Sunteți pe pagina 1din 39

Proiect

Ctr.
Nume fiier
Nr. pagini

Detalii SMD
ReASPIR CRESCENDO
POSDRU/125/5.1/S/125131
333333129.doc
39

Nr. nregistrare 13/6/2014 din 05.06.2014


Aprobat,
Manager proiect
Mirela Elena ENE

DOCUMENTAIE PENTRU ACHIZIIA DE


SERVICII DE EXPERTIZ FINANCIAR CONTABIL cod CPV 79211000-6
Proiect ReASPIR CRESCENDO
Axa Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii
Domeniul Major de Interventie 5.1 Promovarea msurilor active de ocupare
Nr. contract de finanare POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 125131

Responsabil financiar
Iuliana-Valerica FRNCU

Consilier juridic
Gabriela IANCU

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

DOCUMENTAIA PENTRU OFERTAN I PENTRU ACHIZIIA AVND CA OBIECT

SERVICII DE EXPERTIZ FINANCIAR CONTABIL


cod CPV 79211000-6

Achizitor:

S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L., cu sediul social n Str. Amilcar C. Sndulescu,


nr. 7, sector 6, Municipiul Bucureti, Nr. de nregistrare n ONRC J40/9802/1996

Titlul
proiectului
POSDRU:

ReASPIR CRESCENDO
Axa Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii!
Domeniul Major de Interventie 5.1 Promovarea msurilor active de ocupare
Nr. contract de finanare POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 125131

ID proiect
POSDRU:
Calitatea
achizitorului in
cadrul
proiectului:

125131
Beneficiar al contractului de finantare pentru implementarea Proiectului
ReASPIR CRESCENDO
Nr. contract de finanare POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 125131

1. INFORMATII GENERALE
1.1.

Achizitor:

Denumire: S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L.


Adresa implementare proiect: Str. Amilcar C. Sndulescu, nr. 7, sector 6, Municipiul Bucure ti
Persona de contact: Raluca VECHIU
Telefon: 0743.093.416
E-mail : proiecte@prosocietate.ro
Tel/Fax: +4021.407.77.11
1.2.

Informatii utile pentru ofertanti:

a) Termen limit de depunere a ofertelor (data i ora): 17.06.2014 , ora 11.00.


Informaii privind achiziia pot fi ob inute n urma unei solicitri adresate direct achizitorului la datele
de contact precizate la pct. 1.1.
Operatorii economici interesai pentru depunerea ofertelor au acces la documenta ia pentru ofertan i
prin solicitarea acesteia direct de la sediul loca iei de implementare a Proiectului, sediu precizat la
pct. 1.1 sau pot descrca documentaia de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, sectiunea
Achiziii Beneficiari Privai, Anunuri https://www.fonduri-ue.ro/anunturi.
Documentaia va fi pus la dispozitia operatorului ct mai repede posibil, ntr-o perioad care nu
poate depi un termen de maxim 3 zile de la nregistrarea solicitrii la sediul achizitorului indicat la
punctul 1.1.
n situatia n care operatorul economic interesat solicit clarificri privind documenta ia pentru

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

ofertani, achizitorul are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguit i, ct mai

repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depaseasca, de regula
3 zile de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
Achizitorul are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente, catre toti
operatorii economici care au obtinut, in conditiile prezentei proceduri, documentatia pentru ofertanti,
luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
b) Adresa unde se primesc ofertele: Str. Amilcar C. Sndulescu, nr. 7, sector 6, Municipiul
Bucureti
c) Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: preul cel mai sczut
Orice oferta primit dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru
ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata la punctul b), nu va fi evaluata de achizitor, acestea
fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1.

Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziie :


Servicii de expertiz financiar n vederea implementarii Proiectului ReASPIR CRESCENDO, Nr.
contract de finanare POSDRU/125/5.1/S/125131.
Valoarea maxim a contractului este de 8.000 RON (pre ul cuprinde TVA).
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care vor fi achizitionate :
Descrierea contine: cerintele minime, prescriptiile, caracteristicile de natura tehnica care permit
serviciului sa fie prezentat, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii
achizitorului pentru implementarea proiectului finantat prin POSDRU.
Obiectul contractului il constituie achizitia de servicii de expertiza financiar - contabila pentru
implemetarea

proiectului

cu

titlul

ReASPIR

CRESCENDO,

Nr.

contract

de

finanare

POSDRU/125/5.1/S/125131, conform Ordinului ministrului afacerilor europene nr.1120/2013 privind


aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din
instrumente structurale, obiectivul ,,Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin
mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari.
Serviciile de expertiza financiar- contabil au ca obiect expertizarea situatiilor aferente
Proiectului, expertizarea evidenei contabile analitice a Proiectului, prin utilizarea de conturi analitice
distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea proiectului, n

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

conformitate cu dispoziiile legale, precum i n conformitate cu termenii i condiiile contractului de

finanare. Expertul contabil va expertiza nregistrrile contabile aferente proiectului n condiiile legii,
va semna i data documentele contabile aferente operaiunilor din cadrul proiectului.
Expert contabil trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi ii:
a) s fie persoana fizica autorizata sau societate comerciala de expertiza contabila membra a
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
b) s fie persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de
CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul n
curs.
c) expertul contabil sa nu fi fost sanctionat in ultimii trei ani de catre Departamentul de etica sau de
catre Comisiile de disciplina ale CECCAR.
Situatia personala a ofertantului:
Cerinte obligatorii:
a. Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din OUG nr.34/2006 model Formular nr.1
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr 34/2006 atrage excluderea ofertantului
din procedura de atribuire a contractului.
b. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006 model
Formular 2 Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG nr 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura de atribuire a contractului.
c. Declaratii pe propria raspundere privind conflictul de interese:
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor sunt:
Presedinte Raluca Mariana VECHIU
Membru - Cristina Magdalena OELEA
Membru Helga Timea CHEREDI
Reprezentant legal S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L.
Director General Iulian George TRANDAFIR
Manager Proiect Mirela Elena ENE
d. Cerinta obligatorie in vederea calificarii ofertantului (cfr. Art. 15 din O.U.G. nr. 66/ 2011)
-Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca operatorul economic participant nu
se afla in situatiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/ 2011 si anume a situatiei in care exista
legaturi intre ofertanti si structurile actionariatului beneficiarului sau in care ofertantul

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante la procedura de

achizitie - se completeaza de ctre Ofertant, Formularul 3 - Declaratie privind conflictul de


interese, n original.
Cerinte minime de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
(inregistrare):
Persoane juridice/fizice:
Cerinte obligatorii:
-

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (persoane juridice) din care sa
reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate categoria de servicii care face obiectul procedurii
de achizitie original sau copie legalizata emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor din care sa rezulte ca:
Domeniul de activitate corespunde obiectului procedurii;
Nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr 85/2006 privind procedura
insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare sau ca societatea se afla in

incapacitate de plata.
Pentru persoanele juridice/fizice straine se prezinta documente edificatoare care sa
dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentatia se va prezenta in

copie legalizata anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).


