Sunteți pe pagina 1din 12

NOTE DE CURS

Bilant contabil - > Diagnosticare -> Bilant economic


Calculul ANC 3 etape:
- separarea bunurilor necesare exploatarii de bunurile care nu sunt necesare exploatarii
(active, stocuri fara miscare, clienti neincasati, incerti)
- reevaluarea bunurilor necesare exploatarii se aduc corectiile necesare: imobilizari
necorporale (sunt drepturi, se elimina, nu se iau in calculul ANC cu exceptia
cheltuielilor de cercetare/dezvoltare pentru un produs care se va regasi fie la active, fie
la stocuri), stocurile (se elimina stocurile fara miscare, iar stocurile cu miscare de
evalueaza la valoarea de piata), creantele (creantele incerte se elimina, creantele in
valuta se actualizeaza), trezorerie (se convertesc sumele in valuta la cursul de schimb),
datoriile in valuta se calculeaza la cursul de schimb.
- Se intocmeste bilantul economic prin metoda substractiva si metoda aditiva.
Se vor realiza corectii si asupra CPP. Se determina un profit corectat (capacitatea beneficiara
CB) prin 4 metode (medie aritmetica a profitului din 3 ani).
Rata de actualizare (capitalizare) depinde de riscurile la care este supusa societatea (rata de
actualizare este direct proportionala cu riscurile cu cat rata de actualizare este mai mare, cu
atat valoarea societatii este mai mica).
Metode de evaluare:
Metode patrimoniale (prin ANC, metoda substractiva, aditiva), VSB sau VSN, metoda
capitalizarii veniturilor (CB/rata actualizare), metoda fluxurilor viitoare de numerar
actualizate)

Aplicatia nr. 1
A

P
Explicatii

BC

Cheltuieli de
infiintare
Licente
Teren 500 mp

60
240
300

Cladiri

4500

Echipamente, din
care:
1 utilaj

13500

Restul utilajelor

13300

Imobilizari
financiare: 10 act /
200 ale societatii
Beta

60

Stocuri
Din care:
30% materii prime
Restul stocurilor
Creante, din care:
Neincasate de
peste 100 zile
Restul creantelor
Disponibilitati
TOTAL ACTIV

7500

200

Corectii
1

Corectii
2

Total
corectii

BE

Explicatii

BC

Capital social
100 actiuni
Rezerve
Provizioane
pentru riscuri
Profit
nerepartizat
Furnizori

12000

Datorii la
buget
Datorii de
personal
Imprumuturi
bancare, din
care:
TL
TS

450

Corectii
1

Corectii
2

Total
corectii

BEE

150
600
750
26760

1800
2550
600
1950

2250
5250
18000
400
17600
900
45060

TOTAL
PASIV

45060

Informatii suplimentare:
- Acum 5 zile un teren similar a fost vandut cu 20 lei / mp.
- Utilajul de 200 lei a fost folosit in ultimii 4 ani in proportie de 10%. Restul
echipamentelor au fost evaluate la 15000 lei.
- 2 instalatii in valoare de 250 lei au fost inchiriate altei firme acum 2 ani.
- Societatea a luat cu chirie un utilaj in valoare de 450 lei.
- Societatea BETA a transmis societatii noastre activul sau net corectat de 1000 lei.
- Stocurile de materii prime au fost evaluate la 3300 lei.
- Amortizarea imobilizarilor corporale la sfarsitul anului a fost de 1000 lei.
- Rata de actualizare, capitalizare, a societatii determinata pe baza costului capitalului
(costul mediu ponderat al capitalului CMPC) a fost de 15%.
- Veniturile din vanzari au fost de 16500 lei.
- Capacitatea beneficiara CB a societatii calculata de experti a fost de 500 lei.
- Rata de crestere a coeficientului primei de risc (rata de remunerare a activelor in piata)
este de 8%.
- Profitul inainte de impozitare si dobanzi a fost de 300 lei.
- In urmatorii 5 ani societatea va inregistra cresteri de 5% la toate pozitiile patrimoniale.
Se cere:
1. Sa se elaboreze bilantul contabil pe principalele mase contabile.
2. Sa se elaboreze bilantul economic.
3. Sa se elaboreze bilantul functional si bilantul financiar si sa se arate rolul acestora.
4. Sa se comenteze functia de finantare a societatii si sa se arate cum foloseste societatea
efectul de levier in finantare.
5. Sa se determine ANC si valoarea intrinseca (reala sau matematica) a actiunilor.

