Sunteți pe pagina 1din 12
Raportul privind veniturile si cheltuielile din campania electorali Compartiment I. Date generale. Concurent electoral D-na Inna Popeneo Data inregistrari ea concurent electoral 26.09.2016. Date bancare ale contului “Fond electoral Data deschiderii _28.09,2016 cont bancar nr.__MD17V102224170000028) MDL valut__MDL enurnirea bancii___Victoriabank Fil 17, codul baneli_VICBMD2X457 nesa.nr 3 a hondvinea nv, 3332 din 4 ma 2015 Ja data de 14 octombrie 2016 cee in Biscineals Geatral Hrpotia financlarescong@aicy ; | 4 : ii Our ae | loo PK AP / Compartiment 11, Rulajul mijloncelor bimesti si) Perioada de raportare Nrsert,[Articol 1/14 il data ‘data data Total ‘Sipe 1-2 | Sipus—4 | Sipt'—6 | Sipe 7-8. 1 |Soldal milloacclor binesti Ta inceputul perioadel 0,00) 11339,87| 11339,87| 11339,87| 0,00] 2|Venituri tn eampania electoral total @.142.2+2.), inclusivs 2202494,00 0,00 0,00 0,00 7202494,00] 1 [Mijloace bineytprimite din donaile persoanelorfzie 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 2.2|Mijloace banegti primite din donafle persoanelor juridice 7292484,00 0,00 0,00 0,00 7202494,00 23]Alte mijloace banestiprimite 0,00 0.00] 0,00 0,09 0,09 eae CSI sui ne xi a nadBk 3:1] Costu iniruniior si evenimentelorelectorale~ total (3.1.1 .¥5.1.8),inelusivs 14867757] 0.09 7,0] 0.00 148677.57) TL I[ehire,inclisv cheltielleoferente (energie elected, slubrizae) 2497.72 0.0] 0.00 0.00 2497.72 3.12focent 0,00 0.00 0.0] 0,00 0.00 3.1.3[presiail scene (nelusiv onoranile) 0,00 0.00 0.00 0,00 0,0] 3.1Alsonorizare 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.1.5fstanduri, age ee 196179.85 0,00 0.00 0,00 146179.85 3.1, 6feheliviel de prowoeol 0,0] 0,00 0.00 0.00 0.00 3.1.7fsecurtate 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.1.8]reflectaren evenimentulul in mass-media 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 .2|Cheltuieli de publictte tual (3.2.1+..03.20), nelslvs 1726976 58] 0,00 0,00 0,0) T720976.68 32.1 fieleviziune 86352,74 0.00] 0,00 0,00 386352,74 3.2.2)radio 108808,72 0,00 0,00 0,00 108808,72 3.2.3 |inilonse de informare electonice 122166,40 0.00 0.00 0.00 122166,40] 3.2)presa sist 75000,00 0,0) 0.09 0,00 7500.00 3.2.5] panouri 792071,90| 0,00 0.00 0,00 79207,90 3.2.6alte platform adele sau mobile 257692 0.00 0,00 0.00 257692 3.3[Chettaet pentru materalele promofionale- total @.3.143.3.2), inlusivs 205178 89 0,00 0,00 i) 205118,88 7.3.1 ]programul electoral al partidull 0,00 0,00) 0.00 0,00 0,00 5.3 atcoe promotionale (poses, segue, iow hpi, cameele, psu asin ‘taal mal 00 onsite afige, Aura te.) [Chettuel pentru transport de persoane qi bunuri- Tot @.4.1¥..1348) 0,00 2,00 0,0] O00) 0.00 servic de transport 0.00 0.00 0,00 0.0] 0.00] combustbil 0,00 0,00] 0,00 0.00 0,00 inreinerea nijloacelor de wansport 0,00 0,0] 0,09 0,00 0,00 remunerarea goferilor angajati temporar 0,00] 0,00] 0,0 0,00 0,00 [Costu servieiior de sondare opiniel publice 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 [Costurilesuplimentare de inrefinere-toal (36.1736), elusive 0,00 0,00 0.09 0,00 