Sunteți pe pagina 1din 31
Asist. dr. Lorena Peculea

Asist. dr. Lorena Peculea

Asist. dr. Lorena Peculea
produs curricular produs curricular principal produs curricular auxiliar Curriculumul Naţional pentru

produs curricular produs curricular principal produs curricular auxiliar Curriculumul Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă plan-cadru de învăţământ programă şcolară manual şcolar

obligatoriu. Cadru de referinţă plan-cadru de învăţământ programă şcolară manual şcolar
ProduseleProduseleProduseleProdusele curricularecurricularecurricularecurriculare - ansamblul documentelor şcolare

ProduseleProduseleProduseleProdusele curricularecurricularecurricularecurriculare - ansamblul documentelor

şcolare oficiale şi neoficiale, care structurează conţinuturile învăţământului şi care sprijină procesul curricular în calitate de instrumente de organizare a situaţiilor de învăţare şi de inducere/ generare a experienţelor de învăţare

pot avea caracter oficial (produsele curriculare principale) sau nu (materialele didactice de suport/ auxiliare, soft-urile educaţionale concepute şi elaborate de cadrul didactic)

sau nu (materialele didactice de suport/ auxiliare, soft-urile educaţionale concepute şi elaborate de cadrul didactic)
1.1.1.1. ProduseProduseProduseProduse curricularecurricularecurricularecurriculare

1.1.1.1. ProduseProduseProduseProduse curricularecurricularecurricularecurriculare principaleprincipale:principaleprincipale:::

- planurile-cadru de învăţământ

- planurile de învăţământ

- programa şcolară

- manualul şcolar

22.22

ProduseProduseProduseProduse curricularecurricularecurricularecurriculare auxiliare:auxiliare:auxiliare:auxiliare:

 

- auxiliare curriculare

- ghiduri metodice pentru cadrele didactice

 

- materialele didactice de suport/ ajutătoare

- norme metodologice

- îndrumătoare pentru elevi

 

- caiete de activitate independentă pentru elevi

- soft-uri educaţionale

- seturi multimedia

- pachete de învăţare

33.33

ProduseProduseProduseProduse curricularecurricularecurricularecurriculare specificespecificespecificespecifice activităţiiactivităţiiactivităţiiactivităţii dededede proiproiproproiiectareectareectareectare didacticădidacticădidacticădidactică (activitate(activitate(activitate(activitate

realizatărealizatărealizatărealizată dededede cătrecătrecătrecătre cadrulcadrulcadrulcadrul didactic):didactic):didactic):didactic):

 

- planificarea calendaristică

proiectele unităţilor de învăţare

- -
-
-

proiectele de lecţie/ activitate didactică

CurriculumulCurriculumulCurriculumulCurriculumul NaţionalNaţionalNaţionalNaţional pentrupentrupentrupentru

CurriculumulCurriculumulCurriculumulCurriculumul NaţionalNaţionalNaţionalNaţional pentrupentrupentrupentru învăţământulînvăţământulînvăţământulînvăţământul obligatoriu.obligatoriu.obligatoriu.obligatoriu. CadruCadruCadruCadru dededede referinţăreferinţăreferinţăreferinţă

PlanPlanPlanPlan dededede îînvîînvnvăământnvăământăământăământ (vârstele(vârstele(vârstele(vârstele 33-33--6-666 ani)ani)ani)ani)

PlanurilePlanurile-PlanurilePlanurile--cadru-cadrucadrucadru dededede învăţământînvăţământînvăţământînvăţământ pentrupentrupentrupentru claseleclaseleclaseleclasele 00-00--XII-XIIXIIXII

ProgrameleProgrameleProgrameleProgramele şcolareşcolareşcolareşcolare

ManualeManualeManualeManuale şcolareşcolareşcolareşcolare alternativealternativealternativealternative

