Sunteți pe pagina 1din 2
Comisia Electorala Centrali DECLARATIE subsemnauli, CHEZ: Va bey -Uetinind funcyia de Lene Za la Latli min? LEAL IGS FIZPLA candidat Ta funefia de Presedinte al Republi Moldova la alegerile prezidentiale din WAP cede 206, in conformitate cu art.44 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ci: 1, In perioada 1 ianuarie 20/4 - 31 decembrie 20 “5 am realizat urmatoarele venituri: Sursa venitului Venitul ineasat (in moneda najionala sau in valutd strain) 1. | Venitul obsinut la locul de munca de baz 307 845,25 GF Venitul objinut la locul de mune& prin cumul 3. | Venitul obtinut din activitatea didactica 4. | Venitul obfinut din activitatea stiingifica si | de creatie | 3._| Venitul obfinut din donafii si mosteni 6 | Venitul obfinut din depuneri la institu financiare, inclusiv la cele de peste hotare | obfinut din activitatea de reprezentant al statului in comerciale societitile 65 963.00 8. | Venitul obtinut din instrainarea sau ciale 9. | objinut din instrdinarea bunurilor | _ sau imobile - 10. Venitul —objinut din darea in - : | locatiune/arenda a bunurilor mobile sau 2544756 GZ _imobile TI. | Venitul objiaut din alte surse Tegale . (pensii, burse, indemnizatii, premii ete.) 3 2ILL.O0 be, 2. Posed cu titlu de proprietate personala si/sau comund (cu sotul/sofia) urmatoarele bunuri imobile: Categoria* Suprafata Numarul** Loc ‘Titularul amplasirii*** Qas | 6930 mpl coke puk mn Cha 2 230.90 __mp, Zt DDS 3 50 Ctr Yr) 553 mp LI * Categoriile indicate sim: (1) agricol: categorii de teremuri care se afld in cireuitul (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte l:(6) apartament; (7) casa de locuit; (8) vil: (9) spatiu comercial/de productie: (10) garaj; (11) alté avere imobild. ** Se indicd numdrul de bunuri de acelasi tip. Se indicd doar localitatea (municipiul/ raionul, orasul/comuna/ satul) 3. Posed cu titlu de proprietate personala si/sau comund (cu sojul/sofia) bunuri mobile: Tipul, modelul* ‘Numarul** Titularul Nissan 722A Viel CAC: Calegoriile indicate sint: camioane, remore i, vehieule motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval. aerian si alte mijloace de transport care sint supuse inmatriculérii potrivis legit indicé numdrul de bunuri de acelasi tip. 4, Detin cu itl de proprietate personala si/sau comuna urmatoarele conturi bancare, fonduri de investiqii, forme echivalente de economisire si investire: Tipul® Suma, Titularul Valuta | 1 ont cond Vi4g. 2B Le; Vibesy CEB iAe| 2 Gné bE LODZ. tina