Sunteți pe pagina 1din 105

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.

com

ALEXANDRU MACEDONSKI
1854-1920
Lucrare realizat[ de: Florentina Urziceanu, Ariana Lupescu

CUPRINS
Prefa\[ .......................................................................................................5
I. CRONOLOGIA VIE|II }I A OPEREI
LUI ALEXANDRU MACEDONSKI............................................................9
II. BIBLIOGRAFIE....................................................................................23
Opera lui Alexandru Macedonski ........................................................23
Scrieri publicate @n antologii ]i culegeri...............................................29
Bibliografie critic[ selectiv[ despre opera
]i personalitatea lui Alexandru Macedonski ..........................................34
Lucr[ri cu caracter general ............................................................34
Bibliografii. Ghiduri....................................................................34
Dic\ionare ]i enciclopedii ..........................................................34
Dic\ionare.............................................................................34
Enciclopedii..........................................................................38
Istorii. Istorii literare...................................................................38
Lucr[ri despre via\a ]i activitatea lui Al. Macedonski.....................44
Sinteze. Monografii. Studii speciale ..........................................44
Studii de istorie ]i critic[ literar[ @n volume ...............................45
Studii ]i articole @n periodice ..................................................67
Eseuri, cronici, recenzii. Selec\iuni ......................................67
III. COLABOR{RI LA REVISTE }I ZIARE...............................................84
IV. ICONOGRAFIE ..................................................................................85
Portrete @n volume ..............................................................................85
Portrete @n periodice ...........................................................................85
Fotografii @n volume ............................................................................85
Fotografii @n grup.................................................................................86
#n volume .......................................................................................86
#n periodice ....................................................................................86
Fotografii @n periodice .........................................................................86
V. ADDENDA...........................................................................................87
VI. APRECIERI CRITICE........................................................................89
Indice de nume ......................................................................................100
1

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BIBLIOTECA JUDE|EAN{
ALEXANDRU }I ARISTIA AMAN

ALEXANDRU MACEDONSKI
1854-1920
Biobibliografie selectiv

CRAIOVA
2004
3

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Lucrare realizat[ de:


Florentina Urziceanu, Ariana Lupescu

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Prefa\[
Alexandru Macedonski, "c`nt[re\ul @nsenin[rilor de mai, poetul rozelor",
c`nt[re\ul meleagurilor natale, poetul Amaradiei iubite ]i al Doljului matern .........
Lucrarea biobibliografic[ de fa\[ reprezint[ un omagiu adus vie\ii, operei
]i personalit[\ii complexe a poetului, pentru care Oltenia ocup[ un loc aparte, fiind
considerat un fiu al s[u. Macedonski este legat de Oltenia prin locurile de ob`r]ie
ale familiei. El ]i-a petrecut copil[ria @n satul Pomete]ti-Ad`ncata (Goie]tiul de
azi), de pe Valea Amaradiei doljene, ]i @n Craiova. Acestor locuri le p[streaz[ o
amintire de ne]ters. #n opera sa evoc[ locurile ]i oamenii copil[riei: Floarea ]i
Verig[ |iganul, Valea Amaradiei, }imnicul, Balta Craiovi\ei, Valea Vl[icii sau
F`nt`na cu |eap[, toate l[s`nd urme ad`nci @n con]tiin\a poetului. De fapt,
Alexandru Macedonski ilustreaz[ spiritul d`rz ]i voluntar al Olteniei, al c[rui
mesager artistic a fost al[turi de Tudor Arghezi, Constantin Br`ncu]i, Ion
|uculescu. Existen\a lui Macedonski @n memoria urma]ilor este prezent[ @n via\a
citadin[ a Craiovei, prin ]coala ]i strada care-i poart[ numele, prin sculpturi,
fotografii.
Personalitate a literaturii rom`ne, este creatorul unei opere valoroase care
a reprezentat un drum nou pentru scrisul rom`nesc. El a ac\ionat pe scena vie\ii
literare @n perioada de la sf`r]itul secolului al XIX-lea ]i @nceputul secolului al XX-lea.
Cunoscut, @n general, doar ca poet, Macedonski a fost ]i prozator original,
talentat, dramaturg interesant, critic literar, estetician cu idei indr[zne\e, novatoare,
filosof, orator, un timp - om politic activ; era pasionat de cercet[ri ]tiin\ifice
(astronomie, fizic[ experimental[), a fost unul dintre promotorii sportului cu
pedale, la noi. #n toate aceste activit[\i, se recunoa]te o mare personalitate, cu o
structur[ sufleteasc[ puternic[, cu o inteligen\[ deosebit[.
Opera sa, activitatea jurnalistic[ arat[ un efort literar deosebit de sus\inut
]i o @ntins[ carier[ publicistic[. Rolul foarte important al lui Macedonski se
datoreaz[ unei rare deschideri c[tre tot ceea ce e nou @n sfera scrisului ]i voin\ei de
a impune aceast[ noutate. Acest spirit novator prinde contur @n atmosfera revistei
"Literatorul" ]i a cenaclului condus de poet. |elul s[u era promovarea, prin art[, a
frumosului, a adev[rului ]i a binelui spre binele \[rii. A luptat cu un curaj deosebit
@mpotriva a ceea ce era retrograd, a injusti\iei sociale. A luptat pentru o lume a
drept[\ii ]i fericirii.
Privind @n perspectiv[ istoric[ via\a ]i activitatea sa, nu i se poate nega
sinceritatea, onestitatea inten\iilor, patriotismul, credin\a @n progres ]i ostilitatea
fa\[ de politicianismul burghez.
Macedonski-omul avea un spirit polemic, emanat de un temperament
aprins, mereu nelini]tit, nest[p`nit, nedrept ]i ne`n\eleg[tor de multe ori, a]a cum
majoritatea contemporanilor s[i nu l-au @n\eles pe poetul cu o structur[ protestatar[
]i cu o figur[ demn[, cutez[toare.
5

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Puterea exemplar[ a vie\ii sale zbuciumate const[, cum spunea Garabet


Ibr[ileanu, @n sacrificiul total ]i dezinteresat pe t`r`mul artei, "un asemenea om
merit[ nu numai stima, dar, @ntr-o privin\[, ]i toat[ admira\ia noastr[".
#l cinstim, ast[zi, ca pe un mare poet. Nu a fost nevoie de patru genera\ii
ca opera sa s[ se bucure de pre\uire.
Biobibliografia "Alexandru Macedonski" se vrea un util instrument de
informare, pentru reg[sirea edi\iilor din crea\ia macedonskian[ ]i a studiilor critice
ce i-au fost consacrate, facilit`nd posibilitatea economisirii timpului afectat
efectu[rii unor lucr[ri de cercetare. Necesitatea acestui instrument este cu at`t mai
mare cu c`t Biblioteca "Aman" serve]te o comunitate cu un poten\ial intelectual
ridicat, cu un interes deosebit pentru formarea continu[ (elevi, studen\i, cercet[tori
etc). Totodat[, este ]i o @ncercare de valorificare a patrimoniului excep\ional pe
care Biblioteca "Aman" @l are.
Realizat[ @ntr-o tehnic[ unitar[, aceast[ lucrare cuprinde, din mo]tenirea
macedonskian[ tip[rit[, partea care se p[streaz[ @n colec\iile Bibliotecii "Aman".
Ordonarea materialului s-a f[cut pe urm[toarele p[r\i: Cronologia vie\ii ]i
a operei; Opera @n volume, @n antologii ]i culegeri; Bibliografia critic[ cu
selec\iuni privind via\a, opera ]i personalitatea lui Macedonski, @n volume, lucr[ri
cu caracter general, enciclopedii, dic\ionare, ghiduri bibliografice; Istorii literare,
monografii; Studii de critic[ literar[ @n periodice. Urmeaz[ Colabor[ri la diferite
reviste ]i ziare. Partea iconografic[ este dedicat[ m[rturiilor iconografice cu
portrete ]i fotografii ale scriitorului, identificate @n volume ]i periodice,
reprezent[ri plastice, reproduceri. Addenda cuprinde referin\e despre Al.
Macedonski @n volume care nu se afl[ @n Biblioteca "Aman".
Ordonarea lucr[rilor originale, c`t ]i a celor de referin\[, s-a f[cut dup[
criteriul alfabetic.
Ultima parte cuprinde Aprecierile critice selectate din opera celor care ]iau adus contribu\ii importante la cunoa]terea ]i @n\elegerea poetului. Acoperind
spectrul scriitoricesc p`n[ @n prezent, de la Tudor Vianu, G. C[linescu, A. Marino,
Al. Piru la N. Manolescu, F. Firan, M. Be]teliu, Ov. Ghidirmic, ele completeaz[
efortul nostru de a realiza un instrument util pentru cei interesa\i.
Au fost consultate c[r\i, periodice, cataloage, lucr[ri de referin\[, albume,
alte documente.
Pentru o consultare operativ[, precum ]i pentru reg[sirea cu u]urin\[ a
lucr[rilor bibliografice, punem la @ndem`n[ un aparat auxiliar, format dintr-un
indice alfabetic de nume cuprinse @n lucrare, ]i cotele sub care volumele respective
sunt @nregistrate @n colec\iile noastre, destinate studiului @n s[lile de lectur[.
Ne exprim[m speran\a c[ prin aceast[ lucrare vom contribui la l[rgirea
informa\iilor pe care le putem oferi publicului cititor, precum ]i la o bun[
valorificare a mo]tenirii macedonskiene.
A]tept[m sugestiile ]i observa\iile critice ale celor ce o vor consulta,
pentru a le folosi @n elaborarea viitoarelor bibliografii ale personalit[\ilor culturii
doljene.
Florentina Urziceanu
6

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

"Voi g[si @n orice timpuri c@te -o inim[ de frate,


Voi g[si @n orice timpuri un r[sunet m@ng@ios"
Al. Macedonski

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

I. CRONOLOGIA VIE|II }I A OPEREI


LUI ALEXANDRU MACEDONSKI

1854 - La 14 martie se na]te, @n Bucure]ti, @n "mahalaoa Precupe\iiNoi", Al. Macedonski, al treilea copil al maiorului Alexandru
D. Macedonski, cel dint`i rom`n care este @n[l\at la gradul de
general de c[tre domnitorul Al. I. Cuza, fiind primul ministru
de r[zboi al Principatelor Unite. Bunicul s[u, Dimitrie
Macedonski, a participat activ la mi]carea revolu\ionar[
condus[ de Tudor Vladimirescu.
Cu privire la originea familiei sale, poetul va imagina,
ca mai t`rziu Mateiu Caragiale, un veritabil arbore
genealogic. Mama sa, Maria, n[scut[ Fisen\a-P@r@ianu, se
tr[gea din "o veche ]i str[lucit[ familie de peste Olt",
originar[ din V`lcea. #n ceea ce prive]te tat[l, ascenden\a sa
este fabulat[: "Prin tat[, ne@ntrecutul poet coboar[ dintr-o
familie polon[ care a domnit @n Lituania ]i care @]i g[se]te
originea din familia princiar[ de Biberstein, una din cele mai
puternice de pe Rhin" (Despre Al. Macedonski, @n Cartea de
aur, a lui Al. Macedonski, Bucure]ti, 1902, p. 5). De fapt,
fra\ii Dimitrie ]i Pavel Macedonski au venit @n \ar[ prin 1806,
din sudul Dun[rii.
Cea mai mare parte a copil[riei a petrecut-o la casele
p[rinte]ti din Ad`ncata-Pomete]ti, pe Valea Amaradiei, pe
care o c`nt[ @n "M`ng`ierea dezmo]tenirii", ori la Craiova, @n
casa bunicului, din mahalaua "Sf. Ioan Sebastian", pe locul
actualei Gr[dini botanice, unde se afla ]i F`nt`na "Jianu",
moment evocat @n poema "Copil[rie", ca ]i @n unele proze.
Copil[ria fericit[ a l[sat urme ad`nci @n sufletul
afectiv al lui Al. Macedonski. Nu o dat[ apar @n oper[ evoc[ri
de oameni ]i locuri: Floarea ]i Verig[ |iganul, Valea
Amaradiei, }imnicul, Balta Craiovi\ei, Valea Vl[icei sau
9

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

185718581859 -

1860-

1861-

1862-

F`nt`na cu |eap[. Multe dintre schi\ele ]i povestirile sale au


un caracter autobiografic.
Tat[l poetului prime]te brevetul de colonel. Avea 41 de ani.
Se na]te Vladimir, fratele mai mic al poetului, ultimul copil al
so\ilor Macedonski.
Dup[ alegerea lui Cuza, fa\[ de care avusese o atitudine
favorabil[, colonelul (din 1857) Alexandru Macedonski este
@naintat general ]i devine ministru de r[zboi @n |ara
Rom`neasc[ ]i ]ef al Statului-Major Domnesc. La 16 august,
generalul Macedonski demisioneaz[ din postul de ministru de
r[zboi. Scurt timp dup[ aceea intr[ @n conflict cu Cuza,
conflict care se ad@nce]te.
Ca o compensa\ie, tat[l poetului este numit membru @n
Comisia }colii Militare ]i pre]edinte al Comisiei pentru Casa
de dota\ie a oastei.
Poetul, de constitu\ie firav[, maladiv[, str[bate perioade de
criz[, nervoase, dup[ toate indicile.
Generalul Macedonski este numit ]eful trupelor din
tab[ra Floreasca ]i comandant al Garnizoanei Bucure]ti.
#n noiembrie, se na]te, @n Bucure]ti, Ana, viitoarea
so\ie a poetului, fiica lui Grigore I. Rallet ]i a Elenei
Sl[tineanu, descenden\i din familii boiere]ti muntene ]i
oltene.
#n urma unor conflicte tot mai ascu\ite cu domnitorul Cuza
generalul Macedonski cere s[ i se aranjeze drepturile la
pensie.
#n august, se aprob[ demisia generalului Al. D.
Macedonski din postul de comandant al garnizoanei din
Bucure]ti.
Septembrie: Poetul, care prime]te instruc\ie @n familie,
unde @ncepe s[ @nve\e limba francez[, este @nscris probabil la
}coala primar[ din Craiova. Copil[ria ]i-o @mparte @ntre
mo]ia Pomete]ti, Dolj, pe Ad@ncata, adus[ de zestre tat[lui

10

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1863 -

18641865-

1866-

1868-

1869 -

s[u, ]i locuin\a bunicilor, p[rin\ii Mariei, la Craiova, mahaloa


Sf. Ioan Sevastos. Este o perioad[ fericit[, idilic[, inocent[.
Generalul Macedonski se pensioneaz[ ca urmare a
ne`n\elegerilor cu guvernul. Veniturile familiei sunt serios
mic]orate.
Generalul Macedonski se vede ]ters pe nea]teptate din
controalele armatei.
Primele compozi\ii poetice ale lui Alexandru Macedonski, cu
teme de familie, patriotice, antidinastice, ]i cu un fond
confesional, autobiografic.
Moare, la Craiova, pitarul D. P@r@ianu, bunicul dinspre mam[
al poetului, care-i va evoca figura, sub chipul serdarului
Calomfir, "taica-mo]ul", @n schi\a "Dram[ banal[".
Moare Ecaterina P@r@ianu, bunica dinspre mam[ a poetului,
creionat[ @n aceea]i schi\[.
Alexandru D. Macedonski, iritat, neb[gat @n seam[ de
noua domnie, public[ @n "Trompeta Carpa\ilor" un violent
articol "Sistema @n armat[", o critic[ furibund[ a liberalilor.
Generalul Macedonski este reintegrat @n armat[ de Guvernul
Conservator al lui D. Ghica, devenind comandantul Diviziei I
teritoriale. Au loc atacuri violente ale opozi\iei. Guvernul este
pus @n minoritate din cauza acestei numiri, considerat[
abuziv[, iar Camera se dizolv[. Apoi, @n martie, generalul
Macedonski este numit comandant al taberei Furceni.
La @ncheierea perioadei de instruc\ie, @n august, @]i ia
r[mas bun de la trup[, printr-un ordin de zi mar\ial.
#n septembrie, se @mboln[ve]te grav, subit ]i moare
dup[ trei zile; familia b[nuie]te efectul unei otr[viri.
Noiembrie: Alexandru Macedonski ob\ine un
"certificat scolastic" de absolvire a patru clase (1867-1868)
Cea dint`i @nv[\[tur[ se poate s-o fi primit de la un
profesor particular, obi]nuitul preceptor al caselor mari,
concediat dup[ trecerea @n inactivitate a generalului. De la
mama sa prinde ]i cele dint`i elemente de limb[ francez[.
11

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dup[ absolvirea }colii primare de b[ie\i nr.1 a urmat un


pension de limb[ francez[ din Craiova (probabil al
profesorului Ch. Raymond), pension care se prea poate s[ fi
fost chiar internatul liceului din Craiova, al c[rui director, G.
M. Fontanin, @i d[dea la m`n[, la 29 noiembrie 1869,
certificatul de absolvire. Note slabe: 2 "bene" ]i 6 de
"benisioru", la Naturale "repetiendu ecsame-le".
Cu privire la studiile sale, poetul cultiv[ cu candoare
fantezia cea mai dezinvolt[: "cam la 11 ani "(1868-1869)
t`n[rul "p[r[si din clasa V-a liceul din Craiova" ]i pleac[ @n
str[in[tate pentru a-]i depune bacalaureatul @n Geneva ]i apoi
"studie @n Viena, @n Geneva, la Universitatea din Pisa ]i
Neapole..."
1870 - La 30 martie 1870, Prefectura Jude\ului Dolj @i elibereaz[ un
pa]aport pentru a merge "@n statele Europei pe termen de trei
ani , la studiu".
Iulie: Pleac[ @n prima c[l[torie @n str[in[tate. Sose]te
la Viena "spre a se prepara s[ intre la Facultatea de Litere".
Aici, au loc mici escapade sentimentale. Scrie versuri.
Debuteaz[ timpuriu, la 16 ani, decembrie 1870, cu
poezia "Dorin\a poetului", trimis[ de la Viena "Telegrafului
Rom`n" din Sibiu, director G. Bari\, ]i ap[rut[ @n nr. 94, din 8
decembrie 1870, al publica\iei amintite.
1871 - La @nceputul anului 1871 pleac[ @n Italia, stabilindu-se la
Riva, pe lacul de Garda, @n nordul Italiei. #n aprilie,
termin`nd fondurile, se re@ntoarce, cu nepl[cere, @n \ar[ ]i se
@nscrie la Facultatea de Litere din Bucure]ti, ca student @n
anul I. La 30 august se afl[ la Geneva, @n Elve\ia, unde
urmeaz[ Institutul Schevitz (aici figureaz[ din septembrie
1871 p`n[ la 31 mai 1872, retras @n decembrie 1872). Scrie
versuri, face studii mai mult dec`t problematice; aventuri
sentimentale ("Gustai ]i fericea, gustai ]i amorul"). De aici,
de la Geneva, dateaz[ poezii ap[rute @n volumul "Prima

12

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1872 -

1873 -

18741875 -

verba". Pleac[ apoi @n Italia, frecvent`nd cursurile


universitare din Pisa ]i Vene\ia.
Dup[ o scurt[ ]edere la Vene\ia, starea s[n[t[\ii ]i lipsurile
materiale @i determin[ revenirea la Bucure]ti, unde debuteaz[
editorial cu volumul "Prima verba". Apari\ia volumului s[u
nu trece neobservat[ de pres[, ]i acest fapt @i @nt[re]te ]i mai
mult @ncrederea @n sine.
Colaboreaz[ cu versuri la "Transac\iuni literare ]i
]tiin\ifice" ]i la "Telegraful".
La sf`r]itul lunii mai este la Bucure]ti ]i @ncepe o activitate
publicistic[ mai sus\inut[, "posedat de o mare pl[cere de a
versifica ]i preocupat de g@ndul de a deveni autor @n toat[
legea...".
La 23 mai public[ @n "Telegraful" poezia antidinastic[
"10 Mai", cu prilejul anivers[rii suirii pe tron a principelui
Carol. Pentru a-l pune la ad[post de urm[ri, Maria
Macedonski @]i expediaz[ fiul, din nou, @n str[in[tate. Astfel,
poetul se autoexileaz[ @n Austria, apoi @n Italia, punct
constant de atrac\ie.
#n septembrie se @ntoarce @n \ar[. #l g[sim la mo]ia
Ad@ncata, pe Amaradia. Poetul tr[ie]te un puternic sentiment
afectiv: reg[sirea locului copil[riei.
La 14 noiembrie, c`nd nu avea nici 20 de ani, editeaz[
prima sa revist[, "Oltul", de inspira\ie liberal[, @n care public[
articole politice, versuri ]i traduceri din Lamartine, Beranger
etc. Revista serve]te ]i campaniei de r[sturnare a Guvernului
Conservator al lui Lasc[r Catargiu.
Colaboreaz[ la "Familia" ]i la "Telegraful" cu versuri
politice.
Continu[ atacurile antidinastice @n versuri ]i publicistic[.
Pentru poezia "G@ngavul politic din timpul domnilor
str[ini", precum ]i pentru editorialul din "Oltul" , ap[rut la 29
iunie 1874, la 24 martie, este arestat la Craiova, printr-un
abuz al autorit[\ilor. Este re\inut trei luni la V[c[re]ti, unde
13

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

@mparte celula cu N. Fleba, "tribunul poporului". Face mereu


versuri satirice, care apar cu regularitate @n "Telegraful". #n
@nchisoare trece prin st[ri de tensiune care alterneaz[ cu
euforie ]i vis[ri lucide. #n "Telegraful" este lansat[ o
campanie de pres[ @n favoarea sa. Este judecat ]i achitat de
Tribunalul Ilfov, fiind pus imediat @n libertate.
La ie]ire este ova\ionat. Adreseaz[ o scrisoare public[ de
mul\umire c[tre avoca\i. Au loc manifesta\ii de simpatie.
1876 - Martie: Dezam[git de liberali, poetul trece de partea
diziden\ei ]i @mpreun[ cu Pantazi Ghica, Bonifaciu Florescu
]i George F[lcoianu scoate ziarul "Stindardul".
Iulie: Este numit director al Prefecturii Jude\ului
Bolgrad ]i temporar prefect. #]i ia serviciul @n primire, cu
mari ambi\ii administrative, intr`nd @n conflict cu autorit[\ile
locale.
Septembrie: Este silit s[ demisioneze pentru
@nc[lcarea instruc\iunilor confiden\iale ale primului ministru
I. C. Br[tianu cu privire la trecerea peste frontier[ a
"voluntarilor" ru]i @n drum spre Serbia.
1877 - Scoate ziarul "Vestea", fiind director-proprietar. Urmeaz[ o
reconciliere precar[ cu liberalii.
Colaboreaz[ intermitent la "Famila".
1878- Scoate o nou[ foaie efemer[ "Dun[rea" ]i lanseaz[ alte ziare,
precum: "Tr[snetul", "Fugerul", "Plevna" din care nu s-au
p[strat exemplare.
#n februarie, este ales membru al Societ[\ii Culturale
"Concordia rom`n[", iar la 8 martie \ine la Ateneu conferin\a
"Mi]carea literar[ din cei din urm[ zece ani".
#n octombrie, poetul solicit[ lui Mihail Kog[lniceanu
un post de ata]at de lega\ie. " Cunosc, d-le ministru, limba
francez[, german[ ]i italian[ etc".
La 13 noiembrie, este numit director al Prefecturii
jude\ului Silistra, cu re]edin\a la Cernavod[ - p`n[ la 24
martie, c`nd se desfiin\eaz[ jude\ul.
14

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1879 -

1880 -

1881 -

1882 -

Desf[]oar[ activit[\i administrative, dar mai mult poetice,


face excursii arheologice, impresionat , @ndeosebi, de locul
numit Hinovul, care-i inspir[ versuri libere, printre primele @n
poezia european[.
Administrator al plasei Sulina.
Debarc[ @n Insula }erpilor, unde tr[ie]te mari emo\ii
senzoriale ]i estetice, transfigurate, ulterior, @n Lewki ]i
Thalassa. Este numit inspector financiar.
La 6 ianuarie editeaz[ revista antidinastic[ "Tarara", ]i @n
aceea]i lun[, la 20 ianuarie, @mpreun[ cu Th. N. Stoenescu ]i
Bonifaciu Florescu - revista "Literatorul", publica\ie de
mare r[sunet ]i cu o contribu\ie deosebit[ @n evolu\ia
literaturii, culturii ]i vie\ii politice rom`ne]ti.
#n cunoscutul cenaclu al "Literatorului" au fost reunite
genera\ii de poe\i, mul\i ajun]i scriitori de valoare. Cei care
au frecventat cenaclul evoc[ figura Maestrului, prezent la
festivalurile literare, @n redingot[ de catifea neagr[, pantaloni
cenu]ii, cravat[ alb[, vr`nd cu acestea " s[ re@nvie elegan\ele
defuncte ale saloanelor de la 1830".
La 15 noiembrie are loc premiera pieselor "Iade]" ]i
"Unchia]ul S[r[cie".
Premiera piesei " 3 Decembrie", versiune a piesei "Romeo ]i
Julieta", de Shakespeare; apari\ia volumului de "Poezii",
dedicat lui Titu Maiorescu, cu care are rela\ii protocolare;
este decorat cu medalia Bene Merenti clasa I, de V. A.
Ureche, ministrul Cultelor ]i al Instruc\iunii Publice, medalie
"pe care n-o avea pe atunci dec`t V. Alecsandri" ; cite]te @n
Cenaclul "Junimea" poezia "Noapte de noiembrie";
Alecsandri colaboreaz[ la "Literatorul".
Datorit[ lui V. Alexandrescu-Ureche este numit comisar
extraordinar al monumentelor istorice (inspector cu o mie de
lei lunar). Polemizeaz[ cu Alecsandri, pentru c[ acesta,
academician ]i om @nst[rit, a acceptat premiul Academiei.