0,00] linchirierea unor bunur in scop electoral (Vocatiuneaincaperilortemporare, 3.6.1}inclsivteritorale,locaiunea mijloaclor de tanspor, loayiuneaaltormijloace 0.09 600] 0.00 0.00 0,00 ive si obiecte de mica valoare gi scutd drat) 3.62 )salarilepersonalului angajatvemporar in scop electoral rm) 0,0 0,00 on) 0.00 [Costur de delegare sau detagare a persoaneor (inlusi recompensele/diumele 3-7 cbservatorilor ‘si voluntarilor) m en 0,00) 9.00) 00) al 0.00) T.a|Chetuili de consulant electoral gi poltick 0,00 0,00 700] 700) 0,09] 8. Jconsultana electoral si politi elaborarea stategilor eleciovale ee.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0] 3.8.2] servi sistent jridies gi nowriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9) Alle cheluel,inlusv 71038:,09 0,00 0,00 0,00 110381,00] 729. 1]servieii bancare 381,00 0,00 0,09 0,00 381,00] 5.02]servci de comunfeafii (elefonle fix, teleTonie mobi Infemet et.) 110000,00 0,00 0,00 00) 710000,00 3] aie OMVSD, reskin dw, eer ati cana nal aise sta oon 00 5,plosatune inefpetior permanent, ineusiv tertile, servile comunale om or roa oo ad aterente inctpeilor inchiate 3.55fremunerarea personalului din saul electoral central a) 00] 0,0] 0.0] 0,09 3.9 6fremunerareapersonalulu din staff electoral local (eritorial) 0.00 0,0] 0,00 0.00 0.09 3.9.7] remuneratea consultmjlor mediastrategie 0,00) 0,0] 0,00 000] 0.00] -fSotdur mijloacetor bane fa sirgitut periondel (¥33) 71339,87 1133937] T3987 71339.87 71339,87 Conductoni nae og penaa Trerorerl Luu ex Vlad nin us Lista donafiilor rambursate ca urmare a depasirii plafoanelor stabile in conformitate cu prevederile Codului electoral Neen] Numele, prenumele personelor deponente Cod fiscal ‘Suma, lei slole|mlololalele|-' Total 0,00 Conduetton. Zane Lops enc? ronck remand c Ls. ‘Trezorierul tee Vlahenr ne, pce Lista donatiilor in marfuri, obieete, Iuerri sau servicii pe perioada clectorali Nir] Denunre si specicarea marlon, poroada Valouca unui dona J NP Sida contrast de ord. | objectelor, lcrrilor sau servcilor comodat TlArenda incaperi se. Tigi, 12 or-30.10.2006 726,58 contact fr din 01.10.2016 conduction Iona Lp ben oh Ls recor Laurier ae, prema Loe ‘Compartiment 111. Venitu Pet. 2. Venituri in eampania electoral [sapt, 1-2 data 14 octombrie 2014 2:1 [Mijloace binegti primite din donajile persoanclor fizice “ Data a Cod fiscal /IDNP_— | Annl nagterii_ | Domiciliul Locul de munca | Sursele de finantare | Suma (Jel) H 2 3 4 5 6 T 3 9 10 Total 2.1 0,00 22 [Mijloave baveyti primi din donatille persoanelor juridice we Data Denumirea deponentulu Cod fiscal / IDNP Adresa juridicd themelamenarele Sursele de finanjare | Sunsa (lei) 1 [30.09:2076]Avaniage SRL 7004600054006 Sor ona [donate 26582400 2__[03.10.2016] Avaniage SRL 004600054004 Sor ona [donaie 4000.00] 3 [03.10.2016] vantage SRL 1904600054006 Sor tlona Jdonatie 60000,00] [04.10.2016] vanioge SRL 1004600054006 [Sortona [donate 22000000 'S_|05.10.2016]Avantage SRL 1004600054006 Sor Hona Idonatie 110000,00 6 | 06.10.2016]Avantage SRL 190460005400 Sor iona donatie 154740.00 7 [07.10.2016] Avantage SRL 1904600054006 Sor lona donatie 330000,00) [11.10.2016] Avantage SRL 1004600054005 [Sor tona donate 104000,00| 9” [1110.2016)DF1 SRL. 1002600026003 Hosan Anaiolic _[donatie 46000,00] 10 | 1.10.2016)DFT SRL 1002600026093] Nosan Anatolie |donatie 770000,00] 11 [13.10.2016)Dutremol SRL 1002600042306 [Sor Hon donate 769300 12 [13.10.2016] Dufremol SRL 1002600042306} Sor Hlona Idonatie 108000,00 Toula2 72302494,00| 2.3 [Alte mijioace banesti pr we [ome | demnierdprens cod seat | Combancar_ | Adresaurigicn| Nimes enamels | Sura mfloastor | yy 1 2 3 4 3 Toa 00 contniininTa00 Lp peneg semis Arye orer babar” Borderou cumulativ privind donatiile in numerar (lei) [Nr. ord] Nume, prenume Cod personal (IDNP) Data ‘Suma TOTAL| 0,00) ‘Compartiowat IV. Chott Pet, 3. Cheltiel tn perond electoral apt, 1-2 data 14 otambrie 2016 Neva ‘Nis yi dita documenta jastieaiv ina Destinaia plat Bevefciar Satie | oottieaua| Mente ntronrilor gi evenimenteloreletarae- total 3) i PAL 3. ‘nclusiv cheliuiieaerene (@eyge Seeic, saline) TOTAL 3.11 [Chir sale Cenrul Ratonal Cia (7.102076 ect Cattra Ove foi Scoi000248 [a7 din O7-10.16 — Jeonaet 3 ain G6 1016 TOTAL. i senioe Gneasiy agra TOTALS 3.1 |sonorzare TOTALS Stand lige oe TOTAL TLS Tas] T[Baner ot imprimare 03.10.2076) foaled SR ;orosoon0G695 [ro din G3.10.16 [cone 30709720161 in 29.0816 36100. mane 04.10.2016) Tora-Mediw SRL 1010600006695 [20 din 04.10.16 —|corurat 29/09/2016-1 din 29.09.16 90079.) 3.1.5 [oheluial de proweat TOTALSLG a, TORALSLT Te electaen evenimentlu Ta mass-nedia TOTAL TL ‘32 |Cheltuiell de pobiicte—roral GAT nal TOTALSa|___ aT 32.1 [tlevizione FOAL 321 586352.74 1 [Paserea magia publi jozoTel eve SRL, TOOTSOOOS ADA [aa di 6810.16 [oonmact D016 dn OR T0.16 1108.30] Phasaica mata pcan 4.102076] T Conant Grup SRI Foros0o052254 [26 din 04.10.16 [eonrac SPFISPR di 000.16 Fes Plasrea material publiiar (04. 10.2016[ Pro Digital SRL ICS Foo3s00048028 [25 din 0.10.16 [conat th din 03.10.16 3973.84 Pasarea maternal publiciar 04.10.2016] General Media Group Corp SRL 1015600037472 [22 din 10.16 contrat 02/2016 din 00 TO.TG 79979 70 Pasares material publica 06.10.2016} Satlrom-TV SRL 006507000235 [35 din 0610-16 [ona A/B-11 10-2016 din 05.10.16 3000.09 Plasarex meterallu pubictar (0610.20 6fevise SH 1007600032884 [35 din 06.10.16 —leontrat 1/2016 din 03.10.16 6639.5 Plasarea material pubicitar (06.10.2016 Media Resse SRI 1014500030199 [36 dn 05.10.16 [oontaet tr din 05.10.15, [1099.24 Plasaren manera piitar (06.10.2016) Peo Digital SRI. ICS 7003600048028 [SI din 0410.16 [contact fi din 0310.16 3310.7 Plasarea material publi (06.10.2016]1PNA Compania Telrad Makiova 1004600030558 [30 din 0610.16 [etn Nr3-F din 05 103010 3155.81 Plasarea material publi 106.10.2016[TV-Comunieatk Grup SRL ro10600032254 [32 din 0610.16 [conuet 2/PE/MSPR din 320.16 3297.60 Plsarea mera publi 07.10,2016|SateKom-TY SR 1006607000735 |43 din 07.10.16 eons AM |/10-2016 din 05.10.16 ‘0x0.0 [iasarea matali publica 107.10 2016|Media Reswre SRL 1014600030199 [44 dn 0610.16 —[evntct fy din 