneasc5, fratele Marusai
strAnepotul lui Ivan Poian, stApan
In Petresti (1572) XVI vol. III 9.

DragotA, sluga domneasc5, nepotul lui Drago s


vinde parte din Fircusesti
lui Tilbuci (1546) XVI vol. I 484.
Dragon'', slug5 domneascii, Depot de frate
lui LUCE& Gug si strdnepot lui Toader

Gug, stlipAn in Zavalnesti pe Crasnisoara (1535) XVI vol. I 378.

Dragon'', sluga domneasca, vArul lui Neagul,

stapan in Raduesti pe Stebnic


XVI vol. I 201.

(1552)

Dragon", stApAn in Hirova, tin. Orhei (1529)

XVI vol. I 314.

Dragotil, *etrar, stilpan In BAimaceani (1532)

XVI vol. I 346.


Dragon'', tatal Frsinei si al Anghelinei din

Tatomireoli (ment. 1609) XVII vol. II


217.

Dragotil, tatal lui Dragoo si al Marinei din

Greci (ment. 1561) XVI vol. II 158.


Dragon'', tatAl lui Simion si al StancAi si
bunicul lui Isac, Pavel si Toader din MA-

lini (ment. 1551) XVI vol. II 2.


166

Dragota,
Drago s

popii CArstea si bunicul lui


din Leucesti (ment.. 1574) XVI

vol. III 39.


Dragota, v5rul Musei *i unchiul (?) lui Stan

Tatar, stipan In Procesti si NegAsesti,


tin. Back' (ment. 1603) XVII vol. I 72.

Dragota, vatav, sotul Nastasiei din Davideni,

tin. Neamt (ment. 1586) XVI vol. III


301.

Dragon-4 yin& parte din Balosinesti lui Nicoara vornic (ment. 1617) XVII vol. IV
118.

Dragon'', vornic, v.
vornic.

DumItraseo Dragota,

Dragotal, vornic (1609-1618) stilpfin In RA-

duesti XVII vol. II 25; In pricina ca


Popotea diac, pentru parte din Bodesti
XVII vol. III 142; invata XVII vol. IV
269.

Dragotii Averesenl, sluga domneasca, tntArit

stapin In Troenesti peste Prut (1533)


XVI vol. I 360.

Dragota Cretnene, fratele lui Tintea oi nepotul

lui Manea, vinde parte din Manesti pe


Jalan lui Patru Selioteanul (1491) XV
vol. II 162.

Dragota Cretul, tatal lui lonasco si Gostanda

din Cudresti (ment. 1605) XVII vol. I


268.

Fratiian), nepot de'frate


Ileanii *i bunicul lui Cornea branioter,

Dragota Fratlan

al lui Nicoar5 o.a. (1497, ment. 1569) intarit

stpAn In Frtieneoti XV vol. II 263;


XVI vol. II 185.
Dragot5 PAtrasco, v. Patraoco Dragot.
Dragon( Polana, straburticul lui Petrea Berheci, al flenei o.a. din Radeni pe Tutova
(ment. 1609) XVII vol. II 234.
Dragota Slicalanul (Sacuian,

Saculin,

SA-

cuian), ceasnic, fiul lui Iachim Sacuianu,


nepotul lui Dragoo Viteazul, ginerele lui
Tautu logoifit (1507-1522; ment. a5281607), XVI vol. IV 147; XVII val. Il

104; intarit stpan in Sacuianii de Jos

Corddreni XVI vol. I 57, 107, 148;


ceasnic in sfatul domnesc (1513 I 1522)
XVI vol. I 85, 96, 97, 99, 100, 102-105,
108, 109, 110, 112, 113, 116-120, 122,
123, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 136,
137, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 154,
156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 166,
167, 169, 170, 172, 174, 176-178, 181 183, 185, 189, 192, 193, 195, 196, 199,
201, 202, 204-210, 212, 214, 215, 217220, 596, 597, 599, 600; hiclean, pierde
satele Stoboreni si Balita XVI vol. I
295, 490.

Dragotil Tfiutuloviel, diac, scrie acte dom-

nesti (1497) XV vol. II 264, 274, 276.


