Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. .../...

1. PARTILE:
S.C. Bridge Theatre SRL - D, cu sediul social in Sibiu, str. Ecaterina Varga, nr. 20, jud.
Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/615/2014, avand Cod Unic de Inregistrare
33392350, avand contul bancar nr. RO37INGB0000999905314778, deschis la ING Bank Sibiu,
reprezentata legal prin Constantin Podu in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza
PRESTATOR)
si
RESPECT CLUB S.R.L., cu sediul social in mun. Sibiu, Sos.Alba Iulia, Nr.100,
persoana juridica romana inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Sibiu sub nr J32/121/2004, CUI RO 16088158, reprezentata legal prin dna Ciolan Maria
Andaluza, in calitate de administrator, (denumit in cele ce urmeaza BENEFICIAR)
A intervenit prezentul contract de prestari servicii (Contractul) prin care partile convin
urmatoarele:
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga fata de Beneficiar sa asigure spectacolele de teatru o stagiune de
teatru formata din 6 reprezentatii, fiecare dintre ele avand loc in fiecare zi de . a
saptamanii de la ora . la Centrul Aria Sibiu.
2.2. Abonamentele / biletele de intrare vor fi puse in vanzare de catre Prestator, iar incasarile
inregistrare vor fi prezentate Beneficiarului.
2.3. Pretul unui abonament valabil pentru intreaga stagiune este de 250 lei/persoana si
include: acces la cele 6 reprezentatii, o cafea/un ceai si un produs de patiserie/persoana la fiecare
spectacol.
2.4. Pretul unui singur bilet de intrare este de 30 lei/persoana si presupune doar accesul la
spectacol.
2.5. In cazul in care pentru o reprezentatie nu se contracteaza un numar de abonamente care sa
asigure un grad de ocupare considerabil, spectacolul se va amana pana la o data ulterioara cand se
va intruni numarul necesar (min.15 persoane).
3.

TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul Contract se ncheie pe o durat de luni, de la data semnrii.
3.2. Durata Contractului poate fi prelungit prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

4.

VALOAREA CONTRACTULUI. CONDITII DE PLATA


4.1. Pentru serviciile prestate conform art. 2 de mai sus, Beneficiarul va datora 800 RON/
spectacol (fara TVA). Prestatorul nu este platitor de TVA.
1

4.2. Prestatorul va emite factura aferenta comenzii Beneficiarului, aceasta urmand a fi


achitata in termen de maxim 15 zile de la data emiterii facturii din luna in curs.
4.3. Plata facturii se va efectua prin transfer bancar in contul Prestatorului mentionat in
preambulul Contractului. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu oricare din
elementele cuprinse in factura, acesta va informa in scris Prestatorul (inclusiv prin
comunicare electronica), solicitand remedierea/corectarea facturii. Termenul de plata ramane
neschimbat.
5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1.
Prestatorul se obliga:
a) Sa execute obiectul prezentului Contract, conform indicatiilor Beneficiarului;
b) Prestatorul declara ca are cunostinta de cerintele Beneficiarului, intelege natura rolului sau si
cunoaste implicatiile indeplinirii rolului respectiv
c)
Prestatorul va respecta toate cerintele si standardele legale si profesionale prevazute de legea
si/sau autoritatile romane, precum si orice alte norme aplicabile in vederea executarii
obligatiilor asumate si executarea serviciilor si drept urmare va fi in intregime responsabil si
raspunzator pentru executarea contractului in conformitate cu orice cerinte si standarde
legale si profesionale romane.
d) Prestatorul se obliga sa furnizeze serviciile Beneficiarului la termenele si in conformitate cu
termenii si conditiile descrise in prezentul Contract.
e) Prestatorul se obliga sa nu faca declaratii false sau omisive cu privire la activitatea
Beneficiarului. Prestatorul se obliga sa se abtina de la comunicarea catre terti a oricaror
informatii care ar putea dauna in vreun fel Beneficiarului.
In cazul in care Prestatorul intarzie in prestarea serviciilor sau nu le mai presteaza deloc,
acesta din urma se obliga, la returnarea sumelor achitate de Beneficiar pentru produse.
5.2.
BENEFICIARUL se obliga:
a) Beneficiarul va furniza Prestatorului toate documentele si informatiile necesare desfasurarii
activitatii sale si indeplinirii obiectului prezentului contract.
b) Sa plateasca Prestatorului suma reprezentand valoarea Contractului, in termenele si
modalitatile mentionate in prezentul Contract.
c) Sa detina toate autorizatiile UCMR, UPFR, CREDIDAM.
d) Garanteaza posibilitatea efectuarii de probe tehnice.
6. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1.
Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele situatii
a) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
b) cu acordul Partilor, la data stabilita de catre acestea;
c) in cazul in care situatia de forta majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile;
d) prin reziliere de catre oricare dintre parti in cazul in care cealalta parte in mod culpabil nu isi
executa corespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Rezilierea va produce
efecte prin transmiterea de catre partea prejudiciata a unei notificari de reziliere catre partea
in culpa, fara indeplinirea altei formalitati;
6.2.
Incetarea Contractului in orice mod nu va afecta in nici un fel obligatiile asumate si
2

de data incetarii acesteia.