15

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1883 -

1884 -

1885 -

1886-

Public[ @n "Literatorul" o "Analiz[ critic[ a poeziei lui


Alecsandri", @n urma c[reia rela\iile lor sunt compromise.
Se @nfiin\eaz[ Societatea revistei "Literatorul", al c[rei
scop era "lupta pentru lumin["; pre]edinte era V. A. Urechia,
iar Macedonski - vicepre]edinte.
Apare "Noaptea de noiembrie".
Ader[ la Societatea "Lira".
Tot acum @l descoper[ pe Traian Demetrescu, a c[rui
"minunat[ poezie" din "Vocea Oltului" este reprodus[ @n
revista sa.
30 ianuarie - se c[s[tore]te cu Ana Rallet Sl[tineanu, cu o
dot[ de 32.000 lei aur.
Apare nefericita epigram[ @mpotriva lui Eminescu,
care destram[ cercul "Literatorul". #l p[r[sesc ]i @l reneag[ cei
mai mul\i prieteni ]i colaboratori.
Are un prim fiu, pe George. #n var[ pleac[ la Paris "unde
stabile]te noi leg[turi umane ]i intelectuale". #ncepe s[ scrie
versuri @n fran\uze]te, @ncerc`nd s[ cucereasc[ lumea literar[
apusean[.
Revine @n \ar[. Reapare, la 7 aprilie, "Literatorul", cu titlul
"Revista literar[".
Poetul are un nou fiu, pe Alexis, viitor pictor.
Duce o existen\[ precar[, schimb`nd tot mai des
locuin\ele, @n cartiere din ce @n ce mai periferice. Se
str[duie]te s[ salveze aparen\ele.
Moare primul copil, George.
Colaboreaz[ la revista "La Walonie", "unul dintre
primele organe ale simbolismului european", editat de
belgianul Albert Mockel. Sub influen\a lui Rene Ghil,
Macedonski teoretizeaz[ poezia "simbolist-instrumentalist[",
fiind primul rom`n care a ini\iat un curent poetic original,
"instrumentalismul", sau "simbolismul instrumentalist",
identificabil @n rondelurile f[r[ echivalent, din acest punct de
vedere.
16

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1887- Colaboreaz[ la "L'Express-Orient", cu un articol despre "La


germanisation de la Roumanie". Scoate "Revista
independent[" ]i revine @n politic[ prin comentarii de
actualitate.
1888 - Trece prin mari greut[\i materiale. Situa\ia precar[ @n care se
zbate poetul este oarecum ameliorat[ pentru o vreme, prin
editarea bis[pt[m`nalului "Stindardul \[rii", al c[rui
Manifest-program constituia o profesiune de credin\[
antimonarhic[.
Se na]te un nou fiu, Nikita, inventatorul sidefului
artificial.
1889 - Scoate "Streaja \[rii", organ liberal-conservator, condus
@mpreun[ cu }tefan Vl[descu ; revine ]i @n redac\ia
"Rom`nului" cu o cronic[ s[pt[m`nal[ (Via\a bucure]tean[).
1890 - #ncepe s[ scrie "Le calvaire de feu". Apar "Idilele brutale".
Se preconizeaz[ apari\ia unei noi serii a
"Literatorului", sub direc\ia lui Hasdeu, care prefer[ p`n[ la
urm[ s[ scoat[ pe cont propriu "Revista Nou[".
Perioad[ de amici\ie cu Caragiale (so\iile lor fuseser[
colege).
1891 - Colaboreaz[ la "Revista literar[". Continu[ "Idilele brutale".
1892 - Apar 7 numere noi din "Literatorul" (15 iunie-15 decembrie).
La 15 iulie apare @n "Literatorul" manifestul simbolist
"Poezia viitorului". "Literatorul" continu[ @n 1893 cu
numerele 8-10 (15 ianuarie-15 martie), num[rul 11 (15
aprilie), iar @n 1894 - cu trei numere.
Cu noua serie a "Literatorului", are colaborator ]i apoi
director adjunct pe Cincinat Pavelescu, semn`nd cu acesta
tragedia "Saul", pus[ @n scen[ de Nottara, la Na\ionalul
bucure]tean (28 decembrie 1893).
1893 - Na]terea celui de-al treilea fiu r[mas @n via\[, Pavel, viitor
ziarist ]i literat.

17

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1894-

1895 -

1896 -

1897 -

1898 1899 -

Apar, @n "Moftul rom`n", mai multe parodii ale lui


Caragiale @ndreptate @mpotriva poeziilor simboliste ale lui
Macedonski ]i ale ]colii sale.
Mereu @n mari lipsuri, Macedonski deschide un "Club al
luminii", cu 123 de membri.
Cincinat Pavelescu ]i Constantin Cantilli @i sunt ]i
tovar[]i @n drumul pe biciclet[ de la Bucure]ti la Bra]ov, spre
uimirea celor care-i priveau @n trecerea pe ]oseaua Kiseleff.
La 5 aprilie, Macedonski scoate gazeta "Lumina",
unde "va profesa un program din cele mai radicale": lanseaz[
atacuri @mpotriva conservatorilor, @]i ofer[ serviciile lui D. A.
Sturdza, ]eful Partidului Liberal, dar acesta nu accept[ ]i
polemizeaz[ violent cu "Adev[rul".
Apar dou[ numere din "Literatorul" ]i volumul de versuri
"Excelsior", ce are ca motto versuri din "Noaptea de ianuarie"
]i care @l va afirma riguros.
Retip[re]te piesa @ntr-un act "Cuza-Vod[".
Intr`nd @n propaganda f[cut[ @n favoarea Mitropolitului
Petrescu Ghenadie, caterisit @n 1896, Macedonski scoate, cu
Eugen Vaian, "Liga Ortodox[" (20 iulie), la care se formeaz[
Gr. P@]culescu (Gala Galaction), ]i debuteaz[ Ion Theo
(Tudor Arghezi).
Se na]te, @n noiembrie, Constantin-Hyacint, cel de-al
patrulea fiu, viitor actor.
"Liga Ortodox[" @nceteaz[.
Apare edi\ia a doua a volumului "Excelsior" ]i
volumul de poezii @n limba francez[ "Bronzes", cu un
oarecare ecou @n presa francez[.
Cenaclul "Macedonski" @]i redeschide por\ile la Cafe
Boulevard.
Este primit @n cenaclu magul franco-asiro-babilonian S`r
Peladan.
Reapare "Literatorul" (februarie-iunie), av`nd ca secretar de
redac\ie pe }tefan Petic[. Membri ai cenaclului Macedonski:
18

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Mircea Demetriad, Al. Obedenaru, C. Cantilli, o vreme - ]i


Tudor Arghezi ]i Gala Galaction.
Reviste afiliate: Carmen, Via\a Nou[, Revista
modern[, Pagini alese, Palada literar[.
1900-1901 - Cenaclul (Al. Bogdan-Pite]ti, I. C. S[vescu, D.
Karnabatt, pictorii }t. Luchian ]i N. Vermont) se instaleaz[ la
cafeneaua Kubler, sfid`nd revista S[m[n[torul.
La 28 decembrie 1901 scoate primul num[r dintr-un
"ziar enciclopedic s[pt[m`nal", "For\a moral[", @n care poetul
public[ unele dintre cele mai valoroase crea\ii ale sale, @ntre
care Noapte de decembrie. Revista are ]i o trist[ amintire prin
faptul c[ va g[zdui ]i sprijini violenta ]i nedreapta campanie
@mpotriva lui Caragiale pe care o declan]eaz[ Caion, sub
acuza\ia de plagiat.
1902 - La 17 februarie @]i @nceteaz[ apari\ia ziarul "For\a moral[".
Macedonski \ine la Ateneu conferin\a "Teatrul ]i
literatura", @n care va ataca, de asemenea, pe Caragiale;
spectatorii @l fluier[ ]i-l @mpiedic[ s[ termine.
Apare, cu sprijinul lui Jean Th. Florescu "Cartea de
aur" (proz[).
1903 - Moare mama sa, Maria Macedonski (27 aprilie).
Apare, pentru scurt timp, @n cenaclul s[u, George
Bacovia, care cite]te poezia "Plumb", omagiat[ de
Macedonski cu o epigram[ m[gulitoare.
1904 - Apar dou[ numere din "Literatorul"
Dezgustat de liberali, Macedonski se @nscrie @n
Partidul Conservator ]i colaboreaz[ la "Liga conservatoare".
1905 - Scoate periodicul "Le beau Danube bleu".
Termin[ "Le calvaire de feu", tr[ind mari satisfac\ii
artistice.
Pleac[ la Paris pentru a-]i edita "Le Calvaire de feu".
1906 - Apare, la Paris, "Le Calvaire de feu" (Ed. E. Sansot), care se
bucur[ de o primire destul de binevoitoare din partea criticii
franceze.
19

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Este confirmat prin decret "Cercet[tor de documente


istorice". Rezultatele cercet[rilor sale diletante sunt
consemnate @n manuscrise sub titlul "Paradoxe ]i utopii
]tiin\ifice".
1907 - Devine membru al "Socit astronomique de la France" la
propunerea lui Camille Flammarion ]i \ine o comunicare @n
cadrul acestei societ[\i.
1908 - Apare o alt[ revist[ a sa, "Revista de critic[ ]i literatur[";
prezint[ un memoriu c[tre Institutul Fran\ei despre
propagarea luminii @n vid.
1909 - Este director la "Vocea drept[\ii".
1910 - Scoate "Revista clasic[", num[r unic.
#ntreprinde ac\iuni de reclam[ pentru lansarea
inven\iei lui Nikita "sideful artificial".
#n toamn[ pleac[ la Paris, unde @ncearc[ s[ for\eze
intrarea @n literatura european[. Va scrie versuri, proz[ ]i
teatru @n limba francez[; cultiv[ asiduu rela\iile cu scriitori
francezi ]i cu revistele din Paris.
1911- Definitiveaz[ la Paris piesa "Le fou?".
Compune ]i traduce, tot aici," Les Balalaikas, contes
scyto-slaves"
1911-1912 - Boem[ literar[ parizian[.
#n octombrie 1912, cu sprijinul lui Ion Pillat ]i Horia
Furtun[, public[ volumul de poezii "Flori sacre", @n colec\ia
"C[r\ile albe", ce edita poe\ii epocii.
1913 - Ultima c[l[torie la Paris, pentru a @ncerca @nc[ o dat[ s[
ob\in[ montarea piesei sale, "Le fou", @ns[ f[r[ succes.
#ncearc[ o reanimare a cenaclului, unde mai vin:
Oreste, Al. Mo]oiu, Marcel Romanescu, G. Bacovia, N.
Davidescu, T. Vianu, A. Maniu.
1914- Colaboreaz[ la "Dreptatea, ziar liberal.
#ncepe s[ lucreze la versiunea rom`neasc[ a "marei
epopei Thalassa".

20

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1915- Scoate zece numere ale ziarului politic "Cuv@ntul meu", scris
@n @ntregime de Macedonski, @n care el este pro-german, de]i
se pronun\ase pentru neutralitate.
#n noiembrie - atac grav de anghin[ pectoral[.
1916 - #ncepe s[ publice @n revista "Flac[ra" fragmente din Thalassa,
versiunea rev[zut[ a romanului "Le calvaire de feu".
Apar primele rondeluri.
Poetul scrie drama "Moartea lui Dante Alighieri", cu
destinul c[ruia @]i g[se]te mari asem[n[ri.
|ine jurnalul intim "R[zboiul \[rii".
1917 - Via\[ grea sub ocupa\ie. Poetul are o situa\ie grea ]i plin[ de
lipsuri materiale. Epoc[ sumbr[.
1918 - La 20 iunie reapare "Literatorul".
De]i atacat @n pamfletul "Zaherlina @n continuare",
Ovid Densu]ianu @l propune membru al Academiei, dar f[r[
succes.
Dup[ victorie, speran\e de redresare moral[.
1919 - Perioad[ agitat[, de acuza\ii ]i disculp[ri @n "C@teva cuvinte
pentru d. Iorga" ]i "Mustr[ri postume c[tre o genera\ie
ne@n\eleg[toare", testament spiritual ap[rut postum. Boala de
inim[ se agraveaz[.
Compune "Sonetul puterii".
Se reface cenaclul.
Apare ultima serie a "Literatorului", unde vom @nt`lni
pe Tudor Vianu, Ion Barbu, Victor Eftimiu, G. M.
Zamfirescu.
Apar, @n continuare, rondelurile, str`nse abia postum
@n volumul "Poema rondelurilor" (1927).
1920 - Este pensionat pentru limit[ de v`rst[ ; protesteaz[. "Cazul
Macedonski" este dezb[tut favorabil ]i @n pres[, iar poetul
adreseaz[ mul\umiri publice, patetice.
#n iulie-august este numit de Octavian Goga, ministrul
Cultelor ]i Artelor, ]ef de birou clasa I. Socotindu-se

21

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

retrogradat, refuz[ postul. #n septembrie, este imobilizat la


pat, definitiv.
#n "Universul literar", din 14 noiembrie, apare ultima
poezie tip[rit[ de Macedonski @n timpul vie\ii, "Rondelul apei
din ograda japonezului".
La 23 noiembrie, poetul intr[ @n agonie ]i are loc un
consult medical decisiv, precum ]i pelerinajul emo\ionant al
discipolilor la patul muribundului.
La 24 noiembrie, ora 4 p. m., poetul moare, inhal`nd
parfumul de trandafiri, pe care-l ceruse cu aviditate, spun`nd
" Eu mor, mi-am f[cut datoria, dar poezia tr[ie]te mai
departe", ]i ]optind : "Rozele", dup[ cum @]i amintesc pu\inii
martori.
Este @nmorm`ntat, la 27 noiembrie 1920, la Cimitirul
Bellu. Particip[ numeroase oficialit[\i, iar discipolii \in
discursuri sincer @ndurerate.

22

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

II. BIBLIOGRAFIE

OPERA LUI ALEXANDRU MACEDONSKI


Edi\ii existente @n colec\iile
Bibliotecii "Alexandru ]i Aristia Aman"
- Opera poetic[. Chi]in[u: Ed. Cartier, 2000, 3 vol: vol 1-120 p, vol
2 -214 p, vol 3 - 80 p
I 11120
- Opere. Vol. 2 . Teatru. Edi\ie critic[ cu studiu introductiv ]i note
de Tudor Vianu, Bucure]ti: 1939, 407 p + 67 ilustr. [Cuprinde: Iade],
Unchia]ul S[r[cie, Romeo ]i Julieta, Cuza Vod[, Saul, Moartea lui
Dante, Le Fou?; Addenda cu: Gemenii, 3 Decembrie, Fragment din
Medea]
T I 10754;
T I 10814
- Opere. Vol 3. Nuvele, schi\e ]i povestiri. Edi\ie critic[ cu studiu
introductiv, note ]i variante de Tudor Vianu, Bucure]ti, 1944, 230 p
+3 f. portr. ]i ilustr. [Din volumele Cartea de aur, N[luci din
vechime; Alte nuvele; Povestiri @n limba francez[]
T II 10815
- Opere. Vol. 1. Poezii. Studiu introductiv, edi\ie @ngrijit[, note ]i
variante, cronologie ]i bibliografie de Adrian Marino.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1966 [ Cuprinde vol.: "Prima verba",
"Poezii"]
II 11022
- Opere. Vol. 2. Poezii. Studiu introductiv, edi\ie @ngrijit[, note ]i
variante, cronologie ]i bibliografie de Adrian Marino.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1966. [ Cuprinde poezii din volumele:
"Excelsior", "Flori sacre", "Poema rondelurilor"]
II 11022
23

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Opere. Vol 3. Poezii. Studiu introductiv, edi\ie @ngrijit[, note ]i


variante, cronologie ]i bibliografie de A. Marino, Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1967, 296 P + 7 f. ilustr. ]i facs. (Scriitori rom`ni).
Text ]i @n limba francez[.[ Cuprinde poezii Din periodice, Traduceri
]i adapt[ri, Postume ]i Inedite]
II 11023
- Opere. Vol 4. Poezii. Studiu introductiv, edi\ie @ngrijit[, note ]i
variante, cronologie ]i bibliografie de Al. Marino, Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1967, 296 p + 7 f. ilustr. ]i facs. (Scriitori rom`ni).
Text ]i @n limba francez[. [ Cuprinde poezii @n limba francez[,
antume din vol. "Bronzes", poezii Din periodice, Postume, Inedite;
Addenda cuprinde poezii politice, epigrame din periodice, epigrame
postume ]i inedite, precum ]i poema @n stan\e "Italo"]
II 11022
- Opere. Vol 5. Proz[. Studiu introductiv, note, cronologie ]i
bibliografie de A. Marino, Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1969,
351 p +8 f. facs. (Scriitori rom`ni). Text ]i @n limba francez[.[
Cuprinde" Le calvaire de feu"; "Thalassa. Marea epopee"]
II 11022
- Opere Vol 6. Nuvele, schi\e, povestiri. Edi\ie @ngrijit[, note ]i
variante de Elisabeta Br`ncu] ]i Adrian Marino, Bucure]ti: Minerva,
1973, 670 p.[ Cuprinde "Cartea de aur", "N[luci din vechime", Din
periodice, Postume, Inedite; Povestiri @n limba francez[; Addenda cu
poeme @n proz[ ]i traduceri]
II 11022
- Opere Vol 7. Teatru. Edi\ie critic[ de Elisabeta Br`ncu] (Text ales
]i stabilit, note ]i variante E. Br`ncu] ]i Adrian Marino).- Bucure]ti:
Minerva, 1980, 808 p + 18 f. facs.[ Cuprinde: "Iade]", "Unchia]ul
s[r[cie", "Cuza Vod[", "Saul" ]i "Moartea lui Dante Alighieri". #n
limba francez[: "Le Fou?", "La morte du Dante". Traduceri: "Romeo
]i Julieta" (dup[ Shakespeare) ]i Fragment din "Medea" (dup[
Legouve). Addenda]
II 11022
24

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Albine de aur. Nuvele.- Bucure]ti: Ed. "Via\a Rom`neasc[" (s.a.),


114 p.
T I 12574;
T II 11423
- Cartea de aur: Versuri, Proz[, Articole/ Studiu introductiv ]i
edi\ie critic[ de Marin Be]teliu. -Craiova: Ed. "Scrisul Rom`nesc",
1995, 420 p.
II 42864
- Cartea de aur: Nuvele/ Prefa\[, tabel cronologic ]i antologie de
Mihai Zamfir.- Bucure]ti: Ed. "Minerva", 1986, 258 p.
I 7153
- Cartea de aur: Antologie/ Postfa\[ ]i bibliografie: Lauren\iu
Ulici.- Bucure]ti: Ed. "Minerva", 1975, 256 p. (Bibliografie p.251252)
I 2259
- Cartea nestematelor/ Prefa\[ de G. Galaction.- Bucure]ti: Ed.
"Via\a Rom`neasc[", 1923, 141p.
T I 8351
- Excelsior.- Chi]in[u: Ed. "Litera", 1997, 288p.
I 10425
- Excelsior. Poema rondelurilor/ Postfa\[ ]i bibliografie: Daniel
Dimitriu. Ed. a 2-a.- Bucure]ti:Ed. "Minerva", 1983, 192 p.
Bibliografie p. 183-187
II 27432
- Excelsior. Poema rondelurilor/ Postfa\[ ]i bibliografie: Daniel
Dimitriu.- Bucure]ti: Ed. "Minerva", 1977, 288 p. Bibliografie p.
273-279
I 3381
- Excelsior. Poema rondelurilor.- Bucure]ti: Ed. "Eminescu", 1971,
287 p.
II 11042
- Excelsior. Poezii.- Edi\ie @ngrijit[ de Adrian Marino.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1968, 397 p.
I 2258
25

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Flori sacre. Poezii.- Bucure]ti: Ed. "Minerva", 1912, 149 p.


T I 4545
- Flori sacre. Poezii.- Bucure]ti: Ed. "Minerva", 1912, 148 p.
T I 14245
- Poema rondelurilor 1916-1920.- Bucure]ti: Editura Literar[ a
Casei }coalelor, 1927, 116 p.
II 32023
- Poemele nop\ilor /Antologie, prefa\[, note ]i bibliografie: Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti: Ed. "Albatros", 1972, 144 p.
II 11039
- Poezie ]i proz[/ Antologie, note ]i prefa\[: Mircea Zaciu.Bucure]ti: Ed. Tineretului, 1965, 240 p. cu portr.
I 2264
- Poezie ]i proz[/ Antologie, note ]i prefa\[: M. Zaciu.- Bucure]ti:
Ed. Tineretului, 1960, 184 p.
II 11109
- Poezii/ Schi\[ biobibliografic[, prefa\[ ]i note : Dumitri\a Stoica.Bucure]ti: Ed. "Silvana", 1993, 231 p. Bibliografie p. 223-225
II 38642
- Poezii. -Bucure]ti: Ed. "Corint", 2002, 128 p.
821rumM11
- Poezii/ Tabel cronologic, studiu introductiv ]i repere critice: Lucian
Pop.- Bucure]ti: Ed. "Tritonic", (2002), 196 p.
I 11482
- Poezii, '93.- Bucure]ti, 1993, 231 p.
II 38642
- Poezii.- Edi\ie @ngrijit[: Elisabeta Br`ncu] ]i A. Marino. Repere
istorico-literare, de F. B[ile]teanu.- Bucure]ti: "Univers", 1979, 472 p.
II 20048
- Poezii/ Antologie, postfa\[ ]i bibliografie: Dana Dumitriu.Bucure]ti: Ed. "Minerva", 1972, 272 p.
I 2262

26

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Poezii.- Edi\ie @ngrijit[ ]i studiu introductiv: Mihu Dragomir.Bucure]ti: Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[, 1958, 212 p.
I 2261
- Poesii.- Bucure]ti: Heimann&Schonfeld, 1882, 411 p.
T I 1685
- Poesii.- Bucure]ti, 1895, 63 p.
T I 11405
- Poesii alese.- Bucure]ti: Ed. "Casa }coalelor" (s.a.), 158 p.,
T I 4438
- Prima Verba.- Bucure]ti, 1872,68 p.
T I 8465
- [Proz[].- Bucure]ti: "Casa }coalelor", (1923), 160 p.
T II 10817;
T II 11714
- Proz[ aleas[.- Bucure]ti: "Casa }coalelor", 1923, 157 p.
T II 1754;
T II 2960
-[Proz[ aleas[].- Bucure]ti: "Casa "}coalelor", 1923, 157 p.
T II 9793;
T II 11562
- Rondeluri. Psalmi. Nop\ile/ Antologie ]i postfa\[ de Ovidiu
Ghidirmic.- Craiova: "Scrisul Rom`nesc", 1975, 112 p.
II 11108
- Thalassa: roman/ Prefa\[, curriculum vitae ]i bibliografie: Al.
Piru.- Bucure]ti: Ed. "Mondero", 1993, 126 p.
II 38114
- Versuri /Edi\ie @ngrijit[: E. Br`ncu] ]i A. Marino.- Bucure]ti: Ed.
"Minerva", 1975, 775 p. cu portr. Edi\ie bibliofil[
I 2237
- Versuri ]i proz[/ Antologie, studiu introductiv ]i tabel cronologic:
Mircea Anghelescu.- Bucure]ti: Ed."Albatros", 1996, 182 p.
II 43868

27

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Versuri/ Postfa\[, tabel cronologic ]i referin\e critice: Aureliu


Goci.- Bucure]ti: Ed. "100+1 Gramar", 1997, 168 p.
II 45834
- Versuri. - Bucure]ti: Ed. "100+1 Gramar", 1998, 168 p.
II 46698
- Versuri ]i proz[/ Antologie ]i tabel cronologic: Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti: Ed. "Albatros", 1987, 204 p. Bibliografie
p.201-202
II 31651
- Versuri ]i proz[/ Antologie, studiu introductiv ]i note: Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti: Ed. "Albatros", 1976, 210 p.
I 5047
- Versuri ]i proz[/ Antologie, studiu introductiv ]i note: Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti: Ed. Tineretului, 1969, 256 p.
II 2263
- Bronzes: Vers/ Preface par Mr. Alex Bogdan- Pite]ti, 250 p.
TI8
- Le calvaire de feu.- Paris, 1906, 254 p.
T I 2907
PREFA|ATOR
- Demetrescu, Traian.- #ntre vis ]i realitate: Antologie de poezii ]i
critic[ literar[. /Prefa\[: Al. Macedonski; Editor, tabel cronologic,
postfa\[ ]i bibliografie: Marian Barbu.- Craiova: Ed. "Scrisul
Rom`nesc", 1996, 240 p.
II 44863

28

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

SCRIERI PUBLICATE #N ANTOLOGII }I CULEGERI

- Antologia poeziei rom`ne]ti clasice. De la Dosoftei la Octavian


Goga/ Edi\ie @ngrijit[ de Al. Piru ]i Ioan }erb. Cuv`nt @nainte de Al.
Piru.- Bucure]ti: Editura Grai ]i Suflet-Cultura Na\ional[, 2001,
vol.3. De la Macedonski la O. Goga, p. 5-54
II 52970
- Arta poetic[: Antologie de liric[ rom`neasc[.- Edi\ie ]i note de
Florin }indrilaru; Prefa\[ de D. Micu.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1983, p. 74-75 [Cuprinde poeziile "Rimele c@nt[ pe harp[" ]i
"Rondelul apei din gr[dina japonezului"]
II 27176
- Antologia poeziei rom`ne]ti. De la @nceputuri p@n[ ast[zi. Cuv@nt
@nainte de Tudor Arghezi.- Bucure]ti: Editura de Stat pentru
Literatur[ ]i Art[ [s.a.], vol. 3, p. 3-47
I 1341
- Antologia Unirii 1918-1983: Versuri.- Bucure]ti: Editura Cartea
Rom`neasc[, 1983, p. 135[ Con\ine Al. Macedonski - poezia "Ce-a]
vrea?"]
II 27559
- Antonescu, Georgeta.- Natura @n poezia rom`neasc[: Antologie,
prefa\[, comentarii, note ]i bibliografie de dr. Georgeta Antonescu.Bucure]ti: Editura Humanitas, 1996, p. 69-83
II 42605
- Auri sacra fames: Antologie de literatur[ rom`n[ antimonarhic[.
Texte alese ]i prefa\[ de Al. Han\[.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1972, p. 74-88 [Con\ine poeziile: "Ce-a] vrea?"; "La rom`ni";
"Noaptea"; "Visul"; "Cet[\eanul ]i tobo]arul"; "G@ngavul politic";
"S[ tr[iasc[ vod["; Al II-lea g@ngav politic"; "Vod[ Trefleac" I]
II 9277
- Barzii visului de aur: Antologie de Delia Damirescu.- Bucure]ti:
Editura Ion Creang[, 1979, p. 47-48 [Con\ine poezia "Ce-a] vrea?"]
IV 1226
29

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Boatc[, Maria; Boatc[, Silvestru; Iancu, Marin.- Literatur[


rom`n[: Antologie de texte comentate. Clasa a XII-a.- Bucure]ti:
Editura Recif, 1995, p. 63-65 [ Streinu, Vladimir.- Alexandru Al.
Macedonski - fragment din volumul " Istoria literaturii rom`ne
moderne"]
III 13515
- Carda], Gheorghe.- Poezia rom`neasc[ de la origine p@n[ @n zilele
noastre (1673-1937): Antologie ]i studii, vol. 2.- Bucure]ti: Ed.
Institutul de Arte Grafice "Tiparul Universitar", 1937, p. 360-370
[Cuprinde Al. Macedonski - Studiu ]i bibliografie, "Noaptea de
decemvrie"]
T II 2778
- C`rneci, Radu.- Poezia p[durii, vol. 2.- Edi\ia a 2-a, rev[zut[ ]i
ad[ugit[.- Bucure]ti: Editura Orion, 2001, p. 71-77 [Cuprinde
poeziile: "Prin selbea-ntunecoas["; "P[durea"; "#n arcane de p[dure";
"Rondelul coroanelor nepieritoare"; "Bucolica und["; "Rondelul
privighetoarei"]
II 52290
- Chioaru, Dumitru; V[c[rescu, Ioan Radu.- Antologia poeziei
rom`ne de la origini p@n[ azi.- Pite]ti: Editura Paralela 45, 1998, 2
vol.[ Al. Macedonski - #n vol. 1, p. 265-288. Cuprinde poeziile
"Excelsior", p. 165; "Noaptea de mai", p. 265; "Stepa", p. 269;
"Osp[\ul lui Pentaur", p. 272; "C@ntecul ploaiei", p. 275; "Noaptea de
decemvrie",p. 276; "#n atelier", p. 284; "Avatar", p. 285; "Rondelul
lucrurilor", p. 285; "Rondelul de aur", p. 286; "Rondelul cupei de
Murano", p. 287; "Rondelul crinilor", p. 287; "Rondelul rozelor ce
mor", p. 299]
II 47922
- Dumitrescu-Bu]ulenga, Zoe.- Antologia poeziei rom`ne]ti.Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1974, p. 157-171
III 4420
- E scris pe Tricolor Unire: Antologie de Cornel Simionescu; Prefa\a
de Ion Dodu B[lan.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1980, p. 237-238
[Con\ine poezia "Ce-a] vrea?"]
II 22644
30

