Sunteți pe pagina 1din 14

DREPT CIVIL CURS 2- 12.10.

2016
CONTACTUL DE VANZARE
Notiune.Caractere juridice. Conditiile de validitate.Efecte.Varietati
de vanzare.
NOTIUNE -art 1650- vanzarea este contractul prin care
vanzatorul transmite sau dupa caz, se obliga sa transmita
cumparatorului proprietatea unui bun sau orice alt drept in
schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il
plateasca.Rezulta ca in mod definitoriu vanzarea are caracter
translativ in sensul ca prin efectul sau se transmite de regula
proprietatea unui bun, prin exceptie orice alt drept cesibil.Acest
efect se produce la incheierea contractului sau la executarea obl
vanzatorului de a dransmite un drept si care are natura jur a unei
obl de a da. Dr transmis poate fi proprietatea dar si orice alt drept
patrimonial (uzufructul, un dr de creanta sau un dr potestativ).
Prin exceptie dr patrimoniale sunt incesibile.
O alta exceptie este a dr patrimoniale care sunt accesorii fata de
alte drepturi , categorie ce cuprinde 2 subcategorii : o categorie
de dr pt care din caracterul accesoriu rezulta cu necesitate ca dr
accesoriu nu se poate transmite decat impreuna cu dr
principal(ex dr de servitute e accesoriu dr de propr asupra
fondului dominant -> el nu poate fi transmis in mod distinct fata
de proprietatea fondului dominant).A 2 a categorie e a dr care
fiind accesorii pot fi transmise si separat de dr principal dar numai
daca dobanditorul are deja in patrimoniul sau un dr de aceeasi
natura ca si dr principal al transmitatorului, drept care va deveni
principal fata de dr accesoriu transmis(ex dr de ipoteca-esential
accesoriu dar poate fi trasmis distinct intre creditorii aceluiasi
debitor, schimbandu-se creanta garantata cu dr de ipoteca).
Tot vanzare e si contr prin care in schimbul obl dobanditorului de
a plati o suma de bani se constituie un dezmembramant al dr de

propr in favoarea acelui dobanditor(ex constituirea uzufructului pt


o suma de bani sau a dr de servitute pt suma de bani data
proprietarului fondului aservit)- sunt contr care nu deroga de la
natura translativa pe care acest contr trebuie sa o aiba.
Dr reale principale se constituie prin transferul din patrimoniul
proprietarului in cel al titularului dr real principal a unei
prerogative din continutul dr de proprietate-> constituirea dr
reale principale se face printr-un mecanism translativ, iar daca
transferul se face in schimbul unei sume de bani, calificarea contr
este de vanzare.
Este de esenta vanzarii ca pretul pe care se angajeaza sa il
plateasca dobanditorul dr transmis sa fie o suma de bani.Prin
aceasta contr de vanzare se diferentiaza de contr de schimb si de
alte contr cu titlu oneros. (daca in schimbul transmiterii unui dr
dobanditorul se obl sa transmita un dr = contr de schimb; daca
dob se obl sa asigure folosinta unui lucru = contr de locatiune;
daca dob se obl sa efectueze o lucrare = antrepriza ; daca dob nu
isi asuma nicio obligatie = donatie). Ceea ce diferentiaza
vanzarea de oricare alt contr translativ este faptul ca in schimbul
dobandirii dreptului dobanditorul isi asuma obl sa plateasca o
suma de bani(un pret).
Deoarece intre toate contr traslative contr de vanzare cunoaste
reglementarea cea mai detaliata a obligatiilor transmitatorului,
aceasta reglementare joaca rolul unei teorii generale a obligatiilor
transmitatorului. Art 1651- dispozitiilor capitolului despre vanzare
privind obligatiile vanzatorului se aplica in mod corespunzatoare
obligatiilor instrainatorului in cazul oricarui alt contract avand ca
efect transmiterea unui drept daca din reglementarile aplicabile
acelui contract sau din cele referitoare la obligatii in general nu
rezulta altfel. In privinta obl transmitatorului din orice contract
translativ, dispozitiile privind obl vanzatorului joaca rolul de drept
comun atat fata de regulile speciale in leg cu acel contr translativ

