Sunteți pe pagina 1din 11

Sumarul licitatiei deschise

[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
Capitole:
1. Informatii generale
2. Clarificari
3. Participare
4. Oferte
5. Evaluare oferta
6. Informatii oferta castigatoare

1. Informatii generale
Detalii procedura
Denumire:

[OP0014251] EXECUTIA LUCRARILOR


DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Centru de Afaceri Transfer Tehnologic si
Incubator de Afaceri-continuare lucrari

Data publicare invitatie de participare:

11.08.2016 01:55

Criteriu de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor:

30.09.2016 16:00

Tip contract:

Lucrari

Termenul de evaluare a ofertei:

24.10.2016 18:00

CPV:

45200000-9 - Lucrari de constructii


complete sau partiale si lucrari publice
(Rev.2)

Data limita de valabilitate a ofertei:

30.01.2017 00:00

Stare curenta:

Anulata (Depunere oferta)

Data evaluare:

&RQIRUPSUHYHGHULORUDUWOLWE LDUW Data atribuire procedura:


DOLQ  GLQ/HJHDQUSULYLQG
DFKL]L"LLOHSXEOLFHSHSDUFXUVXOSURFHGXULL
GHDWULEXLUHVDXFRQVWDWDWHURULVL
RPLVLXQLLDUDXWRULWDWHDFRQWUDFWDQWVH
DIOvQLPSRVLELOLWDWHDGHDDGRSWDPVXUL
FRUHFWLYHIUFDDFHDVWDVFRQGXFOD
vQFOFDUHDSULQFLSLLORUSUHY]XWHODDUW
DOLQ  GLQ/HJHDQUSULYLQG
DFKL]L"LLOHSXEOLFH
Valoare estimata totala:

29232901.76 RON (6557697.02 EUR)

Data publicarii in SEAP a rezultatului procedurii conform art. 37

Criterii de calificare
NR.

Denumire

Descriere

1.

Situatia personala a operatorilor economici

PENTRU INDEPLINIREA CERINTELOR OFERTANTII VOR DEMONSTRA ACESTE


CERINTE PRIN COMPLETAREA SI PREZENTAREA DUAE CU INFORMATIILE
AFERENTE. DUAE SE VA TRANSMITE ELECTRONIC CU SEMNATURA ELECTRONICA
EXTINSA.Documentele justificative enumerate, care probeaza ndeplinirea cerintelor asumate
prin completarea DUAE, respectiv: Cazier judiciar al operatorului economic, Certificatul
eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic
si-a ndeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, Certificatului eliberat de
Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a ndeplinit
obligatiile de plata catre bugetul local, Certificat de cazier fiscal eliberat de Agentia Nationala
de Administrare Fiscala vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii
contractante, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din
HG nr.395/2016.1. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 164 din Legea nr.
98/2016
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
- Cazier judiciar al operatorului economic, valabil la momentul depunerii acestuia conf.
art.194, 196 din Legea nr.98/2016. .
2. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
1/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
1.

Situatia personala a operatorilor economici

Incadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata.
Modalitatea de ndeplinire (cerinte obligatorii):
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice care sa ateste LIPSA DATORIILOR
RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTUIA, original/copie legalizata/copie lizibila
cu mentiunea conform cu originalul
- Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale care sa ateste LIPSA DATORIILOR
RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTUIA, , original/copie legalizata/copie lizibila
cu mentiunea conform cu originalul.
- Certificat de cazier fiscal eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
3. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4. persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii n ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
George Scripcaru Primarul Municipiului Brasov
Mihai Costel Viceprimar al Municipiul Brasov
Barabas Laszlo Viceprimar al Municipiul Brasov
Gantz Miklos Sandor Administrator public Municipiul Brasov
Mugur Loga Director Directia Tehnica
Valeria Mavrodin Sef Birou Contencios ,
Mihaela Delia Gal Serviciul Investitii
Rodica Butucea Serviciul Financiar Contabilitate
Alice Dudu Serviciul Achizitii Publice
Liliana Ferezan Serviciul Financiar Contabilitate
Daria Savin Serviciul Investitii
Barbu Marian Alexandru- Serviciul Contencios
Ramona Mndrea Serviciul Investitii
Maria Oprea Sef Seviciu Buget CFP
Cristina Gratiana Enache Serviciul Investitii
Zamora Anda Maria Consilier juridic, Sef Serviciu Achizitii Publice
Laurentiu Cazanescu Serviciul Achizitii Publice
Marilena Tudorache Director Directia Economica
Modalitatea de ndeplinire (cerinte obligatorii): Declaratie pe proprie raspundere NOTA 1:
Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare
(certificate, caziere judiciare, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a ndeplinit obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata n limba romna.
- se va completa obligatoriu DUAE
NOTA 1: ofertantii straini si romani vor prezinta certificate constatatoare din care sa rezulte
LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii catre
autoritatea contractanta , in urma solicitarii autoritatii contractante.Se vor accepta:
- certificate echivalent
- cazier juridic echivalent
NOTA 2: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 se
adreseaza subcontractilor si tertilor sustinatori conf. art.170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea
98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea nr.98/2016.
NOTA 3: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea
contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Ca modalitate de ndeplinire
se va mentiona faptul ca ofertantii vor completa DUAE, urmnd ca documentul justificativ,
respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise n tara de
rezidenta, certificatul de Rezidenta Fiscala, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii
contractante la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104
alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016.
Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea CONFORM CU
ORIGINALUL si semnate de catre o persoana
autorizata; Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc
o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa
rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul
prezentului contract, n conformitate cu tara de origine/tara n care operatorul economic este
stabilit. Documentele se vor prezenta nsotite de traducerea autorizata a acestora n limba
romna.
Nota 2: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa
fie ndeplinite de fiecare asociat n parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
2/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
2.