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Epigrami]ti rom`ni de ieri ]i de azi: Studiu introductiv, antologie ]i


note bibliografice de N. Crevedia.- Bucure]ti: Editura Eminescu, p.
6-7[ Capitolul I. Spre afirmarea genului epigramatic rom`nesc]
II 10199
- Excelsior: Antologie de liric[ rom`neasc[.- Edi\ie de Florin
}indrilaru; Prefa\[ de Dumitru Micu.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1982, p. 163-177 [ Con\ine poeziile: "Excelsior"; "Noaptea de mai";
"Noaptea de decemvrie"; "Rondelul ajungerii la cer"; "Sonetul
puterii"; "Noaptea de august"]
II 25205
- Glas al libert[\ii, glas al Unirii: Antologie ]i prefa\[ de Florentin
Popescu.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1988, p. 200-201 [Cuprinde
poezia "Amicului meu A. N."]
II 33287
- Glasurile patriei: Antologie de poezie patriotic[ rom`neasc[.Edi\ie @ngrijit[ de H. Gr[mescu; Prefa\[ de Ion Dodu B[lan.Bucure]ti: Editura Minerva, 1972, p. 154-157 [Cuprinde poeziile
"Stegarul" ]i "Hinov"]
I 1806
- La trecutu-\i mare, mare viitor: Antologie de poezie patriotic[ ]i
revolu\ionar[ pentru tineret.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1977, p.
118-120 [Cuprinde poeziile "Stegarul" ]i "Ce-a] vrea?"]
II 4149
- La trecutu-\i mare, mare viitor.- Poezii patriotice:Antologie ]i
prefa\[: Eugen Marinescu.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1983, p.
117-120 [Cuprinde poeziile "Stegarul" ]i "Ce-a] avea?"]
II 27126
- Mohanu, Constantin.- "...R@ul, ramul...": Antologie de poezie
patriotic[.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1990, p. 159-161 [Cuprinde
poeziile "Hinov" ]i "Ce-a] vrea?"]
II 34531
- O mie ]i una de poezii rom`ne]ti: Antologie, prefa\[, bibliografie
de Lauren\iu Ulici. Vol. 3, p. 3, .- Bucure]ti: Editura Du Style, 1997,
p. 17-57[ Cuprinde Al. Macedonski - poeziile: "Val\ul rozelor", p.
31

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

17; "Pe bolta clar[", p. 19; "#n arcane de p[dure", p. 20; " Noaptea de
martie", p. 21; "Noaptea de mai", p. 25; " Noaptea de noiembrie", p.
29; "Noaptea de decemvrie", p. 43; "Rondelul trecutului", p. 53;
"Rondelul rozelor ce mor", p. 54; "Rondelul rozelor de august", p.
55; "Rondelul rozei ce @nflore]te", p. 57]
II 46104
- 100 de ani de poezie rom`neasc[.-Edi\ie bilingv[.- Ia]i: Editura
Junimea, 1982, p. 18
II 25821
- O sut[ de ani de sonet rom`nesc: Antologie de Gheorghe
Tomozei.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1973, p. 33-36
I 2449
- 100 din cele mai frumoase poeme de dragoste ale rom`nilor, alese
de Petru Romo]an.- Bucure]ti: Editura Compania, 2003, p. 60 [Al.
Macedonski (1854-1920) "Rondelul beat de roze"]
II 54211
- P[m@nt etern: [Antologie de poezie patriotic[ @nchinat[ Republicii ]
.- Edi\ie [@ngrijit[ de] : Victor Iova; Prefa\[: Ion Dodu B[lan.Bucure]ti: Editura Minerva, 1982, p. 136-140 [ Cuprinde : Al.
Macedonski -poeziile: "Ce-a] vrea?"; "La rom`ni"; "G@ngavul
politic"]
II 26241
-Poezia rom`n[ clasic[. De la Dosoftei la O. Goga.-Edi\ie @ngrijit[
de Al. Piru ]i Ioan }erb.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1979, vol.3, p.
7-64.- Edi\ia a 2-a , 1976, p. 7-64
I 2796
I 5661
- Poezie rom`n[ religioas[/ Antologie, prefa\[ ]i note bibliografice:
Florentin Popescu.- Bucure]ti: Ed. Coresi, 2002, p. 67[ Poeziile: "Un
vis profan"; "De-mi spui"]; p. 312 [Al. Macedonski- note
biobliografice]
II 54344
- Poezii patriotice ]i revolu\ionare: Antologie.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1976, p. 109-110 [Al. Macedonski - poezia "Stegarul"]
II 14195
32

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Popescu-Polyclet, I. C. : Antologia poe\ilor olteni.- Craiova:


Editura Ramuri, 1929, p. 87-93
T II 2141
- Stoica, Petre; Tomu], Mircea.- Efigiile naturii: Antologia
pastelului rom`nesc.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, p. 397-399
[Cuprinde pastelurile: "Ac]am Dovalar"; "Niponul"; "Rondelul
pagodei"; "Rondelul chinezilor din Paris"; "Rondelul duminicilor de
la Bellevue"; "Rondelul @neca\ilor"]
II 11063
- }indrilaru, Florin.- Antologia poeziei rom`ne]ti culte de la
Dosoftei p@n[ @n 1993.- Bucure]ti: Editura Teora, 1998, p. 117-131
III 16557
- Zaharia, Gh. T.; Vacariu, D..- Prinos de frumuse\e ]i iubire:
Antologie de liric[ rom`neasc[ dedicat[ femeii /Cu un cuv@nt despre
frumuse\i... de Constantin Ciopraga.- Bucure]ti: Editura Eminescu,
1989, p. 109-112 [Al. Macedonski- poeziile: "Apolog" ]i "Noapte de
septembrie"]
III 11233
- Trepte: Antologie de poezie social-militant[ rom`neasc[.Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, p. 51-52 [Cuprinde Al.
Macedonski- poezia "S[rac ]i curat"]
II 13539
- Zamfir, Mihai.- Poemul rom`nesc @n proz[.- Bucure]ti: Editura
Atlas, 2000, p. 159-183; 221-223; 234-236 [Al. Macedonski: De la
proz[ poetic[ la poem @n proz[]
II 50629

33

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BIBLIOGRAFIE CRITIC{ SELECTIV{


DESPRE OPERA }I PERSONALITATEA
LUI ALEXANDRU MACEDONSKI
LUCR{RI CU CARACTER GENERAL
BIBLIOGRAFII. GHIDURI
- Bibliografia literar[ a lui Al. Macedonski. #n: Opere. Vol. IV
1946 p. 163-168
II 11022
-Bibliografia literaturii rom`ne 1948-1960. Sub redac\ia
academicianului T. Vianu.-Bucure]ti: Editura Academiei 1965 p. 147
II 2687
- Bibliografia rom`neasc[ modern[: 1831-1918.- Bucure]ti: Editura
}tiin\ific[ ]i Enciclopedic[, 1986, vol.3, p. 147-148
III 9334
- Literatura rom`n[. Ghid bibliografic. Partea a II-a: Scriitori (MZ).- Bucure]ti: Biblioteca Central[ Universitar[, 1983, p. 7-11
III 9013
DIC|IONARE }I ENCICLOPEDII
DIC|IONARE
- [ B[rboi, Constan\a]. Dic\ionar antologic de istorici, critici literari,
esei]ti, oameni de cultur[, publica\ii literare.- Bucure]ti: Ed.
Niculescu, 1998, p. 137-138 [ Literatorul]
III 16538
- B[rboi, Constan\a; Popescu, Marieta; Boatc[, Silvestru.- Dic\ionar
de personaje literare pentru gimnaziu ]i liceu. Edi\ia a 5-a .Bucure]ti: Ed. Niculescu, 2000, p. 120-122 [ Emirul - personaj
simbol din "Noapte de decemvrie", de Alexandru Macedonski]
II 52301
34

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Brais, Aura.- Dic\ionar de literatur[ rom`n[ ]i universal[. Autori.


Opere. Personaje. Pentru elevi.- Bucure]ti: Ed. Coresi 2000 p. 105106 [Al. Macedonski] p. 376-379 [Noapte de decemvrie]; p. 525-526
[Emirul]
II 11232
- Candrea, I. A.; Adamescu, Gh. Dic\ionarul enciclopedic ilustrat
(1926-1931) "Cartea Rom`neasc[".- Bucure]ti: Ed. Cartea
Rom`neasc[ 1931 p. 1734
T II 11171
T II 13351
- Dic\ionar analitic de opere literare rom`ne]ti. Vol. 1 A-D.Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[ 1998 p. 145-146
III 16127
- Dic\ionar analitic de opere literare rom`ne]ti. Vol.2 E-L.
Coordonare ]i revizie ]tiin\ific[: Ion Pop.- Cluj - Napoca: Ed. Casa
C[r\ii de }tiin\[ 1999, p. 34-36
III 16127
- Dic\ionar analitic de opere literare rom`ne]ti. Vol.3 M-P.
Coordonare ]i revizie ]tiin\ific[: Ion Pop.- Cluj- Napoca, 2001, p. 8384; 146-148
III 16127
- Dic\ionar de literatur[ rom`n[. Scriitori, reviste, curente. Autori:
Paul Cornea, Nicolae Manolescu, P. Marcea...Coordonator: Dimitrie
P[curariu.- Bucure]ti: Ed. Univers, 1979, p. 236-239
III 6311
- Dic\ionar enciclopedic. Vol. IV L-N.- Bucure]ti: Ed.
Enciclopedic[, 2001, p. 195-196
III 12969
- Dic\ionarul enciclopedic rom`n. Vol. III K-P.- Bucure]ti: Ed.
Politic[, 1965, p. 190
III 5339
- Dic\ionarul esen\ial al scriitorilor rom`ni/ Coordonator: M. Zaciu,
M. Papahagi, A. Sasu.- Bucure]ti: Ed. Albatros, 2000, p. 468-474
III 18232

35

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Dic\ionarul literaturii rom`ne de la origini p`n[ la 1900.Bucure]ti: Editura Academiei, 1979, p. 527-534 [Capitol semnat de
St[nu\a Cre\u]
IV 1246
- Dic\ionarul personalit[\ilor doljene. Restitutio/ Coordonatori:
Mariana Leferman, Gabriela Braun, Adrian N[stase.- Craiova: Ed.
Aius, 1999, p. 126-127
III 17327
- Dic\ionarul scriitorilor rom`ni. Coordonatori: M. Zaciu, M.
Papahagi, A. Sasu.- Bucure]ti: Ed. Albatros, 2001, vol.3, p. 5-13
III 13825
- Hangiu, Ion.- Dic\ionarul presei literare rom`ne]ti. 1790-1982.
Argument de I. D. B[lan.- Bucure]ti: Editura }tiin\ific[ ]i
Enciclopedic[, 1987, p. 190-192
III 10348
- Hangiu, Ion.- Dic\ionarul presei literare rom`ne]ti. 1790-1990.Ed. a 2-a revizuit[ ]i completat[.- Bucure]ti: Ed. Funda\iei Culturale
Rom`ne, 1996, p. 263-264
- Literatura rom`n[. Dic\ionar cronologic. Coordonatori: I. C.
Chi\imia ]i Al. Dima. Autori: Mircea Anghelescu, Dorina Gr[soiu,
Emil Manu.- Bucure]ti: Editura }tiin\ific[ ]i Enciclopedic[, 1979, p.
138, 155, 176, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 199, 202, 222, 225, 227, 229, 232, 233, 235, 237, 238,
240, 241, 242, 243, 246, 252, 268, 269, 272, 273, 275, 276, 281, 282,
297, 323, 372, 397, 402, 408, 411, 423, 433, 460, 470, 493, 555, 576,
582, 583, 597, 602, 661, 729, 771, 776
II 20075
-Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti- Chi]in[u: Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 50-53 [Tudoric[, Al.-Cartea de aur, de Al. Macedonski]
II 54183
- Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti-Chi]in[u: Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 117-118 [Tudoric[, Al.-Excelsior, de Al. Macedonski]
II 54183
36

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea


Anghelescu.- Bucure]ti-Chi]in[u: Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 134-136 [Tudoric[, Al.- Flori sacre, de Al. Macedonski]
II 54183
- Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti-Chi]in[u:Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 249-254 [Tudoric[, Al..-Noaptea de decemvrie, de Al.
Macedonski]
II 54183
- Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti-Chi]in[u:Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 249-254 [Tudoric[, Al. -Noaptea de mai, de Al. Macedonski]
II 54183
- Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti-Chi]in[u: Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 303 [Tudoric[, Al.- Poema rondelurilor, de Al. Macedonski]
II 54183
- Literatura rom`n[: Dic\ionar de opere /Coordonator Mircea
Anghelescu.- Bucure]ti-Chi]in[u: Editura Litera Interna\ional, 2003,
p. 374-377 [Tudoric[, Al. .-Thalassa, de Al. Macedonski]
II 54183
- Mic dic\ionar enciclopedic.- Bucure]ti: Editura Enciclopedic[
Rom`n[, 1972, p. 1384
III 5340
- Mic dic\ionar enciclopedic.- Bucure]ti: Editura Enciclopedic[
Rom`n[, 1986, p. 1015
III 10715
- Rosetti, D. R. - Dic\ionarul contimporanilor din Rom`nia.Bucure]ti: Editura Lito-Tipografiei "Popular[", 1897, p. 118
T IV 686
- Scriitori rom`ni. - Mic dic\ionar. Coordonare ]i revizie ]tiin\ific[
Mircea Zaciu @n colaborare cu M. Papahagi ]i A. Sasu. Autori:
Mircea Anghelescu, Georgeta Antonescu, Virgil Ardeleanu....Bucure]ti: Editura }tiin\ific[ ]i Enciclopedic[, 1978, p. 302-307
II 18984
37

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Straje, Mihail.- Dic\ionar de pseudonime, omonime, anagrame,


asteronime, criptonime ale scriitorilor ]i publica\iilor rom`ne]ti.Bucure]ti: Ed. Minerva, 1973, p. 406-409
II 16711
ENCICLOPEDII
- Enciclopedia marilor personalit[\i din istoria, ]tiin\a ]i cultura
rom`neasc[ de-a lungul timpului.- Bucure]ti: Ed. Geneze, 2000, vol.
2 (G-O), P. 289-291[Macedonski, Alexandru - poet, prozator,
dramaturg]
III 17327
- Enciclopedia ]colar[.- Bucure]ti: Editura "Cartea }colii 2000",
1998, p. 529-530
III 17514
- Predescu, Lucian.- Enciclopedia Rom`niei. Cugetarea. Material
rom`nesc. Oameni ]i @nf[ptuiri.- Bucure]ti: Ed. I. O. Saeculum;
Vestala, 1999, p. 505
IV 2260
ISTORII. ISTORII LITERARE
- Adamescu, Gheorghe.- Contribu\iune la bibliografia rom`neasc[.
Fascicola a II-a. Istoria literaturii rom`ne. Texte ]i autori, 15001921.- Bucure]ti: Ed. Libr[riei "Universala" Alcalay et. So., 1921, p.
198-201
T II 2603
- Adamescu, Gheorghe.- Istoria literaturii rom`ne. -Bucure]ti: [s. n.],
1922, p. 454
I 7844
- Adamescu, Gheorghe.- Istoria literaturii rom`ne. Edi\ie critic[,
studiu introductiv ]i note de Paul L[z[rescu.- Bucure]ti: Ed.
Eminescu, 1998, p. 213-215
III 16900
38

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Busuioceanu, Alexandru.- Istoria literaturii rom`ne. Compendiu.


Literatura rumana. Compendiu. Cuv`nt @nainte de Alex. Cior[nescu.Postfa\[ de Andrei Ionescu [ Bucure]ti]: Ed. Jurnalul literar, 1998, p.
143-149
II 48128
- Capodopere ale literaturii rom`ne: Compendiu/ Coord. : Ov.
Ghidirmic, G. Sorescu, D. Gherghina, R. Firescu.- Craiova: Editura
Didactica Nova, 1997, p. 94-99 ["Noapte de decembrie", de Ovdiu
Ghidirmic; "Noapte de mai", de Bucur Demetrian]
III 15566
- Carda], Gheorghe.- Istoria literaturii rom`ne]ti. De la origine p@n[
@n zilele noastre.- Bucure]ti: Tiparul Oltenia, 1938, p. 280-282
T I 9870
- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne de la origini p@n[ @n
prezent.- Bucure]ti: Ed. Funda\iei pentru Literatur[ ]i Art[, 1941, p.
456-468
T IV 1156
- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne de la origini p@n[ @n
prezent. Edi\ia a 2-a.- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1982, p. 517-529
V 266
- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne. Compendiu.Bucure]ti: Ed. Minerva, 1983, p. 187-191
II 27052
- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne de la origini p@n[ @n
prezent. Compendiu. Edi\ie @ngrijit[ ce Marcel Du\[.- Bucure]ti: Ed.
Garamond, 1994, p. 185-189
II 40009
- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne. Compendiu. Cu o
postfa\[ de Al. Piru.- Ia]i: Ed. Moldova, 1992, p. 199-204
II 37950
- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne de la origini p@n[ @n
prezent. Edi\ie nou[, rev[zut[ de autor. Text stabilit de Al. Piru.Craiova: Ed. Vlad&Vlad, 1993, p. 517-529; 1002-1003
V 526
39

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- C[linescu, George.- Istoria literaturii rom`ne. Compendiu.Bucure]ti: Ed. Na\ionala Mecu SA, [s. a.], p. 202-207
III 4400
- Cioculescu, }erban; Vianu, Tudor; Streinu, Vladimir.- Istoria
literaturii rom`ne moderne.- Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i
Pedagogic[, 1971, p. 308-327
III 4669
- Cioculescu, }erban; Vianu, Tudor; Streinu, Vladimir.- Istoria
literaturii rom`ne moderne.- Bucure]ti: Ed. Eminescu, 1985, p. 300319
III 9823
- Cr[ciun, Boris.- Istoria ilustrat[ a literaturii rom`ne: album.- Ia]i,
[s. a. ], p. 67
IV 2032
- Dr[gan, Gabriel.- Istoria literaturii rom`ne.- Edi\ia a 4-a rev[zut[
]i mult ad[ugit[.- Bucure]ti: Ed. Cugetarea S.A., 1946, p. 481-487
II 40947
- File de istorie literar[. Evoc[ri. Text ales, stabilit, prefa\[ ]i
bibliografie de I. Opri]an.- Bucure]ti: Ed. Albatros, 1972, p. 131-139
II 10696
- Hane], Petre.- Istoria literaturii rom`ne]ti.- Bucure]ti: Ed. Ancora,
1924, p. 243-244
T I 8501
- Iorga, Nicolae.- Istoria literaturii rom`ne]ti contemporane. Vol. 1.
Crearea formei.- Bucure]ti: Ed. "Adev[rul", 1934, p. 354-356 [Noul
Macedonski]
II 9010
- Iorga, Nicolae.- Istoria literaturii rom`ne]ti contemporane. Edi\ie
@ngrijit[, note ]i indici de Rodica Rotaru; Prefa\a: Ion Rotaru. Partea
@nt@i. Crearea formei.- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1985, p. 375-377
[Noul Macedonski] Partea a doua. #n c[utarea fondului (1890-1934),
p. 217-222; 375-377
II 30015

40

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Istoria literaturii rom`ne din perspectiv[ didactic[. Coordonatori:


Gabriela Dicu, Caius Dobrescu, Nicolae Oprea.-[ s.l.] :[ s. n.] , 2000, p.25
III 17955
- Istoria literaturii rom`ne din perspectiv[ didactic[: Proza - clasa a
X-a/ Coordonator Gabriela Dinu, Caius Dobrescu, Nicolae Oprea.Bucure]ti: Ed. Compact, 2000, p. 145-148 (Capitolul II. Momentul
1900 ]i epoca interbelic[: Nuvela ca explorare a universului interior.
Nuvela rom`neasc[ @ntre anii 1900-1920. Al Macedonski: Autorul ]i
opera sa. #ntre cote\e (1902)
III 17955
- Istoria literaturii rom`ne. Studii. Coordonator ]tiin\ific Zoe
Dumitrescu Bu]ulenga.- Bucure]ti: Editura Academiei, 1979, p. 162167
II 20037
- Istoria literaturii rom`ne. Vol.3. Epoca marilor clasici.- Bucure]ti:
Editura Academiei, 1973, p. 449-506
III 4447
- Istoria Rom`niei @n date eleborat[ sub conducerea lui Constantin
C. Giurescu.- Bucure]ti: Editura Encicliopedic[ Rom`n[, 1971, p.
230, 243, 246, 265, 267, 292, 309, 335
II 3353
- Istoria Rom`niei @n date / Coordonare: Dinu C. Giurescu.Bucure]ti: Editura Enciclopedic[, 2003, p. 228, 231, 247, 252, 280,
289, 317, 397
III 19303
- Literatura rom`n[ din cele mai vechi timpuri p@n[ @n zilele noastre.
Buc[\i alese ]i caracteriz[ri, de Mihail Dragomirescu, Gheorghe
Adamescu ]i N. I. Russu. Partea I.
.- De la primele manifest[ri p@n[ la 1900. Vol.II.- Bucure]ti: Ed.
Cartea Rom`neasc[, [s. a.] , p. 159-160 [Centrul de la Literatorul]
II 14286
- Lovinescu, Eugen.- Istoria literaturii rom`ne contemporane.Bucure]ti: Ed. Minerva, 1981, vol. I, p. 166-167; 308; 310; vol. II, p.
198-199
II 24976
41

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Micu, Dumitru.- Istoria literaturii rom`ne. Vol. I (1900-1918).Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1964, p. 68-70
III 4618
- Micu, Dumitru.- Istoria literaturii rom`ne, de la crea\ia popular[ la
postmodernism.- Bucure]ti: Ed. Saeculum I. O. , 2000, p. 159-162
III 17440
- Micu, Dumitru.- Scurt[ istorie a literaturii rom`ne. Vol. 1.- De la
@nceputuri p@n[ la primul r[zboi mondial.- Bucure]ti: Editura Iriana,
1994, p. 306-314
II 40579
- Mur[ra]u, D..- Istoria literaturii rom`ne. Edi\ia a 2-a.- Bucure]ti:
Ed. Cartea Rom`neasc[, 1941, p. 294-298
II 46446
- Negoi\escu, I. - Istoria literaturii rom`ne.- Bucure]ti: Ed. Minerva,
1991, vol. I (1800-1945), p. 154-160
- Oprea, Nicolae; Dinu, Gabriela; Dobrescu, Caius.- Istoria
literaturii rom`ne din perspectiv[ didactic[. Vol.I.- Proz[.- Bucure]ti:
Ed. Paralela 45, 2000, p. 145-148; 251-257
III 17955
- Opri]an, I. - Istoria literaturii rom`ne @n evoc[ri [Studii de T.
Demetrescu, B. Fundoianu, I. Pillat, I. Peltz].- Bucure]ti: Ed.
Saeculum I. O., 2001, P. 151-163
II 53388
- Piru, Alexandru.- Istoria literaturii rom`ne de la @nceputuri p@n[
azi.- Bucure]ti: Ed. Univers, 1981, p. 248-254
II 24674
- Piru, Alexandru.- Istoria literaturii rom`ne.- Bucure]ti: Grai ]i
suflet. Cultura Na\ional[, 1994, p. 162-165
III 13690
- Piru, Alexandru.- Istoria literaturii rom`ne.- Bucure]ti: Ed. Grai ]i
suflet. Cultura Na\ional[, 2001, p. 162-165
III 18675
- Pop, Grigore Vasile.- Conspect asupra literaturii rom`ne ]i
litera\ilor ei de la @nceput p@n[ ast[zi @n ordine cronologic[/ Edi\ie
42

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

critic[, studiu introductiv ]i note: Paul L[z[rescu.- Bucure]ti: Editura


Eminescu, 1984, partea a 2-a, p. 169-172
III 8163
- Predescu, Lucian.- Istoria literaturii rom`ne. De la @nceput p@n[
ast[zi.- Edi\ia a 3-a rev[zut[.- Bucure]ti: Ed. Cugetarea, 1939, p.
185-186
II 46452
- Radian, Sanda; Dogaru, Venera.- Sinteze de istoria literaturii
rom`ne. Edi\ia a 2-a rev[zut[ ]i ad[ugit[.- Bucure]ti: Editura
Didactic[ ]i Pedagogic[, 1973, p. 216-219 [Tendin\e romantice
parnasiene ]i simboliste @n opera lui Macedonski. Plan dezvoltat ] ; p.
227-228 [Direc\ii ale simbolismului rom`nesc]
II 12328
- Rotaru, Ion.- O istorie a literaturii rom`ne. Vol. I.- Bucure]ti:
Editura Minerva, 1971, p. 513-538 [Al. Macedonski ]i curentul de la
Literatorul]
II 12688
- Rotaru, Ion.- O istorie a literaturii rom`ne. Vol. 3. De la Junimea
p@n[ dup[ primul r[zboi mondial. Edi\ia a 2-a rev[zut[ ]i ad[ugit[.Gala\i: Ed. Porto-Franco, 1996, p. 206-229
III13614
- Scarlat, Mircea.- Istoria poeziei rom`ne]ti. Momente ]i sinteze. 3
vol. - Bucure]ti: Ed. Minerva, 1984. Vol.2, p. 9-12; 31-33; 146-154;
211-221; 230-235; 246-248; 249-265; 279-283; 285-290
II 25629
- Studii de istoria limbii rom`ne literare, vol.2.- Bucure]ti: Editura
pentru literatur[, 1969, p. 481-513 [Toma, Pavel.- Alexandru
Macedonski]
II 1585
- Vianu, Tudor.- Istoria literaturii rom`ne, III.- Bucure]ti: Editura
Academiei Rom`ne, 1973, p. 449-523
III 4447

43

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

LUCR{RI DESPRE VIA|A }I ACTIVITATEA LUI


AL. MACEDONSKI
SINTEZE. MONOGRAFII. STUDII SPECIALE
- Arghezi, Tudor.- Macedonski, Al. Postfa\[ Aurel Goci; Tabel
cronologic Mitzura Arghezi.- Bucure]ti: Ed. Gramar, 1998, 272 p.
II 46163
- Be]teliu, Marin.- Alexandru Macedonski ]i complexul
modernit[\ii.- Craiova: Editura Scrisul Rom`nesc, 1984, 158 p.
II 28131
- Dimitriu, Daniel.- Gr[dinile suspendate: Poezia lui Al.
Macedonski.- Ia]i: Ed. Junimea, 1988, 288 p.
II 32282
- Dimitriu, Daniel.- Gr[dinile suspendate. Poezia lui Al.
Macedonski.- Edi\ia 2-a.- Ia]i: Ed. Polirom, 1999 [ I Eroicul, p. 5; II
Eroticul, p. 51; III Celestul, p. 91; IV Himericul, p. 139; Desp[r\irea
de romantism, p. 187]
II 54261
- Iliescu, Adriana.- Literatorul: Studiu monografic.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1968, 352 p.
II 12311
Macedonski - Bacovia. Simbolismul rom`nesc: Antologie
comentat[ de Florea Firan ]i C. M. Popa.- Craiova: Editura
Macedonski, 1993, 256 p.
II 38459
- Marino, Adrian.- Via\a lui Al. Macedonski.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 966, 621 p. [ Cuprinde capitolele: 1. Str[mo]ii.
P[rin\ii; 2. Copil[ria; 3. #n str[in[tate. 4. Atacuri antimonarhice. 5.
T`n[r ]ef de ]coal[. 6. "Poetul blestemat". 7. Via\a de familie. 8.
Campanii de pres[. 9. Macedonski ]i burghezia. 10. Cenaclul. 11.
Vis ]i realitate. 12. Spre gloria european[. 13. Sf`r]itul]
II 11020
44