cat si chiar fata de regulile de drept comun al obligatiilor


contractuale.
CARACTERE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE
1)prin esenta sa vanzarea este un contract sinalagmatic
deoarece prin acest contr partile isi asuma obligatii reciproce si
interdependente, vanzatorul se obliga sa transmita un drept in
considerarea pretului pe care il va primi, cumparatorul se obliga
sa plateasca pretul in considerarea dreptului ce ii va fi transmis.
2)vanzarea e un contract esentialmente oneros - la incheirea
acestui contract fiecare parte isi asuma propriile obligatiile in
considerarea echivalentului pe care i-l va procura executarea de
catre cealalta parte a contraprestatiei .
3)de regula vanzarea are caracter comutativ - la incheierea contr
partile cunosc de obicei ca prestatiile pe care si le asuma vor
exista, precum si ce intindere vor avea.Este posibil ca prin
exceptie, in virtutea vointei partilor, vanzarea sa aiba caracter
aleatoriu cand fie existenta/intinderea obligatiilor vanzatorului sau
ale cumparatorului sunt afectate de o incertitudine iar sansele de
castig curgand din acea incertitudine sunt motivul determinant de
incheiere a contractului(ex contr denumite "futures" in care
partile convin sa transfere in prezent anumite actiuni pentru
pretul pe care ele il vor avea la cotatia bursiera intr-un moment
viitor.Pt vanzator exista riscul ca pe viitor pretul sa scada fata de
prezent , asta fiind sansa cumparatorului si invers.- e afectata
intinderea obligatiilor cumparatorului . Vanzarea de catre pescar a
tot ce va prinde pe parcursul zilei - se interpreteaza vointa
partilor).
Contr este aleatoriu cand cel putin una dintre parti suporta riscul
de a pierde, respectiv sansa de a castiga.
4)vanzarea este un contract esentialmente translativ- e un
principiu translativ de proprietate -are 2 sensuri :

- dr de proprietate e dr cel mai frecvent transmis prin contr de


vanzare - vanzarea e un contr translativ de propr daca partile n au
stabilit sa transmita un alt drept
-vanzarea e in principiu un contr translativ de propr in sensul ca
de regula transferul proprietatii se produce chiar prin incheierea
contr de vanzare, regula ce are foarte multe exceptii, situatiile in
care pe baza legii sau a vointei partilor, transferul proprietatii e
amanat la un mom ulterior incheierii contr de vanzare.
5)vanzarea e de regula un contract consensual - in principiu se
incheie valabil indiferent de forma in care s-a manifestat
consimtamantul partilor la vanzare sub conditia ca acest
consimtamant sa fi fost neechivoc. Prin exceptie legea prevede
anumite cerinte de forma privind validitatea vanzarii, cea mai
importanta e in art 1244 - in afara altor cazuri prev de lege trb
inch prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii abs conventiile
care constituie sau stramuta dr reale care urmeaza a fi inscrise in
CF.
Art 885 - toate dr reale asupra unor imobile se constituie/se
transmit prin inscrierea in CF. Desi aplicarea art a fost amanata,
pana la intrarea in vigoare transmiterea/constituirea dr reale trb
inscrisa in CF in temeiul legii 7/96 in vederea asigurarii
opozabilitatii acestor efecte fata de terti.Desi ef constitutiv al
inscrierilor a fost amanat, inscrierea e necesara pt opozabilitatea
fata de terti transferul / constituirea unui dr asupra unui imobil.
Contr de vanzare ce au ca obiect constituirea/transferul unor
astfel de drepturi sunt supuse formei autentice sub sanctiunea
nulitatii absolute.
Legislatia speciala prevede si alte cauze de nulitate a vanzarii :
-art 69 Cod Proc Fiscala - daca o institutie sau o autorit publica
este obl potrivit legii ca in vederea indeplinirii unui act sa solicite
celui care i-a cerut indeplinirea actului un certificat de atestare

