Sunteți pe pagina 1din 71
POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantului ‘i ‘Masura Ill Sprijin pregatitor Pagina Sesiunea a Ila Ministerul Agriculturii $i Dezvoltarii Rurale DGP - AM POPAM PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014 — 2020 Prioritatea Uniu Europene 4 CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA SI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE Obiectiv specific 4: Promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale sia crearii de locuri de muncé si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit $i acvacultura, inclusiv diversificarea. Masura Ill.1. Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public- Private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti Sesiunea a Il-a Alocarea financiard totala: 782.257,00 Euro GHIDUL SOLICITANTULUI POPAM 2014-2020 Ministerul Agriculturit si Dezvoltarii Rurale Popa zots 210 a | em Bap -AiNeOPAA eee Sestunen a a CUPRINS Prevederi generale 3 Partea |- CEREREA DE FINANTARE 1. intocmirea Cererii de finantare .... 5 2. Lista documentelor anexate Cererii de finantare . 6 3. Depunerea dosarului Cererii de finantare 8 4. Verificarea conformitaiii administrative a Cererii de finantare.... 8 Partea I - ELIGIBILITATEA $1 SELECTIA 1. Eligibilitatea solicitantilor a 2. Eligibtatea zonel de implementare a strategie locale 2 3. Eligibiltatea activitatilor din cadrul proiectului . 13 4. Eligibiltatea proiectului ... 15 5. Verificarea eligiblitati Cererii de finantare 15 6. Selectia Cererii de finantare 16 7. Contestatii 18 Partea Ill ~ MANAGEMENTUL FINANCIAR 1. Conditii de inde 19 2. Contractul de finantare 20 Acronime ....... 23 Glosar 23 Referinte Legislative .... 26 Anoxe 28 POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantulut Masura Il-1 Sprijin pregétitor Sesiunea alla Ministerul Agriculturii $i Dezvoltarii Rurale Pagina 3 DGP - AM POPAM. Prevederi generale Cine poate solicita sprijin pregatitor: Parteneriatele public-private tnfiintate in baza O.G. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (Grupuri de actiune locala in domeniul pesouitului - FLAG) i parteneriatele public- Private fara personalitate juridica, pot beneficia de sprijin pentru infiintarea/consolidarea FLAG- urilor gi pentru elaborarea strategilor de dezvoltare localé integraté a zonelor pescaresti, in conformitate cu Regulamentul 508/2014 si Regulamentul 1303/2013. Sprijinul acordat prin Prioritatea Uniunii 4 contribuie la cregterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporire a coeziunii teritoriale prin intermediul obiectivului specific: promovarea cresterii economice si a incluziunii sociale, crearea de locuri de munc& si sprijinirea insertiei profesionale si a mobilitaji fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere gi interioare care depind de pescult si de acvacultura, inclusiv diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturi (procesare, marketing, activitati de mediu, turism, educatie), Tn cadrul Grupurilor de actiune localé in domeniul pescuitului/parteneriatelor public- private fra personalitate juridica se va asigura reprezentarea semnificativa a sectorului Pescuitului si/sau a sectorului acvaculturi. Potenfialii beneficiari vor elabora si depune o strategie de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii bazata cel putin pe urmatoarele elemente si vor raspunde de punerea in aplicare a acesteia, astfel: (1) strategile de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitati (a) maximizeaza participarea sectorului pescuitului si a sectorului acvaculturil la dezvoltarea durabila a zonelor de pesouit si de acvacultura costiere si interioare; (b) garanteaza ca comunitatile locale exploateaza si beneficiaza la maximum de oportunitatile oferite de dezvoltarea maritima si costieré si a apelor intericare si, in special, ajut& porturile pecdresti afiate in declin s& isi maximizeze potentialul marin prin dezvoltarea une’ infrastructuri diversificate, dupa caz. (2) Strategille trebuie sa fie coerente cu oportunitatile si nevoile identificate in zona relevanta si cu Prioritatile Uniunii 4. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit la strategiile mai ample, menite sa diversifice zonele de pescuit. Alocarea financiara Suma total eligibilalocat8 pentru depunerea cererilor de finantare pentru infiintarea/consolidarea parteneriatelor public-private gi elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti este de 782.257,00 Euro din (FEPAM + BN). Intensitatea ajutorului financiar pentru sprifinul pregatitor este de 100% \Valoarea totala maxima alocat unel cereri de finantare pentru sprijin pregattitor este de - 20,000 Euro valoare totala eligibilé pentru parteneriatele public-private cu sau fara personalitate juridic&, care au primit finantare nerambursabila prin POP 2007-2013; = 25.000 Euro valoare totalé eligibil’ — pentru parteneriatele public-private, ‘cu’ Salk fara Personalitate juridicd, care nu au primit finantare nerambursabila prin POP 2007-20; 35] “2 TVA-ul este eligibil pentru solicitantii neplatitori de TVA, fiind inclus in sumele. fnentionate 7 Se iS POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantului Masura Il Sprifin pregatitor Sesiunea Ministerul Agriculturil i Dezvoltarii Rurale DGP - AM POPAM Sprijinul pregatitor se acorda in doua transe: 4) prima trans (50%), dupa séninarea contractului de finantare nerambursabila; 2) @ 2-2 transa (50%), dupa depunerea strategie! de dezvoltare locala integrata @ zonelor pescaresti si declararea acesteia ca eligibila Cursul de schimb valutar €/RON luat in calcul este cel afigat de cétre INFOREURO la data lansarii apelului. hittp://ec. europa ew/budaet/inforeurolindex.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=5078L anguage=en Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulari Proiectului, vor fi suportate de catre beneficiar. Durata apelului pentru depunerea cereril de finantare pentru sprijin pregatitor. ‘Anuntul privind sesiunea de depunere a cererilor de finantare se publica pe site-ul www.madr.ro, ‘sectiunea FEP si www.ampeste.ro, sectiunea POPAM 2014-2020. Locatile gi datele de contact ale Centrelor regionale pentru informare si depunerea cererilor de finantare sunt: Sedi ‘Adresé | Contact Judoje arondate DEP. B-dul Caroll nr 24, sector 3, Tek 021-307 B02 |= AMPOPAM | municipiul Bucuresti Fax. 021 307 2474 CRPOPAM | intem-Trade Center, str. Alexandru Tel Bragov, Covasna, Brasov Viehut’, nr. 10,, E14, Brasov, | 0725.256.235 Harghita, Mures, Sibiu judeul Bragov 0725.256.236 _ CRPOPAM | Str. Minai Eminescu, nr. 17, cam 7, | Tel. ‘Arges, Dambovia, Bucuresti Buftea, judetulItov 0725.26.23 Giurgiu, Ifov, Prahova 0725.256.224 si municipiul Bucuresti GRPOPAM | Sir. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, | Tel. 0261.511.580, | Constanta, ialomta, | Constanta Constanta, judetul Constanta | 0726.266.231, Calaragi | 0726 286.232 | 0725 °256.218 CRPOPAM | Sir. Dorobanjior. nr. 68, cam.8, | Tel. ‘Alba, Bistija-Nasaud Cluj Clu Napoca, judetul Cluj 0725.256.233, Cluj, Maramures, Satu- | | 0725.256.234 Mere, Sala) | CRPOPAM | Bloc TGIF, sir. Nicolae Tel Dali, Gor), Mehedingi” Doll Romenescu,nr. 38, etaj2, Craiova, | 0726.256.22 Olt, Telecrman, Valcea judetul Dol, CRPOPAM | Str. Basarabiel nr.55, blocAT6, | Tel Brala, Buzau, Gala Galati parter, Gala), 0726.256.225 Vrancea) Judetul Gala 0725.256.226 ‘CR POPAM lagi | CURSA, Aleea Mihail Sadoveanu, | Tel. /Fax. Backu, Botosani, lagi, 1r.10 bis, lagi judeful lagi 0232.462.857 Neamt, Suceava, 0725.256.229 Vaslui __ 0725.256.230, CRPOPAM | Calea Buziasuiui, nr. 17A, dladire OB | Tel. ‘Arad, Binor, Carag Timis. 6A, et. 1, Timigoara, judetul Timig | 0726.256.228 Severin, Hunedoara, 0726.777.657 Timig, ‘CRPOPAM | Tberom Internaional Tel Tulcea Tulcea Sir. ing. Dumitru Ivanov, nr 6, 0725 256.237 Tulcea, judetul Tulcea | 0726.256.238 POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020, Ghidul soticitantulut ‘Masura Il.1 Sprijin pregatitor Sesiunea a l-a Ministerul Agriculturit si Dezvoltarit Rurale Pagina 5 GP - AM POPAM Parteal CEREREA DE FINANTARE sau “Ce trebuie facut pentru a primi finantare in scopul pregatirii unei strategii de dezvoltare locala in cadrul unei zone de pescuit $i acvacultura prin intermediul unui parteneriat” 1, Intocmirea Cerer je finantare Cererea de finantare se compune din Formularele 1-3, Formularul CF cu Anexele A-D, Formularul AP (unde este cazul), impreuna cu toate actele si documentele solictate. Aveti obligatia de a tehnoredacta (Avial 12) si de a prezenta formularele si Anexele A-D ale Cererii de finantare in limba romana gi de a completa toate cémpurile chiar si cu sintagma .nu se aplica™ Numerotati filele/paginile proiectului, specificénd numarul total de file/pagini pe ultima pagina a Cererii de finantare.In ceea ce priveste pachetul financiar al Cererii de finantare, toate sumele se vor exprima in lei folosind doua zecimale. Ultima pagina a dosarului ORIGINAL al Cererii de finantare trebuie sa fie semnata de responsabilul legal de proiect si stampilaté (dupa caz). Responsabilul legal de proiect poate fi reprezentantul legal al solicitantului sau 0 persoana mandatata sd reprezinte si sd agajeze sub aspect patrimonial organizatia in proiectul tn cauz& (vezi punet 12 din Lista documenteior din Cererea de finantare). Toate documentele care constituie Cererea de finantare se indosariaza, utiizand dosare de plastic/carton cu sina sau in bibliorafturi Cererea de finantare se depune la Compartimentul Regional, int-un exemplar ORIGINAL Insofit de un CD in care sunt scanate toate documentele din Dosarul Cererit de finantare in format pdf. la care se va atasa Eticheta intocmita de expertii CR POPAM. Soiicitantul va pastra dovada inregistrari la CR POPAM precum si un exemplar al etichetei cu numérul de inregistrare al Cereri de finantare. Solicitantul se va asigura cd ramne in posesiua unui exemplar identic al dosarului Cererii de finantare, Exemplarul original al CF confine toate documentele tn original, cu exceptia acelor documente al céror original nu poate fi depus si pentru care solicitantul depune copii conforme cu originalul, conform prevederilor Ghidului solicitantului, Aceste copii trebuie s& contina stamplla Conform cu originalul” si semnétura responsebilului legal de proiect. Toate filele/paginile Cererii de finantare au aplicata stampila solicitantulu! (dupa caz) si semnditura responsabilului legal de proiect/reprezentantului legal Formularele si anexele Cererii de Finantare vor fi semnate de catre reprezentantul legal al solicitantului si/sau responsabilul legal de proiect conform instructiunilor de completare si semnare ale fiecarui document. Fila cu numarul 1 este OPIS-ul dosarului Fila urmatoare este Declaratia pe proprie raspundere a responsabilului legal de proiect prin care garanteaza existenta si autenticitatea documentelor depuse, specificate in Lista documentelor din Ghidul solicitantului POPAM 2014-2020 Ministerul Agriculturi si Dezvoltérii Rurale POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantului ‘Masura Il-t Sprijin pregititor Sesiunea a l-a Pagina 6 DGP- AM POPAM 2. Lista documentelor din Cererea de finantare Cererea de finantare va_cuprinde _urmatoarele documente: 4 ‘OPIS — (Formular 1) 2 Deslarafia pe propre réspundere a responsabili legal de proiect prin care garanteazd autenticitatea documentelor depuse specificate in Lista documentelor — (Formular 2) _ Formular CF, insolit de un CD, impreuna cu Anexa A Declaratia de angajament Anexa 8 —_Declaratia privind evitarea dublei finantari ‘AnexaC ——_Declaratia de eligibiltate ___AnexaD___Declarafia privind respectarea principiulul egalitatii de sanse 4.1. Parteneriatele public-private fara personalitate juridic& vor prezenta un Acord de| parteneriat autentificat la notariat, conform art. 97,98 si 99 din Legea 36/1995 republicata in| 2014 - (un exemplar duplicat eliberat de notar) (Formutar AP) $i * Hotararea cu privire la participarea ca membru in cadrul parteneriatului public privat pentru tofi semnatarii Acordului de parteneriat autentificat la notar (Hotérarea consiliulul local, Hotérarea consiliului judetean, Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, Hotararea organului de conducere, sau alte documente in functie de forma de orgenizare, dupa caz) copie (se epune de parteneriatele fara personalitate juridica) Hotatarea va respecta prevederile legale si actele constitutive/statuvact normativ de infiintare etc. ale fiecarui membru semnatar al Acordului de parteneriat. sau | 4.2 Parteneriatele public private cu personalitate juridica constituite In baza OG 26/2000 vor| depune Hotérarea AGA sau Hotararea organului de conducere, cu respectarea prevederilor din actele constitutive ale solicitantulu Solicitantul (pct. 4.1. si 4.2.) prin Hotarérea organelor de conducere se vor angajeaza +58 realizeze toate activitatle necesare elaborarii Strategiei de dezvoltare local pentru: zona de pescult si de acvacultura stabilité In Cererea de sprijin pregaiitor, #'s depuna Strategia de dezvoltare ocala in vederea selectiel. Hotararea Consilulul Local pentru UAT-urile din teritoriul eligioil al parteneriatului, pentru evitarea suprapunerilor teritoriale si In car-e se precizeaza c& nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat, de tip FLAG cu finantare din POPAM, ‘Acte anexate la Cererea de finantare de caire parteneriatul public privat constitut juridic: ‘Actul constitutiv, Statut, Certificatul de Inregistrare Fiscala, Certificatul de Inscriere in Registrul Asociatilor gi Fundatillor ~ in copie conform cu originalul ‘Acte anexate la Cererea de finantare de cdtre solcitantul desemnat in Acordul de parteneriat autentificat la notar (un exemplar duplicat eliberat de notar): Actul constitutiv, Statut, Certificatul de Inregistrare Fiscal, Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului sau Certificatul de Inscriere In Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (dup& caz) - in copie conform cu original! Formular de identificare financiara cu datele de identificare ale trezoreri contului aferent proiectului POPAM - (Formular 3) Documente doveditoare privind lipsa datorillor la bugetul local emise de prim&ria unde igi are sediu solicitantul, valabil la data depunerii Cererii de finantare. 10 Structura organizatorica, CV-ul managerului, optional al echipei de management, documente care justifica expertiza proprie sau atrasa, pentru realizarea activitstilor de | consultare, animare si grupuri de lucru in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala | Certificatul de atestare fiscala al solicitantului, valabil la data depunerii Cererii de finantare, care reflect lipsa obligatillor de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale emis de Administratia Finantelor Publice ~ fn original j POPAM 2014-2020 ‘Ministerul Agriculturi si Dezvoltarii Rurale POPAM 2014 - 2070 Ghidul solicitantului Masura lilt Sprijin pregititor | Sestunea a la Pagina 7 DGP - AM POPAM 4 Cazierul fiscal, fara sancjiuni economice, al solictantulul eliberat de Directia General a Finantelor Publice (original). 2 Mandat de reprezentare, in original, emis de solicitant, autentificat prin notariat, clar si explicit in ceea ce priveste angajarea sub aspect patrimonial a organizatiei, de cétre cel care este mandatat s& reprezinte si 4 angajeze organizatia in proiectul in cauzé, prin care este desemnat responsabilul legal al proiectului, in cazul in care acesta nu este reprezentantul legal al solicitantului, + In cazul organizatilor constitute in conformitate cu OG 26/2000, o persoana poate fi considerata reprezentant legal numai dac& acest lucru este prevazut clar si explicit in actele constitutive, respectiv c& poate semna acte juridice si poate angaja patrimonial organizatia. in lipsa unor astfel de prevederi exprese in statutul organizatiei, solicitantul va depune mandantul de reprezentare notarial, emis de Consiliul Director in baza actului constitutiv + In cazul intreprindertlor individuale si intreprinderilor femiliaie, reprezentantul legal este titularul intreprinderii individuale sau a intreprinderii familiale, stabilit prin Acordul de constituire. + in cazul societatilor constitute tn baza Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completérile | ulterioare, reprezentantul legal este administratorul societafi, afaré de cazul in care, in actul constitutiv, este stipulat c& dreptul de reprezentare este al altei persoane. {in cazul autoritatilor publice locale se va depune Hotararea Consiliului Local prin care se ‘imputemiceste responsabilul legal de prolect. * Mandatul de reprezentare pentru responsabilul legal de proiect trebuie sé fie clar si explicit In ceea ce priveste angajarea sub aspect patrimonial al organizatiel, de céitre cel care este mandatat sd reprezinte si s8 angajeze organizatia In proiectul in cauza. 