Sunteți pe pagina 1din 4

U niversitatea din Bucuresti

Facultatea de Psihologie $i Stiinlele Educatiei

Studii universitare de licenld

Domeniul 9TllNTE ALE EDUCATIEI

Program de studiu PEDAGOGIE Durata studillor 3 ani/6 sem

Forma de invilSm6nt: cu frecventi

Se aprobi;

Rector,

Prof.dr. Mircea DUM

Nr.

Crt.

Discipline de studiu

PLAN DE iwVATAruArur

ANUL DE STUDIU I

AN U L U NTVERSTTAR 2013 I 2Ot4 Semestrul I

Semestrul ll

ll:.ll::lt,t,:f.r,

tli i

i.,,.i'ir::.:ii

1.1

t.2.

Fundamentele

pedagogiei

Fundamentele

psihologiei

1.3. Fundamentele psihopedagogiei

speciale

L.4.

Metode gi tehnici de invSlare

1.5.

Tehnologii

informalionale gi de comunicare

1.6.

Psi hologia

dezvoltirii

7.7.

Teoria si metodologia curriculumului

1.8.

Psihologia personalitStrii

xl:s

2.L.

lstoria pedagogiei

2.2.

Educatie interculturalS

2.3-

Teoria gl practica educaliei civice

2.4.

Educa!le timpurie

2_5.

Filosofia educaliei

2.6.

3.1.

Practic; profesionald

Limbi striini (op{ional englezS/francez5)

TOTAL

c

s

LP

c

s

2

2

2

2

2

2

2

2

2

I

2

2

 

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

 

2

2

L2

13

L4

L2

3.2.

3.3.

Dezbatere, argumentare 9i gdndire criticA (facultativ)

2

1

Educalie fizicS (facultativ)

1

2

1

2

Decan,

conf. dr. Lucian Ciolan

il

/''t

Director Departament,

conf. dr.

RICh

LP

Form

ade

evalu

Credite

Se

Se

ml mll

 

E

5

E

5

E

5

E

5

E

4

E

5

E

E

E

E

E

E

E

2

C

cl/c2

2

2

31

C

c

3

5

5

5

4

4

4

4

2

2

35

2

Universitatea din Bucure$ti

Facultatea de Psihologie Si gtiinlele Educaliei

Studii universitare de licentr5

Domeniul STIINTE ALE EDUCATIEt

Program de studiu PEDAGOGIE Durata studiilor 3 ani/6 sem Forma de invSlSmant: cu frecvent;

Se aprob5,

Rector,

Prof.dr. Mircea DU

PLAN DE iTVAlATUAruT ANUL DE STUDIU II ANUL UNIVERSITARhOIsIzrOL4

Nr,

crt

i],$:,lii:a.iill

Dlscipline de studiu

t.!

Teoria

$i metodologia instruirii

1

2

Teoria

9i metodologia evaludrii

1.3 Metodologia cercetdrii in stiintele

':&:fill

ed ucatiei

2.1 lstoria pedagogiei

2.2 Psihologia educatiei

2.3

Consiliere educationald

2.4

Educa!ia adultilor

2.5

lnstruire asistatd de calculator

2.6

Sociologia educatiei

2.7

Teoria 5i practica educaliei civice

2.8

Managementul clasei de elevi

2.9

Pedagogie comparatd

2.70

Practicd profesiona ld (comasat)

TOTAL

3.2.

Design instructional pentru cursuri online

(facultativ)

3.3.

Educatie pentru dezvoltare durabilS

(facultativ)

Total

Decan,

Conf.dr. Lucian CIOLAN

{,

t,

.l?

il

lj

2

2

:i

2

2

2

2

1

C

1,2

Semestrul I

S

LP

Semestrul ll

C

S

LP

Forma

de

evaluare

2

2

2

2

2

7

2

13

 

E

 

2

2

E

 

E

E

E

E

E

 

2

2

E

2

2

E

2

7

E

2

2

E

2

1

E

7

2

C

 

C

 

2

L

C

3

12

1.2

Credite

Sem. I

Sem ll

5

 

5

5

5

5

5

5

 

4

5

4

5

4

3

30

30

3

3

Director Departament,

conf. dr. Cdtdlina ULRICH

,

.l

f"fiL'uch

Universitatea din BucureSti

Facultatea de Psihologie Si gtiintele Educaliei

Studii universitare de licen!5

Domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI

Program de studiu PEDAGOGIE Durata studiilor 3 ani/6 sem Forma de invSldmant: cu frecventS