fiscala sarcina de a formula aceasta solicitare revine autoritatii


sau institutiei publice in cauza. Aceasta regula se aplica si
notarilor publici care potrivit legii 36/95 sunt obligati ca in
vederea autentificarii unui contract translativ in vederea careia
legea dispune comunicarea unui certificat de atestare fiscala, sa
solicite acest certificat la organul competent.
-art 159 alin 5 din Cod Proc Fiscala - eliberarea certif de atestare
fiscala e obligatorie in vederea instrainarii terenurilor,cladirilor si
mijloacelor de transport sub sanctiunea nulitatii abs a contr de
instrainare.- implica cerinta de forma pt validitatea oricarui contr
prin care se instraineaza cele 3 categorii de bunuri ca la inch
contr instrainatorul sa ii remita dobanditorului un certificat emis
de organul fiscal competent care sa ateste ca toate obl fiscale
prevazute de lege in legatura cu proprietatea bunului transmis au
fost executate pana la data inch contr, certif se anexeaza la contr
de instrainare.
-art 19 din L 372/2005 privind energia pt cladirile in care se vand
sau se inchiriaza investitorul/propr/administratorul este obl sa
puna la dispozitia potentialului cumparator/chirias anterior
perfectarii contractului o copie de pe certif de performanta
energetica pt ca acesta sa ia la cunostinta. Alin 4 prevede ca
contr de vanz-cumparare inch fara respectarea prev alin 1 sunt
supuse nulitatii relative.- o cerinta de forma care vrea sa
protejeze consimtamantul cumparatorului in sensul ca acesta sa
aiba cunostinta la data cumpararii performanta energetica a
cladirii.-neresp cerintei se sanctioneaza cu posib cumparatorului
de a cere anularea contr in termenul de prescriptie de 3 ani care
curge de la data la care cump ar fi trebuit sa cunoasca motivul de
nulitate,de la data inch contr.
-art 53 din legea 51/2006 - notarii publici nu vor autentifica actele
de instrainare a imobilelor sau a societatilor reglem de legea
51/90 republicata fara dovada achitarii la zi a datoriilor pt serv de
utilitati publice de care sunt grevate acestea eliberata de

furnizorii prestatori ai acestor servicii. Daca bunul instrainat e un


apartament in propr condominiala e necesara si dovada achitarii
la zi a datoriilor eliberata de asociatia de proprietari.-nu e o cauza
de nulitate a contr autentificat de notar ci doar o obl profesionala
ce ii incumba acestuia in cursul procedurii de autentificare.
Legea nu prevede sanctiunea nulitatii pt neresp acestei obl iar
nulitatea virtuala nu poate fi retinuta decat atunci cand e
indispensabile pt ca scop dispozitiei legale incalcate sa fie
atins.Plata datoriilor trb efectuate de acesta iar daca ele sunt
opozabile dobanditorului el le va suporta urmand sa se regreseze
pt plata lor fie impotriva instrainatorului pe bazagarantiei pt
evictiune fie impotriva notarului pt neexecut obl legale.
Exista situatii in care prevede forma scrisa nu pt incheierea
valabila a contr de vanzare ci pt producerea ef sale. Ex art 101 din
L 31/90 prevede ca transferul act nominative se produce prin
inscrierea lui in registrul actionarilor .OG 78/2001 privind cartea
de identitate a autovehiculelor prevede ca inmatricularea noului
proprietar in registrul auto pe temeiul unui contr de vanzare se
face pe baza unei cereri comune depusa la org de politie
competente pe un formular anexat acestei ordonante.
Asemenea cerinte dev forma nu reprezinta derogari de la
principiul consensualismului pt ca vanzarea se formeaza valabil
indiferent de respectara lor. Dar indeplinirea acestor formalitati
este o obligatie pe care partile contr de vanzare si-o asuma
reciproc cel putin in mod implicit prin consimtamantul pe care il
dau la vanzare. Vanzatorul care se obl sa ii transfere
cumparatorului proprietatea unor actiuni e implicit obligat sa faca
tot ce depinde de el pt ca transferul sa aiba loc, inclusiv sa isi dea
consimtamantul necesar la inscrierea transferului in registrul
actionarilor. La fel si instrainatorul unui automobil care potrivit
destinatiei sale trebuie sa circule pe drumurile publice, e implicit
obligat sa faca tot ce depinde de el pt a permite ca circulatia sa