Certificat inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului (persoane juridice) copie cu mentiunea ,,conform cu originalul, semnata si stampilata, valabil la data deschiderii

ofertelor.
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani copie conform cu originalul, semnata si stampilata;
Autorizatie CECCAR copie conform cu originalul, semnata si stampilata;
Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea activ vizat pentru anul n curs copie conform

cu originalul, semnata si stampilata;


Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea la zi a obligatiilor exigibile de plata si a
impozitelor si taxelor catre bugetul de stat consolidat si de catre bugetul local, precum si a platii
contributiei la asigurarile sociale de stat original/copie legalizata, prezentat in termen de

valabilitate din care sa reiasa ca ofertantul nu are debite;


Declaratia pe propria raspundere a Expertului contabil din care sa rezulte ca nu a fost
sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau de Comisiile de disciplina ale
CECCAR n original;
Dovada ca este membru activ ai Corpului Expertilor Contabili i Contabililor Autoriza i din
Romnia - copie conform cu originalul a carnetului de membru CECCAR din anul curent,

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

semnat i tampilat;
Pentru dovedirea experienei similare, Ofertan ii vor prezenta Formularul 4 Lista principalelor
prestri de servicii pe ultimii 3 ani.

Cerinte specifice i calificarile necesare echipei de expertiza financiar-contabila:


n vederea indeplinirii cu succes a activitatilor si responsabilitatilor ce fac obiectul prezentei proceduri
/ documentaii, Ofertantul are obligatia de a prezenta componenta echipei care va raspunde de acest
serviciu astfel CV i copie dup diplome / certificate pentru persoana / echipa desemnat.
Alte aspecte
Ofertantii care indeplinesc toate cerintele minime de calificare vor fi considerati calificati si ofertele
vor fi declarate acceptabile.
Ofertele care indeplinesc cerintele caietului de sarcini vor fi declarate conforme.
Doar ofertele apreciate ca fiind acceptabile si conforme, pot fi declarate admisibile si retinute in
vederea realizarii clasamentului.
Beneficiarul achizitor isi rezerva dreptul de a include in contractul partilor si clauza rezilierii
unilaterale a contractului, in cazul in care expertul contabil nu mai are calitatea de expert
contabil recunoscut de CECCAR.
Cerinte speciale pentru ofertele declarate admisibile:
a) Fiecare cerere de rambursare intermediere/ finala transmisa de catre Beneficiar va fi insotita si de
o declaratie pe propria raspundere a expertului contabil din care sa rezulte ca are calitatea de expert
contabil recunoscut CECCAR.
b) Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea Beneficiarului cheltuielile
efectuate in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea Solicita rambursare FSE-POSDRU in
vederea evitarii dublei finantari.
c) Expertul contabil va elibera o atestare in conformitate cu Standardul profesional 22 Misiunea de
examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ghid de aplicare, emis de
CECCAR editia a III-a revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor
efectuate si va semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare
intermediara/finala.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Documentele si declaratiile care sustin criteriul de selectie trebuie prezentate astfel :

documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere
legalizata autorizata in limba romana.
orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul deschiderii ofertelor si se va
prezenta in original sau copie.
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare.
a) Lucrari
b) Produse
a) Servicii

Executie

Cumparare
X
2A

Proiectare si executie

Leasing

Realizare prin orice mijloace

Inchiriere

2B
corespunzatoare cerintelor

Cumparare in
specificate de achizitor
rate
Principala locatie a lucrarii:
Principalul loc de
Principalul loc de prestare:
livrare
Sediul de implementare a
proiectului, cf. pct. 1.1
2.1.4. Durata contractului de achizitie: De la data semnarii contractului de ambele parti pana la
data de 08.08.2015, cu posibilitate de prelungire a acestuia pn la nchiderea activit ilor aferente
proiectului ReASPIR CRESCENDO ID 125131.

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU


STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE.
X Pretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Comisia de evaluare a ofertelor va ntocmi clasamentul ofertelor n ordinea descresctoare a preturilor
ofertate.
Ctigtorul va fi ofertantul cu cel mai mic pret.
Tuturor ofertanilor li se va comunica prin e-mail sau fax rezultatul procedurii.

4. PREZENTAREA OFERTEI.

4.2. Moneda in care


este exprimat pretul
contractului.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Limba romana.
Lei.
Se completeaza Formularul 6 Propunerea financiar prezentat
in sectiunea formulare.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

4.1. Limba de redactare


a ofertei

4.3. Perioada minima


de valabilitate a ofertei.

4.4. Modul de
prezentare a ofertei
(tehnic si financiar)

Perioada minima de valabilitate a ofertei 30 zile de la data limita


pentru depunerea/inregistrarea ofertelor la sediul achizitorului.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului,
pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate
in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale.
Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.
Propunerea tehnic se va ntocmi n coresponden cu cerintele
minime din prezenta documentatie si specificaiile tehnice din caietul
de sarcini anexat. In cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit,
prin trimiteri la specificatii si oferta, daca serviciul oferit raspunde la
toate cerintele tehnice din caietul de sarcini. Se completeaza
Formularul 5 Propunere tehnic.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei, cu precizarea separata
a TVA-ului aferent, si va fi insotita de formularul de oferta centralizatorul (formularul 6), care va cuprinde taxa de servicii
perceputa de operatorul economic care este interesat sa depuna
oferta.
Oferta financiara este ferma si valabila pentru toata perioada de
valabilitate a ofertei precizate la pct.4.3.
Nu se accepta actualizarea pretului contractului pe durata
contractului.
La redactarea ofertei financiare operatorii economici vor tine cont de
urmatorul termen de plata:
- Plata va fi efectuata in baza facturilor emise.
- Plata serviciului de expertiza contabila se va realiza, prin
ordin de plata, in maxim 30 zile de la acceptarea cererii de
rambursare a cheltuielilor de catre OIR POSDRU delegat,
conform clauzelor contractuale. Numarul cererilor de
rambursare este estimat conform graficului cererilor de
rambursare in vigoare la momentul semnarii contractului.
Mod de prezentare a ofertei:
Documentele de calificare: precizate la pct. 2.1.2.
Propunerea tehnic va respecta specificatiile tehnice din
Descrierea obiectului contractului - specificatii tehnice.
Propunerea financiar va fi exprimat n lei fara TVA.
Adresa la care se depun ofertele: Str. Amilcar C. Sndulescu, nr.
7, sector 6, Municipiul Bucureti

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Data limit pentru depunerea ofertelor:


Oferta trebuie depus ntr-un singur exemplar, original, pn la data

de 17.06.2014, ora 11:00.