05.10.16 9296.5 Plasarea materallupubicar 07.10.2016|IPNA Compania Teeradio Moldova 004600050558 [38 dn 0710-16 [facta N 3-5 din 05.10.3016 17665. Plasarea materials poblickar 01.10.2016) ro Digit SRL ICS 1003600048028 |40 din 07.10.16 —[eowact tn gin 03.10.16 22073. Plsarea material publica (07.10.2016) TV-Comuniats Grup SRL 1010600032254 [39 din 07 10.16 feonrac 2PE/MSPR din 3000.16 22135. Plsavea material pobiar 1.10 2016[Satekom-TV SRL 1005607000235 |58 din 11.10.16 Jeonrec A/B-11/10-2016 din 05.10.16 4000.00 [Plasarea materallui pubiiar 11.102016[FV-Comanicais Grup SRL 1010600032254 |53-din 1.10.16 [const /PEMASPR din 3.09.16 20342,12) Plasarea malta pair 11102016] Digital SRLLICS. 1003600048028 [$4 di1.10.16 Jeoniet fr din 03.10.16 249 17.34) [Plasarea material pubiiar 11.102016]1PNA Compania Teleradio Moiova 1004600050838 [52 din i, 10-16 [facura Nr 3-F din 05 102016 S048 7 Plasavea material pubicier 13.102016[TV-ComunicaiiGrup SAL. 1010600032254 [74-in 13.10.16 [eoniret 2/PEMSPR din 30.09.16, 10972.85 Plasarea materially pblicor 13.10.2016) Digital SRLICS. 003600048028 [75 di 13.10.16 —leantraet fi din 03.10.16 0846.45 [Plasarea material pbliciar 13.10.2016)evise SRL 1007600032894 [69 din 13-10-16 leontract 1/2016 din 03.10.16 0972.85 Plaserea material publiiar 13.10.2016ftevise SRI 1007500032804 [7s din 13.10.16 —Joonrac 1/2016 din 03.10.16 21945.7 Plasarea material pia 13.10.2016) TV-Comunigail Grup SI 1010500032254 |76 din 13.10.16 [eonset 2/PEIMSPR din 30.09.16, 320918.5) Phserea materially pbliciar 13.10.2016) Pro Digital SRL ICS Fo03600048028 |77 din 13.10.16 —eonact fa din 03.10.16 33000. Piasarea material publica 13.10.2016] PNA Compania Teleradio Motos Foo4s00050558 |79 din 13.10.16 [Inewra Nr J: din OS.103016 2000.0) [Plaarea material pubic 13.10.2016]1PNA Compania Teleadio Moldova 1004600050558 |73 din 13.10.16 [Inewra Nr din 05.10.2016 T1000 09 23 [radio ‘TOTAL IRS: Tosans.7| 1 [Plsasca aera fa pabiciar ‘04 10-2016] Radio Pow Dae SRL Ton2g00041 620 [04 din 0410-16 [contrat OVAPTOVG ainO310.16 1771335 2 [Pasrea matrialului public ‘04.10.2016)Dixi Media SRL 1002600069487 [21 din 0.10.16 leontaet 2/16/AE gin 03.10.16 28005.04 3 [Pasa materiluli publica 05.10.2016|1PNA Componi Temi Moldova no0s6oons0ss8 [27 din 05.10.16 [Factura Nr 3 din O5 102016 2208.60, 4 [Pasarca materia public (06.10-2016|1PNA Compania Teleradio Moldova ;oo46000S0558 |30-din 08.10.16 —[hetura Nr3-E din OS 102016 1766.53 ‘Paso material publica 07.10.2016] Ai SR 1003611001975 |45 cin 07.10.16 —[eonact 04/101 din 04.10.16 3360.00, (6 [Pasar material publ 1.10 2016|Disi Metin SRI 1002600040487 [$5 din 1.10.16 —oonact O216/AE din 63.10.16 Ta189.10 7 [Pasarea materia pub 13 10.2016[Disi Media SRI 1002600049487 |70 din 13.10.16 oonract O2/1G/AE din 03.1016 3000.00 5 Plasarea materialuui publica 13.10.2016adio Poli Dise SRL 1002600041620 |71 din 13.10.16 [eoniret OV/AP2ONG din 03.10.16 700, 32.3 |mijloace de informare electronics TOTAL S25. 