se desfasoare legal in folosul dobanditorului, inclusiv sa


completeze formularul necesar pt inmatricularea automobilului.
6)deoarece obligatia principala prin care se defineste vanzarea e
cea a vanzatorului de a transfera un drept iar aceasta obl se
executa uno inctu-> in mod esential vanzarea un contr cu
executare instantanee, nu unul cu executare succesiva.Caracterul
se pastreaza si cand partile convin ca plata pretului sa aiba loc in
rate- si in acest caz pretul e conceput global, ca obiect al unei
obligatii unice, el fiind in intregime echivalent cu contraprestatia
vanzatorului,transferul dreptului.
Plata in rate e o simpla modalitate care nu schimba natura
instantanee a obl de a plati pretul, ci doar amana partial si la
momente diferite executarea acestei obligatii-> neplata unei rate
din pret nu se sanctioneaza cu rezilierea ci se sanctioneaza cu
rezolutiunea, desfiintand retroactiv contractul,daca rata e
suficient de insemnata.

CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE


VANZARE(CARTE)
-cap de a contracta- carte
-consimtamantul
-obiectul
-cauza licita
CONSIMTAMANTUL - CC prevede dispozitii specifice referitoare
la formarea progresiva a acestuia .Exista reguli speciale privind
promisiunea de vanzare unilaterala sau sinalagmatica,
promisiunea de cumparare, pactul de optiune avand ca obiect un
contract de vanzare si dreptul de preemtiune, inclusiv dr
conventional de preemtiune. Pe baza p. liberatii contractuale se

poate deduce ca poate exista si un pact de optiune atipic privind


contr de vanzare.
PROMISIUNEA UNILATERALA DE VANZARE - e contr prin care
o parte numita promitent se obliga sa vanda un anumit bun
pentru un anumit pret catre cealalta parte numite beneficiar daca
aceasta din urma va dori sa il cumpere la acel pret. Art 1669 CC
se completeaza cu art 1279 referitor la promisiunea de a
contracta-> promisiunea de vanzare e un contract .
Prin aceasta promisiunea unilaterala de vanzare se deosebeste de
cea reglem de art 1327 care este un act unilateral fiind facuta "cu
intentia de a se obliga independent de acceptare". Promisiunea
unilaterala de vanzare e acceptata ca atare de catre beneficiar. Ea
genereaza o obligatie a promitentului de a incheia cu beneficiarul
contractul de vanzare privind bunul mentionat pt pretul mentionat
in promisiune daca beneficiarul va dori aceasta-> ob obligatiei
promitentului e incheierea unui contract(prestatie pozitiva) .
Chiar daca acel contr va fi translativ nu se va putea sustine ca
din promisiune se naste o obligatie de a da pt ca prin promisiune,
promitentul nu consimte la vanzarea insasi , ci consimte doar ca
in patrimoniul sau sa se nasca o obligatie avand ca ob incheierea
in viitor a acelei vanzari, deci consimtamantul la promisiune e
distinct fata de cel la vanzare iar consimtamantul promitentului la
vanzare face ob obl asumate de acesta prin consimtamantul sau
la promisiune. Natura obl asumate de promitent = obl de a
face.Obl nu e pura si simpla, ci este unilaterala tocmai pt ca
numai promitentul se obl la inch in viitor a contr de vanzare pe
cand beneficiarul nu isi asuma aceasta obl.
Promitentul va fi obligat sa vanda numai daca benefciarul va dori
sa cumpere. Obligatia promitentului de a incheia in viitor
vanzarea va fi eficace numai daca beneficiarul isi va exprima
intentia de a cumpara.Pana la exprimarea intentiei de catre
beneficiar nicio conduita nu e exigibila din partea