Orice ofert depus dup data i ora limit pentru depunerea
ofertelor nu va fi evaluat de achizitor, fiind pstrat la sediul
acestuia nedeschis.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va ntocmi ntr-un exemplar original, n plic sigilat i
tampilat, care va conine trei plicuri sigilate i tampilate pe care se
vor specifica Documente de calificare, Propunere Tehnic,
Propunere Financiar.
Oferta, n original, trebuie naintat:
prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire ctre SC
FARMEXPERT DCI SRL, Str. Amilcar C. Sndulescu, nr. 7, parter,
sala 2, sector 6, Municipiul Bucureti,
sau
depus personal, la adresa menionat mai sus.
Pe plic se va specifica cu majuscule:
a) OFERT PENTRU ACHIZIIA DE SERVICII DE EXPERTIZA
FINANCIARA in cadrul proiectului ReASPIR CRESCENDO
Nr. contract de finanare POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 125131
b) A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE 17.06.2014, ORA
11.00.
c) La depunerea plicului ofertanii vor solicita nregistrarea datei si
orei pe plicul exterior.

4.6. Informatii

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

4.5. Posibilitatea
retragerii ofertei sau a
modificarii ofertei.

Pentru ofertele transmise prin curierat / po t, Ofertantul va lua in


calcul durata transportului postal astfel incat oferta sa fie inregistrata
la sediul achizititorului pana la data termenului limita precizat la
punctul 1.2.a).
Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin solicitare scris
adresat autoritii contractante/achizitorului pn la data i ora
deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora
stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru aceasta
autoritii contractante o cerere de retragere a ofertei n vederea
modificrii. Autoritatea contractant nu este rspunztoare n
legtur cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofert,
modificat, pn la data i ora limit, stabilit n documentaia de
atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina
ofertantului.
Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea
stabilit sau dup expirarea datei limit pentru depunere este
considerat ntrziat si se pastreaza la sediul achizitorului,
nedeschisa.
Pe durata de implementare se vor realiza expertize financiar-

contabile aferente Proiectului asupra cheltuielilor solicitate in


rapoartele financiare intermediare si finale (5 rapoarte intermediare
si 1 raport final) la fiecare Cerere de Rambursare a Cheltuielilor
(CRC) si eventualele cereri de rambursare aferente cererilor de
plata, pentru certificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate pe toata
perioada de implementare a proiectului conform Graficului Cererilor
de Rambursare (va fi pus si la dispozitia expertului contabil la
semnarea contractului). Numarul cererilor de plata va fi stabilit in
perioada de implementare a proiectului in functie de disponibilitatile
financiare ale beneficiarului si nu va influenta valoarea totala a
contractului.

4.7. Modalitati de
contestare a deciziei
achizitorului de
atribuire a contractului
de achizitie si de
solutionare a
contestatiei.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

referitoare la termenele
pentru prestarea
serviciilor.

Precizare: Contractul nu este considerat finalizat si ultima transa de


plata nu este realizata pana la inchiderea situatiilor financiare
aferente intregului Proiect si a expertizarii cererii de rambursare
finale si a pronuntarii asupra eligibilitatii finale a cheltuielilor.
La elaborarea situatiilor financiare intermediare se vor avea in
vedere si procedurile puse la dispozitie de catre POSDRU privind
Monitorizarea proiectelor si Rambursarea cheltuielilor.
In vederea expertizarii financiare a documentelor aferente cererilor
de rambursare solicitate de achizitor, in perioada cuprinsa intre
graficul estimativ al rapoartelor intermediare, expertul contabil are
obligatia de a expertiza documentele puse la dispozitie de
autoritatea contractanta/achizitor in termen de maxim 2 zile de la
predarea acestora. Expertizarea financiara a documentelor se va
realiza la sediul beneficiarului.
Expertul contabil are obligatia de a se prezenta la sediul achizitorului
in termen de maxim 24 ore de la inregistrarea solicitarii prin fax sau
e-mail/sau la data stabilita de beneficiar si sa manifeste
disponibilitate zilnica pentru avizarea documentelor contabile
aferente proiectului.
Contractul nu este considerat finalizat decat dupa, expertizarea
contabila cererii de rambursare finala. Factura aferenta cererii de
rambursare finala va fi platita de beneficiar la finalul proiectului,
inaintea depunerii cererii de rambursare finala. In cazul in care in
cadrul cererii de rambursare finale sunt identificate cheltuieli
neeligibile, care au fost insa semnate de expertul contabil
beneficiarul solicita expertului contabil plata in contul acestuia a
sumei rezultata din aplicarea procentului stabilit ca neeligibil in urma
verificarilor in raport cu valoarea cererii de rambursare finala asupra
facturii finale emise de expertul contabil.
Achizitorul va informa operatorii economici participanti la procedura
de atribuire asupra rezultatului procedurii. Informarea operatorilor
economici se va face in scris utilizand unul din urmatoarele mijloace:
fax, e-mail, servicii postale.
Decizia autoritatii contractante/achizitorului cu privire la rezultatul
selectiei poate fi contestata printr-o contestaie depus n scris la
sediul achizitorului in termen de maxim 48 ore de la data comunicarii

rezultatului procedurii.
Contestaia va fi analizat de o comisie de soluionare a
contestaiilor numit prin decizie a preedintelui si este irevocabila.
a) Se va include in contractul de servicii de expertiza financiar
contabila clauza rezilierii unilaterale a contractului in cazul in
care, pe durata prestarii serviciilor, expertului contabil i s-a
retras calitatea de expert contabil de catre CECCAR sau a
fost sanctionat de Departamentul de etica sau de catre
4.8. Clauzele
Comisiile de disciplina ale CECCAR.
contractuale obligatorii,
b) Serviciile de expertiza financiar contabila sunt contractate pe
inclusiv conditiile de
toata durata de implementare a proiectului.
actualizare/modificare a
c) Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
pretului contractului de
d) Contractul nu este considerat finalizat inainte de expertizarea
achizitie.
cererii finale de rambursare.
e) Modalitatea de lucru va fi stabilit conform standardului 22 i
se va desfura la sediul beneficiarului.
f) Prezenta documentatie pentru ofertanti precum si oferta
primita constituie anexe la contract.
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma
raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original
si/sau in copie (legalizata sau conforma cu originalul) in vederea participarii la procedura.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara rezerve conditiile contractuale si
termenii care guverneaza acest contract.
Ofertantii care indeplinesc toate cerintele minime de calificare vor fi considerati calificati, iar ofertele
declarate admisibile si retinute in vederea realizarii clasamentului prin aplicarea criteriului de

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

atribuire stabilit.

