Sunteți pe pagina 1din 75

~'W ....

. ..

. .

. .

'.

J :.. • •

I

i .

NE 'VOR,'BEST'E ARINTELE CLE.OPA

2

,

N VORBE~TE

ITEILE' ~ C·· .1'LE~O· 't .... PA···

...•. ! •... ~ .. .: "'-' ._' '.~ " : .

2

.

I.P.S,. ·D.A,NIE

M i tropolttul Moldovei ~ i Bucovinei

Bd ljl e Ingr ij ita die!

Ar h i: andr+t Ioantch ie Bilan

Edili.a, a Iffi'-a

-llIITUR.A MA_.- AS'I'IRE,A SIHASTRlA 2004

" . escrierea CIP' Bib ~otecii Nationale a Rouuioiei. CLEOPA n, '., AI -:, 'RIT

Ne 'Vorbqte PiriRteIe'" leopa I Arhim .. ' ~,eopa, Uie. ,_ Ed. a, 2-8. ~ Vinltori-N . )mf : M' nst' rea . lh&.stria, 2001 '14 ·~I

VOJIL.

ISBN 973~86836-2-

Vol,.. 1" -,2004. ,_ S,N '973-8'6,8"'5 >-9'

II TV ANT 'INAINTE

• ~ ~ ~,~ 'I . "II ~ i multumesc Bunului Dumnezeu ,ei ,a.

I I U nuut ~,~ a randuit sa formulez acest nCuvanl

• III i~' I', vol umul 2 din 1 uer are a N e vorbef,te • I it c,' leo a.

I ~sl' 0 adevlrat! bineuvantare a Tatalui Cerese,

I t I ~,[ i sl credinciosilor nostri ~i celor ce vor urma d I noi, ca a lost rinduit de pronia divinl Parinb:le A rl imandri t Cleopa Ilie,. ca sa. ne 'hdirn.eascl (1111 OV~ iceste din frumoasele sale mvitaturi. ,,~i (Hi nr h ste ziditoare de sufl et , adunate ell multi

IH,ll~ cali din experienta plina de roade a vietii sale ..

PArinte,le Cleopa este ~i rimine un tezanr 1.1 ~J l iii ~uaHtatii. ~i Ortodoxiei romsnesti. CU aeeeasi :i nrsibilitate sufleteasca ~i profunztme teologica, pe rund biblte ~i patristic, vorbeste ~,i filesofilor ~i 111 u j, lor teologi, purtandu - i tn cele mai profunde I ~t I n", ale energiilor necreate, precum ~i credThncio~i or uc rind, v'mip. ca adevarati pelerini drun toate to n I J uri le ,arii ~ p e care- i hrine~'e cu ,cu,vintul I ill I 5111l1Czeu ~i~ i adapa din izvorul tnvitmtwii despre v . 'I"~ ~i fericirea vesnica

····cest mare duhovnic nu este numai un trl~tOT in

I r~"s. os ~ ci ~i un mare aplrator al adevarul ui vn ighelic ,~i ortodox,

Ncoprotestantfi ~i seetantii rlmln tari de raspuns • ~ 'a'" acestui mare dascal ,31 Ortodoxiei, iar Iacrarea I ., 'bel Clilduzii in rcredinta Ortodoxa, realizata I ~ J 1 d ialog fmttre ,~,preot ~i invl:~lceI~~ ~, 'famine un

tratat die .. ' .' I·~

_"Ion, mare uti ),lllia:te 'If:n ,"ii"'" ... ·.h. '~.,IV--.-l··;ien. ... + ........ -~ 'iIn""...".. ................ 11

'" aw.u 't4~o y~iUJl!lW-'

misionara a preotulni,

. L~u£far,ea de fatl este extrass de pe cesete itltre~s~te de cre~ci~j CllI ani de zile iD. wmiil., p~ care Ie dam la lum "a spr.e fa,io/sul mruror.

. Cooti~utLd. lei oonstituie on. scurt tratat dogmatic fi m,or,al Jpnn CITe se reflect! cur1fja, sufleteasea a fie.caroi crestin, ce se realizeaza prin laerimi in Sfin~e]e Taine ale Spovedaniei ~;j_ ~mp!frt!fiuliei, ~f~~nd.u~ne ,exempl.' de pocilinta pe regele .ManaSJe~, m'~and~-n~ pe seara desiv,ir~irH, prin prezentarea le~!!o~ ~ net fehiri de i~artqire, carle ne cendue lao mantulf,e

. Piri~tele Cleopa, _ tn alceasti, g,curt! lucraIie~ :o_s~~~eaza in modul c~~ID maio ,~nm,m~gent lntre 'tezlJ. ,~i antUezi.,. ~i~ ne vorbeste despre viat! ~i moarte, despre ral "W iad ~ urmare fiWllsci a J udeca ii de

III r '. -

,apO_I ~,. .iP'f,ecum ~i despre contmsrul dintre iu'bir,ea de

argmt ~l dragostea fata de Dumnezeu,

:Ru,gam pe Bunul Dumnezeu sl lncununeZle cu. s,iB~)'ti1ite d~plina ~~ indehmgere de zile pe Pirintele Arh~dri.t Cleopa, leu dorinta ca acest izvor ~.uhovnl,~esc sl continue la adiparea sufleteJ..or fnsemte de credjntl, de aderv'lr ~i de mantuire,

.. _ Bmeeuvantarn tipsrirea aces ei 1ucriri §' 01 I'-ecomarnd8im tuteror ce or Ice doresc sa vorbeasca cu Parintele Cleopa, desp e ealea cal'. OOfIdu.~ s~ d~sl!~~ire. ~ ~i!lriitia lui Dumnezeu, spre vtata ~l fericirea ve~lci,,,

P'. s . .I0IACHTh4 V ASLUIA:NlJL

t ,"I · .... I, unneazl, ·m ... am gAn.dit sa vorbese Icarte ll' v 't I pl'lJ tta.· 113. Sfintei Spovedanit

~ h u 1 dtntre marile dstorii dnhovnieefJti,.,. atit ale:

III IH lhi~, ['1 cat §i ale: cre~1tinilar., este martLLris,irea I . a l · I r, Trebuie s i "tim mai in.ti:i ca top gresim ~I.uin~o~ lui Dumnezeu, UIDJii mai mu i~ amtii mai putin, .: i 11 i meni nu este tari de 'pi,c~t.

Acest lucru ni-l at,;ld. Sf"anrm 8or~p'rudl, CMe zice:

'1, 'lll'u ulte gre:,im. Jar de von! sice [eli pacat flU ,£]Ve1H-,

. .. ~,-. d ,., 1- . .J.... •

I h; U'( U "" $in'e ne tnle~,am ~t Q'e1JafU nu este tn not;

tar I i{lca ne vom: marturisz' pacau;J'le~ credin,cios Ii lrcpt este Dumnez.eujl ca sa ne ierte .noua· pacatele ,~i I~' l ne c.ur(jteas,ca pe noi de to'ata 1n tinaciunea si

~ ~ , :t'

"l -dr 111 a/ea.

"aci mi ... am mlrturisU ell cainta picatele cele

IlllPCqti $i cele sufl1ete§ti ~ m-am spovedit coral" I rcotu 1., numai daleS! a lints, min,a. pe cap ,i a zis ~ nciunea de dezlegere, p,lcarele melle s-au ridicat, Iar daci nu m-am dus, ICU cain~i §i leu pre.gltire

lIV'cnru'Ui. ~i n-am ~tiut sa, rnl marturisesc curat, sa Ilcscopm- toate 'pacltete mele, sa primese canon pcntru ele ~i sa. le piriseS!c~. pot sa fae 0 mie de , I "'I, egirm Ia eel mat iscusil duhovnic cl pacatull,

I ,h';~va~ a f,imas tot in rnine.

n e aceea fo,~os~l) v al 0 area cea scumpi a Stln rei

sl)'~V .danii nu t~ne de preot, em de mine. Eu, daca rna i I ~I cu toata sfintenia, cu toati ooovi..nge·rea m rata

8

NE V,ORBB3TE

lui Dumnezeu ~ CS, atunci cind ma due tn mta preotului, ~nam.tea lui Dumnezeu rnA due, ea pr60wW este numai un martor -" trebuie 53.=i spun toate pacatele mele.

Altfel crezi ca in ziua judecatii preotul P oate sa-p ajute ceva, daca n-ai spus drept? Doamne fereste ~ Preotul n -8 pumt dezlega la spovedanie decit ce ~-ai spas tu, Iar dalcl ttl ai avut Vt100 rezerva ~i at tinut vreun paeat nespus, toate pacatele lie a~ indoite. Asa spun Sfintii Parmnti" pentru cit ai crezut ci Dumnezen n ~tile ee ali facut ttl"

Iata care Bunt condi fi~le pe care trebuie g,a, Ie impl~neascl spovedania:

1. Sp oVed:ania treboie sa se faeii, 'inai lOOa du 'Iovnieulu.i" Deci, eu ,cand ma due 'a spovedanie lnamtea preotnlui, rna dluc in fata lui Dumnezeu, Preoml este un simplu martor, in ziua judecatii el atat poate spune, cat i-am spus eu, Ce nu i -am spus, nu-i dezl egst nici pe pimint, nici tn. cer, Om eu, daca m-arn dUB la spovedauie ~i i-am spus toate ?;i preotul mi-a BcU't dez~le,~a:re ell mlinile pe cap, eu sunt dezlegat,

2. Spovedania trebn '"'e' sa fi - eomple ii fi si on se aseunda nimh'! din cele fA,p' oil e, cum am spus mai tnajure. Ai auzit ce spune Sfllntul Ap ost 01 Pavel? Cu~an,tullui Dumneze« este mat ascutit"decat toata sabia cea au ,doud tCiisuri Ii strdba te pd'l1U la d~plirfi'rea trupului de a duhuluiJ cea mai tnalta unire iotre om ,~i Dumnezeu,

3. S;pov,edania treb le fieuti de bunl veie, dup:a marturia Duhului Srant~ Care Z11c.e: fi din vo,ia mea ,rna voi miirturisi Lui.

PARIN'TELIJ CL·EO'P'A_

4-, Spovedanla sa fit Beuta eu UMJUn.la, caci ;~,~bn{l infr:dnta $i' slnerita Dumnezeu nu 0 'va urgfs.i~

5. Spovedania si DU fie prlbiniioare,jo adicB., g,Ei. _ I ' dam vina pe nimeni, niai, pe oameni, niei pe vreo

. '~e: zidire a lui urnne,xeu,nlci chiar pe diavoli. La

",I OYCd,al ie numai pe nom sa ne tuvinuiro §i sf ne p~ ih J;-],im~ cum zice Sflntul oan Scararul: ~,~ mea l~:.;lc but-a, a mea este rana; dintru a. mea lenevire s-a

( t cu i tar nu dintr-a altuia".

6. Spovedania se euvlae si fie dre:apti~ adica !-I spui adevarul; spune Gum ai facut ~oate."flrl rusine, Isus S~:rah spune: Est.e fUline eare aduee ,jlcat ,i esee ru~iDe care aduee sl;avi ,~ hart.

Rusinea aeeasta pe eave 0' suferi la spovedanie '00 s _, tc ste pe tine de rusinea aceea pe care -0 vom . 'ucri ell totii la ziua cea mfr-ico,~atA a, J udecip i lu~ ~) umnezeu.

7, Spovedanla sile 'otara.toare.. Sa, lUWTl

~I] Hi ntea duhovnicului 0 mare hotlrM-e de a nu mai ptl catui, ajutandu ne noua dumnezeieacul hsr, ~i s~ VOD 111 mai bine ,3 rmiri de mii de ori dec1t a mai ~) cam' de acum inainte cu vo,wnla noastra.

Sfintul Vasile eel Mare ziee: ",.Nfl se '01 oset,te'

I mart risire, D,·,ei se mirturJse,te~ eel ee ziee 1& I oyedani.e numal ca. a. 'gre,it, lusl rlmine- a.ra,i. .. n paeat. ,i 'D'U -1 uri,t:e". Toata p o c1Uint. a ta intru aceasta consta, sa te hotlra~u a - ti sehimba viata ..

and te duci Ia marturisire ell parere de rilu ~i ell in,l ~i 4i recunosti greselile, t'i spui preetului c.ate I ~ minte, Dar ca sl tt] minte ~i sa £aci <0 msrtu ;"8 '1,-,' I ntreaga, nu te duce leu ochru~. legati la preot, ci,cm, liuvolul iti ia mintea ~i uiti, Cu 0 slptinlini sau

lUIJ

HE' 'VORBE,$',T,E

d,oDa 'Dinaiate, stai lini~tiit tntr-o earners, ia- p un caiet §,. serie toate p!catele tale din coplUirie~ sau de ID,a ultima spovedanie,

ICe paca.te ai pe ,oon~tUin ,i" d.e ,ci, i d erai copil I, "ie;, {,:ind end de cinci ani, c-1nd erai de :;aplte ani, ,cind erai in clasa intli la tcom; cind emf m clasa a dona, ,cind erai intr~a nOU3J-", ciind, eraiaUi mare SaJU fl,~, tnadnte de o8g;it'or-ie san dupl, cilsAoone, cind, erai militar,

S . ...,x ,.ii1II' l',,,,~!,", A .' bil b

cne, ca ~\1 oiavo IW a sc!"rus.,·' vern eontabi un,

.... 1.... ~ '} ..... SI: ..... , • • .... 1

mgeru rau pe umaru stang, care sene tot, ,1 mgeru

eel bun, pe w11inll drept, care scrle ~j el faptele cele bune a]le omul ui ~

Q . '",' • <::! ,,,. ,-.~ • ~

Lt,1 atunci urte ce- L y 'btl ~ nimlC necura: nu' wa:

intra ,fn,tru .lmpdrlillacerur,i'lor? De aeeea, eel. mai mare bins per care pop Sl!~l faci unui om este acesta, Daca vezi c! s-a itnbolnavit tn casi la tine tata san 'mama sau ginerele san nora s au fata sau bmatul san fratele, care a alibi t de boala ~,i se ap opie de moarte, nu se 'p oate un bine mai mare deeat sl-~ aduci preotul repede, Nu dcetorul. Doetorul este un bolovan de plmlnt rca, ~i tinel Preotul a lust dar de la Dumnezeu, Nu ,ati auzit in Evanghelie? ICe veti lega 1),oi pe pdm.ant~ va ,ft ,legat ~l in ceruri ~i' ce veIl dezle,ga voi pe p,dmlinl~ v,a fi dez1e:gat Ii in ceruri!

Daca ai reusi t sa-l spovedesti cur at mainte de moarte, i ... ai salva sufl.e:tw. ICind se dt ce la vami, sufletul care a avut pacate, dacli ]13-3 dezlegat preotul aici, Duhul Sfint a sters tot de pe tabele e lor. Crapa, mol' de ciudi d:m,avoUi: ~,~Ia uita- te, domnu]!e! L 31m avut 'in mana,!~"" Duhnl Srant i-a ~ters plcateWe* AceastA putere le-a dat Dumnezeu preotilor; ,ea daca

1l

nn dadea Dumnezeu aceas,ui putere preotilor nimeni din oam_eDi DU s-ar fi mlntuit.

Dar Dnmnezeu, eel ce a faem cernl ~i plmamtul~, a ~:rhiLt cum sa lac! pentru a mantui Jumea .. 'Cindl. ;1 ill" ' at ristos le-a dar aeeasta putere Ap ostolilor. Ce 1 - a sp _s? A sufi at asupra lor ~i le-a ZIDS': Ll1lali Du'h S, iu, t; carortl le yep tine pacatele, fi,nu,te: v,or fi fi'

l,,'ort' le veri' iena, tertate 'vo,. fi~ ~i' orice veti' tt ~z,iega 'Vloi pe plimlint~ '~a fi ae.zlegat ~i in cer.: Ce, r l~lor, vo~ n-ati ci tit? N,... auzit Bvanghe ia"

Deci, ,cincI vezi ca, esti bolnav die moarte, nu :ft lerga 131 doctor" ell peate tie (a,maarl acela ,i 'man n-· arturis:it" ~ tai spovedeste-te ~i apoi du-te §i la doctor, dael este eazul, dar ttl si ffi m.l.rmri.si t. Dacl ,d • urit, gata, te-ai u§mat.1 Ci vei muri in miin;'le

loctorul ui, ea, veri meri acasa, tu sa flri marturiei t. 11,l8" mtii doctorul sufletei,or, ci el te va seoate din ~ ad. A..,a. ~i, nu te g.lndi ci n-are dar,

DI . ,pi, 0' spovedanie cura~l.~ trebuie sa primim un canon, pe, care trebuie si-m pne_m. eel ce se s ovedeste are mare datorie de a-si face canonul dat p ntru a scipa de chinul eel vesnic a iadu ui.

Vedem In Santa Seriptura cl prin canon s-an c I rlt~~ tali cei ce au pacituit wnaintea, DLODmul ui, Altfel, c~ ce a primit canon ~i nu-l fac " nu se poate en ,ali de lepra pacatulni ~i, nici sufletul sau nu este slobozit din robia draeilor,

Bste bine de ~~jut c,i eel ce se pociie,~te., eu ad·~k!a!t, nu numai ci primeste canonul dat de duhovnieul siu, ci singur cere mal nm~t canon, stiind 5 ori wei vremelnic, ori dincolo, vesnic, picito§i1l1 tr ebuie sa=,~i. faca caaonul.

12

NE VO,R.B.E6TE

Iar canonul sa fie du.pi nmsura puterii fi.eclruia ..

Ai ,~u~-z~.t. ce spene Simturu. Marcu Ascetul? Cifi de.lOse.ibire are ara.a de O,er "ifie.ruJ de gltej e ~ adica de vreaseuri ~, atita deeseblre este 'ntre Db trup "i altot Unul este din fire sAn.itos ~i tare ,~i poate ,sa posteasca ,~i sa nu manmc,e p.ana seara; i ar (3tUul~ saraeul, daca n-a mincat de doua-trei on pe ,2;1" cade jos, In toate acestea se cau tl scopnl. De aoeea d reepta sG,coteali este inJ.pa.riteasa faptelor bane,

Tu crezi ,ea pe dracul n inweci la fuga? EI mtr-o clipa este la marginea pamantului Numai cu asta n mtreci: daca te smeresti ~i te socotesti a, fi 'raf~.i ,cenu~i, ~i :picitos ;?i neputtncios ,~i nevredni c de a ttl! pe pamint. Numai de smerenie se teme diavclult De a' ta nu se teme el. Pop sa Hi tu nevoitor ,cit ii, Iumea, daca nu ,tii sa ceri iertm"e, e~ti betjocont de diavoli.

De aceea, fratilor, sA ne ajute mila Dorrmului si, c~tigiim oleaca de smerenie ~i dreapta socoteala, flindca in lumea aceasta SUDt curse ~i ispit·e ~i fel de fel de nedumeriri pl:min.tt~'L4 ~,ru duhovnicesti, Dar s.a avem in toate dreapta socoteala, Ci p,ld urea nu se teme de c.e care incarca 0 datlmuU pe to caruJi .. ~Itie qa mai Ia vale se rupe osia i'" se strict carul, Ea se teme de acela ,C8ff1C! ia mereu ca~e un Iemnisor si = 1 duce acasa .. A~a ~l vrajma~u], nu se teme de eel care hicepe ell :mu~ti nevoin t.i, ca. 0 b oseste ~.i rimw.e, ei se teme de eel care ia cite oleaca 3i 3, tncet, incet

SfintuJ Teodosie spune: ,.,De luereazi cl eva putin ci'ie ,P1!l~iD, se tmbog'i~,te ~i a. eel! t .u,.pe-fti ~i la eele d I hovn~ce§tr' ~ Cime, oleaeal A~ a sa 1 uati

,P'ARJ'NT!ELE CLEOPA

1.3

n L1l1 ~ I, bunl, cate oleaea §i s~t v.a pMll. rau ca n'-atm. flcut mni mult,

(:,3nd se face spovedaDia gen,eralii'? ,au

III ~ ~ -I Hl unit credineiosi.

dati. pie an trebuie sa, faci spovedania II ·111 "ralA din mica copilarie. Sflrntul Nicodim A p It i oritul spune: nO data pe en, in Postul Mare, este bine 51 faci spovedania generals". $,tii. de ee? Pentru "111 renie. Te ajuta, mult sl~p aduci aminte pacatele, 1 j~U rna mirturisesc, dar draeul rna face si nit pacatele mele ell carle am 'miniatpe Dumnezeu

Dar en, ,cand fac spovedania generala, mi le faoe ill gcrul cAt muntele in fa~a mea. ,,'V,ez.i cine [e~ti?~'

1L..1 nereni o::.,! Q ~ atunci ~<\'li,'; mult se aorome D' '~llIYiIfMr1I'Ji5;;FTe!I'!' ~"Ii' r .... 1< I"",U ~, ,-/1 ~. _ " ,~lIi.J<w tu ,IIl,;i:I, a"r' ',....r'.w.'~ ",,,~t~IIl~£.i, 'lUll,

,I 1101,- cind noi ne smerim din adancul sufletului,

- Dar' ee incredere aV'eDIJ tl ni s-an terta . toste 1 ~ I 'atele priD Sip Bveda ' ie:?

- Dar dumneata d,i,ca ai sp alat 0 mil brine ii daca se rnai murdsreste, nu 0 mai speli din nou? Nu pui ~ud! si lesie ~w 0 speli ,i 0 pui ilia useat? Precum 'ltma~a trebuie s.p\!]atl, asa si sufletul trebuie spalat nereu prin deasa spovedanie,

Dar Sfi,tnl~i Pirinti ~i mai alee Stlntul Nicodim Aghioritul avea 0 wnvlJiltura pen-flu duhovnie: nSf. tgie¥t&-i" 0, d bovnice, ];a spoY'edaoie deasi ,. cur ati pe t·oti~~,. 0 dtft(t! in an se floe snovedania

~ ~~

"!lendi din nou, $i asta-i §;i pentru smerenie §,m.

p ulru ca emul sil nu uite neputintele lui, ell carea l~~l' rat pe Dumnezeu A§R este,

De aceea trebuie s,a ne poc~:~m~ sa ne para rau., Il'l'lltru cit Dumnezeu este .a:tit de milostiv '~i de bun,

14

P,A,RJNT'E,LE ,CL:E'OPA

lS

,ei, nu ma~ im,e minte raul ce-am £icu.t~ dae! nod ne 'lntoal'Clem din. toata inima ,:D1 ne marturisim.

,At_i vizut ee spune preorocul Isaia: lntoarceti=,va catre Min'f!J I,i' Mil vo.i' lmoarce caJre WJ'i, fiii' oamenilor. De 'v,ot",fi ,piicQ;tele VO(l's,t/(€ en ,m(J'h()ra'ciun!IBa~, eo zlipada Ie '~ai tllhi~ Ii de 'vor fl' ell rt}fealoJ co lana' le Fot face albe fi ,nu' M'i m'ai pomeni ceie ,din tid' ale voastre.

In. blUUlatatea. L ui cea fir.i de margini, EI §d,e

'IiiiI1":',P:" nlillt' It:· 'I i" c· . ~- ,,' ~ ,'.,., , ..... " ..• ,O_X ,,'.-'.

n~ c I~, .. ,m,~:a ,D,OM,IU a, ca gre~lm ,eu Vcne ~l ,Lj;j1ill[ a VOle:~1 ell

~tiinfa ,i en ne~tHn~i,. N u este cUpi ,camd nu ,gre~im inamtea, Dernnuhii. Dar nimeni nu ~Itile firea omului mal mult ca Dumnezeu, chi HI ne-a Scu~ din nimie,

De aeeea, cum ne t.nmMeem c-atte El eu laerimi cu pi\tie:re de r-aU, cu spovedanie ltoo"ata~ ne ~ji ]i,mti. Cine are pacate msi grele trebuie si faca oll,caci, de canon, t(';~ Dumnezeu ~()~d,eli.una, este gats s:a ne .pr-imeasci"i si ne ierte, caci 81l!Ultem zidirea Lui,

N~----" L·.·.ot.--- u...._:· '.... -.

"I mem nu -a ,J,~CU~: pe Hnstos sa. coboare din

cer, decst mila . ui, dragostea Lui pentru eameni, f-a fcs.t Jl1!i]'li de neamul omenese, 'ei a.tit, de: mlllta dragoste are fall de neamul omenesc, tncat; auzi ce spune Sfintu] Ioan Ev,anghelistul: AtlU, aft ~ult a iubit Dumnezeu lumea, fneli.t pe Unul ,niJ8,(;ut~ Fiu! $lh.l'l' l...a trim is' in lume sa mQn.1:uiasca n;etlmul omenese.

A ven· :~. Mi'" ·tu."tu;.;" ........ l H "".If.,,' ,- . '.,. _. . .,~ . oX .

,. .. '= b, au. 1~1 w r-IDS~()'liil~ n.u ,numal ISa ne

mve~ ce trebuie ,si facem, ci pentru C3 ,sl sufere pentru nO'ID batjo coriri, scuiplri) Ibinid §i, moarte pe Cruce, pentru ca sa. ,seoata nea.mIruI ltd Adam din lad, care ,statea acolo de 55018 ani, cat au :fost. de la pxUnu.J Adam pani Ia venirea No-twIm Adam ~ Hristos, '

Deei sl, avem ei'~re Du.neuu in,i.a lie fiu; @,i, 1r-i,;1,.. iu:bim din 'mati inima, Tar canal am gresit eeva, ii 1 dati sa cerem iertare §i sa alergam, 'la mirtrwismre" ca sa-L impicim pe Dumnezeu, caei L-,am supirat~ ,ei Demnul nic.if.uiati nu tine minte riut Daci, vede c~, ne-am tnmrs~, se m~oarce ~i Bl clue nm.,

Si ,a:velD eitre Hoi ~nimi, de judeci:'or. Adic.i cum? Sit ne judecam, Oare C!!: ga]ld'~m noi :nw plaice lu.i umnezeu 1: ere vorbim noi, oare Ii place lui Dumne ... , 2'J~U? Ce fac eu aeum, oare ii place lui Dumnezeu?

S,i indati ooo~tiHnlt~ ne spune da sau 'ImU" Cici de

. " ·'I-,·A.-. - " m l' .' ,"'. I I . . ~d'-'G~ tn "u·A .......... ata

se va J UuOC,tl a ,u p e sine, nu va IC~_ ~a 1" ], UC'!;o,it'llQ,

:~ui Dumnezeul Sa ne faeem judecatori noua tn~ine,: n Ma'~, aeeasta nu-i 'bun. ce fae; aeeasta nu-i bun ce verbesc; aceasta nu-i but] ce intentionez eo. ail fac!"

$i catl1e a,proapele si, avem i'nilnA de mami, Aw vizut 0 mama, bunl? Chiar daca are oo,H mai rrtulti "m, daca unul 0 supiri~ 10 neclj este In fem ~i chip, ea are mila de tot!. :Dacl vede ca. un QOP~'~ de-al ei a cazut im, ,apa ~i se tn,eac" san in fbc, ~i striigi: " Mami, nu mi lasal" ~ rea uita., tot. Ui tit ci a su,p\ar.at- 0 ,1. se duce d.upa dinsul ii-l sca:pa~ ehiar eu riscul vi'el] i.

eft asa este mamal Adevarata mama nu mat ,ine minte rint ,Atit i ubeste P e cepii, Ia:~i, asa trebuie sa avem ~,Di noi inima noastr! falll, de toti, Sa, ne fie :miilli de t:op, '~i de straini :jl, de ai 'RO~. A,a cere Dumnezeu in Simta Evanghelie,

N,-aj 'Viliut closca? Are 3impa pui ~i Ga,ca, i-ai 1 uat numai unul, t~i S'M,e itt cap, maear eli are multi, Asa ~i ~ lama, cea buna q,w punt sufletul pentru eopii, Aceasta mirni, d,e roam' 0 oere Dtrumnezeu de la nOli S-o avem fafa de roll CiRd '~a ti u.nul" care chiar de

16

NE VO,RBE$TE

ne-a facut ran, chiar de ne-a suparat, :insl, ,cind n vomvedea ci este ia necaz, sa sarim sii-l ajutim, ca sal vada el c! noi avem dragoste ~i nu '~iflie:m minte ranl pe care ni 1 ... 8, Bell' el. Numai asa vom fi fii ai ui Dumnezeu dupa dar.

Aeum sa spunem pe senrt despre cele cinei foloase ale desei spovedanii.

Preabunul Dumnezeu a pus tn lume Taina aeeasta a Sp ovedaniei, caci dilC!, n -ar fi fost aceasta, ,dupl Botez, nimeni nu s-ar putea mantui, Cine reuseste sa faca 0 spovedanie eurata, reuseste sa faca al doilea Botez, dupl cum ati v,iimt ci zice preotul la molitfa; .De vreme ce cu al deilea botez te-ai I otezat, duparanduiala tainelor erestinesti".

Taina Mirturismi san a! Spovedaniei este una din eele ,apte Taine §i cuprinde pami pitti.:

Prima parte este d.urerea in'imii pentru plca'te. S,a~ i 'Pl!r{i rau. ~~ sa, pllnga pentru pacatul prin care a suparat pe Dumnezeu.

A do '8 eete spoV'efiania prin gl"a~ V;"U la duhovuit ..

A treia este faeerea canonuhrd, prin Thlo~ararea, in fa,ta preotului ca-l va face,

A eatra parte, chela Sfin:Cei S'po¥redanii, este dezlegarea pa.eai eler ~ prin punerea DllinUor preetnlul pe eapul ere- ~ IciosuEui. Aceasta, dupa canonnl 8 al Sinodului I ecumenic, S"6 numeste epicleza duhovniciei, aC!lca venirea Duhului Stinm

PARINTELE CLEO,PA

l'

Ill' stc capul celui ce s-a msrturisit c~~t. CI, -nu se I lJ,( l,t; lneheia Taina Sflntei SpOrvedanii drec~t atunci

'(U 1 a pus preotul mana pe eapul cehr _ ce se 11 rturiseste, dupa cum arhiereul pune mana pe capul diaconului S:aLU a: preotul ui, c,§nd, tl biretoneste ~i vine Duhul Sflhtt prin suceesiune apostolica,

Deci J la fel ~i. aiel, Duhu Sfant vine prin min a, prcotului sial dezlege sufletul oare s~a spovedit,

ar spovedania, fiind 0 spiUare sau un boitte~ hovrncesc a sufletului, dupa Botezul eel dint!i" st o taina prin care se iarta pacatele omului prin . ] egare de la d' ihovnic ~i este bine sa se faca cat

rnai des"

Dumnezeiescul pirinteo1an Guwi de Aur == a~" in. cartea care se rrumeste ,,Purul ~ ~ ;$:!U ;Ji intina{" pc ronline:jte:; "D't este CUl putinta, o, ~re$tine, ~i in r I . care eeas sa te marturisesti la duhovnlc".

De ce? Pentru eEl nu este cml'pa §: minut c.and nu : ! resim lui Dumnezeu. Deci, daca gresim fn fiecere l:hpi, lui Dumnezeu, este prea de nevoie sit se falea deasa spovedanie, sa spalam sufletul prin marturisire

'u -at! en camt! ~i canon, pentru 'ea se tnnegre~te rai ia sufletului nostru cea curwptlla Botez, prin tot r lum de pacate, din ceas in ceas ~~. din minut in

ninut,

in vremea veche a cree.,t~n.ismul ui pamsnc, c res tini i se marturiseau ln fiecare zi Ia duhovnici, Dar pe vremea aceea se ~i tmplrta~eau in fiecsre zl, . urn arata la Fapte: "., ~i erau 10'# in b '~erica~ cibld S'-9l I 1 tcmeiat Biseric8,~i staruiau in :'inviifii-tu.ra Apostolilor ~i in ;mprdrtiif.ir:e~ in frdngerea pllinii Ii in , "gac iune. .,' .Iar tofi cet ce credeau erau la'olalta qf

18·

aveau toate de ob,t.e. . stfel s-a tntemeiat prima. obste apostolica.

Teate Ie dldeau B iseric ij ~i pe ei tn~i~i se dadeau lui. Hristes .. Pe vremea aceea, d.upa terminarea slujbei ~ ~;;i mesa B6 dadea ~n biserica, mesele agape, Mai tJrz-iu s-au scos in pridvorul biserieii ~i pe urma acasa Ia cresnni, fiind binecuvsntate de Sfin~ii Apostoli ..

Spovedania se fleea Ia mceput in fiecare zi, Mali tirrziu camenii ~ rnrDnd. ell Stlnm implrtlt§;an~le~ au rir~t~o "I ell SBnta, Sp evedsnie. S.i vl6dep aeum de= abia se mai spovedesc ~n eele paw posturi a, A,tatar s a" raeit eredinta ~i evlavia, mai ales fata de Spovedanie,

• ':L~: ... _ de ""00 ,rn,pf .... a 1· re' o;'lIi - Pi aeuratel Tain e i"'~; ,-

,~l cmar •. I· r :! P(U 1...' §', ,,g, eu erea a: Iii ,,'!I!I~ ,Q. i.·, I~bre

adue eel mai mare Col05. ~i putere de erestere duhovniceasca a sufletelor noastre prin harul Duhului Sfi'ntj ce Vine peste noi prin aceste Sflnte Taine,

Aici vern vorbi nu numai despre Spovedanie, ci si despre ,J::Q'nll oasele d esei OpAVBd~r" ~Il·

'i' ,I~, 1ll\J~',W} .1Qi~ "-' I ... Q~'~ ~ v'" IV'- 'o,J.J..I)-,'I'

Foloasele desel spovedanii loot eibct P'rimul olos al desel s.pov,eda.niii este aeela ,ei prieatul nu. priude radiebd tn :00'"1 ,i se .ricl dhl -8U et cuib l s~_t-alllle~.,

Diavolul, vizand ca te spovedesti des, te caiesti, te rogi im-1 piil"~U meren, ziee qa.: H egeaba rnA ostenesc cu dansul, cit se duee mereu la preot ~i se spovedeste, I~i -l deil eaga, ~i eu nu Ica~tig nimic. Mai bine rna due la eei care donn, care n-au ,gr~ja de minhrire" care no. se spovedesc cu anii, ca aceia nu mi se mai tmpotrivesel "

Cine se spovedeste des, stte ce a gresit, ,c;i true minte, Daca n.u S-3, spovedit de citeva zile: ,~"Maij< ce-am '£leut?'''' El iuda.ta ~i aduee aminte, iar dauci

~, ~ I S~ ~ .~ (J t ~eac.i Q' lliumA s au doui sau poate §iall an, de ~ ,11 I ~ sli tina el minte? , .

.' ;"' _ in tr-o zi daca te-ai ispiti pe tine, g,a s,ta~

U II I,- va intr - un unghi de easl~ mtr- un col~ ~i ~A~'p.

'i1~ ndesti glnduril.e, n~,a:]_ ~mp de" dou~, c~~s~'. si v aJzi ~n cite fel un umbla mintea S la care plcate se

I[m,c, , daca 0-0 stnmesti cu rngaciunea §i CU, ,m.ca de I) nnnezeu, OM mtr-o zi san doua? Dar umbli.nd in societate cu lumea §i vorbind ell hrmea ~l vAzlnd ~i uuzind, G~t se iDCa1rei sufletul nostru pe con~tHn·tl in

recare eeas?

Dec' primul f0108 a1 desei spovedanii este acesta,

$ i sa. t~nep. mints ca prin msrturisire deasl, p~ate.le 1~1 ~ ~ pot prinde radaoitni ad:in.ci m inima celui ce se

l'lrlftl!rise~re.. ,

A doilea folDS al. dina spovedauii esee ca omul

~ i ~ e '~ute u,or ~Iq,e.~~ e fieate _ d,~ la 111 'tiiDa. 'S'I 011 ,da,nie; pe cind eel ee se miItunsefle rar, eu UU~V' ie poate sa-'fi aduca aminte de toate e~!te ~ it cut As fel, multe own paeate rlm0;n nespo"~,lt~ ~1, [1 r ~ n urmare, neiertate. Pentru aceea diav~lul i ru.,~ : duce aminte in ceasul mortii, dar Bra de folos, caci

J L C leagi limba ~i nu Ie mai poate mirtu~·'si:. '"" ,'~

V:ai de aeela care se dace la I' arturistir'e ,1

S '. 'n, 0 seama de pi.eate ,1 0 .sea.wi 'lUI ' e spue; ~,n [I I, spune ,i pie acelea, dar D'U sig,ce~ ~um I~-a I ur, C',luta CUVThD'OO de aeoperire, a~ a de ict de colo, It I erode ca trebuie si=i spuna duhovnicului cateva p~ cat §i~ daea ].-a dezlegat, este i~rt~t. erie-de el ca po t minti pe Dumnezeu, c! nu §ue Dumnezeu cum K- ~ '. cut p\!,camlli ~,i m ce fel?

NE VDR,fj'E$TE

Dubo:vni.enl de.zlea.gi numal ee aude; celelalte pacate raman lie gate , c! acela n-a fost sinoer ~i nicidecum nu reuseste sa Sf: usureze, Deci a, doua pricina ca spovedarua sl fie buna, trebuie ga, fie sincera §i curate. Tot ce tine minte omul sa spuni~ c! nu-i spune preotului, ci lui Dumnezeu, Preotul este un om de '~irana ca ~i noi, EI a primit puterea de a Iega ,~i dezlega pacatele,:t prin lucrarea Duhul ui Stant.

A tl"eilea ,ro)os al eel i ee se uti rtnrise,te Ies e$te aeela ,el; ~;~ dfllca i s-ar intimpla si cads fnt]'~ un pleat de moarte, indati alearga ,i se marturiseste §i intri. 'in ba:rul lui Damnezeu, ~d Dill su'fera si, II ~b,i pe eon,tiio;ti greutatea picatu]ui, Hind deprins a 56 curati des prin spovedanie.

AI patru ea folos _ J deset spnvedanii este ci, pe unul ca acesta n ,aDi meartea cn.Filit ~d tn. harDl hl'i, Dum ezeu,,'avind mare nadejde de mantuire.

Dupa marturia Sfin tului Vasile eel Mare, diavolul merge totdeauna la rnoartea dreptilor §i a plae ito.~ ilor, cau ind sa afle 'p e om, in paeate p entru a i 1 ua sufletul, Dar la eei Ice se marturisesc des ,i curat u u P oate afla nimic, deoarece s- au marturisit lu!nd dezlegare pentru pacate,

AI einci lea folrllS al desel sp ovedaui'i ' ste ca, unul ca acesta se opre,te 'Ii se tufraneaza de ~a picait; aducandu-si aminte ci dupa purine zile se va mirtur.~si din nou ~~ va primi canon de la duhovnie, acesta mus !ndu-l pentru cele Bente.,

Acesta care se s,povedl~te des, IC3:nd t~i aduee aminte de rusinea ce .. o 8-[0 aiba la duho vnic, de canonul pe care 0, sa -1 prime asc I, Sf opreste de la. pacat, Orne I are ,atita putere impotriva paeatului, ca

PAR'INTELE' [CLEO'PA

2']l

I. ,~j ~ II u voti·' din iad, daca a! veni, n ,au ce- i face" daca ~ ',I Hn nu fae! plcatu]; caci i-a dat Durnnezeu 0 puI "11.' f It ,re, de la Botez, si, b,iruiasca ispitele diavoltlor, . m),aca n-ar avea puterea aceasta, n-ar fi nici iad ,1

11 ~, • ~ P edeapsa pentru pacat, Voi nu a.uz~ii. in Psaltire

. spune Duhul Smnt? Doamne, cdci eM arma '" " ivoiri ne-ai incununat pe noi. '~! iarA$i Spline 'So~omon: .Dumnezeu l-a zidit pe om *i l-a ldsa,' in

miina sfatulut sl1u.

D,aci vrea sa fata pscatul tl face, daea nu, nu,

iavolul numai ii di m glnd, iar el, daca este prest ~i se a:magle~te;, U face, PoJi sl spui ttl. kt ziua jooec,!tii~: ,~I oamne, diavolul rn-a dus Ia cra~IDI;, diavolul rn-a elus la muierea cutare; diavolul m ... at dus la rural;

liavolul rn-a dus belie; diavolul 1a avert, la toate"?

I riuvolul va spune atunci: ;;,Doamne~ sa-,mi arate martori, ell rn-a vazut clnd il dueeam de mins la

cra~lni" la dlesftiu sau Tha avortl" _

Apoi va ziee omului: ",Vezi [ea esti prost? Eu

, i -am dat tn gaud s ft, faei plcatul. ,Daca ai fo~ prusm~ re-al dus tu singer! Nu te-am dus en de mana! Daca

- It + tis 1 m- cu- 1'"

11.1,-301 asclll. a'[, e.§ 1: alJI -, .

Deei prin deasa spovedan ie se strru,ci1 ,cuibllll

satanei, Ai vazat cccostarcul? Face cuib p6 casa Ia line; ~i-i 10 pasare foarte fio.a. D,a,~a i-aw s~icat ~cuib~ o da,tl\, de doua ori, nu-ti mai vine acolo, ~tte ~BHll

· ~ti dusrnan, Asa _ ~,i noi, d~!= i stricarn cuibul S~Lt nei, el nu rna' vine repede, ~ asa este un om cam ~ III e sufletnl curat, lei nu poa'tLe suferi pic,atele, ..

-- eci a] cincilea fO~rQS al sfintei spovedanu este

indo'it. Mai mt!i ell stricam cuibul satanei din auflet I~~ nl doilea cat nu ne ga:se~te mcertea nespovediti,

12

N,E VOI,RBE~TE

eel ce are 0 bicei sa, se mirturiseasca dea, nu las,~i. rugina pacamlui sa se prinda de mintea si i~'Hna, lui,

• 6" ~I· "("

C:D,e _:lil ~lJVle~te o,gOJ:U] lui des, simte 08 id incol~e~.te.

pacatul ~1 iooatA U srrarlge din suflet pan spevedanie, Pe acela moartea nu-l g,ase~te n~pregit~t.