promitentului.Dupa exprimarea intentiei, obl promitentului devine


exigibila si de vreme ce exprimarea intentiei de a cumpara e un
act unilateral el nu va putea reveni asupra intentiei pt ca actele
unilaterale sunt irevocabile.
Promisiunea unilaterala nu e mereu un contract unilateral.Este
posibil ca in schimbul dr de creanta corelativ obligatiei asumate
de catre promitent de a vinde, beneficiarul sa se oblige la o
contraprestatie denumita pret al indisponibilizarii, pt ca bunul e
indisponibilizat in patrimoniul promitentului intre data inch contr
de promisiune si data la care acesta inceteaza sa isi produca
efectele.Ca o contraprestatie pt indisponibilizare, beneficiarul se
poate obliga sa plateasca un pret fie indiferent daca va dori sau
nu sa il cumpere, fie doar in ipoteza in care nu va dori sa
cumpere.
In primul caz daca pretul a fost deja achitat pana la data la care
beneficiarul declara ca doreste sa cumpere si contr de vanzare se
incheie, atunci pretul in cauza se supune art 1670 si va fi retinut
de catre promitent in contul pretului vanzarii ca avans asupra
acestui pret. In toate cazurile indisponibilizarea bunului nu poate
fi nelimitata in timp.Mecanismul promisiunii unilaterale de
vanzare presupune cu necesitate limitarea in timp a momentului
pana la care beneficiarul poate declara in mod eficace ca doreste
sa cumpere bunul.
Prin natura sa promisiunea unilaterala presupune un termen, cel
pana la care se poate indeplini conditia suspensiva pur
potestativa din partea creditorului care afecteaza obl
promitentului. Daca termenul nu a fost stab de parti, art 1415 oricare dintre ele poate cere instantei sa stabileasca termenul,
instanta urmand a-l determina in functie de vointa partilor care
poate fi prezumata pornind de la imprejurarile in care s-a incheiat
contractul.

Elem vanzarii promise-art 1279 alin 1- promisiunea de a contracta


trb sa contina toate acele clauze ale contr promis in lipsa carora
partile nu ar putea executa promisiunea.Promisiunea de vanzare
trebuie sa contina toate clauzele in lipsa carora vanzarea nu ar fi
incheiata.(pt ca vanzarea sa fiev incheiata e suficient ca partile sa
prevada obiectul principalelor obligatii decurgand din contract
adica lucrul ce face obiectul dreptului vandut, natura acestui
drept si pretul sau suficiente criterii pt ca el sa poata fi determinat
la data platii).
Daca partile nu au prevazut natura dr vandut, se prezuma ca e
vorba de dreptul de propr-> promisiunea e valabila daca ea
contine lucrul ce vafi ob derivat la vanzarii promise si suficiente
criterii incat la data platii sa fie determinat pretul vanzarii
promise.Daca promisiunea nu prevede aceste elemente,
sanctiunea aplicabila va fi nulitatea absoluta pt lipsa unui obiect
licit si determinat sau cel putin determinabil.Nul abs pt lipsa ob
licit decurge din aceea ca un contr de vanzare care nu permite
determinarea lucrului vandut si a pretului ar fi la randul sau nul
absolut pt obiect nedeterminat astfel incat obl de a incheia un
contr nul absolut ar avea un obiect licit.
Nulitatea pt ob nedeterminatse explica prin aceea ca daca ob obl
e incheierea unui contract care nu permite determinarea lucrului
vandut sau a pretului datorat, acest obiect este el insusi
nedeterminat ceea ce antreneaza nulitatea obligatiei.
Cand legea prevede pt vanzarea promisa o anumite cerinta de
forma pt validitatea contr de vanzare, acea cerinta de forma nu se
va aplica si contr de promisiune, pentru ca cerintele de validitate
privind forma contr sunt exceptii de la p.consensualismului deci
norma care prevede aplicarea acelor cerinte doar in leg cu
vanzarea promisa este de stricta interpretare si aplicare si nu
poate fi extinsa la contr de promisiune insusi.