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Marino, Adrian.- Opera lui Al. Macedonski.- Bucure]ti: Editura


pentru Literatur[, 1967, 760 p.[ Cuprinde capitolele: 1. Puncte
cardinale. 2. Structura. 3. Arta. 4. Ideile. 5. Concep\ia de via\[. 6.
Concluzii].
II 11021
- Mitru, Alexandru.- Acas[ la Macedonski.- Bucure]ti: Editura
Sport- Turism, 1976, 151 p. + 16 f. pl.
II 11037
- Zamfir, Mihai.- Introducere @n opera lui Al. Macedonski.Bucure]ti: Ed. Minerva, 1972, 256 p.
I 2260
STUDII DE ISTORIE }I CRITIC{ LITERAR{ #N VOLUME
- Aderca, Felix.- Contribu\ii critice.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1988, vol.2, p. 524, 565, 668
II 26941
- Aderca, Felix.- M[rturia unei genera\ii.- Bucure]ti: Editura
Ciornei, 1929, p. 111
T I 12293
- Aderca, Felix.- M[rturia unei genera\ii.- Bucure]ti: Editura Pentru
Literatur[, 1967, p. 189
II 8191
- Alexandrescu, Sorin; Rotaru, Ion.- Analize literare.- Bucure]ti:
Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1967, p. 71-75
III 4376
- Alexandru Macedonski interpretat de George C[linescu, Ilarie
Chendi, }erban Cioculeascu. Antologie, prefa\[, comentarii, tabel
cronologic ]i bibliografie de F[nu] B[ile]teanu.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1975, 264 p. (Biblioteca critic[)
II 11038
- Andrei, Nicolae.- Ani de lumin[: Istoria Liceului "Nicolae
B[lcescu" din Craiova. 1826-1976.- Craiova: Editura Scrisul
Rom`nesc, 1976, p. 118
II 4266
45

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Andrei, Nicolae.- Contribu\ii la studiul istoriei Liceului " Nicolae


B[lcescu" din Craiova.- Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[,
1969, p. 131
II 4539
- Andrei, Nicolae.- Al. Macedonski (1854-1920). #n vol. " Timpul
@nceputului". Cuv@nt @nainte de acad. prof. dr. doc. Alexandru
Balaci.- Craiova: Ed. Aius, 1996, p. 117-131
II 43386
- Anghelescu, Mircea .- Al. Macedonski, poetul "Nop\ilor". #n vol.
colectiv "Sinteze de literatur[ rom`n[".- Bucure]ti: Editura Didactic[
]i Pedagogic[, 1974, p. 249-254
III 4633
- Anghelescu, Mircea.- Scriitori ]i curente.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1982, p. 159-169 [ Al. Macedonski - Poetul "Nop\ilor"]
II 25920
- Anghelescu, Mircea.- Textul ]i realitatea.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1988, p. 142, 147, 148
II 33031
- Ardeleanu, Virgil.- Proza poe\ilor.- Bucure]ti: Editura pentru
Literatur[, 1969, p. 73-126
II 4074
- Baconski, A. E..- Poe\i ]i poezie.- Bucure]ti: Editura pentru
Literatur[, 1963, p. 57-76
II 9465
- Bacovia, George.- "Flori sacre" - Al. Macedonski [Recenzie] #n
vol. "Opere".- Bucure]ti: Editura Minerva, 1978, p. 404-408
II 17210
- Bacovia, George.- Al. Macedonski. Un poet al frumosului. #n vol.
"Opere".- Bucure]ti: Editura Minerva, 1978, p. 397-400
II 17210
- Badea, Mariana.- Al. Macedonski - "Noapte de decemvrie";
"Rondelul rozelor ce mor". #n vol. "Limba ]i literatura rom`n[.
Proza. Poezia. Dramaturgia".- Bucure]ti: Editura Badea ]i
Profesional Cosulting, 2003, p. 321-333
II 53508
46

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Balot[, Nicolae.- Arte poetice ale secolului XX. Ipostaze rom`ne]ti


]i str[ine.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1976, p. 20, 42, 294
II 9680
- Barbu, Marian.- Al. Macedonski - contemporanul nostru. #n
"Reexamin[ri critice".- Craiova: Editura Spirit Rom`nesc,1997, p.
306-308
II 44309
- B[lan, Ion Dodu.- Condi\ia crea\iei. Portrete.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1968, p. 204-208
II 11418
- Be]teliu, Marin.- Imagina\ia scriitorilor romantici.- Craiova:
Editura Scrisul Rom`nesc, 1978, p. 273-282
II 1757
- Bote, Lidia.- Antologia poeziei simboliste rom`ne]ti.- Edi\ie ]i
prefa\[: Lidia Bor\te.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1968, p.
15-26. Edi\ie nou[.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1972, p. 15-26
II 9299
- Bote, Lidia.- Simbolismul rom`nesc.- Bucure]ti: Editura pentru
Literatur[, 1966, p. 72-73; 78-88
II 9655
- Bulg[r, Gheorghe.- Problemele limbii literare @n concep\ia
scriitorilor rom`ni; Antologie, studiu introductiv, comentarii, glosar,
prefa\[ de Perpessicius.- Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[,
1966, p. 162-163 [ Cap. VI- Epoca scriitorilor clasici din a doua
jum[tate a secolului trecut. Al. Macedonski- Din evolu\ia limbii
rom`ne]
III 1086
- Bulg[r, Gheorghe.- Scriitori rom`ni despre limb[ ]i stil: Antologie,
introducere, comentarii, bibliografie, glosar. Edi\ie rev[zut[ ]i
ad[ugit[.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1976, p. 175-176
I 3489
- Caracostea, Dimitrie.- Critice literare, vol. 2.- Bucure]ti, 1944, p.
197-210
T I 3820
47

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Caracostea, Dimitrie.- Scrieri alese. Vol. 1. Critic[ ]i istorie


literar[.- Edi\ie @ngrijit[, prefa\[ ]i note de Mircea Anghelescu.Bucure]ti: Editura Minerva, 1986, p. 13-15
II 30881
- C[lin, Liviu.- Cuv@nt @nainte la Al. Macedonski "Excelsior".Bucure]ti: Editura Eminescu, 1971, p. 5-10
II 11042
- C[linescu, George.- Ulysse.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[,
1967, p. 77, 418
II 9745
- Cheie-Pantea, I. .-Sub semnul lui Prometeu: Al. Macedonski. #n
vol. "Palingeneza valorilor".- Timi]oara: Editura Facla, 1982, p. 54-84
II 26083
- Chendi, Ilarie.- Al. Macedonski. #n vol. "Foiletoane".- Bucure]ti:
Editura Cartea Rom`neasc[, p. 55-75
T I 15139
- Chendi, Ilarie.- Pagini de critic[.- Edi\ie @ngrijit[, studiu
introductiv, note ]i bibliografie Vasile Netea.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1969, p. 145-161
II 9909
- Chioaru, Dumitru.- Poetica temporalit[\ii: Eseu asupra poeziei
rom`ne]ti.- Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2000, p. 65-85 Partea a
doua: Forme ale temporalit[\ii @n poezia rom`neasc[. [Capitolul II
Al. Macedonski.1.Timpul nocturn ascensional, p. 65; Degradarea
social[ a timpului, p. 70; C[l[toria temporal[ ]i mirajul eternit[\ii, p.
76; Viziuni plastice ale timpului, p. 78; Spiritualizarea extatic[ a
timpului, p. 81]
II 50024
- Cioculescu, }erban.-Itinerar critic V.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1989, p. 236-253 [Opera lui Al. Macedonski]
II 9902
- Cioculescu, }erban.- Itinerar critic II.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1976, p. 219-225 [Parisul @n rondelurile lui Al.
Macedonski]
II 9902
48

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Cioculescu, }erban.- Poe\i rom`ni.- Bucure]ti: Editura Eminescu,


1982, p. 115-131 [C[tre un nou destin al operei lui Macedonski]
II 26021
- Ciopraga, Constantin.- Literatura rom`n[ @ntre 1900 ]i 1918.- Ia]i:
Editura Junimea, 1970, p. 144-151 [Rolul lui Al. Macedonski]
II 9615
- Ciopraga, Constantin.- Personalitatea literaturii rom`ne. O
@ncercare de sintez[.- Ia]i: Editura Junimea, 1973, p. 34, 41, 56, 270
II 9812
- Ciopraga, Constantin.- Personalitatea literaturii rom`ne. O
@ncercare de sintez[. -Edi\ie rev[zut[ ]i ad[ugit[.- [Ia]i]: Institutul
European, 1997, p. 31, 34, 43, 57, 94, 273, 357
III 15852
- Comentarii macedonskiene/ Coordonarea vol. Florea Firan
[Comunic[ri prezentate @n cadrul Sesiunii ]tiin\ifice " Contribu\ii la
cunoa]terea scriitorului Al. Macedonski", Craiova, 11-17 mai 1970].Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, 208 p.+6 f. ilustr.
II 11105
- Constantinescu, Pompiliu.- Figuri literare.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1989, p. 314 [ Macedonski reabilitat]; p. 369-375[ Locul lui
Macedonski]
II 33747
- Constantinescu, Pompiliu.- Poe\i rom`ni moderni.- Antologie,
postfa\[ ]i bibliografie de Ion Lotreanu.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1974, p. 7-18[ Locul lui Al. Macedonski; Macedonski reabilitat]
I 1644
- Constantinescu, Pompiliu.- Scrieri, vol. 3.- Edi\ie @ngrijit[ de
Constan\a Constantinescu; Prefa\a de Victor Felea.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1969, p. 463-471
- Constantinescu, Pompiliu.- Scrieri, vol. 6.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1972, p. 129-134; 257-258
- Constantinescu, Pompiliu.- Studii ]i cronici literare.- Antologie ]i
prefa\[ de Victor Bibicioiu.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1974, p.
85-87
I 1645
49

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Cri]an, Constantin; Cr[ciun, Victor.- Literatura rom`n[ @n lume:


Eseu asupra biografiei externe a literaturii rom`ne. Cu un cuv@nt
@nainte de Pierre de Boisdeffre.- Bucure]ti: Editura Meridiane, 1969,
p. 28, 48, 52, 75
II 10198
- Davidescu, Nicolae.- Aspecte ]i direc\ii literare. Vol.2.- Bucure]ti:
Editura Cultura Na\ional[, 1924, p. 90-95 [ Poezia lui Al.
Macedonski. Al. Macedonski despre "Poezia viitorului" ]
T I 4508
T I 15282
T I 11099
- Davidescu, Nicolae.- Aspecte ]i direc\ii literare.- Bucure]ti:
Editura Minerva, 1975, p. 205-210; 333-337; 568-571
II 10067
- Demetrescu, Traian.- Scrieri alese.- Edi\ie @ngrijit[ de C. D.
Papastate.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1968, p. 359-362
[Al. Macedonski - Amintiri personale]
II 10089
- Dima, Alexandru.- Principii de literatur[ comparat[.- Bucure]ti:
Editura Enciclopedic[ Rom`n[, 1972, p. 129-130
II 9951
- Dimitriu, Daniel.- Postfa\[ ]i bibliografie la vol. " Al. Macedonski.
Excelsior. Poema rondelurilor".- Bucure]ti: Editura Minerva, 1977
I 3381
- Dimitriu, Daniel.- Singur[tatea lecturii.- Bucure]ti: Editura Cartea
Rom`neasc[, 1980, p. 15-55 [Introducere @n poezia lui Al.
Macedonski]
II 21734
- Dragomirescu, Mihail.- Critic[ 2. Directive (1910-1928).Bucure]ti: Editura Casa }coalelor, 1928, p. 288. 289, 299
T II 9705
- Dragomirescu, Mihail.- De la misticism la ra\ionalism.- Bucure]ti:
Editura Tipografiile Rom`ne Unite, 1924, p. 392-393 [Despre
Macedonski]
II 11757
50

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Dragomirescu, Mihail; Adamescu, Gheorghe; Russu N. I. .Literatura rom`n[ din cele mai vechi timpuri p@n[ @n zilele noastre.
Vol.2. Partea I.- Bucure]ti: Editura Cartea Rom`neasc[ [s. a.] , p.
159-160 [Centrul de la Literatorul]
II 14286
- Dr`mba, Ovidiu.- Eseuri de literatur[ str[in[.- Cluj-Napoca:
Editura Dacia, 1976, p. 203-225 [Al. Macedonski ]i simbolismul
francez]
II 10345
- Drouhet, Charles.- Studii de literatur[ rom`n[ ]i comparat[/
Cuv`nt @nainte: Zoe Dumitrescu Bu]ulenga; edi\ie @ngrijit[, note,
tabel bio-bibliografic ]i postfa\[: Silvia Burdea. -Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1983, p. 326-347 [Influen\a francez[ @n poezia lui
Macedonski]
III 8874
- Dumitriu, Dana.- Postfa\[ la vol. Al. Macedonski "Poezii".Bucure]ti: Editura Minerva, seria "Arcade", 1972, p. 225-257
I 2262
- Eftimiu, Victor.- Portrete ]i amintiri.- Bucure]ti: Editura pentru
Literatur[, 1965, p. 31-36
II 10256
- Firan, Florea.- De la Macedonski la Arghezi.- Craiova: Editura
Scrisul Rom`nesc, 1975, p. 259-275 [ Alexandru Macedonski]
II 3084
- Firan, Florea.- Comentarii macedonskiene.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1971, p. 83-96 [Nostalgia copil[riei ]i locurilor de ob@r]ie
la Al. Macedonski]
II 11105
- Firan, Florea.- Presa literar[ oltean[ (1838-1857).- Craiova:
Editura Scrisul Rom`nesc, 1976, p. 213
II 10277
- Fl[m`nd, Dinu.- Intimitatea textului.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1985, p. 54-63 [O deschidere spre baroc]
II 29275

51

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Fundoianu, B. .- Imagini ]i c[r\i.- Bucure]ti: Editura Minerva,


1980, p. 233-236 [Al. Macedonski]
II 21808
- Gafi\a, Mihai.- For\a ascuns[ a lumii: Studii de istorie literar[,
epoca 1870-1900.- Bucure]ti: Editura Cartea Rom`neasc[, 1974, p.
459-474 [ Alexandru Macedonski]
II 19265
- Gafi\a, Mihai.- Studii de istorie literar[.- Edi\ie @ngrijit[ de Gabriel
Gafi\a. Postfa\[: Aurelia Batali.- Bucure]ti: Editura Eminescu, 1979,
p. 355-370
II 19265
- Galaction, Gala.- Jurnal . Vol. 1.- Edi\ie @ngrijit[ de Mara
Galaction |uculescu ]i Theodor V`rgolici.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1973, p. 11, 12, 483, 672, 684, 685, 693, 694
II 17946
- Galaction, Gala. -Jurnal. Vol.1.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1996,
p. 11, 12, 432
II 45465
- Galaction, Gala.- Jurnal. Vol.2.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1997,
p. 355, 356; Vol.3, 1999, p. 425, 435, 436
II 45465
- Galaction, Gala.- Oameni ]i g@nduri din veacul meu.- Bucure]ti:
Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[, 1955, p. 95-102 [Leafa lui
Macedonski]
II 21604
- Gldi, Ladislau.- Introducere @n istoria versului rom`nesc.Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, p. 249-279 [Alexandru
Macedonski]
II 11658
- Ghidirmic, Ovidiu.- Postfa\[ la vol. Al. Macedonski "Rondeluri.
Psalmi. Nop\ile".- Craiova: Editura Scrisul Rom`nesc, 1975, p. 103109
II 1110

52

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Gigea-Gorun, Petre.- Oameni ]i evenimente craiovene.- Craiova:


Editura Funda\iei Scrisul Rom`nesc, 2001, p. 157-164 [Zilele
Macedonski la Craiova]
IV 2453
- Grigurcu, Gheorghe.- De la Mihai Eminescu la Nicolae Labi].Bucure]ti: Editura Minerva, 1989, p. 35-45 [Macedonski, @n
orizontul ludicului]
II 34274
- Hangiu, Ion.- Reviste ]i curente @n evolu\ia literaturii rom`ne.Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1978, p. 3, 4, 91-96, 109,
111-114, 129, 143-144, 155, 176, 181-182, 196-197, 206-207
III 1924
- Han\[, Al. .- Ideea de patrie @n literatura rom`n[.- Bucure]ti:
Editura Minerva, 1976, p. 183-190 [ Cap. VI, pct. 5: Al. Macedonski.
Literatorul. #nceputurile ]i afirmarea simbolismului rom`nesc.
Tr[s[turi autohtone. Preocup[ri patriotice @n activitatea literar[ a
reprezentan\ilor s[i]
II 12387
- Ibr[ileanu, Garabet.- Scriitori rom`ni ]i str[ini.- Ia]i: Editura Via\a
Rom`neasc[, 1926, p. 158-161 [ La moartea lui Al. Macedonski]
T I 2687
- Ibr[ileanu, Garabet.- Scriitori rom`ni ]i str[ini.- Edi\ie @ngrijit[ de
Ion Cre\u; Prefa\[: Al. Piru.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[,
1968
I 7193
- Ibr[ileanu, Garabet.- Scrieri. Vol.1. Critice. Edi\ie ]i studiu
introductiv de Eugen Simion.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[,
1969
- Ibr[ileanu, Garabet.- Poezia nou[. #n vol. "Campanii".- Bucure]ti:
Editura Minerva, 1972, p. 216-224
II 10586
- Iliescu, Adriana.- Poezia simbolist[ rom`neasc[.- Bucure]ti:
Editura Minerva, 1985, p. 9-17; 24-32; 57-65; 85-87; 99-101; 113117; 129-135; 160-161; 172-175; 185-188; 198-202; 218-221; 23153

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

234; 254-256; 258-260; 265-266; 272-275; 285-288; 290-297; 299300; 318-319; 322-324;333-335
II 29001
- Ionescu-Rion, Raicu.- Arta revolu\ionar[. Scrieri de critic[ literar[
]i social politice. Studiu introductiv, text ales ]i stabilit, tabel
cronologic ]i bibliografic de Victor Vi]inescu.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1972, p. 53-54
II 12321
- Literatura rom`n[: Crestoma\ie de critic[ ]i istorie literar[
@ntocmit[ de Ion Buc]a, Doina M[rghita], Teodor Capot[.- ClujNapoca: Editura Dacia, 1983, p. 251-255
III 8735
- Literatura rom`n[ pentru bacalaureat ]i admitere. Comentarii.
Sinteze. Evalu[ri/ Coordonator prof. Iustina Itu .- Edi\ia a 5-a
rev[zut[ ]i ad[ugit[.- Bra]ov: Editura Orientul Latin, 1996, p. 133137 [Al. Macedonski " Noapte de decemvrie"]
I 10050
- Literatura rom`n[. Sinteze ]i comentarii.- Craiova: Editura Sarmis
[s. a.] , p. 200-203
III 14937
- Lovinescu, Eugen.- Critice, VI.- Bucure]ti: Editura Alcalay, 1921,
p. 3-19
T I 3661
T I 10437
- Lovinescu, Eugen.- Scrieri, vol. 1. Critice. -Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1969, p. 267-271; 272-284 [Alexandru
Macedonski]
II 11390
- Lovinescu, Eugen.- Al. Macedonski poet parnasian (1912) #n:
Critice, IV.- Edi\ie definitiv[.- Bucure]ti: Editura Ancora S.
Benvenisti, 1928, p. 13-20; vol.VI .- Bucure]ti, 1928, p. 112-128.
Reprodus @n Scrieri I.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1969, p.
267-271
II 11390
54

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Macarie, Gh. .- Imn c[tre soare. Proza lui Al. Macedonski. #n vol.
"Sentimentul naturii @n proza rom`neasc[ a secolului al XIX-lea".Bucure]ti: Editura Minerva, 1978, p. 222-250
II 15203
- Macrea, Dimitrie.- Limb[ ]i lingvistic[ rom`n[.- Bucure]ti:
Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1973, p. 75, 117, 120, 142
II 1529
- Manolescu, Nicolae.- Metamorfozele poeziei.- Edi\ie @ngrijit[ de
Mircea Mih[ie].- Ia]i: Editura Polirom, 1999, p. 1-14
II 48985
- Manolescu, Nicolae.- Metamorfozele poeziei. Metamorfozele
romanului.- Edi\ie @ngrijit[ de Mircea Mih[ie].- Ia]i:Editura Polirom,
2003, p. 1-14
II 54269
- Manu, Emil.- Arta poetic[ la rom`ni: Antologie, studiu introductiv,
indice de nume, bibliografie.- Bucure]ti: Editura Tritonic, 2002, p.
35-38 [ Al. Macedonski - Arta versurilor; Vocabular poetic]
II 53439
- Manu, Emil.- Sinteze ]i anisinteze literare. - Cluj Napoca: Editura
Dacia, 1975, p. 91-94
II 11025
- Marcea, Pompiliu.- "Convorbiri literare" ]i spiritul critic.Bucure]ti: Editura Minerva, 1972, p. 120-130
II 11115
- Marino, Adrian.- Spiritul macedonskian. #n: Comentarii
macedonskiene/ Coordonatorul vol. Florea Firan.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1971, p. 23-28
II 11105
- Marino, Adrian.- Studiu introductiv la vol. Al. MacedonskiOpere, 3, 4, 5.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1967
II 11022
- Masoff, I. -Teatrul rom`nesc. Privire istoric[.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1969, vol. 3, p. 102-103
II 16889

55

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Maxim, Ion.- Atitudini critice.- Timi]oara: Editura Facla, 1973, p.


83, 147, 234, 235, 239
II 10809
- Micu, Dumitru.- #nceput de secol, 1900-1916. Curente ]i scriitori.Bucure]ti: Editura Minerva, 1970, p. 144-151
III 4664
- Micu, Dumitru.- Literatura rom`n[ la @nceputul secolului al XXlea, 1908-1916 Publica\ii. Grup[ri. Curente.- Bucure]ti: Editura
Didactic[ ]i Pedagogic[, 1964, p. 36-38; 225-236
II 11146
- Micu, Dumitru.- Literatura rom`n[ @n sec. al XX-lea.- Bucure]ti:
Editura Funda\iei Culturale Rom`ne, 2000, p. 16
III 18037
- Micu, Dumitru.- Modernismul rom`nesc I. De la Macedonski la
Bacovia.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1984, p. 78-94; 147-150
II 28718
- Mincu, Dumitru.- Prefa\[ la "Al. Macedonski "Excelsior".Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1968. Reprodus cu titlul
"Avatarul poetului" @n " Critice".- Bucure]ti: Editura pentru
Literatur[, 1969, p. 58-75
I 2258
II 11079
- Miron, Suzana; Ro]ca, Elisabeta.- Poe\i rom`ni din perioada
interbelic[: Studii pentru elevi ]i studen\i.- Bucure]ti: Editura All,
2001, p. 9
III 18120
- M@ndra, Vicu.- Clasicism ]i romantism @n dramaturgia
rom`neasc[ (1816-1918). Privire istoric[ asupra unui secol de
literatur[ teatral[.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1973, p. 159-162
II 11080
- Modola, Doina.- Dramaturgia rom`neasc[ @ntre 1900-1918.
Acumul[ri, valori, perspective.- Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1983,
p. 31-33; 318-319; 353
II 27453

56

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Munteanu, George.- Sub semnul lui Aristarc.- Bucure]ti: Editura


Eminescu, 1975, p. 295-300 [Validitate ]i poezie]
II 11939
- Nedelcea, Tudor.- Voca\ia spiritualit[\ii.- Craiova: Editura Scrisul
Rom`nesc, 1995, p. 235-238 [Un proces al familiei poetului
Macedonski]; p. 239-241 [Macedonski, scriitor antimonarhic?]
II 40992
- Negoi\escu, I. .- Scriitori moderni.- Bucure]ti: Editura Eminescu,
1996, p. 66-95 [Poezia lui Macedonski]
II 44795
- 100 cei mai mari scriitori rom`ni. Prefa\[ de Eugen Uricaru.
Coordonator Mircea Ghi\ulescu.- Bucure]ti: Editura Lider; Star, [ s.
a.] , p. 80-84
III 19200
- Opri], Tudor.- 500 debuturi literare. Istoria debutului ]colar al
scriitorilor rom`ni (1820-1980).- Gala\i: Editura Porto-Franco, 1991,
p. 40, 47, 52
III 12385
- Papu, Edgar.- Evolu\ia ]i formele genului liric.- Edi\ia a 2-a.Bucure]ti: Editura Albatros, 1972, p. 312
II 12264
- Papu, Edgar.- Motive literare rom`ne]ti.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1983, p. 39-42
II 27210
- P[curariu, Dimitrie.- Teme, motive, mituri ]i metamorfoza lor.Bucure]ti: Editura Albatros, 1990, p. 198, 229
II 34803
- Peltz, I. .- Amintiri din via\a literar[.- Bucure]ti: Editura Cartea
Rom`neasc[, 1974, p. 65-78

57

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Peltz, I. .- Cum i-am cunoscut. Amintiri.- Bucure]ti: Editura pentru


Literatur[, 1964, p. 101-126 [Cu Al. Macedonski @n salonul s[u
literar]
II 22449
- Perpessicius.- Lecturi intermitente.- Cluj-Napoca: Editura Dacia,
1971, p. 12-18 [Via\a lui Al. Macedonski, de Adrian Marino]
II 14202
- Perpessicius.- Men\iuni critice, seria I.- Bucure]ti: Editura Literar[
a Casei }coalelor, 1929, p. 120, 143, 151, 170, 186, 189, 249, 358,
359 [Al. Macedonski "Poema rondelurilor"]
II 2929
- Perpessicius.- Opere 8. Men\iuni critice.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1978, p. 217-231 [ Al. Macedonski. Opere 1-3]
II 14602
- Perpessicius.- Opere 3; Men\iuni critice.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1978, p. 13-14 [Al. Macedonski "Poema rondelurilor",
1916-1920: Editura Literar[ a Casei }coalelor]
II 14602
- Perpessicius.- Opere. Men\iuni critice, vol. 9.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1979, p. 272-274
II 14602
- Perpessicius.- Opere, vol.12. Men\iuni critice.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1983, p. 13-34; 160-179 [Al. Macedonski, prozatorul]
II 14602
- Petic[, }tefan.- Opere.- Bucure]ti: Editura Funda\iei pentru
literatur[ ]i art[, 1938, p. 296-298. Articolul este reprodus @n vol.
Scrieri.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1970, p. 258-260 [O sear[ la
Macedonski]
II 14440
- Pillat, Ion.- Tradi\ie ]i literatur[.- Bucure]ti: Editura Casa
}coalelor, 1943, p. 230-244 [Al. Macedonski, omul ]i poetul]
II 40937

58

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Piru, Alexandru.- Comentarii macedonskiene. Bucure]ti: Editura