3 ‘Actul de identitate al reprezentantului legal/responsabi legal al proiectului, dupa caz — 77 copie 4 Certificatul constatator complet (cu informatii extinse) al tuturor membrilor semnatari ai Acordului de parteneriat autentificat la notar, — emis de Oficiul Registrului Comertului cu ‘maximum 30 zile calendaristice inainte de data depunerii Cererii de finantare — in original ? (nu se depune de catre solicitantii infintati in baza OG 26/2000, etc.) si/sau + Extras din Registrul asociatillor si fundatilor pentru solictani infinati in baza OG | 26/2000, eu maximum 30 ze calencariatice nants de data depuneri Cerri de finan | = In original. si/sau Extras din Registrul asociatiilor si fundatillor pentru solicitantii infintati in baza OG 26/2000, semnater al Acordulii de parteneriat, cu maximum 30 zile calendaristice inainte de | data depunerii Gereri de finantare — in original | 5 Documentele emise de catre ANPA, in copie, in conformitate cu legislatia In vigoare: pentru unitate de aevacultura se va face dovada prin depunerea licentei de acvacultura valabilé la data depunerii cereril de finantare; | ~ pentru Asociatiile de pescari comerciali se va face dovada prin depunerea a minim 20 de Permise de pescuit comercial si adeziunile lor la asociatie; = documente de recunoastere a organizatilor de producatori conform Ordinulul ANPA 772 din 2007) 76 Harta zonei: teritoriul propus, inclusiv delimitarile unitatior administrative teritoriale (UAT) 7 | Documente justificative privind numarul de locuitori conform recensamantului 2011, ] suprafefele teritoriale (UAT-uri), date privind zonele defavorizate puse la dispozitie de catre Institutul National de Statistica si a altor institut abilitate. POPAM 2014-2020 ‘ POPAM 2014 - 2020 ‘Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ‘Ghia Satie tearbu - Masura Ill Sprifin pregatitor BCR POPAIA Sesiunea a Formularele si Anexele A — D pe care trebuie sa le folositi in Cererea de finantare, le gasiti in ghid, Precum si pe pagina de internet: www.madr.ro sau www.ampeste.ro, in format editabil 3. Depunerea dosarului Cererii de finantare Solicitantul va depune in vederea inregistrarli, Cererea de finantare intr-un exemplar - original si un CD, la sediul Compartimentului regional CR - POPAM, pe raza caruia se aflé zona de implementare a strategiei, in zilele lucratoare si in intervalul orar stabilit in apelul publicat pe Pagina de internet: www.madr.ro sau www. ampeste.ro. In cazul in care zona de implementare a strategiei cuprinde un teritoriu amplasat pe raza a doua sau mai multe compartimente regionale, dosarul Cererii de finantare este depus la compartimentul regional in raza céruia se aflé sediul solicitantului. Nici un dosar al Cererii de finantare nu va fi luat in considerare daca data i ora limita pentru depunerea acestuia au fost depasite, acest fapt determinand respingerea acestuia Operatiunea de inregistrare a Cererii de finantare se desfasoara in ziua depunerii de catre responsabilul legal de proiect sau de catre un imputernicit al acestuia. Exemplarul ORIGINAL si CD-ul se transmit la DGP-AMPOPAM iar Compartimentul regional va pastra o copie pe CD dupa exemplarul depus in original de catre solicitant. Verificarea conformitati Cererii de finantare se va face, in prezenta solicitantului 4. Verificarea conformitatii administrative a Cererii de finantare Pentru a verifica cat de corect ati completat Cererea de finantare, va propunem sa consultati lista de mai jos: Rezultatul Nr. Denumirea documentului/criteriului verificat eeraeai ae pa | nu | NA 4 ‘Cererea de finantare este intocmita in original? 2 | Originalul Cererii de finantare este insotit un de CD, in format pdf? 3 | Dosarul “ORIGINAL” al Cererii de finanfare confine documente originale sifsau copii conform cu originalul ale unor documente originale care, conform legii, raman in posesia solicitantului, iar copile au aplicata stampila ,Conform cu eriginalul, si au semnatura responsabilului legal de proiect 7 4 [Toate filele/paginile din Cererea de finantare au aplicatS stampila solicitantului (dupa caz) si semnatura responsabilului legal de proiect ?_| 5 _ | Fiecare filé/paginile din dosar este numerotata? 6 | Fila cu numarul 1 este Opisil, iar referintele din opisul Cererii de finantare corespund cu numarul filei/paginii ? 7 | Ultima pagina a Cererii de finanfare confine mentiunea acest dosar | cuprinde ,n” file/pagin’’, semnata de responsabilul legal de proiect si stampilata (dupa caz) in original? 8 | Prima fila/pagina dupa OPIS esie Declaratia pe proprie raspundere a responsabilului legal de proiect prin care garanteazé autenticitatea documentelor depuse, specificate in Lista documentelor din Ghidul | solicitantului? 9 | Formularul CF si toate anexele sale (A-D) respecta formatul tip si sunt tehnoredactate ia calculator In limba romana ? 10 | Formularul CF si toate anexele sale sunt semnate, stampilate (dupa ca2) sidatate ? 3 job 44 | Sunt completate toate sectiunile din Formularul CF? 1s ey POPAM 2014-2020 < : POPAM 2014 - 2020 Ministerul Agriculturi si Dezvoltarii Rurale bicep tram pep AN SORA Masura lt Sprijin pregtitor Sesiunea alla Pagina 9 72 |Cererea de finantare contine actele juridice ale solicitantului? (documentele se vor prezenta in copii conform cu originalul) 4. Actul constitutiv, Statut; 2. Certificatul de Inregistrare Fiscala; 3. Certificatul de Inscriere in Registrul Asociatilor si Fundatilor! | Certificatul de Inregistrare in Registrul Comertului | Verificali daca toate aceste documente au pe fiecare filé/pagina aplicata stampila CONFORM CU ORIGINALUL" si semnatura respensabilului legal de proiect. 13 | Cererea de finantare confine Acordul de parteneriat public privat autentificat la notar (Formularul AP) un exemplar duplicat eliberat de} notar, conform art. 97.98 si 98 din Legea 36/1995 republicatai in 2014 (se| depune de parteneriatele fr personalitate juridica) sau Hotararea AGA sau Hotdrarea organului de conducere, in conformitate cu pet. 4.2 din lista documentelor, cu respectarea prevederilor din actele | conslitutive ale solicitantului (se depun de catre parteneriatele public private cu personalitate juridica, constituite in baza OG 26/2000 ) ? 14 |Exista Hotararea cu privire la participarea ca membru in cadrul parteneriatului public privet pentru toti sermnatarii Acordului de parteneriat autentificat la noter (Hotarérea consiliului local, Hotérérea consiliului judetean, Hotararea Adundrii Generale 2 Asociatillor, Hotararea ‘organului de conducere) — in copie (se depune de parteneriatele fara personalitate juridicd), in cdrformitate cu pet. 4.1 din lista documentelor. Hotatarea va respecta prevederile legale $i actele constitutive/statut/a normativ de inflinjare etc. ale fiecérui membru semnatar al Acordului de| parteneriat. 48 | Cererea de finanjare confine Formularul de identificare financiara cu datele de identificare ale trezorerieivbéincil si contul aferent proiectului | POPAM ? 6 | Cererea de finantare confine in original Mandatul de reprezentare emis de solicitant, prin care este desemnat responsabilul legal al proiectului, In cazul in care acesta nu este reprezentantul legal al solicitantului | + In cazul organizatilor constituite In conformitate cu OG 26/2000, o persoana poate fi considerata reprezentant legal numai dacé acest lucru este prevazut clar si explicit in actele constitutive, respectiv c3 poate semna acte juridice si poate angaja patrimonial organizatia. In lipsa unor astfel de prevederi exprese in statutul organizatiei, solicitantul va depune mandatul de reprezentere notarial, emis de | Consiliu! Director in baza actului constitutiv. «fn cazul Intreprinderilor individuale si intreprinderiior familiale, | reprezentantul legal este titularul intreprinderii individuale sau a intreprinderi familiale, stabilit prin Acordul de constituire. « In cazul societatilor constituite in baza Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,: reprezentantul legal este administratorul Societaiji, afard de cazul in care, in actul constitutiv, este stipulat c& dreptul de reprezentare este al altei persoane. « In cazul autoritatilor publice locale se va depune Hotararea Consiliulul Local prin care se imputerniceste responsabilul legal de proiect. POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicttantului pregititor Ministerul Agriculturl si Dezvoltarit Rurale Pagina 10 DGP- AM POPAM, 17 | Cererea de Finantare are atagaté copia actului de identitate a reprezentantul legal al solicitantului sau copia actului de identitate a responsabilului legal de proiect ? ~ in cazul In care acesta nu este reprezentantul legal al solicitantului 18 | Cererea de finantare confine: Certificatul constatator complet (cu informatii extinse) al_tuturor membrilor semnatari ai Acordului de parteneriat, ~ emis de Oficiul Registrului Comertului cu maximum 30 zile calendaristice inainte de data depunerii Cererii de finantare ~ in original ? (nu se depune de c&tre solicitantilinfiinfatin baza OG 26/2000, etc.) si/sau - Extras din Registrul asociatiilor si fundal infiintati in baza OG 26/2000, cu maximum 30 zi de data depunerii Cererii de finantare ~ in original. sisau Extras din Registrul asociatillor si fundatiilor pentru solicitantul- Infintat in baza OG 26/2000, semnatar al Acordului de parteneriat, cu maximum 30 zile calendaristice inainte de data depunerii Cererii de finantare in original 1 pentru solicitanti calendaristice inainte 19 | Cererea de finantare confine Certificatul de atestare fiscalé al solicitantului, valabil la data depunerii Cererii de finantare, care reflect& lipsa obligatilor de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ‘emis de Administratia Finantelor Publice ~ in original? 20 | Cererea de finantare contine Cazierul fiscal, fara sanctiuni economice, olicitantului eliberat de Directia Generalé a Finanjelor Publice al).? 21 |Cererea de finantare confine documente doveditoare privind ipsa datorilor la bugetul local emise de primaria unde igi are sediu solicitantul, | valabil la data depunerii Cererii de finantare. 22 | Cererea de finantare contine documentele emise de caire ANPA, in copie 1) pentru unitate de acvacultura se va face dovada prin depunerea licentei de acvacultura valabilé la data depunerii cererii de finantare; 2) pentru Asocialiile de pescari, comerciali se va face dovada prin depunerea a minim 20 de permise de pescuit comercial si adeziunile lor la asociatio; 3) documente de recunoastere a organizatiilor de producatori conform | | Ordinulul ANPA 772 din 2007) 23 | Cererea de finantare contine document justificative privind numarul de locuitori conform recensamantului 2011, suprafetele teritoriale (UAT-uri), date privind zonele defavorizate puse la dispozitie de c&tre Institutul National de Statisticd si a altor institut abiltate ? Daca cel putin 0 condifie de conformitate nu este indeplinité, Cererea de finantare este declarata neconforma, Solicitantul este notificat asupra neconformitatii Cererii de finantare. POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020, | Ghidul soticitantulut ‘Masura Il.t Sprijin pregititor Sesiunea a tka Ministorul Agricuturi si Dezvottari Rurale ie " Pagina 11 DP - AM POPAM Partea Il ELIGIBILITATE $I SELECTIE sau “Care sunt conditiile de eligibilitate $i criteriile de selectie ce trebuie indeplinite ca s4 se primeasca sprijinul pregatitor pentru infiintarea si consolidarea parteneriatelor public-private, precum si pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti” 4. ELIGIBILITATEA SOLICITANTILOR Acordarea de sprijin pentru activitéti pregattitoare este menita sé coaguleze si 98 consolideze inifiativa la nivelul comunitatilor locale, tinénd seama de faptul co, in prezent, potentialii beneficiari continu s& detina informatii si competente scdzute in ceea ce priveste elaborarea si implementarea unor astfel de inifiative, iar resursele financiare si materiale disponibile sunt limitate. Actiunile finanfate vor contribui la sprijnirea inifiativelor locale si vor permite tuturor comunitatilor pescdiresti — att cele care sunt deja organizate in structuri de tip FLAG, cat gin cazul unor noi parteneriate - 8 beneficieze de finantare POPAM. Pentru afi eligibil in vederea acordarii sprijinului pregatitor, trebuie sd v8 incadrati in una din urmatoarele doua categori @) Sunteti deja un parteneriat public-privat cu personalitate Juridica, in baza O.G. 26 din 2000 ‘cu modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale sau ‘economics din zona, printre care 88 se regaseascai cel putin o organizatie de producéitori din domeniul acvaculturi/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comercial ‘sau cel putin 3 unitaiti de acvaculturd in zona de pescuit gi de acvaculturé. Membri privati gi ONG — urile trebuie 68 reprezinte minim 51% din totalul membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional La nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, nici un singur grup de interese nu detine mai mult de 49 % din drepturile de vot. Sau, b) Sunteti o persoana Juridica publica sau privata, semnatara a unui Acord de parteneriat public-privat autentificat la notar, prin care afi fost desemnata s& reprezentati acel Parteneriat, pentru aspectele administrative si financiare, in calitate de solicitant al sprijinului pregatitor prin Cererea de finantare depusd in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020. Partenerii trebuie sa fie reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona de pescuit $i acvacultura, printre care s& se tegaseascé cel putin o organizatie de producaitori din domeniul acvaculturipescuitului sau © asociatie de pescari cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura Membrii privat ONG — urile trebuie s& reprezinte minim 51% din totalul membrilor, atat {a nivelul parteneriatului cat si a nivel decizional La nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, nici un singur grup de interese nu define mai mult de 49 % din drepturile de vot. POPAM 2014-2020 POPAM 2014-2020 Ghidul soletantulut . Nasu Il. Sprjin pregatitor DaP=AM RORAM Sesiunea a Il-a Ministerul Agriculturi si Dezvoltarii Rurale Pagina 12 - nu sunteti in proces de dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvent, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporaré a activitati, - nu sunteti inscris in Registrul debitorilor AMPOP cu sume neachitate pentru POP 2007-2013; - nu v& aflati in situati Iiigioase cu DGP AMPOP, pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata in Itigiu dedus judecatii = nu va facefi vinovat de comiterea unei fraude in cadrul FEP, astfel cum este definité aceasta la articolul 1 $13 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. 2. ELIGIBILITATEA ZONE! DE IMPLEMENTARE A STRATEGIE! LOCALE Zonatteritoriul in care se doreste implementarea strategiei de dezvoltare localdi poate acoperi portiuni dintr-un judet sau din mai multe judete. Pentru a putea beneficia de sprijin pregatitor, {eritoriul in care doriti sa va inflinfajiiconsolidati parteneriatul public-privat local si s8 implementati © strategie finantata prin POPAM trebuie s@ fie inclus Intt-o zona de pescuit si/sau acvacultura $i 8d intruneasca cumulativ urmatoarele criterl 1) are 0 populatie cuprins& intre 10 000 si 150 000 de loouitori; 2) suprafata zonei trebuie s& fie mai mic decat suprafeta unei regiuni de nivel NUTS 3 (echivalentul unui jude{ din Romania, respectiv judetul in care FLAG-ul are suprafata zonei cea mai mare); 3) zona este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale; 4) este 0 zona cu un t&rm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand emenajari piscicole, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel sernnificativ de ocupare a fortei de munca in domeniul pescuitului sau al aovaculturii; 5) sectorul pescaresc din cadrul parteneriatului sé contina cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacutturd in zona de pescuit side acvaculturd eligibila; Pentru agenti! economic! care au mai muite ferme piszicole, fiecare ferma In parte este consideraié unitate de acvacuttura. © zona geografica nu poate fi acoperita de 2 solicitanti, care depun cerere de finantare pentru sprijin pregatitor din POPAM. Atentiel!! Nu poate fi inclus in teritoriul eligibil al unui parteneriat un teritoriu care este inclus intr-un alt parteneriat selectat (se va verifica lista teritorillor UAT incluse in parteneriatele selectate, vezi www.ampeste.ro).. ‘in situatia in care exist suprapuneri teritoriale a doud categorii de solicitanti cu statut diferit, are prioritate parteneriatul public-privat cu personalitate juridica, inffintat in baza 0.G. 26 din 2000, cu modificarite si completirile ulterioare ; jn vederea evitrii suprapunerilor teritoriale, parteneriatul public - privat selectat intr-o sesiune anterioara are prioritate ; Dac doua categorii de solicitanti cu acelasi statut (parteneriate public-privat cu personalitate juridic&, infiintati in baza 0.G. 26 din 2000 sau persoand juridica publica privata, semnatara a unui Acord de parteneriat public privat autentificat la notar, se suprapun teritorial va fi declarata eligibila zona pentru care parteneriatul a prezentat HCL pentru evitarea suprapunerii Functie de fiecare particularitate se Vor solfcitata clarificari/informatii suplimentare. POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solictantului nese aa Ceti Masura It Sprijin pregitor Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii Rurale Pagina 13 ATENTIE ! Pentru evitarea suprapunerii teritoriale, va fi solicitaté o Hotdrare a Consiliului Local pentru UAT-urile incluse in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat si in