6. Sa se calculeze valoarea substantiala bruta VSB, valoarea substantiala redusa VSR,


valoarea substantiala neta VSN.
7. Sa se evalueze riscul de faliment.
8. Sa se estimeze valoarea de rentabilitate continua a societatii si valoarea intrinseca a
unei actiuni.
9. Sa se estimeze valoarea unei actiuni prin metoda fluxurilor viitoare de numerar
actualizate.
10. Sa se estimeze valoarea societatii prin metoda capitalizarii veniturilor (valoarea de
rentabilitate).
11. Sa se calculeze valoarea societatii printr-o metoda bazata pe goodwill.
12. Sa se calculeze pragul de rentabilitate al societatii.
Rezolvare:
1. Sa se elaboreze bilantul contabil pe principalele mase contabile.
Explicatii
A. Active
imobilizate:
Imobilizari
necorporale (60+240)
Imobilizari corporale
(300+4500+13500)
Imobilizari financiare
B. Active circulante
Stocuri
Creante
Disponibilitati
TOTAL ACTIV

Sume
18660
300
18300
60
26400
7500
18000
900
45060

Explicatii
C. Capitaluri proprii:
Capital social
Rezerve
Provizioane
Profit nerep.

Sume
13500
12000
150
600
750

D. Datorii totale:
Datorii pe TS
Datorii pe TL

31560
30960
600

TOTAL PASIV

45060

2. Sa se elaboreze bilantul economic (etape BE, etape ANC fara calculul matematic prin cele
2 metode substractiva si aditiva, principalele corectii aduse activelor in vederea determinarii
ANC).
Pentru elaborarea BE se parcurg 2 etape astfel (pag. 74):
- Se separa bunurile care sunt necesare exploatarii de bunurile care nu sunt necesare
exploatarii si se aduc bilantului contabil urmatoarele corectii: in activ se elimina
valoarea caselor de vacanta, vilelor de protocol, ambarcatiuni de agrement etc., care
nu participa la activitatea de exploatare a societatii, se elimina valoarea
echipamentelor, utilajelor care sunt folosite intr-o proportie mai mica de 50%, se
elimina valoarea stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta, se elimina valoarea
creantelor incerte sau in litigiu, cheltuielile in avans sunt asimilate creantelor, deci se
scad de la cheltuieli in avans si se adauga la creante, cheltuielile in avans esalonate pe
mai multe exercitii sunt considerate active fictive; in pasiv veniturile in avans sunt
asimilate furnizorilor deci se scad de la venituri in avans si se adauga la furnizori.
- Reevaluarea bunurilor necesare exploatarii: imobilizarile necorporale sunt considerate,
de regula, non-valori pentru determinarea ANC al intreprinderii, cu exceptia
cheltuielilor de cercetare/dezvoltare care se refera la produse noi sau la dezvoltare,
imobilizarile corporale sunt evaluate la valoarea de folosinta a acestora, imobilizarile
financiare sunt evaluate astfel: daca sunt cotate si daca pachetul este minoritar, se
evalueaza prin capitalizarea dividendelor, cand pachetul este majoritar se poate aplica

aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii (ANC) si se


determina valoarea unei actiuni, stocurile se evalueaza la pretul zilei sau la media
preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada, stocurile de productie in curs
se evalueaza la nivelul costurilor efective, corectate cu gradul de inaintare in realizarea
fizica a produsului, stocul de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de
vanzare mai putin eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acest pret, creantele
se evalueaza la valoarea scriptica dupa eliminarea valorilor creantelor incerte, cele in
valuta se actualizeaza la cursul de schimb din ziua respectiva, disponibilitatile se
evalueaza la valoarea scriptica, iar cele in valuta se actualizeaza la cursul de schimb,
obligatiile in valuta se actualizeaza la valoarea de schimb, diferentele fiind
regularizate pe seama capitalurilor proprii.
Explicatii