Uite aeurn a murit un parinte la noi, duhovn·.Cil!1ifi N,~tat1aI1 A venit la, mtne vinen, S-aJ, spovedit du.pa, fndr-epl'and de spov-edmie pe care n au duhovnicii, s-a impa.rt!§;it ell Preacnratele Tame; '1,3fT. pes e cite va zile s-a dUSI la I ornnul, zicand rugaciuni,

. Aeest suflet" de~i &-'a dus repede, eta p'fe,gitit A fost om itl~~ept. Dar noi ee zicem? ,,,Latil'l ci m-oi spovedi la anu'!" Nul Sl nu ,aminam~" ca. nu ,~~im cAnd ne cheam_a Hristos r Parintele Natanail n-a ~tlul Ica 'OlO8Jre. Dar im1B,end Domnulni l-a ajutat, fhndci e:ru avea obicei in fieeare saptimLina si vina la mRriruris't. ~u a avut cina sa se str,inga Tautatiea cit a~ foISt· dezlegate la sp ovedanie toate picatld ~., ]plana ~1 ceie rom mici ..

s.a nu credeti dumneavoasrra ci plcatele mici nu sun~ grave ~ Si iP e acelea trebuie sl m,C! mit1rw-isim, ca auzi ce spnne Evangheiia:: Nimic necurat ,rJU va intra

.... ,~_ _.... '....... '" '1'

mtru lmp'Qrat~a ceruru or.

SFANTA IMPART,A$AN'IE

, Sftntal impitta~anru,e esse de mare folos omului, daca ",~e ~p&1~e§te co adevirat ell credju~a, cu pregatire 'I dez~,e,~Me3 d'~hovniculMi. eli 'tel C'€ se apropie eu nevredmeie, osinda i~l ia, Icl este foe: care

f . RINTELE ,CLEOP'A

23

)Z... '"

I ~ ~ 'ru tevrednici - a'm vazut ce spune In

, u u u I · dinainte de trnp~atlie.

I'I~ I 'Sl~' .. oate imrplrtl,i?

I( • i ~ ~ ._. are via(! c'U[81ti, neprihm"tB;, cine are

I ~ II r, I 111 U ui situ curam; cine on are lmped,bnente

t' u uu i'" ~i este dezlegat de duhovnic, poate sl se IIII1 _ l _ ~Ieasci, iar cine nu este mlrturisit ,~. dezlegat ( · I I rh vnie ~i n-a ficu,lt canonnl dat . uci on Sf poate • i 1 ~op i a de fmpWrtiUjanie" Ca ~i 0 dRltl in an de se va I lp~rUi;~i, ea Iuda este, care 0 dati s-a impikta~i t ~'" ~~'I.' nci a intrat satana In el §;i l-a vindu.t pe ·\ornnul.

Daca nMl ... ·i vrednic cineva, nici 0 data pe an sa nu se im:parta~eascl. Ai vaznt 00 rice m Cuvintul $3; S( I tul oan Our! de Aur: " .... $i voi, preotilor, care d' 'I~, Preacnratele Taine, :nu, mica mIlWD"cl zace asupra voastra, deel ~tiji pe cineva nevrednic, de-l veti rnlpii~;i cu aceste preainfricosate ~i preasfinte si durnnezeiesti Taine, $i daca te temi 'm ~ 01, preorule, rC~ eel ee vine la tine este saohelar ~ adica general, sau ipat, adica p -efect, "'sau voievod sau eel ce este en coroana pe cap; adica impira~, si te temi cil se va supara ca nu-t dai tmparta$ania, daea te temi tu, adu-l Ia mine I Tot trupul men n. voi da :s1-1 :ard! mai inainte de a d.a Trupul eel Preasfant ~iPrreacurat celui nevrednic, Tot sa:ng~~,e men tl voi v.araa mai lDa·m.te de a da SangeW,e atit de inftm.'co,at ~i Preasfant la eel

e. nu 1· V' redei n'~"

car =' . J. ","",' d ,~ 0,

Iar daca s-a culatlt ~i daca s-a pregiti.t dupa randuiala canonic! a Bisericii lui Hnstos prin msrturlsire, :~i a mcut canonul cuvenit, s I se apropie en friel, ~i cu eutremur,

NE 'VORBE$TE

A : ~Ce De plJrleti splllue ~e impartafir<ea eopii or pana la vir,ta de ,apte an i" Neeesiti sp ovedanie?

- Copiii cei nevinovaf pinK la vir,sb! de cinci ani este bine sa-i imp~i."it da!ei se poate, ~i in fiecare Dumini ca. JIM copiii de 6-7 ani, rnai a Jet). ac~~, es.t.e. ~ine sa, fie spo,v1edip ~. apoi impihto§"itiji c,!, astazi copni vad ~i aud multe sminteli, in casa, Is televizor §i peste tet, nefiind supravegheati de

plrinp. ·

_, La fel "W despre eei b!trini ~.I. bolnavi z1C€ S:tlntul Simeon 0.1 . esalonicului: ~,,'Cei bltrlni. §l bolnavi, care nu au impedirnente canonice, este bine sa se impirtij~,easci mai des. ~i in sarbatorile, mari",

,_ Totdeauna, tnainte de a. te ilMpirtifj, dupe. ce ~i-a:i ficut metaniile, d~pl ce €Ii parisit pscatul ~i ii-ru fi1c.ut,.~ano'n 1 ~at de preot main.t,f de a, te tmparta~i trei zile eel putin n-ai voie sa bei vin, nici sa mhan_ci de dulce sau ell untdelemn, lar in afara postului, tara spovedanie, firA canon ,i wi 0 saplmminit de post sa~, n:tac~' ~ern, zile, nu te pOl;~ tmp,arti~i.. C'el putin trei zile mamte de a te Dnpirti,~i sa nu mananei IC'U untdelemn §j sa nu bei vin; nnmai mancare uscata, A§a este rind~ala cu Stlnta impartii~anie" rra'td,or" .

~ Spune,ji"'oe ceva de-sp:r1e 1mpl,rtiifirea cilugirilor., despre deasa implrta,ire~

- Calugarii din :minls.tiri~ daca au duhovn ic bun, sa se spovedeasca Ic~lt mai des. La noi sp ovedanta, cum veden, este 0 data pe sl\ptam§:ni~ vinerea, Dar am oAlugiri foarte treji, car-e vim de doua-trei OT[ pe siptiln_Ani la marturisire: !I ,,-Pirinte , n -am fost la Utrenie; parmte, am ramas m urma en canonul; parinte, am ma:n,ca'~ tnainte de masa", san te mira ce,

PARINTELE CLEOPA

I l ~I[· n il mustrs constiinta, el vine ti pui m.ina, pe cap, ~ ~ j ~ "J 1 egi si se u$W'eaz!.

. sa ell ~i caIugarii ibAtrini §,t b olnavi se P at ~Il )' "ll~i 0 daHl. pe saptamina; eeilalti, daca Ie dl

UI' duhovnicul, se pot nnpirta~i, eel mai rar, la Il tllllzccrn de zile, eel 'maID, potrivit, 0 data pe luna.

[Jar 3've. vreu D temei la S:fintii P IrlnJi, '~n' r impirtilaniia, ~a 'patruzrKi de zile?

Da, avem Ia St"arntul Simeon al Tesalonicului, ~ v. i ee el 0 data la patruzeci de zile fiecare sa. se I I I ~ teasca ~i si se tmp~easc.a) da,ci n-are vreo I ~ ire canonica, Este pacat care te opreste douszeci ( h.' OCt n i de Ia ~mparti§2njle.,

~n oaz de rnoarte, daca vezi Ci'ODlUlli, este gata, Ii .1 1 ~ imp!rtl:;; ania Nu -1 mai potti, opri tn eaz de III HI. tc; iar daca, nu moare ~i mai tradq1te" face in .111 t i nuare canonul dat. A§,a sa ~.titi..

- Se peate tmpirtlfi elaeva lira, si se po ed.leoei?

~ Nu. Niciodata, Niei Dl caz de moerte si de

A

nIt ceva, nu, lnt!ili sp ovedsnia ~i apoi sa se implrtR,,-

~ ·asca.

I~LE CMNCI FE'LUR[ DE IMPARTAS 'RE

_, Dar de elte fe~uri, este SfaDta implrt-A,anie?

I IC it~ feluri De putem Impirtili?

~ Imp~iJtea cu Preaceratele Taine, a te irnplrtifi l J Trupul §i Singele Domnului, este cea rnai I ~ 1 ~ ·i.,co~ata" cea mai bun! ~i cea mai stlnti toona, ,e! 'I i ce Mantuiiltorul ~ Cine mandnC,Q Trupul Meu c$.i bea Sf} n,gele' MeuJ tntr» Mi:ne' petrece ~i' Eu fntnl dti11sul,

26

N® innt'em~mpirt~i en adevlrtrat 1h cinci feluri, 'ih Biserica 1 ali Hristos,

P:r.i.a, kn.partafire ~j. eel, .ai. :iIBpoirta,nti 'Ism eea eo. T.rupu~ ~'i Singe~e DOll1u'ul,uii

A doua tale de tmpirtq~re~ dupa Marele V lIne, este iDtpirti,Jrea dubovDieeasei, pe calea :rUlic'~'u'n~i, celei gindi~OMe ,8 inimii, :P'Olti sa vii in biseriea §t chiar daci efd, eprit de preot s,!l te i'mplirti:i!e~ti pe lCa[Jpva ani, te pop. '~mp3rtA,t de 0' mie de ori :pe z'm ~m mai mult~ pe al t! eale, pe calea rugaciunii. Daca vH in biserlea si zici rusaciuaea

y- l~

,,~Do\lmo-,e, Hsuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

"1" _ .... .' ,iI:: X 111-- d

rm uieste-ma :P,e;. Winle :pldc~~osuw,"', C~, 1toatl inima, ':_ e

cite od a:ro :s-(Wspirru!8lt d.upi numele lui Iisus, de ,atiteB, ali te-ai 'impm:ti,i t, ce ;i ce'~ ee ~ tU3~ en lingurri,ta, Sfintele Taine,

Aceasta este imp!r't~irea pe calea rugacinnii oelei glndi.to3aie a inimii, ell care ernul poate reusi sii se implrt~e~~Lscl de multe ori :ple zi., nu numai 0 d~tl.

A~ treilea 'fel de rmpi:rti~ire este pe ealea :luerirU poru,DicUor 'lui, Bristol" Mlntu.itorul 11 spus 'sa pestim, ne-a ,arl~t cum 81 postbn,; a zis $l fie, mgam, ne-a aLf.{UaJt cum s'a ne rt1g!rn;, a spus sl primim p e eel striThn, sl :adip!m pe cei ·inset.at, sl

'ilI;., ... "'" • 'iiI ;til.... ~'"""'d){ ;&F:iI::. -.i'!jo 11'.... - '. -

lllU amm pe celli ,lc~}am~:i_) Sa cercetem pe cet Inc,rnrui~:ru, ~i

sa ierilm 'J) e eei ee ne gresese,

'Cino facem aceste porunci, ne impirt~;im pe calea lucrarii porunciler lni Htis,tos", Aeesta este 81 treilea fel de Rn'P irti$ ire, ~,i ell aceasta te pop tmpru-t~i de multe ori pe zi" de cite on ai 1 ucrat poruncile 1 ui :H_r~:s1tLOS"

:27

A uzi ee spune dumnezeiescul M3LX~m tn, t I ~ • ~!.; a I ie: "Hr.istos sti ascuns in p!wunc~l~: Sale, Cine ~ j n ,. i{J1 porunea '1]] primeste pe Hrist,os,. 'Sf on numai pe

I ... ~. -." ci tc +.:ili: 'sm_~\i'li, ·T· co. . .. ", I~.''' ~. - .. - Co-

I i I ilL os, I""" -0 a I.Q, !,J:.an~, rntrme . y] auZ1 Ce S:];JUrne

I ~ I I ~ fit ira: Cela ce mil iubeste pe Mine .1i' are

l~fU NUf'ile Me'le~, ~i le piiz€lte,p€ ele, Bu ,Ii T:atdl 'VQm I' u i l~·i I ti<f;,cl~ la tlansul 'V,om face.

I( ~~ar! Nu numai Fiul, .01 §i T.atil vine," $i unde-i I 111 n I ~i Fiul pe tOa1tl Sflnta Treime 0 primeste acela "' ~ I I ucreaza poruncile lui Dumnezeu, maear de ar fi ~ II'~ It de a 1 ua santa impMtI~a.n],e de vreun preot, III' c I c,ge~i? Aeests-i ~ID treilea lellip de rumplt1qjre pe ,I U'~ 1 ucrari~, :p oRnciJor,"

A patra 'impa:rta"i:re ute pr,in a.UL Cum? E'iU. ~! III opri t de: preot ,atipa ani de Ia impirti§ire'~ fit ca ~ I) l r crneie sau barbat, 'Dar m,erg la biserica §;], ascul t l u ... wlavie Sfmli&a, Litl1lf,ghie~ Ap OIS·to luI" :Ev,angheruia,

lcruvicul, ,AX~IOOllld ,~, predica preotului, Dalca ascnlt III .vlavie cuvsnml Dorenului, de cate ori am luat un 11' c I cs duhovnicese prin :B.OZ" de ~tltea 100, m-am Illpnf la~;rn't cu Hristns.

1\ coasta este 'impirti;irea 'prim ~recbi ~ al patrnlea I J II e in1piI13J~iJie~ $i Apostolul spune elar; Credi'nla vi u {. p'~it:l auz Ii auzul prin ruvlAntul lui Dumneze».

I " p rru me~t[ en linguri ta p e Hristos; eu it primesc 't III urcchi, cind ascult ell evlavie S,lIfinm Liturghie, , 111 r.1 110 iW predica preotului, ~.j mi ]'nlp~!eSc, de 11 ~II • II.; ori pe zi, '£ira sa ~tii m,.

lC;ll poate, daca nu te-ai pregatit bine, ;SPI'I} osandt% III 1,11]t ~ Ii SBrn.ta 'imp\irt~mm"e", Tar eu, daca stau co I ~ ~ II n ~ n~ ca vamesul, m Biserica $i aseult ell evta vie i ~ ~ II •. ~ ~ nmli, impirta~6!iC prin umc,hi.

28

NE VORBE'$TE

A~ cmeilea fel, de lnipirti,ire este pe ealea mjride]"or" a pirti,e.elelo'r ee se seot ,pe'lltru DO] II Sfinta iturg'hi,e. De; aceea nu putem pune 121 Sflnta Liturghie pe cei betivi, pe cei ee tnjurii" pe eei te 'u,iiesc ne~lWnunatl" p,~ sectari, pe eel. ce se sinucid, Pentru ca. aeea pirtic],ca care Sf scoate reprezinta fa~a aeelni suflet,

Aceste particele se sfinpesc la Sflln:ta Ep', icleza, prrnn invo carea Duhul lim. Sflnt si, la s:fir~i tul slujbei, dupa ce s-a pus 'in p oUr p~rrea eu Usus, se zic cuvintele: ,~,;Plinire~ potirnl ui eredintei Du hu lui Stan t' ~ ~ ap oi A se pun ~i pirt~oeleW'e Of: se .scat pentru credineicsi. In Santul Potir '~$re Trupul ~;i Singele lui Hristos viu,

Din prescura a patra se scot particele pentru vii, din a. cincea pentru morti ~.i. IDe puee tn SBnm~, Pctir, Din aQe~~;e pan~,cele, ca faina ce s-au adapat en duroneeeieseul Sange m Potir, atitea mii :wi milioane de suft,e~e au primit ,iUmpirt~ire~ ~i comuniunea direct cu J j sus Hristos cu Trupul !?i Singele Lui.

Ace-steal patru din unn! sunt clw de tmpirta,ire pe calea Iucrarii faptelor bune, dar nu m],ocui~,te pe cea dintii. NUIDl\l 0> mmpartru,ire temporara ~i in caz de ceva, tot trebuie sa Sf: i"mpirtl~e~ci!i. cu Trupul ~~, S. aog,ele Dermufui, eu Preacurate le Taine,

Mati, a~a ne putem rmplirt~:i tn cinci feluri tIl B~ series Urriversala.

- D'lca un Doo'prot,estau t se 'impirti,e,~e pe eele patru cil,~ dar nu Sf t,mp"i,rti~ elite en Trupul ;,,1 S,angele MinmirorldJui, puate avea nidejde de mintu~re?'

P'ARIN,T,ELE CLEOPA,

29

- Nul Nu are niei '0 valoere, pentru ci este rupt de B iseriea lui Hristes ,i ],30 el nu este derul preo,ti.ei.

A 1 ~;"',,... ~ ,'~ . ~ A . x,~ ~ ~ n 1 N

De a e seetar, om rataen .. Asa-t, mm lua~ete" I u

putem noi schimba ceea ce a intemeiat Hristos pentru toatit lumea. HI ,I zis: Luati!)' mancati~ acesta este Trupel Meu; bep ,dintru ,{lcesta tOPI acesta es te Stinge'ie Meu.", (Moan l6, S3).,

...

De ce V=~ spus despre s.tanta hnpWtI§anieJ9'

ste bine sa va pre,gE!bt~~ mama, Frapile voastre .ole la \ara~ mlcart in p osturi ~~ macar ,0 d~ti la patruzeei de zile sa vi imparti$i~i.

'SFA' N·' TA c'-,n'U-C·'B

_" .... , " .. :.·.I .. _~ .. : I',

Cuvantul Croc;ii~ pentru eel ce pi er, este nebunie; iar pentru noi; cei ce 1'U~ man tuim, est€! puferea lui Dumnezeu.

De cite ori, auzi p, crov,fmnd ~,Cruoer " sl nu 'in~eleg,e~i ca sectarii cei nebuni, ca 'bapti~ti it. adventi,tii~ evanghelistii ~ p entice stali], nezarinenii, p oeli tii, seceratorii, tudori ~tii" martori ~ n ui Iehova ~i toti ceilalti sectari, care banmie 1 urnea; gurile sectam cele hulitoare, C~ au umplut lumea ~:i care vati!mla tarina 1 ui Dumnezeu-Cuvantul.

Sa nu sindi p, despre Sfmta Cruce ca ei, ci asa sa In.te1egep ,~i sa 'tineU 'mink: eli, cuvantul ",CruC-tr are

....

t.ndol1ti putere ~,w, lndomta talni. 'Indoi'll este Cruces,

indoite aunt tntelesurile Crucii,

S iJ" nu m.te1egep. despre SBnm Cruce asa ca cei seurti [a minte ~i netn'¥elep,tru~ care nu vor sa se

31

inchine ·mmrtm.ri.t-Oaln:i Cruel a lui Hristos, cum ztce

Sfintul. Apostol Pavel, '

lasi-i g,a" bJllde8Sci~, pentru ca i =,a 'intl!.miecat satana, Ie-a pus pecetea p e rruntemaillintai.~.aru.lciundl~ stl ereierul nmre ca sat '[lJj~. creada, L", e". o§ 'p"!II 'i'a P' Qdf'i\e' "te, ~ '" -

~ , --, -- -, , ,Q" ''!.Ai;!! I ~. D pe.

mirJ;a dr-eapta~ ca gill nu c ridice la ftuti~e sa facio semnul eel mmtuitor al preacinstitei ~i de viata

fiic~Uoarei Croci a. lui Hristos, ' ~

, "Dec~ sa ,tf ti ci indoit este omul, in.doitl, este ~i Sflnta Cruce i N u vezi la om Ul1 ipostas in doua firi? 01 parte se vede, adWI~! trupul, una nu se vede, adliGi sufletul, P enmi a,a, este de; natura wevl1zuUL A~a, §j, Crucea 5i o injelegem.

Una este Crueea ma~eria.la, vizuti~, ~i alta eea tainwlcl" rmJsmic!, ... ~i nevizu,ti1,~ P e care 0 "purtam tn inima noastra, ,):0. SBnta Bvanghelie auzim zl,cind .a~a: ,$i statea ldngli c.rucea Lui HUZMtJ1. L,ui~ M,ar:£a ,lui Cleopa Ii Maria Magdalena.

Auzi? StitJteau ru!M:g,i crucea Lui. Deci tmrpeleg'e ,ei a. sta 'lang!. crueea Lui nn imettJrnni a sta m,3:nga. erucea sp~rifuaU'i", ci lallg;a una materials, Crucea de Iemn a ltd Hristos, linga. care statea Maica Domnului, Maria lui C~,eop3J ~i Maria Magdalena,

, 'C§nd .·veti 3JUZ~,: P(}g()arii~te Ide pe cru'oe~ se tntelege Crueea lui Hnstos cea de Iemn pe care era ris,ti,gnit'. e,i 'cand ve;l,l 3uzi:: $i L-tl.u dus ,fi L-au S,(;09- aiara din cetate, ,dttcand~'-fi' Crucea Lui' ptina la loeu] CdpiJ,'Jilni'i. ce se CIJe~r;la pe eVr:eief.t,e Golgo.ta~ mt~eleg~m ,c:ucea materiala, Pe; aceasta 0 puna Mannn.torul m spate.

~i cmd veti auzi ,ea s-an dll S evreii Ia Pilat, ~i 1 -au rugat: uN e rugsm ~ie~ zdrob c~ . E fl uierele _picl:oarelor

31

eelor rb.tigni~, ca sa-i Idim .110.8 de pc cruce, 81 nu-i apuce ziua simbetef"" ,ei mare era ziua slmbetei aceleia Itt il11llJde~; ~i ai.c~ mte~egem tot crucea cea de, lemn, nu eea spir~maUt

Iar cind auzi in Sfinta Evanghelie pe Hristes, zicand: eel ee vOie,te' sa' vina d-upii Mine; sa Sf,' ,lq;ede de s:inJf _, ,a.diei, de iubb~ea, de sine, care ne leaga, foarte mult pe to'~i -~I aiJ=:I.i' ia crucea .,,1 sa-Mi urmeze

,Ii, AI': ~ • '" <!>;c t l~" , ",. 'l~' d h

~"".Iie~, aict ']D:L',e egem crueea spmtua ~~ crnoeac:u -ov-

nieeasca, pe care a purtat-o mai tn'mi Mintui torul nostru Jisus Hristos, nu pe umeri, ci m suflet,

Cln.d ve~i aU2J'" la Evanghelis,tul Marcu: ,Ce-'l C.fE: .nU-fi' ia Crucea §i nu-Mi urmeaza Mte,. nu esse wednic de' Mme,) sa nu 'mte:~legle~ erne-ea. eea de lemn, ci crueea sp~ir~ttJJl~li" ·neviZiut!.

Deci ~ big,mti de sieami~, ca Hristos tndoi fl. cruce 3! purtat, Una in suflet: suferinta, ralbdaR~a~ usturimea, durerea, rusmea, scu~piriJe, maJmiriie 3i Tnmstartfl\; ~i toate Icate le ducea '~n suflet fOmlilu crueea cea spirituala a. Domnului Dumnezenlni ~i Minruitorulm nostru Iisus Hristos, Iar a. dJoua eruee, eea de lema, a P'Urta~-OI pe: urnerii Sat ,i S-a rlstigni.t de bunavoie 'p e ea, p entru msnmirea lull1lii.

~~ 'S: F,--h'i]- A" pos ,tol]1 Pavel '" P ~ ~~It d O'~I'~I'X cruci ~ ,~L.;,8"

yJ1 . : ~WJJ'~UJ_ ~ . ,,<", '. ..' tIL n'v, g. I 'U1ll~. . _' l~a ~'" _ . ~.~ .1¥J~~

sa .nu:_.mi fie a ma lC1u'da de,eat in ICrucea LhJ'mnului' nO'$lru Iisus Hristos. Dar el a dus ~i cealalta cruce cum singur spune: in blitai.T in 8ujerinleJ, in J)osturij

-:: fi '" ~... '. ~d·· d' :.' . ~ ,. idi ,.

~n tngun, ~n p,r~nu3.J-_ u:: e ta ,tleamur,~~ tn p,r!me,," ,n pe

mare, m .prime.jdii' pe weal!. zn prim~dii ae "a

I .il ~ -(1' .. ..JI ,J fi r" ,. . m •

neam-u:_ meuj .tn. prl.meI -, Jl ,u;e ,~a, > r.(l,,~ ~ Cle! ,mln,cJnof!.,

Deci 51, §tilti" c~lnd va ata.ca sectarii pentru Santa

~ ru - • d Ai "

1!"_,,lIllJOO, e:nt {}< l:aU D'lI!lmal p6 ,cea.~e a uoua~, DIDllnBl lcn1cea

32

NE VORBE~TE

suferintelor nu ~i pie cea materiala, N oi 0 lu!m ,~i pe cea dintiii, cit a;a! a dus-o Hristos, E'~ ,3, dus 0 cmce de Iemn in_ spate ~i 0 cruce a suferiatelor In sufletul sau, pina la moarte ~i mearte pre cruce.

Crucea este biruinta, Crucea este steagul , ui Hristoa, Crucea este anna cu care HriSOOB a biruit pu terile iadului ,~i ale rnortii, Deei vai ,i amar ~d, blestema t §ru de trei ori blestemat este acela care nu se tnchina tcins.titei ~i de via. fi fiica'~oarei Cruci a 1m Hristos!

indoit este omcl, ~i Tn o~,ta cmce trebuie sa poarte, cum arata SBntul ,Bit,ern Sind ~i Sf!ntul ChiIH, aW Ierusalimuhri, carle ziee:

0" cre~ti.n,e" n lci un lueru lS;i nu (Dei, pini .DU faei semnul Sfintei Cruel, ,clnd ptleci, in eilit-or~e, clod tneepi luerul, cAn te dud sa inve·ti carte, caud e,ti ,siolar , .... 1 can' qd co. ", ai mulf:

_ ~ ~

peeetluie,t~,i. ell Sfiota Cruee frunrea ta, trnpul

tlu~ pieptul . ~ u, ~Dima, 1'3, bu zele tale, ,oc',b~i tii, Ul~echile tale ,~ toate ale tale s 5, fie pecet uite eu .semuul b~rU'infei lui. Hrlstos asupra iadu lut ~i DB te Ve'i mai. teme atuDci de farmeee IRU de desclntece sau de vrijij. Ci aeelea se topesc de purerea CrueU" ea eeara de 18 fa,a foeulut ~d. ca praful tl~ a.3 v,intuluii'

Asadar, ne ... am adus aminte 'mal int:ai de simb 01 urile crucii, apoi de indniita cruce ~ toea rna teriala ~i cea spin tu all.

DE8PRE DRAGOST'EA DE .D. MNEZEU

Smntul Efrem strum arata ,ca, eproape de chilialui era un. pustnic ell. numele Julian,

Acest pustnic i"i fieu~e '0 .c:hH1e in f.orma de monni.nt tortr ~ 0 piatri fi statea 800101 §i pururea se ruga ~i postea, Dormea pe p,iatra jos, caei nil avea pat, D,ar avea utnilinti ,i lactim]. in rugaciune, tnca:t~ cand citea ~ a Ps altire SaLU in Sf'anta, Scriptuti, unde vedea scris cuvantul .Doamne", .Dnmnezeule" s au ~ Jisus Hristos", statea ~\i varsa multe laerimi pe numele Mlntuiturului,

Srantrud Efrem spunea: M=am dus odats 111, dinsul si c;;t.d m-am uitat in Caq~]ie. lui" acolo unde era scris .Durnnezeu" sau "Misus Hristos" acolo nu se mat cunosteau slovele,

N~am eunoseu t lucrarea lui. .A tunci l-am tntrebat:

~ -:',arintre~ de ce in clqiille sfintiei tale, uade sUi. scris numele lui Dumnezeu este sters?

S:fintul Efrem ii era, un fe de duhovnie a lui,

..... Pentru Dumnezeu, Pmrin~e Efrem, ij:i voi spune: F emeia aceea palC!WLasi din Evanghelie a sp 11 at. picioarele M.intui.~om~ui ,~i le-a ,.t,ers. eu pamurl. capului ei, iar ell, c.ind vad ;5U:riS numele Mintuito"" ruhii, parca 11 vad pe El, ,i ,arunei curg multe lacrimi din ochii mei, _ ,aca- ca, 'DiU vid picioarele Lui" t:i vad numele Lui de pe cltt~.

NE YDR'Jj'E@TE

_!J _~

Vezi cit! umiUn1i era 'in acest suflet? Cit! patt.! ndere .,i s~mtire dumneeeiasca m em'?' A zis SBn . l Bfrem:

- BUM este luerarea ta, plrinte, dar" pentru Dumnezeu ~ te 'fog sa crop cJrtile. Ca daca ai si mai p:mil1llgi mult, nu se va mai ennesste nimic pe ele,

AJ,R multi umilinta avea.

Anoi I-a b1'kebat s.tlntu'~ 'fr,e:m:

t"" '

~ Cum ai l}'tita mnilint!,?'

~ Bu, cind, 'tmi aduc aminte cl Dumnezeu rn-a ad Isla fiinfii dirt ce DU am fest ,i ca rna raJbdi in toate zilele vietii mele ~i in reate clipele pentru nepurintele ~i pacatele care Ie fac cu ,gindul~ (';0. voie sau Brill voie, en ~tiin~1 sau eu ne~ti]ntl~ 'rnA gindesc cat de bun este Dumnezeu ,i cat sunt eu de r~u, ca sunt un izvor de pacate. ,Cugetind asa, nu pot si, nu pling~ rugind. pe Dumnezeu Sa.l faca, mil! leu mine, cum a Belir amtldat! ou femeia cea picatoasi.

La unni a s~' us Sfintul Bfrem: ,;.Aw vlzut un om care iubea pe Dumnezeu din toa~a inima? Unde vedea nume e lui Dumnezeu, il ucla ell Iacrimi, Aceasta dragoste de Dumnezeu, cine 0 are ell. a.devirat, se manmieste" ~

'N oi ci tim carti, in pl us, ne rugam eeasuri intr'egi lira unri1intl, far,a zdr ob ire , m,a lacrimi §~, rugaei unea noastra este seaca, 0 rugaci une ell seeeta, cu useaeiene, ell rllC_'ali.~ ,CD pirasirea darurilor, $'~ de ce? Pentru ca ne rugam doar cu gura; niei cu inima ~i nici eu rnintea nu ne rug.am

Cine vrea s,a i bene! pe Dumnezeu, trebui e s.i tn.vlete Cit pururea sa verse lacrimi 'p en tru pacatele lui

DESPRE FE 'U'L 'LACR.IMI.LOR.,

Diavolul se amesteca in, toartl fapta buna, Ai vazut buruiana aceea numita hatnti? Ea se prinde de, oriee .gase~te tn cale: de gard, de sti1ip, die poarta, d,~ copac; de par. Numai vezi ,ei se ridi~a, A§~a fa~e ~~ diavolul cu 'oolati fapta buna, Se mcolAoe§t,e in jurul

ei pentru a o face z~amilc.i" Sa nu. ~~.e bun,a. , . .

Cit de mare este darn! lli,a,cllnu]l,or ~ Dar ;;;;0, aret

diavoluladuee is,pitl., S· to, felurile lacrimilor se bagi vraj'rI"lafu1" ca sa fae! zadam~ca Iacrima omului m rugaciune ,gl nu fie primiti la Dumnezeu.

Laerimile cele adevir,at,f, care ~zvuir,ise dio

dra,gGstea '. Ie . umnezeu, a A:ta :putere au -- spune SBntul Grigorie de Nazianz ~ tD.f·i't izvoru~ laer~ ""

, ;"')o.r de d,npi, .' o!tez esm mal mare dec it insu,i Botezul. E] rice: " $ tiu ,~i al cincilea botez, c_are _56 naste din laerimi, dir poclJ.n.tI cu Iacrims, §1 atita putere are botezul aceta, tncJtt 6s~e ~ai. ~afe decal! eel dintifu. Perrtru ca .' otezul eel dInt§. I ne §tlerge

paca'ele, dar nu ne dl putere de a. nu mai plcatui'~.. .

Daca am vrea noi se poate, d .. vo,mnt,a omWui este lasat9 liberia dupi Betez sa aleaga; ,sa pacatuiascl sau DU. Iar laerimile de' du,pi Botez ,te'rg ,ipi,ea'lsl.e pe care' Ie fa,e:em .. LH:crimte de umlliofi ,I' Di Rlai 'bune d.ecAlt: ' otezu I, lea "terg teate ,paeatelle care s-an , Beut de: '1_ B'o ez piD;i amnel ,i te las! Icarat.

NE VORB,E$TE

. S:unt f!1ai multe feluri de '~~acr-imi Daca ai laerimi 's I let ammte care soot bune, care sont mi] 10 cii ,1 care sun t de la satana,

Lacrimile ee e bune ,--,ot ,eeJle~, 'in dragosee

'e ,t u Dnmnezeu. Acestea ingra~a pe on}, dau bueurii mari sufletului - ori de 'mananca, on de nu mananca =, daca plinge~ e~ este satul, Aeeste lacrimi ~i~l "ru ~,e foeme ~.il ~e sete, ~i omul nu are 8upirare pe mmem. Sufletul Rut pururea se bucura, pentru [el are dragoste de Durrmezeu,

'" S.r- nl

"UZI ce spune Sfant Apostol . 'avel: Bucura-

Il- va" !rati1or, Ii iard~i' zic, bucurali-'vQ!

AI d[oilea fe ' de laertmt buae sunt celt care vin, d~n frica lui Dumnezeu, dm- acestea usocl pe Qm~ Lacr imil e care se nasc dtlfl fr~cJj 1 ui Dumnezeu nu •• ' a~a, ci usuea pe om Decllacri,miJe eefe mai bunt IU t IacrimDe care 'in din dragus:tea de Dumnezeu,

Omul plange ,~i tot sllAbe,ie pentru [ea laerimile de acest fel se nase din fdea., El se teme de muncile iadul ui, se teme de Dumnezeu ~i. din acea,stl cauza p lange meren, ~,i se usuci1 trupul lui chiar daea ar manoa san n-ar manca, de ar dorrni S3\U de n-ar dormi, Aceste Iaerimi au putere sa usuee firea omeneasea, d~n [caUZI searbei pentru pllcat, cum se usuea lenmul Ia foe,

A 'f.reilea fel de lacrfmi bune sunt eele [care se D~~H!~in fr~c:a MortJi ~d, dlD frlea j u deeili l, cand cuget! omnl cum va fi la moarte, cum Me sa se chinuiasca, ca:~ de ,gr[eu are si se desparta 00 trup, ,ei t de greu va fi in ziua j udecilti i, Icand va sta in fata a mi~io ne de tngeri sa primeasca raspunsul hot!r§., li, unde sil mearga, Ia bine ori la ·di.u ~,i, Doamne fereste,

.PARINTELE CLEOPA

sa primeasca os,lnda ve~ca. Deei "ii aceste lacrimi sunt bune,

'Mai S )I,t laerii.mi mijiocii, adiei firqti, care

'", ~ b .. '" I V' ..... '1.... d!'1 x.

U -s _010 ,iI!Iue, DICI j"e e. ',", ea ca marna p ange ' I upa

copil, copilul p,Unge dupl marui, tsta pling~ dupl bli,ep; sau plange unut dupa prietenul lui" ori p I,lnge sotia dupa SQ~. Lacrimi fire~tt. sunt ,i cele din beala, din s~feri~ti ,1 din tr~ste,e ..

Su lit I:i Iaertml eare se nase diD slavA, dq arm ...

Aeeseea su Df: [acrimi rele,

Unul are darnl umilinte~, dar plin,ge pentru ca-i place sA~l vada altul, Mai bine n .. ar mai plsnge, cit sa tana i-a furat aceste lac . mi.

Este bine ca omul la, ,ascundi darnl umilintei;, daca- l are de la Dumneze'lll. D at' ,i diavolul pnne pe om sa plangii,. cand il vid aljii, Daea rm pop opri aceste lac I imi, DU esti vinovat,

Daca omul plange cu scop sa-l vadi eineva sau i'i place sa ~tie cineva ca- i p linglret, acele lac imi sunt din slavi, de§arta ~i soot rele §,ii chiar pagubitoare,

Mai lunt ~acrlmi v[eDite din maBie. Ai vlzut om, cind nu ;816 poate razbuna pe alml, plange de eiuda, Atita ~j este de necaz lei nu poate s,i se razbune pe celalalt, ~,m pilinge de amlraciliu. e, ' "'Ciestea sunt ~,i mai rele ca. cele din s I,Rva de.,arta.. Ae,estea sunt la£rimr ueiga,ei ,I rele, 'p entru lei el 'plarnflie ~i inima-i st.o:Msi de satana, incftt. izvotaf$,te lacrimi de uri" ,Ac'eSf~ea sunt laerimi fame grele, rome paca.toase, s atsnicesti.

Alti J pUll1ge dill dezlDierdare. A avut prietenie ell 0 femeie sau cu altcineva ~i~ cind t§l adnce aminte de d:insa~ :pllnge. Aces·tea ;suu.t aduse de draeul des,fr.i,Dlnt

,]8

NE VORBE.$T.E

Ma saRt lacrim.i rele, care se Base din . ,a,pbe.. A p'lerdut omnl 'bani sau casa; i-a luat plmintul ,i :pIS_n.ge dupl, avere, ,Aceste .~acrim.· SlID,t tot de I:a, ·vr.ijm:qul, pen.tm ca omul erede ca. Durrmezeu nu are sa, 8].bi ,pijla de el,

Deci, iaUi ~e C§.tIC fehiri sunt laerimile p. nu toate soot bune, Numai lacrimile din dragostea mui Dumnezeu, dm frica ui Dumaezeu, din mea de moarte ~au. d~ nnmeile iadului n cudll-~ n lnmineaza, il a~ople de ~unrmezleu .. Celelalte sunt sau fire~ti sau lacrimi rele ~J., osindli to are,

Sfintul '1' ionisie .Areopagiwl spune cl raul adus

d~~ s~t~~. In ,a~cearasta. consta: in, poru, B:ri de miut:e;! mame filii ,judlecati. ~d ·inchi·. uire sau D:iludn

pripitl.OJ Ai vhu.t care- i raul din satana " din toa ''(! sl ugile lui? P'ofta, £irA de minte, ,ei au 'p ofti t g·a fie a~e~enea lui Dnmnezeu; minllie tarl de judecata, cacr se pornes~ Br,t ratffiune sa omoare pe orieine, sl s~ riZ~e~ si fac·! rau oricarei zidJiri a lui Dumnezeu, ~l nslucire pupit!, ,ei t§i tnchipuiesc sa. fie hrtocmai eu Dumnezeu, uidnd ,ci, sunt ficup de Dumnezeu,

Dare! al lua de la diavoli aeeste trei patimi, ei s-ar face tnapoi in.geri~ Dar aceste trei r~utl,i it fac pe ei d~.aci. Iar d3lCi at scoate din fiinta lor aeestea, ei ar rauline curari ca inge :,' rii cum au fo :8t "'mt:S:t"

'Ii ._, __ .l,il" "",,

H.ARUL ·MA.NT·UIR]I

_ el,ti vrelD,e este harul ,CD lei'!' a totrehat un ,cr'Mii . eiM pe Pirilllile e Cmopa~ Iar e,_, a rispURs:

_ Cat ttlim. Numai daca. tl ciutim. Dar ,daci nu-l

,ciu.tdlJll, dupi of; am murit, nu mai este en noi.

~ CUOI PUIW;'1iI ci,tip b'aru~ lui DumD,ezeu?

_ Haru lui Dumnezeu tl primim de la Botez ~i tl pastram in DOl prin Sfintele Tame ~i prin toam faptele bune .. Adica plin. post, rugaein ' Ie, spovedanie, irnp~anie:! citirea clrtUor afinte, priveghere, milostenie, smerenie, nasterea 3~. cresterea copiilot in frica lliui Dumnezeu §.t toate oelelalte.

Hsrul vine 131 noi, dar nu-i spirglFtor de, u~i ..

Dumnezeu nu fo1i,ead usa inirnii nimin~lm ea sa

, ~

intre Ai auzit ce spune 18 ..•. .pocalipsa? Iatd stau la

U-7a Ii bat. De va ,ami ,CIHeva g,lwul Men. Ii; 'v.t! deschide,. Eu ~i Tatal vom. v,eni la et ~,i .l:aca~ la el

VQ'm. face' .. ~

Harul vine numai atunci cand ii desoh~dem noi

usa inimii, Bl 'bate 18.1 u,a ~i dad. suntem Impietrip ~fu nit ne silim gl facem voia Domnului, harul nu vine cu sila, Pentru ca, Dumnezeu i-a dat omu uf. VOle d,e sine stapanitowe sl pnmeasca harul sau nu, Harul nu v' ne cu gila la noi. Nul Ci iam ce ziee DubuJ. S rmt De' vep v~ea ~i de m(J' vep,' aseulta, buniita,tt'le IJilmlintului veri ma"ca.~· iar de I1U veli vr:e'Q ~f; nu ma

. I bi d '"" 'r,.!. • ',,", .....

'VeI'; ascu. ta, sa _ u] ,cela cu' oua tUl§Ul'l,. va va m {Inca

pe voi~ cd gura Dl(Jlmnului a griiit acestea.