Minerva, 1971, p. 29-38 [Macedonskiana]
II 11105
- Piru, Alexandru.- Reflexe ]i interferen\e.- Craiova: Editura Scrisul
Rom`nesc, 1974, p. 23-24; 323-324
II 14107
- Piru, Alexandru. - Varia I. Preciziuni ]i controverse.- Bucure]ti:
Editura Eminescu, 1972, p. 184-196 [Macedonskiana]
II 14240
- Piru, Alexandru.- Varia. Studii ]i observa\ii critice.- Bucure]ti:
Editura Eminescu, 1972, vol.2, p. 188-195 [Dou[ interpret[ri ale lui
Macedonski]
II 14240
- Poe\i ]i critici despre poezie.- Edi\ie @ngrijit[ ]i prefa\at[ de
Adriana Mitescu.- Bucure]ti: Editura Albatros, 1972, p. 225-234 [Al.
Macedonski. Despre logica poeziei]
II 14345
- Popa, C. M..- Clasici ]i contemporani.- Craiova: Editura Scrisul
Rom`nesc, 1987, p. 41-44 [Macedonski - modelul "obstaculat" al
crea\iei literare]
II 31814
- Presa literar[ rom`neasc[: Articole, program de ziare ]i reviste
(1789-1948).- Edi\ie, bibliografie ]i indici de Ion Hangiu. Vol.1
(1789-1901).- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1968, p. 335-345
[Despre revista "Literatorul", p. 335; Cronica (de Al. Macedonski),
p. 336; Cuv@nt ini\ial (de Al. Macedonski), p. 338; Curs de analiz[
critic[, p. 340; Poezia viitorului, p. 344]
III 4433
- Radian, Sanda; Dogaru, Venera.- Sinteze de istoria literaturii
rom`ne.- Edi\ia a 2-a rev[zut[ ]i ad[ugit[, p. 216-219 [Tendin\e
romantice parnasiene ]i simboliste @n opera lui Macedonski. Plan
dezvoltat] ; p. 227-228 [Direc\ii ale simbolismului rom`nesc]
II 12328
59

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- R[c[ciuni, I. - Amintiri.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[,


1967, p. 18020
II 22893
- R[duic[, Georgeta; R[duic[, Nicolae.- Calendare ]i almanahuri
rom`ne]ti 1731-1918. Dic\ionar bibliografic.- Bucure]ti: Editura
}tiin\ific[ ]i Encicliopedic[, 1981, p. 3, 9, 15, 135, 812, 927, 928,
929, 930, 932, 982, 989, 994, 1256, 1258, 1259, 1261, 1270, 1271,
1374, 1608, 1768
III 7569
- Reviste literare rom`ne]ti din ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea. #ngrijirea ]tiin\ific[ Ovidiu Papadima.- Bucure]ti: Editura
Academiei, 1974, p. 8, 9, 12-17, 19, 21, 34, 71, 74, 76, 110, 113,
130, 135, 146, 148, 177-217, 219-227, 233, 237, 241, 267, 312, 337,
340, 359, 363, 370
III 1924
- Rezonan\e culturale oltene.- Craiova: Comitetul pentru Cultur[ ]i
Art[ al jude\ului Dolj, 1971, p. 137
II 3155
- Rezu], Petru.- Mihai Eminescu.- Bucure]ti: Editura Cartea
Rom`neasc[, 1983, p. 206-213 [Poetul nop\ilor: Al. A. Macedonski]
II 27201
- Rosetti, Alexandru.- C@teva preciz[ri asupra literaturii rom`ne.Bucure]ti: Editura Eminescu, 1985, p. 96-99
II 29741
- Rosetti, R..- Spicuiri.- Bucure]ti: Editura de Stat pentru Literatur[
]i Art[, 1957, p. 87-96 [Calvarul lui Macedonski]
II 12726
- Rotaru, Ion.- Analize literare ]i stilistice.- Edi\ia a 4-a rev[zut[ ]i
ad[ugit[.- Bucure]ti: Editura Ion Creang[, 1987, p. 137-149 [ Al.
Macedonski - Noapte de decemvrie]
I 7339
- Rotaru, Ion.- Comentarii ]i analize literare.- Bucure]ti- Chi]in[u:
Editura Litera, 2001, p. 143-154 [Al. Macedonski - Noaptea de
decemvrie]
II 52334
60

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Rotaru, Ion.- Sinteze de lietaratur[ rom`n[ pentru liceu ]i


bacalaureat.- Bucure]ti: Editura Niculescu, 2000, p. 181-194 [Al.
Macedonski - Noaptea de decemvrie. Rondelul rozelor de august]
II 50650
- S[ndulescu, Alex.- Literatura epistolar[ .- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1972, p. 99, 157
II 13128
- S`ngeorzan, Zaharia.- Pelerini rom`ni la Columna lui Traian.Bucure]ti: Editura Sport-Turism, 1979, p. 61-63
II 20039
- Speran\ia, Eugeniu.- Amintiri din lumea literar[.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1967, p. 53-87 [Al. Macedonski ]i cercul
s[u]
II 12861
- St[nescu, Nichita.- Fiziologia poeziei, proz[ ]i versuri 1957-1983.Edi\ie @ngrijit[ de Alexandru Condeescu cu acordul autorului.Bucure]ti: Editura Eminescu, 1990, p. 426, 429, 466
II 34639
- Streinu, Vladimir. .- Istoria literaturii moderne (@n colaborare cu
}erban Cioculescu ]i Tudor Vianu).- Bucure]ti: Editura Casa
}coalelor, 1944, p. 370-380. Reprodus ]i @n Istoria literaturii
moderne.- Edi\ia a 2-a.- Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[,
1971, p. 308-327; Edi\ie nou[.- Bucure]ti: Editura Eminescu, 1985,
p. 300-319 [Estetismul, cap. 3: Al. Macedonski]
T III 2031
III 9823
- Streinu, Vladimir.- Poezie ]i poe\i rom`ni.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1983, p. 137-164 [Alexandru Al. Macedonski - Studiu
istoric ]i teoretic asupra versului liber]; Reprodus ]i @n vol. }.
Cioculescu, Vl. Streinu, T. Vianu- Istoria literaturii rom`ne
moderne.- Bucure]ti: Editura Casa }coalelor, 1944. Edi\ia a 2-a.Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1971, p. 308-327
II 27090
III 4669
61

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Streinu, Vladimir.- Versifica\ia modern[: Studiu istoric ]i teoretic


asupra versului liber.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1966, p.
173-178 [Al. Macedonski ]i versul liber]
II 12822
- }erbu, Ieronim.- Itinerarii critice. Eseuri ]i cronici literare.Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, p. 123-126 (Opere de Alexandru
Macedonski, edi\ie critic[, cu un studiu introductiv, note ]i variante
de Tudor Vianu, Editura Funda\iilor)
II 13259
- Tacciu, Elena.- Romantismul rom`nesc. Un studiu al arhetipurilor.Bucure]ti: Editura Minerva, 1982, vol. 1, p. 176-184 [Poezia ca
regalitate: Alexandru Macedonski]
II 25607
- Trandafir, Constantin.- Dinamica valorilor literare.- Bucure]ti:
Editura Eminescu, 1983, p. 20-29 [ Despre rondelurile lui
Macedonski]
II 26548
- Trivale, I. .- Cronici literare.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, p.
133-136; Edi\ia din 1915, p. 198-204, 319, 353
T I 2280
T I 2423
II 13712
- Ulici, Lauren\iu. - Confort Procust.- Bucure]ti: Editura Eminescu,
1983, p. 259-275 [Proza lui Macedonski]
II 27857
- Vasile, Marian.- Conceptul de originalitate @n critica literar[
rom`neasc[.- Bucure]ti: Editura Cartea Rom`neasc[, 1988, p. 151-154
II 33245
- V`rgolici, Teodor.- Scriitorii clasici ]i armata rom`n[.- Bucure]ti:
Editura Militar[, 1986, p. 173-181
II 29871
- Verzea, Ileana.- Byron ]i byronismul @n literatura rom`n[.Bucure]ti: Editura Univers, 1977, p. 95-98; 197-204
II 17421
62

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Vianu, Tudor.- Alecsandri, Eminescu, Macedonski: Antologie,


postfa\[ ]i bibliografie de Constantin Ciopraga.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1974, p. 193-221 [Poezia lui Al. Macedonski] ; p. 187-192
[Al. Macedonski ca poet]
I 3237
- Vianu, Tudor.- Arta prozatorilor rom`ni.- Bucure]ti: Editura
Contemporan[, 1941, p. 241-248; Reeditare.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1966, p. 65-74; .- Bucure]ti: Editura Minerva,
1967, p. 67-75
I 3218
- Vianu, Tudor.- Arta prozatorilor rom`ni.- Bucure]ti: Editura
Eminescu, 1973, p. 233-239 [Capitolul VII - Intelectuali ]i este\i: Al.
Macedonski]
II 13741
- Vianu, Tudor.- Arta prozatorilor rom`ni.- Bucure]ti: Editura Lider
[s. a. ] , p. 239-245
II 43632
- Vianu, Tudor.- Literatur[ universal[ ]i literatur[ na\ional[.Bucure]ti: Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[, 1956, p. 223-227
[Amintirea lui Macedonski]
II 14590
- Vianu, Tudor.- Opere, vol. 1-2.- Bucure]ti: Funda\ia Rom`n[
pentru Literatur[ ]i Art[, 1944, p. IX-XLIX; reprodus @n vol. T.
Vianu, Opere, vol.2.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1972, p. 539-562
II 14589
- Vianu, Tudor.- Masca timpului: Schi\e de critic[ literar[.- Arad,
1926, p. 70; Reeditare.- Edi\ie @ngrijit[ de Vlad Alexandrescu.Bucure]ti: Editura Albatros, , 1997, p. 39-50
II 45464
- Vianu, Tudor.- Opere 2. Scriitori rom`ni: Antologie ]i note de
Matei C[linescu ]i Gelu Ionescu.- Potfa\[ de Matei C[linescu.Bucure]ti: Editura Minerva, 1972, vol. 2, p. 472-584; 675-678; 679681; 762-780
II 14589
63

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Vianu, Tudor.- Opere 3. Scriitori rom`ni. Sinteze. Antologie ]i


note de Matei C[linescu ]i Gelu Ionescu. Postfa\[ de Matei
C[linescu.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1873, vol. 3, p. 205-210
II14589
- Vianu, Tudor.- Opere. Vol.5. Studii de stilistic[. Antologie, note ]i
postfa\[ de Sorin Alexandrescu.- Bucure]ti: Editura Minerva, 1975,
p. 203-209; 212-214
II 14589
- Vianu, Tudor.- Opere. Vol. 12. Arte plastice. Arte ale
spectacolului. Critic[ ]i metodologie literar[.- Edi\ie ]i note de G,
Gan[. -Bucure]ti: Editura Minerva, 1985, p. 713-716
II 14589
- Vianu, Tudor.- Opere. Vol. 14: Coresponden\[. Interviuri. "Poemul
Arcadia".- Edi\ie @ngrijit[ ]i note de Vlad Alexandrescu.- Bucure]ti:
Editura Minerva, 1990, p. 218-221; 467-472; 557-560
II 14589
- Vianu Tudor.- Poezia lui Al. Macedonski. Introducere la vol. "Al.
Macedonski."Opere".- Bucure]ti: Funda\ia Rom`n[ pentru Literatur[
]i Art[, 1939.- Reprodus @n vol. "Scriitori clasici rom`ni".Bucure]ti: Editura Albatros 1998, p. 173-196
II 48940
T I 10754
T II 10814
- Vianu Tudor.- Poezia lui Macedonski [Studiu introductiv la Al.
Macedonski. Opere 1.- Bucure]ti: Editura Funda\iei Regale la
aceast[ serie de opere @n patru volume editate @ntre 1939-1947. Va
ap[rea ca studiu unitar (Al. Macedonski) @n vol. "Studii de literatur[
rom`n[".- Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i Pedagogic[ p. 359-442]. #n
vol. "Scriitori clasici rom`ni: Antologie, tabel cronologic, referin\e
critice ]i bibliografice: I. Nistor; Prefa\[: Ion Biberi.- Bucure]ti:
Editura Albatros, 1998, p. 173-196
II 48940
- Vianu, Tudor.- Via\a ]i personalitatea lui Al. Macedonski.
Introducere la vol. "Al. Macedonski, Opere 1, Poezii" .- Bucure]ti:
Editura Funda\iilor, p. XV-LXXXIII.- Republicat @n "Scriitori
64

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

rom`ni".- Edi\ie @ngrijit[ de Cornelia Botez.- Bucure]ti: Editura


Minerva, 1970. Colec\ia "Biblioteca pentru to\i".
I 3220
- Vianu, Tudor.- Scriitori rom`ni. Vol. 2.- Edi\ie @ngrijit[ de
Cornelia Botez. Antologie de Pompiliu Marcea.- Bucure]ti: Editura
Minerva, 1970, p. 330-483 [Via\a, p. 230; Caracteriologie, p. 385;
Poezia lui Al. Macedonski; Proza lui Al. Macedonski, p. 419; Teatrul
lui Al. Macedonski, p. 451; Locul lui Macedonski, p. 479 ]
I 3220
- Vianu, Tudor.- Scriitori rom`ni.- Edi\ie @ngrijit[ de Cornelia
Botez.- Antologie de Pompiliu Marcea.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1970, p. 330-383 [Alexandru Macedonski]
I 3220
- Vianu, Tudor.- Studii de litertur[ rom`n[.- Bucure]ti: Editura
pentru literatur[, 1965, p. 359-443 [Alexandru Macedonski][
Republicat @n Opere.- Edi\ie @ngrijit[ de Cornelia Botez, vol.2.Bucure]ti, 1972]
III 4655
II 14589
- Vianu, Tudor.- Introducere la Al. Macedonski "Opere", 1, 2.Bucure]ti: Funda\ia pentru Literatur[ ]i Art[ "Regele Carol al II-lea",
colec\ia "Scriitori rom`ni moderni", 1939-1944; reprodus cu titlul
"Al. Macedonski".- #n : Studii de literatur[ rom`n[.- Bucure]ti:
Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1964, p. 359-442
III 4655
- Vianu, Tudor. - Studii de stilistic[.- Bucure]ti: Editura Didactic[ ]i
Pedagogic[, 1968, p. 129-131
II 13837
- Vinea, Ion.- Publicistica literar[.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1977, p. 218-219
II 18028
- Vlad, Ion.- Lectura romanului.- Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1983,
p. 11-15[ Al. Macedonski - "Thalassa": modernitatea prozei]
II 27498
65

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Voinescu, Alice.- #nt@lnire cu eroi din literatur[ ]i teatru.Bucure]ti: Editura Eminescu, 1983, p. 421-422
II 26762
- Zaciu, Mircea.- Colaje.- Cluj: Editura Dacia, 1972, p. 114-118
[Macedonski]
I 3043
- Zaciu, Mircea.- Glose.- Cluj: Editura Dacia, 1970, p. 39-45
I 3044
- Zaciu, Mircea.- Prefa\[ la vol." Al. Macedonski, Poezie ]i proz[".Bucure]ti: Editura Tineretului, 1960, p. 5-23
I 2264
- Zaciu, Mircea.- Scriitori rom`ni/ #n colaborare cu Marian
Papahagi ]i Aurel Sasu, coordonare ]i revizie ]tiin\ific[.- Bucure]ti:
Editura }tiin\ific[ ]i Enciclopedic[, 1978, p. 312-307
II 18984
- Zalis, Henri.- Estetica imperfec\iei. Contribu\ii la studiul
naturalismului.- Timi]oara: Editura Facla, 1979, p. 19, 34, 40, 67,
195
II 19281
- Zamfir, Mihai.- Proza poetic[ rom`neasc[ @n sec. al XIX-lea.Bucure]ti: Editura Minerva, 1971, p. 249-288
II 14297

66

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

STUDII }I ARTICOLE #N PERIODICE


ESEURI, CRONICI, RECENZII
SELEC|IUNI
- Achi\ei Gh.- Adrian Marino.- Opera lui Al. Macedonski. #n:
Luceaf[rul, nr.10, 1968, p. 2
- Alexandru Macedonski.- Dosar bibliografic inedit. #n: Meridian, 2,
nr 16, 1991, p. 9
- Andriescu, Al..- Adrian Marino.- Opera lui Al. Macedonski. #n:
Cronica, nr 6, 1968, p. 8
- Andriescu, Al..- Alexandru Macedonski.- Opere. #n: Cronica, nr 6,
1967, p. 8
- Andriescu, Al..- Adrian Marino.- Via\a lui Macedonski. #n:
Cronica, nr 8, 1966, p. 8
- Andriescu, Al.; Macarevici, C..- Macedonski - traduc[tor din
Faust. #n: Ia]iul literar, nr 9, 1956, p. 113-117
- Ardeleanu, Virgil.- Al. Macedonski: Poezie ]i proz[. #n: Tribuna,
4, nr 38, 1960, p. 2
- Ardeleanu, Virgil.- Proza lui Al. Macedonski. #n: Steaua, nr 11,
1966, p. 56-72
- Arghezi, Tudor.- Despre drumul crea\iei lui Al. Macedonski. #n:
Contemporanul, nr1 (795), 5 ian 1962
- Aristarc (G. C[linescu).- Gloria dup[ moarte. #n: Adev[rul literar
]i artistic, XIV, nr 761, 7 iul 1935
- Bacalba]a, Constantin.- Al. Macedonski. #n: Adev[rul, 4 sep 1921
- Baconsky, Leon.- Oreste. #n: Steaua, nr 11, 1971, p. 17-18
- Bacovia, George.- Un poet al frumosului. #n: Orizonturi noi, 1,
1929, p. 6-7
- Balot[, Nicolae.- Comentarii mecedonskiene. #n: Rom`nia literar[;
nr 43, 1971, p. 10
- Barbu, Marian.- Alexandru Macedonski - contemporanul nostru.
#n: #nainte, 13, mar 1979
- Barbu, Mihai.- A debutat Alexandru Macedonski cu pseudonimul
Luciliu. #n: Rom`nia liber[, nr 1000, 16 iul 1993, p. 1
67

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- B[dunescu, N..- Amintiri despre Macedonski. #n: Gazeta literar[,


nr 11, 1965, p. 3
- B[lan, Ion Dodu.- Adrian Marino.- Via\a lui Al. Macedonski. #n:
Luceaf[rul, nr 12, 1966, p. 3
- Be]teliu, Marin.- Locul lui Alexandru Macedonski @n evolu\ia
fantasticului romantic. #n: Analele Universit[\ii din Craiova. Seria:
Filologie. Istorie. Geografie. Anul III, 1975
- Bote, Lidia.- Macedonski ]i simbolismul francez. #n: Tribuna, nr
25, 1970, p. 3
- Botez, Mathei. -D-lui redactor al revistei "Literatorul". #n:
Rom`nia liber[, 9 aug 1883
- Bucur, Marin.- Momente @n receptarea simbolismului rom`nesc.
#n: Revista de istorie ]i teorie literar[, 14, nr 1, 1965
- Buseni\[, Mihai.- Loffredo, Nicoletta Corteanu, Al. Macedonski.
Prospettive critiche di ieri e di oggi. #n: Forum, nr 11, 1970, p. 91-92
- Bustul lui Alexandru Macedonski. #n: Ramuri, nr 10-11, oct-nov
1991, p. 23
- Buzil[, Boris; Mihail Celarianu.- Acel Macedonski perpetuu... Cu
Mihail Celarianu despre autorul "Nop\ilor" ]i "Rondelurilor" de la a
c[rui moarte se @mplinesc 50 de ani. #n: Magazin, nr 634, 1970, p. 4
- Caion, A..- Macedonski prozator. #n: Rom`nul literar, 1906, p. 172
- Caragiale, I. L..- Ghimpi]ori. #n: Ghimpele, 17 iul 1874
- Carda], Gh.- Un testament necunoscut al lui Macedonski. #n: Via\a
rom`neasc[, nr 3, 1968, p. 81-82
- Cazimir, }t..- Trei documente macedonskiene. #n: Rom`nia
literar[, nr 45, 1970, p. 13
- C[lin, Liviu.- Ecelsior. #n amintirea lui Al. Macedonski. #n: Gazeta
literar[, 7, nr 18, 1960, p. 6
- C[linescu, George.- Al. Macedonski, omul. #n: Jurnalul literar, 1,
1939, p. 16
- C[linescu, George.- Al. Macedonski, poetul #n: Jurnalul literar, 1,
1939, p. 17
- C[linescu, George.- Material documentar. Al. Macedonski. #n:
Studii ]i cercet[ri de istorie literar[ ]i folclor, 10, nr 2, 1962, p. 346-348
68

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- C[linescu, George ]i Colectivul de documentare. Material


documentar: Al. Macedonski. #n: Studii ]i cercet[ri de istorie literar[
]i folclor, 3, 1954, p. 147
- C[r[bi], Vasile.- Date noi despre Al. Macedonski. #n: Rom`nia
literar[, nr 43, 1969, p. 13
- C`rlugea, Z. .- Macedonski, dup[ Macedonski. Daniel Dimitriu. #n:
Gr[dinile suspendate. Poezia lui Al. Macedonski. Ed. Junimea, 1988.
#n: Literatorul, 2, nr 30, 17 iul 1992, p. 13
- Cesereanu, D. - Adrian Marino.- Opera lui Al. Macedonski. #n:
Tribuna, nr 9, 1968, p. 2
- Cesereanu, D..- Adrian Marino.- Via\a lui Al. Macedonski. #n:
Tribuna, nr 28, 1966, p. 3
- Cheie-Pantea, I.-Al. Macedonski - orizontul romantic. #n: Limb[ ]i
literatur[, vol. 1, 1976, p. 82-92
- Chendi, Ilarie.- Al. Macedonski. #n: Voin\a na\ional[, nr 5708,
5713 ]i 5720, 18, 25 apr, 4 mai 1904. Reprodus @n "Foiletoane".Bucure]ti: Ed. Minerva, 1904, p. 8 ]i Pagini de critic[.- Bucure]ti:
Editura pentru literatur[, 1969, p. 145-161
- Cioculescu, Barbu.- Stilul epocii. #n: Luceaf[rul, nr 42, 1971, p. 5
- Cioculescu, }..- Ad majorem gloriam Macedonskii. #n: Gazeta
literar[, nr 6, 1968, p. 1
- Cioculescu, }..- Al. Macedonski, teoretician al versului. #n: Gazeta
literar[, 15, nr 7, 1968, p. 1
- Cioculescu, }..- C[tre un nou destin al operei lui Al. Macedonski.
#n: Revista Funda\iilor Regale, 6, nr 5, mai 1939
- Cioculescu, }..- Detractorii lui Caragiale. #n: Revista Funda\iilor
Regale, 2, 1935, p. 10
- Cioculescu, }..- Parisul @n rondelurile lui Al. Macedonski. #n:
Rom`nia literar[, nr 43, 1974
- Cocora, G..- Preocup[ri necunoscute la Al. Macedonski, Emil
G`rleanu ]i Ion Minulescu. #n: Limb[ ]i literatur[, 17, 1968
- Constantinescu, Petre.- A. Marino.- Via\a lui Al. Macedonski. #n:
Revista de istorie ]i teoria literaturii, nr 2, 1967, p. 316-317

69

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Constantinescu, Pompiliu .- Locul lui Al. Macedonski. #n:


Luceaf[rul, 9, nr 16, 1966, p. 3
- Constantinescu, Pompiliu.-Macedonski reabilitat. #n: Spectacolul,
1, nr 3, 15, apr 1939
- Costea, Dimitrie.- Adrian Marino.- Opera lui Macedonski. #n:
Ia]iul literar, nr 5, 1967, p. 63-69
- Costea, Dimitrie.- A. Marino.- Opera lui Al. Macedonski. #n: Ia]iul
literar, nr 5, 1968, p. 64-67
- Costea, Dimitrie.- Adrian Marino.- Via\a lui Al. Macedonski. #n:
Ia]iul literar, nr 6, 1966, p. 64-68
- Cremene, Ion.- Al. Macedonski ]i unele probleme ale tineretului.
#n: Familia, nr 12, 1968, p. 22
- Cristea, }tefan.- Centenarul lui Al. Macedonski. #n:
Contemporanul, nr 13, 1954, p. 3
- Crohm[lniceanu, Ov. S.- 100 de ani de la na]terea poetului Al.
Macedonski.- #n: Sc@nteia, 26 mar 1954, p. 3
- Cruceanu, Mihail.- Era poetul Al. Macedonski. #n: Rom`nia
literar[, nr 35, 1970, p. 6-7
- Davidescu, N. .-Poezia lui Al. Macedonski. #n: Flac[ra, 7, 19211922, nr 20, p. 319
- Davidescu, Nicolae.- Poezia lui Al. Macedonski. #n: Rampa, 16, 17
]i 20 mar 1922
- Demetrescu, Traian.- Al. Macedonski. #n: Pele]ul, nr 5, mar 1888,
p. 55
- Demetriade, M..- Alexis Macedonski. #n: Anale literare, politice,
]tiin\ifice, 1, 1904, p. 9-12
- Densu]ianu, Ov..- Alexandru Macedonski.- Flori sacre. #n: Via\a
nou[, 8, 1912, p. 17
- Diaconescu, Traian.- Clasicii no]tri ]i antichitatea greco-roman[ la
Al. Macedonski ]i Lucian din Samosata. #n: Ateneu, nr 2, 1968, p. 13
- Dimitriu, Daniel.- Tudor Vianu despre "inegalitatea lui
Macedonski:. #n: Adev[rul literar ]i artistic, 7, nr 415, 28 apr 1998,
p. 16

70

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Dumitriu, Dana.- Macedonski - con]tiin\a voca\iei. #n: Arge], nr


11, 1970, p. 14
- Djuvara, Al. G..- Poezii de Al. Macedonski. #n: Rom`nia liber[, 7,
1883, 17mar
- Djuvara, Al. G..- Poetului Al. A. Macedonski. #n: Literatorul, feb
1882, p. 82
- Dragomir, Mihu.- Rondeluri inedite ale lui Macedonski. #n: Gazeta
literar[, 2, nr 7, 1955, p. 2 "Rondelul Fran\ei burgheze" ]i "Rondelul
tic[lo]ilor"
- Dragomir, Mihu.- Un clasic prea pu\in cunoscut: Al. Macedonski
(Texte ]i documente). #n: Via\a Rom`neasc[, 6, nr 11, 1953, p. 395396
- Dragomir, Mihu.- Un poet al revoltei: Al. Macedonski. #n: Via\a
Rom`neasc[, 7, nr 4, 1954, p. 245-264
- Dragomir, Silviu.- Al. Macedonski. Coresponden\[ inedit[. #n:
Dreptatea, 23, nr 372, 25 mai 1991, p. 2
- Dragomirescu, M..- "Noaptea de decemvrie" de Al. Macedonski.
#n: Convorbiri critice, 4, 1910, 12
- Dragoslave, I..- Amintiri despre Al. Macedonski. #n: Rampa, 4, nr
929, 28 nov 1920
- Dr[gan, Gh..- Elan ]i egocentrism- Al. Macedonski. #n: Cronica, nr
47, 1970, p. 6
- Dr`mba, Ov..- Al. Macedonski ]i simbolismul francez. #n: Studii
de literatur[ universal[, 11, 1968
- Dumitriu, Dana.- Macedonski. Eseu #n: Arge], 7, nr 1, ian 1972.
Colec\ia Biblioteca Arge]. Reprodus ca postfa\[ @n Al. Macedonski.Poezii.- Bucure]ti: Ed. Minerva, seria Arcade, 1972, p. 225, 257
Eftimiu, Victor.- Casa poetului. #n: Contemporanul, nr 13, 1968, p. 3
- Eftimiu, Victor.- Macedonski Alexandru. Portret literar. #n:
Luceaf[rul, nr 48, 1969, p. 1
- Emil [C. Mille].- Alecsandri et Al. A. Macedonski. #n:
Contemporanul, 2, 1882, nr 11, p. 424
- Emil [C. Mille].- Un poet [Al. A. Macedonski]. #n: Contemporanul,
1882, nr 9, p. 336-339
71