BC

Corectii
2
-60

Total
corectii
-60

BE

Explicatii

BC

60

Corectii
1
-

Cheltuieli de
infiintare
Licente
Teren 500 mp

240
300

-240
+9700

-240
+9700

0
10000

Cladiri

4500

4500

Echipamente,
din care:
1 utilaj

13500

+1700

+1700

15000

Capital social
100 actiuni
Rezerve
Provizioane
pentru riscuri
Profit
nerepartizat
Furnizori

200

-200

-200

Restul
utilajelor
Imobilizari
financiare: 10
act / 200 ale
societatii Beta

13300

+1700

+1700

+15000

60

-10

-10

50

Stocuri

7500

+1050

+1050

8550

Datorii la
buget
Datorii de
personal
Imprumuturi
bancare, din
care:
TL
TS
Diferente din
inlocuirea
valorilor
contabile cu
valorile
economice

2250

+1050

+1050

3300

5250

Din care:
30% materii
prime
Restul
stocurilor
Creante, din
care:
Neincasate de
peste 100 zile
Restul
creantelor
Disponibilitati
TOTAL
ACTIV

5250
18000
400

Corectii
2
-

Total
corectii
-

BE
12000

150
600

150
600

750

750

26760

26760

450

450

1800

1800

2550

2550

600
1950
-

+11540

+11540

11540

45060

+11540

+11540

56600

17600
-400

17600
900
45060

12000

Corectii
1
-

-600

-400

17600

+12140

+11540

900
56600

TOTAL
PASIV

Teren:
Valoarea contabila = 500 mp x 0.6 lei / mp = 300 lei
Valoarea de piata = 500 mp x 20 lei / mp = 10000 lei
Corectie = +9700 lei
Restul echipamentelor
VC = 13300
VP = 15000
Diferenta = + 1700

Imobilizari financiare
VC = 10 act / 200 act x 100 = 5% = 60 lei
VP = 1000 lei x 5% = 50 lei
Diferenta = - 10 lei
Stocurile de materii prime
VC = 2250 lei
VP = 3300 lei
Diferenta = + 1050 lei
Explicatii
A. Active
imobilizate:
Imobilizari corporale
(10000+4500+15000)
Imobilizari financiare

Sume
29550

Explicatii
C. Capitaluri proprii:
Capital social
Rezerve
Provizioane
Profit nerep.
Diferente din inloc.
Val. Cont. Cu val.
Econ.
D. Datorii totale:
Datorii pe TS
Datorii pe TL

29500
50

Sume
25040
12000
150
600
750
11540

B. Active circulante
27050
31560
Stocuri
8550
30960
Creante
17600
600
Disponibilitati
900
TOTAL ACTIV
56600
TOTAL PASIV
56600
Provizioanele pentru riscuri sunt asimilate rezervelor, adica se scad de la provizioane si se
adauga la rezerve.
3. Sa se elaboreze bilantul functional si bilantul financiar si sa se arate rolul acestora.
Bilantul functional pune in evidenta functiile intreprinderii astfel: in activ functia de
investitii, functia de exploatare si functia de trezorerie, iar in pasiv functia de finantare.
Studierea bilantului functional duce la determinarea masei capitalurilor folosite de
intreprindere, respectiv capitaluri proprii si capitaluri imprumutate in vederea determinarii
ratei de actualizare/capitalizare prin metoda costul mediu ponderat al capitalului.
Utilizari
I. Utilizari stabile
II. Utilizari ciclice din exploatare
III. Utilizari ciclice in afara
exploatarii
IV. Trezoreria activa
TOTAL UTILIZARI

Sume
18660
25100
400
900
45060

Resurse
I. Resurse stabile
II. Resurse ciclice din exploatare
III. Resurse ciclice in afara
exploatarii
IV. Trezoreria pasiva
TOTAL RESURSE