Anzi Ice spune iar!fi~. Scripture: Dumnezeu 1-.(1

focut pe (J'm f t 1-.0. ldsat :in, mana slatului aim. ~i iar zice m Psaltire: Doamne, cact' cu anna buneivoin ne-ai lncununat pe noi. . I arul i'~ i dl fu g,and::

"P'o9t~te,~ onmle, roaga me, pazeste-ti mintea fa. milostenie, mergi la biserica, 1M I §w. ur~te paeatul, spovedeste- te euratl ". lata ce trebuie sa faei,

Harm. ~], di in gind", Dac! vrei, 'n aseulti; da,cl nu, Dumnezeu eu sila nu ,m!nrtuie~te pe nimeni. Atunei n-ar mai '6, iad si Rai, daca fapta bUna am face-o siHti de puterea lui Dumnezeu, ei toate Ie face omul de b]J.oa vole, Ci ziee i:arrq.i Duhul Stlfi.t: Pe dlJtiitorui,de bunavoie ';1 iubt!!§,te Dum nezeu.

.A~a ca s!liii --v.ii. leu dragostea 1m Dumnezeu si fac'e'~i ce este bine, Ci d.upa mearee .nu mai este

.... ~ .... t ,.. ,0, D x

poeamta pen' ru mmen ii, :u.P~ moarte S-a incbis

usa Tot 'ce put-em, sa facem cit mal avem o :s,cln~Ed . de viat!, clci dupa moarte nu mad este lucrare pentru fapta buna, in c.e te g;ase~~e moartea in tr-aceea te ia,

Ziee la Ecclesiast: De ~a elide-a tem« fn austru; de va cadea lemn in cr:ivaIJ. untie- va cadea, ocola va .r.Cimdne. IaI" Siantul loan Gura de Auf' tilcuieitle ,a~a: ",Cand ziee proorocul: De va cddea lemn In crivdt .... , oare de lemne se tn,gtijie$'~e Domnul? Aici de suflet

.... . if-'" A .. C .. Itnl i.I:: •

graieste ...0 .poi zlce: ;~ --nv;· -t~ este nepocamta care

1 -a apucat ,i austrul este mil os teni a, ~i pocainta Ciei nude ·v.a read ea. su'Oetul dupi moa-te', 3,0010 va

rXm.1.:;ne· '"

iii& = .... _J "_ !! lUi +.

Cum te-a apueat sflr.~ihtl. Cl :pina in minutul ee mai de p€ urma aW vmehi tale, Mln.tuitorul, Care S-a

astigni t, afteaptA impf1etlOli 00 ingeriill din ceruri §,], CD toti sfintii 'minruirea sufletului tau.

41

Sa, ne rugam hri Dumnezeu sine dea sBl11it bun, sA R1l], ne apuce moartee nespovediti. Caci daca l-a

di "

apucat pe cineva rnoartea nespove t, este ca ~,l cum

ar fi murit nebotezat, daca a avut paeate de moarte.

t, u-l mai poate ajuta nimic, " ici Bsserica nu-l poate scoate cu mgl.cillUloile. el, Pennu cl, nu. s-a in:gri j it din vreme s a, ... ~i eurete sufletul sau ell P ocamta ,. cea adevirati~ ell mr;icilunea smcer-a. ~i ell celelalte fapte bune,

- 'De-slv:i-r,'"rea are cout~Duitate du..pa, moarte?

- Pentrucei des1iviri~.'~i are. Cl ai auzit ce zice

Dubul Sfint: Merge-vor din putere in putere. A.!atase- va: Dumne'l'€~fJ.l dumnezetlor in Sian.. ~fu sufletele dreptilor "i Ingerii merg tn veacul veacului dintr=~1 treapt! a fericirii duhovmeesti tIDJ ,al_~a mai inalti;~ mal,

sus, Cll vederi duhovnicesti tot mai tnalte. _

- Fiindca Dumnezeu nu are margini tnmi ItnAl'pme.

i 11 veacul veacului merg ~i dreptii ~i mger ii tot rnai sus, din trempti in treapt.a, datA a pomit sufletul spre vesnicie, spre bine a- Ear dla£! moare omul ne~povedit

." A:. srele -p.g, .... ate eoboa i spre rim! p ani ajunge in

~l lIEl~!-- "'" . ~ . ~ - - - -. - - . - - _. :I -'

tundul I· adlu'~ui~" de carle s~ ne izlb!veasci - umnezeu

e toti, Aurin.

DESJPR'B lUB'i'REA DE ARGIN'T

Precum dragostea cJre,s,tinA este rads,cina tuturor faptelar bune, a,a ~i ::. nbirea de argint este ridAcina I uturor rauti~J,l,or., Vezi eft Apostelul Pavel n ... ·a. numit nill fapti rea radlein! a tuturor rautitn,oT, decat ~ U I mat i ub ire a de argint, Aceasta se porneste din urn

·42

,.i dis,prel ratA, de fratele tlu, 1;0,1' dral)ostea care este eea mllJi mare dinme toate virmple ,i legltura de~sa-· "Viqiri"ij [a, numit-o maie! ~,f lzvor ;3. t08!ti (!ruPia, bunl,

Pennu aeeasta Mintuirorul a spus: CeQ ma! mare J)'O"J'oca din Leg« Ii ICIeQ; tlintdi esse sll iube§ti pe

n...._ I n..". 1-' .... d-C;;' , ... - ~ ,i dtn :

,uvmnu' Lnim"e~eu'· ta~ ~··~,fn toata ~nun;a ta; ,. In tot

cuaetul tau .. ~i' din toatii puterea to, Ziclnd - inimi'j

_, -~ _.- - - - - w. _- - . . ... . ... _.. ., - ~ i-. I .," _. _ ,

. 'n '. ;~ -M'"' . 1- II d d"x

~;cuget ~,t ;,:pu'OO:lle'" ,.' an.tUl'toro a euprms .• _ 00 ata

cele trei 'p.it1d aWe omulilWl.

Prin iniml a euprins sufletul, prin cugetare a

.' - II' •• (P_) .

eupnns mmtea, 'Ult' prm virtute I eutere .. ' a, cupnns

IDJput 'Dec~ taaii 'lfiiof,8, omulu~ trebuie si Sf; oCoBtopeasei in dragostea lul Dnmnezeu,

Iar cind a fost verba de, dragostea de aproapele, a zis a doua porunea asemenea eu eea dLntti: sa .iube~ti ,P'I!l ap:F-oapele tau ca pe tine' ,wuI,i.

Dragostea lui Dumnezeu nu are 'limite, adica din toati, puterea, din. tot cugetul, din 'oo'3.tl., virtntea; '1,M iubirii de apreapele i -ii, pus margine: 51.-] iub~;'i a.tilt eit t te iu he~ti pe tiDe., Pennu eli, acea sta, este ee spnne alta Evltl,ghene::: Cine iubeste prt tata sau pe mttma sau ,sora s(lU-,[mtfJ.' mai mult ,d~u:;iJt pe Mfn,(&~ nu esse vretinic de Mine. Nu a spus cil nu- W, voie sa lrube~ii., ci die! iubesti :p e aproapele mai mul t decirt P e Dumnezeu.

P'OCAINTA REGEL,UI~ MANASE

- .

lo. it ......... ~I~"e, reeele [o.~~{IiI,.n;,,... din V,_· eehiul TI - estam ent a'

.ll.YllW.W~::; "O'-'~'I!..i .... ,,-!I!.v,lI:,h,jI',~, U ,_ 'OJ ..... -~ __ • ~ I!;I!!.J,Jdl., .... ,iI<~ ji ,

Bent ;9,'1'titea p!ca~e, 'mammea lui Dumnezeu, cum 'TIU a mai facut nimeni asemenea 1 ui, Timp de 5-2 de ani a

tacu.t leu sna, urn popor filtteg sa, se inchine 18\ idoli ~ii l a di avoli, silindu-l Ii se lepede de Dumnezeu, ~$ f s-au depirtat de Dumnezeu ~i el si oopij~ 1m §~ toati familia

1M pe cei care nu voiau sa se mchiut; la idoli ,1 sl, aduc,! jertfi dI'ooitlo:r" ii omora en cele mai

§.n hinuri

... - . ~ ,_. . '. I . .'

err eene c' " nurl .

Deei aeest rege a Bcut atitea, ,ica;re~ mcit nu Be,

ocate ;;'!Pi1l1iJt1i1Q. D' 'IQ'II!" n..., .... ff.lllt<;..m ..... ml D' -~Ilrmn" . ,.t5I!71.a.u .... 'ZIi sa-si

~~' ,~,"-~ ~I ~.Iy.~~~ l~ :" .r ,lIJ. ~€:JJi~l\laJJI~lU '", u. I ~~ . _j] ~" ~a- ~

arate ;adincul11lnOs.tiviriru. Lui ~m mila 'Lui CM-e nu are rnargini, ]-18. adus pe Mmase: Ia pocamti prin judec&p],1e Sale" Cum?

Aeest rege, d,q'~ em ~'a de ri.u~ :SiC tragea din neam 'bUD. Tatal Isau~, Iezeehia, regs :plkut lui n .. ~~ .... , - tr .... it .... _- ·t"--·· '} '-p" .. '. 1 I'" ~'..... Cred uuu u.w.ezeu.r. a. _ ,11", m '_~mpu ,1,rO,MCH:U w, ~ala!. \...lIJ. ~ ,

eft el s .. a rugae Ia Dumnezeu sa-~ m,tOaPrei, pe nul ~!Im,~

. ,'. .. - ,d- -- ,~.p;jf' .' '. ,d-. . F,~ ~ to . 1 1.-- .... - . 'I" I" si al

care ,se m· e,pw 1!!;31se e ' , dC~ .. ,ru oeru w '')'' .

pa.mlnrulut ~i eum l-a il1tOH, Damnezeu? 'E~ta cum,

'V!zbd Domnezeu rautatea 3f neeredinta lui Manase §j, a~tim mrunecare de minte, incit nu nnmei cl SI""\l lnJiepirtat de, Dumnezeu, c]J, ~i un popor mtre,g n fast dus tn, ealea 'piefziriii, sint sa se lepede de I) umnezeu, atunei lEW ~ Care ~tie eum sa, aduca pe fiJccsre la p-ocliDlA~ i ... a 'pus zabali "i frill, cum spune in Psaltire: Cu zlfb'llid ,~i cu frau~, ,/lilcile lor we,i' .\" rd.ngejl ale celor ce nu voies~ sir se apiropie de. Ti1l6.

Asa a pir$it ."i aeel rege, ICkf. daca 'n. lisa.

I )umne,zeu :q a, niciodata nu se P Olema" Dar a trtmis 11umne,:leu pe boierii tmpkamluii Asud dm Babilen eu mare. o~tir'e ,i au robit Iemsal'imu]., muhd pe regele Manarse reb, L-au, Iegat §IW l-au pus l'ntr~·o 'eu,'ci ln care nu putea eta 'mn picioare, Bra, legat ca un

NE VORllE~TE

beleiug, ICU ,c~pu:l 1& picioare, ICU, doni lanturi de a~an:ui~: Si 1 au bigat fn- cusea aeeea, 'm care n~ puree sa ridice capul, deci~t sa stea numai asa, legat in fOn12a de belciug rotund.

Impsratul Asud a crezut c.l va trai 0 sliptimin,i sau cat'eva zile ~i im dldea m1ancare de doni ori pe s aptmnitna, numai prune de tArAJ 8, ~i api.

i:m,piratul Babilonumui ~o~ mtr'eba pe slugile lui: ~ Nu a murit regele Manase?

Iar ei raspundeau:

=-- N -,il mnrit" m~ia ta, Bste fncl viu ~i se 'mj,ca in cusca aceeal Mare lUJcru~1

$ i a tt,ii, t regele in, acea CU~C!~ legal ell m,antuIi, nu o s:arptamin!, nu 0 luna, DU moe luni, ci '$ap~ ani §,j[ ceva,

'$i era tm.fri,co~a'ti minune sa vezi un om legat co. cat~u.l Itt picioare, s!- i dai pUllini. api ~i pame de ir!'t.i de dou! ori pe s.aptlmini ~i ~nci sa mai supravie~uiasca.

Acest rege, de m,a. car-e Dumnezeu nu a voit sa ia 8canteia de via.t!, din el dup! atatea ehinuri ~i neeaz ~j canon ce avea aco;~rO tn aeeste sChbe man t rimbese numai pielea "W oasele, Ginditi~va, ce era ,a,~olo. Atune! el ~i'-a, adus aminte de Dumnezen ~i a ZllS: ~;M~,a, adus Dumaezeu In aeest chin ~ canon pen tru ti Learn rnaniat ~i m-am Inters de la El ,i am si']it $i poporulfui Dumnezeu slijertfeasci la idoli!'

Se ,gindea m. inima lui: ,D~ m-a tinut . umnezeu cu zile plna acum, oare ce vrea El de ],a, mine? Sigur 'ci vrea minMve:a mea!' ~

Atunci dm adaneul inimi! a mnceput sa suspine, :s:t verse lacrimt ,i cu vapaie de foe se ruga, lui

pARINTE,LE CLE,OPA

45

- D II' 'A all

"" ". .' " ',' -, , I ' ' ",'" ....: -, , .. ' D1il

Durrmezeu: ",DoaImle~,. . Um.ml.ezieU Ul vraam, '.

saac "i alli ],U·iacov, Dumaezeul ceml ui ,~ al pamintului'l Doamne, Dumnezeule, daca Tu ai flcot mila cu mine sll ma mer eu ,at!pa ani ~,:. sil stau in I anturile aeestea grele ~i sit, mai fie viatl :m mine, se vede lea TiD q,tlep~i sa\ ml, ':mtoro la Tine.

Deei, Doamne Dumoezeul meu, nu pot pleca genunchii mei, nn pot sa plec fruntea la p!mint pentru ca sunt j'mp,ilat de lanturi grele de fier si die araml, care ttl! trag ~i ma tin ca un belciug, ell capul

Ia picioare ,1 nu pot sam! rog Tie. ,

Nu pot sl fac metanii, nu pot sa cad ell fala la pAmint)' pentru ci aunt asa legat, Ci, Te rog, Doamne, Dumaezeule, ~,i. imi plec gemmchii jnimii mel e; adu-T i arninte, Doamne, ca dac! u vei face mila cu cei drepp, nu ... i nici 10 minune, Tu nu ad pus pocam~ii lui Avraam, lui Isaac" lui Iacov §i seminpei lui celei drepte, ci ai pus poc!in.~a asupra paici~ilor.,

Deci, Doamne, Dumnezeule, daci ai sa faet mill cu mme, dael ai si cauti TU in inimi, daoi ai sa rna intorei pe 'mine la poc.ainli, daca, ai sa mi\ ierti pe mine pentru pacatele care !ooviJ:tesc nisipul de pe malul mlfii,. atunci are sif se cunoasea, Doamne, ,clt de n,e,gram.tl este mila Ta ,i c·at este de ne~,uns,!, de minte bunatatea Ta .. , "

A~a rug;lndu -se el din ad,anew, inimii mui ~,m vaf'sind ~,mroaie de Iscrimi cu durere mare ful acel chin tn care era, P:reasfinml Dumnezeu ~i-a adus aminte de dlnsul ~'ID it, dat in g,lnd acelui Unpirat, p e nume Asud, sa-i dezlege aeele lanturi 31 sl ... I scoiaQ din cusca, din acea carcera

N.E VOR'B11~TE

Cand l-a sees, din 'C3J!uza cl it stat legat lCU ~anJtUri de picioare" l-au d,at de-a dura, ,i mergea ca 'un C«C. Oasele ,8Je fkuser:! retunde ,i nu Be' puma mtinde deloc, Glndlp-,vi ce jaJe era aeolc sl vezi un 10m Bent.fn forma de oer~, numai pielea §~ oasele, Ii sa-ti fie rom la de el.. Gindi p.-vi ce jale era acolol

Si an mceput a p~1n,ge pi.glnii din. Babiloln, zicind: ·nMa_i ,e:xistJ; vtat~i, in omul acesta?' ]3100 fiinta. de om aceasta?' .. --

Atunei }=au Iisat Uber I~i ,ao inee.put sl-l hr,ane.asca ,cite putin, 81.-1 tngrrujle3JfH;i, §,i in 'limp Ide ci.teva 1 uni s-a idicat pe picioare, S i. nu numai ca s,..,a. ridicat :ji s~a f"ocu.t .slnltos~, dar Wmpar,aml. Babilonul ui a, spus: ~,][)umnezeul lui, Clnlia ~ se tnchlna,. l-a iertat pentru ~.a. d~. marie poclint.tfJ.· .. $i l-a trimis fiuwpo': rege in Ierusaliml

... Ma:~38e ,3 V1e:nit iar rege ~,r~a adus pe tot poporul 131 ID.cbinlrea lUI Durrmezeu, f!c!nd. fapte b ne, pe cat a putut pina la stl.t1ihd viep i I,i apoi a scris rugaciune.a aceea mare, pe care. 0 zieem la Paveeernita Mare" :numiti rugae' unea lui Manase, regele iudeilor ..

,A~ vazut llintele.p eiunea lui Dumnezeu? .Ap ,auzit ce face Dumnezeu? Dintr-un rege pig,in" ale c!nd ·pacate. cov,lr"~iserl s~le~e cerului ~i nisipul mlri.i~ a m~ut i,ara"i rege ~:i smnt, pentru ci s-a paolit din adincul inimii, a vlrsat lacrimi de foe ~,j a fost ~hinuit ati'~ia ani, cu ia~iJta post ~i ,en atita Icbinuire §~. duren'~ Totusi el nu ~i-a :p',erdiut nadejdea in. mUa u]

I "'umnezeu ..

Totdc81una. sa fii CD gmdul la moarte, Ia Judec~t~; ~'l ghee"'i, Ia ultimu! moment din viati, to ~m~pia. . rurilor, .1, slavs drep,tHo,r, la botir,irea eea din ~ua.

i udecat~.i" penttu. ci acestea ne tin .trej ~ .. Dacll~desc am sa mor ,i '811 ,Un cind~ elm preg!nre ne

trebuie?

Cine ne poate spune noua ct. rna'rune fie mal

lntlln~m c1nd.fa.sm~e soarele? Ia sa. vedern? Ne putem pune garanti c! ajoogem pin! mi;r.ne11ac.a nu,:po_t sa

na pun garaat; cit viata nu-i ~n ~6na ~e~ .. M! t.a, 0 durere, un j unghi ~i ~Rdta. Asta-i, Ci daca ar cugeta la moarte, te ajutl foarte muit ca sa nu gresesti, ,

Crt, 'maio mare sfetnic, eel mai bun sfeooc). eel

ai inte.1ept simi.,e, daca vrei sa '~i-l iei 'in via~6, sa I' -0 i.lei pe 'm~)larte"r~ .A,a spun Sfm,ii Pirinti~ Filosoful 1 ubul, marele profesnr al A'txa:n.d.ri,ei~. l-a intrebat pe

Sfanwl Vasile:

-Vasile~ care-t ftrea f~losoflei? 'Care-w. cea mat

Ina~tl fllosofie?

_ De-a parurea sl cugetam ID.,a moarte. , . . . .,

Ce suntem noi, 'fr.a~ilor? Praf ti cenu~~U Vlenru. "nlp I ti.li ai piamlntului I Tl1r§.na'I"O ·mlnB. ~~. :p!man~ 111 fundul unni mormint.'" ,. asta suntern 'DOl. Ce ne It udam? Ce ne tnclpatanam? Ce, am flcut DO:~ alt

oare pe cer, alte mele, alte ceruri? Cea mai mare n · bunie e sa se Inalte orm,d tlrn. s.me. Cea roam mare ~ I "bunie e sa nU-'9i cunoasca omul nepu.tin·,a sa.

Te ia un junghi de ell sears ~i pin!, dimineata e§,ti gata! Te-ai dus, ai murit karl pocldutl~. te .. ai pri:p1adi t!'

Unde sunt tirani ~,? Unde-s rumpirapi lumi i'1 Unde-s putemicii veaeului? Unde-s ~ahin,ahii Persiei? Unde-s mmparai"i Chblei?' Unde sunt sultanii turcilor? Llnde-s faraoni ( Egiptului? Unde-s nepoleonii Frantei? Unde-s [arii ru~,~m,or? Unde-s cezarii Romei? Uncle-a. kaiserii ,i 'implr.8;~ii Get1'lmfl.ru.,ei?' Unde-s, mAi? Unde-s?

- .

In fundul i aduln i, daca O-,8.U ficu~. btnel :e.. daca

au tacut bine, fence de, ei ci au plecat de Ia 0 lmpamtie 1~ alta.

Dumnezeu jude~i pe toti acusi, Potopul atomic este pe olanta 'U~lru. Intr ... o clip ~ala de oehi De putem topi, S i 3ltu:nc~ 0 sa vada. orrml pe cine a maniat i,i pe cine a suparat. Daea Dumaezeu asa-i de bunt ti-a dat ti,e via,~ minte, vedere, auz, mires, gust, pip aire , hrana, Bier; 1 umina, s~mprl. Ti -a dat toate, faa', e ~i te tine §m porunceste pl,mintului s.a scoata 3ltitea 'Fe 1 uri. de hrana, de fructe, de dDlce.tL

Ce n -8 f:"acut HI penttu noi? ~,i sa~nchizi ochii ~i sa spui: ,,;Pli, dar n-am ~ti ut! n Ia ganWifi - vi c,ata nebunie e ,ajci! 'C!tii hula~ PuS' .... au asuora ceruhd

r -

gura lor =. cum spune ]n Psaltire,

V " d 'II M '" bi . e

at [: e non ". ai mne nu De mal ni~,team pe 'iata

pimintulw, decit ,s! zicem una lea asta, V m de noi ~l de 'toti aceia care cred vreodata eft flilJfli Dumnezeu pot face ceva, Vam de noi! Manruitorul a spus:

Rlimaneli intru Min,e ,i Eu tmr« vo;i~ cafora Mine nu puleli face nimic. Ce patem face noi? lata acum vine-o siig,earta §i gata~

PAR'INT'EL.E CLEOP'A

Dar unde te d:ll,c~.'?' C,a. dac-ar fl. iadul doua su.te de. mii de ani, ar fi tare pu~in. Ci ai crede; nMii~ dupa oui sure die mii de ani tot am sa scap 1 n Dar aeolo-i vesmcie.

8fiRtul Antonie e spunea ueenicilor; .Pururea

aduceti- va aminte de vesnicie, Pururea .si gindi Pi ci~, daca ;eara te-a apueat a.sfinliwI so. arel ui, 11U esti sigur c~ ajungW pm! ,dtrmnea~a. Sm daoi ."dimin~at)a ~i-a rasarit soarele, nu ,e~ sigur daea mai apuci apusel.

(:IIi::,.. • 'Ii- - , ..... - ....... .a· ..... a noastra"

a nu es~e Vla~a In UJ.4U·. '. ~I~.!J,~· • _

Vat de mine'! Nu spune -;', Psaltire: Doamne, Tu

(I i pus ,C'U palme mdsurate ziiele mele?

Ci ce n-at" da ernul s ii, mai na" Rs.ca 1lLID ceas, cando v me moartea l' Si vi zic 0 isrori.oari.

'Era ua im:pir.at al Persiei, Aeesta a fest foam I lbitor de aur, Si .. a flcut mobila de aur, ~j,.-a fl1cut .se ~i totul a spoit to aur - §,j mobila din casii a I cut-e din lemn de caspias, un lemn pe care nu-l 1 I'd e. focul mai frumos se face in foe, Dar era amit de iubitor de aur, cl. a adunat saptezeei ,i cinci de miizi , .. aur - bani de aur, monezi '-~ fimd zgillcit; ~i a pus II mare pe P opor ~i a asupri t 1 umea In tot ehipul. rneia lui era 0 femeie inleleap'ta:

- M·a~. omule, dar Icit 0' sa traim noi de aduni 1 ta aur?

- Tacil Aural este mai puternic deci.t toate,

~,i s-a irribolititlv~t de moarte ttrqlaratul Aru~.,ci a II nat tot'~ ill~eleptii Persiei sa=il intrebe .cit mat are ~ trait, ~li avea un preairqelept fUoso,f §1 doctor, pe • " Il enema Sindonie.

Acela ii spunea numai adevirul. in falta. $1 1111) ~.ratul avea ciuda peel" cl. nu- 1 rnagulea, S unt ~j.

50

N'B' VORBES'T,E

oameni m~am'ici~ vicleni, care magnlesc: uMaria ta in veac ai sl 'trlUre~'tt! "~ Dar aceta ii spunea ,adevllrli~: ,; Ui te q,a, trebuie .sa faci",

...

Imparamll .. ar '6 pierdut, c! putea 81-1 piardl ca

imp Mat" dar zieea mai tlrz,iu> cind se trezea: ~,Mai~ ,asta are dreptate, ci totdeauna i'nU spune cam ce- j dreptl" Alteori n ura, ,ei totdeauna adevarul este mit. Minmioolrul a spus: Dacli Mti ura~,c pe Mine qi

.... ""

,pt3 'VOl va v;or UF!.

~!i ahem! impir,atul doc®or'! ~i filosofi, care- " ziceau: ,,.,Maria, ta, ai sa mai trai'e,b atipa ani]"

._- ta chemati pe S.mdoRmle~ a zis impiitatul.

Sindonie, Ice zici tu, mai k!iCSlC?

Acela i~3L pus mina [a puls,

_ Nu rssare soarele miine dimineata ,~ e,ti gat.a! - ;..1 ,;:'ia spui"1

~ I .. ~'Ii

- Dal Daca nu, capul men sa fie jos, Lasa-ma s~, traiesc pin! maine ~

ii chema pe eeilalti:

- D,3;., mlF~a ta, zieeau ei, e~ti ]b.] ne, ai sa mai tr,iie~D'!

- '.: U dare I mat traiesc mai mult de ca: a zis Smnaonr"e;; pentru fieeare ceas dai I cate 0 lada ell aur, care rum rnai da un ceas de viata'! Co cele 75 de Iii2m de au" tot mal am ~a,tezeci §i. cinci de ceasuri de trimt~ a zis implrarul.

,S i ei 'tot! ziceau:

_ Maria ta, ai sa tr!ie$ti! Eu iti fae inje~ii; da, eu iii fac freepe; da, eu 'ip dau medicamente; da:) eu te trag .. de picioare .. ~. - nnmai ca sA capete 0 lad! de aurl 1 chema iar pe Sindonie:

,PARI'NTELE' CL.EOPA

51

,_ ICe ziei tu, Sindonie? 'i1i dau ~i tie 0 hld! en sur" dacamai traiesc un eeas,

_ Mie daci mi le dai pe toate, nu-ti pot da, nu numai un ceas, dar nici micar o clip\!, c,a nu-i "V~"ap de la noi, este de la Durrmezeu,

~" • '1'

~. '.., 1 ce zici.

- Cum ti-am spus: nu-ti rasare soarele, Cind va

mai fi 0 jumatate de eeas pin! arunc:i31 te-ai dus,

I "I 1· ,.

at cei a II :zmJceatlt

.- Maria ta, lasa-l pe Sindonie; di paralele tneoac ca faeem noi ce facem, Aducem medicamente, Ii n on ~tiu care iUa.. ~.

impar,atul era gata sa dea :ii cele §apmezeei ,1

cinci de lazi pentrn a. mai «at::., ~ .

M .... · da _. l' dVa' ., e .... a'"Ji.;::o'1 N' 'I"l'jif¥li.i!ill'lil 'SX n'u Dr,1ilIO cwmCI'"

~ .. ' a..l~~· au 0 :I.. . p .. !!o.i!!o,,;O";:'. " ~.U,~!I! _1l2J, .. ,. '1..0' .::_ _ --

zis Sindonie,

~i parca rC'C mai erau 75 de ceaserl? Nebunie, Sa

, lege. ernul de vista astal

U i te ce-i, fraee, clod este verba Ide adevar, s i pui numai adevsrul. eft viata nu-i la noi, ca mai dai t l1 0 1 ada de aur sa maw' traie~ti un eeas,

Dar ,e~, cit n-as mai da clnd mer, sa-mi mai dea umnezeu un cess sl, rna pocaiesct Vezi cit este de ~umpav]iaia? Dar daei wei si llriielti III veeil eilor "Ii. voia lui Dumnezeu." tnrcarce-te Ia .n~a inla. Ii B fa:pt'e bune ,i vei tra'i 'to vKi~ vecilorr, In daca DO" te a~leap"1 munca. ~i ebhl to vecU ecilort

ereasca Dumnezeu de .asta:~ Fereasea Dumne-

It. ul De aceea am spus :sa nu punern baza tn oameni, oamne fereste, ~1i in cuvintele lor. Fiecare este 0, II ~rln.a de lir.ina. ]_ntina.tI~ 'in fundul unni mormsnt.

,52

Nil VORB,E$.TE

Du ... te la cuniti , sa-mi arrap care-i i~p',katu'1 ~,i care-i osta~ul~ care-i ministru §i care-i generalul, Du- te aeolo, la eei care-au mur.it de 50-60 de ami .. Aeolo sa-mi ,amli tu nnde-i mitra arhiereului, unde- i coroana imparatului" unde-i bastonul filosefului, unde-s galoanele generalului; arata- mi mie acolo, sl vedeml Snntem egali cu totii acolo, Suntem jlrina ell totii acolo, ~,i poti sit spui el 'Du~i un ildevar?' Nu poti spune, in veacul veacului,

lata Ice sunteml Sa nu nidljduim tn viata asta, lea pe tori ii tn~ali, viata asta ~.i i~i bate j oc de totL Te I~uci In fundnl iadului, daca put baza pe d!nS3. [ax daca 'm aceasta pUfina viata pe care-o rnai avem, faeem ceva pentru 'minruirea sufletului, apoi eel care face ,8i3 este eel mai m~e~.'e.pt om din I ume, .. n pu.jina vreme, cal tine viata - ca-i 0 trecere, '0 vizitl pe pamin t -. putem ci~t~g,a vesni cia, viata vesnica,

De. aeeea nu trebuie s!-ti pui nadejdea m. putre gai ul Isla de trup, s au in bani) s au in dregatorh, sau In cinste, sau En palate, sau 'in bogatie, sau Tn ~tiinta, sau in mestesug, sau ~n frtunusete.~ san tn om-ice vrei; Ica. toate-s nalueire,

N-,;:tuzi oe cinta Sflntaim om Damasehi - l' Mare tntelepc~une I'

Teate sunt mal neput~Dci&ase decit umbra, to!ate S 'Bt dedl:t visur+)e mai tll",e~i'toare,. j'lltr-o

. clipeall pe toate aeestea meat tea Ie ,apule!"" C~ veDJi.ti~, iu.biJU m.ei fraTi, raposatulni. sa -I cere. lodih ni de la. t'istos. "i 51 Ileteler neastre mare mill,~,

Asta- i stihoavna ce se cinta c and mergi ~i dnci mortal Ia groap!. Ai ,au.zit ce spune? "Toate slmt mai

PA.R1NTELE reL.RO',PA

neputincioase decit umbm. Teate sont decat visurile mai in~elatorure. intr ~O ciipeaUl pe toate acestea moartea Ie apuci~'" Ci de ,ce atm plans Sfinpi Parinp toa.b\ via~a lor? De ee li 8-IiU uscat si Ie-au l~lzut genele de la ochi de laerimi, ca 8flnmIui Arsenic eel Mare? Purta 0 basma in sin ~i atitea laerimi v.sa, eli 'pururea 1,1 ,rergea ochii, Mintea t1. era la cer! I -a~ eazut genele de ru a, ,ochu ~i a fast §-apteZiec'm de ani numai in pustie. Pentru ce.?' Pentru ci cugeta 191

..

vesmcte,

Vine unul la 'mine, nu se Iha de un paeat ~i incl.

era om ootr,in,. ,· ... mi zice:

_ Parinte, si~-nu dai canon aspru, c,a nu rna pot

lssa die fumat,

~ Mosule, lasl tigara, ci " duci in fundul

iaduluil

- Parinte, m-am obi3nuit ~i n. ... Q pot lisa.

_ Mo~u~.e" esti batri:n ~i nu ,tij cind vme

moarteal

-V reau sa SICap Ide ea, dar nu ,do cuml

_ Daca nu te pop. lisa de. pac3l; cum ar~ sA rabzi t: ~I '-"" . ...:!Ii 'I "'?'

10CU~ iaou '0][.

- Mi-e &ica, de iad, dar de fumat nu rna pot las,aJ:

Avearn I in sfesnic ell -0 lumanare mai ,g.roasl ,i-~i

.

zle:

~ Ia vino mcoacel Ia tine degetul la Iumana el

~ VfUeu! Nu pot'!

.~ T:~ne,..·~ acolol

~i-i iau mAna ~i i-o [in eu, ~ Nu pot- parinte, mit ardel

~ Tine-o aco 0, ftatel: Cind. ti-o veni dracul ICU pofsa, pune-o lumsnare §i -pne mina. Vrei sa te duci

in iad? Acoma nu-i 0 luminare~ Cuptoare ell foe, de miliarde de or' mai tare lea ,ista. Pune mAna, in foe ~i vezil Stai pana Ice arde, p:ina ce-o curge s!ngelc, pini ce-or eadea ciolanelel Sa vezi, mai vine pofta?

_, Bine .zmcm~. parinte, a,~l. am 51 facl De-aeum nn-mi mai trebuie sa pun ligara. in. gu I a cite zile v oi avea,

- SI da,ea te mai robeste vreo patw.mi aa tii, mina in foe ~i sa n ... o iei de-acolo pani rm-ti vei adoos aminte de focul tadului, ~i aeesta 11- i cancnul: sa zici nDoanm.e Ilsuse, , .. '" §i si ,P'U" mina la fo c. S,l Vied em. .0 sa-;~i mai trebuiasca spu'fcaom.uni?

Eheee, pai dalei uitim die focul aeesta, de eel vesnic nu :SC~p!m~i

Vai de noi, cacl degeaba am. msi v,azu.t soarele pe parnint. Ce, erezi ca-i gr.uma" frate? iti spune Hristos ~i-.au spus proorocij, ·ti au, spus patriarhii, ti-au 8.pU~, dreptii ~i vine Dumnezeu din cer §'i - Ii spune ca este fo c vesnie, Un-de /oc.ul lor ,flU se s tiHcge fi viermele tor nu doarme.

Vine Dumnezeu sl-ti s.puna ,ei este foe vie~,~c!

Cine tre buia sl ne mai spuna, firaplor, de ziua j:udecafH? Tru-a spus: ,Legali~i main,lie ii picioarele, aruneau-l tn l.ntunericu.l eel mat ,dinafarli. A colo va

fi .pllanger-ea f.i slcrll,nirea dintilor. Bste glumi asta?

Dumnezer spunel Ti=3 spus ca este gheena, foe negru fit! lumina, de miliarde de ori mal fierbinte ea aeesta § . n -are fund ~i n -are margini 1h veaeul veacului, unde se chinuiesc dracii ~i cei mai pacito~i.

Ai viizlu.t istoria aeeea leu. Icalugirul Andrei? Care a stat un ceas in gheens si i s-a pAnlt mal' mu.It de trei

,55,

sute de mil a, Este :scrisl in ~,,:Vi~ta Repausatilor". A;" V3a.ut oe minunil Ei, ganditi..:vA1 Ce, e gl 'Im1i?'

,,~ac-,.aJJn venit Bu din cer sa sutlr pentru ~me~ sa-,M~, vars smgeie eel pr-easfln:t ~:i preacurat, sa~'mi pun viata ,~1. snfletul pennu tine ~i 'p,~arm Sp1LmS cll~s~ mon.lcl vesn ci~ ICe mai POIP sa spui aeum? Cind J.tl_ SP1l!I' '.: Duceli--vli de La m'inel ble&tema'fiIQlr~ in jocu:l eel

El~ Q' 1J[.'" .';.'" b m "'"

vesnic]" C,ati dreptate are .~ ~'l: ,,,,entr!~ ... :r,neeuy.an-

.tatU Pi1,..intelui M eu, m()~teni/.i !m.piiriilia eenottor. ,ceo gati'ta 'VO'ud' de la f'fltem~ie:re:a lumii l . ,

Ai vlzut? Pentru unii este gauta, Implrapa "i pentru al tmi mnnca eea ve§n~c,! .. ·~ ereasca I?U[~~ltezeu! S.l stim bine, sa luam. amiinlte1 ell ne m~a~1 ticaloasa asta de viati) ~l hoitul as,ta de trup ne trage numaii 131

moarte. Numai tao rnearte.

E, I. este eel mai bun prieten cu dracul; eel rnai

bun. dintre lo'IL Em te trage la mancare multl, Ia bAuturi, multi, Is so-run muh, Ia curvie, la d~str'aclie~ la lent, 131 dezmierdare; Ia iubire de bani, la iubire de

;,

avert .. ,

Uite draeul cum te trage Ia picat~ 'Tovar~ ran :~i

vicleaIl, care J.luru:rea 'De iniro,b~te; pururea ne spurea ~,~ pururea ne 'm.grt)~t,e ~i desparte mgerw Domnului de la noi. Cel 'mat. mare dusman care trag e la moarte ,i Ia mensa ve~nica;fire stricata din Rai, corupta, care ne lnp am altatta cu e I sa-l tragem la bine ~i el iar la rau. se duee.

D\ar' Dumnezeu a venit C~, darul Lui §i ne-a 1d]a1

BotezuID. si atitea arme; ~i pocldinta ~.i mJ:rturisrrea lea sa De putem mnvepta, sa ne putem msntui.

Cine poate sa fi,e sigur eli Yom ajunge pbi maine san peste un eeas? D1C aeeea, pentru ca 'vj,a:~~ noastra este nesigura .p e pimlnt ~i to~te sa oprese la 'mnrmint, m cele ee urmeaza vom vorbi despre dona 1 ueruri: de~pre moarte ~i ,ocm~timn~i.

M'~~ intii:;, dUpa dreptate, sil vorbim despre moarte, Porunea cea dillrtii a 1 M~ Durnnezeu, dupi greseala protoparintilor nostri, a fest aceasta: leu maar',€, 'oo1i muri, e,i~ 'm.tr~3Jdev,ar,. dU.1]\i calcarea poruncti, do~l morp au venit asupra neamalui emenese .. Ad~ dupa 9130 de ani, §j. Eva, dupi 950 de ani, au primit meartea trupeasca, ier moertea duhovniceasea a fos~ lungl de 5508 ani, pina 1~ venires in trup a Noului Adam - Hri8to\S~DwmezeuJ . ~i Min.tuitorol nostru.

DM 'oa!re din care pric:ma Adam a numtt-o Eva, Mica. ~.;.viitf!~'~ t de~i se cuvenea 8-'10 numeasca moarte, eli prm ea ,I ven~'~ moartea in fume? A~,a era cu dr-eptat~.. Dar 'm 10 c s .. o numeasea moarte, 01 numeste via~l~ iCa zice: ~l a pus Aldom fltnnele foin~ii sale Ella,~, ee se ttikuielte via/a.

Deei cum prin Eva vine moartea ~i. Adam 0 nnmeste vial~i? Care- ~ pricina? Care ... i tMna. dezteg,kii aici? Mati ca.re:~ Si auzim ce spune Sfantul Grigorie de Nyssa: ",_Pentru, doua pncini Adam, a. pus nnmele f~H sale EV,3, adica via,ta~ Mli ih·~iffi. c.a ea tre buia sa fie maiea tu~or celor vii dilll.llpi trup, ci lea

P.A.R.'l.NTE'LB CLEO'PA

-

b naseut primal copil, .p e Cain, ~i a ados tn viati

prima. flintl. omeneasea, A dona, ei prin Bva cea tainj!ca~ prin stranepoata Bvei celei dint!i~ ,adica. prin Preasfanta, Preaenrata Nasc1itom-ea de Dumnezeu ,!ji P ururea F ecioara Marltia, avea si vina in. Iume ."ialla, ndica Hristos.

lati pentru care prieina Ad arm , fiind prooroc ~~.

l':i(.- .. - dir t ... · 'liL • D-=-·· . I ~ p· ......... .I"Ii;-·-'o: cit .!"!~

taptura ·ce~·_ ffi_-lU :a lUI .. ~.eze1l!J., ~ .. .L.ulUl'f ... l 10a.

Evei s~ i se pool numele acesta, 'I) entru aceste dou! pricini, Mai Inr,tAij ~ ,ei va fi maica tutoror eelor vii." cum. marta Scriptural ,_, deem 0 talcuin~~ 0 avem in Scrilltrura ~i una tn. Trsditfe, de lao Sflnp .. i P!rin,p. -, iar n dona" ca desi rnoartea 8; venit prin feme~e~ tot prin ferneie va trebui sa. 'Villn.i Ia plinirea vremii ~i viata,

A 1 uat .satanal m. Rai trei 1 ucruri j pennu a. darama neamul omenesc: femeia, lemnul ~~, neascultarea, La plinirea vremii, N'OMI. Adam - Hristos. - tot cu aceste trei annie m-a b~rum.t. pe satana: femeia, lemnul ~i. ascultarea. Cu cele tmpotri vi pe cele imp otrivi Ie-a . surpat,

en aseul tare 0 ~ui Hrtstos de P!rintele cerese pin! Ia moarte ~i eu moartea pe Cruce, a vindecat neasenltarea lui Adam ,i a noastra; ell lemnul Crueii s-a vindeeat rana eea V'eni~a\ prin lemn; gustarea din 1 emnul oprit, prin gustarea fierii §i ,8 otem1 ui; ~i prin Preasfanta, Preaeurata Fecioara Maria; Eva cea tainied, s-a vmdecat plcatul Bvei ~j moertea care a venit tn lume,

Dar cuvantul nostru priveste in allita parte, Au ueeut de la Adam .pani la potop 2!642 de ani. in acest limp n-a sciizut din viata omalai nirnic ..

A tr,iit Adam 9130 de ani tji Bva 950 de ani" fact N oe, ,a1t Adam al omenirii ~ a 'tr!w,t 950 de ani, No e, fiind mare prooroc ~i piicu! lui Dumnezeu din neemul sio, a avut 'a e grija sa paze-asci in tOlad vremea lui, de ,clnd s-,a. nlscut, un mare dar: oasele lui Adam, eorpul lui Adam, strimo§ullui.