AuxiliareAuxiliareAuxiliareAuxiliare curriculare,curriculare,curriculare,curriculare, ghidurighidurighidurighiduri dededede implementare,implementare,implementare,implementare, ghidurighidurighidurighiduri metodice,metodice,metodice,metodice, îndrumătoare,îndrumătoare,îndrumătoare,îndrumătoare, metodologiimetodologiimetodologiimetodologii dededede aplicare,aplicare,aplicare,aplicare, normenormenormenorme metodologice,metodologice,metodologice,metodologice, reglementărireglementărireglementărireglementări şişişişi materialematerialematerialemateriale didacticedidacticedidacticedidactice dededede suport/suport/suport/suport/ ajutătoareajutătoareajutătoareajutătoare

didacticedidacticedidacticedidactice dededede suport/suport/suport/suport/ ajutătoareajutătoareajutătoareajutătoare
sunt documente curriculare oficiale elaborate la nivel central care stabilesc a r i i l

sunt documente curriculare oficiale elaborate la nivel central care stabilesc ariileariileariileariile

curriculare,curriculare,curriculare,curriculare, obiecteleobiecteleobiecteleobiectele dededede studiustudiustudiustudiu şişişişi resurseleresurseleresurseleresursele

dededede timptimptimptimp necesare abordării acestora, pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi pentru celelalte forme de învăţământ - profesional, tehnic etc.

cuprind numărul minim şi maxim de ore alocate pentru fiecare arie curriculară şi pentru disciplinele şcolare obligatorii ale fiecărui an de studiu

de ore alocate pentru fiecare arie curriculară şi pentru disciplinele şcolare obligatorii ale fiecărui an de
prevederea unui număr de ore obligatorii ((curriculumul((curriculumulcurriculumulcurriculumul nucleunucleunucleunucleu

prevederea unui număr de ore obligatorii

((curriculumul((curriculumulcurriculumulcurriculumul nucleunucleunucleunucleu )))) - asigurarea egalităţii şanselor la educaţie

++++

prevederea unui număr de ore la decizia şcolii

(curriculum(curriculum(curriculum(curriculum lalalala deciziadeciziadeciziadecizia şcolii)şcolii)şcolii)şcolii) - diferenţierea

parcursului/ traseului şcolar

schemaschemaschemaschema orarăorarăorarăorară (particularizarea planului-cadru de

învăţământ pentru o clasă)

planului-cadru de învăţământ pentru o clasă) schemaschemaschemaschema orarăorarăorarăorară aaaa

schemaschemaschemaschema orarăorarăorarăorară aaaa şcoliişcoliişcoliişcolii (schemele orare ale claselor)

a. Principii de politică educaţională: PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul

a. Principii de politică educaţională:

PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul descentralizăriidescentralizăriidescentralizăriidescentralizării şişişişi alalalal flexibilizăriiflexibilizăriiflexibilizăriiflexibilizării (şcolile vor avea libertatea de a-şi construi scheme orare proprii, cu plaje orare pentru disciplinele obligatorii şi opţionale); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul descongestionăriidescongestionăriidescongestionăriidescongestionării programuluiprogramuluiprogramuluiprogramului dededede studiustudiustudiustudiu al elevilor, vizându-se un mai mare randament al învăţării pe fondul unui consum psihic normal, fără forţări şi presiuni; PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul eficienţeieficienţeieficienţeieficienţei (valorizarea înaltă a tuturor resurselor umane şi materiale din şcoli; evitarea şomajului prin predarea în echipă, redimensionarea normei de predare, cursuri opţionale, activităţi de consiliere şi de orientare); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul compatibilizăriicompatibilizăriicompatibilizăriicompatibilizării sistemului românesc de învăţământ cu standardele europene.

sistemului românesc de învăţământ cu standardele europene.
b. Principii de generare a noului plan de învăţământ: PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul

b. Principii de generare a noului plan de învăţământ:

PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul selecţieiselecţieiselecţieiselecţiei şişişişi alalalal ierarhizăriiierarhizăriiierarhizăriiierarhizării culturaleculturaleculturaleculturale (stabilirea disciplinelor şcolare şi gruparea sau ierarhizarea lor pe categorii de discipline); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul funcţionalităţiifuncţionalităţiifuncţionalităţiifuncţionalităţii (racordarea experienţei de învăţare pe arii curriculare la caracteristicile etapelor ontogenetice ale elevilor şi la evoluţiile din domeniul cunoaşterii); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul coerenţeicoerenţeicoerenţeicoerenţei (integrarea verticală şi orizontală a ariilor curriculare în interiorul sistemului şi, în cadrul ariilor curriculare, integrarea obiectelor de studiu); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul egalităţiiegalităţiiegalităţiiegalităţii şanselorşanselorşanselorşanselor (asigurarea dreptului fiecărui elev de a se exprima deplin, în acord cu nivelurile sale aptitudinale); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul flexibilităţiiflexibilităţiiflexibilităţiiflexibilităţii şişişişi alalalal parcursuluiparcursuluiparcursuluiparcursului individindividindividindividualualualual (un curriculm diferenţiat şi personalizat sau, altfel spus, trecerea de la o şcoală unică pentru toţi, la o şcoală pentru fiecare); PrincipiulPrincipiulPrincipiulPrincipiul racordăriiracordăriiracordăriiracordării lalalala socialsocialsocialsocial ( C.Cucoş).

racordăriiracordăriiracordăriiracordării lalalala socialsocialsocialsocial ( C.Cucoş).
Care sunt factorii care condiţionează succesiunea disciplinelor de studiu într-un plan de învăţământ?

Care sunt factorii care condiţionează succesiunea disciplinelor de studiu într-un plan de învăţământ?

Care sunt factorii care condiţionează succesiunea disciplinelor de studiu într-un plan de învăţământ?
ProgrameleProgrameleProgrameleProgramele şcolareşcolareşcolareşcolare sunt documente curriculare oficiale care redau

ProgrameleProgrameleProgrameleProgramele şcolareşcolareşcolareşcolare sunt documente curriculare

oficiale care redau sintetic conţinuturile învăţământului, pe discipline şi pe ani şcolari, respectiv descriu oferta educaţională a unei anumite discipline, pentru fiecare an de studiu, pentru un parcurs şcolar determinat.

ProgrameleProgrameleProgrameleProgramele şcolareşcolareşcolareşcolare sesesese aflăaflăaflăaflă întrîntr-întrîntr--o-ooo strânsăstrânsăstrânsăstrânsă relaţierelaţierelaţierelaţie cucucucu planurileplanurile-planurileplanurile--cadru-cadrucadrucadru dededede învăţământ,învăţământ,învăţământ,învăţământ, relaţierelaţierelaţierelaţie carecarecarecare sesesese constituieconstituieconstituieconstituie înînînîn premisapremisapremisapremisa esenţialăesenţialăesenţialăesenţială aaaa realizăriirealizăriirealizăriirealizării uneiuneiuneiunei proiectăriproiectăriproiectăriproiectări didacticedidacticedidacticedidactice eficienteeficiente.eficienteeficiente

proiectăriproiectăriproiectăriproiectări didacticedidacticedidacticedidactice eficienteeficiente.eficienteeficiente
Actualele programe şcolare pentru învăţământul preuniversitar sunt unice pe plan naţional, sunt elaborate la

Actualele programe şcolare pentru învăţământul preuniversitar sunt unice pe plan naţional, sunt elaborate la nivelul departamentelor din subordinea M.E.N. şi

valorizează paradigmaparadigmaparadigmaparadigma competenţei.competenţei.competenţei.competenţei.

M.E.N. şi valorizează paradigmaparadigmaparadigmaparadigma competenţei.competenţei.competenţei.competenţei.
Programele pentru clasele 0-IV operează cu: ◦ competenţe educaţionale generale şi specifice ◦ exemple de

Programele pentru clasele 0-IV operează cu:

competenţe educaţionale generale şi specifice

exemple de activităţi de învăţare

conţinuturi

sugestii metodologice

standarde naţionale de performanţă

Programele pentru clasele V-XII operează cu inventare de:

competenţe educaţionale generale şi specifice

unităţi de conţinut

valori şi atitudini

sugestii metodologice

◦ sugestii metodologice
Nota de prezentare Obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă (pentru programe colare anterioare) sau

Nota de prezentare Obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă (pentru programe colare anterioare) sau competenţele generale şi competenţele specifice (clasele 0-XII) Conţinuturile Exemplele de activităţi de învăţare Sugestiile metodologice Valorile şi atitudinile Standardele curriculare de performanţă

de învăţare Sugestiile metodologice Valorile şi atitudinile Standardele curriculare de performanţă
ObiectiveleObiectiveleObiectiveleObiectivele cadrucadrucadrucadru ---- finalităţi educaţionale cu grad ridicat de