Capacitatea tehnica

- PERSONAL NECESAR :Sef de santier, Responsabil cu asigurarea calitatii AQ, Responsabil


SSM,
Ofertantii vor prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, insotita de
certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Respectivele certificari indica
beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante siau clienti privati, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu
normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
n cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta formularul model Acord de asociere.
Daca oferta este declarata cstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere
legalizat va fi prezentat Achizitorului, nainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa
cuprinda acordul de asociere n care sa se mentioneze ca toti asociatii si asuma raspunderea
solidara pentru ndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este mputernicit sa se oblige si sa
primeasca instructiuni de la si n numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul
asocierii este responsabil pentru ndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta
obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea
contractului ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu
subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta , in copie. Eventuala inlocuire a
subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand
sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligataia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament al persoanei respective ,
prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice
invocate.
1.Dovada implementarii unui sistem de management al mediului in conformitate cu SR EN
ISO 14001 sau "echiv
operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor
prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise
electronic cu semnatura electronica extinsa. - documentele justificative vor fi prezentate doar
de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si
art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016.Acte doveditoare care se vor solicita:
CV-uri, diploma/ atestate/ legitimatii sau echivalent, declaratii privind disponibilitatea
persoanelor responsabile de ndeplinirea contractului pe durata implicarii n contract.
operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor
prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise
electronic cu semnatura electronica extinsa. - documentele justificative (certificari de buna
executie pentru cele mai importante lucrari) vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe
locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea
autoritatii contractante, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu
art.65 din HG nr.395/2016.
operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerin?
elor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise
electronic cu semnatura electronica extinsa. -documentul justificativ in ceea ce priveste
acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
3/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11

3. Participare
Ofertanti participanti
NR.

Ofertant

CUI

Localitate

Data inscriere

Stare

1.

AVITECH CO S.R.L.

RO 6641101

Voluntari

14.09.2016 10:52

Neevaluat

2.

CONCAS S.A.

RO 1153932

Buzau

18.08.2016 10:40

Neevaluat

3.

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI


MONTAJ 93 S.R.L.

RO 3575631

Bucuresti

23.08.2016 12:18

Neevaluat

4.

Energobit SA

RO 211717

Cluj-Napoca

15.09.2016 12:40

Neevaluat

5.

ALDONA S.R.L.

RO 13515491

Copsa Mica

24.08.2016 08:44

Neevaluat

6.

VALDEK IMPEX S.R.L.

RO 6832268

Sfantu Gheorghe

29.08.2016 09:18

Neevaluat

7.

CONSTRUCTII ERBASU S.A.

RO 430008

Bucuresti

29.08.2016 15:44

Neevaluat

8.

BAUMEISTER S.R.L.

11826785

Sfantu Gheorghe

08.09.2016 14:52

Neevaluat

9.

UTI GRUP SA

RO 5394305

Bucuresti

19.09.2016 11:23

Neevaluat

10.

CONEXTRUST S.A.

RO 947730

Bacau

25.08.2016 13:35

Neevaluat

11.

VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

RO 4013062

Botosani

13.08.2016 10:49

Neevaluat

12.

TIAB S.A.

RO 1555115

Bucuresti

19.09.2016 13:45

Neevaluat

13.

PAULUS S.R.L.

RO 4000500

Ploiesti

24.08.2016 08:52

Neevaluat

14.

ENERGOCONSTRUCT 97 S.R.L.

9376751

Zarnesti

16.08.2016 08:46

Neevaluat

15.

INTEGRAL S.A.

1154504

Buzau

18.08.2016 10:16

Neevaluat

16.

CONSTRUCTII CONICO S.R.L.

RO 544827

Sfantu Gheorghe

24.08.2016 12:07

Neevaluat

17.

ACSA S.A.

RO 199958

Campia Turzii

19.09.2016 13:25

Neevaluat

18.

BOG'ART S.R.L.

RO 17487

Bucuresti

11.08.2016 10:52

Neevaluat

19.

CONSTRUCTII S.A.

RO 799324

Sibiu

18.08.2016 08:04

Neevaluat

20.

REAL DESIGN TRUST SRL

18036066

Bucuresti

14.09.2016 17:05

Neevaluat

21.

MEGA EDIL S.R.L.

16815019

Buzau

12.08.2016 14:06

Neevaluat

22.

ART CONSTRUCT ACM

RO 23763893

Popesti-Leordeni

31.08.2016 08:24

Retras la

Motiv retragere:

Oferta nu corespunde.

19.09.2016 11:31

23.

SC GREEN LINE CONSTRUCT SRL

RO 24516549

Darmanesti

07.09.2016 18:38

Neevaluat

24.

SC AEON BUILDING SRL

30143150

Fagaras

31.08.2016 15:28

Neevaluat

25.

AGETAPS CONSTRUCT SRL

RO 10427530

Brasov

10.09.2016 10:56

Neevaluat

26.

MANELLI IMPRESA SRL

06746680724

NA

21.09.2016 16:34

Neevaluat

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
4/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11

4. Oferte
AVITECH CO S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

CONCAS S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

Energobit SA
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

ALDONA S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

VALDEK IMPEX S.R.L.

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
5/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

CONSTRUCTII ERBASU S.A.


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

BAUMEISTER S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

UTI GRUP SA
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

CONEXTRUST S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

VICTOR CONSTRUCT S.R.L.


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
6/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
TIAB S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

PAULUS S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

ENERGOCONSTRUCT 97 S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

INTEGRAL S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

CONSTRUCTII CONICO S.R.L.


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

ACSA S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
7/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11

BOG'ART S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

CONSTRUCTII S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

REAL DESIGN TRUST SRL


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

MEGA EDIL S.R.L.


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

ART CONSTRUCT ACM


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

SC GREEN LINE CONSTRUCT SRL

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
8/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

SC AEON BUILDING SRL


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

AGETAPS CONSTRUCT SRL


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

MANELLI IMPRESA SRL


Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor


economici
Capacitatea tehnica

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
9/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11

(YDOXDUHRIHUW
Nr. Ofertant

Criterii de evaluare
Scor
evaluare

Scor
financiar

Stare

Valoare oferta Clasament

Scor
final

1.

AVITECH CO S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

2.

CONCAS S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

3.

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93


S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

4.

Energobit SA

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

5.

ALDONA S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

6.

VALDEK IMPEX S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

7.

CONSTRUCTII ERBASU S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

8.

BAUMEISTER S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

9.

UTI GRUP SA

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

10. CONEXTRUST S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

11. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

12. TIAB S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

13. PAULUS S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

14. ENERGOCONSTRUCT 97 S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

15. INTEGRAL S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

16. CONSTRUCTII CONICO S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

17. ACSA S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

18. BOG'ART S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

19. CONSTRUCTII S.A.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

20. REAL DESIGN TRUST SRL

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

21. MEGA EDIL S.R.L.

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
10/ 11

Sumarul licitatiei deschise


[OP0014251]
Afisat la data de: 27.09.2016 16:52
Numar pagini raport: 11
22. ART CONSTRUCT ACM

Retras

- Necastigator

23. SC GREEN LINE CONSTRUCT SRL

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

24. SC AEON BUILDING SRL

Inscris cu
oferta depusa

- Necastigator

25. AGETAPS CONSTRUCT SRL

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

26. MANELLI IMPRESA SRL

Inscris fara
oferta depusa

- Necastigator

MUNICIPIUL BRASOV
[OP0014251]
11/ 11

S-ar putea să vă placă și