Potrivit dr comun, in cazul in care promitentul refuza sa inch contr


la care s-a obligat sau in cazul in care beneficiarul dupa ce a
declarat ca doreste sa cumpere, nu isi da concursul la inch acestui
contract, partea interesata are alegerea de a cere fie executarea
silita in natura a obl, fie executarea silita prin echivalent, fie
rezolutiunea promisiunii cu restituirea prestatiilor si daune
interese. Executarea silita in natura imbraca o forma speciala,
creditorul va putea solicita instantei sa pronunte o hotarare care
sa substituie consimtamantul promitentului la vanzarea
promisa.Beneficiarul va obtine o hotarare care produce exact
aceleasi efecte ca si contractul la inchierea caruia avea dreptul
dar care in plus e un titlu executoriu astfel incat acele efecte sunt
susceptibile de executare silita la cererea oricareia dintre parti.
Art 1669 alin 1 - hotararea care tine loc de vanzare nu se va
putea pronunta decat daca : reclamantul si-a executat propriile
obligatii si toate celelalte conditii de validitate ale contractului
promis sunt indeplinite. Prima conditie- unii autori sustin ca textul
cere ca un prealabil al hot jud care tine locul vanzarii ca
beneficiarul promisiunii sa isi fi executat deja inainte de
pronuntarea hot obligatiile care ar decurge pt el din vanzarea
substituita prin hot pe care o solicita. (cele care au devenit deja
scadente). Ex daca a promis sa plateasca un pret al
indisponibilizarii nu va obtine hotararea decat daca dovedeste
plata pretului dar nu trb sa dovedeasca ca a executat obl care
rezulta din vanzare pt ca inainte de pronuntarea hot obligatiile nu
erau exigibile.
A 2-a conditie - unii autori si unele instante au dedus din aceasta
conditie ca atunci cand legea cere pt vanzare forma autentica ad
validitatem, instanta nu ar putea pronunta hot care tine loc de
vanzare decta pe temeiul uei promisiuni care imbraca forma
autentica.Nu e intemeiata conditia deoarece : a) in primul rand,
consimtamantul la promisiune e prin ipoteza distinct fata de cel la
vanzarea promisa -> si forma consimtamantului la promisiune e

distincta de cea a consimtamantului la vanzare. Daca legea cere


forma autentica pt consimtamantul la vanzare aceasta forma nu
poate fi suplinita prin alta forma. Forma nu poate exista
independent de la un consimtamant la altul.
b) prin ipoteza cand se cere pronuntarea unei hot care tine loc de
consimtamant la vanzare, la data cererii consimtamantul la
vanzare nu a fost deja dat, inseamna ca el nu putea avea o forma.
Deci se refera la alte consimtaminte decat cel la vanzare.Cand
substituie consimtamantul la vanzare, instanta il substituie in mod
necesar in forma autentica pt ca actul e autentic cand a fost
realizat de catre sau sub supravegherea autoritatii publice
competente cu formalitatile cerute de lege pt exercitarea
competentei sale.-> hot jud e mereu act autentic->
consimtamantul promitentului e substituit in forma autentica.- ef
se produce indiferent daca promisiunea a fost inch in forma
autentica sau nu.
Prin hot 755/14 - constitutionalitatea art 20 din l 17/14 - CCR a
retinut ca potrivit CC nu exista nicio diferenta de efecte intre
promisiunile de vanzare inch in forma autentica si cele incheiate
in alta forma.Implicit, CCR a retinut ca nu poate fi retinuta o
asemenea diferenta nici in privinta dr beneficiarului promisiunii de
a obtine o hot care sa tina loc de contr de vanzare.
In cazul in care anumite cerinte de validitate a contractului pot fi
indeplinite pe parcursul procesului si din promisiune rezulta obl
uneia dintre parti de a indeplini aceste cerinte anterior inch contr
de vanzare promis atunci instanta trb sa dispuna in sarcina acelei
parti sa indepl formalitatile necesare in cursul procesului.
Art 1689 alin 1 si art 1669 alin 2 - act avand ca ob pronuntarea
unei hot care substituie consimtamantul partii obligate la
vanzarea promisa se prescrie in termen de 6 luni de la data la
care contr trebuia incheiat. In cazul promisiunii unilaterale data la
care contr trebuia incheiat este data la care a fost indeplinita