ObiectiveleObiectiveleObiectiveleObiectivele cadrucadrucadrucadru ---- finalităţi educaţionale cu grad

ridicat de generalitate şi de complexitate, care se referă la formarea unor competenţe şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studii; ele se stabilesc în mod unic, la nivel naţional

OObiectiveleOObiectivelebiectivelebiectivele dededede referinţăreferinţăreferinţăreferinţă - se stabilesc în mod

unic, la nivel naţional cuprind rezultate aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu

se stabilesc în mod unic, la nivel naţional cuprind rezultate aşteptate ale învăţării pentru fiecare an
CompetenţeleCompetenţeleCompetenţeleCompetenţele generalegeneralegeneralegenerale - se formulează pe obiecte de

CompetenţeleCompetenţeleCompetenţeleCompetenţele generalegeneralegeneralegenerale - se formulează pe

obiecte de studiu şi se formează pe durata învăţământului primar, gimnazial i liceal; au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic către achiziţiile finale dobândite de elev prin învăţare

CompetenţeleCompetenţeleCompetenţeleCompetenţele specificespecificespecificespecifice - se derivează din cele

generale, se formulează pe obiecte de studiu şi se formează pe parcursul unui an de studiu.

- se derivează din cele generale, se formulează pe obiecte de studiu şi se formează pe
UnităţileUnităţileUnităţileUnităţile dededede conţinutconţinutconţinutconţinut ---- sunt organizate fie

UnităţileUnităţileUnităţileUnităţile dededede conţinutconţinutconţinutconţinut ---- sunt organizate fie

tematic, fie în conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu

ExempleleExempleleExempleleExemplele dededede activităţiactivităţiactivităţiactivităţi dededede învăţareînvăţareînvăţareînvăţare ---- sunt

construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare

experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare
ValorileValorileValorileValorile şişişişi atitudinileatitudinileatitudinileatitudinile ---- sunt inventare/ seturi de

ValorileValorileValorileValorile şişişişi atitudinileatitudinileatitudinileatitudinile ---- sunt inventare/ seturi de

finalităţi de ordin general, care nu pot fi exprimate în termeni de acţiuni sau comportamente observabile şi uşor evaluabile, la a căror dezvoltare contribuie disciplinele studiate.

StandardeleStandardeleStandardeleStandardele curricularecurricularecurricularecurriculare dededede performanţăperformanţăperformanţăperformanţă ---- reprezintă

un sistem de referinţă comun şi echivalent la sfârşitul unei trepte de şcolaritate, care permite evidenţierea progresului realizat de elevi de la o treaptă de şcolaritate la alta (sunt standarde naţionale); sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare.

Ele reprezintă enunţuri sintetice, în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare de către elevi.

enunţuri sintetice, în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare de către elevi
Analizaţi, explicitaţi şi ilustraţi relaţia dintre valorile şi atitudinile prezente în programa şcolară la

Analizaţi, explicitaţi şi ilustraţi relaţia dintre valorile şi atitudinile prezente în programa şcolară la disciplina de specialitate şi competenţele generale şi specifice aferente acelei discipline.

Analizaţi programa şcolară la disciplina de specialitate, pentru un anumit nivel de şcolaritate şi arătaţi cum reflectă aceasta valorile fundamentale promovate de idealul educaţional românesc.

de şcolaritate şi arătaţi cum reflectă aceasta valorile fundamentale promovate de idealul educaţional românesc.
Propuneţi soluţii pentru ca programele utilizate în învăţământul preuniversitar (cele ale disciplinelor

Propuneţi soluţii pentru ca programele utilizate în învăţământul preuniversitar (cele ale disciplinelor obligatorii şi ale celor opţionale) şi în cel universitar să devină mai flexibile şi mai adaptate la circumstanţele învăţării, la nevoile şi posibilităţile concrete ale elevilor/studenilor.