Se aprob.5,

Rector, Prof.dr. Mircea DUMIT

PLAN DE IIVVAIATUANT, ANUL DE STUDIU ltt ANUL UNIVERSITAR2OI3I2OT4

MODULUL !- EDUCATIE SI FORMARE

Nr.

crt

Discipline de studiu

1

DISCIPLINE DE SPECIALITATE COMUNE

7.1

Management educa!ional

L.2

Politici educationale

1.3

Consiliere gi orientare in carieri

L.4

Antropologie culturalS 9i pedagogici

1.5 Pedagogia invatamantului superior

7.6 Didactica psihologiei si a stiintelor educatiei

2. Discipline de specialitate MODUL I EDUCATTE

SIFORMARE

2.1 lntroducere in managementul resurselor

umane

2.2 Metode gi tehnici de formare

2.3 Managementul proiectelor

2.4 lntroducere in proiectarea gi evaluarea

programelor de formare

2.5 Sisteme de formare profesionalS 5i dezvoltare

in carieri

2.6 Formarea si evaluarea competentelor profesionale

2.7 PracticE profesionalS

3. Disclpline optionale

3.1 Metode si tehnici de comunicare

3.2 Managementul programelor socio-educationale

3.3 Medii virtuale de invSlare

3.4 Psihopedagogia creativititii

TOTAL

Semestrul I

2

2

2

2

2

2

2

2

C

1

1,

1

1

7

7

L

1,

S

LP

Semestrul ll

2

2

2

2

2

2

2

2

C

7

L

t

t

L

1,

1,

1

S

4

LP

Forma

de

evaluare

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

C

C

C

c

C

Credite

Sem. I

Sem ll

5

4

5

4

4

4

 

4

4

4

4

4

4

2

4

4

 

4

4

30

30

l studentii vortrebui se opteze pentru o disciplina din pachetul de doua in semestrul lsi pentru o disciplina din pachetul de doua in semestrul ll.

Decan,

Conf.dr. Lucian CIOLAN

t\

ii

Director Departament,

conf. dr. Citilina ULRICH

f /,tL+iA

Lril-

/

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de psihologie Si Stiinlele Educatiet

Studii universitare de licenld

Domeniul STtlNTE ALE EDUCAT|Et

Program de studiu PEDAGOGIE Durata studiilor 3 ani/6 sem

Forma de

ent: cu f

PLAN DE IIVVATATVTANT, ANUL DE STUDIU III ANUT UNIVERSITA

R2OL3I/2OI4,

MoDULUI II: PEDAGoGIE socIAtA sI coNstLiERi- -. -

Nr.

crt

1

L.t

Discipline de studiu

A'E LUMUNT

Management educa!ional

7.2 Politici educa!ionale

1.3 e 5t orrenrare tn cariera

L.4

AnLropotogte cutturata gi pedagogicd

1.5 eudBoB,ta tnvalamantutut superior

1.5 Didactica psihologiei gi a stiintelor educatiei

2-

2.1

Discipline de specialitate modul ll

Pedagogie socialS

uudrra st astslarea persoanelor

cu cES

2.3 | Parteneriatsocio-educational

2.4 Psihopedagogia devian!ei gi delincvenlei juvenile

2.5 Strategii de interventie socio-educalional; in situatii de risc

2.6 Managementul organizaliilor nonprofit

2-7

Practicl profesionalS

3. ursutpune oPltonaae

3.1 Metode si tehnici de comunicare

3.2 Managementul programelor socio-

educationale

3.3 Politici sociale pentru copil gi familie

3.4 Medii virtuale de invSlare

2

2

2

2

2

2

 

Semest

lr

c

s

t

I

1,

L

1

i

LP

 

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

 

2

2

Semestrul ll

c

1

1

1

t

1

t

4

7

1

S

LP

Forma

de

evaluare

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

C

c

4

c

4

C

C

Credite

Sem. I

5

4

5

4

Sem

lt

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

Total

30

Examen

Licenla :30 credite

1 studentrii vor

Decan,

trebui s5 opteze pentru o discipllna din pachetul de doua in semestrul I si pentru o disciplina din pachetul de doua in semestrul ll

Director Departament,

Conf.dr. Lucian CIOLAN

conf. dr. cdtdlina uLRtcH

30

tl,Lr',,1