care se va preciza c& nu va adera cu teritoriul ta un alt parteneriat de tip FLAG, cu finantare din POPAM. Dac UAT doreste sa fie partener de tip FLAG, se va preciza si c& Autoritatea Publica Local nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o strategie cu finantare din POPAM. J Delimitarea geograficd a zonei de pescult si de acvacultura se va face de catre solicitant, respectandu-se circumstantele locale $i scopul strategiei de dezvoltare ocala. Referitor la numarul de locultorl, suprafetele teritoriale (UAT-uri), vor fi acceptate doar datele oficiale puse la dispozitie de catre Insiitutul National de Statistic conform datelor finale ale Recensamantului din anul 2011, $i a altor instituti abiltate. In cazul in care teritoriul propus pentru FLAG cuprinde parfi dintr-un UAT, se vor depune date oficiale ale institufilor abllitate ce confirma numérul de locuitori $i suprafata teritoriala. Este permis ca teritoriul acoperit de un solicitant POPAM gi un Grup de Acfiune Local LEADER se suprapuna total sau pertal Trebuie $A existe o demarcare clara intre activitatile similare propuse in cadrul altor finantari comunitare si m&suri specifice pentru a asigura complementaritatea diverselor initiative care se adreseaza aceleiasi zone sau aceluiagi grup tinta. Daca un Grup Local POPAM se formeaza pe structura unui grup LEADER (GAL) deja existent, acestea doua vor putea utiliza aceeasi structura administrativa pentru implementarea ambelor fonduri europene. In aceste conditi, costurile comune vor fi Imparfite in mod proportional §i transparent intre Grupul Local POPAM si Grupul de Ac{iune Localé LEADER. In toate cazurile, datorité posibilitati de suprapunere geografica cu grupurile LEADER, este necesara o separare clara a instrumentelor, dupa cum urmeaza '» Strategii distincte intre grupuri, dar complementare (nu divergente); * Parteneriate distincte — componenta parteneriatului Grupului Local si cea a Grupurilor de ‘Actiune Locala LEADER trebuie s8 fie diferité (chiar daca anumiti actori locali vor putea fi in componenta ambelor parteneriate). In componenta FLAG trebule sé existe actori relevanti ai sectorului pesearese din zona; * Comitete de selectie diferite - componente diferita la nivelul luairll deciziei de selectare @ proiectelor; + Registre contabile, circuite financiare si de control diferte, 3. ELIGIBILITATEA ACTIVITATILOR DIN CADRUL PROIECTULUI POPAM va acorda sprijin pregattitor pentru + Componenta de initiere (‘start-up package") destinata comunitélor care intentioneaza sa se corganizeze inti-o iniiativa FLAG si care nu au mai primit finantare nerambursabila in perioada 2007-2013. In cadrul acestel componente vor fi sustinute: dezvoltarea parteneriatelor locale si local, POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020, Ghidul soticitantutui Masura Il.1 Sprijin pregititor Sesiunea alia ‘Ministerul Agriculturi si Dezvoltarif Rurale Pagina 14 GP - AM POPAM promovarea initjativelor locale, pregéttrea si elaborarea strategillor de dezvoltare locala, costuri administrative; + Componenta de consolidare a capacitai,instruire si networking in vederea pregatii si elaborari strategiei de dezvottare locala (CLLD) are in vedere acordarea de sprijinfinanciar pentru: instruirea liderilor locali, elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii strategiei, elaborarea strategiei de dezvoltare localé, sus{inerea costilrilor de administrare. Activitéti minime obligatorii care trebuie realizate a) este obligatoriu s& se realizeze cel putin 2 activitati de animare a nivelul Intregului teritoriu vizat; b) este obligatoriu sa se realizeze convocarea a cel putin 3 intalniri ale partenerilor. Solicitantul trebuie s& descrie in Cererea de finantare toate activitatile pe care urmeazé sa le desfasoare (animare, intalniri cu parteneri gi alte activitati ce se regasesc in categoria activitafilor eligibile), precum 1 modalitatea de impiementare a acestora, Aceste costuri pot s& includ unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente: (i) actiuni de formare pentru partile interesate locale; (ii) studi asupra zone’ in cauzé, (ii) costuri aferente pregatiri si elaborérii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de consultanfa si costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in scopul pregatiri strategiei; (iv) costurile administrative (de functionare gi de personal) ale unei organizatil care solicit sprijin pregatitor in cursul etapei de pregatire; Un proiect poate contine chettuieli eligibile si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltulalilor eligible, cheltuielle neeligibile urmaind a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectulu Fondurile nerambursabile pentru sprijinul pregatttor vor fi acordate beneficiarilor, conform urmatoarei liste de cheltuieli eligibile: ‘* cheltuieli priving infiintarea noilor perteneriate; * cheltuieli privind consolidarea parteneriatelor locale deja existente; + cheltuieli pentru consultarea si animarea intregului teritoriu, informarea, constientizarea ‘comunitatilor locale gi promovarea in teritoriu a oportunitafilor privind dezvoltarea locala acoperind Intreg teritoriul eligibil (actiuni de informare public, dezbeteri publice, mass-media localé, distribuire de materiale informative etc.); + cheltuieli privind transportul, cazarea si masa perticipantilor si expertilor implic proiectului; + cheltuieli pentru instruirea liderilor locali; + cheltuieli pentru schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile din Romania care au implementat 0 strategie de dezvoltare locela in perioada de programare 2007-2013; + cheltuieli pentru formare profesionala In vederea elabordirii unei strategii de dezvottare locald plasate sub responsabiltatea comunitati; + cheltuieli pentru elaborarea studillor si analizelor necesare pregattiii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitai; + costuri aferente elaborarii_ strategiei de dezvoltare locala; + costuri de consultant’, inclusiv SWOT ; + costuri aferente actiunilor legate de consultarea péitilor interesate in scopul pregatiri strategiei; « sheltuiell aferente servicilor extemalizate (ex: organizarea de everimente, persontextemalizat pentru animare etc.); » oe : in derularea POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solictantului ‘Masura Il.1 Sprijin pregatitor Sesiunea a Ministerul Agriculturit si Dezvoltarii Rurale Pagina 15 DGP - AM POPAM + costuri de audit; + costurile administrative (de functionare si de personal) ale solicitantului de sprijin pregatitor; + cheltuieli privind taxele gi comisioanele. Sprijinul pregatitor este eligibilindiferent daca strategia de dezvoltare localé plasaté sub responsabllitatea comunit&ti, elaborat& prin sprijin pregatitor, este sau nu selectata pentru finanjare de catre comisia de selectie. Acordarea sprijinului pregatttor nu este conditionata de selectarea strategiei de dezvoltare locala ci exclusiv de eligibilitatea acesteia. In situatia in care strategia de dezvoltare locala nu este eligibila se va proceda la neplata celei de a 2-a transe din sprijinul pregatitor. 4.ELIGIBILITATEA PROIECTULUI Pentru a fiel bil proiectul trebuie s8 intruneasca cumulativ urmatoarele conditi: 1) 88 fie implementat pe teritoriul Romaniei; 2) s contina activitatiicheltuielieligibile prezentate In Ghidul solicitantulul 3) activitatle/cheltuielile pentru care se solicité sprijin pregatitor in Cererea de finantare nu trebuie 84 faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene; 4) rezultatul verificari etapei de eligibilitate este pozitiv; 5) activitatieicheltuielile pentru care se solicité sprijin pregatitor in Cererea de finantare sunt eligibile incepand cu 1 ianuarie 2014, conf. art. 65 alin (2) din Reg. 1303/2013; 5. VERIFICAREA ELIGIBILITATI CERERII DE FINANTARE Pentru a verifica eligibiltatea Cererii de finantare, va propunem sd consultafi lista de mai jos a Rezultatul Nr. Denumirea documentului/criteriului verificat verificarit Crt. DA [NU| NA’ (1 | Proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei 7 2 | Solicitantul este un parteneriat public-privat cu personalitate juridica, sau Solicitantul este membru cu personalitate juridicd al parteneriatului public privat, desemnat In Acordul de parteneriat autentifcat la notar sa reprezinte parteneriatul pentru aspectele administrative si financiare? 3 | Solicitantul are sediul social in zona de pescuit sau de acvacultura propusa in Cererea de finantare? | 4 | Parteneriatul public-privat cu sau fara personalitate juridica este format din reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zoné, printre care sa se regéseasca cel pulin 0 organizatie de producatori din domeniul pescuitului/acvaculturii sau o asocialie de pescari cu cel putin 20 de pescari ‘comerciali sau cel putin 3 unitéti de acvacultura tn zona de pesouit si de acvacullur’ 7 3 | Parteneriatul public-privat cu sau f&r& personalitate juridica este formal din minimum 51 % reprezentan{i ai sectorului privat gi/sau societati civile atat la nivelul parteneriatului? 6 | La nivel decizional nici autoritatle publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, nici un singur grup de interese nu detine mai mult de 49 POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantulut Masura Il. Sprijin pregatitor Sesiuneaa ll-a Ministerul Agriculturii si Dezvolt&rii Rurale Pagina 16 DGP - AM POPAN % din drepturile de vot in cadrul parteneriatului cu sau fara personalitate | juridica, in sectorul pescuitului/acvaculturii | 7 | Solicitantul nu se afi in situafile descrise mai jos! = proces de dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare | judiciar&, faliment sau suspendare temporard a activitat, | -inscris in Registrul debitorilor AMPOP cu sume neachitate pentru POP 2007- | 2013; in situatiliigioase cu DGP AMPOP, pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata in litigiu dedus judecatii; - se face vinovat de comiterea unei fraude in cadrul FEP, astfel cum este definita aceasta la articolul 1 si 3 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. @ | Zona de implementare a strategiei are 0 populatie cuprinsa intre 10 000 gi 150 000 de locuitori? 9 | Suprafata zonei pesodresti este este mai mic& decdt suprafata unei regiuni de nivel NUTS 3 (un judet) ? 10 | Zona de pesouit si de acvaculturé este coerenté din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale (Harta zonei coroboraté cu slementele privind eligibilitatea zonei in conformitate cu Ghidul solicitantului)? 11 _| Zona propusé in Cererea de finantare este favorabild desfasurarii activitatii de pescuit sau de acvaculturé ? | 12. | Activitatile propuse in Cererea de finantare se regasesc in lista activitatiior eligibile_din Ghidul solicitantului? 13 | Activitatile pentru care se solicita spriin pregattitor in Cererea de finantare fac obiectul finantarii doar din POPAM? | 14 | Proiectul se incadreaza in perioada maxima de timp pentru implementare, | | I stabilita in_Ghidului solicitantului 2 [45 |Mandatul-de reprezentare pentru responsabilul legal de proiect este autentificat prin notariat, clar si explicit in ceea ce priveste angajarea sub aspect patrimonial a organizatiei, de catre cel care este mandatat s& reprezinte i $4 angajeze organizatia in proiectul in cauzé ? 16 | Este evitata suprapunerea teritoriala? | 17 | Activititile prevazute in Cererea de finantare sunt corelate cu sursele de finantare ale proiectului- (Sectiunile D.1 gi D.3 ~ bugetul indicativ) ¢i respect cerintele Ghidului solicitantului? Daca cel putin o condifie de eligibilitate nu este indeplinité, Cererea de finantare este deciarata neeligibila. Solicitantul va fi notificat asupra neeligibilitatii Cererii de finantare. Nota: Toate cererile de finantare el le sunt selectabile pentru finantare. 6. SELECTIA CERERII DE FINANTARE Selectia cererilor de finantare eligibile in vederea obtinerii sprijinului pregattitor se va realiza la DGP AMPOPAM, de cétre 0 comisie de selectie, in baza criterilor de selectie de mai jos. Cererile de finantare vor fi selectate pana la concurenja sumei totale de 7: EURO (FEPAM + BN), in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Cursul de sck i RON luat in calcul este cel afigat de cdtre INFOREURO la data lansarii apelului. /2” R POPAM 2014-2020 Ministerul Agriculturi si Dezvoltarti Rurale POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantulut oban peak Masur Ht Spin region Pagina 17 | sestunea alia | Criterii de selectie Punctaj 1. Parteneriatul are in componenta: Maxim 35 puncte ‘@) doua asociafii de pescari sau o organizatie de producaitori in 10 domeniul pescuitului + 0 asociatie de producatori din domeniul aevaculturi - 1.1. |b) 3 sau mai multe asociafii de pescari sau 2 organizatii de 20 producatori + cel putin o asociatie de producaitori din domentul acvaculturi - : Maxim 20 puncte | ©)_Oasccialie de pescari si o unitate de acvacultura Ls | 1.2. [d) oasocialie de pescari si2 unilafi de acvaculturé 10 e) 0 asociatie de pescari si 3 unitati de acvacultura 15 Maxim 15 puncte 2.1n zona se desfigoara mai multe activitati legate de sectorul| Maxim pescaresc ? 20 puncte 24 |) pescult + acvacultura sau pescuit + procesare sau acvacultura + 10 | procesare ’) pescuit + acvacultura + procesare 20 3. Solicitantul dovedeste expertiza in realizarea activitétilor de | Maxim 20 consultare, animare si grupuri de lucru in vederea elaborarii, puncte Strategiei de Dezvoltare Locala? Cénd in zona de pescuit si acvacultura apare o combinatie intre situatille prezentate mal jos, se procedeazé la cumularea punctajulu. a) expertiza proprie 15 — eel pufin un angajat propriu cu experienta in domeniul animarii, 5 promovasi si informatit | = eel putin un angajat cu expertiza in realizarea de studii de zona 10 | sau de elaborare de analize diagnostic sau elaborare de strat de dezvoltare teritoriala - - 32. |b) expertiza atrasa 5 | — _ - ‘arteneriatul igi propune promovarea cresterii economice, a| Maxim 25 iziunii sociale gi a crediri de locuri do munca in zonele de pescuit) puncte side acvacultura, prin: Cénd in zona de pescuit i acvaculturé apare o combinatie intre cele patru situatii prezentate mei jos, se procedeaza la cumularea punctajulul 141 [a) investi noi 5 ') Crearea de locurl de munca in domeniul pescuituluilacvaculturi 10 ¢) Actiuni in zonele defavorizate 5 @) Actiuni de diversificare (turism, activitati educationale etc.) 5 TOTAL | 100 puncte POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul soticitantutui Masura Il.t Sprijin pregatitor Sesiunea a Ila Ministerul Agriculturil si Dezvoltarti Rurale Pagina 18 DGP - AM POPAM Referitor la documentele justificative privind numérul de locuitori, suprafetele teritoriale (UAT-uri, organizatii de producatori , asociali de pesceri comerciali, pescari comerciali autorizati, unitaiti de acvacultura, vor fi acceptate doar datele oficiale puse la dispozitie de catre Institutul National de Statistic, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de date, ANPA si altor institutiiabilitate. Referitor la datele statistice solicitate pentru selectia cererilor de finanjare, precum: rata somajului BIM total si pe sexe, veritul total mediu pe gospodarie si Produsul intern brut (PIB) pe locuitor, se vor avea in vedere datele statistice disponibile pe site-ul INS, www.inss.ro in Baza de Date TEMPO, astfel: = Rata somajului BIM pe grupe de varsté, sexe, macroregiuni si regiuni de dezvoltare: Statistica Socialé / Forfa de Munc& / AMG157F - AMIGO, la urmatorul link: htto:/statistici.insse,ro/shop/index.jso?oage=tempo38lang=ro&ind=AMG157F - Veniturile totale medii lunare pe o gospodarie, pe categorii de venituri si principalele categorii sociale, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare: Statistic’ Socialé/Nivel de Trai / BUF 104J - ABF, la urmatorul lin: hlto./statistic.insse ro/shoplindex.jsp?page=tempo3&lang=ro8ind=BUF 104) Etapa de selectie se va Incheia cu un Raport de selectie care va cuprinde cererile de finantare selectate, In ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Raportul de selectie va fi aprobat de c&tre Directorul general DGP AMPOPAM, urmand ca lista privind Cererile de finantare care au fost selectate In vederea contractarii s fie publicata pe site- ul: www.madrro sau www.ampeste.ro (denumirea proiectului, numele solicitantului, punctajul obfinut etc.). De asemenea, DGP AMPOPAM va notifica solicitantii cu privire la rezultatul selectiei Cererilor de finantare in termen de 2 zile lucratoare, de la aprobarea Notificéri, prin postalfax/e- mail Solicitantul poate solicita restituirea dosarului Cererii de finantere affat in diferite faze de verificare si selectie. In acest caz, se considera cé solicitantul a renuntat la Cererea de finantare. ‘Solicitantul va fi exclus din procesul de verificare si selectie pentru acordarea i Cererea de finantare va fi respinsa, in cazul in care se dovedeste oa + se face vinovat de inducerea grava in eroare a DGP-AMPOPAM sau a ‘comisillor de verificare gi selectie, prin fumizarea de informatii incorecte care reprezinta conditi de eligibiitate, sau dacé a omis fumizarea acestor informatt + incercat s& objina informatii confidenfiale sau sa influenteze DGP- AMPOPAM jn timpul procesului de verificare si selectie. 