Cele mai scumpe moaste dim lume le pastra el ~i 'pani 13 dansul le-an p!s.trat a!W.ti patriarhi ~i vechi deeat dins~. Noe a fest am opmlea de la Adam, mar Matusalem, al saselea, ~". e-au dat unul IDa altul lea pe un dar preascnmp, prima zidire ie§ita din mba lu] Dumnezeu: oasele lui Adam,

Nee, cind era de 500 de ani, afi auzit Scripture, s-a ,cisa:oorrit ~~" 100 de ani 'baind~ a avat pe cei trei fii: pe Sim, Ham ;~i Iafet, $ i cind era" 'Nos de 600 de ani a Inceput potopul si a jinUI un an de zile furi"a, potopului,

A plouat 40 de zile ,~i.40 de nopti, i.ar eorabia de-labia 181 un am de zUe s-a opri t~ pentru cil ai anztt Ole spune la Facere: Iar din: luna a zecea piina in luna a sasea ,au sclizut apeie, tre; lMni de' zile; §i de-abia au

t ""' .s x ..... ~J 'J'HI ,r ~ •

tncepui sa Be MuQ varjurue mUH, .. or cetor mal man

din lume.

Sa fi fos" atune] ell corabia lling,l Noe, sl vezi in t,oatil Romania, de-abia 'virful Ceahlauhri sau al Negoiului, sau M.oIdoveanul" san virtu! Ineului din Mar amures , sau, daci erai m Asia, 'vSrful Himalaia s au ~i~li munti, Abia se zareau atunei nnmai varfurile muntHor,,"ar vuietul apelor ~1 I ulburarea vizduhului nu tn,cetase.

Din luna a ~~pltlea pin! in luna a patra mai scazand apele, a dat drumnl Nee porumbelclui

59

celuilalt, Cind a ie,it Noe dim corabie, ling! MUliIlpi rarat, azi in Armeaia pustiu era pimintul, plin de I nal~ plin de. furia ~i urgia lui Dumnezeu, ci se necase tot 06 era viu, ,afara de eei c€ erau tn pantecel,e eorabiei. Au ie§J.t 'in clmpia Senar ~'I· au idas jertfa lui Damnezeu.

Apolnl s-a ,aritat eureub eul, 'dlH;pa. cum ~tl1ti~, semn le ru e,g amra, ve~ica intre om. §i Dumnezeu, ,el no. va I nai f potop cu a~i. Sri au. I· e~it fiii lui Noe = Sim, I am ~i Iafet, Lui. Sim i.-a dat Asia, lui Harm i ... a dat ica - de aceea sunt negri aeolo, 01 Ham a fost ilestemat -" iar lui Iafet i-a dat Europa.

Dar a avut ,grija mare Nos, cOOrd a desp5rtit pe liii sa:i" ,e! au plecat fiecare in alta directie, dupa. ce au ~~tit~, sa me dea un mare odor meprefuit pc are 11 pnrtase fn eorabie ~i de care avusese grij a mai f ult decat de tot aurul, sra tmpul Iui Adam, Bfa, cum

-a ~cut Dumn - c i;D..ZD~~1 B-1' 1iI":Jlli, s"h, e.-rill I II lui A,' dam 1 . 'r le-a

J.a-_ .. _'._ _.~ -,_v.._~I~!I ULO ~~" ._lIJ,., ,.. _ '~J Y .

lis Nee: ,~Dragji mei, IP8mantu], teste maintea voastrl; c acum cre~te1i ~i va mmrulfitru. fi umpl1qi pmn in.tu 1" .it afB a zis Dumnezeu"; eft a doua oara a i tecuvsntat pe om cu. acelasi cnvant dmmi" cum.

te scris in Biblie,

,,00 n I vi dau aurr~, eu nu 'va dau argint, eu nu. v.i u pierre s cump e, Aeestea lie vep gisi voi pe (li\tnint ;d prin manti ~i ori und e. VI dan un lnern mai ~ ump dec at toate: vi. dau trupul pr-otopiriintem.ui

I S,..", 'i Ad' .(!j,fiiI, ,- n' rnul .n.m din lume"

n y u-;· , ·w~~, P "L. ! c. "Y'" 1:":Ii . ,W., '. . •

S i le-a imp,h. it lor oasele lui Adam, Capul l .. a I lui Sim, in Asia, mijlocul 1 .. a dat lui Iafet, lnspre I nropa, iar p icioarele mle-a dat lui Ham ar fiii lui N ~lC ]""I3U Intrebat:

60

NE VORBE'ST',E

_ Dar ce ne folesesc noua aeestea asa de mutt?

_ Mare folos veti lua de cite on veti privi la dansele I'

- Care folos?

_ Cand vetl vedea capul lui Adam, v'A veti aduce aminte ca sufletul lui este in chinurile iadului, pentru lea a gresit lui Dumnezeu ~Ii v,a veti trezi ~m vep zice: ~;Doamne" ferestel SA RU ajungem C,! s,trWt1o,"ul ncstrul Sa nu mini em l' e. tlcatorul nostru, c~ i~Uit oasele lui Adam sunt aici §i sufletul lui se chirmie in muncile iadulliui, pentru ci, a ell e at porunca 111i Dumnezeu' .

lata filosofia cea mai inrutl pe care a dat-e Noe feci orilor sifl'i:: sa nu Wile ci vor muri, Sa v.ada oasele lu~ Adam ~i S8-~:~ aducl aminte cl ~i ei aunt praf §,m cenusa ~'~ iMam dupi moarte urmeaza judeeata ~.i vai de acela care calle! porunca lui Dumnezeu,

Cea mal il aJti fiJ.osofie de sub eer es e eugetarea 18 moarte, Marele Vasi IDe it fast intrebat de marele fllosof'din Alexandria, Bubul;

~ Spune-mi role" o, minunatule I ~ ci facusera scoala tmpreuna la Atena, pe. vremea aceea fiind ~;i Ia Alexandria mare cetate de ,culruri crestina :~j plganA-~ spune-ne noua care este cea mai malta filosofie a crestinulni?

~ i a zis marele Vasile:

_ Cea mati in.alm filosofie de sub cer este sa avem de-a pururea moartea wnaintea e chiler nostri,

~entru ca stramo:;;,fui nO~lri, atata vreme cit au avut moartea in fa.ta" n-au gresit, De cite ori in RaJ le dadea satana in minte: ,~Ia ducep",·vi la porn §i ,if}catH"~ ~ diei era frumos la vedere =ij 'bun la gust

PARIN'TE.LE CL,l!IOPA

6]

rodu ce l-a omorit '-'~ dar' clnd se apropia, dam zicea: ",Nu rna due", "Dar de ce?" N"A spus Dumn.ezeu cd Tn ziw cdnd ']Jot manca dln p'lJMul acesta, cu moarte voi mUff', ~i de mea moI1ii nu se apuca sa mAnince ..

VhAnrll SR'Wll cl soot flIDJtI11ali strlim0lii no§tri IC:U aceasta ,annl putemica, adidl cngetarea mertii, de c~tre Flci~orul 10[,; ce-e glndit intii 1- SI le smulga din, rninte moertea. S-:! 'blgs'l tn ~3!rJPej cum zice marele Vasile, ,ca, in Rai vorbeau toate animalele §i §arpe][e avea pic" oare lnalte, nu mergea lara§., 'Dupl ce 1=3 amlgit, pe Adam, Dumnezeu l-a blestemat 81 se t,arascri pe plnreoe., i s-au luat picioarele. Pleioarele larpe1.ui sum in p&l.tooe.' I,i astazi, Si. asta Cat sl, Sf: itnpUneasca poruaca siii, mearga nu I~d pe piept;. sa mln~lru:e pimlnt §i ,sl fie: blestemat pentru cl prin ~ arpe a re '~,lt satana sl intre ~i, sa, vorbeasca ell Adam"

- Ce=3 zis Dumnezeu? a mtre'bat sarpele,

- la~a ce a zis, a risp:1IIDs Adam: ,~Tolrn pomii

Rainhri, toate gradinile, destltarea asta ne,grtita este a noastra, dar din cutare porn ,sl nu mlncim~".,

_' Dar de. ,ce? a intrebat sarpele viclean,

~ A spus cl oricand vom mAnea;. cu moarte vom murr.

~ Nu-i adevarati - zice satana prin sarpe ~, nu vef" muri cu moarte,

_, Cum se poate? Dar de ee?

- ~,tip de ce v -31 spus Dumnezeu qa?' Se teme foarte tare ci;, daca veti minca dLn pomul acela, va ve ,i face dumnezei ca ~i Dansut ~.i veti fi asemenea Lui, ~i.~ din marea riutate ee are pe voi, C2l\ :sl nu vi in il tap, ca El, v-a oprit sa mancati de acolo; ca ill

6,1

,NE

or ice zi veti manca, ochii "Vo.,ki Sf vor desehide ~i veti fi ca niste dumnezeil

Auzi? Dumnezeu spune lui Adam ,ei va muri ~i ~atpru'e Mi spune cl nu VI. rOUD I' ~i Adam Iasa pe Zidi torul s lu ,j ,alcwti, pe §arpe~ ,ad~,ci pie satana, care vorbea prin gura ,arpe ui, S i erezand acestea, ca.]J,ci porunca ~i mo§tene~te ilndoi ta, moarte: ~i :p e cea trupeasca ~~ :p e rea duhevnieeescal

lP.ar.in:tw]oT ~ iuibmti credineiesr, maieilor ~i snrerilor, ci teva suilete sunteti aici, E\u in viap mea, m_i ~a aj~,ta't mila Domnului, run varbi,~ la mii de oameni p e bl hramuri ,~i or], .a~ vorbi la doui urechi orf la doW)s, rnii, 101t aillat m_j costl .. Der suntem citeva suflete aici, Daca n -am ui tit noi inv,iiamra cea preascumpa a Sflntilor Parinp ,i a Sfintei Scr,illptufi, noi n-am mai g;re~i lui Dumaezeu.

Ami ce spune dunmezeieseal ~i 'preamteleprtul .sus, fiul lui Sirah: Ftule, ,(Jiiu~ti amin'te de: eele ,mai depe urma ale tale Ii in wa,c ,M,U v\~i grel,i.

Pentru ce? 'Daci cuget la moarte, moartee 'rna opreste ,i de a gln.di riul~ nu numai de a ... l vorbi sau ,3-1 face, Eu §ti u ca Dumnezeu 0, si-mi cintareascit ;i glndtmrUe Ii euvintele ,i luerurile vlepi mele, cind imi voi da sufletul,

D eci dl,"Ji; ..... ;::( cuzet '19, . - - cart - :li £: d ~ ,+

' ..... ' '.l!<,; ,'"'~d. \.,. ,,bl!;.;!. .:t!Io m C:. __ !IJ, ~:e,,, m" lIleresco ' e lU.:o~~e,.

Auzi ee spune in ~~U,~a, poc!jnrer~? Aeea carte tra teazs ~' .. atru lucrun: moarte iudeeats R: ,~1' ,~'~l ia ~

Q r . - QI;J~ " - [lI .JI - u ...... 'Y' .. '~,. a ,#\111, ~,.

'IlG'u red ,"":;(' ,~, .... ~ -,.,.,..... . ,..,:al. ~a' . .J &: ti - , r~~t"" ,.... - c:c - _. AI·. . ••

D , .1' U ""'~ av~a CQl;I. ~e ul!.C '.' ,ar .ILl . pm 1 a. In Zl!elCl u,e Inn

de exemplare §.i daci lumea at" fntelege=o~ OOIP ar

m· i:itF'ue-' t~: R~l· A·', t·a .... '~ ;ala. 'muill'ilj' L'~'l- 0' or!!e~#g nQn~I'~ .p!r;Q;~h'n· l'

, """ ... b - ~ ,. _1M. .... :~, 1~!I!..r .]~, ,l,b. ,~:: ¥J,!~ fv 1li-1Il1W, ...... ' .... ':f.,,~.

Cu.getarea ],8, 'moart,e~ ca ne ara~i c~e-m, omul ~i unde se duve ~i ce v.a. '11 Tn ziua morpi s au ,8. judecit~Ji,

PA,R'lNTELE C'L1iOPA

Acolo spune ca, eel mai 'mare sfem~c fu viattfu nu este niei filosoftd, nic~ ingerli, ci moartea: ",Ja,-'p sfetnic, omule, pe moerte, Ii atita mifelep clune are sa te inve~e~ in:cit nici somo:mon tn to am. mtLe:m'epciun.ea sa, n]1lct' 'llin,ger'~i~ nici filosofii lumii, nimeni nu te v,a folosi pie tine ca moartea", Penmi ,ce? Moartea = s£iruie~re: ,~,~Om111e~,. nn g!indi diu" el ai sa mJ)TU Nu fura, ca all sa mOD '! Nu vorbi rau, ,ei ,a1 sa mori I~ Nu uri: pe fratele iftIJlJl" ci ai sa moril Nu, fi d,es:frinat~ el ai si moril N:[n tnjura, ca ,8:1 sl maril Nu mma;, ci ai, sa~ mori ~ Nu fi befiv ~ ca, ai s it mrnriJ Nu te judeea eu altul, nu intentiona sa faei rau nLminuji,. ia seama de sufletul tiu~ ,ei ai sarnori ~ ,.,

Cad fi1o~ofie ne aduce moarteal Auzi ce spune

S- t':::: ..... '!I!1I,,!li11 " .. Dams schin: 0" . 'm' ., ........ ........,., moarte mai

:UUlll1!!l.IIl,1I!. ,Oltll _' . mua~ .•. , .. ~ .,. !II); .. " " UNl,~, J..l!.i!I.""',yJ --:) ,

bine te-am numi pe tine viata, ci eel ee pururea eugeta la tine, pururea viaza". Vrei si ,~tifu ca n~,~i Solomon nu poate [llvita artita m~elepei nne ca moM1e~?' Ziee marele Vasile; ,~~.f S olomon acela, iub~.torul de mtetepciune~ dacs n-ar fi uttart meartea,

. "b--'~ - '~- J:': . .. ·'1-" . ... • . ;)!i;, .AI .. o· atiocurs '1 ..... '1" ,;:::!,:Q le

nu- . muau remei e, sa 2.J unga oe .~.J-, ~UJI!, u U'J.; ~~ jlL

facti ,i ,e~pi~'te" 8.1 se lepede de Dumnezeu ~i sa, se inchine la id,oU.1i~.,

lata~, Solomon cellli'reatnj~lept, Gel plin de darw], 'tnllelli,epcrn.unii, a aj uns tnchinlitor 13 idoli ,~, a zidit c.lplqre zeilor ~ le,p\~d~du,"'se de Dumnezeu dupa 40 de ani de dt~rfi:llitlie~ Pentru O(J;? A uitat c! va mari, Pe e~ n m]Jstri cartea mtele,p,c1.unii lui Isns, ft ul lui Sinm:: Te-a.i fntiirit in trup) te·=tli mtlJri't 'in piicat :§i at uita t' pe Zidit()rnl~ Car,e ji,..Q' dat Inlele.pci'une1QJ ,eu carl! ai c,ondus p'Oporul acellta ,40 de: ,ani,.

N'E' V'O~,BE'~TE

Vai de no11 :ji de noi!. ci no. ,gre~m pima nu '(Wi,tlm de moarte, Niei un pieat nu trece de [a minte la simJf re, nici prin imaginana noastra, daca a:vem

.... , . t hil D

IDa: I ~. ea oc war moartea. ,,' aca ui tim moartea,

munm, daca nu uitam moartea, traim, suntem vii ell su 'lend, in vecii veeilor,

Cine a, ,sAndi t vreodata la mo arte , si-a nl[Uclt-o cu mintea I~i ,3 gr,e~it lui Dumnezeu ~eodata,? Deei prea bu~ tovaras de drum, pre a bum! prietena ,i prea mare sfetnic ne este Doni moartea SI, nu ne temem de ea.

Cel mai mare filosof in viall sa avem moartea, Ni:ciodati moartea nu te va mv,ita de rau, Totdeauna Itw va spune: ,p\lze~,te .. 'te de pacate~ omale, ca ai sa moril $.i~1j spune eel 'mal mare adevar, Pentru ce? Pentru cl-p, spune negresit ci esti treeator, vei muri §,], vei sta inaintea lui Dumnezeu, CD sa dam seama de tot ce ai glndit; tot ce aID, luerat, tot ee ai facutm

Ce zieea Alexandru MaCedon, mare filosof - tnvata.se fil,osofia despre suflet ~i moarte de la aeel mare filosof din antichitate, Anstotel ~ c.ind a luat im~atrati~ iP:ersiei ~~ at batut pe arius ,§,m irnpara,p,a ~,g1~tul~.~ ,1 ~ 11 iat .1m~ar,aJine de ],angl Bufrat ~. lmparaplle lui Boz ~I eelelalte? Veneau filosofii ~1 b spuneau;

- Mirl,a Ta, aur .·mu],t~ ,pr' etre seumpe, palate are Darius. ,i sabia lui Dan: us' este facu tli ill forma de octogon ell opt muchii ~i are' mine,rul trnpo do bit cu dou~ ~ kilograms ju~tal e de pierre nestemate ii pole, ta ell aur tUli' t Vino 8-0 vezi mac ar '!

far leI Ie-a raspuns:

PARl.NTE,l.E ,CLEOPA,

65,

T"'Iio' • • '01 I ,{"'iI_ X, .t:

-' uaca~l mosrte, nu-i nlIDlhC. vb~am sa J!:OO eu ell

sabia lui Darius in razb oi 1- lite, am sabia asta rea fulgerul in mana mea, u~oara. Aceea-i parada, 8-0.1 • U s= 0 leg la curea 8-0 duel, calul, si, v,ad~ 1 umea eft

striluoelte la brin?'

- V ~n()., imparate, ~j, ia P e sotia lui Danus, ca at a fugi t ~i l ... au spinzura:t do~ osteni,

- Cine l .. a spanzurat pe Darius? Cine le-a dart voie? Sa-i spinzurai~ P e aceia, caei nu am dat en ordin sl, omori omnl! Am spus sa iei im ~arapla ,1 sA=I ] asi s i tr,liasei - ea el cucerea toate tmpirapile ~i trecea mai departe .. Altii f ziceau:

- Ia una din fetele lui Darius, IClc1. are cele mai frumoase fete de 'p e lume! D,oul fete are.

~ i Maeedonle-a zis:

~ Sa nu Ie aduci sa le v!dl' C3r= ti ~&i capul. Eu, care, am cucerit atAtea popoare ell puterea lim Dumnezeu, ma biruiesc de frumnsetea unai. femei?

Acest impara~ a murit la 35 de am neclsltorit ~i otravlt ~,§titi istoria lui ...... , dar totdeauna se gindea, la moarte, cum ii spnneau Ptolomeu Filadelful §w, Seneca, seeretarul lui, ~i Antioh ~i 'NiC9.nO'f §.Ji Vizantie ,I. ceilalti §m Chir en toata suita 11 :i::

~ Mlif~,a Ta, nu.-p pasa de nimie; niei de aur, nirci

de frumusetel

- Nul Daca-i moarte, nu .. ru, nimie ~

De aceea ~i c§nd murea, dupl ce a biltut toate 'lmpal'atHle, e.ind a vi\zut ci- i dadusera otrav,l. dulce nepotii lui, .a zis;

- Astazi am blnt pahar dolce, ~i amarl

C"·' -.-.,j,I ........ ,)t,...:;: ta?

- .-6 eglwe" 'nidllll..a.a,

- Mor~!

NE VOR'B·,$TE

Se adunasera filosofii ~ generamH" implratii ~ care p e unde ti pnsese Iar el le-a zis:

~ Bu flf1)l. rna tel' de moartet Eu moo tntru unul singur Dumnezeu, [cum m-a invitat srhiereul evreHoI', c!nd am cueerit Palestine .. ce a mi-a spus c! este un singnr Dumnezeu.

- Cum U i(,;heam~, pe Dumaezeul vostru? l-am inWe'bat pe srhiereu.

- Unul este Dumaezeu, ewe ,6 mcut cerul §.i

'pam!ntuL n, eheama S avaotl - Ce mseanmi Savaot?

- Dumnezeul o~tirn.or ..

~ Nu curnva 'conduce o~1inl"e de jos?

~. N -ai grijl, mAr~B ta! E·, conduce o~,firn,e eele din cer .. Cu acelea nu fa p oti masura ~

~ Aoeluia rna inchin ~.i eu.

Asa a cunoseut Alexandru Macedon. pe Dumnezeu ~i a inrceput sa tie un om, foarte milostiv, Csnd era sa moara, f-an mtrebat generalii lui:

,_ M'aria Ita" din ce si .. '~i facem m.orminm[? :Din marmara? De aur? De pietre seumpe, Ole. iaehint, de hrisoljt, de onix, de ametist sau de rubin?

Teate pietrele scumpe ii le-an spus .. Iar el le- ras,puns,;

_, Daea- i moarte, nu-i nimie ~' Sa mi-mi facep mormintul men din aur ~i din ~l te pietre seumpe. Ci sa-mi faceti mormamul ~,~ sierinl de" granit ~i ainu, cumva sa. mi tmbr!ci!ft!,i in haine aurite, Ci simpl u, ca. un simplu 'Om. ~,. ;sa. Iba1;ID la sicriu doua gauri; una tn stAnga ~i una ,7 dreapta ..

- Da de ce .asta?·

PARINTEL·E C,LEOPA

67

~ Pe 00010 S a~mi, so-oaiep mair.rmle me. e Ii ;si lie lasa.ti. goale, ca sl vada top ci nimic n-am 1 uat C\1 mine dupl moarte,

Vede1i., frafi 1 or ,. intelepciunea i'mpkatul ui .lexandru Macedon'?' Sa nu ereada cmeva ·cl, dupa moarte, va Ina ceva en dlnsul. Ce-au folosit faraonii

giptului ea au pus in piir,annde attima aur ,ill algint §j au facu.t oirule cu cal de anr? Le ,gasesc rut'li f~ se imbo.gm) esc Ja muzee, Ce le-a folosi t? Le-au luat cu ei? N u. ~ 0· ce- au luat ell e~? Fapta bun~U Daca ,3. mcut""OI~ au. fest tnlelepti.

$ i faracn 'Ii E,gmptului ave au 'mare filesofle despre

moarte,

Hi aveau un mare dre-gaUoT,. care era 'plltil la curtea bnpirlUe.asc3, numit omul mortii. ~,m leind bea impacarul fi manca §i emma mnzica ~i se veselea,

venea aeest slu~itor:, ,c~,_ o _ c,lp!t~ d~ :rm'!rt,!.i __ i-o punea pe masi §1 atit zicea: ~Jmparate:, 'mAnanca~ bea ~i te veseleste, dar .adu·-fi aminte ta ai s:a. moril ,t

Oat sil, revenim, (,:i pentru moarte sun~ incIt. multe de spus, mai ell seams le aeestia ell hainele negre, cit noi cilugArH avem marl [uraminte 'tnamtea lui Dum ... nezeu Ii cngetam i otdeauna Ia rnoarte. C! moartea nu allege niei tinar, nici batr.an, nu te ea I It! Ia contigente, la buletin de identitate, la Uvrlet. Nu te cautio ,ei e.,ti mirean ..sao cAlu.gar, ]Jlregatit sao

nepregstit.

Si ne ttj ute Preasfsnml Dumnezeu c.ind. VO'In tnchide ochii, sa nu ne gas.easca, nepre,gltiti.

,

ALT CUV·.A·N·T DES,PRE :MO.A.RTB

De nimie nu-i mai sigur omnl pe plrnlint decif de rrtearte Ca ai ,sa '®ri:rule~ti mai mult, nu stii; ,ci, ali sl, fii mM bogat, nu ~Ui;. ea ,ai 8 a Hi mai ,siID!~os decit esti, nu ~.tii; dM ca, ai sa mori, ~~ji. Sf nimeni nu ,oat.e contesta acest adevar,

Auzi ce a spus Dumnezeu 11 inceputul lumn: Cu moarte veti' mur« Iar dumnezeiasca Scripture, la Isus fi ul lui Sirah. sP-II1'II'!i'e: "ro" 'Iii '~-9i.if:r';~

:Ii _, :Ii - '~lt _ - .f ~ f'~ 1!',.~.I:iI".rr 114·,,1.

S:.... . .. , 1 M . .

,' .. 3" ',tl~l un 1WCru.: -.' oartea este VUiI.\ta. p en tru cei ce

nu 0 uitl pe dinsa. Alita vreme c,fit str,amlo,i.i no,~·tri;; :protopmintii nostri Adam, ~j, Eva, n-HU uitat moartea, ei erau in Rei. Dar cum m uitat de moarte, au mnrit cu. snfletul ,.i" dupl n.o~,$ suite ~i ceva de ani, au mur,rut ~i eu 1:rUJP:ul.

Deei, moartea, CllIU ziee SIatltul Ioan Damaschin, este viata pentru cei ce :DU. uiti de: ea ... Moartea, daca noi nu uitsm de ea, He aduce via:1! v'e~nici", Sianm] Vasile a fost 'intr,ebat: de marele filosof Enbul, prietenul s lu din Alexandria:

~ Care este eea mal mare filosofie din fume, ma,~.

ales din lumea Icre~,tina?' Bl i-a r1ispuntt

- De ... a pururea s,l. cugetam la moarte,

. Aeeasta este cea mai inal tl filosefiel Pentru 001 Cine cugetit, la moarte, HUl moare ell sutler-Ill erne, cugeta la moarte, se fereste de, plcat. Ci auzi ce spune Apostol ul Pavel: Plata pacat.ului este

P'ARI'NTELE CL.1JQ,P,A

69

moartea.. Cine 11·i adnee aminte d,e mearte, on piclUlte~re., Auzi ee s.pune ]_s, nul '~'ui Silr,ah, m cartea m~elepcimrii sale:' Fi-ule., ,(ld.ti aminte de celt; mal de pe :urrna ale tale "i'ln veac 1U' vel grflf,i.

Deei, 'pneli nUnt,e~ Marele Aposm~ P~v,el~ eel mai mare vas ;al amegeri,~~ trimis c!tr HrisJ:'f)S, spre luminarea neamurilor, (lju:zj. ee spune: .In toate zilel« po!menirea

Q" • 9

mortii pururetl; o avem ~u noi. ~'1 '~a!ril'l:. l.rl toate

zilele.' mor! [n 'mate zilele murea picatu]ui ~i via lui Hristes ii in. toate ,zUellile pomenirea mortii 0 avea tn, inima sa. Pentru ICe)? Ca slii nu mod ell sufletul,

Cine ui-ti de moarte, usor cade in. rnreaja ei, u~or moare ell sufletul ~j. se duce in gheema!

Dumnezeiestii 'Pirmp ne tnvati ;a'~~~ Omole, da.ci vrei si,'-Iti b!~ uro sfetD~c ~i un das£i~ 'in vi;a'tl,

. _, ~

ca. sa, 00 ,ovA fu'iasca. ;Iigll.,~:a ealea minrtuiri, nu

lua pe abneDi :a~tul d.eelfit pe moa,rte! Cel rnai m~,re sfetnie ewe ne ·PQab;:; povatui Ia ttnpir.atia, eerurilor este moartea. Nemai sa nu uitarn aeest sfetnie, aeest profesor, aeest dascal, ci totdeauna 81-1 avem tnaintea ochilor m-ifl'(ii noastre.

Moartea ,a1ttilt de bine teo sj:ltuie~te) daca no. uip. de ea, ,alita. m~elepciune 00, tnvaJ~i, 'inc~t nici Solomon, intru toata tn:~el'epci unea sa, nu. poate s.l me Inve~e cit te iny,ata moartea, Ci zie dumnezeiestii ·Piti~1Ltru.:

'. 'I

'j,Nll'ci So~'omon uu cldea. to 'p,iiceri ~:i m robia

desfr,Snarii en femei, daea avea moartes tn.a~mtea

h"'~ 1 .", oe uer Ul •

Daea ~':i el 3[' fi avut ,&meal pe moarte, moartea

era mutt mai inieleapti decat ditnsuW. ~i l-ar '8 oprit de. Iii pleat Dar a uitat de moerte ~i a cazut tn mecirla

,.

NEVORBEST'E'

rau~atilil)r', pentru c.i n =a vrnt sA aiba un sfemic mai seump decAt top, arliei pe moarte ..

lata cum te loprle,~e moartea de Ia plc..a~:

Trupu] cug eta tmpom va duhru.1uii' cum. ziee Smn.wl ." posto Pavel, Cind trupul se midi!ca cu '1' az1b oi irnpo,triva sufletulul OSl, 81-1 spuree, a II nci mtreab-o pe moarte:

- Ce zici, moarte? Sci. fac pacatul acesta, care rni ind,eMmla tru .. u.l? 5i lea t,i va ,spune:'

- Nu fti picatul, ca vii in mina mea ~i te due in i1eenal

Tie mdearrma dmJav()i~u] .sa furl? Intteab-o, pe moarte, '$ i ea 'iji va spune:

= Nu fura, Ica.-i ponmea, ~i vii in mana mea'!

Te mdeanmli diavelul la desfrlu?' Te indeamnl diavolul la mjurat~ ID,a betti, Ja fumat, 18 toate

.... _

r.i· ti Hie?' Intreab .. o ae mearte:

~ Ce ziei, moarte, sil fac? Sa vezi ce SPU'I e moartea:

~ Nu face aeestea, eil vii im mana mead Acu~i

"1 ID l'( ......... S;:,........ . ~

moril '. oar nu. r,m w:iDiie ,1l']ICl nrmem ,~1 eu te arune In.

gheenal

Deei moartea este de mare folos §~ into-idea. ma trebuie s-o avem inamlea oehi lor! Iar cand te mdeamna diavolnl sl fac.i un pacat, intreab-o, pe moarte:

- Ce zici moarte? Tu e:~.ti dascahil meul Ce sa rae?

._ Nu fI, cA plata pacatului este moartea, ~ moo cu sufletul ;~i vii tn. ghearele ,. ele §i te due in gheena ~i acolo te muncesti to vecd VI6C "lor!

1l!

Deem iam cit este de burtl moartea, chu::1 ne-o punem sfetnie noual Cugetarea a moarte ne OPlle.§~ de la POCW[ mtotdemna ~i ne inv.ati sa faeem numat bine .. De aeeea, val Ide acela care ui a de moarte IC~ aceta moare cu trupul Ia vremea ui, OM ell sufletul

moare hi clipa cind face pacaml. .

Daca am avea tetdeauna moartea maintea ochi .... , lor, n-om face pacatul, nu numai cu ~ ucrul, dar .. "ci cu CllVintul, nici cu g!ndul~ pentru ca Dnmnezeu judee! ~!i p.acaml ell gandul eft pleat deslviriit+ . . . .

Ce spune dumnezeieseul parinte Efrem Sirul?

"N u va arunc,ati h1 negri] 1" frali· met, pentru pa~ate~.le ell gindul" Ica. ar fi u~o~e. D~~! 'pilcatele cu. g~t1.du~ ar fi usoare, nu socetea Insusi .Hrru.s~~~ '~~~elepcl~ne~ lui Dunmezeu, preaeurvie tntru patti de femme "m uci dere intru ura de fraee", ' .. : umai ai cugetat '" c~ patima la femeie if te-ai ficut preacnrverl N~ ~ cugetat cu uri asnpra fratelui tal] ~i tl U1r~tl ,~,e~ti ucigas ~ Ai auzit? Preacurvie din gandlir'e ,f}i ucidere

din uri im~otriva fratelui, .

V::.· "'~l'" " .... , ... =·· ... · ..... ' .... a· niei aici n' u te laSH Moartea

eZl. { , . sa. :mo_ ~ .. . .111.'1;,0 """._ !Ij, . . ~.. ,

te opreste nu numai sa ··U treci la paeatul en lucrul, ei nici ta eel cu gandul. Pes tru eli uumnezeu ossndeste glndurile eft pe fapte, in LegeaDarului, .

Ci El nu a venit sa. stnce Leges, ciJ s! 0 0083.:v,iiI~easca, In Legea Veche era scris: SiJ n u. t.u~i! Iar aici, in Legea Darul nt, niG~ sa n:u. p~f&e~ti' .. 1 u~~ altuia, Deci Hristos lite opreste ca met sa nu g;.ndle~tl

cu patima asupra lucrului altuia,

Pratii rnei, feric t §i de wei ori ferictt este omal aeela can, ~i -,30 1 uat sfetnie pe moarte, Totdeanna oind, n lup,ti lenevia sa nu faca rugaci IDle" sa nn-si

12

NE 'VORB'E.S'TE

faei canonnl dat de duhovnie; cand Il Iupta diavohil ,si nu paze~sci posturile, sa dezlege a mlncare de dulce" (';ind nu 'k-ebuie; san ,cind il luptl diavoll I:m, sa fure, san sa adune avere, sau si se 'f,ltbune 'p e al~, sau sa curveasea, s au s,1, injure" sau s@" se mmbe'te~, sau sa fumeze, e~ S~O intrebe pe moar ,0.:

~ Ce zici, moarte, s! fac luerul ace.;sta.?

<C!.' ,. . ,,,,,~. .' ~,' -, .-. ,.

"i 1 moartea 11 ,spnne.

N N b" C- , .... ' 11 X' '1 ,.

- u.," U. l~,..: 'a plata pacatu ilU este moartea, Bu

vin tnd.ata, dlupa pleat ~i te ia.J, I ~i te due in gbeenl~! lata in ce chip moartea, de care n01 ne temem, ne este eel mai mare prieten ~i eel mai mare sfemic to, 'v:m,a:~!, spre vi~p. VI~~C!. .

Filosofia noasb'i.~ a, crestinilor, nu este g,a fugim de moarte. D,M oe? Sa ne pregi im de. moartel Sa, 0 ~tept!m, sa, vinA Ia noi. ~i cum? Sa ne marterisim curat pacatele, sa ne facem canenul, sa ne impac,im cu 'roti, sa m.li'~e~am de la plcate, s! faeem fapte bune ~i atunei vom astepta moan e a eft pe to mare parada, ca pe 0' mare sliba~om[e~

Auzi ce spune Sfintu'l, Efrem: Birbatul mu,stra( de tonlt.rnt . sa, pentra pi,cate, fearte tare se t'e'me de' moarte" iar omul drept ,a,'teaptl .08'rt-ea, ca p,e o Rla.F'e sa,rbiitoare! Sa v-ru.ni &6- I treaea din moarte la 'vj,ata, ,ei veacul de aeum este mo Mile a, sufletului

'" bescded

pentru ,ceID ce se [0 .esc . e: dinsul

Noi ne temem: ~~Vai de mine, morl" Ne tememl Dar sl nu ne temem de moarte. SI ne temem de pleat, ci pacatul ne duce la moarte, Pentru ca plata pa,catului este moartea ,,~, adevarata moarte 91 ,sufi,€tului este pa.eatul!

Si va spun doua caznri de morti nlpl",a.mice~~ sl vedeti cum mer cei ce nu se tern de Dumnezeu §,) nu

vor sit se p'ocaiascl. .

A venit 0 biata femeie din Ardeal ~i, m_i.-a spus;

_ Pbinte~, barbatul meu, de cOnd, m-am casatorit cu el, nu mergea IDa biserica, nu se ruga, nu pos.t~~~, injun ,~i era betiv ,i desfrlnat, . ~ i fat!, cum ,:ID-a pedepsit Dumnezeu, Aeum, in S,~ptamina Male dinaintea Sfmtelor Pa§ti ~ s, veni t acas ii, die la lucru ~]l mi ~a p oruneit 'sa-~ tai 0 pasare ~i sl~i fac mancOO"e ell carne, Degeaba am cau~at eu sa-i spun ca-i pacQ1t,~ Ici este siptlmma Sfintelor Patimi, De mea sl nu ma

bat~~ am facot ce mi-a 'porunoit el, _

Seata, clnd a venit de la lucru, rn-a tntrebat:

- Ai Brut varza en came?

_, . ,i .. am, Sout~ i-am zis ,eu" Bste in bucltarie.

Pe cand, mine-a, 1-,1 pedepsit 'Dunmezel'll, ca, s-a, in,e'cat ~i a morlt cu camea m gat De aeeea ~ venit, psrinte, si .. ,lli puneti la sluibe, lUl,~~., 1- ~ ierta

Dumn,e.zeu" ea, tare, mai era till. §,t necredUleID,10S~ _

,~ Femeie, i-am us leu, nu-l putem. pune la sfintele slujbe, caei era neeredincios ~i a. rnurit din vina hri, eft un sinuciga~!

Sa va arAt cum, ,B· rnuritalt om rau

~ntr-o zi a! venit 10' femeie dintr-un sat de pe Valea MOlldovei sa-mi dea un pomelnic pentru sotul em mort subit, $i am tntr,ebat-o:

NE VOR,B,E~T'l1

- Femeie, cum a 'muri,t SiO{.u], ,t}u, ,sa, §,tiu dalel pot si-m p:~n ~ s~u nu la S lntele sllljbe'? Ci pe cei neeredinciesi, pe seetari, pe betivi ~i pe desfr,ina~m, [car-e mor flr.1 pociinta, nu ... i putem pomeni la Sfan:tul Altar.

_ Pkirruie, ,80~] meu era 'bet~v ~i des&inat Nu mergea Ia biserica, nu !U:~; spovedea ,i nu rna ]!sa ~ur,a'tii nici [0 sap[tamimli m Postul Mare, car nu ;~tia Cf- i Dnminica, oe-i zi de pos~: sau s irb!to are. De aceea, din. cauza luw, nu m-am putut i~part~i multi ani de zile, Acum, Ia Inceputul 'osturu.ui Mare, l-am tntrehat :11 e parintele nostru '00 sa fac, Iar el mi-a spus; ~;Ascunde,..te la cineva siptamana asta ca si POlpl posti cu c.uraple macar ~apre zile; apoi vini Ia marturisire fi - ti voi da aghiasma mare",

Deei am f'lcut cum mi-a spus panntele, M-', m dna la na,a noastra §i i .. am, spus copilului s.i-i spu.ni so'tuluw !ea sunt dusi la spital, Asa am pntut posh. ~~ eu ,citeva rile cu rugac~une~, cu post ~i curatie, Clnd vine el acasa de la lncru tl in.tre9!b5 p e copi];

._ Mii, Vasile, unde-i mama-ta? =Bste dusa la spitall

-·13 vezi ~ poate a venit S,i, vina la mine,

,"I,ar sl auzitt mini81u~ Dumnezeu, 'n elipa aceea deodata bar1baml eade jos ~n eass _ ,ci, din cauza betiei i SF-a, rupt I) artera Ia imrwmi. - ~i incepe a striga deznadljdwt: "S,a'lvarea" salvarea, ehemati salvarea

sa. Ina duel Itt sp1mtal" ci mo'r! ." "

Si cum ShR uitat 13 ClDpUS ,i la miazlno~p,te~, a mceput a vedea cuptearele iadului ~i pe diavoli. De aeeea striga: nCUlp~orul.", Cuptorul ell foe 1 Uite diavolii own vin [sa nm i,a~.,.! Nu rna Utsaf~.,.,.~ Nu mil

.PA"RlNTE.LE C.LE[OPA

75

Ap vamt mania cea dn:~:ap,ti a lui Dumnezeu pentru cei care nu vor sa se po cruascl"] Cic.l lat! ce spune m Psal trure: Moartea paclJto.sului este eumplita Ii eel ce urasc pe eel drept \1,or grefi! Ferioiti §.il de trei ori f~ric,~.ti sunt cre~~iDH aeeia cue se roaga ~i care tin sfintele posmri, Postul lungeste viata. S.fantul Vasile eel Mare zice: ,,.,Bucat.ele cele multe ~i bucatele cele grase nepudnd sa le mistuie stomacul, multe boli au adus in lume .. Iar pestulni ~i tnfrinlrH pururea mI, urmeaza slniJmte:I~;,.

A! ~,_.."~t - 's- .~, ;11,,""1- u,ft··:, _ . . 11 1\./I' ............ ? T- - ., ,. . 1 -vazu pe Ic-'1.'anl~1~ ri- nme ce.w ,.l.YI.W~.: rreizeci

de ani n .. a, ,gustalt paine 'ii m'anc,are Scuta, hl foe;

'" deturi 'IIl.._ZC""", • ~ • lit )l:. d

nUIIJ.a'~ cu ver - letun se .i!!i!!W, anea ~l a tr,ti.l't P este 01 :sutd. _-- e

ani. Ai vazut pe SBntul Leontie de Agra in Stintul Munte, cl n-a baut nici Yin, nici untdelemn; numai cu hebe §i ell r,idk1ni de pimint ulia., Nu a 'mancat !Oat,l viarta 10.'; minca.re tlartl la foe, sau pRine, sao vin, Numai cind se implt1l~e"a, 1113. 0. I"inguri~l de vin, ~a~ ~,i .. a pus nid.ejidea numai in Dumnezeu,

Ce zice Mil1tu'ltorul? ~ u nmnai cu prune ' a tram ernul, ci C~ tot ,cuviGtu.~, ui Dumnezeu, N-a. pus. 'n:idej d.ee ~n hoitul aeesta de trup, eare 'Be dues in plnlint. CI daea aiei omnl pli,cltios nu poate rabda 0 8Jcin,tOOe de fo c,. acolo to iad, unde ard oei Of: nu se pocaiese, cum. va rabda 'm vecii veeilor? Amnci va vedea fi ecarel

D,-UMUL'SUFLETULU] DUPA MO',ARTE

Fr,a'p~. mew, sa ne adncem amin.re de nemerirea sufletului. Sa ~tit4 ci suntem straini ~i clIfton p e p!mAn. . Auzi l,i ce ziee Ps altire a; Nememi c este Q,mul

w ~ 111._ ,X. til' ii;r. II . + i W i! N"

.pe .pamant I,; strat» ca toll pari.nlu sa.l.·· imem nu

r.iimme in. lumea aeeasta, N&artn venit sa starn. aici .. Aici este 10 treeere neconteni ta;. am r.asan t prin

. .c' .

nastere ~,1 ,a~.b~lll~Jm pnn moarte,

S,finmI acela, dumnezeieseul Iov, zice ar§:a': Din

.... I .... I ....... .... A .. '~

pantecete mazcH' me e am cazut in groapa:» ".p 9J'UZh.i

Atat i s~..a plrut . ifllta pe p~t~ dupa 400 de ani Cl, dupa b!taia, aceea Dumaeeeu i-a mai daruit 140 de ani de viata, dupa ce I-a in,cercat ell atltea. chi-nun §,~ boli; §j. ,alltit i .. a pirut~ ca. mn ]plinteoele. maieii sale ,a ,sirit in gro~pi" 0 sanul I-a pirut viata,

Voi au. auziti en ,00 ne asearmini Duhul sm f?!