Sume
14100
29010
0
1950
45060

Activele stabile = cheltuieli infiintare (60) + licente (240) + terenuri (300) + cladiri (4500) +
echipamente (13500) + imobilizari financiare (60) = 18660
Active ciclice din exploatare = stocuri (7500) + restul creantelor (17600) = 25100
Active ciclice in afara exploatarii = creante neincasate = 400
Trezoreria activa = disponibilitati = 900
Resurse stabile = CS (12000) + rezerve (150) + provizioane (600) + profit nerep. (750) +
imprumuturi bancare pe TL (datorii financiare pe TL 600) = 14100

Resurse ciclice din exploatare = furnizori (26760) + datorii la buget (450) + datorii de
personal (1800) = 29010
Resurse ciclice in afara exploatarii = 0
Trezoreria pasiva = imprumuturi bancare pe TS = 1950
Bilantul financiar orice bilant se descompune in plan financiar in 3 mari mase
financiare: fond de rulment, necesar de fond de rulment si trezoreria neta. Aceste 3 mari mase
pun in evidenta echilibrul financiar al societatii prin relatia FR NFR = TN.
Necesarul
I. Necesar permanent
II. Necesar temporar
III. Trezoreria activa
TOTAL NECESARURI

Sume
18660
25500
900
45060

Resurse
I. Capital permanent
II. Resurse temporare
III. Trezoreria pasiva
TOTAL RESURSE

Sume
14100
29010
1950
45060

Necesarul permanent = active imobilizate


Necesarul temporar = stocuri + creante
Trezoreria activa = 900
Capitalul permanent = Capitaluri proprii + datorii financiare pe TL
Resurse temporare = furnizori + datorii la buget + datorii salariale
Trezoreria pasiva = datorii financiare pe TS
FR = capital permanent (14100) necesar permanent (18660) = -4560
NFR = necesar temporar (25500) resurse temporare (29010) = -3510
TN = trezoreria activa trezoreria pasiva = 900 1950 = -1050
Echilibrul financiar rezulta din relatia FR (-4560) NFR (-3510) = TN (-1050), deci
societatea se afla in dezechilibru financiar.
4. Sa se comenteze functia de finantare a societatii si sa se arate cum foloseste societatea
efectul de levier in finantare.
Levierul financiar = datorii totale / capital propriu = 31560 / 13500 = 2.33
Levierul financiar depinde de structura finantarii, respectiv cat din capitalurile proprii
si cat din datorii financiare. LF exprima rata indatorarii globale si reflecta gradul de
independenta financiara a societatii. Valoarea acceptabila este 0.6. Daca LF este mai mic decat
1, arata cresterea gradului de autonomie financiara, iar daca LF este mai mare decat 1, arata
scaderea gradului de autonomie financiara (respectiv cresterea gradului de indatorare).
5. Sa se determine ANC si valoarea intrinseca (reala sau matematica) a actiunilor.
ANC se determina prin 2 metode:
a) metoda substractiva consta in scaderea din totalul activelor reevaluate, corijate (Total
activ al bilantului economic) al tuturor datoriilor = total activ reevaluat corijat total datorii =
56600 31560 = 25040
Valoarea intrinseca a unei actiuni prin aceasta metoda = ANC / nr. actiuni = 25040 / 100 =
250.4 lei / actiune

b) metoda aditiva consta in adaugarea la capitalurile proprii ale intreprinderii a tuturor