Descrierea obiectului contractului - Specificatiile tehnice


CAIET DE SARCINI
ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA FINANCIARA
Cod CPV 79211000-6
1. Informatii generale
Prezentul document

reprezint Specificaiile Tehnice pe care S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L.

consimte a le ncredina Expertului contabil, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor


financiare pentru implementarea proiectului pe intreaga sa durata i raportarile anuale privind
contractul de finanare ReASPIR CRESCENDO, Nr. contract de finanare POSDRU/125/ 5.1/ S/
125131.
S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L., este beneficiarul unui contract de finantare nerambursabila prin
programul FSE in Romania, pentru implemetarea Proiectului cu titlul ReASPIR CRESCENDO, Axa
Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii! , Domeniul Major de Interventie 5.1 Promovarea msurilor
active de ocupare, Nr. contract de finanare POSDRU/125/ 5.1/ S/ 125131.
Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei i
constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz oferta de ctre fiecare ofertant.
Cerinele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.Ofertele care nu respecta cerintele caietului de
sarcini sunt declarate neconforme si respinse.Departajarea ofertelor se va face functie de pretul cel
mai scazut.
Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului, este:
Str. Amilcar C.Sandulescu, nr. 7, sectorul 6, Municipiul Bucuresti
Data i ora limit pentru depunerea ofertelor: 17.06.2014, ora 11.00
Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.
2. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constituie servicii de expertiza financiar-contabila pentru implemetarea
proiectului cu ReASPIR CRESCENDO.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

3. Legislatia aplicata

a) Ordinul ministrului afacerilor europene nr.1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate


aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale,
obiectivul ,,Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele
financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari,
efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in
conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu
indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1) din aceeasi ordonanta.
b) O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizat) privind atribuirea contractelor de achiziie
publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.
c) H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in
Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.
4. Abrevieri
Pe parcursul prezentului document, se vor folosi urmtoarele prescurtri:
Specificaii Tehnice = ST
Fondul European de Dezvoltare Regional = FEDR
Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC
5. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut
Comisia de selecie va ntocmi clasamentul ofertelor n ordinea descresctoare a preturilor ofertate.
Ctigtorul va fi ofertantul cu cel mai mic pre.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Tuturor ofertanilor li se va comunica prin e-mail sau fax rezultatul selectiei.

SPECIFICAII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE


GRANT /STRATEGIC FINANAT N CADRUL POSDRU (ST)
Responsabilitile prilor cu privire la angajament
Beneficiarul este organizaia care primete finanarea nerambursabil i care a semnat contractul
de finanare cu Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar. Beneficiarul este responsabil
pentru furnizarea cererii de finanare a cheltuielilor pentru aciunea finanat prin contractul de
finanare i pentru asigurarea faptului c aceast cerere de finanare a cheltuielilor poate fi
reconciliat adecvat cu sistemul de contabilitate i nregistrare al Beneficiarului, cu nregistrrile de
baz i conturile contabile.
Expertul contabil are acces la documentele justificative care stau la baza nregistrrilor contabile (n
original i copie), la softul contabil utilizat de beneficiar i la toate informaiile pe care expertul
contabil le consider necesare n vederea executrii sarcinilor sale.
Expertul contabil este persoana fizic sau societatea comercial constituit potrivit legislaiei n
vigoare de ctre autoritatea competent, respectiv Corpul Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia (CECCAR), s desfoare activitatea n conformitate cu reglementrile
adoptate de acesta.
Expertul contabil se oblig s elibereze o atestare in conformitate cu Standardul Profesional nr. 22
Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, ghid de
aplicare emis de CECCAR, editia a III-a, revizuita, 2008, referitoare la regularitatea, legalitatea si
sinceritatea operatiunilor efectuate in cadrul Proiectului cu titlul Asigurarea accesului egal la
ocupare si diversificarea oportunitatilor de angajare pe o piata inclusiva a muncii, pentru femeile din
domeniul sanitar ACCES si va expertiza si semna toate documentele contabile suport care
insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala.
In acest context, va expertiza modul de organizare si de conducere a contabilitatii analitice distincte
a operatiunilor economico-financiare aferente implementarii proiectului POSDRU ID 128613 prin
utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale, pn la nivel de balan de

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

verificare.

Expertul contabil va expertiza nregistrrile contabile aferente proiectului n condiiile legii, va semna
i data documentele contabile aferente operaiunilor din cadrul proiectului.
Expertul contabil este membru al CECCAR, nscris n Tabloul Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia.
Subiectul angajamentului
Subiectul acestui angajament il constituie expertizarea inregistrrile contabile cu privire la contractul
de finanare pentru perioada corespunztoare desfurrii proiectului.
Motivul angajamentului
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic distinct a Proiectului, utiliznd conturi
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea proiectului, n
conformitate cu dispoziiile legale. Documentele originale pe baza crora se nregistraz n
contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate n cadrul Proiectului vor fi tampilate cu meniunea
Solicitat rambursare FSE-POSDRU ID proiect, in suma de.. n vederea evitrii dublei
finanri.
Tipul i obiectivul angajamentului
Expertul contabil va concepe proceduri specifice agreate cu privire la nregistrrile contabile aferente
proiectului, va expertiza nregistrrile contabile, va semna i data documentele contabile aferente
operaiunilor din cadrul proiectului.
Scopul activitii:
Expertul contabil va ndeplini acest angajament att n conformitate cu aceste specificaii tehnice, ct
i :
n conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitatii,
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, ghid de aplicare emis de CECCAR, editia a IIIa revizuita, 2008.
n conformitate cu Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia.
Termeni i condiii ale contractului de finanare:
Expertul contabil trebuie s expertizeze situatiile financiare aferente proiectului, respectiv evidena
contabil analitic a proiectului, prin utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor
operaiunilor referitoare la implementarea proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale, precum i

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

n conformitate cu termenii i condiiile contractului de finanare.

Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea Beneficiarului cheltuielile


efectuate n cadrul Proiectului vor fi tampilate cu meniunea Solicitat rambursare FSE-POS DRU,
n vederea evitrii dublei finanri.
Planificare, proceduri, documentaie i probe.
Expertul contabil trebuie s-i planifice activitatea astfel nct s efectueze misiunea eficient i n
termen. n acest scop, expertul contabil realizeaz procedurile conform Standardului 22.
Expertul contabil trebuie sa-si planifice activitatea astfel incat sa poata realiza o verificare eficienta a
cheltuielilor. In acest scop, expertul contabil realizeaza procedurile acestor ST (Scopul activitatii
proceduri care trebuie realizate) si utilizeaza probele obtinute din aceste proceduri ca baza pentru
verificarea

documentelor

financiar-contabile

ce

insotesc

fiecare

cerere

de

rambursare

intermediara/finala. Expertul contabil trebuie sa verifice dosarul financiar-contabil af cererii de


rambursare si evidenta cheltuielilor intiala inainte de generarea acesteia in modulul ActionWeb si sa
transmita reprezentantilor beneficiarului observatiilor necesare legate de introducerea cheltuielilor in
liniile bugetare aferente si eligibilitatea acestora. In urma eventualelor corectii efectuate in evidenta
cheltuielilor la observatiile expertului contabil, se va genera evidenta cheltuielilor in modulul
ActionWeb si ulterior expertul contabil va transmite procesul verbal de receptie a serviciilor de
expertiza.
Modalitatea de lucru
Va fi stabilit conform standardului 22 i se va desfura la sediul beneficiarului.
SCOPUL CONTRACTULUI I REZULTATE ATEPTATE
Obiectiv general
Contractul urmrete obtinerea unei atestari in conformitate cu Standardul Profesional mentionat
mai sus, referitoare la legalitatea, regularitatea si sinceritatea opertiunilor efectuate in cadrul
proiectului, semnarea i datarea documentelor contabile aferente operaiunilor din cadrul proiectului.
Scop/ Obiective specifice
Prin acest contract se urmrete ntocmirea de ctre expertul contabil a procedurilor specifice de
expertizare contabila agreate cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii analitice a
proiectului, semnarea i datarea documentelor suport care insotesc fiecare cerere de rambursare

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

intermediara/finala.

Rezultate ce se doresc atinse de ctre expertul contabil


Rezultatul 1
Expertul contabil obine o nelegere suficient a termenilor i condiiilor contractului de finanare prin
revizuirea contractului de finanare i a anexelor lui i alte informaii relevante, precum i prin
interogarea Beneficiarului. Expertul contabil se asigur c obine o copie a originalului contractului
de finanare (semnat de Beneficiar i de Autoritatea de Management/ Organism Intermediar) i a
anexelor sale.
Expertul contabil acord o atenie deosebit Condiiilor Generale i Speciale ale Contractului de
Finanare i Anexei 2 a contactului de finanare, care conine descrierea aciunii. Dac expertul
contabil consider c termenii i condiiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie s cear
clarificri de la Beneficiar.
Procedurile vor fi analizate i integrate ntr-un document consolidat n vederea aplicrii acestora, n
conformitate cu standardul 22.
Rezultatul 2
Expertul contabil se asigur de calitatea nregistrrilor contabile i de existena registrelor legale.
Rezultatul 3
Expertul contabil expertizeaza nregistrrile contabile necesare nchiderii exerciiului financiar.
Rezultat 4
Expertul contabil controleaz coerena i credibilitatea situaiilor financiare.

Manager proiect
Mirela Elena ENE

Responsabil financiar
Iuliana Valerica FRNCU

Consilier juridic

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Gabriela IANCU

Formular 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, ........................................................................... reprezentant mputernicit al
_____________________________________________________________________
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate
faptei de fals n acte publice, ca nu m aflu n situaia prevazut la art. 180 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 94/2007, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale,
pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Data completrii ............................
Operator economic,
_________________

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(semntura autorizat)

Formular 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a)......................................................................................................................
[se

nsereaz

numele

operatorului

economic-persoana

juridic],

calitate

de

ofertant/candidat/concurent la procedura de ............................................................................[se


menioneaz procedura], pentru achiziia de ....................................................................................
[se insereaz, dup caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV], la data
de ............................................. [se nsereaz data], organizat de .....................................................
[se nsereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu

fac obiectul unui

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,


reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute
la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat.................
c^1)n ultimii 2 mi-am ndeplinit obligaiile contractuale i nu am produs prejudicii beneficiarilor
contractului;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 (trei) ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional.
e) nu prezint informaii false i prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a)- d).

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
_________________

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(semntura autorizat)

Formular 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie
Subscrisa................................................................, cu sediul in, str., inregistrata la
Oficiul

Registrului

Comertului.,

sub

nr,

reprezentanta

prin..............................................................................., in calitate de ofertant

la

achizitie..........................................................................,
CPV:

...................................................

avand

legal

procedura de
cod(uri)

ca

Achizitor

........................................,

strada .......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub


sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca societatea:
-

Nu se afl n conflict de interese, aa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonana de Urgen
a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora,
i anume:

nu exist legturi ntre subscrisa si structurile acionariatului Achizitorului

nu exista legaturi ntre subscrisa si membrii comisiei de evaluare

nu dein pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante la prezenta procedura


de achizitie.

De asemenea, declar c am luat cunotin de obligaia pe care o am de a notifica n scris


Achizitorul de ndat ce apare o situaie de conflict de interese pe perioada derulrii procedurii de
achiziie i de a lua msuri pentru nlturarea situaiei respective, n conformitate cu art. 15 alin.
(2) din O.U.G. nr.66/2011.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de
achizitie publica.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
nteleg de asemenea c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil

de

nclcarea

prevederilor

legislaiei

penale,

iar

oferta

va

si

stamplia),

fi

respins

Data: [ZZ.LL.AAAA]
(numele

si

prenume)____________________,

__________________,

legal

autorizat

sa

(semnatura
semnez

oferta

pentru

in
si

calitate
in

de

numele

____________________________________.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Data: [ZZ.LL.AAAA]

Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Operator economic,
_________________

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(semntura autorizat)

Nr. crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/numel
e beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preul total
al
contractului

Procent
ndeplinit de
furnizor (%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

1
2
3

Operator economic,
_________________

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(semntura autorizat)

Formular 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA
Nr.crt

Denumire serviciu

Caracteristici

Data completarii
_____________
Operator economic,
_________________

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(semntura autorizat)

Formular 6
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT
Propunere financiar
Ctre.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
1. Examinnd documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei, subsemnaii, reprezentani
ai ofertantului ........................................................................................../ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia
menionat mai sus, s furnizm .............................................../ (denumirea serviciului), la un
tarif

de......................................(.suma

litere

cifre)

lei,

reprezentnd ......................................................................./ (suma n litere si cifre) euro, la


care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ...................................../ (suma n
litere i cifre) lei.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm
serviciile n conformitate cu graficul de timp stabilit n contract.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de .....................................
(durata n litere i n cifre) zile, respectiv pn la data de ................................./
(ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
Data ......./......./.......
.................................................... n calitate de............................................. , legal autorizat s
semnez oferta pentru i n numele........................................................................................... .

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(denumirea/numele ofertantului)

Semnatura,
Anex la oferta financiar pentru contractul de achiziie de servicii de contabilitate (expertiza
contabila)

Descrierea produsului/
serviciului

1.

