Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN BACAU Nr. 15542 din 06.10.2016 Citre: MIRCEA MERTICARIU - ziarul Adevarul mircea_merticariu@yahoo.com Stimate domnule, in urma cererii dumneavoastra din data de 26 septembrie 2016, inregistrata la Consiliul Judetean Bacau sub nr.15542/0-39/L.g544 din 19.09.2016, prin care, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completirile ulterioare, solicitati informatii cu privire la suma decontata catre G&P News& Advertising in perioada 2011- 2016 precum si informatii cu privire la monitorizarea presei/media, va transmitem, in anexa la prezenta scrisoare, informatiile solicitate, astfel ‘A. Cu privire la punctul 1 ~ adresa Directiei economica si managementul calitat B. Cu privire la punctele 2 si 3 —adresa Directiei resurse umane si management; C. Cu privire la punctul 4 — adresa Directiei achizitii publice. Totodata, va aducem Ia cunostinté cd, avand vedere situatia speciala a informatiei pe care o solicitati precum si prevederile art.12, lite) si lit) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se excepteazai de la liberul acces informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare si informatiile privind procedurile judiciare, considerdim cd informatiile dorite le puteti solicita Directiei Nationale Anticoruptie. Informatiile mai sus mentionate v-au fost furnizate. conform solicitarii, in format electronic la adresa de e-mail mircea_merti ju@yahoo.com . Cu stima, intocmit, Responsabil Legea Nr.544/2001 Ciprian NICA ae F-PSM-02-06, ed.3, rev. 0 - pag. Pdin t ROMANIA 4. & CONSILIUL JUDETEAN BACAU DIRECTIA ECONOMICA SI MANAGEMENTUL CALITATIL NR. 15842 din 04.10.2016 CATRE, DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA, LOCALA Avand in vedere adresa dumneavoastra numarul 15542 din 27.09.2016 prin care ne solicitati informatii cu privire la sumele decontate catre G&P News & Advertising, in perioada 2011-2016, acestea sunt: : 25.400,09 lei 32.873,72 lei 31.375,88 lei 30.405,75 lei 27.962,00 lei 19.149,47 lei Cu stima, pirecror execu GABRIELAM age teana ROMANIA oe CONSILIUL JUDETEAN BACAU Directia resurse umane, management Nr, 15542 din 28.09.2016 Catre Directia juridics si administratie public’ locala Referitor la adresa dvs nr. 15542 din 27.09.2016 va aducem la cunostinfa cé: 2. inaimte de atribuirea contractului de monitorizare a mass-media catre G&P News&Advertising, in Consiliul Judean Bacau nu exista 0 persoand desemnati si exercite atributiile de realizare a revistei presei si monitorizare media. Persoana care se ocupa in prezent, de relafiile mass media are ca atribujii referitoare la sectorul mass media, urmatoarele: ~ _inigiaza, pregateste si asigura aducerea la cunostinta publie& prin mijloace media, indeosebi pre serisd, privitor la activitatea CJ, precum si a celorlalte institutii publice subordonate, pentru dezvoltarea economico-sociala a judejului, promovarea culturii si stiintei, = coopereaza cu toate compartimentele din aparatul de specialitate pentru culegerea de media, informatii relevante care fac obiectul comunicar + _asigurai informarea operativa a presei si informarea publicd in limita legii si competentelor stabilite de conducerea institufiei, inclusiv prin promovarea operativa a dreptului la replica, ~ fundamentarea de actiuni pentru asigurarea interfefei dintre CJ si autoritati centrale, locale, operatori economici, societatea civild, reprezentanti mass media, - initierea, pregatirea si derularea actiunilor de prezentare a CJ in activitijile forurilor interne silexterne. 3. Con: Adevarul. Aria de monitorizare pe baza abonamentelor este asadar restrdnsi, Pe de alta parte, liul Judetean Bacau are abonamente la Desteptarea, Ziarul Financiar, Evenimentul si on-line, televiziune si bloguri local contractul de ,Servicii de monitorizare pres serist, pres ca obiect © Monitorizare presa scrisa: = Desteptarea ~ cotidian; © Monitorizare programe stiri si emisiuni TV locale: - Realitatea TV Bacau F-PSM-02-01. ed. 3, rev. 0 ROMANIA fn CONSILIUL JUDETEAN BACAU Di - TV KIT Bacau rizare bloguri locale: = www.contrase com, WWW www. inimabacaului.ro, www steagulrosu.r0, www kaysha.net, www. bacau.net, www.bacau.info.ro, ete. © Monitorizare presa locala on-line = Ziarul de Bat Juralul de Bacau, Adevarul Raportarea monitorizarii se efectueaza zilnic, prin raportul de monitorizare si lunar, prin dosarul de pre: Aceste rapoarte au oferit institutici o imagine de ansamblu asupra evenimentelor in care CJ este/ar put fi implicat, direct sau indirect, asupra perceptiei activitajii institutiei in randurile publicului si au ajutat la elaborarea unui rispuns in consecinfi. Fie ca a fost vorba despre drept la replica, detalierea si explicarea unor aspecte legate de activitatea institutici (prin emisiuni televizate, prin comunicate de presi etc) sau organizarea unor conferinfe de presi. De asemeni, rapoartele de monitorizare au ajutat factorii de decizie din institutie s4 cunoascd mai bine nevoile cetifenilor asa cum sunt ele exprimate in m: media si sa actioneze in consecinfa (vezi eampani recent, "Bacdul- pas cu pas”). Director executiv, intocmit, { F-PSM-02-01, ed. 3, rev. 0 ROMANIA .& 2.9 CONSILIUL JUDETEAN BACAU Str. Calea Marasesti nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro Serviciul Achizitii Publice Nr. 15542 din 04.10.2016 Catre, Directia Juridica $i Administratie Publicé Locala Avand in vedere adresa fara numar inregistrata la Consiliul Judetean Bacau sub nr. 15542/0-39/Lg 544 din 26.09.2016 formulaté conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public va comunic&m urmatoarele: Directia Achizitii Publice Contracte nu detine informatii pentru a putea raspunde la intrebarile nr 1, 2 si 3. Referitor la intrebarea nr. 4 va comunic&m ca au fost puse la dispozitia Directiei Nationale Anticoruptie documentele aferente unor contracte incheiate cu Consiliul Judetean Bacau Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, Mariana MITRUTI A FPSMOEDG, ei