influentelor, corectiilor rezultate din inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice ale
elementelor din bilantul intreprinderii = capitaluri proprii +/- diferente din inlocuirea valorilor
contabile cu valorile economice = 13500 + 11540 = 25040
Valoarea intrinseca a unei actiuni prin aceasta metoda = ANC / nr. actiuni = 25040 / 100 =
250.4 lei / actiune
Capitalurile proprii din BC la care am adaugat diferente calculate in BE.
6. Sa se calculeze valoarea substantiala bruta VSB, valoarea substantiala bruta redusa VSR,
valoarea substantiala neta VSN.
VSB = total activ reevaluat, corijat in ipoteza continuarii activitatii (total activ al BE) +
valoarea bunurilor care desi nu sunt proprietatea societatii sunt folosite de aceasta (luate cu
chirie) valoarea bunurilor care desi sunt in proprietatea societatii nu sunt folosite de aceasta
(date in chirie) = 56600 + 450 250 = 56800
VSBR = VSB datorii nefinanciare din BE = 27790
Datoriile nefinanciare = furnizori (26760) + datorii buget (450) + datorii personal = 29010
VSN = VSB (56800) total datorii (31560) = 25240
7. Sa se evalueze riscul de faliment.
Pentru evaluarea riscului de faliment se foloseste modelul Altman in care Z = a x X1 +
b x X2 + c x X3 + d x X4 + e x X5, in care:
a = 1,2
b = 1,4
c = 3,3
d = 0,6
e = 1 (0,99)
X1 = active circulante / total activ = (8550 + 17600 + 900 = 27050) / 56600 = 0,477
X2 = profit reinvestit / total activ = 750 / 56600 = 0,013
X3 = profit inainte de impozitare si dobanzi / total activ = 300 / 56600 = 0,005
X4 = capitaluri proprii la valoare de piata / datorii totale = ANC / datorii totale = 25040 /
31560 = 0,8
X5 = venituri din vanzari / total activ = 16500 / 56600 = 0,291
Z = 1,2 x 0,477 + 1,4 x 0,013 + 3,3 x 0,005 + 0,6 x 0,8 + 1 x 0,291 = 1,385
Interpretarea lui Z: daca Z este cuprins intre 1,8 si 3 societatea se confrunta cu o situatie de
alerta in ceea ce priveste falimentul, daca Z > 3, situatia de faliment este iminenta. In cazul
nostru, societatea nu este in pericol.
8. Sa se estimeze valoarea de rentabilitate continua a societatii si valoarea intrinseca a unei
actiuni.
Se foloseste o metoda bazata pe profitabilitate / performante, conform careia valoarea
globala este egala cu Vg = CB + CB/Rata de actualizare i (i = 15%) = 500 + 500/15% = 500 +
3333 = 3833

9. Sa se estimeze valoarea unei actiuni prin metoda fluxurilor viitoare de numerar actualizate.
Va = Vg / nr. actiuni = 3833 / 100 = 38,33 lei / actiune
Metoda fluxurilor viitoare de numerar actualizate (DCF discounting cash-flow)
Vg = CF x 1 / (1 + i)n + Vr (valoarea reziduala) x 1 / (1 + i)n
= suma de la 1 la n
CF = cash-flow
n = numarul de ani pe care se face previziunea (5 ani)
i = rata de actualizare (15%)
1/(1 + i)n = factorul de actualizare
Vr = valoarea reziduala
Explicatii
Profitul net

0
750

2
787 x 5%
= 826
+1057
+661
0

3
867

4
910

5
955

+1000
+600
0

1
750 x 5%
= 787
+1050
+630
0

+Amortizari
+Provizioane
-Investitii de
mentinere a
capacitatii
tehnologice
-NFR
= Cash-flow
anual
Factorul de
actualizare
1 / (1 + i)n =
1 / (1 + 15%)
n
= 1 / 1.15n
Cash-flow
actualizat

+1157
+695
0

+1215
+730
0

+1275
+765
0

-143
2610

-(-150)
2739

-(-157)
2876

-(-165)
3020

-(-173)
3168

1 / 1.15 1 =
0.869

1 / 1.152 =
0.755

1 / 1.153 =
0.656

1 / 1.154 =
0.571

1 / 1.155 =
0.497

2268

2068

1887

1724

1574

NFR = NFR 1 NFR 0 = -3003 (-2860) = -3003 + 2860 = -143


Explicatii
Active imobilizate
Stocuri + creante
Disponibilitati
TOTAL ACTIV

Sume
29550
26150
900
56600

Explicatii
Capitaluri permanente
Datorii nefinanciare
Datorii financiare TS
TOTAL PASIV

Capitalurile permanente = capital propriu + datorii financiare TL


NFR = stocuri + creante datorii nefinanciare = 26150 29010 = - 2860
NFR in anul de baza = - 2860
NFR in anul 1 = - 2860 + (-2860 x 5%) = - 3003
CF x 1 / (1 + i)n = 2268 + 2068 + 1887 + 1724 + 1574 = 9521
Vr = CF din ultimul an / rata de actualizare i = 3168 / 15%
Vr (valoarea reziduala) x 1 / (1 + i)n = 21120 x 0.497 = 10497
Vg = 9521 + 3168 = 20018