Dragoti Teleagil (Drago), sulger, fiul lui

Dragos Teleaga vornic si tat51 lui Vscany


al Maricili, Mariei o.a. din Ceucani, Divi-

ceani, FarAoani s.a. (ment. 1555-1618)


XVI vol. Il 80, 116; XVII vol. III 207;
vol. IV 266.
Dragota Toader, v. Toader Dragotal.

www.dacoromanica.ro

Dragoti Trepadus, fiul Zoicili, nepotul lui

Miroslav *i al Mai, tatgl lui Condrea

Tropgdus si bunicul Carstinei din Drislive (1558, ment. 1603) XVII vol. I 108;
dg parte din Zahoreri lui Pantea si lui Toa-

der si, primeste in schimb parte din Borate XVI vol. II 102.
Dragotg Vulpescul, stapan in Hirova pe
Maiatini (1495) XV vol. II 248.
Dragote, v. si Dragoth.
Dragote, fiul Ilcinii, tatal Toadenii *i Anuscgi si bunicul lui Saya, Ion *.a. dip Mogo*g*ti si Chiujdesti pe Vilna (ment. 1579)

XVI vol. III 125.

Dragote, f iljl Vasilicai si tatal lui Grigori din


Colgeesti pe Pereschiv (ment.1605) XVII
vol. I 217.
Dragotescul, v. Glurea Dragotescul.

Dragotgl, fratele lui Petrea, Gliga si Carstapan In Stroesti pe Somuzul Rece


(1495) XV vol. II 241.

Dragotea, v. Draga, sora lui Giurgiu Sei-

canul.
Dragsin, V. si Dracsin, Draxin.
Dragsin (Dracsin, Dragsin, Draxin, Draxsin),
comis In sfatul domnesc (1533-1537)
XVI' vol. I 350, 352, 354 I 356, 358, 359,
361, 362, 364-366, 368, 369, 371, 373376, 378-380, 383, 385, 388, 389, 391,
604; probabil acelasi: Dragski, partea lui

din Havatiesti Intgrita lui Ieremia, Ion


pitgrel s.a. (ment. 1576) XVI vol. III
69.

Dragsta, fiul Nastasiei *i tatgl lui Zosim din

tin. Neamt (ment. 1596) XVI


vol. IV 140.
Dragsha, sotul Todorei, stapang In Carligi,
tin. Neamt (ment. 1605) XVII vol. I
Seliqte,

200.

Dragsin, varul popii Lupu, stapan in


lesti (ment. 1622) XVII vol. V 130.
Drawn (Drago, Dragosanul, Dragsean, Dragsin, Dragus, Drggsan, DrAgusan), spatar
In sfatul domnesc (1527-1540) XVI

vol. I 229, 232-235, 237, 239, 241 244, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 256,
257, 258, 260, 261, 262, 264, 265, 266,
268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276,
278 - 283, 285, 286, 291, 292, 294, 296,
299, 300, 302-304, 307, 308, 309-311,
313-317, 319-322, 325, 327, 329, 331333, 335-337, 339-341, 343-345, 347,
350, 352, 353, 356, 359, 361, 362, 364366, 368, 369, 371, 373-376, 378-380
382, 383, 385, 388, 389, 391, 393-395,
397-400, 402, 604.
Dragsan (Drggusanu), fiul lui OficieS, vinde
popii Petrea loc de prisaca In hotarul
Onesti/or (1584) XVI vol. III 260.

tatgl lui Lupul, Bgliciu, Ilie


al Maricai din Machirjaci pe Somuzul Rece

Dra(rtara,

(ment. 1586) XVI vol. III 298.


Dragsan 5teful, ceasnic in sfatul domnesc
(1540) XVI vol. I 393, 394, 395, 397,
398, 399, 400, 402.

Draga, slugg domneascii, nepotul lui Costea,


stapan In Hasnasani pe Carligatura (1574)

XVI vol. III 29.

Dragul, din Hilipesti, martor

(1606) XVII vol. II 8.

In Trotus

Dragul, fiul lui Cotoarg, vinde parte din Clu-

resti pe Hubalna lui Toader Saulea *.a.