7. CONTESTATII: Solicitanti cererilor de finantare pot ccntesta: + rezultatele procesului de verificare si selectie: = intocmirea procesului-verbal de constatare In cazul existentei unor nereguli sau fraude; POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 | Ghidul solictantulut | ‘Masura Il.1 Sprijin pregititor =| Sesiunea a Ila Ministerul Agriculturl si Dezvoltarii Rurale DGP - AM POPAM Contestatile semnate de catre solicitant, se depun In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data notificarii acestuia, prin posta sau e-mail la DGP- AM POPAM, pe adresa: Ministerul Agriculturii gi Dezvoltarii Rurale, B-dul Carol | nr. 24, sector 3, municipiul Bucuresti, Rom&nia; pentru: Directia Generala Pescuit — Autoritatea de Management pentru POPAM Contestatia se formuleazé in soris de cétre solicitant si trebuie s8 cuprinda: - datele de identificare ale contestatarulul: denumire, adresa, numele persoanei care reprezinta contestatorul si calitatea ei; - obiectul contestatiei; - motivele de fapt si de drept (dispozitii legislative nationale sau comunitere, principit incdleate). Orice contestatie trimisé la o alta adres decat cea mentionata mai sus sau care nu cuprinde elementele de mai sus, nu va fi luata in considerare, Comisia de solutionare a contestatiei are la dispozitie 10 (zece) zile lucrétoare de la data Inregistrarii contestatiei, pentru a solutiona contestatia formulaté de catre solicitant. Decizia Comisiei de solutionare a contestaliilor este definitiva si nu mai poate fi contestata la DGP- AMPOPAM de caitre solicitant. Decizia Comisiei de solutionare a contestatillor poate face obiectul ‘ailor de atac potrivit legit contenciosului administrativ. Contestatarul este notificat asupra deciziei adoptata de comisia de solutionare a contestafiei, in termen de 2 zile lucratoare de la solutionre contestatiei, printr-o scrisoare oficiala din partea DGP- AM POPAM. Partea Ill MANAGEMENTUL FINANCIAR sau “Cum primim si folosim banii” 4.CONDITI DE INDEPLINIT Cererea de finantare va fi depusa la CR POPAM, In intervalul stabil in anuntul de lansare @ ‘seslunii de primire cereri de finantare care va fi postat pe pagina www.madr.ro si www.ampeste.ro pregatitor este echivalentul in let a 20.000 Euro pentru parteneriatele public-private cu sau fara personalitate juridica, care au primit finantare nerambursabilé prin POP. 2007-2013, respectiv a 25.000 Euro pentru parteneriatele public-private, cu sau far personalitate juridica, care nu au primit finantare nerambursabila prin POP 2007-2013. oO Este bine de stiut ca suma maxima pe care o putefi primi pentru finantarea sprijinului DGP-AM POPAM va transfera echivelentul in lei a sumei maxime de 20.000 @ Euro/25.000 Euro, la cursul de schimb valutar €RON — INFOREURO la momentul lansarii apelului, in doua trenge, conform clauzelor contractuale. Pentru a putea fi =" transferati bani, Solicitantul trebuie sé-si deschida cont distinct la Trezorerie sau banca comerciala, difert de cel utiizat in perioada de programare 2007-2013 POPAM 2014-2020 \ POPAM 2014 - 2020 Ghidul soticitantului Masura il.4 Sprijin pregatitor Sesiunea a tla ‘Ninisterul Agriculturi si Dezvoltarii Rurale Pagina 20 GP - AM POPAM Dupa ce ati completat Cererea de finantare cu documentele prezentate in ghid PARTEA |, va trebui s8 depuneti la CR-POPAM, dosarul complet, conform GHIDULULU! SOLICITANTULUI pentru obtinerea sprijinului pregatitor Daca in urma verific&rii administrative, a verficarieligibitati si a selectiei cererilor de finantare privind sprijinul pregatitor, inclusiv in solutionarea constestatilor sunt neclaritat, erori de forma sau se constata neconcordante Intre documentele depuse la dosar, se solicité clarificarea acestora. Aceste clarificéri pot fi solicitate in orice etapa a verificérii conformitalii administrative gi a eligibiltat, respectiv in etapa de selectie sau contestatii, in baza unei Notificari de solicitare a informatilor suplimentare (Anexa 8), transmis prin e-mail, fax sau posta la adresa/datele de contact. din Cererea de finantare pentru sprijin pregéttitor. In aceasta situatie aveti obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificéri 8 transmiteti in scris, la CR-POPAM/DGP AMPOPAM, clarificarile solictate inclusiv eventualele documente justificative. In acest caz, termenul de finalizare a verificarii si selectiei, contestatici Cererii de finantare se prelungeste cu durata comunicérii r8spunsului la clarifcarile solicitate. Tn cazul in care nu r&spundeti solicitarii de informatii suplimentare, cererea de finantare va fi respinsé si veti primi o notificare in acest sens Daca Cererea de finantare este selectatd, in termen de 2 zile lucratoare, veti fi notificat in acest sens. 2. CONTRACTUL DE FINANTARE incheierea Contractului de finantare Contractul de finantare reprezinta actul juridic (model anexat)incheiat intre DGP-AMPOPAM gi solicitant in calitate de beneficiar, prin care se aproba finantarea unui proiect in cadrul POPAM, Beneficiarul este notificat — prin fax/e-mail sau prin posté cu confirmare de primire — in vederea prezentérii pentru semnarea Contractului de finantare. In termen de 6 zile lucratoare de la primirea notificarii Beneficiarul trebuie s8 se prezinte la sediul central DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finantare nerambursabilé pentru sprijinul pregatitor. ‘n cazul th care solicitantul nu se prezinta in termenul specificat in notificare si nici nu anunfé DGP- AMPOPAM in scris, etunci se consideré ca a renuntat la ajutorul financiar. ‘Aveti obligatia de a citi cu atenfie contractul de finantare intruc&t, odat cu semnarea acestuia, va asumati termenii si conditile in care veti primi finantarea nerambursabila, angajéndu-va s& implementati pe proprie réspundere proiectul pentru care primiti finantare, respectand legislatia nafionala si comunitara gi realizdnd obiectivele stabilte. Contractul se semneaza intre Ministerul Agriculturii si Dezvolt&rii Rurale prin Directia Generala Pescuit - AMPOPAM cu sediu! in Bulevardul Carol I nr. 24, sector 3, Bucuresti, telefon 40-21-3079801, Fax: 40-21-307802 si beneficiarul sprijinului Contractul se va incheia pe 0 durata de 3 luni si se va finaliza cu depunerea la DGP AMPOPAM a documentului ,Strategie de dezvoltare locala" elaborata de beneficiarul sprijinului, conform Ghidului solicitantului pentru Masura Il.2. Achizitile efectuate de cétre solicitantii pentru infiinjarea si consolidarea parteneriatelor public- private, precum si pentru elaborarea strategilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti din POPAM 2014- 2020 se vor realiza in conformitate cu Anexa 9 ATENTIE | In cazul in care Strategia de dezvoltare focala pentru zona de pescuit si acvacultura propusa in Cererea de finantare nu va fl depusa in termenul stabilit in contractul de finantare nerambursabild, nu se va proceda la alocarea celel de a 2-2 trange a sprijinulul pregatitor. POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantului ‘Masura Il-1 Sprijin pregititor Sesiunea alla Ministerul Agriculturt si Dezvoltérit Rurale Pagina 21 GP - AM POPAM, Pe parcursul impiementérii proiectului, aveti de asemenea obligatia de a justifica toate sumele cheltuite, prin documente justiicative cum ar fi: facturi, chitanfe, ordine de plata, ordine de deplasare, procese verbale de animare a teritoriului Insotite de lista de prezenta semnate, fotografi ‘etc. Toate documentele suport justificative aferente activitatilor derulate in cadrul Proiectului vor avea aplicata stampila cu mentiunea .POPAM 2014-2020" ATENTIE! Folosirea finantarii nerambursabile pentru sprijinul pregatitor in alte scopuri decét cele prevazute in Cererea de finantare, precum si in contractul de finantare nerambursabilé, va fi urmata de obligatia restituiril acestela. Raportari Beneficiarul are obligatia sa depuna la DG POPAM Cererea de plata si Cererea de rambursare care va cuprinde un Raport de audit si un Raport de activitate privind realizarea activitailor prevazute in Cererea de finantare, la care se vor atasa documente Justificative (facturi, chitante, ordine de plata, ordine de depiasare, procese verbale de animare a teritoriului insofite de liste de prezenta (nume si prenume, institulia, semnatura in original), materiale realizate si prezentate, minute ale intéinirlor, imagini relevante de la fata locului etc). Beneficierii POPAM trebuie sé furnizeze toate datele solicitate de institutile implicate, atat tn perioada de implementare a proiectelor, cat si ulterior finalizarit acestora pnd la Inchiderea oficial a Programului Operational pentru Pescuit si ‘Afaceri Maritime 2014-2020. Pastrarea documentelor justificative Beneficiarul finantérii are responsabilitatea de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul POPAM In spatii special amenajate si destinate acestui scop, in conformitate cu legisiatia nationala in vigoare, asigurand pastrarea une! piste de audit corespunzétoare a operatiunilor efectuate, pe toata pericada de implementare. Beneficiarul are obligatia s& aloce un spatiu destinat arhivarii, care trebuie sa fie astfel amenajat Incat s& fie asiguraté pastrarea in bune condifii a documentelor, s& se evite distrugerea intentionat/accidentala sau sustragerea neautorizata a acestora. Benefit asigure arhivarea urmatoarelor documente: + documente referitoare la solicitarea finantairii proiectului gi la aprobarea acestuia de cétre DGP - AM POPAM (Cererea de finantare si anexele sale, Contractul de finantare si anexele sale); + documentele referitoare la achizitile derulate, ca baz legal pentru efectuarea unor chettuieli = documente referitoare la implementarea proiectului; * facturi gi documente justificative aferente acestora, documente de plata; documentele contabile conform prevederilor legale, rapoarte etc. In conformitate cu legislatia UE si nationala, documentele trebuie erhivate intr-una din urmatoarele forme: originale; fotocopii ale documentelor originale certificate ,conform cu originalul”. microfige ale documentelor originale; versiuni electronice ale docuttientelor originale. documente care exista doar’in format electronic, caz In care se trebuie sa se asigure securitatea sistemului informatic. POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020, Ghidul solictantutut Masura It Sprijin pregititor siunea a ta Ministerul Agriculturi si Dezvoltérii Rurale | | Pagina 22 DGP - AM POPAM, Beneficiarul este obligat s8 arhiveze toate documentele gi fisierele informatice privind gestiunea tehnicd si financiara a Proiectului finanfat prin POPAM, conform clauzelor contractuale. Beneficiarul este obligat s& informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele gi s& pe(mité accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificar. Control si audit Beneficiarul are obligatia de a asigura pentru o perioada de 3 ani accesul autoritatilor nationale cu atributii de control gi audit, precum si al servicilior Comisiei Europene gi al Curtii Europene de Conturi, Departamentului pentru Lupta Antifrauda gi Oficlulul European pentru Lupta Antifrauda in limitele competentelor care le revin, de a insoti echipele de control si de @ pune la dispozitia acestora, in timp util, toate informatie si toate documentele aferente proiectului finantat. Activitatea de control i audit se desfasoara atat in perioada de impiementare a proiectului cat gi In perioada de monitorizare a acestuia Informare $i publicitate Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitétilor de informare si publicitate in legatura cu asistenja financiara nerambursabilé obtinuté prin Programul Operational pentru Pescuit gi Afaceri Maritime 2014-2020, conform contractului de finantere nerambursabila Detalii privind modalitatea de realizere a publicitatii sunt cuprinse in Contractul de finantare, disponibil pe site-ul www.madr.ro, sectiunea FEP sau wwnw.ampeste.ro Sesizarea neregulilor Orice persoana care define informal privind existenta unor nereguli in desfégurarea proiectelor finantate in cadrul POPAM 2014-2020 din fondurile comunitare, poate semnala nereguli prin sesizare in scris, transmisa prin posta sau depusa personal la sediul DGP-AMPOPAM; ‘Semnalarile privind neregulile vor contine obligatoriu date referitoare la identificarea proiectului sau localizarea beneficiarului, in caz contrar acestea nu vor fi acceptate pentru analiza si verificare. Recuperarea debitelor In cazul in care se descoperd $i notificd o neregula privind cheituielile eligibile declarate de cdtre dumneavoastrai gi platite de cdtre DGP-AMPOPAM, aceasta va fi solutionata in conformitate ou prevederile legale si procedurale tn vigoare. In cazul constaténi unor nereguii ulterior finaliz&rii_implementérii proiectului, aveti obligatia s& restitufi debitul constatat, precum gi eventualele dobénzi, penalitati de intarziere, costurile bancare etc. In cazul nerespectérii obligatiei de restituire a debitului, DGP-AMPOPAM va sesiza organole competente in vederea declansarii executirii. Recuperarea debitului ca urmare a nereguillor constatate, se realizeaz& conform prevederiior legale in vigoare, privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare utlizate necorespunzator. POPAM 2014-2020 Ministerul Agriculturil i Dezvoltérii Rurale POPAM 2014 - 2020 Ghidul solictantutut ‘Masura Ill-t Sprijin pregititor Pagina 23 BOP KAWRORAN, Sesiunea alla ACRONIME: _— AGA [ Adunarea Generala ale Acfionarilor ] ‘ANPA ‘Agentia Najionala pentru Pescuit si Acvaculturd | ‘CLLD ‘Community-Led Local Development) Dezvoltare localé plasalé sub responsabilitatea comunitatii a cv ‘Curriculum Vitae i DGP AMPOP | Directia General Pescult — Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit DEP Directia Generali Pescuit — Autoriiatea de Management pentru Programul AMPOPAM __| Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime Fondul European pentru Pescuit (2007-2013) Fondul European pentru Pescuit si Afacer we (2014-2020) Grupul de Acfiune Local in domeniul Pescuitului (POP 2007-2013)/ POPAM 2014-2020 GAL Grup de Acfiune Locala LEADER ‘Axa in cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitaiilor rurale ca urmare a implementéiritstrategillor elaborate de GAL MADR isterul Agricuituri si Dezvoltarii Rurale ‘OG Ordonanta Guvernului | ‘ONG Organizatie nequvemamentala NUTS3 Unitate teritorialéi de statistica (echivalentul unui judet din Romania, respectiv Judetul in care FLAG-ul are suprafata zonei cea mai mare) | PNDR Programul Najional de Dezvoltare Rural | POP Programul operational pentru pescuit | POPAM Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime | PU (UP) Prioritatea uniunii ‘SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/ Punete tari (T), puncte slabe (S), oportunitat (0), amenintari (A) aa UAT Unitate Administrativ Teritorial’ GLOSAR Termeni uzuali Definire / explicare termeni Autoritatea de Autoritate din cadrul MADR desemnata si responsabila pentru Management pentru _gestionarea POPAM 2014-2020. POPAM - Directia generala pescuit si Afaceri Maritime Actori locali Comunitati (pescdresti), persoane care activeaza in cadrul sectorului Pesc&resc sau in sectoare conexe, comunitaile locale, orgenizatti Publice sau private implicate in dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundati, ‘asociatii, consili locale, societatea civilé, agenti economici, etc.) Autoritatea de Audit Autoritate nationalé competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitaré si natjonala, asupra fondurilor nerambursabile acordate Romaniei de UE prin FEPAM, precum si ‘supra cofinantéri nationale aferente, independent de DGP-AMPOP gi de AC. POPAM 2014-2020 ‘inisterul Agriculturi $i Dezvoltarii Rurale POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantului sna Oop soma vowen tices Actori locali Comunitati (pescaresti), persoane care activeaza in cadrul sectorului Parteneriat local Grup de interese Prioritatea Uniuni Inovativ Zona de pescuit si de acvacultura Pescar interioare cLLD Valoarea totala a proiectului Beneficiar Cerere de finantare Cheltuieli eligibite Chelt neeligibile pescaresc sau in sectoare conexe, comunitatile locale, organiza publice sau private implicate In dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundati, asociati,consil locale, societatea civila, agenti economici, etc). © asociere localé, constituit pe baz de voluntariat si care cuprinde reprezentanti ai actorilor locali_relevanti (persoane _juridice, instituivorganizatii si PFA — persoane fizice autorizate), care au ca scop comun imbun&talirea situatiei in zonele pescéresti prin elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare local, atragerea de finantare din FEPAM gi alte surse si implementarea de actiuni capabile s8 conduc’ la obtinerea rezultatelor urmarite Un grup de interes cuprinde minim: + doua societat} sau entitat juridice + doua persoane fizice Una din priorititile unui program operational, cuprinzand un grup de masuri legate Tntro ole gi care au obiective mAsurabile specifice. Dezvoltarea sau introducerea unor produse si echipamente noi sau substantial Imbun&talite, a unor procese gi tehnici noi sau imbunatatite, a unor sistemie de gestionzre si organizare noi sau imbunataiite, inclusiv la nivelul prelucréri si al comercializéri (proiecte-pilot, dezvoltarea de oi produse, practici, procese si tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv diseminarea rezultatelor catre tofi actoril interesati) © zon cu un {arm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand iazuri helestee, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forfei de munca tn domeniul pescuitului sau al acvaculturli, care este coerentd din punct de vedere functional In privinta aspectelor gecarafice, economice si sociale gi care este desemnata ca atare de statul membru fn cauz’; orice persoana care practic’ activitati de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru Tn cauza; activitati de pescuit desfagurate in scop comercial ezvoltare locala plasata sub responsabiltatea comunitai inseamna un set coerent de operatiuni cu scopul de a raspunde obiectivelor si nevoilor locale si care contribuie la tndeplinitea strategiei Uniunii pentru o crestere inteligenté, durabilé si favorabilé incluziunii si cere este conceput si realizat de un grup de actiune local Totalul cheltuieliior eligible si neeligibile necesare pentru realizarea projectului Persoana juridic&/persoand fizica autorizata care este destinatarul final al gjutorului Formular completat de cate solicitant, in vederea obtineriifinantari prin POPAM 2014-2020. Chettuieli care pot fi finantate prin POPAM conform ghidului privind stabilrea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020, cu modificarile si completérile utterioare. Cheltuieli care nu pot ffinantate prin POPAM 2014-2020. POPAM 2014-2020 inisterul Agriculturi $i Dezvoltarit Rurale GP - AN POPAM Masura It Sprijin preghtitor Contract de finantare Dezvoltarea durabila Fondul European pentru Pescuit si Fonduri publice Grup de actiune locala (FLAG) Masura Pista de audit Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) Parteneriat local POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicttantului Pagina 25 | Sesiune: a | Act juridic Incheiat intre DGP-AMPOP gi beneficiar prin care se aproba finantarea unui proiect in cadrul POPAM 2014-2020. Poate fi definité ca o calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatile vitoare si inseamna: dezvoltare economica echilibraté si echitabila nivele inalte de ocupare, coeziune social si incluziune; un inalt nivel de protectie a mediului gi o utiizare responsabilé a resurselor naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic deschis, transparent si justificabil; cooperare internationalé efectiva in vederea promovarii dezvoltéri durabile globale; ameliorarea mediului in sectorul pescaresc; reducerea impactulul activitatilor asupra mediului si promovarea metodelor de productie ecologice. Suma criterilor pe care un beneficiar trebuie sa le indeplineasca in vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM. Finanjarea efectiva a proiectului se va decide in urma selectari proiectulu Instrument de_programare pentru pescuit, In cadrul_perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) av 5086/2014, ‘Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare exteme acordate Romaniei sau institujilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiel publice locale. Parteneriat al actorilor locali, consttuit din reprezentanti ai sectorului Public, privat si ai societ&tii civile, avand aceleasi interese gi obiective Pentru a implementa o stategie de dezvoltare locala in domeniul pesceresc si al acvaculturi, selectat de c&tre DGP- AM POP/DGP AMPOPAM. Mijjocul prin care se permite cofinantarea proiectelor; unei masuri gi se alocd o contributie financiaré din partea Uniunii Europene si a Romaniei gi un set de sarcini specifice Oferé posibilitatee urméririi unei tranzactii din momentul initierii pana in momentul in care se raporteazd rezultatele finale - reprezentand trasabiitatea documentelor! operatiunilor. document de programare privind interventile pentru pescuit finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM 2014- 2020), elaborat de Roménia si aprobat de cétre Comisia Europeand © asociere locala, constituit pe bazé de voluntariat si care cuprinde reprezentan{i ai actorilor local relevanti (persoane _juridice institutivorganizati si reprezentanti ai societ&tii civle), care au ca scop comun imbunatatirea situatiei in zonele pescaresti prin elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare local, atragerea de finantare din FEPAM gialte surse si implementarea de actiuni capabile s@ conduc la obtinerea rezultatelor urmarite, POPAM 2014-2020 ister Agric Dez Rurale opaM 2014. 2020 ane Masura Ilst Sprijin pregititor Sesiunea alla 1226 Proiect © serie de activitati economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru @ produce un rezultat specific Intro perioada de timp data. In contextul acestui ghid, Proiectul va fi ansamblul activtatilor desfasurate de un grup de institutii si organizatii locale (parteneriatul local) pentru a se constitui ca Grup Local gi a elabora o strategie de dezvoltare locala integrata pentru zona pescareasca aleasa, Solicitant Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, persoan ‘fizicd autorizaté, Intreprinderi _individuale/intreprinderi familale. Operatiune Acjiune distincta din cadrul unel masur, care se deruleaza pe parcursul uneia sau al mai multor etape. Responsabil legal al Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoana mandataté sa proiectului reprezinte si s4 angajeze sub aspect patrimonial organizatia in proiectul in cauza REFERINTE LEGISLATIVE + REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit gi afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului sia Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European gi al Consiliului; * REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 Nolembrie 2014 de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operatiuni; * REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIE! din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor nome in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in cea ce priveste informatie care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste necesitatile in materie de date si sinergille dintre potentialele surse de date; * REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilite a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionalé, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliulu; + REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2868 In cea ce priveste perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime; * DECIZIA COMISIE! nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operational ,Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania; + Ordin nr. 72/2007 privind criterile de recunoastere a organizatilor de producétori din sectorul Pecuitului si acvacutturi; + Ordin nr. 332/208 privind inscrierea unititilor de productie in acvaculturé in_Registrul Unitatilor de acvacultura gi eiberarea liceentelor de acvaculturs; POPAM 2014-2020 POPAM 2014 - 2020 Ghidul solicitantutui Masura Ile Sprijin pregititor DDGP.> AM POPAM Sesfunea a lea Ministerul Agriculturt si Dezvoltarii Rurale | Pagina 27 * Ordinul MADR nr. 409/01.04.2016 privind Regulamentul de Organizare si Funclionare a Ministerului Agriculturi si Dezvoltarii Rurale: + Ordinul MADR nr. 18 din 06.01.2016 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Ministerului Agricutturi si Dezvottari Rurale; + Hotararea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; © Ordinul 1457/05.06.2015 privind modificerea si completarea Anexei la Ordinul ministrului agricutturii si dezvoltéri rurale nr. 5/2015 privind aproberea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu. modificdrile si completarile utterioare; + Ordin 390/30.03.2016 privind aprobarea structurii organizetorice gi a statului de functii ale Ministerului Agricuturit gi Dezvoltarii Rurale; * 0G nr. 26/2000, cu privire la esociatii si fundatii, cu modificarile si completairile ulterioare, ‘aprobatai prin Legea nr. 246/205; OUG nr. 23/2008 privind pescuitul si aevacultura; OUG nr. 74/2008 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvottare rurala si Fondul european pentru pesouit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana gi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare destasuréii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural’, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si completarile ulterioare; * OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politic comune de pescuit si politic maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul Garantari; PoPaM 2014-2020 Formular 4 ois al Cererii de finantare Perioada de . fila = Tip document . a ana valabilitate a (ea... Bn documentului (4, |Declaratia pe proprie raspundere a) | W Soliitantului Formular 2 7, |Cererea de acordare a sprijinului financier _ Formular CF 3 Z 7 : Opisul de mai sus va fifila 1 a Cereri de finantare, Pentru formulare si anexe sunt prevézute modele standard. Este obligatorie utilizarea formularelor standard prev&zute, conform instructiunilor. Formatul celoriaite documente ce vor fi atasate la Cererea de finantare vor respecta normele - legaie in vigoare Ia data depuneri Cererii de finantare POPAM 2014-2020 Gr AM ror “_s Formular 2 DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE ‘Subsemnatul/a, (oui nsabil legal de ). in calitate de responsabil legal al proiectului cu til .............., CuMoscand cé falsul tn declaratii este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere c& Cererea de finantare confine... (nr) file/pagini si este depusa intr-un exemplar ORIGINAL, si un CD ce contin exemplarul original scanat De asemenea declar pe proprie réspundere c& Cererea de finantare contine toate documentele prevazute in Ghidul solicitantului, din cadrul Prioritatii Uniunii 4, Masura li1.1. gi c& informatie furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg c& Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita orice informati suplimentare in scopul verificrii si confirmarii declaratillor, situatillor si a documentelor din Cererea de finantare. ‘Am luat la cunostint& faptul c solicitarea noastra va fi declaraté neconforma in cazul in care se constata lipsa unui document din lista documentelor prevazute in Ghidul solicitantului, Responsabil legal de proiect (nume,prenume ~ cu mejuscule) Data : POPAM 2014-2020 oO = Formular CF PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT $1 AFACERI MARITIME 2014-2020 Prioritatea Uniunii Europene 4 CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORTE! DE MUNCA $I SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE Obiectiv specific 4.: Promovarea crestenii economice, a incluziunii sociale $i a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilita{ii fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea, Mésura IN1 Spriinul. pregatitor Sesiunea a ll-a Alocarea financiara: lei ? Subsemnatul/a, (nume, prenume responsabil legal de proiect), in calitate de responsabil legal al... (numele solicitantul) , prin prezenta cerere, solicit acordarea sprijinului pregatitor pentru proiectul...... (titlul profectului), prin Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Cu stima, Responsabil legal de proiect ...... (nume,prenume ~ cu majuscule). natura si la (dupa caz) Data : (V8 rugaim sa nu modificati formularul Cereni de finantare. Aceasta mentiune si mentiunile din acolade nu vor fi scrise in formularu! Cererii de finantare care se depune la CR POP) POPAM 2014-2020 A. INFORMATII GENERALE A.A. Denumire solicitant: A.2. Informatii privind solicitantul sprijinului pregatitor Statutul juridic al solicitantului PRIVAT PUBLIC Platitor de TVA, DA Nu Adresa sediului solicitantului: Data de infintare _ Incadrarea Juridica (SRL.SAONGetc) | / Nr. de la Registrul Asociatilor gi Fundatilor | Nr... si/sau Codul de Inregistrare Fiscald CIF... ; Sediul social al | Losalitate 8 Judet... solicitantului Strada. Nr. Bloc. Scara...... | Etaj.. Apariament nr Cod postal Telssvscre oe ‘Adresa de E-mail Fax... Adresa de corespondenfé a solicitantului: Localitate | Strada... raneaR eet Nr. Judet Bloc, ‘Scara Ell | Apartament nr, | Cod pogial ..... Tel Fax... ‘Adresa de E-mail A.3. Informatii privind contul bancar/de trezorerie al solicitantul Contul bancar/de trezorerie pentru proiecte finantate prin POPAM Denumirea Bancii / Trezoreriei | Adresa Banci’ Trezoreriei Codul IBAN pentru proiectele prin FEPAM__| [Titularul contului de Banca/Trezorerie FEPAM A.4. Informatii privind reprezentantul legal al solicitantului POPAM 2014-2020 Date de identitate al reprezentantului legal al solicitantului: Nume. Prenume, Funcfia pe care o ocupa in cadrul organizatiei ‘Specimen de semnaturé | care solicit sprijin pregatitor Data nasteri - [ ‘Cod numeric personal ‘Act de identitate Seria Nirvan BI/Cl/ Pasaport Eliberat de Ta data de. | Le Valabil pana la data deo ccecceeer | A.5. Informatii privind responsal gal de proiect: (doar in cazul in care acesta nu este reprezentantul legal al solicitantului) Dato de identitate ale responsabilului legal de protect: Nume - Prenume. = az Funetia pe care o ocupai in cadrul organizatiei Specimen de semnatura care solicita sprijin pregattitor Data nasterii....... | Cod numeric personal a ” | Seria Nr. Act de identitate ... Eliberat de ‘Valabil pané la data de 5 A. Informatii privind beneficiarul sprijinulul pregatitor: Cod. Tip ben iciar a Autoritate publica . = (eee, 7 3 —-Persoana fizicd - ‘ Organizatie de pescari 5 ‘Organizatie de producatori ONG . a Centru de cercetare/ Universitate . 8 Mit . POPAM 2014-2020 Qe = B. INFORMATII PRIVIND PARTENERIATUL. B.1. Componenta parteneriatului Denumire Tip partener | Numele/prenumele Functia Date de contact | Nr. partener (public,privat, | reprezentantului in | reprezentantului | (adresa, telefon, ort societate cadrul tn cadrul fax, _ civil) parteneriatului organizatio! - n= i B.2. Informatii privind sectorul pescdresc Nr Denumire partener care | Nr. de angajaimembr | Suprafafa sau nr. de km. Pe crt.| reprezinta sactorul pescaresc in sectorul pescaresc | care desfasoara activitatea | eee 7 eee a = 2 - = l B.3. Reprezentarea la nivelul parteneriatului ~ Total parteneri Parteneri publici ~ Parteneri privati Societate civila ] Nr. (%) | Nr. (%) Nr. (%) C. DESCRIEREA PROIECTULUI C.1. Titlul proiectului...... €.2. Obiectivul proiectului C.2.1. Obiectivul general al projectului C.2.2.Obiectivul specific al proiectului modalitatea in care proiectul va contribui la realizares Obie cterului integrat si inovator al stratex neral; descriere a POPAM 2014-2020 tana ot ver stronn <—s* €.3. Descrierea zonei de implementare a strategiei de dezvolare locala (se prezint zona pescéreasca si de acvacultura propusa pentru elaborarea strategie de d I lista UAT componente si date cu privire la nr. de locuitori $i /oltare Jocalé. cadrul natu supratat Nr Nume Judet 7 ‘Suprataya crt. comunaioras Wi lectitod en” 7 2 TOTAL = (Tpreluate din datele oficiale furnizate de IVS conform Recens&mantului populatiei si Jocuintelor din anul 2011 Populatia din zona pescareascé acoperité de grupul local Suprafata zonei pescdresti acoperité de grupu! local Numar persoane Km? C.4, Harta zonei de implementare a strategiel de dezvolare locala (format A3 — anexa) Harta tn format Ag cu delimitarea U.A.T. — urilor din componenta zonai unde se inlentioneaza @ se implementa o strategie de dezvoltare locala, finantata prin POPAM C.5. Situatia actual si coerenta zonei (se prezinté coerenta economicd $i sociald $i geografic’, activitatile principale, importanta si rolul pescuitului/ acvacuttur, lista princigalelor probleme si dificultati in zon8. Se vor prezenta dete statistice cat si situatia economic& Inregistrataé de organizatile/operatoni cu specific pescaresc in zona) (se va preciza sursa de informare) C.6. Justificarea necesitatii impleméntarii proiectului (enaliza necesitatilor de dezvoltare si a potential punctelor siabe, a oportunitatilor $i a amenintarilor) zone, inclusiv 0 analiza a punctelor tari, @ POPAM 2014-2020 C.7. Prezentarea activitafilor care se vor desfagura in cadrul proiectului (se prezinta activitatile care vor fi intreprinse in vederea realizaril obiectivelor propuse) Obiectiv ‘Actiunea Descrierea activitatii, componente, mijioace propus Obiectivul specific 2 ‘Obiectivul specific Animarea teritoriulai in vederea constituini parteneriatulul sé poate realiza prin actiuni de Informare public’, dezbateri publice, mass-media local, distribuire de materiale informative (pliante, afise, etc.), Toate actiunile de animare, informare, consultare, organizare grupuri de lucru vor fi realizate in zona propusd, prezentaté la sectiunea C.3. si C.4. C.8, Rezultate scontate pentru actiunile propuse la punctul C.7. (cantitativ $i calitativ) PLANIFICAREA PROIECTULUI D.1, Planificarea/fundamentarea proiectului Nr. Activitatea Durata | UM | Cant | Pret unitar | Valoare Valoare crt. | TVA (din seojiunea C7.) | (uni) (fara TVA) | (fara TVA) (optional) | {optional feotionayy | ‘Ptonal 7 - 2 3 TOTAL D.2. Graficul de implementare al proiectului Obiectivul Actiunea (din sectiunea C.7.) PoPAM 2014-2020 [ D.3. Surse de finantare a proiectului - Bugetul indicativ 'Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Cheltuieli | Chettuieli | TOTAL TVA" crt| eligibile | neeligibile | chettuieli | _aferent | fara TVA | fara TVA cheltuielilor | eligibile 7 2 3 4 Bead 6 CAPITOL 4 4 Cheltuieli pentru actiuni de formare| [pentru partile interesate locale (cursuri linstruiri, grup de lucru etc.) TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 2 (Cheltuieli pentru studi gi analize asupra lzonei in cauza. TOTAL CAPITOL 2 ‘CAPITOLUL 3 |Chettuieli in scopul pregatini si elaborari |strategiei de dezvoitare locala plasatel 3 sub — responsabilitatea—_comunttti linclusiv costuri de consuitanta si audit] [costuri aferente actiunilor legate del [consultarea pértilor interesate, TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 |Cheltuieli pentru consultarea si animareal 4 tteritorilor, organizarea de evenimente| ipromotionale, — infiintarea/consolidarea| lparteneriatelor public private. TOTAL CAPITOL 4 | CAPITOLUL 5 (Chettuieli administrative (de functionare| 5. Side personal) ale unel organizatii care! Solicita sprijin pregatitor in cursul etapel ide pregatire. TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 'Schimb de bune practici, vite la FLAG: 6 Wile din Romania care au implementat strategie de dezvoltare ocala i erioada de programare 2007-2013. TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL POPAM 2014-2020 Qo Nota: Valorie mentionate in buget vor fi In lei, calculate la 2 zecimale. Crt. Surse de finantare Valoare (lei) 1._Waloarea totald a proiectului_(il-lI) U. \Valoarea_proiectului fara TVA din care a_Valoarea eligibila a proiectulu b_ [Valoarea neeligibila a proiectului Ml, [TVA din care [TVA aferent cheltuiellor eligibile a 0 _[TVA aferent cheltulelior neeligibile 1V_[Asistenta financiaré nerambursabila solicitata ‘a FFinanfare din FEPAM 3 Finantare nationals 2. FINANTARI NERAMBURSABILE Solicitantul a mai obtinut finantari nerambursabile pentru acelasi tip de servicil? DA NU Daca DA, detaliali cu datele solicitate in tabelul de mai jos: ‘Servicille finantate din fonduri Valoarea - nerambursabile | sprijinului Program Titlul proiectului (euro) POPAM Ale | programe POPAM 2014-2020 ANEXA A DECLARATIE DE ANGAJAMENT Prioritatea Uniunii Ni Masura Nr. :. : : ua 2 Titlul proiectului oeapsen . | | Durata de implementare ....