Sunteți pe pagina 1din 2
‘Anexa nr, 9 th Regulamentul privind particularititile de inregistrare a candidafilor fa alegerile pentru fimejia de Presedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotiriea Comisiei electorake Centrale nr, 113 din 18 august 2016 Comisia Electorali Central DECLARATIE* Subsemmatula), ntgq llaia »_, detinind fimetia de ehediy Say Raa PLP SB. 210 bh candidat ls neta de Presedinte al Republi Mokiova la akgerie preadenfake din a0" da/omb R/C. 204G in conformitate cu art.44 alin(1) lie) din Codul electoral, declar pe propria rispundere cit: 1. inperioada 1 iamarie 20{¢-31 decembrie 20{ am realizat urmitoarele venituri: Nr Gua vested Venitul ineasat do (iv moneda najionali_sau in_vahitistrind) 1, | Venitul objinut la bocul de munci de baz 7 oneness 1HH00 2. | Venitul objimat br Tocul de munca pri , Vesta siti cul de wel yA 0D 3. | Venitul objimt din activiatea ddacticd — | Veniul objinut din activiatea giimpiica gi de create ~ 3.__| Venitul obfinut_ din donafi_ gi mostenirt — 6. | Venitul objinut din depuneri ta institu financiare, inclusiv la ceke de peste hotare - 7. _| Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statuhi in societitie |_| comerviale & | Venitul obfinut din instrfinarea sau definerea vabrior mobiliare si a cotei-panji in capitahil_ social al societitilor comerciale 9. | Venitul objint din instrainarea bunurilorf mobile sau imobile TO,| Veniuul —objmut din dara Iocafiune/arendi a bunurilot mobile sau imobile TT, | Venitul obfinut din alte surse legal 77 (Genel, base, ndermiatiy prem ex.) | 16 FOO 2. Posed cu tit de proprietate personali si’sau comun (cu soful/sotia) urmitoarele bunuri mobile Categoria® | Suprafaja Numaral**™ Tocul Titularul _ amplasiirii*** ZTRAV TW OO See SY Og, OFF 1LDnT 6 parinmey— HE u Diced Blosorord Lark Lagn¥e derue Khon ty v * Categoriile indicate sint: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se afla in circuitul civil;(6) apartament; (7) casa de locuit; (8) vila; (9) spatiu comercialide productie; (10) garaj; (L1) alté avere imobila. ** Se indict numdrul de bunuri de acelasi tip. *** Se indica doar localitatea (municipiul/ raiomul, orasul/ comuna/ satul) 3. Posed cu tithn de proprictate personali sisau comumd (cu soqul/sotia) bunuri mobil: Tipul, modelul* Numitrul®* Titularul Categorille indicate sint= camioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval, aerian si alte mijloace de transport care sint supuse inmatricularii potrivit legit ** Se indict numdrul de bunuri de acelasi tip. 4, Detin cu tit de propritate personalé gisau comuni umiitoarele conturi bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de cconomisire si investire Tipul* ‘Suma, Titularul valuta * Categoriile indicate sint: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menjionind pul ‘acestuia); (2) deposit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitit sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensil sau alte sisteme cu acumulare. 5. Defin cu ith de proprietate personali si/sau comumi umitoarek plasamente, obligatiun, cecuri, cambi, certificate de imprumut, investifi directe i moneda nafionali sau in vahsti. str Enmitent fitlusocietatea tn eare Tipu Numiirul de titiuri/cota de persoana este actionar, participare fondator sau asociat/beneficiar de imprumut * Categorille indicate sini: (1) hirtit de valoare dejinute (fitluri de stat, certificate, obligajiuni); 2) actiuni sau parti sociale in soctetiii comerciale; (3) cecuri: (4) cambii: (5) certificate de imprumut; (6) alte forme de investitt directe. 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de citre organele competente AF: Sopdemtbwe Avil semnétura *Declarafia se completeazi personal de candidat si va fi plasatd pe pagina web oficial a Comisie’ Ekctorale Centrale (www.cec.mnd) la rubrica “Alegeri prezidentiale...”.