Omul ea iarba, z'le'le lui ,ea floarea cdmpului; asa va lnflori. 6,i '~,ari~i: Zile,le lui ea umbra tree. ~i iar.!:ji:

Z u I 1- 1. :P" ".IE:..

l tete me e [ea u.m ora $-,Q U pteca t ,'" ,eu ca iaroa

,m - am USicat. '$ j, iara§;i zice: S:"au suns ,c'a fomul zilele

me-ie.''iCi oasele m iele ca uscaciune a s-a 1',.11 usc ~.~ ~'l'

'.. _ "_ jil . ~ ~ .. . ~ ~--1~ J IIAkJ t;-iLl. rio . ,~. . ~ Ui ~ l"':.y. oJWIJ-o(j, ~

iaI~i; Zilele anile» HOjtr,i ell p,dnza pdia-njenului,. Cu 'pAnza paianjenului ,3.=aJU asemanat zilele vi.e~b noastre. Adi,ca~ cat fate de slaba :p\lnza piitanjenului;, asa-i de slaba viata noastra pe pimant; suntem umbra, vis ~i floare pie :p!mlnt,!

P.ARINTHLE C'LB'[OPA

77

Dnmnezeu zice lui :lsma: All'cultii, proorocule; str~ga ,i zi Of'a tnainsea PQPorului;· Tot .tropul.omului' este iarlJ.ll ~i tl(Jata slava omu lui este ca: floarea ierb.ii.'. Uscatu-s-a iarba Ii' ,jllJaretz ei a clizut~ iar

,.. ID I . ~. .... ""

cU'vantu' ·vmnu lU ramane In veac.,

Deci si nu punem baza pe viata aceasta, ca~i

. 'b;;.,X, • . ,'.- Qti' f' \ . . -)( ........ :~-,. . (':.... 'ii.:Jf.t!lo""",t? ·S:·~tn."'""'7 ~ 111

Um'l,1l ~ ~l VIS.. y ,~l ee fa.a.l1Wle DIU V!!o..r'li..o'il. ., IWIU~ lI.u!ll ..

Trupul vedeti cl se face. tarini. Cl tllgrOpim §om dezgropam mortii :~. se fac in J.iu~;inl vreme tir,§.nl. Mai ales dupa 0 vreme nici oasele nu mai raman; toate se fae nimie,

Asta-i Ii porunea cea dintli; eei ,pamant elti Ii m pdmant vei merge Dar sufletul nu moare niciodata .. Sufletul ramsne 'in veoii yecru.1.,or'jl ca el este duh ~d, n.u poate sa moari~ A§a l-a Bcmt Dumnezeu,

ar, ca sa ~'~i t~ ce se intampli ell sufletul cand. . oare omul, am sl va spun care .. i drum I sufletuhii imediat dupa moarte, dupa traditia Bisericii Ortodoxe ..

D 6 ,cind murim :~;j. pin! lao 40 de zile, clnd are lee judeeata pariicu~.at'a a sufletului §i Sf hO'wafte de Dumnezeu unde 0 sa s.tim, la bine sau la rlL1ll, panl Ia judecata de apoi, este un timp de tranzitie, adica un timp provizeriu pentru drepti ~i pentru :pa[citto~,i

Cmd moare omul ~i cando i~,i dA sufletul, tn clipa aoeea apar in Cata 1 u" atitia diavoli cite pic-ate a avur omul ~i a!tati& 'tnger~ sBnp c&te. fapt:€; bune a avut em, in viall. Asa BJa:ta Sfantul Efrem Sirul.

S[i este <0 'mare lupta atunci. CiS. sfintele puteri se lu:p[ta cu diavolti cum sa ia sufletu I, [ea diavolli zic ICa este al 1M, lea are pacate mal rnuhe; iar ingerii zic ea este ;aJ. lor, ca are mai multe fapte bune, 6i este 0

N. '..~' 11)"0'-: , R·· B· :~' '(!' ''T"E

£ If".". , ... .,.&.~' ~ I· ,

mare lupti §i de aeeea se teme sufletul si :iasli din, trup, I se ~,Ieigi lliimlba ,caDdo vede toate astea, El vede atunci rnulte, dafif nu poarte sa spuna. EI ar spnne:

U' ·S:;··d· 11· '" I"

;~ tte, earl ,l8!VO.~l ,au vemt,'··

Parinsele Eftimie de la A,gapia Veche a. vazut C1ll. o slptknlnl jnaJr'l~e de ,8, muri cum se hiptau in.g,erii ,C~, dia V'olU pentru tSuflet. :s]_ zicea: :;"U ite cum se 'hLliptil nng-eri~.· Domnului soot cu cununi de aur pe cap

• "1!.· . I ... d~" • U'·'!if- fu P)

~,l=l JJovesc pe ' ,!lIl::aCl~ ' .. ~,1l1'e cum' "-,g ~"

Cu 0' siptimani mUnle a spus cind va muri, eaei a fest un om ales a~. lui Dumnezeu, CUl11. spuneau maicile, OM niU to,i v.M taina aeeasta "i sa 0 poati

!I'! pUrn'1Ci,. n v··:i( ,..J1I,"lIoi" n-' "n .A 'nn;fo ,Q,ffil"nillnl'I,Q, ;i;II .' _ "!;,O~...... ;au, u~ 'V I"" Y'~ 9 ....... , ...... JJ."""'.

At~n(~i m ceasul mortii are mare inddim.eala 1inger-u] de la botez, Cand vine aeesta, to~ S'€ dau Ia o parte. iRg,eru] pe care U avem de la Sflnwl Betez are mare putere, De aeeea, eind va rn.ga:~ aeas i~ dJl~.pi ee a~i terminat ru,gici.uflii~e, sl facep. ~\i c61teva tnchinlciuni Ia 'iingc,ru] pe care-I ,a:veti. de la Botez ,i sa ziceti ,a~I,: ",Sflnt-e ingere, '11azi torul vie~H, mele, roaga-te 1m Hrisros Dumnezeo pentru mine, piCatosul s au p!clt'oas~a!'"

Pentru ci acest tn,~. nu numai ca ne p,be~te

O'_&:!i -,' --="- .. "/.

acum, dar el ne pu;;e"t.e ~i tn, vremea mortii, e~ ~i] itor~'~e, ,C])] noi prin v:imIile 'vbdJluhul ui, pirtl, 1~ ~O de z1J~e., ~i 11 aLvem. de 13\ dumnezeiescul Bo,'be.z mar-e ocrotitor, Daca nu ,3.Jf fi eID,) dh~!v~llul ar l-ave 'Ctw. noi ce 3Jf vrea

Auzitrn, ee zice in Psaltire: Niei all' .atJ'rmitez,lJ.' eel ee te .pdzۤle.. $,f. iar~i zice: Tli.bal'1- M' tR;gerul D l: .,.... ., ,~' I' 4' D'~~' ' " O"n1:n~ U~ .rm,rreJ'Uru,~' ce or ce se' ten! lue ,'tin's~'l qi-i

v,a ubiiv,i' pe ,ei. .D,eci ,este clarr ci tugemi este eel "c

ne 'pU,e;!1te :,i m 'viala die acum ,'i dUfa, ce rnurim, pinll Ia 40 de zile,

Vine acel luger ,~. zice: .~~Dw»-,v$ [8. o parte! Eu,

~tiul viaipt ,aoesmfu suflet de can.dl 8'-8l nls_cut ~i pin~

,.' $0 ing 1 .. d '" - rbi . .-:ft. tul

.~:I! '. - -_ , ': ' - - . " -, -, " ... , i[iIi IC; . .

ac'UEm ,. '-I_lfm,. ve·fJ.~n '" mCqle a vor 1 CU S -,' ", .

c..... ~,~.t'iil I'n S·~"... 1 ;fj;" iu. . ...1 .

a_§,a,: ~1~U. tie teme, U:(1te s'Ww.ete., e- ,':J\~itu ~. 'un.:g'Qn.'e u~

Nyssa ne spune de ce-i zice frate. Pentru cit §,~, itIDg,eIUl Ii sufi etul sunt fiinte m~.oool~e\) de s~nle s,tipinillto~'\e, 'Cllvintihtoare ~i soot duhuri, cum. ztce Sifinta Evanghe1ie:~ .~i va? fi toti ,c,a ingeri:'t lul

Dum:nezeuo

"lati1. trupul tlu.! Ia aminte~ frate s~fl,ere, aeesta- i

, o!lo "" :::,,,,,, .. irl:

trupul tiu~, aeeasta-i casatam care a1, smt pana aeum,

Cu acesta 'tie-a! zMnisUt tn panteoele maieii tale, cu acesta ai tr.l:rt '20, 6n; ,80~ i(~,it~ ani a vrut Durnnezeu sa-'p dea pe p~mmt:; ei Ia Dumnezeu este viata, tar nll la n(~i.

]ft eminte, frate suflete, cAnd. va suna ·tritnlb~~a

,judeca~H. de apoi, tn,tr=o Icli:pea~a a !oehnor. are s~ m.vie acest trlUP'j; cum n vezi, ,i ai sa intri iDtt-·insul. ,~1 ai sa mergi ta jude-cati, cum spune Apostohil Pavel; TOl1t vor sta 'i!naJn tea rl:ivanu,lu,i judecd$iJ ,lui li~us' Hra tQ'8~ ,

.'. '.!....... "'~'

,Cal sa iafiecare ,(lupa ,cum a lucrtlt~ v!ne'sau rau .'

]-ng,eruID plzi,tOf ii aduee i .. amm1e: ~,1ata~,_ frate suflete, ,tOOld erai copi t :nnc =. S,lU eopili ta mi,ca. -~ te-a trimis mama sa aduci .0 caldare de :apl san si aduci zarzavat din. ,grad;inl" sm Sial aduci g"~tele de la pascut~ san sit foc:~' e treooi ,cit de 'm~,cl tn ogradl. U'i,1f(,e" asa ,giWmu:1leai w atunei; :lfa inJl'el'6,ge;ai tu atunci". :$ i moepe:' ~a~i aduca aminte din mica copUIri,e ee bine a taicut ,el ell. tt~pul ,~u;esta ,I oe riu. a. tlcut

8t

N,II' V 0 R_' S' E S. TE

,;U'ro,~e~ asa a.~, tl,cut cAnd, erai m elasa intii la §rcoa~a; in a deua, ,8, treia; ui te asa fticeai! Dupa oe ai ie~I' 1n lame" cind. erai fatl mare san ftlc,lu, can_d re-ai insurat sau msrltat, uite asa tl,oeajUI. ;~i-m aduce ami - te din prnneie ~,. pima Ia moarte in fiecar,e zi ,'i ceas ce a faeut, Ci sufletul, dupe. ce iese din trup, fa rte more pn:enrinte~ Este ca razele soarel ui, Nu-l mai ingreune,a'zA plmmml~ nici trepul ca sa uite,

oate le vede C.3 in oglinda,

Aceasta se inimpli in ziua intfli dupa moarte.

In ziua 3), doua dupa moarte se tntiimpll un lucru maJ infrico,a.t. L1 ziua a doua dUrP'3 moarte il ],8, j'ngerul pazi tor ~,i-:, duce pe unde a umblat ornul teata viata, Atunci se j'ntimpUt eeea ee spune in Psaltire:

Pen tru ce ma tern in ziua loea rea? Cd jC1rlidele,gea

""I ... ,~ 1 ~ ...,..... -

ca casu. u,; meu rna' va tnco nJurtl.

Toat! icoana vietii omului se descopera a doua zi dupamoarte, Dar ai sA spui: ",Parinte,. cum poate sufletul omalui sa meargi tntr-o zj pe unde a mers toata viata?'

Sufleml mconjoara plminml cit M clipi d'mn, ochi. Sufletul nostru ~i ingerul 'plzitor merg 'mal repede ca razele fulgerului, cum spnne In Biblie:

A-I- D .... b' v. ,. ,.,$

- etga-,v:or~ . toamne, In gra·o 1J mas repeue' ca

razele julgerelorl suflete.le dreptilo'f' Sf: M'T' lntoa,ree III Tine" c~,'tim la proorocul Iezechiel ~i in multe Iocuri.

Sufletul este fiinta gAnditoare, ~i nici nu am zis ell ] j mba un cr vint ~i eu ,gindul am §i incunjurat -lnlintuJ mai inainte de a-Lpronunta; uite cum a" spune en acum: Pekin, New York, Moscova, Buenresti, Sihim~a.,

PAR;INTE,LE ,CLEOP

lUI

A~ar de repede merge sufletul du.pi ee iesim d~n trup'. ~ri nu-l 0 gn~utate sa se duel. ,~1,. ~ zina a doua~ cu ingerul pe unde a umblat ma~ VU\ta·: El numai g1nde."te §,i a ~i ~unsl Ia loeul aeela, caCl merge ca

.. d-

gan.u", ,,..

$i unde-l duce 'in ziua a dona? Il duce pe '~de ~

umblat omul tot\tl viata ~i -i aJratl unde a, Boot bine ,1 unde a. f'an~t rau, $.i nu-i [Brata decit adevarul.

,;U i te, aici ai j ucat, ailei te-ai tm:bitat, al,ei ai desfranat cu .atitea femei san Cll barbati ~ aIC~ at tnjurat, aiel ai fumat, aiei ai avortat ataJia ,c?pii, ,ai~i ai oclr,it~ aici ai furat, aici a.~, cinta.t, aici te-at lenevit, aici te-ai I'azbumatp e cineva, Ai blltj ocori r, ai blestemat, ai hlrot., Nu te-ai spovedi t, n -ai posti t $i te-ai im_p8.rtI~it '00 nevredm.lc/,e~, ,; . ." .

$i-i Mati ~m fapte e bune: .Uite, suflete, aici ai mers la biserica, aiei ai ascultst cuvsntul lui. Dumnezeu, aiciai miluit pe cei skaei., aici ai ~n'v'atat pe copii frica de Dumnezeu, aici ai citit sfintele IciVti, aici at1il db dat necazurile cu bucurie, aiei :81 dat un, cuvant de folos la altul ~ dincolo ai facut milcstenie, ai imbricatp e ee - gol, ai adapat pe eel insetat, aw.

primit pe eel SkAIDn"'. _

Ii arata toate, toate, ~i. sufletul ,slracul nu poate zice nimic, ca nu-i arata decat adevarul ~ pentru ca. ingerul nu poate sa mUttl" j] arata si cele bune ~i cele

rele.

~i se minuneaza ,8ufletnl foarte $i ~_) tntreaba pe .... tn g,-e·-r- .,

'. '·'.1

- Sfinte jnger,e;, cum de ,tii tu aces tea toate?

~ Cum sl nu ~tiu, daca pururea am ('Ost ell tine.!

Ttl ai mancat, eu nu 'pot manea; tu ai dormit, ea nu

HE VOR'B'BST'E

am, dronni{L;, tu ai baut; eu nu pot bea; 'm ai stat degeaba, eu nu pot, Eu nu-s duh care poate manca." s~ u ben ,SBl'MJ dormi, ·Eu. pururea am fest treaz _. cum

zi~'e in Psal tire: Nici sa dormitese eel ce te .piize"te·, ,'a dac,a. nu a~ fi fest eu au tine, dia\V'o~ii ar fi flcut

mare p!apid" impreWla cu vrlj masii tli viruti JID l~cV'iz~·fl. Eu te-am aparat ~i pururea am. fost linga tl~e . §·w mereu am scris Ice ,ginde§tm ru Ca en ~tiu g~nduri le tale ~i ce vorbesti tu ~i ce faci 'm, bine sau rAu"',.

"Ast. se ~ntampUi\ in ziua a dona, fI duee llin,geru1 }'··JZl'Or pe suflet po unde a umblat to\f11ii viata ..

Dllpa moarte, sufletul ne vede pe noi, Vede ea, plsnge marna, plin,ge sera SIU sotia S·iU sotul, 'Vade eli pl~g neamurile dupa el ~:~ ti pare rau, Dar nUl mai a~e grJJ ~ noastra; el se gande,t1e anmei numai Ia el ~i zw ce: "El rimin pe pimallt ~i ae vor poem, ca mai .il;1lJ vreme sa fae! fapte bune, Dar eu unde rna due? Cme mi va aj uta pe mme aoolo?" S,i asa merge in ziua a

doua pe unde a mers toa,tl viata, -

Iar In. ziua a treta, lucru ,~i mai mfriccsat. .I se mai dau msopitor· sufletului nostru sase 'in.geri purtatori de 1 umina ,:~ co. eel de Ia Botez, sunt §,apre~" ce ,sl 'keacI1nfhoo~Bltele 'Varni al e -vizduhului.

Ap auzit de ee e 2,4 de v;!mi ,ale vazduhului, Se fac slujbe pentru cei care VOl'" Sa a'~bi mila de . a Dumnezeu ~i 8a=.' scape de dluhurim,e ~ntunericuIDui din vazduh,

Cele mai importanu slujbe pentru cei care mer sunt g.p!o~~dania gener,all ~i Satl~a Mmpi~anie", precum s Impacarea cu top, ar imediat dupi moarte se face 40 de zile smn'ta Litnrghie ~w parastase cu

S3,

dezleg1tri §i milostenie Ia cei skac][~ care ajuta sufletul eel mai 'mutt oand treee vanD'l,e" CI Biserica, fiind mama noastra spin tuale, se rnaga aeum pentru b~emm suflet, care-i fiulli eM dupa dar' din Botez, sa treaca usor atunei vmm.l,e vbdlUbului,

C· . .... -t:R:· ... '1"': "" :$': ....... 0( ·"' .... c· - '., fl' ;f.,,~,; - .. X_~~I c'·

e se in 4tnp a pana ce va rrece su enu vamne

vizdluhului? Atunci vede omnl cit de folos ii era I i sa fie marturisit curat de pacate, Daei DB ar n. lisat DU'olllezeu intr.e El Ii Roi ta.ina Sfintei SpovedaD.'~i, ni.ei un om. DU s-ar mintll'i. Ca ziee Apostolul Iaeov ca: To'p multe gresim ~i nimeni. Hu=i fora pacat.

Dar mtre noi ~;i Dumnezeu S=3 lasat taina Spovedaniei, care ... j al doi lea botez, cum ziee preetul; at.i auzit ca ziee IDia, mimrisir,e: nDe vreme 100 co. all doilea botez te ... ai botezat, du.pl rin.duiala. Tainelor crestinesti" .

Aeum, c in d. treee vamile, vade sufletul cit 'it 'era de folos daca era m!timrisii.t~

De aeeea, va rog sa pne'~ minte: Cind vezi 01. s~a imbo,mivmt in casa marna, sora, fratele, s,apa~ nepom.I., copilul, tata, fiiea, nu adaee intii do ctOflU].; 'Irmtti adu :pr-eotuW §tii-l spovedeste curat de toate picat,ele,

A I bui ... ,. x. hI' .. d

mu trebute s! se martunseasc~ 0 ' igatonu ·'16

patrn on pe an to~ni vi3JJ~a~ in cele 'Palm posarri, cat

~: 1 d · .... e....."X ... ' d '~

trw.e~te ei, •. ar mas ell seama ean _ vezi ca 's-a

imbolnavit rlu. Atunci ,cheami preotul repede sl-lli spovedeasca, Nu cand m. s ... a legat limba sau §i-'.a

" d .. ~ di :i=t ... ,;.i' .

p~ ere ut cuno~tm'p.; CID I un vreme, cane are. mmtea

c'larra ~i tin.e minte, '$i~i spune: HTati, mama, bliet.e" spune tot ce-ai f!,cu.t!'"

84

NJi VORBE$',TE

Pune-l sa serie pe un caiet, d3lC1 ,tie) ~, . sl-~i aduca aminte tot, ca dac! M reusit s!, faci 0 spovedenie buna, ai cA@.tiga,t sufletul lui, Ci ,ce spun SflnJ:il Pa_rwn~i? Chiar de a a r ut cinev,a plca.te de _ . narte, 'Ioam grele, da.ea. a murlt s.povedlt, tI senate Btserlea, E'~ sti in i,ad numai pana se ,curf,mfl de pacat, pentru ca spune SBn,ta ,vamtghelie,~ Nimic neeurat ,nu va intra in Inzparofia cerurilor.

. Ai auzit ce spunea un sflint?' EI a vazut 0 mare de flaciri ~i din mama aceea 'rue~eau pornmb ei albi ca. zip,ada ,i zburau 121 oer, ~ i aco 0 era m,adul [~i auzea tipe'~e ~i 'vaiell,e.. ,,,Cum, Doarnne, ies pommbet din

?n - ,<:'I tr 'b t I' p" b· .. ·· fl· ' I

rOC.; , s-a m .eta: e".IOIUm .. · en 1e:raU. SU. etc 'e

oamenilor drepti, care s ... au lcuratit prin canon ,stlm1d in iad §i si-au platil lot ce au avut de p;lMit.

Penmi ,ei Biseriea intervine de pe ·p.i'imin~ eel mai mult prin Sfinta Liturghie .. Cl jertfa ,i rascumpar.af'ea noastra. se face prin S irn ge le lui lisus Hristos. Cum zice §.i Apostolul: Sangele Lui 1U?! curti/a de

~ - ~ t ()trIce pa'(;:Q' "

Crestmul, . iacii a murit :mArturisit §i daca,

_\oamne· fereste, are pacate grele ~i nu "i-·a, farut canonul, el ]~i face canonul dincolo, in iad., Dar din i ad 11 scoate Bisenca pri n SBnta Liturghie, prin dezlegari ~i milostenie ~i tot la rai merge,

Tat daca a murit cineva r espovedit din tinerete ~1. a avut p.B.ca.te de mo arte , grele, e aproape cum ar muri nebotezat, Teate slujbele care se fac pe :plmint pentru un asemenea suffet, foarte putin . fill aj' t!, fiinde! nimic neourat nu va intra tntnl :imp'aratial ceruriior.

A~~ au asezat dracii vimi~e ,ci~ daca ar putea,

. q , '" )QI"",,. • "

niei unul sa, nu treaea a cer, 19t1P oe ce an lei ura §,t,

zavistia asta pe oameni? Pentru eft sufletele dreptilor co.lmpletrt~azl numarul din. care ,~u cizut ei, 'L~mea asta stAt 0, J.m.e DUliDueze.ou .~ cum ~araUi Smntul Simeon Noul .'eo10'1~, pAni se va rmp~ini numl ... rul in.:lmlor cizu1i, din 5. ,( etc e dr.epplorl Nu cititi la Psaltire?' Plini-'Va c4deri'le Ide sus, zdrobi-va eapetele pe pamdnt ale multora .. Atlt tine Iumea . P,in! se 'impThm6ite 'numlnll mgeriio:f cue au cazut, cl w. fost foarte mulp;. ,I treia parte [din tng!eri, cum zice Ap ocalipsa: Am vifzut ,un dla:vol m~relt r()~'t}~J' care !a Ir0.8 cu coada lui a treia parte dsn stele le cerului gi' le-a aru1lc'aJ.pe pamant.,

. I-din·

A c!mt. 0 tteime de ingerc din toate cete e; §.l,' n

heruvimi ,i din serafimi din toate cetele, care au fos de-un .gand ell satana, lea !:a se fac:l asemenea lui Dumnezeu :~i de aeeea au a~ata [rur! diavclii, lei §tiu eli fiecare 8llflet,. dacl, trece la cer, cum spnne Evan.gheli:8l:, $i vorfi ,top ell fngeril lui Dumneln~u, va

fi '"':n locul lor §i le VOl' Iua dregatoriile, ,

De aceea stau tn, vbduh ~i zic: "alta pe nci ne-a dat Dumnezeu jos din eer, iar sufletele aeestea V'Ol" sl treaca pe aici ill/a Dumnezeu ,i ne '~Orr 11]13 loculi t.~, $ i atunci Dumnezeu lie-a dat voie, cu dreptate, diavelilor sa stea in ealea sufl,lete~rQr, caei Dumaezeu este ~:~ drept, nu numai milosti v, ~i au 'fac(Wt aceste statU sau vam~, in!tre cer ,i plm"fimlt~ ca sit arnnce in iad pe cei ce mer nepociU.ti, in grele ~acate.

~m iati cum. ant. a~emte: Varna int11li [ester pentru vorbirea dle riu; varna a dona, pentru clevetire; varna

'iii . •• •

a treia, pentru minw!e, apoi ~"I,cOmI~ ,1 8.l§B mar

86

NE VORBE8TE

departe, de 11, eele mai miei .pacate pan& Ia cele mai

'm !!!',i"ir"i 1I. ... .u.u. ....

$:i cme n-a verbit de: rlu? Cine nu s~a 'mlniai?

Cine nu 8-,a laoomit? Cine nu 8.=1. lenevi.t? Cine D...,,8 biul un pahar mai mult in viat!? Sau cine fi-a cizu.t ell . gindul; cu irn8l:gWna'p.a §i chiar ell fapta in desfriinar-e, in betic. indoiala in credinll !i! . In celeWalte pacate trupesti san sllllflete~ti" cum ci tim t, viata S.fin.tlei Teo dora?'

, A.t:i vkut ce a spus Stlnta Teodora cind a aiuns

] a. 'Vatnw be:pei?

,~M,i minunam foarte eli dracii W'mi adUCeS)lLW. aminte de mate paharele de raehiu ~i de yin pe care le-arn biu~ in viati. Si-rni ar.\tau §i ciind am baut, in co _ IC1ipl, ~i cu cine am fOISt ~i de cite ori m .. am, rmb~~at .,1 de elite ori am bAllt. ~i fi intrebam pe sfmtll ingeri:

~ Cum de stiu dia.vol:~m.i mate aceg,t,ea,?' ~ Daca ei au 'fost tn.geri ~I

Sa .,ti I" ms!, cl de II! Botez, pe m,inga Ingerul ~11. care sUI. de-a dreapta cre~nului, mai iii un inger din Qelllta stlpAnii 111)£ iamrlui, un diavol care • pe umirul stang. Acela sene tot ee ai Beut tu r,iu ~j ce ai vOI'lbit du ~i toate pica1lele ce le-ai f1icut in v·all. Iar iing'erul bun scrie ~i cele bune I$i c ele rele, 'cum, spune acolo. A~a crede Biserloa lui Hr~stos~

ACUlm sl vedem ce se mtltnpl! cu sufletul celui ularturisit~ cind vine dia,voJul cu za.pisuI unde sunt sense toate pkMele omulul, Nu le mai g!s~te sense! Atunci diavolii urlii, rlcnesc p se mAnl~ ell pe acest sUflet care avea piette marl - avorturi,. preacurvf , furturi, wnjor,iUnri, beti~ ~i altele - nu-l ma.j

,PARlNTELE ,CLEOPA

;87

88

H,E' V[ORB'E$TE

- Nu te teme, frate suflete, ,ca esti eu rrtoi! 'N o~, suntem garda 1m Dumnezeu care te tnsotim pe tinel Doamne fereste, Ia 40 de zile si TIU cumva sil: cazi in m~1i~ne lorl Dar scum n-ai grija ca no -I, te plzim!

In ziua a" treia sufletul nostru trece vamH,e vazdubnlui ~,~ 'exact a treia zi de cind a iesit am trup, tn aeeeasi [eli pi aj'unge prima dati. la scaunul Preasfmtei ~i de via'~! tlcitoaf1e~ Treimi.

, -

~"j ee vede iSi acolo? eli S£anta .s.cdpturl spune:

Pe Dumnezeu nimeni nici odinioara nu L=Q Vdzul. Dar ce vede sufletul amon.cit? ca pe Dumnezeu, isus Hristos, L=a vszut tOlati. 1 nmea. ~ i n-a fost Dumneseu? L-a vazut Avraam, Lea vinJ,t Moise; dar L~ a vizu.t eM P o,go:rimant,) dupl inchipuire, cum a vrut sa Se arate, Dar filn~a lul Dumnezeu nimeni nu a vazut-o, nici heruvimri, nici serafirnii, Fiinta lui Dumnezeu este inaccesibila oricarei minti rationale di n cer ~i tie pe pima, it,

Deci, ce vede sufletul nostru ,8 treia zi, clnd aj unge prima dati la tron u.ID Jui Dumnezeu? lata ee vede, dupl marturisirea S flmti . or MiD'Ji . Vede stralucmd 0' lumina ne,graita" de mdtarde de ori mai tare ea soarele, ~,i. mireasma Duhului Sant., Aude cantirru]e heruvimilor ,i serafimi lor ~i apar niste nori .. e aur azurii, mergsnd spre risWit ~j 'ilngeri~

lngenuncheaza pie ei, 'Dmpreunli CM sufletnl. -

Sf odata se opresc ih, toe catre rasarit, ,el, de, aceea, sa tmep minte, ne lnehinam Ia r&sant c§nd

acem rugaciunile; pentru ca tronul IDui Dumnezeu este la rasirit.N=ai vazut ce zice Smnta Scriptura? .$1 au sadit rai in Eden spre rdsarituri. N -ati auzit ce spune Isaia? Rasoo teste numele L u'·,. N,-a~p auzit ce

PAR1NT'ELE' CLEOP',A

sptw.ne Ps altirea, pe care ,0 ~vep in CIS I? Dumnezeu S~,a suit pes~e cerurile cerurilor, spre 'r,asarituri. Deci la dslrit este tronul Preasfintei Treimi ..

~i se opresc norii acestia I~· ing'erii care stan in genunchi cu sufleml CM",&-i Wa fel cr ei. A: treia zi aude aeest glas pe limbs. lui Ada' ; ",Ducep, sufletul acesta m Rat ~ase zile", C! ~ase; zile trece sufletul nostru prin Rai, COl io~ea1a g!odlului. Atunei bl,gerii cei buni 'it iao ell iuteala fulgerul ui ~i -1 due catre g;radini.1e Rainlui,

Cand ajluo:ge sufletul acolo ICU Ingerii ~ nimeni nu poate spune ce frurnusete este, $i atunci vede aco 0 cia 0, flea ~ din Rai, cum SpU_l1€ smutul Andrei, este rnai seumpa, decst toate popoarele h:unji~ dec.it toate podoabele 3~, '1) o',glPi le veacului de ;It,Cum; pentru eli acea floare are viatli in ea ,i niciodaUi nu se mai ve~tejie~t~· S:8.U nu moare,

Aeolo vede el, cum am Z1:S; ,~Rajiul de.s£ltirii", "p'a.maru,~ N oului Sion' '-', ; Jeruselimul ceresc" ~i cite spune Sfinm Scnptnra.

Dart 0 n,e,BriiUi bucurie este cind Slliletul aude

,clntm"ile a milioane de mgen." de heruvimi ~i de drepti, care c,inta acolo. Apoi vede eorturile dfreptHor, despre care se spume la panahida, cum spune ~j, Sfintul Cosma, CBJre a fost prin Rai, Numai aeolo citl frumasete estei

Aj unge In nift'f; Iiv ezi , ni~~e :p ometuri ewe n au margini, Apar nifte pcmi ell frunza de auf', ell florile de aur ~i sub flecare pom este un cort §i in cort este 10

-- ,": ..11, [-- .. " f' ..... ,,' - .• _ - _. . ·f:r .... ,.;'X' p'll·· Jl:!I~""": "'11",g;, ,1f"":.iirTlo!"'!lill" masa \J,II,e am, 11 llLW pomn aceta canta ·.000aJ.J w_~ 1i",.o~V'!L

aripi nimeni nu poate spune cat de frumoase sunt; ~i acele pasiri nu mati mar m veaeul veaeului,

90

NE V'ORBE,$TE

:$i se mmuneaza suflenil, cI.la unulcortul este de argi .. t, a. altul este de mir,g,ifj tat" Ia al tul este lie ooachint, la altul de onix, a affitul em de sardenix, la altul de ametist, 181 aW.wl este de rubin, la altul de safir ii de celelalte pierre seumpe, de care se S'pWl€ la A pocalipsa.

, ,

EI .' ede cl ~i. mese I,e nu .. s toate ~,a tel. Sm oop,acii rod esc pe 0 g.rnngurl ramurs cite 7'0 fe uri de roade .. .• i.n~ ~:i fnmzele p~mi1of) coot! ,i florile lor, cAnlti ~~. p~sil'~le; curg riur1 de rniere ~r' de, apte prin livezile acelea "8. .~·.~,1· .. ,".'

_, _, ,"l'L C OgfUlZl. e.

Bste 0 mireasma (11 Duhului Stint, pe CMe omul nu 0 poate spune, Dar cea rna" mare bucurie ,cind trece sufletul p ~in Rai alta este, Se tntlln.~,te cu neamurite lui.

Voi, frat~lor" so. ,§tlp Oft din neamul nostru avem §i. in Rai, avern §i 'In hid, ,ea Dumnezeu este drept, C' ne a. fllcut rau~ s-a dus in iad; cine a Jftlcu bme, &-·3. dus i~ Rai, $ ~ cind ai ajuns, acolo in Rai, nu cunosti numai pe bunicul sau pc sfriJbunictwl.

~ D,a~a tle-.a~ if:l1!eba acum pe mata: ",Cuno,ti pe strabunicul de 300 de ani tn u:rmii?" De unde ~a .. l sti i I ·Ca de-abia da,ci!llliW. cunosti p e eel. de 50b'60 de ani 1n urn'll .. Acolo 1n Rai, IDSa" se cunosc oamenii unii cu altii, Stlntuloan Gura de AUf ziee: ,,~M,l tntr·ebi daca se ,cuno&c" sufletere in. Rai? a. aminte la Evanghelia ell. bogatul ~i sarracu'l Lazar, Cand Q, murit bogatul fi cind at murit A vraam? Cu mii de ani Inainte ~i se cenesteeu .,JJi vorbeau" ~

Acolo in Rai if~ mres. 1'nainte neamurile toate care ~~nt ,Is "bj~e ~i ~~ palate de auf' :;;.~ pietre seumpe ,~ hv. zi ~1 Z~'C': "Mal, nepoate, mai, tu ,ela at cutsruia,

PAR'lN.T'EL.E rCLEOP'A

91

tu esti a cutareia din tara curare, din saru~. eutare, Not suntem neamuri CD tine, Noi am muri.t inaintea ta cu 100 de ani, cu 300 de ani. Tu esti al'cotlruia~ tu nu ne GUno~ti pe noi, d ar no~~ te cunoastem N 0,1 §tim unde mergi N. Tu mergi la judecata particulara at wflremlui La 40 de zile se va hoUni cu tine unde mergi, tn. RAt S3JJU m iad,

De vew ana, mill la Dumnezeu ,ru te va da Ia bine, sa vii la nioa~urile noastre, lei iatti ce &umuseti avem aici, ce palate ~l ce minumlpi, pe care nu poate sa. le inte,leaga ernul,

~i ala 11 petrec nearnurile lui §i Jng'erH, mergind pin. hi ~:a;se zile.

Sufletul atunci uit! en totul cl ,I trait pe pl an eta asta, ci a avut mmuJl, ei a avot sora, e.1I a avut frate, ... Ca el vede aeolo alte bneurii, str.line cu totul de himea asta trecat,omre. $:i anmci tngerum de I,a. Botez, Icand vede Icl el se bueura tare, cici aeolJ.o nimeni nu poate sta tntristat de' atata bueurie, se aprepie de el "i-i spune asa, dalcl ;tie: ca este drept: nPr,ar e suflete, iatl; Ia 40 00 zile at sa. vii 8:5:. ocupi un lee de aicil"

tar d.a~i-l ~tile ca-i :paclittos ii zice; ",Fratre rsufiete, nu te bucura; nu te-am adDs, sl. rim!i aiei .. Te-am adns s:l vezi ce-ai pierdut tmputinl vreme cit ai trilit pe pmnint;, dac-I n-ai avut fdea de Dumnezeu $i nu te-al ·mirturisi ,i n-ai postit "i n-ai mers 1~ bislerici ~i n-ai facet (apre buns 'I '§,~

Cind woo sufletul ca nu va rimin'e in Raj - caei em eredea c<a. va rim!ne 810010 m veei .~" toat de: male bucurie este in Rai, el se mabne§,te §1 tnl~epe a prla:nge ell amar.

92

= Cam, n-arn sl rtmin aici? m1reabi el pe tn;gleru~, siu P azit or.

-. Nul Ii raspunde ingerul, Pe aici treci I' umai [ea sl vezi m. pulinl vreme ce au c3f1iga.t oamenii en Erica ~ui Dumnezeu ~l ce au p "",Iut cei Decredinci[o~i~ care nu S-I:U inchinat lui Dumnezeu ~

A§;a treee sufletul sase zile prin Rai ,i cu trei, care an foist pini au aj uns la tronul Preasfintei Treimi, se fac noua, 1M 1~ BOlli zile vin iarqi, ca fulgere e cerulni pe nori, ingerii, ~,w.~1 aduc 'inaintea. P!ead" ~finrel TE,. :f11 .... eimi, in lumina cea I I eaprop[ia~a. ga.n.ltoare. I' nu vede pe Dumnezeu, ci niei heruvimii nu-L vid; numai lummi ~i lumina negrai tit; CM[e nu se poste spune,

~ i se oprese norii a.ce~ltia ,~i lao nous zile aude aeest cuvsnt, daca sufletul este drept: ,,Acest suflet si alba desfatarea ,'i bucuria cea tara margin!' a celor nou:a cete ingeve~ti!7' Iar daca-i picatos: ,;Sut1etul acesta sa nu ,aib! pane de fer icirea ~i slava eelor noul cete ~g~'ti" ~ ~ Aeest cuvsnt 11 aude la, noua zile ~i apoi aude, z cind:. ~,Ducep suilletul acesta prin iad .3 0 de DIe""

, Atunci if]] iau ing[erii ~i-ID lntorc catre miazlnolapte ~i cstre apus, Ia locnrile i,adului, care nu au margine, $i anmci I ufl,em1 , ,c~nd n dlue in,gerii Ia iad, verde acolo Of spune Sf.'anm Scriprur,l: "iadul eel ma~, de j os" , ~JrmlttlDn~ a.dlncu~mui;;' ,m ,.~ie'Zerul de foe' de ID,a Ape calipsa. Acolo vede em vierme I[e eel neadorrmt, despre 'CM[e a spus Hristos, Dumnezeul nostru; ve .' focal eel nestins, gheens, loc negru care:' de mi liarde de ori mai fierbinte ca focnl p!mintesc ~i care n-are 'margine adincimea lui,

....

P'A.RINTELE CL OPA

Acolo vede el inhmericu] eel mat dinafaril~ eel mai dinauntru, sCla~uif'ea. dintilor ~i tartarul, cite mai ml~z"ti Ia Stinta Liturghie ~i 'in Scriptura,

.~ i Icindl vede el altitea felu i de munci ~i a:talea fehrri de draci, vede 30010 munc "ndu-se· ~i neamuri de ... ale ~ui~ cum vedea mai llinainte in hi. Si neamurile ,~tiu. pe unde trece ~i .. i ies 'iJ1JJJlint[e ~i ;s;'ltr,"'2a ,citr-e el:

.Frate, nepotule, v,irnle" mosule, matale te duel la jndecata particulara Te rugam din inimit,. adu-ti aminte de noi Ii te roaga I ui Dumnezeu pentru noi, daca te va da la bine. Uite, noi 'De muncirn aici de ati't~,a ani, de 200 de ani, de 300.; de 500 de ani f _'~In

tecarei

Dapa cum se bucera sufletul mai mainte tn Rai,

ca ~i -a vlzut neamuri le ~ui ']30 bi ne, ,a~a se scarbeste acum de aceste neamo ]I ale lui, care, pentru plicate e lor J au. Cost randlumi'e la osin.da.

'$ i tree cele treizeci de zile C 1 iUJtea.1a. gind.ului, ca fulgerul, §i sufi,eml vede nenumaratele ~~ nlegr,aite~.le ~i nenumitele mun.c· alli,e iadului.

Deci mizec~ die zile prin iad ~i ICU m10ui care au fest candl s-a totoR[ di . Rat soot 39 de. zile, Iar tn a , O-a zi tm Iau imtgierii §i - l due a. treia oara 13 scaunul Preasfintei si de viatl fic!to.are" Treimi, in lumina eea neaprop "a~a') gAnditoare, spre in,chinare.