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- F [agure] , E [mil].- Cet[\eanul Macedonski. #n: Evenimentul


literar, nr 2, 27, dec 1893
- F[ge\el, C. S..- Pe marginea unui articol al d-lui Macedonski.
Cuvinte despre Thalassa. #n: Ramuri, 11, nr 20, 22 mai 1916, p. 300302
- F[gurel, Vetu\a.- Patrimoniu. Un manuscris inedit de la Al.
Macedonski. "Lui Urechia", la Biblioteca "V. A. Urechia", Gala\i. #n:
Biblioteca, 2, nr 1-2-3, 1991, p. 43-44
- Firan, Florea.- Omagiu [lui Al. Macedonski]. #n: Ramuri, nr 6,
1970, p. 23
- Firan, Florea.- Zilele Macedonski. #n: Ramuri, nr 4, 1970, p. 23
- Fl[ orentin] , P. .- Teatrul lui Al. Macedonski. #n: Bibliografia, nr
6, dec 1920, p. 25
- Florea, Radu.- Semnifica\ia poeziei macedonskiene. #n: Lumina,
V@rse\, 13, nr 3, 1959, p. 128-134
- Fortunescu, C. D..- Al. Macedonski, de E. Pahon\u, Bucure]ti,
1935. #n: Arhivele Olteniei, 15, nr 86-88, iul-dec 1936, p. 497-498
- Foti, Ion.- Al. Macedonski. #n: Propilee literare, nr 15, 1927, p. 4-7
- Foti, Ion.- Al. Macedonski. #n: Universul literar, XLV, nr 21, 19
mai 1929
- Frunz[, Mihail.- Ultimele clipe ale lui Al. Macedonski. #n: Foaia
tinerimii, 1 oct 1921, p. 163-164
- Fundoianu, B. - Al. Macedonski. #n: Sbur[torul literar, nr 20, 28
ian 1922, p. 483-485
- Galaction, Gala.- Al. Macedonski. #n: Cuv@ntul liber, nr 32, 1920,
p. 6-8
- Galaction, Gala.- Al. Macedonski. #n: Tor\a, 1, nr 9, 4 mar 1945
- Galaction, Gala.- De vorb[ cu d-na Ana Macedonski. #n: Universul
literar, XLVII, 43, 10 dec 1938
- Georgescu, P..- A. Marino.- Via\a lui Al. Macedonski. #n: Via\a
Rom`neasc[, nr 8, 1966, p. 87-92
- Georgescu, P. .- Al. Macedonski - Opere. #n: Via\a Rom`neasc[, nr
2, 1967, p. 87-93

72

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Ghidirmic, Ov..- Al. Macedonski sau complexul na]terii. Moment


aniversar. #n: Cuv@ntul libert[\ii, 5, nr 1100, 23 mar 1994, p. 2
- Ghidirmic, Ov..- Anotimp macedonskian. #n: Cuv@ntul libert[\ii, 3,
nr 635, 28 mai 1922, p. 2
- Ghidirmic, Ov..- Anotimpul rozelor. #n: Cuv@ntul libert[\ii, 1, nr
107, 3 mai 1990, p. 1-2
- Ghidirmic, Ov..- Modalit[\i de critic[ ]i istorie literar[ [Al.
Macedonski]. #n :Ramuri, nr 9, 1969, p. 12
- Goga, Octavian.- Discursul la @nmorm@ntarea lui Macedonski. #n:
Universul literar, nr 21, 1929, p. 327
- Grigurcu, Gh..- A. Marino.- Opera lui Al. Macedonski. #n: Familia,
nr 2, 1968, p. 4
- Grigurcu, Gh..- A. Marino.- Via\a lui Al. Macedonski. #n: Familia,
nr 6, 1966, p. 2
- Hirsus .- Al. Macedonski. #n: Adev[rul, 6, nr 1650, 27 sep 1893
- Iancovescu, Ion N..- La ochelarii poetului meu.[ Al. A.
Macedonski]. #n Literatorul, nr 5, 1882, p. 315
- Iancu, Alexandru.- Al. Macedonski. #n: Tineretul liber, 5, nr 889,
15 mar 1993, p. 2
- Ibr[ileanu, G..- Poezia nou[. #n: Via\a Rom`neasc[, nr 6, iun 1922,
p. 443-444
- Iliescu, Ion.- Macedonski - inedit. #n: Orizont, 23, nr 1, 1972, p. 3
- Ilin, Stancu.- Al. Macedonski: Poezie ]i proz[. #n: Luceaf[rul, 3, nr
23, 1960, p. 9
- Iord[chescu, C..- Eminescu ]i Macedonski p@n[ la 1883. #n:
Adev[rul literar ]i artistic, nr 155, 1923
- Iord[chescu, C..- Epigrama contra lui Eminescu. #n: Adev[rul
literar ]i artistic, 9 dec 1923
- Iord[chescu, C..- Fanilor poetului Al. Macedonski. #n: Adev[rul
literar ]i artistic, 4, nr 154, 18 nov 1923
- Iord[chescu, C..- Temperamentul lui Macedonski. #n: Adev[rul
literar ]i artistic, nr 11, 1923
- Isac, Emil.- Al. Macedonski. #n: Rampa, 4, nr 935, 5 dec 1920

73

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Karl, Lucrezzia.- Maestrul. #n :Rampa, nr 931, 1 dec 1920; Al.


Macedonski, mort. #n: Rampa, nr 925, 27 nov 1920
- Karnabatt, D..- Destinul lui Al. Macedonski. #n: Vremea, 19, nr
507, 3 oct 1937, p. 8-9
- Karnabatt, D..- Discipolii Maestrului. #n: Rena]terea rom`n[, 3, 23
martie 1921, p. 625
- Karnabatt, D..- Maestrului Macedonski. #n: Cuv@ntul liber, 16 dec
1920
- Kallo, Karoly.- Emlekezes Al. Macedonskira (1854-1920) #n:
Elore, nr 7169, 1970, p. 2
- L. U..- Acum 50 de ani a murit Macedonski. #n: Contemporanul, nr
47, 1970, p. 2
- Lovinescu, Eugen.- Flori sacre. #n: Convorbiri literare, 1912, p.
1184
- Macedonskiana. #n: Manuscriptum, 5, nr 1, 1974
- Manilici, C[lin.- Masca lui Macedonski. #n: Echinox, nr 3, 1971, p.11
- Manolescu, Nicolae.- Adrian Marino "Opera lui Macedonski". #n :
Contemporanul, nr 51, 1967, p. 3
- Manolescu, Nicolae.- Prima biografie a lui Alexandru Macedonski.
#n: Contemporanul, nr 13, 1966, p. 3
- Manolescu, Nicolae.- Reedit[ri: Macedonski, vol. 6. #n: Rom`nia
literar[, 24 ian 1974
- Manu, Emil.- Macedonski ]i Arghezi. #n: Tribuna, nr 23, 1970, p. 3
- Manu, Emil.- Muta\ii @n receptarea poeziei lui Macedonski. #n:
Steaua, 51, nr 2-3 (619-620), feb-mar 2000, p. 74-75
- Manu, Emil.- Trei scrisori necunoscute din coresponden\a Traian
Demetrescu - Al. Macedonski. #n: Steaua, nr 8, 1955, p. 106
- Marca], Ion.- Proza lui Macedonski. #n: Tribuna, 14 feb 1974
- Mari poe\i rom`ni din sec. 19 ]i 20: Antologie sub egida Asocia\iei
" Poesie vivante en Pays Vacance" [ Al. Macedonski, Marin
Sorescu]. #n: Rom`nia literar[, 25, nr 2, 30 ian - 5 feb 1992, p. 23
- Marino, Adrian.- Al. Macedonski, despre originalitate ]i imita\ie.
#n: Via\a Rom`neasc[, 18, nr 10, 1965
- Marino, Adrian.- Al. Macedonski, inedit. #n: Ramuri, 4, nr 5, 1967
74

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Marino, Adrian.- Al. Macedonski ]i limba literar[. #n: Limba


rom`n[, 14, nr 3, 1965, p. 381-399
- Marino, Adrian.- Al. Macedonski ]i poezia materiei. #n: Ia]iul
literar, nr 11, 1966, p. 46-54
- Marino, Adrian.- Ceva despre familia lui Al. Macedonski. #n:
Revista Funda\iilor, nr 1, 1944, p. 712-713
- Marino, Adrian.- Convorbire cu V. G. Paleolog. #n: Universul
literar, nr 16-17, 27 mai 1945
- Marino, Adrian.- Din coresponden\a lui Al. Macedonski. #n:
Na\iunea, nr 159, 1946
- Marino, Adrian.- Din coresponden\a lui Al. Macedonski. #n:
Revista Funda\iilor, 13, serie nou[, nr 6, iun 1946, p. 419
- Marino, Adrian.- Din coresponden\a lui Al. Macedonski. #n: Seara,
nr 1773, 23 dec 1914
- Marino, Adrian.- Documente macedonskiene inedite. #n: Revista
Funda\iilor, 13, serie nou[, nr 4, apr 1946, p. 884-885
- Marino, Adrian.- Dou[ teme macedonskiene. Poezia ]i arta. #n:
Orizont, nr 1, 1967, p. 24-33
- Marino, Adrian.- Fragment autobiografic macedonskian (Flori ce
@nviaz[). #n: Na\iunea, 1, nr 100, 22 iul 1946
- Marino, Adrian.- Ideal ]i real la Macedonski, #n: Gazeta literar[, nr
11, 1965, p. 3
- Marino, Adrian.- Jurnalul lui Macedonski. #n: Steaua, nr 3, 1965,
p. 67-80
- Marino, Adrian.- Lec\ia lui Macedonski. #n: Tribuna, 14, nr 48,
1970, p. 1
- Marino, Adrian.- Macedonski, antiformalist. #n: Tribuna, nr 13,
1965, p. 9; nr 14, p. 6
- Marino, Adrian.- Macedonski despre tradi\ie ]i inova\ie. #n:
Steaua, nr 2, 1965, p. 17-25
- Marino, Adrian.- Macedonski, inedit. #n: Ramuri, 4, nr 5, 9967, p. 12
- Marino, Adrian.- Macedonski, poet modern. #n: Ia]iul literar, nr 1,
1966, p. 56-67

75

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Marino, Adrian.- Macedonski, poet modern. #n: Ia]iul literar, nr 1,


1967, p. 56-69
- Marino, Adrian.- Macedonski ]i poezia materiei. #n: Ia]iul literar,
nr 11, 1966, p. 46-54
- Marino, Adrian.- Macedonski ]i poezia social[. #n:
Contemporanul, nr 43, 1964, p. 3
- Marino, Adrian.- Macedonski turist. #n: Na\iunea, 1, nr 118, 13 aug
1946
- Marino, Adrian.- Marea lui Macedonski. #n: Tomis, nr 5, 1971, p.
17, 19
- Marino, Adrian.- Prefa\[ la "Opere ", de Al. Macedonski. #n:
Ramuri, nr 5, 1967, p. 7
- Marino, Adrian.- Probleme de estetic[ a limbii la Al. Macedonski.
#n: Limba rom`n[, 15, nr 1, 1966, p. 21-34
- Marino, Adrian .- Proza lui Al. Macedonski. #n: Steaua, nr 11,
1966, p. 56
- Marino, Adrian.- Sensuri etice @n poezia lui Macedonski. #n:
Cronica, nr 37, 1966, p. 7
- Marino, Adrian.- Spiritul macedonskian. #n: Ramuri, nr 6, 1970, p.
10; Tribuna, nr 22, 1970, p. 2
- Marino, Adrian; Manolescu, Nicolae.- Opera lui Macedonski. #n:
Contemporanul, nr 5, 1968, p. 9
- Melian, Al..- Al. Macedonski la "Independentul". #n: Ramuri, 7, nr
12, 1970, p. 14
- Micu, Dumitru.- Poezii. #n: Gazeta literar[, nr 19, 1968, p. 2
- Mihai, Constantin.- Macedonski sau canoanele interpret[rii. #n:
Mozaicul, 3, nr 4-5, 2000, p. 17
- Mihu\, Ioan.- Macedonski, inedit. #n: Literatorul, 3, nr 23, 11 iun
1993, p. 11
- Mihu\, Ioan.- Un poet clasic care merit[ o cercetare mai atent[. #n:
Contemporanul, nr 7, 1954, p. 3
- Mille, C..- Un caz patologic. #n: Contemporanul, 2, nr 15, 1883
- Mille, C. [Emil].- Alecsandri et Al. A. Macedonski. #n:
Contemporanul, II, 1882, p. 11
76

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Mille, C. [Emil].- Un poet [Al. A. Macedonski] #n: Contemporanul,


II, 1882, p. 9
- Missir, P. Th.- Foarte pu\ine cuvinte d-lui Al. Macedonski. #n:
Convorbiri literare, 1 apr 1883, p. 40
- Missir, B. P..- Poeziile lui Macedonski. #n: Convorbiri literare,
1882-1883, p. 477
- Moisa, Mircea.- Fundamente ale exegezei macedonskiene. #n:
Cuv@ntul Libert[\ii, 5, nr 1123, 23 apr 1994, p. 3
- Moisa, Mircea.- Macedonski: Triumful poeziei Remember. #n:
Cuv@ntul Libert[\ii, 1, nr 254, 24 nov1990, p. 2
- Moisin, Alexandru.- Cincinat ]i Al. Macedonski. #n: P[cal[, 4, nr
12, 1993, p. 7-8
- Manda, Virgiliu.- O sear[ cu Al. Macedonski. #n: Rom`nia literar[,
nr 46, 1972, p. 16-17
- Moreta, T..- Un studiu despre proza lui Al. Macedonski. #n:
Ramuri, nr 1, 1967, p. 3
- Munteanu, D..- Amintiri despre Al. Macedonski. #n: Ia]il literar, nr
12, 1968, p. 7-15
- Munteanu, George.- Al. Macedonski [Studii] . #n: Steaua, 5, nr 2,
1954, p. 46-65
- Munteanu, George.- Eminescu ]i Macedonski. #n: Tribuna, 16, nr
3, 1972, p. 6-7
- Munteanu, George.- Macedonski, inedit. #n: Contemporanul, nr 35,
2 nov, 1966, p. 3
- Munteanu, George.- Validitate ]i poezie. #n: Amfiteatru, nr 28,
1968, p. 479
- N[dejde, I. .- Al. Macedonski. #n: Contemporanul, 1883, p. 73-74
- N[dejde, I..- }tiin\[ la dl. Macedonski de la Literatorul. #n:
Contemporanul, 1882, p. 614-621
- Nedelcea, Tudor.- Al. Macedonski [Dosar ]i bibliografie] - inedit.
#n: Meridian, 2, nr 16, 1991, p. 5
- Nedelcea, Tudor.- Noi date privind via\a lui Al. Macedonski. #n:
Meridian, 2, nr 15, 1991, p. 4

77

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Nedelcea, Tudor.- O scrisoare inedit[ a lui Al. Macedonski. #n:


Ramuri, nr 12, 1970, p. 14
- Nedelcea, Tudor.- Un proces al familiei poetului. #n: Rom`nia
literar[, 10, nr 46, 1972, p. 17
- Nedelcea, Tudor.Al.
Macedonski - dramaturg. #n:
Contemporanul, nr 36, 1965, p. 4
- Negoi\escu, I. .- Poezia lui Macedonski. #n: Tribuna, nr 29, 1966,
p. 2; nr 30, p. 2; nr 31, p. 2
- Negril[, Iulian.- Al. Macedonski, contradic\ii utopice. #n: Steaua,
43, nr 5-6, mai-iun 1992, p. 42
- Nestorescu, Andrei.- O pies[ de teatru necunoscut[ a lui Al.
Macedonski- #n: Rom`nia literar[, 31, nr 10, 18-24 mar 1998, p. 10
- Nestorescu, Andrei.- O pies[ de teatru necunoscut[ a lui Al.
Macedonski. Textul integral al piesei, argumentul editorial,
descrierea manuscrisului ]i notele istorico-literare. #n: Revista de
istorie ]i teorie literar[, nr 1-2/1977
- Nicolescu, G. C..- Al. Macedonski - De la poezia social[ - la
drama izol[rii creatorului. #n: Limb[ ]i literatur[, 7, 1964, p.137-153
- Nicomar.- "P[cal[" de alt[ dat[. Macedonski ]i umori]tii. #n:
P[cal[, 3, nr 8, 1992, p. 5
- Niculescu, D..- La un poet. #n: Reforma, 13 dec 1874
- Oscar, M. .- "Poezii" de Macedonski. #n: Literatorul, 1882, p. 181
- Oprescu, G..- Al. Macedonski, @n Dacoromania, vol.1. #n: Cluj,
1920-1921, p. 540-542
- Oreste.- Thalassa. #n: Flac[ra, nr 25, 1915-1916
- Oscar, M..- Poezii de Al. Macedonski. #n: Literatorul, 1882, p. 181
- Paleologu, Al. .- Al. Macedonski ]i futuri]tii. #n: Ramuri, nr 1,
1967, p. 18
- Paleolog, V. G. .- M[rturia unei dedica\ii. #n: Ramuri, nr 6, 1970,
p. 21
- Pan[, Sa]a.- Al. Macedonski. #n: Albina, nr 11, 1969, p. 5
- Papu, Edgar.- Al. Macedonski um mare poet al umanismului
generos. #n: Sc@nteia, nr 8617, 24 nov 1970, p. 4

78

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Pavel, T..- Procesul Macedonski continu[?. #n: Gazeta literar[, nr


39, 1966, p. 1
- Pavelescu, Cincinat.- Al. Macedonski. #n: Literatorul, nr 2, 5 mar
1899
- Pavelescu, Cincinat.- M[rturisiri. #n: Revista Funda\iilor, 9, nr 3, 1
mar 1942, p. 513
- P[un, Octav.- Documente Al. Macedonski. #n: Luceaf[rul, 13, nr
48, 1970, p. 7
- P[unescu, A..- Macedonski sau libertatea de destin. #n: Amfiteatru,
nr 25, 1968, p. 414
- Peltz, I..- Al. Macedonski. #n: Revista Funda\iilor, 12, nr 2, 1 feb
1945
- Pelz, I..- Al. Macedonski. #n: Vremea, 8, nr 373, 27 ian 1935, p. 5
- Peltz, I..- Un mare nedrept[\it. #n: Cuv@ntul liber, nr 39, 1920, p. 13
- Perpessicius.- Fantezii ]i capricii critice la Al. Macedonski. #n:
Revista Funda\iilor Regale, 14, 1947, nr 4-5
- Perpessicius.- Jurnal de lector. Al. Macedonski, prozatorul. #n:
Revista Funda\iilor Regale, 11, 1944, p. 10
- Petrescu, Aurel.- Al. Macedonski - "Opere", vol. 1-4. #n: Analele
Universit[\ii Bucure]ti, nr 17, 1968, p. 199-204
- P[etrescu], C[ ezar].- Din nou: "Cazul Macedonski". #n: G@ndirea,
nr 9, dec 1922, p. 86
- Pillat, I. .- Amintiri despre Al. Macedonski. #n: Universul, XLIX,
1932, p. 69
- Piru, Al..- Al. Macedonski ]i futuri]tii. #n: Gazeta literar[, 13, nr
51, 1966, p. 1
- Piru, Al..- Macedonskiana. #n: Ramuri, nr 6, 1970, p. 15. Reprodus
@n Varia. Preciziuni ]i controverse.- Bucure]ti: Ed. Eminescu, 1972,
p. 184-196
- Piru, Al..- Romanul lui Macedonski. #n: Rom`nia literar[, 3, nr 14,
1970, p. 2
- Piru, Al..- Un nou Macedonski?. #n: Rom`nia literar[, nr 42, 1972,
p. 11
- Poe\i disp[ru\i - Al. Macedonski. #n: Ilustra\iunea rom`n[, nr 17,
1934
79

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Pop, S@nziana.- De vorb[ cu V. G. Paleolog[ Despre Macedonski ]i


Br`ncu]i]. #n: Luceaf[rul, nr 24, 1973, p. 3, 5
- Popa, Mircea.- Al. Macedonski @n Transilvania. #n : Tribuna, 14, nr
48, 1970, p. 14
- Popa, Mircea.- Al. Macedonski - "Opere" I-V. #n Ateneu, nr 12,
1970, p. 6
- Popa, Mircea.- Comentarii macedonskiene. #n: Tribuna, nr 21,
1971, p. 2
- Popa, Mircea.- O colaborare necunoscut[ a lui Al. Macedonski .
#n: Literatorul, 2, nr 7, 21 feb 1992, p. 6
- Popescu, Ion Apostol.- C@teva din leg[turile lui Al. Macedonski cu
mi]carea literar[ din Ardeal. #n: Steaua, 10, nr 11, 1959, p. 118-119
- P.[ ora] , N..- S-a dus Maestrul. #n: Ac\iunea rom`n[, nr 1145, 28
nov 1920
- Predescu, Lucian.- Contribu\ii la istoria literaturii...Al.
Macedonski. #n: Junimea literar[, 1929, p. 387-388
- Presa ]i litera\ii str[ini despre Al. Macedonski. #n: Literatorul, nr
5-6, 20 apr 1899
- Protopopescu, Al. - Adrian Marino .- Opera lui Al. Macedonski. #n
Tomis, nr 2, 1969, p. 4
- Rad [ovici] , Al. .- Partidul lui Macedonski. #n: Adev[rul, nr 1886,
10 iun 1894
- Ramuri. Volum jubiliar, editat cu prilejul @mplinirii a 75 de ani de
la apari\ia primului nr. al revistei (1905). - Craiova, 1980
- R[dulescu, Mariana.- Confrunt[ri critice @n cazul Al. Macedonski.
#n: Via\a Rom`neasc[, nr 11, 1970, p. 46-52
- Rebreanu, Liviu.- Al. Macedonski, geniile ]i capodoperele. #n:
Rampa, nr 313, 4 nov 1912
- R@ule\, Constantin.- Moartea lui Al. Macedonski. #n: Ac\iunea
rom`n[, nr 1144, 26 nov 1920
- Rococo, I.- Doi luceferi. #n: Ghimpele, nr 23, 1877, p. 5
- S. G. - Al. Macedonski. #n: Familia, 1893, p. 25
- S`ngeorzan, Zaharia.- Al. Macedonski "Opere" (III-IV). #n:
Cronica, nr 19, 1968, p. 7
80

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- S`ngeorzan, Zaharia.- Opera lui Al. Macedonski. #n: Aege], nr 10,


1968, p. 4
- S`ngeorzan, Z..- Redescoperirea lui Macedonski. #n: Cronica, nr
47, 1970, p. 1
- Sc[rl[tescu, Doru.- Contribu\ia lui Al. Macedonski la dezvoltarea
poeziei rom`ne]ti. #n: Ateneu, nr 2, 1972, p. 12
- Scrob, C..- Lui Macedonski. #n: Literatorul, 1882, p. 365, 418, 475
- Sebastian, I..- Zece ani de la moartea lui Al. Macedonski. #n:
Adev[rul, nr 14390, 1930
- Simion, Vladimir.- Univers balcanic @n poezia lui Alexandru
Macedonski. #n: Luceaf[rul, 16, nr 40, 1973, p. 6
- Silvestru, Valentin.- Piesa uitat[ : "Moartea lui Dante Alighieri",
de Al. Macedonski. #n: Familia, 9, nr 6, 1973, p. 18
- Sorescu, George.- Contribu\ii Al. Macedonski. #n: Ramuri, nr 12,
1966, p. 9
- Sorescu, George.- Macedonski inedit. #n: Limb[ ]i literatur[, nr 10,
1965, p. 383-385
- Soveja, Maria.- O s[ v[ scriu c@t oi putea mai des... [Scrisori c[tre
Al. Macedonski]#n: Manuscriptum, nr 3, 1972, p. 7-13
- Spartacus.- Le calvaire du feu. #n: Adev[rul, 11 apr 1906
- Speran\ia, E..- Al. Macedonski ]i cercul s[u. #n: Steaua, 15, nr
1964, p. 56-76
- Speran\ia, E..- Dialectica unei vie\i. #n: Steaua, nr 3, 1966, p. 83-88
- Stancu, Zaharia.- Macedonski. #n: Sc@nteia tineretului, nr 6632, 3
sep 1970, p. 1
- Stoenescu, Th. M..- D-lui Al. Macedonski. #n: R[zboiul, 28 mai
1889
- Stoenescu, Th. M..- Succesele poetului Al. Macedonski. #n:
Revista literar[, nr 18, 20 iun 1898, p. 282-283
- Stoicescu, D..- Macedonski @n Dobrogea. #n: Analele Dobrogei,
1923, p. 317-320
- Straje, Mihail.- Al. Macedonski. Dou[ caiete din "laboratorul"
volumului "Prima verba". #n: Manuscriptum, 3, nr 2, 1972, p. 86-90

81

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Szemler, Ferenc.- Al. Macedonski. #n: Nagyvilag, Budapest, 5, nr


15, 1960, p. 696
- S.G..- Al. Macedonski. #n: Familia, 1893, p. 25
- }erban, Geo.- Moment Macedonski. #n: Contemporanul, nr 16,
1967, p. 3
- T[b[caru, Gr..- Din ini\iativele marilor scriitori. #n: Lumea literar[
]i artistic[, nr 5, 1923
- Theodorescu, Dem.- Macedonski. #n: Dreptatea, nr 870, 6 oct 1915
- Toh[neanu, G. I. - Neologisme macedonskiene. #n: Orizont, 13, nr
11 (1430), 16 nov 2001, p. 28
- Tomescu, Ana.- Poe\ii rom`ni au reintrat @n Europa ["Les grands
poetes roumains de XIX et XX-e siecles"]. #n: Diminea\a, 3, nr 220,
10 nov 1992, p. 2
- Tomu], Mircea.- Opere, vol. 3-4, de Al. Macedonski. #n:
Roumanian Review, nr 3, 1968, p. 108-110
- Tomu], Mircea.- Poezia lui Macedonski. #n: Steaua, nr 2, 1967, p.
85-95. Reprodus @n "Cincisprezece poe\i".- Bucure]ti: Editura pentru
literatur[, 1968, p. 48-61
- Toncescu, M. I..- Visul poetului Al. Macedonski. #n: Literatorul, nr
4, 1884, p. 190
- Trandafir, Constantin.- Iar[]i despre "Poetul nop\ilor" [Al.
Macedonski].#n: Literatorul, 2, nr 49, 4 dec 1992, p. 11
- Tudoric[, Alexandru.- Al. Macedonski "Rondelul apei din ograda
japonezului". #n: Limb[ ]i literatur[ rom`n[, 20, nr 3, iul-sep 1991,
p. 28-30
- Ulici, Lauren\iu.- Proza lui Macedonski. #n: Rom`nia literar[, 8, nr
27, 1975
- Ungheanu, Mihai.- Cronic[. #n: Ramuri, nr 5, 1967, p. 7
- Ungheanu, Mihai.- "Via\a lui Al. Macedonski", de Adrian Marino.
#n: Ramuri, nr 4, 1966, p. 17
- Vasilescu, T. C..- Lui Al. A. Macedonski. #n: Literatorul, 8 aug
1882, p. 469-470
- Vechsler, Mauriciu.- Poetului Al. Macedonski.- #n: Steaua Dun[rii,
nr 131, 23 oct 1882
82