şi mai adaptate la circumstanţele învăţării, la nevoile şi posibilităţile concrete ale elevilor/studenilor.
ManualeleManualeleManualeleManualele şcolareşcolareşcolareşcolare - instrumente de lucru operaţionale pentru elevi,

ManualeleManualeleManualeleManualele şcolareşcolareşcolareşcolare - instrumente de lucru

operaţionale pentru elevi, care detaliază, structurează şi operaţionalizează în mod sistematic temele recomandate de programa şcolară, la fiecare obiect de studiu şi pentru fiecare clasă, organizându-le şi sistematizându-le pe capitole, subcapitole, teme şi lecţii.

Pentru profesor, manualul reprezintă un instrument didactic cu rol de ghidghidghidghid, de orientare a activităţii didactice, respectiv de selectare a conţinuturilor ştiinţifice

h i d g h i d , de orientare a activităţii didactice, respectiv de selectare
1. Funcţia informativă (de informare) 2. Funcţia formativă (de structurare şi organizare a învăţării) 3.

1. Funcţia informativă (de informare)

2. Funcţia formativă (de structurare şi organizare

a învăţării)

3. Funcţia de dirijare/ ghidare a învăţării

4. Funcţia de autoinstruire

5. Funcţia stimulativă

Pentru o anumită treaptă de şcolaritate, clasă şi disciplină de studiu, pot exista mai multe

manuale şcolare alternative

o anumită treaptă de şcolaritate, clasă şi disciplină de studiu, pot exista mai multe manuale şcolare
1. CondiţiileCondiţiileCondiţiileCondiţiile generalegeneralegeneralegenerale - aspecte în legătură cu conţinutul

1. CondiţiileCondiţiileCondiţiileCondiţiile generalegeneralegeneralegenerale - aspecte în legătură cu conţinutul

ştiinţific, cu măsura în care acesta este accesibilizat în vederea asimilării lui de către elevi

2. CondiţiileCondiţiileCondiţiileCondiţiile dededede structurarestructurarestructurarestructurare ----

aspecte legate de

organizarea, ierarhizarea şi structurarea conţinuturilor,

abordările pedagogice valorificate

3. CondiţiileCondiţiileCondiţiileCondiţiile dededede redactareredactareredactareredactare ----

aspecte legate de redactarea

şi tehnoredactarea manualului, de stilul de redactare, de

limbajul utilizat, de ilustraţii

Exigenţe de ordin ştiinţific; Exigenţe psihopedagogice; Exigenţe de ordin igienic; Exigenţe de ordin estetic; Exigenţe de ordin economic.

Exigenţe psihopedagogice; Exigenţe de ordin igienic; Exigenţe de ordin estetic; Exigenţe de ordin economic.
În practica educaţională există numeroase situaţii în care cadrele didactice recomandă elevilor şi utilizează la

În practica educaţională există numeroase situaţii în care cadrele didactice recomandă elevilor şi utilizează la clasă două sau mai multe manuale alternative. Reflectaţi la avantajele şi dezavantajele acestor situaţii.

Decizia în ceea ce priveşte alegerea manualului şcolar îi aparţine cadrului didactic. Argumentaţi, din perspective multiple, această responsabilitate.

manualului şcolar îi aparţine cadrului didactic. Argumentaţi, din perspective multiple, această responsabilitate.
auxiliare curriculare ghiduri metodice pentru cadrele didactice materialele didactice de suport/ ajutătoare

auxiliare curriculare ghiduri metodice pentru cadrele didactice materialele didactice de suport/ ajutătoare norme metodologice îndrumătoare pentru elevi caiete de activitate independentă pentru elevi soft-uri educaţionale seturi multimedia pachete de învăţare etc.

de activitate independentă pentru elevi soft-uri educaţionale seturi multimedia pachete de învăţare etc.
sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele didactice le pot

sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele didactice le pot selecta şi utiliza la clasă, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional

se înfiinţează BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca ŞcolarăŞcolarăŞcolarăŞcolară VirtualăVirtualăVirtualăVirtuală şi PlatformaPlatformaPlatformaPlatforma şcolarăşcolarăşcolarăşcolară dededede ee-ee--learning-learninglearning,learning care includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare şi se dezvoltă reţeaua de bibliotecibibliotecibibliotecibiblioteci şcolareşcolareşcolareşcolare şi centrecentrecentrecentre dededede documentaredocumentaredocumentaredocumentare şişişişi informare.informare.informare.informare.