~i atunci ~ la 410 de ziite, aude acest glas tn. Iimba arrammci ,R lui Avraam, daca sufletul este drept; ) .Duceti acest suflet in GaD. Eden! n, adleR in desfatare ,1 bncuri e 'tad margini; ia· dlaca~ Doamne fereste, este pacatos at de: .Duceti sufletul aeesta in $,eol san Hades" '," adica in iad ~i in munca

Eng erffi i 'lui Dumnezeu, c&~ sent de bunj ~i nreamilostivi. m'" ct'a~'- AI,,,:,,,£"-? '119 ,d'.- ~ nerunca Dumnezeu

.IF- l!;,;!~lL:ILl ~11i. ,JI., ' ~_~ ~""",,ila 'i,.o' _0 ....... v= __ _ __ _ _ _ _

~ti-l duoa Itt greu, n, due Ia greu, D, due 1h iad,

'D' a' .,..;ii, ar vedea o"fll-i. 'iI'IifiI ei emeva eum se 'r' oag :l!I:,

, I .. J~Q ~ _I~U~ IQfJ.:.l'JI!-~~ ~" ~'~~, ~~ ,~ V""~

s ufl etul nostru la tngeri, ~ind vede ca-l due la chinuri, ar p];loge temeliile 'p,lmantu.lnm.. Se bagi sub aripile 'ingerH01' ~i zice:

_ , ing,erii lui Dumnezeu cei ple~ti1llJp) cei

'_, _-,'I!...,." _. - I""""',x 1II~, '_ r "I U','-: d : _x d. ,,"t:;'?' 'i'·-tr- .... slee ..

preaeum, nu um :u,~S~lID. _' m e !UkI uee t1 '. rm a e CUI

mliini ml duceti? Cine at{ sa 'rna mai 8coati pe mine de aeolo? One mai are :mHI, acum de mine? Cine ;~tie de pe :fap pimantubti in ee Ic,hinoci mi Idue eu :f!l!ClllJm,?

]ar ingerU :p,Uing ~i.-,i spun:

,_ Frate suflete, noi suntem slngile lui Dumnezeu, noi avem porunca, Nu pusem face nimie mal mult, dejcit C1.Jn1Jt :p omneeste Zidw,t.oru]: si te due em lao bine SaJU 11a raul

$i-l due, dac!~ Doamne fereste, sufleml a tdi1it du, tn paeate ~. tar,i poclin1a, n due la dtu. sau, dacl-i bun ~~ a ,!zit poroneiW!e Domnului, II due tn Rai, P otrivi t ell faptele lui bune san rele,

Aeeasta se tnto'mp,Wi 13 40 de zile dupi moarte, 'De aeeea Biserica, mama noastra cea duhovnieeasea, are mare ,gJ'lja, sa faci porumiri dupa. flee-are 'mort la 3 zUe" ill/a '9 zile ~i la 40 de zile, pentru ,c~ atunci se h.otlrl§,te uade va sta sufletul nosau, la bine sau Ia greu,

De la 40 de zile 'mati r.inline 0' s;~ngur,a~ 'portLi~a desehisa pentru suflet, Daoa stdl,erol a foost 'in eredinta ortodoxa ~i a fest Ii u oo~vlr,a:t al Bisericii lui Hristos, §i dacl n-a c.azut tn, vreo ,sectl ~aJU in al te faticiri~ san pl.ca're grele ~i da,el 8! fost spovedit ~,~

,',

tnlJPlrti:ji.t; Biserica n poate scoate din. chinurile iadului prin sfintele slujbe ~i prin milostenie .

Biserica este mama D>OQstri spir.imali" care ne-a nsseut per :no~ Ia dnmnezeiescul Botez pnn ,apa ,i prin dah, Biseriea este stilpu,t ,1 bltir.iliea adevamlui, Biseriea este trupul lui Hrist()tS~ Biserica este mireasa

Mi!slului, cum spune 13 ,ApocaliplS,l" _

De aeeea are mare mdrbneaJi cam Capul ei din eeruri care este Hristos, A,pi ,au.z~t ce spune Hristos m Bv.aoghelie;, Bu sunt buei umul, v]J~ta, = ad~.Ic;i trunehiul CO'P3CU~lli ~ ~i vei slIJjoteti Iamu-ri~e; toati vita care 'r,amaI1l6 inlftrU, Mi~.e" aduce :rnad.a mnlta, iar care nu 'rimi.oe mtru Mine, m f-oe sec arunca

Deci, blgau~t de seamal Cine nu rimme to Bis~rilci,. nu ramin'e tn. trupul lui Hristos Cine s-a rupt de lBiseri.ci" tOli secU!1ttiJJ,ti;i care an ie,il .,i ,aJ1Jl. iml:r:inzit lumea ,_ caci sunt peste 800 de seete numai

- iD • 'ru..,~ ~ ~... •

~n c,mo];]\! '~, acesna sun:t negnma '.u.~, grau, acesaa

'" t " ,., tel satan -/I~ D' -', '" '" ziee D''ii,ii''I!:I''na-hel~;~ sun semmre e s,a_ane~~O'amn,e~, £1""" PT~ 'b" ua,

n ... at 8,emanat sdmttnf.?i Dunil in larina Ta'?' Dar de unde are n:eghi-nll? Un om v:r:(;,jmtlfJ ,(latc'lJ diavolu'i;; a

./licut aceasta.

- :8ec~~'i Sllmt buruieni ems/cute 131 umbra,

Bisericii, oemeni stricati la, minte §i Ia credinta, prin ,C~~ satana ~a sa r.itaceascl §i· pe ,al~i. sa. O'u,-;]. asoult~p,1 Cine s-a rnpt de ,Bisen,ca.;, s .. a rupt de Trupul lui Hristoa

II si vi dam '0 imagine: Daca copacul aeesta ar fi 'lociirc,at ern flori pilla 11nl vimi' san ICU, roade, un copac

'M'iI _..11= tor J£'~ da .... ::< i'i< _12i:,,.i,II';;tX ,.::"~,rgj; ro- 'r:MI,* d ,o;_ ~1""'J'j;,'Ir. ""umv":"'.i -~1'

f'V IU_~ ~I .', "j'l,ll. I. ~l~ IU ,t[],u~~~.td. !l!I .[1.. . r'~ - ~ ~ u ~. ..' lu.. lY,

a tchut en greutatea roadelor sale jos, mai rode.,-te aeeea? Ce se tndmpli.ii? Se usuca §,i_ Or punem pe foe,

n . .. Asa-i so~etu~ eare 8-a. ~pt de Biserica, g,-3 rupt

de trupul WUl Hristos, Ci Biserica este, cum spune mar-ale Apes ,01 Pavel, trupul lui Hristos,

, . S'~ ,ac~a mUidiJ!; aeel suflet care S-R rupt de Bl!en~l, in vea,cul,veacului nu mai rodeste §,j nici rnantu.lIlr:e llu M[~," Pentru ci Dub1,.d Slint ~i seva Duhului Stint vine numai prin punerea mi~nilor" de Ia Apos l.oIm, la episcopi, de la episcopi la preotisi de la "preot1 se lucreaza 'in rIDldul credinciosilor prin

'ainele care le-a 'h.l)tarat Dumnezeu sa le lucreze preotul, ,OR iconom al . 'ainelor lui Dumnezeu, Pe alta cale nu vine Duhul Stlnt in Biserica,

F'erit~,-'Va! Fugmti cit puteti, ca de diavoli, de acei c.ar~ ~i tnvata si DU. va mcili[]):3lp Sfln tet Cruel, sau Maicii Domnulni, sau sa nu, mergeti la Biserica, S8;,1Jl sa nu aseu tali de preot, Aeeia vin eu s atana in iniml ~i-n minte sa va rupa de Biserica, de adevikuW n08~. dogmatic, de credinte noastt'a ortodoxa, carle este nesch imbata de 2000 ani, de la ; ri stos,

.. Acum sectele au iesit ca eiupercile dup\a ploaie, ,~l toate sectele au venitmai mult din Occident, Celie

mai multe au venit de la oameni bolnavi ilia minte, Eu a"!- 0 SJectolo~,~ c~ ~~~ tiparit la Bucuresti [~i am ·aratat acolo ~1 istoricul lor, de nnde au venit, 'ClIlJ ce s~op ,au venit. Vin Cll scopul sa ne strice $i eredinta

~,'! neamul, sa ne p;ardi sufletelel .

.. . ... u we~ip ,df~ ct)1ta1~){m~ rr:antuwrii. Nu plecati din Biserica lUI Hristos, Bisenca este mama noastra

~uhovniceasca. Ea ne-a naseut prm ,api ~i prin duh, la ~ot~z, .. Deci sa cmn~~ti Biseriea ~i pc preoti .,i pe arhiere ~l pe Sfintul SlDOd.,

P,ARINTELE ,C.LEO',PA

Tineti ... v,! de Biserica noastra cea de totdeauna, SI fit4 crestini buni ~i ,cei&a~en.i bun" ~\i ,si tmplmili porunca S,iantu]ui Apostol Pavel: Dati celui cu c instea, cins,te'j~ celuf cu dajdiol dajdie~· celui cu /r.i ca,.,

fric(i~, f.i nimlinui cu. nimic so, "11 raman eli da tori.

Se spune Ia Episto.la catre Romani: Tot'sufletul sli se suprU'na stilp{tniri.i Ce.iOT mxli lnalte~ ell nu este 8tapan,tre decat de la Dumnezeu, ~i. iar spune: Cel oe m« se supune $tlipiinirilor, l:e,gii lui Dumnezeu se 1mpotrive~te.

A iesit 0 secta 'blest,emata~ foarte per~'cul'oas! p entru tara, §i BiSierica, care se eheama nManorii hii Iehova", Acestia suat eei mai tnver3'unap. impotriva conducerii de s~at §i a : tisericii, Sa fugiti ca de diavoh, Cal de satana de acq,tia!: Acestia nu numai C8, nu sunt crestini, dar sunt mai rat decit tOll, 'paglni "I. ei nun,CWlO'SC niei Biserica, niei s1tatul Ii nu c ed in Hristos,

P1ziti-va de [onc-e sectl, [lmanep fii ai Bisericii lui Hristos, cum au fOBtp!rin:tii §1 bunicii vo§tri §i s·tram_o~ifu din veac,

"Ii

Rlminep in 'Biserici, pn1cp-vl de mama noastra,

care este Biserica, Gli, Doamne fereste, chiar d8Jci omul merge la iad pentru pacatele lui, Biserice 11 poate scoate prin dumnezeiasca Liturghie, prin pomeniri, prin milostenii §i prin j ertfe,

F &-a, Biserica nu este msntuirel Cine 3! iesit din

B" .. _ . H "' .X B· "

rsenca, mu mal [are pe nstos, ell- Bisenca este

Trupul lui Hristos, Cine II j[e~it din Biserica, nu maw. este fi u dupl dar am lui Dumnezeu din B otez, ei este fi U 31 satanei, caci S-,8. mtpt, de la mama. lliui

duhovnieessea ~i a hiat-o dupi eapul lui §j, SI""I3 pU.ler-dut.

Dumneeeu a,a. vi ajute, Co aeeasta inollei ~i vi rog din toatil inima si aVlep flieR lui Dumnezeu, sa nu uitati ru,gieiunea~ ~i s·D, 'Va., 'rug()t~ ~i pentru noi, p!icato~H,. Amin,

Acum am s I. 'vi spun ceva despre RM intt'=o 'lstorioam:a care urmeaza de M.en tnainm. V -am spus ca marele Apostol Petru p e Tabor air fi vu!it· vesnic sa rinlina aeolo tm:p,tieurru~ C~, Hristos, j'llviptwrul siu, CUt Ilie $i ell Moise-\, p entre el 8.\ gust.at cite·v~a. clipe din slava RAiulQ;ii ~i, run slava dumnezeirii ui Iisns Elli1isillos", $i iata ee am ,I vi spune,

A fost to' Constantinepol un bnpirat roman pe 11, allU), ,8 m 4 ~i a avut un n,ate ~W, siu dupa trup, Acesta nu ~a mai tn.surllt. ,A fest un om lome ev lavios, foarte credincios ,i~ 'vidnd cum, treee via~a aeeasta ea. fumul ~i ca visul, ea floarea ,i ca umbra, s-a ginudi't sl Sf: duel Ia II) mlnis~ire sa se faci, cilugir.,

$Il, s-a dUB la 0' ;mools.tillre din mun~m Constantinopolului, la apa $angmtlui tS1,-~ '~mpl11it toati. averea lul ,rn, a dlllt- 0 la siraci §~ s-a nrdJr,acat tn :['3;S,a ciUu,gareaSlc, primind numele de CO~~, Iar GI~.ugArli ~ ,ntmdu-l cal my.i~a$e ICM1e cu b:nplratul ~;m, vaziln.d aseultarea ~;ID. smerenia lui, l-an pus staret; ,~, a stare;.rut timp de 1 () .. 1. 2 ani

AIlOi a cazut lntr-o 'boaUi, foarte grea ,i a zlcut mai 'mul~ ani, iar in 'Una, din zile ,~i-a dat. duhul, ;S i

g- au adunat cll.ug,ldi~ care erau aproape trei sute, e;m au mcepuJt a plq,e dupl pisrorul Thor ~e:m 'iubm.t car~ murise, eu nnmele Cosma, ,cki asa il chema, $,1 stlttau uimip ,~i p'1i'~e~u p~'tru ci ~ ~iWet: !O~ aeela nu avusese nlInbmea, die Ia tnoeputul er,

Dar a murit fericitul Cosma, iar a doua zi, cu voia lui Dumneeeu, a runviat

btr carndl. a mviat privea Coy. ochii, cum ~,titea eulcat ell ia:ta in sus, pe ~aita~ tn p OdlUl casei, ~Ii cum sHima. ell 0 chii 3l1intip 'in, po dul casei, ,~~It'ea c~ buzele sale inoet, niste cuvinte neincheiate ~1

neintelese- de nimeni. ~j. a :sta~ a~~ ~mp ~~ aproape ~' zi tn«-ea,gi. Dupa. aceasta ,8 desehis ochb ~1" .~illd,a vizu:t pe ,ell ugari in jurul lui, a 'lnceput a ciu'ta in,

~an~

~ i ciutand, tn, S an~ ii. tnttteba pe ,cltu.gm: ~~~J1de

snnt cele doua buclll,i de pftine ~sea1t1 pe ~arem~ .1~',a,

, ' ..... l' . - ~I . A - . .. -.'~'" ,C!. '.: ,'~ treeea 0'111 elllil, .... :iC ",=11 'iIIar

d_at PaIln-.te,~,e .V!iBJ.a.rn,! y~ mat . v,-,,~u. .1'"",~4, ':t.w, ,il.t._

.... X 11''''''' ~n··· ~'~r- iQ~: ~n· ttreba '" . Un' 'de sum cele doul buc34i

'Iii!t~,y'"-Q ,ill ~!I..1IJJl ~~ -L _I~.L.!W. ,'01111 ~I~ .-- -

de - pRin,e m;cati pe care mi. ~e~a da! Plrinrel,e: A,-,

vraam?' Atunci ciluglrii au vaz~'t ,cia elli a ,8VtU,t mare

desecperire ~i au mceput ~ plange;1 zj,cand:. u .. ' ~

- Pirinte sfinte, dar. cum de vorbesti sfin~~,a. 13

,acurn:? ~tii c-ai muri,r?

-,~. . . - ,_ 'S~i ,cl de 'fen, die pe vremea al~eag,ta 3.1 ~~t

mort? Spune-ne moul, daca pop" te rugjm ~u lw:n~~,

d ... ~ '.e. t ,n,J1iJ' 'Qi 1- ..... ;0, piiili",",g

unde ai fest 24 e ore cat ai lOS,- mort { .. i- IUU . ame

ceri de la noi? Ce buca1i de pline eauti tn sin'? Doua buc!ti, de 'plaine uscata,

Atunei ,i-a. dat el seama Ici a f-om rlipi't, in !!Dea~alt!

Iume ~i a zis ucemeilor sru.:

. - DI· agii mei, adunati-vi aiel c! am sa, vi S,PUR c~te a~ v,~ut .,1 ,cate am auzit pe unde am, f05~ ~j cate mr-a ajutat Dumn,e3eu s:ji tm mtnte,

Apoi a illncepu[ S'R lie spuna 21,a:

~tiu c! ieri pe vremea aceasta am, murit, ;Si cand am murit, au venit in jurul meu 0' multime de di.avoffii, 'Calle de care mai ura~i, Unit bonealniau Cat '~am.J1fii~ aIDrii nechezan CaL ,,~ caii, al'tH urlau ca luplli, al,i~ bauteau ca niste cainj, 31tH croncane:!u ca ~,m, corbii, !alt~i ~uietau ca ~Ierpmi ~i tOii se repezeau, la mine sa mt ia., ~i spuneau. "N-a:ru ficut podHn~i destulal Ai fost :&ate d~; impar,a't~, ai triit 'm palate II inca, nu 'i~,ai ispi~it pacatele pnn pocainti Ia mini3tire. E~ti, al nostru!"

~i zieea stareru~ Cosma: ;~Eu, cat am trait" aveam in chdia mea ieoana eelor doi apostoli, ., drei ,i loa I ,Ev8n,gheUstut $i m-au luat draci '. ~ unii mi irnpingleau din uM1i;, ,alJii rna tr,§;g.eau tnainte;J ,attn rna imp un geau, altii rna muscau ~,. rna duceau,

Ear eu str:·,gam l~ Maica DOli tdui ~i Ja cei dOrm S~nti Apostol1, Andrei, ~i loan E'vanglle ism], sa 'V In~~ sa nu rna, lase S~ m-au dus diavoln §,i deodatl am ajuns la 0 p'rapasbe., 0 ripo,,- care nu era mai larga dec.iit atit ¢i~ ar arunca un om voinic 01 'piJatra, ca o azvlrliruri die piatra; dar adlncimea ei era p. ·~ini 1a Old

13 ..

~Ii se anzeau in acea rlpl, m aeea p:ripastie, mart 'tip ere, ~ ·rad ete, marl tanguiri. ~i peste to,p care er~u acolo inauotru 'merge a, un rlu de foe §,i lei stngau: « Vai de noi ~i de noi ~i de eei ee ne-au nascut pe nom II» S i dracii voiau s:l m! dea in pr4pasua aceea,

itOJ

Deodata s=,a, fiicut 0 'Poole mica peste praPasi~e.~ numai de doua degete, dar tara bora. 'Si ziceau dJracl.l. «Din dou! una ai s.a. faci: ori te dam aiel tn pripl8stlR

• 4:.- '. . ~'I!iI.""" n

aceasta, Ofl ~L·ecl pUDl"'w .... , . , .

Si spunea SfinttII 'C~sma: ",t~ era f~arte ~~'~U ~1 unasi alta, De cad 'm p'fapa~~u~~, ~ s~a 8~~, ca ~e~~ este gnra iadului ~~, mi i'nghUe ~1 n~ mai .. '~,s,. Ca .s~ ma sui pe, punte era de asemenea imposibil eli tOlP ,citde.au", Anmei clnd rei, ma tarau sa m! anmee in fl!ciri~ am strigat: <dvfaica Domnului, nu rnA liba'!» '$1 deodata HI apirut ,0 femeie imb'racata .~ .~lh, ca fulgerul, Ii doi apcstoli. Brau Andreu ~i11 I,~an Bvanghelistul, :$'~ a zis Maiea Domnului Ica~-e Aposto1i: «Ioane ~i Andrei, !u~p. &uf1~lace~t~ ~m mliuill,le dracilor iiil~l duceti panl 11, Rand des±a~rn').\): ~i anmei draci i an fugit tolti §l m-3U 1 uat ~ ei dOrm apostoli, iar Maica Domnul UID Sfm,a tll~u.t nevlzuti. ..

S,i a zis apostolul: '~(Nru te teme, ~~te C~~ma~ de acum mergi en n01" Sari pe puntel» ~'n. ~l]l sant er pe

'pl~rea ace.ean~~! ~ do~ degete~~l ~~ a,~o~tl~~ 'mi dueea de mama ma-mte §1 unul mergea 10 urma ~l

mI pnea.

S· .. ', tre -u* ,"l; .... ea I11a~DIi pr ap~i·-,astie pe p. untea oe. a

,I-cam ~ro' Ill. ",,",'f!w' ,.1,''''''' _ .. . _

L, ~._ _ • _ • •

tngU~1, dar Ia capatu! punti.i era, ~n ,amp. care s.~ 'p1area cil ajunge pan! Ia _ nori ~'l _avea. l~~~ ut de ~l de metri amra de foe, ~i ochi de fiacir. §t acest arap

slama, cu 0 'mini deasupra P'f,ipastiei ~i mana aceea care. s.t!tea deasupra 'prlp:ls,tiei era umfllat! ca un

:stilp', iar cea~alt! era ibirciti ~i 1~,g1. __ ""_

Acela, cind ne-a vazut pe nor, cu greu s ... a dat rn

Iitud ,i scr~nea, en diDipi la. ~n~: «Mi -a~ ~calP~t de dam aceasta, dar 3't sa mat vii 0, d.atl pe a'~IC1)}. e,l eu,

HE V,ORBES'TE

dup~, .. ce am ~out de arapnl acela, am intrleibat :pe

Sfinpl Apostoli Andrei ,i loan:: .

~ SfUliPlor ad m.~i Dumnezeu Apoetoli, cine este arapuJl acela care st!, la capl!ruI puntii ,aceIDeia pe unde

am 'b"ecut? '

, ,.',._ .. ~~.,Acel~ __ es~e, 881t~a. A'i_ a:nzit ",ce spune ApostoluJ Petru? Domnul putern vizd.uhulm ..

- Dar de ce are mlMa aeeea umflati. eare 0

mtinde deasupra prap85tilei ,aoeleia?- _.- .. ", '.

. _ - .. De-atat,~a. suflete cite Ia de pe pUln~e ~I' le ~rr:m,c3,,~eu ~n ~~~ i~~ului. Ci vesnie, ve~c Yin, de pe faJta .'piman~lull f1 m. s .. a umflat mana ,cite la de pe punte il arunea in iad.l!

-- DM" e~.~ am mtrebat, am sal scap' d,e elli'?

. - Tu. 31 s~ scapi, fiwndc~, ,ai avut pe Mam!ca D~1:l1 Ul OCJiotltoare ,I pe DoL Deem nu te teme de el, cacm mergem pina ma Raoul desmt!rh.

. Si.am ~" dupi ce I'm trecut de arapul acela ~l am dat. de mste ci~~i verzi cu rnilioane de mHio~~ de ~orl de mnlte fehiri de eldon. ~i era 0 mirea'sm8 de f1o~ ~c~ '~u ~Me pe fa~aP:am,~tulu:i §i cum nu poate s~ 1§:~ mchlpu~,e mmem, 51 fl~»rile acemea. Ie bitea. un ~,antl'o~ . asa ,eald_, iar deasupr,a. florilor erau cete-cers

de ~o.jp~l . '~'. arlp~ ~tralu.cimatie, 'care mergeau ,i z~urau . deasupra floriler II cintau ~a: «Sfin.t, srant sfimt~ ~omnuW Savaot- plin este eerul ,~i plmantuJ. d~ sla va TID),

.. ', .. ' MI~-gin~ ~~ printre '--'-rlil~QaneJe acelea de grupuri de copn, care zbnrau pe d easupra f1on"-~'I-o" r m"!'. mli~!l- -. ]

;, . -- _ .. '" J!I.& .... ,_~" .,._ '~" .~J ocu

acelei ,eimpii ~ 'yazut un bitran. lCU barb.·' alba'

fru~asa" v,e~~int,ele 'lui str-lluceau ca soarele §i. ~ mel'S acolo, $1 cind. am men; noi cu apostolii ~ cu

~ 0

PARlNT,ELl! CLE'PA

103

An·.J1~e·'· . cu I .... fIiIli, bl,;;itr' '-~-ul acela a 'L'~ne-F'uv-a,'n~c+ pe Ull" 1 ~I ,'"-'. O(W''':.L" .lp__r m.W! ,., ...... ',w ... _o~ , ,: ...... ' _ ; _J.l~!. : ~

apestoli ,i i-a sarubrt. pe fnmte, iar ei i-au sarutat 'mana. Atumlc~ am. Wntte.blat eu pe apostoli:

..... Domnii 'mel, cine este b!ttl.num acesta asa dIe

l!:.-..~_. ,. d ...·1 '" ..J "'" • ~

numos ,1 ne oe sunt atit:ea nn 1!OD.e ,~ copn care

zboara pe a.~e.i?

- Ai auzit de «Sin.ul1ui AVIaatm'J.?

-- Am auzit in Evanghehe.

- Ei, 800m este Avraam Patriarhul, iar mili-

oanele de copii care cAnti aici ~i zboara pe deasupra fl[IO'fU,Of runt sufile.t'ele dreptilor care au intrat in «Sinul mui A vraam» ~i care au fost drep'p Ii milostivi ca el,

Dupa aceea De-lam ~ua#t r,!mas bun de la aeela care zicea el este A vraam §i am. plecat zburind; mergeam prin vazduh eu iute:ail mare §.i am ajuns in alta parte ,i acelo odatl s-au rncut niste ziduri de aur i'm de 'p1,ette scumpe '~i nifte Pm1i in forma fnlgerului, i~r niste tineri foarte frum,oti~ tncin-~i ell eurcubeie de aur, stateau la po:q:i ~i ave au slbii de foe; illa po,arta ~i

x . .. :!(, • ~l '1 ' ...

pe poarta era, ca ~1 cum. ar rasan S,OBrew.'6; on-una. ca

fulgerot ~i au mitrebat cei de Ia poarta pe Apostolul

A .•. .Jl_ • '. I Anorei ~'~ pe oan:

=- Unde duceti sufletul aeesta? ~j a zis Apostolul Andrei:

~ Avem pomnca de '11, Maica Domnului ;$i de Ia Domnul nostru isus Hristos sl-'1 ducem pint, 131 Rai,ut dles:£itlrii.

A runcw. s ... au deschis poqUe singure §i am intrat dupl acele ziduri, Aeolo am vimt nenumsrate biserici §i palate ale cerului, N imeni DO putea si

.,. bi .,. ',&,g, " .......

numere atab~::a nsenci, fi atatea rmnnm se veaeau,

104

NE VORBEfTE

melt ~imba, d~ am nu p oate povesti, Emu ]ponti care nUmal pe-e s,ingur! ramura f\adeau 60~70 fe uri de roade,

FIorile "i ftunzele PDlllilor cintao slavos.lovia hii Dumnezeu. $i fiecare porn avea un cort; dar niei

pomii nu semsnau unH elm 1:1pm '~Dici cO'l1urlle~ Si ill cort era 0, masl,~i un scaun de ,aUT ~,m bucete ~i baururi. scumpe pe masli Dar bucatele nu semanau, jar la fieeare cort, Ia flecare masi st&tea, to persoana foarte mmo'asa ea de treizeei de ani,

Tot~ erau de aveasta VM,sMi, clici la J udecata 'toti vor in'Vla cu vanta de treizecl de ani, dupi cum arata

S~~pi PlrinJj. ~i aeolo cimltau pl:isiiri. milioane §li nnlloane,. dar nici plsariIe dintr-un pomnu sernlnau

cu c~,le, din alp. pomi, Cldoa.rea. ,aripjlor pls&ri1ow numai Dutnnezeu 10 ~tia ~,i pasanle aeelea unele erau aJ1b31stre, altele ro~H, altele vismii, altele gri, allele albe, allteWe ttandafirii, §oi cintau cu ne,gr,icita. frumusete psalmi ~J rugiciuni

La llntwJ pomal era de 'margarimar, la aJml de onix, ~a altul ern de r~bm~ 18 alttilern de saftr, la aJtul era de ametist, ~i asa mai departe, f;i :mesele, la unul era de mannur,a; la altul de"aut, la aWttwl de argint ~i nici scaunele nu semanau ~i era ,B'~i·ta fhIrmusete ~i atlta cant~re acolo, Jar mulpmea: pomilor §~ a ,co:rturi~or ~i fe urrmsa aceea ,st.at de frumoM!t nu mai avea margini, ~.

~ ~,j m,ergind ]]01 pe acolo; eram uimiJi de ,alita.

frumusefe ,i eW1tlli'e. Atune] am inttebat pe Apostolul Andrei:

~ Domnii mel" aici esteRmiul desfltiri'?

PAR1NTELE 'CLEOPA

lOS

- Nu, frate, de it1bii,3 am ajuns Ia pamintul celor

blanzi, .

Vezi ce spune in fericirea a treia din Bvanghelie:

Fer,iciti cei b18nzi1 eli aceia vor mOlt~i piJmii~~~I, SA nu ored!e1;i ell este verba de pim:Mtu.l. a~e8~a stricscios, Auzi ce plmlnt Ii a§teaptl pe cei 1bi,lnzl ~I

~ i de abia am ajiuns la p~,int ~. arn.~tre:b~t: _ .' , ,,'

,~ Dar ele ce cornrrile sont allitfel ~l bucatele ija

blutwile altfel ;w pomii altfel "W. scannele altfel ~i prudirile ciinta aitfel dimr- un COjll8C in ~ tul?

Atunei mi-a spus Apostolul Andrei: , ..

- N-ai auzit ce spune MAntw.mt.orul in Hvanghebe?_ In casa Tatalui Meu sun! multe lactl$uri Ii E:u Md due sa vd pregdtesc VQUQ IDe. Deei aiel, :rtate 'COIS~~ s l §.ti:i ca ~i cortul 'lW. masa ~i pOOJ!ul ;~l p,oamele, :;,11

pasarHe toate soot ~uP~ mifi~e~ ~~teb)[·.~b~~ ®lli~ fiecsrui om, Cum 'iIl~a lmpodobit cmeva ~omul pe

rata pamanwlui cu post, cu rugacmne, ell ~.1rOs,t'enle" cu viata eurata, cu facere ide bl~'e~ ~a. ·~1. gase~.t~ dincolo ~j se Val veseli in veem' V6CIlOf, ~l aiei nu mai este bijkinete~ numai este b08~a~, numai = moarte, nu mad este durere, De aceea e sic depamtare ~1 deosebire de Ia un 'porn Ia alml, pen~ ci. este ~upa masura faptelor bune ale fieearui suflet care ,I ajUfl:S

•. ."

8I,1[Cl • .

~ ~,iJ a mers sufletul dreptului aeeluia z"burand ca g;indu], cl a~~ merge sufletul, C~ razele so~el~i de repede, Sri a mers cam cit ar merge un om c nCI sute

de ami pe jos, w , n

,Noi am mers deci tn. ea~e:v~a rmnute, :pen~ cl.

m~ ca gfuldul. Si am dat de sIte. zi~ de miUoarne de orl mai fmmoase ca. cele dlindl. § dte

106

alte potti in forma ful,g:emlld ~i la ele nu mal 'emu tineri, C~~, eraa serafimi [00 §lase aripi care plzeau~ $ru am EDtreb3J;t:

Ii. • 'd. . Ill?

- Domnn raei, ce Zl' un, ee cetaee este a:1C,1(~'

Sm au zis;

- ACMm; frate, ne apropiem de Paillaml No-mui 8'0000 al lurn, Hristos, care-I va da eelor deisprezeee

Apostol Ii dupa Judecata de Apoi, _

$i tndaUi portile cele in chipalli fulgerulliui s-au

deschis ~i ~eTi{{fimiru aeeia au intrebat: _, Unde duceti sufletul acesta?

~i ,8, zis Apostolul loan. Bvanghelistul:

~ P.MWlCi avem de la Mintuit.om1 ,i de hl Maica Domn:ulm:w,i fdi-], dueem :pllnl [a Raiul ,,]]esfitarii.

Atunci ne"',3J1IlW dat drumul ~i am intrat,

Cind am intrat dincele de aeeste ziduri, am vizut munp. de anr ~il am vizut un ptamat CaJ'\6 avea doussprezece temelii, cum spune Ia Apocalipsa, cu douasprezece pietre scumpe 'I" douasprezeee usi h1 douasprezeee piftj 3i aeop erit cu aur curat ~i. .l.unri~a, ca ziua ~i era 0 lummi aeolo care strahicea de milicane de on ca soarele, iar soarele nu se vedea acolo,

~,i ,pa:latul acesta avea douisprezeee u,i ,i n-am vizut acolo nici pasare, niei om, wei 'fim-a, niei tngeri~ nilci oamenl, 'Si am inttebat pe ApOSkJlMU care mi. condaeeau:

_ Domnii mei, oe, este palatnl acesta §,j oiJtl

marime .e?

$ i a zis Apostolul Andlrei:

_ Aeest palat este 3'ldot de mare, en date! ar merge un 10m 0, nne de ani pejos, rot nu-l inooo.juri. Aeesta este palatuW. eelor doisprezece Aposmti; care se dheanm

P'ARI'NTE,LE C,LEOPA

Nnw S~.on;, §i care-l vor lua Ap ostolii dupi Jude_~3ita de' Ap oi pentru osteneala 1 Oil, c~, ~~ predl~at BvangheUa, in lome :i1 ,BU murit ~am.? :",~ It s- ~~ _ tlt.lRt capetele pentm dragostea :;~ credinla 1~ ["SUS Hristos.

$1. am trecut ~i de acel palalt. '11, zburam _pesb~~ mnntii cei de aur §i lela '0 mare de crrus~., cu. apiiftl'c~ eristalul de limpede ~\m, avea I~) mireasma Ide, trandaflrl care nu se poa.te spnne pe fala p!m~tuluru .. , $1 am '!recut pe de'.'U])I8l acelei mIri, ,,1 am ,ajuns .. la _ 00 ['iu care eUr.g~a C~ eristalul §i 'e1aJU i"erburi .. §~ flori malte ~i ni!j,te copaei tnalp. ~~ foarte ftuntofl" ~'PJ~, nu ~. 'mfd, vUut pe rt\~a pamintu~ui !ji eran flori pina sus' 31

'n.~,te' pis arl. mari cantaD~ acolo ~i zicewu. q~a: _ . '.

F erlciti cam,,:' n ,~u .ierta,~ . Ja~a~'Zeg1,le ~J, carom li s-tru aC'operit ,pdcatele., $11. am intrebavt p~

Apostolul Andrei: . . '. . _ . ~. ~ Domnul meu, ce rile 'pisarile aeestea, CaGl

cantil din. ps~1mi'? . .,.. ,

- Ai auzit ce zic'?' Fericiti cei ,car,ota. li s-au :mlettat

tar,id.e1egitle " CMO!r3 Hi s-an aeopent pkatelie~ Pb!rile aeestea, fiule, nu maru. mot tn veacul veaeului, Ele sru:mt pline de Duhul Slfint §i proorooesc ~i mati cl, aiei tn frum1l!i~~ea 'flI~eMlta n:~ ar-e ;s~ ~olata intra n~menfu decaf aeela ,cinUa 1 se VOl terta pacat,ele

§i i se VOir aeoperi m,adelegUe,

Atunei am intrebat;

= Dar care p1acS(te se iarti la om ~i C:He se

_" . ~-?I

,aCop'enl '.

'ei a zis: . ..' __ ..

_ Pacatele pe: care le-a c1Illnoscut _ om~l~, ca suml,~

pacate ~i le-a marturisit 1& dtuhi()~i.c ~i t-a :~irut 'f,WU Jru. a !leut canon pentru ele, se iarti.. Ear aeelea pe care

IDS

NE V,OR.'Jj'/i.r::TE ~I

()lm~J, 'DU le-a ~ti ut ci sunt pacate san le-a ui tat, nu din rea voin~a, ei din neputintl~ aoelea se acopir din mila h~i . Dumnezeu, ci altfel nici un suflet nu ,at fi ,~j'WlS aici. Pentru Cat auzi ce spune EVLllghelliia: Nimic 'U!!CUJ~Clt nu va intr-a tntfu 'iRqJamtia cerurilor.

Mergin.d nom asa, s-a facut un tunel, un monte de am ~i un tunel mare, dar tunelul acela lumina ea soarele ::}i acolo era 0 masav mare, ,e~eia nu ID. se vedea marginea, Sn, sti.teau oamenii la imese ~i m.g~rii sluj eau la mese ~,i puneau 'biumri ceresti §i mitlncaruri ceresti ~:n1 era mare veselie $.i erau mii ~i mil care se veseleau §,]i ciUltaou ~i stMe:au.la mese,

'$'i spune Sfinml. Cosma:

- Cand, m-am u~,tat Ia masi~ am tnoeput a cunoaste oameni de 13\ noi din or~~ din Constantinop 01, ~i din sat ~i calugiri de-ai no§tri :;j.i neamuri care all m'~TS la ·b~ne ~i foarte m! bucuram ca, am dar acolo peste oameni cunoscuti. Dar tie folos, ca am stat aeolo cirev,a minute, "j numai am auzit '[W1l glas: '; ,Luap pe ~.taref.Ul acesta de aic~ §l=l ducepi mapoi, iar itt 10 cul 11[Wi. aduceti P e monahul Atanasie de Ia M,iflj;stirea Traianl ". Ci era, manastirea de la Alfa apropia.ti de M'lnisMlea, TItian cum este manastirea noastra, Sihism,a~ mJ.,lrCU1!p e de MiJn!stin;~'al Seen, ~i mda,ti a venit mgerul n_ulul, zicindl::

- Frate ICOSll).;&, iata n -am aj uns IDa, Rainl desfti:tirii .

=, Dar unde sentem?

- Daca treceam mnelul acesta aj ungeam tn Raiul desflt§rii~ dar este porunca lui Hristos sl te ducem tnapoi tn trup, cic~, p~ang dlu:prii dupa tine, ,el au

P,ARINTELE CL,EOP'A

ramss edt pistOl",. :S'~ avem poruncl sa te ducem, Deei 'fill. mai ,ajungem la Raiul destitkii..

Deci mi -am loot f"-am~aSJ ilboo, de ma sceia ,~i toti i1mi spuneau: ,~Nu te teme Irate Cosma, ,ci tot aic:~, am, sa vii, cind. va fi sf'E,iml tau~~'~ ~i rn-au luat pe alta, eale '~i am trecut sapte iezere de 'muooi "i m=31U dns de am vazut mnneile iadlului fi ,3'01, :ajUliJJS, i;arm,i in ,campia aceea nnde era A vraam ~i ne-am dus me], Ii a, mtteba::t Patriarhul A vraam;

~ Dar l-~p dus 'panl la Raiul d€s,mtki~'?

1M ei eu zis;

- Nu" ci pa\na aproape de ·Raiul diesfirtlriil< caci a venit pomnca de la Dumaezeu s'a-l ducem 'in, trap ~i sa mvie, caci plifi,g' dupa el fiU sm duhov.nlli.c;~ti'!

A,tunci Avraam a zis:

- Daci se duce map()i p e fata pmnitlm]lui it,

itlvl.'e" am s~i,-i daa §i eo. eeva

~i rni-a dat un pahar de aur cu Vim ~i Ue.1J. bucmji

de paine atbl" eurata, Si~am ba:ut din vinuW, aeela putin, ~i, alit era de bum ~i dulce ca a treeut tn. toate simtiri]e mele, im ~.t~u ell. am. 'mincat ~i 0 bueata de 'piaine :p ... am zburat din. gyld,irnime aeelea,

$ru, am ;adlunS ia.r,i~i la ar'.I,pulli aeela care se lauda ca am ~i mai tree i.i am trecut ~,ari1\i p[ipastia aceea mare pe CM"e 0 treeusem §i deodata m-am vbut in ministi're ~i acum, cumma vedeti,

Stiam 101 patriarhul A vraam mi-a dat trei. 'buclt.i de paine ~\ili numai una am msncat .. o $1 am baut vi", aeolo In uS.lnulli lui Avraam". Insa daul bucati de pifne au. 'f,im"as §;i ~;tiu ci le .. am pus in. sin~ Aceasta caut en aeum, VI rag, dtl'~i -mi cele dou!, buca~i de, paine pe care mi Ie-a dat 'irintele A vraam, ,olci

PAR.INTELIJ C'LEOP'A

1111

ttl

~tiam c.1 le..,a~ ]pus, in s~m, 6 i daea vreti, ducep.-va rep~de .p'inl la. ManMtirea Traian ~i vedeti daca monahul Atanasie nu cumva ,8, muritl

,", C~.d sr",~t1 dus fr,atii, atunoi n seoteau pe nisiUie dm chilie, $m a spus Cuviosul Cosma:

:- S,ti.~i unde se duce Atanasie? Se duce in ~,re~J~a Rai~]u~ de.~tltarii" la ,a~ea masi inger'eas,ci, ~1c1l ,.~ a.UZlt_,c~ 1ID. s-a spus mie: «Luati-l '-"e acesta de ,!Uel. ~ooep -I in ~J!I. ca p,Ung cailu,gani dllpa el ~i ~uc,ell '" run Iocul lui pe rnonahul Atanasie die 111 M.,lnas':if,ea Trman>}~. eei sl ~tip ca monanul Ata~asle s-a dus In loeul meu ~~ se va bucura m vecii vecilor",

Asa a fost S··· '~""i';tul C·· A~1fiI1 1m1 n, ""1· si 'a V~.!'JI'--' t .. 'I' ,

"£ . LillIi,lIJ,_.· . V~LilJ.D,~ .. ~ y.~U aoo ()

:{ plm~l celor blinzi ,i Ute.l chepp.~.A~,l-'va ~.te de pred~C3! aceasta, de 'piminwl eelor bl~Zl, . el, fiec,tl.n;, ,~i lmpodobe~te acolo pomu] ,i masl ~,' bucatele ~l poamele §,i plslrile, toate, au :1 cum se va osteni Tn viaa aeeasta ea sa facl vloi~ui

umnezeu,

~posto~.ul Pavel zice: Petrecerea noasns este Tn ce~~~," :.ence de+ cr,e~,ti~ul .acela care 'triie~te pe p~int: lar. cu mmtea lUI tr,lie~te in cer; eu mintea hii se mall'~ II Dumnezeu ~i dupa puterea mui se osteneste sa faea fa ote bune C,'!lI! (11);;' ~A.t:> ...:i!..,,. -·05 ~- D ..... :' r.~11

."i -- - . J~ -·r .. - ""', .. ~ .... <A a"" UUc,iR, U.w JI'!ii..d.111ll.ll!

d.esBt .. ii. - -, _. . ". ,

.,~olonu rom este moarte, nn mai este bi.triDte'~e" n~ ~al, ,~este durere, nu rna este boaia, nu mal este frlca. CI ~e§tnc va avea, cum zieea Apostolnl Pavel, dreptate ~l bucurie ,i pace tn.tm Duhul Sflnt "

. : Du~nezeu ,i ~~G~m Lui Maici. sA ne a.jute la tOfl sa ,ftJ ungern §iI nos picato§li m.ic.ar cit de - cat sa

mO:jwnim ""WI ,colfi~or de Rai", cum. spane bittinot Pannte Paisie ,citeod81ti Ia molit$" numai sa, 'OU tim a.far! de Raiul1u:" Du.rml£.2Jeu, ca nu eumva, Doamne fereste, Sa. ne chinuUn mn veei,

ALTA ISTO'RIOARA

D'E'S- P'''''R' ERA" I

. . I' ", -, -.:;'.