Sume
25640
29010
1950
56600

Valoarea unei actiuni = Vg / Nr. actiuni = 20018 / 100 = 200,18 lei / actiune
10. Sa se estimeze valoarea societatii prin metoda capitalizarii veniturilor (valoarea de
rentabilitate).
Aplicand metoda capitalizarii veniturilor se obtine valoarea de rentabilitate.
Vg = CB / rata de actualizare = 500 / 15% = 3333
11. Sa se calculeze valoarea societatii printr-o metoda bazata pe goodwill.
Metodele bazate pe goodwill sunt metode combinate.
Vg = ANC + GW
GW = (CB ANC x rata de remunerare a activelor in piata t) / rata de actualizare
t = 8% (din problema)
GW = (500 25040 x 8%) / 15% = (500 2003) / 0.15 = -1503 / 0.15 = -10020 => Badwill
(BW)
Vg = 25040 10020 = 15020 (are active importante, dar nu pozitionata bine pe piata)
12. Sa se calculeze pragul de rentabilitate al societatii.
Pr = ANC x rata de actualizare i = 25040 x 15% = 3756 (de la acest punct devine rentabila
societatea)
Aplicatia nr. 2
Explicatii
Cheltuieli infiintare
Brevete
Fond comercial
Echipamente
Titluri de participare
Datorii asupra
imobilizarilor
Stocuri
Clienti
Debitori diversi
Valori mobiliare
Disponibilitati
Cheltuieli de
exploatare in avans
Cheltuieli de
repartizat pe 5 ani
Capital social 1000
actiuni
Rezerve
Profit nerepartizat
Subventii pentru
investitii
Provizioane
Provizioane pentru
riscuri

Val. Brute
100000
180000
200000
820000
30000
140000

Amortizare
20000
60000
0
240000
0
0

Val. Nete
80000
120000
200000
580000
30000
140000

70000
320000
80000
35000
70000
15000

10000
30000
0
0
0
0

60000
290000
80000
35000
70000
15000

100000

20000

80000

450000

450000

300000
90000
20000

0
0
0

300000
90000
20000

30000
10000

0
0

30000
10000

Provizioane pentru
cheltuieli
Imprumuturi bancare,
din care:
Pe TL
Furnizori
Datorii fiscale
Venituri in avans din
exploatare

40000

40000

350000

350000

300000
180000
20000
10000

0
0
0
0

300000
180000
20000
10000

Se cere:
1. Valoarea activelor fictive.
= cheltuieli infiintare (100000) + brevete (180000) + fond comercial (200000) = 480000
2. Valoarea utilizarilor stabile.
Utilizari
Sume
Active stabile
1430000
Active ciclice din exploatare
405000
Active ciclice in afara exploatarii
80000
Trezoreria activa
105000
TOTAL Utilizari
2020000
Total utilizari stabile =
+cheltuieli infiintare (100000)
+ brevete (180000)
+ fond comercial (200000)
+ echipamente (820000)
+ titluri participare (30000)
+ chelt. In avans pe 5 ani (100000)
= 1430000

Resurse
Resurse stabile
Resurse ciclice din exploatare
Resurse ciclice in afara exploatarii
Trezoreria pasiva
TOTAL Resurse

3. Valoarea resurselor stabile.


Total resurse stabile =
+ capital social (450000)
+ rezerve (300000)
+ profit nerepartizat (90000)
+ subventii pentru investitii (20000)
+ provizioane (30000)
+ provizioane pt. Riscuri (10000)
+ provizioane pt cheltuieli (40000)
+ amortizarea chelt. De infiintare (20000)
+ amortizarea brevetelor (60000)
+ amortizarea echipamentelor (240000)
+ amortizarea stocurilor (10000)
+ amortizarea clientilor (30000)
+ amortizarea chelt. De repartizat pe 5 ani (20000)
+ imprumuturi pe TL (300000)
= 1620000
4. FRNG.