dededede documentaredocumentaredocumentaredocumentare şişişişi informare.informare.informare.informare.
Proiectarea presupune parcurgerea etapelor următoare: • Lectura, înţelegerea şi interpretarea programei colare;

Proiectarea presupune parcurgerea etapelor următoare:

• Lectura, înţelegerea şi interpretarea

programei colare;

• Stabilirea unităţilor de învăţare;

• Planificarea calendaristică orientativă;

• Proiectarea unităţilor de învăţare.

unităţilor de învăţare; • Planificarea calendaristică orientativă; • Proiectarea unităţilor de învăţare.
Cum apreciaţi respectarea exigenţelor legate de conţinutul învăţământului la disciplina de specialitate? Faceţi

Cum apreciaţi respectarea exigenţelor legate de conţinutul învăţământului la disciplina de specialitate? Faceţi sugestii de ameliorare a calităţii programelor şi manualelor şcolare.

Analizaţi, explicitaţi şi ilustraţi legătura dintre planul de învăţământ, programa şcolară şi manualul şcolar.

explicitaţi şi ilustraţi legătura dintre planul de învăţământ, programa şcolară şi manualul şcolar.
Exemplificaţi situaţii şi activităţi de învăţare, la disciplina de specialitate, prin care să se poată

Exemplificaţi situaţii şi activităţi de învăţare, la disciplina de specialitate, prin care să se poată urmări formarea şi dezvoltarea capacităţilor:

- de informare din surse de documentare multiple

- de apreciere critică a ideilor şi a implicaţiilor acestora

- de comunicare

- de lucru în echipă

- de cercetare.

- de apreciere critică a ideilor şi a implicaţiilor acestora - de comunicare - de lucru
Comentaţi următoarea afirmaţie: ,,Manualele reprezintă modalităţi de interacţiune cu elevii, modalităţi de a-i

Comentaţi următoarea afirmaţie: ,,Manualele reprezintă modalităţi de interacţiune cu elevii, modalităţi de a-i învăţa ceva, mai mult decât procesul predării în sine, limitat implicit de o serie de parametri asupra cărora profesorul nu are nici un control.” (Isaac Asimov).

Alcătuiţi inventare de întrebări pe care ar trebui să şi le pună cadrul didactic pentru a realiza şi selecta anumite produse curriculare auxiliare, ţinând cont de tipurile de experienţe de învăţare vizate.

realiza şi selecta anumite produse curriculare auxiliare, ţinând cont de tipurile de experienţe de învăţare vizate.
BocoBoco,BocoBoco,,, M.,M.,M.,M., JucanJucan,JucanJucan,,, D.,D.,D.,D., (2008),(2008),(2008),(2008),

BocoBoco,BocoBoco,,, M.,M.,M.,M., JucanJucan,JucanJucan,,, D.,D.,D.,D., (2008),(2008),(2008),(2008), FundamenteleFundamenteleFundamenteleFundamentele pedagogiei.pedagogieipedagogieipedagogiei

TeoriaTeoriaTeoriaTeoria

iiii metodologiametodologiametodologiametodologia curriculumuluicurriculumului.curriculumuluicurriculumului RepereRepereRepereRepere iiii instrumenteinstrumenteinstrumenteinstrumente didacticedidacticedidacticedidactice

pentrupentrupentrupentru

formareaformareaformareaformarea profesorilorprofesorilorprofesorilorprofesorilor,,,, EdituraEdituraEdituraEditura ParalelaParalelaParalelaParalela 45,45,45,45, PitetiPiteti.PitetiPiteti

BocoşBocoş,BocoşBocoş,,, MMMM Jucan,Jucan,Jucan,Jucan, D.D.D.D. (2007),(2007),(2007),(2007), TeoriaTeoriaTeoriaTeoria şişişişi metodologiametodologiametodologiametodologia instruiriiinstruiriiinstruiriiinstruirii şişişişi

profesorilorprofesorilorprofesorilorprofesorilor,,,, ediţiaediţiaediţiaediţia aaaa IIII-IIII--a,-a,a,a, revăzută,revăzută,revăzută,revăzută, EdituraEdituraEdituraEditura