(luni): Valoarea eligibil (lei); _ Solicitant Responsal Denumire...c..cseccesceescesee Nume Statut juridic Prenume . Email Functie Noi, ..... denumire organizatie ...... ‘avnd la Registrul Asociafilor gi Fundatilor Nr. doar in cazul asociatilor sllsau codul de inregistrare fiscalé (CIF) constituiti in baza 1 ANU... osseney CU Sediul in Localitatea: 5 UDELL oer rae, SUEDE ee Nic eeBloe SC. Eta). ....., Apartament nr, in calitate de solicitant al sprijinului pregatitor prin Programulul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime ne angajam prin aceasta declaratie care face parte integranta din Cererea de finantare '* sd realizim toate activitatile necesare pentru constituirea/continuarea activitéti unui grup de actiune local, ale&tuit din reprezentanti ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor Public si privat, care va avea in componenta sa actori ai sectorului pescaresc din zona. Acest grup va elabora un pian de actiune care s& foloseasca experienta si cunostinfele acumulate in comun; + s& realizém toate activitstile necesare elaborérii Strategiei de dezvoltare locala pentru zona de pescuit gi de acvacultura propusa in Cererea de finantare, ‘+ sd fim constituij/s ne mentinem Intr-o forma asociativa in conditile Ordonanfei 26/2000 cu modificdrile si completarile ulterioare, ja momentul depunerii strategiei de dezvoltare local’ ‘+s depunem Strategia de dezvoltare local in vederea selectiei; ‘+ sasiguram in cadrul_grupului de actiune localé o reprezentare a sectorului public, privat si a societatiicivile la nivelul decizional al_parteneriatului, nici un singur grup de interese s& nu detind mai mult de 49 % din drepturile de vot; Responsabilul legal pentru acest proiect a fost desemnat domnul/doamna ............ (numele $i prenumele cu litere mari de tiper) .......... Avand functia de . Incadrul I Denumirea partenerului ‘State Reprezentantul legal al | Stampila si Nr. partenerului semnatura $ | 4 _ i Reprezentant legal al solicitantului numele si prenumele cu majuscute ‘semnatura $i stampila (dupa caz) Data: POPAM 2014-2020 ncaa a ‘Anexa B DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLE! FINANTARI Prioritatea Uniunii Ni Masura Nr. Titlul proiectul Durata de implementare ...(luni); Valoarea eligi seseneese lO) Solicitant Responsabillogal do proict Denumire....... a | Nume .. za Statut juridie ... te Telifax. Prenume Lemail i ane Funetie Subsemnatulla posesor al CI/BI seria .... Nr. ; CNP eliberata de fa data de... ecco IM calitate de reprezentant legal al solicitantului denumire organizatie avand la Registrul Asociatilor si Fundatilor Nr ....(doar in cazul asccitilor)sifsau codul de inregistrare fiscala (CIF) ..... constituiti in baza meson oe tn anul , cu sediul th Localitatea conn, Judetul Strada ...... Nr Bhi St. Etaj. ......, Apartament nr, : cunoscénd cé falsul in deciaratii este pedepsit conform art 326 din Codul Penal, declar pe propria réspundere ca: * proiectul pentru care se solicita sprijin pregatitor in Cererea de finantare din care aceasté declaratie face parte integrant, nu face obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene in perioada 01.01.2014- 31.12.2020 + activitatile si cheltuielile aferente sprijinului pregatitor obtinut vor fi evidentiate, monitorizate si verificate distinct, in conformitate cu legislatia specifica tn vigoare. Roprezentant legal al solicitantului numele si prenumele cu majuscule semnaturé si stampila (dup& caz) Data : POPAM 2014-2020 neta rer Se Dar AM roraM —_s* DECLARATIE DE ELIGIBILITATE ‘Anexa C Prioritatea Uniunii Nr... Masura Nr. oe Phas aS oatevin Risso | Titlul proiectului Durata de implementare ....(luni): Valoarea eligibila. Solicitant | Denumire..... Prenume Statut juridic Functie Telifax. Email . Subsemnatul/a - posesor al CI/BI seria .... Nr. eliberata de la data de... see CNP. en easrd cunoscand cé falsul in declaratii este pedepsit conform art.326 din Codul Penal, declar in calitate de reprezentant legal al denumire organizatie ......... , care a depus Cererea de finantare din care aceasté declaratje face parte integranta, avand la Registrul Asociatilor si Fundatillor Nr. (doar in cazul asociatilior)....... $¥sau codul de inregistrare fiscala (CIF) constituiti in baza ...... Tn anul , cu sediul in Localitatea Judetul Strada ONfoceoceeBleseeeySC. --», Eta... Apartament nr. , c& solicitantul sprijinului pregatitor nu se afl in nici una din situatile de mai jos: * este In stare de falimen¥ insolvent, face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii, a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri tn urma acestor situatii sau se afla in situafii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale; * este Inscris in Registrul debitorilor AMPOP cu sume neachitate pentru POP 2007- joase cu DGP AMPOP, pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata in litigiu dedus judecati = se face vinovat de comiterea unei fraude in cadrul FEP, astfel cum este definita aceasta la articolul 1 si 3 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitafilor Europene Subsemnatul/a Cunoscand cé falsul in declaratii este pedepsit de legea penald, declar pe propria raspundere cA informatie furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg c& Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra Reprezentant legal al solicitantului numele si prenumele cu majuscule semnatura si stampila (dupa caz). Data: POPAM 2014-2020 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI HEGALITAT DE SANSE Prioritatea Uniunii Nr. Masura Nr. Titlul proiectulul: Durata de implementare Anexa D “{luni); Vaioarea eligibil | - Solicitant Responsabil legal de proiect Denumire: Nume | Statutjriio Telliax | Prenume Email. : . wo | Funeie | Prin prezenta, noi ..... denumire organizajie avand la Registrul Asocialilor si Fundatiilor Nr. (doar in cazul asociatilor).., gi/Sau codul de Inregistrare fiscala (CIF) constitu! in baza . In anul , cu sediul In Localitatea : a Judetul Strada NisicsyiqBhngerig6h Etaj. ......, Apartament ar. In calitate de solicitant al spriinului pregatitor, prin aceasta declaratie care face parte integranta din Cererea de finanare ne angajam: a) s respectém prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de ganse si de tratament intre femei si barbafi in domeniul ocupari $i al muncii, precum gi egalitatea de sanse si nediscriminarea conform: © art. 4 alin, (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei; * art. 3-9 din Codul Munci Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, Legea 202/2002 privind egalitatea de ganse Tntre femei si barbati, republicata: Ordonanta de urgenta @ Guvernului nr. 96/2003 pentru protectia maternita munca, cu modificarie ulterioare + Legea nr. 210/1999 a concediului paternal la locurile de 'b) s& ludm in considerare in implementarea proiectului toate polticile si practicle prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricie sau preferinta, pe baza de: + rasé, nationalitate, etnie; limba, religie, categorie sociala, convinger!; sex, orientare sexual; varsta, handicap, boala cronica necontagioasé, infectare HIV : apartenenta la 0 categorie defavorizata, Precum $i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, Inléturarea recunoasteri, folosintei sau exercitaril, In conditi de egalitate, a drepturilor omului si @ libertatior fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in.domeniul politic, economic, social si cultural sau In orice alte domenii ale viefii publice. Reprezentant legal al solicitantului numele si prenumele cu majuscule semnatura si stampila (dup caz) Data: POPAM 2014-2020 Formular 3 FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA DETINATORUL CONTULUI NUME. COOOooooooooo00009c00R00000000000000u00000u00o0800g0c0n dooooooanoosnsaoAsonsosooooooooooo00000000R00" ApRESA OOOOOoo oo ooo goooooo0o00000000o0o000000000002 fa[s{ats]s[e1s/u[e(0{s[a/0]s[as]=[s\0/s/a/s/s/s/s/u/s/s/s[s\s[a1s/s/4/s]5/5[5]5[4/s]515]5]5) eras COOOooooooooo000000000o00000n000o0000000 coprosraLooggoo: jarRA = Oogoooo0o0000 contact. §— OOOO Ooo 0o00o00000000o00000000000R00o0000000 TELEFON OOOOOOOoo000000"000 Fax = Goggooooooo0000 Ewa OOgooooooooooo0000 cop Ta DOOoooooocoo00g BANGA NUME OOCOOooooUgooOooCCooo9ooC0Ro0o00o00000000000000 doooooocoooonoo000oooooRoocoo9o0R00000oN0009 apResAD OOO ooooooooooo00000000000g00o00R000000 DoDoooCooooooocoooooooooooooOooooooo0o0000R00 oras QOOOOooo0 00000000 00g00oo00o00000u00u0020u0u0820u0u CopposTaL = OOOUOO) TARA COooooogo000 conT BANCAR OOOCoooooCoenoGoooo000000 IBAN gooeoooooooooo0ooooooooooooo000000 DATA STAMP! ‘SEMNATURA REPREZENTANTULUI ‘SEMNATURA DETINATORULU! DE CONT BANGH Ambele obligatori (Ambele obligatori POPAM 2014-2020 Oo = ACORD DE PARTENERIAT (autentificat la notar/ un exemplar duplicat eliberat de notar) FORMULAR AP pumai in cazul in care parteneriatul nu este ttuit ca persoana juridica dist Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, actionand in calitate de responsabili ai organismelor reprezentate, ne exprimam acordul privind constituirea unui parteneriat in scopul contribuirii la dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii a ZONE! .....-+-1.+-(8€ delimiteaza teritoriu te inclus in zona) In acest scop desemnam de comun acord pe se va com denumirea entitati juridice membru al parteneriatului, sé ne reprezinte pentru aspectele administrative si financiare, In calitate de solicitant pentru Cererea de finantare depus& in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 - "Cresterea gradului de ocupare a forte’ de munca si sporirea coeziuni teritoriale, in vederea obtineri finantarii nerambursabil. Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, actionand in calitate de responsabili ai organismelor reprezentate, ne angajam: © s& realizdm toate activitatile necesare elaborarii Strategiei de dezvoltare locala pentru zona de pescuit si de acvacultura stabilitd in Cererea de sprijin pregattitor, s& depunem Strategia de dezvoltare locala in vederea selectiei, s& fim constituiti Intro form& asociativa in condifile Ordonantei 26/2000 cu modificarile si completérile ulterioare, alc&tuita din reprezentanti ai intereselor socio- economice locale ale sectoarelor public si privat, care va avea in componenta sa actori ai sectorului pescaresc din zona, la momentul depunerii strategiei de dezvoltare locala; Nr Denumirea partenerului ‘Statutul | Reprezentantul legal al partenerului partenerului emnatura Intocmit la data de POPAM 2014-2020 Mister Area sfdervoreh rurale DGF-AM PORAM Formular contractare sprijin pregatitor CONTRACT CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA din PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT $I AFACERI MARITIME 2014-2020 OE: seccesees oath 2016 SPRIJIN PREGATITOR PENTRU INFIINTAREA PARTENERIATELOR PUBLIC-PRIVATE $I ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONELOR PESCARESTI Preambul Baza legal pentru acordarea finantarii nerambursabile: * Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; + Regulamentul (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consitiului si a Regulamentului (UE) nr, 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului; © Decizia nr. 8416 DIN 25.11.2015 a Comisiei privind aprobarea Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020); + Regulamentul nr.966/2012 _privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului nr.1605/202 al Consitiului; * Ordonanta de urgenté a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiar’ a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii ; + Ordonanta de urgenté nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregutilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; + Hotérarea Guvernului nr. 875/201 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare a prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare; Zea Pagina 1 rorast 14200 Lywyns crores, * Hotararea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; + Hotararea Guvernului ni .. privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020; + Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. ...... . privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri maritime 2014-2020; * Ordinul ministrului agriculturii si dezvolt&rii rurale nr........... privind delegarea alit&tii de ordonator principal de credite ; + Alte reglementari comunitare si nationale aplicabile, intre: MINISTERUL AGRICULTURII $1 DEZVOLTARII’ RURALE PRIN DIRECTIA GENERALA PESCUIT - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POPAM, cu sediul in Bulevardul Carol | , nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, telefon 021/3079802,021/3072323, Fax: 021/307802,021/3072474, reprezentat legal de Achim IRIMESCU, ministrul agriculturii si dezvoltrii rurale prin Lucian DUMITRU, avand functia de Secretar General Adjunct in calitate de ordonator principal de credite, denumit in continuare Autoritate contractanta, pe de o parte, si +» persoana juridicé de drept public, Cod Fiscal reprezentantul legal al parteneriatului Jasociatiei.... » cu sediul in m , judetul. seusseuemcicaizs gE . e-mail 4 Teprezentat/& legal de ............ avand functia de ..... jn calitate d Beneficiar, pe de alta parte , au convenit incheierea prezentului Contract de finantare nerambursabild pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare nr......... in urmatoarele conditi Articolul 1 - Obiectul contractului (1) Obiectul prezentului contract il teprezinté acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea contractantd, pentru implementarea proiectului intitulat _,.. asa cum este descris in Anexa nr. Il - Cererea de finantare nr..... denumit in continuare Proiect. (2) Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabild in termenii si conditiile stabilite in prezentul Contract de finantare nerambursabila si anexele acestuia pe care Beneficiarul declard cd le cunoaste si le accept. (3) Cererea de finantare nr. depusa de Beneficiar este parte integranta a prezentului contract si devine Anexa nr. II la prezentul contract de finantare nerambursabila. (4) Bugetul indicativ din Cererea de Finantare devine Anexa nr. Ill la prezentul contract de finantare nerambursabilé. (5) Beneficiarul accept finantarea nerambursabild si se angajeaz si implemen propria raspundere, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comuni Pagina 2 rorantzname earevna rumors Articolul 2 - Durata contractului (1) Contractul isi produce efectele incepand cu data semnérii acestuia de catre partile contractante, respectiv ordonatorul principal de credite pentru implementare POPAM si de ctre reprezentantul legal al Beneficiarului. (2) Durata de executie a prezentului Contract de finantare nerambursabila este de 3 luni de ta data semnérii acestuia de ctre partile contractante. (3) Durata de valabilitate a prezentului contract este de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati cAtre Beneficiar in cacrul prezentului contract de finantare nerambursabila. (4) Termenul de prescriptie in caz de nereguli este cel prevzut de QUG 66/ 2011. Articolul 3 - Valoarea contractului (1) Valoarea totala eligibilé a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este de maxim vw lei, dupa cum urmeaza: idin care: Valoarea vataared Valoarea | totalé | Valoarea poeces finantarii | Contributia | Valoarea totala a |eligibilé a/ finangarii _ finantarit | erambursabile| eligibilda_|neeligibil& al proiectuluipproiectuluinerambursabile "erambursabile’ s-ordata din |Beneficiaruluil profectului acordata din | Prer ee national ey) [_ dep (le) [H) de) [H) We) (%) Ce) (mH) den | 1=2+11| 2=3+9 3 4 5 6 7 8 9 10 M1 1 (2) Autoritatea_ _——contractanti. «= se. angajeaza. «== s&_—sacorde «=o finantare nerambursabila de .... lei. (3) Valoarea totalé eligibila a proiectului aprobata prin prezentul Contract de finantare nerambursabila nu poate fi modificata, prin Act aditional, in sensul majordrii acesteia, Articolul 4 - Dispozitii de plata (1) Finantarea nerambursabila va fi acordat in doug transe egale, dupa cum urmeaza: a) transa | va fi pl&tit& in baza cereriiide plat depus& de beneficiar in conformitate cu Anexa nr.V A= Cererea de plata. b) a doua transi va fi platité dupa depunerea strategiei de dezvoltare locala integrata a zonelor Pescaresti, respectiv dupa declararea ca eligibilé a strategiei depuse de beneficiar si verificarea documentelor anexate la cererea de rambursare - Anexa V B. (2) Platile vor fi efectuate in lei, intr-un cont distinct pentru POPAM. Formularul de identificare financiara va cuprinde urmatoarele informatii: numar cont IBAN: > denumirea exact§ a titularului de cont : > denumire si adresa unitate financiar-bancara/Trezoreria Statului: Pagina 3 Articolul 5 - Prevederi administrative generale (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmis la adresa/sediul prevazut in partea introductivi a prezentului contract. Schimbarea sediului uneia dintre parti este obligatoriu a fi notificata celeilate parti in termen de 5 zile lucratoare de la schimbare. Lipsa acestei informari nu atrage sanctiunea necomunicarii notificarilor legate de executare a contractului. (2) In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandati, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. (3) Daca notificarea se trimite prin telefax sau e-mail, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata daca este transmisa in timpul normal de lucru. In cazul in care ea se transmite in afara orelor de program se consider’ a fi transmis in urmatoarea zi lucratoare, dac3 partea Careia if este adresat’ nu intelege s4 0 inregistreze In acea zi. (4) Notificarile sunt considerate acceptate si dac’ sunt postate pe site-ul prevzut in partea introductiva, si sunt opozabile de la data postarii. Aceasta forma de notificare se pate realiza dupa ce a fost transmis o notificare prin email sau prin serviciile postale. (5) Notificdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dac& nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitagile prevazute la alineatele precedente (6) Refuzul de a primi notificarile nu reprezinta o lips’ a aducerii la cunostinté si o cauza de neindeplinire a procedurii de comunicare. (7) Pentru o implemnentare rapid si corecti a contractului ordinea transmiterii corespondentei, inclusiv a notificarilor este: email, servicii postale, postare pe site. (8) Orice comunicare este opozabilé celeilate parti daca este semnata de o persoana autorizat’. (9) Corespondenta postal se considera ci a fost primitd de c&tre Autoritatea contractanta la data la care a fost inregistraté de DGP-AMPOPAM. Articolul 6 - Anexe Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul contract de finantare nerambursabila si fac parte integranta din acesta, avand aceeasi fort’ juridic’: Anexa art Prevederi Generale Anexa nr. I Cererea de finantare ‘Anexa nr. Il Bugetul indicativ ‘Anexa nr. 1V Masurile de informare si publicitate Anexa nr.V_ Instructiunile de plata ‘Anexa ar.V A _ Cerere de plata | ‘Anexa nr.V B Cerere de rambursare Articolul 7 - Dispozitii finale (1) Prezentul Contract de finantare nerambursabila obligi Beneficiarul sa indeplineasca obiectivul Cererii de Finantare (Constituirea/ consolidarea juridicd a unui Grup Local de Actiune pentru Pescuit, precum si elaborarea si depunerea la Autoritatea contractanté a unei Strategii de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti). Pagina 4 Porat zone eamynserRare Nt Saranac oc < GF AS PORAM 7) Prevederile prezentului Contract de finantare nerambursabila vor fi guvernate, interpretate, intelese si aplicate in conformitate cu legislatia national si comunitara in vigoare, precum si cu procedurile pentru implementarea POPAM 2014 - 2020, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvolt&rii rurale sau printr-o instructiune de lucru aprobati de persoana imputernicita in acest sens. (3) Prezentul Contract de finantare nerambursabila este guvernat de legea romana. (4) Prezentul Contract de finantare nerambursabila constituie titlu executoriu pentru Beneficiar jn situatia in care acesta nu isi indeplineste total sau partial obligatiile asumate prin prezentul contract pentru care a primit finantare nerambursabila. (5) Modificarea clauzelor prezentului Contract, se face de comun acord de catre parti, prin act aditional. (6) Dacé o clauza in Contract este declarata nula, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile, de comun acord, convin ca orice clauz& declarata nula s& fie inlocuité cu alt& clauza care s& corespunda cAt mai bine spiritului Contractului. (7) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului Contract de finantare nerambursabilé, care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. (8) Prezentul Contract de finantare nerambursabila a fost tehnoredactat in limba romana, inteles de beneficiar si incheiat intr-un numar de trei exemplare originale, doua exemplare pentru Autoritatea contractanté si un exemplar pentru Beneficiar, semnddu-se la sediul autoritatii contractante. Pentru MADR Pentru Beneficiar Ordonator principal de credite Reprezentant legal Nume/prenume. seven Nume/prenume Dadesseserrons Data : ‘Semnatura.. . | Semnatura. Vizat Controlor Financiar Preventiy Propriu Nume/prenume. | Data : Semnatur Vizat Directia juridica Nume/prenume . | Data Semnatura.. Directia Evaluare, Metodologie, Monitorizare Program Director Pagina 5 roray 2-200 INE FeROPE NS par aM Porat — Nume/prenume ... Dati eoutecnseesnetenverentenenn Semnatura.. ANEXA nr.I la Contractul de finantare nerambursabila nr, CAPITOLUL |, PREVEDER! GENERALE Articolul 1 - Obligatii generale (1) Beneficiarul se obliga s& execute Proiectul in conformitate cu descrierea acestuia cuprins& Anexa nr. Il. (2) Regulile privind cheltuielile reatizate de beneficiari sunt stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare, iar Beneficiarul finantarii nerambursabile este obligat s4 le respecte. (3) Beneficiarul va fi singurul réspunzAtor in fata Autoritatii contractante pentru implementarea Proiectului (4) Beneficiarul trebuie si implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat si in concordanta cu dispozitiile prezentul contract. (5) Autoritatea contractanta nu va fi raspunzatoare, in eventualitatea solicitarii unor despagubiri prin executarea prezentului contract, in legaturd cu orice pagube rezultate in timpul realizarii actiunilor, indiferent de circumstante sau motive. In consecinta, Autoritatea contractanta nu va primi nici o solicitare pentru despagubire sau pllata pentru astfel de solicit (6) Beneficiarul suport orice daune imputate, ca urmare a realizarii defectuoase a actiunii sale. (7) Beneficiarul poarta exclusiv rispunderea fata de terti, inclusiv pentru prejudiciile de orice fel imputate de ctre acestia in timp ce actiunea este in curs de desfsurare. (8) Beneficiarul nu poate pretinde drepturi de proprietate intelectual asupra proiectului, elemente din continutul acestuia putand fi reproduse si prezentate de autoritatea contractant in diverse materiale - studii, sinteze, analize, conferinte, etc. Articolul 2 - Prevederi specifice proiectelor implementate in parteneriat (1) Solicitantul in calitate de Beneficiar al contractului de finantare nerambursabila, este Tesponsabil cu asigurarea implementarii proiectului si a respectarii tuturor prevederilor din Contractul de finantare incheiat cu Autoritatea contractanta. (2) Termenii, conditiile si responsabilit&tile partilor privind implementarea Proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat incheiat intre solicitant si parteneri, dupa caz. (3) Acordul de parteneriat/ data cert este supus legislatiei din Romania. (4) Justificarea cheltuielilor efectuate pentru implementarea Proiectului in cadrul parteneriatului se efectueaza pe baz de factura sau orice alt document justificativ cu valoare contabila. (5) Beneficiarul si partenerii, care sunt finantati integral sau partial din fonduri publice, cuprind in bugetul propriu sumele reprezentand valoarea contributiei beneficiarului din valoarea total a activitatilor pe care le desfasoara in cadrul proiectului si sumele avansate pentru cheltuieli ce urmeazi s3 fie rambursate. Articolul 3 - Plata sprijinului pregatitor/ finatarii nerambursabile in cadrul proiectult Pagina 6 (i) Plata sprijinului pregatitor/ finantarit nerambursabile va fi efectuata pe baza Cererii de plata (anexa nr. V A) si a Cererii de rambursare (Anexa V B). (2) Cererea de plata/ rambursare va fi depusd la sediul Autoritatii contractante din Bucuresti, b- dul Carol |, nr. 2-4, sectorul 3. (3) Toate documentele suport justificative, aferente activitatilor derulate in cadrul Proiectului, vor avea aplicata stampila cu mentiunea ,Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri ‘Maritime 2014-2020”. (4) Plata finantarii nerambursabile se realizeaz in maxim 20 (doudzeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia la DGP-AM POPAM. Articolul 4 - Obligatii ale p&rtilor 4.1 Obligatiile beneficiarului (1) Beneficiarul are obligatia de a depune Strategia de Dezvoltare Integrata a Zonelor Pescaresti si a Grupurilor Locale in termenul prevazut de Ghidul solicitantului, specific etapei de selectie a Grupurilor Locale si a Strategiilor de Dezvoltare Integrat a Zonelor Pescaresti, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data semnarii prezentului contract. (2) Beneficiarul are obligatia ca la momentul depunerii strategiei sa aiba statut de parteneriat Public privat cu personalitate juridica infiintat in baza OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Beneficiarul, sub sanctiunea restituirii primei trange acordate, are obligatia s justifice modul de utilizare a intregfi sume primite in prima trans, indiferent daca strategiea depusa este sau nu eligibila. in situagia in care Strategia depusd nu este eligibila, Beneficiarul nu va primi tranga a doua de plata. (4) In cazul in care Beneficiarul a efectuat cheltuieli neeligibile, va restitui suma aferenta acestor cheltuieli precum si eventualele penalizari aferente. (5) Beneficiarul, sub sanctiunea returnarii sumelor acordate, are obligatia de a transmite Autoritatii contractante ori de cate ori se va solicita, orice date specifice si financiare privind implementarea proiectului pe perioada de valabilitate a prezentului Contract de finantare nerambursabila. (6) Beneficiarul se obligé s& utilizeze finantarea nerambursabil& numai in scopul realizarii proiectului descris in Anexei nr. Il - Cererea de finantare cu toate clarificarile, completarile si modificdrile ulterioare, ca urmare a procesului de verificare si selectie, pana la incheierea prezentului Contract de finantare nerambursabilé. (7) Beneficiarul are obligatia de a respécta instructiunile emise de Autoritatea contractanta cu privire la achizitiile efectuate in cadrul proiectului, publicate pe site-ul autoritatii contractante. (8) Beneficiarul trebuie sa tind 0 evident contabila analitica distincta a Proiectului, utilizind conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale. Beneficiarul are obligatia de a deschide un cont distinct, specific implementarii Proiectului la Trezorerie/ Banca pentru transferarea fondurilor nerambursabile de catre Autoritatea contractanta, (9) Beneficiarul are obligatia de a asigura existenta unui sistem de management financiar si control intern adecvat in cacrul unitatii proprii, in conformitate cu prevederile legale in materie, pentru prevenirea neregulilor, precum si pentru a permite Autorit&tfi contractante identificarea, Constatarea si recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli. in acest scop, Beneficiarul trebuie sa faca dovada existentei unei structuri organtzatorice adecvate si corespunzitoare proiectului, care sa reflecte separarea atributiilor de aprobare, control si inregistrare in efectuarea operatiunilor, prin incredintarea acestora, unor persoane diferite. Pagra? Miahteed Agsoaat Dap aM PoRAM (10) Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile cuprinse in prezentul Contract de finanjare nerambursabila referitoare la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, ‘in special, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea. (11) Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza, in termenul solicitat, Autoritatii contractante, Comisiei Europene precum si oricdrui alt organism abilitat s& efectueze evaluarea POPAM 2014- 2020, orice document sau informatie necesare in acest sens. Autoritatea contractanta poate si pund rezultatul evaluari la dispozitia Beneficiarului. (12) Beneficiarul unui proiect finantat. din POPAM, 2014-2020 are obligatia indosarierii si pastrarii in bune conditii, a tuturor documentelor originale aferente proiectului, in special inregistrari contabile si declaratii fiscale, conform) prevederilor Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 si nr. 4508/2014, sub sanctiunea restituirii integral a sumei primite, aferenta proiectului, reprezentand asistenta financiara nerambursabila, inclusiv majorarile de intarziere. (13) Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale cu atributii de verificare, control si audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curtii Europene de Conturi, al reprezentantilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupt Antifraud& - OLAF, precum si al reprezentantilor Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF, in limitele competentelor care le revin, in cazul in care acestia efectueaza verificari / controale/ audit la fata locului si solicit declaratii, documente si informatii pe o perioada de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati (14) Beneficiarul se oblig& s& notifice Autoritatea contractanti in teremen de 5 zile lucratoare de la data modificdrii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al bancii pentru proiectul POPAM 2014-2020 sau in caz de inlocuire a responsabilului legal. Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi insotita de documente justificative eliberate de autoritatile competente. Autoritatea contractanta inregistreazi modificarea solicitata de Beneficiar si devine parte integranta a Contract de finantare nerambursabild. (15) Beneficiarul are obligatia de a introduce cerere de finantare in aplicatia informatica MySMIS ‘in momentul in care aplicatia va deveni operational. In acest sens va achizitiona o semnatura electronica si o va utiliza in conformitate cu cerintele aplicatiei in MySMIS. 