cond susp pur potestativa din partea cred care afecta obligatia
promitentului, adica data la care in termenul ce i-a fost conferit,
beneficiarul a declarat ca doreste sa cumpere.De la acel moment
promitentul trb sa inch contr si incepe sa curga termenul de 6
luni.
Celelalte componente, despagubirile sau rezolutiunea contr
raman supuse termenului de 3 ani de la data la care contr trebuia
incheiat.Ratiunea presriptiei speciale e ca pe calea acelei actiuni
prescriptibila in 6 luni , beneficiarul poate deveni proprietarul
bunului ce face ob vanzarii si posib de a cere suplinirea
consimtamantului la vanzare creeaza o incertitudine privind
proprietatea asupra acelui bun. Actiunea prin care se cere
pronuntarea hotararii e supusa timbrarii la valoare in sensul ca
taxa de timbru se claculeaza direct proportional cu pretul vanzarii
promise, considerandu-se ca valoarea actului substituit prin hot
instantei este egala cu acest pret.
Decizia ICCJ nr 8/13 - act avand ca ob pronuntarea unei hot care
substituie consimtamantul uneia dintre parti la inch unui contr
translativ privind dr imobiliare are natura juridica a unei actiuni
personale imobiliare. Competenta de solutionare a acestei actiuni
revine la alegerea reclamantului fie instantei in raza careia isi are
domiciliul/sediul paratul, fie instantei in raza teritoriala a careia
trebuie sa se execute obl de a incheia contractul.
Cand intre data inch contr de promisiune si data la care
sepronunta hot care tine loc de contr de vanzare promitentul a
dispus de bun in favoarea unui tert - vanzarea bunului altuia e
valabila , nu constituie o cauza de nulitate a vanzarii ce urmeaza
a fi incheiata, beneficiarul nu e impiedicat sa solicite hot jud pt
substituirea consimtamantului la vanzarea promisa. Legiuitorul a
instituit prin art 60 din L 71/2011 - o prezumtie de inalienabilitate
conventionala a bunului care face ob vanzarii promise.

In orice promisiune de vanzare se subintelege ca partile convin ca


bunul ce face obiectul contractului translativ sa fie afectat de o
inalienabilitate in patrimoniul promitentului care sa dureze pana
la incetarea efectelor promisiunii.In virtutea acestei
inalienabilitati, daca ea e opozabila tertilor si daca a fost inclacata
printr-un act de instrinare consimtit de promitent in favoarea unui
tert, atunci beneficiarul promisiunii poate cere fie rezolutiunea
promisiunii din care a rezultat inalienabilitatea incalcata cu
daune-interese fie anularea contr incheiat cu tertul.In cazul unei
asmenea anulari bunul e considerat a fi ramas tot timpul in patrim
promitentului iar daca beneficiarul obtine o hot care substituie
consimtamantul promitentului la vanzare, el poate sa aduca bunul
in patrimoniul sau.
Opozabilitatea inalienabilitatii fata de terti in materie mobiliara
decurge numai din cunoasterea ei de catre tertii in cauza pe cand
in materie imobiliara decurge din notarea promisiunii de vanzare
in CF-art 906 CC.- promisiunea de vanzare nu poate fi notata in CF
decat daca prevedev un termen, daca nu prevede un termen se
va respinge cererea de notare.
Dupa ce a fost notata promisiunea biroul de CF o va radia din
oficiu daca pana la expirarea unui termen de 6 luni de la data
expirarii termenului prevazut in promisiune nu a fost fie inscris dr
de propr al beneficiarului promisiunii, fie notata o actiune a
acestuia avand ca ob pronuntarea unei hot care sa substituie
consimtamantul promitentului la vanzarea promisa.