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Velescu, }t..- Poezii de Macedonski. #n: Literatorul, 1882, p. 123


- Vianu, Tudor.- Al. Macedonski, ca poet. #n: Flac[ra, 1915-1916, p.
446
- Vianu, Tudor.- Amintirea lui Macedonski. #n: Gazeta literar[, nr 2,
25 mar 1954, p. 1
- Vianu, Tudor.- Al. Macedonski [ Text - foto ]. #n: Literatorul, 3, nr
10, 12 mar 1993, p. 1; 5
- Vianu, Tudor.- Al. Macedonski. #n: Sbur[torul, nr 39, feb 1921.
Reprodus @n "Opere" II.- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1972, p. 519-581
- Vianu, Tudor.- Universul moral al lui Al. Macedonski.[ Fragment
din Introducerea la Edi\ia critic[ a operelor lui Al. Macedonski]. #n:
Ramuri, 31, nr 1-2, ian-feb 1939, p. 1-5
- Vitner, Ion.- 100 de ani de la na]terea lui Al. Macedonski. #n:
Gazeta literar[, 1, nr 2, 1954, p. 1
- V`nturache, M..- Al. Macedonski - "Noaptea de decemvrie". #n:
Familia, nr 6, 1970, p. 15
- Vr`nceanu, N. P..- Macedonski - cinci poezii olografe. #n: Ramuri,
nr 2, feb 2000, p. 14
- Vulpescu, Romulus.- Al. Macedonski - Acum 50 de ani. #n: Gazeta
literar[, nr 31, 1966, p. 3
- Zobrovski.- Eminescu ]i Macedonski. #n: G`ndirea, nr 2, 1924, p. 52
- Zaciu, Mircea.- Glose. Al. Macedonski ]i N. Iorga. #n: Tribuna, nr
16, 1967, p. 3
- Zaharia, Elena.- Nop\ile lui Macedonski. #n: Analele
Universit[\ii,Seria Filologie Bucure]ti, nr 16, 1967, p. 27-32
- Zamfir, Mihai.- Simbolismul ornamental al lui Macedonski:
analiza sonetului "Avatar". #n: Limb[ ]i literatur[, 28, nr 1, 1972
- Zamfirescu, Duiliu.- "Poezii". #n: Literatorul, 1882, p. 105
- Zamfirescu, D.- "Poezii" de Al. Macedonski. #n: Rom`nia liber[, 5,
24 dec 1881
- Zugun, Petru.- Comentarii macedonskiene.- #n: Cronica, nr 3,
1972, p. 4

83

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

III. COLABOR{RI LA REVISTE }I ZIARE

Oltul (1873-1875), Telegraful (1875), Ghimpele (1875-1877),


Dun[rea, Familia (1874), Tr[znetul, Fulgerul, Plevna (1876-1878),
Literatorul (1880-1919), Tarara (1880), Pele]ul (1884), Aleg[torul
liber (1884), Vestea (1877), Revista literar[ (1885), Revista
independent[ (1887), Rom`nia literar[ (1880), Stindardul \[rei
(1888), Streaja \[rei (1889), Revista ]coalei (Craiova, 1891),
Biblioteca familiei (1892-1893), Voin\a na\ional[ (1893-1894),
Lumina (1894), Biblioteca rom`n[ (1895), Adev[rul (1896), Liga
ortodox[ (1896-1897), Tribuna liber[ (1896), Revista ideii (1897),
Mi]carea social[ (1897), Brazda (1900), Revista modern[ (19011902), Secolul XX (1901), For\a moral[ (1901-1902), Hermes
(1903), Pleiada (1904), Le cri de Bucarest (1904), Liga
conservatoare (1905), Rom`nul literar (1906), Revista de critic[ ]i
literatur[ (1908), Vocea drept[\ii (1909), Revista clasic[ (1910),
Poesia (Paris, 1909), La Walonie (Liege), Observatorul, Prezentul,
Rampa (1912), Revista Junimei, Le Beau Danube bleu, Flac[ra
(1912-1916), Cuv@ntul meu (1915), Universul literar (1916, 1920),
Vestea, Universul, Rom`nul, Rom`nul literar etc.

84

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

IV. ICONOGRAFIE
PORTRETE #N VOLUME
- Alexandru Macedonski: Portretul poetului la b[tr`ne\e ( Institutul
de Istorie ]i Teorie Literar[ "George C[linescu"). #n vol. Alexandru
Macedonski .-Opere 1.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1966,
p.417
- Alexandru Macedonski: Portretul poetului la maturitate (Institutul
de Istorie ]i Teorie Literar[ "George C[linescu"). #n vol. Alexandru
Macedonski .-Opere 1.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1966,
p.353
- Alexandru Macedonski: Dup[ o pictur[ @n ulei a lui Alexis
Macedonski. #n vol. Alexandru Macedonski.- Opere 3. Nuvele, schi\e,
povestiri.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[ ]i Art[, 1944, p. 4
- Alexandru Macedonski: Portret @n ulei, epoca 1885-1890. #n vol.
Via\a lui Alexandru Macedonski, de Adrian Marino.- Bucure]ti:
Editura pentru Literatur[, 1966, capitolul Ilustra\ii
- Alexandru Macedonski: Bustul poetului, de Fr. Storck. #n vol. De
la Macedonski la Arghezi, de Florea Firan.- Craiova: Editura Scrisul
Rom`nesc, 1975
- Alexandru Macedonski: Portretul poetului. #n volumul "O mie ]i
una de poezii rom`ne]ti: antologie/L. Ulici.- Buc.: Du Style, 1997,
vol.3, p. 24
PORTRETE #N PERIODICE
- Alexandru Macedonski: Desen. #n: Gazeta literar[, 1, nr 2, 1954, p.2
- Alexandru Macedonski: Autoportret @n creion. #n: Studii ]i
cercet[ri de istorie literar[ ]i folclor, 3, 1954, p. 151. V[zut @n 1915
de Iser
FOTOGRAFII #N VOLUME
- Alexandru Macedonski. #n vol. Andrei, Nicolae.- Contribu\ii la
studiul istoriei Liceului "Nicolae B[lcescu" din Craiova.- Bucure]ti:
Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, 1969, p. 131
- Alexandru Macedonski. #n: Dimitriu, Daniel.- Gr[dinile
suspendate. Poezia lui Al. Macedonski. -Ia]i: Editura Polirom, 1999
85

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Alexandru Macedonski. #n vol. Firan, Florea.- De la Macedonski la


Arghezi.- Craiova: Editura Scrisul Rom`nesc, 1975, p. 259
- Alexandru Macedonski. #n vol. Al. Macedonski.- Opere 1. Poezii.Bucure]ti: Editura pentru literatur[, 1966, p. 3
- Alexandru Macedonski - @ntr-o fotografie de b[tr`ne\e. #n vol. Al.
Macedonski.- Opere 2. Teatru.- Bucure]ti, 1939, p. 11
- Alexandru Macedonski. #n vol. Al. Macedonski.- Poemele
Nop\ilor/ Antologie de M. Anghelescu.- Bucure]ti: Editura Albatros,
1972, p. 33
- Alexandru Macedonski. #n vol. Al. Macedonski.- Poezii, 1955
- Alexandru Macedonski. #n vol. .- O istorie a literaturii rom`ne @n
imagini [Plan]a nr 28: fotografie reprodus[ dup[ G. C[linescu.Istoria literaturii rom`ne de la origini p@n[ @n prezent.- Bucure]ti:
Funda\ia pentru Literatur[ ]i Art[, 1941, p. 459]
- Alexandru Macedonski. #n vol. Vianu, Tudor.- Permanence, 1960
- Alexandru Macedonski. @n vol. Speran\ia, Eugen.- Amintiri din
lumea literar[.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1967
FOTOGRAFII #N GRUP
#N VOLUME
- Alexandru Macedonski. #n vol. Firan, Florea.- De la Macedonski la
Arghezi.- Craiova: Editura Scrisul Rom`nesc, 1975, p. 260.[ Al.
Macedonski cu fiul s[u Nichita ]i poetul Oreste]
#N PERIODICE
- Alexandru Macedonski. #n vol. Studii ]i cercet[ri de istorie literar[
]i folclor, 2, 1953, p. 222 [Cu Donar Munteanu ]i Constantin Cantilli]
- Alexandru Macedonski. #n vol. Studii ]i cercet[ri de istorie literar[,
3, 1954, p. 152
FOTOGRAFII #N PERIODICE
- Alexandru Macedonski. #n: Literatorul, 3, nr 10, 12 mar 1993, p. 1; 5
- Alexandru Macedonski. #n: Studii ]i cercet[ri de istorie literar[ ]i
folclor, 2, 1953, p. 222; 3, 1953, p. 151
86

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

V. ADDENDA
Referin\e despre Al. Macedonski
@n lucr[ri care nu se afl[ la Biblioteca "Aman"
- Anghelescu, Mircea.- Literatura rom`n[ ]i Orientul (secolele XVIIXIX).- Bucure]ti: Editura Minerva, 1975 p. 165-173 [Orientul
macedonskian]
- Anghelescu, Mircea.- Macedonski, poetul "Nop\ilor". #n vol. Al.
Macedonski, Poemele "Nop\ilor".- Bucure]ti: Editura Tineretului,
1969.- Edi\ia a 2-a: editura Albatros, colec\ia "Lyceum", p. 15-34
- Cocora, Gabriel.- Preocup[ri necunoscute la Al. Macedonski, E,
G`rleanu, I. Minulescu. #n vol. Peneluri ]i condeie.- Bucure]ti:
Editura Litera, 1978
- Corteanu-Loffredo, Nicoleta. Al. Macedonski.-Perspettive critiche
di ieri e di oggi, Napoli: Litteratura internazionale, 1969
- Drouhet, Charles.- Influen\a francez[ @n poezia lui
Al.Macedonski.- Bucure]ti, 1944
- Manolescu, Nicolae.- Metamorfozele poeziei.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1968, p. 712
- Oprea, Nicolae.- Alexandru Macedonski @ntre romantism ]i
simbolism.- Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1998
- Pahon\u, Eugen.- Alexandru Macedonski.- Bucure]ti: Institutul de
Arte Grafice "Bucovina", I. E. Toron\iu, 1934, 155 p.
- Pahon\u, Eugen.- Alexandru Alex. Macedonski. Via\[, atitudini,
adversit[\i. Influen\ele franceze ]i concep\iile despre art[. Valoarea ]i
modernismul operei. Macedonski ]i genera\iile tinere.- Bucure]ti:
Institutul de Arte Grafice, Bucovina, I. E. Toron\iu, 1935, 155 p.
- Palelog, V. G..- Viziunea ]i audi\ia colorat[ sinestezic[ la Al.
Macedonski.- Bucure]ti: Editura Marvan, 1944 [Preambul]
- Peltz, I..- Amintiri din via\a literar[.- Bucure]ti: Cartea
Rom`neasc[, 1974, p. 65-78
- Tacciu, Elena.- Aventura lui G.G. Byron, 1977
87

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

- Tomu], Mircea.- Poezia lui Macedonski. #n vol. Cincisprezece


poe\i.- Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1968, p. 48-61
- Vianu, Tudor.- Studii ]i portrete literare.- Craiova: Editura Ramuri,
1939, p. 5, 9
- Vianu, Tudor.- Via\a ]i personalitatea lui Al. Macedonski,
introducere la Al. Macedonski Opere, 1, Poezii.- Bucure]ti, 1939, p.
XV-LXXXIII
- Zaharia, Nicolae.- Psihologia oamenilor mari.- Bucure]ti:
Tipografia George Ionescu, 1913

88

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

VI. APRECIERI CRITICE


"Except@nd pe scriitorii de origine rom`n[ care nu s-au
exprimat niciodat[ @n limba matern[, Alexandru Macedonski este
f[r[ @ndoial[ cel mai virtuos scriitor rom`n, care a @nstrunat vreodat[
lira francez[. Inspira\ia sa a luat @n posesiune domeniul ambelor
limbi cu o u]urin\[ care uime]te. Literatura modern[ nu mai cunoa]te
dec@t cazul lui d'Annunzio, @n lucrarea de folosin\[ magistral[ a dou[
idiomuri identice. Ambii poe\i latini s@nt me]teri iscusi\i ai formei,
compl[c`ndu-se a modela un alt sistem de sunete ]i ecouri dec@t cel
obi]nuit al crea\iei lor.
Al. Macedonski a @n[l\at unul din cele mai @nsemnate
monumente poetice ale limbii noastre. Originalitatea lui
incontestabil[, @ndr[zneala concep\iilor ]i atitudinilor lui, farmecul
c@ntecului s[u, c@nd jubil@nd de bucurie, c@nd dulce ]i melancolic,
for\a ]i fecunditatea imagina\iei sale, armonia savant[ a lirei pe care
o instrumenta, nenum[ratele-i ini\iative poetice care ]i-au g[sit at@\i
imitatori ]i continuatori, toate acestea fac din Macedonski unul din
cei mai mari poe\i ai literaturii rom`ne. Al[tuiri de Grigore
Alexandrescu, de Alecsandri, de Eminescu ]i Co]buc, Macedonski
este unul din clasicii no]tri, adic[ unul din poe\ii care, pornind de la
experien\ele fundamentale ale sufletului rom`nesc, au atins @n
c@ntecul lor armonia ]i plenitudinea, f[urind modele durabile pentru
@ntreaga crea\ie ulterioar[ ]i opere c[tre care sufletului @i place s[ se
@ntoarc[".
( Tudor Vianu.- Poezia lui Alexandru Macedonski:
Introducere la vol. Alexandru Macedonski.- Opere, vol.1, Poezii.Bucure]ti: Ed. Funda\ia pentru Literatur[ ]i Art[, 1939; Reprodus @n
Opere, vol. 2 "Scriitori rom`ni".- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1972,
p.519-581)
"Durerea de a tr[i ]i mizantropia lui Macedonski cunosc mai
multe chipuri de a se salva. Mai @nt@i, poetul, care a aflat c@t e de
mare r[utatea ]i nedreptatea oamenilor, ]tie s[ le @ntoarc[
89

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

sentimentele pe care presupune c[ ace]tia le merit[. Poezia lui


Macedonski s-a @mbog[\it cu unele din accentele cele mai viguroase
@n expresia afectelor de revolt[ ]i de r[zbunare. Poetul n-are
pudoarea sentimentelor antisociale. Calitatea sa de poet @i confer[
dreptul sincerit[\ii, de care el se folose]te @n avantajul adev[rului ]i
energiei crea\iei. Sarcasmul este un alt mijloc al poetului de a se
salva din impasurile durerii de a tr[i. #n r@sul amar ]i dispre\uitor al
"Nop\ii de noiembrie" sau al "Nop\ii de martie" se elibereaz[ o
suferin\[. [...] Nimeni n-a r@s @n acela]i fel ca Macedonski @n
literatura rom`n[. Cine r@de ca Macedonski o face din desn[dejde".
(Tudor Vianu .- Alexandru Macedonski, Studiu introductiv la edi\ia
de Opere, vol. 1, 1938, reprodus @n Studii de literatur[ rom`n[.Bucure]ti, 1965, p. 401)
"#n esen\[, Macedonski este primul poet rom`n care, prin
@ntreaga sa structur[ ]i concep\ie de via\[, sugereaz[ ]i simbolizeaz[
ridicarea la dimensiunile unei adev[rate categorii nominale. Al[turi
de donquijotism ]i bovarism , apare undeva, @n penumbr[, o nuan\[
nou[ - macedonskianismul - , tipologie moral[ @nrudit[, de aceea]i
substan\[ ]i calitate, f[cut[ din miraj ]i himer[ lucid[, voluptate a
mistific[rii ]i totodat[ a demistific[rii, tr[it[ alternativ ca o damnare,
dar ]i ca profund[ satisfac\ie ideal[, @n beatitudine ]i revela\ie crud[.
Prin Macedonski ]i "macedonskianism" ]i mod de -a fi - ordine
specific[ a valorilor, unghi de percep\ie al lumii ]i "metod[" de tr[ire
a existen\ei - sensibilitatea ]i imagina\ia rom`neasc[ propun
umanit[\ii o nou[ ]i posibil[ formul[ de via\[, de semnifica\ie
universal[....Macedonski care a dat expresie at@t de ad@nc[ unor
conflicte de esen\[ at@tor elanuri ideale, absolute, at@tor nostalgii
estetice, unite cu impulsiuni ]i chem[ri profunde ale vie\ii, care
transmite numai dinamism, exuberan\[, combativitate, sarcasm,
optimism ]i pasiune estetic[, este azi mai aproape de noi ca
niciodat[".
(Adrian Marino.- Opera lui Alexandru Macedonski.Bucure]ti: Editura pentru Literatur[, 1967, p. 730-737)
90

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

" ...Macedonski, @n partea fundamental[ a operei sale, este un


mare poet, de o excep\ional[ voca\ie ]i capacitate de transfigurare a
existen\ei, @n sens extatic, ideal, himeric, pe un substrat de o rar[
frenezie vital[. Ori de c@te ori voim s[ ne @nvingem deprimarea,
triste\ea, scepticismul, nu cunoa]tem o lectur[ mai topic[ dec@t
av@nturile, chem[rile ]i mirajele macedonskiene, at@t de energetice,
de "propulsoare". Dar @n perspectiva istoriei spiritului rom`nesc,
@nclin[m s[ credem c[ adev[rata prezen\[ macedonskian[, care-i
asigur[ de pe acum un loc incomparabil, const[ @n viziunea
categorial[ pe care o sugereaz[, @n voca\ia ]i capacitatea de a deveni
simbol, de a figura ]i defini un mod de a fi, un stil ]i o concep\ie de
existen\[".
(Adrian Marino.- Spiritul macedonskian. #n : Comentarii
macedonskiene/ Coord. Florea Firan.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1971, p. 23)
"#n timp ce Eminescu adesea melancolizeaz[, sugereaz[
dorul, visarea ]i somnolen\a, medita\ia ad@nc[, setea de repaus ]i,
uneori, chiar de extinc\ie moral[, Macedonski incit[ ]i irit[,
stimuleaz[, agit[, exalt[ instinctele ]i con]tiin\a (...) #ntreaga sa
poezie este o invita\ie la lirism, candoare, spontaneitate, iluzie ]i vis.
Antidot foarte necesar unor zone ale psihologiei moderne, nu rareori
excesiv de blazate ]i lucide, lipsite de naivitate, uneori prea calculate,
moderne ]i prozaice, Macedonski desfide aceast[ mentalitate plat[,
terestr[, timorat[, oportunist[, combinativ[, f[r[ aripi, f[r[
ingenuitate, f[r[ mare imagina\ie, f[r[ demnitatea curajului. Poezia
sa ne re@ntoarce salutar la izvoarele eterne ale lirismului elementar de
totdeauna".
(Adrian Marino.- Opera lui Al. Macedonski.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1967, p. 735-736)
"Pesimismului eminescian, nimeni ca el (Macedonski- n.n.)
nu i-a adus o replic[ mai tr[it[ de @ncredere @n absolut. C@te strofe din
opera lui Macedonski rezist[ s@nt ale unui poet mare, tot a]a de mare
ca ]i Eminescu @n punctul cel mai @nalt atins.... Macedonski este un
poet de aripi mari, de patos, de altitudini. Ceva din solemnitatea
91

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

str[fulger[toare a lui Dante, din s[lb[ticia lui Byron, din jovialitatea


mistic[ a lui Blake, trece f[r[ a ajunge la des[v@r]ire @n poezia acestui
straniu pretins cabotin, care se pare c[ va avea destinul pe care ]i-l
prev[zuse singur".
(G. C[linescu.- Istoria literaturii rom`ne de la origini p@n[ @n
prezent.- Bucure]ti: Funda\ia pentru Literatur[ ]i Art[, 1941,
p. 462-467)
"Ni se poate p[rea ast[zi curios cum poezia macedonskian[ a
fost lipsit[ de audien\a public[ meritat[; sufletul lui se @nrude]te cu
marea familie romantic[ a veacului trecut. [...] Tematica ei este at@t de
clar[, at@t de frenetic[ @nc@t califica\ia de "poet decadent" cu care l-au
stigmatizat adversarii pare o glum[ neizbutit[. Macedonski iube]te
via\a, @n fastul, @n b[rb[\ia, @n aspectele ei de fericire luminoas[, \intind
cu toate puterile lui, spre echilibru. Accentele de satir[ personal[,
violen\ele ]i vulgarit[\ile stridente ale insatisfac\iei lui nu trebuie s[ ne
@n]ele. Ele s@nt un punct de plecare, un contrast necesar fa\[ de idealul
pe care-l dorea p[tima]; orgia de culori orientale din "Noaptea de
decembrie" sau be\ia sacr[, fericirea bucolic[ din "Noaptea de mai"
divulg[ pe adev[ratul poet @n ceea ce are el esen\ial. [...] Sf@]iat @ntre
real ]i ideal, @ntre dorin\a brutal[ ]i visul eterat, el a voit s[-]i transpuie
imaginea poetic[ @n via\[. Vina lui interioar[, dac[ vin[ se poate numi,
a fost vina tuturor romanticilor, de la Byron la Chateaubriand care au
dat existen\ii ]i fericirii un sens strict personal. Macedonski n-a putut
s[ se resemneze; singura lui mucenicie a fost fa\[ de art[, ca de unica
izb[vitoare a unei vie\i chinuite".
(Pompiliu Constantinescu .- Macedonski reabilitat, ap[rut @n
1939, republicat @n Scrieri, vol. 3.- Bucure]ti: Editura pentru
Literatur[, 1969, p. 464)
"#nc[ de la @nceputul activit[\ii literare, Macedonski se
manifest[ ca un poet romantic ce-]i cizeleaz[ limba ]i mijloacele sale
de crea\ie, evolu@nd spre neoromantism, spre simbolism, fiind printre
primii scriitori, dac[ nu primul, ce ia contact cu noile crea\ii @n
92

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

literatura occidental[ ]i, mai ales, cea francez[. Dar noua orientare
nu-l @ndep[rteaz[ de realitatea vie\ii, nici de concep\iile despre
@ndatoririle poetului fa\[ de societate ]i popor. El r[m@ne credincios
tradi\iei @nainta]ilor, dar caut[ forme mai artistice pentru a duce
accea]i lupt[ @mpotriva du]manilor de totdeauna ai poporului, pe
care-i socote]te, cu drept cuv@nt, ]i ai lui.... Macedonski, @ns[, n-a
fost un pesimist, ci un permanent lupt[tor cu condeiul, c[ci el a
crezut @ntr-o lume mai bun[, @n care oamenii se vor bucura de
dreptate, de omenie, de @n\elegerea ]i pre\uirea frumosului ]i a
poeziei..."
(Mihail Cruceanu.- Concep\iile politico-sociale @n opera de
crea\ie poetic[ a lui Alexandru Macedonski. #n: Comentarii
macedonskiene/ Coord. Florea Firan.- Bucure]ti: Editura Minerva,
1971, p. 64-65)
"#n aceast[ neobservare general[, poetul @ns[, din v@rtejul
necazurilor publicistico-biografice la posesia deplin[ a unei
originalit[\i substan\iale, d[ asteniei eminesciene o splendid[ replic[
de vitalism @n poeme ca "Excelsior", "Perihelia", "Noapte de mai",
"Prim[vara", "#n arcane de p[dure", "Stepa", "Pe bolta clar[" etc.
Astfel apare @n 1895 volumul "Excelsior", cu originalul s[u caracter
imnic, cu explozii biologice ]i efecte de lumin[ plutitoare".
(Vl. Streinu, @n vol. }. Cioculescu, Vl. Streinu ]i Tudor Vianu,
Istoria literaturii rom`ne moderne, 1.- Bucure]ti: Editura
Funda\iilor Regale, 1944, p. 380)
"C[ut@nd izvorul profund al unicului sentiment real care l-a
@nc[lzit pe Macedonski, un sentiment ce tr[znea cu asprele cuvinte
ale Urii ]i R[zbun[rii, el trebuie g[sit @n pr[pastia dintre
temperamentul s[u echilibrat, natura sa pur senzual[, ]i cultura
romantic[ ce ]i-a @nfipt ghearele @n aceast[ structur[ inapt[ st[rii
sentimentale. Erotismul lui Macedonski era at@t de incapabil de
sentimentul maladiv al romanticilor, sim\irea lui fa\[ de natur[ era
at@t de s[n[toas[, de naiv[, de direct[ ]i decorativ[, ...@nc@t poezia sa,
93

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

@mpins[ de cultur[ spre zona nebuloas[ ]i meditativ[ a


romantismului, spre erotica reflexiv[, analitic[ ca a ideali]tilor
epocii, s-a v[zut prad[ unei zbateri tragice, @n care totu]i firea
adev[rat[ a poetului nu pregeta s[ triumfe".
(Ion Negoi\escu.- Scriitori moderni.- Bucure]ti: Ed. pentru
literatur[, 1966, p. 65-91)
"...Macedonski de]i @ncadrat @n genera\ia lui Eminescu respir[
alt aer, Arghezi, asociat cenaclului macedonskian, @]i caut[ alt spa\iu
]i alt timp, desigur un spa\iu propriu. Dac[ Mircea Demetriad, Al.
Obedeanu, C. Cantilli, Russe, Admirescu, Dragomirescu Ranu, Mi\i
Golfineanu etc. se @ncadrau @n spa\iul spiritual propriu al maestrului,
Arghezi refuza acest spa\iu. Judecate peste timp aceste
nonconformiste nu-l prejudiciaz[ pe Macedonski, a c[rui
generozitate devine climat literar ]i nici pe Arghezi care tr[ia @ntr-o
alt[ contemporaneitate spiritual[".
(Emil Manu.- Comentarii macedonskiene/ Coord. Florea
Firan.- Bucure]ti: Ed. Minerva 1971 p. 139-144)
"Personalitatea cea mai puternic[ a literaturii secolului trecut,
dup[ Mihai Eminescu, spirit antijunimist, format sub influen\a
ideologiei pa]optiste, deschis @nnoirilor, poet de geniu, de patos ]i
exaltare tipic romantic[, de fibr[ byronian[, cu ecouri musset-iene,
prozator original, de talent, dramaturg interesant, estetician de o
fine\e greu egalabil[, cu idei @ndr[zne\e, novatoare, Alexandru
Macedonski reprezint[ "prima mare con]tiin\[ modern[
rom`neasc[", ]i din orice unghi l-am privi, un punct de r[scruce @n
literatura noastr[....Macedonski a fost creatorul @nnoitor al
momentelor de cotitur[ @n poezia noastr[. El singur a presim\it acest
lucru scriind: "}i c@nd patru genera\ii peste moartea mea vor
trece/C@nd voi fi de-un veac aproape, oase ]i cenu][ rece/ Va suna ]i
pentru mine a drept[\ii ceas deplin.