Servicii de expertiz financiar contabil


pentru
operatiunile
financiar-contabile efectuate pe
perioada de implementare a
proiectului Asigurarea accesului
egal la ocupare si diversificarea
oportunitatilor de angajare pe o
piata inclusiva a muncii, pentru
femeile din domeniul sanitar
ACCES cofinantat din Fondul
Social European prin Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013,
conform:
- Instructiunilor AMPOSDRU,
- Contractului de finantare ncheiat
ntre achizitor si AMPOSDRU,
Manualului
Operational
al
Beneficiarilor POSDRU,
- a documentatiei pentru ofertanti;
- Legii nr.82/1991, intocmirea
lunara a evidentei contabile
analitice si sintetice si a tuturor
rapoartelor financiare din cadrul
autoritatii contractante;
Evidenta
tehnico-operativa
contabila;
Asigurarea serviciilor de
expertiza contabila impuse de
instructiunile AMPOSDRU de la
semnarea contractului pana la data
depunerii si aprobarii cererii de
rambursare
finala
pentru
beneficiarul si partenerii proiectului;
- Verificarea si certificarea evidentei
contabile sintetice si analitice
pentru partenerii proiectului ;
- Eliberarea atestarii in conformitate
cu Standardul profesional nr.22
Misiunea
de
examinare
a
contabilitatii,
intocmirea
si

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

UM

Cantitate

lunar

16

Oferta financiara
pret unitar
(lei, fara TVA) pe luna

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Total
(lei, fara TVA)

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

Nr.
crt.

prezentarea situatiilor financiare


Ghid de aplicare, emis de
CECCAR editia a III-a revizuita
2008, referitoare la reguralitatea si
sinceritatea operatiunilor efecuate
in cadrul proiectului si semnarea
documentele suport care insotesc
fiecare cerere de rambursare
intermediara/finala;
- Verificarea balantelor de verificare
lunare si a darilor de seama
contabile aferente proiectului
TOTAL, lei fr TVA
TOTAL, lei cu TVA

Contul bancar in care se va realiza plata serviciilor prestate este:


.............................................................................................................................................
Data completrii ...................... .....................
Operator economic,
................................

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

(semntura si stampila autorizat)

Contract de prestari servicii de expertiza financiara


n vederea implementarii proiectului ReASPIR CRESCENDO,
nr. contract de finanare POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 125131
nr. /.2014
1. n temeiul procedurii simplificate aplicat de beneficiarii priva i n cadrul proiectelor finan ate din
instrumente structurale, obiectivul ,,Convergen , precum i n cadrul proiectelor finan ate prin
mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrri finanate din FSE prin POSDRU 2007-2013, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor
europene nr.1120/2013, efectuate de ctre beneficiari priva i sau partenerii acestuia, care nu sunt
autoriti contractante n conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile i completrile
ulterioare, sau nu ndeplinesc cumulativ condi iile prevzute la art.9 lit.c1 din accea i ordonanta, s-a
ncheiat prezentul contract de servicii, ntre:
S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L, cod de identificare fiscal 8955860, cu sediul in municipiul
Bucuresti, Str.Amilcar C. Sandulescu, nr. 7, sect.6, Bucuresti, tel/fax: +40 21 407 77 11e-mail:
proiecte@prosocietate.ro, beneficiar a Proiectului cofinanat din FSE prin POSDRU 2007-2013, cu
titlul ReASPIR CRESCENDO, Axa Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii! , Domeniul Major de
Interventie 5.1 Promovarea msurilor active de ocupare, Cod proiect POSDRU/ 125/ 5.1/ S/
125131, reprezentat legal prin dna. Mirela Elena ENE, mputernicit, denumit n continuare
BENEFICIAR ACHIZITOR, pe de o parte
i
SC..................., cu sediul in ......................., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. .................,
Cod fiscal nr. .........., reprezentata prin ......................., Autorizatie C.E.C.C.A.R. Seria .nr.
, reprezentata legal prin , expert contabil, administrator, membru activ al
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, legitimata cu carnet nr, denumit n
continuare PRESTATOR, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a.contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

b.achizitor i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract

c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d.servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e.fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific
in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prezentul contract are ca obiect prestarea serviciilor de expertiza financiar-contabila, pentru cu
titlul Proiectului cu titlul ReASPIR CRESCENDO, Axa Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii!,
Domeniul Major de Interventie 5.1 Promovarea msurilor active de ocupare, Nr. contract de
finanare POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 125131, in schimbul pretului platit de ACHIZITORUL BENEFICIAR.
4.2 Achizitorul se oblig s plateasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate
in vederea realizarii obiectului contractului, conform ofertei financiare constituite in Anexa 1 la
prezentul contract.
4.3 Descriere Obiect Contract
4.3.1 Obiectul contractului il constituie realizarea de expertize financiare cu privire la inregistrrile
contabile aferente proiectului descris la art.4.1 pentru intreaga durata de implementare a proiectului

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

cuprinsa intre 09.04.2014 - 08.08.2015.

4.3.2 Obiectul contractului il constituie realizarea de expertize financiare cu privire la inregistrarile


contabile aferente proiectului descris la art.4.1 pentru intreaga durata de implementare a proiectului
si verificarea faptului c toate cheltuielile declarate de Beneficiar n cererea de rambursare
intermediar/final si in cererile de rambursare aferente cererilor de plata sunt reale, nregistrate n
contabilitate i n evidena cheltuielilor i sunt eligibile n conformitate cu art. 4 al contractului de
finanare POSDRU/125/5.1/S/125131 incheiat cu OIR POSDRU NORD-EST.
Informatiile, atat financiare cat si nonfinanciare, care sunt supuse verificarii de catre expertul
contabil, reprezinta toate informatiile care fac posibila verificarea cheltuielilor solicitate de Beneficiar
in cererile de rambursare, respectiv daca acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte si eligibile.
Obiectivul expertizei financiar contabile este verificarea situaiilor financiare, pe baz de elemente
probante.
4.3.3 Prin acest contract se urmareste intocmirea de catre expertul contabil a procedurilor specifice
agreate cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii analitice a proiectului, semnarea
datarea documentelor suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala.
4.4 PRESTATORUL va furniza BENEFICIARULUI ACHIZITOR urmtoarele:
4.4.1 Prestatorul - Expertul contabil este persoana fizic/ juridica autorizata, constituit/
reprezentata potrivit legislaiei n vigoare de ctre Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai
din Romnia (CECCAR), s desfoare activitatea n conformitate cu reglementrile adoptate de
CECCAR, este inscrisa in Registrul Expertilor Contabili Activi intocmit de CECCAR cu Autorizatie
Seria nr, este inregistrata fiscal in Romania cu nr. .., detine viza CECCAR pentru
exercitarea profesiei pe anul 2014 si nu a fost sanctionat in ultimii trei ani de catre Departamentul de
etica sau de catre Comisiile de disciplina ale CECCAR.
4.4.2 Prestatorul Expert contabil se oblig s elibereze o atestare in conformitate cu Standardul
Profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor
financiare, ghid de aplicare emis de CECCAR, editia a III-a, revizuita, 2008, referitoare la
regularitatea, legalitatea si sinceritatea operatiunilor financiare efectuate in cadrul Proiectului cu titlul
ReASPIR CRESCENDO, Axa Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii!, Domeniul Major de
Interventie 5.1 Promovarea msurilor active de ocupare, Nr. contract de finanare POSDRU/ 125/
5.1/ S/ 125131, si va semna toate documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare
intermediara/finala.
4.4.3 Prestatorul Expert contabil va expertiza modul de organizare si de conducere a contabilitatii