122166,40), TT [Plasarea material publica 16.10.2076] irae SR ronsco9000231 [4 din 06 1016 [soniresi 34 dia ba 1016 1100000) 2 [Pasaex material publish 06,10.2016]Numbes SRL 1011600019328 [37 dn 0610.16 [eon 218 O din 06.1076 20000.) 3 [Pasarea material publican 07.10.2016] Miroza SRL }003608008231 [42 din 0710.16 [eoniet 34 din 0.10.16, (6583.50) 4 [Pasaren material publica (07.10-2016]AG Media SR 1011600014736 [81 din 0710.16 omit 16/30.09 16 din 30.09.16 2000.00 '5_[Pasarea material publi 11102016) Mirza SRI 1003608009231 [57 din 1.10.16 eonaet 34 din 04.10.16 3000.00 {6 [Pasarea materially publicar 11.102016|Maxinna Media SRL 006600017904 |60 in 1110.16 Jeontraet 31 din 04.10.16 9049.95 7 [Plesrea materiallui poblicar 1.10.2016[AG Media SRL 1011600014736 [36 dat 1.10.16 —leontraet 16/30,09,16 din 30.09 16 7000.0) 5 [Plosarea matralulus publica 1.10 2016]Numbers SRI 1011600019328 [59 din! 10.16 [eons 2180 din 06.10.16 1000000 ‘9 [Psa materiatuii publica 11.10.2016)Pobiexpen Sik 009600028176 62 din 1110.16 Jeonuset th din 04.10.16 1656000 TO [Phasarea materially publisitar 13.10.2016] Maxin Media SRL 1006600017004 [72 di 13.10.16 Jeonet 31 din 04.10.16 10972,5] 324 res ssa TOTAL IIE 75000,00 1 (Ziae 05,10 2016|aTipatGrap SRL TONGOGOD3877 JS din 03.10.16 Teoria 94 an- 10.00.16 $4000.00 2 are 03.10 2016|FditFipaGrup Si 1011600023877 196 din 03.10.16 —eonirat 24 gin 30.09.16 1680000] 3 [esa 11.10-2016)P Unahil SRL, 1002609002006 [ot din 110-16 leone din 10.10.16 200.00 (325 pmo TOTAL II ITT T[Amplasares publi pe panour 05,10 2016] Senate SAT [06360601283 [18 din 03.10,16 —leontract 1) ain 30.00.16 50600) z ep 5.102009 ae SE Too SNNTORE [Tn 8 116 —[eonine ro oO say 3 pe panour 310201 6|indepeden. eda 1006600015139 [7 din 03.10.16 —Jeonvaet 08729 09 6 gin 290016 nora 4 Jampasve publica pe pan 1.10206 Mea ocd SR 1304002412 [12 din 03.10.16 feonat 05 in 296916 za2s0r 5 [anpiase publi pe pa 14,1020] Mire SRL 100360159306 [6 din 03.10.16 —Joomat 6216 din 2809.16 22956 5 [apis obit pe parca 031020 endcpenden Meda SR 60001513 [din 030-16 Jeon 572909 16 din 09.16 aa147i 7 [ampisare bil pe pau 5102016 aed SRL 1O1Geon00665 [in 3 10-16 [sont 2909/0163 din 280.16 aaiaza [Ample bit pe para {5102016 oa Medi SRL Hojoeon006605 [din 03 10-16 [eo 2905720163 din 290.16 44147 3 Anas pblstat pe panowr ,102016|Cass Rio Yuva SRL 101260002796 [3 in 03 10-16 [zone 295:L0O172016 dn 28-08,16 664853 10_[Ampksares pub pe por 3 102016|Cusa Radio Vina SR 1012600027906 [8 din 03.10.16 —|eonrae 285-LOOW2016 din 2.08.16 2216140 LAmpesaren pli p nei 03103016 Ruducon SAL, onsoo00= [41 [2 din 810.16 —[sa857S022 din 31.16 38973 12 [Amplesaen pubic pe pan 14102016 Venosr SRL 1006600023778 |19 din 010.16 —Jeonvac FEIPI6 ain 8 O15 3ueT12 13_[Amplosen publi pe pana 06.10.2016] Dan Grup SL 1003600086143 [2 din 06.10.16 —Jeonvas in 30.08.16 EE 1a_[Ampsarexpubitati pe pan 07,10 201¢ndpendet Meda SRL 0sso015139 [51 dn 7.10.16 leona 09290916 in 08.16 Zai3s.a 13 [Amptestes pubic pe genour 07102016 foaled SRL n4naea5e95 [5 din 7 10-16 —Jeontact 29/09/2016 din 295.16 2876.04 16 Ample publ pe paar 7.102016 Casa Radio Vie SR 1012600027908 [9 din 07.10.16 [conve 285--00112016 cin 28 O86 73530,9 17[Amplsarea puis pe pao 7102016) ToukMedia SR 010600006695] in 07.10.16 [entree 2005720162 in 29.09.16 T8238 1 [Ampiseapublictti pe poo 12102016| Casa Rao Vine ST 012400027908 [6 in 0.16 —[eonret 285-LOO1/2016 din 0816 8103 34 [2 |e pao aie sa mob TOTALSZE BaER| TT [Publ ait Jansport 5102016 Ronan Wea SEL OT SCoO007 [ain 3.10.16 [eanrot SO ain ROR IC ne. 2 [Puan unit de anspon 12102016 oman Media SRL 191s¢09100097 [6 din 7210-16 [eoet 3 i 1 1016 335762 {3 [Chelate poate mateiallepromoyonale= oat ; [s.3.45.52) nels TOrAL33| __2ost18.9 Span leora al pari TOTAL I. 0 [aa [Beale romana poser se boa, ci cree, pb ase, tut roraL 332] 20511889 7 SODODIG inex Com SEL Toon600018554T win 3009-16 eon OA dia 30093018 na a 93,102016]Noverngrin SRI 1004600030833 cin 03 10,16 eons. 261 dn 300916 BS. 5 05.10.2046 pa SRL 0103382317 din 031016 — enna cin 3009.16 44300 4 03102016 Pris Com SR 260183941 Gn 3.0.16 leon OSA gn 31.09.2076, 3928 3 04102046] Pime-Con 1002600018304 [at in 0.10.16 [eon 08a 30052016, 1000 4) 1 2016 ecbasan SRL 13600972667 din 12.10.16 [eons 2012509 din 1076 2140 | Ct PTA TRS de personne Bano latt88) ‘Total 34 _0.90| TAT evi de anspor TOTALS x TOTALIAD a0) Toad [efinerea mileoelor de [smanerare year aaj emporar : a [nchiriereaunor bunuri tn scop electoral (locajiunes Incaperior emporar,inlusvtertorale, oeaiunea mijloacelor de tansy locafunesaltr mijloace Fie si obiecte de mick valowe si seu ura lai prsonauT nga tmpovar i 0p elesoral data de delegare sau detagnre a persoanclor(nclsly [consultant eleetoral i polite (elaborate strstegilorelectorale [evict janie nore [Ale shell, inctusve [servic bancare [Comision banear [Comision bana [Comision banca [Comision banca [Comision banca [Comision bancar [Comision bavcar [Comision bancar [Comision bancar 30.00 3016 |Vietorabank SA TIT 03.10.2016|Vietovabank SA TIT (04.10.2016) Victorian SA TIT (05.10.2016| Victorian SA FN (06.10.2016 Victriabank SAT (07.10.2016 Vietoriabank SA TIT 11.10.2016 Vietoriabank SA GITT 12-10 2016|Vietoriabank SA GIT 13.102016|Vietoriabank SA FLT rouasooooT 33a 002600001338 roozso0001338 Lod2s00001338 Log2s00001338 Log2600001538 Too2600001338 1002600001338 1002600001338 Tan 3000.16 Pin 03.10.16, [ain 0410.16 i in 05.10.16 [5 in 05.10.16, [sin 06.10.16 Fain 1110.16 fs din 1210.16 [bin 13.10.16 [contrac 281 aw ROVLIG [contract 21 din 2809.16, [contract 281 din 2809.16 [sonra 281 din 28.09.16 [contrac 281 din 28.09.16 [conract 281 din 28.09.16 [eonact 281 din 28.09.16 somact 281 din 28.09.16 [conrac 281 din 28.09.16 TOTAL IAS TOTAL3.6.1 TOTAL 362| 3 ‘AL 3. TOTAL 381 TOTAL IEZ 135] TOTAL39.1 sev de comunicai elfen at leonie mobi, Ttemet Disetivea maeriaso informati ‘05 10016 Posia Motdovet materiale (OMVSD, rein de iru, ee, noceare atv Ty octane inperitor permanente, inclusive, servile 2 inunervea personalull dn tall eesorl local (erora) 5.7 |rmonerres consutanior mediates cnacnont. Inna Fopener ns Loy gore Vlabe TOTAL Iz Trpo0n; joD6000RSDA FR din 05.1016 [eon 6737 din 05.10.16, 110000, ONAL 393: TOIL TOTAL 37