O. ~. d .. ', ~ <"! ,,~ ,.,. ..... " .', 1"'~I" ';fI': .... ~ D' ..... , "-~'e' , ·-·t·

mie , e ,anl !nam"ea OCIlZ or Jl, a~, . .' ()amli~ . J SU.n

ca ziua de ieri care Q trecui (psoomul 8'9,~ 4),

Era un ,caluglr' de mul t in mlnlsnre §,ji se intreha:

"Cmu. poate sl maci 0 mte de ani ca ,0 zi 7'" AUt este

.AI &...~; ~- R· ~ .... d .,{';., j( • d

ce lilt umos lu.,·~ai §D!. at.tt, e mare,1.7ertolI,e~, Ca 0 nne . e

. .

001 pare 0 Z~~

C ~I lisi 1 b "~.. . )1;. iiloganbl era parae 'ISler ta ' ,fise'nc~ ;~l avea vlati:l

malta.., El s-a rugat Maici.i Domnului citiva ani de zile f~' D'C/ta,: ~1MaTh.eaD'ommlutui~ roaga- te ma Mimltuitorul "r"'.sros sa-oo arate cum tree 0 mie de ani cu. 0 Zl?: Caei :,tiu. ,ei aeeste cuvinte ate Duhului 8'tlnt sunt adevarate". S-a rugat tre ani ;,i "i-a ,ararat

D~I'~ft"II.'MIe ,,,c u 'W,'.W,WL.L .. I.e. '"

Fiind para;ciisier, dupa slujba de. la miezul noptii

a. dimas, smgur in. biserica citlnd. acatistul Maicii Donmu lui. Cheile le avea in mina. ~.i fesul n puse~e pe 0 s:tr,ani.. D\eodati a intrat in bisericA un vultur §i s- a ~e,zat pe ico nestas, DM atit era de fromos vulturul, cum nu mel vszuse in viata aeeasta nlmeni,

Era eu mii de culori, avea coc, ochii negri ,~i se uita prin b,~selicl., Ficca.re parnl era ca (II piatt! scumpa.

Calu:glrul, 'cind .1, v,lzot wltumi c!. s-a asezat pe '~,conost.as" a 'Oi ta sa, se mai roage ~i s ... a gindUit,: ~,Mli,

112

.N.li

_x -..:I ._ 1 ' . ...111 CI( d X '}- W .. d

leu .wua re.p ou Qa sa- prn1IJj,,~ •. _ ~i " a.c~ -0 I prlD e pe

acesta, nu-mi mai trebuie ana avere pe fa'~a pimantulum. Micat o pana ,sa, iau de Ia ell ~;

S-a repezit spre vulmr, dart 'vulturul a zburat ttl mijlocul bisericii, Se €icea ci DiU. poate zbura, CllugArul" dupa let 'Cb.d sa-l prindl" VUI rorul a zburat in pridvor, "Vai. de tmne~ Doamne, ,ajutlt-mi 8a=1 prindl"

Dar c!ind sa puna mana pe e~, vulturul iar a. zburat, dar mai mult p e j os; iesind din bm;seri.ci S-a! asezat pe gard. Cind SI"',a repezlr Icllug,ku] spre gard, vnltorul a, zburat in padure,

Calugaruffi a. g,!rit peste gard, zicand: .Doamae,

... " tX - ~:;:: I' c ':·..:11 p'" C'~-d !Ii: ". _. - ~ . ~ . . ~II

3JU .4 rnA. Su,- prmUL. : .au . Ss:1 puma mana. pe e.w,

vulturul a zburat tn.tr-o poiana mare, 7;Doamne, nu rna lasa, M~lcar 0 pana sa ian de 131 el!"

CinGl s-a repezit in. mijlocul poienii Ia vultur, acesta a zburat mtr~1IlIDn, brad, Arone} a tncaput a plange caJugArul: .Doanme, n-am fost vredme macar o paiJa. din el sa iau", ~ i se rum la vul tur, .Doamne, Doamne, Of frumoasa plJslf'el' N-am mai vizut asa

- ,x .... oC... ... , . "'1;;

pasar e .llIl umoasai

Dar deodata vulturul a mceput sl olnte 10 cintare cumnu a mai anzit el pe fata p\amintulu]. Era Ingerul in. chip de vultur, dar el no ~tl.a; ~i a stat §1 81""3. uitat la vultur, care i -8 cantat 35.5 de ani,

Ptltandu", i -se c1i, ~ 'keeut dvar un ceas, rcal ugarul, ill tirnpul aoesta, nici nu a imbatri1nit~ nici mu a obosi t, nici nu a :t1lminzi~~ nici nu ,R, tmulle'tat 1m nimeni nu a d:at peste e.~,

Apo~ zb~ind vulturul, monabnl fHnd ICUt cheile

b~ -! ."... ,..., '-, • do '. V· de .

, SetlCn m man!" ~,l.-a ,I . us ammte; ~" ..• ' ,al,:" ·rome., nUl

113

mi-am Iuat nici fesul $1 biserica a ramas descuiata; rna due sa in.cui biseriea" .

A venit ta manas,tire, avand eheile bisericii in

minl~ dar 'minbti1iea nUl 0 mai cunostea. Biseriea era, aJ;op~ritl altfel, chifiile er~u a.l1t~le:, g,~ ,gln~ ,intn:, sine" ,~Doamne, ori en :nil-am le$1t (~bn minti, . on manastirea asta nu .. i a noastra". $.fmind c,! stirtuse doer un ceas §:~ ceva, s-a dus Ia p ortar cu chelle ~ ~~ai "

Portarul vede un hitran cu barbl alba, Come

strill neit la fata $1 -l zice: _ .. ' .

_ ·B"rneeuvmte.;azl, parintel leu ce drum pe 18 n'DI?

-flule, rna, due sa incu], biser-iea"

_ Dar de unde ,e§ti?

- De aici, de Ia mlnistire. _. Dar unde ai JO,st dus?

~ Pini aiei, mai aproape. - Parinte, nu esti de la noi.

~ Nu m! cunesti, fiule, dar eu sunt c~Uu.glurul

cutare, sunt ·p',arncUsie.rul ~i mi due sit '~J1tcui bis~c~d ~ Stai, parinte, sA mi due sa-i spun staretului, Dar staretul a visat in noaptea aceea. 0 d~esoop.eTire ~i a auzit UIDl glss de trei 00: uDMchldretl portile

mmastirii ca s Ii mitre porumbelnl Domnului 'I~"

_ Parinte, a venit UI1, ,calug!r bitr,an, luminat Ia fata;) zioood. ci vrea si meu'"le biserica, eft el este

paraclisier, .

~ Desehide-i, fiule, ci I) taina mare e ste aceastal

Vino cu el 13 mine,

Ca.nd a venit la stare], aeesta l .. a tntreham:

_ Parmte, rna eunosti pe 'mine?

- Nu,

- Dar miDistirea to cunosti?

11.4

~ Nu to mai CWlOSC." Biserica o eunose, dar PM,CD

nu mai este aJa cum era u Avea am.t ,a,eoperi§" - Dar 'Ulnae ai fost plecat, parin'~e?

= Am fost pilla, aici, 1n pt\dure'.

Staretul a pus sli se tr,a,gi clopoteme fllinistirii si a adunat in 'b:smca. tot soborul, care avea 300 de calwgiri., Apoi l-a adus pe aeest cll ugk 'jjn mij Iocul biserioii ,i 1-.3 pus, tn iat-a eatapetesmei s~,~t vadA, to'p, ciU,ugiri~ ~~ l-a mu-ebat:

~ Psrinte, dintre tuti acesti c;alu:gari~, CUftO,~ti. p e vreunul ?'

= Viu este Hristos, nu C[lnQSC pe niei unul.!' A ras,puns el.

- D.3:[ voi il cunoa~tet~, pe aeest Iciluglr? A jn trebat staretul pe monahi.

-, Nn-l cunoastem, au raspuns m",

_, Pir'mmj; daca s,pum ca ai p,Eeca;t d.e un ceas de aici, cine: eta stare] c.ind a~, pleeat? ill tntrellat. amnei staretnl,

~ Avva Ilarion.

_ Cine era eelesiarhnl mare?' _ Avva Ambrozie,

~ Cine ,era eeonom?

'- A vva Chiriaco

,- Cine era vqm_mtar'?' ,~ Avva Gherontie, Atunci a! spus ~taretllm:

= Mare; taini SF"",a, deseoperit iUbe noi. Si vina arhivarul manls.tiriL ~ i i-a SP1JE!,: Du- be i'i adu arhivele minlsti'rirn, a:rulci pe catev,1 sute de ani In unni ii ,c:tud. cind ,9 fost rindul 30fsm de C1Utlgm"

PA,RIN:TE'L,E CLE,O.P,A

11[.5

,A c-iumt C!U 50 de ani, eu moo de ani; 'Cl ciu.tat cu 200 de ann li: en 3.00 de ani ,~ ow se gsseaa. e.i ,I ciu.ta.t en 15 S de ani ~t, a ,gis,U nhite registre manca.rte de e a-FH , veehi, r~Uacite, prin podnl mooistiri~., Clnd a tneeput a c~ti cutare, cutare, i-a ,giEdt,

P~' , te d - ~ ..... daioleeat? - arIO',.·,.·:- ar cana at p ~Ii!Ii,L ,!

~ Trebuie sit fie un ceas ~i loev.a ..

~ Pirin.te, dar care a f1)st luerul pentru care te-ai

rugat lui Dumnezeu 11 .. . .

~ Bu m.a, reg de 'muUi vreme 3i ctteac rug~Clunl

la Maica Domnului ea sa-mi arate Mintufutorul eeea ee spune tn Psalrire: 0' mie de ani tsatntea ochitor Tlfi~ Doamne. sunt' ell. ziua deier! C'(JI','e' a trecut!

- PMinte) lati eli., Preu:fintul §~ Preabunul Dumnezeu p,= a irnp'~mit cererea stlnp!ed tale, N';;".ai vmt :sa. erezi, san ~i erezut, dar ai vrut si te conv]lngi. la1;I" de cand ai pWeeat au trecut :1 5 S de: ani!

:Batrinulli a ltn~epum a 'pWi§ngeL Staifi$] iii verbi;

_, Vez1; 'pirinte, ci 'P,-,ft. ,arat.at Dumnezeu minnnea p entru ca te-ai rugat ell c:red.inll',?, D'3),ci ],:; 5 die ani ti-91JU pirnr.t ca un eeas, aoum erezi ,eft 0 mie de ani sunt ,ea to zi maintea 11100 Dumnezeu?

~..,.,A . :x,_;:. I ,- 'L,lVU~ PN ,lILtlte"

Anmei st~l a 'poruncit C~ un preot sa, se

tmbrace repede In vesminte .. A adus Sfinl:ellie Taine ~i l-a i'mpart~H pe batrin b1 m~a tuturoe,

B,a.trAnul a peinut Sfintele Taine §i ~ zis:

- Parintilor, iertati -ma, ea mare uimire mi S-~ mcu,t.

Fata lui lumina ca .. soarele, Apoi a cerut iertare de

la toti ,i a murit 'wn 'bis'erica.

DE8PRE lAD

'V om vorbt 'catev.a. cuvinte despre iad, De-atatea ori auziti euvsntnl iad in durnnezeiasca Bvanghelie, ~ Sfinta s,arru.ptum, in mvlrlturile. Sfinp].of PlrirJlt~; §,w Tn trsditia Biser" eii Ortodoxe. Dar v-ati pus vreodata intrebarea ce este ~ adU:~?

Ce este i ad.ul1 s'a, ~tip ,el iadul este impiralia mortii; iadul este locul acela unde se chinuiese, d,up'a dreptatea 1 ui Dumnezeu, draeii ~i toti care au maniat pc Dumnezeu ~w au tacut voile lor in aeeasta lume,

Iadul este tmp(lrIpa dracilor .. a camfu :poartl este deznsdejdea, eurte 8Mt legsturile: ferestre, intu .. nericul; masa, reaua tmpupciune §i putoare; mancare este foamea; bautura este serea; eeasomic este plsnsul; asternu teste vapaiS!; oranduia1.,a este tulburarea cea far! rindu"iall a pdpaSifd.ei aceleia groaznice,

Dar ~titi dumneavoastra cate felUori de' munci ·are ladul1' Noua fe uri de menei sunt in iad. §i toate sunt vesnice ~i foarte grele,

. ~ 'nma mUDca. din iad este into erlcul negrait ,:i. Dletncbipui1t;, cum. arata msrele prOOrTOC Is. aia, Dar

.... .. 1 ill =

nu IntwlU']!ICU 1lC6SIa" care-t vedem noi pe pamint.

inman-erie pi paibil, Ai v,izut in Egipt, m. plmintul Ghesem, rCi unde I ~ rau evreii era lumina $i in tot

. giptnl er.a intuneric?

Nimeni TIU stia pe unde sa meaFga .. Duranezeu ce nu poate? 'Teste-s la Dansul, i:nhm.eric pie lumea asta, dar celalal t mWrml.erlc ii ve~rruic.,

Acolo teste tntuneric ~a de tare, jn,c,it ·n poji pipti ell mana, Aceasta 0. zioe d~rnne~ei~~~ul I_o,~'~ M Q 'VO,i cobori In pamtm.rnl i'ntuner~cul~l Delu~ V€fnlCj

care .nu are l'Umina~ dar nici tl1.miJdUlre in ve.ac.

De tn:tu.ne.ricul aeesta a. amintit ~ilaDtuitorul nostru Iisus Hristos im3t Evanghelia Sa, cind zice:

Le.gati-i main,i Ie .$i pi'rJ~()are.le' Ii aru'n,cati-l.pe ei fn"t~ lntu.ner.tcul eel mai Idi'nafar;a, arstatld prm aeeasta, cum zice ,l dumnezeiescul parin.te Eft'eID Sin.wI, lei

este un tnnmeric greu, .

. A do a m~-'nd, du.pa ~rttuneric, este plAng,erea

,i scri,nirea ,d~ntilori At!tea laerimi Sf: varsa mn iad intr-,o s.ingura zi, ci, daca s~ If aduna pe fat a, plmantu]ui.~ M face un Q1cean. mai ~are ,.ca ~ cean~~l P acific, Oeeanul Pacific are .48.000 km lengime, de lao Polul Nor-d pitn! la Polul Sud; are 18_500'0 _ km lapme 31, la . nsulele Mariane, are 11 Ian adincime .. s i 'in iad, mtr,,,ol singura zi, lac.rimile. c~re se '\7lU'S~ acolo ar face un ooean mai mare CR Pacificnl. Adta

pmingere este in iad, , '. ~

A treia munlca este :puto.aJlea. eea rea, Daca a-ar

aduna toate putorile die pe rala plmilnmiui Ia un loc -ar face nici un miiligr,am 'fa~! de putoarea care este 000101- Ca. sa vi d ._p seams ce putoare este in iad a

sl vi spun 10 istorioara. _ .. ~ .

Doi frati de la 10 mama s-an dus 1:1 ~~~e,.'Sa.

se faca ,ell ugihi. ~i unul s-a QUS, tn mlnastx@· ,~l~ a avut rlbdwe multl;, smereaie mult!, aseultare Brl ,ciPrtire 01 a. dimas j!<·'-I minAstire pin,1 . '3, moartea lui,

Iar al tul si-a pierdut rlbdaliea '~. a spus oil se du~e in lume mapoi la tat! §i mama, Fratele eel care a ramas

i' manastire i sflt~ll~a:

NB' VORBESTE

. ~. Frate, nu te duce inapoL Auzi ce spune Evan,~' '~eh1a: Nimen t, p,untind mana pe p_·lug·· .sa':

_.'" . ~. .... ,;0;' . "J nu

mas prtveasca tna_poi. Deci nu te du, frate, in lume

pen~. c~ mare pmne.idie este Iii Illfi minJstirea ii si te dUC1. d_m non m lume.

1M el ,8 zis:

- N1I!.ru ,eu ml,Auc,I'

, ~-. .

~ D\iI ou teo temi de ,ehinJuri~ie jadului 1.

· ~ .~ Nu ered, frate, ca muncile iadului Bunt chiar asa de grel~~, cum spune s,tlnta Serlptura sau cum spun ?a~enlL ~a S-8 ~cris, in cm-ti eft! sa ne sperie,

~ .... S~; s-a dus ac:asa ,~~ a-a clsatorit ~i §~-a £leut de ~ap". D~a, .~n-a. ·tr~·lt mnlt, decal wei ani, ~i a. munt Auzmd cruu~muru rcl fratele sau, care s ... a intor,s in

lume •. a m~t, a rncepllt sii se roage cu foe lui

Dumnezeu "7iI1 ·~·n-~d D··· ..... ·o!lilrYIIII'IIP . f;;::;: ... '~d

· '. _ .. U.~ . .IIV""\Li. 11!,.o!I.!< hlI ,i2,.~ _ ... ,,. U~-!J!iA"'~:\! ,ara~.~·nn sa. Va: unde

este fi:at,ele meu: 'in iad san 'in I'm:! n

.. ~Dupl 0 ~e.me destul de tn.delunga·ta, mtt-Io nl~a.pt~ o umb!,a neagra ~ intrat in chilia lui. ~I· cAnd. s-a.~I_a~ el .hme .la hrmina lu:maolr'h.~ l~,a. cunoscnt, Umbra i-·a ZIS , plingand ~i susplinind:

~ M! ,curnofti'1 En sunt &a.teJe tiu.

· ... Era IIe~ ce ~ ciirbune. D~ dop! glas j-a ~~S:Ut.~'I ~tunc~ acesta, vlzindu .. l intr ... e stare Jahl]ca. lca aceea, I~a lU'U-1ebat:

- Prate, de tulare vii?

~ ~mn ~a.d, ea am lasat manastirea ~i m-am dns m lum~.~ §,:l ~~-,am faeut de cap; am. murit tn plicate' si m-,~ dus pentru plcate:ie mete in rmmcile iOOU]Ul.

$1 anmei acesta a mceput sa in.treb e: ~

~ . Mli, frate, §tH ce-mi spuneai ttl mel,e! rmmcile iadului nu ... ·s ,a~a. de grele, ci a-au scri~ qa.

PA.RINTELE CLHOP'A

1 9

ntunai sA sperie ~umea §i ~rl tnfrico~eze pe· oameni.

Chiar asa este de ,greu tn ian? ~

~ De mii de on Su,ut mai cnmplite ,chi"IWtile

iadulufu decit cum sDnt scrise; §.i de .. avea tot codrul Hmibi ,i toata iarba pmnintului. de M vorbi, n-ar

putea spune ,cfLt de greu este In tad!

Dar fra1ele Set mcea ,ea, 'Mltu ... ~ in~elege.

.~ 'Frate~, OR["lC VOl pure:! ~si, le incerc Ii ,eu 'pupn~, ICIL

:sa mil incr-edint,e,z. de ,ade.vlt1

_ Nu poti ,au.zi ricn:ete e §i tipetele §i. vamerele din

iad, ,ea tot .atufici mori. .

_ DM n-,a.~ puma macar sl p,"'pli. iadul? .

~. Nu poti, 03 ,acoto, este foe care arde de mitt~roe de ori mai tare ca acesta ,i tat atunei te-ai topi, fiin.d

in trup material.

~ 'Nu pot nici 51 voo.?

~. No. poti, iel rnori de mel" vazlnd p'riveU~a

aceea gr;oami.ei ·"i urgia mwiei lui ]])umn.ezeu.~

~. Dar cum ~ pute81 eu sl. tneerc micar ,c~lt de

- 'tiln c· . ,.. ·1~. ·1' ·d·.' iii 'IIi 11U·?

pu~ ... munCl _e lJ..a.. !U,~. 1 ~ . . ~

~ Frate, pne rninte. Ai. purea ·miros." ()ieaca din

'putoarea iaduluid

Cum era imbr.acart ell haina, a scutarat msneea

hainei p .. urtin ~i SI'"·:a. £loot nevizOt. ~m clndl a siootu:rat

., ,. .• 1.\.. ...... ". ., l' "

mineca, iltlta putoare a i.efl1 din rni:nooa.lUmet U1Jl,

in.cit acela 8l ,cizllt mort jos ~i. trei zile nu. a putut s,l

iasi din chilie,.

Gren, de tot a deschis usa §i a-8 tir,ltafarl. din

chilie ,f a ·ie~it. aeea PUW(3Jf,e din chilia lui, melt s-a tmpr~tiat in toati'maniStiTrea.

,NE VORBE,$.',T.E'

CAluglrli au 1Parlsit mwastirea trei Iuni de zile din, caaza putorii nesuferite care m.e~ea, din china de onde a seutnrat eel din iad mmeca hainei hri,

Dupl trei luni, acel '1' os greu a disp',Iru.t. 'CIWuglrii}. cand S-3lU intoIs lnap!l)m, l-au g!sit pe aeela

d' h'l" x .... ·• '" , . '1 .. b

me' Ul C4I'Ulal 1~1.se acea putoare ,~1 ' .. au mtrebat ..

~ Ce i!l fost, frate, pntoarea aceasta? De unde a venit?

Iar e,l a risJYuns,'"

-.0- ~ti,'i~ pirin~Hor, eu am avut un frate hun in manastire, care s-a dUB in fume ~i""\a murit dupa trei ani ,cisitorJit., Ell. m-am rugat Domnulai !l~ ml arate U.ndB este fratele meu,

Ol1l.pl 'IlIu'l~a rugaciune, in tr- 0 noapte a v,en~t la minis ~i m ... am intrebat unde este, Afl,and ca este An iad, curios" l-am intreba:t cat de greu este in iad, deoareee 11 ,luam :n.e:p\asitor·, zl,cmd eft nu erede ca mnncile iadului sunt chiar a~a de grele, cum scrie in, elI1i.

Atunci el rn-a jncredin~at cl nici DU, poate spune limba de ~kama cit de greu este in fad! ~i ceea ce

serie in 'caq:j. este foarte putin spus, -

Ca sa vezi muncile iadului, a spus ,eI" este

, 'b' ~l .iIl:: .," ., '."

rmposi " u, ca tot atunci meri; DIet nu pop auzi ce este

in ID,ad, ca, mod ~ niei nu poti p(~pai; ~,i\ mi-a dat sa, mires oleaca din putoarea car-e este in, iad,

Atunci §,~~,a scuturat maneea in. haina §i :~ati soot trei luni de zile de csnd putoarea aeeasta stapane$te m!nistirea 'noastr,a, ,.i af~ fugit; ~i de-abia acum so poate veni tnapoi

~i ,3, inct,edintat 'tot soborul ministirli cit de mare putoare este i, ; mad" Aeeasta este deci a treia pedeapsa a iadului,

PA,RINT'EL.E CLE,OPA

III

A, pa.tra m'unel 'in lad este 'fola,~ea ,i setea .. A'p

II' J},' fl"" ~ "

auzit ee spune pmorocu sara; ror . '.,amianzl precum

cainii Ii vor urta ~i se vorjeli, ,qi nimen.i nu 'm potol; foamea lor. ~,i _~ antru.tornl ne aratl in Sfin.ta Evanghelie, in pilda cu bogaml ~i Law: Pdrinte Avraame, trimite pe Lazar s.,{i-§.i; inma-Gie: varfu-l dege'tului aiJu in apli~ sd vie. sa-mt racoreosca limbaJ,

... ,.l:: ~ L " ~ ... , """" . t .

ca raU ma cmmaesc Ul. vapala aceas a,

Ai auzit ce-i 300107 Un deget inmuiat 'in aLpi cit de mare pret are 'I e'i nona aici nu ne place apa, vrem vin, rachin, dresuri ~i catare, Vai de noi [ei nn cu~tam deloc ceea ceo ne ,a~teapt!., -oamea ~i setea sunt a PIS,tr,3, ml!Jnca.

A elaeea .Junea a. ~adulu:~ este tartarul, ghea la.iI Tartarul este Wl iezer tara fund, plin de ghea:~a §i foarte rece. Aeeasta este nscr,i§nirea dintilor" de care vorbe~e dumaezeiasca Seriptura, adiea gerul aeela nesuferit de care nu-si poate tnchipui nimeni.

A ,,:asea munel este vlermele eel neadormit~ Acolo sunt viermi de foe care mlnlncA trupurile oamenilor ~i sufletele lor in veeii veeilor, ~~ niciodata oamenii nu mar, Aeolo sent balauri de foe ~i ~arpi de foe care inoatl prin vapiile. iadului ~ cum moat! p~tii prin apa Ia noi, ~i nu se v~tlml: $i ti _ prind pe c~'~ pIe-Imp, §.i,~,:i lug §i-.i m~eap.i ~i -i 'mininc.i tn. vecu veeilor, 'itnpreunl ICU vietmii eel neadcrmi t.i.. Asta este rmmca a sasea.

A ,aptea mUDei, estil gheena, adica fee I II eel n esdns, care este eea mai grea din toate, Focul eel negro care arde m vecii veeilor [00 tn.tunerie~

2:2.

NE V'ORBE~TE

De acela Sf: tern si dracii, 'el lei se rugau Mituuitorului,. clod. facea minuni pe malul M8rii

Gal'} .... ~ - ..5-. .AI - .' I de . .. ~. di .. ....111 "",,' ~ ....... ..:i_x ...... "t· T"

, m eu, cano a sees 1_ emonn .. m eel YDl U~ ~ I 1: ,t;, e

';It.im pe Tine' cine qti., Flu I' Celui Preainalt: Te rugam, nu ne trimite pe no,i in gheen4! Acolo n trimitea, ,ciEI. aves. putere, $i draeii se tem de ,81 i0"ni, de care ,spune i .intuiw,rul in Evanghelie:

Undel/ocul.lo.r nu se atinge.

Dar nu este foe de aeesta CaL al nostru, care se faee ca sa dea lumina; focul aeesta, ehiar de at' arne. pe cineva, dar da Iumin1i~ aeela 'IDl1S3l este fee negro CD pleura ~i de miliarde de tori mai flerbinte ea acesta .. Ala spune fericitul Ieronim.

Cit de ware este focul unde se topeste oteful, totusi este nelnchipuit de slab fa~i de focul t adului, ca. ~i cum ar '11 mgr,8(vit pe pereti, ca §,:. cum ai vedea un foczugrav ·.t pe perete ell vopsea §i nu te frigi .. ,

A§8. este de slab focal aeesta fati de focul iadului, Pocul nestins nu 'mal are acolo nevoie de materie cum zice Sfintum Efrem: ",C! nu snnt

... , _~ _..' I. :_I!~_ --- •.

" ." , . 1 ... ~ "" d 1"'·.·.. di ". 1-' - . . ta,~,jJ

oarecare care- aprm. ell marene m umea aceas .' .

Aeolo este foe nestins, nu este me cu lemne aprinse, ci arde en. urgia miniei Domnului ne·grait!, caw,oei p!cato~i.

Acest i,ezei' de foe, de Cafre spune lei! Apo ca1ips~. n are fund. m veacul veacu lui ~i arde p 0 toate duhurile cele rele ,Ii le chinuieste tn veeii veeilor ..

De aceea SPmJllC dumnezeiescul P',bintle loan.

GUf',!, de AUf: Nimeuea diu. aaOleaU care i,i adnc. am"nte de gheenl, ~nu vor ajuDle· In £beeDi~ CI cine cugeta la iad. scapi de iad .. Cine r~,ii aduce aminte de gheeoi, scapI. CI nu exista om care-si aduee

P'A.Rl·NTELE CLE,OPA

aminte de ghle:mi, care Mite atlta de groaznica mnnca, sa ajungi tn. gheens,

'Fiiudlcl( indata Ice i~i adnce aminte de gheenl~, el se fereste de pi<:at ~,iino.epe a luera fapta buna, se mlrturis.e~te,.. pnne tnoeput bun, ili face canonul ,t 'i§]1 indr'ewpltl v:ru,at~l sa," Bste ca 81001a de care se SpUUI:' itn Bibi~ie'; ",Ca nu mai este mpta ta CaL ieri ii ca ,alaitlierl;, poate sa fie omul pan! azi un drac ~i maine Be moe tnger luminat", Numai si .. ~i adnea arninte de iad ,i de gh mIl; ea daca rut! iadul ajUtlge lin iad, iar dacl. nu uit! iadul nu ajunge acolo,

lata am sa vi spW, 0 1storioarl despre gheena ~1 despre vesnicia iadului, care se gise~te. serisa iutr-o ca.I1M· veche,

!no Sfln'rul Munte al At01[lldui trlia un cl~u,gar' eu numele Andrei, ~"i acesta ducea 0 v13!Jli gfinta~, In feeierie, aseeza 'p ost, ruliciune ~i. priveghere, in meditatii sftnte ~i. In c 1ge,tarea Sfintelor Seripturi, Dar s ... a 'imbolnavit cind era aproape de treizeei de ani ,~i ,8 zicnt nnsprezece ani ,~. nu mal murea,

Atunci, dupa. dreptate, acest ,cilugar cu numele Andrei ,'!'-,a pus, inttebat',e~: .De ce suflr eu?" ?enttu el nu se ~tia, en pscate ,a~a. de grele, ca sa. sufere p~ 'pi1mfint atit de groaznica boala, S i a incepu.t saractil" ea tot; omul care nu poate r,lbda, si se reage ~a 18. Dumnezeu:

.Doamne, cer de la . 'ine un singur lueru, ~i

anume: sau sam'Ol' sau sa mi me sinites" ,e! nu mai pot rabdal Mi-au ramas numai oasele ~i pielea!"

I· . du-se el asa, tnrtr ... una din nopti ,8, strMuc"t 0

lillWmina uimitoare in cbim'm! hri, EI 511"'13. temut sa nu fie de Ia dr,aci, c!ei ~i diavehrl se moe in chipul lui

..

:124

Hri~ros~ h1 ehip de inger ~ in chip de sf'"'ant ce stralnceste ca searele ,,~ 'J' OlatJ€ s it tie i.nlele.

, Este ceea ce spune Smntul Apostol Pavel: Nu-i de mi~r:e eli .i'llSUfi sasma se preface' in chip' de' in~r de lumi'na ,~.i S'luii~to'f' al arep.tiitiL Ad~ci dracii se pot preface in chip de shijitori ai dreptalii.

Deci s-a temut ell ugarul ~u a tn,oeput sa fs..:;i cruce. ~~ m.data a "'azut cil intr.il, pe usa 1 ui un tinM' fame ~molS [a chip, foarte minunat, ell un to,ia.g' de aur in 'minI, ell 0 cununa de anr pe cap' ,~i 01 cruce de aar P€ frunte 4i i -8 zis:

- 'Nu, te teme, pirinte~ nu-s diavol. Bu sunt tngerul plzibJ.f'~W, 'V i ell:], tale ,I m-a trirms Dumaezeu 'sa-,ti spun WI 1 ueru , Eu totdeauna sunt cu tine; toate suspinele tale, 'mate lacrimile, toate o.ftarile~ toate durerile, toate neeaznrile tale eu le ~tiu. el ttl dormi, en nu donn, nicie dati; tu m_a.nam.ci~ ell. nu mananc; tu bei, eu nu beau"

Adu=p. aminte ce spune psalmistnl: Ti1b.art-va ingerul Domnului 'imp:r,ejurni celor ce se tem de ,aaLflSul $i-l ~a' ,izhiivf pe el. §i .'. '. Ii t'ci sa dorm ttese eel ce te paze,te;.

Deei, parinte, eu ~tiu necazurile tale, OM iatl ttl aj inee-put sa '~e regi lui Dumnezeu ala, de la 0 vreme; ,.,D'orunt.iJJ~ san sA mor sau s! mi £3 .. 0 slrtltos" cl '11.11 ~ai pot ,dibda~ ~,~ $i Dumnezeu rn-a trimis ,si .. ti spun 'p,e doua !Ufruri:

C" ? -' :aIlr..

- lati ce spune Durnnezeu prin mine: ~,~Vrei sa,

mai rabzi boala un ,an pe pimln:t san sa stai trei

P-IDdi,S'ii i1ii'i .... __ ~ .... ,...J'~,u '

"""'~Cl!! ur; LlllWf

D,tlt el, elnd ~ ~mit, a zis:

PARINTE'LE CLEO'PA

1.25

_. Dcamne, tngerul Domnului, tu cam stii necaznrile mele, sa nm.l zae eu un lU1 pe pl:tnSntt? Nu. ;etii cl 01 noapte inn pare lID an §i. ca toate b olile mai cu rsemna noaptea sunt grele? Deci eurn am sa mai rabd en un an aceasta groaznica bo~Ui.? 'e i pentru ce rabd eu? lei en ~~iu ea om ea m-am silit, de c.!nri am venit aici in Sflnt11liU MUP,te, sa fae voia lui Dumaezeu ..

'$1 a zis ~n,gerul Domnului:

,~ Tu nu suferi p entru tine, Tu sufe~i pentru

neamurile 't~me care soot in lad $i Dumnezeu te-a gilg;it pe tine ~i vO~le§re ea prin osteneala ~i suferinta ta sa scoata diIJn iad rudeniile tale pin! la al nOlU]]i1ea neem, Ca qa se intlmpl~ dae! un ItJiluglr bun r,:m face datoria, multi din neamul 1 ui se 'minruj,esc prin

el

Nu ai itmit Ice zice prooroeul 'Jeremia?

Dumnezeu rQsp~il'tq,'te ,pact:l't;ete ,pariil'Uo.r !rMUPrrJ ,co-pUlolY panilla a/ patrulea neam ..

Deci tu suferi pentru str,itruJ~'ii tii. Dati' dana wei

~i i~i §i tu din iad ~i ei, ,sa. mai zaei un an, pe pimint sau 'Wei ceasuri tn mad, Dar ia seama ce spui, i-a spus mgeru1" ca in clipa aceea p .. am Oi MUalt SUft'eftwl'!

A stat el ,i SF-·a, ,Iindit ..

~ G,andefte=t~ binel i-a spus tn,gerut - Trei ceasuri tn iad!

C'ind, a zis aeeste cuvinte, i-& si luat swfl;e.tul. ~'n

unde 1-~ dius? L .. a dus 1n gheena, de, CM-e v-am amintit mai irta~nte\; eel mid greu 10 c din iad, de care se tern ,i draeii.

~'i cind l-a dus aeole §i l ... a blga.t in f-ocu~, eel negra ;fji de miliarde de on rna], fierbinte ca acesta, a fost c9:prms de intuneri,cu'l ce domaea 'prfem,tindmi ~;f

]26

a. inceput a racni ~. a. geme de durere, eaci balaurii cei de foe au Inceput 8a-1 muste §i sa-ill chinuiasca, EI;c_in.· s~a vazut acolo ~.i a v,1zu,t at!ta deznadejde ~i ,atita strigat ,i artata. dureresi a,t§:u. spaima si atita foe, a _ mceput S3. Sb:"'ige cal puteac ~,,DOalmne;l' miluieste~ml! Deamne, m,arUi-·mi:Ujj

Dopa ,0 nrl, 0 lumina a despicat intunericuJ. fID. a aparut mg,erul DlOnIDul11l1i. C&1d l-a VBzu t, a Ulceput a

b d· 1 . "

ate ( m pa 'me, ~l a stnga asa:

._ Vai mi e II Vat miel 'V am. nne!' Toate le-arn erezut, dar' una ca asta D-,am, erezutl

~ Ce n .. ai crezut, parinte Andrei?

- N-Iam creznt c! un tnge.r al Domnului poate sa mmtil

. _ CUm se poate una ca asta." ca sa spun eu minciuni? _ U 010 mnt 0 I' pacatos, eu nu sunt duh rau, diavol, Eu DU. pot face pica~ eu nu pot rnmtL Cum 'pot ell. sa mint) daca sunt razA de dumnezeire, sun t lumina a doua din. lumina cea dintii? Cum ~ putea eu sa spun minciuni?

_ Dar cum ne-a fost verba tn chilie la mine? -Cum?

_ 'N-a mst verba c! rnl vei scoate de aiel dup! trei ceasuri? . at I. au trecut mai mul t de trei sute de ani de clnd. rnA chinniesc ai'el!'

inserul i-a spus:

_ Adevsrul esse Hristos, De-sbia a trecut 0 0(-3, ~i 'mal ai tnel doua ore de. stat.

_ Dona. ore? a strigat monahul cu groaza .. Este 03.JTe eu putin'~i sa fi treeut numai 0 ora p,ana aeum?

- Eu am venit sa vad daca pop taboo ..

Anmci a. zi s 'cll ugarul Andrei;

17

~. Deamne, daca acesta este adevsrul, cl de abia a trecut un oeas de cind rna ch inuiesc aici tn iad, du-ma mapo,i 'fn trupul meu eel rin:rn.t ~i bolnav fl Sri suftrr aeolo, 'D.U un an, lei sute, de ani, ba chiar pin, Ia ziua venirii lui Hristos, numai sa nu mai stan 0' clipa aici in focal eel nestinsl

e,i tndatl, cuiuteala gindului~ 1-,9, luat ingeni~ ~t 11_(1;1 dus '~n-" ap 0" i 'm~: ...... up

_lit ~ . ILII~ ,W . . l!!! __ U - , .•

Glne. a ~tiut ,ca ,3. fost mort lID ceas? Cind a tn:w.at

a tnceput a sh=iga:,

_ Miluiliii~m~U MUuili~mi[!

$i a venit [cil ugarul care t1 ilngrij1ea ~i a mtn~~bat: _. ,i"'"\.~. e. ste n. -,irint[e' 'D' .. e ce stri,mi'?

~ 0;;1 ~., r c • ,. - ~ - .0 ....

- S,i se adnne tot soberul mhistiri '" , .

Brau tJ.im sure de caIugiri acolo. ~~ l-au pus 6. «-un cerdac inalt ~,m le-a spus la ·loti minunea care ~a. petrecut ell! el; ca e' a stat un cess 'i!n iad ~i i 5,...,9;U parut mai mult de trei sute de ani, Atita de greu a k-eCtlt timpul.

Sa ne fereasca mila fii induratea lui Dumnezeu fi a M~icii Domnumui pe top. din cap. suntem aici sa nu tllgiduie Dumnezeu ca vreunnl 51 'fncer-ce durerile ~i cbinuril,c iadnlui tin vreun fel ~j t'O'~i~ eu damll Mimtuirorului ~i ell mijlocirea Maieii Domn fui, a Stlntului Ioan Botezatorul "t a tumror sfio.plor, sa ne minruim, 8;1 ne ufUIam blainte de ,8 ne duce din lumea aeeasta ~i sa ne 'intSJlnim 'cu tof:ii in veacuID. VDlitor la bueuria eea ve§'Dlcl.

Mu ca. ·3. apta ,in lad este dez -idejdea. Acolo toata lumea este deznadi,jduit! die mila lui Dumnezeu, aducsr du-si aminte de cuvintld Bvanghehei, ca

- . ~-. 'L'~I . _ .:I!fi..... • t<~ ~_ ,. d' .. .'~. -lilio .

s-a !IIIlCUJS, 10,,3 ,-m. capocamta m ta .. nu. mat O$,IlC.

Munca, a DUllS dill, lad este ve§Ditia~ care stlpa[n,~te atiw'a miliarde ~JJi mi~iMde de suflete, Nu mai exista acolo 0 lirni:tlj, cit ,BtiicB are sa" rabde omw o mie de ~m sau ,0 su,tl de mii de ani, c;' tn vecii veci lor.

Dar ca si lie descne e:mneva, cite una singura, nimeni nu poate spune, numai una c§Jt ii de grea, ca este imposibil a deserie limba de firina.

Cine poate spune 'macar un_a dim munci 'cit! sufermti aduee firii omeme~tw,'?' ,el ~eptH dupi s,t11~a primesc eele patru 'Wnsu~iri, ale trupul ui ~i p\lcito~ii prirnesc ~il ei una: insu~irea nemuririi,

Prim esc 'o:upuri nemuritoare, ca sl Mdi in vecii veei W.Of ~i si nu Sf' mistuie; sa se chinuiasci m vecii veeilor ~i sa, DU seape; si blseteze in vecii vecilor "f sa nu aiba api; ,sa ~,e fie foame tn vecii vecilor ~;i sa. nu aiba mlncM-e.