4.2. Obligatiile Autoritatii contractante (1) Autoritatea contractant are obligatia 4 notifice Beneficiarul cu privire la efectuarea unor controale pe durata de implementare a proiectului, precum si in perioada de valabilitate a prezentului contract. (2) Autoritatea contractanta are obligatia s& se asigure cA exist un sistem de management financiar si de control adecvat la nivelul Beneficiarului pentru prevenirea neregutilor, precum si pentru identificarea, constatarea si recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli (3) Autoritatea contractant& are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luata, precum si cu privire la rapoartele, concluziile si recomandarile formulate de catre Comisia Europeana cu impact asupra Proiectului. (4) Autoritatea contractant& are obligatia de a acorda asistenta Beneficiarului prin furnizarea informatiilor sau clarificarilor pe care le considera necesare pentru implementarea Proiectului. Prin activitatea de asistenta nu se intelege activitatea de consultanta. {5) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica pe site-ul MADR - sectiunea FEPAM, instructiunile de achizitii aplicabile beneficiarilor de sprijin pregatitor. Aceste instructiuni se regasesc in cuprinsul manualului de proceduri privind sprijinul pregatitor. (6) Dac& Autoritatea contractanta constat& c& obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat (Constituirea/ consolidarea juridica a unui Grup Local de pentru Pescuit, precum si elaborarea unei Strategii de dezvoltare locala integrata a zon¢lor pescaresti), Pagina 8 boP-aM rors xX susvive ATI TAL igi rezerva dreptul de a recupera finanjarea nerambursabilé acordata, precum si eventualele penalizari aferente. Articolul 5 - Conflictul de interese (1) Partile implicate in realizarea obiectivelor prezentului contract de finantare nerambursabil& igi asumé obligatia 4 ia toate masurile necesare pentru evitarea conflictului de interese si si se informeze imediat cu privire la orice situatie care genereaz sau ar putea genera un asemenea conflict. (2) Reprezinta conflict de interese orice situatie care influenteaz’ partile semnatare ale prezentului Contract de finantare nerambursabila de a avea o atitudine profesionist, obiectiva si ‘impartiala, sau care le impiedicd si execute activitatile prevazute in prezentul Contract de finantare nerambursabila in mod impartial si obiectiv, din motive referitoare la familie, viata personala, afinitati politice sau nationale, interese economice sau orice alte interese comune cu ale altei persoane. Interesele anterior mentionate includ orice avantaj pentru persoana in cauza, sotul/ sofia, rude ori afini, pana la gradul I! inclusiv, sau pentru situatia din care face parte. (3) Dispozitiile mentionate la alin. (1) si (2) se aplic& si angajatilor Beneficiarului si respectiv ai Autoritafii contractante, implicati in realizarea prevederilor prezentului Contract de finantare. (4) Orice situatie care constituie sau care ar putea conduce la un conflict de interese in timpul executirii contractului trebuie s& fie aduse in atentia Autoritatii contractante, in scris, imediat cea fost descoperité. Beneficiarul se angajeaz sa ia toate masurile necesare pentru a corecta imediat aceasta situatie. (5) Autoritatea contractanté isi rezervi dreptul de a verifica faptul ci masurile luate sunt Potrivite si pot cere ca Beneficiarul sa ia masuri suplimentare, daca este necesar, intr-o anumita perioada de timp. Articolul 6 - Confidentialitate Autoritatea contractanta si Beneficiarul se angajeazA si pistreze confidentialitatea rapoartelor si a oricérui document, informatie sau alt material din care se pot extrage date in legatura cu executarea contractului. Informatiile pot fi furnizate doar autoritatilor competente, la solicitarea acestora. Partile vor pastra aceasta obligatie si dup data de inchidere a actiunii Articolul 7 - Informarea si publicitatea proiectului Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei comunitare i nationale in vigoare cu privire la masurile de informare si publicitate, asa cum sunt mentionate in Anexa nr. IV la prezentul contract de finantare nerambursabila pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia. Neindeptinirea acestor obligatii are drept consecinta respingerea cererii de rambursare. Articolulul 8 - Amendamente la contract (1) Partile pot solicita modificarea prezentului Contract de finantare nerambursabilé numai in cursul duratei de executie a acestuia. (2) Beneficiarul poate efectua modificari bugetare, in sensul realocrilor intre liniile bugetare, daca acestea nu schimba scopul principal al proiectului si modificarea se limiteaza la transferul de maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mica, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Beneficiarul va transite DGP-AMPOPAM bugetul modificat, prin intermediul unei notificari in care justific& modificarea, insotit de devizul general si devizul pe obiecte refacut, dupa caz, faré a fi necesara incheierea unui Act aditional la prezentul Contract de finantare nerambursabil. Autoritatea contractant& va notifica beneficiarul cu privire la acceparea/ neacceptarea relocarilor bugetare solicitate. Pagina Dar asi rors (3) Beneficiarul se obliga a notifica DGP-AMPOPAM in cazul modificarii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al bancii pentru proiectul POPAM 2014-2020 sau in caz de inlocuire a responsabilului legal. (4) Beneficiarul poate solicita incheierea unui Act aditional la prezentul Contract de finantare nerambursabila in urmatoarele cazuri: a) modificari intervenite in bugetul estimat al proiectului, intre capitole bugetare, care depasesc valoarea de 10% din capitolul cu valoarea cea mai mica, cu justificarea detaliata a motivelor care au condus la aceasta; b) schimbarea statutului Beneficiarului, a reorganizarii acestuia si/sau a denumirii; ¢) dac& pe parcursul executiei proiectului Beneficiarul devine platitor de TVA, acesta este ‘obligat sa notifice DGP-AMPOPAM in maxim 10 (zece) zile calendaristice si s4 depuna documentele care atesta acest lucru impreuna cu Bugetul indicativ (Anexa nr. Ill la contractul de finantare nerambursabila) refécut prin diminuarea cu valoarea TVA, calculata de la data cdnd devine platitor de TVA. (5) Orice solicitare de modificare va fi semnata de reprezentantul legal al Beneficiarului si va fi ‘nsotita de documente justificative eliberate in acest sens de autoritatile competente, dupa caz. Articolul 9 - Cesiunea Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale, novatiei, subrogatiei sau a oricarui alt mecanism de transmisiune si/sau transformare a obligatiilor si drepturilor din contractul de finantare de catre Beneficiar. Articolul 10 - incetarea contractului Prezentul Contract de finantare nerambursabilé inceteazi de drept, far a mai fi necesari interventia unui instante judecatoresti, la data rezilierii acestuia sau, dupa caz, la data prevazut’ ‘in prezentul Contract de finantare nerambursabilé. 10.1 Rezilierea la inifiativa Beneficiarului Partile pot decide, de comun acord, rezilierea prezentului Contract de finantare nerambursabila, urmare solicitarii scrise din partea Beneficiarului, aprobata de Autoritatea contractanta. In acest caz, Beneficiarul va restitui integral suma primit ca finantare/ rambursare conform prevederilor alin.(2) al art.3 din valoarea contractului, pani la data rezilierii prezentului Contract de finantare nerambursabila. 10.2 Rezilierea de c&tre Autoritatea contractanta (1) Autoritatea contractanta poate. decide rezilierea prezentului Contract de finantare, fara nici o despagubire din partea sa, in urmatoarele situatii a) in situatia schimb&rilor privind Beneficiarul legal, situatii financiare, tehnice, organizatorice sau de proprietate, care sunt de natura sé afecteze substantial prezentul Contract de finantare nerambursabilé sau de a pune in discutie decizia de atribuire a finantarii_nerambursabile; b) in cazul in care Beneficiarul nu reuseste si-si indeplineascd o obligatie ce-i revine in conformitate cu termenii prezentului Contract de finantare nerambursabil, inclusiv anexele sale; c) in caz de forté major&, notificata in conformitate cu dispozitiile art. 20 din prezenta anexa, ie. d) in cazul in care Beneficiarul este declarat in stare de faliment, est in lichidate, are afacerile sale in administrare judiciara, a intrat intr-un aranjament \alcreditorii, a is Near = Pagina 10 Dar AM porsst J _sestive sTaTvatat suspendat activitatea economics, este subiect al oricarei alte proceduri similare in ceea ce priveste aceste aspecte, sau se afla intr-o situafie analoaga rezultand dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia nationala; e) in cazul in care Autoritatea contractant& are dovezi certe ci Beneficiarul sau orice alta persoand sau entitate care are legaturd cu acesta, au savarsit si au fost condamnati penal pentru infractiuni de frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activit&ti ilegale in detrimentul interesetor financiare ale Comunitatilor Europene; f) in cazul in care Autoritatea contractant& are dovezi certe ci Beneficiarul sau orice alta persoand sau entitate care are legatura cu acesta, au efectuat, cu intentie, erori, nereguli sau fraude in procedura de atribuire sau de executare a prezentului Contract de finantare nerambursabila; 8) in cazul in care Beneficiarul a facut declaratii false sau prezinta rapoarte neconforme cu realitatea pentru a obtine finantarea nerambursabila prevazuta in prezentul Contract de finantare nerambursabila; 10.3 Procedura de reziliere (1) Procedura de reziliere este demarata printr-o scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, sau echivalent. (2) in cazurile prevazute la pet. 10.2 alin.(1) lit. a), b), d), e), si f) Beneficiarul va avea la dispozitie 10 (zece) zile calendaristice pentru a transmite observatiile sale si pentru a lua masurile necesare pentru indeplinirea in continuare a obligatiilor. specificate in prezentul Contract de finantare nerambursabila. acd Autoritatea contractant& nu confirma acceptarea acestor observafii printr-o aprobare scrisa transmis intr-un interval de 10 (zece) zile calendaristice de la primirea lor, procesul de reziliere va continua. (3) In situatia transmiterii notificdrii, rezilierea isi va produce efectele la sfarsitul perioadei mentionate in scrisoarea transmis in conditiile punctului 10.3 alin.(1) care va incepe de la data primirii de cdtre Beneficiar a deciziei Autoritatii contractante de reziliere a prezentului Contract de finantare nerambursabila 10.4 Efectele rezilierii Beneficiarul se obliga s& restituie sumele primite de la Autoritatea contractanta, precum si eventualele penalizari aferente, calculate potrivit legii, in maxim 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii de reziliere, in situatia nedepunerea Strategiei de Dezvoltare Integrata a Zonelor Pescaresti, in termenul de maxim 3 luni de la semnarea prezentului contract; Articolul 11 - Legea aplicabila (1) Prevederile prezentului Contract de finantare nerambursabila vor fi guvernate, interpretate, intelese si aplicate in conformitate cu legislatia national si comunitar’ in vigoare. (2) Prezentul Contract de finantare nerambursabilé este guvernat de legea romana. (3) Prezentul Contract de finantare nerambursabila obliga partile sA respecte intocmai si cu buna credinta fiecare dispozitie a acestuia. (4) In eventualitatea unei dispute intre Autoritatea contractanta si Beneficiar, survenita din executarea prezentului Contract de finantare nerambursabila, se va incerca solutionarea disputei pe cale amiabila. in situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila, partea interesata se va adresa instantelor judec&toresti competente potrivit legii. CAPITOLUL II. DISPOZITII FINANCIARE Articolul 12 - Eligibilitatea cheltuielilor Pagina 17 sironat > T) Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile tn condifille stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 si Regulamentului (UE) nr. 508/ 2014 si de Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 precum si de prevederile Ghidului solicitantului. (2) Finantarea nerambursabili acordati de Autoritatea contractant’ va fi recuperaté dacd obiectivele finantate nu au fost atinse. Articolul 13 - Cereri de plata/ rambursare Pentru acordarea finantrii nerambursabile in cuantumul stabilit la art. 3 -Valoarea contractului, Beneficiarul va depune o cerere de plata si o cerere de rambursare. Articolul 14 - Dispozitii generale privind platile (1) Plata se efectueaza de citre Autoritatea contractanta in lei. (2) Plata efectuata de catre Autoritatea contractant& se considera a fi efectuata la data cand aceasta este debitata din contul MADR. Articolul 15 - Contabilitate si controale tehnice si financiare (1) Beneficiarul trebuie s& tina 0 evident contabil’ analitic’ distinct a profectulul, utilizand conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului in conformitate cu dispozitiile legale. Evidenta contabila se va pastra si in format electronic. (2) Beneficiarul trebuie si consimt& la inspectiile pe bazi de documente sau la fata locului efectuate de Autoritatea contractanta,; Comisia European si orice alt organism cu atributii in domeniu asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile pe durata de valabilitate a prezentului Contract de finantare nerambursabila. in acest scop, Beneficiarul se angajeaza si acorde personalului Autoritatii contractante, Comisiei Europene sau al oricarui organism cu atributii in domeniu ori altor persoane mandatate de aceste institutii, dreptul de acces la locurite si spatiile unde se implementeaz& proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnicd si financiara a Proiectului. Documentele trebuie s& fie usor accesibile si arhivate, astfel incat s4 permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s& informeze Autoritatea contractanta de locul unde sunt arhivate documentele (3) Autoritatea contractant& isi rezerva dreptul de a face public, la cerere sau din proprie initiativa, informatii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finantate, in vederea asigur&rii transparentei implementarii POPAM 2014-2020. (4) Beneficiarul se angajeazé sa furnizeze orice informatie detaliata, inclusiv in format electronic, solicitata de Autoritatea contractant& sau de orice organism din afara Autoritatii contractante, dar autorizat de aceasta, s4 verifice dac& actiunea si clauzele prezentului Contract de finanjare nerambursabila au fost implementate in mod corect. (5) Beneficiarul accepta cA Autoritatea contractanta poate intreprinde misiuni de audit asupra modului de utilizare a sprijinului financiar, atat prin personalul propriu, cat si prin personalul oricarui organism din afara Autoritatii contractante, dar autorizat de aceasta, sd actioneze in numele sau. Astfel de misiuni de audit’se pot realiza pe tot parcursul perioadei de implementare a prezentului Contract de finantare nerambursabila, si timp de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul prezentului contractului de finantare. Acolo unde este cazul, constatarile auditorilor pot genera decizii de recuperare a fondurilor, emise de Autoritatea contractanta. (6) Beneficiarul accept dreptul de acces al personalului propriu al Autoritatii oop i al oricarui organism din afara Autoritatii contractante, dar autorizat de acegsta, la_locul, de implementare a proiectului si la orice informatie, inclusiv in format “ect _ necesare peritru desfasurarea misiunii de audit. \2 We 2 Pagina 12 Dar sstrorast (7) Th virtutea” Regulamentelor europene se pot verifica si inspecta punctual realizarea activitétilor din cadrul proiectului in scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatitor Europene impotriva fraudei si a altor neregularitati. Acolo unde este cazul, constatarile actiunilor de inspectie pot genera decizii de recuperare a daunelor, emise de Autoritatea contractant’. (8) Curtea Europeana a Auditorilor, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit si serviciile Comisiei Europene vor avea aceleasi drepturi ca si Autoritatea contractanta, in special, in privinta controalelor si a misiunilor de audit. CAPITOLUL Ill. DISPOZITII FINALE Articolul 16 - Nereguli, sume necuvenite si restituirea finantarii (1) Neregula in acceptiunea prezentului contract are intelesul prevazut de Ordonanta de Urgent& a Guvernului nr. 66/ 2011, cu modificarile si completérile ultericare. (3) In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plat& voluntara Autoritatea contractanta va deduce sumele din platile viitoare emiterii titlului de Creanta, chiar si din drepturile conferite in baza altui contract de finantare, iar in cazul in care acestea nu sunt indestulatoare va sesiza autoritatea competenta in vederea declansarii procedurii de executare silité, conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare cu informarea periodic a debitului. in cazul in care se constata o neregulA si indicii de fraud’, asa cum sunt ei definiti in legislatie, si s-a formulat sesizare catre OLAF, DLAF sau DNA, sau la solicitarea oricareia dintre aceste institutii de instrumentare a unei nereguli, autoritatea contractanta va suspenda platile si executia contractului de finantare pe perioada pané la finalizarea verificarilor prin dispunerea neinceperii urmaririi penale sau infarmarea indiciilor de fraud’ de catre OLAF sau DLAF, respectiv pand la Pronuntarea unei sentinte definitive dac& sa dispus trimiterea in judecata. in cazul in care sentinja se pronunta in afara perioadei de programare 2014 - 2020, contractul se considera incetat de drept si se va trece la recuperarea tuturor sumelor platite, daca regulamentele europene nu prevad 0 perioada de tranzitie la urmatoarea pericad’ de programare. (4) in cazul in care Beneficiarul constata o neregula in gestiunea propriului sau project, ca urmare a sistemului sau propriu de management si control, independent de activitatea de constatare a neregulilor a Autoritatii contractante, acesta are obligatia raportarii neregulii c&tre Autoritatea contractanta. Articolul 17 - Evaluarea Ori de céte ori Autoritatea contractanté efectueazi o evaluare intermediard sau finald a impactului proiectului masurat potrivit obiectivelor POPAM 2014-2020, Beneficiarul se angajeazA s& puna la dispozitia Autoritatii contractante si/sau persoanelor autorizate de aceasta toate documentele sau informatile, inclusiv informatiile in format electronic, permitand astfel efectuarea evaluarii si dreptul de acces prevazut de art. 16 din prezenta anexa a contractului de finantare nerambursabila. Articolul 18 - Protectia datelor (1) Toate datele personale cuprinse in contract trebuie sa fie prelucrate in conformitate cu Feglementarile legale europene si nationale in vigoare. Aceste date vor fi prelucrate in stransa legatura cu implementarea si monitorizarea contractului de Autoritatea contractanta, fara a aduce prejudicii posibilitatii de transmitere a datelor serviciilor de audit intern, Curtii de Conturi a Romaniei - Autoritatea de Audit, Curtii Etropene de Conturi, serviciilor Comisiei Europene si / sau Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), in scopul protejarii interesel are ale Comunitatilor Europene. Pagina 13