Sume
1620000
210000
140000
50000
2020000

Active ciclice din exploatare = stocuri (70000) + clienti (320000) + chelt. De exploatare in
avans (15000) = 405000
Active ciclice in afara exploatarii = debitori diversi = 80000
Trezoreria activa = valori mobiliare (35000) + disponibilitati (70000) = 105000
Resurse ciclice din exploatare = furnizori (180000) + datorii fiscale (20000) + venituri in
avans din expl. (10000) = 210000
Resurse ciclice in afara expl. = datorii = 140000
Trezoreria pasiva = imprumuturi pe TS = 50000
FRNG = resurse stabile (1620000) utilizari stabile (1430000) = 190000
5. NFRE.
NFRE = active ciclice din expl. (405000) resurse ciclice din expl (210000) = 195000
6. NFRAE.
NFRAE = active ciclice din afara expl. (80000) resurse ciclice in afara expl. (140000) =
-60000
NFRtotal = NFRE + NFRAE = 195000 60000 = 135000
7. TN.
TN = trezoreria activa (105000) trezoreria pasiva (50000) = 55000
8. Pe baza maselor financiare obtinute, faceti un comentariu asupra echilibrului financiar.
Echilibrul fin. Al companiei rezulta din relatia: FRNG NFR = TN = 180000
135000 = 55000. Societatea se afla in echilibru financiar, deci nu se confrunta cu un deficit de
lichiditati, deci nu va fi nevoita sa apeleze la alte imprumuturi.
9. Admitand ca provizioanele au caracter de rezerva si ca nu exista distorsiuni intre valorile
contabile si valorile economice ale bunurilor corporale, sa se determine valoarea intrinseca a
unei actiuni prin ambele metode.
Explicatii

BC

Corecti
i1

Corecti
i2

BE

Explicatii

BC

Corecti
i1

Corecti
i2

-80000

Total
Corecti
i
-80000

Cheltuieli
infiintare
Brevete

80000

CS

450000

120000

120000
200000
-

120000
200000
-

Rezerve

300000

Profit

90000

+8000
0
-

Fond
comercial
Echipamente
Titluri
Stocuri

200000

580000
30000
60000

580000
30000
60000

20000
30000
10000

+1500
0
-

305000

80000

+1500
0
-

Subventii
Provizioane
Proviz. Pt.
Riscuri
Proviz. Pt.
Chelt.
Furnizori

Clienti

290000

Debitori
diversi
Chelt. Avans

15000

-15000

-15000

Val.
Mobiliare
Disponibilita
ti
Chelt. De
rep. Pe 5 ani

35000

35000

70000

70000

80000

-80000

80000

Venituri in
avans din
expl.
Datorii
fiscale
Imprumutur
i TL
Imprumutur
i TS
Datorii
asupra

Total
Corecti
i
-

BE
450000
380000

+8000
0
-

-30000
-10000

-30000
-10000

20000
-

40000

-40000

-40000

180000

+1000
0
-10000

190000

10000

+1000
0
-10000

20000

20000

300000

300000

50000

50000

140000

140000

90000

imob.
TOTAL

164000
0

400000

480000

116000
0

Diferente
TOTAL

164000
0

480000
480000

480000
480000

-480000
116000
0

Pentru determinarea valorii intrinsece a unei actiuni prin ambele metode se determina ANC.
Pentru determinarea ANC se parcurg 3 etape:
1. se separa bunurile necesare exploatarii de bunurile care nu sunt necesare exploatarii si se
aduc bilantului contabil urm. Corectii: (vezi BE).
2. reevaluarea bunurilor necesare exploatarii .
3. calculul matematic al ANC prin cele 2 metode: metoda aditiva si metoda substractiva.
Metoda substractiva:
ANC = Total activ reevaluat corijat (1160000) total datorii (700000) = 460000
Total datorii = furnizori (190000) + datorii fiscale (20000) + impr. TL (300000) + impr. TS
(50000) + dat. Asupra imob. (140000) = 700000
Va = ANC / nr. actiuni = 460000 / 1000 = 460 lei / actiune
Metoda aditiva:
ANC = capital propriu +/- diferente din inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice =
940000 480000 = 460000
CP = CS (450000) + rezerve (380000) + profit (90000) + subventii (20000) = 940000
Va = ANC / nr. actiuni = 460000 / 1000 = 460 lei / actiune