'N emur~rea JO au de ~a judec~tli lnainme" cum. 8pune Hristos, spre a S~ ehinui m veeii V{H;i10l"'. Amin,

C'BLE, PAT'RU ,LEGI DUPA ,CARE VA JU:DECA HRIS,TOS LU'MBA

Am zis Iciev;a.. cuvinte despre moarte. Aeam 'Yom ziee cateVtR euvinte ~i despre ooo~ti,m,ll~ ci cine til;m pl2ie~te Icon"tHn~a sa. cur,3ta~, n(;~it moartea il gas este feriei t §i p:reg.iti t. CQn;ti:in~a este judecitond eel drept pe care l-a 'Pus Dumnezeu tn]jjum.trui nostru,

Con~tUnliil no P oate fi reflexla rnateriei in veacul veacului, Ea. este glasul lui Dumnezeu in om ~j ea

P,ARINTELE CLEOPA

129

pururea n musna, cand greseste: ~,iOmule; de ee a'~

n''''u>i!f ast a- ?~~'

J.~ :~. ~~I _ _ ~,

Aceasta Iegea firii 0 au ~i ohmezii, '0 au ,i crestmn, 0 3.JU Ii bllWdi~tU ~i btahmanii ,,~ mahomedanii. Este legea cea d~ntii pe care a PUS-IO Dumnezeu in inima ornului de 1<8 creatie, d:upli1 CMe s-a condus lumea p(ini la Legea eel, scr~8i .. M-,a, tnuebat un. avocat neeredincios:

•. ..1 d- .~

- P,arinte, eu nu wi lmpac eu JUuec;at3 .. e apon

- D,8'f' de ee nu te impaci" frate? Cum ai:o:?'

~, Cum, p~irintel, 0 sa. ma judece Hristos, dacl. eu :a~ ,£1. chinez sou de alt neam, care n-am auz~'~, de Hristos? Cei de acolo nu au auzit de' Hristos, Oare Dumnezeu pedepseste cu nedreptate? BI este drept, Cum ,0 si ml judece ~i 0 131 rni pedepseasca, dae:! eu nici nu am auzit de Evanghelia lui Hristos?

- Stai ole~u:~a,! Dumneata ~tii sl, tn,v:lt1i aetele acolo, si faei preoese verbals san ce - faei dumneata. Seri ptura ilmisan.u 0> eunosti, E~U un ral:~lon;adis.t, desfaei find in 40 ~t te :pliapide§.ti ell totul, umbUind, de capul 'tlu.

Patru legi surnt dUPII, care Dumnezeu va [udeca tot piminroL Nu, una, 01 patru, ~i nimeni nu poate sclpa de' urgia ~"~ dreptatea lui Dumnezeu, fie chinez, fi,e - 'brahman;" fie bud~Sl~, fie ,tre~Jtin" fie mahomedan, fie evreu, pentru oil Dumnezeu este drept, cum ziee apostolul: DUl1ul,ezeu este ,drep'l~.i to" omul m: in cin os .

Dumaezeu, d.eoarr6oe este drept, at pus ]legUe acestee, CI\ pe tOip sa-i judeee dU,pi dreptate, Auzi?

, .

Patru legi,

Leges eea din'tii. este le gea firii sau Iegea cOfi~tHnlei, Prin aceasta lege, a mustrat Dumnezeu pe

HE VORBE$TE

Cain, cind a 'Onlorit pe fir;a.te~"e ,slu. Abel, Ci ,auzi ce spune Soriptura: ~ Atalt. era mustta~ de oon~tiintl 01, a clzut m d~ldejde in lit strigat qa: Mal mare este ,grefeala mea, ,decEit a m.i 3'(3' feria ,mie "~.

,A clzu1t 'i~ deznldejde ,ei ,9. 'Oems pe n-a'c,ele sin Abel, pastoruJ; ,ei Duntn_,ezeu i e= a primil aceluia jertfa ,~i el l-a z~vi,sttli t ~i:" ie.,ind, Ia c,imp,. me-a, emorat,

Legea con~:tiiR~ei, til spunee: ",Ce=ai ficuf.? A'm,

omorit pe fratele tiu.! 'n Aude p~ :0 urnnezeu:

- Cain, unde-i fratele 'tau?'

Dar el, ~n. '~,(JC si, zica: ,~.tDomnn,e-, Ml1 ye,i,~',", ,8; zis; - Dar ee, eu am ,pizit pte fratele meu?

~,i i-a zis Dumnezeu:

- G'illasui sinselw fratelui tiu striga eatre Mine

di n p'i;<: ........ l~nt pen- ~rn' 'c' ,~ ~It ~,.,..~ 'tit ~ #i;,j!3;~cfo . iI. ....... '~" '.

" . WI ~W]!IL _. ' ...... ' U I!J,J!! g ~JIlIJli"",:!l.CIi, 'P,"'~~'w:Ioli ell !l.Ualll..e

pedepsele te voi pedepsi pe tine ~,i cine te va omori :p e tine de 33!prtezeci. de m1 c&te ~~p:te, se V'll pedepsi, ~"

$~, D, trlit Caw peste o nne de ,an~, cum serie in.

Hronograful lui Chedlrino~, ~~ nimeni nu-l omora, cl se temea de pedeapsa care era :pusl de Dumnezeu asupra lui, Care au fost eele ,apt-e pedepse ale ltd Cain" pentru eil a, ueis pe m,te~e slu" Abe'}?'

Mai intii 3! fest deznld~'dea~ ,8JH)i tremnrarea, apoi pl'nsul~ ciI, plingea, gemlnd, pe plmin~~, apoi frica, ,eiei fugeia. dintr-un loc in altul, de 'teami ci:-l vede Dumnezeu; ,api~i blestemarea pammtului 51 nu-si dea folJa.del,e sale ,i celel al te, cum, aerie in Stlnta Scriptura la, .F aeere, ca,pritoh:d IV",

Orice. om de pe pilmAnt, ,eind 'face riu, este mustrat de oon~HinJla sa, care Ii spune: .De co ai Rent 'f,i1lJ:?U ,A~easm, este legea cea djn.ti,~ da'J'ti de

,P'A,RINTE'LE' CLEO,PA

J3l

Dumnezeu omu'~ui, numita Ii legea eon,tiiIltei S8U Iegea firim,~

A dOD,a lege" care stl in :f~l;a noastr,i vesnic, cam arrati Sfintu~, Grigorie de Nyssa ,'ru C"RlE'e ca. 01 trim)b~'~i din ina I tul cerului risunA pururea ~i ne Irati pe Dumnezeu ~ este legea zidirlt

Cine a fI,cut cerul, plmintul ~i toa;m cite sunt? 'L una, ierburile, florile, pef,ti I"~ marile, r.aurile, pietrele, copacii, mun,tw'ru,; toate v ~,eiuUoarele de pe uscat, din ,apl ~:w din aer? Cine le-a B.,cut, ft,atilIO'r? Cine 3! facut ceasul umvemsul ui CM"'e merge eJU, .a:~ita precizie ,i uimire, melt nimeni 'nu-l poate imita? Nimeni altul dec~t Bunul Dumnezeul Centrul de 'iindronmJ'le al aeestei IDumi este Zidi 'tMiU~~ ei, Dumnezeu, Care a pus, :rinduiala in toate,

A,oeasti, lege a zidirilor este eeea ce a,pnne prooroeul David; Cerurile spun, "lava 1fJ.,t Dumnezeu fi ,/acer'e-tJ miii'ni,l:or Lui 0 ves,t'e,Je taria. Cum? Prm asezarea lor sferi.'cl ~i prin imensa J« depirt-are"; prin

_ s,pat~u interstelar, C"81'e: are: miliarde de ani clli~ia ~unUnii, prin miscarea astrelor oerqtl:" a 2Jod,'i;D!cu~,ui ii, it planetelor ell ,atita :m.bur,l, ~~ precizie, meat uimeste mintea celor mai man astrenomi din lume,

Ce-a zis. Isac Newton, marele fizician englez, C8'OO treizeci de ani til 'frost ateu~.i la lln11A a des)ooperit .Legea gr1!vita'~lei un~.versa],e~'~· ~i a v:hu~ el. fiecare planeta 6 atrage pe cea mai mica ~i nu '0 lasa sa ~e depirteze; niei sa se sfirime, sau sl mieargi to nere~U§', in lnmea astrelor ce'l"le~tr?' A pus apa'ra'relli,lf; pe mas! ,I. a zis,:: Ma:re eJt~~ D o~nnne, ,1. miRD na:te: 811 R t lucrurUe Tale "i D~ei un cU'vi,nt RU ate de :sj un! sp:re la,D.d:", m.i.n un Uor Tale!

132

Vezi? El, I!tlind ~,tHn~a, din afari~ a venit 1~ ft[,ca de Dumnezeu, ,cunoscand, mnUlm:iJl~~e cele mari din lumea astrelor, Ce-a zis Kepler, Isaac 'Newton ~,m ceilalti, de, care nu imi aj unge vremea sa-i amintese, ,cind IS-au ,cofIDv'mit, vazand ei zidirea lui, Dumnezeu cit nu ... ,i s,in.gurl, cl are un centru de indmmarre @:U1 o precizie care uirneste to~ti mintea?

Din seeretele namrii inei!lu s-a sees nici unu la mil i ant Cit intelepciunea hii Dumeezeu n -are margini ~i niei nu va avea In veacul veaeului ~ pentru cit nemirgbtlt! este in~lepciunea Creatorulei.

Deci a doua lege care ne sti tuturor in fatl, este Legea zidirilor sau ,3, creatiei, eli prin eonternpl alta naturals Tn dub" noi ne suim de la ra~iunile lucrurilor la Z~di torul lor.

Daea vezi corabia, trebuie sl te ,gin.de~ti, c,l a, fost 'IWl mester care ,I Bcut-I~); daei ~vezi 0, 'tIDamna buni pe un om, trebuie sa ,.tH cit, a fest bun ~.t. eroitorul, D3Jc!, vezi un palat, ,0 cladire arhitectonica fhnno,asajl sa ~t~~, cit a fest un arhiteet destept, Dacl vezi U'1l, ceas, negresit este un ceasomiear prieeput care l-a Bcut Oriee alteeva vezi, nu poti zice cl s-an ficul singure,

D eci toate aeestea De arat~ cl este un lFicltor ~.i.~ daca este, trebuie sl ne temem Ii sl ascuham de HI,

C::I '~'~I nu ne p_ edenseasca du -p_ ~" dr eetate,

. l~~,IIJ,i,"_, ~ ,w. ·~r!"I!i.t~ d ". d. ~Ir" I~~.

A 'Irma lege este Legea scrisa, d~tl, de Dumnezeu lui Moise pe Munte~,e Sinai, ad i el, eele zece po.ru.nci, ~i tot Veehiul Testament, du.pil, care VB, f judeeat 'p oporul ales IMHcSi evreii,

A p.trl, ~,:~ ultima. lege este Legea Darului, Legea des itvir~iri'iJ Legea drngostei lui U~USl Heistos ~,U,ci Sfin~a Evanghelie. Dupl ~ce,asll lege dWnmle2ieiasci

P,AR'INTEL,E

CLEOPA

. .'." ., ,"

.. ,,". I: .. .' ."

III

vor fi judecati toti cre§tinii.~ botezati tn n umele Preasfintei Treimi,

Cea dintii a fost legea firii, care 'rlmlne generala IP entru toate popoarele paul la sfiU~itul lumii, Cea 'de-~ doua, leg1ea. zldiriler, este la fe'~, ell eea dintat Dupa cea djntii ~i a doua lege se 'V'1Jm" judeea toate popoarele 'lum~.t" ala.r.l, de cre§tini ~J de evrei, Dup&'i" Legea scrisa, adica dupl, Veehi u,~ Testament, se v or' j udeca evreli. Mar dupi Leges Darului §.i _ dupa. Bvanghelie Yom, t1 judeeati noi cr~~tinii,~ fiinde! Iegea pass_a este mai desiv,lr§itl decat toate eelelal te legi, Mar dati 0 ealcam, mai mare ,pleat avem §,i, mai mare m,uncli, vom ave a d,ecat ei, care n ... au. cun 0 seu t Bvanghelia,

A~l'!:I,.JI'I:io·r· ne ''liI, nus Damn ezeu asemenea avoc at

y~U;a·.~ v-~ ,r·.--~l ,! I~ .'~~ _. UO~~l.Il·J,..· JI.~'"' '._ " e.l!o sa.

Sa, nu ne ID3,e11m, fr,atHO:[jI' ~i s,1 zicem ca Dumnezeu nu ,~Ue, ce facem fiecare. N lei n.u. vei putea sl spui ci nu ai pleat" :p entru cl n-ai ,tmu~~ ci ai 100st chinez sau me sau ateu,

Pigin daci. ai fost, dar 'coDltHn.P., ai avut :,i dupil! acea lege te va j udeca, Z'ldirea ai vazut-o. N u l~ ... ai 'PiUS :nic~,od,a:ti intre'barea cine a mcu~ eerul, s~a~'~~,~ pimintu:~ ~\i toete, CD du:pa aeeea sl te gande~ti §i ,si te t~:tirti, de Dumnezee, Care a t1cut toate? Amin,

La, Judecata de, apoi Hristcs va judeca 3'i pe oameni ,~i pe tn geri , ad:icl pe diavoli, _ ,i toate popoarele lumii. Anmei cind v:a veni Finl 'Omulu~, o!lo, 1 - "~-S-_I , -, --, _- -- X---_,X't -,' d a g*ii:'i'ia,u, Sa ~r:;:,l In.tru S ava ii, va pune pe paca 0,1 ce- - 'L.~A,~~-' ' __ "'i

134

pe drlept~, de-a, dreapta 8.1, :;i "'I r,lS,p,liti fiecaru:ii), dupa fiDptele lui,

Dar sl "titi Ica. judecata unive.rsa]i a" himii Vi) ft, anun~tl intii prin arl.tar-ea semnului g,nn'tei Cmci p e eer, Ci zice: $i VOT vedel'a pe lUJrii c6rului ,s,e~nul Fiu'lui Om u lui , ,adica Crueea M;lrrutu~toruliUi ~ Car-e va veni p e nod ~i Val stritusj, mult 'm3!~ we deci~ soarele ..

Cind vor vedea s,tlnta, Cruce toat,e pO,P earele pl;gine" ~i _ cei IC~ nu o cinstese, oi vine maifi,t,ea Imp~tul u~ Hristos pe norii eeruhii, cI 0 adue tngerii

,~ _ - ~II ., f. te 'I ' '"

~.], vo,w umma ~oar" p opoareie, ,amill,C1 ~ cum, ztee

Evanghelistul M:&t,ei: Vor pIQ'lge' foote popoarele lumi'i~ .

A tunci vor Icunoa~te 81 cn~, este semnul Cmeii, Cine vine dlup,l, el, Cine il, avut 'CRJ.Cle ~j Cine -9-1 r.M;ti\gm1.~t pe ea, adici Hristos, Mintui tQrut -lumii~

Er,a. obieei la romeni ~j lao egip:teni,; cSnd, aves sa vinl, impih.atul intlr-o eetate, sill-,m. ,aduc!, sceprtru]J, lui mainte, Dec! mergea tQr~,agul nnpirlUe-sc, de: aur ~ pe ~a.re tl duceau n'~~t,e, slugi ,i, zieeau: ,,,Vine in umiil Imparatul :!~' ,A,s vor aduee 'ingerii sra:nt~ Cruee pe norii eeruhd. 'iua·i D,le' Ale_, !i!Ii. v,' ,iIliIft," J'" udeeata IIJ - - n

'" _ _ _ __ lUI.. Ill; !IIOOIIIIII, !!W~~.a IIIU mtlt,

Si cind vor vedea e,1 str,I'],uc~'~e Cruoea" toate msrginile lnmii, 'mate :1' opoerele 'p\l,g:lrne care au huHt Crueea ~\~ ce:m ce S'U :fod CfeI,tbd lAw, I!U injurl!l-Q I~ nu s ... au po ctti.t ;,i 'mate: sectele ce s-au m'eplda:t de, Cruce, m maim friel, Ii cutliemur 'VOl 'fi~ I§tiind ,ci, in urms Crueii vine Aeela ,CMl@.: S-a r,istignit pe dinsa ,i, Care I avut-o ca arml, CI, care a, dkimat iadul,

Dupi. aratarea Sfln.ki Cruei, a~t ~.n a~ ,j:u.d,ecitii este Ir.i.ltdta,; :1~a5ul tF,a.bi'fei de a,poi..

'n _:I R I' N' '''J'''".ili' L :iI!:" C· .ir' J!:;!F1, P Ai

r: ,t!. ,-, I.- ,,c,. - £.; I . ,L,_&, v,: ,n,

:illS

Dar rae mo-ebl\te unii din sfinti: ,,,tOare '0 trimbita 'v:a fi?" C:a. apostolul zlee ca tali, fie, vom schimbala glas~l tra'mbi .. ,ei de apoi, 'intr",o cl ipeaUi. ~ ochi l~@r.. 'I~T

'E' 'II!., 1·' £"'f .... , d ,~'" ",~ D' - _"fiL).~;!1<II',iI' p,n

!~';l;V3n.~w-we 'w,a spune ,a~a;: ~Qn'_ va liT'", hie', .. u~.~~i!"~~~-~ . ~ .. ~

inger.i'i' SCil ,w tmmbiJft Oare e ttAmbiti, v:a fi? ...

Nu. Cino. ,BBJzi, glasul trimbi~i, este ,gla'su~. hii Hristos, asa inpeleg ;S:fintii 'Pilrin1ti,., 1M Icandl auzi cl va

"'I' , bi

triml~e 'p e tngerii Sai eu trl\_mb\i~e" aeeste '~imcIte vor

fi ptwtta:~,e de rrulieene de ingeriL .

- • a, _.;o;. 'II!.. ~t 1 ,p.(.'i, N" '

Care ingen vor vern I~U tr,amu;1,,_,e e aeestear , .. e

arati Stamml Grigorie T eol 0 gum, , ,~i anume: ceata tncepfi':tn,rUloI' S:!'\U _ a cipe.tmi U:or. ,A,ce~ti~ mnt,_ CaII1fi: pbesc aeum botarele 'impk'a~ii1crr lumii, Fi .. ]ftdc~ 'HecHe ~arr-!, are mgerul siu, fiecare oras are inge:nd s~i'u, fiecare S t\'t are lingend s lu~, fi~eaf1e regi une are trtg,eml Biu, cum air~tl dutnn,ezeie~t~ j Plrin~i. _

. Aee,t~ 'ing,eri, care pizesc satele, o'[~~~e) lin.utu,,.. rile ,~i tili le sunt inget~'ru din ceata Uifl<cepatoriUor.

Cea mai de jos este ceata 'ing~tHar., 3! doua este eeata arhanghelilor ~i a 'o-e1J3 este ceata ciitp etenii W,Ol' sau a" tncepltJttoriilor ~ Aoeastli misiune 0 au ei, Dupl cum stapa'lf"lHle o cartflld,esc v!zdu'hurile ~i vtn.mr~ le, acestia pazesc hotarele limbiler ~

Este ceea ce a spu:s marele ProO[OC Meise: $i au'

-- - ..l""- '~l "lh .J' i'

PiUS kotarel« ,tar-iior R,upa numaru U~Berl or ~U',l

Dumneseu.

Dar nu ftunmi fieeare '~M,i :Ii oras '~i sat are mgerul ei, ci $i flecare om, are ciUe un runger plzitor de Ia dumnezeiescul Botez, Aeeasta este cinstea eea 'mare 3, crestinismuluil Pepoarele plgane de-abia au cite un tnglel' pki.tor la fieeare sam $i o:nt'_~ iar la erestinii ort{u1'OCflID., fiecsre are mge:ml, saru pbitOf.,

136

NE VORBE$TE

Ce vor face. aeesti ingeri 'Ia judecata? Vor suna cu trlmbi~e, de Bur. ~H auzi ce spume S&ntul 'Grig,ade Teologul in ",CuV'int fa Judecata de apoi", ,cit de putemice vor fi aeeste tr,lmbi~e~:: 'nee, tr,lmJblle, zice, vor H acelea care vor spi, teea v,lzduhu_i'n'e!, vor desParti stihiile vor deschide mormintele, VaT. sfirima portile iadnl ill ~ 'VO'f desehide deasupra portile cerului? A'~ita, cutrernue VI, fl" mc.l:t se va ,clat~na p.iminmJ ca 0 ftunz.~ ,ciod vor tn.clepe aceste trambi~e~

Teate popearele ver fi in marie spaimi ~it cle-ar putea ij,i§" mai moara anmci, ar muri de mH de, on de glasul ce~ jalnic al wimbitelo.r. ~'m ,cand, vor suna aceste b"imbi,1e, garnd~¥i - vi, se vor deschide morrnin ... tele de la mcepUltul zidirii lumii, de cind, a muri'l. p jnm~, om pan I, ls.t,lzi; ,;~ II g'~a81lJ1 aeestor uambilc . Dahul Sf'mU: va veni sa 'invi"e pe top oarnen] , de 1 a

'inceputul zidiri 1 lumii, .

Corpul, omnlui este raout din eele patru sohi";: din p.imint, din api~ din aer ~~, din, foe, La Judecata de ,ap oi, ink-o clipeala a ochHor se vor preface trupnrile noastre map' 'oi 'tn aceste p·.a.'~ elements din care ,au

" .

lost f4cut~, cSt am trAit pe pamant.

Aceste ,trimbile VOl' suna si vor SCUhl toate popoarele de la zidirea Iumii pe piIllin't. ,i 'lO.p oamenii vor ftr!pilf in vbdub, cum spune Sian: . I Apostol Pavel, I'· VIOf' sta mw ~ndmpmarea Domnului, ,ei pimanml nu-i va m,c~pea~ de-ar fi eit

furni ~~liIe d' iIii!! mi ..... ~ D' ~ i!!i. ..... _o:!iIill!l -VOl' £Ii,.....~..... vx .... ·...iuh· .;o;:J!1i'"

- "I lI.!f.iJdJlJ ~.~:,. ~Wli' - . IIW- ~~Q _ 1.' ~IL.G .WIlI. '. [~Q -"_,. AI

tronul j udecatH va S.3 deasupra Viii P1,ingerii.

Care ati Fost II, Jerusalim, ,tip ci Valea Ghetsimani este la I'isiri~ de Ierusalim, numitl §i Valea :P~lingerli sau Valea lui osafat, pe unde curge

137

pirlu,~. Cedrilor, Deasupra aeelei vii ,i a 'Muntel ui . . ']'eon va sta, 'in vlzduh, tronul MAntuitoru1uL,. iar vlzdlubul ~i ttl't plmintul va fi :pHn de ingmi iffi de oameni in vi ati, de sufletele dreptilor adunat· la fnmoo§ata Ju eeara,

Atune! clnd,vor suna trS.mb~t,ele aeestea, !Il1.U vor avea put-ere 101, sune numai im jos, ci §~ 1n !J'UllS+ Odata w desehiderea iadului, odati OWl desohiderea ceruri lor, va chema nu numai sufletele oamenilcr IDa judecat!, ci §.i pe tot ~ diavohi care nu. au numsr, toate duhurile e va scoate din tad ~i ti va ehema IDa judecata s I, dea seama de ee nu s-au supu.$, poruneii Ziditorului ~i de ce au m~e,t,a~ lumea a,tat'ca mii de ani ~i au mdemnat pre oameni s,l, .raci rau,

A tunei se va impHni ceea ce spune proorocul David: Chema ... va cerul de su ~l p't}lmantul de }OS~I co sa a,l'eaga pe pop1orul SaU'., Cind auzi ca va chema cern], tnseamnl toate puterile mgtme~ti, moti in,g~rii din cer se vor coborl la glasul tr,i'mbl,te1or.

~~ cind auzi ca va chema pi'minrul de jes, inseanmi cl mli, oamenii care aunt. pe pamin1 ~i toate duhurile din iad vor ft chemate in vbduh sl dea seama de r!utatea ·~O['~ Ca ziee: Chema-va cerul de sua' §i pamard'Ul' dejos. Pentru Ice? Ca' sa aleagi1 pe popond Saw ..

. d " " '. B . 1..· .... 1·

A tunc I va " Jespirl;~, cum spune jsvangne ia, pe

cei IdlrepU de eel piciUIO~i~, precum desparte pls,torul oUe de eapre; :,i vor merge, eel ce au flcut cele bune ~n viata ve,nici, iar ,oei ce au tlcut cele rele, inb-u mnnea ~j ()sanda, v'e~nicl"

Dar, fr1tii mel, eind va. sun a, trimbiia j udecip i ,i. mil ioane de tr.anibi:te vor tnvia pe 'tC]P, oamenii, oere

138

a,a '0 sl mviem Hoi, cum suntem ,3'cum ~i cum. murim? Cutare om sau eutere femeie a~a 'Val i'nvi~l'?

Dcamne rer-e,~:! La. j udecati :nw este virsti ,~ :n.M, este materie ,cM"ie a. P oti vedea, eli '~op vor in via. 10. vmsta. de treizeei de ani, Nu. mai esse oo-pri~. Ii. blJtran, rei ·vir.sta care a avut-o M'nmltomll~ botez, Top, 'VU([,' fi de, trelzeei de ani,

AfM-,I, de asta, 081 ~H"i.,. Glnd V'Of i:tlvia miliardele ~i miliardele de oameni, ll.recwM trup va straluei d~:pl cum i-,BU fost fal'te],e" :Ia-na~, nici .sutle,T,eIe nu vor fl. e:xact unul ea celalalt, ei dupa fapretre lor. Cei ee YOt fi paciro~i~ vor avea trupuri tntunecate; care vor fi mal plclto~i,. V'ot avea ·Uupuri. ,i mai 'inrunecatie §i al~i~ vor fi ca diavolii de tn,mn.ocap.

Mar cam buni vor fi albi, ,,~ a~.lii fom1'e a.~bi "i lumino§m. Ci ziee S'finttd Eftem Sirul: ,~'Dupl aseza .. 'rea. cea din ,afar!) la judeeata so vor eunesste r~p~ele omul ut",

e,i D'~ numai atat, C,ind vor 'tntilmp'mna, pe Demnul in. vMd,uh~ eei picato~i Iii foarte rii nu vor merge tn "izdulru~ ci '\lor rimine pe pimint~ 1M. eei drepti.~ dupa masura drept~ii ~ au s I se ridice de la p!D1int~ Unii au. si fie: de un ·metru. de 11 plmint, allii~ de 0, ,Bu.ti de mem.; ~d.tii, de Or mie; ,a1iH ~ in neri, dUpi rWpj,e, .•

'0·· e '!li'~ .... 1· .;'i,;tF;e (!!.:\IC: ~~ ,.roc- - - - n,jljj 1iJ\,..):i: d1repllt - t- - I·'

... ' n-111:'Ioi'_ ,_-,_ .;;!!;a ~~ 'I/"O<un,~w,,;;,~ i 1 .... ~ ll~m ea. '11]1].

Dumnezeu, Te ... a was pllrnll:nml'? Ai slujl~ plmintului i~ hsmea asta ,i fa:ptel,OI' plmint'e,ti?' De aeeea stai pe plrniDt) cl de .aG01~O mergi in 'iadr 'Ear eel drepti~ de s-au ridicat 01 "aIm! de la 1:'i ....... ~iri,t .. :tnt veeii veeilor tot ,t')t'!ll

~ .,~ -,r'" - - -- ~ - JJLI~~_:I' g-~l . __ ~ -TO __ ~ ~ .Y U~

sus vor meFge. Me.rge-v,o.r Idin puiere in .puter-e~ ,cum Bip. 3Jiu~it cit ,spune Pr-oorocu~. D,B'.vid, d~~n slav.i, in. slavl

P'A R I N'T l!.'LE C.L Ii ll'.P.A.

spre Dumnezeu, 'CWlC n ... are rnargini, CD ace~ti!a s-au

~ -- ·d·, '" .- .. _"·iIf c,~ :b- -.-.,--_. IA,· 1·· '-., ~i""""'~I-'~ I·-··' r .. ..... ,.>'1

mvre ·fUCh sa Z oalie llJ,le ,8 pamant, ar eel ceo- au

r.§nms pe :P(!min~. merg en diavolii in JOG l' unde vor fi rOsindi ti A§u3 va fl. W!s, Judecatl'!

Trupurile pe 'CMe le vom primi la invielle nu mai 3JU moarte, iar trupurile plcito~i10rf VIM' arde in vecii veeiler ~i nu se VOl' topi, ,c5ei nu mal sun t trupuri matenale ea acestea (tire se trig de '0 lumiruve, ~~ de WI ehibrit,

ICe fel de trupuri 'Yom primi Ia J udecata auzim pe s.mn.tu1 Apostol Pavel, ctl zice: Soo'm:a'na-S'rff! lntrn' s'16biciune~ seula-se-va 'intru putere. Tmpul pe care- t primesc ~ep,tii dupa Judeeata, 3tm'ti ei:ta, putere are? Peate clatina lumea ·to,atl IC.8 pe un. mir; poate meta

t·! ...1 ~ - - 1- 0'" 'i!fl;;i'!lo ate birui ';I<Q''!1;tQ ostiri le lumi :"1' n·uma·· .']~

:mUDtU uUl . ~. ~:" ru .. 1Il~ U.II. w t; .: !wi.'~ .. 't!',lil!i. I~ su . - I ~~ ~_:. _.

C'U amenintarea .. ,Ati~a putere aJM ,sl ,aib! dre;prtii. Sea'mana.-se :nlm ,sldoiciune", scula-se-va lntru pu'lere.,

~i ~arl,i. zice Apostohil, til dona msu~iIle::

,(!r::, - .... M::"'" -JtrQ "":f,j"ilJqj' necinste _ 'l", .... tda-se-;v,'€l 1n tru 3-la'v~ ~

lIIJI6tH11Qn Q-.::I!'1I::;i ,In II:\I!' 1M' TIP' """i,""-' ~II' IiIlI!oo _ _ _ _ _ _ _ ~

Ce seminmn "in mormant? Viermi, putoere, mincare viermilor, ~lrlni, .. " Du. ... te ilia. un mort, dupi ee ~.'-3J.i tllgfrOpl\t pe eel mai iubit al tl~~, c~ miroase rnai urit decSIl t,oatl, mW[Jrdiria lumii, la 'Gateva, zile, Ti-e gre3J111~

fu ' . .Ji ..... d ~- ·'11 ~I __ . gl uc .. : 4l.lSU~, ~

O C '-., ' ,. • ,:ill: ., " ·11·· . 'I, ~..? C·~ --'" --!;!' "'·"rl··, z. ;

\3.rm:'e liB 1) sa se scoaie a mviere ,. . e,11 paca _]),~l

se vor scula tot ell trupuri nesmc1i,cioase, dar m.tll'nCc~1!te, fi urate, CM-e V'OI" ,ll'lta faple-le lor; ~,ar cei

;a1'""'1 t:", : iiJ'~' ~I~'O; W ep,t:,~, nJ!.l!! ~y;Q ..

Se sJeamMi tntrlm. neeinste pe plmint,. pentru ca dU]pi trop suntem mancue vie'rrnHor ~\~ ~ib",lni, ~'ru. ·PUOOlilre. DIM" maine., mai 'mult $cuJa-s'e-m In,ru

s,lava. Trupurile dreptilor vor f mult mai stri~,ucit:e declt soarele, cum spune Mintuitorul ~ A,tunci [d,eplii 'lAO,. styliluc/' ca soarele :in.tru impa.ralia' Tataltlt Meu ..

1,8. tncbipui~j=·va aeum, daca ar fl la amiaza ~i ali vedea soarele p e cer, ~i am mal vedea un S08fe; ii ai,

. d t;X d ",,,. '" d . d

mat ve ell OJ sura ce son, :jJ: a IfJJI,w' ve sa 0 mIS·. e

sori, atunci de groad n .. ai ,ti unde sa te duei, Mori de frical Dar cind vat veni milioane de dr'epp ,i vor straluci mai tare decat soarele, ee muminl va fi atunct? Ce sp\a'im!, ce minune mare va 'moonjura tot pimanturn, ,cand, VrO(, vedea ,atata slav',1 a dreptilor care va v'em~

.A4a vor veni drqp'iii lao Judecata~, eu slav,i, mai

.A ....

mare u.ecit soarele, Intre a.ce,~i~, ce~ mai mul t vor

str-aluci sfi rljii din cer: aposto~,'im" proorocii, muoenieii, cuviosii, trOli Q,II uglrii:;, care au dus viat~, 'ingereasci pe pimint, pastorii de suflete, care au pastorit bine

tu 1- '"H' ., ... ,

rma Ull,: nstos, cer ere au posnt 11. s-au tu.g.lJt cu

iniml curata, mamele eu copii, pe car,e i-au crescut in ftica de Dumnezeu, copiii nevinevati, cei ce s-au nevoi t 'in feciorie §i lcurnpe, eei ce au fuS1 milosrivi, :smerip. ,i bUinzi ell jnima Ii tot~i eer ee au iubi t pe Hristos §i Biserica Lui ~i au trait co. sfintenie luttu dreapta 'Credintl.

$i larlfi ziee marele Apos101 Pavel; SellmiJndorS'e Imp' sufletese, scula-se-va trnp duhcJvtJicesc, Nu se mal scoala trupul acesta de tirin.1 1§2. Trupnrile duhovnieesti Itl'ti cAti pueere au? ~ tili cata subUritate au? DUl,pl cum arl't! marele V'asUe ~li fericitul Ieronirn ,i dumnezeiescul Pirinoo: 1:0 an. Guri\ de Anr, trupurile duhovnieestt sunr ea f]! trupurile mgere,U,

141

,. 1-' .,X, • d-

nemm!,toan~!:~ ummoase ,1 'pot sa mearga mal repec e

ea razele fulgerelor s- J

Aia va fi "i sufletul nosb"U dup\l ee iese din trup, rCi zice pro oro eul Iezechiel: A lerga- v;or~, Doamne, in ,gra bii .$u.jle,tele dr-ePlllor 'ii ,mal repede ca razele folgerel:r;r s« ~Dr tn toarce la Tine. Credeti ci!

sufletul, dupa. ce iese din trup, merge [a~a cum mergem noi? Mai repede ca fulgerul merge, eft tot asa de repede merge ~:~ i"geml. Peate inco~jiur,a. lumea ,cit ai c'~· pi din. ochi.

Asadar, trupurile ,duhovnioe~ti, cum ... ,a~ata dumnezeiestii Plriln~i!; ca fu:~ geru W se VOl' plWrta. Intr- 0 clipeala de ochi trupurile duhovnicesti ale dreptilor :S6 pogoara tn. iad sau se suie lli!a. cer, se due la marginea 1 umii ~i nimeni nu-i mai poate opri, a,tit de suhti'ri. sunt .§i atita putere de alergare au,

Auzi ee spune iarifm Sfintul Apostol Pavel: ,Seamli_nd-se intru str,icaciuH'[e' ,_ aceasta este a patra insu~;wre a trupnlui inviat -,. scula-se-va intru nestri,c,dc.iune.. PM AU se seaman! in stricaciune [cand se zln:tisle$te ernul din 'p:acat? Ap oi nu vezi ci se strica mortul incA de pe pamlnt~ daca 'nu-l in.gro'pi repe de ?' $.~, apoi, m .groapi trupul nu se face i.mana ~.i putoare? Dar, du.pa inviere; scula-se-va lntr-u nestriciiciune, ziee marele Apostol Pavel.

: ':wpuriill,c dreptilor , dupl, invier,e~ au tns,u~iri ingerettL Nu. mai mer, nu mmbitTanesc, nu au dureri, nu Ie trebuie mlncar'e~, nu se pot tiia de sabie1, nu se ard de foe, nu se u.nholnivesc., nu se mai 'pot ~n,e de Iacate, tree yrin usile InCl.lial!e. cum a trecut Mlntui~ torul dup'! Inviere.~ Aceste trupuri 8rtr~clc:~rOai'e devin neshici'ciolase prin mviere.,

1[42

A,oestea soot cele patru Uis'I~u~iri ale 'b'upllri.lor maq;i],or d1llJ!pl tn.viere, cind VaL suna 'k'ambj]~a jude", cli'~ii de ,~poi ~:i de trei on fericm.t este acela earn se va tnvrednici de tns""iri1c aeestea, ca sl fle dmpt inaintea lui Durnnezeu ~i sa primeasca aceste darurl" ,ad:m.cl: nestricaeianea, cinstea, pu!terea duhovnieeasc! ~I_ slava,

""I' ° • ..:lI • -x, '·iL. • '"'Iii •

. ngeru dm cer caee pazesc s1:nruU,w@: ,1 care vor

suna din 'tri,mllhi~e Ja Judec at a, de apoi S~Rt mgeri piZitor] care-I pazesc pe om de: 18. dumnezej,escul Botez ,i piona Ia rnoastea lu~.,

Die aceea sll.ute.p dattui tot,de,auna, clnd vi ru,gm:t~ lui Dumnezeu seara §.1 dimbleata, ca, pe lillgi al 'be rugiciuni, s I f~u";~ep ,i cit,ev~ tn.chi:niclllni S(lU metami Icatre in,gerul plzito,r 31 sl z~CJe~i ,a~a:

,~,Sfint'e lI\gert" :pitzru,toJ~[d vietii mele, f-03ga,-tel:w:n Hristos Dumnezeu p entru mine, :plcl·tOElW"'"

Rugafi-va 18 togerul pizito'r, eaei e~ cl1itoI1e~te en noi toa1ta. 'Via'~a;; ~e la Botez :pini la moarte, ~i i~SIO~ette sufletul prin v,lmHe vlzdubiuJ.ui patruzeci de .""1 ~11;:Ji; n.R-);! Ia J"tI..J eeeta oarticul ~IT':;;;: iar t- vremea de:

~ .£d,~.IW-~ r¥aJld .. 0. t ' _:'_U :_ ~ _~I yAl4.!tl y ~ a, ,~. , Iii ''r ,~ ~IIHI,J. '.

• • "'IIi '·"IX' t1 t-m., 'iii 'I ,l\iij,,...,., •.

apoi mIJ,w.oce"te 1m. ~ pentru SU' I.,e~ci~ pe care -a pw.;:~t,

A .. m I~n--

,111 ,.l!,ll

C- U' 'p' R!'"' IN' 'S

: ',' '. . r. . . I-,

Cuvint nnun~e" de

P. S'i Mhier,eu, :Ii(~achim 'V'as.iuimul"i"~i"im.,~ ri, ,5

SSnta, Spovedm~,e, .. ". ~. ~. ,.'" ~ ~ .,,. O"i ~ .',' ~, ... ,'. ~~ .... '. I! .". ~"'H'.'" ,i O"i" 1

F 0],081.11 desei S:~;:u)rvled.U .. ". ,. i"i O"i ~ i"'" ~ U .. '.". ,01. ~ .''! "' ... , ..... m 16 Sf::mrm 11mplrtl,fmie ..... '. ~ ... ~ " ..... ,," i" ... ~ i,. n ~ i" n ~,., .. ~'.'I!".' .". ~ 22 Celie .. cinei feluri de lmp\~ire .. i", U ~ M", .,'" .. ' .... ~ .01 .... '. ,.25

Des,pIle dragostea de Duntne2le1!l,~ i ,i"",," .',' ~ ,,~ u ~ ~ .... ~.,. 3,3 Despre felul Iacrimilor ' .. " e e a ,,'," .01. ~. ' •• " .... " ~ i," .Hi .. i"." ,,,'" ",'i -e a a J,5

- a ~,. ''7J!'9

Harul mintdlfli.! .. 11 •• I.i "Ii IiIri ~'illlli !I!'.'~ ~ ."Ii ~'I! ~ !I.II! !i.l,!!d! II!I!!! II! I!!H!!II!jI.lrilliI'i'rilli! ilfi!ili ii'! iI'Iii ~I ~ "

,. bi d .' 4-'~

Despre :tu area ~)~: "Wnt O"i,"~",. i 'i ~ ,'.,'" "U·"," .". U". ~ .'I! .... "... '.!l

:P'ocimlla regelui Manue ,.,,,,,.,, ... ,.~., ,~., ..... ,.~'i"~i"~,i';;"~'i" 42

Cugetarea 11. moaree ' .... '. ~ " ,. ~ i'. ,,, ,.,~ U iO'.· .. ~,', .. u ... ". ~ ~. '!' ... ' • .4 7

Desp:re moarte i e a "." .," a-e .' .. ~>., .. ~, ~ , " i"i 0, i .. i,';;. i'" "', ... " .".," ",. ,5,6·

Alt cyv,a:nt despre mosrte H , " ' .. " H.~i"i .. i"i~ .. i"i,.i 68

Despre meartea oo],or picito:j!i "." " .. " ,01, ~." ..... '" 0, .... 1.3

Drumul sufletulei dupl moarte .. u ~"" .," u.~ .".,. .".',." ." •• ' 7(l Despre Raj ~ '0 liston,oar,1 ,a:dellntl '~."'I!.'. ' ... , .... , ... ,.1918

Altl is:torioarl despre 'Rai a.e n ~",,, ~'" ."',"". ~ ." •• "." .,,' ,i ~." 0, ~ ]

Despre iad ~ "., '",.," ." .... ' ... " .. " .. " ..... , ......... ;,. OHi''" .,~ ",'i,. ",' '" .'+. .". iO~" "',. ' ... !"! '. i ] ( ..

Cele patru legi dupi care

v,a j udeee Hristtas hnnea.. '"" u. ... ". ~" ",.' n ; •• J ") H

Judeeata de ,apoi ' .. " ... ' .. ', .... ' .. ". ~ ... ,," ....... 0, i .. i"i ~ i'''' '. EO '. • .... I , ~

Tehnoredactare computerlzata

1I~ S· ~ ~ In[I'A ".rX "ii'iIX,nt-t.,..,a, S::···~1J..,X stria IG. . .IJaJLlll~ JLYUl..lbll~!LU ~ . UJJiI" LJI.JL '.

TIp:l!C": ... ):l, 11 .... T-i-..rr.~llig M<;' ~U"A,;MlI!i:, T' • i,

ar 114 ia ..... .IjpV,~'~IU.O, _: .111l:rv~W:U,ig II nnnas

..J

'"t\P

lIOL:lllP8I H' .... ~~fla MILJ1.T1P-R t4i SA Sit]\'. [~!.l!M !'liT, 34.. ~i ~ 7OIl)j!~.

Tel e~"lm; :2"9ei.see, FlED:; 1iJo2'a~~21 ~ 2!.2

- -