(1508) XVI vol. I 76.
Dragul, fiul lui Ghedeon, strgnepotul lui
Stibor si bunicul lui Gavril *.a. din Bursuceni, tin. Suceava (ment. 1582-1622)
XVI vol. III 186, 372; XVII vol. V 151.
Dragul, fratele lui Toader Pitic, stgpart In
satul unde a fost Vearis Stanislav <Piticeni> la Cobale s.a. (1414) XIV-XV vol.
II 33.
Dragul, parcalab de Neamt, In sfatul domnesc (1575-1578) XVI vol. III 44, 46
48, 50, 57, 59, 81, 96.
Dragul, parcglab de Petera, hotarnic (1617)
XVII vol. IV 196.
Dragul, slugg domneasca, fiul lui Ghedeon,
nepotul lui Leahul si stranepotul lu
Forov, vinde satul Mihailesti din Codrul
cel Mare lui Buzatul va'tav (1536) XVI
vol.

I 385-6.

Braga!, slugg domneascg, fiul lui Roman


Hamze, clg parte din Piticeni la Cobile
lui Ion, Saya i.a. i primeste In schimb
parte din Vlasinqti pe Prut (1571) XVI

vol. III 2.
Dragul, slugil domneascii, stpan In Ora
(1547) XVI vol. I 552.

Dragul, slugg damneasca, stapan In Scoposeni,

tin. Carliggtura (1548) XVI vol. I 560.

Dragule, Dragulea, v. Dragolea.


Dragulea, nepoata lui Druje cel batran, vinde
domnului satele Drujesti i Chisglesti

(1528) XVI vol. I 256.


Dragus, capitan al lui Mihai Viteazul, v.
Dragas.

Dragus, fiul (?) lui Duma Negru si tatgl


lui Sandra, al Gorunei si al Armanchi din
Dragomanesti (ment. 1528) XVI vol. I
267.

Drawls, fiul popii Carstea *i nepotul lui Dragota, vinde parte din Leucesti lui Simion
(1574) XVI vol. III 39.
Dragus, sotul (?) unei cgluggrite de la Boite
(ment. 1449) XIV-XV vol. I 239.
Dragus, slugg domneascg, fratele lui Cozma

Rizea, stiipan pe un loc pustiu la Gura

<R5zeni> (1485) XV vol.


II 318.
Dragusa, ferneie a lui Toader, Intaritg sta..
pang in Pojeresti pe Rebricea (1529) XVI
vol. I 301.
Dragusan, sptar, v. Dragsau.
Drahna, fiica lui Gug
nepoata lui Tiga,
stapang in Holohoreni (1573) XVI vol.
III 25.
<jude>
Drajan (unde este Balan si fiul Iui
intr-un sat pe Bogdana, daruit de domn
lui Mihail Stngaciu (ment. 1436) XIVVisnovatului

XV vol. I 127.

Drancinul, v. Fllip Drancinul.

167

www.dacoromanica.ro

Drakin, 'v. 5i Illittesin; Dragstn.


Draxln, postelnic, sotul llenci din Bale511,
tin. Suceava, 5i ginerele lui Turcul sulger
(ment. 1598) XVI vol. IV 215.
Draxln, singa domneascd, fiul lui Costin 5i

nepotul Zinei, sora lui Gliga Siivescu,


stdpan In Manaile5ti pe Bistrita (1575)
XVI vol. III 35.

Drheache, postelnic in gaita domnesc (1546)

XVI vol. I 611.


Drileaetu, fiul lui Toader, stapan In Schineni

cu mori pe Tutova (1583-1584) XVI

vol. III 229.


Dracioai, v. Odochia Drcioal.

fiul lui Toader, Intdrit stapan in

Schineni cu mori pe Tutova (1583 1584)


XVI Vol. III 229.
Drtlesanlasa (Dracsaniasa), juprineasa, in pricina cu Vascan pentru parte din Ungureni

(1585) XVI vol. III 282.


Dr5c5an, v. Drac*an.

Dragae, filca lui Ignat 5i nepoata lui Ion


in Viadeni pe Jijia (1581) XVI vol. III
154.

Dragae (Dragaie), nepoata lui Nicoard Romanescul 5i sora lui Dr5gu5, vinne parte din
lIdndre5ti pe Bujor lui Stanciul *.a.

11546) XVI vol. I 508.


Dr5gae, sora lui Melincea 5.a., vindc parte
din Tigdne5ti cii vie lui Sacaliis staroste
(ment. 1622) XVII vol. V 21.

Draguen din Frasini, mama lui Toader (ment.

1622) XVII vol. V 122.

Dragaea., fiica (?) lui Isac Tutcu 5i mama lui</