7.

CLAUZA PENALA
7.1.
In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati dauneinterese echivalente valorii ramase de plata pana la incetarea contractului.
8. CONFIDENTIALITATE
8.1. Partile, se obliga, sa asigure confidentialitatea tuturor informatiilor la care vor avea acces
in temeiul prezentului Contract, nedezvaluindu-le si netransmitandu-le sub nicio forma unei
terte parti (persoana fizica sau persoana juridica).
Confidentialitatea asupra informatiilor va fi mentinuta pe intreaga perioada de derulare a
prezentului Contract precum si dupa incetarea acestuia.
9.
REPREZENTARI SI DECLARATII
9.1. Reprezentantii partilor, respectiv Constantin Podu pentru Prestator si .
pentru Beneficiar, declara ca au toate imputernicirile in conformitate cu legea romana si cu actele
constitutive ale partilor pentru semnarea prezentului contract, in caz contrar fiind obligati personal
pentru executarea acestuia.
9.2. In vederea derularii corecte si eficiente a prezentului contract, partile isi desemneaza
urmatoarele persoane si date de contact:
pentru Beneficiar:
Dna. ....
Tel.: .. / Fax: / E-mail:
.. pentru Prestator:
Dna. ...
Tel.: ./ E-mail:

10.

NOTIFICARI
10.1 Toate notificarile si alte comunicari necesare sau permise prin prezentul Contract vor fi
efectuate in scris, in limba romana si se va considera a fi fost efectuate in mod corespunzator in
cazul predarii personale sau in cazul transmiterii prin fax (raport generat automat de confirmare
transmitere), e-mail sau posta cu confirmare de primire, folosindu-se datele de contact mentionate la
art. 8 din Contract.
10.2 In cazul in care notificarea se face prin fax sau prin e-mail, aceasta se va considera primita in
prima
zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata.
10.3 Orice schimbare de adresa precum si orice schimbare in datele de identificare, de contact sau a
numarului de cont bancar ale uneia dintre parti vor fi comunicate celeilalte parti, sub sanctiunea
neluarii in considerare de catre aceasta din urma.
3

11.

12.

FORTA MAJORA
11.1 Ambele parti sunt exonerate de orice responsabilitate in cazul nerespectarii termenelor si
conditiilor acestui contract din cauza aparitiei unei situatii de forta majora.
11.2 Prin forta majora se intelege aparitia, dupa semnarea acestui contract, a unei calamitati
naturale sau a unui eveniment neprevazut, de neevitat, ori in afara controlului si/sau
independent de vointa oricareia dintre parti.
11.3 Forta majora va fi notificata celeilalte parti in scris, prin orice mijloc de comunicare ce poate
asigura confirmarea primirii, in cel mult 48 de ore de la aparitia cazului de forta majora.
11.4 Partea care invoca situatia de forta majora va trebui sa comunice celeilalte parti certificatul
de constatare a fortei majore emis de autoritatea competenta in termen de 48 de ore de la
eliberare, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aparitia situatiei de forta majora.
11.5 In cazul in care cauza de forta majora dureaza mai mult de 3 (trei) zile, oricare din cele doua
parti poate denunta acest contract prin scrisoare sau fax cu confirmare de primire/transmitere,
adresate celeilalte parti.
LITIGII
12.1 Litigiile intervenite intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila.
12.2. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente de la sediul Beneficiarului.
13. PENALITATI
13.1. Intarzierea in prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului peste termenele prevazute, il
indreptateste pe Beneficiar sa pretinda penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea totala
contractului pentru fiecare zi de intarziere.
13.2. Intarzierea la plata contravalorii contractului de catre Beneficiar il indreptateste pe Prestator
sa pretinda penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea contractului.
13.3. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea contractului.
14.
14.1
14.2
14.3

CLAUZE FINALE
Prezentul contract reprezinta vointa Partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa,
anterioara semnarii acestora.
Orice modificare ceruta de una dintre parti va intra in vigoare numai dupa acordul prealabil
in scris al ambelor parti, in baza unui act aditional.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de catre partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a
obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Prezentul contract a fost incheiat astazi, ., in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.

PRESTATOR,
RESPECT CLUB S.R.L.

BENEFICIAR,
S.C. Bridge Theatre SRL - D
4

DIRECTOR GENERAL,
Ciolan Maria Andaluza

S-ar putea să vă placă și