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

analitice distincte a operatiunilor economico-financiare aferente implementarii Proiectului cu titlul

ReASPIR CRESCENDO, Axa Prioritara nr. 5 Fii activ pe piaa muncii!, Domeniul Major de
Interventie 5.1 Promovarea msurilor active de ocupare, Nr. contract de finanare POSDRU/ 125/
5.1/ S/ 125131, prin utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor
referitoare la implementarea Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.
4.4.4 Prestatorul Expert contabil va expertiza nregistrrile contabile aferente proiectului n condiiile
legii, va semna i data documentele contabile aferente operaiunilor din cadrul proiectului.
4.5 Toate documentele vor fi ntocmite n limba romn.
5. Preul contractului
5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului pe intreaga durata de implementare a proiectului,
pltibil prestatorului de catre achizitor, este de .. lei (.. lei), la care se adauga TVA
in cuantum de lei.
5.2. Plata va fi efectuata in baza facturilor emise dupa expertizarea cererilor de rambursare
intermediare sau finale. Numarul cererilor de rambursare este estimat conform graficului cererilor de
rambursare in vigoare la momentul semnarii contractului. Plata se va realiza dupa informarea din
partea OIR POSDRU a sumelor validate aferente cererii de rambursare depuse.
5.3. In cazul n care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost ns expertizate de expertul
financiar contabil beneficiarul va retine din cadrul platii aferente facturii emise procentul stabilit ca
neeligibil in urma verificarilor in raport cu valoarea cererii de rambursare.
5.4 Numarul cererilor de plata depuse in cadrul proiectului n conformitate cu prevederile Ordonan ei
de urgen a Guvernului 64/2009 cu completrile i modificrile ulterioare i a instruc iunilor i
deciziilor AMPOSDRU nu va modifica numarul cererilor de rambursare aferente graficului cererilor
de rambursare.
5.5. Factura aferenta cererii de rambursare finala va fi platita de beneficiar la finalul proiectului,
inaintea depunerii cererii de rambursare finala. In cazul n care in cadrul cererii de rambursare
finale sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost ns certificate de expertul financiar
contabil beneficiarul solicita expertului financiar contabil plata in contul acestuia a sumei rezultata
din aplicarea procentului stabilit ca neeligibil in urma verificarilor in raport cu valoarea cererii de
rambursare finala asupra facturii finale emise de expertul financiar contabil..
6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract este valabil de la data semnrii lui de ambele pr i pana la data de
08.08.2015, cu posibilitatea de prelungire a acestuia pana la inchiderea oficiala a proiectului

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

ReASPIR CRESCENDO.

6.2 - Contractul nu este considerat finalizat pana la inchiderea situatiilor financiare aferente intregului
Proiect si a auditarii cererii de rambursare finale si a pronuntarii asupra eligibilitatii finale a
cheltuililor.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnico-financiara;
c) acte aditionale, daca exista.
8. Obligaiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul Expert contabil va ndeplini prezentul contract atat n conformitate cu specificatiile
caietului de sarcini anexat, ct i :
n conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilitatii,
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, ghid de aplicare emis de CECCAR, editia
revizuita,
n conformitate cu Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia.
8.2 Prestatorul Expert contabil trebuie s expertizeze evidena contabil analitic a proiectului, prin
utilizarea de conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la
implementarea proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale, precum i n conformitate cu
termenii i condiiile contractului de finanare.
8.3 Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea Beneficiarului cheltuielile
efectuate n cadrul Proiectului vor fi tampilate cu meniunea Solicitat rambursare FSE-POS DRU
n vederea evitrii dublei finanri.
8.4 Prestatorul Expert contabil trebuie s-i planifice activitatea astfel nct s efectueze misiunea
eficient i n termen. n acest scop, expertul contabil realizeaz procedurile conform Standardului 22.
Modalitatea de lucru va fi stabilit conform standardului 22 i se va desfura la sediul beneficiarului
utilizndu-se programul contabil aferent implementarii proiectului.
8.5 Prestatorul utilizeaza personal calificat, angajati sau colaboratori, cu nivelul de experienta cerut
de obiectul misiunii.
8.6 Prestatorul va respecta programul de lucru i datele edinelor care vor fi convenite mpreun cu
reprezentanii BENEFICIARULUI. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor pri.
8.7 Prestatorul va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

descris la art.4.1 si va intocmi procedurile specifice agreate cu privire la organizarea si conducerea

contabilitatii analitice a proiectului, va semna si data documentele suport care insotesc fiecare cerere
de rambursare intermediara/finala.
8.8 Prestatorul se oblig s despagubeasc achizitorul mpotriva oricror :
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur avand legatura cu serviciile prestate
prin prezentul contract, cu excepia situaiei n care o astfel de ncalcare rezult din
respectarea cerintelor beneficiarului achizitor.
9. Obligaiile principale ale beneficiarului achizitor.
9.1 Beneficiarul se oblig s plteasc serviciile achizitionate n cuantumul si la termenul prevzut la
articolul 5 al prezentului contract.
9.2 Beneficiarul va pune la dispoziia Prestatorului documente i alte informaii relevante considerate
de ctre Prestator suficiente pentru realizarea expertizei financiare. n acest sens Beneficiar se
oblig s pun la dispoziia Prestatorului, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile
aferente proiectului, orice alte documente i acte ale Beneficiarului, precum i informaiile i
explicaiile necesare, solicitate de ctre Prestator, n scopul realizrii obiectului prezentului contract.
Beneficiarul se oblig s permit accesul Prestatorului la toate documentele sau declaraiile care
nsoesc situaiile financiare. Beneficiarul se oblig s permit Prestatorului s discute n mod liber
cu orice persoan aflat n subordinea sa sau sub controlul su sau sub contract care ar putea
furniza informaii n vederea realizrii obiectului prezentului contract.
9.3 Beneficiarul va pune la dispoziie spaii adecvate de lucru pentru personalul Prestatorului pe
toat durata contractului.
9.4 Beneficiarul va informa Prestatorul asupra oricror evenimente care au loc ntre data emiterii
situaiilor financiare i data raportului de audit financiar i care ar putea afecta aceste situaii, chiar i
dup data emiterii raportului de audit.
9.5 In cazul in care beneficiarul achizitor nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data
scadenta, prestatorul are dreptul de a pretinde ca penalitati o suma echivalenta cu o cota
procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala este de 0.1%/zi de intarziere din plata
neefectuata.
10. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor.
10.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penalitai, o sum

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

echivalent cu o cot procentual din preul contractului.