94

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Poet de un mare talent, Macedonski a fost un deschiz[tor de


drumuri, nerecunoscut @ns[ @ntr-o epoc[ @n care @ncerc[rile sale
p[reau @nc[ st@ngace fa\[ de genialitatea eminescian[... Iar c@nd
scrierile sale au corespuns sensibilit[\ii epocii, versul s[u dat@nd de
mai bine de dou[zeci de ani, a sunat @mb[tr@nit. Cu toate acestea,
meritele lui incontestabile @l fac una din personalit[\ile cele mai
interesante din literatura noastr[".
(Florea Firan.- De la Macedonski la Arghezi.- Craiova:
Editura Scrisul Rom`nesc, 1975, p. 259)
"De]i Macedonski n-a fost un poet simbolist dec@t prin pu\ine
aspecte ale operei sale, @n care elementele romantice ]i parnasiene
s@nt proeminente, cele dint@i afirm[ri de idei simboliste @n literatura
noastr[ i se datoresc @n mod incontestabil. La @nceput sporadice ]i
incidentale, ele tind s[ se sistematizeze sub form[ de manifest, pentru
ca - ulterior - s[ fie pierdute din vedere ]i chiar contrazise. Apoi vor
fi reluate pe latur[ mai mult formal[, @n contextul general al
pledoariei pentru "poezia nou[" al c[rei pionier ]i animator a fost
Macedonski, sub diferite forme, @n toate fazele activit[\ii sale
literare".
(Lidia Bote.- Simbolismul rom`nesc.- Bucure]ti: Editura
pentru Literatur[, 1966, p. 79)
"Al. Macedonski este @nt@iul nostru poet modern prin acest
triumf al con]tiin\ei poeziei asupra poeziei: cu el se deschide o lung[
ceart[ @ntre con]tiin\[ ]i poezie...Macedonski, cel dint@i, se @ndoie]te
de poezie, o pune la @ncercare, o caut[; geniul lui @nflore]te nu @n
siguran\[ de sine, ci @n nesiguran\[, nu cunosc@nd poezia, ci c[ut@ndo. Lirica lui Macedonski e o imens[ tensiune a spiritului, refuz@nd
ceea ce i se d[ ]i t@njind dup[ ceea ce i se refuz[, o aventur[ dincolo
de orice securitate a \[rmului, @n largul nelini]tit al oceanului. Pentru
cel dint@i poet modern, poezia nu mai este o certitudine, ci un miraj.
Mek[ visat[ pururi ]i atins[ niciodat[..."
(Nicolae Manolescu.- Metamorfozele poeziei.
Metamorfozele romanului.- Ia]i: Ed. Polirom, 2003, p. 14)
95

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

"...Macedonski a reu]it s[ creeze starea de poezie a unui


registru sufletesc nemai@nt@lnit nu numai @n literatura rom`n[ ci ]i
aiurea. Pe alt acord liric el seam[n[ cu doinitorul anonim care @]i
ostoie]te aleanul modul@nd pe tipare altfel osificate, preocupat numai
s[-]i recunoasc[ timbrul inefabil al triste\ii sale ]i l[s@nd cuvintele s[]i caute singure rostul. Sub explozia de culori ]i av@nturi mi se
dezv[luie un poet a c[rui esen\[ este tragic[. Pentru expresia acestei
substan\e Macedonski r[m@ne unic, inegalabil....Superb prin
@ncrederea ne\[rmurit[ @n sine, spectaculos prin @ndr[zneli, temerar @n
confundarea poeziei sale cu toate capodoperele, Macedonski este
marea personalitate de excep\ie a secolului al XIX-lea".
(Marin Be]teliu.- Alexandru Macedonski ]i complexul
modernit[\ii.- Craiova: Editura Scrisul Rom`nesc, 1984, p. 118; 155)
"Poetul mare ni se relev[ nu atunci c@nd acoper[ "petele albe"
din istoria liricii de la @nt@lnirea secolelor XIX ]i XX, ci @n momentul
@n care, asimil@nd toate experien\ele ce se vor @ntotdeauna ilustrate la
modul superlativ - ,ajunge s[ eviden\ieze magiile verbului poetic, @n
care, folosindu-se tocmai de constr@ngerile formale, concentreaz[
energii extraordinare. Modernitatea lui Macedonski nu trebuie
c[utat[ @n adeziunea declarat[ ori sub@n\eleas[ la cutare -ism din
mi]carea poeziei europene c[reia @i este contemporan(...)
Des[v@r]irea stilistic[ spre care tinde mereu, departe de a fi o virtute
decorativ[, fascineaz[, a]a cum s-a ]i remarcat, ca o narcoz[,
ac\ioneaz[ direct asupra sim\urilor provoc@nd vertijuri ]i euforii,
lente "intoxic[ri". Limbajul poeziei cap[t[ o nou[ dimensiune, aceea
a magiei senzitive, intens exploatat[, pe alte c[i se @n\elege, de
Bacovia ]i Arghezi, mai t@rziu".
(Daniel Dimitriu.- Postfa\[ la Al. Macedonski: Excelsior,
Poema rondelurilor.- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1977, p. 270)
"...Deschiderea intelectual[ a operei lui Macedonski r[m@ne
neverosimil de larg[: a @nceput cu un retorism evident caduc chiar la
1872, a continuat altern@nd manierele @n incredibil[ caden\[, a sesizat
96

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

majoritatea direc\iilor literare ]i le-a reg@ndit propriu. Nu i-au fost


str[ine chiar naturalismul prozaistic ]i reportajul (fruct specific al
"viziunii reproductive" a unei anumite proze de la jum[tatea
secolului), iar ultimele avataruri romantice (proza sentimental[ ]i
senza\ional[) s@nt la r@ndu-le cultivate. Maniera evoluat[, adic[ cea
de dup[ 1890, asimileaz[ simbolismul, color@ndu-l cu toate obsesiile
proprii unui spirit at@t de original; trebuie s[ cobor@m la monadele
spirituale ale scriitorului (limbajul, tehnica prozodic[) pentru a
m[sura @ntinderea reformei simboliste...Sub pana scriitorului, deloc
accidental, apar viziuni tipice secolului nostru...
Acesta s-a interesat de ]tiin\[ (chiar dac[, uneori, @n forme
ridicole ]i pitore]ti), a visat un spiritualism integral (spre care vor
tinde at@\ia dup[ primul r[zboi mondial), a avut viziunea de co]mar a
evului tehnicist ]i a imaginat acel Oceania-Pacific-Dreadnought, a
scris primul scenariu rom`nesc de cinematograf etc. Acestea nu s@nt
doar accidente ale unei existen\e, ci atitudini instinctive fa\[ de
viitor".
(Mihai Zamfir.- Introducere @n opera lui Alexandru
Macedonski.- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1972, p. 254-255)
"Al. Macedonski este primul poet rom`n a c[rui crea\ie este
permanent @nso\it[ de medita\ii asupra ei @ns[]i, poezia lui include
structural medita\ia asupra poeziei ]i , @n parte, eman[ din ea.
Esen\ial definitorie, aceast[ caracteristic[ a personalit[\ii sale @l
situeaz[, ]i ea, pe autorul Exelsior-ului nu doar @n fruntea tuturor
pionierilor rom`ni ai @nnoirii lirice, ci ]i @n avangarda european[ a
f[uritorilor con]tiin\ei artistice moderne.
...Macedonski este un poet modern, tot at@t de modern ca
Ruben Dario sau d'Annunzio.... Un poet care a presim\it cam toate
marile orient[ri lirice din secolul al dou[zecilea..."
(Dumitru Micu. - Modernismul rom`nesc, vol. 1 "De
la Macedonski la Bacovia".- Bucure]ti: Ed. Minerva, 1984, p. 81; 90)

97

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

"Istoria literar[ define]te pe Macedonski, @n crea\ia sa


fundamental[, ca pe un poet romantic protestatar, revoltat de condi\ia
geniului @ntr-o societate obtuz[, incapabil[ de a promova valori.
...Poezia parnasian[, neoromantic[ sau prerafaelit-simbolist[
a lui Macedonski, dezvoltat[ paralel, nu f[r[ admiratori fanatici @n
epoc[, era totu]i sortit[ unei recunoa]teri t@rzii, aceea a lui Goga,
expresie a celor dou[ tendin\e fundamentale ale momentului 1900,
tendin\a na\ional[ ]i social[, trebuia s[ aib[ r[sunet imediat".
(Alexandru Piru.- Varia: Studii ]i observa\ii critice, vol. 2.Bucure]ti: Editura Eminescu, 1973, p. 188; 214)
"Nu mai reprezint[, de mult timp, o noutate, @n critica ]i
istoria noastr[ literar[, faptul c[ Macedonski poate fi considerat cel
de-al doilea mare poet rom`n, @n ordine cronologic[, dup[ Eminescu,
poet de mare valoare na\ional[ ]i universal[, comparabil, @n punctele
esen\iale ale operei sale, cu creatorul Luceaf[rului. Prin Macedonski
se continu[ ]irul marilor poe\i rom`ni, valori absolute, @n planul artei,
prin care poezia rom`neasc[ ]i-a cucerit dreptul la universalitate
(Eminescu, Macedonski, Arghezi, Blaga, Bacovia, Barbu,
Philippide). El joac[ rolul unei verigi intermediare @ntre capul de
serie - Eminescu - ]i marii poe\i ai secolului XX ce vor urma, dup[
ce s-a exercitat influen\a sa fertilizatoare @n domeniul poeziei.
Contemporan cu Eminescu, Macedonski a oferit o pild[
posterit[\ii, de ceea ce @nseamn[ rivalitate creatoare, @ncredere @n
for\ele proprii, tenacitate @n ducerea unei opere la bun sf@r]it, @n ciuda
@mprejur[rilor vitrege, ostile, nefavorabile recep\iei critice a operei
sale. Necomplexat de prezen\a geniului eminescian @n epoc[,
Macedonski a dus mai departe, peste veacuri, tulbur[torul s[u mesaj
de poezie.
... Macedonski este - parafraz@ndu-l - Emirul, @n ve]nic[,
neobosit[ c[utare a imaginarei cet[\i. Nu exist[ sentiment mai
@ntrem[tor, mai tonifiant, dec@t credin\a c[ ai c@]tigat, @nc[ din timpul
vie\ii terestre b[t[lia pe care o dai, la tot pasul, cu Posteritatea.
Poetul, ne@n\eles ]i nerecunoscut de contemporani, nu ]i-a pierdut
niciodat[ convingerea @ntr-o dreapt[ evaluare, din partea
98

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

posterit[\ii... #n aceast[ for\[ de anticipa\ie a propriului destin st[


@ns[]i grandoarea spiritului macedonskian".
(Ovidiu Ghidirmic.- Postfa\[ la vol. "Alexandru Macedonski:
Rondeluri, Psalmi, Nop\ile".- Craiova: Ed. Scrisul Rom`nesc, 1975,
p. 103; 107-108)
"#ntre Eminescu ]i Arghezi, numele lui Macedonski r[m`ne o
coloan[ puternic[ pe care se sprijin[ specificul nostru na\ional. C[ci
ar fi de neimaginat ast[zi peisajul liric rom`nesc f[r[ aportul literar
al lui Macedonski. El troneaz[ @n contemporaneitate o perioad[ cheie
pentru cultura noastr[.
...Vizionar pe linia lui Victor Hugo, Byron sau Eminescu,
Macedonski r[m`ne unul dintre cei mai str[luci\i patrio\i, a c[rui
structur[ psihic[ ]i intelectual[ a fost pus[ @n slujba Rom`niei: "A]
vrea o dat[, iubita-mi \ar[/ S[ se ridice din somnul s[u/ }i cu glas
tare s[ strige Piar[/ Al Rom`niei oricare r[u!/ A] vrea s[ re@nvieze/
S[ re-nfloreasc[ p-acest p[m`nt/ }i tot rom`nul ca s[ lucreze/ Pentru
al \[rei falnic av`nt".
Iat[ pentru ce Al. Macedonski, @n multe privin\e, poate fi
considerat contemporanul nostru, ]i cu at`t mai mult @n aceast[ parte
a \[rii, bogat[ @n at`tea valori literare ]i ]tiin\ifice intrate @n con]tiin\a
na\ional[ ]i universal[".
(Marian Barbu.- Reexamin[ri critice.- Craiova: Ed.
Spirit Rom`nesc, 1997, p. 306-308)

99

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

INDICE DE NUME

Achi\ei, Gh. - 67
Adamescu, Gh. - 35, 38, 41, 51
Aderca, Felix - 45
Alecsandri, V. - 15, 16, 63, 71, 76,
89
Alexandrescu, Grigore - 89
Alexandrescu, Sorin - 45, 64
Alexandrescu, Vlad - 63, 64
Alexandrescu-Ureche, V. - 15
Andrei, Nicolae - 45, 46, 85
Andriescu, Al. - 67
Anghelescu, Mircea - 26, 27, 28,
36, 37, 46, 48, 49, 86, 87, 91, 92
Antonescu, Georgeta - 29, 37
Ardeleanu, Virgil - 37, 46, 67
Arghezi, Ion - 5, 18, 19, 29, 44,
51, 67, 74, 85, 86, 94, 95, 96, 98,
99
Arghezi, Mitzura - 44
Bacalba]a, C. - 67
Baconski, Leon - 46
Bacovia, George - 19, 20, 44, 46,
56, 67, 96, 97, 98
Badea, Mariana - 46
Balot[, Nicolae - 47, 67
Barbu, Ion - 21, 98
Barbu, Marian - 28, 47, 67, 99
Barbu, Mihai - 67
Batali, Aurelia - 52
B[dunescu, N. - 68
B[ile]teanu, F[nu] - 26, 45
B[lan, Ion Dodu - 30, 31, 32, 36,
47, 68

B[rboi, Constan\a - 34
Be]teliu, Marin - 6, 25, 44, 47, 68,
96
Beranger - 13
Biberi, Ion - 64
Bibicioiu, Victor - 49
Boatc[, Maria - 30
Boatc[, Silvestru - 30, 34
Badea, Mariana - 46
Bogdan-Pite]ti, Alex - 19, 28
Bote, Lidia - 47, 68, 74, 95
Botez, Cornelia - 65
Botez, Mathei - 68
Brais, Aura - 35
Braun, Gabriela - 36
Br[tianu, I.C. - 14
Br`ncu], Elisabeta - 24, 26, 27
Br`ncu], C. - 5, 80
Buc]a, Ion - 54
Bucur, Marin - 68
Bulg[r, Gheorghe - 47
Burdea, Silvia - 51
Buseni\[, Mihai - 68
Busuioceanu, Alex. - 39
Buzil[, Boris - 68
Byron - 62, 87, 92, 99
Caion, A. - 19, 68
Candrea, I.A. - 35
Cantilli, Constantin - 18, 19, 86,
94
Capot[, Teodor - 54
Caracostea, D. - 47, 48
100

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Caragiale, I.L. - 9, 17, 18, 19, 68,


69
Carda], Gheorghe - 30, 39, 68
Catargiu, Lasc[r - 13
Cazimir, }tefan - 68
C[lin, Liviu - 48, 68
C[linescu, George - 6, 39, 40, 45,
48, 63, 64, 67, 68, 69, 85, 86, 92
C[linescu, Matei - 63, 64
C[r[bi], Vasile - 69
C`rlugea, Z. - 69
C`rneci, Radu - 30
Celarianu, Mihail - 68
Cesereanu, D. - 69
Cheie-Pantea, I. - 48, 69
Chendi, Ilarie - 45, 48, 69
Chioaru, Dtru. - 30, 48
Chi\imia, I.C. - 36
Cioculescu, }erban - 40, 48, 49,
61, 63, 69, 93
Cioculescu, Barbu - 69
Ciopraga, Constantin - 33, 49,63
Cior[nescu, Alex. - 39
Cocora, Gabriel - 69, 87
Condiescu, Alex - 62
Constantinescu, Constan\a - 49
Constantinescu, Petre - 69
Constantinescu, Pompiliu - 49, 70,
92
Cornea, Paul - 35
Corteanu-Loffredo, Nicoleta - 87
Costea, Dimitrie - 70
Cr[ciun, Boris - 40
Cr[ciun, Victor - 50
Cre\u, Ioan - 53
Cre\u, St[nu\a - 36
Cremene, Ion - 70
Crevedia, N. - 31

Cri]an, Ctin. - 50
Cristea, }tefan - 70
Crohm[lniceanu, Ov. - 70
Cruceanu, Mihail - 70, 93
Cuza, A.I. - 9, 10
Damirescu, Delia - 29
Dante, A. - 21, 23, 24, 81, 93
Davidescu, Nicolae - 20, 50, 70
Demetrescu, Traian - 16, 28, 42,
50, 70, 74
Demetriad, Mircea - 19, 70, 94
Demetrian, Bucur - 39
Densu]ianu, Ov. - 21, 70
Diaconescu, Traian - 70
Dicu, Gabriela - 41
Dima, Alexandru - 36, 50
Dimitriu, Daniel - 25, 44, 50, 69,
70, 85, 96
Djuvara, Al.G. - 71
Dobrescu, Caius - 41, 42
Dogaru, Venera - 43, 59
Dosoftei - 29, 32, 33
Dragomir, Mihu - 27, 71
Dragomir, Silviu - 71
Dragomirescu, Mihail - 41, 50,
51, 71
Dragomirescu, Ranu - 94
Dragoslave, I. - 71
Dr[gan, Gabriel - 40
Dr`nga, Gh. - 71
Dr`mba, Ovidiu - 51, 71
Drouhet, Charles - 51, 87
Du\[, Marcel - 39
Dumitrescu-Bu]ulenga, Zoe - 30
Dumitriu, Dana - 26, 51, 71
Eftimiu, V. - 21, 51, 71
Eminescu, Mihai - 16, 53, 63, 73
F[ge\el, C.S. - 72
101

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

F[gule\, Vetu\a - 72
F[lcoianu, George - 14
Felea, Victor - 49
Firan, Florea - 6, 44, 49, 51, 55,
72, 85, 86, 91, 93, 94, 95
Firescu, R. - 39
Flammarion, Camille - 20
Fl[m`nd, Dinu - 51
Fleba, N. - 14
Florea, Radu - 72
Florescu, Bonifaciu - 14, 15
Florescu, Jean Th. - 19
Fontanin, G.M. - 12
Fortunescu, C.D. - 72
Foti, Ion - 72
Frunz[, Mihail - 72
Fundoianu, B - 42, 52, 72
Gafi\a, Mihai - 52
Galaction, Gala - 18, 19, 25, 52,
72
Galaction-|uculescu, Mara - 52
Gan[, G. - 64
Gldi, Ladislau - 52
G`rleanu, Emil - 69, 87
Georgescu, P. - 72
Gherghina, D. - 39
Ghi\ulescu, Mircea - 57
Ghica, D. - 11
Ghica, Pantazi - 14
Ghidirmic, Ovidiu - 6, 27, 39, 52,
73, 99
Ghil, Ren - 16
Gigea-Gorun, Petre - 53
Giurescu, C.C. - 41
Goci, Aureliu - 28, 44
Goga, O. - 21, 29, 32, 73, 98
Gr[mescu, H. - 31
Gr[soiu, Dorina - 36

Grigurcu, Gheorghe - 53, 73


Han\[, Al. - 29, 53
Hane], Petre - 40
Hangiu, Ion - 36, 53, 59
Hasdeu, B.P. - 17
Iancovescu, I.N. - 73
Iancu, Alex. - 73
Iancu, Marin - 30
Ibr[ileanu, Garabet - 6, 53, 73
Iliescu, Adriana - 44, 53
Iliescu, Ion - 73
Ilin, Stancu - 73
Ionescu, Andrei - 39
Ionescu, Gelu - 63, 64
Ionescu-Rion, Raicu - 54
Iord[chescu, C. - 73
Iorga, N. - 21, 40, 83
Iova, Victor - 32
Isac, Emil - 73
Itu, Iustina - 54
Kallo, Karoly - 74
Karl, Lucrezzia - 74
Karnobatt, D. - 19, 74
Kog[lniceanu, M. - 14
Lamartine - 13
L[z[rescu, Paul - 38, 43
Leferman, Mariana - 36
Lotreanu, Ion - 49
Lovinescu, Eugen - 41, 54, 74
Luchian, }t. - 19
Macarevici, C. - 67
Macarie, Gh. - 56
Macedonski, Alexis - 16, 70, 85
Macedonski, Dimitrie - 9
Macedonski, George - 16
Macedonski, Maria - 13, 19
Macedonski, Nichita - 86
Macedonski, Pavel - 9, 17
102

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Macedonski, Vladimir - 10
Macrea, Dimitrie - 55
Maiorescu, Titu - 15
Manda, Virgiliu - 77
Manilici, C[lin - 74
Maniu, A. - 20
Manolescu, Nicolae - 6, 35, 55,
74, 76, 87, 95
Manu, Emil - 36, 55, 74, 94
Marca], Ion - 74
Marcea, Pompiliu - 35, 55, 65
Marinescu, Eugen - 31
Marino, A. - 6, 23, 24, 25, 26, 27,
44, 45, 55, 58, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 80, 82, 85, 90, 91
Masoff, I. - 55
Maxim, Ion - 56
M[rghita], Doina - 54
Melian, Al. - 76
Micu, Dtru. - 29, 31, 42, 56, 76,
97
Mihai, Ctin. - 76
Mih[e], Mircea - 56
Mihu\, Ioan - 76
Mille, C. - 71, 76, 77
Minulescu, Ion - 69, 87
Miron, Suzana - 56
Missir, B.P. - 77
Missir, P.Th. - 77
Mitescu, Adriana - 59
Mitru, Alexandru - 45
M@ndra, Vicu - 56
Mo]oiu, Al. - 20
Mockel, Albert - 16
Modola, Doina - 56
Mohanu, Ctin. - 31
Moisa, Mircea - 77
Moisin, Alex. - 77

Moreta, T. - 77
Munteanu, D. - 77, 86
Munteanu, George - 57, 77
Mur[ra]u, D. - 42
N[dejde, I. - 77
N[stase, Adrian - 36
Nedelcea, Tudor - 57, 77, 78
Negoi\escu, Ion - 42, 57, 78, 94
Negril[, Iulian - 78
Nestorescu, Andrei - 78
Netea, Vasile - 48
Nicolescu, G.C. - 78
Nicomar - 78
Niculescu, D. - 78
Nistor, I. - 64
Obedenaru, Al. - 19
Oprea, Nicolae - 41, 42, 87
Opri], Tudor - 57
Opri]an, I. - 40, 42
Oreste - 20, 67, 78, 86
Oscar, M. - 78
Pahon\u, Eugen - 72, 87
Paleolog, V.G. - 75, 78, 80
Paleologu, Al. - 78
Papadima, Ovidiu - 60
Papahagi, Marian - 35, 36, 37, 66
Papastate, C.D. - 50
Pan[, Sa]a - 78
Papu, Edgar - 57, 78
Pavel, T. - 79, 43
Pavelescu, Cincinat - 17, 18, 79
P[curariu, Dimitrie - 35, 57
P[un, Octav - 79
P[unescu, A. - 79
Peltz, I. - 42, 57, 58, 79, 87
Perpessicius - 47, 58, 79
Petic[, }tefan - 18, 58
Petrescu, Aurel - 79
103

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Petrescu, Cezar - 79
Petrescu, Ghenadie - 18
Pillat, Ion - 20, 42, 58, 79
Piru, Al. - 6, 27, 29, 32, 39, 42,
53, 59, 79, 98
P@]culescu, G. - 18
P@r@ianu, Dumitru - 11
P@r@ianu, Ecaterina - 11
Pop, Grigore Vasile - 42
Pop, Ion - 35
Pop, Lucian - 26
Pop, S`nziana - 80
Popa, C.M. - 44, 59
Popa, Mircea - 80
Popescu, Ion Apostol - 80
Popescu, Florentin - 31, 32
Popescu, Marieta - 34
Popescu, Polyclet - I.C. - 33, 72
Predescu, Lucian - 38, 43, 80
Protopopescu, Al. - 80
Radian, Sanda - 43, 59
Rallet-Sl[tineanu (Macedonski),
Ana - 10, 16, 72
Raymond, Ch. - 12
R[c[ciuni, I. - 60
R[duic[, Georgeta - 60
R[duic[, Nicolae - 60
R[dulescu, Mariana - 80
Rebreanu, Liviu - 80
Rezu], Petru - 60
R@ule\, Ctin. - 80
Ro]ca, Elisabeta - 56
Rococo , I. - 80
Romanescu, Marcel - 20
Romo]an, Petru - 32
Rosetti, Alex. - 60
Rosetti, D.R. - 37, 60
Rosetti, R. - 60

Rotaru, Ion - 40, 43, 45, 60, 61


Rotaru, Rodica - 40
Russu, N.I. - 41, 51
Sasu, Aurel - 35, 36, 37, 66
S[ndulescu, Al. - 61
S[vescu, I.C. - 19
S`ngeorzan, Zaharia - 61, 80, 81
S`r, Peladn - 18
Scarlat, Mircea - 43
Sc[rl[tescu, Dan - 81
Scrob, C. - 81
Sebastian, I. - 81
Shakespeare - 15, 24
Silvestru, V. - 81
Simion, V. - 81
Simion, Eugen - 53
Simionescu, Cornel - 30
Sorescu, G. - 39, 81
Sorescu, Marin - 74
Soveja, Maria - 81
Speran\ia, Eugeniu - 61, 81, 86
St[nescu, Nichita - 61
Stancu, Zaharia - 81
Stoenescu, Th.N. - 15, 81
Stoica, Dumitri\a - 26
Stoica, Petre - 33
Stoicescu, D. - 81
Storck, Fr. - 85
Straje, Mihail - 38, 81
Streinu, Vladimir - 30, 40, 61, 93
Sturdza, D.A. - 18
Szemler, Ferenc - 82
}erb, Ioan - 29, 32
}erban, Geo - 82
}erbu, Ieronim - 63
}indrilaru, Florin - 29, 31, 33
Tacciu, Elena - 62,87
T[b[caru, Grigore - 82
104

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Theo, Ion - 18
Theodorescu, Dem - 82
Toh[neanu, G.I. - 82
Toma, Pavel - 43
Tomescu, Ana - 82
Tomozei, Gh. - 32
Tomu], Mircea - 33, 82, 88
Toncescu, M.I. - 82
Trandafir, Constantin - 62, 82
Trivale, Ion - 62
Tudoric[, Al. - 36, 37, 82
Ulici, Lauren\iu - 25, 31, 62, 82,
85
Ungheanu, M - 82
Urechia, V. A. - 16, 72
Uricaru, Eugen - 57
Vacariu, D. - 33
Vaian, Eugen - 18
Vasile, Marian - 62
Vasilescu, T.C. - 82
V[c[rescu, Ioan Radu - 30
V`nturache, M - 83
V`rgolici, Theodor - 52, 62
Vechsler, Mauriciu - 82
Velescu, }t. - 83
Vermont, N. - 19

Verzea, Ileana - 62
Vi]inescu, Victor - 54
Vianu, T. -6, 20, 21, 23, 34, 40,
43, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 83,
86, 88, 89, 90, 93
Vinea, Ion - 65
Vitner, Ion - 83
Vl[descu, }tefan - 17
Vlad, Ion - 65
Vladimirescu, T. - 9
Voinescu, Alice - 66
Vr`nceanu, N.P. - 83
Vulpescu, Romulus - 83
Zaciu, Mircea - 26, 35, 36, 37, 66,
83
Zaharia, Gh.T. - 33
Zaharia, Elena - 83
Zaharia, Nicolae - 88
Zalis, Henri - 66
Zamfir, Mihai - 25, 33, 45, 66,
83,97
Zamfirescu, Duiliu - 83
Zamfirescu, G.M. - 21
Zobrovski, I. - 83
Zugun, Petru - 83

105

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Realizare resurs[ electronic[: Vasilica Anghel

106