ParalelaParalelaParalelaParalela 45,45,45,45, PiteştiPiteşti.PiteştiPiteşti

TeoriaTeoriaTeoriaTeoria şişişişi metodologiametodologiametodologiametodologia evaluării.evaluării.evaluării.evaluării. RepereRepereRepereRepere şişişişi instrumenteinstrumenteinstrumenteinstrumente didacticedidacticedidacticedidactice

pentrupentrupentrupentru formareaformareaformareaformarea

ChişChiş,ChişChiş,,, V.V.V.V. (2001),(2001),(2001),(2001), ActivitateaActivitateaActivitateaActivitatea profesoruluiprofesoruluiprofesoruluiprofesorului întreîntreîntreîntre curriculumcurriculumcurriculumcurriculum şişişişi

evaluareevaluareevaluareevaluare,,,, EdituraEdituraEdituraEditura PresaPresaPresaPresa UniversitarăUniversitarăUniversitarăUniversitară Clujeană,Clujeană,Clujeană,Clujeană, ClujCluj-ClujCluj--Napoca.-Napoca.Napoca.Napoca.

ChişChiş,ChişChiş,,, V.V.V.V. (2002),(2002),(2002),(2002), ProvocărileProvocărileProvocărileProvocările pedagogieipedagogieipedagogieipedagogiei contemporanecontemporanecontemporanecontemporane,,,, EdituraEdituraEdituraEditura

PresaPresaPresaPresa UniversitarăUniversitarăUniversitarăUniversitară Clujeană,Clujeană,Clujeană,Clujeană, ClujCluj-ClujCluj--Napoca.-Napoca.Napoca.Napoca.

CreţuCreţu,CreţuCreţu,,, C.C.C.C. (2000),(2000),(2000),(2000), TeoriaTeoriaTeoriaTeoria curriculumcurriculumcurriculumcurriculum--ului--uluiuluiului şişişişi conţinuturileconţinuturileconţinuturileconţinuturile educaţieieducaţieieducaţieieducaţiei

–––– CursCursCursCurs,,,, EdituraEdituraEdituraEditura UniversităţiiUniversităţiiUniversităţiiUniversităţii "Al."Al."Al."Al. I.I.I.I. Cuza",Cuza",Cuza",Cuza", IaşiIaşi.IaşiIaşi Ionescu,Ionescu,Ionescu,Ionescu, M.M.M.M. (2007),(2007),(2007),(2007), InstrucţieInstrucţieInstrucţieInstrucţie şişişişi educaţieeducaţieeducaţieeducaţie,,,, ediţiaediţiaediţiaediţia aaaa IIIIII-IIIIII--a-aaa revăzută,revăzută,revăzută,revăzută, "Vasile"Vasile"Vasile"Vasile GoldişGoldiş"GoldişGoldiş""" UniversityUniversityUniversityUniversity Press,Press,Press,Press, AradArad.AradArad Păun,Păun,Păun,Păun, E.;E.;E.;E.; Potolea,Potolea,Potolea,Potolea, D.D.D.D. (coord.)(coord.)(coord.)(coord.) (2002),(2002),(2002),(2002), Pedagogie.Pedagogie.Pedagogie.Pedagogie. FundamentăriFundamentăriFundamentăriFundamentări

teoreticeteoreticeteoreticeteoretice şişişişi demersuridemersuridemersuridemersuri aplicativeaplicativeaplicativeaplicative,,,, EdituraEdituraEdituraEditura Polirom,Polirom,Polirom,Polirom, IaşiIaşi.IaşiIaşi

Ungureanu,Ungureanu,Ungureanu,Ungureanu, D.D.D.D. (1999),(1999),(1999),(1999), EducaţieEducaţieEducaţieEducaţie şişişişi curriculumcurriculumcurriculumcurriculum,,,, EdituraEdituraEdituraEditura EurostampaEurostampa,EurostampaEurostampa,,, TimişoaraTimişoara.TimişoaraTimişoara

,,,, EdituraEdituraEdituraEditura EurostampaEurostampa,EurostampaEurostampa,,, TimişoaraTimişoara.TimişoaraTimişoara