Cota procentuala este de 0.1%/zi din pretul contractului.


10.2 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde
plata de daune-interese.
10.3 Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract si de a-l considera reziliat de
drept printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm
nu-si indeplineste in mod culpabil obligatiile asumate prin contract sau d faliment, cu condiia ca
aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
beneficiarul achizitor. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Limitarea rspunderii prestatorului.
11.1 Rspunderea Prestatorului nu va fi angajata atunci cnd nu i-a putut executa obligaiile
datorit intervenirii unui caz de for major.
11.2 Prestatorul nu va rspunde pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de greelile
intenionate ale Beneficiarului sau rezultnd din orice documente frauduloase sau prezentri eronate
ce provin din partea Beneficiarului i care sunt puse la dispoziia Prestatorului n vederea expertizarii
financiare a inregistrarilor contabile si conducerii contabilitatii analitice a proiectului.
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului si este de .. lei.
12.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejuduciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizand totodata obligatiile care un au fost respectate.
12.3 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la finalizarea
contractului.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

13. Alte resposabiliti ale prestatorului

13.1 Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i


promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu termenele
proiectului si ale Standardului 22. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i
metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
13.3 Prestatorul Expert contabil va obine o nelegere suficient a termenilor i condiiilor
contractului de finanare prin revizuirea contractului de finanare i a anexelor lui i alte informaii
relevante, precum i prin interogarea Beneficiarului. De asemenea, se asigur c obine o copie a
originalului contractului de finanare (semnat de Beneficiar i de Autoritatea de Management/
Organism Intermediar) i a anexelor sale.
13.4 Prestatorul Expert contabil acord o atenie deosebit Condiiilor Generale i Speciale ale
Contractului de Finanare i Anexei 2 a contactului de finanare, care conine descrierea aciunii.
Dac expertul contabil consider c termenii i condiiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie
s cear clarificri de la Beneficiar.
13.5 Procedurile vor fi analizate i integrate ntr-un document consolidat n vederea aplicrii
acestora, n conformitate cu Standardul 22.
13.6 Prestatorul Expert contabil se asigur de calitatea nregistrrilor contabile aferente proiectului.
13.7 Prestatorul Expert contabil expertizeaza nregistrrile contabile aferente proiectului.
14. Alte responsabiliti ale achizitorului
14.1 Achizitorul beneficiar se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii
pe care acesta le considera necesare ndeplinirii contractului.
15. Confidenialitatea
15.1 Prile convin anticipat i n mod expres s considere confideniale toate informaiile, datele i
documentele obinute, legate de ndeplinirea obiectului prezentului contract i se oblig s nu le
divulge sau s le transmit terilor pe toat durata prezentului contract i pe o perioad de 2 ani de la
terminarea acestuia, dect cu acordul scris al celeilalte pri.
15.2 Prile prezentului contract au obligaia de a pstra fa de tere pri confidenialitatea tuturor
informaiilor referitoare la relaia lor contractual, dup cum se stipuleaz n contract.
15.3 Prevederile alineatului precedent nu se aplic n cazul n care aceste informaii sunt publice sau
sunt solicitate conform legii.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

16. ncepere, finalizare, ntrzieri.

16.1 Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului, dar nu mai mult de 3 zile calendaristice de la semnarea contractului.
16.2 (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevazut a fi terminat ntr-o perioad stabilit de comun acord, trebuie finalizate n termenul
convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii fazei prevazuta a fi terminata sau
de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) n cazul n care:
a) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
b) alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni,
altfel dect prin ncalcarea contractului de ctre prestator ndreptesc prestatorul de a solicita
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci parile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.
16.3 Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect termenul de prestare, acesta
are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului.
16.4 n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice
ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.
17. ncetarea contractului.
17.1 Prezentul contract nceteaz n urmtoarele cazuri:
17.1.1 Prin acordul ambelor pri;
17.1.2 Prin ndeplinirea obiectului prezentului contract;
17.1.3 Prin denuntarea unilaterala a beneficiarului in cazul neindeplinirii de catre prestator in
termen a obligatiilor asumate.
17.1.4 n cazul falimentului uneia sau ambelor pri;
17.1.5 n celelalte cazuri expres prevzute de legea romn drept cazuri de ncetare a
contractului.
17.2 Contractul se considera reziliat de drept, in baza unui pact comisoriu de gradul IV, fara
nicio alta formalitate sau interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care expertul
contabil nu mai are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR.
18. Ajustarea preului contractului
18.1 Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate n
propunerea financiar, anex la contract si la art.5 din contract.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

18.2 Preul contractului este ferm, in LEI, si nu se reactualizeaz.

19. Amendamente
19.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaiile asumate prin
contract.
21. Fora major
21.1 Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i
n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea
limitrii consecinelor.
21.5 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract,
fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1 Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu
ndeplinirea contractului.
22.2 Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judecatoreti din Romnia.
23. Limba care guverneaz contractul
23.1 Limba care guverneaz contractul este limba romn.

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

24. Legea aplicabil contractului

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.


25. Comunicri
25.1 Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
25.2 Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
25.3 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail ori pe suport
electronic, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
25.4 Toate notificrile i comunicrile privind prezentul contract, se vor face n scris i vor fi trimise la
urmtoarele adrese:
- pentru BENEFICIAR:
Dna Mirela Elena Ene, mputernicit / Manager Proiect, adresa S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L.
Bucuresti, Str. Amilcar C. Sandulescu, nr. 7, sect. 6, Bucuresti, tel/fax: +40214077711, e-mail:
office@prosocietate.ro. Adrese e-mail persoane responsabile achiziii: proiecte@prosocietate.ro
- pentru PRESTATOR:
Dna/dl ............., adresa: ...................,
Orice schimbare a adreselor si telefoanelor menionate mai sus, va fi notificat n scris celeilalte
pri, n timp util.
ncheiat astzi n Bucureti, n dou exemplare, cu valoare egal, cte unul pentru
fiecare parte.
BENEFICIAR ACHIZITOR,

PRESTATOR,

S.C. FARMEXPERT DCI S.R.L.


Mirela Elena ENE

ReASPIR
CRESCENDO
ID 125131

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Investete n
OAMENI!

Page 1/39

mputernicit / Manager proiect